You are on page 1of 6

เมื่อ Windows XP ตรวจพบปั ญหา Error และไม่สามารถกู้คืนได้ มนั จะแสดง Stop Massage บนหน้ าต่าง Blue Screen

Stop Massage หรื อเรี ยกว่าหน้ าจอสีฟ้า (BSoD) จะโชว์รหัสบอกว่าข้ อผิดพลาดหรื อ Error ว่ามันคืออะไร

เดี๋ยวเรามาดูกนั ว่ารหัสเหล่านันมี
้ อะไรบ้ าง แล้ วแต่ละรหัสมีความหมายว่าอย่างไร

1. Stop 0x0000000A หรื อ IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

• เกิดจากไดรเวอร์ บางตัวที่เข้ าไปใช้ ตาแหน่งแอดเดรสของหน่วยความจาไม่ถกู ต้ อง

รวมทังการไม่

สนับสนุนกันระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ และตัวซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์
แก้ ปัญหาโดย : ลองเปลีย่ นหรื อ อับเดต

Drivers

• อาจจะเกิดจากความล้ มเหลวหรื อบกพร่ องฮาร์ ดแวร์

แก้ ปัญหาโดย : ถ้ า Stop Massage บอกประเภทของอุปกรณ์ (วิดีโอหรื ออะแดปเตอร์ ดิสก์เป็ นต้ น)
ลองลบหรื อเปลีย่ นฮาร์ ดแวร์ ดงั กล่าวดู

• ถ้ าคุณพบ Stop Massage 0xA ขณะอัพเกรดเป็ น Windows XP ปั ญหาอาจเกิดจาก system service, virus scanner,

การ backup
แก้ ปัญหาโดย : เพื่อหลีกเลีย่ งปั ญหาในขณะที่อพั เกรด ให้ ลบการเชื่อมต่อภายนอกทังหมด

2. Stop 0x0000001E หรื อ KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

• Stop Massage 0x1E จะเกิดขึ ้นหลังจากติดตังไดรเวอร์

หรื อบริ การระบบผิดพลาด

แก้ ปัญหาโดย : หยุดการทางานหรื อลบไดรว์เวอร์ ที่มีปัญหาออกแล้ วลงใหม่

Stop 0x00000024 หรื อ NTFS_FILE_SYSTEM อาการนี ้สาเหตุเกิดจากการรายงานผิดพลาดของ Ntfs.ใช้ Disk Cleanup เพื่อเพิ่มพื ้นที่ดิสก์ .sys แฟ้ มแหล่งที่มาของข้ อผิดพลาดอาจมีบค ุ คลที่ 3 เข้ าควบคุมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคุณ แก้ ปัญหาโดย : เข้ า Save Mode แล้ วลบมันไปซะ •ปั ญหาอาจเกิดจากระบบ firmware หลาย Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) แก้ ปัญหาโดย : อัปเดต firmware ให้ เป็ นเวอร์ ชนั่ ล่าสุด • สาเหตุอื่น ๆ รวมถึงพื ้นที่ดิสก์ไม่เพียงพอในขณะที่ติดตังโปรแกรมหรื ้ อการปฏิบตั ิหน้ าที่บางอย่างที่จาเป็ นต้ องใช้ หน่วยความจาเพิม่ เติม แก้ ปัญหาโดย : คุณสามารถเพิ่มพื ้นที่วา่ งโดยการ . tmp) .ติดตังโปรแกรมเพิ ้ ม่ เติมเพื่อควบคุมฮาร์ ดดิสก์ให้ มีพื ้นทีว่ า่ งมากขึ ้นหรื อย้ ายแฟ้ มข้ อมูลแฟ้ มเพจจิ ้ง 3.sys คือไดร์ เวอร์ ของ NTFS อ่านและเขียนข้ อมูลผิดพลาด สาเหตุนี ้รวมถึง การทางานผิดพลาดของ controller ของ IDE หรื อ SCSI เนื่องจากการทางานของโปรแกรมสแกนไวรัส หรื อ พื ้นที่ของฮาร์ ดดิสก์เสีย .ลบไฟล์ชวั่ คราว (นามสกุลไฟล์.ลบแฟ้ม unneeded .•หาก Stop Massage กล่าวถึง Win32k.

แก้ ปัญหาโดย : ดูรายละเอียดของerror ที่ Event Viewer วิธีเปิ ดก็ให้ ไปที่ start > run แล้ วพิมพ์คาสัง่ eventvwr. Stop 0x0000002E หรื อ DATA_BUS_ERROR • Stop Massage 0x2E จะระบุวา่ Parity Error สาเหตุคือแรมไม่ปกติหรื อเสีย (รวมถึงเมนบอร์ ด. Stop 0x0000003F หรื อ NO_MORE_SYSTEM_PTES • 0x3F สามารถเกิดขึ ้นหลังจากที่คณ ุ ติดตังไดรเวอร์ ้ ที่ไม่สมบูรณ์ ถ้ าเออเรอร์ นนแสดงรายละเอี ั้ ยดของไฟล์หรื อชื่อของส่วนที่ทาให้ เกิดข้ อผิดพลาด แก้ ปัญหาโดย : ยกเลิกการใช้ งาน หรื อกลับไปใช้ ไดรเวอร์ ตวั เก่า . Level 2 (L2) SRAM cache. video adapter RAM) มันเข้ ากันไม่ได้ หรื ออุปกรณ์หน่วยความจาไม่ตรงกันหรื อเมื่อโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พยายามเข้ าถึงที่อยูใ่ นช่วง 0x8xxxxxxx ถ้ าไม่มจี ะเกิด Stop Massage 0x2E จะแสดงความเสียหายฮาร์ ดดิสก์ที่เกิดจากไวรัสหรื อปั ญหาอื่นๆ แก้ ปัญหาโดย : ให้ ใช้ โปรแกรมประเภท Diagnostic ตรวจสอบหน่วยความจา เมื่อพบตัวที่เสียให้ เปลีย่ นออกไปและแทนที่ด้วยของใหม่ 5.msc เพื่อเปิ ดดู Log file ของการ error โดยให้ ดกู าร error ของ SCSI หรื อ FASTFAT ในหมวด System หรื อ Autochk ในหมวด Application • หน่วยความจา Nonpaged pool อาจจะหมดซึง่ จะทาให้ ระบบหยุด แก้ ปัญหาโดย : การเพิ่ม RAM มากขึ ้นซึง่ การเพิ่มปริมาณของหน่วยความจา Nonpaged pool 4.

Stop 0x00000050 หรื อ PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA • ความผิดพลาดนี ้เกิดขึ ้นจากมีการอ้ างตาแหน่งพื ้นที่ของหน่วยความจาที่ผิด ซึง่ เกิดขึ ้นจากอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ โดยพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นส่วนที่นอกเหนือจากการใช้ งานปกติ ทาให้ ระบบแจ้ งความผิดพลาดขึ ้นมา แก้ ปัญหาโดย : ให้ ถอดอุปกรณ์ลา่ สุดที่คณ ุ เพิง่ ติดตังลงไปแล้ ้ วเกิดปั ญหาขึ ้นมา จากนันเสี ้ ยบลงไปใหม่และลงไดรเวอร์ แล้ วสัง่ รัน Diagnostic เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ อีกครัง้ หากในรายการอุปกรณ์จาก Device Manager ขึ ้นสถานะ Disable แล้ วละก็ ให้ ติดต่อกับทางผู้ผลิต 7. Stop 0x00000077 หรื อ KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR •สาเหตุหนึง่ ของ Stop 0x77 ข้ อความบกพร่ องชารุดของฮาร์ ดแวร์ หน่วยความจาเช่นหน่วยความจา Level 2 (L2) SRAM cache. RAM หรื ออะแดปเตอร์ แก้ ปัญหาโดย : ทาการ Format ฮาร์ ดดิสก์แบบ Zero หรื อ Low level โดยใช้ เครื่ องมือจากเว็บไซต์ผ้ ผู ลิตฮาร์ ดดิสก์ยี่ห้อนันๆ ้ จะมีมาให้ เพื่อล้ าง Bad ใหม่ แล้ วทาการติดตัง้ Windows ใหม่ หรื อเปลีย่ นแรมใหม่ .• จริ งๆ แล้ ว PTEs นันอาจจะเหลื ้ ออีกเพียบ แต่เออเรอร์ นี ้ก็อาจจะเกิดขึ ้นได้ อกี เพราะว่าขนาดของ contiguous memory block ที่ไดรเวอร์ หรื อ หน่วยความจาต้ องใช้ งานไม่เพียงพอ แก้ ปัญหาโดย : ลองอัพเดตไดรเวอร์ ตวั ใหม่ที่สมบูรณ์ หรื อโปรแกรมเวอร์ ชนั ใหม่ๆ และให้ ลองตรวจสอบจากเอกสารติดตังโปรแกรมดั ้ งกล่าวด้ วย เกี่ยวกับ Minimum system requirements ว่าต้ องการเท่าใด • อีกสาเหตุที่อาจจะเป็ นไปได้ ก็นา่ จะมาจากการที่มค ี วามต้ องการใช้ งาน PTEs มากเกินค่าที่กาหนดไว้ แก้ ปัญหาโดย : ก็ต้องปรับเปลีย่ นให้ อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมแบบเซิร์ฟเวอร์ ซึง่ ในวินโดวส์ เอ็กซ์พีโปรเฟสชันแนลนันมี ้ เครื่ องมือที่จะให้ เราสามารถขยายค่าของ PTEs ได้ ตามต้ องการ 6.

ร่ องรอยรอยขีดข่วนหรื อชิ ้นส่วนบกพร่ องในเมนบอร์ ด แก้ ปัญหาโดย : ทาการ Format ฮาร์ ดดิสก์แบบ Zero หรื อ Low level โดยใช้ เครื่ องมือจากเว็บไซต์ผ้ ผู ลิตฮาร์ ดดิสก์ยี่ห้อนันๆ ้ จะมีมาให้ เพื่อล้ าง Bad ใหม่ แล้ วทาการติดตัง้ Windows ใหม่ หรื อลองสังเกตุทตี่ วั (C) บนเมนบอร์ ดบวม หรื อป่ าว ส่งซ่อม หรื อทาการบัดกรี เปลีย่ นค่าให้ ตรงรุ่นตัวกับตัวที่ (C) ตัวที่บวม ซึง่ จะค่าตัวเลขบนตัว C เขียนกากับไว้ ชดั เจน 8. disk controller error. Stop 0x00000079 หรื อ MISMATCHED_HAL • Stop Massage 0x79 แสดงว่าฮาร์ ดแวร์ hardware abstraction layer (HAL) และชนิดของคอมพิวเตอร์ ไม่ตรงกัน ข้ อผิดพลาดนี ้มักการก๊ อบปี ไ้ ฟล์ระบบผิดพลาดระหว่างขันตอนการ ้ Repair วินโดวส์ด้วยตัวเอง ซึง่ เป็ นการสลับกันระหว่างไฟล์ Ntoskrnl.exe โดยไฟล์อน ั แรกจะใช้ ในระบบที่เป็ นโพรเซสเซอร์ เดี่ยว และไฟล์หลังใช้ กบั ระบบที่เป็ นมัลติโพรเซสเซอร์ แก้ ปัญหาโดย : ใช้ การก๊ อบปี ไ้ ฟล์ที่ถกู ต้ องจากแผ่นซีดีแล้ วติดตังวลงไปในโฟลเดอร์ ้ ของวินโดวส์ 9. Hardware หน่วนความจามีปัญหา แก้ ปัญหาโดย : การรี สตาร์ ทคอมพิวเตอร์ •สาเหตุหนึง่ ของ Stop 0x7A คือการชารุ ดของฮาร์ ดแวร์ หน่วยความจาเช่นหน่วยความจา Level 2 (L2) SRAM cache. ติดไวรัส. Stop 0x0000007A หรื อ KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR • Stop 0x7A อาจเกิดจากเซกเตอร์ เสียในหน่วยความจาเสมือน.•ปั ญหาอาจเกิดจากรอยแตก. RAM และสาเหตุเกิดเพิ่มฮาร์ ดแวร์ ใหม่ แก้ ปัญหาโดย : ให้ เรี ยกใช้ ซอฟต์แวร์ วิเคราะห์ทจี่ าหน่ายโดยผู้ผลิตระบบเพื่อตรวจสอบ และตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ ดแวร์ สาหรับการปรับปรุงไดรเวอร์ ที่เข้ ากันได้ ดี .exe กับ Ntkrnlmp.

Stop 0x0000007B หรื อ INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE •Stop Massage 0x7B เป็ นข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นเมื่อวินโดวส์ไม่สามารถเข้ าถึงพาร์ ทิชน ั ของระบบได้ ในระหว่างการบูต สาเหตุก็มาจากคุณได้ ตดิ ตังฮาร์ ้ ดดิสก์ตวั ใหม่ลงไป และบังเอิญไดรฟ์ ที่บตู ได้ ก็ไม่ใช่ Primary partition อย่าง C: ทาให้ ระบบจดจาฮาร์ ดดิสก์ลกู ใหม่ที่ติดตังลงไปแทน ้ วิธีแก้ ให้ เปิ ดไฟล์ Boot.ini หรื อไปที่ Boot Manager แล้ วแก้ ไขตาแหน่ง ไดรฟ์ ที่ใช้ บตู ให้ ถกู ต้ อง และข้ อผิดพลาดStop 0x7B ยังหมายถึงการติดไวรัสด้ วย สาหรับวันนี ้พอแค่นี ้ก่อนแล้ วกัน มันเยอะเกินไปเดีย๋ วจะไม่มใี ครอ่านกันพอดี แต่รหัสของ Blue Screen หรื อจอฟ้ ามรณะยังไม่ได้ หมดแค่นี ้นะเดี๋ยวยังมีตอ่ อีกอย่าลืมติดตามอ่านกันด้ วยนะคะ .10.