P. 1
Bo xuong

Bo xuong

|Views: 2|Likes:
Published by Hue Nguyen Cuu

More info:

Published by: Hue Nguyen Cuu on Nov 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

§ai vai:

- ë mçi bªn gåm x¬ng qu¹, tríc

qu¹ vµ x¬ng b¶

- cã thªm x¬ng ®ßn vµ x¬ng gian

®ßn h×nh ch÷ thËp

§ai h«ng

- ë mçi bªn gåm x¬ng h«ng, x-

¬ng h¸ng vµ x¬ng ngåi

- hai x¬ng h¸ng vµ hai x¬ng ngåi

g¾n víi nhau thµnh tiÕp hîp.

- Trung gian hai tiÕp hîp lµ lç

h¸ng ngåi

§ai vai (tr¸i) vµ ®ai h«ng (ph¶i) cña
th»n l»n Mabuya

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

Bộ xƣơng Rùa

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

XƯƠNG CHIM

Chim cổ Archaeopteryx lithographica

XƯƠNG CHIM

XƯƠNG CHIM

Sä chim

C¸c x¬ng sä chim gÇn nh g¾n kÕt l¹i víi nhau thµnh mét

m¶nh, kh«ng cßn ®êng ranh giíi gi÷a c¸c x¬ng.

- Hép sä lín chøa n·o ph¸t triÓn

- æ m¾t lín

- C¸c x¬ng hµm kh«ng cã r¨ng, bäc b»ng bao sõng

Cét sèng

thÝch nghi víi ®êi sèng bay

gåm 4 phÇn:

- PhÇn cæ: cét sèng dµi vµ rÊt linh ®éng, kho¶ng 13 – 14 ®èt

- PhÇn ngùc: gåm 7 ®èt sèng, g¾n chÆt víi nhau vµ g¾n víi

phÇn chËu. X¬ng má ¸c cã gê lìi h¸i rÊt lín, lµ n¬I b¸m cña c¬

ngùc

- PhÇn chËu: 13 – 14 ®èt, g¾n liÒn víi nhau gåm c¸c ®èt sèng

phÇn th¾t lng, mét sè ®èt ®u«I vµ víi ®ai h«ng t¹o thµnh bé x-

¬ng chËu tæng hîp, n¬i tùa v÷ng ch¾c cho c¸c chi sau

- C¸c ®èt sèng ®u«i cuèi cïng g¾n víi nhau thµnh x¬ng phao

c©u

X¬ng chi

•§ai vai: 3 x¬ng: x¬ng b¶, x¬ng qu¹, x¬ng ®ßn
•X¬ng chi tríc: biÕn ®æi nhiÒu t¹o thµnh c¸nh chim
•§ai h«ng: cÊu t¹o thÝch øng víi ®Î trøng lín cã vá
cøng vµ lµm chç tùa v÷ng ch¾c cho ®«i ch©n. Cã 3

x¬ng: x¬ng h«ng, x¬ng h¸ng, x¬ng ngåi

•X¬ng chi sau: ch©n chim gåm 3 phÇn: x¬ng ®ïi, x-
¬ng èng, x¬ng bµn vµ c¸c ngãn ch©n.

XƯƠNG CHIM

XƯƠNG CHIM

XƯƠNG CHIM

XƯƠNG CHIM KHÔNG CÓ GỜ LƯỠI HÁI (CHIM CHẠY)

XƯƠNG CHIM KHÔNG CÓ GỜ LƯỠI HÁI (CHIM CHẠY)

XƯƠNG CHIM KHÔNG CÓ GỜ LƯỠI HÁI (CHIM CHẠY)

XƯƠNG CHIM CÓ GỜ LƯỠI HÁI

XƯƠNG CHIM CÓ GỜ LƯỠI HÁI

XƯƠNG CHIM CÓ GỜ LƯỠI HÁI

XƯƠNG THÖ

Cét sèng: cæ, ngùc, th¾t lng, chËu vµ ®u«i

§èt sèng cã mÆt khíp ph¼ng ®Æc trng cho thó

vµ xen kÏ víi c¸c ®Üa sôn trßn

PhÇn cæ : 7 ®èt ë hÇu hÕt c¸c loµi thó. Hai ®èt sèng ®Çu tiªn lµ ®èt chèng

vµ ®èt trô. §èt chèng cã hai diÖn khíp víi hai låi cÇu chÈm cña sä. §èt sèng

cæ kh«ng cã sên

PhÇn ngùc : cã 13 ®èt ®Òu mang x¬ng sên nhng chØ cã 8 ®«i x¬ng sên

g¾n víi x¬ng øc (sên thùc). X¬ng øc gåm n¨m khóc tËn cïng b»ng tÊm sôn

dµi

PhÇn th¾t lng : 6 -7 ®èt, thiÕu sên

PhÇn chËu: 4 ®èt g¾n víi nhau, ®«i khi g¾n thªm ®èt sèng ®u«i

PhÇn ®u«i: nhiÒu ®èt tïy loµi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->