BỘ XƯƠNG CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỘ XƢƠNG
Gồm 5 giai đoạn: 1. 2. Giai đoạn dây sống (cá lƣỡng tiêm, ấu trùng hải tiêu…) Giai đoạn dây sống với bao mô liên kết làm thành vỏ bảo vệ thần kinh trung ƣơng, có nhiều mầm sụn (cá miệng tròn và phôi có xƣơng sống cao) 3. cao)

Giai đoạn bộ xƣơng sụn (cá sụn, phôi các nhóm có xƣơng sống

4.
5.

Giai đoạn thành hình giáp xƣơng (cá láng sụn và cá sụn cổ)
Giai đoạn bộ xƣơng sụn biến hoàn toàn thành xƣơng (cá xƣơng và các lớp có xƣơng sống khác)

CỘT SỐNG
- Phát triển tiến hóa theo chức năng của các phần cơ
thể + Dây sống: cá miệng tròn, cá láng sụn, cá vây tay, cá phổi và phôi các nhóm có xƣơng sống còn lại.

+ Dây sống dần dần đƣợc thay thế bằng cột
sống sụn, cột sống xƣơng gồm nhiều đốt sống.

CỘT SỐNG
Cá sụn và cá xƣơng gồm hai phần:
- phần mình có sƣờn: bảo vệ phủ tạng

- phần đuôi không có sƣờn: vận động

BỘ XƢƠNG CÁ CHÉP
Ba phần:
1. Xƣơng sọ: hộp sọ và sọ tạng

2. Xƣơng trục (cột sống)
3. Xƣơng chi ( chi lẻ và chi chẵn)

HỘP SỌ
5 vùng:
1. Vùng nóc 2. Vùng tai 3. Vùng bên 4. Vùng chẩm 5. Vùng đáy

SỌ TẠNG
• Cung hàm: gồm phần sơ cấp có gốc sụn;
phần thứ cấp có gốc bì mới hình thành sau,

đảm nhiệm chức năng của hàm trên.
• Bộ máy mang - cung móng: cung mang và

cung móng hợp lại

CỘT SỐNG CÁ CHÉP
Gồm 34 – 36 đốt sống:
- 4 đốt đầu tiên biến đổi thành bộ máy Vêbe: cơ quan thủy tĩnh của cá có 4 đôi xƣơng: + đôi xƣơng ba càng + xƣơng chêm

+ xƣơng đậu
+ xƣơng then

CỘT SỐNG CÁ CHÉP
Hai phần:
- Phần thân (15 đốt): đốt sống thân - Phần đuôi (16 đốt): đốt sống đuôi - Phần trung gian có 3-4 đốt Xƣơng sƣờn (14-15 đôi): từ đốt sống thứ 5, đốt sống thân và

trung gian đều có xƣơng sƣờn: bảo vệ nội quan trong
xoang cơ thể cá.

ĐỐT SỐNG THÂN
- thân đốt hình trụ hai mặt lõm
- giữa thân đốt có lỗ dây sống - mặt lƣng thân đốt có cung thần kinh tạo nên lỗ ống tủy - trên cung thần kinh có gai thần kinh - hai bên thân đốt có đôi mấu ngang: nơi gắn của sƣờn.

ĐỐT SỐNG ĐUÔI
- Thân đốt
- Cung thần kinh

- Gai thần kinh
- Cung huyết

- Gai huyết ở đỉnh cung huyết

ĐỐT SỐNG TRUNG GIAN
Có cấu tạo giữa đốt sống thân và đốt sống đuôi:
- Thân đốt - Cung thần kinh - Gai thần kinh - Cung huyết: không có gai huyết, có nơi gắn sƣờn

XƢƠNG CHI
Chi lẻ: - vây lƣng:
- vây hậu môn

- vây đuôi
Chi chẵn: - vây ngực - vây bụng

BÀI TẬP
- Quan sát và vẽ: 1. Đai và vây ngực cá Chép 2. Đốt sống thân, đuôi và trung gian (nhìn trƣớc)

CỘT SỐNG
Các lớp có xƣơng sống ở cạn thay đổi do liên quan đến: - sự chuyển vận trên đất bằng chi - sự phát triển của khớp sọ với cột sống

CỘT SỐNG
Chia 5 phần: 1. Cổ: phần cử động, có sƣờn tiêu giảm 2. Ngực: có sƣờn làm thành lồng ngực 3. Thắt lƣng: có mấu bên dài 4. Chậu: có chi sau khớp với đai 5. Đuôi: đốt sống thay đổi, có ống huyết

CÁ SỤN

CÁ XƯƠNG

CÁ XƯƠNG

CÁ XƯƠNG

CÁ XƯƠNG

CÁ XƯƠNG

CÁ XƯƠNG

CÁ XƯƠNG

CÁ XƯƠNG

CÁ XƯƠNG

Đốt sống gồm:
- cung thần kinh - ống thần kinh - thân đốt sống - ống huyết ở phần đuôi

CÁ XƯƠNG

CÁ XƯƠNG

CÁ XƯƠNG

XƯƠNG LƯỠNG CƯ

XƯƠNG LƯỠNG CƯ

XƯƠNG LƯỠNG CƯ

XƯƠNG LƯỠNG CƯ

XƯƠNG LƯỠNG CƯ (tt)

SO DO CUNG THAI DUONG

XƯƠNG BÕ SÁT

XƯƠNG BÕ SÁT

XƯƠNG BÕ SÁT
• Bé x¬ng hãa cèt hoµn toµn. • Cét sèng gåm 5 phÇn: cæ, ngùc, th¾t lng, chËu vµ ®u«i. • Sä cã mét låi cÇu, cã qu¸ tr×nh tiÕn hãa tiªu gi¶m x¬ng b× gi¸p x¬ng sä, h×nh thµnh hè th¸i d¬ng dïng lµm n¬i Èn cho c¬ nhai. • Cã x¬ng má ¸c chÝnh thøc.

• Chi 5 ngãn kháe, thÝch nghi víi chuyÓn vËn nhanh.
• ë mét sè loµi chi thãai hãa, mÊt h¼n.

XƯƠNG BÕ SÁT

Cét sèng
n¨m phÇn: cæ, ngùc, th¾t lng, chËu vµ ®u«i. 

PhÇn cæ gåm nhiÒu ®èt, sè ®èt sèng cæ thay ®æi tuú loµi, ë th»n l»n cã 8 ®èt. Hai ®èt cæ thø nhÊt biÕn ®æi thµnh ®èt chèng (atlas) vµ ®èt trôc (axis), khíp víi sä lµm ®Çu cö ®éng ®îc theo nhiÒu híng. C¸c ®èt cßn l¹i cã thÓ cã x¬ng sên côt (th»n l»n, c¸ sÊu, th»n l»n ®Çu má).

PhÇn ngùc gåm nhiÒu ®èt vµ sè ®èt còng thay ®æi tuú loµi, nhng thêng 5 ®èt. Mçi ®èt mang mét ®«i x¬ng sên cã ®Çu xa g¾n víi x¬ng má ¸c lµm thµnh lång ngùc chÝnh thøc. - X¬ng sên ë c¸ sÊu vµ th»n l»n ®Çu má cßn cã thªm mÊu mãc nh ë chim lµm cho lång ngùc thªm v÷ng ch¾c. - R¾n kh«ng cã x¬ng má ¸c, nªn ®Çu xa cña x¬ng sên t× vµo vÈy bông.

XƯƠNG BÕ SÁT

PhÇn th¾t lng còng cã sè ®èt sèng thay ®æi.
Mçi ®èt cã mang x¬ng sên (r¾n), sên côt (th»n l»n) hoÆc kh«ng cã (c¸ sÊu).


PhÇn chËu thêng gåm 2 ®èt cã mÊu ngang khíp
víi x¬ng h«ng. PhÇn ®u«i gåm vµi chôc ®èt sèng nhá dÇn tõ gèc ®Õn mót ®u«i.


• • NÒn sä réng vµ cao h¬n C¸c x¬ng hãa cèt hoµn toµn nªn x¬ng nÆng h¬n • • ChØ cã mét låi cÇu chÈm Sä c¸ sÊu ph¸t triÓn x¬ng khÈu c¸i thø sinh lµm cho lç mòi trong (khoan) lïi ra sau miÖng.


• Trong qu¸ tr×nh tiÕn hãa thÝch nghi víi ®êi sèng ë c¹n hoµn

toµn sä Bß s¸t cã qóa tr×nh gi¶m x¬ng b× cña gi¸p sä ®Ó h×nh
thµnh hè th¸i d¬ng lµ n¬i Èn cña c¸c c¬ nhai. C¸c x¬ng b× ë mçi bªn cña hép sä gåm ba hµng: - Hµng gi÷a sä gåm x¬ng tr¸n vµ x¬ng ®Ønh - Hµng bªn sä gåm x¬ng sau æ m¾t vµ x¬ng vÈy - Hµng lÒ sä gåm chñ yÕu x¬ng gß m¸ vµ x¬ng vu«ng • Sù h×nh thµnh hè th¸i d¬ng lµm cho c¸c hµng x¬ng b× thµnh c¸c cung x¬ng gäi lµ cung th¸i d¬ng.

X¬ng chi
§ai vai: - ë mçi bªn gåm x¬ng qu¹, tríc qu¹ vµ x¬ng b¶ - cã thªm x¬ng ®ßn vµ x¬ng gian ®ßn h×nh ch÷ thËp §ai h«ng - ë mçi bªn gåm x¬ng h«ng, x¬ng h¸ng vµ x¬ng ngåi - hai x¬ng h¸ng vµ hai x¬ng ngåi

g¾n víi nhau thµnh tiÕp hîp.
- Trung gian hai tiÕp hîp lµ lç h¸ng ngåi
§ai vai (tr¸i) vµ ®ai h«ng (ph¶i) cña th»n l»n Mabuya

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

Bộ xƣơng Rùa

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

XƯƠNG BÕ SÁT (tt)

XƯƠNG CHIM

Chim cổ Archaeopteryx lithographica

XƯƠNG CHIM

XƯƠNG CHIM

Sä chim
C¸c x¬ng sä chim gÇn nh g¾n kÕt l¹i víi nhau thµnh mét
m¶nh, kh«ng cßn ®êng ranh giíi gi÷a c¸c x¬ng. - Hép sä lín chøa n·o ph¸t triÓn

- æ m¾t lín
- C¸c x¬ng hµm kh«ng cã r¨ng, bäc b»ng bao sõng

Cét sèng
thÝch nghi víi ®êi sèng bay gåm 4 phÇn: - PhÇn cæ: cét sèng dµi vµ rÊt linh ®éng, kho¶ng 13 – 14 ®èt - PhÇn ngùc: gåm 7 ®èt sèng, g¾n chÆt víi nhau vµ g¾n víi phÇn chËu. X¬ng má ¸c cã gê lìi h¸i rÊt lín, lµ n¬I b¸m cña c¬

ngùc
- PhÇn chËu: 13 – 14 ®èt, g¾n liÒn víi nhau gåm c¸c ®èt sèng phÇn th¾t lng, mét sè ®èt ®u«I vµ víi ®ai h«ng t¹o thµnh bé x-

¬ng chËu tæng hîp, n¬i tùa v÷ng ch¾c cho c¸c chi sau
- C¸c ®èt sèng ®u«i cuèi cïng g¾n víi nhau thµnh x¬ng phao c©u

X¬ng chi
• §ai vai: 3 x¬ng: x¬ng b¶, x¬ng qu¹, x¬ng ®ßn • X¬ng chi tríc: biÕn ®æi nhiÒu t¹o thµnh c¸nh chim • §ai h«ng: cÊu t¹o thÝch øng víi ®Î trøng lín cã vá

cøng vµ lµm chç tùa v÷ng ch¾c cho ®«i ch©n. Cã 3
x¬ng: x¬ng h«ng, x¬ng h¸ng, x¬ng ngåi • X¬ng chi sau: ch©n chim gåm 3 phÇn: x¬ng ®ïi, x-

¬ng èng, x¬ng bµn vµ c¸c ngãn ch©n.

XƯƠNG CHIM

XƯƠNG CHIM

XƯƠNG CHIM

XƯƠNG CHIM KHÔNG CÓ GỜ LƯỠI HÁI (CHIM CHẠY)

XƯƠNG CHIM KHÔNG CÓ GỜ LƯỠI HÁI (CHIM CHẠY)

XƯƠNG CHIM KHÔNG CÓ GỜ LƯỠI HÁI (CHIM CHẠY)

XƯƠNG CHIM CÓ GỜ LƯỠI HÁI

XƯƠNG CHIM CÓ GỜ LƯỠI HÁI

XƯƠNG CHIM CÓ GỜ LƯỠI HÁI

XƯƠNG THÖ
Cét sèng: cæ, ngùc, th¾t lng, chËu vµ ®u«i
§èt sèng cã mÆt khíp ph¼ng ®Æc trng cho thó vµ xen kÏ víi c¸c ®Üa sôn trßn PhÇn cæ : 7 ®èt ë hÇu hÕt c¸c loµi thó. Hai ®èt sèng ®Çu tiªn lµ ®èt chèng vµ ®èt trô. §èt chèng cã hai diÖn khíp víi hai låi cÇu chÈm cña sä. §èt sèng cæ kh«ng cã sên PhÇn ngùc : cã 13 ®èt ®Òu mang x¬ng sên nhng chØ cã 8 ®«i x¬ng sên g¾n víi x¬ng øc (sên thùc). X¬ng øc gåm n¨m khóc tËn cïng b»ng tÊm sôn dµi PhÇn th¾t lng : 6 -7 ®èt, thiÕu sên PhÇn chËu: 4 ®èt g¾n víi nhau, ®«i khi g¾n thªm ®èt sèng ®u«i PhÇn ®u«i: nhiÒu ®èt tïy loµi

Sä thó
- Hép sä lín (khèi lîng bé n·o lín). - Hai låi cÇu chÈm, cã cung gß m¸. - C¸c x¬ng cã khuynh híng g¾n l¹i víi nhau. - C¸c x¬ng chÈm, x¬ng vÈy, xíng ®¸ vµ x¬ng mµng nhÜ g¾n l¹i

víi nhau h×nh thµnh x¬ng th¸i d¬ng.
- X¬ng khÈu c¸i thø sinh ng¨n ®«i xoang miÖng víi xoang mòi. C¸c x¬ng ®Æc trng cho thó lµ ngoµi hai x¬ng ®Ønh cßn x¬ng gian ®Ønh, x¬ng mµng nhÜ vµ xo¨n mòi phøc t¹p liªn can tíi sù ph¸t triÓn cña thÝnh gi¸c vµ khøu gi¸c.

X¬ng chi
• §ai vai cña thó gi¶m nhiÒu so víi c¸c líp §éng vËt cã x¬ng sèng thÊp, chØ gåm chñ yÕu x¬ng b¶. NhiÒu loµi thó thiÕu x¬ng

®ßn (ë c¸c thó cö ®éng chi theo m¾t ph¼ng cña trôc th©n, nh
thó mãng guèc). X¬ng qu¹ chØ cã ë Thó má vÞt cßn ë c¸c loµi thó kh¸c tiªu gi¶m thµnh mÊu qu¹ g¾n víi x¬ng b¶ • §ai h«ng gièng víi bß s¸t, gåm x¬ng chËu vµ x¬ng h¸ng, x¬ng ngåi g¾n víi nhau ë mÆt bông t¹o thµnh x¬ng kh«ng tªn • X¬ng chi tù do vÒ c¬ b¶n cã cÊu t¹o theo kiÓu chi n¨m ngãn ®iÓn h×nh. Do sù thÝch nghi víi c¸ch chuyÓn vËn kh¸c nhau mµ cÊu tróc chi thó cã nhiÒu biÕn ®æi

XƯƠNG THÖ

Bộ xƣơng chó

XƯƠNG THÖ

Bộ xƣơng ngựa

XƯƠNG THÖ

Bộ xƣơng lợn (heo)

XƯƠNG THÖ (tt)

Bộ xƣơng thỏ

XƯƠNG THÖ (tt)

Bộ xƣơng dơi

XƯƠNG THÖ (tt)

Bộ xƣơng dơi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful