You are on page 1of 15

ANGKA GILIRAN:______________________________ PUSAT:______________________________________

MASA : 2 JAM

ARAHAN KEPADA CALON 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian Bahagian A 40 soalan Objektif Bahagian B 2 soalan Struktur Bahagian C 1 soalan Esei 2. Jawap semua soalan daripada daripada Bahagian A ,B dan C 3. Jawab soalan: Bahagian A pada kertas saranan yang dilampirkan Bahagian B pada ruang yang disediakan di kertas soalan Bahagian C pada kertas jawapan yang disediakan 4. Semua kertas jawapan hendaklah diikat bersama-sama 5. Kertas soalan ini akan dikutip selepas peperiksaan tamat 6. Masa tambahan 10 minit diberi untuk membaca soalan sebelum menjawab kertas soalan ini

BAHAGIAN A 40 markah B 40 markah C 20 markah

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA NO. SOALAN /MARKAH JUMLAH 1-40 1 2

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 13 MUKA SURAT DAN SEHELAI KERTAS SARANAN JAWAPAN

BAHAGIAN A

1. Pengertian yang paling tepat bagi tamadun ialah: A. Pencapaian tatasusila dan moral yang tinggi serta kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna B. Perkara yang berkaitan dengan kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna C. Kemajuan penempatan dan kemudahan warga sesebuah negeri D. Limpahan kemewahan yang dikecapi oleh seseorang

2. Salah satu ciri utama Tamadun Islam ialah pencapaian dalam bidang sains dan teknologi. Ia merujuk kepada maksud; A . Kebesaran dan keunggulan tamadun berteraskan ilmu B . Kekayaan negara dapat diurustadbir dengan baik berasaskan bidang sains dan teknologi C. Bangsa yang menguasai bidang sains dan teknologi akan menguasai dunia D. Kemewahan raakyat dapat ditingkatkan melalui penguasaan bidang tersebut

3.

Sumber Tamadun Islam ialah: A. B. C. D. Adat, kebudayaan dan akal Al Quran, al Sunnah dan penemuan akal fikiran Wahyu, adat dan akal Kajian, inovasi dan wahyu

4. Tamadun Islam mempunyai prinsip-prinsipnya yang tersendiri. Prinsip-prinsip tersebut ialah: i. Memelihara keselamatan agama ii. Memelihara nyawa dan jiwa iii. Memelihara keamanan Negara iv. Memelihara keselamatan akal v. Memelihara maruah / keturunan vi. Memelihara harta benda vii. Memelihara kebebasan bersuara

A. B. C. D.

i, ii dan iii i, ii iii dan iv iii, iv, v , iv dan vii i, ii, iv, v, dan vi

4. Tulisan dan bahasa memainkan peranan penting dalam pembentukan sesuatu tamadun kerana; A. B. C. D. Ia mempunyai unsur seni dan kesusasteraan Bahasa melambangkan sesuatu bangsa Bahasa dan tulisan sebagai alat komunikasi yang berkesan Dapat membantu proses perkembangan tamadun dalam pelbagai aspek kehidupan

6. Selain menekankan aspek politik, akhlak dan sosial, Islam juga mementingkan aspek kemajuan ekonomi. Di antara ciri-ciri penting dalam ekonomi Islam ialah: i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat Menjaga kepentingan individu dalam masyarakat Menjaga dan memelihara fitrah atau naluri hidup manusia Memelihara nilai-nilai akhlak di kalangan umat Islam i, ii iii sahaja i, ii dan iv sahaja ii, iii dan iv sahaja iii dan iv sahaja

7. Ibn Sina dianggap bapa perubatan Islam kerana sumbangannya yang dianggap besar dalam bidang tersebut. Hasil karya beliau yang terekenal ialah: A. B. C. D. al Qanun fi al Syifa al Qanun fi al Tibb al Qanun fi Zilal al Quran al Tibb al Nabawi

8. Antara ulamak Pattani yang terkenal ialah; A. B. C. D. Syeikh Muhammad Abduh Syed Syeikh Abdul Hadi Abdul Rauf Singkel Syeikh Daud Abdullah Fatani

9. Pusat ibadah dan kegiatan social pada era Islam di alam melayu lazimnya berpusat di ------------: A. B. C. D. Balai raya Masjid Rumah Pelabuhan

10. Di antara sistem pendidikan formal di Alam Melayu sebelum kedatangan Barat ialah: A: B: C: D: Sekolah rendah dan menengah Kolej dan universiti Sekolah pondok Sekolah agama rakyat

11. Implikasi daripada interaksi dan pertembungan antara tamadun dalam masyarakat memberi kesan dari segi; A. B. C. D. Memperluas kuasa dan pemerintahan Mewujudkan negara yang maju dan berdaulat Membantu memperteguhkan sesebuah tamadun Merapatkan hubungan antara sebuah negara dengan negara lain

12. Algebra adalah merupakan satu bidang matematik yang penting. Buku karya Muhammad Musa al Khawarizmi dalam bidang tersebut ialah; A. B. C. D. al Tasrif al Qanun al Jabr wa al Muqabalah al jiz al Kabir al Hakim

13. Kejayaan dan kemerosotan sesebuah tamadun bergantung kepada beberapa faktor. Antara faktor-faktor yang membawa kepada kemorosotan sesuatu tamadun ialah; i. Keruntuhan akhlak ii. Pendedahan kepada tamadun asing iii. Kezaliman pemerintah terhadap rakyatnya sendiri iv. Kemusnahan dan kehancuran akibat kealpaan manusia A. B. C. D. i, ii dan iii sahaja i, iii dan iv sahaja ii, iii dan iv sahaja iii, dan iv sahaja

14. Siapakah di antara berikut dianggap sebagai bapa astronomi Islam yang agung A. B. C. D. Al Sufi Al Tusi Al Biruni Al Battani

15. Konsep kesenian dalam Tamadun Islam merupakan satu keperluan kemanusiaan kerana; A. B. C. D. Manusia adalah makhluk yang indah Integrasi antara keindahan dan kebenaran Membawa kebahagiaan kepada pencipta keseniaan Allah mencipta keindahan dan menyukainya

16. Ketinggian tamadun China merujuk kepada pencapaian dalam bidang; A. Pembuatan gula dan bahan letupan B. Kertas dan gula C. Kompas dan kertas D. Kertas, bahan letupan dan penggunaan kompas

17. Pengasas ajaran confucianisme ialah;

A. B. C. D

Mencius Wu Ti Confucius Moti

18. Taoism menegaskan keharmonian dengan alam semester yang boleh dicapai melalui jalan yang dipanggil; A: B: C: D: Tao Tatao Tao Te Ching Lao Tze

19. Interaksi Tamadun China dengan Jepun melalui Korea telah membawa kepada perpindahan pengetahuan teknologi: A. B. C. D. Senjata api, pedang samurai dan bina kubu Pertanian , pembuatan sutera dan logam Cermin, alat tulis dan tulisan Kertas, makanan dan ubatan

20. Pertembungan antara dua tamadun iaitu Tamadun China dengan Tamadun Barat telah menyebabkan satu peperangan pada tahun 1842 yang dinamakan; A; B: C: D: Perang Candu Pertama Perang Candu Kedua Perang Candu Ketiga Perang Candu Keempat

21. Lembah Indus menjadi lambang pembinaan Tamadun India dengan penemuan di tempat bernama; A. Gijerat dan Mumbai B. Bombay dan Mysore C. Deccan dan Sind D. Mahenjo Daro dan Harappa

22. Mahatma Ghandi iaitu bapa kemerdekaan India dilahirkan pada tahun 1869 di suatu tempat bernama; A. B. C. D. Gujerat Culcutta NewDelhi Goa

23. Penyebaran Tamadun India melalui bahasa begitu ketara. Namakan bahasa yang menjadi alat penyebaran tersebut. A. Telugu dan Malayanan B. Punjabi dan Kannada C. Sanskrit dan Tamil D.Bahasa persuratan

24. Penubuhan Kesultanan Delhi adalah hasil pertembungan di antara Tamadun Islam dan tamadun India. Pihak lain yang terlibat dalam kejayaan tersebut ialah: A. B. C. D. Pallava Aryan Moghul Monggol

25. Sebelum kedatanga Inggeris ke India, kuasa penjajah pertama yang datang ke India ialah; A. B. C. D. Sepanyol Perancis Portugal Jerman

26. Kepercayaan Shinto di Jepun menyembah dewa atau tuhan yang dipanggil; A. B. C. D. Kami Jimmu Sumi Kamu

27. Maharaja Meiji adalah pemerintah Jepun yang mengubah negara tersebut dari negara tradisional menjadi sebuah negara yang dipanggil; A. B. C. D. Negara industri Zaman moden Zaman teknologi Zaman perindustrian

28. Ekonomi Jepun pada peringkat awal disumbang melalui bidang; A: B. C. D. Aero angkasa Perhutanan Perindustrian Perikanan

29. Interaksi kebudayaan Jepun dengan Negara China pada zaman Yoyoi telah memberikan ilmu pengetahuan yang terpenting kepada Jepun iaitu; A. B. C. D. Peperangan dan adat resam Pakaian dan pentadbiran Agama dan pertanian Tulisan dan makanan

30. Kegemilangan Jepun dicapai melalui isme yang digelar neoConfusianisme dengan menekankan aspek; A. Kekuatan moral asas kejayaan Negara B. Kekayaan adalah asas segala kemakmuran C. Kekuatan tentera bersama ekonomi D. Sifat saling hormat menghormati

31. Dominasi Barat terhadap Islam tidak terhad kepada penjajahan sahaja tetapi melangkaui bidang-bidang; A. B. C. D. Politik, ekonomi, media dan budaya Politik, ekonomi, budaya dan seni Ekonomi, media, seni dan pertahanan Sosial, ekonomi, politik dan ilmu

32. Gelaran polis dunia ditujukan kepada Negara-negara Barat terutamanya Amerika Syarikat. Kenyataan ini merujuk kepada; A. Amerika Syarikat sebagai negara samseng dunia B. Amerika Syarikat bertindak mengikut kemahuan sendiri C. Amerika Syarikat membina kekuatan pertahanan untuk mengawasi dunia D. Amerika Syarikat sebagai kuasa politik yang mengawal dunia

secara ketenteraan 33. International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia serta World Trade Centre (WTO) adalah kumpulan yang mendominasi ekonomi dunia. Satu lagi pakatan yang bersama-sama ketiga-tiga pakatan tersebut ialah; A. B. C. D. Kumpulan G 7 Kumpulan G 8 Kumpulan ASEAN-EEC Kumpulan Jepun China

34. Bidang telekomunikasi dan media berperanan besar dalam membentuk arah pemikiran negara dan individu. Kenyataan yang paling tepat bagi menggambarkan keberkesanan tersebut melalui; A. Kepentingan negara asing ditafsirkan mengikut selera Barat B. Tindakan menafsirkan berita sentiasa diputarbelitkan C. Pengolahan dan tafsiran dibuat merujuk kepada kepentingan Barat ke atas berita tersebut untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu D. Menyebarkan berita berasaskan maklumat yang diperlukan tanpa merujuk kepentingan negara terbabit.

35. Salah satu tindakan yang paling baik untuk mewujudkan hubungan Barat Timur ialah melalui; A. B. C. D. Mewujudkan Dialog Peradaban Menguatkan kerjasama ekonomi Meningkatkan keupayaan ketenteraan Menghormati kedaulatan negara masing-masing

36. Islam Hadhari bermaksud: A. B. C. D. Satu agama baru untuk rakyat Malaysia Satu pendekatan politik untuk membangunkan Malaysia Satu wacana pembentukan masyarakat Malaysia berdasarkan tamadun Islam Satu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh berdasarkan kepada perspektif tamadun

37. Kenyataan berikut adalah justifikasi Islam Hadhari diperkenalkan di Malaysia kecuali ; A. B. C. D. Mencari keselesaan hidup berdasarkan bimbingan Ilahi Mengelakkan umat Islam dirundung kemunduran, kemiskinan dan merempat Menjadikan umat Islam sebagai penguasa dimuka bumi Menjauhi suasana tiada makanan yang berzat, hidup sentiasa terancam dan serba kekurangan

38. Umat berkualiti yang dihasratkan melalui Islam Hadhari merujuk kepada; A. B. C. D. Kehidupan yang bebas daripada pencemaran rohani dan jasmani Kehidupan yang bebas dari pengaruh budaya luar Kehidupan yang bebas dari penjajahan asing Kehidupan yang bebas dari undang-undang yang tidak relevan

39. Kekuatan pertahanan adalah salah satu dari 10 prinsip utama Islam Hadhari. Pertahanan menjadi perancangan penting negara kerana; A. B. C. D. Ia menjadi mekanisme untuk mengaut keuntungan melalui urusan jual beli senjata Kekuatan pertahanan merupakan persiapan untuk menakutkan musuh Kekayaan negara dilindungi melalui kekuatan pertahanan Meletakkan negara dalam keadaan bersedia dengan segala kemungkinan pengkhianatan musuh dalaman

40. Keutuhan budaya dapat diperkuatkan melalui cara-cara berikut kecuali ; A. B. C. D. Penghayatan agama yang mantap Budaya kerja yang menekankan nilai-nilai murni Budaya berpakaian yang menghormati batas-batas agama Memperkenalkan suatu sistem hidup moden selaras dengan kemajuan semasa

BAHAGIAN B ( Soalan Struktur - 40 markah ) Soalan Satu

1. Jelaskan 5 ciri khusus tamadun Islam

i.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

ii.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

iii.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

iv.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

v.

________________________________________________________ _________________________________________________________ ( 10 markah )

2. Jelaskan 5 nilai persamaan antara tamadun beserta contoh :

i.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

ii.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

iii.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

iv.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

v.

________________________________________________________ _________________________________________________________ ( 10 markah )

Soalan 2 1. Senaraikan 5 tokoh Tamadun Islam mengikut bidang sumbangan dan contoh i. _________________________________________________________ _________________________________________________________

ii.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

iii.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

iv.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

v.

________________________________________________________ _________________________________________________________

( 10 markah ) 2. Terdapat 10 prinsip Islam Hadhari yang digariskan oleh YAB Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi sebagai penggerak utama . Senaraikan 5 prinsip Islam Hadhari.

i.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

ii.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

iii.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

iv.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

v.

________________________________________________________ _________________________________________________________ ( 10 markah )

BAHAGIAN C ( Soalan Esei - 20 markah )

Soalan Satu (a)

Islam mempunyai pengaruh yang amat besar ke atas rantau Melayu sehingga Berjaya mencabut akar umbi pengaruh Hindu dan Buddha. Kedatangan Islam adalah merupakan titik perubahan zaman moden di rantau ini. Pelbagai perubahan berlaku secara menyeluruh dalam segenap kehidupan, bermula dari golongan bangsawan atau istana sehingga golongan petani. Berdasarkan kenyataan di atas, huraikan 5 aspek perubahan yang berlaku kesan daripada pengaruh Islam di rantau Melayu.

( 10 markah )

(b) Tamadun Asia merangkumi pelbagai tamadun, antaranya Tamadun Islam, Tamadun China, Tamadun India, Tamadun Jepun dan Tamadun Melayu. Setiap tamadun telah melahirkan ramai tokoh yang terkenal. Berdasarkan kenyataan di atas, huraikan seorang tokoh bagi setiap tamadun merangkumi Tamadun Islam, Tamadun China, Tamadun India, Tamadun Jepun dan Tamadun Melayu. ( 10 markah )

JAWAPAN KERTAS OBJEKTIF TITAS

NO. SOALAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

JAWAPAN
A

C B D B A B D B D B C B C B D C A B A C A C D C A B D C C A D B C A D C A B D