You are on page 1of 12

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.170-175/1554 din 14.10.

2011 NREGISTRAT: Ministerul Justi iei al Republicii Moldova Oleg EFRIM Nr.844 din 28.09.2011

CONSILIUL DE ADMINISTRA IE AL BNCII NA IONALE A MOLDOVEI

HOTARREA nr.172 din 04 august 2011

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea bncilor n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului

n temeiul art. 11 i 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Na ional a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificrile i completrile ulterioare), art. 23, 25, i 40 din Legea institu iilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 nr.78-81, art.191), cu modificrile i completrile ulterioare, i art.10 alin.(2) din Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007, cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 141-145, art.597), cu modificrile i completrile ulterioare, Consiliul de administra ie al Bncii Na ionale a Moldovei

HOTRTE: 1. Se aprob Regulamentul privind activitatea bncilor n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului (se anexeaz). 2. Prezenta hotrre intr n vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicrii n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preedintele Consiliului de administra ie

Dorin DRGU ANU

Anex la Hotrrea Consiliului de administra ie al Bncii Na ionale a Moldovei nr.172 din 4 august 2011 REGULAMENT privind activitatea bncilor n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului Capitolul I DISPOZI II GENERALE 1. Regulamentul privind activitatea bncilor n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului (n continuare Regulament) este emis n vederea executrii prevederilor Legii cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului i a recomandrilor interna ionale n domeniu i stabilete cerin ele privind elaborarea, organizarea, aplicarea i controlul respectrii de ctre bnci a programelor proprii privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului, precum i alte cerin e n vederea minimizrii riscurilor aferente splrii banilor i finan rii terorismului. 2. Banca aplic prezentul Regulament n rela iile de afaceri cu clien ii si i la efectuarea tranzac iilor i opera iunilor bancare. 3. Termenii i expresiile utilizate n prezentul Regulament au semnifica iile prevzute n Legea institu iilor financiare, Legea cu privire la Banca Na ional Moldovei, Legea cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului, actele normative ale Bncii Na ionale a Moldovei i ale Serviciului Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor emise ntru executarea acestora. De asemenea, n sensul prezentului Regulament se utilizeaz urmtorii termeni i expresii: tranzac ie semnificativ tranzac ia (opera iunea) care depete limita valoric stabilit n programele interne ale bncii pentru categoriile de clien i; tranzac ie ocazional - tranzac ia (opera iunea) efectuat n lipsa unei rela ii de afaceri cu banca; tranzac ie electronic - orice tranzac ie (opera iune) efectuat de ctre persoana fizic sau juridic (ini iator) prin intermediul unei bnci, utiliznd mijloace electronice; cont anonim cont al crui titular nu este identificat; cont pe nume fictiv - cont deschis pe numele unei persoane care nu este identificat i creia i se atribuie un nume inventat. Capitolul II RESPONSABILIT I 4. Banca dispune de programe interne privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului. 5. Consiliul bncii este responsabil pentru elaborarea, aprobarea i asigurarea aplicrii programelor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului. Consiliul i organul executiv al bncii snt responsabili, n limitele competen ei lor, de conformarea activit ii bncii prevederilor legisla iei n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului. 6. Subdiviziunea de audit intern sau alte subdiviziuni cu func ii de control efectueaz evaluarea independent, cel pu in trimestrial, a caracterului adecvat i a conformit ii activit ii bncii cu programele privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului. Rezultatele evalurii se comunic consiliului bncii, comisiei de cenzori, organului executiv al bncii, precum i Bncii Na ionale a Moldovei n conformitate cu Instruc iunea cu privire la modul de ntocmire i prezentare de ctre bnci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiar, aprobat prin Hotrrea Consiliul de administra ie al Bncii Na ionale a Moldovei nr.36 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.98).
2

7. Comisia de cenzori efectueaz evaluarea, cel pu in anual, a rapoartelor de control i a recomandrilor n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului ale auditului intern, precum i a modului de implementare a acestora. Capitolul III STRUCTURA PROGRAMELOR PRIVIND PREVENIREA I COMBATEREA SPLRII BANILOR I FINAN RII TERORISMULUI 8. Programele privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului reprezint politici, proceduri i alte reguli, inclusiv reguli de cunoatere a clientului, care promoveaz normele de etic i profesionalism n sectorul bancar i care previn utilizarea bncii n scopul splrii banilor sau finan rii terorismului, n mod inten ionat sau nu, de ctre elementele criminale. Aceste programe trebuie s asigure efectuarea opera iunilor bancare ntr-un mod sigur i prudent. 9. Banca elaboreaz programele privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului n conformitate cu prevederile legisla iei n vigoare i innd cont de practica general acceptat n acest domeniu, inclusiv documentele Comitetului Basel i ale Grupului de Ac iune Financiar Interna ional (FATF). 10. La elaborarea programelor se iau n considera ie mrimea, complexitatea, natura i volumul activit ilor bncii, tipurile (categoriile) clien ilor, gradul (nivelul) de risc asociat cu diferi i clien i sau categoriile acestora i tranzac iile (opera iunile) desfurate de acetia. 11. Programele privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului vor prevedea, fr a se limita la urmtoarele: 1) obliga iile organului executiv al bncii, care trebuie s includ cel pu in: a) cunoaterea criteriilor (indicilor) clien ilor cu grad de risc sporit; b) aprobarea tranzac iilor semnificative ale clien ilor cu grad de risc sporit (sau delegarea atribu iei de aprobare administratorilor filialelor bncii, dup caz); c) determinarea domeniilor de activitate ale bncii vulnerabile riscului splrii banilor i finan rii terorismului, cu delimitarea exact a atribu iilor fiecrei subdiviziuni cu func ie de prevenire i combatere a splrii banilor i finan rii terorismului. Domeniile de activitate vulnerabile riscului splrii banilor i finan rii terorismului pot fi acelea care au tangen cu: acceptarea depozitelor, utilizarea instrumentelor de plat, opera iunile de credit, opera iunile bancare corespondente, conturile deschise de intermediarii profesioniti n procesul exercitrii de ctre acetia a activit ilor de intermediere, sistemele bancare la distan , sistemele de transfer interna ional de mijloace bneti, finan area comer ului, opera iunile de brokeraj, de administrare fiduciar etc.; d) asigurarea nlturrii neconformrilor identificate n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului; e) punerea n aplicare a programelor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului, inclusiv determinarea responsabilit ilor personalului la diferite nivele ierarhice; f) punerea n aplicare a procedurilor interne privind accesul ntr-un timp rezonabil al personalului responsabil la informa ia necesar exercitrii obliga iunilor de serviciu; 2) proceduri de acceptare a clien ilor care stabilesc cel pu in categoriile de clien i pe care banca i propune s-i atrag i nivelul ierarhic al personalului care aprob nceperea rela iei de afaceri cu acetia, n func ie de gradul de risc asociat, tipurile de produse i servicii care le snt furnizate; 3) msuri de identificare, verificare i monitorizare a clien ilor i beneficiarilor efectivi n func ie de gradul de risc asociat (regulile de cunoatere a clientului), criteriile i modul de trecere a clien ilor dintr-o categorie cu un grad de risc n alta; 4) con inutul msurilor standard i msurilor de precau ie sporit privind cunoaterea clien ilor pentru fiecare dintre categoriile de clien i, produse i servicii ori tranzac ii (opera iuni) supuse acestor msuri; 5) proceduri de monitorizare a opera iunilor efectuate de clien i n scopul depistrii tranzac iilor semnificative, complexe i neordinare, a activit ilor i tranzac iilor suspecte;
3

6) proceduri i cerin e privind acordarea unei aten ii sporite la efectuarea tranzac iilor complexe i neordinare fr un scop legal sau economic clar, a tranzac iilor semnificative i a celor suspecte; 7) modalit i de abordare a clien ilor i tranzac iilor efectuate de clien i cu rile/zonele ce nu dispun de norme contra splrii banilor i finan rii terorismului ori dispun de norme inadecvate n acest sens, ori reprezint un risc sporit datorit nivelului nalt de infrac ionalitate i de corup ie i/sau snt implicate n activit i teroriste; 8) modul de ntocmire i pstrare a informa iilor, precum i de stabilire a accesului la acestea; 9) proceduri de raportare intern i extern (ctre autorit ile competente) privind activit ile i tranzac iile suspecte; 10) proceduri i msuri de verificare a modului de conformare la normele elaborate i de evaluare a eficien ei acestora; 11) standarde pentru selectare, angajare a personalului i programe de instruire a acestuia n domeniul cunoaterii clien ilor; 12) proceduri privind identificarea i analiza riscurilor de splare a banilor i finan are a terorismului, inclusiv cile de minimizare a acestora, legate de utilizarea tehnologiilor informa ionale, inclusiv cele noi, procurate sau elaborate n cadrul produselor i serviciilor oferite de banc. 12. Banca revizuiete (actualizeaz), ori de cte ori este necesar, programele privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului, dar cel pu in anual, innd cont de prevederile legisla iei n vigoare. Capitolul IV REGULILE DE CUNOATERE A CLIENTULUI Sec iunea a 1-a Proceduri de acceptare a clientului 13. Procedurile de acceptare a clientului vor con ine o descriere a clien ilor care par s expun banca la un risc sporit de utilizare a ei n scopul splrii banilor i finan rii terorismului. n vederea minimizrii acestui risc, informa ia privind clien ii trebuie examinat sub un ir de aspecte, cum ar fi experien a clien ilor n domeniul de activitate, ara de origine, pozi ia social, activit ile desfurate sau al i indicatori de risc stabili i de banc, innd cont de Recomandrile cu privire la abordarea bazat pe risc a clien ilor de ctre bnci n vederea prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului, aprobate prin Hotrrea Consiliul de administra ie al Bncii Na ionale a Moldovei nr.96 din 5 mai 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.83-85, art.527). 14. Procedurile de acceptare a clientului vor include mai multe etape n func ie de gradul de risc al clien ilor, punnd accentul pe clien ii cu venituri nalte ale cror surs este neclar sau neidentificat. Deciziile de ncepere, continuare sau ncetare a rela iilor de afaceri cu clien ii cu un grad de risc sporit se iau de ctre un membru al organului executiv al bncii sau de ctre administratorul filialei. 15. Procedurile de acceptare a clientului nu trebuie s restric ioneze accesul publicului larg la serviciile bancare. Sec iunea a 2-a Msuri de identificare a clientului, de monitorizare a activit ilor i tranzac iilor 16. Banca aplic msuri de identificare a clien ilor, precum i a beneficiarilor efectivi: a) pn la stabilirea rela iilor de afaceri sau pn la deschiderea conturilor bancare; b) la efectuarea tranzac iilor ocazionale n valoarea de cel pu in 50 de mii de lei, precum i a tranzac iilor electronice n valoare de cel pu in 15 mii lei, indiferent de faptul dac tranzac ia se efectueaz printr-o singur opera iune sau prin mai multe opera iuni; c) dac exist o suspiciune de splare a banilor sau de finan are a terorismului, indiferent de orice excep ii, scutiri sau limite stabilite; d) dac exist ndoieli cu privire la veridicitatea i precizia datelor de identificare ob inute.
4

17. La identificarea clien ilor n cazurile prevzute la pct.16 banca aplic urmtoarele msuristandard de cunoatere a clien ilor: 1) pentru clien ii - persoane fizice, banca ob ine cel pu in urmtoarele informa ii: a) numele i prenumele; b) data i locul naterii; c) cet enia; d) datele documentului de identitate: numrul de identificare de stat (codul fiscal), seria i numrul, data eliberrii, codul organului care l-a eliberat (dac exist) sau al i indici unici dintr-un act de identitate ce con ine fotografia titularului (paaport, buletin de identitate, permisul de edere eliberat de autorit ile mputernicite ale Republicii Moldova, alte acte de identitate); e) adresa de domiciliu i/sau reedin ; f) ocupa ia, func ia public de inut i/sau denumirea/numele angajatorului; g) scopul i natura rela iei de afaceri cu banca n cazurile prevzute la pct.16 lit.a), c) i d); h) numrul de telefon, fax, adresa potei electronice (e-mail) (dac exist); i) semntura; 2) pentru clien ii - persoane juridice i persoanele fizice ntreprinztori individuali sau care practic alt tip de activitate, banca ob ine cel pu in urmtoarele informa ii: a) denumirea deplin i prescurtat (dac exist), forma de organizare juridic; b) sediul i adresa de coresponden , alt dect sediul (dac exist); c) informa iile privind nregistrarea de stat: numrul de identificare de stat (codul fiscal) i data nregistrrii de stat conform certificatului de nregistrare i/sau extrasului din Registrul de stat eliberat de ctre organul abilitat cu dreptul de a efectua nregistrarea de stat; d) copia autentificat a documentelor de constituire, cu modificrile i completrile ulterioare, dac este cazul (sau copia cola ionat cu originalul i autentificat de ctre banc); e) informa iile privind identitatea persoanelor care snt investite cu dreptul de a deschide i/sau de a dispune de cont, de a conduce i a reprezenta persoana juridic i persoana fizic ntreprinztor individual sau care practic alt tip de activitate; f) numrul de telefon, fax, adresa de e-mail, dup caz; g) natura i scopul activit ii. 3) n cazul efecturii opera iunilor de schimb valutar n numerar cu persoane fizice prin intermediul punctelor sale de schimb valutar, banca va identifica persoana fizic n conformitate cu Regulamentul cu privire la unit ile de schimb valutar, aprobat prin Hotrrea Consiliului de administra ie al Bncii Na ionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269). 18. Banca identific beneficiarul efectiv al clientului i aplic msuri rezonabile i bazate pe risc pentru verificarea identit ii lui, astfel nct s aib certitudinea c tie cine este beneficiarul efectiv pentru a n elege structura propriet ii i structura de control a clientului. Pentru identificarea beneficiarului efectiv banca aplic msurile descrise la pct. 17. 19. La identificarea beneficiarului efectiv al clientului - persoan juridic cu structur de proprietate complex (persoan juridic a cror proprietari direc i nu snt persoane fizice), banca determin beneficiarul efectiv n baza documentelor de nregistrare corespunztoare. 20. Nu este necesar identificarea i verificarea identit ii beneficiarului efectiv n cazul n care clientul sau persoana juridic proprietar al pachetului de control al clientului este o societate cotat a cror valori mobiliare sunt acceptate spre tranzac ionare pe o pia reglementat, cu obliga ia de dezvluire public a informa iei. 21. Banca determin dac persoana care deschide contul sau ini iaz o rela ie de afaceri activeaz n numele su (declara ia persoanei privind beneficiarul efectiv), iar n cazul n care deschiderea contului sau ini ierea rela iei de afaceri este efectuat de ctre persoana mputernicit, banca solicit procura, legalizat n modul stabilit de legisla ie. Banca aplic msuri de identificare a persoanei mputernicite n conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Declara ia persoanei privind beneficiarul efectiv este completat de ctre beneficiarul efectiv sau de ctre persoana mputernicit i con ine informa ia conform p.17 alin.(1) din prezentul Regulament. 22. La identificarea clientului banca verific informa ia prezentat care se refer att la client, ct i la beneficiarul efectiv.
5

23. Banca verific identitatea clientului i a beneficiarului efectiv pn la stabilirea rela iei de afaceri sau n momentul stabilirii rela iei de afaceri sau efecturii unei tranzac ii prevzute la pct.16 lit.b). 24. n vederea verificrii informa iei prezentate la identificarea clien ilor i a beneficiarilor efectivi banca utilizeaz surse sigure i independente: 1) pentru clien ii - persoane fizice banca verific informa ia pe baza actelor emise de ctre o autoritate public sau de o entitate abilitat de aceasta Verificarea informa iilor care nu se pot proba cu actele men ionate mai sus se va realiza n func ie de gradul de risc prin orice alt metod, cum ar fi: a) pentru confirmarea adresei de reedin n cazul n care nu corespunde cu domiciliul prin solicitarea facturilor pentru serviciile comunale, a actelor privind plata impozitelor, a informa iei de la autorit ile publice sau de la alte persoane; b) pentru confirmarea informa iei prezentate dup deschiderea contului prin contactarea clientului prin telefon, fax sau e-mail (dac exist); c) pentru confirmarea validit ii documentelor de identitate prin certificatele eliberate (de exemplu, n baza registrelor de stat sau private) de autorit ile publice sau de alte persoane competente (de exemplu, notari, ambasade etc.); 2) pentru clien ii - persoane juridice i persoanele fizice ntreprinztori individuali sau care practic alt tip de activitate prin orice metod corespunztoare n func ie de gradul de risc, astfel nct banca s se asigure de veridicitatea informa iei, cum ar fi: a) verificarea existen ei legale a persoanei juridice i persoanei fizice ntreprinztor individual sau care practic alt tip de activitate prin verificarea nscrisului n Registrul de stat al persoanelor juridice sau, dup caz, ntr-un alt registru public sau privat. b) verificarea informa iei despre client n bazele de date privind rela iile de afaceri existente; c) revizuirea ultimelor rapoarte financiare (cu excep ia cazului deschiderii contului persoanei juridice nou constituite i persoanei fizice ntreprinztor individual sau care practic alt tip de activitate) i a conturilor supuse auditului extern, dac este cazul; d) efectuarea unei analize, fie individuale sau prin intermediul altei persoane, privind existen a procesului de insolvabilitate sau lichidare, vnzare, a altor probleme financiare poten iale; e) ob inerea referin ei unei bnci cu care clientul a avut anterior rela ii de afaceri, dac exist; f) contactarea clientului prin telefon sau fax, prin intermediul serviciilor potale sau e-mail, verificarea informa iei plasate pe pagina web a clientului, dac exist, sau efectuarea unei vizite pe teren la sediul sau la alt adresa indicat de persoana juridic i persoana fizic ntreprinztor individual sau care practic alt tip de activitate; 3) pentru beneficiarul efectiv - msurile prevzute la subpct. 1). 4) n cazul n care o persoan este mputernicit n numele clientului s deschid cont sau s efectueze tranzac ii, banca verific identitatea acesteia, precum i identitatea persoanei n numele creia activeaz, utiliznd aceleai proceduri descrise n prezentul Regulament. 5) n cazul efecturii opera iunilor de schimb valutar n numerar cu persoane fizice prin intermediul punctelor sale de schimb valutar, banca efectueaz verificarea persoanei fizice n conformitate cu Regulamentul men ionat la pct. 17 subpunct.3). 25. Documentele prezentate n vederea identificrii clientului, precum i a beneficiarului efectiv trebuie s fie valabile la data prezentrii lor. 26. Documentele se prezint de ctre client n original sau n copie (fotocopie) legalizate n modul corespunztor, dac altceva nu este prevzut de legisla ie. n cazul prezentrii documentelor n copie (fotocopie), banca solicit prezentarea originalelor documentelor pentru a verifica dac copia (fotocopia) documentelor corespunde cu originalul acestora. 27. n cazul rela iilor de afaceri banca revizuiete i actualizeaz ori de cte ori este necesar, dar cel pu in anual, informa ia cu privire la identificarea clien ilor i a beneficiarilor efectivi ai acestora. 28. Banca monitorizeaz continuu activit ile, tranzac iile (opera iunile) clientului sau rela ia de afaceri cu acesta. Ac iunile de monitorizare continu cuprind: 1) determinarea tranzac iilor ordinare (specifice) ale clientului;
6

2) examinarea minu ioas a tranzac iilor n decursul rela iei de afaceri pentru a avea siguran a c acestea snt n corespundere cu informa ia disponibil la banc, cu activitatea i riscul asociat clientului. Examinarea tranzac iilor presupune cel pu in ca banca s dispun de mecanisme/solu ii automatizate pentru depistarea activit ilor, tranzac iilor i persoanelor suspecte. Depistarea activit ilor, tranzac iilor i persoanelor suspecte poate fi realizat prin stabilirea limitelor valorice ale tranzac iilor pentru o grup particular sau categorie de opera iuni, conturi bancare. O aten ie deosebit se acord tranzac iilor care depesc aceste limite valorice i tranzac iilor ce nu au scop economic clar (de exemplu, cele care par s nu aib un sens economic sau care implic sume mari de bani ce nu corespund ateptrilor bncii viznd clien ii respectivi sau nu snt specifice tranzac iilor obinuite ale acestora); 3) verificarea faptului dac documentele i informa iile acumulate n procesul monitorizrii clien ilor i tranzac iilor snt actualizate i relevante, inclusiv pentru categoriile clien ilor sau rela iile de afaceri cu grad de risc sporit; 4) raportarea ctre administratorul responsabil a informa iei necesare pentru identificarea, analiza i monitorizarea eficient a conturilor i tranzac iilor clien ilor, inclusiv pentru clien ii cu grad de risc sporit; 5) identificarea activit ilor, tranzac iilor suspecte, inclusiv a celor poten iale, precum i a surselor mijloacelor bneti utilizate n aceste activit i i tranzac ii. 29. Banca acord aten ie sporit tuturor tranzac iilor deosebit de mari, complexe sau care au caracter neordinar (neobinuit), care nu au un scop economic sau juridic clar, cum ar fi tranzac iile semnificative sau tranzac ii neobinuite pentru client. Banca examineaz natura i scopul acestor tranzac ii i ia msuri de precau ie sporit n conformitate cu cerin ele prezentului Regulament. n astfel de situa ii banca ob ine documente justificative la efectuarea tranzac iilor i determin sursa mijloacelor bneti utilizate (contracte, facturi, documente de expedi ie, declara ii vamale, certificate despre salariu, dri de seam fiscale, rapoarte de activitate, alte documente). 30. Banca este obligat: a) s nu deschid cont, s nu stabileasc rela ii de afaceri, s nu efectueze tranzac ii cu clientul, n cazul n care banca nu poate asigura respectarea cerin elor pct.16 -18, 23 i 24; b) n cazul unei rela ii de afaceri existente, s termine rela ia de afaceri dac constat c informa iile ob inute snt neautentice (neveridice); c) raporteaz circumstan ele indicate la lit.a) i b) autorit ii competente n conformitate cu Legea cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului. 31. Banca nu va deschide i ine conturi anonime sau conturi pe nume fictive, nu va stabili sau nu va continua o rela ie de afaceri cu o banc fictiv sau cu o banc despre care se tie c permite unei bnci fictive s utilizeze conturile sale. Sec iunea a 3-a Msuri de precau ie sporit privind cunoaterea clientului 32. n vederea aplicrii legisla iei n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului banca stabilete categoriile clien ilor, activit ile i tranzac iile (opera iunile) ce prezint un grad de risc sporit pe baza unor indicatori stabili i n func ie de volumul activelor sau al veniturilor, tipul serviciilor solicitate, tipul activit ii desfurate, circumstan ele economice, reputa ia rii de origine, plauzibilitatea explica iilor oferite de client, limitele valorice prestabilite pe categorii de tranzac ii. 33. n scopul cunoaterii clien ilor banca, pe lng msurile standard, aplic msuri de precau ie sporit n urmtoarele situa ii: 1) n cazul clien ilor care nu se prezint personal la identificare (clien i la distan ) - la efectuarea tranzac iilor prevzute la pct.16 lit.b). 2) n rela iile bancare transfrontaliere (de coresponden bancar); 3) n tranzac iile sau rela iile de afaceri cu persoanele expuse politic; 4) n cazul clien ilor care primesc sau remit bunuri din/n rile i/sau zonele: a) ce nu dispun de norme contra splrii banilor i finan rii terorismului ori dispun de norme inadecvate n acest sens; b) ce reprezint un risc sporit din cauza nivelului nalt de infrac ionalitate i de corup ie;
7

c) unde poate avea loc fabricarea ilegal a substan elor narcotice; d) off-shore; e) care snt implicate n activit i teroriste; 5) n cazul clien ilor care au conturi deschise n scopul investirii i administrrii fiduciare a bunurilor; 6) n cazul clien ilor care emit instrumente financiare la purttor, clien ilor, participan i profesioniti la pia a valorilor mobiliare i al i intermediari profesioniti, cum ar fi fondurile de pensii, fondurile de investi ii, avoca ii, notarii care ac ioneaz pentru clien ii lor; 7) n cazul clien ilor care presteaz servicii legate de transferul de mijloace financiare (prestatorii nebancari ai serviciilor de pl i prin intermediul dispozitivelor speciale cash-in, etc.); 8) n cazul tranzac iilor electronice, dac nu exist informa ii suficiente despre identitatea expeditorului, precum i tranzac iile care ar putea favoriza anonimatul. 34. Msurile de precau ie sporit aplicate de banc presupun: 1) efectuarea monitorizrii sporite i permanente a rela iei de afaceri; 2) msuri speciale pentru stabilirea sau verificarea sursei mijloacelor bneti; 3) implementarea sistemelor informatice adecvate pentru gestiunea informa iei, care permite furnizarea n timp util a informa iilor necesare pentru identificarea, analizarea i monitorizarea efectiv a tranzac iilor, inclusiv raportarea ctre autoritatea competent conform legisla iei. Sistemele informatice trebuie s permit constatarea cel pu in a lipsei sau insuficien ei documentelor sau informa iilor corespunztoare la nceperea rela iei de afaceri, a tranzac iilor (opera iunilor) neordinare derulate prin contul clientului i situa ia agregat a tuturor opera iunilor clientului cu banca; 4) asigurarea c persoanele mputernicite cu coordonarea activit ii de prestare a serviciilor clien ilor respectivi cunosc i acord o aten ie sporit informa iilor provenite de la ter i n legtur cu aceti clien i; 5) n cazul persoanelor fizice - verificarea angajrii, func iei publice de inute, dup caz; 6) aten ionarea clien ilor ale cror activit i sau tranzac ii impun un risc sporit de splare a banilor i finan are a terorismului despre necesitatea sporirii msurilor de cunoatere a partenerilor de afaceri, iar, dup caz, despre terminarea rela iilor de afaceri sau refuzul n efectuarea opera iunilor cu astfel de clien i. Cerin ele privind cunoaterea partenerilor de afaceri sunt conform cerin elor de cunoatere a clientului aplicate de ctre banc conform prevederilor prezentului Regulament; 7) msuri suplimentare prevzute la pct. 35 - 39. 35. n cazul prevzut la pct.33 subpct.1) banca aplic clientului care nu se prezint personal la identificare (de exemplu, n cazul rela iilor prin coresponden sau prin telefon, e-mail, Internet sau alte mijloace electronice) msuri de precau ie sporit prin utilizarea de mecanisme de tipul semnturii digitale, a metodelor biometrice, cheilor de sesiune etc. Cu ocazia primei vizite a clientului la sediile bncii, banca solicit documentele i informa iile conform cerin elor prezentului Regulament. Suplimentar, banca aplic una sau mai multe din urmtoarele msuri: a) solicit documentele de identificare a clientului eliberate de ctre o autoritate sau un organ competent, inclusiv a specimenului de semntur, alte documente, dup caz, pentru completarea dosarului clientului; b) ia msuri de protec ie a autenticit ii documentelor n form electronic transmise bncii; c) utilizeaz informa ia prezentat de o banc n care clientul are deschis un cont i care aplic cel pu in aceleai msuri de cunoatere a clientului i este supus unei supravegheri efective; d) solicit ca prima plat s fie efectuat n numele clientului printr-un cont de la o alt banc, care aplic cel pu in aceleai msuri de cunoatere a clientului i este supus unei supravegheri efective, la necesitate; e) stabilirea i men inerea unei modalit i de contact cu clientul, independent de modalitatea prin care snt realizate tranzac iile cu clientul la distan . 36. n rela iile bancare transfrontaliere banca acumuleaz informa ii suficiente despre banca (institu ia, organiza ia) corespondent pentru a n elege pe deplin sfera de activitate a acesteia. n acest scop banca: 1) ob ine cel pu in informa iile privind:
8

a) consiliul i organul executiv al bncii corespondente, activit ile ei cele mai importante, locul desfurrii acestora i msurile aplicate de aceasta n vederea prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului; b) scopul deschiderii contului; c) reputa ia bncii corespondente i calitatea supravegherii, inclusiv dac aceasta a constituit subiectul unei investigri sau msuri de remediere legate de splarea banilor sau finan area terorismului, din sursele disponibile public; 2) evalueaz ct de adecvate i eficiente snt politicile bncii corespondente privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului; 3) stabilete rela ia de coresponden ulterior ob inerii aprobrii administratorului bncii; 4) stabilete documentar responsabilit ile n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului ale bncii corespondente, precum i faptul c banca corespondent verific identitatea clien ilor si, dispune de reguli eficiente de cunoatere a clientului; 5) realizeaz acorduri prin care i se permite s verifice procedurile urmate de banca corespondent n vederea cunoaterii clien ilor i s transmit/primeasc, la solicitare, documente i informa ii aferente clien ilor, activit ii i tranzac iilor acestora. 37. n rela iile de afaceri sau n cazul tranzac iilor cu persoanele expuse politic banca aplic cel pu in urmtoarele msuri: 1) dispune de un sistem de gestionare a riscului care: a) permite determinarea dac un client, un poten ial client i/sau beneficiarul efectiv al acestuia este sau nu persoan expus politic; b) presupune solicitarea informa iei relevante de la client i/ sau beneficiarul efectiv al acestuia, existen a unei referin e la o surs de informa ie disponibil public sau accesarea unei baze de date electronice comerciale cu informa ii despre persoanele expuse politic; 2) ob ine aprobarea membrului organului executiv al bncii (administratorului filialei) pentru stabilirea rela iei de afaceri, iar n cazul n care clientul sau beneficiarul efectiv al acestuia a devenit ulterior persoan expus politic pentru continuarea rela iei de afaceri; 3) stabilete sursa mijloacelor bneti i a altor bunuri implicate n rela ia de afaceri sau n tranzac ie; 4) solicit informa ii privind membrii familiei i persoanele asociate persoanei expuse politic n aceeai msur n care banca identific clientul su conform prevederilor prezentului Regulament; 5) monitorizeaz sporit i permanent rela ia de afaceri, inclusiv actualizeaz periodic informa iile despre clientul i/sau beneficiarul efectiv al persoanei expuse politic. 38. n cazul clientului care stabilete rela ia de afaceri n scopul investirii i administrrii fiduciare a bunurilor, banca identific persoana pe numele creia se stabilete rela ia de afaceri, beneficiarul n numele cruia ac ioneaz persoana, precum i determin detaliile privind natura aranjamentelor existente. Msurile de identificare vor cuprinde, de asemenea, pe fondatorii administrrii fiduciare, orice alte persoane care au predat bunuri n administrare fiduciar, orice beneficiar al administrrii fiduciare i persoanele cu drept de dispozi ie asupra bunurilor. 39. n cazul n care clien ii care ac ioneaz n numele altor persoane, indica i la pct.33 subpct.6), nu au dreptul s furnizeze bncii informa ia necesar privind beneficiarii efectivi, banca nu va deschide cont sau nu va stabili o alt rela ie de afaceri. Capitolul V RAPORTAREA ACTIVIT ILOR I A TRANZAC IILOR 40. Banca este obligat s informeze Serviciul Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor despre: 1) orice activitate sau tranzac ie suspect de splare a banilor i finan are a terorismului, n curs de pregtire, de realizare sau deja realizat - imediat, n cel mult 24 de ore; 2) activit ile sau tranzac iile realizate n numerar, printr-o opera iune cu o valoare de cel pu in 100 mii de lei (sau echivalentul acesteia) sau prin mai multe opera iuni n numerar care par a avea o legtur ntre ele - n timp de 10 zile lucrtoare;

3) activit ile sau tranzac iile realizate prin virament, printr-o opera iune cu o valoare ce echivaleaz sau depete 500 mii de lei - cel trziu la data de 15 a lunii imediat urmtoare lunii de gestiune. Snt exceptate de la obliga iile de raportare opera iunile ntre bnci/ institu ii financiare, ntre bnci/ institu ii financiare i Banca Na ional a Moldovei, ntre bnci/ institu ii financiare i Trezoreria de Stat, ntre Banca Na ional a Moldovei i Trezoreria de Stat, precum i opera iunile de ncasare a comisioanelor de la deservirea conturilor bancare i a spezelor bancare. n sensul prezentului alineat, no iunea de banc/ institu ie financiar include doar entit ile raportoare conform Legii cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului. 41. Banca va dispune de: a) proceduri clare, reieind din prevederile Legii cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului, aduse la cunotin a ntregului personal, care prevd raportarea de ctre personal a tuturor activit ilor i tranzac iilor suspecte; b) sisteme de depistare a activit ilor i tranzac iilor suspecte conform criteriilor stabilite, inclusiv de autorit ile competente; c) proceduri de informare a organului executiv i a serviciului de securitate intern privind problemele ce in de prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului. 42. Banca informeaz, dup caz, Banca Na ional sau alte organe cu func ii de supraveghere a entit ilor raportoare n conformitate cu Legea cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului, despre activit ile i tranzac iile suspecte, cazurile de fraud ce afecteaz esen ial siguran a, stabilitatea sau reputa ia bncii. Capitolul VI PSTRAREA DATELOR 43. Banca pstreaz documentele i informa ia ob inute aferente clien ilor i beneficiarilor efectivi identifica i, precum i tranzac iilor (opera iunilor) acestora cel pu in cinci ani dup terminarea rela iei de afaceri sau nchiderea contului. n acelai timp, banca pstreaz documentele i informa ia ob inute aferente clien ilor i beneficiarilor efectivi identifica i, precum i tranzac iilor (opera iunilor) acestora pentru perioada activ a rela iei de afaceri. Banca, n acelai timp, ine eviden a tranzac iilor (opera iunilor) n decursul a cinci ani dup finalizarea acestora. 44. Procedurile de pstrare a documentelor i informa iei vor include cel pu in urmtoarele, dup caz: 1) inerea unui registru al clien ilor i al beneficiarului efectiv identifica i, care va con ine cel pu in: denumirea/numele clientului; codul fiscal; numrul contului; data deschiderii; data nchiderii); 2) pstrarea tuturor documentelor primare, inclusiv a coresponden ei de afaceri; 3) pstrarea dosarelor privind identificarea i verificarea clien ilor, a beneficiarilor efectivi privind monitorizarea opera iunilor clien ilor i pstrarea documentelor justificative aferente opera iunilor; 4) pstrarea informa iei privind tranzac iile efectuate, inclusiv cele complexe i neordinare; 5) arhivarea informa iei privind tranzac iile i coresponden a de afaceri n sistemele tehnologiilor informa ionale (TI) i pstrarea arhivei n condi ii de siguran i disponibilitate operativ. 6) n cazul efecturii opera iunilor de schimb valutar n numerar cu persoane fizice prin intermediul punctelor sale de schimb valutar, banca aplic prevederile privind pstrarea informa iei n conformitate cu Regulamentul cu privire la unit ile de schimb valutar, aprobat prin Hotrrea Consiliului de administra ie al Bncii Na ionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009. 45. Banca asigur c, n caz de solicitare, documentele i informa ia privind identificarea i verificarea clien ilor, a beneficiarilor efectivi, privind monitorizarea opera iunilor clien ilor, inclusiv documentele justificative aferente opera iunilor snt accesibile i disponibile autorit ilor competente. La solicitarea autorit ilor competente termenul privind de inerea i pstrarea informa iei aferent clien ilor i opera iunilor acestora poate fi prelungit pentru o perioad determinat n solicitare. Capitolul VII CONTROLUL INTERN
10

46. n scopul asigurrii respectrii programelor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului, banca va dispune de sisteme de control intern care vor asigura conformarea continu a bncii actelor normative i programului intern n domeniu i vor contribui la minimizarea riscurilor aferente. 47. Sistemul de control intern trebuie s includ cel pu in urmtoarele elemente: 1) efectuarea de ctre personalul bncii sau de o persoan independent a auditului n vederea verificrii respectrii programelor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului. Func iile auditului n acest scop snt: a) evaluarea independent a programelor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului i a respectrii cerin elor legisla iei n vigoare; b) monitorizarea activit ii personalului prin testarea conformrii; c) testarea tranzac iilor n caz de necesitate; d) informarea organului executiv privind rezultatele verificrii; 2) desemnarea unui administrator din cadrul organului executiv al bncii, responsabil de asigurarea conformrii programelor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului cu cerin ele legisla iei i aplicrii lor adecvate (n continuare - administrator responsabil). n acest scop administratorul responsabil are urmtoarele atribu ii: a) acord consulta ii angaja ilor bncii n problemele ce apar n timpul realizrii programelor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului, inclusiv n ce privete identificarea i examinarea clien ilor bncii i evaluarea riscului de splare a banilor i finan are a terorismului; b) ia decizii n baza informa iei primite; c) ntreprinde msuri privind raportarea autorit ii competente pentru prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului a informa iei n conformitate cu legisla ia; d) organizeaz instruirea angaja ilor bncii n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului; e) prezint n scris, cel pu in o dat pe an, consiliului bncii un raport privind rezultatele realizrii programelor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului; f) colaboreaz cu serviciul de audit n vederea ndeplinirii scopului acestuia privind verificarea conformrii activit ii bncii la legisla ia n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului; g) ndeplinete alte func ii n corespundere cu prezentul Regulament i documentele interne ale bncii; 3) prevederi interne privind rspunderea angaja ilor care n mod inten ionat nu raporteaz despre activit ile sau tranzac iile suspecte persoanei responsabile, serviciului securit ii sau direct autorit ii competente i/sau contribuie personal la efectuarea opera iunilor de splare a banilor i finan are a terorismului. 48. Banca va dispune de programe de selectare i instruire continu a personalului n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finan rii terorismului. 49. Programele de selectare i instruire indicate la pct.48 vor cuprinde diverse aspecte ale procesului de prevenire i combatere a splrii banilor i finan rii terorismului i obliga iunile conform legisla iei n domeniu, inclusiv: a) instruirea personalului nou angajat referitor la importan a i cerin ele de baz ale programelor respective; b) instruirea personalului de prima linie (angaja ii care nemijlocit intr n contact cu clien ii) referitor la verificarea identit ii clien ilor noi, monitorizarea conturilor clien ilor existen i pe baz continu, depistarea indicilor i raportarea activit ilor i tranzac iilor suspecte i a celor supuse raportrii; c) actualizarea regulat a responsabilit ilor personalului; d) noile tehnici, metode i tendin e de splare a banilor i finan are a terorismului; e) nivelul implicrii personalului n procesul de prevenire i combatere a splrii banilor i finan rii terorismului. Con inutul i programul instruirii personalului trebuie s fie adaptat la necesit ile individuale ale bncii.
11

Capitolul VIII MSURI DE REMEDIERE I SANC IUNI 50. n cazul n care se constat nclcarea prevederilor prezentului Regulament, a obliga iilor prevzute de legisla ia privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului, Banca Na ional a Moldovei poate aplica msuri de remediere i sanc iuni n conformitate cu art.38 din Legea institu iilor financiare. 51. n scopul lichidrii nclcrilor i neajunsurilor constatate, precum i a condi iilor ce favorizeaz comiterea acestora Banca Na ional a Moldovei, pe lng msurile de remediere i sanc iunile men ionate la pct.50, poate dispune urmtoarele msuri: a) s prescrie modificarea programelor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului; b) s prescrie aplicarea msurilor de precau ie sporit de cunoatere a clien ilor pentru produse, servicii, tranzac ii (opera iuni) ori clien i, n cazul n care programele privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finan rii terorismului stabilesc aplicarea de msuri standard de cunoatere a clien ilor; c) s prescrie nlocuirea administratorului responsabil.

12