You are on page 1of 2

Tp ch Khoa hc 2012:x y z

Trng i hc Cn Th

TH L GI BI NG TP CH KHOA HC TRNG I HC CN TH
Tp ch Khoa hc Trng i hc Cn Th l Tp ch Khoa hc thuc danh mc cc tp ch c tnh im cng trnh v xut bn theo giy php ca B Thng tin v Truyn thng. Nhm gp phn y mnh cng tc nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh, trao i thng tin khoa hc k thut phc v cho s pht trin kinh t x hi vng ng bng sng Cu Long v c nc, Tp ch Khoa hc ca Trng i hc Cn Th s nh k 3 thng c xut bn. Ban Bin Tp rt mong nhn c bi vit l cc cng trnh nghin cu khoa hc ca c gi trong v ngoi trng. Yu cu i vi bi gi ng tp ch: - Bi bo gi ng phi l kt qu t cc cng trnh nghin cu khoa hc (1) c nh gi v nghim thu (gi km cc vn bn c lin quan) hoc (2) cha nghim thu, cc thng bo khoa hc ngn c ni dung mi v cha gi ng trn c quan xut bn khc (cc loi bi gi ng ny s c Tiu ban chuyn mn thuc Hi ng Khoa hc o to Trng phn bin v thm nh). - Tc gi gi bi cho Ban Bin Tp gm 01 bn in v km tp tin (file). Cui bi vit k tn, ghi r h v tn, a ch, in thoi v e-mail tin lin lc. Ban Bin Tp s khng gi li cho tc gi bn tho v tp tin trong trng hp bi ng khng t quy nh. - Bi ng c vit theo nh dng quy nh, c phn tm tt ting Vit v ting Anh (phn ting Anh gm c ta bi vit, ni dung tm tt v cc t kha). Bi vit di ti a 10 trang k c ti liu tham kho. Chi tit nh dng cho bi gi ng xem phn ph lc nh km. - a ch gi bi: Phng Qun l Khoa hc Trng i hc Cn Th Khu 2, ng 3/2 Qun Ninh Kiu, Tp. Cn Th Tel: 0710.3830428 Fax: 0710.3838474 - Bi ng gi trc tip: B. Nguyn Th Tng (nttang@ctu.edu.vn) - Thi gian gi bi: Ban Bin Tp thng xuyn nhn bi ng t cc tc gi, lun t chc thm nh v xt duyt theo quy nh, cc bi gi ng t yu cu s c ng trn s bo nh k pht hnh gn nht. - Cc vn khc lin quan n th l gi bi ng xin vui lng lin h: . L Vn Khoa (lvkhoa@ctu.edu.vn)

Tp ch Khoa hc 2012:x y z

Trng i hc Cn Th

NH DNG BI NG TP CH KHOA HC-I HC CN TH


- Giy: A4, Portrait. - L: Top: 1, Bottom: 1, Inside: 1,25, Outside: 0,75. - Font: Times New Roman, Bng m Unicode vi kch thc v sp xp nh sau: mc Kch thc nh dng Sp xp Ta bi 16 Centered Bold Tc gi 12 Italic Right Tm tt 12 Italic Justified Abstract (bng ting Anh ) 12 Italic Justified T kha 12 Justified Bold, Italic Tn tiu on mc 1 13 BOLD, UPPERCASE Left Tn tiu on mc 2 13 Left Bold Tn tiu on mc 3 13 Italic Left 13 Normal Justified Ni dung: 13 (Text) Tn khoa hc 13 Italic Justified Bng (table) 12 Normal Left Ch thch bng 9 Italic Left, di bng Tn bng 11 Left, trn bng Bold Tn hnh 11 Centered, di hnh Bold Ghi ch 10 Normal Justified, cui trang Ti liu tham kho 11 Normal Left - Sau nhng du nh:,; ) } ]!? ch g 1 du cch (space). - Sau du ({[ khng du cch. - Du,;. ) } ]!? g ngay sau k t cui ca cu. - Sau k t cui ca tn tiu on, khng g du : (du hai chm). - Cc tiu on cch nhau Spacing Before 6 pt. - Cc tiu on nhiu nht l 3 mc, c nh s nh sau: 1 1.1 1.1.1 ... 2 2.1 2.1.1 V d v cch vit ti liu tham kho: Dharmaputra, O. S. 1995. Survey on Posharvest handling Aspergillus flavus Infection and Aflatoxin Contamination of Maize Collected from Farmer and Traders Phm Vn Kim, 2005. Bnh Virus trn cy trng. Tp Cn Th, Nxb HCT. 200p Bi ng Tp ch Khoa hc, k c ti liu tham kho, nhiu nht l 10 trang in theo nh dng trn, phn Abstract bng ting Anh khng qu 300 t. Ghi ch: Cc nh dng c thit lp trong template: tapchi.dot, c th ti v t a ch http://www.ctu.edu.vn/departments/dra/