You are on page 1of 1

g-

.{ ^_rn
ftt 4
4! r4f

9

a
. T

8.2TRGOVACKTTERMTNIr KLAttzuLEI NJrHovA TMpLEMENTACTJA u

OBLASTT SPrNrCrru

:'J
. l

I , :
I

Upotreba skradenih izraza u poslovima prometa

o kupovina (nabavlitr
r I I o o o I I prodaja posredni5tvo zastupni5tvo komisionarstvo prevoz(transport) $pedicija skladiStenje osiguranje

.it
' t

i ,-t

:'

'l rl -l

Utvrdeno i jedinstveno tumaienje (pravila) izraza (termina) za preciziranje obaveza kupca i prodavca u kupoprodaji robe

*!

.1

Definisanje obaveza i prava svih stranaka u prometu

4
; _]
i

{ -3
j
:e a 1,

Utvrdila glavnadrZavna arbitrala (sl.Iist FNRJ 7.IV.1954)
Odnosese na poslove prometa robe na podruiju biv3e

-:.1
7 I
,t ii

:t

;l

:s
.a
7

t ?

i Jugoslavije defini5u: r prelazrizika na kupca r rizik za robu predatu prevozniku, Spediteru ili skladiStaru t prelazrizika po trgovinskim terminalima"franco.

Medunarodna trgovinska komorau Parizuje 1936. godine objavilaskup medunarodnih pravilaza tumaienjetrgovinskih izraza: . INCOTERMS 1936. pravilakoja kasnije su menjana dopunjavana i odakle nastali: su . INCOTERMS1953 O INCOTERMS1967 o INCOTERMS 1976 r INCOTERMS1980 O INCOTERMS 1990 . INCOTERMS2OOO

RevidiraneAmeriike spoljnotrgovinskedefinicije 1941,(revizija definicija iz L919godine)usvojen od Koordinacionog komiteta Trgovinske komore SAD, Nacionalnogsaveta ameriikih uvoznika i Nacionalnog

Razlikujeseu odnosu na INCOTERMS 2000. pa semorajupoznavati i u poslovima SAD sa

€ it
-3
a

FOB. CrF...."

I I .n

-

!

l

's s
B

!I-