You are on page 1of 5

Hướng dẫn Crack Lạc Việt MTD9 EVA 2009

Thứ tư, ngày 01 tháng chín năm 2010 vào lúc 17:50 Được đăng bởi Admin Comments

à m t trong nh ng c ng c phát tri n năng ngo i ng do c ng ty c i t phát tri n i o di n mtd A c các đi m hác v i gi o di n mtd A2002 như s u
mtd9 EVA

 

nh sách m c t c th m Đ nh ngh i n qu n, Đ ng ngh h n ngh , T c chứ m c t đ ng tr Trong ph n menu chính, c th m T m ngh h n tích ngh t , ch t đ ng trí menu hợp và d s d ng h n T đi n Ti ng i t T đi n i t t t Ti ng Anh T đi n Ti p t Anh - i t Tác gi bi n so n n

-

  

ng guy n ăn tn i

       

ch m t đo n văn b n Ti ng Anh, hi máy tính c internet. h n tích ngh c u i t các t i n qu n v i m c t đ ng tr , T đ ng ngh , ph n ngh , ác đ nh ngh i n qu n

sung h n 0 ngàn m c t m i trong t đi n Anh i t và i t Anh sung h n 0 ngàn c m t và ví d trong t đi n Anh i t Đi u ch nh s đ i n i dung đ c

Đầu tiên các bạn Download phần mềm Lạc Việt MTD9EVA : 1) Download phần mềm mtd9 EVA (dung lượng: 189MB) 2) Download d liệu t i n Multim dia ho mtd9 EVA (t h n) (dung lượng: 286MB) 3) Download Cra k : Link LongTim Trial v1. Link: http://www. c n g i à tr t đ ng tr n m i tr nh so n th o văn b n Tr ch o t i t s ng Anh và Anh s ng i t tức th i Tr b ng cách o-và-th trong m i c s gi i ngh m c t ghe phát m m c t và nghe đ c văn b n ti ng Anh và ti ng i t T o t đi n m i theo m nh o ch p. c m t . t vi t t t ti ng Anh. ph n ngh . gi i thích m c t ti ng i t.mediafire. oá b .              Tr cứu t Anh s ng i t. các m c t i n qu n v i t đ ng tr cứu v v ch t đ ng m t đo n văn hi c t n i internet vào máy ch c c i t h n tích ngh c m t t .2 ( dung lượng: 306KB) tại â . t i t s ng Anh.com/?pcgs3604aqk2ud7 .Crack : 1 Khi cài đặt ong và ch y chư ng tr nh sẽ c h p tho i theo h nh th các b n c ic ch n d ng th 30 ngày . m t c u Tr cứu nh nh Auto oo . th m h o các ti p đ u ng và ti p v ng v v Th m h o các t đ ng ngh . th m t đi n vào chư ng tr nh ch n i dung m c t ch dành cho t đi n m i so n và t đi n c phi n b n c T y bi n màu s c h nh nh gi o di n theo m nh h i hợp nhi u t đi n vào trong c ng m t gi o di n p nh t th ng tin thư ng uy n t máy ch c c i t Hướng dẫn cài đặt và Crack : .

ài ong các b n vào Help -> About h h ng c n thấy Tri icense ey n 2 Ti p theo n u và copy License key: c i t mtd ti p t c ch y th các b n t t đi. các b n mở ongTimeTri v1 2 .

3 u đ mở c i t mtd n và vào m c Help->Register. h p tho i hi n r ế ( ex ) icense Key theo Trong ô Product key các b n đi n g t y thích r i c ic Kế ư c ti p theo à các b n p ste cái icense ey đ hình : ấy trư c đ p ste vào K t qu à .

u i c ng vào i m tr i About : .