You are on page 1of 25

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit

Bi tp:Amin Amino axit


Xc nh s nhm chc : VD: trung ha 50 ml dd amin no , (trong amin c 2 nguyn t Nito ) cn 40 ml dd HCl 0,1 M . CM ca imetyl amin dng l : A.0,08M B.0,04M C.0,02M D.0,06M Amin c 2 N => amin c s chc = 2 ADCT : namin = nHCl/2 = 0,002 mol => CM amin = 0,04 M Xc inh s mol ca ca amin nu bit s mol ca CO2 & H2O : Nu bi cha cho amin no, n chc th ta c gi s l amin no, n. Khi t chy nH2O > nCO2 ,ta ly : nH2O - nCO2 = 1,5namin Cch chng minh nh phn hidrocacbon CT amin no n chc : CnH2n+1NH2 PT : CnH2n+3N2 + O2 => nCO2 + (n+3/2)H2O + N2 x mol n.x mol (n+3/2).x mol Ta ly nH2O nCO2 = 3/2x = 3/2n amin nCO 2 1,5.nCO 2 = T => n (s C trong amin) hoc n = na min nH 2O nCO 2 Tng t c CT i vi amin khng no , n chc + C 1 lk pi , C 2 lk pi , Chng minh tng t Nu bi cho amin n chc, m khi t chy to ra bit n CO2 v nN2 . th ta c CT sau V amin n chc => c 1 N . AD LBT nguyn t N => n amin = 2nN2 nCO 2 nCO 2 n( n) = M n hoc n = na min 2nN 2 VD1: t chy hon ton amol hh X gm 2 amin no n chc lim tip nhau thu c 5,6 lt CO2 (ktc) v 7,2 g H2O . Gi tr ca a l : A. 0,05 mol B.0,1 mol C.0,15 mol D.0,2 mol Tm CT 2 amin ? AD CT : namin = (nH2O nCO2)/1,5 ( i vi amin no n chc) = (0,4 0,25)/1,5 = 0,1 mol nCO 2 0,25 = = 2,5 => Amin c CT : CnH2n+1NH2 CT amin : n = na min 0,1 n = 2 v n = 3 :C2H5NH2 v C3H7NH2 VD2: Aminoaxit X cha mt nhm chc amin bc nht trong phn t. t chy hon ton mt lng X thu c v theo t l th tch l 4 : 1. X c cng thc cu to l: A.H2N CH2 CH2 COOH B.H2N (CH2)3 COOH C.H2N CH2 COOH D. H2N (CH2)4 COOH Da vo p n => amin X ch c 1 N => 2nN2 = namin (BT NT Nito) nCO 2 nCO 2 4 n= = = 2 => X Ch c 2 C => C M n = na min 2nN 2 2 tm CTPT ca amin n, nu bit % khi lng N hoc %H hay %C cng c: Gi R l gc hidrocacbon ca amin cn tm . VD amin n chc CT : R-NH2 Mt s gc hidrocacbon thng gp : 15 : CH3; 27 : CH2=CH; 29 : C2H5-; 43 :C3H7; 57 : C4H9VD 1: Cho amin no , n chc bc 1 c %N = 31,11% . Tm CT ca amin NH li CT tng qut : CnH2n+2 2a m(CHc)m ( a l tng pi tnh phn trn) y v amin n chc => m = 1 , V amin no => a = 0 => CT: CnH2n+2 1 NH2 = CnH2n+1NH2 14.100% = 31,11% Gii ra c n = 2 => CT: C2H5NH2 => %N = 14n + 17 Cho amin tc dng vi dd FeCl3, Cu(NO3)2 to kt ta : Amin c kh nng tc dng vi dd FeCl3 , Cu(NO3)2 xy ra theo phng trnh : 3RNH2 + FeCl3 + 3H2O => Fe(OH)3 + 3RNH3Cl Chuyn luyn thi i hc 1

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit 2RNH2 + Cu(NO3)2 + 2H2O => Cu(OH)2 + 2RNH2NO3 Thng th bi hay cho m kt ta : Fe(OH)3 hoc Cu(OH)2 tm CTPT ca amin da theo phn ng chy -Cng thc : AD CT : Tm CT bt k : CnH2n+2 2a m(Chc)m Ta c Amin bt k : CxHyNz vi y 2x + 2 +z y chn th z chn, y l th z l Amin n chc : CxHyN Amin n chc no : CnH2n+1NH2 , CnH2n+3NH2 Amin a chc no : CnH2n+2-z(NH2)z , CnH2n+2+zNz Nu cho phn trm khi lng tng nguyn t th lp CT n gin nht, da vo gi thuyt bin lun. Theo T l : x : y : z Nu bi cho s mol sn phm th lm tng t dng 3, tm c s ngt C trung bnh, da vo yu cu a ra CT ng Nu bi cho m g amin n chc t chy hon ton trong khng kh va (cha 20% oxi, 80% nit) thu c ch k mol CO2 hoc c k mol CO2 ln x mol nit , ta c th lm nh v d: VD1: t chy hon ton 1,18 g amin n chc B bng mt lng oxi va . Dn ton b sn phm wa bnh ng nc vi trong d thu c 6 gam kt ta .CTPT ca B l : Gi cng thc l CxHyN CxHyN + O2 => x CO2 Ta c t l : x.namin =nCO2 1,18 0,46 x 0,84 x. = 0,06 = > y = 2x +2+1 x 3 12 x + y + 14 0,06 Cho x chy t 1=>3 : ch c gi tr x=3 v y=9 l tho k . Vy CTPT l C3H9N VD2:t chy hon ton 1,18 g amin n chc B bng mt lng khng kh va u (cha 20% oxi, 80% nit). Dn ton b sn phm wa bnh ng nc vi trong d thu c 6 gam kt ta v c 9,632 lt kh duy nht thot ra .CTPT ca B l : Gi cng thc l CxHyN . nCO2 = 0,06 mol CxHyN + (x + y/4) O2 => x CO2 + y/2 H2O + N2 y y 0,06( x + ) 0,06( x + ) 4 nN 2kk = 4. 4 nO 2 = x x y 0,06( x + ) 0,03 4 + 0,03 = 0,43 0,19 x 0,06 y = 0,03(1) Theo pt : nN 2 = nN 2 = 4. x x x 1,18 0,06 = 0,46 x 0,06 y = 0,84(2) 12 x + y + 14 x Giai (1) & (2) x = 3; y = 9 Vy CTPT l C3H9N Nu bi ton cho t chy mt amin bng khng kh ,ri thu a mol CO2 ; b mol H2O ; c mol N2.ta lm nh sau : Tm khi lng O trong CO2 ;H2O = khi lng Oxi tham gia phn ng ( BT Nguyn t O) => s mol oxi => s mol Nit trong kk = 4nO2 (Nu bi tp cho t trong khng kh cn Nu t trong O2 th khng phi tnh) => s mol Nit sinh ra trong phn ng chy. T ta s c s mol C, H, N trong amin => Tm CTGN => CTPT VD1: Mt amino axit cha 46,6% C, 8,74% H, 13,59% N,cn li l oxi. Cng thc n gin nht trng vi cng thc phn t. Cng thc phn t ng ca amino axit l A.C3H7O2N B.C4H9O2N C.C5H9O2N D.C6H10O2N % O = 100 - (46,6 + 8,74 + 13,59) = 31,07 % %C % H %O % N 46,6 8,74 31,07 13,59 : : : = : : : C:H:O:N= = 3,88 : 8,74 : 1,94 : 0,97 = 4 : 12 1 16 14 12 1 16 14 9 : 2 : 1 => CTG : C4H9O2N => Chn B Chuyn luyn thi i hc 2

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit Nu lm trc nghim nh th th hi lu. Mo dp n: S C u khc nhau v s N ging nhau ( bi hay cho kiu ny) Ch cn xt t l gia C v N thi khng cn O v H Xt t l ta c C : O = 4 : 1 => B VD2: Khi t chy hon ton mt amin n chc X, thu c 8,4 lt kh CO 2, 1,4 lt kh N2 (cc th tch kh o ktc) v 10,125 gam H2O. Cng thc phn t ca X l (cho H = 1, O = 16)Chn mt p n di y A. C3H7N B. C3H9N C. C4H9N D. C2H7N Cu ny khc xt t l C : H hay hn Tm c t l 1 : 3 => B V p n A v B t l C : N = 3: 1 Cho amin tc dng vi HCl: (PP Gii bi tp dng tng gim khi lng) VD amin bc 1: Aminno axit : NH2 R COOH + HCl => CLNH3-R-COOH Gii s 1mol 1mol => 1mol => m tng = m mui m amin = 36,5 g (v P cng HCL) Vi xmol => xmol => xmol => m Tng = 36,5x g m mui = mamin + namin (HCl hoc mui).36,5 Hoc dng BT Khi lng : m amin + mHCl = m mui (Chnh l CT trn) Cn nu amino Axit tc dng vi NaOH(Kim) (Hoc Na,K) Th xem li phn Axit nh. CT: m mui = mAmino Axit + m.nNaOH.22 ( m l s chc COOH) i vi Amino Axit c 1 nhm COOH => nNaOH = nAmino Axit = n Mui VD1: Cho 0,01 mol amino axit A tc dng va vi 80 mldung dch HCl 0,125 M. C cn dung dch thu c1,835 gam mui. Khi lng phn t ca A (Tc l M ca A)l A.97 B.120 C.147 D.150 ADCT: m mui = mamin + nHCL .36,5 1,835 =Mamoni . 0, 01 + 0,01.36,5 M amino = 147 VD2: Cho 0,01 mol aminoaxit X phn ng ht vi 40ml dung dch HCl 0,25M to thnh 1,115g mui khan. X c cng thc cu to no sau y: A.NH2 CH2 COOH B.NH2 (CH2)2 COOH C.CH3COONH4 D.NH2 (CH2)3 COOH Da vo p n hoc Xt t l : nHCL / namin = 1 => amino axit c 1 gc chC. p t l 1 :1 => Loi p n C. AD CT : m mui =Mamino axit . 0,01 + nHCL . 36,5 1,115 = MX.0,01 + 0,01.36,5 MX = 75 CT : amino axit : NH2 CnH2n COOH => MR = 14n + 61 = 75 => n = 1 CT : NH2 CH2 COOH VD3: A l mt -amino axit no ch cha mt nhm -NH2 v mt nhm COOH. Cho 3 gam A tc dng vi NaOH d thu c 3,88 gam mui. Cng thc phn t ca A l A.CH3-CH2-CHNH2-COOH B.CH2NH2-CH2-COOH C.CH3-CHNH2-COOH D.H2N-CH2-COOH Cch gii bnh thng : Theo bi ta c gc hirocacbono l CnH2n H2NCnH2nCOOH + NaOH => H2NCnH2nCOONa + H2O bi 3 gam 3,88 gam Theo PT => nH2NCnH2nCOOH = nH2NCnH2nCOONa 3 3,88 = Gii ra c : n = 1 => CTCT ca A l H2N-CH2-COOH Chn D 14n +61 14n + 83 mmuoi ma min o 3,88 3 = = 0,04mol ADCT trn => nH2NCnH2nCOOH = 22 22 3 = 75 n = 1 MH2NCnH2nCOOH = 14n +61 = 0,04 Trn hn hp gm amin v hirocacbon ri em t chy Chuyn luyn thi i hc 3

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit Xt v d sau : VD5: t chy hon ton hn hp gm 100 ml hh gm imetylamin v hai hirocacbon ng ng k tip thu c 140 ml CO2 v 250 ml nc ( cc V cng iu kin). CTPT ca hai hirocacbon? Ta thy : Hh gm (C2H5)2NH v CxHy (x l s ngt C trung bnh ca hai HC). 140 = 1,4 Gi n l s nguyn t C trung bnh => n = 100 Vy mt trong hai cht phi c 1 cht c s ngt C > 1,4 , l (C2H5)2NH. Cht cn li c s ngt C nh hn 1,4 => x<1,4 => hai hirocacbon ng ng k tip trn phi thuc dy ng ng ca ankan. Vy 2 hirocacbon cn tm l CH4 v C2H6

Bi tp vn dng :
Cu 1: Anilin v phenol u p vi:

A.dd HCl

B.dd NaOH CH3I HNO2 Cu 2: Cho s : NH3 X 1:1

C.dd Br2 CuO Y Z to

D. dd NaCL

Bit Z c kh nng tham gia p trng gng. Y v Z ln lt l A.C2H5OH, HCHO B.C2H5OH, CH3CHO C.CH3OH, HCHO D.CH3OH, HCOOH Cu 3: Dy gm cc cht u lm qu tm m chuyn sang mu xanh l A. anilin, metyl amin, amoniac B.amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit C. anilin, aminiac, natri hidroxit D. metyl amin , amoniac, natri axetat. Cu 4: C 3 cht lng: benzen , anilin, stiren ng ring bit trong 3 l mt nhn . Thuc th phn bit 3 cht lng trn l : A. dd phenolphtalein B.dd Br2 C.dd NaOH D. Qu tm Cu 5: Cho cc cht: etyl axetat, etanol , axit acrylic , phenol , anilin , phenyl amoni clorua, ancol benzylic, p crezol. Trong cc cht trn , s cht p vi NaOH l : A.3 B.4 C.5. D.6 Cu 6: NHn nh no sau y ko ng ? A.cc amin u c kh nng nhn proton. B.Tnh bazo ca cc amin u mnh hn NH3. C.Metyl amin c tnh bazo mnh hn anilin D.CT TQ ca amino , mnh h l : CnH2n+2+2Nk Cu 7: dd metyl amin khng tc dng vi cht no sau y? A.dd HCl B.dd Br2/CCL4 C.dd FeCL3 D. HNO2 Cu 8: tch ring hh kh CH4 v CH3NH2 ta dng : A.HCL B. HCl, NaOH C. NaOH , HCL D.HNO2 Cu 9: phn bit cc dd : CH3NH2, C6H5OH , CH3COOH , CH3CHO khng th dng A.qu tm , dd Br2 B.Qu tm , AgNO3/NH3 C.dd Br2 , phenolphtalein D. Qu tm, Na kim loi Cu 10: Cho anilin tc dng vi cc cht sau: dd Br2 , H2 , CH3I , dd HCl , dd NaOH , HNO2. S p xy ra l : A.3 B.4 C.5 D.6 Cu 11: Cho cc cht sau: (1) NH3 ; (2) CH3NH2; (3) (CH3)2NH ; (4) C6H5NH2 ; (5) (C6H5)2NH . Th t tng dn tnh bazo ca cc cht trn l : A.(4) < (5) < (1) < (2) < (3) B.(1) < (4) < (5) < (2) < (3) C.(5) < (4) < (1) < (2) < (3) D.(1) < (5) < (2) < (3) < (4) Cu 12: Cho s chuyn ha sau : +CH3OH/HCL +NH3 +HNO2 Alanin X Y Z Cht A l : Chuyn luyn thi i hc 4

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit A.CH3 CH(OH) COOH B.H2N CH2 COOCH3 C.CH3 CH(OH) COOCH3 D.H2N CH(CH3) COOCH3 Cu 13: chng minh glyxin C2H5O2N l mt amino axit , ch cn cho p vi A.NaOH B.HCL C.CH3OH/HCL D. HCL v NaOH Cu 14: ng vi CT C3H7O2N c bao nhiu ng phn amino axit ? A.2 B.3 C.4 D.5 Cu 15: Hp cht khng lm i mu giy qu m l : A.CH3NH2 B.C6H5ONa C.H2N CH2 CH(NH2) COOH D. H2NCH2 COOH Cu 16: Cht X c CT l C3H7O2N . X c th tc dng vi NaOH , HCl v lm mt mu dd Br. CT ca X l: A.CH2 = CH COONH4 B.CH3CH(NH2)COOH C.H2NCH2CH2COOH D.CH3CH2CH2NO2 Cu 17: dd cht no sau y ko lm chuyn mu qu tm. ? A.H2N(CH2)2CH(NH2)COOH. B.CH3CH(OH)COOH C.H2NCH2COOH D.C6H5NH3Cl Cu 18: Axit glutamic (HCOO(CH2)2CH(NH2)COOH) l cht A. Ch c tnh axit B.ch c tnh bazo C.Lng tnh D.trung tnh. Cu 19: Cho cc loi hp cht : amino axit(X) , mui amoni ca axit cacboxylic(Y) , amin(Z) este ca amino axit(T) , dy gm cc hp cht u p vi NaOH v dd HCl l : A.X, Y,Z , T B.X,Y,T C.X,Y,Z D.Y,Z,T Cu 20: Trong cc cht sau cht no c lin kt peptit? A.alanin B.Protein C.Xenlulozo D.Glucozo Bi 21: Cho 0,1 mol A ( amino axit H2N-R-COOH) phn ng ht vi HCl to 11,15 gam mui. A l A.Valin B.Phenylalani C.Alanin D.Glyxin Bi 22: Amino axit X cha mt nhm COOH v 2 nhm NH2.Cho 1 mol X tc dng ht vi dung dch NaOH, thu c 154 gam mui. Cng thc phn t ca X l: A.C4H10N2O2 B.C5H10N2O2 C.C5H12N2O2 D.C6H14N2O2 Bi 23: Hp cht no sau y khng phi l Amino axit A.H2NCH2COOH B.CH3CH2CONH2 C.CH3NHCH2COOH D.HCOOCCH2CH(NH2)COOH Bi 24: C 3 cht: butylamin, anilin v amoniaC. Th t tng dn lc baz l A.NH3 < C6H5NH2 < C4H9NH2 B.C6H5NH2 < NH3 < C4H9NH2 C.C4H9NH2 < NH3 < C6H5NH2 D.C4H9NH2 < C6H5NH2 < NH3 Bi 25: Hp cht hu c X c mch cacbon khng phn nhnh, bc nht (cha C, H, N), trong nit chim 23,73% v khi lng. Bit X tc dng c vi HCl vi t l s mol . Cng thc phn t ca X l A. CH3 NH2 B.CH3 CH2 NH CH3 C.CH3 CH(CH3) NH2 D.CH3 CH2 CH2 NH2 Bi 26: Cho 20 gam hn hp gm 3 amin no, n chc l ng ng k tip nhau tc dng va vi dung dch 1M, c cn dung dch thu c 31,68 gam mui. Th tch dung dch dng l A.16ml B.32ml C.160ml D.320ml Bi 27: t chy hon ton 1 amin no n chc, bc 2, mch h X thu c v hi nc theo t l s mol tng ng l 2 : 3. Cng thc cu to ca X l A.CH3 NH CH3 B.CH3 NH C2H5 C.CH3 CH2 CH2 NH2 D.C2H5 NH C2H5 Bi 28: t chy hon ton hn hp 2 amin no n chc ng ng lin tip, thu c . Hai amin c cng thc phn t l: A.C2H5NH2 v C3H7NH2 B.CH3NH2 v C2H5NH2 C.C3H7NH2 v C4H9NH2 D.C4H9NH2 v C5H11NH2 Bi 29: T l th tch ca CO2 : H2O khi t chy hon ton mt ng ng X ca glixin l 6 : 7 (phn ng chy sinh ra ). X tc dng vi glixin cho sn phm ipeptit. Cng thc cu to ca X l: A.CH3CH(NH2)COOH B.NH2CH2CH2COOH Chuyn luyn thi i hc 5

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit C.C2H5CH(NH2)COOH D. A v B ng Bi 30: Hy chn trnh t tin hnh no trong cc trnh t sau phn bit dung dch cc cht: CH3NH2, H2NCOOH, CH3COONH4, anbumin. A..Dng qu tm, dng dd HNO3 c , dng dd NaOH B.Dng qu tm, dng Ca(OH)2 C.Dng Cu(OH)2 , dng phenolphtalein, dng dd NaOH D.Dng qu tm, dng dd CuSO4, dng dd NaOH Bi 31: X l mt no ch cha mt nhm -NH2v mt nhm COOH. Cho 13,1g X tc dng vi dung dch HCl d, ta thu c 16,75g mui clohirat ca X. X c cng thc cu to no sau y? A.CH3CH2(NH2)COOH B.H2N(CH2)3COOH C.CH3(CH2)4(NH2)COOH D.H2N(CH2)5COOH Bi 32: Mt hp cht hu c X c cng thc C3H7O2N. X phn ng vi dung dch brom, X tc dng vi dung dch NaOH v HCl. Cht hu c X c cng thc cu to l: A.H2N CH = CH COOH B.CH2 = CH COONH4 C.H2N CH2 CH2 COOH D. A v B ng Bi 33: Hp cht hu c X c phn t khi nh hn phn t khi ca benzen, ch cha C, H, O, N trong H chim 9,09%, N chim 18,18%. t chy 7,7g X, thu c 4,928 lt kh o , 1 atm. X tc dng vi dung dch NaOH cho mui ca axit hu c. X c cng thc cu to no sau y? A.CH3COONH4 B.HCOONH3CH3 C.H2NCH2CH2COOH D. A v B ng Bi 34: Hy sp xp cc cht sau y theo trnh t tnh baz tng dn t tri sang phi: amoniac, anilin, pnitroanilin, p-nitrotoluen, metylamin, imetylamin. A.C6H5NH2 < O2NC6H4NH2 < H3CC6H4NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH B.O2NC6H4NH2 < C6H5NH2 < H3CC6H4NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH C.O2NC6H4NH2 < H3CC6H4NH2 < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH D. Tt c u sai Bi 35: t chy ht a mol mt aminoaxit c 2a mol CO2v a/2mol N2. Aminoaxit trn c cng thc cu to l: A.H2NCH2COOH B.H2N(CH2)2COOH C.H2N(CH2)3COOH D.H2NCH(COOH)2 Bi 36: t chy mt amin X n chc no, thu c v c t l s mol nCO2:nH2O = 2:3 . Amin X c tn gi l: A.Etyl amin B. Metyl etyl amin C. Trimetyl amin D.Kt qu khc Bi 37: C hai amin bc mt: X (ng ng ca anilin) v Y (ng ng ca metylamin). t chy hon ton 3,21g amin X sinh ra kh CO2 v hi nc v 336 cm3 kh nit (ktc). Khi t chy hon ton amin Y cho nCO2: nH2O = 2:3 Cng thc phn t ca amin l: A.CH3C6H4NH2, CH3CH2CH2NH2 B.C2H5C6H4NH2 , CH3CH2CH2NH2 C.CH3C6H4NH2 , CH3(CH2)4 NH2 D. A v B ng Bi 38: t chy hon ton mt amin thm X thu c 3,08g CO2v 0,9g H2Ov 336ml N2(o ktc). trung ho 0,1 mol X cn dng 600ml HCl 0,5M. Cng thc phn t ca X l cng thc no sau y: A.C7H11N B.C7H8NH2 C.C7H11N3 D.C8H9NH2 Bi 39: t chy hon ton 6,2g mt amin no n chc cn dng 10,08 lt kh oxi (ktc). Cng thc phn t ca amin l: A.C2H5NH2 B.C3H7NH2 C.CH3NH2 D.C4H9NH2 Bi 40: t chy hon ton m gam mt amin X bng lng khng kh va thu c 17,6g CO2v 12,6g H2O v 69,44 lt nit. Gi thit khng kh ch gm nit v xi, trong oxi chim 20% th tch. Cc th tch o ktc. Amin X c cng thc phn t l: A.C2H5NH2 B.C3H7NH2 C.CH3NH2 D.C4H9NH2 Bi 41: Cho 20 gam hn hp 3 amin no, n chc, ng ng k tip, tc dng vi dung dch va , sau c cn thu c 31,68 hn hp mui. Nu 3 amin trn trn theo th t khi lng mol tng dn vi s mol c t l 1: 10: 5 th amin c khi lng phn t nh nht c cng thc phn t l: ACH3NH2 B.C2H5NH2 C.C3H7NH2 D.C4H11NH2 Chuyn luyn thi i hc 6

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit Bi 42: Cng thc phn t ca amin cha 23,73% khi lng nit? A.C2H5NH2 B.C6H5NH2 C.(CH3)2NH D.(CH3)3N Bi 43: Cho 9,85 gam hn hp 2 amin, n chc, bc 1 tc dng va vi dung dch HCl thu c 18,975 gam mui. Khi lng HCl phi dng l A.9,521 B.9,125 C.9,215 D.9,512 Bi 44: X l hp cht hu c mch h, cha cc nguyn t C, H, N, trong N chim 31,11%% v khi lng. X tc dng vi dung dch HCl theo t l 1:1. X c s ng phn l: A.2 B.3 C.4 D.5 Bi 45: trung ha 200ml dung dch aminoaxit X 0,5M cn 100g dung dch NaOH 8%. C cn dung dch thu c 16,3g mui khan. X c cng thc cu to l: A.H2NCH(COOH)2 B.H2NCH2CH(COOH)2 C.(H2N)2CHCH2(COOH)2 D.Av B ng Bi 46: Hp cht X gm cc nguyn t C, H, O, N vi t l khi lng tng ng l 3:1:4:7. Bit phn t ch c 2 nguyn t nit. X c cng thc phn t l: A.CH4ON2 B.C3H8ON2 C.C3H10O2N2 D.C4H12O2N2 Bi 47: A l -amioaxit (c cha 1 nhm NH2). t chy 8,9g A bng O2va c 13,2g CO2; 6,3g H2Ov 1,12 lt N2(ktc). A c cng thc phn t l : A.C2H5NO2 B.C3H7NO2 C.C4H9NO2 D.C6H9NO4 Bi 48: -aminoaxit X cha mt nhm -NH2. Cho 10,3 gam X tc dng vi axit HCl (d), thu c 13,95 gam mui khan. Cng thc cu to thu gn ca X l A.H2NCH2CH2COOOH B.CH3CH(NH2)COOH C.H2NCH2COOH D.CH3CH2CH(NH2)COOH Bi 49: C7H9N c s ng phn cha nhn thm la. A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. Bi 50: Hp cht Y l mt amin n chc cha 20,89% N theo khi lng. Y c cng thc phn t l A.C4H5N B.C4H7N C.C4H9N D.C4H11N Bi 51: A l hp cht hu c cha C,H,O,N . t chy 1 mol A c 2 mol CO2 ; 2,5 mol H2O; 0,5 mol N2. ng thi phi dng 2,25 mol O2. A c CT phn t: A.C2H5NO2 B.C3H5NO2 C.C6H5NO2 D.C3H7NO2 Bi 52: t chy hon ton mt amin thm X thu c 0,07 mol CO2 , 0,99g H2O v 336 ml N2(ktc). trung ha 0,1 mol X cn 600 mldd HCl 0,5M. Bit X l amin bc 1 . X c cng thc l, A.CH3-C6H2(NH2)3 B.C6H3(NH2)3 C.CH3 NH C6H3(NH2) D.NH2 C6H2(NH2)2 Bi 53: trung ha ht 3,1 g mt amin n chc cn dng 100ml dd HCl 1M. amin l; A.CH5N B.C2H7N C.C3H3N D.C3H9N Bi 54: C 3 dd sau.H2N CH2 CH2 COOH ; CH3 CH2 COOH ; CH3 (CH2)3 NH2 phn bit cc dd trn ch cn dng thuc th l: A.dd NaOH B.dd HCl C. Qu tm D. phenolphtalein Bi 55: Mt este c CT C3H7O2N, bit este c iu ch t amino axit X v ru metylic. Cng thc cu to ca amino axit X l: A.CH3 CH2 COOH B.H2N CH2 COOH C.NH2 CH2 CH2 COOH D. CH3 CH(NH2) COOH Bi 56: Amin c cha 15,05% N v khi lng c CT l : A.C2H5NH2 B.CH3 CH2 NH2 C.C6H5NH2 D.(CH3)3N Bi 57: Cho 9,3 g mt ankyl amin X tc dng vi dd FeCl3 d thu c 10,7g kt tA. Cng thc cu to ca X l: A.CH3NH2 B.C2H5NH2 C.C3H7NH2 D.C4H9NH2 Bi 58: Ba cht A, B, C (CxHyNz) c thnh phn % theo khi lng N trong A, B, C ln lt l 45,16%; 23,73% ; 15,05% ;A , B, C tc dng vi axit cho mui amoni R NH3Cl CT ca A, B, C ln lt l: A.CH3NH2 , C3H7NH2, C4H9NH2 B.CH3NH2, C3H7NH2, C6H5NH2 C.CH3NH2 , C4H9NH2, C6H5NH2 D.CH3NH2 , C6H5NH2 , C2H5NH2 Bi 59: Hp cht C3H7O2N tc dng vi NaOH , H2SO4 v lm mt mu dd Br2 nn CT cu to hp l ca hp cht l: A.CH3 CH(NH2) COOH B.CH2(NH2) CH2 COOH Chuyn luyn thi i hc 7

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit C. CH2 = CH COONH4 D.CH3 CH2 COONH4 Bi 60: Cht X c %C = 40,45% ; %H = 7,86% ; %N = 15,73% cn li Oxi. MX <100 . Khi X p vi NaOH cho mui C3H6O2Na . Cng thc phn t ca X l A. C4H9O2N B.C3H7O2N C.C2H5O2N D.CH3O2N Bi 61: Cho 1 este A c iu ch t aminoaxit B v ancol Metylic. T khi hi ca A so vi H2 = 44,5. t chy hon ton 8,9 g este A thu c 13,2 g CO2 ; 6,3 g H2O ; 1,12 lt N2 (ktc).Cng thc cu to ln lt ca A v B l : A.H2N-CH2-COO-CH3 vH2NCH2-COOH B.H2N-CH2-CH2-COOCH3 v H2N-CH2COOH C.H2N-CH2-COO-CH3 v CH3 CH2 COOH D. H2N CH(CH3) COO- CH3 V H2N-CH2COOH Bi 62: Mt aminoaxit no X tn ti trong t nhin gm ( ch cha 1 nhm NH2 v mt nhm COOH). Cho 0,89 g X p va vi HCl to ra 1,255 g mui . Cng thc cu to ca X l: A.H2N CH2 COOH B.CH3 CH(NH2)- COOH C.H2N-CH2-CH2-COOH D.B,C ng Bi 63: trung ha 50 ml dd metyl amin cn 40 ml dd HCl 0,1 M . CM ca metyl amin dng l : A.0,08M B.0,04M C.0,02M D.0,06M Bi 64: Hp cht X cha cc nguyn t C,H,O,N v c MX = 89. Khi t chy 1 mol X thu c 3 mol CO2 v 0,5 mol N2. Bit hp cht lng tnh v tc dng vi nc Br2. X l A.H2N CH = CH COOH B.CH2 = CH(NH2) COOH C.CH2 = CH COONH4 D.CH2 = CH CH2 NO2 Bi 65: Cho m g anilin tc dng vi dd HCl c d, c cn dung dch sau p thu c 15,54 g mui khan. Hiu sut p t 80% . m c gi tr l : A.13,95g B.8,928g C.11,16g D.12,5g Bi 66: Cho 20 g hh 3 amin: metyl amin , etyl amin, anlyl amin tc dng va vi V ml dd HCl 1M . Sau p c cn dd thu c 31,68 g mui khan. Gi tr ca V l: A.120ml B.160ml C.240ml D.320 ml Bi 67: Cho 4,41 g mt amino axit X tc dng vi dd NaOH d thu c 5,73 g mui . Mt khc cng lng X trn nu cho tc dng vi HCl d thu c 5,505 g mui clorua . Cng thc cu to ca X l: A.HCOOC CH2 CH2 CH(NH2) COOH B.CH3 CH(NH2) COOH C.HOOC CH2 CH(NH2)CH2 COOH D. C A v C
Bi 68: S ng phn amin c cng thc phn t C2H7N l

A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Bi 69: Cho cc phn ng:

H2N - CH2 - COOH + HCl => H3N+- CH2 - COOH Cl-. H2N - CH2 - COOH + NaOH => H2N - CH2 - COONa + H2O. Hai phn ng trn chng t axit aminoaxetic A. c tnh cht lng tnh. B. ch c tnh axit. C. ch c tnh baz. D. va c tnh oxi ho, va c tnh kh. Bi 70: Anilin (C6H5NH2) c phn ng vi dung dch A. NaOH. B. Na2CO3. C. NaCl. D. HCl. Bi 71: Cho 8,9 gam mt hp cht hu c X c cng thc phn t C3H7O2N phn ng vi 100 ml dung dch NaOH 1,5M. Sau khi phn ng xy ra hon ton, c cn dung dch thu c 11,7 gam cht rn. Cng thc cu to thu gn ca X l A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH. C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3. Bi 72: Cho dy cc cht: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. S cht trong dy tc dng c vi dung dch HCl l A.4. B. 2. C. 3. D. 5.
Chuyn luyn thi i hc 8

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit


Bi 73: Cht no sau y khng kh nng tham gia phn ng trng ngng :

A. CH3CH(NH2)COOH B. HCOOCH2CH2CH2NH2 C. CH3CH(OH)COOH D. HOCH2 - CH2OH Bi 74: Cho 12,55 gam mui CH3CH(NH3Cl)COOH tc dng vi 150 ml dung dch Ba(OH)2 1M. C cn dung dch sau phn ng thu c m gam cht rn. Gi tr ca m l : A. 15,65 g B. 26,05 g C. 34,6 g D. Kt qu khc CH3CH(NH3Cl)COOH + Ba(OH)2 => (CH3CH(NH3)COO)2Ba + BaCL2 + H2O Bi 75: Cho 22,15 g mui gm CH2NH2COONa v CH2NH2CH2COONa tc dng va vi 250 ml dung dch H2SO4 1M. Sau phn ng c cn dung dch th lng cht rn thu c l : A. 46,65 g B. 45,66 g C. 65,46 g D. Kt qu khc Bi 76: Cho 13,35 g hn hp X gm CH2NH2CH2COOH v CH3CHNH2COOH tc dng vi V ml dung dch NaOH 1M thu c dung dch Y. Bit dung dch Y tc dng va vi 250 ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l A. 100 ml B. 150 ml C. 200 ml D. 250 ml Bi 77: Cho 20,15 g hn hp X gm (CH2NH2COOH v CH3CHNH2COOH) tc dng vi 450 ml dung dch HCl 1M thu c dung dch Y. Y tc dng va vi 200 ml dung dch NaOH. Phn trm khi lng ca mi cht trong X l: A. 55,83 % v 44,17 % B. 53,58 % v 46,42 % C. 58,53 % v 41,47 % D. 52,59 % v 47,41% Bi 78: Mt amino axit (X) c cng thc tng qut NH2RCOOH. t chy hon ton a mol X thu c 6,72 (l) CO2 (ktc) v 6,75 g H2O. CTCT ca X l : A. CH2NH2COOH B. CH2NH2CH2COOH C. CH3CH(NH2)COOH D. C B v C Bi 79: Xc nh th tch O2 (ktc) cn t chy ht 22,455 g hn hp X gm (CH3CH(NH2)COOH v CH3COOCH(NH2)CH3. Bit sn phm chy c hp th ht vo bnh ng dung dch NaOH th khi lng bnh tng 85,655 g. A. 44,24 (l) B. 42,8275 (l) C. 128,4825 (l) D. Kt qu khc Bi 80: Mt amino axit no X ch cha mt nhm -NH2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89 g X phn ng va vi HCl to ra 1,255 g mui. CTCT ca X l: A. H2N-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH C. H2N-CH2-CH2-COOH D. B, C, u ng. Bi 81: Nhng cht no sau y lng tnh : A. NaHCO3 B. H2N-CH2-COOH C. CH3COONH4 D. C A, B, C Bi 82: Cho qu tm vo dung dch mi hp cht di y, dung dch no s lm qu tm ho : (1) H2N - CH2 COOH; (4) H2N(CH2)2CH(NH2)-COOH; (2) Cl.NH3+- CH2COOH; (5) HOOC(CH2)2CH(NH2) COOH; (3) H2N - CH2 - COONa A. (2), (5) B. (1), (4) C. (1), (5) D. (2) Bi 83: l mt hp cht hu c c CTPT C5H11O2N. un (A) vi dung dch NaOH thu c mt hp cht c CTPT C2H4O2NNa v cht hu c (B). Cho hi qua CuO/t0 thu c cht hu c (D) c kh nng cho phn ng trng gng. CTCT ca A l : A. CH2 = CH-COONH3-C2H5 B. CH3(CH2)4NO2 C. H2NCH2-CH2-COOC2H5 D. NH2CH2COO-CH2- CH2-CH3 Bi 84: Bit rng khi t chy hon ton 0,1 mol X thu c 1,12 lt N2; 6,72 lt CO2 v 6,3 gam H2O. CTPT ca X A. C3H5O2N B. C3H7O2N C. C3H5O2N D. C4H9O2N Bi 85: cho 0,1 mol cht X (C2H8O3N2) tc dng vi dd cha 0,2 mol NaOH un nng thu c cht kh lm xanh giy qu tm m t v dd Y. c cn dd Y thu c m gam cht rn khan. Gi tr ca m l A. 5,7 B. 12,5 C. 15 D. 21,8 Bi 86: aminoaxit X cha 1 nhm COOH v 2 nhm NH2. cho 1 mol X tc dng ht vi dd NaOH thu c 154 gam mui. CTCT ca X l
Chuyn luyn thi i hc 9

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit

A. H2NCH2CH(NH2)CH2COOH B. H2NCH2CH2CH2(NH2)COOH C. H2N(CH2)3CH(NH2)COOH D. H2NCH=CHCH(NH2)COOH Bi 87: t chy ht a mol mt aminoaxit c 2a mol CO2 v a/2 mol N2. amonoaxit trn c CTPT l A. H2NCH2COOH B. H2N(CH2)2COOH C. H2N[CH2]3COOH D. H2NCH[COOOH]2 Bi 88: A l mt -aminoaxit no, c mch cacbon khng phn nhnh, cha mt nhm-NH2 v 2 nhm COOH. Khi t chy hon ton 1 mol A th thu c hh kh trong c 4,5 mol <nCO2 < 6 mol. CTCT ca A l A. H2NCH(COOH)-CH(COOH)-CH3 B. H2NCH(COOH)-CH2-CH2COOH C. HOOC-CH(NH2)-CH2COOH D. HOOCCH2-CH(NH2)-CH2COOH Bi 89: cho 100 ml dd aminoaxit A 0,2M tc dng va vi 80 ml dd NaOH 0,25M. mt khc 100 ml dd A trn tc dng vag vi 80 ml dd HCl 0,5M. Bit d A/H2 = 52 . CTPT ca A l A. (H2N)2C2H3COOH B. H2NC2H3(COOH)2 C. (H2N)2C2H2(COOH)2 D. H2NC3H5(COOH)2 Bi 90: Cho X l mt aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X tc dng vi HCl th dng ht 80 ml dd HCl 0,125M v thu c 1,835 gam mui khan. Cn cho 0,01 mol X tc dng vi dd NaOH th cn dng 25 gam dd NaOH 3,2%. CTCT ca X l A. H2NC3H6COOH B. H2NC2H4COOH C. H2NC3H5(COOH)2 D. (H2N)2C3H4(COOH)2 Bi 91: t chy hon hon ton cht hu c X thu c 3,36 lt kh CO2 v 0,56 lt N2 (u o ktc) v 3,15 gam H2O. khi cho X tc dng vi dd NaOH thu c sn phm c mui H2NCH2COONa. CTCT thu gn ca X l A. H2NCH2CH2COOH B. H2NCH2COOC3H7 C. H2NCH2COOC2H5 D. H2NCH2COOCH3 Bi 92: este A c iu ch t aminoaxit B v CH3OH, dA/H2= 44,5. t chy hon ton 8,9 gam A thu c 13,2gam CO2; 6,3gam H2O v 1,12 lt N2 (ktc). CTCT ca A l A. H2NCH2COOCH3 B. H2NC2H4COOCH3 C. H2NC3H6COOCH3 D. H2NC2H2COOCH3 Bi 93: hp cht X mch h c CT: CxHyOzNt. trong X c 15,7303%N v 35,955%O. bit X tc dng vi dd HCl ch to ra mui ROzNH3Cl (HS rn k nng: l gc hirocacbon) v tham gia phn ng trng ngng. CTCT ca X l A. H2NC2H4COOH B. H2NCH2COOH C. H2NC2H2COOH D. H2NC3H6COOH Bi 94: hp cht X c CTPT trng vi CTGN va tc dng vi dd NaOH va tc dng vi dd HCl. trong X c thnh phan cc nguyn t C, H, N ln lt l 40,449%; 7,865%; 15,73% v cn li l oxi. Cn khi cho 4,45 gam X phn ng vi dd NaOH (va ) thu c 4,85 gam mui khan. CTCT ca X l A. CH2=CH COONH4 B. H2NC2H4COOH C. H2NCOOCH2CH3 D. H2NCH2COOCH3 Bi 95: Hp cht CH3 NH CH2CH3 c tn ng l A. imetylamin. B. EtylMetylamin. C. N-Etylmetanamin. D. imetylmetanamin. Bi 96: Cht no l amin bc 2 ? A. H2N CH2 NH2. B. (CH3)2CH NH2. C. CH3 NH CH3. D. (CH3)3N. Bi 97: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tc dng va vi axit HCl. Khi lng mui thu c l A. 8,15 gam B. 0,85 gam C. 7,65 gam D. 8,10 gam Bi 98: Th tch nc brom 3% (d = 1,3g/ml) cn dng iu ch 4,4g tribormanilin l
Chuyn luyn thi i hc 10

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit

A. 164,1ml. B. 49,23ml. C. 146,1ml. D. 16,41ml. Bi 99: Khi lng anilin cn dng tc dng vi nc brom thu c 6,6g kt ta trng l A. 1,86g. B. 18,6g. C. 8,61g. D. 6,81g. Bi 100: Mt amino axit X ch cha 1 nhm amino v 1 nhm cacboxyl . Cho 10,68 gam X tc dng vi HCl d thu c 15,06 gam mui . X c th l : A. axit glutami B. valin. C. glixin D. alanin. Bi 101: chng minh tnh lng tnh ca NH2-CH2-COOH (X) , ta cho X tc dng vi A. HCl, NaOH. B. Na2CO3, HCl. C. HNO3, CH3COOH. D. NaOH, NH3. Bi 102: Cho cc phn ng : H2N CH2 COOH + HCl Cl-H3N+ CH2 COOH. H2N CH2 COOH + NaOH H2N CH2 COONa + H2O. Hai phn ng trn chng t axit amino AxetiC. A. C tnh axit B. C tnh cht lng tnh C. C tnh baz D. C tnh oxi ha v tnh kh Bi 103: Cho cc cht: (1) amoniac; (2) metylamin; (3) anilin; (4) dimetylamin. Tnh baz tng dn theo th t no sau y? A. (1) < (3) < (2) < (4). B. (3) < (1) < (2) < (4).C. (1) < (2) < (3) < (4).D. (3) < (1) < (4) < (2) Bi 104: Mt amin A thuc cng dy ng ng vi metylamin c hm lng cacbon trong phn t bng 68,97%. Cng thc phn t ca A l.: A. C2H7N. B. C3H9N. C. C4H11N. D. C5H13N. Bi 105: Hp cht no sau y khng phi l amino axit : A. CH3CONH2 B. CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH C. HOOC-CH(NH2)CH2COOH D. CH3CH(NH2)COOH Bi 106: Axit amino axetic khng tc dng vi cht : A. CaCO3 B. H2SO4 long C. KCl D. CH3OH Bi 107: Aminoaxit c kh nng tham gia phn ng este ha v : A. Aminoaxit l cht lng tnh B. Aminoaxit chc nhm chc COOH C. Aminoaxit chc nhm chc NH2 D. Tt c u sai Bi 108: Khi thy phn n cng protein thu c cc cht : A. -Gucoz v -Glucoz B. Axit C. Amin D. Aminoaxit Bi 109: Trong cc cht sau : X1: H2N CH2 COOH X3: C2H5OH X2: CH3 NH2 X4: C6H5NH2 Nhng cht c kh nng th hin tnh baz l : A. X1,X3 B. X1,X2 C. X2,X4 D. X1,X2,X3 Bi 110: Khi un nng dung dch protein xy ra hin tng no trong s cc hin tng sau A. ng t B. Bin i mu ca dung dch C. Tan tt hn D. C kh khng mu bay ra Bi 111: nhn bit dung dch glixin , h tinh bt , lng trng trng , ta c th tin hnh theo th t no sau y : A. Dng qu tm dng dung dch iot B. Dng dung dch iot , dng dung dch HNO3 C. Dng qu tm , dng dng dung dch HNO3 D. Dng Cu(OH)2 , dng dung dch HNO3 Bi 112: Mt amino axit A c 40,4% C ; 7,9% H ; 15,7 % N; 36%O v MA = 89. Cng thc phn t ca A l : A. C4H9O2N B. C3H5O2N C. C2H5O2N D. C3H7O2N Bi 113: Cho 0,01 mol amino axit A tc dng va 80 ml dung dch HCl 0,125 M.C cn dung dch thu c 1,835 gam mui . Khi lng ca A l : A. 9,7 B. 1,47 C. 1,2 D. 1,5 Bi 114: Cho 0,1 mol A (aminoaxit dng H2NRCOOH) phn ng ht vi HCl to 11,15 gam mui. A l cht no di y? A. Valin B. Glixin C. Alanin D. Phenylalanin
Chuyn luyn thi i hc 11

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit


Bi 115: Cho 0,01 mol amino axit X phn ng ht vi 40 ml dung dch HCl 0,25M to thnh

1,115gam mui khan . X c CTCT no sau : A. NH2-CH2-COOH B. NH2-(CH2)2-COOH C. CH3COONH4 D. NH2-(CH2)3-COOH Bi 116: 0,01 mol aminoaxit A phn ng va vi 0,02 mol HCl hoc 0,01 mol NaOH. Cng thc ca A c dng nh th no? A. (H2N)2R(COOH)2 B. (H2N)2RCOOH C. H2NRCOOH D. H2NR(COOH)2 Bi 117: Tn gi no sai so vi CT tng ng: A. H2N-CH2-COOH : glixin B. CH3-CH(NH2)-COOH : -Alanin C. HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH : axit glutamic D. H2N - (CH2)4 - CH(NH2) - COOH: Lisin Bi 118: Cho cc cht sau y: (1) CH3-CH(NH2)-COOH (2) OH-CH2-COOH (3) CH2O v C6H5OH (4) C2H4(OH)2 v p - C6H4(COOH)2 (5) (CH2)6(NH2)2 v (CH2)4(COOH)2 Cc trng hp c kh nng tham gia phn ng trng ngng? A. 1, 2 B. 3, 5 C. 3, 4 D. 1, 2, 3, 4, 5. Bi 119: Poli peptit l hp cht cao phn t c hnh thnh t cc : A. Phn t axit v ru .B. Phn t amino axit . C. Phn t axit v andehit . D. Phn t ru v amin . Bi 120: t chy hon ton hn hp 2 amin no n chc l ng ng k tip thu c 2,24lit kh CO2 (ktc) v 3,6gam H2O. Cng thc ca hai amin l A. CH3NH2 v C2H5NH2. B. C2H5NH2 v C3H7NH2. C. C3H7NH2 v C4H9NH2. D. C5H11NH2 v C6H13NH2. Bi 121: Khi t chy hon ton mt amin n chc X thu c 10,125gam H2O, 8,4 lit CO2(ktc) v 1,4lit N2. S ng phn ng vi cng thc phn t ca X l (C3H9N) A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Bi 122: Dung dch X gm HCl v H2SO4 c pH = 2. trung ho hon ton 0,59gam hn hp hai amin no n chc, bc 1 ( c s nguyn t C nh hn hoc bng 4 th phi dng 1 lt dung dch X. Cng thc phn t ca 2 amin l A. CH3NH2 v C4H9NH2. B. C3H7NH2 v C4H9NH2.C. C2H5NH2 v C4H9NH2. D. A v C. Bi 123: Hp cht X mch h c cng thc phn t l C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phn ng va vi dung dch NaOH sinh ra mt cht kh Y v dung dch Z. Kh Y nng hn khng kh, lm giy qu tm m chuyn mu xanh. Dung dch Z c kh nng lm mt mu nc brom. C cn dung dch Z thu c m gam mui khan. Gi tr ca m l A.8,2. B. 10,8. C. 9,4. D. 9,6. CH2 =CH COO NH3 CH3 + NaOH => CH2 = CH COO Na + CH3NH2 + H2O Bi 124: Pht biu no sau y l ng? A. Anilin tc dng vi axit nitr khi un nng, thu c mui iazoni. B. Benzen lm mt mu nc brom nhit thng. C. Etylamin phn ng vi axit nitr nhit thng, sinh ra bt kh. D. Cc ancol a chc u phn ng vi Cu(OH)2 to dung dch mu xanh lam. Bi 125: Cho hai hp cht hu c X, Y c cng cng thc phn t l C3H7NO2 . Khi phn ng vi dung dch NaOH, X to ra H2NCH2COONa v cht hu c Z ; cn Y to ra CH2=CHCOONa v kh T. Cc cht Z v T ln lt l A. CH3OH v CH3NH2 B. C2H5OH v N2 C. CH3OH v NH3 D. CH3NH2 v NH3 Bi 126: : Cht X c cng thc phn t C4H9O2N . Bit : X + NaOH Y + CH4O; Y + HCl (d) Z + NaCl Cng thc cu to ca X v Z ln lt l A. H2NCH2CH2COOCH3 v CH3CH(NH3Cl)COOH B. CH3CH(NH2)COOCH3 v CH3CH(NH3Cl)COOH
Chuyn luyn thi i hc 12

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit

C. H2NCH2COOC2H5 v ClH3NCH2COOH D. CH3CH(NH2)COOCH3 v CH3CH(NH2)COOH Bi 127: S ng phn cu to ca amin bc mt c cng cng thc phn t C4H11N l A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Bi 128: Cht X c cng thc phn t C3H7O2N v lm mt mu dung dch brom. Tn gi ca X l A. axit -aminopropionicB. mety aminoaxetat C. axit - aminopropionic D. amoni acrylat Bi 129: Thu phn 1250 gam protein X thu c 425 gam alanin. Nu phn t khi ca X bng 100.000 vc th s mt xch alanin c trong phn t X l A. 453 B. 382 C. 328 D. 479 Bi 130: Cho 1,82 gam hp cht hu c n chc, mch h X c cng thc phn t C3H9O2N tc dng va vi dung dch NaOH, un nng thu c kh Y v dung dch Z. C cn Z thu c 1,64 gam mui khan. Cng thc cu to thu gn ca X l A. CH3CH2COONH4. B. CH3COONH3CH3. C. HCOONH2(CH3)2. D. HCOONH3CH2CH3. Bi 131: Cho 5,9 gam amin n chc X tc dng va vi dung dch HCl, sau khi phn ng xy ra hon ton thu c dung dch Y. Lm bay hi dung dch Y c 9,55 gam mui khan. S cng thc cu to ng vi cng thc phn t ca X l A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. Bi 132: Trong phn t aminoaxit X c mt nhm amino v mt nhm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tc dng va vi dung dch NaOH, c cn dung dch sau phn ng thu c 19,4 gam mui khan. Cng thc ca X l A. H2NC3H6COOH. B. H2NC2H4COOH. C. H2NC4H8COOH. D. H2NCH2COOH. Bi 133: un nng cht H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dch HCl (d), sau khi cc phn ng kt thc thu c sn phm l : A. H2N-CH2-COOH, H2H-CH2-CH2-COOH B. H3N+-CH2-C, H3N+-CH2-CH2-COOHClOOHCl C. H3N+-CH2-C, H3N+-CH(CH3)-COOOHClOHCl D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH Bi 134: Cho 8,9 gam mt hp cht hu c X c cng thc phn t C3H7O2N phn ng vi 100 ml dung dch NaOH 1,5M. Sau khi phn ng xy ra hon ton, c cn dung dch thu c 11,7 gam cht rn. Cng thc cu to thu gn ca X l : A. HCOOH3NCH=CH2 B. H2NCH2CH2COOH C. CH2=CHCOONH4 D. H2NCH2COOCH3 Bi 135: Khi t chy cc ng ng ca metylamin, t l s mol a = nCO2 / nH2O bin i trong khong no A. 0,4 < a < 1,2. B. 1 < a< 2,5. C. 0,4 < a < 1. D. 0,75 < a < 1. Bi 136: Amino axit X cha mt nhm chc amino trong phn t. t chy han tan mt lng X thu c CO2 v N2 theo t l th tch 4:1. X c tn gi l A. Axit aminoetanonic. B. Axit 3-amino propanoic. C. Axit 2,2-iaminoetanoic. D. Axit -4-aminobutanoic. Bi 137: Hp cht X cha cc nguyn t C, H, O, N v c phn t khi l 89. Khi t chy han ton 1 mol X thu c hi nc, 3mol CO2 v 0,5mol N2. Bit rng X l hp cht lng tnh v tc dng c vi nc Br2. X c CTCT l A. H2N-CH=CH-COOH. B. CH2=CH(NH2)COOH. C. CH2=CH-COONH4. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Bi 138: Hai hp cht hu c X v Y c cng CTPT l C2H7NO2.
Chuyn luyn thi i hc 13

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit

Bit X + NaOH => A + NH3 + H2O Y + NaOH => B + CH3-NH2 + H2O. A v B c th l A. HCOONa v CH3COONa. B. CH3COONa v HCOONa. C. CH3NH2 v HCOONa. D. CH3COONa v NH3. Bi 139: X l mt -aminoaxit no ch cha mt nhm NH2 v mt nhm COOH. Cho 14,5gam X tc dng vi dung dch HCl d thu c 18,15gam mui clorua ca X. CTCT ca X c th l A. CH3CH(NH2)COOH. B. H2NCH2COOH. C.CH3CH2CH(NH2)COOH. D. CH3[CH2]4CH(NH2)COOH. Bi 140: X l mt -aminoaxit. Cho 0,01mol X tc dng va vi 80ml dung dch HCl 0,125M, sau em c cn dung dch thu c 1,835gam mui. Phn t khi ca X l A. 174. B. 147. C. 197. D. 187. Bi 141: Cho cc cht : (1)C6H5-NH2; (2) C2H5NH2; (3) (C2H5)2NH; (4) NaOH; (5): NH3. Dy c sp xp theo chiu tng ca lc baz l A. (1)< (5)< (2)< (3)< (4). B. (1)< (2)< (5)< (3)< (4). C. (1)< (5)< (3)< (2)< (4). D. (2)< (1)< (3)< (5)< (4). Bi 142: trung ha 200ml dung dch amino axit X cn 100g dung dch NaOH 8%, c cn dung dch c 16,3g mui khan. X c CTCT l A. NH2CH2CH2COOH. B. H2NCH(COOH)2. C. (H2N)2CHCOOH. D. H2NCH2CH(COOH)2. Bi 143: Cho cht hu c X c cng thc phn t C2H8O3N2 tc dng vi dung dch NaOH, thu c cht hu c n chc Y v cc cht v c. Khi lng phn t (theo vC) ca Y l A. 85 B. 68 C. 45 D. 46 Bi 144: Hp cht X c cng thc phn t trng vi cng thc n gin nht, va tc dng c vi axit va tc dng c vi kim trong iu kin thch hp. Trong phn t X, thnh phn phn trm khi lng ca cc nguyn t C, H, N ln lt bng 40,449%; 7,865% v 15,73%; cn li l oxi. Khi cho 4,45 gam X phn ng hon ton vi mt lng va dung dch NaOH (un nng) thu c 4,85 gam mui khan. Cng thc cu to thu gn ca X l A. CH2=CHCOONH4. B. H2NCOO-CH2CH3. C. H2NCH2COO-CH3. D. H2NC2H4COOH. Bi 145: -aminoaxit X cha mt nhm -NH2. Cho 10,3 gam X tc dng vi axit HCl (d), thu c 13,95 gam mui khan. Cng thc cu to thu gn ca X l A. H2NCH2CH2COOH. B. H2NCH2COOH. C. CH3CH(NH2)COOH. D. CH3CH2CH(NH2)COOH. Bi 146: Cho hn hp X gm hai cht hu c c cng cng thc phn t C2H7NO2 tc dng va vi dung dch NaOH v un nng, thu c dung dch Y v 4,48 lt hn hp Z ( ktc) gm hai kh (u lm xanh giy qu m). T khi hi ca Z i vi H2 bng 13,75. C cn dung dch Y thu c khi lng mui khan l : A. 8,9 gam. B. 15,7 gam. C. 16,5 gam. D. 14,3 gam. Bi 147: t chy hon ton mt lng cht hu c X thu c 3,36 lt kh CO2, 0,56 lt kh N2 (cc kh o ktc) v 3,15 gam H2O. Khi X tc dng vi dung dch NaOH thu c sn phm c mui H2N-CH2-COONa. Cng thc cu to thu gn ca X l A. H2N-CH2-COO-C3H7. B. H2N-CH2-COO-CH3. C. H2N-CH2-COO-C2H5. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Bi 148: Mt trong nhng im khc nhau ca protit so vi lipit v glucoz l A. protit lun cha chc hiroxyl. B. protit lun cha nit. C. protit lun l cht hu c no. D. protit c khi lng phn t ln hn.

Chuyn luyn thi i hc

14

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit


Bi 149: Cho cc loi hp cht: aminoaxit (X), mui amoni ca axit cacboxylic (Y), amin (Z),

este ca aminoaxit (T). Dy gm cc loi hp cht u tc dng c vi dung dch NaOH v u tc dng c vi dung dch HCl l A. X, Y, Z, T. B. X, Y, T. C. X, Y, Z. D. Y, Z, T. Bi 150: Thuc th c dng phn bit Gly-Ala-Gly vi Gly-Ala l A.. dung dch NaCl. B. dung dch HCl. C. Cu(OH)2 trong mi trng kim. D. dung dch NaOH. Bi 151: Este A c iu ch t amino axit B v ru metylic. T khi hi ca A so vi hiro l 44,5. t chy hon ton 8,9gam este A thu c 13,2gam kh CO2, 6,3gam H2O v 1,12 lit N2(ktc). CTCT ca A v B l A. NH2-CH2-COOCH3 v NH2-CH2-COOH. B. NH2-CH2-CH2-COOCH3 v NH2-CH2COOH C. CH3COOCH3 v NH2-CH2-COOH. D. NH2-CH2-COOH v NH2-CH2-CH2-COOH Bi 152: Cho qu tm vo mi dung dch hn hp di y, dung dch no lm qu tm ha ? (1) H2N - CH2 COOH; (2) Cl - NH3+ . CH2 COOH; (3) NH2 - CH2 COONa (4) H2N- CH2-CH2-CHNH2- COOH; (5) HOOC- CH2-CH2-CHNH2- COOH A. (2), (4) B. (3), (1) C. (1), (5) D. (2), (5). Bi 153: Cho dung dch cha cc cht sau :X1 : C6H5 - NH2; X2 : CH3 - NH2; X3 : NH2 - CH2 COOH; X4 : HOOC-CH2-CH2-CHNH2COOH; X5 : H2N- CH2-CH2-CH2CHNH2COOH. Dung dch no lm qu tm ha xanh ? A. X1, X2, X5 B. X2, X3, X4 C. X2, X5 D. X1, X3, X5 Bi 154: Hp cht C3H7O2N tc dng c vi NaOH, H2SO4 v lm mt mu dd brom, CTCT ca n l A. CH3-CHNH2 -COOH B. H2N-CH2 - CH2 COOH C. CH2 = CH - COONH4 D. A v B ng. Bi 155: X l mt amino axit no ch cha mt nhm NH2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89 gam X phn ng va vi HCl to ra 1,255 gam mui. CTCT ca X l : A. NH2-CH2-COOH B. CH3-CHNH2COOH C. CH3-CHNH2-CH2- COOH D. CH3-CH2-CH2-CHNH2COOH Bi 156: T l VCO2 : VH2O sinh ra khi t chy hon ton mt ng ng X ca glixin l 6 : 7 (phn ng sinh ra kh N2). X tc dng vi glixin cho sn phm l ipeptit. X l : A. NH2-CH2-COOH B. NH2-CH2-CH2-COOH C. CH3-CH2-CH2-CHNH2COOH D. Kt qu khc Bi 157: Dung dch ca cht no sau y khng lm i mu qu tm : A. Glixin (CH2NH2-COOH) B. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH) C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH) D. Natriphenolat (C6H5ONa) Bi 158: Cht no sau y ng thi tc dng c vi dung dch HCl v dung dch NaOH. A. C2H3COOC2H5 B. CH3COONH4 C. CH3CH(NH2)COOH D. C A, B, C Bi 159: Cc cht X, Y, Z c cng CTPT C2H5O2N. X tc dng c c vi HCl v Na2O. Y tc dng c vi H mi sinh to ra Y1. Y1 tc dng vi H2SO4 to ra mui Y2. Y2 tc dng vi NaOH ti to li Y1. Z tc dng vi NaOH to ra mt mui v kh NH3. CTCT ng ca X, Y, Z l : A.X (HCOOCH2NH2), Y (CH3COONH4), Z (CH2NH2COOH) B.X(CH3COONH4), Y (HCOOCH2NH2), Z (CH2NH2COOH) C.X (CH3COONH4), Y (CH2NH2COOH), Z (HCOOCH2NH2) D.X (CH2NH2COOH), Y (CH3CH2NO2), Z (CH3COONH4)

Chuyn luyn thi i hc

15

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit


Bi 160: Mt cht hu c X c CTPT C3H9O2N. Cho tc dng vi dung dch NaOH un nh,

thu c mui Y v kh lm xanh giy qu tm t. Nung Y vi vi ti xt thu c kh etan. Cho bit CTCT ph hp ca X ? A. CH3COOCH2NH2 B. C2H5COONH4. C. CH3COONH3CH3 D. C A, B, C Bi 161: Tng ng vi CTPT C2H5O2N c bao nhiu ng phn c cha 3 nhm chc : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Bi 162: Mt hp cht hu c X c CTPT C3H7O2N. X phn ng c vi dung dch Br2, X tc dng c vi NaOH v HCl. CTCT ng ca X l : A. CH(NH2)=CHCOOH B. CH2= C(NH2)COOH D. CH2=CHCOONH4 D. C A, B, C Bi 163: Cho cc cht: (1) amoniac. (2) metylamin. (3) anilin. (4) dimetylamin. Tnh baz tng dn theo th t no sau y? A. (1) < (3) < (2) < (4). B. (3) < (1) < (2) < (4). C. (1) < (2) < (3) < (4). D. (3) < (1) < (4) < (2). Bi 164: Cho 0,76 gam hn hp gm amin ng ng lin tip tc dung va u vi V ml dung dich HNO3 0,5M th thu c 2,02 gam hn hp mui khan. Hai amin trn l A.Etylamin v propylamin B. Metylamin v etylamin C.Anilin va benzylamin D.Anilinva metametylanilin Bi 165: -aminoaxit X cha mt nhm -NH2. Cho 10,3 gam X tc dng vi axit HCl (d), thu c 13,95 gam mui khan. Cng thc cu to thu gn ca X l A. NH2CH2CH2COOH B. CH3CH(NH2)COOH C. NH2CH2COOH D. CH3CH2CH(NH2)COOH Bi 166: Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l A. metyl amin, amoniac, natri axetat B. anilin, metyl amin, amoniac C. anilin, amoniac, natri hiroxit D. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit Bi 167: Amin ng vi cng thc phn t C4H11N c my ng phn mch khng phn nhnh ? A. 4 B.5 C. 6 D.7 Bi 168: Amin thm ng vi cng thc phn t C7H9N c my ng phn ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Bi 169: Cho cc cht c cu to nh sau : (1) CH3 - CH2 - NH2 (2) CH3 - NH - CH3 (3) CH3 - CO - NH2 (4) NH2 - CO - NH2 (5) NH2 - CH2 - COOH(6) C6H5 - NH2 (7) C6H5NH3Cl (8) C6H5 - NH - CH3 (9) CH2 = CH NH2. Cht no l amin ? A. (1); (2); (6); (7); (8) B. (1); (3); (4); (5); (6); (9) C. (3); (4); (5) D. (1); (2); (6); (8); (9). Bi 170: Anilin tc dng c vi nhng cht no sau y ? (1) dung dch HCl (2) dung dch H2SO4 (3) dung dch NaOH (4) dung dch brom (5) dung dch CH3 - CH2 - OH (6) dung dch CH3COOC2H5 A. (1), (2), (3) B. (4), (5), (6) C. (3), (4), (5) D. (1), (2), (4) Bi 171: Pht biu no sau y sai ? A. Anilin l baz yu hn NH3 v nh hng ht electron ca nhn benzen ln nhm - NH2 bng hiu ng lin hp. B. Anilin khng lm thay i mu giy qu tm m. C. Anilin t tan trong H2O v gc C6H5 - k nc. D. Nh c tnh baz , anilin tc dng c vi dung dch brom. Bi 172: Phng php no thng dng iu ch amin ? A. Cho dn xut halogen tc dng vi NH3 B. Cho ru tc dng vi NH3
Chuyn luyn thi i hc 16

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit

C. Hiro ho hp cht nitrin D. Kh hp cht nitro bng hiro nguyn t . Bi 173: Ru v amin no sau y cng bc ? A. (CH3)3COH v (CH3)3CNH2 B. C6H5NHCH3 v C6H5CHOHCH3 C. (CH3)2CHOH v (CH3)2CHNH2 D. (CH3)2CHOH v (CH3)2CHCH2NH2. Bi 174: Tm pht biu sai trong cc pht biu sau ? A. Etylamin d tan trong H2O do c to lin kt H vi nc B. Nhit si ca ru cao hn so vi hirocacbon c phn t khi tng ng do c lin kt H gia cc phn t ru. C. Phenol tan trong H2O v c to lin kt H vi nc. D. Metylamin l cht lng c mi khai, tng t nh amoniac. Bi 175: Trong s cc cht sau : C2H6 ; C2H5Cl; C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOH; CH3CHO; CH3OCH3 cht no to c lin kt H lin phn t ? A. C2H6 B. CH3COOCH3 C. CH3CHO ; C2H5Cl D. CH3COOH ; C2H5NH2 Bi 176: Metylamin d tan trong H2O do nguyn nhn no sau y ? A. Do nguyn t N cn cp electron t do d nhn H+ ca H2O. B. Do metylamin c lin kt H lin phn t. C. Do phn t metylamin phn cc mnh. D. Do phn t metylamin to c lin kt H vi H2O. Bi 177: Nguyn nhn gy nn tnh baz ca amin l : A. Do amin tan nhiu trong H2O. B. Do phn t amin b phn cc mnh. C. Do nguyn t N c m in ln nn cp e chung ca nguyn t N v H b ht v pha N. D. Do nguyn t N cn cp eletron t do nn phn t amin c th nhn proton. Bi 178: Dy sp xp ng theo th t gim dn tnh baz l dy no ? (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) B. (5) > (6) > (2) > (1) > (2) > (4) C. (5) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2) D. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) Bi 179: Trong bnh kn cha 35 ml hn hp gm H2, mt amin n chc v 40 ml O2. Bt tia la in phn ng chy xy ra hon ton ri a hn hp v iu kin ban u, th tch cc cht to thnh bng 20 ml gm 50% l CO2, 25% l N2 v 25% l O2. CTPT no sau y l ca amin cho ? A. CH5N B. C2H7N C. C3H6N D. C3H5N Bi 180: Nhiu phn t amino axit kt hp c vi nhau bng cch tch -OH ca nhm - COOH v -H ca nhm -NH2 to ra cht polime (gi l phn ng trng ngng). Polime c cu to mch : (- HN - CH2 - CH2 - COO - HN - CH2 - CH2 - COO - )n Monome to ra polime trn l : A. H2N - CH2 - COOH B. H2N - CH2 - CH2COOH C. H2N - CH2 - CH2 - CH2 - COOH D. Khng xc nh c Bi 181: S ng phn ca amino axit, phn t cha 3 nguyn t C l : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Bi 182: X l mt amino axit no ch cha mt nhm NH2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89 gam X phn ng va vi HCl to ra 1,255 gam mui. CTCT ca X l : A. NH2-CH2-COOH
CH3 CH COOH | B. NH2

Chuyn luyn thi i hc

17

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit CH3 CH CH 2 COOH | C. NH2

D.

CH3 CH 2 CH 2 CH COOH | NH2

Bi 183: T l sinh ra khi t chy hon ton mt ng ng X ca glixin l 6 : 7 (phn ng sinh

ra kh N2). X tc dng vi glixin cho sn phm l ipeptit. X l : A.

CH3 CH COOH CH3 CH 2 CH COOH | | B. NH2-CH2-CH2-COOH C. D. Kt qu khc NH2 NH2

Bi 184: Gi tn hp cht c CTCT nh sau theo danh php thng thng.

CH3 CH 2 CH 2 CH 2 N CH 2 CH 3 | CH3

A. Etylmetyl amino butan C. n-butyletyl metyl amin B. Metyletyl amino butan D. metyletylbutylamin Bi 185: Gi tn hp cht c CTCT nh sau theo danh php thng thng :

A. 1-amino-3-metyl benzen. C. m-toludin. B. m-metylanilin. D. C B, C. Bi 186: Amin no sau y c tnh baz ln nht : A. CH3CH=CH-NH2 C. CH3CH2CH2NH2 B.CH3C = C-NH2 D. CH3CH2NH2 Bi 187: Cho cc cht sau : CH3CH2NHCH3(1), CH3CH2CH2NH2(2), (CH3)3N (3). Tnh baz tng dn theo dy : A. (1) < (2) < (3) B. (2) < (3) < (1) C. (3) < (2) < (1) D. (3) < (1) < (2) Bi 188: Cho cc cht sau: p-CH3C6H5NH2(1), m-CH3C6H5NH2 (2), C6H5NHCH3 (3), C6H5NH2 (4). Tnh baz tng dn theo dy : A. (1) < (2) < (4) < (3) B. (4) < (2) < (1) < (3) C. (4) < (3) < (2) < (1) D. (4) < (3) < (1) < (2) Bi 189: Cho cc cht sau : p-NO2C6H4NH2 (1), p-ClC6H5NH2 (2), p-CH3C6H5NH2 (3). Tnh baz tng dn theo dy : A. (1) < (2) < (3) B. (2) < (1) < (3) C. (1) < (3) < (2) D. (3) < (2) < (1) Bi 190: C bao nhiu ng phn amin ng vi CTPT C4H11N ? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Bi 191: Cho cc cht sau : Ru etylic (1), etylamim (2), metylamim (3), axit axetic (4). Sp sp theo chiu c nhit si tng dn : A. (2) < (3) < (4) < (1) B. (2) < (3) < (4) < (1) C. (3) < (2) < (1) < (4) D. (1) < (3) < (2) < (4) Bi 192: Cho cc dung dch : 1) HNO2 2) FeCl2 3) CH3COOH 4) Br2 Cc dung dch tc dng c vi anilin l : A. (1), (4) B. (1), (3) C. (1), (3), (4) D. C 4 cht Bi 193: Cho phn ng : X + Y => C6H5NH3Cl X + Y c th l : A. C6H5NH2 + Cl2. C. C6H5NH2 + HCl B. (C6H5)2NH + HCl. D. C A, B, C Bi 194: Cho s : (X) => (Y) => (Z) => M (trng). Cc cht X, Y, Z ph hp s trn l :
Chuyn luyn thi i hc 18

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit

A. X (C6H6), Y (C6H5NO2), Z (C6H5NH2) B. X (C6H5CH(CH3)2), Y (C6H5OH), Z (C6H5NH2) C. X (C6H5NO2), Y (C6H5NH2), Z (C6H5OH) D. C A v C Bi 195: Hy chn thuc th thch hp phn bit 3 cht kh sau : imetyl amin, metylamin, trimetyl amin. A. Dung dch HCl B. Dung dch FeCl3 C. Dung dch HNO2 D. C B v C Bi 196: Thuc th thch hp phn bit 3 cht lng : phenol, anilin, benzen l : A. Dung dch HNO2 B. Dung dch FeCl3 C. Dung dch H2SO4 D. Nc Br2 Bi 197: Phn ng no sau y sai ? C6H5NH2 + H2O => C6H5NH3OH (1) (CH3)2NH + HNO2 => 2CH3OH + N2 (2) C6H5NO2 + 3Fe + 7 HCl => C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O. (3)

(4) A. (1) (2) (4) B. (2) (3) (4) C. (2) (4) D. (1) (3) Bi 198: ti to li anilin t dung dch phenyl amoniclorua phi dng dung dch cht no sau y : A. Dung dch HCl B. Dung dch NaOH C. Dung dch Br2 D. C A, B, C Bi 199: t chy mt amin no n chc mch thng ta thu cCO2 v H2O c t l mol 8 : 11 .CTCT ca X l A. (C2H5)2NH B. CH3(CH2)3NH2 C. CH3NHCH2CH2CH3 D. C A , B , C Bi 200: Cho 11,8 g hn hp X gm 3 amin : n-propyl amin, etylmetylamin, trimetyl amin. Tc dng va vi V ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l : A. 100ml B. 150 ml C. 200 ml D. Kt qu khc Bi 201: t chy hon ton a mol hn hp X gm 2 amin no n chc thu c 5,6 (l) CO2 (ktc) v 7,2 g H2O. Gi tr ca a l : A. 0 ,05 mol B. 0,1 mol C. 0,15 mol D. 0,2 mol Bi 202: t chy hon ton hn hp X gm 2 amin no n chc k tip nhau trong dy ng ng, thu c 22 g CO2 v 14,4 g H2O. CTPT ca hai amin l : A. CH3NH2 v C2H7N B. C3H9N v C4H11N C. C2H7N v C3H9N D. C4H11N v C5H13 N Bi 203: Cht no sau y ng thi tc dng c vi dung dch HCl v dung dch NaOH. A. C2H3COOC2H5 B. CH3COONH4 C. CH3CHNH2COOH D. C A, B, C Bi 204: Mt hp cht hu c X c CTPT C2H7O2N. X d dng phn ng vi dung dch NaOH v dung dch HCl. CTCT ph hp ca X l : A. CH2NH2COOH C. HCOONH3CH3 B. CH3COONH4 D. C A, B v C Bi 205: Tng ng vi CTPT C3H9O2N c bao nhiu ng phn cu to va tc dng c vi dung dch NaOH va tc dng vi dung dch HCl. A. 3 B. 9 C.12 D.15 Bi 206: Cho 12,55 gam mui CH3CH(NH3Cl)COOH tc dng vi 150 ml dung dch Ba(OH)2 1M. C cn dung dch sau phn ng thu c m gam cht rn. Gi tr ca m l : A. 15,65 g B. 26,05 g C. 34,6 g D. Kt qu khc Bi 207: Cho 22,15 g mui gm CH2NH2COONa v CH2NH2CH2COONa tc dng va vi 250 ml dung dch H2SO4 1M. Sau phn ng c cn dung dch th lng cht rn thu c l : A. 46,65 g B. 45,66 g C. 65,46 g D. Kt qu khc
Chuyn luyn thi i hc 19

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit


Bi 208: Cho 13,35 g hn hp X gm CH2NH2CH2COOH v CH3CHNH2COOH tc dng vi

V ml dung dch NaOH 1M thu c dung dch Y. Bit dung dch Y tc dng va vi 250 ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l : A. 100 ml B. 150 ml C. 200 ml D. 250 ml Bi 209: Cho 20,15 g hn hp X gm (CH2NH2COOH v CH3CHNH2COOH) tc dng vi 200 ml dung dch HCl 1M thu c dung dch Y. Y tc dng va vi 450 ml dung dch NaOH 1M . Phn trm khi lng ca mi cht trong X l: A. 55,83 % v 44,17 % C. 53,58 % v 46,42 % B. 58,53 % v 41,47 % D. 52,59 % v 47,41% Bi 210: Cho 4,41 g mt aminoaxit X tc dng vi dung dch NaOH d cho ra 5,73 g mui. Mt khc cng lng X nh trn nu cho tc dng vi dung dch HCl d thu c 5,505 g mui clorua. Xc nh CTCT ca X. A. HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH B. CH3CH(NH2)COOH C. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH D. C A v B Bi 211: Mt amino axit (X) c cng thc tng qut NH2RCOOH. t chy hon ton a mol X thu c 6,72 (l) CO2 (ktc) v 6,75 g H2O. CTCT ca X l : A. CH2NH2COOH B. CH2NH2CH2COOH C. CH3CH(NH2)COOH D. C B v C Bi 212: Cht no sau y c tnh baz mnh nht ? A. NH3 B. C6H5NH2 C. CH3-CH2-CH2-NH2 D. CH3-CH(CH3)-NH2 Bi 213: Mt amino axit no X ch cha mt nhm -NH2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89 g X phn ng va vi HCl to ra 1,255 g mui. CTCT ca X l: A. H2N-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH C. H2N-CH2-CH2-COOH D. B, C, u ng. Bi 214: A + HCl => RNH3Cl. Trong ( A) (CxHyNt) c % N = 31,11% CTCT ca A l : A. CH3 - CH2 - CH2 - NH2 B. CH3 - NH - CH3 C. C2H5NH2 D. C2H5NH2 v CH3 - NH - CH3
Bi 215: Ngi ta iu ch anilin bng cch nitro ho 500 g benzen ri kh hp cht nitro sinh ra.

Khi lng anilin thu c l bao nhiu bit rng hiu sut mi giai on u t 78%. A. 362,7 g B. 463,4 g C. 358,7 g D. 346,7 g Bi 216: 9,3 g mt ankylamin cho tc dng vi dung dch FeCl3 d thu c 10,7 g kt tA. CTCT l : A. C2H5NH2 B. C3H7NH2 C. C4H9NH2 D. CH3NH2 Bi 219: (A) l mt hp cht hu c c CTPT C5H11O2N. un (A) vi dung dch NaOH thu c mt hp cht c CTPT C2H4O2NNa v cht hu c (B). Cho hi qua CuO/t0 thu c cht hu c (D) c kh nng cho phn ng trng gng. CTCT ca A l : A. CH2 = CH - COONH3 - C2H5 B. CH3(CH2)4NO2 C. H2N- CH2 - CH2 - COOC2H5 D. NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3 Bi 220:-aminoaxit X cha mt nhm -NH2. Cho 10,3 gam X tc dng vi axit HCl (d), thu c
13,95 gam mui khan. Cng thc cu to thu gn ca X l (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35,5) A. H2NCH2COOH. B. H2NCH2CH2COOH. C. CH3CH2CH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOH. Bi 221:Cho hn hp X gm hai cht hu c c cng cng thc phn t C2H7NO2 tc dng va vi dung dch NaOH v un nng, thu c dung dch Y v 4,48 lt hn hp Z ( ktc) gm hai kh (u lm xanh giy qu m). T khi hi ca Z i vi H2 bng 13,75. C cn dung dch Y thu c khi lng mui khan l (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23) A.16,5 gam. B. 14,3 gam. C. 8,9 gam. D. 15,7 gam

Chuyn luyn thi i hc

20

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit Bi 222t chy hon ton mt lng cht hu c X thu c 3,36 lt kh CO2, 0,56 lt kh N2 (cc kh o ktc) v 3,15 gam H2O. Khi X tc dng vi dung dch NaOH thu c sn phm c mui H2N-CH2COONa. Cng thc cu to thu gn ca X l (cho H = 1, C = 12, O = 16) A. H2N-CH2-COO-C3H7. B. H2N-CH2-COO-CH3. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-COO-C2H5 Bi 223: Thu phn 1250 gam protein X thu c 425 gam alanin. Nu phn t khi ca X bng 100.000 vC th s mt xch alanin c trong phn t X l A.453. B. 382. C. 328. D. 479. Bi 224: Trong phn t aminoaxit X c mt nhm amino v mt nhm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tc dng va vi dung dch NaOH, c cn dung dch sau phn ng thu c 19,4 gam mui khan. Cng thc ca X l A. H2NC3H6COOH. B. H2NCH2COOH. C. H2NC2H4COOH. D. H2NC4H8COOH. Bi 225:Cho 8,9 gam mt hp cht hu c X c cng thc phn t C3H7O2N phn ng vi 100 ml dung dch NaOH 1,5M. Sau khi phn ng xy ra hon ton, c cn dung dch thu c 11,7 gam cht rn. Cng thc cu to thu gn ca X l A. H2NCH2COOCH3. B. H2NCH2CH2COOH. C. HCOOH3NCH=CH2. D. CH2=CHCOONH4 Bi 226:Mui C6H5N2+Cl- (phenyliazoni clorua) c sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tc dng vi NaNO2 trong dung dch HCl nhit thp (0-5oC). iu ch c 14,05 gam C6H5N2+Cl(vi hiu sut 100%), lng C6H5-NH2 v NaNO2 cn dng va l A. 0,1 mol v 0,4 mol. B. 0,1 mol v 0,1 mol. C. 0,1 mol v 0,2 mol. D. 0,1 mol v 0,3 mol. Bi 227: Trong phn t aminoaxit X c mt nhm amino v mt nhm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tc dng va vi dung dch NaOH, c cn dung dch sau phn ng thu c 19,4 gam mui khan. Cng thc ca X l A. H2NC2H4COOH. B. H2NC4H8COOH. C. H2NC3H6COOH. D. H2NCH2COOH. DNG 3: XC NH CU TO AMIN N CHC DA VO PHN NG TO MUI * Phn ng to mui: t CTTQ ca amin no n chc CnH2n+1NH2 hoc amin n chc l: R-NH2 V n chc nn ta lun c nHCl = nNH2 + Vi HCl: RNH2 + HCl RNH3Cl (1) p dng CT: RNH2 =MRNH2 / nHCl =a => MR =a -16 => CTPT (hoc MRN mRN/nHCl= A ->MR = A 14 => CTPT) Cu 1. trung ha 25 gam dung dch ca mt amin n chc X nng 12,4% cn dng 100ml dung dch HCl 1M. Cng thc phn t ca X l (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A. C3H7N. B. C2H7N. C. C3H5N. D. CH5N. Cu 2. trung ha 20 gam dung dch ca mt amin n chc X nng 22,5% cn dng 100ml dung dch HCl 1M. Cng thc phn t ca X l (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A. C2H7N B. CH5N C. C3H5N D. C3H7N Cu 3. Trung ha 3,1 gam mt amin n chc cn 100 ml dung dch HCl 1M. Cng thc phn t ca X l A. C2H5N B. CH5N C. C3H9N D. C3H7N Cu 4.Cho 0,4 mol amin no, n chc X tc dng vi dd HCl va thu c 32,6g mui.CTPT ca X l: A.CH3NH2 B.C2H5NH2 C.C3H7NH2 D.C4H9NH2 Cu 5. Trung ha 11,8 gam mt amin n chc cn 200 ml dung dch HCl 1M. Cng thc phn t ca X l A. C2H5N B. CH5N C. C3H9N D. C3H7N Cu 6. Cho 10 gam amin n chc X phn ng ht vi HCl (d),thu c15 gam mui. S ng phn ca X A. 5. B. 8. C. 7. D. 4. Cu 7. Cho 20 hn hp 3 amin n chc no, ng ng lin tip nhau tc dng vi dung dch HCl 1M va , sau c cn dung dch thu c 31,68 gam hn hp mui. Bit t l mol ca cc amin theo th t t amin nh n amin ln l 1:10:5 th ba amin c Cng thc phn t l: A. CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2 B. C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2 C.C3H7NH2, C4H9NH2, C5H11NH2 D. Tt c u sai.

Dng 4: AMIN TAC DUNG VI DUNG DCH MUOI (tng t amoniac)


Chuyn luyn thi i hc 21

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit 3RNH2 + 3H2O+ FeCl3Fe(OH)3 + 3RNH3+Cl Cu 1. Cho 9,3 gam mt amin no n chc bc 1 tc dng vi dung dch FeCl3 d thu c 10,7 gam kt ta. Cng thc ca amin trn l: A. C2H5N B. CH5N C. C3H9N D. C3H7N Cu 2. Cho hn hp 2 amin n chc bc I c t khi hi so vi hiro l 19 (bit c mt amin c s mol bng 0,15) tc dng vi dung dch FeCl3 d thu c kt ta A. em nung A n khi lng khng i thu c 8 gam cht rn. Cng thc ca 2 amin l A. CH3NH2 v C2H5NH2 B. CH3NH2 v C2H3NH2 C. C2H5NH2 v C2H3NH2 D. CH3NH2 v CH3NHCH3 Cu 3. Cho m gam hn hp hai amin n chc bc I c t khi hi so vi hiro l 30 tc dng vi FeCl2 d thu c kt ta X. ly kt ta nung trong khng kh n khi lng khng i c 18,0 gam cht rn. Vy gi tr ca m l A. 30,0 gam B. 15,0 gam C. 40,5 gam D. 27,0 gam Cu 4. Cho 17,4 gam hn hp 2 amin n chc bc I c t khi so vi khng kh bng 2. Tc dng vi dung dch FeCl3 d thu c kt ta, em nung kt ta n khi lng khng i c m gam cht rn. Gi tr ca m l A. 16,0 gam B. 10,7 gam C. 24,0 gam D. 8,0 gam
DNG 1: TNH KHI LNG CA AMINO AXIT TRONG PHN NG VI AXT HOC BAZ * Phi vit c 2 phng trnh c dng: + Vi axt HCl: H2N R COOH + HCl ClH3N R COOH R + 61 R+ 97,5 tng 36,5 + Vi baz NaOH: H2N R COOH+ NaOH H2N R COONa+ H2O R + 61 R+ 83 tng 22

DNG 2: TM CTCT CA AMINO AXT DA VO P TO MUI


*T/ dng vi NaOH:. Ptpu: (H2N)a R (COOH)b + bNaOH -> (H2N)a R (COONa)b + bH2O nNaOH/namin= b = s nhm chc axit ( COOH) * T/d vi HCl Ptpu: (H2N)a R (COOH)b + aHCl (ClH3N)a R (COOH)b nHCl/namin= a = s nhm chc baz (NH2)

Cu 1. Mt - amino axit X ch cha 1 nhm amino v 1 nhm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tc dng vi HCl d thu c 15,06 gam mui. Tn gi ca X l A. axit glutamic. B. valin. C. alanin. D. Glixin Cu 2. 0,1 mol aminoaxit X phn ng va vi 0,2 mol HCl hoc 0,1 mol NaOH.Cng thc ca X c dng l. A. (H2N)2R(COOH)2. B. H2NRCOOH. C. H2NR(COOH)2. D. (H2N)2RCOOH Cu 3. X l mt - amioaxit no ch cha 1 nhm -NH2 v 1 nhm -COOH. Cho 23,4 gam X tc dng vi HCl d thu c 30,7 gam mui. Cng thc cu to thu gn ca X l cng thc no? A. CH3-CH(NH2)-COOH B. H2N-CH2-COOH C.CH2-CH(CH3)CH(NH2)COOH D.CH2=C(CH3)CH(NH2)COOH Cu 4. X l mt aminoaxit no ch cha 1 nhm - NH2 v 1 nhm COOH. Cho 0,89 gam X tc dng vi HCl va to ra 1,255 gam mui. Cng thc cu to ca X l cng thc no sau y? A. H2N- CH2-COOH B. CH3- CH(NH2)-COOH.C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH. D. C3H7-CH(NH2)COOH Cu 5. X l mt - amioaxit no ch cha 1 nhm -NH2 v 1 nhm -COOH. Cho 15,1 gam X tc dng vi HCl d thu c 18,75 gam mui. Cng thc cu to ca X l cng thc no? A. C6H5- CH(NH2)-COOH B. CH3- CH(NH2)-COOH C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D. C3H7CH(NH2)CH2COOH Cu 6. X l mt amino axit. Khi cho 0,01 mol X tc dng vi HCl th dng ht 80 ml dung dch HCl 0,125 M v thu c 1,835 g mui khan. Cn khi cho 0,01 mol X tc dng vi dung dch NaOH th cn 25 gam dung dch NaOH 3,2%. Ct ca X Chuyn luyn thi i hc 22

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit A. C7H12-(NH)-COOH B. C3H6-(NH)-COOH C. NH2-C3H5-(COOH)2 D. (NH2)2-C3H5COOH Cu 7. Cho 4,41g mt aminoaxit X tc dng vi dung dch NaOH dcho ra 5,73g mui. Mt khc cng lngX nh trn nu cho tc dng vi dung dch HCl du thu 5,505 g mui clorua. X CTCT ca X. A. HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH B. CH3CH(NH2)COOH C. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH D.C A,B Cu 8. 0,1 mol aminoaxit A phn ng va vi 0,2 mol HCl, sn phm to thnh p va ht vi 0,3 mol NaOH. Gi tr n, m ln lt l: A. (H2N)2R(COOH)3. B. H2NRCOOH. C. H2NR(COOH)2. D. (H2N)2RCOOH Cu 9. Cho 1 mol aminoaxit X tc dng vi dung dch NaOH d m1 g mui Y. Mt khc cng 1 mol X nhtr Td vi dung dch HCl d thu m2 g mui Z. Bit m1 - m2 = 7,5. X CTPT ca X. A. C5H9O4N B. C4H10O2N2 C. C5H11O4N D. C5H8O4N2 Cu 10. Cho 14,7 gam mt amino axit X (c 1 nhm NH2) tc dng vi NaOH d thu c 19,1 gam mui. Mt khc cng lng amino axit trn phn ng vi HCl d to 18,35 gam mui. Cng thc cu to ca X c th l A. NH2-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)COOH C. NH2-(CH2)6 -COOH D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)COOH

GII TON THY PHN PEPTIT


Phn 01: Phng php 1. Phn ng thy phn ca Peptit: a. Thy phn hon ton: H[NHRCO]nOH + (n-1) H2O nH2NRCOOH. b. Thy phn khng hon ton: Th d: H[NH(CH2)2CO]4OH + H2O H[NH(CH2)2CO]3OH+ H[NH(CH2)2CO]2OH+ H2N(CH2)2COOH Cch 1: Vi phn ng trn khi cho bit s mol cc cht sau phn ng ,th ta da vo s mol ri cn bng pu c s mol peptit ban u tham gia phn ng v suy ra khi lng. 23,75 H[NH(CH2)2CO]4OH + H2O 9H[NH(CH2)2CO]3OH+ 8H[NH(CH2)2CO]2OH+ 52H2N(CH2)2COOH 0,475 mol 0,18 mol 0.16 mol 1,04 mol Khi lng ca Peptit l: 0,475(89x4- 3x18) = 143,45(gam) Cch 2: gii nhanh hn, ta lm nh sau: t Peptit H[NH(CH2)2CO]4OH bng Cng thc gn: (X)4 ( Vi X = [NH(CH2)2CO] Ta ghi phn ng nh sau: 23,75 (X)4 + H2O 9 (X)3 + 8(X)2 + 52X (X)4 ->(X)3 + X ; (X)4 ->2 (X)2 v (X)4 -> 4X 0,18 mol 0,08mol 0,215mol s mol ca Peptit ban u tham gia phn ng l:(0.18+0.08+0,215)mol 2. Tnh nhanh khi lng Mol ca Peptit: H[NHCH2CO]4OH . Ta c M= MGli x 4 3x18 = 246g/mol H[NHCH(CH3)CO]3OH Ta c M= MAla x 3 2x18 = 231g/mol H[NHCH2CO]nOH . Ta c M= [MGli x n (n-1).18]g/mol 3. Phn ng chy ca Peptit: * Th d: Tripeptit mch h X v Tetrapeptit mch h Y c to t mt Aminoacid no,h trong phn t c 1(NH2) + 1(-COOH). t chy X v Y. Vy lm th no t CTPT cho X,Y? Ta lm nh sau: T CTPT ca Aminoacid no 3 CnH2n+1O2N 2H2O thnh CT C3nH6n 1O4N3(y l cng thcTripeptit) V 4 CnH2n+1O2N 3H2O thnh CT C4nH8n 2O5N4(y l cng thcTetrapeptit) ...... Nu t chy lin quan n lng nc v cacbonic th ta ch cn cn bng C,H tnh ton cho nhanh. Chuyn luyn thi i hc 23

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit C3nH6n 1O4N3 + pO2 3nCO2 + (3n-0,5)H2O + N2 C4nH8n 2O5N4 + pO2 4nCO2 + (4n-1)H2O +N2.Tnh p(O2) dng BT nguyn t Oxi? Bi 1: X l mt Tetrapeptit cu to t Aminoacid A, trong phn t A c 1(-NH2) + 1(-COOH) ,no,mch h.Trong A Oxi chim 42,67% khi lng . Thy phn m gam X trong mi trng acid th thu c 28,35(g) trpeptit; 79,2(g) ipeptit v 101,25(g) A. Gi tr ca m l? a. 184,5. b. 258,3. c. 405,9. d. 202,95.
Hng dn: T % khi lng Oxi trong A ta xc nh c A l Gli ( H2NCH2COOH) vi M=75 Cng thc ca Tetrapeptit l H[NHCH2CO]4OH vi M= 75x4 3x18 = 246g/mol Tnh s mol: Tripeptit l : 28,35: 189 = 0,15(mol) ipeptit l : 79,2 : 132 = 0,6 (mol) Glyxin(A) : 101,25 : 75 = 1,35(mol). Gii gn nh sau: t mt xch NHCH2CO = X.

X)4 ->(X)3 + X ;
0,15 m = 0,75.246 =184,5(g)

(X)4 ->2 (X)2 v


0,3

(X)4 ->4X
0,3

Bi 2: Thy phn hon ton 143,45 gam hn hp A gm hai tetrapeptit thu c 159,74 gam hn hp X gm cc Aminoacid (Cc Aminoacid ch cha 1 nhm COOH v 1 nhm NH2 ) . Cho ton b X tc dng vi dung dch HCl d,sau c cn dung dch th nhn c m (gam) mui khan. Tnh khi lng nc phn ng v gi tr ca m ln lt bng? a. 8,145(g) v 203,78(g). b. 32,58(g) v 10,15(g). c. 16,2(g) v 203,78(g) d. 16,29(g) v 203,78(g). hd:t Cng thc chung cho hn hp A l H[NHRCO]4OH H[NHRCO]4OH + 3H2O ->4 H2NRCOOH
Hay: (X)4 + 3H2O-> 4X ( Trong X = HNRCO)

p dng LBTKL nH2O =( mX-mA)/18= 0,905mol mH2O = 16,29 gam. nX=4/3 n H2O Phn ng ca X tc dng vi HCl : X + HCl ->X.HCl m(Mui) = mX + mHCl = 159,74 4 /3.0,905.36,5 = 203,78(g) Bi 3:Tripeptit M v Tetrapeptit Q c to ra t mt Aminoacid X mch h ( phn t ch cha 1 nhm NH2 ). Phn trm khi lng Nito trong X bng 18,667%. Thy phn khng hon ton m(g) hn hp M,Q (c t l s mol 1:1) trong mi trng Acid thu c 0,945(g) M; 4,62(g) ipeptit v 3,75 (g) X.Gi tr ca m? a. 4,1945(g). b. 8,389(g). c. 12,58(g). HD:Ta c %N =14/MX=18,667/100 MX =75 X l Glyxin Do hai peptit c t l s mol phn ng 1:1 nn xem hn hp M,Q l mt Heptapeptit : H[NHCH2CO]7OH v c M = 435g/mol 27/7(Gli)7 + H2O-> (Gli)3 + 7 (Gli)2 + 10 (Gli) m(M,Q) = 27/7.0,005mol.435 = 8,389(g) Bi 4: Tripeptit mch h X v Tetrapeptit mch h Y u c to ra t mt Aminoacid no,mch h c 1 nhm COOH v 1 nhm NH2 .t chy hon ton 0,1 mol X thu c sn phm gm H2O, CO2 v N2 trong tng khi lng CO2 v H2O bng 36,3(g) .Nu t chy hon ton 0,2 mol Y th s mol O2 cn phn ng l? a. 2,8(mol). b. 1,8(mol). c. 1,875(mol). d. 3,375 (mol) hd:R rng X,Y u sinh ra do Aminoacid c CT CnH2n+1O2N. Do vy ta c CT ca X,Y tng ng l: C3nH6n 1O4N3(X) , C4nH8n 2O5N4(Y). Phn ng chy X: C3nH6n 1O4N3 + pO2-> 3nCO2 + (3n-0,5)H2O + N2 0,1mol Ta c phng trnh tng khi lng H2O v CO2 : 0,3[44.n + 18. (3n-0,5)] = 36.3 n = 2 Phn ng chy Y: C4nH8n 2O5N4 + pO2 ->4nCO2 + (4n-1)H2O + N2 .
0,2mol p dng BT nguyn t Oxi : 0,2.5+ 0,2.2p = 0,8.2.2 +(0,8.2 -0,2) p = 9. nO2 = 9x0,2 = 1,8(mol)

Chuyn luyn thi i hc

24

Chuyn III : Amin Amino Axit - Peptit 1. C 38. C 75. A 2. C 39. C 76. D 3. D 40. A 77. A 4. B 41. B 78. A 5. C 42. D 79. 6. B 43. B 80. C 7. B 44. A 81. D 8. B 45. A 82. A 9. D 46. A 83. D 10. C 47. B 84. B 11. C 48. D 85. 12. B 49. B 86. C 13. D 50. A 87. A 14. A 51. A 88. D 15. D 52. A 89. A 16. A 53. A 90. C 17. C 54. C 91. D 18. C 55. B 92. A 19. B 56. C 93. A 20. B 57. A 94. D 21. D 58. C 95. B 22. C 59. C 96. C 23. B 60. B 97. A 24. B 61. A 98. A 25. D 62. D 99. A 26. D 63. A 100. D 27. B 64. C 101. A 28. B 65. A 102. B 29. A 66. D 103. B 30. A 67. D 104. D 31. A 68. A 105. A 32. D 69. A 106. C 33. D 70. A 107. B 34. C 71. D 108. D 35. A 72. A 109. C 36. C 73. A 110. A 37. A 74. C 111. B

112. D 113. B 114. B 115. A 116. B 117. B 118. D 119. B 120. A 121. C 122. D 123. C 124. C 125. D 126. D 127. B 128. D 129. C 130. B 131. B 132. D 133. 134. D 135. C 136. A 137. C 138. B 139. D 140. B 141. A 142. B 143. 144. A 145. D 146. D 147. B 148. B

149. B 150. C 151. A 152. D 153. C 154. C 155. B 156. B 157. A 158. C 159. D 160. C 161. A 162. D 163. B 164. B 165. D 166. D 167. B 168. C 169. D 170. D 171. D 172. A 173. B 174. D 175. D 176. A 177. D 178. D 179. A 180. B 181. D 182. B 183. A 184. C 185. D

186. C 187. C 188. B 189. A 190. D 191. C 192. A 193. C 194. A 195. D 196. B 197. D 198. 199. D 200. B 201. B 202. C 203. D 204. A 205. A 206. C 207. A 208. D 209. A 210. D 211. A 212. C 213. C 214. C 215. 216. D 219. D 220.

Chuyn luyn thi i hc

25