GENADIJ PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- prevod sa ruskog -

BEOGRAD 2002.

SADRŽAJ

PREDGOVOR AUTORA PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU MIŠLJENJA LEKARA - NAUČNIKA O KNJIZI NAPOMENA PREVODIOCA ČIŠĆENJE ORGANIZMA 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. DEBELO CREVO Anatomija debelog creva F u n k c i j e d e b e l o g creva Uloga mikroflore u debelom crevu Stvaranje toplote u d e b e l o m crevu E n e r g e t s k a funkcija d e b e l o g c r e v a S t i m u l i š u ć i sistem d e b e l o g creva SISTEM ČIŠĆENJA ORGANIZMA I DEBELO CREVO

9 10 11 12 15 15 16 18 23 26 27 30

31

3.

ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE D E B E L O G CREVA 3 . 1 . P r i p r e m a o r g a n i z m a z a čišćenje 3.2. Č i š ć e n j e p o m o ć u klistira 3.3. Šank Prakšalana 3.4. I s h r a n a z a p r o č i š ć a v a n j e 3 . 5 . O b n o v a ćelija i n e r a v a d e b e l o g c r e v a 3.6. V e ž b e k o j e daju z d r a v l j e , s n a g u , d u g život i čine ljude s r e ć n i m 3 . 7 . Č e t r n a e s t saveta z a poboljšanje zdravlja 3.8. O štetnosti p u r g a t i v a (laksativa) 3.9. O s l o b a đ a n j e o d p o l i p a 3.10. B i o l o š k o dejstvo i p r i m e n a m l e č n i c e

35 36 38 46 54 54 57 64 65 65 66

5

4

USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU SIMPTOMAT1KA PATOLOGIJE, REGULISANJE SIMPTOMI NORMALNOG RADA D E B E L O G CREVA S i m p t o m i patologije R e g u l i s a n j e r a d a d e b e l o g creva Simptomi normalnog rada I

69

5.

5.1. 5.2. 5.3.

71 71 72 73

8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4. 8.1.5. 8.1.6. 8.1.7. 8.1.8. 9.

Šta se m o ž e koristiti k o d oboljenja bubrega M e t o d o l o g i j a čišćenja b u b r e g a Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u urina ( m o k r a ć e ) Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u lubenice Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u o d v a r a iz korenja š i p k a Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u s o k o v a iz p o v r ć a Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u s m o l e iz j e l e Profilaksa oboljenju b u b r e g a

118 120 121 122 .123 124 124 126

6. JETRA 75 6 . 1 . O p š t i podaci o jetri i njenim funkcijama 75 6.1.1. Anatomija jetre 75 6.1.2. K r v o t o k i stvaranje limfe u jetri 76 6.1.3. Funkcije jetre 77 6.1.4. St v a r a n j e žuči 77 6.2. Patologija j e t r e 79 6 . 2 . 1 . St v a r a n j e ž u č n o g k a m e n c a i u p a l a ž u č n i h k a n a l a 79 6.2.2. P o r t a l n a hipertonija i njene p o s l e d i c e 84 6 . 3 . S i m p t o m i koji ukazuju na oboljenja j e t r e 87 6 . 3 . 1 . D i j a g n o z a bolesti ž u č n o g k a m e n c a 89 6.3.2. D i j a g n o z a h r o n i č n o g hepatitisa 89 6 . 3 . 3 . Diskinezija ž u č n i h k a n a l a 90 6.3.4. U p a l a ž u č n o g m e h u r a i ž u č n i h k a n a l a 90 6.4. Efekat čišćenja j e t r e 91 6 . 5 . Fiziološki m e h a n i z m i koji se koriste pri čišćenju j e t r e 93 6.6. Najprostije i najefikasnije čišćenje j e t r e 97 6.7. P r a k t i č n a u p u t s t v a za čišćenje i lečenje j e t r e 100 6 . 7 . 1 . Broj čišćenja j e t r e i v r e m e k a d a treba čistiti jetru ....101 6.7.2. I s h r a n a p o s l e čišćenja j e t r e i profilaksa 102 6.8. O s t a l a s r e d s t v a z a j a č a n j e funkcije j e t r e 106 7. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA - ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE 111 8. 8.1.
6

O S N O V N E POSTAVKE ČIŠĆENJA ORGANI­ Z M A I ODRŽAVANJA ČISTOĆE U NJEMU 127 9.1. Čovekov organizam 127 9.2. S v o j s t v a tkiva č o v e č j e g o r g a n i z m a 128 9 . 3 . Uticaj .okoline i h r a n e na svojstva čovečjeg tkiva ....132 9 . 3 . 1 . U s l o v i spoljašnje s r e d i n e 132 9 . 3 . 2 . Uticaj h r a n e na stanje k o l o i d a o r g a n i z m a 133 9.4. S v o j s t v a m a t e r i j a , najviše u p o t r e b l j a v a n i h u t e r a p i j a m a čišćenja 134 10. NAČINI ČIŠĆENJA 136 10.1. Čišćenje koloidnih rastvora organizma 136 10.2. K o m b i n o v a n o čišćenje k o l o i d a ćelija i unutrašnjih sredina organizma 138 10.3 Č i š ć e n j e o r g a n i z m a od n e č i s t o ć a i soli 139 10.3.1.Čišćenje od soli p o m o ć u lorbera 150 10.4. A n a l i z a n a r o d n e m e d i c i n e u borbi sa r e u m a t i z m o m 151 10.5. Č i š ć e n j e o r g a n i z m a o d t u m o r a ( b e n i g n i h , K i s t o z n i h , m a l i g n i h ) , p o l i p a , glista, p a t o g e n i h mikroorganizama 152 10.6. Č i š ć e n j e čeonih i g a j m o r o v i h s i n u s a od sluzi 159 10.7. Č i š ć e n j e č o v e k o v o g o r g a n i z m a o d rjatogene energije 161 10.8. Č i š ć e n j e o r g a n i z m a sisanjem ulja (biljnog m a s l a ) ...164 11. P I T A N J A I O D G O V O R I U V E Z I SA ČIŠĆENJEM ORGANIZMA

167

DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Čišćenje bubrega

114 114 7

a p r i h v a t a o saznanja i iskustva koja su davala rezultate u o z d r a v ­ ljenju m o g o r g a n i z m a . ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće. U većini slučajeva dovoljno je promeniti s a m o ishranu pa da o r g a n i z a m p o č n e brzo da se obnavlja. N a ž a l o s t . Z a t o je p r a v o zdravlje velika retkost. S t e č e n a znanja prenosio s a m d r u g i m ljudima i.Osava U potrazi za u z r o c i m a pogoršanja ličnog zdravlja u p o č e t k u s a m čitao p o p u l a r n u literaturu o lečenju. oni se nisu mogli naći u j e d n o j o v a k v o j knjizi. p o s m a t r a o k a k o se oni bore sa bolešću i p r o ­ n a l a z e p u t e v e d o s v o g zdravlja. U toku istraživanja naišao s a m na bezbroj unikatnih n a u č n i h r a d o v a koji su objašnjavali fenomen izlečenja p o m o ć u i s h r a n e . Pojavilo se m n o g o rafiniranih i veštačkih p r o d u k a t a . U m n o š t v u fragmentarni li p o d a t a k a i pometnji p o s l e tolikih saznanja uočio s a m p o r e d a k i z a k o n e kojih se t r e b a b e z u s l o v n o pridržavati. v e ć zaslužuju specijalna izdanja d o s t u p n a širem krugu ljudi.c r e v n i trakt. P o s t e p e n o mi se otvarao d r a g o c e n svet lekovitih sila. Ž. N a p r v o m m e s t u strada ž e l u d a č n o . pri t o m . U p r o t e k l i h 100 g o d i n a u n a š e m životu se najviše i z m e n i l a i s h r a n a . 9 .PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi hoće da ih drugi izlečc ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta. a z a t i m se patologija širi dalje. O d b a c i v a o s a m sve što mi se učinilo s u v i š n i m i l a ž n i m . koji ne m o g u na pravi n a č i n da se prilagode e v o l u c i o n o ofor­ m l j e n i m m e h a n i z m i m a z a p r o b a v u i asimilaciju h r a n e . a z a t i m i s t r u č n u — n a u č n u .

O n n a v o d i d a radi toga treba p o v r e m e n o čistiti o r g a n i z a m i p r a v i l n o . O v a j t o m p o s v e ć e n j e otkrivanju m e h a n i z m a lečenja p o m o ć u ishrane i čišćenja tela. PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU M I Š L J E N J A L E K A R A . promeni ishranu. a mi se tada m o ž e m o lečiti i sami. Jer znanja u ovoj knjizi nisu n a u č n a fantastika.a . p a t o l o g i j u ž e l u d a č n o . Na kraju. O d u š e v l j a v a to. Skupi lekovi i m e d i c i n s k a nega učinili su da p r a v o v r e m e n o i d o b r o lečenje p o s t a n u privilegija j e d n o g d r u š t v e n o g sloja b o g a t i h ljudi. T r e b a poverovati o v i m s a z n a n j i m a i iskustvu. iako nije lekar. P o s e b n o j e zanimljiv region R o s t o v s k e oblasti. T r e b a živeti p o z a k o n i m a majke z e m l j e g o v o r i o j e Isus Hrist. autor j e tragao z a pristupima lečenju o r g a n i z m a č i š ć e n j e m . N a d e ž d a S e m j o n o v a . . s u p r o t n o o d o n o g a Što d e k l a r i š e institut z a ishranu A k a d e m i j e m e d i c i n s k i h n a u k a ( A M N ) S S S R . a s a m i m tim p l o d o t v o r n i m i d u g i m ž i v o t o m . A k o i to ne p o m o g n e . M e n i k a o lekaru p o s e b n o su interesantni ljudi koji su formalno d a l e k o od m e d i c i n e . Profirije I v a n o v sa svojih 12 z a p o v e s t i o d u š e v i o je hiljade ljudi. m o g u ć n o s t i način da sebi p o m o g n e t e bez p o m o ć i drugih. pri­ r o d n o s e hraniti. p o p u l a r n o p i s a n a . u čijoj j e o s n o v i o d v o j e n a ishrana.Stari m u d r a c i su govorili . A k o ih p o z n a j e m o o n e će nas pokretati. iako su ta č u d a s a m o deo p r i r o d e . G e n a d i j M a l a h o v p o m o ć u prirodnih m e t o d a obolele ljude čini z d r a v i m . A u t o r izražava z a h v a l n o s t s v i m ljudima koji su skupljali z n a n j a o č o v e k u i o n o m e što mu je najdragocenije — zdravlju. b e z kojih bolesnik ne m o ž e da o z d r a v i . Onaj isti koji nalazimo i u starostavnim knjgama i u savremenoj medicinskoj nauci. K a o n a d a . p r o m e n i način života. p r i s t u p a č n a . S a ž e t a . O s i m t o g a . čarolija. 11 . 10 Z a i s t a je zadivljujući svet ljudi entuzijasta. A k o to ne p o m a ž e . propagirajući z d r a v način ž i v o t a . a p r a k t i č n o srasli sa njom. što M a l a h o v G e n a d i j . š a i i a t a n s t v o . N e d a v n o izašla njegova p r v a knjiga L e k o v i t e sile d o s t o j n a j e toga d a j e p r e p o r u č i m o kao metodski p r i r u č n i k z a lekare različitog profila. d o p u n j e n o izdanje knjige Lukovi te sila.c r e v n o g trakta i daje praktične p r e p o ­ r u k e . N a m a k a o p r a v i m u č e n i c i m a ostaje d a ispu­ n j a v a m o n j e g o v e z a v e t e i da se n a s l a đ u j e m o z d r a v l j e m . k o j i m a je u o s t a l o m i n a m e n j e n a ova knjiga. s k u p o ć a i nedostatak m n o g i h p r o d u k a t a za i s h r a n u . a koje s m o potencirali u p r v o m izdanju nisu d o s t u p n a v e l i k o m broju ljudi. praktično b e z g r e š k e poznaje fiziologiju. J e d i n o tako m o ž e t e s e S A M I preporoditi. kao i za o n i m p r o d u k t i m a u ishrani koji su j e d n o s t a v n i j i i efikasniji. . T r e b a se prepustiti da vas v o d e zdravlju oni koji to najbolje znaju. P o t o m . U ovoj knjizi p o k u š a o s a m da uopštim i sa n a u č n e t a č k e o b j a s n i m od kojih „ s i l a " zavisi naše zdravlje. pribegavaj lekovima i lekarima.N A U Č N I K A O KNJIZI Velika p o p u l a r n o s t . O t u d a o v a knjiga. N a p r o t i v . koji se koriste u terapijama čišćenja. O n a su s a m o p u t o k a z .ako si o b o l e o . pravi č u d a . n o v a saznanja. mali broj p r i m e r a k a z a h t e v a l i su n o v o . U p r v o m izdanju g r e š k o m je izostalo poglavlje o v i t a m i n i m a koje j e o s i r o m a š i l o knjigu n e s a m o s a d r ž a j e m n e g o i formom.

p r e v e o ali. s a v e t o v a o m i j e d a p r e t h o d n o p o k u š a m lečenje kod n a r o d n i h lekara „kostolomaca . N a ž a l o s t . k a o s t o j e to slučaj sa s v i m profesijama. n e p o k r e t a n . iznad k o g a n e m a ništa". d o b i o s a m o d prijatelja i z M o s k v e k a d a j e s a z n a o d a s a m o b o l e o o d išijasa. S h v a t i o s a m da saveti i m e t o d e lečenja n a v e d e n i u o v i m k n j i g a m a m n o g i m a mogu p o m o ć i pri lečenju. a vratio sam se preporođen. p r o š a o s a m bez operacije. izbavivši se od tri o t r o v a s a n s a r e najboljim l e k o m . j e r mi je u m e đ u v r e m e n u ( 1 9 9 7 ) u m r l a s u p r u g a od t u m o r a na j e t r i . Za v r e m e njenog lečenja h e m o t e r a p i j o m u bolnici u v e r i o s a m se k o l i k o je h e m o t e r a p i j a štetna za o r g a n i z a m . P r e d l o ž e n e su mi j o š 2 terapije. vitalniji s a m i aktivniji iako nisam u r a d i o ni j e d n o čišćenje. prateći rezultate lečenja i rad l e k a r a u b o l n i c i . Slušajući k o m e n t a r e lekara o toku bolesti. d u ž e ž i v e . ali je i j e d n a bila d o v o l j n a . Prilikom terapije izlečena m i j e i u k o č e n o s t vrata i n e k o l i k o pršljenova na kičmi koji su me g o d i n a m a mučili. M e t o d e i s r e d s t v a n a r o d n e m e d i c i n e moraju s t o j e m o g u ć e pre d a p r o d r u u život. K a d a s a m pročitao knjige M a l a h o v a o d u š e v i o s a m s e p r o b l e m a t i k o m koja se u n j i m a r a z m a t r a . Majka mi se izlečila u r i n o t e r a p i j o m od teške bolesti. ipak. K o m p l e t knjiga M a l a h o v a i d r u g e m e d i c i n s k e k n j i g e . b r z o d o s t i g n u n i v o B u d e . Tražeći z a nju p o m o ć i o d s a v r e m e n e m e ­ d i c i n e d o š a o s a m do z a k l j u č k a d a j e i veliki broj lekara protiv u p o t r e b e citostatika za lečenje t u m o r a . u v e ć a v a j u svoje v r l i n e . Već su p r o š l e d v e g o d i n e od tada a ja n e m a m nikakvih p r o b l e m a . U t o m e je garancija za u s p e š n o rešavanje p r o b l e m a lečenja stanovništva ove planete. Osećao sam j o š p o m a l o bol u desnoj n o z i . profesor. P r i m e n j u j e m dosta s a v e t a iz o v e knjige. M a l a h o v a Lekovite sile d o š a o s a m sa z a k a š n j e n j e m . Bez dijete s a m s m r š a o o k o 6 k g . Pošto sam poznavao jednog takvog u o k o l i n i B e o g r a d a p o z v a o s a m ga telefonom i u g o v o r i o lečenje. o k o 20 d a n a . 13 .n a r o d n i h m e t o d a lečenja. U z a k l j u č k u bih citirao završni kolofon knjige Cžad-ši ( u d ž b e n i k t r a d i c i o n a l n e tibetske m e d i c i n e ) koju M a l a h o v često p o m i n j e i citira (koju s a m . Istog d a n a moj p o z n a n i k . M o g a o sam da sedim i hodam. ima d o s t a n e z n a n j a i p o v r š n o s t i u radu (svi s m o m i . K a o što k a ž e M a l a h o v . g o d i n e o b o l e o s a m od išijasa i lečio s a m se u s t a n u . d o k t o r m e d i c i n s k i h n a u k a . 12 U p r o l e ć e 1998. nažalost j o š nisam objavio): „ N e k a oni. Posle d r u g e terapije o s e ć a o s a m se o d l i č n o . Doktor medicinskih nauka laureat d r ž a v n e premije zaslužni p r o n a l a z a č R u s k e federacije I. ali industrija l e k o v a traži svoje ž r t v e . t a k o đ e . koji su se žrtvovali na izdavanju teksta. k a o i s p e c i j a l n e u l o š k e z a cipele s a m a g n e t i m a . P. posle čega su mi na V M A u B e o g r a d u urađeni m e d i c i n s k i pregledi i p r e d l o ž e n a operacija. b o g a t s t v o i. D r u g o v i su me n e p o k r e t n o g prevezli do „ k o s t o l o m c a " . a m n o g e č a k i vratiti iz „ m r t v i h " . d o š a o s a m do saznanja da j e d a n broj l e k a r a . a mislim da se m o g l a izlečiti p r i m e n o m m e t o d a lečenja koje opisuje M a l a h o v .S i g u r n o je da knjiga o v e i slične tematike m o ž e naići na n e g a t i v n e reakcije z v a n i č n e m e d i c i n e . ljudi).razara ga k a o a t o m s k a b o m b a . ali se n a d a m o da će i n a u k a prihvatiti o n o Što su iskustva i p r a k s a potvrdili.otvaranjem očiju mudrosti. Od detinjstva s a m se više puta u v e r i o u efikasnost t r a d i c i o n a l n i h . do k o m p l e t a knjiga G. n a č i n o m i j e d n o s t a v n o š ć u stila izražavanja. toliko prihvatljivim za širi k r u g čitalaca.NEUM1VAKIN NAPOMENA PREVODIOCA D o b r a knjiga je k a o lepa ž e n a — u p o z n a š je i zaljubiš se.

z a g r e j a n o m n a s u n c u . koje s k r n a v e H r a m v a š e g tela. 15 . Ni drevnim mudracima. „ . . . koje ga p u n e . tibetskim i egipatskim l e k a r i m a . koji se čisti s a m o spolja. k o l i k o je u v a m a postojalo g r e h o v a i m u č i l o v a s nebrojenim bolestima".ČIŠĆENJE ORGANIZMA 1. s a s t a b l o m ( l o z o m ) v e l i č i n e č o v e k a . . . t a k o d e . I vi ćete t a k o d e s h v a t i t i . . Z a t o o n a j . DEBELO CREVO S a m o m a l i broj ljudi z n a k a k v u u l o g u ima d e b e l o c r e v o za o d r ž a v a n j e vitalnosti i zdravlja našeg o r g a n i z m a . nečisto i s m r d l j i v o . . da se sa njom izbaci s v e . k l e k n i t e ispred A n đ e l a Vode i strpite s e . I s o p s t v e n i m o č i m a ćete videti i svojim n o s o m osetiti sve gadosti i n e č i s t o ć e . da v o d a prodre u s v a v a š a c r e v a ." Isus Hi ist preporučuje i s r e d s t v o za čišćenje d e b e l o g c r e v a . U z m i t e veliku tikvu ( b u n d e v u ) . . Z a t i m ispustite v o d u iz s v o g tela. M o l i t e A n đ e l a Vode d a oslobodi v a š e telo o d s v i h n e č i s t o ć a i bolesti.klistir. unutra n a p u n j e n u odvratnom pakošću. a k o č o v e k ž e l i d a b u d e zdrav. U m a n u s k r i p t u Jevande/je mira (sveta) Isusa Hrista iz I v e k a n a š e ere H r i s t o v u č e n i k J o v a n z a p i s a o j e : „ . . nije b i l o n e p o z n a t o d a s e d e b e l o c r e v o m o r a o d r ž a v a t i u i d e a l n o m stanju. . jogistima. a ostaje nečist iznutra. liči na g r o b n i c u . U n u t r a š n j a n e č i s t o ć a j e j o š strasnija o d spoljašnje. O b e s i t e tikvu n a granu d r v e t a . očistite tikvu iznutra i n a p u n i t e je r e č n o m v o d o m . . ukrašenu blještavim s l i k a m a .

Na slici 2 j a s n o se vidi da se d e b e l o c r e v o nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje s a s v i m t r b u š n i m or­ Slika 2 . O n a stvara i izdvaja sluz. K o d s l e p o g c r e v a i u z l a z n o g d e l a d o s t i ž e 7-8 c e n t i m e t a r a . U d e b e l o m c r e v u se izdvajaju d v a dela: d e b e l o i p r a v o c r e v o (si.žučni mehur. koja štiti z i d c r e v a i p o t p o m a ž e cirkulaciju sadržaja creva.RazineStaj debelog creva u trbušnoj g a n i m a . Njegovim početkom smatra se slepo crevo.jetra. 6 zini. 5 . I s p o d s l u z o k o ž e j e sloj m a s n o g v l a k n a s t o g v e z i v n o g t k i v a ( p o d s l u z n i c a ) . a k o d ž e n a . A s a v r e m e n a m e d i c i n a se potrudila da o d g o v o r i i na d r u g a pitanja i da p r o t u m a č i a n a t o m i j u o v o g naizgled o b i č n o g . 3 . p r o s ­ tate. Serozna opna pre­ kriva debelo crevo spolja.1.želudac. a tako v a ž n o g o r g a n a ć o v e č j e g tela. Debljina zidova creva na svim delov i m a nije ista. P r e č n i k raznih d e l o v a d e b e l o g c r e v a nije isti.bubrezi.K o l i k o j e d n o s t a v n o s t i i istine u o v i m r e c i m a i s a v e t i m a . 1. Kod muškaraca debelo crevo je spreda s m e š t e n o ispred m o k r a ć n o g m e h u r a . 2 . O n a se sastoji iz d v a sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji u z d u ž n i . D u ž i n a d e b e l o g c r e v a k o d č o v e k a u p r o š e k u iznosi oko 2 metra. mokraćni mehur 16 17 . na čijem kraju u z l a z n i m delorn t a n k o c r e v o ulazi u d e b e l o c r e v o . a k o d s i g m e s v e g a 3-4 c e n t i m e t r a . 1). Z a h v a l j u j u ć i tim m i š i ć n i m slojevima dolazi do m e š a n j a i prenošenja sadržaja c r e v a p r e m a izlazu. Iznutra je crevo p r e k r i v e n o s l u z a s t o m o p n o m . 4 pankreas (gušterača).5 milimetara. k r o z k o j e p r o l a z e krvni i limfni s u d o v i . Z i d c r e v a sastavljen je iz četiri sloja. a u sigmi .ispred m a t e r i c e i ispred z a d n j e g z i d a v a g i n e ( r o d n i c e ) . U d e ­ s n o j p o l o v i n i o n a iz­ n o s i s a m o 1-2 m i l i ­ metra. A n a t o m i j a d e b e l o g c r e v a D e b e l o c r e v o j e završni d e o p r o b a v n g trakta č o v e k o v o g organizma. P o r e d o s t a l o g . Upalni procesi u tim o r g a n i m a m o g u se prenositi na debelo crevo i obratno. ili je u nji­ duplji: h o v o j n e p o s r e d n o j b l i ­ I . s e m e n o g m e h u r a . D e b e l o c r e v o s e z a v r š a v a o t v o r o m Čmara. tu se nalazi i m i š i ć n a o p n a .

z n a č i d a j e v a š a s l u z o k o ž a prestala k v a l i t e t n o da o b a v l j a svoju funkciju. isto t a k o k r o z te z i d o v e lako prodiru i toksini. zeleni i v o ć a i treći. ali ć e m o izdvojiti i razmotriti s a m o o s n o v n e . K a k o u p i v o m . m l e k o m ) . nesvestica. I a k o s e e k s k r e m e n t n e m a s e s p o r o kreću k r o z d e b e l o c r e v o (sadržaj c r e v a prolazi kroz t a n k o crevo (5 metara) za 4-5 č a s o v a . U k o l i k o u toku 2 4 . kroz d e b e l o ( 2 m e t r a ) z a 12-18 č a s o v a ) . p r e m a njihovoj v a ž n o s t i i z n a č a j u . trujući najbliže o r g a n e : j e t r u . d e f o r m i š e . J e d a n o d najčešćih uzroka zatvora j e s t e u z i m a n j e v i s o k o k a l o r i č n e h r a n e m a l e z a p r e m i n e . sirom.dehidraciji (tu se upija do 9 5 % v o d e ) s t v a r a se ekskrement. P r e n e g o s e o s v r n e m o n a ostale funkcije d e b e l o g c r e v a . n a d i m a n j e s t o m a k a . u d e b e l o m crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja. N e p r a v i l n a i s h r a n a je prvi i osnovni razlog za n a s t a n a k o v e neprijatne p o j a v e . n e r v n o .3 0 0 g r a m a e k s k r e m e n t a . m u č n i n a u d o n j e m delu s t o m a k a . p r o l a s k o m kroz d e b e l o c r e v o ostavlja n a z i d o v i m a c r e v a sloj e k s k r e m e n t a . a) Upijajuća U d e b e l o m crevu su d o m i n a n t n i procesi repsorpcije.2.1. Skupljajući se u n a b o r i m a d ž e p o v i m a ( d i v e r t i k u l a m a ) d e b e l o g creva. Jezik p r e k r i v e n s k r a m o m . O n o s e rasteže. n j e n i m t e o r i j a m a i p r e p o r u k a m a " (časopis „ N a u k a i ž i v o t " . disanje sa s m r a d o m ( z a d a h iz u s t a ) . Ali.3 2 časa ne d o d e do pražnjenja c r e v a (stolice) ta p o j a v a se s v r s t a v a u z a t v o r . iz t a n k o g c r e v a u d e b e l o crevo s v a k o d n e v n o prolazi o k o 2 0 0 0 g r a m a k a š a s t e h r a n e ( h i m u s a ) . I z r a ž e n a autointoksikacija m o ž e se razvijati pri postojanju tri u s l o v a : p r v i . p o l n e o r g a n e itd. b r . obilno dodavanje masti. A k o v a m j e p o s l e toga m o k r a ć a t a m n a . b) Evakuativna U d e b e l o m crevu se nagomilavaju i zadržavaju e k s k r e m e n t n e m a s e d o n j i h o v o g izbacivanja. razmotrićemo slučaj zadržavanja evakuativne funkcije. tvrdio: c r e v n a autointoksinacija j e g l a v n a p r e p r e k a na putu za d u g o v e č n o s t . tako i u d r u g o m slučaju. U e k s p e r i m e n t i m a on je u životinje u n o s i o trule p r o d u k t e iz c r e v a č o v e k a što je izazvalo izraženu sklerozu aorte. A k o s o k od c v e k l e boji m o k r a ć u . m r a č n e misli. pritišće i sa svojih m e s t a stešnjava d r u g e o r g a n e trbušne . Da biste proverili stanje svojih organa p o s l u ž i t e se s l e d e ć o m j e d n o s t a v n o m m e t o d o m . 5 . S k r o b a s t a i k u v a n a hrana. vitamini i a m i n o k i s e l i n e . O b i č n o se u č e t r d e s e t i m g o d i n a m a našeg života d e b e l o c r e v o č e s t o puni e k s k r e m e n t o m ." Sledeći v a ž a n p o d a t a k j e s t e d a s u zidovi d e b e l o g c r e v a najčešće debljine 1-2 m i l i m e t r a . i z n e n a d n a g l a v o b o l j a . ishrana r a f i n i s a n o m . kobasicama. p r e t e ž n o m a s n o m h r a n o m sa m a l o p o v r ć a . 1980) ističe: „ J o š j e M e č n i k o v LI. Na taj n a č i n . apatija. do 9 5 % v o d e i elektroliti. n e d o v o l j n a stolica tipični su s i m p t o m i zatvora. U z m i t e 1-3 s u p e n e k a š i k e s v e ž e i s c e đ e n o g s o k a o d c v e k l e . bolovi i krčanje u s t o m a k u . testenine o d sitno m l e v e n o g brašna. lišena v i t a m i n a i 18 m i n e r a l n i h e l e m e n a t a ( k r o m p i r . čak i pri regularnoj stolici v e ć i n a ljudi pati od s k r i v e n o g oblika zatvora. koje p r o i z v o d e b a k t e r i j e c r e v n e šupljine.Petrovskij u članku „Još j e d n o m o ishrani. jajima. drugi. L o š a n a v i k a d a s e glad utoli s e n d v i č e m sa čajem ili k a f o m dovodi do toga da se s t v a r a u c r e v i m a m a l o e k s k r e m e n t n e m a s e koja n e izaziva refleks n a stolicu. F u n k c i j e d e b e l o g e r e v a D e b e l o c r e v o ima r a z n o v r s n e funkcije.e m o c i o n a l n a preopterećenja i česti stresovi. pomešana sa belančevinastom hranom (mesom. n e d o v o l j n o aktivan način ž i v o t a . prisilna. Profesor K. smanjenje ili g u b i t a k a p e t i t a . O v d e se upijaju g l u k o z a . razdražljivost.8 . o d tog „ t a l o g a " pri n e d o s t a t k u v o d e . b u b r e g e . R e z u l t a t toga j e d a p o n e k o l i k o d a n a n e m a defekacije. Usled toga kroz taj tanjušni z i d i ć u trbušnju duplju lako prodiru toksični eksudati (gnojni izlivi). To je o č i g l e d a n slučaj z a t v o r a . Toksični produkti tih p r o c e s a z a j e d n o sa v o d o m dospevaju u krvotok i uzrokuju p o j a v u p o z n a t u p o d n a z i v o m „ c r e v n a autointoksinacija".„ t a l o g " . cirkulišući po ć e l o m organizmu. O d toga p o s l e upijanja ostaje 2 0 0 . šećera). sanjivost ( p o s p a n o s t ) . o n e s e n i g d e n e s m e j u z a d r ž a v a t i .

Pažljivo p r o u č i t e sliku 3 i pročitajte objašnjenja uz nju. vrlo često o k a m e n j e n i m . adi ti vi u hrani zagađuju i defbrmišu debelo crevo. Pritiskanje z i d o v a d e b e l o g creva. koji s e g o d i n a m a „ t a l o ž i o " n a j e d n o m m e s t u ) d o v o d e d o s l a b e ishrane tog dela. u 99 od 100 slučajeva o n o više p o d s e ć a na sliku 3 . koje t r e b a da se izbacuju iz o r g a n i z m a . nastali su u d e b e l o m crevu. p r o u z r o k u j u zastoj krvi i trovanje t o k s i n i m a od e k s k r e m e n t a . P . Unutrašnji z i d o v i c r e v a s e z a t o čine p o k r i v e n i m a t e r i j a l o m koji j e t u d a v n o d o s p e o . Ljudi se n a d i m a j u . š i r e . Pročitajte ih pažljivo. D r u g i lekar i z L o n d o n a . K a o rezultat toga nastaju različita oboljenja. Pri profilaktičkim p r e g l e d i m a praktično z d r a v i h ljudi p r o k t a l g i č n a oboljenja (bolovi u č m a r u ) ispoljavaju se k o d 3 0 6 od 1000 ljudi. D o k t o r L a m u r izjavljuje: „ M i m o ž e m o s a p o t p u n o m s i g u r n o š ć u reći d a j e o s n o v n i uzrok k o d 9 0 % teških b o l e s t i .različite vrste kolitisa. od p r e v e l i k o g grčenja i zastoja krvi u s a m o m z i d u d e b e l o g c r e v a . A l i . S a m o u k i n a r o d n i lekar N . 1986). O m a s o v n o s t i o p i s a n e slike m o ž e se suditi p r e m a s t a t i s t i č k i m p o d a c i m a . ili 8 9 p r o c e n a t a . k o j e s u o n i i s e k l i . p r e m a k o j i m a o d 1148 slučajeva r a k a ( t u m o r a ) c r e v a k o j e j e o n r a z m o t r i o 1 0 2 2 . n j e g o v o g s l a b o g s n a b d e v a n j a krvlju. o d kojih pati č o v e č a n s t v o . S e m j o n o v a u osvrtu na ovaj p r o b l e m k a ž e : „ T r e n u t n o trovanje tela o t r o v i m a kroz c r e v n u p r e g r a d u s t v a r a o d r e đ e n u koncentraciju nečistoća u k i v i . od d u g o t r a j n o g dejstva t o k s i n a n a j e d n o m m e s t u . sadrži strani materijal. k a o n a slici 3 . J e d n a p o l o v i n a č o v e č a n s t v a s p o s o b n a je da u telu zadrži r a s t v a r a č e n e č i s t o ć a — to su m a s t i v o d a . z a t v o r i z a d r š k a fekalnih m a s a .h e m o r o i d i i v a r i k o z n o (sa k v r g a m a ) proširenje vena. Oni podsećaju n a s v o d peći k o m e j e p o t r e b n o p o t p u n o čišćenje. " D o k t o r Uja M e č n i k o v u knjizi Izučavanje č o v e k o v e p r i ­ r o d e n a v o d i p o d a t k e . v e r o v a t n o . a takođe i fekalije. p r o f e s o r V . izvadio je iz njega 25 funti (10 k g ) s t a r o g „ o k a m e n j e n o g " e k s k r e m e n t a koji i dalje č u v a u velikoj tegli sa alkoholom. A . koje n a v o d i d o k t o r m e d i c i n s k i h n a u k a . z b o g svojstava s v o g c r e v a i 21 . k o j a se t a m o n a l a z i l a 20 i v i š e g o d i n a ! Istaknuti n e m a č k i lekar . s t v r d n u t e k a o k a m e n t o k o m više godina. Ti organi izgledaju k a o da su z a g n j u r e n i u e k s k r e m e n t n u vrećicu. u v e ­ ćavaju.p o l i p i i t u m o r i . Z b o g oštećenja s l u z o k o ž e .h i r i n g o b a v i o je 280 p o s m r t n i h o b d u k c i j a i u 2 4 0 slučajeva u o č i o je približno takvu sliku. Na slici 1 p r i k a z a n o je z d r a v o d e b e l o crevo k a k v o bi trebalo da b u d e . razrezavši d e b e l o c r e v o j e d n o g m r t v a c a . N a n j e m u j e u c e n t r u vidljiva p r o z r a č n o s t u e k s k r e m e n t n o j materiji. D r u g a p o l o v i n a . O b r a t i t e p a ž n j u n a p r e s e k d e b e l o g creva. P e t r o v u brošuri „Fakultet z d r a v l j a " (broj 9. N e k i hirurzi izjavljuju d a d o 7 0 p r o c e n a t a creva. gliste. a t a k o d e i duži k o n t a k t e k s k r e m e n t n i h m a s a s a c r e v n i m z i d o m (postoji e k s k r e m e n t . N e p r a v i l n a dijeta i n e d o z v o l j e n e hemijske s u p s t a n c e . 20 Objašnjenja uz sliku p r e u z e t a su iz Ruske narodne medi­ cine Kurenova i knjige Umešnost (veština) samolečenja prirodnim sredstvima Mantovanija Romola.duplje. Ni o k a k v o m n o r m a l n o m r a d u (funkcionisanju) tih o r g a n a ne m o ž e biti reči.

p o s e b n o u drugoj p o l o v i n i . ne z a d r ž a v a r a s t v a r a č e n e č i s t o ć a n e g o oni v e n u . O d 100 ž e n a koje s e lece 9 5 b o l u j e od z a t v o r a . Z v o n i za o d m o r . to ide tako s v e . sa p e n o m u u s t i m a štiteći svoje n a v i k e n i s h r a n i . izda m e n i c u . A k o s e t a k v a z a d r š k a često ponavlja o n a u b r z o izaziva s m a n j e n j e aktivnosti o osetljivosti n e r a v a . o čemu je detaljnije izloženo u poglavlju o ishrani. česta s l u ž b e n a putovanja tipični su uzroci z b o g kojih se javlja z a t v o r . bojeći se p r i m e d b i . n i k o n e m o ž e d a isplati. svoje v o l j e n e p e l j m e n e . s u h o m e s n a t i h p r o i z v o d a i j e l a sa sirćetom. ostale t e g o b e ( b o l o v e ) u glavi. * Hranljiva vlakna su biljni materijal koji ne usvaja organizam: celuloza. A l i . O t u d a n e m a n i p o t r e b e z a defekacijom z a duži p e r i o d . od detinjstva. v e z a n i h z a s l u z n i c u . D e t e čak i ne p r i m e ć u j e . treba d a b u d e v e ć a .40 milijardi bakterija i m i k r o o r g a n i z a m a . iz s t r a h a da mu to n e ć e dozvoliti.o d r e đ e n o g r e d o s l e d a u razmeni materija. a n u ž d a t a k o d e daje z n a k e o sebi. N u ž d a se s t i š a v a ili č a k p o t p u n o nestaje. Isto razdražujuće dejstvo n a s l u z o k o ž u d e b e l o g c r e v a imaju slana hrana i ljuta h r a n a . N a r o d n a m u d r o s t j e . " O b a tipa p a t e o d z a t v o r a . a osečaj n u ž d e s l a b i . neodgovarajući toalet. Iz krvi u otvor c r e v a m o g u se lučiti soli. Z a t v o r e p o d s t i č e ignorisanje p o t r e b a z a d e f e k a c i j o m j o š i z detinjstva. g d e se on g o m i l a . p i t e sa m e s o m . T r u d n o ć a . b e z 22 o b z i r a na loše varenje. stanje h e m o r o i d a s e uvek p o g o r š a v a p o s l e u z i m a n j a h a r i n g i . č o v e k s a fekalijama izlučuje d n e v n o o k o 17 triliona m i k r o b a ! N a m e ć e se l o g i č k o pitanje. nervi i m i š i ć i z i d o v a d e b e l o g creva toliko se p a r a l i z u j u . ali trpeći. da će obratiti na s e b e pažnju ili z b o g drugih r a z l o g a . ne odlučuje da za to z a m o l i . . O v o g a p u t a . U d e b e l o m crevu živi više od 4 0 0 . a v a j . sopstvenog izleeenja priro­ dnim sredstvima. dete se sa z a n o s o m i g r a i n u ž d a p o n o v o daje z n a k e o s e b i ." T a k o d e p o s t e p e n o . T o s e p o s e b n o o d n o s i n a ž e n e . P r e m a p o d a c i m a K o a n d e . misleći da će imati v r e m e n a p o s l e igre da o d e u toalet. U l o g a m i k r o f l o r e u d e b e l o m c r e v u P r e n e g o p r o u č i m o u l o g u m i k r o f l o r e u d e b e l o m crevu t r e b a znati koji m i k r o o r g a n i z m i „ c a r u j u " u o v o m delu n a š e g tela. n e s r e ć n i h . kada v a m lekar. t a k o d e podstiče zatvor.5 0 0 različitih vrsta b a k t e r i j a i m i k r o o r g a n i z a m a . razvija se atonija (mlitavost. o d trovanja s o p s t v e n i m e k s k r e m e n t o m . N a u č n i c i tvrde da u 1 g r a m u e k s k r e m e n t a ima u p r o š e k u 30 . on se ne odlučuje da z a m o l i za izlazak i čini s v e n a p o r e d a istrpi. peristaltika ne postoji. koji o d g o v a r a j u na tu funkciju. p r o c e n i l a t u p r i r o d n u p o j a v u : „ D o k debeli s m r š a . sirnike ( s i r n i c e ) . o d g o m i l e n a n o s a . p r e m a r e c i m a d o k t o r a A m o s o v a . koje p o n e k a d nadražuju s l u z n i c u i p o d s t i č u razvoj b o l e s t i . ali o n o to opet t i p i . pektin. Po p r a v i l u . D a k a k o ! S n a g a i d a n a k n a v i k a m a . O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva e k s k r e m e n t o m više reči biće u opisu ostalih funkcija d e b e l o g creva. d o k bolest ne pritera uza z i d . da prestaju da reaguju na n o r m a l n i refleks. m l a d kravlji sir s a š e ć e r o m ujutru. E v o t i p i č n o g p r i m e r a koji s a m u z e o i z k n j i g e Mantovanija Romola Umetnost.. z a š t o i h i m a toliko m n o g o ? D a l i j e p r a v i l n a funkcija d e b e l o g c r e v a m o g u ć a b e z njih? Sledi zaključak d a n o r m a l n a m i k r o f l o r a d e b e l o g c r e v a n e s a m o da učestvuje u z a v r š n o m delu p r o c e s a varenja h r a n e . s m a n j e n u s p e h u š k o l i . O r g a n i z a m s e trnje p o l a k o .m r š a v i i z d a h n e . v e ć i z v l a k a n a hrane* p r o i z v o d i m n o g o b r o j n e v a ž n e v i t a m i n e . 1. antiperistaltički pokret o d b a c u j e materijal u p o d u d i s a j n i d e o . K o n c e n t r a c i j a n e č i s t o ć a u krvi k o d p o s l e d n j i h . k a o da odlazi u drugi p l a n . n a trovanje s e p r i v i k a v a od detinjstva. Z b o g trovanja z i d o v a d e b e l o g c r e v a . " U z r e l o m d o b u : jutarnja ž u r b a . lingin itd. S a s v i m n e o č e k i v a n o za n j e g a dolazi v r e m e da se vrati u u č i o n i c u . Refleksi ne daju potrebnu iritaciju. c) Izlučujuća D e b e l o crevo ima s p o s o b n o s t da izlučuje u uzani otvor c r e v a s o k o v e z a varenje h r a n e s a m a n j o m k o l i č i n o m f e r m e n a t a .3. s h o d n o iskustvu. m l e č n e k a š e . alkohol i d r u g e m a t e r i j e . „ K a d a n a n e k o l i k o m i n u t a pre o d m o r a učenik o s e ć a p o t r e b u za n u ž d o m . a t a k o d e i njegovog rastezanja e k s k r e m e n t o m . j e r t o k o m 4-5 d a n a u z a s t o p c e nije išlo u t o a l e t . n e g o k o d ugojenih. m a l a k s a l o s t ) d e b e l o g creva. koju.

u našoj t e r m i n o l o g y i m a l i g n i m t u m o r o m . koja n a p a d a z g l o b o v e . Klijajući.u n a š o j terminologiji artritis. p o g o d u j e razvoju ozbiljne patologije u o r g a n i z m u . v e ć p l e s n i . crevni bacili sintetizuju 9 različitih v i t a m i n a : B I . da hranjenje p t i c a s v e ž i m . koji imaju svoj p o č e t a k ( z a m e t a k ) u d e b e l o m crevu. tj. koji imaju ulogu t e h n i č k o g n a d z o r a . u k o m e s e o d l a ž u p r e r a đ e n i p r o d u k t i . Dalje s e pojavljuje d e p o . U u s l o v i m a n o r m a l n o g f u n k c i o n i s a n j a creva bakterije i m i k r o o r g a n i z m i su s p o s o b n i da s p r e č e i unište najrazličitije p a t o g e n e i m i k r o b e . plesnjivim k r o m p i r o m . produkti ž i v o t n e aktivnosti m i k r o b a imaju r e g u l a c i o n o dejstvo na vegetativni n e r v n i s i s t e m . E k s k r e m e n t n e m a s e koje trule stvaraju alkalnu sredinu. j e r r a z l a z u hranljive m a t e r i j e p o istom tipu. Prolazi v r e m e . k a o i fermenti za varenje h r a n e . t a k o d e . 25 . pojačavaju imunitet. A u p l e s n i . " Na taj način. u vidu p r e r a đ e v i n a . p a n t e o n s k u . f e r m e n t a t i v n o d e j s t v o .v a s k u l a r n i h oboljenja. U većini c r e v a k o d ljudi koji se n o r m a l n o h r a n e uslovi u d e b e l o m c r e v u s u d a l e k o o d potrebnih. Sta p o v o d o m toga kaže teoretičar i p r a k t i č a r m a g i s t a r b i o l o š k i h n a u k a A r a k e l j a n S. a s a v r e m e n i lekari skleroza. koji u n i š t a v a v i t a m i n e grupe B . U p r a v o ti i drugi mikrobi imaju. Spoljašnji s i m p t o m stvaranja plesni u o r g a n i z m u i d e g e n e r a c i j e s l u z n i c e d e b e l o g creva. naglo p o v e ć a v a broj obolelih ptica. . d a j e u Latvijskoj a k a d e m i j i n a u k a o t k r i v e n a š e m a narušavanja p r o t i v k a n c e r o z n e z a š t i t e . „ K a d a se č o v e k n a j e d e i pri t o m e o r g a n i z a m ne prihvati s v e p r o d u k t e . koja se stvara pri truljenju p r o d u k a t a h r a n e . . ostvaruju p r o t i v k a n c e r o z n u zaštitu. a stimulišu i n a š imunološki s i s t e m . p o d s t i č u unošenje g v o z d a u o r g a n i z a m . h o r m o n e i d r u g e hranljive materije. mikroflora je bitan d o d a t a k u našoj ishrani. a s a m o j e d a n slučaj usled s t v a r a o n e r e v e r z i b i l n i h p r o m e n a organizma degenerativnog karaktera. " O v i m p r o b l e m o m bavili su se i s r e d n j o v e k o v n i j e r m e n s k i lekari. i t m l e ć e m a s e c r e v a izazivaju r e g e n e r a c i j u p l e s n i .m a l o kisela s r e d i n a i hranljiva v l a k n a . sintetizuju a c e t i l h o l i n . p r e m a m o m mišljenju. januar 1985): „U M a t e n a d a r a n i . Pri uspostavljanju p o r e t k a u d e b e l o m crevu i d o v o l j n o m s n a b d e v a n j u o r g a n i z m a v i t a m i n o m A ili k a r o t i n o m . a takode a v i t a m i n o z e A. B 1 2 i v i t a m i n K. To su j e r m e n s k i lekari nazivali „beli r a k " . raznosi po telu i počinje da n i č e na n a j p o g o d n i j i m . te n a s l a g e će s a m e od s e b e nestati.postoje dela s r e d n j o v e k o v n i h lekara. o v d e je p r i k a z a n lanac patologije . 1. čini je s t a b i l n o m i m a n j e z a v i s n o m od okoline. P o k a z a l o s e d a j e doktor G e r z o n b i o u p r a v u k a d a j e r e k a o da je r a k . sprečavaju n e k o n trolisani rast tkiva. M h i t a r a G e r a c i j a . .. koji se bavi pitanjima p o d m l a đ i v a n j a o r g a n i z m a ( „ G r a đ e v i n s k e n o v i n e " . K a d a očistite d e b e l o c r e v o i j e t r a u v e r i ć e t e se u istinitost n a v e d e n o g j e r će te ugledati p l e s a n koja je iz vas izašla u vidu crnih k o m a d i ć a . oslabljenim m e s t i m a tela. ž i v o t i n j a i p t i c a do d a n a s nije p o z n a t . biotin. B 2 .a m i n o k i s e l i n e . S tim u v e z i . e n z i m e . G o d i n e 1982.nisu n a s l a g e h o l e s t e r o l a (njega j e m n o g o m a n j e n e g o što s e misli). Iz toga proističe da se pri truljenju b e l a n č e v i n a u d e b e l o m crevu s t v a r a m e t a n . tj. d e o hrane truli. k a o n a p r i m e r . Z a n o r m a l n u ž i v o t n u aktivnost m i k r o o r g a n i z a m a p o t r e b n e su o d r e đ e n e okolnosti . nikotinsku i folijevu k i s e l i n u . tj. Ali se z n a . koje je č o v e k p r e b a c i o u n e p o t r e b n e u toj k o l i č i n i . Na p r i m e r . U knjizi L e č e n j e raka o n k a ž e d a s e o d 1 0 0 0 0 s l u č a j e v a r a k a 9 999 javljaju k a o rezultat trovanja s o p s t v e n i m e k s k r e m e n t n i m m a s a m a .A. . koja se razvija.č u v e n o m s v e t s k o m m u z e j u d r e v n o j e r m e n s k i h r u k o p i s a . spore daju p r o d u k t ž i v o t n e aktivnosti u v i d u belih m a t e r i j a sličnih v o s k u . crevni bacili sintetizuju v i t a m i n e g r u p e B . g d e s e k a o uzrok t u m o r a p r i z n a j e p l e s a n .s k l e r o z a . nazivaju se „ c r n i m r a k o m " . A ta s r e d i n a o m o g u ć a v a razvoj p a t o g e n e mikroflore. K a o što j e p o z n a t o u z r o k raka kod č o v e k a . R e č j u . B 6 . „prosti r a k " . protiv k o j e g n e m a z a š t i t e . P l e s a n . u listu „ P r a v d a " objavljeno je k r a t k o saopštenje o t o m e . To m o g u biti d e l o v i k i v n i h s u d o v a .o s v e t a p r i r o d e za n e p r a v i l n o p o j e d e n u h r a n u . p r o c e s se o d u g o v l a č i . K a o s t o j e p o z n a t o . b i ć e stvaranje crnih naslaga na z u b i m a . klija s e m e k o j e se u s i s a v a u k r v . artritis i r a k . glavni u z r o k v e ć i n e s r č a n o . D e p o n o v a n i delovi p r o d u k a t a h r a n e .

ali s i g u r n o dolazi do d e g e n e r a c i j e s l u z n i c e d e b e l o g creva. T a k o j e d o k a z a n o d a j a j a k o k o š k e s a m a s e b e z a g r e v a j u . To je j e d a n od u z r o k a . S t v a r a n j e toplote u d e b e l o m c r e v u R a z m o t r i ć e m o j o š j e d n u funkciju d e b e l o g c r e v a koju j e n e d a v n o otkrila s a v r e m e n a n a u k a . koja z a g r e v a v e n o z n u k r v i u n u t r a š n j e o r g a n e koji naležu na debelo c r e v o . zdravlje se m o ž e p o p r a v i t i . izdvajaju energiju u v i d u toplote. Alma-Ata. M o g u ć e d a j e t o j e d a n o d razloga koji d o p r i n o s e d a vertikalni položaj trupa bolje čuva toplotu i izaziva m a n j e Slilia 4 Debelo crevo kao zagrevač krvi g u b i t k e t o p l o t e u vidu t o p l o t n o g zračenja (koje je u s m e r e n o n a g o r e ) . služi k a o s v o j e v r s n a toplotna izolacija. koji ž i v e u d e b e l o m c r e v u . e k o n o m i č n o i s k l a d n o stvorila. pri r a z v o j u . M a s n o tkivo k o j e o k r u ž u j e c r e v o . polipi i ko z n a k a k v o s m e ć e . koja z a g r e v a s v e o r g a n e t r b u š n e duplje.Č o v e k koji se n o r m a l n o lnani skoro u v e k se nalazi u stanju a v i t a m i n o z e v i t a m i n a A. n e g o horizontalni p o l o ž a j . p o z a d i l e đ a sa s n a ž n i m m i š i ć i m a . a t a k o d e bolje p o d s t i č e cirkulaciju k r v i . koji s e k r e ć u o d o z d o n a g o r e i o b r a t n o . M i k r o b i . što b a š u d e b e l o m c r e v u nastaje kolitis u različitim o b l i c i m a . limfe i energije ( p r e m a k i n e s k i m i z v o r i m a ) .bioplazme. o č e m u će biti reči u daljem tekstu. A elektroliti s u . Pri t o m e p o s t e p e n o . M e đ u t i m . t a k o d e .* * „Ako kanalom provodljivosti smatramo elektrolit". E n e r g e t s k a funkcija d e b e l o g creva O k o s v a k o g ž i v o g bića formira se svetlucanje . a uloga k v o č k e j e d a o d r ž a v a o d r e đ e n u t e m p e r a t u r u tog zagrejavanja. . M e h a n i z a m dejstva „ p e ć i " j e sledeći: pri realizaciji g e n e t i č k o g p r o g r a m a razvoja bilo k o j e g o r g a n i z m a u o k o l n u s r e d i n u s e šalje v e l i k a količina energije. 1. j e d a n od boljih a k u m u l a t o r a i p r e n o s n i k a energije.a u r e o l a . P r i r o d a j e s v e v e o m a m u d r o . krvi i limfe. M i k r o o r g a n i z m i . P r i r o d a nije b e z r a z l o g a smestila d e b e l o crevo n a m e s t o g d e s e n a l a z i .4. J e r sloj i s p o d s l u z n i c e c r e v a je najveće s p r e m i š t e krvnih s u d o v a . Ti energetski zasićeni elektroliti z a j e d n o sa k r v o t o k o m i l i m f o t o k o m raznose se po ć e l o m o r g a n i z m u i p r e d a j u svoj visoki energetski potencijal s v i m ćelijama tela. koja g o v o r i o prisustvu p l a z m e n o g stanja materije u o r g a n i z m u . usmeravajući toplotu sa t o k o m krvi i limfe n a g o r e . narušavaju se procesi n j e g o v e r e g e n e r a c i j e . koja s p r e č a v a g u b i t a k toplote k r o z prednji z i d s t o m a k a i b o k a . U p r a v o t a k v a konfiguracija i razmeštaj c r e v a d o p r i n o s e najboljem z a g r e v a n j u t r b u š n i h o r g a n a . a dole kosti k a r l i c e služe k a o o s l o n a c i k o s t u r te „ p e ć i " .b i o p l a z m u . D e b e l o crevo j e s v o j e v r s n a originalna „ p e ć " . Ovu frazu uzeo sam iz knjige Pitanja bioenergetike. ali za koju su znali j o š drevni mudraci. a t a k o d e dopunjuju s o p s t v e n o p l a z m e n o telo o r g a n i z m a k r o z s i s t e m kineskih kanala. pa p r e m a t o m e i krvi. s t a l n o ih d o p u n j u j u ć i . imaju o k o s e b e svetlucanje . 1. koja napaja v o d u i elektrolite. Z a t o se ne b e z razloga u toku 24 časa Formira 17 triliona m i k r o o r g a ­ nizama! O b r a t i m o pažnju p o n o v o na slike 2 i 4. t a k o d e . k a o s t o j e p o z n a t o . a p o s r e d s t v o m krvi i c e o o r g a n i z a m .5. koje upija d e b e l o c r e v o . iz 1969.

g d e s e obavlja t r a n ­ sformacija o r g a n s k i h materija u psihičku energiju ( b i o p l a z m u ) . A l i . o r a s i . u praksi toga n e m a . T u m a č e ć i s a m o fizički s m i s a o toga dela.O t o m e su znali o d a v n o u drevnoj Indiji. p o v r ć e . i mi o s e ć a m o d a n a m j e h l a d n o . e k o n o m i č n a i stabilna. p r o k l i j a l o z r n o . H o d a m o t r o m o i iscrpljeno. To je r a z l o g što s a v r e m e n i ljudi z e b u . D e o s t o m a k a o k o p u p k a oni s u nazivali „ P e ć H a r a " . g u b i m o s n a g u . „ P e ć " se gasi. k a o j e d n o g o r g a n i z m a . p r i h v a t a n j e . o d a k l e s e u z i m a e l e m e n t „ v a t r e " . a takode t r a n s f o r m a c i j a o r g a n s k i h m a t e r i j a u psihičku energiju). 28 29 . . . kaše) ljudi m n o g o b o l j e osećaju i izdržljiviji su n e g o k a d a p o j e d u 3 0 0 0 i više kalorija d n e v n o „ m r t v e k u v a n e h r a n e . v e ć p r e o p t e r e ć u j e s i s t e m za izlučivanje i d o p u n s k i mu o d u z i m a energiju na otklanjanje i odstranjivanje štetnih uticaja. više e n e r g e t s k i n e z a ­ v i s n a . „ I s k l j u č i m o " g l a d o v a n j e m d e b e l o c r e v o . A k o je g l a d o v a n j e . iz n a v e d e n o g postaje j a s n o z a š t o s u drevni m u d r a c i d e b e l o c r e v o nazivali „ p e ć " . J a p a n u i T i b e t u .t r i k a r b o n s k e kiseline (ciklus K r e b s a ) . pretvaranje n c o r g a n s k i h materija u o r g a n s k e . t a k o i pri j e l u . K i n i . z a š t o s e s m a n j u j u t e m p e r a t u r a tela i ž i v a h n o s t ? G l a v n i e n e r g e t s k i c i k l u s .k v a l i t e t n a d r a g o c e n a i s h r a n a n a r a č u n unutrašnjih r e z e r v i . O t o m e da t o p l o t n a i e n e r g e t s k a funkcija d e b e l o g c r e v a daju bitan d o p r i n o s energetici čitavog o r g a n i z m a m o ž e m o s e p r a k t i č n o uveriti. n e g o o r g a n i z a m b e z m i k r o f l o r e . ali koji s a d r ž e žive biljne p r o d u k t e ( v o ć e . iako n o s e toplu o d e ć u i što se b r z o u m a r a j u ne s a m o od fizičkog n e g o i od u m n o g rada. Taj d e o o d g o v a r a e l e m e n t u „ v a t r a " i s i l a m a transformacije ne s a m o u fizičkom n e g o i u p s i h i č k o m s m i s l u (varenje h r a n e . j e d e n j e " s a m o g s e b e . M i k r o f l o r a će prestati da i z v r š a v a svoje funkcije.postoje k a k o pri g l a d o v a n j u . koja n e daje hranu z a m i k r o f l o r u . b e z g u b i t k a t e m p e r a t u r e tela i g u b i t k a t o n u s a d o k se ima šta j e s t i . N a b h i p a d m a " (lotos p u p k a ) itd. O t u d a j e j a s n o z a š t o s e pri d n e v n o m obroku h r a n e o d 1000 kalorija.p r e m a tvrđenju m n o g i h a u t o r a . p r e m a t o m e i ne postoji. V e r o v a t n o je takva forma postojanja d o m a ć i n a i m i k r o o r g a n i z a m a . O t u d a bi prilikom g l a d o v a n j a ( i s h r a ­ n o m u n u t r a š n j i m r e z e r v a m a ) proizilazilo s a m o .

mokraćni mehur. B u b r e z i m a p o m a ž e v e z i v n o t k i v o . krivine sigme . a t i m e i razvoj specifične patologije. Jetra ih m o ž e o d b a c i v a t i k r o z ž u č n i kanal u creva i dalje kroz c r e v a o b i č n i m p u t e m . ali ih m o ž e i „ z a k a p s u l i r a t i " u svojim ž u č n i m k a n a l i m a i ostaviti tu za ceo život. U jetri se t a k o d e formiraju jedinjenja p a r a .bubrege. P r v o .jajnike. Stiinulišuei sistem d e b e l o g c r e v a N a š o r g a n i z a m ima p o s e b n e s i s t e m e . P o s t e p e n o se gasi funkcija d a t o g o r g a n a . S t i m u l i š u ć i s i s t e m d e b e l o g c r e v a ukazuje n a n e o b i č n u dovitljivost p r i r o d e i na njenu s p o s o b n o s t da koristi sve sa m a k s i m a l n o m k o r i š ć u pri m i n i m a l n i m g u b i c i m a . p o s r e d s t v o m m e h a n i č k o g nadraživanja t a b a n a s t o p a l a s t i m u l i š u se svi ž i v o t n o važni organi. N a š o r g a n i z a m ima m o ć a n i višestepeni sistem Čišćenja. b u b r e g e . 2. ilustruje s l e d e ć i p r i m e r . polne organe. u kojoj se b u r n o r a z m n o ž a v a j u m i k r o ­ o r g a n i z m i . koja s t i m u l i š u ć e u t i č e na taj d e o . m e s t o p r e l a s k a t a n k o g c r e v a u d e b e l o hrani s l u z o k o ž u n o s n o g ž d r e l a . T a k o .tiroidnu ž l e z d u . uzlazni pregib . š t o o m o g u ć a v a dijagnostiku. tj. u z o t r o v e s e sjedinjuju o d r e đ e n e materije. A n d r e j e v : „ M a j k a dolazi od lekara v i d n o u z n e m i r e n a i s a o p š t a v a p o r o d i c i da su lekari njihovoj kćerki prognozirali smrt kroz nedelju d a n a . K a d a g a r a z j a s n i m o . U njoj se neutralise sve s t o j e došlo iz creva. ž i l e . t a k o d e p o v e z a n e s a celim o r g a n i z m o m . p o v e z a n sa tim delom. Ta stimulacija se obavlja na sledeći način: divertikula se p o p u n j a v a o b r a đ e n o m ( s v a r e n o m ) k a š i c o m od h r a n e . p o s r e d s t v o m z v u č n i h oscilacija stimulišu s e p o s e b n e z o n e n a usnoj školjci. Plače.1. p o m o ć u kojih se ti otrovi lako izbacuju k r o z poslednji stepen pročišćavanja organizma . koje s u p o v e z a n e sa u n u t r a š n j i m o r g a n i m a . koji n a v o d i J U . N a k o ž i s e n a l a z e o d r e đ e n e z o n e . L. u d e b e l o m crevu se neutrališu i izlučuju toksini i n e p o t r e b n e hranljive materije. K a o što p o k a z u j e p r a k s a . s l e z i n u . s h v a t i ć e m o k o l i k o istine i m a u t o m e da . izdvajajući energiju u vidu b i o p l a z m e . Sledeći stepen z a čišćenje j e j e t r a . A . O t o m e k o l i k o v e z i v n o tkivo m o ž e apsorbovati u s e b e . pankreas. lepotica. C e l a p o r o d i c a je u akciji. SISTEM ČIŠĆENJA ORGANIZMA I DEBELO CREVO Postoji na hiljade bolesti. K a d a postoji m o g u ć n o s t z a t o v e z i v n o tkivo s v e što je a p s o r b o v a l o v r a ć a u k r v . Kći pupoljak od 17 g o d i n a . v e z i v n o tkivo apsorbuje r a z n o v r s n u nečistoću da bi k r v o t o k b i o čist. n a k o j e s t i m u l a t i v n o deluju r a z n o v r s n i uticaji spoljašnje s r e d i n e .B ernes D o š l i s m o d o j o š j e d n o g v a ž n o g pitanja. ali je zdravlje samo jedno. zidovi s u d o v a . D a k l e . talog s e p o s t e p e n o n a g o m i l a v a n a m e s t i m a p r e g i b a d e b e l o g creva. j e t r u . A k o j e dati d e o napunjen „ t a l o g o m " e k s k r e m e n t a . ž u č n i m e h u r .6. g d e s e u s p o r a v a kretanje e k s k r e m e n t n i h m a s a .sve bolesti ulaze na usta. D a k l e . o n e ćelije o r g a n i z m a koje služe k a o k o s t u r i na koje se pričvršćuju r a d n e ćelije. P r v o s m o očistili jetru (o t o m e će biti 31 30 . rešeni da podu s v o j i m p u t e m . a p r e k o njega na o r g a n . silazni p r e g i b . odakle se p o t o m n e č i s t o ć a izbacuje kroz bubrege. Na slici 6 prikazani su „ t a l o g " i najčešće bolesti. Na slici 5 iz knjige K u r e n o v a Ruski narodni lečnik vidi se da svaki d e o d e b e l o g c r e v a s t i m u l i š e određeni o r g a n . d e b e l o crevo ima p o s e b a n s i s t e m čijim se p o s r e d s t v o m p o d s t i č e ceo o r g a n i z a m . svetlosni nadražaji p r e k o o č n e d u ž i c e stimulišu ceo o r g a n i z a m . „ Z a r ne treba n e š t o uraditi"? . N a p r i m e r .b r o n h i j e . n e m a s t i m u l a c i j e . t a k o z v a n e Z a h a r i n a — G e d a z o n e itd. T o s u tetive.pita.

z a d a h o s t a j e k a k a v j e bio i z a t o t r e b a z n a t i d a j e neprijatan zadah s a m o posledica. a t a k o d e a k o se j e d e m n o g o s k r o b a s t e i m a s n e h r a n e . uključuju se poslednja dva . n o s n e d u p l j e s a s v i m p o s l e d i c a m a k o j e p r o i s t i č u o t u d a . v l a g u i h r a n u . tj. da su u z a v i s n o s t i od ishrane s i m p t o m i različiti.kao pantljika' p o p u n j e n i . Isti j e i m e h a n i z a m nastajanja erozije vagine i upale srednjeg uha i unutrašnjeg uha. s m r z n u t a p a v l a k a (vrhnje). na primer.t a k o š t o r e d o v n o p e r u i č i s t e z u b e . koja se luči kao gnoj k r o z furunkule. Prvo se u rad uključuje n o s n a duplja. k o d ž e n a v a ­ g i n a (belo p r a n j e i d r u g e i z l u č e v i n e ) . U p r a v o t a d v a m e h a n i z m a . p o m a ž e bolje varenje i prihvatanje h r a n e zahvaljujući v i t a m i n i m a iz g r u p e B koji se n a l a z e u n j e m u . g r u d i . O t o m e da se u d e b e l o m c r e v u o d v i j a p r o c e s truljenja i d r u g e n e n o r m a l n e pojave stvaranjem štetnih g a s o v a .unutar ćelija v e z i v n o g tkiva k r o z k o j e se h r a n e s v e ostale — radne ćelije. O č i s t i t e d e b e l o c r e v o i z a d a h ć e nestati s a m o d s e b e . O tome N. n o r m a l i z u j e pH sredinu u d e b e l o m crevu. miteserima. Pivski k v a s a c . od i s h r a n e m e s o m . koji naglo h l a d e taj d e o o r g a n i z m a . z a g a đ i v a n j e o r g a n i z m a n e č i s t o ć a m a n a v o d i na zaključak da se n e g d e n a g o m i l a v a sluz. stražnjica. j e s u s l a d o l e d . s v a k o g a dana 2 klistira. kisela 33 . b e z truleži. ispi raj u usta. koju opisani organi ne izbacuju.reci u daljem tekstu). Počeli s m o o p š t e čišćenje o r g a n i z m a g l a d o v a n j e m . S tim u vezi treba n a p o m e n u t i . S k r o b a s t e i d r u g e i z l u č e v i n e u v i d u sluzi s u p i e d i v n a h r a n a z a p a t o g e n e m i k r o o r g a n i z m e . S m a n j e n j e toplotne funkcije d e b e l o g creva. D v a d e s e t osam d a n a ta m l a d a d e v o j k a d o b i j a l a j e s a m o v o d u i klistire. koji se primenjuje kod furunkuloze. u g r u d n i m ž l e z d a m a k o d ž e n a . m a s n e i d r u g e nečistoće izbacuju u vidu sluzi. Najštetniji p r o d u k t i koji izazivaju kistu grudi i jajnika. sluz se stvara u s a m i m plućima. a uzrok je na suprotnoj s t r a n i . slušni kanali u u š i m a . Koža signalizira da je organizam preopterećen nečisto­ ćama . bubuljicama i e k c e m i m a različite vrste.pluća i koža. što se u p r a v o tu n a g o m i l a v a sluz . P r o d u k t i p r e r a d e sluzi od 32 s t r a n e m i k r o o r g a n i z a m a u v i d u g n o j a izlučuju s e k r o z bronhije i nosnu duplju. K v a s a c . k o r i s t e d e z o d o r a n s . T i m i k r o o r g a n i z m i . b u d u ć i da se m a t e r i j e u njemu ne razmenjuju k o l i k o je to potrebno organizmu. od s k r o b a s t e h r a n e sa š e ć e r o m i m a s n o ć a m a pojavljuju s e b u b u l j i c e .u jajnicima.kod m u š k a r a c a oko p r o s t a t e . i z a z i v a s t v r d n u ć e m a s n e i skrobaste sluzi i formira „kiste". č i n e o s n o v u l e k o v i t o g dejstva p i v s k o g kvasca.A. leđa. uzimanje h l a d n e h r a n e a p o s e b n o o h l a đ e n i h n a p i t a k a . t u m o r p r o s t a t e . n e p r i j a t n o m z a d a h u . n o g e . O t u d a su s v a n a š a iskašljavanja i u š m r k a v a n j a . O v o j priči d o d a j e m s a m o . Znači 23 k i l o g r a m a nečistoće nalazilo se u njoj. t a k o d e . A k o se p r e o p t e r e t i i taj kanal za čišćenje. pri č e m u j e njihova lokalizacija na telu v e o m a različita: lice. r a m e n a . Z b o g s e d e ć e g n a č i n a ž i v o t a i rada n a g l o se koči k r v o t o k u maloj karlici i dolazi do zastoja krvi. od n e p r a v i l n e k o m b i n a c i j e p r o d u k a t a ishrane p o r e d n a v e d e n i h pojava m o g u se javiti i furunkuli (čirevi). m i t e s e r i . D r u g o . Od toksičnog sadržaja gnoja n a d r a ž u j e s e i upaljuje s l u z o k o ž a p l u ć a . To je drugi u z r o k . P r v o . Na primer. Semjonova kaže: „ A k o su svi ti stepeni . m o ž e s e suditi p o t e š k o m . M a s n o tkivo j e t a k o d e svojevrstan „ t a l o ž n i k " n e č i s t o ć a . S v a k o d n e v n o je iz nje izlazila o g r o m n a količina nečistoće. M n o g i se t r u d e da o d s t r a n e taj z a d a h . a kod žena . koji s a v a z d u h o m dospevaju u pluća. D e v o j k a j e s a 6 3 k i l o g r a m a s p a l a na 40 k i l o g r a m a . p o r e d u d a r n o g dejstva v i t a m i n a g r u p e B . K r o z nju se š k r o b n e . uključuje se s t e p e n izbacivanja n e č i s t o ć a k r o z šuplje o r g a n e koji imaju izlaz spolja. često k r m e l j i v e oči. koji pri d i s a n j u izlazi iz u s t a . u tim ž l e z d a m a s m a n j e n a je r a z m e n a materija u p o r e đ e n j u s a ostalim o r g a n i z m o m . Na kraju. 1 u o p š t e . uključuju se d o p u n s k i : g a j m o r o v i sinusi. unutar ćelija". A k a d a i to n i j e d o v o l j n o ili su z b o g n e k o g d r u g o g uzroka navedeni kanali zatvoreni.z a u d a r a j u n o g e . M e đ u t i m . To o m o g u ć a v a da se u s a m o m začetku zaustavi proces nepravilnog i nekvalitetnog prihvatanja h r a n e .t o p l o t u . ospama.odvratnim zadahom. nalaze o v d e idealne uslove za r a z m n o ­ ž a v a n j e .

T o s u sve vrste m e s a . avitaminozom vitamina A. svesnim uzdržavanjem od potrebe z a n u ž d o m ( s t o l i c o m ) . I z b e g a v a t i h r a n u . k o d njih se ne bi p o j a v i o ni otok g r u d i . j a j a . 3.o b a v e z n o imati kistu.da se rastereti s i s t e m za čišćenje. kolači i torte. a zatim se č u d i m o od čega je sve nastalo.rak . K a o zaključak n a v o d i m o o d l o m a k iz knjige Umetnost sopstvcnog lečenja ( s a m o l e č e n j e ) p r i r o d n i m s r e d s t v i m a . s u m i r a ć e m o s a z n a n j a o t o m e šta treba učiniti da j e d a n od najvažnijih d e l o v a n a š e g o r g a n i z m a b e s p r e k o r n o funkcioniše. k o j a izaziva z a t v o r i koja se j a k o s t v r d n j a v a . koji m e t a s t a z i r a . tada i drugi: p r e o p t e r e ć e n j e s i s t e m a z a izlučivanje . k o r i š ć e n j e m purgativa. M i g a s a m i h r a n i m o i n e g u j e m o . tri ili više p u t a ( p r e m a G . S . kravlje m l e k o . 3 . T o o m o g u ć a v a d a s e likvidira g l a v n o žarište z a g a đ e n o s t i o r g a n i z m a . ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJA DEBELOG CREVA P r e o p i s a rehabilitacije d e b e l o g creva. nedostatkom neophodne prirodne hrane. d a s e k o d ž e n a obolelih od raka d o j k e . Uspostaviti čistoću d e b e l o g creva i n o r m a l i z o v a t i slabo k i s e l u p H sredinu d e b e l o g c r e v a . t a k o d e nastaju iz n e č i s t o g d e b e l o g c r e v a . slatkiši. s t v a r a n j e m „ t a l o g a " usled ishrane t o k s i č n i m produktima. A k o bi se na 10 . j e r : a) p o b o l j š a v a ishranu na račun d o p u n s k i h hranljivih materija i v i t a m i n a .r a k .n a s l a g e sluzi . S a t a l o v o j čak i 10 puta) n e g o s t o j e d o z v o l j e n o . n e p r a v i l n o g u z i m a n j a tečnosti i v e š t a č k i h n a p i t a k a . tada ćete . O n o s t o j e b i t n o j e s t e . A k o prvi lanac patologije: skleroza . C r e v a se z a g a đ u j u od n e p r a v i l n e k o m b i n a c i j e hranljivih p r o d u k a t a . koja se ispoljava p r o c e s o m normalizacije zagrevanja č i t a v o g o r g a n i z m a i p o v e ć a n j e m s n a g e b i o p l a z m e n o g dela o r g a n i z m a . Me u z i m a t i h r a n u d v a . k a k a o . D o k t o r P o š e p i š e : „Ja s a m u s t a n o v i o . b) reguliše toplotne i e n e r g e t s k e funkcije d e b e l o g c r e v a . 1. h l a d n o p u n o m a s n o m l e k o .k a o što kaže Miki K u š . u 9 od 10 slučajeva u o č a v a z a d r š k a u radu c r e v a . k u v a n e i rafinirane h r a n e . 2.15 g o d i n a pre toga s p r o v e l a o d g o v a r a j u ć a p r o l i l a k t i k a . ni rak bilo k o g o b l i k a . " Nije p o t r e b n o dalje navoditi o v e p r i m e r e p a t o l o š k i h p r o c e s a koji nastaju o d n e č i s t o g d e b e l o g creva. koji se sintetizuju m i k r o b i m a . Ovaj p r o c e s n a r u š a v a se i rastezanjem z i d o v a c r e v a e k s k r e m e n t o m .p a v l a k a ( k a j m a k ) .nastaju od n e č i s t o g d e b e l o g c r e v a . A k o i h često u p o t r e b l j a v a t e . . 35 34 . U s p o s t a v i t i mikrofloru d e b e l o g creva.snižavanje zaštitnih sila o r g a n i z m a . U toj kisti s p o r e plesni rastu k a o na h r a n i j i v o m tlu i s t v a r a s e r a k . specijalista za m a k r o b i o t i k u .treba imati Z D R A V O I Č I S T O d e b e l o c r e v o . č o k o l a d a . U s p o s t a v i t i p e r i s t a l t i k u i z i d o v e c r e v a š t o će o m o g u ć i t i d e b e l o m crevu da u potpunosti izvršava svoje funkcije. beli h l e b . beli š e ć e r .

d) n o r m a l i z u j e i p o v e ć a v a m o ć i m u n o g s i s t e m a o r g a n i z m a . Starcima prija topla k u p k a . remeti i u n i š t a v a našu m i k r o t l o r u . koje z a g r e v a ceo o r g a n i z a m . Zadatak s a m e p r o c e d u r e čišćenja j e s t e s a m o da izbaci napolje to s t o j e pridošlo i n a k u p i l o se u o r g a n i m a z a izlučivanje. Priprema organizma za čišćenje Pre n e g o š t o se pristupi čišćenju. g d e se oni a k u m u l i r a j u i izlučuju s t o j e n a slici o z n a č e n o strelicama. T r e b a ih primenjivati j e d n o m d n e v n o ili s v a k o g d r u g o g d a n a p r e m a m o g u ć n o s t i m a i i n d i v i d u a l n o j izdržljivosti toplote. 3. s u v u s a u n u ili tuširanje t o p l o m v o d o m . p o k r e n u i d o v e d u d o o r g a n a z a izlučivanje. treba z a p a m t i t i . D u ž i n a trajanja jedne t a k v e terapije je od 5 do 25 minuta sa O B A V E Z N I M kratkim (10-20 sekundi) p r o h l a d n i m ili h l a d n i m tuširanjem na kraju. G l a v n o što treba osetiti p o s l e terapije s m e k š a v a n j a j e s t e o p u š t e n o (oslabljeno) z a g r e j a n o telo. Suština s m e k š a v a n j a j e s t e u: p r e t h o d n o j pripremi. To se p o s t i ž e o d l a s k o m u vlažnu s a u n u .s u v a s a u n a . krv ih dalje raznosi po ć e l o m o r g a n i z m u . m l a d i m a . D e h i d r i r a n i m s u v o n j a v i m ljudima v i š e o d g o v a r a topla k u p k a u k a d i . A k o j e t r a ne uspe da n e u t r a l i s e bujicu t o k s i n a koji dolaze iz d e b e l o g c r e v a . u z a v i s n o s t i od toga šta č o v e k u najviše o d g o v a r a . g o j a z n i m a . S v e zavisi od s t e p e n a z a g a đ e n o s t i o r g a - n i z m a i s v o j s t a v a izlučivanih nečistoća. 37 36 . To je prvi i najvažniji p o s t u p a k . a zatim tuširanje t o p l o m v o d o m . U p o t r e b a lekova. Njima se p r e p o r u č u j e l a g a n o trčanje. Krv iz d e b e l o g creva dolazi u j e t r u . a u n e k i m s l u č a j e v i m a i više.v l a ž n a s a u n a .1. p o j a č a v a cirkulaciju i izbacuje nečistoću kroz kožu.c) n o r m a l i z u j e c r e v a . što naš o r g a n i z a m čini više ž i v o t n o sposobnim. Smekšavanje organizma podstiče uzimanje 20 g r a m a t o p l j e n o g m a s l a ujutru na g l a d a n s t o m a k . od čije efikasnosti zavisi u s p e h p r o c e s a čišćenja. D i s b a k t e r i o z a nastaje od k a v a n e i rafi nišane h r a n e lišene hranljivih vlakana. G l a v n i z a d a t a k s m e k š a v a n j a j e s t e : o p u s t i t i . koja o m o g u ć a v a da se nečistoće i toksini. a s v i m a o s t a l i m a v l a ž n a sauna. zagrejati i nahraniti o r g a n i z a m v l a g o m . Ipak. naročito antibiotika. treba obaviti p r i p r e m e koje se sastoje u s m e k š a v a n j u o r g a n i z m a . ma g d e da su n a s l a g a n i . ugojenim o s o b a m a s a m a s n o m k o ž o m i v i š k o m sluzi to ne o d g o v a r a . O r g a n i z a m se m o ž e s m e k š a v a t i na razne n a č i n e . T a k v i h terapija treba imati od 3 do 5. k a o i b l a g a m a s a ž a m a s l o m ( u l j e m ) c e l o g tela ujutru. to se odnosi na bilo koji n a č i n čišćenja.

posle j e d n o g o v a k v o g klistira m o ž e t e pomisliti da vi u o p š t e ništa niste uradili. A u t o r j e i s p r o b a o veliki broj različitih varijanata klistira (sastav. već i do odvajanja taloga. a najbolje od u k u ć a n a . Z b o g toga što j e urin produkt s a m o g o r g a n i z m a . O n a p o p r i m a superstrukturu.n e k i m a je on p o t r e b a n v i š e . m o ž e se preći na čišćenje d e b e l o g creva. vitamini i b e l a n č e v i n e su . i 3 . slab rastvor h i p e r m a n g a n a ili drugi antiseptici i t r a v e ( k a m i l i c a . 2 . O h l a d i t e je i sa p o d g r e j a n o m uradite klistir. tj. 2 . a k o ste ih radili n e k o l i k o puta. Naliti ga u emajliranu p o s u d u i b e z p o k l a p a n j a p o s u d e kuvati dok ne ostane 5 0 0 g r a m a . koji p r e m a istraživanjima n a u č n i k a čine naš o r g a n i z a m n e v e r o v a t n o o t p o r n i m n a sve vrste nepovoljnih uticaja. koja m e h a n i č k i ispira sadržaj d e b e l o g c r e v a . Na taj n a č i n u potpunosti i B E Z O P A S N O u s p o s t a v l j a se p o t r e b n a s r e d i n a i m i k r o flora d e b e l o g c r e v a . m l e č n i c a i si. I p a k a u t o r j e i efekat te terapije p o b o l j š a o V I Š E S T R U K I M p o v e ć a n j e m .ingriđijenti treba da n o r m a l i z u j u pH unutrašnje sredine i da s e l e k t i v n o sprečavaju p a t o g e n u m i k r o floru. u njemu postoje vlastiti a n t i s e p t i c i . pri t o m . K o d m n o g i h životinja. on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu o r g a n i z a m s a m struktuira v o d u . s v a k o lečenje treba početi sa r e n d g e n s k i m s n i m k o m d e b e l o g c r e v a i n j e g o v i m čišćenjem. Na o s n o v u tog e k s p e r i m e n t a oformio je lični pristup t o m p r o b l e m u . k o j a se u p o t p u n o s t i razlikuje od žitkih sredina našeg o r g a n i z m a . Č i š ć e n j e p o m o ć u klistira Pošto ste o r g a n i z a m o m e k š a l i sa 3-5 terapija. objedinjeno j e i z b a c i v a n j e urina i e k s k r e m e n t a . 2) K o n c e n t r a c i j a soli u t a k v o m urinu m o ž e se povećati za 6 0 0 puta! T o j e n e o b i č n a sila. O b i č n o s e v o d i dodaje s o k od l i m u n a (ili rastvor l i m u n s k e k i s e l i n e ) . o k o m e niste ni sanjali. S t o g a se p r e m a toj terapiji treba odnositi s a p o t p u n o m ozbiljnošću. 2) Urin ima pH kiselu s r e d i n u . p o s e b n o j e d n o g o d i š n j e d e c e . K a o o s n o v a u z i m a s e v o d a . već i z b o g v e o m a j a k o g g o r k o g ukusa o t k i d a p o l i p e d e b e l o g c r e v a s a m n o š t v o m d r u g e patologije. ne dirajući onu koja je p o t r e b n a . To d o v o d i ne s a m o 38 do „ o t k i s e l j a v a n j a " . koja n e s a m o d a „ u s i s a v a " v o d u iz o r g a n i z m a . R a d i toga je p o t r e b n o skupiti 2 litra u r i n a od bilo k o j i h ljudi. n e o b i č n u s n a g u i m o ć tog sastava. a h o r m o n i . ne dirajući ono što je p o t r e b n o i k o r i s n o . j a b u k o v o s i r c e .o n a ne srne da n a d r a ž u j e s l u z o k o ž u creva. O s e t i ć e t e . 3) U r i n .). P r i s t u p a č a n i efikasan način za čišćenje d e b e l o g creva j e s u — K L I S T I R I . deluju na m i k r o l l o r u . P r e m a d r e v n i m m e d i c i n s k i m izvorima A j u v e r d i . T o j e njegovo „ v e l i č a n s t v o " vlastiti urin ( m o k r a ć a ) . n e g o z b o g v e ć e k o n c e n t r a c i j e s o l i . 1 ) U r i n n e s a m o d a ispira debelo c r e v o . N a p r i m e r . T a k v a idealna materija postoji u p r i r o d i . u koncentraciji koja najviše o d g o v a r a n a š e m o r g a n i z m u .3 . N e k a vas to ne zbunjuje. K a o rezultat dobij a se u n i v e r z a l n a s u p s t a n c a . P r e m a učenju prirodnjaka. Z a š t o tako deluje? To snažno dejstvo objašnjava se sledeći m faktorima: 1 ) V o d a postaje drukčija. Te materije đ e l i m i č n o n o r m a l i z u j u kiselu sredinu u d e b e l o m c r e v u . n a p r i m e r . od o n e u p l a z m i krvi (razlika m o ž e dostizati d o 150 p u t a ! ) .). ali za e k s k r e m e n t „ n a t a l o ž e n " n a z i d o v e t o nije d o v o l j n o . d o z a . N a p r o t i v . a p r o i z v o d i je s a m o r g a n i z a m . A k o ste ranije radili klistire. p o s e b n o vlastiti. o n n a račun o s m o z e „ i s p u m p a v a " v o d u i z z i d o v a d e b e l o g c r e v a i čak iz prostora oko njega. a p r a k s a je p o k a z a l a d a j e takav pristup najefikasniji od svih koji su p o z n a t i . V e o m a 39 . d r u g i m a m a n j e . Z a t o ne postoji opasnost od p r e d o z i r a n j a . o n s e l e k t i v n o u n i š t a v a s v e p a t o g e n e u o r g a n i z m u .treba tražiti materiju koja će o m o g u ć a v a t i da se o t k i d a „talog".najbolji r e g e n e r a t o r i s l u z o k o ž e bilo k o g dela o r g a n i z m a ! Za klistiranje se m o ž e koristiti k a k o vlastiti urin. p e r i o d i č n o s t itd. „koseći i p o t r e b n e i n e p o t r e b n e m i k r o o r g a n i z m e i đ e l i m i č n o iritiraju s l u z o k o ž u .š i . Da b i s m o u p o t p u n o s t i shvatili p o s t u p a k klistiranja n e o p h o d n o j e d a r a z m o t r i m o s v e detalje. Č ž u d . e k s k r e m e n t a i sluzi iz t r b u š n e duplje. tako i urin z d r a v i h ljudi. ne m o ž e u o r g a n i z m u ništa da n a d r a ž i . On je idealan po svim parametrima. b u d u ć i da toliko „ b l a g a " m o ž e izaći. klistiri p o m a ž u d a s e č o v e k o v o r g a n i z a m o s l o b o d i od 8 0 % bolesti. S t a o n d a činiti? Z a k l j u č a k se n a m e ć e s a m : 1. Ostaju najpostojaniji žitki kristali „otporni na t e m p e r a t u r u " . p t i c a . m l e č i k a j e d o b r o suši.

M n o g i ljudi su primenjivali o v e klistire i uverili su se u njihovu d e l o t v o r n o s t . R a s t e r e ć u j u s e svi s i s t e m i za izlučivanje. kontrolišite ulivanje . h e k s a e d a r s k e p r i z m e . Z b o g toga treba početi od m a l o g da bi postepeno sve došlo u normalu. N a g l a v a k sa c e v č i c e (trube) skidate i p o d m a z u j e t e m a s l o m ili v a z e l i n o m . dodajući u j e d a n litar v o d e 2 s u p e n e k a š i k e kuhinjske soli. N a račun toga. koja s e javlja kod t a k v o g klistira. S v e ovo će v a m o m o g u ć i t i da i z b e g n e t e različite k o m p l i k a c i j e i neprijatnosti. u z m i t e j e d a n litar. O d izobilja energije v a š o r g a n i z a m se u početku m o ž e „ p r e v r t a t i " i vi će te se osećati v e o m a loše.d v a litra tečnosti uliva se u njega za 3 0 . A k o ste gadljivi. UPOZORENJE] A k o d e b e l o crevo ima p a t o l o š k e n a s l a g e ili je p r e v i š e n a p u n j e n o e k s k r e m e n t o m . lece s e h e m o r o i d i . O s l o b a đ a j u ć i se sluzi. j e r s e struktura v o d e i z najbolje e n e r g e t s k e . Z a t i m g a ukuvajte d o p o l a . u d r u g o m ( u k u v a n urin na pari do četvrine p r v o b i t n e z a p r e m i n e ) o b i č n u štrcaljku ( g u m e n u k r u š k u ) . g n o j n o g kolitisa. r a v n o m e r n o . j e d n o s t a v n o zasolite v o d u . N a g l a š a v a m o d a nije o b a v e z n o o d m a h počinjali s a u r i n o m u k u v a n i m na pari do četvrtine p r v o b i t n e z a p r e m i n e . a a k o klistir r a d i t e sa u k u v a n i m do četvrtine litra p o č n i t e sa 100-150 g r a m a i p o s t e p e n o p o v e ć a v a j t e količinu dok ne d o v e d e t e do 500 g r a m a . 3) U s l e d t e r m i č k e o b r a d e u takvom urinu uništavaju se s v e o r g a n s k e s u p s t a n c e . A l i i to nije s v e : usled velike „ u s i s a v a j u ć e " s p o s o b n o s t i u d e b e l o c r e v o d o l a z i tečnost iz cele trbušne duplje.isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. p a r a p r o k t i t i s . povećavajte m e đ u p r o s t o r . U p o č e t k u j e bolje raditi klistir o b i č n i m urinom. vitamina i drugog. n e b e l a n Č e v i n a s t e . p a n k r e a s u . ali d u b o k o s t o m a k o m . ali i peristaltike. P r e m a stepenu p r o l a s k a tečnosti sa p r l j a v š t i n o m .u šta će te se s a m i uveriti. peristaltika s e j a v l j a s a m a o d s e b e . o s l o b a đ a m o s e p a t o l o š k e sluzi ( o d koje s e m o ž e m o osloboditi s a m o dugotrajnim g l a d o v a j e m ) .4 0 s e k u n d i lako i s l o b o d n o . Pri t o m e dišite p o l a k o . U s k o r o će se formirati n o v o . P o d v e ž i t e c e v č i c u . tada j e zatvorite). p o l i p o z a . A k o b u d e t e radili s a vlastitim u r i n o m ( p r e p o r u č u j e m o v a m da p o č n e t e sa njim). a n a k o n toga do četvrtine. Da se to ne bi d o g o d i l o . da ne bi isticala t e č n o s t ( a k o i m a slavinica. na p r i m e r . i u g r o ž a v a njihovu ž i v o t n u a k t i v n o s t .5 m e t r a i z n a d p o d a . Z a u z m i t e p o z u s a o s l o n c e m na k o l e n a i laktove (karlica m o r a biti iznad r a m e n a ) . Od 1-2 t a k v a klistira beže gliste i drugi živi m i k r o o r g a n i z m i . tečnost pri brzom unošenju m o ž e da se izliva obratno ili da n a d i m a tu malu šupljinu.s n a ž n o s e s t i m u l i š u z i d o v i creva. ili klistir p r e t h o d n o uradite o b i č n i m u r i n o m . ali ih treba znati. Dalje se ne srne u k u v a v a t i . k o j a se nalazi ispred začepljenja. O n a i z r a v n a v a n e u j e d n a č e n o s t u e n e r g e t i c i o r g a n i z m a . T e h n o l o g i j a u p o t r b e E s m a r h o v o g lončeta j e s l e d e ć a : nalijte u t e r m o f o r urin i obesite ga na visinu do 1. Bol ukazuje na to da se sve što nije p o t r e b n o o d v a j a i da se o š t e ć e n o m e s o zalečuje. pristupamo opisu same terapije. koje su višestruko snažnije od h o r m o n a . O s i m t o g a . Z a t i m otpustite p o v e z i p o s t e p e n o puštajte tečnost u d e b e l o c r e v o . kolitis. 1) K o d j a k o o š t e ć e n e s l u z o k o ž e d e b e l o g c r e v a . K a d a d e b e l o c r e v o b u d e o č i š ć e n o . ali se pri tom ne gubi mikroflora n e o p h o d n a našem organizmu. sličan o n o m od o p e k o t i n a . Predostrožnosti su neznatne. svi ti o r g a n i se p o n o v o obnavljaju ( p r e p o r o đ u j u ) . Rezultat takvih klistira j e s t e j o š brže n o r m a l i z o v a n j e p H s r e d i n e i m i k r o f l o r e . 40 2 ) M o g u ć a j e v e o m a j a k a kontrareakcija o r g a n i z m a n a p o v i š e n u e n e r g e t i k u . ali se z a t o stvaraju n o v e — n e o r g a n s k e . obnavljanje s l u z n i c e . pa k o d k o j e g je najizraženija javljaju se i najveće k o n t r a r e a k c i j e . U č v r š ć u j u se m i š i ć i u p r e d e l u p r e p o n a . 41 . K a d a smo upoznali ove osobine. u n e s i t e trubu u a n u s na d u b i n u 2 5 . p o v l a č e ć i za s o b o m sluz. z d r a v o t k i v o i vi nećete više osećati b o l . izazivajući b o l o v e . u p o l n i m o r g a n i m a itd. n a z i d o v i m a m o k r a ć n o g m e h u r a . pretvara u obični s a p u n i efekat se gubi.b l a g o v r e m e n o pritežite trubu p r s t i m a . S m a t r a m o d a j e to j e d a n o d g l a v n i h faktora stvaranja kile ( h e m a t o m a ) . koji od služenja ( n a g o m i l a v a n j a sluzi) slabe i pucaju.5 0 centimetara. koja j e „ z a s e l a " u b u b r e z i m a . naročito n o s n a duplja. upareni urin će u početku izazivati b o l . U p r v o m slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte E s m a r h o v o lonče. Istrpite.

V e ć g o d i n u d a n a posle terapije m o j prijatelj n e m a nikakvih recidiva. a k o ne b u d e v e l i k e n u ž d e ( p o t r e b e ) . U p r a v o ta t e h n i k a o m o g u ć a v a da se p o d j e d n a k o i u p o t p u n o s t i ispere c e l o d e b e l o c r e v o . a zatim d o z u smanjujte. ležite na leđa i podignite karlicu. P r e d n o s t urinskih klistira je u t o m e . U p o č e t k u p o t r e b e za n u ž d o m su učestalije i j a č e a z a t i m . A k o pitate koje je v r e m e p o g o d n o i koliko teba da traje klistir d r e v n i lekari savetuju bilo koje v r e m e . Posle toga crevo je . O n o što s e p o t o m s a njim d o g a đ a l o n e o b i č n o g a j e z a d i v i l o . Z a t o s e n e u z n e m i r a v a j t e . GUBITAK APETITA I GLAVOBO­ LJA. što d o v o d i do k o m p l i k a c i j a ) .Pošto ste imeli tečnost. a k o napravile sloj na r a m e n i m a („sarv a n g a s a n u " ) ili z a b a c i t e n o g e iza glave ( „ p l u g " ) . dok ne dođete do prethodnih 100 g r a m a . a najbolje je od z a l a s k a s u n c a d o p r v o g s u m r a k a .M e n i je sa z a h v a l n o š ć u došao 70-godišnji m u š k a r a c ( v i s o k o g v o j n o g obrazovanja) i ispričao da je patio od n a v e d e n i h bolesti. a takođe ( p o s e b n o tople) u j a n u a ­ ru— februaru. Z a t i m lagano ležite na leđa i o k r e n i t e se na d e s n i b o k . — A u t o r j e i s a m patio od njih. ali je efekat bio n i k a k a v . ZATVORI. Z a t i m se m o g u produžiti j e d a n p u t u t o k u 1-2 nedelje. O v a j ciklus p o n o v i t e 2-3 puta u toku g o d i n e . D r u g e neđelje radite ih svaki drugi d a n . Usled o v e radnje tečnost kroz silazni d e o c r e v a p r o d i r e u p o p r e č n o c r e v o . Ranije j e b i o o p e r i s a n . Pridržavajte se tih nijansi j e r su p r o v e r e n e u p r a k s i .Moj bliski poznanik b o l o v a o j e o d o v e bolesti. ali s e p o s l e i z v e s n o g v r e m e n a j a v i o recidiv. Posle prvih 2-3 m i k r o k l i s t i r a sa u k u v a n i m u r i n o m do četvrtine. U s u p r o t n o m . P o n o v i t e ovaj ciklus na isti način kao i p r e t h o d n i (vlastitim u r i n o m ) u istim r o k o v i m a . POLIPI u debelom crevu. koja k o d nekih ljudi j a k o suši sluznicu d e b e l o g c r e v a . P r e m a m o m saznanju m i r n o o d l e ž i t e na leđima ili na d e s n o m boku 5-15 m i n u t a . j o š bolje d e c e ) j e d n o l i t a r s k i klistir . o n e su r e d e . polipi su s p o n t a n o počeli da nestaju. treće — p o s l e d v a dana. K a d a osetite potrebu za n u ž d o m . O t o m e su mi pričali i drugi ljudi. Pri tom m o ž e t e j o š uvlačiti i s t o m a k . j e r s v e s e z b i v a pod n j e g o v o m k o n t r o l o m . što se oni s a m i z a d r ž a v a j u u o r g a n i z m u k o l i k o je p o t r e b n o . GLISTE. HRONIČN1 PAMPROKTITIS.I 5 0 g r a m a ) u k u v a n i m urinom do četvrtine i da na p e r i n e u m u stalno drži oblogu natopljenu tim u r i n o m . Terapiju je p o ž e l j n o sprovoditi posle pražnjenja d e b e l o g c r e v a .j e d n o m n e d e l j n o . a z a t i m s v a k o g d r u g o g d a n a smanjujte d o z u 42 za 100 g r a m a .6 0 s e k u n d i . Šeme sprovodenja urinskih klistira su sledeće: V l a s t i t i m u r i n o m (ili u r i n o m m l a d o g z d r a v o g č o v e k a .n a k o n tri d a n a i p e t e .4 t a k v a klistira. N a k o n 2 nedelje sve je p r o š l o . ostavivši patologiju . P o z n a n i k se seća k a k o su prvi mikroklistiri izazvali j a k o pečenje u p u k o t i n a m a i dubini g n o j n o g čira. A u t o r g a j e p o s a v e t o v a o d a uradi dva p u t a d n e v n o m i k r o k l i s t i r ( 1 0 0 . Operacija i ostalo tečenje nisu bili p o t r e b n i . I s p r o b a o je više vrsta klistira ( i z m e đ u ostalog i sa m l e č n i c o m . četvrte . v e ć u r a d i t e n e k o l i k o klistira sa istom d o z o m .idite u toalet. koji su radili klistire. Usput su iščezli i h r o n i č n i h e m o r o i d i . n e p o v e ć a v a j t e d o z u . P o s l e čitanja moje knjige o urinoterapiji uradio j e 2-3 mikroklistira urinom u k u v a n i m d o četvrtine. . što je d e b e l o crevo čistije. Dalje m o ž e t e raditi 100-150-gramski m i k r o k l i s t i r j e d a n p u t u toku 1-2 nedelje. O d j e d n o m je iz njega izašlo nekoliko k r u p n i h glista u obliku solitera i ugrušci sluzi u obliku m e d u z e . N i k a k a v neprijatan osećaj pri t o m nije uočen. ispraćete i izlečiti s a m o d e o d e b e l o g c r e v a .radite s v a k o d n e v n o u toku nedelje d a n a . o r g a n i z a m zna kada g a treba ispustiti. T a k o ćete dostići dozu o d 500 g r a m a . U međici ( p e r i n e u m u ) f o r m i r a o se gnojni čir veličine p e s n i c e i predstojala je n o v a operacija. U s l e d e ć e m ciklusu kod vas će sve biti n o r m a l n o . P o č n i t e sa 100 g r a m a i k r o z j e d a n d a n ( s v a k o g d r u g o g dana) povećavajte d o z u j o š z a 100 g r a m a . M n o g o je bolje.rasadnik budućih bolesti na n j e g o v o m začetku u š l e p o m crevu. D a j e m o n e k o l i k o očiglednih primera z a p r i m e n u u r i n o v i h klistira. T e č n o s t i z p o p r e č n o g odeljka d e b e l o g c r e v a d o s p e v a u teško d o s t u p n i uzlazni odeljak i dalje u slepi. Sa u k u v a n i m u r i n o m ciklus izgleda o v a k o . U t a k v o m položaju ostanite 3 0 . . A k o s e pojave k o m p l i k a c i j e . Z a t i m m o ž e t e da se p o d i g n e t e i p r o š e t a t e . Ali posle izbacivanja g n o j a iz njih sve se izgubilo. uradite 2 . u d a n e p r o l e ć n e i j e s e n j e r a v n o d n e v n i c e . ili.

produžene menstruacije. o v č j e g e k s k r e m e n t a . bolovi u s l a b i n a m a . mršavljenje. j a b u k o v i m s i r ć e t o m 4 . prestalo je izlučivanje sluzi iz n o s n e duplje. Z a t i m odležati.p r o t i v z a t v o r a . Z b o g toga se p r e p o r u č u j e g o j a z n i m ljudima. O v a s m e s a p o m a ž e u slučajevima kao i p r v a . . T a k v i klistiri p o s e b n o p o m a ž u z i m i kada je h l a d n o i s u h o v r e m e . apetit s e v r a t i o . A k o imate takve ili s l i č n e s i m p t o m e . sa d o d a t k o m 1/2 k a f e n e kaŠičice ili j e d n e s u p e n e k a š i k e j a k o g e k s t r a k t a p e l i n a ili 1/2 kafene kašike s o k a od b e l o g luka. koja je u o r g a n i z m u izazvala s u v o ć u i h l a d n o ć u . Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri m o g u povećati količinu sluzi u n j i h o v o m o r g a n i z m u . z n a t n o se p o v e ć a l a osetljivost za v r e m e p o l n o g akta i u o p š t e pojačala se polna funkcija. s a k r u m u ( k r s t i m a ) . naročito z a v r e m e h l a d n o g . stvaranja g a s o v a ( n o r m a l i z u j e se i mikroflora). Po pravilu. p o m o ć u špricaljke. zatvori ili ovčiji e k s k r e m e n t . S u v o ć a i t v r d o ć a neutrališu se v l a g o m m l e k a i o m e k š a v a j u m a s l a c e m . A l i . Vi m o ž e t e isprobati n e k o l i k o s m e s a za klistir i izabrati n a j p o g o d n i j u za s e b e . 45 . g u b i t a k s n a g e . Slični s i m p t o m i javljaju se kod o s o b a nežne telesne g r a d e sa s u v o m . s u v o g d o b a 44 g o d i n e . isušivanja i dehidracije o r g a ­ nizma. Ipak. O izlečenju od z a t v o r a i glista autoru su pričali i drugi ljudi. koji imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i n o g e ) . o d n o s n o a l e v e p a p r i k e . i š č e z a o je h r o n i č n i kolitis. Slični klistiri m o g u se poboljšati a k o se koristi z a g r e j a n a d o 3 8 . g u b i t a k s e m e n a . Ovi klistiri p o s e b n o se p r e p o r u č u j u o s o b a m a čiji je o r g a n i z a m sklon dehidraciji. pretopljeni m a s l a c (20 g r a m a ) . iz r a v n o t e ž e je izašao životni princip vetar . p l u s prstohvat đ u m b i r a ili bibera. l i m u n s k o m k i s e l i n o m (1 kafena kašičica kiseline na 2 litra v o d e ) . uneti u anus. OSLOBAĐANJE OD SLUZI U PRE DEL U STOMAKA. laka i u vidu k o b a s i c e . nestala j e glavobolja o d koje j e bolesnik p a t i o više godina. primenjujte s l e d e ć e mikroklistire s v a k o d n e v n o ili s v a k o g d r u g o g dana da biste se p o s t e p e n o oslobodili tih m u k a . ali je i o v o d o v o l j n o . da bi s m o se uverili u efikasnost sličnih klistira. postupajući p r e m a uputstvu k a o sa o b i č n i m u r i n o m .p r o r a d i l o s a m o . s u v o ć a i perutanje k o ž e . upija se i neutralise. koja je bila u mleku i d o p u n s k i se pojavila pri n j e n o m kiseljenju. sa d o d a t k o m Vi k a f e n e k a š i k e ( 5 . z i m o grožljivost. To su potvrdili i moji s l e d b e n i c i .t o p l o t o m . a k o v a m oni iz bilo kojih razloga ne odgovaraju . Četvrta smesa: o s n o v a k a o kod prve s m e s e .6 % (2-3 s u p e n e k a š i k e n a 2 litra v o d e ) i t a k o dalje. N a v e š ć e m o j o š neke interesantne i korisne vrste klistira koje preporučuju A j u v e r d a i Č ž u d .1 0 g r a m a ) kuhinjske soli. pa ih zato treba primenjivati o b a z r i v o . P r i m e r a b l a g o t v o r n o g dejstva m i n s k i h klistira ima j o š ( p o s e b n o je efikasan za lečenje ž e n s k i h bolesti). N e s t a l o je p r e t h e m a t o m s k o stanje (oštri bolovi u p r e p o n a m a pri n a g l o m p o d i z a n j u težine od 10 do 20 k i l o g r a m a sa p o d a ) .O o v o m e s e autor uverio e k s p e r i m e n t o m n a s a m o m sebi. a primenili su ih i drugi ljudi. tj. Druga smesa: o s n o v a je k a o kod p r v e s m e s e ( m l e k o i pretopljeni m a s l a c ) . S v e zagrejati da bi se m a s l a c r a s t o p i o i t o p l o . T o pojačava dejstvo p r v e smese. Klistiri se rade na sledeći način: u 100 g r a m a o b i č n o g m l e k a dodati 20 g r a m a istopljenog maslaca. posle 2-3 takva m i k r o k l i s t i r a s t o l i c a postaje m e k a . A u t o r ih je isprobao na s e b i . Spoljni s i m p t o m i dehidracije i hlađenja o r g a n i z m a ( p r e m a ajuverdi. m a n j e d e l o t v o r n e klistire: sa k u h i n j s k o m solju. p r e p o n sko-slabinskim zglobovima (kukovima).m o ž e t e koristiti d r u g e .4 0 stepeni otopljena ( o d m r z n u t a ) . dalje ispovesti i kazivanja nećemo navoditi. O v o v e o m a d o b r o p o m a ž e kod ž u č n i h poremećaja.d o š a V a t a ) j e s u : p r e k o m e r n o stvaranje g a s o v a . n a m a gnetisana voda. o r g a n i z a m z a d r ž a v a ovaj sastav o n o l i k o k o l i k o m u j e p o t r e b n o . p e r u t a j u ć o m k o ž o m k o j i m a j e uvek h l a d n o . Po pravilu. O v u terapiju p o ž e l j n o je primenjivati pri zalasku sunca. K a o rezultat o v e terapije s u p s t a n c a (koja se nalazi na k v a n t n o m n i v o u ) .š i . a h l a d n o ć a . Treća smesa: o s n o v a k a o k o d p r v e . ali d o p u n s k i neutralise sluz u o r g a n i z m u . Prva smesa: m l e k o (100 g r a m a ) .

Priprema Zagrejati v o d u d o t e m p e r a t u r e tela. posoliti j e p r e m a p r o r a č u n u 5-6 g r a m a n a litar. Posle tog p r v o g pražnjenja treba p o n o v o ispiti čašu v o d e . O d m a h uradite p r o p i s a n e pokrete. ne pijući više v o d u . P o š t o ste očistili debelo c r e v o . Vi ćete ići u toalet j o š n e k o l i k o puta. P r o d u ž i t e sa n a i z m e n i č n i m ispijanjem čaše v o d e i p o k r e t i m a d o k ne popijete svih 6 čaša v o d e . ne izazivajući gađenje ili povraćanje. V o d a . j e r b e z p r i m e s e soli o n a b i s e a p s o r b o v a l a p o s r e d s t v o m o s m o z e k r o z s l u z o k o ž u i z a t i m izlučivala u vidu m o k r a ć e . a z a t i m i tečne. Pogodan monwnat N a j p o g o d n i j i m o m e n a t je ujutru na gladan s t o m a k .d e b e l o m crevu je o b i m a n .6 0 minuta. 47 . m o ž e t e j e d a n p u t u 2-3 nedelje ili j e d a n p u t t r o m e s e č n o primenjivati idealni m e t o d za ispiranje C E L O G trakta za varenje h r a n e . prolazi k r o z želudac.D h o u t i p o s l e Š a n k P r a k š a l a n e (slika 8). Č i m sifon b u d e z a d e j s t v o v a n . A k o j e voda odviše slana. Ispijte čašu i uradite seriju pokreta. traje j e d a n čas do čas i p o . koji s e m o ž e lako sprečiti. a z a t i m se vratiti u toalet.3. T a d a treba ići u toalet. s v a k a na svoj način dejstvuju na o r g a n i z a m . na izlazu. retko kad više. A k o n e m a o č e k i v a n o g rezultata. Z a t o p r o b a j t e . prostim tokom. Posle p r v e porcije n e č i s t o ć a . V e ž b a traje d o k ne p o č n e d a izlazi v o d a iste p r o z r a č n o s t i . C e l o ispiranje. N e k i osetljivi ljudi p o d l o ž n i su tom s l a b o m nadražaju. a ne k r o z zadnji p r o l a z ( č m a r ) . a p r e m a stepenu usvajanja 4 5 . P r e m a t o m e . k a o što p o k a z u j e p r a k s a . a z a t i m m o ž e t e popiti 3 č a š e n e s l a n e v o d e i uraditi V a m a n a . 46 3. a zatim. S v e te pojedinosti. P o s t u p a k za p r o l a z a k v o d e kroz kanal za varenje hrane. Prva vežba Polazni p o l o ž a j : stojeći. m e k š e . treba da p r e k i n e t e terapiju. d l a n o v e okrenite n a g o r e . to jest k a d a voda b u d e d o v o l j n o čista. Popijte čašu slane v o d e . koje se vrši o b i č n i m s r e d s t v i m a (kruška ili po J o k e r u ) . J e d a n savet: Posle s v a k e p o s e t e toaletu i u p o t r e b e o b i č n o g t o a l e t n o g p a p i r a t o p l o m v o d o m oprati č m a r . V o d a mora biti z a s o l j e n a . Šank Prakšalana Šank P r a k š a l a n a ili Varisara označava „postupak š k o l j k e " . 2 . koja i m a formu e k s k r e m e n t a . treba zadejstvovati e v a k u a c i j u p o s r e d s t v o m ispiranja ( p o l a litre v o d e ) . Produžiti tako n a i z m e n i č n o : piti v o d u . nastaviti kretanje. raditi v e ž b e i ići u toalet.Š a n k P r a k š a l a n u . m o ž e t e smanjiti k o n c e n t r a c i j u soli da bi v o d a postala prihvatljiva za v a s . 3. d e l o k r u g z a stvaralački pristup v l a s t i t o m z d r a v l j u . p r e m a v a š e m mišljenju. To će iskljičiti sifon i u p o t p u n o s t i isprazniti ž e l u d a c . to jest č i m k r e n e prvi e k s k r e m e n t . prepletite prste r u k u . dišite n o r m a l n o . P r e m a tradiciji j o g i s t i u v e k vežbaju V a m a n a . treba p o n o v i t i k r e t a n j e . Za v r e m e tih p o k r e t a v o d a će p o l a k o prolaziti u c r e v o . k r o z c e l o c r e v o sve do izlaza iz njega. U z a v i s n o s t i od z a g a đ e n o s t i creva biće p o t r e b n o od 10 do 14 č a š a . kao s t o j e ušla. K a d a b u d e t e zadovoljni r e z u l t a t o m .K a o z a m e n a m l e k u ili n j e g o v o m razblaživaču (50 g r a m a p r e m a 50 g r a m a ) m o ž e se koristili oclvar od m e s a (naročito o v č j e g ) ili kostiju. osušiti ga i n a m a z a t i z e j t i n o m ( u l j e m ) .D h o u t i (stavite d v a prsta u usta da biste izazvali povraćanje). birajte najbolje za s e b e i ozdravljajte. zato što v o d a prolazi kroz kanal za varenje hrane kao k r o z p r a z n u školjku. dostupnim svim smrtnicima. dok v o d a ne p o č n e da izlazi čista k a o s t o j e uneta u o r g a n i z a m . s t o j e m n o g o m a n j e n e g o s t o j e k o n c e n t r a c i j a soli u krvnoj plazmi (mala s u p e n a k a š i k a z a r a v n j e n a na litar v o d e ) . z a t i m se vratiti u toalet i svaki put će doći do e v a k u a c i j e . A k o do toga ne d o đ e o d m a h ili u roku od 5 m i n u t a . O b i č n o d o p r v e e v a k u a c i j e dolazi skoro o d m a h . da bi se sprečilo nadraživanje od soli. smanjuju s l u z ili ž u č . s m e k š a v a j u g a .k o r e n u o r g a n i z m a . ostalo sledi automatski. rastavite stopala približno na 30 c e n t i m e t a r a . 1. slede d r u g e . D o b r o ispravite leda. p r o g u t a n a kroz usta.

Ne p o k r e ć u ć i gornji deo trupa, naklonite se na d e s n u s t r a n u , ne z a d r ž a v a j u ć i se u krajnjem položaju ispravite se i o d m a h se n a k l o n i t e na desnu stranu. Ponoviti to dvostriLko k r e t a n j e 4 p u t a , to j e s t n a p r a v i t e 8 n a k l o n a , n a i z m e n i č n o ulevo i u d e s n o , što će v a m u krajnjem slučaju oduzeti oko deset s e k u n d i . Ti pokreti otvaraju ulaz ž e l u c a i pri s v a k o m pokretu ( n a k l o n u ) d e o v o d e prodire u 12-palačno crevo iz ž e l u c a . Na slici 9 p r i k a z a n a su ventili-vratanca, koja treba otvarati p o m o ć u i z v e d e n i h pokreta. Druga vežba O v a v e ž b a p r i m o r a v a vodu d a s e kreće p r e m a t a n k o m crevu. Polazni položaj je isti, tj. stojeći sa rastavljenim s t o p a l i m a . I s p r a v i t e d e s n u ruku h o r i z o n t a l n o i savijte levu ruku tako da kažiprst i veliki prst dodiruju d e s n u ključnu kost. Z a t i m o k r e n i t e t r u p , usmeravajući ispruženu ruku u n a z a d što j e m o g u ć e dalje. Gledajte u v r h o v e prstiju. Ne zaustavljajući se na kraju okretaja, vratite se o d m a h u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu. O v o d v o s t r u k o kretanje treba ponoviti 4 p u t a . V e ž b a treba da traje 10 s e k u n d i . 49

Veću vežbu V o d a p r o d u ž a v a da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj v e ž b i : izvedite varijantu „ K o b r a " , s tim što s a m o palci n o g u i dlanovi dodiruju pod. S h o d n o t o m e , k u k o v i ostaju iznad z e m l j e . S t o p a l a su raširena približno za 30 c e n t i m e t a r a ( s t o j e v e o m a v a ž n o z a p a m t i t i ) . K a d a ste zauzeli p o l o ž a j , o k r e n i t e g l a v u i trup dok ne ugledate suprotnu petu (tj. a k o se o k r e ć e t e u d e s n o treba da gledate u levu p e t u ) . Ne z a d r ž a v a j u ć i se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto uradite na drugu stranu. P o n o v i t e 4 puta po dva pokreta. V r e m e za v e ž b u j e 10-15 s e k u n d i . Četvrtu vežbu V o d u , koja j e d o s p e l a d o kraja t a n k o g creva, treba provesti k r o z d e b e l o c r e v o p o s r e d s t v o m četvrtog i p o s l e đ n j e g p o k r e t a . On je najsloženiji iz cele serije pokreta, iako d o s t u p a n s v a k o m e , izuzev o s o b a m a k o j e pate od oboljenja k o l e n a ili m e n i s k u s a . Ti ljudi m o g u pribeći niže opisanoj varijanti. Početni p o l o ž a j : A) č u č n i t e , sa s t o p a l i m a rastavljenim približno 30 c e n t i m e t a r a , pri č e m u se pete postavljaju sa spoljašnje strane k u k o v a , a ne p o d stražnjicom. S a k e položite na k o l e n a , koja su rastavljena približno 30 centimetara: B) o k r e n i t e trup i postavite levo k o l e n o na p o d ispred s u p r o t n o g stopala. D l a n o v i m a gurajte n a i z m e n i č n o desni kuk p r e m a l e v o m b o k u i levi kuk p r e m a d e s n o m boku tako da p r i g n j e č e p o l o v i n u s t o m a k a i pritisnu d e b e l o c r e v o . Gledajte iza s e b e da bi se p o j a č a o zaokret trupa i izvršio pritisak na stomak. Za v r e m e p r e t h o d n i h vežbi bilo je b e z n a č a j n o da li p r v o početi na d e s n u stranu ili na levu stranu. Za ovu v e ž b u p r e p o r u č l j i v o je pritiskati prvo desnu stranu s t o m a k a . K a o i s v e p r e t h o d n e v e ž b e i o v e v e ž b e treba uraditi 4 puta u trajanju od 15 sekundi. Varijanta četvrte vežbe Za o v u v e ž b u u z i m a se početni položaj od A r đ h a M a l s i e n đ r a s a n a (savijena p o z a ) . Pri t o m e , s t o p a l o j e j e d n o s t a v n o

pripijeno uz unutrašnju stranu k u k a i ne prolazi na drugu stranu. R a m e j e z a o k r e n u t o što j e m o g u ć e bliže savijenom k o l e n u , a trup je b l a g o povijen u n a z a d . R u k e se oslanjaju na savijeno k o l e n o , koje služi k a o p o l u g a za zaokretanje k i č m e i pritiskanje k u k a p r e m a donjem delu s t o m a k a . Mogući neuspesi A k o p o s l e 4 ispijene č a š e , na p r i m e r , osećate da sadržaj ž e l u c a ne prolazi n o r m a l n o u creva i da je nastao osećaj p r e p u n j e n o s t i , koji izaziva m u č n i n u , znači da se „ventil i z m e đ u ž e l u c a i 12-palačnog creva nije otvorio k a o što bi t r e b a l o . P o n o v o uradite 2 ili 3 puta seriju v e ž b i , ne pijući više v o d u . N e s t a n a k m u č n i n e p o k a z a ć e d a j e prolaz otvoren. Č i m j e sifon z a d e j s t v o v a n , n e m a t e š k o ć a i vi m o ž e t e produžiti p r o c e s . K o d nekih o s o b a m o ž e se dogoditi da prepreka od g a s o v a iz p r o d u k a t a vrenja s p r e č a v a da se sifon zadejstvuje. U t o m slučaju d o v o l j n o je r u k a m a pritisnuti s t o m a k ili uraditi S a r v a n g a s a n u (stoj na r a m e n i m a ) zajedno sa 4 ostale v e ž b e . U n a j n e p o v o l j n i j e m slučaju, tj. kada se v o d a u potpunosti z a d r ž a v a u ž e l u c u , preostaju v a m dva rešenja: izazvati p o v r a ć a n j e , zagolicavši o s n o v u j e z i k a sa dva prsta d e s n e ruke da bi se n a d r a ž i o refleks p o v r a ć a n j a . Do olakšanja će doći r a d i k a l n o i istog trenutka. Ili ništa ne raditi. V o d a će se evakuisati s a m a od s e b e u vidu m o k r a ć e . Posle o v e v e ž b e treba se o d m o r i t i i izbegavati g l a d o v a n j e . Prvo uzimanje obroka Posle Š a n k P r a k š a l a n e o b a v e z n o s e treba pridržavati s l e d e ć i h u p u t s t a v a : ne jesti ranije od 30 m i n u t a posle vežbi ni kasnije o d j e d n o g časa p o s l e z a v r š e t k a vežbi. A p s o l u t n o s e Z A B R A N J U J E da se probavili trakt ostavi b e z hrane više od j e d n o g časa p o s l e v e ž b e . PRVO JELO biće od k u v a n o g pirinča (ali ne iz c e l o g pirinča čija bi ljuska n a d r a ž i v a l a s l u z o k o ž u c r e v a ) , k u v a n o g na v o d i i čak p r e k u v a n o g , tj. z r n a treba da se tope u ustima. Pirinač m o ž e biti pripremljen sa blago z a s o l j e n i m paradajz s o s o m , ali b e z b i b e r a kao prilog. Pirinču se m o ž e dodati d o b r o p r o k u v a n a 51

levica ili m r k v a . Z a j e d n o sa (im j e l o m treba pojesti 40 g r a m a m a s l a c a . M o ž e t e ga p o m e š a t i sa pirinčom ili pojesti k a š i č i c o m . Pirinač se m o ž e z a m e n i t i s k u v a n o m p š e n i c o m , o v s e m itd. Napomena Pirinač se ne srne b i v a t i na mleku. U toku 24 časa, p o s l e v e ž b i , z a b r a n j e n o je piti m l e k o ili kelir. O s i m toga, u toku tih 24 časa z a b r a n j e n a su kisela jela i napici (to je j e d a n od u z r o k a z a b r a n e kefira), v o ć e i s v e ž e povrće. Hleb se dozvoljava za vreme drugog jela posle vežbi. Z a v r e m e d r u g o g j e l a pio s a m s o k o d m r k v e ili j a b u k e s a s o k o m od c v e k l e (u o d n o s u 1:4 ili 1:5), j e o s a m salatu i o s e ć a o s a m se normalno. Prema tome, odnosite se prema ovim preporukama s t v a r a l a č k i . N a k o n 24 časa m o ž e t e se vratiti u o b i č a j e n o m r e ž i m u ishrane, izbegavajući, ipak, svaku p r e k o m e r n o s t i m e s o . Piće A p s o r b o v a n j e slane v o d e , p o s r e d s t v o m v i s o k e o s m o z n e a k t i v n o s t i , p r i v u ć i će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu. Na taj način, tečni d e o k i v i protiče u s m e r u , s u p r o t n o m o b i č n o m usisavanju, p r o č i š ć a v a j u ć i , pri t o m e , M I K R O D L A Č I C E t a n k o g i d e b e l o g creva. U p r a v o ovaj p o d a t a k čini u n i k a t n o m S a n k P r a k š a l a n u . Ne poznajem n i j e d n o čišćenje, koje bi lako d o b r o očistilo naše m i k r o d l a č i c e (glikokaliks) k a o n a v e d e n i u n i v e r z a l n i p o r o z n i katalizator od čije efikasnosti, u g l a v n o m , z a v i s i i naša ishrana. U vezi sa tim kod vas će se javljati prirodni osećaj ž e d i . Ne uzimajte n i k a k v u tečnost, čak ni čistu v o d u , p r e p r v o g j e l a , z a t o što ćete produžiti da " h r a n i t e ' sifon, tj. da idete u toalet. Za v r e m e p r v o g j e l a i p o s l e njega m o ž e t e piti vodu ili b l a g e e k s t r a k t e ( o d v a r e ) , ili k a o što s a m ja činio - s v e ž e i s c e d e n e sokove. To što će se e k s k r e m e n t pojaviti tek kroz 24 ili 30 č a s o v a , n i k o g a n e ć e z a č u d i t i . E k s k r e m e n t će biti zlatast, žut i b e z m i r i s a , k a o kod dojenčeta. L i c a , koja pate od z a t v o r a , mogu raditi Šank P r a k š a l a n u s v a k e n e d e l j e , ali s a m o sa 6 čaša v o d e . U tom slučaju ceo ciklus s e s p r o v o d i p r i b l i ž n o z a oko 3 0 minuta. T o j e najbolje 52

p r e v a s p i t a v a n j e creva. Pri t o m e se ne rastežu zidovi d e b e l o g creva.* Povoljni uticaji P o r e d toga što ćete očistiti ceo p r o b a v n i k a n a l , osetićete i d r u g e p o v o l j n e efekte: s v e ž e disanje, d o b a r san, n e s t a n a k ospi sa lica i tela. A k o se b u d e t e hranili p r e m a opisu d a t o m u daljem t e k s t u , i š č e z n u ć e telesni mirisi. Pri t o m e se tonizuje ( o k r e ­ pi j uje) j e t r a - što se p r i m e ć u j e p r e m a boji prvih e k s k r e m e n t n i h pražnjenja - i d r u g e ž l e z d e , p o v e z a n e sa p r o b a v n i m t r a k t o m , posebno pankreas. Slučajeve slabije izraženoj^ dijabetesa sa u s p e h o m su lečili lekari Lonavli (prirodnjaci S M ) s p r o v o d e n j e m Š a n k P r a k š a l a n e s v a k o g trećeg dana u toku 2 m e s e c a . O v a terapija p r o p r a ć e n a je o d g o v a r a j u ć i m r e ž i m o m ishrane itd. Po svoj prilici, L a n g e r h a n s o v a o s t r v c a , r a z m e š t e n a u p a n k r e a s u , luče više insulina p o d uticajem opšte stimulacije te ž l e z d e . Č i š ć e n j e p r o b a v n o g trakta povlači z a s o b o m p r a v i l n u asimilaciju hrane i, s h o d n o t o m e , p r i m o r a v a na gojenje m r š a v e , a na m r š a v l j e n j e o n e k o j i m a je p o t r e b n o da izgube težinu. Kontraindikacije K o n t r a i n d i k a c i j e su m a l o b r o j n e . O s o b e k o j e pate od čira na ž e l u c u treba, to se p o d r a z u m e v a , da se uzdrže od P r a k š a l a n e i p r v o da se izleče od svoje bolesti. Isto se odnosi i na ljude koji pate o d j a k o g oštećenja p r o b a v n o g trakta, dizenterije, p r o l i v a , j a k o g kolitisa (kod h r o n i č n o g kolitisa bolesnik m o ž e imati o l a k š a n j e od te v e ž b e , koja se praktikuje v a n k r i z n o g p e r i o d a ) , j a k o g apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja k a o što su t u b e r k u l o z a c r e v a i rak. O v e v e ž b e su efikasne u z a v r š n o m lečenju o k s i u r o z e (belih glista). U stvari k a d a se e v a k u i š e čitav sadržaj creva, tada se gliste ( h e l m i n t i ) zajedno sa j a j a š c i m a izlučuju napolje. A l i , d l a č i c e s u tako m n o g o b r o j n e d a p o n e k o jajašce uvek m o ž e d a u makne.
* Klistir može da bude štetan ako ga voda koja brzo dospeva u debelo crevo j a k o rasteže, izazivajući bol. Da do toga ne bi došlo postepeno uvodite vodu, stiskajući cevčicu (trubicu) prstima.

53

Šank P r a k š a l a n a - rečju - izvrsna stvar. U v e r i o s a m se u to ličnim e k s p e r i m e n t o m . J e d i n o što m o g u d a d o d a m o s n o v n o m tekstu, j e s t e : da biste Šank P r a k š a l a n u što b r ž e uvežbali u p o č e t k u je praktikujte j e d a n p u t u dve nedelje. 3.4. Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol B r e g izmislio j e e f i k a s n o s r e d s t v o z a u s p o s t a v l j a n j e čistoće d e b e l o g creva - g l a d o v a n j e . A k o gladujete j e d a n p u t n e d e l j n o u toku 2 4 - 3 6 č a s o v a p o m o ć i ćete o r g a n i z m u da dobije d o p u n s k u energiju, koja se ranije g u b i l a p r e r a d o m i a s i m i l a c i j o m h r a n e , a sada se koristi za d r u g e p o t r e b e o r g a n i z m a . Za to v r e m e se e k s k r e m e n t n i k a m e n č i ć i d o n e k l e „ o t k i s e l j a v a j u " o d z i d o v a creva. P r v o j e l o p o s l e tog u z d r ž a v a n j a - s v e z a salata od m r k v e i k u p u s a b e z d o d a t a k a (začina) i m a s l a služi k a o svojevrsna m e t l a , koja guli i izbacuje „ t a l o g " n a p o l j e . Sličnu salatu izmislio je i naš V . S . M i h a j l o v . 3 . 5 . O b n o v a ćelija i n e r a v a d e b e l o g c r e v a Preći ć e m o na o b n o v u z i d o v a i n e r a v a d e b e l o g creva. Šta p o v o d o m toga k a ž e d o k t o r V o k e r : „Na osnovu eksperimenata mi smo ustanovili, da debelo c r e v o ni u k o m slučaju ne m o ž e da se razvija i radi n o r m a l n o , a k o s e č o v e k hrani s a m o k u v a n o m ili p r e r a đ e n o m h r a n o m . Z a t o j e s k o r o n e m o g u ć e naći č o v e k a kod k o j e g j e d e b e l o c r e v o i d e a l n o z d r a v o . A k o s e osećate loše, treba p r e s v e g a d a s p r o v e d e t e seriju ispiranja d e b e l o g creva klistirom. Posle toga svezi s o k o v i o d p o v r ć a o m o g u ć i ć e p r o c e s r e g e n e r a c i j e . U s t a n o v l j e n o je d a j e najbolja ishrana s m e s a s o k o v a š a r g a r e p e i spanaća. R e c e p t e z a s o k o v e uzeo s a m i z knjige Svezi s o k o v i o d p o v r ć a . K o l i č i n a s o k o v a data j e u u n c a m a . U n c a j e j e d n a k a 28,3 grama. P r e m a t o m e , najbolji sok z a d e b e l o c r e v o j e m r k v a ( š a r g a r e p a ) - 10, s p a n a ć - 6 unci; nešto slabija s m e s a : m r k v a 10, c v e k l a - 3, k r a s t a v a c - 3 unce; i ako p a k n e m a u o p š t e n i č e g a tada pijte sok od m r k v e , najmanje pola litra s v a k o d n e v n o . 54

M o t o r i k a d e b e l o g c r e v a se normalizuje i p o b o l j š a v a u k l j u č i v a n j e m u ishranu dovoljne količine p r o d u k a t a (na­ m i r n i c a ) , b o g a t i h hranljivim v l a k n i m a - p o v r ć a i v o ć a , čistih n e o b r a đ e n i h p r e k r u p a . T a h r a n a , p o r e d o s t a l o g , ima dejstvo m r š a v l j e n j a zahvaljujući t o m e što stvara veliku m a s u u d e b e l o m c r e v u koja pojačava m o t o r n u funkciju d e b e l o g creva. V l a k n a s t o v e z i v n o tkivo v e o m a dobro apsorbuje ž u č , koja n a d r a ž u j u ć e utiče na z i d o v e d e b e l o g creva i t i m e s t i m u l i š e m o t o r i k u , što t a k o d e pospešuje n o r m a l n o pražnjenje. Od v o ć a izrazito j a k o dejstvo na peristaltiku imaju: s u v e s m o k v e , šljive, g r o ž đ e , suvo v o ć e . U c r e v i m a ono j a k o n a b u b r i , u v e ć a v a se po o b i m u i težini. O d p o v r ć a v e o m a j a k o dejstvo slabljenja imaju: m r k v a , c v e k l a i salate od s v e ž e g k u p u s a . Beli k u p u s u g l a v i c a m a i m a m n o g o v l a k n a s t o g v e z i v n o g tkiva i koristan j e ( m o ž e s e iskoristiti) k o d z a t v o r a . Ali k o d kolitisa o n s e n e p r e p o r u č u j e p o š t o j e t o v e z i v n o v l a k n a s t o tkivo grubo. Osim navedenih, veoma „jakih" produkata preporučuju se i d r u g i : l u b e n i c e , dinje, m e d , z e j t i n (ulje), crni h l e b . V e o m a j e k o r i s n o uzimati s v e ž e i s c e đ e n e s o k o v e o d povrća i voća - 300-500 grama, pored navedenih. Isklijala p š e n i c a odlično deluje na stolicu i reguliše c e o ž e l u d a č n o - c r e v n i trakt. N e k i ljudi pri uzimanju veće količine p o v r ć a i v o ć a počinju da se ž a l e na n a d u v e n o s t s t o m a k a , k a o i na stvaranje i izbacivanje gasova. G a s o v e najviše stvaraju: grašak, p a s u l j , luk, k u p u s , c v e k l a , ali o n i i p o t p o m a ž u pražnjenje creva. U m a n j e m s t e p e n u g a s o v e stvaraju: k r o m p i r , k r a s t a v c i , m r k v a , gljive, skoro s v e j a g o d e i v o ć e , a t a k o d e i crni hleb i m l e k o . S t v a r a n j e g a s o v a u c r e v i m a objašnjava se t i m e što ž i v o t n o v a ž n i aktivni e l e m e n t i , koje s a d r ž e p o v r ć e i v o ć e , n a r o č i t o s u m p o r i h l o r , razlazu h e m i j s k o m reakcijom p r o d u k t e truljenja, „ t a l o g " u c r e v i m a . P o s e b n o je cenjen sok od s v e ž e g k u p u s a , sa v e l i k o m k o n c e n t r a c i j o m s u m p o r a i hlora, koji p r o č i š ć a v a s l u z o k o ž u ž e l u c a i creva. N u d i m o j o š j e d a n test p o m o ć u kojeg m o ž e t e utvrditi s t e p e n z a g a đ e n o s t i z i d o v a d e b e l o g c r e v a i uopšte t o k s i č n o g 55

što je v e o m a v a ž n o k o d o b o l e l o g č m a r a . n u ž d a ima veliki uticaj baš u tom m o m e n t u . U tome nam pomaže joga. V e ž b e koje d a j u z d r a v l j e . P r i m e n a o v a četiri m o m e n t a u različitim k o m b i n a c i j a m a i n a r o č i t o objedinjeno p o m o ć i ć e p r i r o d n o regulisanje p o t r e b e z a s t o l i c o m . R o m o l o M a n t o v a n i ne savetuje da s e b e d o v o d i t e do osećaja „ n u ž d e " . s n a g u . d a t o b u d e akt volje. K o d izražene naduvenosti s t o m a k a mogu s e primenjivati s m e s e za izbacivanje g a s o v a . d o n e k l e slabeći stolicu. Pri vežbanju k o l e n a n a i z m e n i č n o 57 . sa r u k a m a pod stražnjicu. Kako kaže doktor Voker. 1. postoje oslabljena i „ t v r d o g l a v a " d e b e l a c r e v a koja je p o ž e l j n o d o p u n s k i razraditi k o m p l e k s o m fizičkih v e ž b i . g r a š k a sa h l e b o m . kada su k u k o v i uz s t o m a k i p o m a ž u m i š i ć i m a trbušnih z i d o v a . On t a k o d e u p o z o r a v a da dodavanje soli u k u p u s ili njegov sok uništava v i e d n o s t i o v o m p o v r ć u . N a u p o t r e b u s o k a o d s v e ž e g kupusa treba s e privikavati p o s t e p e n o . 6 . p o š t o je s a m a njena kiselost izlučuje iz o r g a n i z m a . pritiskajući na d e b e l o c r e v o . a tečnosti i s o k o v i piju p r e j e l a . 300 grama svežeg soka od kupusa d n e v n o m o ž e v a m dati dovoljnu količinu ž i v e o r g a n s k e h r a n e . pri č e m u se dijafragma spušta i organi trbušne d u p l j e . A k o v a m j e sluznica c r e v a n o r m a l n a . se javlja pri nepravilnoj k o m b i n a c i j i p r o d u k a t a . p o t r e b n o j e m a n j e n a p o r a za pražnjenje creva. položaj) pri pražnjenju creva. Za n o r m a l i z a c i j u stolice p o m o ć i će v a m i d r u g a sredstva. B i o r i t a m d e b e l o g creva je od 7 do 9 č a s o v a ujutru p r e m a l o k a l n o m v r e m e n u . „ P o z a orla" o m o g u ć a v a trenutni akt defekacije u toku 5-7 minuta. o n a se ne m o ž e u njima razlagati. lako upravljajućim i z n a t n o manje nečistim. I p a k . posle sveže sirove salate. p r e m a tvrđenju S v a m e . n a i z m e n i č n o savijajući n o g e i radite p o k r e t e „ v o ž n j e b i c i k l a " . 3 . Pri t o m . d u g život i č i n e l j u d e s r e ć n i m (slika 10) 1. sa s o k o m od m r k v e . na primer. A k o biljna h r a n a izaziva vrenje u c r e v i m a . o m o g u ć a v a j u d a s e z a s a m o n e k o l i k o d a n a p o s t i g n e s a v r š e n o zdravlje. j e r . O b i č n o su to dva položaja: sedeći na WC šolji i čučeći položaj — „ p o z a orla". n a r a v n o . V e o m a v a ž a n značaj ima poza (stav. 3 . O t u d a . p o t p o m a ž u njegovo pražnjenje. Od detinjstva treba učiti dete t a k v o m aktu. n e ć e biti „ t a l o g a " . Postoji o d r e đ e n a analogija i z m e đ u refleksa p o k r e t a m o k r a ć n o g m e h u r a i p o k r e t a spoljašnjeg c r e v a . pasulja sa m e s o m itd. To je trenutni akt defekacije. 4. o m o g u ć i ć e d a s e n j o m e m o ž e upravljati. To su dva časa najvećih aktivnosti d e b e l o g c r e v a u toku dana. p o l a . 56 koristeći s e o p i s a n i m m e h a n i z m i m a . P o d i g n i t e g l a v u . a t a k o đ e i za profilaktiku. N a v o d i m o seriju vežbi j o g i s t e S v a m e Š i v a n a n d e . koju v a m neće dati ni 50 kg k u v a n o g ili k o n z e r v i r a n o g k u p u s a . U „pozi o r l a ' . Poželjno je da se navedeni produkti „koji stvaraju g a s o v e " j e d u o d v o j e n o . Utthita širša ekapada čakrasana L e ž i t e na leda.p o l a . Jogist S v a m i S i v a n a n d a savetuje: treba udisati svež jutarnji v a z d u h koji p o d s t i č e e v a k u a c i j u . T o ć e . T o ima s t i m u l i š u c e dejstvo i b r z o čisti c r e v a p r i r o d n i m p u t e m .stanja c e l o g ž e l u d a č n o . a z a t i m p o s t e p e n o smanjujte d e o s o k a od m r k v e . Stvaranje g a s o v a . t a k o d e . a n e s t a ć e i g a s o v i . A k o se posle p o p i j e n o g s o k a od k u p u s a stvara veća količina g a s o v a ili se osećaju d r u g e n e u g o d n o s t i . a so je inače u v e ć i m k o l i ­ č i n a m a štetna. O n savetuje d a s e o v e v e ž b e r a d e s v a k o d n e v n o 5-10 m i n u t a .ekstrakti ( o d v a r i ) od c v e t o v a k a m i l i c e i s e m e n a mirodije. U p o č e t k u ga pijte p o m e š a n o g . to ukazuje na prisustvo z a g a đ e n o s t i d e b e l o g creva. učiniti v a š e d e b e l o crevo „ s v e s n i m " . već da izazivate nuždu s n a g o m volje. Isključuje se s u v i š n o n a p i n j a n j e . ili ih ispružite d u ž tela.c r e v n o g trakta. P o t r e b u z a s t o l i c o m m n o g o j e lakše izazvati k o d s e b e z a v r e m e i z m o k r a v a n j a . A k t defekacije treba vršiti posle d u b o k o g udisanja (udisaja). 2. o s n o v n a (glavna) masa e k s k r e m e n t n o g sadržaja izlazi pri p r v o m napinjanju.

P o l a k o prinosite obe r u k e v r h o v i m a n o g u ( s t o p a l a ) . V e ž b a otklanja cletormitete stražnjice. upražnjavajte iste t a k v e v e ž b e . a z a t i m p o n o v i t e v e ž b u j e d a n ili d v a puta.p o d itd. g r u d i . A k o osetite z a m o r . n o g u . D l a n o v i se s v e v r e m e n a l a z e na p o d u . s p r e č a v a n o ć n e polucije.5 puta. V e ž b a d o b r o učvršćuje struk i creva. srcu i p l u ć i m a . Oslanjajući se na r u k e . Utthita dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. dok ne d o d i r n u p o d . dok ne osetite n a p r e z a n j e m i š i ć a s t o m a k a . L e ž i t e na pod. Posle k r a t k o g p r e d a h a p o n o v i t e v e ž b u j o š 1-2 puta. P o t o m vratite n o g e u vertikalni položaj i p o l a k o ih spustite na pod. s e k u n d i . Ispružite r u k e d u ž tela. O n i m a koji imaju slabo srce v e ž b a se ne p r e p o r u č u j e . S v a k o stopalo pri tim p o k r e t i m a opisuje k r u g . V e ž b u p o n o v i t e 4 . a takode isteruje gliste. Ponovite postupak nekoliko puta. V e ž b u p o n o v i t e 4-5 puta. Pada paršva čalanasana 3. z a u z e v š i položaj k a o n a slici 10 p o d 5. ne p o d i ž u ć i n o g e i ne savijajući k o l e n a . čisti s e m e . ne dodirujući pod. k a o s a n o g a m a . O n a čisti s p e r m u . R e g u l a r n o m p r a k s o m (stalnim v e ž b a n j e m ) o v e v e ž b e postižu se z d r a v l j e i snaga u ćelom organizmu. 5. Z a t i m ih p o l a k o n a k l o n i t e u l e v o i u d e s n o . L e ž i t e na leđa. V e ž b a i m a veći e l e k a t ako s e radi s a p o d i g n u t o m g l a v o m . O d v o j t e trup o d p o d a . Č i m osetite n a p r e g n u t o s t mišića s t o m a k a p o l a k o p o d i ž i t e n a i z m e n i č n o n o g e . 6. k o l e n a . Z a t i m n a i z m e n i č n o p o l a k o podižite i spuštajte j e d n u n o g u . g r u d i . n e savijajući ih u k o l e n i m a . Vežba odstranjuje d e f o r m i t e t e s t o m a k a . p o d i g n i t e i spustite na p o d i s p r u ž e n e r u k e i z n a d g l a v e . O s t a n i t e u tom položaju 10-15 58 Ležite na p o d i p o s t a v i t e d l a n o v e na p o d u n i v o u grudi. tako da se i z m e đ u p o d a i p r i p o d i g n u t e n o g e obrazuje u g a o o d 4 5 stepeni. Utthita hasta merudandasana (čamac) 7. s t r u k a . V e ž b a daje bolje rezultate a k o se izvodi sa p o d i g n u t o m g l a v o m . Zatim polako podignite spojene noge pod uglom od 45 s t e p e n i u o d n o s u na pod. Z a t i m ispružite ruke napred i dodirnite g l a v o m k o l e n a . a z a t i m u b r z a n i m t e m p o m . O s t a n i t e u tom položaju n e k o v r e m e . p r o č i š ć a v a k r v . P o d i g n i t e ih n a g o r e i ispružite n a p r e d . p o d i g n i t e gornji d e o tela. leda. 59 . s t o m a k a . Utthita hasta eka padasana 2. s t r u k a . vrata itd. stopala. p r e d a h n i t e . 4. Posle toga ih spustite ne dodirujući z e m l j u .5 puta. V e ž b a d o b r o učvršćuje m u s k u l a t u r u s t o m a k a i c r e v a . Bhudžangasana L e ž i t e na l e d a .treba da dodiruju g r u d i . pritisnuvši i s p r u ž e n e ruke na p o d . odstranjuje n o ć n e polucije. Ispružite r u k e u stranu i postavite d l a n o v e na pod. otklanja p r o m e n e na r e b r i m a . P o l a k o p o d i g n i t e i s p r u ž e n e n o g e p o d u g a o o d 4 5 s t e p e n i . k i č m e . A k o je p a r a l i z o v a n a r u k a . P o s l e toga p o l a k o se vraćajte u p o l a z n u poziciju. P o n o v i t e v e ž b u 3-4 p u t a . leda. Vratite se u početni položaj. ali s l a b i m o s o b a m a s e n e preporučuje. Utthita eka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i p o d i g n i t e n o g e pod u g l o m od 45 s t e p e n i . isteruje gliste i čak leci paralizu. V e ž b a učvršćuje creva i daje efekte k a o i p r e t h o d n e v e ž b e . istegnite struk i z a b a c i t e glavu unazad. D r ž i t e glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu g l a v u ) .

o d č e g a se m o g u izbaviti praktikujući ovu asanu. ne savijajući je u k o l e n u . T r e b a d a j e rade svaki m u š k a r a c i svaka ž e n a . V e ž b a u p o č e t k u m o ž e izazvati vrtoglavicu i čak pad. a takode učvršćuje mišiće s t o m a k a . u s t r e m i v š i p o g l e d n a p r e d . O n a d o b r o učvršćuje m i š i ć e s t o m a k a . P o d i g n i t e ruke sa s p o j e n i m d l a n o v i m a i z n a d g l a v e . O v a a s a n a je vrlo v a ž n a . O v u vežbu vežbajte p o l a k o . vrata i ruku. Ispružite ruke d u ž tela i stavite zadnju (gornju) stranu š a k a n a pod. 8. Pruštha valita hanumasana Slika 10 Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Šivaitimde Stanite u s p r a v n o . Z a t o ovu asanu treba d a v e ž b a svako. P o n o v i t e v e ž b u u drugu stranu. a t a k o d e i sve n e d o s t a t k e u razvoju k i č m e . U p o č e t k u n e k a k o l e n a b u d u rastavljena. 11. g r u d n o g k o š a . g r u d n o g k o š a i ruku. a s t o m a k z a t e g n e . raširivši n o g e . P o n o v i t e vežbu na s u p r o t n u stranu. Pri vežbanju prsti na n o g a m a treba d a b u d u ispruženi. sastavivši n o g e . Z a t i m spustite r u k e n a d o l e . Izbacite levu n o g u n a p r e d što j e m o g u ć e dalje. V e ž b a otklanja b o l o v e u l e đ i m a . Arcllui šalabhasana Ležite na s t o m a k . O d v e ž b a j t e na svakoj strani po 3-4 kružna pokreta. L e ž i t e na s t o m a k . leci oboljenja j e t r e i s l e z i n e . leđa p r o t e g n u . P o d i g n i t e j e d n u n o g u u v i s . V r e m e n o m ć e s e s t o m a k zategnuti. U toku vežbe zaljuljajte se 4-6 puta. P o d i g n i t e g l a v u . Mukta has ta ka ti čakrasana Stanite u s p r a v n o . D e s n a n o g a ostaje i s p r u ž e n a . V e ž b a i z a z i v a j a k o n a p r e z a n j e svih m i š i ć a tela. 10. N e k e ž e n e pate o d j a k i h b o l o v a i s p o d s t o m a k a . Savijte trup u n a p r e d i s p u s t i t e sastavljene r u k e što j e m o g u ć e niže. savivši j e u kolenu. uhvatite se za gležnjeve na nozi (članke) i povucite ih u v i s ( n a g o r e ) tako da se ruke isprave. P o n o v i t e v e ž b u sa d r u g o m n o g o m . a leci i K R O N I Č N E Z A T V O R E . dodirujući p o d i okrećući trup ulevo. 9. z a b a c u j u ć i i h u n a z a d . Diianurasana V e ž b a odstranjuje s v a oboljenja p r o b a v n o g s i s t e m a . O d v e ž b a j t e o v u v e ž b u n a o b e s t r a n e . Posle kraće p r a k s e vežbajte sa skupljenim k o l e n i m a . Savijte n o g e u k o l e n i m a .Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja o r g a n a s m e š t e n i h u trbušnoj duplji. dobro učvršćuje struk i 61 60 . Z a t i m p o l a k o vraćajte r u k e i telo (trup) u vertikalnu ravan s leva n a g o r e na d e s n o .

u k r a j n j e m slučaju treba d a v e ž b a asane n a v e d e n e p o d b r o j e v i m a 1. otklanja z a t v o r . s t e g n u t i h p e s n i c a .leČi oboljenja o r g a n a . N o g e podižite naizmenično i s t o j e moguće više. a k o s e r e g u l a r n o praktikuje o v a v e ž b a . Najbolje j e v e ž b u početi s a izdisajem. O n a smanjuje o b i m s t o m a k a . p o š t o t o slabi m o z a k . ovu vežbu treba da vežbaju u l a g a n o m tempu. O n i koji imaju b o l e s n o s r c e . pri t o m . 13. Bhastrika pranajainu O v a v e ž b a s a m a o d s e b e predstavlja prirodno disanje. P o č n i t e sa 3-4 u m e r e n a udisaja i izdisaja. uz 3 v e ž b e .č u d e s n a v e ž b a . p o k r e ć e u n a z a d i u n a p r e d . b u d i t e pažljivi: pri izdisanju u v u c i t e s t o m a k . na v r h o v i m a prstiju. O n a i s t o v r e m e n o leci p o l i p e . koji preporučuje S v a m a S i v a n a n d a i n j e g o v i h 14 s a v e t a iz knjige Jogisti. Da b i s m o u potpunosti objedinili ovo ^ p o g l a v l j e . Posle s v a k e v e ž b e d o b r o s e o d m o r i t e . Ko n e m a dovoljno v r e m e n a . koje stimuliše rad m o z g a . tonzilitis. N e srne s e uraditi više o d 3 2 4 udisaj a-izdisaj a u 3 v e ž b e . U p o č e t k u se o v a v e ž b a m o ž e v e ž b a t i p r e d o g l e d a l o m . u s n a i o č n a oboljenja. p l u ć a i ž e l u d a c . 3 i 14. Zahvaljujući t a k v o m v e ž b a n j u č o v e k p o s t a j e a k t i v a n . I p a k . Č a k i s a m o j e d n o t a k v o v e ž b a n j e čini 62 . O v a a s a n a j e v e o m a v a ž n a . Slike k o j e p r i k a z u j e m o p o m o ć i će v a m da se bolje s n a đ e t e u p r e d l o ž e n o m k o m p l e k s u vežbi. u č v r š ć u j e m i š i ć e t r b u š n e presije. Spojite n o g e i ispružite u n a p r e d r u k e . 3 . V e ž b a p r o č i š ć a v a krv. Sastavite n o g e i isturite g r u d i . Svi b o l o v i k o d č o v e k a nestaju. k a o sredstvo z a lečenje s v i h p o r e m e ć a j a u trbušnoj duplji. U p o č e t k u trčite p o l a k o . čisti s e m e i otklanja n o ć n e polucije. Prednji z i d s t o m a k a s e . a takode i oboljenja srca. T r u p (telo) se pri t o m e o k r e ć e u obe strane. O n a m o ž e dati s a v r š e n o zdravlje i d u g život. pri udisanju i s p u p č i t e (isturite) s t o m a k . a r a m e n a da ostanu nepokretna. k a o pri trčanju u m e s t u . k a o f udbalsku loptu. D e b e l i m ljudima j e p o t r e b n o d a s e koriste p l o d o v i m a o v e č u d e s n e vežbe. B r z o h o d a n j e i trčanje su p r i r o d n e v e ž b e i z a t o se smatraju j e d n i m a o d najboljih vežbi. u r a d i ć e t e 3 2 4 udisaj a-izdisaja. •14. p o v e ć a v a apetit i u potpunosti odstranjuje n o ć n e polucije. S v a k i h nedelju d a n a p o v e ć a v a j t e trajanje v e ž b e za 1-2 udisaja-izdisaja. tako da ih za 6 m e s e c i p o v e ć a t e do 108. imitirajući p o k r e t e b o k s e r a . Vakša sprušta dlanu vrikšasana Stanite u s p r a v n o . S n a ž n o izbacujte n a i z m e n i č n o r u k e . dodirujući p e t a m a stražnjicu. ili je fizički slab i b o l e s t a n . u č v r š ć u j e m i š i ć e g r u d n o g k o š a i t r b u š n e presije. Ipak. na j e d n o m m e s t u . 7 . čini um n e o b i č n o s n a ž n i m i izoštrava p a m ć e n j e . Pri udisanju grudi t r e b a da se i s p r s e što je m o g u ć e v i š e . n a v e š ć e m o s i s t e m disanja. Dandhimanllianasana Stanite u s p r a v n o . a zatim brzo. N i k a d a to ne radite b r z o . a s t m u . ali l a g a n o i d u b o k o . Z a t i m b r z o p o d i ž i t e n o g e savijene u kolenima. Posle 2-5 m i n u t a t a k v o g trčanja čak i iskusni trkač o s e ć a u m o r . Eka sthana palajanasana č o v e k a s a v r š e n o z d r a v i m i p r o d u ž u j e mu život. Na taj n a č i n . izbegavajte z a m o r e . 8 i 14. B l a g o t v o r n o u t i č e na m o z a k . B h a s t r i k a p r a n a j a m a . učvršćuje m i š i ć e n o g u . V e ž b a se izvodi b e š u m n o . 12. k a š a l j . O v a v e ž b a j e d r a g o c e n o s r e d s t v o . koje p r o i z v o d i pištav z v u k kroz n o s . ljudi sa s l a b i m s r c e m treba o p r e z n o da otpočnu sa 63 N a g n i t e se u n a p r e d i podižite n a i z m e n i č n o k o l e n a . s m e š t e n i h u trbušnoj duplji i g r u d n o m košu. V e ž b a odstranjuje zatvor. A k o su n e k o m e p o t r e b n i d o p u n s k i u s t u p c i . treba da se ograniči na a s a n e 1. n j e g o v a p l u ć a i srce se okrepljuju. izaziva v r t o g l a v i c u i m o ž e č a k dovesti do ludila. kijavicu.

h l a d n u i tešku h r a n u . J e d i t e p o l a k o i ne pijte za v r e m e j e l a v o d u . Z a v r e m e vežbanja držite usta z a t v o r e n a . dejstvujući n a u z r o k e oboljenja. 12. S a m o z d r a v l j e m o ž e dati p r a v u sreću. j e d a n p u t d n e v n o u d o b r o provetrenoj i čistoj prostoriji ili. a takode kilu i apendicit.7.p r a k t i č n i m i z v o đ e n j e m o v e v e ž b e i da p o s t e p e n o p o v e ć a v a j u opterećenje. o s l o b o đ e n i teških misli. koji su g o d i n a m a z a g o r č a v a l i ljudima ž i v o t . na obali m o r a ili r e k e . ako v a m se ne jede. obezbedujući dobro v a r e n j e hrane ( p r o b a v u ) i peristaltiku. N a k o n 4 . u krajnjem slučaju. sreću i dugovečnost. S a ž v a ć i t e svaki zalogaj hrane 32 puta. O štetnosti p u r g a t i v a (laksativa) P u r g a t i v i dejstviju na z i d o v e creva slično udarcu b i č a izazivajući u početku hiperaktivnost. Stvorite naviku d a b l a g o v r e m e n o odgovarate na zov prirode. masirajući istovremeno stomak rukom. v e ć . Praktikujte je s v a k o d n e v n o ujutro i u v e č e ili. ni m i r a ni s r e ć e . p r i l i k o m ispitivanja d e b e l o g c r e v a . v r u ć u . Zahvaljujući t o m e o s l o b o d i ć e t e se od u p o t r e b e lekova ili bilo kojih d r u g i h s r e d s t a v a pri slabosti i oboljenja. ne grešite! Imajte unutrašnje s p o k o j s t v o i ž i v o t n u radost. N i k a d a ne b u d i t e lenji (inertni) da izgubite 15 m i n u t a na v e ž b a n j e a s a n a i vežbi za s t o m a k . 5. P o s e b n o se pobrinite za d u š e v n o zdravlje i mir. B o r e iščezavaju. 2. Ž e đ treba utoliti tek j e d a n čas p o s l e jela. V e ž b a j t e . Ne b u d i t e primamljivi na p e č e n u ( p r ž e n u ) . Ne j e d i t e n o ć u i ne spavajte danju. ustupajući m e s t o glatkoj i elastičnoj koži. s r e ć u i d u g život! 64 9. A k o n e m a zdravlja . 3. S h m u l a t o r i k a o što su: č a j . 10. lepotu i d u g život. To izaziva z a t v o r e . N e m a vežbi . Ne jedite. N i k a d a ne uzimajte h r a n u i n a p i t k e a k o ste g n e v n i . Čak ni od najmanje p o t r e b e z a s t o l i c o m ( n u ž d o m ) n e s m e t e odustati. Svi koji se pridržavaju naših vežbi i saveta n i k a d a n e ć e z n a t i z a p o r e m e ć a j e ž e l u c a . Jedite r e d o v n o . T a k v o s v a k o d n e v n o v e ž b a n j e će v a m o b e z b e d i t i zdravlje i d u g život. razdražljivi i deprimirani. p r e k u v a n u .8. O p a d a n j e k o s e i s e d e vlasi u p o t p u n o s t i se zaustavljaju. 3.idite! To je zlatni ključ za z d r a v l j e . 3. bajatu. T o ć e v a m o b e z b e d i t i z d r a v l j e . ispod p a z u h a .ne j e d i t e ! A k o se p r e d o m i š l j a t e . d o p u n s k i p o g o r š a v a j u bolest i čine je n e i z l e č i v o m . 13. da li da idete u toalet . o k r e n u v š i se licem p r e m a strujanju v a z d u h a .n e m a ni b l a g o s t a n j a . koji se n e p o v r a t n o uništavaju. 1 1. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja 1. O s i m toga. p a k . to t a k o d e ukazuje na 65 . P o s l e j e l a p o l a k o prošetajte unapred i u n a z a d . 9 . J e d i t e s a m o k a d a ste r a d o s n i . 4 . energiju. A k o se d v o u m i t e . N a k o n 4-6 m e s e c i r e d o v n o g p r a k t i k o v a n j a o v i h vežbi ( a s a n a ) p o t p u n o ćete se izlečiti od s v i h oboljenja p r o b a v n i h o r g a n a . T a k a v je neobični uticaj b h a s t r i k a p r a n a j a m e . 14. posle koje nastupa d e p r e s i j a (to j e z a k o n fiziologije). O s l o b a đ a n j e od p o l i p a A k o s u kod v a s . 6. purgativi u bilo k o m obliku s u v e o m a o p a s n i . 7.6 m e s e c i p o j a v i ć e se zadivljujući rezultati čak i kod hroničnih bolesnika. 3 . V e ž b a leci s l a b o varenje ž e l u c a i z a t v o r e . 8. jesti ili ne . o t k r i v e n i polipi ili su v a m se v r e m e n o m pojavili specifični v i s e ć i m l a d e ž i na vratu. D e j s t v o p u r g a t i v a najzad kvari tiltrirajuče m e m b r a n e i s l u z o k o ž u c r e v a . r e d o v n u stolicu i da ne dobijete z a t v o r i njegove posledice. d u v a n . purgativi n e s a m o d a n e lece č o v e k a . V r e m e n o m će onaj koji praktikuje ovu v e ž b u postati najsrećniji č o v e k i s a v r š e n i jogista.n e m a j e l a ! To treba da v a m p o s t a n e deviza. p o s t o j e o n o važnije od hrane za d o b r o zdravlje. da bi ste o b e z b e d i l i z d r a v e z u b e . kafa.

A m i n e v a . p r o l i v a . V e l i k a m l e č n i c a (bradavica*). ali j e d n a s u p e n a kašika soka od mlečnice. T i m p r e p a r a t o m spaljuju se k o n d i l o m e . N. Iz daljeg r a z g o v o r a s a z n a o s a m d a j e o n a i m a l a v e o m a m n o g o visećih m l a d e ž a . a čvrstoća će nestali. k a o što s a m a kaže. Za to" vreme će se nonnalizovati sluznica debelog creva. Krasi je z a d i v l j u j u ć e s v e ž e lice i. isitniti je (iseckati) i iscediti s o k . /// kura . i odležite lako 30-45 minula. Za k r a k o v r e m e (oko 6 m e s e c i ) kod nje su se d e š a v a l e z a d i v l j u j u ć e m e t a m o r f o z e .j e d n u . P r e p o r u č i o s a m joj d a uradi k u m klistira s a s o k o m m l e č n i c e .stvaranje polipa. Najbolje i n a j j a č e dejstvo o v e t r a v e je u v r e m e n j e n o g cvetanja. Takav klistir se radi jednom dnevno pomoću obične Štrcaljke. Kura se sastoji iz 15 s v a k o d n e v n i h klistira. Za p r i p r e m a n j e e k s t r a k t a i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. podignite karticu. Broj k u r a . ovaj pozajmio iz n a r o d n e m e d i c i n e . Z a v r e m e e k s p e r i m e n t i s a n j a preparati mlečnice sprečavali su razvoj zloćudnih tumora i b a k t e r i o s t a t i č k i su uticali na u z r o č n i k e t u b e r k u l o z e . čak toliko pozitivne da su m n o g i z a i n t e r e s o v a n i počeli d a upotrebljavaju mlečiku. preporučujem da se odmah posle kure sa mlečikom urade 2-5 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim maslacem (300 grama mleka. 3 . postupak je sledeći: / kura . ali ne više od 4 u z a s t o p n o . p r e m a ličnom osećaju. 66 67 . 30 grama maslaca). kašika. // kura . Ova pojava je prirodna. D r u g a kura sa istom k o l i č i n o m v o d e . * Informaciju o mlečnici preuzeo sam iz knjige „Biljna lekovita sredstva" n redakciji prof. a j o š bolje j e sprovesti sličan ciklus s a nešto v e ć o m d o z o m (početi t a k o d e p o s t e p e n o ) s l e d e ć e godine. koji je. Posle toga pauzirati 15-20 dana. Kada unesete mleko lezile na leda. L e k a r i najčešće preporučuju da se o p e r a t i v n o o d s t r a n e . vitiliga. kada je p o č e l a da upotrebljava po 2 s u p e n e k a š i k e m l e č i k e . Prvi put u 2 litra tople p r o k u v a n e v o d e dodati kafenu k a š i č i c u s v e ž e i s c e d e n o g s o k a m l e č n i c e . ž u t i c e ) . Pauzirati p o n o v o 15-20 dana.10-20 dana uzimati kafenu kašičicu s o k a od m l e č i k e . ekstrakt i tinkture m l e č n i c e p r i m e n j i v a l i s u s e k a o sredstvo z a u b l a ž a v a n j e b o l o v a i s p a z m a l i t i č k o s r e d s t v o pri oboljenju j e t r e i ž u č n o g m e h u r a ( ž u č n i h k a m e n j a . On se sastoji u p r i m e n i trave m l e č n i c e . p o r e m e ć a j a u varenju h r a n e . m o ž e s e probati m e t o d profesora A . K o d m e n e j e došla starija ž e n a . U n a r o d n o j medicini m l e č n i s o k . a m o ž e i za supenu kašiku). Da bi se sprečilo očvršćavanje (ukrućivanje) creva i normalizovala sluzokoža debelog creva. jer mlečika ima svojstva „isušivanja' i „otkidanja". koliko je potrebno. I p a k . Z a v r e m e s p r o v o d e n j a d r u g e k u r e o v a starica došla j e k o d m e n e i rekla mi je d a j e iz nje pri klistiranju. P o z n a t o je da su polipi d o b r o ć u d n e n e o p l a z m e i da se v r e m e n o m mogu pretvoriti u z l o ć u d n e . njime se leci p a p i l o m a t o z a grkljana. U b u g a r s k o j n a r o d n o j medicini mlečni sok od m l e č n i c e upotrebljavaju za odstranjivanje bradavica. „leti k a o b a l e r i n a " .ista k a o i p r e t h o d n e d v e s tim što se doza s o k a od m l e č i k e p o v e ć a v a p r e m a l i č n o m osečaju (za čajnu. t a k o d e . a zatim idite u toalet. Z a t i m se 15 dana pauzira. Z a t i m napraviti p a u z u od m e s e c dana i p o n o v i t i . d v e . J a s a m g a p r i m e n j i v a o n a sledeći način. Uzeti biljku. zajedno sa v o d o m . došla j e k o d m e n e i rekla m i d a joj j e o t p a l a izraslina na usnoj školjci. i z a š a o k o m a d i ć m e s a koji p o d s e ć a na kokošiji pupak ( p o l i p ) . B i o l o š k o dejstvo i p r i m e n a m l e č n i c e Upotrebljavaju se ekstrakt trave m l e č n i c e i svezi sok iz nje. p r e m a n a š e m mišljenju. Posle treće k u r e . M . ali se klistiri rade sa j e d n o m s u p e n o m k a š i k o m s o k a m l e č i k e . U n a š e m klubu „ B o d r o s t " postoje uspešni primeri o v o g m e t o d a . teška 1 18 kg i z a m o l i l a me da joj p o m o g n e m da se o s l o b o d i izrasline u usnoj školjci. N a j p r e n e k o l i k o reči o m l e č n i c i . 1 0 . D a n a s j e telesna težina ove pacijentkinje o k o 87 k i l o g r a m a . Dakle. Koristi se n a d z e m n i d e o biljke (trava). Masjutine. K a k o s e t o r a d i .traje t a k o d e 10-20 d a n a .* * Kod većine ljudi posle kure klistira sa mlečikom dolazi do očvršćavanja creva.P. katara ž e l u c a i c r e v a .

N e s t a n a k visećih m l a d e ž a na vratu. ili ga pecite sami p r e m a r e c e p t u A r a k e l j a n a ili K a r a v e j e v a b e z k v a s c a . Z a t o preporučujem d a s e o s l o b a đ a t e p o l i p a p o m o ć u njega. O p i s a n i klistiri sa u k u v a n i m m i n o m m n o g o su efikasniji n e g o s a m l e č i k o m . što će d o b r o doći k a o p o č e t n a s i r o v i n a za razvoj n o r m a l n e mikroflore. O v d e n e m o ž e biti nikakvih k o m p r o m i s a . a k o č o v e k r e d o v n o upotrebljava p r o d u k t e koji s a d r ž e termofilni k v a s a c . Na taj način. 1 . Z a m e n i t e hleb k a š o m . n e o b r a đ e n i h p r e k r u p a . u k a z u j e na n e s t a n a k p o l i p a u d e b e l o m crevu. N a u č n i c i s u o d a v n o u s t a n o v i l i d a s e mikroflora d e b e l o g c r e v a m e n j a u zavisnosti od i s h r a n e . k a o a g r e s o r . s t v o r i ć e m o p o g o d n e u s l o v e z a razvoj p o t r e b n e mikroflore. Taj k v a s a c . mi m o ž e m o u sebi gajiti r a z n o v r s n e m i k r o ­ o r g a n i z m e . koji naseljavaju šupljinu ž e l u d a č n o . P r o m e n i t e s v a k o d n e v n u ishranu. Jer.c r e v n o g trakta i s l u z o k o ž u c r e v a da se aktiviraju i r a z m n o ž a v a j u . unošenje hrane u o r g a n i z a m v e ć p o s l e d e s e t a k m i n u t a p o m a ž e m i k r o o r g a n i z m i m a . a o v u m e t o d o l o g i j u da ostavite u rezervi za svaki slučaj. koristite što v i š e s v e ž e p r i p r e m l j e n e s o k o v e o d p o v r ć a . K o d č o v e k a ona s e pravilno razvija s a m o a k o s e u z i m a k a o s v e z a biljna hrana u z mali d o d a t a k 68 69 . 4. Ali c r e v n a m i k r o f l o r a . K a d a o č i s t i m o i n o r m a l i z u j e m o pH sredinu u d e b e l o m c r e v u . u zavisnosti od h r a n e koju u z i m a m o .e v o l u c i o n o u t v r đ e n a forma ( o b l i k ) postojanja v e ć i n e višećelijskih o r g a n i z a m a i treba da b u d e s t r o g o specifična. M l e č i k a u p o t p u n o s t i o d g o v a r a u g o j e n i m ljudima i takvi klistiri su za njih blagodet. i 3 . salata. o r a h a ili lešnika. ispod p a z u h a itd. 3 . da j e d n a vrsta m i k r o b a m o ž e p o t i s n u t i drugu. izobličava i kvari p o t r e b n u m i k r o floru. proklijalih z r n a . D a b i s t e uspostavili n o r m a l n u mikrofloru d e b e l o g c r e v a p o m o ć i će v a m radnje o p i s a n e u poglavlju 1 ( 1 . USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU K a d a j e o ' o v o m pitanju reč o d m a h s e treba ograditi. M S ) . j e r s e p o t r e b n a m i k r o flora u d e b e l o m crevu n i k a d a ne m o ž e n e g o v a t i . Uvedite j a g o d e i divlje j e s t i v e t r a v e u d n e v n i o b r o k . pa se treba u p o t p u n o s t i odreći termofilnog h l e b a i p r o i z v o d a koji ga s a d r ž e .

7 5 o d s t o b o l e s n i k a : p a t o l o š k e p r o m e n e n a k o ž i . 5. u p a l a s l u z o k o ž e usne 71 70 . p o t p o m a ž e naglu i z m e n u m i k r o f l o r e . naduvenost. s u p r o t n o t o m e . T a k v a mikroflora o m o g u ć a v a nam d a p r e v a r i m o 5 0 o d s t o hranljivih v l a k a n a i da iz njih d o b i j e m o d o p u n s k u h r a n u . nepravilno k o m b i n o v a n a .d v a vaša m i k r o f l o r a će se p r o m e n i t i . O s i m toga. ospe na k o ž i . sanjivost. p o s e b n o j a g o d e i p o v r ć e s u o s n o v n i izvori o r g a n s k i h kiselina. Pri tom ste s i g u r n o pomislili . m r a č n e m i s l i . s m r a d pri disanju.p r e k r u p e i d r u g o . t a k o d e . razdražljivost. nasilna . Šank P r a k š a l a n a . k o d m e n e je sve u redu. Spoljašnji s i m p t o m i izraženi su kod 6 0 . Razmislite o tome trezveno. b e l a n č e v i n e i š e ć e r . koji ukazuju na p a t o l o š k i p r o c e s u njemu (i k a k a v je to proces u p r a v o ) . tj. m n o g o s m o saznali o funkciji d e b e l o g c r e v a i n a č i n i m a uspostavljanja n j e g o v o g rada. A k o d o b r o p r o u č i t e ovo poglavlje i p r i m e n i t e n a š e s a v e t e p o s t a ć e t e vlasnik s v i h prednosti. A k o se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane. koje daju n o r m a l n u mikrofloru. klistiri po Vokeru. A m i n e v a .c r e v n o g trakta. i z n e n a d n a g l a v o b o l j a . koja j e p o g o d n a z a vrenje i truljenje. Simptomi patologije a) Zatvor: o b l o ž e n j e z i k . a k o s e p o s l e toga pravilno jede ( h r a n i ) . m u č n i n a u d o n j e m delu s t o m a k a . p o m e r a j u pll s r e d i n u p r e m a a l k a l n o j strani. s t v a r a n j e g n o j n i h r a n a ) . i z m e đ u o s t a l o g . javlja se u uzrastu od 10 do 30 g o d i n a . SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE. a u p o r e d o s lim biljna vlakna obezbeđuju antitoksičnost u d e b e l o m crevu.1. Da bi se uspostavila mikroflora p o m a ž e gladovanje sa n a k n a d n o m p r a v i l n o m i s h r a n o m . K u v a n i p r o d u k t i . n e o b r a n e hrane . neprijatan z a d a h iz tela. bolovi i krčanje u stomaku. 5. bogata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" p a t o g e n e m i k r o f l o r e .n e d o v o l j n a stolica. Prema podacima mnogih p r o k t o l o g a . apatija.p r a v i l n o p r i p r e m l j e n e . b) nespecifični gnojni kolilis (upala sluznice d e b e l o g c r e v a . REGULISANJE I SIMPTOMI NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA D a k l e . O v o poglavlje će vam verovatno pomoći da saznate da li je v a š e d e b e l o c r e v o u redu. i o s n i v a č a p r o k t o l o š k e škole u Rusiji p r o f e s o r a A . koja n e g a l i v n o utiče na apsorpciju k a l c i j u m a (to j e j e d a n o d u z r o k a o p š t e g k v a r e n j a z u b a ) i n e d o z v o l j a v a n o r m a l n o funkcionisanje i rehabilitaciju d e b e l o g c r e v a ( o v o j e d r u g i uzrok m a s o v n e p o j a v e p o r e m e ć a j a i oboljenja d e b e l o g c r e v a ) . gubitak apetita. A a k o se ne pridržavate tog režima ishrane strogo.o v o važi za d r u g e . za m e s e c . T o j e j e d a n o d kraćih p u t e v a promene mikroflore od patološke ka normalnoj. koje podstiču o d r ž a v a n j e p o t r e b n e ( s l a b o kisele) p l l s r e d i n e u č i t a v o m p r o b a v n o m k a n a l u . K u v a n a i raiinisana h r a n a . k o d uzrasta do 3 g o d i n e nastaju najrazličitija oboljenja ž e l u d a č n o . v o ć e . pokazujući o n e spoljašnje s i m p t o m e (koji p o v r e m e n o ili n i k a k o nemaju veze sa n j i m ) . moguće je da uopšte ne d o d e do p r o m e n e . z a t v o r e n o s t . M . naročito a k o se ne izvrši čišćenje. To će n a m p o m o ć i da se orijentišemo i da sa o d r e đ e n i m ciljem o d a b e r e m o s r e d s t v a rada n a sebi.

jedite više salate. s t o m a t i t i s . d a n e iritira.. A k o v a m se n a v e d e n i s i m p t o m i počnu javljati češće ili već p o s t o j e ( n o r m a l n o i h u o p š t e n e m a ) . ili osipanjem usta)*. koji. T o j e još efikasnije. k a k a o . starajte se da m a n j e koristite n a v e d e n e p r o d u k t e ili ih k o m b i n u j t e sa b i l j n o m g r u b o v l a k n a s t o m h r a n o m . a zatim tečniji.p r o s t o stežu. H r a n i t e se p r a v i l n o . sirevi. Defekacija tieba da b u d e l a g a n a i momentalna. U z a k l j u č k u . 5.3. Posle ispiranja treba m e d i c u ( p e r i n e u m ) posušiti specijalnim mekim peškirićem. To se m o ž e raditi u kupatilu ispod m l a z a v o d e . Posle s v a k e stolice ( n u ž d e ) treba oprati (a ne brisati p a p i r o m ) č m a r . k r u š k e . j a k č a j . dehidrirajući (ostajući b e z v o d e ) u d e b e l o m c r e v u . k a t a . P r e p o r u č u j e m o da se p o č n e od urinskih klistira. k u p i n a . UputstVO za akupunkturu. T r e b a koristiti p r o h l a d n u v o d u . n e m e n j a o s m o z n i pritisak u šupljinama organa p r o b a v n o g s i s t e m a i f o r m i r a fekalne m a s e p o t r e b n e konzistencije. torte. da li v a m o d g o v a r a i s h r a n a ili ne i k a k o j e često m o ž e t e upotrebljavati. a d e n o m o p a t i j a . n a z i v a m o g r o z n i c o m . tida. s u p e . Z a p a m t i t e s l e d e ć e : sve vrste m e s a . O s t a l o birajte p r e m a l i č n o m osećanju i specifičnosti oboljenja. koje izaziva p u k o t i n e na čmaru itd. o s n o v n o što treba znati o d e b e l o m c r e v u . oštećenje o č n e sluznice (konjunktivitisi). n j e n o g oblaganja c r n i m f i l m o m od plesni i a v i t a m i n o z e v i t a m i n a A. b r o n h i j a l n a a s t m a . oboljenja j e t r e : c) polipi . d a b i s m o g a m o g l i s a m o s t a l n o o b n o v i t i i učiniti z d r a v i m . 72 . a zatim p o v r e m e n o uključujte taj p r o d u k t u svoj dnevni obrok. a k o se ne nataloži u s k l a d i š t i m a d e b e l o g creva. O d u s t a n i t e p r i v r e m e n o o d tog produkta. č i m se pojavi „ovčji i z m e t " . p r o s t o . * o d m a h treba da se prisetite koje ste od n a v e d e n i h p r o d u k a t a jeli. R e g u l i s a n j e rada d e b e l o g c r e v a E v o n e k o l i k o p r e p o r u k a k a k o d a s e orijentišete p r e m a e k s k r e m e n t n i m m a s a m a . beli d v o p e k . Z b o g toga što ti p r o d u k t i po s v o m sadržaju s a m i o d s e b e predstavljaju j e d n o r o d n u . Da do toga ne bi d o š l o . počnite d a s p r o v o d i t e p r o ­ g r a m lečenja d e b e l o g creva. beli š e ć e r . divlja trešnja. m o ž e da ozledi i rani č m a r pri i z l a z u . P r e m a t o m e . navedenu pod tačkom e). O n a m o r a d a b u d e r e d o v n a . Akupunktura clrevnokincski IMtod tečenja njenu klinicko-eksperimentalno potvrđivanje " Može se uraditi i klislir sa mlekom. p r e t v a r a u tvrdi e k s k r e m e n t . e) od raznovrsnih disfunkcija d e b e l o g creva stradaju k o ž a i s l u z o k o ž a : s i n u s i t i s . dunja . S i m p t o m i n o r m a l n o g rada 5. a n g i n a . d) crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo s k r i v e n e d e g e n e r a t i v n e p r o m e n e s l u z o k o ž e d e b e l o g creva. To će v a m o m o g u ć i t i da regulišete stolicu i da v a m creva funkcionišu normalno. ispod p a z u h a . p r o u z r o k u j e Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. m a s a b i t n o o t e ž a v a akt defekacije. poslastičarski k o l a č i .signaliziraju"o sebi rastom visećih m l a d e ž a na v r a t u . preuzeo sam i/ knjige lialmiaiia G. s m u ć k a n e k a š e . glositis (upala j e z i k a ) .2. m l a d i kravlji sir. i u i d e a l n o m slučaju c r e v a t r e b a da p r o r a d e 1-2 č a s a posle svakog uzimanja hrane. bujoni. g i n g i v i t i s . To j e . m o n o m e r n u m a s u . š t o s p r e č a v a dehidraciju e k s k r e m e n t n i h m a s a . o d o n t a l g i a ( z u b o b o l j a ) . u p a l a z g l o b o v a (artritisi). u principu. neobrane krupice. B o r o v n i c a .skloni su da stvaraju e k s k r e m e n t n o k a m e n j e . gustini) treba da p o d s e ć a na j e d n o r o d n u u vidu p a s t e m a s u oblika k o b a s i c e b e z neprijatnog m i r i s a i ne srne da prlja k l o z e t s k u solju (ne srne da se zalepi da se ne m o ž e oribati) posle puštanja v o d e . beli h l e b .duplje ( s t o m a t i t i s i ) . m e h u r a s t i lišaj usta (što mi. o n a s e . n e p o t r e b n o n a p r e z a n j e . r i b e . Ekskrement p o svojoj k o n z i s t e n c i j i ( č v r s t o ć i . rinitis. A k o ne * Informaciju. N a g o m i l a v a j u ć i se u t a k o z v a n e „ e k s k r e m e n t n e č e p o v e " . o t o m e vidite o d g o v a r a j u ć e poglavlje. m l e k o . turšija ( k i s e l i n e ) . u p o č e t k u vidite da izlazi „ovčji i z m e t " (u obliku o r a š č i ć a ) . m l a z n e srne biti j a k . Hranljiva vlakna zadržavaju v o d u . j a j a .

posao. a r a z m o t r i ć e m o i s u š t i n u m e t o d a čišćenja j e t r e sa n a u č n e t a č k e gledišta. J 6. Iz p o č e t n o g odeljka p r i m a r n o g srednjeg c r e v a razvija se e m b r i o n j e t r e .1. treba pristupiti čišćenju j e t r e . O p š t i p o d a c i o jetri i n j e n i m f u n k c i j a m a 6. tako i savremene preporuke za poboljšanje stanja j e t r e . U o v o m poglavlju r a z m o t r i ć e m o k a k o d r e v n e . N a njoj s e razlikuju d v e p o v r š i n e : gornja. T o k o m g o d i n a života o n a j e u č i n i l a b e z o p a s n i m i „ k a p s u l i r a l a " je u sebi m n o g o toga što ćete i s a m i videti p o s l e s p e c i j a l n o g čišćenja v a š e g o r g a n i z m a . u s m e r e n a p r e m a dijafragmi koja se dodiruje sa n j e n o m d o n j o m p o v r š i n o m .n a j v e ć a ž l e z d a u o r g a n i z m u č o v e k a teži od 1. i s p u p č e n a . J e t r a . i donja. Izuzetak j e n j e n a z a d n j a .1. Saadi Posle čišćenja d e b e l o g creva p r e m a m e t o d i V o k e r a treba pristupiti čišćenju j e t r e . prolazi k r o z j e t r u . 1 Samo strpljivi završe oni koji žure padaju. L i č n o s m a t r a m ta dva čišćenja o b a v e z n i m i g l a v n i m Dalje čišćenje i rehabilitacija proističu sami od s e b e pri pravilnoj ishrani.gornja p o v r š i n a koja je srasla sa d o n j o m p o v r š i n o m dijafragme. Anatomija jetre Č o v e k o v a j e t r a formira se u trećoj nedelji e m b r i o n a l n o g razvoja. 1 . 6 . u s m e r e n a n a d o l e i u n a z a d .želite da iz o s n o v a p r o m e n i te ishranu.5 do 2 k i l o g r a m a . JETRA K a d a d e b e l o c r e v o p o s t a n e čisto. 74 75 . S k o r o sa svih s t r a n a j e t r a j e p o k r i v e n a t r b u š n o m m a r a m i c o m . ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaokrugljenim k r a j e v i m a . p o n o v o ćete zapušiti d e b e l o crevo i n a š trud da vas d o v e d e m o do d o b r o g zdravlja biće uzaludan. o s i m donjeg odeljka d e b e l o g c r e v a . S v a v e n o z n a k r v i z c r e v a . O n a je m e k e k o n z i s t e n c i j e . koja se dodiruje sa n i z o m o r g a n a trbušne duplje.

koji određuje funkciju j e t r e . To ukazuje na tesnu p o v e z a n o s t funkcija j e t r e i b u b r e g a . Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija j e t r e . koja se vrši u slezini i u k r v o t o k u . 6.s u m p o r n e kiseline. D o k a z a n o je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji j e t r e . S v o j e v r s n o s t v r a t n e v e n e sastoji se u t o m e što o n a počinje i z a v r š a v a se kapilarima. A k o jetrena arterija dostavlja k r v . k a d a je d o z a stranih materija v e l i k a . S u v a l o v a („Bolesti j e t r e i ž u č n i h p u t e v a " . budući d a j e v e z a n a z a dijafragmu. O n a s e s t v a r a s a m o tu. A l i . U vezi sa n a v e d e n i m ističemo p r i m e r koji n a v o d i E . Sistem se deli na vratnu v e n u i s i s t e m j e t r e n i h v e n a . minerala. u s m e r e n e n a o d r ž a v a n j e kontinuiteta unutrašnje s r e d i n e o r g a n i z m a . na p r i m e r .1. R a z m e n a ugljenika. rad objavljen u časopisu „Fakultet zdravlja"). „Pri u l a s k u u k r v bilo k a k v i h stranih (nepoznatih) m a t e r i j a . z a napajanje j e t r e n o g tkiva. 77 . P r i b l i ž n o k a o što j e d n a r e k a . koje d o l a z e i z d e b e l o g c r e v a . U njoj se vrše s p e c i f i č n e .c r e v n o g trakta i s l e z i n e i čini o s n o v n i s u d . O n a učestvuje u p r o c e s u h e m o l i z e ( r a s p a d a eritrocita.3.i n d o l . njih u potpunosti p r i h v a t a j e t r a .1. a od d e b e l o g c r e v a . O s i m toga. koji su otslužili svoj v e k ) .od 7 do 14 m i l i m e t a r a ž i v i n o g stuba. ulivajući s e u d r u g u . P . đ e l i m i č n o se m e š a i odlazi k a o n e k i m p o s e b n i m k r v o t o k o m . o t r o v n i m m a t e r i j a m a .k r o z vratnu v e n u i 300 mililitara ( 2 0 % ) k r o z j e t r e n u arteriju. z a š t i t n e i n e u t r a l i š u ć e ferment at i v ne i izlučujuće funkcije. skatol. T a k o . U vezi sa tim u razne delove j e t r e n o g tkiva d o s p e v a k r v p r v e n s t v e n o iz različitih trbušnih p r e g r a d a . od č e g a 1200 ( 8 0 % ) . ali se to p r i p r e m a r a d o m (funkcionisanjem) niza o r g a n a i tkiva. treba imati na u m u . b o g a t u k i s e o n i k o m . I s a m o u s l u č a j e v i m a . da se k r v o t o k u s a m o j jetri m e n j a u z a v i s n o s t i od kretanja g r u d n o g koša i kretanja dijafragme. Zahvaljujući tim v e n o z n i m s p o j e v i m a j e t r a igra v a ž n u ulogu u radu b u b r e g a . Pri udisanju i izđisanju ona prati p o k r e t e dijafragme. Krvotok i stvaranje limfe u jetri Stvaranje limfe u jetri s a s v i m je i n t e n z i v n o . 76 Jetra je i s t o v r e m e n o organ p r o b a v e h r a n e . Za 24 č a s a u č o v e k u se stvori 8 0 0 . m a s n o ć a . P r e m a n e k i m p o d a c i m a . čestica uglja. to v r a t n a v e n a skuplja krv iz c e l o g ž e l u d a č n o . m o ž e s e s m a t r a t i . pre n e g o što će se p o m e š a t i . b e l a n č e v i n a . o n e se pojavljuju u d r u g i m o r g a n i m a . k r v o t o k a i r a z m e n e materija.1 0 0 0 mililitara žuči. tiramin.4.2. a izlučuju je b u b r e z i . 6. slezine. O v a j p r o c e s se z a v r š a v a u jetri stvaranjem žuči.Jetra j e n e p o k r e t a n o r g a n . vode. T r e b a n a p o m e n u t i d a j e funkcija j e t r e i stvaranje m o k r a ć e . s r e d n j o m i d o n j o m . Ta jedinjenja u obliku pare o d v o d e se dalje k a n a l i m a sistema za čišćenje. pritisak u vratnoj veni u poređenju sa v e n a m a d r u g i h d e l o v a razlikuje se po j a č i n i . K r v . Funkcije jetre U jetri je v e o m a razvijen venozni s i s t e m ne s a m o po dužini n e g o i po z a p r e m i n i . pripajaju s u m p o r n a i g l u k o r u l o v a kiselina i stvaraju se m a l o o t r o v n e ( m a l o t o k s i č n e ) e t a r s k o . k a o konačni p r o i z v o d r a z m e n e b e l a n č e v i n a .1. n e k o v r e m e teče p o s e b n i m t o k o m . D r ž a n j e j e t r e n a s v o m m e s t u o m o g u ć a v a pritisak t r b u š n e presije. D r u g a o s o b i n a j e t r e n o g k r v o t o k a j e sporiji tok krvi k r o z j e t r e n e k r v n e s u d o v e u poređenju sa d r u g i m o r g a n i m a . vitamina i hormona u organizmu t e s n o je p o v e z a n a sa funkcijom j e t r e . krv iz s l e z i n e više d o s p e v a u levi deo j e t r e . p o š t o od 1/3 do 1/2 u k u p n e limfe u telu dolazi iz o v o g organa.5 1). Z a j e d n o s tim. j e t r a učestvuje u m e đ u p r o s t o r n o j r a z m e n i materija n e z a v i s n o od p r o b a v e hrane. T a k o s e . O n a čini j e d n u od o s n o v n i h spojnica krvnih s u d o v a (obilazili protoci su n o r m a l n o z a t v o r e n i ) s a v e n a m a d e b e l o g creva: g o r n j o m . d a kroz j e t r u p r o t e k n e u j e d n o j m i n u t i u p r o š e k u 1500 mililitara k r v i (1. pigmenata. koja dolazi u v r a t n u v e n u iz različitih p r e g r a d a t r b u š n e d u p l j e . srca i drugih organa.u desni. ž e l u c a . 6.

n j e g o v a p r e k o m e r n a količina j e štetna z a organizam. tada iz rastvora p r e s v e g a ispadaju holesterin i m a s n o ć e . 78 Masnoće . p r e g r e v a n j u . On s e . Žučna kiselina . a n a r o č i t o masti u unetoj hrani.materija p o t r e b n a o r g a n i z m u . 6 % i niz drugih materija. pri različitim p o v r e d a m a . Ipak. smestiti d o 2 0 0 mililitara tečnosti. reakcija žuči je slabo alkalna.j e d a n je od g l a v n i h uzroka izdvajanja soli k a l c i j u m a iz rastvora h o l e s t e r i n a i stvaranja ž u č n o g kamenca.0 . koja ulazi u sastav ćelija. D e o žuči n a g o m i l a v a se u ž e l u d a č n o m m e h u r u . S a z n a l i s m o da zastoj žuči ili smanjenje sadržaja ž u č n i h k i s e l i n a u njoj z b o g narušavanja funkcije jetre da ih stvara ( p r o i z v o d i ) d o v o d i d o rasta p o v r š i n s k o g n a p r e z a n j a ž u č i . a t a k o d e se izlučuje v i š a k holesterina.2. Ž u č se s t v a r a n e p r e k i d n o . dolazi do kanala bešike. A k o sadržaj ž u č n i h kiselina o p a d n e ispod p o t r e b n e n o r m e . u g l a v n o m . e m u l z i r a m a s n o ć e i p o t p o m a ž e njihovo upijanje. 1 % . on se lako rasteže i m o ž e se s l o b o d n o . Pri emboliji ( z a p u š a v a n j u ) ušća otvor o p š t e g ž u č n o g k a n a l a m o ž e se u v e ć a t i do 1.1 %. Pri oksidaciji bilirubin se p r e t v a r a (transformiše) u biliverdin. p o t r e b n a z a ž u č n u sekreciju. Ž u č j e sekret j e t r e n i h ćelija.7 % . zahvaljujući č e m u m o g u a k t i v n o d a p o k r e ć u žuč čas u j e d n o m . koja dolazi iz ž e l u c a u d v a n a e s t o p a l a č n o c r e v o . b e z oštećenja. u koji se slivaju o b a n a v e d e n a k a n a l a ima p r e č n i k 6 milimetara i dužinu 7-8 c e n t i m e t a r a .oko 8 4 % .4. P a t o l o g i j a jetre 6. Po h e m i j s k i m k a r a k t e r i s t i k a m a ovi p i g m e n t i su bliski p o r t i r i m a ( p u r p u r n i . a p o v e ć a v a pri smanjenju spoljašnje t e m p e r a t u r e .1. M u c i n i p i g m e n t i . Holesterin . čija je d u ž i n a 12-18 c e n t i m e t a r a i koji m o ž e z e p r e m i n s k i primiti do 60 mililitara ž u č i .Ž u č k r o z ž u č n e k a n a l e . Miris j e svojevrstan a r o m a t i č a n . grimizni kamen). Sa njom se iz krvi izlučuju r a z n e e g z o g e n e materije i e n d o g e n e materije k o j e . H o l e s t e r i n . Smanjuje se pri g l a d o v a n j u . U k u s žuči j e g o r a k s a n a k n a d n i m slatkastim u k u s o m . n a g o m i l a v a j u ć i se u k r v i . O n j e t a k o d e s n a b d e v e n m i š i ć n i m v l a k n i m a i m o ž e se skraćivati z a j e d n o sa ž u č n i m k a n a l i m a . fosfornih i ugljeničnih soli kalcija. Z a j e d n i č k i kanal za lučenje ž u č i . M i n e r a l n e m a t e r i j e (minerali) . Ž u č n i p i g m e n t i . iritirajuće dejstvuje na peristaltiku d e b e l o g creva. I p a k . Njihovo g l a v n o svojstvo je da smanjuju p o v r š i n s k i n a p o n tečnosti. E n e r g i j a . E v o sadržaja ž u č n o g m e h u r a : V o d a . T o p o t p o m a ž e stvaranje k o l o i d n i h rastvora holesterina. štetno utiču na aktivnost o r g a n i z m a .5-2 c e n t i m e t r a u p r e č n i k u b e z bilo k a k v e patologije! Ž u č n i putevi s u b o g a t o s n a b d e v e n i g l a t k o m i š i ć n i m v l a k n i m a . čiji je presek 4 m i l i m e t r a a d u ž i n a 2-6 c e n t i m e t a r a . pojačanju p o r t a l n o g k r v o t o k a i prisustvu b e l a n č e v i n a .0 . Stvara se e m u l z i j a 79 . čas u d r u g o m s m e r u . stvara s e n a račun disanja tkiva j e t r e .2. O n e se stvaraju u jetri iz holesterina. m a s n i h k i s e l i n a . Stvaranje žučnog kamencu i upala žučnih kanala R a z m o t r i m o p o redosledu s a s t v a n e delove ž u č i : p o s l e v o d e ž u č n e kiseline z a u z i m a j u d r u g o m e s t o . Prečnik kanala b e š i k e u p r o š e k u je 3 m i l i m e t r a . m o g u ć n o s t da sintetizuje te kiseline ili pri zastoju žuči u ž u č n o m m e h u r u . Ž u č učestvuje u c r e v n o j p r o b a v i h r a n e : p o t p o m a ž e neutralizaciju hranljive k a š i c e .3 0 0 m i l i m e t a r a v o d e n o g stuba! Ž u č n i m e h u r ima s p o s o b n o s t koncentracije ž u č i za 10-20 i više p u t a ! M o t o r n i nerv ž u č n o g m e h u r a je p o k r e t a n i njime upravlja desni dijafragmalni nerv. Smanjenje sadržaja ž u č n i h k i s e l i n a z b o g n a r u š a v a n j a s p o s o b n o s t i ćelija j e t r e . 8 % .3 . t e š k o rastvorljivih u vodi bilirubina kalcija. a njegova d u ž i n a 3-7 c e n t i m e t a r a . predstvaljeni su p i g m e n t o m b i l i r u b i n o m ( z l a t a s t o ž u t e boje) i b i l i v e r d i n o m (zelene boje). izlučujući ž u č u d v a n a e s t o p a l a č n o crevo p o d p r i t i s k o m 2 0 0 . u o s n o v i . stvara iz h e m o g l o b i n a krvi. a t a k o d e .7 % . 6.

a t a k o d e usled č e g a su nastali. a u 7 0 . A k o u ž u č n i m k a n a l i m a postoji zapaljenski p r o c e s . objašnjavaju frekvenciju o v o g oboljenja. na kraju. U o s n o v i diskinezija ž u č n i h kanala j e p r o m e n a aktivnosti c e n t r a l n o g n e r v n o g s i s t e m a .P. o k r u g a o o b l i k . P o r e d toga. k a o i m i k r o o r g a n i z a m a . Ž u č n i k a m e n č i ć i u ž u č n o m m e h u r u imaju o k r u g a o oblik. m o ž e doći d o slabljenja m i š i ć a 80 ž u č n i h kanala. z b o g p o v i š e n o g sadržaja holesterina u krvi u poslednjim m e s e c i m a t r u d n o ć e i n e p o s r e d n o posle porođaja (prvih d a n a ) . P r e m a m a t e r i j a l i m a s a obdukcija B . v i t a m i n i m a . H o l e s t e r i n s k i k a m e n č i ć i imaju veličinu od zrna g r a š k a do šljive. P r i l i k o m čišćenja (o č e m u će biti reči kasnije) iz v a s će izaći najraznovrsniji kamenčići. Ž e n e boluju 6 puta češće od k a m e n a u žuči n e g o m u š k a r c i . p o v e ć a v a unutartrbušni pritisak i menja položaj ž u č n o g m e h u r a i k a n a l a ) . a p o k r e t i dijafragme p o v o l j n o utiču na protok žuči u ž u č n i m k a n a l i m a . s l o ž e n e h o l e s t e r i n sko-pigmentno-solne i pigmentne. velike k o m b i n o v a n e . P r e m a sastavu žučni k a m e n č i ć i s e dele n a h o l e s t e r i n s k e . u g l a v n o m iz c r e v a . g l a t k u p o v r š i n u . b o g a t e m i n e r a l i m a . Ž u č n i k a m e n č i ć i unutar j e t r e n i h kanala m o g u biti razgranati (u o b l i k u g r a n e ) i da predstavljaju p r e c i z n u kopiju ž u č n i h k a n a l a . u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. Unutar jetre.h o l e s t e r i n a . Č i š ć e n j e m j e t r e oni se d r o b e i izlaze u vidu s e m e n k i s u n c o k r e t a i c r n o g p e s k a . t a k o d e . a t a k o d e . S h o d n o p o d a c i m a Pavlova I. i d r u g i h k a k o sadržaj ž u č i . o d a k l e su izašli. za v r e m e t r u d n o ć e m o ž e dolaziti d o nekih narušavanja f u n k c i o n a l n o g stanja j e t r e .u g l j e n a prašina veličine do 6 m i l i m e t a r a . p o š t o dolazi do zastoja ž u č i u ž u č n o m m e h u r u ( m a t e r i c a s t e š n j a v a unutrašnjost. Prema p o d a c i m a A š o f a h o l e s t e r i n o v k a m e n u žuči raste više m e s e c i i čak n e k o l i k o g o d i n a . B r a n a . a glavni je n e d o s t a t a k prirodne i s h r a n e .g o d i š n j a k a m o g u se uočiti kod s v a k e treće o s o b e .. U u s l o v i m a upale njegov rast se z n a t n o u b r z a v a . koja se p o s t e p e n o stvrdnjava i liolesterin se u njoj kristališe. U z r o k toj slabosti m o g u biti osobenosti telesne k o n s t r u k c i j e (astenični tip). N . u ž u č n i m k a n a l i m a i u ž u č n o m m e h u r u susreću se t v r d i . T a k o se k o d m a s n e i b e l a n č e v i n a m a b o g a t e h r a n e izdvaja g u š ć a . Pri t o m e s e narušava u s u g l a š e n o s k r a ć i v a n j e m u s k u l a t u r e ž u č n o g m e h u r a . R i d e l j e urtvrdio d a j e s v a k i deseti č o v e k i m a o ž u č n o kamenje. stvaraju se drugi k a m e n č i ć i . O s o b e n o s t i ž e n s k o g i m u š k o g disanja. sedeći način ž i v o t a . b o g a t a č v r s t i m m a t e r i j a m a (holestei inom i b i l i r u b i n o m ) . tako i njegova e v a k u a c i j a iz c r e v a . u obliku g r a n e crni pigmentni k a m e n č i ć i . Nesumnjivo će vas interesovati da s a z n a t e k a k v i su to k a m e n č i ć i . T r u d n o ć a p o v o l j n o utiče n a stvaranje ž u č n o g k a m e n c a . kao k a m e n o . koji su prodrli u ž u č n i m e h u r . belu ili svetložutu b o j u i 81 . b o d l j i k a v i . Upala ž u č n o g m e h u r a (holicistitis) i ž u č n i h k a n a l a ( h o l a n g i t i s ) nastaju u većini slučajeva pri p r i s u s t v u k a m e n j a u njima. K o d ž e n a pri g r u d n o m disanju j a v l j a se plića ekskurzija dijafragme u poredenju sa m u š k i m . D i s k i n e z i j a ž u č n i h k a n a l a j e p o r e m e ć a j m o t o r i k e koji b l a g o v r e m e n o deluje na pražnjenje ž u č n o g m e h u r a . i d r a g i m p o t r e b n i m materijama. sfinktera O d d i (mišića s t e z a č a ) i p r o l a z a k žuči u o p i t i (zajednički) žučni kanal i d v a n a c s t o p a l a č n o c r e v o . k o n c e n t r o v a n a ž u č . K l a d i n s k o g N . Stvaranje ž u č n o g k a m e n c a u g l a v n o m z a v i s i od ishrane i počinje od 16-20 g o d i n a .trbušnim d i s a n j e m .

j e r se u p r o c e s u p r o b a v e o r g a n s k e materije pretvaraju u n e o r g a n s k e . plivaju na v o d i . p o v e z a n sa z a s t o j e m žuči. M e d u r e ž a n j s k i kanali za izlučivanje žuči protežu se u p o r e d o sa m e d u režanj sk im k r v n i m s u d o v i m a i. Prostor koji z a h v a t a s v a k i o d tih k a n a l a . a takode smanjenje zaštitnih koloida ž u č n i h k i s e l i n a i zastoj ž u č i . Kalcijum ( k r e č ) i u o v o m slučaju dobij a se iz k u v a n e hrane.pojavljuju se u ž u č n o m m e h u r u . s i v k a s t a ( a k o p r e o v l a d a v a h o l e s t e r i n i kreč u kori k a m e n č i ć a ) ili m r k a i t a m n o z e l e n a ( a k o p r e o v l a d a v a p i g m e n t b i l i v e r d i n a ) . Mikroliti su p r e č n i k a 7 . Lišeni su h o l e s t e r i n a . Uzrok stvaranja ovih k a m e n č i ć a j e s t e . obrazuju u p o č e t k u desni i levi režanjski kanal ( k a n a l r e ž n j a ) . spajajući se 82 m e đ u s o b n o .k r e č n j a č k i j e najčešća vrsta ž u č n i h k a m e n č i ć a . U creva d o s p e v a j u u obliku k u v a n e h r a n e i v o d e . v e z a n z a p r o c e s h e m o l i z e . s a d r ž e p r i m e s u b a k r a i razvijaju se iz mikrolita. On je b e o i tvrd i s t v a r a se u p r o c e s u upale k a o rezultat ispiranja k r e č o m ostataka ćelija i b e l a n č e v i n a s t i h m a s a . m n o g o ­ b r o j n i . D o k a z a n o j e . D e s n i režanjski žučni kanal p r i h v a t a ž u č iz prednjeg i z a d n j e g kanala. U n e k i m s l u č a j e v i m a mikroliti su o s n o v a nastajanja p i g m e n t n o . Sistemi unutarjetrenih ž u č n i h puleva d e s n o g i levog režnja j e t r e su s t r o g o razgraničeni. Oni su u v e k u g o m i l i i imaju oblik n e p r a v i l n i h poliedara. koji se stvaraju u ž u č n i m k a n a l i m a i m e h u r u . Oni su m e k i . n a z i v a s e s e g m e n t o m j e t r e . lagani.k r e č n i h k a m e n č i ć a .6 0 m i k r o n a . 83 . koje o r g a n i z a m ne p r i m a i k a o strani p r o d u k t luči se z a j e d n o sa žuči.padaju kao talog (kao u čajniku p o s l e ključanja). Na sreću najređi je čist krečni k a m e n a c . imaju b e l a n č e v i n a s t u o s n o v u . G r a n i c e i z m e đ u s e g m e n a t a . ž u č n e p i g m e n t e i k r e č n j a k .o b o g a ć i v a n j e ž u č i h o l e s t e r i n o m . g d e se v e ž u sa b e l a n č e v i n a m a i p i g m e n t i m a ž u č i i p o l a k o se odstranjuju k r o z ž u č n e k a n a l e . S v a k i o d s e g m e n a t a skuplja ž u č i z m e đ u r e ž a n j s k i h k a n a l a z a izlučivanje n a teritoriji s e g m e n t a . Stvaranje tih k a m e n č i ć a izazivaju najčešće infekcije i u p a l e ž u č n o g m e h u r a i ž u č n i h k a n a l a . a k a o rezultat n e p r a v l i n e k o m b i n a c i j e p r o d u k a t a i s h r a n e . Pigmentno-krcčnjaČki kamenčići su c r n o z e l e n i . P o n e k a d su to m r k e i z m r v l j e n e g r u d v i c e . koji su prošli kroz t e r m i č k u o b r a d u . p o p r a v i l u . i z e m l j a n i p i g m e n t n i k a m e n a c .p i g m e n t n o . M o g u se obrazovati d v a o b l i k a k a m e n c a : čisti p o g m e n t n i k a m e n a c . N j i h o v o stvaranje je m o g u ć e i b e z infekcije. N j i h o v a veličina j e o d g l a v e čiode d o k r u p n o g z r n a g r a š k a . lomljivi i r a z n o v r s n o g oblika. H o l e s t e r i n s k o . a z a t i m zajednički j e t r e n i kanal. N a s t a j u usled toga što strane čestice dospevaju iz c r e v a u k r v . boja beličasta. da se ti k a m e n č i ć i talože u u n u t a r j e t r e n i m ž u č n i m k a n a l i m a .

Pri tom se vrši jak pritisak na o k o l n a tkiva. b u d u ć i da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči m o ž e dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja r a z n o s i k i s e o n i k po j e t r e n i m arterijama. za njim bilirubin sa p r o d u k t i m a n j e g o v e o k s i d a c i j e . v i t a m i n a i m n o š t v a drugih e l e m e n a t a . U Velikoj medicinskoj enciklopediji t e r m i n o m . U ž u č n o m mehuru i kanalima m o ž e se nalaziti ž u ć k a s t o b e l i pesak.p o r t a l a n a hipertonija definiše se povišeni krvni pritisak u vratnoj veni „/. Kod „mrtvog" toga nema. Portal na hipertonija i njene posledice S a v r e m e n a ishrana Čini našu krv kiselijom ( n o r m a l a n pH krvi je s l a b o a l k a l n i ) . K o n c e n ­ tracija ž u č i . tako i u obliku m a z u t a . koji nije p r o š a o k r o z j e t r u p r e k o vratne v e n e . k a o što je p o z n a t o . koja sa s o b o m nosi hranljive materije iz creva. Jetra k a o da se n a d i m a iznutra od tih ž u č n i h t r o m b o v a k a k o tvrdih. p r v o s e kristališe holesterin. kreč. a otuda i njena funkcija * Dnevni obroci hrane bogati belancevinama. 6.2. d o v o d e ć i ih do atrofije. T a trojka j e glavni sastojak ž u č n o g k a m e n c a . šire j e t r e n u konstrukciju. tada disanje i ishrana. G . Prema t o m e . ni v e n a m a v r a t n o g sistema. Atomi u „Živim" mineralima nalaze se na višem energetskom potencijalu i imaju lovi zaokret. O n s e javlja kao p o s l e d i c a ( u z r o k s a m n a v e o u p r e t h o d n o m tekstu.ne narušavaju se ni ž u č n i m putovima. O t u d a z a k l j u č a k da u prošeku jedno čišćenje „ p r o b i j a " j e d a n s e g m e n t a njih je četiri. slična u g r u š c i m a . p o t r e b n o je i p o ž e l j n o uraditi najmanje četiri čišćenja. 85 84 . m o g u d a s e t a l o ž e . D e o krvi. pritiskuju e p i t e l n e ćelije.8 0 0 m i l i m e t a r a v o d e n o g stuba (skoro cela atmosfera!). K a o rezultat toga nastaje portalna hipertonija. B e l a n č e v i n a s t e m a s e * .ivi" produkt razlikuje se od „mrtvog" postojanjem bioplazmenog polja. i p o s e b n o s p r e č a v a k r v o t o k kroz vratnu v e n u . za nastajanje svih ovih poremećaja oboljenja. »arocUo rjj llzićkoj aktivnosti glavni su razloz. lišenom dovoljne količine živih* m i n e r a l n i h materija. da bi se očistila j e t r a . i d e o b i l a z n o ( t a k o z v a n i kolateralni k r v o t o k ) kroz a n a s t o m o z e s a g o r n j i m i d o n j i m šupljim v e n a m a . m o ž e da se p o v e ć a za 20 i više puta. ) o t e ž a n o g p r o t o k a krvi k r o z j e t r u . M a t e r i j e . ž u č n i t r o m b o v i u ž u č n i m k a n a l i m a stvaraju se b e l a n č e v i n a s t o m infiltracijom j e t r e . ni arterijama. o d l a ž u ć i se u j e t r i . v e n a m a d e b e l o g c r e v a i d r u g i m (vidi s l i k u ) . v e z a n o za pojedine i r a z n o v r s n e mehaničke prepreke. a veličina otpora u k a n a l u za izlučivanje žuči m o ž e narasti do 7 5 0 . koje se nalaze u tako k o n c e n t r i s a n o m obliku. U p o r e d o sa t v r d i m k a m e n c e m u j e t r e n i m k a n a l i m a se skladišti a m o r f n a ( b e z o b l i č n a ) bilirubinsko-kalcijeva m a s a . M . što uzrokuje p r o m e n e strukture organa. (njen drugi naziv j e p o r t a l n a v e n a ) .2. K a o što j e u k a z i v a n o . N a s t u p a uvećanje slezine usled zastoja (a a k o j e zastoj krvi. Na p r i m e r . koje pri termičkoj obradi nestaje. s o l i . lako prljaj UĆa m a s a u vitlu kašice. M a l o p o k r e t n i način ž i v o t a i n a v e d e n o stanje krvi nepi i m e t n o d o v o d e do diskinezije s i s t e m a za izlučivanje ž u č i .

" 86 M i m o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu v i t a m i n i m a . 6 . t a k o d e . „ m a s n o m " . 3 . N e m a s m i s l a nabrajati p o r e m e ć a j e i oboljenja. U p r a v o stoga m n o g i s e razočaraju k a d n a s t a n e prirodni p r o c e s ozdravljenja. i t a k o j e j a s n a č u d o v i š n o s t p o s l e d i c a zaprljanosti i z a g u š e n o s t i naše j e t r e . t r o m b o v a na n o g a m a i h e m o r o i d a . b e l a n č e v i n a . minerala i t o m e slično. koje su z a o b i š l e j e t r u . p a d sa k o n j a i sa s t r m o g o b r o n k a (litice). S i m p t o m i koji u k a z u j u n a o b o l j e n j a j e t r e N a j p r e ć e m o s e osvrnuti n a p o z n a t e s i m p t o m e oboljenja j e t r e . u d a r a c o k a m e n . v e ć je i bremenit užasnim posledicama.š i u . kada se p r e n a p r e ž u . nastojeći d a p o m o g n u bolesnoj jetri. naročito i z s u d o v a ž e l u c a . Z a t o . zastoj u venoznom sistemu pankreasa (gušterače) dovodi do đistroličnih p r o m e n a u njemu i do poremećaja n j e g o v e funkcije ( d a li će to biti glavni u z r o k teške izlečivosti š e ć e r n o g dijabetisa . Opšti p o r e m e ć a j ne s a m o da utiče na rast i razvoj o r g a n i z m a . san u ž a r k o p o d n e i p o s l e j e l a .o s n o v n i su uslovi z a upalu ž u č i . Tibetski lekari su smatrali da postoje tri g l a v n e bolesti koje nastaju od vetra.loga terapija: " S l a b a j e t r a j e o s n o v n i uslov narušavanja n a š e g o p š t e g zdravlja. O b r a t i m o se p o n o v o C ž u d . a to p o s e b n o u t i č e na rast o r g a n i z m a u cei ini. Zastoj u v e n a m a ž e l u c a i c r e v a n a r u š a v a s e k r e t o r n a i a p s o r b u j u ć a svojstva tih o r g a n a (da li se m o ž d a o v d e klije uzrok nevarenja i s l a b o g prihvatanja hrane . s a z a p u š e n o m j e t r o m k r e ć e m o s e m n o g o s p o r i j e . o m o g u ć a v a j u mu rast i p o m a ž u jetri u p r o c e s i m a p r o b a v e h r a n e .prihvatljiv za o r g a n i z a m . d e b e l o g creva. v o d e . nastale usled n a r u š a v a n j a svih tili r a z m e n a (koje se o s i m toga teško dijagnosticiraju). kopanje tvrde z e m l j e . 87 . batine od m o t k e . p r e n a p r e g n u t o s t . n e u k r o t i v i g n e v u d u h o v n o j p r i r o d i . m a s n o ć a . pa će i alergija nestati. poturanje i s p o d p r e d m e t a u p a d u .specijalisti za slezinu to treba da evidentiraju). natezanje s u h o g l u k a . Arterijski pritisak o p a d a (hipertonicima za notiranje). d o v o d i d o j a k o g k r v o p r o l i ć a . c r e v a . utrkivanje iz s v e s n a g e .slabi . m e s o . p r o l a z e ć i k r o z a n a s t o m o z e u d r u g e v e n e i ne pretvarajući se z b o g toga u p o t r e b n i oblik . n e g o što ž e l i m o . štitasta i p a n k r e a s . To je r a z l o g š t o p a t i m o od nedostatka hranljivih e l e m e n a t a (što se u stvari i u o č a v a ) . a z a t i m ih uporediti i dopuniti s a v r e m e n i m . U o p š t e . koje p o t p o m a ž u razvoj o r g a n i z m a . P o r e m e ć a j j e d n e o d n a v e d e n i h funkcija d o v o d i d o oboljenja. Usled atrofije ćelija j e t r e od pritiska i l o k a l n o g n e d o s t a t k a i s h r a n e ." I n t e r e s a n t n o j o r i g i n a l n o zapažanje o u z r o c i m a oboljenja jetre nalazimo u Čžud-šiu: „Sklonost ka vrućem. „vrelom". nastaje p o r e m e ć a j u r a z m e n i ugljenih hidrata. Najvažnije ž l e z d e u o r g a n i z m u .hipofiza. očistite svoju j e t r u . žuči i sluzi.paralizuju s e . čak pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih p r i n c i p a lečenja. d o obilnih m e n s t r u a c i j a k o d ž e n a . ali z b o g „ z a p u š e n o s t i starije c a r i c e " ( k a k o j e t r u nazivaju tibetski lekari) d e o hranljivih materija obilazi j e t r u . Hranljive materije. postaju s t r a n e o r g a n i z m u i izazivaju različite alergijske reakcije. „ljutom". b o r b a . j e d n j a k a . š e ć e r iz š e ć e r n e t r s k e .dijabetičarima za notiranje). m i n e r a l n i m m a t e r i j a m a i d r u g i m najkvalitetnijim hranljivim m a t e r i j a m a . Z d r a v l j e j e t r e o b e z b e d u j e zdravlje i vitalnost celog o r g a n i z m a . pre n e g o što odete lekaru da mučite s e b e ispitujući a l e r g e n e i t o m e s l i č n o . Čaj i d r u g o u velikoj količini . t e ž a k rad. T o .distrofičarima za notiranje). tuča. O z n a č a j u j e t r e za funkcionisanje n a š e g o r g a n i z m a g o v o r i j o g i s t a S v a m a S i v a n a n d a u knjizi .

T a k o s e . p o b o l j š a v a vid i čini da bolje r a s p o z n a j e m o boje. Bol počinje n a p a d i m a u trajanju od nekoliko m i n u t a do n e k o l i k o č a s o v a . k a d a j e s l a b a energija) sanja se š u m a . daje toplotu i s n a g u ostalim v r s t a m a ž u č i . nalazi se u koži i čini j a r k o m njenu boju (ten). Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji s i m p t o m i oboljenja od ž u č n o g k a m e n c a su jaki bolni n a p a d i . p o n e k a d j o j p r e t h o d e gubitak apetita. k a d a j e energetski funkcija j e t r e najveća) sanjaju g n e v n i s n o v i .pšenica ukusom . O n a u potpunosti m e n j a boju p r o z r a č n o g s o k a u crvenu. Ž u č .3. n a k o n 3-4 č a s a p o s l e v e č e r e . nalazi se u želucu i z m e đ u s v a r e n e i n e s v a r e n e h r a n e . koja menja boju.na taj način. odvaja sok od taloga.mišići god. P r o b a v n a ž u č . z a s i ć e n j e i r a z d r a ž e n o s t ž e l u c a p o s l e uzimanja h r a n e . u m o m e n t u n a j v e ć e g izlučivanja žuči u d v a n a e s t o p a l a č n o crevo i n j e g o v o g m a k s i m a l n o g zasićenja i razdraženosti hranljivom k a š i c o m .gnev mesom . e m o c i j e . p o n e k a d g o r č i n a u u s t i m a . Ž u č : p r o b a v n a . t e g o b e ispod lopatice i o s e ć a j pritiska u d e s n o j podrcbrici ( m o ž d a usled z a s i ć e n j a ž u č n o g mehura sa žuči). Ž u č . koja m e n j a boju. kada su funkcije jetre i ž u č n o g m e h u r a m a k s i m a l n e . O n a daje duši o s e ć a j n o s t .kiselo p l o d o v i m a .suze planetom . 89 88 . nalazi se u srcu. neprijatelj je dobijao svojstvo nekakvo* pasivnog stimulansa hrabrosti.1. d o b . z a t v o r i . nalazi se u o č i m a i razvija n a š u p e r c e p c i j u z a oblik.3.samuraja) O p š t i s i m p t o m i . hlađenje tela. Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog neprijatelja. p o n e k a d i prolivi. (Put .krik žitaricama . D i j a g n o z a h r o n i č n o g hepatitisa „ . Otuda potiče i Ijudožderski običaj k i m o . j a s n a boja. K o d nekih se pojavljuju g r č e v i m i š i ć a listova n o g u i mišića prstiju na rukama. S a v r e m e n a m e d i c i n a oboljenja j e t r e i ž e l u d a č n o g m e h u r a definiše na sledeći način: 6. Č e s t e m u č n i n e . . K o d k o m p l i k a c i j a bolesti . U p o č e t k u n a p a d a b o l j e rasprostranjen. Ž u č n i g r č je o b i č n o p r a ć e n m u č n i n o m i p o v r a ć a n j e m . P r e m a k i n e s k i m m e d i c i n s k i m izvorima funkcija j e t r e i ž u č n o g m e h u r a o d n o s i s e n a e l e m e n t „ d r v o " i tesno j e p o v e z a n a sa: t k i v o m tela . a kineski lekari su se p r e m a s n o v i m a učili da postavljaju dijagnozu. g u b i t a k apetita.t o n . pri č e m u se u pojedinim s l u č a j e v i m a sa o b i l n i m izlučivanjem žuči izbacuju i mali žučni kamenčići. g o r d o s t .P r e m a n j i h o v o m mišljenju funkcije žuči m o g u se pocleliti na pet vrsta.šljiva T i b e t a n c i su razlikovali 26 oboljenja ž u č i . . B o l j e oštar. k o j a d a j e vid. Ž u č . p o v i š e n a t e m p e r a t u r a od 37. G r č se o b i č n o javlja u prvoj p o l o v i n i n o ć i . Prema sinloitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovekovom teli.vid • bojom . nalazi se u jetri. ali s e u b r z o k o n c e n t r i š e n a o n e d e l o v e tela koji s u p r i k a z a n i n a slici 14. n a m o m e n t e k a o d a razdire n a d e l o v e d e s n u stranu s t o m a k a . B o l e s n i c i se često ž a l e na h l a d n o ć u u u d o v i m a . je jetra (kimo). tj.Jupiter emocijama . naročito ljute. . k o d p r a z n e j e t r e (tj. .ž u č n i ili j e t r e n i g r č e v i .proleće čulnim organima .1 do 3 7 . 6. s v a k o n o v o ubistvo na bojnom polju trebalo jc da stimuliše ličnu hrabrost samuraja . koja se p r e t v a r a .s v r a b k o ž e . j a k .zelena. O n a vari h r a n u . plava izlučevinama . Ž u č n i g r č e v i kod ž e n a Često se poklapaju sa m e n s t r u a c i j a m a ili nastaju posle porođaja.s l a b o s t . r a z u m i strasnost*. a zatim sluzi i ž u č i .piletina zvucima . . N a j č e š ć e s e bol pojavljuje i z n e n a d a . Uzroci koji izazivaju ž u č n e grčeve su nervna i fizička p r e m o r e n o s t ( z a m o r ) . pečenje u e p i g a s t r i č n o m predelu. dobija novu snagu i smelost". koja p r e t v a r a . k o d p u n e j e t r e (tj. Ž u č . 6 stepeni Celziusovih. u p o č e t k u h r a n e . m u č n i n a .2.

atonični zatvor. p a l c a i m a l o g prsta). koji nastaju naročito p o s l e u z i m a n j a p e č e n e ili p r ž e n e h r a n e .3. koji p o d s e ć a j u n a n o ž i c e p a u k a . i z nje je izlazila po tegla od p o l a litra k a m e n č i ć a . Pre čišćenja j e t r e g l a d o v a o s a m n e k o l i k o puta po 7 d a n a . Uverio s a m se u to na s o p s t v e n o m iskustvu. Z a taj preobražaj bilo m u j e p o t r e b n o 91 6. osetio s a m n e o b i č n u l a k o ć u .s t o j e v e l i k a z a b l u d a . koji je p r o p r a ć e n n a d u v e n o š ć u s t o m a k a . Ali to su s a m o m o j a lična osećanja. j e t r e n i h d l a n o v a " (crvenilo k o ž e u p r e d e l u p o v r š i n e d l a n o v a . mali pulzirajući sud (kapilar). H i p o t o n i č n i oblik . koje su izdignute iznad p o v r š i n e k o ž e . n a p r e g i b i m a l a k t o v a . m u č n i n e . Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu. g o d i n e d o p u z a o je j e d n o g d e c e m b r a u klub toliko b o l e s t a n da se mislilo da n e ć e doživeti sledeće proleće. Hipertonični oblik . a efekat je bio zapanjujući.3. oni su se preporodili. 6. j e d a n p u t 10 a j e d n o m 18. r a m e n i m a i p o d l a k t i c a m a . A k o su se ti s i m p t o m i 90 . t a m n e k o ž i c e .4. Moj prijatelj je i z d r ž a o seriju g l a d o v a n j a . k r o z ovo čišćenje prošli su m n o g i i ne j e d a n p u t . S p o ­ z n a o s a m s t a j e P R A V O Z D R A V L J E . a takode „ z v e z d i c a " na kivnim sudovima. razdražljivost. recidiv ( p o d r i g i v a n j e ) . potražile p o m o ć lekara. Savinih Nikolaj Timofejevič.3 6 č a s o v a u toku 3 g o d i n e . rođen 1925. Ovaj krepak starac prilagodio je svoju težinu visini. sve o n o što n i s a m d o b i o u p r o t e k l i h pet g o d i n a lečenih u z d r a v s t v e n i m u s t a n o v a m a . M o ž e t e ga videti k a k o trči s a m o u g a ć i c a m a i razmišlja d a j o š d u g o . K a d a se f u n k c i o n a l n o stanje j e t r e poboljša oni m o g u d a n e s t a n u . p r s t i m a u vidu žutih mrlja. na leđima. Primera radi. ali i na iskustvu drugih ljudi. a po 3 d a n a oko deset puta. O s i m toga. nesanice. boje k a t r a n a .3. pahuljica i d r u g i h p r e d m e t a n a d k o j i m a č o v e k ostaje z g a đ e n . čišćenje d e b e l o g creva i j e t r e . zaustaviti i otkloniti a ne da dovodite sebe u bezizlazan položaj. K a d a s m o n a s dvojica počeli d a Čistimo j e t r u . Bilo je tu i m n o g o z a s t a r e l e ž u č i .neurotični p o r e m e ć a j i .do p o j a v e b o l o v a . Diskinezija žučnih kanala Opšti s i m p t o m i .p o v r e m e n i b o l o v i . K o d h r o n i č n o g hepatitisa oboljevaju z g l o b o v i i pluća. u stvari. Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti s i m p t o m i . bolovi u d e s n o j p o đ r e b r i c i . P r v e g o d i n e kuru čišćenja uradio s a m 5 puta ( s v e g a 8 č i š ć e n j a ) . U klubu „ B o d r o s t " . k a o i urinoterapija učinili su č u d o . N j i h o v prečnik j e o d v e l i č i n e g l a v e čiode do zrna graška. Ž u č n i k a m e n a c se u jetri v e o m a č v r s t o drži i ne m o ž e se tako j e d n o s t a v n o savladati. krepkost i obnavljanje c e l o g o r g a n i z m a . d u g o živi. E f e k a t čišćenja jetre M n o g i misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu . prolivi. M o ž e se uočavati n a d i m a n j e falanga (Članaka) prstiju u obliku k o b a s i c e . bilo z b o g n j i h o v o g o p š t e g z d r a v s t v e n o g stanja ili usled toga što su s u v i š e stari i n e m o ć n i . naročito u p e r i o d u kulminacije bola m o ž e se uočiti p r i s u s t v o . koji će s i g u r n o postaviti pravu dijagnozu. Vidljiva je i k s a n t o m a t o z a k o ž e : n a licu ( o č n i m k a p c i m a . g l a d o v a o s a m i n e d e l j n o po 2 4 . P o s l e terapije čišćenja j e t r e . D o l a z i l i su ljudi od kojih su lekari odustali. 6. na čijem s a m č e l u . od k o j e g s e z r a k a s t o g r a n a j u tanki n e ž n i s u d o v i ( k a p i l a r i ) . u s t i m a ) . lakom g r o z n i c o m i n e m o ć i p o s l e u z i m a n j a h r a n e .3 puta po 19 dana sa p r e k i d o m od d v a m e s e c a .osećaj t e g o b e u p r e d e l u ispod lopatica n a k o n 1-3 časa p o s l e j e l a . Pri p r e g l e d u k o d trećine o b o l e l i h . Ako sumnjate u sebe i u ličnu p r o c e n u s v o g z d r a v s t v e n o g stanja. Ali p o s e b n a ishrana.b o l o v i u desnoj p o d r e b r i c i p r a ć e n i s t a l n o m m u č n i n o m . znojenje. Z v e z d i c a j e . P r e m a s i m p t o m i m a koje s m o naveli t u m a č i t e i razmišljajte o zdravlju svoje j e t r e i ž u č n o g m e h u r a . o b r a z i m a .N e r e t k o u o č a v a se i p o r e m e ć a j n e r v n o g s i s t e m a : p o t i š t e n o s t . a v a m a ostaje da odlučite k a k o ćete se dalje lečiti.4. n a i z m e n i č n i prolivi i z a t v o r i . v e ć j a v i l i m o ž e t e ih sprečiti. Tačnije.

član . n a č e l n i k k a t e d r e infektivnih bolesti i e p i d e m i o l o g i j e P r v o g l e n j i n g r a d s k o g m e d i c i n s k o g instituta i m e n a „1. g d e su ljudi savladali veštinu tečenja p o m o ć u n a r o d n e m e d i c i n e . Operacija m o ž e biti i u s p e š n a . s a sipnjom. 93 . I lalangot i m n o g i d r u g i . Nije i m a o kuda. T a t j a n a A l e k s a n d r o v n a čisti jetru ljudima s v i h u z r a s t a . ljudi s a m i kažu da su lično videli i z b a č e n o k a m e n j e . a izlaze k a m e n č i ć i od 20 i više m i l i m e t a r a .5. protivnici o v o g čišćenja zaključuju d a j e t o e k s k r e m e n t n o k a m e n j e . i z b a č e n o i z d e b e l o g c r e v a .k o r e s p o n d e n t A k a d e m i j e m e d i ­ c i n s k i h n a u k a S S S R . s u m n j a o . g o d i n e . koju neki o v d e nazivaju l e g e n d o m . profesor Š a v a l o v a Jevgenija P e t r o v n a . U s l e d e ć e m poglavlju biće reči o t o m e da li je o v o čišćenje s t v a r n o b e z o p a s n o i na č e m u se z a s n i v a njegovo dejstvo. Lekari su im predlagali operaciju. A l i . a po Rusiji se terapija čišćenja radi s v u d a . M o g u d a n a v e d e m j o š p i i m e r a M a g d e s j a n .n e š t o v i š e o d pola g o d i n e . tj. Zastrašuju pristalice ove m e t o d e m o g u ć i m zatvorom. P r i m e r i koje s m o naveli u o v o m poglavlju izrazito g o v o r e o v i š e s t r u k o j koristi o v o g Čišćenja i njegovoj neškodljivosti. T r e b a l o j e d a m u s e o p e r a t i v n i m puteni odstrani deo aorte srca. I to je prošlo b e z operacije . A n d r e j e v a . iako je njegovo obrazovanje bilo v e o m a o s k u d n o . Postoji ž e n a . koje ne priznaje alternativnu m e d i c i n u niti bilo šta d r u g o što se kosi sa d o s t i g n u ć i m a i z n a n j i m a n a u k e . V r a t i m o se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986. na primer. U g o t o v o bezizlaznoj situaciji m a š i o se za literaturu i iz nje s a z n a o d a j e procenat u s p e h a operacija sličnih n j e g o v o m slučaju d o 3 0 % . Pročistila j e j e t r u m n o g i m p o z n a t i m k o s m o n a u t i m a i m n o g i m ljudima na visokim položajima. p o š t o j e Tatjana A l e k s a n d r o v n a starija o d njega o n a se p o d s m e v a l a n j e g o v o m s t r a h u . stranici. ti ljudi a p s o l u t n o ništa nisu osmislili u datoj terapiji. a v a j . a ko g a r a n t u j e da sve n e ć e opet biti po starom. čak i n e k i m a iz M i n i s t a r s t v a zdravlja Rusije. m r š a v . 6. ali im p o s l e čišćenja j e t r e o n a v i š e nije bila potrebna. Fiziološki m e h a n i z m i koji se koriste pri č i š ć e n j u j e t r e K a o o s n o v n i a r g u m e n t protiv o v e vrste čišćenja protivnici n a v o d e da su ž u č n i kanali p r e č n i k a 3-4 m i l i m e t r a . N j e g o v a krv je bila čista. i .z a v r š i o je s a m o 3 r a z r e d a o s n o v n e škole. B o r e ć i s e z a svoj ž i v o t d o š a o j e n a ideju d a m o ž d a postoje d r u g e m o g u ć n o s t i ? Jer.Pavlova opisuje „ s l e p o " ispiranje ž u č n i h p u t e v a b e z s o n d e . O t p u t o v a o je do Tatjane A l e k s a n d r o v n e B u r j e v e . I m a o s a m priliku d a s e s u s r e t n e m s a o v a k v i m s l u č a j e m . patili su d e s e t a k g o d i n a od k a m e n c a u ž u č i .sve su ih izbacili. u z g r e d s v e j e u r a d i o s a m o s t a l n o . sprata oran i čio k a o da mu n i k a d a nije bila p o t r e b n a operacija. Tatjana A l e k s a n d r o v n a j e shvatila s l o ž e n o s t tog slučaja i pročistila mu je jetru dva p u t a u z a s t o p c e . pa se moj otac p r e d a o i p r i s t a o na k u r u čišćenja. T e š k o j e h o d a o i j e d v a disao. i s t o v r e m e n o i t u ž n i m i p o u č n i m . Posle t o g a m l a d i ć j e p r e š a o n a n o r m a l n u ishranu. A šta p o t o m ? Sinula mu je m i s a o . da se taj d e o z a m e n i k r v n i m s u d o m s a b u t i n e .N a d e ž d a A l e k s e j e v n a S e m j o n o v a u g r a d u Šaliti. pri č e m u bez operacije. n a r a v n o . zapušenjem kanala i drugim komplikacijama. s t r a h o v a o i p o d s m e v a o se tom m e t o d u lečenja.A. u k o m e j e n a s n i m k u b i o vidljiv veliki k a m e n s a j o š 60-ak k a m e n č i ć a v e l i č i n e z r n a pasulja. K a d a j e m o m e o c u bilo v i š e o d 8 0 g o d i n a bio j e u v e o m a t e š k o m 92 stanju p o s l e d r u g o g infarkta. s l o b o d n i m p r o l a z o m to ne m o ž e da se desi. Na 3 4 . koja je 5 g o d i n a t r a g a l a z a T a t j a n o m A l e k s a n d r o v o m p o ć e l o m svetu z a t o što j o j j e bilo p r e d l o ž e n o d a iseče žučni m e h u r . O v o je s a m o m o j e i s k u s t v o . K r o z m e s e c dana sreli su ga k a k o trči do 4. K a d a . Resili s m o da mu p o m o g n e m o i u g o v o r i l i s m o d a s e kod nje leci o d r e đ e n o v r e m e . K a k o j e u o p š t e m o g a o d a živi k a o z d r a v č o v e k sa tako z a g a đ e n o m j e t r o m . Ali. Iz n j e g o v o g tela izašlo je 60 velikih i 2 0 0 m a l i h k a m e n č i ć a . a naročito t a m o .P. T a starica od 85 g o d i n a s a v r š e n o je razradila p o s t u p a k čišćenja j e t r e . I n t e r e s a n t a n je i slučaj Lenjingrađanina J. od p e t e do 105 g o d i n e sa p o d j e d n a k i m u s p e h o m i e f e k t o m . p a k . O n j e . k a k a v j e s m i s a o operacije a k o kroz tvoje k r v n e s u d o v e u m e s t o krvi t e č e sadržaj k l o a k e ? G r o z n a krv. Mladić od 31 g o d i n u n e k a k o j e d o š a o k o d nas b l e d . k o j e s e n a z i v a „ d u b a ž a " i koje uveliko primenjuju lekari.očistiti jetru.

O l e i n s k a kiselina se topi pri t e m p e r a t u r i o d 1 3 stepeni C . da se ž u č izbacuje pod pritiskom od 3 0 0 m i l i m e t a r a v o d e n o g s t u b a . z b o g p o v e ć a n e elastičnosti i s m a n j e n e propustljivosti. P o s l e u z i m a n j a m i n e r a l n e v o d e b o l e s n i k se nalazi u h o r i z o n t a l n o m p o l o ž a j u . Najbogatije oleinskom k i s e l i n o m je m a s l i n o v o ulje ( 8 0 .9 9 % slučajeva sastoje iz holestei ina. pri č e m u j e o n a s k o r o j e d i n a m a s n a kiselina. O d 4 0 d o 5 0 mililitara 3 3 % . M o g u ć je i obrnut slučaj . m o g u da se šire do 2 c e n t i m e t r a u p r e č n i k u . spadaju ž u m a n c e od jaja. Ovi p o d a c i su s t r o g o n a u č n i . sadrži se o k o 7 0 % oleinske kiseline. O n o m e . koje se topi pri t e m p e r a t u r i od 15 stepeni C (pri telesnoj temperaturi o n o je t e č n o ) . stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine . D u b a ž a se m o ž e obaviti a k o se k a o s r e d s t v o za razdraživanje koristi s a m o rastvor s u m p o r n o k i s e l o g m a g n e z i j u m a . nama je potrebno jako sredstvo p r o t i v ž u č i . s u m p o r n o k i s e l i m a g n e z i j u m . R a d i toga mi na 3-4 časa p r e čišćenja z a g r e v a m o p r e đ e o j e t r e i p r o d u ž a v a m o ga zagrevati i posle uzimanja m a s l a c a i limunskog soka. što p o d s t i č e e n e r g i č n i j e o s l o b a đ a n j e ž u č n o g m e h u r a . P o j a č a n o lučenje žuči iz j e t r e podstiču kiseline.t n o g rastvora m a g n e z i j u m a . da se ž u č n i k a n a l i M O G U ispirati. 2. so „ b a r b a r a " i karlovarska so. koji određuje temperaturu njihovog topljenja. koja se sadrži u l i m u n s k o m s o k u . O v d e s e m o ž e dejstvovati u d v a p r a v c a : a) p o v e ć a n j e m količine ž u č n i h k i s e l i n a . k o teško podnosi m a g n e z i j u m . Do toga dolazi na bazi otpadanja koloida i stvaranja p u k o t i n a . poznato nam j e . 2 . o d n o s n o d a s e izazove kontrakcija ž u č n o g m e h u r a i m a k s i m a l n o o t v o r e svi žučni k a n a l i . a k o d e k s t r e m n i h slučajeva pritisak m o ž e dostići i 800 m i l i m e t a r a v o d e n o g stuba! 5.P o s t u p a k s p r o v o đ e n j a d u b a ž e j e sledeći: Ujutru na g l a d a n s t o m a k bolesniku dati da popije 2 0 0 . 95 . s o r b i t a . 1. s a m i m tim. i b) p o v e ć a n j e m k o l o i d n e zaštite. Pored ostalog. daju se koncentrisani rastvori š e ć e r a . 4 . ili sorbita. U j a k o efikasna s r e d s t v a .5-2 časa.resorpcija ž u č n o g k a m e n j a . a u s u n c o k r e t o v o m ulju ga ima d v o s t r u k o m a n j e ( 3 9 % ) . R a z m o t r i m o varijantu a). A s a d a ć e m o s e vratiti iskustvu n a r o d n e m e d i c i n e . O l e i n s k a kiselina se s k o r o u p o t p u n o s t i apsorbuje u c r e v i m a i o r g a n i z a m je lako koristi pri r a z m e n i materija.8 1 % ) . Polazeći od navedenog. L e č e n j e t o p l o t o m je najbolji način za stišavanje u p a l e i b o l n i h s p a z m i u jetri. s a m i m t i m . o n o m e n a č e m u s e o n a z a s n i v a . ksilita ili m a s l i n o v o g ulja. koja o m o g u ć a v a j u p o v e ć a n o lučenje ž u č i .2 5 0 mililitara (2.p o t p o m a ž u pretvaranje h o l e s t e r i n a u lako rastvorljiva jedinjenja i. izaziva kontrakciju (stezanje) ž u č n o g m e h u r a (sfinkter L u t k e n s a ) i z a j e d n i č k o g ( o p š t e g ) ž u č n o g k a n a l a (sfinkter O d d i ) . Važnija b i o l o š k a svojstva n e z a s i ć e n i h m a s n i h kiselina j e s u : 1. ili e k s t r a k t a (tinkture) iz trava protiv ž u č i . U m i n e r a l n u vodu m o ž e se dodati 5 g r a m a s u m p o r n o k i s e l o g m a g n e z i j u m a ili sorbita. U salu č o v e k a . a t a k o d e d e l i m i č n i m rastvaranjem u n o r m a l n o j ž u č i . 94 3. B u d u ć i d a ž u č n i kanali imaju glatku m u s k u l a t u r u . koja ulazi u sastav životinjskih masti pa je z a t o njen sadržaj u tim m a s t i m a glavni faktor. a pri kontrakciji stvaraju t a k a v potisak.normalizuju uticaj na stanje z i d o v a k r v n i h s u d o v a . ne dolazi do bolnih s p a z m i i oni s l o b o d n o p r o l a z e kroz žučne kanale.k u k i c e koje z a d r ž a v a j u ž u č n e k a m e n č i ć e u kanalima. T o p l o t a ih r a s t a p a . N a k o n 15-20 m i n u t a p o n o v o ispiti istu količinu m i n e r a l n e v o d e . p o d s t i č u otpadanje k o l o i d a sa njihovim d e l i m i č n i m r a s t v a r a n j e m . Najefikasniji za otvaranje slinktera O d d i i pražnjenje ž u č n o g m e h u r a j e s u m a s n o ć e iz hrane i produkti p r o b a v e u crevima. z a g r e j a n o g d o 4 0 s t e p e n i C . m a s l a c . Iz njih mi v e ć z n a m o . Ta kiselina s p a d a u g r u p u n e z a s i ć e n i h m a s n i h kiselina. L i m u n s k a kiselina. g l u k o z e . sa t e r m o f o r o m ( g r e j a l i c o m ) u p r e d e l u d e s n e p o d r e b r i c e . tj. koje smanjuju p o v r š i n s k o n a p r e z a n j e žuči i. p o d s t i č u n j e g o v o izlučivanje iz o r g a n i z m a . Vidari (narodni lekari) su uočili da u z i m a n j e većih d o z a b i l j n o g ulja ( n a r o č i t o m a s l i n o v o g ) u m n o g o m e p o t p o m a ž e d a s e izbaci ž u č . u postelji 1.5 decilitra) m i n e r a l n e v o d e iz p r e t h o d n o o t v o r e n e flaše n e g a z i r a n e ili slabo gazirane koja je bila na s o b n o j t e m p e r a t u r i . da se k a m e n č i ć i u 9 0 .

R a z m o t r i l i s m o g l a v n e fiziološke m e h a n i z m e . B u d u ć i d a v a m j e p o z n a t o n a k a k v i m f i z i o l o š k i m m e h a n i z m i m a s e čišćenja zasnivaju o p i s a ć e m o p r o c e s s a m o g čišćenja. Ti uslovi s e m o g u ispuniti. O t u d a je s o p s t v e n i urin najbogatija i najdostupnija materija z a š t i t n i m k o l o i d i m a . a o t o m e g o v o r e i drugi ljudi. najfinije su čestice o r g a n s k i h materija. 9. s l o b o d n o m o ž e t e koristiti n a v e d e n e z a m e n e . z a t o g a prosipaju. Varijanta b). koji ih s a d r ž e . d a i d e m o p u t e m r a p i d n o g p o v e ć a n j a n e z a s i ć e n i h m a s n i h kiselina. Stvaranje i izlučivanje žuči p o v e ć a v a se pri p o v e ć a n j u p o r t a l n o g k r v o t o k a i p r i s u s t v o m m a s n o ć a u pojedenoj h r a n i . rastvaraju holesterin u d a t o m čišćenju i uz to p o v e ć a v a j u elastičnost z i d o v a ne s a m o k r v n i h s u d o v a n e g o i ž u č n i h kanala. d o s t u p n e m a l o m broju ljudi. k o j e dejstvuju k a o ž u č n e k i s e l i n e . k a o što su oleati natrijuma i k a l i j u m a . postoji j o š n e k o l i k o dopunskih: 6 . U d n e v n o j m o k r a ć i ih je oko j e d a n g r a m . 7. Š M ) (razreduje se t a k o da r a s t v o r po u k u s u p o d s e ć a na prirodni l i m u n o v s o k ) i 97 . s a p o n i n i i d r u g e . da se ž u č o b i l n o luči. I 1. o n e su srodne o r g a n i z m u i zato su za ishranu najpreporučljiviji prirodni p r o d u k t i . U m e s t o m a s l i n o v o g ulja m o ž e se koristiti bilo koje s u n c o k r e t o v o ulje (rafinisano. U b e z b o j n o m urinu ih je m a l o . P o r e d toga. Izvori zaštitnih k o l o i d a su: 1. 2 . P o s t a v l j a se pitanje da li p o s t o j e z a m e n e koje imaju iste v r e d n o s t i . polisaharidi. ali su o n e . a k o s e k r o z n e k o v r e m e p o s l e uzimanja h r a n e i l i m u n o v o g s o k a uradi l a g a n o . A u t o r se u to u v e r i o l i č n o . belančevine. S v e z a s o p s t v e n a m o k r a ć a (urin). N a j p r o s t i j e i n a j e f i k a s n i j e č i š ć e n j e j e t r e N a v e l i s m o da su m a s l i n o v o ulje i l i m u n o v sok idealne m a t e r i j e za čišćenje. o g r o z d itd. P r e m a t o m e .iglo-terapeuta ( a k u p u n k t u r o l o g a ) funkcija jetre i ž u č n o g m e h u r a najjača je n o ć u o d 2 3 d o 3 časa. nažalost. sa a k c e n t o m n a z a t e z a n j e dijafragme s t o j e m o g u ć e više z a v r e m e izdisaja. U prirodi postoje z a š t i t n e m a t e r i j e . Ž u č . p o k r i v a j u ć i g a s u l f a t n o m p o k o r i c o m . L i m u n o v s o k i m a v e o m a j a k kiseo u k u s .m a h o v n i c a ( o x y c o c c u s ) . I p a k . P r e m a k o n s t a t a c i j a m a kineskih lekara . K a o što p o k a z u j e p r a k s a . Za v r e m e p u n o g m e s e c a p o v e ć a v a se s p o s o b n o s t o r g a n i z m a za čišćenje. Na veliko z a d o v o l j s t v o ima ih d o v o l j n o .a k t i v n e materije. prženo). Najbolje je upotrebljavati urin o b o j e n u svoju p r i r o d n u ž u ć k a s t u boju. u g l a v n o m . koje prodirući u m i k r o p o r e ž u č n o g k a m e n a . a umesto limunovog soka k r i s t a l i s a n a l i m u n o v a kiselina. e t e r i č n a ulja l i m u n o v o g s o k a dejstvuju i s t o v r e ­ m e n o i k a o s r e d s t v o za izbacivanje žuči i antiseptički.s u n c o k r e t o v o ili k u k u r u z n o ulje. T a k v a zaštitna materija skuplja se na površini k o l o i d a . p o j a č a v a m o efekat. i niskomolekularne površins k o . ritmično disanje j o g e . K a o što tvrdi k i n e s k a n a r o d n a m e d i c i n a . S u g e r i š u ć i s e b i da se ž u č n i kanali šire. a takode i prirodni p r o d u k t i sa j a k i m p r i r o d n i m kiselim u k u s o m . v i s o k o m o l e k u l a r n a jedinjenja.6. i z m e r e n a u n j e m u . S r e d s t v a za bojenje urina. s v e ž e pripremljeni s o k o v i iz p o v r ć a i v o ć a . 10. a ujesen najslabija. sadrži 8 4 % v o d e . T o j e v r e m e b i o l o š k o g r i t m a j e t r e i žučnog mehura. k a o š t o n a m j e p o z n a t o .I z o v o g poglavlja n a m j e j a s n o . izazivaju odvajanje koloida i njihovo n a k n a d n o rastvaranje. n a k o j i m a s e z a s n i v a j u n a v e d e n a čišćenja j e t r e . 96 8. U p r o l e ć e je najjača funkcija j e t r e . Zaštitni o m o t a č i stvoreni na taj n a č i n sprečavaju m e đ u s o b n o slepljivanje k o l o i d n i h čestica i njihovo taloženje. T u vodu treba zasititi n a v e d e n i m z a š t i t n i m m a t e r i j a m a . koji su koristili z a m e n e . Najbolji od tih p r o d u k a t a j e s t e m a s l i n o v o ulje. P o r e d toga. P r e m a učenju j o g i s t a . o b l e p i h a ( h i p p o p h a e r h a m n o i d e s ) .Sirovi. čišćenje tim e l e m e n t i m a sprovodi se isto k a o i sa i d e a l n i m i n g r i d i e n t i m a ( m a s l i n o v i m uljem i l i m u n o m ) . 6. nerafmisano. disanje s a m o kroz desnu n o z d r v u p o d s t i č e z a g r e v a n j e o r g a n i z m a i p o v e ć a v a njegovu „ r a z l a ž u ć u •i silu " . kristalisanu l i m u n o v u kiselinu ( l i m u n t u s . k a o n a p r i m e r . a takode šaljući m i s l i m a t a m o energiju. kiseo ukus stimuliše funkciju j e t r e .

Pred v a m a s u d v e č a š e . Na j e z i k stavite m a l o ljute p a p r i k e . p o j a č a ć e t e u njoj krvotok i ispračete je o d u g r u š a k a . U j u t r o . Pri t o m . R u č a k t a k o d e m o r a biti l a g a n i n a k o n 1-2 časa p o č n i t e da z a g r e v a t e p r e d e o j e t r e .t o p l o t a . S v a k u toplotnu terapiju z a v r š a v a t i k r a t k i m p r o h l a d n i m d e j s t v o m . a k t i v n o s t f e r m e n a t a .v a š a p r e t h o d n a p r i p r e m a biće idealna.3 5 stepeni C . isperete i izbacite napolje svu n e č i s t o ć u i k a m e n j e . Na kraju. U p r a v o tada će od p r v e iz vas izaći k a m e n č i ć i i ostala prljavština. G l a v n i m e h a n i z a m n j i h o v o g kretanja sastoji se u t o m e . ritmičko (4-6 puta u m i n u t i ) .5 čas posle uzimanja ingridienata z a u z m i t e u d o b n u sedeću pozu (najbolje sedite n a p e t e ) . O v a dovitljivost o m o g u ć a v a da se z a d e j s t v u j u najdublji kvantni potencijali o r g a n i z m a o d g o v o r n i za ž i v o t n u aktivnost. T e r m o f o r m o ž e t e s k i n u t i . s n a ž n o radeći dijafragmom. D a k l e . oni se odbijaju j e d n o od d r u g o g u stranu m a n j e koncentracije i zahvaljujući t o m e prodiru i k r e ć u se po kapilarima. koji p o j a č a v a kapilarni krvotok. p o v e ć a n broj c r v e n i h k r v n i h z r n a c a . N i k a k v a d r u g a terapija čišćenja n e utiče tako s n a ž n o . D o z u odredite p r e m a s o p s t v e n o j težini i p r e m a t o m e k a k o v a m o r g a n i z a m podnosi ulje. M a g n e t o t e r a p i j a je v a ž a n faktor. u kojoj postoji unikatni venozni kapilarni sistem. P r i b l i ž n o o k o 23 časa n o ć u . S m e k Š a v a n j e u vidu toplih v o d e n i h terapija (vidi o d g o v a r a j u ć e poglavlje) treba obaviti najamanje 3-4 p u t a . o d m o r i t e j e d a n č a s p a p o s t u p a k p o n o v i t e . N a račun toga što oni imaju i s t o v r s n o e l e k t r i č n o punjenje. k a o ova koju s m o opisali. a k o s e n e pojavi m u č n i n a . p o s l e toaleta . O v o je p o s e b n o v a ž n o koristiti radi poboljšanja k r v o t o k a u j e t r i . p o n o v i t e p o s t u p a k . N a k o n 15-20 m i n u t a .prirodni jestivi produkti sa j a k i m kiselim u k u s o m . O k o 1-1. Izbacujte s t o m a k z a v r e m e udisaja i p o d i ž i t e ga n a g o r e za v r e m e izdisaja. S v e će to pospešiti stvaranje energije i t o p l o t e s a n j e n i m u s m e r a v a n j e m p r e m a predelu j e t r e . k a d a je b i o r i t a m j e t r e i ž u č n o g m e h u r a m a k s i m a l a n . j e d n a s a u l j e m . j e d n o s t a v a n m a g n e t . sačekajte 15-20 m i n u t a i p o n o v o p o p i j t e n e k o l i k o gutljaja. počinje i z b 99 . U z m i t e j e d a n . d a n a p r o š i r e n o m kraju k a p i l a r a pritisak m e đ u s o b n o p r i b l i ž a v a c r v e n a k r v n a z r n c a . T a k v o disanje radite 15-30 m i n u t a . koji rastu u v a š e m regionu. treba sačekati dok ne nestane neprijatni osećaj u u s t i m a i ž e l u c u . O k o 19-20 č a s o v a u v e č e otpočnite terapiju čišćenja j e t r e . P r e t h o d n o z a g r e j t e ulje i rastvor l i m u n o v e kiseline do t e m p e r a ­ ture o d 3 0 . p o j a č a n k r v o t o k . A k o ne p o d n o s i t e ulje i o n o p o č n e da vas muči p o s l e p r v o g u z i m a n j a . a m o ž e t e ga i dalje držati. Z a v r e m e o d m o r a stavite u p r e d e l u j e t r e m a g n e t n i aplikator ili prost. čišćenje i rehabilitacija. D o p u n s k i . D o p u n s k i p o d e s i t e d a n a izlasku u s m e r i t e v a t r e n u struju p r e m a p r e d e l u j e t r e . koji u terapiji čišćenja imaju z n a č a j n u ulogu. dišite p o l a k o . Naučnici su ustanovili. poželjno kiselih) i uradite klistire za čišćenje (sa u r i n o m ) j e d a n p u t d n e v n o . a na predeo j e t r e K u z n e c o v l j e v aplikator. ili kasnije ( p o n e k a d i u z o r u ) . d r u g a sa s o k o m . A k o m u č n i n a ne prolazi treba smanjiti količinu s o k a i ulja. S v e to zajedno . ali sa m e t a l n i m iglicama. P o ž e l j n o je da to b u d e za v r e m e p u n o g m e s e c a i da pri tom b u d e t e o d m o r n i i s m i r e n i . C e l a tajna efikasnosti čišćenja j e t r e sastoji se u P R E T H O D N O J PRTPREMI smekšavanju organizma. A k o 3-4 dana p r e čišćenja b u d e t e uzimali m a h o m biljnu h r a n u i upotrebljavali v e ć u količinu s v e ž e i s c e d e n o g s o k a (1 d e o c v e k l e i 4-5 d e l o v a j a b u k e . z a p u š i t e levu n o z d r v u i dišite k r o z d e s n u . Z a t i m d o r u č k u j t e laku h r a n u p r e t h o d n o ispivši n a v e d e n i sok. s v e j e g o t o v o .uradite klistir. M i r n o sedite i gledajte televiziju ili čitajte knjigu. 98 K a d a ispijete ulje i sok (količina ispijenog ulja i s o k a k r e ć e se od 100 do 300 g r a m a ) m o ž e t e sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat. To traje sve dok ne ispijete celu k o l i č i n u ulja i s o k a . H o d a j t e s a t e r m o f o r o m preostali d e o d a n a d o terapije čišćenja. T i m e ćete o b e z b e d i t i p r e d i v n u m a s a ž u j e t r e . da crvena krvna zrnca samo z b o g j e d n o g k r v n o g pritiska nisu u stanju da se k r e ć u k r o z k a p i l a r e . m a g n e t n o polje aktivira fermente.d v a gutljaja ulja i zalijte g a s a toliko gutljaja s o k a . dolazi dan terapije čišćenja. Prislonite t e r m o f o r sa t o p l o m v o d o m (električnu grejalicu j a s t u č e ) n a j e t r u . Poslednju s m e k š a v a j u ć u terapiju uraditi d a n pre čišćenja j e t r e . s n a ž a n s n o p s l o b o d n i h e l e k t r o n a i z aplikatora o m o g u ć a v a da r a z m e k š a t e .

k r v o t o k i r a z m e n u materija! T r e b a se čistiti s v e d o k s e n e o s l o b o d i t e svih u g r u š a k a . poprimajući uzdužni oblik sa z a g l a đ e n i m krajevima. D o p u n s k i se pročistite klistirom.popijte 2 tablete s r e d s t v a za umirenje. a o n a će z a s i g u r n o biti m n o g o lakša. D r u g o čišćenje uradite s a m a n j o m k o l i č i n o m s o k a i ulja. A k o se p o s l e i z v e s n o g v r e m e n a j a v i p o v r a ć a n j e i u sadržaju koji p o v r a t i t e uočite sluzni sekret (zelen. To se k o d n e k i h ljudi d e š a v a pri p i v o m čišćenju. O d m o r i t e se 3 do 5 d a n a da biste nakupili s n a g u . N a m e ć e se o p r a v d a n o pitanje . Za v r e m e čišćenja potrudite se da budete o p u š t e n i . j e d n o s t a v n o ćete pojesti ulje i sok i d r u g a . Setite s e . da su ulje i sok proradili u ž e l u c u i očistili ga od p a t o l o š k e s k r a m e koja se t a m o nalazila. koja p o d s e ć a na m a z u t . j e d n o s t a v n o j e t r a je bila v e o m a z a p u š e n a . k a š i c u na v o d i i vratiti se u o b i č a j e n o m načinu ishrane i ž i v o t a .1. N a p r o t i v . crn ili s l i č n e boje) z n a k j e . niti su ih iritirali.k r o z d v a . za v r e m e čišćenja p o m o ć u ulja i l i m u n o v o g s o k a ne osećaju se n i k a k v i b o l o v i .7. U p a m t i t e . Moj savet je da se u toku m e s e c d a n a za v r e m e p u n o g m e s e c a urade prva 3-4 čišćenja. 100 1 Prvo čišćenje j e najteže jer o r g a n i z a m gubi m n o g o s n a g e . P r a k t i č n a u p u t s t v a za č i š ć e n j e i l e t e n j e j e t r e P r a k s a je p o k a z a l a da m u š k a r c i i ž e n e sa t e l e s n o m t e ž i n o m od 60 do 65 k i l o g r a m a . n e m i r ili n e r v o z u . T e k p o s l e toga m o ž e t e jesti salate. I n a č e . S a m i ćete osetiti k a k o ona vibrira i „ d i š e " .5 litara s o k a ( o d š a r g a r e p e sa c v e k l o m i j a b u k o m 1:5). S l e d e ć e g o d i n e uradio s a m j o š dva i zatim druge godine još jedno. ali u zavisnosti od toga k a k o p o d n o s e ulje. m o g u iskrsnuti d v e n e u g o d n o s t i : p r v a . p r v o čišćenje j e t r e treba da urade sa 150-200 g r a m a ulja. To se izbacuje p r o l i v o m . Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru 6. T r e b a znati i za o s o b i n u da su se k a m e n č i ć i u jetri i ž u č n i m k a n a l i m a odvajali p o s t e p e n o . I ništa više.sledeći i tako r e d o m . m n o g o ćele se iscrpiti. Z b o g t o g a se ne p l a š i t e . a ona treba da ima s n a g e za p r e k o m e r n o n a p r e z a n j e . Za v r e m e d r u g o g . Ne radite čišćenje j e t r e posle t e š k o g rada i p o s l e d u ž e g g l a d o v a n j a .osetićete k a o da jetra „ d i š e " . D r u g o i n a r e d n a čišćenja uradite p r e m a ličnom osećaju. da ne bi n a s t u p i l o p o v r a ć a n j e . k a d a d o đ e d o j a k o g pražnjenja. p e t o . U n a r e d n i m č i š ć e n j i m a m o ž e t e p o v e ć a t i d o z u do 3 0 0 g r a m a . M a l o se o d m o r i t e i p o t o m m o ž e t e j e s t i . To ne znači d a j e čišćenje bilo n e u s p e š n o . što s e b r ž e o s l o b o d i t e prljavštine u j e t r i . a n a r o č i t o z a v r e m e prvih čišćenja. sve j e n o r m a l n o . Za v r e m e j e d n o g čišćenja u potpunosti se pročisti j e d a n d e o (vidi o d g o v a r a j u ć u s l i k u ) . V i d e ć e t e s v e „ b l a g o " sticano nepravilnim n a č i n o m ž i v o t a . Uz 101 . A k o i z bilo k o g razloga osetite s t r a h . y vezi sa o č e k i v a n j e m i a k o se o s e ć a t e „ n a p r e g n u t i m " . S o k će d o p u n s k i isprati v a š u j e t r u . 6. 7.j e d n o čišćenje t r o m e s e č n o .acivanje k a m e n j a i n e č i s t o ć a . b r ž e ćete n o r m a l i z o v a t i p r o b a v u h r a n e . što će biti dovoljno. p l e s n i . Po pravilu. O b i č n o se ujutrujavi j o š j e d a n proliv i m o ž e izaći j o š v e ć a k o l i č i n a k a m e n č i ć a i ž u č i . a k a m e n č i ć a s k o r o da n e m a . M o ž e t e se pridržavati i p r e p o r u k a A n d r e j e v a . J e r . p r o t e r i v a n j a . a k o to „ b l a g o " ostaje u o r g a n i z m u . a k o m a k a r j e d a n d e o o s t a n e z a p u š e n . da se tako ne srne živeti i da ni o k a k v o m zdravlju ne m o ž e biti reći. S v e ostalo doći će automatski. Iz ličnog iskustva n a v o d i m da s a m p r v a tri čišćenja uradio sa p a u z o m od tri nedelje. n e k a o d vrsta r a z m e n a materija biće k a o i ranije narušena. i s a m o d r u g i m i n a r e d n i m č i š ć e n j i m a izbacićete k a m e n j e . a m o ž e t e z a d r ž a t i istu. stešnjenim . četvrto — k r o z m e s e c . mirni i da ne mislite na tok i p o s t u p a k čišćenja. beličaste niti. a u trećem . to je ipak p r o d i r a n j e u j e t r u . P o ž e l j n o j e d a p r v o j e l o b u d e 0. T a k o se m o ž e dogoditi da k o d vas ništa ne izađe što će biti drugi uzrok p o v r a ć a n j a . l o š o m i s h r a n o m i o d m a h ćete shvatiti. U t a k v o m obliku oni nisu p o s e b n o u z n e m i r a v a l i z i d o v e ž u č n i h k a n a l a .malo p o v e ć a j t e . U n e k i m s l u č a j e v i m a . j e r strah s u ž a v a k r v n e s u d o v e i ž u č n e k a n a l e . D e š a v a s e d a s e prvi put izbacuje v e o m a m n o g o stare ž u č i .z a š t o je p o t r e b n o tako m n o g o čistiti j e t r u ? O g d o v o r j e z a t o što s e jetra sastoji i z četiri d e l a .

koji se t a k o d e nalazi u c v e k l i . s k u v a n a na v o d i . L j u d i sa o b o l e l o m j e t r o m pri svitanju su r a z u m n i . L e k o v i t a svojstva n a v e d e n i h s o k o v a utiču na to da se v a š a j e t r a b r z o obnavlja. j e r p o m e š a n e s a c v e k l o m imaju prijatan ukus i miris. b e l o m luku i š a r g a r e p i ! U p o t r e b a tog p o v r ć a p o m a ž e čišćenje u s n e šupljine. po h e m i j s k o m sastavu b l i s k a j e holinu i lecitinu. N a j c e l i s h o d n i j e j e ( p o s l e toga. U cvekli se n a l a z e s a p o n i n ! . da ne bi patogena b i o v r e m e n s k a energija vetra prodirala u vaš o r g a n i z a m i uticala na jetru. Betain . S a l a t a iz s v e ž e z e l e n i . Ali u t o m p e r i o d u postarajte se da izbegavate vetrovito vreme. T o s e n a r o č i t o odnosi n a o n e ljude k o d kojih postoji tvrdo k a m e n j e . r e g u l i š e t o n u s k r v n i h s u d o v a i s p r e č a v a stvaranje t r o m b o v a u njima.j e d i t e k a d g o d imate apetit i osetite glad. m o r s k i m k u p u s o m . zahvaljujući t o m e što o v o p o v r ć e sadrži „ ž i v e " a t o m e hlora u s e b i . O s o b a m a sa o b o l e l o m j e t r o m ne p r e p o r u č u j e se da čišćenje jetre rade ujesen. Od „ m a s n o g " i toplote ona će se ujesen iritirati. poznatim regulatorima r a z m e n e materija. c v e k l a otvara zagušenja u jetri i s l e z i n i " . ali se o n a n e ć e p o k r e n u t i . pre s v e g a . U to v r e m e j e t r a je u najboljem stanju. Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već j e bilo reci. Ispitivanja dejstva s o k o v a od c v e k l e . j a b u k o v i m sirćetom t a k o d e u b r z a v a izbacivanje štetnih materija iz o r g a n i z m a .k o m p l i k a c i j e nastaju u j e s e n . Ž u č . š a r g a r e p e i k u p u s a p o k a z a l a su da se ž u č najefikasnije luči u p r a v o od s o k a iz c v e k l e . p o s o l j e n a i m a l o z a k i s e l j e n a . Za v r e m e narednih čišćenja oni se smanjuju i z a t i m s l o b o d n o izlaze. 103 6. vi ili d r o b i t e i izbacujete. Sovjetski n a u č n i k B . ž e l u c a i c r e v a od m i k r o b a . a stišaće se od h l a d n o ć e p o č e t k o m z i m e . koji nije uočen k o d d r u g o g p o v r ć a . M a g n e z i j u m . u ponoć mirni. B e t a i n p o t p o m a ž e asimilaciju b e l a n ć e v i n a i p o b o l j š a v a rad j e t r e . p o b o l j š a v a r a z m e n u holesterina slično m e t i o n i n u i i m a p r o t i v a l e r g i j s k o i p r o t i v s k l e r o t i č n o dejstvo. 102 . T o n i n m n o g o b r o j n i m e k s p e r i ­ m e n t i m a d o k a z a o je da pojedine vrste povrća i v o ć a s a d r ž e l i t o n c i d e .š i u : „ V e t a r se ispoljava u p e r i o d u rasta biljaka. N a š i n a u č n i c i otkrili su u cvekli b e t a i n .p o č e v od leta. S l e d e ć e g d a n a m o ž e se jesti raznovrsnija hrana. koji p o g u b n o utiču na m i k r o b e . U d r e v n o k i n e s k o j knjizi Suvenj n a l a z i m o sledeći zapis o j e t r i : „Bolesti j e t r e : ozdravljenje u leto.u n i k a t n a materija.7. P o ž e l j n o j e d a j a b u k e budu kisele. u c r n o m luku. . u to godišnje d o b a j e t r a je najslabija. sa d o d a t k o m m a s l a c a . ulja i m o r s k o g k u p u s a . a čišćenje joj m o ž e oduzeti poslednju s n a g u . S h o d n o k i n e s k o j b i o r i t m o l o g i j i . Sličan z a p i s n a l a z i m o i u C ž u d . a k o ste j e očistili 4-5 puta u toku prve g o d i n e ) o v o čišćenje obaviti u p r o l e ć e . s t o j e naročito v a ž n o k o d starijih ljudi. S a r g a r e p a ima i tu p r e d n o s t . U c v e k l i i m a i v i t a m i n a U koji p o d s t i č e zarastanje gnojnih r a n a . T o j e p r a v a hrana z a ručak i večeru. A v i c e n a je pisao „ . k a d a d r v e ć e p o č i n j e da p u p i . j e r se m i n e r a l n e materije u njemu nalaze u a l k a l n i m jedinjenjinia. najbolje p r i r o d n i m k i s e l i n a m a : l i m u n o v i m s o k o m .2. koji vezuju holesterin iz c r e v a u teško asimilirajući k o m p l e k s . P . P r o t i v ž u č n a svojstva cvekle bila su p o z n a t a i d r e v n i m l e k a r i m a . Njihov oblik i položaj se menjaju i z a t o preostali k a m e n č i ć i m o g u s v o j o m h r a p a v o š ć u iritirati z i d o v e ž u č n i h kanala i i n e l n u a . Pijte s v e ž e i s c e d e n e s o k o v e od š a r g a r e p e ili sok od j a b u k a sa c v e k l o m . Od povrća fitoncidi se n a l a z e . Slično del uje i k a š a . koji se o s e ć a od c r n o g luka i češnjaka. u p r o l e ć e je z a b r a n j e n o da stojiš na putu v e t r a . P o n o v i ć e m o s a m o . " Sok od c v e k l e je u s v a k o m slučaju unikatni produkt. Uopšte saponini služe k a o o s n o v a z a dobijanje lekova protiv s k l e r o z e . što n e m a s p e c i f i č a n m i r i s ." P r o k o m c n t a i išimo o v e reci. . n a r o č i t o u m a r t u . . izazivajući njihovu u p a l u . u j e s e n nisi u m r o očekuj z i m u . Naš s u v r e m e n i k d o k t o r V o k e r n a u č n o j e d o k a z a o k o l i k o j e k o r i s n o pročišćavanje s o k o m o d c v e k l e .čišćenje. a k o u leto n e m a ozdravljenja . m a h o v n i c o m . U letnje d o b a „ m a s n o " i „ p r o h l a d n o " j e l o nagomilavaju ž u č . poslepodne uznemireni. . što će p o g o r š a t i stanje o b o l e l o g .

U tom slučaju lečenje se p r o d u ž a v a . O v u s m e s u upotrebljavati u m e s t o k a š a ili s v a k o g d r u g o g dana.U z v e ć više puta ponovljen podatak d a j e t r a ima m o ć b r z e r e g e n e r a c i j e j o š j e d n a zanimljivost. prijatan ukus. p o g o r š a v a j u ć i njeno stanje. A k o ste p r e v i š e stimulisali j e t r u n a v e d e n i m u k u s i m a . b o g a t a š k r o b o m . m r k v a . j a k e m a s n e b u j o n e . žuči i c r e v a najbolji su s v e ž e p o v r ć e i v o ć e . a p o v e ć a j t e p r o d u k t e sa o p o r i m i ljutim u k u s o m . O s i m t o g a . U k l j u č i v a n j e z r n a proklijale p š e n i c e u b r z a v a lečenje j e t r e .100 g r a m a . b i b e r . Folijeva k i s e l i n a i vita­ m i n B . z a t v o r p o j a č a v a p r o c e s truljenja u c r e v i m a i asimilaciju toksičnih materija u krvi. Dijeta b e z soli smanjuje stvaranje i izlučivanje f e r m e n a t a u ž e l u d a č n o . p o t p u n a r e g e n e r a c i j a nastaje kroz 8 neđelja. Pri oboljenju j e t r e t e š k o se p o d n o s e m a h u n a r k e i gljive. riblje č o r b e . Ne prija joj opor i ljut u k u s . m a h o v n i c e .1 2 104 a k t i v n o učestvuje u regeneraciji j e t r e . p o s e b n o b e l o b r a š n o i kisela testa . kiseo u k u s s t i m u l i š e funkciju j e t r e i ž u č n o g m e h u r a . ali 100 g r a m a proklijale p š e n i c e je o b a v e z n o . a takode u povrću i voću. tikvice. Pri tom iz d n e v n o g o b r o k a treba izostaviti s l e d e ć e namirnice: p e č e n o ili p r ž e n o m e s o i r i b u . b a š t e n s k a j a g o d a . v i t a m i n PP učestvuje u e n e r g e t s k o j r a z m e n i ćelija j e t r e i s p r e č a v a njihovo uništavanje ( i m a ga u proklijaloj p š e n i c i . j e r p o r e d j e t r e oštećuje s l u z o k o ž u ž e l u c a i d v a n a e s t o p a l a č n o g c r e v a . k v a s c u . Z a b o l e s n i k e s a o š t e ć e n o m j e t r o m važni s u v i t a m i n i A . p o t p o m a ž u sintezu b e l a n č e v i n a i razmatraju se k a o faktori rasta. a l k o h o l . sušenih k a j s i j a 1 0 0 . s a m i m tim. S m e s a se p r i p r e m a na sledeći način: 100 g r a m a pi oki i jal ih zrna p š e n i c e samleti na mašini za m l e v e n j e m e s a i toj masi dodati s a m l e v e n u c v e k l u .1 2 učestvuju u razmeni b e l a n č e v i n a . m a s n e z a k u s k e (naročito h l a d n e ) ali i tople. sok od j a b u k a i dr. Drevni lekari su uočili da osećaj ukusa s t i m u l i š e r a z n o r a z n u energiju u o r g a n i z m u i da se p o s r e d s t v o m tog č u l a stimulišu funkcije organa. u lako prihvatljivom o b l i k u . tin šija.n e s t a n a k bilo kakvih osećaja u k u s a u p a u z a m a između jela. n a p r i m e r . K o d p a s a i d r u g i h životinja. kiseljak (zelje). Pri sastavljanju dijete z a oboljenja j e t r e v e o m a j e v a ž n o z n a t i stanje creva. oni koji ž e l e da poboljšaju funkciju j e t r e treba č e š ć e da uključuju u s v o j d n e v n i o b r o k p r o d u k t e sa p r i r o d n o k i s e l i m i s l a n i m u k u s o m .c r e v n i trakt iz j e t r e i ž u č n i h kanala i. koje p r e k o vratne v e n e dospevaju u j e t r u . a ne u procesu kulinarske obrade. s u v a šljiva. j a k a k a t a i k a k a o . D o k a z a n o je da v i t a m i n B . V i t a m i n K p o d s t i č e p r o c e s zgrušnjavanja krvi i p o v e ć a v a energetski potencijal •ćelija j e t r e . v i t a m i n B .z a p u š a v a j u tkivo j e t r e i čine je t v r d o m . Prirodnih m i n e r a l n i h materija je v e o m a m n o g o u n a v e d e n i m s o k o v i m a . paradajz (rajčica). N j e g o v nedostatak u o r g a n i z m u nastaje pri n a r u š a v a n j u p r o c e s a izdvajanja žuči i asimilacije masti u c r e v i m a (ovi v i t a m i n i u većoj količini sadrže se u p r o d u k t i m a koje s m o naveli. fermenata i o k s i d a c i o n i m r e a k c i j a m a . m r k v e . a da izbegavaju oporu i ljutu h r a n u .100. Pri oboljenju j e t r e i ž u č n i h k a n a l a narušava se apsorpcija m i n e r a l n i h materija i pojačava njihovo izbacivanje iz o r g a n i z m a . p a r a d a j z u . ekstrakt od š i p k a . P r e m a t o m e . T a k o . s p a n a ć . k o n z e r v e . m a l o m e d a s tim da se dobije n a k i s e o . N o r m a l i z a c i j u rada jetre p o s e b n o p o d s t i č u v i t a m i n i i z g r u p e B . T r e b a postići h a r m o n i j u u tim o d n o s i m a . g r o ž đ e . drugog smesu. Indirektno jetru s t i m u l i š e i m a l o zasoljena hrana. Odnos komponenti u smesi m o ž e biti različit. o n a t o signalizira p o j a v o m kiselog ukusa na jeziku. slačica (senf). U tom slučaju s m a n j i t e h r a n u sa kiselim i s l a n i m u k u s o m . beli luk. l u b e n i c a . p o v e ć a v a njenu a n t i t o k s i č n u funkciju i pojačava r e g e n e r a t i v n e p r o c e s e (salata iz k u p u s a . Ljuta j e l a i p r o i z v o d i sa ljutim u k u s o m n e g a t i v n o utiču na lečenje j e t r e . karfiol. T a k o . C . Sekreciju žuči p o s e b n o iritiraju: c v e k l a . crni luk. h r a n a . U s u p r o t n o m .). M a s l a c i biljno ulje dodavati s a m o u g o t o v a j e l a . Za d o b r u p r o b a v u i n e s m e t a n r a d j e t r e . T r e b a otkloniti z a t v o r e . K . ž u m a n c e t u ) .50 (ili sok od j e d n o g l i m u n a ) . 105 . r e p a . pri odstranjivanju 7 5 % tkiva j e t r e . B .6 p o j a č a v a a n t i t o k s i č n u funkciju j e t r e ( o v o g v i t a m i n a najviše ima u proklijaloj pšenici i p i v s k o m k v a s c u ) . A s k o r b i n s k a kiselina (vitamin C) u količini do 1 g r a m a d n e v n o p o b o l j š a v a rad j e t r e . s u h o m e s n a t e p r o i z v o d e . Zabranjuje se j o š : sirce ( o c a t ) . Uzimati j e d n o g dana kašu. O s i m t o g a . r o t k v i c a . smiruje obolele organe. j a b u k e .

b e l a n č e v i n a .h e m i j s k a svojstva ž u č i . K o n t r a i n d i k a c i j e prilikom p r i m e n e ove terapije javljaju se kod b o l e s n i k a sa o b o l e l i m s r c e m . V e ž b a j e d o b r o opterećenje z a m i š i ć e s t o m a k a . 2. Jetra j e p o k r e t n o tkivo m e k e konzistencije. Pri n o r m a l n o j kiselosti ž e l u c a . smanjuje se njena lepljivost. jetre. T e v e ž b e i disanje s u i z v r s n a unutrašnja m a s a ž a za sve o r g a n e trbušne duplje i .s v e ž e iscedeni s o k o v i . naklanjajući g l a v u ka k o l e n u . 1. izdrobljena nana ( m e t v i c a ) . O n i poboljšavaju krvotok u jetri i f u n k c i o n a l n o stanje ćelija j e t r e . z a d r ž a v a u tim udubljenjima. Ardha 6. v a š e j e l o treba da čine . Izbegavajte suvu k l i m u . Postupak p o n o v i t e j o š 2-3 puta u toku d a n a sa trajanjem od 2 do 5 minuta. Stavite d e s n u ruku na 107 . O d v e ž b i . leda. p i ž m a . B u d u ć i d a j e fiksirana za dijafragmu. p r e m a ličnim m o g u ć n o s t i m a . g o s p i n o z e l j e . koje p o t p o m a ž u i stimulišu rad j e t r e . O s t a l a s r e d s t v a z a j a č a n j e f u n k c i j e j e t r e Za stimulaciju funkcije j e t r e poželjno je tuširati celo telo h l a d n o m v o d o m (najbolje l e d e n o m ) ujutro pri svitanju. zastoj ž u č i . koja je o d g o v o r n a za funkciju j e t r e . Savijte nogu u k o l e n u i d o d i r n i t e g l a v u ili n o s . o n a prati njeno kretanje pri udisaju i izdisaju. O s l o n i t e se njima na p o d .Najracionalnije j e uzimati o b r o k e 4-5 puta d n e v n o (takva i s h r a n a p r e p o r u č u j e s e k o d oboljenja j e t r e ) . podstiču stvaranje g l i k o g e n a . o d n o s n o s a u n e sa s u v o m p a r o m j e r lo šteti jetri. m l a d kravlji sir. s a l a t e . kukuruzna s t i g m a . Pod njihovim uticajem menjaju se t i z i č k o . g r u d n o g k o š a i vrata. a takode leci oboljenja j e t r e . slezine i s l i č n a oboljenja. Savijte desnu nogu i s m e s t i t e petu i z m e đ u anusa i m o š n i c e .4 5 m i n u t a p r e j e l a . naravno.na 1-1 i po č a s pre jela. I j o š j e d n o m savet zlata v r e d a n : A k o v a m j e j e t r a o b o l e l a n e o p h o d n o je da s v a k o g d a n a uzimate do 2 litra s v e ž e i s c e d e n i h s o k o v a . R e d e u z i m a n j e h r a n e p r o u z r o k u j e n a g o m i l a v a n j e masti. vrelina i suv v a z d u h p o g o d u j u preiritiranju d o š e Pitta. o k r e n i t e telo licem n a d o l e . k o r e n m a s l a č k a . Postarajte se da s v e to primenjujete u r a z n o v r s n i m o b l i c i m a : p o v r ć e malo dinstati. M o g u se koristiti sredstva za izbacivanje ž u č i : smilje. A s a n e birati i n d i v i d u a l n o . Nasika sprašta džanu paršvasana Š i r o k o raširite n o g e i r u k e .1 čaša v o d e . m a s n o ć a . p o r e d k a š a j e s t i o r a h e . elektolita. P o n o v i t e v e ž b u n a d r u g u stranu. p o s e b n o s u k o r i s n e B h a s t r i k a p r a n a j a m a (vidi poglavlje „ D e b e l o c r e v o " ) i k o m p l e k s j o g a vežbi S v a m e S i v a n a n d e . k o n c e n t r a c i j a holesterina a p o v e ć a v a sadržaj ž u č n i h kiselina. p o v e ć a v a j u transport g l i k o z e p r e m a t k i v i m a . a levu nogu p r e b a c i t e p r e k o d e s n e butine i postavite na pod. k a š e i s m e s e .3 0 . k r o m p i r . Z a t i m p o d i g n i t e trup s t o j e m o g u ć e više. S h o d n o A j u v e r đ i n o j tradiciji. razvoj diskinezije ž u č n i h k a n a l a i njihove upale. Savijajući r u k u . g o s p i n o g zelja: na I s u p e n u kašiku suvih trava . k u k u r u z n e s t i g m e .8. Posle o v e terapije protrljajte udubljenja ispod p a z u h a j e r s e pri oštećenju j e t r e energija 106 matsendrasana S e d i t e . p r e m e s t i t e c e n t a r teže na j e d n u stranu. ispruživši n o g e napred. normalizuju r a z m e n u g l i k o z e . N a v e d e n e a s a n e (slika 15) p o m o ć i će v a m da c e l i s h o d n i j e u t i č e t e na j e t r u k a o d o p u n s k o opterećenje. P r e m a t o m e . šipurak. R i t m i č n o skupljanje i opušlanje o m o g u ć a v a da se jetra bolje s n a b d e v a krvlju (a p r e k o nje hranljivim m a t e r i j a m a i k i s e o n i k o m ) . pa s a m i m tim i da p o d s t i č e o d l a z a k ž u č i . Pri p o v i š e n o j s e k r e t o r n o j funkciji ž e l u c a . Pri s m a n j e n o j sekreciji ž e l u c a s v e ž e iscedeni sok u z i m a se 15-20 m i n u t a pre jela. Recept z a ekstrakt o d smilja. To p r o k u v a t i i upotrebljavati po 100 g r a m a 2-3 puta d n e v n o p r e jela.

p o d i ž u ć i drugu nogu. P o d i g n i t e o b e r u k e i z a b a c i t e ili u n a z a d . n a g n i t e se u n a z a d i probajte da d o d i r n e t e r u k o m p e t e . Ardha šalabhasana Ležite na s t o m a k . P o n o v i t e v e ž b u . slezine i kilu ( h e m a t o m ) . z g u š n j a v a s e m e . Pored toga. V e ž b a ima iste efekte k a o i p r e t h o d n a . L e ž i t e na leđa. d a se p o v e ć a apetit. vrata. V e ž b a odstranjuje b o l o v e u leđima. P o d i g n i t e c e l o telo v e r t i k a l n o u o d n o s u na p o d . Spoljašnji (gornji) d e o stopala treba da leži na p o d u . N e k e ž e n e pate o d j a k i h bolova ispod s t o m a k a . M a l o podignite g l a v u . D r u g u ruku z a b a c i t e u n a z a d . V e ž b a p o m a ž e d a s e smanje m a s n e n a s l a g e n a s t o m a k u . Uhvatite se za butinu d e s n e n o g e . 4. s t o m a k a . o d kojih se m o g u osloboditi ako praktikuju ovu a s a n u . s p r e č a v a oboljenja j e t r e i s l e z i n e . ispruživši ruke i n o g e na pravoj liniji. Ne savijajući n o g e . 6. P o n o v i t e vežbu na drugu stranu. Do/usana (V. a z a t i m sastavite i ispružite n o g e . ne savijajući je u k o l e n u .n a z a d . p r e k i d a n o ć n e polucije i u p o t p u n o s t i leci kilu i apendicitis. 3.k o l e n o d e s n e n o g e . P o d i g n i t e j e d n u nogu uvis. a levu ruku zabacite za leda. P r i l i k o m v e ž b a n j a ispružite stopala. S t o p a l a treba ispružiti. leda. s a m o što leci oboljenja jetre i slezine. r u k u . K l e k n i t e na k o l e n a . Bhu prašta džanu pruštha vahtasana Sedite u p a d m a s a n u . V e ž b a ima iste efekte k a o i p r e t h o d n a . leci oboljenja j e t r e i slezine. spojivši ih j e d n o uz d r u g o . nogu itd. Silom proturite ruke i z m e đ u b u t i n a i č l a n a k a (gležanja) na nozi. široko rastavivši n o g e . Sve prednosti opisanih vežbi postižu se v e ž b a n j e m o v e a s a n e . P o d i g n i t e uvis r u k e i n o g e i ljuljajte s e n a p r e d . ispruživši ruke d u ž tela i položite zadnju stranu šaka na p o d . o d s t r a n e n e d o s t a c i u razvoju m i š i ć a g r u d n o g koša i r a m e n o g pojasa. Garbhasana (embrion) 7. u s t r e m i v š i p o g l e d n a p r e d . 108 Slika 15 Asane koje lece oboljenja jetre 109 . lece oboljenja j e t r e i s l e z i n e . pridržavajući leđa r u k a m a 5. V e ž b a otklanja nedostatke u razvoju g r u d n o g k o š a . Pruštha valita vrikšasana S t a n i t e u s p r a v n o . P o n o v i t e v e ž b u n a drugu stranu. Bhu sprašta eka pada sarvangasana L e ž i t e na s t o m a k . Ieče se oboljenja jetre i slezine. a t a k o d e leci oboljenja j e t r e . Savijte ruke u l a k t o v i m a i p o d u p r i t e obraze pesnicama. p o k u š a v a j u ć i d a d o d i r n e t e pod.

).i oslanjajući se na vrat i potiljak. p r o u z r o k u j u ć i s v i m a p o z n a t a i uveliko rasprostranjena s r č a n a oboljenja ( s r č a n e m a n e . leci kilu. gledajući d a l e k o ispred s e b e . v e ć dolazi n e o č i š ć e n a p r a v o u S R C E . 7. deponiju o r g a n i z m a . pri č e m u su „ p e t e " d l a n o v a . A k o j e d e b e l o c r e v o n e č i s t o ( z a t v o r i .). Z a t i m d l a n o v e stavite na p o d . p r v o se taloži u d e b e l o m crevu.r a s a d oboljenja i otrova (pročitajte p o n o v o d e o t e k s t a „ S i s t e m čišćenja i d e b e l o c r e v o " ) . o v a v e ž b a ih d e b l o k i r a za tren o k a . Z a t i m z a m e n i t e položaj n o g u . N a g n i t e gornji d e o trupa. tj. bori i sa g u t a n j e m vazduha. nedostaci itd. P o n o v i t e v e ž b u 4-5 puta. s k u p i u v o z n i lekovi i o p r e m a neće v a m p o m o ć i a k o patite od 111 110 . j e r s e s r c e (slično d r u g i m o r g a n i m a ) rehabilituje d o t o k o m čiste. O n a j e korisna u borbi s a s l a b i m v a r e n j e m u ž e l u c u . z a s i ć e n a t o k s i n i m a . s tim. t a k o d e . M a l i prsti i b o č n e strane š a k e (delovi od malih prstiju ka g l e ž n j e v i m a ruku) treba da se m e đ u s o b n o dodiruju. a p e n d i c i t i s . gležnjevi ruku u pravoj liniji sa r a s t a v l j e n i m k o l e n i m a . čineći našu ishranu k v a l i t e t n o m (u njemu se pod uticajem m i k r o l l o r e . S M ) p r i r o d n o snažan. P o d e s i t e p r e d e o p u p k a n a s u p r o t l a k t o v i m a . otklanja n o ć n e polucije i p r o d u ž a v a život. n e d o v o l j n a stolica itd. a drugu nagnite p r e m a z e m l j i . Ovaj o r g a n . koja se stvara od n e p r a v i l n e ishrane (ništa m a n j a od nečistoće u m a koja se taloži u s v a k o j ćeliji tela). Unutrašnja nečistoća. pretvara se u najveću. Zahvaljujući t o m e što se u n j e m u p r v e n s t v e n o asimiluje v o d a u k r v .ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE 9. O n a s e . K o m p r e s i j a t r b u š n e aorte izaziva priticanje krvi u ž e l u d a c . D a b i p o z a bila s a v r š e n a oni s e moraju dodirivati š t o j e u p o č e t k u n e m o g u ć e . krv iz njega. b i o p l a z m e i naročito z b o g konstrukcije d e b e l o g creva stvaraju hranljive materije i e l e m e n t i . Približite l a k t o v e j e d a n u z d r u g i . p o v e ć a v a apetit. ni najsavremenije m e t o d e lečenja. j e d n a n o g a ostane na m e s t u . A k o n a k o n 4 ili 5 č a s o v a posle o b i l n o g u z i m a n j a h r a n e p r o b a v a j o š nije z a v r š e n a . da bi š a k e bile u m e đ u s o b n o m kontaktu. V a ž n o je znati da v e n o z n a krv donjeg dela d e b e l o g creva ne prolazi kroz j e t r u . n a s i l n a . A s a n a s p r e č a v a t r o m o s t i p r a z n i ž u č n i m e h u r . koji nas s n a b d e v a d o p u n s k i m hranljivim m a t e r i j a m a . koji se h r a n o m ne m o g u uneti za deset g o d i n a ! ) . p r e m a g l a v i . k o l i k o j e m o g u ć e . a o n a je k o n s t a n t n o nečista. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . U z a k l j u č k u . s l e z i n e . A k o je u pitanju zastoj krvi u slezini i j e t r i . j e t r u i slezinu. „ M a j u r a s a n a " reguliše taj p r o b l e m z a n e k o l i k o trenutaka. Iz p r e t h o d n o g teksla nije teško zaključiti da č o v e k m o ž e sebi p o m o ć i b e z m n o g o truda i skupih lekova. otrovi i drugi otpaci k a o lavina dospevaju u naš o r g a n i z a m . stim da. d o k ona n e d o d i r n e pod. p o d r i v a o s n o v u Čitavog n a š e g ž i v o t a . j e t r u i slezinu. O v a v e ž b a j e o d l i č n a z a p r o b a v n e o r g a n e : ž e l u d a c . Majurasana K l e k n i t e na k o l e n a sa r u k a m a na p o d u . da se o d v o j i t e s t o p a l i m a n o g u i da ispružite telo u r a v a n . P o l a k o se nagnite n a p r e d . Prsti su okrenuti unazad. uslovno rečeno. V e ž b a odstranjuje oboljenja j e t r e . z d r a v e krvi. sve n e č i s t o ć e . S a v r e m e n o lečenje o v i h bolesti j e b e s p e r s p e k t i v n o . Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu da: 1. Jogisti p o s e b n o ističu dejstvo o v e v e ž b e na s l e z i n u . Nije b i t n o koliko je naš o r g a n i z a m i s i s t e m za neutralisanje (štetnih uticaja.

uspostaviti njene funkcije da bi m a s a hroničnih i teških bolesti nestala s a m a . pa e k s t r a s e a n s a m a .u R A K . pojavljuju s e h r o n i č n e bolesti. koji p o t i č u od j e d n o g istog izvora z a r a z e — n e č i s t e k r v i i n j e n o g zastoja u v e n o z n o m s i s t e m u ( s k r i v e n a ili j a v n a p o r t a m a hipertonija) m e d i k a m e n t o z n o j e b e s p e r s p e k t i v n o . A o n o što treba da u č i n i m o za s e b e j e s t e da p r e p o z n a m o rane s i m p t o m e oboljenja i da dejstvujemo b r z o . t o j e siguran s i m p t o m d a j e energija z a s t a l a m n o g o ranije. K o l i k o s u v a s puta nakljukali l e k o v i m a . Ali r e z e r v e j e t r e su k o l o s a l n e . Pri s a v r e m e n o j n e p r i r o d n o j . Z a t o autor k o n c e n t r i š e v a š u pažnju na prvu i najglavniju terapiju . Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu utvrditi stanje o r g a n i z m a . K a o z a k l j u č a k .s o p s t v e n o g n e z n a n j a i n e p i s m e n o s t i . b r z o s e g a s e ž i v o t n e aktivnosti. 113 112 . K a d a se o n a očisti i rehabilituje o b n o v l j e n j e C E O O R G A N I Z A M . h o r m o n a l n i h p o r e m e ć a j a . I na kraju. p a t i m o od ličnog n e z n a n j a . Lečenje i u o v o m slučaju različitih s i m ­ p t o m a (oboljenja k r v o t o k a . ali je lečenje prepušteno v a m a . života i smrti.čišćenje i r e h a ­ bilitacija d e b e l o g creva . stalno o d r ž a v a t i čistoću u n j e m u . D o k a z a n o j e . d a j e u tridesetim-četrdesetim g o d i ­ n a m a ž i v o t a veći d e o j e t r e n i h ćelija ( 5 0 . e n e r g i j o m i šta ste dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju na p o t r e b a n način (ni p r o b a v n o g o r g a n a . lako o b o l j e v a m o . ali s k r i v e n a patologija v e ć u z i m a svoj danak . Posle temeljitog čišćenja m o r a t e m i k r o k l i s t i r i m a sa u k u v a n i m u r i n o m . ni k r v o t o k a . o d u m r l i ćelijski organi skupljaju se u n u t a r ćelija z b o g slabosti k r v o t o k a i n j e g o v e zaprljanosti). K o d o v e bolesti. Nestaju faktori rizika koji truju naš o r g a n i z a m i čine da s m o često na ivici i z m e đ u bolesti i zdravlja. u p o l u z a p u š e n o m stanju (slab d o t o k k i s e o n i k a i isticanje ugljenične kiseline) „ d o u š i j u " u s o p s t v e n o j nečistoći (šljake i otrovi. U o s n o v i o v e m e t o d o l o g i j e s a d r ž a n o je v i š e v e k o v n o i s k u s t v o . k o ž e . o n k o l o š k i h oboljenja itd. N e o p h o d n o j e radikalno očistiti j e t r u .b r z o se z a m a r a m o . o d u h o t v o r e n i m s t v a r a l a č k i m p r i s t u p o m autora. ni r a z m e n e m a t e r i j a ) . Da biste se p o n o v o rodili i bili čili ostaje s a m o da p r i m e n i t e o v u terapiju. o d s u s t v o h u m o r a l n e i d r u g e regulacije ž i v o t n i h aktivnosti ćelija od strane o r g a n i z m a ( m u t a c i j e unutar njega z b o g s o p s t v e n e zaprljanosti) v o d e nas n a j g o r i m p u t e m razvoja bolesti . 2 .K O R E N A I S H R A N E O R G A ­ NIZMA. u z m a k s i m a l n o strpljenje. p r o b a v n o g i n e r v n o g s i s t e m a . V r h u n a c l e k a r s k e umetnosti i ljudske umetnosti j e s t e rehabilitacija o r g a n i z m a N J E G O V I M V L A S T I T I M S I L A M A . k r v je nečista i uz to v e o m a slabo cirkuliše. t a k o d e . rafiniranoj ishrani n a š a j e t r a s e n e v e r o v a t n o b r z o z a p u š a v a . disajnog. koje s e s a d a p o t v r đ u j e s u v r e m e n i m s a z n a n j i m a . A k o d o d e d o zastoja krvi. ispostavlja se da su ćelije o r g a n i z m a n a h l a d n o m lemu (lemljenju) ( n e m a r e g u l a r n o g d o t o k a hranljivih materija).6 0 %) v e ć z a p u š e n i isključen iz ž i v o t n e delatnosti. Z a t o je s l e d e ć a terapija p o s l e čišćenja d e b e l o g c r e v a čišćenje J E T R E . D o d a j t e t o m e konstantni d o t o k n e č i s t o ć a i t o k s i n a iz d e b e l o g creva.). C o v e k spolja izgleda z d r a v . a p o n e k a d sprovesti i profilaktičke k u r e 2-3 p u t a godišnje.

zavisi od 115 . N e k i ljudi pate od k a m e n a u b u b r e g u . Z a t o se o v o m o r g a n u m o r a posvetiti p o s e b n a pažnja i bolje upoznati njegova funkcija. 2 . S v a k i b u b r e g ima d v a p o l a : gornji i donji. i z b e g a v a m o s l o ž e n e i rizične o p e r a c i j e k o j e . K a n a l za ispuštanje m o k r a ć e ima dužinu kod m u š k a r a c a 2 2 . predstavljaju m n o g o v e ć u t r a u m u o d o b i č n o g klistira. koji je otvoren prema dole. p r e k o m e r n e toksičnosti limfe. a od 2 7 0 g r a m a p i o filtriranog natrij u m a u krv se vraća 2 6 3 g r a m a . usmerenih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine.25 centimetara. o d n o s n o azotnih p r o d u k a t a . m e d u t k i v n e tečnosti. K o d žena su bubrezi smešteni niže. H i p o k r a t .2 5 c e n t i m e t a r a . Gornji je više zaobljen. z a k l o n j e n n a d 114 b u b r e ž n o m ž l e z d o m . z b o g č e g a u z d u ž n e ose b u b r e g a obrazuju ugao. prisustva vitamina A u organizmu. k r v i .1. Najšire m e s t o u m o k r a ć n o m kanalu iznosi 1. Bubrezi o r g a n h o m e o s t a z e . O t u d a se k a m e n j e češće s u s r e ć e u d e s n o m b u b r e g u . Ispupčeni kraj b u b r e g a o k r e n u t j e p r e m a spolja i đ e l i m i č n o unazad. O t u d a su funkcije b u b r e g a sledeće: 1. z a v i s i od funkcionalnih karakteristika epitela. Za 24 časa kroz b u b r e g e se isfiltrira približno 150 litara krvi! Filtriranje krvi i asimilacija vrše se o b r n u t o k r o z sloj epitela. R e g u l i š e se stabilnost koncentracije j o n a u krvi. n e g o i z m e đ u donjih p o l o v a . poliartritisa i t o m e s l i č n o . zahvaljujući velikoj elastičnosti i k o d t e š k o ć a u oticanju m o k r a ć e m o ž e da se raširi do 8 centimetara u prečniku! P o s l e ovih opštih saznanja o b u b r e z i m a m o ž e m o govoriti o bolesti b u b r e ž n o g k a m e n c a .4-4 centimetra. P r e m a t o m e . formiran je p r e m a tipu ž l e z d e . U o s n o v i . Ugnuti kraj j e n a s u p r o t istog kraja s u p r o t n o g bubrega. Pri t o m . Izlučujuća . DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Nije velika krasta da se ne može sesti. G a l e n . kvalitet funkcije b u b r e g a . 4. p o v e ć a v a m o protok krvi k r o z t e o r g a n e b e z ugrušaka i n e č i s t o ć e .v i š e u narednom poglavlju 8.8. funkcija b u b r e g a sastoji se u čišćenju o r g a n i z m a od azotastih p r o d u k a t a . z r a č i m o o p t i m i z m o m i v o l j o m za ž i v o t o m . umnogome. ali i učestanosti oboljenja blizu b o l e s t i srca i krvnih s u d o v a . D u ž i n a b u b r e g a o d r a s l o g č o v e k a j e 10-12 c e n t i m e t r a . ma k o l i k o da su e f i k a s n e . R e g u l i š e se z a p r e m i n a vanćelijske v o d e u telu. Rastojanje između gornjih polova d e s n o g i l e v o g b u b r e g a je m a n j e .a l k a l n a r a v n o t e ž a o r g a n i z m a . M o k r a ć a je s u m a r n i proizvod mnogih procesa. Desni b u b r e g j e s m e š t e n o b i č n o z a 2-3 c e n t i m e t r a niže o d l e v o g . B u b r e z i .* Od 100 litara tečnosti koja je prošla kroz m l a z e v e tečnosti u m o k r a ć u se pretvara s a m o j e d a n litar. nego kod muškaraca. M o k r a ć n i kanali s u dužine 2 8 . 3. u m n o g o m e . K o d o d r a s l i h o s o b a b u b r e z i imaju oblik b o b a ( g r a h a ) . T e ž i n a b u b r e g a s e k r e ć e o d 120 d o 200 g r a m a . persijski i * Skrećemo pažnju da funkcionisanje epitela.izlučivanje stranih materija i neisparljivih p r o d u k a t a r a z m e n e . 5. Boja j e j a r k o b r a o n . koje je i guraju. širina 5-6 c e n t i m e t a r a . M o k r a ć a teče k r o z m o k r a ć n i kanal zahvaljujući a k t i v n i m peristaltičkim k o n t r a k c i j a m a . R e g u l i š e se k i s e l o . R e g u l i š e s e p o s t o j a n o s t koncentracije natrijuma. K a k o s e n a najbolji n a č i n boriti protiv ovih b o l e s t i . Prečnik m o k r a ć n o g k a n a l a m o ž e se z n a t n o p o v e ć a v a t i .3 4 centimetra.organ u paru č o v e k o v o g s i s t e m a za izlučivanje. Narodna poslovica P o s l e Čišćenja d e b e l o g c r e v a i j e t r e s t i č e m o v e ć u o t p o r n o s t p r e m a infekcijama. a debljina 3-4 centimetra. m a n j e se z a m a r a m o . Č i š ć e n j e b u b r e g a B u b r e z i su po važnosti. a k o d ž e n a 2.

k i s e l i k a l c i j u m s p o s o b a n j e d a s e kristališe. san itd. Rezultat toga je talog u m o k r a ć i . T o j e glavni uzrok z b o g kojeg s e posle izbacivanja k a m e n c a on p o n o v o javlja. naš o r g a n i z a m ga ne p r i h v a t a i on služi k a o izvor za s t v a r a n j e b u b r e ž n o g k a m e n c a . Pri n e d o s t a t k u vitamina A m o ž e se stvarati ka­ menac. i z m e n đ u ostalih. K o d oboljenja o d b u b r e ž n o g k a m e n c a u o č a v a s e č v r s t o j e d i n j e n j e k a l c i j u m a sa a n i o n . J e d n a od funkcija j e t r e i j e s t e stvaranje m o k r a ć e . riba. \ 117 . upijanje i njihovo izlučivanje sa mokraćom. o d m e r e n o m stanju zahvaljujući t e m p e r a t u r n i m u s l o v i m a . z n a č a j a n u nastajanju bolesti b u b r e ž n o g k a m e n c a . T a k o . t a k o d e . klimatskim u s l o v i m a . Zaštitni koloidi su v e o m a n e ž n e čestice o r g a n s k i h m a t e r i j a . naročito u dečjem uzrastu. * „ C i " . koje se pretvara u nerastvorljivi k o m p l e k s . oštećuje b u b r e g e . kod obolelih u p r o š e k u 5 0 0 m i l i g r a m a . S t a f i l o k o k e n e p o s r e d n o u s a m o m b u b r e g u utiču na reakciju m o k r a ć e . O t k l a n j a n j e loših n a v i k a u ishrani o m o g u ć i l o je da se n a g l o s m a n j e n a v e d e n a oboljenja. tj.p o l i s a h a r i đ i m a . S a v r e m e n i p o d a c i su sledeći: narušavanje ili p r o m e n a o d n o s a i z m e đ u m o k r a ć n e kiseline i d r u g i h soli i k o l o i d a m o k r a ć e . Veliki značaj u r e c i d i v i m a stvaranja k a m e n c a ima j e t r a . a m o k r a ć a . pre n e g o što ga o r g a n i z a m p r i h v a t i ) r e m e t e n o r m a l n u funkciju b u b r e g a . N a č i n ishrane j e . Eksperimentalno je dokazano da vitamin A (B-karotin) s p r e č a v a stvaranje k a m e n c a i p o t p o m a ž e rastvaranje već formiranog kamenca. drugi se stvara u b u b r e z i m a p o d uticajem ž i v o t n e aktivnosti b u b r e ž n i h ćelija. vidi se na p r i m e r u m o k r a ć n e k i s e l i n e . Infekcija. u c r e v i m a č o v e k a obitava bakterija koja p r o i z v o d i alkalno-kiseli kreč. s v e hranjljive materije posle varenja imaju specifičan u k u s . To se vrši s a m o o v d e . m l e č n i p r o d u k t i . P r e m a A j u v e r d i i C ž u d . koje se zadržavaju u r a s t v o r e n o m . v o d o m z a piće. M o k r a ć a je zasićeni vodeni rastvor n e o r g a n s k i h i o r g a n s k i h soli (kristaloida). m o ž e izazvati oboljenje o d b u b r e ž n o g k a m e n c a . uočili da slatkiši (škrob treba da se pretvori u šećer.p r o m e n e f u n k c i o n a l n o g dejstva b u b r e g a j e s t e p o r e m e ć a j regulacije n j e g o v o g n e r v n o g sistema. e m o c i j e . K o l i k o su koloidi važni za rastvaranje s o l i . Pored t o g a . a počinje stvaranje k a m e n c a . R a z m n o ž a v a n j e tih bakterija (koje se javljaju u s l e d nepravilne i s h r a n e ) izaziva pojavu 116 o k s a l u r i j e k o d z d r a v o g č o v e k a usled s u v i š n o g stvaranja o k s a l a t a u c r e v i m a . strah j e uzrok š t o centralni n e r v n i sistem štetno utiče na b u b r e g e . k o j a se u v o d i rastvara u o d n o s u 1:39. O t u d a se proces stvaranja k a m e n c a u b u b r e z i m a m o ž e posmatrati đ e l i m i č n o kao rezultat n e d o v o l j n o g . k i s e l i n s k i m o d n o s o m soli i prisustvu zaštitnih koloida. Nije s p o r n o da su kaše i testenine b o g a t e k a l c i j u m o m . v e o m a su frekventna oboljenja od b u b r e ž n o g k a m e n c a .arapski lekari nastajanje k a m e n a u m o k r a ć i d o v e l i su u v e z u sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta. k o m u n i k a c i j e . J e d a n d e o njih nalazi se u k r v i . A h . O d r e đ e n z n a č a j u formiranju k a m e n c a imaju i c r e v n e bakterije. Odlučujući za z a š t i t n o d e j s t v o je njihov specifični izgled. i sastoje se iz materija koje b o j e m o k r a ć u . k a o konačni produkt r a z m e n e belanČevina. P r e u r a n j e n o i isključivo hranjenje odojčadi k a š a m a i j e l i m a od t e s t e n i n a p r o u z r o k u j u veliku s m r t n o s t i oboljenja. U vezi sa t i m k i n e s k i lekari n a v o d e da se ci* z b o g straha spušta n a d o l e i o n e m o g u ć a v a sve faze n o r m a l n o g života: rad. T a k o . U d n e v n o j m o k r a ć i ih ima 1 g r a m . kao svojevrsno oboljenje b u b r e ž n e ćelije.480.m u k o . N o r m a l n a m o k r a ć a i m o k r a ć a obolelih od k a m e n c a u m o k r a ć i s a d r ž i različite m u k o p r o t e i d e s a n e g a t i v n i m n a b o j e m . tj. koja o v i m ili onim p u t e m d o s p e v a u b u b r e g e . O n i s u . o đ m e r e n e u m o k r a ć i . C o v e k ne želi da z n a uzrok i menja ga. u k o l i č i n s k o m ili k v a l i t e t n o m smislu stvaranja zaštitnih koloida bubrežnim elementima. O n i o d r ž a v a j u soli u r a s t v o r e n o m stanju i sprečavaju njihovo taloženje. N o r m a l n a m o k r a ć a sadrži oko 9 0 m i l i g r a m a o p š t e g b i o k o l o i d a . m e s o . menjajući kiselu reakciju u alkalnu (usled b a k t e r i o l o š k o g pretvaranja mokraće u mokraćno-kiseli amonijak). a l k a l n o . t a k o d e . V e o m a važan faktor u nastajanju d i s k o l o i d o u r i j e .š i u . A k o se ta e m o c i j a z a d r ž a v a ili se Često ponavlja n a r u š a v a se stvaranje k o l o i d a .ekvivalent jogističkoj „prani" univerzalnom obliku energije. k r u p e . izlučuje se b u b r e z i m a . menja svoju nepravilnu ishranu. kada se taj kalcijum termički o b r a d i .

1.s v e z a kalijeva „ s u p a " . fruktoza .p o v e ć a v a j u e k s k r e c i j u (izlučivanje) v o d e . koje n e m a š t e t n a s p o r e d n a dejstva. ali ne razdražuje b u b r e g e i k a n a l e za izbacivanje mokraće. p o v e ć a v a diurezis (lučenje m o k r a ć e ) z a 118 . Te soli narušavaju kiselost. z a t o j e o n a i z v a n r e d n o diuretičko s r e d s t v o . slana hrana p o s l e varenja pretvaraju se u h i m u s s l a t k o g ukusa. M . Te soli otklanjaju b o l o v e u b u b r e z i m a .7 d e l o v a . čaj o d listova loze ( v i n o g r a d a ) . m o k r a ć n e k a n a l e i odstranjuje kamenje iz b u b r e g a . O n a predstavlja s m e s u s v e ž e isceđenih s o k o v a : od m r k v e .5 0 g r a m a . da elekroliti urina ( m o k r a ć e ) imaju veliki značaj pri rastvaranju o k s a l a t a i d r u g o g kamenja. T a k v a diuretična s r e d s t v a . " M o k r a ć a (urin) životinja najverovatnije je efikasnija za rastvaranje mokraćnog kamenja. d e š a v a s e da b u d e i n e k o l i k o kilograma. O. c r e v i m a i m a t e r i c i . p e r š u n a . Presuši životvorni izvor.4.iz njih je nitrat najaktivniji. V e l i č i n a k a m e n j a j e u prošeku 2 0 . 8. mokraća više ne kaplje u mokraćni kanal. .). K o j a su od njih najefikasnija i najbezopasnija? Soli k a l i j u m a . „ N a u k a " . U knjizi Jestive lekovite biljke Kavkaza lubenici je dato p o s e b n o mesto: „ L u b e n i c a (sredina i o d v a r od k o r e ) ispoljava j a k o đ i u r e t i č n o s r e d s t v o . poboljšavaju k r v o t o k ( i z m e đ u o s t a l o g i u b u b r e z i m a ) . g o r o c v e t i dr.srčani glikozidi (pustikara. U s u v r e m e n o j medicini je d o k a z a n o .2. S v e ž e iscedeni s o k o v i iz povrća bogati su k a l i j u m o m . A k o j e popijete. Diuretična sredstva. Kamenje se najčešće nalazi u d e s n o m b u b r e g u . k o d s r č a n i h m a n a stvaraju u s l o v e z a s m a n j e n j e otoka. N a r o d n a m e d i c i n a j e o d a v n o otkrila diuretičko s r e d s t v o koje u p o t p u n o s t i o d g o v a r a o p i s a n i m u s l o v i m a . k s i l o z a .slabotoksični i relativno aktivni o s m o t i č k i diuretik. . . R e z u l t a t toga j e d a s e m n o g e bolesti lece d e j s t v o m n a njihove u z r o k e .1 7 % slučajeva. " t o m 13. j e r d e b e l o crevo s a d e s n e s t r a n e ima t a n a k z i d . p r i m e n j u j e se u d n e v n o j dozi od 50 do 60 g r a m a (tri puta p o 15-20 g r a m a ) . M o k r a ć a .h l e b . ali toksičan. k a o čaj s a l i m u n o m . meni je kamen mokraćni kanal prekrio. Hajam 2 . 1990) p i s a o j e : „ M o k r a ć a o d vepra (divlje svinje). s o k o v a . k a o i da guraju u m o k r a ć n i m e h u r soli i k a m e n č i ć e .1. j o n a natrijuma i h l o r a . koja utiču na k r v o t o k . Setite se s a v r e m e n i h istraživanja Kjutera i Vejla.4 puta. O t o m e dr Mitkal u knjizi Urinska terapija k a ž e : „ U r i n s a d r ž i b r z o r a s p a d a j u ć e soli." G l u k o z a . od lastavica ili lipov p o t p o m a ž u p o j a č a n e i č e š ć e k o n t r a k c i j e b u b r e ž n e karlice i m o k r a ć n i h k a n a l a . Oluživanje mokraće potpomaže rastvaranje soli i s p r e č a v a stvaranje k a m e n c a i p e s k a (za z d r a v e b u b r e g e treba pojesti 2 .5 k i l o g r a m a lubenice d n e v n o ) . koji se nalazi u m o k r a ć n o m mehuru. čajeva i s u p a potrebni su za ispiranje b u b r e ž n i h kartica i čašica i za i s t o v r e m e n o smanjenje čvrstih materija u m o k r a ć i . A l i . r a s t v o r i ć e t e i r a z d r o b i t i k a m e n . Ispitano. ' 119 Ne s a m o drevni n e g o i s a v r e m e n i lekari u borbi sa bolešću b u b r e ž n o g k a m e n c a preporučuju obilno u z i m a n j e n a p i t a k a i tople k u p k e . on je sklon p o m e r a n j u i p o j a v a m a zastoja! D v o s t r a n o k a m e n j e se javlja u 1 0 . Šta se može koristiti pri oboljenju bubrega? Ja sam kamen u mokraćni kanal uronio.2 i s p a n a ć a 3 dela. celera . O s i m t o g a . K o r i s t e se najraznovrsnija diuretična sredstva. koji potvrđuju ovo d r e v n o posmatranje. Čuveni sređnjovekovni j e r m e n s k i lekar A m i r d o v l a t A m a s i a c i u knjizi Nepotrebno za neznalice ( „ N a u č n o n a s l e d s t v o . kroz koji toksični egzudati (gnojni izlivi) štetno dejstvuju na desni b u b r e g . V e ć e količine v o d e .lubenica. Vlastita m o k r a ć a sadrži m o k r a ć e v i n u u o r g a n s k o m o b l i k u . U r i n čisti b u b r e g e .

Ibn Sina Za čišćenje i lečenje b u b r e g a najbolje je pridržavati se p o u k a Ibn S i n a : 1) O t k l o n i t e u z r o k e .1. Metodologija čišćenja bubrega 8.1. koji stvaraju k a m e n a c . ali to je veoma opasno delo.p r o h l a d n o g u k u s a . koji imaju tah>o dejstvo.2. Opuštanje i širenje k a n a l a za izbacivanje m o k r a ć e p o t p o m a ž e bezbolni prolazak p e s k a i sitnijeg k a m e n j a . s m o l u o d j e l e . 120 R a o d ž i b h a j M a n i b h a j Patel. I s t o v r e m e n o sa p o s t u p k o m pod 2) otpočnite p o j a č a n o da p r i m e n j u j e t e diuretična sredstva: pijte vlastiti urin. njegovo odvajanje i odstranjivanje uz pomoć lekova. koji je 7 g o d i n a i m a o k a m e n a c u b u b r e g u . A k o osetite da je p o č e l o izbacivanje izdrobljenog k a m e n c a ili p e s k a primenjujte tople k u p k e radi njihovog boljeg i b e z b o l n i j e g izbacivanja. opisuje slučaj sa 3 5 . D o k a z a n o je da biljni pigmenti ( i m a ih m n o g o n a r o č i t o u s v e ž e i s c e d e n i m s o k o v i m a iz povrća i voća) pod uticajem k i s e l k a s t o . T a k v e materije se u izobilju s a d r ž e u pelinu i p i ž m i .p r o h l a d n o g u k u s a . a s k o r o sav urin popiti u toku dana. 8. p r e t v a r a j u ć i ga u pesak. što poboljšava rad b u b r e g a i s p r e č a v a sklerotizaciju nefrona. s v e ž e i s c e d e n e s o k o v e iz p o v r ć a .o s v e ž a v a j u ć i h p r o m e n a oksidiraju m o k r a ć u . Te biljke je naročito p o t r e b n o upotrebljavati z a protilaktiku oboljenja o d bubrežnog k a m e n c a . N e u o b i č a j e n o j a k o bubrežni k a m e n a c rastvara s m o l a i z j e l e . koja sadrži m n o g o eteričnog ulja g o r k o . Od operacije je o d u s t a o i izlečio s e . Birajte bilo k o j e s r e d s t v o : sok od p i ž m e . korenje m a r e n e ili š i p k a . Neki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz razrez na boku ili leđima.3 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) Ciljevi. što rastvara n e k e vrste m o k r a ć n o g k a m e n c a . G o s p i n o zelje i m a slična svojstva kao i n a v e d e n e biljke. D r e v n i lekari su p r e p o r u č i v a l i da se pije sok od p i ž m e za rastvaranje k a m e n a u bubrezima i mokraćnom mehuru. posle čega ih izbacuju lako i postepeno. kojima teže lekari pri tečenju od kamenca u bubregu jesu: prekid stvaranja njihove materije.g o d i š n j i m u m e t n i k o m . stavljajući k o m p r e s u sa u r i n o m i pijući urin ( m o k r a ć u ) . N a rastvaranje k a m e n c a direktno utiču materije s a v e ć i m s a d r ž a j e m eteričnih ulja specifičnog g o r k o . sok o d l i m u n a . 3) Odvajajte razdrobljeni k a m e n a c (pesak) i p o s t e p e n o ga izbacite. rastvara k a m e n a c . Sok od crne rotkvice takode rastvara k a m e n a c . Mirodija sadrži 4 % e t e r i č n o g ulja. ili j e d i t e lubenicu. Čuveni lekar X X v e k a . L i m u n s k a kiselina i d r u g e kiseline p o t p o m a ž u rastvaranje fbsi'atnog i k a r b o n a t n o g k a m e n c a . a t a k o d e u p l o d o v i m a šipka i s v e ž e iscedenim s o k o v i m a od š a r g a r e p e i cvekle. R a d i t o g a p r o m e n i t e ishranu i način ž i v o t a s ciljem n o r m a l i z a c i j e r a z m e n e materija. čaj od listova loze ili rastaviča.Tople kupke potpomažu normalizaciju kapilarnog k r v o t o k a . Srodnici mirodije celer i fenhelj imaju ista svojstva. K o m p r e s e treba stavljati u predelu o b o l e l o g b u b r e g a p r e k o n o ć i . 2) Primenjujte sredstva ( p r e m a t o m e šta v a m o d g o v a r a ili šta v a m je pri ruci) za drobljenje (resorpciju) k a m e n c a . a uz to o n e pospešuju p r o b a v u h r a n e . opuštanje s p a z m i . a zatim sitnjenje i drobljenje kamenca. koje čini čovek lišen razuma. čaj sa l i m u n o m ... crne r o t k v i c e . Biljnih p i g m e n a t a ima naročito m n o g o u korenju m a r e n e i š i p k a . Lečenje se vrši u 121 . v e p r o v u ili vlastitu m o k r a ć u (urin). sprečavanje nastanka kamenca odstranjivanjem uzroka i njena popravka. U n a r e d n o m tekstu biće više reči o praktičnim p o s t u p c i m a i k o l i k o je m e h a n i z a m a u k l j u č e n o u s v a k o čišćenje. smiruje g r č e v e (oštre b o l o v e ) u b u b r e z i m a .

N a k o n d v a časa izlučivanje u r i n a se o b n o v i l o i b o l o v i su se stišali. N a v o d i m o p r i m e r iz p r a k s e * . 54 godine. Z a v r e m e čišćenja p o ž e l j n o j e p r i s u s t v o ukućana z a t o što ima t r e n u t a k a k a d a p o č i n j e da se izbacuje p e s a k . N a k o n 9 g o d i n a s v e s e ponovilo. O v o g a puta b u b r e g nije izdržao u n i š t e n j e o d h i d r o n e f r o z e . ali bez noža. ako imate veliku potrebu z a l u a n o m j e d i t e lubenicu s a h l e b o m . T a d a je ispio svoju m o k r a ć u . P r i p r e m i t e lekove za stimulaciju r a d a s r c a ( k o r v a v o l . T r e b a pripremiti toplu k u p k u i j e s t i više n e g o o b i č n o lubenicu. P r i p r e m a n j e o d v a r a . najpogodnije v r e m e z a njihovo izbacivanje biće između 17 i 21 čas po l o k a l n o m v r e m e n u . O d v a r iz p l o d o v a šipka t a k o d e se koristi k o d oboljenja b u b r e g a i m o k r a ć n o g m e h u r a . p a se i pritisak n o r m a l i z o v a o .k u r a m a p o 2 0 .3 0 d a n a d o p o t p u n o g izlečenja. u t o p l o m stanju. opet b e s k o n a č n i napadi. ali je izlazio pesak. S a d a s e p r i d r ž a v a m režima p o s e b n e i s h r a n e . 8. B u b r e g su ostavili. P o d a c i su uzeti iz istorije bolesti. R e n d g e n je p o k a z a o k a m e n . što u k a z u j e na veliku količinu biljnih p i g m e n a t a . A k o ste gladni j e d i t e l u b e n i c u . Ta hrana će v a m biti p o t r e b n a u toku nedelje dana. a b i o r i t a m će dati p o t r e b n u s n a g u za odvajanje i izbacivanje peska i kamenčića. * Ovo je očigledan primer daje rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica. T o p l o t a širi kanale za izbacivanje m o k r a ć e . Prešla s a m n a r i g o r o z n i r e ž i m dijetalne i s h r a n e * . ali je i z a z i v a o bezbrojne bolne napade. 123 . M o j e z d r a v s t v e n o stanje bilo j e očajno.1. I. Radi toga treba da stvorite zalihe lubenica i c r n o g hleba. p o v e ć a n k r v n i pritisak. U a v g u s t u 1 9 8 7 . „ N a prvoj operaciji odstranili su mi k a m e n iz d e s n o g b u b r e g a . a g l a v o b o l j a je p r o š l a . P o č e l a s a m d a trčim. dijabetes s e t a k o d e m o ž e lečiti u r i n o v o m t e r a p i j o m . Čišćenje b u b r e g a l u b e n i c o m je m a l a operacija. Kirilenko Nadežda Fjodorovna. otklanja b o l o v e i s p a z a m ( p o s e b n o kada b u d u prolazili k a m e n č i ć i ) . K a m e n j e b i o m a l i . p a s u g a odstranili. K o d m e n e se pojavila g l a v o b o l j a . ohladiti.).4.1. Čišćenje bubrega pomoću odvara iz korenja šipka Za rastvaranje i cepanje do veličine z r n a p e s k a bilo k o g k a m e n j a u o r g a n i z m u primenjuje se o d v a r iz korenja šipka. ali b e z u s p e h a . k a m e n č i ć i i usled t o g a m o ž e doći do slabljenja rada srca. U z i m a t i po 1/3 čaše 3 puta d n e v n o . U p r a v o u to v r e m e ispoljava se bioritam m o k r a ć n o g m e h u r a i b u b r e g a . koju j e m o g a o d a skupi z a j e d a n čas (da b i s e b u b r e z i b r ž e aktivirali u t a k v i m s l u č a j e v i m a m o ž e se popiti i tuđi urin). Bilo m i j e l a k š e . J o š j e d a n k a m e n . U martu 1987. na kraju. P o s l e p r v e nedelje „ l u b e n i č n o g n a p a d a " k a m e n j e o s t a o na m e s t u . R a o d ž i b h a j j e s a m j e d a n p u t osetio jake b o l o v e z b o g zastoja u m o k r e n j u (aiuii ijc). C e o j u n i su me lečili u s a n a t o r i j u m u . p o s l e treće nedelje „ l u b e n i č n o g u d a r a " k a m e n j e u s p e š n o i z a š a o i prolile su se suze za ranije izgubljenim b u b r e g o m z b o g N E Z N A N J A . s a p r e k i d i m a 10-20 dana. kuvati 15 m i n u t a (da k l j u č a ) . a k o ste ž e d n i p o n o v o j e d i t e lubenicu. tečni a m o n i j a k i si.5. u t o k u 1 -2 nedelje. L u b e n i c a izaziva pojačano izlučivanje m o k r a ć e ispiranje. m o r a imati t a m n u boju. Čišćenje bubrega pomoću lubenice O v o čišćenje se radi leti u sezoni lubenica. O v o čišćenje s e m o ž e raditi 2-3 nedelje d o k s e n e dobiju z a d o v o l j a v a j u ć i rezultati. Posle d r u g e nedelje on se s p u s t i o i z a g l a v i o u donjoj trećini m o k r a ć n o g kanala. P r o c e d i t i . P r e m a s v e d o č e n j u R a o d ž i b h a j a . g o d i n e novi n a p a d i javili su se u p r e o s t a l o m l e v o m b u b r e g u . Pri t o m e o d v a r k a k o u p r v o m t a k o i u d r u g o m slučaju. g o d i n e obratila s a m se S e m j o n o v o j i p o č e l a s a m a k t i v n o da se lečim p r e m a njenim u p u t s t v i m a i m e t o d i . D v e s u p e n e kašike izrezanog korenja preliti č a š o m v o d e . on je j o š r a d i o . S r e ć n a s a m što z n a m da m o g u pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" 8. A k o u b u b r e z i m a i m o k r a ć n o m m e h u r u postoje k a m e n č i ć i . v a l i d o l .

T r a v e [sitniti i p o m e š a t i ih u j e d n a k i m d e l o v i m a . A k o . L e ž i t e na s t o m a k . p r e p o r u č u j e svoju m e t o d u .5. celer .od s v a k e po 30 g r a m a . u kojoj su u d r u ž e n a d v a m e h a n i z m a — biljni p i g m e n t i i eterična ulja. m e l i s u .p r o h l a d n o g ukusa) k o d k a m e n j a u b u b r e ­ z i m a i m o k r a ć n o m m e h u r u . T a k o u z i m a t e i s m r e k o v u s m o l u — 3 p u t a d n e v n o pre j e l a u toku 5 dana. stvara zrnaste tvorevine u b u b r e z i m a . Posle nedelju d a n a p r i p r e m e u diuretični ekstrakt (sok) dodajte 5 kapi s m o l e o d j e l e i sve to pijte na 30 m i n u t a p r e j e l a . N j e g o v a suština je u s l e đ e ć e m . Z i m i i u k a s n u j e s e n treba nakupiti điuretične trave: d u š i c u . 8. K r o z d v e nedelje o v o se m o ž e p o n o v i t i s v e dok s e n e dobije željeni rezultat. To uvek m o r a t e imati u vidu. P r e m a njegovoj tvrdnji. Čišćenje bubrega pomoću sokova iz povrća j e d n o j vrsti k a m e n a i ne dejstvuje na d r u g o . s a m o š t o s e prilikom te v e ž b e treba više ljuljati i j a č e istezati. g o s p i n o zelje ( g o s p i n o zelje m o ž e se z a m e n i t i p l o d o v i m a ili korenjem šipka).1 5 0 g r a m a ) p r e jela. k r a s t a v a c . peršun . da bi se s p r e č i l o oštećenje z u b a . n e o r g a n s k e materije.6. Rezultati čišćenja vidljivi su već p o s l e 3-4 d a n a u vidu n e z n a t n o z a m u ć e n e m o k r a ć e . R u k e i n o g e i s t o v r e m e n i m trzajem p o d i g n i t e uvis 3-5 puta. kod nefritisa.s v e ž e i s c e d e n e s o k o v e po V o k e r u . U z a v i s n o s t i od g o d i š n j e g d o b a nedelju dana primenjujte diuretična sredstva. Jer. a t a k o d e i kod drugih oboljenja b u b r e g a . c v e k l a . O v a j pokret podstiče drobljenje s p l a s n u l i h k a m e n č i ć a i izbacivanje peska.9.7 Čišćenje bubrega pomoću smole iz jele To je m o ž d a najprostiji i najefikasniji m e t o d čišćenja b u b r e g a .3 ili pak d r u g a varijanta: m r k v a . žalfiju.a s a n a „ L u k " . Za čišćenje i ozdravljenje b u b r e g a on p r e p o r u č u j e sledeći s o k : m r k v a . n e m a t e ništa od toga upotrebljavajte vlastiti urin. u proleće i leto .Vežbu „ Gladni tigar napada žrtvu" K a o d o p u n a p r e t h o d n o n a v e d e n i m m e t o d a m a čišćenje b u b r e g a m o ž e se primenjivati specijalna v e ž b a za izbacivanja p e s k a iz b u b r e g a . d e j s t v o v a ć e t e na c e o s p e k t a r b u b r e ž n o g kamenja. M o g u se brati i d r u g e t r a v e što zavisi od regiona. pak.2 dela.8.3 . N e š t o o soku peršuna. Primenjuje se k a k o sok od zeleni tako i od korenja. Zahvaljujući takvoj z a m e n i d i u r e t i č n i h i rastvarajućih sredstava. 1.1. K r a j e m leta j e d i t e lubenice. To je j e d a n o d s o k o v a s a najjačim d e j s t v o m . s p o r i š . o s n i v a č s a v r e m e n e terapije tečenja p o m o ć u s o k o v a . Ovaj sok je odlično s r e d s t v o k o d oboljenja m o k r a ć n o . S l i č a n efekat ima j o g a . U z i m a t i ih tople sa j e d n o m s u p e n o m k a š i k o m m e d a ( 1 0 0 .10 unci ( d e l o v a ) . O v a v e ž b a s p a d a u v e ž b e serije „ T i g a r " i n a z i v a s e „ G l a d n i tigar n a p a d a ž r t v u " . 125 . P o ž e l j n o je s m o l u d o b r o p r o m e š a t i i popiti k r o z s l a m č i c u . kada su b e l a n č e v i n e u m o k r a ć i . D o k t o r V o k e r . koji se nalazi u hlebu i d r u g i m k o n c e n t r o v a n i m skrobastiin p r o d u k t i m a . K a s n i j e m o g u izlaziti i k a m e n č i ć i . Preliti ih k l j u č a l o m v o d o m i ostaviti da odstoje dok ne dobiju t a m n u boju. jedno s r e d s t v o o d g o v a r a 124 Sliku 16 .p o l n o g trakta i v e o m a p o m a ž e ( z b o g s p e c i f i č n o g g o r k o . u g l a v n o m k a l c i j u m . z a t o g a n e treba upotrebljavati u č i s t o m obliku više od 30-60 g r a m a .

I z b e g a v a j t e p o s l a s t i c e .8. J e d n o s t a v n i j e j e p o k a z a t i šta im je o p š t e .1. koje se najviše upotrebljavaju u t e r a p i j a m a čišćenja Majurasa (paun) i Aidha-matsienđrasana (smotana poza) p o m a ž u pri ispiranju b u b r e g a krvlju.k i s e l o g k a m e n j a profilaksa j e u s m e r e n a n a stvaranje m i n s k e kiseline u manjim k o l i č i n a m a i n j e n o m sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja. j o g a a s a n e n a pravi n a č i n dopunjuju p r o filaktiku oboljenja j e t r e i b u b r e g a . Treći n i v o je ćelijski. h r a n e na svojstva č o v e č j e g tkiva 4. A l i . K a k o to uraditi. Sastav č o v e k o v o g o r g a n i z m a 2 . Posle z a v r š e t k a asane stezanje prestaje i krv se s n a ž n o m bujicom u s m e r a v a p o svim kapilarima b u b r e g a . U n u t a r ćelija postoji o d r e đ e n a s t r u k t u r a ( „ c i t o s k e l e t " ) . Istraživanje tih nivoa p o č e ć e m o od v e l i k o g . Salate p o m a l o „ d o s o l j a v a j t e " s u v i m m o r ­ s k i m k u p u s o m . Pri vežbanju ovih p o z a te arterije se stežu i krv teško d o s p e v a u b u b r e g e . p r e k r i v e n a k o ž o m . Prvi n i v o je telo č o v e k a . koji.s p r e č a v a stvaranje k a m e n j a u bubrezima. koje slabe tu funkciju. d a s e j e d u s a l a t e . s a z n a ć e t e više u poglavlju o j e t r i . koje o b a v e z n o treba z n a t i : 1. ili njena polucvrčak) . O s i m toga. koje se sastoji iz skeleta. j o g a a s a n e . r a z m o t r i m o niz o s o b e n o s t i . koji p o v e ć a v a j u s p e c i f i č n u težinu p r e o s t a l o g azota. vidljivog n i v o a i d o ć i d o o n o g koji u o č a v a m o s a m o pri v e l i k o m uvećanju. Svojstva materija. a t a k o d e i l i m u n o v s o k sa t o p l o m v o d o m . Uticaj podneblja. 127 . Podsetite se k a k v e m o ć n e arterije d o l a z e do b u b r e g a (prečnik j e d n e je 12 m i l i m e t a r a ) . b u b r e z i .podmladuje bubrege. čak i a k o j e s r c e b o l e s n o " . Kad to s p o z n a svaki č o v e k ć e s a m o s t a l n o odabrati m e t o d u koja m u m o ž e najviše p o m o ć i . A k o s e s t v o r i l o a l k a l n o k a m e n j e (što s e d e š a v a vrlo r e t k o ) . P r e p o r u č l j i v o j e d a s e piju s o k o v i p o V o k e r u . 126 9. p o v e ć a v a opterećenje b u b r e g a .8. Imajte na u m u p o s l o v i c u d r e v n i h lekara: „ S a d o b r i m b u b r e z i m a m o ž e se doživeti 100 g o d i n a . S v o j s t v a tkiva č o v e k o v o g o r g a n i z m a 3. Profilaksa oboljenju bubrega K o d u r i n s k o . p r ž e n o i s u v o m e s o . p r e n e g o što se to u r a d i . lakša varijanta - 9. koja o d r ž a v a položaj unutarćelijskih organa. otvarajući ih i ispirajući nečistoću. fizičke v e ž b e . stalno stimulišite opšti kapilarni k r v o t o k . da biste stimulisali funkciju b u b r e g a . z a j e d n i č k o . Šalabliasana (cvrčak. da bi se k a m e n j e rastvorilo z a k i s e l j a v a n j e m u r i n a . Isključuju se p r o d u k t i bogati b e l a n č e v i n a m a i buljoni ( d ž i g e r i c a . OSNOVNE POSTAVKE ČIŠĆENJA ORGANIZMA I ODRŽAVANJA ČISTOĆE U NJEMU Z b o g t o g a što postoji veliki broj terapija za čišćenje v e o m a j e teško opredeliti s e z a j e d n u m e d u njima. O s i m toga. m o z a k . Drugi nivo su m e k a tkiva. na k o m e s e d r ž e m e k a tkiva. v o ć e . izlučujući se iz o r g a n i z m a . S a m o zahvaljujući t a k v o m k o m p l e k s n o m pristupu vlastiti b u b r e z i m o g u ostati z d r a v i i d u g o v e č n i . treba koristiti vlastiti urin. m e s n e s u p e ) .1. proklijala pšenica. slana riba. Uvek individualan i s p e c i f i č n e strukture on je r a s p o r e đ e n u n e k o l i k o nivoa. K o r i s t i t e diuretične odvare. O n a se sastoje iz v e z i v n o g tkiva ( „ s k e l e t a " ) na koja su n a v e š e n e radne ćelije o r g a n i z m a . U t o m e v a m m o g u p o m o ć i trčaje. B h u d ž a n g a s a n a (zmija) . Čovekov organizam N a š o r g a n i z a m je vrlo složen s i s t e m .

2. koja predstavlja k o l o i d n i rastvor a o n . Ipak. imaju svojstva tvrdih tela (elastičnost. oštećenja ( d e n a t u r a c i j e ) . A k o se ta struktura n a r u š a v a u s l e d starenja. O t u d a osećaj žedi . u g l a v n o m . P r i r o d n o . u tkivu ( k a o u p i h t i j a m a ) n e p r e k i d n o teče p r o c e s p o s t e p e n o g s a m o o č v r š ć e n j a p r o s t o r n i h s t r u k t u r a z b o g uticaja p r o g r e s i v n e adhezije i z m e đ u čestica. tako da učvršćuje sulfatnu o p n u . S v o j s t v a tkiva čovečjeg o r g a n i z m a O s n o v n i deo ćelije j e p r o t o p l a z m a .k s e r o g e l .j e z g r o koje s e .„ c i t o s k e l e t " . C i k l o z a . O č u v a n j e stabilnosti p r o s t o r n e strukture (forme) b e l a n č e v i n a 129 9 .R a z m o t r i m o pažljivije unutrašnju strukturu ćelije. ta b e l a n č e v i n a je nabijena. 2 . t o t a k o d e o m o g u ć a v a zgušnjavanje k o l o i d n o g rastvora. 2. koji z a v i s i od p r o i z v o d n o g rada u njoj. U zavisnosti od intenziteta m e t a b o l i z m a ćelije. i ka zgušnjavanju . u ćeliji su k o n c e n t r i s a n e s v e p r e d n o s t i tvrdih i tečnih tela. tj. to slabi sulfatnu o p n u i očvršćivanje. S u m i r a j m o a n t i k o a g u l a c i o n u zaštitu p r o t o p l a z m e ćelija i tečnih s r e d i n a o r g a n i z m a : I. zavisi ž i v o t n a aktivnost o r g a n i z m a . u tako z g u s n u t o j p r o t o p l a z m i . apsorpcije. S a m a m i c e l a ima sledeću konstrukciju . U tom sloju razmeštaju se na o d r e đ e n n a č i n orijentisani molekuli v o d e . v e o m a a k t i v a n . koji imaju taj ili neki drugi stepen lepljivosti. stranih čestica. Ta o p n a s p r e č a v a z b l i ž a v a n j e i slepljivanje (koagulaciju) granula. koji ima suprotni naboj (potencijal) u o d n o s u na j e z g r o . koji se sastoji 8 0 % iz v o d e . koju z a d r ž a v a „ s k e l e t " . sa svoje strane. 128 . S v e tečne sredine o r g a n i z m a : krv. Ćelija formira šupljinu. smanjuju se sulfatne o b l o g e i z g u š n j a v a j u pihtije. O t u d a je s v a voda u ćeliji p o v e z a n a i nalazi se u ć e l i j i c a m a m r e ž i c e . smanjuje se električni potencijal. Cikloza. k i č m e n a m o ž d i n a . b) V e l i č i n a potencijala b e l a n č e v i n a s t e čestice s p r e č a v a m e đ u s o b n o lepljenje čestica. 3. v e z i v n o t k i v o i k o s t i . Z a s o l j e n a krv na račun o s m o z e privlači v o d u iz ćelija p r e m a sebi. P o v r š i n a b e l a n č e v i n e služi k a o apsorpcioni (taložeći) s l o j . P r o t o p l a z m a je k o l o i d n i rastvor.pri p o v e ć a n j u . menja se stanje „pihtija ka razblaživanju ( r a z r e d i v a n j u ) . N a taj n a č i n micela s p r e č a v a slepljivanje u z p o m o ć s l e d e ć i h faktora: a) K a r a k t e r i s t i č n i m p r o s t o r n i m o b l i k o m b e l a n č e v i n a s t e m o l e k u l e . A k o p o s m a t r a m o opšte paralele n a s v i m s t r u k t u r n i m novoima našeg organizma dolazimo do sledećeg zaključka: za o d r ž a v a n j e o d r e đ e n e p r o s t o r n e forme (koja o b e z b e đ u j e najbolje ispoljavanje ž i v o t n e aktivnosti o r g a n i z m a ) ćelije. na k o m e i nastaju fermentne reakcije.pri smanjivanju intenziteta. sastoji iz b e l a n č e v i n a . c) Sulfatna o p n a oko m i c e l a s p r e č a v a njihovo slepljivanje.p o t r e b a da se ćelije zasite t e č n o š ć u i da se izbaci n e p o t r e b n a so. Koje s u o s n o v n e s a s t a v n e k o m ­ ponente ove zaštite: 1. K a o ilustracija m o ž e se navesti sledeći p r i m e r : Pojeli ste slanu ribu.najtananija m r e ž i c a b e l a n č e v i n a s t e p r i r o d e . ne m o g u se u potpunosti obavljati procesi ž i v o t n e aktivnosti i ćelije o d u m i r u . Po pravilu. limfa. A n t i k o a g u l a c i o n a zaštita u k o l o i d n o m rastvoru z a v i s i o d stanja m i c e l a ( p o s e b n i h čestica). O k o j e z g r a i a p s o r p c i o n o g sloja (koje se naziva „ g r a n u l o m " ) formira se difuzni s l o j . t k i v o i celo telo imaju s o p s t v e n i oslonac . K a o rezultat toga tkivo (pihtije) i m a tendenciju da se p r e t v a r a u rogastu m a s u . Ako se potencijal j e z g r a smanjuje usled delimične neutralizacije j o n i m a s u p r o t n o g potencijala. Na taj način. što je dobra s r e d i n a za odvijanje h e m i j s k i h reakcija. pihtija) u n u t a r ćelije. stvarajući v o d e n u (sulfatnu) opnu. Od stanja tih „ s k e l e t a " i tečnosti unutar o r g a n i z m a . A k o se iz bilo kojih razloga u n u t a r ćelije smanji količina v o d e . M e t a b o l i z a m . Z b o g svojih svojstava tkiva m o g u d a s a d r ž e 9 9 % v o d e . Da se to ne bi d o g o d i l o postoji s l o ž e n a a n t i k o a g u l a c i o n a zaštita ne s a m o unutar ćelije n e g o i u s a m o m k o l o i d n o m rastvoru. O v i tokovi se čak uočavaju u h r s k a v i č a v i m ćelijama. p o d s e ć a na tečne pihtije. 3.s k e l e t a . u kojoj se nalazi p r o t o p l a z m a . č v r s t o ć u ) i tečnih tela ( e l e k t r o p r o v o d l j i v o s t ) .unutrašnji tokovi i mešanje p r o t o p l a z m e (tj. ž u č i urin takode su koloidni rastvori. u m n o g o m e .

Z g u š n j a v a n j e p r o u z r o k u j e t r o m b o z u . koji v o d e r e u m a t i z m u i formiranju kisti. što se nalazi u ćeliji. d e l i m i č n o izgubivši sulfatnu o p n u . a zatim se č o v e k u h o d a i s v e prolazi.j e z g r a m i c e l e . A k o p o z n a j e m o tri n a v e d e n a s t r u k t u r n a n i v o a o r g a n i z m a . P r e m a mišljenju n e k i h n a u č n i k a . treba suprotstaviti raširujuću . 130 3 . Njegovi molekuli Čine tri lanca a m i n o k i s e l i n a . a z a t i m se č u d i m o zašto se u n a š e m o r g a n i z m u formiraju u g r u š c i .koacervaciju ( n a g o ­ m i l a v a n j e ) i koagulaciju (zgušnjavanje). stvara šupljine u k o j i m a se o d l a ž u e k s u d a t i . slabi imunitet. „ S t a r e n j e " se ispoljava u t o m e . soli i d r u g i h m a t e r i j a . O p t i m a l n i potencijal micele. „ p r o t o p l a z m a t s k i m p i h t i j a m a " i t e č n i m s r e d i n a m a o r g a n i z m a . š t o se izražava o č v r š ć i v a n j e m m e h a ­ ničkih svojstava k o l o i d n o g "skeleta". N a š z a d a t a k u s v a k o d n e v n o m životu b i o bi da se s v i m s r e d s t v i m a s u p r o t s t a v i m o stezanju i dehidraciji. što koloidni „ s k e l e t " toliko o č v r š ć a v a da iz s e b e cedi tečnu sredinu i smanjuje se po o b i m u . p i g m e n t i itd. u s a m o m v e z i v n o m tkivu u korenu je z a l o ž e n p r i n c i p po meri „ s a z r e v a n j a " i „starenja" k o l a g e n a (kola l e p a k ) ka zbijanju i o č v r š ć a v a n j u . i z a z v a n o c e đ e n j e m tečnosti iz koloidnih rastvora. infiltrate. U p o č e t k u je telo k a o „ d r v e n o " . pri disanju i m o k r e n j u . U p r o c e s u starenja tanke niti k o l a g e n a „ s a š i v a j u s e " m e đ u s o b n o .). s r č a n i h zalistaka). Ovaj s t e p e n izaziva u o r g a n i z m u d v e vrste patologije — z g u š n j a v a n j e i razređivanje. sa stvaranjem d e s t r u k t i v n i h p r o c e s a . T o p r o u z r o k u j e p r o m e n e n a v e z i v n o . Pri t o m se on pretvara u rogastu m a s u . soli. r a z m a t r a m o ceo čovečji o r g a n i z a m . koje se nalaze u n j e m u . 4. „ S a z r e v a n j e " .koloidni n i v o o r g a n i z m a . zbližavanje čestica. objedinjenih o p š t o m v o d e n o m o p n o m ) takva da o n a ima veću lepljivost. S t e p e n k s e r o g e l a ispoljava s e daljom đ e h i đ r a c i j o m k o l o i d n o g rastvora i njegovim naglim smanjenjem po z a p r e m i n i . Pri t o m su svojstva k o a c e r v a t n e kapljice (čestica. K a o rezultat t a k v o g sabijanja s v e materije (soli. z a t v o r . Prisustvo d o v o l j n e količine tečnosti u o r g a n i z m u . Sabijajućoj sili . a kasnije u teškoj pokretljivosti tela ujutru. p r o d u k a t a r a z m e n e . V e z i v n o tkivo se sastoji iz b e l a n č e v i n e k o l a g e n a .taloga s v e g a s u v i š n o g . Spolja se taj p r o c e s izražava d e l i m i č n i m g u b i t k o m e l a s t i č n o s t i . T a k v e kapljice-skupljači daju o s n o v u za formiranje ugrušaka . obrazujući g r u b e k o n o p c e . m o ž e m o d a s h v a t i m o koliko naš o r g a n i z a m gubi s n a g e d a b i s e o d u p r o tendenciji stezanja i dehidracije. ugljeni hidi at i (kiseli m u k o p o l i s a h a r i d i ) i t o m e s l i č n o . u ž u č i i urinu. mi najčešće r a d i m o o b r n u t o . p r e l a z i m o na sledeći . 131 .In. rehabilitacija t k i v a . s p r e č a v a n j e infekcija i m n o g i drugi procesi. njihovo slepljivanje i taloženje. s tim s t o j e dejstvo fermenata u s p o r e n o u p o r e đ e n j u s a k o l o i d n i m r a s t v o r o m . u p r a v o t a k o se formiraju j e t r e n i . koji s a č i n j a v a 3 0 % svih b e l a n č e v i n a o r g a n i z m a . U v e z i v n o m tkivu na ćelijskom n i v o u nastaje k o a g u l a c i j a p o principu „starenja". p a k . na nas dejstvuje stežuća isušujuća sila. p o g o r š a v a se i s h r a n a k r o z v e z i v n o t k i v o . izobličavanja oblika o r g a n a ( n a p r i m e r . A k o s e naruši n a v e d e n a zaštita. srastanja. K o l o i d n i rastvor K O A G U L I R A se u tri s t e p e n a : 1. n e g o k o l o i d n i rastvor čiji je ona p r o i z v o d . nečistoća. unutar koje se stvaraju o g r o m n e sile stezanja (više stotina kilograma na I k v a d r a t n i c e n t i m e t a r p r e s e k a kserogela). koje se granaju u dva s m e r a . m e đ u s o b n o zbližavaju i formiraju z a j e d n i č k u v o d e n u o b l o g u s r e d i n e k o l o i d n o g rastvora.t k i v n o m kosturu u n u t r a š n j i h o r g a n a i d e h i d r a c i j e .vezivno-tkivni u koji su „ u p l e t e n e " r a d n e ćelije o r g a n i z m a . počinju m e t a m o r ­ f o z e . k a m e n j e i d r u g e p a t o l o š k e forme. ž u č n i i bubrežni kamenci. presuju se u k o m p a k t n o kamenje. B u d u ć i da s m o razmotrili prvi . P o r e d funkcije o s l o n c a k r o z o v o tkivo se obavlja niz d r u g i h p r o c e s a : transport i raspodela v o d e .J a n . p o k a z a ć e s e d a z b o g k o n s t a n t n o g g u b i t k a tečnosti kroz p o r e k o ž e . A k o . K O A C E R V A C I J A k o l o i d n o g rastvora (tečnih pihtija) d o g a đ a se kada se čestice (micele). regulisanje e n z e m s k i h reakcija. Na taj n a č i n .l e k a r a . 2. A l i . p e s k a i k a m e n j a . Razređivanje. Kasnije u takvoj z a j e d n i č k o j opni m o ž e nastati dalja đehidracija. 5. Lepljivost p o t p o m a ž e asimilaciju i z a d r ž a v a n j e u toj kapljici najrazličitijih materija: boja. Opisani p r o c e s čini o s n o v u taloženja soli. s o l i .

taloženje nečistoće. m l e k o . spoljašnje hlađenje će podsticati z g u š n j a v a n j e . očekuju vas ozbiljni p r o b l e m i . stvaranje k s e r o g e l a ) . telo j e ujutro k a o „ d r v e n o " . formiraju se Z A S T O . slepljivanje. b r a š n o . m l a d kravlji sir. t u m o r i . produkti ishrane i d r u g i faktori. a z a g r e v a n j e . S a m o o d t o g j e d n o g susreta p o v e ć a v a s e lepljivost tečnih s r e d i n a o r g a n i z m a .razređivanje. u k o j i m a nastaju k o a c e r v a t n e i k o a g u l a c i o n e pojave ( z g u š n j a v a n j e . sir. iz g o d i n e u godinu . soli i d r u g e materije u pokretljivije stanje. s m e k š a v a j u p l j u v a č k o m . O s i m toga. urin. š t o p r o t o p l a z m a ćelije i tečnosti o r g a n i z m a predstavljaju t e č n e pihtije. U s u p r o t n o m . Uticaj o k o l i n e i h r a n e na svojstva č o v e č j e g tkiva B u d u ć i d a s m o n a v e d e n a svojstva ( k o l o i d a . š k r o b . v e z i v n o g tkiva i c e l o g o r g a n i z m a ) detaljno razmotrili nije teško zaključiti da li na njih p o z i t i v n o ili n e g a t i v n o utiču spoljašnja sredina. da bi s l o b o d n o cirkulisali i bili lako d o s t u p n i m e s t i m a za izlučivanje. p r o m a j a itd. nadimaju se u ž e l u c u i dalje posle varenja i asimilacije d o s p e v a j u u k r v o t o k .2. soli i d r u g i h materija. dehidraciju ćelija.daje s l a b efekat. jaja.3. počinju d a m r z n u r u k e i n o g e . u p o t r e b a k u v a n e h r a n e . prevodi „ z a g l a ­ v l j e n u " n e č i s t o ć u . I N I D E L O V I . U k r v o t o k u .9 . A k o s u k o d v a s ovi s i m p t o m i prisutni. pojavljuju se stalna žarišta o g r a n i č e n e pokretljivosti. k a m e n j e . 133 . interćelijsku tečnost. 3 . Ti produkti se u usnoj duplji usitnjavaju. lišene e l e k t r i č n o g potencijala . životinjske b e l a n č e v i n e ) čine da se p o s t e p e n o po ćelom o r g a n i z m u formiraju i talože različite k o m p a k t n e m a s e i k a m e n j e . i n a kraju. p r o t o p l a z m e .1. 132 H r a n a koju u p o t r e b l j a v a m o predstavlja K O L O I D N E R A S T V O R E ( b e l a n č e v i n e . Na taj način mi s m o uočili dve s u p r o t n o s t i : k o m b i n a c i j a hladnoće i suvoće pospešuju zgušnjavanje koloida organizma. kiste itd. k o m b i n a c i j a toplote i vlažnosti pospešuje r a z r e đ i v a n j e i re­ habilitaciju svojstava koloidnih rastvora. limfi itd. č i m e p o d s t i č e izlučivanje štetnog i s u v i š n o g iz ćelija. Koloidi svih nivoa o r g a n i z m a se zgušnjavaju ( s m a n j e n j e m potencijala j e z g r a m e đ u s o b n o se zbližavaju i spajaju m i c e l e ) . Usled t o g a bilo koja terapija čišćenja b e z p r e t h o d n e p r i p r e m e S M E K Š A V A N J A O R G A N I Z M A pomoću zagrevanja i hidratacije . p o č n i t e s a p r o g r a m o m čišćenja o r g a n i z m a . a v l a ž n o ga hidrira. Da do t o g a n e b i d o š l o . Iz n a v e d e n o g sledi da je u početku bilo kojeg čišćenja o r g a n i z m a p o t r e b n o p r e t h o d n o razrediti k o l o i d e o r g a n i z m a .3. naš o r g a n i z a m o d v a j a d e o s v o g e l e k t r i č n o g p o t e n c i j a l a .h l a d n o ć a . S u v o v r e m e d e h i d r i r a o r g a n i z a m . ž u č i p r o t o p l a z m u ćelija. taloženje. s n i ž a v a se potencijal micela ne s a m o u ć e l i j a m a n e g o i u krvi. d a bi oni izbacili sve što je u njima „ z a g l a v l j e n o " . da bi postali tečni ( u m e s t o pihtijasti). T o z n a č i d a o n e ne s a d r ž e P O T E N C I J A L i da su sklone koagulaciji. p r e t e ž n a količina hranljivih m a t e r i j a unosi s e p o s l e p r e t h o d n e toplotne o b r a d e . p r e v o d i u tečnije stanje. z g u s n u t a „ p i h t i j a ' č v r s t o o p s t a j e u o r g a n i z m u i „ d r ž i " svu prljavštinu i t o m e slično (na p r i m e r .naročito koja je sklona stvaranju k s e r o g e l a ( m l e k o . limfi dolazi do s u s r e t a k o l o i d a o r g a n i z m a s a k o l o i d i m a upotrebljene hrane. O v o stanje j e p o g o d n o z a s v u unutrašnju tečnost o r g a n i z m a : k r v . 9. N e p o v o l j n i uslovi o k o l n e sredine . z g u š n j a v a „ p i h t i j e ' .podriva o s n o v u n a š e e n e r g e t i k e . lako m o ž e m o uočiti n e k o l i k o stadijuma tog procesa: gubi se opšta vitalnost. ćelija i tečnih s r e d i n a . n e d o v o l j n o aktivan način života ( u s p o r e n o s t m e t a b o l i z m a ) . z g u s n u t a ž u č u ž u č n o m m e h u r u ) . U slovi spoljašnje sredine Z b o g toga. Uticaj hrane na Slanje koloida organizma 9. voće i povrće). s u v o ć a . limfu. Usled t o g a .. testenine i škrobni produkti. A k o pažljivo p o g l e d a m o svoj o r g a n i z a m . kiste i t u m o r i . U s u p r o t n o m . Ponavljanje o v o g p r o c e s a n e k o l i k o p u t a d n e v n o . koštanu m o ž d i n u .soli.

k a m e n i h tvorevina i Z A S T O J A . ali i d r u g e varijante. U n u t a r o r g a n i z m a m o g u s e upotrebljavati raznovrsni z a č i n i koji pojačavaju toplotne i c i r k u l a t o m e p r o c e s e u o r g a n i z m u : b i b e r . a urin 6 4 .h l a d n o ć u . Pitanju čišćenja o r g a n i z m a p r i s t u p i o s a m sa n a u č n e strane. parenja ( s a u n e ) .p o l u k u p k e (tuŠiranja). s k r o b a s t e produkte. kamenja i t o m e s l i č n o primenjuju se j a k e materije za razređivanje i drobljenje k a m e n a i terapije.4. odstranjuju iz njega prljavštinu i n o r m a l i z u j u sastav koloidnih rastvora.životinjskim l e p k o m . m e t o d o m p r o b a i g r e š a k a .9. k s e r o g e l a . v o d a ima p o v r š i n s k i n a p o n 7 2 . Na račun tog svojstva urin ne s a m o da p o t a p a . treba se pridržavati sledećih saveta: a) ograničiti ili isključiti iz ishrane p r o d u k t e . S v o j s t v a m a t e r i j a . V e o m a je d o b a r pelin. karanfilić. škrob (slatkiši. b) isključiti š t e t n e uticaje v r e m e n s k i h faktora . U p o t r e b a t e č n o s t i . Za l o k a l n o z a g r e v a n j e . o d m r 134 z n u t u v o d u . cimet. T o izaziva otpadanje koloida s a n j i h o v i m n a k n a d n i m rastvaranjem. c) promeniti način života (više pokreta. već i p r o d i r e unutar materije. n a m a g n e t i s a n u đestilovanu v o d u . U k u v a n do 1/4 p r v o b i t n e z a p r e m i n e urin je j o š j a č a tečnost. O v e terapije pojačavaju cirkulaciju tečnih s r e d s t a v a o r g a n i z m a . B l a g o v r e m e n o pridržavanje ovih p r e p o r u k a o m o g u ć i ć e n a m da o t k l o n i m o glavni uzrok svih tvrdi ina. kiselo testo. promaju. U p o s e b n i m s l u č a j e v i m a . a podstiču i smekšavanje ugrušaka. termofori (grejalice). Z a opšte z a g r e v a n j e o r g a n i z m a koriste s e banje (par­ na k u p a t i l a ) . očišćeni k e r o z i n . koji podstiču z g u š n j a v a n j e k o l o i d a . N a v e d e n e vrste v o d e zahvaljujući svojoj Čistoći. protijevu v o d u i njenu n a m a g n e t i s a n u varijantu. a k t i v n o s t i . Na p r i m e r . 135 . trljama ( m a s a ž e ) .6 9 . najviše u p o t i e b l j a v a n i h u t e r a p i j a m a čišćenja N a r o d n a m e d i c i n a koja j e stvarana v e k o v i m a . treba postupiti na sledeći način: a) koristiti spoljašnju toplotu u n a j r a z n o v r s n i j i m v a r i ­ j a n t a m a . k a d e i d r u g a priručna sredstva. v o t k a . Za razređivanje i čišćenje koloidnih rastvora koristiti destilovanu vodu. razređivanje k o l o i d a i p r i m e n a s n a ž n o d e j s t v u j u ć i h sredstava za razređivanje i drobljenje kamena. a p r i m e r i m a iz p r a k s e d o k u m e n t o v a ć u s v e tvrdnje. tinkt u r a . 1. n a m a g n e t i s a n u o d m r z n u t u v o d u . Postoji m n o g o varijanti. ali ga treba upotrebljavali o p r e z n o . d u m b i r . Da b i s m o o m o g u ć i l i razređivanje k o l o i d a i pojačali njihovu cirkulaciju. s o k o v a itd.s k r o b a s t e i lepljivovinske l e p k o v e . k e k s ) . o d a b r a l a je najefikasnije terapije i sredstva za čišćenje č o v e č j e g o r g a n i z m a . dinamike). naročito visokoraiinisane. koji su bogati k a z e i n o m . U j a k a r a z r e d u j u ć a sredstva spadaju tečnosti koje imaju veliku p o v r š i n s k u aktivnost: špiritus. k a d a su s t v r d n u ć a (tvrdline) p o p r i m i l a konzistenciju t r o m b a . U osnovi čišćenja č o v e k o v o g o r g a n i z m a su tri o s n o v n a p r i n c i p a : otklanjanje u z r o k a . Njihove m i c e l e apsorbuju n e č i s t o ć e i izbacuju ih iz o r g a n i z m a (čiste k i v ) . s k l o n e formiranju k s e r o g e l a : m e s o . su voću. suve žege. sitnomlevene i d e h i d r i r a n e ( h l e b . 2. flasteri. z a s i ć e n i h b i o k o l o i d i m a : o d v a r a . o d n o s n o 2-3 k u r e godišnje p o neđelju dana. aleva p a p r i k a . u poređenju sa v o t k o m i špiritusom. b) uzimati različite napitke. ima ne s a m o o p š t e n e g o i specifične efekte ( p o d s t i č e se izlučivanje ž u č i i m o k r a ć e ) . Da b i s m o odstranili u z r o k e . ribu. 3. p o s e b n o m l e č n e p r o d u k t e . potencijalu i strukturi i z v a n r e d n o ispi raj u o r g a n i z a m . 8 d i n / c m .

u toku 3-6 m e s e c i r e d o v n o posećujte s a u n u ili primenjujte tople k u p k e 2 .3 puta nedeljno p o 10-15 m i n u t a . o n j e u z i m a o prirodnu hranu bogatu d r a g o c e n i m prirodnim biokoloiđima. b e z bora.10. Lice m u j e postalo zategnuto. Sto m a n j e b u d e t e upotrebljavali u ishrani p r o d u k t e koji imaju j a k a lepljiva svojstva ( k o n c e n t r o v a n a m l e k a . S m r š a o j e s a 9 7 n a 8 4 k i l o g r a m a . Prvi primer. . ali ne postižu ni manje z n a č a j n e rezultate. Protijeva voda p r i p r e m a se na ovaj način: običnu šerpu sa v o d o m stavite u z a m r z i v a č ili hladnjak frižidera. mladost.5 sati je izvadite.s m e k š a t i k o l o i d n u pihtiju p o m o ć u toplih terapija ( k u p k a . NAČINI ČIŠĆENJA 10. Č i š ć e n j e k o l o i d n i h rastvora o r g a n i z m a P r e m a efektu lekovitog dejstva o v a terapija čišćenja j e n a p r v o m m e s t u . kao u mladića.3 6 i više č a s o v a . energetika. banja). . j e l a s a m e s o m . 8 stepeni C. L e d . D a bih ilustrovao m o ć n o dejstvo o v e terapije čišćenja. n a v e š ć u n e k o l i k o p r i m e r a . Česte p r e h l a d e i uopšte t e ž e se k r e t a o . Ostatak v o d e izlijte u d r u g u š e r p u . . L e d . O d e s k i h e m i č a r N .). „ T e š k i led treba baciti. radno s p o s o b a n i da v i z u e l n o pamti. energično. O s i m toga. krvi. Površina v o d e ili zidovi š e r p e z a t o v r e m e biće z a h v a ć e n i prvim slojem leda. rumeno. prilepljena uz m i c e l e k o l o i d n o g r a s t v o r a . Rastopite led i pijte ovu vodu. a v o d a koja je p o t r e b n a o r g a n i z m u pri temperaturi m i n u s 1 stepen C. T o k o m 3 g o d i n e p i o je protijevu v o d u . v o d a m o r a biti v e o m a čista. koji je o s t a o u praznoj š e r p i . Č i m u njoj z a m r z n e 2/3 ili približno t o m e . efekat će biti bolji. 1 137 . a radi b o l j e g čišćenja p r i v r e m e n o zaustaviti bujicu hranljivih materija unutar organizma. . u p r v o m redu z a v i s e od čistoće micela i s k t r u k t u r n o g stanja k o l o i d n i h rastvora ( p r o t o p l a z m e ćelija. Drugi p r i m e r . ali je treba sprovocliti s a m o posle čišćenja debelog creva i jetre. a zimi na 136 b a l k o n . propuštajući j e kroz kućni m a g n e totron.Alekseju Dimitrijeviću Labzi odstranili su b u b r e g . Uzdržavanje od u z i m a n j a h r a n e j e d n o m n e d e l j n o po 2 4 . k o n c e n t r i s a o j e m o l e k u l e teške v o d e . T i m e ne s a m o da postižete s m e k š a v a n j e pihtija.1. n a b u b r e l e v e n e .p o b o l j š a v a čišćenje.Pol B r e g je r e g u l a r n o s p r o v o d i o j e d n o ili j e d n o i p o d n e v n o uzdržavanje od h r a n e na destilovanoj vodi.o č i š ć e n a od p r i m e s a o k o 8 0 % koja sadrži 16 m i l i g r a m a k a l c i j u m a n a litar tečnosti. natprosečne sposobnosti.z a i s t i t i k o l o i d n u pihtiju s t r u k t u r i s a n o m v o d o m . n e z a m r z n u t u v o d u prolijte . A s a m o tri g o d i n e ranije i m a o j e krajnje lepljivu k r v . š k r o b ) . P o s l e 4 . P r e m a t o m e . već i p o j a č a v a t e p r o c e s e cirkulacije u o r g a n i z m u . koji p o d s t i č u izlučivanje n e č i s t o ć a . Takav program omogućavao mu je da u v e k b u d e v e o m a e n e r g i č a n . T a k v u vodu koriste ljudi koji d u g o ž i v e . a šerpu sa izlivenom v o d o m staviti p o n o v o na m r a z .da bi se o d s t r a n i l a nečistoća. . I m a o je artcrosklerozu s u d o v a srca i m o z g a . limfe itd. Svi ovi pozitivni s i m p t o m i o č i g l e d n o ukazuju na j e d n o u s p o s t a v l j a n j e n o r m a l n i h svojstava koloidnih rastvora n a š e g o r g a n i z m a . Da bi se kvalitetno s p r o v e l a ova v e o m a z n a č a j n a terapija treba p r e t h o d n o : . koji j e o s t a o u šerpi j e z a m r z n u t a protijeva v o d a . koji nažalost ne koriste u p o t p u n o s t i s v e m e h a n i z m e . koja s a d i ž i n a j r a z n o v r s n i j e p r i m e s e . U toku tog p e r i o d a pijte i pripremajte hranu na protijevoj (bolje na destilovanoj) vodi.d o p u n i t i potencijal s a m i h micela.to je laka v o d a . Druzjak o d r e d i o je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za ž i v o t n u aktivnost o r g a n i z m a od 8-20 mg/l. K o ž a na r u k a m a i vratu bila je glatka. koja z a m r z a v a pri t e m p e r a t u r i od + 3 . Zdravlje. elastična. koja se pre u p o t r e b e m o ž e d o p u n s k i n a m a g n e t i s a t i . a o t u d a su svi pogubni efekti.

V o k e r savetuje da se upotrebljava v e ć a količina s v e ž e isceđenih s o k o v a iz p o v r ć a i voća. strukturiranom vodom. v e z i v n o tkivo i kosti. D r u g o . 138 V e o m a j e d o b r o sprovoditi sličnu kuru čišćenja posle N o v e g o d i n e . 10. p o b o l j š a v a boju k o ž e . Četvrti primer. Trajanje k u r e je i n d i v i d u a l n o . Knejp i K u r e n o v ukazuju na čišćenje k o ž e .4 0 stepeni C ) . C i k l u s sličnih kupki traje oko m e s e c dana. O č e t i n a r s k i m k u p k a m a p o h v a l n o se izražavaju S . b o r a . Valerij T i š č e n k o navodi da ekstrakt od četinara izbacuje iz o r g a n i z m a p o r e d o t r o v a i r a d i o n u k l e o t i d e . a micele apsorbuju s v u prljavštinu iz pihtija. N a r a v n o .2. T e m p e r a t u r a v o d e m o ž e se od terapije do terapije p o s t e p e n o p o v e ć a v a t i . O s i m s o k o t e r a p i j e on je p r i m e n j i v a o g l a d o v a n j e i u p o t r e b l j a v a o je hranu koja ne sadrži p r i r o d n e l e p k o v e životinjske i škrobne produkte. Kao kriterijum da je ovaj k o m b i n o v a n i c i k l u s z a v r š e n p o s l u ž i ć e čist urin. dolazi d o s a m o t r o v a n j a . Slično Čišćenje u n i š t a v a 8 0 % svih bolesti.6 puta d n e v n o ) . Svojstva o p o r o g u k u s a s u : isušujuća. Z a l m a n o v . ali i obje­ dinjeno. p o j a č a v a efekat čišćenja. b o r a i s m r e k e . K u v a t i na slaboj vatri 10 m i n u t a . proceđiti. Posle terapije tuširati se h l a d n o m v o d o m 10-20 s e k u n d i . Za svaki dan se p r i p r e m a svež ekstrakt i u z i m a se s a m o u t o p l o m stanju ( 3 6 .N . K u r e n o v i A . p o r e d n a v e d e n o g ističe d a s e p o m o ć u ovih k u p k i čisti s v a k a ćelija o r g a n i z m a od „ t o k s i n a z a m o r a " . Nedeljno treba uraditi 2-3 o v a k v e k u p k e . čiji j e prvi s i m p t o m brzo zamaranje. On smatra da iz organizma odraslog čoveka m o ž e izaći 2-3 k i l o g r a m a soli koja j e z a p u š i l a . Terapija traje od 10 do 20 i više m i n u t a . O k o k i l o g r a m s u v e m a s e . Posle toga d o b r o je poklopiti i ostaviti da odstoji 12 č a s o v a . K o m b i n o v a n j e kupki sa č e t i n a r i m a i pijenje e k s t r a k t a od č e t i n a r a . ali je lični osečaj najvažniji kriterijum. što će im o n e m o g u ć i t i da se preopterećuju obilnim lučenjem nečistoća. Š a t a l o v a u svojim lekcijama p r e p o ­ ručuje upotrebu d e s t i l o v a n e n a m a g n e t i s a n e v o d e . j e l e preliti sa 0. prekrivajuća i izlučujuća.G . D o b a r nastoj četinara i m a b r a o n boju. j a k o hladi. u g l a v n o m . Z a l m a n o v . Dalje ga sipati u k a d u sa t o p l o m v o d o m ( 3 6 . 10. K o m b i n o v a n o čišćenje koloida ćelija i u n u t r a š n j i h sredina organizma Za k o m b i n o v a n o čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sredina (delova) organizma sasvim dobro se pokazao ekstrakt iz m l a d i h četina j e l e . A k o lo o r g a n i z a m čini s a t e š k o ć o m . U k u s o v o g e k s t r a k t a j e opor. Strukturirana v o d a iz sokova p o t p o m a ž e razređivanje z g u š n j e n e pihtije. Ekstrakt se koristi kao napitak i k a o k u p k a . V o k e r je ž i v e o o k o 110 g o d i n a . Bolotov. a k a o orijentir njenog trajanja služi vlastiti urin.5 litara p r o k u v a n e (ključale) protijeve v o d e . ona je s a m a upotrebljava i pređivno izgleda za svoje godine. k r v o t o k a i stimulaciju n e r v n o g s i s t e m a . u to godišnje d o b a najsnažniji je b i o r i t a m b u b r e g a i m o k r a ć n o g m e h u r a . S o k o v i su prirodni k o l o i d n i rastvori sa već n a p u n j e n i m m i c e l a m a . S . N . čisteći ih. što zavisi od l i č n o g osećaja. U z a v i s n o s t i od rastvaranja n e č i s t o ć a i soli on će biti različito obojen. M .4 0 s t e p e n i C ) . P r v o . Pri t o m . Za unutrašnju upotrebu ekstrakt se p r i p r e m a na sledeći način: 5 s u p e n i h k a š i k a sitno izmrvljenih iglica (četina) mladih četinara s m r e k e . Pokazatelj da je ekstrakt p o č e o da dejstvuje j e s t e z a m u ć e n o s t urina. P . izbacuju se n o v o g o d i š n j e j e l k e i nema p o t r e b e tražiti četinare. Č i š ć e n j e o r g a n i z m a od nečistoća i soli I n t e r e s a n t n o teoretsko obrazloženje procesa čišćenja d a o je B. 139 . koji se p r i r o d n o stvaraju kao rezultat ž i v o t n e aktivnosti i Ireba ih b l a g o v r e m e n o odstraniti. tj. . ostaviti da odstoji na t o p l o m mestu p r e k o n o ć i .3. Da bi se uradila k u p k a sa četinarima uzeti b o r o v e iglice. . S . Č i m urin p o p r i m i p r i r o d n u boju i p r o z r a č n o s t . Ekstrakt se sipa u t e r m o s i u z i m a se u t o p l o m stanju t o k o m d a n a u m e s t o v o d e (po 1/2 č a š e 4 .čišćenje je z a v r š e n o . K n e j p .V.T r e ć i primer. m i k r o l e š e v a . sitno i s e č e n e grančice i izrezane šišarke od s m r e k e (jele). k u v a t i da ključa 30 m i n u t a u 7-8 litara v o d e .

m i n e r a l n e soli i m a s n e soli tipa urata. pije se sledeći itd. Ispija se t a k o d e za 2-3 dana. m l e č n u i si.On p r e p o r u č u j e da se cela terapija čišćenja i z v e d e u d v e e t a p e . a s d r u g e s t r a n e .p e p s i n e . D a k l e . sorbit. U tom p e r i o d u preporučuje se p r v e n s t v e n o m a s n a ili riblja h r a n a . Radi toga je p o g o d n o sipati po j e d n u čajnu ( p o n e k a d i s u p c n u ) kašiku sirćeta u čašu p r o k i s l o g m l e k a u z d o d a v a n j e k a l e n e kašike m e d a . kefir. Z a t i m se d r o b e na sitne parčiće ( v e l i č i n e pasulja) i p r o k u v a v a j u u e m a j l i r a n o m čajniku (na 3 litra v o d e čaša korenja) o k o 1-2 minuta. Čaj treba ispiti za 2-3 d a n a . S i r c e treba d o d a v a t i i u č a j . buljonc. u k e r o z i n u se rastvaraju svi naftni produkti .). ovčji sir. d a j e S V A K I č o v e k o v organ osposobljen z a k o r i š ć e n j e svojih kiselina. 140 k o j e ž i v e u c r e v i m a o v a c a . kisela i s l a n a j e l a . p a r a d a j z . O v a j čaj pije se u v e l i k i m d o z a m a n a k o n pola sata posle j e l a . P o t r e b n o j e s a h r a n o m unositi kiseline ( a s k o r b i n s k u . c v e k l a . stearinsku. količini v o d e . d o b r o ispiraju i suše. Ujesen se debeli delovi korenja seckaju na sitne d l a k a s t e k o r e n č i ć e . čak i pri s i s t e m a t s k o j kiselosti. Da b i s m o se izbavili od nečistoća. Z a t o je v a ž n o pri sprovodenju o v e terapije baviti se fizičkim r a d o m i masirati telo. rastvarale n e č i s t o ć u . Pri tom se truditi da se u n e s e što više r a z n o v r s n i h p r o i z v o d a iz kvasca ( k v a s a c m o ž e biti r a z n o v r s t a n .). a urin dobija boju ide. T a k v e k i s e l i n e nastaju k a o rezultat k i s e o n i č k o g previranja ćelija ž i v o t i n j s k o g porekla. zaostalih u v e z i v n o m t k i v u . k u p u s . T r e b a ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. O v o upotrebljavati z a v r e m e j e l a j e d a n p u t d n e v n o . ukiseljene j a b u k e . soli izlaze tek posle 2 .kiselo k r a v l j e m l e k o i t o m e si. k a o ni fosfati i oksalati. pretvarajući je u soli. ali 5 m i n u t a u istoj. H r a n a treba da b u d e blago posoljena i p r v e n s t v e n o biljna. Postoji p r i n c i p : S L I Č N O S E R A S T V A R A S L I Č N I M . parafin itd. l i m u n s k u .pretvoriti nečistoću z a l e g l u u o r g a n i z m u u soli. razna vina. češnjak. a izvor n j e g o v e sirovine m o g u biti bakterije. r a ž e n k a . Pri t o m . k u p u s itd. p i v o . V o ć n o sirce j e p o ž e l j n o upotrebljavati sa p r o k i s n u t i m m l e k o m . U alkoholu se rastvara svaki alkohol g l i c e r i n . mlečno-kiseli produkti ( m l a d kravlji sir. Ispitivanja pokazuju da se o b i č n o ne rastvaraju a l k a l n e s o l i . T o izaziva reakciju ž e l u c a i p r i m o r a v a ga da izbacuje kisele l e r m e n t e . U z a k l j u č k u B o l o t o v ističe da se nečistoće ne m o g u o d m a h pretvoriti u soli.3 n e d e l j e . K a d a se popije čaj iz p r v o g o b r o k a . k o m p o t a i t o m e slično savetuje se da se na j e z i k stavi n e k o l i k o z r n a c a kuhinjske soli. j e l a s a k v a s c e m . O v a j autor dalje ističe. kisele soli.ekstrakt nekih biljaka ili s o k o v a . 141 . K i s e l i n e i l u ž i n e s a v e l i k o m t e š k o ć o m d o s p e v a j u tamo gde j e p o t r e b n o . s j e d n e s t r a n e . Za v r e m e p r e t v a r a n j a nečistoće u soli p o ž e l j n o je da se ne koristi zejtin (biljno ulje). K a o rezultat pretvaranja nečistoće u soli u o r g a n i z m u se stvaraju m i n e r a l n e soli. k u m i š . radi j a č e g zakiseljavanja unutrašnje s r e d i n e . Posle slatkih p r o d u k a t a : čaja. Radi toga Bolotov savetuje da se j e d u kiseli k r a s t a v c i . ksilit i drugi. m r k v a . soli rastvorljive u v o d i i nerastvorljive. koji podstiču bolje pretvaranje nečistoća u soli i uništavaju b o l e s n e ćelije o r g a n i z m a . izabrati materije koje će p o t p o m o ć i izlučivanje soli iz o r g a n i z m a . s u p e . alkalne soli. Za v r e m e o v o g čišćenja ne smeju se jesti ljuta. p a l m i t i n s k u . B o l o t o v p r e p o r u č u j e da se na njih dejstvuje k i s e l i n a m a . B o l o t o v p o d v l a č i da se ovaj princip m o ž e u s p e š n o p r i m e n j i v a t i i za rastvaranje alkalnih soli u o r g a n i z m u . R a z m o t r i ć e m o njegove p r e p o r u k e . n i k o t i n s k u .) koje bi. k a o i v o ć n o sirce. Drugo. acidofilni p r o d u k t i . ali b e z o p a s n e z a ž i v o t n u a k t i v n o s t o r g a n i z m a . R a d i t o g a t r e b a unositi l u ž i n e . Z a t o j e p o t r e b n o što j e m o g u ć e više unositi p r o m e n e p r i l i k o m njihove p r i m e n e . a potoni ih potkrepiti primerima. Z a t i m se to isto korenje p o n o v o k u v a . bile b e z o p a s n e za o r g a n i z a m . Čaj iz korena s u n c o k r e t a rastvara m n o g e soli. s o l a r k a .s o l i d o l . kafu. Prvo š t o B o l o t o v preporučuje j e s t e . koji ima v e o m a jako dejstvo za izlučivanje žuči i bitno u s p o r a v a p r o c e s pretvaranja n e č i s t o ć e u soli. divljeg vepra itd. N a p r i m e r . crni luk. suština p r v e e t a p e j e s t e stvoriti opštu kiselost o r g a n i z m a i unositi p r o d u k t e koji aktiviraju m e h a n i z a m varenja: kisele k r a s t a v c e . uključujući t o č e n a .

tačka na drugu e t a p u r a s t v a r a n j e i izlučivanje soli iz o r g a n i z m a . terapija se izvodi dok ne n e s t a n e soka. a za opštu oksidaciju g l a d o v a n j e . cikorije. Piti po 1 kafenu kašičicu s o k a j e d a n sat p o s l e j e l a . efikasnost s e m o ž e v i š e s t r u k o p o v e ć a t i a k o č o v e k gladuje ( g l a d o v a n j e m . b u n d e v a . K a d a n e s t a n e s o k a . u k u v a n o g do 1/4 * To nije najbolja varijanta. z a t i m se s v e normalizuje. 2. Prvih pet tačaka o d n o s i se na p r v u etapu čišćenja p r e t v a r a n j e n e č i s t o ć e u soli. p o m e r a m o unutrašnju sredinu o r g a n i z m a p r e m a kiseloj strani). gljive*. b u b r e ž n i m k a r l i c a m a . 4. o d n o s n o izbegavati ljute i kisele p r o d u k t e . O s n o v a urina je strukturirana tečnost o r g a n i z m a . 5. T r e b a uzeti 10 kg k r t o l e (gomolja) crne r o t k v i c e . k o r a l u b e n i c e . 6. U r i n idealno o d g o v a r a i o s n o v n o m h o m e o p a t i č k o m p r i n c i p u . i 7. dok s e n e d o d e d o 100 g r a m a . 3. 7. U p e r i o d u pretvaranja nečistoće u soli dijeta treba da p o m o g n e oksidaciju unutrašnje sredine o r g a n i z m a . Jesti p o v r ć e i m o n o l i t n e k a š e na vodi koje p o t p o m a ž u u m e r e n o alkalisanje o r g a n i z m a . T a d a š e m a izgleda s a s v i m drukčije. vlastita m o k r a ć a ) .slično se rastvara sličnim. A l i . ali je efekat čišćenja o g r o m a n . 5. O b a v e z n o pojačati o k s i d a c i o n e p r o c e s e u o r g a n i z m u . dodajući m l e č n u s u r u t k u . p r e s o v a n o da ne bi o b u d a v i l o . K o m b i n a c i j a vlastitog urina sa g l a d o v a n j e m . jaja. p o t r e b a n j e krajnje s a v e s t a n rad. a uljanu p o g a č u ( m e l a s u ) mešati sa m e d o m u o d n o s u 1 k i l o g r a m m e l a s e 3 0 0 g r a m a m e d a (500 g r a m a š e ć e r a ) .o t u d a i b o l o v i .Soli d o b r o rastvara čaj iz sporiša. D o z a j e 100 g r a m a 3 0 m i n u t a posle jela. Te kiseline moraju da o b u h v a t e s v e č o v e k o v e o r g a n e s v a k o m kiselina koja m u o d g o v a r a . I z a b r a t i t a k v u m a t e r i j u . a 6. Upotrebljavajte je za v r e m e jela po 1-3 s u p e n e k a š i k e . o k o 3 litra. Stavljanje k o m p r e s a ( o b l o g a ) od s t a r o g (koji i m a j a k a m o n i j u m s k i z a d a h ) . T o j e uistinu božanski p r o c e s . t o p i n a m b u r a (divlje k r u š k e ) . A k o s e u ž u č n i m k a n a l i m a nalazi m n o g o s o l i . 6. koji n a m j e dat z a lečenje o d najstrašnijih bolesti. O b i č n o se bol o s e ć a s a m o u p o č e t k u . pridržavajući se za to v r e m e p r e s n e dijete. r e p e . A l i . sauna. Terapiju treba o b a v i t i 1-2 p u t a g o d i š n j e . p o l j s k o g r a s t a v i č a . 4. m o k r a ć n o m m e h u r u . d o z a s e m o ž e p o s t e p e n o p o v e ć a v a t i o d j e d n e s u p e n e kašike d o d v e . 2. B o l o t o v 142 p r e p o r u č u j e da se za to v r e m e uzimaju produkti koji j a k o o k s i d i š u unutrašnju sredinu o r g a n i z m a : m e s o .najmoćniji je prirodni o k s i d a n t o r g a n i z m a . r e n a . a efikasnost z n a t n o p o v e ć a v a a k o se za to koristi u n i k a t n o tkivo vlastitog o r g a n i z m a . p o č n i t e d a upotrebljavate m e l a s u . S v e se Čuva na t o p l o m u tegli. Bolotovljevim preporukama istaknimo 1. koja j e z a t o v r e m e v e ć p r o k i s l a . 7. O n i z v a n r e d n o rastvara m i n e r a l e u ž u č n i m k a n a l i m a . o t e z a n j e p r o l a z a k ž u č i . U zaključku. P o s t u p a k se u p r o š ć a v a i skraćuje. d r u g o . P o j a č i v a č o k s i d a c i o n i h p r o c e s a u o r g a n i z m u je toplota: vruće k u p k e . mlečni produkti. Soli i z l a z e n e p r i m e t n o . U v l a s t i t o m urinu n a l a z e se sve kiseline i k o n k r e t n o s v a k i o r g a n i m a svoje kiseline u b e z o p a s n o j k o n c e n t r a c i j i . P r v e n s t v e n o se pridržavati biljne dijete. Sok se čuva u frižideru. oprati ne čisteći koru i ocediti sok. soli se o d l i č n o rastvaraju s o k o v i m a iz k o r o n a p e r š u n a . 1. Redovnozasićavati organizam bezopasnim kiselinama. Izabrati b e z o p a s n e slične rastvore za rastvaranje soli. 143 . Stavljajte u p r e d e l u j e t r e t e r m o f o r . a takode u kivnim sudovima. A k o s e n e b u d u osećali bolovi u j e t r i . i z b e g a v a m o m e s n u hranu. To p o s e b n o učvršćuje tkivo pluća i srčani s i s t e m kivnih sudova.o d g o v a r a idealno. U r i n — j a k o o k s i d i š u ć a tečnost . glavno. ž u č n o m m e h u r u . praktikujte vruće k u p k e .urin (tj. N a j p r a k t i č n i j e j e kod nas koristiti sok crne r o t k v i c e . Sa pozicije koloida poznata vam je njena štetnost. p i v o . A k o j e bol p o d n o š l j i v . d o k je ima. lišća p o d b e l a . koja i m a najbolje o s o b i n e prodiranja. riba. i 3. Pored toga. č a k i u t o m slučaju B o l o t o v navodi da ne treba o č e k i v a t i brze r e z u l t a t e .n o s i o c a koja će lako prodreti u s v e deliće o r g a n i z m a i donositi kiseline za oksidaciju n e č i ­ s t o ć e u soli. S o k o d crne r o t k v i c e j e j a k p r o d u k t z a izbacivanje ž u č i .

.). a ne m o g u ni da j e d e m .počeli su da mi otiču očni kapci. 47 g o d i n a . p o n e k a d i ceo bok (jaki oštri bolovi).to je najbolja od svih poznatih terapija. U k u ć a n i m e g r d e . što je v e o m a d o b r o . ali n i s a m i m a l a z a t v o r . . P o č e l a je da me boli j e t r a . u slučaju j a k o g oštećenja o r g a n i z m a s o l i m a . iz P a v l o v g r a d a „ V e ć d v e g o d i n e p o s t u p a m p r e m a s a v e t i m a vaših knjiga. " A n a R o m a n o v n a u p r a v o preživljava taj m o m e n a t . Radi n j e g o v o g o l a k š a n j a p o ž e l j n o je očistiti d e b e l o c r e v o i j e t r u . M a s i r a l a s a m se m e s e c 144 d a n a 3 p u t a d n e v n o . e k c e m i . O d b a c i l a s a m sve l e č e n j e . D v a p u t a s a m čistio j e t r u . R a d i k o n t r o l e o v o g p r o c e s a čišćenja koristi se: p o v e ć a n j e vitalnosti s v a k o g d a n a . od čega 100 g r a m a s t a r o g „ o d s t o j a l o g " više od 7 d a n a . B o l o t o v a : „ T r e b a z a p a m t i t i d a s e p o z i t i v n i rezultati lečenja ne m o g u dobiti b e z stresnih stanja u o r g a n i z m u . 100 g r a m a s v e ž e g . s v a k o d n e v n o se klistirati litrom urina (skupljati ga u toku d a n a ) . t r e b a istipeti i p o m o ć i vlastitom o r g a n i z m u : piti što više v o d e za p i ć e . što s v e m u v e r u j e m . . 2. u kojima je zadejstvovan s a m o deo pročišćavajućih mehanizama sa urinom. . u r i n a . Pila s a m m a n j e urina 2 . Prvi primer. n e ć e v a m biti p o t r e b n e n i k a k v e terapije za čišćenje o r g a n i z m a . Prvih pola g o d i n e ja s a m V A S K R S N U O . A u t o r j e postupajući na sličan način postigao m l a d i ć k u vitalnost i imunitet. P o s t a o s a m n e n a d m a š a n u plesanju i naglo se p o v e ć a o moj životni t o n u s . j e t r a j e p o b o l j e v a l a . b l o k a d e z g l o b o v a n a r u k a m a i n o g a m a . R e č j u . Dalja pravilna ishrana z n a t n o p r o d u ž a v a k o r i s n e efekte o v a k v o g g l a d o v a n j a . da je n e g d e bila ranica. ž i v i m s a m o n a s o k o v i m a . posle gladovanja povećava se živahnost organizma kroz sva njena ispoljavanja (veći su radna s p o s o b n o s t . . najbrže i najefikasnije čišćenje o r g a n i z m a od n e č i s t o ć a i soli j e s t e : gladovati 3-7 dana.sve je nestalo. Sok pijem u g l a v n o m o d tikve. n e š t o p s o r i j a z e . Šta dalje da r a d i m ? D o k se n i s a m „ l e č i l a " m o k r a ć a j e b i l a svetla. p o l n a m o ć itd. K o n c e n t r i s a n a u p o t r e b a urina iznutra u toku nedelje d a n a d o v e l a je do n j i h o v o g s n a ž n o g i z b a c i v a n j a u k r v o t o k . N a kraju. B o l e l i s u m e z g l o b o v i . neka se prikloni ponašanju s v o g o r g a n i z m a .što je pokazatelj o s l o b a đ a n j a od soli. Pred kraj m e s e c a „ l e č e n j a " osećala s a m se loše. a d v a puta s a m bolovala i od žutice. P r v e nedelje pila s a m s v u m o k r a ć u (urin) i stolica mi je postala t v r đ a . što je opet preopteretilo sistem za izlučivanje (stala su c r e v a i obolela je j e t r a ) . To su „Urifioterapija" i Lekovite sile". n e s m e m d a j e d e m . V .A n a R o m a n o v n a iz g r a d a P a v l o v g r a d u Ukrajini „ S t a l n o m e j e b o l e l o g r l o . Ko će me sada IZLECITI?" Komentari i preporuke: O v a ž e n a je bila p r e p u n a nečistoće ( č e s t e p r e h l a d e . Mnog^o s a m se iscrpila. dobra. M o k r a ć a m i j e s a d a m u t n a . r a s p a d a o s a m se. P o č e l a s a m da pijem svezu vodu u t o p l o m stanju . Navešćemo konkretne primere. a m o k r a ć a j e razjela i nastala j e rana. b o l e s n a j e t r a ) .p r v o b i t n e z a p r e m i n e m i n a na mesla k o n c e n t r a c i j e soli p o t s t i c a ć e njihovo rastvaranje. A k o to č o v e k ne r a z u m e neka o t p o č n e vrlo o p r e z n o . i m a o s a m česte g r č e v e . P r e m a t o m e . Koloidi i oksidacija nečistoća u soli najbolje se smekšavaju p o m o ć u prethodnog zagrevanja celog organizma. g u s t a i j a k o t a m n a . p o n o v o s e b a v i m o š e m o m čišćenja koju s u n a m predložili drevni m u d r a c i : 1. N a v e š ć u izjavu B . r e u m a t i z a m . R a s t v a r a n j e soli. D i j a b e t i s . N a r o č i t o m e n o ć u b o l i j e t r a . Lekar je r e k a o . dopunski n a m e s t a n j i h o v e k o n c e n t r a c i j e postavljati k o m p r e s e od s t a r o g (sa j a k i m z a d a h o m ) u k u v a n o g urina.glavni kriterij u m ) . Prvi put m a s l i n o v i m u l j e m ( 2 0 0 g r a m a ) i U R I N O M (200 g r a m a . Taj p r o c e s s a d a treba dovesti d o kraja. A k o s e tako p o s t u p a 3-4 puta g o d i š n j e . a zatim s a m o ujutru. a ne p r e m a n e u k i m a koji m o g u da kažu d a j e „ u r i n razjeo j e t r u " . t a d a l i m u n a 145 .3 p u t a d n e v n o . N . k a o i njihovo lučenje s p r o v o d e se p o m o ć u tečnosti koja ih je stvorila . naročito ujesen i z i m i . izdržljivost. gljivična oboljenja .A . s v a k o d n e v n o za v r e m e g l a d o v a n j a primenjivati vruće k u p k e ili s a u n u po 10-20 m i n u t a (lični osećaj . Drugi primer. ići u s a u n u (pariti se). M u t a n urin g o v o r i d a j e p r o r a d i o m e h a n i z a m za izlučivanje n e č i s t o ć a i soli. izvrtale s e n o g e . piti po želji s a v d n e v n i urin i protijevu vodu po potrebi.tj.

z a š t o je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 k i l o g r a m a patološki i z m e n j e n o g tkiva!). ali b e z rezultata. Efekat je bio m n o g o s k r o m n i j i . Z a dobijanje tih f e r m e n a t a B o l o t o v p r e p o r u č u j e d a s e u z m u 3 litra m l e č n e s u r u t k c . U r a d i o s a m 10 k u p k i c a . bakterije m l e č n i h s u r u t k i ) . B o l o t o v je specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a p r o d u k a t a ž i v o t n e aktivnosti ćelija biljnog i ž i v o t i n j s k o g p o r e k l a (bakterije k v a s c a . N .c r e v n i trakt. s t v o r e n i od sličnih bakterija. U s t v a r i . g o d i n e glasi: „ R e u m a t o i d n i poliartritis. a t o m e je j o š doprinela i toplota. Č i š ć e n j e j e bilo v e o m a S U R O V O . p r i r o d n i h za čovekov organizam.nije bilo). N e pijem n i k a k v e t a b l e t e ! " Komentari i preporuke: Da bi se u potpunosti izlečili z g l o b o v i u n a k a ž e n i r e u m a t i z m o m toj ženi j e p o t r e b n o d a s v a k o d n e v n o pari b o l n a m e s t a s a postavljanjem k o m p r e s a n a njih n a t o p l j e n i h starim u p a r e n i m u r i n o m . T r a v u staviti u v r e ć i c u od g a z e i p o m o ć u parčeta o l o v a (kao za udicu) ili k a m e n č i ć a spustiti je n a d n o tegle ( p o s u d e s a s u r u t k o m . L a k o tiUrinoterapija* .7 5 . . Komentari i preporuke: K u p k i c e sa u r i n o m b r z o su i z v u k l e soli. iako s a m ispio 3 0 0 g r a m a m a s l i n o v o g ulja i 300 grama limunovog soka. te nije z a k u k a o : „ O t r o v a l i s u m e . p i š e m d e s n o m r u k o m . ž e l u d a č n o .k i s e l e bakterije. l a m o mi t a k o d e ništa nije p o m o g l o . u kojoj se u v e k s a d r ž e z d r a v e m l e č n e bakterije. P r o d u k t i njihove ž i v o t n e a k t i v n o s t i s p o s o b n i su da obnavljaju i čiste sve p o v r š i n e č o v e k o v o g o r g a n i z m a . treba dodati j e d n u č a j n u kašičicu k i s e l e p a v l a k e . U b u d u ć e . k a o i ž e n a o kojoj je bilo reci. " Treći primer. Ishranu treba ograničiti na a l k a l n e biljne p r o d u k t e i da se v i š e k r e ć e ( v e ž b a ) radi u b r z a n e oksidacije nečistoće i ispiranja soli. P o č e o s a m da p o d g r e v a m i da u v e č e p r i m e n j u j e m k u p k i c e u trajanju od 15 do 20 m i n u t a . n o s . Peti primer. koje u o p š t e postoje u prirodi. U v e č e s a m i m a o m a l o proliv. i n e k a k v i palčići s u izlazili. oči. u k u p n o 3 litra. T r e b a j e čuvati n a t o p l o m s e n o v i t o m m e s t u . uši.d e b e l o crevo i j e t r u . imaju s p o s o b n o s t r e g e n e r a c i j e i čišćenja s v i h p o v r š i n a do kojih d o s p e v a j u ( k o ž a . k a o šio je to uradio A . M n o g o su se trudili lekari iz f a b r i k e .3 0 . a n e u r i z m a t r b u š n o g dela a o r t e " . a naknadni efekat u n i k a t a n . Sa m a s l i n o v i m uljem u z e o j e 100 g r a m a v i š e o d 7 d a n a „ o d s t a j a l o g " urina. 146 Š t o se urin d u ž e č u v a to se u njemu više stvaraju n a j ­ korisniji fermenti za o r g a n i z a m (kao u mlečnoj surutki). S M ) . a sada j e 4 0 .treba p r o m e n i t i ishranu. D a b i s m o shvatili m e h a n i z a m n j e g o v o g dejstva. Uputili su me u Jaltu u banju. N a r a v n o .G a l i n a M a r k o v n a iz D n j e p r o p e t r o v s k a „ P r e m e s e c d a n a dospela mi je u ruke knjiga 3 I za m e s e c d a n a zadivljujući uspesi. da se ne s t v o r e v i n s k e m u š i c e . obolela su mi stopala nogu. bili su p r e p u n i nečistoće . Bolotovu. H o d a o s a m v e o m a teško. Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Markova „ G o d i n e 1990. a moja dijagnoza iz 1983. a ujutru približno od 4 do 7 č a s o v a m e n e je grčilo i c e d i l o u toku ta 3 č a s a n e p r e k i d n o . on će p o č e t i da čisti i obnavlja epiteli j a l n a tkiva o r g a n i z m a . p o n o v o s e o b r a t i m o B.otuda toliko bolesti. v a g i n a ) . Bio s a m z a p a n j e n . i c r n o . soli se m o g u p o n o v o nataložiti. č o v e k koji je o v a k o postupio pravilno je p r o c e n i o šta se s njim d e š a v a . U s u p r o t n o m . R a d i o sam u fabrici. Sila t a k v o g čišćenja je n e v e r o v a t n a . Četvrti primer. p l u ć a . i pahuljice. On je s a s v i m slučajno p r i m e n i o j e d n u o d najefikasnijih terapija čišćenja. A k o s e s u r u t k a pri sirenju pregrejala (mlečni bacili uginuli). Z a nedelju dana s a m s m r š a o 1 2 k i l o g r a m a ! D r u g o čišćenje j e t r e s a m uradio u n o v e m b r u . A k o s e dobijeni k v a s upotrebljava d v e nedelje p o pola čaše na pola sata pre j e l a . U toku 2-3 nedelje formiraće se v e o m a j a k e m l e č n o . izlečite m e . T e g l a se prekriva sa 2-3 sloja g a z e . 1 čaša šećera i 1 čaša suve ili i s e c k a n e s v e ž e trave m l e č n i c e . R e s i o s a m da p r i m e n i m u r i n o t e r a p i j u . A k o se t a k a v urin u n e s e u o r g a n i z a m . Na osnovu toga ustanovio je da ferment i. S O E j e bilo 6 0 . tada će praktično u potpunosti biti o č i š ć e n e i r e g e n e r i s a n e p o v r š i n e ž e l u c a i creva. . t r e b a očistiti . . Iz m e n e je n e p r e k i d n o teklo i b r a o n k a s t o .V.Sofija J a k o v l j e v n a iz grada N o v o č e r k a s k 147 . P o s l e D R U G E k u p k e bolovi su prestali. S k u p i o s a m m o k r a ć u od svih č l a n o v a p o r o d i c e i s v o j u . Komentari i preporuke: Ovaj č o v e k .

M n o g o V a m hvala!" Komentari i preporuke: P o s t e p e n o sprovesti s v e vrste čišćenja i podesiti ishranu. Ipak ostala je sluz. G o d i n u dana j o š z i m i s a m sa s u z a m a o b u v a l a č i z m e . p o š t o s a m z b o g intenzivnog g l a d o v a n j a i v e r o v a t n o „ a h a n j a " (klicanja A H A ) bližnjih u vezi sa m r š a v o š ć u . D a biste j e isterali i z o r g a n i z m a bilo j e p o t r e b n o „ o k s i d i s a t i " o r g a n i z a m p o m o ć u toplotnih terapija. T o s e p o k l o p i l o s a t r u d n o ć o m . Probala s a m da p i j e m d u š i c u . U v e č e su mi se upalila 2 z g l o b a na p r s t i m a ruku i n i s a m m o g l a da s p a v a m n o ć u z b o g b o l o v a u k a r l i č n o . P o d uticajem iskustva moje p o z n a n i c e p o k u š a l a s a m d a g l a d u j e m na celoj d n e v n o j količini m o k r a ć e . g o d i n i . ali b i o je i uzrok (po o s k u d n o s t i m e n s t r u a c i j e osećala s a m da nešto nije u redu). G o d i n e 1990.bili su upaljeni z g l o b o v i . P o č e t k o m 1 9 9 1 .„ M o m mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima. g o d i n u dana posle Č e r n o b i l a obolela s a m od poliartritisa. Kijev „U 2 8 . V e l i k e izrasline n e s t a l e s u posle treće k o m p r e s e . D o p u n s k i se očistila i j e t r a .24 časa nedeljno. Izgubila s a m oko 10 k i l o g r a m a .M a r i n a V i k t o r o v n a . O č i g l e d n o j e t r a nije bila u redu. što je i u r a đ e n o — o t u d a pozitivan rezultat. P o š t o s u s e z g l o b o v i silno „ s t e z a l i " . R e s i l a s a m da o d u s t a n e m od t o g n a č i n a i da g l a d u j e m kao ranije 36 č a s o v a na 1-2 jutarnja . To se pojavilo i na p r s t i m a ruku. d a j e t o s a m o p o sebi. B i l o j e t e š k o u z d r ž a v a t i se o d j e l a . N a k o n 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa z g l o b o v a r u k u i n o g u . trebalo je očistiti j e t r u . S a d a z n a m d a j e g l a d o v a n j e bilo j e d n o s t a v n o s u v i š e veliki stres za moj o r g a n i z a m . Od m a r t a o v e g o d i n e pod uticajem priča p o z n a n i k a o u s p e š n o m lečenju u r i n o m . s v a k o d n e v n o m a s i r a m telo s v e ž i m u r i n o m . K A O R A N I J E . s t o j e u r a đ e n o (urinoterapija i g l a d o v a n j e ) . K a d a s a m g l a d o v a l a tih d a n a pila s a m v o d u . na njima p o m o d r e l e otekline. D v e g o d i n e s a m p o k u š a v a l a da se s njim borim k o m p r e s a m a . Ugojila s a m se v e r o v a t n o 6-7 k i l o g r a m a . O s e ć a l a s a m se m n o g o bolje m a d a je j e t r a često poboljevala i z g l o b o v i su se upaljivali p o s l e n e z n a t n i h prejedanja. V R A T I L A S A M R A N I J U T E Ž I N U za te 3 nedelje. k o j a j e o m e t a l a rad c e l o g o r g a n i z m a .d n e v n a o b r o k a urina i v o d e u toku d a n a ( v e r o v a t n o da g l a d o v a n j e na d n e v n o j m o k r a ć i za z g l o b o v e nije dobro). počela s a m da g l a d u j e m p r e m a m e t o d u B r e g a . " Komentari i preporuke: Da bi se n o r m a l i z o v a l a r a z m e n a m i n e r a l a u o r g a n i z m u . Kroz m e s e c (ili 7 nedelja od p o č e t k a urinoterapije) u potpunosti se u s p o s t a v i o M E N S T R U A L N I C I K L U S . i m a l a luđački apetit. j e d a n p u t ujutru na 1-1. s a m o v o l j n o . 3 čišćenja sa i n t e r v a l o m 3-4 nedelje.b e đ r e n o m zglobu (zaboravila s a m da n a v e d e m da me je o s i m prstiju ruku i nogu b o l e o i k a r l i č n o . O s i m toga. v e r o v a t n o d o b r o . U toku s l e d e ć e nedelje b o l o v i su prošli. N a k o n 8 nedelja od p o č e t k a urinoterapije u potpunosti se p o v u k l a bolešljivost z g l o b o v a . kao p o s e b n o u z i m a n j e h r a n e ) „ s k l i z n u l o s r u k u " . T o l i k o s a m se smirila da s a m na Uskrs pojela O G R O M N U K O L I Č I N U K I S E L O G T E S T A (istina. ujutro su mi splasnuli otoci na prstima ruku.b e d r e n i z g l o b na p o č e t k u lečenja). K r o z nedelju d a n a posle početka urinoterapije n a s t u p i o j e V E O M A J A K P O R E M E Ć A J ( N E R V O Z A ) Ž E L U C A koji j e trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem NEVEROVATNE 148 K O L I Č I N E S L U Z I ) . Ranije bi me o b a v e z n o bolela j e t r a i upalili bi se z g l o b o v i . . a otok je ostao na z g l o b o v i m a 2 prsta (ranije su bili z a h v a ć e n i SVI P R S T I ) . smirili su se jetra i ž e l u d a c (bile su pojave gastritisa). P o r e m e ć a j j e prestao n e o č e k i v a n o . T o j e bilo n a k o n 3 nedelje p o s l e početka urinoterapije (i posle g o d i š n j e g p r e k i d a m e n s t r u a l n o g ciklusa).5 č a s o v a pre jela. Menstruacija j e prošla b e z b o l n o i bila j e obilna. 33 g o d i n e . g l a d o v a n j a i urina.n o ć u . i s k o m b i n o v a l a s a m čišćenje j e t r e s a intenzivnim g l a d o v a n j e m (za m e s e c i po otprilike s a m g l a d o v a l a 2 nedelje). Posle P R V O G čišćenja j e t r e . 149 . ali su rezultati bili slabi. K a o d o p u n a prestao mi je m e n s t r u a l n i ciklus. z a j e d n o s a U S P O S T A V L J A N J E M M E N S T R U A L N O G C I K L U S A (nije bilo krvarenja. počela s a m d a pijem m o k r a ć u j e d n o m d n e v n o p o 150-200 g r a m a i d a g l a d u j e m j e d n o m nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično. ali je o s t a o o t o k na z g l o b o v i m a . Šesti primer. ali s a m shvatila d a j e pošlo nabolje). g o d i n e s p r o v e l a s a m kuru čišćenja ( b e z čišćenja limfe) p r e m a S e m j o n o v o j .

mast na bazi k a m f o r a . " Osmi primer. Rastvor izliti i piti ga 150 . bila s a m d o b r o r a s p o l o ž e n a . a t o k o m d a n a da pije protijevu v o d u . M . Stvar je u t o m e što se soli v e o m a i n t e n z i v n o rastvaraju i t i m e nadražuju m o k r a ć n i m e h u r . 47 g o d i n a .N a d e ž d a A l e k s e j e v n a . tri d a n a . r e c e p t s l o ž e n e m a s a ž e n a bazi j a k e v o t k e . O n a je p r e k o noći stavljala k o m p r e s e sa u r i n o m . P r i m e r . . Da se soli v e o m a e n e r g i č n o rastvaraju. K n e j p a . M o s k v a . Bol s a m o s e ć a l a s a s v i m m a l o . m a s a ž a n a bazi s l a č i c e (senfa) i soli.4. d a primenjuje tople hidroterapije ( k u p k e . P o s l u ž i ć e m o se r e c e p t o m iz k n j i g a Ruski narodni lečnik P . prokuvati 5 m i n u t a i ostaviti ga da odstoji u t e r m o s u .1. T a k o j e n a i z m e n i č n o dejstvo k i s e l e i alkalne s r e d i n e rastvaralo i izbacivalo svu m o g u ć u so. m o g u ć a su opšta i lokalna z a g r e v a n j a i u z i m a n j e s r e d s t a v a za razređivanje iznutra. rezultati su bili prosto fantastični. menstrualni c i k l u s . slačice i alkohola. čak i na s v a k i h pola sata. N e m o j t e se čuditi ako se pojavi rozikasta m o k r a ć a . / grupa: m a s a ž a tinkturom korena b o r c a na špiritusu. Terapiju ponavljati 3 dana. Za 3 letnja m e s e c a o n a se u potpunosti o s l o b o d i l a m a m u z a . K r a s n o d a r ski kraj. odstajali u votki. Uradili su r e n d g e n s k e s n i m k e i lekari su se v e o m a z a č u d i l i njenim rezultatima. pojavljivali s e b o l o v i v e z a n i z a v r e m e n s k e p r o m e n e . 10-20 stručaka c r v e n e p a p r i k e i p r e č i š ć e n o g kerozina.. S a d a M a r i n a V i k t o r o v n a treba da produži da uspostavlja n o r m a l n o k o l o i d n o stanje tkiva . 10. K o m p r e s e s a u r i n o m p o m a ž u oksidaciju tih d e l o v a tela . m a s a ž a n a bazi d u m b i r a . tinktura (odstajati ekstrakt) b r e z o v i h pupoljaka na ž e s t o k o j v o t k i . r a z m o t r i m o p r e p o r u k e n a d r i l e k a r a . k i s t a me nisu bolela. K r o z 6 dana bolovi su s a s v i m nestali. 56 g o d i n a . prestali su g r č e v i . n e g d e u d u b i n i . zemaljski crvi. a l e v e p a p r i k e itd.Z i n a i d a I v a n o v n a . Čišćenje od soli pomoću lorhera sa p a u z a m a po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne se popiti s v e o d j e d n o m . Postalo mi je t o p l o . utrljavanje b a l z a m a . Pet g r a m a lorbera potopiti u 3 0 0 g r a m a v o d e . Komentari i preporuke: U o v o m slučaju ništa nije č u d n o . S v e p r e p o r u k e m o g u se podeliti na tri velike g r u p e : z a g r e v a n j e p o v r e d e n i h m e s t a spolja uz upotrebu masti i e k s t r a k a t a (tinktura).s u m p o r n e kiseline i l a n e n o g ulja. k o m p r e s e sa k e r o z i n o m . d o k a z a n o čišćenje od soli p o m o ć u l o r b e r o v o g lista (lorbera). r a z m e n a soli. travara i lekara za lečenje r e u m a t i z m a z g l o b o v a i mišića (što u principu i j e s t e m a k s i m a l n o z g u š n j a v a n j e k o l o i d a tih tkiva). jer m o ž e d a izazove k r v o p r o l i ć e ) . „ V e ć posle d r u g o g d a n a p r i m e n e u k u v a n o g i s v e ž e g urina izjutra. t o j e j e d n o s t a v n o prirodni p r o c e s . A n a l i z a narodne m e d i c i n e u borbi sa r e u m a t i z m o m Da biste sebi bolje objasnili suštinu pitanja u vezi sa č i š ć e n j e m o r g a n i z m a n a k o l o i d n o m nivou." 10.da se p r a v i l n o hrani ( n e srne d a j e d e kisela testa). . S o k trave p o v i l i k e p r o u z r o k o v a o j e alkalizaciju soli. 151 K a o zaključak o v o g poglavlja n a v e š ć e m o . g r a d E n e r g o d a r „ G o d i n e 1979. utrljavanje na bolna mesta trave „ b o đ a g e sa m a s l o m . m o j a m a j k a j e izlečila m a m u z e n a o b e p e t e . K r o z nedelju dana m o ž e se ponoviti. utr­ ljavanje masti na bazi m a s l i n o v o g ulja. Sedmi primer. m o ž e t e se uveriti k r o z nedelju d v e . A k o v a m se n i s u izvrtali ili vas nisu boleli z g l o b o v i . g u m e n e č i z m e su prestale da mi stežu n o g e .k a o rezultat toga intenziviraju se o k s i d a c i o n i procesi koji razaraju m a m u z e . tečnog a m o n i j a k a . Ujutro da j e d e proklijalu p š e n i c u .V e o m a j a k a kriza čišćenja d o v e l a je u n o r m a l a n rad ceo o r g a n i z a m : n o r m a l i z o v a l a se težina.o s t e o h o n d r o z a v r a t n o g p r e d e l a praktično je anulirana. K u r e n o v a i Moja hidroterapija S. a danju je u č a r a p e stavljala s v e ž n j i ć e trave p o v i l i k e i tako je h o d a l a c e o d a n .3. u v i d e ć e t e da je s v e postalo dovoljno p o k r e t n o i da b o l o v i nestaju.Natalija N i k o l a j e v n a . „Pila s a m lorber 5 puta . parenja) i da ne g l a d u j e za v r e m e h l a d n o g g o d i š n j e g d o b a .

2 5 s e a n s i ) . D r u g i m r e c i m a . produciraju kiselu sredinu i s p o s o b n e su da žive s a m o u S t i m u v e z i B o r i s Vasiljević B o l o t o v zaključuje: s v e p a t o g e n e ćelije za životinje spadaju u biljne. k a z e i n s k o g ) .. r e d o v n o čistiti d e b e l o c r e v o i j e t r u . pila urin 4 puta d n e v n o po 75 g r a m a 153 10. potkrepivši ga p r i m e r i m a iz p r a k s e . lečenje ujedima p č e l e . K a o d o p u n a savetuje se vegetarijanska hrana (voće i p o v r ć e u s v e ž e m o b l i k u ) . nasuprot t o m e . m r a v l j a t i n k t u r a k a k o spolja. k i s t o z n i h . A u t o r ć e n a o s n o v u o v e teoretske p o s t a v k e predložiti p r i r o d n i m e t o d čišćenja. p o l i p a . . On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i r a z n o v r s n o s t ) m o g u b i t i biljnog i ž i v o t i n j s k o g porekla. s c i l j e m p r o t i l a k t i k e i lečenja. najdostupnije p r e p o r u k e . zagrevanje s u v i m p e s k o m .urin i alkalne p r o d u k t e u vidu alkalnih o d v a r a i s o k o v a . č o v e k ili životinja m o g u b o l o v a t i s a m o od biljnih ćelija.o p š t e z a g r e v a n j e .c e l e r a i m r k v e ( 1 0 unci s o k a celera i 22 unce s o k a m r k v e ) . K a d a b u d e m o razmatrali p r o b a v u h r a n e .5-2 časa u toplu g o m i l u d u b r i v a ( 2 0 . kadi sa različitim o d v a r i m a trava. Životinjske ćelije. A k o je o r g a n i z a m d o b r o oksidisan. p o t p u n o z a k o p a v a n j e u v r u ć pesak na plaži.// grupu: z a k o p a v a n j e o b o l e l o g na 1. p o š t o biljne ćelije m o g u bitisati s a m o u alkalnoj s r e d i n i . /// grupa: u z i m a n j e tinktura od piljevine na špiritusu. grad G u b k i n . dobija se gastritis. u z r o k ostaje i r e u m a t i z a m s e v r a ć a . v e ć a p s o r p c i j a h r a n e . to je oboljenje bilo k o g o r g a n a u Č o v e k o v o m o r g a n i z m u m o g u ć e s a m o pri alkalisanju tog o r g a n a . tako i iznutra. Na o s n o v u o v e k r a t k e analize „ n a đ r i l e k a r s k i h " s r e d s t a v a u borbi s a r e u m a t i z m o m vidljiva j e njihova j e d n o s t a v n o s t . pijenje tinkture k o r e n a sarsaparele na votki. I o v d e nas po ko zna koji put s p a š a v a Boris Vasiljević B o l o t o v . p a t o g e n i h m i k r o o r g a n i z a m a Da biste se snašli pri tumačenju o v o g z a m r š e n o g pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim o s n o v a m a .. Č i š ć e n j e o r g a n i z m a o d t u m o r a ( h e u i g u i h . a k o uzrok z g r u š a v a n j a k o l o i d a nije h l a d n o ć a .m a s a ž a . L e k a r j e s a v e t o v a o operaciju.I. biljke. unutrašnja u p o t r e b a s v e ž e iscedenih s o k o v a p o v r ć a . K a n c e r o z n e ćelije su t a k o d e ćelije b i l j n o g porekla. lečenje m r a v i m a ujedi.V. Bolotov je p o š a o k o m p l i k o v a n i m p u t e m . v o ć e . Oksidacija treba da prevlada n a d a l k a l i s a n j e m . 1 e v o p o n o v o k i s t a . koji o m o g u ć a v a d a s e izbavite o d tog oboljenja j e d n o m i zauvek. G l a d o v a l a s a m 10 d a n a . glista. A l i . „ P r e 6 g o d i n a odstranjena m i j e kista d e s n o g jajnika.u z i m a n j e sredstava za razređivanje. I opet ć e m o za oksidaciju o r g a n i z m a koristiti vlastiti urin i gladovanje.Sada postaje j a s n o što pri oboljenju bilo k o g o r g a n a k o d č o v e k a dolazi do t i p i č n o g gnojenja tog organa i njegovo alkalisanjc. R e t k o s a m s u s r e t a o ljude koji bi na o s n o v u teorije p r e d l a g a l i najprostije. v r e m e svoje ž i v o t n e aktivnosti stvaraju alkalne materije i m o g u bitisati s a m o u alkalnoj sredini. a t a k o d e biološku vređnost p r o d u k a t a i s h r a n e . ne m o g u nastati p a t o g e n i procesi. Z a t o j e n e o p h o d n o pridržavati s e n a v e d e n i h n a p o m e n a : isključiti iz hrane prirodni lepak.s t v a r n o u n i v e r z a l a n p r i s t u p . k r u p i c e . Prvi primer . ali sleva. . Za oksidaciju o r g a n i z m a .5. b r a š n o itd. on p r e p o r u č u j e o g r o m a n a s o r t i m a n h r a n e : kiselo p o v r ć e . z a g r e v a n j e u p a r n o m kupatilu. Ipak. k a o i g l a d o v a n j e radi u b r z a n o g o s l o b a đ a n j a od soli.p r i r o d n i h l e p a k a ( š k r o b n o g .. U s u p r o t n o m . Pri t o m e . biljne ćelije za 152 . pri t o m e dolazi do obilnog znojenja. z a g r e v a t i o r g a n i z a m i koristiti p r i r o d n e o k s i d a n s e unutrašnje sredine . a p a t o g e n e ćelije za biljke u životinjske. m a l i g n i h ) . treba voditi r a č u n a o t o m e da ne d o d e do p r e o k s i d a c i j e sredine ž e l u c a i da se ne naruši k i s e l o . Nažalost. A l i .a l k a l n i b a l a n s o r g a n i z m a . u v i d e ć e m o da n a m B o l o t o v ni izdaleka ne predlaže d o b r u varijantu. m a h u n a r k e . ulaziti u vreću sa b r e z o v i m lišćem ili stavljati t a m o p o v r e đ e n e u d o v e . z a s n o v a n e n a unutrašnjim procesima samog organizma.

U potpunosti se odreći hrane b o g a t e b e l a n č e v i n a m a . d e c e m b r a nije se pojavilo n i j e d n o m .) nije bilo n i k a k v i h p r o m e n a . a od 1. " Treći primer D . I z b e g a v a l a s a m v e č e r e . koji se stalno rasprskavaju.p r e d v e č e 154 i n o ć u . Da t u m o r u raspadanju ne bi o t r o v a o o r g a n i z a m (to se često d e š a v a u tom s t a d i j u m u ) . m r k v a i s v e ž k u p u s . s a m o g n o j . I k a o č u d o m zadebljanje u g r u d i m a je p r o š l o . k o d m e n e su otkrili rak leve d o j k e . O k o l o b r a d a v i c e se formiralo m n o g o vodenih p l i k o v a p o j e d i n a č n i h i u g r u p i . N i s a m g l a d o v a l a . ali s a m u m e s t o toga u z e l a ovu knjigu. b e z obzira na to što u k u v a n i urin razjeda dojku. N i s a m pristala. Stavljam d v e k o m p r e s e . slavljenoj u p o s u d u s a v o d o m . O b j a s n i l a s a m m u d a p i j e m urin i stavljam k o m p r e s e sa njim. Kroz 7 m e s e c i to je dalo rezultate: k a n c e r o z n i t u m o r (biljne ćelije) ubijen je o k s i d a c i j o m . " Komentari i preporuke: O v a ž e n a je u početku postupila p r a v i l n o . Iz nje je p o č e l a da lije krv. a t a k o d e p o v r a t n i m d e j s t v o m k a n c e r o z n i h ćelija ( h o m e o p a t i č n i princip . Dojka me m n o g o svrbi. U o k t o b r u 1990. a t u m o r je rastao do veličine guščijeg jajeta. M n o g o m e b o l e z g l o b o v i k o l e n a . Radi t o g a t r e b a l o bi: 1. raditi m i n s k e klistire i. a na dojku s a m stavljala komprese. Pila s a m s a m o s v e z u v o d u gutljajima. da bi on n e p r e k i d n o izvlačio iz grudi g n o j . Z a t o vas m o l i m da mi u o d g o v o r u pišete k r u p n i j e . Stavljala s a m i p r e k o d a n a . K a o d a s e rast t u m o r a z a u s t a v i o . M a l o s e k r e ć e m . S a m o s e zaustavilo. N i s u me operisali z b o g s l a b o g srca. U j u l u je iz b r a d a v i c e p o č e o da curi g n o j . M o j a d e c a .salata i s u p a sa p o s n i m m e s o m . I . Šta u o v o m slučaju treba dalje raditi? N a s t a o je v e o m a v a ž a n m o m e n a t u lečenju. I m a m i gastritis sa p o v i š e n o m k i s e l o š ć u i holecistitis. . a p o t o m je više nisu našli.p o n o v o p o v r ć e : c v e k l a . po ceo d a n i n o ć na g r u d i m a treba držati k o m p r e s u sa u k u v a n i m u r i n o m . On je gledao i rekao DA T A K O NE T R E B A DA B U D E ! On ne zna s t a j e sa mnom. a ja ž i v i m k o d njih. j a j e . Oni su se rasprsli i iz njih se luči g n o j i krv.oksidisala je svoj o r g a n i z a m urinom i lokalno p r i m e n j i v a i a k o m p r e s e . a ispod dojke je potekla k a o p o t o k . „ J e d n o v r e m e s a m imala j a k e b o l o v e u g r u d i m a s t v r d n u ć e . „ G o d i n e 1988. j e r s a m po ceo d a n s a m a u kući.t o p a o ( s v e ž ) . nisam ništa p r e d u z i m a l a . p o t r e b n o je j o š s n a ž n i j e oksidisati svoje telo: piti više urina. Više se b o j i m . 2. . M .slično se leci sličnim) i p o v e ć a n i m zaštitnim s i l a m a organizma. Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih k a n c e r o z n i h ćelija. p r o k u v a n i m u flaši. ali o s e ć a m veliku slabost. D o j u l a m e s e c a o v e g o d i n e (1993. 3. Z a t o je iz b r a d a v i c e p o č e o da se luči gnoj i k r v . P o p i ć u pa šta b u d e . z a m e n i t i ih k a š a m a na v o d i . grad T e r n o v k a . stopala. U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 k o p e j k e ( d i n a r a M Š ) . M o ž d a n e b i trebalo? G l a d u j e m j e d a n dan u nedelji. formiralo se m n o g o v o d e n i h p l i k o v a sa g n o j e m i s u k r v i c o m . a j e l a s a m 2 puta . P r e s t a l a s a m da stavljam k o m p r e s e a grudi mažem s u n c o k r e t o v i m uljem. U s e p t e m b r u i oktobru krvarenje je bilo češće . P e r i o d i č n o g l a d o v a n j e p o m o ć i ć e o v o izlečenje. P o s l e izlučivanja krvi postaje mi lakše. g r a d V o l g o d o n s k . N a v e d e n i p r o c e s lečenja m o g a o bi se ubrzati.s v a k i drugi d a n . M o g u p o s t e p e n o da izdržim i do 3 d a n a . Očistiti d e b e l o crevo i p o s e b n o J E T R U . razmišljala s a m . Sve je o v o kao fantastika!" Drugi primer N . dovezli su iz b o l n i c e onkologa. ali se pojavilo m n o g o o s p i . a t a k o d e i kataraktu. Nije me b o l e l o . a u 3 časa p o p o d n e ručak .u 10 č a s o v a ujutru o b a r e n o p o v r ć e . Č e š ć e primenjivati gladovanje (1-3 i više dana) i č e š ć e stavljati k o m p r e s e s a u k u v a n i m u r i n o m . Do 1990. s a m o p o kući i p o potrebi. g o d i n e p o č e l a s a m sa lečenjem u r i n o t e r a p i j o m : pila s a m urin ujutru na g l a d a n s t o m a k . Htela s a m da i d e m u bolnicu. O d j e d n o m s e izlučilo p o l / 3 kofice. On je s l e g a o r a m e n i m a i n i š t a nije r e k a o . U p o č e t k u se kista smanjila za 2 p u t a . a z a t i m i krv. 155 . 76 g o d i n a . Posavetovao je da odem u b o l n i c u n a ispitivanje.

koji su p r o u z r o k o v a l i t u m o r .A u t o r se lično o s l o b o d i o od oštrica klistiran j e m u k u v a n i m u r i n o m . on čisti telo od p a t o g e n i h ž a r i š t a koja i h p r o u z r o k u j u . E v o već više o d g o d i n u dana n e uočavaju s e nikakvi t r a g o v i ( s v r a b a n a l n o g otvora u v e č e ) . Pij svoju m o k r a ć u " . Drugi put j e dovoljno s a m o j a d a n p u t p o p i t i urin i najteže oboljenje i š č e z a v a o d m a h i više se ne ponavlja. Uzrok njihovog nastanka je p o r e m e ć a j pH unutrašnjih s r e d i n a o r g a n i z m a .s a m o slabe o r g a n i z a m . R e d o v n o pijenje s v e ž e g urina lišilo ih je k u k i c a . iako se o n e i dalje unose z a j e d n o sa p o v r ć e m i v o ć e m . Prvi primer . g r a d G u p k i n . Z a g r e v a n j e o r g a n i z m a u sauni na duže v r e m e već praktikuju n e m a č k i lekari u borbi sa k a n c e r o z n i m t u m o r i m a . nestao je polip u ž e l u c u . Stvorivši kisele u s l o v e mi otklanjamo u z r o k i k a n c e ­ r o g e n e ćelije u m i r u . M i s l i m da su mi p r o r a d i l a creva.sluzi i truleži u kojima o n e ž i v e . O k s i d i š u ć i . svojini n e z n a ­ njem s t v a r a m o u o r g a n i z m u uslove za rast t u m o r a . V i š e se kretati i češće P A R I T I .4. Od kiselih. I o p o r a v i l a se.J e k a t e r i n a T i h o n o v n a . Četvrti primer P o s l a o mi ga je B o n d a r e n k o : „ P r e m a priči m o g p o z n a n i k a j e d a n oficir p o č e o j e o d j e d n o m d a slabi i nestaje. srce bolje r a d i . te sredine postaju trule . koji ih je p r o u z r o k o v a o . K a d ga je saslušala ona mu je rekla: . tada j e d n o od poglavlja h o m e o p a t i j e nosi naziv .vlastiti urin. Z a p a m t i t e . „ K a d a s a m o b o l e o o d drhtavice (imao s a m g r o z n i c u . s t o m a k m i j e m e k š i .parazite. g r a d Harkov.Iz knjige „Tajna napitka b o g o v a " A .noz o d i m a " . k a d a se primenjuje u n u t r a . Ispitivanjem nije u o č e n a n i k a k v a patologija. P r i m e n a urina . d o v o d e ć i u n o r m a l u pH ovih o d e l j a k a .biljnih ćelija.najrasprostranjenije i teško izlečive p a r a z i t e ..U tvoje srce se n e š t o u v u k l o . Z i v e l a je j o š 10 g o d i n a . b r z o su se p r e s e l i l e „ n a drugi s v e t . Sa istom d i j a g n o z o m zajedno s a n j o m u sobi nalazilo se j o š d v a n a e s t ž e n a . O n a je ležala na onkologiji sa d i j a g n o z o m : k a r c i n o m m a t e r i c e . k o j e su n e k a d a ležale u istoj sobi sa n j o m . N . M a s l e n i k o v a : K r a s n o j a r s k i novinar K. P o č e o je da pije i j e d n o g d a n a silno je p o v r a ć a o sve dok k r o z usta nije izašla dugačka PANTLJTČARA! M n o g i sumnjaju u n e v e r o v a t n a antibakterijska svojstva v l a s t i t o g u r i n a . " 156 O o s l o b a đ a n j u od glista p o m o ć u urina već je bilo reči.m l e k o .. Drugi primer . tako treba postupati u d a t i m s l u č a j e v i m a aktivirati prirodni p r o c e s lečenja. J o š tačnije. K r o z * Majka priroda nam je dala najbolji lek . invalid I g r u p e . Nestao je dijabetis.a l k a l n e . ratni invalid. To d o p u n s k i o k s i d i š e o r g a n i z a m i aktivira funkcionisanje razredujućih f e r m e n a t a . pričao mi je o svojoj tašti. b e z l e k o v a * . m e s o ) j e idealna s r e d i n a za njihovo „uzgajanje". Klistiranje u k u v a n i m u r i n o m i pijenje s v e ž e g urina lišava gliste „ k u k i c a " . A ostalih d v a n a e s t b o l e s n i c a . p i j e m po 3 gutljaja u k u v a n do 1/4. setio s a m se urinoterapije. j e z u ) u stanju p o t p u n e s a m o ć e . M S ) . ali nije s u v i š n o n a p o m e n u t i da oni u o r g a n i z m u predstavljaju strane ćelije .lečenje . Na to su čak ukazivali i naši preci. U r i n s k a o k s i d a c i j a izbacuje ih iz o r g a n i z m a ! To se naročito odnosi na o š t r i c e . „ S e d a m n a e s t d a n a skupljam urin i z m e đ u 3 i 4 časa ujutro. d e m a n t u j u ć i m o ć citostatika i l a k o v e r n e ljude. P o d n e l a j e 8 operacija p o d o p š t o m n a r k o z o m . N a j č e š ć e se to u o č a v a u ž e l u c u i d e b e l o m c r e v u . zračenja. S u š t i n a tog lečenja sastoji se u p r i m e n i p a t o l o š k i h t v o r e v i n a protiv s a m o g žarišta bolesti. u g r u š a k a i t o m e s l i č n o .najbolje je i n a j b e z o p a s n i j e s r e d s t v o u tim slučajevima. l i š a v a m o ih hranljive s r e d i n e i oni s a m o s t a l n o izlaze u vidu belih traka. Treći primer . H e m o t e r a p i j a . S k u p i o s a m čašu u r i n a i o d j e d n o m je ispio. N a š vlastiti urin z a s i ć e n j e p u n i m s p e k t r o m vlastitih n o z o d a i . P o r e d oksidacije o r g a n i z m a a n t i b a k t e r i o l o š k a s v o j s t v a s e objašnjavaju h o m e o p a t s k i m p r i n c i p o m : slično s e leci s l i č n i m ( k a m e n s e k a m e n o m izbija. P r e m a t o m e . Peti primer Mihail G r i g o r j e v i ć . " O p o l i p i m a d e b e l o g creva već je ranije bilo reči. Odstranili su j o j m e t a k iz kanala j e t r e . 157 . On se o b r a t i o j e d n o j starici. T r u l e ž hrane (naročito b e l a n č e v i n a s t a . Rezultat toga j e d a p o s l e takvog „ l e č e n j a " t u m o r i rastu b r ž e . O n a je napustila b o l n i c u i p r i s t u p i l a ovoj visti lečenja. ne delujući na u z r o k e . operacija .

č i m e bi se s v e završilo da nisam imala s r e ć e . Sluz d e l i m i č n o izlazi. P r e r a d a čvrstih pihtija biljnim ćelijama. Infekcija je ostala i s p o d n o k t a v e l i k o g prsta i sve ove g o d i n e prst me je m n o g o m u č i o . M a l a h o v a . Izbile su mi o s p e po telu i prestala mi je menstruacija. U b r z o su prešli na transfuziju. K o d n a š e g m a č k a se pojavio lišaj. upravo i predstavlja klasičan s l u č a j . Šesti primer .A . 10. s a s v i h strana s a m o b i l n o n a t o p i o klateći n o k a t u r i n o v i m uljem (urin s a m o s t a v i o na s u n c u da s a m uvri). „ K o d k ć e r k e su oči k r m e l j a l e t a k o . Sedmi primer . S v a k e g o d i n e nokat j e t a m n i o s v e v i š e . davali mi po 9-10 injekcija d n e v n o i po 3 0 .N a t a š a .biljnog su p o r e k l a . U v i d e v š i takav zapanjujući rezultat. K a o rezultat t e šupljine s e popunjavaju čvrstom masom. P o č e l a s a m da se lečim p r e m a p r e p o r u k a m a u knjizi Lekovite sile i za sada je sve odlično. d o č e k a o p r o š l o leto. Posle 5 -7 dana a n a l i z e su bile n o r m a l n e (pre toga su b e l a n č e v i n e bile 2 j e d i n i c e ) . O k s i d a c i j a sredine njihovog bitisanja d o v o d i do n j i h o v o g uništavanja . P . N . " K o m e n t a r : M i k r o o r g a n i z m i . da ih ujutro nije m o g l a da o t v o r i .otuda izlečenje. P o č e l a s a m d a j e ispirani t o p l i m u r i n o m i sve je prošlo za n e k o l i k o d a n a . grad V o r o n j e ž . Z a t i m s u počeli d a m i daju h o r m o n e i d r u g e l e k o v e . " Komentar: Poluukuvan urin na suncu „zakiseljen" b a k t e r i j a m a . Pred spavanje s a m p o k v a s i o n o g e m o k r a ć o m . S l u č a j n o s a m s a z n a l a o m e t o d i lečenja G . 158 Prvo što s a m uradila bila je urinoterapija. Z a v r e m e letnjeg p u t o v a n j a p o Sibiru p o n e o s a m s a s o b o m p l a n i n s k e c i p e l e . Počela s a m da ga trljam s v o j i m u k u v a n i m u r i n o m i s v e je p r o š l o . koji s e klatio. D v a takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta. o s p e su s k o r o u p o t p u n o s t i n e s t a l e . P r i r o d n o .tvrdu pokoricu.5 m i n u t a s a m o z d r a v i o . Ništa nije p o m a g a l o . koji izazivaju lišaj . Od h o r m o n a s a m se ugojila 1 I kilograma. T a k o s a m s a n o k t o m . M e n e s u „lečili i a n t i b i o t i c i m a . 17 g o d i n a . stalno me je b o l e o ž e l u d a c i narušio se rad creva. koji mi je izazvao k o m p l i k a c i j e u b u b r e z i m a . Ne z n a m . Prestala s a m tla u z i m a m h o r m o n e i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. j a k glomerulonefritis s a nefrotskim s i n d r o m o m " . ali izgleda da lečenje n i s a m z a v r š i o . . . O s i m toga pipete. p o s e d u j e fermente koji č u d e s n o m silom čiste epitelijalne p o k r i v k e . čak se i težina smanjila s k o r o do n o r m a l e . ali p r e d kraj bolesti njen sloj ostaje. Setite se B o l o t o v a i njegovih ukiseljenih produkata." Osmi primer V a l e n t i n a Nikolajevna. i h e p a r i n o m . koja se luči k r o z g a j m o r o v e i č e o n e sinuse. I s a d a se on ne klati. već stoji č v r s t o . na kojoj se idealno r a z m n o ž a v a j u patogeni m i k r o o r g a n i z m i (biljne ćelije). i p r o t i v u p a l n i m s r e d ­ s t v i m a . D v a p u t s a m ih o b u k a o i gljiva se raširila po s t o p a l u j o š više. To se desilo u 2 časa noću ( 1 9 8 8 ) . R a s t v o r o m s i b i r s k o g k a m e n o g ulja ( m a s l a ) j a s a m izlečio n o g e . ž e l u d a c i creva su p r o r a d i l i .6.3 5 tableta. a naslojio se t a k o . O s i m toga. D r u g o g d a n a s a m i h p o n o v o p o k v a s i o . T r e p a v i c e su se u potpunosti slepljivale. da mi nije p o z n a t o na č e m u se d r ž a o . M a s l e n i k o v : „ P r e deset g o d i n a na n o g a m a mi se p o j a v i l a n e k a k v a gljiva. Čišćenje čeonih i gajmorovih sinusa od sluzi S m a t r a m da su za čišćenje najteža m e s t a čeoni i g a j m o r o v i ( m a k s i l a r n i ) sinusi. U bolnici s a m ležala pola g o d i n e sa d i j a g n o z o m . V i š e mi se to nije p o n o v i l o . T a k v i h „ p o k o r i c a " stvori s e m n o g o t o k o m n a š e g života. koji je o p i s a o B o l o t o v . S v a k a prehlada stvara bujicu sluzi.p r o c e s truljenja sa s t v a r a n j e m a l k a l n e s r e d i n e i r a z n o v r s n i h toksičnih p r o d u k a t a . P o s l e 2 nedelje urinoterapije menstruacija se n o r m a l i z o v a l a . U to v r e m e ja s a m v e ć z n a o za urinoterapiju i s e ć a o s a m se reči lekara Parfenija J e n g a l i č e v a da urin „skida svaku n e č i s t o ć u " . koji se po principu pihtija p r e t v a r a u k s e r o g e l . D v a kvašenja j e bilo d o v o l j n o da gljive n e s t a n u . 159 . grad S e v e r o doneck. „ I m a l a s a m g r i p .

U o p š t e . s k o r o d a s a m izgubila sluh. Najbolje ć e t e to uraditi p o m o ć u l o k a l n e p a r n e ili v o d e n e k u p k e za glavu. . ali na e n e r g e t s k o m nivou. najosetljiviji senzitivi „ v i d e " ta e n e r g e t s k a strujanja. ni o k a k v i m e k s t r a s e n z o r n i m s p o s o b n o s t i m a ne m o ž e biti reči. Z a t i m p r o m e n i t e n o z d r v e . očistivši glavu (i ceo o r g a ­ n i z a m ) . Ta svojstva j a s i k e su čak z a b e l e ž e n a u D a l j o v o m rečniku. č o v e k s v e dobija p r i r o d n o . U s u p r o t n o m . a za nas p a t o g e n a . " 10. U prirodi na s v a k o m koraku postoji e n e r g o . naš o r g a n i z a m je s p o s o b a n da reaguje s a m o na fizičke nadražaje. U drugoj fazi b u d u ć i da su pihtije iz t v r d o g stanja p r e v e d e n e u t e č n o stanje ( m a k a r i đ e l i m i č n o ) . a d r u g a vrsta . B . ispiranjem grla ujutru k o d m e n e se sve n o r m a l i z o v a l o sa u š i m a . M a n j e p o b o l j e v a m . samo ne ovim. treba p o s t e p e n o preći sve e t a p e čišćenja: Prva faza je s m e k š a v a n j e .I . g r a d D o n e c k . O v o j e j o š j e d n a p o t v r d a B o l o t o v l j e v o g p o s m a t r a n j a . Zagrejati glavu na bilo koji n a č i n i ne s a m o j e d a n p u t . koji. z a v r š a v a j u ć i ih p r o h l a d n i m tuširanjem. sluha i n a r o č i t o č u l a mirisa. S t o j e čistiji prefmjenije p r i m a vibracije i informacije i vodi ih od p o d s v e s n o g n i v o a do s v e s n o g nivoa. R a d i toga treba ispirati n o s n u duplju t e č n o š ć u koja bi na r a č u n o s m o z e izvlačila gnoj i sluz p r e m a sebi. a t a k o d e i s a m a lako p r o l a z i l a k r o z sitastu kost i rastvarala kserogel. D a k l e . P r i r o d n o . 160 N a v e d e n u terapiju izvodite do p o t p u n o g čišćenja g l a v e i reaktiviranja n o r m a l n i h s e n z o r n i h osećaja: v i d a . T o s e p o s e b n o odnosi n a n a i v n e ljude. energiju biljnog p o r e k l a . Č i š ć e n j e č o v e k o v o g o r g a n i z m a o d p a t o g e n e energije I m a n e k o l i k o varijanti. Svoju bolešljivost on t u m a č i različitim uzrocima. da se u njegovoj glavi nalazi 1-2 č a š e gnoja. s p r o v o d e ć i k u r e lečenja ž e l e da ih pojačaju ne v o d e ć i r a č u n a o unutrašnjoj čistoći. pri č e m u . Poželjno je uraditi seriju takvih zagrevanja 3-5 puta. curio j e gnoj i n i s a m m o g l a da d i š e m na n o s . S a d a posle ispiranja ušiju i n o s a . Za n e k e ljude je t a k v o drvo j e l a ( s m r e k a ) . koja idu od d r v e t a p r e m a č o v e k u .o v o neprijatno z v u č i : boli glava. A k o iz ishrane isključite p r o d u k t e koji stvaraju sluz: m l e k o . i o b r n u t o . „ N a jasici vračaju (gataju) za g r o z n i c u i z u b e : isecaju t r o u g a o iz k o r e . koja se nalazi u g o r n j e m n o s n o m k a n a l u i koja deli nosnu šupljinu od m o z g a . a mi ć e m o razmotriti najprostiju i najefikasniju sa u p o t r e b o m d r e v n i h daščica (traka). G l a d o v a n j e u j o š većoj meri doprinosi o v o m p r o c e s u čišćenja. tj. U j a s i k o v o m drvetu nikad n e m a truleži.i n f o r m a c i o n a r a z m e n a i z m e đ u živih b i ć a i mrtvih p r e d m e t a . Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: z a t v o r i t e j e d n u n o z d r v u . č o v e k postaje psihički n e u r a v n o t e ž e n . N j i h o v a m a s a je nešto manja nego k o d elektrona! „ U p i j a č i " energije za 9 4 . sve to prolazi tako s k r i v e n o da on ni ne sumnja.7. n o s o m i g r l o m . sluh. I s t o v r e m e n o . njime trljaju desni dok ne p r o k r v a r e i vraćaju ga p o n o v o na svoje mesto (u k o r u . Hvala V a m . M e t o d o m b i o l o k a c i j e d o k a z a n o j e d a j e d n a vrsta d r v e ć a ima svojstva d a u z i m a e n e r g i j u . Pri tom d r v e ć e p r v o u z i m a „ l o š u " p a t o g e n u e n e r g i j u . „ B o l e l e s u m e uši. K a o protivtežu d r v e ć e ispušta svoju „ p a t o g e n u " energiju .b i ć e j o š bolje. Primer . koja mu je s r o d n a .ž i v o t i n j s k o g p o r e k l a . Najbolja i najdostupnija t a k v a tečnost je vlastiti urin u t o p l o m stanju. T e r a p i j a traje 5 m i n u t a . v r e m e n o m . U o p š t e n a r u š a v a se n o r m a l n a funkcija m o z g a . On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli.m i k r o l e p t o n i . U o s t a l o m zar C O V E K O V O R G A N I Z A M nije najsavršeniji aparat u V a s i o n i . da b i s m o očistili g a j m o r o v e i č e o n e šupljine od p r e s o v a n e sluzi u njima. P o t o m isperite glavu p r o h l a d n o m v o d o m . slabi u m . treba ih odstranjivati kroz sitastu kost. a d r u g o m ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte je k r o z usta. Čulo mirisa. gubi se vid. koja j e s r o d n a n a m a . N o s i o c i tih strujanja su k v a n t n e č e s t i c e . 161 . M S ) . t e s t e n i n e sa m a s l o m .9 6 % ljudi su j a s i k a i topola.d a j e predaje. Jasika je š a m p i o n u o t i m a n j u energije ne s a m o od ljudi n e g o i od bakterija.

K a d a j e s k i n u l a saksiju prvi put j e z a više g o d i n a s p o k o j n o spavala.J. što će se b l a g o t v o r n o p o k a z a t i n a njemu. čišćenje o r g a n i z m a od crne . E v o šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice A m i r d o v l a t A m a s i a c i : „ O n o produžuje život. tada stavljajte j as i k o v e c e p a n i c e uz n o g e . i što ga v i š e b u d e i m a o . o č v r š ć a v a s t a r e . Radi t o g a izrežite tračicu folije (od č o k o l a d e ili b o m b o n a ) d u ž i n e 10-15 c e n t i m e t a r a . o n a imaju m a l o energije. a u j e l o v i k u u d a v i t e " . zlata. M o ž e t e o b o l e t i . „ P r e v i š e g o d i n a Mejliščev E. N a v e š ć e m o najprostiji. m a d a n e k i m a prijaju b r e z a . K o d nje j e iznad k r e v e t a stajala saksija s a „ u p i j a j u ć o m " biljkom. O d u z i m a t i i davati energiju osim ž i v o g d r v e t a m o ž e i n a m e š t a j u r a đ e n od njega ili parčići drveta u obliku daščica. Mejliščev je izašao na ulicu. artritis. Prilazite v e l i k o m i l e p o m . K a d a n a đ e t e t a k v o drvo postarajte s e d a s e „ d r u ž i t e " s a n j i m .m o ž d a se u njima krije infekcija. D m i t r u k (časopis „ S v e t ' . p r e h l a d e . što s e ispoljava g l a v o b o l j o m . z n a č i o n o i m a „ u p i j a j u ć a " svojstva. P o k l o n i t e m u pažnju. koji ih s p r o v o d e . i upalama. p o z d r a v i t e g a pri d o l a s k u i oprostite se pri o d l a s k u . D r v o ć e v a m s a voljom p r e d a v a t i svoju energiju i dobijati j o š v e ć u .metla za s a u n e najčešće se pravi od breze i hrasta. T a d a mu se u glavi razbistrilo . Ne prilazite m a l o m . p r e l a s k a bolesti. .A k o se n o g e g r č e . prislonivši na nju obraz. u k a z i v a o j e P . M o ž e t e se koristiti i k l a t n o m ili r a m o m .Onaj ko ga ima uza se n e ć e znati za tugu. K . bor i k e s t e n . Od tada mu se bol nije p o j a v l j i v a o . tada i m a „ h r a n e ć a " svojstva.p a t o g e n e energije p o t p o m a ž e nošenje p r e d m e t a boje S U N C A . a t a k o d e ni b o l e s n o m d r v e ć u . 5. . patio je od upale t r o j n i č n o g n e r v a . gušavošću. 4. u b r e z i k u ž e n i t e . da ga u k u ć a n i ne bi slušali k a k o j e č i . 163 . " Nije tajna. a ako je o b r n u t o . koja boluje o d a s t m e . da o n a ne bi na tebe p r e s k o č i l a . A k o se obešeni kraj (donji d e o trake od folije) p o č n e priklanjati d r v e t u . a takode i kod h r o n i č n i h oboljenja. leci od t r o v a n j a . broj 4 . . srce će mu biti r a d o s n i j e . b u d i t e o t v o r e n i s njim. opekotinama i traumama. N a p r i s u s t v o o v o g fakta. I v a n o v . Naći d r v e ć e k o j e „ u p i j a " i „ d a j e " energiju. . P r e d l o ž e n o mu je da odstrani s v e gornje z u b e . s r č a n i m n e u r o z a m a .Recept za d u b r a v u M . zahvalite mu s e . N a p r i m e r . da nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici. 3 . a od glavobolje uz glavu". Bol je bio t a k o neizdržljiv. Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa „ u p i j a j u ć i m " s v o j s t v i m a . 1990). koja p r o v o c i r a upalu? Za v r e m e odstranjivanja njemu su o d m a h iščupali tri z u b a . U z m i t e j e z a j e d a n kraj k a ž i p r s t o m i p a l c e m i p o l a k o pi idite drvetu. prelaze bolesti pacijenata. To će v a m o m o g u ć i t i da stupite u z n a ž n u b i o e n e r g e t s k u r a z m e n u (nije b e z r a z l o g a na B u d u svetlost sišla p o d d r v e t o m ) . L e ž a o je u bolnici i činilo se da je sve u z a l u d n o . Č u d o t v o r n e o s o b i n e o v o g d r v e ć a našle su s v o j e m e s t o i u n a r o d n o j p o s l o v i c i koja k a ž e : .c r e v n e p o r e m e ć a j e . širine 2-5 m i l i m e t a r a . kao što se to desilo j e d n o j ž e n i . Primer . o s t e o h o n 162 drozom.bol je n e s t a o ! 1 gle č u d a g l e d a o je u topolu. " K i n e s k i majstori cigun-terapije na s e a n s a m a lečenja o b a v e z n o su na s e b e stavljali više zlatnih p r e d m e t a da ne bi na njih p r e š l a e n e r g o i n f o r m a t i v n a suština bolesti. K a d a treba upotrebljavati „ u p i j a j u ć e " d r v e ć e (ili d a š č i c e od njih). 2. ž e l u d a č n o .U b o r o v i k u se v e s e l i t e . To se ispoljava kroz česte a n g i n e . g o v o r e ć i : „ S a bolešću treba biti o p r e z a n . Uz sve n a v e d e n o j e d a n kuriozitet . S l e d e ć e g d a n a i z a š a o j e n a u l i c u s a stolicom i p r e s e d e o j e i s p o d t o p o l e oko 40 m i n u t a . " U o p š t e . bolovima u jetri. a k a d a „ h r a n i o c e " ? Energiju treba odstranjivati k a d a je o n a višak u o r g a n i z m u .. P r a k t i č n e p r e p o r u k e z a uspostavljanje lekovite b i o e n e r g e t s k e r a z m e n e su: 1. da za v r e m e fiziolerapeutskih terapija na lekare. k a o sa najboljim d r u g o m . ali e li kasan način čišćenja o r g a n i z m a od te gadosti. E n e r g i j o m se treba „ p o t h r a n j i v a t i " kada je n e m a d o v o l j n o u o r g a n i z m u . čije je korenje m e đ u s o b n o sraslo. U d v a r a j t e m u se. Polusvestan prišao je drvetu i p r i s l o n i o uz njega o b r a z . i z v u č e n a iz o r g a n i z m a pacijenta. Kao čovekov „hranilac" pokazao se hrast ( g o t o v o za s v a k o g ) .

Ja s a m tu terapiju sprovođila u toku 6 m e s e c i i moja kosa se R E G E N E R I S A L A U P O T P U N O S T I . posle č e g a g a treba ispljunuti. t o k s i n a . p o v e ć a se za 3-4 puta. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. bolje na g l a d a n s t o m a k . S a m o s a m s e n a p o č e t k u vrlo kratko šišala. Moja frizerka. p o s a v e t o v a l a m e j e d a pre pranja glave stavljam k o m p r e s e o d tople m o k r a ć e . u trajanju od 15 do 20 minuta. N a s l a g e na j e z i k u m o g u n a m m n o g o reći. K o d j o g i s t a postoji specijalno čišćenje j e z i k a . s v r a b a g l a v e .z a u š n i c e . o r g a n i z a m j e s a m o b n o v i o rast k o s e . s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti. P r o c e s čišćenja . grad E n e r g o d a r . ali s a m s v e otrpela. p o j a č a v a se r a z m e n a g a s o v a . Od tada je prošlo 17 g o d i n a . a p r e m a t o m e i d e o njegovih svojstava . u zavisnosti od stanja vlastitog zdravlja. A k o se profilaktički m a ž e t e dvaput godišnje po 1 -2 nedelje svaki drugi dan u k u v a n i m u r i n o m . " Komentari i preporuke: Stres je pokazatelj prodiranja patološke energo-informacije u organizam. K a d s e o s l o b o d i o nečistoća. M a s l o je u p o č e t k u g u s t o . T r e b a imati u vidu da kod p r i m e n e date m e t o d e m o g u nastupiti kratkotrajne k o m p l i k a c i j e . i genije je p a r a d o k s o v d r u g . aktivira se i d o v o d i u red r a z m e n a materija. Informaciju m o ž e m o završiti P u š k i n o v i m r e c i m a : „I i s k u s t v o je sin velikih g r e š a k a . z a t i m t e č n o k a o v o d a . s v i l e n k a s t a . k a o da se doji. S u š t i n a n j e g o v o g m e t o d a sastoji se u s l e đ e ć e m : Mi i m a m o tri 164 . podjezične i p o d v i l i č n e . ili u v e č e pred s p a v a n j e . M e n i ovaj m e t o d čišćenja i m p o n u j e j o š i z b o g toga s t o j e n a š j e z i k . Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. Jezik s e m a ž e istopljenim m a s l o m ( m a s l a c e m ) i p o m o ć u p o k r e t a . k o s a j e postala blistavija.Primer . I uz o v e p r i m e r e i m a m o d o k a z e da vlastiti urin n e m a sebi ravnih. Pitanje o t o m e koliko puta se m o ž e primenjivati o v a terapija č o v e k r e š a v a s a m . u toku 2 nedelje. tada ćete se osloboditi tih nečistoća. S k o r o k o d s v a k o g č o v e k a postoje nečistoće u telu. S t r a š n o me je svrbelo i bolelo. s l o b o d n o . s v r a b i d r u g o .8. Č i š ć e n j e o r g a n i z m a s i s a n j e m ulja ( b i l j n o g m a s l a ) O r i g i n a l n u metodologiju čišćenja i lečenja o r g a n i z m a preuzetu iz d r e v n i h knjiga predložio je b a k t e r i o l o g K a č u k P.o g l e d a l o zdravlja. b e z n a p r e z a n j a . Čini mi se da je s v a k o z a i n t e r e s o v a n da na v r e m e i z v u č e nečistoću ( b e z obzira na to k a k v a j e ) iz s v o g o r g a n i z m a . T e č n o s t m o r a d a b u d e b e l a k a o m l e k o . Opadanje kose m e s t o njene lokalizacije. A k u t n a oboljenja se lece lako i b r z o . 165 10. kiselina. koja protiče k r o z p l j u v a č n e ž l e z d e pri sisanju ili ž v a k a n j u . p r o c e s sisanja nije d o v e d e n do kraja. " para pljuvačnih ž l e z d a . srednjim p i s t o m i p a l c e m obavlja se čišćenje. idu p o g r e š n i m p u t e m . O s o b e . k a o s t o j e A n a h o r e t rekla.T. Urin. a ja s a m i d a n a s z a h v a l n a plemenitoj frizerki za s a v e t . godinu iznenada je p o č e l a da mi o p a d a kosa. O v u terapiju treba raditi j e d a n p u t d n e v n o . V a š a k o ž a će biti pokazatelj e n e r g e t s k e čistoće o r g a n i z m a . „ K a d a s a m imala 3 1 .najjači je čistač. S a m a po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju. K o m p r e s u s a m stavljala 2-3 p u t a n e d e l j n o . koji v e ž e s v e n e p o t r e b n o i štetno za o r g a n i z a m . L e č e n j e h r o n i č n i h oboljenja m o ž e trajati m n o g o d u ž e . Način čišćenja: biljno maslo (bolje j e s u n c o k r e t o v o ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e s u p e n e k a š i k e stavlja se u prednji d e o usta. naročito kod ljudi sa više oboljenja. koje to neshvataju i lece se h e m o t e r a p i j o m i t o m e s l i č n o . Dobila s a m nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima. U poglavlju o ishrani vi ćete saznati šta se izdvaja iz o r g a n i z m a s a p l j u v a č k o m . A k o j e t e č n o s t ž u t a .osipanje p r i š t o v a . J o š snažnija svojstva čišćenja ima urin u k u v a n do 1/4. i ne srne se gutati. M a s l o se sisa k a o b o m b o n a .N a d e ž d a A l e k s e j e v n a . Z a v r e m e sisanja o r g a n i z a m s e oslobađa štetnih m i k r o b a . koji ima boju s u n c a . k a ž i p r s t o m . D o l a z i do s v o j e v r s n o g proterivanja sve krvi kroz „filtar" i n j e n o čišćenje. Posle p r v i h 3-4 terapije na temenu su mi se P O J A V I L E O S P E . Količina krvi. J e d n a od funkcija pljuvačnih ž l e z d a j e s t e izdvajanje p r o d u k a t a r a z m e n e materija iz krvi. Nestalo je p e r u t i . Biljno m a s l o (ulje) je u d a t o m čišćenju a b s o r b e n t . jedna starija Iranka.

Usta i j e z i k su gornji putevi za čišćenje. 5. a 5-7 čišćenja j e t r e . O d a k l e početi čišćenje o r g a n i z m a ? . Efekat očišćenih koloida vidi se na koži (koža je g l a t k a ) .l i m u n s k o m k i s e l i n o m ili biljkama sa v e o m a kiselim u k u s o m k a o što su m a h o v n i c a . K a k o pravilno očistiti o r g a n i z a m ? .O n i . M o ž e li se kod Čišćenja j e t r e z a m e n i t i m a s l i n o v o ulje i l i m u n o v sok n e č i m d r u g i m ? .U p o č e t k u treba uraditi „ s m e k š a v a n j e " o r g a n i z m a i p o s l e toga uraditi terapiju čišćenja. m e d u njima je najjače p r i r o d n o . Postoji m n o g o drugih čišćenja. S v e se radi na isti način. znaju da prisustvo n e č i s t o ć e u o r g a n i z m u prvo signalizira j e z i k . Figura postaje z n a t n o vitkija. 2.M o ž e : m a s l i n o v o ulje se m o ž e z a m e n i t i s u n c o k r e t o v i m .dvaput g o d i š n j e u d a n e p r o l e ć n e i j e s e n j e r a v n o d n e v n i c e . M o g u li jetru čistiti lica sa odstranjenim ž u č n i m mehurom? . K o j i h kriterijuma se treba pridržavati da bi ishod terapije čišćenja b i o u s p e š a n ? . z a t i m j e t r e i posle ta d v a čišćenja p r i s t u p a t i . oblepiha. PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA ČIŠĆENJEM ORGANIZMA 1. čišćenje d e b e l o g creva i j e t r e . N a š o r g a n i z a m se uvek stara da što više n e č i s t o ć a izbacuje kroz vrh . Kasnije j e d n o m . I 1. povećanom radnom sposobnošću. po p o t r e b i . d r u g i m terapijama čišćenja. 3.g l a d o v a n j e . Efekat čišćenja j e t r e ispoljava se n o r m a l i z a c i j o m svih vrsta r a z m e n e . mladalačkim pokretima. koji su g l a d o v a l i . 4. a l i m u n o v sok . To se odnosi na sve vrste čišćenja. m o ž e t e gladovati po 3-10 dana u d a n e p o s t a . 6. Pri sisanju masla to čišćenje je prirodno.Efekat čišćenja d e b e l o g creva u o č a v a se r e d o v n o m i l a k o m s t o l i c o m u obliku k o b a s i c e i istorodnošću fekalnih m a s a . Prolilaktički odvojiti j e d n u do d v e nedelje za kapitalno čišćenje. ribizla itd. 166 167 . o č e m u će p o s e b n o biti reči.Od d e b e l o g creva.pluća. Tu s p a d a p r e t h o d n o s m e k š a v a n j e .M o g u i p o t r e b n o j e . O s i m t o g a . K a k o često čistiti o r g a n i z a m ? U p o č e t k u za g o d i n u dana treba obaviti 3-4 čišćenja d e b e l o g c r e v a .

aktivira u g a š e n e m e h a n i z m e . o n s t i m u l i š e p r e p o r o d celog o r g a n i z m a . dosta se krećem. a k o se gladuje po 7-10 d a n a r e d o v n o 3-4 puta godišnje. Kriterij u m o m z a v r š e t k a čišćenja s m a t r a m k a d a pri klistiranju izlazi manje—više čist urin. Za v r e m e g l a d o v a n j a s v a k o d n e v n o primenjujem 10-20 m i n u t n u k u p k u ( 3 7 . M o ž e li se proći b e z čišćenja o r g a n i z m a ? . Klistire sa u r i n o m . M o ž e li g l a d o v a n j e da z a m e n i terapiju Čišćenja? . klistiram se sa litrom urina. A k o posle čišćenja nastupi j a k a kriza. K a k o vi s a d a čistite svoj o r g a n i z a m ? . A l i . 10. A k t i v a n sam. piti više protijeve v o d e (poželjno je n a m a g n e t i s a n e ) u t o p l o m stanju. 1 1 . Jesti posle p r e s t a n k a svih s i m p t o m a krize. P i j e m protijevu vodu i urin (skoro sav d n e v n i u r i n ) .najbolja je garancija da ć e t e biti z d r a v i i živeti dugo. u k u v a n i m u r i n o m u p a u z a m a s p r o v o d i m po potrebi. Boraviti u t o p l o m . s a m proces čišćenja je z n a t n o dublji.T r e b a ih p r a v i l n o hraniti. Ali.4 0 s t e p e n i C v o d a ) .T e o r e t s k i . 168 . Jetru s a m čistio 13-14 puta. da. jetru je ipak bolje očistiti p r e m a u p u t s t v i m a koje s m o naveli. najbolje čišćenje za njih je . N E M O G U Ć E j e t o postići s a d n e v n i m o b r o c i m a hrane.7. 8.Najbolje se uzdržavati od h r a n e .unošenje vlastitog u r i n a u n u t r a i tople k u p k e sa n a k n a d n i m p r o h l a d n i m tuširanjem. šta raditi? . U n u t r a š n j a čistoća o r g a n i z m a . tada n e m a p o t r e b e za č i š ć e n j e m .M o ž e . 9. Ipak.Tri do četiri puta godišnje gladujem po 5-9 dana. K a k o čistiti d e c u ? . A k o h o ć e t e da ž i v i t e d u g o i da ne bolujete o b a v e z n o odvojite v r e m e za terapiju čišćenja.

TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3.lečenje i profilaksa 3.lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6. 4.šta svaka žena treba da zna 4. bioenergetika i bioritmologija čoveka 6. L E Č E N J E K O R E N J E M . Genadij Petrovič Malahov 1. Marijana Zjola Markuš Sve informacije o knjigama možete dobiti na telefone: 1GP "Prometej" 011-319-31-13. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i Alina Viktorovna Moroz Ostala izdanja 1. L U N A R N I K A L E N D A R Biblioteka Osnovi zdravlja./faks 011 -2604-751 Mahmut Šehić tel.Do sada objavljena izdanja iz alternativne m e d i c i n e : Biblioteka Lekovite sile. E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A O R G A N I Z M A 2. 064-26-99-143. Mahmut Šehić 3. tkanine i druge materije 8. T U M O R I . 011-319-49-48. L E Č E N J E D I S A N J E M . tel. Z D R A V L J E Ž E N E . Ž I V O T B E Z PARAZITA 2.biosinteza.opstipacije kod ljudi 5. G R I P P R E H L A D A KAŠALJ I KIJAVICA. 5. Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A 2./faks 011-2154-475. M E T O D I P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7 . S V E O Z A T V O R I M A . minerali. G L A D O V A N J E 9. ISHRANA I HRANA J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU URINOTERAPIJA O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I ZDRAVLJU . 064-329-01 -50. Fjodor Grigorjevič Kolobov 2. Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A I L E Č E N J E V O D O M Biblioteka Recepti zdravlja 1.biljke. 063-396-860 . Henrih Nikolajevič Užegov 4. UTICAJ O K O L I N E N A Č O V E K O V O Z D R A V L J E . P O B E D I L A S A M RAK. Z D R A V L J E M U Š K A R C A .metod akadenika Butejka. Genadij Petrovič M a l a h o v 1. N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful