PLUTARCH Z CHERONEI: FILOZOF, BIOGRAF, WYCHOWAWCA

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, sala 043 (stary budynek)

PROGRAM KONFERENCJI
Piątek, 16 listopada 9:45 otwarcie konferencji

10:00 prof. Kazimierz Korus [UJ] wykład otwierający konferencję SESJA I 10:30 –14:00

prof. Kazimierz Pawłowski [UKSW] Egzystencjalna (“istnieniowa”) koncepcja Boga w O E delfickim Plutarcha z Cheronei dr Lech Trzcionkowski [KUL] Orfizm u Plutarcha dr Krzysztof Łapiński [UW] Polemika przeciwko polemice. Plutarcha krytyka epikureizmu przerwa 12:00-12:30 mgr Michał Damski [UW] Kilka uwag na temat polemiki Plutarcha ze stoikami dr Artur Pacewicz [UWr] Charakter postępu moralnego według Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus dr Dominika Budzanowska [UKSW] Zalecenia małżeńskie o życiu żon PRZERWA OBIADOWA 14:00-15:00 SESJA II 15:00-17:15

dr hab. Anna Marchewka [UG] Portret Herodota w świetle traktatu De Herodoti malignitate Plutarcha z Cheronei mgr Aneta Pietrzycka [UWr] Miłość homoerotyczna w dialogu Amatorius przerwa 16:00-16:15 dr Tomasz Ładoń [AJD] Obraz pierwszej wojny domowej w Rzymie w Żywotach równoległych Plutarcha z Cheronei mgr Andrzej Dudziński [UJ] Tyran i tyrania w dziełach Plutarcha na przykładzie władztwa Dionizjusza I z Syrakuz

Sobota, 17 listopada

SESJA III

9:00-11:00

dr Agnieszka Fulińska [UJ] Plutarch a ikonografia Aleksandra Wielkiego dr Aleksandra Klęczar [UJ] Wizerunek Aleksandra Wielkiego w twórczości Plutarcha mgr Bartłomiej Proc [KUL] Stosunek Plutarcha do barbarzyńców w Żywocie Artakserksesa dr Lucyna Kostuch [UJK] Kleopatra i eros w Żywocie Antoniusza. O nadinterpretacji dzieła Plutarcha przerwa 11:00-11:30 SESJA IV 11:30-13:00

dr Katarzyna Jażdżewska [UKSW] Plutarch w Semeioseis gnomikai Teodora Metochitesa dr Aneta Kliszcz [Ignatianum] Plutarch w Explicationes Robortella mgr Dawid Nowakowski [UŁ] Plutarch i jego praktyczne znaczenie: bonae litterae Erazma z Rotterdamu

Zakończenie konferencji

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful