BUFFALO™ VI T NAM

www.buffalo.vn – sales@buffalo.vn

HƯ NG D N KÍCH HO T TÍNH NĂNG WEBSERVER + MYSQL SERVER M t s dòng NAS h tr WebServer và MySQL server thích h p cho các doanh nghi p mu n ch y website ng PHP ngay trên NAS. LƯU Ý: có th truy c p website c a b n qua Internet, b n ph i NAT port trên modem/router k t n i d n truy c p n port c a WebServer trên NAS. 1. Truy c p vào WebSetting c a NAS

2. Vào menu Shared Folders > Folder Setup 3. Nh n nút t o m t folder dành cho WebServer

4. Nh n lưu l i folder này. 5. Th c hi n tương t t o m t folder dành cho MySQL Server

H tr k thu t: support@buffalo.vn

BUFFALO™ VI T NAM www.vn . ch n port truy c p tính năng này (m c Folder mà b n v a t o bư c 3. Nh n nút c u hình WebServer Ch n Enable cho tính năng WebServer.buffalo.vn – sales@buffalo. 9. Nh n lưu l i thi t l p này. 8. Vào menu Network > MySQL Server và làm tương t bư c 7 nh là 81) và ch n Target H tr k thu t: support@buffalo.vn 6. Vào menu Network > WebServer 7.

vn – sales@buffalo.buffalo.ini cho vi c t t m các scripts/addons cho PHP b n có th vào menu Network > WebServer > php. ch nh s a php. Truy c p website c a b n b ng cách m trình duy t web và gõ a ch http://ip_c a_nas:port/ H tr k thu t: support@buffalo.ini settings t o/xoá database b n có th vào Network > MySQL Server và nh n nút Upload website c a b n vào thư m c web > htdocs.vn Bây gi b n ã có m t WebServer h tr PHP và MySQL Server có s n c phpMyAdmin ch y trên NAS.BUFFALO™ VI T NAM www.vn .