NAME:
PLAYER:
CHRONICLE:
PHYSICAL
Strength_________________
OOOOO
Dexterity________________
OOOOO
Stamina_________________
OOOOO

TALENTS
Alertness_________________
OOOOO
Athletics________________
OOOOO
Brawl___________________
OOOOO
Dodge___________________
OOOOO
Empathy_________________
OOOOO
Expression_______________
OOOOO
Intimidation______________
OOOOO
Leadership________________
OOOOO
Streetwise________________
OOOOO
Subterfuge________________
OOOOO

NATURE:
DEMEANOR:
CONCEPT:

ATTRIBUTES

GENERATION:
SIRE:
HAVEN:

SOCIAL

MENTAL

Charisma_________________
OOOOO
Manipulation_____________
OOOOO
Appearance_______________
OOOOO

Perception_______________
OOOOO
Intelligence_______________
OOOOO
Wits___________________
OOOOO

ABILITIES
SKILLS

KNOWLEDGES

Animal Ken______________
OOOOO
Crafts___________________
OOOOO
Drive___________________
OOOOO
Etiquette_________________
OOOOO
Firearms_________________
OOOOO
Melee____________________
OOOOO
Performance_______________
OOOOO
Security__________________
OOOOO
Stealth___________________
OOOOO
Survival__________________
OOOOO

Academics________________
OOOOO
Computer________________
OOOOO
Finance__________________
OOOOO
Investigation______________
OOOOO
Law_____________________
OOOOO
Linguistics________________
OOOOO
Medicine_________________
OOOOO
Occult___________________
OOOOO
Politics___________________
OOOOO
Science__________________
OOOOO

ADVANTAGES
DISCIPLINES

VIRTUES

________________________
OOOOO
________________________
OOOOO
________________________
OOOOO
________________________
OOOOO
________________________
OOOOO
________________________
OOOOO
________________________
OOOOO

________________________
OOOOO
________________________
OOOOO
________________________
OOOOO
________________________
OOOOO
________________________
OOOOO
________________________
OOOOO
________________________
OOOOO

Conscience/Conviction OOOOO

MERITS/FLAWS

HUMANITY/PATH

HEALTH

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
____________________________________________________
__________________________
__________________________

__________________________
O O O O O O O O O O

BACKGROUNDS

WILLPOWER
O O O O O O O O O O

BLOOD POOL

Self-Control/Instinct______
OOOOO

Courage____________ OOOOO

Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

-1
-1
-2
-2
-5

WEAKNESS
One Step Toward Clan
Blood Bond

™ OTHER TRAITS _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO RITUALS NAME LEVEL ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ BOUND TO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO EXPERIENCE TOTAL:________________________________ TOTAL SPENT:_________________________ Spent on: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ DERANGEMENTS ________________________________________________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ BLOOD BONDS/ VINCULI RATING ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ BOUND TO RATING ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ COMBAT WEAPON DAMAGE RANGE RATE CLIP CONCEAL ARMOR .

™ ALLIES EXPANDED BACKGROUND MENTOR ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________C ___ONTACTS ____________________________________________________________________________________R ___ESOURCES ______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________F ___AME _________________________________________________________________________________RETAINERS ________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________H ____ERD __________________________________________________________________________________S ___TATUS ___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________I_NFLUENCE __________________________________________________________________________________________O ___THER __________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________OSSESSIONS _____________________________________________________________________________________________ G EAR (CARRIED) EQUIPMENT (OWNED) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________F ___EEDING ______________G ___ROUNDS _____________________________________________________________________________V ___EHICLES ____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________AVENS _______________________________________________________________________________________ _____________L ___OCATION _________________________________________________________________________________D ___ESCRIPTION ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ P H .

™ HISTORY PRELUDE ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________PPEARANCE ______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGE___________________________________________________________________________________ APPARENT AGE______________________________________________________________________ DATE OF BIRTH________________________________________________________________________ RIP________________________________________________________________________________ HAIR____________________________________________________________________________________ EYES___________________________________________________________________________________ RACE____________________________________________________________________________________ NATIONALITY__________________________________________________________________________ HEIGHT___________________________________________________________________________________ WEIGHT___________________________________________________________________________________ SEX___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ISUALS ________________________________________________________________________________________ __________________________C ____OTERIE _____________C ___HART _________________________________________________________________C ___HARACTER ___________________S ___KETCH ________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ A V .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful