HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D D D D D 1 13

D09KT 45
Th 08/12 2 20 3 27 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 6 17 7 24 8 1 9 8

Phòng:
Th 10/12 10 15 11 22

105 - A2
Th 11/12 12 29 13 5 14 12 15 19

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 17 3 18 10 19 17

THỨ HAI

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)
B B B B

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 F G I G F G I G F G I G F G I G F G I G F G F G F G F G F G I F A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E E E E E

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H H H H H F
Nhóm

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H I

Tên môn học/học phần Kế toán quản trị 1 Kế toán máy ACCA Phân tích báo cáo TCDN Kế toán tài chính 3 Phương pháp luận NCKH Kinh doanh chứng khoán Thương mại điện tử Kỹ năng tạo lập VBTV

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(6LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT)

Hệ số/ đvht 3 3 4 3 3 3 3 3 1

Số tiết TS 45 45 60 45 45 45 45 45 15 LT 36 24 36 24 24 18 24 18 8 BT 8 6 8 6 6 6 6 6 6 TH Tự học 1 15 16 15 15 21 15 21 1

TH

Giảng viên giảng dạy Hoàng Thị Tuyết GVTG Nguyễn Đình Tú Vũ Quang Kết Đinh Xuân Dũng

Đào Quang Chiểu
Nguyễn.Th. Hương Lan Ao Thu Hoài

Đào Quang Chiểu

Tổng cộng
Ghi chú:

26

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

NGHĨA VIỆT NAM

Hạnh phúc

Th 12/12 20 24 21 31

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

uyễn.Th. Hương Lan

i Sổ nhật ký)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 1 13

D09QT3 61
Th 08/12 2 20 3 27 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 6 17 7 24 8 1 9 8

Phòng:
Th 10/12 10 15 11 22

413 - A3
Th 11/12 12 29 13 5 14 12 15 19

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 17 3 18 10

THỨ HAI

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ BA

I C D

I C D

I C D

I C D

I C D

I C D

I C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ SÁU

H G

H G

H G

H G

H G

H G

H G

H G

H G

H G

H G

H G

H G

G

G

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H I

Tên môn học/học phần Thương mại điện tử Phân tích hoạt động kinh doanh Quản trị bán hàng Quản trị công nghệ Tin học quản lý Quản trị marketing Quản lý dự án Phương pháp luận NCKH - P408/A3 Kỹ năng tạo lập VBTV - Phòng 406/A3

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(6LT+2BT)

Hệ số/ đvht 3 3 3 3 3 3 3 3 1

Số tiết TS 45 45 45 45 45 45 45 45 15 LT 24 24 24 24 24 24 24 18 8 BT 6 6 6 6 6 6 6 6 6 TH Tự học 15 15 15 15 15 15 15 21 1

Nhóm

TH

Giảng viên giảng dạy Ao Thu Hoài Bùi Xuân Phong Trần Thị Thập Phan Tú Anh Thái Thị Nguyệt Nguyễn Thị Hoàng Yến Vũ Thạch Hiếu Đào Quang Chiểu Đào Quang Chiểu

Tổng cộng
Ghi chú:

25

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website) - Lưu GV&CTSV.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

HỦ NGHĨA VIỆT NAM

o - Hạnh phúc

Th 12/12 19 17 20 24 21 31

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

Bùi Xuân Phong Trần Thị Thập Thái Thị Nguyệt Nguyễn Thị Hoàng Yến Vũ Thạch Hiếu Đào Quang Chiểu Đào Quang Chiểu

h50'

; Ghi Sổ nhật ký)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C 1 13

D09QT2 57
Th 08/12 2 20 3 27 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 6 17 7 24 8 1 9 8

Phòng:
Th 10/12 10 15 11 22

204 - A3
Th 11/12 12 29 13 5 14 12 15 19

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 17 3 18 10

THỨ HAI

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E H I H I H I H I H I H I H I H H H H H H

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 G G G G G G G G G G G G G G G
Nhóm

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H I

Tên môn học/học phần Thương mại điện tử Phân tích hoạt động kinh doanh Quản trị bán hàng Quản trị công nghệ Tin học quản lý Quản trị marketing Quản lý dự án Phương pháp luận NCKH Kỹ năng tạo lập VBTV

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(6LT+2BT)

Hệ số/ đvht 3 3 3 3 3 3 3 3 1

Số tiết TS 45 45 45 45 45 45 45 45 15 LT 24 24 24 24 24 24 24 18 8 BT 6 6 6 6 6 6 6 6 6 TH Tự học 15 15 15 15 15 15 15 21 1

TH

Giảng viên giảng dạy Ao Thu Hoài Bùi Xuân Phong Trần Thị Thập Phan Tú Anh Thái Thị Nguyệt Nguyễn Thị HoàngYến Đỗ Thị Lan Anh

Bùi Anh Thi (TG) Bùi Anh Thi (TG)

Tổng cộng
Ghi chú:

25

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website) - Lưu GV&CTSV.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

HỦ NGHĨA VIỆT NAM

o - Hạnh phúc

Th 12/12 19 17 20 24 21 31

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

Bùi Xuân Phong Trần Thị Thập Thái Thị Nguyệt Nguyễn Thị HoàngYến Đỗ Thị Lan Anh

Bùi Anh Thi (TG) Bùi Anh Thi (TG)

h50'

; Ghi Sổ nhật ký)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 H I H I H I H I H I H I H I H H H H H H 1 13 A B

D09QT1 47
Th 08/12 2 20 A B 3 27 A B 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 A B 6 17 A B 7 24 A B 8 1 A B 9 8 A B

Phòng:
Th 10/12 10 15 A B 11 22 A B

104 - A2
Th 11/12 12 29 A B 13 5 A B 14 12 A B 15 19 A B

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 A B 17 3 18 10

THỨ HAI

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H I

Tên môn học/học phần Thương mại điện tử Phân tích hoạt động kinh doanh Quản trị bán hàng Quản trị công nghệ Tin học quản lý Quản trị marketing Quản lý dự án Phương pháp luận NCKH Kỹ năng tạo lập VBTV

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(6LT+2BT)

Hệ số/ đvht 3 3 3 3 3 3 3 3 1

Số tiết TS 45 45 45 45 45 45 45 45 15 LT 24 24 24 24 24 24 24 18 8 BT 6 6 6 6 6 6 6 6 6 TH Tự học 15 15 15 15 15 15 15 21 1

Nhóm

TH

Giảng viên giảng dạy Ao Thu Hoài Bùi Xuân Phong Trần Thị Thập Phan Tú Anh Thái Thị Nguyệt Nguyễn Thị HoàngYến Hà Trần Minh Bùi Anh Thi (TG) Bùi Anh Thi (TG)

Tổng cộng
Ghi chú:

25

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website) - Lưu GV&CTSV.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

HỦ NGHĨA VIỆT NAM

o - Hạnh phúc

Th 12/12 19 17 20 24 21 31

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

Bùi Xuân Phong Trần Thị Thập Thái Thị Nguyệt Nguyễn Thị HoàngYến Bùi Anh Thi (TG) Bùi Anh Thi (TG)

h50'

; Ghi Sổ nhật ký)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 E A D E A D E A D E A D E A D E A D E A E A E A E A E A E E E E 1 13 F A G

D09DT2 77
Th 08/12 2 20 F A G 3 27 F A G 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 F A G 6 17 F A G 7 24 F A 8 1 F A 9 8 F A

Phòng:
Th 10/12 10 15 F A 11 22 F A

207 - A3
Th 11/12 12 29 F A 13 5 F 14 12 F 15 19 F

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 F 17 3 18 10

THỨ HAI

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)
D C D D D

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

G B

G B

G B

G B

G B

G B

G B

G B

G B

G B

G B

G B

G B

G B

G B

G

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

I H

I H

I H

I H

I H

I H

I H H H H H H

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H I K

Tên môn học/học phần Thiết kế logic số Cơ sở mật mã học Truyền thông số Hệ thống nhúng Xử lý tiếng nói Xử lý ảnh Điện tử công suất Phương pháp luận NCKH Môn kỹ năng Thực hành cơ sở

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 3x(8LT+2BT) (10LT+2BT)+ (12LT+2BT) 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(12LT+2BT) 3x(6LT+2BT)

Hệ số/ đvht 4 3 3 4 3 3 4 3 1 4 (3tc)

Số tiết TS 60 45 45 60 45 45 60 45 15 LT 36 24 22 36 24 24 36 18 8 BT 8 6 4 8 6 6 6 6 6 2 4 TH Tự học 16 15 15 16 15 15 16 21 1

Nhóm

TH

Giảng viên giảng dạy Trần Thục Linh Nguyễn Bình Bùi Thị Dân Nguyễn Ngọc Minh Lê Xuân Thành Vũ Hữu Tiến Nguyễn Trung Hiếu Đặng Tất Chung Đỗ Hải Ninh (TG)

Tổng cộng
Ghi chú:

28

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG

- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website) - Lưu GV&CTSV.

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

HỦ NGHĨA VIỆT NAM

o - Hạnh phúc

Th 12/12 19 17 20 24 21 31

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy Trần Thục Linh

Nguyễn Ngọc Minh Lê Xuân Thành Nguyễn Trung Hiếu Đặng Tất Chung Đỗ Hải Ninh (TG)

h50'

; Ghi Sổ nhật ký)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 A E G A E G A E G A E G A E G A E A E A E A E A E A E E E E E 1 13 A C D

D09DT1 59
Th 08/12 2 20 A C D 3 27 A C D 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 A C D 6 17 A C D 7 24 A C D 8 1 A C 9 8 A C

Phòng:
Th 10/12 10 15 A C 11 22 A C

209 - A3
Th 11/12 12 29 A C 13 5 C 14 12 C 15 19

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 17 3 18 10 19 17

THỨ HAI

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)
B D D

B D

B D

B D

B D

B D

B D

B D

B D

B D

B D

B D

B D

B D

B D

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

F G

F G

F G

F G

F G

F G

F G

F G

F G

F G

F G

F G

F G

F G

F G G

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ SÁU

H I

H I

H I

H I

H I

H I

H I

H

H

H

H

H

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H I K

Tên môn học/học phần Thiết kế logic số Cơ sở mật mã học Truyền thông số Hệ thống nhúng Xử lý tiếng nói Xử lý ảnh Điện tử công suất Phương pháp luận NCKH Kỹ năng tạo lập VBTV Thực hành cơ sở

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 3x(8LT+2BT) (10LT+2BT)+ (12LT+2BT) 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(12LT+2BT) 3x(6LT+2BT)

Hệ số/ đvht 4 3 3 4 3 3 4 3 1 4 (3tc)

Số tiết TS 60 45 45 60 45 45 60 45 15 LT 36 24 22 36 24 24 36 18 8 BT 8 6 4 8 6 6 6 6 6 2 4 TH Tự học 16 15 15 16 15 15 16 21 1

Nhóm

TH

Giảng viên giảng dạy Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Bình Bùi Thị Dân Nguyễn Ngọc Minh Lê Xuân Thành Vũ Hữu Tiến Nguyễn Trung Hiếu Đặng Tất Chung Đỗ Hải Ninh (TG)

Tổng cộng
Ghi chú:

28

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

Ủ NGHĨA VIỆT NAM

- Hạnh phúc

Th 12/12 20 24 21 31

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

50' Ghi Sổ nhật ký)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 1 13 E F F

D09VT5 63
Th 08/12 2 20 E F F 3 27 E F F Nghỉ bù 2/9 4 3 Th 09/12 5 10 E F F 6 17 E F F 7 24 E F 8 1 E F 9 8 E F

Phòng:
Th 10/12 10 15 E F 11 22 E F

413 - A3
Th 11/12 12 29 E F 13 5 E F 14 12 E F 15 19 E F

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 E F 17 3 18 10 19 17

THỨ HAI

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ BA

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B

A B

A B H

A B H

A B H

B H

B H

B H

B H

B

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

C D

C D

C D

C D E

C D E

C D E

C D E

C D E

C D

C D

C D

C D

C

C

C

C

THỨ TƯ

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

G A B

G A B

G A B

G A B

G A B

G A

G A

G A

G A

G A

G A

G

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H I

Tên môn học/học phần Xử lý âm thanh hình ảnh Cư sở kỹ thuật thông tin quang Truyền dẫn số Mô phỏng hệ thống truyền thông Báo hiệu và điều khiển kết nối Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến Phương pháp luận NCKH Kỹ năng tạo lập VBTV - Phòng 206/A3 Thực hành cơ sở

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 2x(10LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 3x(6LT+2BT)

Hệ số/ đvht

Số tiết TS 60 60 60 45 60 60 45 15 LT 36 32 36 20 32 32 18 8 BT 8 8 8 4 8 8 6 6 6 4 4 4 TH Tự học 16 16 16 15 16 16 21 1

Nhóm

TH

Giảng viên giảng dạy Nguyễn Thu Hiên Ngô Thị Thu Trang Nguyễn Thu Hiên Nguyễn Đức Nhân Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Viết Minh Vũ Tuấn Lâm Đào Nguyễn Phúc (TG)

4 4 4 3 4 4
3 1 4 (3tc)

Tổng cộng
Ghi chú:

27

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

NGHĨA VIỆT NAM

Hạnh phúc

Th 12/12 20 24 21 31

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

o Nguyễn Phúc (TG)

hi Sổ nhật ký)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 1 13 B A C

D09VT4 86
Th 08/12 2 20 B A C 3 27 B A C 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 B A C 6 17 B A C 7 24 B A C 8 1 B A 9 8 B A

Phòng:
Th 10/12 10 15 B A 11 22 B A

409 - A3
Th 11/12 12 29 B A 13 5 B H2 14 12 B H2 15 19 B H2

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 B H2 17 3 18 10 19 17

THỨ HAI

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

D C

D C

D C

D C E

D C E

D C E

D C E

D C

D C

D C

D C

D C

H1 C

H1 C

H1 C

H1 C

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 F E B F E B F E B F E B F E B F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E A G F A G F A G F A G F A G F A G F A G A G A G A G A G H1 G H1 H2 H1 H2 H2

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H1 H2 I

Tên môn học/học phần Xử lý âm thanh hình ảnh Cơ sở kỹ thuật thông tin quang Truyền dẫn số Mô phỏng hệ thống truyền thông Báo hiệu và điều khiển kết nối Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến Phương pháp luận NCKH Kỹ năng tạo lập VBTV (Lớp nhóm 1) Kỹ năng tạo lập VBTV (Lớp nhóm 2) Thực hành cơ sở

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 2x(10LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 3x(6LT+2BT)

Hệ số/ đvht

Số tiết TS 60 60 60 45 60 60 45 15 15 LT 36 32 36 20 32 32 18 8 8 BT 8 8 8 4 8 8 6 6 6 6 4 4 4 TH Tự học 16 16 16 15 16 16 21 1 1

Nhóm

TH

Giảng viên giảng dạy Lê Nhật Thăng Trần Thủy Bình Lê Nhật Thăng Nguyễn Đức Nhân Nguyễn Thanh Trà Đặng Thế Ngọc; Phạm T.T.Hiền Bùi Anh Thi (TG) Trần Hương Giang Trần Hương Giang

4 4 4 3 4 4
3 1 1 4 (3tc)

Tổng cộng
Ghi chú:

28

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

NGHĨA VIỆT NAM

Hạnh phúc

Th 12/12 20 24 21 31

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

ặng Thế Ngọc; Phạm T.T.Hiền

'

hi Sổ nhật ký)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 D C D C D C D C D C D C D C D C E D C E D C E D C E D C C C C C 1 13

D09VT3 79
Th 08/12 2 20 3 27 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 6 17 7 24 8 1 9 8

Phòng:
Th 10/12 10 15 11 22

703 - A2
Th 11/12 12 29 13 5 14 12 15 19

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 17 3 18 10 19 17

THỨ HAI

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

C B A

C B A

C B A

C B A

C B

C B

B

B

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 H1 H2 A G H1 H2 A G H1 H2 A G H1 H2 A G H1 H2 A G H1 H2 A G H1 H2 A G A G F A G F A G F A G G F F F

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 F E F E F E F E F E F E F E F E B F E B F E B F E B F E B F E F E F E F E
Nhóm

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H1 H2 I

Tên môn học/học phần Xử lý âm thanh hình ảnh Cư sở kỹ thuật thông tin quang Truyền dẫn số Mô phỏng hệ thống truyền thông Báo hiệu và điều khiển kết nối

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 2x(10LT+2BT) 4x(8LT+2BT)

Hệ số/ đvht

Số tiết TS 60 60 60 45 60 60 45 15 15 LT 36 32 36 20 32 32 18 8 8 BT 8 8 8 4 8 8 6 6 6 6 4 4 4 TH Tự học 16 16 16 15 16 16 21 1 1

TH

Giảng viên giảng dạy Nguyễn Thu Hiên Nguyễn Thu Nga Nguyễn Thu Hiên Nguyễn Đức Nhân Hoàng Trọng Minh -Nguyễn T. Trà Nguyễn Viết Đảm Bùi Anh Thi (TG) Đào Nguyên Phúc (TG) Trần Hương Giang

4 4 4 3 4 4
3 1 1 4 (3tc)

4x(8LT+2BT) Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến 3x(6LT+2BT) Phương pháp luận NCKH Kỹ năng tạo lập VBTV (Lớp nhóm 1) - Phòng 406/A3 Kỹ năng tạo lập VBTV (Lớp nhóm 2) - Phòng 408/A3 Thực hành cơ sở

Tổng cộng
Ghi chú:

28

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

NGHĨA VIỆT NAM

Hạnh phúc

Th 12/12 20 24 21 31

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

oàng Trọng Minh -Nguyễn T. Trà

ào Nguyên Phúc (TG)

hi Sổ nhật ký)

Lớp nhóm 1: tính đến sinh viên Vũ Văn Mạnh), học tại 703-A2 Lớp nhóm 2: từ sinh viên: Lương Quang Minh),

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 H2 C D H2 C D H2 C D H2 C D H2 C D H2 C D H2 C D C D F C D F C D F C D F C D C C C C 1 13

D09VT2 82
Th 08/12 2 20 3 27 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 6 17 7 24 8 1 9 8

Phòng:
Th 10/12 10 15 11 22

409 - A3
Th 11/12 12 29 13 5 14 12 15 19

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 17 3 18 10 19 17

THỨ HAI

H1 A B

H1 A B

H1 A B

H1 A B

H1 A B

H1 A B

H1 A B

E A B

E A B

E A B

E A B

E B B B B

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 G A G A G A G A G A G A G A G A B G A B G A B G A B G B

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 E F E F E F E F E F E F E F E F C E F C E F C E F C E F C E F C E F E F E F
Nhóm

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F H1 H2 G

Tên môn học/học phần Xử lý âm thanh hình ảnh Cư sở kỹ thuật thông tin quang Truyền dẫn số Mô phỏng hệ thống truyền thông Báo hiệu và điều khiển kết nối Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 2x(10LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 4x(8LT+2BT)

Hệ số/ đvht

Số tiết TS 60 60 60 45 60 60 15 15 45 LT 36 32 36 20 32 32 8 8 18 BT 8 8 8 4 8 8 6 6 6 6 4 4 4 TH Tự học 16 16 16 15 16 16 1 1 21

TH

Giảng viên giảng dạy Vũ Thúy Hà Hoàng Văn Võ, Trần Thủy Bình Vũ Thúy Hà Nguyễn Đức Nhân Hoàng Trọng Minh Phạm T Thúy Hiền; Đ.T.Ngọc Trần Hương Giang Trần Hương Giang Bùi Anh Thi

4 4 4 3 4 4
1 1 3

Kỹ năng tạo lập VBTV (lớp nhóm 1) - Phòng 206/A3 Kỹ năng tạo lập VBTV (lớp nhóm 2) - Phòng 206/A3 Phương pháp luận NCKH 3x(6LT+2BT)

Tổng cộng
Ghi chú:

28

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

NGHĨA VIỆT NAM

Hạnh phúc

Th 12/12 20 24 21 31

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

oàng Văn Võ, Trần Thủy Bình

hạm T Thúy Hiền; Đ.T.Ngọc

0'

Ghi Sổ nhật ký)

Lớp nhóm 1: tính đến sinh viên Trần Thị Lý Lớp nhóm 2: tính từ sinh viên Trần Đức Mạnh

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 H H H H H H H 1 13 A B

D09VT1 54
Th 08/12 2 20 A B 3 27 A B 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 A B E 6 17 A B E 7 24 A B E 8 1 A B E 9 8 A B

Phòng:
Th 10/12 10 15 A B 11 22 A B

402 - A2
Th 11/12 12 29 A B 13 5 B 14 12 B 15 19 B

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 B 17 3 18 10

THỨ HAI

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

C D F

C D F

C D F

C D F

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C

C

C

C

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 E F C E F C E F C E F C E F C E F C E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F G A B G A B G A B G A B G A B G A G A G A G A G A G A G

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H

Tên môn học/học phần Xử lý âm thanh hình ảnh Cơ sở kỹ thuật thông tin quang Truyền dẫn số Mô phỏng hệ thống truyền thông Báo hiệu và điều khiển kết nối Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến Phương pháp luận NCKH Kỹ năng tạo lập VBTV

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) 2x(10LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 4x(8LT+2BT) 3x(6LT+2BT)

Hệ số/ đvht

Số tiết TS 60 60 60 45 60 60 45 15 LT 36 32 36 20 32 32 18 8 BT 8 8 8 4 8 8 6 6 6 4 4 4 TH Tự học 16 16 16 15 16 16 21 1

Nhóm

TH

Giảng viên giảng dạy Vũ Thúy Hà Hoàng Văn Võ, Trần Thủy Bình Vũ Thúy Hà Nguyễn Đức Nhân Hoàng Trọng Minh Vũ Trường Thành Bùi Anh Thi (TG) Đào Quang Chiểu

4 4 4 3 4 4
3 1

Tổng cộng
Ghi chú:

27

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

HỦ NGHĨA VIỆT NAM

o - Hạnh phúc

Th 12/12 19 17 20 24 21 31

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

Hoàng Văn Võ, Trần Thủy Bình

Nguyễn Đức Nhân Hoàng Trọng Minh Vũ Trường Thành Bùi Anh Thi (TG) Đào Quang Chiểu

h50'

; Ghi Sổ nhật ký)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 F E F E F E F E F E F E F E F E F E F I F I F I F I F I F I I 1 13 B A

D09CN5 74
Th 08/12 2 20 B A 3 27 B A 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 B A 6 17 B A 7 24 B A 8 1 B A 9 8 B A

Phòng:
Th 10/12 10 15 B A 11 22 B A

305 - A3
Th 11/12 12 29 B 13 5 B 14 12 B 15 19 B

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 B 17 3 18 10 19 17

THỨ HAI

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)
D C D D D

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

A G

A G

A G

A G

A G

A G

A G

A G

A G

A G

A G G

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

I E

I E

I E

I E

I E

I E

I E

I E

I E

I H1 H2

I H1 H2

I H1 H2

I H1 H2

I H1 H2

I H1 H2

I H1 H2

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H1 H2 I

Tên môn học/học phần An toàn bảo mật hệ thống thông tin Xử lý ảnh Lập trình Web Quản lý dự án phần mềm Lập trình mạng Cơ sở dữ liệu phân tán

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (10LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(10LT+2BT) 3x(8LT+2BT)

Hệ số/ đvht

Số tiết TS 60 45 45 45 60 45 45 15 15 45 LT 34 24 24 24 30 24 18 6 6 36 6 6 6 6 8 8 8 8 BT 8 6 6 TH 3 Tự học 15 15 15 15 16 15 21 1 1

Nhóm

TH

Giảng viên giảng dạy

4 3 3 3 4 3
3 1 1 3

Phạm Ngọc Đĩnh Phạm Việt Hưng Trịnh Vân Anh Nguyễn Quỳnh Chi Nguyễn Mạnh Hùng Đặng Văn Chuyết Đặng Thị Nguyệt Đỗ Thị Thi Hà Đào Quang Chiểu Trần Đình Quế

Phương pháp luận NCKH 3x(6LT+2BT) Kỹ năng tạo lập VBTV (nhóm 1) -P.305A3 Kỹ năng tạo lập VBTV (nhóm 2) -P.406A3 Phân tích và thiết kế HTTT 3x(8LT+2BT) + 12LT+2BT

Tổng cộng
Ghi chú:

28

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

NGHĨA VIỆT NAM

Hạnh phúc

Th 12/12 20 24 21 31

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

guyễn Mạnh Hùng

hi Sổ nhật ký)

Lớp nhóm 1: tính đến sinh viên Vũ Hoàng Minh Lớp nhóm 2: tính từ sinh viên Lê Xuân Nam

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 E F E F E F E F E F E F E F E F E F I F I F I F I F I F I F I 1 13 A B

D09CN4 90
Th 08/12 2 20 A B 3 27 A B 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 A B 6 17 A B 7 24 A B 8 1 A B 9 8 A B

Phòng:
Th 10/12 10 15 A B 11 22 A B

309 - A3
Th 11/12 12 29 B 13 5 B 14 12 B 15 19 B

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 B 17 3 18 10 19 17

THỨ HAI

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D D D D

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

G A

G A

G A

G A

G A

G A

G A

G A

G A

G A

G A

G

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

E I

E I

E I

E I

E I

E I

E I

E I

E I

H1 H2 I

H1 H2 I

H1 H2 I

H1 H2 I

H1 H2 I

H1 H2 I

H1 H2

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H1 H2 I

Tên môn học/học phần An toàn bảo mật hệ thống thông tin Xử lý ảnh Lập trình Web Quản lý dự án phần mềm Lập trình mạng Cơ sở dữ liệu phân tán

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (10LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(10LT+2BT) 3x(8LT+2BT)

Hệ số/ đvht

Số tiết TS 60 45 45 45 60 45 45 15 15 45 LT 34 24 24 24 30 24 18 6 6 36 6 6 6 6 8 8 8 8 BT 8 6 6 TH 3 Tự học 15 15 15 15 16 15 21 1 1

Nhóm

TH

Giảng viên giảng dạy

4 3 3 3 4 3
3 1 1 3

Phạm Ngọc Đĩnh Phạm Việt Hưng Trịnh Vân Anh Nguyễn Quỳnh Chi Nguyễn Mạnh Hùng Đặng Văn Chuyết Đặng Việt Hà Đỗ Thị Thi Hà Đào Quang Chiểu Trần Đình Quế

Phương pháp luận NCKH 3x(6LT+2BT) Kỹ năng tạo lập VBTV (nhóm 1) -P.309A3 Kỹ năng tạo lập VBTV (nhóm 2)-P.406A3 Phân tích và thiết kế HTTT 3x(8LT+2BT) + 12LT+2BT

Tổng cộng
Ghi chú:

25

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

NGHĨA VIỆT NAM

Hạnh phúc

Th 12/12 20 24 21 31

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

guyễn Mạnh Hùng

hi Sổ nhật ký)

Lớp nhóm 1: tính đến sinh viên Quách Thị Mùi Lớp nhóm 2: tính từ sinh viên Trịnh Văn Nam

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 F E F E F E F E F E F E F E F E F E F I F I F I F I F I F I I D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D D D I E I E I E Nghỉ bù 2/9 1 13

D09CN3 95
Th 08/12 2 20 3 27 4 3 Th 09/12 5 10 6 17 7 24 8 1 9 8

Phòng:
Th 10/12 10 15 11 22

503 - A2
Th 11/12 12 29 13 5 14 12 15 19

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 17 3 18 10 19 17

THỨ HAI

I E

I E

I E

I E

I E

I E

I H1

I H1

I H1

I H1

I H1

I H1

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ BA

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B

B

B H1

B H2

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G H2 G H2 G H2 H2 H2 H2

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H1 H2 I

Tên môn học/học phần An toàn bảo mật hệ thống thông tin Xử lý ảnh Lập trình Web Quản lý dự án phần mềm Lập trình mạng Cơ sở dữ liệu phân tán Phương pháp luận NCKH Kỹ năng tạo lập VBTV (lớp nhóm 1) Kỹ năng tạo lập VBTV (lớp nhóm 2) Phân tích và thiết kế HTTT

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (10LT+2BT) 3x(8 +2 ) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(10LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(6LT+2BT)
LT BT

Hệ số/ đvht

Số tiết TS 60 45 45 45 60 45 45 15 15 45 LT 34 24 24 24 30 24 18 6 6 36 6 6 6 6 8 8 8 8 BT 8 6 6 TH 3 Tự học 15 15 15 15 16 15 21 1 1

Nhóm

TH

Giảng viên giảng dạy

4 3 3 3 4 3

Dương Trần Đức Phạm Việt Hưng Trịnh Vân Anh Nguyễn Thanh Thủy Nguyễn Mạnh Hùng Hà Hải Nam Nguyễn Việt Dũng Đinh Thị Hương Trần Hương Giang Trần Đình Quế

3 1 1 3x(8LT+2BT) + 12LT+2BT 3

Tổng cộng
Ghi chú:

25

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

NGHĨA VIỆT NAM

Hạnh phúc

Th 12/12 20 24 21 31

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

hi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

guyễn Thanh Thủy guyễn Mạnh Hùng

'

hi Sổ nhật ký)

Lớp nhóm 1: tính đến sinh viên Nguyễn Hồng Kỳ Lớp nhóm 2: tính từ sinh viên Nguyễn Thị Liên

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 E F E F E F E F E F E F E F E F E F I F I F I F I F I F I F I C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D H2 D H2 D D E I E I E I Nghỉ bù 2/9 1 13

D09CN2 95
Th 08/12 2 20 3 27 4 3 Th 09/12 5 10 6 17 7 24 8 1 9 8

Phòng:
Th 10/12 10 15 11 22

309 - A3
Th 11/12 12 29 13 5 14 12 15 19

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 17 3 18 10 19 17

THỨ HAI

E I

E I

E I

E I

E I

H1 I

H1 I

H1 I

H1 I

H1 I

H1 I

H1 I

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ BA

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

H2 B

H2 B

H2 B

H2 B

H2

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G G

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H1 H2 I

Tên môn học/học phần An toàn bảo mật hệ thống thông tin Xử lý ảnh Lập trình Web Quản lý dự án phần mềm Lập trình mạng Cơ sở dữ liệu phân tán Phương pháp luận NCKH Kỹ năng tạo lập VBTV (lớp nhóm 1) Kỹ năng tạo lập VBTV (lớp nhóm 2) Phân tích và thiết kế HTTT

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (10LT+2BT) 3x(8 +2 ) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(10LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(6LT+2BT)
LT BT

Hệ số/ đvht

Số tiết TS 60 45 45 45 60 45 45 15 15 45 LT 34 24 24 24 30 24 18 6 6 36 6 6 6 6 8 8 8 8 BT 8 6 6 TH 3 Tự học 15 15 15 15 16 15 21 1 1

Nhóm

TH

Giảng viên giảng dạy

4 3 3 3 4 3

Dương Trần Đức Phạm Việt Hưng Trịnh Vân Anh Nguyễn Thanh Thủy Nguyễn Mạnh Hùng Hà Hải Nam Nguyễn Việt Dũng Đinh Thị Hương Đinh Thị Hương Trần Đình Quế

3 1 1 3x(8LT+2BT) + 12LT+2BT 3

Tổng cộng
Ghi chú:

25

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

NGHĨA VIỆT NAM

Hạnh phúc

Th 12/12 20 24 21 31

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

Nguyễn Thanh Thủy Nguyễn Mạnh Hùng

0'

Ghi Sổ nhật ký)

Lớp nhóm 1: tính đến sinh viên Nguyễn Hoàng Nam Lớp nhóm 2: tính từ sinh viên Lưu Tuấn Nghĩa

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÕNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU
Học kỳ I năm học 2012 - 2013
Lớp: Sỹ số:
THÁNG TUẦN NGÀY Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D D D D 1 13

D09CN1 57
Th 08/12 2 20 3 27 4 3 Nghỉ bù 2/9 Th 09/12 5 10 6 17 7 24 8 1 9 8

Phòng:
Th 10/12 10 15 11 22

208 - A3
Th 11/12 12 29 13 5 14 12 15 19

ĐT lớp trưởng:
Th 12/12 16 26 17 3 18 10 19 17

THỨ HAI

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)
B B B B B

THỨ BA

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ TƯ

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 Kíp 1 G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G E F E F E F E F E F E F E F E F E F I F I F I F I F I F I F I

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ NĂM

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

THỨ SÁU

Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 5 E I E I E I E I E I E I E I E I E I H I H I H I H I H I H I H H
Nhóm

Thi học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Ký hiệu môn học A B C D E F G H I

Tên môn học/học phần An toàn bảo mật hệ thống thông tin Xử lý ảnh Lập trình Web Quản lý dự án phần mềm Lập trình mạng Cơ sở dữ liệu phân tán Phương pháp luận NCKH Kỹ năng tạo lập VBTV Phân tích và thiết kế HTTT

KH giảng dậy 3x(8LT+2BT)+ (10LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(10LT+2BT) 3x(8LT+2BT) 3x(6LT+2BT)

Hệ số/ đvht

Số tiết TS 60 45 45 45 60 45 45 15 45 LT 34 24 24 24 30 24 18 6 36 6 6 6 6 8 8 8 BT 8 6 6 TH 3 Tự học 15 15 15 15 16 15 21 1

TH

Giảng viên giảng dạy

4 3 3 3 4 3

Dương Trần Đức Phạm Việt Hưng Trịnh Vân Anh Nguyễn Quỳnh Chi Nguyễn Mạnh Hùng Đặng Văn Chuyết Đỗ Thị Thu Hà Đỗ Thị Thu Hà Trần Đình Quế

3 1 3x(8LT+2BT) + 12LT+2BT 3

Tổng cộng
Ghi chú:

24

- Mỗi kíp 2 tiết. Kíp 1: 7h00' - 8h50'; Kíp 2: 9h00' - 10h50'; Kíp 3: 12h00' - 13h50'; Kíp 4: 14h00' - 15h50'; Kíp 5: 16h00'-17h50' - Hướng dẫn KH giảng dậy. VD: 3x(8LT+2BT) sau 8 tiết lý thuyết sẽ có 2 tiết bài tập. - Bất kỳ sự thay đổi nào, bên thay đổi phải chủ động thông báo trước để biết, thực hiện (Giảng viên, Lớp, Phòng GV&CTSV; Ghi Sổ nhật ký)

Nơi nhận:
- Các Khoa/Bộ môn; Giảng viên; - Phòng HCBV (Phục vụ PH-HT); - Phổ biến (Lớp SV; Bảng TT; Website)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

- Lưu GV&CTSV.

Đoàn Kim Tuấn (đã ký)

GHĨA VIỆT NAM

ạnh phúc

Th 12/12 20 24 21 31

học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

học kỳ I (sẽ có lịch thi, thông báo sau)

Giảng viên giảng dạy

yễn Mạnh Hùng

Sổ nhật ký)