เทรดอย่ างไร ถึงจะไม่ ใช่ การพนัน

ผมมีโอกาสได้ ฟังโอวาทจากคุณลุงโฉลก. ท่านเน้ นยําหนึ#งอยูเ่ สมอคือ อย่าสอนเรื# องการลงทุนให้
เป็ นการพนัน. นี#ไม่ใช่ครังแรกที#ได้ ยิน แต่ครังนีเสียงมันก้ องอยูใ่ นหัว (กลวงๆ ของผม) เมื#อไตร่ ตรองดู การเท
รดเราก็มี "ระบบ" แล้ ว มันก็ไม่นา่ จะใช่การพนันสิ แต่ถ้าคุณลุงท่านกล่าวออกมาแบบนี ก็อาจจะมีอะไรที#
เรายังไม่เข้ าใจถึงที#สดุ รึเปล่า. ระบบที#เราใช้ ก็มี stoploss ดังนันโอกาสถือ loss ไปจนหมดพอร์ ทก็ไม่นา่ จะ
มี. แล้ วยังไงถึงจะไม่ใช่การพนัน
ว่าไปการเทรดดูภายนอกแล้ ว คล้ าย กับการพนันอยูไ่ ม่น้อยทีเดียว และก็ไม่ใช่เรื# องแปลกที#หลายๆ
คนจะคิดว่าการเทรดคือการพนัน ความต่าง ผมเชื#อว่ามันอยูใ่ นมุมมองและการจัดการกับ "ความเสี#ยง" หรื อ
Risk นัน# เอง.
คนที#ไม่ใช่เจ้ ามือแพ้ หมดสําหรับการพนัน เพราะในระยะยาว Risk มันสูงกว่า Reward (อย่างที เ ขา
ว่ากันว่า The House always wins)
แต่สําหรับการลงทุน "ที#แท้ จริ ง" ในระยะยาว Risk มันควรตํ#ากว่า Reward
หลัก การนีใช้ ได้ ในทางทฤษฏี แต่มีปัญหามากในทางปฏิบตั เิ พราะส่วนใหญ่ใช้ เครื# องมือที#ออกแบบ
สําหรับการลง ทุน (หลักทรัพย์ ฯลฯ) แต่เอาไปใช้ แบบการพนัน. หนําซําเครื# องมือบางอย่างถูกต้ องแบบมา
เยี#ยงการพนันเลย เพราะมีความเสี#ยงแฝง (Inherent Risk) สูงมาก อย่างพวก DW ที#ฮือฮากันก่อนหน้ านี.
ยิ#งเรามีระบบแล้ ว ก็ยิ#งได้ เปรี ยบ เพราะเรารู้ชดั เลยว่าเราเสี#ยงแค่ไหน (ตัวอย่างง่ายๆ คือ ราคาซือstoploss = ความเสี#ยง) ผลลัพท์เกิดการพยายามออกแบบระบบหรื อสูตรที#ลดความเสี#ยงลด ปรับ
stoploss ให้ ใกล้ ขนึ ทําระบบให้ เร็ วขึน หรื อเข้ าไปเทรดใน TF ที#เล็กไป. ที#ได้ ร้ ูได้ ห็นอยูบ่ อ่ ยๆ คือคิดว่า
stoploss ใน EOD TF เยอะไป เข้ าไปเทรดใน 60m ดีกว่า และสักพัก stoploss ใน 60m เยอะไปอีก เทรด
ใน 30m ดีกว่า, พอ stoploss ใน 30m เยอะไป เทรดใน 15m ดีกว่า. ทําไปทํามาหาจังหวะซือ-ขายใน 1m
TF เดินไปฉี# ยงั ไม่ทนั เลย. ส่วนตัวผมไม่เคยเทรด 1m TF อะนะครับ. ไม่ใช่แนว สรุ ป: หากมองความเสี#ยง
เป็ น มูลค่า ที#อาจต้ องเสียไปในการเทรดแต่ละครัง การเลือกใช้ ระบบที#เร็ วก็อาจได้ เปรี ยบ. แต่ปัญหาคือมัน
ไม่เคยจบแค่นน.

เพราะ การเทรดดูผลลัพท์ที#จบแค่วนั นี-พรุ่งนีไมได้ ที#จริ งแล้ วต้ องดูไปนานๆ (ประมาณ 1
Economic cycle ผมคิดว่านะ) ดังนันเวลาประเมิน Portfolio performance เราจะต้ องประเมินในช่วงเวลา
ที#นานหน่อย. อย่างน้ อยสุด 2 ปี ปั ญหา ทีเกิดขึน กับระบบเร็วจะผุดขึน มาทันที ระบบทีเร็ว จะ False
-1-

ยิ#งถ้ าทัง Portfolio เทรดหุ้นหรื อ Futures เพียง 1-2 ตัว ยิ#งเสี#ยง ไม่ใช่เพราะสูตร/ระบบทําให้ เสี#ยง แต่เพราะความเสี#ยงมันกระจุกตัว (Concentrate) กัน ผลคือค่า NAV ผันผวนยิ#งกว่ารถไฟเหาะตีลงั กา ยิ#ง ถ้ า Overtrade ด้ วย ก็หมดเร็ วขึนแบบติดจรวด เพื#อนๆ นลท.บ่ อย ส่ วนระบบทีพยายาม Run trend ให้ มากๆ จะเกิด False น้ อยครั ง กว่ า หากแต่ ละครั ง จะ เสียหายเยอะกว่ าระบบเร็ ว. รอบตัวหายหน้ าหายตาไปก็หลายคน ผมเอง ก็แทบเอาตัวไม่รอด. และเจอปั ญหาเดียวกันหมด เพราะการปรับสูตรจะช่วยลดความเสี#ยงหรื อปรับปรุงได้ เพียงระดับหนึง# เท่านัน พยายามข้ ามผ่าน จุด นัน ความเสี#ยงหรื อ False ของสูตรจะไม่ลดลง แต่เพียงจะถูกย้ ายที#/แยกออก หรื อทําให้ กระจุกตัว เท่านัน สําหรับอายุของ Portfolio ที#นานพอ Risk/Reward ratio สรุปว่าพอๆ กัน. ค่า NAV ก็ยิ#งมีเสถียรภาพ กุญแจ สําคัญคือเมื#อกระจายหุ้น/สินค้ ามากพอ และเทรดบนฐานของระบบ สัญญาณซือจะเกิดขึน ไม่พร้ อมกัน หรื อเวลาโดน stoploss ก็โดนไม่พร้ อมกัน ผลคือความเสี#ยงของ Portfolio ในภาพรวมลดลง ที# ตามมาคือความผันผวนของ NAV ก็ลดลง จากจุดนีเองที#การเติบโตของทุนเกิดขึนอย่างมีประสิทธิภาพ และหากบริ หารทุนให้ เติบโตขึนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สิ#งที#ทําอยูน่ ี#ก็นา่ จะเป็ นการลงทุน ไม่ใช่การพนัน เรา ได้ ยินบ่อยครังว่าในการลงทุน Technical มีความสําคัญเพียง 10%. สูตร/ ระบบที#ดีจะช่วยให้ ผลลัพท์ออกมาดีขนแน่ ึ นอน แต่เมื#อเริ# มศึกษาหลักการทํางานของระบบแล้ ว เกือบทุกคน จะตกลงไปในกับดักของความพยายามที#จะทําให้ มนั "สมบูรณ์แบบ" พยายามปรับ stoploss ให้ ใกล้ ขนึ พยายามหาวิธี Realize profit ให้ มากขึน. ทังหมดนีไม่ได้ หมายความว่าการ "ปรับสูตร" จะไม่ชว่ ยเลยนะครับ. ทังหมดนี#จะช่วยให้ การเทรดไม่ใช่การพนันได้ ยงั ไง? ชักเครี ยด!@#$ ถ้ า การปรับสูตรช่วยได้ เพียงระดับหนึง# เท่านัน และปั ญหาคือความเสี#ยงที#มนั กระจุกตัวอยู่ วิธีแก้ ที# ชัดเจนที#สดุ คือการกระจายความเสี#ยง (Diversify) Portfolio นัน# เอง ถ้ าเป็ นหุ้นก็กระจายตามหมวด อุตสาหกรรม ถ้ าเป็ น Commodity futures ก็แยกตามธรรมชาติของสินค้ า แต่การกระจายความเสี#ยงแบบนี ต่างจากแบบที#เรี ยนในวิชา Portfolio management เพราะกระจายบน concept ของการมี stoploss ที# ชัดเจน แน่นอน ผลคือยิ#งกระจายมากเท่าไร. Money management (MM) 30% ทุกคนเห็นด้ วย และผมเองก็เห็นด้ วย แต่เราไม่เคยเข้ าใจว่าทําไมถึงเป็ นอย่างนัน ผมมีหลักคิด ว่าถ้ าเราไม่เข้ าใจในกลไก/เครื# องมือนันๆ มีก็เหมือนไม่มี เพราะมันใช้ ประโยชน์ไม่ได้ จริ ง -2- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful