a.

1 2 3 4 5 6 7 8

____ 37. Determinati solutia problemei Cauchy
____ 38. Sa se rezolve ecuatia diferentiala :
c.

____ 39. Sa se rezolve problema Cauchy :
____ 40. Sa se rezolve ecuatia diferentiala :
____ 41. Sa se rezolve ecuatia cu variabile separabile :

d.

b. b(ax+by+c)+a=C

b.
c.

____ 42. Sa se rezolve ecuatia diferentiala :

____ 43. Sa se rezolve ecuatia diferentiala :

d.

____ 44. Folosind eventual schimbarea de functie

sa se transforme si sa se rezolve ecuatia :

c.

10 11

____ 46. Sa se rezolve ecuatia diferentiala : ____ 47. Sa se rezolve ecuatia diferentiala :

a.

c.

____ 48. Sa se rezolve ecuatia diferentiala :

d.

12 13 14 15 16
____ 53. Sa se gaseasca solutia particulara a ecuatiei diferentiale:

____ 49. Sa se rezolve ecuatiile diferentiale: ____ 50. Sa se rezolve ecuatia cu variabile separabile: ____ 51. Sa se integreze:
____ 52. Sa se rezolve ecuatia cu variabile separabile:

b.
b.
c.
a.

c.

17
care satisface conditia initiala ____ 54. Sa se gaseasca solutia problemei Cauchy:
b.

18

____ 55. Sa se determine curba integrala a ecuatiei diferentiale:

d.

19
care trece prin punctul
____ 56. Utilizând schimbarea de functie

20 21 22

sa se rezolve ecuatia diferentiala:

a.
d.

____ 57. Utilizând, eventual, schimbarea de functie

, sa se rezolve ecuatia

diferentiala:

a.
____ 58. Sa se integreze: ____ 59. Sa se determine solutia problemei Cauchy:
b.

23
____ 60. Sa se determine curba integrala a ecuatiei diferentiale:

c.

24
care satisface conditia initiala: ____ 61. Sa se rezolve ecuatia diferentiala:
d.

25
____ 62. Sa se rezolve ecuatia diferentiala:

a.

26
____ 63. Rezolvati problema Cauchy:
c.

27/31
____ 64. Sa se rezolve problema Cauchy:
d.

28

29 30 32 33 34

____ 65. Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:

a.

____ 66. Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
____ 68. Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:

b.
a.
a.

____ 69. Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli: ____ 70. Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:

b.

35 36 37

____ 71. Sa se integreze ecuatia lui Bernoulli: ____ 72. Sa se integreze ecuatia lui Bernoulli:

d.
a.
d.

____ 74. Integrati ecuatia lui Bernoulli:

a.

38

____ 75. Rezolvati problema Cauchy
____ 76. Sa se integreze ecuatia neliniara:

c.

40

reducând-o la o ecuatie de tip Bernoulli sau una liniara cu ajutorul schimbarii de functie:
____ 77. Sa se reduca ecuatia neliniara:

d.
sau una liniara cu ajutorul schimbarii de functie:

41

la o

ecuatie de tip

Bernoulli

____ 78. Sa se reduca ecuatia neliniara:

b.
sau una liniara cu ajutorul schimbarii de functie:

42

la o

ecuatie de tip

Bernoulli

____ 79. Sa se rezolve ecuatia neliniara:

b.

43 44 48 49

reducând-o la o ecuatie de tip Bernoulli sau una liniara cu ajutorul schimbarii de functie:

____ 80. Saa se rezolve ecuatia diferentiala:
____ 82. Utilizând schimbarea de functie necunoscuta

d.
sa se rezolve ecuatia diferentiala

c.

____ 83. Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:

b.

____ 84. Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:

c.

50 51 52
____ 85. Sa se rezolve ecuatia: ____ 86. Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
a. a.

____ 87. Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:

b.

53?
____ 88. Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
c.

54
considerând ca functie necunoscuta.
a.

55

____ 89. Sa se rezolve ecuatia diferentiala liniara:

____ 90. Sa se rezolve ecuatia diferentiala:

a.

56
____ 91. Utilizând, eventual, schimbarea de functie

, sa se determine solutia

c.

57 58 59 60 61 62

particulara a problemei:

____ 92. Sa se rezolve ecuatia liniara:

d.
a.
b.

____ 93. Sa se integreze ecuatia:
____ 94. Sa se integreze ecuatia liniara:

____ 95. Sa se integreze ecuatia liniara:

c.

____ 96. Sa se determine solutia problemei Cauchy:

d.

____ 97. Sa se determine curba integrala a ecuatiei diferent

a.

63 64 65 66
____ 101. Sa se determine solutia particulara a ecuatiei liniare:
a.

care trece prin originea axelor de coordonate ____ 98. Sa se integreze:
____ 99. Sa se rezolve ecuatia diferentiala liniara:

b.
c.

____ 100. Sa se rezolve ecuatia diferentiala:

a.

67
care satisface conditia initiala
____ 102. Sa se rezolve ecuatia diferentiala:

a.

68 69 70 71

____ 103. Sa se rezolve ecuatia diferentiala:

a.
b.

____ 104. Sa se integreze ecuatia liniara:

____ 105. Sa se integreze ecuatia liniara:

a.

72?

____ 106. Sa se rezolve problema Cauchy:

a.

,

____ 107. Sa se determine solutia particulara a ecuatiei

care satisface conditia:

c.

73 74

pentru

____ 108. Sa se rezolve problema Cauchy:

a.

a.

75
____ 109. Sa se rezolve problema la limita: 110. Sa se integreze:

a.

76
__ 111. Sa se integreze:
b.

77 78
___ 112. Sa se rezolve ecuatia liniar
c.

113. Sa se determine solutia problemei Cauc

d.

79 80 81?
____ 116. Sa se integreze ecuatia:
____ 118. Sa se rezolve problema Cauchy:
a.

____ 114. Sa se integreze eciatia diferentiala reductibila la o ecuatie omog

a.

____ 115. Sa se rezolve problema Cauchy:

b.

82 84 85 86

a.

____ 119. Sa se integreze:
____ 120. Sa se rezolve ecuatia liniara:

b.
c.

____ 121. Sa se rezolve problema Cauchy:

d.

87
____ 122. Sa se rezolve ecuatia liniara:
b.
d.

88 89

____ 123. Sa se rezolve ecuatia liniara:

____ 124. Determinati solutia problemei Cauchy:

c.

90
____ 125. Sa se gaseasca solutia particulara a ecuatiei:
a.

91

care satisface conditia initiala
____ 126. Sa se integreze ecuatia liniara:
b.

92 93 95 96 97 98 99 100 120? 121 122 123 124 125
____ 127. Sa se rezolve ecuatia diferentiala omogena:
____ 129. Sa se rezolve ecuatia diferentiala:
____ 130. Sa se integreze:
a. ,

c.

a.

____ 131. Sa se integreze:

b.

____ 132. Sa se integreze ecuatia omogena:
____ 133. Sa se rezolve ecuatia diferentiala omogena: ____ 134. Sa se integreze ecuatia diferentiala:
____ 30. Sa se integreze: ____ 31. Sa se integreze: ____ 32. Sa se integreze: ____ 33. Sa se integreze:

c.

d.

a.
c.

c.

d.
a.

____ 34. Sa se integreze:
____ 35. Sa se gaseasca integrala generala a ecuatiei:

b.
b.
d.

____ 36. Sa se gaseasca solutia particulara a ecuatiei diferentiale:

126

care satisface conditia initiala
____ 27. Sa se integreze:
a.

127

128

____ 28. Sa se integreze:

b.

____ 29. Sa se determine curba integrala a ecuatiei:

c.

129
care trece prin punctul ____ 17. Sa se gaseasca integrala generala a ecuatiei:
____ 18. Sa se rezolve ecuatia diferentiala:
d.
a.

130 131 132 133

____ 19. Sa se gaseasca familia de curbe integrale care satisface ecuatia diferentiala:

b.

____ 20. Sa se integreze:

c.
d.

____ 21. Sa se integreze:

134

folosind eventual schimbarea de functie şi variabila independenta

135

____ 22. Sa se afle solutia generala a ecuatiei diferentiale:

a.
b.

____ 23. Sa se gaseasca solutia generala a ecuatiei diferentiale:

136

folosind schimbarea de functie şi de variabila independenta:

____ 24. Sa se integreze ecuatia diferentiala:

d.

137
folosind schimbarea de functie şi de variabila independenta:
____ 25. Sa se integreze ecuatia diferentiala:
c.

138

utilizând schimbarea de functie

____ 26. Sa se determine parametrul real

pentru care schimbarea de functie

a.

139

aduce ecuatia diferentiala la o ecuatie omogena

140

____ 12. Utilizând schimbarea de functie

sa se rezolve ecuatia diferentiala:

c.

____ 13. Sa se precizeze valoarea parametrului real

astfel încât schimbarea de fun d.

141

aduce ecuatia diferentiala:
a.

142 143

____ 14. Utilizând schimbarea de functie

sa se rezolve ecuatia diferentiala

____ 15. Sa se integreze sistemul de ecuatii:

c.

____ 16. Sa se integreze sistemul de ecuatii:

a.

144
____ 7. Sa se rezolve problema Cauchy:

d.

150

152 155 157 158 159 160

____

9. Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:

d.
a.

____

1. Sa se integreze ecuatia diferentiala liniara cu coeficienti constanti:

____

3. Sa se integreze ecuatia diferentiala liniara cu coeficienti constanti:

a.

____
____
____

4. Sa se integreze ecuatia diferentiala liniara cu coeficienti constanti:
5. Sa se integreze ecuatia diferentiala liniara cu coeficienti constanti:
6. Sa se integreze ecuatia diferentiala:

a.

a.
a.

TRUE/FALSE 135T 136T
____ 135. O ecuatie de tip Bernoulli se poate reduce prin substitutia la o ecuatie liniara.

TRUE TRUE TRUE

____ 136. O ecuatie de tip Bernoulli are forma gene

137T ____ 137. In cazul ecuatiilor de tip Bernoulli se face substitutia :

____ 138. Solutia generala a unei ecuatii liniare este de forma:

138T
y=

TRUE
____ 139. Solutia generala a ecuatiei este:

139T
?

TRUE
____ 140. Cu substitutia y=xu(x), o ecuatie diferentiala de ordin întâi omogena se poate reduce la o ecuatie cu variabile separabile.

140T 141 F 142 F 143 F

TRUE FALSE FALSE FALSE

____ 141. Cu substitutia y=xu(x), o ecuatie diferentiala de ordin întâi omogena se poate reduce la o ecuatie de tip Bernoulli.

____ 142. Cu substitutia y=xu(x), o ecuatie diferentiala de ordin întâi omogena se poate reduce la o ecuatie liniara.

____ 143. Solutia generala a unei ecuatii liniare este de forma:

y=

144 ____ 144. In cazul ecuatiilor de tip Bernoulli se face substitutia : F 145 ____ 145. O ecuatie liniara are forma generala F 146 ____ 146. O ecuatie de tip Bernoulli are forma generala: F 147 ____ 147. O ecuatie de forma y’=f cu a,b,c,m,n,p se poate reduce la o ecuatie liniara. F 148T ____ 148. O ecuatie de forma y’=f cu a,b,c,m,n,p se poate reduce la o ecuatie omogena. 149T 150T
____ 149. O ecuatie liniara are forma generala

FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE

____ 150. Ecuatiile diferentiale de forma F(

,…,

se integreaza notând .

TRUE TRUE FALSE

151T ____ 151. O ecuatie de tip Euler se reduce la o ecuatie cu coeficienti constanti prin schimbarea de variabila |x|= ____ 152. O ecuatie de tip Bernoulli are forma generala: 152 F 153 F 154 F
____ 153. O ecuatie de tip Bernoulli are forma generala:

FALSE

____ 154. O ecuatie liniara are forma generala

FALSE FALSE TRUE FALSE

155 ____ 155. In cazul ecuatiilor de tip Bernoulli se face substitutia: y=xu(x) F 156T ____ 156. In cazul ecuatiilor diferentiale de ordin intai omogene se face substitutia 157 ____ 157. In cazul ecuatiilor diferentiale de ordin intai omogene se face substitutia

F 158 F 159 F

____ 158. In cazul ecuatiilor diferentiale de ordin intai omogene se face substitutia |x|=

FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE

____ 159. Cu substitutia y=xu(x), o ecuatie cu variabile separabile se poate reduce la o ecuatie omogena.

160T ____ 160. Solutia singulara a unei ecuatii diferentiale se regaseste in solutia generala. 161T ____ 161. Solutia generala a unei ecuatii diferentiale de ordin intai este formata dintr-o familie de curbe. 162 ____ 162. Solutia generala a unei ecuatii diferentiale de ordin intai este formata dintr-o familie de suprafete. F 163T
____ 163. Solutia generala a ecuatiei este:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful