LATAR BELAKANG

Proses perbandaran telah mewujudlkan banyak kawasan perumahan, perdagangan, industri dan institusi. Aktiviti perbandaran menarik tumpuan penduduk ke kawasan pertumbuhan. Tekanan pembangunan yang tinggi telah menyebabkan pengurusan bahan buangan menjadi lebih kompleks dan mewujudkan masalah pelupusan sisa pepejal.

DEFINISI INCINERATOR
Incinerator merupakan suatu alat untuk memproses bahanbahan buangan melalui proses pembakaran. Secara amnya, konsep jenis bahan buangan boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu bahan buangan umum (buangan pepejal dan najis) dan bahan buangan industri hasil aktiviti industri. Jenis-jenis incinerator ialah ‘mass burning grate system’, ‘rotary kiln’, ‘fluid bed’ dan ‘multiple heart’.


2.

Bahan pembakaran – hanya sisa domestik seperti sampah-sarap, sisa makanan, ‘garden waste’, sisa buangan binatang dan pertanian seperti sekam padi dan sebagainya. Reka bentuk bangunan loji – bangunan jenis tertutup dan mempunyai serombong bagi kawalan pencemaran mengikut ketinggian yang dibenarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Loji berskil kecil dan berbentuk seperti bangunan pejabat. Landskap dan alam sekitar – zon penampan minima ialah 10 meter, boleh digunakan sebagai tempat letak kenderaan dan kawasan lapang awam serta rekreasi. Menyediakan minimum 2.12.7 meter sepanjang kiri dan kanan jalan masuk ke tapak bangunan dengan tanaman pokok yang sesuai. Tempat letak kenderaan – 1 TLK : 100 mp ruang lantai. Laluan masuk (accessibility) – laluan masuk di antara 12 - 15 meter.

 


3.

Landskap dan alam sekitar – zon penampan sekurang-kurangnya 200 meter, ditutup dan dipagar untuk tujuan keselamatan. Menyediakan minimum 2.1-2.7 meter sepanjang kiri dan kanan jalan masuk ke tapak bangunan dengan tanaman pokok yang sesuai. Tempat letak kereta – 1 TLK:100 mp ruang lantai. Zon penampan – minimum 10% dari keluasan zon penampan perlu dihijaukan. Laluan masuk – antara 15-18 meter.

ISU DAN MASALAH
     Kurangnya kemudahan pelupusan bahan buangan. Jumlah sisa toksik berbahaya semakin meningkat. Pendedahan manusia dan alam sekitar kepada bahaya bahan radio aktif. Pelupusan yang tidak dikawal akan meninggalkan kesan jangka panjang. Kelahiran kilang-kilang haram dan berbahaya.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAPAK INCINERATOR
1. Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator Sekil Kecil  Lokasi – kawasan bertanah pamah dalam pusat bandar atau kawasan perumahan, jarak yang sesuai dari jalan utama.  Saiz tapak – keluasan minimum ialah 0.4-2 hektar (1-5 ekar).  Kapasiti - muatan 15-200 tan sehari untuk 1 unit incinerator.

Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator Sekil Sederhana  Lokasi - di sempadan kawasan pembangunan atau luar kawasan pembangunan yang berisiko rendah dari aspek impak ke atas alam sekitar. Jarak minimum dari kawasan tumpuan pembangunan ialah 50 km radius.  Saiz tapak – antara 35-40 hektar di mana 10 hektar dikhaskan untuk tapak loji bagi menampung 100,000 penduduk selama 20 tahun.  Kapasiti – muatan sisa domestik dan pepejal antara 200-400 tan sehari.  Bahan pembakaran – sisa makanan, sampahsarap, barang-barang pukal daripada kawasan perumahan, perniagaan, sekolah dan kawasan awam seperti rangka / bingkai kenderaan, barang elektrik, perabot dan sebagainya.  Reka bentuk bangunan loji – reka bentuk dan warna yang sesuai dengan persekitaran, cuaca dan pembangunan kawasan tersebut.

Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator Sekil Besar  Lokasi - di sempadan kawasan pembangunan atau luar kawasan pembangunan. Jarak minimum dari kawasan tumpuan pembangunan ialah 50 km radius.  Saiz Tapak – keluasan 60 hektar di mana 10 hektar dikhaskan untuk tapak loji bagi menampung bahan buangan pepejal dan berjadual selama 20 tahun.  Kapasiti – muatan sisa pepejal dan berjadual melebihi 400 tan sehari.  Bahan Pembakaran – sisa pepejal dan sisa berjadual dari kilang kawasan perusahaan, perumahan dan perniagaan termasuk ‘toxic  

industrial waste’.

  

Reka bentuk Bangunan Loji – reka bentuk dan warna yang sesuai dengan persekitaran, cuaca dan pembangunan kawasan tersebut. Landskap dan Alam Sekitar – zon penampan sekurang-kurangnya 200 meter, ditutup dan dipagar untuk tujuan keselamatan. Menyediakan minimum 2.7 meter sepanjang kiri dan kanan jalan masuk ke tapak bangunan dengan tanaman pokok yang sesuai. Tempat Letak Kereta – 1 TLK:100 mp ruang lantai. Zon Penampan – lebih 200m - 1000m lebar, minima 10% dari keluasan zon penampan perlu dihijaukan. Laluan Masuk – antara 20-36 meter.

Untuk keterangan selanjutnya, sila rujuk: Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator (Piawaian Perancangan JPBD 10/97)

B a h a g i a n
k e m e n t e r i a n p e r u m a h a n & k e r a j a a n t e m p a t a n j a l a n c e n d e r

P e n y e l i d i k a n
a

d a n
k

P e m b a n g u n a n
u a l a l u m p u r f a k s : 0 3 - 2 6 9 3 3 9 6 4

s a r i , 5 0 6 4 6 T e l : 0 3 - 2 6 9 8 9 2 1 1

Bil 001 002 003

T A J U K

G A R I S P A N D U A N

D A N

P I A W A I A N

j a b a t a n

Piawaian Perancangan dan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau Piawaian Perancangan Penyediaan Kemudahan Asas dan Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda Piawaian Perancangan Guidelines & Geometric On Road Network System Piawaian Perancangan dan Pembangunan Taman Atas Bumbung Garis Panduan Kolam Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Piawaian Perancangan dan Pembangunan Padang Golf Piawaian Perancangan dan Garis Panduan Perancangan Pembangunan di Kawasan Pesisiran Pantai Piawaian Perancangan dan Garis Panduan Perancangan Tempat Ibadat Islam Garis Panduan Perancangan Tapak Pencawang Elektrik Garis Panduan Perancangan Tapak Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa Pepejal Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Taman Tema (Theme Park) Garis Panduan Perancangan Pemeliharaan Topografi Semulajadi Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam dan Bukan Islam Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti (Service Protocol) Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembetungan Piawaian Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat Garis Panduan Perancangan dan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan Rumah Pekerja Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat (Edisi 2) Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Pantai, (Bah II) Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi, (Bah II) Garis Panduan Perancangan Pembangunan Café Terbuka Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam Garis Panduan Perancangan Pembangunan Taman Awam dan Rekreasi Bertema Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Satu Tingkat dan Dua Tingkat Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Rumah Pangsa Garis Panduan Perancangan Susun Atur Yang Optima Bagi Kawasan Perumahan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Reka Bentuk Imej Bandar Malaysia Garis Panduan Hypermarket Garis Panduan Perancangan Pembangunan Tempat Letak Kereta Bertingkat

perancangan bandar dan desa

semenanjung malaysia

Rajah Skematik Pembakaran

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

Rajah Pelbagai Jenis ‘Stoker Construction’

022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

TAPAK INCINERATOR

Untuk keterangan lanjut sila hubungi :

B a h a g i a n P e n y e l i d i k a n d a n Pe mb a n g u n a n JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) Jalan Cenderasari 50646 Kuala Lumpur Tel: 603-2698 9211 Fax: 603-2693 3964 www.townplan.gov.my

Siri : 011
Jun 2005

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful