EletFotiRebell224.qxp:06.09.....

*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 1

Fóti Péter ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK
(gyerekeknek és szülôknek)

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 2

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 3

Fóti Péter

Útmutató rebellis tanároknak
(gyerekeknek és szülôknek)

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 4

Sorozatszerkesztô: Popper Péter

Borítóterv: Malum Stúdió

© Fóti Péter, 2009

ISBN 978-963-248-063-3 HU ISSN 1585-4000

Saxum Kiadó Bt. Felelôs kiadó: Jenei Tamás Felelôs szerkesztô: Palcsó Mária Tördelôszerkesztô: Jeges Erzsi

........ 81 A legyek ura vagy Summerhill (William Golding és Alexander Sutherland Neill elmaradt vitája) . 7 9 Útmutató rebellis tanároknak (gyerekeknek és szülôknek) .......... 215 A további tájékozódást segítô internetes források .....*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 5 Tartalom Ajánlás (Vekerdy Tamás) ................. 216 ....... 147 A hiányzó láncszem.. 207 A tanulmányok eredeti megjelenésének adatai...................... 125 Erôszakos könyvek..... 165 Utószó.. erôszakos gyerekek? (A. avagy elhanyagolják-e a gyerekeket Summerhillben? ................... Neill két gyerekkönyvérôl) .....................................................................................qxp:06........ Bevezetô .................... Közvetlen demokrácia és autonómia az angliai Summerhill iskolában .....EletFotiRebell224..... S............................................ 13 Roxfort vagy Summerhill ...................09............ 199 Jegyzetek ....

.09..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 6 ..EletFotiRebell224..qxp:06.

ha elfáradt.) Summerhill az az iskola.. hanem . Péter szenvedélyes apa. Igyekszik a gyerekek szemével látni. szenvedélyes gondolkodó – így ássa magát bele a lehetséges jövô. amely a pedagógiában a gyerekközpontú iskola szimbóluma: azé az iskoláé. Mert a gyerek nem lusta. Schiller. önként veti magát a tanulásra. és gyakran azt gondolom. ahol nem az a rossz elgondolás érvényesül. hanem fordítva: a gyerek elôször játsszon. de ami örömet fog okozni. Ezen az úton fedezte fel a Summerhill iskolát. hogy valami olyasmit találok. („Az ember akkor igazán ember. amirôl még nem hallottam.09.. játsszon. hogy „ezt biztosan én is így gondoltam volna.EletFotiRebell224. s majd. Ahol nem is tesznek különbséget tanulás és játék között. Nem szoktam csalódni. és tudom. mert a gyerek számára a kettô ugyanaz.. és ha ebben elfáradt.qxp:06. amikor játszik!” – F. mint a tanulásra.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 7 AJÁNLÁS Miért jó olvasni Fóti Pétert? Ha számítógépemben vagy egy folyóiratban felbukkanni látom Fóti Péter nevét. vagy ami ugyanazt jelenti: a nevelés problémáiba. kíváncsian rávetem magam a szövegre.. hogy a gyerek elôször tanuljon. ahol a gyerekek igényei legalább olyan fontosak a játékra. ha eszembe jutott volna”. akkor majd kedvvel.

amelyben a ma terjedô erôszak helyett egymás megbecsülése..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 8 8 AJÁNLÁS kezdettôl fogva mérhetetlenül kíváncsi. tanároknak és fiatal embereknek (mondhatnám: már eszmélô gyerekeknek!) általában. már az óvodában is megtörténik. Neill munkásságáról és az egész mozgalomról. hogy ez az új iskolamodell mûködôképes. egyenlô felekként. hogy a gyerekek és a tanárok képesek konfliktusaikat egymás között megoldani! Az iskola itt olyan közösség. Summerhill példa arra is. hogy ezt a valamit rendbe lehet tenni.. sôt. képesek egy iskolai közösség életének jó részét demokratikusan irányítani. hogy valami nincs körülöttük rendben a világban. és igyekszik elsajátítani a világot. mint ez nagyon gyakran az iskolában. ami Summerhill körül a világban kialakult.EletFotiRebell224. Mindezért ajánlom a könyvet fiatal szülôknek. Igyekszik bizonyítani.. A. fiatal és leendô tanítóknak. mert ez az iskola azt is bizonyítja. de még hisznek és bíznak abban. Szerinte Summerhill egy.09. S..qxp:06. akik érzik. igyekszik képet adni az iskolaalapító. a mainál jóval decentralizáltabb társadalom alapegysége is lehetne. és ideje lenne komolyan számot vetni vele idehaza is. testi és lelki szükségleteit újra és újra semmibe veszik. Vekerdy Tamás . Fóti Péter Summerhillt igyekszik kutatni: igyekszik bemutatni az iskola vezérlô elveit. hogy a gyerekek és a tanárok közösen. Lustává csak akkor lesz. ha igényeit. egymás tisztelete a legfontosabb.

hasonlít a szociográfiára. Amit írtam. aki engem soha nem tanított. Bizonyos szempontból ez vitt azután oda. A fikcióhoz nem vonzódtam.. annak Mi- . és így azután a mindenkori fôfoglalkozásom mellett gyakran tanítottam. hol egyetemen.09. amit írok. A humán és a reál dolgok iránti kettôs érdeklôdés sodort az Országos Pedagógia Intézetbe. Tanár nem akartam lenni.EletFotiRebell224. amíg gimnáziumi barátnôm nem beszélt lelkendezve egy tanáráról. Szerettem volna megírni Moldova György Az Ôrség panasza címû szociográfiájának folytatását. hol szakközépiskolában. ifjúkoromban író szerettem volna lenni. amikor majd ötvenévesen valóban írni kezdtem. Amikor tizennyolc évesen döntés elé kerültem.. Ez utóbbi mellett döntöttem. de nem egészen az.. de ma már látom. Az ô lelkesedése átragadt rám.. Ezt az ifjúkori vágyat igyekeztem deresedô fejjel megvalósítani.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 9 Bevezetô Emlékszem. hol általános iskolában.qxp:06. hogy mit is tanuljak. szociográfus. a másik pedig a Mûegyetemre. egészen addig. hogy a villamosmérnöki diploma mellé történészi diplomát is szereztem. két utat láttam magam elôtt: az egyik a filozófia felé vezetett volna. hogy a filozófia iránti érdeklôdést soha nem vesztettem el.

ami nekem a kommunikáció kapcsán véremmé vált. amikor 1999ben megszületett Misi fiunk. csak akkor. másoknak soha nem lesz elfogadható vagy igazán alkalmazható. Az általam tartott tréningeken tûnt fel elôször. szülôknek. Az elsô években gyakran jártam haza kommunikációs tréningeket tartani tanároknak. amely az angliai Summerhill iskoláról szólt. Azóta is itt élek. A pedagógia iránti érdeklôdésem akkor éledt újra. Ebbôl az idôbôl származik ismeretségem Vekerdy Tamással. Egy tréning nem változtathat meg egy embert. amit . ahol az ember figyel a másikra. és programozóként dolgoztam Bécsben.. nagy hatással voltak rám. és új világot bontakoztattak ki elôttem. Bár ismertem Thomas Gordon nézeteit arról.09. hogy mindaz. Az iskolarendszerrôl szerzett alapismereteim abból a három évbôl származnak. hogy a tanár-diák viszonyban az egyenlôségre kell törekedni. amit ott töltöttem kutatóként.EletFotiRebell224. Eszméi... hogy még az Országos Pedagógia Intézetben töltött idôben megismerkedtem az amerikai pszichológus. amelyeket Carl Rogers nézeteire alapozva fejtett ki. akinek elôadásait a Waldorf-pedagógiáról annak idején tátott szájjal hallgattam.qxp:06. Egy olyan világot. Világnézetem megváltozását egy könyvre vezetem vissza. Thomas Gordon munkásságával. A tréningek vezetésére úgy került sor. ha a változás már valahol a mélyben megindult.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 10 10 FÓTI PÉTER hály Ottó vezette Iskolakutatási Osztályára 1987-ben. Néhány év után abbahagytam a kommunikációs tréningeket. de ezek a nézetek semmik voltak ahhoz képest. 1990-ben megházasodtam és feleségemhez költöztem Bécsbe..

egy marginális csoporté. A további négy tanulmányban a summerhilli iskoláról és annak alapítójáról írtam. amelyekrôl azt gondolják. Úgy látszik. és meglepve tapasztaltam. hanem csak egyes osztályokról beszélt. hogy hasznosak számukra.. és nem is terjesztik jól. Gordon soha nem írta azt. címadó írása a tradicionális iskolarendszerben dolgozó tanárokhoz szól. különbözô aspektusokból Az elsô tanul- . hogy csak azokra az órákra menjenek be. hogy helyet adott írásaimnak. Nem élünk a 60-as években. ôket igyekszik meggyôzni arról.qxp:06. Summerhill igazsága nem olyan ragadós. hogy egy egész iskolát lehet gyerek-tanár önkormányzattal irányítani. hogy legjobbnak ítélt írásaimat közzéteszem egy könyvben. Sajnos a lap nem közismert. Ezért írtam hát Summerhillrôl.. Thomas Gordon soha sem mondta.. Nem vigasztal az a tény sem. ennek ellenére örülök.EletFotiRebell224. akiket hozzám hasonlóan elkap a láz… Summerhill igazsága egy kis embercsoport igazsága – ha akarom... Írásaim legnagyobbrészt a Taní-tani címû alternatív pedagógia lapban jelentek meg. Ahogy egyre többet írtam. Persze azért vannak emberek. hogy ebben a rendszerben is lehet gyerekcentrikusan tanítani.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 11 BEVEZETÔ 11 Summerhillel kapcsolatban olvastam és a valóságban – amennyire tudtam – ellenôriztem. hogy ez egyáltalán nem könnyû dolog. Amikor Summerhill igazsága nyilvánvalóvá vált számomra. Mindazonáltal minden változás kis csoportokból indul ki.. arra gondoltam.09. hogy a gyerekeknek meg kell engedni. A kötet bevezetô. igyekeztem másokat is meggyôzni errôl. mint egy vírus. hogy ez az 1960-as években nem így volt.

hogy a gyerekek erôszakosak lesznek.. Nobel-díjas író A legyek ura címû regénye kapcsán Golding és Neill filozófiájának különbségeit elemzi. A kötetet rövid utószó zárja.EletFotiRebell224. Neill két gyerekkönyvére reflektálva azt vizsgálja.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 12 12 FÓTI PÉTER mány összehasonlítja Summerhillt Harry Potter iskolájával. S. Akit gondolataim megragadtak és hozzáfér az internethez. amelyben a Summerhill-alapító Alexander Neillt védem meg attól a vádtól. elolvashatja további írásaimat a www. Roxforttal.. . utolsó tanulmány egy magyar gimnáziumban Summerhillrôl tartott elôadásom szövegét és a beszélgetés után felmerült kérdésekre adott válaszaimat tartalmazza. A harmadik A. Valójában arról van szó. ha a felnôttek barátságos..09. de ez a bölcsesség csak akkor tud megnyilatkozni. hogy vajon az erôszakos könyvek oda vezetnek-e.hu címû honlapomon.fotipeter. hogy felismeri: a gyerekekben több bölcsesség van. hogy elhanyagolja a gyerekeket. A második William Golding. és nem igyekeznek felettük hatalmaskodni.. elfogadó környezettel veszik körül ôket. mint gondoljuk. A negyedik.qxp:06.

részrehajlástól mentesen értékeli – jó tanár. aki „letanítja” az anyagot. ami érdekli ôket. hanem azért nem tud tanulni.. YZ pedig csapnivaló. hogy felismerjék a rebellis tanárt. Korábban azt gondoltam. Természetesen az értékelés személyes és relatív. és lehetôvé tegyék a gyerekeknek (és önmaguknak). hogy egy tanár. és hogyan segítsenek neki. mert utálja az iskolát. akik utálják a túlközpontosított iskolai bürokráciát..qxp:06. Mindenkinek vannak emlékei tanárairól.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 13 Útmutató rebellis tanároknak (gyerekeknek és szülôknek) Tanácsadó tanároknak. megértsék. hogy ki a jó tanár. Ezzel a gondolattal a fejükben olvassák soraimat is! Lehet más a véleményük! Gondolataim arról. A könyv azonban remélhetôleg hasznos lesz a rebellis szülôknek és gyerekeknek is. hogy miért küzd. Azért tettem a gyerekeket és a szülôket zárójelbe. mert elsôsorban a tanárokkal foglalkozom. és a feleleteket többé-kevésbé objektíven. Ma azt . és akik szeretnének a rájuk bízott gyerekekkel emberi kapcsolatba lépni.. hogy mindannyian jól érezzék magukat. hogy XY egy másik tanuló emlékezetében éppen az ellenkezô kategóriába kerül. sokat változtak életem folyamán.EletFotiRebell224. majd viszszakérdezi. mert nem tud tanulni..09. „Nem azért utálja az iskolát.” (Homer Lane) Meg szeretném magyarázni a cím furcsaságát. Lehetséges. hogy azt tanulhassák. A tanárokat gyakran osztályozzuk: XY jó tanár volt.

Egyfajta mennyiségi szemlélet uralkodik. ahol a be- . amit szoktak általában („Jól tudtál felelni ma arra.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 14 14 FÓTI PÉTER vallom. hogy ott a tanárok kényelmesen taníthassanak. aki sosem azt tudakolta unokájától. hogy a tanár igazi feladata más: legfôbb tennivalója az lenne.09. persze. és ennek az érdeklôdésnek a nyomán haladva segítsen a gyermeki kíváncsiságot kielégíteni. A mennyiségi szemlélet vezet el oda is. Visszatérôen eszembe jut a történet a nagymamáról.EletFotiRebell224. érdeklôdésüket. amely elengedhetetlen feltétele a tanulásnak.qxp:06. csakhogy sokféle rebellió létezik. hogy az igazi mûveltség ezen az úton nem közelíthetô meg.. és ezért az iskola a kérdések börtöne. Miközben sokat beszélünk a képzettség fontosságáról. vidámsága. hogy megismerje a gyerekeket. hanem úgy. hogy az olyan legyen. azt gondolom. ahogyan például Lev Tolsztoj látta és leírta: Az iskolát nem úgy hozták létre. Az a fajta lázadó tanár. ahol a gyerekek kényelmesen tanulhatnak... amit mondani szeretnék. akit én igyekszem megszólítani. hogy nem látjuk: az iskola mai formájában nem demokratikus berendezkedésû. és ez a könyv nem szól mindenféle rebellishez. hogyan is lehetne oda eljutni. mozgása. A gyerekek beszélgetése.. amit az iskolában kérdeztek?”). zavarja a tanárt. A tanterv ehhez képest másodrendû. hanem azt: „Tudtál ma valami jó kérdést feltenni?” Ez a mondat a legrövidebb összefoglalója annak. nem látjuk világosan. amely nem érzékeli. és ezért nem készít fel az életre egy igazi demokráciában. Útmutató rebellis tanároknak? Igen. valahogy úgy látja a világot.

gondolhatja sok.. …a felülrôl. úgy akarnak tanítani. Tolsztoj maga is tanított ott. Ebbôl a tendenciából keletkezett és ma is keletkezik az a rendszer (Pestalozzi). megismerkedett az oktatás korabeli irodalmával. Az iskolába Tolsztoj parasztjainak gyerekei jártak. hogy függetlenül a tanártól és a tanulótól. Mit tehet azonban az. a módszer egy és ugyanaz maradhasson... Ha pedig ez nem vezet eredményre. aki elég gazdag és híres volt ahhoz. Ahelyett.09..1 Talán kevesen tudják. amit akar.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 15 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 15 szélgetés és a mozgás tilos. Angliába és Németországba. amelynek célja. hanem inkább a gyermeki természet megváltoztatására törekednek. amivel foglalkozniuk kellene (az oktatásban ez a „tárgy” a szabad gyerek). hanem azok börtönôre. erôszakkal létrehozott iskolákban a tanár nem a juhok pásztora. az oktatási rendszerrel kapcsolatban egy saját maga finanszírozta újságban közzé is tette.qxp:06. akinek nincs erre le- . Persze. azt az örök tendenciát. ahogyan ezt maguk megszokták és a legjobbnak találják. hogy a maga birtokán azt tegyen. az iskolarendszerben tanító tanár. és ellátogatott Franciaországba.EletFotiRebell224. akkor sem a tanítás módját változtatják meg. Mielôtt iskoláját megnyitotta volna. és gondolatait az oktatással. amely megengedi a „mechanikus kioktatást”. iskolákat tanulmányozni. hogy Tolsztoj 1859 és 1862 között mûködtetett egy kis iskolát saját Jasznaja Poljana-i birtokán. hogy belátnák. hogy tanulmányozzák azt a dolgot. könnyû volt Tolsztojnak. a siker feltétele adott helyzetben az.

a summerhilli iskola alapítója és igazgatója tette rám a legnagyobb hatást abban a vonatkozásban. akiknek volt erejük és lehetôségük kilépni a bürokratikus iskolarendszerbôl és sok harc árán megteremteni egy-egy autonóm.qxp:06. amit John Holt így foglalt össze: Egy élet. Ezt kívánom a gyerekeknek (és minden embernek)... . hiszen számos tanár dolgozik és szenved az iskolában. hogy milyennek kellene lennie egy jó iskolának. amelyet érdemes élni. hogy egy iskolában tanít.. hogy mit tettek azok a tanárok. Innen tehát a rebellis jelzô. A róla megjelent legjobb életrajz alcímében a „permanent rebell” megfogalmazás szerepel. Neill. Neill számos tanárral együtt vallotta azt.. aki abból él.EletFotiRebell224. demokratikus szigetet.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 16 16 FÓTI PÉTER hetôsége. Teszem ezt önkritikusan is. A címadásnak még egy másik ösztönzôje is volt: A. nem csupán egy jobb oktatást. S. A társadalmi megújulásban fontos szerepe lehetne egy átalakuló iskolarendszernek.09. Erre a kérdésre szeretnék választ adni. amelyet érdemes elvégezni. amely végre nemcsak szavakban szakít a porosz hagyományokkal. Ezek a szigetek érdemesek a tanulmányozásra. hiszen korábbi írásaimban2 elsôsorban azzal foglalkoztam. munka.

amíg rájön valaki arra. és tudom.. Kitörni ebbôl a rendszerbôl nem könnyû feladat. hogy olyan tanárok legyünk. Mégis. miközben elbutítanak sok gyereket. hogy mindenki hallgassa el azt.. Egy tanár. mintha azt érezné és gondolná.qxp:06. hogy »objektív« tudást tanítanak. ha azt gondolom: ez a diagnózis a mai magyar iskolák többségére is igaz.EletFotiRebell224. akik máshogy látják a dolgokat. hanem azt is.. ha ôszintén megvizsgálja helyzetét az iskolában. amit a történelem egy meghatározott szemléletével igazolnak. amit mond. Persze vannak. hogy egy piramis egyik . Azt állítják magukról. de én így látom. a tradíció elôtti hajlongást. sem a tanárnak. hogy nem vagyok ezzel egyedül.3 Nem hiszem. Nemcsak azt tanítják. amit mások mondanak neki. és nem kell olyan embernek lennie. Az egyenlôségrôl és demokráciáról prédikálnak. ahhoz. amit gondol és érez. hogy tegyen úgy. Hosszú harc. ami csak leplezi azt. amilyenre korábban nem tartottuk magunkat képesnek. látni fogja.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 17 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 17 Az iskolarendszer problémái Az 1960-as évek végén írta Herbert Kohl az amerikai iskolákról: Iskoláink rettenetesek.. hogy nagyot tévedek. hogy igazából a tekintélytiszteletre nevelnek. Az iskolában a konfliktusok elkerülését oktatják. se a gyerekeknek. Nem szolgálják a felnôttek érdekeit. ez a harc egy lépés az újrakezdéshez.09. és szigorúan ellenôrzik a tanárokat. amit mások elvárnak tôle. és nem szolgálják a gyerekek érdekeit sem. hogy nem kell azt csinálnia.

09.. elfedni hibáikat. akkor vannak eszközei. hogy a gyereket felfüggesszék vagy eltávolítsák az iskolából. a tanároknak nincsen lehetôsége az iskolavezetés döntéseinek megkérdôjelezésére.4 A tekintélyelvû iskolában a tanárok igyekeznek azt bizonyítani. akkor elérheti. A tanár feladata engedelmeskedni a tantervnek. A mai iskolák többségében a tanulóknak nincsen lehetôsége a tanárok. és igyekeznek elkendôzni a problémákat. a tanulást csak látszólag szolgáló fegyelem. Megbüntetheti ôket. Ha problémáikra nem találnak megoldásokat.. de feljebb a gyerekeknél. Lejjebb az iskolaigazgatónál.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 18 18 FÓTI PÉTER középsô emeletén áll. és nincs lehetôségük a tanárokat valódi segítôként igénybe venni. nehézségeik vannak a gyerekekkel. Ha a gyerekek nem engedelmeskednek neki.EletFotiRebell224.. Az iskola lényege ma a merev hatalmi struktúra. A gyerekeknek nincs szavuk saját ügyeikben. a kommunikáció a gyerekek és a tanár . Azoknak írom ezt a könyvet. Ezek a tanárok látják a tanterv problémáit. Vannak azonban tanárok. és ha ez sem használ. sokan közülük elhagyják a tanári pályát. Az osztályban létezhet ôszinte légkör. akik még nem tették meg ezt a lépést. a bürokratikus rendszerrel és önmagukkal is. amivel kényszerítheti ôket. az igazgatónak.. hogy az élet az osztályban egész másféleképpen is alakulhat. Sajnos sokan közülük nem találnak más tanárokat. a felügyelôknek. akikkel ôszintén beszélhetnének az ôket foglalkoztató problémákról. az ott uralkodó. Kár értük. hogy ôk jól csinálják a dolgukat. Nem könnyû elhinni.qxp:06. akik nem szeretnének részt venni ebben a játékban.

Az osztályban történteknek érdekesebbé kell válniuk a tanulók számára. hogy a dolgok döntôen megváltozzanak. a falura. a városra. Ekkor lehetôvé válik. A gyerekek olyan dolgokkal foglalkozhatnak. A tanítást itt a gyerekek és a tanár közösen alakítja. és meg kell tanulnia segíteni a gyerekeknek. A dolog kulcsa abban van. amit közönségesen tanításnak hívnak.qxp:06. hanem igazi segítséget.... hanem leépíteni azt). hanem saját nehézségeivel és a torz iskolarendszer problémáival kellene foglakoznia. Amire valóban szükség lenne: alternatíva a tankönyvekkel és a tanári mindenhatósággal szemben. hanem kiterjed az utcára. amelyben nem jelentkeznek a szokásos romboló konfrontációk gyerekek és tanár között. a szomszédságra. A segítésen itt nem annak tekintélyelvû változatát értem.09. ahol mindenki jól érzi magát. A tanárnak fel kell adni hatalmát (nem átadni a hatalmat. hogy a tanárnak nem a gyerekek „kilengésével”. Szinte lehetetlen elhinni. hogy ôszinte beszélgetés kezdôdjön a gyerekek és a tanár között. messzemenôkig bevonva a gyerekek élményeit és korábbi ismereteit... . és hagyja magát az ô igényeik és érdeklôdéseik szerint vezetni. Az iskolai osztály véletlenszerûen összekerült emberekbôl lassan közösséggé válik. közösen kutatják a mítoszok és a számok világát. A tanár meghallgatja a gyerekeket. Ez azonban nem megy egyik napról a másikra. Az ilyen közösség élete nem korlátozódik azután az iskola falai közé.. A gyerekeket partnernek kell tekinteni ahhoz. amelyek valóban izgatják ôket.EletFotiRebell224. hogy létezhet olyan osztály.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 19 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 19 között lehet barátságos és kellemes.

ami a gyerekeket érdekli.09. akkor inkább szabad osztálynak vagy közösségi osztálynak nevezem. és megszabadították magukat attól a kényszertôl. és kialakítani a bizalmat a fiatalok közössége iránt. mások türelmetlenek lettek vagy útközben elvesztették a hitüket. Tekintélyelvû intézményben mûködni. akik ebbe a kísérletbe belefogtak.qxp:06..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 20 20 FÓTI PÉTER Ezek a dolgok azonban nem történnek meg egycsapásra. hogy mégis jó megfogalmazás. Aki erre az útra vállalkozik.. de lehet. a tanterv helyett arra. A mai világban fontos kérdések nem ott dôlnek el. a hagyományos tekintély helyett a természetes tekintélyre alapozva – nem könnyû feladat. ami ily módon kialakul. Ez az útmutató szeretne segítség lenni ezen az úton. A jegyek. sokan új nevet adtak annak. mert nem vált ki rögtön ellenérzéseket a „felsôbb hatalom” birtokosaiból. hogy a tanár azt követi. annak támogatásra és türelemre van szüksége. Arról van szó. hogy az intézmény kiveti magából a rebellis tanárt. Sokakat közülük eltávolítottak az iskolákból..EletFotiRebell224. Mégis érdemes megpróbálni és a kényszerek helyett a részvételre. Nem könnyû leépíteni a hatalmat. A sikert sem lehet biztosra ígérni. vagyis nyitott osztálynak. hogy egy iskolai osztályban is le lehet építeni azt. amit túlzott centralizációnak nevezhetünk. Azok közül.5 Nekem ez a meghatározás nem nagyon tetszik. hogy a kényszerre építsenek. Ha errôl az útról gondolkodom. amivel valaki rendelkezik. Ezt már számosan kipróbálták. a kooperációra alapozni. Az angol nyelvterületen ezt „open classroom”-nak nevezték. a tesztek. mert elôfordulhat. ahol azokat a leg- ..

hogy mi is legyen a tananyag. Mai eszemmel nagyon megválogatnám azt az állami vagy magániskolát. és rugalmasan kezeli a teret. amelyben az osztályban elôforduló konfliktusok az osztályon belül oldódnak meg. az idôt. mint a tanulóknak. mert azt fentrôl elôírják. hogy bár mindenkinek fel kell áldoznia bizonyos igényeit a többiekkel való együttélés oltárán. Olyanra. A nyitott osztályban új tananyag keletkezik.. az általános iskolától az egyetemig. Mielôtt a részletekbe mennék. A tekintélyelvû osztályban az ilyen viselkedést a tanár szankcionálja. A nyitott osztályban a tanár ezt a kérdést a közösséget érintô problémaként fogja fel – és így foglalkozik vele. az iskolarendszer különbözô fokozatain.. hogy milyen legyen az osztályban a rend. úgy. amelyet a tanulók és a tanár közösen írnak. akkor ezt kifejezésre kell juttatnia. késôbb pedig tanárként. de mégis nagymértékben érvényesül a szabadság.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 21 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 21 jobban el lehetne dönteni.EletFotiRebell224. A nyitott osztályban a tanárnak ugyanúgy önmagának kell lennie. . egy félreértést kell tisztázni. mintha a dolog nem zavarná.09. hogy az engedékenységet prédikálnám. amely a gyerekek érdeklôdésére épít. Hiába van a tanárnak diplomája. ha nem határozhat a gyerekekkel együtt arról. hogy ha egyszer a tanár dühös. Ez azt jelenti..qxp:06. Ha valakinek a viselkedése zavarja. amelyeket tizenhat év alatt a magyar iskolarendszerben szereztem gyerekként (1962–1978). akkor ezt ki is mondhatja. Ez a tanulmány azokon a tapasztalatok nyugszik.. egy engedékeny tanár pedig úgy tesz. Nem arról van szó. Újfajta tanítási stílusra lenne szükség: olyanra.

és fizikai szenvedést okoz. nagyon igazat mond az a plakát.. hogy azután pontokként hagyják el az épületet. ahova a gyerekek kérdôjelként mennek be. amikor történeteket hallok az iskolák világából. Ebben alakul tovább minden tanár és vesz különbözô irányt . ahol inspirációt kapnak arra. hanem elkezdôdik egy másik. ami azokban az iskolákban történik...qxp:06. hogy problémákat vessenek fel és azokat megbeszéljék. amit egyszer láttam. olyan iskolát. amelyeket nem maguk tettek fel. hogy egy napon iskolát fogok alapítani. kérdezhetnek. kutathatnak.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 22 22 FÓTI PÉTER amelybe tanítani mennék. iskolát. iskolát.6 amelyek arról szólnak. A legfontosabb az. hogy miként ölik meg a gyermeki érdeklôdést. ahova nem tenném be a lábamat.09. arról álmodtam. ahol nem kényszerítik ôket arra.EletFotiRebell224. A mai magyar iskolákban nagyon különbözô felfogású emberek élnek együtt. hogy unatkozniuk kellene. hogy minden tanár egyformán gondolkodik. hanem mert a tanulás élvezet. hogy a gyerekek valóban fejlôdjenek az iskolában. Ahogyan Karl Popper fogalmazta 1922-ben: Amikor a jövôre gondoltam. Visszatérve a tanárokhoz: a diplomával nem lezárul egy folyamat. ha aktívak lehetnek. ahol a fiatal emberek tanulhatnak anélkül. ám a tanári diploma szerencsére nem jelenti azt. Mindezzel együtt szívügyem az. Erre pedig csak akkor van lehetôségük. amely egy iskolát ábrázol. Sajnos. hogy olyan kérdésekre adjanak válaszokat. hogy letegyék a vizsgákat. ahol nem azért tanulnak..

ám az elsô napokban sok fontos dolog történik. nekem azonban mindez kihullott az emlékezetembôl. akik valóban tanítani és tanulni szeretnénk. Ám az iskola további éveiben csak a szokásos szereposztás ismétlôdik. Magam nem tudok már visszaemlékezni erre az idôre: nem tudom felidézni elsôs tanítónômet. Nem lehet olyan könyvet írni. akárcsak az osztály korábbi tanítóival folytatott beszélgetések. Ez az iskolában nyílt titok. amely lépésrôl lépésre meghatározza... és jelentôs ma is. Ha az osztály buta hírében áll. mindnyájunknak.. akkor egyszerû feladatokat ad ki. Számos iskolában tudja a pedagógus. közösen. akkor nekifog egy érdekes tankönyv- . de a tanárt a korábbi érdemjegyek is tájékoztatják. Mások biztosan máshogy vannak ezzel. Új utakat kell keresnünk. mit kell tenni. és készülnek a gyerekek is.qxp:06.09. Az iskola vezethet feljegyzéseket a gyerekekrôl.. és a tanár tudja. Az iskolai év kezdete Az iskolai év kezdete látszólag nem jelentôs esemény. Mindenkinek saját útja van. Különösen fontos az iskola elsô éve.EletFotiRebell224. amely megfelel személyiségének. A tanár azután ennek megfelelôen kezdi el az évet.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 23 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 23 személyes fejlôdése. a közepeseket vagy éppen az úgynevezett butákat fogja tanítani. Az iskolára készül a tanár. hogy ô most a kiemelkedôket. változó tanárokkal. hogy az adott osztályt „hova helyezték” a teljesítménye alapján. ha az osztály híre jó. Pedig a változás jelentôs volt.

hogy lehetôséget adjon a gyerekeknek a választásban és abban. Egy korábban sikeres.. Egy nehéz gyerek megpróbál új lapot nyitni: csöndes és engedelmes.. és nem elvárásokat teljesíteniük. Ha a tanár tudja. hogy saját érdeklôdésüket kövessék.. és szerepeik szerint cselekednek. A gyerekek érzik mindezt. hanem abban. A tanár nem veszi észre. hogy sikeres legyen. ahol a tanár másképpen képzeli el a tanítást és a tanulást. A tanár rászól: Mi van veled? Nem vagy önmagad! A gyerek ekkor bûntudatot érez. A nyitott osztályban a tanár saját szerepét nem az ellenôrzésben látja. akkor megpróbálja ôket rögtön elkülöníteni és semlegesíteni. Ugyanezt teheti a különösen tehetséges gyerekekkel is. A „rossz” osztályok azután rosszul teljesítenek. és újra rákapcsol azért. de aggodalmas tanuló megpróbálhat oldottabban viselkedni. a „tehetséges” osztályok viszont az elvárásoknak megfelelôen csillognak. Mindez káros egy olyan osztályban. hogy ez a siker mibe kerül neki lelkileg. Egy rosszként elkönyvelt diák jó választ ad egy kérdésre. Így lesznek a tanári elvárások önbeteljesítô jóslatok. hogy öntudatlanul egy másik üzenetet is küldött neki. Egy ilyen osztályban a gyerekeknek saját érzéseik szerint kell mûködniük. de a gyereket a tanár megjegyzése dühíti és felbôszíti.EletFotiRebell224.. bántja és elkedvetleníti. hogy kik az osztályban a bajkeverôk. Ez nem azt . amivel emlékeztette arra.qxp:06. amiért nagyon megdicsérik – ám ô elfogódottá válik és visszavonul.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 24 24 FÓTI PÉTER nek vagy bemutat egy izgalmas kísérletet. hogy milyen volt a viselkedése az elmúlt évben. attól függetlenül.09. A tanár így szól hozzá: Jól startolsz ebben az évben.

játszani velük együtt – vidám és komoly játékokat..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 25 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 25 jelenti. Annak a tanárnak. Ezeknek az elvárásoknak azonban nem kívülrôl kell jönniük. aki osztályát „életre kívánja kelteni”.7 A régi. és nem könnyû a döntéshez ragaszkodni. Könnyû ugyanis elhinni.. akik a tanteremben elrejtik önmagukat. . amelyeket addigi iskolai pályafutásuk során magukra öltöttek. hanem a tantermi életbôl.qxp:06. önromboló szerepektôl való lassú megszabadulás adja meg az esélyt arra. hogy a gyerekek ezek nélkül éljenek és fejlôdésnek induljanak.EletFotiRebell224. mesélni nekik saját érdeklôdésünkrôl. játékbeli képességeiket és intelligenciájukat. megszabadulva azoktól a szerepektôl. Természetesen minderrôl nem könnyû dönteni. hogy ha a tanár nem támaszkodik a korábbi véleményekre.. hogy a buta osztály – buta. meghallgatni ôket.09. megmutassák érzéseiket. mert nagyon kényelmesnek tûnik vele a járás. Mindez azt jelenti. hogy új módon létezzenek az osztályban. akkor esélyt ad a gyerekeknek. amint játszanak. kívülrôl jövô elvárásoktól. amíg az ember nem hisz abban. tartózkodnia kell a „klasszikus”. Az iskolai élet és tanulás új irányait a következô módszerek segítik: – – – – – beszélgetni a gyerekekkel az osztálytermen kívül. hogy nélküle is tud járni. megfigyelni ôket. az okos – okos. Ez nem könnyû. hogy a tanárnak ne legyenek elvárásai. és amelyek közül sok destruktív jellegû.. hogy a gyerekek. Nem könnyû eldobni ezt a „mankót”. Ezekben a szituációkban kerülhet sor arra.

Egy szabad osztályban a gyerekek és a tanár szabadon választja meg. Az osztály kijelölt tanítója bejön az órára. hogy ki legyen a padtársam. hogy az ülésrend kialakítására érdemes idôt áldozni. amelyet a tanár gyors döntése megelôzhet. Vajon jól van ez így? Az ülésrend feletti döntési jog a tanári hatalom egyik fontos eszköze. De ez fontos kérdés.09. a rosszak hátul. és ennek kapcsán is meg lehet tanulni tárgyalni. mert az itt látszólag feláldozott idô busásan megtérül ... Ha a tanár számára a tanulás komplex folyamat. akkor ezt egymással megbeszélik. és az osztály többi tagjának és a tanárnak is joga van a kérdésben véleményt nyilvánítani. A jó tanulók ülhetnek elöl. ez a tanár joga – gondoljuk.EletFotiRebell224.. és ezért abban a légkörben. hogy ki hol ül. és felolvassa a gyerekek nevét. kivéve a torna. a különlegesen problémás gyerekeket izolálni lehet a többiektôl stb.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 26 26 Az elsô iskolai nap FÓTI PÉTER Az elsô iskolai nap. Minden óra. bemutatkozik.és gyakorlati órákat. majd meghatározza a gyerekek ülésrendjét. Mindez nem azt jelenti. Ha két gyerek ugyanarra a helyre tart igényt.qxp:06. Tizennyolc éves koromig nem volt befolyásom arra. A kérdés lehet idôigényes. akkor tudja. Ez természetes. hogy ki üljön a közelemben. ugyanabban a rendben zajlott. kompromisszumot kötni. az ilyen tárgyalás csak idôpocsékolás. amely az iskolát a gyorsvonati sebességgel folyó tanulás helyének tekinti. az elsô iskolai pillanatok megérdemlik a pontosabb elemzést.. hogy ez könnyû helyzet és létezik valami varázsformula a kérdés megoldására.

hogy a kérdéseket megbeszélések útján is meg lehet oldani. Így a gyerekek az elsô pillanattól megélik. amelyek ennek a rendszernek a módszerei közé tartoznak: követelni. közösségi osztályban nincs szükség. Ha ezt nem teszi. és igyekezni fognak nyomást gyakorolni rá. Ezzel a helyzettel a tanárnak tisztában kell lennie. Az ülésrend kialakításában. hogy ebben az új szerepben a gyerekek esetleg majd gyengeséggel vádolják. a másikat lebecsülni. s azt is tudnia kell. úgy..EletFotiRebell224. hanem a közösség építômestere. mert csak errôl tudnak. mert az iskolába lépô gyerekek közül keveseknek van tapasztalata arról. Ehelyett jobb. hogy vegye fel a döntôbíró és rendôr szerepét.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 27 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 27 késôbb.. hogy önmaguk alakítják környezetüket.. a testvérek közötti veszekedésben a szülô tesz igazságot. Az ülésrend problémája nem lebecsülendô kérdés. Ezek a gyerekek jó ideig csak az „erôs kézben” bíznak. A gyerekek közül sokan a megbeszélés során arra apellálnak.. . Csakhogy a nyitott osztály módszere nem ez.qxp:06. Új szerepét azonban nem könnyû kialakítania. A tanárnak határozottan el kell utasítania mindkét igényt – ezekre a szerepekre anyitott. hanem a kérdések nyílt megvitatása és közös. mint cseppben a tenger. hogy a felmerülô kérdéseket döntse el a tanár.09. megmutatkozik számos probléma. akkor maguk igyekeznek majd ezeket a funkciókat betölteni. ha a tanár a más mintát nyújt azzal. késôbb felülvizsgálható megoldás kialakítása. sértegetni stb. és sokkal több figyelmet érdemelne. Csak olyan viselkedési formákat ismernek. A tanár nem a szülô helyébe lépô új tekintély. ahogyan otthon.

hogy a közös döntéseket miként rögzítsék. hogy nem lesz szükség kézi vezérlésre és büntetésre.EletFotiRebell224. de mindenképpen önkéntes alapon. Itt érdemes meggondolni azt is. hanem lehetôleg több gyerek is tehessen próbát.. Ez azonban már egy másik világ. Az út kezdeti iránya meghatározó. a tapasztalatok visszacsatolása vezet arrafelé. valójában nem az. másrészt a többiek rendôrévé..qxp:06. hogy újra megerôsödjenek.09. mint a felnôttekben). hogy a gyerekek maguk válasszanak maguk közül valakit a megbeszélések vezetésére. hogy tudjanak egymásra figyelni. Látni kell. ahonnan át lehet lépni magához a döntéshez és annak megvitatásához. majd ezt a fázist a lehetséges megoldások összegyûjtése váltsa fel. Csakhogy ezek a tulajdonságok a gyerekek nagy részénél már az iskolába lépés elôtt háttérbe szorulnak és/vagy elcsökevényesednek. . Türelemre. A gyerekekben megvan annak a lehetôsége (sokkal inkább.. hogy bár az ülésrend vagy a kabátok felakasztása jelentéktelennek tûnik. Ezeknek a problémáknak a megbeszélése.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 28 28 FÓTI PÉTER ahogyan ô vezet le egy problémamegbeszélést. hogy mikor kerüljön sor az eldöntött kérdés felülvizsgálatára. Ez a választás ne legyen egyszeri esemény – ne váljon ez a szerep egyetlen gyerek lehetôségévé. az igazi demokrácia világa.. mindenki egy kicsit rendôrré válik: egyrészt önmaga. vagy kezdettôl fogva azt a módszert követi. hogy törôdjenek egymás gondolataival és érzéseivel. idôre van szükség ahhoz. Lényeges. hogy a döntési folyamat elemei ne esetlegesen kapcsolódjanak: a probléma meghatározását a megbeszélése kövesse. A rendôr szerepe megszûnik.

A széket nem lehet elhagyni engedély nélkül. Lehet-e ezzel szemben a kezdettôl fogva szabadnak és nyitottnak lenni? Az elsô napot gyakran arra használják a tanárok. hogy nyitott az újrakezdésre. A jó tanár megadja erre a lehetôséget. A tanár a bemutatkozása után elmondja a gyerekeknek. . ahol a gyerekek ahhoz szoktak hozzá hosszú évek alatt. hogy azt kell csinálniuk. hogyan kell kinéznie a füzeteknek. ha mondani akarunk valamit”.EletFotiRebell224. tilos rágógumizni. az óra elején csendnek kell lenni..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 29 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 29 Minden évkezdet új lehetôség. akik leültek és várják.qxp:06. Ezek a szabályok gyakran öltik a királyi többes formáját: „mindig felemeljük a kezünket. ha valaki valamit mondani akar. Mit kell csinálni és mit nem kell csinálni. hogy elôször meg kell fogni ôket. Gyakran ezeket a szabályokat ki is akasztják a terem falára. mi történik majd az elsô napon? A tradicionális tanács az. amelyeket ôk találtak ki. hogy hogyan kell dolgozni az óra alatt. hogy mit vár el tôlük az osztályban... amit mondanak nekik? Mit mondjon a tanulóknak. nem lehet egymással beszélgetni. A tanár bemutatkozása Hogyan mutassa be a tanár az elképzeléseit a közös munkáról egy olyan közösségben. azután lassan szabadabbra lehet engedni a gyeplôt. Ezek a szabályok kiterjednek arra is.09.. Sok gyerek érkezik a nyári szünet után az iskolába úgy. és amelyeket az osztályra kívánnak erôltetni az év folyamán. Természetesen világos. a kezet fel kell emelni. hogy megismertetik a gyerekeket a szokásokkal és a szabályokkal.

de szigorú tanárt értékelik. mint a teljesen kiszámíthatatlan önkényuralommal. de világos szabályok nem a legrosszabb esetet mutatják. míg valaki a fáradtságtól le nem esett. hogy beszélhessenek. akik igazságosak. Ehhez a rendszerhez lehet alkalmazkodni.. akik nyitottak. Ez különösen az általános iskolában szokás. hogy az osztály a bordásfalon lógott mindaddig.qxp:06. A gyerekek elismerik azokat a tanárokat. mert hisznek abban. Az iskolában. nem hazudnak és akikkel lehet beszélni. hogy mit szabad és hogy miért milyen büntetés jár. hogy lehetséges szabad szellem egy osztályban azoktól a ta- . ahova jártam. Mindazonáltal a kiszámítható önkényuralomnál van jobb választási lehetôség. Természetesen ezek szélsôséges dolgok. A gyengekezûn a háta mögött nevetnek. hogy a tanulóknak kell feltenni a kezüket. hogy a tanulónak körbe-körbe kellett futnia a salakos pályán. Az ôszinte. és jobban lehet vele élni. és ismereteiket tovább is adják a következô generációnak. miután kihirdeti a szabályokat. Mindez annak a tanárnak az érdekét szolgálja. A szigorúságot nem feltétlenül tekintik rossz dolognak. elkezdi ezeket gyakoroltatni. és a tanár engedélyére kell várniuk ahhoz. a fehér zokni hiánya a tornaórán azt jelentette. aki tradicionálisan „rendes”. Ebben az osztályban a gyerekek tudják.EletFotiRebell224. ellenôrzött osztályt szeretne. A tanár.09. Az iskola gyerektársadalma ismeri az egyes tanárokat. A gyerekek megkülönböztetik azokat a tanárokat. ha a szigort nem viszi túlzásba... Bizonyos szempontból a meghirdetett.. a torna alatti zajongásért a büntetés az volt.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 30 30 FÓTI PÉTER hogy ez a mondat azt jelenti.

Itt minden egyszeri. amelyekbôl szeret tanítani. mint egy titkárnôé. kiválaszthatja azokat a könyveket. Ezekre a tanárokra a gyerekek felhívják egymás figyelmét. Az elsô nap nem azzal telik. akik azért engedékenyek.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 31 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 31 nároktól..EletFotiRebell224. milyen szabályokra lesz szükség az adott osztályban. akik semmilyen világos szabályhoz nem kívánják magukat tartani. ugyanis nem lehet elôre megmondani.qxp:06.. amely nem vezet ahhoz. éveken át. az elôírt tananyag és tankönyvek mind egy tekintélyelvû rendszer részei. mind a tanulók szempontjából. Hatalmi helyzete lehetôvé teszi ezt. Tanárként ezeket a dolgokat mi is megtudhatjuk. és az egész tanítás mehet a maga rutinszerû rendjén. Kialakíthatja azokat a szabályokat. amelyekrôl kiderülhet. Szokások és szabályok A kezdô tanár számára a tanításba való beleszokás nehéz idôszak. hogy nincs jelentô- . Valójában a tanár által kitalált rend. mind a tanár. de a tanár azzal vigasztalhatja magát. hogy átadja tudását. mert félnek a konfrontációtól. és munkája nem lesz nehezebb... Ugyan unalmas lesz. tekintélyelvû tanárok. hogy kihirdetik és gyakorolják a szabályokat. hogy a gyerekek sokat profitáljanak az iskolába járásból. amire szüksége lehet. amelyek nélkülözhetetlenek.09. Egy-két év alatt azonban megszerezheti azt a rutint. A nyitott osztályban máshogy történnek a dolgok. Nincs értelme olyan szabályokat kihirdetni. a rendre szoktatás. Az igazi ellenfelek az önkényes. ha van erônk a gyerekeket meghallgatni.

Ha a gyerekek tudnak egymással beszélgetni anélkül. hogy a gyerekek fölébe kerekednének. hogy a gyerekek az ô közremûködésével maguk alakítsák ki a szabályokat. és kinyilváníthatja saját igényeit és érdeklôdését. A gyerekek találhatnak megoldásokat arra.. . A szabályok a közös élet folyamán is kialakulhatnak.. A tárgyalások folyamán kompromisszumok alakulnak ki.qxp:06. nem csak jegyekkel lehet fegyelmezni. Ha maguk képesek ezeket a szabályokat megalkotni. hogy milyen legyen az ülésrend.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 32 32 FÓTI PÉTER ségük és értelmük. A tanárnak a szabályok és a rutin tekintetében is képesnek kell lennie arra. ezért tárgyalási folyamatra van szükség... nem csak a hierarchiában lehet bízni. azokat. A szabályokat nem csak felülrôl lehet erôltetni. Valójában azonban nem csak ez a lehetôség létezik. Minden igényt nem lehet érvényesíteni. amely a rend kialakulását megelôzi. akkor miért van szükség erre a szabályra? Ha a tanár el tudja magát engedni és hagyja. akkor nincs szükség merev rendre.09. hogy saját félelmeit felfüggesztve elmerüljön a kezdetei káoszban. és bizonyos kérdésekben mindenkinek engednie kell ahhoz. miközben a közösség tagjai megpróbálják kielégíteni különbözô igényeiket. egyszerre csak beindul valami fontos folyamat annak veszélye nélkül. és csak a nekik kívülrôl adott hatalomra mernek támaszkodni. hogyan kezdôdjön és fejezôdjön be az óra stb. akik nem bíznak saját természetes tekintélyükben. hogy feltennék a kezüket. Egyre jobban levetheti a tradicionális tanári szerepet.EletFotiRebell224. hogy a közös élet mûködhessen. A káosz kísértetének sugallata sok tanárt ér el.

amely ezeket tekintélyelvûen.EletFotiRebell224. Mindezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Felkérhetik a tanárt. A gyerekek veszekednek a fogasokon. és valamilyen megoldásra kell jutniuk. Ez különféle formákat ölthet. A spontaneitás sokszor fontosabb. De a kérdést humorosan is meg lehet közelíteni: igyekezzünk az összes kabátot egyetlen fogasra felakasztani. ha a tanár drákói rendszabályokat vezet be. Az sem jó. hogy osztálygyûlés keretében kell foglalkozni a dologgal.. hiszen ekkor a gyerekek a tanárt gyengekezû. El lehet kalandozni egy novella felolvasása közben. Az osztályban együtt élôknek foglalkozniuk kell a kérdéssel. ám mégis megéri. ahol a szabályokat és szokásokat annak érdekében alakítják ki. és nem kell magát a tananyaghoz láncolnia. hogy a közösség megbeszélje aktuális problémáit.. ôszintétlen embernek tarthatnák.. hogy . szemben azzal a gyakorlattal. Lehet. hogy legyen bíró az ügyben. kivehetnek egymás zsebébôl dolgokat stb.qxp:06.09. a tanár nyugodtan követheti a gyerekek asszociációit. vagy éppen táncolni lehet egy mozgással foglalkozó kísérlet alatt.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 33 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 33 Vegyük például a kabátok felakasztásának ügyét – ez valódi probléma lehet. A rend fogalma egészen mást jelent egy nyitott osztályban.. Mindez idôt vesz igénybe. mint a mai iskolában szokásos.. mint az elôírt tananyag.. felülrôl diktálja. Ugyanígy idôt kell szánni arra. A rutinok és szabályok demokratikus kifejlesztése központi jelentôségû a szabad és nyitott osztályban. vagy próbáljunk meg egy napot fogas használata nélkül megszervezni. és ez más tevékenységek rovására mehet.

hogy felhasználja mindazt. Egy nyitott tanárnak képesnek kell lennie arra..8 A demokratikusan kialakított szabályok fontos . „nincs idô” arra.. A legtöbb osztályban nincs helye az érvelésnek és a konfliktusoknak. az engedetlenség.EletFotiRebell224. A gyerekek vitatkozhatnak arról. A viták az élet szerves részei.. és büntetést von maga után.. akárcsak az életben. hogy a gyerekek és a tanár megtanuljanak egymásra figyelve együtt élni. az egyet nem értés mind fegyelmi problémává válik. csupán a közvetítés a felek között. a gyerekek érdeklôdét kövesse. hogy félretéve a tantervet. de az osztályteremben. és ennek során mindenki ad és kap valamit. mint integrálni azokat az élet egészébe.qxp:06. ha egyáltalán szükség van rá.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 34 34 FÓTI PÉTER elkerüljék a vitákat. A konfliktusok. hogy a gyerekekkel közösen megoldják a felmerülô problémákat. amíg megtanulnak egymásra és a tanárra figyelni. elhangzanak érvek. Nincs adok és kapok. hogy ki hova szeretne ülni vagy hogyan sorakozzanak fel az udvarra való levonuláshoz. Idôt kell adnia arra. ami az osztályban az érdeklôdés központjába kerül. Idôbe fog kerülni. mert. Lehetséges a közösség problémáit demokratikusan és hatékonyan. hogy minden idôt erre kell fordítani. úgymond. túlzott idôrablás nélkül is megoldani. és nem bíró vagy végrehajtó. ami a demokrácia egyik legfontosabb eleme.09. A tanárnak meg kell tanulnia. A nyitott osztályban vannak viták. veszélyesebb kiiktatni az ellentmondásokat. és ennek kedvéért más terveket késôbbre kell halasztania. Ez nem azt jelenti. A tanár közvetítô (mediátor). és a csoport maga oldja meg ezeket – a tanár szerepe.

. Ha konfliktusok merülnek fel vagy valaki megtagadja az engedelmességet. szabályok célja az. és a bûnöst megbüntetik. Az iskola elsô napjának tehát nem azzal kell telnie. amit tehet az elsô napon. Nyílt vitákra általában nincs lehetôség. hogy a tanulók és a tanárok gyakorolják az ôszinte beszédet és a különbözô igények összecsiszolását. Az osztályban ugyanaz a . hogy a tanár kinyilatkoztatja a szabályokat és gyakoroltatja végrehajtásukat. a tantárgyától. hogy az osztály tagjai megtanuljanak beszélni és egymásra figyelni. megengedett. Rengeteg más dolog van. A nyitott osztályban azonban a tanárnak nem kell a klaszszikus „törvényhozó tanári” szerepet játszania. vagy kinyilvánítja ellenvéleményét – ezt rendzavarásnak tekintik.qxp:06. és helyettesítik azt a rendet. Ám néha sok idô kell ahhoz.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 35 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 35 lépések egy új tanítási módszer felé.. a gyerekek korától stb. Ott az elôírások. A tanárnak nem kell mindig a gyerekek elôtt állnia. Nincs elég idô arra. és nem kell mindenrôl tudnia. még ha ez heves vitához vezet is.09. és ehhez az idô rendelkezésre áll. A szabad tanítási mód szerint a különbözô vélemények kicserélése. mint ahogy a gyerekeknek sem kell a tipikus „alattvaló-gyereket” tettetnie.EletFotiRebell224. és az ô utasításait követik. hogy a különbözô vélemények elô se kerülhessenek. mint ami a tradicionális osztályban uralkodik.. A nyitott osztályban uralkodó rend másféle.. amelyet a tradicionális iskola csak kényszerrel tud megalapozni. Amikor a tanítás alatt a tanulók valamit mondanak: a tanárral beszélnek. Sok függ a tanár személyiségétôl. hogy az helyes-e vagy helytelen.

Sok tanár megkéri a gyerekeket. hogyan töltötték a nyarat. Be lehet nézni a szekrényekbe. Ez a feladat. Nem kell félnie attól.. meg lehet kérdezni a gyerekeket arról. Megmutathatja mindazokat a dolgokat. hogy ezzel is segítséget adjon a gyerekeknek tapasztalataik feldolgozásában. szóljanak bármirôl is. hogy mit csinálnának szívesen a látott eszközökkel. mintha homályban rejtôzködnék. elmegy egy fontos dolog mellett: nincs-e a gyerekeknek ugyanúgy joguk megtudni.. ha a tanár magáról mesél: honnan jött. mint az osztályon kívül.qxp:06. és mit gondol saját jövôjérôl – így több érdekes dolgot kaphat a tanulóktól. hanem a tanár tettei hozhatják létre. amivel az év folyamán dolgozni fognak. és mi érdekli ôket közülük. vereségeit. hogy érzi most magát. Amit a tanár még az elsô nap megtehet: az osztályterem bemutatása.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 36 36 FÓTI PÉTER komplex személyiség lehet. hogy ô maga mivel foglalkozik örömmel. Nem kell azonban kiselôadást tartania saját tanítási filozófiájáról – a gyerekek nem szeretik a kiselôadásokat. Elmesélheti. hogy a gyerekek ismerik a keresztnevét. nem kell félnie saját magánéletérôl beszélni..EletFotiRebell224. . nem kell eltitkolnia zavarait. A nyitott osztályt nem a deklarációk. gyôzelmeit. Használhatja saját élményeit.09. írjanak arról.. hogy milyen volt a tanár nyara? Jó módszer az év elindítására. bár jóindulatból származik.

A gyerekek többsége nem tud így tanulni: nekik szükségük van a mozgásra.. mielôtt az év elkezdôdne. A padok – lerögzítve vagy nem. Ez a tanulási mód impulzívabb.. A tanár. többnyire egy dobogón. a kérdezésre. Tudja. Tanítási módja elsô pillanatra nem tûnik tekintélyelvûnek. a kísérletezésre.EletFotiRebell224. mint a felnôtteké. aki ebben az osztályban tanít. amit a kollégái írtak róluk. kivel lehetnek problémái. sokéves gyakorlattal. az egyik kisebbik falon tábla. Bár a tehetséges gyerekeket kedveli. Az osztály .. annak bizonyos értelemben újra meg kell tanulnia ezt a gyermeki tanulási módot. Menjünk be egy tradicionális osztályba: négyszögletes. elnyújtott terem. de – sorokban állnak. Barátságos a gyerekekhez. hogy megismerje tanulóit. tapasztalt tanerô. és kevéssé tûri a tantárgyakra való felosztás logikáját.09. Akiket nem bír. A felnôttek általános tanulási módszere: könyvbôl megtanulják mindazt. a hibázásra stb. Ennek megfelelôen tervezi meg az ülésrendet. a dolgokkal való manipulációra. A tanár asztala a padsorok elôtt van.. Az egészen kis gyerekek máshogyan tanulnak. hogy jó teljesítményt hozzon ki belôlük. sajnos. nem hanyagolja el a gyengéket sem. mint a nagyobbak vagy a felnôttek. azok a lusta gyerekek. Elolvassa mindazt. Aki gyerekeket akar tanítani. amire szükségük van. tehetséges és népszerû. Sokat tesz azért. hosszú idôn át kiszorult az iskolából. és képes arra. kevésbé szisztematikus.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 37 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 37 Két osztály az év elején – és három hónap múlva Tanulási stílusunk életkorunkkal változik.qxp:06. amely. vagy egy szemináriumon meghallgatják a tananyagot.

Hagy természetesen helyet a fal egyik részén a gyerekek munkainak is. a tábla közelében.qxp:06. A gyerek vagy szereti. Lennének persze különbségek. amelyet leírok. A terem falait is díszíti..09. nem tudja. és ha valaki meg akarja érteni a végeredményt. hiszen egy osztály érdekes és természetes rendje a benne részt vevôk aktivitásának eredményeképpen alakul ki. vagy ha nem – repülhet. akinek már többéves tanítási tapasztalat áll a háta mögött. Nem könnyû a káoszt és a kreatív rendetlenséget megkülönböztetni egymástól. például a gyerekek munkái számára kijelölt helyen lenne egykét aranyos rajz. Ha egy látogató három hónappal késôbb belépne ebbe az osztályba. problémákat okozna a megfigyelô számára. De ehhez idô és türelem szükséges. hogy ô legyen a középpontban. aki a tudást birtokolja és átadja a vele szemben ülô gyereknek. hogy minden ugyanúgy maradt.. hogy fogadja a gyerekeket: benne a gyerekek megkapják azt a tudást.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 38 38 FÓTI PÉTER struktúráját a szokások szerint úgy igazítja. akkor követnie kell kialakulásának folyamatát. amit kap.. mint három hónappal korábban. A székek egymásra halmozva egy sarokban állnak. elöl. Ez azt fejezi ki. A másik osztály..EletFotiRebell224. amelyek az év közben tanult anyaghoz kapcsolódnak. meglepôdne. Az osztály leendô tanára visszaérkezik a tanévkezdés elôtt: az osztályban rendetlenség uralkodik. olyan képekkel vagy más illusztrációkkal. lennének új könyvek a könyvtársarokban – de még a szemetes is ugyanott állna. hogy ô az. mit csi- . A tanár. A terem kész arra. ami a tananyagban elô van írva.

Már rájött arra. melyik a hátulja. hogy elgondolkozzanak azon. és engedné...qxp:06. hogy az egyik tanuló a tankönyv egyik . de képes volt megszabadulni tôlük azután. amit nem terveznek elôre. A tanári asztal funkciója az lenne. és ami spontánul alakul ki egy javaslat vagy élmény nyomán. hogyan is használhatnák a termet. a székek is mind elôrefele néztek annak ellenére. Azon töpreng. hogy melyik fal legyen a terem eleje.EletFotiRebell224. hogy a gyerekek kiválasszák a maguk helyét. talán jobb is így hagyni mindent. hogy az a dolog mûködik a legjobban. hiszen így megismerheti. hogy a terem váljék a közös munka színterévé. A korábbi évben is nyitott osztályt vezetett. Mindenesetre az asztal nem a hatalom szimbóluma lenne. miként reagálnak a szituációra a tanulók! Voltak ugyan elôzetes nyári tervei: kis csoportokban állítaná fel az asztalokat. ahogy vannak. Arra is gondol.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 39 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 39 náljon a bútorokkal. Használta az elôzô tanárok feljegyzéseit a gyerekekrôl. de ezeket félrevezetônek találta. Így természetesebben kezdôdne az a folyamat. hogy erre talán nincs is szükség. Nem tudja.. Bár az osztály struktúrája még a szokásos elöl-hátul struktúra volt.. Az elsô félévben alkalmazta a tankönyveket. még jobb ötlet. hátha ez az állapot arra inspirálja a tanulókat. hogy ezen gyûjthetnék a munkához szükséges eszközöket. az osztályterem átalakítása nélkül várni a gyerekeket. és képes elôzetes terveit félretéve. Bízik ebben a megérzésében. Miért is ne hagyná ebben az állapotban a termet. hogy nem voltak a padlóba csavarozva.09. De a tárgyakat úgy hagyni. hanem valamiféle kommunikációs központ.

és az új gyerekekkel együtt meg fogja nézni. Mindezek most is a helyükön voltak. papírokat. hogy mi az. Az elsô napon az új gyerekekkel meg fogja vizsgálni. hogy három hónap múlva hogyan fog kinézni az osztály. miként dolgozott és mit hozott létre az elôzô osztály. ami velük lehetséges lesz. Nem kívánt egy struktúrát az osztályra erôltetni. ami helyettesítette a tankönyvet. Az év további részében a gyerekek írásaiból és más könyvekbôl kialakított egy kis könyvtárat.09. polcokat. Összeszedett szótárakat. Aggódott ugyan. ugyanakkor tudta.. de mivel nem beszélt a dologról senkinek. amelyeket a gyerekek készítettek. amelyek nincsenek használatban vagy már a velük végzett munka be- .. ami ez idô alatt érdeklôdésüket felkelti. különbözô anyagokat. A falakat megtöltik azok a munkák. ami a teremben mint tevékenységi lehetôség jelen van. CD-lejátszót. Csoportok alakulnak egy-egy kérdés tanulmányozására.. a gyerekektôl. Csak azok vannak összegyûjtve. döntô jelentôségû. amibôl közösen olvastak. hogy mindaz. Mindent úgy hagyott. hogy mi fog szólni az igazgató. mindattól. és szerette a közösen olvasottakat a gyerekekkel megbeszélni. nem panaszkodott senki.. más csoportok pedig a feloszlás állapotában vannak. itt nem lehet megmondani.qxp:06. ahogyan az elôzô év végén volt. A teremben lévô könyvek különbözô helyeken vannak. A terv egyszerû volt.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 40 40 FÓTI PÉTER történetébôl találó paródiát csinált. Talált egy olyan olvasókönyvet. Szemben az elsônek leírt osztállyal. Ez függ a tanártól. A székek és az asztalok elrendezése is változik. amelyekkel megtöltötte a teremben levô szekrényeket. mert szerette ezt a tevékenységet. A dolgok állandó változásban vannak.EletFotiRebell224.

és egyáltalán nincs tanári asztal a hagyományos értelemben. Az órarend az idô megtervezésének eszköze. Az elsô a szo- . amelyek révén a tanár falakba ütközik. Ez a kis hatalom párosul számos olyan dologgal. hogy a gyerekek is jól érezzék magukat. és biztosan olyan helyen állnak. Nem káoszról számolna be. hogy saját hatalmát megerôsíti és a gyerekek szabadságát korlátozza. Az is lehet.09. hogy kettô lett belôle. Az ütközésekkel járó frusztrációt úgy kompenzálhatja. azt csak egy megfigyelô mesélhetné el. hanem komplexebb és szabadabb rendrôl beszélne. az...*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 41 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 41 fejezôdött. Hogy mindez mit jelent. mint a térhasználaté. A tanár valamelyik csoportban talál magának helyet. ahol szokott. A veszély. de arra is figyelnie kell. A tanárnak erôfeszítést kell tennie azért. A szemétláda helye is biztosan megváltozik.qxp:06. Tervezés és órarend A legtöbb iskolában az idô tervezése még merevebb elveket követ. A tanár hatalma korlátozott. ha az osztályban mindenki kinyilváníthatja akaratát – a tanár is és a gyerekek is. mint ahogy az a világ tantermeiben szokásos. amit a tanár elgondol és rendnek nevez. Ez csak akkor lehetséges.. Nézzünk meg két idôrendet. hogy nem tekinti a gyerekeket partnernek. ami a tanárra leselkedik. Ekkor lesz a tanár és a gyerek partner helyett ellenség..EletFotiRebell224. hogy jól érezze magát az osztályban. A rend itt nem az. két különbözô tanítási módszerre. nem kötôdik egy kiemelt bútordarabhoz. ahol a gyerekek ezt munkájukhoz igénylik. A tanár asztala sincs ott.

hogy az iskola a helyes válaszok terjesztôje. A második felfogás azzal számol. mert így meg tudja mondani. hogy merrefelé fejlôdhet az osztály az elkövetkezô idôben. A szokásos iskolai tanterv arra szolgál. héten. hogy megmondja: az adott napon. hogy kitérhessen érdekes dolgokra. hogy mi is történt az osztályban a közelmúltban a tanár megfigyelései szerint. fél. elvész a lehetôség.. A tanterv elsô értelmezése megfelel annak a felfogásnak. Valójában a tanterv csapda a tanár számára: ha követi. Mivel az idôt az iskolában értékes dolognak tartják. amely a tanár elgondolásait tartalmazza azzal kapcsolatosan. hogy elôre meg nem tervezett dolgokról beszélgessen velük. hogy az igazságot mindenkinek magának kell felfedeznie. meglepô felfedezéseket tegyen a gyerekekkel együtt.qxp:06. A tanterv elôírja. hogy a tanév végére nem végzik el a tananyagot. Ehhez tartozhat egy naplószerû feljegyzéssorozat arról. Ezt az idôrendet kapják meg a tanulók a tanítás elsô napján vagy napjaiban.09. így rossz lesz a lelkiismerete. s a tanárok minden kérdésre tudják is a helyes választ.. hónapban mit kell csinálnia a tanárnak.. hogy bármely pillanatban mi történik az osztályban. és annak alapján halad.EletFotiRebell224. és az iskola ennek a felfedezômunkának a terepe. hogy milyen történeteket kell elolvasni a gyerekeknek és milyen kísérleteket kell elvégezniük.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 42 42 FÓTI PÉTER kásos idôrend.. Ezért ha egy tanár eltér a tervtôl. Ha valamerre elindul a gyerekek érdeklôdése. Egy másik lehetséges terv az. Ez a tanterv hasznos az iskolai adminisztrátornak. és vissza kell térni az eredeti tervhez. akkor azt a tanterv követelményei miatt hamarosan le kell állítani. sok tanár ideges .

amire csak azok a tanulók figyelnek. hiányzási nyilvántartás stb.qxp:06. hogy elpocsékolják.. amíg a tanár unalmas tananyagot ad le. amíg megpróbálják felfedezni. az esetek nagy részében eredménytelenül. (S bizonyos emberek bizonyos dolgokat bizonyos módokon nem tudnak megtanulni). Az. hogy mi érdekli ôket igazán. ha elôírt procedúrákat követ. és vannak kísérletek. Ha mindenkinek (legalábbis elvben) ugyanazt kellene tudnia. Ezen túl elveszettnek tekinthetjük azt az idôt is. De az elpazarolt idônek ez a fogalma megtévesztô. Ebbôl az következik. akkor logikus. akik teljesen függôvé váltak a tanártól. amelyeket minden fiatalnak el kell olvasnia. az valamilyen szempontból tökéletlen. amikor a gyerekek egymással beszélgetnek és ezáltal jobban megismerik egymást. ha úgy érzi. Nem igaz.EletFotiRebell224. Az sem elvesztegetett idô. hogy csak akkor nevezhetô tanulásnak a tevékenység.09. A tanterv másik – általam kedvelt – filozófiája azt mondja. hogy a gyerek csak akkor tanul. hogy vannak történetek. mint ahogy az az idô sem elvesztegetett.. Egyszerûen nem igaz. ha egyszerûen – fáradtan az olvasástól – egymással játszanak vagy csak rajzolgatnak. amelyeket mindenkinek el kell végeznie.. dolgozatok begyûjtése. hogy ugyanazzal a módszerrel próbálkoznak tovább nála. Egy dolgot nagyon különbözô módon lehet megtanulni.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 43 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 43 lesz. Valójában az iskolában számos módon folyik idôpazarlás. ha szisztematikus. Felsorakozás. hogy minden- . S az sem igaz. nem nevezhetô elvesztegetett idônek.. hogy aki ennek az elvárásnak nem felel meg. és ezért extra segítséget igényel.

írás. de a gyerekek egy része unatkozik. A közösen kialakított tananyag lényege az. amiben jó.09.qxp:06.EletFotiRebell224. Napi tíz perc Akik tekintélyelvû osztályokba jártak. és épít a fantáziára is. ha a közösen kialakított tananyag érdekes. abban fejlôdjön. és képességeik kiegészítik egymást.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 44 44 FÓTI PÉTER ki azzal foglalkozzon. és a tanulás nem folyhat a vasúti menetrendhez hasonló módon.. ha a gyerekek új és érdekes problémákkal foglalkozhatnak. hogy lehetôségeket tartalmaz. hogy merre is menjenek. Ekkor látszólag sikert érhet el a tanár. amelybe különbözô helyeken illeszthetôk be újabb és újabb elemek. nem könnyen tudnak átszokni a nyitott osztályok légkörébe. Az iskolai tananyag nem lépcsô. amelyben a tanulónak is választani kell.. ezek ugyanis akkor fejlôdnek. Az igazi tanulás reflektív folyamat. Valójában lehetetlen a képességeket (olvasás. amelyen a gyerekeknek fel kell mennie. hogy a tanítás lelassul. A tanulás inkább egy puzzle kirakása. Az örökös ismételgetésnek nincsen értelme. számolás) fejleszteni. mert átveszi az anyagot (és a következô évben a következô kollégának nem lesznek problémái). Az iskolában a tanterv elsô felfogása oda is vezethet. Valójában a tanár feladata: minden osztállyal újrafogalmazni azt.. amelyek ezeket a képességeket igénylik. amiben tehetséges. mert ekkor a megtanultak biztosan rögzôdnek. Ma- . Ez megfelel a való életnek. ahol különbözô képességû emberek dolgoznak együtt..

akkor van értelme más megközelítésekkel kísérletezni. ahogyan ebben a környezetben a gyerekek élnek. Az egyetlen mód. hogy amit tanít. amíg az ember képessé lesz arra. zavarja..EletFotiRebell224. A kiindulópont az elégedetlenség.. mert ez ôszintétlenséghez és elkeseredéshez vezet. hogy az. Mielôtt az ember eh- . mindig a képességek elôtt jár.. értemes dolog. mint saját magunkat megváltoztatni – emellett mindeképpen veszélyes és idôigényes. A változás nem következik be hirtelen. nem lényeges. amit az iskola követel. akik meg tudják gyôzni a tanulókat arról. mint a tanár számára. akkor minden változtatás céltalan. De legalább ilyen mértékben örömet okozó is. ha annak tudata. és ezért a változtatás nem szükségszerû.qxp:06. A tekintélyelvû tanárok között vannak kedves és briliáns emberek. hogy a dolgokat máshogy is lehet csinálni. Ha azonban a tekintélyelvû stílus elkeserít vagy untat valakit. A gyerekek számára a szabadság egyszerûbb. Az iskolai osztályban különféle módon lehet tanítani. ahogy az személyiségének nem felel meg. A hit. Ha valaki tökéletesen elégedett a tanítás tekintélyelvû módszerével és azzal. Évekig tart. Senki ne próbáljon meg úgy tanítani. és jobb a dolgokat lassan elkezdeni. hogy máshogy mûködjön egy szabadabb környezetben.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 45 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 45 gam is tekintélyelvû tanár voltam eleinte. és nehézségeket okoz neki ezt a szerepet fenntartani.. nem fontos. olyan volt. Egy iskolai osztály életét átalakítani legalább olyan nehéz. ahogyan engem is tanítottak.09. mint hirtelen a feje tetejére állítani mindent. ahogyan tanítani tudtam.

és meg kell figyelni. Ebben a tíz percben a tanár sok dolgot felajánlhat. ahol érdekes élményekben lehet része a gyerekeknek. és ezt a tanár tisztelni fogja.qxp:06. aki fiatalokkal tölti az idejét. Hátra kell lépni. de fontos. és kész vagy arra is.EletFotiRebell224. ami a tíz percben történik. Egy lépést vissza kell lépni. próbálja meg egy barátjának mindazt elmondani. de ne légy igazgató. hogy olyan osztályt hozhat létre. légy információforrás.. hogy egyszerûen csak beszélgess velük. hogy mit választanak. amikor nincs elôre tervezett aktivitás. ami arra készteti. az örömöket.. hogy ne csináljanak semmit. amit a tanulóknak el kell végezni az iskolában. mert mindaz. ami érdekes lehet. felidézni a kudarcokat.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 46 46 FÓTI PÉTER hez hozzáfogna. milyen volt tanulónak lenni. Mindenképp el kell mondani. hogy nem fogod megmondani. az unalmat az osztályban. „objektív” eszközökkel. Szintén hasznos lehet visszaemlékezni arra. Egyik módja a változtatások elkezdésének az lehet. hogy mit csináljanak. s nem olyat. Ezt a tíz percet nem nehéz megtalálni. bíró . ahol csak a tudást mérik. hogy változtatni igyekezzék..9 Nem mintha listát kellene készíteni róluk. de nem kell eltûnni. Ez a tíz perc a gyerekek ideje. hosszúra van nyújtva – ki kell tölteni az idôt.09. Világossá kell tenni. hogy semmit nem értékelünk. vagy egy lehetséges barát. azonban meg kell hagyni a gyerekek szabadságát arra is. Erre a tíz percre légy csupán egy felnôtt. a felfedezéseket.. hogy a tanár bevezet egy tízperces idôszakot. hogy az ember megerôsödjön abban a hitben. de rendelkezésükre fogsz állni minden eszközzel. ha erre szükség van.

táncra stb.10 Gondold át. vagy megoldandó feladatokat adnak a tanárnak. és tanuld meg. aki egy témáról érdekesen tud mesélni stb.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 47 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 47 vagy adminisztrátor. meg lehet hosszabbítani a tíz percet tizenötre vagy húszra. Ugyanerre a tíz percre hozhatnak magukkal a gyerekek valamit.. hogy meg kellene hívni valakit az osztályba. hogy vezetteted magad a tanulóktól. Néhány speciális tanács a tíz perchez: Magyar irodalom: a gyerekek választhatnak az olvasmányok közül.. és megpróbálják azokat megoldani. és mutasd meg.EletFotiRebell224. Lehetséges.qxp:06. Bármirôl legyen is szó.. Társadalmi tanulmányok: lehet újságot olvasni. Matematika: a gyerekek kitûzhetnek önmaguknak feladatokat. vagy valamit megpróbálnak dramatizálni. de lehet. hogy miként lehetne az ezzel kapcsolatos is- . Ha valami egy csoportot különösen érdekel. lehet arról beszélni. hogy ez a tíz perc lesz az iskolai élet legfontosabb ideje. amennyire te és a gyerekek ezt hasznosnak érzitek.. olvasásra. de zenehallgatásra vagy játékra. amit fontosnak tartanak megmutatni a többieknek. beszélhetnek a pénzrôl. Ha a dolog mûködik. aktuális eseményekre reagálni.09. is. hogy csak beszélgetnek valamilyen témáról. a beszélgetésre. vagy önmaguk javasolhatnak olvasnivalót. akkor te is tanulj meg errôl a dologról sokat. Tervezhetnek épületeket. az írásra. meg kell adni a lehetôséget a semmittevésre. és kiterjedhet az egész napra. hogy mi is történik ezek alatt a tíz percek alatt.

meg kell hagyni a gyerekeknél. legyenek azok festôk. Nekik olyan tapasztalataik vannak. újságírók vagy mások. amelyeket pedig szívesen megtanítanál nekik. akikkel nagyon érdekesen lehet beszélgetni. amire az iskola olyan ritkán ad lehetôséget.09. üzletemberek.qxp:06. írók. nincsen benne ez az építkezési lehetôség. ami felett ôk rendelkezhetnek. bármennyire is ezt állítja magáról. Igazi képzettséget mindenki csak saját maga építhet fel. Nyitott ajtók Sokkal több lehetôség nyílik a képzettség felépítésére.. találhatsz meséket vagy felhívhatod figyelmüket Konrad Lorenz írásaira… Ha nem tudsz semmit a témáról. amelyek ezt az elsô idôben tíz percet illetik. Ezzel példát adhatsz a csoportnak arra.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 48 48 FÓTI PÉTER mereteket elmélyíteni.. hogy milyen viszonyban lehetnek az állatok az emberekkel. egymásra rendezve tapasztalatait. könyvtárak . hogy mit is jelent az egy-egy témával való elmélyült foglalkozás. ha az osztályok gyakran látogatnak meg iskolán kívüli helyeket. legyenek ezek múzeumok.. Meg lehet hívni egyszerû embereket is. hogy gyerekeid nemet mondhatnak dolgokra. akiknek ez lesz a szabadság ideje. akkor hívj meg valakit! Jó gondolat az iskolába invitálni különbözô szakmák képviselôit.EletFotiRebell224. Meg kell tanulnod elfogadni.12 A tananyagban.. amit egy központi szakértôi rendszer ír elô.11 Ha például a csoport az iránt érdeklôdik. amelyekkel egy tanár nem rendelkezik. A döntéseket.

*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 49 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 49 vagy munkahelyek stb.EletFotiRebell224. Azt kell tenniük. szegénygondozóba. fegyelmezetlennek.. Ezeket az alkalmakat nem szabad másodrendû fontosságúnak tartanunk a tradicionális tanításhoz képest. Nem minden lesz kellemes tapasztalat: el lehet látogatni bíróságra. hogy mit csinálnak a felnôttek. is! Fegyelem és szabadság A mai iskolában a gyerekeknek gyakran csak papíron vannak jogai. és mindkettôben megnô az ellenérzés a tanárral szemben. amit a tanárok mondanak. különben fegyelmezni kezdik ôket vagy kinevezik ôket problémásnak. meg kell beszélni. Mindez nem azt jelenti. akkor ezzel nem oldotta meg a problémát. hogy nincs motivációjuk. ahogy azt a korábbiakban megpróbáltam leírni.. Ha nem érdekli ôket az elôírt tananyag. menhelyre stb. hanem sokkal inkább nehezítette a helyzetet. Nem csökken a két gyerek közötti ellenszenv. hogy a tanár tartsa távol .. hogy valamely foglalkozás felé orientálódjanak. amire büntetéssel kell a tanárnak válaszolnia..09. és megszûnnek. Ha egy tanár megbüntet két. azt mondják róluk. és ekkor kaphatnak ösztönzést arra. A gyerekek ekkor láthatják. Valójában ezek a lehetôségek csak kiegészítôi a tekintélyelvû tanár szerepének. A konfliktusokat.qxp:06. egymással verekedô gyereket. amelyek az osztályban elôfordulnak. de nem szabad ôket olyan problémának tekinteni. ha a tanár képes a viselkedését átalakítani úgy.

EletFotiRebell224. akkor meg kell tanul- . Az egész verekedést az élet részének kell tekinteni. sok függ a tanári intuíciótól. elküldheti ôket az igazgatóhoz vagy választhat egészen más utat is: odafordulhat a veszekedôkhöz. a gyerekektôl. Ha valaki új módon kíván tanítani.. amire csupán erôszakos megoldást láttak. hogy mit tesz ezután: megbüntetheti a gyerekeket.. hogy a gyerekek verjék egymást. a tanárnak feltétlenül meg kell szakítania a tevékenységet. büntetéseket oszthat ki. és elkezdôdhet egy beszélgetés. elôfordul). A vitát el lehet halasztani kedvezôbb idôkre. verhet (ami ugyan a törvény szerint tilos. más eszközökkel oldják meg. nem pedig valamiféle rendzavarásnak. az egész osztály légkörétôl. de a dologgal foglalkozni kell. amelynek során lecsillapodhatnak a kedélyek.qxp:06. a szembenálló feleknek módja nyílhat arra. A konfliktusok megoldására sincs általános recept.. megkérdezheti: „Mi történt?”. de. amelynek nevében kényszereket alkalmazhat. A tanárnak gyakran fel kell tennie magának a kérdést. hogy MIÉRT? Miért nem lehetnek a gyerekek hangosak? Miért kell mindennap ugyanott ülniük. hogy ha egy konfliktus kitör. intôket írhat. Le kell állítania a verekedést. de igazán az a fontos. hogy a problémát..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 50 50 FÓTI PÉTER magát a konfliktusoktól és hagyja. mint tudjuk. amivel éppen foglalkoznak.09. adhat nekik rossz magatartásjegyet. állniuk? Miért ne beszélgethetnének egymással? Miért kell jelentkezniük. ha felelni akarnak? Miért kell házi feladatot írniuk? A tanárnak nem könnyû hatalmi helyzetét feladni. Persze mindez nem jelenti azt.

és azután nem ezek szerint cselekszik.EletFotiRebell224. pozíció adta eszközeirôl lemondani. ha megpróbálja megtudni. Csak ha elég hosszú ideig tartja magát szavaihoz a tanár.. a tekintélyelvrôl. hogy a szavakat ôszintén gondolta. akkor tudnia kell. ha mindenképpen szükséges.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 51 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 51 nia a hatalom ezen. jól teszi. Jobb talán lépésrôl lépésre haladni elôre: csak akkor fogok jegyeket adni. hogy iskolája mennyi szabadságot enged . veszélyes szituációkban könnyû visszaesni a tekintélyelvû tanár szerepébe. akkor emellett ki is kell tartania. újabb nehézségeket okoz magának. amikor a tanár a konfliktusokat – azok elnyomása helyett – nyíltan. Nehézségek az igazgatókkal és a tanügyi hatóságokkal A tanári szabadság mértéke iskoláról iskolára változó.. Aki ilyen alapelveket meghirdet. Ezért a tanár.. és megpróbál egy szabadabb tanítási stílust megvalósítani. Különösen a kényes.09. Nem fogok jegyeket adni. Az elsô év. ha abszolút vészhelyzet van… Ha valaki lemond a hatalmi eszközökrôl. senkit nem fogok az igazgatóhoz küldeni.. aki hisz abban. az osztály elôtt megbeszéli.qxp:06. hogy a gyerekekkel kooperálva is lehet tanítani. És ha ezt egyszer elhatározta. akkor válik világossá a gyerekek számára. kemény lehet. nem fogok büntetni. és az igazgatóhoz csak akkor fogok valakit elküldeni. Ez nem mindig könnyû. és a tanulókkal közösen keresi a megoldásokat. hogy mindezt nem elég szavakban hirdetni.

hogy azok bánjanak a gyerekekkel. A szünetek hangulatából.. Vannak igazgatók. Nem biztos. aki valóban támogatja ezt a tanítási módot. Sajnos kevés az olyan iskolaigazgató. hogy ne legyenek problémák és hogy az ellenôrzés jól mûködjön. és a tanár . akik aggódnak gyerekeik jövôjéért. de valójában nagyon is ellenôrzik. ha nem csupán az igazgatóval beszél. aki a jogokat és befolyást követelô gyerekeket eleve elutasítja.qxp:06. Ha ezek a dolgok rendben vannak.EletFotiRebell224.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 52 52 FÓTI PÉTER majd neki. a gyerekek. fedik a valóságot. akkor a tanítás mikéntje nem nagyon érdekli ôket. Az iskolai felügyelôk ugyanolyan módon bánnak az egyes tanárral. hogy azok az elvek. A munkát keresô tanár jól teszi.. A nyitott osztály az elsô pillanatban veszélyesnek tûnhet az iskolai élet sok résztvevôje számára: mindenkinek. mint ahogyan elvárják a tanároktól. akik tudni szeretnék. és akik csak a teszteredményeket meg az érdemjegyeket nézik. a tanárok arcáról sok minden leolvasható. amelyek a nyitott osztály megteremtését lehetetlenné teszik. amelyeket az igazgató elôad. a szülôknek. hanem órát is látogat. A felügyelôk abban érdekeltek.. s ha lehet. és olyan keretek közé szorítják.. Számukra a tanterv a különféle bizottságok helyes döntéseinek az eredménye. beszélget gyerekekkel – és egyáltalán: figyel. akik félnek a szabadságtól. akinek az ellenôrzött világ fontos.09. akik nagy szabadságot ígérnek a tanárnak. hogy melyik pillanatban mi történik az osztályokban. és nem utolsósorban veszélyesnek tûnik azoknak a gyerekeknek. Az oktatásügyi hatóságok dolgozóinak.

hatalmi pozícióban levô emberekkel annak érdekében. Szerintük a jó tanár. amely a tanterv szerint készül. Az olyan felügyelôk.qxp:06.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 53 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 53 dolga a tanterv követése. hogy az újítók gyakran ellenséges társadalmi környezettel találják szemben magukat. hogy kísérletezzenek.. amikor az embernek tudni kell venni a kalapját.09. ha erre szükség lenne. – A tantestületi üléseken légy udvarias.. Egy fiatal tanár véleménye és tapasztalatai nem sokat számítanak. akárcsak a jó katona. Néha ez a kompromiszszum ésszerû. és egy ideig maradj csöndben! – Felelj meg az adminisztratív elvárásoknak! Mindenki tudja. és egyet magadnak! A felügyelônek készülô terv szerint tudj egy órát tartani tekintélyelvû alapon. egyet a felügyelônek. Ezért. a legjobb bizonyos óvatossági rendszabályokat követni: – Készíts két óratervet. Mindez nem azt jelenti. akik megengedik a tanároknak. akiknek problémáik vannak. Ez igaz az újító tanárra is.EletFotiRebell224. Vannak szituációk. amelyekben a nyílt kiállás elkerül- ... hogy mindent el kell viselni a túlélés érdekében. igen ritkák. Gyakran kell kompromisszumokat kötni az iskolaigazgatókkal vagy más. amíg valóban szabad légkört sikerül kialakítani az osztályban. A legjobb tanár az. de vannak helyzetek. aki örömet talál az engedelmességben. hogy a kísérlet tovább folyhasson. hogy komolyan foglalkozzanak azokkal a tanárokkal. engedelmeskedik a parancsnak. Csak nagyon kevesen hajlandók arra.

Ám vannak helyzetek. Konfrontációk Természetesen léteznek értelmetlen.qxp:06. ha alig egy hónapnyi tanítás után elkezded mások tanítási stílusát kritizálni.. nem kedvelik a gyerekeket.. amit délelôtt magába fojtott.. Amikor tanárok kegyetlenek egy gyerekkel.09.EletFotiRebell224. amelyek elôl nem lehet kitérni anélkül. hogy elvesztenéd az önbecsülésedet. hogy a tanár elveszti hitelét a gyerekek elôtt. például akkor. Számos iskolában a tanárok külön ebédelnek. De az ebédidô nem alkalmas arra. amikor sok tanárból kitör a frusztráció.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 54 54 FÓTI PÉTER hetetlen. céltalan öszszetûzések. és az ebédet egyedül vagy a gyerekek társaságában elfogyasztani. hogy a tanár egy másik tanárral .. hogy tanítaniuk kell. megalázzák vagy más módon bántalmazzák. és vannak olyanok. mint a gyerek segítségére sietni. hogy ezekre a problémákra megoldást találjanak. Az elsô idôben sokkal fontosabb az energiáidat arra fordítani. Óvatosnak kell lenni az ebéd közbeni beszélgetéseknél is. Sok tekintélyelvû tanárnak vannak problémái azzal a szereppel. de fél más utakon elindulni. Az iskola titkos etikája azonban tiltja. akkor nem lehet mást tenni. és ez az az alkalom. hogy a rád bízott gyerekeket megismerd és jól taníts. amelyekben a konfrontációtól való visszahúzódás oda vezethet. és gyûlölik a helyzetet. amit betölt. A legjobb talán elkerülni a közös ebédlôt. Szenvednek az iskolában.

annak nehéz dolga lesz. hogy van valaki. és a szülôk mégis ragaszkodnak a hagyományos. Ebben a harcban a liberális oldalra kell állni és megpróbálni szövetségeseket keresni a szülôk között. ami a tanártársadalomban kialakult. hogy kirúgjanak. akik szimpatizálnak egy fiatal kolléga haragjával egy-egy tanuló sértô inzultálása kapcsán. vagy konfrontálódni kell és várni. Iskolaigazgatók. Ha a konfrontáció elkerülhetetlen. Ez talán az egyik legfontosabb szabály.. Egy iskolában gyakran politikai harc folyik a tekintélyelvû és a liberális tanárok között.. amíg a gyerek elmegy. akkor a direkt próbálkozásokon kívül a nyilvánossághoz kell fordulni: ragaszkodni kell ahhoz. mint egy gyereké. Ott lehet hagyni az iskolát. Ez azonban értelmetlen.09. A tanárcsoportok megpróbálják egymás pozícióját rontani és a másik csoportot kiebrudalni az iskolából. Egy ponton túl a munkahely biztonsága és az elemi felháborodás nem egyeztethetô össze. ha az iskola tanulói hátrányos helyzetû csoportokból kerülnek ki. ami vele történt. és akkor kell a sértést elkövetô tanárt szembesíteni tettével. Aki ilyen helyzetbe kerül és új módon szeretné munkáját végezni. tekintélyelvû tanításhoz. gyakran adják azt a tanácsot.qxp:06. hogy várni kell addig. aki nem ért egyet azzal.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 55 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 55 a gyerekek vagy szülôk elôtt vitába kezdjen. Ez a viselkedés azt üzeni. mert politikai szövet- .13 Az iskola túlélése fontosabb.. hogy összeesküvô társa legyél a sértést elkövetô tanárnak.. hogy az ügyet független szervek vizsgálják ki. Szomorú eset.EletFotiRebell224. A gyereknek joga van tudni.

elmondani a szülôknek. hogy mobilizálódik a tudat alatti félelem: a zaj nem jelent mást. érthetôen nem csendes. amennyire csak lehet... irritálhatja azt a tanárt. Ami mindenképpen fontos: vezess naplót! Ez a dokumentum a legértékesebb forrás ahhoz. beszélnek a tanárral.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 56 56 FÓTI PÉTER ségesei nem azt várják tôle. hogy jobb másik iskolában próbálkozni az emberibb tanítási módszerekkel.EletFotiRebell224.qxp:06.. még ha nem is nagyon erôs. de nem lehet teljesen megszüntetni. hogy utólag áttekinthesd munkádat – és adott esetben bizonyítékká is válhat. amit egy tevékeny osztály gerjeszt. amelyben sokféle aktivitás zajlik egyszerre. és változtatják a helyüket is. Ennek mélyebb oka az lehet. akkor lehetséges. Valójában az a zaj. mint azt. A zajt lehet csökkenteni. Ha a szülôk ezután is másképp gondolkodnak. A gyerekek beszélnek egymáshoz. Konfliktusok a tanártársakkal Zaj Egy osztály. akinek fontos a csend az osztályban. hogy a tanár elvesztette ellenôrzését az osztály felett. Megmutathatod a gyerekek munkáit is.. akkor ezt meg lehet mondani a .09. hogy mit szeretnél csinálni és mi történik az osztályban. amit ô nyújtani szeretne. produktív zaj. Ez a zaj. Ha egyes tanárok túlzottnak találják az osztály zajszintjét. Ekkor meg kell próbálni.

09. nem lesznek felháborodva. hogy elveszíti az ellenôrzést.. díszíthetik a falat. A gyerekek jogát arra.EletFotiRebell224.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 57 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 57 gyerekeknek. de lehet benne rendetlenség.qxp:06. A nyitott osztálynak nem kell „borzalmasan” kinéznie. ha az ember csak olyan tanárokat hív meg az osztályába. megpróbálja sterilizálni a környezetet. használhatják a könyvtárat. A gyerekek rendetlenséggel járó kísérleteket végezhetnek. nem lehet erôsen korlátozni annak veszélye nélkül. Piszok A piszok legalább annyi tanár számára zavaró. mint a zaj problémája – ha nem látják a rendetlenséget. A legjobb módszer az. akkor sok tekintélyelvû tanár nem vesz . A gyerekek nem csinálhatnak rendetlenséget. nem dekorálhatják a falakat kedvük szerint. A tanár attól való félelmében. hiszen számos dolog történik itt. és közösen valamilyen módszert kell keresni a hangerô szabályozására. nem dobhatnak semmit a földre anélkül. hogy figyelmeztetés járna érte. hogy beszélgessenek. Bár néhány tanár nem állhatja a nyitott osztály látszólagos rendetlenségét. akik szimpatizálnak módszereivel. hogy az osztály nyitottságát fenyegetnénk.. mint a zaj. Mindennek patyolattisztának kell lennie az osztályban.. S általában: érezzék kényelmesen magukat az osztályban.. mozgathatják a bútorokat stb. Ha az osztályod szabadsága nem érezhetô az osztály falain túl. a dolog mégis könnyebben kezelhetô.

hogy az osztályodban érdekes dolgok történnek.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 58 58 FÓTI PÉTER róla tudomást. fenyegetést jelent a létezô iskolarendszerre! . rövidesen más osztálybeli érdeklôdôk jelentkeznek. Az iskolákban sokan nem ôszinték a másikhoz. hogy bizonyos tanárok merev tekintettel bámulnak majd rád és azontúl rossz példaként emlegetnek (gyerekeiddel együtt) az iskolában! Nem tudom. hogy létezik az iskolán belül egy alternatíva – egy olyan osztály.. és mutasd meg nekik. ahol a gyerekek nem csupán tárgyai a tanításnak! De ne csodálkozz azon. akik rémhíreket terjesztenek. miként lehet ezzel a jelenséggel megbirkózni. de mindenkinek magának kell eldöntenie.qxp:06.EletFotiRebell224. de fontos. akik szeretnének többet tudni minderrôl. hogy elterjeszd a hírét: lehet másképpen is tanítani! Tanulóid is elmondhatják társaiknak. megbántott emberek vannak. Ha a rejtett kommunikációs hálózaton át elterjed a hír. ha egy nehéz helyzetben kiderül.. ha felbukkan. mennyire épít az ilyen és hasonló praktikus megjegyzésekre. és képesek mindenféle összeesküvésre. Ne lepôdj meg. mi folyik nálatok! Nincs ennél jobb módszer arra. sok ellenséged van! Valójában minden ember. Invitáld be ôket.09. aki képes nyitottabb és szabadabb létezésre. A gyerek mint fenyegetés A nyitott osztályban tanuló gyerek fenyegetés lehet más tanárok számára.. Ezt a tényt nem könnyû belátni.. Sértôdött. hogy ne légy meglepôdve.

míg mások. akivel ôszintén beszélhetsz. hogy a gyerekekkel szemben nyitottak és jól tanítanak. az a jele. ha az illetô is képes a saját hibáiról beszélni és önmagát kritikusan szemlélni.. akkor érdemes megpróbálni szélesíteni a szabadabb tanítás területét – egy másik iskola alakulhat ki az iskolán belül. találj valakit a tanári karon belül. akik liberálisnak igyekeznek feltüntetni magukat. merev tanárokról kiderülhet.. és nem kell mindenre engedélyt kérni. Osszátok meg egymással tapasztalataitokat. Az új tanárnak egy iskolai szövetséges fontos lehet: mesélhet az iskola veszélyeirôl. A közös . és használjátok az iskolai eszközöket közösen! Nem feltétlenül kell mindenrôl írásos tervet készíteni. ha saját problémáidról beszélsz vagy ha elmondod.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 59 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 59 Hogyan lehet szövetségeseket találni? Ha lehet.EletFotiRebell224. valójában tekintélyelvûek. hogy az ottani projektekben részt vegyenek. Ha sikerült megvetni a lábadat és barátokat szerezni.09. többnyire elég szóban megállapodni dolgokról – de néha jó errôl az iskolavezetést is tájékoztatni. Lehetnek közös óráitok. nehogy valaki Így férkôzzön a bizalmadba és így áruljon el. hogy kiben nem lehet megbízni. Persze mindig érhetik az embert meglepetések: az elsô pillanatra cinikus. hogyan látod a többiek munkáját! Annak.qxp:06.. hogy egy másik tanár a szövetségesed lehet. aki nem árul el és nem forgatja ki a szavaidat.. Persze ezzel a tanáccsal is vigyázni kell. A szövetségesek megtalálásához jó adag megérzésre van szükség. és a gyerekek átjárhatnak más osztályokba. elmondhatja.

09. lázadás vagy más deviáns tevékenység. hogy kitérnek és hagynak titeket dolgozni azon a módon. akik a „normális” osztályokban különféle okok miatt nem tudtak megmaradni! Ez lehet értelmi elmaradás. hogy egy-egy tanárt tönkretegyenek. Természetesen szövetségeseket nemcsak a tanári karon belül kell keresni. megszabadítva ezzel a tanárokat a velük való foglalkozástól. hanem a szülôk és a társadalmi szervezetek körében is.. nagyobb az esély arra. Ezeknek a gye- .qxp:06. Sok szervezetben dolgoznak olyan emberek. de ha a lázadók többen vannak. hogy az iskolán belül külön osztályba koncentrálják ôket. akik szívesen segítenek és akiknek a támogatása döntô lehet.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 60 60 FÓTI PÉTER fellépésnek nagy elônyei vannak: még a legkonzervatívabb igazgatók és szülôk is tudják.. és gyakran elôfordul. hogy valami nem stimmel a tekintélyelvû iskolával. bûnbaknak kiáltsanak ki. Arra ugyan képesek. ha azt az ember külsô szövetségesek nélkül éri el. Problémák Nélkülözhetetlennek lenni Van egy jó módja annak. amelybe összegyûjtötték azokat a gyerekeket. De a sikernek akkor is van jelentôsége.. hogy a tanár önmagát nélkülözhetetlenné tegye és ne kelljen tekintélyelvû igazgatóktól és szakfelügyelôktôl tartania: kívánj és kapj egy olyan osztályt. Ezeket a gyerekeket problémás gyerekeknek nevezik ki. amit ti választottatok.EletFotiRebell224..

hogy fejlôdésnek induljanak. hogy a többi osztályban a régi módon folyjon az oktatás. Sok nagyszerû tanár elfogadta ezt a szituációt és teremtett nyitott légkörû tanítást az ilyen gyerekek számára. hogy önmaguknak kell eldönteni dolgokat. amíg rájön a szabadság ízére és elônyeire. tárgyakat az osztályba hozni.. Problémák a gyerekekkel Nem szabad azt képzelnünk. hogy engedelmeskedjen. hogy a gyerekek. hogy szerepe a valódi segítôé.qxp:06.09. amelyek szükség esetén rendelkezésre állnak. A hirtelen szabadságban gyakran lesz az ember dezorientált. Amit az ôket tanító tanártól elvárnak. A tanárnak kitartónak kell lennie abban a meggyôzôdésben. amitôl nem könnyû megszabadulni. nem kell teszteket írniuk stb. csupán annyi.14 Természetesen az ilyen osztályok léte egyszerre jó is meg nem is. akiknek a számára szokatlan. hogy levegye ezeknek a gyerekeknek a terhét a többi tanár válláról..EletFotiRebell224. Sokszor a függô viszony kellemesebbnek tûnik neki. és ennek hatására rossz függôség alakul ki. rögtön tudni fognak élni ezzel a szabadsággal. zavarodott. és visszasírja láncait. A tanteremben minél . ugyanakkor az ilyen osztályok léte lehetôvé teszi. Majd’ mindenkit arra szoktatnak a kezdetektôl. akik így lehetôséget kapnak arra. Ennek a szerepnek az egyik eleme az. amelyek révén a tanulók érdeklôdésüket kielégíthetik. Jó a gyerekeknek.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 61 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 61 rekeknek azután nem kell a tantervnek megfelelniük. hogy igyekszik olyan eszközöket.. Jó idôre van szükség..

Ha mindez megvalósul.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 62 62 FÓTI PÉTER több jó könyvnek. ahol az ember biztonságban érzi magát. Szép lenne. tanulást segítô eszköznek kell jelen lennie. Egy új világban. A dominancia világa mélyen a mai társadalomban gyökerezik. ahol kérdéseket lehet feltenni.. Világunk túlzott mértékben a dominanciára épít.qxp:06. hogy ha nem nyúzzuk a gyereket. anyagnak. nehezen gyôzhetô le. Ez gyakran éppen azt jelenti. Az ilyen intézményekben azok jutnak könnyen elôre. akik más utakat látnak és tudnak követni. akik majd az iskolarendszerbe kerülnek. és azok szóródnak ki.. ahol beszélgetni lehet. akkor a gyerekek oldottabbakká és magabiztosabbakká válnak. hogy kiszûrik azokat a hallgatókat. Az a félelmünk. és kevesen vannak. akik szabadabban szeretnének majd tanítani. Az igazi tanulás azonban belülrôl motivált és olyan környezetben „virágzik”. amelyeket sokszor nem várt módokon használhatnak fel. akik késôbb tekintélyelvû tanárok lesznek. amely sokkal inkább a partneri kapcsolatokra épít.. a tanár szerepe is más lesz. a fônökök a beosztottakat stb. amelyek közül a gyerekek választhatnak..EletFotiRebell224. ha az átmenet ebbe a világba könnyebb lenne. A férfiak dominálják a nôket. akik késôbb új utakat . de illúzió volna ebben hinni. A gyakorló tanítás nehézségei A tanárképzô fôiskolák és egyetemek gyakran elôszûrik a jelölteket. és számos viselkedési probléma egyszerûen eltûnik. akkor nem tanul majd semmit és nem lesz belôle semmi.09. a felnôttek a gyerekeket.

így minden gördülékenyen folyik. miközben az ember belül ôrzi autonómiáját és tudja. hasznos tehát nemcsak arra figyelni. hogy létezik szabadabb és gyerekközpontúbb tanítási módszer. és könnyen „elintézik” az elégedetlenkedô gyerekeket. és szorgalmasak. igyekvôk. és ô egyedül marad. hogy megszerezze a jogosítványt a tanításhoz. Mindenki elégedett. akik belülrôl ismerik egy-egy intézmény légkörét. de tekintélyelvû tanárok a leendô tanárokat felügyelôk. Tanulóik is beletanultak ebbe a szerepjátékba. bizalmatlanság és elutasítás fogadná.qxp:06. Ragaszkodnak a tanmenethez.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 63 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 63 keresnének.. ezt a nézetét értetlenség. Könnyen tartanak fegyelmet.. és így nem elvesztegetett évek lesznek a tanárképzés évei. hogy a gyakorló intézmény a vezetô tanárok mögött áll. A gyakorló iskolákban általában a legmagabiztosabb. hogy melyik intézménybe nyerhetünk felvételt..09. hogy a tanárképzôben csak az a feladata. a tananyag leadásától a számonkérésen át az ismétlésig. Az egyes tanárképzô intézmények nem egyformák. Természetesen meg lehet tanulni eleget tenni a külsô kívánságoknak. Ha egy tanárjelölt abban hinne. hogy hova érdemes mennünk.EletFotiRebell224. hanem arra is. gyakran tapasztalhatja. Ha ez konfliktusokhoz vezet. hogy tanítási gyakorlata sikertelen lett. A tanárjelöltnek ezt a jóindulatú diktátorszerepet kell átvenni és tovább folytatni. Az internet világában fel lehet venni a kapcsolatot olyan hallgatókkal is. .. azt is megtapasztalhatja. hasonlóan az osztály rossz gyerekéhez. Ha a tanárjelölt nem mond le nézeteirôl.

akik kérdéseikre válaszokat várnak.. Próbáljuk meg átlátni. ami persze nem létezik.. és ne essünk abba a hibába. hogy a tesztek szent dolgok. mert nem arra kíváncsiak. meg kell tanulnia velük élni.qxp:06. kitöltési utasításaikat „egy az egyben”. tehát mi is így nézzük ôket. amelyek az iskolarendszerben ma elkerülhetetlenek. hogy tud-e utasításokat követni. Ha valaki tovább akar tanulni. és azok kerülnek hátrányba. hogy önmagunkat a tesztkészítôk szemével nézzük! A tesztek készítôi olyan emberek. Általában igaz az. Azonban ne essünk hasra a tesztek elôtt.. akiknek tel- . Ezzel látszólag megôrzik az objektivitást. Ha ezt felismerjük. elkerülhetetlen. akik ismerik a tesztkészítôk nyelvét. A tesztek az iskolába érkezve bekerülnek a páncélszekrénybe.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 64 64 Vizsgák. kommentár nélkül kell felolvasni a gyerekeknek. nem pedig a legokosabbat. sokkal inkább arra. osztályzás FÓTI PÉTER Vannak dolgok. hogy teszteket töltsön ki. hogy a kérdezôk a legegyszerûbb választ várják. hogy az egész tesztelés így a félelem légkörét árasztja. hogy miért éppen ezek a kérdések szerepelnek és mi velük a kérdezô célja. akkor már jó adagnyi bizonytalanságot és félelmet eltávolítottunk az útból. Bármit gondol is az ember a tesztek fontosságáról.EletFotiRebell224. Ilyenek a tesztek. A gyerekeket gyakran nem tanítják meg teszteket kitölteni. hogy a válaszoló kreatív-e.09.. a tanárok gyakran nem mehetnek be a saját osztályukba a teszteket kitöltetni stb. inkább azt igyekeznek elhitetni velük. hiszen éppen azok a gyerekek kerülnek elônybe. Mindez nem számol azzal.

hogy segítségükkel a tanulók tudását egymáshoz mérjék és egy megadott normához hasonlítsák. hogy az „éles” szituációban könnyedebbek legyenek a diákok. korábban jól ismert formái az értékelés- . Mindenképpen érdemes a gyerekekkel errôl beszélni.09. Ha valaki felismeri.. és elfogadják a teszteket mint szükséges rosszat. hogy a tesztek valóban objektíven mérnek és aki hibázott a kitöltésben.. Értékelés tesztek nélkül A tesztek azt a kinyilvánított célt szolgálják. Ha a gyerekek átlátnak a szitán. ne gondolják azt. és egy alkalomak tekintik csupán.. amelyeket azután a többiek megválaszolnak. amely nem létezésükrôl vagy bukásukról szól – könnyedebben fogják venni az akadályt.qxp:06.. sem egymáshoz hasonlítani. Rá lehet kérdezni arra. igyekszik a tesztet misztikus ködbe burkolni és vele az iskolarendszer és önmaga hatalmát demonstrálni. A legtöbb tanár kihasználja ezt a helyzetet. hogy nem kell mindenkit azonos normához mérni. hogy írjanak maguk tesztkérdéseket. Mindez arra szolgál. amelyek sokaknak problémát okoztak. hogy mitôl problémásak bizonyos kérdések és a rossz válaszokban milyen szerepe van a rossz kérdéseknek. feltétlenül buta.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 65 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 65 jesítményét ez a félelem erôsen korlátozza. Meg lehet vizsgálni régi kérdôíveket és elemezni azokat a kérdéseket. Az egész teszthelyzetet el lehet játszani szerepjátékban. Fel lehet ôket kérni. akkor elôkerülhetnek más.EletFotiRebell224.

. mint a matematika. Itt sem az csupán a kérdés. mint a gyerekeknél: az önértékelés. Ennek módszereire is érvényesek az elôbb mondottak. hibáit belátva. hogy a tanárt is értékelni kellene. A teljesítmény mérésének nem pontokban vagy jegyekben kell megmutatkoznia. szabadon beszélhetünk sikerekrôl és kudarcokról! A tanárok hibáit gyakran elkendôzik az iskolában.EletFotiRebell224.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 66 66 FÓTI PÉTER nek. ha mindenki naplót vezetne arról. hogy a nem létezô objektivitás képében tetszelegjen! Ez még nagyrészt olyan. A tanárok ritkán beszélnek egymással saját munkájukról. . és ritkán reflektálnak egymás tevékenységére.. s ugyanez igaz a tanárra is.. hogy az adott eredmény helyes-e vagy sem. a jelen és a jövô is.qxp:06. objektívnek tetszô tárgyakra is igaz. A legfontosabb. szinte mindig elfeledkezünk arról. A gyerek munkáját nagyszerûen lehet mérni korábbi teljesítményéhez. akikkel megoszthatjuk tapasztalatainkat. és ezt a naplót idôrôl idôre át kellene olvasnia! Emellett fontos olyan kollégákat találni. hogy mi volt a hiba oka – és erre közösen jöjjön rá a tanár és a tanuló. hanem ôszinte beszélgetésben. és nem szabad. amelyben egyaránt fontos a múlt. korrigálnia magát. amire a tanuló maga képes. és képesnek kell lennie. ugyanúgy. Ennek máshogyan kellene lennie! Mindenkinek tudnia kellene saját munkáját értékelnie.09. Az értékelés mindig szubjektív.. Amikor értékelünk. ami történt. ha félrevezette a tanulókat. hanem az is. A legértékesebb értékelés az. Elsôsorban a tanári kézikönyvekre támaszkodnak vagy a tanfelügyelôk és szakértôk ítéletére figyelnek. nagyon jó lenne. Rá kell jönnie.

hogy ne siessenek az ítélettel: ez itt nem . ha az ember hagyja magát a képzelôerôtôl inspirálni. hogy az új tanítási módszerre könnyû átállni. Azt is kérem. ha képesek lennénk saját hibáinkkal szembenézni és újrakezdeni. hogy a tapasztalatok megosztása segíthet olyan közösség kialakításában. ha valami félresikerült. amíg az ember kitapogatja a határokat és eléggé bízni tud a gyerekekben. Milyen hosszú idôre van szükség? A tanítás új módját szerettem volna bemutatni... hogy próbáljanak meg naponta tíz percet adni a gyerekeknek és maguknak. nyílt és ôszinte kapcsolatban állnak egymással. de a merev tervezéstôl meg kell szabadulni.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 67 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 67 holott a jobb tanítás felé csak az vezetne. Egymás versenyszerû érékelésétôl (ami majdnem mindig leértékelést jelent) el kéne mozdulnunk a felé. A tanfelügyelôk ugyanúgy bánnak a tanárokkal. amelyek a tanításra társadalmunkban ráragadtak. amelyben a tanárok valódi. pontosabban azt. ahogy szerintem tanítani érdemes. hogy valójában akarnak tanulni. Nem azt jelenti. mert nem fér össze a gyermeki kíváncsisággal. amelynek központi szerepét igyekeztem hangsúlyozni. amíg meglátja.09. A legfontosabb javaslatom az. Nem gondolom. hogy az ember teljesen elveti a tervezést. mint azok a diákokkal: hibáztatják és magukra hagyják ôket a korrigálás feladatával.EletFotiRebell224. Tanítani igazán úgy lehet.. Évekig tarthat. megszabadulva a mesterkéltségektôl és torzulásoktól..qxp:06.

.09. hogy vajon tanulnak-e egyáltalán a gyerekek valamit. a másik szerint ez nem fontos. lesznek hullámvölgyek: lesznek alkalmak. Csak akkor lehet továbblépni. Néha kitörhet belôle az elégedetlenség. és azon kell dolgozni. és újra igyekszik mindent ellenôrizni. Visszaeshet abba a rendszerbe..qxp:06. amelyek ahhoz szükségesek. ami érdekli ôket. hogy a gyerekek nagyon messze kerültek tôle. Megadhatja a tíz percben a gyerekeknek a lehetôséget. Újra és újra felmerülhet a tanárban a kétely. hogy az osztályban olyan környezet legyen. A tanár követhet el hibákat is. ha a dolgok a tíz percben elkezdenek máshogy mûködni.. és csak ekkor lehet az idôt biztonságosan kiterjeszteni.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 68 68 FÓTI PÉTER mûködik! Sokáig tarthat. Az egyik szerint a tanárnak tudnia kell. Mert a két követelményrendszer nem egyeztethetô össze. amitôl szeretne szabadulni. Néha úgy érezheti. megbízhatatlanok. amikor a gyerekek tudják. Ehhez meg kell ismerni a gyerekeket – és ehhez sok idôre van . Ki kell azonban tartani. hogy milyen követelményeknek feleljen meg: a külsôknek vagy azoknak. hogy mit akarnak csinálni. hogy a gyerekek érdeklôdésüknek megfelelôen tanuljanak. amikor ellenségesek lesznek. és lesznek olyanok. s keményen és jól dolgoznak. hogy semmit se csináljanak. amíg a gyerekek igazán elhiszik. Nehéz eldönteni. akkor aggódni fog.. Ameddig a módszer tartósan beválik. ezért félhet a többi tanártól és az iskolavezetéstôl. hogy a tíz perc az övék. amelyben a gyerekek azt tanulhatják. hogy mit is tanulnak a gyerekek az óra minden percében. de ha ez bekövetkezik.EletFotiRebell224.

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 69

ÚTMUTATÓ

REBELLIS TANÁROKNAK

69

szükség. Eltelhet egy egész év, mire a tanár tisztába jön azzal, hogy mi is érdekli ôket. Sok idô telik el addig, amíg a tanár gyerekeket kezd el látni tanulók helyett. Az úton mindig lesznek félelmei azzal kapcsolatban, hogy vajon szabad-e a gyerekeknek megadni a lehetôséget arra, hogy önmagukat adják ahelyett, hogy a társadalom által elvárt szerepekbe kényszeríti ôket. Találóan fogalmazza meg a nehézséget John Holt: Egyre inkább úgy tûnt, hogy problémáink nagy része abban áll, hogy közülünk csak nagyon kevesen hisznek a szabadságban. Persze, mint jelszó, ez nagyszerû. De nem értjük a szabadságot mint folyamatot vagy mint mechanizmust, ami szerint az embereknek dolgozni és élni kell. Életünkben olyan kevés tapasztalatot szereztünk a szabadsággal kapcsolatban, hogy az egészen triviális esetektôl eltekintve nem tudjuk elképzelni, hogyan mûködhetne, ha valami komoly dolgot akarunk elvégezni. A mai idôben csak a katonai (corporate-military) modell az, amiben bízunk. A legtöbb ember, még a demokráciákban is, valami olyasminek tekinti a demokráciát, ami arra szolgál, hogy egy komplikált folyamat során kiválasszuk magunknak vezetôinket, akiknek azután engedelmeskednünk kell, és ez csak annyiban különbözik más rendszerektôl, hogy valamilyen gyakorisággal lehetôségünk van új fônököket kiválasztani. Ha a szabadság mibenlétét nem értjük, akkor nem értjük a tekintély mibenlétét sem. Szervezeti diagramokban gondolkodunk, harapási sorban, csillagokkal

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 70

70

FÓTI PÉTER

a váll-lapokon. Ha valaki feljebb van a szervezeti diagramban, ez azt jelenti, hogy joga van megmondani, mit csináljunk, és nekünk ezt meg kell tenni akkor is, ha abszurd, romboló vagy kegyetlen. Elég természetes, hogy sokan, ezt a fajta torzulást látva, mindenestül elutasítják a tekintély fogalmát. Sajnos ezzel együtt gyakran – bármilyen érthetô is undoruk – elutasítják a kompetencia, az inspiráció, a vezetés lehetôségét is. Számukra elképzelhetetlen kikérni valakinek a véleményét vagy valakinek a tanácsát követni, ha az a valaki jobban kiismeri magát egy dologban vagy utánagondolt már a felmerült problémának. Az egyetlen lehetôség, amit ismernek az erôszakra épülô tekintélyen kívül: minden tekintély elutasítása. Ezért igyekeztem feltárni a szabadság igazi természetét – hogy jobban megérthessük, miként tudnak különbözô korú és képességû emberek úgy együtt élni, hogy hasznosak legyenek egymás számára anélkül, hogy néhányan mindig nógatnák a többieket.15

Mi történik a gyerekkel az iskola elôtt és az iskolában? Elôször egy fontos tudományos dogmával szeretnék leszámolni: azzal, hogy a gyerekek tanulásáról lényegeset csak tudományos laboratóriumban, különleges körülmények között lehet mondani. Ma már tudjuk, hogy a kísérleti körülmények megváltoztatják magát a vizsgálandó objektumot is. A vizsgálati körülmények sokszor annyira mesterségesek, hogy valójában a mé-

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 71

ÚTMUTATÓ

REBELLIS TANÁROKNAK

71

rés már nem mond semmit a tanulásról. Egy spontán megfigyelés többet árulhat el a gyerekrôl, mint sok teszt, vizsgálat. A megfigyelô kitartása fontosabb lehet, mint a kérdések sorozata. A gyerek környezetében élô felnôttek szerepe is fontosabbnak bizonyulhat, mint egy tudományos apparátus. Ami viszont lényeges: a gyerekek megfigyelését kis koruktól kezdve végezzük, hiszen az emberi lehetôségek a társadalmi környezettel való interakcióban már igen korán sérülhetnek. Valójában nem is lehet igazán vizsgálatról beszélni, hiszen egy gyerek az igazi valóját csak annak tárja fel, akit ismer. Amit el lehet mondani, az az, hogy a gyereknek sok szunnyadó képessége van, amelyek megfelelô körülmények között kifejlôdhetnek vagy elcsökevényesedhetnek. Ha egy gyerek egészséges felnôttkörnyezetben nô fel, akkor egészséges felnôtt válik belôle. A gyerekkort nem kell idealizálni, mint ahogyan ezt a gyerekek sem teszik, mert elsôsorban felnôttek akarnak lenni – a gyerek eredeti, nagyoktól függô létét szeretné meghaladni, és független, önálló akar lenni. A gyerek meg akarja ismerni a világot, és ebben a megismerésben örömét leli. Nem akar, mint Pán Peter vagy A bádogdob Oscarja (Günter Grass A bádogdob címû világhírû regényérôl és fôhôsérôl van szó – a szerk.), örökre gyerek maradni. Nincs soha egyensúlyban a környezettel, hanem mindig aktívan, a korábbi egyensúlyt megbontva, új egyensúly felé tör. A tanulás fontos lépcsôje az adatok gyûjtése. Ezért van az, hogy a kisgyerek mindent megfog, szájba vesz, késôbb ezer és ezer kérdést tesz fel. Az ismétlôdô kísér-

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 72

72

FÓTI PÉTER

letek, az ismétlôdô kérdések arra szolgálnak, hogy a begyûjtött adatokból kiszûrje a lényegeseket. Erre azonban idôt kell adni neki, és ekkor láthatjuk, hogy valójában gyakran felülvizsgálja korábbi döntéseit. Ez történt saját fiammal is, amikor kis falapokra írt számokat (1-tôl 100-ig) rakott sorba. Láttam, hogy a sorozatban voltak hibák, de nem javítottam ki ôket. Amikor néhány perc múlva újra megnéztem a kirakott számokat, meglepôdve láttam, hogy mindegyik a helyére került. A gyerekek rengeteg összefüggéstelen ismeretet tárolnak, és tudnak várni, amíg eljön a pillanat, amikor a korábbi megfigyelésekbôl összeáll egy elmélet, amely egy ideig megállja a helyét. Ezen az úton a gyerekeknek nem kell meghatározott sorrendben haladniuk, mint azt az iskolai didaktika állítja. A gyerek fejében számtalan folyamat játszódik le párhuzamosan, amelyekrôl önmaga nem tud szavakban számot adni. A gyerekek így tanulják meg például egy nyelv szabályait anélkül, hogy e szabályokat ismernék, abban az értelemben, hogy szavakban ki tudnák fejezni azokat. Ezért is felesleges a tanulás „elveit” keresni, sokkal fontosabb lenne azzal foglalkozni, hogy hogyan tanulnak a gyerekek. Még mindig nem sikerült szakítani azzal a nézettel, hogy az emberi tanulást a newtoni fizika rendszeréhez hasonló alapossággal le tudjuk írni. Einstein megmutatta, hogy a több évszázados hiedelemmel szemben a newtoni fizika nem tökéletes formája a világ megismerésének. Ennek ellenére számos tudós még mindig keresi a tanulással kapcsolatban a bölcsek kövét. Pia-

Tudjuk. türelmesek és nem könnyen frusztrálhatók. Gyakran azonban maguk a kérdések nem egyértelmûek vagy félrevezetôk. mind a célok tekintetében. hogy a gyerekek elôre meghatározhatatlan idôközönként.. Az igazi öröm abban van.16 Jobban megismerhetjük a gyerekeket. és csak a túlzottan könnyû vagy az érdektelen feladatok untatják ôket. Ezek a megfigyelések természetesen nem általánosíthatók. hogy a gyerekek tanulása valamilyen lépcsômászáshoz hasonlít. elôre meghatározhatatlan területeken egyik pillanatról a másikra új felismerésekhez jutottak. hogy valamilyen szituációt létrehoznánk. hogy törekednünk kell-e egyáltalán arra. nagy energiával és leleményességgel igyekeznek megoldani.09. Azok a gyerekek. Ha tisztelik érdeklôdésüket.EletFotiRebell224. és kérdéses az is. hogy minden gyerek fejlôdése egyéni mind az utak.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 73 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 73 get is azt gondolta. Nem kerülik el a nehezebb kérdéseket. a gyerekek megmutatják. hogy látjuk fejlôdésüket és átéljük az örömöt. . és bebizonyítani. akiknek a tanulását a környezet nem hátráltatja. Elég a szemünket nyitva tartani. hogy általánosítsunk.. Nem kell ôket kényszeríteni a tanulásra.. és önmaguk haladnak az egyszerûtôl a komplexebb problémák felé. amelyekkel foglalkoznak. ha egyszerûen megfigyeljük ôket anélkül. hogy ezt vagy azt még nem tudják. hogy mit tudnak. Sokan igyekeznek kísérleti helyzeteket kialakítani vagy a gyerekeket kikérdezni arról. és látni fogjuk.qxp:06.. amikor egy-egy új megállapításra jutottak vagy új képességet sajátítottak el. amit akkor éreznek. hogy valóban szeretnek tanulni. A problémákat.

ha nem kényszerítenék ôket. nem tanulnának meg semmit. Semmi nem indokolja. és mintha valóban arra lenne szüksége. hogy „motiválják”.. lusta maradna és nem készülne fel az életre.EletFotiRebell224. csupán kifejezôdései annak. Az emberiség technikai haladása vezetett ahhoz az illúzióhoz.qxp:06.. Azért nem. amit sok. ô is sértônek érezné ezt.. és ameddig ez így marad. amit nem lehet könnyedén megoldani. és úgy tûnik. Ez természetellenes dolog. hogy a gyerekek igyekeznek válaszokat adni a tanár által feltett kérdésekre. hogy gondolataikat kicseréljék egymással. a hátrányos helyzetû gyerekeken segíteni akaró program ajánl. amelyek kulcsszava a motiválás.. Valójában olyan helyzettel van dolgunk. hogy minden problémára létezik könnyû megoldás. mert az itt leírt jelenségek felszíniek. hogy a gyerek ellenáll a tanításnak. nem kíváncsiak semmire. hiszen a felnôttek nem tisztelik azt az emberi igényüket. és a tanár azzal szembesül.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 74 74 FÓTI PÉTER Az osztályteremben a tanárok és a gyerekek közötti beszélgetések jóformán csak arról szólnak. addig nem lehet ôket tanítani semmire. A probléma megoldása azonban nem az. Ilyen elmélet az . Ha magára hagynák. hogy ezek a gyerekek egészséges módon szemben állnak az iskolával. A kép még ennél is rosszabb lehet. Úgy tûnik. hogy a felnôttek között elfogadott társalgási normákat ne alkalmazzuk az iskolában! Mit tapasztalhat a tanár? Az iskolába kerülô gyerekek passzívak. Ha fordított szituációban egy felnôttel szemben hasonló kényszereket alkalmaznának. A gyerekek egymás közötti beszélgetését sokszor fegyelmezetlenségnek tekintik és korlátozzák.09.

. Néhány szót szólni kell a középosztálybeli gyerekekrôl is. de el lehet érni. akkor erre gyors megoldásokat keresünk – ahelyett.. Ezek a gyerekek. új tapasztalatokra nyitottan érkeznek az iskolába. és képviselik a kioktató iskola ethoszát. többnyire. amely arról szól. Visszatérve az ún. hátrányos helyzetû gyerekekre és a motivációra. de már be sem akarnak jönni az épületbe..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 75 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 75 is.09. amit a tanár elmond anélkül. egy vizsga után úgy tettem el a könyvet.EletFotiRebell224. Ezeket a gyerekeket meg lehet félemlíteni. Amikor a gyerekek látszólagos taníthatatlansága és passzivitása a probléma. hogy a probléma komplexitásán gondolkoznánk. hogy tanuljanak. mert esetükben a szülôk és a tanárok egységfrontot alkotnak.. Tudományos pontossággal nem tudom leírni. Az utcán azután újra életre kelnek: futnak és nevetnek. csak azt várják. nemcsak együtt lenni más gyerekekkel és a felnôttekkel. . hogy valódi tudásuk lenne. de valójában nem tesznek mást. és emlékszem. Így „születnek” azok a gyerekek. hogy az utolsó csengôszó felhangozzék. hogy mi is történik az osztályban ezekben az elsô hetekben. és sokszor túlméretezett felszerelést cipelnek magukkal. Ez a kép 100%-ban hamis. Szeretnének tanulni.qxp:06. Így tanultam magam is. és ha már benn vannak. amikre bármi írható. akik ugyan tanulnak. Az iskola elsô heteiben azonban mindez megváltozik: a gyerekek eljönnek ugyan az iskoláig. csak papagáj módjára ismétlik mindazt. amelybôl a fejemet megtömtem ismeretekkel. hogy a gyerekek üres lapok. Ôket sem lehet motiválni. Boldognak látszanak. hogy soha az életben többet ki ne nyithassam.

ami az osztályban van.. A tanár feladata az. Egy normális gyerek vagy nyíltan. A tekintélyelvû osztályokban. és mindaz rendelkezésükre áll. hogy a gyerekek szabadon és önállóan dolgozhassanak az iskolában. amelyet a korábbiakban részletesen bemutatni igyekeztem.. de ellenáll ennek a kísérletnek. máshogy kezdôdik és máshogy folytatódik. a tanárok világossá teszik a gyerekek számára. hogy döntô jelentôségû változással állunk szemben. hogy az iskolában dolgozniuk kell. és igazuk is van. teszteket kell kitölteni. Ha egyszer megteremtettük az elnyomás légkörét. és követni kell a szabályokat.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 76 76 FÓTI PÉTER de azt tudom. . amit a kezdô tanár kaphat: meg kell mutatni a gyerekeknek. bizonyos tananyagokat el kell végezni. vagy burkoltan. A tanulók elôtt világos lesz: az udvarra vonulástól az intellektuális fejlôdésükig az iskola mindent ellenôrzése alatt akar tartani. Csakhogy ilyesmi nem létezik. Annak az osztálynak az élete. és késôbb azután lazábbra lehet engedni a gyeplôt. mint a hátrányos helyzetû gyerekeket tömörítô iskolákban. és ezért szükségtelenül agresszívek. A gyerekek itt tisztelettel fogadott lények.09. házi feladatot kell készíteni.qxp:06. hogy ez az az idôszak.. A szokásos tanács. A tanárok gyakran azt gondolják.. hiszen az ellenállás legkisebb jelére a tanár újra bekeményít. hogy bizalmi kapcsolatot építsen ki önmaga és a gyerekek között – ez teszi lehetôvé.EletFotiRebell224. amikor meg kell alapozniuk tekintélyüket. minden késôbbi lazítást trükknek vesznek a gyerekek. hogy ki a fônök. a középosztály iskoláiban ugyanúgy.

. Ha ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban mindig csupán olvasási problémákról beszélünk.. zenélnek és táncolnak. A gyerekek kiismerik a tanárok. ha az iskola akarja ôket rávenni valamire. sugdolóznak. Ha arról hallok panaszkodni. persze. Az iskolában. Sok gyerek morzsolódik le vagy marad benn a rendszerben anélkül. ami róluk szólt. . Nem lusták. s ezt még az iskola sem rombolja le teljesen. Az iskolán kívül a gyerekek – motiválás nélkül – játékokat találnak ki. soha nem fogunk közelebb jutni egy emberi megoldáshoz. Csak akkor azok. és csak arra vár. vagy pedig csak az iskolai olvasókönyvek száraz szövegeit kellett olvasniuk. Kommunikálnak egymással. hogy valamit is tanult volna. és igyekeznek ezeket a maguk számára elônyösen kihasználni. ellenséges hatalommal. Ezek a szövegek számukra érdektelenek vagy bántóak. amelynek értelme volt a számukra. Természetes impulzusaik vannak a tanulásra. hogy megtanulnak együtt élni egy idegen.EletFotiRebell224.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 77 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 77 Az iskolában a tanárok számára láthatatlanul folyik a való élet. Egyenlôtlen hatalmú ellenfelek között folyik az iskolának nevezett csendes háború. hogy sok hátrányos helyzetû gyerek nem tanul meg még olvasni sem.09. mást tanulnak. mint azt az iskola szeretné.. emberi kapcsolatokat ápolnak. hogy vajon kezükbe került-e egyáltalán olyan olvasmány. hogy megkapja a végbizonyítványt. de az is tanulás. a rendszer gyenge pontjait.. akkor arra gondolok. A nyíltan ellenálló gyerekek hôsök lesznek. és gondolkodnak saját jövôjükrôl.qxp:06. amikor csak tudnak. leveleznek.

ha a gyerek relevánsnak. térképekre.. türelemmel várva arra az idôre.09. A tanárnak nem szabad a gyerekek útjában állni. fontosnak érzi mindazt.. amelyek kötelezôk. amelyben a gyerekek tanulhatnak. a megfigyelésnek. hogy a gyerek megtanítható arra. mûvészeti anyagokra. Olyan környezetet kell teremtenie. hogy a gyereknek tudnia kell. mint lehet ezt vagy azt a problémát megoldani. A tanulás legfontosabb motivátora az. Hibás azt gondolni. mintha tudnák. hanem elérhetônek kell lennie. A tanulás szerves. hanem olyanoknak is. amelyben a megértésnek. egyéni folyamat. Kísérleti eszközökre van szükség. számítógépekre – és mindezeket gondozni kell. amirôl a tanár azt gondolja. Könyveknek kell az osztályban lennie – nemcsak olyanoknak. Ezt és csak ezt fogja igazán tudni. amelyek a tanárnak és a gyerekeknek fontosak.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 78 78 FÓTI PÉTER A tanár szerepét újra meg kellene határozni. melyik idegen szó mit jelent.EletFotiRebell224. Hiába tesznek úgy a tanárok. ez pedig fejlôdésük egyik fontos motorja. hogy a tanárra állandóan szükségük lenne. A tanárnak magának is fontos forrásnak kell lennie. amit tanul. a kipróbálásnak mind helyet kell kapnia. amikor a gyerekeknek szükségük lesz rá. hogy passzívnak kell lennie és semmit sem kell csinálnia. A gyerekek tudni akarnak számtalan dolgot: mit hogyan kell kimondani. Tudják önmagukat és egymást korrigálni. A tanár aktivitása sokféle lehet. Ez nem azt jelenti. hogy a gyerekek az iskolán kívül is tanulnak és hogy az iskolában is tanulnak anélkül.. mi történt a múltban… Bele kell törôdnie a tanárnak abba. nemcsak az . hogy mit kell minden egyes gyereknek tanulnia..qxp:06.

(Ez az aggodalom. Kérdeznek tôlük. mint rájöttem. Az iskola elôtt a gyerekek úgy használják a felnôtteket. és ha úgy érzik. ahogy nekik szükségük van rájuk. Magam is olyan tanár voltam kezdetben. és azt tanulják.09. ahol igazi tanulás folyik.) Ez azonban a gyerekek számára nem segítség. s mint errôl írtam is.qxp:06. . hogy a tanár elveszíti a gyerekek feletti ellenôrzést.. és nem az állandó sajnálkozás a rossz gyerekanyag fölött. Ekkor lehet csak az osztálytermi csatateret átváltoztatni olyan hellyé. mint az.EletFotiRebell224. ahol a tanítás fontosabb. Meg kellett tanulnom bízni a gyerekekben és úgy viselkednem.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 79 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 79 a valami. ahol valódi. Erre a változásra lenne szükség a világ sok-sok tantermében. erre nincsen szükségük. ami elôtt elvileg hajlongani kell. hogy vajon a tanításból lehet-e tanulni. igyekeznek bevonni ôket játékukba – ha a felnôttek tudnak még játszani. holott ennek állandó vizsgálata tenné ki a jó iskola lényegét. Az iskola olyan hellyé vált. akinek elsôdleges aggodalma volt a rend fenntartása. de nem fônökei. A felnôttek ebben az idôben a gyerekek értékes segítôi. E szerint a modell szerint kellene tovább dolgozni az iskolában. azzal kapcsolatos. és ez nem utópia. hogy megbízzanak bennem.. ami éppen izgatja ôket. Még vissza merik utasítani a kéretlen segítséget. a másik tud nekik valamit mondani... közvetlen demokrácia van.

...EletFotiRebell224.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 80 .09..qxp:06.

nem messze onnan... hanem mi.09. mert a második kötet magyar fordításába belepillantva elszörnyedtem a fordítás alacsony színvonalán. A roxforti iskola olyan. ahol lakunk. (Ezt azért jegyzem meg. Idén tavasszal. felnôttek is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. ám (mivel magunk már olvastuk a kötetek egy részét) néha-néha elejtettünk egy-egy megjegyzést a mûrôl. és az elsô fejezet alatt legalább tízszer megkérdezte.. Nemcsak ô tanult sokat. elkezdtem neki felolvasni az elsô kötetet.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 81 Roxfort vagy Summerhill Hétéves fiam az ôsszel megy iskolába. Bécstôl délre. hogy bizonyos részeket szó szerint tudott idézni. hogy a Harry Potter-könyveket tízéves korában adjuk majd a kezébe. amelyeken Rufus Beck olvassa fel németül (nagyszerûen) az egész könyvet. de azután belejött a dologba.qxp:06. A második nagy lökést a Harry Potter-i világban való elmerüléshez az adta. mint amilyen titokban min- . hogy kölcsönkértük a kazettákat. egy esôs délutánon.) Ezeket a kazettákat azután Misi olyan sokszor meghallgatta. és így Misi sejtett már bizonyos dolgokat. Korábban a feleségemmel úgy gondoltuk.EletFotiRebell224. hogy hol van már Harry Potter. Az elsô könyv a harmadik fejezettôl valóban nagyon sodró lendületû. Misi a könyvet eleinte unalmasnak találta..

Ez azonban csak a dolgok egyik rétege. Elolvastam – és újraolvastam. A könyv tényleg meg is jelent. mi lesz az ebbôl az iskolából kikerült gyerekekkel – ez izgatott annyira. mígnem egyszer. mint amit saját tapasztalatomból ismerek. Megszereztem az iskolaalapító. mit is jelent valójában. Valami más. gyerekek – fôleg fiúk4 – milliói olvasták ôket. S. negyvenöt éves korom körül. de fogalmam sem volt arról. Hogyan mûködik. (Elsô cikkem megjelenésével egy idôben hallottam aztán. hol is van. Misi rajongása Harry Potter (Roxfort) iránt sok vonatkozásban hasonlítható az én szerelmemhez az angliai Summerhill iránt. és elolvastam ôket.. arra is vágyni kezdtem. gondoltam. és írogatni is kezdtem az iskoláról. Jó jel.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 82 82 FÓTI PÉTER den iskola szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek. kezembe vettem egy könyvet. hogyan alakult ki.) Mindkét szerelemben van még valami közös: mióta Rowling könyvei 1997 júniusa óta megjelentek. ahol igazán helyt kell állni. hogy egy Summerhillhez hasonló iskolát magam is létrehozzak. többször. de hatása nem volt óriási. gyakran . egyszer.qxp:06. Ha jól meggondolom. Neill legtöbb mûvét.. A. hogy Neill egyik könyvét3 ki fogják adni magyarul.. (És el is utaztam egyszer Summerhillbe.09. ez meg fogja könnyíteni a dolgot. Az iskola nevét ugyan ismertem. s lassan megértettem a dolgokat. ahol élet-halál harc folyik. ami Summerhillrôl szólt1. ahol veszélyek vannak.2) Mivel a megismerés folyamatában a szerelem nem csökkent.. már amennyire ezer kilométer távolságából meg lehet érteni bármit is. közelrôl akartam látni ezt a csodát.EletFotiRebell224. Ez az iskola valóban különleges.

(Sajnos mindkettô a távoli Angliában van.. Summerhillt Neill 1921ben hozta létre.. míg Roxfort valószínûleg már évszázadok óta mûködik. és olyanok.5 Azt is mondhatom. Summerhillben közös tanárgyerek önkormányzat mûködik. hanem abban az értelemben is. A. dönthetnék úgy is.qxp:06. és az órák nem köte- . hogy Summerhillt sokan megpróbálták utánozni.. hogy Misit Roxfortba. Úgy is dönthetnék persze. Hová adnám a gyereket? Ha most a mesében lennénk. Summerhill szerelmesei nem annyira a gyerekek. akiknek a szülei hisznek abban.. hogy mind a két iskola speciális gyerekeket gyûjt: Roxfortba varázslók és boszorkányok jelentkezhetnek. Ez egy régebbi szerelem: valamikor az 1960-as években. Neillnek a könyve (Summerhill – A pedagógia csendes forradalma) nagy siker volt nemcsak abban az értelemben. hogy a summerhilli iskola filozófiája jobban megfelel a gyereküknek.EletFotiRebell224. mint a tradicionális vagy más alternatív iskola. hogy több millió példányban kelt el. az Amerikai Egyesült Államokban és Európa nyugati felén dúlt. mint ahogyan Roxfort sem az. S. a varázslók és boszorkányok iskolájába adom. Mert Summerhill nem közönséges iskola.) Azonban vannak köztük nagy különbségek is.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 83 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 83 többször is. hogy Summerhillbe küldöm. míg Summerhillbe kétféle gyerek kerülhet: olyanok. Mindkét iskola bentlakásos.09. Summerhill alapítójának. akik más iskolákból problémás gyerekekként kikerültek. mint inkább a felnôttek voltak.

A Roxfortot megelôzô iskola elérte célját: megtanította Harryt az alapokra. megtanult írni. Van azonban még egy további. hogy ott jó tanuló volt. a hûség és a vakmerôség. Ilyen helyzetbôl kevesen válnak jó tanulóvá. mennyire képes késôbb beilleszkedni a gyerek egy Summerhill-típusú önkormányzó közösségbe. hogy Summerhillbe nem is akarnak már tízévesnél nagyobb gyereket felvenni – azt gondolják. Amiben késôbb kitûnik. Roxfort sokkal jobban hasonlít egy közönséges iskolához. ha tudjuk. számolni. elsô pillanatra nem is nagyon figyelemreméltó különbség: Summerhillbe a gyerekek hatéves kortól jöhetnek. hanem a bátorság. Az iskolai szabályok Ha egy gyerek Roxfortba jár. látják az iskola vezetôi. az sem a jó tanulás. A magam részérôl csak annyit tennék hozzá. aki viszont a mindent bemagoló jó tanuló. Ez a látszólagos különbség akkor válik érdekessé.. míg Roxfortba tízéves kor után. amikor beszámol arról. Harry Potter csupán röviden beszél korábbi (mi úgy mondanánk: alsó tagozatos) élményeirôl.EletFotiRebell224. belôle biztosan varázsló vagy boszorkány lesz.. s az órák kötelezôk. ahol a tanár az úr. hiszen árvaként rokonainál élt.qxp:06. akik rosszul bántak vele.. hiszen egy regényben minden lehet.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 84 84 FÓTI PÉTER lezôk. hogy az elsô iskolaévek döntô jelentôségûek abban. Ne vonjuk ezt kétségbe. Harry ellenpárja Hermione. hogy Harrynek nagy szerencséje lehetett.09.. hacsak nem teszik ki az iskolá- . olvasni.

Mindenkinek. hogy miben tartja fenn az iskolaigazgató saját döntési jogát: ô alkalmazza a tanárokat.. azt megbüntetik – a büntetés lehet pontlevonás attól a háztól (kisebb kö- . hanem a tanárok és gyerekek hetenként ülésezô tanácskozása6. ô bocsát ki a gyerekek biztonságát érintô bizonyos rendelkezéseket. Filch és macskája. hogy az igazgató vagy a tanárok túltették volna magukat az önkormányzat által hozott szabályokon.qxp:06.. Nem hallottam olyan esetrôl. Roxfortban minden szabályt az iskola tanárai alkotnak meg. Norris ôrködik rendületlenül. és természetes kíváncsiságukat követve gyakran meg is szegik azokat. Roxfortban a szabályok betartásán a házmester. Az elôzmények azonban nagyon különbözôk lehetnek..09. tanárnak. Mr. vagy mert bizonyos kérdésekben az iskolaigazgató magának tartja fent a törvényhozás jogát. A helyzet is világos – vannak szabályok. mint Hagriddel történt. Mondjuk is mindjárt el. Mrs. A tanárok is igyekeznek. A tanácskozáson az alapos vita után a többség dönt. Az iskolából való eltávolítás az igazgató döntési joga. A szabálysértések felderítése azonban nagyon különbözôképpen történik. De ezeken túl minden más kérdés az önkormányzat szuverén döntése. A szabályok gyakran érthetetlenek a gyerekek számára. diáknak egyformán egy szavazata van. Akit elkapnak. amelyek adottak: vagy Anglia törvényeibôl következôen. hiszen Summerhillben a szabályok nagy részét nem a tanárok hozzák. Ez nincs másképp Summerhillben sem. törvények. Ez – érdekes módon – Summerhillben is így van..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 85 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 85 ból valamilyen iskolai szabály súlyos (tényleges vagy vélt) megszegése miatt.EletFotiRebell224.

Dühösen mentem át. mert az iskola stréberek gyülekezete.. amikor felnôttek és gyerekek együtt élnek. mert oda gyereknek tilos belépni). amelyek a szomszédos szobából hallatszottak be hozzám. a felnôttek hamar elfelejtik. a tanárokra is. és a szobában egy csomó felöltözött gyereket találtam. amiért ugyanúgy bíróság elé kerülhetnek. hiszen az erdô azért tiltott. meg is szeghetik ezeket a szabályokat. akárcsak a gyerekek. hogy az iskola szabályait Roxfortban a tanárok hozzák a gyerekeknek. akik éppen kiosonni készültek. Ezt nem azért teszi. leragadó szemmel. hogyan is néz ki a világ a gyerekek szemével. A tanárok. nem lehetnétek legalább csendesebbek? Elnézést kértek és csöndben osontak le a lépcsôn. mert mindez villanyoltás után tör- . Íme egy ilyen példa. és a döntések a felnôttek kezében vannak. Summerhillben ezzel szemben az egész közösség ôrködik a szabályok betartásán.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 86 86 FÓTI PÉTER zösségtôl).qxp:06. ahova a gyerek tartozik. Egy nyári éjszakán hangokra ébredtem. hogy a bíróság elé viszem ôket. amelyet Appleton.. de lehet büntetô munka is a Tiltott Rengetegben (ez érdekes ellentmondás.EletFotiRebell224. mert különben mi értelme az egész önkormányzatnak! Persze.09. Természetesen mondhattam volna nekik. Különbség még az is.. summerhilli nevelôtanár (house-parent) ír le saját esete kapcsán:7 A legtöbbször. míg Summerhillben a szabályok mindenkire vonatkoznak. semmi sem ilyen egyszerû.. hanem azért. – Ha már úgyis kimentek – mondtam nekik –.

így én kétnapi pudingtól estem el. a bírósági ülésen egy idôsebb gyerek feljelentett. és a következô nap nem kaphatnak pudingot. amelyek nagyon különböztek attól. és hamarosan megtaláltam az éjszakai nomádok kis csapatát az iskola területén. és amirôl gyerekek generációi lengtek Tarzanként ideoda. mit csinálnak. Szép. amiért villanyoltás után az épületen kívül tartózkodtam a gyerekekkel (ezt ugyanis a hatályos törvények tiltják). hogy kimegyek és megnézem.. hogy a hétvégi hosszú fennmaradás helyett egyszer a szokásos idôben kell majd lefeküdniük. Másnap. nem akartam ügyet csinálni a dologból. Egy ilyen közösségben semmi sem marad észrevétlen! A gyerekeket azzal büntették. Válaszként a gyerekek fojtott suttogását hallottam. de mivel csendesek voltak. hogy ez vagy az hogyan juthat egy gyerek eszébe.09. holdvilágos este volt. . és rögtön jobban értem a másikat. amikor látták. amelyrôl oly sok fénykép készült..qxp:06. Ez az eset szüntelenül emlékeztet engem a gyermekek világszemléletére! Ha néha magas lóról beszélek arról.EletFotiRebell224. de nem tudtam elaludni. Mivel nekem nincs kötelezô takarodóidôm.. hogy nem egy rémmel találkoztak. Elôugrottam rejtekhelyemrôl. a nagy fánál. és élveztem a törvényen kívüliség izgalmát. Egy bokor mögé bújva elkezdtem zajongani.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 87 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 87 tént. mindig saját történetemre gondolok. Egy idô után elhatároztam. Visszamentem a szobámba.. Rögtön körülvettek a gyerekek – nagyon megkönnyebbültek. A következô órában velük együtt fedeztem fel az éjszakai árnyakat. mint amelyeket napközben megszoktunk.

qxp:06. Miért szeretett bele akkor a fiam Roxfortba.. Summerhill nem. Ezért kell nyugodtan ülni a padban. ahova a tanároknak kell betölteni a tudást. amit Neilltôl és Summerhillrôl tanultam. ahogyan szinte majdnem minden létezô iskolában. semmint Summerhillhez. Ezért vannak az órák.. a magam életében alkalmazom. és ezért kell inni a tanári magyarázatot. arra a feltételezésre épül. Roxfort így mûködik. aki fogantatása pillanatától kezdve érdeklôdik az ôt körülvevô világ iránt – ha itt biztonságban érzi magát. és miért szerettem én bele Summerhillbe? Lehet. Summerhill emberképében a gyerek a szocializálódásra készen születô. hogy a gyerekek agya üres tárhely.EletFotiRebell224. Nagyszerû tanulási képességekkel jön világra... A magam módján igyekszem ôt Summerhill hívévé tenni úgy. ezért van a visszakérdezés. ugyanolyan izgalmasan. hogy hibát követtem el. Lássuk. két tényezôn múlik: saját magán és a környezetén.09. s nem tudna meglenni más emberek nélkül. hogyan! A tradicionális iskola és Roxfort sem kivétel. hogy Roxfort inkább a valóságos iskolákhoz hasonlít. ezért kell otthon elvégezni a házi feladatot. mint Rowling teszi ezt Roxforttal? Nem. ezt nem gondolom. aktív lény. . amikor nem Summerhillrôl meséltem neki.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 88 88 FÓTI PÉTER Ilyen dolog persze Roxfortban. hogy milyen ember lesz. Az óralátogatás Úgy tûnik tehát. hogy mindazt. Az azonban. teljes erejével igyekszik felfedezni. elképzelhetetlen. ezért van a tanári magyarázat.

Summerhill azt gondolja magáról: olyan környezet vagyok. Summerhill úgy hiszi. mint a tradicionális iskolába járó kortársaik. Véleményem szerint: ez még kevés. hogy a nyitottság megmaradása nem egyeztethetô össze azzal a móddal. mint Hermione. a felnôttek állítják össze. Az igazi tanár nem csökkenti a gyerek aktivitását. Egy barátom kérdésére válaszolva írtam a következôket: . akárcsak Roxfortban. ahogyan a tradicionális iskola mûködik. aki kitanulná az egész roxforti könyvtárat. azaz rendelkezésére álltunk. de a leendô varázslók és boszorkányok az elméleti órák jó részén ugyanúgy unják magukat. Mert a gyerekek legnagyobb része nem olyan. Azért kell ott ülniük.. a mai iskolában sok alternatív tantárgy van. olvasni. Éppen ellenkezôleg: hagyni kellene. de be is zárkózhat. Mert ott kell ülniük. hanem az érdeklôdés vezette aktivitást. varázslás). amelyben megmarad a gyerek nyitottsága. ebbe a gyerek-varázslóknak semmi beleszólásuk. Ebben a szellemben „foglalkoztunk” Misivel is. számolni szeretett volna..09. beleértve a tiltott részleget is. A tradicionális iskola a gyereket nagyon passzív lénynek képzeli. Persze nem a látszólagost.. hanem növeli.qxp:06. Ott ugyanis a tananyagot.EletFotiRebell224. mert különben – így a feltételezés – nem tanulnának.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 89 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 89 Nyitott maradhat a világra. Igen – mondják sokan –. ha igényelte és írni. ami nekik megfelel. Hogy nem minden gyerek olyan. hogy számukra kötelezôvé kell tenni a tanulást. Roxfortban ugyan az órákon sok a gyakorlati feladat (varázsfôzet-készítés. hogy olyan irányokba és olyan sebességgel fejlôdjenek.. mint Hermione? Ez nem jelenti azt.

Ami meg ezen túl van. az igényeinek megfelelôen. Misi kortársai közül sokan koptatják már a helyi iskola padjait. Ami az írás-olvasást illeti. azzal látszólag még nem áll ott. Itt a buta- . Így módom volt megfigyelni. és fizet ki tetszôleges összegeket. Eredményekrôl majd ôsztôl tudok beszámolni. úgy döntöttünk. amire belülrôl van késztetése. és nem vagyok hatalmi személy a számukra. úgyhogy nehezen adhatok »objektív« véleményt.. ahol lakunk. A dolog belôle indul ki. Otthon nem rejtem véka alá ezt a nézetemet. ha az itteni iskola lenne ilyen. hogy az olvasás a megértés igényébôl nôjön ki. Maradjon meg. De nekem fontos.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 90 90 FÓTI PÉTER Mivel Misi nyári gyerek. és fiamnak elmondom. A telepen. ad vissza. hogy szerintem mi a hiba az iskolában. mert ott remélhetôleg lesz lehetôsége kérdezni. de ez biztosan nem az. van vagy 40 gyerek. csinálunk ezt-azt.. ahol 500-asokat vált fel. vagy velem (fôleg számtan). és hogy ôt azért adjuk máshová. hogy utálják az iskolát.09. Persze jobban örülnék. Mivel velem sokat játszanak a játszóterünkön. Ami a számtant illeti. ahol az iskola szeretné. hogy hétévesen menjen iskolába. az írás pedig a másokkal való közlési vágyból. olvasás). azzal kapcsolatban biztosan elfogult vagyok.EletFotiRebell224.. nemcsak válaszolni. A nap meghatározhatatlan idôszakában (és nem minden nap) vagy az anyjával (vele fôleg írás. Egy osztatlan kis badeni magániskolába megy majd. sokan nyugodtan bevallják..qxp:06. hogy csak olyan dolgot tegyen. ahol remélhetôleg kevés lesz a nyomás és kényszer. hogyan fejlôdik minden iskolázás (kivéve persze az óvoda iskolás hatásait) nélkül. az lemérhetô a Monopoly játékon.

(Ez elsôsorban azokra a gyerekekre igaz. Változtatni nincs lehetôséged. hogy maguk dönthetik el. akik itt kezdik tanulmányaikat. Ha van pénzed. energiád a gyereket máshova vinni.qxp:06.. arra is jó. ha senki sem kényszeríti ôket. hogy azok nem kötelezôk.. Álmodozásba merülnek. Harry nem is próbál ez ügyben McGalagony professzorhoz vagy Dumbledore-hoz menni. A tradicionális iskolában a visszajelzéseket elnyomják. de különben ledarálják. zavarja az órát stb. de ezeknek nincs hatásuk. A tradicionális iskolában a gyerekek a maguk módján igyekeznek visszajelezni. hogy a tanárok igazi visszajelzést kapnak arról.EletFotiRebell224. Akik késôbb kerülnek ide. amelyekre szeretnének. Nincs unalmas óra.) A szülôk megpróbálhatnak tiltakozni a különösen rossz vagy kegyetlen tanárok ellen. hogy szükségük van rájuk. (Más csatornák is vannak. akkor megteheted. amelyekrôl úgy érzik. vagy akinek ez nem elég. Piton kedvére piszkálódhat Harryvel. hogy a tradicionális iskola feltételezése nem állja meg a helyét: a gyerekekben van tanulási vágy. . azoknak eltart egy ideig. A szabadság.) Azokra az órákra járnak.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 91 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 91 ság uralkodik vastagon. hogyan tanítanak.. de ez gyakran nem hatásos. milyen órákat látogatnak..” Summerhill és saját tapasztalatom is bizonyítja. Summerhillben a gyerekek bejárnak az órákra annak ellenére.09. Nem kell unalmas órákon ülniük. amíg kiheverik a kényszerû iskolalátogatás romboló hatását. Summerhillben a gyerekek aktívak ebben a vonatkozásban. és akkor is tanulnak. a pad alatt olvasnak. amelyeken a visszajelzés megtörténhet.

Maga Dumbeldore magyarázza ezt meg Harrynek: Piton azért bánik így Harryvel.. a szabadság jó dolog. amikor az 1920-as években tanárokat vett fel. mint egyfajta családi tanács. Az elsô újdonság egy gyerek-ülésvezetô megválasztása volt. Ha Derrick megverte Ingét. akik azt mondják a szabadságra: igen.qxp:06. Dumbeldore ezt nem is akarja. Talált is ilyeneket. Emiatt gondolta.EletFotiRebell224. összehívtunk egy gyûlést. és elmondtuk a véleményünket. nem is tudja megváltoztatni. Számára a tanárok alkalmazásának legfôbb kritériuma: a pályázó értsen egyet az iskola filozófiájával. Nem volt még törvényrendszerünk. Amikor csak hat tanulónk volt. igen. mert a Harry papájával való saját. mint az iskola tanárának. ôsi ellenségeskedését viszi bele a dologba. s azután velük együtt létrehozta az iskolát. Neill. A határozatokat és az ítéleteket kézfelemeléssel fogadtuk vagy utasítottuk el. megkérdezte tôlük. A tanári kollégium Neill a maga részérôl másfajta igazgató volt.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 92 92 FÓTI PÉTER Pitonnak..09. de…. A jelöltek legtöbbje úgy válaszolt: Igen. körbeültünk. Az iskolában kezdettôl mûködött az önkormányzat: Önkormányzatunk különféle fázisokon ment át. hogy mi a véleményük a szabadságról. akkor ez olyan volt. úgy változott ez a családias forma is. ehhez joga van. Az egyes ügyekben pedig az ülés- . Ahogy az iskola nôtt. hogy neki olyan tanárok kellenek...

ezért én sem parancsolgatok másoknak. A bûnözô gyerekek a gyerekköztársaságban dolgoztak. azt Neill nem maga találta ki. amit nem szeretnél. Mindannyian ismerjük a Biblia és a nagy világvallások központi gondolatát: Ne tedd azt mással. hogy veled tegyenek! Ezt a gondolatot vitte tovább Neill. aki azonban belül csak arra vár. ha parancsolgatnak nekem.09. amely az ügyet kivizsgálta.”8 Neill nem kívánta a felmerülô problémákat megoldani. hogy ôt megverte. A vádlottnak joga volt a bíróság bármely tagja ellen kifogást emelni. aki megvádolt valakit.. de ez ritkán fordult elô.EletFotiRebell224. Neill ki tudott lépni az ördögi körbôl.. munká- . hogy az az ô parancsát kövesse. Az Egyesült Államokban az 1800-as évek végén a fiatalkori bûnözés egyre égetôbb problémáját egy William Reuben George nevû férfi új módon igyekezett megoldani: gyerekköztársaságot szervezett az amerikai állam mintájára. mert jó barátja Patnek. akár a felnôttek és a gyerekek között kialakult problémák. hogy megbosszulhassa ura önkényét. hanem az amerikai Homer Lane-tôl9 tanulta. ahol a gyerekeknek saját alkotmányuk. Hogy ebbôl az ördögi körbôl (amelynek csak egyik szembeszökô példája a tanár-gyerek viszony) van kiút.qxp:06. amelyben minden hierarchikus kapcsolat szenved: a hierarchia tetején álló hatalmával kényszeríteni tudja a hierarchia alján állót. amikor azt mondta: Nem szeretem.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 93 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 93 vezetô bíróságot jelölt ki. parlamentjük.. bíróságuk volt. legyenek azok akár a gyerekek.. Néha azonban lehetett ilyesmit hallani: „Bill ne legyen a bíróság tagja.

a Tower Bridge-i Rendôrbíróság elöljárója meghívására érkeztem a bíróságra abból a célból. aki három lánnyal birkózott.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 94 94 FÓTI PÉTER jukért fizetést kaptak a köztársaság pénzeszközében stb. Homer Lane 1916 márciusában. Az amerikai minta nyomán néhány módos ember az angliai Dorset megyében. Amikor a tárgyalóterem felé igyekezve elmentem egy váróterem ajtaja elôtt. Ezek egyike volt a Ford Republic. Egyikük kemény csapást mért öklé- .. Lane maga válogatta ki a telepre kerülô fiatalkorú bûnözôket. és az ajtón át egy rendôrt pillantottam meg. hogy begyûjtsem a Közösség lakosságának magját. és Lane itt fejlesztette ki módszereit.09. egy elôadásában elmesélte a Little Commonwealth történtét:11 Cecil Chapman úr. de ez történetünk szempontjából nem is túl fontos.EletFotiRebell224. 1913-ban szeretett volna az amerikaihoz hasonló telepet nyitni. amelyet Homer Lane igazgatott Detroitban (a mecénás Ford család nem azonos az autógyártó famíliával). A Little Commonwealth az amerikai gyerekköztársaságok tiszta fiúpopulációjával szemben koedukált volt. nincsenek részletes ismereteim. hogy George hatására több hasonló gyerekköztársaság alakult az USA-ban... Ami fontosabb. az az. A telep vezetôjének Homer Lane-t kérték fel. dühös hangokat hallottam..10 amelyeket majd Angliában is kamatoztatni fog.qxp:06. Arról. akiket a bírósági tárgyalóteremben látott elôször. A gyerekköztársaság egy várostól távoli farmon mûködött. Ez lett a késôbbi Little Commonwealth. hogy a gyerekköztársaság milyen eredményesen mûködött.

A jelek szerint szüleik teljesen vétlenek voltak a csínytevésekben. Az iskolai hatóságok képviselôje – jegyzetei alapján – részletesen elôadta iskolai rendbontásaik történetét. és egyikük így szólt. és hajlandó vagyok vallomást tenni. majd sûrû tiltakozó szavak közepette a rendôrök nagy nehezen ellökdösték ôket a vádlottak padjáig. A lányok mindeközben mogorván állva figyelték az eljárást. amint a lányok tetteinek története kibontakozott..EletFotiRebell224. de mindezt olyan ügyesen. tizennégy és tizenöt éves lányokat bevezették a tárgyalóterembe... Ekkor határoztam ..09. hátratekintve. maga is könnyekre fakadt. A lányok rendszeresen követtek el bolti lopásokat. hogy édesanyja zokog. miközben a csoport negyedik. Társa ekkor oldalba bökte. noha jól ismerte ôket a rendôrség.qxp:06. legfiatalabb tagjára mutatott: „Magukkal jövök. Amikor a legkisebb. Ezt követôen kihágások és törvénysértések borzongató története hangzott el. és közben olyan szavakat használt. hogy ígéretes alapanyagnak tûntek volna! A tanúk meghallgatása során egy rendôr a következô eseményrôl számolt be: a lopott holmik elrejtése közben rajtaütöttek a lányokon. Számos eset meghallgatása után a tizenhárom. és jól hallhatóan e szavakat súgta neki: „Ne csinálj bolondot magadból! Nézd levegônek ôket!” Nem mondhatnám. látta.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 95 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 95 vel a rendôrre. amelyek a bíróság épületében meglehetôsen illetlennek tûntek. annyira zaklatottnak tûntek. ha ôt elengedik”. és felsorolta. hogy az ítélethez elegendô bizonyítékokat csak nagy nehezen sikerült összegyûjteni. hány alkalommal adtak okot testi fenyítésre.

hogy segítségemre legyenek abban. és . „Ugyan! Túl romlottak a Közösséghez. Mindazonáltal nem vettem igénybe a rendôrök támogatását. mint megismételtem a kérést. amíg jövôjükrôl döntés nem születik.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 96 96 FÓTI PÉTER el. hogy nem veszítem el a lányokat. Azóta is azt gyanítom. Szigorúan el kell zárni ôket” – válaszolta. hangsúlyozván. illetve mindaddig. Állhatatosságom feltehetôleg ésszerûtlennek tûnt. hogy éppen az ilyen gyermekek biztosíthatják a Közösség sikeres megszervezését. Súgva elôadtam kérésemet az oldalamon ülô rendôrbírónak. hogy megpróbálom a lányokat megszerezni a Közösség számára. Nem tehettem mást.. mert ôket a gondjaimra bízván két rendôrt és egy felügyelônôt is a rendelkezésemre bocsátott. Szeretném megragadni az alkalmat arra. Úgy hiszem. hogy amikor végre beleegyezett és a lányokat a gondjaimra bízta.. hiszen baráti tanácsait mogorván és pökhendien utasították vissza. kipróbálatlan közösség tagjai lehessenek. A vádlottak vizsgálati fogságát végül meghosszabbították egy újabb hétre. tulajdonképpen csak a bíróságot kívánta megszabadítani a nemkívánatos nôszemélyektôl. figyelmen kívül hagyta valamennyi segédjének sürgetô tanácsait és borúlátó.qxp:06. hogy a rendôrbíró iránti mély csodálatomnak hangot adjak: amikor végül is beleegyezését adta. hogy biztonságban eljuttassuk a lányokat a Közösségbe..EletFotiRebell224. mert meg mertem kockáztatni. hogy a lányok az új..09. Maguk a lányok sem voltak segítségére a döntésben. A kijelölt napon elmentem fogva tartásuk helyére. nem fûzött nagy reményeket a lányok lelkének hirtelen megjavulásához. aggodalmaskodó elôrejelzéseit.

Így hát nem is maradtam velük. természetes gyermekeket?” Ezen vitába is szálltunk. hanem egyszerûen a gyermeki természet maga okozta a változásokat. hogy amikor két hét elteltével Cecil Chapman úr látogatóba érkezett hozzánk. hiszen senki sem menthette volna meg ôket. . szabad. megragadták és magukkal vonszolták. megátalkodott bûnözôkbôl ilyen kedves. hogy megmutassák kertjüket.. miképp bimbóztak és bontakoztak ki erényeik az új környezetben. Jómagam ahhoz az állásponthoz ragaszkodtam. amit látott. a lányok rajta voltak annak ellenére. akik a bíróságon oly pökhendien utasították vissza baráti közeledését. Szívesen részletezném a gyermekek életét a következô pár napban. De valójában nem menekülhettek. hogy felügyeljem ôket. Legyen elég annyi. Elsô kérdése a következô volt: „Hogy faragott ezekbôl a rémséges. e gyermekek. otthonukat.. amint leszállt kocsijából..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 97 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 97 a felügyelônô elképedt tiltakozása ellenére egymagam indultam el három elkeseredett kis bûnözômmel a Kis Közösség irányába.09. házukat.. hogy bôven lett volna alkalmuk a szökésre. valamint azt.qxp:06. Mondanom sem kell. ezért a Közösséggel való elsô találkozásukat a felelôsség és a bizalom élménye határozta meg. hogy sem én.EletFotiRebell224. még csak nem is a hely hatása volt. amikor a vonatunk kigördült a Paddington pályaudvarról. és Chapman úr kabátjának mindegyik gomblyukából virágok kandikáltak ki. sem pedig segédeim nem tettek semmit. kart karba öltve tértek vissza.

hogy a kamaszok emberi természete az öröklött tendenciákat kövesse. Az elsô egy-két nap után a lányok maguktól részt vállaltak a ház körüli munkákból. A lányok jó két hétig a Közösség egyedüli birtokosai voltak. hogy készen állunk fiúk fogadására is. hogy a természet szépségének. hogy békénk az állóvíz békéje és hogy a fiúk kevésbé hajlamosak arra. Azért írtam le ilyen részletesen a lányok esetét. hogy kísérleteiknek korlátot szabjunk. és szükség sem volt ezekre.. feldíszítették az ebédlôt. egy anyás küllemû asszony. miszerint a fiúk érkezése felborítja majd kis családunk békéjét. hogy mikor érkeznek a többiek. hogyan akadályozhatnánk meg.. Majd amikor a lányok kérdezôsködni kezdtek arról.EletFotiRebell224. és valószínûleg szükség lesz majd a tekintély valamilyen formájának alkalmazására. akinek korábban nem volt intézeti tapasztalata. miféle gyerekekbôl lettek a Közösség polgárai. a virágok és a vidék nyílt tereinek hatása alá kerüljenek.. Be kell vallanom. hálásan fogadta segítségüket.qxp:06. mint neki. bár más volt erre az okom. A fiúk érkezésének napján a lányok lelkesen készültek fogadásukra. bár nem kérte azt. termé- . Én viszont tudtam. Ô ugyanis megingathatatlanul szkeptikus volt a koedukáció gondolatával szemben.. Nem volt kormányzat. A nevelônô. és nem tudta elképzelni. Legalább ilyen érdekes történetet mesélhetnék növekvô közösségünk további ötven fiú és leány polgáráról. a kedves hegyek. úgy döntöttünk. Finom uzsonnát készítettek. tekintély.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 98 98 FÓTI PÉTER Ebben a kérdésben ma sem értünk teljesen egyet. hogy bizonyos mértékben osztottam a nevelônô félelmét. és két asztalt is megterítettek. hogy megmutathassam.09.

az egyik lány és fiú kísérôje lemaradt. hogy az uzsonnánál ülhet-e az egyik fiú mellett. A nevelônô azonnal felhívta erre a figyelmem.qxp:06.. cigarettázó. de incidens nélkül zajlot let. Az út felénél azonban mintha elbizonytalanodtak volna. hogy egyelôre ne törôdjön az illendôség e szörnyû megsértésével. Megle- . mintha csak félnének.EletFotiRebell224. Ezzel megtört a jég.) A nevelônôt láthatóan bosszantotta könnyelmûségem. amikor a vonat megérkezett.. nevetgélô.09. Ahogy a ház felé közeledtünk. majd amint elértük a Közösséget. Amikor a Közösség felé indultunk. megint csak természetesen. Csoportosan álltunk a vágány mellett. Öt hetvenkedô. A lányok azonnal visszavonulót fújtak.. piszkos és ápolatlan fiú szállt le a vonatról. de meggyôztem. és beszélgetésbe merültek. hogy találkozzunk a fiúkkal. (Emlékeim szerint a lányok érkezése óta elsô ízben fordult elô. a lányok elénk vágtak. A virágok és a legformásabb sütemények a fiúk asztalára kerültek. A lányok egyike megkérdezte. hogy tanácsot kérjen tôlem. Az étkezés a háziasszony szempontjából nem volt éppen sikeres. ugyanis engedélyeztem a kérést. a jelet több fiú is viszonozta. hogy beérjük ôket. velünk tarthatnak-e. hogy egyikük megfordul és integetni kezd. Amikor az állomásig vezetô hárommérföldes sétára készülôdtünk. a lányok félénken megkérdezték. mint jóslatainak beigazolódására. láttam. meglehetôs lárma közepette. a fiúk pedig elindultak. A teát követôen a lányok elvonultak.. hogy valamihez az engedélyünket kérték. Kicsivel késôbb újra megjelent. sebesen szedték a lábukat. hogy felfedezzék új környezetüket. Nagylelkûen beleegyeztem.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 99 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 99 szetesen egyet a fiúknak és egyet a lányoknak.

Nem dolgoztak. hogy vegyem kézbe a fiúkat és vessek véget nem kívánt ténykedésüknek.. lustaságukat és az érdeklôdés hiányát. hogy az utálatos fiúk lopták az epret. csak orrukat fennhordva járkáltak nagy büszkén.09. mondván. hogy tetszésünk szerint cselekedjünk. hogy az egyik fiú mellett ülhessen. Megértôen végighallgattam mondandójukat. ahogyan James a levest eszi. Azután kezdtek rosszra fordulni a dolgok. hogy ablakokat törünk. A lányok ekkorra eléggé kiismerték ôket. hogy nem feladatom rendôrként eljárni. zajosak és destruktívak voltak.. a fiúk szándékosan bosszantották a lányokat. és mindaddig. Ismételten megkértek. és a zajongás sokáig elhúzódott. de mást nem tettem. A fiúk szemtelenek. és lopva kínálgatták a lányokat a zsebükbe tömött gyümölcsbôl. Bírálták a fiúk asztali modorát. A lányok megkerestek.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 100 100 FÓTI PÉTER hetôsen késôn értek vissza. és elpanaszolták. Nem voltunk többé békés. az éjszakai rendbontást.. akik egyre inkább nehezteltek rájuk és elítélték ôket.. aki korábban engedélyt kért. rendezett család. A fiúk jelenlétében ekképp fejtettem ki álláspontomat: „Azért jöttünk ide. hogy elment az étvágya attól. visszaült a lányok asztalához azzal az indoklással. gyümölcsöt lo- . hogy vessek véget neki. Az a lány. arcukon érett eper hagyta foltokkal. és erélyesen tiltakoztak a huligán viselkedés ellen. amivel kivívtam felháborodásukat. A románcnak vége szakadt.qxp:06. amíg örömünket leljük abban. de a kérést visszautasítottam. A nevelônô és a lányok is eredménytelenül könyörögtek.EletFotiRebell224. üvöltözünk. A fiúk és lányok közötti kapcsolat napról napra feszültebbé vált. Aznap éjjel a fiúk nagy zajt csaptak a ház számukra kijelölt szárnyában.

Férfi segédem. hogy az egész közösség harcba száll ellene. a lárma addig tartson..qxp:06. hogy az egész csoport vállaljon felelôsséget. amíg olyan elviselhetetlenné nem válik.. Nem hangsúlyozta ki túlságosan a kezében lévô botot. hogy rendelkezik bizonyos eszközökkel. Ha bekapcsolódik a lármázásba.EletFotiRebell224. hogy a zajongásnak egy jól bevált. ezzel megfosztja azt minden örömétôl. a család nôi felének kérésére úgy döntött. és így nyomban vége szakad. amelyeket használni kényszerülhet. ám utalt arra. hogy valamilyen más tevékenység szórakoztatóbb. mint valaha. addig így teszünk majd. és azzal felszerelkezve kérte a fiúkat. hogy véget vet e botrányos lármának. mert azt kívántam. és bizony használni kényszerült eszközeit. Azt akartam. a megszüntetésére irányuló erôteljes intézkedések dacára. amikor a zsi- . hogy legyenek figyelmesebbek a ház többi lakójával szemben. Mindazonáltal nem világosítottam fel.. ha a zaj folytatódik. Segédem fokozódó erôfeszítéseivel a fiúk csak még élénkebbé váltak. és csendesen fújjanak takarodót. Aznap éjjel a zaj elviselhetetlenebb volt. Minden éjjel tovább romlott a helyzet. úgy azt fogjuk csinálni. aki már nem értett egyet a szabadságról alkotott nézeteimmel.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 101 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 101 punk és mások kárára élünk.” A lányok és felnôtt segédeim nem rejtették véka alá a személyemmel és hozzáállásommal kapcsolatos nemtetszésüket.. A sövényrôl kerített magának egy jókora botot. Az egyik éjjel. Szeretném megjegyezni. Ha pedig úgy érezzük.09. egyszerû módszerrel véget vethetett volna segédem. Végül azonban az éjszakai zaj elviselhetetlenné vált.

De az egyik szoba lakója felfedezte kilétemet. hogy a bútorokban és a házban komoly kár esne. hogy tettek-e kárt a berendezésben. hogy a Dorset környéki éjszaka csendjéhez nem szokott fiúk némelyike tár- . hogy ez az elrendezés nem követett semmilyen tervet. mert ebbôl tudhattam. Egyedüli funkcióm annyiból állt. míg a lányok lakrészén nagyobb szobákban két vagy több ágy helyezkedett el. hogy világos legyen. és ebbôl a helyzetbôl megkezdhetem az igazi munkát. Megfigyeltem. lehet-e ilyen heves zajt csapni anélkül.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 102 102 FÓTI PÉTER vaj már mindenki türelmét próbára tette. a véletlen mûve volt. milyen kicsiny részt osztottam magamra a közösség ügyeinek szabályozásában. Hadd ismételjem el újra: csak azért írom le a Közösség szervezetében betöltött szerepem. Csakis azért emelem ki a történetben játszott szerepemet. hogy minden tevékenységet bátorítsak. Ekkoriban új lakóépületeket terveztünk további polgárok befogadása céljából.EletFotiRebell224. de látnom kellett. Hozzátehetem. és az ágyból azonnal kiugorva így kiáltott: „Rendben. fiúk. mert korábbi írásokban kritikai megjegyzéseket fogalmaztam meg a szülôi viszonnyal kapcsolatban. jót és rosszat egyaránt.09.. hogy minden fiú az igazak álmát alussza. hogy bebocsátást nyertem belsô köreikbe. minden fiúnak önálló hálószobája volt. átmentem a fiúk szállására.. A házban.. csak Lane úr az!” Nagyon megörültem. Lépéseim neszére a zaj azonmód megszûnt. amelyben történetem idején laktunk. Szobáról szobára járva igyekeztem ellenôrizni. hogy megnézzem.. ám a hangzavar csitítására bottal felszerelkezett férfi senkit nem talált ébren.qxp:06.

és megkérdeztem. Megkérdeztem a fiúkat és lányokat. visszavonultam egy sarokba. Az uzsonna után találkoztunk.EletFotiRebell224. A kérésnek nem tettem eleget. és megmutattam nekik. mint rendzavarót. Mindenki egyszerre beszélt. Kitartva meggyôzôdésem mellett. Ezután hamarosan egyéni vélemények hangzottak el.09. Miután sikeresen elindítottam a vitát. Elkészítettem az új lakóépületek terveit. meglepve. A zsibongás óriási volt. a többiek egyszerre próbálták túlkiabálni. és mivel a fiúk amúgy is szeretnek egy szobában aludni.. kezdtek elôállni javaslataikkal. hogy segítenének-e nekem egy fontos kérdés eldöntésében. hogy tegyünk így. hogy az egész csoportra ráruházzam a közösségi döntés felelôsségét. félénkségüket mintha elfújták volna. elôször szerényen és félénken – de amint nézetkülönbségekre derült fény. mintha közös alvóhelyiségekkel volnának benne.. küldjem ki. fiúknak és lányoknak egyaránt. Ez megadta nekem a régen várt lehetôséget.. akár meg is változtathatjuk a terveket és kihagyhatjuk a külön szobákat.qxp:06. hogy a legnagyobb fiút. ahogy ôk mondták. hogy mindenkinek. akinek a legtöbb levegô fért a tüdejébe. Hamarosan hozzám fordultak. hogy az épület költségei a külön szobákkal jóval magasabbak lesznek. . egyetértenek-e velem. külön szobákat szántunk. és azt. Javasoltam. és párosan aludtak. hogy a felfedezés a felelôsségvállalás megkerülhetetlen eleme. Egy pillanatnyi szünet után. Elmondtam. Ekkor már a külön szobák ügyétôl független kérdések is felmerültek.. hogy ilyen fajsúlyú dologban kikérik a véleményüket.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 103 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 103 saságot keresve egy-egy másik fiú szobájába rakta át ágyát.

09. Miután sikerült eldönteni. Végül az egyik lány vetette fel. Végül úgy döntöttek. Szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre. hogy a fiúk nem alhatnak kettesével. Miután azonban a szervezés alapvetô problémáján sikerült túllépni. míg a csoport valamelyik tagja végül megfogalmazta. A kérdést megvitatták.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 104 104 FÓTI PÉTER türelmesen vártam. akik félbe merték szakítani.. mintha orvosok és pszichológusok gyûlésén hangoztak volna el: „Aki nem alussza ki magát éjszaka.” Ez a nézet egyetértést és elismerést aratott. Az egyik lány az egész kérdést határozott. hogy a jövendô házakban meg kell tartani a külön szobákat. hogy választani kéne valakit. hogy szervezettség nélkül a vita nem vezet sehová. rövid és lényegre törô beszédben foglalta össze. és különös jutalomként ért. A választott vezetô szerepe az volt. Parlamentáris sikere mindenesetre rövid életû volt: hamarosan elvették tôle a szót. amíg a tizenkettedik beszél. csak egy további lépésre volt szükség annak kimondásához. hogy amikor e gyermekekbôl álló csoport felelôsséget vállalhatott saját ügyeiért. és egész nap csak veszekedni fog. amíg rádöbbennek. hogy tizenegy embert csendben tartson. a gyûlés hamarosan szabályos döntéshozó testületté alakult. s szavai legalább annyira fején találták a szöget. jogosultságokat osztogató elnök helyett elrettentô hatalommal bíró csendôrt választott.. annak másnap gyûrött lesz az arca.. hogy az elvnek ellentmond a fiúk éjszakai zajongása. aki levezetné az ülést.EletFotiRebell224.qxp:06. . amikor a legnagyobb fiú a szoba közepén állva ökölbe szorított kézzel fenyegette mindazokat.. Erre sor is került: csendôrt jelöltek ki.

hogy a korábban hozott döntéseket valaki nem tartotta be. amit tárgyalással oldottak meg. Döntés született arról. Ezt követôen egy másik nehézség merült fel. hogy a lányok nem jogosultak véleményük megfogalmazására vagy szavazásra. A döntéseket nem nevezték törvénynek. hogy megfeledkezett a dologról. Így jöttek létre a törvényhozó ülésektôl elkülönült . a valóság az. Nos.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 105 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 105 hogy a tíz óra utáni zajongás sérti a közérdeket. A megbeszélések gyakoriak lettek.EletFotiRebell224. hogy a közösség ügyeit két típusba kell sorolni. Címke nélkül fogadták el mind. Erre késôbb került sor. amikor a találkozókra címkéket kezdtek ragasztani. hogy szükség van a döntések rögzítésének valamilyen rendszerére.. Hamarosan nyilvánvalóvá vált. hogy sehogy sem nevezték ôket. majd a személyes jóléttel és kényelemmel kapcsolatos ügyek kerültek elô. A döntések pontos értelmezése is gyakorta vezetett vitához... Emellett az sem merült fel. Sôt. a Kis Közösség elsô értekezletén született többségi döntéseket mindenki elfogadta és magáévá tette. A gyermek ugyanis spontán módon lojális az ôt körülvevô közvéleménnyel szemben.qxp:06.09. Felmerült a fürdés kérdése is. és így egyre nehezebben sikerül a napirend végére jutni. majd minden este sort kerítettek egy ülésre a Kis Közösség belsô ügyeivel kapcsolatban. és az egymást követô estéken felváltva foglalkozzanak velük.. beleértve a kisebbséget is. mert minden megbeszélésen fény derült arra. A csoport ügyeinek intézését folyamatosan késleltette. és a mentség rendre az volt. hogy még ki kellett térni a korábbi döntések megsértésére.

A fiúk ezek után kijelentették. helyet cserélt a bírónôvel.. ám bizonyos tulajdonságai fényében a mi bíróságainkkal való párhuzam már nem tûnt meggyôzônek. Mindazonáltal külsôleg nyugodt maradtam és tovább figyeltem. A bírónô lemondott. és csodálattal töltött el a bíró alkalmassága. Meglepôdtem és csalódott voltam. A talákozók jellege szinte azonnal megváltozott. Az elnöki székbe ugyanis az a fiú került.qxp:06. Ez utóbbiak levezetésére az egyik lányt választották ki.. a törvények iránti tisztelete. de amikor ismét rosszra fordultak a dolgok. mivel még nem láttam át az események minden folyományát. és ezzel a lányok is egyetértettek.. A fiú. A bíróság újra elkezdte munkáját. miként vélekedik a gyermek felnôtt bíróságainkról! Több napon keresztül nem volt bírósági ülés. Ekkor egy fiút választottak bírónak.EletFotiRebell224. Egy megbeszélésen azonban valaki a „bíróság” kifejezést használta. Micsoda kommentár azzal kapcsolatban. A közvélemény a fiú mellé állt. akinek kihágásait épp vitatták. aki a legkisebb tiszteletet mutatta a törvény. Pár héten belül azonban bizalmatlansági indítvánnyal éltek ellene. az ülés zûrzavarba és bohóckodásba fulladt. és aki mindeddig védekezni kényszerült. világossá vált.. A tanúk derekasan hazudtak a vádlott fiú érdekében. a bíróval és a törvénnyel szemben. hogy a bíróságot újjá kell szervezni a béke és a közösség jóléte érdekében. és az elnököt döntôbírónak nevezte.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 106 106 FÓTI PÉTER bírósági találkozók. hogy egyetlen lánynak sincs joga a fiúk fölött ítéletet mondani. a rend és a társadalmi konvenciók iránt. bár ekkor még nem hívták ôket „bíróságnak”. mivel a legtöbb .09.

EletFotiRebell224. Ez a fal bizalmatlanságból épül. hogy a lányok esetében önmagá- . és nyilvánvalóan nem ítélkezhetett a saját ügyeiben. ami sok gyerek számára tragikusan végzôdik.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 107 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 107 esetet épp az ô magaviselete szolgáltatta. egyfajta bezárkózottságban élnek. izgalmakat keresô fiatalnak csak összetûzései vannak ezzel a felnôttvilággal. de valójában a dolgok nem érdeklik ôket..09. és a kalandokat. ha ez a túlélés sikerült. Hangsúlyozom. egyre súlyosabb büntetésekkel. Örvényt mondok.. hanem számos „normális” fiatal is. aki három ülésszakon keresztül figyelemreméltó ügyességgel irányította a testület munkáját.. Ezeket az összetûzéseket túl kell élni. és megbánást mutatni. Homer Lane észrevette. hogy a bûnözô fiatalok. akkor újra lehet kezdeni az életet. hogy falat emelnek maguk és a felnôttek közé. Ezt a szomorú játszmát igyekezett átalakítani Homer Lane. A felnôttvilág nem nyújt érdekes tevékenységi terepet. A felnôttek elvárásaira a fiatalok formálisan reagálnak.. és nemcsak ôk. Ez önromboló játszma. majd mindent megígérni. Aztán. Ezen a falon nincs átjárás. Önkormányzó közösség Ebbôl a leírásból nagyon sokat tanulhatunk arról. Ekkor megválasztották újra az eredeti bírónôt. mert a játszma újra és újra ismétlôdhet. A felnôttvilág okozta sebeket úgy tudják kivédeni.qxp:06. ez csak egy lehetôség. hogyan is lehet létrehozni egy önkormányzó közösséget. Érdekes. mert kevesen tudnak kikerülni örvényébôl.

ahol látszólag csak az erô. Nem.EletFotiRebell224. hogy kiszakítja a gyerekeket korábbi környezetükbôl.qxp:06. ha az ember egyszer át tud lépni a maga építette falakon. aki kétlépcsôs tervet eszel ki és hajt végre. és azt mondani nekik.09.. Fontos. mindenki csak a saját elônyeit lesi. A fiúk esete nehezebb. csak rossz embereket lát. Az általános vélekedés az. A felnôtt társadalom többsége nem látja ezeket a falakat. Mert két lépcsôre van szükség.. csak az a baj. A bizalmatlanság mögött az emberi természetbe vetett hit hiánya húzódik meg. Mindenütt azt tanuljuk: ne bízzál a másikban! Ez praktikus filozófia. akik rossz természettel születtek. embereket. és így lehetôséget teremt az ördögi körökbôl való kiszabadulásra. ezt nem hiszem – mondja tetteivel Lane. hogy nesztek.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 108 108 FÓTI PÉTER ban a környezetnek a megváltoztatása elegendô volt az átalakuláshoz. Az ördögi körök itt a bûnözôvilágba való belenövést jelentik. Ezzel szemben tud Lane adni egy másik lehetôséget. Ezek a fiúk az angol nagyvárosi nyomornegyedek miliôjébôl jöttek. hogy az ember eredendôen bûnös. hogy ezek a fiatalok csak a kényszer nyelvét értik.. itt szabadok . amelynek vonzása van. Hogy ez nem igaz – ezt mutatja be Homer Lane. Kultúránk és korunk legnagyobb átka a beteges bizalmatlanság a fiatalokkal szemben.. Lane a Little Commonwealth-et megalapító haladó gondolkodású mecénások és segítôik közös erejére támaszkodva létrehozott egy közösséget. itt van a lehetôség. berendezhetitek az életeteket. a brutalitás számít. hogy ördögi körhöz vezet: senki nem bízik senkiben. Nem lehet odamenni a fiatalokhoz. akik újra bizonyítják.

nem látja át a fiatalok valódi igényeit. Így aztán az ígéretek megvalósítása helyett újabb és újabb bukások következnek.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 109 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 109 vagytok. nem látja a falakat.. Egy demokratikus önkormányzatban ér- . mert tudta. hanem a közösségben a hatalom megosztott. akik újra és újra bizalmat szavaznak gyerekeiknek. amellyel a fiatalok meg is valósíthatnák ígéreteiket. Az önkormányzat filozófiája más: azt feltételezi. és majd meglátjuk. A mai társadalom legnagyobb része hierarchikus közösségekben él. amelyekben az egyik embernek hatalma van a másik felett. de nem tud más körülményeket biztosítani. mert az ígéretek mögött nem állnak eszközök. hogy megjavulnak. Tudta. Egy hierarchikus világban azonban az önkormányzáshoz szükséges képességeket nem lehet megtanulni. Lane nem akart azokhoz a szülôkhöz hasonlítani.qxp:06. hogy így kudarcra lenne ítélve. Egy ilyen társadalomban a fiatalok az önkormányzatokban szocializálódnának. Egy önkormányzatokra épülô társadalomban az elsô lépcsôre nem lenne szükség. Ez azonban a mai világban hiányzik.09.. hogy ezek az ígéretek semmit sem érnek.. mert az önkormányzatok léte arról tenne tanúbizonyságot. hogy a közösséget nem egy kisebbség határozza meg. de nem ezt tette. Lane-nek erre is meg lett volna a lehetôsége.EletFotiRebell224. Mindenki beleszólhat saját sorsa alakításába. hogy az emberek bíznak egymásban. A felnôtt világ ki tud csikarni a fiatalokból ilyen ígéreteket. amikor azok megígérik.. A második lépcsô az önkormányzat beindítása. mire mentek. A kétlépcsôs terv elsô lépcsôje a gyerekek bizalmatlanságának leépítése.

A káoszból lassan új . A vita hevében természetesen támadnak fel a gyerekekben a régi reflexek. meg kell tudni téveszteni a másikat.. és látják. mert arra vár. A második lépcsôt akkor „indítja”.. Ha csak ezt tenné. Mert tudja.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 110 110 FÓTI PÉTER velni kell tudni. nem fogja ôket büntetni. ezért engedi látszólag szabadjára a dolgokat. amikor úgy látják. hogy egy fontos döntésbe bevonja a leendô démoszt. nem tudják saját kezükbe venni a dolgok irányítását. amikor a fiatalok már nem tekintik fônöknek. a népet. ha csak a vég nélküli be nem avatkozást gyakorolná. a fiatalok próbálják ki eddig szunnyadó képességeiket. tudni kell a másik érveit meghallgatni stb.. hogy adott esetben nem fog fônök módra reagálni.. hogy a közösség új rendet alakítson ki. és gyakorolják ezeket. Nem hajlandó rendôrködni.12 Lane ezért akar kibújni a fônök szerepébôl. Ekkor elsô reakcióként a fônökért kiáltanak. hangoskodást. joggal aggathatnánk rá a laissez faire (magára hagyó) nevelés megbélyegzést. hogy fônökként nem sokat tud elérni.qxp:06. Tudja. De nem ezt teszi. nem fog erôszakos eszközöket alkalmazni ellenük. hogy hatalmát megossza. akit majd igyekeznének a saját pártjukra állítani. Csakhogy Lane ezt a szerepet nem vállalja. hogy a történések itt fordulóponthoz érkeznek. Ezért nem avatkozik be. Ilyen gyôzelemre nincs szüksége.EletFotiRebell224. Ha le is tudná csillapítani az esti rendetlenkedést. intrikálni kell tudni. nem fog belôlük nyílt vagy burkolt erôszakkal üres ígéreteket kipréselni. Egy hierarchikus közösségben a fônök kegyeit kell keresni. a fônököt. Ekkor jön el az ideje annak. akkor az öt perccel késôbb újrakezdôdne.09.

A beszélgetést. vitát moderálni kell. El lehet képzelni olyan közösséget. csak bizalmatlanság.. aki hatalmával újra passzivitásba szorítaná a többieket. ehelyett lehet érvelni. hogy nincs eredendô bûn. de ezt nem teheti Lane. de újfajta izgalommal telített. de nem személyes természetû probléma (milyen legyen az épülô új házban a szobák nagysága) megbeszélése után szóba kerülhetnek személyesebb problémák. mint ha személyes beszélgetésben. Ez az út jóval nehezebb.09.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 111 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 111 rend alakul ki. Mert a közvetlen beszéd itt a közösség elôtt hangzik el. A közvetlen beszéd. amelyeket eddig csak a fônök közbeavatkozásával remélhettek elintézni a közösség tagjai.. ami a tapasztalatok hiányán alapul. mert akkor nagyon könnyen visszacsúszna a fônökszerepbe. Az önkormányzat beindulása. csak rövidlátás.13 Itt ez a lépés nem szükségszerû. vagy ha volt rá mód. Nem a fônök számít. Egy fontos. pozitív karakterformáló hatása a bizonyíték arra. a közös gyûléseken a konfliktusok megoldásának új útja nyílik meg: a közvetlen beszéd. akkor hatástalan volt. vagy a fônök elôtti „bírósági tárgyaláson” hangzana el. Nem a fônököt kell meggyôzni.. Nem érdemes tovább a fônökhöz dörgölôdzni. hanem az egész közösség. hanem a többieket kell tudni befolyásolni. amire korábban nem volt mód. ahol a gyûlésvezetô fiatal szerepére nincs szükség. A lányok eddig csak a felnôttekhez szaladgálhattak volna.EletFotiRebell224. Ami itt lényeges. hogy tegyenek rendet az este zajongó fiúknál. Ez a tapasztalat adhat .qxp:06. Itt. így egészen más súlya van. az valaminek a hiánya: nincs. mert nincs fônök a klasszikus értelemben..

vagy ha másképpen akarom fogalmazni: struktúraépítô indirekt pedagógia. A nehézségek persze nem lebecsülendôk: a világ hitetlen. hogy az iskolába járás ideje alatt nem csupán azt tanulják.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 112 112 FÓTI PÉTER erôt ahhoz. hogyan kell ezt csinálni. ha a Little Commonwealth-be látogat. Nem egyszerûen arról van szó. Ez így van Harry Potterrel is. Itt persze nem arról van szó. hanem arról is.. amit az ember az élete során tanul. hogy az ember másutt is megpróbálja. hogy Neill keresô. amely vonalat húz az egylépcsôs reformpedagógiák (Steiner. hogy Neill megtanulta Lane-tôl. illetve a Neill és Lane nevével fémjelezhetô pedagógiák közé. addig Summerhillbe iskolaköteles korú gyerekek érkeztek.EletFotiRebell224. Így tett volna talán Dumbeldore is. Így nyílt ki a szeme Neillnek.. hogy az iskolás értelemben vett tanulás csak egy szelete annak. Neill egyike volt azoknak. amire Homer Lane. . Montessori).09.qxp:06. amikor 1917-ben meglátogatta a Little Commonwealth-et és részt vett az önkormányzat ülésén. aki esténként nem a házi feladaton gondolkodik. Ezt állítják Neillrôl Summerhill-lel kapcsolatban. Ez a kétlépcsôs. A közvélekedés szerint csak különleges emberek képesek arra. ami a tankönyvekben írva van. akik mindig tudták.. Amíg a Little Commonwealth-be kerülô fiatalok az akkori iskolaköteles koron túl voltak. ami egyszer már sikerült. hogy a gyerekek az iskola elôtt is sok mindent megtanulnak. kutató elméjében Lane tapasztalata és tanítása a hiányzó következô puzzle-darab volt.. Neillnek tehát adaptálnia kellett Lane tapasztalatait. sokkal inkább arról.

írni.. ám mindenesetre érdekes.. számolni. akkor ezekre építve megtanulja a többi tárgyat is.. piszkálja. járni stb. hogy bár otthon a lépcsô alatt kell aludnia. Ha ezeket megtanulta. Hogy emögött pontosan mit is értsünk. amely nem számol a tanulás valóságos társadalmi környezetével. Persze. miért is pazarolná az író efféle kérdésekre a papírt?! A valóságban azonban vannak ilyen tanulók. majd belép az iskolába. Ezt nem lehet kizárni. hogy olyan készségekkel nem kell foglalkoznia. azt. Az iskolák technokratikus14 világképe szerint az iskola kockákból tornyot építô vállalkozás: a gyerek otthon megtanul beszélni. Ez a fajta kritika azonban még az iskola szokásos önképét mutatja. Ez azonban merô idealizálás.. hogy csodálkozom azon.09. és unokatestvére otthon is és az iskolában is bántja. Harry esetében a mágikus származás magyarázatot adhat erre. Ezért írtam korábban.EletFotiRebell224. hogy az otthoni környezet nem predesztinálja ôt a jó tanulóságra.. nincsenek rossz tanulók. Roxfort természetesnek veszi. amelyeket a leendô varázslóknak az általános iskola alsó tagozatában kellett elsajátítaniuk. Létükre a magyarázat az iskola technokratikus világképe alapján: ezek a tanulók rossz képességûek. arra nem jön magyarázat.15 Roxfortban nincsen bukás. mégis tud az iskolai anyagra koncentrálni. ott megtanul olvasni. ahogyan az iskola a szülôi ház- .qxp:06. Ez túlzott leegyszerûsítés.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 113 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 113 hanem a legújabb rejtélyek megoldásán és Voldemort fondorlatain. de számtalan mugli kollégája lép be Roxfortba úgy. hogy Harry meg van elégedve általános iskolai eredményével.

qxp:06. amelyet sem Roxfortban. Az emberek nagy része különben sem tudja elképzelni az iskolát másmilyennek. a valóságban gyakran kríziseket okoz a gyerekek életében. és ha nem sikerül... A valóság nem ad okot ilyen optimizmusra. Hagriddel. az azonosulás lehetôsége Harryvel.16 A Little Commonwealth és Summerhill tapasztalata azt mutatja. ami Roxfortban vonzó? Pontosabban: mitôl jók a Potter-könyvek.. Ezt az ön- . míg a rossz otthoni hátterûeket az iskola igyekszik jó tanulóvá változtatni. akkor valóban a családi háttér az ok – az iskola mindent megtett és megtesz. sem más tradicionális iskolában még nem fedeztek fel. hogy az iskola valóságos mûködése nem felel meg ennek az önképnek. amely önmagát a krízisek megoldójának állítja be. Nem válaszoltam azonban még a fejezet elején feltett kérdésemre: mi az. hogy az iskolai önkormányzat valóságos csodaszer. Ezt a világképet sokan kritizálták már. mint amilyennek maga is tapasztalta.. olyan csodaszer. mi az oka sikerüknek? Természetesen közrejátszik az izgalmas történet. az iskola milyensége mellékes.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 114 114 FÓTI PÉTER ra mutogat.EletFotiRebell224. úgy a summerhilli iskola tanulói is önállóan dönthetnek. De az iskola legalábbis azt állítja magáról. a jó párbeszédek.09. Dumbeldore-ral. hogy megpróbálja ezt. Rámutattak arra.17 Mindazonáltal van egy érdekes hasonlóság a két iskola között: ahogyan önálló döntéseket hozhatnak a gyerekek a Voldemort elleni harcban. Az iskola. Ezek a fô tényezôk. hogy az iskolába jó családi környezetbôl érkezô gyerekekbôl jó tanulók lesznek. Nem lehet ugyanis azt mondani.

Az elsô fokozat az ombudsmanok19 rendszere. ahova a felnôtteknek nincs bejárásuk. mert a sajátja tropára ment. Ilyen eseteket mesél el Neill: Jim levette Jack kerékpárjáról a pedált. hanem önállóságot adnak nekik. amilyenhez hasonlóban sok fiatal él: egy külön világ. „faji” feszültségek Malfoy egyszer szidja Ront. A verekedést látva a helyszínre érkezô Piton a történteket egyedül Ron számlájára írja annak ellenére. A könyveket olvasva a gyerekek is megérzik ezt. Summerhillben ezek az ügyek máshogy nyernek elintézést. Ennek pozitív hatásai a gyerekek öntevékenységében. Persze a summerhilli diákok jobban járnak. (Lásd Dumbledore hadserege az 5.09. érzelmi és intellektuális fejlettségében érezhetôk.qxp:06.EletFotiRebell224.) Rowling megteremtett egy világot. hogy Malfoy provokálta Ront. Ha ez nem sikerül.. akkor kerül a probléma az önkormányzati gyûlés elé. akik megpróbálnak közvetíteni a személyi konfliktusokban. mire ô tehetetlenségében nekiesik.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 115 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 115 állóságot Dumbeldore ugyanúgy támogatja. kötetben. ezért szeretik ôket. mint Neill. hogy ez Roxfortban.. és néhány sráccal el akart menni . A különbség az. mert ôk ezt a valódi életben is megélhetik.18 Gyerekek egymás közötti konfliktusai. a tanárok háta mögött történik. Nem papolnak nekik az önállóságról... hogy a helyszínen levô Hagrid elmondja.

hogy Jack valaha is használta azt az ócska tragacsot! Már napok óta a bokorban hevert. – Ez nem igazságos! – kiabálja.09. Az iskolai nagygyûlés határozatát általában elfogadja a vétkes.qxp:06.. A bizonyítékok alapos kivizsgálását követôen a gyûlés úgy döntött.. valószínûleg jogos a sérelme. és nem mehet el a kirándulásra. Ilyenkor még gondosabban kivizsgálják. – Nem hiszem. Jim iskolatársai hozzájárulnak az új biciklipedálhoz. Szerintem nem kéne engem kizárni a kirándulásból. De mi legyen Jimmel? Hosszas tanakodás után a gyerekek úgy döntenek. akkor fellebbezhet – ez esetben az elnök az ülés végén újra elôveszi az ügyet. hogy Jimnek vissza kell tennie a pedált. és rendszerint finomítanak az eredeti verdikten.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 116 116 FÓTI PÉTER egy hétvégi biciklitúrára.20 . Ha azonban mégis elfogadhatatlannak találja az ítéletet. de az hat hete nem érkezett meg. A gyûlésen végül megszavazzák az ítélet hatályon kívül helyezését.. hogy ha a vádlott úgy érzi. Heves vita következik. adakozást indítanak Jim biciklijének javítására. Az elnök felteszi a kérdést: – Van valakinek ellenvetése? Jim feláll és kiabál.EletFotiRebell224. hogy neki naná hogy akad ellenvetése! – bár nem ezeket a szavakat használja. Lassacskán kiderül. rendben van. ô pedig boldogan nekivághat a kirándulásnak.. hogy Jim heti apanázst kap otthonról. A gyerekek felismerik. és Jimnek egy lyukas garasa sincs. de a büntetés akkor is túl szigorú. igazságtalan ítéletet kapott. A pedálját visszateszem.

megbántva. Roxfort tapasztalatai itt is a tradicionális iskola mindennapi életét tükrözik.. hogy a bentlakásos angol iskolákban zajlanak-e a Roxforthoz hasonló belsô versenyek... mert ez. Ezt a feszültséget három dolog okozza: az iskola „házai” közötti verseny a kviddics és a ház serlegért. az állandó villongások a sötét erôk meg a jók között. mire a jókor érkezô Piton Ront vagy Harryt bünteti meg. addig a késôbbi kö- . akik aztán nekimennek. A gyerekek klikkharcai sokszor rejtve maradnak. illetve kevert vérû családból). bôszíti fel a többieket. egyik fülön be. Malfoy egész idô alatt igazi rasszistaként beszél. mert verekedni tilos. Az az igazi hôs. aki legalábbis úgy tesz. a másikon ki.09.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 117 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 117 A fent tárgyaltakon kívül még sok lényeges különbség van Roxfort és Summerhill között. Nem tudom. Sajnos. vagy természetes is.. hogy Harry ebben a vonatkozásban sajátos jellemfejlôdésen megy keresztül: míg az elsô kötetben tehetetlenül. A rasszista konfliktusokat tehát a szônyeg alá söprik. Ez így van Roxfortban is. Roxfort tele van feszültséggel. ha a tananyagba bevennék az ilyen beszéd és viselkedés tilalmát. valamint a származási különbségek (ki származik fajtiszta. Nem lenne más a helyzet akkor sem. mint minden tananyag. mintha nem fájnának a bántások vagy az ütések.qxp:06. mert az árulkodás csak kemény büntetésekhez vezethet.EletFotiRebell224. sértetten veszi tudomásul a bántásokat. de bizonyosan vannak harcok a különbözô gyerek-klikkek és hasonlóképpen a tanári klikkek között. A roxforti tananyagban errôl biztosan egy szó sem esik.

és az utcán kószáló gyerekeknek felajánlotta. A gyerekeket is szokatlan módon verbuválták: az egyik tanárnô az iskolakezdés elôtti nyáron a környékre költözött. Summerhill az ilyen problémákra más megoldást ad. Az iskola jellegzetessége.09. Az iskola költségei így nem haladták meg a „normális” iskolákét annak ellenére. Így ismerkedett meg sok gyerekkel.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 118 118 FÓTI PÉTER tetekre megtanul Malfoy szidalmaira ugyanolyan durva sértésekkel válaszolni..qxp:06.EletFotiRebell224. Az iskolába a nyomornegyedbôl kerültek ki a gyerekek. a Lower East Side-on.. nem volt pedellusa. és jó részük Puerto Ricó-i származású vagy fekete volt. Az iskola New York egyik szegénynegyedében mûködött. A tanárok olyan kis iskolát akartak létrehozni. hogy elviszi ôket uszodába. mint azt gondolta.. mint azokban. Egy másik iskola példáját idézném. akik közül. amely 1964–66-ban mûködött New Yorkban. aki összeszövetkezett. ismerte jól Summerhillt. amelynek nem volt adminisztrációja. sok problémás gyerek is volt.. a családok egy része segélybôl élt. hogy az egy tanárra jutó gyerekszám jóval kisebb volt. Úgy jött létre. amely hasonló elveket vallott az 1900-as évek elején. hogy itt különbözô országokból jött gyerekek élnek együtt. A négy tanár. és First Street Schoolnak hívták21. A tanároknak az volt a céljuk. nem volt igazgatója. hogy megmutassák: Summerhill elvei a szegény gyerekek között is mûködnek. hogy egy magánember jótékony célból két évre fedezte egy iskola költségeit. valamint Lev Tolsztoj Jasznaja Poljana-i iskoláját. A gyerekek szüleinek aztán .

mint a gyerekek egyszerû. Az idôsebb fiúk ugyanakkor rasszisták voltak.. akkor feketének nevezném. A fekete egy gyereknek pontosan ennyit jelent: fekete. ezért. Bár szerette Gloriát. leíró nyelvhasználata. ahogy – felteszem – ô maga is tenné. ideologikus használatától mi sem áll távolabb. Egyik tanárnônk.EletFotiRebell224. hogy csodálják bôrszínét. és a „fehérek” nem fehérek. de három hónap után elérték a maximális 25 körüli létszámot. Gloria Aranoff néger volt. ahol szükséges. annak elveirôl. Az azonban nyilvánvaló volt. a rasszizmus még az öt-hat évesek számára is ismeretlen.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 119 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 119 mesélt az új iskoláról. A közelében ülni azt jelentette. hogy a „fekete” jelzô ma elterjedt. Nem így azonban fiatal tanítványai. A négerek a valóságban nem feketék. Ha egy politikai jellegû cikket írnék. másoktól teljes egészében különbözônek találták. A bôrszín azonban a számukra végtelenül lenyûgözô világ egyik lenyûgözô jelensége. Egyetlen gyerek sem jön fajgyûlölôként a világra. Az iskoláról szóló könyv szerzôje. sötétbarna kisugárzásba. nyolc gyerekkel. az alig 13 éves .qxp:06.. amely rendkívül kellemes volt.. Ôk ugyanis még csak le sem tudták írni ôt. és túlságosan egyedinek. hogy az ember meleg atmoszférába kerül. Legkisebb tanítványai rendszeresen az ölébe másztak. Dennison írja az iskolában elôforduló „faji” problémákról:22 Mivel a faji problémákkal kapcsolatos tapasztalatainkat is szeretném elmesélni. mint az egészség és mint minden fizikai kisugárzás. ki fogok térni a szereplôk faji hovatartozására. Ehhez túl közel voltak hozzá. Szeretném már az elején leszögezni. Az iskola 1964 szeptemberében indult el.09..

Amikor Willard kiugrott a sarkon. hamarosan találkozunk”. Végül csak Willard és José maradt a buszban. Amikor visszatértem a buszszal a forgalomba.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 120 120 FÓTI PÉTER José azt mondta volna rá: „fekete”. aki épp ekkoriban tanulta meg büszkén kijelenteni: „fekete vagyok”. láttam José arcát a tükörben: sírva fakadt. Itt annyit érdemes megjegyezni. hogy az év végi zárópikniken egymást átkarolva ültek. ahol lakott. Egyszerûen annyi történt..EletFotiRebell224. és felfedezték önmagukat egy gazdagabb emberkép keretében.. és José megismételte: „Majd egymásba futunk” – aztán dadogva hozzátette: „Világos. és széles mosollyal azt mondta neki: „Majd egymásba futunk”.09.qxp:06.. ezzel a szóval jelölte Michael Hastyt is. mert igen messze laktak egymástól. Az iskola utolsó napján rendezett kirándulás után kisbusszal vittem haza a gyerekeket. a rasszista nyomás . amit korábban ritkán tapasztaltak. akinek bôre egyébként pont olyan árnyalatú volt. Új felszabadultság. Felfedezték egymást. hogy a fiatal fiúk természetes érdeklôdése lassan mindkettôjükben átszakította a faji elôítéletek gátját. Josét az etnikuma alapján azonosította: „Kibaszott Puerto Ricó-i”. mint a sajátja. Josénak (aki minden verekedésük során kikapott) különösen nagy fájdalmakkal és bátorsággal kellett eddig a pontig utat törnie. Most minden el fog veszni. odafordult Joséhoz. Pontosan tudta. Ôk ketten idôrôl idôre orrvérzésig menô csatákat folytattak – késôbb visszatérek majd küzdelmeikre. vidámság és megkönnyebbülés költözött életükbe. A tizenkét éves Willard. Ezen meglepôdtem. Széles gesztusokkal kisérve beszélgettek egymással. Tíz percig sírt. hogy nem fog Willarddal találkozni..

hogy José és Willard módjára leküzdjék a faji elôítéleteket. amit a raszszizmusról iskolánkban megértettünk. Mi.09. Az egészen fiatalok nem kértek belôle. Harry példájával ellentétben Summerhillben a gyerekek nem válnak rasszista elôítéletek rabjaivá. ha ez az identitás a fantázia szülötte. Ugyanakkor a bandába tömörülés adta hatalom. soha nem prédikáltunk a toleranciáról. akkor a teljes névtelenségtôl való félelem arra kényszeríti ôket. Általá- . szemtôl szembe közösségünk lassan tompította a szorongást. kiküszöbölte a képzelgést és a szakadékokat. és ha kell. még akkor is.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 121 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 121 ugyanolyan meghatározó lesz. valóságos. a rasszizmus így lépésrôl lépésre megszûnt. a szegregációellenességrôl. Valamiféle identitásba kapaszkodnak. Az állami iskolarendszerben nem sok gyereknek lett volna rá alkalma. bár néhányan keresztülverekedték rajta magukat. A fent leírtak összefoglalják mindazt.és dacszövetségbe tömörüljenek. az integrációról és hasonlókról. A rasszizmust a szorongás táplálja. és lassanként feladta. ha az utcán lesznek. ha gátat is szab növekedésüknek. a tanárok. és támogatta az egyéniség növekedését. Az idôsebbek beleragadtak. És azért is sírt. elbánik a zsarukkal is. és arctalan tömegként kezelik ôket.EletFotiRebell224. hogy véd. s nem illúzió csupán. hogy eljátssza: tud karatézni.qxp:06... Amikor gyerekeket nagy számban összeterelnek.. mert az iskola véget ért. és a fantázia erôsíti meg. gyûlöli a niggereket.. ami kitöltheti az ûrt. Védelmezôi és barátai kerültek. Kicsiny. legalábbis az iskolán belüli.

hogy az egyik fontos különbség Summerhill és Roxfort között az. bár tipikus felsô tagozatban. míg a másikba tízévesen. Minden a memorizálásért történik. mint tények kusza halmazát. és nem akarja olvasóit untatni..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 122 122 FÓTI PÉTER nosságban szólva: sok summerhilli gyerek megy át olyan fejlôdésen.. Valami hasonlóról van szó.EletFotiRebell224.qxp:06.. mint a törzsi társadalmak vénjeinek esetében. hogy Rowling elsôsorban a kalandokra koncentrál. akkor mindig valamilyen tényre vagy varázsszóra kell emlékezniük. Összefoglaló A bevezetôben említettem. Kivételt jelent. mint egy rossz. A tananyag és a tanulás Roxfortban valóban olyan. és a nagyobbak véleménye sokat számít az iskolagyûléseken. Egyiket sem tanulták az iskolában. Rowling úgy mutatja be a varázslóiskolai tananyagot.09. Természetesen jogos ellenvetés. A nagyobbak közül kerülnek ki az ombudsmanok. Hiába van Roxfortban tanulószóvivô és tanuló-megbízott szerep és jelvény. mert Harry. Ha valamit tudni kell. amelynek végállomását „Big Kid”nek (nagy gyereknek) nevezik23. Hermionénak pedig egy logikai feladatot kell megoldani. hogy az önkormányzatban szocializálódva a nagyobb gyerekek egy része átveszi a közösség irányítását.. Ron vagy Hermione tovább akar jutni egy rejtély megoldásában. a summerhillihez hasonló fejlôdésre önkormányzat hiányában ott nincs lehetôség. amikor Ronnak az elsô kötetben jól kell sakkoznia. hogy az elsôbe a gyerekek hatéves korukban jönnek. Ez alatt azt értik. .

hogy Harryre egyfajta passzivitás jellemzô. Az csupán a regény feszültségét fokozza.. Véleményem szerint az iskolázás elsô néhány éve kulcsfontosságú. hogy mások döntik el. ha elvégzi az iskolát. hogy kíváncsiságukat jórészt a szabályok megszegésével tudják kielégíteni. és elveszti saját akaratát. aki vissza kíván térni a hatalomba. Ebben a vonatkozásban Harry valóban olyan tanuló. Harry védekezik és hárít.qxp:06. hogy nem tudja megakadályozni a gyerekek elleni támadásokat (az iskolaszék határozata egyhangú). vagy valamit ki szeretnének deríteni – aktívak lesznek. A valójában aktív Voldemort. Bizonyos fokig azt mondhatjuk. Roxfort nem bajlódik a demokráciával. akkor tanulna. Harry. hogy nincs ennél több céljuk. amelyben a legtöbb gyerek betörik. Mi az. hogy amikor veszélybe kerülnek. hogy varázsló csak akkor lehet. hogy a döntést Lucius Malfoy fenyegetésekkel csikarta ki.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 123 ROXFORT VAGY SUMMERHILL 123 de a dolog mégis szimptomatikus. Hermione és Ron mentségére el kell mondani.EletFotiRebell224. Ez az az idôszak. ami a gyerekek számára annyira érdekessé teszi ezeket a könyveket? A kalandok.. Ha békén hagynák. késôbb azonban nyilvánvalóvá válik.. hogy a roxforti iskolaszék szabadságra küldi Dumbledore-t. amilyenre az iskolának szüksége van: nem vonja kétségbe. A második kötetbôl megtudjuk ugyan.. Tanulná. amelyben megtanulja. amit elétesznek. hogy az ô kíváncsisága nem érdekes. Ez az az idôszak.09. Sajnos. amelyekben Harryvel tudnak azonosulni. mert elégedetlen azzal. A Voldemort elleni küzdelemben aktívak: kár. amelyekben egy gyerek . mit kell tanulnia.

azaz az egész embert helyezi elôtérbe a „tudással” szemben... hogy Harryt. Az sem mindegy. ez Roxfortban is látható. de a legtöbb gyerekkel nem. A tradicionális iskolák (amelyek ma is az oktatási intézmények többségét adják). Ezért adnám a fiamat Summerhillbe még akkor is. a vadôr/tanár. és Harry Hagridben is biztos lehet. a többi gyerek inkább csak statiszta. hogy legyôzze a felnôtt fekete mágust. míg a másik az. Ezt persze egy regénynél meg lehet bocsátani.qxp:06. a „tudást” helyezik elôtérbe. Summerhill prioritásai nyíltak és világosak: az érzelmeket. Dumbeldore. Harry valami olyasmit kap Roxfortban. Roxfortban ez történik Harryvel is. de a valóságos iskolában nem. Ez a dolog egyik szintje. McGalagony is mindig igyekszik igazságos lenni. Amelyekben egy gyerek fontos szerepet tölt be a világban. bár ezt nem nyilvánítják ki egyértelmûen. Sajnos a valóságos iskolákban ez nincsen így. mint ahogyan a valódi iskolarendszerben sem. Hagrid. hogy Harryt nógatják a tanulásra. .09. még ha játssza is a szigorút. az árvát az iskola nem hagyja egyedül – a tantestületbôl sokan törôdnek vele: az igazgató. az iskola igazgatóhelyettese. amire minden gyereknek szüksége lenne: szeretetet.EletFotiRebell224. és ezzel az iskolások jó részét hátrányba hozzák.. Ha jól megnézzük a Potter-regényeket.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 124 124 FÓTI PÉTER képes arra.. ha ereiben varázslóvér folyna. McGalagony professzor. Erôs lelki kapcsolat alakul ki Harry és Dumbeldore között. hogy milyen ez a törôdés! Nem arról van szó. Voldemortot. hiszen amíg Ronra és Hermionéra sugarak vetülnek. hanem megértô emberként állnak mögötte. megértést.

09.EletFotiRebell224. S. a summerhilli reform magániskola megalapítója. Nemrégen egy nagyobb tanári összejövetelen valaki megkérdezte. mind az ún. mindig is az egyik kedvenc könyvem volt. Szeretnék hozzátenni valamit… válaszodhoz.3 A beszélgetés tervérôl Neill egy levelébôl értesülhetünk: .*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 125 A legyek ura vagy Summerhill (William Golding és Alexander Sutherland Neill elmaradt vitája) Élveztem megjegyzéseidet A legyek urával kapcsolatban. aki 1954-ben megjelent A legyek ura címû regényével vált híressé. és azután hozzátettem: „Természetesen tudni kell. 1968)1 Az amerikai Redbook magazin2 1963 végén beszélgetést szeretett volna összehozni két. primitív népekrôl. másikuk az 1883-ban született A. Az iskolát ebben az idôben kapta fel a világhír. két író-tanár között.... hogy mit gondolok „A legyek uráról”. (John Holt levele Neillnek. hogy igaz: Goldingnak nagyon kevés közvetlen ismerete van mind a gyerekekrôl. Neill. Azután azt mondtam. hogy mindez fikció”.qxp:06. akik a gyerekekkel kapcsolatban nagyon ellentétes nézeteket vallottak. mert valóságosnak vélték a történetet. A beszélgetés egyik szereplôje az 1911-ben született William Golding lett volna. Ez meglepte az embereket.. amirôl azt gondolom. akkoriban híres angol ember között. Azt mondtam.

hogy Golding elutasította a magazin meghívását a Neill-lel való találkozásra.09. Beszélgetésünk izgalmas lesz.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 126 126 FÓTI PÉTER „…az amerikai Redbook magazin azt kérdezte tôlem. hogy summerhilliek vezért követtek volna. ahogy A legyek urában történik? Kezükbe tudnák-e venni sorsukat egy szélsôséges helyzetben? . Figyeld meg.”4 A levél lábjegyzete arról tájékoztat. hogy az emberi természet rossz. Golding abban hisz. hogy a gyerekek rossznak születnek. Golding regényében angol középiskolás fiúk kerülnek egy lakatlan szigetre. 1921 óta létezik A. Neill Summerhill iskolája. az iskolában pedig széles jogkörû. A két ember összecsapása azért lehetett volna érdekes. hogy Röfi kivételével középosztálybeliek és nagyon indoktrináltak.qxp:06. tanárokat és gyerekeket magában foglaló önkormányzat mûködik. Néha kis bandákban talán. felnôttek nélkül. S. … Azt hallottam. Figyeld meg. lányok nincsenek a szigeten.. ahol az órák nem kötelezôk. Mi lenne. hogy civilizálttá váljanak. mert valóban nagyon különbözô elveket vallottak a társadalomról. Mit tesznek. ahol a gyerekek korlátlanul és sokat játszhatnak.. képesek-e sorsukat kezükbe venni felnôttek irányítása nélkül? Ha nem. hajlandó lennék-e egy beszélgetésre William Goldinggal..EletFotiRebell224. akkor miért nem? Golding a gyerekek „bukását” azzal magyarázza. Soha nem tapasztaltam.. és ezért fegyelmezni kell ôket. ha ennek az iskolának a gyerekei kerülnének egy lakatlan szigetre. de serdülô korukban soha. Találkoznom kell vele a jövô héten. a gyerekekrôl.

Hitt abban. Golding életfelfogását második világháborús fronttapasztalatai változtatták meg. amikor arról írt. és nézeteik különbözô befolyások hatására megváltozhatnak.. hogy gyerekei egy magányos szigetre kerülve képesek lennének megszervezni életüket..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 127 A LEGYEK URA VAGY SUMMERHILL 127 Neill optimista volt. és az volt a véleménye. így például H. Hozzáállása más utópisták. hogy a világban történô események hatnak az egyénre. hogy a gyerekek bizonyos feltételek mellett képesek önmaguk kormányzására. hogy szerinte az emberi természet jó.EletFotiRebell224. mire is vagyunk képesek embertár- . a társadalom rákfenéinek felszámolásán keresztül az ember képes lehet tökéletesíteni önmagát. hogy fiatal korában optimista nézetet vallott az emberi létrôl. A második világháború azonban megváltoztatta nézeteit.. Neill és Golding is fokozatosan jutott el következtéseihez.qxp:06. hogy a társadalom jobbításán. Mind Neill. Felismerte. G. Ilyen feltételeket teremtett saját summerhilli iskolájában. Wells optimizmusát idézte. és azt gondolta..09. Golding A legyek ura értelmezésérôl A Golding 1983-as Nobel-díját bejelentô sajtónyilatkozatból idézek: A feszültséget valamennyi írásában néhány alapélmény és néhány mélyen gyökerezô általános alapkonfliktus erejével termeti meg. mind Golding élete bizonyítja. Egyik esszéjében arról ír. Ezt a meggyôzôdést fogalmazta meg akkor.

A bûn az ember bensôjébôl fakad. hogy az ember ugyanúgy termeli a bûnt. aki ezeket az éveket megélve nem ismerte fel..5 Egy másik helyen Golding így nyilatkozik:6 Témaválasztásával [a regény] arra tesz kísérletet.EletFotiRebell224. mint méh a mézet.09. ami eredetileg jó volt vagy jó lehetett lett volna. akik úgy vélik. az vagy vak.. Atrocitásokért nem kell Új-Guinea fejvadász törzseihez vagy az Amazonas primitív törzseihez fordulnunk – mûvelt és kulturált emberek. hogy az ember tökéletesíthetô a társadalom tökéletesítése által.” Golding vitába száll azokkal. vagy nem épelméjû..qxp:06. ügyvédek..7 . s az emberekben rejtôzô gonoszság alakítja ki a gonosz rendszereket s teszi gonosszá és destruktívvá mindazt. hogy a társadalom hibáit az emberi természet hibáira vezesse vissza. A háború elôtt a legtöbb európai hitt abban.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 128 128 FÓTI PÉTER sainkkal szemben. A háborúban tapasztalt borzalmak sorára azonban nincs más magyarázat. mint az eredendô bûn. Így ír: „Kénytelen vagyok azt mondani: bárki. nagy múltú magaskultúrák képviselôi követtek el hideg szakszerûséggel szörnyûségeket hasonló sorban élô társaikkal szemben. a bûnt a politikai és egyéb rendszerek hozzák létre. orvosok.

hasonlóan A legyek urában történtekhez.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 129 A LEGYEK URA VAGY SUMMERHILL 129 A legyek ura keletkezésének elôzményei Golding könyvének 1970-es kiadásához (Európa Könyvkiadó) írt utószavában Göncz Árpád. aki nem tudja. és a tisztaság. Peterkinnek és Jacknek hívták (kettôjük nevét Golding átvette saját regényében.EletFotiRebell224. amelyeket a Brit Birodalom idején írtak. ott a szigetre szakadt angol úri gyerekek felépítik az eszményi köztársaságot.09. Ballantyne A korallsziget címû könyve 1857-ben jelent meg. hogy egy tizenkilencedik századbeli.. . A regény három fôszereplôjét Ralphnak. ezzel együtt a mû mind a mai napig sikeres. Kétséges ugyan. itt az idejében érkezô hadihajó egy kannibalizmusig süllyedt primitív társadalmat talál. Peterkint pedig Simonra változtatta).. Nagyszerû kalandok történnek velük. nincs nehéz dolgunk: R.. népszerû ifjúsági kalandregény szatirikus parafrázisa. A gyerekek egy szigetre kerülnek. mint ahogy ez tipikus volt a kor gyerekregényeiben..) A regény egyértelmûen az „izmos kereszténység” („Muscular Christianity”) szellemében fogant. a fordító így fogalmaz: [A legyek ura] Keserû iróniáját az is érzi. Ha ki akarjuk nyomozni. az ôszinteség és a becsület erényeit dicsôítô. M. hogy a könyv valósághûen mutatja-e be a hajótörött gyerekek életét. melyik könyvre is gondolt Göncz Árpád.qxp:06. (Egy 2006-os internetes szavazás szerint minden idôk 20 legjobb skót regénye között szerepel.

nem pedig egy mégoly logikusan felépített és tiszteletre méltó politikai rendszertôl. amelyet azonban ugyanaz a gonosz hálóz be. és mi az oka a regény nagy sikerének? Egyáltalán: kirôl szól a könyv? A gyerekekrôl. hogy a társadalom hibáit az emberi természet hibáira vezesse vissza. Ezeket az erényeket a barbár bennszülöttek életével állítják szembe. Mivel volt tehát Goldingnak baja? A kereszténységgel vagy a viktoriánus értékekkel? Miért írta meg ezt a könyvet.EletFotiRebell224. idealizált viselkedéseszményre reflektál. és mit akart vele kifejezni? Hogyan értik. mint a gyerekek szimbolikus életét a szigeten. Ki fogja megmenteni a felnôtteket és cirkálójukat? 8 ..09.. a felnôttekrôl vagy a civilizációról..qxp:06. Az embervadászatnak véget vetô tiszt arra készül. ahol a megmenekülésnél megdicsôülten és hozzáértôen jelenik meg a felnôttélet. akik számára csak az jelenthetne megváltást. William Golding A legyek ura címû regénye közvetett módon a Ballantyne viktoriánus értékeket dicsôítô könyvében ábrázolt valószerûtlen. A tanulsága az. kivéve a végét. azt gúnyolja ki. amelyben élünk? A választ Golding adja meg: [A regény] arra tesz kísérletet.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 130 130 FÓTI PÉTER népszerû viktoriánus ifjúsági regények közé tartozik. hogy elvigye a gyerekeket a szigetrôl egy cirkálón – amely azonban ugyanolyan kérlelhetetlen módon fog ellenségeire vadászni. hogy a társadalom formája az egyén erkölcsi állapotától függ. ha hagyományos életmódjukról lemondva felvennék a kereszténységet. Az egész könyv szimbolikus..

hogy a demokrácia nem csupán egy államforma. Taníthatja a gyerekeket pontosságra az aritmetikán keresztül.qxp:06. azt akarván bizonyítani. amit a második világháború poklában látott. a gondolatok kifejezését az olvasáson keresztül. majd úgynevezett gyerekköztársaságokat elôször az USA-ban. véleménye szerint az „emberi természetrôl”. mint az önkényuralom. ha több befolyásuk lehet a saját életükre. Csak így tudta megmagyarázni csalódását fiatalkora hitében.. hanem egész kultúránkról.. Summerhill Neill a summerhilli iskola önkormányzatának ötletét az amerikai Homer Lane-tôl vette át9: Lane azt vallotta. az egyik leghatásosabb befolyást gyakorolja a gyerekre. hogy a gyerekek viselkedése és karaktere elônyösen változik. hogy a köztársaság jobb. hogy az ellentmondásos viszonyban legyen a társadalommal.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 131 A LEGYEK URA VAGY SUMMERHILL 131 Golding tehát nem gyerekekrôl írt. aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza. hanem önkényuralom. Ettôl a meggyôzôdéstôl vezetve hozott létre kezdetben öntevékeny ifjúsági klubokat. mindazt.EletFotiRebell224.10 . majd Angliában. Az emberi természetrôl azonban léteznek más nézetek is.. Lane kiemelte. de nem taníthat társadalmi felelôsségtudatot a történelem és a földrajz tanításával. hanem a társadalmi élet legfontosabb elve (kellene hogy legyen) az iskolában is: A tanár.09.. hogy az osztályteremben ne köztársaság lenne. anélkül.

aki 1914–15-ben iskolaigazgatóként dolgozott és iskolai élményeit egy könyvben is megjelentette. ellentétben a kereszténység felfogásával. hogy igényeiknek megfelelôen sokat játsszanak és részt vegyenek a valóságos hatalommal bíró közös gyûléseken. Neill Summerhillben megengedi a gyerekeknek. majd be kell vonni a gyerekeket saját életük intézésébe. hanem jó.EletFotiRebell224.. mert a fiatalok már nagyon korán megtanulják. 1917-ben ellátogatott Homer Lane gyerekköztársaságába. Ezért a szabadságot nem lehet egyszerûen megadni nekik. A szabadság megadása csak többlépcsôs folyamatban lehetséges. és meglepve tapasztalta. hogy bizalmatlanok legyenek a felnôtt társadalommal szemben.qxp:06. hogy az emberi természet. mert akkor tényleg „szétverik a házat”. nem rossz.. Lane a felnôtt és a közös döntések arányát a szokásos 80–20 százalékról megfordította.09. Egy viharos önkormányzati ülésre érkezett. felszabadultan érvelnek és élni tudnak a nekik adott szabadsággal. amelynek keretében elôször le kell építeni a gyerekek és a felnôttek közötti bizalmatlanságot..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 132 132 FÓTI PÉTER A gyerekköztársaság létrehozása nem egyszerû feladat. . Lane azt tanította.. Neill. hogy a korábban bûnözô gyerekek milyen okosan. Lane példája nyomán Neill saját iskolájában lemondott hatalma egy részérôl a gyerekek javára. A gyerekek felelôs viselkedése bizonyítékát adta Neillnek. és 20–80 százalékra változtatta. hogy az emberi természet nem bûnös.

Neill megoldása egy új morál kialakítása. éppen ellenkezôleg.. abban látta. azonban mégis nagyon eltérô következtetéseket vont le belôle. Míg Golding rezignált. de nagyon izgat..qxp:06.09.. hogy a morális tréning nem hoz eredményt. Neill.EletFotiRebell224. amely nem régi elôírásokon. Neill az okot. de úgy gondolom. de nem lát más utat. hanem a kultúrával van a baj. nem tudom. aki a háború problémájával már az elsô világháború idején találkozott. . Nem vonom kétségbe.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 133 A LEGYEK URA VAGY SUMMERHILL 133 Golding valószínûleg nem ismerte Summerhillt. Golding is látja. tapasztalatai nem univerzálisak. hogy a társadalomnak nem sikerült civilizálnia az embert. mint ahogy azt sem. hogy nem az emberrel. merev kódexeken.. mint Golding. hogy Golding saját rossz tapasztalatait hitelesen igyekezett bemutatni regényében. és ezért nem is hitte. elôre gyártott. hogy magam Summerhill híve vagyok. Hogy miért nem vállalta a vitát Neill-lel. Nem titkolom. hanem saját magunk és a többi ember itt és most jelentkezô szükségletein alapul. míg Neill megoldása a tradicionális moráltréning feladásában áll. és ezért pesszimistává válik. hogy mit mondhatott volna a két ember egymásnak. hogy mi volt az elutasítás oka. addig Neill szerint van remény. Golding a háborúban annak bizonyítékát látta. hogy a civilizáció az eredendôen jó emberi természetet elrontotta. a maga módján nem kevésbé utasította el a háborút.

A hatezer évesnél régebbi régészeti leletek arra utalnak. a mûvészet és a mítoszok összehasonlító elemzésével azonban sok mindenre következtetni lehet.09.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 134 134 FÓTI PÉTER Az emberi természet és a történelem Egyre több bizonyíték támasztja alá Neill állítását. és .qxp:06. hogy ezekrôl a kultúrákról nagyon keveset tudunk. s a természet része volt maga az ember is) helyét új istenkép foglalta el..12 A puszták helyén kialakult sivatagokból ezek a harciassá vált. a bronzkor folyamán. a Közel-Keleten. illetve Közép. hogy az ember nem agresszív és háborús természetû. jó fegyverekkel felszerelkezett népek kitörtek.13 A mítoszokat a maguk dicsôségére átalakították. Ez az új isten (és ilyen a zsidók. Az emberiség történetében valóban lejátszódott egy nagy fordulat valamikor hatezer évvel ezelôtt. és e területek társadalmaiban tragikus változás ment végbe: az emberek közötti partneri kapcsolatok helyett hierarchikus. aki megteremti a világot.. majd magukat uralkodó osztályként szervezték meg. a keresztények és a muzulmánok istene is) férfi isten. A nehézség az. hogy az emberiség ebben az idôben békében élt. az istennô (aki korábban a megújuló természetet jelentette. Az archeológia. dominancián alapuló rend alakult ki. és elpusztították a korábbi békés civilizációkat.11 A folyóvölgyektôl távoli területek ekkor természeti változások következtében elsivatagosodtak. Az ezt megelôzô történelmet az emberek közötti nyílt erôszak hiánya vagy legalábbis ennek alacsony szintje jellemezte. lovas...és Dél-Európában. Már több ezer éve virágzó városok léteztek a folyamvölgyekben.EletFotiRebell224.

(Neill olvasói kérdésekre adott válaszait foglalta össze egy kis könyvecskében. hogy az ember bûnbe esett (valójában ez csupán velük történt). fô vonalában még ma is ennek a patriarchális világnézetnek a fenntartója és terjesztôje. Bár minden vallásban voltak olyan csoportok. hogy az üdvözülés csak általuk lehetséges.14 A monoteista vallások15 papsága azt hirdeti.09. ez az isten az. négy évvel a Goldinggal tervezett vita után. de gyengék voltak.EletFotiRebell224. amelyek az emberi egyenlôségre apellálva felemelték szavukat ez ellen és szerették volna a „kôkorszaki” vallást visszaállítani. Neill fejtegetései A legyek uráról Az elmaradt vitát követô idôben az idôs Neill olyan népszerûségre tett szert.) . megjelent Neill elemzése A legyek uráról16.. és könyvei nagy példányszámban keltek el.. Ez az isten (mint megteremtôik maguk) harcias és büntetô: úgy gondolja. ez az isten a patriarchális családot támogatja.qxp:06. 1967-ben. mert csak ôk vannak az üdvözüléshez szükséges tudás birtokában.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 135 A LEGYEK URA VAGY SUMMERHILL 135 mintegy azon felül áll. nyolcvanas éveire egyfajta nevelési guruvá vált.. ahol a nôk és a gyerekek el vannak nyomva. ahol a nônek és a gyereknek nem lehet szava. Ennek a világnézetnek a csapdájába esik Golding is. hogy iskolájába tömegével özönlöttek a látogatók. amely a férfit felsôbbrendûnek tartja a nôkhöz képest. és nem tudtak áttörni a férfiakból álló papság túlhatalmán. Bár a kereszténység több történelmi áramlat hatásait tükrözi..

mert elnyomott „rockereink” és „modjaink” (egy jellegzetes ifjúsági szubkultúra tagjai az 50-es.) Golding gonosz fiataljait idézik. és csak akkor menekülhetnek meg ebbôl. hogy hamisak a gyerekekrôl vallott nézetei? Válasz: Éppen ellenkezôleg. „A legyek ura” vajon nem bizonyíték arra. és el fogják pusztítani egymást. büntetésekkel.qxp:06. ha kibújhatnak a felnôttek ellenôrzése alól. és kezdd el ôket formálni fiatal koruktól kezdve. hogy hibás és veszélyes az a mód.. hogy a fiatalok bûnben jönnek a világra. ha mi megneveljük ôket és így lesznek tisztességesek”.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 136 136 FÓTI PÉTER Kérdés: William Golding regénye. A könyvben ábrázolt sziget kicsinyített mása csupán annak a mérgezett levegôjû szigetnek. Jellemzô. amelyet Nagy-Britanniának nevezünk. hogy a nagy gengszterek fiatalkorukban templomi kórusokban énekeltek. ahogyan a gyerekeket neveljük..09.. Nyomd el természetes energiáikat és kíváncsiságukat unalmas iskolai tantárgyakkal. Röviden: keserítsd meg fiatal életüket.. hogy az „establishment” nézetei egészen hamisak. Ezrek ordítanák: „tudtam ezt. Számomra Golding könyve azt bizonyítja. mindig is tudtam. Gondoljunk a fehér fiatalok gyûlölködésére az USA déli államaiban vagy a dél-afrikaiak gyûlöletére . amelynek szellemében nevelték ôket. erkölcsprédikációkkal. hogy saját szüleik és tanáraik a vallást. be fogják magukat mázolni. saját maguk nem vették komolyan. és látták. vallásoktatással. A mi gyûlölettel teli. azt bizonyítja.EletFotiRebell224. 60-as évek Angliájában – a szerk. Vegyél néhány fiatalt. az természetesen elvadul. Ha azonban egy láncra kötött kutyát elengednek. és akkor.

. a közösség megtartaná az önkormányzatot akkor is. és csak a felnôttek kemény fegyelmének hatására szabadulhat meg ettôl.qxp:06. valószínûleg nem történne meg. egész nevelési rendszerünkrôl mondott ítéletet. hogy a szigetlakók megpróbálnak Ralph és Röfi vezetése alatt egy önkormányzó közösséget létrehozni. Elhagyván azokat. akiket nem formáltak kívülrôl. de ez megakadályozta volna abban. hogy csillapítsa a fiúk gyûlöletét. akiknek érzelmeik elcsökevényesedtek. most végre maguk lehetnek – csakhogy valójában szegény ördögök. Akár tudta Golding. akik nem kaptak lehetôséget arra. de az erôs Jack magához ragadja a hatalmat. úgy érzik. . akiket már elrontottak. azt egy fél évszázad tapasztalatára alapozom. […] Igaz. hogy kedvenc tézisét bizonyítsa. Persze az is igaz. miszerint minden fiatal az eredendô bûnnel született. és nem olyanokat. hogy néhány elnyomott iskolás lány minden további nélkül csatlakozott volna a vadak bandájához. Amit én mondok.. akár nem. akiknek természetes az. akik a felnôttek gyámkodása nélkül éltek..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 137 A LEGYEK URA VAGY SUMMERHILL 137 a bennszülött feketékkel szemben. akik szeretetet és nem gyûlöletet kaptak. Az én iskolámban a vezértípus nem találna magának követôket. ha ott nem lennének felnôttek.. Golding olyan gyerekeket tanulmányozott. hogy együtt éreznek a többi emberrel és toleránsak. Az általa tanulmányozott gyerekek iskola-kaszárnyáinkban nevelkedtek. és akik csak vad fantáziákban élnek.EletFotiRebell224.09. Golding a történetbe illeszthetett volna legalább egy lányt. és ha Summerhill hirtelen egy szigetre kerülne. ami olyan gyerekek között. hogy képezzék magukat.

hogy a munkáscsaládból származó Röfi.EletFotiRebell224. színesbôrûeket lincseljünk. a kórista fiúk szószólója. hogy fantáziájukat játékban élhessék ki. a diktátor. és azt kellene feltételeznünk. addig az én idôsebb gyerekeim tôrödnek a kisebbekkel és védelmezik ôket.. csak azok lennének képesek félelmükben és gyûlöletükben ölni. Jack. Ha Goldingnak igaza volna. akiket arra nevelnek. hogy zsidókat kínozzunk. Mindebbôl az következne.. mert félünk a rendôrségtôl.09. Bár minden gyerek és felnôtt félne egy lakatlan szigeten... aki intelligens és kezdeményezôkészségrôl tesz tanúbizonyságot. Ez olyan könyv. és mindannyiunkban megvan az a lehetôség. hogy mindannyian potenciális Gestapo-besúgók vagyunk. az egyetlen. akik magukat a foci. azt a legfelsôbb tekintélyt. amely nem nyújt reményt. Golding szigete „hangos” a félelemtôl és a gyûlölettôl. aki a kisebb tekintélyek felett áll és elnyomja a fiatalokat. Érdekes. hogy Istent dicsôítsék. hogy csak azért nem leszünk gyilkosok. akiket az élet gyûlöletére neveltek. akkor be kellene ismernünk. A többiekhez hasonlóan Röfi és Ralph miért nem esik vissza a barbárságba? A könyv azt a benyomást kelti. Ez vonatkozik azokra a százezrekre is. Homer Lane-rôl vagy Aichhornról. hogy amíg az ô fiataljai nem törôdnek a kicsikkel. aki talán egész életében nem vett részt egyetlen csapatjátékban sem. hogy mindannyiunknak Billy Graham- . mintha akkor írták volna.vagy bokszmeccs alatt rekedtre ordítják.qxp:06. mikor a világ még nem hallott Freudról.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 138 138 FÓTI PÉTER A különbség Golding fiataljai és az én iskolásaim között az. Ezek a fiatalok sohasem kaptak lehetôséget arra. nem tudják még a nevüket sem. a tanároktól és a szüleinktôl.

akiket a maga képére formál.qxp:06. Nagyon ritkán láttam olyan gyerekeket. és az istent is a maga képére formálta. hogy hogyan képesek az emberek a gyerekeket elrontani és rosszá formálni.. hogy a szabadságot valami természetes dolognak tartsák. akiket nem irányítottak túlzott mértékben. hogy saját praxisával megcáfolta Golding nézeteit. hogy gyilkos lelkünket megmentse. A nagyobbaknak.. csak gonosszá teszik.. jólnevelt polgárrá válik… […] „A legyek ura” bizonyíték arra.09. Mivel a gyerekek természettôl fogva hagyják magukat vezetni. Ezt támasztják alá a külsô megfigyelôk is: A hat-hét-nyolc éves kisgyerekek gyakorolták rám a legerôsebb hatást. A kicsik egészen mások voltak. könnyedek.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 139 A LEGYEK URA VAGY SUMMERHILL 139 re lenne szükségünk.. Nem. akik magabiztosak. természetesek és boldogok voltak.EletFotiRebell224. soha nem halmozódik fel annyi gyûlölet. Az ember gyengéje az az ôrület. mert magát istennek érzi – mindentudónak és mindenhatónak. hogy barbárságba süllyedjenek. hallva az Úr hangját. . az ember nem gonosz. ez nem volt elég ahhoz. a többség. hogy a kikényszerített morál csak felszínes lehet és egy mesterségesen formált világban minden hamis. Kinek van igaza? Neill tehát azt igyekszik bizonyítani. hogy másokat kioktasson. Azokban a gyerekekben. de az valóban talányos. A gyerekei az ô alattvalói. bár szabadok voltak egy ideig.

. és lehetett számítani rájuk. mint egy nagy családban élni. természetesek és mesterkéletlenek voltak.qxp:06. Másutt a szabály enyhébb megfogalmazását olvashatjuk: legkésôbb fél 9-ig be kell fejezni a kicsiknél a jóéjt-puszikat.30ra tette. akik ezért akarattal hibáznak. a fenti idézet szerzôje – John Holt – így ír: Az évek folyamán sok olyan gyerek került Summerhillbe. a vállukon vitték ôket. akik be voltak zárkózva önvédô stratégiáikba. legalábbis nem egy iskolában.EletFotiRebell224. Számtalan alkalommal jöttek kisebb gyerekek a nagyokhoz. akiknek az életkedvét elvették. A nagy gyerekek mindig felvették és megölelték. és – legalábbis részben – megtaláltam az okot. Vidámak. amelyek olyan gyakran teszik tönkre a túl kicsi és túlzottan birtokló szellemû családokat.. A kisgyerekeknek Summerhill mindig is olyan világ volt. hogy visszautasították volna ôket vagy ne bántak volna velük szeretettel.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 140 140 FÓTI PÉTER De soha ezelôtt nem láttam ilyen sokat belôlük. akik az életben vereséget szenvedtek. táncoltak velük.. ám versengés és féltékenység nélkül. és tele .. Soha nem tapasztaltam. Azon tûnôdtem. A gyerekek másik csoportjáról.09. Olyan ez. akik korábban más iskolákban szereztek rossz tapasztalatokat. Az egyik szabály a kisgyerekek esti lefekvését 8. ahol lehetett bízni a nagyokban.17 Mindez tehát a kicsikre vonatkozik. kézmozdulattal vagy más módon a figyelmüket kérve. hogy miért van ez így. akik rögtön Summerhillbe kerültek.

Ennek ellenére igaz.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 141 A LEGYEK URA VAGY SUMMERHILL 141 vannak félelemmel.. hogy a summerhilli gyerekek boldogabbak.qxp:06. A legtöbb gyerek. az élet felé fordítja arcát. Volt azonban a történelemnek egy pillanata. Én is ismertem egy ilyen gyereket. Egy évvel azelôtt. Ez elenyészô a világ iskolarendszerében. hanem zsigereikben is.09. aki oda kerül – nem mind. amely nem sokra tartja a tradicionális iskolai tanulást.. számos. mint a tradicionálisan jó iskolák tradicionálisan jó tanulói.. hogy a Golding regényében leírt katasztrófa esetén a maguk kezébe vegyék sorsukat. és gyûlölettel teltek. amikor számuk több százra szökött . nem állt távol a teljes összeomlástól. gyanakvók. hogy Summerhill hatásának története mintha Golding nézeteit igazolná: Summerhillhez hasonló iskola kevés mûködik ma a világon: számukat 70 és 150 közé lehet tenni.18 E leírások alapján úgy tûnik. önbizalmát és bátorságát. azaz: a részvételi (participatív) demokráciát nemcsak felszínesen sajátították el. reménytelennek nyilvánított kudarc-gyerek végez hozzáértô. és az önkormányzat mûködése nyomán nagy eséllyel képessé válhatnak arra. mert az iskolának megvannak a maga hibái –. sôt néha kiváló munkát. és igyekszik az életet megismerni. hogy elfutnának és elrejtôznének elôle. Visszakapja erejét. Summerhillben magára talált. Ebben az iskolában.EletFotiRebell224.. hogy Summerhillbe ment. háromszor vagy akár ötször olyan gyorsan tanul. magára talál. és így kétszer. mint tradicionális iskolába járó társaik. ahogyan azt az egészséges gyerekek mindig is teszik ahelyett.

elkerülve a szokásos tudálékos. Neill nem alkotott úgynevezett „tudományos” mûveket. Mindez természetesen nem bizonyít semmit: gondoljuk csak meg. amelyek közül sok tekintette Summerhillt mintának.09. hogy képtelenség. századi ember a görög demokráciáról! Biztosan azt mondta volna. Neill szerette az anekdotákat. amikor kiadta a jelszót: Vissza a természethez! Ez azonban .EletFotiRebell224. annak a küzdelemnek a része..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 142 142 FÓTI PÉTER fel: az 1960-as években az USA-ban százszámra alakultak kis szabad iskolák.. A leegyszerûsítés másik formája az volt. hogy saját teóriáját mint valami nagyon természeteset próbálta beállítani. Persze az embereket nem könnyû Neill igazáról meggyôzni! Miért nem hat Neill erôsebben? Miért említik újra és újra. hogy Neill leegyszerûsítôen ír? Van-e igazság ebben? Bizonyára van.. Így tett már Rousseau is. hogyan vélekedhetett egy 17. hanem népszerûen írt. más írók. hiszen majdnem kétezer éve lehanyatlott. amit leírt..19 Neill tehát felismerte: a modern társadalmakban alkalmazott számos kényszer felesleges és a gyerekekre nézve romboló hatású.qxp:06. „ködös” stílust. Mindaz. és idôközben nem volt ehhez hasonló politikai rendszer. pedagógusok munkáihoz hasonlóan. és szerette magát a középpontba állítani. amelyben az emberiség egy jobb nevelés elveit és gyakorlatát keresi. Ezek az iskolák a 70-es évekre – kevés kivétellel – elenyésztek.

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 143

A

LEGYEK URA VAGY

SUMMERHILL

143

így nem mûködik. Az emberiség, mint fentebb vázoltam, két, egymástól különbözô, ugyanakkor egymással keveredô hagyománnyal rendelkezik. A békés emberi kultúra, amelyet a civilizációk közül a régi Európa, a minószi civilizáció és a sumér idôszak elsô ezer éve jellemez, háttérbe szorult a harcias indoeurópai és sémita népek civilizációja mögött, mint amilyen az egyiptomi, a kései mezopotámiai, a zsidó-izraeli vagy a görög civilizáció volt. E civilizációk közül a korábbi hatások a legerôsebben az antik görög civilizációban érvényesültek.20 Mindez azonban Neill életében nem volt ismert, és még napjainkban is vitatott. Neill intuitív módon közelített e kérdésekhez, amikor a monoteista eredendô bûnben hívô vallások helyett új vallást propagált, amely igenli az életörömöt, mint azt a „Régi-Európa”, a minószi civilizáció és a korai sumér nem-transzcendentális természetvallások tették.21 Ugyancsak igenli Neill a közvetlen demokráciát, amely ezeket a korai civilizációkat jellemezte. Önmaga elôzményei közül jóformán csak Homer Lane-t említi, holott a közösségi demokráciának hosszú elôtörténete van22. Homer Lane abban volt újító, hogy mindezt gyerekekkel is megvalósította. Mit is mond Golding? Az ember menthetetlen? Akkor mit kell tenni? Van egyáltalán valami gyógymód? Errôl nem hallunk Goldingtól semmit. Két téma keveredik: egyik a gyerekekkel, a másik pedig a felnôttekkel kapcsolatos – a témák összefüggnek. Amikor hite a háború poklában látottak miatt összeomlik, Golding nem talál kiutat, mert sehol sem lát jó

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 144

144

FÓTI PÉTER

példát. A régi hitbe, a kereszténység legrosszabb változatába menekül: az ember bûnös, méghozzá születésétôl fogva. Erre minden rákenhetô. Ha ez igaz, akkor nincs mit tennünk. Nem csoda, hogy Golding pesszimista. Ezzel szemben Neill talált valamit, ami kiutat mutat a kiterjedt bûnösség korszakából. Önkormányzó közösségek – a burjánzó bürokrácia, a centralizáció helyett. Bizalom a gyerekkel szembeni bizalmatlanság helyett. A tanulásra való kényszerítés helyett olyan környezet megteremtése, amelyben a gyerekek természetes tanulási vágya fennmarad. Az ember közösségeiben válik azzá, ami – elnyomó közösségben igyekszik elnyomóvá válni, egyenlôségen alapuló közösségben szocializálódva elfogadja önmagát olyannak, amilyen, és nem kíván másokon uralkodni. Oszthatjuk Golding pesszimizmusát, vagy csatlakozhatunk a summerhilli iskola és a hasonló elveket valló emberek ma még törpe kisebbségéhez! A legyek ura igazi üzenete nem az, hogy a gyerekek a felnôttek ellenôrzése nélkül barbárok, hanem az, hogy a felnôttek ellenôrzése barbárrá teszi ôket. Ebbôl a helyzetbôl igyekszik Neill kiutat mutatni. Szembe kell néznünk azzal, amit Joseph Agassi mond: A felvilágosodás a legnagyobb forradalom a Nyugat történetében, de nem azért, mert az egyház hatalmát aláásta: éppen ellenkezôleg, minden prognózissal ellentétben nem tette ezt. De aláásta a vallás nevében gyakorolt önkényuralmat. Mindazonáltal ma is van ön-

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 145

A

LEGYEK URA VAGY

SUMMERHILL

145

kényuralom; ilyen például az, bár nem a legrosszabb, amely a tudományra hivatkozik. Ezt kellene leépítenünk. Nem könnyû az intellektuális önkény technikáit a vallásban és a tudományban megtalálni és ellensúlyozni, de mindez nagyon fontos lenne az oktatásban.23 Neill munkássága és iskolája ebben a vonatkozásban útmutató. Nem csupán a példamutatás vagy a felvilágosítás hat a gyerekekre, hanem nagymértékben az is, ha kezdettôl fogva aktívan alakíthatják a társadalmat, amelyben élnek. Nem úgy tanulunk meg olvasni és írni, lovagolni vagy úszni, hogy elmondják nekünk, hogyan tegyük mindezeket, hanem úgy, hogy gyakoroljuk a készségeket. Ezért csak akkor tanuljuk meg a közös kormányzást a nagyobb emberi közösségekkel kapcsolatban, ha kis egységekben már korábban gyakoroljuk.24 Ezért jelenthette ki Neill joggal: Biztos vagyok abban, hogy a (summerhilli) gyerekcsoport vagy más, szabadon nevelt gyerekek csoportjának tagjai egy magányos szigetre kerülve nem mészárolnák le egymást, mint az egy másik történetben megtörtént.25

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 146

Sôt. egyszerûen azzal „valósítsam meg”. S. ezt a könyvet elôször 12 éves koromban olvastam. betartott bizonyos játékszabályokat. hiszen nagyon sok szülô – köztük magam is – szeretné különbözô úton-módon elérni. ritka kivételektôl eltekintve.09... hogy játékfegyverei . hogy a célt. NAGYSZERÛ!!! (www. hogy fiai és lányai békés emberek legyenek.de olvasói levél A zöld felhô címû könyvrôl) Mindjárt az elején szeretném leszögezni: ellene vagyok az emberek közötti erôszaknak. hogy megtiltom neki. a békés gyereket. hogy az ellenfél. hogy Gandhi követôje legyek és az erôszakmentességet hirdessem. Még ma is imádom ezt a történetet és a benne rejlô humort. hogy Gandhi erôszakmentességének gyôzelme az angol birodalom felett annak is köszönhetô.. vagy sem? A kérdés nem légbôl kapott.amazon. erôszakos gyerekek? (A.qxp:06. és már akkor is egyike volt legkedvesebb könyveimnek… Most.1 De most rátérek eredeti témámra: vajon az erôszakos könyvek szerepet játszhatnak-e abban.. Én magam már jó ideje szakítottam azzal. Persze azt azért tudom. hajlok arra. hogy gyerekeink felnôtt korukra erôszakos emberekké válnak. Már vagy három példányt ronggyá olvastam.EletFotiRebell224. 25 évvel késôbb is kénytelen vagyok rendszeresen elolvasni.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 147 Erôszakos könyvek. Neill két gyerekkönyvérôl) Azt hiszem.

ott.09.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 148 148 FÓTI PÉTER legyenek vagy nem adok a kezébe olyan könyvet. hangoskönyvben is megjelent. amelyet A. A könyv itt számos kiadáson túl Harry Rowolt fordításában és elôadásában. de a könyveket illetôen nem tudta elérni.4 és Neill számos könyve is ismertté tette. amelyben erôszak van. de más. . ezért elolvastam nem pedagógiai tárgyú írásait.6 majd 1999-ben megfilmesítették.qxp:06. amikor saját iskolája már mûködött. Londontól 150 km-re. ahol Summerhill ma is megtalálható. alaposan megváltoztatták A Zöld Felhôre (Die Grüne Wolke).EletFotiRebell224. amit tanulóimnak meséltem 1938-ban. a másodikat pedig 1938-ban Angliában. Az elsôt 1923ban. amelyet a 60-as években a világhír is felkapott. ezelôtt öt-hat évvel felfedeztem az angliai Summerhill iskolát. S.7 Mi a különös ezekben a könyvekben? Neill bevezetôje így szól: Ez egy olyan történet. egy Leiston nevû kisvárosban.2 Valamikor.3 Az iskolát. ahol a címét. Az elôbbit ugyan feleségem nagyrészt megakadályozta (még a gyerek vízipisztolya is hal-.. A két könyv közül a második a híresebb. Neill alapított 1921-ben. így az Egy iskolamester öt gyereke (A dominie’s five).. a németországi Drezda melletti Hellerauban. különösen Németországban..5 Neill mindkét könyvét akkor írta. jó német szokás szerint.. és nem pisztoly formájú). Maga az esemény kicsit poros már. Neill nézetei számomra rokonszenvesek voltak. hogy azok erôszakmentesek legyenek. illetve Az utolsó élô ember (The last man alive) címû gyerekkönyveit is.

09. akik történeteit hallgatták: . így ez a történet brutális. hogy mi lett azokkal a gyerekekkel. ahol szabadság és az önkormányzat a gyakorlatban is megvalósult.. Én is saját fiamat és barátait-ellenségeit szerepeltettem a történetekben. Azoknak. Álljon itt néhány szó Neill utószavából arról. A történetet irányító kívánságaiból jól tudok tájékozódni lelki állapotáról. hogy idegen hôsök helyett saját tanulóit írja bele a történetekbe.EletFotiRebell224. nem kívánnak maguknak semmilyen tiszteletet. mint például A kincses sziget. és több-kevesebb sikerrel meghatározhatta irányukat is..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 149 ERÔSZAKOS KÖNYVEK. hogy ez olyan iskola. elmondom. ERÔSZAKOS GYEREKEK? 149 jobb történetek is azok. hogy a történetek elsôsorban rablókról.. és Misi gyakran egy brutális hôs szerepét tölti be. Én magam a gyerekeknek Neill vagyok – Mr. Neill alapgondolata az volt. akik még nem hallottak Summerhillrôl. problémáiról.qxp:06. rendôrökrôl szóltak. és fiamnak egészen kicsi korától hasonló történeteket meséltem. érzelmeirôl. nélkül. Megpróbáltam olvasóim ízléséhez igazodni. fiam beleszólhatott a történetekbe. Abban a vonatkozásban is követtem Neillt. hogy ennek az ízlésnek a vérfürdôk és a veszélyes kalandok tesznek eleget. A tanárok nem élveznek különleges tekintélyt.. vagy a Robinson Crusoe. A Zöld Felhôben azonban van valami új: a gyerekek minden fejezet után kommentálhatják a történetet Neill iránti hevületemben vettem a bátorságot. Hasonlóan a summerhilli gyerekekhez. és megállapítottam.

hogy egy történetben a nehézsúlyú ökölvívó-bajnokot kiütéssel fogja legyôzi.09. hogy egyáltalán nem agresszívek. és ezeknek az alkalmaknak Misi által legkedveltebb eseménye. Szeretnék rámutatni arra.. sem pedig fasiszták. legfeljebb az ellen tiltakozik majd. Amíg Neill beszámolhatott arról. vagy lelô egy csomó rendôrt stb.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 150 150 FÓTI PÉTER Bonni történelem-. egy másik reformpedagógiai intézménnyel közös épületben: A másik iskolával a kooperáció lehetetlen volt. hogy Misi (9) nagyon szereti ezeket a történeteket. Hetente többször együtt autózunk a kb. hogy bármelyikük valamilyen vezért követne. és nem lettek antiszemiták. Neill elsô gyerekkönyve bevezetôjében így ad képet iskolájáról.. Betty. David matematikatanár.qxp:06. Minden gyerek szereti a csodát és a nagy teljesítményeket. amelyben kirabolja az Angol Nemzeti Bankot. Jean és Evelyn megházasodtak. negyedórára levô iskolába és haza. mert alapfilozófiánk 180 fokkal eltért egymástól.. A német . hogy meséljek neki egy olyan történetet. Evelyn modern festô.. Michael fizikadocens. Nem hiszem. legyen az Hitler vagy Billy Graham. amely ekkor még Németországban mûködött. Robert motelt nyitott. Ezért ez a történet tele van csodával. és nem rögtön az elsôben. addig saját gyerekemmel kapcsolatosan csak annyit mondhatok.EletFotiRebell224. és gyerekeik vannak. menetben történik. Billy nem fog tiltakozni az ellen. ha rá tud venni. hogy a gyerekekbôl lett felnôttek nem lettek a történetek hatására erôszakosak. hogy ez csak a 10. rasszisták.

egy nagyszerû tanárral. én többek között hittem Charlie Chaplinben és a foxtrottban. hogy megtépázott népszerûségemet újrateremtsem. Felségem 10-kor földrajzórát tartott.09.. és így boldoggá tegyem ôket. Kötelezô órarendje csak a tanároknak volt. Mások tudhatnak számtalan földrajzi tényt. akárcsak a hallgató gyerekekét… Az volt a tudatos törekvésem. de a fantázia világában én vagyok az uralkodó. hogy megkapjam a gyerekek figyelmét.9 … A mi iskolánk valóban szabad iskola volt. volt egy könyvkötészetünk. majd így folytatja: Kitaláltam egy történetet. Soha nem jött be senki. Reggel 9 órakor én tartottam matematikaórát. akik- .. A történet kielégítette az én egómat. hogy a teória milyen haszontalan. igen nehéz életem volt.qxp:06. ERÔSZAKOS GYEREKEK? 151 szabad iskolát filozófiára alapították.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 151 ERÔSZAKOS KÖNYVEK. Volt egy jó mûhelyünk. hogy matematikaóráimat alakítsam át földrajzórákra.” Neill leírja. amirôl egyetlen gyerek sem hiányzott. Az iskolagyûlés kényszerített arra.. Sikerem lett.EletFotiRebell224. mindenféle hasznos szerszámmal. A teória azt mondta nekem: ez az iskola egy nagy piknik lesz. Ôk többek között hittek a kultúrában és a szépség kultuszában. Ajánlom a módszert mindazoknak a szülôknek és tanároknak. a gyerekek egész napjukat kézimunkával fogják tölteni. míg én az iskolámat a pszichológiára8 alapoztam. hogyan becsülték le a gyerekek az ô földrajzi ismereteit. A gyerekeknek nagy információéhsége volt: reggel 9-tôl kérdeztek. egészen délig…. Mivel nem sokat tudtam a földrajzról.. A gyakorlat mutatta meg.

. hogy a fiam kezdettôl fogva láthatta és élvezhette Chaplin filmjeit. Ha nagyképû lennék. A legfontosabbnak azt tartom. Olyan rend uralkodik nálunk. mindenkinek szava legyen a közös élet alakításában. hogy mit mikorra kell egy gyereknek megtanulnia. az egyik legjobb ilyen módszer. azt mondanám: demokratikus család vagyunk. Sok módja van a gyerekkorba való visszatérésnek – egy olyan történetet elmondani.EletFotiRebell224. és kinyitja a száját.10 Az önkormányzatnak a családban is van értelme. Hogyan ültettem átmindezt a saját családom életébe? Egyszerû lenne csupán azt mondani. de mégis elmondom: véleményem szerint az iskola nem biztosítéka annak. így ezért mindenki otthon érzi magát.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 152 152 FÓTI PÉTER nek van humoruk és képzelôerejük. a fiam nem is járna iskolába. hogy kinek hogyan kell alkalmazkodnia a többiekhez. amely tartalmazza. Nem a gyerek elôtt járok. és csak a rossz tapasztalatok viszik arra a gyerekeket.. és igyekezett hamar a végükre jutni. mindig változó szabálygyûjteményünk. hogy jó hangulat legyen otthon. Misi számára eleinte a családi megbeszélések feleslegesnek tûntek. hanem utána. de ma már szívesen vesz részt rajtuk. amelyben ropognak a gépfegyverek.09. Ha rajtam állna. A tanulás igénye velünk születik. és védem a rossz iskolai hatások ellen.. hogy egy gyerek tanuljon és értékes emberré váljon.. amelynek kialakításában mindenkinek szava van. Van egy kis. noha természetesen nem minden dôl el ezeken a meg- . hogy mindezt elveszítsék. hogy sokan megköveznének. Nincsenek elôítéleteim azzal kapcsolatban.qxp:06. Lehet.

*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 153 ERÔSZAKOS KÖNYVEK. hanem jórészt filozófiáját is. ha életét a papok kezébe teszi és engedelmesen imádja Istent. mi- . Freud nézeteit Neill döntôen Homer Lane-en keresztül ismerte meg. és nem is szavazgatunk egy-egy ilyen alkalommal. számomra az a legfontosabb.. hogy Neill ebben az idôben (bizonyos mértékig egész késôbbi életében is) Freud hatása alatt állt. Ezzel szemben Lane azt vallotta. amelynek középpontjában a kereszténység centrális dogmájának. és nincs szüksége megváltásra. Bár sokan sokféleképp magyarázzák a freudizmust.. és nem könnyû rájönni a dolgok mélyen fekvô okaira. hogy az ember bûnös. és ez elôl csak a papság segítségével menekülhet. hogy Freud mutatta meg elôször: az ember sokkal komplikáltabb lény.09.12 A kérdés az: ha az ember jónak születik. Mindez egyszerûen hangzik. ERÔSZAKOS GYEREKEK? 153 beszéléseken.EletFotiRebell224... Ez volt Freud metaüzenete. (Errôl a kérdésrôl A legyek ura vagy Summerhill címû fejezetben is részletesen írtam – F.11 Neill nemcsak a gyerekönkormányzat ötletét vette át tôle. P. mint ahogy korábban elképzelték. a gyerekkori sebek furcsa viselkedésekben manifesztálódhatnak. az ember rossznak születik. Hogyan próbálja Neill igazolni szokatlan mesemondói eljárását az 1923-as gyerekkönyv utószavában? Fontos tudni. akkor miért van a rossz a világban? Miért van bûnözés. az eredendô bûnnek a tagadása állt. A gyerekkori emlékek nagyban befolyásolják a felnôtt ember magatartását. de a valóság biztosan bonyolultabb. aki lényegében ismeretlen amerikai pedagógus-pszichológus volt.qxp:06.) Az eredendô bûn tana azt állítja. hogy az ember jónak születik.

ha egyéb tényezôk „keresztbe tesznek” a szeretet hatásainak. Márpedig szeretetre szüksége van.qxp:06. Ez az érzés azután általánossá válhat és kiterjedhet más emberekre. aki félelemben tart minket. Egyenlôtlen emberi kapcsolatok gyakran vezetnek ilyen következményekhez. a gyermeki autonómia túlzott korlátozása. Az a gyerek. A gyerek. hogy ôt a szülei nem szeretik eléggé. ismeri el Neill. még akkor is. A gyûlölet nincs messze a szeretettôl. és kegyetlenné válhat. amelyekben tömegesen irtják egymást? A kérdésre Lane és az ô nyomán Neill azt a választ adja. hogy elpusztítsuk azt. mert az. embercsoportokra vagy akár az egész emberiségre is. és azzal a vággyal. A büntetések azt az üzenetet hordozzák számára.. hogy a szülô elégedetlen a gyerekével. miért indítanak háborúkat.09. aki nem kap szeretetet. akinek szeretetét hiányolja. Az egyenlôtlen emberi kapcsolatokat gyakran kíséri félelem a hatalmasabbtól. hogy az ember akkor lesz gonosszá. neurotikus. szadistává válhat. a paternalizmus. Erre mondja Neill. Ha egy gyerek szeretetigényét nem elégítik ki. akinek a szülei a legjobb tudásuk szerint szeretik gyereküket. aki nem kapott elég szeretet. Errôl írja Neill: . ha jónak születik. A félelem gyûlölettel jár együtt. Ilyen „keresztbe tevô” tényezô Neill szerint a gyerek túlzott irányítgatása. Azt is fel lehetne vetni. hogy számos olyan neurotikus gyerek van... gyûlölettel fordulhat az ellen. amelyek mind arról szólnak..EletFotiRebell224.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 154 154 FÓTI PÉTER ért kínozzák az emberek egymást. akkor tehet egy fordulatot. ha nem kap elég szeretetet. hogy a szeretet gyakran nem éri el a célját.

de Bettyt legelôször! Betty a nôvére volt. a tudatalattiban ott lesz a szadizmus. hogy gyerekeiknek játékkatonákat vagy puskákat adjanak. – Meg akarsz ölni? – kérdeztem.. Az én nézetem: a gyerek ölni akar. hogy a gyereket jóságos környezettel kell körülvenni és távol kell tartani attól. akit meg akarsz ölni? Rögtön jött a válasz: – Igen. hogy érintetlennek tartsuk meg a gyereket. hova vezet a túlzott elfojtás: Nemrégiben találkoztam egy kislánnyal.EletFotiRebell224. Neill konkrét példán is bemutatja.09. . hogy tudat alatt valójában gyilkos indulatai vannak. és ô keményen behúzott nekem. amelyben skalpolnak. Így kiélheti ezt a késztetést. akik azt mondják. Ezek az emberek elutasítják azt. és én rögtön arra gyanakodtam.qxp:06.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 155 ERÔSZAKOS KÖNYVEK. hogy a gyerekek szívesebben hallgatnak egy olyan történetet. Flórát és Bettyt. Ki kell elégítenem ezt a vágyát. Meg fogom engedni. Anyát. hogy bármi rosszat vagy kegyetlent halljon. mint amelyben térítenek... Minden törekvésünk ellenére.. – Igen – ordította – Van még valaki. Azt szeretnék. Játszottam vele egy harcias játékot. Nem evett húst. akit nekem angyalként írtak le. ERÔSZAKOS GYEREKEK? 155 Én különbözöm azoktól a modern pedagógia-ideológusoktól. hogy fantáziájában gyilkoljon. Valóban kedves kis angyal volt. De milyen a gyerek valóságos pszichológiája? Biztosan tudom. ha gyerekeik pacifisták lennének.

akkor olyan nagy és erôs leszel. A kislány meg volt gyôzôdve arról. Ha valaki megnyeri ugyan az egész világot. Lehet. és megiszom a vérét! Azt mondtam neki: – Ha megiszod Betty vérét. de titokban boldogtalan lesz. ha a történetben lemészárol egy csomó vad . Az eset magyarázata a féltékenység. Ha Derrick tudat alatt szeretne kárt tenni családja néhány tagjában. Elnyomott szadizmusa sok humanitárius elv elfogadására fogja rávenni. A gyereket olyan iskolába adni. Szadizmusa tovább élne titkos fantáziáiban. mint ôt. hogy szülei jobban szeretik a nôvérét.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 156 156 FÓTI PÉTER – Egy nagy késsel fogom csinálni – mondta –. addig benne gyûlölet kering. mint ô. nem segítene rajta. de ezért elveszíti a saját boldogságát. amelyek frusztrációk hatására keletkeznek bennünk. Neillnek igaza van.. hogy igen nemes nô válna belôle. de arckifejezése egyetértést árult el. Miközben a felnôtt kifelé játssza a jóságost.qxp:06.09.EletFotiRebell224.. ahol csak az erényekrôl beszélnek.. akkor az élet értelmetlen. és egy nagy lyukat vágok a lábán. Úgy érzem. igaz? És akkor a mama és a papa jobban fog szeretni téged. Mit gondolsz? Nem válaszolt.. hogyan válhatunk meghasonlott emberré. Így mutatja be Neill. és ez boldogtalanná teszi. ha legalább fantáziánkban nem élhetjük ki azokat a természetes késztetéseket. akkor ezen nem sokat változtat. aki az állatvédô liga titkára lesz vagy a vegetáriánusok intézetében fog dolgozni. amikor így ír: Történetemnek nagyon csekély pszichológiai hatása van a gyerekekre.

aki annyira szeret engem. A háborúban is ez történik.” Az igény a hatalomra és a szeretetre egyszerre elégül ki. „Itt van az öreg Neill (apapótlék). Ez az öntudatlan igény manifesztálódik abban az érdeklôdésben. …Amiben a történet jót tesz. Neill itt egy még mélyebb összefüggésre is rámutat: A történet fontos vonatkozása kapcsolódik Stekel13 nagy gondolatához: „Öröm szégyenérzet nélkül. miközben leírtam egy csatát. hogy nincsen olyan.09. az egyik alapvetô princípiuma minden neurózisnak. Meg kell tudnia.. Neill így írja le ezt: Ameddig elnyomjuk a gyermeki kegyetlenséget. fennmaradnak a kivégzések. de azzal már. Az emberek a rajtuk esett igazságtalanságokat abban vélik kompenzálni. az abban. amit a mai társadalom a bûnügyek iránt mutat. hogy helyeslik a bûnösök megbüntetését. hogy lelkiismeret-furdalás vagy eredendô bûn. hogy megölje . hogy minden gyerek azt érezte.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 157 ERÔSZAKOS KÖNYVEK..” Ez. mondja Stekel. hogy szerintem minden gyerek alapvetô princípiuma is. de arca fénylett.EletFotiRebell224. ERÔSZAKOS GYEREKEK? 157 afrikai harcost. hogy szeretik. fennmarad a háború. hogy az a kívánsága. A kegyetlenség igazi gyógyítása a kreativitás és a szeretet.. hogy a büntetés sehova sem vezet. hogy nagy tetteket hajtat végre velem. A gyereknek azt kell megtanítani. Szeretném hozzátenni. nem törôdnek.qxp:06. Helga a légynek sem ártana. Farkasokat és vadakat megölni egy történetben: kegyetlenség szégyenérzet nélkül..

hogy apja ezzel büntetni akarja. Elmegy egy analitikushoz. Megérti azt is.EletFotiRebell224. hogy víziszonya abból az idôbôl származik. hogy ez lehetett a víziszony oka. amikor apja erôszakkal a mélyvízbe kényszerítette. A gyerek ordított félelmében. de mindenki. aki arra kényszerítette a gyerekét. A bemutatott esetet illetôen valószínûleg igaza van Neillnek. ami a problémákhoz vezet. hogy az apám meg akar fullasztani. nem valami különleges dolog. hogy Neill sokat változott abban a vonatkozásban. Fél bemenni a vízbe. A tengeren átkelni kínszenvedés számára.. A problémák gyógyításánál is fontosabb. hanem a szeretet iránti vágyából fakad. hogy az apja halálát már régebben is kívánta.. Míg fiatalabb éveiben hajlott . egyetért majd velem abban.. hogy menjen be a mélyvízbe. de az apa nevetett és behúzta ôt. hogy túlzónak tûnik. amelyet akkor fogalmazott meg.. Ez az elképzelésem a történettel kapcsolatban. Elképzelem a fiút. Ma egy uszodában. és néhány hét után megtudja. Lehet.09. Persze az is igaz. húszévesen. az ausztriai Millstatt am Seeben láttam egy szeretô apát. A gyerek tudat alatti gondolata biztosan az. hogy miként is lehet megelôzni a neurózisokat.qxp:06. A víztôl való félelmének oka az a kívánság. amely megtanít erre bennünket. ezért negatív tudománynak is nevezhetjük. aki átesett már analízisen. hogy elkerüljük mindazt. Azt gondolta. amikor apja a mélyvízbe kényszerítette. hiszen korábban is adott neki ugyanilyen elháríthatatlan parancsokat. A pszichológia az a tudomány.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 158 158 FÓTI PÉTER a családját.

amelyet további négy kötet követ. amelynek darabjai mind problémás gyerekrôl. A „problémás könyvek” sorozatához képest a gyerekkönyvek egy másik Neillt mutatnak. hogy levessék azokat az álarcokat. szokatlan darabja. mint analitikus kísérletek egy-egy problémás gyerek neurózisának csökkentésére. hogy mindenkinek pszichoanalitikus kezelést írjon elô. addig késôbbi.. hogy a gyerekek annyit játszhattak.. tanárról. az 1915-ben megjelent Egy iskolamester naplója (A dominie’s log) nyitja. Az iskolamester öt gyereke zárja le ezt a sorozatot.09. Mert a két gyerekkönyvbôl sugárzik a megértés a gyerekek iránt – az.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 159 ERÔSZAKOS KÖNYVEK. saját tapasztalatára alapozva. (Ebben az értelemben Neill a csoportos pszichoterápia egyik elôfutára. szülôrôl.qxp:06. hogy a szabad gyerekközösségben való élet – elsôsorban az. Neill látta. A sorozatot. Ezért csökkentette iskolájában a „privát órák” mennyiségét. amelynek kötetei önmagukban is élvezhetôk. családról stb.EletFotiRebell224.) Az iskolamester öt gyereke címû gyerekkönyv egy sorozat utolsó. aki mélyen ismeri és szereti a rábízott gyerekeket. arra a következtetésre jutott. amelyek nem voltak mások. amit Carl Rogers késôbb a feltétel nélküli elfo- . ERÔSZAKOS GYEREKEK? 159 arra. Ez egyben Neill elsô megjelent könyve. amennyit akartak – önmagában terápiás hatású. hogy egy szabad közösségben való élet önmagában is terápiás hatású... mint például Az utolsó élô ember. amiket a családban és a tradicionális iskolákban magukra öltöttek. E sorozat közben Neill más hangsúlyú mûveket is írt. és helyet ad Neill második könyvsorozatának. szólnak. akinek van humora. és segít abban.

Sokan csak két utat látnak. hol vannak a határok. hanem a demokratikus önkormányzás segítségével..EletFotiRebell224. Ne keverjük össze a szeretetet az engedékenységgel.09.. arra kényszeríteni.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 160 160 FÓTI PÉTER gadásnak nevezett vagy amit Neill egyszerûen szeretetnek hív. Az önkormányzat. Mit kell tennünk annak érdekében. A közösségben való élet mindenkitôl kompromisszumokat követel. hogy a közösség tagjai értsék meg: különbözôk vagyunk.. még ha ez a megértés nem is könnyû. amelyeket lehetôleg úgy kell elérni. A megbeszélések nem öncélú ön-agyonülésezések. amelyek nem érdeklik. csak emberi igények vannak. hogy a benne élôk megismerjék egymást. Ugyanakkor a közösségben való élet megkövetel bizonyos alkalmazkodást.. A másik arra hagyatkozik. Nem kell molesztálni. Ilyen például a tanulás. amikor a gyereket teljesen békén kell hagyni. Ehhez képest Neill egy harmadik utat fogalmaz meg: van. Ezt az alkalmazkodást azonban nem direkt kényszerrel kell megvalósítani. hogy mit tegyen. hogy a gyerek majd magától rájön. hanem döntési fórumok. Az egyik: a gyereknek meg kell mondani. ha mindenki elfogadja a mögöttük álló filozófiát: nincsenek bûnös emberek. A közösség figyelmeztethet: ne térjünk le önmagunk kormányozásának és a másik megértésének útjáról. Az önkormányzat ülései sokszor magas érzelmi fe- . A korlátok felállítása azonban nem olyan egyszerû.qxp:06. hogy békében éljünk egymással? A fórumok csak akkor mûködnek. arra való. hogy olyan dolgokat tanuljon. A megértés folyamata nem érzelemmentes. legyen az a család vagy egy nagyobb közösség.

. hogy ô is fogadjon el minket olyannak. hogy a felnôttnek sok mindent fel kell áldoznia. hogy eljuthatunk az érzelmektôl az értelemig. Vagy mûködik. Ha nem. mintha az lenne. A mama ráver a gyerek fenekére.qxp:06.. hát újra megbeszélhetjük. Más emberek önállóságát tisztelni a legnehezebb dolog a világon. de úgy kell bánni vele. Kipróbálhatjuk. amilyen. tornaszônyegek. s nem így bánunk vele. A rossz út az. Ha láttam. hogy viselkedéséért szégyellnie kell magát. A gyereknek szabadságot engedni azt jelenti. hogy történeteimben egy vicc sérti egy gyerek önérzetét. hogyan csinálod…” A gyerek nem kis felnôtt. De nem tekintjük a másikat bûnösnek. Hellerauban kiváló szerszámaim és felszereléseim voltak: új írógép. Elfogadjuk a másikat olyannak. A szülôk ráordítanak a gyerekekre: „Ne fogd meg azt!”.09. ERÔSZAKOS GYEREKEK? 161 szültségûek. és valami mással próbálkozhatunk. önmagát bûnösnek kell látnia.. és persze arra kérjük. Méltóságát soha nem szabad megsérteni. ami hosszú tanulási folyamat végeredménye. „Mutasd meg szépen az úrnak. amilyenek vagyunk. hogyan termelik a szadistákat. vagy nem.. Az együttéléshez kompromisszumkésznek kell lenni. hogy mit lehet tenni egy együttélési problémával. Erre nincs szükség. ha megpróbáljuk a másikkal elhitetni. De ez jutalmat hoz. .EletFotiRebell224. siettem gyorsan magamról mesélni – ilyenkor gyáva voltam vagy valami butaságot csináltam. „Ne menj ki a móló szélére!”. Neill filozófiája/pszichológiája így már világosabb: Minden nap minden országban láthatjuk.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 161 ERÔSZAKOS KÖNYVEK. a nagyszerû bennük az. az apa megpofozza.

ha a gyerekeknek szeretetet és szabadságot adunk. hogy legyenek önzetlenek. Ha a felnôtt és a gyerek közötti kapcsolat szereteten alapszik.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 162 162 FÓTI PÉTER fûrészek. ha arra tanítjuk a gyerekeket. hogy játsszon az új írógéppel. Soha nem szabad ôket vádolni valamilyen szexuális vagy szadista akció miatt: ha így teszünk.. akkor a gyerek el fogja hinni. A gyógyszer az. ha vallásosnak neveljük ôket. ha azt prédikáljuk nekik. A gyerekek egyedül dolgoztak. A világ tele van gyûlölködô emberekkel... mindenféle famegmunkáló eszközök. Csak a mi moralizálásunk és tekintélyelvûségünk csinál belôlük bûnöst. ha a tanár kivételez valakivel. ami tönkrement. hogy bûnös. hogy megszüntessük a bûntudatukat. ám az egyetlen. hogy legyenek kedvesek a macskákhoz és nyulakhoz. a rendôrségtôl kezdve a gyárosokig. hogy szociálisak (emberszeretôk) és jók. egy szerszámtartó doboz volt. De a kis Donaldnak megengedni.qxp:06.. akkor ezzel gyûlöletet kelt a gyerekben az általa kivételezett iránt.EletFotiRebell224. Az iskolában. nem volt könnyû döntés… Azzal elôzhetjük meg. akkor az engedelmességre való felszólítást könnyedén követi a gyerek. a többieknél jobban szereti. Mert a gyerekek úgy jönnek világra. hogy egy gyerek szadistává legyen. ha nem kényszerítjük dacosságra. nem az. . Mi az orvosság minderre? Nem az. minden parancs vagy kérés dacot és ellenállást vált ki belôle.09. ha nem akarjuk legyôzni. nem az. de ha a kapcsolat alapjában véve a gyûlöleten nyugszik. és tudatalattijukban gyilkosok lesznek. A legfontosabb.

hogy jót nevetünk. hogy Misi békés gyerek legyen. Más . kitôl származott az ötlet. de futótûzszerûen terjedt el a gyerekek között.. Amikor a mesében ô a hatalmas. Fiam elmesélte. Ezért kell félredobnom az elôítéleteket. ERÔSZAKOS GYEREKEK? 163 Ez a titka a békés emberek nevelésének. Legalább ilyen fontos a szabadság: az. nem a tiltások és az álszenteskedés. hogy igaza legyen. és a tanárok reakciója a fiam szerint az volt. Tudom ugyanakkor. és számtalan esetben végzôdnek úgy a Misi-kalandok. hogy osztályozzák ôket (mármint a gyerekek a tanárokat). hogy sokat játszhat barátaival bent és kint. Tudom. akkor mindez egy párbeszéd kezdete lehetett volna arról. Annak. mit is szeretnének a gyerekek. nem akarok okosabb lenni nála. hogy idejét nem táblázzuk be különórákkal..EletFotiRebell224. hogy a tanárok megtiltották nekik.09. mint ô.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 163 ERÔSZAKOS KÖNYVEK. Befejezésül egy történet az elmúlt napokból. hogy milyen is legyen a tanítás. Igyekszem persze én is. hogy Neillnek humora is van. Lassan kialakuló véleményem az üggyel kapcsolatban: ha a tanárok az értékelést nem személyes sértésnek vették volna. Az csak ráadás. az erôs. ez változtat ezen a helyzeten. mert nagy szüksége van arra. Nem tudom. játékait maga választhatja meg. a szabad levegôn... hogy a véres történetek jók neki. hogy megtiltották nekik az osztályozást. Az életben a gyereknek szinte soha nincs igaza – még az iskolai takarítónô is nagyobb tekintély. hogy valami szokatlant teszek: hagyom magam a gyerektôl vezettetni.qxp:06. természetesen nem a brutális történetek kitalálása az egyetlen módja.

amelyben ô iskolát nyit..qxp:06. s aki nem ér el bizonyos ponthatárt. A tanárok próbatanítás után osztályzatot kapnak a gyerekektôl.09.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 164 164 FÓTI PÉTER eszközöm nem lévén. .EletFotiRebell224. a gyerek iskola elleni haragját ma reggel egy történetben vezettem le.. Bejutott az a tanárnô is. viszont így kerültem be én magam az új iskola tanárai közé. akinek kézimunkaóráit Misi szereti.. és ebbe az iskolába a gyerekek veszik fel a tanárokat. Így követtem Neillt és álltam a gyerek pártjára.. az repül. Így repült a népszerûtlen és gyakran ostoba iskolaigazgató-feleség.

amelyeket mindannyian ismerünk. hogy ez a fajta iskola kiút lehetne a mai oktatási és társadalmi mizériából. az nem az.. hanem) mesélni is a témáról – bárkinek. aki érdeklôdik iránta. mint azok az iskolák. hogy az elôadás nem túlzottan hatékony módszer. mindig érzem a végtelent.. majd a nagy Summerhill-irodalmon2 át egészen a személyes találkozásig –.09. Az alábbiakban az elôadás és az azt követô beszélgetés szövegét olvashatják. de mégis szívesen kihasználok minden lehetôséget. amelyet egy skót ember.. S. amit kôbe vésethetsz. egyre többet gondolok arra. Neill könyvein. . Alexander Sutherland Neill alapított. Ez a bentlakásos intézet nagyon sok tekintetben egészen más. hanem amit más emberek életébe szôttél.” (József Attila) „Amit hátrahagysz. Így került sor 2007 novemberében erre az elôadásra a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban..” (Periklész) Jó öt éve már.EletFotiRebell224. Néha-néha alkalmam van (nemcsak írni. Amióta megismertem – elôször A. hogy elvarázsolt az iskola.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 165 A hiányzó láncszem Közvetlen demokrácia és autonómia az angliai Summerhill iskolában1 „Ahol a szabadság a rend.qxp:06. Tudva tudom.

. Nem egyformák. hogy akik azt alkotják: egyenlôk. Ha kiejtjük a szót: köztársaság.qxp:06. hanem egyenlôk. Aki a demokrácia történetében kutatni kezd. a gyereknevelést és a pedagógiát mind a mai napig jellemzô felfogással. szemben a tradicionális.4 A görögök csak nevet adtak a dolognak. aki elôször hangsúlyozta. Nevet adtak annak a sokkal ôsibb (akkorra már csaknem kihalt) emberi együttélési formának.EletFotiRebell224. amely a tanári (felnôtti) felsôbbrendûséget hangsúlyozza. rájöhet arra. A demokrácia legelsôsorban arról szól. hogy a tanár és a diák lehetnek partnerek. hogy a demokrácia története valószínûleg messzebbre nyúlik. Summerhill gyerekköztársaság3 (pontosabban gyerek. ez idôben visszavezet minket a római köztársasághoz és onnan tovább... amelyet ôk újra felfedeztek a korukban szokásos arisztokratikus.09. Az antik Athéntôl nagyot ugorva jutunk el Pestalozzihoz... tudniillik hogy a demokrácia az antik Athén találmánya. visszanyúlik az alapítása elôtti idôkre. természetesen. sôt még onnan is tovább. a görög poliszhoz és a görög demokráciához.és felnôttköztársaság).*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 166 166 Summerhill történetéhez FÓTI PÉTER Summerhill története. önkényuralmi rendszerekkel szemben. mint ahogyan ezt az iskolában még mindig tanítják.

legyen börtön. Az 1900-as évek elején találta ezt ki. Amikor a gyerekek „a jól végzett munka” után el akartak tûnni. és hagyjuk ôket parlamentet. ha kellett. beállt közéjük.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 167 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 167 Homer Lane. hanem sokkal inkább a gyakorlatban. Mindazonáltal a legerôsebb ember a köztársaságban maga George volt. Freeville.. Amikor a gyerekek elkezdték a köztársasága ablakait beverni. hogy ki mondhatja ki a végsô szót. hozzuk össze a bûnözô gyerekeket. mint az a nagy társadalomban létezik. a demokratikus iskolamodell megteremtôje Homer Lane neve jószerével ismeretlen Magyarországon.. A történet röviden a következô: A 19. hogy jó volt ablakokat betörni. de alapvetô dolgokat megváltoztatott. hogy én egy vagyok ebben a köztársaságban – a többiekkel egyenlô.EletFotiRebell224. akkor azt mondta. század végi Amerikában a városiasodással párhuzamosan megjelenô fiatalkorú-bûnözés problémája a korábbinál sokkal égetôbbé vált.5 Amerikai reformpedagógus volt. bûnözô gyerekek számára. ugyanúgy. New York állam – George Junior Republic): vegyük alapul az amerikai alkotmányt.09. erôvel is bizonyította. hogy bûnözô gyerekekkel létrehoz egy telepet az amerikai köztársaság mintájára (1890.. Bár az „államot” köztársaságnak hívták. ô találta ki a demokratikus iskola modelljét. aki. Azt mondta. Legyenek törvények. de most össze .qxp:06. Az ötlet jól mûködött. bíróságot játszani. Homer Lane is ilyen köztársaságot hozott létre. Egy George nevû ember arra gondolt. nemcsak elméletben.. a demokrácia szót nem alkalmaznám rá.

Egy este. Lane megkérdezte a gyerekektôl. Ennek a pillanatnak az eljövetelét a következô esemény jelezte számára: egy internátusban jól ismert jelenség. Ezek a falak bizalmatlanságból épülnek. Lane megértette. elhallgatnak. hogy tegyen . a gyerekek sokkal aktívabbak lettek (így Lane számára mindegy volt. Lane nem fogja ôket büntetni. mint Homer Lane. hogy ez az aktivitás jó vagy rossz célokat szolgál). amíg eltávozik. ha felnôtt közelít. Ez volt az elsô. hogy eljött a pillanat. mert tudták. az nem más. Másként fogalmazva: nem akart tradicionális tekintély lenni a gyerekek elôtt. nagy vitát kiváltó kérdés. Ebben az idôben történt. hogy az esténként zajongó gyerekek. mert a meglevô épületekben az egyszemélyes szobában lakó fiúk gyakran átköltöztek éjszakára a barátjuk szobájába. és gondolkodni kéne arról. Tudott egy lenni a gyerekek közül.09. arra kérték. mert azt vallotta. és kivárják. a gyerekek közül valaki észrevette. addig mind a felnôttek. és ennek tudatában azután rögtön tovább zajongtak. amelynek eldöntésébe Lane bevonta a gyerekeket. amikor valamit csinálni lehet. ha a felnôttek és a gyerekek közötti falakat le lehet bontani. hogy csak akkor lehet ôket megváltoztatni. hogy miként lehetne a kárt jóvátenni. milyen legyen a szobabeosztás? Egyéni szobák legyenek vagy kétágyasak? A kérdés azért volt jogos. Utána újra hangoskodni kezdenek. Amikor ezt megtette... és amíg léteznek. mind a gyerekek ôszintétlenek egymáshoz. amikor erre sor került.qxp:06.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 168 168 FÓTI PÉTER kellene szedni a cserepeket.EletFotiRebell224. Amikor összevesztek.. hogy a gyerekköztársasághoz új épületet építettek. hogy aki közeledik..

. hogy törvényszegést követett el.) E változások után Homer Lane bizonyítottnak látta teóriáját: a gyerekek viselkedése és karaktere elônyösen változik. hogy a szavazásokban a többségi elvet követték. hogy rendet tartson. ha több ellenôrzésük lehet a saját életük felett. Ezt a rendet a gyerekek a felnôttekkel együtt alakították ki úgy. Lane ekkor azt mondta. hogy csoda történt. és így néhány hónap után a gyerekköztársaságban új rend alakult ki. mert a gyerekek maguk találták ki. hogy válasszanak maguk közül rendôrt. de ha nem akarok ilyen fellengzôs szavakat használni. és végül sikerült megállapodniuk a szobanagyság kérdésében. ha bizonyossá válik. Ezután valaki feltette a kérdést.09. és mindenkinek egy szavazata volt. hogy a törvényszegô a közösségnek felel.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 169 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 169 rendet. Azt is mondhatnám. Ami sikerült a szobákkal kapcsolatban.EletFotiRebell224. és nem valaki más erôltette rájuk saját megoldását. Ez a módszer számos egyéb problémával kapcsolatban is mûködött. hogy ez nem az ô dolga..qxp:06.. és ehhez az álláspontjához ragaszkodott is. akkor azt . hogy mi legyen az esti zajongással. az sikerült az esti rendbontással is: létrejött a megállapodás. akinek az lesz a feladata. A szabályokat. mint ahogy ez szokásos. természetesen nem mindig tartotta be mindenki. amelyeket a közösség hozott. Ebben a gyerekek egyetértettek: választottak maguk közül egy rendôrt. (Mindez a felnôttekre is vonatkozott. és a közösség törvényszékének joga van ôt elítélni. de azt mindenki elfogadta. amíg a vitát lefolytatják.. ami azután mûködött is. Késôbb az egyik gyerek kitalálta.

ám ô erre alkalmatlannak találta a korábbi módszereket.qxp:06. mint szüleié volt. Ennyit nagyon röviden Homer Lane-rôl. Katonai szolgálatra alkalmatlan volt. miként lehetne elérni. és huszonkilenc éves korában. és nem tudott semmit az önkormányzatokról. és bûnözôbôl „normális”. Naplójában (amely 1915-ben jelent meg nyomtatásban)7 elmondja. Azt kereste. hogy a gyerekek kicserélôdtek. ám a háború kitört. és mivel sok tanárt behívtak a hadseregbe. lehetôsége nyílt egy megüresedett iskolaigazgatói állást elnyerni egy kis skót faluban. s az újságból nem lett semmi. hozzáfogott. amint elkezdett tanítani. amelynek 1914 ôszén kellett volna megjelennie. Fel is vették egy laphoz. Ekkor még nem ismerte Homer Lane-t... 1912-ben fejezte be az egyetemet. Az egyetem elvégzése után újságíró akart lenni.EletFotiRebell224. 1914 ôszén..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 170 170 FÓTI PÉTER mondhatom. ha 1914 augusztusában nem tör ki az elsô világháború. Mindez persze nem új. hogy az új generáció jobb legyen. Neill nem csupán lemon- . Neill 1883-ban született. hogy a korabeli gyakorlattal szemben miként mondott le az iskolában szokásos és törvény által megengedett verésrôl. Neill állás nélkül maradt. tevékeny emberekké váltak.09.. Summerhill alapítói: Alexander Sutherland Neill (1883–1973) és Lilian Neustätter(1871–1944) Neill6 nevét valószínûleg nem ismernénk. hogy élményeit naplóban rögzítse: megkísérlte megfogalmazni pedagógiai filozófiáját.

amelyben mindenkinek ugyanazt kellett megtanulnia. és legfôbb gondolata az volt. és távozott. Az 1918-tól 1921-ig tartó idôszak az útkeresésé volt. Neill elment tanítani a kor egyik legprogresszívebbnek tartott magániskolájába. mert behívták katonának.09. hajlama van. Lilian Neustätter- . az igazgató megy. hanem a gyerekekkel közösen megrendezte a korbács temetését is. hogy látott valamit ott. amit mindanynyian saját fejünkben építünk a világról. és élete végéig Homer Lane követôjének tartotta magát.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 171 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 171 dott errôl. Neill ez utóbbit találta jogosnak.) Ebben az idôben Neill már nem dolgozott az iskolában. amelyrôl könyvét írta. (Azt lehetne mondani. és felhívta figyelmét Homer Lane-re. Egy idô után az iskola igazgatója azt mondta.. hogy két lehetôség van: vagy ô.. már nem mehetett oda dolgozni. arra törekedett. így amikor Neill 1918-ban leszerelt. Neill elment oda.qxp:06.. hogy mindenki azt tanulhassa. A frontra azonban soha nem került ki. hogyan ébressze fel a gyerekekben a kreativitást. vagy Neill.. hogy itt ismerkedett meg egyik tanítványa anyjával.EletFotiRebell224. és aminek szinte helye volt abban a puzzle-ban. A bevett módszer helyett. akinek gyerekköztársasága ebben az idôben mûködött egy angliai birtokon. Könyvének egyik olvasója levelet írt neki. ami hiányzott eddigi gondolkodásából. amihez kedve. Az órai fegyelmet fellazította. rögtön „beleszeretett” a rendszerbe. ahol megpróbálta a Lane-tôl tanultakat a gyakorlatba átültetni. Homer Lane gyerekköztársaságát 1917-ben bezárták. Még a King Alfred iskola idôszakához tartozik.

hogy Summerhill minden gyereknek „a jobb iskola” volna. mert más iskolában nem tudott megmaradni a szokásos iskolai konfliktusok miatt. (Neill könyvei jövedelmét mindig visszaforgatta az iskolai költségvetésbe. Ez a barátság. 1924-ben Neill visszatelepült Angliába. akik hittek abban. Summerhillben ezek a gyerekek magukra találtak.. akik egyetértenek azzal a filozófiával.. ahol rövidesen konfliktusba került a tanügyi hatóságokkal. így saját gyerekeiknek is. mert iskolájában nem volt hajlandó vallást oktatni. hogy játszik-e vagy valamit tanul.EletFotiRebell224. Azaz: a gyerekre bízta annak eldöntését. vagy „problémás gyerek” volt. amely késôbb házassághoz vezetett.) Az iskola eleinte kicsi volt. Neillnek végül 1921-ben. hogy „nem tudott beilleszkedni”. amelyben azt írta.. hogy a gyerek addig játszhat.) A gyerekek összetétele is megváltozott: az elsô idôben legtöbbjük azért került oda. Innen 1923-ban Ausztriába költözött. és csak lassan növekedett: a tanulók létszáma a harmincas évekre érte el a 40-50-60 fôt. és késôbb ô intézte a praktikus teendôk döntô részét. Lilian Neustätter Neill-lel együtt gondolta el az iskolát.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 172 172 FÓTI PÉTER rel. Ezek a gyerekek tehát nem „kény- . (Másképp fogalmazva: a gyermeki játék fontosságát egyenlô szintre helyezte a tanulással. Késôbb olyan szülôk fedezték fel az iskolát (éppen Neill könyvei nyomán).09..qxp:06. ameddig akar. és az újságokban közzétett egy hirdetést. hogy olyan szülôk gyerekeinek jelentkezését várja. döntô lett Summerhill történetében. Hagyományosan ezt úgy mondjuk. Németországban sikerült megalapítania saját iskoláját.

09. a másik: a gyerekek döntése. ha ..qxp:06. hogy látogatják-e az órákat. és nyitva áll mind a mai napig. Ennek a receptnek – mint ezzel késôbb foglalkozom majd – két fô eleme volt. amelyet 2004-ben magyarul is kiadtak. Summerhill az 1960-as években Az igazán nagy változást az 1960-as évek hozták. amit Neill (második házasságából származó) lánya. mert az iskola nagy kertjében mindig eleget mozoghattak a gyerekek. hogy az iskolát a bezárás fenyegette. Az iskola történetét a 30-as évektôl a 60-as évekig most nem mesélem el. hanem a szülôk szabad választása alapján. Summerhillben soha nem volt tornaóra. az iskola mai igazgatója szokott mondani: az ember egy jó recepten nem változtat. A történethez tartoznak felívelô és nehéz idôszakok is. Ennek a változásnak a motorja Neill egyik könyve volt.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 173 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 173 szerbôl” kerültek oda. de a tanulás a gyerekeknek nem kötelezô...8 A könyvet Neill valójában nem maga írta. amikor a gyerekszám olyan alacsony volt. még akkor sem.EletFotiRebell224. avagy más dolgokkal foglalatoskodnak. A mûvészeti és a technikai mûhelyben soha nem volt kötelezô az óralátogatás. Az egyik: az iskolai önkormányzat. Zoe Readhead. Az oktatás kötelessége az iskola tanárainak.. Neill is megtalálta a maga jó receptjét. és ehhez ragaszkodott is. Persze az elsô csoportba tartozó gyerekek számára az iskola továbbra is nyitva állt. Mentségemül azt hoznám fel.

akik buszokkal érkeztek.. A hatvanas években a könyvet több mint kétmillió példányban adták el. a könyv mégis megjelent és nagy siker lett. akkor fontos különbséget szeretnék tenni ezek .. Neill megadta az engedélyt.. valami sokkal emberibbet. hiszen korábbi könyvei. Sokan elégedetlenné váltak a hagyományos neveléssel. német és japán kiadásai is sikeresek lettek. de az iskolák száma több százra tehetô.. hogy korábbi könyveibôl összeállíthasson egy új kötetet. Ez volt a siker igazi oka. Nemcsak a látogatók száma nôtt.) Amikor arról beszélek. Sôt. a hagyományos iskolával. Egy amerikai szerkesztô érezte meg az idôk változását. amelyek Summerhillt vették alapul. és engedélyt kért az akkor már hetvenes évei végén járó Neilltôl arra. ha pusztán kvalitásaikat vizsgáljuk.9 Neill könyve nagyon konkrétan mutatott be valami mást.09. és bár az összeállítással nem volt elégedett.qxp:06. ami még többet jelentett: a 60-as években Amerikában gomba módra szaporodó alternatív iskolák jelentôs része is Summerhillt tekintette mintának. Az iskola a csodaváró szülôk és gyerekek Mekkájává vált. hogy az USA-ban százszámra nyíltak iskolák.EletFotiRebell224.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 174 174 FÓTI PÉTER benne minden szó tôle származik. és elárasztották az iskolát. jobbak voltak – a könyv sikerét a 60-as évek társadalmi változásaival magyarázhatjuk. A siker okát tehát nem Neillben kell keresnünk. hanem az iskola tanulóinak száma is. (Nincsenek megbízható statisztikák. és Neill a hatvanas évek társadalmi lázadásának egyik „ideológusává” vált. Az amerikai után a mû angliai.

hogy Neill iskolájának ne lenne „tanítása”.vagy Waldorf-iskolák között. Nagyszerû megfigyelôképességgel tárta fel. hogy ôk alapítóik nézetei szerint tanítanak. és nem a gyerekeknek. hanem az iskolának kellene megváltoznia ahhoz. hogy az iskola jó lesz. hanem azt mondta. New York egyik szegénynegyedében. Mindez nem jelenti. Dennison egy Summerhillt is alapul vevô iskolát – First Street School – mutatott be könyvében (The Lives of Children – A gyerekek élete). akiket a normál iskola kivetett magából. Neill soha nem akart „rendszerré” válni. hanem rugalmas kereteket igyekszik adni. hogy minden iskolának a saját lábán kell állnia.qxp:06.09.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 175 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 175 között az iskolák és a Montessori.. Mind a Montessori-. hogy miként mûködik valójában az iskola. hogy a tanulók kudarca valójában az iskola kudarca. Kettôt említek közülük: John Holtot és George Dennisont. Dennison és az iskola bebizonyította. Holt magániskolai tanár volt. hanem a tanároknak tanulnak. az iskolarendszer reformjának lettek új „ideológusai” is. aki sikeres könyvében10 azt elemezte. és akiknek útja így a javítóintézetek és a börtön felé vezetett volna. mind a Waldorf-iskolák azt hirdetik magukról. Sikeresen segített olyan gyerekeknek. és tudásuk így felszínes. önmaguk számára értéktelen lesz. és semmilyen „tanítás” nem biztosítja azt. Az iskola 1964–65-ben mûködött. Csakhogy ez a tanítás nem alkot merev rendszert. hogy az iskolában a gyerekek nem önmaguknak.EletFotiRebell224.. hogy a gyerekek ott tanulhassanak.. Természetesen nem csupán iskolák alakultak.11 ..

Azt mondhatnánk. Mindezzel együtt a szabad iskolák rendszere nem tûnt el egészen. 2008 nyarán. hogy az eszmék. 2008-tól Európában is mûködik egy.. Az amerikai demokratikus iskolák szervezetét AEROnak hívják (Alternative Education Resource Organization).. Németországban 2007 szeptemberében kapott egy ilyen iskola mûködési engedélyt.09.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 176 176 Demokratikus iskolák ma FÓTI PÉTER A 70-es évek közepére ez a nagy hullám levonult. és az amerikai szabad iskolák legnagyobbrészt bezártak. nagyon kicsi). utópiák lettek volna. elsôsorban az angolszász világban és Izraelben. hosszú évek küzdelme után. az IDEC-hez hasonló vándorkonferencia. a demokratikus iskolarendszer. hogy a világon két iskolarendszer van – az egyik a tradicionális. Ennek oka szerintem nem abban van. az EUDEC (European Democratic Education Conference). illúziók. mint azt ma sokan hangsúlyozzák. az IDEC (International Democratic Education Conference) tölti be ezt a szerepet. amelyet az állampolgárok pénzébôl tartanak fenn és amely nem véletlenül „ingyenes”.EletFotiRebell224. és van a másik (sajnos. jobban mondva egy évenként megrendezendô konferencia. .qxp:06. Világszerte vannak ilyen iskolák (kb. amelyekre ezek az iskolák építettek. hogy az iskolák nem tudtak versenyezni az állami iskolarendszerrel. ahova én még a Waldorf-iskolákat is besorolom. 100–150).. A demokratikus iskoláknak van egy nemzetközi szervezete. amelynek elsô rendezvénye Lipcsében lesz. valamint Hollandiában és Dániában. Sokkal inkább igaz az..

Neill – látva Homer Lane gyerekköztársaságát – hitte. mint ahogyan azt Neill magyarul megjelent könyvében ábrázolja. az élet problémáit távol kell tôle tartani.EletFotiRebell224. és akkor majd ezzel a szabadsággal élni tud. Van egy elterjedt álláspont...qxp:06. Többen . meg lehet adni neki a szabadságot.. valamikor a 18 és a 25 életéve között. szereti. hogy a 60-as években virágzó sok szabad iskola nem maradt fent. és azt írja. majd késôbb.09. hogy a tigris jól fut. Milyen jelentést fog írni? Azt fogja írni. Azt gondoljuk például. Iskoláját a maga állítása szerint mégis kísérletként kezdte. hogy a gyerekeknek sokkal korábban.. Az egyik elmegy az állatkertbe. hogy lehet másképpen is. hogy önmagunk természetét tekintve is rövidlátók legyünk. mint azt a kutatók tették. Ez a módszer Neill szerint nem állja meg a helyét. Mindezt azért mondom. ha etetik. Nem szeret vadászni. amely szerint a (ketrecben tartott) gyereket nagyon irányítani kell. de azután meggyôzôdött arról. sokkal nagyobb szabadság adható. Az iskola bonyolultabb annál. mert sokszor hajlamosak vagyunk arra. vadászik stb. a fejébe kell tömni a tudást. hogy a tigris föl-alá járkál a ketrecben. és ott tanulmányozza a tigrist. Számos más ok mellett – amelyekrôl már korábban szóltam – ez is közrejátszott abban. hogy a gyerekek valódi természete a ketrecben tartásból következik.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 177 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 177 Neill filozófiájáról Milyen is a gyerekek természete? Próbálkozzunk a következô hasonlattal! Két kutatónak tanulmányt kell írnia a tigrisekrôl. A másik kutató kimegy a szabadba.

A valóság valahol 0 és 100% között van. Erre felelte Neill. hogy míg a mai iskolában a gyerekeknek a szabadsága és a felelôssége 0%. (Mindez természe- . hogyan is mûködik Summerhill. Neill egy helyen azt írja – és ez Neill híres könyvébe nem került át! –.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 178 178 FÓTI PÉTER gondolták azt. hogy elég a szabadság megadásának a gesztusa. hogy ô nem akar rendôr lenni. A megosztott felelôsség azt mondja. és szinte magától létrejön a jó iskola. A tanárok megtartják az órákat.. hogy nem akarok domináns személy lenni (sôt. és a problémát oldjuk meg együtt.EletFotiRebell224. a tanári karban senki nem akar ilyen lenni). de messze a 0%-tól. hogy az iskola életében a felelôsség megoszlik a felnôttek és a közösség egésze között. ha egy probléma felmerül. hanem egy vagyok (vagyunk) közületek..qxp:06.. a tetôkre mászkálni) stb. hogy rákényszerítettük a gyerekekre az önkormányzatot. Valójában kevesen tudták.. A különbség nem az – mint gondolnánk –. hanem úgy mondanám.12 Neillnek az volt a filozófiája. és a tanárok mûködtetik a közösségi gyûlést is. Két címszót emelnék ki: megosztott felelôsség és demokratikus önigazgatás.09. Én ezt nem feltétlenül a rendôr szóval fogalmaznám meg. és azt kérik. A gyerekek a felnôttekhez fordulnak. addig Summerhillben 100%. ha a gyerekek hetente összejönnek ügyeiket megbeszélni – és ha az órák nem kötelezôk. hogy a felnôttek oldják meg ezt a problémát. vannak biztonsági rendszabályok (nem lehet pl. az élelmezésrôl). hogy ellent kell állni a gyerekek felôl támadó kísértésnek. Summerhillben (amely bentlakásos iskola) a felnôttek gondoskodnak sok mindenrôl (pl.

és ekkor a tanárnak a közösséggel kell tartania. még csak nem is segítettek nekik a konfliktus megoldásában.és alárendelt személyek között történik. hogy a kommunikáció során a felek igyekeznek egymást becsapni – gyerekek becsapják szüleiket.. akár a családban. mint az ma gyakran szokásos. ahogy ô gondolja. ami ellentmond annak a filozófiának. tanulók tanáraikat. akkor ezt nem a tanárok oldották meg. Egy adott eset megvitatása során elkezd mûködni a szabadság. hogy a tanárnak az iskolában mindig igaza van. A kommunikáció a mai kultúrában (nemcsak Magyarországon) leginkább a hierarchiában fölé. A tanárnak új szerepe van ebben a közösségben. mert elôfordulhat. hanem mindenki összegyûlt. Ugyanez a helyzet vezet oda. egy új kommunikációs kultúrához vezet. lelki problémákat.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 179 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 179 tesen nem vonatkozik minden problémára! Neill gyakran említette.. míg az alárendelt igényei gyakran kielégítetlenek maradnak.EletFotiRebell224.qxp:06. .09. devianciát okoz.. Ez azután frusztrációt. akár a munkahelyen. ha konfliktusok voltak a gyerekek között. Summerhillben az a nagyszerû. és végül szavazással mondták ki a döntést. hogy az önkormányzat léte és az. Mindez nem csupán teória. hogy vajon értesítsék-e a tûzoltókat!) Így. ahogyan mûködik. ami nagyon szokatlan. hogy a gyerekek nem úgy szavaznak. hanem gyakran elôfordul. akár az iskolában. megvitatták az esetet.. a beosztottak átejtik a fônököt. hogy tûz esetén természetesen nem hívna össze gyûlést annak megvitatására. Ebben a kommunikációban a hierarchiában fölérendelt igényei dominálnak.

mert szükségét érezte. de legalábbis gyakrabban) kielégítést nyernek..qxp:06.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 180 180 FÓTI PÉTER Ezzel szemben az egyenlô felek közötti kommunikáció. és a felek nem törekednek egymás félrevezetésére. A tanulás problémája Ami a kérdést még bonyolultabbá teszi. amit ôk választanak. Mindez oda vezet. Így a kapcsolatokat sokkal kevésbé kísérik negatív érzelmek. az a tanulás problémája. mint a megszokott iskolában. azt eredményezi.. Neill ezt úgy fogalmazza meg. hogy Summerhillben a gyerekek szabad játékát nem korlátozzák. de igaz. hogy mindkét fél igényei (ha nem is a maguk teljességében.. ami úgy hangzik: a gyerekek maguk állítják össze saját tananyagukat.09. hanem az. hogy a közvetlen demokrácia közösségeiben jobb a közérzet. ami itt valóban más. aki summerhilli évei alatt nem tanult meg írni-olvasni. hasonlóan a gyerekek közötti szabad játékhoz. de elôfordult. . hogy a gyerekeknek nem kötelezô az óralátogatás.EletFotiRebell224. Ez extrém példa. jobb a légkör. bár nem nélkülözi a konfliktusokat. Én ezt szeretem pozitívan megfogalmazni. A közvetlen demokrácia ennek a szimmetrikus kommunikációnak a gyakorlóterepe. Ez a tananyag nem az lesz. Késôbb megtanult. Ez az egyik oka annak. minden ellenkezô feltevés dacára. amit mi gondolunk.. Képesek rá. hogy az iskolából kikerült olyan gyerek is. Sokan elszörnyednek azon. A tanulás a gyerekek felelôsségi körébe tartozik.

Itt érvényesülnek a közösen hozott szabályok. amikor egész nap képesek játszani..EletFotiRebell224.. kivéve Jacket. Ebbôl az esetbôl a mai tanárok 99. hogy a tanítási idô alatt a klubteremben lehet videót nézni. Egy másik szabály.99%-a azt a következtetést vonná le. 160 pontból áll. s ezt az idôszakot meg kell élniük. A tanórák látogatása a gyerekek egyéni felelôsségi körébe tartozik. hogy a gyerekek életében kb. aki képes a vízbôl kimenteni bárkit. Ennek a 160 pontnak mindegyikét a közösségi gyûlés hozta meg. tízéves kor körül van egy ún. hogy Summerhillben elhanyagolják a gyerekeket. . aki nagyon jó úszó. ha a parton van egy olyan gyerek vagy felnôtt. Egy példa erre (abból az idôbôl. míg az iskolai élet nagy része. és tanulmányozásra érdemes. amelyekrôl korábban beszéltem – nem bírálja felül senki. azt mondja ki. a fent említett kivételekkel. Neill tapasztalata az volt.. gengszter-korszak..09.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 181 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 181 Olyan gyerek volt. A törvénykönyv Summerhillben. ami oktatási célú. A közösségi gyûlés valódi hatalom. de ameddig tart. Ez a korszak elmúlik. Vannak egészen kis dolgokra vonatkozó szabályok. egy általam ismert változatban. A gyûlésen hozott szabályokat – ha azok nem érintenek olyan kérdéseket.qxp:06. amelyet a gyerektöbbség maga szavazott meg. amikor az iskolának még nem volt saját uszodája): a közeli tengerben csak akkor szabad úszni. és az „iskolás” tanulás nem érdekli ôket. A közösségi gyûlésben a gyerekek vannak szavazati többségben. addig egy valódi gyermeki igényt elégít ki. akit a technikai dolgok érdekeltek. a közös tanár-diák önkormányzatéba. de csak olyat.

hogy mire is van szüksége a problémás gyerekeknek. Azok a gyerekek... akik Summerhillben kezdik az iskolát. Késôbb rájött. (Ez . majd a gyerekek többsége elkezd órákra járni. amelyek nem voltak mások. A gyerekek egymásra is terápiás hatással vannak. és az iskolába kerülô gyerekeknek ún. Neillnek az volt a tapasztalata. hogy ha nem kellene órára járniuk. Ezt Neill is felhasználta. szintén megtalálta önmagát. hogy számos gyerek. privát órákat ajánlott fel. akik a „normális” iskolarendszerbôl kerülnek Summerhillbe. mint terápiás célú beszélgetések. hanem kezdettôl kiválasztanak maguknak dolgokat. Neill számára a modern pszichológia Sigmund Freud nevével fonódott össze. hogy azok a gyerekek. amelyeket hasznosnak talál. aki nem vett részt ilyen beszélgetéseken.EletFotiRebell224. hogy ez a jelenség nem a gyermeki természetbôl következik. átmennek egy hosszabb-rövidebb perióduson. akkor egész nap horror-. hogy a traumákat terápiás beszélgetések segítségével oldani lehet. hanem önmagában terápiás hatású az élet egy szabad közösségben. Freud felfedezése volt. semmi mást..09. amikor kerülik az óralátogatást. és ebbôl Neill levonta a következtetést.qxp:06. nem élnek át ilyen periódust. hanem csak azokra. de nem minden órára. hanem egy mélyen fekvô kulturális problémára mutat rá. hogy nemcsak a terápia használhat.. Ez a periódus eltarthat pár héttôl néhány hónapig is. amelyekkel foglalkozni szeretnének. Neill egy másik fontos megállapítása azzal kapcsolatos.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 182 182 FÓTI PÉTER A mi feltételezésünk a gyerekekrôl az. A summerhilli gyerekek példája azt mutatja. akcióés szexfilmeket néznének.

fejlôdésüket akadályozzák. amelyeket a gyerekek védekezésül építettek a felnôttvilág kényszerei ellen. hogy a falak lebonthatatlanok. hogy alul vannak a gyerekek. hogy jobban megismerjék a világot – és ezt nevezhetjük a valódi tanulásnak. a védelem megszûnik. amikor a problémák olyan súlyúak a gyerek korábbi életében.09. az akarat.EletFotiRebell224. amit Neill maga intézett. akkor a falak funkciója. ahol valóban a felnôttek döntenek el dolgokat (pl. a védett fák – amelyekre tilos felmászni – fehér gyûrûvel való jelzése stb. és lassan leépülnek.. felettük a tanárok.). hogy a gyerekek magukénak érzik ezt az iskolát. mert támadja azt az elképzelést. az ô fejük felett pedig az igazgató. Ha eltûnnek ezek a kényszerek.qxp:06. Summerhill ezzel szemben a megosztott felelôsség elve szerint épül fel. Van ugyan egy területe az életnek. Summerhill közösségi struktúrája A tradicionális iskola úgy épül fel. Persze vannak szélsôséges esetek.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 183 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 183 persze sok pszichológusnak nyilván nem tetszik. a fent említett 160 törvény és betartásuk). hogy szakértelmük nélkülözhetetlen.) A summerhilli közösség segít leépíteni azokat a lelki falakat. Mindennek az a következménye. a tanárok felvétele... Elôkerül a gyermeki kíváncsiság. ahol felnôttek és gyerekek közösen döntenek (pl.. és amelyek növekedésüket. de ezen túl van egy másik nagy terület. .

vagy a közösség tagjai többé-kevésbé egyenlôk.. magukat parlamentáris (közvetett) demokráciának nevezô társadalmakban. ezt azonban (természetesen) ebben a világban ki kell vívniuk és védelmezniük kell. hanem azt. hogy az iskola tandíjat kénytelen szedni. hogy ezekben a közösségekben mindent szabad... amelyben a kis közösségeknek nagy autonómiájuk van. úgy nô az adott hierarchikus közösség hatalma – a kis személyes közösségeknek a hierarchia alján szinte semmilyen hatalma nincs. ahogyan egyre feljebb megyünk a társadalmi hierarchiákban. (Ide tartozik az is. inkább az elsô modell szerint mûködik. Közvetett és közvetlen demokrácia és autonómia A mai.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 184 184 FÓTI PÉTER Véleményem szerint minden emberi közösség két modell szerint épülhet fel: vagy van egy domináns elit és egy hierarchia. Ez nem azt jelenti..qxp:06. és ebbôl az is következik. Azonban a ma létezô iskolák többsége. és a közösség struktúrája az emberek igényei szerint változik. A magániskolai jelleg pozitív oldala: az . A summerhilli közösség efelé a modell felé tendál. amit az állam egyáltalán nem támogat.09. sajnos. Ezt az autonómiát Neill nagyon kemény harcban érte el. Szerintem Summerhill annak a másik lehetôségnek a mintája. hogy Summerhill magániskola. hogy az ilyen közösségek önmagukat irányítják – a közösség tagjai képesek mûködô kompromisszumokat kidolgozni és az együttélés kedvéért lemondani bizonyos igényeikrôl.EletFotiRebell224.

amely évekre elhúzódik. Az iskola megvédte autonómiáját.. Az ajánlatot a summerhilli közösség a bíróság termében összehívott közösségi gyûlésen elfogadta. konfliktusaikat megtanulják egymás között elrendezni. ahol az órák kötelezôk. A közvetlen demokrácia mûködésének elsajátítása hosszú folyamat. Mit is jelent az...*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 185 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 185 iskolára nem kötelezô az angol nemzeti tanterv. hogy vezesse be a kötelezô óralátogatást. Mindez a tradicionális iskolában csak tananyag. hogy jogászokat fogadhattak és tanulmányokat készíttethettek. hogy az iskolában nemcsak az órán folyik tanulás? Ez annak elismerése. hogy olyan Summerhill. hogy az iskolában nem csupán az órákon folyik tanulás és hogy az iskolát csak a saját filozófiája szerint lehet megítélni. Summerhill bírósághoz fordult. mert akkor inkább bezárja az iskolát. Az igazgatónô.09. megtanulnak odafigyelni a másikra. A kicsik so- . és a bírósági tárgyalás második napján a oktatásügyi kormányzat peren kívüli.) Az autonómiáért folyó küzdelmük egyik fontos fejezete. mint amit az órák keretében. hogy 2000-ben az iskolai irányítás kötelezni akarta Summerhillt. annyi barátja. Itt megtanulnak egymással békében élni. Neill lánya azt mondta. az iskola számára kedvezô ajánlatot tett. ami így nem is szervesülhet. ez az autonómia jelentôs korlátozása lenne.EletFotiRebell224. hogy a gyerekek az együttélés folyamán legalább olyan fontos dolgokat tanulnak meg. Volt az iskolának annyi kapcsolata. és megtanulnak érvelni a maguk igaza érdekében. amelyben tulajdonképpen elfogadta az iskola érvelését – azt. hogy az oktatási bürokrácia érvelése tarthatatlan.. nem lesz. amelyek bizonyították.qxp:06.

de a nagy gyerekek közül elég sokan ennek a közösségnek a tartóoszlopaivá. A Nagy Gyerekek közül egyesek például informálisan úgy funkcionálnak. mint a tanárok. amit sok tanár szeretne a „normális” iskolában. éppen körbejártak és mindenkit megkérdeztek. (Ott megvalósul az.qxp:06. Nagyon érdekes a nagy gyerekek (Big Kids) szerepe az iskolában. hogy a gyerekek nagyon aktívak voltak. hogy a rendelkezésre álló pénzbôl milyen zenei CD-ket szerezzen be az iskola. mielôtt azt bárki a gyûlés elé vinné. de általában nem kap meg. hogy a Nagy Gyerek viszi a gyûlés elé a kérdést. A gyerekek átlagosan több idôt töltenek az iskolában. Hadd mondjam itt el. Valójában nagy betûvel érdemes írni a Nagy Gyerekeket. és .. hatékony szervei a közösségnek. hogy érdemes megbeszélni velük egy problémát. Az is elôfordulhat. és ezzel Nagy Gyerekké válnak. amint egy csapat gyerek.EletFotiRebell224. és lassan válnak aktív tagjaivá a tanácskozásoknak. hogy mi volt a legerôsebb benyomásom. A gyûlések nagyon strukturált. valószínûleg a közösségi gyûlés által jóváhagyott bizottság (commettee) tagjai. Ôk azok. Ha egy gyereknek valami problémája van vagy egy tanár valamiben nem ismeri ki magát.) Láttam. akkor mindig lehet egy Nagy Gyerekhez is fordulni.. akik hasonló szerepet töltenek be. mint a régi törzsi társadalmakban a törzs vénei. A gyûléseken sok kérdés kerül terítékre. akik nem azonosak a nagy gyerekekkel. mert nem minden nagy gyerek lesz Nagy Gyerek. amikor 2002-ben az iskolában jártam: az volt a fantasztikus.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 186 186 FÓTI PÉTER káig csak hallgatják a közösségi gyûlést...09.

Erre azért van szükség. (Mások a jogaik és kötelességeik. és nemcsak a gyerekek. hogy találjuk meg az ideális megoldást. következik a szavazás. Ha a javaslatok összegyûltek. a hozzászólók regisztrálása. hiszen ôk sincsenek privilegizált helyzetben. amely érdemes a kipróbálásra. és az egész tanácskozás hatékonyságának biztosítása. ahol a közösség a törvényszegésekkel foglalkozik.. hogy találjunk olyan megoldást. aki hosszabb ideig van hivatalban.. a rend fenntartása. A törvényhozó gyûléseken kívül van bírósági típusú gyûlés is. és meglátjuk. hogy mûködik-e. (Ezt úgy éri el. A gyûléseket mindig egy gyerek vezeti..) A gyûlésvezetô munkáját a titkár segíti. hanem a tanárok is a vádlottak padjára kerülhetnek.EletFotiRebell224.09.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 187 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 187 nem arról van szó. és személye hetente változik..qxp:06. és a döntés után már jöhet is a következô probléma. mert a gyûlésvezetô nem szólhat bele a vitába. hanem arról. de a közösen hozott törvények hatálya alatt állnak ôk is. Minden héten felül lehet vizsgálni a szabályokat – állandó lehetôség van a korrekcióra. hiszen feladata a gyûlések vezetése. mint a gyerekeknek. hogy a probléma felvezetése után szorgalmazza. hogy a gyûlés résztvevôi mielôbb javaslatokat fogalmazzanak meg a felvetett probléma megoldására.) .

hogy még képes a korábbi környezet által indukált problémáktól megszabadulni.. végsô esetben kizárhatják.EletFotiRebell224.09.. amelyet saját társaitól kap.qxp:06. gyakran visszafordíthatatlanok. és megkérdezte: Nem akarsz mégis a többiekkel menni? A gyerek megvetôen nézett rá: Ezt nem tehetem. . Summerhillre is igaz. hogy délután nem mehetett a többiekkel moziba. Alapvetô dolog: minden gyerek számára az a legfontosabb ítélet. hogy az iskola tizenegy évesnél idôsebb gyereket nem vesz fel. Neill odament hozzá. A társak a legfontosabbak. annál nagyobb az esélye. és minél korábban kerül egy gyerek Summerhillbe. és ha igen. Azok a problémák. amelyben a végsô döntést az iskola igazgatója magának tartja fenn. Ezt szeretném egy másik kérdéssel összekapcsolni: van-e az iskolában erôszak. hogy ha valaki nem tud ebbe a „normális” iskolánál sokkal szabadabb közösségbe beilleszkedni. A problémához tartozik.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 188 188 FÓTI PÉTER Az elôadás után elhangzott kérdések és a válaszok Van-e kizárás az iskolából? Van. akkor ennek nagy súlya van. Ha az ítéletet a közösség hozta meg. amelyek efölött az életkor fölött mutatkoznak.. hogyan kezelik? Az iskolából való kizárás olyan kérdés. Erre azonban ritkán és csak hosszas „próbálkozás” után kerül sor. Ezt tudjuk. Neill kedvenc példája: egyszer az iskolagyûlés valamilyen tettéért azzal büntette az egyik gyereket..

akkor rögtön gonosznak kiáltjuk ki. aki nyíltan támogatja a szabályokat. A summerhilli törvényeket ismerik a gyerekek.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 189 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 189 Meg szeretném kérdezni. Nem gyakran. hanem arra. Megszegik. de megszegik. hogy ennek eredménye passzív ember lesz. hogy nem szegik meg azokat.. és titokban megszegi ôket.09. mert ôk maguk hozták.. és ha valaki megszegte a törvényt. De legyünk realisták: a summerhilli gyerekek és a tanárok sem szentek. Ha nem szeretem a teát cukorral. és a szabályokat büntetlenül megszegni dicsôség. hogy vizsgáljuk meg. és megszegni ôket azt jelenti.qxp:06. hogy ez a többiek ôszinte figyelmeztetését vonja maga után: „Térj vissza a közös útra!” Neill ezt egy hasonlattal szerette érzékeltetni. Akitôl kapom a teát. mint ahogyan ez a felnôttekkel is elôfordul. és ezért könnyebben is alkalmazkodnak hozzájuk. Az a különbség. mert bemagolták. Nem azért ismerik. hogy gonosz ember lenne. Valakitôl kapok egy forró teát. nem arra fogok gondolni.. Más vonatkozásban mégis így gondolkozunk. de ha a másik mégis cukrot tesz bele. akkor tiltakozhatom. Ezzel nem mondom azt. milyen körülmények vezet- . hanem azért. Neill ehelyett azt tartotta jónak. hogy sokan vannak.EletFotiRebell224.. hogy tévedek. úgy alkalmazkodnak. hogy a summerhilli gyerekeknek van beleszólásuk a szabályokba. megpróbál nekem a teába cukrot tenni. A szabályokat a tradicionális rendszerben a szabályok meghozói ellenôrzik. Summerhillben viszont a szabályokat mindenki ellenôrzi. akik a szabályokat készen kapják. hogy csak figyelmetlen. míg azok a gyerekek. vajon hány gyerek ismeri itt az iskolában a házirendet? Nem hinném. Lehet.

hogy igyekeznek elnyomni az erôszakot. Az igazi kérdés az. és ez nem megy a barátság rovására. hogy Summerhillben több vagy kevesebb erôszak van-e. akik tévedhetetlenek és akik meghozzák a szabályokat. Ne ítéljünk elhamarkodottan.09. az erôszak lehet burkolt vagy nyílt. és azt.qxp:06. aki agressziót követ el. Térjünk vissza még az iskolai erôszak problémájához. akiket rá kell venni a szabályok betartására. az erôszak kifejezôdhet szavakban és/vagy tettekben is. . Ezért fordulhat elô az. Summerhillben nincsenek tévedhetetlen emberek. Ez nem Summerhill modellje.... nehéz megállapításokat tenni. Mert az erôszak nagyon sokféle lehet.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 190 190 FÓTI PÉTER tek a szabályszegéshez.EletFotiRebell224. és vannak a „feketék”. hogy valaki „feljelentheti” szabályszegésért egyik barátját is. Mint tudjuk. és ehhez a tanároknak az eszközök széles skálája áll rendelkezésre. hogy ne próbálnánk az erôszak sokféle módjáról valami közelebbit mondani. megbüntetni. A „normális” iskolában ez abban merül ki. és így mindenki felelôs a maga tetteiért. Arról. Ami a lényeg: verbális szinten mindenki elítéli az erôszakot. Lépjünk túl a fekete-fehér gondolkodáson. a diákok. hanem figyelmeztetés. hogy megszegi a szabályokat. mint más iskolákban. de a szabályszegések felfogása más. Errôl a kérdésrôl nem lehet anélkül beszélni.. Ez a fekete-fehér gondolkodás jellemzi a mai „normális” iskolát: vannak a tanárok. ami a „normális” iskolában soha. mert a közösség „ítélete” nem elítélése a bûnösnek. hogy ki hogyan próbálja kezelni azt. Mindenkivel elôfordulhat. nem tartalmazza a szokásos elítélést.

Ezt az ethoszt veszi át a gyerektársadalom. Neill Summerhillben összehozott egy tanárközösséget. és retorziókat kellene elszenvednie az erôszakoskodók részérôl. a „normális’ iskolákban felmerül az igény arra. amelynek közös értékei vannak. A dolog kiindulópontja az. de ehhez tartozik az is. vagy pedig bekapcsolják a rendôrséget.. ahol a gyerekek elkeseredésükben fegyvert ragadnak és válogatás nélkül elpusztítják társaikat és tanáraikat. Aki ugyanezt tenné egy „normális” iskolában.. hogy a tanár is legálisan verhessen. amit eddig elmondtam. hogy az iskolában a közösségi gyûlés hatálya . hogy az erôszak rejtettebb lesz vagy éppen pusztítóan robban ki.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 191 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 191 Azonban a büntetés hatása csupán annyi. mint az gyakran az USA-ban vagy Németországban történik. hogy (a fenti sok megszorítással együtt) alapvetôen a gyerekekkel egyenlônek tekintem magamat.09. Summerhillben más rendszer uralkodik. a közösségi gyûlés elé kell kerülnie. és az erôszakos cselekedetek elkövetôit bejelenti a közösségi gyûlésnek. Elfogadom azt. Hogyan lehetséges mindez? Ennek egyik oka az – és itt visszakanyarodom az autonómia problémájához –. Amikor azután az erôszak kezelhetetlen lesz.EletFotiRebell224.. hogy az erôszaknak.qxp:06. Ehhez a közös értékrendszerhez tartozik például az emberek közötti erôszak elítélése. javítóintézetet stb. hogy árulónak tartják. Summerhillben nem tekintik az ilyen gyereket árulónak. ha elôfordul. éppen azért. kitenné magát annak. hogy a tanári karban egyetértés van azzal kapcsolatban.. hogy a tanárok kiválasztása az iskolaigazgató kezében van.

09. és ameddig az állami iskolarendszer egészen más elvek szerint mûködik. és akkor esetleg elkerülhetô lett volna a dolog ilyen kimenetele. Neill is követett el hibákat. és fát kért.. hogy a tanár adjon a gyereknek fát a bendzsóhoz. Voltak olyan tanárok. nem adok. Neill azt mondta. Ezek a tanárok azután vagy megtalálták helyüket a közösségben. hogy bendzsót csináljon. A gyerek akkor a tanárral együtt odament Neillhez. Még másképpen fogalmazva: elfogadom. Egyszer egy gyerek odament az asztalosmûhely tanárához. ameddig Summerhill helyzete marginális. Mindenesetre az elvek. és rájött. és megkérdezte. elkerülhetetlen. hogy Neill ne tévedett volna a tanárok felvételénél. nem attól függenek.. hogy milyen szülôk gyerekei jön- . akik saját megoldatlan problémáikra kerestek gyógyulást Summerhillben.. Milyen szülôk adják a gyerekeiket Summerhillbe? Sajnos addig. ahogy ez a gyerekek esetében történt. vagy nem. mire a tanár rögtön felmondott. Mindez nem azt jelenti. A tanár azt mondta neki.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 192 192 FÓTI PÉTER alá tartozom. hogy hibát követett el. Neill késôbb elgondolkodott az eseten. hogy te nem tudsz bendzsót csinálni. hogy az iskolagyûlésnek az iskolai élet széles területén döntô szava van.EletFotiRebell224. mert a kérdést a közösségi gyûlés elé lehetett volna vinni.qxp:06. és akik a problémás gyerekekhez hasonlóan problémás tanárok voltak.. a fa viszont drága. hogy mi legyen. amelyek szerint Summerhill mûködik. Ilyen esetben Neill ugyanúgy eltávolította ôket. hogy Summerhill a szülôk tandíjából tartsa fenn magát.

Azt is ôk döntik el. hogy milyen módszerrel.. akkor a tanár egy esetleges figyelmeztetés után megkérheti. Mindenesetre annak lehetôségei adottak. Neillnek az a döntése. Véleményem szerint Summerhill igazságai általános érvényûek.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 193 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 193 nek Summerhillbe. A passzív hallgatást és magolást és visszamondást nem lehet valódi aktivitásnak nevezni a szó igazi értelmében. hogy a maguk szakján belül mit tanítsanak. hogy egy gyerek minden reggel eldönti. De erre ritkán kerül sor. hogy az órák nem kötelezôk. hogy a tanítás interaktív legyen. Ha valaki zavarja a munkát. szemben a tradicionális módszerrel. amely Summerhill elvei szerint mûködött. hogy a tanítás interaktív legyen. tanít.. Mindehhez jön. hogy hagyja el az órát.13 Hogyan választják ki az iskola tanárai a tananyagot? A tanároknak nagy szabadságuk van azzal kapcsolatban. mint a neve is mondja. amelynek elôfeltétele a gyermeki aktivitás. s ezáltal megfosztja a gyerekeket az igazi tanulástól. mert ô a többiekkel haladni szeretne az anyagban. amely arra épül. és nem szedett tandíjat.qxp:06. hanem hosszabb távú megállapodások vannak. hogy a tanár magához ragadja az egész aktivitást. A tananyag a gyerekek és a tanár megállapodása...EletFotiRebell224.09. A tanár. hogy milyen órára megy be. Ezt bizonyította az Elsô Utcai Iskola. hogy (noha elôbb a figyelmeztetés szót használtam) valójában Summerhillben nincs fegyelmezés. megnyitja annak lehetôségét. Ezen kívül heti egy alkalommal helyettesít egy neve- . Természetesen a rendszer nem úgy mûködik.

. hogy azok a kisebb gyerekek szá- . A tanár Summerhillben kap igazán visszajelzést: bejönnek az órámra vagy sem? Ebbôl persze nem kell rögtön azt a következtést levonni. a szaktanárok foglalkoznak a gyerekekkel. mint azt más iskolában tennék.. megvan az érettségije. amely kimondja. hogy ha valami nem sikerült. ahol a gyerekek kényszer hatására ülnek a padokba. A gyerekek sokat tanulnak otthon. hanem csak tudni kell helyesen kitölteni az érettségi teszteket. Summerhillben próbateszteket csinálnak. hogy egy jól úszó gyerek egyedül is fürödhet a tengerben.. hogy leérettségizik. és mehet egyetemre. és a tananyagot sokkal gyorsabban el tudják sajátítani. Azt is mondhatom. hogy saját érdeklôdésének megfelelôen fejlessze magát.09. hogy a törvényeket úgy építette föl a közösség.EletFotiRebell224. és ha kell. de azért sokkal jobban kell a tanulók igényeire koncentrálnom. amikor annak szabad estéje van. A gyerekek ilyenkor keményen dolgoznak. megnézik. Vannak-e a Nagy Gyerekeknek kiváltságaik? Az elôbb említettem azt a törvényt. az iskola háromszor tizenegy hétig tartó idôszakai között. Summerhillben a gyereknek évekig van lehetôsége arra. akkor az iskola ezt teljes mértékben támogatja. hogy Angliában külsô vizsgarendszer van:az érettségi letételéhez elvileg nem kötelezô évekig iskolába járni. Az órákkal kapcsolatban azt kell még elmondani.. Ha a tesztet valaki sikerrel megoldotta. hogy én vagyok a hibás.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 194 194 FÓTI PÉTER lôtanárt. közösen átnézik az adott tananyagrészt. mint a „normális” iskolában.qxp:06. akkor mi volt a hiba. és ha egyszer úgy döntött.

Hogyan mérik a tanulók tudását? Egy tanárnak joga. mennyire sajátították el az anyagot. Az iskola gyerekei természetesen minden lehetséges vizsgára jelentkezhetnek. hogy a gyerekekkel tesztet írasson annak érdekében. a mai iskola elfojt és értéktelenebb „ismeretátadással” helyettesít. ami az állami iskolarendszert jellemzi.qxp:06. Gyakran kerülnek ki közülük a gyûlések vezetôi is. Ezt a gyerekek jóváhagyják. de ugyanakkor ôk töltenek be számos funkciót a közösség szolgálatában. hogy itt fennmaradhasson a kisgyerekekre jellemzô természetes tanulási vágy. például ôk lesznek ombudsmanok. sajnos. mert valóban van valami olyasmi.. de a summerhilli törvények sokkal több lépcsôt ismernek. amit. A Nagy Gyerekeknek vannak kiváltságaik.14 Az iskolának az lenne az igazi funkciója. Summerhillben nem létezik. Amikor 2002-ben az iskolában jár- . hogy az életkorral a gyerekek egyre önállóbbak és felelôsebbek lesznek. amit úgy lehetne lefordítani. De az a tesztelési ôrület. hogy „ages and stages”. hogy játszik-e vagy tanórát látogat. hogy „az évek lépcsôfokok”. ôk mehetnek a legkésôbb aludni.. és a tanárok támogatják felkészülésüket.. A kisgyerekek csak egy nagyobb gyerek kíséretében mehetnek be a városba.09. Ha jól meggondoljuk. Azonban minden gyereket már az elsô pillanattól megillet az a döntés. külön szobában lakhatnak.EletFotiRebell224.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 195 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 195 mára szigorúbbak. Az angol kifejezés erre az. ez a parlamentek által hozott törvények esetében is így van.. hogy lássa.

magam is bent voltam egy ilyen órán.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 196 196 FÓTI PÉTER tam. Ez azért van. de a felnôttek között hogyan mûködtek a döntések? Neillnek mint tulajdonosnak mennyiben volt szabad keze? Summerhillben az igazgató veszi fel a tanárokat. Nincs szokványos felvételi. és ezekrôl a különbözô demokráciákról különbözô nézetek. vagy sem. Ha mégis „felfújná” magát. Ha megoldatlan problémák alakulnak ki körülötte. A tanárnak tudnia kell. hanem csak egy beszélgetés.09.. mint bárki mást. akkor megválnak tôle. A gyermekek között demokrácia van. hogy Summerhill megüti azt a mércét. hogy a jelöltnek van-e fogalma arról. Milyen hatása lehet a summerhilli demokráciának az egész társadalom demokratikus berendezkedésére? A demokrácia szó bizonyos értelemben nagyon lejáratott. amelynek során az igazgató igyekszik meggyôzôdni afelôl. Egy tanár nem hozhat ad hoc döntéseket. hanem ugyanúgy igénybe kell vennie a gyûlés mechanizmusát. Arról a demokráciáról beszélek.EletFotiRebell224.. és ha vét egy szabály ellen. beleértve az igazgatót is. mint a gyerekeknek. hogy ezt bejelentik és „lakolnia” kell. akkor a közösségi gyûlés ugyanúgy elítélheti ôt. akkor számolhat azzal. Egy tanár vagy beválik. amit én a demokráciától. Ez nem könnyû mûfaj. mert különféle demokráciák léteznek. ahol emberek valóban együtt vannak. a közvetlen demokráciától elvárok. Azt gondolom. ahol közösen dolgoznak. ahol komoly munka folyt. . hogy a gyûlésben leszavazhatják. mi vár rá.qxp:06... tanulnak.

és nem a magát hatalmi helyzetekben kiélô emberé. Ezekben az iskolákban értenék és gyakorolnák a közvetlen demokráciát. Szerintem a dolog ott kezdôdhetne.15 . amit az antik athéni közvetlen demokrácia 2500 évvel ezelôtt célként megfogalmazott.. Itt megvalósul az. Persze nem jó kritériumokban gondolkodni. hogy a modern demokrácia a mûgonddal alkotó ember tevékenységének eredménye lehet.. hogy nagy közösségben hogyan kellene a demokráciát csinálni. mert akkor elsikkadhat az egésznek a jelentése. Ugyanezt fogalmazta meg egy kicsit másképp Karl Popper. amikor arról beszélt. hogy ez az iskola egy közösség. hogy a demokrácia nem lehet jobb. ami megérdemli ezt a nevet. amit úgy fogalmazhatnék meg. ez hozzájárulna egy jobb társadalomhoz kialakulásához. akik részt vesznek benne. Ezért szeretem Summerhillt. A summerhilli gyerekek megélnek egy közösséget. amelyik megpróbál úgy élni. hogy saját ügyeit nagy autonómiával intézi. Ha sok Summerhillhez hasonló iskola mûködne Magyarországon. hanem önmagukon uralkodnak..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 197 A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 197 Az.EletFotiRebell224. látnák és terjesztenék az ilyen berendezkedés erényeit. nem egyének önkényes hatalma által meghatározottan. a törvények hatálya alatt élnek. s lassanlassan a „nagy”. az emberi képességeket megfojtó felsôbb tanügyi bürokráciára. más kérdés. hogy a közvetlen demokrácia kritériumainak Summerhill nagyon megfelel. Nem uralkodik rajtuk valaki.qxp:06. Én azt gondolom. közvetett parlamentáris demokrácia is jobbá válna. hogy nincs szüksége túlméretezett. mint azok az emberek. amit Bibó István mondott egyszer..09.

.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 198 .09..qxp:06.EletFotiRebell224...

A laissez faire kifejezés a gazdasági életbôl származik. hogy a felnôttek magukra hagyják a gyerekeket. vajon jogos-e a vád. akik azután az ô irányításuk nélkül elha- . Van-e Neillnek ehhez köze. amikor fiunk hároméves volt. és sokan félnek tôle.09. és azzal az ideológiával kapcsolatos. Ami Magyarországot illeti: itt mindarról..EletFotiRebell224. hogy körülnézzen. Sokan ismerik. avagy elhanyagolják-e a gyerekeket Summerhillben? Magyarországon Alexander Neill neve majdhogynem ismeretlen.. Nem így Angliában.. és az emberek többsége úgy gondolja: bebizonyosodott. hogy Summerhillben a „laissez faire” nevelést alkalmazva elhanyagolják a gyerekeket? Szeretnék ezekrôl a dolgokról kicsit részletesen szólni. hogy ez a nevelési stílus csôdhöz vezet. amit Neill neve jelent. az USA-ban vagy Németországban. hogy az állam ne szóljon bele a gazdaságba. A látogatás utáni beszélgetésen egy anyuka félve kérdezte: Ugye. Emlékszem. hagyja a maga önállóságában mûködni. a „laissez faire nevelés” címszava alatt szokás gondolkodni és ezt a nevelési stílust elutasítani.qxp:06. ez itt nem valami olyan hely. ahol tekintélyellenes (antiautoritär) nevelés folyik? Ez a szó a német nyelvterületen ráragadt Neillre. A kifejezés a nevelés világában azonban azt jelenti. elvittük magunkkal egy Waldorf-óvodába.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 199 Utószó..

hogy a gyerekek úgy nézzenek ki. ha ezt a kérdést nem borítja homály és nem folyik a kérdések körül mellébeszélés. Tinédzserként magam is bûnként éltem meg ezt a természetes késztetést. hogy a dolgot meg lehet elôzni azzal.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 200 200 FÓTI PÉTER nyagolttá válnak és elkallódnak. A summerhilli uszodában a gyerekek meztelenül fürödhetnek. Sokan végeztek közülük egyetemet. hogy Neill nem erôltetett bizonyos dolgokat: megengedte. Ennek az ellenkezôje igaz. amit egy „normális” iskolában valószínûleg nem engednének meg.EletFotiRebell224. Akkor mi táplálja mégis a vádat? Egyfelôl biztosan az. és a gyerekek magukra maradnak problémáikkal. század elején biztosan feszítôbb volt. Freud nyomán tudta. .09. A szexualitás kérdése a 20. hogy a gyerekek ismerjék az igazat az emberi szexualitásról.qxp:06... Ha így nézzük Summerhillt. és szinte mindegyikük tevékeny tagja lett a társadalomnak. többen lettek mûvészek. Olyan ruhákat hordhatnak.. Ide tartoznak például a maszturbálás körüli problémák. akár rossz útra is térhetnek.. Neill nem ütôdött meg azon sem. akkor nem mondhatjuk. ha a gyerekek káromkodtak. hogy szülôk vagy tanárok nem tudnak errôl ôszintén beszélni. ahogyan nekik tetszik. hogy a summerhilli gyerekek elkallódtak vagy rossz útra tértek. és azt gondolta. hogy számos felnôttprobléma a gyermeki szexualitás elnyomásának következménye. de még napjainkban is gyakran elôfordul. és a bûnösség érzése alól csak egy könyvtárban talált könyv elolvasása szabadított fel. Továbbá Neill nagyon fontosnak tartotta. mint ma.

*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 201 UTÓSZÓ. AVAGY ELHANYAGOLJÁK-E… 201 A laissez faire vádjához még legalább két probléma tartozik: az egyik az önkormányzat kérdése.. mint a tradicionális iskolákban. Summerhillben másik egyensúly létezik: egyfelôl vannak a felnôttek. hogy Summerhillben a gyerekek számára nem kötelezô az óralátogatás. az önkormányzatban érvényesíteni tudják elképzelésüket. Fontos hangsúlyozni. és ezáltal. hogy a biztonsági rendszabályokat az önkormányzat kiegészíti. milyen órákat szeretnének láto- .. Summerhillben anarchia uralkodik. amelyek valóban a biztonságot érintik. hogy az önkormányzat nem hoz és nem hozhat olyan törvényeket. amelyek ütköznek az angol joggal.qxp:06. amilyeneket egy „normális” iskolában a tanárok hoznának. maga alkotta szabály szerint él. akik számbeli többségben vannak. akik jobban tudnak érvelni a maguk nézetei mellett. hiszen a summerhilli közösség kb. Ezt a vádat könnyû megcáfolni.. ha úgy adódik. és szükség esetén megváltozatja a közösség többségének igénye szerint. hogy jobb rend uralkodik. Az önkormányzat problémája úgy merül fel. másfelôl vannak a gyerekek. 150–200.. a másik pedig az. hogy sokan azt hiszik. Hozzá kell ehhez tenni. Utolsónak hagytam azt a problémát.09. amelyek sértenék az igazgató igényét arra. amely miatt végképp az elhanyagolást (laissez faire) szokás Neill nyakába varrni: a gyerekek maguk állítják össze. Summerhillben nincs anarchia. hogy mit akarnak tanulni. Ezek a szabályok nem olyanok.EletFotiRebell224. hogy az iskola fennmaradjon és ott a gyerekek biztonságban éljenek. Az iskolaigazgató csak olyan dolgokat tilt meg. és olyanokat sem. sôt inkább azt mondanám.

EletFotiRebell224. Ezt a világot lehet még fondorlatosabban is védeni: Churchill mondta. és a legjobbak foglalhatják majd el a társadalom vezetô pozícióit.. A világnézetbôl. hogy vajon csak egyféle demokrácia létezik? Nem lehetséges. de nincs nála jobb.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 202 202 FÓTI PÉTER gatni. hogyan töltik idejüket. azonban a világot máshogyan is lehet látni.09. Azért kell tanulniuk. de ehelyett iskolába kell járniuk és ott tanulniuk kell. A tanár feladata a gyerekek értékelése. amikor a világ országainak többségében parlamentáris demokrácia uralkodik. és tanárok mindezt elmondják a gyerekeknek. a biológiát stb. A modern világ iskolarendszere arra a feltételezésre épül. mert ez képessé fogja tenni ôket arra. amit itt leírtam. mint mások? Mit is értek ezen? Ma. A legjobb szakértôk megállapítják. Valójában nyugodtan meg lehet kérdezni azt. hogy a gyerekeknek nem kell dolgozniuk. Ez a kijelentés látszólag támadhatatlan. hogy a demokrácia nem hibátlan.. azt visszaadják feleletek vagy dolgozatok formájában. ha megtanulnak írni.. ha tanulmányozzák a történelmet. A tanulást a tanárok irányítják. olvastak. olvasni.. hogy ez a világ a létezô világok legjobbika. és amit hallottak. joggal merül fel ez a kérdés. ha elsajátítanak idegen nyelveket. az következne. Mindez nagyon szépen hangzik. Erre akkor van esélyük – így a szokásos gondolatmenet –. a földrajzot. hogy a társadalomban megállják a helyüket. hogy az angol demokrácia jobb-e. mint az . hogy a demokráciának többféle formája van. Nemcsak abban a vonatkozásban. hogy a gyerekeknek mit kell tudniuk. akik az iskolai könyvekben mindennek utánaolvashatnak. számolni. amelyek közül egyesek jobbak.qxp:06.

hogy minden túlzottan ellenôrzött.qxp:06. AVAGY ELHANYAGOLJÁK-E… 203 üzbegisztáni. A tanár diplomája elegendô biztosíték arra. Olyan kérdéseket is ellenôrzünk. Az iskolák önállósága éppen abban nyilvánulna meg a legfeltûnôbben. hanem egyetlen országon belül is: vajon milyen alternatívái vannak az angol vagy a magyar demokráciának? Milyen alternatívák léteznek. hogy bizonyosan létezik olyan. Másképpen is fogalmazhatok: a mai demokráciák és iskolák nagy hibája. hogy mit tanuljanak a gyerekek. A magyar iskolarendszer elvileg nem teszi kötelezôvé a gyerekek számára az iskolába járást. de a minden félévben kötelezô vizsga nevetségessé teszi ezt a szabadságot. amiket elvárunk a demokráciától. Az én meggyôzôdésem.EletFotiRebell224.. amelyek közül mindegyik teljesíti az emberi jogok tiszteletét és mindazokat a kritériumokat. tanárukkal közösen. . A továbbtanulás kérdését az iskoláktól független vizsgarendszer nagyszerûen meg tudja oldani. városoknak. amely nagyobb önállóságot nyújt a régióknak. amelyek legjobban az egyes osztályokban dönthetôk el. amit az állandó ellenôrzés és ítéletalkotás jelent. iskoláknak. mûködôképes demokrácia...09. hogy nincsenek agyonszabályozva és agyonellenôrizve.. Ide tartozik az is.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 203 UTÓSZÓ. Nézetem szerint számos ilyen modell létezhet. Egyes demokráciák különbözhetnek abban a vonatkozásban. városok. hogy mennyire önállóak az országon belül az egyes régiók. hogy legyen mindebben. Ezt a legjobban a gyerekek dönthetnék el. sôt iskolák. Így a tanárok megszabadulhatnának azoktól a terhektôl. akiknek szintén szavuk kellene. hogy jó döntést hozzon a gyerekekkel együtt.

Ez nincs máshogy a gyerekek esetében sem. amelyben élek: túlzottan elbizakodottak vagyunk azt illetôen. Képességeink ebben a problémamegoldási folyamatban fejlôdnek. és ami még fontosabb. Ez az érv nem vesz figyelembe egy fontos dolgot: a gyerekek kompetensek akarnak lenni a világban. hogy elmondom. mert az évszázadok alatt megszületett az a felismerés. túlzottan centralizált iskolarendszert: minden gyerek különbözô. hogy mit kutathatnak. amiért rossznak tartom a mai.. Ez azért van így. hogy a tudósok önállósággal rendelkeznek azt illetôen.09.. és eközben észrevétlenül fejlôdnek képességeik. Ember voltunk azt jelenti. Már hallom is az ellenvetést: ha nem követelünk semmit. Gondolatmenetemet szeretném azzal lezárni.EletFotiRebell224. A problémák különben is gyakran különbözô ún. hogy mire vagyunk képesek. nem is kellene külön tanítani. különbözô sebességgel tanul.qxp:06. A mai társadalomban elfogadott. akkor a gyerekek nem tanulnának meg írniolvasni sem. Ezeket a dolgokat.. Ugyanígy nincs értelme a világot szaktárgyakra felosztani. hogy naponta problémák sokaságát oldjuk meg. hogy a tudomány így fejlôdhet megfelelôen. az egyes osztályokra. más dolgot tanulna. A tudományt nem kell ellenôrizni. az egyes gyerekekre is. A gyerekek problémákat oldanak meg a felnôttekkel közösen. Eközben megtanulnak olvasni. ha akarom. Ezt az elvet át kellene vinni az iskolákra.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 204 204 FÓTI PÉTER Ennek a gondolatnak a továbbvitele vezet el oda. ugyanakkor túlzottan fé- . ha hagynánk.. mi bajom van a civilizációval. számolni. tudományterületeket érintenek. írni.

amire valóban építenünk kellene: egymás segítésére. Civilizációnk tele van félelemmel.. ezért nem építünk arra. amire valóban építenünk kellene: az olyan.. hogy mi érdekli ôket. amilyen például Summerhill is.09. Túlzottan bízunk az államban. önmaguk meghatározni. és ezért nem építünk arra.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 205 UTÓSZÓ.. hogy gyerekeink képtelenek önmaguk tanulni.EletFotiRebell224.qxp:06. . Túlzottan hiszünk a versenyben.. demokratikus közösségekre. AVAGY ELHANYAGOLJÁK-E… 205 lünk attól.

.EletFotiRebell224..qxp:06.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 206 .09...

hogy a gyerekek eldönthetik. hova menjenek osztálykirándulásra. Taní-tani. amely a demokráciáról szól. népszerû könyvsorozatban. már elfelejtettem vagy kitöröltem az agyamból. 2001) címû. példaként az szerepel..foti-peter. hogy ezzel iskolai idejük kevesebb mint 1%-áról dönthetnek. 28–37. 1969. . 91–100. 2005–2006/3. Kohl: The Open Classroom. o. o. Egy gyerekeknek szánt (németbôl fordított). 2004/1–2. ahogyan azt Sir Karl Popper is tette A nyitott társadalom és ellenségei (Balassi Kiadó. Részletesebben lásd: Fóti Péter: Thomas Gordon viselkedési ablaka és A. A fiam óvodájában szokás volt minden héten egy olyan napot tartani. szám. Fóti Péter: Tanítás és tanulás. 1991. Az a gondolat.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 207 Jegyzetek Útmutató rebellis tanároknak (gyerekeknek és szülôknek) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tolstoy. 1967. Herbert R. Gondolat Kiadó. The New York Review. ahol a kiadott ételt minden gyereknek meg kellett ennie. A kötetben szereplô idegen nyelvû szövegek a saját fordításaim.09. szám. L.. John Holt: Iskolai kudarcok. 16. míg a többi 99ben gyámkodnak felettük.. Tegnap például egy osztrák falusi nyári napközirôl. Az. Neill summerhilli iskolai demokratikus önkormányzata – Taní-tani. amikor valamilyen játékot be lehetett vinni. nem zavarta a szerzôket. A practical guide to A New Way of Teaching. híres könyvében.hu alatt. A nyitott szót itt átvitt értelemben használva. Budapest. 9–52.. hogy mi volt a tiltás oka. o. S.qxp:06. mígnem egyszer ezt egyszerûen megtiltották.EletFotiRebell224.: On Education. o. Megtalálhatók a http://www. The University of Chicago Press.

Solomon Press.. hogy a krokodilokkal vagy az oroszlánokkal foglalkozzanak! Dewey: Experience and Education. New York. 2000. Ausztria) mûködô állami iskolában az ún. 1938.emailcenter. addig Harry már a bölcsôben megváltóként szerepel. 2005. Neill: Summerhill – a pedagógia csendes forradalma.ekkehard-friebe.fotipeter.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 208 208 11 JEGYZETEK 12 13 14 15 16 Szomorúan hallottam.at/summerhill/kepek. Míg Jézusnak 32 éves koráig várnia kellett. hogy Joanne K. hogy Harry a zsidó-keresztény-iszlám mitológia férfihôsmítoszának legújabb megtestesítôje.. A kötet nôi szereplôi (hasonlóan az Újszövetség nôalakjaihoz) nem töltenek be központi szerepet. . S. John Holt: Little learning. hogy Harry fiú. Underachieving School – First Sentient Publications. A. Rowling maga is tanár. A könyv elsô és harmadik fejezetének fordítása a http://www.de/ Popper. de ez még nem a teljes magyarázat. Roxfort vagy Summerhill 1 2 3 4 5 Matthias Appleton: A Free Range Childhood – Self Regulation at Summerhill School. Egyik oka ennek az lehet. 2004. Ennek negatív hatásairól és egy új szakmai etika alapjairól ír Sir Karl Popper a http://www. Kétezeregy Kiadó. John Holt: Freedom and Beyond. 3–9. Valószínûleg szerepet játszik az is.hu alatt olvasható. o. 1972. ezúttal gyerekként. Érdekes megjegyezni. Korábban angoltanárként dolgozott Párizsban és Portugáliában. New York. a The Lives of Children (Vintage Books – New York. szabad sáv keretében a gyerekek választhattak. hogy a lakóhelyemen (Guntramsdorf..09. 1969). Dutton.html alatt láthatók.EletFotiRebell224..htm internetoldalon.qxp:06. Egy ilyen iskoláról szól George Dennison könyve. Summerhillben készített fényképeim http://www. Harry Potter és a varázslók világa patriarchális világ. Kappa Delta Pi. hogy a nyilvánosság elé lépjen.

2006–2007/2.peter. és központi szerepét nem hangsúlyozta pozíciók halmozásával. 68. 75–87. hogy a gyerekek viselkedése és karaktere elônyösen változik. Summerhillben van még másfajta tanácskozás is. http://www. Lásd: http://www. bírósági típusú. oldalán. 2005–2006/3. General Meeting. Lásd még: A. 283. New Education Book Club. 32–45. Neill: That dreadfull School. 138. George Dennison: A gyerekek élete (Az Elsô utcai iskola története). A. . Taní-tani. 11–19.09. 96–97. Lane ezzel szemben csak egyike kívánt lenni a polgároknak. o. a legfôbb bíró..pdf Hylda Sims: Inspecting the Island – The Summerhill novel. Fóti Péter: A szegények Summerhillje – Bevezetô George Dennison könyvéhez. fejezet. Taní-tani. 2004.email-center. bizonyos fokig a törvények fölött álló személy.EletFotiRebell224. Neill: Summerhill – a pedagógia csendes forradalma. pl. Lásd errôl John Holt véleményét A legyek ura vagy Summerhill címû tanulmányban. 1928. 2004.. Zoe-Jane Playdon: Democratic Management in Primary Healthcare. E. George gyerekköztársaságában George volt a vezér. Azt vallotta. és 290.. Fóti Péter: Summerhillrôl magyarul. S. 2004–2005/4... Neill: Summerhill – a pedagógia csendes forradalma. Kétezeregy Kiadó. Homer Lane (1875–1925): amerikai születésû oktatásügyi reformer. 2007/2. szám.foti. o. m. Fóti Péter: Amit az iskolában elfelejtünk (John Holt portréja) Taní-tani. Aaron Falbel – Fóti Péter: Tanítás és tanulás. o. szám. szám. o.hu/dennison3. a kötet 138–139. o. Taní-tani. S. T. szám. A.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 209 JEGYZETEK 6 7 8 9 209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ez az ún. Seven-Ply Yarns. ha nagyobb ellenôrzésük lehet a saját életük felett.qxp:06. 3. 23–39. Bazeley: Homer Lane and the Little Commonwealth. 28–37. S.doc Ezt az elvet veszi át Summerhill is. o. 2000. o. ahol a gyûléseket mindig gyerekek vezetik. Kétezeregy Kiadó. o.at/summerhill/playdon. 1936. Matthias Appleton: i. Jenkins.

december 28-án. Tanítani. 2004-ben a Kétezeregy Kiadó jóvoltából Neill nem legjobb. Franklin Watts. http://nobelprize. 19–28. és Golding késôbbi mûveit is kiadták. Neill.html http://www. 1984.. szám. Neill: All the Best.EletFotiRebell224. 41. amelyet a Hearst Corporation ad ki. annak ellenére. o. A legyek ura vagy Summerhill (William Golding és Alexander Sutherland Neill elmaradt vitája) 1 2 3 4 5 6 7 John Holt: Life worth living. S. A Reedbook amerikai nôi magazin. mint dr.09.. A világhírt követôen Golding regénye hamar utat talált Magyarországra is. Dane Goodsmann: Summerhill: Theory and Practice.. hogy Summerhill a 60-as évektôl kezdve nagyon ismertté vált a nyugati világban.foti-peter.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 210 210 22 23 JEGYZETEK George Dennison: A gyerekek élete (könyvrészlet). A rendszerváltás után. University of East Anglia.hu internetoldalakon.pdf Az eredendô bûn fogalma központi jelentôségû minden transzcendens monoteista világvallásban.manasjournal. 84. Neill írásai magyarul a rendszerváltás elôtt nem jelentek meg. A legyek ura már a 60-as években megjelent magyarul. így a kereszténységben is. Japánt is beleértve. 1990.org/nobel_prizes/literature/laureates/ 1983/press. A. Benjamin Spock és Margaret Mead..org/pdf_library/VolumeXV_ 1962/XV-47. de leghíresebb könyve magyarul is megjelent Summerhill – a pedagógia csendes forradalma címmel. Kialakulásának történetét tárgyalja Anne . 1963. 1963-ban olyan emberek szerepeltek a benne rendszeresen publikálók listáján. 2007/2.qxp:06. New York. Ohio State University Press. Levél Carlos Kruytbosch-nak. Letters from Summerhill. 1992. Summerhillrôl szóló írásaim megtalálhatók a http://www. o. o.

A kereszténységen belül például a gnosztikusok. Summerhill.. David Wills: Homer Lane. 1954. Riane Eisler: The Chalice and the Blade: Our History. Hart. foti-peter. S. Angus & Robertson. Victor Gollanz Ltd. 2006/3. Érdekes módon még a szocializmusban is azt tanították. San Francisco. Sociology and Psychology Evaluate the Concepts of A.qxp:06. hogy a monoteizmus elôrelépés a korábbi sokistenhithez képest. Maria Gimbutas: Die Zivilization der Göttin. lásd ebben a kötetben. USA. A demokratikus iskolák mozgalma az utóbbi idôben erôsödôben van. Neill. our Future. New York.. valamint Steve Taylor: The Fall. OBRL. London. 1964. 1973. Berkley Publishing Group. 15–42. Sex Repression. Arkana. 1967. 87.. L. James DeMeo: Saharasia: The 4000 BCE Origins of Child Abuse.09. Neill: Summerhill: Talking of Summerhill. 1991 és http://www. John Holt Bulletin of the Summerhill Society. A. o.hu/hogwarts_summerhill_fordulopont1.. Harper and Row.pdf). Németországban az utóbbi években három demokratikus iskola is megnyitotta kapuját (Lipcse.EletFotiRebell224. hogy a történelemben nagy visszaesések is történhetnek. 204. szám. Harold Hart (ed.com E. 2005. (http://www. 1995. Epstein: „Notes on Lord of the Flies”. John Hunt Publishing. For and Against: Outstanding Writers in Education. 1965.). o.annebaring. Zweitausendeins Frankfurt/M. by William Golding. a zsidóságon belül a kabbalisták. Fóti Péter: Roxfort vagy Summerhill – „Másmilyen iskolák” – Fordulópont. 1987. 1970. amely nem hagy helyet annak a nézetnek. S.. o. 1988. George Allen & UNWIN. The Lord of the Flies. Egyáltalán: a történelemtanítást mindig is lineáris fejlôdéskép jellemzi. .*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 211 JEGYZETEK 211 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Baring – Jules Cachford: The Myth of the Godess. Warfare and Social Violence in the deserts of the Old World.

John Gastil: Democracy in Small Groups. akár az Újszövetségbôl. Berlin). Neill: Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing. New York. o. Rowolt. S. Herbert Jenkins.EletFotiRebell224.. Kilencéves fiam nagy örömmel hallgatja a görög mondavilág életörömöt sugárzó történeteit. S. Irásaim megtalálhatók a www.. John Stuart Mill: Essays on Politics and Culture. 4 CD. 2001. Zoe-Jane Playdon: Democratic Management in Primary Healthcare. A. a Demokratikus Iskolák Európai Szövetsége. o. A. Fiam kedvenc könyvei a Harry Potter-kötetek és Christopher Paolini könyve. Neill: Die Grüne Wolke (The Last Man Alive).09.. 207. (DVD. 1963. Neill: The Problem Child. 260. Karl Popper’s workshop /:Rodopi.hu alatt A. Zürich. származzanak azok akár az Ó-. Agassi. 1960. A. 96 Min. S. Columbia Pictures) Rendezte Richard Attenborough.qxp:06. Yale University Press. míg a bibliai történeteket. 1926. 1999. S. 2008-ban megalakult az EUDEC (Europaian Democratic Education Community). 1982. Néhány publikáció a témában: Robert A. Kein & Aber Records. Denkmal-Film GmbH. o. az Eragon. Joseph: A philosopher’s apprentice.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 212 212 JEGYZETEK 20 21 22 23 24 25 Hamburg... elutasítja. . Erôszakos könyvek. 115–132. 2005. New York. In. o. Neill két gyerekkönyvérôl) 1 2 3 4 5 6 7 Gandhi. erôszakos gyerekek? (A. 1993.com/ cím alatt (2008-12-17). 226 Min.foti-peter. 186. New Society Publishers. 1998. Az interneten megtalálható angolul a http://thelastmanalive. S. 2002. Die grüne Wolke. 1993. Neill: Die grüne Wolke. tripod. University of London. Hart Publishing Company Inc. Dahl: On democracy.

). 20–26. Johannes Kamp: Kinderrepubliken (http://www.EletFotiRebell224..mercatus. amirôl azt gondolta.asp). A cikkben egyebek mellett az angol nyelvû Wikipedia Summerhill és Alexander Sutherland Neill szócikkeire is támaszkodtam. november 21-én. Neill’s Summerhill School. Suggested Reading (http://www. lásd ebben a kötetben.. Részletesebben írok errôl a kötet Roxfort vagy Summerhill címû tanulmányában. 1868.at/enzesfeld/KAMP_Kinderrep..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 213 JEGYZETEK 8 213 9 10 11 12 13 Neill számára a pszichológia az akkoriban új freudizmust jelentette. A foxtrott 1900 és 1915 között keletkezett Észak-Amerikában. (Az On human nature címû fejezet. the Emergence of Hierarchy.uk/pages/suggested_re ading.) Wilhelm Stekel (Bojan/Bukovina. .foti-peter.. and the Reemergence of Political Egalitarianism (http://www.pdf).09. – London. orvos és pszichoanalitikus. március 18. 2007/4. A.email-center.html). Lásd errôl John Holt: Instead of Education. teljesen ki fogja szorítani a régi vágású pszichológiát. A hiányzó láncszem Közvetlen demokrácia és autonómia az angliai Summerhill iskolában 1 2 3 4 5 Elôadás Dunakeszin.co.386/event_detail. amely letölthetô a http://www. Az elôadáshoz készült Power Point-vetítés. 1976. Miért van szükség radikális iskolareformra? Válasz Vajda Zsuzsának. június 5.org/ Events/eventID. 1940. A szöveg e kötet Roxfort vagy Summerhill címû tanulmányában olvasható.qxp:06. Taní-tani. Ugyanitt találhatók meg az iskoláról szóló további írásaim is. szám. Dutton. Ha jól tudom.hu oldalról. S. o. én fordítottam tôle elôször valamit magyarra. 2007. Doron Schulziger: From the Beginning of History: Paleolithic Democracy.summerhillschool.

Azt is mondhatjuk. 2. . hogy újra feléledt az USA korai idôszakát jellemzô demokratikus ideológia.pdf). Alexander Sutherland Neill: That Dreadful School. Neill: A Dominie’s Log.hu/foti_miert. 1986.o. Taní-tani. 1983. 2.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 214 214 6 JEGYZETEK 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Legjobb életrajza angolul: Jonathan Croall: Neill of Summerhill: The Permanent Rebel. Kétezeregy Kiadó. 2007. A tesztelésrôl hosszabban írtam az Egy radikális iskolareform körvonalai címû cikkemben.fóti-péter. 1970. Taní-tani. Taní-tani. o.EletFotiRebell224. A.. Bevezetô Goerge Dennison: A gyerekek élete címû könyve elsô fejezetének fordításához. Herbert Jenkins. o. Alexander Sutherland Neill: Summerhill – a pedagógia csendes forradalma. szám. Lásd: The Crisis in American Education: An Analysis and a Proposal. 2008/1. Lásd Fóti Péter: A szegények Summerhillje. London. Routledge & Kegan Paul. Budapest. The Sudbury Valley School Press. S. 4. 2007. 7–9. o. szám. Neill levele Dennisonhoz. 17. 2007. szám. szám. (http://www.qxp:06. Miért van szükség radikális iskolareformra? Taní-tani... 1991-ben magyarul is megjelent Iskolai kudarcok címen. The Hograth Press. 11–19.. 1937. 4–8. a Gondolat Kiadónál. 2004.09.

Fordulópont. o. o. Közvetlen demokrácia és autonómia az angliai Summerhill iskolában. a kötet logikájának megfelelôen. 1. 33. módosítottunk – a szerk. 2. Taní-tani. 15–42.qxp:06. (A már megjelent tanulmányok szövegén. 2006/3.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 215 JEGYZETEK 215 A tanulmányok eredeti megjelenésének adatai * Útmutató rebellis tanároknak (gyerekeknek és szülôknek)... 2008/2. 49–62. Neill két gyerekkönyvérôl) Iskolakultúra (megjelenés alatt).EletFotiRebell224. szám.) . rész: 2008/4. o. (Pont Kiadó. Alternatív iskolai folyóirat. S. Taní-tani.) * A legyek ura vagy Summerhill (William Golding és Alexander Sutherland Neill elmaradt vitája) – elsô közlés * Erôszakos könyvek. * A hiányzó láncszem.09. szám.. szám. erôszakos gyerekek? (A. rész: 2009/1.. Alternatív iskolai folyóirat. * Roxfort vagy Summerhill – „Másmilyen iskolák?”. szám (megjelenés alatt). 3–19.

09.hu – Pukánszky Béla neveléstörténeti írásai.eudec. fordításaimmal. ahol szinte minden témában találhatók érdekes videók. Az alternatív oktatást propagáló . www.com – egy indiai internet-kincsesbánya. kisebb írásaimmal.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 216 A további tájékozódást segítô internetes források Tanulmányaim jegyzeteiben számos könyvet említettem.org – AERO (The Alternative Education Resource Organisation).. és a www.org – a Sudbury Valley iskolahálózat honlapja. www. www.sudval.org – egy mára már megszûnt. Az alábbi listán olyan internetcímek vannak. demokráciáról.hu – saját internetoldalaim publikációimmal.summerhillschool.foti-peter.co. www. www..edrev.org – A demokratikus iskolák európai hálózatának honlapja..qxp:06. amelyek az olvasót tovább vezethetik azokban a témákban.lap.hu – Gordon Iskola – kommunikációs tréningek. praktikus ötlettel. amelyek véleményem szerint értékes anyagokat tartalmaznak.gordon.youtube..google. nagyszerû online újság archívuma.arvindguptatoys. Külön kiemelném a books.emk. Most alakul ki. jó cikkekkel gyerekekrôl. ANGOL www.hu – Erôszakmentes Kommunikáció. www. amelyekrôl írásaim szólnak. mindenrôl. www. rengeteg online könyvvel.com-ot. nevelestortenet. Néhány dokumentum magyarul is megtalálható rajta.uk/ – A Summerhill iskola honlapja. MAGYAR www.manasjournal.com címet. ahol számos könyv olvasható részben vagy egészében.EletFotiRebell224.

php?home – European Forum for Freedom in Education: nem kormányzati szervezet.com – Riane Eisler feminista írónô.de – A NETZWERK demokratikus iskola Berlinben.EletFotiRebell224.. 2008 ôszén nyitotta meg kapuit. schule.. . az Education Revolution elôfizethetô pdf formátumban.. S.org – Ron Miller internetoldalai. www.sudbury.uk – David Gribble honlapja.*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 217 FORRÁSOK 217 amerikai hely. Oldalain sok cikk található A.org/effe2/index. Nem értek egyet vele mindenben.mit-kindern-wachsen.oakland. Jelentkezni lehet levelezôlistájára. personalwebs. Neillrôl. de számos városban vannak kezdeményezések. www..co.com – Anne Baring angol jungiánus pszichológusnô. Iskolakoncepciójuk nagyszerû. www. az oktatási rendszer megújításáért dolgozik. Jelenleg három iskolája mûködik. Újságjuk. kutató.effe-eu. de rengeteget tanultam tôle. NÉMET www. Paul Goodmanrôl és Janusz Korczakról.com – óriási gyûjtemény az alternatív pedagógia minden területérôl.de – A Sudbury Valley iskolahálózat németországi honlapja. a demokratikus oktatás híve.paed.pathsoflearning. az egyiket velem közösen írta.qxp:06. Számos online cikk található oldalain. és késôbb másokkal együtt megalapította a máig is mûködô angliai Sands School demokratikus iskolát.de – negyedéves folyóirat gyereknevelésrôl. aki tanárként dolgozott a Dartington Hall demokratikus iskolában. Világnézetileg hozzá állok ma a legközelebb.edu/~swartz/ – Ronald Swartz amerikai egyetemi tanár. Homer Lane-rôl. alternatív pedagógiáról.davidgribble. Remek anyagok olvashatók a honlapján. www. www. www. évi 10$-ért! www.annebaring. A szerzônek több fontos könyve van az amerikai alternatív oktatásról.netzwerkspielkultur.rianeeisler.09. Nagyszerû kultúrtörténeti könyveket írt.

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 218

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 219

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 220

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 221

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 222

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 223

EletFotiRebell224.qxp:06.09.....*Élet*Ransch 184

1/12/09

16:30

Page 224

Nyomta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. Felelôs vezetô: Pogány Zoltán igazgató

09..qxp:06.EletFotiRebell224....*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 225 ÚTMUTATÓ REBELLIS TANÁROKNAK 225 .

09.EletFotiRebell224.qxp:06..*Élet*Ransch 184 1/12/09 16:30 Page 226 226 FÓTI PÉTER ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful