EKONOMSKI FAKULTET, SARAJEVO

ISTRAŽIVANJE MARKETINGA
SKRIPTA ZA II TEST

10

ISTRAŽIVANJE MARKETINGA
SKRIPTA ZA II TEST

PITANJA I ODGOVORI
1. Šta a) b) c) od navedenog predstavlja karakteristiku kodiranja: automatski proces neophodan proces za procesuiranje podataka podaci se transformišu u simbole

2. Šta od navedenog pripada procesima u MIS? a) alociranje b) interni podaci c) eksterni podaci d) kvalitet donesenih odluka 3. Šta je od navedenog kontinuirana aktivnost? a) istraživanje marketinga b) marketing informacioni sistem 4. U dijelu izvještaja koji nazivamo „Metodologija istraživanja“ neophodno je objasniti čitaocu koji su izvori podataka korišteni, na koji način su podaci prikupljeni i osnovne nalaze istraživanja. a) tačno b) netačno 5. Kako nazivamo marketing podsistem koji podrazumijeva inpute, procese i outpute koje donosioci odluka koriste u cilju sagledavanja okruženja privrednog subjekta? a) obavještajni b) interni c) analitički d) istraživački 6. U praksi je česta pojava da iako se koriste kompleksne i sofisticirane metode istraživanja analiza ne bude obavljena kvalitetno i uspiješno. a) tačno b) netačno 7. Šta predstavlja kvalitet donesenih odluka u marketing informacionom sistemu? a) proces b) output c) input 8. Koliku vrijednost ima bazna veličina koja se mjeri indexom? a) 0,1 b) 100 c) 1 d) 1000

18

EKONOMSKI FAKULTET, SARAJEVO |

Prema Kotleru. Šta je od navedenog prednost ručnog tabeliranja: a) veći kapacitet b) omogućuje mnogo komplikovane analize c) jednostavnost obrasca d) veća brzina i tačnost 16. da se isprave na odgovarajući način? a) kodiranje b) tabeliranje c) kontrola 11. procesi i outputi c) informacije o narudžbama. ako je to moguće. isporukama i realizaciji 15. a) tačno b) netačno 12. Informacije koje se uglavnom odnose na obavještenja sažimaju iz eksternih izovra su: a) monitoring informacije b) zahtjevane informacije c) periodične informacije koja se selekcioniraju i 10. U obavještajni marketing podsistem spadaju: a) „banka statističkih podataka“ i „banka modela“ b) inputi.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST 9. Osnovni cilj analize je izvući smisao iz prikupljenih podataka. koliko posistema unutar MIS-a razlikujemo u svakom privrednom subjektu: a) 4 b) 3 c) 5 d) 6 e) 2 14. Kako se naziva analiza koja pokazuje na kojem nivou određena varijabla ima uticaj na donošenje odluke? a) analiza vremenskih serija b) analiza posebnosti c) analiza osjetljivosti 13. „pita“ 18 EKONOMSKI FAKULTET. koju vrstu grafičkog prezentiranja ćemo koristiti? a) linijski grafikon b) stubovi c) tkv. Ukoliko želimo prikazati strukturu neke kategorije. SARAJEVO | . Koja aktivnost ima osnovni cilj da se otkriju eventualne greške u prikupljenim upitnicima i.

Da li je to dovoljno? a) da EKONOMSKI FAKULTET. Šta predstavljaju interni podaci u marketing informacionom sistemu? a) output b) input c) proces 23. a) tačno b) netačno 24. SARAJEVO | 18 . Analiza i interpretacija su : a) isti pojmovi b) različiti pojmovi 21. Za šta nam služe jednodimenzionalne tabele: a) za prikaz frekvencije kategorija b) za korelacionu analizu kategorija c) za regresionu analizu kategorija 18.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST 17. Ako su svi bazični dijelovi MIS istraženi i vrednovani prije uvođenja onda govorimo o : a) horizontalnoj dimenziji integrisanosti b) vertikalnoj dimenziji integrisanosti c) dijagonalnoj dimenziji integrisanosti 19. Šta od navedenog karakteriše aktivnost istraživanja marketinga? a) diskontinuirana b) kontinuirana c) obavlja više zadataka u određenom vremenu 22. onda kažemo da je sistem upravljački orjentisan. Ono što je glavna karakteristika svakog dobrog informacionog sistema je težnja da se pruži što je moguće više informacija. Ako sve informacije koje su output sistema zaista služe kvalitetnom odlučivanju. a) tačno b) netačno 25. U čemu od navedenog se podrazumijeva logična povezanost svih odgovora na postavljena pitanja? a) da li je ispitivač obavio svoj posao korektno? b) da li su odgovori čitljivi i razumljivi? c) kako tumačiti pojedine odgovore? d) da li je ispitanik konzistentan? 20. Prednost pristupa koji podrazumijeva formiranje posebne komisije za potrebe uvođenja marketing informacionog sistema jetse u obezbjeđenju interdisciplinarnosti.

Ukoliko na osnovu prikupljenih upitnika saznamo da 30% ispitanika iz uzorka smatra da je naša marka proizvoda preskupa u odnosu na konkurente. a da bi donosioci odluka mogli da ih koriste? a) aktuelizirati ih b) objektivizirati ih c) sažeti ih 29. Šta treba uraditi sa podacima nakon što se unutar sistema završi proces selekcije. šta za nas. Ne trebaju svi donosioci odluka razumijeti kako informativni sistem u cijelini funkcioniše. Kako se naziva etapa koja u istaživanju i u cilju uvođenja MIS-a u preduzeće dolazi prije etape „Ustanovljenje potrebe za informacijama“? a) prijedlog plana razvoja MIS – a b) preliminarno istraživanje c) dijagnoza postojećeg stanja 33. Kako se naziva etapa koja u istraživanju i u cilju uvođenja MIS-a u preduzeće dolazi prije etape „Prijedlog plana razvoja MIS-a“ ? a) dijagnoza postojećeg stanja b) preliminarno istraživanje c) ustanovljavanje potreba za informacijama 30. Na šta obraćamo pažnju u deskriptivnoj analizi? a) na primjenu grafika b) na primjenu transformacije c) na primjenu procesa d) na primjenu tabela 32. Ukoliko želimo prikazati kretanje neke pojave. kao istraživače marketinga ovo saznanje predstavlja? a) informaciju b) suštinu problema c) podatak 28. „pita“ c) stubovi 31. SARAJEVO | 18 . koju vrstu grafičkog prezentiranja ćemo koristit? a) linijski grafikon b) tzv. Šta od navedenog pripada inputima MIS-a? a) analiza EKONOMSKI FAKULTET. a) tačno b) netačno 27.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST b) ne 26.

Mjere centralne tendencije se koriste da bi se sažeo broj podataka o nekoj pojavi.Parola pisanja izvještaja treba bi biti: „Neka bude dovoljno dug da pokrije sadržaj. Kodiranje predstavlja: a) sirovi podaci se transformisu u simbole b) sirovi podaci se transformisu u informacije c) sirovi podaci se transformisu u odluke d) informacije u odluke 36. SARAJEVO | 18 . Koja od navedenih metoda predstavlja kvantitativnu metodu? EKONOMSKI FAKULTET. Na šta je MIS fokusiran: a) na prezentaciju informacija b) na generiranje informacija c) na upravljanje tokovima informacija do donosioca marketiga odluka 37. Ukoliko se prilikom kontrole podataka uoči da je ispitanik na jedno pitanje dao odgovor da nema djece.“ a) tačno b) netačno 38. Kako nazivamo integrisanost sistema koji nalaže da bi različiti nivoi odlučivanja trebali biti jednako snabdjeveni potrebnim informacijama? a) vertikalna b) dijagonalna c) horizontalna 40. a dovoljno kratak da bude interesantan.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST b) c) d) e) procesi kvalitet donošenih odluka selekcija eksterni podaci 34. dok je na naredno pitanje dao odgovor da kupuje proizvode koji se koriste isključivo za novorođenčad. a) tačno b) netačno 35. kakva vrsta greške je uočena? a) nekompletnost b) nekonzistentnost c) ne postoji greška d) ispitivač nije obavio svoj posao korektno e) očita greška 41. Kod donošenja kakvih odluka se koristi sistem odluka u odlučivanju? a) funkcionalnih b) strateških c) operacionih 39.

Zašto je bitno obratiti pažnju na odgovor ”ne znam” na pitanje postavljeno u upitniku? a) lako ga je tumačiti b) uvijek je presudan za kvalitet neke informacije c) takav odgovor treba isključiti iz analize d) teško ga je tumačiti 48. U uvodnom dijelu izlaganja u zavrsnom izvjestaju. potrebno je obavjestiti citaoca o vremenu trajanja istrazivanja u cijelini! a) da b) ne 45. SARAJEVO | 18 . Koji od navdenih nije princip kojim bi se istraživači trebali voditi prilikom pisanja izvještaja? a) vrsta slova i veličina se ne smiju mijenjati b) imati na umu osnovne ciljeve istraživanja c) biti objektivan d) biti selektivan 49. Kojem dijelu sistema pripadaju informacije? a) output b) proces c) input 43. Strateško planiranje marketinga ima dugoročne konsekvence na ekonomski položaj privrednog subjekta. Kad je nulta hipoteza tačna? a) vjerovatnoća= 1-ά b) vjerovatnoća= 1-β c) vjerovatnoća= β 47. a) tačno b) netačno 46. Koje od navedenih nije princip kojeg se treba držati na umu prilikom pisanja izvještaja: EKONOMSKI FAKULTET.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST a) kauzalna b) subjektivna c) tehnološka 42.a jeste u obezbjeđenju interdisciplinarnosti. Prednost pristupa koji podrazumijeva formiranje posebne komisije za potrebe uvođenja MIS. a) da b) ne 44.

Sta je od navedenog cilj analize? a) pretvaranje informacija u odluke b) pretvaranje informacija u podatke c) prestvaranje podataka u informacije d) skupljanje informacija i podataka 56. Sistem podrške odlučivanju (DSS) je decentralizovan i bez posrednika. SARAJEVO | 18 .a je da se prikupi sto vise informacija? a) da b) ne 54. EKONOMSKI FAKULTET. Kako nazivamo marketing podsistem koji sadrži info o narudžbama. Koja od navedenih odlučivanja? a) interno porijeklo b) neprogramiranost c) strukturiranost d) tačnost karakteristika predstavlja karakteristiku strateškog 51.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST a) b) c) d) e) imati na umu osnovne ciljeve istraživanja pisati jasno nije bitno za koga se izvještaj piše biti selektivan biti objektivan 50. Glavna karakteristika MIS . određenim kupcima u regionima? a) analitički b) interni c) istraživački d) obavještajni 53. Kako nazivamo marketing podsistem u čijoj se strukturi nalaze ”banka statističkih metoda” i ”banka modela”? a) interni b) analitički c) obavještajni d) istraživački 52. isporukama i realizaciji proizvoda i usluga. Ukoliko zelimo porediti vise pojava u vise vremenskih perioda koju vrstu grafickog predstavljanja korisitimo? a) pite b) stubovi c) linijski grafikoni 55.

kontinuirano evidentiranje c. tehnološke metode d. analizom srednjih vrijednosti e. neformalne metode c. Prilikom analize više nezavisnih varijabli u istraživanju marketinga se koristimo: (jedan tačan odgovor) a. višestrukom regresionom analizom d.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST a) tačno b) netačno 57. U kvantitativne metode za predviđanje prodaje proizvoda i usluga spadaju: (dva tačna odgovora) a. analizi jedne varijable b. analizi dvije varijable e." a. primjeni srednjih vrijednosti d. a) tačno b) netačno 58. metode na bazi vremenskih serija 61. primjeni procenata c. podaci ostaju u originalnoj formi umjesto da se transformišu b. Jedna od prednosti ručnog tabeliranja podataka je: a. SARAJEVO | 18 . analizom skupina c. omogućava komplikovane analize e. analizi više varijabli 59. netačno Pitanje broj: 2 EKONOMSKI FAKULTET. tačno b. vrijeme potrebno za pripremu Pitanje broj: 1 "Dobro napisan izvještaj može nadoknaditi sve propuste koje smo imali u prethodnim fazama istraživanja. Posebnu pažnju u deskriptivnoj analizi posvećujemo: (tri tačna odgovora) a. Analiza je najkreativniji dio istraživačkog procesa. subjektivne metode e. primjeni indeksa f. veća brzina i tačnost d. kauzalne metode b. faktorskom analizom b. diskriminacionom analizom 60.

netačno Pitanje broj: 6 Uvođenju MIS u preduzeće prethodi istraživanje koje se sastoji od tri faze. irelevantan ili zaobiđen odgovor Pitanje broj: Pojam “kvazi” eksperiment se odnosi na: a.” a. netačno Pitanje broj: 3 “Procjena tržišnog potencijala je kritična za donošenje konačne investicione odluke. bez sondiranja d. kontrolisani eksperiment b. nedostatak potrebnih detalja b. nekontrolisani eksperiment c. netačno Pitanje broj: “Sistem podrške odlučivanju (DSS) je decentralizovan i bez posrednika. SARAJEVO | 18 . razmještanje. Pokušajte ih prepoznati: a. tačno b. dvije greške ispitivača su posebno značajne. Obilježite njihov slijed brojevima od 1 do 3: _2__ ustanovljavanje potreba za informacijama _3__ prijedlog plana razvoja MIS-a _1__ dijagnoza postojećeg stanja Pitanje broj: 7 Jedna od klasifikacija grešaka ispitivača s obzirom na njihovu težinu je klasifikacija Centra za istraživanje nacionalnog mišljenja u SAD. netačno Pitanje broj: 4 “Deskriptivna analiza je transformacija sirovih podataka u oblike koje će ih učiniti laganim za shvatanje i interpretiranje.” a. neuspjelo sondiranje c.” a.” a. Prema toj klasifikaciji. nedobijen odgovor f. eksperiment u vještačkim uslovima EKONOMSKI FAKULTET. tačno b. tačno b. površno postavljeno pitanje g.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST “Jedna od dobrih osobina eksperimenta je ta da se mogu provesti u kratkom vremenskom periodu. tačno b. odgovor “ne znam”. nekonzistentni odgovori na više pitanja e. odlaganje i manipulisanje podatacima na način koji obezbjeđuje dobijanje deskriptivnih informacija.

primjeni procenata c. veća brzina i tačnost d. primjeni indeksa f. SARAJEVO | 18 . diskriminacionom analizom Pitanje broj: 11 U kvantitativne metode za predviđanje prodaje proizvoda i usluga spadaju: (dva tačna odgovora) a. vrijeme potrebno za pripremu Pitanje broj: 13 Dobro napisan izvještaj ima sljedeće elemente. subjektivne metode e. faktorskom analizom b. analizi dvije varijable e. višestrukom regresionom analizom d. podaci ostaju u originalnoj formi umjesto da se transformišu b. Poredajte ih pravim redosljedom i označite ih brojevima od 1 do 7: _4__ metodologija i istraživanje _7__ prilozi _2__ sadržaj izvještaja _1__ naslovna strana _3__ uvodno izlaganje _6__ zaključci i preporuke _5__ rezultati istraživanja EKONOMSKI FAKULTET. kauzalne metode b. analizi više varijabli Pitanje broj: 10 Prilikom analize više nezavisnih varijabli u istraživanju marketinga se koristimo: (jedan tačan odgovor) a. tehnološke metode d. analizi jedne varijable b. metode na bazi vremenskih serija Pitanje broj: 12 Jedna od prednosti ručnog tabeliranja podataka je: a. kontinuirano evidentiranje c. analizom skupina c. omogućava komplikovane analize e.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST Pitanje broj: 9 Posebnu pažnju u deskriptivnoj analizi posvećujemo: (tri tačna odgovora) a. neformalne metode c. analizom srednjih vrijednosti e. primjeni srednjih vrijednosti d.

“lanac vrijednosti” je jedinica za analizu Pitanje broj: 19 Bodova: 1 Dopunite nedostajeće elemente marketing informacionog sistema: Inputi ___________________ Outputi Eksterni podaci EKONOMSKI FAKULTET. po Vašem mišljenju. samo marketing sektor se bavi marketingom b. direktni izvoz c.google. ustupanje licence d. obećaj manje. npr odnos ponude i potražnje za mikrovalnim pećima u zadnjih 10 godina.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST Pitanje broj: 14 Korištenje grafike u izvještajima omogućava lakše praćenje i vizuelno isticanje važnijih detalja. SARAJEVO | 18 . brojevima od 1 do 3. vlastito preduzeće Pitanje broj: 18 Prepoznajte “nove marketing principe”: a. a isporuči više d. indirektni izvoz b. linijski grafikon c. uspješnost se ocjenjuje prvenstveno finansijskim rezultatima f. Pretpostavimo da grafikonom trebamo prikazati kretanje neke pojave u vremenu. portala c. gdje je 1 troškovno najpovoljnije: _1__ Internet – World Wide Web _3__ elektronske baze podataka _2__ on-line servisi Pitanje broj: 16 www. različite pojave koje se prezentuju zahtijevaju određene tipove grafikona.com je primjer: a. direktorijuma – kataloga. Koji tip grafika. Međutim. marka se gradi prvenstveno pomoću ekonomske propagande e. specijalizovane baze podataka Pitanje broj: 17 Koja metoda ulaska na inostrano tržište zahtijeva najviše prethodnog istraživanja? a. bi bio najprikladniji? a. grafikon “stubovi” Pitanje broj: 15 Rangirajte izvore sekundarnih podataka sa troškovnog aspekta. grafikon “pita” b. pretraživača b. težište na trajnoj vrijednosti za kupce c.

SARAJEVO | 18 . Strukturiranost internet podataka je .uvodno izlaganje sadrži predmet istrazivanja i ciljeve istrazivanja. treba napisati koliko je vremenski ukupno trajalo istazivanje? .NE . Šta a) b) c) od navedenog predstavlja karakteristiku kodiranja: automatski proces neophodan proces za procesuiranje podataka podaci se transformišu u simbole 2. U dijelu izvještaja koji nazivamo „Metodologija istraživanja“ neophodno je objasniti čitaocu koji su izvori podataka korišteni. EKONOMSKI FAKULTET.. Šta od navedenog pripada procesima u MIS? a) alociranje b) interni podaci c) eksterni podaci d) kvalitet donesenih odluka 3. Kako nazivamo marketing podsistem koji podrazumijeva inpute.DA 1.. procese i outpute koje donosioci odluka koriste u cilju sagledavanja okruženja privrednog subjekta? a) obavještajni b) interni c) analitički d) istraživački 6. a) tačno b) netačno 5. u uvodnom dijelu. U praksi je česta pojava da iako se koriste kompleksne i sofisticirane metode istraživanja analiza ne bude obavljena kvalitetno i uspiješno. kakva? – NIJE JAKO DOBRA Da li istrazivanje mktga spada u predinvesticiona istazivanja? . na koji način su podaci prikupljeni i osnovne nalaze istraživanja. Šta je od navedenog kontinuirana aktivnost? a) istraživanje marketinga b) marketing informacioni sistem 4.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST ___________________ Selekcija Sažimanje Analiza Alociranje Ocjena pouzdanosti Aktueliziranje Kontrola Da li se kod pisanja izvjestaja.

Kako se naziva analiza koja pokazuje na kojem nivou određena varijabla ima uticaj na donošenje odluke? a) analiza vremenskih serija b) analiza posebnosti c) analiza osjetljivosti 13. a) tačno b) netačno 12. Prema Kotleru. Šta predstavlja kvalitet donesenih odluka u marketing informacionom sistemu? a) proces b) output c) input 8. Koliku vrijednost ima bazna veličina koja se mjeri indexom? a) 0. ako je to moguće. Osnovni cilj analize je izvući smisao iz prikupljenih podataka.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST a) tačno b) netačno 7. koliko posistema unutar MIS-a razlikujemo u svakom privrednom subjektu: a) 4 b) 3 c) 5 d) 6 e) 2 14. Koja aktivnost ima osnovni cilj da se otkriju eventualne greške u prikupljenim upitnicima i. Informacije koje se uglavnom odnose na obavještenja sažimaju iz eksternih izovra su: a) monitoring informacije b) zahtjevane informacije c) periodične informacije koja se selekcioniraju i 10.1 b) 100 c) 1 d) 1000 9. SARAJEVO | 18 .U obavještajni marketing podsistem spadaju: a) „banka statističkih podataka“ i „banka modela“ EKONOMSKI FAKULTET. da se isprave na odgovarajući način? a) kodiranje b) tabeliranje c) kontrola 11.

isporukama i realizaciji 15. Analiza i interpretacija su : a) isti pojmovi b) različiti pojmovi 21. Za šta nam služe jednodimenzionalne tabele: a) za prikaz frekvencije kategorija b) za korelacionu analizu kategorija c) za regresionu analizu kategorija 18. Ako su svi bazični dijelovi MIS istraženi i vrednovani prije uvođenja onda govorimo o : a) horizontalnoj dimenziji integrisanosti b) vertikalnoj dimenziji integrisanosti c) dijagonalnoj dimenziji integrisanosti 19. procesi i outputi c) informacije o narudžbama. SARAJEVO | 18 . Šta predstavljaju interni podaci u marketing informacionom sistemu? a) output b) input c) proces EKONOMSKI FAKULTET. Šta od navedenog karakteriše aktivnost istraživanja marketinga? a) diskontinuirana b) kontinuirana c) obavlja više zadataka u određenom vremenu 22. „pita“ 17. U čemu od navedenog se podrazumijeva logična povezanost svih odgovora na postavljena pitanja? a) da li je ispitivač obavio svoj posao korektno? b) da li su odgovori čitljivi i razumljivi? c) kako tumačiti pojedine odgovore? d) da li je ispitanik konzistentan 20. Šta je od navedenog prednost ručnog tabeliranja: a) veći kapacitet b) omogućuje mnogo komplikovane analize c) jednostavnost obrasca d) veća brzina i tačnost 16. koju vrstu grafičkog prezentiranja ćemo koristiti? a) linijski grafikon b) stubovi c) tkv.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST b) inputi. Ukoliko želimo prikazati strukturu neke kategorije.

kao istraživače marketinga ovo saznanje predstavlja? a) informaciju b) suštinu problema c) podatak 28.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST 23. Ako sve informacije koje su output sistema zaista služe kvalitetnom odlučivanju. Ukoliko na osnovu prikupljenih upitnika saznamo da 30% ispitanika iz uzorka smatra da je naša marka proizvoda preskupa u odnosu na konkurente. Da li je to dovoljno? a) da b) ne 26. koju vrstu grafičkog prezentiranja ćemo koristit? a) linijski grafikon b) tzv. a) tačno b) netačno 25. Ukoliko želimo prikazati kretanje neke pojave. Prednost pristupa koji podrazumijeva formiranje posebne komisije za potrebe uvođenja marketing informacionog sistema jetse u obezbjeđenju interdisciplinarnosti. a) tačno b) netačno 27. Ono što je glavna karakteristika svakog dobrog informacionog sistema je težnja da se pruži što je moguće više informacija. Šta treba uraditi sa podacima nakon što se unutar sistema završi proces selekcije. Kako se naziva etapa koja u istraživanju i u cilju uvođenja MIS-a u preduzeće dolazi prije etape „Prijedlog plana razvoja MIS-a“ ? a) dijagnoza postojećeg stanja b) preliminarno istraživanje c) ustanovljavanje potreba za informacijama 30. šta za nas. SARAJEVO | 18 . a da bi donosioci odluka mogli da ih koriste? a) aktuelizirati ih b) objektivizirati ih c) sažeti ih 29. a) tačno b) netačno 24. Ne trebaju svi donosioci odluka razumijeti kako informativni sistem u cijelini funkcioniše. onda kažemo da je sistem upravljački orjentisan. „pita“ c) stubovi EKONOMSKI FAKULTET.

Na šta je MIS fokusiran: a) na prezentaciju informacija b) na generiranje informacija c) na upravljanje tokovima informacija do donosioca marketiga odluka 37. Kako nazivamo integrisanost sistema koji nalaže da bi različiti nivoi odlučivanja trebali biti jednako snabdjeveni potrebnim informacijama? a) vertikalna EKONOMSKI FAKULTET.“ a) tačno b) netačno 38.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST 31. SARAJEVO | 18 . Kod donošenja kakvih odluka se koristi sistem odluka u odlučivanju? a) funkcionalnih b) strateških c) operacionih 39. Kako se naziva etapa koja u istaživanju i u cilju uvođenja MIS-a u preduzeće dolazi prije etape „Potreba za informacijama“? a) prijedlog plana razvoja MISa b) preliminarno istrazivanje c) dijagnoza postojeceg stanja 33. a) tačno b) netačno 36. a) tačno b) netačno 35. a dovoljno kratak da bude interesantan. Šta od navedenog pripada inputima MIS-a? a) analiza b) procesi c) kvalitet donošenih odluka d) selekcija e) eksterni podaci 34. Na šta obraćamo pažnju u deskriptivnoj analizi? a) na primjenu grafika b) na primjenu transformacije c) na primjenu procesa d) na primjenu tabela 32.Parola pisanja izvještaja treba bi biti: „Neka bude dovoljno dug da pokrije sadržaj. Kodiranjem se sirovi podaci transferišu u simbole. Mjere centralne tendencije se koriste da bi se sažeo broj podataka o nekoj pojavi.

Koja od navedenih metoda predstavlja kvantitativnu metodu? a) kauzalna b) subjektivna c) tehnološka 42. SARAJEVO | .ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST b) dijagonalna c) horizontalna 40. a) tacno b) netacno 47. Prednost pristupa koji podrazumijeva formiranje posebne komisije za potrebe uvodjena MISa jeste u obezbjedjenju interdisciplinarnosti. potrebno je obavjestiti citaoca o vremenu trajanja istrazivanja u cijelini! a) da b) ne 45. U obavjestajni marketing podsistem spadaju: a) banka statistickih metoda i banka modela b) inputi procei i outputi c) info o narudzbama. Stratesko planiranje marketinga ima dugorocne konsekvence na ekonomski polozaj privrednog subjekta! a) da b) ne 44. Kad je nulta hipoteza tacna? a) vjerovatnoca= 1-ά b) vjerovatnoca= 1-β c) vjerovatnoca= β 18 EKONOMSKI FAKULTET. kakva vrsta greške je uočena? a) nekompletnost b) nekonzistentnost c) ne postoji greška d) ispitivač nije obavio svoj posao korektno e) očita greška 41. Ukoliko se prilikom kontrole podataka uoči da je ispitanik na jedno pitanje dao odgovor da nema djece. Stratesko planiranje marketinga ima dugorocne konsekvence na ekonomski polozaj privrednog subjekta! a) da b) ne 43. dok je na naredno pitanje dao odgovor da kupuje proizvode koji se koriste isključivo za novorođenčad. U uvodnom dijelu izlaganja u zavrsnom izvjestaju. isporukama i realizaciji 46.

Na sta je MIS fokusiran? a) na prezentiranje info b) na generiranju info c) na upravljanje tokovima info 53. Ukoliko zelimo porediti vise pojava u vise vremenskih perioda koju vrstu grafickog predstavljanja korisitimo? a) pite b) stubovi c) linijski grafikoni 52.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST 48. Ono sto je glavna karakteristika MISa je da se prikupi sto vise info? a) da b) ne 51. Kako nazivamo marketing podsistem koji sadrzi info o narudzbama. odredjenim kupcima u regionima? a) analiticki b) interni c) istrazivacki d) obavjestajni 50. isporukama i realizaciji proizvoda i usluga. Koja od navedenih odlucivanja? a) neprogramiranost b) interno porijeklo c) tacnost d) struktuiranost karakteristika predstavlja karakteristiku strateskog 18 EKONOMSKI FAKULTET. Kako se naziva analiza koja pokazuje na kome nivou odredjena varijabla ima uticaj na donosenje odluka? a) analiza posebnosti b) analiza vremenskih serija c) analiza osjetljivosti 54. Kako se nazivaju info koje se odnose uglavnom na obavjestena koja se selekcioniraju i sazimaju iz eksternih izvora? a) zahtijevane b) monitoring c) periodicne 49. SARAJEVO | . Sta je od navedenog cilj analize? a) pretvaranje info u odluke b) pretvaranje info u podatke c) prestvaranje podataka u info d) skupljanje info i podataka 55.

analizi više varijabli 61. analizi dvije varijable e. primjeni procenata c. grafikon “pita” b.” a. npr odnos ponude i potražnje za mikrovalnim pećima u zadnjih 10 godina. analizi jedne varijable b. a. Korištenje grafike u izvještajima omogućava lakše praćenje i vizuelno isticanje važnijih detalja. Koja od navedenih odlučivanja? a) neprogramiranost b) strukturiranost c) interno porijeklo d) tačnost karakteristika predstavlja karakteristiku strateškog 66. kontinuirano evidentiranje c. vrijeme potrebno za pripremu 63. omogućava komplikovane analize e. Netačno 58. primjeni srednjih vrijednosti d. Koji tip grafika. različite pojave koje se prezentuju zahtijevaju određene tipove grafikona. Jedna od prednosti ručnog tabeliranja podataka je: a.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST 56. grafikon “stubovi” 65. linijski grafikon c. Koje od navedenih nije princip kojeg se treba držati na umu prilikom pisanja izvještaja: a) imati na umu osnovne ciljeve istraživanja b) pisati jasno c) nije bitno za koga se izvještaj piše d) biti selektivan e) biti objektivan EKONOMSKI FAKULTET. SARAJEVO | 18 . “Sistem podrške odlučivanju (DSS) je decentralizovan i bez posrednika. tačno b. veća brzina i tačnost d. bi bio najprikladniji? Zamislite takav primjer i pokušajte ga nacrtati. Posebnu pažnju u deskriptivnoj analizi posvećujemo: (tri tačna odgovora) a. Pretpostavimo da grafikonom trebamo prikazati kretanje neke pojave u vremenu. podaci ostaju u originalnoj formi umjesto da se transformišu b. primjeni indeksa f. po Vašem mišljenju. Međutim.

Ako su svi bazični dijelovi MIS istraženi i vrednovani prije uvođenja. Kako nazivamo integrisanost sistema koja nalaže da bi različiti nivoi odlučivanja trebali biti jednako snabjeveni potrebnim informacijama? a) dijagonalna b) vertikalna EKONOMSKI FAKULTET. SARAJEVO | 18 .ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST 67. Šta od navedenog pripada inputima u MIS? a) kvalitet donesenih odluka b) selekcija c) analiza d) eksterni podaci 74. Informacije koje se uglavnom odnose na na obajveštenja koja se selekcioniraju i sažimaju iz eksternih izvora su: b) monitoring informacije c) zahtjevane informacije d) periodične informacije 69. Strateško planiranje marketinga ima dugoročne konsekvence na ekonomski položaj privrednog subjekta? a) tačno b) netačno 72. Kako se nazivaju informacije koje se uglavnom odnose na obavještenja koja se selekcioniraju i sažimaju iz eksternih izvora? a) monitoring b) zahtjevane c) periodične 71. onda govorimo o: a) horizontalnoj dimenziji integrisanosti b) dijagonalnoj dimenziji integriranosti c) vertikalnoj dimenziji integriranosti 73. Kako nazivamo marketing podsistem u čijoj se strukturi nalaze ”banka statističkih metoda” i ”banka modela”? a) interni b) analitički c) obavještajni d) istraživački a) 68. Koja od navedenih karakteristika predstavlja karakteristiku strateškog odlučivanja? a) interno porijeklo b) neprogramiranost c) strukturiranost d) tačnost 70.

„pita b) linijski grafikon c) stubovi 2. Zašto je bitno obratiti pažnju na odgovor ”ne znam” na pitanje postavljeno u upitniku? a) lako ga je tumačiti b) uvijek je presudan za kvalitet neke informacije c) takav odgovor treba isključiti iz analize d) teško ga je tumačiti 76. isporukama i realizaciji 1. Koji od navdenih nije princip kojim bi se istraživači trebali voditi prilikom pisanja izvještaja? a) vrsta slova i veličina se ne smiju mijenjati b) imati na umu osnovne ciljeve istraživanja c) biti objektivan d) biti selektivan 77.Ukoliko želimo prikazati kretanje neke pojave. kako se naziva etapa koja u istraživanju u cilju uvođenja MIS-a u preduzeće dolaazi prije etape ”prijedlog plana razvoja MIS-a? a) dijagnoza postojećeg stanja b) ustanovljavanje potrebe za informacijama c) preliminarno istraživanje 78.Za šta nam služe jednodimenzionalne tabele? a) za korelacionu analizu kategorija EKONOMSKI FAKULTET. Kako se naziva etapa koja u istraživanju u cilju uvođenja MIS-a u preduzeće dolazi prije etape ”Ustanovljenje potreba za informacijama ”? a) prijedlog plana razvoja mis-a b) preliminarno istraživanje c) dijagnoza postojećeg stanja 79. procesi i outputi c) informacije o narudžbama.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST c) horizontalna 75.Šta od navedenog karakteriše aktivnost istraživanja marketinga? a) diskontinuirana b) kontinuirana c) obavlja više zadataka u određenom vremenu 3. SARAJEVO | 18 . U obavještajni marketing podsistem spadaju: a) ''banka statističkih metoda'' i ''banka modela'' b) inputi. koju vrstu grafičkog prezentiranja ćemo koristiti? a) tkz.

SARAJEVO | . kakva je vrsta greške uočena? a) očita greška b) ispitivač nije obavio svoj posao korektno c) ne postojo greška d) nekompletnost e) nekonzistentnost 8. Mjere centralne tendencije se koriste kako bi se sažeo broj podataka o nekoj pojavi a) netačno b) tačno 6. Kad je nulta hipoteza tačna a) vjerovatnoća = beta b) vjerovatnoća = 1 – alfa c) vjerovatnoća = 1 – beta 11. Ukoliko se prilikom kontrole podataka uoči da je ispitanik na jedno pitanje dao odgovor da nema djece. a) sirove podatke transformišemo u simbole b) informacije tranformišemo u simbole c) sirove podatke transformišemo u odluke d) sirove podatke transformišemo u informacije 7. dok je na naredno pitanje dao odgovor da kupuje proizvode koji se koriste isključivo za novorođenčad. Kodiranjem... Analiza i interpretacija su: a) različiti pojmovi b) isti pojmovi 10. Na šta je MIS fokusiran? a) na generiranje informacija b) na prezentiranje informacija c) na upravljanje tokovima informacija do donosioca marketing odluka 18 EKONOMSKI FAKULTET. Ne trebaju svi donosioci odluka kako informacioni sistem u cjelini funkcioniše? a) tačno b) netačno 9.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST b) za regresionu analizu kategorija c) za prikaz frekvencije kategorija 4.Na a) b) c) d) šta obraćamo pažnju u deskriptivnoj analizi? na primjenu procenta na primjenu transformacije na primjenu tabela na primjenu grafika 5.

kao istraživače marketinga ovo saznanje predstavlja? a) suštinu problema EKONOMSKI FAKULTET. a) netačno b) tačno 19. Šta predstavlja kvalitet donesenih odluka u marketing informacionom sistemu? a) input b) proces c) output 14. SARAJEVO | 18 . potrebno je obavjestiti čitaoca o vremenu trajanja istraživanja u cjelini a) tačno b) netačno 20. Kako se nazivaju informacije koje se uglavnom odnose na obavještavanja koja se selekcioniraju i sažimaju iz eksternih izvora? a) periodične b) zahtjevane c) monitoring 13.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST 12. isporukama i realizaciji proizvoda i usluga određenim kupcima u regionima? a) obavještajni b) interni c) analitički d) istraživački 18. Ukoliko na osnovu prikupljenih upitnika saznamo da 30% ispitanika iz uzorka smatra da je naša marka proizvoda preskupa u odnosu na konkurentske. Kojem dijelu sistema odlučivanja pripadaju informacije? a) output b) input c) proces 16. U praksi je česta pojava da iako se koriste kompleksne i sofisticirane metode istraživanja analiza ne bude obavljena kvalitetno i uspješno. a) tačno b) netačno 17. Kako nazivamo marketing podsistem koji sadrži pretežno informacije o narudžbama. Analiza je najkreativniji dio istraživačkog procesa. U uvodnom dijelu izlaganja u završnom izvještaju. U čemu od navedenog se podrazumjeva logična povezanost svih odgovora na postavljena pitanja? a) da li je ispitivač obavio svoj posao korektno? b) da li je upitnik konzistentan? c) kako tumačiti pojedine odgovore? d) da li su odgovori čitljivi i razumljivi? 15. šta za nas.

a dovoljno kratak da bude interesantan“ a) tačno b) netačno 25.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST b) informaciju c) podatak 21. ako je to moguće. Šta treba uraditi sa podacima nakon što se unutar sistema završi proces selekcije. Koja aktivnost ima osnovni cilj da se otkriju eventualne greške u prikupljenim upitnicima i. Šta predstavljaju interni podaci u mrketing informacionom sistemu? a) output b) proces c) input 24. Šta od navedenog pripada procesima u MIS? a) alociranje b) kvalitet donesenih odluka c) eksterni podaci d) interni podaci 23. Šta od navedenog predstavlja karakteristiku kodiranja? a) podaci se transformišu u simbole b) automatski proces c) neophodan proces za procesuiranje podataka 28. SARAJEVO | 18 . a da bi donosioci odluka mogli da ih koriste? a) aktuelizirati ih b) sažeti ih c) objektivizirati ih 27. Ako su svi bazični dijelovi MIS izraženi i vrednovani prije uvođenja onda govorimo o: a) horizontalnoj dimenziji integrisanosti b) vertikalnoj dimenziji integrisanosti c) dijagonalnoj dimenziji integrisanosti 26. U dijelu izvještaja koji nazivamo „Metodologija izvještaja“ neophodno je objasniti čitaocu koji su izvori podataka korišćeni. Osnovni cilj analize je izvući smisao iz prikupljenih podataka a) tačno b) netačno 22. Parola pisanja izvještaja trebala bi biti: „Neka bude dovoljno dug da pokrije sadržaj. da se isprave na odgovarajući način? EKONOMSKI FAKULTET. na koji su način podaci prikupljeni i osnovne nalaze istraživanja a) tačno b) netačno 29.

Ako sve informacije koje su output sistema zaista služe kvalitetnom odlučivanju. Zašto je bitno obratiti pažnju na odgovor „ne znam“ na pitanje postavljeno u upitniku? a) teško ga je tumačiti b) takav odgovot treba isključiti iz analize c) lako ga je tumačiti d) uvijek je presudan za kvalitet neke informacije 33. Kako nazivamo integrisanost sistema koja nalaže da bi različiti nivoi odlučivanja trebali biti jednako snabdjeveni potrebnim informacijama? a) horizontalna b) vertikalna c) dijagonalna 36. Kako se naziva etapa koja u istraživanju u cilju uvođenja MIS-a u preduzeće dolazi prije etape „Prijedlog plana razvoja MIS-a“? a) dijagnoza postojećeg stanja b) ustanovljavanje potreba za informacijama c) preliminarno istraživanje 35. onda kažemo da je sistem upravljački orijentisan. Da li je to dovoljno? a) da b) ne 34. Šta od navedenog pripada outputima MIS-a? a) kvalitet donesenih odluka b) ocjena pouzdanosti c) sažimanje d) kontrola 32. U obavještajni marketing podsistem spadaju: a) informacije o narudžbama. Kod donošenja kakvih odluka se koristi sistem podrške u odlučivanju? a) strateških b) funkcionalnih c) operacionih 37. Koja od navedenih metoda predstavlja predstavlja kvantitativnu? EKONOMSKI FAKULTET. isporukama i realizaciji b) inputi. SARAJEVO | 18 . procesi i outputi c) „banka statističkih metoda“ i „banka modela“ 31.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST a) kodiranje b) tabeliranje c) kontrola 30.

Šta je od navedenog prednost ručnog tabeliranja? a) omogućuje mnogo komplikovane analize b) veći kapacitet c) jednostavnost obrasca d) veća brzina i tačnost 44. Ukoliko želimo porediti više pojava u više vremenskih perioda. Koji od navedenih nije princip kojim bi se istraživači trebali voditi prilikom pisanja izvještaja? a) pisati jasno b) nije bitno za koga se izvještaj piše. bitno je predstaviti rezultate c) biti objektivan d) imati na umu osnovne ciljeve istraživanja 43. koju vrstu grafičkog prezentiranja ćemo koristiti? a) linijski grafikon b) tzv. „pita“ c) stubovi 41.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST a) kauzalna b) subjektivna c) tehnološka 38. Kako se nazivaju informacije koje se uglavnom odnose na obavještenja koja se selekcioniraju i sažimaju iz eksternih izvora? a) periodične b) zahtjevane c) monitoring 42. Kako nazivamo marketing podsistem u čijoj strukturi se nalaze „banka statističkih metoda“ i „banka modela“? a) obavještajni b) analitički c) interni d) istraživački 39. Kako se naziva etapa koja u istraživanju u cilju uvođenja MIS-a u preduzeće dolazi prije etape „Ustanovljenje potreba za informacijama“? a) prijedlog plana razvoja MIS-a b) preliminarno istraživanje c) dijagnoza postojećeg stanja EKONOMSKI FAKULTET. Šta od navedenog je cilj analize? a) pretvaranje podataka u informacije b) pretvaranje informacija u podatke c) skupljanje informacija i podataka d) pretvaranje informacija u odluke 40. SARAJEVO | 18 .

Šta od navedenog pripada inputima u MIS? a) analiza b) selekcija c) eksterni podaci d) kvalitet donesenih odluka 47. Kako nazivamo marketing podsistem koji podrazumijeva inpute. Strateško planiranje marketinga ima dugoročne konsekvence na ekonomski položaj privrednog subjekta a) netačno b) tačno 18 EKONOMSKI FAKULTET. Ono što je glavna karakteristika svakog dobrog informacionog sistema je težnja da se pruži što je moguće više informacija. a) netačno b) tačno 52.ISTRAŽIVANJE MARKETINGA SKRIPTA ZA II TEST 45. a) tačno b) netačno 50. procese i outpute koje donosioci odluka koriste u cilju sagledavanja okruženja privrednog subjekta? a) interni b) istraživački c) obavještajni d) analitički 51. Koji od navedenih nije princip kojim bi se istraživači trebali voditi prilikom pisanja izvještaja? a) imati na umu osnovne ciljeve istraživanja b) biti selektivan c) vrsta slova i veličina se ne smiju mijenjati d) biti objektivan 49. Prednosti pristupa koji podrazumijeva formiranje posebne komisije za potrebe uvođenja marketing informacionog sistema jeste u obezbjeđenju interdisciplinarnosti. SARAJEVO | .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful