You are on page 1of 72

Roc Âk 2004 Ïnõ

 SBI RKA   MEZINARODNICH SMLUV
Ï Â C E SKA REPUBLIKA
ÏÂ Castka 18 Rozeslana dne 16. dubna 2004 Â Cena Kc 61,50 Ï

O B S A H: Ï 47. Sd e len õ Ministerstva zahranic Âch ve  o sjedna  Dohody mezi vla Ï Â Ïnõ Ïcõ Ânõ Âdou Ceske republiky a Radou Evropy o pra Âm posta Âvnõ venõ Informac  kancela Ï e Rady Evropy v Praze  Ïnõ Âr Ï 48. Sd e len õ Ministerstva zahranic Âch ve  o sjedna  Smlouvy mezi Ceskou republikou a Statem Kuvajt o zamezenõ dvojõho Ï Â Ïnõ Ïcõ Ânõ    zdane  a zabra Ïnõ danove Ïnõ Âne Â Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu a z majetku  ÏÂ

Strana 8642

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 47 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

47
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ï Ministerstvo zahranic Âch ve  sde Ïnõ Ïcõ Ïluje, z dne 4. brezna 2004 byla ve Strasburku podepsa Dohoda mezi Ïe Ï Âna Ï vla Âdou Ceske republiky a Radou Evropy o pra Âm postavenõ Informac  kancela Ï e Rady Evropy v Praze.  Âvnõ  Ïnõ Âr Dohoda vstoupila v platnost na za Âklade sve c Ânku 9 odst. 1 dnem podpisu. Ï Âho Ïla Ï Ceske zne  Dohody se vyhlasuje souc Ï.  Ïnõ Ï Ïasne D OH OD A Ï mezi vla Âdou Ceske republiky a Radou Evropy  o pra Âm postavenõ Informac  kancela Ï e Rady Evropy v Praze Âvnõ  Ïnõ Âr Vla Ceske republiky a Rada Evropy, Âda Ï Â s odvola Âm na Rezoluci (99) 9 Vy Ânõ Âboru ministru Rady Evropy o zrizova  Informac Âch kancela Ï õ Rady Ê Ï Ânõ Ïnõ Âr  Evropy nahrazujõcõch sta Âcõ Informac  a dokumentac  strediska Rady Evropy,   Âvajõ  Ïnõ Ïnõ Ï berouce v u Âvahu, z Ceska republika je smluvnõ stranou Vseobecne dohody o vy Âch a imunita Rady Ïe Ï Â Â Ï Â Âsada Âch Evropy, sjednane v Parõz dne 2. za Ï õ 1949, Â Ï Â Ïi Âr  povaz Âce za nezbytne smluvne upravit urc  ota Ïujõ Â Ï Ïite Âzky spojene se zrõzenõm Informac  kancela Ï e Rady  Ï  Ïnõ Âr Evropy v Praze, se dohodly na na Âsledujõcõm: Â Â Ï Â C la n e k 1 Pro u Ïely te Dohody platõ na Âc Âto  Âsledujõcõ vymezenõ:    a) ¹IKREª je Informac  kancela Ï Rady Evropy v Praze, Ïnõ Âr b) ¹vla Âdaª je vla Ceske republiky, Âda Ï Â c) ¹u Ï ednõci IKREª jsou vsichni c Âr Â Ï Ïlenove persona IKRE zame  Âlu Ïstnanõ podle zame  Ïstnanecky predpisu a praÂch Ï Ê videl Rady Evropy, s vy Âjimkou zame Ïstnancu najaty v mõste Ê Âch  Ï. Ï Â C la n e k 2 1. IKRE je institucõ Rady Evropy financovanou z rozpoc Rady Evropy.  Ïtu 2. IKRE ma zpusobilost jme Â Ê Ânem Rady Evropy uzavõrat smlouvy, naby  Âvat movity majetek a nakla  Âdat s nõm.  3. Rada Evropy jmenuje vedoucõho kancela Ï e v Praze. Ten bude rõdit IKRE. Rada Evropy bude o tomto  Âr Ï jmenova  informovat vla Ânõ Âdu. Ï Â C la n e k 3 1. Vla bude podporovat c Âda Ïinnost IKRE tõm, z jõ poskytne do bezplatne uz Âva  odpovõdajõcõ prostory.  Ïe  Âho Ïõ Ânõ    Vsechny ostatnõ na Ï Â Âklady bude hradit Rada Evropy.

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 47 / 2004  Ï.

Strana 8643

2. Vla zajistõ, aby IKRE byly vz poskytova potrebne verejne sluz a aby takove verejne sluz Âda  Ïdy Âny Ï Â Ï Â Ïby Â Ï Â Ïby byly poskytova na spravedlive za Âny Âm Âklade Ï. Ï Â C la n e k 4 Na IKRE se jako na instituci Rady Evropy vztahujõ ustanovenõ Vseobecne dohody o vy Âch a imunita Â Â Ï Â Âsada Âch Rady Evropy, sjednane v Parõz dne 2. za Ï õ 1949. Â Ï Â Ïi Âr Â Ï Â C la n e k 5 1. Mõstnosti IKRE jsou nedotknutelne Majetek a aktiva IKRE, umõste  kdekoliv a v drz  kohokoliv,  Â.  Ïne Ïenõ nepodle  prohlõdce, zabavenõ, konfiskaci, vyvlastne  ani jake Âhajõ   Ïnõ Âmukoliv jine Âmu spra Âmu, soudnõmu nebo Âvnõ  za Âkonoda Âmu za Ârne Âsahu. 2. Archivy IKRE a veskere dokumenty, jez jõ na Ïõ nebo jsou v jejõm drz Â, jsou nedotknutelne Ï Â Ï Â Âlez   Ïenõ Â. 3. Aktiva, prõjmy a dalsõ majetek IKRE jsou osvobozeny: Ï Ï a) ode vsech prõmy danõ za podmõnky, z IKRE nebude poz Ï Ï Â Âch   Ïe Ïadovat osvobozenõ od poplatku za mõstnõ verejne Â Ê Â Â Ï Â sluz Ïby; b) od celnõch poplatku, dovoznõch a vy Â Ê Â Âvoznõch za  Âkazu a omezenõ, pokud jde o zboz  urc  pro u Ï ednõ Ê Â Ïõ Ïene Âr Â Ï potrebu IKRE za predpokladu, z zboz  dovezene s takovy osvobozenõm nebude v Ceske republice Ï Ï Ïe Ïõ  Âm   proda Âno, leda za podmõnek schva Âch vla  Âleny Âdou; c) od celnõch poplatku, dovoznõch a vy Â Ê Â Âvoznõch za  Âkazu a omezenõ ohledne vlastnõch publikacõ. Ê Â Ï Â Â Ï Â C la n e k 6 1. IKRE bude poskytova Âno, pokud jde o jejõ u Ï ednõ spojenõ, alespon tak vy  Âr Â Â Ï Âhodne zacha  Âzenõ, jake je posky  tova diplomaticky misõm jake Âno Âm  Âkoliv vla ohledne prednostõ, tarifu a poplatku za postovnõ, kabelova fotoÂdy Ï Ï Â Ê Ê Ï Â Â, telegraficka telefonnõ, telegrafnõ, da Â,   Âlnopisna a jina sde Â, jakoz i sazeb za informace tisku a rozhlasu.   Ïlenõ Ï 2. Vla zajistõ nedotknutelnost u Ï ednõch spojenõ a korespondence IKRE, vc Ï jaky Âda  Âr   Ïetne Âchkoliv elektronicky sde  (napr. e-mailu, webovy stra Âch Ïlenõ Ï Ê Âch Ânek) a nebude jejõ spojenõ a korespondenci nijak cenzurovat. Takova    nedotknutelnost, bez omezenõ uvedeny vy Ïtem, se bude ty  Âm Âc Âkat i publikacõ, fotografiõ, diapozitivu, filmu a zvuÂ Â Ê Ê kovy za Âch Âznamu. Ê Ï Â C la n e k 7 ÂÏ 1. Urednõci IKRE budou poz Âvat na  Ïõ Âsledujõcõch vy   Âsad a imunit: a) imunity vuc pra Âmu rõzenõ pro u  c põsemna vyja Ï enõ, jakoz i pro vsechna jedna Â, ktera uc  pri Ê Ïi Âvnõ Ï  Âstnõ Ïi   Âdr Â Ï Ï Ânõ  Ïinõ Ï vy Âkonu svy u Ï ednõch funkcõ, Âch Âr   b) osvobozenõ od zdane  platu a poz Ê placeny jim Radou Evropy.  Ïnõ Ê Ïitku Âch 2. Genera  tajemnõk Rady Evropy sde  vla Ï jme u Ï ednõku IKRE, na ne Ï se vztahujõ vy Âlnõ  Ïlõ Âde Âna Âr Â Ê Ïz  Âsady a imunity uvedene v c Ânku 18 Vseobecne dohody o vy Âch a imunita Rady Evropy.  Ïla Ï Â Âsada Âch 3. Na prõpady zreknutõ se imunity u Ï ednõku IKRE se vztahuje c Ânek 19 Vseobecne dohody o vy Âch ÏÂ Ï Â Âr Â Ê Ïla Ï Â Âsada a imunita Rady Evropy. Âch Ï Â C la n e k 8 IKRE bude vyuz Âvat veskery zdroju, vybavenõ a dokumentace, jez byly drõve k dispozici Informac Âmu Ïõ Ï Âch Ê Â Ï Ï Ïnõ a dokumentac Âmu stredisku Rady Evropy. Tato aktiva zusta  majetkem Rady Evropy. Ïnõ Ï Ê Âvajõ

Strana 8644

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2004 Â Ï Â C la n e k 9

Ï Âstka 18 Ca

1. Tato Dohoda vstoupõ v platnost dnem podpisu obe  Ïma stranami. 2. Kaz  strana muz tuto Dohodu vypove Ït põsemny ozna Ïda Ê Ïe Ïde  Âm Âmenõm druhe strane pric Ï Dohoda pres  Ï, Ï Ïemz Ï tane platit sest me Âcu od data doruc  tohoto ozna Ï Ïsõ Ê Ïenõ Âmenõ druhe strane Vy   Ï. Âjimkou je prõpad, kdy IKRE ukonc  Ï Ïõ Ï Ï c Ïinnost v Ceske republice. V tomto prõpade Dohoda pozby  platnosti ukonc Âm prõtomnosti IKRE v Ceske  ÏÂ Ï Âva Ïenõ Ï  republice. Ï Da ve Strasburku dne 4. brezna 2004 ve dvou puvodnõch vyhotovenõch, kaz  v jazyce c Âno Ï Ê Â Â Ïde Ïeske a anglicÂm ke pric Ï obe zne  majõ stejnou platnost. Âm, Ï Ïemz Ï Ïnõ  Za vla Ceske republiky: Âdu Ï Â Ï tepova v. r. Ing. Vlasta S Ï Â mimora  a zplnomocne  velvyslankyne Ï Âdna Ïna Ï Ï Ceske republiky, Â Ï sta  predstavitelka Ceske republiky Âla Ï Â pri Rade Evropy Ï Ï Za Radu Evropy: Dr. Maud de Boer-Buquicchio v. r. za Âstupkyne genera Âho Ï Âlnõ tajemnõka Rady Evropy Â

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8645

48
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ï Ministerstvo zahranic Âch ve  sde Ïnõ Ïcõ Ïluje, z dne 5. c Ïe Ïervna 2001 byla v Praze podepsa Smlouva mezi Ceskou Âna republikou a Sta Âtem Kuvajt o zamezenõ dvojõho zdane  a zabra Ïnõ danove   Ïnõ Âne Â Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu  Ï a z majetku. Ï Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament Ceske republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.  Smlouva vstoupila v platnost na za Âklade sve Ï Âho c Ânku 29 dne 3. brezna 2004 a jejõ ustanovenõ se budou Ïla Ï Â Â prova Ït v souladu se zne Âm põsmen a) a b) te Ï c Ânku. Âde Ïnõ  Âhoz Ïla Ï Ceske zne  Smlouvy a anglicke zne Â, jez je pro jejõ vy  Ïnõ  Ïnõ Ï Â Âklad rozhodne se vyhlasujõ souc Ï. Â, Ï Â Ïasne

Strana 8646

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

S M L O U VA

mezi

Ï Ceskou republikou a Sta Âtem Kuvajt

o zamezenõ dvojõho zdanenõ Â Â Ï Â a zabra Ï nõ danove Âne Â Ï Âmu uniku  v oboru danõ z prõjmu a z majetku  ÏÂ

Ï Â Â CESKA REPUBLIKA A STAT KUVAJT,

prejõce si podporovat jejich vza Ï Â Âjemne ekonomicke vztahy prostrednictvõm uzavrenõ Smlouvy o zamezenõ Â Â Ï Â Ï Â Â dvojõho zdane  a zabra Ïnõ danove  Ïnõ Âne Â Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu a z majetku,  ÏÂ

se dohodly takto:

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8647

Strana 8648

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

Ï Â C la n e k 1 Osoby, na ktere se Smlouva vztahuje  Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktere jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê .   Âtu

Ï Â C la n e k 2 Dane, na ktere se Smlouva vztahuje Ï Â 1. Tato smlouva se vztahuje na dane z prõjmu a z majetku ukla Ï Ï Âdane jme  Ânem kaz Âho ze smluvnõch sta Ê Ïde  Âtu nebo jeho niz Ï õch spra Âch u Ïs  Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõch u Ï adu, at' je zpusob vybõra  jaky Ê Â Â Âr Ê Ê Â Ânõ Âkoli.

2. Za dane z prõjmu a z majetku se povaz  vsechny dane vybõrane z celkove Ï Ï Ïujõ Ï Ï Â Â Âho prõjmu, z celkove Ï Âho majetku nebo z c Âstõ prõjmu nebo majetku, vc Ï danõ ze zisku ze zcizenõ movite nebo nemovite majetku, Ïa Â Ï Â Ïetne Â Ê Â Âho Âho danõ z celkove objemu mezd c platu vypla  Âho Ïi Ê Âceny podniky a rovne Ï danõ z prõrustku majetku. Âch Ïz  Ï Ê

3. Souc Ïasne dane na ktere se tato smlouva vztahuje, jsou zejme  Ï,  Âna: a) v prõpade Ceske republiky: ÏÂ Ï Ï Â (i) dan z prõjmu fyzicky osob; Ï ÏÂ Ê Âch (ii) dan z prõjmu pra Ï ÏÂ Ê Âvnicky osob; a Âch (iii) dan z nemovitostõ; Ï Â (da nazy Âle Âvane ¹c  danª);  Ïeska Ï

b) v prõpade Kuvajtu: ÏÂ Ï (i) dan z prõjmu spolec Ï ÏÂ Ê Ïnostõ;  (ii) prõspe Ï Â Ïvek z c Âch zisku kuvajtsky akcie drz Âcõch spolec Ïisty Ê Âch Ïõ  Ïnostõ vypla  Âceny kuvajtske nadaci pro pod  poru ve Ïdy; a (iii) Zakat; (da nazy Âle Âvane ¹kuvajtska danª).   Ï

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8649

Strana 8650

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

4. Tato smlouva se bude rovne Ï vztahovat na jake Ïz Âkoliv dane stejne nebo v za Ï podobne druhu, ktere Ï Âho Âsade Âho  budou ukla Âny po datu podpisu te smlouvy vedle nebo mõsto souc Âda Âto  Ïasny danõ. Prõslusne u Ï ady smluvnõch Âch Â Ï Â Ï Â Âr  sta Ê si vza Âtu Âjemne sde  veskere podstatne zme Ï Ïlõ Ï Â Â Ïny, ktere budou provedeny v jejich prõslusny danovy za Â Ï Â Ï Âch Ï Âch Âkonech.

Ï Â C la n e k 3 Vseobecne definice Ï Â 1. Pro u Ïely te smlouvy, pokud souvislost nevyz Âc Âto Ïaduje odlisny vy Ï Â Âklad:

Ï a) vy Âraz ¹Ceska republikaª oznac  Ïuje u Âzemõ Ceske republiky, na ktere jsou, podle c Â Ï Â Âm Ïesky pra Âch predpisu Âch Âvnõ Ï Ê a v souladu s mezina Ârodnõm pra  Âvem, vykona Âna svrchovana pra Ceske republiky; Âva  Âva Ï Â

b) vy Âraz ¹Kuvajtª oznac Ïuje u Âzemõ Sta Kuvajt vc Ï jake  Âtu Ïetne Âkoliv oblasti za vy Âsostny vodami, ktera v souladu Âmi Â, s mezina Ârodnõm pra  Âvem a podle pra Âch predpisu Kuvajtu, je nebo v budoucnosti muz by oznac Âvnõ Ï Ê Ê Ïe Ât Ïena jako oblast, kde Kuvajt muz vykona Ê Ïe Âvat svrchovana pra nebo jurisdikci;  Âva

Ï c) vy Ârazy ¹jeden smluvnõ sta a ¹druhy smluvnõ sta oznac Â, podle souvislosti, Ceskou republiku nebo  Âtª   Âtª Ïujõ Kuvajt;

d) vy Âraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, spolec Ïnost a jake Âkoliv jine sdruz  osob;  Ïenõ

e) vy Âraz ¹sta  prõslusnõkª oznac Âtnõ Ï Â Ï Â Ïuje kaz Ïdou fyzickou osobu, ktera je sta Âm obc  Âtnõ Ïanem ne Ïktere smluvnõho Âho  sta a kaz Âtu, Ïdou pra Âvnickou osobu, osobnõ spolec  Ïnost, sdruz  nebo jine nositele pra zrõzene podle Ïenõ Âho Âv Ï Â Âho pra Âch predpisu platny v ne Âvnõ Ï Ê Âch Ïktere smluvnõm sta Ï; Âm  Âte

f) vy Âraz ¹spolec Ïnostª oznac Ïuje jakoukoliv pra Âvnickou osobu nebo jake Âhokoliv nositele pra povaz Âv Ïovane Âho pro u Ïely zdane  za pra Âc Ïnõ Âvnickou osobu;

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8651

Strana 8652

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

g) vy Ârazy ¹podnik jednoho smluvnõho sta  Âtuª a ¹podnik druhe smluvnõho sta Âho  Âtuª oznac Â, podle souvislosti, Ïujõ podnik provozovany rezidentem jednoho smluvnõho sta a podnik provozovany rezidentem druhe   Âtu  Âho smluvnõho sta  Âtu;

h) vy Âraz ¹mezina Ârodnõ dopravaª oznac  Ïuje jakoukoli dopravu lodõ nebo letadlem, provozovanou podnikem,  ktery ma mõsto sve hlavnõho vedenõ v jednom smluvnõm sta Ï, vyjma prõpadu, kdy je lod' nebo letadlo    Âho    Âte ÏÂ Ê provozova pouze mezi mõsty v druhe smluvnõm sta Ï; Âno  Âm  Âte

i) vy Âraz ¹danª oznac Ï Ïuje, podle souvislosti, c Ïeskou dan nebo kuvajtskou dan; Ï Ï

j) vy Âraz ¹prõslusny u Ï adª oznac Ï Â Ï Â Âr Ïuje: (i) v prõpade Ceske republiky: ministra financõ nebo zmocne Âho za ÏÂ Ï Ï Â Â Ïne Âstupce ministra financõ; Â

(ii) v prõpade Kuvajtu: ministra financõ nebo zmocne Âho za ÏÂ Ï Â Ïne Âstupce ministra financõ. Â

2. Pokud jde o prova Ïnõ te smlouvy v jake Âde  Âto Âmkoliv c Ïase ne Ïktery ze smluvnõch sta Ê , bude mõt kaz  Âm  Âtu  Ïdy vy Âraz, ktery v nõ nenõ definova pokud souvislost nevyz    Ân, Ïaduje odlisny vy Ï Â Âklad, takovy vy  Âznam, jenz mu na Ïõ Ï Âlez v tomto c Ïase podle pra Âch predpisu tohoto smluvnõho sta pro u Ïely danõ, na ktere se tato smlouva vztahuje, Âvnõ Ï Ê Â Âtu Âc   pric Ï bude jaky Ï Ïemz Âkoliv vy Âznam podle pouz Âvany danovy za Ïõ Âch Ï Âch Âkonu tohoto smluvnõho sta prevaz Ê Â Âtu Ï Ïovat nad vy Âznamem dany vy Âm Ârazu podle jiny pra Âch predpisu tohoto smluvnõho sta Âch Âvnõ Ï Ê Â Âtu.

Ï Â C la n e k 4 Rezident

1. Vy Âraz ¹rezident jednoho smluvnõho sta  Âtuª oznac Ïuje pro u Ïely te smlouvy: Âc Âto

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8653

Strana 8654

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

a) v prõpade Ceske republiky: kaz ÏÂ Ï Ï Â Ïdou osobu, ktera je podle danovy za Â Ï Âch Âkonu Ceske republiky podrobena Ê Ï Â Ï eske republice zdane Â, z duvodu sve bydliste sta Âho pobytu, mõsta vedenõ nebo jake vC  Ïnõ Ê Âho Ï Ï, Âle   Âhokoli jine Âho Ï podobne Âho krite Âria. Tento vy Âraz vsak nezahrnuje z Âdnou osobu, ktera je podrobena zdane  v Ceske Ï Ïa  Ïnõ Â Ï republice pouze z duvodu prõjmu ze zdroju v Ceske republice nebo majetku tam umõste Âho; Ê ÏÂ Ê Â Â Ïne

b) v prõpade Kuvajtu: fyzickou osobu, ktera ma bydliste v Kuvajtu a je kuvajtsky sta Âm prõslusnõkem, ÏÂ Ï Â Â Ï Ï Âm Âtnõ ÏÂ Ï Â a spolec Ïnost, ktera je zaloz  Ïena v Kuvajtu.

2. Pro u Ïely odstavce 1, rezident jednoho smluvnõho sta zahrnuje: Âc  Âtu a) vla tohoto smluvnõho sta a jaky Âdu  Âtu Âkoliv niz Ï õ spra  u Ïs  Âvnõ Âtvar nebo mõstnõ u Ï ad tohoto smluvnõho sta a   Âr  Âtu;

b) jakoukoliv vla  instituci zrõzenou v tomto smluvnõm sta Ï podle verejne pra Âdnõ Ï  Âte Ï Âho Âva, jako je sdruz Â, cenÏenõ tra  banka, fond, u Ï ad, nadace, agentura nebo jina podobna organizace; a Âlnõ Âr  Â

c) jakoukoliv organizaci zrõzenou v tomto smluvnõm sta Ï vla Ï  Âte Âdou tohoto smluvnõho sta nebo jaky  Âtu Âmkoliv niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto smluvnõho sta nebo jakoukoliv vla  institucõ,   Âr  Âtu Âdnõ  ktera je definova v pododstavci b), spolec Ï s podobny jednotkami jiny sta Ê .  Âna Ïne Âmi Âch Âtu

3. Jestliz fyzicka osoba je podle ustanovenõ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõch sta Ê , bude jejõ postaÏe    Âtu  venõ urc  Ïeno na Âsledujõcõm zpusobem:   Ê

a) predpokla  se, z tato osoba je rezidentem jen toho smluvnõho sta ve ktere ma k dispozici sta  byt; Ï Âda Ïe  Âtu, Âm  Âly jestliz ma k dispozici sta  byt v obou smluvnõch sta Ïe  Âly  Âtech, predpokla  se, z je rezidentem jen toho Ï Âda Ïe smluvnõho sta ke ktere  Âtu, Âmu ma uz Ï õ osobnõ a hospoda Ï ske vztahy (stredisko z  Ïs   Âr Â Ï Ïivotnõch za Ê );  Âjmu

b) jestliz nemuz by urc Ïe Ê Ïe Ât Ïeno, ve ktere smluvnõm sta Ï ma tato osoba stredisko svy z Âm  Âte Â Ï Âch Ïivotnõch zajmu nebo Â Â Ê jestliz nema k dispozici sta  byt v z Âdne smluvnõm sta Ï, predpokla  se, z je rezidentem jen toho Ïe  Âly Ïa Âm  Âte Ï Âda Ïe smluvnõho sta ve ktere se obvykle zdrz  Âtu, Âm Ïuje;

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8655

Strana 8656

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

c) jestliz se tato osoba obvykle zdrz Ïe Ïuje v obou smluvnõch sta  Âtech nebo v z Âdne z nich, predpokla  se, z je Ïa Âm Ï Âda Ïe rezidentem jen toho smluvnõho sta jehoz je sta Âm prõslusnõkem;  Âtu, Ï Âtnõ ÏÂ Ï Â

d) jestliz postavenõ te osoby nelze urc podle ustanovenõ pododstavcu a) az c), upravõ prõslusne u Ï ady Ïe  Âto Ïit Â Ê Ï Â Ï Â Ï Â Âr smluvnõch sta Ê tuto ota  Âtu Âzku vza Âjemnou dohodou.

4. Jestliz osoba, jina nez osoba fyzicka je podle ustanovenõ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõch sta Ê , Ïe Â Ï Â,   Âtu predpokla  se, z je rezidentem jen toho smluvnõho sta v ne Ï se nacha  mõsto jejõho hlavnõho vedenõ. Ï Âda Ïe  Âtu, Ïmz Âzõ    Â

Ï Â C la n e k 5 Sta  provozovna Âla 1. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª oznac Âla Ïuje pro u Ïely te smlouvy trvale mõsto k vy Âc Âto   Âkonu c Ïinnosti, jehoz proÏ strednictvõm je zcela nebo zc Âsti vykona Âna c Ï Â Ïa Âva Ïinnost podniku.

2. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª zahrnuje obzvla Ï te Âla Âs Ï: a) mõsto vedenõ;   b) za Âvod; c) kancela Ï ; Âr d) tova Ârnu; e) dõlnu; a  f) dul, naleziste ropy nebo plynu, lom nebo jake Ê Ï Ï Âkoliv jine mõsto vztahujõcõ se k pruzkumu nebo te Ïbe prõÂ Â Â Â Ê Ïz Ï Ï Â rodnõch zdroju.  Ê

3. Staveniste stavebnõ, monta Ïnõ, konstrukc  nebo instalac  projekt nebo dozor s tõm spojeny vytva Ï õ Ï Ï,  Âz  Ïnõ Ïnõ   Âr  sta Âlou provozovnu, pouze pokud takove staveniste projekt nebo dozor trva de nez sest me Âcu. Â Ï Ï,  Âle Ï Ï Ïsõ Ê

4. Poskytova  sluz Ânõ Ïeb, vc Ï poradensky nebo manaz Ïetne Âch Ïersky sluz Âch Ïeb, podnikem jednoho smluvnõho  sta ve druhe smluvnõm sta Ï prostrednictvõm zame Âtu Âm  Âte Ï Â Ïstnancu nebo jiny pracovnõku najaty podnikem pro Ê Âch Â Ê Âch

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8657

Strana 8658

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

tento u Ïel vytva Ï õ sta Âc Âr  Âlou provozovnu, pouze pokud c Ïinnosti tohoto charakteru trvajõ po jedno nebo võce obdobõ    presahujõcõ v u Ï Â Â Âhrnu sest me Âcu v jake Ï Ïsõ Ê Âmkoliv dvana Âctime Âc Âm obdobõ. Ïsõ Ïnõ Â

5. Predpokla  se, z podnik jednoho smluvnõho sta ma sta Ï Âda Ïe  Âtu  Âlou provozovnu ve druhe smluvnõm sta Ï, Âm  Âte jestliz technicke mechanicke nebo ve Ïe Â,  Ïdecke zarõzenõ nebo stroje jsou pouz Âva nebo instalova tõmto pod Ï  Ïõ Âny Âny  nikem v tomto druhe smluvnõm sta Ï de nez sest me Âcu v jake Âm  Âte Âle Ï Ï Ïsõ Ê Âmkoliv dvana Âctime Âc Âm obdobõ. Ïsõ Ïnõ Â

6. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku se predpokla Â, z vy Ï Â Â Ïla Ï Âda Ïe Âraz ¹sta  provozovnaª nezaÂla hrnuje:

a) zarõzenõ, ktere se vyuz Âva pouze za u Ïelem uskladne Â, vystavenõ nebo prõlez Ï   Ïõ  Âc Ïnõ Â Ï Â Ïitostne Âho doda  zboz  Ânõ Ïõ patrõcõho podniku; Ï Â

b) za Âsobu zboz  patrõcõho podniku, ktera se udrz Ïõ Ï   Ïuje pouze za u Ïelem uskladne Â, vystavenõ nebo prõlez Âc Ïnõ Â Ï Â Ïitostne doda Â; Âho Ânõ

c) za Âsobu zboz  patrõcõho podniku, ktera se udrz Ïõ Ï   Ïuje pouze za u Ïelem zpracova  jiny podnikem; Âc Ânõ Âm

d) trvale mõsto k vy   Âkonu c Ïinnosti, ktere se udrz  Ïuje pouze za u Ïelem na Âc Âkupu zboz  nebo shromaz 'ova  Ïõ Ïd Ânõ informacõ pro podnik; Â

e) trvale mõsto k vy   Âkonu c Ïinnosti, ktere se udrz  Ïuje pouze za u Ïelem reklamy, poskytova  informacõ, ve Âc Ânõ  Ïdecke vy Âho Âzkumu nebo podobny c Âch Ïinnostõ, ktere majõ pro podnik prõpravny nebo pomocny charakter;    Ï  Â

f) trvale mõsto k vy   Âkonu c Ïinnosti, ktere se udrz  Ïuje pouze k vy Âkonu jake Âhokoliv spojenõ c  Ïinnostõ uvedeny  Âch v pododstavcõch a) az e), pokud celkova c Â Ï Â Ïinnost trvale Âho mõsta k vy  Âkonu c Ïinnosti vyply Âcõ z tohoto Âvajõ  spojenõ je prõpravne nebo pomocne charakteru.  Ï Âho Âho

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8659

Strana 8660

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

7. Jestliz bez ohledu na ustanovenõ odstavcu 1 a 2, osoba ± jina nez neza Ïe, Â Ê Â Ï Âvisly za  Âstupce, na ktere Âho se vztahuje odstavec 8 ± jedna v jednom smluvnõm sta Ï na u Ïet podniku druhe smluvnõho sta ma se za to, z   Âte Âc Âho  Âtu,  Ïe tento podnik ma sta  Âlou provozovnu v prvne zmõne Âm smluvnõm sta Ï ve vztahu ke vsem c Ï Â Ïne  Âte Ï Ïinnostem, ktere tato  osoba prova  pro podnik, jestliz Âdõ Ïe:

a) tato osoba ma a obvykle pouz Âva v prvne zmõne Âm smluvnõm sta Ï opra Ïnõ, ktere jõ dovoluje uzavõrat  Ïõ Â Ï Â Ïne  Âte Âvne     smlouvy jme Ânem podniku, pokud c Ïinnosti takove osoby nejsou omezeny na c Âto Ïinnosti uvedene v odstavci 6,  ktere pokud by byly vykona Âny prostrednictvõm trvale mõsta k vy Â, Âva Ï Â Âho  Âkonu c Ïinnostõ, by nezakla  Âdaly z tohoto trvale mõsta k vy Âho  Âkonu c Ïinnosti sta Âlou provozovnu podle ustanovenõ tohoto odstavce; nebo Â

b) tato osoba nema takove opra Ïnõ, ale obvykle udrz   Âvne  Ïuje v prvne zmõne Âm smluvnõm sta Ï za Ï Â Ïne  Âte Âsobu zboz  Ïõ patrõcõho tomuto podniku, ze ktere pravidelne doda  zboz  jme ÏÂ Â Â Ï Âva Ïõ Ânem podniku; nebo

c) tato osoba obvykle obstara  objedna Âva Âvky v prvne zmõne Âm smluvnõm sta Ï vy Ïne nebo te Ïr vy Ïne Ï Â Ïne  Âte Âluc Ï Âme Ï Âluc Ï pro samotny podnik nebo pro tento podnik a jine podniky, ktere jsou jõm ovla Âny nebo ktere majõ podõl na     Âda    jeho ovla Ânõ. Âda Â

8. Nema se za to, z podnik jednoho smluvnõho sta ma sta  Ïe  Âtu  Âlou provozovnu ve druhe smluvnõm sta Ï Âm  Âte jenom proto, z v tomto druhe smluvnõm sta Ï vykona  svoji c Ïe Âm  Âte Âva Ïinnost prostrednictvõm makle Ï e, genera Âho Ï Â Âr Âlnõ komisiona Ï e nebo jake Âr Âhokoliv jine neza Âho Âvisle za Âho Âstupce, pokud tyto osoby jednajõ v ra  Âmci sve ra  c Â Ï Âdne Ïinnosti. Avsak jestliz c Ï Ïe Ïinnosti takove za Âho Âstupce jsou zcela nebo te Ïr zcela ve Âme Ï Ïnova za Ê m tohoto podniku a jiny Âny Âjmu Âch podniku, ktere jsou jõm ovla Âny nebo ktere majõ podõl na jeho ovla Ânõ, nebude tento za Ê Â Â Âda    Âda  Âstupce povaz Ân za Ïova neza Âvisle ve smyslu tohoto odstavce. Âho

9. Skutec Ïnost, z spolec Ïe Ïnost, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta   Âtu, ovla  nebo je ovla Âna spoÂda Âda lec Ïnostõ, ktera je rezidentem druhe smluvnõho sta nebo ktera v tomto druhe smluvnõm sta Ï vykona  svoji   Âho  Âtu  Âm  Âte Âva c Ïinnost (at' prostrednictvõm sta  provozovny nebo jinak), neuc  sama o sobe z ktere Ï Â Âle Ïinõ Ï Âkoli te spolec Âto Ïnosti sta Âlou provozovnu druhe spolec  Ïnosti.

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8661

Strana 8662

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

Ï Â C la n e k 6 Prõjmy z nemovite Ï Âho majetku 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z nemovite majetku (vc Ï prõjmu ze zeme ÏlÏ     Âtu Âho Ïetne Ï Â Ê Ïde stvõ nebo lesnictvõ) umõste Âho ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by zdane v tomto druhe smluvnõm sta Ï.    Ïne Âm  Âte Ât Ïny Âm  Âte

2. Vy Âraz ¹nemovity majetekª ma takovy vy    Âznam, jenz mu na Ïõ podle pra Âch predpisu smluvnõho sta Ï Âlez  Âvnõ Ï Ê Â Âtu, v ne Ï je takovy majetek umõste Vy Ïmz   Ïn. Âraz zahrnuje v kaz Âm prõpade prõslusenstvõ nemovite majetku, z  Ïde ÏÂ Ï ÏÂ Ï Â Âho Ïivy a mrtvy inventa Ï uz Âvany v zeme Ïlstvõ a lesnictvõ, pra pro ktera platõ ustanovenõ obc  Âr Ïõ  Ïde   Âva,    Ïanske pra vztahujõcõ Âho Âva   se na pozemky, pra poz Âva  nemovite majetku a pra na prome Âvo Ïõ Ânõ Âho Âva Ïnlive nebo pevne platby za te Ïenõ nebo za   Ïz  privolenõ k te Ïenõ nerostny loz Ï Â Ïz  Âch Ïisek, pramenu a jiny prõrodnõch zdroju; lode a letadla se nepovaz  za Ê Âch Ï Â Â Ê Ï Ïujõ nemovity majetek. Â

3. Ustanovenõ odstavce 1 platõ pro prõjmy pobõrane z prõme uz Âva Â, na   ÏÂ Â Â Ï Â Âho Ïõ Ânõ Âjmu nebo kaz Âho jine zpusobu Ïde Âho Ê uz Âva  nemovite majetku. Ïõ Ânõ Âho

4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 3 platõ rovne Ï pro prõjmy z nemovite majetku podniku a pro prõjmy z neÂ Ê Â Ïz Ï Âho Ï movite majetku uz Âvane k vykona Ânõ neza Âho Ïõ Âho Âva  Âvisle povola Â. Âho Ânõ

Ï Â C la n e k 7 Zisky podniku Ê

1. Zisky podniku jednoho smluvnõho sta podle  zdane  jen v tomto smluvnõm sta Ï, pokud podnik  Âtu Âhajõ Ïnõ  Âte nevykona  svoji c Âva Ïinnost ve druhe smluvnõm sta Ï prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je umõste v tomto Âm  Âte Ï Â Âle   Ïna druhe smluvnõm sta Ï. Jestliz podnik vykona  nebo vykona Âm  Âte Ïe Âva Âval svoji c Ïinnost tõmto zpusobem, mohou by Â Ê Ât zisky podniku zdane ve druhe smluvnõm sta Ï, avsak pouze v takove rozsahu, v jake je lze pric Âtat te Ïny Âm  Âte Ï Âm Âm Ï Ïõ Âto sta  provozovne Âle Ï.

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8663

Strana 8664

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

2. Jestliz podnik jednoho smluvnõho sta vykona  svoji c Ïe  Âtu Âva Ïinnost v druhe smluvnõm sta Ï prostrednicÂm  Âte Ï tvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste prisuzujõ se, s vy  Âle   Ïna, Ï Â Âhradou ustanovenõ odstavce 3, v kaz Âm smluvnõm  Ïde  sta Ï te sta  provozovne zisky, ktere by byla mohla docõlit, kdyby byla jako samostatny podnik vykona Âte Âto Âle Ï Â Â Â Âvala stejne nebo obdobne c   Ïinnosti za stejny nebo obdobny podmõnek a byla zcela neza Âch Âch  Âvisla ve styku s podnikem,  jehoz je sta Ï Âlou provozovnou.

3. Pri stanovenõ zisku sta  provozovny se povoluje odecÂst takove odpoc Ï Â Ê Âle Ïõ  Ïitatelne na  Âklady, ktere jsou vy naloz  pro u Ïely sta  provozovny, vc Ï prime Ï ene vy Ï e vy Ïene Âc Âle Ïetne Ï Ïr  Âs Âloh vedenõ a vseobecny spra Âch vy Â Ï Âch Âvnõ Âloh takto vynaloz Âch, at' vznikly ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï je sta  provozovna umõste Ïeny  Âte Ïmz Âla  Ïna, c jinde, s prihle Ïi Ï Âdnutõm  k jaky Âmkoliv aplikovatelny za Âm Âkonum nebo predpisum. Proto z Âdny takovy odpoc nebude povolen u c Âstek, Ê Ï Ê Ïa   Ïet Ïa pokud ne  budou, placeny (jinak nez proti proplacenõ skutec Âch vy Ê ) sta Ïjake Âch Ï Â Ïny Âdaju Âlou provozovnou u Ï edõ Âstr  podniku nebo jake Âkoliv jine z jeho kancela Ï õ ve forme licenc Âch poplatku, odme nebo jiny podobny  Âr Â Ï Ïnõ Ê Ïn Âch Âch plateb na Âhradou za uz  patentu nebo jiny pra nebo ve forme provize za zvla Ï tnõ poskytnute sluz nebo Ïitõ Ê Âch Âv Ï Âs   Ïby za rõdõcõ sluz nebo, vyjma prõpadu bankovnõho podniku, ve forme u Ï   Ïby ÏÂ Â Ï Âroku z pene pujc Âch sta  provozovne Ê Ïz Ê Ïeny Âle Ï. Podobne se nezohlednõ pri stanovenõ zisku sta  provozovny c Âstky u Ïtovane (jinak nez proti proplacenõ skuÏ Â Ï Â Ê Âle Ïa Âc Â Ï Â tec Âch vy Ê ) sta Ïny Âdaju Âlou provozovnou u Ï edõ podniku nebo jake Âstr  Âkoliv jine z jeho kancela Ï õ ve forme licenc Âch  Âr Â Ï Ïnõ poplatku, odme nebo jiny podobny plateb na Ê Ïn Âch Âch Âhradou za uz  patentu nebo jiny pra nebo ve forme Ïitõ Ê Âch Âv Ï provize za zvla Ï tnõ poskytnute sluz nebo za rõdõcõ sluz nebo, vyjma prõpadu bankovnõho podniku, ve forme Âs   Ïby Ï   Ïby ÏÂ Â Ï u Âroku z pene pujc Âch u Ï edõ podniku nebo jake Ê Ïz Ê Ïeny Âstr  Âkoliv jine z jeho kancela Ï õ.  Âr Â

4. Sta  provozovne se nepric Âle Ï Ï Ïtou z Âdne zisky na za Ïa  Âklade skutec Ï Ïnosti, z pouze nakupovala zboz  pro Ïe Ïõ podnik.

5. Jestliz je v ne Ïe Ïktere smluvnõm sta Ï obvykle stanovit zisky, ktere majõ by pric Âm  Âte    Ât Ï Ïteny sta  provozovne na Âle Ï, za Âklade rozde  celkovy zisku podniku jeho ruzny c Âstem, nic v odstavci 2 nevyluc Ï Ïlenõ Âch Ê Ê Âm Ïa Ïuje, aby tento smluvnõ  sta stanovil zisky, jez majõ by zdane Ât Ï Â Ât Ïny, tõmto obvykly rozde Âm; pouz  zpusob rozde  musõ by vsak  Âm Ïlenõ Ïity Ê Ïlenõ  Ât Ï takovy aby vy Â, Âsledek byl v souladu se za Âsadami stanoveny v tomto c Ânku. Âmi Ïla

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8665

Strana 8666

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

6. Jestliz informace, ktere ma k dispozici prõslusny u Ï ad smluvnõho sta jsou nedostatec  pro stanovenõ Ïe Â Â Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïne  zisku, ktere majõ by pric Ê Â Â Ât Ï Ïteny sta  provozovne osoby, nic v tomto c Ânku se nedoty  prova Ïnõ jaky Âle Ï Ïla Âka Âde  Âchkoliv za Âkonu nebo predpisu tohoto smluvnõho sta vztahujõcõch se ke stanovova  danove povinnosti te sta  proÊ Ï Ê Â Âtu   Ânõ Ï Â Âto Âle vozovny provedenõm odhadu zdanitelny zisku te sta  provozovny prõslusny u Ï adem tohoto smluvnõho  Âch Ê Âto Âle Ï Â Ï Âm Âr  sta pokud takove za Âtu,  Âkony nebo predpisy budou pouz Ï Ïity, s prihle Ï Âdnutõm k informacõm, ktere ma prõslusny u Ï ad Â Â Â Â Ï Â Ï Â Âr k dispozici, v souladu se za Âsadami tohoto c Ânku. Ïla

7. Zisky, ktere majõ by pric   Ât Ï Ïteny sta  provozovne se pro u Ïely predchozõch odstavcu stanovõ kaz  rok Âle Ï, Âc Ï Â Ê Â Ïdy stejny zpusobem, pokud neexistujõ dostatec  duvody pro jiny postup. Âm Ê Â Ïne Ê Â

8. Jestliz zisky zahrnujõ c Âsti prõjmu nebo zisku, o nichz se pojedna  odde Ï v jiny c Âncõch te Ïe  Ïa ÏÂ Ê Ê Ï Âva Ïlene Âch Ïla  Âto smlouvy, nebudou ustanovenõ one c Ânku dotc  Ïch Ïla Ê Ïena ustanovenõmi tohoto c Ânku.  Ïla

Ï Â C la n e k 8 Lodnõ a letecka doprava  Â

1. Zisky z provozova  lodõ nebo letadel v mezina Ânõ  Ârodnõ doprave podle  zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, Â Ï Âhajõ Ïnõ  Âte v ne Ï se nacha  mõsto hlavnõho vedenõ podniku. Ïmz Âzõ    2. Jestliz mõsto hlavnõho vedenõ podniku vodnõ dopravy je na palube lodi, povaz Ïe Â Â Â Â Ï Ïuje se za umõste  ve  Ïne smluvnõm sta Ï, v ne Ï se nacha  domovsky prõstav lodi, nebo, nenõ-li takovy domovsky prõstav, ve smluvnõm  Âte Ïmz Âzõ  Ï    Ï  sta Ï, jehoz je provozovatel lodi rezidentem. Âte Ï

3. Pro u Ïely tohoto c Ânku a bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 12 odst. 3, zisky z provozova  lodõ nebo Âc Ïla  Ïla Ânõ  letadel v mezina Ârodnõ doprave zahrnujõ: Â Ï Â

a) zisky z prona Âjmu lodõ nebo letadel bez posa  Âdky, a

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8667

Strana 8668

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

b) zisky z pouz Âva Â, u Ïby nebo prona Ïõ Ânõ Âdrz Âjmu kontejneru, vc Ï prõve Ê a souvisejõcõho zarõzenõ pro prepravu Ê Ïetne Ï Â Ïsu   ÏÂ Â Ï kontejneru, pouz Âvany pro prepravu zboz Â, Ê Ïõ Âch Ï Ïõ

pokud takovy prona  Âjem nebo takove pouz Âvanõ, u Ïba nebo prona  Ïõ   Âdrz Âjem, podle toho, o jaky prõpad jde, je na Ï hodily ve vztahu k provozova  lodõ nebo letadel v mezina  Ânõ  Ârodnõ doprave  Ï.

4. Ustanovenõ odstavce 1 platõ take pro zisky pobõrane z u Ïasti na poolu, spolec Âm provozu nebo mezi     Âc Ïne na Ârodnõ provoznõ organizaci.  Â

Ï Â C la n e k 9 Sdruzene podniky Ï Â

1. Jestliz Ïe a) se podnik jednoho smluvnõho sta podõlõ prõmo nebo neprõmo na rõzenõ, kontrole nebo kapita podniku  Âtu   Ï Ï Ï  Âlu druhe smluvnõho sta nebo Âho  Âtu,

b) tyte Ï osoby se podõlejõ prõmo nebo neprõmo na rõzenõ, kontrole nebo kapita podniku jednoho smluvnõho Âz   Ï Ï Ï  Âlu  sta i podniku druhe smluvnõho sta Âtu Âho  Âtu,

a jestliz v te Ïe Ïchto prõpadech jsou oba podniky ve svy obchodnõch nebo financ Âch vztazõch va Âny podmõnÏ Âch  Ïnõ  Âza  kami, ktere sjednaly nebo jim byly uloz  Ïeny a ktere se lisõ od podmõnek, ktere by byly sjedna mezi neza  Ï   Âny Âvisly Âmi podniky, mohou jake Âkoliv zisky, ktere by, neby te  Ât Ïchto podmõnek, byly docõleny jednõm z podniku, ale vzhledem Â Â Â Ê k te Ïmto podmõnka docõleny nebyly, by zahrnuty do zisku tohoto podniku a na  Âm  Ât Ê Âsledne zdane Ï Ïny.

2. Jestliz jeden smluvnõ sta zahrne do zisku podniku tohoto smluvnõho sta ± a na Ïe  Ât Ê Â Âtu Âsledne zdanõ ± zisky, ze Ï Â ktery byl podnik druhe smluvnõho sta zdane v tomto druhe smluvnõm sta Ï, a zisky takto zahrnute Âch Âho  Âtu Ïn Âm  Âte  jsou zisky, ktere by byly docõleny podnikem prvne zmõne Âho smluvnõho sta Â Â Ï Â Ïne  Âtu, kdyby podmõnky sjednane  Â

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8669

Strana 8670

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

mezi obe Ïma podniky byly takove jake by byly sjedna mezi nezavisly podniky, upravõ tento druhy smluvnõ Â,  Âny  Âmi    sta vhodne c Âstku dane uloz  z te Ât Ï Ïa Ï Ïene Ïchto zisku v tomto smluvnõm sta Ï. Pri stanovenõ te u Ê Â Âte Ï Â Âto Âpravy se vezme na Ïity zretel na jina ustanovenõ te smlouvy, a bude-li to nutne prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê se za tõm Âlez Â Ï Â Â Âto Â, Ï Â Ï Â Âr  Âtu  u Ïelem vza Âc Âjemne poradõ. Ï Â

3. Ustanovenõ odstavce 2 se neuplatnõ v prõpadech podvodny jedna Â. Â Â ÏÂ Âch Ânõ

Ï Â C l a ne k 1 0 Dividendy

1. Dividendy vypla Âcene spolec  Ïnostõ, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta    Âtu, rezidentu druhe Âho smluvnõho sta mohou by zdane v tomto druhe smluvnõm sta Ï.  Âtu, Ât Ïny Âm  Âte 2. Tyto dividendy vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, jehoz je spolec Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ï Ïnost, ktera je vypla Â,  Âcõ rezidentem, a to podle pra Âch predpisu tohoto smluvnõho sta Âvnõ Ï Ê Â Âtu, avsak jestliz skutec  vlastnõk dividend je Ï Ïe Ïny  rezidentem druhe Âho smluvnõho sta dan takto uloz  nepresa  Âtu Ï Ïena Ï Âhne 5 % hrube c Âstky dividend. Ustanovenõ  Ïa  tohoto odstavce se nedoty  zdanova  zisku spolec Âkajõ Ï Ânõ Ê Ïnosti, z nichz jsou dividendy vypla Ï Âceny.

3. Bez ohledu na ustanovenõ odstavcu 1 a 2 nebudou dividendy vypla Â Ê Âcene spolec  Ïnostõ, ktera je rezidentem   jednoho smluvnõho sta podle  Âtu, Âhat zdane  v tomto smluvnõm sta Ï, jestliz skutec Âm vlastnõkem dividend je: Ïnõ  Âte Ïe Ïny Â

a) vla druhe smluvnõho sta nebo jaka Âda Âho  Âtu Âkoliv vla  instituce nebo jina organizace tohoto smluvnõho sta Âdnõ   Âtu definovana v c Ânku 4 odst. 2; nebo  Ïla

b) spolec Ïnost, ktera je rezidentem druhe  Âho smluvnõho sta a ktera je ovla Âna, nebo nejme Ï 25 %  Âtu  Âda Âne

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8671

Strana 8672

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

jejõho kapita je vlastne  Âlu Ïno, prõmo nebo neprõmo vla Ï Ï Âdou nebo jakoukoliv vla  institucõ nebo jinou organizacõ Âdnõ   tohoto smluvnõho sta definovanou v c Ânku 4 odst. 2.  Âtu Ïla

4. Vy Âraz ¹dividendyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïity Ïla Ïuje prõjmy z akciõ, poz Ï  Ïitkovy akciõ nebo poz Âch  Ïitkovy Âch pra kuksu, zakladatelsky podõlu nebo jiny pra s vy Âv, Ê Âch ÂÊ Âch Âv, Âjimkou pohleda Âvek, s podõlem na zisku, jakoz i jine Â Ï Â prõjmy, ktere jsou podrobeny stejne Ï  Âmu danove Ï Âmu rez Ïimu jako prõjmy z akciõ podle pra Âch predpisu smluvnõho Ï  Âvnõ Ï Ê Â sta jehoz je spolec Âtu, Ï Ïnost, ktera rozdõlõ zisk, rezidentem.  ÂÂ

5. Ustanovenõ odstavcu 1, 2 a 3 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk dividend, ktery je rezidentem Â Ê Ïijõ Ïe Ïny   jednoho smluvnõho sta vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, jehoz je rezidentem spolec  Âtu, Âva Âm  Âte Ï Ïnost vypla Âcõ diviÂcejõ  dendy, prumyslovou nebo obchodnõ c Ê Â Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je umõste v tomto druÏ Â Âle   Ïna he smluvnõm sta Ï, nebo vykona  v tomto druhe smluvnõm sta Ï neza Âm  Âte Âva Âm  Âte Âvisle povola  ze sta  za  Ânõ Âle Âkladny umõste  v tomto druhe smluvnõm sta Ï, a jestliz u Ïast, pro kterou se dividendy vypla Â, se skutec Ï va Ïe  Ïne Âm  Âte Ïe Âc Âcejõ Ïne Âz k te sta  provozovne nebo sta  za Âto Âle Ï Âle Âkladne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 nebo c Ânku 14 Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla Ïla podle toho, o jaky prõpad jde.  ÏÂ

6. Jestliz spolec Ïe Ïnost, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta dosahuje zisky nebo prõjmy z druhe   Âtu, Ï Âho smluvnõho sta nemuz tento druhy smluvnõ sta zdanit dividendy vypla  Âtu, Ê Ïe   Ât Âcene spolec  Ïnostõ, ledaz tyto dividendy  Ïe jsou vypla Âceny rezidentu tohoto druhe Âho smluvnõho sta  Âtu, ktery je skutec Âm vlastnõkem dividend, nebo z  Ïny  Ïe u Ïast, pro kterou se dividendy vypla Â, se skutec Ï va Ïe ke sta  provozovne nebo sta  za Âc Âcejõ Ïne Âz Âle Ï Âle Âkladne ktera je Ï,  umõste v tomto druhe smluvnõm sta Ï, ani podrobit nerozde  zisky spolec  Ïna Âm  Âte Ïlene Ïnosti dani z nerozde Âch Ïleny zisku spolec Ê Ïnosti, i kdyz vypla Ï Âcene dividendy nebo nerozde  zisky pozusta  zcela nebo zc Âsti ze zisku  Ïlene Ê Âvajõ Ïa Ê nebo z prõjmu majõcõch zdroj v tomto druhe smluvnõm sta Ï. ÏÂ Ê Â Â Âm  Âte

Ï Â C l a ne k 1 1 Â Uroky

 1. Uroky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï a vypla    Âte Âcene rezidentu druhe smluvnõho sta podle   Âho  Âtu Âhajõ zdane  jen v tomto druhe smluvnõm sta Ï, jestliz tento rezident je skutec Âm vlastnõkem u Ïnõ Âm  Âte Ïe Ïny  Âroku. Ê

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8673

Strana 8674

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

2. Vy Âraz ¹u Ârokyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïity Ïla Ïuje prõjmy z pohleda Ï Âvek jake Âhokoliv druhu, at' zajiste Âch Ï Ïny c nezajiste Âch za Ïi Ï Ïny Âstavnõm pra  Âvem na nemovitosti nebo majõcõch c nemajõcõch pra u Ïasti na zisku dluz Âka,   Ïi   Âvo Âc Ïnõ a zvla Ï te prõjmy z vla Âch cenny papõru a prõjmy z obligacõ nebo dluhopisu, vc Ï pre  a vy Âs Ï, Ï Â Âdnõ Âch Â Ê ÏÂ Â Ê Ïetne Âmiõ Âher, ktere se  va Ïou k takovy Âz Âmto cenny papõrum, obligacõm nebo dluhopisum, jakoz i prõjmy, ktere jsou podrobeny stejÂm Â Ê Â Ê Ï Ï  ne Âmu danove Ï Âmu rez Ïimu jako prõjmy z pujc Âch pene podle danovy za ÏÂ Ê Ïeny Ïz Ï Âch Âkonu smluvnõho sta v ne Ï ma Ê Â Âtu, Ïmz  prõjem zdroj. Pena ukla Ï Âle Âdane za pozdnõ platbu se nepovaz   Ïuje za u Âroky pro u Ïely tohoto c Ânku. Vy Âc Ïla Âraz ¹u Ârokyª nezahrnuje z Âdnou c Âst prõjmu, ktera je povaz Âna za dividendu podle ustanovenõ c Ânku 10 odst. 4. Ïa Ïa Ï  Ïova  Ïla

3. Ustanovenõ odstavce 1 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk u  Ïijõ Ïe Ïny  Âroku, ktery je rezidentem jednoho smluvÊ Â nõho sta vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, ve ktere majõ u  Âtu, Âva Âm  Âte Âm  Âroky zdroj, prumyslovou nebo obchodnõ c Ê Â Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je umõste v tomto druhe smluvnõm sta Ï, nebo vykona  v tomto Ï Â Âle   Ïna Âm  Âte Âva druhe smluvnõm sta Ï neza Âm  Âte Âvisle povola  ze sta  za  Ânõ Âle Âkladny umõste  v tomto druhe smluvnõm sta Ï, a jestliz  Ïne Âm  Âte Ïe pohleda Âvka, ze ktere jsou u  Âroky placeny, se skutec Ï va Ïe k te sta  provozovne nebo sta  za Ïne Âz Âto Âle Ï Âle Âkladne V takove Ï. Âm prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 nebo c Ânku 14 podle toho, o jaky prõpad jde. ÏÂ Ï Ïijõ  Ïla Ïla  ÏÂ

4. Jestliz c Âstka u Ïe Ïa Âroku, ktere se vztahujõ k pohleda Ê Â Â Âvce, z nõz jsou placeny, presahuje, v dusledku zvla Ï tnõch ÂÏ Ï Ê Âs  vztahu mezi pla Ê Âtcem a skutec Âm vlastnõkem u Ïny  Âroku nebo mezi obe Ê Ïma z nich a ne Ïjakou dalsõ osobou, c Âstku, Ï Ïa kterou by byl smluvil pla Âtce se skutec Âm vlastnõkem, kdyby nebylo takovy vztahu, pouz  se ustanovenõ Ïny  Âch Ê Ïijõ Â Ï Âstka plateb, ktera ji presahuje, bude v tomto prõpade tohoto c Ânku jen na tuto posledne zmõne Ïla Ï Â Ïnou c Âstku. Ca Ïa Â Ï ÏÂ Ï zdane podle pra Âch predpisu kaz Âho smluvnõho sta s prihle Ïna Âvnõ Ï Ê Ïde  Âtu Ï Âdnutõm k ostatnõm ustanovenõm te smlouvy.    Âto

Ï Â C l a ne k 1 2 Licenc  poplatky Ïnõ

1. Licenc  poplatky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï a vypla Ïnõ    Âte Âcene rezidentu druhe smluvnõho sta  Âho  Âtu, mohou by zdane v tomto druhe smluvnõm sta Ï. Ât Ïny Âm  Âte

2. Tyto licenc  poplatky vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï majõ zdroj, a to podle Ïnõ Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ïmz Â

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8675

Strana 8676

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

pra Âch predpisu tohoto smluvnõho sta Âvnõ Ï Ê Â Âtu, avsak jestliz skutec  vlastnõk licenc Âch poplatku je rezidentem Ï Ïe Ïny  Ïnõ Ê druhe smluvnõho sta dan takto uloz  nepresa Âho  Âtu Ï Ïena Ï Âhne 10 % hrube c Âstky licenc Âch poplatku.  Ïa Ïnõ Ê 3. Vy Âraz ¹licenc  poplatkyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïnõ Ïity Ïla Ïuje platby jake Âhokoliv druhu obdrz  jako Ïene na Âhrada za uz  nebo za pra na uz  jake Ïitõ Âvo Ïitõ Âhokoliv autorske Âho pra k dõlu litera Âmu, ume Âva  Ârnõ Ïlecke Âmu nebo ve Ïdecke Âmu, vc Ï kinematograficky filmu a de na filmech, pa Âch nebo jiny prostredcõch reprodukce pro Ïetne Âch Ê Ïl Âska Âch Ï Â vyuz  v souvislosti s televiznõm nebo rozhlasovy vysõla Âm, jake Ïitõ  Âm  Ânõ Âhokoliv patentu, ochranne zna  Âmky, na Âvrhu nebo modelu, pla Ânu, tajne Âho vzorce nebo vy Ârobnõho postupu, nebo jake  Âhokoliv prumyslove Ê Âho, obchodnõho  nebo ve Ïdecke zarõzenõ nebo za informace (know-how), ktere se vztahujõ na zkusenosti nabyte v oblasti pruÂho Ï Â Â Â Â Ï Â Ê myslove obchodnõ nebo ve Â,  Ïdecke Â.

4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk licenc Âch poplatku, ktery je rezidentem Â Ê Ïijõ Ïe Ïny  Ïnõ Ê Â jednoho smluvnõho sta  Âtu, vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, ve ktere majõ licenc  poplatky zdroj, pruÂva Âm  Âte Âm  Ïnõ Ê myslovou nebo obchodnõ c  Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je umõste v tomto druhe smluvnõm Ï Â Âle   Ïna Âm  sta Ï, nebo vykona  v tomto druhe smluvnõm sta Ï nezavisle povola  ze sta  za Âte Âva Âm  Âte   Ânõ Âle Âkladny umõste  v tomto  Ïne druhe smluvnõm sta Ï, a jestliz pra nebo majetek, ktere da  vznik licenc Âm poplatkum, se skutec Ï Âm  Âte Ïe Âvo  Âvajõ Ïnõ Ê Ïne va Ïou k te sta  provozovne nebo sta  za Âz Âto Âle Ï Âle Âkladne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 nebo Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla c Ânku 14 podle toho, o jaky prõpad jde. Ïla  ÏÂ

5. Predpokla  se, z licenc  poplatky majõ zdroj ve smluvnõm sta Ï, jestliz pla Ï Âda Ïe Ïnõ   Âte Ïe Âtcem je rezident tohoto smluvnõho sta Jestliz vsak pla  Âtu. Ïe Ï Âtce licenc Âch poplatku, at' je nebo nenõ rezidentem ne Ïnõ Ê Â Ïktere smluvnõho sta Âho  Âtu, ma ve smluvnõm sta Ï sta   Âte Âlou provozovnu nebo sta Âlou za Âkladnu, ve spojenõ s nõz vznikla povinnost platit licenc   ÂÏ Ïnõ poplatky, a tyto licenc  poplatky jdou k tõz takove sta  provozovny nebo sta  za Ïnõ  Ïi  Âle Âle Âkladny, predpokla  se, z Ï Âda Ïe takove licenc  poplatky majõ zdroj v tom smluvnõm sta Ï, ve ktere je sta  provozovna nebo sta  za Âto Ïnõ   Âte Âm Âla Âla Âkladna umõste  Ïna.

6. Jestliz c Âstka licenc Âch poplatku, ktere se vztahujõ k uz Â, pra nebo informaci, za ktere jsou placeny, Ïe Ïa Ïnõ Ê Â Â Ïitõ Âvu  presahuje, v dusledku zvla Ï tnõch vztahu mezi pla Ï Ê Âs Â Ê Âtcem a skutec Âm vlastnõkem licenc Âch poplatku nebo mezi Ïny  Ïnõ Ê obe Ïma z nich a ne Ïjakou dalsõ osobou, c Âstku, kterou by byl smluvil pla Ï Ïa Âtce se skutec Âm vlastnõkem, kdyby Ïny Â Ï Âstka nebylo takovy vztahu, pouz  se ustanovenõ tohoto c Ânku jen na tuto posledne zmõne Âch Ê Ïijõ  Ïla Ï Â Ïnou c Âstku. Ca Ïa plateb, ktera ji presahuje, bude v tomto prõpade zdane podle pra Âch predpisu kaz Âho smluvnõho sta Â Ï ÏÂ Ï Ïna Âvnõ Ï Ê Ïde  Âtu s prihle Ï Âdnutõm k ostatnõm ustanovenõm te smlouvy.    Âto

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8677

Strana 8678

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

Ï Â C l a ne k 1 3 Zisky ze zcizenõ majetku  1. Zisky, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze zcizenõ nemovite     Âtu  Âho majetku uvedene Âho v c Ânku 6 a umõste Âho ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by zdane v tomto druhe smluvnõm sta Ï. Ïla  Ïne Âm  Âte Ât Ïny Âm  Âte

2. Zisky ze zcizenõ movite majetku, ktery je c Âstõ provoznõho majetku sta  provozovny, jez ma podnik  Âho  Ïa   Âle Ï Â jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebo movite  Âtu Âm  Âte Âho majetku, ktery patrõ ke sta  za  Ï Âle Âkladne Ï, kterou ma rezident jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï za u Ïelem vykona Ânõ neza   Âtu Âm  Âte Âc Âva  Âvisle Âho povola Â, vc Ï zisku ze zcizenõ takove sta  provozovny (samotne nebo spolu s cely podnikem) nebo takove Ânõ Ïetne Ê Â Â Âle  Âm  sta  za Âle Âkladny, mohou by zdane v tomto druhe smluvnõm sta Ï. Ât Ïny Âm  Âte

3. Zisky ze zcizenõ lodõ nebo letadel provozovany v mezina   Âch Ârodnõ doprave nebo movite majetku, ktery Â Ï Âho  slouz  k provozova  te Ïõ Ânõ Ïchto lodõ nebo letadel, podle  zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï se nacha  mõsto  Âhajõ Ïnõ  Âte Ïmz Âzõ  hlavnõho vedenõ podniku.  Â

4. Zisky ze zcizenõ jake  Âhokoliv jine majetku, nez ktery je uveden v odstavcõch 1, 2 a 3, podle  zdane  Âho Ï Â Â Âhajõ Ïnõ jen ve smluvnõm sta Ï, jehoz je zcizitel rezidentem.  Âte Ï

Ï Â C l a ne k 1 4 Neza Âvisla povola   Ânõ

1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze svobodne povola  nebo z jiny c Ï     Âtu Âho Ânõ Âch Ïinnostõ  neza Âvisle charakteru, podle  zdane  jen v tomto smluvnõm sta Ï. Tyto prõjmy vsak mohou by v na Âho Âhajõ Ïnõ  Âte ÏÂ Ï Ât Âsledujõcõch prõpadech zdane ve druhe smluvnõm sta Ï:   Ï Ïny Âm  Âte

a) jestliz ma tento rezident pravidelne k dispozici ve druhe smluvnõm sta Ï sta Ïe Â Ï Âm  Âte Âlou za Âkladnu za u Ïelem Âc vykona Ânõ svy c Âva  Âch Ïinnostõ; v takove prõpade jen takova c Âst prõjmu, jakou lze pric Âst te sta  za  Âm Ï Â Ï Â Ïa ÏÂ Ê Ï Ïõ Âto Âle Âkladne Ï, muz by zdane v tomto druhe smluvnõm sta Ï; nebo Ê Ïe Ât Ïna Âm  Âte

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8679

Strana 8680

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

b) jestliz jeho pobyt ve druhe smluvnõm sta Ï po jedno nebo võce obdobõ c  nebo v u Ïe Âm  Âte   Ïinõ Âhrnu presahuje Ï 183 dny v jake Âmkoli dvana Âctime Âc Âm obdobõ zac Ânajõcõm nebo konc Âcõm v prõslusne danove roce; Ïsõ Ïnõ  Ïõ   Ïõ Â Ï Â Ï Âm Ï Âm v takove prõpade jen takova c Âst prõjmu, ktera je pobõra v tomto druhe smluvnõm sta Ï v prube Âm Ï Â Ï Â Ïa ÏÂ Ê Â Â Âna Âm  Âte Ê Ïhu uvedene nebo uvedeny obdobõ, muz by zdane v tomto druhe smluvnõm sta Ï. Âho Âch Â Ê Ïe Ât Ïna Âm  Âte

2. Vy Âraz ¹svobodne povola ª zahrnuje obzvla Ï te neza  Ânõ Âs Ï Âvisle c  Ïinnosti ve Ïdecke litera Â, ume Â, Ârnõ Ïlecke vychovaÂ, telske nebo uc  Ïitelske jakoz i neza Â, Ï Âvisle c  Ïinnosti le Ï u, pra Âku, inz Âru, architektu, dentistu a u Ïetnõch znalcu. Âkar Ê Âvnõ Ê Ïeny Ê Ê Ê Âc  Ê

Ï Â C l a ne k 1 5 Zamestna Â Ï Ânõ

1. Platy, mzdy a jine podobne odme   Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze zame Ânõ,     Âtu Ïstna  podle  s vy Âhajõ Âhradou ustanovenõ c Ânku 16, 18, 19 a 20 zdane  jen v tomto smluvnõm sta Ï, pokud zame Ânõ  Ïla Ê Ïnõ  Âte Ïstna  nenõ vykona Âno ve druhe smluvnõm sta Ï. Je-li tam zame Ânõ vykona Âno, mohou by takove odme z ne  Âva Âm  Âte Ïstna  Âva Ât  Ïny Ïj pobõrane zdane v tomto druhe smluvnõm sta Ï.   Ïny Âm  Âte

2. Odme Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze zame Ânõ vykona     Âtu Ïstna  Âvane ve druhe smluvÂho Âm nõm sta Ï, podle  bez ohledu na ustanovenõ odstavce 1 zdane  jen v prvne zmõne Âm smluvnõm sta Ï, jestliz  Âte Âhajõ  Ïnõ Ï Â Ïne  Âte Ïe:

a) se rezident zdrz Ïuje v druhe smluvnõm sta Ï po jedno nebo võce obdobõ nepresahujõcõ v u Âm  Âte Â Â Ï Â Â Âhrnu 183 dny v jake Âmkoli dvana Âctime Âc Âm obdobõ zac Ânajõcõm nebo konc Âcõm v prõslusne danove roce; a Ïsõ Ïnõ  Ïõ   Ïõ Â Ï Â Ï Âm Ï Âm

b) odme jsou vypla Ïny Âceny zame Ïstnavatelem nebo za zame Ïstnavatele, ktery nenõ rezidentem druhe smluv  Âho nõho sta a  Âtu;

c) odme nejdou k tõz sta  provozovny nebo sta  za Ïny  Ïi Âle Âle Âkladny, kterou ma zame  Ïstnavatel ve druhe smluvnõm Âm  sta Ï. Âte

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8681

Strana 8682

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

3. Vy Âraz ¹zame Ïstnavatelª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïity Ïla Ïuje osobu, ktera ma pra na vykonanou pra   Âvo Âci, a ktera nese odpove  Ïdnost a riziko spojene s vykona Ânõm pra  Âva  Âce.

4. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku, mohou by pobõrane odme Ï Â Â Ïla Ât   Ïny ze zame Ânõ vyÏstna  kona Âvane Âho na palube lodi nebo letadla provozovane Ï Âho v mezina Ârodnõ doprave zdane Â Ï Ïny ve smluvnõm sta Ï,  Âte v ne Ï se nacha  mõsto hlavnõho vedenõ podniku. Ïmz Âzõ   Â

5. Pozemnõ persona jmenovany u Ï edõm na  Âl  Âstr  Ârodnõho vzdusne Â Ï Âho prepravce jednoho smluvnõho sta do Ï Â Âtu druhe smluvnõho sta bude osvobozen od danõ ukla Âho  Âtu  Âdany na jeho odme v druhe smluvnõm sta Ï. Âch Ïny Âm  Âte

Ï Â C l a ne k 1 6 Tantie Âmy Tantie Âmy a jine podobne platby, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta jako c       Âtu Ïlen spra  rady nebo Âvnõ jine Âho podobne Âho orga Ânu spolec Ïnosti, ktera je rezidentem druhe  Âho smluvnõho sta  Âtu, podle  zdane  jen Âhajõ Ïnõ v prvne zmõne Âm smluvnõm sta Ï. Ï Â Ïne  Âte

Ï Â C l a ne k 1 7 Umelci a sportovci Ï

1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta jako na verejnosti vystupujõcõ ume Ï     Âtu Ï Â Â Ïlec, jako divadelnõ, filmovy rozhlasovy nebo televiznõ ume  Â,   Ïlec nebo hudebnõk, nebo jako sportovec, z takovy  Âchto osobne Ï vykona Âvany c Âch Ïinnostõ ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 14 a 15 zdane  Âm  Âte Ât  Ïla Ê Ïny v tomto druhe smluvnõm sta Ï. Âm  Âte

2. Jestliz prõjmy z c Ïe Ï Â Ïinnostõ osobne vykona Â Ï Âvany ume Âch Ïlcem nebo sportovcem, neplynou ume Ïlci nebo

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8683

Strana 8684

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

sportovci same Âmu, ny Ï jine osobe mohou by tyto prõjmy, bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 7, 14 a 15, Âbrz  Ï, Ât Ï  Ïla Ê zdane ve smluvnõm sta Ï, ve ktere jsou c Ïny  Âte Âm Ïinnosti ume Ïlce nebo sportovce vykona Âny. Âva 3. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz  na prõjmy pobõrane ume nebo sportovci, kterõ jsou rezidenty Â Ê Ïijõ Ï   Ïlci Ï jednoho smluvnõho sta  Âtu, z osobne vykona Ï Âvany c Âch Ïinnostõ ve druhe smluvnõm sta Ï, jestliz jejich na Ï te  Âm  Âte Ïe Âvs Ïva tohoto druhe smluvnõho sta je z podstatne c Âsti financova z verejny fondu prvne zmõne Âho smluvnõho Âho  Âtu  Ïa Âna Ï Âch Ê Ï Â Ïne  sta vc Ï fondu jake Âtu, Ïetne Ê Âhokoliv niz Ï õho spra Âho u Ïs  Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõho u Ï adu tohoto smluvnõho sta ani na   Âr  Âtu, prõjmy pobõrane neziskovou organizacõ, pokud jde o takove c Ï    Âto Ïinnosti, za predpokladu, z z Âdna c Âst jejõho Ï Ïe Ïa  Ïa  prõjmu nenõ vypla Ï  Âcena nebo jiny zpusobem dostupna k osobnõmu prospe Âm Ê Â Â Ïchu majitelum, zakladatelum nebo Ê Ê c Ê m te organizace. Ïlenu Âto

Ï Â C l a ne k 1 8 Penze a annuity

1. Penze, annuity a jine podobne platy vypla   Âcene fyzicke osobe ktera je rezidentem jednoho smluvnõho   Ï,   sta z duvodu drõve Ï õho zame Ânõ podle Â, s vy Âtu, Ê Ï Â Ïjs  Ïstna  Âhajõ Âhradou ustanovenõ c Ânku 19 odst. 2, zdane  jen v tomto  Ïla Ïnõ smluvnõm sta Ï.  Âte

2. Jak pouz Ïito v tomto c Ânku: Ïla a) vy Âraz ¹penze a jine podobne platyª oznac   Ïuje opakovane platby prova Ïne po odchodu do duchodu z du Âde Â Ê Ê vodu drõve Ï õho zame Ânõ nebo ve forme vyrovna  skod vznikly v souvislosti s drõve Ï õm zame Ânõm; Ï Â Ïjs  Ïstna Â Ï Ânõ Ï Âch Ï Â Ïjs  Ïstna Â

b) vy Âraz ¹annuitaª oznac Ïuje stanovenou c Âstku placenou fyzicke osobe opakovane ve stanoveny lhuta po Ïa Â Ï Ï Âch Ê Âch dobu z Ïivota nebo be Ïhem urc Âho nebo zjistitelne c Ïite Âho Ïasove obdobõ na za Âho  Âklade za Ï Âvazku prova Ït platby Âde na Âhradou za odpovõdajõcõ a plnou u    Âhradu v pene Âch nebo pene vyja Ï itelnou. Ïzõ Ïzi Âdr

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8685

Strana 8686

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

Ï Â C l a ne k 1 9 Verejne funkce Ï Â 1. a) Platy, mzdy a jine podobne odme   Ïny, jine nez penze, vypla Â Ï Âcene jednõm smluvnõm sta    Âtem nebo niz Ï õm Ïs  spra Âm u Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto smluvnõho sta fyzicke osobe za sluz prokazovane   Âr  Âtu Â Ï Ïby  tomuto smluvnõmu sta nebo u  Âtu Âtvaru nebo u Ï adu podle  zdane  jen v tomto smluvnõm sta Ï. Âr Âhajõ Ïnõ  Âte

b) Takove platy, mzdy a jine podobne odme vsak podle  zdane  jen ve druhe smluvnõm sta Ï, jestliz    Ïny Ï Âhajõ Ïnõ Âm  Âte Ïe sluz jsou prokazova v tomto smluvnõm sta Ï a fyzicka osoba, ktera je rezidentem tohoto smluvnõho Ïby Âny  Âte    sta Âtu:

(i) je sta Âm prõslusnõkem tohoto smluvnõho sta nebo Âtnõ ÏÂ Ï Â Â Âtu;

(ii) se nestala rezidentem tohoto smluvnõho sta jen z duvodu poskytova  te  Âtu Ê Ânõ Ïchto sluz Ïeb.

2. a) Jake Âkoli penze vypla Âcene jednõm smluvnõm sta    Âtem nebo niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm   u Ï adem tohoto smluvnõho sta nebo vypla Âr  Âtu Âcene z fondu, ktere zrõdily, fyzicke osobe za sluz proÂ Ê Â ÏÂ Â Ï Ïby ka Âzane tomuto smluvnõmu sta nebo u   Âtu Âtvaru nebo u Ï adu podle  zdane  jen v tomto smluvnõm Âr Âhajõ Ïnõ  sta Ï. Âte

b) Takove penze vsak podle  zdane  jen ve druhe smluvnõm sta Ï, jestliz fyzicka osoba je rezidentem Â Ï Âhajõ Ïnõ Âm  Âte Ïe  a sta Âm prõslusnõkem tohoto smluvnõho sta Âtnõ ÏÂ Ï Â Â Âtu.

3. Ustanovenõ c Ânku 15, 16, 17 a 18 se pouz  na platy, mzdy a jine podobne odme a penze za sluz  Ïla Ê Ïijõ   Ïny Ïby proka Âzane v souvislosti s prumyslovou nebo obchodnõ c Â Ê Â Ïinnostõ prova Ïnou ne  Âde Ïktery smluvnõm sta Âm  Âtem nebo niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto smluvnõho sta   Âr  Âtu.

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8687

Strana 8688

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

Ï Â C l a ne k 2 0 Studenti a uc Ïni 1. Platby, ktere student nebo uc Ï , ktery je nebo bezprostredne pred svy prõjezdem do jednoho smluvnõho  Ïen Â Ï Ï Ï Âm Ï Â Â sta byl rezidentem druhe smluvnõho sta a ktery se zdrz Âtu Âho  Âtu  Ïuje v prvne zmõne Âm smluvnõm sta Ï pouze za Ï Â Ïne  Âte u Ïelem sve vzde Âva  nebo vy Âc Âho Ïla Ânõ Âcviku, dosta  za u Ïelem na Âva Âc Âhrady na Âkladu sve vy Ïivy, vzde Âva  nebo vy Ê Â Âz Ïla Ânõ Âcviku, nebudou podle Âhat zdane  v tomto smluvnõm sta Ï za predpokladu, z takove platby plynou ze zdroju mimo Ïnõ  Âte Ï Ïe Âto Ê tento smluvnõ sta  Ât.

2. Pokud jde o podpory, stipendia a odme ze zame Ânõ, ktere nejsou predme Ïny Ïstna Â Â Ï Ïtem odstavce 1, bude mõt  student nebo uc Ï popsany v odstavci 1, krome toho, pra v prube takove vzde Âva  nebo vy Ïen Â Ï Âvo Ê Ïhu Âho Ïla Ânõ Âcviku na stejna danova osvobozenõ, slevy nebo snõz Â, ktera prõslusõ rezidentum smluvnõho sta v ne Ï se zdrz Â Ï Â Â Â Ïenõ  Ï ÏÂ Ê Â Âtu, Ïmz Ïuje.

Ï Â C l a ne k 2 1 Ostatnõ prõjmy  ÏÂ

Ï Âsti Ï Â Ê Ca prõjmu rezidenta smluvnõho sta  Âtu, at' majõ zdroj kdekoliv, o ktery se nepojedna  v predchozõch  Âch Âva Ï Â c Âncõch te smlouvy, podle  zdane  jen v tomto smluvnõm sta Ï. Ïla  Âto Âhajõ Ïnõ  Âte

Ï Â C l a ne k 2 2 Majetek

1. Majetek predstavovany nemovity majetkem uvedeny v c Ânku 6, ktery vlastnõ rezident jednoho Ï Â Âm Âm Ïla   smluvnõho sta a ktery je umõste ve druhe smluvnõm sta Ï, muz by zdane v tomto druhe smluvnõm sta Ï.  Âtu   Ïn Âm  Âte Ê Ïe Ât Ïn Âm  Âte

2. Majetek predstavovany movity majetkem, ktery je c Âstõ provoznõho majetku sta  provozovny, jez ma Ï Â Âm  Ïa   Âle Ï Â podnik jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebo movity majetkem, ktery patrõ ke sta   Âtu Âm  Âte Âm  Ï Âle za Âkladne kterou ma rezident jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï za u Ïelem vykona Ânõ neÏ,   Âtu Âm  Âte Âc Âva  za Âvisle povola Â, muz by zdane v tomto druhe smluvnõm sta Ï. Âho Ânõ Ê Ïe Ât Ïn Âm  Âte

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8689

Strana 8690

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

3. Majetek predstavovany lode a letadly provozovany v mezina Ï Â Ïmi Âmi Ârodnõ doprave a movity majetkem, Â Ï Âm ktery slouz  k provozova  te  Ïõ Ânõ Ïchto lodõ a letadel, podle  zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï se nacha  mõsto  Âha Ïnõ  Âte Ïmz Âzõ  hlavnõho vedenõ podniku.  Â

4. Vsechny ostatnõ c Âsti majetku rezidenta smluvnõho sta podle  zdane  jen v tomto smluvnõm sta Ï. Ï Â Ïa  Âtu Âhajõ Ïnõ  Âte

Ï Â C l a ne k 2 3 Vylouc  dvojõho zdanenõ Ïenõ Â Ï Â

Ï 1. V prõpade rezidenta Ceske republiky bude dvojõ zdane  vylouc ÏÂ Ï Â Â Ïnõ Ïeno na Âsledovne Ï:

Ï Ceska republika muz pri ukla Ânõ danõ svy rezidentum zahrnout do danove za Â Ê Ïe Ï Âda   Âm Ê Ï Âho Âkladu, ze ktere se Âho takove dane ukla Â, c Âsti prõjmu nebo majetku, ktere mohou by v souladu s ustanovenõmi te smlouvy, Â Ï Âdajõ Ïa ÏÂ Ê Â Ât,  Âto rovne Ï zdane v Kuvajtu, avsak povolõ snõz c Âstku dane vypoc Ïz Ïny Ï Â Â Ïit Ïa Ï Ïtenou z takove za Âho Âkladu o c Âstku rovnajõcõ Ïa Â Â Ï Âstka, o kterou se dan snõz Â, vsak nepresa se dani zaplacene v Kuvajtu. Ca Â Ï Â Ïõ Ï Ï Âhne tu c Âst c Ïa Ïeske dane vypoc  pred Â Ï Ïtene Ï jejõm snõz Âm, ktera pome Ï pripada na prõjmy nebo majetek, ktere mohou by v souladu s ustanovenõmi te   Ïenõ  Ïrne Ï Â Ï  Ât,  Âto smlouvy, zdane v Kuvajtu. Ïny

2. V prõpade rezidenta Kuvajtu bude dvojõ zdane  vylouc ÏÂ Ï Â Ïnõ Ïeno na Âsledovne Ï: Jestliz rezident Kuvajtu pobõra prõjmy nebo vlastnõ majetek, ktere mohou by v souladu s ustanovenõmi Ïe   Ï   Ât, Â Ï te smlouvy, zdane jak v Ceske republice, tak v Kuvajtu, Kuvajt povolõ snõz c Âstku dane z prõjmu tohoto Âto Ïny    Ïit Ïa Ï ÏÂ Ê rezidenta o c Âstku rovnajõcõ se dani z prõjmu zaplacene v Ceske republice a snõz c Âstku dane z majetku tohoto Ïa   ÏÂ Ê Â Ï Â Â Ïit Ïa Ï Ï rezidenta o c Âstku rovnajõcõ se majetkove dani zaplacene v Ceske republice. Ïa     Â

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8691

Strana 8692

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

Ï Âstka, o kterou se dan snõz Â, vsak v z Âdne prõpade nepresa Ca Ï Â Ïõ Ï Ïa Âm Ï Â Ï Ï Âhne tu c Âst dane z prõjmu nebo z majetku Ïa Ï ÏÂ Ê vypoc  pred jejõm snõz Âm, ktera pome Ï pripada podle toho, o jaky prõpad jde, na prõjmy nebo majetek, Ïtene Ï Â Â Ïenõ  Ïrne Ï Â,  Ï Ï ktere mohou by zdane v Ceske republice.  Ât Ïny Ï Â

3. Jestliz v souladu s jaky Ïe, Âmkoliv ustanovenõm Smlouvy, prõjem pobõrany nebo majetek vlastne  reziden Ï   Ïny tem smluvnõho sta je v tomto smluvnõm sta Ï osvobozen od zdane Â, tento smluvnõ sta muz presto, pri  Âtu  Âte Ïnõ  Ât Ê Ïe Ï Ï vy Ïtu c Âstky dane ze zby Âcõch prõjmu nebo majetku tohoto rezidenta, vzõt v u Âpoc Ïa Ï Âvajõ  ÏÂ Ê Â Âvahu osvobozeny prõjem  Ï nebo majetek.

4. Pro u Ïely povolenõ za Ïtu v jednom smluvnõm sta Ï, bude dan zaplacena ve druhe smluvnõm sta Ï Âc  Âpoc  Âte Ï Â Âm  Âte zahrnovat dan, ktera by byla jinak splatna v tomto druhe smluvnõm sta Ï, ale ktera byla odpuste nebo snõz Ï Â Â Âm  Âte Â Ï Ïna  Ïena v souladu se specia Âm za Âlnõ Âkonem o investic Âch u Âch nebo s opatrenõmi urc Âmi k podpore ekonomicke Ïnõ Âleva Ï Â Ïeny Ï Âho rozvoje v tomto druhe smluvnõm sta Ï. Ustanovenõ tohoto odstavce se nepouz  na dane z prõjmu, na ktere se Âm  Âte  Ïijõ Ï ÏÂ Ê Â vztahujõ c Ânky 10 a 12.  Ïla

Ï Â C l a ne k 2 4 Za Âkaz diskriminace

1. Sta  prõslusnõci jednoho smluvnõho sta nebudou podrobeni ve druhe smluvnõm sta Ï z Âdne Âtnõ Ï Â Ï Â Â Âtu Âm  Âte Ïa Âmu zdane  nebo jaky Ïnõ Âmkoliv povinnostem s nõm spojeny ktere jsou jine nebo tõz Ïjsõ nez zdane  a s nõm spojene  Âm,    Ïive Ï Â Ï Ïnõ   povinnosti, ktery jsou nebo mohou by podrobeni sta  prõslusnõci tohoto druhe smluvnõho sta kterõ jsou, Âm Ât Âtnõ Ï Â Ï Â Âho  Âtu, Ï zejme s ohledem na rezidenci, ve stejne situaci. Âna Â

2. Zdane  sta  provozovny, jez ma podnik jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebude Ïnõ Âle Ï Â Â Âtu Âm  Âte v tomto druhe smluvnõm sta Ï neprõznive Ï õ nez zdane  podniku tohoto druhe Âm  Âte Ï Ïjs Â Ï Ïnõ Ê Âho smluvnõho sta  Âtu, ktere  vykona  tyte Ï c Âvajõ Âz Ïinnosti. Toto ustanovenõ nebude vykla Âno jako za  Âda Âvazek jednoho smluvnõho sta aby priznal  Âtu, Ï rezidentum druhe smluvnõho sta jake Ê Âho  Âtu Âkoliv osobnõ u  Âlevy, slevy a snõz  dane z duvodu osobnõho stavu nebo  Ïenõ Ï Ê Â povinnostõ k rodine ktere prizna  svy vlastnõm rezidentum.  Ï, Â Ï Âva Âm  Ê

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8693

Strana 8694

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

3. Pokud se nebudou aplikovat ustanovenõ c Ânku 9 odst. 1, c Ânku 11 odst. 4 nebo c Ânku 12 odst. 6, budou  Ïla Ïla Ïla u Âroky, licenc  poplatky a jine vy Ïnõ  Âlohy placene podnikem jednoho smluvnõho sta rezidentu druhe smluvnõho   Âtu Âho  sta odc Âtu, Ïitatelne pro u Ïely stanovenõ zdanitelny zisku takove podniku za stejny podmõnek, jako kdyby  Âc  Âch Ê Âho Âch  byly placeny rezidentu prvne zmõne Âho smluvnõho sta Podobne jake Ï Â Ïne  Âtu. Ï, Âkoliv dluhy podniku jednoho smluvnõho sta vuc rezidentu druhe smluvnõho sta budou pro u Ïely stanovenõ zdanitelne majetku takove  Âtu Ê Ïi Âho  Âtu Âc  Âho Âho podniku odc Ïitatelne za stejny podmõnek, jako kdyby byly smluveny vuc rezidentu prvne zmõne Âho smluv Âch Â Ê Ïi Ï Â Ïne nõho sta  Âtu.

4. Bez ohledu na ustanovenõ odstavcu 1, 2 a 3, nic v tomto c Ânku se nedoty  pra kaz Âho smluvnõho Â Ê Ïla Âka Âva Ïde  sta priznat svy vlastnõm sta Âm prõslusnõkum, kterõ jsou rezidenty tohoto smluvnõho sta osvobozenõ od Âtu Ï Âm  Âtnõ ÏÂ Ï Â Ê Ï  Âtu,  danõ nebo snõz  danõ v souladu se svy vnitrosta Âmi za   Ïenõ  Âmi Âtnõ Âkony, predpisy nebo spra  praxõ. Toto osvobozenõ Ï Âvnõ   nebo snõz  se vsak nepouz  Ïenõ Ï Ïije, pokud jde o takovy pome kapita spolec  Ïr Âlu Ïnostõ, ktery je vlastne osobami, ktere   Ïn  jsou sta Âmi prõslusnõky druhe smluvnõho sta Âtnõ ÏÂ Ï Â Âho  Âtu.

5. Nic v tomto c Ânku nebude vykla Âno tak, z se jednomu smluvnõmu sta ukla  za Ïla Âda Ïe  Âtu Âda Âkonna povinnost  poskytnout prospe z jake Ïch Âhokoliv zacha Âzenõ, prednost nebo vy Â Ï Âhodu rezidentum druhe Ê Âho smluvnõho sta  Âtu, ktera muz by ude Â Ê Ïe Ât Ïlena jake Âmukoliv tretõmu sta nebo jeho rezidentum na za Ï Â Âtu Ê Âklade vytvorenõ celnõ unie, Ï Ï Â Â ekonomicke unie, zvla Ï tnõch dohod, zo  Âs  Âny volne Âho obchodu nebo na za Âklade jake Ï Âhokoliv regiona Âho nebo Âlnõ sub-regiona Âho uspora Ânõ ty Âcõho se zcela nebo hlavne pohybu kapita a/nebo zdane Â, jehoz souc Âstõ Âlnõ Ï Âda  Âkajõ Â Ï Âlu Ïnõ Ï Ïa  muz by prvne zmõne  smluvnõ sta Ê Ïe Ât Ï Â Ïny  Ât.

6. Vy Âraz ¹zdane ª v tomto c Ânku oznac Ïnõ Ïla Ïuje dane na ktere se vztahuje tato smlouva. Ï, Â

Ï Â C l a ne k 2 5 Ï Ï Â ÏÂ Resenõ prõpadu dohodou Ê

1. Jestliz se osoba domnõva z opatrenõ jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê vedou nebo povedou u nõ ke Ïe  Â, Ïe Ï Â Â Âtu  zdane Â, ktere nenõ v souladu s ustanovenõmi te smlouvy, muz neza Ïnõ    Âto Ê Ïe Âvisle na opravny prostredcõch, ktere Âch Ï Â Â

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8695

Strana 8696

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

poskytujõ vnitrosta  pra  predpisy te  Âtnõ Âvnõ Ï Ïchto smluvnõch sta Ê , predloz svuj prõpad prõslusne  Âtu Ï Ïit Ê Ï Â Ï Â Ï Âmu u Ï adu smluvÂr nõho sta jehoz je rezidentem, nebo, pokud jejõ prõpad spada pod c Ânek 24 odst. 1, u Ï adu smluvnõho sta jehoz  Âtu, Ï Â Ï  Ïla Âr  Âtu, Ï je sta Âm prõslusnõkem. Prõpad musõ by predloz do trõ let od prvnõho ozna Âtnõ ÏÂ Ï Â Ï  Ât Ï Ïen Ï  Âmenõ opatrenõ vedoucõho ke Â Ï Â Â zdane Â, ktere nenõ v souladu s ustanovenõmi te smlouvy. Ïnõ    Âto

2. Jestliz bude prõslusny u Ï ad povaz Ïe Ï Â Ï Â Âr Ïovat na Âmitku za opra Ïnou a nebude-li sa schopen najõt uspokojive Âvne Âm   resenõ, bude se snaz aby prõpad vyresil vza Ï Ï Â Ïit, ÏÂ Ï Ï Âjemnou dohodou s prõslusny u Ï adem druhe smluvnõho sta tak, Ï Â Ï Âm Âr Âho  Âtu aby se zamezilo zdane Â, ktere nenõ v souladu s touto smlouvou. Jaka Ïnõ   Âkoliv dosaz  dohoda bude provedena bez Ïena ohledu na jake Âkoliv c Ïasove lhuty ve vnitrosta Âch pra Âch predpisech smluvnõch sta Ê . Â Ê Âtnõ Âvnõ Ï Â Âtu

3. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê se budou snaz vyresit vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïit Ï Ï Âjemnou dohodou jake Âkoliv obtõz nebo  Ïe pochybnosti, ktere mohou vzniknout pri vy Â Ï Âkladu nebo prova Ïnõ te smlouvy. Mohou rovne Ï spolu konzulÂde  Âto Ïz tovat za u Ïelem vylouc  dvojõho zdane  u prõpadu, o ktery tato smlouva nepojedna Â. Âc Ïenõ  Ïnõ ÏÂ Ê Âch Âva

4. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê mohou spolu vejõt v prõmy styk za u Ïelem dosaz  dohody ve smyslu Ï Â Ï Â Âr  Âtu  Ï  Âc Ïenõ predchozõch odstavcu. Ï Â Ê

Ï Â C l a ne k 2 6 Vy Ï na informacõ Âme Â

1. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê si budou vyme Ï ovat takove informace, jake jsou nutne pro prova Ïnõ Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïn    Âde  ustanovenõ te smlouvy nebo vnitrosta Âch pra Âch predpisu smluvnõch sta Ê , ktere se vztahujõ na dane jez  Âto Âtnõ Âvnõ Ï Ê Â Âtu   Ï, Ï jsou predme Ï Ïtem te smlouvy, pokud zdane Â, ktere upravujõ, nenõ v rozporu se Smlouvou. Veskere informace Âto Ïnõ Â Â Â Ï Â obdrz  smluvnõm sta Ïene  Âtem budou udrz Âny v tajnosti stejny zpusobem jako informace obdrz  podle Ïova Âm Ê Ïene vnitrosta Âch pra Âch predpisu tohoto smluvnõho sta a budou zprõstupne Âtnõ Âvnõ Ï Ê Â Âtu Ï Ïny pouze osoba nebo u Ï adum Âm Âr Ê (vc Ï soudu a spra Âch u Ï adu), ktere se zaby  vyme Ï ova Âm nebo vybõra Âm danõ, na ne Ï se tato smlouva Ïetne Ê Âvnõ Âr Ê Â Âvajõ Ïr Ânõ  Ânõ  Ïz

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8697

Strana 8698

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

vztahuje, vyma Ânõm nebo trestnõm stõha Âm ve ve te Âha    Ânõ Ïci Ïchto danõ nebo rozhodova Âm o odvola Âch ve vztahu  Ânõ Ânõ k te Ïmto danõm. Tyto osoby nebo u Ï ady pouz  tyto informace jen k te  Âr Ïijõ Ïmto u Ïelum. Mohou sde tyto informace Âc Ê Ïlit pri verejny soudnõch rõzenõch nebo v pra Âch rozhodnutõch. Ï Ï Âch  Ï  Âvnõ Â

2. Ustanovenõ odstavce 1 nebudou v z Âdne prõpade vykla Âna tak, z ukla  ne  Ïa Âm Ï Â Ï Âda Ïe Âdajõ Ïktere Âmu smluvnõmu sta  Âtu povinnost:

a) prove spra  opatrenõ, ktera by porusovala pra  predpisy a spra  praxi tohoto nebo druhe smluvÂst Âvnõ Ï Â Â Ï Âvnõ Ï Âvnõ Âho nõho sta  Âtu;

b) poskytnout informace, ktere by nemohly by zõska na za  Ât  Âny Âklade pra Âch predpisu nebo v be Ïne spra Ï Âvnõ Ï Ê Ïz Âm Âvnõm rõzenõ tohoto nebo druhe smluvnõho sta  Ï  Âho  Âtu;

c) poskytnout informace, ktere by odhalily jake  Âkoliv obchodnõ, podnikove prumyslove komerc  nebo pro Â, Ê Â, Ïnõ fesnõ tajemstvõ nebo obchodnõ postup, nebo informace, jejichz sde  by bylo v rozporu s verejny poÂ Â Â Ï Ïlenõ Ï Âm ra Ï Âdkem.

Ï Â C l a ne k 2 7 Smõsena ustanovenõ ÂÏ Â Â

1. Ustanovenõ te smlouvy nebudou vykla Âna tak, z jaky  Âto Âda Ïe Âmkoliv zpusobem omezujõ jake Ê Â Âkoliv vylouc Â, Ïenõ osvobozenõ, snõz Â, za Ïet nebo jinou slevu nynõ nebo v budoucnu ude   Ïenõ Âpoc  Ïlenou:

a) podle pra Âch predpisu smluvnõho sta pri vy Ïtu dane ukla Âvnõ Ï Ê Â Âtu Ï Âpoc Ï Âdane tõmto smluvnõm sta    Âtem; nebo

b) podle jake Âkoliv jine zvla Ï tnõ danove u  Âs Â Ï Â Âpravy, v souvislosti s ekonomickou nebo technickou spolupracõ mezi  smluvnõmi sta  Âty.

2. Prõslusne u Ï ady kaz Âho smluvnõho sta mohou predepsat pravidla k prova Ïnõ ustanovenõ te Ï Â Ï Â Âr Ïde  Âtu Ï Âde   Âto smlouvy. 3. Jestliz podle jake Ïe Âkoliv smlouvy nebo dohody nebo protokolu ke smlouve nebo dohode podepsane po Ï Ï Â Ï podpisu te smlouvy mezi Ceskou republikou a jaky Âto Âmkoli jiny c Âm Ïlensky sta Âm Âtem Rady pro spolupra v Za Âci Âlivu

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8699

Strana 8700

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

Ï (tj. Spojene arabske emira Kra   Âty, Âlovstvõ Saudske Ara   Âbie, Bahrajn, Katar a Sultana Oma Ât Ân), Ceska republika  odsouhlasõ, pokud jde o ustanovenõ te smlouvy, prõznive Ï õ zacha   Âto Ï Ïjs  Âzenõ nez to, ktere prõslusõ podle te smlouvy Â Ï Â Ï Ï Âto rezidentum Sta Kuvajt, potom dnem, ke ktere Ê Âtu Âmu prõslusna c  smlouva nebo dohoda nebo protokol k nõ Ï Â Ï Â Ïeska  nabude u Ïinnosti, se stejne prõznive zacha Âc Ï Ï  Âzenõ bude automaticky pouz Âvat vuc rezidentum Sta Kuvajt podle  Ïõ Ê Ïi Ê Âtu te smlouvy. Âto

4. Vy Âhody poskytnute na za  Âklade te smlouvy nebudou prizna spolec Ï Âto Ï Âny Ïnostem kaz Âho smluvnõho sta Ïde  Âtu, jestliz duvodem zaloz  te Ïe Ê Ïenõ Ïchto spolec Ïnostõ bylo pouze zõskat vy   Âhody podle te smlouvy, ktere by jinak nebyly Âto  dostupne Â.

Ï Â C l a ne k 2 8 Ï lenove diplomaticky misõ a konzula  urednõci C  Âch  Ârnõ Â Ï Â Nic v te smlouve se nedoty  danovy vy Âto Ï Âka Ï Âch Âsad c Ê diplomaticky misõ, konzula Âch u Ï ednõku nebo Ïlenu Âch  Ârnõ Âr Â Ê mezina Ârodnõch organizacõ, ktere jim prõslusõ na za    Ï Ï Âklade obecny pravidel mezina Ï Âch Ârodnõho pra nebo na za  Âva Âklade Ï ustanovenõ zvla Ï tnõch dohod.  Âs Â

Ï Â C l a ne k 2 9 Vstup v platnost Kaz  ze smluvnõch sta Ê ozna  druhe Ïdy  Âtu Âmõ Âmu splne  svy Ïnõ Âch u Âstavnõch postupu pro vstup te smlouvy Â Ê Âto v platnost. Tato smlouva vstoupõ v platnost dnem pozde Ï õho z te  Ïjs  Ïchto ozna Âmenõ a jejõ ustanovenõ se na    Âsledkem toho budou v obou smluvnõch sta  Âtech prova Ït: Âde

a) pokud jde o dane vybõrane sra Ïkou u zdroje, na prõjmy vypla Ï Â Â Âz Ï Âcene nebo pripisovane k 1. lednu roku na Â Ï Â Âsledujõcõho po roce, v ne Ï Smlouva vstoupõ v platnost, nebo pozde   Ïmz  Ïji;

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8701

Strana 8702

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

b) pokud jde o ostatnõ dane na prõjmy nebo majetek za danova obdobõ zac Ânajõcõ 1. ledna roku na  Ï, ÏÂ Ï Â Â Ïõ   Âsledujõcõho po   roce, v ne Ï Smlouva vstoupõ v platnost, nebo pozde Ïmz  Ïji.

Ï Â C l a ne k 3 0 Trva  a vy Ânõ Âpoved' Ï

Tato smlouva zustane v platnosti po obdobõ pe let a bude platit po podobne nebo podobna obdobõ, pokud Ê Â Ïti    ne Ïktery smluvnõ sta põsemne neozna  druhe   Ât Â Ï Âmõ Âmu, diplomatickou cestou, sest me Âcu pred uplynutõm poc Âtec Ï Ïsõ Ê Ï Â Ïa Ïnõho nebo jake  Âhokoliv na Âsledujõcõho obdobõ, svuj za Ïr vypove Ït tuto smlouvu. V takove prõpade se tato Â Â Â Ê Âme Ïde Âm Ï Â Ï smlouva prestane v obou smluvnõch sta Ï Â Âtech prova Ït: Âde

a) pokud jde o dane vybõrane sra Ïkou u zdroje, na prõjmy vypla Ï Â Â Âz Ï Âcene nebo pripisovane k 1. lednu roku na Â Ï Â Âsledujõcõho po roce, v ne Ï byla da vy   Ïmz Âna Âpove ', nebo pozde Ïd Ïji;

b) pokud jde o ostatnõ dane na prõjmy nebo majetek za danova obdobõ zac Ânajõcõ 1. ledna roku na  Ï, ÏÂ Ï Â Â Ïõ   Âsledujõcõho po   roce, v ne Ï byla da vy Ïmz Âna Âpove ', nebo pozde Ïd Ïji.

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8703

Strana 8704

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Ï Âstka 18 Ca

Na dukaz toho prõslusnõ zplnomocne  za Ê ÏÂ Ï Â Ïnõ Âstupci obou smluvnõch sta Ê podepsali tuto smlouvu.  Âtu

Da v Praze, dne 5. c Âno Ïervna 2001, coz odpovõda 13. rabi I 1422 H ve dvou puvodnõch vyhotovenõch, kaz Â Ï Â Â Ê Â Â Ïde v jazyce c Ïeske arabske a anglicke pric Ï vsechny texty jsou rozhodne V prõpade rozdõlu bude rozhoÂm, Âm Âm, Ï Ïemz Ï Â. ÏÂ Ï Â dujõcõm anglicky text.   Â

Ï Za Ceskou republiku: Ing. Jirõ Rusnok, v. r. ÏÂ ministr financõ Â

Za Sta Kuvajt: Ât Ahmad A. Bo Zobar v. r. Ï velvyslanec Sta Kuvajt v Ceske republice Âtu Â

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 48 / 2004  Ï.

Strana 8705

Strana 8706

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2004 Â

Ï Âstka 18 Ca

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2004 Â

Strana 8707

Strana 8708

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2004 Â

Ï Âstka 18 Ca

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2004 Â

Strana 8709

Strana 8710

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2004 Â

Ï Âstka 18 Ca

Ï Âstka 18 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2004 Â

Strana 8711

Strana 8712

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2004 Â

Ï Âstka 18 Ca

Ï Â Ï Ê U P O Z O R N E NI OD BE RATELU M
Tato c Âstka je rozesõla prednostne pred c Âstkou 15/2004 Sb. m. s. Ïa  Âna Ï Ï Ï Ïa Redakce

Vyda  a tiskne: Tiska Âva Ârna Ministerstva vnitra, p. o., Bartunkova 4, post. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 ± Redakce: ÊÏ Ï Ï Ministerstvo vnitra, Nad Stolou 3, post. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holesovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 ± AdminisÏ Ï trace: põsemne objedna   Âvky predplatne Ï Âho, zme adres a poc odebõrany vy Ïny Ïtu  Âch Âtisku ± MORAVIAPRESS, a. s., U Po 3061, 690 02 Breclav, telefon: Ê Âny Ï 519 305 161, fax: 519 321 417. Objedna Âvky ve Slovenske republice prijõma a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Â Ï Â Â Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roc  predplatne se stanovuje za doda Ïnõ Ï Â Âvku kompletnõho roc Âku vc Ï rejstrõku a je  Ïnõ Ïetne Ï od predplatitelu vybõra formou za Ï Ê Â Âno Âloh ve vy Ï i oznamene ve Sbõrce mezina Âs    Ârodnõch smluv. Za Ïrec  vyu Ï tova  se prova  po doda  kompletnõho  Âve Ïne Âc Ânõ Âdõ Ânõ  roc Âku na za Ïnõ Âklade poc skutec Ï vydany c Âstek (prvnõ za Ï Ïtu Ïne Âch Ïa  Âloha na rok 2004 c  1500,± Kc ± Vychazõ podle potreby ± Distribuce: MORAVIAÏinõ Ï) Â Â Ï PRESS, a. s., U Po 3061, 690 02 Breclav, celoroc  predplatne ± 516 205 176, 519 305 176, objedna Âny Ï Ïnõ Ï Â Âvky jednotlivy c Âstek (dobõrky) ± 516 205 179, Âch Ïa  519 305 179, objedna Âvky-knihkupci ± 516 205 161, 519 305 161, faxove objedna  Âvky ± 519 321 417, e-mail ± sbirky@moraviapress.cz, zelena linka ±  800 100 314. Internetova prodejna: www.sbirkyzakonu.cz ± Drobny prodej ± Benesov: Oldrich HAAGER, Masarykovo na 231; Brno: Ing. Jirõ Â Â Ï Ï Âm. ÏÂ Ï Hrazdil, Vranovska 16, SEVT, a. s., Ceska 14, Knihkupectvõ JUDr. Oktavia Kocia Prõkop 6, tel.: 545 175 080; Breclav: Prodejna tiskovin,    Ân Ân, Ï Â Ï Ï Ï 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; Ceske Budejovice: SEVT, a. s., Ceska 3, tel.: 387 432 244; Hradec Kra Â Ï Â Âlove TECHNOR, WonkoÂ: va 432; Hrde Ïjovice: Ing. Jan Fau, Dlouha 329; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectvõ ± Antikvaria Ruska 85; Kadan:   Ât, Â Ï Kniharstvõ ± Pribõkova J. Svermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõ, na Mõru 169; Liberec: Podjeste Ï Â Ï Â Â, Ï Â Âm. Â Ï Ïdske  knihkupectvõ, Moskevska 28; Litomerice: Jaroslav Tvrdõk, Lidicka 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectvõ ¹U Knihomilaª,   ÏÏ Â Â Â Ing. Romana Kopkova Moskevska 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova c 2, Zdene Chumchal ± Knihkupectvõ Tycho, Ostruz Â,  Ï. Ïk  Ïnicka 3;  Opava: FERRAM, a. s. prodejna KNIHA, Mezi trhy 3; Ostrava: LIBREX, Na Âdraz  14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Na Ïnõ Âdraz  29, Petr Gres, Ïnõ Ï Ï Â Markova 34; Otrokovice: Ing. Kuc Ï õk, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., trõda Mõru 65; Plzen: TYPOS, a. s. Uslavska 2, Ïer  ÏÂ Â Ï Â Ï Ï EDICUM, Vojanova 45, Technicke normy, La  Âbkova pav. c. 5; Praha 1: Dum uc Ï Ê Ïebnic a knih Cerna Labut', Na Porõc  25, FISER-KLEMENTINUM, Â Ï Â Ïõ Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Vaclavske na 41; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., na Mõru 9 (Na   Âm. Âm.  Ârodnõ dum); Â Ê Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavska 405, Dona Ï ka tisku, Nuselska 53, tel.: 272 735 797-8; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peskove 14; Praha 6: PPP ± Stankova  Âs Â Ï Â Ï Â Isabela, Puskinovo na Ï Âm. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, Specializovana prodejna Sbõrky za   Âkonu, Sokolovska 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Ê Â Abonentnõ tiskovy servis-Ing. Urban, Jablonecka 362, po ± pa 7 ± 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy     Â.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradska 190; Prerov: Knihkupectvõ EM-ZET, Bartosova 9, Jana Honkova ± YAHO-i-centrum, Komenske Â Ï Â Ï Â Âho 38; Sokolov: Ï Ï KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovske 22, tel.: 352 303 402; Sumperk: Knihkupectvõ D & G, Hlavnõ tr. 23; Ta Âho Â Â Ï Âbor: Milada Simonova ± EMU,    Bude Ïjovicka 928; Teplice: Knihkupectvõ L & N, Masarykova 15; Trutnov: Galerie ALFA, Bulharska 58; Ustõ nad Labem: Severoc  distribuc Â,    Ïeska Ïnõ s. r. o., Havõrska 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplnova  Sbõrek za ÂÏ Â Ï Ânõ  Âkonu vc Ï dopravy zdarma, Ê Ïetne Ï Ïkovo Ï tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Za Ï eh: Mgr. Ivana Patkova Ziz Âbr Â, Ï Ïkova 45; Zatec: Prodejna U Pivovaru, Ziz na 76, Jindrich Procha Âm. Ï Âzka, Bezde Ïkov 89 ± Vazby Sbõrek, tel.: 415 712 904. Distribuc  podmõnky predplatne  Ïnõ Â Ï Âho: jednotlive c Âstky jsou expedova  Ïa Âny neprodlene po doda  z tiska Ï Ânõ Ârny. Objedna Âvky nove predplatne jsou vyrizova do 15 dnu a pravidelne doda Âho Ï Âho Ï Âny Ê Â Âvky jsou zahajova od nejbliz Ï õ Âny Ïs  Ïa c Âstky po ove Ï enõ u Ïa Ïr  Âhrady predplatne Ï Âho nebo jeho za Âlohy. C Âstky vysle v dobe od zaevidova  predplatne Ï Â Ï Ânõ Ï Âho do jeho u Âhrady jsou doposõlany  jednora Âzove Zme adres a poc odebõrany vy Ï. Ïny Ïtu  Âch Âtisku jsou prova Ïny do 15 dnu. Reklamace: informace na tel. c Âslech 516 205 174, 519 305 174. Ê Âde Ê Ïõ Ï Ï V põsemne styku vz uva Ïjte ICO (pra  Âm Ïdy Âde Âvnicka osoba), rodne c Âslo (fyzicka osoba). Poda Ânõ novinovy za   Ïõ  Âva  Âch Âsilek povoleno Ceskou postou, s. p., Ï Ï Odste  za Ï Ïpny Âvod Jiz  Morava Reditelstvõ v Brne c j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995. Ïnõ Â Ï Ï.