You are on page 1of 56

Roc Âk 2000 Ïnõ

 SBI RKA   MEZINARODNICH SMLUV
Ï Â C E SKA RE P U B L IK A
ˇ´ Castka 3 Rozeslana dne 26. ledna 2000 ´ Cena Kc 46,– ˇ

O B S A H: Ï 3. S d e len õ Ministerstva zahranic Âch ve  o sjedna  Smlouvy mezi Ceskou republikou a Republikou Kazachsta o zamezenõ Ï Â Ïnõ Ïcõ Ânõ Ân  dvojõho zdane  a zabra Ïnõ danove  Ïnõ Âne Â Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu a z majetku  ÏÂ Ï 4. S d e len õ Ministerstva zahranic Âch vecõ o sjedna  Dohody mezi vla Ï Â Ïnõ Ï Â Ânõ Âdou Ceske republiky a vladou Moldavske republiky    o obchodne ekonomicke spolupra Ï Â Âci Ï 5. S d e len õ Ministerstva zahranic Âch vecõ o sjedna  Dohody mezi vla Ï Â Ïnõ Ï Â Ânõ Âdou Ceske republiky a vla  Âdou Argentinske republiky  o zrusenõ võzove povinnosti pro drz Ï Â Â Â Ïitele na Ârodnõch cestovnõch pasu   Ê

3
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ministerstvo zahranic Âch vecõ sde Ïnõ Ï Â Ïluje, z dne 9. dubna 1998 byla v Almaty podepsa Smlouva mezi Ïe Âna Ï Ceskou republikou a Republikou Kazachsta o zamezenõ dvojõho zdane  a za Âne  danove Ân   Ïnõ Âbra Ïnõ Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu a z majetku.  ÏÂ Ï Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament Ceske republiky, prezident republiky Smlouvu ratifikoval.  Smlouva na za Âklade sve c Ânku 28 odst. 2 vstoupila v platnost dne 29. rõjna 1999. Ï Âho Ïla ÏÂ Ï Ceske zne  Smlouvy a anglicke zne Â, jez je pro vy  Ïnõ  Ïnõ Ï Âklad Smlouvy rozhodne se vyhlasujõ souc Ï. Â, Ï Â Ïasne

Strana 26

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 27

S M L O U VA Ï Â MEZI CESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU KAZACHSTAN Â Ï Â Â Â Ï Â Ï Â Â O ZAMEZENI DVOJIHO ZDANENI A ZABRANENI DANOVEMU UNIKU V OBORU Â ÏÂ DANI Z PRIJMU A Z MAJETKU

Ï Ceska republika a Republika Kazachsta  Ân, prejõce si uzavrõt smlouvu o zamezenõ dvojõho zdane  a zabra Ïnõ danove Ï Â Ï   Ïnõ Âne Â Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu  Ï a z majetku,

se dohodly takto:

Strana 28

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 29

Ï Â C la n e k 1 Â OSOBY, NA KTERE SE SMLOUVA VZTAHUJE Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktere jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê . Â Â Âtu

Ï Â C la n e k 2 Ï Â DANE, NA KTERE SE SMLOUVA VZTAHUJE 1. Tato smlouva se vztahuje na dane z prõjmu a z majetku ukla Ï Ï Âdane jme  Ânem kaz Âho ze smluvnõch sta Ê Ïde  Âtu nebo jeho niz Ï õch spra Âch u Ïs  Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõch u Ï adu, at' je zpusob vybõra  jaky Ê Â Â Âr Ê Ê Â Ânõ Âkoli.

2. Za dane z prõjmu a z majetku se povaz  vsechny dane vybõrane z celkove Ï Ï Ïujõ Ï Ï Â Â Âho prõjmu, z celkove Ï Âho majetku nebo z c Âstõ prõjmu nebo majetku, vc Ï danõ ze zisku ze zcizenõ movite nebo nemovite majetku, Ïa Â Ï Â Ïetne Â Ê Â Âho Âho danõ z celkove objemu mezd c platu vypla  Âho Ïi Ê Âceny podniky a rovne Ï danõ z prõrustku majetku. Âch Ïz  Ï Ê

3. Souc Ïasne dane na ktere se Smlouva vztahuje, jsou zejme  Ï,  Âna: a) v Republice Kazachsta Ân: (i) dan z prõjmu pra Ï ÏÂ Ê Âvnicky a fyzicky osob; Âch Âch (ii) dan z majetku pra Ï Âvnicky a fyzicky osob; Âch Âch (da nazy Âle Âvane ¹kazasska danª); Â Ï Â Ï Ï b) v Ceske republice:  (i) dan z prõjmu fyzicky osob; Ï ÏÂ Ê Âch (ii) dan z prõjmu pra Ï ÏÂ Ê Âvnicky osob; Âch (iii) dan z nemovitostõ; Ï Â (da nazy Âle Âvane ¹c  danª).  Ïeska Ï 4. Smlouva se bude rovne Ï vztahovat na jake Ïz Âkoliv dane stejne nebo v za Ï podobne druhu, ktere Ï Âho Âsade Âho  budou ukla Âny po podpisu Smlouvy vedle nebo mõsto souc Âda  Ïasny danõ. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê si Âch Â Ï Â Ï Â Âr  Âtu vza Âjemne sde  veskere podstatne zme Ï Ïlõ Ï Â Â Ïny, ktere budou provedeny v jejich prõslusny danovy za Â Ï Â Ï Âch Ï Âch Âkonech.

Strana 30

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 31

Ï Â C la n e k 3 Ï Â VSEOBECNE DEFINICE 1. Pro u Ïely te smlouvy, pokud souvislost nevyz Âc Âto Ïaduje odlisny vy Ï Â Âklad: a) vy Âraz: (i) ¹Kazachsta Ânª oznac Ïuje Republiku Kazachsta a pokud je pouz v zeme Ân, Ïit Ïpisne vy Âm Âznamu, vy Âraz ¹Kazachsta zahrnuje vy Ânª Âsostne vody a take vy Ïnou ekonomickou zo   Âluc Ânu a kontinenta  self, kde Âlnõ Ï Kazachsta muz pro urc  u Ïely, vykona Ân Ê Ïe, Ïite Âc Âvat svrchovana pra a jurisdikci v souladu s mezina  Âva Ârodnõm  pra Âvem a kde jsou pouz Âva pra  predpisy vztahujõcõ se ke kazasske dani; Ïõ Âny Âvnõ Ï Â Â Ï Â

Ï (ii) ¹Ceska republikaª, pokud je pouz v zeme  Ïit Ïpisne vy Âm Âznamu, oznac Ïuje u Âzemõ Ceske republiky, na Â Ï Â ktere mohou by podle c Âm Ât Ïesky pra Âch predpisu a v souladu s mezina Âch Âvnõ Ï Ê Ârodnõm pra  Âvem vykona Âna Âva svrchovana pra Ceske republiky;  Âva Ï Â Ï b) vy Ârazy ¹jeden smluvnõ sta a ¹druhy smluvnõ sta oznac Â, podle souvislosti, Ceskou republiku nebo  Âtª   Âtª Ïujõ Kazachsta Ân; c) vy Âraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, spolec Ïnost a vsechna jina sdruz  osob; Ï Â Ïenõ d) vy Âraz ¹spolec Ïnostª oznac Ïuje jakoukoliv pra Âvnickou osobu nebo jake Âhokoli nositele pra povaz Âv Ïovane pro Âho u Ïely zdane  za pra Âc Ïnõ Âvnickou osobu; e) vy Ârazy ¹podnik jednoho smluvnõho sta  Âtuª a ¹podnik druhe smluvnõho sta Âho  Âtuª oznac Â, podle souvislosti, Ïujõ podnik provozovany rezidentem jednoho smluvnõho sta a podnik provozovany rezidentem druhe   Âtu  Âho smluvnõho sta  Âtu;

f) vy Âraz ¹sta  prõslusnõkª oznac Âtnõ Ï Â Ï Â Ïuje: (i) kaz Ïdou fyzickou osobu, ktera je sta Âm obc  Âtnõ Ïanem ne Ïktere smluvnõho sta Âho  Âtu; (ii) kaz Ïdou pra Âvnickou osobu, osobnõ spolec  Ïnost nebo jake Âkoli jine sdruz  zrõzene podle pra Âch pred Ïenõ Ï Â Â Âvnõ Ï pisu platny v ne Ê Âch Ïktere smluvnõ sta Ï; Âm  Âte g) vy Âraz ¹mezina Ârodnõ dopravaª oznac  Ïuje jakoukoli dopravu lodõ nebo letadlem provozovanou podnikem  jednoho smluvnõho sta vyjma prõpadu, kdy je lod' nebo letadlo provozova pouze mezi mõsty v druhe  Âtu, ÏÂ Ê Âno  Âm smluvnõm sta Ï;  Âte h) vy Âraz ¹prõslusny u Ï adª oznac Ï Â Ï Â Âr Ïuje: (i) v prõpade Kazachsta ministerstvo financõ nebo jeho zmocne Âho za ÏÂ Ï Ânu  Ïne Âstupce; (ii) v prõpade Ceske republiky ministra financõ nebo jeho zmocne Âho za ÏÂ Ï Ï Â Â Ïne Âstupce; i) vy Âraz ¹majetekª oznac Ïuje movity a nemovity majetek a zahrnuje (ale nenõ omezen na) akcie a dalsõ prukazy    ÏÂ Ê vlastnicky pra obligace a jine prukazy zadluz Â, a patenty, ochranne zna Âch Âv, Â Ê Ïenõ  Âmky, autorska pra nebo dalsõ  Âva Ï podobna pra nebo majetek.  Âva

Strana 32

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 33

2. Pokud jde o prova Ïnõ smlouvy v jake Âde  Âmkoli c Ïase ne Ïktery ze smluvnõch sta Ê , bude mõt kaz  vy Âm  Âtu  Ïdy Âraz, ktery v nõ nenõ definova pokud souvislost nevyz    Ân, Ïaduje odlisny vy Ï Â Âklad, takovy vy  Âznam, jenz mu na Ïõ v tomto Ï Âlez  c Ïase podle pra Âch predpisu tohoto sta pro u Ïely danõ, na ktere se Smlouva vztahuje, pric Ï jaky Âvnõ Ï Ê Âtu Âc Â Â Ï Ïemz Âkoli vy Âznam podle pouz Âvany danovy za Ïõ Âch Ï Âch Âkonu tohoto sta bude prevaz Ê Âtu Ï Ïovat nad vy Âznamem dany vy Âm Ârazu podle jiny Âch pra Âch predpisu tohoto sta Âvnõ Ï Ê Âtu.

Ï Â C la n e k 4 REZIDENT 1. Vy Âraz ¹rezident jednoho smluvnõho sta  Âtuª oznac Ïuje pro u Ïely te smlouvy kaz Âc Âto Ïdou osobu, ktera je podle  pra Âch predpisu tohoto sta podrobena v tomto sta Ï zdane  z duvodu jejõho bydliste sta Âho pobytu, mõsta Âvnõ Ï Ê Âtu Âte Ïnõ Ê Â Ï Ï, Âle  zaloz Â, mõsta vedenõ nebo jake Ïenõ   Âhokoli jine podobne krite Âho Âho Âria, a rovne Ï zahrnuje tento sta a jaky Ïz Ât Âkoli niz Ï õ Ïs  spra  u Âvnõ Âtvar nebo mõstnõ u Ï ad tohoto sta   Âr Âtu. Tento vy Âraz vsak nezahrnuje z Âdnou osobu, ktera je podrobena Ï Ïa  zdane  v tomto sta Ï pouze z duvodu prõjmu ze zdroju v tomto sta Ï nebo majetku tam umõste Âho. Ïnõ Âte Ê ÏÂ Ê Âte  Ïne

2. Jestliz fyzicka osoba, je podle ustanovenõ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõch sta Ê , bude jejõ postaÏe    Âtu  venõ urc  Ïeno na Âsledujõcõm zpusobem: Â Â Ê a) predpokla  se, z tato osoba je rezidentem toho sta ve ktere ma sta  byt; jestliz ma sta  byt v obou Ï Âda Ïe Âtu, Âm  Âly Ïe  Âly sta Âtech, predpokla  se, z je rezidentem toho sta Ï Âda Ïe Âtu, ke ktere Âmu ma uz Ï õ osobnõ a hospoda Ï ske vztahy  Ïs   Âr  (stredisko z Ï Ïivotnõch za Ê );  Âjmu

b) jestliz nemuz by urc Ïe Ê Ïe Ât Ïeno, ve ktere sta Ï ma tato osoba stredisko svy z Âm Âte Â Ï Âch Ïivotnõch za Ê , nebo jestliz  Âjmu Ïe nema sta  byt v z Âdne sta Ï, predpokla  se, z je rezidentem toho sta ve ktere se obvykle zdrz  Âly Ïa Âm Âte Ï Âda Ïe Âtu, Âm Ïuje;

c) jestliz se tato osoba obvykle zdrz Ïe Ïuje v obou sta Âtech nebo v z Âdne z nich, predpokla  se, z je rezidentem Ïa Âm Ï Âda Ïe toho sta jehoz je sta Âm prõslusnõkem; Âtu, Ï Âtnõ ÏÂ Ï Â d) jestliz postavenõ rezidenta nemuz by urc Ïe Â Ê Ïe Ât Ïeno podle pododstavcu a) az c), upravõ prõslusne u Ï ady smluvnõch Ê Ï Â Ï Â Ï Â Âr  sta Ê tuto ota Âtu Âzku vza Âjemnou dohodou. 3. Jestliz osoba jina nez osoba fyzicka je podle ustanovenõ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõch sta Ê , Ïe Â Ï Â Â Â Âtu predpokla  se, z je rezidentem toho sta v ne Ï se nacha  mõsto jejõho skutec Âho vedenõ. Ï Âda Ïe Âtu, Ïmz Âzõ   Ïne Â

Ï Â C la n e k 5   STALA PROVOZOVNA 1. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª oznac Âla Ïuje pro u Ïely te smlouvy trvale mõsto pro podnika Â, jehoz prostredÂc Âto   Ânõ Ï Ï nictvõm je zcela nebo zc Âsti vykona Âna c  Ïa Âva Ïinnost podniku. 2. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª zahrnuje obzvla Ï te Âla Âs Ï: a) mõsto vedenõ;  Â

Strana 34

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 35

b) c) d) e) f)

za Âvod; kancela Ï ; Âr tova Ârnu; dõlnu; a  dul, naleziste nafty nebo plynu, lom nebo jake Ê Ï Ï Âkoliv jine mõsto, kde se te Ïõ prõrodnõ zdroje.   Ïz Â Ï Â Â

3. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª rovne Ï zahrnuje: Âla Ïz a) staveniste nebo stavbu, monta Ï nebo instalac  projekt nebo dozorc  c Ï Ï Âz Ïnõ Ïõ Ïinnosti s tõm spojene a rovne Ï vrtacõ  Â, Ïz  soupravu nebo lod' pouz Âvanou pro pruzkum prõrodnõch zdroju, avsak pouze trva tato stavba, projekt Ïõ Ê ÏÂ Â Ê Ï Â-li nebo c Ïinnosti de nez dvana me Âcu; Âle Ï Âct Ïsõ Ê b) poskytova  sluz Ânõ Ïeb, vc Ï poradensky nebo manaz Ïetne Âch Ïersky sluz Âch Ïeb, podnikem jednoho smluvnõho sta  Âtu prostrednictvõm zame Ï Â Ïstnancu nebo jiny Ê Âch pracovnõku najaty Â Ê Âch podnikem pro tento u Ïel, avsak pouze Âc Ï pokud c Ïinnosti takove charakteru trvajõ (pro stejny nebo souvisejõcõ projekt) na u Âho     Âzemõ druhe smluvnõho  Âho  sta de nez dvana me Âcu. Âtu Âle Ï Âct Ïsõ Ê 4. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku se predpokla Â, z vy Ï Â Â Ïla Ï Âda Ïe Âraz ¹sta  provozovnaª nezaÂla hrnuje: a) zarõzenõ, ktere se vyuz Âva pouze za u Ïelem uskladne Â, vystavenõ nebo doda  zboz  patrõcõho podniku; Ï   Ïõ  Âc Ïnõ  Ânõ Ïõ Ï Â

b) za Âsobu zboz  patrõcõho podniku, ktera se udrz Ïõ Ï   Ïuje pouze za u Ïelem uskladne Â, vystavenõ nebo doda Â; Âc Ïnõ  Ânõ

c) za Âsobu zboz  patrõcõho podniku, ktera se udrz Ïõ Ï   Ïuje pouze za u Ïelem zpracova  jiny podnikem; Âc Ânõ Âm

d) trvale mõsto pro podnika Â, ktere se udrz   Ânõ  Ïuje pouze za u Ïelem na Âc Âkupu zboz  nebo shromaz 'ova  informacõ Ïõ Ïd Ânõ  pro podnik; e) trvale mõsto pro podnika Â, ktere se udrz   Ânõ  Ïuje pouze za u Ïelem reklamy, poskytova  informacõ, ve Âc Ânõ  Ïdecke Âho vy Âzkumu nebo podobny c Âch Ïinnostõ, ktere majõ pro podnik prõpravny nebo pomocny charakter;    Ï  Â

f) trvale mõsto pro podnika Â, ktere se udrz   Ânõ  Ïuje pouze k vy Âkonu jake Âhokoliv spojenõ c  Ïinnostõ uvedeny  Âch v pododstavcõch a) az e), pokud celkova c Â Ï Â Ïinnost trvale mõsta pro podnika Â, vyply Âcõ z tohoto spojenõ, Âho  Ânõ Âvajõ   je prõpravne nebo pomocne charakteru. Ï Âho Âho 5. Jestliz bez ohledu na ustanovenõ odstavcu 1 a 2, osoba ± jina nez neza Ïe, Â Ê Â Ï Âvisly za  Âstupce, na ktere Âho se vztahuje odstavec 6 ± jedna ve smluvnõm sta Ï na u Ïet podniku a ma a obvykle pouz Âva opra Ïnõ, ktere jõ   Âte Âc  Ïõ  Âvne    dovoluje uzavõrat smlouvy jme  Ânem podniku, ma se za to, z tento podnik ma sta  Ïe  Âlou provozovnu v tomto sta Ï ve Âte vztahu ke vsem c Ï Ïinnostem, ktere tato osoba prova  pro podnik, pokud c  Âdõ Ïinnosti te osoby nejsou omezeny na Âto c Ïinnosti uvedene v odstavci 4, ktere pokud by byly vykona Âny prostrednictvõm trvale mõsta pro podnika Â,  Â, Âva Ï Â Âho  Ânõ by nezakla Âdaly z tohoto trvale mõsta pro podnika  sta Âho  Ânõ Âlou provozovnu podle ustanovenõ tohoto odstavce. Â

6. Nema se za to, z podnik ma sta  Ïe  Âlou provozovnu ve smluvnõm sta Ï jenom proto, z v tomto sta Ï Â Âte Ïe Âte

Strana 36

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 37

vykona  svoji c Âva Ïinnost prostrednictvõm makle Ï e, genera Âho komisiona Ï e nebo jake Ï Â Âr Âlnõ Âr Âhokoli jine neza Âho Âvisle Âho za Âstupce, pokud tyto osoby jednajõ v ra  Âmci sve ra  c Â Ï Âdne Ïinnosti. 7. Skutec Ïnost, z spolec Ïe Ïnost, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta   Âtu, ovla  nebo je ovla Âna spoÂda Âda lec Ïnostõ, ktera je rezidentem druhe smluvnõho sta nebo ktera v tomto druhe sta Ï vykona  svoji c   Âho  Âtu  Âm Âte Âva Ïinnost (at' prostrednictvõm sta  provozovny nebo jinak), neuc  sama o sobe z ktere Ï Â Âle Ïinõ Ï Âkoli te spolec Âto Ïnosti sta Âlou provozovnu druhe spolec  Ïnosti.

Ï Â C la n e k 6 Ï  PRIJMY Z NEMOVITEHO MAJETKU 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z nemovite majetku (vc Ï prõjmu ze zeme ÏlÏ     Âtu Âho Ïetne Ï Â Ê Ïde stvõ nebo lesnictvõ) umõste Âho ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.    Ïne Âm  Âte Ât Ïny Âm Âte 2. Vy Âraz ¹nemovity majetekª ma takovy vy    Âznam, jenz mu na Ïõ podle pra Âch predpisu smluvnõho sta Ï Âlez  Âvnõ Ï Ê Â Âtu, v ne Ï je tento majetek umõste Vy Ïmz  Ïn. Âraz zahrnuje v kaz Âm prõpade prõslusenstvõ nemovite Ïde ÏÂ Ï ÏÂ Ï Â Âho majetku, z  Ïivy a mrtvy inventa Ï uz Âvany v zeme Ïlstvõ a lesnictvõ, pra pro ktera platõ ustanovenõ obc  Âr Ïõ  Ïde   Âva,    Ïanske pra vztahujõcõ Âho Âva   se na pozemky, pra poz Âva  nemovite majetku a pra na prome Âvo Ïõ Ânõ Âho Âva Ïnlive nebo pevne platby za te Ïenõ nebo za   Ïz  privolenõ k te Ïenõ nerostny loz Ï Â Ïz  Âch Ïisek, pramenu a jiny prõrodnõch zdroju; lode c Ê Âch Ï Â Â Ê Ï, Ïluny a letadla se nepovaz  za Ïujõ nemovity majetek. Â

3. Ustanovenõ odstavce 1 platõ pro prõjmy pobõrane z prõme uz Âva Â, na   ÏÂ Â Â Ï Â Âho Ïõ Ânõ Âjmu nebo kaz Âho jine zpusobu Ïde Âho Ê uz Âva  nemovite majetku. Ïõ Ânõ Âho 4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 3 platõ rovne Ï pro prõjmy z nemovite majetku podniku a pro prõjmy z neÂ Ê Â Ïz Ï Âho Ï movite majetku uz Âvane k vykona Ânõ neza Âho Ïõ Âho Âva  Âvisle povola Â. Âho Ânõ

Ï Â C la n e k 7 Ê ZISKY PODNIKU 1. Zisky podniku jednoho smluvnõho sta podle  zdane  jen v tomto sta Ï, pokud podnik nevykona   Âtu Âhajõ Ïnõ Âte Âva nebo nevykona Âval svoji c Ïinnost v druhe smluvnõm sta Ï prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõsÂm  Âte Ï Â Âle   te Ïna. Jestliz podnik vykona  nebo vykona Ïe Âva Âval svoji c Ïinnost tõmto zpusobem, mohou by zisky podniku zdaÂ Ê Ât ne v tomto druhe sta Ï, avsak pouze v takove rozsahu, v jake je lze pric Âtat: Ïny Âm Âte Ï Âm Âm Ï Ïõ

a) te sta  provozovne Âto Âle Ï; b) prodejum zboz  v tomto druhe sta Ï, ktere je stejne Ê Ïõ Âm Âte  Âho nebo podobne Âho druhu jako zboz  proda Ïõ Âvane  prostrednictvõm te sta  provozovny. Ï Â Âto Âle

Strana 38

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 39

2. Jestliz podnik jednoho smluvnõho sta vykona  nebo vykona Ïe  Âtu Âva Âval svoji c Ïinnost v druhe smluvnõm Âm  sta Ï prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Âte Ï Â Âle   Ïna, prisuzujõ se, s vy Ï Â Âhradou ustanovenõ odstavce 3,  v kaz Âm smluvnõm sta Ï te sta  provozovne zisky, ktere by byla mohla docõlit, kdyby byla jako samostatny Ïde  Âte Âto Âle Ï Â Â Â podnik vykona Âvala stejne nebo obdobne c   Ïinnosti za stejny nebo obdobny podmõnek a byla zcela neza Âch Âch  Âvisla  ve styku s podnikem, jehoz je sta Ï Âlou provozovnou.

3. Pri stanovenõ zisku sta  provozovny se povoluje odec Âst na Ï Â Ê Âle Ïõ Âklady vynaloz  na cõle sledovane sta Ïene   Âlou provozovnou vc Ï vy Ïetne Âloh vedenõ a vseobecny spra Âch vy Â Ï Âch Âvnõ Âloh takto vynaloz Âch, at' vznikly ve sta Ï, v ne Ï Ïeny Âte Ïmz je tato sta  provozovna umõste Âla  Ïna, c jinde. Avsak takovy odpoc se nepovolõ u c Âstek, pokud ne  budou, Ïi Ï Â Ïet  Ïa Ïjake placeny (jinak nez proti proplacenõ skutec Âch vy Ê ) sta Âch Ï Â Ïny Âdaju Âlou provozovnou u Ï edõ podniku nebo jake Âstr  Âkoli jine  z jeho kancela Ï õ ve forme licenc Âch poplatku, poplatku nebo jiny podobny plateb jako na Âr Â Ï Ïnõ Ê Ê Âch Âch Âhrady za uz  Ïitõ patentu nebo jiny pra nebo ve forme provize za zvla Ï t' poskytnute sluz nebo za rõdicõ sluz nebo, vyjma Ê Âch Âv Ï Âs  Ïby Ï  Ïby prõpadu bankovnõho podniku, ve forme u ÏÂ Â Ï Âroku z pene pujc Âch sta  provozovne Ê Ïz Ê Ïeny Âle Ï.

4. Jestliz je v ne Ïe Ïktere smluvnõm sta Ï obvykle stanovit zisky, ktere majõ by pric Âm  Âte    Ât Ï Ïteny sta  provozovne na Âle Ï, za Âklade rozde  celkovy zisku podniku jeho ruzny c Âstem, nic v odstavci 2 nevyluc Ï Ïlenõ Âch Ê Ê Âm Ïa Ïuje, aby tento smluvnõ  sta stanovil zisky, jez majõ by zdane Ât Ï Â Ât Ïny, tõmto obvykly rozde Âm; pouz  zpusob rozde  musõ by vsak  Âm Ïlenõ Ïity Ê Ïlenõ  Ât Ï takovy aby vy Â, Âsledek byl v souladu se za Âsadami stanoveny v tomto c Ânku. Âmi Ïla

5. Sta  provozovne se nepric Âle Ï Ï Ïtou z Âdne zisky na za Ïa  Âklade skutec Ï Ïnosti, z pouze nakupovala zboz  pro Ïe Ïõ podnik. 6. Zisky, ktere majõ by pric   Ât Ï Ïteny sta  provozovne se pro u Ïely predchozõch odstavcu stanovõ kaz  rok Âle Ï, Âc Ï Â Ê Â Ïdy stejny zpusobem, pokud neexistujõ dostatec  duvody pro jiny postup. Âm Ê Â Ïne Ê Â

7. Jestliz zisky zahrnujõ c Âsti prõjmu nebo zisky ze zcizenõ majetku, o nichz se pojedna  odde Ï v jiny Ïe  Ïa ÏÂ Ê Â Ï Âva Ïlene Âch c Âncõch te smlouvy, nebudou ustanovenõ one c Ânku dotc Ïla  Âto  Ïch Ïla Ê Ïena ustanovenõmi tohoto c Ânku.  Ïla

Ï Â C la n e k 8   LODNI A LETECKA DOPRAVA 1. Zisky, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z provozova  lodõ nebo letadel v mezina     Âtu Ânõ  Ârodnõ  doprave podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Ï, Âhajõ Ïnõ Âte 2. Ustanovenõ odstavce 1 platõ take pro zisky z u Ïasti na poolu, spolec Âm provozu nebo mezina    Âc Ïne Ârodnõ  provoznõ organizaci. Â

Strana 40

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 41

Ï Â C la n e k 9 Ï Â SDRUZENE PODNIKY 1. Jestliz Ïe a) se podnik jednoho smluvnõho sta podõlõ prõmo nebo neprõmo na rõzenõ, kontrole nebo jme  podniku  Âtu   Ï Ï Ï  Ïnõ druhe smluvnõho sta nebo Âho  Âtu, b) tyte Ï osoby se podõlejõ prõmo nebo neprõmo na rõzenõ, kontrole nebo jme  podniku jednoho smluvnõho Âz   Ï Ï Ï  Ïnõ  sta i podniku druhe smluvnõho sta Âtu Âho  Âtu, a jestliz v te Ïe Ïchto prõpadech jsou oba podniky ve svy obchodnõch nebo financ Âch vztazõch va Âny podmõnÏ Âch  Ïnõ  Âza  kami, ktere sjednaly nebo jim byly uloz  Ïeny a ktere se lisõ od podmõnek, ktere by byly sjedna mezi neza  Ï   Âny Âvisly Âmi podniky, mohou jake Âkoliv zisky, ktere by, neby te  Ât Ïchto podmõnek, byly docõleny jednõm z podniku, ale vzhledem Â Â Â Ê k te Ïmto podmõnka docõleny nebyly, by zahrnuty do zisku tohoto podniku a na  Âm  Ât Ê Âsledne zdane Ï Ïny.

2. Jestliz jeden smluvnõ sta zahrne do zisku podniku tohoto sta ± a na Ïe  Ât Ê Âtu Âsledne zdanõ ± zisky, ktere byly Ï Â Â podniku druhe smluvnõho sta zdane v tomto druhe sta Ï, a zisky takto zahrnute jsou zisky, ktere by Âho  Âtu Ïny Âm Âte   byly docõleny podnikem prvne zmõne Âho sta kdyby podmõnky sjednane mezi obe Â Ï Â Ïne Âtu,   Ïma podniky byly takove Â, jake by byly sjedna mezi neza  Âny Âvisly podniky, muz druhy sta vhodne upravit c Âstku dane uloz  z te Âmi Ê Ïe  Ât Ï Ïa Ï Ïene Ïchto zisku v tomto sta Ï. Pri stanovenõ te u Ê Âte Ï Â Âto Âpravy se vezme na Ïity zretel na jina ustanovenõ te smlouvy, a bude-li Âlez Â Ï Â Â Âto to nutne prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê se za tõm u Ïelem vza Â, Ï Â Ï Â Âr  Âtu  Âc Âjemne poradõ. Ï Â

3. Ustanovenõ odstavce 2 se neuplatnõ v prõpade podvodu, hrube nedbalosti nebo ve   ÏÂ Ï Â Ïdome zanedba Â. Âho Ânõ

Ï Â C l a ne k 1 0 DIVIDENDY 1. Dividendy vypla Âcene spolec  Ïnostõ, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta    Âtu, rezidentu druhe Âho smluvnõho sta mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.  Âtu Ât Ïny Âm Âte 2. Tyto dividendy vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, jehoz je spolec Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ï Ïnost, ktera je vypla Â,  Âcõ rezidentem, a to podle pra Âch predpisu tohoto sta avsak jestliz skutec  vlastnõk dividend je rezidentem Âvnõ Ï Ê Âtu, Ï Ïe Ïny  druhe smluvnõho sta dan takto uloz  nepresa Âho  Âtu, Ï Ïena Ï Âhne 10 procent hrube c Âstky dividend.  Ïa Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê upravõ vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu  Âjemnou dohodou zpusob aplikace tohoto omezenõ. Ê Â Tento odstavec se nedoty  zdane  zisku spolec Âka Ïnõ Ê Ïnosti, z nichz jsou dividendy vypla Ï Âceny. 3. Vy Âraz ¹dividendyª, pouz  v tomto c Ânku, oznac Ïity Ïla Ïuje prõjmy z akciõ nebo jiny pra s vy Ï  Âch Âv, Âjimkou pohleda Âvek, s podõlem na zisku, jakoz i prõjmy z jiny pra ktere jsou podrobeny stejne Â Ï Ï Âch Âv,  Âmu danove Ï Âmu rez Ïimu jako prõjmy z akciõ podle pra Âch predpisu sta jehoz je spolec Ï  Âvnõ Ï Ê Âtu, Ï Ïnost, ktera rozdõlõ zisk, rezidentem.  ÂÂ

Strana 42

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 43

4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk dividend, ktery je rezidentem jednoho Â Ê Ïijõ Ïe Ïny   smluvnõho sta  Âtu, vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, jehoz je rezidentem spolec Âva Âm  Âte Ï Ïnost vypla Âcõ dividendy, Âcejõ  prumyslovou nebo obchodnõ c Ê Â Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Ï Â Âle   Ïna, nebo vykona  Âva v tomto druhe sta Ï neza Âm Âte Âvisle povola  ze sta  za  Ânõ Âle Âkladny tam umõste  a jestliz u Ïast, pro kterou se dividendy  Ïne Ïe Âc vypla Â, se skutec Ï va Ïe k te sta  provozovne nebo sta  za Âcejõ Ïne Âz Âto Âle Ï Âle Âkladne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  c Ânku 7 nebo c Ânku 14 podle toho, o jaky prõpad jde. Ïla Ïla  ÏÂ

5. Jestliz spolec Ïe Ïnost, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta dosahuje zisky nebo prõjmy z druhe   Âtu, Ï Âho smluvnõho sta  Âtu, nemuz tento druhy sta zdanit dividendy vypla Ê Ïe  Ât Âcene spolec  Ïnostõ, ledaz tyto dividendy jsou  Ïe vypla Âceny rezidentu tohoto druhe sta nebo z u Ïast, pro kterou se dividendy vypla Â, se skutec Ï va Ïe ke Âho Âtu Ïe Âc Âcejõ Ïne Âz sta  provozovne nebo sta  za Âle Ï Âle Âkladne ktera je umõste v tomto druhe sta Ï, ani podrobit nerozde  zisky Ï,   Ïna Âm Âte Ïlene spolec Ïnosti dani z nerozde Âch zisku spolec Ïleny Ê Ïnosti, i kdyz vypla Ï Âcene dividendy nebo nerozde  zisky pozu Ïlene Ê sta  zcela nebo zc Âsti ze zisku nebo z prõjmu majõcõch zdroj v tomto druhe sta Ï. Âvajõ Ïa Ê ÏÂ Ê Â Â Âm Âte

6. Nic v te smlouve nebude vykla Âno tak, z by zabranovalo ne Âto Ï Âda Ïe Ï Ïktere Âmu smluvnõmu sta ukla  Âtu Âdat zvla Ï tnõ dan ze zisku spolec Âs Â Ï Ê Ïnosti, ktere lze pric Âst sta  provozovne v tomto sta Ï, vedle dane ktera by byla Â Ï Ïõ Âle Ï Âte Ï,  uloz Ïena na zisky spolec Ïnosti, ktera je rezidentem tohoto sta  Âtu, za predpokladu, z jaka Ï Ïe Âkoli dodatec  dan Ïna Ï nepresa Ï Âhne 5 procent c Âstky takovy zisku, ktere nebyly podrobeny te dodatec  dani v predchozõch danoÏa Âch Ê Â Âto Ïne Ï Â Ï vy rocõch. Pro u Ïely tohoto ustanovenõ budou zisky stanoveny po odpoc vsech danõ, jiny nez je dodatec  Âch  Âc  Ïtu Ï Â Âch Ï Ïna dan uvedena v tomto odstavci, uloz Âch ve smluvnõm sta Ï, ve ktere existuje sta  provozovna. Ï Â Ïeny  Âte Âm Âla

Ï Â C l a ne k 1 1  UROKY  1. Uroky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï a vypla    Âte Âcene rezidentu druhe smluvnõho sta mohou by  Âho  Âtu Ât zdane v tomto druhe sta Ï. Ïny Âm Âte 2. Tyto u Âroky vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï majõ zdroj, a to podle pra Âch Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ïmz  Âvnõ predpisu tohoto sta avsak jestliz skutec  vlastnõk u Ï Ê Âtu, Ï Ïe Ïny  Âroku je rezidentem druhe smluvnõho sta dan takto Ê Âho  Âtu, Ï uloz  nepresa Ïena Ï Âhne 10 procent hrube c Âstky u  Ïa Âroku. Ê

 3. Uroky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï a pobõrane a skutec Ï vlastne  vla    Âte   Ïne Ïne Âdou druhe smluvnõho Âho  sta vc Ï niz Ï õch spra Âch u Âtu, Ïetne Ïs  Âvnõ Âtvaru a mõstnõch u Ï adu tohoto sta centra  bankou nebo jakoukoli financ Â Ê Â Â Âr Ê Âtu, Âlnõ Ïnõ institucõ zcela vlastne  Ïnou touto vla Âdou nebo u Âroky pobõrane z pujc garantovany touto vla Â Â Ê Ïek Âch Âdou budou, bez ohledu na ustanovenõ odstavce 2, osvobozeny od zdane  v prvne zmõne Âm smluvnõm sta Ï.  Ïnõ Ï Â Ïne  Âte Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê upravõ vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu  Âjemnou dohodou zpusob aplikace te Ê Ïchto omezenõ. Â

4. Vy Âraz ¹u Ârokyª, pouz  v tomto c Ânku, oznac Ïity Ïla Ïuje prõjmy z pohleda Ï Âvek jake Âhokoliv druhu, at' zajiste Âch, Ï Ïny c nezajiste Âch za Ïi Ï Ïny Âstavnõm pra  Âvem na nemovitosti nebo majõcõch, c nemajõcõch pra u Ïasti na zisku dluz Âka,   Ïi   Âvo Âc Ïnõ a zvla Ï te prõjmy z vla Âch cennny papõru a prõjmy z obligacõ nebo dluhopisu vc Ï pre  a vy Âs Ï Ï Â Âdnõ Âch Â Ê ÏÂ Â Ê Ïetne Âmiõ Âher, ktere se  va Ïou k te Âz Ïmto cenny papõrum, obligacõm nebo dluhopisum. Âm Â Ê Â Ê

Strana 44

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 45

5. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk u Â Ê Ïijõ Ïe Ïny  Âroku, ktery je rezidentem jednoho Ê Â smluvnõho sta vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, ve ktere majõ u  Âtu, Âva Âm  Âte Âm  Âroky zdroj, prumyslovou nebo obchodnõ Ê Â c Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Ï Â Âle   Ïna, nebo vykona  v tomto druhe sta Ï neza Âva Âm Âte Âvisle  povola  ze sta  za Ânõ Âle Âkladny tam umõste  a jestliz pohleda  Ïne Ïe Âvka, ze ktere jsou u  Âroky placeny, se skutec Ï va Ïe Ïne Âz k te sta  provozovne nebo sta  za Âto Âle Ï Âle Âkladne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 nebo c Ânku 14 Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla Ïla podle toho, o jaky prõpad jde.  ÏÂ

6. Predpokla  se, z u Ï Âda Ïe Âroky majõ zdroj ve smluvnõm sta Ï, jestliz pla   Âte Ïe Âtcem je rezident tohoto sta Jestliz Âtu. Ïe vsak pla Ï Âtce u Âroku, at' je, nebo nenõ rezidentem ne Ê Â Ïktere Âho smluvnõho sta  Âtu, ma ve smluvnõm sta Ï sta   Âte Âlou provozovnu nebo sta Âlou za Âkladnu, ve spojenõ s nõz doslo k zadluz Â, z ne Ï jsou u  ÂÏ Ï Ïenõ Ïhoz Âroky placeny, a tyto u Âroky jdou k tõz takove sta  provozovny nebo sta  za  Ïi  Âle Âle Âkladny, predpokla  se, z tyto u Ï Âda Ïe Âroky majõ zdroj v tom sta Ï, ve  Âte ktere je sta  provozovna nebo sta  za Âm Âla Âla Âkladna umõste  Ïna.

7. Jestliz c Âstka u Ïe Ïa Âroku, ktere se vztahujõ k pohleda Ê Â Â Âvce, z nõz jsou placeny, presahuje v dusledku zvla Ï tnõch ÂÏ Ï Ê Âs  vztahu mezi pla Ê Âtcem a skutec Âm vlastnõkem nebo mezi obe Ïny  Ïma z nich a ne Ïjakou dalsõ osobou c Âstku, kterou by Ï Ïa byl smluvil pla se skutec Âm vlastnõkem, kdyby nebylo takovy vztahu, pouz  se ustanovenõ tohoto c Ânku Âtce Ïny  Âch Ê Ïijõ  Ïla Ï Âstka plateb, ktera ji presahuje, bude v tomto prõpade zdane podle jen na tuto posledne zmõne Ï Â Ïnou c Âstku. Ca Ïa Â Ï ÏÂ Ï Ïna pra Âch predpisu kaz Âho smluvnõho sta s prihle Âvnõ Ï Ê Ïde  Âtu Ï Âdnutõm k ostatnõm ustanovenõm te smlouvy.    Âto

Ï Â C l a ne k 1 2 Ï Â LICENCNI POPLATKY 1. Licenc  poplatky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï a vypla Ïnõ    Âte Âcene rezidentu druhe smluvnõho sta  Âho  Âtu mohou by zdane v tomto druhe sta Ï. Ât Ïny Âm Âte 2. Tyto licenc  poplatky vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï majõ zdroj, a to podle Ïnõ Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ïmz  pra Âch predpisu tohoto sta Âvnõ Ï Ê Âtu, avsak jestliz skutec  vlastnõk licenc Âch poplatku je rezidentem druhe Ï Ïe Ïny  Ïnõ Ê Âho smluvnõho sta dan takto uloz  nepresa  Âtu, Ï Ïena Ï Âhne 10 procent hrube c Âstky licenc Âch poplatku.  Ïa Ïnõ Ê Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê upravõ vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu  Âjemnou dohodou zpusob aplikace tohoto omezenõ. Ê Â

3. Vy Âraz ¹licenc  poplatkyª, pouz  v tomto c Ânku, oznac Ïnõ Ïity Ïla Ïuje platby jake Âhokoliv druhu obdrz  jako Ïene na Âhrada za uz  nebo za pra Ïitõ Âvo na uz  jake Ïitõ Âhokoli autorske Âho pra k dõlu litera Âmu, ume Âva  Ârnõ Ïlecke Âmu nebo ve Ïdecke Âmu, vc Ï softwaru, kinematograficky filmu a filmu nebo nahra Ïetne Âch Ê Ê Âvek pro televiznõ nebo rozhlasove   vysõla Â, jake  Ânõ Âhokoli patentu, ochranne zna  Âmky, na Âvrhu nebo modelu, pla Ânu, tajne Âho vzorce nebo vy Ârobnõho  postupu nebo za informace, ktere se vztahujõ na zkusenosti nabyte v oblasti prumyslove obchodnõ nebo ve Â Â Ï Â Ê Â,  Ïdecke Â, a platby za uz  nebo za pra na uz  prumyslove Ïitõ Âvo Ïitõ Ê Âho, obchodnõho nebo ve  Ïdecke zarõzenõ. Âho Ï Â Â 4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk licenc Âch poplatku, ktery je rezidentem Â Ê Ïijõ Ïe Ïny  Ïnõ Ê Â jednoho smluvnõho sta  Âtu, vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, ve ktere majõ licenc  poplatky zdroj, pruÂva Âm  Âte Âm  Ïnõ Ê myslovou nebo obchodnõ c  Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Ï Â Âle   Ïna, nebo vykona  Âva v tomto druhe sta Ï neza Âm Âte Âvisle povola  ze sta  za  Ânõ Âle Âkladny tam umõste  a jestliz pra nebo majetek, ktere  Ïne Ïe Âvo Â

Strana 46

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 47

da  vznik licenc Âm poplatkum, se skutec Ï va Ïou k te sta  provozovne nebo sta  za Âvajõ Ïnõ Ê Ïne Âz Âto Âle Ï Âle Âkladne V takove Ï. Âm prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 nebo c Ânku 14 podle toho, o jaky prõpad jde. ÏÂ Ï Ïijõ  Ïla Ïla  Ï 5. Predpokla  se, z licenc  poplatky majõ zdroj ve smluvnõm sta Ï, jestliz pla Ï Âda Ïe Ïnõ   Âte Ïe Âtcem je rezident tohoto sta Âtu. Jestliz vsak pla Ïe Ï Âtce licenc Âch poplatku, at' je, nebo nenõ rezidentem ne Ïnõ Ê Â Ïktere Âho smluvnõho sta  Âtu, ma ve  smluvnõm sta Ï sta  Âte Âlou provozovnu nebo sta Âlou za Âkladnu, ve spojenõ s nõz vznikla povinnost platit licenc   ÂÏ Ïnõ poplatky, a tyto licenc  poplatky jdou k tõz takove sta  provozovny nebo sta  za Ïnõ  Ïi  Âle Âle Âkladny, predpokla  se, z Ï Âda Ïe tyto licenc  poplatky majõ zdroj v tom sta Ï, ve ktere je sta  provozovna nebo sta  za Ïnõ  Âte Âm Âla Âla Âkladna umõste  Ïna.

6. Jesliz c Âstka licenc Âch poplatku, ktere se vztahujõ k uz Â, pra nebo informaci, za ktere jsou placeny, Ïe Ïa Ïnõ Ê Â Â Ïitõ Âvu  presahuje v dusledku zvla Ï tnõch vztahu mezi pla Ï Ê Âs Â Ê Âtcem a skutec Âm vlastnõkem nebo mezi obe Ïny  Ïma z nich a ne Ïjakou dalsõ osobou c Âstku, kterou by byl smluvil pla Ï Ïa Âtce se skutec Âm vlastnõkem, kdyby nebylo takovy vztahu, Ïny  Âch Ê Ï Âstka plateb, ktera ji presahuje, bude pouz  se ustanovenõ tohoto c Ânku jen na tuto posledne zmõne Ïijõ  Ïla Ï Â Ïnou c Âstku. Ca Ïa Â Ï v tomto prõpade zdane podle pra Âch predpisu kaz Âho smluvnõho sta s prihle ÏÂ Ï Ïna Âvnõ Ï Ê Ïde  Âtu Ï Âdnutõm k ostatnõm ustano  venõm te smlouvy.  Âto

Ï Â C l a ne k 1 3  ZISKY ZE ZCIZENI MAJETKU 1. Zisky, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze zcizenõ nemovite majetku uvedene v c Ân    Âtu  Âho Âho Ïla ku 6, ktery je umõste ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.   Ïn Âm  Âte Ât Ïny Âm Âte 2. Zisky, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze zcizenõ:     Âtu  a) podõlu na akciove kapita spolec ÂÊ Âm Âlu Ïnosti, jiny nez podõlu, se ktery se v podstatne rozsahu a pravidelne Âch Ï ÂÊ Âmi Âm Ï obchoduje na uznane burze cenny papõru, jejõz majetek pozusta  prõmo nebo neprõmo hlavne z nemo Âch Â Ê ÂÏ Ê Âva Ï Â ÏÂ Ï vite majetku umõste Âho v druhe smluvnõm sta Ï, nebo Âho  Ïne Âm  Âte b) u Ïasti na osobnõ spolec Âc  Ïnosti nebo trustu, jejichz jme  pozusta  prõmo nebo neprõmo hlavne z nemovite Ï Ïnõ Ê Âva Ï Â ÏÂ Ï Âho majetku umõste Âho v druhe smluvnõm sta Ï,  Ïne Âm  Âte mohou by zdane v tomto druhe sta Ï. Ât Ïny Âm Âte 3. Zisky ze zcizenõ movite majetku, ktery je c Âstõ provoznõho majetku sta  provozovny, jez ma podnik  Âho  Ïa   Âle Ï Â jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebo movite  Âtu Âm  Âte Âho majetku, ktery patrõ ke sta  za  Ï Âle Âkladne Ï, kterou ma rezident jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï za u Ïelem vykona Ânõ neza   Âtu Âm  Âte Âc Âva  Âvisle Âho povola Â, vc Ï zisku ze zcizenõ takove sta  provozovny (samotne nebo spolu s cely podnikem) nebo takove Ânõ Ïetne Ê Â Â Âle  Âm  sta  za Âle Âkladny, mohou by zdane v tomto druhe sta Ï. Ât Ïny Âm Âte

4. Zisky, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze zcizenõ lodõ nebo letadel provozovany v mezi    Âtu   Âch na Ârodnõ doprave nebo movite majetku, ktery slouz  k provozova  te Â Ï Âho  Ïõ Ânõ Ïchto lodõ nebo letadel, podle  zdane   Âhajõ Ïnõ jen v tomto smluvnõm sta Ï.  Âte 5. Zisky ze zcizenõ jake  Âhokoli jine Âho majetku, nez ktery je uveden v predchozõch odstavcõch, podle Â Ï Â Ï Â Â Âhajõ zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, jehoz je zcizitel rezidentem. Ïnõ  Âte Ï

Strana 48

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 49

Ï Â C l a ne k 1 4     NEZAVISLA POVOLANI 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze svobodne povola  nebo z jiny c Ï     Âtu Âho Ânõ Âch Ïinnostõ  neza Âvisle Âho charakteru, podle  zdane  jen v tomto sta Ï, vyjma na Âhajõ Ïnõ Âte Âsledujõcõch prõpadu, kdy takove prõjmy   ÏÂ Ê Â Ï mohou by rovne Ï zdane ve druhe smluvnõm sta Ï: Ât Ïz Ïny Âm  Âte a) jestliz ma tento rezident pravidelne k dispozici ve druhe smluvnõm sta Ï sta Ïe Â Ï Âm  Âte Âlou za Âkladnu za u Ïelem Âc vykona Ânõ svy c Âva  Âch Ïinnostõ; v takove prõpade jen takova c Âst prõjmu, jakou lze pric Âst te sta  za  Âm Ï Â Ï Â Ïa ÏÂ Ê Ï Ïõ Âto Âle Âkladne Ï, muz by zdane v tomto druhe sta Ï; nebo Ê Ïe Ât Ïna Âm Âte b) jestliz jeho pobyt ve druhe sta Ï po jedno nebo võce obdobõ presahuje v u Ïe Âm Âte Â Â Ï Âhrnu 183 dny v jake Âmkoli dvana Âctime Âc Âm obdobõ; v takove prõpade jen takova c Âst prõjmu, ktera je pobõra z jeho c Ïsõ Ïnõ  Âm Ï Â Ï Â Ïa ÏÂ Ê Â Â Âna Ïinnostõ  vykona Âvany v tomto druhe sta Ï, muz by zdane v tomto druhe sta Ï. Âch Âm Âte Ê Ïe Ât Ïna Âm Âte 2. Do poc Âta  obdobõ zmõne Âch v odstavci 1 põsm. b) se zahrnujõ na Ïõ Ânõ   Ïny   Âsledujõcõ dny:   a) vsechny dny fyzicke prõtomnosti vc Ï dnõ prõjezdu a odjezdu, a Ï Â Ï Ïetne Â Ï Â Ê Ê b) dny stra Âvene mimo sta c  Ât Ïinnosti, jako jsou soboty a nede na Ïle, Ârodnõ sva  Âtky, dovolene a sluz  Ïebnõ cesty prõmo  Ï spojene s vykona Ânõm c  Âva  Ïinnosti prõjemce v tomto sta Ï, po ktery bylo v c Ï Âte Âch Ïinnosti na u Âzemõ tohoto sta  Âtu pokrac Âno. Ïova 3. Prõjmy, ktere lze pric Âst sta  za ÏÂ Â Ï Ïõ Âle Âkladne mohou by zdane v tomto druhe sta Ï v souladu se za Ï, Ât Ïny Âm Âte Âsadami podobny te ktere jsou uvedeny v c Ânku 7 pro urc  c Âstky zisku podniku a zisku, ktere lze pric Âst sta  Âmi Ïm,  Ïla Ïenõ Ïa Ê Ê Ê Â Ï Ïõ Âle provozovne Ï. 4. Vy Âraz ¹svobodne povola ª zahrnuje obzvla Ï te neza  Ânõ Âs Ï Âvisle c  Ïinnosti ve Ïdecke litera Â, ume Â, Ârnõ Ïlecke vychovaÂ, telske nebo uc  Ïitelske jakoz i neza Â, Ï Âvisle c  Ïinnosti le Ï u, pra Âku, inz Âru, architektu, dentistu a u Ïetnõch znalcu. Âkar Ê Âvnõ Ê Ïeny Ê Ê Ê Âc  Ê

Ï Â C l a ne k 1 5 Â Â Ï ZAMESTNANI 1. Platy, mzdy a jine podobne odme   Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z duvodu zame     Âtu Ê Ïstna Â, podle  s vy Ânõ Âhajõ Âhradou ustanovenõ c Ânku 16, 18 a 19 zdane  jen v tomto sta Ï, pokud zame Ânõ nenõ  Ïla Ê Ïnõ Âte Ïstna   vykona Âno ve druhe smluvnõm sta Ï. Je-li tam zame Ânõ vykona Âno, mohou by odme z ne pobõrane Âva Âm  Âte Ïstna  Âva Ât Ïny Ïj   zdane v tomto druhe sta Ï. Ïny Âm Âte

2. Odme Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z duvodu zame Ânõ vykona     Âtu Ê Ïstna  Âvane ve druhe Âho Âm smluvnõm sta Ï, podle  bez ohledu na ustanovenõ odstavce 1 zdane  jen v prvne zmõne Âm sta Ï, jestliz  Âte Âhajõ  Ïnõ Ï Â Ïne Âte Ïe vsechny na Ï Âsledujõcõ podmõnky jsou splne    Ïny: a) prõjemce je zame Ân v druhe sta Ï po jedno nebo võce obdobõ nepresahujõcõ v u Ï Ïstna Âm Âte Â Â Ï Â Â Âhrnu 183 dny v jake Âmkoli dvana Âctime Âc Âm obdobõ, a Ïsõ Ïnõ Â

Strana 50

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 51

b) odme jsou vypla Ïny Âceny zame Ïstnavatelem nebo za zame Ïstnavatele, ktery nenõ rezidentem druhe sta a   Âho Âtu,

c) odme nejdou k tõz sta  provozovny nebo sta  zakladny, kterou ma zame Ïny  Ïi Âle Âle   Ïstnavatel v druhe sta Ï. Âm Âte 3. Do poc Âta  obdobõ zmõne Âch v odstavci 2 põsm. a) se zahrnujõ na Ïõ Ânõ   Ïny   Âsledujõcõ dny:   a) vsechny dny fyzicke prõtomnosti vc Ï dnõ prõjezdu a odjezdu, a Ï Â Ï Ïetne Â Ï Â Ê Ê b) dny stra Âvene mimo sta c  Ât Ïinnosti, jako jsou soboty a nede na Ïle, Ârodnõ sva  Âtky, dovolene a sluz  Ïebnõ cesty prõmo  Ï spojene se zame Ânõm prõjemce v tomto sta Ï, po ktery bylo v c  Ïstna  Ï Âte Âch Ïinnosti na u Âzemõ tohoto sta pokra Âtu c Âno. Ïova 4. Vy Âraz ¹zame Ïstnavatelª zmõne  v odstavci 2 oznac  Ïny Ïuje osobu, ktera ma pra na vykonanou pra a ktera   Âvo Âci  nese odpove Ïdnost a riziko spojene s vykona  nõm pra  Âva  Âce. 5. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku, mohou by odme pobõrane z duvodu zame Ânõ Ï Â Â Ïla Ât Ïny Â Â Ê Ïstna  vykona Âvane na palube lodi nebo letadla provozovane v mezina Âho Ï Âho Ârodnõ doprave zdane ve smluvnõm sta Ï, Â Ï Ïny  Âte jehoz je podnik provozujõcõ lod' nebo letadlo rezidentem. Ï Â Â

Ï Â C l a ne k 1 6  TANTIEMY Tantie Âmy a jine podobne platby, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta jako c       Âtu Ïlen spra  rady nebo Âvnõ jake Âhokoli jine Âho obdobne Âho orga Ânu spolec Ïnosti, ktera je rezidentem druhe  Âho smluvnõho sta  Âtu, mohou by Ât zdane v tomto druhe sta Ï. Ïny Âm Âte

Ï Â C l a ne k 1 7 Ï UMELCI A SPORTOVCI 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta jako na verejnosti vystupujõcõ ume Ï     Âtu Ï Â Â Ïlec, jako divadelnõ, filmovy rozhlasovy nebo televiznõ ume  Â,   Ïlec nebo hudebnõk nebo jako sportovec z takovy  Âchto osobne Ï vykona Âvany c Âch Ïinnostõ ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 14 a 15 zdane  Âm  Âte Ât  Ïla Ê Ïny v tomto druhe sta Ï. Âm Âte 2. Jestliz prõjmy z c Ïe Ï Â Ïinnostõ osobne vykona Â Ï Âvany ume Âch Ïlcem nebo sportovcem neplynou tomuto ume Ïlci nebo sportovci same Âmu, ny Ï jine osobe mohou by tyto prõjmy bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 7, 14 a 15 Âbrz  Ï, Ât Ï  Ïla Ê zdane ve smluvnõm sta Ï, ve ktere jsou c Ïny  Âte Âm Ïinnosti ume Ïlce nebo sportovce vykona Âny. Âva

Strana 52

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 53

Ï Â C l a ne k 1 8  PENZE A JINE PLATY 1. Penze a jine podobne platy vypla   Âcene rezidentu jednoho smluvnõho sta z duvodu drõve Ï õho zame Ânõ   Âtu Ê Ï Â Ïjs  Ïstna  a jake Âkoli anuity placene takove  Âmu rezidentovi podle  s vy Âhajõ Âhradou ustanovenõ c Ânku 19 odst. 2 (Verejne  Ïla Ï Â funkce) zdane  jen v tomto sta Ï. Ïnõ Âte 2. Vy Âraz ¹anuitaª oznac Ïuje stanovenou c Âstku placenou fyzicke osobe opakovane ve stanoveny lhuta Ïa Â Ï Ï Âch Ê Âch be Ïhem jejõho z  Ïivota nebo be Ïhem urc Âho nebo zjistitelne Ïite Âho c Ïasove Âho obdobõ na za  Âklade zavazku platit za Ï Â odpovõdajõcõ a plnou u    Âhradu v pene Âch nebo pene vyja Ï itelnou. Ïzõ Ïzi Âdr 3. Alimenty a jine podobne c Âstky (vc Ï plateb na de  prõdavky), ktere majõ zdroj v jednom smluvnõm   Ïa Ïetne Ïtske Ï Â Â Â Â sta Ï a placene rezidentu druhe smluvnõho sta podle  zdane  pouze v tomto druhe sta Ï. Âte  Âho  Âtu, Âhajõ Ïnõ Âm Âte Ï Â C l a ne k 1 9 Ï Â VEREJNE FUNKCE 1. a) Platy, mzdy a jine podobne odme   Ïny, jine nez penze, vypla Â Ï Âcene jednõm smluvnõm sta    Âtem nebo niz Ï õm Ïs  spra Âm u Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto sta fyzicke osobe za sluz prokazovane tomuto   Âr Âtu Â Ï Ïby  sta nebo u Âtu Âtvaru nebo u Ï adu podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Âr Âhajõ Ïnõ Âte b) Takove platy, mzdy a jine podobne odme vsak podle  zdane  jen ve druhe smluvnõm sta Ï,    Ïny Ï Âhajõ Ïnõ Âm  Âte jestliz sluz jsou prokazova v tomto sta Ï a fyzicka osoba, ktera je rezidentem tohoto sta Ïe Ïby Âny Âte   Âtu:

(i) je sta Âm prõslusnõkem tohoto sta nebo Âtnõ ÏÂ Ï Â Âtu; (ii) se nestala rezidentem tohoto sta jen z duvodu poskytova  te Âtu Ê Ânõ Ïchto sluz Ïeb. 2. a) Jake Âkoli penze vypla Âcene jednõm smluvnõm sta    Âtem nebo niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm   u Ï adem tohoto sta nebo vypla Âr Âtu Âcene z fondu, ktere zrõdily, fyzicke osobe za sluz proka Â Ê Â ÏÂ Â Ï Ïby Âzane tomuto  sta u Âtu, Âtvaru nebo u Ï adu podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Âr Âhajõ Ïnõ Âte b) Takove penze vsak podle  zdane  jen ve druhe smluvnõm sta Ï, jestliz fyzicka osoba je reziÂ Ï Âhajõ Ïnõ Âm  Âte Ïe  dentem a sta Âm prõslusnõkem tohoto sta Âtnõ ÏÂ Ï Â Âtu. 3. Ustanovenõ c Ânku 15, 16 a 18 se pouz  na platy, mzdy a jine podobne odme a na penze za sluz  Ïla Ê Ïijõ   Ïny Ïby proka Âzane v souvislosti s prumyslovou nebo obchodnõ c Â Ê Â Ïinnostõ prova Ïnou ne  Âde Ïktery smluvnõm sta Âm  Âtem nebo niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto sta   Âr Âtu.

Ï Â C l a ne k 2 0 STUDENTI Platy, ktere dosta  za u Ïelem u  Âva Âc Âhrady na Âkladu sve vy Ïivy, vzde Âva  nebo vy Ê Â Âz Ïla Ânõ Âcviku student, uc Ï nebo Ïen uc Ïednõk, ktery je nebo bezprostredne pred svy prõjezdem do jednoho smluvnõho sta byl rezidentem druhe Â Â Ï Ï Ï Âm Ï Â Â Âtu Âho

Strana 54

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 55

smluvnõho sta a ktery se zdrz  Âtu  Ïuje v prvne zmõne Âm sta Ï pouze za u Ïelem sve vzde Âva  nebo vy Ï Â Ïne Âte Âc Âho Ïla Ânõ Âcviku, nebudou zdane v tomto sta Ï za predpokladu, z takove platby plynou ze zdroju mimo tento sta Ïny Âte Ï Ïe Âto Ê Ât.

Ï Â C l a ne k 2 1  Ï JINE PRIJMY Ï Âsti Ï Â Ê 1. Ca prõjmu rezidenta jednoho smluvnõho sta at' majõ zdroj kdekoliv, o ktery se nepojedna  v pred Âtu,  Âch Âva Ï cha Âcõch c Âncõch te smlouvy, podle  zdane  pouze v tomto sta Ï. Âzejõ  Ïla  Âto Âhajõ Ïnõ Âte 2. Ustanovenõ odstavce 1 se nepouz  na prõjmy, jine nez prõjmy z nemovite majetku, ktery je definova  Ïijõ ÏÂ Â Ï Ï Âho  Ân v c Ânku 6 odst. 2, jestliz prõjemce takovy prõjmu, ktery je rezidentem jednoho smluvnõho sta vykona  ve Ïla Ïe Ï Â Âch Ï Â Ê Â Â Âtu, Âva druhe smluvnõm sta Ï prumyslovou nebo obchodnõ c Âm  Âte Ê Â Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam Ï Â Âle  umõste  Ïna, nebo vykona  v tomto druhe sta Ï neza Âva Âm Âte Âvisle povola  ze sta  za  Ânõ Âle Âkladny tam umõste  a jestliz  Ïne Ïe pra nebo majetek, pro ktere se prõjmy platõ, se skutec Ï va Ïou k te sta  provozovne nebo sta  za Âvo  Ï  Ïne Âz Âto Âle Ï Âle Âkladne Ï. V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 nebo c Ânku 14 podle toho, o jaky prõpad jde. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla Ïla  ÏÂ

Ï Â C l a ne k 2 2 MAJETEK 1. Majetek predstavovany nemovity majetkem uvedeny v c Ânku 6, ktery vlastnõ rezident jednoho Ï Â Âm Âm Ïla   smluvnõho sta a ktery je umõste ve druhe smluvnõm sta Ï, muz by zdane v tomto druhe sta Ï.  Âtu   Ïn Âm  Âte Ê Ïe Ât Ïn Âm Âte 2. Majetek predstavovany movity majetkem, ktery je c Âstõ provoznõho majetku sta  provozovny, jez ma Ï Â Âm  Ïa   Âle Ï Â podnik jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebo movity majetkem, ktery patrõ ke sta   Âtu Âm  Âte Âm  Ï Âle za Âkladne kterou ma rezident jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï za u Ïelem vykona Ânõ neÏ,   Âtu Âm  Âte Âc Âva  za Âvisle povola Â, muz by zdane v tomto druhe sta Ï. Âho Ânõ Ê Ïe Ât Ïn Âm Âte

3. Majetek predstavovany lode Ï Â Ïmi a letadly provozovany Âmi rezidentem jednoho smluvnõho sta v mezi Âtu na Ârodnõ doprave a movity majetkem, ktery slouz  k provozova  te Â Ï Âm  Ïõ Ânõ Ïchto lodõ a letadel, podle  zdane  jen  Âha Ïnõ v tomto smluvnõm sta Ï.  Âte 4. Vsechny ostatnõ c Âsti majetku rezidenta smluvnõho sta podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Ï Â Ïa  Âtu Âhajõ Ïnõ Âte

Ï Â C l a ne k 2 3 Ï Â Â Ï Â VYLOUCENI DVOJIHO ZDANENI 1. Jestliz rezident jednoho smluvnõho sta pobõra prõjem nebo vlastnõ majetek, ktery v souladu s ustanoÏe  Âtu   Ï   venõmi te smlouvy muz by zdane ve druhe smlvnõm sta Ï, prvne zmõne  sta povolõ:  Âto Ê Ïe Ât Ïn Âm  Âte Ï Â Ïny Ât Â

a) snõz dan z prõjmu tohoto rezidenta o c Âstku rovnajõcõ se dani z prõjmu zaplacene v tomto druhe sta Ï;  Ïit Ï ÏÂ Ê Ïa   ÏÂ Ê Â Âm Âte

Strana 56

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 57

b) snõz dan z majetku tohoto rezidenta o c Âstku rovnajõcõ se dani z majetku zaplacene v tomto druhe sta Ï.  Ïit Ï Ïa    Âm Âte

Ï Âstka, o kterou se dan snõz Â, vsak v z Âdne prõpade nepresa Ca Ï Â Ïõ Ï Ïa Âm Ï Â Ï Ï Âhne tu c Âst dane z prõjmu nebo dane z majetku, Ïa Ï ÏÂ Ê Ï podle toho, o jaky prõpad jde, vypoc  pred jejõm snõz Âm, ktera pome Ï pripada na prõjmy nebo majetek,  Ï Ïtene Ï Â Â Ïenõ  Ïrne Ï Â Ï ktere mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.  Ât Ïny Âm Âte 2. Jestliz v souladu s jaky Ïe Âmkoliv ustanovenõm Smlouvy prõjem pobõrany nebo majetek vlastne  reziden Ï   Ïny tem jednoho smluvnõho sta je osvobozen od zdane  v tomto sta Ï, tento sta muz presto, pri vy Ïtu c Âstky  Âtu Ïnõ Âte Ât Ê Ïe Ï Ï Âpoc Ïa dane ze zby Âcõch prõjmu nebo majetku tohoto rezidenta, vzõt v u Ï Âvajõ  ÏÂ Ê Â Âvahu osvobozeny prõjem nebo majetek.  ÏÂ

Ï Â C l a ne k 2 4  ZAKAZ DISKRIMINACE 1. Sta  prõslusnõci jednoho smluvnõho sta nebudou podrobeni ve druhe smluvnõm sta Ï z Âdne Âtnõ Ï Â Ï Â Â Âtu Âm  Âte Ïa Âmu zdane  nebo jaky Ïnõ Âmkoliv povinnostem s nõm spojeny ktere jsou jine nebo tõz Ïjsõ nez zdane  a s nõm spojene  Âm,    Ïive Ï Â Ï Ïnõ   povinnosti, ktery jsou nebo mohou by podrobeni sta  prõslusnõci tohoto druhe sta kterõ jsou ve stejne Âm Ât Âtnõ Ï Â Ï Â Âho Âtu, Ï  situaci. Toto ustanovenõ se bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 1 pouz rovne Ï na osoby, ktere nejsou rezidenty   Ïla Ïije Ïz  jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê .  Âtu 2. Zdane  sta  provozovny, kterou ma podnik jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, neÏnõ Âle   Âtu Âm  Âte bude v tomto druhe sta Ï neprõznive Ï õ nez zdane  podniku tohoto druhe Âm Âte Ï Ïjs Â Ï Ïnõ Ê Âho sta Âtu, ktere vykona  tyte Ï Â Âvajõ Âz c Ïinnosti. Toto ustanovenõ nebude vykla Âno jako za  Âda Âvazek jednoho smluvnõho sta  Âtu, aby priznal rezidentum Ï Ê druhe smluvnõho sta jake Âho  Âtu Âkoli osobnõ u  Âlevy, slevy a snõz  dane z duvodu osobnõho stavu nebo povinnostõ  Ïenõ Ï Ê Â Â k rodine ktere prizna  svy vlastnõm rezidentum. Ï, Â Ï Âva Âm  Ê

3. Pokud se nebudou aplikovat ustanovenõ c Ânku 9 odst. 1, c Ânku 11 odst. 7 nebo c Ânku 12 odst. 6, budou  Ïla Ïla Ïla u Âroky, licenc  poplatky a jine vy Ïnõ  Âlohy placene podnikem jednoho smluvnõho sta rezidentu druhe smluvnõho   Âtu Âho  sta odc Âtu Ïitatelne pro u Ïely stanovenõ zdanitelny zisku takove podniku za stejny podmõnek, jako kdyby  Âc  Âch Ê Âho Âch  byly placeny rezidentu prvne zmõne Âho sta Podobne jake Ï Â Ïne Âtu. Ï, Âkoliv dluhy podniku jednoho smluvnõho sta vuc  Âtu Ê Ïi rezidentu druhe Âho smluvnõho sta budou pro u Ïely stanovenõ zdanitelne  Âtu Âc  Âho majetku takove Âho podniku odc Ïitatelne za stejny podmõnek, jako kdyby byly smluveny vuc rezidentu prvne zmõne Âho sta  Âch Â Ê Ïi Ï Â Ïne Âtu.

4. Podniky jednoho smluvnõho sta jejichz jme  je zcela nebo zc Âsti, prõmo nebo neprõmo vlastne nebo  Âtu, Ï Ïnõ Ïa Ï Ï Ïno kontrolova jednõm nebo võce rezidenty druhe smluvnõho sta nebudou podrobeny v prvne zmõne Âm sta Ï Âno   Âho  Âtu, Ï Â Ïne Âte z Âdne Ïa Âmu zdane  nebo jaky Ïnõ Âmkoliv povinnostem s nõm spojeny ktere jsou jine nebo tõz Ïjsõ nez zdane  a s nõm  Âm,    Ïive Ï Â Ï Ïnõ  spojene povinnosti, ktery jsou nebo mohou by podrobeny ostatnõ podobne podniky prvne zmõne Âho sta  Âm Ât Â Â Ï Â Ïne Âtu.

5. Ustanovenõ tohoto c Ânku se bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 2 vztahujõ na dane vseho druhu a pojme Ïla  Ïla Â Ï Ï nova Â. Ânõ

Strana 58

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 59

Ï Â C l a ne k 2 5 Ï Ï Â ÏÂ Ê RESENI PRIPADU DOHODOU 1. Jestliz se osoba domnõva z opatrenõ jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê vedou nebo povedou u nõ ke Ïe  Â, Ïe Ï Â Â Âtu  zdane Â, ktere nenõ v souladu s ustanovenõmi te smlouvy, muz bez ohledu na opravne prostredky, ktere Ïnõ    Âto Ê Ïe Â Ï Â poskytujõ vnitrosta  pra  predpisy te  Âtnõ Âvnõ Ï Ïchto sta Ê , predloz svuj prõpad prõslusne Âtu Ï Ïit Ê Ï Â Ï Â Ï Âmu u Ï adu smluvnõho sta Âr  Âtu, jehoz je rezidentem, nebo pokud jejõ prõpad spada pod c Ânek 24 odst. 1, u Ï adu smluvnõho sta jehoz je sta Âm Ï Â Ï  Ïla Âr  Âtu, Ï Âtnõ prõslusnõkem. Prõpad musõ by predloz do trõ let od prvnõho ozna ÏÂ Ï Â Ï  Ât Ï Ïen Ï  Âmenõ opatrenõ vedoucõho ke zdane Â, ktere Â Ï Â Â Ïnõ  nenõ v souladu s ustanovenõmi Smlouvy.  Â

2. Jestliz bude prõslusny u Ï ad povaz Ïe Ï Â Ï Â Âr Ïovat na Âmitku za opra Ïnou a nebude-li sa schopen najõt uspokojive Âvne Âm   resenõ, bude se snaz aby prõpad vyresil vza Ï Ï Â Ïit, ÏÂ Ï Ï Âjemnou dohodou s prõslusny u Ï adem druhe smluvnõho sta tak, Ï Â Ï Âm Âr Âho  Âtu aby se zamezilo zdane Â, ktere nenõ v souladu se Smlouvou. Jaka Ïnõ   Âkoliv dosaz  dohoda bude provedena bez Ïena ohledu na jake Âkoliv c Ïasove lhuty uvedene ve vnitrosta Âch pra Âch predpisech smluvnõch sta Ê . Â Ê Â Âtnõ Âvnõ Ï Â Âtu

3. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê se budou snaz vyresit vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïit Ï Ï Âjemnou dohodou jake Âkoliv obtõz nebo  Ïe pochybnosti, ktere mohou vzniknout pri vy Â Ï Âkladu nebo prova Ïnõ Smlouvy. Mohou rovne Ï spolu konzultovat Âde  Ïz za u Ïelem vylouc  dvojõho zdane  u prõpadu, o ktery Smlouva nepojedna Â. Âc Ïenõ  Ïnõ ÏÂ Ê Âch Âva

4. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê mohou vejõt v prõmy styk za u Ïelem dosaz  dohody ve smyslu predÏ Â Ï Â Âr  Âtu  Ï  Âc Ïenõ Ï chozõch odstavcu. Jestliz se u  vy Ïna na Â Ê Ïe Âstnõ Âme Âzoru jevõ pro dosaz  dohody u Ïelnou, muz se takova vy Ïna Ê Â Ïenõ Âc Ê Ïe  Âme uskutec Ïnit prostrednictvõm komise sloz  ze za Ï Â Ïene Âstupcu prõslusny u Ï adu smluvnõch sta Ê . Ê Ï Â Ï Âch Âr Ê Â Âtu

Ï Â C l a ne k 2 6 Â Ï Â VYMENA INFORMACI 1. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê si budou vyme Ï ovat takove informace, jake jsou nutne pro prova Ïnõ Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïn    Âde  ustanovenõ te smlouvy nebo vnitrosta Âch pra Âch predpisu smluvnõch sta Ê , ktere se vztahujõ na dane jez  Âto Âtnõ Âvnõ Ï Ê Â Âtu   Ï, Ï jsou predme Ï Ïtem Smlouvy, pokud zdane Â, ktere upravujõ, nenõ v rozporu se Smlouvou. Vy Ïna informacõ nenõ Ïnõ    Âme   omezena c Ânkem 1. Veskere informace obdrz  smluvnõm sta Ïla Ï Â Ïene  Âtem budou udrz Âny v tajnosti stejny zpusoÏova Âm Ê bem jako informace obdrz  podle vnitrosta Âch pra Âch predpisu tohoto sta a budou zprõstupne pouze Ïene Âtnõ Âvnõ Ï Ê Âtu Ï Ïny osoba nebo u Ï adum (vc Ï soudu a spra Âch u Ï adu), ktere se zaby  vyme Ï ova Âm nebo vybõra Âm danõ, na Âm Âr Ê Ïetne Ê Âvnõ Âr Ê Â Âvajõ Ïr Ânõ  Ânõ  ne Ï se Smlouva vztahuje, vyma Ânõm nebo trestnõm stõha Âm ve ve te Ïz Âha    Ânõ Ïci Ïchto danõ nebo rozhodova Âm o od Ânõ vola Âch ve vztahu k te Ânõ Ïmto danõm. Tyto osoby nebo u Ï ady pouz  tyto informace jen k te  Âr Ïijõ Ïmto u Ïelum. Mohou Âc Ê sde tyto informace pri verejny soudnõch rõzenõch nebo v pra Âch rozhodnutõch. Ïlit Ï Ï Âch  Ï  Âvnõ Â

2. Ustanovenõ odstavce 1 nebudou v z Âdne prõpade vykla Âna tak, z ukla  ne  Ïa Âm Ï Â Ï Âda Ïe Âdajõ Ïktere Âmu smluvnõmu sta  Âtu povinnost: a) prove spra  opatrenõ, ktera by porusovala pra  predpisy a spra  praxi tohoto nebo druhe smluvÂst Âvnõ Ï Â Â Ï Âvnõ Ï Âvnõ Âho nõho sta  Âtu;

Strana 60

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 61

b) poskytnout informace, ktere by nemohly by zõska na za  Ât  Âny Âklade pra Âch predpisu nebo v be Ïne spra Ï Âvnõ Ï Ê Ïz Âm Âvnõm rõzenõ tohoto nebo druhe smluvnõho sta  Ï  Âho  Âtu; c) poskytnout informace, ktere by odhalily jake  Âkoliv obchodnõ, podnikove prumyslove komerc  nebo pro Â, Ê Â, Ïnõ fesnõ tajemstvõ nebo obchodnõ postup, nebo informace, jejichz sde  by bylo v rozporu s verejny poÂ Â Â Ï Ïlenõ Ï Âm ra Ï Âdkem. Ï Â C l a ne k 2 7 Ï Â Â Â Â Â Â Ï Â CLENOVE DIPLOMATICKYCH MISI A KONZULARNI UREDNICI Nic v te smlouve se nedoty  danovy vy Âto Ï Âka Ï Âch Âsad c Ê diplomaticky misõ nebo konzula Âch u Ï ednõku, Ïlenu Âch  Ârnõ Âr Â Ê ktere jim prõslusõ podle obecny pravidel mezina  Ï Ï Âch Ârodnõho pra nebo na za  Âva Âklade ustanovenõ zvla Ï tnõch dohod. Ï Â Âs Â

Ï Â C l a ne k 2 8 VSTUP V PLATNOST 1. Smluvnõ sta si vza  Âty Âjemne ozna Â, z u Ï Âmõ Ïe Âstavnõ poz  Ïadavky pro vstup te smlouvy v platnost byly splne Âto Ïny.

2. Smlouva vstoupõ v platnost dnem pozde Ï õho ozna  Ïjs  Âmenõ uvedene v odstavci 1 a jejõ ustanovenõ se budou  Âho   prova Ït: Âde a) pokud jde o dane vybõrane sra Ïkou u zdroje, na prõjmy vypla Ï Â Â Âz Ï Âcene nebo pripisovane k 1. lednu nebo pozde Â Ï Â Ïji v kalenda Ï nõm roce na Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï Smlouva vstoupõ v platnost;   Ïmz  b) pokud jde o ostatnõ dane z prõjmu a dane z majetku, na prõjmy nebo majetek za kaz  danovy rok zac Ânajõcõ Â Ï ÏÂ Ê Ï Ï Ïdy Ï Â Ïõ   1. ledna nebo pozde v kalenda Ï nõm roce na Ïji Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï Smlouva vstoupõ v platnost.   Ïmz Â

Ï Â C l a ne k 2 9 Â Ï Ï VYPOVED Tato smlouva zustane v platnosti, dokud nebude vypove Ê Ïzena ne Ïktery smluvnõm sta Âm  Âtem. Kaz  smluvnõ Ïdy  sta muz Smlouvu vypove Ït diplomatickou cestou, poda Âm vy Ât Ê Ïe Ïde Ânõ Âpove nejme Ï sest me Âcu pred koncem Ïdi Âne Ï Ïsõ Ê Ï kaz Âho kalenda Ï nõho roku na Ïde Âr  Âsledujõcõho po obdobõ pe let ode dne, kdy Smlouva vstoupõ v platnost. V takove    Ïti  Âm prõpade se Smlouva prestane prova Ït: ÏÂ Ï Ï Âde

a) pokud jde o dane vybõrane sra Ïkou u zdroje, na prõjmy vypla Ï Â Â Âz Ï Âcene nebo pripisovane k 1. lednu nebo pozde Â Ï Â Ïji v kalenda Ï nõm roce na Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï byla da vy   Ïmz Âna Âpove '; Ïd b) pokud jde o ostatnõ dane z prõjmu a dane z majetku, na prõjmy nebo majetek za kaz  danovy rok zac Ânajõcõ Â Ï ÏÂ Ê Ï Ï Ïdy Ï Â Ïõ   1. ledna nebo pozde v kalenda Ï nõm roce na Ïji Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï byla da vy   Ïmz Âna Âpove '. Ïd

Strana 62

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 3 / 2000  Ï.

Strana 63

Na dukaz toho podepsanõ, k tomu ra Ï zmocne podepsali tuto smlouvu. Ê Â Ï Âdne Ïni,

Da v Almaty dne 9. dubna 1998 ve dvou puvodnõch vyhotovenõch, kaz  v jazyce c Âno Ê Â Â Ïde Ïeske kazasske Âm, Ï Âm, anglicke a ruske pric Ï vsechny texty jsou autenticke V prõpade rozdõlnosti mezi texty bude rozhodujõcõm Âm Âm, Ï Ïemz Ï Â. ÏÂ Ï Â Â Â anglicky text. Â

Ï Za Ceskou republiku Karel Kuhnl v. r. È ministr prumyslu a obchodu Ê

Za Republiku Kazachsta Ân Kasymz Ïomart Tokajev v. r. ministr zahranic Âch ve  Ïnõ Ïcõ

Strana 64

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2000 Â

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Strana 65

4
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ministerstvo zahranic Âch ve  sde Ïnõ Ïcõ Ïluje, z dne 11. kve Ïe Ïtna 1999 byla v Praze podepsa Dohoda mezi vla Âna Âdou Ï Ceske republiky a vla  Âdou Moldavske republiky o obchodne ekonomicke spolupra Â Ï Â Âci. Dohoda na za Âklade sve c Ânku 12 vstoupila v platnost dne 12. rõjna 1999. Tõmto dnem pozbyla platnosti ve Ï Âho Ïla ÏÂ Â Ï Ï vztazõch mezi Ceskou republikou a Moldavskou republikou Dohoda mezi vla  Âdou Ceske a Slovenske Federativnõ    Republiky a vla Âdou Republiky Moldova o obchodne ekonomicky vztazõch a ve Ï Âch  Ïdeckotechnicke spolupra ze  Âci dne 30. c Ïervna 1992, vyhla Ï ena pod c 180/1993 Sb. Âs  Ï. Ï eske zne  Dohody a ruske zne Â, jez je pro vy C  Ïnõ  Ïnõ Ï Âklad Dohody rozhodne se vyhlasujõ souc Ï. Â, Ï Â Ïasne

Strana 66

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Strana 67

D OH OD A

Ï mezi vla Âdou Ceske republiky a vla  Âdou Moldavske republiky  o obchodne ekonomicke spolupra Ï Â Âci

Vla Ceske republiky a vla Moldavske republiky, da nazy Âda Ï Â Âda  Âle Âvane ¹Smluvnõmi stranamiª,  Â

uve Ïdomujõce si vy  Âznam tradic Âch obchodne ekonomicky vztahu, Ïnõ Ï Âch Ê

berouce v u Âvahu hluboke zme probõhajõcõ v ekonomika obou sta Ê ,  Ïny    Âch Âtu

usilujõce o rozvoj vza  Âjemny obchodne ekonomicky vztahu a jejich rozsõrenõ na za Âch Ï Âch Ê Ï ÂÏ Â Âklade rovnopra Ï Âvnosti a vza Âjemne vy  Âhodnosti, a rovne Ï rõdõce se v obchodne ekonomicky Ïz Ï Â Â Ï Âch vztazõch principy rovnopra  Âvnosti, vza Âjemne vy  Âhodnosti a mezina Ârodnõho pra  Âva, se dohodly na na Âsledujõcõm:  Â

Ï Â C la n e k 1

Smluvnõ strany si vza  Âjemne poskytujõ ve vsem, co se ty  obchodu vy Ï Â Ï Âka Ârobky pocha Âcõmi z u Âzejõ  Âzemõ sta Ê Â Âtu Smluvnõch stran, zacha  Âzenõ ne me Ï vy  Âne Âhodne nez zacha Â Ï Âzenõ, ktere poskytujõ obchodu vy    Ârobky pocha Âcõmi Âzejõ  zu Âzemõ ktere  Âhokoliv tretõho sta Ï Â Âtu.

Ï Â C la n e k 2 Zacha Âzenõ podle c Ânku 1 te Dohody se nevztahuje na: Â Ïla Âto

Strana 68

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Strana 69

a) vy Âsady a vy Âhody, ktere jedna se Smluvnõch stran poskytla nebo poskytne sousednõm sta Ê m v za    Âtu Âjmu usnadne  pohranic Âho obchodnõho styku, Ïnõ Ïnõ Â

b) vy Âsady a vy Âhody, ktere jedna ze Smluvnõch stran poskytla nebo poskytne na za   Âklade smluv o celnõ unii, Ï Â smluv o oblasti volne obchodu nebo na za Âho Âklade smluv sme Ï ujõcõch k vytvorenõ celnõ unie nebo oblasti Ï Ïr Â Â Ï Â Â volne obchodu. Âho

Ï Â C la n e k 3 Smluvnõ strany budou v souladu s pra Âmi predpisy svy sta Ê poskytovat podporu a napoma  Âvnõ Ï Âch Âtu Âhat rozvoji obchodu sluz Ïbami.

Ï Â C la n e k 4 Vza Âjemne obchodne ekonomicke vztahy se budou v souladu s touto Dohodou uskutec Ï ovat na za Â Ï Â Ïn Âklade Ï kontraktu, vc Ï kontraktu na doda Ê Ïetne Ê Âvky vy Ârobku s dlouhodoby vy Ê Âm Ârobnõm cyklem, uzavreny mezi fyzicÂ Ï Âch ky a pra Âmi Âvnicky osobami sta Ê Smluvnõch stran (da nazy Âmi Âtu  Âle Âvany ¹subjektyª). Smluvnõ strany budou v ra Âmi  Âmci pra Âch predpisu svy sta Ê vytva Ï et prõznive podmõnky pro uzavõra  a realizaci kontraktu mezi subjekty. Âvnõ Ï Ê Âch Âtu Âr Ï    Ânõ Ê

Subjekty mohou v ra Âmci pra Âch predpisu sta Ê Smluvnõch stran realizovat vza Âvnõ Ï Ê Âtu  Âjemne propojene operace Ï Â vc Ï ba Ïetne Ârtrovy kontraktu a kompenzac Âch obchodu. Âch Ê Ïnõ Ê Za u Ïelem realizace te Dohody se nevyluc Âc Âto Ïuje moz Ïnost projedna Âvat na u Ârovni prõslusny orga Ê SmluvÏ Â Ï Âch Ânu nõch stran vza  Âjemne orientac  seznamy hlavnõch druhu vy  Ïnõ Â Ê Ârobku majõcõch vy Ê Â Â Âznam pro zabezpec  prioritnõch Ïenõ  potreb Smluvnõch stran. Ï Â

Strana 70

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Strana 71

Ï Â C la n e k 5 Reexport vy Ârobku doda Ê Âvany v souladu s ustanovenõmi te Dohody se bude uskutec Ï ovat podle podÂch  Âto Ïn mõnek dohodnuty v kontraktech uzavõrany subjekty.  Âch  Âch

Ï Â C la n e k 6 S cõlem rozsirovat obchodnõ vztahy mezi obe  ÏÏ Â Ïma sta budou Smluvnõ strany podporovat u Ïast firem na Âty  Âc veletrzõch a obchodnõch vy   Âstava organizovany na u Âch Âch Âzemõ jednoho ze sta Ê .  Âtu

Smluvnõ strany, v souladu s platny  Âmi pra Âmi predpisy, osvobodõ od cla expona propagac  vy Âvnõ Ï Â Âty, Ïnõ Ârobky a vzorky nutne pro organizaci vy  Âstav a veletrhu. Uvedene zboz  a vy Ê Â Ïõ Ârobky nemohou by predme Ât Ï Ïtem obchodu ani nemohou by vyuz Âva tretõmi osobami za u Ïelem zisku. Ât Ïõ Âny Ï Â Âc

Ï Â C la n e k 7 Jsou-li vy Ârobky dova Ïeny z u Âz Âzemõ sta jedne Smluvnõ strany na u  Âtu   Âzemõ sta druhe Smluvnõ strany v tako Âtu   ve zvy Ï ene objemu nebo za takovy podmõnek, ktere zpusobujõ u Âm Âs Âm Âch Â Â Ê Â Âjmu nebo hrozõ zpusobit u Â Ê Âjmu doma Âmu Âcõ vy Ârobnõmu odve  obdobne nebo bezprostredne soute Ïõcõho vy  Ïtvõ Âho Ï Ï Ïz   Ârobku, budou provedeny okamz  konzulÏite tace v souladu s c Ânkem 10 te Dohody, s cõlem nale resenõ uspokojive pro obe strany. Ïla Âto  Âzt Ï Ï Â Â Ï

V prõpade z v prube konzultacõ nebude dosaz Ï Ï, Ïe Ê Ïhu  Ïeno resenõ prijatelne pro Smluvnõ strany, dotc  Smluvnõ Ï Ï Â Ï Â Â Ïena  strana muz prijmout prõslusna opatrenõ. Ê Ïe Ï ÏÂ Ï Â Ï Â

Za okolnostõ, kdyby prodlenõ zpusobilo skodu, kterou by bylo obtõz  nahradit, dotc  Smluvnõ strana Â Â Ê Ï Â Ïne Ïena Â

Strana 72

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Strana 73

muz prijmout prõslusna opatrenõ pred uskutec Ïnõm konzultacõ s podmõnkou, z konzultace svola bezproÊ Ïe Ï ÏÂ Ï Â Ï Â Ï Ïne    Ïe  stredne po jejich prijetõ. Ï Ï Ï Â

Ï Â C la n e k 8 Platby na za Âklade te Dohody budou prova Ïny ve volne sme Ï Âto Âde Ï Ïnitelne me Ï a v souladu s principy uplat Ïne novany ve sve Ï Âmi Ïtove obchodnõ a financ  praxi.   Ïnõ

Komerc  banky mohou v prõpade nutnosti uzavõrat dohody o technicke zpusobu zu Ïtova Â, u Ïrova  Ïnõ ÏÂ Ï Â Âm Ê Âc Ânõ Âve Ânõ a platba za doda Âch Âvky zboz  a poskytova  sluz Ïõ Ânõ Ïeb.

Ï Â C la n e k 9 Smluvnõ strany, prihlõz Âce ke specific Â Ï Â Ïejõ Ïnosti ekonomik obou sta Ê , potvrzujõ oboustranny za Âtu   Âjem na pohybu kapita sdruz Ânõ investic obou sta Ê k realizaci dulez Âch projektu, na vytvorenõ podmõnek pro aktivizaci Âlu, Ïova  Âtu Ê Ïity Ê Ï Â Â vstupu investic z tretõch zemõ, na u Ïasti subjektu v procesu privatizace v souladu s pra Âmi predpisy platny Ï Â Â Âc Ê Âvnõ Ï Âmi v kaz Âm sta Ï. Ïde Âte

Smluvnõ strany budou v souladu s pra Âmi predpisy platny  Âvnõ Ï Âmi na u Âzemõ svy sta Ê podporovat rozvoj  Âch Âtu novy forem vy Âch Ârobnõ kooperace, vytva Ï enõ spolec Âch podniku, zava Ïnõ dalsõch forem ekonomicke spolu Âr  Ïny Ê Âde  Ï  pra obvykly ve sve Âce, Âch Ïtove ekonomice, a rovne Ï podporovat zakla Ânõ filia  Ïz Âda  Âlek, odde  a zastoupenõ pra Ïlenõ  Âvnicky osob druhe Smluvnõ strany, vc Ï vyda Ânõ prõslusny povolenõ pro prova Ïnõ jejich c Âch   Ïetne Âva Â Ï Â Ï Âch  Âde  Ïinnosti.

Smluvnõ strany budou vytva Ï et prõznive podmõnky pro rozvoj podnikatelske c  Âr Ï    Ïinnosti, vc Ï podpory Ïetne investic, a zdrz  se pouz Âva  diskriminac Âch opatrenõ ve vza Ïõ Ïõ Ânõ Ïnõ Ï Â Âjemne ekonomicke spolupra   Âci.

Strana 74

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Strana 75

Ï Â C l a ne k 1 0 Pro posouzenõ na Ïite prube plne  te Dohody se budou predstavitele prõslusny kompetentnõch  Âlez Âho Ê Ïhu Ïnõ Âto Ï Â Ï Â Ï Âch Â Ï orga Ê Smluvnõch stran podle potreby setka Ânu Â Ï Âvat strõdave v Ceske republice a v Moldavske republice. ÏÂ Ï Â Â

Prõslusne kompetentnõ orga Smluvnõch stran budou analyzovat stav dvoustranny obchodnõch a ekonoÏÂ Ï Â Â Âny  Âch  micky vztahu a vyme Ï ovat si u Âch Ê Ïn Âdaje a informace napoma Âcõ dalsõmu rozvoji. Âhajõ  ÏÂ

Setka  predstavitelu prõslusny kompetentnõch orga Ê Smluvnõch stran se budou prova Ït neodkladne Ânõ Ï Ê Ï Â Ï Âch  Ânu  Âde Ï v takovy prõpadech, kdy predstavitel prõslusne orga jedne ze Smluvnõch stran poz Âda o konzultaci v souÂch Ï Â Ï Ï Â Ï Âho Ânu   Ïa  ladu s c Ânkem 7 te Dohody. Ïla Âto

Ï Â C l a ne k 1 1 Po vza Âjemne souhlasu Smluvnõch stran mohou by provedeny zme a doplnky te Dohody. Âm  Ât Ïny Ï Âto

Zme a doplnky musõ by provedeny v põsemne forme a jejich vstup v platnost bude odpovõdat postupu Ïny Ï Â Ât Â Â Ï Â predpokla Ï Âdane Âmu c Ânkem 12. Ïla

Ï Â C l a ne k 1 2 Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem poslednõ põsemne no potvrzujõcõ jejõ schva  v souladu s pra Âmi    Âty    Âlenõ Âvnõ predpisy Smluvnõch stran. Ï Â

Ï Â C l a ne k 1 3 Tato Dohoda se uzavõra na dobu neurc   Ïitou, pric Ï kaz  ze Smluvnõch stran ji muz vypove Ït formou Ï Ïemz Ïda Â Ê Ïe Ïde põsemne ozna  Âho Âmenõ. Dohoda pozby  platnosti po uplynutõ sesti me Âcu ode dne ozna  Âva ÂÏ Ïsõ Ê Âmenõ o vy  Âpove Ïdi.

Strana 76

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

N11N ÜÐï

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 4 / 2000  Ï.

Strana 77

Po ukonc  platnosti te Dohody zusta  jejõ ustanovenõ v platnosti pro kontrakty, ktere byly uzavreny Ïenõ Âto Ê Âvajõ Â Â Â Ï v prube platnosti Dohody, do jejich u Ê Ïhu Âplne splne Â. Âho Ïnõ Ï Dnem vstupu v platnost te Dohody pozby  ve vztahu mezi Ceskou republikou a Moldavskou republiÂto Âva Ï kou platnosti Dohoda mezi vla Âdou Ceske a Slovenske Federativnõ Republiky a vla    Âdou Republiky Moldova o obchodne ekonomicky vztazõch a ve Ï Âch  Ïdeckotechnicke spolupra podepsana 30. c  Âci,  Ïervna 1992 v Praze.

Da v Praze dne 11. kve Âno Ïtna 1999 ve dvou puvodnõch vyhotovenõch, kaz  v c Ê Â Â Ïde Ïeske moldavske a ruske Âm, Âm Âm jazyce, pric Ï vsechna zne  jsou stejne autenticka Ï Ïemz Ï Ïnõ Ï Â.

V prõpade rozdõlne vy ÏÂ Ï Â Âho Âkladu ktere Âhokoli c Ânku za za Ïla Âklad bude povaz Âno zne  v ruske jazyce. Ïova Ïnõ Âm

Za vla Âdu Ï Ceske republiky  Miroslav Gre v. r. Âgr ministr prumyslu a obchodu Ê

Za vla Âdu Moldavske republiky  Alexandru Muravski v. r. mõstopredseda vla a ministr Â Ï Âdy hospoda Ï stvõ a reforem Âr Â

Strana 78

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 5 / 2000  Ï.

Ï Âstka 3 Ca

5
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ministerstvo zahranic Âch ve  sde Ïnõ Ïcõ Ïluje, z dne 5. rõjna 1999 byla v Praze podepsa Dohoda mezi vla Ïe Ï Âna Âdou Ï Ceske republiky a vla  Âdou Argentinske republiky o zrusenõ võzove povinnosti pro drz Â Ï Â Â Â Ïitele na Ârodnõch cestovnõch   pasu. Ê Dohoda vstoupila v platnost na za Âklade sve c Ânku 11 dne 2. ledna 2000. Ï Âho Ïla Ï Ceske zne  Dohody se vyhlasuje souc Ï.  Ïnõ Ï Ïasne D OH OD A Ï mezi vla Âdou Ceske republiky a vla  Âdou Argentinske republiky  o zrusenõ võzove povinnosti pro drzitele na Ï Â Â Â Ï Ârodnõch cestovnõch pasu Â Â Ê Vla Ceske republiky a vla Argentinske republiky, da jen ¹smluvnõ stranyª, Âda Ï Â Âda  Âle  ve snaze da upevnit vztahy mezi obe Âle Ïma sta Âty, se dohodly takto: Ï Â C la n e k 1 Sta  prõslusnõci jedne ze smluvnõch stran, drz  platny na Âtnõ Ï Â Ï Â Â Â Ïitele Âch Ârodnõch cestovnõch pasu, mohou vstupovat Â Â Ê na u Âzemõ sta druhe smluvnõ strany a poby  Âtu   Âvat tam nejde devadesa (90) dnu bez võza, s vy Âle Ât Ê Â Âjimkou cest uvedeny v c Ânku 2. Âch Ïla Ï Â C la n e k 2 Sta  prõslusnõci jedne ze smluvnõch stran, kterõ vstupujõ na u Âtnõ Ï Â Ï Â Â Â Ï  Âzemõ sta druhe smluvnõ strany za u Ïelem  Âtu   Âc vy Ïlec  c Âde Ïne Ïinnosti, studia, zdravotnõho le Ïenõ, ume  Âc  Ïlecky Âch, kulturnõch, profesiona Âch, technicky c na Ïen Âlnõ Âch Ïi Âboz sky aktivit, si musõ predem opatrit odpovõdajõcõ võzum na diplomaticke misi nebo konzula Âm u Ï adu tohoto Âch Â Ï Ï Â Â Â Â Â Ârnõ Âr sta Âtu. Ï Â C la n e k 3 Sta  prõslusnõci jedne smluvnõ strany, na ktere se vztahuje tato dohoda, budou moci pri vstupu na u Âtnõ Ï Â Ï Â Â Â Â Ï Âzemõ  sta druhe smluvnõ strany pouz Âvat vsech hranic Âch prechodu urc Âch pro mezina Âtu   Ïõ Ï Ïnõ Ï Ê Ïeny Ârodnõ styk. Â Ï Â C la n e k 4 Sta  prõslusnõci jedne smluvnõ strany jsou povinni pri pobytu na u Âtnõ Ï Â Ï Â Â Â Ï Âzemõ sta druhe smluvnõ strany do Âtu   drz Ïovat jeho platne pra  predpisy.  Âvnõ Ï Ï Â C la n e k 5 Smluvnõ strany se budou neprodlene navza Â Ï Âjem informovat diplomatickou cestou o zme Âch podmõnek, Ïna  ktere musõ sta  prõslusnõci jedne smluvnõ strany splnovat pri vstupu na u   Âtnõ Ï Â Ï Â Â Â Ï Ï Âzemõ sta druhe smluvnõ strany,  Âtu   pobytu a odjezdu ze zeme druhe smluvnõ strany. Ï Â Â Ï Â C la n e k 6 Kaz  smluvnõ strana si vyhrazuje pra odeprõt vstup nebo pobyt na u Ïda  Âvo Ï Âzemõ sve sta sta Âm prõslusnõ Âho Âtu Âtnõ ÏÂ Ï Â kum druhe smluvnõ strany, ktere povaz Ê Â Â Â Ïuje za nez Âdoucõ nebo kterõ by mohli ohrozit jeho bezpec Ïa  Ï Ïnost, verejny Ï Â pora Ï Âdek nebo kterõ nedisponujõ dostatec Âmi financ Âmi prostredky nebo jinak neproka Ïõ zabezpec  sve Ï  Ïny Ïnõ Ï Âz  Ïenõ Âho pobytu. Ï Â C la n e k 7 Kaz  ze smluvnõch stran se zavazuje, z prijme zpe na u Ïda  Ïe Ï Ït Âzemõ sve  Âho sta bez formalit sve sta  prõÂtu  Âtnõ Ï Â slusnõky. Ï Â

Ï Âstka 3 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 5 / 2000  Ï. Ï Â C la n e k 8

Strana 79

1. Sta  prõslusnõci jedne smluvnõ strany, kterõ ztratili sve platne na Âtnõ Ï Â Ï Â Â Â Ï   Ârodnõ cestovnõ pasy na u   Âzemõ sta druhe  Âtu  smluvnõ strany, vycestujõ z tohoto u   Âzemõ s prõslusny na Â Ï Â Ï Âm Âhradnõm cestovnõm dokladem vydany diplomatickou   Âm misõ nebo konzula Âm u Ï adem sve  Ârnõ Âr Âho sta a musõ obdrz povolenõ k vy Âtu  Ïet  Âjezdu od prõslusne Ï Â Ï Âho u Ï adu sta Âr Âtu pobytu. 2. Prõslusny Ï Â Ï Âmi na Âhradnõmi cestovnõmi doklady uvedeny   Âmi v predchozõm odstavci jsou v prõpade Ceske Ï Â ÏÂ Ï Ï Â republiky cestovnõ prukaz a v prõpade Argentinske republiky pas se C nebo pas na Â Ê ÏÂ Ï Â Ârie Âhradnõ se A.  Ârie Ï Â C la n e k 9 1. Kaz  ze smluvnõch stran muz pozastavit zcela nebo zc Âsti prova Ïnõ te dohody z duvodu zajiste  Ïda Â Ê Ïe Ïa Âde  Âto Ê Ï Ïnõ bezpec Ïnosti, verejne pora Ï Âho Ï Âdku, ochrany zdravõ nebo jiny za Ïny duvodu.  Âch Âvaz Âch Ê Ê 2. Zavedenõ, jakoz i zrusenõ te Â Ï Ï Â Ïchto opatrenõ bude neprodlene ozna Ï Â Ï Âmeno diplomatickou cestou druhe  smluvnõ strane a nabude u Ïinnosti dnem doruc  tohoto ozna Â Ï Âc Ïenõ Âmenõ. Â Ï Â C l a ne k 1 0 1. Smluvnõ strany si diplomatickou cestou vza  Âjemne zaslou vzory platny cestovnõch dokladu nejpozde Ï Ï Âch Â Ê Ïji tricet (30) dnu pred datem, kdy tato dohoda vstoupõ v platnost. Ï Ê Ï Â 2. V prõpade zme platny cestovnõch dokladu si obe smluvnõ strany zaslou diplomatickou cestou jejich ÏÂ Ï Ïny Âch Â Ê Ï Â Ï nove vzory tricet (30) dnu pred zavedenõm dane zme Â Ï Ê Ï Â Â Ïny. Ï Â C l a ne k 1 1 Tato dohoda vstoupõ v platnost uplynutõm triceti (30) dnu ode dne doruc  poslednõ no ve ktere si Â Â Ï Ê Ïenõ  Âty,  smluvnõ strany ozna Â, z byly splne prõslusne vnitrosta  podmõnky pro jejõ vstup v platnost.  Âmõ Ïe Ïny Ï Â Ï Â Âtnõ Â Â Ï Â C l a ne k 1 2 Tato dohoda se sjedna  na dobu neurc Âva Ïitou. Kaz  ze smluvnõch stran muz tuto dohodu põsemne diploÏda Â Ê Ïe Â Ï matickou cestou vypove Ït. Platnost Dohody skonc  uplynutõm devadesa (90) dnu ode dne doruc  põsemne Ïde Ïõ  Âti Ê Ïenõ   vy Âpove druhe smluvnõ strane Ïdi   Ï. Da Âno v Praze dne 5. rõjna 1999 ve dvou puvodnõch vyhotovenõch, kaz  v jazyce c ÏÂ Ê Â Â Ïde Ïeske a spane Âm, Âm Ï Ïlske pric Ï obe zne  majõ stejnou platnost. Ï Ïemz Ï Ïnõ  Za vla Âdu Ï Ceske republiky  Jan Kavan v. r. ministr zahranic Âch ve  Ïnõ Ïcõ Za vla Âdu Argentinske republiky  Horacio Adolfo Basabe v. r. mimora  a zplnomocne  velvyslanec Ï Âdny Ïny

Strana 80

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2000 Â

Ï Âstka 3 Ca

Vyda  a tiskne: Tiska Âva Ârna Ministerstva vnitra, p. o., Bartunkova 4, post. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 ± ÊÏ Ï Ï Redakce: Ministerstvo vnitra, Nad Stolou 3, post. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holesovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 ± Ï Ï Administrace: põsemne objedna   Âvky predplatne Ï Âho, zme adres a poc odebõrany vy Ïny Ïtu  Âch Âtisku ± MORAVIAPRESS, a. s., U Po 3061, 690 02 Breclav, Ê Âny Ï telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objedna Âvky ve Slovenske republice prijõma a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, Â Ï Â Â 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. Roc  predplatne se stanovuje za doda Ïnõ Ï Â Âvku kompletnõho roc Âku vc Ï rejstrõku a je od  Ïnõ Ïetne Ï predplatitelu vybõra Ï Ê Â Âno formou za Âloh ve vy Ï i ozna Âs Âmene ve Sbõrce mezina   Ârodnõch smluv. Za Ïrec  vyu Ïtova  se prova  po doda  kompletnõho  Âve Ïne Âc Ânõ Âdõ Ânõ  roc Âku na za Ïnõ Âklade poc skutec Ï vydany c Âstek (prvnõ za Ï Ïtu Ïne Âch Ïa  Âloha na rok 2000 c  1000,± Kc ± Vycha  podle potreby ± Distribuce: celoroc  Ïinõ Ï) Âzõ Ï Ïnõ predplatne i objedna Ï Â Âvky jednotlivy c Âstek ± MORAVIAPRESS, a. s., U Po 3061, 690 02 Breclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. Âch Ïa Âny Ï ± Drobny prodej ± Benesov: HAAGER ± Potreby skolnõ a kancela Ï ske Masarykovo na 101; Bohumõn: ZDB, a. s., technicka knihovna, BezÂ Ï Ï Ï Â Âr Â, Âm. Â Ï Â Ï ÂÏ ruc Ïova 300; Brno: GARANCE-Q, Koliste 39, Knihkupectvõ CS, Kapucõnske na 11, Knihkupectvõ M. Zenõska, Kve Ârska 1, M.C.DES, Cejl 76, Ï Ï Â Ï Â Â Âm.  Ïtina Ï Â Ï Ï SEVT, a. s., Ceska 14; Ceske Budejovice: PROSPEKTRUM, Kne Ïska 18, SEVT, a. s., Krajinska 38; Hradec Kra Â Â Ï Ïz   Âlove TECHNOR, Horicka 405; Â: Ï Â Chomutov: DDD Knihkupectvõ ±Antikvaria Ruska 85; Jihlava: VIKOSPOL, Smetanova 2; Kadan: Kniharstvõ ± Pribõkova J. Svermy 14; Kladno:  Ât, Â Ï Ï Â Ï Â Â, Ï eL VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõ, Klatovy 169/I.; Liberec: Podjeste Â Ï Ïdske knihkupectvõ, Moskevska 28; Most: KnihkuÂ Â Â Ï Ï pectvõ Ruz Ïka, Serõkova 529/1057; Napajedla: Ing. Miroslav Kuc Ï õk, Svatoplukova 1282; Olomouc: BONUM, Ostruz Â Ê Ïic  Ïer  Ïnicka 10, Tycho, Ostruz  ÏÏ nicka 3; Ostrava: LIBREX, Na  Âdraz  14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Smerala 27; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., Sladkovske 414, Ïnõ Âho  PROSPEKTRUM, na Republiky 1400 (objekt GRAND); Plzen: ADMINA, Uslavska 2, EDICUM, Vojanova 45, Technicke normy, La Âm. Ï Â Â Âbkova Ï pav. c 5; Praha 1: FISER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernska 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Ï.  Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Porõc  7; Praha 2: ANAG ± sdruz Â, Ing. Jirõ Võtek, na Ï Â Ïõ Ïenõ Ï  Âm. Mõru 9, Na  Ârodnõ dum; Â Ê Ï Ï NEWSLETTER PRAHA, Safarõkova 11; Praha 4: PROSPEKTRUM, Na Âkupnõ centrum Bude  Ïjovicka Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavska 405; Â,  Praha 5: SEVT, a. s., E. Peskove 14; Praha 6: PPP ± Stankova Isabela, Verdunska 1; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60; Praha 10: Abonentnõ tiskovy Ï Â Ï Â Â Â Â Â servis, Ha Âjek 40, Uhrõne Ï Â Ïves, BMSS START, area VU JAWA, V Korytech 20; Prerov: Knihkupectvõ EM-ZET, Bartosova 9; Sokolov: KAMA, Âl Ï Â Ï Ï Ï Kalousek Milan, K. H. Borovske 22; Sumperk: Knihkupectvõ D-G, Hlavnõ tr. 23; Ta Âho Â Â Ï Âbor: Milada Simonova ± EMU, Bude  Ïjovicka 928; Teplice:    L + N knihkupectvõ, Kapelnõ 4; Trutnov: Galerie ALFA, Bulharska 58; Ustõ nad Labem: 7 RX, s. r. o., Dlouha 9, tel.: 047/522 04 24, 522 08 58, Â Â Â Â Ï Ïkova 45; Zatec: Prodejna U Pivovaru, Ziz Ï Ïkovo na 76. Distribuc  podmõnky predÏ 522 08 35, 522 05 39; Za Ï eh: Knihkupectvõ PATKA, Ziz Âbr  Âm. Ïnõ Â Ï platne Âho: jednotlive c Âstky jsou expedovany neprodlene po doda  z tiska  Ïa Â Ï Ânõ Ârny. Objedna Âvky nove Âho predplatne Ï Âho jsou vyrizova Ï Âny do 15 dnu Ê Ïa a pravidelne doda  Âvky jsou zahajova od nejbliz Ï õ c  stky po ove Ï enõ u Âny Ïs Ïa Ïr  Âhrady predplatne nebo jeho za Ï Âho Âlohy. C Âstky vysle v dobe od zaevidova Â Ï Â Ï Ânõ predplatne Ï Âho do jeho u Âhrady jsou doposõla  Âny jednora Âzove Zme Ï. Ïny adres a poc odebõrany vy Ïtu  Âch Âtisku jsou prova Ïny do 15 dnu. Reklamace: Ê Âde Ê Ï informace na tel. c Âsle 0627/305 168. V põsemne styku vz uva Ïjte ICO (pra Ïõ  Âm Ïdy Âde Âvnicka osoba), rodne c Âslo (fyzicka osoba). Poda Ânõ novinovy   Ïõ  Âva  Âch Ï Ï za Âsilek povoleno Ceskou postou, s. p., Odste  za Ï Ï Ïpny Âvod Jiz  Morava Reditelstvõ v Brne c j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995. Ïnõ Â Ï Ï.