You are on page 1of 48

Roc Âk 2006 Ïnõ

 SBI RKA   MEZINARODNICH SMLUV
Ï Â C E SKA REPUBLIKA
ÏÂ Castka 40 Rozeslana dne 8. zarõ 2006 Â ÂÏÂ Cena Kc 48,± Ï

O B S A H: Ï 81. Sd e len õ Ministerstva zahranic Âch ve  o sjedna  Dohody mezi vla Ï Â Ïnõ Ïcõ Ânõ Âdou Ceske republiky a vla  Âdou Ukrajiny o spolupra v boji Âci proti organizovane Âmu zloc Ïinu, terorizmu a nedovolene Âmu obchodu s omamny a psychotropnõmi la Âmi  Âtkami Ï 82. Sd e len õ Ministerstva zahranic Âch ve  o sjedna  Protokolu mezi Ministerstvem vnitra Ceske republiky a Ministerstvem Ï Â Ïnõ Ïcõ Ânõ Â Ï vnitra Ukrajiny k provedenõ Dohody mezi vla  Âdou Ceske republiky a vla  Âdou Ukrajiny o spolupra v boji proti organizovaÂci ne Âmu zloc Ïinu, terorizmu a nedovolene Âmu obchodu s omamny a psychotropnõmi la Âmi  Âtkami ze dne 30. cervna 1997 Ï Ï 83. Sd e len õ Ministerstva zahranic Âch vecõ o sjedna  Smlouvy mezi Ceskou republikou a Marocky kra Ï Â Ïnõ Ï Â Ânõ Âm Âlovstvõm o zamezenõ   dvojõho zdane  a zabra Ïnõ danove  Ïnõ Âne Â Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu  ÏÂ

Strana 1546

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 81 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

81
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ministerstvo zahranic Âch ve  sde Ïnõ Ïcõ Ïluje, z dne 30. c Ïe Ïervna 1997 byla v Kyjeve podepsa Dohoda mezi Ï Âna Ï vla Âdou Ceske republiky a vla  Âdou Ukrajiny o spolupra v boji proti organizovane Âci Âmu zloc Ïinu, terorizmu a nedovolene Âmu obchodu s omamny a psychotropnõmi la Âmi  Âtkami. Dohoda vstoupila v platnost na za Âklade sve c Ânku 11 odst. 1 dne 5. za Ï õ 1997. Ï Âho Ïla Âr Â Ï eske zne  Dohody a ruske zne Â, jez je pro jejõ vy C  Ïnõ  Ïnõ Ï Â Âklad rozhodne se vyhlasujõ souc Ï. Â, Ï Â Ïasne

D OH OD A Ï mezi vla Âdou Ceske republiky a vla  Âdou Ukrajiny o spolupra Âci v boji proti organizovane Âmu zloc Ïinu, terorizmu a nedovolene Âmu obchodu s omamny Âmi a psychotropnõmi la  Âtkami Vla Ceske republiky a vla Ukrajiny (da jen ¹smluvnõ stranyª), Âda Ï Â Âda Âle  vedeny snahou rozvõjet a upevnovat vztahy pra Â Ï Ï Âtelstvõ a vza  Âjemne spolupra  Âce, znepokojeny rustem trestne c Ê Â Ïinnosti, zvla Ï te mezina Âs Ï Ârodnõho organizovane  Âho zloc Ïinu, sõrenõm terorizmu, Ï ÂÏ Â nedovolene obchodu s omamny a psychotropnõmi la Âho Âmi  Âtkami a zvy Ï enõm nelega  migrace, Âs  Âlnõ rozhodnuty spojit sve u  v oblasti c  Âsilõ Ïinnosti sme Ï ujõcõ k zajiste  bezpec Ïr Â Â Ï Ïnõ Ïnosti svy sta Ê , Âch Âtu vedeny za Âsadami svrchovanosti, rovnosti, vza Âjemnosti a oboustranne vy  Âhodnosti, se dohodly takto: Ï Â C la n e k 1 1. Smluvnõ strany budou spolupracovat a poskytovat si vza  Âjemne pomoc pri ochrane bezpec Ï Ï Ï Ïnosti a verejÏ ne pora Âho Ï Âdku, pri prevenci a odhalova  trestny c Ê a zjist'ova  jejich pachatelu, zejme v oblasti: Ï Ânõ Âch Ïinu Ï Ânõ Ê Âna 1.1 boje proti terorizmu, 1.2 boje proti organizovane Âmu zloc Ïinu, 1.3 boje proti neza Âkonne Âmu zõska Ânõ a drz  zbranõ, streliva, vy Ï nin, otravny  Âva  Ïenõ Â Ï Âbus Âch, nervove paralyticky Ï Âch a radioaktivnõch la  Âtek a take nedovolene  Âmu obchodu s nimi, 1.4 boje proti nedovolene vy  Ârobe drz Â, zõska Ânõ, vy Ï, Ïenõ  Âva  Âvozu, dovozu a pruvozu omamny a psychotropÊ Âch nõch la  Âtek a prekurzoru a take nedovolene Ê Â Âmu obchodu s nimi, 1.5 boje proti pade Ânõ pene a rozsirova  pade Âch pene Ïla  Ïz Ï Ï Ânõ Ïlany Ïz, Âkonne Âmu pozme Ï ova  a rozsirova  cenny papõru a u Ï ednõch dokladu, Ïn Ânõ Ï Ï Ânõ Âch Â Ê Âr Â Ê 1.6 boje proti pade Ânõ a neza Ïla  1.7 boje proti trestny c Ê m ve sfe Ï e ekonomiky, neza Âm Ïinu Âr Âkonny financ Âm operacõm a legalizaci vy Âm Ïnõ  Ânosu Ê z trestne c  Ïinnosti, 1.8 boje proti trestny c Ê m zame Ï eny proti z Âm Ïinu Ïr Âm Ïivotu, zdravõ, svobode a lidske dustojnosti, jakoz i proti Â Ï Â Ê Ï majetkovy trestny c Ê m, Âm Âm Ïinu 1.9 pa Ânõ po pohresovany osoba a identifikace nezna Âch osob a nepoznany mrtvol, Âtra Â Ï Ï Âch Âch Âmy Âch 1.10 pa Ânõ po osoba podezrely ze spa Ânõ trestny c Ê , jakoz i po osoba Âtra  Âch Ï Âch Âcha  Âch Ïinu Ï Âch, ktere se vyhy   Âbajõ trestnõ odpove  Ïdnosti nebo vy Âkonu trestu, 1.11 pa Ânõ po odcizeny ve Âtra  Âch Ïcech a dalsõch predme ÏÂ Ï Ïtech souvisejõcõch s trestnou c   Ïinnostõ,  1.12 boje s trestnou c Ïinnostõ, jejõmz objektem jsou predme kulturnõ a historicke hodnoty, Â Â Ï Ï Ïty   Ïla Â Ê 1.13 boje proti kra Ïõm motorovy vozidel, jejich pasova  a pade Ânõ dokladu k nim, Âdez  Âch Ï Ânõ

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 81 / 2006  Ï.

Strana 1547

1.14 boje proti obchodu s lidmi a kuplõrstvõ, ÂÏ Â 1.15 boje proti nelega  migraci a nelega Âmu pobytu osob. Âlnõ Âlnõ 2. Vza Âjemna spolupra smluvnõch stran bude prova Ïna zejme formou:  Âce  Âde Âna 2.1 vy Ïny materia ve Âme Âlu, Ïdeckotechnicky a pra Âch informacõ a vy Âch Âvnõ  Âsledku expertõz, Ê Â 2.2 vy Ïny informacõ o syste Âme  Âmech operativnõch a kriminalisticky evidencõ a moz  Âch  Ïnostech jejich vyuz Âva Â, Ïõ Ânõ 2.3 doda Âvek specia  techniky pouz Âvane v boji s trestnou c Âlnõ Ïõ  Ïinnostõ,  2.4 vy Ïny zkusenostõ a souc Âme Ï Â Ïinnosti pri odborne prõprave specialistu, Ï Â ÏÂ Ï Ê 2.5 vy Ïny informacõ o vnitrosta Âch pra Âch predpisech vztahujõcõch se k predme te dohody. Âme  Âtnõ Âvnõ Ï Â Â Ï Ïtu Âto 3. Tato dohoda nebra  smluvnõm strana v nava Ânõ a rozvõjenõ i jiny Ânõ  Âm Âza    Âch, vza Âjemne prijatelny forem Ï Ï Âch spolupra Âce. Ï Â C la n e k 2 1. Prõslusne orga ÏÂ Ï Â Âny smluvnõch stran, t.j. na c  Ïeske strane Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financõ a na Â Ï Â ukrajinske strane Ministerstvo vnitra, Genera  prokuratura, Bezpec Â Ï Âlnõ Ïnostnõ sluz  Ïba, Sta  vy Âtnõ Âbor pro za Ïitosti Âlez ochrany sta Âch hranic, Sta  celnõ vy Âtnõ Âtnõ  Âbor a Sta  vy Âtnõ Âbor pro za Ïitosti na Âlez Ârodnostõ a migrace, budou organizovat  setka  za u Ïelem vyhodnocova  spolupra podle te dohody a jejõho zkvalitnova Â. Ânõ Âc Ânõ Âce Âto Â Ï Ânõ 2. K realizaci spolupra podle te dohody prõslusne orga smluvnõch stran mohou uzavõrat protokoly Âce Âto ÏÂ Ï Â Âny   s uvedenõm konkre Âch u  Âtnõ Âseku spolupra vc Ï zpusobu spojenõ. Ê Âce Ïetne Ê Ê Â Ï Â C la n e k 3 1. Pri realizaci spolupra podle te dohody se pouz  pra  predpisy sta doz Âdane smluvnõ strany. Na Ï Âce Âto Ïijõ Âvnõ Ï Âtu Ïa   z Âdost z Âdajõcõ smluvnõ strany mohou by pouz Ïa Ïa    Ât Ïity procesnõ predpisy jejõho sta Â Ï Â Âtu, pokud tomu nebra  pra  Ânõ Âvnõ predpisy doz Âdane sta Ï Ïa Âho Âtu. 2. Za u Ïelem koordinace c Âc Ïinnosti pri odhalova  trestny c Ê mohou prõslusne orga smluvnõch stran Ï Ânõ Âch Ïinu ÏÂ Ï Â Âny  vysõlat sve pracovnõky na u    Âzemõ sta druhe smluvnõ strany.  Âtu Â Â Ï Â C la n e k 4 Za u Ïelem ochrany vza Âc Âjemne preda Ï Ï Âvany osobnõch u Ê (da jen ¹u Âch  Âdaju Âle Âdajeª) v ra Âmci spolupra smluvnõch Âce  stran, v souladu s vnitrosta Âmi pra Âmi predpisy, je treba dodrz tyto podmõnky: Âtnõ Âvnõ Ï Ï Ïet  1) Smluvnõ strana, ktera u   Âdaje obdrz Ïela, je muz pouz Ât pouze pro u Ïely a za podmõnek stanoveny doÊ Ïe Ïõ Âc  Âch z Âdanou smluvnõ stranou. Ïa  2) Smluvnõ strana, ktera prijala u Â Â Ï Âdaje, na z Âdost smluvnõ strany, ktera je poskytla, poda informace o pouz  Ïa    Ïitõ predany u Ê a o vy Ï Âch Âdaju Âsledcõch dosaz Âch jejich pomocõ.  Ïeny   3) Udaje se mohou preda Ï Âvat vy Ïne prõslusny orga Ê m. Poskytova  u Ê jiny orga Ê m je moz  pouze Âluc Ï Ï Â Ï Âm Ânu Ânõ Âdaju Âm Ânu Ïne na za Âklade põsemne souhlasu smluvnõ strany, ktera u Ï Â Âho   Âdaje poskytla. 4) Doz Âdana smluvnõ strana je povinna dba na spra Ïa   Ât Âvnost poskytnuty u Ê , jakoz i na to, zda je poskytnutõ Âch Âdaju Ï Â nutne a u Ïelne Pritom je treba respektovat pra  predpisy sta druhe smluvnõ strany, jimiz muz by  Âc Â. Ï Ï Âvnõ Ï Âtu Â Â Ï Ê Ïe Ât Ïe Âvne Âdaje nebo u Âdaje, omezeno poskytova  u Ê . Bude-li dodatec Ï zjiste Ânõ Âdaju Ïne Ï Ïno, z byly poskytnuty nespra  u ktere neme by poskytnuty, je nutno o tom neprodlene uve  Ïly Ât Ï Ïdomit smluvnõ stranu, ktera u   Âdaje prijala. Ta Ï pak musõ nespra  u  Âvne Âdaje opravit, nebo slo-li o u Ï Âdaje, ktere neme by poskytnuty, znic  Ïly Ât Ïit. 5) Osobe o nõz byly u Ï, ÂÏ Âdaje preda Ï Âny, budou na jejõ z Âdost poskytnuty informace o predany u Âch a o jejich  Ïa Ï Âch Âdajõ zamy Ï lene pouz  za predpokladu, z to umoz Ï ujõ pra  predpisy sta smluvnõ strany, ktera byla Âs Âm Ïitõ Ï Ïe Ïn  Âvnõ Ï Âtu   o poskytnutõ u Ê dotc  Âdaju Ïenou osobou poz Âda Ïa Âna. 6) Smluvnõ strana, ktera u   Âdaje poskytuje, ozna  pri jejich preda  druhe smluvnõ strane lhuty pro vy Âmõ Ï Ï Ânõ Â Â Ï Ê Âmaz te Ïchto u Ê stanovene pra Âmi predpisy sve sta Neza Âdaju  Âvnõ Ï Âho Âtu. Âvisle na te Ïchto lhuta je treba u Ê Âch Ï Âdaje vztahujõcõ   se k dotc  osobe vymazat, nebude-li jich jiz zapotrebõ. Smluvnõ strana, ktera je poskytla, musõ by Ïene Ï Ï Ï Â Â Â Â Ât Ê Âmazu. V prõpade skonc  platnosti te ÏÂ Ï Ïenõ Âto informova o vy Âna Âmazu predany u Ê a o duvodech tohoto vy Ï Âch Âdaju dohody je nutno vsechny u Ï Âdaje, jez byly prijaty, znic Ï Ï Ïit. 7) Smluvnõ strany jsou povinny ve evidenci o preda Ânõ, prebõra  a vy  Âst Ï Âva Â Ï Â Ânõ Âmazu u Ê . Âdaju 8) Smluvnõ strany jsou povinny u  Âdaje u Ïinne chra Âc Ï Ânit proti neopra Ïne Âvne Âmu prõstupu k nim a proti jejich Ï neopra Ïny zme Âm nebo zverejne Â. Âvne Âm Ïna Ï Ïnõ Ï Â C la n e k 5 1. Kaz  smluvnõ strana muz poskytnutõ pomoci nebo spolupra zcela nebo zc Âsti odmõtnout, ma za to, Ïda Â Ê Ïe  Âci Ïa  Â-li

Strana 1548

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 81 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

z by to mohlo ohrozit svrchovanost, bezpec Ïe Ïnost nebo jiny podstatny za   Âjem jejõho sta nebo pokud by to bylo  Âtu v rozporu s jeho pra Âmi predpisy nebo se za Âvnõ Ï Âvazky vyply Âcõmi z mezina Âvajõ  Ârodnõch smluv.  2. V prõpadech uvedeny v odstavci 1 tohoto c Ânku se smluvnõ strany neprodlene vza Ï Âch Ïla Â Ï Âjemne põsemne Ï Â Ï informujõ s uvedenõm duvodu. Â Â Ê Ê Ï Â C la n e k 6 1. Kaz  smluvnõ strana muz poskytnutõ pomoci podmõnit urc Âmi podmõnkami, ktere jsou za Ïda Â Ê Ïe   Ïity   Âvazne pro  druhou smluvnõ stranu.  2. Kaz  smluvnõ strana zajistõ utajenõ informacõ preda Ïda Â Â Â Â Ï Âvany druhou smluvnõ stranou, pokud tyto inforÂch  mace podle pra Âch predpisu sta druhe smluvnõ strany majõ utajeny charakter a jako takove jsou oznac Âvnõ Ï Ê Âtu      Ïeny. 3. Materia informace, technicke a jine prostredky, poskytnute na za Âly, Â Â Ï Â Âklade te dohody, lze predat tretõm Ï Âto Ï Ï Â sta Ê m pouze za predpokladu, z smluvnõ strana, ktera je poskytla, s tõm põsemne vyja Ï õ svuj souhlas. Âtu Ï Ïe Â Â Â Â Ï ÂdrÂ Ê Ï Â C la n e k 7 Kaz  smluvnõ strana hradõ na Ïda   Âklady souvisejõcõ s prova Ïnõm teto dohody, ktere jõ vzniknou na jejõm u   Âde     Âzemõ,  pokud nebude dohodnuto jinak. Ï Â C la n e k 8 Âny  Âjmu realizace te dohody prõmo a operativne spolupracovat Âto ÏÂ Ï Prõslusne orga smluvnõch stran budou v za ÏÂ Ï Â v ra Âmci svy kompetencõ. Âch Â Ï Â C la n e k 9 Pri prova Ïnõ te dohody budou smluvnõ strany uz Âvat jazyk c Ï Âde  Âto  Ïõ Ïesky ukrajinsky rusky nebo anglicky pokud Â, Â,  Â, se nedohodnou jinak. Ï Â C l a ne k 1 0 Touto dohodou nejsou dotc Ïeny za Âvazky sta Ê smluvnõch stran vyply Âcõ z mezina Âtu  Âvajõ  Ârodnõch smluv, jimiz jsou Â Ï sta smluvnõch stran va Âny. Âty  Âza Ï Â C l a ne k 1 1 1. Tato dohoda se uzavõra na dobu neurc   Ïitou a vstoupõ v platnost dnem doruc  pozde Ï õ no o tom, z  Ïenõ Ïjs  Âty Ïe byly splne potrebne vnitrosta  pra  podmõnky pro vstup Dohody v platnost. Ïny Ï Â Âtnõ Âvnõ  2. Tato dohoda muz by kaz Ê Ïe Ât Ïdou ze smluvnõch stran vypove  Ïzena. V takove prõpade pozby  platnosti Âm Ï Â Ï Âva uplynutõm sesti me Âcu ode dne doruc  põsemne ozna Â Ï Ïsõ Ê Ïenõ  Âho Âmenõ diplomatickou cestou o vy  Âpove te dohody Ïdi Âto druhe smluvnõ strane   Ï.

Da Âno v Kyjeve dne 30. c Ï Ïervna 1997 ve dvou puvodnõch vyhotovenõch, kaz  z nich v jazyce c Ê Â Â Ïde Ïeske Âm, ÏÂ Ï Â Â Âkladu bude rozhodujõcõ zne  v ruske jazyce.   Ïnõ Âm ukrajinske a ruske V prõpade rozdõlnostõ ve vy Âm Âm.

Za vla Ceske republiky Âdu Ï Â Jan Ruml v. r. ministr vnitra

Za vla Ukrajiny Âdu Jurij Fedorovic Kravc Ï Ïenko v. r. ministr vnitra

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 81 / 2006  Ï.

Strana 1549

Strana 1550

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 81 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 81 / 2006  Ï.

Strana 1551

Strana 1552

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 81 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 81 / 2006  Ï.

Strana 1553

Strana 1554

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 81 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ͻ Àü» ¼¸½¸ÁÂÀ ²½ÃÂÀµ½½¸Å ´µ»

ÎÀ˹ ĵ´¾À¾²¸Ç ºÀ°²Çµ½º¾ ¼¸½¸ÁÂÀ ²½ÃÂÀµ½½¸Å ´µ»

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 82 / 2006  Ï.

Strana 1555

82
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ministerstvo zahranic Âch ve  sde Ïnõ Ïcõ Ïluje, z dne 5. listopadu 1999 byl v Kyjeve podepsa Protokol mezi Ïe Ï Ân Ï Ï Ministerstvem vnitra Ceske republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny k provedenõ Dohody mezi vla   Âdou Ceske  republiky a vla Âdou Ukrajiny o spolupra v boji proti organizovane Âci Âmu zloc Ïinu, terorizmu a nedovolene Âmu obchodu s omamny a psychotropnõmi la Âmi  Âtkami ze dne 30. c Ïervna 1997*). Protokol vstoupil v platnost na za Âklade sve c Ânku 4 dne 5. listopadu 1999. Ï Âho Ïla Ï Ceske zne  Protokolu a ruske zne Â, jez je pro jeho vy  Ïnõ  Ïnõ Ï Âklad rozhodne se vyhlasujõ souc Ï. Â, Ï Â Ïasne

P R O T O K OL Ï mezi Ministerstvem vnitra Ceske republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny Â Ï eske republiky a vla k provedenõ Dohody mezi vla  Âdou C  Âdou Ukrajiny o spolupra v boji proti Âci organizovane Âmu zloc Ïinu, terorizmu a nedovolene Âmu obchodu s omamny Âmi a psychotropnõmi la  Âtkami ze dne 30. c Ïervna 1997 Ï Ministerstvo vnitra Ceske republiky a Ministerstvo vnitra Ukrajiny (da jen ¹smluvnõ stranyª),  Âle Â Ï eske republiky a vla v souladu s c Ânkem 2 odst. 2 Dohody mezi vla Ïla Âdou C  Âdou Ukrajiny o spolupra v boji Âci proti organizovane Âmu zloc Ïinu, terorizmu a nedovolene Âmu obchodu s omamny a psychotropnõmi la Âmi  Âtkami ze dne 30. c Ïervna 1997 (da jen ¹Dohodaª), Âle s cõlem zvy Ï it efektivnost spolupra a koordinace u  v boji proti za Ïne trestne c  Âs Âce Âsilõ Âvaz   Ïinnosti, se dohodly takto: Ï Â C la n e k 1 1. Smluvnõ strany si budou navza  Âjem vyme Ï ovat informace o pa Ânõ trestny c Ê v oblastech uvedeny Ïn Âcha  Âch Ïinu Âch v c Ânku 1 Dohody, jakoz i dalsõch trestny c Ê , zejme Ïla Ï Ï Âch Ïinu Âna: 1.1. pa Âchany s pouz Âm vy Ï nin, Âch Ïitõ Âbus 1.2. souvisejõcõch s nedovolenou prepravou radioaktivnõch la Â Â Ï Â Âtek, 1.3. souvisejõcõch s mezina   Ârodnõm zloc  Ïinem ve financ Âch, u Ïrovy a bankovnõch syste Ïnõ Âve Âch  Âmech, s pranõm  spinavy pene zhotovova Âm a rozsirova Âm falesny pene a cenny papõru, s nedovoleny pouz Âva Âm Ï Âch Ïz, Ânõ Ï Ï Ânõ Ï Âch Ïz Âch Â Ê Âm Ïõ Ânõ kreditnõch karet,  1.4. pa Âchany v oblasti zahranic  ekonomicke c Âch Ïnõ  Ïinnosti, 1.5. pa Âchany s vyuz Âm poc Âtac  techniky, Âch Ïitõ Ïõ Ïove 1.6. souvisejõcõch s odcizenõm intelektua Âho vlastnictvõ,    Âlnõ  1.7. souvisejõcõch s obchodem s lidmi a kuplõrstvõm.   ÂÏ Â 2. Smluvnõ strany si budou vza  Âjemne poskytovat vzory, vc Ï popisu:  Ïetne 2.1. ridic Âch prukazu, Ï Ïsky Ê Ê 2.2. registrac Âch dokladu k vozidlum platny pro prekrac Ânõ sta Âch hranic vozidly, Ïnõ Ê Ê Âch Ï Ïova  Âtnõ 2.3. dokladu potrebny k registraci vozidel. Ê Ï Âch 3. Smluvnõ strany se mohou dohodnout i na dalsõch druzõch vza  Ï  Âjemne spolupra  Âce.

*

Ï ) Dohoda mezi vla Âdou Ceske republiky a vla  Âdou Ukrajiny o spolupra v boji proti organizovane Âci Âmu zloc Ïinu, terorizmu a nedovolene Âmu obchodu s omamny a psychotropnõmi la Âmi  Âtkami, podepsana v Kyjeve dne 30. cervna 1997, byla vyhla Ï ena Â Ï Ï Âs pod c 81/2006 Sb. m. s. Ï.

Strana 1556

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 82 / 2006  Ï. Ï Â C la n e k 2

Ï Âstka 40 Ca

Smluvnõ strany si budou vyme Ï ovat analyticke zpra a informace ty Âcõ se:  Ïn  Âvy Âkajõ  1. organizovany zloc Âch Ïinecky skupin pusobõcõch na u Âch Ê Â Â Âzemõ sta Ê obou smluvnõch stran a majõcõch styky  Âtu    s osobami podezrely ze spa Ânõ trestny c Ê nebo se zloc Ï Âmi Âcha  Âch Ïinu Ïinecky skupinami pusobõcõmi na u Âmi Ê Â Â Âzemõ sta  Âtu druhe smluvnõ strany, zpusobu pa Ânõ trestny c Ê , zejme trestny c Ê spa Â Â Ê Ê Âcha  Âch Ïinu Âna Âch Ïinu Âchany na u Âch Âzemõ sta druhe  Âtu  smluvnõ strany,  2. osob, ktere nedovoleny zpusobem vyra Â, drz Â, zõska Â, vyva Ïõ, dova Ïõ a prova Ïõ omamne a psycho Âm Ê Âbõ Ïõ  Âvajõ Âz  Âz  Âz   tropnõ la  Âtky a prekurzory a take s nimi nedovoleny zpusobem obchodujõ,  Âm Ê Â 3. osob, po ktery se pa  a existuje duvodne podezrenõ, z se nacha  na u Âch Âtra Ê Â Ï Â Ïe Âzejõ Âzemõ sta druhe smluvnõ  Âtu   strany, osob, ktere se zaby  drz Âm a pasova Âm odcizeny predme Ê kulturnõ a historicke hodnoty, dalsõch  Âvajõ Ïenõ Ï Ânõ Âch Ï Ïtu   Ï Ïtu   Âbus Ïõ  Ïene Ï Â Â ÏÂ Ï Ïtu cenny predme Ê a take zbranõ a vy Ï nin, zboz  zatõz Âho spotrebnõ danõ a dalsõch predme Ê , Âch Ï 4. osob zaby Âcõch se kra Ïemi vozidel a jejich prepravou pres sta  hranice, Âvajõ  Âdez Ï Ï Âtnõ 5. zaregistrovany vozidel dovezeny ze zahranic Â, zpusobu jejich nabytõ a data registrace a take si Âch Âch Ïõ Ê Ê Â Â mohou vyme Ï ovat kopie dokladu predkla Ïn Ê Ï Âdany pri registraci vozidel a kopie jiny dokladu, ktere se ty  Âch Ï Âch Ê Â Âkajõ dovezeny vozidel. Âch Ï Â C la n e k 3 1. Smluvnõ strany si mohou v souladu s c Ânkem 2 odst. 1 a c Ânkem 3 odst. 2 Dohody vza  Ïla Ïla Âjemne dohodnout Ï programy vza Âjemne setka Ânõ. Za tõm u Ïelem prõslusne u Âho Âva   Âc Ï Â Ï Â Âtvary smluvnõch stran vypracujõ a dohodnou harmo  nogramy prova Ïnõ spolec Âch akcõ vz na konkre  c Âde  Ïny  Ïdy Âtnõ Ïasove obdobõ v prõslusny protokolech. Â Â Ï Â Ï Âch 2. Prõslusny u Ï Â Ï Âmi Âtvary smluvnõch stran podle c Ânku 3 odst. 1 tohoto protokolu jsou  Ïla ± za c Ïeskou stranu: Ï Policejnõ prezidium Ceske republiky   Adresa: Strojnicka 27, 170 89 Praha 7  Tel.: +420-261 434 509 Fax: +420-261 434 110 ± za ukrajinskou stranu: Ê Â Ï Âbu Spra mezina Âva Ârodnõch vztahu Hlavnõho sta  Ministerstva vnitra Ukrajiny Adresa: Bogomolca 10, Kyjev-24, 01 024 Tel.: 380-44-291-30-43, 380-44-291-18-30 Fax: 380-44-291-19-16, 380-44-291-31-82 e-mail: andrew@bridge.ncb.mia.gov.ua. Ï Â C la n e k 4 Tento protokol vstoupõ v platnost dnem podpisu.  Tento protokol se sjedna  na dobu neurc Âva Ïitou. Kaz  ze smluvnõch stran muz Protokol põsemne vypove Ïda Â Ê Ïe Â Ï Ïde jeho platnost skonc  30 dnu ode dne doruc  ozna Ït, Ïõ Ê Ïenõ Âmenõ o vy  Âpove druhe smluvnõ strane nejpozde vsak Ïdi   Ï, Ïji Ï s ukonc Âm platnosti Dohody. Ïenõ Tento protokol muz by me Ïn a doplnova vza Ê Ïe Ât Ïne Ï Ân Âjemnou põsemnou dohodou smluvnõch stran.  Â

Da v Kyjeve dne 5. listopadu 1999 ve dvou puvodnõch vyhotovenõch, kaz  v jazyce c Âno Ï Ê Â Â Ïde Ïeske ukrajinske Âm, Âm a ruske V prõpade rozdõlnostõ ve vy Âm. ÏÂ Ï Â Â Âkladu je rozhodujõcõ zne  v jazyce ruske   Ïnõ Âm.

Ï Za Ministerstvo vnitra Ceske republiky  Ing. Jaroslav Kopriva v. r. Ï na Ïstek ministra vnitra Âme

Za Ministerstvo vnitra Ukrajiny Volodimir Grigorovic Melnikov v. r. Ï na Ïstek ministra vnitra Âme

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 82 / 2006  Ï.

Strana 1557

Strana 1558

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 82 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 82 / 2006  Ï.

Strana 1559

Strana 1560

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 82 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

N 5 N ÝÞïÑàï

ÏÀ¾Á»°² º¾¿À¶¸²° ·°¼µÁ¸µ»Ê ¼¸½¸ÁÂÀ° ²½ÃÂÀµ½½¸Å ´µ»

²¾»¾´¸¼¸À ³À¸³¾À¾²¸Ç ¼µ»½¸º¾² ·°¼µÁ¸µ»Ê ¼¸½¸ÁÂÀ° ²½ÃÂÀµ½½¸Å ´µ»

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1561

83
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ministerstvo zahranic Âch ve  sde Ïnõ Ïcõ Ïluje, z dne 11. c Ïe Ïervna 2001 byla v Rabatu podepsa Smlouva mezi Âna Ï Ceskou republikou a Marocky kra Âm Âlovstvõm o zamezenõ dvojõho zdane  a zabra Ïnõ danove    Ïnõ Âne Â Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu.  ÏÂ Ï Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament Ceske republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.  Smlouva vstoupila v platnost na za Âklade sve c Ânku 28 dne 18. c Ï Âho Ïla Ïervence 2006 a jejõ ustanovenõ se budou   prova Ït v souladu se zne Âm põsmen a) a b) te Ï c Ânku. Âde Ïnõ  Âhoz Ïla Ï Ceske zne  Smlouvy a anglicke zne Â, jez je pro jejõ vy  Ïnõ  Ïnõ Ï Â Âklad rozhodne se vyhlasujõ souc Ï. Â, Ï Â Ïasne

S M L O U VA MEZI Ï CESKOU REPUBLIKOU A    MAROCKYM KRALOVSTVIM Â Ï Â Â Â Ï Â Ï Â Â O ZAMEZENI DVOJIHO ZDANENI A ZABRANENI DANOVEMU UNIKU  Ï V OBORU DANI Z PRIJMU Ï Â Â Â Â CESKA REPUBLIKA A MAROCKE KRALOVSTVI, prejõce si uzavrõt smlouvu o zamezenõ dvojõho zdane  a zabra Ïnõ danove Ï Â Ï   Ïnõ Âne Â Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu,  Ï se dohodly takto: Ï Â C la n e k 1  OSOBY, NA KTERE SE SMLOUVA VZTAHUJE Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktere jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê .   Âtu Ï Â C la n e k 2 Ï Â DANE, NA KTERE SE SMLOUVA VZTAHUJE 1. Tato smlouva se vztahuje na dane z prõjmu ukla Ï Ï Âdane jme  Ânem kaz Âho ze smluvnõch sta Ê nebo jeho Ïde  Âtu niz Ï õch spra Âch u Ïs  Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõch u Ï adu, at' je zpusob vybõra  jaky Ê Â Â Âr Ê Ê Â Ânõ Âkoli. 2. Za dane z prõjmu se povaz  vsechny dane vybõrane z celkove prõjmu nebo z c Âstõ prõjmu, vc Ï danõ Ï Ï Ïujõ Ï Ï Â Â Âho Ï Â Ïa Â Ï Â Ïetne  ze zisku ze zcizenõ movite nebo nemovite majetku, danõ z celkove objemu mezd c platu vypla Ê Â Âho Âho  Âho Ïi Ê Âceny Âch podniky a rovne Ï danõ z prõrustku majetku. Ïz  ÏÂ Ê 3. Souc Ïasne dane na ktere se Smlouva vztahuje, jsou zejme  Ï,  Âna: Ï eske republiky: a) v prõpade C ÏÂ Ï Â (i) dan z prõjmu fyzicky osob; Ï ÏÂ Ê Âch (ii) dan z prõjmu pra Ï ÏÂ Ê Âvnicky osob; Âch (da nazy Âle Âvane ¹c  danª);  Ïeska Ï b) v prõpade Marocke kra ÏÂ Ï Âho Âlovstvõ:  (i) vseobecna dan z prõjmu; Ï Â Ï ÏÂ Ê (ii) dan spolec Ï Ïnostõ;  (iii) dan z prõjmu z podõlu nebo pra na spolec Ï ÏÂ Ê ÂÊ Âv Ïnosti a srovnatelny prõjmu; Âch Ï Â Ê (iv) dan ze zisku z nemovite majetku; Ï Ê Âho (v) u Ïast na na Âc Ârodnõ solidarite  Ï; (vi) dan z prõjmu z investic s pevny prõjmem; Ï ÏÂ Ê Âm Ï Â

Strana 1562

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

(vii) dan ze zisku z movity hodnot a jiny majetkovy titulu a pohleda Ï Ê Âch Âch Âch Ê Âvek; (da nazy Âle Âvane ¹marocka danª). Â Â Ï 4. Smlouva se bude rovne Ï vztahovat na jake Ïz Âkoliv dane stejne nebo v za Ï podobne druhu, ktere Ï Âho Âsade Âho  budou ukla Âny po datu podpisu Smlouvy vedle nebo mõsto souc Âda  Ïasny danõ. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê si Âch Â Ï Â Ï Â Âr  Âtu vza Âjemne sde  veskere podstatne zme Ï Ïlõ Ï Â Â Ïny, ktere budou provedeny v jejich prõslusny danovy za Â Ï Â Ï Âch Ï Âch Âkonech. Ï Â C la n e k 3 Ï Â VSEOBECNE DEFINICE a) b) 1. Pro u Ïely te smlouvy, pokud souvislost nevyz Âc Âto Ïaduje odlisny vy Ï Â Âklad: Ï eska republikaªoznac Ï eske republiky, na ktere jsou, podle c vy Âraz ¹C  Ïuje u Âzemõ C   Âm Ïesky pra Âch predpisu Âch Âvnõ Ï Ê a v souladu s mezina Ârodnõm pra  Âvem, vykona Âna svrchovana pra Ceske republiky; Âva  Âva Ï Â vy Âraz ¹Marokoªoznac Ïuje Marocke kra  Âlovstvõ a, pokud je pouz v zeme  Ïit Ïpisne vy Âm Âznamu, vy Âraz ¹Marokoª zahrnuje: (i) u Âzemõ Marocke kra  Âho Âlovstvõ, jeho vy  Âsostne vody; a  (ii) prõmorske oblasti za vy ÏÂ Ï Â Âsostny Âmi vodami, vc Ï morske Ïetne Ï Âho dna a jeho podloz  (kontinenta  self) Ïõ Âlnõ Ï a vy Ïne ekonomicke zo Âluc   Âny, kde Maroko, v souladu s jeho vnitrosta Âmi pra Âmi predpisy a meziÂtnõ Âvnõ Ï na Ârodnõm pra  Âvem, vykona  svrchovana pra za u Ïelem pruzkumu a te Ïby prõrodnõch zdroju takoÂva  Âva Âc Ê Ïz ÏÂ Â Ê vy Âchto oblastõ; Â Ï vy Ârazy ¹jeden smluvnõ sta a ¹druhy smluvnõ sta oznac Â, podle souvislosti, Ceskou republiku nebo  Âtª   Âtª Ïujõ Maroko; vy Âraz ¹danª oznac Ï Ïuje, podle souvislosti, c Ïeskou dan nebo marockou dan; Ï Ï vy Âraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, spolec Ïnost a vsechna jina sdruz  osob; Ï Â Ïenõ vy Âraz ¹spolec Ïnostª oznac Ïuje jakoukoliv pra Âvnickou osobu nebo jake Âhokoliv nositele pra povaz Âv Ïovane Âho pro u Ïely zdane  za pra Âc Ïnõ Âvnickou osobu; vy Ârazy ¹podnik jednoho smluvnõho sta  Âtuª a ¹podnik druhe smluvnõho sta Âho  Âtuª oznac Â, podle souvislosti, Ïujõ podnik provozovany rezidentem jednoho smluvnõho sta a podnik provozovany rezidentem druhe   Âtu  Âho Âtu; smluvnõho sta  vy Âraz ¹sta  prõslusnõkª oznac Âtnõ Ï Â Ï Â Ïuje: (i) kaz Ïdou fyzickou osobu, ktera je sta Âm obc  Âtnõ Ïanem ne Ïktere smluvnõho sta Âho  Âtu; (ii) kaz Ïdou pra Âvnickou osobu, osobnõ spolec  Ïnost nebo sdruz  zrõzene podle pra Âch predpisu platny Ïenõ Ï Â Â Âvnõ Ï Ê Âch v ne Ïktere smluvnõm sta Ï; Âm  Âte vy Âraz ¹mezina Ârodnõ dopravaª oznac  Ïuje jakoukoli dopravu lodõ nebo letadlem, provozovanou podnikem,  ktery ma mõsto sve hlavnõho vedenõ v jednom smluvnõm sta Ï, vyjma prõpadu, kdy je lod' nebo letadlo    Âho    Âte ÏÂ Ê provozova pouze mezi mõsty v druhe smluvnõm sta Ï; Âno  Âm  Âte vy Âraz ¹prõslusny u Ï adª oznac Ï Â Ï Â Âr Ïuje: (i) v prõpade Ceske republiky ministra financõ nebo jeho zmocne Âho za ÏÂ Ï Ï Â Â Ïne Âstupce; (ii) v prõpade Maroka ministra hospoda Ï stvõ a financõ nebo jeho zmocne Âho za ÏÂ Ï Âr   Ïne Âstupce.

c) d) e) f) g) h)

i) j)

2. Pokud jde o prova Ïnõ Smlouvy v jake Âde  Âmkoliv c Ïase ne Ïktery ze smluvnõch sta Ê , bude mõt kaz  vy Âm  Âtu  Ïdy Âraz,  Âznam, jenz mu na Ïõ v tomto Ï Âlez  ktery v nõ nenõ definova pokud souvislost nevyz    Ân, Ïaduje odlisny vy Ï Â Âklad, takovy vy c Ïase podle pra Âch predpisu tohoto sta pro u Ïely danõ, na ktere se Smlouva vztahuje, pric Ï jaky Âvnõ Ï Ê Âtu Âc Â Â Ï Ïemz Âkoliv vy Âznam podle pouz Âvany danovy za Ïõ Âch Ï Âch Âkonu tohoto sta bude prevaz Ê Âtu Ï Ïovat nad vy Âznamem dany vy Âm Ârazu podle jiny pra Âch predpisu tohoto sta Âch Âvnõ Ï Ê Âtu. Ï Â C la n e k 4 REZIDENT 1. Vy Âraz ¹rezident jednoho smluvnõho sta  Âtuª oznac Ïuje pro u Ïely te smlouvy kaz Âc Âto Ïdou osobu, ktera je podle  pra Âch predpisu tohoto sta podrobena v tomto sta Ï zdane  z duvodu sve bydliste sta Âho pobytu, mõsta Âvnõ Ï Ê Âtu Âte Ïnõ Ê Âho Ï Ï, Âle  u Ï edõ, mõsta vedenõ nebo jake Âstr    Âhokoli jine podobne krite a rovne Ï zahrnuje tento sta a jaky Âho Âho Âria Ïz Ât Âkoliv niz Ï õ Ïs  spra  u Âvnõ Âtvar nebo mõstnõ u Ï ad tohoto sta   Âr Âtu. Tento vy Âraz vsak nezahrnuje z Âdnou osobu, ktera je podrobena Ï Ïa  Âte Ê ÏÂ Ê Âte  Ïne zdane  v tomto sta Ï pouze z duvodu prõjmu ze zdroju v tomto sta Ï nebo majetku tam umõste Âho. Ïnõ 2. Jestliz fyzicka osoba je podle ustanovenõ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõch sta Ê , bude jejõ postaÏe    Âtu  venõ urc  Ïeno na Âsledujõcõm zpusobem: Â Â Ê a) predpokla  se, z tato osoba je rezidentem pouze toho sta ve ktere ma k dispozici sta  byt; jestliz ma Ï Âda Ïe Âtu, Âm  Âly Ïe  k dispozici sta  byt v obou sta Âly Âtech, predpokla  se, z je rezidentem pouze toho sta ke ktere Ï Âda Ïe Âtu, Âmu ma uz Ï õ  Ïs  osobnõ a hospoda Ï ske vztahy (stredisko z  Âr Â Ï Ïivotnõch za Ê );  Âjmu b) jestliz nemuz by urc Ïe Ê Ïe Ât Ïeno, ve ktere sta Ï ma tato osoba stredisko svy z Âm Âte Â Ï Âch Ïivotnõch za Ê nebo jestliz  Âjmu Ïe

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1563

nema k dispozici sta  byt v z Âdne sta Ï, predpokla  se, z je rezidentem pouze toho sta ve ktere se  Âly Ïa Âm Âte Ï Âda Ïe Âtu, Âm obvykle zdrz Ïuje; c) jestliz se tato osoba obvykle zdrz Ïe Ïuje v obou sta Âtech nebo v z Âdne z nich, predpokla  se, z je rezidentem Ïa Âm Ï Âda Ïe pouze toho sta jehoz je sta Âm prõslusnõkem; Âtu, Ï Âtnõ ÏÂ Ï Â d) jestliz je tato osoba sta Âm prõslusnõkem obou sta Ê nebo z Âdne z nich, upravõ prõslusne u Ï ady smluvnõch Ïe Âtnõ ÏÂ Ï Â Âtu Ïa Âho Â Ï Â Ï Â Âr  sta Ê tuto ota Âtu Âzku vza Âjemnou dohodou. 3. Jestliz osoba, jina nez osoba fyzicka je podle ustanovenõ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõch sta Ê , Ïe Â Ï Â,   Âtu predpokla  se, z je rezidentem pouze toho sta v ne Ï se nacha  mõsto jejõho hlavnõho vedenõ. Ï Âda Ïe Âtu, Ïmz Âzõ Â Â Â Â Ï Â C la n e k 5   STALA PROVOZOVNA 1. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª oznac Âla Ïuje pro u Ïely te smlouvy trvale mõsto k vykona Ânõ c Âc Âto   Âva  Ïinnosti, jehoz Ï Âva Ïinnost podniku. prostrednictvõm je zcela nebo zc Âsti vykona Âna c Ï Â Ïa a) b) c) d) e) f) g) h) 2. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª zahrnuje obzvla Ï te Âla Âs Ï: mõsto vedenõ;   za Âvod; kancela Ï ; Âr tova Ârnu; dõlnu;  dul, naleziste ropy nebo plynu, lom nebo jake Ê Ï Ï Âkoliv jine mõsto te Ïby prõrodnõch zdroju;   Ïz ÏÂ Â Ê mõsto prodeje; a  sklad ve vztahu k osobe ktera poskytuje skladovacõ zarõzenõ pro jine Ï,   Ï  Â.

3. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª rovne Ï zahrnuje: Âla Ïz a) staveniste nebo stavebnõ nebo monta Ïnõ projekt nebo dozor s tõm spojeny avsak pouze pokud takove Ï Ï Â Âz   Â, Ï Â staveniste projekt nebo dozor trva de nez sest me Âcu; Ï Ï,  Âle Ï Ï Ïsõ Ê b) poskytova  sluz Ânõ Ïeb, vc Ï poradensky nebo manaz Ïetne Âch Ïersky sluz Âch Ïeb, podnikem jednoho smluvnõho sta  Âtu prostrednictvõm zame Ï Â Ïstnancu nebo jiny Ê Âch pracovnõku najaty Â Ê Âch podnikem pro tento u Ïel, avsak pouze Âc Ï pokud c Ïinnosti takove charakteru trvajõ ve druhe smluvnõm sta Ï po jedno nebo võce obdobõ presahujõcõ Âho  Âm  Âte Â Â Ï Â Â vu Âhrnu sest me Âcu v jake Ï Ïsõ Ê Âmkoliv dvana Âctime Âc Âm obdobõ. Ïsõ Ïnõ  4. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku se predpokla Â, z vy Ï Â Â Ïla Ï Âda Ïe Âraz ¹sta  provozovnaª nezaÂla hrnuje: a) zarõzenõ, ktere se vyuz Âva pouze za u Ïelem uskladne Â, vystavenõ nebo doda  zboz  patrõcõho podniku; Ï   Ïõ  Âc Ïnõ  Ânõ Ïõ Ï  b) za Âsobu zboz  patrõcõho podniku, ktera se udrz Ïõ Ï   Ïuje pouze za u Ïelem uskladne Â, vystavenõ nebo doda Â; Âc Ïnõ  Ânõ c) za Âsobu zboz  patrõcõho podniku, ktera se udrz Ïõ Ï   Ïuje pouze za u Ïelem zpracova  jiny podnikem; Âc Ânõ Âm d) trvale mõsto k vykona Ânõ c   Âva  Ïinnosti, ktere se udrz  Ïuje pouze za u Ïelem na Âc Âkupu zboz  nebo shromaz 'ova  Ïõ Ïd Ânõ informacõ pro podnik;  e) trvale mõsto k vykona Ânõ c   Âva  Ïinnosti, ktere se udrz  Ïuje pouze za u Ïelem vykona Ânõ jake Âc Âva  Âkoliv jine c  Ïinnosti, ktera ma pro podnik prõpravny nebo pomocny charakter;   Ï   Ïuje pouze k vykona Ânõ jake Âva  Âhokoliv spojenõ c  Ïinnostõ  f) trvale mõsto k vykona Ânõ c   Âva  Ïinnosti, ktere se udrz  uvedeny v põsmenech a) az e), pokud celkova c Âch Â Ï Â Ïinnost trvale mõsta k vykona Ânõ c Âho  Âva  Ïinnosti vyply Âcõ Âvajõ  z tohoto spojenõ je prõpravne nebo pomocne charakteru.  Ï Âho Âho 5. Jestliz bez ohledu na ustanovenõ odstavcu 1 a 2, osoba ± jina nez neza Ïe, Â Ê Â Ï Âvisly zastupce, na ktere   Âho se vztahuje odstavec 7 ± jedna ve smluvnõm sta Ï na u Ïet podniku a ma a obvykle pouz Âva opra Ïnõ uzavõrat   Âte Âc  Ïõ  Âvne   smlouvy jme Ânem podniku, ma se za to, z tento podnik ma sta  Ïe  Âlou provozovnu v tomto sta Ï ve vztahu ke vsem Âte Ï c Ïinnostem, ktere tato osoba prova  pro podnik, pokud c  Âdõ Ïinnosti te osoby nejsou omezeny na c Âto Ïinnosti uvedene  v odstavci 4, ktere pokud by byly vykona Âny prostrednictvõm trvale mõsta k vykona Ânõ c Â, Âva Ï Â Âho  Âva  Ïinnosti, by nezakla Âdaly z tohoto trvale mõsta k vykona Ânõ c Âho  Âva  Ïinnosti sta Âlou provozovnu podle ustanovenõ tohoto odstavce.  6. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku se predpokla Â, z pojist'ovna jednoho smluvnõho Ï Â Â Ïla Ï Âda Ïe Ï Â Â Â Â Âzemõ  sta s vy Âtu, Âjimkou zajistne Âho, ma sta  Âlou provozovnu v druhe smluvnõm sta Ï, pokud vybõra pojistne na u Âm  Âte tohoto druhe Âho sta nebo pojist'uje rizika, ktera se tam nacha Â, prostrednictvõm osoby jine nez neza Âtu Ï Â Âzejõ Ï Â Â Ï Âvisly  za Âstupce, na ktere se vztahuje odstavec 7. Âho 7. Nema se za to, z podnik ma sta  Ïe  Âlou provozovnu ve smluvnõm sta Ï jenom proto, z v tomto sta Ï Â Âte Ïe Âte vykona  svoji c Âva Ïinnost prostrednictvõm makle Ï e, genera Âho komisiona Ï e nebo jake Ï Â Âr Âlnõ Âr Âhokoliv jine neza Âho Âvisle Âho

Strana 1564

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

za Âstupce, pokud tyto osoby jednajõ v ra  Âmci sve ra  c Â Ï Âdne Ïinnosti. Avsak jestliz c Ï Ïe Ïinnosti takove za Âho Âstupce jsou zcela nebo te Ïr zcela ve Âme Ï Ïnova Âny za Ê m tohoto podniku, nebude tento za Âjmu Âstupce povaz Ân za neza Ïova Âvisle Âho za Âstupce ve smyslu tohoto odstavce. 8. Skutec Ïnost, z spolec Ïe Ïnost, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta   Âtu, ovla  nebo je ovla Âna spoÂda Âda lec Ïnostõ, ktera je rezidentem druhe smluvnõho sta nebo ktera v tomto druhe sta Ï vykona  svoji c   Âho  Âtu  Âm Âte Âva Ïinnost (at' prostrednictvõm sta  provozovny nebo jinak), neuc  sama o sobe z ktere Ï Â Âle Ïinõ Ï Âkoli te spolec Âto Ïnostõ sta  Âlou provozovnu druhe spolec  Ïnosti. Ï Â C la n e k 6 Ï  PRIJMY Z NEMOVITEHO MAJETKU 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z nemovite majetku (vc Ï prõjmu ze zeme ÏlÏ     Âtu Âho Ïetne Ï Â Ê Ïde stvõ nebo lesnictvõ) umõste Âho ve druhe smluvnõm sta Ï mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.    Ïne Âm  Âte Ât Ïny Âm Âte Âraz ¹nemovity majetekª ma takovy vy    Âznam, jenz mu na Ïõ podle pra Âch predpisu smluvnõho sta Ï Âlez  Âvnõ Ï Ê Â Âtu, 2. Vy v ne Ï je dany majetek umõste Vy Ïmz   Ïn. Âraz zahrnuje v kaz Âm prõpade prõslusenstvõ nemovite Ïde ÏÂ Ï ÏÂ Ï Â Âho majetku, z  Ïivy a mrtvy inventa Ï uz Âvany v zeme Ïlstvõ a lesnictvõ, pra pro ktera platõ ustanovenõ obc  Âr Ïõ  Ïde   Âva,    Ïanske pra vztahujõcõ Âho Âva   se na pozemky, pra poz Âva  nemovite majetku a pra na prome Âvo Ïõ Ânõ Âho Âva Ïnlive nebo pevne platby za te Ïenõ nebo za   Ïz  privolenõ k te Ïenõ nerostny loz Ï Â Ïz  Âch Ïisek, pramenu a jiny prõrodnõch zdroju; lode c Ê Âch Ï Â Â Ê Ï, Ïluny a letadla se nepovaz  za Ïujõ nemovity majetek.  3. Ustanovenõ odstavce 1 platõ pro prõjmy pobõrane z prõme uz Âva Â, na   ÏÂ Â Â Ï Â Âho Ïõ Ânõ Âjmu nebo kaz Âho jine zpusobu Ïde Âho Ê uz Âva  nemovite majetku. Ïõ Ânõ Âho 4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 3 platõ rovne Ï pro prõjmy z nemovite majetku podniku a pro prõjmy z neÂ Ê Â Ïz Ï Âho Ï Âvisle povola Â. Âho Ânõ movite majetku uz Âvane k vykona Ânõ neza Âho Ïõ Âho Âva  5. Pokud akcie nebo jina pra na spolec  Âva Ïnosti opravnujõ k uz Âva  nemovite majetku, ktery je umõste ve Ï Â Ïõ Ânõ Âho   Ïn smluvnõm sta Ï a ktery drz  tato spolec  Âte  Ïõ Ïnost, mohou by prõjmy pobõrane z prõme uzÂva Â, na Ât Ï Â Â Â Ï Â Âho Ïõ Ânõ Âjmu nebo kaz Âho Ïde jine zpusobu uz Âva  tohoto pra uz Âva  zdane v tomto sta Ï. Âho Ê Ïõ Ânõ Âva Ïõ Ânõ Ïny Âte Ï Â C la n e k 7 Ê ZISKY PODNIKU 1. Zisky podniku jednoho smluvnõho sta podle  zdane  jen v tomto sta Ï, pokud podnik nevykona   Âtu Âhajõ Ïnõ Âte Âva svoji c Ïinnost v druhe smluvnõm sta Ï prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Âm  Âte Ï Â Âle   Ïna. Jestliz podnik Ïe vykona  svoji c Âva Ïinnost tõmto zpusobem, mohou by zisky podniku zdane Â Ê Ât Ïny ve druhe sta Ï, avsak pouze Âm Âte Ï v takove rozsahu, v jake je lze pric Âtat te sta  provozovne Âm Âm Ï Ïõ Âto Âle Ï. Ïinnost v druhe smluvnõm sta Ï prostrednicÂm  Âte Ï 2. Jestliz podnik jednoho smluvnõho sta vykona  svoji c Ïe  Âtu Âva tvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste prisuzujõ se, s vy  Âle   Ïna, Ï Â Âhradou ustanovenõ odstavce 3, v kaz Âm smluvnõm  Ïde  sta Ï te sta  provozovne zisky, ktere by byla mohla docõlit, kdyby byla jako samostatny podnik vykona Âte Âto Âle Ï Â Â Â Âvala stejne nebo obdobne c   Ïinnosti za stejny nebo obdobny podmõnek a byla zcela neza Âch Âch  Âvisla ve styku s podnikem,  jehoz je sta Ï Âlou provozovnou. 3. Pri vy Ïtu zisku sta  provozovny se povoluje odec Âst na Ï Âpoc Ê Âle Ïõ Âklady vynaloz  pro u Ïely sta  provozovny, Ïene Âc Âle vc Ï vy Ïetne Âloh vedenõ a vseobecny spra Âch vy Â Ï Âch Âvnõ Âloh takto vynaloz Âch, at' vznikly ve sta Ï, v ne Ï je sta  Ïeny Âte Ïmz Âla provozovna umõste  Ïna, c jinde. Ïi Avsak takovy odpoc se nepovolõ u c Âstek, pokud ne  budou, placeny (jinak nez proti proplacenõ Ï Â Ïet  Ïa Ïjake Âch Ï Â skutec Âch vy Ê ) sta Ïny Âdaju Âlou provozovnou u Ï edõ podniku nebo jake Âstr  Âkoliv jine z jeho kancela Ï õ ve forme licenc Âch  Âr Â Ï Ïnõ Âch Âhrady za uz  patentu nebo jiny pra nebo ve forme provize za Ïitõ Ê Âch Âv Ï poplatku nebo jiny podobny plateb jako na Ê Âch zvla Ï t' poskytnute sluz Âs  Ïby nebo za rõdõcõ sluz Ï   Ïby nebo, vyjma prõpadu bankovnõho podniku, ve forme u ÏÂ Â Ï Âroku Ê z pene pujc Âch sta  provozovne Podobne se nezohlednõ pri vy Ïtu zisku sta  provozovny c Âstky u Ïtovane Ïz Ê Ïeny Âle Ï. Ï Â Ï Âpoc Ê Âle Ïa Âc  (jinak nez proti proplacenõ skutec Âch vy Ê ) sta Ï Â Ïny Âdaju Âlou provozovnou u Ï edõ podniku nebo jake Âstr  Âkoliv jine z jeho  kancela Ï õ ve forme licenc Âch poplatku nebo jiny podobny plateb jako na Âr Â Ï Ïnõ Ê Âch Âch Âhrady za uz  patentu nebo jiny Ïitõ Ê Âch pra nebo ve forme provize za zvla Ï t' poskytnute sluz nebo za rõdõcõ sluz nebo, vyjma prõpadu bankovnõho Âv Ï Âs  Ïby Ï   Ïby Ï  podniku, ve forme u Ï Âroku z pene pujc Âch u Ï edõ podniku nebo jake Ê Ïz Ê Ïeny Âstr  Âkoliv jine z jeho kancela Ï õ.  Âr  Âm  Âte    Ât Ï Ïteny sta  provozovne na Âle Ï, 4. Jestliz je v ne Ïe Ïktere smluvnõm sta Ï obvykle stanovit zisky, ktere majõ by pric za Âklade rozde  celkovy zisku podniku jeho ruzny c Âstem, nic v odstavci 2 nevyluc Ï Ïlenõ Âch Ê Ê Âm Ïa Ïuje, aby tento smluvnõ  sta stanovil zisky, jez majõ by zdane Ât Ï Â Ât Ïny, tõmto obvykly rozde Âm; pouz  zpusob rozde  musõ by vsak  Âm Ïlenõ Ïity Ê Ïlenõ  Ât Ï takovy aby vy Â, Âsledek byl v souladu se za Âsadami stanoveny v tomto c Ânku. Âmi Ïla 5. Sta  provozovne se nepric Âle Ï Ï Ïtou z Âdne zisky na za Ïa  Âklade skutec Ï Ïnosti, z pouze nakupovala zboz  pro Ïe Ïõ podnik.

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1565

6. Zisky, ktere majõ by pric   Ât Ï Ïteny sta  provozovne se pro u Ïely predchozõch odstavcu stanovõ kaz  rok Âle Ï, Âc Ï Â Ê Â Ïdy stejny zpusobem, pokud neexistujõ dostatec  duvody pro jiny postup. Âm Ê Â Ïne Ê Â 7. Jestliz zisky zahrnujõ c Âsti prõjmu, o nichz se pojedna  odde Ï v jiny c Âncõch te smlouvy, Ïe  Ïa ÏÂ Ê Ï Âva Ïlene Âch Ïla  Âto nebudou ustanovenõ one c Ânku dotc  Ïch Ïla Ê Ïena ustanovenõmi tohoto c Ânku.  Ïla Ï Â C la n e k 8   VODNI A LETECKA DOPRAVA 1. Zisky z provozova  lodõ nebo letadel v mezina Ânõ  Ârodnõ doprave podle  zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, Â Ï Âhajõ Ïnõ  Âte v ne Ï se nacha  mõsto hlavnõho vedenõ provozujõcõho podniku. Ïmz Âzõ      2. Jestliz mõsto hlavnõho vedenõ podniku vodnõ dopravy je na palube lodi, povaz Ïe Â Â Â Â Ï Ïuje se za umõste  ve  Ïne smluvnõm sta Ï, v ne Ï se nacha  domovsky prõstav lodi nebo, nenõ-li takovy domovsky prõstav, ve smluvnõm  Âte Ïmz Âzõ  Ï    Ï  sta Ï, jehoz je provozovatel lodi rezidentem. Âte Ï 3. Bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 12 zisky z provozova  lodõ nebo letadel v mezina  Ïla Ânõ  Ârodnõ doprave zaÂ Ï Ïõ Ânõ Âjmu kontejneru, pokud jsou tyto zisky nahodile ve vztahu Ê Â hrnujõ rovne Ï zisky pobõrane z pouz Âva  nebo prona  Ïz   k ziskum, na ktere se vztahujõ ustanovenõ odstavce 1. Ê Â Â Â 4. Ustanovenõ odstavce 1 platõ rovne Ï pro zisky z u Ïasti na poolu, spolec Âm provozu nebo mezina   Ïz Âc Ïne Ârodnõ  provoznõ organizaci. Â Ï Â C la n e k 9 Ï Â SDRUZENE PODNIKY 1. Jestliz Ïe a) se podnik jednoho smluvnõho sta podõlõ prõmo nebo neprõmo na rõzenõ, kontrole nebo kapita podniku  Âtu   Ï Ï Ï  Âlu druhe smluvnõho sta nebo Âho  Âtu, b) tyte Ï osoby se podõlejõ prõmo nebo neprõmo na rõzenõ, kontrole nebo kapita podniku jednoho smluvnõho Âz   Ï Ï Ï  Âlu  sta i podniku druhe smluvnõho sta Âtu Âho  Âtu a jestliz v te Ïe Ïchto prõpadech jsou oba podniky ve svy obchodnõch nebo financ Âch vztazõch va Âny podmõnÏ Âch  Ïnõ  Âza  kami, ktere sjednaly nebo jim byly uloz  Ïeny a ktere se lisõ od podmõnek, ktere by byly sjedna mezi neza  Ï   Âny Âvisly Âmi podniky, mohou jake Âkoliv zisky, ktere by, neby te  Ât Ïchto podmõnek, byly docõleny jednõm z podniku, ale vzhledem Â Â Â Ê k te Ïmto podmõnka docõleny nebyly, by zahrnuty do zisku tohoto podniku a na  Âm  Ât Ê Âsledne zdane Ï Ïny. 2. Jestliz jeden smluvnõ sta zahrne do zisku podniku tohoto sta ± a na Ïe  Ât Ê Âtu Âsledne zdanõ ± zisky, ktere podniku Ï Â Â Â druhe smluvnõho sta byly zdane v tomto druhe sta Ï, a zisky takto zahrnute jsou zisky, ktere by byly Âho  Âtu Ïny Âm Âte  docõleny podnikem prvne zmõne Âho sta kdyby podmõnky sjednane mezi obe Â Ï Â Ïne Âtu,   Ïma podniky byly takove jake by Â,  byly sjedna mezi nezavisly podniky, upravõ tento druhy sta prime Ï ene c Âstku dane tam uloz  z te Âny  Âmi   Ât Ï Ïr Ï Ïa Ï Ïene Ïchto zisku. Pri stanovenõ te u Ê Ï Â Âto Âpravy se prihle Ï Âdne k jiny ustanovenõm te smlouvy, a bude-li to nutne prõslusne Âm  Âto Â, Ï Â Ï Â u Ï ady smluvnõch sta Ê se za tõm u Ïelem vza Âr  Âtu  Âc Âjemne poradõ. Ï Â 3. Ustanovenõ odstavce 2 se nepouz Â, jestliz soudnõ, spra  nebo jine pra  rõzenõ vedlo ke konec Âmu  Ïijõ Ïe  Âvnõ  Âvnõ Ï Â Â Ïne rozhodnutõ, z dõky jedna Â, ktere dalo vzniknout u  Ïe  Ânõ  Âprave zisku podle odstavce 1, je jeden z prõslusny podniku Ï Ê Ï Â Ï Âch Ê podroben pokute co se ty Ïe podvodu, hrube nedbalosti nebo ve Ï Âc  Ïdome zanedba Â. Âho Ânõ Ï Â C l a ne k 1 0 DIVIDENDY 1. Dividendy vypla Âcene spolec  Ïnostõ, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta    Âtu, rezidentu druhe Âho smluvnõho sta mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.  Âtu, Ât Ïny Âm Âte 2. Tyto dividendy vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, jehoz je spolec Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ï Ïnost, ktera je vypla Â,  Âcõ rezidentem, a to podle pra Âch predpisu tohoto sta avsak jestliz skutec  vlastnõk dividend je rezidentem Âvnõ Ï Ê Âtu, Ï Ïe Ïny  druhe smluvnõho sta dan takto uloz  nepresa Âho  Âtu, Ï Ïena Ï Âhne 10 procent hrube c Âstky dividend.  Ïa Tento odstavec se nedoty  zdane  zisku spolec Âka Ïnõ Ê Ïnosti, z nichz jsou dividendy vypla Ï Âceny. 3. Vy Âraz ¹dividendyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïity Ïla Ïuje prõjmy z akciõ nebo jiny pra s vy Ï  Âch Âv, Âjimkou pohleda Âvek, s podõlem na zisku, jakoz i jine prõjmy, ktere jsou podrobeny stejne Â Ï Â Ï  Âmu danove Ï Âmu rez Ïimu jako prõjmy Ï z akciõ podle pra Âch predpisu sta jehoz je spolec  Âvnõ Ï Ê Âtu, Ï Ïnost, ktera rozdõlõ zisk, rezidentem.  Â 4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk dividend, ktery je rezidentem jednoho Â Ê Ïijõ Ïe Ïny   smluvnõho sta vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, jehoz je rezidentem spolec  Âtu, Âva Âm  Âte Ï Ïnost vypla Âcõ dividendy, svoji Âcejõ  Âm Âte Âvisle  c Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Ï Â Âle   Ïna, nebo vykona  v tomto druhe sta Ï neza Âva

Strana 1566

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

povola  ze sta  za Ânõ Âle Âkladny tam umõste Â, a jestliz u Ïast, pro kterou se dividendy vypla Â, se skutec Ï va Ïe  Ïne Ïe Âc Âcejõ Ïne Âz k te sta  provozovne nebo sta  za Âto Âle Ï Âle Âkladne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 nebo c Ânku 14 Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla Ïla podle toho, o jaky prõpad jde.  Ï 5. Jestliz spolec Ïe Ïnost, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta dosahuje zisky nebo prõjmy z druhe   Âtu, Ï Âho smluvnõho sta  Âtu, nemuz tento druhy sta zdanit dividendy vypla Ê Ïe  Ât Âcene spolec  Ïnostõ, ledaz tyto dividendy jsou  Ïe vypla Âceny rezidentu tohoto druhe sta nebo z u Ïast, pro kterou se dividendy vypla Â, se skutec Ï va Ïe ke Âho Âtu Ïe Âc Âcejõ Ïne Âz sta  provozovne nebo sta  za Âle Ï Âle Âkladne ktera je umõste v tomto druhe sta Ï, ani podrobit nerozde  zisky Ï,   Ïna Âm Âte Ïlene spolec Ïnosti dani z nerozde Âch zisku spolec Ïleny Ê Ïnosti, i kdyz vypla Ï Âcene dividendy nebo nerozde  zisky pozu Ïlene Ê Â Â Âm Âte sta  zcela nebo zc Âsti ze zisku nebo z prõjmu majõcõch zdroj v tomto druhe sta Ï. Âvajõ Ïa Ê ÏÂ Ê 6. Zisky spolec Ïnosti, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta a ktera vykona  svoji c   Âtu  Âva Ïinnost v druhe Âm smluvnõm sta Ï prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste  Âte Ï Â Âle   Ïna, mohou by pote co byly zdane Ât, Â, Ïny podle c Ânku 7, zdane ze zby Âcõ c Âstky ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï je sta  provozovna umõste Ïla Ïny Âvajõ  Ïa  Âte Ïmz Âla  Ïna, avsak dan Ï Ï takto uloz  nepresa Ïena Ï Âhne 5 procent te zby Âcõ c Âstky. Âto Âvajõ  Ïa Ï Â C l a ne k 1 1  UROKY  1. Uroky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï a vypla    Âte Âcene rezidentu druhe smluvnõho sta mohou by  Âho  Âtu Ât zdane v tomto druhe sta Ï. Ïny Âm Âte 2. Tyto u Âroky vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï majõ zdroj, a to podle pra Âch Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ïmz  Âvnõ predpisu tohoto sta avsak jestliz skutec  vlastnõk u Ï Ê Âtu, Ï Ïe Ïny  Âroku je rezidentem druhe smluvnõho sta dan takto Ê Âho  Âtu, Ï Â Ïa Âroku. Ê uloz  nepresa Ïena Ï Âhne 10 procent hrube c Âstky u 3. Bez ohledu na ustanovenõ odstavce 2 budou u  Âroky osvobozeny od zdane  ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï Ïnõ  Âte Ïmz majõ zdroj, pokud jsou pobõrane a skutec Ï vlastne Â:    Ïne Ïne a) vla Âdou druhe smluvnõho sta vc Ï jake Âho  Âtu, Ïetne Âhokoliv niz Ï õho spra Âho u Ïs  Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõho u Ï adu tohoto   Âr sta centra  bankou nebo jakoukoli financ  institucõ, ktera je zcela vlastne touto vla Âtu, Âlnõ Ïnõ   Ïna Âdou; nebo b) rezidentem druhe smluvnõho sta v souvislosti s pujc Âho  Âtu Ê Ïkou nebo u Ïrem zaruc Âmi vla Âve Ïeny Âdou tohoto druhe sta Âho Âtu. 4. Vy Âraz ¹u Ârokyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïity Ïla Ïuje prõjmy z pohleda Ï Âvek jake Âhokoliv druhu, at' zajiste Âch Ï Ïny c nezajiste Âch za Ïi Ï Ïny Âstavnõm pra  Âvem na nemovitosti a majõcõch c nemajõcõch pra   Ïi   Âvo u Ïasti na zisku dluz Âka, Âc Ïnõ Âher, ktere  a zvla Ï te prõjmy z vla Âch cenny papõru a prõjmy z obligacõ nebo dluhopisu, vc Ï pre  a vy Âs Ï Ï Â Âdnõ Âch Â Ê ÏÂ Â Ê Ïetne Âmiõ se va Ïou k te Âz Ïmto cenny papõrum, obligacõm nebo dluhopisum. Âm Â Ê Â Ê 5. Ustanovenõ odstavcu 1, 2 a 3 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk u Â Ê Ïijõ Ïe Ïny  Âroku, ktery je rezidentem jednoho Ê Â smluvnõho sta vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, ve ktere majõ u  Âtu, Âva Âm  Âte Âm  Âroky zdroj, svoji c Ïinnost prostrednictvõm Ï Â sta  provozovny, ktera je tam umõste Âle   Ïna, nebo vykona  v tomto druhe sta Ï neza Âva Âm Âte Âvisle povola  ze sta  za Ânõ Âle  kladny tam umõste Â, a jestliz pohleda  Ïne Ïe Âvka, ze ktere jsou u  Âroky placeny, se skutec Ï va Ïe k te sta  provozovne Ïne Âz Âto Âle Ï nebo sta  za Âle Âkladne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 nebo c Ânku 14 podle toho, o jaky prõpad Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla Ïla  Ï jde. 6. Predpokla  se, z u Ï Âda Ïe Âroky majõ zdroj ve smluvnõm sta Ï, jestliz pla   Âte Ïe Âtcem je rezident tohoto sta Jestliz Âtu. Ïe Âte Âlou provsak pla Ï Âtce u Âroku, at' je nebo nenõ rezidentem ne Ê Â Ïktere Âho smluvnõho sta  Âtu, ma ve smluvnõm sta Ï sta   vozovnu nebo sta Âlou za Âkladnu, ve spojenõ s nõz doslo k zadluz Â, z ne Ï jsou u  ÂÏ Ï Ïenõ Ïhoz Âroky placeny, a tyto u Âroky jdou k tõz takove sta  provozovny nebo sta  za  Ïi  Âle Âle Âkladny, predpokla  se, z tyto u Ï Âda Ïe Âroky majõ zdroj v tom sta Ï, ve  Âte ktere je sta  provozovna nebo sta  za Âm Âla Âla Âkladna umõste  Ïna. 7. Jestliz c Âstka u Ïe Ïa Âroku, ktere se vztahujõ k pohleda Ê Â Â Âvce, z nõz jsou placeny, presahuje, v dusledku zvla Ï tnõch ÂÏ Ï Ê Âs  vztahu mezi pla Ê Âtcem a skutec Âm vlastnõkem nebo mezi obe Ïny  Ïma z nich a ne Ïjakou dalsõ osobou, c Âstku, kterou by Ï Ïa byl smluvil pla se skutec Âm vlastnõkem, kdyby nebylo takovy vztahu, pouz  se ustanovenõ tohoto c Ânku Âtce Ïny  Âch Ê Ïijõ  Ïla Ï Âstka plateb, ktera ji presahuje, bude v tomto prõpade zdane v souladu jen na tuto posledne zmõne Ï Â Ïnou c Âstku. Ca Ïa Â Ï ÏÂ Ï Ïna s pra Âmi predpisy kaz Âho smluvnõho sta s prihle Âvnõ Ï Ïde  Âtu Ï Âdnutõm k ostatnõm ustanovenõm te smlouvy.    Âto Ï Â C l a ne k 1 2 Ï Â LICENCNI POPLATKY 1. Licenc  poplatky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï a vypla Ïnõ    Âte Âcene rezidentu druhe smluvnõho sta  Âho  Âtu mohou by zdane v tomto druhe sta Ï. Ât Ïny Âm Âte 2. Tyto licenc  poplatky vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï majõ zdroj, a to podle Ïnõ Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ïmz  pra Âch predpisu tohoto sta Âvnõ Ï Ê Âtu, avsak jestliz skutec  vlastnõk licenc Âch poplatku je rezidentem druhe Ï Ïe Ïny  Ïnõ Ê Âho smluvnõho sta dan takto uloz  nepresa  Âtu, Ï Ïena Ï Âhne 10 procent hrube c Âstky licenc Âch poplatku.  Ïa Ïnõ Ê

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1567

3. Vy Âraz ¹licenc  poplatkyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïnõ Ïity Ïla Ïuje platby jake Âhokoliv druhu obdrz  jako Ïene na Âhrada za uz  nebo za pra na uz  jake Ïitõ Âvo Ïitõ Âhokoliv autorske Âho pra k dõlu litera Âmu, ume Âva  Ârnõ Ïlecke Âmu nebo ve Ïdecke Âmu, vc Ï kinematograficky filmu a filmu nebo nahra Ïetne Âch Ê Ê Âvek pro rozhlasove nebo televiznõ vysõla Â,    Ânõ jake Âhokoliv patentu, ochranne zna  Âmky, na Âvrhu nebo modelu, pla Ânu, tajne Âho vzorce nebo vy Ârobnõho postupu  nebo za uz  nebo za pra na uz  jake Ïitõ Âvo Ïitõ Âhokoliv prumyslove Ê Âho, obchodnõho nebo ve  Ïdecke zarõzenõ nebo za Âho Ï Â Â informace, ktere se vztahujõ na zkusenosti nabyte v oblasti prumyslove obchodnõ nebo ve Â Â Ï Â Ê Â,  Ïdecke (know-how).  4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk licenc Âch poplatku, ktery je rezidentem Â Ê Ïijõ Ïe Ïny  Ïnõ Ê Â jednoho smluvnõho sta  Âtu, vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, ve ktere majõ licenc  poplatky zdroj, svoji Âva Âm  Âte Âm  Ïnõ c Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Ï Â Âle   Ïna, nebo vykona  v tomto druhe sta Ï neza Âva Âm Âte Âvisle  Ïe Âvo  Âvajõ Ïnõ Ê povola  ze sta  za Ânõ Âle Âkladny tam umõste Â, a jestliz pra nebo majetek, ktere da  vznik licenc Âm poplatkum,  Ïne se skutec Ï va Ïou k te sta  provozovne nebo sta  za Ïne Âz Âto Âle Ï Âle Âkladne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla nebo c Ânku 14 podle toho, o jaky prõpad jde. Ïla  Ï 5. Predpokla  se, z licenc  poplatky majõ zdroj ve smluvnõm sta Ï, jestliz pla Ï Âda Ïe Ïnõ   Âte Ïe Âtcem je rezident tohoto sta Âtu. Jestliz vsak pla Ïe Ï Âtce licenc Âch poplatku, at' je nebo nenõ rezidentem ne Ïnõ Ê Â Ïktere Âho smluvnõho sta  Âtu, ma ve  smluvnõm sta Ï sta  Âte Âlou provozovnu nebo sta Âlou za Âkladnu, ve spojenõ s nõz vznikla povinnost platit licenc   ÂÏ Ïnõ poplatky, a tyto licenc  poplatky jdou k tõz takove sta  provozovny nebo sta  za Ïnõ  Ïi  Âle Âle Âkladny, predpokla  se, z Ï Âda Ïe tyto licenc  poplatky majõ zdroj v tom sta Ï, ve ktere je sta  provozovna nebo sta  za Ïnõ  Âte Âm Âla Âla Âkladna umõste  Ïna. Âvu  6. Jestliz c Âstka licenc Âch poplatku, ktere se vztahujõ k uz Â, pra nebo informaci, za ktere jsou placeny, Ïe Ïa Ïnõ Ê Â Â Ïitõ presahuje, v dusledku zvla Ï tnõch vztahu mezi pla Ï Ê Âs Â Ê Âtcem a skutec Âm vlastnõkem nebo mezi obe Ïny  Ïma z nich a ne Ïjakou dalsõ osobou, c Âstku, kterou by byl smluvil pla Ï Ïa Âtce se skutec Âm vlastnõkem, kdyby nebylo takovy vztahu, Ïny  Âch Ê Ï Âstka plateb, ktera ji presahuje, bude pouz  se ustanovenõ tohoto c Ânku jen na tuto posledne zmõne Ïijõ  Ïla Ï Â Ïnou c Âstku. Ca Ïa Â Ï v tomto prõpade zdane v souladu s pra Âmi predpisy kaz Âho smluvnõho sta s prihle ÏÂ Ï Ïna Âvnõ Ï Ïde  Âtu Ï Âdnutõm k ostatnõm   ustanovenõm te smlouvy.  Âto Ï Â C l a ne k 1 3  ZISKY ZE ZCIZENI MAJETKU 1. Zisky, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze zcizenõ nemovite majetku uvedene v c Ân    Âtu  Âho Âho Ïla ku 6, ktery je umõste ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.   Ïn Âm  Âte Ât Ïny Âm Âte 2. Zisky ze zcizenõ movite majetku, ktery je c Âstõ provoznõho majetku sta  provozovny, jez ma podnik  Âho  Ïa   Âle Ï Â jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebo movite  Âtu Âm  Âte Âho majetku, ktery patrõ ke sta  za  Ï Âle Âkladne Ï, kterou ma k dispozici rezident jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï za u Ïelem vykona Ânõ   Âtu Âm  Âte Âc Âva  neza Âvisle povola Â, vc Ï zisku ze zcizenõ takove sta  provozovny (samotne nebo spolu s cely podnikem) Âho Ânõ Ïetne Ê Â Â Âle  Âm nebo takove sta  za  Âle Âkladny, mohou by zdane v tomto druhe sta Ï. Ât Ïny Âm Âte 3. Zisky ze zcizenõ majetku, ktery je c Âstõ provoznõho majetku podniku a pozusta Âcõho z lodõ nebo letadel   Ïa Â Â Ê Âvajõ   provozovany tõmto podnikem v mezina Âch  Ârodnõ doprave nebo movite  Ï, Âho majetku slouz Âcõho k provozova  Ïõ  Ânõ te Ïchto lodõ nebo letadel, podle  zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï se nacha  mõsto hlavnõho vedenõ  Âhajõ Ïnõ  Âte Ïmz Âzõ    podniku. 4. Zisky ze zcizenõ akciõ, jiny nez akciõ, jejichz kurs se zaznamena  na uzna   Âch Ï Â Ï Âva Âvane burze, spolec  Ïnosti, jejõz ÂÏ majetek je tvoren prõmo nebo neprõmo hlavne nemovity majetkem, ktery je umõste ve smluvnõm sta Ï, mohou Ï Ï ÏÂ Ï Âm   Ïn  Âte by zdane v tomto smluvnõm sta Ï. Ât Ïny  Âte 5. Zisky ze zcizenõ jake  Âhokoliv jine Âho majetku, nez ktery je uveden v odstavcõch 1, 2, 3 a 4, podle Â Ï Â Â Âhajõ Ï zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, jehoz je zcizitel rezidentem. Ïnõ  Âte Ï Â C l a ne k 1 4     NEZAVISLA POVOLANI 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze svobodne povola  nebo z jiny c Ï     Âtu Âho Ânõ Âch Ïinnostõ  neza Âvisle Âho charakteru, podle  zdane  jen v tomto sta Ï, vyjma na Âhajõ Ïnõ Âte Âsledujõcõch prõpadu, kdy takove prõjmy   ÏÂ Ê Â Ï mohou by rovne Ï zdane ve druhe smluvnõm sta Ï: Ât Ïz Ïny Âm  Âte a) jestliz ma tento rezident pravidelne k dispozici ve druhe smluvnõm sta Ï sta Ïe Â Ï Âm  Âte Âlou za Âkladnu za u Ïelem Âc vykona Ânõ svy c Âva  Âch Ïinnostõ; v takove prõpade jen takova c Âst prõjmu, jakou lze pric Âst te sta  za  Âm Ï Â Ï Â Ïa ÏÂ Ê Ï Ïõ Âto Âle Âkladne Ï, muz by zdane v tomto druhe sta Ï; nebo Ê Ïe Ât Ïna Âm Âte b) jestliz jeho pobyt ve druhe sta Ï po jedno nebo võce obdobõ presahuje v u Ïe Âm Âte Â Â Ï Âhrnu 183 dny v jake Âmkoliv dvana Âctime Âc Âm obdobõ zac Ânajõcõm nebo konc Âcõm v prõslusne danove roce; v takove prõpade jen Ïsõ Ïnõ  Ïõ   Ïõ Â Ï Â Ï Âm Ï Âm Âm Ï Â Ï takova c Âst prõjmu, ktera je pobõra z jeho c  Ïa ÏÂ Ê Â Â Âna Ïinnostõ vykona  Âvany v tomto druhe sta Ï, muz by zdane Âch Âm Âte Ê Ïe Ât Ïna v tomto druhe sta Ï. Âm Âte

Strana 1568

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

2. Vy Âraz ¹svobodne povola ª zahrnuje obzvla Ï te neza  Ânõ Âs Ï Âvisle c  Ïinnosti ve Ïdecke litera Â, ume Â, Ârnõ Ïlecke vychovaÂ, telske nebo uc  Ïitelske jakoz i neza Â, Ï Âvisle c  Ïinnosti le Ï u, pra Âku, inz Âru, architektu, dentistu a u Ïetnõch znalcu. Âkar Ê Âvnõ Ê Ïeny Ê Ê Ê Âc Â Ê Ï Â C l a ne k 1 5 Â Â Ï ZAMESTNANI 1. Platy, mzdy a jine podobne odme   Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z duvodu zame     Âtu Ê Ïstna Â, podle  s vy Ânõ Âhajõ Âhradou ustanovenõ c Ânku 16, 18, 19 a 21 zdane  jen v tomto sta Ï, pokud zame Ânõ nenõ  Ïla Ê Ïnõ Âte Ïstna   vykona Âno ve druhe smluvnõm sta Ï. Je-li tam zame Ânõ vykona Âno, mohou by odme z ne pobõrane Âva Âm  Âte Ïstna  Âva Ât Ïny Ïj   zdane v tomto druhe sta Ï. Ïny Âm Âte 2. Odme Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z duvodu zame Ânõ vykona     Âtu Ê Ïstna  Âvane ve druhe Âho Âm smluvnõm sta Ï, podle  bez ohledu na ustanovenõ odstavce 1 zdane  jen v prvne zmõne Âm sta Ï, jestliz  Âte Âhajõ  Ïnõ Ï Â Ïne Âte Ïe vsechny na Ï Âsledujõcõ podmõnky jsou splne    Ïny: a) prõjemce se zdrz Ï Ïuje ve druhe sta Ï po jedno nebo võce obdobõ nepresahujõcõ v u Âm Âte Â Â Ï Â Â Âhrnu 183 dny v jake Âmkoliv dvana Âctime Âc Âm obdobõ zac Ânajõcõm nebo konc Âcõm v prõslusne danove roce, a Ïsõ Ïnõ  Ïõ   Ïõ Â Ï Â Ï Âm Ï Âm b) odme jsou vypla Ïny Âceny zame Ïstnavatelem nebo za zame Ïstnavatele, ktery nenõ rezidentem druhe sta a   Âho Âtu, c) odme nejdou k tõz sta  provozovny nebo sta  zakladny, kterou ma zame Ïny  Ïi Âle Âle   Ïstnavatel v druhe sta Ï. Âm Âte 3. Vy Âraz ¹zame Ïstnavatelª zmõne  v odstavci 2 põsmeno b) oznac  Ïny  Ïuje osobu, ktera ma pra na vykonanou   Âvo pra a ktera nese odpove Âci  Ïdnost a riziko spojene s vykona Ânõm pra  Âva  Âce. 4. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku mohou by odme pobõrane z duvodu zame Ânõ Ï Â Â Ïla Ât Ïny Â Â Ê Ïstna  vykona Âvane na palube lodi nebo letadla, ktere je provozova v mezina Âho Ï Â Âno Ârodnõ doprave zdane ve smluvnõm  Ï, Ïny  sta Ï, v ne Ï se nacha  mõsto hlavnõho vedenõ podniku. Âte Ïmz Âzõ Â Â Â Ï Â C l a ne k 1 6  TANTIEMY Tantie Âmy a jine podobne platby, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta jako c       Âtu Ïlen spra  rady nebo Âvnõ jake Âhokoliv jine Âho obdobne Âho orga Ânu spolec Ïnosti, ktera je rezidentem druhe  Âho smluvnõho sta  Âtu, mohou by Ât zdane v tomto druhe sta Ï. Ïny Âm Âte Ï Â C l a ne k 1 7 Ï UMELCI A SPORTOVCI 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta jako na verejnosti vystupujõcõ ume Ï     Âtu Ï Â Â Ïlec, jako divadelnõ, filmovy rozhlasovy nebo televiznõ ume  Â,   Ïlec nebo hudebnõk nebo jako sportovec, z takovy  Âchto osobne Ï vykona Âvany c Âch Ïinnostõ ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 14 a 15 zdane  Âm  Âte Ât  Ïla Ê Ïny v tomto druhe sta Ï. Âm Âte 2. Jestliz prõjmy z c Ïe Ï Â Ïinnostõ osobne vykona Â Ï Âvany ume Âch Ïlcem nebo sportovcem neplynou ume nebo sporÏlci Ïny tovci same Âmu, ny Ï jine osobe mohou by tyto prõjmy bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 7, 14 a 15 zdane ve Âbrz  Ï, Ât Ï  Ïla Ê smluvnõm sta Ï, ve ktere jsou c  Âte Âm Ïinnosti ume Ïlce nebo sportovce vykona  ny. Âva 3. Bez ohledu na ustanovenõ odstavcu 1 a 2 tohoto c Ânku budou prõjmy pobõrane ume Â Ê Ïla Ï   Ïlcem nebo sportovcem z c Ïinnostõ vykona  Âvany v jednom smluvnõm sta Ï osvobozeny od zdane  v tomto sta Ï, jestliz na Ï te Âch  Âte Ïnõ Âte Ïe Âvs Ïva tohoto sta je zcela nebo predevsõm financova vla Âtu Ï Ï Âna Âdou druhe Âho smluvnõho sta  Âtu, niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto sta   Âr Âtu. Ï Â C l a ne k 1 8 PENZE 1. Penze a jine podobne platy vypla   Âcene rezidentu jednoho smluvnõho sta z duvodu drõve Ï õho zame Ânõ   Âtu Ê Ï Â Ïjs  Ïstna  podle  s vy Âhajõ Âhradou ustanovenõ c Ânku 19 odstavce 2 zdane  jen v tomto sta Ï.  Ïla Ïnõ Âte 2. Bez ohledu na ustanovenõ odstavce 1 mohou by penze a jine platby prova Ïne na za  Ât  Âde  Âklade pra Âch Ï Âvnõ predpisu o socia Âm zabezpec  ne Ï Ê Âlnõ Ïenõ Ïktere smluvnõho sta zdane v tomto sta Ï. Âho  Âtu Ïny Âte

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï. Ï Â C l a ne k 1 9 Ï Â VEREJNE FUNKCE

Strana 1569

1. a) Platy, mzdy a jine podobne odme   Ïny, jine nez penze, vypla Â Ï Âcene jednõm smluvnõm sta    Âtem nebo niz Ï õm Ïs  spra Âm u Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto sta fyzicke osobe za sluz prokazovane tomuto sta nebo   Âr Âtu Â Ï Ïby  Âtu u Âtvaru nebo u Ï adu, podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Âr Âhajõ Ïnõ Âte b) Takove platy, mzdy a jine podobne odme vsak podle  zdane  jen ve druhe smluvnõm sta Ï, jestliz    Ïny Ï Âhajõ Ïnõ Âm  Âte Ïe sluz jsou prokazova v tomto sta Ï a fyzicka osoba, ktera je rezidentem tohoto sta Ïby Âny Âte   Âtu: (i) je sta Âm prõslusnõkem tohoto sta nebo Âtnõ ÏÂ Ï Â Âtu; (ii) se nestala rezidentem tohoto sta jen z duvodu prokazova  te Âtu Ê Ânõ Ïchto sluz Ïeb. 2. a) Jake Âkoli penze vypla Âcene jednõm smluvnõm sta    Âtem nebo niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm    Âtu u Ï adem tohoto sta nebo vypla Âr Âtu Âcene z fondu, ktere zrõdily, fyzicke osobe za sluz Â Ê Â ÏÂ Â Ï Ïby proka Âzane tomuto sta nebo u Âtvaru nebo u Ï adu podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Âr Âhajõ Ïnõ Âte b) Takove penze vsak podle  zdane  jen ve druhe smluvnõm sta Ï, jestliz fyzicka osoba je rezidentem Â Ï Âhajõ Ïnõ Âm  Âte Ïe  a sta Âm prõslusnõkem tohoto sta Âtnõ ÏÂ Ï Â Âtu. 3. Ustanovenõ c Ânku 15, 16 a 18 se pouz  na platy, mzdy a jine podobne odme a na penze za sluz  Ïla Ê Ïijõ   Ïny Ïby proka Âzane v souvislosti s prumyslovou nebo obchodnõ c Â Ê Â Ïinnostõ prova Ïnou ne  Âde Ïktery smluvnõm sta Âm  Âtem nebo niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto sta   Âr Âtu. Ï Â C l a ne k 2 0 Ï Â STUDENTI A ZACI Platby, ktere dosta  za u Ïelem u  Âva Âc Âhrady na Âkladu sve vy Ïivy, vzde Âva  nebo prakticke vy Ê Â Âz Ïla Ânõ  Âuky, vyuc Ânõ Ïova  nebo prõpravy student nebo z Âk, ktery je nebo bezprostredne pred svy prõjezdem do jednoho smluvnõho sta Ï Ïa Â Ï Ï Ï Âm Ï Â Â Âtu Âho smluvnõho sta a ktery se zdrz  Âtu  Ïuje v prvne zmõne Âm sta Ï pouze za u Ïelem sve Ï Â Ïne Âte Âc Âho byl rezidentem druhe vzde Âva  nebo prakticke vy Ïla Ânõ  Âuky, vyuc Ânõ nebo prõpravy, nepodle  zdane  v tomto sta Ï za predpokladu, z Ïova  Ï Âhajõ Ïnõ Âte Ï Ïe takove platby plynou ze zdroju mimo tento sta Âto Ê Ât. Ï Â C l a ne k 2 1 Ï Â UCITELE Odme Ïny, ktere pobõra za vy    Âuku uc Ïitel, ktery je nebo bezprostredne pred svy prõjezdem do jednoho Â Ï Ï Ï Âm Ï Â smluvnõho sta byl rezidentem druhe smluvnõho sta a ktery se zdrz  Âtu Âho  Âtu  Ïuje v prvne zmõne Âm sta Ï pouze za Ï Â Ïne Âte u Ïelem vy Âc Âuky, podle  s vy Âhajõ Âhradou ustanovenõ c Ânku 19 a bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 14 a 15 zdane  jen  Ïla  Ïla Ê Ïnõ ve druhe sta Ï, jestliz je vy Âm Âte Ïe Âuka financova predevsõm z verejny fondu tohoto druhe Âna Ï ÏÂ Ï Âch Ê Âho sta nebo jeho Âtu Ê Â Â Âr Ê Ïla Â Ï Â Â Ïsõ Ê niz Ï õch spra Âch u Ïs  Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõch u Ï adu. Tento c Ânek se vztahuje na obdobõ nepresahujõcõ 24 me Âcu ode dne prve prõjezdu uc Âho Ï Â Ïitele do prvne zmõne Âho sta za u Ïelem vy Ï Â Ïne Âtu Âc Âuky. Ï Â C l a ne k 2 2  Ï OSTATNI PRIJMY Ï Âsti Ï Â Ê 1. Ca prõjmu rezidenta smluvnõho sta at' majõ zdroj kdekoliv, o ktery se nepojedna  v predchozõch  Âtu,  Âch Âva Ï Â c Âncõch te smlouvy, podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Ïla  Âto Âhajõ Ïnõ Âte 2. Ustanovenõ odstavce 1 se nepouz na prõjmy jine nez prõjmy z nemovite majetku, ktery je definova  Ïije ÏÂ Â Ï Ï Âho  Ân v c Ânku 6 odstavci 2, jestliz prõjemce takovy prõjmu, ktery je rezidentem jednoho smluvnõho sta vykona  Ïla Ïe Ï Â Âch Ï Â Ê Â Â Âtu, Âva v druhe smluvnõm sta Ï svoji c Âm  Âte Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Ï Â Âle   Ïna, nebo vykona  Âva Ïe Âvo  v tomto druhe sta Ï neza Âm Âte Âvisle povola  ze sta  za  Ânõ Âle Âkladny tam umõste Â, a jestliz pra nebo majetek, pro ktere  Ïne se prõjmy platõ, se skutec Ï va Ïou k te sta  provozovne nebo sta  zakladne V takove prõpade se pouz  Ï  Ïne Âz Âto Âle Ï Âle  Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ ustanovenõ c Ânku 7 nebo c Ânku 14 podle toho, o jaky prõpad jde.  Ïla Ïla  ÏÂ Ï Â C l a ne k 2 3 Ï Â Â Ï Â VYLOUCENI DVOJIHO ZDANENI 1. Jestliz rezident jednoho smluvnõho sta pobõra prõjem, ktery muz by v souladu s ustanovenõmi te Ïe  Âtu   ÏÂ Â Ê Ïe Ât  Âto smlouvy zdane ve druhe smluvnõm sta Ï, prvne zmõne  sta povolõ snõz dan z prõjmu tohoto rezidenta Ïn Âm  Âte Ï Â Ïny Ât   Ïit Ï ÏÂ Ê o c Âstku rovnajõcõ se dani z prõjmu zaplacene v tomto druhe sta Ï. Ïa   ÏÂ Ê Â Âm Âte Ï Âstka, o kterou se dan snõz Â, vsak nepresa Ca Ï Â Ïõ Ï Ï Âhne tu c Âst dane z prõjmu vypoc  pred jejõm snõz Âm, ktera Ïa Ï ÏÂ Ê Ïtene Ï Â Â Ïenõ   Ï  Ât Ïny Âm Âte pome Ï pripada na prõjmy, ktere mohou by zdane v tomto druhe sta Ï. Ïrne Ï

Strana 1570

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

2. Jestliz v souladu s jaky Ïe, Âmkoliv ustanovenõm Smlouvy, prõjem pobõrany rezidentem jednoho smluvnõho  Ï    sta je osvobozen od zdane  v tomto sta Ï, tento sta muz presto, pri vy Ïtu c Âstky dane ze zby Âcõch Âtu Ïnõ Âte Ât Ê Ïe Ï Ï Âpoc Ïa Ï Âvajõ  prõjmu tohoto rezidenta, vzõt v u ÏÂ Ê Â Âvahu osvobozeny prõjem.  ÏÂ Ï Â C l a ne k 2 4  ZAKAZ DISKRIMINACE 1. Sta  prõslusnõci jednoho smluvnõho sta nebudou podrobeni ve druhe smluvnõm sta Ï z Âdne Âtnõ Ï Â Ï Â Â Âtu Âm  Âte Ïa Âmu zdane  nebo jaky Ïnõ Âmkoliv povinnostem s nõm spojeny ktere jsou jine nebo tõz Ïjsõ nez zdane  a s nõm spojene  Âm,    Ïive Ï Â Ï Ïnõ   povinnosti, ktery jsou nebo mohou by podrobeni sta  prõslusnõci tohoto druhe sta kterõ jsou, zejme Âm Ât Âtnõ Ï Â Ï Â Âho Âtu, Ï Âna s ohledem na rezidenci, ve stejne situaci. Toto ustanovenõ se bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 1 vztahuje rovne Ï Â Â Â Ïla Ïz na osoby, ktere nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê .   Âtu 2. Osoby bez sta  prõslusnosti, ktere jsou rezidenty smluvnõho sta Âtnõ Ï Â Ï Â Â Âtu, nebudou podrobeny v z Âdne Ïa Âm  Âm,    Ïive Ï Â smluvnõm sta Ï z Âdne  Âte Ïa Âmu zdane  nebo jaky Ïnõ Âmkoliv povinnostem s nõm spojeny ktere jsou jine nebo tõz Ïjsõ nez zdane  a s nõm spojene povinnosti, ktery jsou nebo mohou by podrobeni sta  prõslusnõci prõslusne Ï Ïnõ   Âm Ât Âtnõ Ï Â Ï Â Ï Â Ï Âho sta kterõ jsou, zejme s ohledem na rezidenci, ve stejne situaci. Âtu, Ï Âna  3. Zdane  sta  provozovny, jiz ma podnik jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebo sta  Ïnõ Âle Ï Â Â Âtu Âm  Âte Âle za Âkladny, jiz ma k dispozici rezident jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebude v tomto Ï Â Â Âtu Âm  Âte druhe sta Ï neprõznive Ï õ nez zdane  podniku nebo rezidentu tohoto druhe sta Âm Âte Ï Ïjs Â Ï Ïnõ Ê Ê Âho Âtu, kterõ vykona  tyte Ï Ï Âvajõ Âz c Ïinnosti. 4. Nic v tomto c Ânku nebude vykla Âno jako za Ïla Âda Âvazek jednoho smluvnõho sta aby priznal rezidentum  Âtu, Ï Ê druhe smluvnõho sta jake Âho  Âtu Âkoliv osobnõ u  Âlevy, slevy a snõz  dane z duvodu osobnõho stavu nebo povinnostõ  Ïenõ Ï Ê Â Â k rodine ktere prizna  svy vlastnõm rezidentum. Ï, Â Ï Âva Âm Â Ê Ïla Ïla 5. Pokud se nebudou aplikovat ustanovenõ c Ânku 9 odstavce 1, c Ânku 11 odstavce 7 nebo c Ânku 12  Ïla odstavce 6, budou u Âroky, licenc  poplatky a jine vy Ïnõ  Âlohy placene podnikem jednoho smluvnõho sta rezidentu   Âtu druhe Âho smluvnõho sta odc  Âtu Ïitatelne pro u Ïely stanovenõ zdanitelny zisku takove  Âc  Âch Ê Âho podniku za stejny Âch podmõnek, jako kdyby byly placeny rezidentu prvne zmõne Âho sta Â Ï Â Ïne Âtu. 6. Podniky jednoho smluvnõho sta jejichz kapita je zcela nebo zc Âsti, prõmo nebo neprõmo vlastne nebo  Âtu, Ï Âl Ïa Ï Ï Ïn kontrolova jednõm nebo võce rezidenty druhe smluvnõho sta nebudou podrobeny v prvne zmõne Âm sta Ï Ân   Âho  Âtu, Ï Â Ïne Âte z Âdne Ïa Âmu zdane  nebo jaky Ïnõ Âmkoliv povinnostem s nõm spojeny ktere jsou jine nebo tõz Ïjsõ nez zdane  a s nõm  Âm,    Ïive Ï Â Ï Ïnõ  spojene povinnosti, ktery jsou nebo mohou by podrobeny ostatnõ podobne podniky prvne zmõne Âho sta  Âm Ât Â Â Ï Â Ïne Âtu. 7. Ustanovenõ tohoto c Ânku se bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 2 vztahujõ na dane vseho druhu a pojme Ïla  Ïla Â Ï Ï nova Â. Ânõ Ï Â C l a ne k 2 5 Ï Ï Â ÏÂ Ê RESENI PRIPADU DOHODOU Ï Â Â Âtu  1. Jestliz se osoba domnõva z opatrenõ jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê vedou nebo povedou u nõ ke Ïe  Â, Ïe zdane Â, ktere nenõ v souladu s ustanovenõmi te smlouvy, muz bez ohledu na opravne prostredky, ktere Ïnõ    Âto Ê Ïe, Â Ï Â poskytujõ vnitrosta  pra  predpisy te  Âtnõ Âvnõ Ï Ïchto sta Ê , predloz svuj prõpad prõslusne Âtu Ï Ïit Ê Ï Â Ï Â Ï Âmu u Ï adu smluvnõho sta Âr  Âtu, jehoz je rezidentem, nebo, pokud jejõ prõpad spada pod c Ânek 24 odstavec 1, u Ï adu smluvnõho sta Ï Â Ï  Ïla Âr  Âtu, jehoz je Ï sta Âm prõslusnõkem. Prõpad musõ by predloz do trõ let od prvnõho ozna Âtnõ ÏÂ Ï Â Ï  Ât Ï Ïen Ï  Âmenõ opatrenõ vedoucõho ke zdane Â, Â Ï Â Â Ïnõ ktere nenõ v souladu s ustanovenõmi Smlouvy.    2. Jestliz bude prõslusny u Ï ad povaz Ïe Ï Â Ï Â Âr Ïovat na Âmitku za opra Ïnou a nebude-li sa schopen najõt uspokojive Âvne Âm   resenõ, bude se snaz aby prõpad vyresil vza Ï Ï Â Ïit, ÏÂ Ï Ï Âjemnou dohodou s prõslusny u Ï adem druhe smluvnõho sta tak, Ï Â Ï Âm Âr Âho  Âtu aby se zamezilo zdane Â, ktere nenõ v souladu se Smlouvou. Jaka Ïnõ   Âkoliv dosaz  dohoda bude uskutec Ïna bez Ïena Ïne ohledu na jake Âkoliv c Ïasove lhuty ve vnitrosta Âch pra Âch predpisech smluvnõch sta Ê . Â Ê Âtnõ Âvnõ Ï Â Âtu 3. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê se budou snaz vyresit vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïit Ï Ï Âjemnou dohodou jake Âkoliv obtõz nebo  Ïe pochybnosti, ktere mohou vzniknout pri vy Â Ï Âkladu nebo prova Ïnõ Smlouvy. Mohou rovne Ï spolu konzultovat Âde  Ïz za u Ïelem vylouc  dvojõho zdane  v prõpadech neupraveny ve Smlouve Âc Ïenõ  Ïnõ Ï Âch Ï. 4. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê mohou vejõt v prõmy styk za u Ïelem dosaz  dohody ve smyslu predÏ Â Ï Â Âr  Âtu  Ï  Âc Ïenõ Ï chozõch odstavcu, vc Ï prostrednictvõm spolec  komise sloz  z nich samy nebo jejich za Â Ê Ïetne Ï Â Ïne Ïene Âch Âstupcu. Ê

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï. Ï Â C l a ne k 2 6 Â Ï Â VYMENA INFORMACI

Strana 1571

1. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê si budou vyme Ï ovat takove informace, jake jsou nutne pro prova Ïnõ Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïn    Âde  ustanovenõ te smlouvy nebo vnitrosta Âch pra Âch predpisu, ktere se vztahujõ na dane vseho druhu a pojme Âto Âtnõ Âvnõ Ï Ê Â Â Ï Ï nova Â, jez jsou ukla Âny jme Ânõ Ï Âda Ânem smluvnõch sta Ê nebo jejich niz Ï õch spra Âch u  Âtu Ïs  Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõch u Ï adu, Ê Â Â Âr Ê pokud zdane Â, ktere upravujõ, nenõ v rozporu se Smlouvou. Vy Ïna informacõ nenõ omezena c Ânky 1 a 2. Ïnõ    Âme   Ïla Veskere informace obdrz  smluvnõm sta Ï Â Ïene  Âtem budou udrz Âny v tajnosti stejny zpusobem jako informace Ïova Âm Ê zõskane podle vnitrosta Âch pra Âch predpisu tohoto sta a budou zprõstupne pouze osoba nebo u Ï adum   Âtnõ Âvnõ Ï Ê Âtu Ï Ïny Âm Âr Ê Â Ï Â (vc Ï soudu a spra Âch u Ï adu), ktere se zaby  vyme Ï ova Âm nebo vybõra Âm danõ, jez jsou uvedeny v prvnõ Ïetne Ê Âvnõ Âr Ê Â Âvajõ Ïr Ânõ  Ânõ ve Ï, vyma Ânõm nebo trestnõm stõha Âm ve ve te Ïte Âha    Ânõ Ïci Ïchto danõ nebo rozhodova Âm o odvola Âch ve vztahu k te  Ânõ Ânõ Ïmto danõm. Tyto osoby nebo u Ï ady pouz  tyto informace jen k te  Âr Ïijõ Ïmto u Ïelum. Mohou sde tyto informace pri Âc Ê Ïlit Ï verejny soudnõch rõzenõch nebo v pra Âch rozhodnutõch. Ï Âch  Ï  Âvnõ  2. Ustanovenõ odstavce 1 nebudou v z Âdne prõpade vykla Âna tak, z ukla  ne  Ïa Âm Ï Â Ï Âda Ïe Âdajõ Ïktere Âmu smluvnõmu sta  Âtu povinnost: a) prove spra  opatrenõ, ktera by porusovala pra  predpisy a spra  praxi tohoto nebo druhe smluvÂst Âvnõ Ï Â Â Ï Âvnõ Ï Âvnõ Âho nõho sta  Âtu; b) poskytnout informace, ktere nemohou by zõska na za  Ât  Âny Âklade pra Âch predpisu nebo v be Ïne spra Âm Ï Âvnõ Ï Ê Ïz Âm Âvnõ rõzenõ tohoto nebo druhe smluvnõho sta Ï  Âho  Âtu; c) poskytnout informace, ktere by odhalily jake  Âkoliv obchodnõ, podnikove prumyslove komerc  nebo pro Â, Ê Â, Ïnõ fesnõ tajemstvõ nebo obchodnõ postup, nebo informace, jejichz sde  by bylo v rozporu s verejny poÂ Â Â Ï Ïlenõ Ï Âm ra Ï Âdkem. Ï Â C l a ne k 2 7 Â Ï Â Â Â Â Ï Â Â CLENOVE DIPLOMATICKYCH MISI A KONZULARNI UREDNICI Nic v te smlouve se nedoty  danovy vy Âto Ï Âka Ï Âch Âsad c Ê diplomaticky misõ nebo konzula Âch u Ï ednõku, Ïlenu Âch  Ârnõ Âr Â Ê ktere jim prõslusõ na za  Ï Ï Âklade obecny pravidel mezina Ï Âch Ârodnõho pra nebo na za  Âva Âklade ustanovenõ zvla Ï tnõch Ï Â Âs  dohod. Ï Â C l a ne k 2 8 VSTUP V PLATNOST Smluvnõ sta si vza  Âty Âjemne ozna  diplomatickou cestou splne  postupu poz Ï Âmõ Ïnõ Ê Ïadovany jejich vnitrosta Âch Âtnõmi pra Âmi predpisy pro vstup te smlouvy v platnost. Tato smlouva vstoupõ v platnost dnem pozde Ï õho  Âvnõ Ï Âto  Ïjs  z te Ïchto ozna Âmenõ a jejõ ustanovenõ se budou prova Ït:    Âde a) pokud jde o dane vybõrane sra Ïkou u zdroje, na prõjmy vypla Ï Â Â Âz Ï Âcene nebo pripisovane k 1. lednu v kalenda Ï nõm Â Ï Â Âr  roce na Âsledujõcõm po roce, v ne Ï Smlouva vstoupõ v platnost, nebo pozde   Ïmz  Ïji; Ï Ïdy Ï Â Ïõ   Âr  b) pokud jde o ostatnõ dane z prõjmu, na prõjmy za kaz  danovy rok zac Ânajõcõ 1. ledna v kalenda Ï nõm roce Â Ï ÏÂ Ê na Âsledujõcõm po roce, v ne Ï Smlouva vstoupõ v platnost, nebo pozde   Ïmz  Ïji. Ï Â C l a ne k 2 9 Â Ï Ï VYPOVED Tato smlouva zustane v platnosti, dokud nebude vypove Ê Ïzena ne Ïktery smluvnõm sta Âm  Âtem. Kaz  smluvnõ Ïdy  sta muz diplomatickou cestou, poda Âm vy Ât Ê Ïe Ânõ Âpove Smlouvu vypove Ït, nejme Ï sest me Âcu pred koncem Ïdi Ïde Âne Ï Ïsõ Ê Ï kaz Âho kalenda Ï nõho roku na Ïde Âr  Âsledujõcõho po obdobõ pe let ode dne vstupu Smlouvy v platnost. V takove    Ïti Âm prõpade se Smlouva prestane prova Ït: ÏÂ Ï Ï Âde a) pokud jde o dane vybõrane sra Ïkou u zdroje, na prõjmy vypla Ï Â Â Âz Ï Âcene nebo pripisovane k 1. lednu v kalenda Ï nõm Â Ï Â Âr  roce na Âsledujõcõm po roce, v ne Ï byla da vy   Ïmz Âna Âpove ', nebo pozde Ïd Ïji; b) pokud jde o ostatnõ dane z prõjmu, na prõjmy za kaz  danovy rok zac Ânajõcõ 1. ledna v kalenda Ï nõm roce Â Ï ÏÂ Ê Ï Ïdy Ï Â Ïõ   Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï byla da vy   Ïmz Âna Âpove ', nebo pozde Ïd Ïji. na

Strana 1572

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Na dukaz toho podepsanõ, k tomu ra Ï zmocne podepsali tuto smlouvu. Ê Â Ï Âdne Ïni, Da v Rabatu dne 11. c Âno Ïervna 2001 ve dvou puvodnõch vyhotovenõch, kaz  v jazyce c Ê Â Â Ïde Ïeske arabske Âm, Âm a anglicke pric Ï vsechny texty jsou autenticke V prõpade rozdõlu bude rozhodujõcõm anglicky text. Âm, Ï Ïemz Ï Â. ÏÂ Ï ÂÊ Â Â Â

Ï Za Ceskou republiku Jirõ Rusnok v. r. ÏÂ ministr financõ Â

Za Marocke kra  Âlovstvõ  Fathallah Oualalou v. r. ministr hospoda Ï stvõ, Âr  financõ, privatizace a turistiky Â

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1573

Strana 1574

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1575

Strana 1576

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1577

Strana 1578

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1579

Strana 1580

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1581

Strana 1582

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1583

Strana 1584

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1585

Strana 1586

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1587

Strana 1588

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1589

Strana 1590

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Ï Âstka 40 Ca

Ï Âstka 40 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 83 / 2006  Ï.

Strana 1591

Strana 1592

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2006 Â

Ï Âstka 40 Ca

IS S N 1 8 0 1 -0 3 9 3
Vyda  a tiskne: Tiska Âva Ârna Ministerstva vnitra, p. o., Bartunkova 4, post. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 ± Redakce: ÊÏ Ï Ministerstvo vnitra, Na Âm. Hrdinu 1634/3, post. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 ± Administrace: põsemne Ê Ï Â Â objedna Âvky predplatne Ï Âho, zme Ïny adres a poc odebõrany vy Ïtu  Âch Âtisku ± MORAVIAPRESS, a. s., U Po Ê Âny 3061, 690 02 Breclav, fax: 519 321 417, Ï e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objedna Âvky ve Slovenske republice prijõma a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Â Ï Â Â Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roc  predplatne se stanovuje za doda Ïnõ Ï Â Âvku kompletnõho roc Âku vc Ï rejstrõku a je od  Ïnõ Ïetne Ï predplatitelu vybõra Ï Ê Â Âno formou za Âloh ve vy Ï i ozna Âs Âmene ve Sbõrce mezina   Ârodnõch smluv. Za Ïrec  vyu Ïtova  se prova  po doda  kompletnõho  Âve Ïne Âc Ânõ Âdõ Ânõ  roc Âku na za Ïnõ Âklade poc skutec Ï vydany c Âstek (prvnõ za Ï Ïtu Ïne Âch Ïa  Âloha na rok 2006 c  1500,± Kc druha za Ïinõ Ï,  Âloha c  1500,± Kc ± Vychazõ podle potreby ± Ïinõ Ï) Â Â Ï Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Po Âny 3061, 690 02 Breclav, celoroc  predplatne ± 516 205 176, 519 305 176, 516 205 174, 519 205 174, Ï Ïnõ Ï Â Â Âvky-knihkupci ± 516 205 161, 519 305 161, faxove objedna  Âvky ± objedna Âvky jednotlivy c Âstek (dobõrky) ± 516 205 207, 519 305 207, objedna Âch Ïa 519 321 417, e-mail ± sbirky@moraviapress.cz, zelena linka ± 800 100 314. Internetova prodejna: www.sbirkyzakonu.cz ± Drobny prodej ± Benesov: Â Â Â Ï Ï Ï Ï Oldrich HAAGER, Masarykovo na 231; Brno: Ing. Jirõ Hrazdil, Vranovska 16, SEVT, a. s., Ceska 14; Ceske Budejovice: SEVT, a. s., Ceska 3, tel.: Ï Âm. ÏÂ Â Â Â Ï Â 387 432 244; Hradec Kra Âlove TECHNOR, Wonkova 432; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectvõ ± Antikvaria Ruska Â:  Ât, Â Ï 85; Kadan: Kniharstvõ ± Pribõkova, J. Svermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõ, na Mõru 169; Liberec: Ï Ï Â Ï Â Â Â Âm.  Podjeste Ï Ïdske knihkupectvõ, Moskevska 28; Litomerice: Jaroslav Tvrdõk, Lidicka 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectvõ ¹U Kni   ÏÏ Â Â Â homilaª, Ing. Romana Kopkova Moskevska 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova c 2, Zdene Chumchal ± Knihkupectvõ Tycho, Ostruz Â,  Ï. Ïk  Ïnicka 3, Knihkupectvõ SEVT, a. s., Ostruz   Ïnicka 10; Ostrava: LIBREX, Na  Âdraz  14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Ïnõ Â Ï Â Â Kuc Ï õk, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., trõda Mõru 65; Plzen: TYPOS, a. s. Uslavska 2, EDICUM, Vojanova 45, Technicke Ïer  ÏÂ Â Ï normy, La Âbkova pav. c. 5, Vydavatelstvõ a naklad. Ales Cene na Cesky bratrõ 8; Praha 1: Dum uc Ï Â Ï Ï Ïk, Âm. Ï Âch ÏÂ Ê Ïebnic a knih Cerna Labut', Na Porõc  25, Â Ï Â Ïõ Ï FISER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Va Âclavske na  Âm. 41; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., na Mõru 9 (Na Âm.  Ârodnõ dum), SEVT a. s., Slezska 126/6; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavska 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peskove 14; Praha Â Ê Â Â Ï Â 6: PPP ± Stankova Isabela, Puskinovo na Ï Â Ï Âm. 17; Praha 7: MONITOR CZ, s. r. o., V ha 6, tel.: 272 735 797; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, Âji Specializovana prodejna Sbõrky za   Âkonu, Sokolovska 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentnõ tiskovy servis-Ing. Urban, Jablonecka 362, po ± pa Ê Â Â Â Â Â 7 ± 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy Â.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradska 190; Prerov: Odborne knihkupectvõ, Â Ï Â Â Bartosova 9, Jana Honkova ± YAHO-i-centrum, Komenske Ï Â Âho 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovske Âho 22, tel.: 352 303 402; Ï Ï Â Ïjovicka 928; Teplice: Knihkupectvõ L & N, Masarykova 15;   Sumperk: Knihkupectvõ D & G, Hlavnõ tr. 23; Ta Â Â Ï Âbor: Milada Simonova ± EMU, Bude   Trutnov: Galerie ALFA, Bulharska 58; Ustõ nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havõrska 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o.,  ÂÏ Â Solvayova 1597/3, Vazby a doplnova  Sbõrek za Ï Ânõ  Âkonu vc Ï dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Ê Ïetne Ï Ïkovo na 76, Jindrich Procha Ï Za Ï eh: Mgr. Ivana Patkova Ziz Âbr Â, Ï Ïkova 45; Zatec: Prodejna U Pivovaru, Ziz Âm. Ï Âzka, Bezde Ïkov 89 ± Vazby Sbõrek, tel.: 415  712 904. Distribuc  podmõnky predplatne Ïnõ Â Ï Âho: jednotlive c Âstky jsou expedova neprodlene po doda  z tiska  Ïa Âny Ï Ânõ Ârny. Objedna Âvky nove predplatne Âho Ï Âho Ï jsou vyrizova do 15 dnu a pravidelne doda Ï Âny Ê Â Âvky jsou zahajova od nejbliz Ï õ c Âstky po ove Ï enõ u Âny Ïs Ïa Ïr  Âhrady predplatne nebo jeho za Ï Âho Âlohy. Castky vysle Ï Â v dobe od zaevidova  predplatne do jeho u Ï Ânõ Ï Âho Âhrady jsou doposõla jednora  Âny Âzove Zme adres a poc odebõrany vy Ï. Ïny Ïtu  Âch Âtisku jsou prova Ïny do 15 Ê Âde Ï Ê Ïõ  Âm Ïdy Âde Âvnicka osoba), rodne c Âslo (fyzicka   Ïõ  dnu. Reklamace: informace na tel. c Âslech 516 205 174, 519 305 174. V põsemne styku vz uva Ïjte ICO (pra Ï Ï osoba). Poda Ânõ novinovy za Âva  Âch Âsilek povoleno Ceskou postou, s. p., Odste  za Ï Ï Ïpny Âvod Jiz  Morava Reditelstvõ v Brne c j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. Ïnõ Â Ï Ï. 1995.