You are on page 1of 72

Roc Âk 2003 Ïnõ

 SBI RKA   MEZINARODNICH SMLUV
Ï Â C E SKA REPUBLIKA
ÏÂ Castka 4 Rozeslana dne 23. ledna 2003 Â Cena Kc 61,70 Ï

O B S A H: 6. Sd e len õ Ministerstva zahranic Âch ve  o sjedna  Umluvy o znac Ï Â Ïnõ Ïcõ Ânõ  Ïkova  plasticky trhavin pro u Ïely detekce Ânõ Âch Âc Ï 7. Sd e len õ Ministerstva zahranic Âch ve  o sjedna  Smlouvy mezi Ceskou republikou a Spojeny sta mexicky o zamezenõ Ï Â Ïnõ Ïcõ Ânõ Âmi Âty Âmi  dvojõmu zdane  a zabra Ïnõ danove  Ïnõ Âne Â Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu a z majetku  ÏÂ Ï 8. Sd e len õ Ministerstva zahranic Âch ve  o sjedna  Dohody mezi vladou Ceske republiky a vla Ï Â Ïnõ Ïcõ Ânõ   Âdou Slovenske republiky  o vzajemne uzna Ânõ vy  Âm Âva  Âsledku laboratornõch zkousek u zemede Âch a potravina Ï sky vy Ê Â Ï Ï Ïlsky Âr Âch Ârobku Ê

6
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ï Ministerstvo zahranic Âch ve  sde Ïnõ Ïcõ Ïluje, z dne 1. brezna 1991 byla v Montrealu prijata a jme Ïe Ï Ï Ânem Ceske  a Slovenske Federativnõ Republiky podepsa Umluva o znac   Âna  Ïkova  plasticky trhavin pro u Ïely detekce. Ânõ Âch Âc Ï Listina o schva  Umluvy Ceskou a Slovenskou Federativnõ Republikou byla uloz Âlenõ   Ïena u genera Âho Âlnõ tajemnõka Mezina  Ârodnõ organizace pro civilnõ letectvõ, depozita Ï e Umluvy, dne 18. prosince 1991.    Âr   Pri uloz  listiny o schva  bylo uc Ïno prohla Ï enõ podle c Ânku XIII odst. 2 Umluvy, z Ceska a SloÏ Ïenõ Âlenõ Ïine Âs  Ïla Ïe Ï Â venska Federativnõ Republika je sta vy   Ât Ârobce. Ï Dne 25. brezna 1993 Ceska republika ozna Ï Â Âmila genera Âmu tajemnõkovi Mezina Âlnõ  Ârodnõ organizace pro civilnõ   letectvõ, depozita Ï i Umluvy, z se jako na  Âr  Ïe Âstupnicky sta Ceske a Slovenske Federativnõ Republiky povaz  Ât Ï Â Â Â Ïuje s u Ïinnostõ od 1. ledna 1993 za smluvnõ sta Umluvy o znac Âc   Ât  Ïkova  plasticky trhavin pro u Ïely detekce ze Ânõ Âch Âc dne 1. brezna 1991. Ï Â Umluva vstoupila v platnost na zaklade ustanovenõ sve c Ânku XIII odst. 3 dne 21. c Â Ï Â Âho Ïla Ïervna 1998 a tõmto Â Ï dnem vstoupila v platnost na za Âklade te Ï ustanovenõ i pro Ceskou republiku. Ï Âhoz  Anglicke zne  Umluvy a jejõ preklad do c  Ïnõ Â Â Ï Ïeske jazyka se vyhlasujõ souc Ï. Âho Ï Â Ïasne

Strana 122

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï. Ï P R EKL AD  U ML UVA o znac Ïkova  plastickych trhavin pro Ânõ uc  Ïely detekce

Strana 123

Sta jez jsou stranami te Umluvy, Âty, Ï Âto  ve Ïdomy si dopadu teroristicky c Ê na mezina Âch Ïinu Ârodnõ bezpec  Ïnost; vyjadrujõce hluboke znepokojenõ nad teroristicky c Ï Â Â Â Âmi Ïiny namõreny na nic  letadel, dalsõch dopravnõch ÂÏ Âmi Ïenõ Ï  prostredku a jiny cõlu; Ï Ê Âch  znepokojeny tõm, z plasticke trhaviny byly pouz Âva pro takove teroristicke c  Ïe  Ïõ Âny Âto  Ïiny; berouce v u Âvahu, z znac Ïe Ïkova  te Ânõ Ïchto trhavin pro u Ïely detekce by vy Âc Âznamne prispe k predcha Ï Ï Ïlo Ï Âzenõ  takovy Âchto neza Âkonny c Ê ; Âch Ïinu uzna Âce, z pro u Ïely odstrasova  od takovy neza Âvajõ Ïe Âc Ï Ânõ Âch Âkonny c Ê je nale Âch Ïinu Âhave treba, aby existoval meziÏ Ï na Ârodnõ dokument zavazujõcõ sta k prijetõ na Ïity opatrenõ k zajiste  ra Âho znac    Âty Ï Â Âlez Âch Ï Â Ï Ïnõ Ï Âdne Ïkova  plasticky Ânõ Âch trhavin; berouce v u Âvahu rezoluci Rady bezpec Ïnosti Organizace spojeny na Âch Ârodu c 635 ze dne 14. c Ê Ï. Ïervna 1989 a rezoluci Valne Âho shroma Ïde  Organizace spojeny na Âz Ïnõ Âch Ârodu c 44/29 ze dne 4. prosince 1989, vyzy Âcõ Ê Ï. Âvajõ  Mezina Ârodnõ organizaci pro civilnõ letectvõ, aby zintenzõvnila sve u  o vypracova  mezina      Âsilõ Ânõ Ârodnõho rez  Ïimu pro znac Ïkova  plasticky nebo listovy trhavin pro u Ïely detekce; Ânõ Âch Âch Âc majõce na pame rezoluci c A 27-8 prijatou jednomyslne 27. zaseda Âm Shroma Ïde  Mezina  Ïti Ï. Ï Ï Ânõ Âz Ïnõ Ârodnõ orga nizace pro civilnõ letectvõ, ktera potvrdila nejvyssõ a prvorady za Â Â Â Ï ÏÂ Ï Â Âjem na prõprave nove ÏÂ Ï Âho mezina Ârodnõho do kumentu o znac Ïkova  plasticky nebo listovy trhavin pro u Ïely detekce; Ânõ Âch Âch Âc berouce na ve Ïdomõ s uspokojenõm roli, kterou sehra Rada Mezina   Âla Ârodnõ organizace pro civilnõ letectvõ pri Â Â Â Ï prõprave Umluvy tak, jakoz i jejõ ochotu ujmout se funkcõ spojeny s jejõm prova Ïnõm; ÏÂ Ï Â Ï Â Â Âch  Âde  dohodly se na na Âsledujõcõm:  Â

Ï Â Clanek I Pro u Ïely te Umluvy: Âc Âto  1. Pod pojmem ¹trhavinyª se rozumõ vy Ï ne vy  Âbus  Ârobky obecne zna  jako ¹plasticke trhavinyª, vc Ï trhavin Ï Âme  Ïetne v tva  nebo ohebne listove forme jak jsou popsa v technicke prõloze k te Umluve Ârne   Ï, Âny  Ï Âto  Ï.

2. Pod pojmem ¹detekc  la Ïnõ Âtkaª se rozumõ la  Âtka popsana v technicke prõloze k te Umluve ktera se prida do   Ï Âto  Ï, Â Ï Â trhaviny, aby byla umoz Ïna jejõ detekce. Ïne Â

Strana 124

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Strana 125

3. Pod pojmem ¹znac Ïkovatª se rozumõ pridat do trhaviny detekc  la Â Ï Ïnõ Âtku v souladu s technickou prõlohou k te Ï Âto  Umluve Ï. 4. Pod pojmem ¹vy Ârobaª se rozumõ jaky  Âkoliv proces, vc Ï druhotne Ïetne Âho zpracova Â, jenz vede k vy Ânõ Ï Ârobe Ï trhavin. 5. Pojem ¹na Ïite schva  vojenska zarõzenõª zahrnuje zejme na Âlez Ï Âlena  Ï  Âna Âboje, bomby, projektily, miny, rõzene Ï  strely, rakety, kumulativnõ na Ïe, grana a perfora Ï Â Âloz Âty Âtory vyrobene vy Ïne pro vojenske nebo policejnõ u Ïely  Âluc Ï Â Â Âc v souladu se za Âkony a predpisy prõslusne sta jenz je stranou te Umluvy. Ï Ï Â Ï Âho Âtu, Ï Âto  6. Pod pojmem ¹sta vy Ât Ârobceª se rozumõ jaky  Âkoliv sta na jehoz u Ât, Ï Âzemõ jsou vyra Ïny trhaviny.  Âbe Ï Â C l a ne k I I Ê Kaz  smluvnõ strana te Umluvy prijme nezbytna a u Ïinna opatrenõ k za Ïda  Âto Â Ï Â Âc Â Ï Â Âkazu a zamezenõ vy  Âroby neznac Ïkovany trhavin na sve u Âch Âm Âzemõ. Â

Ï Â Clanek III (1) Kaz  smluvnõ strana prijme nezbytna a u Ïinna opatrenõ k za Ïda Â Ï Â Âc Â Ï Â Âkazu a zamezenõ dovozu neznac  Ïkovany Âch trhavin na svoje u Âzemõ nebo jejich vy  Âvoz ze sve u Âho Âzemõ.  (2) Predchozõ odstavec se nebude vztahovat na dovoz nebo vy Ï Â Âvoz neznac Ïkovany trhavin pro u Ïely, ktere Âch Âc  nejsou nesluc Ïitelne s cõli te Umluvy, vojensky   Âto  Âmi nebo policejnõmi orga ne  Âny Ïktere smluvnõ strany pod kon  trolou te smluvnõ strany v souladu s odstavcem 1 c Ânku IV. Âto  Ïla

Ï Â C l a ne k I V (1) Kaz  smluvnõ strana prijme nezbytna opatrenõ k prova Ïnõ prõsne a u Ïinne kontroly vlastnictvõ a preÏda Â Ï Â Ï Â Âde Â Ï Â Â Âc Â Â Ï vodu vlastnictvõ neznac  Ïkovany trhavin, ktere byly vyrobeny na jejõm u Âch   Âzemõ nebo na ne dopraveny pred Â Ï Ï vstupem te Umluvy v platnost pro prõslusnou smluvnõ stranu, tak, aby se zabra Âto  ÏÂ Ï Â Ânilo jejich prevodum nebo Ï Ê pouz  pro u Ïely nesluc Ïitõ Âc Ïitelne s cõli te Umluvy.   Âto Â

(2) Kaz  smluvnõ strana prijme nezbytna opatrenõ, aby zabezpec Ïda Â Ï Â Ï Â Ïila, z veskere za Ïe Ï Â Âsoby trhavin, na ne Ï se Ïz vztahuje odstavec 1 tohoto c Ânku a ktere nejsou v drz Ï vojensky nebo policejnõch orga Ê , budou znic Ïla  Ïbe Âch  Ânu Ïeny nebo spotrebova pro u Ïely, ktere nejsou nesluc Ï Âny Âc  Ïitelne s cõli te Umluvy, oznac   Âto  Ïeny nebo zneskodne do trõ let Ï Ïny Ï od vstupu te Umluvy v platnost pro prõslusnou smluvnõ stranu. Âto  ÏÂ Ï Â (3) Kaz  smluvnõ strana prijme nezbytna opatrenõ, aby zabezpec Ïda Â Ï Â Ï Â Ïila, z vsechny za Ïe Ï Âsoby trhavin, na ne Ï se Ïz vztahuje odstavec 1 tohoto c Ânku, ktere jsou v drz Ï jejich vojensky nebo policejnõch orga Ê a nejsou souc Âstõ Ïla  Ïbe Âch  Ânu Ïa  na Ïite schva Âch vojensky zarõzenõ, budou znic Âlez Ï Âleny Âch Ï Â Â Ïeny nebo spotrebova pro u Ïely, ktere nejsou nesluc Ï Âny Âc  Ïitelne  s cõli te Umluvy, oznac  Âto  Ïeny nebo zneskodne do 15 let ode dne vstupu te Umluvy v platnost pro prõslusnou Ï Ïny Âto  ÏÂ Ï smluvnõ stranu. Â

(4) Kaz  smluvnõ strana prijme nezbytna opatrenõ, aby zabezpec Ïda Â Ï Â Ï Â Ïila, jakmile to bude moz Â, znic  na Ïne Ïenõ sve u Âm Âzemõ neznac  Ïkovany trhavin, ktere zde mohou by nalezeny a na ne Ï se nevztahuje predchozõ odstavec Âch  Ât Ïz Ï Â tohoto c Ânku, s vy Ïla Âjimkou za Âsob neznac Ïkovany trhavin, ktere jsou v drz  vojensky nebo policejnõch Âch  Ïenõ Âch Â

Strana 126

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Strana 127

orga Ê a jsou souc Âstõ na Ïite schva Âch vojensky zarõzenõ ke dni vstupu te Umluvy v platnost pro Ânu Ïa  Âlez Ï Âleny Âch Ï Â Â Âto  prõslusnou smluvnõ stranu. ÏÂ Ï Â (5) Kaz  smluvnõ strana prijme nezbytna opatrenõ pro prova Ïnõ prõsne a u Ïinne kontroly nad drz Ïda Â Ï Â Ï Â Âde Â Ï Â Â Âc  Ïbou a prevodem drz trhavin, na ne Ï se vztahuje odstavec II c Âsti 1 technike prõlohy k te Umluve tak, aby se Ï Ïby Ïz Ïa  Ï Âto  Ï, zabra Ânilo jejich nez Âdoucõm presunum nebo pouz  pro u Ïely nesluc Ïa Â Ï Ê Ïitõ Âc Ïitelne s cõli te Umluvy.   Âto  (6) Kaz  smluvnõ strana prijme nezbytna opatrenõ, aby zabezpec Ïda Â Ï Â Ï Â Ïila, jakmile to bude moz Â, znic  na Ïne Ïenõ sve u Âm Âzemõ neznac  Ïkovany trhavin vyrobeny po vstupu te Umluvy v platnost pro prõslusnou smluvnõ Âch Âch Âto  ÏÂ Ï Â stranu, ktere nejsou souc Âstõ vojensky zarõzenõ podle ustanovenõ põsmene d) odstavce II c Âsti 1 technicke  Ïa  Âch Ï Â Â Â Â Ïa  prõlohy k te Umluve a neznac Ï Âto  Ï, Ïkovany trhnavin, na ne Ï se jiz nevztahujõ ustanovenõ z Âdne jine põsmena Âch Ïz Ï Â Â Ïa Âho Âho  vy Ï e uvedene odstavce II. Âs Âho

Ï Â C la ne k V  (1) Touto Umluvou se zrizuje Mezina Ï Ârodnõ technicka komise pro trhaviny (da jen ¹komiseª) sesta Âcõ   Âle Âvajõ  nejme Ï z 15 a nejvõce 19 c Ê jmenovany Radou Mezina Âne  Ïlenu Âch Ârodnõ organizace pro civilnõ letectvõ (da jen    Âle ¹Radaª) z rad osob navrz Âch smluvnõmi stranami te Umluvy. Ï Ïeny  Âto Â

Ï (2) Clenove komise budou odbornõci, kterõ majõ prõme a znac  zkusenosti v za Ïitostech tykajõcõch se   Ï  Ï  Ïne Ï Âlez   vy Âroby, detekce nebo vy Âzkumu trhavin. Ï (3) Clenove komise budou pusobit po dobu 3 let a budou moci by znovu jmenova Â Ê Ât Âni. (4) Zaseda  komise se bude konat nejme Ï jednou roc Ï v sõdle Mezina Ânõ Âne Ïne  Ârodnõ organizace pro civilnõ letectvõ    nebo v mõstech a dobe jez budou stanoveny nebo schva  Ï, Ï Âleny Radou. (5) Komise prijme svuj jednacõ ra ktery podle  schva  Rady. Ï Ê Â Ï Âd,  Âha Âlenõ

Ï Â C l a ne k V I (1) Komise bude hodnotit technicky vy  Âvoj v oblasti vy Âroby, znac Ïkova  a detekce trhavin. Ânõ (2) Komise prostrednictvõm Rady informuje o vy Ï Â Âsledcõch sve pra smluvnõ strany a zainteresovane mezi  Âce   na Ârodnõ organizace.  (3) Kdykoliv to bude nutne predloz  komise Rade doporuc  k doplne  technicke prõlohy k te Umluve Â, Ï Ïõ Ï Ïenõ Ïnõ  Ï Âto  Ï. Komise bude usilovat o prijetõ rozhodnutõ o takovy doporuc Âch na za Ï Â Â Âch Ïenõ Âklade konsensu. V prõpade z ke Ï Ï Ï, Ïe konsensu nedojde, prijme komise tato rozhodnutõ dvoutretinovou ve Ï inu hlasu jejich c Ê . Ï Â Ï Ïts Ê Ïlenu (4) Rada muz na doporuc  komise navrhnout smluvnõm strana doplnky k technicke prõloze k te Ê Ïe Ïenõ  Âm Ï Â Ï Âto  Umluve Ï.

Strana 128

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Strana 129

Ï Â C la ne k VI I (1) Kaz  smluvnõ strana muz do 90 dnu ode dne ozna Ïda Â Ê Ïe Ê Âmenõ navrhovane doplnku k technicke prõloze  Âho Ï Â Ï k te Umluve predat Rade svoje pripomõnky. Rada bezodkladne preda tyto pripomõnky komisi ke zva Ïenõ. Rada Âto Â Ï Ï Ï Ï Â Ï Ï Â Ï Â Âz  vyzve kaz Ïdou smluvnõ stranu, ktera vznese pripomõnky nebo na Â Â Ï Â Âmitky k navrhovane Âmu doplnku, aby ve Ï Ïc konzultovala s komisõ. Â

(2) Komise posoudõ stanoviska smluvnõch stran prednesena v souladu s predchozõm odstavcem a bude Â Â Ï Â Ï Â informovat Radu. Rada muz po zva Ïenõ zpra komise a s ohledem na charakter doplnku a vyja Ï enõ smluvnõch Ê Ïe Âz  Âvy Ï Âdr   stran, vcetne sta Ê vy Ï Ï Âtu Ârobcu, navrhnout vsem smluvnõm strana prijetõ doplnku. Ê Ï Â Âm Ï Â Ï

(3) Jestliz proti navrhovane Ïe Âmu doplnku nevzneslo na Ï Âmitky 5 nebo võce smluvnõch stran ve forme põsemÂ Â Ï Â ne sde  Rade do 90 dnu ode dne ozna Âho Ïlenõ Ï Ê Âmenõ doplnku Radou, bude doplne pokla Ân za prijaty a vstoupõ Â Ï Ïk Âda Ï Â Â v platnost pro smluvnõ sta ktere vy  Âty,  Âslovne nevznesly proti ne Ï Ïmu na Âmitky, po 180 dnu, prõpadne po uplynutõ jine Ê ÏÂ Ï Â Â lhuty urc  v navrhovane doplnku. Ê Ïene Âm Ï (4) Smluvnõ strany, ktere vyslovne vznesly na Â Â Ï Âmitky proti navrhovane Âmu doplnku, mohou pozde uloz Âm Ï Ïji Ïenõ listiny o prijetõ nebo schva  vyja Ï it svuj souhlas s tõm, aby byly va Âny ustanovenõmi doplnku. Ï Â Âlenõ Âdr Ê Â Âza Â Ï (5) Jestliz 5 nebo võce smluvnõch stran vzneslo na Ïe   Âmitky k navrhovane Âmu doplnku, postoupõ jej Rada Ï Â komisi k dalsõmu posouzenõ. Ï  (6) Jestliz navrhovany doplne nebyl prijat v souladu s odstavcem 3 tohoto c Ânku, muz Rada rovne Ï Ïe  Ïk Ï Ïla Ê Ïe Ïz svolat konferenci vsech smluvnõch stran. Ï Â Ï Â C l a ne k V I I I (1) Smluvnõ strany postoupõ podle moz   Ïnosti Rade informace, ktere pomohou komisi pri plne  jejõch funkcõ Ï Â Ï Ïnõ   podle odstavce 1 c Ânku VI. Ïla (2) Smluvnõ strany budou pravidelne informovat Radu o opatrenõch, ktera prijaly pro realizaci ustanovenõ Â Ï Ï Â Â Ï Â te Umluvy. Rada tyto informace preda vsem smluvnõm strana a zainteresovany mezina Âto Â Ï Â Ï Â Âm Âm Ârodnõm organizacõm.  Â

Ï Â C la ne k I X Rada ve spolupra se smluvnõmi stranami a zainteresovany mezina Âci  Âmi Ârodnõmi organizacemi prijme prõslusna Â Ï ÏÂ Ï Â opatrenõ napoma Âcõ realizaci te Umluvy, vc Ï poskytovanõ technicke pomoci a opatrenõ k vy Ïne inforÏ Â Âhajõ  Âto  Ïetne Â Â Â Ï Â Âme Ï macõ tykajõcõch se technicke pokroku v oblasti znac    Âho Ïkova  a detekce trhavin. Ânõ

Ï Â C l a ne k X Technicka prõloha k te Umluve je jejõ nedõlnou souc Âstõ.  Ï Âto Â Ï Â Â Ïa Â

Strana 130

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Strana 131

Ï Â C la ne k XI (1) Kaz  spor mezi dve Ïdy Ïma nebo võce smluvnõmi stranami tykajõcõ se vy     Âkladu nebo pouz Âva  te Umluvy, Ïõ Ânõ Âto  ktery nemuz by urovna jedna Âm, bude na z Âdost jedne z nich postoupen arbitra Ïnõmu rõzenõ. Jestliz do sesti Â Ê Ïe Ât Ân Ânõ Ïa  Âz  Ï  Ïe Ï me Âcu od data z Âdosti o arbitra Ï strany nejsou s to se dohodnout na organizaci arbitraz muz ktera Ïsõ Ê Ïa Âz  Ïe, Ê Ïe Âkoliv z te Ïchto stran predloz spor Mezina Ï Ïit Ârodnõmu soudnõmu dvoru v souladu s jeho Statutem.  Â

(2) Kaz  smluvnõ strana muz pri podpisu, ratifikaci, prijetõ nebo schva  te Umluvy nebo pri priÏda Â Ê Ïe Ï Ï Â Âlenõ Âto Â Ï Ï stoupenõ k nõ uc   Ïinit vy Âhradu, z se necõtõ by va Âna ustanovenõmi predchozõho odstavce. Ostatnõ smluvnõ strany Ïe   Ât Âza Â Ï Â Â Â nebudou va Âny ustanovenõm predchozõho odstavce ve vztahu k te smluvnõ strane ktera uc Âza Â Ï Â Â Â Ï,  Ïinila takovouto vy Âhradu. (3) Kaz  smluvnõ strana, ktera uc Ïda   Ïinila vy Âhradu podle predchozõho odstavce, ji muz kdykoliv odvolat Ï Â Ê Ïe formou ozna Âmenõ depozita Ï i.  Âr Ï Â C l a ne k X I I S vy Âjimkou uvedenou v c Ânku XI nemohou by k te Umluve uc Ïny z Âdne vy Ïla Ât Âto Â Ï Ïine Ïa  Âhrady. Ï Â C la ne k X I I I  (1) Tato Umluva bude otevrena k podpisu v Montrealu dne 1. brezna 1991 pro sta ktere se zu Ïastnily Ï Ï Âty,  Âc Mezina Ârodnõ konference o letecke pra konane v Montrealu ve dnech 12. u  Âm Âvu  Ânora az 1. brezna 1991. Po prvnõm Ï Ï Â Â breznu 1991 bude Umluva otevrena k podpisu pro vsechny sta v sõdle Mezina Ï Ï Ï Âty  Ârodnõ organizace pro civilnõ   letectvõ v Montrealu az do jejõho vstupu v platnost v souladu s odstavcem 3 tohoto c Ânku. Kaz  sta ktery Â Ï Â Ïla Ïdy Ât,   nepodepsal tuto Umluvu, muz k nõ kdykoliv pristoupit. Ê Ïe  Ï

 (2) Tato Umluva podle  ratifikaci, prijetõ, schva  nebo prõstupu sta Ratifikac  listiny, listiny o prijetõ, Âha Ï Â Âlenõ Ï Âtu. Ïnõ Ï Â schva  nebo prõstupu budou uloz Âlenõ Ï Ïeny u Mezina Ârodnõ organizace pro civilnõ letectvõ, ktera byla pove Ï ena funkcõ     Ïr  depozita Ï e. Pri uloz  ratifikac  listiny, listiny o prijetõ, schva  nebo prõstupu uc  kaz  sta prohla Ï enõ Âr Ï Ïenõ Ïnõ Ï Â Âlenõ Ï Ïinõ Ïdy Ât Âs  o tom, zda je sta vy Ât Ârobce.

 (3) Tato Umluva vstoupõ v platnost sedesa Âm dnem po datu, kdy byla u depozita Ï e uloz Â Ï Âty Âr Ïena trica  pa Â Ï Âta Âta ratifikac  listina, listina o prijetõ, schva  nebo prõstupu, pokud nejme Ï pe te Ïnõ Ï Â Âlenõ Ï Âne Ït Ïchto sta Ê se prohla  v souladu Âtu Âsõ s odstavcem 2 tohoto c Ânku, z jsou sta vy Ïla Ïe Âty Ârobci. Bylo-li uloz Ïeno tricet pe takovy listin drõve, nez byly Ï Ït Âch ÏÂ Ï Â uloz Ïeny listiny pe sta Ê vy Ïti Âtu Ârobcu, tato Umluva vstoupõ v platnost sedesa  den po datu, kdy byla uloz Ê Â Ï Âty Ïena ratifikac  listina, listina o prijetõ, schva  nebo prõstupu pa Âho sta vy Ïnõ Ï Â Âlenõ Ï Âte Âtu Ârobce.

 (4) Pro ostatnõ sta vstoupõ tato Umluva v platnost po uplyntuõ 60 dnu od data, kdy uloz sve ratifikac   Âty Â Â Ê Ïily  Ïnõ listiny, listiny o prijetõ, schva  nebo prõstupu. Ï Â Âlenõ Ï (5) Po vstupu te Umluvy v platnost ji depozita Ï zaregistruje podle c Ânku 102 Charty Organizace spoÂto  Âr Ïla  jeny na Âch Ârodu a podle c Ânku 83 Umluvy o mezina Ê Ïla Ârodnõm civilnõm letectvõ (Chicago, 1944).   Â

Strana 132

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Strana 133

Ï Â C l a ne k X IV  Depozita Ï neprodlene informuje vsechny sta ktere podepsaly Umluvu, i vsechny smluvnõ strany o Âr Ï Ï Âty, Â Ï Â 1. kaz Âm podpisu te Umluvy, jakoz i o datu tohoto podpisu; Ïde Âto Â Ï 2. kaz Âm uloz  ratifikac  listiny, listiny o prijetõ, schva  nebo prõstupu, jakoz i o datu uloz Â, s vy Ïde Ïenõ Ïnõ Ï Â Âlenõ ÏÂ Ï Ïenõ Âslovny uvedenõm, jestli se prohla prõslusny sta za sta vy Âm  Âsil Ï Â Ï Â Ât Ât Ârobce;  3. datu, kdy tato Umluva vstoupila v platnost; 4. datu, kdy vstoupil v platnost jaky Âkoliv doplne k te Umluve nebo k jejõ technicke prõloze; Ïk Âto Â Ï Â Â Ï 5. kaz  vy Ïde Âpove uc Ïne v souladu s c Ânkem XV a Ïdi Ïine  Ïla 6. kaz Âm prohla Ï enõ uc Ïne v souladu s odstavcem 2 c Ânku XI. Ïde Âs  Ïine Âm Ïla Ï Â C l a ne k XV  (1) Kaz  smluvnõ strana muz vypove Ït tuto Umluvu formou põsemne ozna Ïda Â Ê Ïe Ïde  Âho Âmenõ depozita Ï i.  Âr (2) Vy Âpove ' nabude platnosti po uplynutõ 180 dnu po datu, kdy depozita Ï obdrz takove ozna Ïd Â Ê Âr Ïel  Âmenõ. Â

 Na dukaz toho nõz podepsanõ zmocne Ê Â Ïe  Ïnci, na Ïite k tomu znocne svy vla Âlez Ï Ïni Âmi Âdami, podepsali tuto Umluvu. Da v Montrealu dne prvnõho brezna roku tisõc deve Âno Â Ï Â Ïtset devadesa jedna v jednom vyhotovenõ v jazyce Ât  anglicke arabske francouzske ruske a spane Âm, pric Ï vsech pe zne  ma stejnou platnost. Âm, Âm, Âm, Âm Ï Ïlske Ï Ïemz Ï Ït Ïnõ Â

Strana 134

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Strana 135

 Ï TECHNICKA PRILOHA Ï Â CAST 1: Popis trhavin I. Trhavinami uvedeny v odstavci 1 c Ânku I te Umluvy jsou la Âmi Ïla Âto  Âtky, ktere Â: Ï Ï a) jsou pripravova z jedne nebo võce trhavin, ktere majõ v c  forme tenzi par mensõ nez 10-4 Pa pri teplote Ï Âny     Ïiste Ï ÏÂ Ï 25 8C; b) jsou pripravova z pojidla a Ï Âny c) jsou jako sme tva  nebo ohebne pri norma  pokojove teplote Ïs Ârne Â Ï Âlnõ  Ï. II. Na Âsledujõcõ trhaviny, prestoz odpovõdajõ definici trhaviny podle odstavce I te c Âsti, nejsou povaz Â Â Ï Ïe   Âto Ïa Ïova Âny za trhaviny, pokud jsou drz Ïeny nebo pouz Âva Ïõ Âny pro nõz uvedene u Ïely nebo zusta  zapracova  Ïe  Âc Ê Âvajõ Âny urc Âm zpusobem, zejme trhaviny, ktere Ïeny Ê Âna Â: a) jsou pripravova nebo drz Ï Âny Ïeny v omezene mnoz  vy Ïne pro u Ïely na Ïite schva Âho ve Âm Ïstvõ Âluc Ï Âc Âlez Ï Âlene Ïdecke Âho vy Âzkumu, vy Âvoje nebo zkousek novy nebo pozme Ïny trhavin; Ï Âch Ïne Âch b) jsou pripravova Ï Âny nebo drz Ïeny v omezene mnoz  vy Ïne pro u Ïely na Ïite schva Âho vy Âm Ïstvõ Âluc Ï Âc Âlez Ï Âlene Âcviku v detekci trhavin anebo vy Âroby nebo zkousek zarõzenõ pro detekci trhavin; Ï Ï  c) jsou pripravova nebo drz Ï Âny Ïeny v omezene mnoz  vy Ïne pro na Ïite schva  u Ïely kriminalisticÂm Ïstvõ Âluc Ï Âlez Ï Âlene Âc ky a soudnõch ve nebo Âch  Ïd; d) jsou urc Ïeny k zac Ïnõ nebo jsou zac Ïny jako souc Âst na Ïite schva Âch vojensky zarõzenõ na u Ïlene  Ïlene Ïa Âlez Ï Âleny Âch Ï Â Â Âzemõ  sta vy Âtu Ârobce po dobu trõ let ode dne vstupu te Umluvy v platnost pro tento sta Takove zarõzenõ Ï Âto  Ât.  Ï  vyrobene v tomto trõlete obdobõ je povaz Âno za na Ïite schva  vojenske zarõzenõ, na ktere se Â Ï Â Âm  Ïova Âlez Ï Âlene  Ï   vztahuje ustanovenõ odstavce 4 c Ânku IV te Umluvy.  Ïla Âto  III. V te c Âsti: Âto Ïa Pod pojmem ¹na Ïite schva ª v põsmenech a), b) a c) odstavce II se rozumõ povoleny v souladu se Âlez Ï Âleny    za Âkony a predpisy prõslusne smluvnõ strany a Ï ÏÂ Ï Â Â pod pojmem ¹trhavinyª se rozumõ zejme cyclotetramethylenetetranitramin (HMX), pentaerythritol  Âna tetranitra (PETN) a cyclotrimethylenetrinitramin (RDX). Ât Ï Â CAST 2: Detekc  la Ïnõ Âtky Detekc  la Ïnõ Âtka je ktera Âkoliv z la Âtek zmõne Âch v nõz uvedene tabulce. Detekc  la  Ïny  Ïe  Ïnõ Âtky popsane v te tabulce  Âto jsou urc Ïeny k pouz  pro u Ïely lepsõ detekce trhavin pomocõ prostredku zjist'ova  pa V kaz Âm prõpade se Ïitõ Âc ÏÂ Â Ï Ê Ï Ânõ Âry. Ïde ÏÂ Ï detekc  la Ïnõ Âtka prida do trhaviny takovy zpusobem, aby byla homogenne rozpty Ï Â Âm Ê Ï Âlena v hotove vy Âm Ârobku. Minima  koncentrace detekc  la Âlnõ Ïnõ Âtky v hotove vy Âm Ârobku v dobe vy Ï Âroby odpovõda hodnote v nõz uvedene Â Â Ï Â Ïe  tabulce.

Strana 136

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 6 / 2003  Ï.

Strana 137

Tabulka Na Âzev detekc  Ïnõ la Âtky Ethylen glykol dinitra (EGDN) Ât 2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan (DMNB) para-Mononitrotoluen (p-MNT) ortho-Mononitrotoluen (o-MNT) molekula  Ârnõ vzorec C2H4 (NO3)2 C6H12 (NO2)2 relativnõ  molekulova  hmotnost 152 176 minima  Âlnõ koncentrace ve hmote trhaviny Ï 0,2 % 0,1 %

C7H7NO2 C7H7NO2

137 137

0,5 % 0,5 %

Jaka Âkoli trhavina, ktera v dusledku sve Â Ê Âho obvykle Âho sloz  obsahuje kteroukoli z urc Âch detekc Âch Ïenõ Ïeny Ïnõ la Âtek v poz Ïadovane minima  koncentraci nebo ve vyssõ koncentraci, se povaz  Âlnõ Ï Ï Ïuje za oznac Ïenou.

Strana 138

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2003 Â

Ï Âstka 4 Ca

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 139

7
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ministerstvo zahranic Âch ve  sde Ïnõ Ïcõ Ïluje, z dne 4. dubna 2002 byla v Mexiko City podepsa Smlouva mezi Ïe Âna Ï Ceskou republikou a Spojeny Âmi sta mexicky Âty Âmi o zamezenõ dvojõmu zdane  a zabra Ïnõ danove   Ïnõ Âne Â Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu a z majetku.  ÏÂ Ï Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament Ceske republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.  Smlouva vstoupila v platnost na za Âklade sve c Ânku 28 dne 27. prosince 2002 a jejõ ustanovenõ se prova Ïjõ Ï Âho Ïla   Âde  v souladu se zne Âm põsmen a) a b) te Ï c Ânku. Ïnõ  Âhoz Ïla Ï Ceske zne  Smlouvy a anglicke zne Â, jez je pro jejõ vy  Ïnõ  Ïnõ Ï Â Âklad rozhodne se vyhlasujõ souc Ï. Â, Ï Â Ïasne

Strana 140

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

S M L O U VA

mezi

Ï Ceskou republikou

a

Spojeny Âmi sta mexicky Âty Âmi

o zamezenõ dvojõmu zdanenõ a zabra Ï nõ danove Â Â Ï Â Âne Â Ï Âmu uniku  v oboru danõ z prõjmu a z majetku  ÏÂ

Ï Ceska republika a Spojene sta mexicke   Âty Â,

prejõce si uzavrõt smlouvu o zamezenõ dvojõmu zdane  a zabra Ïnõ danove Ï Â Ï   Ïnõ Âne Â Ï Âmu u Âniku v oboru danõ z prõjmu  Ï a z majetku, se dohodly takto:

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 141

Strana 142

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Â C la n e k 1 Â OSOBY, NA KTERE SE SMLOUVA VZTAHUJE Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktere jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê . Â Â Âtu

Ï Â C la n e k 2 Ï Â DANE, NA KTERE SE SMLOUVA VZTAHUJE Ï 1. Tato smlouva se vztahuje na dane z prõjmu a z majetku ukla Ï Ï Âdane jme  Ânem Ceske republiky nebo jme  Ânem jejõch niz Ï õch spra Âch u  Ïs  Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõch u Ï adu a jme Ê Â Â Âr Ê Ânem Mexika, at' je zpusob vybõra  jaky Ê Â Ânõ Âkoli.

2. Za dane z prõjmu a z majetku se povaz  vsechny dane vybõrane z celkove Ï Ï Ïujõ Ï Ï Â Â Âho prõjmu, z celkove Ï Âho majetku nebo z c Âstõ prõjmu nebo majetku, vc Ï danõ ze zisku ze zcizenõ movite nebo nemovite majetku. Ïa Â Ï Â Ïetne Â Ê Â Âho Âho

3. Souc Ïasne dane na ktere se Smlouva vztahuje, jsou zejme  Ï,  Âna:

a) v Mexiku: federa  dan z prõjmu; Âlnõ Ï ÏÂ Ê (da nazy Âle Âvana ¹mexicka danª); Â Â Ï Ï b) v Ceske republice:  (i) dan z prõjmu fyzicky osob; Ï ÏÂ Ê Âch (ii) dan z prõjmu pra Ï ÏÂ Ê Âvnicky osob; Âch (iii) dan z nemovitostõ; Ï Â

(da nazy Âle Âvane ¹c  danª).  Ïeska Ï 4. Smlouva se bude rovne Ï vztahovat na jake Ïz Âkoliv dane stejne nebo v za Ï podobne druhu, ktere Ï Âho Âsade Âho  budou ukla Âny po datu podpisu Smlouvy vedle nebo mõsto souc Âda  Ïasny danõ. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê si Âch Â Ï Â Ï Â Âr  Âtu vza Âjemne sde  veskere podstatne zme Ï Ïlõ Ï Â Â Ïny, ktere budou provedeny v jejich prõslusny danovy za Â Ï Â Ï Âch Ï Âch Âkonech.

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 143

Strana 144

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Â C la n e k 3 Ï Â VSEOBECNE DEFINICE 1. Pro u Ïely te smlouvy, pokud souvislost nevyz Âc Âto Ïaduje odlisny vy Ï Â Âklad:

a) vy Âraz ¹Mexikoªoznac Ïuje Spojene sta mexicke pokud je pouz v zeme  Âty Â, Ïit Ïpisne vy Âm Âznamu, zahrnuje u Âzemõ  Spojeny sta Ê mexicky Âch Âtu Âch, jakoz i integrovane c Âsti Federace, ostrovy, vc Ï u Ê a kora Ï Â Ïa Ïetne Âtesu Âlovy nebo Âch põsec Âch ostrovu v prilehly voda  Ïny Ê Ï Âch Âch, ostrovy Guadalupe a Revillagigedo, kontinenta  self a morske dno Âlnõ Ï Ï Â a podloz  ostrovu, u Ê a kora Ïõ Ê Âtesu Âlovy nebo põsec Âch ostrovu, vody vy Âch  Ïny Ê Âsostny morõ a vnitrozemske vody Âch Ï  a da oblasti, kde Mexiko v souladu s mezina Âle Ârodnõm pra  Âvem muz vykona Ê Ïe Âvat jeho svrchovana pra  Âva pruzkumu a te Ïby prõrodnõch zdroju morske Ê Ïz ÏÂ Â Ê Ï Âho dna, podloz  a vod, ktere se nacha  vy Ï e, a vzdusny Ïõ  Âzejõ Âs Ï Â prostor na Ârodnõho u  Âzemõ do rozsahu a za podmõnek, ktere jsou da mezina    Âny Ârodnõm pra  Âvem;

Ï b) vy Âraz ¹Ceska republikaªoznac  Ïuje u Âzemõ Ceske republiky, na ktere jsou, podle c Â Ï Â Âm Ïesky pra Âch predpisu Âch Âvnõ Ï Ê a v souladu s mezina Ârodnõm pra  Âvem, vykona Âna svrchovana pra Ceske republiky; Âva  Âva Ï Â

Ï c) vy Ârazy ¹jeden smluvnõ sta a ¹druhy smluvnõ sta oznac Â, podle souvislosti, Ceskou republiku nebo  Âtª   Âtª Ïujõ Mexiko; d) vy Âraz ¹osobaªzahrnuje fyzickou osobu, spolec Ïnost a vsechna jina sdruz  osob; Ï Â Ïenõ

e) vy Âraz ¹spolec Ïnostª oznac Ïuje jakoukoliv pra Âvnickou osobu nebo jake Âhokoliv nositele pra povaz Âv Ïovane Âho pro u Ïely zdane  za pra Âc Ïnõ Âvnickou osobu; f) vy Âraz ¹podnikª se vztahuje k vykona Ânõ jake Âva  Âkoliv c Ïinnosti; g) vy Ârazy ¹podnik jednoho smluvnõho sta  Âtuª a ¹podnik druhe smluvnõho sta Âho  Âtuª oznac Â, podle souvislosti, Ïujõ podnik provozovany rezidentem jednoho smluvnõho sta a podnik provozovany rezidentem druhe   Âtu  Âho smluvnõho sta  Âtu;

h) vy Âraz ¹mezina Ârodnõ dopravaª oznac  Ïuje jakoukoli dopravu lodõ nebo letadlem, provozovanou rezidentem  jednoho smluvnõho sta vyjma prõpadu, kdy je lod' nebo letadlo provozova pouze mezi mõsty v druhe  Âtu, ÏÂ Ê Âno  Âm smluvnõm sta Ï;  Âte

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 145

Strana 146

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

i) vy Âraz ¹c Ïinnostª zahrnuje vykona Ânõ svobodne povola  a jiny c Âva  Âho Ânõ Âch Ïinnostõ neza  Âvisle charakteru; Âho

j) vy Âraz ¹prõslusny u Ï adª oznac Ï Â Ï Â Âr Ïuje: (i) v Mexiku Ministerstvo financõ a verejne u Ïru; Â Ï Âho Âve Ï (ii) v Ceske republice ministra financõ nebo jeho zmocne Âho za   Ïne Âstupce;

k) vy Âraz ¹sta  prõslusnõkª oznac Âtnõ Ï Â Ï Â Ïuje: (i) kaz Ïdou fyzickou osobu, ktera je sta Âm obc  Âtnõ Ïanem ne Ïktere smluvnõho sta Âho  Âtu; (ii) kaz Ïdou pra Âvnickou osobu, osobnõ spolec  Ïnost nebo sdruz  zrõzene podle pra Âch predpisu platny Ïenõ Ï Â Â Âvnõ Ï Ê Âch v ne Ïktere smluvnõm sta Ï. Âm  Âte

2. Pokud jde o prova Ïnõ Smlouvy v jake Âde  Âmkoliv c Ïase ne Ïktery ze smluvnõch sta Ê , bude mõt kaz  vy Âm  Âtu  Ïdy Âraz, ktery v nõ nenõ definova pokud souvislost nevyz    Ân, Ïaduje odlisny vy Ï Â Âklad, takovy vy  Âznam, jenz mu na Ïõ v tomto Ï Âlez  c Ïase podle pra Âch predpisu tohoto sta pro u Ïely danõ, na ktere se Smlouva vztahuje, pric Ï jaky Âvnõ Ï Ê Âtu Âc Â Â Ï Ïemz Âkoliv vy Âznam podle pouz Âvany danovy za Ïõ Âch Ï Âch Âkonu tohoto sta bude prevaz Ê Âtu Ï Ïovat nad vy Âznamem dany vy Âm Ârazu podle jiny pra Âch predpisu tohoto sta Âch Âvnõ Ï Ê Âtu.

Ï Â C la n e k 4 REZIDENT 1. Vy Âraz ¹rezident smluvnõho sta  Âtuªoznac Ïuje pro u Ïely te smlouvy kaz Âc Âto Ïdou osobu, ktera je podle pra Âch  Âvnõ predpisu tohoto sta podrobena v tomto sta Ï zdane  z duvodu sve bydliste sta Âho pobytu, mõsta vedenõ, Ï Ê Âtu Âte Ïnõ Ê Âho Ï Ï, Âle   mõsta zaloz  nebo jake  Ïenõ Âhokoli jine Âho podobne Âho krite Âria, a rovne Ï zahrnuje tento sta niz Ï õ spra  u Ïz Ât, Ïs  Âvnõ Âtvar a jaky Âkoliv mõstnõ u Ï ad tohoto sta   Âr Âtu. Tento vy Âraz vsak nezahrnuje z Âdnou osobu, ktera je podrobena zdane Â Ï Ïa  Ïnõ v tomto sta Ï pouze z duvodu prõjmu ze zdroju v tomto sta Ï nebo majetku tam umõste Âho. Âte Ê ÏÂ Ê Âte  Ïne

2. Jestliz fyzicka osoba je podle ustanovenõ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõch sta Ê , bude jejõ postaÏe    Âtu  venõ urc  Ïeno na Âsledujõcõm zpusobem: Â Â Ê a) predpokla  se, z tato osoba je rezidentem pouze toho sta ve ktere ma k dispozici sta  byt; jestliz ma Ï Âda Ïe Âtu, Âm  Âly Ïe  k dispozici sta  byt v obou sta Âly Âtech, predpokla  se, z je rezidentem pouze toho sta ke ktere Ï Âda Ïe Âtu, Âmu ma uz Ï õ  Ïs  osobnõ a hospoda Ï ske vztahy (stredisko z  Âr Â Ï Ïivotnõch za Ê );  Âjmu

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 147

Strana 148

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

b) jestliz nemuz by urc Ïe Ê Ïe Ât Ïeno, ve ktere sta Ï ma tato osoba stredisko svy z Âm Âte Â Ï Âch Ïivotnõch za Ê nebo jestliz  Âjmu Ïe nema k dispozici sta  byt v z Âdne sta Ï, predpokla  se, z je rezidentem pouze toho sta ve ktere se  Âly Ïa Âm Âte Ï Âda Ïe Âtu, Âm obvykle zdrz Ïuje;

c) jestliz se tato osoba obvykle zdrz Ïe Ïuje v obou sta Âtech nebo v z Âdne z nich, predpokla  se, z je rezidentem Ïa Âm Ï Âda Ïe pouze toho sta jehoz je sta Âm prõslusnõkem; Âtu, Ï Âtnõ ÏÂ Ï Â

d) jestliz je tato osoba sta Âm prõslusnõkem obou sta Ê nebo z Âdne z nich, upravõ prõslusne u Ï ady smluvnõch Ïe Âtnõ ÏÂ Ï Â Âtu Ïa Âho Â Ï Â Ï Â Âr  sta Ê tuto ota Âtu Âzku vza Âjemnou dohodou.

3. Jestliz osoba, jina nez osoba fyzicka je podle ustanovenõ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõch sta Ê , Ïe Â Ï Â,   Âtu prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê se budou snaz upravit tuto ota Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïit Âzku vza Âjemnou dohodou a stanovit zpusob Ê prova Ïnõ Smlouvy ve vztahu k takove osobe V prõpade nenalezenõ takove dohody bude takova osoba povaÂde   Ï. ÏÂ Ï Â Â Â z Âna za osobu, ktera je mimo rozsah te smlouvy, s vy Ïova  Âto Âjimkou c Ânku ¹Vy Ïna informacõª. Ïla Âme Â

4. Osobnõ spolec  Ïnost nebo trust je rezidentem smluvnõho sta pouze do te mõry, ve ktere je prõjem, ktery  Âtu    Ï  pobõra podroben zdane  v tomto sta Ï jako prõjem rezidenta, bud' na u  Â, Ïnõ Âte Ï Ârovni osobnõ spolec  Ïnosti nebo trustu, a nebo v rukou jejõch spolec Âku nebo jeho beneficientu.  Ïnõ Ê Ê

Ï Â C la n e k 5   STALA PROVOZOVNA 1. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª oznac Âla Ïuje pro u Ïely te smlouvy trvale mõsto k vy Âc Âto   Âkonu c Ïinnosti, jehoz proÏ strednictvõm je zcela nebo zc Âsti vykona Âna c Ï Â Ïa Âva Ïinnost podniku.

2. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª zahrnuje obzvla Ï te Âla Âs Ï: a) b) c) d) e) f) mõsto vedenõ;   za Âvod; kancela Ï ; Âr tova Ârnu; dõlnu, a  dul, naleziste ropy nebo plynu, lom nebo jake Ê Ï Ï Âkoliv jine mõsto te Ïby prõrodnõch zdroju.   Ïz Ï  Ê

3. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª rovne Ï zahrnuje: Âla Ïz

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 149

Strana 150

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

a) staveniste nebo stavebnõ, monta Ïnõ nebo instalac  projekt nebo dozor s tõm spojeny avsak pouze pokud Ï Ï Â Âz  Ïnõ  Â, Ï takove staveniste projekt nebo dozor trva de nez sest me Âcu; Â Ï Ï,  Âle Ï Ï Ïsõ Ê

b) poskytova  sluz Ânõ Ïeb, vc Ï poradensky nebo manaz Ïetne Âch Ïersky sluz Âch Ïeb, podnikem jednoho smluvnõho sta  Âtu nebo prostrednictvõm jeho zame Ï Â Ïstnancu nebo jiny pracovnõku, avsak pouze pokud c Ê Âch Â Ê Ï Ïinnosti takove Âho charakteru trvajõ na u  Âzemõ druhe  Âho smluvnõho sta po jedno nebo võce obdobõ presahujõcõ v u  Âtu Â Â Ï Â Â Âhrnu sest Ï me Âcu v jake Ïsõ Ê Âmkoliv dvana Âctime Âc Âm obdobõ. Ïsõ Ïnõ Â

4. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku se predpokla Â, z vy Ï Â Â Ïla Ï Âda Ïe Âraz ¹sta  provozovnaª nezaÂla hrnuje: a) zarõzenõ, ktere se vyuz Âva pouze za u Ïelem uskladne  nebo vystavenõ zboz  patrõcõho podniku; Ï   Ïõ  Âc Ïnõ  Ïõ Ï Â

b) za Âsobu zboz  patrõcõho podniku, ktera se udrz Ïõ Ï   Ïuje pouze za u Ïelem uskladne  nebo vystavenõ; Âc Ïnõ Â

c) za Âsobu zboz  patrõcõho podniku, ktera se udrz Ïõ Ï   Ïuje pouze za u Ïelem zpracova  jiny podnikem; Âc Ânõ Âm

d) trvale mõsto k vy   Âkonu c Ïinnosti, ktere se udrz  Ïuje pouze za u Ïelem na Âc Âkupu zboz  nebo shromaz 'ova  Ïõ Ïd Ânõ informacõ pro podnik; Â

e) trvale mõsto k vy   Âkonu c Ïinnosti, ktere se udrz  Ïuje pouze za u Ïelem reklamy, poskytova  informacõ, ve Âc Ânõ  Ïdecke pruzkumu nebo podobny c Âho Ê Âch Ïinnostõ, ktere majõ pro podnik prõpravny nebo pomocny charakter.    Ï  Â

5. Jestliz bez ohledu na ustanovenõ odstavcu 1 a 2, osoba ± jina nez neza Ïe, Â Ê Â Ï Âvisly za  Âstupce, na ktere Âho se vztahuje odstavec 7 ± jedna ve smluvnõm sta Ï na u Ïet podniku a ma a obvykle pouz Âva opra Ïnõ uzavõrat   Âte Âc  Ïõ  Âvne   smlouvy jme Ânem podniku, ma se za to, z tento podnik ma sta  Ïe  Âlou provozovnu v tomto sta Ï ve vztahu ke vsem Âte Ï c Ïinnostem, ktere tato osoba prova  pro podnik, pokud c  Âdõ Ïinnosti te osoby nejsou omezeny na c Âto Ïinnosti uvedene  v odstavci 4, ktere pokud by byly vykona Âny prostrednictvõm trvale mõsta k vy Â, Âva Ï Â Âho  Âkonu c Ïinnosti, by nezakla Âdaly z tohoto trvale mõsta k vy Âho  Âkonu c Ïinnosti sta Âlou provozovnu podle ustanovenõ tohoto odstavce. Â

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 151

Strana 152

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

6. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku se predpokla Â, z pojist'ovna jednoho smluvnõho Ï Â Â Ïla Ï Âda Ïe Ï Â sta s vy Âtu, Âjimkou zajistne Âho, ma sta  Âlou provozovnu v druhe smluvnõm sta Ï, pokud vybõra pojistne na u Âm  Âte    Âzemõ  tohoto druhe Âho sta nebo pojist'uje rizika, ktera se tam nacha Â, prostrednictvõm osoby jine nez neza Âtu Ï Â Âzejõ Ï Â Â Ï Âvisly  za Âstupce, na ktere se vztahuje odstavec 7. Âho

7. Nema se za to, z podnik ma sta  Ïe  Âlou provozovnu ve smluvnõm sta Ï jenom proto, z v tomto sta Ï Â Âte Ïe Âte vykona  svoji c Âva Ïinnost prostrednictvõm makle Ï e, genera Âho komisiona Ï e nebo jake Ï Â Âr Âlnõ Âr Âhokoliv jine neza Âho Âvisle Âho za Âstupce, pokud tyto osoby jednajõ v ra  Âmci sve ra  c Â Ï Âdne Ïinnosti a jestliz transakce mezi za Ïe Âstupcem a podnikem jsou realizova za be Ïny trz Âch podmõnek. Âny Ïz Âch Ïnõ Â

8. Skutec Ïnost, z spolec Ïe Ïnost, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta   Âtu, ovla  nebo je ovla Âna spoÂda Âda lec Ïnostõ, ktera je rezidentem druhe smluvnõho sta nebo ktera v tomto druhe sta Ï vykona  svoji c   Âho  Âtu  Âm Âte Âva Ïinnost (at' prostrednictvõm sta  provozovny nebo jinak), neuc  sama o sobe z ktere Ï Â Âle Ïinõ Ï Âkoli te spolec Âto Ïnosti sta Âlou provozovnu druhe spolec  Ïnosti.

Ï Â C la n e k 6 Ï  PRIJMY Z NEMOVITEHO MAJETKU 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z nemovite majetku (vc Ï prõjmu ze zeme ÏlÏ     Âtu Âho Ïetne Ï Â Ê Ïde stvõ nebo lesnictvõ) umõste Âho ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.    Ïne Âm  Âte Ât Ïny Âm Âte

2. Vy Âraz ¹nemovity majetekª ma takovy vy    Âznam, jenz mu na Ïõ podle pra Âch predpisu smluvnõho sta Ï Âlez  Âvnõ Ï Ê Â Âtu, v ne Ï je dany majetek umõste Vy Ïmz   Ïn. Âraz zahrnuje v kaz Âm prõpade prõslusenstvõ nemovite Ïde ÏÂ Ï ÏÂ Ï Â Âho majetku, z  Ïivy a mrtvy inventa Ï uz Âvany v zeme Ïlstvõ a lesnictvõ, pra pro ktera platõ ustanovenõ obc  Âr Ïõ  Ïde   Âva,    Ïanske pra vztahujõcõ Âho Âva   se na pozemky, pra poz Âva  nemovite majetku a pra na prome Âvo Ïõ Ânõ Âho Âva Ïnlive nebo pevne platby za te Ïenõ nebo za   Ïz  privolenõ k te Ïenõ nerostny loz Ï Â Ïz  Âch Ïisek, pramenu a jiny prõrodnõch zdroju; lode c Ê Âch Ï Â Â Ê Ï, Ïluny a letadla se nepovaz  za Ïujõ nemovity majetek. Â

3. Ustanovenõ odstavce 1 platõ pro prõjmy pobõrane z prõme uz Âva Â, na   ÏÂ Â Â Ï Â Âho Ïõ Ânõ Âjmu nebo kaz Âho jine zpusobu Ïde Âho Ê uz Âva  nemovite majetku. Ïõ Ânõ Âho 4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 3 platõ rovne Ï pro prõjmy z nemovite majetku podniku. Â Ê Â Ïz Ï Âho

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 153

Strana 154

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Â C la n e k 7 Ê ZISKY PODNIKU 1. Zisky podniku jednoho smluvnõho sta podle  zdane  jen v tomto sta Ï, pokud podnik nevykona   Âtu Âhajõ Ïnõ Âte Âva svoji c Ïinnost v druhe smluvnõm sta Ï prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Âm  Âte Ï Â Âle   Ïna. Jestliz podnik Ïe vykona  svoji c Âva Ïinnost tõmto zpusobem, mohou by zisky podniku zdane Â Ê Ât Ïny ve druhe sta Ï, avsak pouze Âm Âte Ï v takove rozsahu, v jake je lze pric Âtat: Âm Âm Ï Ïõ

a) te sta  provozovne Âto Âle Ï; b) prodejum zboz  v tomto druhe sta Ï, ktere je stejne Ê Ïõ Âm Âte  Âho nebo podobne Âho druhu jako zboz  proda Ïõ Âvane  prostrednictvõm te sta  provozovny. Ï Â Âto Âle

2. Jestliz podnik jednoho smluvnõho sta vykona  svoji c Ïe  Âtu Âva Ïinnost v druhe smluvnõm sta Ï prostrednicÂm  Âte Ï tvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste prisuzujõ se, s vy  Âle   Ïna, Ï Â Âhradou ustanovenõ odstavce 3, v kaz Âm smluvnõm  Ïde  sta Ï te sta  provozovne zisky, ktere by byla mohla docõlit, kdyby byla jako samostatny podnik vykona Âte Âto Âle Ï Â Â Â Âvala stejne nebo obdobne c   Ïinnosti za stejny nebo obdobny podmõnek a byla zcela neza Âch Âch  Âvisla ve styku s podnikem,  jehoz je sta Ï Âlou provozovnou.

3. Pri vy Ïtu zisku sta  provozovny se povoluje odec Âst na Ï Âpoc Ê Âle Ïõ Âklady vynaloz  pro u Ïely c Ïene Âc Ïinnosti sta  Âle provozovny, vcetne vy Ï Ï Âloh vedenõ a vseobecny spra Âch vy Â Ï Âch Âvnõ Âloh takto vynaloz Âch, at' vznikly ve sta Ï, v ne Ï Ïeny Âte Ïmz je sta  provozovna umõste Âla  Ïna, c jinde. Avsak takovy odpoc se nepovolõ u c Âstek, pokud ne  budou, placeÏi Ï Â Ïet  Ïa Ïjake ny (jinak nez proti proplacenõ skutec Âch vy Ê ) sta Âch Ï Â Ïny Âdaju Âlou provozovnou u Ï edõ podniku nebo jake Âstr  Âkoliv jine  z jeho kancela Ï õ ve forme licenc Âch poplatku, odme nebo jiny podobny plateb na Âr Â Ï Ïnõ Ê Ïn Âch Âch Âhradou za uz  patentu Ïitõ Ê nebo jiny pra nebo ve forme provize za zvla Ï tnõ poskytnute sluz nebo za rõdõcõ sluz nebo, vyjma prõpadu Âch Âv Ï Âs   Ïby Ï   Ïby Ï bankovnõho podniku, ve forme u Â Ï Âroku z pene pujc Âch sta  provozovne Podobne se nezohlednõ pri vy Ïtu Ê Ïz Ê Ïeny Âle Ï. Ï Â Ï Âpoc zisku sta  provozovny c Âstky u Ïtovane (jinak nez proti proplacenõ skutec Âch vy Ê ) sta Ê Âle Ïa Âc Â Ï Â Ïny Âdaju Âlou provozovnou u Ï edõ podniku nebo jake Âstr  Âkoliv jine z jeho kancela Ï õ ve forme licenc Âch poplatku, odme nebo jiny podob Âr Â Ï Ïnõ Ê Ïn Âch ny plateb na Âch Âhradou za uz  patentu nebo jiny pra nebo ve forme provize za zvla Ï tnõ poskytnute sluz Ïitõ Ê Âch Âv Ï Âs   Ïby nebo za rõdõcõ sluz Ï   Ïby nebo, vyjma prõpadu bankovnõho podniku, ve forme u ÏÂ Â Ï Âroku z pene pujc Âch u Ï edõ Ê Ïz Ê Ïeny Âstr  podniku nebo jake Âkoliv jine z jeho kancela Ï õ.  Âr Â

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 155

Strana 156

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

4. Jestliz je v ne Ïe Ïktere smluvnõm sta Ï obvykle stanovit zisky, ktere majõ by pric Âm  Âte    Ât Ï Ïteny sta  provozovne na Âle Ï, za Âklade rozde  celkovy zisku podniku jeho ruzny c Âstem, nic v odstavci 2 nevyluc Ï Ïlenõ Âch Ê Ê Âm Ïa Ïuje, aby tento smluvnõ  sta stanovil zisky, jez majõ by zdane Ât Ï Â Ât Ïny, tõmto obvykly rozde Âm; pouz  zpusob rozde  musõ by vsak  Âm Ïlenõ Ïity Ê Ïlenõ  Ât Ï takovy aby vy Â, Âsledek byl v souladu se za Âsadami stanoveny v tomto c Ânku. Âmi Ïla

5. Sta  provozovne se nepric Âle Ï Ï Ïtou z Âdne zisky na za Ïa  Âklade skutec Ï Ïnosti, z pouze nakupovala zboz  pro Ïe Ïõ podnik.

6. Zisky, ktere majõ by pric   Ât Ï Ïteny sta  provozovne se pro u Ïely predchozõch odstavcu stanovõ kaz  rok Âle Ï, Âc Ï Â Ê Â Ïdy stejny zpusobem, pokud neexistujõ dostatec  duvody pro jiny postup. Âm Ê Â Ïne Ê Â

7. Jestliz zisky zahrnujõ c Âsti prõjmu, o nichz se pojedna  odde Ï v jiny c Âncõch te smlouvy, Ïe  Ïa ÏÂ Ê Ï Âva Ïlene Âch Ïla  Âto nebudou ustanovenõ one c Ânku dotc  Ïch Ïla Ê Ïena ustanovenõmi tohoto c Ânku.  Ïla

Ï Â C la n e k 8   MEZINARODNI DOPRAVA 1. Zisky rezidenta smluvnõho sta z provozovanõ lodõ nebo letadel v mezina  Âtu    Ârodnõ doprave podle Â Â Ï Âhajõ zdane  jen v tomto sta Ï. Ïnõ Âte 2. Zisky uvedene v odstavci 1 nezahrnujõ zisky z poskytova  ubytova  a zisky z uz Âva  jake   Ânõ Ânõ Ïõ Ânõ Âhokoliv jine dopravnõho prostredku. Âho  Ï

3. Pro u Ïely tohoto c Ânku a bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 12 zisky z provozova  lodõ nebo letadel Âc Ïla  Ïla Ânõ  v mezina Ârodnõ doprave zahrnujõ zisky pobõrane z prona Â Ï Â Â Â Âjmu lodõ nebo letadel vc Ï posa  Ïetne Âdky na urc Ïitou dobu nebo cestu. Zahrnujõ rovne Ï zisky pobõrane z prona  Ïz   Âjmu lodõ nebo letadel bez posa  Âdky, pokud jsou takove Âto pronajõmatelske c   Ïinnosti nahodile ve vztahu k provozova  lodõ nebo letadel v mezina  Ânõ  Ârodnõ doprave  Ï.

4. Pro u Ïely tohoto c Ânku a bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 12 zisky rezidenta smluvnõho sta z uzÂva  Âc Ïla  Ïla  Âtu Ïõ Ânõ nebo prona Âjmu kontejneru (vc Ï prõve Ê , vlec Âch c Ê Ïetne Ï Â Ïsu Ïny Ïlunu a souvisejõcõho zarõzenõ pro prepravu kontejneru) Ê Â Â ÏÂ Â Ï Ê uz Âvany v mezina Ïõ Âch Ârodnõ doprave podle  zdane  jen v tomto sta Ï, pokud je takove uzÂva  nebo takovy Â Ï Âhajõ Ïnõ Âte  Ïõ Ânõ  prona Âjem nahodile nebo nahodily ve vztahu k provozova  lodõ nebo letadel v mezina   Ânõ  Ârodnõ doprave  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 157

Strana 158

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

5. Ustanovenõ odstavce 1 platõ rovne Ï pro zisky z u Ïasti na poolu, spolec Âm provozu nebo mezina   Ïz Âc Ïne Ârodnõ  provoznõ organizaci. Â Ï Â C la n e k 9 Ï Â SDRUZENE PODNIKY Jestliz Ïe a) se podnik jednoho smluvnõho sta podõlõ prõmo nebo neprõmo na rõzenõ, kontrole nebo kapita podniku  Âtu   Ï Ï Ï  Âlu druhe smluvnõho sta nebo Âho  Âtu,

b) tyte Ï osoby se podõlejõ prõmo nebo neprõmo na rõzenõ, kontrole nebo kapita podniku jednoho smluvnõho Âz   Ï Ï Ï  Âlu  sta i podniku druhe smluvnõho sta Âtu Âho  Âtu

a jestliz v te Ïe Ïchto prõpadech jsou oba podniky ve svy obchodnõch nebo financ Âch vztazõch va Âny podmõnÏ Âch  Ïnõ  Âza  kami, ktere sjednaly nebo jim byly uloz  Ïeny a ktere se lisõ od podmõnek, ktere by byly sjedna mezi neza  Ï   Âny Âvisly Âmi podniky, mohou jake Âkoliv zisky, ktere by, neby te  Ât Ïchto podmõnek, byly docõleny jednõm z podniku, ale vzhledem Â Â Â Ê k te Ïmto podmõnka docõleny nebyly, by zahrnuty do zisku tohoto podniku a na  Âm  Ât Ê Âsledne zdane Ï Ïny.

Ï Â C l a ne k 1 0 DIVIDENDY 1. Dividendy vypla Âcene spolec  Ïnostõ, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta    Âtu, rezidentu druhe Âho smluvnõho sta mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.  Âtu Ât Ïny Âm Âte 2. Tyto dividendy vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, jehoz je spolec Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ï Ïnost, ktera je vypla Â,  Âcõ rezidentem, a to podle pra Âch predpisu tohoto sta avsak jestliz skutec  vlastnõk dividend je rezidentem Âvnõ Ï Ê Âtu, Ï Ïe Ïny  druhe smluvnõho sta dan takto uloz  nepresa Âho  Âtu, Ï Ïena Ï Âhne 10 procent hrube c Âstky dividend.  Ïa

Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê upravõ vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu  Âjemnou dohodou zpusob aplikace tohoto omezenõ. Ê Â

Tento odstavec se nedoty  zdane  zisku spolec Âka Ïnõ Ê Ïnosti, z nichz jsou dividendy vypla Ï Âceny.

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 159

Strana 160

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

3. Vy Âraz ¹dividendyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïity Ïla Ïuje prõjmy z akciõ, poz Ï  Ïitkovy akciõ nebo poz Âch  Ïitkovy Âch pra kuksu, zakladatelsky podõlu nebo jiny pra s vy Âv, Ê Âch ÂÊ Âch Âv, Âjimkou pohleda Âvek, s podõlem na zisku, jakoz i prõjmy Â Ï Ï z jiny pra na spolec Âch Âv Ïnosti a jine prõjmy, ktere jsou podrobeny stejne  Ï  Âmu danove Ï Âmu rez Ïimu jako prõjmy z akciõ Ï  podle pra Âch predpisu sta jehoz je spolec Âvnõ Ï Ê Âtu, Ï Ïnost, ktera prova  platbu, rezidentem.  Âdõ

4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk dividend, ktery je rezidentem jednoho Â Ê Ïijõ Ïe Ïny   smluvnõho sta vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, jehoz je rezidentem spolec  Âtu, Âva Âm  Âte Ï Ïnost vypla Âcõ dividendy, svoji Âcejõ  c Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Ï Â Âle   Ïna, a jestliz u Ïast, pro kterou se dividendy vyÏe Âc pla Â, se skutec Ï va Ïe k te sta  provozovne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7. Âcejõ Ïne Âz Âto Âle Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla

5. Jestliz spolec Ïe Ïnost, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta dosahuje zisky nebo prõjmy z druhe   Âtu, Ï Âho smluvnõho sta  Âtu, nemuz tento druhy sta zdanit dividendy vypla Ê Ïe  Ât Âcene spolec  Ïnostõ, ledaz tyto dividendy jsou  Ïe vypla Âceny rezidentu tohoto druhe sta nebo z u Ïast, pro kterou se dividendy vypla Â, se skutec Ï va Ïe ke Âho Âtu Ïe Âc Âcejõ Ïne Âz sta  provozovne ktera je umõste v tomto druhe sta Ï, ani podrobit nerozde  zisky spolec Âle Ï,   Ïna Âm Âte Ïlene Ïnosti dani z nerozde Âch zisku spolec Ïleny Ê Ïnosti, i kdyz vypla Ï Âcene dividendy nebo nerozde  zisky pozusta  zcela nebo  Ïlene Ê Âvajõ zc Âsti ze zisku nebo z prõjmu majõcõch zdroj v tomto druhe sta Ï. Ïa Ê ÏÂ Ê Â Â Âm Âte

Ï Â C l a ne k 1 1  UROKY  1. Uroky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï a vypla    Âte Âcene rezidentu druhe smluvnõho sta mohou by  Âho  Âtu Ât zdane v tomto druhe sta Ï. Ïny Âm Âte 2. Tyto u Âroky vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï majõ zdroj, a to podle pra Âch Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ïmz  Âvnõ predpisu tohoto sta avsak jestliz skutec  vlastnõk u Ï Ê Âtu, Ï Ïe Ïny  Âroku je rezidentem druhe smluvnõho sta dan takto Ê Âho  Âtu, Ï uloz  nepresa Ïena Ï Âhne 10 procent hrube c Âstky u  Ïa Âroku. Ê

Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê upravõ vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu  Âjemnou dohodou zpusob aplikace tohoto omezenõ. Ê Â 3. Bez ohledu na ustanovenõ odstavce 2 jsou u  Âroky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï osvobozeny od    Âte zdane  v tomto smluvnõm sta Ï, pokud jsou pobõrane a skutec Ï vlastne  nebo pobõrane v souvislosti s pujc Ïnõ  Âte   Ïne Ïne Â Â Ê Ïkou nebo u Ïrem poskytnuty zaruc Âm nebo pojiste Âm: Âve Âm, Ïeny Ï Ïny

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 161

Strana 162

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

a) vla Âdou, niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem, mõstnõm u Ï adem nebo centra  bankou druhe smluvnõho sta nebo   Âr Âlnõ Âho  Âtu;

b) (i) v prõpade Mexika, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C., Nacional Financiera, S. N. C. ÏÂ Ï a Banco Nacional de Obras y Servicios Pu Âblicos, S. N. C.; a

Ï (ii) v prõpade Ceske republiky, Ceskou exportnõ bankou a Exportnõ garanc  a pojist'ovacõ spolec ÏÂ Ï Ï Â Â Â Ïnõ Ï Â Ïnostõ.  Osvobozenõ uvedene v põsmenu b) se vsak pouz pouze, jestliz je prõslusna pujc nebo prõslusny u Ïr Â Â Â Ï Ïije Ïe Ï Â Ï Â Ê Ïka Ï Â Ï Â Âve poskytnuta nebo poskytnut na obdobõ ne kratsõ nez tri roky.  ÏÂ Ï Ï 4. Vy Âraz ¹u Ârokyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïity Ïla Ïuje prõjmy z pohleda Ï Âvek jake Âhokoliv druhu, at' zajiste Âch, Ï Ïny c nezajiste Âch za Ïi Ï Ïny Âstavnõm pra  Âvem na nemovitosti a majõcõch, c nemajõcõch pra   Ïi   Âvo u Ïasti na zisku dluz Âka, Âc Ïnõ a zvla Ï te prõjmy z vla Âch cenny papõru a prõjmy z obligacõ nebo dluhopisu, vc Ï pre  a vy Âs Ï Ï Â Âdnõ Âch Â Ê ÏÂ Â Ê Ïetne Âmiõ Âher, ktere  se va Ïou k te Âz Ïmto cenny papõrum, obligacõm nebo dluhopisum, jakoz i kaz  jiny prõjem, se ktery se zacha  Âm Â Ê Â Ê Ï Ïdy  Ï Âm Âzõ jako s prõjmem z pujc Âch pene podle pra Âch predpisu smluvnõho sta ve ktere ma prõjem zdroj. Vy ÏÂ Ê Ïeny Ïz Âvnõ Ï Ê Â Âtu, Âm Â Ï Â Âraz ¹u Ârokyª nezahrnuje z Âdnou c Âst prõjmu, ktera je povaz Âna za dividendu podle ustanovenõ c Ânku 10 odst. 3. Ïa Ïa Ï  Ïova  Ïla

5. Ustanovenõ odstavcu 1, 2 a 3 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk u Â Ê Ïijõ Ïe Ïny  Âroku, ktery je rezidentem jednoho Ê Â smluvnõho sta vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, ve ktere majõ u  Âtu, Âva Âm  Âte Âm  Âroky zdroj, svoji c Ïinnost prostrednictvõm Ï Â sta  provozovny, ktera je tam umõste a jestliz pohleda Âle   Ïna, Ïe Âvka, ze ktere jsou u  Âroky placeny, se skutec Ï va Ïe k te Ïne Âz Âto sta  provozovne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7. Âle Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla

6. Predpokla  se, z u Ï Âda Ïe Âroky majõ zdroj ve smluvnõm sta Ï, jestliz pla   Âte Ïe Âtcem je rezident tohoto sta Jestliz Âtu. Ïe vsak pla Ï Âtce u Âroku, at' je nebo nenõ rezidentem ne Ê Â Ïktere Âho smluvnõho sta  Âtu, ma ve smluvnõm sta Ï sta   Âte Âlou provozovnu, a tyto u Âroky jdou k tõz takove sta  provozovny, predpokla  se, z tyto u  Ïi  Âle Ï Âda Ïe Âroky majõ zdroj v tom sta Ï,  Âte ve ktere je sta  provozovna umõste Âm Âla  Ïna.

7. Jestliz existuje zvla Ï tnõ vztah mezi pla Ïe Âs  Âtcem a skutec Âm vlastnõkem nebo mezi obe Ïny  Ïma z nich a ne Ïjakou dalsõ osobou a c Âstka u Ï Ïa Âroku presahuje, z jake Ê Ï Âhokoliv duvodu, c Âstku, kterou by byl smluvil pla Ê Ïa Âtce se skutec Âm Ïny vlastnõkem, kdyby nebylo takove vztahu, pouz  se ustanovenõ tohoto c Ânku jen na tuto posledne zmõne  Âho Ïijõ  Ïla Ï Â Ïnou

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 163

Strana 164

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Âstka plateb, ktera ji presahuje, bude v tomto prõpade zdane v souladu s pra Âmi predpisy kaz Âho c Âstku. Ca Ïa Â Ï ÏÂ Ï Ïna Âvnõ Ï Ïde smluvnõho sta s prihle  Âtu Ï Âdnutõm k ostatnõm ustanovenõm te smlouvy.    Âto Ï Â C l a ne k 1 2 Ï Â LICENCNI POPLATKY 1. Licenc  poplatky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï a vypla Ïnõ    Âte Âcene rezidentu druhe smluvnõho sta  Âho  Âtu mohou by zdane v tomto druhe sta Ï. Ât Ïny Âm Âte 2. Tyto licenc  poplatky vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï majõ zdroj, a to podle Ïnõ Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ïmz  pra Âch predpisu tohoto sta Âvnõ Ï Ê Âtu, avsak jestliz skutec  vlastnõk licenc Âch poplatku je rezidentem druhe Ï Ïe Ïny  Ïnõ Ê Âho smluvnõho sta dan takto uloz  nepresa  Âtu, Ï Ïena Ï Âhne 10 procent hrube c Âstky licenc Âch poplatku.  Ïa Ïnõ Ê

Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê upravõ vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu  Âjemnou dohodou zpusob aplikace tohoto omezenõ. Ê Â

3. Vy Âraz ¹licenc  poplatkyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïnõ Ïity Ïla Ïuje platby jake Âhokoliv druhu obdrz  jako Ïene na Âhrada za: a) uz  nebo za pra na uz  jake Ïitõ Âvo Ïitõ Âhokoliv patentu, ochranne zna  Âmky, na Âvrhu nebo modelu, pla Ânu, tajne Âho vzorce nebo vy Ârobnõho postupu; nebo Â

b) uz  nebo za pra na uz  jake Ïitõ Âvo Ïitõ Âhokoliv prumyslove Ê Âho, obchodnõho nebo ve  Ïdecke zarõzenõ; nebo Âho Ï Â Â

c) poskytnutõ informacõ, ktere se vztahujõ na zkusenosti nabyte v oblasti prumyslove obchodnõ nebo ve Â Â Â Â Ï Â Ê Â,  Ïdecke Â; nebo

d) uz  nebo za pra na uz  jake Ïitõ Âvo Ïitõ Âhokoliv autorske pra k dõlu litera Âmu, ume Âho Âva  Ârnõ Ïlecke Âmu nebo ve Ïdecke Âmu, vc Ï kinematograficky filmu a filmu nebo nahra Ïetne Âch Ê Ê Âvek pro televiznõ nebo rozhlasove vysõla Â; nebo    Ânõ

e) prõjem nebo za pra na prõjem vizua Âho obrazu nebo zvuku, nebo obojõho, za u Ïelem prenosu: ÏÂ Âvo ÏÂ Âlnõ Â Âc Ï

(i) satelitem; nebo (ii) kabelem, opticky vla Âm Âknem nebo podobnou technologiõ; nebo  f) uz  nebo za pra na uz Â, v souvislosti s televiznõm nebo rozhlasovy vysõla Âm, vizua Âho obrazu nebo Ïitõ Âvo Ïitõ  Âm  Ânõ Âlnõ zvuku, nebo obojõho, za u Ïelem prenosu verejnosti:  Âc Ï Ï

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 165

Strana 166

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

(i) satelitem; nebo (ii) kabelem, opticky vla Âm Âknem nebo podobnou technologiõ. Â

Bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 13 vy  Ïla Âraz ¹licenc  poplatkyªzahrnuje rovne Ï platby pobõrane ze zcizenõ Ïnõ Ïz    jake Âhokoliv takove pra nebo majetku, ktere jsou za Âho Âva  Âvisle na produktivite uz Âva  nebo jake  Ï, Ïõ Ânõ Âmkoliv dalsõm Ï nakla Ânõ s takovy Âda  Âmto pra Âvem nebo majetkem. 4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk licenc Âch poplatku, ktery je rezidentem Â Ê Ïijõ Ïe Ïny  Ïnõ Ê Â jednoho smluvnõho sta  Âtu, vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, ve ktere majõ licenc  poplatky zdroj, svoji Âva Âm  Âte Âm  Ïnõ c Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste a jestliz pra nebo majetek, ktere da  vznik Ï Â Âle   Ïna, Ïe Âvo  Âvajõ licenc Âm poplatkum, se skutec Ï va Ïou k te sta  provozovne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c ÂnÏnõ Ê Ïne Âz Âto Âle Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla ku 7.

5. Predpokla  se, z licenc  poplatky majõ zdroj ve smluvnõm sta Ï, jestliz pla Ï Âda Ïe Ïnõ   Âte Ïe Âtcem je rezident tohoto sta Âtu. Jestliz vsak pla Ïe Ï Âtce licenc Âch poplatku, at' je nebo nenõ rezidentem ne Ïnõ Ê Â Ïktere Âho smluvnõho sta  Âtu, ma ve  smluvnõm sta Ï sta  Âte Âlou provozovnu, a tyto licenc  poplatky jdou k tõz takove sta  provozovny, predpokla  se, Ïnõ  Ïi  Âle Ï Âda z tyto licenc  poplatky majõ zdroj v tom sta Ï, ve ktere je sta  provozovna umõste Ïe Ïnõ  Âte Âm Âla  Ïna.

6. Jestliz existuje zvla Ï tnõ vztah mezi pla Ïe Âs  Âtcem a skutec Âm vlastnõkem nebo mezi obe Ïny  Ïma z nich a ne Ïjakou dalsõ osobou a c Âstka licenc Âch poplatku presahuje, z jake Ï Ïa Ïnõ Ê Ï Âhokoliv duvodu, c Âstku, kterou by byl smluvil pla Ê Ïa Âtce se skutec Âm vlastnõkem, kdyby nebylo takove Ïny  Âho vztahu, pouz  se ustanovenõ tohoto c Ânku jen na tuto Ïijõ  Ïla Ï Âstka plateb, ktera ji presahuje, bude v tomto prõpade zdane v souladu s pra Âmi posledne zmõne Ï Â Ïnou c Âstku. Ca Ïa Â Ï ÏÂ Ï Ïna Âvnõ predpisy kaz Âho smluvnõho sta s prihle Ï Ïde  Âtu Ï Âdnutõm k ostatnõm ustanovenõm te smlouvy.    Âto

Ï Â C l a ne k 1 3  ZISKY ZE ZCIZENI MAJETKU 1. Zisky, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze zcizenõ nemovite majetku uvedene v c Ân    Âtu  Âho Âho Ïla ku 6 a umõste Âho ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.  Ïne Âm  Âte Ât Ïny Âm Âte

2. Zisky ze zcizenõ akciõ nebo jiny podobny pra na spolec   Âch Âch Âv Ïnosti, jejõz majetek pozusta  prõmo nebo ÂÏ Ê Âva Ï Â neprõmo hlavne z nemovite majetku umõste Âho ve smluvnõm sta Ï, mohou by zdane v tomto sta Ï. ÏÂ Ï Âho  Ïne  Âte Ât Ïny Âte

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 167

Strana 168

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

3. Zisky, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze zcizenõ jiny akciõ nebo podobny pra nez     Âtu  Âch  Âch Âv Ï te Ïch, ktere jsou uvedeny v odstavci 2, na spolec  Ïnosti, ktera je rezidentem druhe smluvnõho sta mohou by  Âho  Âtu, Ât zdane Ïny v tomto druhe sta Ï, avsak pouze jestliz rezident prvne zmõne Âho sta prõmo vlastnil kdykoliv Âm Âte Ï Ïe Ï Â Ïne Âtu Ï Â v ra Âmci dvana Âctime Âc Âho obdobõ predcha Âcõho tomuto zcizenõ akcie nebo podobna pra predstavujõcõ Ïsõ Ïnõ Â Ï Âzejõ    Âva Ï Â Â 20 procent nebo võce kapita takove spolec  Âlu  Ïnosti.

4. Zisky ze zcizenõ movite majetku, ktery je c Âstõ provoznõho majetku sta  provozovny, jez ma podnik  Âho  Ïa   Âle Ï Â jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, vc Ï zisku ze zcizenõ takove sta  provozovny (samotne  Âtu Âm  Âte Ïetne Ê Â Â Âle  nebo spolu s cely podnikem), mohou by zdane v tomto druhe sta Ï. Âm Ât Ïny Âm Âte

5. Zisky, ktere pobõra rezident smluvnõho sta ze zcizenõ lodõ nebo letadel provozovany v mezina     Âtu   Âch Ârodnõ  doprave nebo ze zcizenõ movite majetku slouz Âcõho k provozova  te Ï Â Âho Ïõ  Ânõ Ïchto lodõ nebo letadel, podle  zdane   Âhajõ Ïnõ jen v tomto sta Ï. Âte

6. Zisky ze zcizenõ jake  Âhokoliv jine Âho majetku, nez ktery je uveden v predchozõch odstavcõch tohoto Ï Â Ï Â Â c Ânku, podle  zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, jehoz je zcizitel rezidentem. Ïla Âhajõ Ïnõ  Âte Ï

Ï Â C l a ne k 1 4   ÏÂ Ï PRIJMY ZE ZAMESTNANI 1. Platy, mzdy a jine podobne odme   Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z duvodu zame     Âtu Ê Ïstna Â, podle  s vy Ânõ Âhajõ Âhradou ustanovenõ c Ânku 15, 17 a 18 zdane  jen v tomto sta Ï, pokud zame Ânõ nenõ  Ïla Ê Ïnõ Âte Ïstna   vykona Âno ve druhe smluvnõm sta Ï. Je-li tam zame Ânõ vykona Âno, mohou by odme z ne pobõrane Âva Âm  Âte Ïstna  Âva Ât Ïny Ïj   zdane v tomto druhe sta Ï. Ïny Âm Âte

2. Odme Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z duvodu zame Ânõ vykona     Âtu Ê Ïstna  Âvane ve druhe Âho Âm smluvnõm sta Ï, podle  bez ohledu na ustanovenõ odstavce 1 zdane  jen v prvne zmõne Âm sta Ï, jestliz  Âte Âhajõ  Ïnõ Ï Â Ïne Âte Ïe vsechny na Ï Âsledujõcõ podmõnky jsou splne    Ïny:

a) prõjemce se zdrz Ï Ïuje ve druhe sta Ï po jedno nebo võce obdobõ nepresahujõcõ v u Âm Âte Â Â Ï Â Â Âhrnu 183 dny v jake Âmkoliv dvana Âctime Âc Âm obdobõ zac Ânajõcõm nebo konc Âcõm v prõslusne danove roce, a Ïsõ Ïnõ  Ïõ   Ïõ Â Ï Â Ï Âm Ï Âm

b) odme jsou vypla Ïny Âceny zame Ïstnavatelem nebo za zame Ïstnavatele, ktery nenõ rezidentem druhe sta a   Âho Âtu,

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 169

Strana 170

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

c) odme nejdou k tõz sta  provozovny, kterou ma zame Ïny  Ïi Âle  Ïstnavatel ve druhe sta Ï. Âm Âte 3. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku mohou by odme pobõrane z duvodu zame Ânõ Ï Â Â Ïla Ât Ïny Â Â Ê Ïstna  vykona Âvane na palube lodi nebo letadla provozovane v mezina Âho Ï Âho Ârodnõ doprave rezidentem smluvnõho sta Â Ï Â Âtu zdane v tomto sta Ï. Ïny Âte

Ï Â C l a ne k 1 5  TANTIEMY Tantie Âmy a jine podobne odme   Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta jako c     Âtu Ïlen spra  rady Âvnõ nebo jake Âhokoliv jine orga spolec Âho Ânu Ïnosti, ktera je rezidentem druhe smluvnõho sta mohou by zdane  Âho  Âtu, Ât Ïny v tomto druhe sta Ï. Âm Âte

Ï Â C l a ne k 1 6 Ï UMELCI A SPORTOVCI 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta jako na verejnosti vystupujõcõ ume Ï     Âtu Ï Â Â Ïlec, jako divadelnõ, filmovy rozhlasovy nebo televiznõ ume  Â,   Ïlec nebo hudebnõk nebo jako sportovec z takovy  Âchto osobne Ï vykona Âvany c Âch Ïinnostõ ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 7 a 14 zdane  Âm  Âte Ât  Ïla Ê Ïny v tomto druhe sta Ï. Âm Âte

2. Jestliz prõjmy z c Ïe Ï Â Ïinnostõ osobne vykona Â Ï Âvany ume Âch Ïlcem nebo sportovcem neplynou ume nebo sporÏlci tovci same Âmu, ny Ï jine osobe mohou by tyto prõjmy bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 7 a 14 zdane ve Âbrz  Ï, Ât Ï  Ïla Ê Ïny smluvnõm sta Ï, ve ktere jsou c  Âte Âm Ïinnosti ume Ïlce nebo sportovce vykona  ny. Âva

3. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz  na prõjmy pobõrane z c Â Ê Ïijõ Ï   Ïinnostõ vykona  Âvany v jednom smluvnõm Âch  sta Ï ume nebo sportovci, jestliz na Ï te tohoto sta je zcela nebo hlavne financova z verejny fondu Âte Ïlci Ïe Âvs Ïva Âtu Ï Âna Ï Âch Ê druhe smluvnõho sta nebo jeho niz Ï õch spra Âch u Âho  Âtu Ïs  Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõch u Ï adu za predpokladu, z verejne Ê Â Â Âr Ê Ï Ïe Ï Â financova  je proka Âno potvrzenõm vydany financujõcõm u Ï adem tohoto sta V takove prõpade podle  Ânõ Âza  Âm   Âr Âtu. Âm Ï Â Ï Âha prõjem zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, jehoz je ume Ï Ïnõ  Âte Ï Ïlec nebo sportovec rezidentem.

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 171

Strana 172

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Â C l a ne k 1 7 PENZE Penze a jine podobne platy vypla   Âcene rezidentu smluvnõho sta z duvodu drõve Ï õho zame Ânõ podle    Âtu Ê Ï Â Ïjs  Ïstna  Âhajõ s vy Âhradou ustanovenõ c Ânku 18 odst. 2 zdane  jen v tomto sta Ï.  Ïla Ïnõ Âte

Ï Â C l a ne k 1 8 Ï Â VEREJNE FUNKCE 1. a) Platy, mzdy a jine podobne odme   Ïny, jine nez penze, vypla Â Ï Âcene jednõm smluvnõm sta    Âtem nebo niz Ï õm Ïs  spra Âm u Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto sta fyzicke osobe za sluz prokazovane tomuto sta nebo   Âr Âtu Â Ï Ïby  Âtu u Âtvaru nebo u Ï adu, podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Âr Âhajõ Ïnõ Âte

b) Takove platy, mzdy a jine podobne odme    Ïny vsak podle  zdane  jen ve druhe smluvnõm sta Ï, Ï Âhajõ Ïnõ Âm  Âte jestliz sluz jsou prokazova v tomto sta Ï a fyzicka osoba, ktera je rezidentem tohoto sta Ïe Ïby Âny Âte   Âtu:

(i) je sta Âm prõslusnõkem tohoto sta nebo Âtnõ ÏÂ Ï Â Âtu; (ii) se nestala rezidentem tohoto sta jen z duvodu prokazova  te Âtu Ê Ânõ Ïchto sluz Ïeb.

2. a) Jake Âkoli penze vypla Âcene jednõm smluvnõm sta    Âtem nebo niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm   u Ï adem tohoto sta nebo vypla Âr Âtu Âcene z fondu, ktere zrõdily, fyzicke osobe za sluz Â Ê Â ÏÂ Â Ï Ïby proka Âzane tomuto sta  Âtu nebo u Âtvaru nebo u Ï adu podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Âr Âhajõ Ïnõ Âte

b) Takove penze vsak podle  zdane  jen ve druhe smluvnõm sta Ï, jestliz fyzicka osoba je rezidenÂ Ï Âhajõ Ïnõ Âm  Âte Ïe  tem a sta Âm prõslusnõkem tohoto sta Âtnõ ÏÂ Ï Â Âtu. 3. Ustanovenõ c Ânku 14, 15, 16 a 17 se pouz  na platy, mzdy a jine podobne odme a na penze za sluz  Ïla Ê Ïijõ   Ïny Ïby proka Âzane v souvislosti s prumyslovou nebo obchodnõ c Â Ê Â Ïinnostõ vykona  Âvanou ne Ïktery smluvnõm sta Âm  Âtem nebo niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto sta   Âr Âtu.

Ï Â C l a ne k 1 9 STUDENTI Platby, ktere dosta  za u Ïelem u  Âva Âc Âhrady na Âkladu sve vy Ïivy, vzde Âva  nebo prakticke vy Ê Â Âz Ïla Ânõ  Âuky, vyuc Ânõ Ïova  nebo prõpravy student nebo z Âk, ktery je nebo bezprostredne pred svy prõjezdem do jednoho smluvnõho sta Ï Ïa Â Ï Ï Ï Âm Ï Â Â Âtu

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 173

Strana 174

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

byl rezidentem druhe Âho smluvnõho sta a ktery se zdrz  Âtu  Ïuje v prvne zmõne Âm sta Ï pouze za u Ïelem sve Ï Â Ïne Âte Âc Âho vzde Âva  nebo prakticke vy Ïla Ânõ  Âuky, vyuc Ânõ nebo prõpravy, nepodle  zdane  v tomto sta Ï za predpokladu, z Ïova  Ï Âhajõ Ïnõ Âte Ï Ïe takove platby plynou ze zdroju mimo tento sta Âto Ê Ât.

Ï Â C l a ne k 2 0  Ï OSTATNI PRIJMY Ï Âsti Ï Â Ê Ca prõjmu rezidenta jednoho smluvnõho sta  Âtu, o ktery se nepojedna  v predchozõch c Âncõch te Âch Âva Ï Â Ïla  Âto smlouvy a ktere majõ zdroj ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.   Âm  Âte Ât Ïny Âm Âte

Ï Â C l a ne k 2 1 MAJETEK 1. Majetek predstavovany nemovity majetkem uvedeny v c Ânku 6, ktery je vlastne rezidentem jedÏ Â Âm Âm Ïla  Ïn noho smluvnõho sta a umõste ve druhe smluvnõm sta Ï, muz by zdane v tomto druhe sta Ï.  Âtu  Ïn Âm  Âte Ê Ïe Ât Ïn Âm Âte

2. Majetek predstavovany movity majetkem, ktery je c Âstõ provoznõho majetku sta  provozovny, jez ma Ï Â Âm  Ïa   Âle Ï Â podnik jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, muz by zdane v tomto druhe sta Ï.  Âtu Âm  Âte Ê Ïe Ât Ïn Âm Âte

3. Majetek predstavovany lode nebo letadly provozovany v mezina Ï Â Ïmi Âmi Ârodnõ doprave rezidentem smluvÂ Ï nõho sta nebo movity majetkem, ktery slouz  k provozova  te  Âtu Âm  Ïõ Ânõ Ïchto lodõ nebo letadel, podle  zdane  jen  Âha Ïnõ v tomto sta Ï. Âte 4. Vsechny ostatnõ c Âsti majetku rezidenta smluvnõho sta podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Ï Â Ïa  Âtu Âhajõ Ïnõ Âte

Ï Â C l a ne k 2 2 Ï Â Â Ï Â VYLOUCENI DVOJIHO ZDANENI 1. V prõpade rezidenta Mexika bude dvojõ zdane  vylouc ÏÂ Ï Â Ïnõ Ïeno na Âsledovne Ï:

V souladu s ustanovenõmi a s vy  Âhradou omezenõ pra Âch predpisu Mexika, ktere mohou by obc pozme Ïny  Âvnõ Ï Ê Â Ât Ïas Ïne bez toho, aniz by byla zme Ïna jejich obecna za Ï Ïne  Âsada, Mexiko povolõ svy rezidentum jako za Ïet na mexickou  Âm Ê Âpoc dan: Ï

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 175

Strana 176

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Ï a) c Ïeskou dan zaplacenou z prõjmu majõcõho zdroj v Ceske republice nebo z majetku vlastne Âho v Ceske Ï Ï    Ïne  republice, a to v c Âstce nepresahujõcõ dan splatnou v Mexiku z takove prõjmu nebo majetku; a Ïa Ï Â Â Ï Âho Ï Â

Ï b) v prõpade spolec ÏÂ Ï Ïnosti, ktera vlastnõ nejme Ï 10 procent kapita spolec   Âne Âlu Ïnosti, ktera je rezidentem Ceske   republiky a od ktere prvne zmõne  spolec Â Ï Â Ïna Ïnost dosta  dividendy, c Âva Ïeskou dan zaplacenou spolec Ï Ïnostõ  rozde Âcõ zisk, ktera se vztahuje na zisky, z nichz jsou dividendy vypla Ïlujõ Â Â Ï Âceny.

Ï 2. V prõpade rezidenta Ceske republiky bude dvojõ zdane  vylouc ÏÂ Ï Â Â Ïnõ Ïeno na Âsledovne Ï: Ï Ceska republika muz pri ukla Ânõ danõ svy rezidentum zahrnout do danove za Â Ê Ïe Ï Âda   Âm Ê Ï Âho Âkladu, ze ktere jsou takove Âho  dane ukla Âny, c Âsti prõjmu nebo majetku, ktere mohou by v souladu s ustanovenõmi te smlouvy rovne Ï Ï Âda Ïa Ï  Ât  Âto Ïz zdane v Mexiku, avsak povolõ snõz c Âstku dane vypoc Ïny Ï Â Â Ïit Ïa Ï Ïtenou z takove za Âho Âkladu o c Âstku rovnajõcõ se dani Ïa Â Â Ï Âstka, o kterou se dan snõz Â, vsak nepresa zaplacene v Mexiku. Ca Â Ï Â Ïõ Ï Ï Âhne tu c Âst c Ïa Ïeske dane vypoc  pred jejõm Â Ï Ïtene Ï Â snõz Âm, ktera pome Ï pripada na prõjem nebo majetek, ktery muz by v souladu s ustanovenõmi te smlouvy  Ïenõ  Ïrne Ï Â ÏÂ Â Ê Ïe Ât  Âto zdane v Mexiku. Ïn

3. Jestliz v souladu s jaky Ïe, Âmkoliv ustanovenõm Smlouvy, prõjem pobõrany nebo majetek vlastne  reziden Ï   Ïny tem jednoho smluvnõho sta je osvobozen od zdane  v tomto sta Ï, tento sta muz presto, pri vy Ïtu c Âstky  Âtu Ïnõ Âte Ât Ê Ïe Ï Ï Âpoc Ïa dane ze zby Âcõch prõjmu nebo majetku tohoto rezidenta, vzõt v u Ï Âvajõ  ÏÂ Ê Â Âvahu osvobozeny prõjem nebo majetek.  ÏÂ

Ï 4. V prõpade z po podpisu te smlouvy Ceska republika podepõse s ne Âm tretõm sta Ï Ï, Ïe Âto  ÂÏ Ïjaky Ï Â Âtem jakoukoliv smlouvu stanovujõcõ, z pro dividendy vypla   Ïe Âcene spolec  Ïnostõ, ktera je rezidentem tohoto tretõho sta Â Â Ï Â Âtu, spolec ÏÏ nosti, ktera je rezidentem Ceske republiky, se pri snõz  upravene v odstavci 2 tohoto c Ânku vezme v u Â Â Ï Â Ïenõ Âm Ïla Âvahu dan zaplacena spolec Ï Â Ïnostõ ze zisku, z nichz jsou takove dividendy vypla Â Ê Ï Â Âceny, pouz se automaticky toto Ïije ustanovenõ pro u Ïely Smlouvy pro dividendy vypla  Âc Âcene spolec  Ïnostõ, ktera je rezidentem Mexika, spolec   Ïnosti, Ï ktera je rezidentem Ceske republiky a ktera prõmo nebo neprõmo vlastnõ ne me Ï nez 10 procent kapita    Ï Ï  Âne Ï Âlu Ï mexicke spolec  Ïnosti, a to ode dne, kdy se smlouva mezi Ceskou republikou a tõmto tretõm sta Â Ï Â Âtem zac prova Ït. Ïne Âde

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 177

Strana 178

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Â C l a ne k 2 3  ZAKAZ DISKRIMINACE 1. Sta  prõslusnõci jednoho smluvnõho sta nebudou podrobeni ve druhe smluvnõm sta Ï z Âdne Âtnõ Ï Â Ï Â Â Âtu Âm  Âte Ïa Âmu zdane  nebo jaky Ïnõ Âmkoliv povinnostem s nõm spojeny  Âm, ktere jsou jine nebo tõz Ïjsõ nez zdane  a spojene    Ïive Ï Â Ï Ïnõ  povinnosti, ktery jsou nebo mohou by podrobeni sta  prõslusnõci tohoto druhe sta kterõ jsou, zejme Âm Ât Âtnõ Ï Â Ï Â Âho Âtu, Ï Âna s ohledem na rezidenci, ve stejne situaci. Toto ustanovenõ se bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 1 vztahuje rovne Ï Â Â Â Ïla Ïz na osoby, ktere nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê .   Âtu

2. Zdane  sta  provozovny, jez ma podnik jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebude Ïnõ Âle Ï Â Â Âtu Âm  Âte v tomto druhe sta Ï neprõznive Ï õ nez zdane  podniku tohoto druhe sta ktere vykona  tyte Ï c Âm Âte Ï Ïjs Â Ï Ïnõ Ê Âho Âtu,  Âvajõ Âz Ïinnosti. Toto ustanovenõ nebude vykla Âno jako zavazek jednoho smluvnõho sta  Âda   Âtu, aby priznal rezidentum druhe Ï Ê Âho smluvnõho sta jake  Âtu Âkoliv osobnõ u  Âlevy, slevy a snõz  dane z duvodu osobnõho stavu nebo povinnostõ k rodine  Ïenõ Ï Ê Â Â Ï, ktere prizna  svy vlastnõm rezidentum. Â Ï Âva Âm  Ê

3. Pokud se nebudou aplikovat ustanovenõ c Ânku 9, c Ânku 11 odst. 7 nebo c Ânku 12 odst. 6, budou u  Ïla Ïla Ïla Âroky, licenc  poplatky a jine vy Ïnõ  Âlohy placene podnikem jednoho smluvnõho sta rezidentu druhe smluvnõho sta   Âtu Âho  Âtu odc Ïitatelne pro u Ïely stanovenõ zdanitelny zisku takove podniku za stejny podmõnek, jako kdyby byly  Âc  Âch Ê Âho Âch  placeny rezidentu prvne zmõne Âho sta Ï Â Ïne Âtu. Podobne jake Ï Âkoliv dluhy podniku jednoho smluvnõho sta vuc  Âtu Ê Ïi rezidentu druhe Âho smluvnõho sta budou pro u Ïely stanovenõ zdanitelne  Âtu Âc  Âho majetku takove Âho podniku odc Ïitatelne za stejny podmõnek, jako kdyby byly smluveny vuc rezidentu prvne zmõne Âho sta  Âch Â Ê Ïi Ï Â Ïne Âtu.

4. Podniky jednoho smluvnõho sta jejichz kapita je zcela nebo zc Âsti, prõmo nebo neprõmo vlastne nebo  Âtu, Ï Âl Ïa Ï Ï Ïn kontrolova jednõm nebo võce rezidenty druhe Ân   Âho smluvnõho sta  Âtu, nebudou podrobeny v prvne zmõne Âm Ï Â Ïne smluvnõm sta Ï z Âdne  Âte Ïa Âmu zdane  nebo jaky Ïnõ Âmkoliv povinnostem s nõm spojeny ktere jsou jine nebo tõz Ïjsõ  Âm,    Ïive Ï Â nez zdane  a spojene povinnosti, ktery jsou nebo mohou by podrobeny ostatnõ podobne podniky prvne Ï Ïnõ  Âm Ât Â Â Ï zmõne Âho sta  Ïne Âtu.

5. Ustanovenõ tohoto c Ânku se bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 2 vztahujõ na dane vseho druhu a pojme Ïla  Ïla Â Ï Ï nova Â. Ânõ

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 179

Strana 180

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Â C l a ne k 2 4 Ï Ï Â ÏÂ Ê RESENI PRIPADU DOHODOU 1. Jestliz se osoba domnõva z opatrenõ jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê vedou nebo povedou u nõ ke Ïe  Â, Ïe Ï Â Â Âtu  zdane Â, ktere nenõ v souladu s ustanovenõmi te smlouvy, muz bez ohledu na opravne prostredky, ktere Ïnõ    Âto Ê Ïe, Â Ï Â poskytujõ vnitrosta  pra  predpisy te  Âtnõ Âvnõ Ï Ïchto sta Ê , predloz svuj prõpad prõslusne Âtu Ï Ïit Ê Ï Â Ï Â Ï Âmu u Ï adu smluvnõho sta Âr  Âtu, jehoz je rezidentem, nebo, pokud jejõ prõpad spada pod c Ânek 23 odst. 1, u Ï adu smluvnõho sta jehoz je sta Âm Ï Â Ï  Ïla Âr  Âtu, Ï Âtnõ prõslusnõkem. Prõpad musõ by predloz do c Ï let od prvnõho ozna ÏÂ Ï Â Ï  Ât Ï Ïen Ïtyr  Âmenõ opatrenõ vedoucõho ke zdane Â, ktere Â Ï Â Â Ïnõ  nenõ v souladu s ustanovenõmi Smlouvy.  Â

2. Jestliz bude prõslusny u Ï ad povaz Ïe Ï Â Ï Â Âr Ïovat na Âmitku za opra Ïnou a nebude-li sa schopen najõt uspokojive Âvne Âm   resenõ, bude se snaz prõpad vyresit vza Ï Ï Â Ïit Ï Â Ï Ï Âjemnou dohodou s prõslusny u Ï adem druhe smluvnõho sta tak, aby Ï Â Ï Âm Âr Âho  Âtu se zamezilo zdane Â, ktere nenõ v souladu se Smlouvou, a to za predpokladu, z prõslusny u Ï ad druhe smluvÏnõ Â Â Ï Ïe Ï Â Ï Â Âr Âho nõho sta bude o prõpadu informova do c Ï a pul let od data splatnosti nebo data poda  danove prizna   Âtu Ï Ân Ïtyr Ê Ânõ Ï Âho Ï Ânõ v tomto druhe sta Ï, podle toho, ktere je pozde Ï õ. Jaka Âm Âte  Ïjs  Âkoliv dosaz  dohoda bude v takove prõpade Ïena Âm Ï Â Ï uskutec Ïna do deseti let od data splatnosti nebo data poda  danove prizna  v tomto druhe sta Ï podle Ïne Ânõ Ï Âho Ï Ânõ Âm Âte toho, ktere je pozde Ï õ, nebo v ra  Ïjs  Âmci delsõho obdobõ, pokud je to dovoleno vnitrosta Âmi pra Âmi predpisy Ï  Âtnõ Âvnõ Ï tohoto druhe sta Âho Âtu.

3. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê se budou snaz vyresit vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïit Ï Ï Âjemnou dohodou jake Âkoliv obtõz nebo  Ïe pochybnosti, ktere mohou vzniknout pri vy Â Ï Âkladu nebo prova Ïnõ Smlouvy. Mohou rovne Ï spolu konzultovat Âde  Ïz za u Ïelem vylouc  dvojõho zdane  v prõpadech neupraveny ve Smlouve Âc Ïenõ  Ïnõ Ï Âch Ï.

4. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê mohou vejõt v prõmy styk za u Ïelem dosaz  dohody ve smyslu predÏ Â Ï Â Âr  Âtu  Ï  Âc Ïenõ Ï chozõch odstavcu.  Ê

5. Bez ohledu na jake Âkoliv jine smlouvy, jejichz smluvnõmi stranami smluvnõ sta jsou nebo se mohou sta Â Ï Â Â Âty Ât, jaky Âkoliv spor o opatrenõ podniknute ne Ï Â Â Ïktery smluvnõm sta Âm  Âtem, ktere se doty  ne  Âka Ïktere dane ktera je pred Ï, Â Ï me Ïtem c Ânku 2, nebo, v prõpade nediskriminace, o jake Ïla ÏÂ Ï Âkoliv danove opatrenõ podniknute ne Ï Â Ï Â Â Ïktery smluvnõm Âm  sta Âtem, vc Ï sporu, zda se tato smlouva uplatnuje, bude resen pouze na za Ïetne Ï Ï Ï Âklade Smlouvy, pokud se prõslusne Ï ÏÂ Ï Â u Ï ady smluvnõch sta Ê nedohodnou jinak. Âr  Âtu

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 181

Strana 182

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Â C l a ne k 2 5 Â Ï Â VYMENA INFORMACI

1. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê si budou vyme Ï ovat takove informace, jake jsou nutne pro prova Ïnõ Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïn    Âde  ustanovenõ te smlouvy nebo vnitrosta Âch pra Âch predpisu, ktere se doty  danõ vseho druhu a pojmeno Âto Âtnõ Âvnõ Ï Ê Â Âkajõ Â Ï va Â, jez jsou ukla Âny jme Ânõ Ï Âda Ânem smluvnõch sta Ê a, v prõpade Ceske republiky, rovne Ï jme  Âtu ÏÂ Ï Ï Â Ïz Ânem jejõch niz Ï õch  Ïs  spra Âch u Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõch u Ï adu, pokud zdane Â, ktere upravujõ, nenõ v rozporu se Smlouvou. Vy Ïna Ê Â Â Âr Ê Ïnõ    Âme informacõ nenõ omezena c Ânky 1 a 2. Veskere informace obdrz  smluvnõm sta   Ïla Ï Â Ïene  Âtem budou udrz Âny v tajnosti Ïova stejny zpusobem jako informace zõskane podle vnitrosta Âch pra Âch predpisu tohoto sta a budou zprõÂm Ê Â Â Âtnõ Âvnõ Ï Ê Âtu Ï stupne pouze osoba nebo u Ï adum (vc Ï soudu a spra Âch u Ï adu), ktere se zaby  vyme Ï ova Âm nebo Ïny Âm Âr Ê Ïetne Ê Âvnõ Âr Ê Â Âvajõ Ïr Ânõ vybõra Âm danõ, jez jsou uvedeny v prvnõ ve Ï, vyma Ânõm nebo trestnõm stõha Âm ve ve te  Ânõ Â Ï Â Ïte Âha    Ânõ Ïci Ïchto danõ nebo  rozhodova Âm o opravny prostredcõch ve vztahu k te Ânõ Âch Ï Â Ïmto danõm. Tyto osoby nebo u Ï ady pouz  tyto infor Âr Ïijõ mace jen k te Ïmto u Ïelum. Mohou sde tyto informace pri verejny soudnõch rõzenõch nebo v soudnõch rozÂc Ê Ïlit Ï Ï Âch  Ï   hodnutõch. Â

2. Ustanovenõ odstavce 1 nebudou v z Âdne prõpade vykla Âna tak, z ukla  ne  Ïa Âm Ï Â Ï Âda Ïe Âdajõ Ïktere Âmu smluvnõmu sta  Âtu povinnost: a) prove spra  opatrenõ, ktera by porusovala pra  predpisy a spra  praxi tohoto nebo druhe smluvÂst Âvnõ Ï Â Â Ï Âvnõ Ï Âvnõ Âho nõho sta  Âtu; b) poskytnout informace, ktere nemohou by zõska na za  Ât  Âny Âklade pra Âch predpisu nebo v be Ïne spra Âm Ï Âvnõ Ï Ê Ïz Âm Âvnõ rõzenõ tohoto nebo druhe smluvnõho sta Ï  Âho  Âtu;

c) poskytnout informace, ktere by odhalily jake  Âkoliv obchodnõ, hospoda Ï ske prumyslove komerc  nebo  Âr Â, Ê Â, Ïnõ profesnõ tajemstvõ nebo obchodnõ postup, nebo informace, jejichz sde  by bylo v rozporu s verejny Â Â Â Ï Ïlenõ Ï Âm pora Ï Âdkem.

3. Jestliz je v souladu s tõmto c Ânkem jednõm smluvnõm sta Ïe  Ïla   Âtem poz Ïadova informace, druhy smluvnõ sta Âna   Ât se vynasnaz  zõskat informaci, k nõz se z Âdost vztahuje stejny zpusobem, jako kdyby se jednalo o jeho vlastnõ Ïõ  ÂÏ Ïa Âm Ê Â danovou za Ïitost, i kdyz druhy sta v te dobe takovou informaci nepotrebuje. Jestliz je to specificky Ï Âlez Ï Â Ât Âto Ï Ï Ïe poz Ïadova prõslusny u Ï adem jednoho smluvnõho sta prõslusny u Ï ad druhe smluvnõho sta se vynasnaz  Âno Ï Â Ï Âm Âr  Âtu, Ï Â Ï Â Âr Âho  Âtu Ïõ poskytnout informaci podle tohoto c Ânku v poz Ïla Ïadovane forme ve stejne rozsahu, v jake takova informace Â Ï Âm Âm  muz by zõska na za Ê Ïe Ât  Âna Âklade pra Âch predpisu a spra  praxe tohoto druhe sta pokud jde o jeho vlastnõ Ï Âvnõ Ï Ê Âvnõ Âho Âtu,  dane Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 183

Strana 184

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

Ï Â C l a ne k 2 6  ÂÏ Â SMISENA USTANOVENI Ï Âdne 1. Za  ustanovenõ Smlouvy, s vy  Âjimkou c Ânku ¹Vy Ïna informacõª, se nepouz na: Ïla Âme  Ïije

a) c Âst prõjmu, ktera je osvobozena od dane ve smluvnõm sta Ï, jehoz je rezidentem skutec  vlastnõk prõjmu, Ïa ÏÂ Â Ï Â Âte Ï Ïny  Ï nebo ktera je zdane v tomto sta Ï v rukou tohoto rezidenta sazbou niz Ï õ, nez je sazba pouz Âvana na tute Ï Â Ïna Âte Ïs Â Ï Ïõ  Âz c Âst prõjmu pobõranou jiny rezidenty tohoto sta Ïa Ï  Âmi Âtu, kterõ nemajõ prospe z takove osvobozenõ nebo Ï  Ïch Âho  z takove sazby; nebo Â

b) c Âst prõjmu skutec Ï vlastne Ïa Ï Ïne Ïnou rezidentem smluvnõho sta ktery ma prospe z odpoc slevy nebo z jine  Âtu,   Ïch Ïtu,  u Âlevy nebo vy Âhody, jine nez je za Ïet zahranic  zaplacene dane ktera je poskytnuta prõmo nebo neprõmo Â, Ï Âpoc Ïnõ  Ï,  Ï Ï ve vztahu k takove c Âsti prõjmu a nenõ dostupna jiny rezidentum tohoto sta  Ïa Ï   Âm Ê Âtu.

2. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê se mohou vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu Âjemne poradit, pokud jde o aplikaci tohoto c Ânku. Ï Ïla

Ï Â C l a ne k 2 7 Ï Â Â Â Â Â Â Ï Ê CLENOVE DIPLOMATICKYCH MISI A KONZULARNICH URADU Nic v te smlouve se nedoty  danovy vy Âto Ï Âka Ï Âch Âsad c Ê diplomaticky misõ nebo konzula Âch u Ï adu, ktere Ïlenu Âch  Ârnõ Âr Ê Â jim prõslusõ na za Ï Ï Âklade obecny pravidel mezina Ï Âch Ârodnõho pra nebo na za  Âva Âklade ustanovenõ zvla Ï tnõch dohod. Ï Â Âs Â

Ï Â C l a ne k 2 8 VSTUP V PLATNOST Smluvnõ sta si vza  Âty Âjemne ozna  diplomatickou cestou splne  postupu poz Ï Âmõ Ïnõ Ê Ïadovany jejich vnitrosta Âch Âtnõmi pra Âmi predpisy pro vstup te smlouvy v platnost. Tato smlouva vstoupõ v platnost dnem pozde Ï õho  Âvnõ Ï Âto  Ïjs  z te Ïchto ozna Âmenõ a jejõ ustanovenõ se budou prova Ït:    Âde

a) pokud jde o dane vybõrane sra Ïkou u zdroje, na prõjmy vypla Ï Â Â Âz Ï Âcene nebo pripisovane k 1. lednu v kalenda Ï nõm Â Ï Â Âr  roce na Âsledujõcõm po roce, v ne Ï Smlouva vstoupõ v platnost, nebo pozde   Ïmz  Ïji;

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 185

Strana 186

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

b) pokud jde o ostatnõ dane z prõjmu a dane z majetku, na prõjmy nebo majetek za kaz  danovy rok zac Ânajõcõ Â Ï ÏÂ Ê Ï Ï Ïdy Ï Â Ïõ   1. ledna v kalenda Ï nõm roce na Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï Smlouva vstoupõ v platnost, nebo pozde   Ïmz  Ïji;

Ï Â C l a ne k 2 9 Â Ï Ï VYPOVED Tato smlouva zustane v platnosti, dokud nebude vypove Ê Ïzena ne Ïktery smluvnõm sta Âm  Âtem. Kaz  smluvnõ Ïdy  sta muz diplomatickou cestou, poda Âm vy Ât Ê Ïe Ânõ Âpove Smlouvu vypove Ït, nejme Ï sest me Âcu pred koncem Ïdi Ïde Âne Ï Ïsõ Ê Ï kaz Âho kalenda Ï nõho roku na Ïde Âr  Âsledujõcõho po obdobõ pe let ode dne vstupu Smlouvy v platnost. V takove    Ïti Âm prõpade se Smlouva prestane prova Ït: ÏÂ Ï Ï Âde

a) pokud jde o dane vybõrane sra Ïkou u zdroje, na prõjmy vypla Ï Â Â Âz Ï Âcene nebo pripisovane k 1. lednu v kalenda Ï nõm Â Ï Â Âr  roce na Âsledujõcõm po roce, v ne Ï byla da vy   Ïmz Âna Âpove ', nebo pozde Ïd Ïji;

b) pokud jde o ostatnõ dane z prõjmu a dane z majetku, na prõjmy nebo majetek za kaz  danovy rok zac Ânajõcõ Â Ï ÏÂ Ê Ï Ï Ïdy Ï Â Ïõ   1. ledna v kalenda Ï nõm roce na Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï byla da vy   Ïmz Âna Âpove ', nebo pozde Ïd Ïji.

Na dukaz toho podepsanõ, k tomu ra Ï zmocne podepsali tuto smlouvu. Ê Â Ï Âdne Ïni,

Da v Mexiko City dne 4. dubna 2002 ve dvou puvodnõch vyhotovenõch, kaz  v jazyce c Âno Ê Â Â Ïde Ïeske spane Âm, Ï Ïlske a anglicke pric Ï vsechny texty jsou autenticke Âm Âm, Ï Ïemz Ï Â.

V prõpade jake ÏÂ Ï Âhokoliv rozdõlu bude rozhodujõcõm anglicky text. Â Â Â Â

Ï Za Ceskou republiku

Za Spojene sta mexicke  Âty Â

Ing. Jirõ Rusnok v. r. ÏÂ ministr financõ Â

Francisco Gil Dõaz v. r.  ministr financõ a verejne u Ïru Â Ï Âho Âve

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 7 / 2003  Ï.

Strana 187

Strana 188

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 8 / 2003  Ï.

Ï Âstka 4 Ca

8
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ministerstvo zahranic Âch ve  sde Ïnõ Ïcõ Ïluje, z dne 13. prosince 2002 byla v Bratislave podepsa Dohoda mezi Ïe Ï Âna Ï vla Âdou Ceske republiky a vla  Âdou Slovenske republiky o vza  Âjemne uzna Ânõ vy Âm Âva  Âsledku laboratornõch zkousek Ê Â Ï u zeme Ïlsky a potravina Ï sky vy Ïde Âch Âr Âch Ârobku. Ê Dohoda vstoupila v platnost na za Âklade sve Ï Âho c Ânku 8 odst. 1 dne 1. ledna 2003. Podle c Ânku 9 dnem Ïla Ïla Ï nabytõ platnosti te dohody skonc platnost Dohody mezi vla  Âto Ïila Âdou Ceske republiky a vla  Âdou Slovenske repu bliky o vza Âjemne uzna Ânõ vy Âm Âva  Âsledku laboratornõch zkousek u zeme Ïlsky Ê Â Ï Ïde Âch a potravina Ï sky Âr Âch vy Ârobku, Ê podepsane v Praze dne 28. kve  Ïtna 2001, vyhla Ï ene pod c 7/2002 Sb. m. s. a c 136/2002 Sb. m. s. Âs  Ï. Ï. Ï Ceske zne  Dohody se vyhlasuje souc Ï.  Ïnõ Ï Ïasne D OH OD A Ï mezi vla Âdou Ceske republiky a vla  Âdou Slovenske republiky  o vza Âjemne uzna Ânõ vy Âm Âva  Âsledku laboratornõch zkousek Ê Â Ï u zemedelsky a potravina Ï sky vy Ï Ï Âch Âr Âch Ârobku Ê Vla Ceske republiky a vla Slovenske republiky (da jen ¹smluvnõ stranyª), Âda Ï Â Âda  Âle  ocenujõce vy Ï Â Âznam u  sta Ê Stredoevropske dohody o volne obchodu rozvõjet spolupra svy institucõ Âsilõ Âtu Ï Â Âm  Âci Âch  odpove Âch za sledova  kvality vy Ïdny Ânõ Ârobku a ochranu spotrebitele; Ê Ï uve Ïdomujõce si nutnost zjednodusenõ vza Â Ï Â Âjemne obchodu se zeme Ïlsky vy Âho Ïde Âmi Ârobky a potravinami; vyjadrujõce svojõ vulõ prispe k dynamicke Ï Â Â Ê Â Ï Ït Âmu rozvoji zahranic Âho obchodu, a tak napomoci naplne  cõlu Ïnõ Ïnõ Â Ê Ï Stredoevropske dohody o volne obchodu a Smlouvy mezi Ceskou republikou a Slovenskou republikou o vyÏ Â Âm tvorenõ celnõ unie, Ï Â Â se dohodly takto: Ï Â C la n e k 1 1. Zodpove Âmi orga za prova Ïnõ te dohody jsou: Ïdny Âny Âde  Âto Ï Ï za Ceskou republiku Ministerstvo zeme Ïlstvõ prostrednictvõm Ceske zeme Ïlske a potravina Ï ske inspekce Ïde Â Ï Â Â Ïde  Âr Â Ï a Sta  veterina  spra a Ministerstvo zdravotnictvõ prostrednictvõm Hlavnõho hygienika Ceske republiky, Âtnõ Ârnõ Âvy Â Ï Â Â Â za Slovenskou republiku Ministerstvo zeme Ïlstvõ prostrednictvõm Sta  veterina  a potravinove spra SloÏde Â Ï Â Âtnõ Ârnõ  Âvy venske republiky a Ministerstvo zdravotnictvõ prostrednictvõm Hlavnõho hygienika Slovenske republiky. Â Â Ï Â Â Â 2. Smluvnõ strany si põsemne sde  kaz Â Â Ï Ïlõ Ïdou zme ty Âcõ se zodpove Âch orga Ê . Ïnu Âkajõ  Ïdny Ânu Ï Â C la n e k 2 Vy Ârobky se pro u Ïely te dohody rozumõ zeme Ïlske a potravina Ï ske vy Âc Âto  Ïde  Âr  Ârobky vyrobene v Ceske republice Â Ï Â nebo Slovenske republice, uva Ïne do obe za podmõnek stanoveny vnitrosta Âmi pra Âmi predpisy sta Ê Â Âde  Ïhu  Âch Âtnõ Âvnõ Ï Âtu smluvnõch stran. Â Ï Â C la n e k 3 Smluvnõ strany se zavazujõ, z budou prostrednictvõm svy zodpove Âch orga Ê vza   Ïe Ï Â Âch Ïdny Ânu Âjemne uzna Ï Âvat vy Âsledky laboratornõch zkousek u vy Â Ï Ârobku uvedeny v c Ânku 2, provedeny v laboratorõch, jejichz metody Ê Âch Ïla Âch ÏÂ Ï zkousenõ jsou akreditova prõslusny na Ï Â Âny Ï Â Ï Âm Ârodnõm akreditac Âm orga  Ïnõ Ânem. Ï Â C la n e k 4 1. Uzna  vy Ânõ Âsledku laboratornõch zkousek uskutec  zodpove  orga na za Ê Â Ï Ïnõ Ïdne Âny Âklade protokolu o zkousce Ï Ï a etikety vy Ârobku. 2. Zodpove  orga obou smluvnõch stran majõ pra vyz Ïdne Âny   Âvo Ïadovat dodatec  laboratornõ zkousky, poprõÏne Â Ï Ï pade dokumentaci, pokud protokol o zkousce, ktery byl vystaven podle c Ânku 3 laboratorõ sta druhe smluvnõ Ï Ï Â Ïla Ï Â Âtu   strany, nebude obsahovat zkousky poz Ï Ïadovane pra Âmi predpisy prejõmajõcõ strany.  Âvnõ Ï Ï Â Â Â

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 8 / 2003  Ï. Ï Â C la n e k 5

Strana 189

Vy Âsledky laboratornõch zkousek budou uvedeny v protokolu o zkousce vystavene v souladu s poz Â Ï Ï Âm Ïadavky Ï CSN EN ISO/IEC 17 025. Ï Ânek 6 Cla 1. Zodpove  orga kaz  ze smluvnõch stran majõ pra prove na Ïdne Âny Ïde   Âvo Âst Âhodnou kontrolu doda Âvany vy Âch Ârobku, na ktere se vztahuje tato dohoda, a to podle pra Âch predpisu sve sta Ê Â Âvnõ Ï Ê Âho Âtu. 2. Pokud budou pri kontrole zjiste nedostatky, jez mohou ohrozit z Ï Ï Ïny Ï Ïivot nebo zdravõ spotrebitelu, majõ Â Ï Ê Â zodpove  orga Ïdne Âny smluvnõch stran pra  Âvo prijmout opatrenõ v souladu s vnitrosta Âmi pra Âmi predpisy. Ï Ï Â Âtnõ Âvnõ Ï O zjiste Âch nedostatcõch a opatrenõch k jejich na Ï Ïny Â Ï Â Âprave se budou smluvnõ strany põsemne informovat prostredÏ Â Â Ï Ï nictvõm zodpove Âch orga Ê uvedeny v c Ânku 1 te dohody.  Ïdny Ânu Âch Ïla Âto Ï Â C la n e k 7 Tato dohoda muz by me Ïna a doplne jen po vza Ê Ïe Ât Ïne Ïna Âjemne põsemne dohode obou smluvnõch stran. Â Â Â Ï Â Ï Ânek 8 Cla 1. Dohoda podle  schva  v souladu s vnitrosta Âmi pra Âmi predpisy sta Ê obou smluvnõch stran Âha Âlenõ Âtnõ Âvnõ Ï Âtu  a vstoupõ v platnost trica Âm dnem ode dne doruc  pozde Ï õ z diplomaticky no o tomto schva Â, nejÂ Ï Âty Ïenõ Ïjs  Âch Ât Âlenõ pozde vsak 1. ledna 2003. Ïji Ï 2. Dohoda se sjedna  na dobu pe let a jejõ platnost bude automaticky prodlouz Âva Ïti  Ïena vz o dalsõch pe let, Ïdy Ï Ït pokud ji z Âdna ze smluvnõch stran põsemne nevypovõ, nejpozde sest me Âcu pred uplynutõm jejõ platnosti. Ïa Â Â Â Ï Â Ïji Ï Ïsõ Ê Ï Â Â 3. Bez ohledu na ustanovenõ odstavce 2 tohoto c Ânku skonc  platnost te dohody dnem nabytõ platnosti  Ïla Ïõ Âto  smlouvy o pristoupenõ Ceske republiky a Slovenske republiky nebo jednoho z obou sta Ê k Evropske unii. Ï Â Ï Â Â Âtu Â Ï Â C la n e k 9 Ï Dnem nabytõ platnosti te dohody v souladu s c Ânkem 8 odst. 1 konc  platnost Dohody mezi vla  Âto Ïla Ïõ Âdou Ceske  republiky a vla Âdou Slovenske republiky o vza  Âjemne uzna Ânõ vy Âm Âva  Âsledku laboratornõch zkousek u zeme Ïlsky Ê Â Ï Ïde Âch a potravina Ï sky vy Âr Âch Ârobku podepsane v Praze dne 28. kve Ê Â Ïtna 2001. Da v Bratislave dne 13. prosince 2002 ve dvou puvodnõch vyhotovenõch, kaz  v c Âno Ï Ê Â Â Ïde Ïeske a slovenske Âm Âm jazyce, pric Ï obe zne  majõ stejnou platnost. Ï Ïemz Ï Ïnõ  Za vla Âdu Ï Ceske republiky:  Ing. Rudolf Ja Ânsky v. r.  na Ïstek ministra zeme Ïlstvõ Âme Ïde  Za vla Âdu Slovenske republiky:  Maria Radosovsky v. r. Ân Ï Â sta  tajemnõk Ministerstva zeme Ïlstvõ Âtnõ  Ïde Â

Strana 190

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2003 Â

Ï Âstka 4 Ca

Ï Âstka 4 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2003 Â

Strana 191

Strana 192

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2003 Â

Ï Âstka 4 Ca

Vyda  a tiskne: Tiska Âva Ârna Ministerstva vnitra, p. o., Bartunkova 4, post. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 272 952 603 ± Redakce: ÊÏ Ï Ï Ministerstvo vnitra, Nad Stolou 3, post. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holesovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 ± AdminisÏ Ï trace: põsemne objedna   Âvky predplatne Ï Âho, zme adres a poc odebõrany vy Ïny Ïtu  Âch Âtisku ± MORAVIAPRESS, a. s., U Po 3061, 690 02 Breclav, telefon: Ê Âny Ï 519 305 161, fax: 519 321 417. Objedna Âvky ve Slovenske republice prijõma a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, Â Ï Â Â 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roc  predplatne se stanovuje za doda Ïnõ Ï Â Âvku kompletnõho roc Âku vc Ï rejstrõku  Ïnõ Ïetne Ï a je od predplatitelu vybõra formou za Ï Ê Â Âno Âloh ve vy Ï i ozna Âs Âmene ve Sbõrce mezina   Ârodnõch smluv. Za Ïrec  vyu Ïtova  se prova  po doda  kom Âve Ïne Âc Ânõ Âdõ Ânõ pletnõho roc Âku na za  Ïnõ Âklade poc skutec Ï vydany c Âstek (prvnõ za Ï Ïtu Ïne Âch Ïa  Âloha na rok 2003 c  1500,± Kc ± Vycha  podle potreby ± Distribuce: Ïinõ Ï) Âzõ Ï celoroc  predplatne i objedna Ïnõ Ï Â Âvky jednotlivy c Âstek ± MORAVIAPRESS, a. s., U Po 3061, 690 02 Breclav, telefon: 519 305 179, 519 305 153, Âch Ïa Âny Ï fax: 519 321 417. Internetova prodejna: www.sbirkyzakonu.cz ± Drobny prodej ± Benesov: Oldrich HAAGER, Masarykovo na Â Â Ï Ï Âm. 231; Brno: Ï Ing. Jirõ Hrazdil, Vranovska 16, SEVT, a. s., Ceska 14, Knihkupectvõ JUDr. Oktavia Kocia Prõkop 6, tel.: 545 175 080; Breclav: Prodejna tiskovin, Ï    Ân Ân, Ï Â Ï Ï Ï 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; Ceske Budejovice: SEVT, a. s., Ceska 3; Hradec Kra Â Ï Â Âlove TECHNOR, Wonkova 432; Â: Hrdejovice: Ing. Jan Fau, Dlouha 329; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectvõ ± Antikvaria Ruska 85; Kadan: Ï Â Â Ât, Â Ï Kniharstvõ ± Pribõkova J. Svermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõ, na Mõru 169; Liberec: Podjeste Ï Â Ï Â Â, Ï Â Âm. Â Ï Ïdske  knihkupectvõ, Moskevska 28; Litomerice: Jaroslav Tvrdõk, Lidicka 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectvõ ¹U Knihomilaª,   ÏÏ Â Â Â Ing. Romana Kopkova Moskevska 1999; Na Â,  Âchod: Olga Faskova Kamenice 139, tel.: 491 424 546; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova c 2, Ï Â, Ï. Zdene Chumchal ± Knihkupectvõ Tycho, Ostruz Ïk  Ïnicka 3; Ostrava: LIBREX, Na  Âdraz  14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Na Ïnõ Âdraz  29; Ïnõ  Otrokovice: Ing. Kuc Ï õk, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., trõda Mõru 65; Plzen: ADMINA, Uslavska 2, EDICUM, VojanoÏer ÏÂ Â Ï Â Ï Ï va 45, Technicke normy, La  Âbkova pav. c 5; Praha 1: Dum uc Ï. Ê Ïebnic a knih Cerna Labut', Na Porõc  25, FISER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Â Ï Â Ïõ Praha, a. s., Opletalova 35, Specializovana prodejna Sbõrky za   Âkonu, Na Florenci 7±9, tel.: 606 603 946, e-mail: prodejna.zakonu@moraviapress.cz, Ê Ï Ïpa PROSPEKTRUM, Na Porõc  7, Knihkupectvõ Seidl, Ste Ânska 30, NEOLUXOR s. r. o., Va Ï Â Ïõ   Âclavske na 41; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., na Mõru 9  Âm. Âm. Â Ï Ï (Na Ârodnõ dum), NEWSLETTER PRAHA, Safarõkova 11; Praha 4: PROSPEKTRUM, Na Â Ê Âkupnõ centrum Bude  Ïjovicka Olbrachtova 64, SEVT, Â, a. s., Jihlavska 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peskove 14; Praha 6: PPP ± Stankova Isabela, Puskinovo na Â Ï Â Ï Â Ï Âm. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60; Praha 9: Abonentnõ tiskovy servis-Ing. Urban, Jablonecka 362; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradska 190, Mediaprint & Kapa Pressegrosso, Â Â Â Â Ï Ïrboholska 1404/104, Dona Ï ka tisku, s. r. o., Slovinska 991/31; Prerov: Knihkupectvõ EM-ZET, Bartosova 9; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, Ste  Âs Â Ï Â Ï Ï Ï K. H. Borovske 22, tel.: 352 303 402; Sumperk: Knihkupectvõ D & G, Hlavnõ tr. 23; Ta Âho Â Â Ï Âbor: Milada Simonova ± EMU, Bude  Ïjovicka 928; Teplice:    Knihkupectvõ L & N, Masarykova 15; Trutnov: Galerie ALFA, Bulharska 58; Ustõ nad Labem: Severoc  distribuc Â, s. r. o., Havõrska 327, tel.:   Ïeska Ïnõ ÂÏ Â 475 603 866, fax: 475 603 877, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplnova  Sbõrek za Ï Ânõ  Âkonu vc Ï dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, Ê Ïetne Ï Ïkovo na 76, Jindrich Ï www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Za Ï eh: Mgr. Ivana Patkova Ziz Âbr Â, Ï Ïkova 45; Zatec: Prodejna U Pivovaru, Ziz Âm. Ï Procha Âzka, Bezde Ïkov 89 ± Vazby Sbõrek, tel.: 415 712 904. Distribuc  podmõnky predplatne  Ïnõ Â Ï Âho: jednotlive ca Â Ï Âstky jsou expedova neprodlene po Âny Ï doda  z tiska Ânõ Ârny. Objedna Âvky nove predplatne jsou vyrizova do 15 dnu a pravidelne doda Âho Ï Âho Ï Âny Ê Â Âvky jsou zahajova od nejbliz Ï õ c Âstky po ove Ï enõ Âny Ïs  Ïa Ïr  Ï u Âhrady predplatne nebo jeho za Ï Âho Âlohy. Castky vysle v dobe od zaevidova  predplatne do jeho u Ï Â Ï Ânõ Ï Âho Âhrady jsou doposõlany jednora  Âzove Zme adres Ï. Ïny Ï a poc odebõrany vy Ïtu  Âch Âtisku jsou prova Ïny do 15 dnu. Reklamace: informace na tel. c Âsle 519 305 168. V põsemne styku vz Ê Âde Ê Ïõ  Âm Ïdy uva Ïjte ICO Âde Ï Ï (pra Âvnicka osoba), rodne c Âslo (fyzicka osoba). Poda Ânõ novinovy za   Ïõ  Âva  Âch Âsilek povoleno Ceskou postou, s. p., Odste  za Ï Ï Ïpny Âvod Jiz  Morava ReditelÏnõ stvõ v Brne c j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995. Â Ï Ï.