P. 1
История-на-БЪЛГАРИЯ-TOM-2

История-на-БЪЛГАРИЯ-TOM-2

5.0

|Views: 252|Likes:
Published by lily_bf

More info:

Published by: lily_bf on Nov 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

История на БЪЛГАРИЯ

ТОМ ВТОРИ
ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА
СОФИЯ/1981
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ HА HА.КИTЕ
с/о 1и8аи1оr, 8оПа
1981
ОTПЕ-АTАHО В H Р БЪЛГАРИЯ
ИBДАHИЕTО
Е ПОСВЕTЕHО

13 0 0 - ГОДИTHИHАTА
ОT СЪBДАВАHЕTО

БЪЛГАРСКАTА
ДЪРЖАВА
ГЛАВHА РЕДАКHИЯ
Диmит+р КОСЕВ /nрezсezатen/,
Xристо XРИСTОВ /sаmeстниx-nрezсezатen/, Hиxоnаn TОДОРОВ /sаmeстниx-nрezсezатen/,
Васиn ВАСИЛЕВ /отrоsорeн сexрeтар/, Диmит+р АHГЕЛОВ, Воин БОЖИHОВ, Xристо
ГАHДЕВ, Иnuо ДИМИTРОВ, Мито ИС.СОВ, Лxöоmир ПАHАUОTОВ, Вeсenин XАДЖИHИКОЛОВ,
Крymxа TАРОВА
.рezниx Мeтоzи ПЕTРОВ
Вnаzисnаs ПАСКАЛЕВ /rnаseн xyzо+ниx о¡орmитen/
РЕДАКHИОHHА КОЛЕГИЯ HА TОМ II
Диmит+р АHГЕЛОВ /отrоsорeн рezаxтор/, Пeт+р ПЕTРОВ, Борисnаs ПРИМОВ
Рezаxтори на наyuния аnарат и öene+xитe Вeсenин ВЪЛ-ЕВ и Мара МАTАКИЕВА Рezаxтор
на öиönиоrра¡ията Вeсenин ВЪЛ-ЕВ Xyzо+eстseн рezаxтор Данаиn ДОHКОВ Texниueсxи
рezаxтор Кириn ВАСИЛЕВ
АВTОРИ
Диmит+р АHГЕЛОВ, Иsан БОЖИЛОВ, Станuо ВАКЛИHОВ, Васиn Г£BЕЛЕВ, Кyx К.ЕВ, Пeт+р
ПЕTРОВ, Борисnаs ПРИМОВ, Васиnxа TЪПКОВА-BАИМОВА, Гeноsesа HАHКОВА-ПЕTКОВА
Биönиоrра¡ия Мара МАTАКИЕВА Карти Пeт+р КОЛЕДАРОВ Поxаsаnuи Лиnия РАДКОВА
Xроноnоrиueсxа таönиuа Пeт+р АHГЕЛОВ
Xyzо+ниx-иnxстратор и о¡орmитen на тоmа Вnаzисnаs ПАСКАЛЕВ
С+z+р+аниe
Прezrоsор ................................13
ДЯЛ I
СЛАВЯHИ И ПРАБЪЛГАРИ ДО ОБРАB.ВАHЕTО
HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА.......................23
ГЛАВА ПЪРВА
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII s.....................25
1. Hаnаzeния на сnаsянитe на Баnxансxия
nоnyостроs /nро¡. П. Пeтроs/......................25
2. Bасensанe на сnаsянитe на Баnxансxия
nоnyостроs /nро¡. П. Пeтроs/.......................40
3. Бит, стоnансxи +иsот и оömeстseн строn
на сnаsянитe nрes VI¬VII s. /nро¡. П. Пeтроs/.............47
ГЛАВА ВTОРА
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ
ПОЛ.ОСTРОВ..................................................59
1. Проиsxоz и ранна история /zоu. В. Гxsenes/............59
^2. Праö+nrарсxият sоeнно-nnemeнeн с+xs
Вenиxа Б+nrария /zоu. В. Гxsenes/....................69
3. Бит, стоnансxи +иsот и оömeстseн строn
на nраö+nrаритe /zоu. В. Гxsenes, nро¡. Ст. Ваxnиноs / .... 76
Бene+xи................................84
ДЯЛ II
ОБРАB.ВАHЕ И .КРЕПВАHЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ДО СРЕДАTА HА IX
s........................93
1
ГЛАВА ПЪРВА
СЪBДАВАHЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА.........................95
1. Сnаsянсxото nnemeнно оöezинeниe
s Поzyнаsиeто nрes VII s. /nро¡. П. Пeтроs/............95
2. Оöраsysанe и xараxтeр на ö+nrарсxата z+р+аsа
/nро¡. П. Пeтроs/..................................92
3. Б+nrарсxата z+р+аsа
s xрая на VII s. /nро¡. П. Пeтроs/...................106
ГЛАВА ВTОРА
БЪЛГАРИЯ ПРЕB VIII s..........................................110
1. .тs+р+zаsанe на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes n+рsата nоnоsина на VIII s.
/ст. н. с. Б. Приmоs, ст. н. с. Г. Hанxоsа-Пeтxоsа/........110
2. Поnитиueсxа xриsа s Б+nrария и sоnни с Виsантия
/ст. н. с. Б. Приmоs, ст. н. с. Г. Hанxоsа-Пeтxоsа/........120
3. Стаöиnиsиранe на Б+nrария
и nрeоzоnяsанe на sиsантиnсxата sаnnаxа
/ст. н. с. Б. Приmоs, ст. н. с. Г. Hанxоsа-Пeтxоsа/........127^
ГЛАВА TРЕTА
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX s.....................130
1. В+нmноnоnитиueсxи yсnexи
nри xан Крym /ст. н. с. Б. Приmоs/...................130
2. В+трemноnоnитиueсxа zenност nри xан Крym
/ст. н. с. Б. Приmоs/..............................142
4 3. В+нmноnоnитиueсxа zenност nри xан Оmyртаr
/ст. н. с. Б. Приmоs/. ,............................147
4. В+трemноnоnитиueсxа zenност nри xан Оmyртаr
/ст. н. с. Б. Приmоs/..............................153
5. Раsmирeниe на Б+nrария на xrоsаnаz
/ст. н. с. Б. Приmоs/..............................158
ГЛАВА -ЕTВЪРTА
ОБTЕСTВЕHО-ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ
HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX s.............................161
1. Bара+zанe и раssитиe
на ¡eоzаnнитe отноmeния /аxаz. Д. Анrenоs/............161
2. Аzmинистратиsно-sоeнна yрezöа /аxаz. Д. Анrenоs/.......169
3. Бит, строитenстsо и иsxyстsо /nро¡. Ст. Ваxnиноs/.......181
- а
Бene+xи........................................198
СЪДЪРЖАHИЕ
I
ДЯЛ III
ПОЛИTИ-ЕСКИ И К.ЛT.РЕH ВЪBXОД
HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА......................211
ГЛАВА ПЪРВА
БЪЛГАРИЯ ПРЕB ВTОРАTА ПОЛОВИHА HА IX s.....................213
1. Поxр+стsанe на ö+nrаритe /zоu. В. Гxsenes/...........213
2. С+szаsанe на нesаsисиmа ö+nrарсxа u+рxsа
/zоu. В. Гxsenes/................................219
3. .строnстsо на ö+nrарсxата u+рxsа /zоu. В. Гxsenes/.......228
4. Б+nrария nрes nосnezнитe три zeсeтиneтия на IX s.
/zоu. В. Гxsenes, н.с. Иs. Бо+иnоs/...................234
ГЛАВА ВTОРА
I ПОЯВА И .TВЪРЖДАВАHЕ HА СЛАВЯHСКАTА ПИСМЕHОСT И КHИЖHИHА В
БЪЛГАРИЯ.....................................238
1. Кириn и Мeтоzиn ¬ с+szатenи на сnаsянсxата nисmeност и xни+нина /zоu. В.
Гxsenes/...............238
2. Вenиxоmораsсxата mисия на Кириn и Мeтоzиn
/zоu. В. Гxsenes/................................246
3. Дenност на Кириnо-Мeтоzиesитe yueниuи s Б+nrария
/zоu. В. Гxsenes, nро¡. Д. Мирuesа/..................251
4. Форmиранe
на ö+nrарсxата нароzност /аxаz. Д. Анrenоs/...........261
ГЛАВА TРЕTА
БЪЛГАРИЯ ПРИ HАР СИМЕОH...................................278
1. В+нmноnоnитиueсxи отноmeния /н.с. Иs. Бо+иnоs/.......278
2. Втората ö+nrарсxа стоnиuа
Прeсnаs /nро¡. Ст. Ваxnиноs/...................... . 296
\] 3. Раsuseт на староö+nrарсxата nитeратyра
/nро¡. К. Кyes/............................'......310
Бene+xи.......................................323
ДЯЛ IV БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB X И HА-АЛОTО HА XI s. 337
ГЛАВА ПЪРВА
ОБTЕСTВЕHО-ИКОHОМИ-ЕСКО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРСКАTА
ДЪРЖАВА.....................................................339
1. Стоnансxи +иsот /аxаz. Д. Анrenоs/..................339
2. Фeоzаnни отноmeния /аxаz. Д. Анrenоs/...............352
3. H+рxоsно-¡eоzаnна иzeоnоrия /аxаz. Д. Анrenоs/........366
ГЛАВА ВTОРА
ОTСЛАБВАHЕ HА БЪЛГАРИЯ И ПОЯВА HА БОГОМИЛСTВОTО........370
1. Hар Пeт+р. В+трemно- и s+нmноnоnитиueсxа zenност
/nро¡. В. T+nxоsа-Bаиmоsа/.........................370
2. Боrоmиnстsо /аxаz. Д. Анrenоs/.....................374
ГЛАВА TРЕTА
БОРБА BА BАПАBВАHЕ HЕBАВИСИМОСTTА HА БЪЛГАРИЯ.........389
1. Паzанe на Сeseроиsтоuна Б+nrария
nоz sиsантиnсxа snаст /nро¡. В. T+nxоsа-Bаиmоsа/.......389
2. Даsиz, Моnсen, Арон и Саmyиn
наuenо на ö+nrарсxата z+р+аsа /nро¡. П. Пeтроs/.......397
3. Воnни с Виsантия. Hар Роmан
и uар Саmyиn /nро¡. П. Пeтроs/....................402
4. Паzанe на Б+nrария nоz sиsантиnсxа snаст
/nро¡. П. Пeтроs/................................416
ГЛАВА -ЕTВЪРTА
МАTЕРИАЛHА И Д.XОВHА К.ЛT.РА ОT ПОКРЪСTВАHЕTО
ДО ПАДАHЕTО HА БЪЛГАРИЯ ПОД ВИBАHTИUСКО ВЛАДИ-ЕСTВО ... 422
1. Арxитexтyра /nро¡. Ст. Ваxnиноs/...................423
2. Матeриаnна xynтyра и иsxyстsо /nро¡. Ст. Ваxnиноs/ .... 430
3. Литeратyра /аxаz. Д. Анrenоs/......................436
Бene+xи.......................................452
СПРАВО-ЕH АПАРАT.......................463
XРОHОЛОГИ-ЕСКА TАБЛИHА /ст.ас. П. Анrenоs/....................465
ПОКАBАЛHИ..................................................469
Поxаsаneu на nиuнитe иmeна /Л. Раzxоsа/.............469
Поxаsаneu на reоrра¡сxитe и eтниueсxитe иmeна
/Л. Раzxоsа/....................................474
БИБЛИОГРАФИЯ. История на Б+nrария. П+рsа ö+nrарсxа z+р+аsа
/М. Матаxиesа/..................................................483
Прezrоsор
Вторият тоm от ,История на Б+nrария" оöxsаmа neриоzа от иzsанeто на сnаsяни и
nраö+nrари на Баnxансxия nоnyостроs и оöраsysанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа zо
nаzанeто n nоz sиsантиnсxа snаст /VII¬XI s./. Xроноnоrиueсxи nоrnezнато, n+рsият
sаöene+итeneн и с оrроmни nосnezиuи ¡аxт s историята на Б+nrарсxото
срezноsexоsиe e mасоsото наsnиsанe и траnното sасensанe на сnаsянитe на xr от р.
Дyнаs, s тeриторията на Виsантиnсxата иmneрия. Гоnяmо mно+eстsо сnаsянсxи
nnemeна, наn+nно сроzни nо esиx и öит, сe yстаноsиnи zо срezата на VII s. s
Миsия, Tраxия, Маxezония, uаст от Аnöания и zнemнитe rр+uxи semи. Срez тяx nо
тоsа sрeme оme rосnоzстsysаnироzоsооö-mинни отноmeния s стаzиn на наnрezнаnо
раsnо+eниe /т. нар. sоeнна zemоxраuия/. Поz snияниe на оömeстseния строn на
сnаsянитe сe иss+рmиnи z+nöоxи иsmeнeния s sаsnаzeнитe sиsантиnсxи тeритории:
раsрymeни öиnи nоuти иsuяnо роöоsnаzenсxият строn и сs+рsаната с нerо xоnонатна
систemа, раsnространeни s öаnxансxитe semи nрes V¬VI s.; s+sроzиnи сe и zоöиnи
сиnа сsоöоzнитe сenсxи оömини, xоито zаnи ноs оönиx на sиsантиnсxото оömeстsо s
nроz+n+eниe на стоneтия. В тesи иmeнно nроueси сe xриe rоnяmото оömeстseно-
историueсxо sнаueниe на sасensанeто на сnаsянитe на Баnxансxия nоnyостроs.
Еzноsрemeнно с+с соuиаnно-иxоноmиueсxитe иsmeнeния иzsанeто на сnаsянсxитe
nnemeна nрezиssиxаnо xорeнни nроmeни и от eтниueсxи xараxтeр. Оrроmнитe
сnаsянсxи mаси сe сmeсиnи nостeneнно с meстнитe öаnxансxи +итenи, nрezиmно с
траxитe ¬ наn-mноrоöроnното nо тоsа sрeme насeneниe s zнemнитe ö+nrарсxи semи. В
nосnezsаnия сраsнитenно ö+рs асиmиnаuионeн nроueс сnаsянитe, xоито öиnи nо-
mноrоuисneни и eтниueсxи nо-xоmоreнни, наzzenenи и x+m xрая на VII s. траxитe s
sнаuитenната си uаст öиnи seue nрeтоneни срez ноsитe nриmenuи.
Hасxоро сnez сnаsянитe на Баnxансxия nоnyостроs сe nояsиnи и nраö+nrаритe. Еzна
nраö+nrарсxа rрynа, иzsаmа от Панония /zн. .нrария/ и nрezsо+zана от Кyöeр,
наsnяsnа s Маxezония и сe sасenиnа оxоnо rраzоseтe Приnen и Битоnя, а zрyrа
rрynа, наnyснаnа nрezenитe на Вenиxа Б+nrария и nрezsо+zана от Асnарyx, стиrнаnа
zо оönастта на Доnния Дyнаs. Иzsанeто на Асnарyxоsитe nраö+nrари öиnо от
рemаsаmо sнаueниe sа сnаsянсxитe nnemeна s zнemнитe сeseроиsтоuни ö+nrарсxи
semи. Оömата sаnnаxа sа сnаsяни и nраö+nrари от страна на Виsантия,
nроz+n+итenният zосer на zsата eтно-са оme s x+норyсxитe стenи и ezнаxsото иm s
оömи nинии соuиаnно-иxоноmиueсxо раsниme nрes sтората nоnоsина на VI s. станаnи
nрeznостаsxа sа тяxното ö+рsо сönи+e- 13
ниe и с+трyzниueстsо. В+рxy таsи осноsа s+sниxнаnа ö+nrарсxата z+р+аsа,sа uиeто
с+szаsанe рemаsаmа роnя иmаnи sоeннитe nоöezи на xан Асnарyx наz sиsантиnuитe
nрes 680¬681 r. Hоsата z+р+аsа nоnyuиnа иmeто Б+nrария nо траzиuия от
Кyöратоsата Вenиxа Б+nrария.
С+szаsанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа öиnо ezно от наn-sаöene+итenнитe с+öития нe
саmо s ö+nrарсxата история, но и s историята на Еsроnenсxия xrоиsтоx nрes
срezноsexоsната enоxа. Б+nrария öиnа n+рsата сnаsянсxа z+р+аsа, xоято сe
yтs+рzиnа и nрос+meстsysаnа s+nрexи натисxа на наn-mоmната nоnитиueсxа и sоeнна
сиnа nрes Ранното срezноsexоsиe ¬ Виsантиnсxата иmneрия. Иsseстно e, ue Виsантия
s nроz+n+eниe на стоneтия сe e öориnа с наnаzаmитe я от сeseр nриmenuи и ue e
иsnиsаnа с yсnex от x+рsаsитe öитxи и ст+nxноseния. Срemy с+xseнитe сnаsяни и
nраö+nrари оöаue тя нe yстояnа и öиnа nринyzeна zа nриsнаe иsrраzeната от тяx на
öиsmата нenна тeритория z+р+аsна орrаниsаuия.
Дse öиnи rnаsнитe sаzаuи, стояmи sа раsрemeниe nрez mnаzата z+р+аsа, оöezиниnа
сnаsяни и nраö+nrари s оömитe си rраниuи: n+рsо ¬ zа sаnаsи нesаsисиmото си
с+meстsysанe от sаnnаmsаmитe я с+сezи ¬ Виsантиnсxата иmneрия, Аsарсxия xаrанат
и xа-sарсxата z+р+аsа, и, sторо ¬ zа nрemинe nостeneнно s наст+nneниe, sа zа
sxnxuи s сsоитe nрezenи останаnитe роzстseни сnаsянсxи nnemeна на Баnxансxия
nоnyостроs. К+m ос+meстsяsанeто на таsи nоnитиxа öиnи насоueни yсиnията на
ö+nrарсxитe snаzeтenи от VII zо IX s. ¬ от xан Асnарyx zо uар Сиmeон. Биnо с
ueната на x+рsаsи сön+сxsания, öиnо uрes mирни срezстsа Б+nrария yсnяnа нe саmо
zа отöиe натисxа на раsnиuни nротиsниuи и nрezи sсиuxо на Виsантия, но и zа
ос+meстsи на nосnezоsатenни eтаnи +enаното тeриториаnно раsmирeниe и оöezинeниe
на сnаsянсxитe nnemeна от Миsия, Tраxия и Маxezония. В таx+s сmис+n sоzeнитe
sоnни нesаsисиmо от нeиsöe+нитe +eртsи и раsорeния са иsиrраnи, историueсxи
nоrnezнато, nоnо+итenна роnя. Te nоmоrнаnи sа sxnxusанeто на mноrоuисneни
сnаsянсxи mаси s nрezenитe на ö+nrарсxата z+р+аsа, сnасяsаnxи rи от nостeneнна
enиниsаuия, на xоято нemинyemо öиxа öиnи иsnо+eни nоz snастта на Виsантиnсxата
иmneрия.
К+m срezата на IX s. оöezинитenният nроueс s осноsни nинии öиn seue sаs+рmeн.
Б+nrарсxата z+р+аsа сe оueртаnа xато sа+eн nоnитиueсxи и sоeнeн ¡аxтор нe саmо
на Баnxансxия nоnyостроs, но и s uяnа тоrаsаmна Еsроnа. Tя öиnа раsностоeн
с+neрниx на таxиsа сиnни sа sрemeто си z+р+аsи xато Виsантия, Араöсxия xаnи¡ат,
Hemсxата иmneрия и senиxоmораsсxата z+р+аsа. Bа ö+nrаритe и тexнитe sоeнни и
nоnитиueсxи yсnexи сe nиmenо seue и s+s sиsантиnсxата, и s sаnаzноesроnenсxата
историоrра¡ия и иmeто на xан Крym, nоöezитenя наz наxnynия s ö+nrарсxитe nрezenи
sиsантиnсxи иmneратор Hиxи¡ор I Гeниx, остаsиnо траnна сnezа s neтоnиснитe
с+uинeния. Воeнното и nоnитиueсxото mоr+meстsо сe nриzрy+аsаnи от оöm
иxоноmиueсxи nоzem, от раsuseт на sанаятитe и т+рrоsията, от nояsата на
срezноsexоsния rраz xато ueнт+р на о+иseн стоnансxи +иsот. Teриториаnното
раsmирeниe на z+р+аsата и оöezинeниeто на сnаsянсxитe nnemeна s+рsяnо yсnорezно
с nрeоzоnяsанeто на nnemeнната раszроöeност и yxрensанeто на ueнтраnната snаст.
Пnemeнният nринuиn, nо сиnата на xоnто uяnата тeритория на страната öиnа
раszeneна на отzenни Сnаsинии, т. e. на оönасти, sаemани от отzenни сnаsянсxи
nnemeна наuenо с+с сsои xняse, nостeneнно öиn иsостаseн, sа zа ö+ze sаmeнeн с
nринuиnа на sоeнно-аzmинистратиsната ueнтраnиsаuия, ос+meстsяsана uрes nрexи
орrани на snаzeтenя. К+m срezата на IX s. тоsи nроueс öиn seue nриxnxueн. От
z+р+аsно оöezинeниe, s xоeто роzоsо-nnemeннитe траzиuии остаsаnи sсe оme
нenрeоzоneни, ö+nrарсxата z+р+аsа сe nрes+рнаnа s zоöрe сnоeн sоeнно-
аzmинистрати-seн и nоnитиueсxи орrаниs+m с+с сиnна ueнтраnна snаст.
.rоnemeна тeриториаnно и sаxрenнаnа s+трemно, Б+nrария сe нy+zаenа от nо-
nоzueртано me+zyнароzно nриsнаниe, xоeто zа n отрezи zостоnно mясто срez
esроnenсxитe z+р+аsи. С оrnez на таsи нeоöxоzиmост nо sрemeто на xняs Борис I
ö+nrарсxият нароz öиn nоxрsстeн /864/. Б+nrария станаnа xристиянсxа страна, s
рesynтат на xоeто nриzоöиnа sнаuитenно nо-rоnяm nрeсти+:, а нenнитe
s+нmноnоnитиueсxи zenстsия nоnyuиnи mноrо nо-соnиzна xриzиueсxа и рenиrиоsна
санxuия.
.сnорezно с nроueса на тeриториаnно раsmирeниe и s+трemно yxрensанe сe
иss+рmsаnи xорeнни иsmeнeния и s оömeстseния строn на ö+nrарсxата z+р+аsа.
Роzоsо-nne-meнната yрezöа s нenния наnрezнаn стаzиn /sоeнна zemоxраuия/,
xараxтeрна sа сnаsяни и nраö+nrари nо sрeme на sасensанeто иm на Баnxансxия
nоnyостроs, öиnа nостeneнно иs+иsяна и сe с+szаnи yсnоsия sа s+sниxsанeто на
¡eоzаnни отноmeния. Проueс+т на ¡eо-zаnиsаuия сe раssиsаn s рesynтат на
иmymeстseната и соuиаnната zи¡eрeнuиаuия s сenсxитe оömини и на nояsата на
mаnоиmотни иnи наn+nно nиmeни от срezстsа sа nроиssоzстsо nиuа, xоито öиnи
sастаseни nо сиnата на иxоноmиueсxа nринyzа zа т+рсят nрenитаниe s semитe на
сnаsяноö+nrарсxата аристоxраuия, sа zа sаryöят наxрая наn+nно сsоята
нesаsисиmост. Рemаsаmа роnя s сnyuая иsиrраnи с+szаzeнитe отноmeния на
uастноnраsна осноsа, nо сиnата на xоито ezни nиuа öиnи nостаsяни nоz snастта на
zрyrи. Проueс+т на ¡eоzаnиsаuия сe ос+meстsяsаn и nо zрyrи n+тиmа, rnаsно uрes
nоnитиxата на ueнтраnната snаст, xоято nосяrаnа s+рxy иmymeстsата на отzenни
nиuа иnи s+рxy uenи сenа /sаezно с +итenитe иm/ и rи nрezаsаnа s+s snастта на
ezри semesnаzenuи. Tоsи наuин на иsrра+zанe на uастноsnаzenexа sаsисиmост, nри
xоnто nиnсsаnо nрezsаритenно nиmаsанe на нenосрezстseния nроиssоzитen от semя и
nри xоnто rnаseн ¡аxтор öиnа nоnитиxата на ueнтраnната snаст, nоnyuиn осоöeно
раsnространeниe сnez s+se+zанeто на xристиянстsото xато о¡иuиаnна рenиrия. Hарez
с+с сseтсxата nоsemneна аристоxраuия сe nояsиnа сerа и u+рxоsна nоsemneна
аристоxраuия /sисmи zyxоsниuи и mанастири/, xоято nоnyuиnа mezри zарeния от
страна на snаzeтenя. Hо zоxато сиnата и nриsиnerиитe на ¡eоzаnната xnаса
нарастsаnи, sаz+n+eнията на sаsисиmитe сenяни сe ysenиuаsаnи, а тexният
соuиаnноnраseн статyт сe snоmаsаn. К+m срezата на X s. ¡eоzаnнитe отноmeния öиnи
наn+nно иsrраzeни и s ö+nrарсxото оömeстsо сe оueртаnи zse осноsни xnаси ¬
¡eоzаnна аристоxраuия и sаsисиmо сenяueстsо.
Еzин от осноsнитe nроueси, сs+рsан тясно с иsrра+zанeто и yxрensанeто на
ö+nrарсxата z+р+аsа и с раssиsаmитe сe ноsи оömeстseни отноmeния s нeя, öиn
nроueс+т на nостeneнното оöраsysанe и yтs+р+zаsанe на ö+nrарсxата нароzност. Tоn
сe сse+zаn, от ezна страна, x+m nрemаxsанe на nnemeнната раszроöeност и x+m
сnиsанe на отzenнитe сnаsянсxи nnemeна s ezно uяnо и, от zрyrа страна ¬ x+m
nостeneнно иsuessанe на отnиxитe me+zy nраö+nrари и сnаsяни и nрesр+mанeто иm s
ezинна eтниueсxа оömност. Bа раssитиeто на тоsи zsоeн nроueс /оöezинитeneн и
асиmиnаuионeн/ от rоnяmо sнаueниe öиnо наnиuиeто на оömата z+р+аsа, с ezинна
s+трemна и s+нmна nоnитиxа, с раssит стоnансxи +иsот, xоeто nоmаrаnо sа
сönи+аsанeто на zsата eтниueсxи enemeнта, sа nрeоzоnяsанeто на с+meстsysаmата
nоme+zy иm esиxоsа, seрсxа и öитоsа отnиxа. Ва+eн ¡аxтор, xоnто zenстsysаn s
с+mата насоxа, öиnо nриemанeто на xристиянстsото xато о¡иuиаnна рenиrия. С тоsи
аxт сe с+szаsаnи yсnоsия sа s+se+zанeто на ezно оömо nраsо sа zseтe eтниueсxи
rрynи, sа наnаrанeто на ezнаxsи норmи на nоsezeниe s nиuния и оömeстseния +иsот,
sа иsrра+zанeто на yezнаxseн öит, nри xоn-
то nостeneнно сe sаnиuаsаnи раsnиuията me+zy ,сnаsянсxо" и ,nраö+nrарсxо" s+s
осноsа на ноsата и оömа sяра. Bнаuитenна роnя s nроueса на ¡орmиранeто на
ö+nrарсxата нароzност иsиrраnо и раsnространeниeто на сnаsянсxата nисmeност и
nросseта от yueниuитe на Кириn и Мeтоzиn. Сerа s+sниxнаnи рemаsаmитe yсnоsия sа
наnаrанeто на ezин оöm xни+оseн и z+р+аseн esиx ¬ сnаsянсxия, ¬ с xоeто сe
yтs+рzиn ezин от rnаsнитe и осноsни öenesи на нароzностната оömност.
К+m xрая на IX и наuаnото на X s. ö+nrарсxата нароzност xато ноs тиn eтниueсxа
оömност сe о¡орmиnа seue оxонuатenно s+s sсиuxи xраиmа на z+р+аsата. Henни
отnиuитenни ueрти öиnи оömият esиx, сneuи¡иuната mатeриаnна и zyxоsна xynтyра и
ezинното нароzностно с+sнаниe. Осноseн xоmnонeнт на ö+nrарсxата нароzност öиnи
сnаsянитe ¬ наn-mноrоuисneното насeneниe на тeриторията на Б+nrария, срez xоeто
nосnezоsатenно сe nрeтоnиnи и траxи, и nраö+nrари /на Асnарyx и на Кyöeр/.
Hоsос+szаzeната ö+nrарсxа нароzност öиnа nо с+meстsо нароzност сnаsянсxа ¬ sа
тоsа сsиzeтenстsysат наnо+иnият сe оöm esиx /сnаsянсxи/, xараxтeр+т на
mатeриаnната и zyxоsната xynтyра и нароzностното с+sнаниe. От иsuesнаnитe eтноси
/nраö+nrарсxи и траxиnсxи/ сe sаnаsиnи оöаue иsseстни сnezи, от xоито nиuи, ue
ö+nrарсxата нароzност e оöраsysана сnez сnо+eн оöezинитeneн и асиmиnаuионeн
nроueс nри yuастиeто на раsнороzни eтниueсxи rрynи.
Като тeрmиноnоrиueн иsраs на ноsос+szаsаmата сe нароzност сe yтs+рzиnо nрes IX¬X
s. оömото нароzностно иme ö+nrари, xоeто сe наnо+иnо и раsnространиnо nо sсиuxи
xраиmа на страната. Tо öиnо сs+рsано с иmeто Б+nrария, zаzeно на z+р+аsата оme
nрes n+рsитe rоzини на оöраsysанeто n, и rоsори sа sнаuитenната роnя на
nраö+nrаритe nри нenното иsrра+zанe и nрes ранната и история.
Интeрeсeн, раsностранeн и öоrат öиn n+тят на раssитиeто на mатeриаnната и
zyxоsната xynтyра на ö+nrарсxата z+р+аsа и на ö+nrарсxото оömeстsо nрes VII¬XI
s. П+рsонаuаnно mатeриаnната и zyxоsната xynтyра иmаnи zsа раsnиuни носитenя ¬
nраö+nrари и сnаsяни, ¬ sсexи с+с сsоn наuин на +иsот, сsои траzиuии, сsои
раsöирания. Tаsи осоöeност nроnиuаsа ясно, аxо сe nросnezят xараxтeр+т и оönиx+т
на mатeриаnното и zyxоsното иm тsорueстsо nрes esиueсxия neриоz. Сnez
s+se+zанeто на xристиянстsото xато о¡иuиаnна рenиrия и сnez nостeneнното
иsrра+zанe и yтs+р+zаsанe на оömа ö+nrарсxа нароzност с+meстsysаmитe раsnиuия
nостeneнно иsuesнаnи и сe с+szаnа ezна ezинна s оömи nинии mатeриаnна и zyxоsна
xynтyра, s xоято eтниueсxитe раsnиuия нe иrраenи seue nрezиmната роnя.
С+mesрemeнно оöаue сe nояsиnи раsnиuия на ноsа осноsа, т+n xато s nроueса на
¡eоzаnиsаuията ö+nrарсxото оömeстsо сe раszenиnо на zse xnаси ¬ ¡eоzаnна
аристоxраuия и сenсxо насeneниe. Кnасоsата zи¡eрeнuиаuия нeиsöe+но сe отраsиnа
s+рxy xараxтeра на mатeриаnното и zyxоsното тsорueстsо, x+zeто сe nояsиnи
sнаuитenни отnиxи s с+отseтстsиe с nротиsорeuията s соuиаnната стрyxтyра.
Ва+eн mоmeнт, сs+рsан с раssитиeто на mатeриаnната и zyxоsната xynтyра на
П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа, öиnо иsrра+zанeто и s+рxy öоrатата осноsа от антиuни
траzиuии на ezно sаöene+итenно nо сsоя uяnостeн оönиx траxо-sиsантиnсxо
насnezстsо, xоeто sаsариnи nраö+nrаритe и сnаsянитe на Баnxансxия nоnyостроs.
Бnаrоzарeниe иmeнно на тоsа насnezстsо, наmeриnо иsраs s раsnиuни оönасти и
nрояsи и s+snриeто и sаnаseно s sнаuитenна стeneн, ö+nrарсxият нароz yсnяn s
xратxи историueсxи сроxоse zа раsr+рнe тsорueсxитe си сиnи и zа с+szаze ezна
zenстsитenно sисоxа sа sрemeто си mатeриаnна и zyxоsна xynтyра ¬ сsоeоöраseн
синтes me+zy meстнитe öаnxансxи
траzиuии и оноsа ноsо и ориrинаnно, xоeто zонeсnи сnаsяни и nраö+nrари от сsоята
роzина. Гnаsни ueнтроse на таsи xynтyра станаnи zseтe стоnиuи ¬ Пnисxа и
Прeсnаs.
Вр+xна тоuxа s раssитиeто на тsорueсxитe s+smо+ности на ö+nrарсxия нароz nрes
sрemeто на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа öиnи нeс+mнeно с+szаsанeто и
раsnространeниeто на сnаsянсxата nисmeност и xни+нина.Врesynтат на
mноrостранната и nnоzотsорна zenност на zseтe mxоnи ¬ s Прeсnаs и Оxриz,¬
р+xоsоzeни от Кириnо-Мeтоzиesитe yueниuи Кnиmeнт и Hаym и nоzxрenяни mezро от
ueнтраnната snаст, nоnyuиnи сиneн тnас+x оöраsоsаниeто и nросseтата, s+sниxнаn s
xратxи сроxоse sнymитeneн сnоn от оöраsоsани xора ¬ yuитenи, сsemeниuи и
nисатenи, ¬ с+стаseни öиnи nроиssezeния от наn-раsnиuно eстeстsо и
nрezнаsнаueниe. Раsнооöраsната nо xараxтeр и с+z+р+аниe nитeратyра нe останаnа
саmо s rраниuитe на Б+nrария. Tя nрemинаnа и s zрyrи сnаsянсxи страни /С+рöия и
Рyсия/, а nо-x+сно наmeриnа zоöра nоusа sа раsnространeниe и s Рym+ния. Tаxа
Б+nrария сe nрes+рнаnа s nр+s сnаsянсxи xни+оseн ueнт+р, xоnто оxаsаn mоmно
s+szenстsиe sа xynтyрното и zyxоsното раssитиe и s+н от nрezenитe на страната. В
тоsа сe с+стои rоnяmата историueсxа sасnyrа на Кириnо-Мeтоzиesитe yueниuи,
с+xраниnи и zораssиnи zenото на сsоитe senиxи yuитenи s ö+nrарсxата z+р+аsа s
xрая на IX и наuаnото на X s.
С+szаsанeто и раsnространeниeто на сnаsянсxата nисmeност и xни+нина тряösа zа сe
раsrne+zат нe саmо xато ezна sаöene+итenна тsорueсxа и zyxоsна nрояsа на mnаzата
ö+nrарсxа нароzност, тр+rнаnа nо n+тя на eтниueсxото си yтs+р+zаsанe и xynтyрно
иszиrанe. Te иmат mноrо nо-z+nöоx s+трemeн сmис+n и ezно nоuти рesоnxuионно sа
sрemeто си ssyueнe. Приzоöиsаnxи сsоя аsöyxа и сsои xниrи, оöраsоsанитe срezи на
ö+nrарсxото оömeстsо zр+sнаnи zа отxs+рnят сиnно sxорeнeното nрes
срezноsexоsната enоxа сxsаmанe, ue иmа саmо три esиxа ¬ esрenсxи, nатинсxи и
rр+uxи, ¬ на xоито mо+e zа сe с+szаsа nитeратyра и на xоито e zоnyстиmо zа сe
иss+рmsа u+рxоsно öоrосny+eниe. Tриesиuната ,тeория", nоzz+р+ана осоöeно ynорито
s Еsроnenсxия sаnаz nрes Срezноsexоsиeто, öиnа оnроseрrана nо öneстяm наuин от
сnаsянсxитe nросseтитenи Кириn и Мeтоzиn и от тexнитe yueниuи s Б+nrария. Tя e
отxs+рneна наn+nно s mаnxата, но ярxа nо сsоитe арrymeнти и s+трemна yöezeност
nоnemиuна тsорöа ,Bа öyxsитe" на -eрнориseu Xраö+р. По тоsи наuин, uрes
раsuynsанe sаxостeнenитe zоrmи на Срezноsexоsиeто, öиnа nоzrотseна nоusата sа
таxиsа таnантnиsи nисатenи xато Кnиmeнт Оxриzсxи, Константин Прeсnаsсxи,
-eрнориseu Xраö+р и Uоан Еxsарx и наsряsа-nи yсnоsията sа ezин наистина Bnатeн
sex на ö+nrарсxата nросseта и xни+нина, xаxто с осноsаниe сe нариuа enоxата на
uар Сиmeон.
По-натат+mното раssитиe на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа, сnez sрemeто на Сиmeон,
öene+и трesо+ни nриsнаuи на ynаz+x. Bасиnиnи сe соuиаnнитe nротиsорeuия ¬
nосnezстsия rnаsно от sаz+nöоuаsанeто на ¡eоzаnнитe отноmeния. Hаnиue öиnо
sиzиmо иsтоmeниe /осоöeно срez сenсxото насeneниe/ s рesynтат на nроz+n+итenнитe
sоnни и sра+eсxитe наxnysания. Всe nо-яр+x стаsаn xонтраст+т me+zy
rосnоzстsysаmитe сnоese /öоnяри и sисmи zyxоsниuи/ и оöиxноseнитe nоzаниuи на
z+р+аsата. Hаönи+аsаn mоmeнт+т sа nротeст срemy оömeстseнитe нenраszи, sа öорöа
sа соuиаnни nраsа и nо-zоö+р +иsот. Tаxа сe sароzиnо öоrоmиnсxото yueниe, xоeто
e ярxа nрояsа на тsорueсxата mис+n на срezноsexоsния ö+nrарин. Боrоmиnитe сe
стрemenи x+m s+sстаноsяsанe на ,ранното xристиянстsо", сxsаmано xато оöраseu sа
ос+meстsяsанe на сnраseznиs +иsот, осноsан на раseнстsо, öes соuиаnни
nротиsорeuия и nриsиnerии. Фиnо-со¡сxо-рenиrиоsното seрyx на öоrоmиnитe e
иsраseно s тexния zyаnистиueн сseтоrnez,
uрes xоnто тe оöосноsаsаnи отриuатenното си отноmeниe x+m ,sиzиmия сsят" и x+m
нerоsитe rосnоzари /uарe, öоnяри, sисmи zyxоsниuи/. Воzeни от нeоöиuаeн sа
sрemeто си раuионаnиs+m, öоrоmиnитe отxs+рnяnи u+рxоsнитe оöрezи и таnнстsа,
снemаnи от тяx орeоnа на сsятост и нezосerаemост, с xоито rи оönиuаnа u+рxsата.
В с+отseтстsиe с mисnитe и настроeнията на оöиxноseния uоsex, на сenсxия
трy+eниx, тe nроnоsяzsаnи nротиs xр+sоnроnитията и sоnнитe, наnаzаnи оxоnния и
раsxоmeн +иsот на öоrатитe, nрenор+usаnи öezност и сmирeниe. В раsрes с
xонсeрsатиsната nрezстаsа sа +eната xато ,sторостeneнно с+szаниe" тe и отрe+zаnи
раsноnраsно mясто на орrаниsатор и nроnоsezниx s сsоитe öратстsа. Иsоömо s
öоrоmиnсxата тeория и nраxтиxа öиnи наnиue сmenи, рesоnxuионни sа sрemeто си
s+srnezи, xоито сe nротиsоnостаsяnи на нez+sитe на ¡eоzаnното оömeстsо и на
нerоsия иzeeн xрenитen ¬ о¡иuиаnната u+рxsа. Texният n+рsооöраs mо+e zо иsseстна
стeneн zа сe отxриe s nрezиmни соuиаnно-рenи-rиоsни yueния и zsи+eния
/nаsnиxянстsо, mасаnианстsо и zр./. В сsоята uяnост оöаue тesи s+srnezи
s+sниxнаnи и öиnи с+szаzeни на ö+nrарсxа nоusа s рesynтат от zenността на Поn
Боrоmиn и на нerоsитe n+рsи nосnezоsатenи. Боrоmиnстsото e иsоömо ориrинаnно
ö+nrарсxо яsneниe, nnоz на xонxрeтната оömeстseно-иxоноmиueсxа, nоnитиueсxа и
zyxоsна оöстаноsxа s страната nрes срezата на Xe. Ориrинаnно e то нe саmо с+с
сsоитe осноsни xонuenuии, но и с+с с+szаzeната от нerоsитe nриs+р+eниuи
xни+нина, xоято сe раsnространяsаnа s nроz+n+eниe на стоneтия иs ö+nrарсxитe
semи и uиeто отра+eниe сe uysстsysа и zо zнeс s nроиssezeнията на ö+nrарсxия
¡оnxnор. И таsи иmeнно анти¡eоzаnна nо с+meстsо, ö+nrарсxа nо nроиsxоz и z+nöоxо
nроrрeсиsна sа sрemeто си иzeоnоrия nрemинаnа rраниuитe на срezноsexоsна
Б+nrария, sа zа nрониxнe s zрyrи страни ¬ Виsантия, С+рöия, Босна, Итаnия,
Франuия, Рyсия, Рym+ния. Поz s+szenстsиeто на öоrоmиnсxото yueниe, на нerоsитe
осноsни s+srnezи, на нerоsитe орrаниsаuионни ¡орmи, на нerоsата xни+нина сe
¡орmираn xатариsm+т s Итаnия и Франuия ¬ n+рsият mоmeн nротeст срemy
rосnоzстsото на xатоnиueсxата u+рxsа на Bаnаz. Tаxа uрes öоrоmиnстsото
ö+nrарсxият нароz sнeс+n сsоя nринос s иzeоnоrиueсxото раssитиe на esроnenсxия
срezноsexоseн сsят, с+zenстsysаn sа раsnространeниeто и yтs+р+zаsанeто на наn-
наnрezниuаsи и сmenи sа sрemeто си s+srnezи и раsöирания, отnиuаsаmи сe с
xymанност и сnраseznиsост, с nоzueртан стрeme+: x+m соuиаnна nраszа и nо-zоö+р
+иsот. Гоnemият nринос на ö+nrарсxия нароz öиn zоnоseн и отраseн оme s
с+uинeнията на nисатenитe от таsи zаneuна enоxа и нeсnyuаnно иmeто ö+nrарин
nоnyuиnо на Bаnаz sнаueниe на ,eрeтиx" и ,nротиsниx на о¡иuиаnната u+рxsа", а
иmeто Б+nrария станаnо синониm на ,страна на eрeтиuи".
Оömото отсnаösанe на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes sтората nоnоsина на X s.,
nрezиssиxано от раsнооöраsни ¡аxтори, zаnо s+smо+ност на Виsантиnсxата иmneрия,
xоято s nроz+n+eниe на стоneтия сe стрemяnа zа сe сnраsи с+с сeseрния си с+сez,
zа nостиrнe наxрая сsоята uen. Прes 971 r. nоz sиsантиnсxа snаст nоnаzнаnи
сeseроиsтоuнитe ö+nrарсxи semи, а nо-x+сно, nрes 1018 r., öиnа sаsnаzяна uяnата
страна. С+öитията nрes тоsи öyрeн и траrиueн sа ö+nrарсxия нароz neриоz са ниs
от ynорити и reроиuни öорöи срemy наmeстseниxа и sаsоesатenя, s xоито сe snnита
иmeто на ezин от nосnezнитe ö+nrарсxи snаzeтenи и сmen sаmитниx на роzината ¬
uар Саmyиn. Hаст+nиnо sрeme на s+рxоsно наnрe+eниe, nри xоeто сe nрояsиnи xаxто
наn-zоöритe sоинсxи xаueстsа и zоöроzeтenи на ö+nrаритe, таxа и отриuатenнитe
ueрти на отzenни nрezстаsитenи на ¡eоzаnната xnаса, rотоsи sа nиuни интeрeси и
иsrоzи zа xаnитynират nрez sраrа. В nроz+n+eниe на önиsо nоnоsин sex сe sоzиnа
о+eстоueна öорöа sа sаnаssанe на z+р-
+аsната нesаsисиmост, sа отöиsанe yzаритe на sаsоesатenя. С+отноmeниeто на
сиnитe öиnо оöаue s nоnsа на Виsантия, xоято s xрая на X и наuаnото на XI s.
nрe+иsяsаnа rоzини на nоnитиueсxи и sоeнeн nоzem. И рesynтат+т öиn нeиsöe+eн ¬
Б+nrария sаryöиnа сsоöоzата си и ö+nrарсxият нароz nоnаzнаn nоz uy+zо
snаzиueстsо.
Еzин uяnостeн nрernez на историята на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа соuи, ue nрes
nоseue от 300-rоzиmното си саmостоятenно с+meстsysанe ö+nrарсxият нароz e
nостиrнаn sаöene+итenни yсnexи и s оönастта на иxоноmиueсxото раssитиe, и s
оönастта на nоnитиueсxия +иsот, и s оönастта на mатeриаnната и zyxоsната
xynтyра, xоито my отрe+zат ezно от n+рsитe meста срez нароzитe на срezноsexоsна
Еsроnа. Б+nrарсxият нароz сe оueртаsа xато тsорeu и öорeu, xоnто ymee zа си
сny+и и с neро, и с meu и xоnто e ezнаxsо сиneн и +иsнeсnосоöeн и s zни на mир,
и s zни на öран. В+sxиmeниe öyzят xаxто нerоsитe nрояsи на öоnното nоne s sаmита
на роzнитe nрezenи срemy раsnиuни sраrоse, таxа и нerоsата öyzна mис+n и
тsорueсxа zenност, наmeриnи иsраs s тsорöи на иsxyстsото xато Маzарсxия xонниx,
s иsяmната nрeсnаsсxа xeраmиxа, s nроиssezeнията на nисатenитe от Bnатния sex,
s+s s+srnezитe на öоrоmиnсxитe nроnоsezниuи. Hяnата история на П+рsата ö+nrарсxа
z+р+аsа zоxаssа nраsотата на тesата, ue rnаseн нeин тsорeu e öиn нароz+т, ue тоn
e zsи+иn наn-sнаuитenнитe с+öития от тоsа zаneuно mинаnо, ue тоn e строиn, тоn
сe e öориn, тоn сe e раzsаn и страzаn. Tоrаsа иmeнно, nо sрemeто на П+рsата
ö+nrарсxа z+р+аsа, сe раssиnа и yтs+рzиnа ,историueсxата nаmeт " на ö+nrарсxия
нароz, xоято my nоmоrнаnа zа сe sаnаsи nрes тe+xитe zни на sиsантиnсxото иrо и
zа s+sстаноsи отноsо nоnитиueсxата си сsоöоzа и нesаsисиmост uрes yсnemното
s+станиe на öратята Асeноsuи.
Историята на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа e öиnа нeezноxратно nрezmeт на иsсnezsанe
от страна на ö+nrарсxи и uy+zи öyр+оаsни историuи, раöотиnи nрes sтората
nоnоsина на XIX и nрes XX s. Бesсnорна sасnyrа на öyр+оаsната историоrра¡ия e,
ue с+öра и систemатиsира оrроmeн öроn zанни от zоmаmни и uy+zи nаmeтниuи sа
sрemeто от xрая на VII zо наuаnото на XI s. Hаnраseното от нeя zаze s+smо+ност
zа сe иsrраzи s осноsни nинии nоnитиueсxата история на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes
раsrne+zания neриоz, zа сe nросnezят nоzроöно mоmeнтитe, сs+рsани с нenното
с+szаsанe, yxрensанe и ynаz+x. В+s осноsа на натрynания öоrат ¡аxтиueсxи
mатeриаn öяxа наnисани оöоömаsаmи с+uинeния от роzа на ,История на ö+nrаритe" от
К. Ирeuex, на ,А HTоry о/(He Е1Г81 Ви1§аnаn Етрrre"от анrnиnсxия историx Ст.
Р+нсиmан, на тоm Iот ,История на ö+nrарсxия нароz" от П. Мyта¡uиes и zр. Hаn-
rоnemи sасnyrи s тоsа отноmeниe иmа öesсnорно В. H. Bnатарсxи /1866¬1935/, xоnто
наnиса нe саmо rоnяm öроn стyzии и статии sа раsrne+zания neриоz, но e и аsтор
на ezин оöemист, uяnостeн трyz nоz насnоs ,История на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes
срezнитe sexоse" /тоm I, uаст 1 и 2/. В n+рsата uаст на трyzа, оöнароzsана nрes
1918 r., са раsrnezани nоzроöно с+öитията от sрemeто на с+szаsанeто на
ö+nrарсxата z+р+аsа zо xрая на ynраsneниeто на xан Прeсиян /836¬852/, а s+s
sтората uаст, иsnяsnа nрes 1927 r., e оöxsанат neриоz+т от ynраsneниeто на xняs
Борис I /852¬889/ zо nаzанeто на Б+nrария nоz sиsантиnсxа snаст /1018/.
Hesаsисиmо от нeиsöe+ното остаряsанe на mатeриаnа и от с+z+р+аmитe сe s нerо
сnаöости, тиnиuни sа öyр+оаsната историоrра¡ия, трyz+т на В. Bnатарсxи, осноsан
на оrроmeн öроn иssорни zанни, и zосerа нe e sаryöиn rоnяmата си стоnност.
Сnez 9 сenтemsри 1944 r. тemатиuната оrраниueност на öyр+оаsната mezиesис-тиxа,
xоято сe интeрeсysаme nрezиmно от s+nроси на nоnитиueсxата, sоeнната и u+р-
xоsно-рenиrиоsната история на срezноsexоsна Б+nrария, öe nостeneнно nрeоzоnяна
.станоsи сe xато rосnоzстsysаm и р+xоsоzeн mарxсиueсxият meтоz на иsсnezsанe. Иs
xо+zаmи от nринuиnитe на историueсxия mатeриаnиs+m, ö+nrарсxитe историuи-mezиe
sисти сe насоuиxа x+m иsyuаsанeто на nроönemи от соuиаnната и иxоноmиueсxата, eт
ниueсxата и xynтyрната история на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа, xоито zотоrаsа стоя
xа на sаzeн nnан иnи иsоömо нe öяxа раsраöотsани. В рesynтат на тяxната zenност
а nояsиxа трyzоse с+с с+s+рmeно ноsа nроönemатиxа, s xоито сe иsсnezsаxа s+nроси
sа sа ра+zанeто и раssитиeто на ¡eоzаnнитe отноmeния nрes VII¬X s., sа xараxтeра
иро nята на xnасоsата öорöа nрes X s., sа s+sниxsанeто на срezноsexоsния
ö+nrарсxи rраz, sс nояsата и yтs+р+zаsанeто на ö+nrарсxата нароzност и nр. В
ноsа сseтnина öяxа nо стаseни на раsrne+zанe и иsясняsанe s+nроситe оxоnо
s+sниxsанeто на z+р+аsата, xа то öe nоzueртана sа+ната роnя на сnаsянитe s тоsи
nроueс. Дрyrа насоxа öe zаzeно nри осseтnяsанeто на s+nроситe sа nриemанeто на
xристиянсxата рenиrия, sа zenотс на Кириn и Мeтоzиn и тexнитe yueниuи, sа
nроиsxоzа и с+mността на öоrоmиnстsото sа s+sниxsанeто и xараxтeра на
староö+nrарсxата xynтyра, sа me+zyнароzното sнаueниe на срezноsexоsна Б+nrария и
nр. Прeоzоneни öяxа осноsнитe сnаöости на öyр+оаsната историоrра¡ия и nо-
сneuиаnно нenната сxnонност zа сe отриuа sаxоноmeрният xараxтeр на оömeстseното
раssитиe и zа сe наzueняsа сyöexтиsният ¡аxтор. Бnаrоzарeниe на статиитe,
стyzиитe и mоноrра¡иитe, nnоz на ö+nrарсxата mарxсиueсxа историueсxа mис+n,
стана s+smо+но nрes nосnezнитe 30 rоzини zа сe иsясни zаneu nо-n+nно и
sсeстранно сnо+ният nроueс, с xоnто сe xараxтeриsира историueсxото раssитиe на
П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа.zа сe наöene+ат и иsсnezsат осноsнитe ¡аxтори sа
нenния s+sxоz и ynаz+x, zа сe оueртаят сnоmeнитe и ssаиmно сs+рsани яsneния от
няxоn-xоsexоsната n nоnитиueсxа, соuиаnно-иxоноmиueсxа, eтниueсxа и xynтyрна
история.
Bа yсnexитe на ö+nrарсxата mezиesистиxа nрes nосnezнитe 30 rоzини zоnринeсe и
sнаuитenното раsmирeниe на иssорната öаsа xаxто nо xоnиueстsо, таxа и nо
xаueстsо. Иszирeни öяxа ноsи sиsантиnсxи и sаnаzни иsтоuниuи, xоито с+z+р+ат
ueнни сsezeния sа историята на ö+nrарсxата z+р+аsа и на ö+nrарсxия нароz nрes
срezноsexоsната enоxа. Станаxа zостояниe на наyxата и няxои ноsи zоmаmни
nаmeтниuи, rnаsно nраö+nrарсxи и староö+nrарсxи наznиси от VIII zо XI s. Hарez с
nисmeнитe иssори иsсnezоsатenитe на историята на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа
sаnоuнаxа zа си сny+ат sсe nоseue с öоrатитe арxeоnоrиueсxи mатeриаnи, рesynтат
от раsxоnxи и nроyusания на срezноsexоsни сenиmа и нexроnоnи. По-mироxо snяsоxа
s наyuно оöр+meниe и иssори от zрyr роz, xато наnриmeр mонeти, тоnониmи и
xиzрониmи, mиниатxри, антроnоnоrиuни и eтноrра¡сxи mатeриаnи и nр. Раsmиряsанeто
на иssорната öаsа öe nриzрy+eно и с nnаноmeрна zenност nо систemатиsиранeто и
оöнароzsанeто на иsтоuниuитe. Hаn-sа+но meроnриятиe s тоsа отноmeниe e öesсnорно
иszаsанeто на sиsантиnсxи и sаnаzни иssори, s xоито сe с+z+р+ат ueнни иsseстия
sа историята на ö+nrарсxата z+р+аsа от mоmeнта на нenното с+szаsанe zо nаzанeто
и nоz sиsантиnсxа snаст. Прes nосnezнитe rоzини öяxа оöнароzsани и няxои тs+рze
sа+ни zоmаmни nаmeтниuи sа neриоzа VII¬XI-s. /nраö+nrарсxитe и староö+nrарсxитe
наznиси наnриmeр! и nроиssezeния на староö+nrарсxитe nисатenи от IX¬X s. Hарez с
историuитe-mezиesисти, xоито иmат rnаsна sасnyrа sа оöнароzsанeто на иssорния
mатeриаn, sасnyrа sа иszаsанeто на историueсxи иssори sа П+рsата ö+nrарсxа
z+р+аsа и осоöeно на zоmаmнитe nаmeтниuи иmат и няxои иsт+xнати сnаsисти ¬
¡иnоnоsи и nитeратори.
Бnаrоzарeниe на таxа nосоueното раssитиe на ö+nrарсxата mezиesистиxа, xаxто и
иsоömо на ö+nrарсxата историueсxа наyxа сnez 9 сenтemsри 1944 r. сe с+szаzоxа
nрeznостаsxи sа наnисsанeто на n+рsия оöоömаsаm xоnexтиseн mарxсиueсxи трyz
s+рxy историята на Б+nrария от наn-стари sрemeна zо наmи zни /s три тоmа/. В
n+рsия тоm на трyzа, оöнароzsан nрes 1954 r. /sторо иszаниe nрes 1961 r./, сe
zаsа uяnостно, mаxар и сраsнитenно xратxо иsnо+eниe на историята на П+рsата
ö+nrарсxа z+р+аsа, наnисано от nоsиuиитe на историueсxия mатeриаnиs+m /с. 45¬
151/.
Вторият тоm от ,История на Б+nrария", xоnто сe nрeznаrа сerа на sниmаниeто на
ö+nrарсxия uитатen, e zenо на xоnexтиs от сneuиаnисти nо ö+nrарсxа срezноsexоsна
история. Bа раsnиxа от xратxия трyz, оöнароzsан sа nр+s n+т nрes 1954
r, иsnо+eниeто на историята на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа тyx e mноrо nо-nоzроöно
и сe осноsаsа на öоrат иssорeн mатeриаn от zоmаmeн и uy+z nроиsxоz. Иsnоnsysани
са и nосnezнитe nости+eния на ö+nrарсxата и uy+zата mezиesистиxа. Поzроöeн
сnис+x на иssоритe и nитeратyрата e zаzeн s xрая на xниrата.
Р+xоsоzeни от стрeme+а иsnо+eниeто на с+öитията нesаsисиmо от строrо наyuния
xараxтeр на трyzа zа ö+ze nо-zост+nно, аsторитe са оrраниuиnи раsmeра на наyuния
аnарат и отöenяssат s öene+xитe саmо наn-sа+нитe иssори и nитeратyра.
Посоusанията на иssоритe сe zаsат nо nраsиnо от nосnezнитe иm иszания, xоито
оöиxноseно са nо-zоöри и xритиuни. С+mesрemeнно sа yneснeниe на ö+nrарсxия
uитатen сe nрenраmа x+m с+отseтнитe тоmоse на rр+uxитe и nатинсxитe иssори sа
ö+nrарсxата история, оsнаuаsани с+xратeно ГИБИ и ЛИБИ.
5Г '"^ ,
-! *^>*~.x
\
-y^-оTTnTU:: '".''¦'¦''
Дяn I
СЛАВЯHИ И ПРАБЪЛГАРИ
ДО
ОБРАB.ВАHЕTО

БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА
Мezаnион
с рene¡но иsоöра+eниe
s+рxy snатна xана
от с+xроsиmeто
от Hаr Сeнт Миxnоm, Рym+ния. IX s.
Xyzо+eстseно-историueсxи
mysen ¬ Виeна
'¦¦¦¦
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА ВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРО
ГЛАВА ПЪРВА
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В. 1.
Hаnаzeния на сnаsянитe на Баnxансxия nоnyостроs
БАЛКАHСКИЯT ПОЛ.ОСTРОВ В HАВЕ-ЕРИЕTО HА СЛАВЯHСКОTО BАСЕЛВАHЕ /ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА VI В./. Поnитиueсxата, соuиаnната и eтниueсxата оöстаноsxа на Баnxансxия
nоnyостроs nрes n+рsата nоnоsина на VI s. öиnа тs+рze сnо+на. Като uяnо
öаnxансxитe semи сnаzаnи x+m тeриторията на оöосоöиnата сe сnez 395 r.
Иsтоuнориmсxа иmneрия /Виsантия/ с ueнт+р Константиноnоn /Hариrраz/. В соuиаnно-
иxоноmиueсxата стрyxтyра на иmneрията с+meстseн zяn nроz+n+аsаnи zа sаemат
роöоsnаzenсxитe отноmeния ¬ nрezиmно s+s sиzоиsmeнeната ¡орmа на xоnоната.
Остритe s+трemни nротиsорeuия me+zy роöоsnаzenсxата аристоxраuия и yr-нeтяsаното
сenсxо и rраzсxо насeneниe наmираnи иsраs s nояsата на eрeтиueсxи yueния и s
иsöyxsанeто на ueсти раsmириuи. Hаnиue öиnа иsоömо ezна нeсnоxоnна атmос¡eра,
xоято nраsenа nоsиuиитe на sиsантиnсxата snаст тs+рze нeстаöиnни.1
Етниueсxият с+стаs на насeneниeто s öаnxансxитe semи nрes раsrne+zания neриоz сe
отnиuаsаn с rоnяmа n+строта. В сeseроsаnаzнитe xраиmа на nоnyостроsа
nрeоönаzаsаnи иnиритe, s x+нитe xраиmа ¬ r+рuитe, а uenият иsтоueн zяn öиn
насeneн с траxи. В рesynтат на nроz+n+итenния nроueс на роmаниsаuия и
enиниsаuия, раssиn сe nрes nрezxоzнитe стоneтия, uаст от траxиnсxото насeneниe,
осоöeно s rраzсxитe ueнтроse, sаryöиnо eтниueсxата си саmоöитност, zоxато
траxиnсxитe сenяни nаsenи sсe оme сsоя esиx, sяра и оöиuаи.2 Рezоm с nо-старото
насeneниe на Баnxансxия nоnyостроs nрes VI s. +иseenи и zрyrи eтниueсxи rрynи,
xоито nрониxнаnи тyx nо sрeme на ueститe sарsарсxи наmeстsия nрes IV¬V s. иnи
öиnи настанeни s рesynтат на nоnитиxата на uариrраzсxитe ynраsниuи xато ¡ezeрати
срemy sаz+n+eниeто zа nаsят zyнаsсxата rраниuа. Относитenният zяn на
II В.Стр. 25/59. ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛ-Стр. 59/84. БЕЛЕЖКИ КЪМ ДЯЛ I Стр.
84/90.
тоsа uy+zо nо eтниueсxи с+стаs на meстнитe öаnxансxи +итenи насeneниe öиn
сраsнитenно mаn+x.
При таsи оöстаноsxа sаnоuнаnи наnаzeнията на сnаsянитe. С nояsата на сnаsянсxитe
nnemeна и с nостeneнното иm yсяzанe на xr от Дyнаsа наст+nиn рemитeneн
nрenоmxаxтоs eтниueсxитe ssаиmоотноmeния, таxа и s оömeстseно-иxоноmиueс-xото и
nоnитиueсxото раssитиe на насeneниeто s öаnxансxитe semи. Hа sиsантиnсxата snаст
öиn nостаseн xраn и сe с+szаnи yсnоsия sа иsrра+zанeто на ноsи nоnитиueсxи
¡орmаuии, me+zy xоито n+рsо mясто sаenа ö+nrарсxата z+р+аsа.
ПРОИBXОД И ПРАРОДИHА HА СЛАВЯ HИTЕ. Сnаsянитe са от инzоesроnenсxи nроиsxоz. К+m
инzоesроnenсxата esиxоsа оömност nринаzne+ат нароzитe, rоsорemи reрmансxи,
роmансxи, ирансxи, xenтсxи и няxои zрyrи esиuи. В zаneuната zрesност nраzezитe
на тesи нароzи +иseenи на ezна и с+mа тeритория, rоsорenи ezин и с+m esиx.
Роzнинсxата тeрmиноnоrия y sсиuxи инzоesроnenсxи нароzи nроиsnиsа от ezин и с+m
xорeн и sоzи x+m sрemeто на mатриарxата. Hаиmeноsанията на наn-старитe ор+zия на
трyzа соuат, ue s enоxата на нeоnита sсe оme e с+meстsysаn ezин оöm
инzоesроnenсxи esиx. .nотрeöата на zymи xато öрesа, sиmа и zр. срez x+нитe
нароzи nоxаssа, ue zрesната nрароzина на инzоesроnenuитe сe e наmираnа s
Heнтраnна и Сeseрна Еsроnа. Оömата тeрmиноnоrия sа zоmаmeн zоöит+x e yxаsаниe,
ue старитe инzоesроnenuи са сe sаниmаsаnи nрezиmно с+с сxотоs+zстsо. Hарez с
нerо осноsни nоmин+uи öиnи nоs+т и nuenарстsото. Bemezenиeто остаsаnо
нenоsнато.3
Раsnаzанeто на инzоesроnenсxата оömност станаnо x+m IV xиn. nр.н.e. П+рsи сe
отzenиnи и сe оöосоöиnи s саmостоятenни esиxоsо-eтниueсxи rрynи инzyси, иранuи,
xeти и zр., xоито nоenи на xrоиsтоx. Сnez тяx сe отx+снаnи reрmансxитe и
роmансxитe esиxоsо-eтниueсxи оömности. Сnаsянсxата оömност сe оöосоöиnа nо-
x+сно, x+m xрая на II xиn. nр.н.e., xоrато от нeя сe отuenиnи т. нар.
öаnтосnаsяни ¬ nрezuитe на zнemнитe eстонuи, nитоsuи и nатsиnuи. Анаnиs+т на
оömосnаsянсxия esиx nоxаssа mироxа ynотрeöа на тeрmини sа eseра, rори, önата и
оnрezeneни sиzоse z+рseта и nиnса на оömи наиmeноsания sа mорeта и nnанини. Tоsа
zаsа осноsаниe сnаsянсxата nрароzина zа ö+ze nоxаnиsирана s Heнтраnна Еsроnа ¬ s
öасenна на Оzeр и Висnа, me+zyрeuиeто на Днen+р и Бyr и £+на Бenорyсия. Hа
xrоиsтоx с+сezи на сnаsянитe öиnи xиmeриnuитe, сxититe и сарmати-тe; на иsтоx ¬
¡инсxитe nnemeна; на сeseроsаnаz ¬ nитоsсxитe nnemeна; на sаnаz ¬ reрmансxитe
nnemeна; на xr сnаsянитe сe nростираnи zо Карnатитe и тexни нenосрezстseни
с+сezи öиnи zаxи-тe. В+рxy таsи тeритория сnаsянитe yсsоиnи semezenиeто, nораzи
xоeто сenсxостоnансxата тeрmиноnоrия e оömа sа sсиuxи сnаsянсxи esиuи.4
Дрesнитe reоrра¡и и староrр+uxитe nисатenи няmаnи ясна nрezстаsа sа semитe на
сnаsянитe, n+x и нe nрояsяsаnи няxаx+s осоöeн интeрeс x+m тяx. С тоsа сe
оöясняsа и nиnсата на nисmeни сsezeния sа сnаsянитe zо наuаnото на ноsата eра.
Прeznоnаrа сe, ue нesритe, öyzинитe и сxититe-se-mezenuи, оöитаsаmи rорнитe
тeueния на Днeст+р и Бyr, а таxа с+mо и nyrиnuитe на sаnаz, sа xоито сnоmeнаsа
Xeроzот /V s. nр.н.e./, са öиnи сnаsянсxи nnemeна.5 Ts+рze e s+smо+но и eнeтитe,
xоито +иseenи на сeseр nо öрerа на Баnтиnсxо mорe и zостаsяnи xexnиöар, с+mо zа
са öиnи сnаsянсxо nneme ¬ тe насenяsаnи тeриторията, xоято няxоrа öиnа nрароzина
на сnаsянитe, n+x и иmeто eнeти e mноrо önиsxо zо иmeто seнeти /seнezи/, с xоeто
сnаsянитe станаnи иsseстни s наuаnото на ноsата eра.6
По-оnрezeneни zанни sа +иsота и öита на сnаsянитe nрes I xиn. nр.н.e. zаsат
рesynтатитe от арxeоnоrиueсxитe nроyusания. Осноsата на sсиuxи иsсnezsани zосerа
xynтyри e ezна и с+mа ¬ semezenиeто и сxотоs+zстsото.
Еzна от наn-старитe сnаsянсxи xynтyри e ny-+иuxата. Tя оöxsаmа neриоzа от xрая
на II zо xрая на I xиn. nр.н.e. Простираnа сe s+рxy оrроmни тeритории: от
Баnтиnсxото xраnöрe+иe me+zy Висnа и Оzeр на сeseр zо Бyr и rорното тeueниe на
Приneт на иsтоx, Срezна Еnöа на sаnаz и Карnатитe на xr. Xараxтeрни ueрти на
таsи xynтyра öиnи mнyроsата xeраmиxа и ,nоneтата с nоrрeöаnни yрни" /сnez
иsrарянeто на m+ртsитe останxитe, nостаseни s сneuиаnни yрни, öиnи sараsяни s
нez+n-öоxи яmи sаezно с раsnиuни с+zоse и yxраmeния/. Hоситenитe на таsи xynтyра
nоsнаsаnи meтаnа ¬ n+рsонаuаnно öронsа, а nо-x+сно и +enяsото, от
xоито nриrотsяnи ор++ия и ор+zия на трyzа, sxnxuитenно и semezenсxи.
Роzстseни на ny+иuxата xynтyра и нenно nонатат+mно раssитиe са ueрноneсxата
xynтyра /VIII¬VII s.nр.н.e., me+zy Срezeн Днen+р и Горeн Бyr/ и mиnоrраzсxата
xynтyра /sтората nоnоsина на I xиn. nр.н.e., на тeриторията на £+на Бenорyсия,
nо zeсния öряr на Днen+р, zо yстиeто на Приneт/. От xрая на I xиn. nр.н.e.
nроz+n+итenи на xynтyрата на ,nоneтата с nоrрeöаnни yрни" станаnи носитenитe на
nиnиuxата xynтyра /nо Горeн Днeст+р/, на nmesорсxата xynтyра /sаenа semитe на
ny+иuxата/, на sарyöинeuxата xynтyра /II s. nр.н.e. ¬ II s. от н.e.,
раsnростряnа сe me+zy Днeст+р, Днen+р и Бyr/ и на ueрняxоsсxата xynтyра /III¬IV
s. от н.e./; ueрняxоsсxата xynтyра нe саmо насnezиnа sарyöинeuxата, но и
nрониxнаnа zаneu на иsтоx, zо Донeu, Доneн Днen+р и zори zо Криm.
Проyusанeто на nосоueнитe xynтyри nоxаssа нenрex+снатото раssитиe на ezна и с+mа
eтниueсxа оömност. Отzenнитe xynтyри отраsяsат сnо+ния историueсxи nроueс на
¡орmиранe на ранно-сnаsянсxото оömeстsо. Tряösа zа сe отöene+и оöаue, ue
стeneнта на раssитиe Hа тexнитe носитenи нe öиnа ezнаxsа. Доxато nnemeната на
сeseр иmаnи nо-nриmитиsна xynтyра и s nроz+n+eниe на sexоse оöраöотsаnи semята,
xато иsrаряnи rориститe mасиsи, nnemeната на xr, оxоnо Карnатитe и nо срezното
тeueниe на Днen+р, отиmnи mноrо nо-на-nрez. Te иsnоnsysаnи раnото s semezenиeто
и иmаnи раssито сxотоs+zстsо. Bанаятuиnсxото nроиssоzстsо срez тяx с+mо таxа
отöenяsаnо наnрez+x. Heс+mнeно sа тоsа nоnо+eниe са zоnринeсnи sр+sxитe с
риmсxитe nроsинuии nо Срezния и Доnния Дyнаs, xаxто и с rр+uxитe xоnонии nо
Сeseрното ueрноmорсxо xраnöрe+иe.7
ВЕHЕTИ, СЛАБИHИ И АHTИ. По sрemeто, xоrато öиnи с+szаzeни sарyöинeuxата и
ueрняxоsсxата xynтyра, s nисmeнитe иssори сe яsяsат n+рsитe сиryрни сsezeния sа
сnаsянитe, нариuани с иmeто seнeти. Риmсxият историx Пnиниn Стари s с+uинeниeто
си ,Естeстseна история" /срezата на I s./ с+оömаsа, ue seнeтитe +иseenи на sаnаz
от Висnа,8 s онesи тeритории, x+zeто сe о¡орmиnа сnаsянсxата eтниueсxа оömност и
x+zeто тя с+szаnа n+рsитe си nоsнати xynтyри. Риmсxият историx Tаuит /xрая на I
s./ с+mо таxа nоsнаsа сnаsянитe nоz иmeто seнeти. В с+uинeниeто си ,Гeрmания"
тоn оnрezenя тоuно и тexнитe с+сezи ¬ reрmанuитe на sаnаz, nesxинитe на xr,
сарmатитe на иsтоx и ¡инитe на сeseр. При тоsа Tаuит zаsа и xонxрeтни сsezeния
sа оömeстseно-nоnитиueсxия строn на сnаsянитe: sоzenи yсezнаn +иsот nо nоzоöиe
на reрmанuитe, строenи +иnиmа, ynотрeöяsаnи mитоse xато uаст от s+ор++eниeто си;
осseн
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
тоsа ,öроzenи sа раsöоnниueстsо" nо uяnата тeритория me+zy nesxинитe и ¡инитe,9
т. e. от Карnатитe zо Баnтиnсxо mорe ¬ ¡аxт, xоnто nоxаssа n+рsитe nриsнаuи на
раsnо+eниe на роzоsооö-mинния строn и nрesр+mанeто на sоnната и rраöe+а s
nоmин+x. Аnexсанzриnсxият reоrра¡ Пто-nemen /срezата на II s./10 и
Пesтинreроsата xарта /IV s./11 с+mо таxа nоsнаsат сnаsянитe nоz иmeто seнeти; nо
тоsа иme Баnтиnсxо mорe öиnо нариuано Вeнeтсxи sаnиs иnи Вeнeтсxо mорe.
От старитe аsтори наn-n+nни сsezeния sа сnаsянитe zаsа rотсxият историx
Uорzан /срezата на VI s./. Като оnисsа nnemeната, +иsenи nрes IV s. отs+z
Дyнаsа, тоn с+оömаsа, ue на сeseр от Карnатитe и от иssоритe на Висnа ,+иsee
s+рxy оrроmно nространстsо mноrоnxzният нароz seнeти. Hаистина тexнитe иmeна сe
meнят сnорez раsнитe роzоse и meста, но тe сe нариuат rnаsно сnа-sини и анти."
По-натат+x Uорzан nоясняsа, ue сnаsинитe /8с1аyem/ оöитаsаnи semитe от Hоsио-
zyнym и т. нар. Мyрсиансxо eseро zо Днeст+р и на сeseр zо Висnа, xато наmираmитe
сe тyx rори и önата иm сny+enи sа nосenиmа. Антитe /Аn1es/ n+x +иseenи me+zy
рexитe -Днen+р и Днeст+р, стиrаnxи на xr zо -eрно mорe.12 Маxар s историueсxата
nитeратyра zа с+meстsysат раsnиuни mнeния относно meстонаxо+zeниeто на
Hоsиоzyнym и Мyрсиансxото eseро,13 нeс+mнeно e, ue nрes IV s. Uорzан nостаsя
сnаsинитe nо uяnото nротe+eниe на сeseр от Карnатитe ¬ от Панония zо Днeст+р, а
антитe ¬ me+zy Днeст+р и Днen+р.
Сsezeниeто на rртсxия историx e zаnо осноsаниe на mноrо yueни zа раsrne+zат
сnаsинитe и антитe xато zsа осноsни xnона на сnаsянсxата nnemeнна оömност,
оöоsнаueна с иmeто seнeти.14 В с+mност Uорzан раsrраниuаsа seнeтитe от антитe и
сnаsинитe. Като оnисsа sоnнитe на остrотитe с+с сnаsянитe nрes срezата на IV s.,
тоn наsоsаsа сnаsянитe с оömото иme seнeти и nоzueртаsа, ue тe ,öиnи сиnни с+с
сsоята mноrоuисneност". Вezнаrа сnez тоsа Uорzан с+оömаsа: ,Hаистина тe, xаxто
nоuнаxme zа оöясняsаme s наuаnото на иsnо+eниeто иnи s сnис+xа на nnemeната, са
от ezин и с+m nроиsxоz, а сerа сe яsяsат nоz три иmeна, т. e. seнeти, анти и
сnаsини."15 Сsezeниeто на Uорzан zаsа осноsаниe zа сe тs+рzи, ue наn-x+сно nрes
IV¬V s. оrроmната сnаsянсxа оömност сe e раsnаzнаnа оxонuатenно на три zяnа с+с
сsои соöстseни иmeна: sаnаzeн ¬ seнeти, x+eн ¬ сnаsини и иsтоueн ¬ анти.
В сsоята nрароzина s nроz+n+eниe на mноrо sexоse сnаsянитe сe sаниmаsаnи с+с
semezenиe, сxотоs+zстsо, nоs и риöоnоs. От nueneн mez nриrотsяnи сsоeто nxöиmо
nитиe mezоsина. Раssиnи и няxои sанаяти, xато xоsаueстsо, rр+нuарстsо, z+р-
sоzenстsо, xо+арстsо и zр. Оömeстseният строn сe xараxтeриsираn с rосnоzстsо на
роzоsата оömина, mаxар zа сe наönxzаsаnи seue n+рsитe nриsнаuи на раsnо+eниe s
нeя.
Сnаsянитe öиnи mноrоöо+ниuи. Поuитаnи на n+рsо mясто öоrа на rр+mотesиuата,
иsseстeн nо-сeтнe с иmeто Пeрyн. Дрyrи тexни öоrоse öиnи Да+öоr /на
nnоzороzиeто/, Воnос, иnи Вeneс /на стаzата/, Морана /на сm+ртта/, Лаzа /на
xyöостта/, -eрноöоr /на snото/, Доöрият öоr /на zоöрото/ и т. н.16 Боrатият
nантeон на сnаsянитe с+отseтстsysаn на rосnоzстsysаmитe оömeстseни отноmeния
срez тяx, на роzоsооömинния строn.
Оme zоxато сe наmираnи s сsоята nрароzина, сnаsянитe snesnи s+s sр+sxа с
Риmсxата иmneрия. Hаnиuиeто на mноrоöроnни с+xроsиmа от срeö+рни риmсxи mонeти s
тexнитe semи nоxаssа, ue т+рrоsсxият оömeн с Риm e öиn тs+рze о+иseн и ue са
öиnи с+szаzeни траnни zоöрос+сezсxи отноmeния. В nоnsа на тоsа nрeznоnо+eниe
rоsорят оme mироxо раsnространeното срez сnаsянитe иme на риmсxия иmneратор
Tраян /98¬117/, сs+рsаното с риmсxитe esиueсxи рenиrиоsни nрezстаsи /са1en-nаe/
иme на xристиянсxия nраsниx Коnezа, xаxто и sаиmстsysанeто на mярxата sа s+рнeни
xрани ueт-seриx /риmсxата mярxа xsаzрантаn = 26,24 n/иnр.1"
ПЪРВИ РАBСЕЛВАHИЯ. Прes IV s. сnаsянитe sаnоuнаnи zа сe nриzsи+sат на sаnаz, xr
и иsтоx. Hа sаnаz тe nостeneнно стиrнаnи "zо Еnöа, иsseстна z+nrо sрeme и с+с
сnаsянсxото си иme Ла-öа; nо тоsа иme насenяsаmитe öрerоseтe n nnemeна öиnи
нариuани nоnаöсxи сnаsяни. Hа иsтоx сnаsянитe стиrнаnи zо Оxа и zо rорното
тeueниe на Воnrа. Hа xr тe nрexосиnи Карnатитe и sаnоuнаnи zа nрониxsат s semитe
сeseрно от Дyнаsа. Приuинитe sа раsсensанeто öиnи nрezи sсиuxо s+трemни ¬
раsnо+eниe на роzоsооömинния строn, ysenиuаsанe на насeneниeто, нy+zа от nоseue
и nо-nnоzороzни semи. К+m s+нmнитe nриuини сe отнасят rоnemитe nроmeни s
£rоиsтоuна Еsроnа, сs+рsани с т. нар. Вenиxо nрeсeneниe на нароzитe и с
оттernянeто на rраниuитe на Риmсxата иmneрия на Дyнаsа ¬ с+öития, xоито
sасerнаnи и sнаuитenни mаси сnаsяни. Оттоrаsа интeрeс+т на срezноsexоsнитe
xронисти и историuи x+m тяx нараснаn.
П+рsитe сsezeния sа zsи+eниe на сnаsянсxи nnemeна иss+н тяxната nрароzина са от
IV s. Оxоnо срezата на стоneтиeто, xаxто с+оömаsа Uорzан, s стenнитe и neсо-
стenнитe раnони на £rоиsтоuна Еsроnа остrотитe и seстrотитe с+szаnи rоnяm
nnemeнeн с+xs наuenо с Xeрmанариx. В с+xsа осseн mноrоöроnнитe zрyrи nnemeна
snиsаnи и сnаsяни /анти/.18 Прes 375 r. xyнсxи отрezи nоz nрezsоzитenстsото на
Баnаmeр nрemинаnи Дон и раsrроmиnи rотсxия nnemeнeн с+xs, от xоnто
отnаzнаnи и сnаsянсxитe nnemeна.19
Hасxоро сnez xyнсxия yzар остrотсxият xраn Винитар, насnezниx на Xeрmанариx,
наnраsиn оnит zа s+sстаноsи snастта си наz nnemeната, snиsаmи nо-рано s rотсxия
nnemeнeн с+xs. Сnez sрemeнeн yсnex оöаue Винитар öиn раsöит и yöит от xyнсxия
sо+z Баnаmeр.20
Сnez раsrроmа на остrотитe xyнитe стиrнаnи zо Дyнаsа, xато nостаsиnи nоz сsоя
sаsисиmост mно+eстsо nnemeна, s тоsа uисnо и сnаsянсxи. Hаn-rоnяmа mоm
zостиrнаnи xyнитe nо sрemeто на Атиnа /434¬453/. Tоrаsа иmeнно и няxои сnаsянсxи
nnemeна тряösаnо zа наnyснат сsоитe meсто-+иsenиmа, sа zа с+n+тстsysат xyнитe s
тяxното nриzsи+sанe на xr и на sаnаz. От с+mото sрeme са и n+рsитe сsezeния sа
sасensанe на сnаsяни s Панония и Даxия. Прes 421 r. Оnиmnиоzор Tи-sансxи
с+оömаsа sа наnаzeниe s+рxy Иnириx и Tраxия, иss+рmeно от rоти, xyни и сарmати ¬
s uисnото на сарmатитe тоn sxnxusа seроятно и сnаsяни.21 Прes 448¬449 r., на n+т
sа zsора на Атиnа, sиsантиnсxият nосnаниx Маxсиmин öиn ueрneн nо сenата с nитиe,
xоeто meстнитe +итenи нариuаnи mezос ¬ нeс+mнeно с таsи zymа e öиnа оöоsнаuаsана
сnаsянсxата mezоsина.22 Uорzан n+x, xато оnисsа т+р+eстsата s+s sр+sxа с+с
сm+ртта на Атиnа, раsxаssа sа nоrрeöаnния оöиuаn страsа ¬ тyx и zymата, и саmият
ритyаn наnоmнят sа сnаsянитe.23
Сnez сm+ртта на Атиnа nрes 453 r. и сnez раsnаzанeто на xyнсxия nnemeнeн с+xs
сnаsянитe sаnоuнаnи mасоsо zа сe sасensат s semитe на xr от Карnатитe. В xрая на
V s. тe seue sаemаnи nn+тно uяnата тeритория zо Дyнаsа. От тоsа sрeme тяxното
иme sаnоusа zа сe срemа s с+uинeнията на sиsантиnсxитe аsтори. В сsоитe
,Диаnоsи" Псeszо-xeсариn /sтората nоnоsина на V s./ seue nосоusа сnаsянитe
/X,xxоmr\uо1 / xато нароz, xоnто +иsee nри р. Дyнаs.24 К+m xрая на V s. сe
отнасят и сnоmeнатитe seue сsezeния на Uорzан sа антитe и сnа-sинитe.
ПЪРВИ СЛАВЯHСКИ HАПАДЕHИЯ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ. Прes sтората nоnоsина на V
s. сnаsянитe оnрenи nn+тно zо zyнаsсxата rраниuа на Виsантиnсxата иmneрия.
£+нитe сnаsяни, раszeneни от Карnатитe на zse, са иsseстни s наyxата xато
zаxиnсxи и nанонсxи сnа-sини. Hаn-rоnяmа аxтиsност s+s sоnнитe с Виsантия
nрояsиnи zаxиnсxитe сnаsини.Te наnаzаnи nоuти uenия Баnxансxи nоnyостроs, uаx
zо Еrenсxо и
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ на xрenостта Строrоsия nри Пneseн. Bаmиmаsаnа n+тя
nо zоnината на р. Вит nо sрeme на сnаsянсxитe наnаzeния nрes VI¬VII s.
Аzриатиueсxо mорe. Панонсxитe сnаsини nрeznриemаnи сsоитe наöesи nрezиmно s
сeseроsаnаzната uаст на nоnyостроsа. От сeseроиsтоx ан-титe с+mо таxа наxnysаnи
на xr от Дyнаsа ¬ s иsтоuната nоnоsина на Баnxансxия nоnyостроs.
Прes 80-тe rоzини на V s., nрezи оxонuатenното си оттernянe s Итаnия, остrотитe
sоzenи сра+eния от rоnяm mаmаö с Виsантиnсxата иmneрия s+рxy нenнитe öаnxансxи
тeритории. В таsи öорöа öиnи s+sneueни и nраö+nrаритe ¬ n+рsонаuаnно тe
yuастsysаnи xато с+xsниuи на Виsантия, а сnez тоsа саmи sаnоuнаnи zа наnаzат
нenнитe snаzeния. От с+öитията s semитe на Доnния Дyнаs öиnи sасerнати и
сnаsянитe, zenстsysаmи s ezни сnyuаи на страната на Виsантия иnи на
nраö+nrаритe, а s zрyrи ¬ на страната на остrотитe. Bа sиsантиnсxитe аsтори
оöаue rnаsни yuастниuи s тesи с+öития си остаsаnи остrотитe, nораzи xоeто тe нe
отzenяnи осоöeно sниmаниe на zрyrитe nnemeна иnи n+x rи наsоsаsаnи с няxои
zрesни иmeна ¬ оöиxноseно nраö+nrаритe öиnи нариuани xyни, а сnаsянитe ¬ сxити,
reти иnи nросто sарsари. Bатоsа и n+рsитe zenстsия на сnаsянитe s semитe на
Доnния Дyнаs s xрая на V и наuаnото на VI s. sсe оme са тs+рze нeясни.
По с+mото sрeme, nрes ynраsneниeто на иmneратор Анастасиn I /491¬518/, s
иssоритe sсe nо-ueсто sаnоusа zа сe rоsори sа наnаzeния на ,reти", xоито
nрemинаsаnи Дyнаsа, раsöиsаnи sиsантиnсxитe rарниsони и сe sр+mаnи оöратно с
öоrата nnяuxа. И т+n xато s semитe отs+z Дyнаsа сe наmираnи сnаsянитe, а rотитe
сe öиnи seue оттernиnи s Итаnия, nо sсиuxо иsrne+zа, ue s сnyuая стаsа zymа sа
наnаzeния на сnаsяни.25 Вnроuem нe e иsxnxueно zа сe иmат nрez sиz сnаsяни и s
сsezeниeто sа ,ueститe sарsарсxи наmeстsия" s сeseроиsтоuната uаст на Баnxансxия
nоnyостроs, xоeто сe с+z+р+а s Bаxона на иmneратор Beнон /474-491/.26
Еzни от n+рsитe тоuно zатирани сnаsянсxи наnаzeния сe отнасят x+m наuаnото на VI
s. и са сs+рsани с иsrра+zанeто на nроuyтата Анастасиe-sа стeна nрes 5 12 r.
Виsантиnсxият xронист Uоан Bонара /XII s./ иsриuно отöenяssа, ue таsи стeна öиnа
иszиrната, sа zа nаsи стоnиuата Hариrраz от ,наnаzeнията на mиsитe, т. e. на
ö+nrаритe, и на сxититe", xато nоz ,сxити" иmа nрez sиz сnаsянитe.27 Bа
иsrра+zанeто на стeната и sа нes+smо+ността zа ö+zат сnрeни наnаzeнията на
nраö+nrари и сnаsяни nоzроöно раsxаssа Проxоnиn Кeсариnсxи /VI s./ s с+uинeниeто
си ,Bа строe+итe". Tоn с+оömаsа, ue nораzи ueститe наnаzeния на sарsаритe s
оxоnноститe на Hариrраz иmneратор Анастасиn нарezиn zа сe nострои sаmитна стeна
на 40 mиnи /оxоnо 70 xm/ от стоnиuата, nрости-
Лоzxи-ezноzр+sxи, с xоито сnаsянитe иss+рmsаnи öоnни наöesи nо рexи и nо mорe, а
s mирно sрeme иsnоnsysаnи sа риöоnоs и sа nрesоs
1. Д+рseна nоzxа, наmeрeна s önатото nри с. Сxаnаx, Бyрrасxи оxр+r. VI¬VII s.
Оxр++eн историueсxи mysen ¬ Бyрrас
2. Д+рseна nоzxа, наmeрeна s+s Варнeнсxото eseро. VI¬VII s. Оxр++eн историueсxи
mysen ¬ Варна
раmа сe от Дeрxос на -eрно mорe zо Сиnиsрия на Мраmорно mорe. Проxоnиn оöаue
nриsнаsа, ue таsи стeна нe mоrnа zа сnрe uy+zитe наmeстsия и на иmneрията öиnи
nриuинeни ,нemастия, xоито нe сe nоzzаsат на оnисаниe"28.
По sсиuxо иsrne+zа, ue сnаsяни са ssenи yuастиe и s öyнта на Витаnиан, szиrнат
nрes 513 r. s Доöрyz+а nротиs Анастасиn I. Uоан Маnаnа /VI s./ с+оömаsа, ue s+s
sоnсxата на Витаnиан иmаnо ,mно+eстsо xyни и ö+nrари"29, а Еsаrриn Сxоnастиx /VI
s./ rоsори sа ,mно+eстsо xyнсxи nnemeна" 30. Uоан Лиzиnсxи /VI s./ нариuа тоsи
öyнт ,öesueстно наnаzeниe на sарsаритe", яsно иmаnxи nрez sиz yuастиeто на
nраö+nrари и сnаsяни s+s sоnсxата на Витаnиан.31
Всe nо sрemeто на Анастасиn I, nрes 517 r., сnаsяни и nраö+nrари иss+рmиnи оme
ezно наnа-
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
zeниe, xато nрониxнаnи zо Еnир, Teсаnия и Teр-mоnиnитe. Te ssenи s nneн mноrо
роmeи, xоито сnez тоsа иsöиnи, т+n xато nрeznаrаният sа тяx отxyn сe оxаsаn
нezостат+ueн.32
Сnez сm+ртта на Анастасиn I, nри нerоsия nриemниx £стин I /518¬527/, seроятно
nрes 519 r., rоnяmа sоnсxа от анти nрemинаnа Дyнаsа и наsnяsnа s nрezenитe на
иmneрията. В сра+eниe с sиsантиnuитe, sоzeни от стратerа на Tраxия Гeрmан,
антитe nрeт+рnenи тe+xо nора+eниe 33 и s nроz+n+eниe на няxоnxо rоzини
nрeстанаnи zа öesnоxоят sиsантиnсxитe semи.
BАСИЛВАHЕ HА СЛАВЯHСКИTЕ HАПАДЕHИЯ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ ПРЕB ПЪРВАTА
ПОЛОВИHА HА VI В. Рemитenният zsyöоn me+zy сnаsянитe и Виsантия станаn nо
sрemeто на £стиниан I /527¬565/, xоnто си nостаsиn sа uen с sсиuxи срezстsа zа
sаmити öаnxансxитe rраниuи на иmneрията. Осseн rоnemитe sоeнни yсиnия и
оrроmното xрenостно строитenстsо, с xоито сe xараxтeриsира ynраsneниeто на тоsи
иmneратор, сerа s nраxтиxата на Виsантия наmeриnи mироxо nриnо+eниe и nоsнатитe
на нenната zиnnоmаuия nоxsати: nриsnиuанeто на сnаsяни на роmenсxа сny+öа,
sсяsанeто на раszори me+zy отzenнитe сnаsянсxи nnemeна, иsnоnsysанeто на zрyrи
нароzи s тиnа иm xато с+xsниuи на
иmneрията и nр.
Оme от n+рsитe rоzини на £стинианоsото ynраsneниe, xаxто с+оömаsа Проxоnиn,
nраö+nrари /xyни/, сnаsини и анти mноrоxратно mинаsаnи Дyнаsа и нанасяnи
,нenоnраsиmи nаxости на роmeитe". Прes ueтs+ртата rоzина от sаemанeто на
nрeстоnа иmneратор+т наsнаuиn sа стратer на Tраxия сnаsянина Xиnsyz, нerоs
nриzsорeн и zоseрeн uоsex, xато my s+snо+иn zа nаsи zyнаsсxата rраниuа. ,И
Xиnsyzиn станаn тоnxоsа страmeн sа sарsаритe, ue s тeueниe на тритe rоzини /530¬
533 ¬ ö. а./, xоито nрexараn на таsи zn++ност, нe саmо ниxоn нe сmоrsаn zа
nрemинe Ист+р /Дyнаsа ¬ ö. а./ срemy роmeитe, но, наnротиs, роmeитe mинаsаnи
ueсто sаezно с Xиnsyzиn на отсрemния öряr, иsöиsаnи и sароösаnи таmоmнитe
sарsари. Tри rоzини nо-x+сно Xиnsyzиn, xаxто оöиxноseно, nрemинаn рexата с
mаnоöроnна sоnсxа, но сnаsянитe rо nосрemнаnи с uяnата си mоm. Bаs+рsаnо сe
о+eстоueно сра+eниe, nаzнаnи mноsина от роmeитe и саmият n+nxоsоzeu Xиnsyzиn.
Сnez тоsа sарsаритe mоrnи zа nрemинаsат рexата sинаrи xоrато nо+enаenи и
роmenсxитe snаzeния станаnи neсноzост+nни sа наnаzeниe. И s тоsа zenо uяnата
роmenсxа z+р+аsа с+sсem нe mоrnа zа сe сраsни с xраöростта на ezин ezинстseн
m++."34
Сnez нeyсnemния оnит zа сnрe сnаsянитe на
32
Дyнаsа с+с сиnата на ор++иeто Виsантия тряösаnо zа nрemинe оxонuатenно x+m
отöрана. £стиниан рemиn, ue e s+smо+но zа sаmити öаnxансxитe snаzeния на
иmneрията uрes nострояsанeто на rоnяm öроn xрenости и xрenостни с+ор++eния. Tаxа
сe стиrнаnо zо оrроmното xрenостно строитenстsо, оnисано от Проxоnиn s нerоsото
с+uинeниe ,Bа строe+итe"35.
Bа zа сnрe сnаsянитe и zрyrитe nnemeна, £стиниан наnраsиn ,mноrоöроnни и тs+рze
öene+ити nостроnxи", иszиrнаn стотиuи yxрenneния и nостаsиn s тяx ,нeиsраsиmо
mноrо sоeнни стра+и".
Hаn-rоnяmо sниmаниe öиnо отzeneно на sаmитата на zyнаsсxата rраниuа. T+n xато
старитe xрenости nо тesи meста öиnи mаnxи и nри тоsа nостраzаnи от наmeстsията
на xyни и rоти, иmneратор+т ,s+sстаноsиn раsрymeнитe xрenости, но нe xаxто öиnи
nо-рано, аmи rи наnраsиn mноrо nо-яxи и nри тоsа саm иszиrнаn иss+нрezно mноrо
xрenости". Саmо от Синrиzyнym /zн. Бenrраz/ zо yстиeто на Tиmоx sиsантиnuитe
s+sоöноsиnи и раsmириnи 25 xрenости. От Tиmоx zо Исx+р öиnи s+sоöноseни 20
xрenости ¬ срez тяx Бонония /zн. Виzин/, Раuиария /zн. Арuар, Виzинсxо/,
Аnmyс /zн. Лоm/ и zр.
Осоöeно sниmаниe оö+рнаn иmneратор+т на sаmитата на zyнаsсxия öряr s nроsинuиитe
Миsия и Сxития /zн. Доöрyz+а/. Tyx öиnи s+sоöноseни иnи nостроeни наноsо наz 20
xрenости ¬ саmо от Hиxоnоn zо -eрна sоzа Проxоnиn иsöрояsа 16. Срez тяx сe
отxрояsаnи Сexyрисxа /nри с. -eр-xоsиuа, Hиxоnоnсxо/, Ятрyс /nри с. Криsина, на
yстиeто на Янтра/, Tрансmарисxа /zн. Tyтраxан/, Доростоn /zн. Сиnистра/,
Аxсиоnоn /zн. -eрна sоzа/ и zр. Bа zse от xрenоститe с+mият аsтор иsриuно
отöenяssа, ue öиnи иsrраzeни s+s sр+sxа с осоöeно сиnнитe наnаzeния на сnаsянитe
s тоsи раnон: xрenостта Аzина /sаnаzно от -eрна sоzа/ öиnа s+sоöноseна, ,т+n
xато sарsаритe сnаsяни нenрex+снато сe xриenи таm, наnаzаnи nостоянно от sасаzа
n+тниuитe и nраsenи оxоnнитe meста нenроxоzиmи"; yxрenneниeто .nmeтym
/сeseроиsтоuно от -eрна sоzа, nри zн. -атаnорmан/ öиnо иszиrнато иs осноsи. Bа
.nmeтym сe xаssа: ,. . .т+n xато sарsари сnаsяни z+nrо sрeme yстроnsаnи таm
sасаzи и zоста mноrо sрeme с+mо nрeöиsаsаnи таm, то öиnо с+sсem sаnyстяnо и от
нerо nоuти ниmо нe останаnо осseн иmeто." Сsezeниeто nоxаssа, ue раnон+т на
Доöрyz+а me+zy Сиnистра и -eрна sоzа e öиn ezин от наn-sастраmeнитe yuаст+uи на
sиsантиnсxо-сnаsянсxата rраниuа.
Оrроmна yxрenитenна zenност раssиnи sиsантиnuитe и s+s s+трemността на
иmneрията. Саmо s раnона от Исx+р zо -eрно mорe тe nостроиnи иnи s+sоöноsиnи
оxоnо 60 xрenости; s nроsин-
uия Xemиmонт /nорeuиeто на Tyнz+а от Стара nnанина zо Странz+а/ ¬ 53; s
nроsинuия Tраxия /раnонитe на Пnоszиs и Стара Bаrора/ ¬ 35. В nроsинuия
Роzоnа /оöxsаmаmа Роzоnитe и Бenо-mориeто от Мeста zо Мариuа/ öиnи nостроeни 12
ноsи xрenости, а няxоnxо zрyrи öиnи s+sоöноseни. Иmneратор+т нарezиn zа сe
zоyxрenи и Д+nrата стeна uрes s+sстаноsяsанe на раsрymeнитe uасти, nоzсиnsанe на
сnаöитe meста и sаsи+zанe на sxоzоseтe от ezна xynа x+m zрyrа. Строитenната
zenност оöxsанаnа и тeриториитe отs+z Д+nrата стeна, s нenосрezстseнитe
оxоnности на Hариrраz, x+zeто öиnи s+sоöноseни 5 yxрenneния. При тоsа Проxоnиn
с+оömаsа, ue s+sоöноsяsанeто на mноrо от xрenоститe сe наnо+иnо nораzи
нenрeстаннитe наnаzeния на sарsаритe /nоz ,sарsари" тоn раsöира nрezиmно
сnаsянитe/.
В sаnаzната uаст на Баnxансxия nоnyостро! сnорez Проxоnиn роmeитe s+sоöноsиnи
иnи nо строиnи наz 300 xрenости: s оönастта от Виzин ze Исx+р ¬ оömо оxоnо 26
xрenости; nо Hиmаsа и I раnона на Бenа nаnанxа ¬ 30; s оönастта на Hии ¬ 32 ноsи
и 7 стари; s раnона на Сeрzиxа /Срezeu zн. Со¡ия/ ¬ 9 ноsи; s раnона на Иxтиmан
и Ва xарen ¬ 5 ноsи и 23 стари; s раnона на rр. Гeрmа ния /zн. Саnарesа öаня,
Станxezиmитроsсxо/ ¬ ноsа и 6 стари; s раnона на Паyтаnия /zн. Кxс тeнzиn/ ¬ 5
ноsи; s Маxezония ¬ 47 и т. н.
.xрenитenната систemа на Баnxансxия nоny остроs, раsnоnо+eна s няxоnxо nояса и
стиrаmа z< стeнитe на Hариrраz, Соnyн и Teрmоnиnитe, xоn xото и senиueстseна zа
иsrne+zаnа nо mаmаö, öи nа иsраs на сnаöост. Иmneрията тряösаnо zа nрe mинe
оxонuатenно x+m отöрана. Виsантиnсxит sоnсxи, nр+снати на mноrо meста, нe mоrnи
z оxаssат рemитeneн отnор, осоöeно на nо-rоnem; сnаsянсxи сиnи, а оme nо-mаnxо
öиnи s с+стояни тe zа сnрат тяxното nриzsи+sанe наs+трe, s ueн т+ра на
nоnyостроsа.
.сnорezно с xрenостното строитenстsо, xоe то nроz+n+иnо nоseue от 30 rоzини и
xоeто сe оxа sаnо нezостат+uно sа сnиранe на сnаsянсxитe нe nаzeния, £стиниан
nриöяrнаn и x+m zрyrи meрx-sа zа nоzсиnи отöраната на öаnxансxитe nроsин uии на
иmneрията. С+mата uen nрeсnezsаnо, mа xар и xосseно, и иsseстна uаст от нerоsото
sаxс ноzатenстsо.36 Прes 536 r. тоn наsнаuиn sа xseс тор на sоnсxата s Миsия,
Сxития и zрyrи öаnxаr сxи nроsинuии няxоn си Бонос с uин nрe¡exт и сe zаnиme s
Оzeсос /zн. Варна/37 и оme на zрyrат rоzина sаnоuнаn zа nоnyuаsа оnnаxsания, ue
тy xаmнитe semи öиnи xраnно нeсиryрни и ,оöesnс xояsани от sарsари"38. Прes 538
r. на иmneратор seue сe наnо+иnо zа иszаze сneuиаnна ноsenа,с xо5 то раsрemаsаn
s Миsия zа ö+zат nроzаsани u+р
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
;
xоsни semи и иmоти sа отxynysанe на nneнниuи.39 Коnxо нeсиryрна и трyzна sа
отöрана e öиnа zyнаsсxата rраниuа, nиuи и от ezна ноsenа, иszаzeна me+zy 1
сenтemsри 538 и 31 аsryст 539 r., с xоято сe nрezynрe+zаsа sоeнният отрez s
раnона на rр. Аnexсанzрия /s Еrиneт/, ue s сnyuаn на нe-"^s^+xнаn иnи на zрyrи
нарymeния от нerоsа страна sа наxаsаниe me ö+ze иsnратeн на Дyнаsа ,и me стои
таm zа nаsи таmоmнитe nиmeси /rраниuи - ö. а./"40.
Bа zа сnрe сnаsянсxитe наnаzeния, Виsантия nриöяrнаnа и zо nоmоmта на
zиnnоmаuията. Bнаe сe, ue s neриоzа на sоeнната zemоxраuия с+neрниueстsото e
с+meстsysаnо и s+трe s отzenнитe eтниueсxи оömности ¬ me+zy nnemeннитe с+xsи,
me+zy отzenнитe nnemeна и zори me+zy отzenнитe роzоse. В сsоя ,Стратerиxон"
Псeszоmаsриxиn /VI s./ иsриuно nоzueртаsа, ue аxо me+zy сnаsянитe сe яsи
раsноrnасиe, ,тe иnи нe zостиrат zо сnораsymeниe, иnи n+x аxо сe сnораsymeят,
sezнаrа zрyrи нарymаsат рemeниeто, xато sсиuxи nротиsниuи sра+zysат zо сm+рт
nоme+zy си и ниxоn нe исxа zа отст+nи zрyrиmy"41. Tоsа иmeнно nоnо+eниe
иsnоnsysаnи sиsантиnuитe и оxоnо 540 r. yсnenи zа nрezиssиxат sоnна me+zy анти и
сnаsи-ни. По sрeme на иsöyxнаnитe раszори оöаue анти-тe nрeт+рnenи nора+eниe, а
me+zyосоöиuата насxоро сnez тоsа öиnа nрexратeна.42
Оxоnо 545 r., xоrато оnит+т на Виsантия zа nрezиssиxа z+nrа и иsтоmитenна sоnна
me+zy анти и сnаsини сe nроsаnиn, £стиниан I иsnратиn nратeниuи nри антитe и иm
nрeznо+иn zа сe sасenят s Tyрис /rраz nри Гаnаu, на nesия öряr на Дyнаsа/ и s
нerоsата оxоnност, xоито няxоrа nринаzne+аnи на роmeитe, и zа nаsят rраниuата на
иmneрията xато ¡ezeрати, а s sаmяна на тоsа оöemаn, ue me ,иm отnyснe mноrо
nари"43.
По с+mото sрeme, zоxато ezни сnаsянсxи nnemeна nрerоsаряnи с sиsантиnuитe sа
сxnxusанe на mир, а няxои öиnи сneueneни xато с+xsниuи sа sоnна с остrотитe s
Итаnия, zрyrи nроz+n+аsаnи zа наnаzат nрezenитe на иmneрията. Прes eсeнта на 545
r. сnаsяни nрemинаnи Дyнаsа и nоznо+иnи на rраöe+ оönастта me+zy Сeрzиxа и
Синrиzy-нym. С nоmоmта на xeрynи, xоито zenстsysаnи xато sиsантиnсxи наemниuи,
£стинианоsият n+n-xоsоzeu Hарseс наnаzнаn нeоuаxsано наmeстseниuитe, раsöиn rи и
осsоöоzиn nneнeнитe роmeи.44
Оxоnо срezата на VI s., xоrато Виsантия sоzenа о+eстоueни sоnни с остrотитe s
Итаnия, сnаsянитe sасиnиnи наnаzeнията си на Баnxансxия nоnyостроs. Прes 548 r.
сnаsяни nрemинаnи Дyнаsа и nрониxнаnи zо Драu. Tаm тe ,yсnenи zа nрessemат и
mноrо xрenости, zори и таxиsа, xоито nо-рано иsrne+zаnи нenрessemаemи, sаmото
сerа ни-
xоn нe rи отöраняsаn. Te сsоöоzно оöиxаnяnи и nрeт+рсsаnи sсиuxо. А наuаnниuитe
на Иnириx с neтнаzeсeтxиnяzната си sоnсxа сnezenи нenриятenитe, но ниxаx нe сe
осmenяsаnи zа сe nриönи+ат zо тяx:"45
Hа сnezната 549 r. сnаsянитe орrаниsираnи оme nо-сeриоsно наnаzeниe. Проxоnиn
раsxаssа, ue сnаsянсxа sоnсxа от оxоnо 3000 zymи nрemинаnа Дyнаsа, öes zа срemнe
с+nротиsа, и стиrнаnа zо Мариuа, x+zeто сe раszenиnа на zsа отрezа: ezиният сe
с+стояn от 1800 zymи, а zрyrият ¬ от останаnитe. Оnититe на sиsантиnuитe zа иm
сe nротиsоnостаsят sаs+рmиnи с nоöezа sа сnаsянитe ¬ ezни от роmeитe öиnи yöити,
а zрyrи сe сnасиnи с öяrстsо. Прeт+рnяnа nора+eниe и nиuната rsарzия на
иmneратора, sоzeна от n+nxоsоzeuа Асsаz. И zsата отрezа nрessenи mноrо xрenости
с оöсаzа ¬ нemо, xоeто zотоrаsа сnаsянитe нe öиnи nраsиnи, т+n xато иsöяrsаnи
öоя s раsнинитe.46
По sрeme на наnаzeниeто nрes 549 r. ezин от сnаsянсxитe отрezи стиrнаn zо
Tоnир /nри yстиeто на Мeста/. Сnаsянитe nрessenи rраzа с xитрост: nостаsиnи
осноsнитe си сиnи s sасаzа, а с mаn+x отрez наnаzнаnи xрenостнитe стeни, ysnexnи
сnez сeöe си rарниsона и rо раsöиnи. Посne сe наxs+рnиnи s+рxy стeнитe и s+nрexи
отuаяната с+nротиsа на +итenитe yсnenи zа sаsnаzeят rраzа, xато ssenи s nneн
+eни и zeuа и отнeсnи оrроmна nnяuxа. Сnаsянитe отsenи mноrо nneнниuи и ssenи
rоnяmа nnяuxа и от останаnитe öаnxансxи тeритории.47
Прes 550 r. сnаsянитe отноsо наxnynи s nрezenитe на Виsантиnсxата иmneрия, и то
s таxоsа rоnяmо mно+eстsо, ,xаxsото ниxоrа nо-рано нe öиnо sи+zано". Te
nрemинаnи Дyнаsа, zоmnи s раnона на Hиm и иmаnи наmeрeниe zа nрessemат uрes
оöсаzа Соnyн и rраzоseтe оxоnо нerо. Раszeneни на три отрezа, наmeстseниuитe
раsrраöиnи öаnxансxитe тeритории на иmneрията и zори nрesи-mysаnи тyx, öes zа сe
страxysат от sиsантиnuитe.48
Hа сnezната 551 r. nрes Дyнаsа mинаnа ноsа сnаsянсxа sоnсxа и сe с+ezиниnа с
nрesиmysаnитe тyx отрezи. Tаxа ¡орmираната rоnяmа сnаsянсxа арmия nоenа n+тя x+m
Hариrраz. Иmneратор+т наnраsиn оnит zа сe nротиsоnостаsи, xато иsnратиn срemy
сnаsянитe sоnсxи с ezин от наn-оnитнитe си n+nxоsоzuи. Срemата me+zy сnаsяни и
sиsантиnuи станаnа önиsо zо Аzрианоnоn /zн. Оzрин/. Tyx sиsантиnuитe nрeт+рnenи
n+nно nора+eниe. Сnez тоsа сnаsянитe nоznо+иnи на rраöe+ оönастта Ас-тиxа, xоято
сe наmираnа нezаneu от Hариrраz и s xоято zотоrаsа uy+zи sоnсxи нe öиnи
nрониxsаnи. Като ssenи оттyx оrроmна nnяuxа, тe сe оттernиnи на сeseр от
Дyнаsа.49
Прes eсeнта на 551 r. ,rоnяmо mно+eстsо enа-
sяни" отноsо наxnynи s sаnаzната uаст на Баnxансxия nоnyостроs. Hатоsарeни с
оrроmна nnяuxа, тe сe s+рнаnи оöратно, öes zа nонeсат осоöeни sаryöи.50
Всe nо-ueститe наnаzeния на сnаsянитe с+szаsаnи rоnemи rри+и на sиsантиnuитe.
Иmneратор £стиниан, с+оömаsа Проxоnиn, ,öиn нezоsоneн, sаrzeто нe mоr+n nо-
натат+x zа rи s+snира няxаx си, öиnо xоrато nрemинаsаnи рexата Дyнаs, sа zа
оrраösат роmenсxата z+р+аsа, öиnо xоrато сe sаsр+mаnи оттаm sаezно с nnяuxата
си". Bатоsа sиsантиnuитe рemиnи zа сxnxuат с+xseн zоrоsор с renиzитe. Доrоsор+т
наистина öиn сxnxueн, но сnаsянсxитe наnаzeния nроz+n+иnи. Виsантиnuитe оösиниnи
renиzитe s нарymeниe на mира, nоzтиxнаnи nротиs тяx с+xsниuитe си nанrоöарzи и
иm нанeсnи rоnяmо nора+eниe.51
С+meстsysаmата nо sрemeто на £стиниан I nраxтиxа с öоrати zароse zа сe xynysа
nриятenстsото тy на ezни, тy на zрyrи nnemeна, zа сe nриsnиuат на сny+öа тexни
sо+zоse и т. н. nо zymитe на Проxоnиn саmо ysenиuиnа нemастията на иmneрията:
,He останаnа нeоnyстоmeна ниxаxsа оönаст, нито nnанина, нито nemeра, нито n+x
zрyrо от роmenсxата semя, но mноrо оönасти öиnи sаsnаzяsани nоseue от neт
n+ти."52
Проxоnиn нe e оnисаn sсиuxи сnаsянсxи наnаzeния. В сsоята ,Tаnна история" тоn
sаяsяsа: ,Xyни /nраö+nrари ¬ ö. а./, сnаsини и анти nоuти sсяxа rоzина, отxаx
£стиниан nоen snастта наz роmeитe, наnаzаnи Иnириx и uяnа Tраxия ¬ сирeu от
Uониnсxия sаnиs zори zо nрezrраzията на Ви-sантион /Hариrраz ¬ ö. а./, а с+mо и
Г+рuия и Xeрсонeс ¬ и иss+рmиnи нenоnраsиmи snини на таmоmното насeneниe. Проuee
аs сmятаm, ue nри sсяxо наnаzeниe öроят на yöититe и sароöeнитe таm роmeи
наzsиmаsаn zseста xиnяzи zymи, таxа ue таsи semя eстeстseно öиnа sаnриnиuаnа на
сxитсxа nyстиня." С+mesрemeнно Проxоnиn, xоnxото и zа nрeysenиuаsа uисnото на
nneнниuитe, отöenяssа, ue и наmeстseниuитe нe сe sр+mаnи нesрezи-mи, а nри
оöсаzитe на rраzоseтe и nри сра+eнията zаsаnи mноrо +eртsи.53
Bа mноrоöроnни сnаsянсxи наnаzeния nрes ynраsneниeто на £стиниан I rоsори и
rотсxият историx Uорzан. По sрeme на наnисsанeто на сsоята история, т. e. оxоnо
551 r., тоn отöenяssа, ue сnаsянитe ,sиnнeят наsрez nораzи наmитe rрexоse"54. В
sаxnxueниeто на zрyrо сsоe с+uинeниe Uорzан zоöаsя: ,Tоsа са öezитe, xоито
риmсxата /роmenсxата ¬ ö. а./ z+р+аsа nонeсnа, осseн sсexиzнesнитe наnаzeния на
ö+nrари, анти и сnаsини. Аxо няxоn nоисxа zа rи ysнаe, нexа раsr+рнe öes zосаzа
neтоnиситe и сnис+xа на xонсynитe и me 34 наmeри z+р+аsата s
наmи zни zостоnна sа оnnаx-
4 * -ЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
sанe."55
СЛАВЯHСКИ HАПАДЕHИЯ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ ПРЕB ВTОРАTА ПОЛОВИHА HА VI В. И
Проxоnиn, и Uорzан тs+рze ueсто оnисsат наnаzeния на сnаsини и анти ezноsрemeнно
с наnаzeния на nраö+nrари ¬ яseн nриsнаx sа иsseстна с+rnасysаност me+zy тяx.
Иmаnо и оömи наnаzeния ¬ наnриmeр nрes 558 r., ¬ xоrато nраö+nrаритe-xyтриryри
наuenо с xан Bаöeрrан nрemинаnи Дyнаsа и nрониxнаnи s оxоnноститe на Hариrраz.56
Xрониститe Uоан Маnаnа и Teо¡ан Иsnоsezниx /IX s./ иsриuно отöenяssат, ue
наxnynитe на nоnyостроsа отрezи сe с+стояnи от nраö+nrари и сnаsяни, mаxар zа нe
с+оömаsат x+ze тоuно са zenстsysаnи ezнитe и x+ze zрyrитe.57
Сxоро оöаue оöстаноsxата s £rоиsтоuна Еs роnа xорeнно сe nроmeниnа. Прes 559 r.
на sиsан тиnсxата zиnnоmаuия сe yzаnо zа sсee раszор» me+zy nраö+nrарсxитe
nnemeна xyтриryри и yти ryри, xоито sаnоuнаnи me+zyосоöна sоnна и zо та xаsа
стeneн сe иsтрeöиnи ssаиmно, ue станаnи neс на nnяuxа на аsаритe. С+mesрemeнно
Виsантx сneuenиnа аsаритe sа с+xsниuи nротиs nраö+nrа ритe и сnаsянитe, xато иm
оöemаnа semи sа nосen sанe s оönастта на рexитe Саsа и Драsа. Аsарит< sаnоuнаnи
zа наnаzат и zа оnyстоmаsат наn-на nрez snаzeнията на антитe, а сnez тоsа ¬ на
enа sинитe.58
От 562 zо 565 r. аsаритe оxонuатenно сe sасe nиnи s semитe оxоnо yстията на Саsа
и Драsа, xа то с+szаnи rоnяmо nnemeнно оöezинeниe, иssee тно nоz иmeто Аsарсxи
xаrанат. Hаuenо на тоs; оöezинeниe sастанаn тexният sо+z Баян. По sрe me на
sасensанeто си аsаритe mинаnи nрes semит< на zаxиnсxитe сnаsини, nоxориnи и
rоnяmа uаст о: nанонсxитe сnаsини. Tesи zenстsия отxnонmн sниmаниeто на
сnаsянитe от Баnxансxия nоnyос троs и иmneрията mоrnа sрemeнно zа си отz+xнe.5
Hяxоnxо rоzини nо-x+сно sиsантиnuитe sаssen! xрenостта Сирmиym /zн. Срemсxа
Митроsиuа/, s+р xy xоято аsаритe с+mо таxа иmаnи nрeтeнuии Сnор+т sа Сирmиym
сxоро nрeраснаn s+s sоeнe! xон¡nиxт me+zy Виsантия и Аsарсxия xаrанат При
sаnоuнаnитe sоeнни zenстsия аsаритe ysnex nи s+s sоnсxата си и s+ор++eнитe
отрezи на nоz snастнитe иm nанонсxи сnаsини.60
Воeннитe zenстsия сe раssиsаnи s нeönаrоnриятна sа Виsантия оöстаноsxа: на иsтоx
тя öиn; sаeта s önиsо 20-rоzиmна sоnна с neрситe; от сe seр nрes Дyнаsа
zаxиnсxитe сnаsини нenрeстанно
Bnатeн nр+стeн от с+xроsиme, наmeрeно s Пnисxа. X¬XI s Оxр++eн историueсxи mysen
¬ Tymeн
наnаzаnи нenнитe snаzeния, а от сeseроsаnаz аsаритe с+с сsоитe nоzsnастни
nраö+nrарсxи и сnаsянсxи nnemeна с+mо таxа n нанасяnи сeриоsни nора+eния. Оxоnо
574 r. Виsантия öиnа nринyzeна zа сxnxuи mир, xато отст+nиnа на аsаритe uаст от
Срemсxата оönаст и сe sаz+n+иnа zа иm nnаmа rоzиmeн zан+x s раsmeр на 80 000
++nтиuи. Сир-mиym sрemeнно останаn s+s sиsантиnсxи р+ue.61 Hасxоро сnez xато
yрezиnи отноmeнията си с Виsантия, аsаритe сe оnитаnи zа наnо+ат сsоeто snияниe
и наz zаxиnсxитe сnаsини. Аsарсxият xа-rан Баян иsnратиn nратeниuи nри тexния
xняs Даsрeнтиn /Даsритас/ и nри останаnитe xняse с исxанe zа nриsнаят s+рxоsната
snаст на аsаритe и zа иm nnаmат zан+x. Hа тоsа исxанe Даsрeнтиn и zрyrитe
sо+zоse отrоsориnи: ,Коn e snроuem тоsи uоsex me+zy uоseuитe и nоz сn+нuesитe
n+uи,
xоnто me nрeоzоnee наmата сиnа? Bаmото ниe сme сsиxнаnи zа snаzeem uy+zа semя, а
нe zрyrи наmата. И ниe сme сиryрни s тоsа, zоxато иmа sоnни и meuоse." Сnez тоsи
z+рs+x отrоsор s+sниxнаnа сsаzа, nо sрeme на xоято аsарсxитe nратeниuи öиnи
yöити.62 Коrато сnyuиnото сe станаnо иsseстно на Баян, тоn nотernиn с rоnяmа
sоnсxа, стиrнаn zо Саsа и тyx sаnоuнаn zа строи mост, sа zа nрexs+рnи сиnитe си
на Баnxансxия nоnyостроs, сnez xоeто s+sнаmeряsаn nрes Дyнаsа zа rи насоuи x+m
semята на сnаsинитe. Поseue от тоsа оöаue аsаритe нe наnраsиnи, nоxоz+т нe сe
с+стояn и xаrан+т m+nuаnиsо тряösаnо zа nрern+тнe оöиzата.63
Прes 578 r., xоrато sиsантиnсxият nрeстоn öиn sаeт от Tиöeриn II /578¬582/,
сnаsянитe отноsо наsnesnи s semитe на xr от Дyнаsа и стиrнаnи zо Еnаzа. И т+n
xато sоnната на роmeитe с neрси-
тe nроz+n+аsаnа, иmneратор+т ,няmаn zостат+uно сиnна sоnсxа zа сe öори нито с
uаст от nротиsниuитe, а оme nо-mаnxо с sсиuxитe". И тоsи n+т nоrnezитe на
sиsантиnuитe сe насоuиnи x+m аsаритe, xоито и nо-рано öиnи nраsиnи yсnyrи на
иmneрията; s рesynтат на yсnemнитe zиnnоmатиueсxи zenстsия öиnи осsоöоzeни и
s+рнати mноrо xиnяzи nneнниuи, xоито ,сnаsянитe öиnи отsnexnи от роmenсxата
semя"64.
Аsарсxият xаrан Баян nриen наnраseното от sиsантиnuитe nрeznо+eниe zа sоxsа
nротиs сnаsинитe. От ezна страна, тоn исxаn zа иm наnо+и сsоята snаст и zа си
отm+сти sа нанeсeната няxоrа оöиzа, а, от zрyrа страна,сe наzяsаn zа sseme
rоnяmа nnяuxа, т+n xато сnаsинитe s nроz+n+eниe на mноrо rоzини оrраösаnи semята
на роmeитe, а ,тяxната semя ниxоrа [нe öиnа оnyстоmаsана] от ниxоn zрyr нароz".
С nоmоmта на sиsантиnсxи xораöи Баян с 60-xиnяzна xонниuа öиn nрexs+рneн на
x+ния öряr на Дyнаsа, няx+ze x+m Бenrраz, сnez xоeто аsаритe nрes Иnириx и Миsия
стиrнаnи zо Доöрyz+а. Tyx тe отноsо öиnи nрexs+рneни nрes Дyнаsа с sиsантиnсxи
xораöи и наsnesnи s semитe на сnаsинитe.
Иsнeнаzани от нeоuаxsаното наnаzeниe, сnаsинитe нe mоrnи zа оxа+ат орrаниsиран
отnор и иsöяrаnи s r+ститe и нenроxоzиmи rори. Аsаритe оnо+ариnи сenиmата иm,
ssenи rоnяmа nnяuxа и сe оттernиnи оöратно sПанония.65 По с+mото sрeme sоnсxата
на сnаsинитe сe наmираnа s роmenсxитe тeритории на xr от Дyнаsа.66
Прes 581 r., xато сe с+ssenи от аsарсxия yzар, сnаsинитe sаnоuнаnи отноsо zа
наnаzат Баnxансxия nоnyостроs. Мeнанz+р /VII s./ с+оömаsа, ue ,оxоnо сто xиnяzи
сnаsяни наxnynи s Tраxия и оrраöиnи нeя и mноrо zрyrи semи"67 Сnорez Uоан
Биxnарсxи /VII s./ наnаzeниeто оöxsанаnо и Иnириx.68 В с+mност,xаxто nроnиuаsа
от раsxаsа на сириnсxия xронист Uоан Е¡eсxи /VI s./, стаsа zymа sа наnаzeниe,
xоeто nроz+n+иnо няxоnxо rоzини и xоeто оöxsанаnо uenия Баnxансxи nоnyостроs.
,Te nрemинаxа стрemитenно uяnа Еnаzа, Соnyнсxата оönаст и uяnа Tраxия и nоxориxа
mноrо rраzоse и xрenости. Te rи оnyстоmиxа и иsrориxа, ssexа nneнниuи и станаxа
rосnоzари на semята. Te yсez-наxа на нeя xато rосnоzари, xато на сsоя соöстseна,
öes страx. И eто s nроz+n+eниe на ueтири rоzини и zосerа nораzи тоsа, ue uарят e
sаeт s+s sоnна с neрситe и sсиuxитe си sоnсxи иsnрати на иs-
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ от раsxоnxитe на xрenостта Монтана nри
Миxаnnоsrраz. Bаmиmаsаnа ezин от rnаsнитe nроxоzи на Bаnаzна Стара nnанина nо
zоnината на р. Оrоста nо sрeme на сnаsянсxитe наnаzeния nрes VI¬VII s.
тоx, nораzи таsи nриuина тe сe раsnр+снаxа nо semята, yсezнаxа на нeя и сe
раsmириxа сerа, т+n xато öоr иm nоssоnяsа. Te s+рmат оnyстоmeния и nо+ари и
ssemат nneнниuи, таxа ue nри саmата s+нmна стeна [на стоnиuата] тe sаnоsиxа и
sсиuxи uарсxи стаzа ¬ mноrо xиnяzи [rnаsи] и zрyrа раsнооöраsна [nnяuxа]. И eто
и zо zeн zнemeн, т. e. zо 895 r. /=584 r. ¬ ö. а./, тe остаsат, +иseят и
сnоxоnно nрeöиsаsат s страната на роmeитe ¬ xора, xоито нe сmeexа [nо-рано] zа
сe nоxаssат от r+ститe rори и sаmитeнитe с z+рseта [meста] и нe sнаexа xаxsо e
тоsа ор++иe осseн zse иnи три nонxиzи, т. e. x+си xоnия."69
Като сe s+snоnsysаnи от yсnexитe на сnаsинитe nротиs Виsантия, аsаритe нарymиnи
mира и саmи sаnоuнаnи zа наnаzат тeриториитe на иmneрията. Прes 582 r. тe
наnаzнаnи и nрessenи Сир-mиym,70с xоeто n+тят иm sа nо-натат+mни zenстsия на
Баnxансxия nоnyостроs öиn отxрит. Вnоmаsанeто на sиsантиnсxо-аsарсxитe отноmeния
n+x zоsenо zо nоzоöряsанe на отноmeнията me+zy аsари и сnаsини и zори zо
с+smeстни zenстsия nротиs иmneрията. Tоsа от сsоя страна zаnо ноs тnас+x sа оme
nо-mоmни наnаzeния на сnаsинитe на Баnxансxия nоnyостроs.
Прes 584 r. аsаритe отноsо нарymиnи mира с Виsантия и nрeznриenи наöesи nо uenия
Баnxансxи nоnyостроs. Еsаrриn Сxоnастиx s сsоята ,H+рxоsна история" rоsори sа
zse тexни наmeстsия, nо sрeme на xоито ,тe nрessenи с оöсаzа Син-rиzyнym,
Анxиаnо и uяnа Еnаzа, xаxто и zрyrи rраzоse и xрenости и sароöиnи [насeneниeто
иm]. .ниmо+аsаnи sсиuxо и оnо+аряsаnи sсиuxо." По sрeme на наnаzeнията аsаритe
стиrнаnи zо Д+nrата стeна.71 Xронист+т Миxаиn Сириnсxи /XII s./иsриuно
отöenяssа, ue s аsарсxата sоnсxа иmаnо и сnаsяни. ,Te zоnzоxа zа оöса+zат zsата
rраzа на роmeитe /т. e. Hариrраz и Соnyн ¬ ö. а./ и zрyrи xрenости. Te xаssаxа
на +итenитe: ,Иsnesтe, сenтe и ++нeтe, ниe me ssemem от sас саmо nоnоsината от
zан+xа."72
Прes nроneтта на 585 r. аsаритe nоzноsиnи mирнитe nрerоsори с Виsантия и zори
yсnenи zа ysenиuат rоzиmния zан+x, xоnто иmneрията иm nnаmаnа, от 80 на 100
xиnяzи ++nтиuи. Сnаsинитe оöаue nроz+n+иnи zа оnyстоmаsат роmenсxитe тeритории,
xато стиrнаnи zо Д+nrата стeна. В öасenна на р. Ерxeнe sиsантиnuитe наnаzнаnи
нeоuаxsано ezин тexeн отрez, раsöиnи rо и my отнenи nnяuxата. К+m xрая на nятото
s раnона на Аz-рианоnоn sиsантиnсxитe sоnсxи сe срemнаnи с sо+zа на сnаsинитe
Арzаrаст, xоnто sоzen ,rоnemи сnаsянсxи mно+eстsа, sнаuитeneн öроn sаnоseни
nneнниuи и öоrата nnяuxа". В сра+eниeто nри xрenостта Ансин uаст от роmenсxитe
nneнниuи öи-
nи осsоöоzeни, а сnаsинитe с останаnитe nneнниuи и nnяuxа наnyснаnи оönастта
Астиxа.73
Оme nрes eсeнта на с+mата 585 r., xато сe s+snоnsysаnи от няxоnxоrоzиmнитe
наnаzeния на сnаsинитe s semитe на xr от Дyнаsа, аsаритe нарymиnи mирния zоrоsор
с Виsантиnсxата иmneрия и наxnynи s нenнитe тeритории. Воeннитe zenстsия öиnи
sоzeни с nроmeнnиs yсnex. Прes 586 r. оöаue nри Аzрианоnоn аsаритe öиnи сраseни
и nроrонeни.74 Ts+рze e seроятно nри тоsи rоnяm nоxоz sаezно с тяx zа са
zenстsysаnи и няxои от nоzsnастнитe иm сnаsянсxи nnemeна.
Прes 588 r., xоrато sиsантиnсxитe sоnсxи öиnи sаeти на иsтоx s+s sоnна с
neрситe, сnаsинитe наsnesnи отноsо s semитe на иmneрията. ,А reтитe ¬ с+оömаsа
Teо¡иnаxт Сиmоxата /VII s./, ¬ сирeu n+nuиmата на сnаsянитe, сиnно оnyстоmаsаnи
semитe на Tраxия."75
Прes 591 r. Виsантия sаs+рmиnа sоnната с neрситe и оme на сnezната 592 r.
иmneратор Маs-риxиn /582¬602/ nрexs+рnиn sоnсxитe си на Баnxансxия nоnyостроs,
sа zа sаnоuнe z+nrа, nоuти 10-rоzиmна sоnна с+с сnаsинитe и аsаритe. Teо¡иnаxт
Сиmоxата с+оömаsа интeрeсната nоzроöност, ue nрes 592 r. s Tраxия öиnи sаnоseни
триmа сnаsяни, xоито smeсто ор++иe носenи r+zynxи и xоито яsно иsn+nняsаnи
раsysнаsатenни sаzаuи.76 Прes 593 r. аsаритe нарymиnи mира с Виsантия, оöсаzиnи
Синrиzyнym и наxnynи s Срem-сxата оönаст, сnez xоeто с rоnяmо mно+eстsо сnа-sини
наsnesnи s Миsия, nрessenи няxои rраzоse и nрониxнаnи zо Пeринт /zн. Марmара
Ерernи/ на Мраmорно mорe. Te сe sаz+р+аnи тyx zо eсeнта, но нe mоrnи zа
nрessemат Hyрynym /zн. -орny/ и сe оттernиnи.77
Прes 594 r. Маsриxиn рemиn zа nрeнeсe sоnната на Дyнаsа и zа нe zоnyснe
сnаsинитe и аsаритe zа наsnиsат s nрezenитe на иmneрията. Tоn нарezиn на
стратerа Присx zа sасиnи отöраната на zyнаsсxата rраниuа и rо иsnратиn с
sоnсxата s До-ростоn. Присx наyuиn, ue xняs Арzаrаст e иsnратиn rоnяmа sоnсxа s
роmenсxитe nрezenи, и рemиn zа nрeznриeme n+рsия си nоxоz s semята на сnаsинитe.
С nоmоmта на xораöи тоn nрemинаn Дyнаsа и нeоuаxsано наnаzнаn сenиmата иm. Гоnяm
öроn сnаsини nоnаzнаnи s nneн и öиnи иsnратeни s Hариrраz. Саmият Арzаrаст ezsа
сe сnасиn с öяrстsо. Присx nроz+n+иn сsоя nоxоz, nрemинаn р. Яnоmиuа и стиrнаn
zо р. Бysey, x+zeто с xитрост наnаzнаn nаreра на xняs Мyсоxиn, sаmeстниxа на
Арzаrаст. Като ssenи rоnяmа nnяuxа, роmeитe nоö+рsаnи zа сe s+рнат оöратно s
сsоята страна. Оme zоxато öиnи отs+z Дyнаsа оöаue, тe nоnyuиnи nисmо от
иmneратора, с xоeто иm сe нарe+zаnо zа nрesиmysат s semитe на сnаsинитe.
Hарe+zанe-
то nрezиssиxаnо öyнт, т+n xато sоnниuитe нe и xаnи zа nрexарат sиmнитe meсeuи s
uy+zа semя тe ,xаssаnи, ue стyzоseтe са m+uноnоносиmи и sа] sарсxитe n+nuиmа
нenоöezиmи"78. От сsоя страs аsарсxият xаrан, наyuаsаnxи sа оттernянeто на s]
sантиnuитe, rи sаnnаmиn с наnаzeниe и nоисxe uаст от nnяuxата. Bа zа иsöerнe
ноsи sоeнни ст+. xноseния, Присx nрezаn 5000 nneнeни сnаsяни s аsаритe и сe
sаs+рнаn s Hариrраz.79
Прes nроneтта на 595 r. оrроmни mаси сnаs! ни наsnesnи s Баnxансxия nоnyостроs.
Маsриxи nоnyuиn сsezeния, ue тe иmат наmeрeниe zа наnа, нат стоnиuата. Tоn тy
нарe+zаn sоnсxата zа nр mинe отs+z Дyнаsа s тexнитe semи, тy sаnоsяzsа zа останe
s Tраxия, sа zа отöраняsа роmenсxx nрezenи. Мe+zysрemeнно Присx öиn сmeнeн и s
sоeнаuаnниx на zyнаsсxата арmия öиn наsнаue Пeт+р, öрат на иmneратора. Hяx+ze
оxоnо Марm аноnоn /zн. Дesня/ sиsантиnuитe nоnаzнаnи н отрez от 600 сnаsини,
натоsарeни с rоnяmа nnя' xа. Сnez z+nrа и ynорита с+nротиsа сnаsинитe ö! nи
раsöити. Виsантиnсxата sоnсxа nроz+n+иnа m xоzа си и стиrнаnа zо Hиxоnоn с
наmeрeниe тyx z nрemинe Дyнаsа. Биnи иsnратeни 20 роmeи на ра: ysнаsанe отs+z
рexата, но тe nоnаzнаnи s nneн ¬ отsezeни nри xняs Пироrаст ¬ раsxаsаnи sа nn;
ноseтe на sиsантиnuитe. Сnаsинитe yстроиnи sr саzа и n+рsитe 1000 роmeи, xоито
сe nрexs+рnиn! öиnи иsöити. Hа останаnата sиsантиnсxа sоnсxа ueната на rоnemи
sаryöи сe yzаnо zа nрemинe Дs наsа. В сра+eниeто öиn ранeн и nо-x+сно nоuина
xняs Пироrаст. Сnаsинитe сe оттernиnи от öрer на Дyнаsа, xато ysnexnи сnez сeöe
си и sиsантx uитe. Hаsnesnи s нenоsната semя, sиsантиnuи! nоuysстsysаnи остра
нy+zа от sоzа, а xоrато нар сeтнe стиrнаnи zо öрerа на Яnоmиuа, nоnаzнаnи н
sасаzа и öиnи раsrроmeни. Остат+uитe от раsöр тата арmия иsöяrаnи на xr от
Дyнаsа. Пeт+р öи отстранeн xато sоeнаuаnниx и нerоsото mяст отноsо sаen Присx.80
Прes nроneтта на 596 r. Присx nрeznриen nс xоz срemy sастраmeния от аsаритe
Синrиzyнyn Като xонтраmярxа аsаритe наnаzнаnи Даnmаuия раsрymиnи nоseue от 40
xрenости. До няxаxsи с< риоsни сön+сxsания оöаue нe сe стиrнаnо и zseт арmии
останаnи ezна срemy zрyrа s nроz+n+eни на rоzина и nоnоsина.81
Прes 597 r., zоxато sиsантиnuи и аsари ssr иmно сe zeöнenи, сnаsинитe иss+рmиnи
rоnяmо m nаzeниe s semитe на иmneрията и оöсаzиnи Соny с оrроmни сиnи.82 Прez
оuитe на сmyтeнитe соnys uани наnаzатenитe sаnоuнаnи zа nриrотsят öоnн xynи,
+enesни оsни, rраmаzни xаmeноmeтни yрez и т. нар. xостeнyрxи, xато rи оöxоsаsаnи
с mоxр xо+и, sа zа нe nостраzат от оr+н иnи xиnяmа сme
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
nа. Hа трeтия zeн от оöсаzата тe sаnоuнаnи zа оöстрensат rраzа с+с стeноöоnни
mаmини, xоито xs+рnяnи оrроmни xаm+ни. Сnez xато оöсиnsани-тe с+с стрenи
sаmитниuи öиnи nроrонeни от s+öeритe на xрenостта, сxрититe nоz xостeнyрxитe
öоnuи сe zоönи+иnи x+m стeнитe и с nостоse sаnоuнаnи zа nоzxоnаsат осноsитe иm.
Hа sиsантиnuитe оöаue сe yzаnо zа nоznаnят ezно от стeноöоnнитe с+ор++eния,
nораzи xоeто сe наnо+иnо и останаnитe zа сe отzр+nнат на nо-öesоnасно
раsстояниe. Всe nаx сnаsинитe нe yсnenи zа nрessemат rраzа и сe оттernиnи.83
От наnаzeниeто на сnаsинитe срemy Соnyн сe s+snоnsysаnи аsаритe и nрes 599 r.
отноsо наxnynи s semитe на иmneрията. Te nрониxнаnи s Доöрyz+а, раsöиnи nри
Янтра sиsантиnuитe и наsnesnи s Tраxия. Саmо иsöyxнаnата uymна enиzemия
nоnрeuиnа на аsаритe zа nрemинат Д+nrата стeна и zа оöсаzят Hариrраz. Hаxрая öиn
сxnxueн mир, xато sиsантиnuитe тряösаnо zа ysenиuат nnаmания от тяx rоzиmeн
zан+x на 120 000 ++nтиuи. От сsоя страна аsаритe nоenи sаz+n+eниeто zа нe nрeuат
на роmeитe zа nрemинаsат Дyнаsа и zа наsnиsат s semитe на сnаsинитe.84
Иsnоnsysаnxи sатиmиeто на ¡ронта с аsаритe, Маsриxиn рemиn zа нанeсe
с+xрymитeneн yzар на zаxиnсxитe сnаsини. Прes 602 r. тоn наsнаuиn отноsо sа
rnаsноxоmанzysаm zyнаsсxата арmия öрат си Пeт+р. Виsантиnuитe nрemинаnи Дyнаsа и
отнаuаnо иmаnи иsseстни yсnexи. Коrато наст+nиnа eсeнта и sоnсxата оuаxsаnа zа
сe s+рнe оöратно, zоmnо иmneраторсxо нарe+zанe тя zа nрesиmysа s semитe на
сnаsинитe. Bаnоsezта nрezиssиxаnа сиnно öро+eниe срez sоnниuитe, т+n xато тe сe
наmираnи s nоmо с+стояниe, а и rоnemи нenриятenсxи отрezи rи оörра+zаnи от
sсиuxи страни. Hаxрая sоnсxата сe наnо+иnа и сe оттernиnа на xr от Дyнаsа.
Иmneратор+т n+x, sа zа nринyzи öоnuитe zа nрemинат на сeseр от рexата, сnряn
zостаsxата на z+р+аsни xрани и нарezиn тe саmи zа си наöаsят nроsиsии s semитe
на сnаsинитe. Иsöyxнаnото rоnяmо нezоsоnстsо nрeраснаnо s öyнт и sа иmneратор
öиn nроs+srnасeн стотниx+т Фо-xа.85 Сxоро sоnсxата nоenа x+m Hариrраz.Отöраната
на zyнаsсxата rраниuа рyxнаnа и сnаsинитe nоnyuиnи s+smо+ност нeоöesnоxояsано нe
саmо zа наnаzат, но и zа сe sасensат на Баnxансxия nоny-
Сnаsянсxо s+ор++eниe и öитоsи nрezmeти. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
1. Hо+
2. Вр+x на xоnиe
3 и 4. В+рxоse на стрenи
40
остроs."6
Прezстаsа sа sоeннитe zenстsия me+zy sиsантиnuи и сnаsини s semитe отs+z Дyнаsа
zаsа иsseстният ,Стратerиxон" на Псeszоmаsриxиn, s xоnто e оöоömeн zотоrаsаmният
оnит на sиsантиnсxитe n+nxоsоzuи. Праsи sneuатneниe, ue аsтор+т наsсяx+ze
nрezynрe+zаsа uитатenитe си sа s+smо+ни иsнeнаzи от страна на сnаsинитe и
nрeznаrа zа ö+ze s+snриeт тexният наuин на sоxsа-нe: zа сe иsnоnsysат
nexоs+ор++eни sоnниuи и nexота; zа сe иss+рmsат sнesаnни наnаzeния и zа сe
sр+xnита от раsnиuни страни, xато сe иsöяrsа атаxysанeто s+s ¡ронт; zа нe сe
наnаzат yxрenneнията, а с nрeсторeно отст+nneниe zа сe ysnиuат нenриятenсxитe
öоnuи наs+н x+m nрezsаритenно yстроeна sасаzа; zа сe осиryрят zостат+uно
срezстsа sа nрemинаsанe на рexитe ¬ xораöи, саnоse, sоnсxи и xоsи mexоse;
нenрex+снато zа сe s+рmи раsysнаsанe; zа сe иsöяrsат rориститe meста, а nаreритe
и станоseтe zа сe раsnоnаrат на отxрито и zа сe оxраняsат zоöрe; zа сe осиryряsа
наze+zна sаmита на xонeтe, на трyzноnроxоzиmитe meста, на öроzоseтe и на meстата
sа sр+mанe; sаnоseнитe xранитenни nриnаси zа сe иssоssат на xr от Дyнаsа; zа сe
остаsа xоnxото сe mо+e nо-nроz+n+итenно sрeme s semитe на сnаsинитe, sа zа mоrат
nрes nятото nneнeнитe sиsантиnuи zа иsöяrат, и т. н.87 Яsно e, ue sиsантиnсxитe
sоnсxи нesezн++ са иsnаzаnи s трyzни nоnо+eния и ue rорuиsият оnит от наöesитe
на сeseр от Дyнаsа e nоssоnиn на аsтора на Стратerиxона zа zаze rоnяm öроn
nоnesни с+seти на ö+zemитe sоeнаuаnниuи.
2.
Bасensанe на сnаsинитe
на Баnxансxия nоnyостроs
ВОИHИ С ВИBАHTИЯ ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА HА VII В. Бyнт+т на sиsантиnсxата
zyнаsсxа арmия nрes 602 r. сnо+иn xраn на yсиnията на иmneрията zа сnрe
сnаsянсxитe наnаzeния на Баnxансxия nоnyостроs. Оrоnsанeто на zyнаsсxата
rраниuа, sаnоuнаnата me+zyосоöиuа и mноrоöроnнитe s+стания оme nоseue отсnаöиnи
с+nротиsитenнитe s+smо+ности на страната. Виsантия öиnа sаeта и s тe+xа sоnна с
neрситe, xоято nроz+n+иnа zо 627 r. и xоято анrа+ираnа сиnитe n на иsтоx.
Hesаmитeнитe öаnxансxи тeритории на иmneрията станаnи neсна nnяuxа sа
наnаzeнията на сnаsини и аsари.
Сnаsинитe сe s+snоnsysаnи от тe+xото nоnо+eниe на Виsантия и сnez 602 r.
sаnоuнаnи zа сe sасensат mасоsо на Баnxансxия nоnyостроs. Hаст+nиn ноs eтаn s
отноmeнията иm с иmneрията.
Bа zeсeтина rоzини тe sаssenи nоuти sсиuxи нenни öаnxансxи snаzeния. Прes 613¬
615 r., xаxто с+оömаsа Иsиzор Сesиnсxи /VII s./, сnаsинитe отнenи от роmeитe
Г+рuия, т. e. esроnenсxитe snаzeния на иmneрията.88 Сnорez Гeорrи Пиsиzиnсxи
/VII s./, xоnто оnисsа тe+xото nоnо+eниe на nритиснатата от neрси и аsари
Виsантия, сnаsинитe seue sаnоuнаnи zа xр+стосsат Еrenсxо mорe и таxа nриxоsаnи
x+m сeöe си sниmаниeто на иmneратор Ираxnиn /610¬641/, ue тоn нe mоr+n zа отzenи
нeоöxоzиmитe сиnи sа öорöа срemy останаnитe сsои nротиsниuи.89
По sрeme на mасоsото sасensанe на Баnxансxия nоnyостроs сnаsинитe sа sтори n+т
zоmnи nоz стeнитe на Соnyн и rо оöсаzиnи. Прes 609 r. тyx сe яsиnа тяxна sоnсxа,
наöрояsаmа оxоnо 5000 zymи ¬ ,тs+рze mоmна и сиnна, nонe+e сe с+стоeme от
иsöрани и оnитни öоnuи", ,иsöрания usят на uenия сnаsянсxи нароz". В öитxата,
xоято сe раsраsиnа nрez xрenостнитe стeни, сnаsинитe сe сра+аsаnи uenия zeн с
sиsантиnuитe и nрes ноmта сe оттernиnи с+mо таxа sнesаnно, xаxто сe öиnи
nояsиnи.90
В+snоnsysаnxи сe от zenстsията на сnаsинитe на Баnxансxия nоnyостроs, аsаритe
nроz+n+иnи zа наnаzат snаzeнията на иmneрията. Прes 619 r. тe nрониxнаnи zо
Д+nrата стeна, xато на sр+mанe оnyстоmиnи mноrо сenиmа s Tраxия.91
Прes 620 r. sиsантиnuитe наn-сeтнe yсnenи zа сxnxuат таxа нeоöxоzиmия иm mирeн
zоrоsор с аsаритe, sа zа mоrат zа xs+рnят sсиuxитe си сиnи s öорöата nротиs
neрситe.92 Коrато оöаue Ираxnxn nрexs+рnиn sоnсxата си от Еsроnа s Аsия,
сnаsинитe наnаzнаnи отноsо Соnyн. По тоsа sрeme, xаxто сe раsxаssа s ,-yzeсата
на сs. Диmит+р" /VII s./, сnаsинитe snаzeenи seue uяnа Аxeя, Еnир, Teсаnия, nо-
rоnяmата uаст от Иnириx, öиnи наnраsиnи нeоöитаemи ,тs+рze mноrо rраzоse и
оönасти", а с+с сsоитe nоzxи-ezноzр+sxи оnyстоmаsаnи Еnаzсxитe остроsи,
Hиxnаzсxитe остроsи и nрониxнаnи zори s Маnа Аsия. Сerа ,öesuисneно mно+eстsо,
с+стаseно от zраrоsититe, саryzатитe, se-neresититe, sаxнититe, seрsититe и
zрyrи nnemeна. .. ezиноzymно рemиxа zа сe оn+nuат и срemy сnоmeнатия наm
xристоnxöиs rраz [Соnyн] и zа rо раsрymат xато zрyrитe". Сnаsинитe оöсаzиnи
rраzа nо сymа от три страни, а отx+m mорeто иsnратиnи rоnяm öроn nоzxи-
ezноzр+sxи. .seрeни s сsоята nоöezа, тe sоzenи с+с сeöe си и uenяzта си sаezно с
nоx+mнината, sа zа сe sасenят s rраzа сnez nрessemанeто my. Всиuxо тоsа
nрezиssиxаnо rоnяmа ynnаxа срez +итenитe на Соnyн. Като сm+ртоносeн seнeu
сnаsинитe оöxр++аsаnи xрenостнитe стeни, nиnсsаnа ¡nота sа sаmита на
nристаниmeто, а rраz+т öиn nрen+nнeн с öer+nuи, xоито оme
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
nоseue yсиnsаnи страxа с раsxаsитe си sа +eстоxостта на нenриятenя. Атаxата
sаnоuнаnа ezноsрemeнно nо сymа и nо mорe. Доöрe с+ор++eнитe nоzxи öиnи nоxрити
отrорe с z+сxи, оösити с+с сyроsи xо+и sа sаmита на rрeöuитe от стрenи, xоnия,
xаm+ни и sаnаnитenни mатeриаnи. По сymа ezни от сnаsинитe иsстрensаnи xаm+ни с
xаmeно-xs+рrаuxи, zрyrи носenи ст+nöи x+m стeнитe, трeти nостаsяnи оr+н nрez
nортитe, ueтs+рти иsnраmаnи оönаuи стрenи. Виsантиnuитe с+ymenи оöаue zа отöият
наnаzeниeто и zори zа yöият xняsа на сnаsинитe Xаuон.93
Дse rоzини nо-x+сно, nрes 622 r., сnаsинитe nрeznриenи оme ezно, ueтs+рто nорez
наnаzeниe на Соnyн. Tоsи n+т тe nоsиxаnи на nоmоm аsаритe, xато nриsnexnи тexния
xаrан с mноrо nоzар+uи и my оöemаnи rоnяmа nnяuxа сnez nрessemанeто на rраzа.
Сnаsинитe mисnenи, ue сerа xрenостта няmа zа сe с+nротиsяsа z+nrо, т+n xато
sсиuxи оxоnни rраzоse и оönасти сe наmираnи s тexни р+ue. Xа-rан+т сe оsоsаn на
nоxаната и с mноrоuисneна sоnсxа от аsари, сnаsини и nраö+nrари nоen x+m Соnyн.
Оöсаzата sаnоuнаnа с nоmоmта на rоnяm öроn xаmeноmeтни mаmини, xоито öиnи
раsnоnо+eни от sсиuxи страни на rраzа. ,Еzни nриrотsяxа таxа нарeueнитe
xостeнyрxи с nneтоse и xо+и. Дрyrи sоsexа x+m sратитe оsни, xоито öяxа наnраseни
от rраmаzни z+рseта и neсноnоzsи+ни xоnenа. Tрeти nриrотsяxа иss+нрezно rоnemи
z+рseни xynи, xоито наzmинаsаxа sисоuината на стeната и s+рxy xоито стояxа
s+ор++eни szраsи mnаze+и. -eтs+рти sаöиsаxа таxа нарeueнитe xоnоse, neти носexа
ст+nöи на xоnenа, meсти иsmисnяxа s+snnаmeни-тenни yрezи." Коrато uаст от
стeната öиnа раsрymeна от xs+рnянитe оrроmни xаm+ни, сnаsинитe сe оnитаnи zа
nрessemат rраzа с myрm. Пристиrнаnи оöаue sиsантиnсxи sоnсxи на nоmоm и n+рsитe
наnаzeния öиnи отöити. Сerа сnаsинитe наnраsиnи оnит zа оsnаzeят rраzа с+с
сneuиаnно nостроeна z+рseна xynа, xоято сe иssисяsаnа наz xрenостната стeна, но
нe yсnenи. Сnez 33-zнesна оöсаzа тe nрeznо+иnи mир nри yсnоsиe zа nоnyuат
иsseстно xоnиueстsо zароse. Прeznо+eниeто öиnо nриeто и соnyнuани mоrnи zа
отxynят nneнниuитe си.94
Прes 626 r., nо sрeme на раsrара на sиsантиn-сxо-neрсиnсxата sоnна, Hариrраz öиn
nоznо+eн на оöсаzа от zse страни: от сeseроsаnаz zоm+n аsарсxият xаrан, sоzenxи
с+с сeöe си mноrоuисneна sоnсxа от аsари, nраö+nrари и сnаsини; от xrоиsтоx
раsnоnо+иnи сsоя стан neрситe. Битxата sа rраzа nроz+n+иnа 10 zни. Hа nexотата
на сnаsинитe öиn оnрezeneн ezин yuаст+x от xрenостната стeна sа наnаzeниe, а
rоnяm öроn от тяx с nоzxи-ezноzр+sxи сe nрexs+рnиnи s Bnатния роr и сe оnитаnи
Да атаxysат rраzа nо mорe. Оöсаzата sаs+р-
mиnа öes yсnex и с+xsниuитe тряösаnо zа сe оттernят.95
Bа аxтиsното yuастиe на сnаsинитe s таsи оöсаzа раsxаssат няxои иssори. Гeорrи
Пиsиzиn-сxи с+оömаsа, ue ,сnаsянин сe öeme сnораsymяn с xyн, сxит /аsарин ¬ ö.
а./ с ö+nrарин и nаx mиzиeu /neрс ¬ ö. а./ с+с сxит"96. В Сnоsото sа оöсаzата на
Hариrраz /VII s./ осоöeно mноrо сe иsт+xsа zenността на nоzxитe-ezноzр+sxи ¬
,sаmото сnаsянитe öяxа nриzоöиnи иss+нрezно rоnяmа оnитност zа сe сnyсxат сmenо
s mорeто, отxаx и саmитe тe наnаzаxа роmenсxата z+р+аsа"97. Teо¡ан с+оömаsа, ue
nоzxитe-ezноzр+sxи öиnи zоxарани nо Дyнаsа,98 а nатриарx Hиxи¡ор/IX s./nиme, ue
s+s sоnсxата на сnаsинитe иmаnо и +eни.99
К+m 630 r. nоnитиueсxата оöстаноsxа s £rоиsтоuна Еsроnа сe nроmeниnа sнаuитenно.
Виsантия отöиnа yzаритe на neрситe и seue öиnа s с+стояниe нe саmо zа отzenи
sоnсxи sа sаmита на öаnxансxитe си тeритории, но и zа mинe s наст+nneниe. Прes
с+mата rоzина s Аsарсxия xаrанат иsöyxнаn ост+р xон¡nиxт me+zy nраö+nrари и
аsари, xоnто zоsen zо иsöиsанeто иnи zо иsсensанeто на nо-rоnяmата uаст от
nраö+nrаритe. От тesи с+öития сe s+snоnsysаnи и няxои от сnаsянсxитe nnemeна,
xоито отxs+рnиnи sаsисиmостта си от аsаритe Bа аsаро-сnаsянсxи наnаzeния на
Баnxансxия nоnyостроs seue нe mоrnо zа сe mисnи.
При таxа nроmeнeната оöстаноsxа Виsантия sаnоuнаnа наст+nneниe s три nосоxи, sа
zа s+sстаноsи snастта си наz Баnxанитe: на сeseр nо -eрноmорсxото xраnöрe+иe, на
сeseроsаnаz nрes ueнт+ра на nоnyостроsа nо стария n+т Оzрин ¬Пnоszиs¬Со¡ия¬Hиm¬
Бenrраz и на sаnаz nо Еrenсxото xраnöрe+иe sа yстаноsяsанe на сyxоn+тна sр+sxа
с+с Соnyн.100 Hа иmneраторсxитe арmии сe yzаnо zа s+ss+рнат mноrо от sаryöeнитe
тeритории. Прes 70-тe rоzини на VII s. Виsантия отноsо snаzeenа uяnото
-eрноmорсxо xраnöрe+иe, а s сeseроиsтоuната uаст на nоnyостроsа ¬ тeриторията, s
xоято nо-x+сно сe настаниnи nраö+nrаритe /оönастта от Tymeнсxитe s+ssиmeния zо
-eрно mорe и от Стара nnанина zо Дyнаsа/.101 В ueнт+ра на Баnxансxия nоnyостроs
sиsантиnuитe yсnenи zа оsnаzeят nоuти sсиuxи rоnemи rраzоse и xрenости, zа
nостаsят s тяx rарниsони и zа rи иsnоnsysат sа nоxоряsанe на оxоnнитe сnаsянсxи
nnemeна.
Сраsнитenно nо-n+nни сsezeния иmа sа zenстsията на sиsантиnсxитe sоnсxи nо
Еrenсxото xраnöрe+иe, x+zeто сnаsинитe nроz+n+аsаnи zа sоzят öитxата sа Соnyн.
Прes 40-тe rоzини на VII s. наuenо на оxоnнитe nnemeна стояn xняs+т на ринxинитe
Прeö+нz. Bа zа nрezотsратят ezна ноsа оöсаzа на Соnyн, nрes 645 r. sиsантиnuитe
sа-
42
nоsиnи Прeö+нz и оxоsан s+s seриrи rо иsnратиnи s Hариrраz. Коrато тоsа станаnо
иsseстно, рин-xини и стриmонuи иsnратиnи nратeниuи nри иmneратора с исxанe
Прeö+нz zа ö+ze осsоöоzeн. Мe+zysрemeнно тоn yсnяn zа иsöяrа и zа сe сxриe s
раnона на Виsа, но öиn sаnоseн и sатsорeн, сnez xоeто наnраsиn ноs öesyсnemeн
оnит sа öяrстsо. Hаxрая сnорez ,-yzeсата на сs. Диmит+р" öиnо иss+рmeно
раsсnezsанe, nри xоeто Прeö+нz sаяsиn, ue аxо сe s+рнe s semята- си, ,mяn zа
с+öeрe sсиuxи с+сezни нemy nnemeна и. .. нито nо сymа, нито nо mорe няmаnо zа
остаsи sанаnрez mясто, нesасerнато от sоnната, но mяn zа sоxsа нenрex+снато и нe
mяn zа остаsи +иs xоnто и zа öиnо xристиянин". Прeö+нz öиn yöит, а нerоsата
rиöen оme nоseue иsостриnа отноmeнията me+zy Виsантия и стриmонuи, ринxини и
саryzати.102
Воeннитe zenстsия срemy Соnyн sаnоuнаnи насxоро сnez тоsа с+öитиe /645/. В
nроz+n+eниe на zse rоzини стриmонuи наnаzаnи иsтоuнитe и сeseрнитe оxоnности на
rраzа, а ринxини и саryzати ¬ sаnаzнитe и xраnmорсxитe. В рesynтат на тe+xата и
nроz+n+итenна оöсаzа Соnyн останаn öes xрана, а насeneниeто +иseenо s nостоянно
наnрe +eниe. Прes 647 r. сnаsинитe оöсаzиnи саmия rраz. В оöсаzата сe sxnxuиnо и
nnemeто zраrysити. Срemy xрenостнитe nорти öиnи nостаseни ,оrнeносни ор++ия и
няxаxsи с+ор++eния, nneтeни от nр+uxи, ст+nöи, sисоxи zо нeöeто, а с+mо и
xаmeно-xs+рrаuxи, zрyrи nрисnосоöneния от öesöроn z+рseни yрezи и ноsоnриrотseни
meтатenни ор++ия. Hаxратxо xаsано, тоsа öяxа нemа, xоито ниxоn от наmeто
nоxоneниe нe e нито uyn, нито sиzяn, а на nоseueто от тяx и zосerа нe öиxme
mоrnи zа xа+em иmeната." Оöсаzата на rраzа sаnоuнаnа на 25 xnи ezноsрemeнно nо
сymа и nо mорe. Като наzаnи страmeн sиx, сnаsинитe сe sтyрнаnи x+m стeната: ezни
nо сymа zenстsysаnи с наnаzатenни ор++ия, mаmини и оr+н, zрyrи nо mорe mинаnи nо
xораöитe xато nо mост ¬ тe öиnи стрenuи, mитоносuи, nexи uасти, xоnиeносuи,
nраmxари и тexниuи. Отzenни сmenuаuи zори сe nоxатeриnи с+с ст+nöи s+рxy
xрenостната стeна. Bаmитниuитe на rраzа оxаsаnи рemитeneн отnор и сра+eнията
nроz+n+иnи три zни. T+n xато нe yсnenи zа nрessemат rраzа с nрист+n, сnаsинитe
mинаnи x+m nроz+n+итenна оöсаzа. Te оnyстоmаsаnи оxоnноститe, иss+рmsаnи
нeоuаxsани наöesи, наnаzаnи иs sасаzа нenрeznаsnиsитe; с+mesрemeнно nриrотsяnи
сnо+ни с+ор++eния и yрezи, sа zа наnаzнат rраzа отноsо ¬ срez тesи с+ор++eния
осоöeно сиnно sneuатneниe наnраsиnа ezна xynа от zоöрe сrnоöeни z+рseта,
nостаseни на xоnenа и няxаxsи uиnинzри ,uрes иsxyсно сrnоöяsанe". Tя öиnа
nоxрита с xо+и, отrорe иmаnо xаmeноmeтни mаmини, а от zseтe n стра-
ни öиnи sаxоsани uасти s+s sиz на meuоse. В тритe eта+а на таsи xynа тряösаnо zа
ö+zат сxрити стрenuи и nраmxари. Приönи+eна zо xрenостната стeна, тя mяnа zа
nоssоnи на сnаsинитe öes осоöeни sаryöи zа сe nрexs+рnят s rраzа и zа rо
оsnаzeят. Сxоро оöаue на Соnyн nристиrнаnа nоmоm nо сymа и nо mорe, nораzи xоeто
и таsи nосnezна, neта оöсаzа на сnаsинитe нe сe yseнuаnа с yсnex.103
Прes 658 r., xато иsnоnsysаn sрemeнeн отzиx s+s sоnната с араöитe s Маnа Аsия,
sиsантиnсxият иmneратор Констанс II иsnратиn sоnсxи s Бenоmориeто, nоxориn
таmоmнитe сnаsяни и mноrо от тяx nрeсenиn s Маnа Аsия.104 Tоsа öиnо n+рsото
rоnяmо наст+nneниe на Виsантия nротиs сnаsянитe s Бenоmориeто, xоeто sаs+рmиnо с
раsrроm на тexния nnemeнeн с+xs. Tо сe отнася zо иsсeneнитe s Маnа Аsия сnаsяни,
иmneрията наnраsиnа оnит zа rи sxnxuи s+s sоnсxата си, но nрes 665 r. 5000 öоnuи
от тяx mинаnи на страната на араöитe.105
Прes sтората nоnоsина на VII s. Виsантия yсnяnа zа yстаноsи xонтроn наz nо-
rоnяmата uаст от Баnxансxия nоnyостроs с иsxnxueниe на тeриториитe me+zy Дyнаsа
и Стара nnанина, x+zeто сeseритe и zрyrитe сezem сnаsянсxи nnemeна nроz+n+аsаnи
zа n оxаssат сeриоseн отnор.106
TЕРИTОРИАЛHО РАBПОЛОЖЕHИЕ HА СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА. Сsezeнията на sиsантиnсxитe
аsтори sа раsnоnо+eниeто на сnаsянсxитe nnemeна на Баnxансxия nоnyостроs са
осx+zни и нen+nни. Te сe отнасят оöиxноseно zо раnони и с+öития, сs+рsани с
sоeнни zenстsия nротиs иmneрията. При тоsа mноrо от сsezeнията са от nо-x+сно
sрeme ¬ ¡аxт, xоnто нe zаsа s+smо+ност с+с сиryрност zа сe тs+рzи xаxsо e öиnо
n+рsонаuаnното раsnоnо+eниe на ezно иnи zрyrо nneme. Heс+mнeно e оöаue, ue
sасensанeто на сnаsянитe нe сe иss+рmsаnо раsноmeрно. В nриueрноmорсxитe
оönасти, xаxто и s rоnemитe rраzсxи ueнтроse и тexнитe оxоnности, наz xоито
Виsантия sаnаsиnа xонтроn, n+рsонаuаnно нe сe sасenиnи сnаsяни. В останаnитe
раnони sасensанeто иm sаsисenо s sнаuитenна стeneн от r+стотата на sаsарeното
насeneниe.
В semитe на сeseр от Стара nnанина оöитаsа nи сnоmeнатитe seue сeseри и сezemтe
сnаsянсxи nnemeна. По sрeme на оöраsysанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа сeseритe
nоnyuиnи sаzаuата zа отöра няsат nроxоzитe на Иsтоuна Стара nnанина, xоe то
nоxаssа, ue тyx са öиnи и насenяsанитe от тя>
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ на xрenостта Кастраmартис /zн. rр. Кynа/.
Оxраняsаnа ezин от наn-sаnаzнитe nроxоzи на Стара nnанина nо sрeme на
сnаsянсxитe наnаzeния nрes VI-VII s.
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
x I Ми I TМTm
и иmmTИМИTн
TTTTxT+^ .
.......
;
<<-
,#::-
¦
_
TОМИ - КОHСTАHHИЯ
н
ОДЕСОС¬ ВАРHА
О с/xmm
u>.
HР^ МЕСЕМВРИЯ HЕСЕБЪР " АHXИАЛО
T..... ЕВКСИHСКИ ПОHT
/-ЕРHО МОРЕ/
КОHСTА HTИHОПОЛ -HАРИГРАД
ниxnmnия
о
- :.
* 1
ne»

HИК<
n-
о
xrистоnBР
- МОР.HЕH
о
^
:¦..¦¦ О
О
О сmириn
mx
I »
HИКЕЯ
0
МЯРКА 1:4 500 000 0
Г¯"¯------1--------
45 90 КМ
¦МВ^ММHHИH
тeритории.107 Оxоnо 767 r. иssоритe оme sezн++ сnоmeнаsат sа сeseритe s+s sр+sxа
с nоxоzа на sиsантиnuитe s тexнитe semи и отsnиuанeто на sо+zа иm Сnаsyн.108
Останаnитe сezem сnаsянсxи nnemeна са nосоueни оömо, öes zа са zаzeни иmeната
иm. Иsseстно e саmо, ue тe са насenяsаnи оrроmната тeритория от Иsтоuна Стара
nnанина zо Карnатитe, сnezоsатenно semитe иm са сe nростираnи от zseтe страни на
Дyнаsа.109
Поxраn Дyнаsа, от Tиmоx zо Драsа и Tиса, nрes раsnиuни sрemeна иssоритe nостаsят
meсто-+иsenиmата на оme няxоnxо сnаsянсxи nnemeна: тиmоuани ¬ насenяsаnи
nорeuиeто на Tиmоx /nрes 818 r. тe сe отx+снаnи от ö+nrарсxата z+р+аsа, а nрes
824 r. иsnратиnи nратeниuи s zsора на иmneратор Лxzоsиx Hemсxи/;110 аöоzрити,
иsseстни оme с иmeто nрezeнeueнти ¬ насenяsаnи semитe от zseтe страни на Дyнаsа,
оxоnо yстията на Tиса и Мnаsа /nрes 818 и 824 r. zenстsysаnи sаezно с ти-
mоuанитe/;111 mораsяни ¬ оöитаsаnи semитe nо тeueниeто на Мораsа /Б+nrарсxа и
Ср+öсxа/, сnоmeнаsат сe от Баsарсxия reоrра¡ /IX s./ и от араöсxия xронист Аn-
Масyzи /X s./;112 öраниuesuи /сnорez няxои аsтори тe оöраsysаnи x+ната rрynа на
аöоzрититe/ ¬ насenяsаnи semитe оxоnо срezноsexоsния rраz Браниuesо.113 По
sсиuxо иsrne+zа, ue тesи nnemeна /иnи nонe няxои от тяx/ са snиsаnи s с+стаsа на
nосоueнитe seue сezem сnаsянсxи nnemeна.114
Hаn-mноrо сsezeния иmа sа сnаsянитe оxоnо Соnyн. В+s sр+sxа с оöсаzитe на rраzа
s ,-yzeсата на сs. Диmит+р" сe иsöрояsат сnezнитe nnemeна: ринxини ¬ оöитаsаnи
nорeuиeто на р. Ринxиос /yuастsysаnи s оöсаzата на Соnyн nрes 647 r., сnez xато
zse rоzини nрezи тоsа тexният xняs Прeö+нz öиn sаnоseн и yöит от
sиsантиnuитe/;115 саryzа-ти ¬ оöитаsаnи semитe на sаnаz от Соnyн uаx zо Бeр
/yuастsysаnи s оöсаzитe на Соnyн nрes 620 и 647 r.,116 сnоmeнаsат сe s наuаnото
на X s. s+s sр+sxа с араöсxата оöсаzа на rраzа 1П /; zраrysи-ти ¬ s наuаnото на
X s. sаemаnи оönастта me+zy Соnyн и Бeр 118 /yuастsysаnи s оöсаzитe на Соnyн
nрes 620 и 647 r.,119 сnez 686 r. снаözяsаnи с xрани Кyöeроsитe nраö+nrари s
Битоnсxото nоne 12° /; seneresити ¬ оöитаsаnи оönастта оxоnо Tиsа и Диmитриаzа s
Teсаnия /yuастsysаnи s оöсаzитe на Соnyн nрes 620 и 647 r./;121 sаxнити
¡ СTОЛИHА .^¯¯.
TЕРИT0РИЯ
¦¦T BАСЕЛЕHА ОT £ЖHИ СЛАВЯHИ О ДР.ГО HАСЕЛЕHО МЯСTО
- БЪЛГАРСКА ГР.ПА
СTР.МHИ ИМЕ HА СЛАВЯHСКО ПЛЕМЕ
Етниueсxа xарта на срezния и иsтоuния zяn на Баnxансxия nоnyостроs x+m срezата
на VII s.
¬ оöитаsаnи £+на Аnöания и Еnир /yuастsysаnи s оöсаzата на Соnyн nрes 620
r./;122 seрsити ¬ насenяsаnи semитe на Оxриzсxо и Битоnсxо, иsseстни nо-сeтнe
nоz иmeто Вeрsития, иnи Бeрsи-тия /yuастsysаnи s оöсаzата на Соnyн nрes 620
r./;123 стрymuи /стриmонuи, стрymяни/ ¬ nрes 668 r. öиnи иsтnасxани от
sиsантиnuитe на сeseр s nnанинитe и xnисyритe оxоnо р. Стрymа,124 а s наuаnото
на X s. са сnоmeнати срez nnemeната, наmираmи сe сeseрно от Соnyн 125
/yuастsysаnи s оöсаzата на rраzа nрes 647 r. 126 /.
В Bаnаzнитe Роzоnи, nо zоnината на Мeста и s оxоnноститe на Сяр, +иseenи
сmоnянитe.127 В наn-x+ната uаст на Баnxансxия nоnyостроs, s Пenоnонeс, оöитаsаnи
mиnинrи /mиneнuи/ и eseрити /eseрuи/ ¬ сnорez Константин VII Баrрeнороzни /X s./
тe сe sасenиnи тyx оxоnо 745 r. sаezно с zрyrи сnаsянсxи nnemeна, s рesynтат на
xоeто uяnа zнemна Г+рuия ,сe nосnаsянuиnа и станаnа sарsарсxа" 128. Прes 40-тe
rоzини на IX s. тesи сnаsяни сe отuenиnи от Виsантия, ,станаnи нesаsисиmи и
s+рmenи оnyстоmeния, nороösания, nnяu-xосsания, nо+ари и rраöe+и" 129.
£ЖHИ СЛАВЯHИ ОT БЪЛГАРСКАTА ГР.ПА. Осноsната mаса от sасenиnитe сe на Баnxансxия
nоnyостроs x+ни сnаsяни сe zenяnа s eтниueсxо и esиxоsо отноmeниe на zse rnаsни
rрynи
¬ ö+nrарсxа и с+рöоx+рsатсxа. Сnаsянитe от ö+nrарсxата rрynа сe sасenиnи s
Миsия, Tраxия и Маxezония, s uаст от zнemна Аnöания, s отzenни раnони на
Сeseрна, Срezна и £+на Г+рuия. Сnаsянитe от с+рöоx+рsатсxата rрynа сe yстаноsиnи
nриönиsитenно на тeриторията на zнemна £rосnаsия /öes Маxezония, Hиmxо и
nорeuиeто на Дyнаsа/.130
Гоnяmа uаст от ö+nrарсxитe сnаsяни zоmnи от Даxия, т. e. от zнemната Вnаmxа
ниsина, x+zeто nрes V¬VI s. сe наmираnи тexнитe nосeneния. Пораzи тоsа тe са
иsseстни s наyuната nитeратyра оme с наssаниeто zаxиnсxи сnаsини. Дрyrи
сnаsянсxи nnemeна от ö+nrарсxата rрynа zоmnи от Панония /zн. .нrария/, отx+zeто
иzsа и наиmeноsаниeто иm ¬ nанонсxи сnаsини. От Панония zоmnи и сnаsянсxитe
nnemeна от с+рöоx+рsатсxата rрynа.
Граниuата me+zy ö+nrарсxата и с+рöоx+рsатсxата rрynа sаnоusаnа от р. Саsа,
sаnаzно от Бenrраz, стиrаnа на xr zо Tар, сnez xоeто sаsиsаnа на xrоsаnаz и
иsnиsаnа на Аzриатиueсxо mорe сeseрно от Драu. Hа иsтоx и на xr от таsи nиния сe
sасenиnи ö+nrарсxитe сnаsяни, а на sаnаz ¬ с+рöоx+рsатсxитe. Hаn-ярxитe раsnиuия
me+zy zseтe rрynи са от esиxоsо eстeстsо ¬ s оönастта на mор¡оnоrията,
синтаxсиса и осоöeно на ¡онeти-xата. Tаxа наnриmeр от sсиuxи сnаsянсxи esиuи са-
mо ö+nrарсxият nоsнаsа ssyxоseтe m и +z ¬ s с+рöоx+рsатсxи на тяx с+отseтстsysат
u /Л. и z+/1)/; В сраsнeниe с+с с+рöоx+рsатсxия esиx s ö+nrарсxия раsnиuия иmа
nри ssyxоseтe-e, +, s, + и zр. Интeрeсно e, ue s nexсиxата на ö+nrарсxия esиx
с+meстsysат няxои rр+uxи sаemxи, xоито s староö+nrарсxитe nаmeтниuи са nриeти нe
s тяxната nитeратyрна, а s нароzната иm ¡орmа ¬ ¡аxт, xоnто сe оöясняsа с
оöстоятenстsото, ue саmо ö+nrарсxитe сnаsяни са öиnи s нenосрezстseн zосer с
rр+uxо насeneниe.131
Оme zоxато сe наmираnи s semитe на сeseр от Дyнаsа, me+zy zаxиnсxитe и
nанонсxитe сnаsини sаnоuнаnи zа сe о¡орmят иsseстни раsnиuия, z+n+аmи сe nрezи
sсиuxо на нeezнаxsата иm nоnитиueсxа с+zöа. Даxиnсxитe сnаsини öиnи сsоöоzни и
иmаnи сsоe nоnитиueсxо оöezинeниe, s xоeто сnоnxата me+zy отzenнитe nnemeна,
осоöeно nо sрeme на sоnнитe с Виsантия, сe sасиnsаnа, роzстseнитe sр+sxи me+zy
аристоxраuията yxрensаnи, осоöeноститe на отzenнитe zиаnexти сe nрит+nяsаnи. Hа
Баnxансxия nоnyостроs zаxиnсxитe сnаsини zоmnи nо-орrаниsирани и nо-оöосоöeни s
сраsнeниe с nанонсxитe сnаsини, xоито zeсeтиneтия нарez сe наmираnи nоz аsарсxа
sаsисиmост и срez xоито иsт+xнатитe nроueси сe раssиsаnи mноrо nо-öаsно.
В иsтоuнитe xраиmа на Баnxансxия nоnyостроs сe sасenиnи и uаст от антитe, но
тexният öроn нe öиn mноrо rоnяm. Сnez раsrроmа, нанeсeн иm от аsаритe nрes 602
r., тe сe оттernиnи от оönастта на -eрно mорe и zyнаsсxата zenта и seue нe сe
сnоmeнаsат от sиsантиnсxитe историоrра¡и.132
СЛАВЯHИTЕ И BАВАРЕHОTО МЕСTHО HАСЕЛЕHИЕ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ. Коrато
сnаsянитe сe sасenиnи на Баnxансxия nоnyостроs, тe sаsариnи нerоsитe тeритории
оnyстоmeни от nроz+n+итenнитe наnаzeния на sарsаритe. Крenостнитe стeни на
rраzоseтe öиnи nорyтeни, иxоноmиueсxият +иsот sаmряn, насeneниeто сиnно орezяnо.
Сnаsянитe sаenи наn-zоöритe и nnоzороzни semи, с xоeто оme nоseue стeс-ниnи
meстнитe +итenи. -аст от тesи +итenи, nрezиmно траxи, сe оттernиnи s nnанинсxитe
оönасти; останаnитe сe сmeсиnи с+с сnаsянитe, öиnи nоznо+eни на асиmиnаuия и
сxоро сe nрeтоnиnи.
Потоmuи на старото роmаниsирано траxиnсxо насeneниe, xоeто иsöяrнаnо
асиmиnаuията, са zнemнитe snаси ¬ nастирсxото насeneниe, оöитаsаmо nnанинитe на
uenия Баnxансxи nоnyостроs. Потоmuи на старото роmаниsирано иnириnсxо насeneниe
n+x са zнemнитe аnöанuи. Bнаuитenни mаси rр+uxо насeneниe, nрezиmно s rраzсxитe
и xраnöрe+нитe ueнтроse на -eрно и Бяnо mорe, с+mо таxа иsöяrнаnи сnаsянсxата
асиmиnаuия.
£+нитe сnаsяни от ö+nrарсxата rрynа sаиm-стsysаnи mноrо enemeнти от esиxа, öита
и траzиuиитe на meстното насeneниe. От r+рuитe öиnи sаeти наиmeноsанията на
няxои сenиmа, наnриmeр Соsоnоn, Анxиаnо и zр., xаxто и mно+eстsо zymи. От
роmаниsираното насeneниe öиnи насnezeни иmeна на сenиmа, nnанини и рexи,
наnриmeр: Бо-нония ¬ Б+zин, Бzин /Виzин/, Раuиария ¬ Арuар, Аnmyс ¬ Лоm, Hаисyс
¬ Hиm, Астаnyс ¬ Tиn, Сxynи ¬ Сxоnиe, Сисe ¬ Сяр, Teсаnониxа ¬ Соnyн и zр.;
Асemyс ¬ Ос+m, Марryс ¬ Мораsа, Tи-mаxyс ¬ Tиmоx, Heöрyс ¬ Hиöриuа, Есxyс ¬
Исx+р, .тyс ¬ Вит, Ятрyс ¬ Ет+р /Янтра/, Стриmон
¬ Стрymа и zр.; Роzоne ¬ Роzоnа, Сxарzyс ¬ Tар и т. н. Дрyrаze n+x, x+zeто
сenиmата öиnи yниmо+eни, а насeneниeто сe раsnр+снаnо, сnаsянитe наnо+иnи с+sсem
ноsи иmeна: Марuианоnоn ¬ Дesня, Аöритyс ¬ Раsrраz, Паyтаnия ¬ Вenö++z
/Кxстeнzиn/, Hоse ¬ Сsиmоs, Сexсаrинта Приeта
¬ Рyсe, Дионисоnоn ¬ Баnuиx и zр. С+mото сe наönxzаsа и nри иmeната на рexи и
nnанини, наnриmeр: Панисос ¬ Tиuа /Каmuия/, Bирас ¬ Батоsсxа рexа и т. н.
Tраxиnсxото насeneниe, xоeто сe snяnо s сnаsянсxата mаса, нe иsuesнаnо наn+nно.
Tо остаsиnо сnezи и s esиxа, и s öита, и s рenиrиоsнитe sярsания на сnаsянитe.
Прeznоnаrа сe, ue осseн наиmeноsанията на рexи, сenиmа, nnанини и zрyrи meстни
иmeна, xато Пynnyzesа ¬ Пnоszиs, Сeрzиxа ¬ Срezeu, Мeсаmöрия ¬ Heсeö+р и т. н.,
s сnаsянсxия esиx са nрониxнаnи и няxои uисто траxиnсxи zymи: xатeря сe /xаusаm
сe/, rаsя /т+nuа/, ryzя /сx+таm, сnаrаm/, xарnа /сxаnа/, рy¡я /m+nния/ и zр.,
xаxто и няxои nиuни иmeна, xато Бото, Даxо, Диxо, Драсо, Гeто, Heно и nр.133
Tраxиnсxото snияниe öиnо осоöeно сиnно s оönастта на рenиrиоsнитe
sярsания.Сnаsянитe sаenи от траxитe xynта x+m reроя-xонниx /Xeрос/, xаxто и
nоuитанeто на няxои rр+uxи и риmсxи öо+eстsа. -рes траxитe s +иsота на сnаsянитe
наsnesnи и esиueсxи оöиuаи от роzа на нeстинарсxи-тe иrри, рyсаnиnсxитe иrри,
xyxeрсxитe иrри иzр.134
-рes траxитe сnаsянитe yсsоиnи и sисоxитe nости+eния на sиsантиnсxата
nроsинuиаnна xynтyра s оönастта на сenсxото стоnанстsо, sанаятитe,
строитenстsото и xyzо+eстseнитe sанаяти. Bатоsа на sxnxusанeто на rоnemи
траxиnсxи mаси s сnаsянсxата срezа тряösа zа сe rnezа xато на nоnо+итenно
яsneниe xаxто sа ysenиuаsанe нenния xоnиueстseн р+ст, таxа и sа nо-натат+mното n
yсxорeно иxоноmиueсxо и nоnитиueсxо раssитиe.135
Bасensанeто на сnаsянитe на Баnxансxия nоnyостроs e иsxnxuитenно sа+но с+öитиe
xаxто s тexния +иsот, таxа и s +иsота на Виsантиnсxата иmneрия. В рesynтат на
наnаzeнията и sасensанe-
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
«-T»«--?
=А\'^
¦ «¦ 1 ~ TT ' '-'¦¦' " :'*" '
'"'"'"¡ИГ'"
¦^-яС*|*s^^ u +sС>n^(<&erои>т^^ n^ ^
- А, @ m xииxК *r+ V zГmy , -то* - ^«** т» *тr^р V т^аотr^
X1^r&А««иn¡*тyр»С 1 - .'/*/* Ма^zоzо&x^тоy?
^*Bи»«и*rр1*y*T9¡ЕЖ)'П: Ъ^р^^^rm^^^-e^y^H^.
/"V ' ---- ,',V.
rr*e eu/ rr^rоm^а «а¡ &n?
Дm4^0о< ^/X>1--1Г0^*-B^-ГС(.. о"'7то<т«^'T1^т^s«* оо<тта*и 'Г
¦ и+&^r^'-** -*-.* ^4 -аn^y-rаz^ ¦®с/5rr<^тeey^^^
¦n+^ЯsММГЪn&++¡-xT^^ Uy|X^^^^^ЯX^./С»)^^,
*zа-«,# ~r&К(r s ¦ nои А*,*/-^ аИxrа- * nи+* *r* mЖ/исB^^m
¦ m &+<r &^^|& '/Аnsz # ^'^.&^'т&Ф$m^x-|^ I* . ;
'r+%r^m^9и*тт>и|<¡%^n&тr^ *та« о^>«u#<3/««* (r С$*-*»Иr
-ПОО-.Г&TЪ '.&-рn/АМ*&rmр'-тr^ ¦-¦:. -^?r^|-<rzа^'^*-тиns^сsо"-
¦.. -¡^&rnH^аm/:- Д4r-*7rс/>^сe^'--. m|^em"оа urxmr^ а^U> аиr..
-*nсm$^1¡<|T& ---тrx^-тxяm.с+^
::1""тys»x**.* &и»*^---тzа:^*Л;« 4mяа тmит ^Кnr^rо^*^ * u^аszs
^Ъ\^^Hи4m^nr. и^m&1m^ m^Со^оsс' +ирsоmsm<&¦&
¦¦. ^^('^^'¦uиrо/**^!^^ ¦' &~Ър 1m - сuиusи К^и Лn/^m
TВДСГ 1А^4nДЛГ e.yxЛX!"т П^T^^^^^.^n^+рx^
¦¦¦ .«таm* тumr-*'-^*-»*. ср^"zа^+/< «~*/- - &&r,1 и*nnm#
^аu.сr»а~/
-.. «zа$и «** «mHx«r«аm* тxxr 4"^" -y^XI^^^р<^//а^n^^^(>рnМ^IT
¦¦¦ р-ФB¡т-0*' rrоm+р&р ^>*ЖсиTy&| * аm+sтm^&р
.¦-Ъ'ФT1$TXСЪ#* &**%ЛЯrHКB -тттао атоиsr4* u^сsиr* /n/x
Tсö#.4r''&sсн--р*¡я>^x-^x -т^nm "rтаа# n^т^оsu <» тоn;
с-:.::::... #^--mxр«mа&^ .....TО»
7Г/>ОЯГX«r/«М^/nЛ//0И/,
¦ |^°^,- C^^М mА^¡^:)<!*М^. '*1ПМДО^'uДО4ИГ;<4&m/BBU:
¦,..¦ «7Г> nЛ^'n &.ГС ' "TО^с^¡&О -тszmsr^rx* *7ns*%о1с|5"раs«^1 -
. ;-.,..¦ ^а^оит&иАuBД-^т^р»/.!*. ¦¦- &&^'T&T|--я¡¡^&m¡&аГ'' ¦
¦
¦'¦.¦¦¦¦' *П»# <* r*« -Л1ЛА&- $(с-~T9T*С \y$&рBs$&*&*4 ?/n>y».«и/r»;&
Оöm иsrnez на uаст от xрenостната стeна на rр. Соnyн. Прes VI и VII s. rраz+т
няxоnxо n+ти öиn оöса+zаn от сnаsянитe
Texст от ,-yzeсата" /Дeянията/ на Диmит+р Соnyнсxи, s xоnто сe раsxаssа sа ezна
от сnаsянсxитe оöсаzи на rраzа. Биönиотexа на Ватиxана, .а1. §r. 797, n. 292
то на nоnyостроsа сnаsянитe раssиnи с yсxорeни тemnоse сsоитe nроиssоzитenни
сиnи, а таxа с+mо sаиmстsysаnи mноrо от ор+zията на трyzа и от nроиssоzстseния
оnит на meстното насeneниe. .сxорeно öиnо xnасоsото раsсnоeниe, yxрenнаnи
nоnитиueсxата и sоeнната орrаниsаuия. Tesи nроueси с+zenстsysаnи sа nо-ö+рsото
nрeрастsанe на роzоsо-nnemeннитe инститyuии s орrани на z+р+аsна snаст.
С+с sасensанeто на Баnxансxия nоnyостроs сnаsянитe yсsоиnи sаnyстenитe
sиsантиnсxи semи, раsраöотиnи и ноsи; sасenиnи и mноrо от оnyстоmeнитe rраzоse.
В рesynтат на тesи тexни zenстsия раsниmeто на nроиssоzстsото сe nоsиmиnо,
s+smоrнаn сe и иxоноmиueсxият +иsот.
Hаn-сeтнe с+с sасensанeто на Баnxансxия nоnyостроs сnаsянитe нанeсnи нenоnраsиm
yzар на
роöоsnаzenсxия строn и на xоnонатнитe отноmeния, с xоeто иsиrраnи рemаsаmа роnя
s mноrоsexоsната öорöа на траxиnсxото и останаnото öаnxансxо насeneниe с
роöоsnаzenuитe и yrнeтитenи-тe. Поz snияниe на сnаsянсxата оömина сe s+sроzиnа и
meстната сenсxа оömина, sасиnиnа сe нenната роnя s соuиаnния +иsот, а тоsа от
сsоя страна с+zenстsysаnо sа nрemинаsанeто на uenия Еsроnenсxи xrоиsтоx x+m
ноsия, nо-nроrрeсиseн строn ¬ ¡eоzаnния.
3.
Бит, стоnансxи +иsот
и оömeстseн строn
на сnаsянитe nрes VI¬VII s.
ОБT HА-ИH HА ЖИВОT HА СЛАБИHИ И АHTИ. П+рsитe сsezeния на sиsантиnсxитe xронисти
sа сnаsянитe са с+sсem nоs+рxностни, nрezстаsnяsат сmeсиuа от наиsни nрezстаsи с
¡антастиuни иsmисnиuи. В сsоитe ,Диаnоsи" Псeszо-xeсариn xаssа, ue сnаsянитe
,са нenоxорни, нesа-
47
sисиmи, нe т+рnят rосnоzар, ueсто yöиsат сsоя sо+z и наuаnниx nри nирmeстsо иnи
на n+т, яzат nисиuи, zиsи xотxи и rnиrани и сe sиxат nоme+zy си с s+nuи sоn"136.
Постeneнно оöаue, осоöeно nо sрeme на mасоsитe наnаzeния на Баnxансxия
nоnyостроs nрes VI s., sиsантиnuитe наyuиnи mноrо ноsи нemа sа сnаsянитe и
nрezстаsитe иm sа тяx sнаuитenно сe раsmириnи.
В траxтата sа sоeнното иsxyстsо ,Стратerи-xон" на Псeszоmаsриxиn сe с+z+р+ат
интeрeсни zанни sа öита, оömeстseно-иxоноmиueсxото раssитиe и sоeнното иsxyстsо
на сnаsянитe от xрая на
V и наuаnото на VI s., т. e. от наuаnния neриоz на сnаsянсxитe наnаzeния на
Баnxансxия nоnyостроs. Tyx сe иsт+xsа, ue ,nnemeната на сnаsинитe и антитe иmат
ezнаx+s наuин на +иsот и ezнаxsи оöиuаи"137. Проxоnиn Кeсариnсxи, наn-öene+итият
sиsантиnсxи историx от n+рsата nоnоsина на
VI s., с+mо таxа отöenяssа s сsоя трyz ,Bа rотсxа-та sоnна", ue сnаsини и анти
иmаnи ezнаx+s наuин на +иsот, ezнаxsи оöиuаи и рenиrиоsни sярsания, ezнаx+s
оömeстseн строn ¬ ,и тоsа e yстаноseно отxраn sрeme sа тesи sарsари" 138.
Bасny+аsа sниmаниe ¡аxт+т, ue и s zseтe с+uинeния сnаsянитe са оnисани xато
mноrоöроeн нароz.139
Сsezeнията на zsаmата аsтори sа ¡иsиueсxия тиn на сnаsини и анти с+mо таxа сe
сxо+zат и ssаиmно zоn+nsат. Проxоnиn xаssа: ,Te нe сe раsnиuаsат nоme+zy си и nо
s+нmeн sиz: sсиuxи са сна+ни и иss+нрezно сиnни. Tenата иm нe са nрemноrо öenи,
нито xоситe иm сseтnорyси, но и ниxаx нe xnонят x+m т+mния usят, а sсиuxи са
s+s-ueрseни. И тe, xаxто mасаreтитe,sоzят сyроs +иsот и са наn+nно нeöрe+ни x+m
сeöe си." 140 Псeszоmаsриxиn n+x zоöаsя, ue сnаsянитe са ,иszр++nиsи, nонасят
nexо и +erа, и стyz, и z++z, и тeneсна rоnота, и нezостиr на xрана" М1.
ПОСЕЛИTHА СИСTЕМА. Сnорez Псeszоmаsриxиn ,сenата на сnаsинитe и антитe са
раsnоnо+eни nо nроz+n+eниe на рexитe и сe zоnират ezно zо zрyrо, таxа ue nоme+zy
иm няmа sнаuитenно раsстояниe. Бnиsо zо тяx сe наmират rори, önата иnи
трeсаsиmа." Пораzи тоsа x+m sоeнаuаnниuитe аsтор+т на Стратerиxона отnраsя
nрezynрe+zeниe: nри nрessemанe на сnаsянсxо сenиme наст+nneниeто zа nроz+n+и
sezнаrа x+m сnezsаmитe иnи n+x sоnсxата zа сe раszenи и с оöxоzeн mанsоs+р zа
иss+рmи наnаzeниe от zse страни. Паx s с+mото с+uинeниe иsриuно сe nоzueртаsа,
ue сnаsянсxитe сenиmа нe öиnи ezнаxsи nо rоnemина ¬ иmаnо rоnemи и mаnxи.142
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ на xрenостта Каneто nри с. Поnина, Сиnистрeнсxи
оxр+r. Tyx e отxрито ezно от наn-раннитe сnаsянсxи nосeneния на Баnxансxия
nоnyостроs
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
Псeszоmаsриxиn с+оömаsа, ue s semитe отs+z Дyнаsа сnаsянитe ,+иseят s rори,
рexи, önата и нenрeöроzиmи eseра. Праsят mноrо иsxоzи на сsоитe +иnиmа nораzи
раsnиuнитe оnасности, xоито оöиxноseно rи сnоneтяsат. Bараsят на таnно mясто
нeоöxоzиmитe си semи, нe z+р+ат на отxрито ниmо иsnиmно."143 Проxоnиn n+x
раsxаssа, ue сnаsянитe öиnи ,nр+снати zаneue ezни от zрyrи, sсиuxи тe +иseят s
öezни xоnиöи и mноrо ueсто nроmeнят сsоитe сenиmа". Tyx тряösа zа сe отöene+и и
оnит+т на тоsи аsтор zа оöясни иmeто сnори, xоeто тоn nриnисsа на zрesнитe
сnаsяни: ,Вnроuem n+рsонаuаnно zори и иmeто на сnаsини-тe и антитe e öиnо ezно и
с+mо, sаmото s старо sрeme ezнитe и zрyrитe öиnи нариuани ,сnори", mисnя nораzи
тоsа, ue +иseenи s страната си раsnр+снати / (тора.8r\\> ¬ ö. а./. Иmeнно nораzи
тоsа sаemат оömирна semя ¬ тe насenяsат nо-rоnяmата uаст от отs+zzyнаsсxия
öряr."144
В отs+zzyнаsсxитe semи uрes арxeоnоrиueсxи раsxоnxи са nроyueни mно+eстsо
сnаsянсxи сenиmа от VI¬VII s.: s nорeuията на Арz+em, Яnоmи-uа и Бysey тe са
nоseue от 30, а s nорeuията на Сe-рeт, Прyт и Днeст+р ¬ nоseue от 100.145
Сnаsянсxи сenиmа иmа и на zрyrи meста на тeриторията на zнemна Рym+ния ¬ на
sаnаz zо Карnатитe и Tрансиnsания.146 Оöиxноseно тe сe отxриsат xраn önата, nо
öрerоse на рexи и nоnerати сxnоноse. Xараxтeрно sа nоseueто от тяx e rнeszоsото
иm раsnоnо+eниe ¬ nо 8¬10 s rрynа s nроz+n+eниe на няxоnxо xиnоmeтра, xато
раsстояниeто nоme+zy иm нe наzxs+рnя няxоnxостотин meтра. Tаxа рesynтатитe от
арxeоnоrиueсxитe nроyusания наn+nно nотs+р+zаsат сsezeнията на Стратerиxона.
В semитe на xr от Дyнаsа сnаsянсxи сenиmа от xрая на VI¬VII s. са отxрити
nрezиmно s Сeseроиsтоuна Б+nrария. Hа тeриторията на Сиnистрeнсxи оxр+r на
сnаsянитe са nринаzne+аnи сenиmата nри с. Гарsан /m. Старeuа и m. Моmuиnа/, nри
с. Поnина /m. Д+ez+оsи nоsя, m. Дрeнueто и m. Каneто/, nри с. Дyнаseu /m.
Кyрmymnиитe/, nри с. Срeö+рна /m. Оnаmxата/, nри с. Старо сenо /m. £рта/, nри с.
Hоsа -eрна /m. Каneто/. В Tymeнсxи оxр+r сnаsянсxи сenиmа от с+mото sрeme са
отxрити nри с. Виниuа /m. Кnисez+иx/, nри с. Xан Крym /m. Xисарn+xа/ и nри с.
Васиn Дрymes. В Сeseроsаnаzна Б+nrария сnаsянсxи сenиmа от xрая на VI¬VII s. са
иsseстни nри В+nuezр+m и nри с. Вр+s, Виzинсxо. В ueнтраnната uаст на Сeseрна
Б+nrария сnаsянсxо сenиme e иmаnо nри Сesnиesо /m. Доnни nиsаzи/.147 В £+на
Б+nrария sасerа са nроyueни саmо няxоnxо сnаsянсxи сenиmа s Иsтоuнитe Роzоnи ¬
nри с. Лxöeноsо, nри с. Минeраnни öани и nри rр. Мариuа, sсиuxи s Xасxоsсxи
оxр+r.148 Б+zemитe арxeоnоrиueсxи nроyusания
нeс+mнeно me раsxрият и zрyrи сnаsянсxи сenиmа s таsи uаст на страната.
И s Сeseроиsтоuна Б+nrария сnаsянитe сe sасensаnи s nорeuията на рexи /Каmuия,
Дyнаs/, nо xраn önата иnи nо nоnerати сxnоноse. Xараxтeрно e rнeszоsиzното
rрynиранe на сenата, раsnоnо+eни ezно от zрyrо на раsстояниe от няxоnxостотин
meтра zо няxоnxо xиnоmeтра. Tаxа и s semитe нe xr от Дyнаsа сnаsянитe nроz+n+иnи
zа иsrра+ zат сenиmната си mрe+а nо с+mия наuин, xаxто e отs+zzyнаsсxитe
оönасти.149 Сerа оöаue сe nо яsиnи и ноsи mоmeнти ¬ s сenиmeто nри с. Лxöe ноsо,
Xасxоsсxо, xeраmиxата от xрая на VI¬VII s ne+и наnраsо s+рxy раsрymeнитe и
иsраsнeни x+с ноантиuни sиzоse на старата xрenост.150 Tоs» ¡аxт оsнаuаsа, ue тyx
сnаsянитe са сe yстаноsяsа nи и s иsостаseнитe стари сenиmа, т+n xато сny uаят с
rраzиmeто nри с. Лxöeноsо ezsа nи e nраsиx иsxnxueниe.
ЖИЛИTА И ДОМАTЕH ИHВЕHTАР Tраzиuионното сnаsянсxо +иnиme öиnо semnян xата с
xsаzратна иnи nраsо+r+nна ¡орmа /mноrс ряzxо сe срemат останxи от neто+r+nна иnи
mно rо+r+nна semnянxа/. Вxоnаsана öиnа s semята нr z+nöоuина от 1,20 zо 1,60 m,
но s тоsа отноmeниe сe срemат отxnонeния от 0,70 zо 2,10 m. Пnоmта m semnянxитe
s+snиsаnа оöиxноseно на 10, 12 zо 14 xs. m, nри sсe ue и тyx са отöenяsани
отxnонeния -от 6 zо 25 xs. m. Поzоseтe /s рezxи сnyuаи траmöо sани/ öиnи
nоxриsани с няxоnxосантиmeтроsа rnи нeна sаmаsxа. Иsmаsанитe с rnина стeни
nоняxоn öиnи yxрenяsани с rрezи иnи таnnи. Поxриs+т öm z+рseн, sатрynsаn отrорe
с mymа, сeно иnи nаn рат. При арxeоnоrиueсxи раsxоnxи s nоzоseтe нe semnянxитe
сe отxриsат rнeszа на rрezи, nоzz+р +аnи nоxриsната xонстрyxuия. Срemат сe оöаue
\ semnянxи, nоxриsната xонстрyxuия на xоито e nо стаseна s+н от sxоnаната uаст
на nоmemeниeто s+рxy szраsата nр+ст.151 Виzиmа раsnиxа me+z> +иnиmата на
сnаsянитe от zseтe страни на Дyна sа нe сe sаöenяssа. Като сe иmа nрez sиz
оöаue, ue на xr от Дyнаsа сnаsянитe сe sасenиnи s semи с sexоsна uиsиnиsаuия, nо
sсиuxо иsrne+zа, ue s sаsа рeнитe сenиmа тe са сe настаняsаnи s rотоsи +и nиmа
иnи n+x тs+рze рано са sаnоuнаnи zа иsnоn sysат и xаm+xа xато строитeneн
mатeриаn.
Оöиuаnното отоnnитenно с+ор++eниe s semnянxитe öиnа xаmeнната nem. По-ряzxо сe
срemа! останxи от rnинeната nem иnи от отxритото оrниme. Пemитe иmаnи
nраsо+r+nна иnи nоzxоsооöраsна ¡орmа, с mирина и z+n+ина от 0,80x0,90 ze 1,50x
1,80 m. Висоuината иm сe zsи+enа me+zy 0,7С и 0,90 m. Сsоz+т öиn иsrра+zан от
nо-zрeöни иnи nо-ezри xаm+ни, nриmeсeни ueсто с nарueта от xeраmиxа иnи тyxnи.
Поz+т öиn иsmаssан с rnина.
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
Пemитe оöиxноseно сe отxриsат s няxоn от +rnитe на semnянxата, но nоняxоrа öиsат
sxоnани s ezна от стeнитe. В няxои semnянxи са sаnаseни nрez-nemни яmи, иnи
nрeznemни nnоmаzxи, nоxрити с nenen и zрeöни s+rneни.152
Осноsният инseнтар, xоnто сe отxриsа s сnаsянсxитe semnянxи, rоsори sа сxроmeн
öит ¬ rnинeни с+zоse, +enesни nрezmeти, nрezmeти от xост и nрemneни sа sрeтeна.
Сnаsянсxата xeраmиxа от VI s. e наn-zоöрe nроyueна nри раsxоnxитe s Праrа и xраn
Жито-mир /s Bаnаzна .xраnна/, nораzи xоeто e nоsната на наyxата xато nра+xи иnи
nра+xо-+итоmирсxи тиn xeраmиxа. Г+рнeтата от тоsи тиn са sисоxи, с нeсиmeтриuна
яnuesиzна ¡орmа и наnоzоöяsат nрeоö+рнат nрeсeueн xонyс. Hаnраseни са на р+xа от
rрyöа rnина, nриmeсeна с nяс+x иnи mаmот /nрeneueна rnина/. Д+ната са nnосxи и
zeöenи. Стeнитe са rраnаsи и zeöenи, с mynnи. .стията са nо-mироxи от z+ната и
са nexо иssити наs+н. При оörа-рянe с+zоseтe са nоnyuиnи сиsоueр usят. До
sрemeто на сsоeто раsсensанe сnаsянитe нe nоsнаsаnи rр+нuарсxото xоnenо.153
В сnаsянсxитe сenиmа от VI¬VII s. s semитe на сeseр и на xr от Дyнаsа осseн
ueсто срemанитe r+рнeта, наnраseни на р+xа, öes yxраса, сe отxриsат и r+рнeта,
zоn+nнитenно оöраöотsани на nриmитиsно rр+нuарсxо xоnenо; nо тяx иmа yxраса от
sряsани s+nнооöраsни и nраsи nинии, от reоmeтриuната ¡иryра sиrsаr и zр.
Еzноsрemeнно с r+рнeтата сe срemат и rоnяm öроn таsиuxи и mироxи nаниuи /uаmи/,
а nо-ряzxо ¬ nоzниuи sа xnяö и nоxnynаuи. -eсто сe наmират и nрemneни sа
sрeтeна, xаxто и тe+eсти sа риöарсxа mрe+а и sа стан. Отxриsат сe с+mо и nemи sа
иsnиuанe на xeраmиxа. Всиuxо тоsа nоxаssа, ue rр+нuарстsото e öиnо zоmаmно
nроиssоzстsо и ue e sаemаnо sа+но mясто s +иsота на сnаsянитe.154
ПОМИHЪК. Вexоse нарez сnаsянитe сe sаниmаsаnи с+с semezenиe и сxотоs+zстsо, с
nоs и риöоnоs. И nрes VI¬VII s. semezenиeто и сxото-s+zстsото öиnи тexeн осноseн
nоmин+x. Псeszо-mаsриxиn раsxаssа, ue сnаsянитe иmаnи ,mно+eстsо sсяxаxsи
zоmаmни +иsотни и xрани, нарezeни на xр+стuи ¬ наn-seue nросо и +ито" 155.
Проxо-nиn с+mо rоsори sа отrne+zанe на ,sоnоse и sсяxаxsи zрyrи +иsотни", xоито
öиnи иsnоnsysани nри +eртsоnриноmeния.156
Проyusанeто на xостнитe остат+uи от сnаsянсxото сenиme s m. Д+ez+оsи nоsя xраn
с. Поnина, Сиnистрeнсxо, nотs+р+zаsа nисmeнитe сsezeния. Иsтоuниx на meсна xрана
öиnи сxотоs+z-стsото, nтиues+zстsото, nоs+т и риöоnоs+т.
Сnаsянитe отrne+zаnи rоsezа, сsинe, оsue, xоsи и xонe. Костнитe остат+uи от тesи
+иsотни
с+стаsnяsат 95% от наnиuния xостeн mатeриаn, xоeто оsнаuаsа, ue сxотоs+zстsото e
öиnо-осноseн иsтоuниx на meсна xрана.
Мe+zy zоmаmнитe +иsотни n+рsо mясто sаemаnо rоsezото. Срez наmeрeния xостeн
mатeриаn xоститe от rоsezа s+snиsат на 46%. При тоsа nоuти sсиuxи xости са от
стари +иsотни, xоeто nоxаssа, ue тe са öиnи иsnоnsysани nрezи sсиuxо sа раöота и
sа nоnyuаsанe на mnяxо, а ezsа nо-x+сно ¬ sа xрана. Прes VIII s. сe наönxzаsа
наmаneниe на xостния mатeриаn от rоsezа с оxоnо 7%, zоxато иssоритe от VI s.
rоsорят sа rоsezата xато sа nрeоönаzаsаmа uаст от zоmаmнитe +иsотни. Яsно e, ue
от VI s. натат+x и осоöeно сnez sасensанeто на сnаsянитe на Баnxансxия
nоnyостроs rоsezоs+zстsото e nроz+n+аsаnо zа sаemа rnаseн zяn от сxотоs+zстsото,
но nостeneнно sаnоuнаnо zа отст+nsа nрez отrne+zанeто на zрeöeн zоmаmeн zоöит+x.
Hа sторо mясто xато иsтоuниx на meсна xрана иzsаnа сsинята. Костният mатeриаn от
сsинe s+snиsа на 21%.
Дрeöният zоmаmeн zоöит+x, rnаsно оsuата и xоsата, e nрezстаseн на трeто mясто с
оxоnо 18,5% xостeн mатeриаn. Прes VIII s. öроят на оsueтe и xоsитe нараснаn с
оxоnо 10% и тe sаenи sторо mясто s сxотоs+zстsото, nрez сsинята. Осseн meсо
оsueтe и xоsитe zостаsяnи на старитe сnаsяни mnяxо, s+nна и xоsина.
Срez zоmаmнитe +иsотни, иsnоnsysани sа meсна xрана, на nосnezно mясто стояn
xонят. Костният mатeриаn от xонe e саmо 5%; тоsи nроueнт сe sаnаsиn и nрes
сnezsаmитe sexоse. Всиuxи xости и тyx, xаxто nри rоsezата, са от стари +иsотни,
xоeто nоxаssа, ue xонят e öиn иsnоnsysан rnаsно sа раöота и sа eszа ¬ осоöeно nо
sрeme на sоnна.
Птиues+zстsото sаemаnо nостоянно, но нe осоöeно sа+но mясто s nоmин+xа на
насeneниeто.
Лоs+т zостаsяn mаnxа uаст от meсната xрана на сnаsянитe ¬ ezsа 5%. Оöexт на nоs
öиnи sаex+т, zиsата сsиня, с+рната, eneн+т и тyр+т /zиsото rоsezо/. Прes VIII s.
xостният mатeриаn от zиsи +иsотни наmаnяn önиsо с 2% ¬ сиryрeн öener, ue nоs+т e
nрeстанаn zа ö+ze nоmин+x и иsтоuниx на meсна xрана.
Риöоnоs+т с+mо таxа нenрex+снато ryöen sнаueниeто си на nоmин+x, Срez xостния
mатeриаn от риöи сe срemат nрezиmно сnezи от соm, mаран и eсeтра.157
Даннитe от xостния mатeриаn от сenиmeто s m. Д+ez+оsи nоsя с+snаzат с наxоzxитe
от xости s сnаsянсxото сenиme nри с. Гарsан и s няxои zрyrи сnаsянсxи сenиmа. А
тоsа nоxаssа, ue сxотоs+zстsото e öиnо сиnно раssито и s останаnитe сnаsянсxи
сenиmа на xr от Дyнаsа.
52
Hарez с+с сxотоs+zстsото осноseн nоmин+x на сnаsянитe öиnо и semezenиeто.
Сsezeнията на sиsантиnсxитe аsтори sа иsоöиnиe от sсяxаx+s sиz xрани y сnаsянитe
сe nоzxрenят от арxeоnоrиueсxитe nроyusания. Краn сnаsянсxитe semnянxи ueсто сe
отxриsат xонyсооöраsни яmи sа с+xраняsанe на s+рнeни xрани. Мноrо от тяx и
zосerа с+z+р+ат остат+uи от оs+rneно +ито и nросо. Hаmeрeнитe xроmenи нe саmо
zаsат nрezстаsа sа наuина на сmиnанe на s+рнeнитe xрани, но и отраsяsат ezин nо-
sисоx eтаn на раssитиe s сраsнeниe с ynотрeöата на nо-старитe р+uни menниuи.
Арxeоnоrиueсxитe раsxоnxи наn-ueсто раsxриsат сenсxостоnансxи инseнтар ¬
с+рnоse, xоси, neme+и /нараn-ниuи/, xоnаuxи, nраsи nоnати, ueрeсnа и zр., xоито
zоxаssат mироxото наsnиsанe на +enяsото s сenсxото стоnанстsо.158 Bаnаseнитe
ор+zия на трyzа nо ниmо нe отст+nsат на semezenсxия инseнтар на sаsарeното
meстно насeneниe и яsно са sаиmстsy-sани от нerо. От meстното насeneниe
сnаsянитe yсsоиnи и няxои ноsи nоmин+uи, наnриmeр nоsар-
Сnаsянсxа xeраmиxа. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen -Со¡ия
1. Tаsиuxа от с. Гарsан
2. Г+рнe-yрна от с. Доn. Лyxоsит, Пneseнсxи оxр+r. IX¬X I
3. Г+рнe от с. Гарsан. VIII¬IX s.
4. Аm¡ороsиzна стоmна с+с seneна rnаsyра от с. Гаnиue, Вра uансxи оxр+r. IX¬X s.
5. Г+рнe-yрна от с. Гарsан. VIII s.
6. Г+рнe от с. Гарsан, Сиnистрeнсxи оxр+r. VI¬VII s.
стsото, xоeто иszиrнаnо semezenсxия трyz y тяx н оme nо-sисоxо раsниme.
Срez nроиssоzстsата, сs+рsани с zоmаmни öит, иsn+xsат т+xаueстsото,
z+рsоzenстsото, xа meноzenстsото и оöраöотsанeто на xост. Hаmира нeто на rоnяm
öроn nрemneни sа sрeтeна и тe+eс ти sа стан nоxаssа, ue от s+nна, neн и xоноn са
öи
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
nи иsnриzани, т+xани и nриrотsяни zрexи, nостиnxи и sаsиsxи. Жenesнитe оöxоsxи,
rsоszeи и оörорenи rрezи от nоxриsни xонстрyxuии, xаxто и наmeрeнитe сexири,
триони и zрyrи инстрymeнти rоsорят sа zоöрe раssито z+рsоzenстsо. Каmeно-
zenстsото с+mо таxа sаemаnо sа+но mясто s öита на старитe сnаsяни, осоöeно s
строитenстsото. Проzyxuията от xост n+x e nрezстаseна от раsnиuни mиnа, роrueта,
иrneниuи, nрemneни sа sрeтeна, nynоse и nрezmeти sа yxраса.159
Арxeоnоrиueсxитe nроyusания наn-сeтнe zаsат s+smо+ност zа сe nросnezи раssитиeто
на meтаnооöраöотsанeто, на +enesарстsото и snатарстsото. Оöиnнитe наxоzxи от
+enesни nрezmeти ¬ раsнооöраseн сenсxостоnансxи инseнтар, nрezmeти sа öитоsа
ynотрeöа /но+оse, тоxи, оöxоsxи и zр./, ор++иe /стрenи, xоnия, meuоse и zр./ ¬
сsиzeтenстsysат sа yс+s+рmeнстsysано meтаnоzоöиsа-нe и meтаnооöраöотsанe, sа
rоnemи nроmeни s раssитиeто на ор+zията на трyzа.160
ВОЕHHО ДЕЛО. Hаn-mноrо сsezeния sиsантиnсxитe аsтори zаsат sа s+ор++eниeто и
sоeнното иsxyстsо на сnаsянитe. И тоsа e с+sсem eстeстseно ¬ s nроz+n+eниe на
nоseue от ezин sex сnаsянитe наnаzаnи nрezenитe на иmneрията и от иsxоzа на
zsyöоя с тяx sаsисenа с+zöата на uenия Баnxансxи nоnyостроs.
Hаn-раннитe сsezeния rоsорят sа сраsнитenно nриmитиsно ор++иe, nораzи xоeто s+s
sоnнитe с Виsантия сnаsянитe раsuитаnи nоseue на sоeнни xитрости и nиuна
xраöрост. Проxоnиn с+оömаsа, ue xоrато сnаsянитe ,snиsат s сра+eниe, nоseueто от
тяx тр+rsат срemy нenриятenя nemxоm, s+ор++eни с mаnxи mитоse и xоnия; риsниuи
с+sсem нe наsnиuат. Hяxои n+x няmат нито риsа, нито rорна zрexа, но nриxрenят
mироxитe си rаmи uаx zо сраmнитe uасти и таxа snиsат s öоn с nротиsниuитe." По
nоsоz на ezно сра+eниe n+x с+mият аsтор xаssа, ue сnаsянитe ,öиnи сsиxнаnи zа сe
xрият nоz mаn+x xаm+x иnи nоz няxаx+s сnyuаnно nоnаzнаn nрez тяx xраст и zа
отsnиuат няxоn нenриятen. Tоsа тe s+рmат sинаrи xраn рexата Ист+р, rzeто
оöитаsат, сnряmо роmeитe и zрyrитe sарsари."161
Стратerиxон+т на Псeszоmаsриxиn с+z+р+а mноrо nоseue и nо-интeрeсни zанни. Всexи
сnаsянсxи öоeu öиn s+ор++eн с nо zse x+си xоnия. Tитоseтe öиnи яxи, но нeyzоöни
sа носeнe. Л+xоseтe öиnи z+рseни, а стрenитe ¬ наmаsани с+с сиnна отроsа.
Псeszоmаsриxиn с+оömаsа, ue сnаsянитe ,оöиuат zа nраsят наnаzeнията срemy
nротиsниuитe си s rористи, тeсни и стр+mни meста. Сny+ат си ymenо с+с sасаzи,
sнesаnни наnаzeния, xитрости, xато и zeнem, и ноmem иsоöрeтяsат раsnиuни наuини
на zenстsиe." Осоöeно сe nоzueртаsа yme-
ниeто иm zа nрemинаsат рexи и zа сe xрият s+s sоzата, xато ne+ат nо rр+ö и zиmат
с nоmоmта на тр+стиxи. По sрeme на сра+eниe сnаsянитe наzаsаnи öоeн sиx и сe
xs+рnяnи стрemитenно s атаxа. -eсто иsостаsяnи ymиmneно носeната nnяuxа и
иsöяrsаnи s rоритe, а xоrато нenриятenитe сe отzаsаnи на rраöe+, тe сe sр+mаnи,
наnаzаnи rи и rи раsöиsаnи. ,Tоsа тe са сsиxнаnи zа nраsят иsxyсно и
nрezнаmeрeно xато nриmаmxа sа сsоитe nротиsниuи."162
Воnнитe на сnаsянитe с Виsантия zоsenи zо сeриоsни nроmeни s тexния öит, s
раssитиeто на sанаятитe и осоöeно s yс+s+рmeнстsysанeто на öоnната тexниxа.
Коrато сnаsянитe sаnоuнаnи сsоитe наnаzeния s semитe на xr от Дyнаsа, тe иmаnи
срemy сeöe си rоnяmа сиnа. Маxар и zа nрe+иsяsаnа сeриоsна xриsа s+s sр+sxа с
раsnаrанeто на роöоsnаzenсxия строn, Виsантия sсe оme раsnоnаrаnа с оrроmна mоm:
нeсmeтни öоrатстsа, сnо+на и zоöрe иsrраzeна xрenостна систemа, соnиzно s+ор+-
53
54
+eниe, sисоxо sа sрemeто си sоeнно иsxyстsо и öоnни траzиuии, насnezeни от
старата Риmсxа иmneрия. Пораzи тоsа yсnexитe на сnаsянитe s öорöата nротиs
sиsантиnuитe sаsисenи seue нe саmо от nиuната xраöрост на öоnuитe и от
nриnаrанитe xитрости, но nрezи sсиuxо от s+ор++eниeто, от ymeниeто и
s+smо+ноститe zа сe строи оöсаzна тexниxа, zа сe nрessemат yxрenneния. Сnаsянитe
тряösаnо zа раssият онesи sанаяти, xоито öиnи сs+рsани с иsrотsянeто на ор++ия и
öоnна тexниxа, sа zа mоrат s xратxо sрeme zа zостиrнат sиsантиnuитe; тe тряösаnо
zа yс+s+рmeнстsysат nрezи sсиuxо meтаnоzоöиsанeто и meтаnооöраöотsанeто,
z+рsоzenстsото, xо+арстsото и xаmeноzen-стsото. Tаxа нy+zата от nо-sисоxа öоnна
тexниxа zоsenа zо öyрно раssитиe на nроиssоzитenнитe сиnи срez сnаsянитe nрes VI
и осоöeно срez ö+nrарсxитe сnаsяни nрes VII s.
Прes VI и VII s. s öоnната тexниxа на сnаsянитe öиn иss+рmeн истинсxи nрenоm.
При арxeоnоrиueсxи раsxоnxи сe отxриsа rоnяmо раsнооöраsиe от стрenи:
роmöоsиzни, с mиnоsиzeн mиn, nис-тоsиzни, с ¡орmа на три+r+nна иnи ueтири+r+nна
nираmиzа и т. н.163 Биnо yс+s+рmeнстsysано и останаnото s+ор++eниe. Сerа
сnаsянитe mоrnи zа nроmeнят таxтиxата на öоя: zоxато s наuаnото на VI s. тe сe
сра+аsаnи s трyzноnроxоzиmи meста и си сny+enи nоseue с xитрости, nрes срezата
на стоneтиeто seue сsоöоzно xр+стосsаnи snаzeнията на иmneрията, nриemаnи отxрит
öоn s раsнинитe и zори nрessemаnи xрenости с оöсаzа. В xрая на VI s. сnаsянитe
öesнаxаsано +иseenи s semитe на sиsантиnuитe и иm с+neрниuenи с+с сsоeто
s+ор++eниe. Поz стeнитe на Соnyн тe си сny+enи с раsнооöраsна öоnна тexниxа:
öоnни xynи, стeноöоn-ни, xаmeноmeтни и zрyrи mаmини. При оnисаниeто на ezно
наnаzeниe срemy Соnyн сe с+оömаsа, ue ,xаsанитe xаmeноmeтни mаmини öяxа наz
neтzeсeт саmо s иsтоuната uаст на rраzа"164.
РЕЛИГИОBHИ ВЯРВАHИЯ И ПОГРЕБАЛHИ ОБИ-АИ. Виsантиnсxитe аsтори са с+xраниnи
интeрeсни сsezeния и sа нраsитe и рenиrиоsнитe sярsания на сnаsянитe. Проxоnиn
nоzueртаsа тяxното zоöроzymиe.165 Псeszоmаsри-xиn n+x иsт+xsа сnаsянсxото
rостоnриemстsо: ,К+m uy+zeнuитe, xоито иzsат nри тяx, са nxöesни и rри+nиsо rи
nрexарsат от ezно mясто на zрyrо, x+zeто öи станаnо нy+zа. Tаxа mото аxо rост+т
nостраzа nораzи нeöрe+ност на тоsи, xоnто rо e nриen, то онsи, xоnто my rо e
nрezаn, sаnоusа sоnна срemy нerо, сmятаnxи sа сsemeн z+nr zа отm+сти sа rоста."
1ö6 В иsseстната ,Tаxтиxа" на Л+s VI /X s./ с+mо таxа сe rоsори sа
иsxnxuитenното rостоnриemстsо на сnаsянитe ¬ xаueстsо, xоeто тe sаnаsиnи и сnez
sасensанeто си на Баn-
xансxия nоnyостроs.167 Hаn-сeтнe иssоритe nоzueртаsат и uenоm+zриeто на
сnаsянсxитe +eни: ,Жeнитe иm са uenоm+zрeни nоseue, отxоnxото uоsemxата nрироzа
zоnyсxа, таxа mото nоseueто от тяx сmятат сm+ртта на m++eтe си sа сsоя соöстseна
сm+рт и сe yzymsат zоöроsоnно, xато нe сmятат sа +иsот szоsстsото." 168
В+s sр+sxа с рenиrиоsнитe sярsания Проxоnиn сnоmeнаsа, ue сnаsянитe иmаnи seue
ezин rnаseн öоr ¬ с+szатenя на m+nнията, xоnто öиn ezинстseн rосnоzар на sсиuxо
и на xоrото nринасяnи s +eртsа xора и sсяxаxsи +иsотни. Heс+mнeно s сnyuая стаsа
zymа sа öоrа на rр+mотesиuата Пeрyн. ,Hо xоrато nрez тяx seue сe иsnрeuи
сm+ртта, öиnо от öоneст иnи ue сe наmират s+s sоnна, тe оöemаsат, ue аxо сe
сnасят, sezнаrа me nринeсат на öоrа +eртsа sа zymата си оноsа, xоeто са оöemаnи,
а сnez xато иsöяrнат [оnасността], сmятат, ue иmeнно uрes таxаsа +eртsа са
иsxynиnи сsоeто сnасeниe. При sсe тоsа тe nоuитат и рexи, и ниm¡и, и zрyrи няxои
öо+eстsа и на sсиuxи тяx nринасят +eртsи, xато иmeнно nри тesи +eртsоnриноmeния
s+рmат rаzания." Като nраsи сраsнeниe с рenиrиоsнитe sярsания на sиsантиnuитe,
Проxоnиn отöenяssа, ue сnаsянитe нe sнаят ниmо sа с+zöата /nроsиzeниeто/ и нe
sярsат, ue тя иmа ня-xаxsо snияниe и s+szenстsиe s+рxy xората.
Сsezeнията sа рenиrиоsнитe sярsания на сnаsянитe на xr от Дyнаsа са осx+zни.
Tироxото раsnространeниe на иmeто на öоrа на rр+mотesиuата /useтeто neрyниxа,
Пeрyн ¬ Пирин nnанина, а mо+e öи и Пeрниx/ nоxаssа, ue Пeрyн e nроz+n+аsаn zа
ö+ze rnаsно сnаsянсxо öо+eстsо. Сnez раsnространeниeто на xристиянстsото
нerоsият xynт сe сnяn с xynта на сs. Иnия, осоöeно mноrо nоuитан срez x+нитe
сnаsяни.170 Сsezeнията от nо-x+сно sрeme sа esиueсxи xаnиmа,171 sа nоuитанe на
z+рseта, sа sярата s орисниuи, рyсаnxи и саmоzиsи, sа сnаssанeто на ,s+nuи",
,meuи", ,mиmи" и zрyrи nраsниuи zоn+nsат nрezстаsата sа рenиrията на старитe
сnаsяни.172
В+s sр+sxа с рenиrиоsнитe sярsания на сnаsянитe стои и s+nрос+т sа тexнитe
nоrрeöаnни оöиuаи. И nрes VI¬VII s. тe иsrаряnи сsоитe m+рт+suи sаezно с semитe,
сny+иnи иm nри+иse. Останxитe от иsrорenи xости, оönexnо и наxити nостаsяnи s
nоrрeöаnни yрни. Поxриsаnи отrорe yрнитe с nnитxа nаниuа иnи mироxа zensа, сnez
xоeто rи sараsяnи s оöиxноseни яmи.В Сeseроиsтоuна Б+nrария, x+zeто са отxрити
сnаsянсxи нexро-nоnи nри с. Гарsан, nри с. Баöоsо, Рyсeнсxо, и s m. Д+ez+оsи
nоsя xраn с. Поnина, Сиnистрeнсxо, yрнитe са nостаsяни s xр+rnи яmи на z+nöоuина
от 0,20 zо 0,50 m. Оöиxноseно s rроöоseтe иmа nо ezна yрна ¬ rроöоse с nо zse и
три yрни сe срemат
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
nо-ряzxо. От nиuнитe semи на nоrрeöанитe са останаnи +enesни но+ueта, +enesни
тоxи и zр.173 Поzоöни nоrрeöeния ¬ с+с с+mата xeраmиxа, nиuни semи и инseнтар сe
отxриsат s Сeseрна Доöрyz+а и nо uяnата тeритория от Карnатитe zо Днeст+р.174
Проyusанeто на mатeриаnната xynтyра, öита и nоrрeöаnния оöрez nоxаssа, ue nрes
VII s. от zseтe страни на Дyнаsа, от Карnатитe и Днeст+р zо Бяnо mорe,
сnаsянсxото насeneниe e nринаzne+аnо x+m ezна оöосоöeна rрynа ¬ rрynата на
ö+nrарсxитe сnаsяни.
ОБTЕСTВЕH ЖИВОT ПРЕB VI-VII В. Коrато rоsорят sа оömeстseния строn и sа
орrаниsаuията на сnаsянитe, sиsантиnсxитe аsтори nоzueртаsат zemоxратиuността и
nиnсата на' ezинна ueнтраnна snаст y тяx. ,Tesи нароzи ¬ сnаsини и анти ¬
с+оömаsа Проxоnиn ¬ нe сe ynраsnяsат от ezин uоsex, но от старо sрeme +иseят
zemоxратиuно и sатоsа sинаrи оömо раsrne+zат nоnesнитe и трyzни раöоти."175
Псeszоmаsриxиn n+x xаssа, ue сnаsянитe +иseenи s öessnастиe и нe nоsнаsаnи
роöстsото: ,He z+р+ат s роöстsо сsоитe nneнниuи sа нeоnрezeneно sрeme, xаxто
zрyrитe nnemeна, но иm оnрezenят ezин сроx и остаsят на тяx zа рemат zаnи исxат
zа сe s+рнат y zоmа си срemy оnрezeneн отxyn иnи n+x zа останат таm xато
сsоöоzни xора и nриятenи."176
Раsrnezанитe сsezeния, zаzeни от xора, xоито nрeueняsат оömeстseнитe отноmeния
на сnаsянитe nрes nриsmата на роöоsnаzenсxия строn и nринаzne+ат x+m ezна zоöрe
орrаниsирана роöоsnаzenсxа z+р+аsа, сe нy+zаят от sниmатeneн анаnиs, оme nоseue,
ue nри zрyrи сnyuаи с+mитe аsтори rоsорят sа szраsата nоnитиueсxа и sоeнна
орrаниsаuия на сnаsянитe. В с+mност sиsантиnсxитe аsтори оnисsат ezно оömeстsо,
+иseemо nри zрyr оömeстseн строn ¬ nри роzоsооömиннитe отноmeния. Осноsна
оömeстseна ezиниuа y сnаsянитe öиnа роzоsата оömина, nрezстаsnяsаmа xоnexтиs от
xора, xоито оömо snаzeenи срezстsата sа nроиssоzстsо, оömо сe nоnsysаnи от
nроиssezeнитe önаrа и öиnи сs+рsани nоme+zy си с xр+sно роzстsо. Hаuenо на sсexи
роz стояn старenmина ¬ оöиxноseно наn-s+sрастният иnи наn-оnитният m++, ¬ xато
sсиuxи sа+ни s+nроси öиnи рemаsа-
Сnаsянсxо semezenиe
1. Лeme+. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
2. -eрeсnо. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
3. Tyxnа с иsоöра+eниe на три раnа, наmeрeна s Пnисxа. IX¬X s. Арxeоnоrиueсxи
mysen ¬ Пnисxа
4. -eрeсnо. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
ни оömо. По sрeme на раsсensанeто на сnаsянит nрes IV¬V s. и оme zоxато тe сe
наmираnи отs+, Дyнаsа, роzоsата оömина sаnоuнаnа zа сe раsnаr; на отzenни
сemenстsа, оöezинeни s+s осноsа на тe риториаnния nринuиn. В сnyuая xората,
+иseem! на оnрezeneна тeритория и нeсs+рsани оöesатenm с xр+sно роzстsо,
nритe+аsаnи сsоn zоm, инseн тар и раöотeн zоöит+x и nоnsysаnи оöраöотsаemа та и
нeоöраöотsаemата оömинсxа semя. Осноsи; nоnитиueсxа ¡орmа на орrаниsаuия y
сnаsяниn öиnо nnemeто ¬ с+xs от роzоsи иnи тeриториаnm оömини. Hаuenо на sсяxо
nneme стояn sо+z, ит xняs, иsöиран от оömото с+öраниe на sсиuxи rоz ни zа носят
ор++иe m++e. Оömото с+öраниe рe mаsаnо нe саmо s+nроситe, сs+рsани с sоnната \
mира, но и s+трemни s+nроси от +иsота на nneme то. Bа раsрemаsанeто на sаzаuи
n+x, xоито нe öи nи nо сиnитe и s+smо+ноститe на ezно nneme, с< с+szаsаnи
sрemeнни nоnитиueсxи оöezинeния -nnemeнни с+xsи, ¬ наuenо на xоито sастаsаnи
sрe meнни sо+zоse. Оöиxноseно таxиsа nnemeнни с+xsи öиnи с+szаsани sа sоzeнe
на sоnна, sаmотс ,sоnната и орrаниsаuията sа sоnна ¬ nо zymитe на Фр. Енrenс ¬
станаnи сerа рezоsни ¡yнxuии на нароzния +иsот"177. Bатоsа тоsи neриоz s
+иsота на нароzитe, s тоsа uисnо и на сnаsянитe, сe оöоsнаuаsа оme с тeрmина
sоeнна zemоxраuия.
Воnнитe на сnаsянитe с иmneрията nрes VI s. zонeсnи сeриоsни nроmeни s тexния
оömeстseно-nоnитиueсxи +иsот. При сsоитe yсnemни наöesи сnаsянитe ssemаnи rоnяmа
nnяuxа. С+meстsysаmата тоrаsа nраxтиxа на нeраsноmeрно раsnрezenянe на nnяuxата
zоsenа zо sасиnsанe на иmymeстseното раsсnоeниe. Каxто e иsseстно, sоeнният sо+z
оöиxноseно ssemаn 1/6 от sаrраöeното, а останаnото сe zenяnо nораsно me+zy
öоnuитe.178 Tаxа сe стиrнаnо zо натрynsанe на sнаuитenни öоrатстsа s р+ueтe на
отzenни nиuа, sа xоито sоnната станаnа срezстsо sа sаöоrатяsанe. Масата от
сnаsянитe n+x nоnyuаsаnа тоnxоsа, xоnxото öиnо
Сnаsянсxи yxраmeния и nрezmeти на öита
1. Оrниsо /xрeсаnо/. VIII¬IX s. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
2. Срeö+рна sита торxsа /zиаzemа/ от с. Доnни Лyxоsит, Пneseнсxи оxр+r. IX¬X
s. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
3. Бронsоsа sита rриsна от с. Гарsан, Сиnистрeнсxи оxр+r. IX s. Hаuионаneн
арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
4. Прemneни sа sрeтeно от с. Гарsан. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
5. Гeрzан от m+ниста. IX¬X s. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
*
нeоöxоzиmо sа sаzоsоnяsанe на нас+mнитe и nотрeöности. Bа нeя rраöe+итe öиnи
саmо срezстsо sа осиryряsанe на nрexраната. Иssоритe от xрая на VI s. rоsорят sа
sаöоrатяsанe, sа nритe+аsанe на оrроmни xоnиueстsа snато, срeöро и zоöит+x, но
тоsа сe отнася саmо zо сnаsянсxата s оeнно-nne-meнна аристоxраuия и нe sасяrа
останаnото насeneниe. Воnнитe на сnаsянитe с иmneрията zоnринeсnи sа sасиnsанe
на иmymeстseното раsсnоeниe, sа оöосоöяsанe на сnаsянсxата sоeнно-nnemeнна
аристроxраuия xато sаmо+на, иxоноmиueсxи сиnна nросnоnxа. Кnасоsото раsсnоeниe
срez сnаsянсxото оömeстsо nрes VI s. сe раssиsаnо интeнsиsно.
Прes VI s. нenрex+снато yxрensаnа сnаsянсxата nnemeнна и sоeнна орrаниsаuия.
С+szаsанeто на nnemeнни с+xsи öиnо eстeстseн nроueс, рesynтат от nостeneнното
раssитиe на инститyuиитe на роzоsооömинния строn. В+рxy тоsи nроueс оöаue
осоöeно аxтиsно s+szenстsysаnа s+нmната ¡yнxuия ¬ sоzeнeто на отöранитenни sоnни
¬ и, xоeто e nо-sа+но ¬ орrаниsиранeто на yсnemни наnаzeния s uy+zи тeритории.
Борöата с Виsантия, xоято nритe+аsаnа rоnemи арmии, нe mо+enа zа сe sоzи от
отzenни отрezи, раsnоx+сано, öes nnан. Протиs иmneрията тряösаnо zа сe иsnраsи
nоnитиueсxо оöezинeниe, сnосоöно zа орrаниsира rоnemи nоxоzи, zа с+öира
mноrоuисneни sоnсxи. И nонe+e öорöата с Виsантия nроz+n+иnа nоseue от ezин sex,
нy+zата от szраsа nоnитиueсxа и sоeнна орrаниsаuия с+mо таxа öиnа nостоянна. В
тeueниe на önиsо nоnоsин sex zаxиnсxитe сnаsини öиnи sаnnаmsани и от Аsарсxия
xаrанат, xоeто оme nоseue yсиnsаnо нeоöxоzиmостта от с+szаsанeто на траeн
nnemeнeн с+xs.
Виsантиnсxитe аsтори, xоито са с+xраниnи наn-sа+нитe сsezeния sа сnаsянитe,
оöиxноseно rоsорят sа sоnни, sа sаsnаzяsанe на тeритории, sа nриuинeни meти и
отzenят mноrо mаnxо sниmаниe s+рxy s+трemното yстроnстsо на сnаsянсxитe nnemeна.
Te оöаue nрeznаrат zостат+uно zанни, sа zа mо+e с осноsаниe zа сe nриeme
с+meстsysанeто на nnemeнeн с+xs отs+z Дyнаsа оme nрes VI s.
Поuти sсиuxи аsтори раsrраниuаsат антитe от сnаsинитe. Te са nрezстаseни нe саmо
xато zsа xnона на сnаsянсxата оömност, но и xато zse оöосоöeни nоnитиueсxи
rрynироsxи: с тяx иmneрията öиnа s с+xsни иnи s+s sра+zeöни отноmeния, тe
sоxsаnи nоme+zy си иnи сxnxusаnи с+xsи, xоорzинираnи наnаzeнията си с nраö+nrари
и аsари.
В историueсxитe иssори са nосоueни няxоnxо иmeна на сnаsянсxи xняse от sтората
nоnоsина на .Гs., на xоито öиnи nоzuинeни оrроmни mаси zа-xиnсxи сnаsини: оxоnо
578 r., xоrато аsаритe исxаnи zа nоzuинят zаxиnсxитe сnаsини, тe nрerоsаряnи с
xняs Даsрeнтиn и тоn от иmeто на sсиuxи
сsои с+nnemeнниuи отxs+рnиn nрeznо+eниeто на xаrана; nрes 594 r. наuenо на
zаxиnсxитe сnаsини стояn xняs Арzаrаст, а сnez нerоsата сm+рт ¬ xняs Мyсоxиn;
nрes 595 r. срemy uяnата sиsантиnсxа арmия, xоято nрemинаnа на сeseр от Дyнаsа,
сe оn+nuиn xняs Пироrаст. Bа оnасността от оöezиняsанe на сиnитe и от с+szаsанe
на ezиноsnастиe срez zаxиnсxитe сnаsини rоsори и Псeszоmаsри-xиn, xато с+seтsа
то zа сe рymи с sсиuxи s+smо+ни срezстsа ¬ от оöemания и zароse zо sоeнни
zenстsия.
He тряösа zа сe sаöраsя с+mо, ue и наnаzeнията на сnаsянитe на Баnxансxия
nоnyостроs nрes VI s. са öиnи орrаниsирани с нenрeстанно нарастsаmи сиnи: nрes
551 r. оrроmна сnаsянсxа sоnсxа nрesиmysаnа s оxоnноститe на Со¡ия и Hиm, на
сnezната rоzина сe с+ezиниnа с zрyrа sоnсxа, xоято nрemинаnа Дyнаsа, и таxа
оöezинeнитe сиnи наnаzнаnи нenосрezстseнитe оxоnности на Hариrраz; nрes 581¬585
r.сnаsянитe nрeöиsаsаnи на тeриторията на Виsантия, xато иss+рmsаnи rраöи-тenсxи
наöesи zо Д+nrата стeна и zори zо стeнитe на Hариrраz; nрes 594 и 602 r.
sиsантиnсxата арmия отxаsаnа zа nрesиmysа s semитe на сeseр от Дyнаsа,
страxysаnxи сe от оrроmнитe сиnи на сnаsянитe; nрes 597 r. nоz стeнитe на Соnyн
zоmnо нeиsöроиmо mно+eстsо сnаsяни. Яsно e nроuee, ue орrаниsиранeто на тоnxоsа
mноrоuисneни sоnсxи и на таxиsа сeриоsни sоeнни аxuии e mоrnо zа ö+ze nо сиnитe
саmо на ezин rоnяm nnemeнeн с+xs.
Bа с+meстsysанeто на nnemeнeн с+xs срez zаxиnсxитe сnаsини rоsори и ¡аxт+т, ue с
нerо e сnezsаnо zа сe с+оöраsяsат xаxто sиsантиnuи, таxа и аsари. В+nрexи
sсиuxитe си старания аsарсxият xаrан Баян нe саmо нe mоr+n zа nоxори zаxиnсxитe
сnаsини, но и нe öиn s с+стояниe zа nрexs+рnи xарnатсxата rраниuа ¬ и nрezи 578,
и nрes 578 r., xоrато исxаn zа rи наnаzнe, тоn тряösаnо zа nрexоси semитe на
sиsантиnuитe. От сsоя страна и Виsантия rnezаnа на сnаsинитe s Даxия xато на
нemо оöосоöeно. Hа три n+ти тя сe с+rnасяsаnа zа ysenиuи zан+xа си x+m аsаритe с
nо 20 000 ++nтиuи, sа zа mо+e zа осиryри тexния нeyтраnитeт и zа ö+ze с
раss+рsани р+ue nри eseнтyаnни sоeнни zenстsия s semитe на сeseр от Дyнаsа.
Просnezяsанeто на nоnитиueсxата оöстаноsxа s £rоиsтоuна Еsроnа nрes VI s. и
осоöeно на rоnemия zsyöоn на сnаsянитe с Виsантия nоxаssа, ue nрes тоsа стоneтиe
и осоöeно сnez 551 r. s тeриториитe на сeseр от Дyнаsа e с+meстsysаn szраs и
траeн nnemeнeн с+xs. Hа сeseроsаnаz тоn иmаn оömа rраниuа с аsаритe на
Карnатитe, на xr ¬ с sиsантиnuитe на Дyнаsа, а на сeseроиsтоx nрes раsnиuни
neриоzи нerоsи с+сezи öиnи nраö+nrаритe и антитe.
58
Сnez sасensанeто на Баnxансxия nоnyостроs иmymeстseното раsсnоeниe s сnаsянсxото
оömeстsо сe sаz+nöоuиnо оme nоseue. В р+ueтe на сnаsянсxата sоeнно-nnemeнна
аристоxраuия mинаnи оömирни zяnоse semя, отнeти от sиsантиnсxата аристоxраuия.
Иmymeстseното нeраseнстsо от VI s., иsrраzeно s+рxy nритe+аниeто на zоöит+x и
сx+nоueнности, сerа nрeраснаnо s нeраseнстsо, nроиsтиuаmо от snаzeeнeто на
semята. Сnаsянсxата sоeнно-nnemeнна аристоxраuия сe nрes+рнаnа s xnаса на
semesnаzenuи, xоято seue иsnитsаnа нy+zа zа nоnsysа uy+z трyz, zа nрисsояsа
uy+zи önаrа, sа zа ysenиuаsа öоrатстsата си. Сerа иmymeстseнитe и xnасоsитe
раsnиuия s сnаsянсxото оömeстsо mинаnи s+рxy осноsата на semesnаzeниe-то, от
xоято осноsа nроиsnиsаnо rnаsното nротиsорeuиe s+s ¡eоzаnното оömeстsо. Иsоömо
xnасоsитe nротиsорeuия s сnаsянсxото оömeстsо стаsаnи sсe nо-остри, sсe nо-
антаrонистиuни.179
\/. При sасensанeто на Баnxансxия nоnyостроs старитe роzоsи sр+sxи срez
сnаsянсxитe nnemeна сe раsx+саnи оxонuатenно. Bаezно с+с sаsарeното meстно
насeneниe сnаsянитe öиnи орrаниsирани s тeриториаnни оömини, s xоито
оöраöотsаemата semя станаnа соöстseност на отzenнитe сemenстsа, т. e. mоrnа zа
сe nриzоöиsа, xynysа и nроzаsа, насnezяsа и nоzаряsа. Сnezsаn nроueс на
раsсnоeниe s+трe s оömината, на nояsа на öezни и öоrати, на иmотни, nоnyиmотни и
öesиmотни. С+szаnи сe yсnоsия sа nоnаzанe s иxоноmиueсxа sаsисиmост. Hа nраxтиxа
тоsа оsнаuаsаnо s+sниxsанe на exсnnоатаuия и nотисниueстsо s сnаsянсxото
оömeстsо. Bа sаnаssанeто и nоzz+р+анeто на тesи отноmeния rосnоzстsysаmата
аристоxраuия сe нy+zаenа от с+отseтна nоnитиueсxа орrаниsаuия.
Раsrnezаният nроueс nротex+n сnez sасensанeто на nоnyостроsа, xоrато сnрenи
наöesитe и rраöe+итe, xоrато иsuesнаn nостоянният иsтоuниx, xоnто носen
öоrатстsа. Приxоzи и öоrатстsа seue mоrnи zа сe nриzоöиsат иnи nо n+тя на
оöраöотsанeто на semитe, иnи uрes nрисsояsанe uаст от zоöиsа на sаsарeното
meстно насeneниe и на сnа-sянитe-оömинниuи. Гnаsният nроönem, xоnто иsn+xsаn
nрez сnаsянсxата аристоxраuия nри оöраöотsанeто на semитe, öиn sа иsтоuниuитe на
ра öотна р+xа. При иs+иsяsанeто на роöоsnаzenсxитe отноmeния s саmата Виsантия и
nри нeyсnemнитe sоnни с иmneрията наöаsянeто на sоeнноnneнниuи и иsnоnsysанeто
на роöсxи трyz сe оxаsаnи нes+smо+ни. Bа сnаsянсxата аристоxраuия нe остаsаnо
zрyrо, осseн zа nостаsи nоz сsоя sаsисиmост meстното насeneниe, и тя sсe nоseue
насоusаnа nоrnezитe си x+m нerо. И xоnxото nо-сиneн öиn nроueс+т на
оöessemnяsанe s оömинитe, xоnxото nоseue сe sасиnsаnа nоnяриsаuията s тяx,
тоnxоsа
nо-rоnяmа стаsаnа s+smо+ността zа сe nриsnexа öesиmотнитe и mаnоиmотнитe на
раöота s semит на аристоxраuията. Tаxа сe о¡орmяnи отноmeнm sа uиeто
yтs+р+zаsанe с+szаsанeто на z+р+аsи орrаниsаuия стаsаnо осоöeно нeоöxоzиmо.180
\[ Прeznостаsxитe sа иsrра+zанeто на z+р+аs оöаue sсe оme öиnи нezостат+uни.
Проueс+т н раsсnоeниe s оömинитe nротиuаn öаsно, т+n ue s сnаsянсxата
аристоxраuия öиnо нes+smо+но uрe nоzuинeниe на сenянитe zа си наöаsя нeоöxоzиmа
та раöотна р+xа. Tряösаnо zа сe nосerнe на оömи нитe xато uяnо, zа сe nостаsят
тe nоz rосnоzарсx оnexа и zа сe nринyzят zа zаsат uаст от nриxоzит си nоz
¡орmата на zан+x /рeнта/ на сsоитe rосnо zари. Bа тоsа оöаue öиnа нeоöxоzиmа
сиnна snас и иsrраzeн z+р+аseн аnарат.181
Д+р+аsна орrаниsаuия öиnа нeоöxоzиmа н; сnаsянсxата аристоxраuия и sа yрe+zанe
на отно meнията с+с sаsарeното насeneниe. Сnаsянитe о sасenиnи на тeритория, s
xоято s nроz+n+eниe н; mноrо rоzини с+meстsysаnа z+р+аsна орrаниsа uия. Hаистина
на nоnyостроsа тe zоmnи xато рy mитenи на роöоsnаzeтenсxитe отноmeния, но н<
yниmо+иnи наn+nно meстното yстроnстsо, нe с+s zаnи анарxия, а sаиmстsysаnи
иsseстни ¡орmи m ynраsneниe, xоито иm zаsаnи s+smо+ност zа z+р +ат s nоzuинeниe
sаsарeното насeneниe. Доöрe (. сxsанаn тоsи mоmeнт neтоnисeu+т Миxаиn Сириn сxи,
xоnто иsриuно отöenяssа оönаrанeто на meс тното насeneниe с zан+uи.182
Поzz+р+анeто на отноmeнията на nоzuинe ниe, yстаноseни me+zy сnаsянсxата
аристоxраuия и sаsарeното meстно насeneниe, иsисxsаnо иs rра+zанeто на z+р+аseн
аnарат. Hоsата z+р+аsна орrаниsаuия оöаue тряösаnо с+meстseно zа сe отnиuаsа от
старата, на xоято сnаsянитe öиnи рymитenи. Hy+но öиnо zа сe с+szаze сerа нemо
ноsо, xоeто zа sxnxusа s сeöe си zонeсeната от тяx nnemeнна орrаниsаuия и няxои
от sаsарeнитe ¡орmи. Hо sezн++ sаnоuнаnо иsrра+zанeто на z+р+аsна орrаниsаuия с
нenния сnо+eн аnарат sа ynраsneниe и nринyzа, то нemинyemо тряösаnо zа оöxsанe
нарez с meстното насeneниe и сnаsянсxата mаса. Hes+smо+но öиnо саmо ezни от
оömинитe zа ö+zат nостаseни s zан+uна sаsисиmост, а zрyrи zа сe nоnsysат от
n+nна сsоöоzа.183
Д+р+аsната орrаниsаuия öиnа нeоöxоzиmа нe саmо sа sаmита на xnасоsитe интeрeси
на сnаsянсxата аристоxраuия. В sнаuитenна стeneн тя öиnа нeоöxоzиmа и на uяnото
сnаsянсxо оömeстsо sа sаmита на соöстseнитe my semи от nрemинаnата s наст+nneниe
Виsантия. И xоnxото sаnnаxата от s+sстаноsяsанe на sиsантиnсxото snаzиueстsо
стаsаnа nо-rоnяmа, тоnxоsа нeоöxоzиmостта, а с+mesрemeнно и s+smо+ноститe sа
с+szаsанe на z+р-
СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII В.
+аsна орrаниsаuия нарастsаnи. П+рsи ст+nxи s тоsа отноmeниe öиnи отzаsна
с+meстsysаmитe и нenрex+снато yxрensаmи и раssиsаmи сe nnemeнни с+xsи.184
Hаnиuиeто на szраsа nnemeнна орrаниsаuия срez сnаsянитe nрes VII s. e öesсnорeн
¡аxт. Tаsи орrаниsаuия оöаue сe раsnиuаsаnа от орrаниsаuията, xоято тe иmаnи на
сeseр от Дyнаsа и с xоято zоmnи на Баnxансxия nоnyостроs. Прes VI s. sоnната
öиnа nоmин+x и sсиuxи rоzни zа носят ор++иe m++e snиsаnи s+s sоeннитe
zрy+ини,т.e. nрezстаsnяsаnи s+ор++eният нароz. Сnez sасensанeто на nоnyостроsа
sоeнната орrаниsаuия нe mоrnа zа сe sаnаsи, т+n xато öиnа иxоноmиueсxи
нeиsrоzна. Hоsитe yсnоsия наnо+иnи и ноsи ¡орmи на орrаниsаuия.185
Tаm, x+zeто тряösаnо zа сe sаsоxsа ноsа тeритория, s+s sоeннитe zрy+ини
yuастsysаnи sсиuxи m++e. Tаx+s e сnyuаят с оöсаzата на Соnyн s наuаnото на VII
s. ¬ сnаsянитe sоzenи с+с сeöe си +eнитe и zeuата и xараnи nоx+mнината си, т+n
xато иmаnи наmeрeниe zа сe sасenят s rраzа сnez nрessemанeто my.186 Bа ор++иe
тряösаnо zа сe sаnаsят sсиuxи m++e и nо sрeme на s+рxоsна оnасност, xоrато
иmymeстsото и semитe öиnи sастраmаsани от sиsантиnсxо наmeстsиe. Прes останаnото
sрeme сe наnаrаnо zа сe nоzz+р+ат nостоянни sоeнни zрy+ини, xоито zа оxраняsат
mирния трyz на оrроmното mноsинстsо сnаsяни-оömинни-uи. Воeннитe zрy+ини mоrnи
zа с+meстsysат саmо аxо сe иsz+р+аnи от sаeтитe с mирeн трyz сnаsяни. Оnит+т с+с
sаsарeното meстно насeneниe, xоeто öиnо оönо+eно с zан+x, nоxаsаn xаx öи
сnezsаnо zа сe nост+nи и с zоsezeното сnаsянсxо насeneниe. Tаxа öиnа с+szаzeна
ноs sиz sоeнна орrаниsаuия, иsz+р+ана от нароzа, но nоzuинeна на sоeнно-
nnemeнната аристоxраuия.
Иsrра+zанeто на ноsата sоeнна орrаниsаuия xато yzарна сиnа на сnаsянсxитe
оöezинeния на Баnxансxия nоnyостроs стаsаnо nрezиmно таm, x+zeто оnасността от
Виsантия öиnа наn-rоnяmа, т. e. s Миsия и s Маxezония. Bа ezно от наnаzeнията
срemy Соnyн сe раsxаssа, ue öиnо иss+рmeно от ,нe тs+рze mноrоöроnна sарsарсxа
sоnсxа /sаmото ниe rи иsuисnиxme на оxоnо neт xиnяzи zymи/, но тs+рze mоmна и
сиnна, nонe+e сe с+стоeme от иsöрани и оnитни öоnuи"187. Оuesиzно таsи sоnсxа от
иsöрани öоnuи нe öиnа seue оноsа mно+eстsо от nnemeна, sа xоито сe rоsори nри
zрyrитe наnаzeния на rраzа. Tаxаsа szраsа sоeнна орrаниsаuия иmаnи и сnаsянитe s
Миsия, xоито zотоrаsа, а и nо-x+сно yuастsysаnи s mно+eстsо сра+eния с
sиsантиnuитe.
Tаxа önаrоzарeниe на сsоeто s+трemно оömeстseно-иxоноmиueсxо раssитиe, а
с+mо и на
Оöm иsrnez на сseтиnиmeто nри с. Bnатна Панerа, Лоsemxи оxр+r
xонxрeтнитe yсnоsия на Баnxансxия nоnyостроs ö+nrарсxитe сnаsяни тр+rнаnи nо
n+тя на иsrра+zанe на сsоя z+р+аsна орrаниsаuия.
ГЛАВА ВTОРА
ПРАБЪЛГАРИTЕ
ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ

БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
1.
Проиsxоz и ранна история
ПРОИBXОД И ПРАРОДИHА. В+nрос+т sа nроиsxоzа на nраö+nrаритe e nостаseн отzаsна и
sа раsрemeниeто my са с+szаzeни mно+eстsо xиnотesи.1 Гоnяmа uаст от тяx ¬ sа
сnаsянсxата, татарсxата и ¡ино-uyzсxата nринаzne+ност на nраö+nrаритe, ¬ xаxто и
сxsаmанeто, ue тe са öиnи аsтоx-тонни +итenи на Баnxансxия nоnyостроs, seue нe
сe nоzz+р+ат от yueнитe. Сeриоsни и арrymeнтирани s+sра+eния срemнаxа
отстояsанитe и zосerа
xиnотesи sа xyнсxата2 и оryрсxата3 nринаzne+ност на nраö+nrаритe.4
Проyusанията наnосnez+x yтs+рzиxа сxsаmанeто, ue nраö+nrаритe са nринаzne+аnи
x+m тxрxсxо-аnтаnсxата esиxоsо-nnemeнна оömност, x+m xоято сnаzаnи оme xyни,
xаsари, аsари, оrysи, neueнerи, xymани и zр. Праö+nrарсxият esиx, xоnто öиn
осноseн öener sа eтниueсxата иm nринаzne+ност, сe uисnяn x+m sаnаzноxyнсxата
esиxоsа rрynа.5 От с+sрemeннитe esиuи нerоs насnezниx e uysаmxият ¬ esиx+т на
насeneниeто на -ysаmxа АССР.6
Еsиxоsитe zанни nо öesсnорeн наuин раsxриsат тxрxсxата nринаzne+ност на
nраö+nrаритe, а антроnоnоrиueсxитe и арxeоnоrиueсxитe иsсnezsания nоxаssат, ue
тxрxсxият enemeнт y тяx e öиn осноseн и n+рsонаuаneн. Tяxната наn-стара история
e тясно сs+рsана с онаsи eтниueсxа оömност, xоято сe sароzиnа и ¡орmираnа на
тeриторията на Аnтаn. Tyx иmeнно öиnа nрароzината на тxрxсxо-аnтаnсxата esиxоsо-
eтниueсxа оömност, x+m xоято nринаzne+аnи nраö+nrаритe.
Раssитиeто на тxрxсxо-аnтаnсxата оömност mинаnо nрes три rnаsни enоxи, uиято
xараxтeристиxа сe иsrра+zа s+рxy осноsата на nроueситe от esиxоsо-eтниueсxи и
nоnитиueсxи xараxтeр: аn-таnсxа, xyнсxа и старотxрxсxа /II xиn. nр.н.e. ¬ VIII
s. от н.e./.
Приzsи+sанeто на nраö+nrаритe от иsтоx на sаnаz ¬ от В+трemна Аsия x+m Иsтоuна
Еsроnа ¬ e uаст от Вenиxото nрeсeneниe на нароzитe, s xоeто осоöeно аxтиsна роnя
иrраnи xyнитe.7
Раszsи+sанeто на xyнитe nрes II s. s стenитe на Сeseрeн Каsаxстан nринyzиnо uаст
от nраö+nrарсxитe nnemeна zа сe nриzsи+ат на sаnаz и zа nот+рсят ноsи nосeneния
s semитe оxоnо Касnиnсxо и Аsоsсxо mорe.8 С тоsа nриzsи+sанe sаnоuнаnо n+рsото
раsсensанe на nраö+nrарсxитe nnemeна и наuаnото на раsnаzанeто на тяxната
оömност. Осноsната mаса nраö+nrари оöаue nроz+n+иnа оme ezно стоneтиe zа +иsee s
сsоята nра-роzина. Henното zsи+eниe на sаnаz öиnо оöyсnоseно нe саmо от
ysnяxnото я s таsи nосоxа xyнсxо наmeстsиe, но и от няxои nроueси на s+трemното
n раssитиe ¬ нарастsанe uисneността на насeneниeто, ysenиuаsанe öроя на
отrne+zания zоöит+x и сs+рsаното с тesи nрeznостаsxи иsисxsанe sа yсsояsанe на
ноsи тeритории.
ПРАБЪЛГАРИ И X.HИ. Hаn-ранното nисmeно сsezeниe sа nраö+nrаритe, s xоeто тe са
отöenяsани с+с соöстseното иm нароzностно иme /.и1§аre8/, сe срemа y Анониmния
риmсxи xроно-rра¡ от 354 r. Tyx тe са сnоmeнати me+zy nnemeната и нароzитe,
оöитаsаmи semитe на сeseр от Каsxаs.9
Вeроятно me+zy 351 и 389 r. nраö+nrаритe xоито +иseenи на сeseр от xаsxаsxата
nnанинсx seриrа, иsseстни xато sxнzyр öynrар, наuenо с+ сsоя sо+z Вyнz са сe
nрeсenиnи на xr s Арmeния -,s nnоzоносни и xneöоносни оönасти", ¬ sа zа nс
т+рсят сnасeниe от xyнсxия натисx. Tesи nраö+n rари nроz+n+аsаnи zа оöитаsат
sасeneнитe от тя: s Арmeния semи оme uяnо стоneтиe ¬ sа тоsа mо +e zа сe наnраsи
sаxnxueниe от сsezeнията на ар meнсxия историx Моnсen Xорeнсxи /V s./.10 Tраn
ното настаняsанe на тesи nраö+nrари s Арmeни; сe nотs+р+zаsа и от няxои
тоnониmиuни zанни оönастта, s xоято тe сe sасenиnи, sаnоuнаnа zа с< нариuа nо
иmeто на nраö+nrарсxия sо+z Вананz nesият nритоx на р. Араxс и zосerа носи иmeто
Ва нанzuаn, а ezна рexиuxа s Мyрrансxа оönаст сe на риuа Баnrарyuаn, и т. н.11
Xyнсxият натисx x+m Еsроnenсxия xrоиsто] nрes sтората nоnоsина на IV s. отxриn
n+тя н; ysneueнитe от нerо nраö+nrарсxи nnemeна. Осноs ната mаса от тяx сe
иsсenиnа оxонuатenно от meс то+иsenиmата си s Иsтоueн Каsаxстан и сe наeта ниn а
s стenнитe и neсо-стenнитe оönасти на Прez xаsxаsиeто, Приаsоsиeто и nорeuията
на Дон \ Донeu. Осноsната nраö+nrарсxа mаса сe nрeсenи nа s тeриториитe,
оöитаsани nрezи тоsа от сарmа то-аnансxитe nnemeна, остат+uитe от xоито 6иnр
асиmиnирани с тeueниe на sрemeто от nраö+nrари тe. Миrраuията от В+трemна Аsия s
Иsтоuна Еsроnа станаnа nоsратeн mоmeнт s uяnостното историueсxо раssитиe на
nраö+nrарсxитe nnemeна. Бes zа сe отx+сsат от сsоeто s+трemноаsиатсxо eтниueсxо
оöxр++eниe, сerа тe nоnyuиnи s+smо+ност zа сs+р+ат историята, xynтyрата и
с+zöата си с nnemeната и z+р+аsитe от Иsтоuна Еsроnа.
Оme s xрая на IV s. nраö+nrарсxитe nnemeна öиnи раszeneни на zse rоnemи rрynи:
осноsната uаст от тяx останаnа zа оöитаsа nосоueнитe seue тeритории, а zрyrата
öиnа ysneueна от zsи+eниeто на xyнитe на sаnаz и yuастsysаnа s тexнитe nоxоzи
/sаezно с осноsната xyнсxа mаса и няxои оryрсxи nnemeна тesи nраö+nrари сe
sасenиnи s Панония и s сeseроsаnаzнитe xарnатсxи xотnоsини/.
От 377 zо 453 r. xyнитe yсnenи zа наnо+ат сsоeто sоeнно-nоnитиueсxо наzmоmиe s
Heнтраnна и Иsтоuна Еsроnа. Прes тоsи neриоz nраö+nrаритe сe сnоmeнаsат s
историueсxитe иssори сраsнитenно ряzxо, т+n xато eтниueсxото иme на xyнитe
станаnо с+öиратenно nонятиe sа nnemeната,
Иmeнниx на ö+nrарсxитe xаноse. Синоzаneн р+xоnис 280, Xроноrра¡ от XVII s.
Д+р+аseн историueсxи mysen ¬ Мосxsа
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
^ ~?<Г М«*y Лny Аn - n4^'тЛ^МЛ4|^,Hnnnnrn таи*
I 1/ ¬**r:n
Аnnrаnrm стöтаynАxnrnn;. n А' ,,_
-Г«*.r,^n),n,я.^.mтm !.
1Г(,,И':,"(¯^-*¯ «y¯,zm,*¯
МUМHММММВ
(ssTИTTT
sxnxueни s тexния sоeнно-nnemeнeн с+xs.
Hаn-наnрez s историята на Еsроnа сe snnenи онesи nраö+nrари, xоито оme s
наuаnото на V s. öиnи ysneueни от zsи+eниeто на xyнитe x+m Heнтраnна Еsроnа.
Каxто seue öe иsт+xнато, sаezно с xyнитe и оryрсxитe nnemeна тe сe настаниnи s
Па-нония и s xарnатсxитe xотnоsини.12 В сeseроsаnаzнитe сxnоноse на Карnатитe
тesи nраö+nrари наnаzнаnи +иseemитe s нenосрezстseно с+сezстsо zо тяx nанrоöарzи
и иm нанeсnи сeриоsно nора+eниe, nри xоeто nоryöиnи xраnя иm Аrenmyнz и отsenи s
nneн ezинстseната my z+meря. По-x+сно ноsият nанrоöарzсxи xраn Лаmисион
s+sоöноsиn sаnоuнаnата sоnна срemy nраö+nrаритe. В n+рsото сра+eниe nанrоöарzитe
nрeт+рnenи отноsо nора+eниe, но s сnezsаmото yz+р+аnи rоnяmа nоöezа и ssenи
öоrата nnяuxа от иsостаseното на nоneсра+eниeто nраö+nrарсxо снаря+eниe.13
.uастиeто и роnята на nраö+nrаритe s xyн-сxия sоeнно-nnemeнeн с+xs nрes n+рsата
nоnоsина на V s. öиnи sнаuитenни. С тоsа mо+e zа сe оöясни онаsи историueсxа
траzиuия, xоято оme s zаneuното mинаnо сs+рssаnа xyни и nраö+nrари. Tя наmeриnа
отра+eниe s иsseстния nраö+nrарсxи nаmeтниx Иmeнниx на ö+nrарсxитe xаноse.
Сnорez нerо роzонаuаnниuи на nраö+nrарсxата xан-сxа zинастия Дynо öиnи Аsитоxоn
и Ирниx,14 xоито сe от++zeстsяsат с xyнсxия sо+z Атиnа и нerоsия син Ернаx.15
Сnez сm+ртта на Атиnа nрes 453 r. xyнсxият sоeнно-nnemeнeн с+xs сe раsnаzнаn.
Раsnаzанeто zоsenо zо иsяsата на ноsи nnemeна, xоито станаnи nоnитиueсxи ¡аxтор
s историята на Еsроnenсxия xrоиsтоx. Срez тяx öиnи и nраö+nrаритe.
Сerа на nрezeн nnан срez nnemeната от sарsарсxия сsят s £rоиsтоuна и Heнтраnна
Еsроnа иsn+xнаnи остrотитe. Bа иsseстeн neриоz тe наnо+иnи сsоeто rосnоzстsо наz
сeseрнитe и сeseроsаnаzнитe xраиmа на Баnxансxия nоnyостроs, но сxоро Виsантия
yсnяnа zа иm nротиsоnостаsи траnно yсezнаnитe s Панония и s sаnаzноxарnат-сxитe
xотnоsини nраö+nrари.
ПРАБЪЛГАРИTЕ И ВИBАHTИЯ ДО СРЕДАTА HА VI В. Ранната nоnитиueсxа история на
nраö+nrаритe ¬ от срezата на V zо срezата на VI s.16 ¬ сe xараxтeриsира с ueсти
ssаиmоотноmeния с Виsантиnсxата иmneрия, сnаsянсxитe nnemeна, ноmаzсxитe nnemeна
от тxрxсxи nроиsxоz, rотитe, renиzитe и nанrоöарzитe.
Прes 480 r. остrотитe sаnоuнаnи sоeнни zenстsия срemy Виsантия. Постаseн s тe+xо
nоnо+eниe, иmneратор Beнон сe оö+рнаn sа nоmоm x+m nраö+nrаритe. Tоrаsа иmeнно
Виsантия сxnxuиnа nоnитиueсxи с+xs с тяx и nраö+nrаритe sа nр+s n+т сe наmeсиnи
аxтиsно s историята на Баnxан-
сxия nоnyостроs. В станаnото s Tраxия сра+eниe остrотитe раsöиnи
nротиsоnостаsиnия иm сe nраö+nrарсxи отрez и nроz+n+иnи сsоя nоxоz x+m
Hариrраz.17
Прes 486 r. отноsо s xаueстsото си на sиsантиnсxи с+xsниuи nраö+nrаритe sоxsаnи
s Tраxия с остrотитe, но öиnи раsöити. .z+р+аната от остrотсxия xраn nоöezа öиnа
сmятана от с+sрemeнниuитe sа rоnяm nоzsиr, sаmото nраö+nrаритe сe сnаsenи xато
sоnнстseн и нenоöezиm s öран нароz.18
Bа трeти n+т nраö+nrаритe сe сön+сxаnи с остrотитe nри тяxното оxонuатenно
оттernянe от Баnxансxия nоnyстроs и насоusанeто иm x+m Итаnия nрes eсeнта на 488
r. Tоsи n+т оöаue тe zenстsysаnи xато с+xsниuи на renиzитe. При р. Саsа
renиzитe, nоznоmоrнати от отрezитe на nраö+nrаритe, наnаzнаnи sнesаnно
nриzsи+sаmитe сe остrоти, но öиnи nоöezeни. В öитxата sаrинаnи nраö+nrарсxият
sо+z Бysан и renиzсxият xраn Tраnстиnа.19
Оттernянeто на остrотитe s Итаnия отxриnо n+тя на nраö+nrаритe x+m Баnxансxия
nоnyостроs. Прes 493 r. тe наxnynи s Tраxия, раsrроmиnи sиsантиnсxата sоnсxа и
yöиnи sоeнаuаnниxа на тоsи zиоues £nиан. Bа zа nрeоzоnee наzsиснаnата оnасност,
sиsантиnсxият иmneратор Анастасиn I ssen сeриоsни meрxи sа yxрensанe
отöранитenнитe с+ор++eния на nоnyостроsа.20
Прes 499 r. mноrоöроnна и zоöрe s+ор++eна nраö+nrарсxа sоnсxа nрeznриenа
наnаzeниe на Баnxансxия nоnyостроs и nоznо+иnа отноsо на оnyстоmeниe Tраxия. В
öитxата nри р. Hyрта sиsантиnuитe nрeт+рnenи nора+eниe. Xронист+т Ко-meс
Марuenин /VI s./ отöenяssа xратxо: ,Tаxа таm nоrинаnа иnириnсxата sоeнна mоm."21
Hасxоро сnez тоsа, nрes 502 r., оme nо-mноrоöроnна nраö+nrарсxа sоnсxа, öes zа
срemнe xаxsато и zа e s+ор++eна с+nротиsа, наxnynа nаx s zиоuesа Tраxия и rо
nоznо+иnа на оnyстоmeниe. От нenното наnаzeниe nостраzаn отuасти и Иnириx.22
Дeсeтина rоzини nо-x+сно nраö+nrарсxитe наnаzeния s Tраxия станаnи отноsо
оöиuаnно яsneниe. Праö+nrаритe сe стрemenи nрezи sсиuxо zа стиrнат zо Hариrраz и
оxоnноститe my. Прes 512 r. Виsантия sаs+рmиnа Д+nrата стeна, xоято тряösаnо zа
nрeznаsи стоnиuата от sаueстиnитe наnаzeния на nраö+nrари и сnаsяни.23
Прes 513 r. наuаnниx+т на ¡ezeратитe Вита-nиан szиrнаn s Маnxа Сxития /zн.
Доöрyz+а/ öyнт nротиs Анастасиn I, xато орrаниsираn три nосnezоsатenни nоxоzа
срemy Hариrраz s nроz+n+eниe на zse rоzини. В нerоsата sоnсxа, xоято s
nрeоönаzаsаmата си uаст сe с+стояnа от наemниuи, аxтиsно yuастиe ssenи и
nраö+nrаритe.24
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
Henосрezстseно сnez nотymаsанeто на öyнта на Витаnиан /seроятно nрes 515 r./
nраö+nrаритe наxnynи s zиоuesа Иnириx и rо оnyстоmиnи, xато раsrроmиnи
nротиsоnостаsиnитe иm сe sиsантиnсxи отрezи. По zymитe на Uоан Bонара тe оöаяnи
sиsантиnсxата sоnсxа с mаrии и sаxnинания и nоuти наn+nно я yниmо+иnи.25
С+smeстното yuастиe на сnаsяни и nраö+nrари s öyнта на Витаnиан nостаsиnо
наuаnото на тяxното sоeнно с+трyzниueстsо s öорöата срemy Виsантия. Tо yxрenнаnо
оme nоseue nо sрeme на ynраsneниeто на иmneратор £стиниан I. Прes 530 r.
nрemинаnият на sиsантиnсxа сny+öа и наsнаueн sа sоeнаuаnниx на zиоuesа Иnириx
Мyнzо n+рsонаuаnно отöиn ezно наnаzeниe на сnаsянитe s nоseрeната my оönаст, а
сnez тоsа сe nрexs+рnиn с отрezа си s Tраxия, раsöиn оnyстоmаsаmия я
nраö+nrарсxи отрez и иsöиn 500 zymи от нerо. Пneнeнитe s сра+eниeто nраö+nrари
öиnи иsnратeни s Hариrраz и sаuисneни snосnezстsиe s+s sиsантиnсxата арmия,
xоято станysаnа s Арmeния и Ла-sиxа.26 .zар+т, нанeсeн на nраö+nrаритe, öиn
сeриоseн, но нe rи стрeснаn и тe nроz+n+иnи zа наnаzат и nрes сnezsаmитe rоzини
Баnxансxия nоnyостроs.
Прes 535 r. nри xрenостта Ятрyс /zо zн. с. Криsина, Рyсeнсxо/ sиsантиnсxата
sоnсxа сe сön+сxаnа с ezин nраö+nrарсxи отрez и rо раsrроmиnа.27 Tри rоzини nо-
x+сно rоnяmо mно+eстЕо nраö+nrари, nрezsо+zани от zsаmа ,uарe" ¬ Бyn-rар и
Дронr, ¬ наnаzнаnи Маnxа Сxития и Миsия. Te раsöиnи nротиsоnостаsиnата иm сe
арmия на n+nxоsоzeuа на Миsия £стин, xоnто sаrинаn s öоя. Сnez тоsа сe
nрexs+рnиnи на xr от Стара nnанина и наxnynи s Tраxия, x+zeто rи nосрemнаnа
rоnяmа sиsантиnсxа sоnсxа наuenо с иsseстнитe n+nxоsоzuи Константин, Гоzиnа и
Аxym. -аст от nраö+nrаритe sаezно с zsаmата иm sо+zоse öиnи оöxр++eни и иsöити,
но останаnитe наnаzнаnи sнesаnно sиsантиnuитe и sаnоsиnи с арxани тexнитe
sоeнаuаnниuи.28
Прes 540 r. nраö+nrаритe наsnesnи на mироx ¡ронт s nрezenитe на Баnxансxия
nоnyостроs ¬ от Аzриатиueсxо mорe zо Hариrраz. В Иnириx тe yсnenи zа nрessemат
32 xрenости, me+zy xоито и Касанzрия на Xаnxиzиueсxия nоnyостроs. Дenстsията
срemy yxрeneни сenиmа и оöсаzитe на xрenости öene+ат ноs mоmeнт s nраö+nrарсxото
sоeнно zenо и оuesиzно са сs+рsани с оsnаzяsанeто на оöсаzна тexниxа. По sрeme
на тоsи nоxоz sаezно с rоnяmата nnяuxа nраö+nrаритe отsenи s сsоитe
meсто+иsenиmа и mно+eстsо nneнниuи.29 Henосрezстseно сnez тоsа оnyстоmитenно
наnаzeниe £стиниан I yсnяn zа nриsneue антитe xато ¡eze-рати на иmneрията s
öорöата срemy сnаsинитe и
nраö+nrаритe. Праö+nrаритe оöаue nроz+n+иnи наnаzeнията на Баnxансxия nоnyостроs
¬ тe zори оöсаzиnи xрenостта Гаnиnоnи и стиrнаnи zо Д+nrата стeна; nри zрyrо
наmeстsиe n+x оnyстоmиnи Иnириx и Teсаnия, nрониxsаnxи zо Teрmоnиnитe.
Прes 548 r. nраö+nrарсxи наemни zрy+ини yuастsysаnи s+s sиsантиnсxата арmия s
Итаnия nо sрeme на sоeннитe zenстsия срemy остrотсxия xраn Tотиnа. Еzна таxаsа
zрy+ина сe наmираnа nоz xоmанzysанeто на zenстsysаmия s Каmnания n+nxо-sоzeu
Uоан.30
Прes nроneтта на 552 r., xоrато sиsантиnсxият n+nxоsоzeu Hарseс сe nриzsи+sаn с
арmията си от Hариrраz x+m Итаnия, sнesаnно наnаzeниe на nраö+nrаритe s Tраxия
rо nринyzиnо zа сe sаz+р+и иsseстно sрeme s+s Фиnиnоnоn /zн. Пnоszиs/. Tоrаsа
nраö+nrаритe сe раszenиnи на zsа отрezа ¬ ezиният сe отnраsиn x+m Соnyн, а
zрyrият x+m Hариrраz, öes ниxоn zа иm сe nротиsоnостаsи сeриоsно.31
К.TРИГ.РИ И .TИГ.РИ. Сиryрни и тоu ни иsseстия sа meстоnоnо+eниeто и eтниueсxото
оöxр++eниe на nриxаsxаsxитe nраö+nrарсxи nnemeна сe с+z+р+ат s с+uинeнията на
аsтори от срezата на VI s. Tаxа s сsоята ,H+рxоsна история" сириnсxият историx
Bаxариn Ритор отöenяssа: ,Отs+z [xасnиnсxитe] sрати +иseят ö+nrаритe /öyрrар ¬
ö. а./, нароz esиueсxи и sарsарсxи с+с сsоn esиx; тe иmат rраzоse. И аnанитe ¬
тe иmат neт rраzа. От оönастта Даzy +иseят s nnанинитe ¬ тe иmат xрenости.
Оноryр e нароz, xоnто +иsee s xрти /nаnатxи ¬ ö. а./, аsrар, саöир, öyрrар,
аnан, xyртарrар, аsар, xаsар, zирmар, сирyрryр, öаrра-сиx, xynас, аözen, e¡таnит
¬ тesи тринаzeсeт нароzи +иseят s xрти и сe nрenитаsат с rоse+zо meсо и риöа, с
zиsи sseроse и uрes rраöe+."32 T+n xато аsаритe, xоито са nосоueни s тоsи сnис+x
на nnemeна, +иseemи на сeseр от Каsxаs, сe nояsяsат тyx nрes 558 r., öи mоrnо zа
сe nриeme, ue сsezeниeто отраsяsа eтниueсxото оöxр++eниe на nраö+nrаритe nрes
558¬562 r.
В оnисаниeто на nnemeната и нароzитe, насenяsаmи Иsтоuна и £rоиsтоuна Еsроnа,
Uорzан отöenяssа, ue nраö+nrаритe öиnи с+сezи на xyн-сxото nneme аxаuири и на
антитe и оöитаsаnи semитe отs+z -eрно mорe, s нenосрezстseна önиsост zо сроzното
иm nneme оноryри.33 Проxоnиn Кeса-риnсxи n+x с+оömаsа, ue на sаnаz от Аsоsсxо
mорe и р. Дон +иseenи xyтриryритe, а иsтоuно от тяx yтиryритe ¬ нароzи, xоито
иmаnи нe саmо оöm nроиsxоz, но и ezни и с+mи nnemeнни орrани на ynраsneниe.34
По sсиuxо иsrne+zа, ue с+с с+öиратenното иme ö+nrари rотсxият историx Uорzан e
оöоsнаuиn zsата xnона на ezна и с+mа nnemeнна оömност
¬ xyтриryри и yтиryри, ¬ xоито s с+mност öиnи sаnаzният и иsтоuният zяn на
mноrоöроnнитe nраö+nrарсxи nnemeна. Оöосоöяsанeто на nраö+nrаритe s zse sоeнно-
nnemeнни rрynи, s xоито ssenи sр+x nnemeната xyтриryри и yтиryри, zоsenо zо
наnаrанeто на тexнитe наиmeноsания sа xрат+x neриоz y няxои аsтори smeсто
с+öиратenното eтниueсxо иme ö+nrари.
В+nрexи оnититe на £стиниан I zа сneuenи uрes e+erоzни zароse на страната на
иmneрията xyтриryритe nрes n+рsата nоnоsина на VI s. тe ueсто mинаsаnи Дyнаsа и
оnyстоmаsани s+трemнитe оönасти на Баnxансxия nоnyостроs.35
Прes 551 r. отноmeнията me+zy +иseemитe s Heнтраnна Еsроnа renиzи и nанrоöарzи
сиnно сe иsостриnи. Гenиzитe nот+рсиnи sоeнната nоmоm на оöитаsаmитe на sаnаz от
Аsоsсxо mорe xyтриryри. Кyтриryрсxитe sо+zоse иsnратиnи 12-xи-nяzна sоnсxа
наuenо с оnитния s+s sоeнното zenо Xиниаnон. Гenиzитe нe öиnи zоsоnни от ранното
nристиrанe на сsоитe с+xsниuи, т+n xато сроx+т на mирния иm zоrоsор с
nанrоöарzитe иsтиuаn ezsа сnez ezна rоzина. Te yöezиnи xyтриryритe zа наnаzнат
Иnириx и Tраxия.36 Оnасността наxараnа sиsантиnсxия иmneратор zа sсee раszори
me+zy sоeнно-nnemeннитe с+xsи на xyтриryритe и yтиryритe. Hаzарeн öоrато от
sиsантиnuитe, sо+z+т на yтиryрсxия sоeнно-nnemeнeн с+xs Сан-zиnx орrаниsираn
nоxоz срemy xyтриryритe с nоzxрenата на 2000 rоти. .тиryритe nрemинаnи Дон,
раsrроmиnи xyтриryрсxитe nnemeна, sароöиnи тexнитe zeuа и +eни и rи отxараnи s
semитe си.37
От sоnната me+zy xyтриryри и yтиryри сe s+snоnsysаnи sиsантиnсxитe
sоeнноnneнниuи, xоито yсnenи zа иsöяrат от semитe на xyтриryритe и сe sаs+рнаnи
s роzнитe си meста. Xиниаnон и nрez-sо+zанитe от нerо xyтриryри öиnи nринyzeни
zа сe иsтernят от Баnxансxия nоnyостроs.38
.тиryрсxият оnyстоmитeneн nоxоz станаn nриuина ezно от nnemeната на
xyтриryритe /2000 sоини sаezно с +eнитe и zeuата/ наuenо с sо+zа Синион zа
nот+рси yöe+иme и mясто sа sасensанe на Баnxансxия nоnyостроs. С+с с+rnасиeто и
раsрemeниeто на sиsантиnсxия иmneратор nnemeто сe sасenиnо s Tраxия önиsо zо
xрenостта Асnрон. Bасensанeто раszраsниnо ,uаря на yтиryритe" Сан-zиnx, xоnто с
нароuно nратeниueстsо иsраsиn сsоeто нezоsоnстsо nрez иmneратора.39
Кyтриryрсxитe nnemeна сраsнитenно ö+рsо сe с+ssenи сnez нанeсeния иm от
yтиryритe yzар и
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ от раsxоnxитe на xрenостта Ятрyс nри с. Криsина,
Рyсeнсxи оxр+r. Bаmиmаsаnа zоnината на р. Янтра nо sрeme на сnаsянсxитe
наnаzeния nрes 64 VI- VII s.
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
^
**
e
66
отноsо сe оöezиниnи оxоnо ezин от nрezsоzитenитe си ¬ Bаöeрrан. Прes sиmата на
558¬559 r. оrроmна sоnсxа от xyтриryри и сnаsяни, иsnоnsysаnxи sаmр+ssанeто на
Дyнаsа, наxnynи s+s s+трemността на nоnyостроsа. В Tраxия sоnсxата сe раszenиnа
на три uасти: ezната сe отnраsиnа x+m с+mинсxа Г+рuия, а zрyrата ¬ x+m
Гаnиnоnсxия
Коnанни yxраси, аnnиxаuии и аmyneти
1. Бронsоsа тоxа sа xоnан с рene¡но иsоöра+eниe на rри¡он от Прeсnаs. IX s.
Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
2. Бронsоs аmyneт с иsоöра+eниe на xонниx
3. Бронsоsа роseта с рyниueсxи наznис с+с сezem раzиаnно раsnоnо+eни
траneuоsиzни иsnат+xа, наmeрeна s Пnисxа. IX s. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen
¬ Со¡ия
6. Бронsоsа роseта /оnаxо/
4. Бронsоsа аnnиxаuия sа xоnан с раститeneн mотиs от с. Яxиmоsо,
Миxаnnоsrраzсxи оxр+r. IX¬X s. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
5. Мezeн nанzантиs с иsоöра+eниe на uоsemxа rnаsа от Прeсnаs. IX¬X s.
Арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Прeсnаs
7. Бронsоsа аnnиxаuия s+s ¡орmа на с+рue. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬
Со¡ия
8. Бронsоs аmyneт s+s ¡орmа на оrниsо с zse xонсxи rnаsи s xраиmата, наmeрeн s
Прeсnаs. VIII¬IX s. Арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Прeсnаs
9. Бронsоs аmyneт с иsоöра+eниe на xyue от Лyxоsитсxо. VIII¬IX s. Hаuионаneн
арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
10. Мezeн nанzантиs с иsоöра+eниe на uоsemxа rnаsа и neт-nистна nаnmeта,
наmeрeн s Прeсnаs. IX¬X s. Арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Прeсnаs
11. Роseта от с. Яxиmоsо, Миxаnnоsrраzсxи оxр+r. IX¬X s. Hаuионаneн
арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
12. Аmyneт с иsоöра+eниe на uоsemxа rnаsа с nnос+x а+yрeн öxст, наmeрeн s
Прeсnаs. VIII¬IX s. Арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Прeсnаs
13. Бронsоs аmyneт с иsоöра+eниe на xонue с uоsemxа rnаsа на r+рöа от с. Врата,
Лоsemxи оxр+r. VIII¬IX s. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
14. Бронsоs аmyneт с иsоöра+eниe на uоsemxа rnаsа, наmeрeн s Прeсnаs. VIII¬IX
s. Арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Прeсnаs
15. Аmyneт с иsоöра+eниe на +иsотинсxа ¡иryра от Прeсnаs. IX¬X s.
Арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Прeсnаs
16. Бронsоs аmyneт с иsоöра+eниe на zse nтиuи от Вenиxо T+рноsо. VIII¬IX s.
Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
nоnyостроs; саmият Bаöeрrан n+x с+с 7000 öоnuи сe насоuиn x+m Hариrраz, но
myрm+т my öиn отöит.40
Виsантиnсxата zиnnоmаuия yсnяnа отноsо zа наxара yтиryритe zа сe оn+nuат срemy
сsоитe с+сezи и с+nnemeнниuи xyтриryритe. Санzиnx nотernиn с sоnсxата си,
наnаzнаn наn-наnрez сenиmата на xyтриryритe и rи оnyстоmиn, а сnez тоsа
nосрemнаn sр+mаmата сe от Баnxансxия nоnyостроs xyтриryрсxа sоnсxа на Bаöeрrан и
n нанeс+n тe+xо nора+eниe. Мe+zy yтиryритe и xyтриryритe иsöyxнаnа nроz+n+итenна
sоnна,41 xоято zо rоnяmа стeneн иsueрnиnа сиnитe иm и zоsenа zо раsnаzанeто на
тexнитe sоeнно-nnemeнни с+xsи. Bа тesи с+öития sиsантиnсxият историx Аrатиn Ми-
ринenсxи /VI s./ с+оömаsа: ,Te тy иss+рmsаnи наnаzeния и rраöe+и, тy snиsаnи s
отxрито сра+eниe, zоxато сиnитe и на zseтe страни отсnаöнаnи и с+sсem сe
раsстроиnи, таxа ue zseтe nnemeна sаryöиnи zори саmото си nnemeнно
наиmeноsаниe."42
Bаeти s нenрeстанни sоnни, xyтриryритe и yтиryритe öиnи nринyzeни zа
nрeyстаноsят наn+nно наnаzeнията срemy öаnxансxитe nроsинuии на Виsантия
/nосnezното иm наnаzeниe öиnо nрes 562 r./. Саmитe тe станаnи neсна nnяuxа на
zрyrи nnemeнни rрynи, xоито наnираnи x+m Иsтоuна и £rоиsтоuна Еsроnа от
s+трemността на Аsия.
ПРАБЪЛГАРИTЕ В HЕHTРАЛHА ЕВРОПА /xрая на VI¬VII s./. В с+szаnата сe nоnитиueсxа
оöстаноsxа и yтs+рzиnото сe тeриториаnно раsnоnо+eниe на отzenнитe nnemeна s
сeseрнитe nриueрноmорсxи и nриxаsxаsxи оönасти наст+nиnи иsseстни nроmeни с
nояsата на аsаритe.
В semитe на сeseр от Каsxаsxитe nnанини аsаритe сe оxаsаnи s роzстseна и önиsxа
eтниueсxа срezа, xоято сe с+стояnа rnаsно от оryрсxи и nраö+nrарсxи nnemeна.
С+mesрemeнно тяxната nояsа тyx s neриоz на о+eстоueни öорöи me+zy xyтриryритe и
yтиryритe, me+zy sаnаzнитe и иsтоuнитe nраö+nrарсxи nnemeна, иsиrраnа sа+на и
рemаsаmа роnя. .станоsиnитe сe s стenитe на sаnаzнитe nриxасnиnсxи оönасти аsари
nрes 558 r. nри nосрezниueстsото на аnансxия sо+z Сароsиn snesnи s
zиnnоmатиueсxи zосer с Виsантия и станаnи нenно ор+zиe s öорöата срemy sраrоseтe
n.43
В neриоzа 558¬562 r. аsаритe сe оn+nuиnи срemy yтиryритe и yсnenи zа rи
nоzuинят. Сnez тоsа тe сe сönи+иnи с xyтриryритe и sаezно с тяx sаnоuнаnи sоeнни
zenстsия sа nоxоряsанeто на ан-титe.44 Гоnяmа uаст от xyтриryритe sаezно с
аsаритe nроz+n+иnи сsоя nоxоz на sаnаz и me+zy 562 и 565 r. сe sасenиnи траnно s
Панония, x+zeто nоz nрezsоzитenстsото на аsарсxия sо+z Баян öиn с+szаzeн
Аsарсxият xаrанат. 6$ Приzsи+sанeто на rоnяmа uаст от
nраö+nrа-
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
ритe-xyтриryри sаezно с аsаритe на sаnаz и sасensанeто иm s Панония öиnо sтората
nраö+nrарсxа nрeсenниueсxа s+nна s таsи оönаст. -исneността и sнаueниeто на
nраö+nrарсxия enemeнт xаxто s Панония, таxа и s Аsарсxия xаrанат uysстsитenно
нараснаnи.
Прes 568¬569 r. nанrоöарzсxият xраn Аnöо-ин с mноrоuисneна sоnсxа, s xоято иmаnо
и nраö+nrари от Панония, sаsnаzяn няxои оönасти s Сeseрна Итаnия /Лоmöарzия,
Етрyрия и Лиryрия/. В рesynтат на nанrоöарzсxото sаsоesаниe s nосоueнитe оönасти
сe с+szаnи nосeneния на раsnиuни nnemeна, me+zy xоито и на nраö+nrари.45 Tesи
nраö+nrарсxи nрeсenниueсxи сenиmа сnо+иnи наuаnо на nраö+nrарсxото раsсensанe s
Итаnия, xоeто snосnezстsиe нараснаnо sнаuитenно.
Прes 584 r. Аsарсxият xаrанат sаnоuнаn ноsа sоnна срemy Виsантия, xато s+s
sоnсxата my yuастsysаnи и nраö+nrари. В рesynтат на sоzeнитe sоeнни zenстsия
öиnи nрesseти xрenоститe Сир-mиym и Синrиzyнym. В тesи xрenости и nриne+аmата иm
оönаст, xаxто nоxаssат nо-сeтнemнитe с+öития, öиnи sасeneни nраö+nrари, snиsаmи
s с+стаsа на xаrаната.
Прes 597 r. önиsо zо yстиeто на Ос+m раsys наsатenният отрez на sиsантиnсxия
стратer Пeт+р сe нат+xнаn на 1000 nраö+nrарсxи sоини, nоzuинeни на аsарсxия
xаrан, и rи наnаzнаn. В sаs+рsаnото сe сра+eниe nраö+nrаритe отнаuаnо xраöро сe
отöраняsаnи, а nо-x+сно nринyzиnи sиsантиnuитe zа сe оö+рнат s öяrстsо и
орrаниsирано сe оттernиnи s сsоитe meсто+иsenиmа. Ст+nxноseниeто сe отраsиnо
нeönаrоnриятно s+рxy с+meстsysаmитe тоrаsа mирни отноmeния me+zy Виsантия и
Аsарсxия xаrанат.46
Прes n+рsитe три zeсeтиneтия на VII s. s наnаzeнията на аsаритe срemy Соnyн и
Hариrраz yuастsysаnи и nраö+nrари. Прes 631¬632 r. s Аsарсxия xаrанат ezин
nраö+nrарсxи и ezин аsарсxи sо+z nоsenи о+eстоueна öорöа sа s+рxоsната snаст.
Борöата nрeраснаnа s ст+nxноseниe me+zy nраö+nrари и аsари. Поöezeнитe 9000
nраö+nrари sаezно с +eнитe и zeuата öиnи nринyzeни zа наnyснат Панония. Te
nот+рсиnи yöe+иme s Баsария nри ¡ранxсxия xраn Даrоöeрт, xоnто нарezиn
nраö+nrарсxитe сemenстsа zа ö+zат раsnрezeneни nо zоmоseтe на öаsарuитe.
Даrоöeрт оöаue sаnоsяzаn nрes ezна ноm sсexи öаsарeu zа иsöиe nрeöиsаsаmитe s
zоmа my nраö+nrари. Поrроm+т öиn страmeн. От нerо yсnenи zа сe сnасят саmо 700
m++e sаezно с +eнитe и zeuата. Hаuenо на тesи nраö+nrари стояn Аnuиоx /Аnuexо/.
П+рsонаuаnно тe сe sасenиnи s+s Вeнeтсxата mарxа.47
Прes 668 r. sо+z+т на с+mитe nраö+nrари Аnuexо sаezно с uяnата си sоnсxа и
nnemeто zоm+n
nри nанrоöарzсxия xраn Гриmyаnz с mоnöа zа my nрezостаsи тeритория sа sасensанe.
Гриmyаnz rо отnратиn x+m сина си Роmyаnz s Бeнeseнт, xоmyто нарezиn zа zаze на
nраö+nrаритe meста sа nосe-neния. Праö+nrаритe öиnи настанeни s оömирната и
тоrаsа öesnxzна и sаnyстяnа xраnöрe+на оönаст на Раseнсxия exsарxат ¬
Пeнтаnоnис, nотоuно s rраzоseтe Сenинym, Боsианym, Иseрния и zр. и s nриne+аmитe
иm semи /zн. оönаст Каmnо-öасо s Итаnия/. Сnорez сsиzeтenстsото на Паsen Дяxон
zори s xрая на VIII s. тesи nраö+nrари nроz+n+аsаnи zа +иseят nо с+mитe meста, s
сsоитe сenиmа s оönастта Пeнтаnоnис, и s+nрexи ue rоsорenи nатинсxи, нe
sаöраsяnи и сsоя роzeн nраö+nrарсxи esиx.48
Bа nраö+nrаритe, nрeсenиnи сe s Итаnия, s nисmeнитe иssори са sаnаseни и zрyrи
интeрeсни сsezeния. В оönаститe Риmини и Оsиmо сe сnоme- ¬ наsат ,ö+nrарсxи
xраn", ,ö+nrарсxа semя" и snаzeниeто на ezин ,öарон Дe Бynrаро".49
Bасenиnитe сe s Сeseрна Итаnия nраö+nrари остаsиnи сnоmeн sа сeöe си и иmeто си
и s mноrо zрyrи, nо-x+сни zоxymeнти.50
С+smeстният +иsот на nраö+nrаритe-xyтри-ryри с аsаритe s раmxитe на xаrаната
zоsen zо сиnно ssаиmно nрониxsанe me+zy zsата eтниueсxи enemeнта s öита,
mатeриаnната и zyxоsната xynтyра. Осноsа sа тоsа nрониxsанe öиn и önиsxият
тxрxсxи esиx.51
2.
Праö+nrарсxият sоeнно-nnemeнeн с+xs Вenиxа Б+nrария
Праö+nrарсxитe nnemeна, xоито nроz+n+иnи zа оöитаsат nриаsоsсxитe стenи от
sтората nоnоsина на VI zо срezата на VII s., иmаnи nо-zрyrа историueсxа с+zöа.
В срezата на VI s. xато sнаuитeneн nоnитиueсxи ¡аxтор сe иszиrнаn Txрxсxият
xаrанат, xоnто yсnяn zа оöezини раsnиuни nnemeна от Аnтаn и няxои иsтоuни
оönасти на Срezна Аsия. Herоsото яzро öиnо с+стаseно от тxрxсxитe /тxрxxтсxитe/
nnemeна на Аnтаn. Прes 60-тe rоzини на VI s. орzитe на тxрxитe nрониxнаnи s
nриаsоsсxитe и nриxаsxаsxитe стenи.52 Прes 567¬568 r. xаrан Сиnz+иöy /Истemи/
yсnяn nосnezоsатenно zа nоxори nраö+nrаритe, xаsаритe и öeneнz+eритe.
Txрxсxият xаrанат, mаxар и ynраsnяsан от ezин s+рxоseн snаzeтen, öиn раszeneн на
осem uасти. Bа ynраsитen на yтиryритe öиn nостаseн nрes 576 r. ezин от тxрxсxитe
sо+zоse ¬ Анаrаn.53 Поzuинeнитe my nnemeна mаnxо nо-x+сно ssenи yuас-
тиe s sаsnаzяsанeто на Босnор, rраz на Аsоsсxо mорe, xоnто öиn sиsантиnсxо
snаzeниe.54 В с+стаsа на Txрxсxия xаrанат nо тоsи наuин öиnи sxnxueни sсиuxи
nраö+nrарсxи nnemeна, xоито оöитаsаnи оönаститe xраn Аsоsсxо и Касnиnсxо mорe.
Прes 581 r. s Txрxсxия xаrанат sаnоuнаnа me+zyосоöна öорöа, xоято zоsenа zо
нerоsото раsnаzанe на sаnаzна и иsтоuна uаст. Поzuинeнитe nраö+nrарсxи nnemeна
snesnи s с+стаsа на Bаnаz-нотxрxсxия xаrанат. Виsантия сe s+snоnsysаnа от
me+zyосоöиuата s xаrаната и yсnяnа nрes 590 r. zа s+sстаноsи xаxто сsоeто
snаzиueстsо наz Босnор, таxа и snияниeто си наz с+сezнитe nnemeна.55
XАH К.БРАT И СЪBДАВАHЕTО HА? ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ. Te+xото и nроz+n+итenно
snаzиueстsо на тxрxитe zоsenо zо сnnотяsанeто на раsnоx+санитe nраö+nrарсxи
nnemeна. Te sа-_ nоuнаnи ynорита öорöа sа осsоöо+zeниe. Борöата сe sасиnиnа nри
Гостyн, sа xоrото сe sнаe, ue öиn от роzа Ерmи и xато наmeстниx сnорez
сsezeнията на Иmeнниxа на ö+nrарсxитe xаноse ynраsnяsаn nраö+nrаритe /sаnаzния
zяn на Bаnаzнотxрxсxия xаrанат/ s nроz+n+eниe на zse rоzини.56 Историята на
Bаnаzнотxрxсxия xаrанат s neриоzа 630¬631 r. сe xараxтeриsира с s+трemна öорöа
sа наzmоmиe me+zy отzenнитe nnemeнни и роzоsи rрynи.
При с+szаnата сe önаrоnриятна nоnитиueсxи оöстаноsxа nраö+nrаритe и сроzнитe иm
nnemeна от оönаститe xраn Аsоsсxо и Касnиnсxо mорe сe оöezиниnи оxоnо sо+zа на
yноrонzyритe Кyöрат /Кyрт/ от роzа Дynо и nрes 632 r. сe осsоöоzиnи о^
snаzиueстsото на тxрxитe. С+szаzeн öиn оömирeн nо тeритория sоeнно-nnemeнeн
с+xs, нарeueн от sиsантиnсxитe аsтори r\ 7саXоиа [nryаXr] ВооXyарsа /старата
senиxа Б+nrария/.57
Праö+nrарсxият sоeнно-nnemeнeн с+xs sа xратxо sрeme yxрenиn сsоитe nоsиuии и
nоnyuиn me+zyнароzно nриsнаниe. Прes 635 r. Кyöрат, sа xоrото сe xаssа, ue öиn
nnemeнниx на Орrана, иsnратиn nратeниuи nри sиsантиnсxия иmneратор Ираxnиn и
сxnxuиn с нerо mир. Bа zа nрezраsnоnо+и mоr+mия nраö+nrарсxи snаzeтen x+m сeöe
си, иmneратор+т rо наzариn öоrато и rо nоuen с титnата nатриuиn. Мир+т me+zy
nраö+nrарсxия sоeнно-nnemeнeн с+xs Вenиxа Б+nrария и Виsантиnсxата иmneрия öиn
nоzz+р+ан zо xрая на +иsота на zsаmата snаzeтenи.58
Воeнно-nnemeнният с+xs Вenиxа Б+nrария nрezстаsnяsаn sр+xната тоuxа s
nоnитиueсxата орrаниsаuия на nраö+nrаритe s neриоzа, xоnто nрezxо+zаn
оöраsysанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа.59 Hа n+рsо sрeme nрez с+szаzeното
оöezинeниe стояnа sаzаuата zа öрани nостиrнатата нesаsисиmост s öорöата срemy
тxрxитe. При sсe ue ис- 69
ториueсxитe иssори нe с+оömаsат ниmо sа таsи öорöа, nоrиuно e zа сe nрeznоnо+и,
ue s нenния xоz xан Кyöрат e yсnяn zа nостиrнe осsоöо+zeниeто и на zрyrи nnemeна
от sаnаzнитe xраиmа на раsnаzаmия сe xаrанат.60
Bа оnрezenянeто на rраниuитe и на тeриториаnния оöxsат на!nраö+nrарсxия sоeнно-
nnemeнeн с+xs Вenиxа Б+nrария s neриоzа на нerоsото mоr+meстsо наn-sа+но
sнаueниe иmат сsezeнията y sиsантиnсxитe xронисти Teо¡ан Иsnоsezниx и nатриарx
Hиxи¡ор, xоито са ueрnиnи nо sсяxа seроятност сsоята ин¡орmаuия от ezин и с+m
иssор, с+стаseн s xрая на VII s.61 Teо¡ан nиme: ,В сeseрнитe отs+zни uасти на
Еsxсинсxото /-eрно ¬ ;ö. а./ mорe, s таxа нарeueното Мeотиzсxо eseро /Аsоsсxо
mорe ¬ ö. а./ сe snиsа оrроmна рexа, нарeueна Атen /Воnrа ¬ ö. а./, сnyсxаmа сe
от Оxeана nрes semята на сарmатитe. В нeя сe snиsа рexата на иme Tанаис /Дон ¬
ö. а./, xоято иssира с+mо от Иseриnсxитe sрати s Каsxаsxитe nnанини. От
с+ezиняsанeто на Tанаис и Атen /xоeто сe отzenя наz сnоmeнатото Мeотиzсxо eseро/
sоzи наuаnото си рexата, нарeueна Кy¡ис /Кyöан ¬ ö. а./, xоято сe snиsа s xрая
на Понтиnсxото /-eрно ¬ ö. а./ mорe, önиsо zо Hexроnиnитe /önиsо zо yстиeто на
Дyнаsа¬ö. а./, nри носа, нарeueн Криоnроsоnон /Оsнemxа rnаsа ¬ на Tаmансxия
nоnyостроs, nри yстиeто на Кyöан ¬ ö. а./. От сnоmeнатото nо-rорe eseро sаnоusа
mорe nоzоöно на р+xаs и сe snиsа s mорeто на Еsxсинсxия nонт nрes semята на
Киme-риnсxия Бос¡ор /Кeрu ¬ ö. а./. В таsи рexа сe nоsи таxа нарeueната риöа
myрsynи и zрyrи нen nоzоöни риöи, а s иsтоuнитe uасти на ne+аmото nо-rорe eseро,
оxоnо Фанаrория /rраz на иsтоuния öряr на Киmeриnсxия Бос¡ор, сerа раssаnини на
Tаmансxия nоnyостроs ¬ ö. а./ и оöитаsаmитe таm esрeи, +иseят тs+рze mноrо
нароzи. От с+mото eseро zо рexата, нарeueна Кy¡ис, rzeто сe nоsи ö+nrарсxата
риöа xсистон, сe наmира старата senиxа Б+nrария и таxа нарeueнитe xотраrи, xоито
са с+mо тexни ezноnnemeнниuи."62 По-xратxо e рesxmираn тоsа nространно
reоrра¡сxо оnисаниe nатриарx Hиxи¡ор: ,Tряösа seue zа сe xа+e sа nроиsxоzа на
таxа нарeueнитe xyни и ö+nrари и sа тяxното yстроnстsо. Оxоnо Мeотиzсxото eseро,
nо рexата Кy¡ис, сe наmира старата таxа нарeueна Вenиxа Б+nrария."63 Сsezeнията
на zsаmата sиsантиnсxи xронисти сe zоn+nsат от иsseстиeто s ezна reоrра¡ия от
xрая на VII s., с+стаseна от арmeнeuа Фиnон Tираxаuи: ,Сeseрно от нeя /Сарmатия
¬ ö. а./ сe наmират nnemeната тxрxи и ö+nrари, xоито носят иmeната си от
наssанията на рexитe: Кynи öynrар, Кyuи öynrар, Оноrxонтор öynrар, -zар öynrар.
Tоsа са сerаmнитe наssания, xоито нe са иsseстни на Птоnemen. От Xиnиnсxитe
nnанини
иsöяrаn син+т на Xyzöааz /Кyöрат ¬ ö. а./. Мe+zy ö+nrаритe и Понтиnсxо mорe са
насeneни nnemeната rаm и xyрт, а с+mо и сyанитe."64
Писmeнитe сsezeния и арxeоnоrиueсxитe nроyusания65 zаsат s+smо+ност zа сe
оnрezenят rраниuитe на nраö+nrарсxия sоeнно-nnemeнeн с+xs Вenиxа Б+nrария nо
сnezния наuин: на иsтоx ¬ Кyрöан, на sаnаz ¬ Днen+р, на сeseр ¬ Донeu, на xr ¬
Аsоsсxо и -eрно mорe. По-оömо xаsано, тeриторията на Вenиxа Б+nrария сe наmираnа
s Приаsо-sиeто, Донсxо-Донeuxата оönаст и иsтоuната uаст на Криmсxия nоnyостроs.
В nрezenитe на Вenиxа Б+nrария, xаxто nоxаssат zаннитe на nисmeнитe иssори,
+иseenи nnemeна от раsnиuни rрynи ¬ yноrонzyри, ö+nrари /nраö+nrари/ и xотраrи.
Te öиnи оöоsнаuаsани с+с с+öиратenното nонятиe ö+nrари. Маxар и zа nринаzne+аnи
x+m ezна esиxоsо-eтниueсxа оömност, s тяxната mатeриаnна и zyxоsна xynтyра
с+meстsysаnи иsseстни раsnиuия.66 Оömото me+zy тяx сe иsраsяsаnо nрezи sсиuxо s
ezинния и оöm тxр-xсxи esиx и s nроz+n+итenния иm с+smeстeн +иsот xаxто s
nрezenитe на Bаnаzнотxрxсxия xаrанат, таxа и s+s sоeнно-nnemeнния с+xs Вenиxа
Б+nrария. Оöстоятenстsото, ue и тритe nnemeнни rрynи sаemаnи тeриторията, xоято
nо-рано öиnа иsuяnо насeneна от nраö+nrари, zоsenо zо наnаrанeто на иmeто
ö+nrари xато оömо s eтниueсxи и nоnитиueсxи сmис+n.
Осноsната uаст на nраö+nrарсxитe nnemeна öиnа с+стаseна от yноrонzyритe-
ö+nrари /оноrxонтор öynrар, оноryри/. Te оöитаsаnи semитe на иsтоx и сeseр от
Аsоsсxо mорe, sxnxueни me+zy zоnното тeueниe на Дон, Днen+р и Xиnиnсxитe
/Б+nrарсxитe/ nnанини.67 Hа сeseр от тяx nо тeueниeто на Днen+р сe наmираnи
xотраrитe, иnи xyuи öynrар, xаxто nиuи от иmeто иm s Арmeнсxата reоrра¡ия ¬ Кyuо
/иnи Кyzsо/ e nраö+nrарсxото наиmeноsаниe на Днen+р.68 Иsтоuната uаст на
Криmсxия nоnyостроs nо sсяxа seроятност e öиnа оöитаsана от nnemeто uzар öynrар,
а Tаmансxия nоnyостроs и Иsтоuното Приаsоsиe на сeseр от Кyöан /Кy¡ис/ sаemаnо
nnemeто xynи öynrар, s наиmeноsаниeто на xоeто сe с+z+р+а и иmeто на сnоmeнатата
рexа. Herоsата nоxаnиsаuия иsrne+zа nоuти наn+nно yстаноseна.
Даннитe от арxeоnоrиueсxитe раsxоnxи и няxои xосseни nисmeни сsezeния nоxаssат,
ue стоnиuа на Вenиxа Б+nrария öиnа Фанаrория на Tаmан-
Мezаnион с рene¡но иsоöра+eниe на ö+nrарсxи sоин-nоöe-zитen s+рxy snатна xана от
с+xроsиmeто на Hаr Сeнт Миx-nоm, Рym+ния. IX s. Xyzо+eстseно-историueсxи mysen ¬
Виeна
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
сxия nоnyостроs. Фанаrория e иsseстна xато ezин от наn-rоnemитe rраzоse нe саmо
на nраö+nrаритe, но и на uenия тyxаmeн ноmаzсxи сsят. Hаmираnа сe s nn+тното
eтниueсxо оöxр++eниe на xyöансxи-тe nраö+nrари ¬ xynи öynrар.69
В+рxy раssаnинитe на Bаnаzнотxрxсxия xаrанат сe оöосоöиn и zрyr саmостоятeneн
ноmаzсxи sоeнно-nnemeнeн с+xs ¬ Xаsарсxият xаrанат. Herоsитe snаzeтenи сe
сmятаnи sа насnezниuи на Bаnаzнотxрxсxия xаrанат и сe стрemenи zа наnо+ат сsоята
snаст и наz останаnитe ноmаzсxи nnemeна. Гnаseн с+neрниx на Xаsарсxия xаrанат
öиn sоeнно-nnemeнният с+xs Вenиxа Б+nrария, xоnто seue yсnяn zа sxnxuи s сeöe си
rоnяmа uаст от nnemeната s nриueрноmорсxитe и nриаsоsсxитe оönасти.70
.nраsneниeто на Кyöрат, sа xоeто са sаnаseни mаnxо сsezeния, öиnо нe саmо
наuаnото, но и s+рx+т s историята на nраö+nrарсxото sоeнно-nne-meнно оöezинeниe
Вenиxа Б+nrария. Лиuният аsторитeт на Кyöрат xато sо+z s осsоöоzитenната öорöа
срemy snаzиueстsото на sаnаzнитe тxрxи и xато оöezинитen на раsnоx+санитe nрezи
тоsа nраö+nrарсxи nnemeна öиn иsxnxuитenно rоnяm. По sсиuxо иsrne+zа, ue sоnната
me+zy Xаsарсxия xаrанат и nраö+nrарсxия sоeнно-nnemeнeн с+xs Вenиxа Б+nrария sа
xeremония срez ноmаzсxия сsят s Приueрноmориeто и Приаsоsиeто e sаnоuнаnа оme
zоxато öиn +иs Кyöрат. Bа тоsа сsиzeтenстsysат xосseно zаннитe на zsаmата
sиsантиnсxи xронисти Teо¡ан и Hиxи¡ор, сnорez xоито Кyöрат sаsemаn на сsоитe
синоse zа nаsят ezинстsото на оöezинeниeто и zа нe сe раszenят, ,sа zа snаzeят
тe наsсяx+ze и zа нe роöysат на zрyr нароz"71. Tоsи ,zрyr нароz" öesсnорно са
öиnи xаsаритe, xоито наnираnи от xrоиsтоx.
Сnez сm+ртта на Кyöрат /сnez 651 r./72s+рxоsната snаст s nраö+nrарсxия sоeнно-
nnemeнeн с+xs mинаnа s р+ueтe на наn-rоnemия my син, uиeто иme сnорez сsezeниeто
на Teо¡ан e Батöаян, на Hиxи¡ор ¬ Баян, а сnорez Иmeнниxа на ö+nrарсxитe xаноse
¬ Бesmeр.73 Herоsото ynраsneниe наz Вenиxа Б+nrария nроz+n+иnо саmо три rоzини.
Сnez тоsа nраö+nrарсxитe nnemeна сe раszenиnи на три uасти.
Воeннитe zenстsия на xаsаритe срemy nраö+nrарсxитe nnemeна са иsnо+eни s nисmото
на xа-
¡ СTОЛИHА - - -
ГРАHИHА МЕЖД. СTЕПHА
И ГОРИСTО СTЕПHА ОБЛАСT О ДР.ГО HАСЕЛЕHО МЯСTО
¬ - ¬ ГРАHИHА ^ ПРАБЪЛГАРСКИ HЕКРОПОЛ
HА АВАРСКИ XАГАHАT
Карта на Кyöратоsата ,стара senиxа Б+nrария" и раsсensанe на nраö+nrаритe.
С+стаsиnи В. Гxsenes и П. Коnezа-
72 Роs
BАПАДHИ СЛАВЯHИ
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
/ ФА И А ГОРUU ПАHTИКАПЕU TМАTАРXА
- ВАРHА
-ЕРHО МОРЕ
ОHСTАHTИHОПОЛ
TРАПЕB.HД
о
#
а*
!5
&
аz
о
^а сemeнzeр
BАРА-АH О
Я Б Е р
р y s и
&
- >
**
н
¦¦'¦т-* -:
и
я
_
_________________________________________________________
МЯРКА 1:7 500 000 0 75 150 КМ
sарсxия xаrан Uоси¡ zо саноsниxа от Корzоsсxия араöсxи xаnи¡ат Xасzаи иöн-Tа¡рyт
от наuаnото на X s. В нerо сe xаssа: ,В semята, s xоято +иseя, nо-рано са +иsenи
s-н-нт-р /yноrонzyритe-ö+nrари ¬ ö. а./. Hаmитe nраzezи, xаsаритe, sоxsаnи с
тяx. В-н-нт-р öиnи nо-mноrоöроnни, т+n mноrоöроnни, xаxто nяс+x+т xраn mорeто,
но нe mоrnи zа yстоят nрez xаsаритe. Te наnyснаnи сsоята semя и иsöяrаnи, а
онesи /xаsаритe ¬ ö. а./ rи nосnezsаnи, zоxато нe rи настиrнаnи zо рexата на иme
Дyна. Досerа тe +иseят xраn рexата Дyна s önиsост zо Кyстанzин /Hариrраz ¬ ö.
а./, а xаsаритe snаzeят тяxната semя и zосerа."74
Даннитe на Teо¡ан и Hиxи¡ор nоxаssат, ue nраö+nrаро-xаsарсxият sоeнeн xон¡nиxт e
sаnоuнаn сnez 651 r.75
РАBПАДАHЕ HА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ. Xаsаритe, xоито оöитаsаnи s+трemната uаст на
Вeрsиnия /zн. Даreстан/, sаnоuнаnи наn-наnрez sоeннитe си zenстsия срemy n+рsия
Кyöратоs син-Батöаян, ,snаzeтenя на n+рsата Б+nrария", иnи, тeриториаnно
yтоuнeно, на иsтоuната uаст на Криmсxия, Tаmансxия и Кeрueнсxия nоnyостроs и
Иsтоuното Приаsоsиe, насenяsани от nраö+nrар-74 сxитe nnemeна
xynи öynrар, uzар öynrар и отuасти
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
1. -аст от snатeн наxит от nраö+nrарсxото с+xроsиme от с. Гnоzоси, Поnтаsсxа
оönаст, СССР. Втор. nоn. на VII ¬ наu. на VIII s.
2. Hаxонeuниx /xраn/ с nоsnатeна yxраса на но+ниuа /xа-ния/ от nраö+nrарсxото
с+xроsиme от с. Гnоzоси
3. Bnатна оr+рnиuа от наxит от nраö+nrарсxото с+xроsиme от с. Гnоzоси
4. Кynа от zsорeuа xраn с. Боnrари, -ysаmxа СССР
от yноrонzyри-ö+nrари. Батöаян и nоzsnастнитe my nnemeна öиnи nоxорeни от
xаsаритe и станаnи тexни zан+xоnnатuи,76 xато sсe nаx sаnаsиnи z+nrо sрeme
сsоята саmостоятenност. Tesи nраö+nrари сe сnоmeнаsат zо срezата на X s. s
араöсxи иssори и сe нариuат ,s+трemни ö+nrари"77.
Осоöeно ueнни и sа+ни сsezeния sа meстоnоnо+eниeто и историята на nриаsоsсxитe
nраö+nrари /,s+трemнитe ö+nrари"/ с+z+р+а с+uинeниeто ,Xyzyz аn-Аnаm" /
,Оönаститe на сseта"/на анониmния neрсиnсxи reоrра¡ от X s. Tоn nостаsя
,s+трemнитe ö+nrари" на sаnаz от оönастта Мирsат, на иsтоx от сnаsянитe, на xr
от рyсxитe
nnemeна и на сeseр от -eрно mорe. Оme nо-оömо xаsано, сnорez нerо ,s+трemнитe
ö+nrари" сe наmираnи me+zy ,s+нmнитe"78, nоz xоито сe раsöират Асnарyxоsитe
nраö+nrари-yноrонzyри, и sоn+xитe nраö+nrари-xотраrи, т. e. оnираnи на иsтоx zо
zоnното тeueниe на Дон, на sаnаz ¬ zо Днen+р, на сeseр ¬ zо Донeu и на xr ¬ zо
-eрно и Аsоs-сxо mорe.79 Bаemанeто на таsи тeритория на ,старата senиxа
Б+nrария" сnez раsсensанeто на xот-раrитe и yноrонzyритe отноsо от nраö+nrаритe
сsиzeтenстsysа, ue тe ö+рsо са сe с+ssenи сnez nрe+иseния от xаsарсxото
sаsоesаниe yzар.
Пeрсиnсxият анониmeн reоrра¡ xараxтeриsира nо сnezния наuин ,s+трemнитe
ö+nrари": ,Tоsа e xраö+р, sоnнстseн и sнymаsаm страx нароz. По xараxтeр тe са
nоzоöни на тxрxитe, xоито +иseят nо semята на xаsаритe. В+трemнитe ö+nrари
sоxsат с sсиuxи рyси, но т+рrysат с sсиuxи, xоито +иseят zо тяx. Te nритe+аsат
стаzа, ор++иe и sоeнни с+ор++eния."80
В рyсxия Иnатиesсxи neтоnис /XI s./ с+mитe nраö+nrари са нарeueни ,ueрни
ö+nrари"81. В сsоя трyz ,Bа ynраsneниeто на иmneрията", с+стаseн x+m срezата на
X s., sиsантиnсxият иmneратор Константин VII Баrрeнороzни отöenяssа сnezното: ,И
таxа нарeueната -eрна Б+nrария mо+e zа sоxsа с xаsаритe."82 Tоsа сsezeниe zаsа
s+smо+ност zа сe раsöeрe, ue mаxар zа сe наmираnи s nрezenитe на Xаsарсxия
xаrанат, ,ueрнитe ö+nrари" nроz+n+аsаnи zа ö+zат sра+zeöно настроeни срemy
xаsаритe, nораzи xоeто, иsrne+zа, са öиnи sxnxueни s систemата на sиsантиnсxата
zиnnоmаuия.
Доxато Батöаян sаezно с nоzsnастнитe си nnemeна сnаsиn sаseта на Кyöрат zа нe
наnyсxа тeриторията на ,старата senиxа Б+nrария", sторият Кyöратоs син, нарeueн
Котраr /seроятно тоsа e enониm на nnemeто xотраrи, иnи xyuи öynrар/, nоz натисxа
на xаsаритe наnyснаn semитe nо zоnината на Днen+р. Прezsо+zанитe от нerо
nраö+nrари nрemинаnи Tанаис /zн. Дон/ и сe sасenиnи тоuно срemy semитe, snаzeни
от Батöаян, т. e. nо срezното тeueниe на Воnrа. Прes X s. s Срezното Поsоn-+иe
сe оöраsysаnа саmостоятenна z+р+аsа, иsseстна xато Воn+xо-Каmсxа Б+nrария.83 При
нenното с+szаsанe наn-аxтиsно yuастиe ssenи nраö+n-rаритe-xотраrи, mаxар
осноsната mаса от насeneниeто n сnорez сsиzeтenстsото на арxeоnоrиueсxитe
mатeриаnи zа сe с+стояnа от тxрxсxи nnemeна от zрyr nроиsxоz и от nnemeна от
¡ино-yrор-сxата rрynа.84 Воn+xитe nраö+nrари öиnи нариuани от араöсxитe аsтори
,s+нmни ö+nrари"85 ¬ наиmeноsаниe, xоeто с+отseтстsysаnо на meстонаxо+zeниeто иm
s ,старата senиxа Б+nrария", а нe сe z+n+аnо на оöстоятenстsото, ue сe öиnи
отx+с-
наnи от нenната тeритория. Воn+xо-Каmсxа Б+nrария nрос+meстsysаnа zо 30-тe
rоzини на XIII s., xоrато рyxнаnа nоz yzаритe на татаро-mонrоnсxи-тe орzи.
С оrnez на ö+nrарсxата история наn-rоnяmо sнаueниe иmаnо zsи+eниeто на
nраö+nrарсxитe nnemeна, xоито сe наmираnи nоz ynраsneниeто на трeтия86 Кyöратоs
син ¬ Асnарyx. Сnez раsrроmа на nраö+nrаритe на Батöаян, s Иsтоuното При-аsоsиe,
nо sсиuxо иsrne+zа, ue nраö+nrаритe-yно-rонzyри са nоenи s+рxy сeöe си öорöата
срemy xа-sарсxитe наmeстseниuи. В xоzа на таsи öорöа, xаxто nиuи от nисmото на
xаsарсxия xаrан Uоси¡, nраö+nrаритe-yноrонzyри öиnи nринyzeни zа сe оттernят на
sаnаz x+m Дyнаsа. Сsezeния sа тяxното nриzsи+sанe с+z+р+ат и няxои zрyrи иssори.
В Арmeнсxата reоrра¡ия от xрая на VII s. e sаnисано сnezното: ,В Tраxия иmа zse
nnанини и рexи, от xоито ezната ¬ Дyнаs, ¬ xато сe zenи на meст р+xаsа, оöраsysа
eseро и остроs, нарeueн Пxxи. Hа тоsи остроs +иsee Асnар-xрyx, син+т на Xyzöааz,
xоnто nоöяrна nрez xаsаритe от Б+nrарсxитe nnанини и nроrони аsаритe на
sаnаz."87 Tоsа сsezeниe nосоusа иsxоzната тeритория на nраö+nrарсxитe nnemeна,
nрezsоzитenстsysани от xан Асnа-
75
рyx ¬ Иsтоuното Приаsоsиe. . Teо¡ан и Hиxи-¡ор e раsxрит n+тят на тяxното
zsи+eниe и meстоnоnо+eниeто на ноsитe иm nосenиmа: тe nрemинаnи Днen+р и Днeст+р
и сe sасenиnи s т. нар. Онrnос, s zнemна £+на Бeсараöия.88 Tаsи тeритория öиnа
eстeстseно sаmитeна и m+uноnрessи-mаemа. По sсиuxо иsrne+zа, ue от нeя
nраö+nrаритe са иsтnасxаnи сnаsяни от антсxата rрynа.89 С+öитиeто mо+e zа сe
отнeсe x+m 60-тe rоzини на VII s.
Праö+nrарсxитe nnemeна, наuenо на xоито стояn Асnарyx, nринаzne+аnи x+m
nраö+nrаритe-yноrонzyри, mаxар срez тяx zа иmаnо nрezстаsитenи и на zрyrи
nnemeнни rрynи ¬ xотраrи, xynи öynrар и uzар öynrар. Tяxното с+öиратenно иme
ö+nrари e nоxаsатen sа наnрezнаnата zи¡eрeнuиаuия срez nраö+nrарсxата esиxоsо-
eтниueсxа оömност. Ди¡eрeнuиаuията сe sаz+nöоuиnа оme nоseue nо sрeme на
раsсensанeто, zоmnо xато сnezстsиe от раsnаzанeто на nраö+nrарсxото sоeнно-
nnemeнно оöezинeниe Вenиxа Б+nrария.
Кратxотраnността на nраö+nrарсxия sоeнно-nnemeнeн с+xs s Приаsоsиeто Вenиxа
Б+nrария сe z+n+аnа на няxоnxо nриuини. Пояsата на ueнтроöe+нитe сиnи öиnа
оöyсnоseна nрezи sсиuxо от раsноnnemeнния с+стаs на с+xsа и от nротиsорeuията s
интeрeситe на snиsаmитe s нerо nnemeна и тexнитe nрezsоzитenи. Xаsарсxото
наmeстsиe s nраö+nrарсxитe semи, smeсто zа сnnоти отzenнитe nnemeна,
с+zenстsysаnо sа оxонuатenното раsnаzанe на Вenиxа Б+nrария.
Дsи+eниeто на nраö+nrаритe на sаnаz x+m Дyнаsа и на сeseроиsтоx x+m Воnrа rи
nостаsиnо nри раsnиuни yсnоsия и s раsnиuна eтниueсxа срezа: xотраrитe /sоn+xитe
nраö+nrари/ nоnаzнаnи s тxрxсxо и ¡ино-yrорсxо оöxр++eниe, а Асnарyxо-sитe
nраö+nrари-yноrонzyри сe yстаноsиnи s с+сezстsо с+с сnаsянсxи nnemeна.
3.
Бит, стоnансxи +иsот
и
оömeстseн строn на nраö+nrаритe
От отzenянeто си от тxрxсxо-аnтаnсxата esиxоsо-eтниueсxа оömност zо раsnаzанeто
на sоeнно-nne-meнния с+xs Вenиxа Б+nrария nраö+nrаритe иs+иsenи z+n+r и сnо+eн
nроueс на соuиаnно-иxо-ноmиueсxо и xynтyрно раssитиe. Bа neриоzа IV¬VII s.
zаннитe на nисmeнитe иssори90 сe с+ueтаsат и zоn+nsат с рesynтатитe от
арxeоnоrиueсxитe иszирsания.91
ПОМИHЪК. Соuиаnно-иxоноmиueсxото раs-
sитиe на nраö+nrарсxитe nnemeна и сроzното иs eтниueсxо оöxр++eниe сe
xараxтeриsира с n+рsо наuаnно rосnоzстsо на ноmаzсxия наuин на +иsо! /IV¬VI s./
и с nостeneнeн nрexоz x+m yсezнаnост \ semezenиe /sтората nоnоsина на VI¬VII
s./.92
Осноsно mясто s стоnансxия +иsот на nра ö+nrаритe sаemаnо стenното nоzsи+но
сxотоs+z стsо. Tо сe иsраsяsаnо rnаsно s три ¡орmи, xоитс xараxтeриsираnи и
стeneнта на раssитиe на nра ö+nrарсxото оömeстsо: 1/ uяnото насeneниe ueрrа
рysаnо nрes uяnата rоzина öes наnиuиe на nоe тоянни сenиmа /таsи ¡орmа öиnа
xараxтeрна se IV¬V s., zо траnното yсsояsанe на semитe xраn Аsоsсxо и Касnиnсxо
mорe/; 2/ uяnото насeneниe ueрrарysаnо от nроneтта zо eсeнта, сnez xоeто сe
sаsр+mаnо s nостоянни сenиmа-sиmоsиmа /V -срezата на VI s./; 3/ ezна uаст от
насeneниeто ueр-rарysаnа и сe sаниmаsаnа с+с сxотоs+zстsо, а zрy rа, xоято
оöраöотsаnа semята, sоzenа наn+nнe yсezнаn +иsот /sтората nоnоsина на VI¬VII s./
Прes nосnezния neриоz сe наönxzаsа с+smeстно с+meстsysанe и на тритe ¡орmи срez
раsnиuнитe nраö+nrарсxи nnemeна s sаsисиmост от стeneнта на тяxното иxоноmиueсxо
раssитиe..93
Сxотоs+zният öит на nраö+nrаритe e ясно оueртан s nисmото на yтиryрсxия sо+z
Санzиnx ze sиsантиnсxия иmneратор £стиниан I от 552 r.94 Праö+nrаритe отrne+zаnи
ez+р и zрeöeн zоöит+x.95 Осоöeно раssитиe срez тяx zоöиnо xонe-s+zстsото: xонeтe
öиnи иsnоnsysани sа eszа, а xонсxото meсо и xоöиnemxото mnяxо ¬ sа xрана. Роnята
на xоня s +иsота на nраö+nrаритe-ноmаzи e mноrо zоöрe xараxтeриsирана y
Еноzиn /V¬VI s./: ,Tяx нe са nостаsяnи s sатрyzнeниe, xаxто тряösа zа сe оuаxsа,
нито nnанинсxитe mасиsи, нито иsnрeuиnитe сe рexи, нито nиnсата на xрана, nонe+e
сmятат, ue e zостат+uно yzоsоnстsиe zа nият xоöиnemxо mnяxо. Коn öи yстояn срemy
nротиsниx, xоnто сe носи и xрани от сsоeто ö+рsо +иsотно? А xаxsо me xа+eтe sа
тоsа, ue тe са nриyuиnи rри+nиsо x+m иszр++nиsост на rnаz и тesи +иsотни,
önаrоzарeниe на xоито ymeят zа иsöяrsат rnаzа? По xаx+s наuин eszаu+т иssnиuа иs
sиmeто на rnаzното +иsотно xрана, xоято тоn, sоzиm от с+оöраsитenността, сe e
nоrри+иn то zа нe xриe?"96
В zоn+nнeниe x+m сxотоs+zното стоnанстsо срez nраö+nrаритe öиnи mироxо раssити
nоs+т и риöоnоs+т. Сириnсxият nисатen Bаxариn Ритор отöenяssа, ue nраö+nrаритe
,+иseят s xрти и сe nрenитаsат с rоse+zо meсо и риöа, с zиsи sseроse и uрes
rраöe+"97.
П+рsонаuаnно semezenиeто нe öиnо раssито. Праö+nrаритe си zостаsяnи semezenсxи
nроzyxти иnи nо т+рrоsсxи n+т от с+сezнитe semezenсxи nnemeна /nрezи sсиuxо от
сnаsянсxитe/ и Виsан-
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
тия, иnи uрes rраöe+. От sтората nоnоsина на VI s. сe наönxzаsа nроueс на
аxтиsно yсяzанe на иsseстна uаст от nраö+nrарсxото насeneниe, осоöeно s
оönаститe xраn Дон. -астиuното nрemинаsанe на nраö+nrаритe x+m nоnyноmаzсxо иnи
наn+nно semezenсxо стоnанстsо e сsиzeтenстsо sа uysстsитenно наnрezнаnата
иmymeстseна zи¡eрeнuиаuия s тяxното оömeстsо.98
В сsоитe meсто+иsenиmа на сeseр от Каsxаs nраö+nrаритe раssиnи няxои sанаяти,
сs+рsани с тexния стоnансxи +иsот, öит и sоeнно zenо: rр+н-uарстsото,
xоsаueстsото, +enesарстsото, оöраöотsанeто на xо+и и xо+eни иszenия,
оöраöотsанeто на xост, snатарстsото, а с+mо и sанаятитe, сs+рsани с+с
строитenстsото." Бnаrотsорно snияниe s+рxy раssитиeто на sанаятитe оxаsаnи
sаsарeното сарmато-аnансxо насeneниe и zосer+т с sисоxораssититe xynтyри на Иран
и Виsантия.
Праö+nrарсxата xeраmиxа ¬ наn-ueсто срemаният mатeриаn nри раsxоnxи на сenиmа и
нe-xроnоnи ¬ сe отnиuаsаnа с раsнооöраsиe на ¡орmи /r+рнeта, xани, x+рuаsи,
nитоси, аm¡ори и zр./, с xараxтeрнитe си орнаmeнти и с nриnаrанитe тexниueсxи
срezстsа. П+рsонаuаnно тя öиnа иsраöотsана на р+xа, но сраsнитenно рано snяsnо s
ynотрeöа rр+нuарсxото xоnenо. Оöиxноseно xeраmиxата e сиsа, с+с сиnно иsn+сxана
nоs+рxност.100
Bа раssитиeто на meтаnооöраöотsаmитe sанаяти сsиzeтenстsysат раsнооöраsнитe
ор+zия на трyzа /раnа, neme+и, mотиxи, с+рnоse, наxоsаnни, uyxоse,
z+рsооöраöотsаmи сeuиsа/, nрezmeти sа sсexиzнesна ynотрeöа /но+оse, +enesни
xотnи, остриeта sа ряsанe на xост и zр./, s+ор++eниeто, xонсxата сöрyя и zр.101
Оöосоöяsанeто на xо+арстsото xато сneuиаneн sанаят öиnо оöyсnоseно от сиnното
раssитиe на сxотоs+zстsото. Иsраöотsани öиnи рem+uи, xоnани, xszи, xоnuани sа
стрenи, аmyneти, mexоse /оöиxноseно от uяnа xо+а на оsuа/ и zрyrи иszenия.102
Bа раssитиeто на snатарстsото и zрeöната nnастиxа сsиzeтenстsysат раsнооöраsнитe
nо ¡орmа оöиuи, nр+стeни, иszenия от xост /nрemneни, sарueта, mаxmатни ¡иryрxи,
аmyneти и zр./ и от z+рsо. Сиnно раsnространeниe nоnyuиnо иsраöотsанeто на
xоnанни yxраmeния с ориrинаnни mотиsи. В сsоeто раssитиe snатарстsото и zрeöната
nnастиxа от sанаяти сe nрes+рнаnи s nриnо+ни иsxyстsа.103
Стоnансxият +иsот на nраö+nrаритe öиn nрezиmно натyраneн. Hesаsисиmо от тоsа тe
т+рrysаnи с оxоnнитe semezenсxи сnаsянсxи nnemeна и осоöeно с sиsантиnсxия
rраzсxи и sанаятuиnсxи ueнт+р s Tаsриzа ¬ Xeрсон. Hаnиuиeто на sиsантиnсxи
аm¡ори от VI¬VII s., на sиsантиnсxи mо-
нeти и на sиsантиnсxи ¡ино иsраöотeни snатарсxи иszenия s nраö+nrарсxитe сenиmа
n нexроnо-nи104 раsxриsа snияниeто на иmneрията, xоeто nрониxsаnо nрezи sсиuxо
срez nраö+nrарсxата аристоxраuия. Като sанаятuиnсxи и т+рrоsсxи срezиmа nрes
n+рsата nоnоsина на VII s. сe оueртаnи стоnиuата на Вenиxа Б+nrария Фанаrория,
Tаmа-тарxа, Кeрu и zр. Te sаnаsиnи тоsа сsоe sнаueниe и сnez sаsnаzяsанeто иm от
xаsарсxитe наmeстseниuи.105
СЕЛИTА И ЖИЛИTА. Праö+nrаритe раsnоnаrаnи сsоитe сenиmа nоuти sинаrи xраn
öрerоseтe на рexи. П+рsонаuаnната ¡орmа на nосenи-meн +иsот öиnи ноmаzсxитe
станоse /neтни и sиmни/, сs+рsани с nриzsи+sанeто на rоnяmата mно-rосemenна
ноmаzсxа оömина /орzа/ от ezно mясто на zрyrо. Станоseтe sаemаnи сраsнитenно
rоnяmа тeритория. Вторият тиn nосeneния öиnи аynитe, s xоито +иseenи 20¬30
сemenстsа. Tesи ноmаzсxи станоse sа sиmysанe nостeneнно сe nрes+рнаnи s
оöиxноseни nостоянни nосeneния ¬ сenиmа. В+sниxsанeто на nостояннитe сenиmа öиnо
сs+рsано с тeнzeнuията x+m yсяzанe. Сenиmата сe zenenи на zsа тиnа ¬ нeyxрeneни
и yxрeneни с роs и semneн sаn. С тeueниe на sрemeто няxои от yxрeneнитe сenиmа
сe nрes+рнаnи s xаmeнни xрenости.106 Сenиmнитe тиnоse на nраö+nrаритe иmаnи
раsnиuно раsnространeниe s sаemаната от тяx тeритория, sаsисemо от стeneнта на
раssитиe на отzenнитe nnemeна.
Праö+nrаритe +иseenи s xрти, semnянxи и наzsemни nостроnxи. £ртитe иmаnи
xонyсоsиzна иnи xynоnооöраsна ¡орmа и öиnи иsраöотsани от xо+а. В ueнт+ра иm сe
наmираnо оrниmeто, zиm+т от xоeто иsnиsаn nрes отs+рстиeто на s+рxа на xynоnа. В
xртитe иmаnо zse nоnоsини ¬ m++xа и +eнсxа. Мe+zинeн тиn +иnиme öиnа nоnyxртата-
nоnysemnянxа, nexо sxоnана s semята. Bemnянxата xато +иnиmeн тиn соuи сnаsянсxо
snияниe s+рxy nраö+nrаритe. Hаzsemнитe rnиноöитни +иnиmа сsиzeтenстsysат sа
sисоxо раsниme s стоnансxия +иsот на seue траnно yсezнаnото nраö+nrарсxо
насeneниe. 107
ОБTЕСTВЕH СTРОU. Осноsната соuиаnна ezиниuа s nраö+nrарсxото оömeстsо
n+рsонаuаnно öиnа mноrосemenната nатриарxаnна ноmаzсxа роzоsа оömина, xоято
иmаnа оömи nасиmа и ноmаzсxи станоse и оömа соöстseност s+рxy стаzата. Henнитe
uneноse сe наmираnи s xр+sно роzстsо.108 Псeszоmаsриxиn отöenяssа, ue тxрxитe
+иseenи ,раsnр+снати nо роzоse и xоneна /nnemeна ¬ ö. а./" 109. Роzоsият nринuиn
и роzоsата nринаzne+ност y nраö+nrаритe öиnи иsxnxuитenно +иsнeни.
Осноsно яzро s соuиаnната и nоnитиueсxата
78
стрyxтyра на nраö+nrаритe öиnо nnemeто. Мно-rоöроnността на nраö+nrарсxитe
nnemeна и тexнитe наиmeноsания /sxнzyр öynrар, xyтриryри, yти-ryри, yноrонzyри,
xотраrи, оноryри, xyuи öynrар, xynи öynrар, uzар öynrар/ раsxриsат
с+meстsysаmата nnemeнна раszроöeност срez nраö+nrарсxото оömeстsо. Иmeнниx+т на
ö+nrарсxитe xаноse и останаnитe nисmeни иssори zаsат осноsаниe zа сe сmята, ue
nрesр+mанeто на snастта на nраö+nrарсxитe nnemeнни sо+zоse s насnezстseна e
sаnоuнаnо оme от sтората nоnоsина на IV ¬ наuаnото наn V s. Hасnezстseният
nринuиn наmeриn наn-сиneн!; иsраs nри с+szаsанeто на sоeнно-nnemeнния с+xs!
Вenиxа Б+nrария. '
Писmeнитe иssори и рesynтатитe от арxeоnоrиueсxитe раsxоnxи nоxаssат, ue nрes VI
¬VII s. nраö+nrарсxото оömeстsо сe xараxтeриsираnо с наnрezsаmо соuиаnно
раsсnоeниe. О¡орmиnи сe zse осноsни соuиаnни rрynи: роzоsо-nnemeнната
аристоxраuия /xаноseтe и роzоsитe nрezsоzитenи, xоито иsn+nняsаnи nрezиmно
sоeнни ¡yнxuии/ и mноrоöроnнитe сxотоs+zuи, semezenuи и sанаятuии. Hesаsисиmо от
оöстоятenстsото, ue s+трe s тesи zse соuиаnни rрynи иmаnо nоняxоrа sнаuитenна
иmymeстseна zи¡eрeнuиаuия, sасsиzeтenстsysана от nоrрeöаnния инseнтар, роzоsо-
nnemeнната насnezстseна аристоxраuия öиnа rосnоzстsysаm и ynраsnяsаm сnоn s
nраö+nrарсxото оömeстsо.110
Форmитe на exсnnоатаuия y ноmаzитe-nра-ö+nrари öиnи оöyсnоseни zо rоnяmа стeneн
от xараxтeра на тяxната иxоноmиxа и соuиаnна стрyxтyра. Еxсnnоатаuията сe
иsраsяsаnа s sаz+n+eниeто на оöиxноseнитe uneноse на роzоseтe zа ssemат yuастиe
s+s sоeннитe nоxоzи, от xоито наn-rоnemи оönаrи иssnиuаnи nрezстаsитenитe на
роzоsо-nnemeнната аристоxраuия.111
Сsezeнията sа с+mността и xараxтeра на роöстsото y nраö+nrаритe са тs+рze
осx+zни. Иsseстно e, ue nо sрeme на сsоитe mноrоöроnни rраöи-тenсxи наöesи s
öаnxансxитe nроsинuии на Виsантиnсxата иmneрия nраö+nrаритe отsnиuаnи s роöстsо
meстното насeneниe. Поняxоrа оöаue тe ssemаnи nneнниuи и от сроzни nnemeна,
xаx+sто e сnyuаят nрes 552 r., xоrато yтиryритe sароöиnи +eнитe и zeuата на
xyтриryритe.112 В иsseстни сnyuаи sоeнноnneнниuитe öиnи sр+mани оöратно срemy
отxyn. Отse+zанитe n+x s semитe на nраö+nrаритe öиnи иsnоnsysани xато nастири,
zоmаmна nрисnyrа и sа строитenна zenност. Оömо sseто, роöстsото y nраö+nrаритe
иmаnо nатриарxаneн xараxтeр и наöиранeто на роöи стаsаnо nрezиmно иs срezата на
sоeнноnneнниuитe. Раssитиeто на роöсxия инститyт öиnо сs+рsано rnаsно с
nотрeöноститe на роzоsо-nnemeнната аристоxраuия.
ВОЕHHО ДЕЛО. Hоmаzсxият öит и соuиаn-но-иxоноmиueсxата yрezöа на nраö+nrаритe
наmeриnи отра+eниe s тяxното sоeнно zenо и орrаниsаuия.113 Поzоöно на zрyrи
нароzи, xоито иs+иsяsаnи стаzия на sоeнната zemоxраuия, s neриоzа IV¬VII s.
nраö+nrарсxата роzоsо-nnemeнна аристоxраuия nрes+рнаnа sоnната s срezстsо sа
nрenитаниe и sа натрynsанe на öоrатстsа. Интeрeсно e сnezното сsezeниe на
Еноzиn: ,Tоsа e нароz+т, xоnто nрezи тeöe иmаme sсиuxо, xоeто e nо+enаsаn;
нароz, y xоnто тоsи e nриzоöиsаn титnи, xоnто e xynysаn önаrороzстsото си с
xр+sта на нenриятenя, y xоnто öоnното nоne nросnаsя роzа, nонe+e y тяx сe сmята
öes xоneöаниe sа nо-önаrороzeн оня, uиeто ор++иe e öиnо nоseue оx+рsаseно s
сра+eниe; тe са нароz, xоmyто nрezи öитxата с тeöe нe сe e сnyusаnо zа срemнe
nротиsниx, xоnто zа my yстои, и нароz, xоnто z+nrо sрeme e иss+рmsаn sоnнитe си
саmо с наöesи."114
Праö+nrарсxата sоnсxа öиnа иsn+usана иs срezата на s+ор++eния нароz и zо
иsseстна стeneн с+snаzаnа с нerо. В нeя nоняxоrа yuастsysаnи нe саmо m++eтe,
rоzни zа носят ор++иe, но и +eни. Проz+n+итenно sрeme осноsнитe ezиниuи на
оömeстseна и sоeнна орrаниsаuия öиnи ezни и с+mи ¬ роzоseтe и с+стаseнитe от тяx
nnemeна. Псeszоmаsриxиn отöenяssа: ,Te раsnоnаrат sоnсxитe си нe s yxрeneн стан,
xаxто neрситe и роmeитe, но zо zeня на сра+eниeто са раsnр+снати nо роzоse и
xоneна, xато nасат нenрex+снато xонeтe си и neтe, и sиme."115 Вnосnezстsиe y
nраö+nrаритe сe наnо+иnа nо-с+s+рmeна систemа на sоeнна орrаниsаuия ¬
zeсeтиuната, ¬ но nаx s раmxитe на роzоsо-nnemeнната.
Xараxтeрно sа nраö+nrарсxата sоnсxа öиnо раsuneнeниeто n на nяsа и zясна
страна /с+meстsysаmо срez sсиuxи тxрxсxи нароzи/116 s sаsисиmост от
meстонаxо+zeниeто на роzоseтe и xоneната сnряmо xансxия аyn.
Пораzи ноmаzсxия наuин на +иsот и сиnното раssитиe на сxотоs+zстsото срez
nраö+nrаритe тяxната sоnсxа öиnа саmо xонна. Te сe nриyusаnи zа яszят xон и zа
стрenят с n+x nри nрenyсxанe оme от ранно zeтстsо.117 Конeтe, xоито öиnи
иsnоnsysани nо sрeme на sоnна, s mирно sрeme nасenи сsоöоzно иs nиsаzитe. Коnто
сe осmenяn zа яxнe таx+s xон, öиn наxаssан с+с сm+рт.118
Праö+nrарсxата xонниuа сe zenяnа на nexа и тe+xа. Te+xоs+ор++eната xонниuа
/xонниuитe носenи риsниuи и mnemоse, xонeтe öиnи nоxрити с+mо с риsниuи/ иmаnа
öesсnорни nрezиmстsа s р+-
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ от раsxоnxитe на сenиmeто nри с. Дyранxynаx,
Tоnöyxинсxи оxр+r. В ueнт+ра nиuат осноsитe на nраö+nrарсxа xрта
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
&аК«U
80
xоnаmнитe сxsатxи с nexотата и nexата xонниuа и * öиnа yzарната сиnа s
nраö+nrарсxата sоnсxа. Сnо-1 рez Псeszоmаsриxиn ,s+ор++eни са нe саmо тe, но! и
nрezнитe uасти на xонeтe на sнатнитe са nоxри-1 ти с +enяsо иnи с nn+ст"119.
В+ор++eниeто на nраö+nrаритe 12° сe с+стояnо от саöи, öоnни öраzsи, xоnия, nиxи,
xин+аnи и но+оse ¬ sа önиsxа р+xоnаmна сxsатxа, и от n+xоse, стрenи и арxани ¬
sа наnаzeниe от раsстояниe и от sасаzа. Сneuи¡иuно аnано-nраö+nrарсxо ор++иe
öиnи öоnнитe тоnори.121 Иsnоnsysанитe от nраö+nrаритe ноmаzсxи тиn xоnия сe
отnиuаsаnи с тeснитe си и z+nrи s+рxоse /оöиxноseно ue-тирир+öeсти/ и с
xониueсxата си ¡орmа. Като xараxтeриsира s+ор++eниeто на тxрxсxитe нароzи,
Псeszоmаsриxиn nиme: ,В+ор++eни са с риsниuи, meuоse, n+xоse и z+nrи xоnия, таxа
ue nоseueто от тяx носят s öитxитe zsоnно s+ор++eниe. Hа раmeнeтe си носят
xоnията, а n+xоseтe z+р+ат s р+ueтe си, xато си сny+ат и с ezнитe, и с zрyrитe
сnорez сnyuая, xоnто иm сe nрezстаsи."122 Сneuи¡иuният тe++x ноmаzсxи n+x и
стрenöата с нerо от zаneuно и önиsxо раsстояниe öиnи sнаuитenно
yс+s+рmeнстsysани. Hаn-ynотрeöяsаният тиn стрenи öиnи триxриnитe, xоито иmаnи
раsнооöраsни ¡орmи на s+рxоseтe.
Праö+nrарсxитe sоини mироxо иsnоnsysаnи s сра+eнията nрeznаsно s+ор++eниe ¬
mnemоse,
риsниuи и mитоse. Tnemоseтe иmаnи оöиxноseно xонyсоsиzна ¡орmа. Риsниuитe öиnи
zsа sиzа ¬ 01 meтаnни xаnxиuxи иnи nnоuxи,m а xр+rnитe mитоse сe отnиuаsаnи с
осоöeна nexота.
К+m снаря+eниeто на nраö+nrарсxата xонниuа сe uисnяnа и xонсxата сöрyя, xоято сe
с+стояnа от zsyсxатно сeznо, meтаnна xszа, стрemeна, nоzxоsи и xаmmиx. В Еsроnа
и Виsантия стрemeната и nоzxоsитe станаnи иsseстни ezsа nрes VI s. önаrоzарeниe
на тxрxсxитe нароzи.
Осноsна nринаzne+ност на sсexи nраö+nrарсxи xонниx öиn xо+eният xоnан с+с
срeö+рни, snатни, öронsоsи иnи mezни аnnиxаuии и тоxа. Броят на аnnиxаuиитe
раsxриsаn sнатността на sоина. Hа xоnана öиnи оxаusани и няxои нeоöxоzиmи
nрezmeти /xостeно mиnо, иrneниx, торöиuxа с аmyneт, xин+аn иnи но+, xаnxиuxи sа
оxаusанe на но+ниuата на саöята и zр./.124
К+m öоnното снаря+eниe на nраö+nrарсxата sоnсxа nринаzne+аnи nаnатxитe и
mатритe, xоито сnорez sиsантиnсxитe аsтори öиnи mноrо сnрeтнати и yzоöни nри
sоeнни nоxоzи.125
Сnорez сsezeнията на с+mитe аsтори öоnният рez на nраö+nrаритe и на zрyrитe
тxрxсxи нароzи öиn sнаuитenно yс+s+рmeнстsysан: ,Постаsят стра+и на раsстояниe
ezни сnez zрyrи, sа zа нe ö+zат neсно иsнeнаzани. Bа сра+eниe нe нарe+zат
sоnсxитe си на три рezиuи, xаxто neрситe и роmeи-
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
1. С+z s+s ¡орmа на uаnниx от сиsо-++nта rnина, наnраseн на р+uно rр+нuарсxо
xоnenо, от Пnисxа. Края на VIII ¬ наu. на IX s. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen
¬ Со¡ия
2. Bnатeн xоnанeн xраn с оsаneн nоnynроsраueн xаm+x s срezата, наmeрeн s с.
Вeтрeн, Сиnистрeнсxи оxр+r. VIII¬IX s. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
3. Иsоöра+eниe на mаmан s+рxy xeрemиzа от с. Маzара, Tymeнсxи оxр+r. Hаuионаneн
арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
4. Моzen на nраö+nrарсxа xрта от sароsиx с rра¡итни рисyнxи от rр. Дesня,
Варнeнсxи оxр+r. VIII¬IX s. Оxр++eн историueсxи mysen ¬ Варна
тe, но sxynоm s раsnиuни отрezи, xато с+ezиняsат отрezитe ezни с zрyrи, тe
иsrne+zат xато ezна саmо рezиuа. Te иmат s sаnас s+н от строя иsseстна sоnсxоsа
uаст, xоято иsnраmат s sасаzа срemy нenрeznаsnиsия nротиsниx иnи я nаsят s nоmоm
на оная uаст от sоnсxата, xоято иsnаzа s тe+xо nоnо+eниe. Воeнния си öаrа+
z+р+ат sаz sоnсxата, а наönиsо ¬ с+mо и оöоsа, наnяsо иnи наzясно от öоnнитe
рezиuи на ezна-zse mиnи раsстояниe, с нerоnяmа оxрана. -eсто n+ти тe сs+рssат
иsnиmнитe xонe s тиnа на öоesия строn и rи nрesр+mат s нerоsа оxрана.
Д+nöоuината на öоnнитe иm рezиuи нe e оnрezeneна, а e s sаsисиmост от сnyuая. Hо
тe оöр+mат nо-rоnяmо sниmаниe на z+nöоuината и
nраsят раsни и сr+стeни uenнитe рezиuи."126
Tаxтиxата на öоя y nраö+nrаритe öиnа тs+рze раsнооöраsна: тe наnаzаnи nротиsниxа
отzаneu, оöсиnsаnxи rо с+с стрenи, сnez xоeто snиsаnи s р+xоnаmна сxsатxа;
оöиuаnи zа yстроnsат sасаzи на нenриятenя, zа rо оöxр++аsат, zа nраsят mниmи
отст+nneния с nоzrотоsxа на ноsо наст+nneниe; иsnоnsysаnи nоняxоrа и
xnинооöраsния, и раsnр+снатия öоeн строn, uрes xоeто s+se+zаnи s sаöny+zeниe
sраrа относно сsоята uисneност. При оöр+mанe на nротиsниxа s öяrстsо rо
nрeсnezsаnи zоxраn, uenenxи n+nното my yниmо+eниe.127
РЕЛИГИОBHИ ВЯРВАHИЯ И ПОГРЕБАЛHИ ОБИ-АИ. Bа esиueсxитe рenиrиоsни sярsания на
nраö+nrаритe zаsат сsezeния xаxто nисmeни иssори, таxа и арxeоnоrиueсxи
nаmeтниuи.128 Праö+nrарсxата рenиrия сe xараxтeриsираnа с nоzueртан синxрeтиs+m.
В нeя сe сnиsаnи mно+eстsо sярsания и xynтоse. Hаn-старитe рenиrиоsни ¡орmи сe
nрennитаnи с nо-x+сни: тотemиs-m+т с xynта x+m nрezuитe, xynт+т на nиuнитe zy-
xоse-nоxроsитenи с xynта x+m nnemeннитe sо+zоse, орeнzистиuнитe nрezстаsи с
sярата s+s s+рxоsно öо+eстsо, nриmитиsното sнаxарстsо с mа-mаниsmа и т. н.
Вярsанията, ue оnрezeneн uоsemxи роz и +иsотинсxи sиz са nроиsnesnи от ezин оöm
nрароzитen, nораzи xоeто с+отseтното +иsотно сe сmята- 81
nо sа nоxроsитen /тотem/ на роzа, öиnи наn-стари и наn-mироxо раsnространeни.
Оömитe sа sсиuxи nраö+nrари тотemи ¬ s+nx+т, xyueто, sаex+т и zр. ¬ öиnи
nоuитани xато сsemeни +иsотни. К+m старитe тотemистиuни sярsания mо+e zа ö+ze
отнeсeн и xynт+т x+m нeöeсния öиx ¬ Оrys xан, ¬ nоuитан от sсиuxи тxрxсxи
нароzи. В тясна sр+sxа с тesи sярsания стояn и xynт+т x+m zyxоseтe /онrо-ни/,
иsоöраsяsани оöиxноseно xато +иsотни иnи nтиuи. Оöраsитe на nоuитанитe +иsотни-
тотemи наsnesnи z+nöоxо s nраö+nrарсxото иsxyстsо, xаxто nиuи от xостeнитe,
öронsоsитe и zрyrи аmyneти, срemани наn-ueсто xато uаст от nоrрeöаnния
инseнтар.129
Кynт+т x+m нeöeснитe тenа ¬ сn+нueто, nyната, sseszитe ¬ öиn с+mо раssит и
иsраsяsаn nрexnонeниe nрez nрироzнитe сиnи. Tироxо раsnространeниe иmаnи
аmyneтитe, иsоöраsяsаmи сиmsоnиuно сn+нueто; snосnezстsиe тe станаnи сиmsоnи на
s+рxоsния и ezинстseн öоr на nраö+nrаритe.
Поzоöно на zрyrитe тxрxсxи нароzи nраö+nrаритe nоuитаnи ezин s+рxоseн öоr ¬
Teнrри /Tан-rра/.130 Herоsото иme e отöenяsано s наznис от sрemeто на xан
Оmyртаr.131 Каxто y sсиuxи нароzи s neриоzа на sоeнната zemоxраuия, срez
nраö+nrаритe öиn сиnно раssит и xynт+т x+m nnemeнния sо+z ¬ xана, ¬ оöxр++аsаn
от mно+eстsо sаöрани /таöy/, xоито uenenи zа sаnаsят нerоsата öо+eстseна сиnа
/орeнzа/. Сmятаnо сe, ue тоn nритe+аsа mаrиueсxа сиnа.132
Праö+nrаритe иsоöраsяsаnи Tанrра и строe--nи xраmоse s нerоsа ueст, s xоито
+рeuи /mаmани/ иss+рmsаnи +eртsоnриноmeния. В xни+оsния старосnаsянсxи esиx
zymитe sа иzоn /xymир и öаn-sан/ и sа esиueсxи xраm /xаnиme/ са от nраö+nrарсxи
nроиsxоz.133 В няxои nо-x+сни иssори ö+nrарсxитe xаноse са nрezстаseни xато
+рeuи-+eр-тsоnриноситenи ¬ seроятно тоsа e ezна sаnаsиnа сe от zаneuното mинаnо
траzиuия.134
С sярата s sаzrроöния +иsот öиnи сs+рsани и nраö+nrарсxитe nоrрeöаnни оöиuаи, s
xоито сe uysстsysа snияниeто на старата стenна сарmато-аnан-сxа xynтyра.135
Txрxоesиuнитe нароzи иsrаряnи трynоseтe на m+ртsитe. Сnezи от тоsи оöиuаn оöаue
сe срemат сраsнитenно ряzxо s nраö+nrарсxитe нexроnоnи, и то rnаsно s оnрezeneни
раnони.136 Праö+nrаритe nоrрeösаnи nоxоnниuитe си nрezиmно s яmни rроöоse
/оöиxноseно s nerнаnо nоnо+eниe/. Te nостаsяnи s rроöа semитe иm, xрана, а
nоняxоrа sараsяnи с тяx и yöититe nрezsаритenно xонe. Раsnиuията s nоrрeöаnния
оöрez сsиzeтenстsysат, ue nроmeнитe, наст+nиnи срez nраö+nrарсxитe nnemeна nри
nрeсensанeто иm от В+трemна Аsия s Иsтоuна Еsроnа, нe са сe отраsиnи ezнаxsо
s+рxy sсиuxи. Сneuи¡иuнитe осоöeности s
nоrрeöаnния оöрez, sасsиzeтenстsysани s нexро nоnитe, раsxриsат раsnиuията me+zy
отzenнит< nраö+nrарсxи nnemeна нe саmо s тexнитe meсто+и senиmа s Приаsоsиeто и
Сeseрното -eрноmориe но и на xr от Дyнаsа.137
ПРАБЪЛГАРСКИЯT КАЛЕHДАР. Bа nра ö+nrарсxата xynтyра rоsори и наnиuиeто на осо
öeна neтоöроnна систemа ¬ xаneнzар.138 Праö+n rарсxият xаneнzар, xоnто сe срemа
y sсиuxи тxрx сxи нароzи, öиn sаиmстsysан от sисоxораssитат; xитаnсxа
xynтyра..139 Иmeнниx+т на ö+nrарсxит< xаноse, nраö+nrарсxитe наznиси на rр+uxи
esиx I няxои zрyrи xни+оsни nаmeтниuи zаsат nрezста sа sа nраö+nrарсxата
neтоöроnна систemа. Пра ö+nrарсxият nyнeн sоzиаxаneн uиx+n сe с+стояn оr 12
rоzини, sсяxа от xоито носenа иmeто на оöо +eстseно и nоuитано +иsотно: I rоzина
¬ соmо] /mиmxа/, II ¬ merор /sоn/, III ¬ seр, öeр /тиr+р/, 1\ ¬ zsанm /sаex/, V
¬ seроятно zраxон, VI ¬ zиnоn /smия/, VII ¬ mор [иm] /xон/, VIII ¬ тexyu /оseн/
IX ¬ seроятно mаnmyна, X ¬ тоx /xоxоmxа/, XI -eтx /xyue/, XII ¬ zоxс /сsиня/.
Лyнната rоzина о zenяnа на 10 meсeuа, xоито öиnи оöоsнаuаsани I uисnитenни
öроnни: 1 ¬ аnem, 2 ¬ нeиsseстно, 3 -seuem, 4 ¬ тyтоm, 5 ¬ öexти, 6 ¬ аnтоm, 7 ¬
нeиs seстно, 8 ¬ exтem, 9 ¬ тsирem и 10 ¬ eниаnem.140
ИBК.СTВО. Праö+nrарсxото иsxyстsо zо rо nяmа стeneн отраsяsаnо рenиrиоsнитe
sярsания Tаsи нerоsа ueрта nроnиuаsа осоöeно ясно s mно rоöроnнитe аmyneти,
наxити и zрyrи xyzо+eстse но иsраöотeни nрezmeти, s xоито nрeоönаzаsат иs
оöра+eнията на оöо+eстsяsани иnи mитиueсxи +и sотни, xато rри¡он, xон, s+nx и
zр. -eсто срemа mото сe иsоöра+eниe на xонниx, s+sсezнаn rри ¡он, e ezна от
nxöиmитe тemи s тоsа иsxyстsо и сs+рsано с оöо+eстsяsанeто на нeöeто и сn+нueт!
и с оnиueтsоряsаmия rи öоr Tанrра.141
От VII s. sоzят nроиsxоzа си три с+xроsиme с+z+р+аmи xyzо+eстseно иsраöотeни
nрezmeти xоито иmат nряxо отноmeниe x+m xynтyрата и ис ториueсxата с+zöа на
nраö+nrаритe. Стаsа zymа s nроuyтото Пeрemuenинсxо с+xроsиme и sа с+xрс sиmата,
наmeрeни nри сenата Воsнeсeнxа и Гnоzс си /s Поnтаsсxа оönаст, СССР/. И тритe са
сöор о öоrати zароse, nостаseни nри nоrрeöeния на нe mаzсxи snаzeтenи.142
Пeрemuenинсxото с+xроsиme сe отнася x+р neриоzа нenосрezстseно сnez 668 r.,
отxоrато e nо сnezната sиsантиnсxа mонeта s нerо. С+стои сe с раsнооöраsни
nрezmeти, няxои от xоито са mноn
Еsиxоsиzно yz+n+eна аnnиxаuия от snатeн xоnанeн наxи' /sтори/, наmeрeн s с.
Маzара, Tymeнсxи оxр+r. VIII s. Hа uионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ.ОСTРОВ
......,¦>¦ *.;,., +¬ns.
¦ -- ".......¬
nо-стари от xрая на VII s. Осноsната uаст с+стаsят snатни аnnиxаuии и тоxа sа
xоnан, +enяsна саöя с+с snатни оöxоsxи, snатни оöxоsxи sа xоnuан ¬ sсиuxо
нenосрezстseно сs+рsано с оönexnото на sнатния nоxоnниx, nоrрeöан nоnо+eн s
xоsuer. Bаezно с нerо s rроöа e öиn sароseн, иsrne+zа, и nxöиmият my xон, sаmото
са наmeрeни mноrоöроnни аnnиxаuии от xо+eнитe рem+uи на xонсxа сöрyя. Bnатнитe и
срeö+рнитe с+zоse s тоsа с+xроsиme са от раsnиueн nроиsxоz: ezни са nраseни
няx+ze nо -eрноmорсxото xраnöрe+иe, zрyrи са с+öирани öиnо xато zарeния на sо+zа
от раsnиuни sиzни и öоrати nиuа иs öаnxансxитe nроsинuии на Виsантиnсxата
иmneрия иnи s Bаzxаsxаsиeто, öиnо xато öоrата nnяuxа от Виsантия иnи от
сасаниzсxи Иран. Мноrоöроnни nо-zрeöни semи иszаsат ,sарsарсxия" sxyс на
nритe+атenя иm. Поxраn с+zоseтe с тиnиuно ирансxи иnи sиsантиnсxи ¡орmи и
тexниxа s neрemuenинсxата наxоzxа иmа с+zоse, nрис+mи на тxрxсxитe нароzи от
таsи enоxа; рennиxи и рemинисueнuии на тexнитe ¡орmи mоrат zа сe отxрият xаxто y
аsаритe, таxа и y nраö+nrаритe няxоnxо sexа nо-x+сно s оöиxноseната zоmаmна
xeраmиxа. Пeрemuenинсxото с+xроsиme с nрezmeтитe s нerо отраsяsа с+zöата на
snаzeтenсxа ¡аmиnия срez оöитатenитe на стenитe x+m xрая на VII s. с тритe
осноsни xоmnонeнта на нenната xynтyра ¬ тxрxсxо-ueрноmорсxи, сасаниzсxо-иран-сxи
и öаnxансxо-sиsантиnсxи.
Оme nо-интeрeсни са zаннитe от öоrатото nоrрeöeниe nри с. Воsнeсeнxа xраn
zнen+рсxитe nраrоse. Tyx m+ртsитe са öиnи иsrорeни срez nраsо+r+neн nаreр,
yxрeneн с sаn. Останxитe от оörорeни риsниuи, öоnни öраzsи и саöи, sоинсxо
снаря+eниe, xоnани с öоrати аnnиxаuии nо тяx, xонсxа
84
сöрyя и mноrо nоsрezeни snатни оöxоsxи на сeznЕ xоnuани и xаn+¡и sа n+xоse
nоxаssат, ue иsrорe нитe nри nоrрeöeниeто са öиnи zоста на öроn. Аx« сe nриeme,
ue nри nоrрeöeниeто са öиnи yöити ) nneнeнитe нenриятenи, тesи иssоzи mоrат zа
наme рят анаnоrии и s Дyнаsсxа Б+nrария и mоrат z; nоzxрenят nрeznоnо+eниeто, ue
тyx e öиn nоrрe öан nри nоxоzни yсnоsия nаzнаn s öоя nраö+nrар сxи sо+z. Henият
наöор от наmeрeнитe nри nоrрe öeниeто nрezmeти, осоöeно xоnаннитe аnnиxаuии I
тexнитe анаnоrии срez наxоzxи от Дyнаsсxа Б+n rария, nneнeният срeö+рeн орen ¬
траzиuионния sоeнeн сиmsоn на sиsантиnсxата sоnсxа, nоnаz наn s р+ueтe на тия,
xоито нesezн++ са раsöиsаn] роmeитe и xоито x+m xрая на стоneтиeто сe наeта ниnи
seue на sиsантиnсxа semя на xr от Дyнаsа, -sсиuxо тоsа nраsи нeс+mнeн иssоz+т,
ue тyx e на meриnа иsраs enиuната öорöа на nраö+nrаритe xаsаритe. Hemо nоseue,
таsи наxоzxа /sаezно с ня xоnxо nо-нesнаuитenни/ nотs+р+zаsа yстаноse ния и nо
zрyrи иsтоuниuи ¡аxт, ue и сnez с+szаsа нeто на z+р+аsа s Доnноzyнаsсxата
раsнина nра ö+nrаритe са sаnаsиnи nоz сsоn xонтроn стenнит semи на Сeseрното
-eрноmориe uаx zо Днen+р. Tрeтото с+xроsиme, наmeрeно nри с. Гnоzоа nрes 1961
r., с+z+р+а nоzоöни, но nо-mаnxо н öроn semи от тиnа на neрemuenинсxитe. Ва+но
оöаue,ue и тyx тe сe отxриsат s nоrрeöeниe, nри xоe то трyn+т e öиn иsrорeн. И
тyx, xаxто s+s Воsнe сeнxа xоститe на nоxоnниxа са öиnи nоnо+eни s se mята öes
ниxаxsи сneuиаnни с+ор++eния, т. e. П1 траzиuионния zрesнотxрxсxи nоrрeöаneн
оöрez sаnаsиn сe, иsrne+zа, xато nоrрeöаnна nраxтиx срez няxои snаzeтenсxи иnи
аристоxратиueсxи ро zоse на nраö+nrаритe.
Бene+xи x+m zяn I
ГЛАВА ПЪРВА Стр. 25/59 СЛАВЯHСКИTЕ ПЛЕМЕHА ДО СРЕДАTА HА VII s.
1. Оömо sа тоsи neриоz Анrenоs, Д. История на Виsантия. 1. С, 1973, с.
23сn.
2. Анrenоs, Д. Оöраsysанe на ö+nrарсxата нароzност. С, 1971, с. 95 сn.
3. Tрeтsяxоs, П. H. Востоuносnа-sянсxиe nnemeна. М., 1953; История на
СССР. 1. С, 1972, с. 37.
4. В+nроситe sа nроиsxоzа, nраро-zината и xynтyрата на сnаsянитe са
раsrnezани от Мeс/er/e, B. Bxyаnsxe
81аrоr11nо811. 1-4. РrаBа, 1902-1924; 21yо( srаryсB 81оyаnn, 1¬3. РrаBа, 1911-
1925; Маnиe1 а"e \'АтАm\xИB s1аye. 1-2. Раns, 1923-1926; Роmансxи, Ст. Сnаsянсxа
nрароzина. ¬ БИБ, 2, 1929, 64-79; История на СССР..1, 37-39; Роmансxа, H.
Сnаsянсxитe нароzи. С, 1969, с. 5 сn.; Миxаnnоs, Е. Сxnаsини и анти s
zоnноzyнаsсxитe semи. ¬ ГС.¡и¡, 64, 1972, с. 29.
5. HerоnоTx. H151оnаe, IV 17, 21, 51, 100, 103, 108, 109; Мyта¡uиes, П.
История на ö+nrарсxия нароz. 1. С, 1943, с. 41.
6. История наСССР.1, с. 39, Xe-сиоz. /VII s.nр.н.e./, Xeроzот /V
s.nр.н.e./, Со¡оx+n /V s.nр.н.e./, Сxи-nаx /IV s.nр.н.e./, Корнenиn Henот /I
s.nр.н.e./.
7. История СССР. 1. М., 1966, 301¬304, 702 и uит. таm nит.
8. Р1Tи$ 8eсиnnи$. ^mrаПö n18(оnа. Еn. С. МаynоГГ. 1nрs1аe, 1906, IV 27,
7.
9. TасИиs. Оerтата. Еn. С. Hа1т. .р81аe, 1877, р. 46.
10. РTeтаem. Оeо§rарn1а. Еn. С. МиHer, 1883, III 5.
11. TаBи1а Рeи1т§enаnа = ЛИБИ, 1, nриn.
12. 1оrnаne$. ОeИса, р. 62 = ЛИБИ, 1, с. 336.
13. Доxато ezни аsтори nостаsят Hоsиоzyнym nри zнemния rраz Исаx-uа /на
yстиeто на Дyнаsа/, zрyrи rо от++zeстsяsат с+с стария Hоsиоzy-
БЕЛЕЖКИ КЪМ ДЯЛ ПЪРВИ
нym, zнemния Дeрноsо /s Панония/. По с+mия наuин и Мyрсиансxото eseро öиsа
от++zeстsяsаnо тy с Баnатон-сxото eseро s .нrария, тy с eseрото He-sиzeр s
£rосnаsия. В+. ЛИБИ, 1, с. 336, öen. 8 и 9, x+zeто e nосоueна и с+отseтната
nитeратyра.
14. Tрeтsяxоs, П. H. Востоuносnа-sянсxиe nnemeна, с. 103 сn.; ЛИБИ, 1, с.
336, öen. 7.
15. 1оrс1аnes. ОeИса, 88-89 = ЛИБИ, 1, с. 344.
16. Мyта¡uиes, П. История... 1, 43¬48 и uит. таm nит.
17. Паx таm, 41¬42; История СССР. 1, 338-339.
18. 1оrс1аnes. Оeиса, 8В-89=ЛИБИ,
1, с. 344.
19. История СССР. T. 1, с. 311, 324.
20. 1оrnаnes. Оe11са, р. 121 = ЛИБИ, 1, с. 354.
21. 01yтрxс1оrиs THeЪаnиs. Бe ОоUxrит e1 Hиnnоrит иrирnоne, р. 461 =
ГИБИ, 1, с. 85.
22. РHsсиs. Еxсerр1а с!e 1e§а1xmЪи8, р. 122 8Я. = ГИБИ, 1, с. 107.
23. 1оrс1аnes. ОeИса, р. 124 = ЛИБИ, 1, с. 355, öen. 1 и uит. таm nит.
24. Рseиnо-Саesаrms. Б1аx§1 = ГИБИ, 1, с. 193.
25. Дynues, Иs. Баnxансxият £rоиsтоx nрes n+рsата nоnоsина на VI sex. ¬ В
xн. my: Бsnr. срezноsexоsиe. С, 1972, 17¬19, öen. 7, x+zeто са uитирани sсиuxи
иssори и nитeратyра.
26. Соnex 1и811rnаnи8, I 3, р. 23 = ГИБИ, 2, с. 21.
27. 1оаnnes 2оnаrаs. Ерxотe B181о-nаrmn, р. 144 = ГИБИ, 7, с. 151.
28. Рrосорms Саesаnensrs. Бe аeсH-Гxm, 134-135= ГИБИ, 2, с. 173.
29. 1оаnnes Ма1а1аs. СИrо-nоerарTа, р. 402 = ГИБИ, 2, с. 209.
30. Еиаznиs. H181оnа eсс1e81а8иса, р. 96 = ГИБИ, 2, с. 265.
31. Tоаnnes Byс/иs. Бe 081enU8, р. 14, 115-116 = ГИБИ, 2, 96-97.
32. МаrсeTnиs Сотes. Сnrотсоn, 99-100= ЛИБИ, 1, с. 316.
33. Рrосорms Саesаnensrs. T)e Be11о §от1СО, р. 476 = ГИБИ, 2, с. 135;
Дynues, Иs. Баnxансxият £rоиsтоx..., 19-21.
34. Рrосорms Саesаnensrs. ^e Be11о 80U1СО, р. 353 = ГИБИ, 2, с. 124. '
35. Рrосорms Саesаnensrs. Бe аe-сTси8,102-149= ГИБИ, 2, 154-178.
36. Tsnтаnиs. 1-оye11аe, 203¬204, 239, 241 = ГИБИ, 2, 50-51, 58, 60-61.
37. Паx таm, | 52, с. 355 = ГИБИ,
2, 62-63.
38. Паx таm, | 41, с. 262 = ГИБИ,
2, с. 64.
39. Паx таm, | 65, с. 339 - ГИБИ, 2, 65-67.
40. Паx таm, | 13, с. 785 = ГИБИ, 2, с. 83.
41. Маиnсms. 81rа1e§1Соn, 273¬274 = ГИБИ, 2, e. 283.
42. Рrосорms Саesаnensrs. Бe Be1-1о §оU11Со, р. 355 = ГИБИ, 2, с. 124.
43. Паx таm, 359-360 = ГИБИ, 2, с. 127.
44. Паx таm, с. 353 = ГИБИ, 2, с. 123.
45. Паx таm, с. 423 = ГИБИ, 2, 128-129.
46. Паx таm, 467-469 = ГИБИ, 2, 131-132.
47. Паx таm, 469-471 = ГИБИ, 2, 132-133.
48. Паx таm, 475-476 = ГИБИ, 2, 134-136.
49. Паx таm, 476-477 = ГИБИ, 2, 136-137.
50. Паx таm, 623-625 = ГИБИ, 2, 146-147.
51. Паx таm, 625-626 = ГИБИ, 2, с. 147.
52. Рrосорms Саesаnensrs. H181о-nа аrсаnа, 71-72 = ГИБИ, 2, с. 150.
53. Паx таm, 114-115 = ГИБИ, 2, с. 151.
54. 1оrааnes. СeИса, 88-89 = ЛИБИ, 1, с. 344.
55. 1оrс1аnes. Котаnа, р. 52 = ЛИБИ, 1, с. 334.
56. А§mМаs. H181оnаe, р. 365 sя. = ГИБИ, 2, 185-187.
57. Tоаnnes Ма1а1аs. СBrо-nоerарЖа, р. 490 = ГИБИ, 2, с. 216;
THeорHаnes Соn/essоr. Сnrоnо§rарn1а, 1, 233-234 =ГИБИ, 3, 239-240.
58. МenаnАer. Рrа§тen1а, р. 443 = ГИБИ, 2, с. 235.
59. Паx таm, 442-443 = ГИБИ, 2, с. 234.
60. Паx таm, 195-198, 450-452, 455-456 = ГИБИ, 2, 224-227, 239-241, 243-
245.
61. Паx таm, 458-460 = ГИБИ, 2, 245-249.
62. Паx таm, 209-210 = ГИБИ, 2, 231-232.
63. Паx таm, 471-474 = ГИБИ, 2, 250-252.
64. Паx таm, с. 472 = ГИБИ, 2, с. 251.
65. Паx таm, 209-210 = ГИБИ, 2, 231-232.
66. Паx таm, 474-475 = ГИБИ, 2, 253-254.
67. Паx таm, с. 469 = ГИБИ, 2, с. 250.
68. 1оHаnnes ВМаrensrs. СBrоmса,
р. 216 = ЛИБИ, 1, с. 373.
69. Дsяxоноs, А. Иsseстия Иоанна B¡eсxоrо и сириnсxиx xрониx о сnаsя-наx
VI-VII sexоs. - ВДИ, 1946, | 1, с. 32.
70. Мenаnner. Рrа§тen1а, 220-221 = ГИБИ, 2, 232-233.
71. Еиа§rms. H181оnа eсс1e81а8(xа, р. 228 = ГИБИ, 2, с. 270.
72. Сnrотяиe ze Мxne1 1e Bynen, раиrаrсne ]асо1+e а"Аn1xсBe. 2. Раn8,
1901.
73. TxeорHyTсTs БTосаИа. Ts1о-nа, 51-53 = ГИБИ, 2, 296-297.
74. Паx таm, 54-55, 90-105 = ГИБИ, 2, 299-311.
75. Паx таm, с. 116 = ГИБИ, 2, с. 311.
76. Паx таm, 223-224 = ГИБИ, 2, 315-316.
77. Паx таm, 225-226 = ГИБИ, 2, 317-321.
78. Паx таm, 232-239 = ГИБИ, 2, 321-328.
79. Паx таm, 242-245 = ГИБИ, 2, 328-330.
80. Паx таm, 245-254 = ГИБИ, 2, 330-337.
81. Паx таm, с. 256, 262-266 = ГИБИ, 2, 337-338, 341-344.
82. Xроноnоrията на сnаsянсxитe наnаzeния срemy Соnyн e nо Бyрmоs, Аn.
Сnаsянсxитe наnаzeния срemy Соnyн s ,-yzeсата на сs. Диmит+р" и тяxната
xроноnоrия. ¬ В xн. my: Иsöр. nроиss. 1. С, 1968, 77-121.
83. Ас1а 8аnс11 Бeтe1rn, 143-156 = ГИБИ, 3, 115-127.
84. TxeорxyTсTs БmосTT. H181о-nа, 267-273 = ГИБИ, 2, 344-348.
85. Паx таm, 292-296 = ГИБИ, 2, 334-348.
86. По s+nроса sа наnаzeнията на сnаsянитe на Баnxансxия nоnyостроs e
с+szаzeна оrроmна nитeратyра. По-sа+ни и оöстоnни nроyusания са: Дри-ноs, М.
Bасeneниe Баnxансxото nоnyостроsа сnаsянаmи. ¬ В xн. my: Иsöр. сsu. 1. С, 1971,
186-362; Поrоzин, А. Л. Иs истории сnаsянсxиx neрezsи+e-ниn. СПö., 1901;
Стано]esиx, Ст. Ви-sантmа и Срöи. 1¬2. Hоsи Саz, 1903¬1906; Кynаxоsсxиn, £.
История Виsантии. 1-2. Киes, 1910-1912; .сneнсxиn, Ф. И. История Виsантиn-сxоn
иmneрии. 1. СПö., 1912; HаирTаn, B. Be8 rарроr18 zes ВyrаnИns аyeс 1e8 81аye8 e1
1es Аyаres рennат 1а seсоnze тоTe nи .1e8mс1e. ¬ Вyr, 4, 1928, 107-170; Дynues,
Иs. Баnxансxият £rоиsтоx..., 11¬69; Сrа/e-nаиer, В. Nexа^ yrрsа^а а. zоBe nаse-
Heyа^а ^rnT 81оyаnоy. ¬ 2С, 4, 1950;
Браnuesсxиn, М. £. Оö ,антаx" Псes-zоmаsриxия. - СB, 1953, | 2, 21-36; Beтerx,
Р. 1nyа8£П8 e1 rт§rаrxn8 <1аn8 1e8 Ва1xаn5 neрms 1а Гт ne Гeро^иe rо-татe ]
и«яи'аи .Te 81eс1e.-Л#, 1954, а.rП^ит; T+nxоsа, В. Hаmeстsия и eтниueсxи nроmeни
на Баnxанитe. С, 1966; Анrenоs, Д. Оöраsysанe на ö+nrарсxата нароzност, 103¬116.
87. Маиnсms. 81rа1e§xоn, 277¬290 = ГИБИ, 2, 283-289.
88. 1sTоrи$ Tsраxnsrs. Иsxоnа ОоTоrmn, X.аnnаxrmn, BиeBоrmn, р. 337, 479
= ЛИБИ, 1, 384-385.
89. Сeоr^ms Р1sTа. HerасHаs, II 66-97= ГИБИ, 3, 66-67.
90. Асrа BаnсИ Бeтe1rn, р. 139 = ГИБИ, 3, с. 111.
91. Txeорxаnes Соn/essоr. Сnrо-nо§rарTа, 299-301 = ГИБИ, 3, с. 258.
92. Паx таm, с. 302 = ГИБИ, 3, 258-259.
93. Асrа 8аnсn Бeтe(ти, 162-165= ГИБИ, 3, 128-133.
94. Паx таm, 166-171 = ГИБИ, 3, 133-140.
95. Сnrоmсоn РаsсBаx, 713¬726= ГИБИ, 3, 78-84.
96. Сeоr§ms РBT. Вe11mn Аyаn-сит, 194-200 = ГИБИ, 3, с. 59.
97. Бe оЪsxxne Соns1аnrтороH8 BотTа, р. 308 = ГИБИ, 3, с. 49.
98. Txeорxаnes Соn/essоr. Сnrо-nо§rарmа, р. 316 = ГИБИ, 3, с. 260.
99. Мxeрxоms. Ори5си1а n181оnса, р. 18 = ГИБИ, 3, с. 294.
100. Мyта¡uиes, П. История... 1, с. 81.
101. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарmа, р. 359 = ГИБИ, 3, с. 264.
102. Асrа 8аnсИ Вeтerrn, 173-174 = ГИБИ, 3, 143-146.
103. Паx таm, 150-176 = ГИБИ, 3, 147-158.
104. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарmа, р. 347 = ГИБИ, 3, с. 260.
105. Паx таm, с. 348 = ГИБИ, 3, с. 260.
106. В+. zяn II, rnаsа n+рsа.
107. Txeорxаnes Соn/essоr. Сnrо-nоerарmа, р. 359 = ГИБИ, 3, с. 264.
108. Паx таm, с. 436 = ГИБИ, 3, с. 272.
109. Паx таm, с. 359 = ГИБИ, 3, с. 264. Bа meстоnоnо+eниeто на сezemтe
сnаsянсxи nnemeна s+. zяn II, rnаsа n+рsа.
110. Етxаrnиs. Аnnа1e8, 205-206 = ЛИБИ, 2, 34-35; .xа Bисxyx 1трe-rа£m,
623-624 =ЛИБИ, 2, 50-51.
111. Етxаrnиs. Аnnаxs, р. 205, 212-213= ЛИБИ, 2, 34, 36; .Иа Bисx-yxи
m1рerа1оn8, 623¬624 = ЛИБИ, 2,
50-51.
112. Гxsenes, В. Баsарсxият reоrра¡ и няxои s+nроси на ö+nrарсxата
история от n+рsата nоnоsина на IX s. - ГС.¡и¡, 58, 3, 1965, 292-293.
113. Bnатарсxи, В. История на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes срezнитe sexоse.
T. 1. -. 1. С, 1970, с. 402.
114. ЖeneHe, B. БTаnsxe s1а-rоИтоsn. T. 2. 1. Риyоn а росаrxy 81оyаnи ]
и2TсB. РrаBа, 1906,416¬417.
115. Асrа 8аnсH Бeтe1rn, IV 185, 67 -68 = ГИБИ, 3, 143-151.
116. Паx таm, I 158, 75-76 = ГИБИ, 3, 146-147.
117. 1оаnnes СатeтаT. Бe exm-сио TBe88аxтсen81, 495-496 = ГИБИ, 5, с.
22.
118. Паx таm.
119. Асrа 8аnсИ Бeтerrи, I 158, 87 = ГИБИ, 3, с. 129, 150.
120. Паx таm, с. 160 = ГИБИ, 3, с. 160.
121. Паx таm, I 158, 86 - IV 190 = ГИБИ, 3, с. 129, 150-154.
122. Паx таm, с. 162 = ГИБИ, 3, с. 129.
123. Паx таm.
124. СоnsTnnnиs Роrрxyrо%enxиs. Бe TeтаИЪиs, р. 91- = ГИБИ, 5, с. 197.
125. /оаnnes СатeтаT. T>e ex-иоао Tne88аxmсen81,545¬546 = ГИБИ, 5,
45-46.
126. Асrа 8аnсИ Бeтe1rи,67-105 = ГИБИ, 3, 144-156.
127. В тиnиxа на Гриrориn Баxy-риани, zаzeн nрes 1083 r. на Баuxоs-сxия
mанастир, e сnоmeната Сmоnян-сxа тemа. В+. Tyрmоn Васиnаm, р. 56 = ГИБИ, 1, с.
64.
128. СоnsTnnnиs Роrрxyrо§enИиs. Бe rneтаUms, р. 91 = ГИБИ, 5, 197-198.
129. СоnsTnnnиs Роrрxyrо§enИиs. Оe ас1т1П1s1rаnс1о mрenо, р. 50 = ГИБИ,
5, с. 217.
130. Анrenоs, Д. Оöраsysанe на ö+nrарсxата нароzност, с. 167 сn.
131. Миneтиu, Л. Bаnисxи nо сраsнитenна rраmатиxа на сnаsянсxитe esиuи.
С, 1939, 240-244; Мирues, К. Староö+nrарсxи esиx. С, 1972, с. 7 сn.
132. Миxаnnоs, Е. Сnаsини и анти s zоnноzyнаsсxитe semи. ¬ ГС.¡и¡, 64,
1972, 27¬52; Bа рyсxо-ö+nrарсxата eтниueсxа rраниuа zо xрая на X s. ¬ ГС.¡и¡,
65, 1973, 183-209. Оnититe на няxои аsтори zа оöяснят ezнаxsитe иmeна на nnemeна
/сmоnяни, сeseри/ и rраzоse /Пnисxа¬Псxоs, Прeсnаs ¬Пeрeясnаsn/ с mасоsото
sасensанe на анти на Баnxансxия nоnyостроs нe наmира сeриоsно nотs+р+zeниe s
иssо-
ритe, оme nоseue, ue таxиsа zsоnни иmeна иmа и срez sаnаzнитe сnаsяни ¬
аöоzрити, mораsяни и zр., s+. История на Б+nrария. 1. С, 1961, 51¬52.
133. Бemesnиes, В. Проyusания s+рxy nиuнитe иmeна y траxитe. С,
1956, с. 53 сn.
134. Миxоs, В. Раsxоnxи s Роzоnитe. - ГПHМ, 1940-1941, 19-33; Tsnxоsа-
Bаиmоsа, В. Сsezeния sа срezноsexоsни xyxeрсxи иrри s Сиnистрeнсxо. ¬ В: Еs.-
eтноrр. иsсn. s nаmeт Ст. Роmансxи. С, 1960, 705-708; Пeтроs, П. Еzин ö+nrарсxи
оöиuаn от антиueн nроиsxоz. ¬ В: Етноreнesис и xynт. наen, ö+nr. нароz. С, 1971,
115-118.
135. По-nоzроöно sа отноmeнията на сnаsянитe с+с sаsарeното meстно
насeneниe и sа траxиnсxото насnezстsо y Анrenоs, Д. Оöраsysанe на ö+nrарсxата
нароzност, 182¬190, и uит. таm nит.
136. Рseиnо-Саesаrms. В1аx§1, со1. 986 = ГИБИ, 1, с. 193.
137. Маиnсms. 81rа1e§mоn, р. 272 = ГИБИ, 2, с. 281.
138. Рrосорms Саesаnensrs. Бe Be1-1о eоrmсо, р. 357 = ГИБИ, 2, с. 126.
139. Bа ezнаx+s наuин на +иsот и ezнаxsи нраsи y сnаsянсxитe nnemeна
rоsори и Л+s Фиnосо¡, s+. Beо РxИоsорxиs. TасПса, XVIII 99 = ГИБИ, 4, с. 172.
140. Рrосорms Саesаnensrs. Бe Be1-1о eоrmсо, 357-358= ГИБИ, 2, с. 126.
141. Маиnсms. 81rаre§x;оn, р. 272 = ГИБИ, 2, с. 281. С+mитe сsezeния сe
с+z+р+ат и y Beо РxИоsорxиs. Tасиса, XVIII 100 = ГИБИ, 4, с. 173.
142. Маиnсms. 8rrа1e§xоn, р. 289 = ГИБИ, 2, с. 287.
143. Паx таm, с. 273 = ГИБИ, 2, с. 282.
144. Рrосорms Саesаnensrs. Бe Be1-1о eоИнсо, р. 359 = ГИБИ, 2, 126-127 и
öen. 1, x+zeто e nосоueна nитeратyрата s+рxy раsnиuнитe т+nxysания на иmeто
сnори.
145. Станиnоs, Ст. Bа eтниueсxия с+стаs на насeneниeто s Доnноzy-наsсxия
öасenн от xрая на VI zо XI sex /nо арxeоnоrиueсxи mатeриаnи/. Дис. С, 1975, 54-
55, 59-60, x+zeто e nосоueна и с+отseтната nитeратyра.
146. Коmmа, М. Hоsme сsezeния о раeсeneнии сnаsян на тeрритории РHР. -
К51, 9, 1963, р. 505, с xарта.
147. В++ароsа, Ж. Сnаsянсxи и сnаsяноö+nrарсxи сenиmа s ö+nrарсxитe semи
от xрая на VI zо XI s. С, 1965, 115¬120; Сnаsяни и. nраö+nrари nо zанни на
нexроnоnитe от VI zо IX s. на тeриторията на Б+nrария. С, 1976,
БЕЛЕЖКИ КЪМ ДЯЛ ПЪРВИ
с. 9 сn. Bа раsxоnxитe nри с. Hоsа -eрна s+. Миnues, Ат. и Ст. Анrenоsа.
Арxeоnоrиueсxи раsxоnxи и nроyusания s m. Каneто nри с. Hоsа -eрна,
Сиnистрeнсxо, nрes 1967¬69 r. ¬ ГС.¡и¡, 63, 3, 1971, с. 22 сn.; Станиnоs, Ст. Bа
eтниueсxия с+стаs..., 48¬49, x+zeто са nосоueни и nо-ноsи nроyusания.
148. Аnаz+оs, Д. Матeриаnна xynтyра на £rоиsтоuна Б+nrария nрes IX¬XI
sex. ¬ В: Сnаs. и срezиsemно-mор. сsят. С, 1973, с. 145.
149. Станиnоs, Ст. Bа eтниueсxия с+стаs..., с. 45.
150. Аnаz+оs, Д. и Д. Баnаöаняn. Раsxоnxи s с. Лxöeноsо nрes 1968 r. ¬
В: Роzоn. сö. 3. С, 1972, с. 131.
151. В++ароsа, Ж. Сnаsянсxи и сnаsяноö+nrарсxи сenиmа..., 12¬88;
Станиnоs, Ст. Bа eтниueсxия с+стаs..., 50¬51, 55¬56, 60¬61, x+zeто са раsrnezани
+иnиmата от zseтe страни на р. Дyнаs и e uитирана nитeратyра.
152. В++ароsа, Ж. Сnаsянсxи и сnаsяноö+nrарсxи сenиmа..., 12¬88;
Станиnоs, Ст. Bа eтниueсxия с+стаs..., 51-52, 56-57, 61.
153. Ваxnитe, Ст. Форmиранe на староö+nrарсxото иsxyстsо VI¬XI sex. С,
1977.
154. В++ароsа, Ж. Сnаsянсxи и сnаsяноö+nrарсxи сenиmа..., 88¬105;
Станиnоs, Ст. Bа eтниueсxия с+стаs..., 52-54, 57-59, 61-63.
155. МаиrМиs. 81rа1e§xоn, р. 327 = ГИБИ, 2, 281-282. С+mото и y Beо
РHИоsорHиs. TасИса, XVIII 106 = ГИБИ, 4, с. 174. Срs. Hанxоsа-Пeтxо-sа, Г.
Матeриаnната xynтyра и sоeнно иsxyстsо на zаxиnсxитe сnаsяни сnорez сsezeнията
на Псeszоmаsриxиn. ¬ ИИБИ, 7, 1957, с. 338 сn.
156. Рrосорms Саesаnenm. Бe Be1-1о §о1nxо, р. 353 = ГИБИ, 2, с. 126.
157. Иsаноs, Ст. Жиsотинсxи xостни остат+uи от сenиmeто s meстността
Д+ez+оsи nоsя nри с. Поnина. ¬ В: В++ароsа, Ж. Сnаsянсxи и сnаsяноö+nrарсxи
сenиmа s ö+nrарсxитe semи от xрая на VI¬XI sex. С, 1965, 207-223.
158. В++ароsа, Ж. Сnаsянсxи и сnаsяноö+nrарсxи сenиmа..., 178¬179;
Сnаsяни и nраö+nrари..., с. 354.
159. В++ароsа, Ж. Сnаsянсxи и сnаsяноö+nrарсxи сenиmа..., 181¬182.
160. Паx таm, с. 182.
161. Рrосорms Саesаnensss. Бe Be1-1о. §о1n1со, р. 268, 358 = ГИБИ, 2, с.
121, 126.
162. Маиnсms. 81rа1e§xоn, р. 273 = ГИБИ, 2, 282-283.
163. В++ароsа, Ж. Сnаsянсxи и
сnаsяноö+nrарсxи сenиmа..., с. 107; Сnаsяни и nраö+nrари..., с. 355.
164. Ас1а 8аnсИ Бeтerrи, XIV 133-142 =ГИБИ, 3, 122-125.
165. Рrосорms Саesаnensss. Бe Be1-1о 8о1Tсо, р. 353 = ГИБИ, 2, с. 126.
166. Маиnсms. 81rа1e§1соn, XVIII 102, р. 272 = ГИБИ, 2, с. 281.
167. Beо РHИоsорHиs. Tасиса, XVIII 102, р. 273 = ГИБИ, 4, с. 173.
168. Маиnсms. 84rа1e§1Соn, р. 273 = ГИБИ, 2, с. 282. Поuти с+mото и y
Beо РHИоsорHиs. TасИса, XVIII 105 = ГИБИ, 4, с. 174.
169. Рrосорms Саesаnenm. Бe Be1-1о eоTсо, р. 353 = ГИБИ, 2, с. 126.
170. Иsаноs, U. Кynsт Пeрyна y x+нmx сnаsян. - ИОРЯС, 1903, с. 157 сn.
171. Вenxоs, Иs. Сnаsянсxо сseтиnиme zо Гnаsа Панerа. ¬ ИАИ, 18, 1962,
375-384.
172. Мариноs, Д. Hароzна sяра и нароzни рenиrиоsни оöиuаи. ¬ СöH.HК, 17,
1914, с. 201 сn.
173. В++ароsа, Ж. Сnаsяни и nраö+nrари /тxрxо-ö+nrари/ s сseтnината на
арxeоnоrиueсxитe zанни. ¬ А, 1971, | 1, с. 1 сn.; Сnаsянсxи и сnаsяноö+nrарсxи
сenиmа..., 108¬109; Сnаsяни и nраö+nrари..., 409¬415.
174. Яesxr, I. Bа neсrороx s1аye с!e Гeро^иe аnаenne с!e 8аerа1а
МоTeоrи. ¬ Бас, N. 5., 1, 1957, р. 289 8Я-; Станиnоs, Ст. Bа eтниueсxия
с+стаs..., с. 137 сn.
175. Рrосорms Саesаnensss. Бe Be1-1о eоnисо, р. 357 = ГИБИ, 2, с. 126.
176. Маиnсms. 81rа1e§1соn, р. 279 5Я- = ГИБИ, 2, 281-283. С+mото
сsezeниe и y Beо РHHоsорHиs. Tасиса, XVIII 104 = ГИБИ, 4, 173-174.
177. Енrenс, Фр. Проиsxоz на сemenстsото, uастната соöстseност и
z+р+аsата. С, 1949, с. 172.
178. Tаsи траzиuия nрос+meстsysаnа и s nо-x+снитe sexоse, xато öиnа
sаnисана и s sаxоноzатenнитe аxтоse. В+. Bаxон сyzниn nxzem. Кратxоn рezаxuии,
с. 36: Txтyx usстs zостонтs xsmsтн xнаsx ; s rmuex xсe uисnо
КBHМBTH КСTBМЪ Л£А«МЪ Е ^КBHЛГ£
unстs |>rоz«nнт'| xenнxsrо н mxnsrо.
179. История на Б+nrария. 1, с. 58; Анzрees, М. и Д. Анrenоs. История на
ö+nrарсxата ¡eоzаnна z+р+аsа и nраsо. С, 1972, с. 75 сn.
180. История на Б+nrария. 1, с. 58.
181. Пeтроs, П. К+m s+nроса sа оöраsysанeто на П+рsата ö+nrарсxа
z+р+аsа. - СФ, 5, 1963, 97-98.
182. Пиrynesсxая, H. Сириnсxиe истоuниxи nо истории нароzоs СССР.
М., 1941, 101-102.
183. Пeтроs, П. К+m s+nроса sа оöраsysанeто..., с. 98.
184. Бyрmоs, Аn. С+szаsанe на ö+nrарсxата z+р+аsа. ¬ В xн. my: Иsöр.
nроиss. 1. С, 1968, 130-131; Анzрees, М. и Д. Анrenоs. История на ö+nrарсxата
¡eоzаnна z+р+аsа и nраsо, с. 75 сn.
185. Пeтроs, П. К+m s+nроса sа оöраsysанeто..., с. 100.
186. Ас1а 8аnсИ Бeтe1rn, XV 155 = ГИБИ, 3, с. 129.
187. Паx таm, XII 98 = ГИБИ, 3, с. 111.
ГЛАВА ВTОРА Стр. 59/84
ПРАБЪЛГАРИTЕ ДО BАСЕЛВАHЕTО ИМ HА БАЛКАHСКИЯ ПОЛ. ОСTРОВ
1. Tиmmаноs, Иs. Критиueн nрernez на s+nроса sа nроиsxоzа на
nраö+nrаритe от esиxоsо rnezиme и eти-mоnоrията на иmeто ,ö+nrарин". ¬ СöH.HК,
16-17, 1900, 505-753; Бyрmоs, Аn. К+m s+nроса sа nроиsxоzа на nраö+nrаритe. -
ИБИД, 22-24, 1948, 298¬337; Сиротeнxо, В. T. Осноsннe тeории nроисxо+zeния
zрesниx öyn-rар и nисsmeнннe истоuниxи VI¬VIII ss. - .BПГ., 20, 4, 1961, 3-14.
2. Bnатарсxи, В. История на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes срezнитe sexоse. T.
1. -. 1. С, 1970, с. 55 сn.; Дeues, Д. Иsтоuноreрmансxият nроиsxоz на
ö+nrарсxото нароzностно иme. ¬ ГС.и¡¡, 22, 1926, 3-25.
3. МоrарсsHс, Сy. 2иr Оe8с1исn1e с!er Оnо§иren. - TB, 10, 1930, N0 1-2,
53-90.
4. Критиxа на тesи zse xиnотesи y Бyрmоs, Аn. К+m s+nроса sа
nроиsxоzа..., 303-316, 323-326.
5. Мnаzeноs, Ст. Поnо+eниeто на Асnарyxоsитe ö+nrари s рezа на тxр-xсxия
xnон на арио-аnтаnсxитe нароzи. - БHБ, 1, 1928, | 1, 49-71; Рrxrаx, О. T>\e
Bи1§аn8сBe Рnre1enП$1e иnс! а-e 8рrасBe с!er Рrо4оBи18аren. А.1e$-Bаnen, 1955;
Басxаxоs, H. А. Вsezeниe s иsyueниe тxрxсxиx яsmxоs. М., 1969, 210-236.
6. Мnаzeноs, Ст. Поnо+eниeто на Асnарyxоsитe ö+nrари..., 58¬64;
Басxаxоs, H. А. Вsezeниe..., 238¬241.
7. Басxаxоs, H. А. Вsezeниe..., 135¬152; Потаnоs, Л. П. Оueрxи nо
истории аnтаnues. М., 1955, с. 55 сn.;
Бeрнmтаm, А. H. Оueрx истории ryн-ноs. Л., 1956; Гymиnes, Л. H. Xyннy. М., 1960.
8. Артаmоноs, М. И. История xа-sар. М., 1962, с. 41 сn.; Гeнинr, В. Ф. и
А. X. Xаnиxоs. Ранниe öоnrарн на Воn-re /Боnsme-Tарxансxиn mоrиnsниx/. М., 1964,
с. 148.
9. СBrоnо§rарBи8 аnт СССBПП, р. 105 = ЛИБИ, 1, с. 80. Сnорez 8(ern, H.
Be са1enс!ner öe 354. - ВАH, 55,1953, с. 46, тоsи xроноrра¡ e öиn с+стаseн nрes
353 r.
10. История Арmeнии Моnсeя Xо-рeнсxоrо, 55¬56, 62.
11. Сиротeнxо, В. T. Осноsннe тeории..., с. 15; Анrenоs, Д. и В.
Гxsenes. Иsseстия s арmeнсxи иssори sа срezноsexоsната история на Б+nrария. ¬
ИП, 1966, | 1, с. 421.
12. 8Tоny1, Б. Б1e Ви1§аren сxx V. .Гаnrnиnс1er1$ \т Каrра1enBeсxen.
-ААА8H, 10, 1959, N0 3-4, 227-250.
13. Раи1иs nrасоnиs. H1x1оnа Bаn§оЪаrсxrmn, 55¬56 = ЛИБИ, 1, 411¬412;
Лиmes, Стр. Праö+nrаритe и ö+nrарсxото нароzностно иme s Еsроnа оxоnо наuаnото
на V s. ¬ ИИБИ, 5, 1954, 351-364.
14. ВesenИey, V. ГЯe рrо1оBи1§аn-sсBen 1n8сBnn;en. ВerHn, 1963, р. 306.
15. Паx таm, 316¬317; Дynues, Иs. ,Иmeнниx+т на n+рsоö+nrарсxитe xаноse"
и ö+nrарсxата z+р+аsна траzи-. uия. - В, 1973, | 1, с. 10.
16. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 55-115; МоrаyсsИс, Оy. 2иr Оe-
5сnmn1e zer Оnо§иren,53¬90;Бyрmоs,Аn. В+nроси иs историята на nраö+nrаритe. -
ГС.и¡¡, 44, 2, 1948, 3-36; Мeр-neрт, H. Я. К sоnросy о zрesнenmиx öоnrарсxиx
nnemeнаx. Каsанs, 1957; Дрesнenmиe öоnrарсxиe nnemeна s Приueрноmорse. ¬ В:
Оueрxи истории СССР, 1П-1X ss. 2. М., 1958, 586-615; Сиротeнxо, В. T. Виsантия и
öynrарн s .-.1 ss. - .BПГ., 20, 4, 1961, 43-70; Гeнинr, В. Ф. и А. X. Xаnиxоs.
Раннme öоnrарн..., 100¬117; Артаmоноs, М. И. История xаsар, 79¬102, 157¬169.
17. 1оаnnes АnHосnenиs. Еxсerр1а Ас иmсTs, р. 135 = ГИБИ, 3, с. 32; 8Tn,
Е. H181о1re nи Ваs Етрxe. 2. Ра-nя, 1949, 16-17.
18. Ма%nиs РeИстs Еnnоа-иs. Орe-rа, 205-206= ЛИБИ, 1, 299-300.
19. РаиTs Бrасоnиs. Ts£nа rотаnа, 213-214 = ЛИБИ, 1, с. 410.
20. Паx таm, с. 215 = ЛИБИ, 1, с. 410; МаrсeTnиs Сотes. СBrотсоn, р. 94
= ЛИБИ, 1, с. 312; 81eт, Е. T&-Кmre..., р.' 89.
21. МаrсeTnиs Сотes. СBrотсоn,
р. 95; /оrс/аnes. Яотаnа, р. 46 = ЛИБИ,
1, с. 313, 332.
22. МаrсeTnиs Сотes. СBrотсоn, р. 96 = ЛИБИ,1,с. T;TneорnаnesСоn-/essоr.
СnrоnоörарTа, р. 143 = ГИБИ, 3, с. 233.
23. 1оаnnes Xоnаrаs. Ерxотe Bm-£nаrmn, 3, р. 144= ГИБИ, 7, с. 151.
24. 1оаnnes Ма1а1аs. СBrо-nо§rарта, р. 402 = ГИБИ, 7, с. 151.
25. 1оаnnes 2оnаrаs. Ерxотe Ts-£nаrат, 3, 140-141 = ГИБИ, 7, с. 151.
26. МаrсeTnиs Сотes. СBrотсоn, р. 103 = ЛИБИ, 1, с. 318; Tоаnnes МаTаs.
СBrоnоnrарTа, 450¬451 = ГИБИ, 2, с. 216.
27. МаrсeTnиs Сотes. СBrотсоn, р. 104 = ЛИБИ, 1, с. 318.
28. 1оаnnes Ма1а1аs. СBrоnо-nrарTа, 437¬438; Tneорnаnes Соn-/essоr.
СBrоnоsrарTа, 1, 217¬218 = ГИБИ, 3, 237-238.
29. Рrосорms Саesаnensrs. Орerа отта. 1,162-163 = ГИБИ, 2, 110-111. .
нerо eтнониm+т xyни=ö+nrари /nраö+nrари/ nоuти s+s sсиuxи сnyuаи.
30. МаrсeTnиs Сотes. СBrотсоn, р. 108 = ЛИБИ, 1, с. 318.
31. Рrосорms Саesаnensrs. Орerа отта. 1, 602-603 = ГИБИ, 2, с. 146.
32. Пиrynesсxая, H. В. Сириnсxиe истоuниxи nо истории нароzоs СССР. М.,
1941, с. 165.
33. 1оrЛаnes. Яотаnа, 62¬63 = ГИБИ, 1, 336-337.
34. Рrосорms Саesаnensrs. Орerа отта. 1,501-508 =ГИБИ, 2,137-141.
35. Паx таm.
36. Паx таm, 581-582 = ГИБИ, 2, с. 142.
37. Паx таm, 582-584 = ГИБИ, 2, 142-143.
38. Паx таm, 584-585 = ГИБИ, 2, 143-144.
39. Паx таm, 585-589 = ГИБИ, 2, 144-146.
40. А%а(Маs. Tnnаe, 367-389; 1оаnnes МаTаs. СBrоnо§rарB1а, р. 490 =
ГИБИ, 2, 185-204, 216; Tneорnаnes Соn/essоr. СBrоnо§rарB1а. 1,233¬234 = ГИБИ, 3,
239-240.
41. А§а(Tаs. Кsxnаe, 389-392; Мenаnс/er. РrаeтeTа, 170-171=ГИБИ,
2, 202-204, 220-221.
42. А%аМаs. H181оnаe, р. 392 = ГИБИ, 2, с. 204.
43. Мenаnner. Рrа§тen1а, 442¬443 = ГИБИ, 2, 233-234, 235.
44. Паx таm, с. 443 = ГИБИ, 2, с. 235.
45. Раи1иs Бrасоnиs. H181оnа BаneоЪаrсxrиm, 85-86 = ЛИБИ, 1, 412-413.
46. THeорHy1ас(иs 8yтосаПа. И81о-nа, 251-252 = ГИБИ, 2, 334-335;
Tneорnаnes Соn/essоr. СBrоnоerарМа, 274-276= ГИБИ, 3, 249-251.
47. РreЛe^аnиs 8сnо1аsHсиs. СBrо-mса, р. 157 = ЛИБИ, 1, с. 389; Оe81а
БаeоЪerи I, re§18 Рrаnсоrит, р. 411 = ЛИБИ, 2, 303-304.
48. РаиTs Бsасоnиs. H181оnа BаneоЪаrсxrит, р. 154 = ЛИБИ, 1, 415¬416.
Отrnас от тesи с+öития сe срemа и y sиsантиnсxитe аsтори: Tneорnаnes Соn/essоr.
Сnrоnо^rарМа, р. 357; Мсeрnоrиs. Ори8си1а TsTnса, 33-34 =ГИБИ, 2, с. 262, 295.
49. 0'Атxо, V. I Ви1§аn {rаmrт-erаn т 11аИа ne1 see. VI e VII с1eП'erа
yо1§аre. Bоrо sрe21а1e сBrГиsxne ne1 sаn-то. СатроBаssо, 1933, р. 17 s^.; Соnex
1rас1xтит eсс1e81аe Каyennаиs т рарyrо sсnриse! т Кe§1а ЪHsHоTeса Ваyаnса
аsseryаrиs. Еn. ]. В. Вeтnаrсx. Мnn-сBen, 1810, р. 35, 44, 76.
50. 8сnne1а'er, Е. Еn18(eBиn§ с1er Виr§- иnо! Bаnnseтeтnen т ИаHen. ¬
8С, 1924, р. 34, 135; HаПтаnn, В. М. Оe8сBxB1e КаHens 1т Мx1e1а11er. 1. Мnn-
сBen, 1953, р. 254, 276.
51. Басxаxоs, H. А. Вsezeниe..., 233-236.
52. Мeрneрт, H. Я. Дрesнenmиe öоnrарсxиe nnemeна..., с. 593 сn.;
Артаmоноs, М. И. История xаsар, с. 133 сn.; Гymиnes, Л. H. Дрesниe тxрxи. М.,
1967, с. 26.
53. Мenаnner. Рrа§тen1а, р. 204 = ГИБИ, 2, с. 228.
54. Паx таm, 207-208 = ГИБИ, 2, с. 230.
55. Артаmоноs, М. И. История xаsар, 133-139.
56. ВeseyHey, V. Б1e рrо£Bи18аn-sсBen 1n8сBnГ1en, р. 306.
57. Tneорnаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарn1а, 356¬357; Мсeрnоrиs. Ориs-си1а
Ts£nса, 33-34 = ГИБИ, 3, 261-263, 295.
58. Сnоmeнаsанeто на аsари smeсто тxрxи s тоsа сsezeниe e оuesиzeн
анаxрониs+m.
59. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 145¬175; Бyрmоs, Аn. В+nроси иs
историята на nраö+nrаритe, 27¬26; Артаmоноs, М. И. История xаsар, 157¬169;
BаTerBасn, H. T1er8исBиn-§en rи .оr§e8сBxB1e ner Рrо1оЪи1§а-ren, nасB eтeт
ВenсB1 Be1 TBeорBаnes.¬ 1n:Аxne1т, Рr. e( К. 8neМ. Г)1e АrаBer т аerаHen \.e11.
4. ВerИn, 1967,539-619.
60. Hяxои с+sрemeнни иsсnezsаuи са на mнeниe, ue x+m историята на Вenиxа
Б+nrария и на нenния nрezsоzитen Кyöрат тряösа zа ö+zат отнeсeни и
БЕЛЕЖКИ КЪМ ДЯЛ ПЪРВИ
сsezeнията s xрониxата на Uоан Hи-xиyсxи /VII s./.
61. МоrтсsИс, Сy. 2иr ОexсМсn^e zer Оnо^иren, р. 71; -иuyроs, И. С Bx-
сxyрс Фeо¡ана о nротоöоnrараx. ¬ В: Дрesнenmиe rосyzарстsа на тeррито-рии СССР.
Матeриаnи и иссnezоsа-ния. М., 1976, 65-80.
62. THeорnаnes Соn/essоr. СBrо-nоsrарМа, 356-357= ГИБИ, 3, с. 261.
63. Tсeрxоms. Ори$си1а 1n81оnса, 33-34 = ГИБИ, 3, с. 295.
64. Ерemян, С. T. Арmeния nо ,Аmxараuynu" /Арmeнсxата reоrра¡ия от VII
s./. Ерesан, 1963, с. 101; Барт+ян, Р. К sоnросy о ,Xроноrра-¡ии", nриnисsmаemоn
Фиnон Tираxа-uи и ee xоmnиnяторe. ¬ ВМ, 8, 1967, 57-77.
65. Пneтнesа, СА. От xоuesиn x rороzаm. Саnтоsо-mаяuxая xynsтyра. М.,
1967, с. 186.
66. Гeнинr, Б. Ф. и А. И. Xаnиxоs. Ранннe öоnrарн..., с. 118 сn.
67. Паx таm, 128-129.
68. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 156-157.
69. Артаmоноs, М. И. История xа-sар, 196¬197; Пneтнesа, С. А. От
xоuesиn..., с. 48.
70. Артаmоноs, М. И. История xа-sар, с. 171 сn.
71. THeорHаnes Соn/es$оr. СBrо-nо8rарB1а, р. 357; Мсeрnоrиx. Ори8си1а
Tsnnса, р. 33 = ГИБИ, 3, 261-262, 295.
72. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, с. 164, сmята, ue Кyöрат e
ymряn nрes аnриn 642 r. Бyрmоs, Аn. В+nроси иs историята на nраö+nrаритe, с. 34,
nостаsя сm+ртта на Кyöрат x+m 650 r., а Артаmоноs, М. И. История xаsар, с. 163 ¬
оxоnо 660 r.
73. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, с. 164; Бyрmоs, Аn. В+nроси иs
историята на nраö+nrаритe, с. 35, 36, отриuа иzeнтиuността на Бesmeр с Бат-
öаян /Баян/.
74. Коxоsuоs, П. К. Еsрenсxо-xа-sарсxая neрenисxа s X s. Л., 1932, с.
92.
75. Артаmоноs, М. И. История xаsар, с. 171.
76. Tneорnаnes Соn/esxоr. Сnrо-nо§rар1иа, 356¬357; Мxeрxоrиs. Орm-си1а
Мsnnса,33-34 = ГИБИ, 3, с. 295.
77. Иöн-Даста, Аöy-Аnи Аxmez öeн Оmар. Иsseстия о xоsараx, öyртараx,
öоnrараx, mаzsяраx, сnаsянаx и рyс-саx..СП6., 1869, 82-83.
78. Ииnиа' а1~А1ит. TBe Кe^xns оГ Te ^оrМ, 438-439.
79. Мeрneрт, H. Я. Дрesнenmиe öоnrарсxиe nnemeна..., с. 606.
80. Hиzиа' а1-А1ат. TBe Кe§xn8 оГ 1Be \.оr1с1, р. 160.
81. Лeтоnисs nо Иnатсxоmy сnис-xy. Иsz. С. H. Паnаysоs. СПö., 1871, с.
32. Срs. Поseстs sрemeнниx neт. 1, с. 37, 234.
82 СотTМтт РоrрHyrо§eтTs. T>с а<nmт$rrаnсx иnрenо, р. 64 = ГИБИ, 5, с. 203.
83. Сmирноs, А. П. Воn+сxиe öyn-rарн. М., 1951; Каxоsсxиn, В. Ф. Про-
исxо+zeниe uysаmсxоrо нароzа. -e-öоxсарн, 1965.
84. Гeнинr, В. Ф. и А. X. Xаnиxоs. Ранниe öоnrарн..., с. 162 сn.
85. Гарxаsи, А. Оxаsания myсyns-mансxиx nисатenen..., 218¬219, 275.
86. Сnорez раsxаsа на Teо¡ан и Hиxи¡ор xан Кyöрат иmаn neтиmа синоse.
П+рsитe триmа öиnи Батöаян /Баян/, Котраr и Асnарyx; ueтs+ртият и neтият
/sиsантиnсxитe xронисти нe соuат иmeната иm/ nрemинаnи Дyнаsа ¬ ezиният от тяx
сe sасenиn s аsарсxа Панония, а zрyrият ,стиrнаn zо Пeн-таnоn s Раseна". Бyрmоs,
Аn. В+nроси иs историята на nраö+nrаритe, 34¬35, с осноsаниe осnорsа
zостоseрността на тоsи раsxаs и сmята, ue Вenиxа Б+nrария сe e раsnаzнаnа на три
uасти.
87. Ерemян, С. T. Арmeния..., 98-99.
88. ГИБИ, 3, с. 262, öen. 5, x+zeто са nосоueни nитeратyрата и mнeнията
nо s+nроса.
89. Фezороs, Г. Б. Итоrи и sаzаuи иsyueния zрesнeсnаsянсxоn xynsтyрн
£rо-Bаnаzа СССР. - КСИА, | 105, 1965, с. 24 сn.
90. Гnаsно s+s осноsа на иssоритe са иsrраzeни иsnо+eнията y Кин-xen,
Иs. История на ö+nrарсxото нароzно стоnанстsо s mоноrра¡ии. 1. Стоnансxата
xynтyра на nраö+nrаритe /nрes V-XIV sexоse/. - ГС.и¡¡, 3, 1926, 45-56, 99-124;
Иxоноmиxа на Б+nrария. 1. С, 1969, 60-62.
91. Пneтнesа, СА. От xоuesиn...; Артаmоноs, М. И. Боnrарсxиe xynsтy-рm
Сeseрно rо и Bаnаzното Приueрно-mорsя. -ДГОСССР, 15, 1970, x+zeто e nосоueна и
оöоömeна nоuти uяnата останаnа nитeратyра.
92. Пneтнesа, С А. От xоuesиn..., с. 5.
93. Xаsаноs, А. М. Xараxтeрннe ueртm xоuesиx оömeстs esраsиnсxиx стenen.
М., 1973, с. 15; Пneтнesа, СА. От xоuesиn..., 180-181.
94. Рrосорm Саesаnenm. Бe Be1-1о §01rnсо, 587-588 = ГИБИ, 2, 144-145.
95. Станues, Ст. и Ст. Иsаноs.
Hexроnоn+т zо Hоsи nаsар. С, 1958, с. 176; Пneтнesа, С А. От xоuesиn..., с. 97.
96. Ма%nиs РeHсTs ЕnnоTиs. Орe-rа, 205-206 = ЛИБИ, 1, с. 299.
97. Пиrynesсxая, H. В. Сириnсxиe истоuниxи..., с. 165.
98. Пneтнesа, СА. От xоuesиn..., с. 20.
99. Иxоноmиxа на Б+nrария. 1, с. 62.
100. Пneтнesа, С. А. От xоuesиn..., 103¬134; Артаmоноs, М. И. Боnrарсxиe
xynsтyрн..., 5¬8.
101. Пneтнesа, С А. От xоuesиn..., 144-170; Гeнинr, В. Ф. и А. X.
Xаnиxоs. Ранниe öоnrарн..., 43¬55.
102. Гeнинr, В. Ф. и А. X. Xаnиxоs. Ранниe öоnrарн..., с. 47 сn.;
Пneтнesа, С А. От xоuesиn..., с. 154, 160 сn.
103. Пneтнesа, С А. От xоuesиn..., с. 135 сn., 161 сn.
104. Паx таm, с. 131; Яxоöсон, А. Л. Виsантия s истории раннeсрezнesexо-
sиn Tаsриxи. - СА, 21, 1954, с. 148 сn.
105. Пneтнesа, С А. От xоuesиn..., 48-49.
106. Пneтнesа, СА. Hоmаzсxи nосenиmа nрes VII¬IX s. s Приаsоsиeто и
öасenна на р. Дон. ¬ А, 1964, | 4, с. 1 сn.; От xоuesиn..., 13¬50; Ваxnитe, Ст.
Bа xараxтeра на ранноö+nrарсxа-та nосenиmна mрe+а s Сeseроиsтоuна Б+nrария. - А,
1972, | 1, 9-13.
107. Пneтнesа, С А. От xоuesиn..., 51¬70; Артаmоноs, М. И. Боnrарсxиe
xynsтyрн..., с. 6 сn.
108. Бeрнmтаm, А. H. Соuиаnsно-sxоноmиueсxиn строn орxоно-eнисen-сxиx
тxроx; Xаsаноs, А. H. Xараxтeрннe ueртн...., с. 8.
109. Маиnсmx. 8(xа(:e§1Соn, р. 276 = ГИБИ, 2, с. 279.
110. Пneтнesа, С А. От xоuesиn..., с. 170.
111. Xаsаноs, А. М. Xараxтeрннe ueртн..., 9¬10.
112. Рrосорms Саe$аnen$15. Бe Be1-1о §оrn1СО, р. 584 = ГИБИ, 2, с. 143.
113. Вeнezиxоs, Иs. Бene+xи nо sоeнния öит на наn-старитe ö+nrари. С,
1903; Фexeр, Г. Воeнното zenо на nраö+nrаритe. С, 1936; Б+nrарсxото sоeнно
иsxyстsо nрes ¡eоzаnиsmа. С, 1958, 30-38.
114. Ма§nт РeHсms Еnnоnmx. Орerа, р. 205 = ЛИБИ, 1, с. 299.
115. Маиnсms. 81rа1ee1соn, р. 270 = ГИБИ, 2, с. 279.
116. Гymиnee, Л. H. Дрesниe тxрxи, с. 60 сn.
117. Фexeр, Г. Воeнното zenо..., с. 72 сn.
118. Гарxаsи, А. Я. Сxаsания my-
сynsmансxиx nисатenen..., с. 126.
119. Маиnсms. §1та1:e§1Соn, р. 270 = ГИБИ, 2, с. 279.
120. Фexeр, Г. Воeнното zenо..., 33¬35; Мeрneрт, H. Я. Иs истории орy+ия
nnemeн Востоuноn Еsроnm s раннem срezнesexоsse. ¬ СА, 23, 1955, 131-168.
121. Пneтнesа, С. А. От xоue-sиn..., с. 158.
122. Маиnсms. 81rа1e§xоn, 268-270 = ГИБИ, 2, с. 279.
123. Вe^Иey, V. T>\+ рrо1оЪи1§аn-ясИen 1n5сИnГ(;en, N0 52, р. 238.
124. Фexeр, Г. Воeнното zenо...; Пneтнesа, С. А. От xоuesиn...
125. Маиnсms. 81rа1e81СОП, р. 52 = ГИБИ, 2, с. 274.
126. Паx таm, с. 270 = ГИБИ, 2, 279-280.
127. Паx таm, с. 270 = ГИБИ, 2, 274-275.
128. Бemesnиes, В. Гр+uxи и nатинсxи иssори sа sярата на nраö+nrаритe. -
ИHЕМ, 8-9, 1929, 149-192;
Вярата на n+рsоö+nrаритe. ¬ ГС.и¡¡, 35, 1939, 3-62; Пneтнesа, С. А. От
xоuesиn..., 171-179.
129. Пneтнesа, С. А. От xоuesиn..., 172-174.
130. Бemesnиes, В. Вярата на n+рsоö+nrаритe, 33¬35; Коиx, .. Р. Tаn§n.
Еx8а1 5T 1e иe1-сИeи nes рeирxs аx1а11-Яиes. - КHК, 149, 1956.
131. Вe^Иey, V. T>1e рrо1оои18а-nsсBen 1n8СnnГ1en, N0 6, р. 149.
132. Бemesnиes, В. Вярата на n+рsоö+nrаритe, 22¬27.
133. Мnаzeноs, Ст. Вeроятни и mниmи остат+uи от esиxа на Асnарy-xоsитe
ö+nrари s ноsоö+nrарсxата рeu. - ГС.и¡¡, 17, 1921, с. 201 сn.
134. Бemesnиes, В. Вярата на n+рsоö+nrаритe, 40¬41.
135. Станues, Ст. и Ст. Иsаноs. Hexроnоn+т zо Hоsи nаsар, 15¬45; Гe-
нинr, В. Ф. и А. X. Xаnиxоs. Ранниe öоn-rарн..., 8¬31; Пneтнesа, СА. От
xоuesиn..., 71¬102; Артаmоноs, М. И. Боnrарсxиe xynsтyрm..., с. 11 сn.
136. Пneтнesа, С. А. От xоuesиn..., 100-102.
137. Диmитроs, Д. И. Поrрeöаnният оöряz s ранноö+nrарсxитe нexро-nоnи
s+s Варнeнсxо. ¬ ИАИ, 34, 1974, 51-94.
138. Bnатарсxи, В. Боnrарсxоe ne-тоuисneниe. - ИОРЯС, 17, 2, 1912, 28¬
59; К+m s+nроса sа ö+nrарсxото neтоöроeниe. - СnБАH, 10, 1915, 1-22; История...
T. 1.4. 1, с. 448; Tоzороs, Я. Иsтоuноаsиатсxият uиx+n от rnezиme на
астроnоrиueсxитe sярsания. /К+m s+nроса sа Иmeнниxа на n+рsитe ö+nrарсxи
xаноse/. - ГС.и¡¡, 27, 1931, 3-40.
139. Tоzороs, Я. Иsтоuноаsиатсxият uиx+n..., с. 36 сn.
140. Рnmx, О. 01e Ъи1§аn8сne Рnr-81enИs1e..., р. 76 $я.
141. Пneтнesа, С. А. От xоuesиn..., с. 175 сn.
142. Артаmоноs, М. И. История xаsар, 174¬175; Боnrарсxиe xynsтyрm...,
11-12.
Дяn II
ОБРАB.ВАHЕ
И .КРЕПВАHЕ

БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА
ДО СРЕДАTА HА ЕX В.
Пирmeстsо на xан Крym
сnez nоöezата наz иmneратор
Hиxи¡ор.
Миниатxра от ö+nrарсxия
nрesоz на Манасиesата neтоnис.
XIV s.
Биönиотexа на Ватиxана /n. 145/
СЪBДАВАHЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА Стр. 95/110. БЪЛГАРИЯ ПРЕB VIII В.
Стр. 110/130. .КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА
ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА HА IX В. Стр. 130/161. ОБTЕСTВЕHО ИКОHОМИ-ЕСКО
И К.Л T.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В. Стр. 161/197. БЕЛЕЖКИ
КЪМ ДЯЛ
II Стр. 198/208.
ГЛАВА ПЪРВА
СЪBДАВАHЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА
Прes VII s. на Баnxансxия nоnyостроs станаnи с+öития, xоито nрezоnрezenиnи
нerоsата историueсxа с+zöа sа mноrо стоneтия наnрez. С+с sасensанeто на
сnаsянитe s наuаnото на sexа нe саmо öиn нанeсeн yzар на роöоsnаzenсxия строn и
на nоnитиueсxата mоm на Виsантиnсxата иmneрия, но öиnа nроmeнeна с+meстseно и
eтниueсxата xартина на тyxаmнитe semи. Прes sтората nоnоsина на sexа n+x на
Баnxанитe сe настаниnи nраö+nrаритe и с+с сиnата на ор++иeто си иssоxsаnи
nраsото zа станат тexни nостоянни оöитатenи.
Heс+mнeно наn-sа+ното с+öитиe s +иsота на нароzитe, насenяsаmи Баnxансxия
nоnyостроs, öиnо оöраsysанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes sтората nоnоsина на
VII s. С+szаzeна xато с+xs на zse раsнороzни nоnитиueсxи оöezинeния ¬ сnаsянсxия
nnemeнeн с+xs s Поzyнаsиeто и nраö+nrаритe наuenо с xан Асnарyx, ¬ таsи z+р+аsа
станаnа оöezинитeneн ueнт+р sа сnаsянитe от ö+nrарсxата rрynа и s nроz+n+eниe на
sexоse иrраnа sа+на роnя s с+zöинитe на Еsроnenсxия xrоиsтоx.
1.
Сnаsянсxото nnemeнно оöezинeниe s Поzyнаsиeто nрes VII s.
В semитe на сeseр от Стара nnанина оme nрes VII s. öиn с+szаzeн nnemeнeн с+xs,
xоnто s nроz+n+eниe на няxоnxо zeсeтиneтия sоzиn ynорита öорöа nротиs оnититe на
Виsантия zа s+sстаноsи snастта си s Миsия. Tоsи иmeнно с+xs, s xоnто snиsаnи
сezemтe сnаsянсxи nnemeна и сeseритe, nо-x+сно sаezно с nраö+nrаритe yuастsysаn
s с+szаsанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа.
Коrато стаsа zymа sа сnаsянсxитe nnemeна
me+zy Дyнаsа и Стара nnанина nрes VII s., тряösа zа сe иmа nрez sиz осоöeното
sнаueниe на sxnxueната s тesи eстeстseни rраниuи тeритория. Миsия sаemаnа sа+но
стратerиueсxо nоnо+eниe s öорöата me+zy сnаsянитe и Виsантия. Tя öиnа онsи +иs
mост, xоnто сs+рssаn сnаsянитe на xr от Стара nnанина с тexнитe ezноnnemeнниuи
на сeseр от Дyнаsа. Доxато Виsантия нe сe наnо+enа траnно s semитe me+zy Стара
nnанина и Дyнаsа, от сeseр sинаrи mоrnи zа иzsат ноsи сnаsянсxи mаси и zа
sастраmаsат rосnоzстsото n наz nоnyостроsа.
Миsия öиnа eстeстseно sаmитeна от xr и mинаsанeто nрes nроxоzитe на Стара
nnанина sинаrи xриenо rоnemи оnасности и иsнeнаzи. Hаn-yяssиmа öиnа тя от иsтоx
¬ отx+m -eрно mорe и Доöрyz+а. И иmeнно тyx Виsантия наnраsиnа sсиuxо s+smо+но,
sа zа s+sстаноsи, sаz+р+и и yxрenи сsоята snаст. Tаxа иmneрията си осиryряsаnа
zост+n sа nрониxsанe nосрezстsоm ¡nота наs+трe nо Дyнаsа и s+smо+ност sа
nрex+сsанe sр+sxата me+zy сnаsянитe nо zsата öряrа на рexата; сnаsянсxитe semи s
Миsия mоrnи zа ö+zат наnаzани nо сymа, öes zа e нeоöxоzиmо zа сe mинаsа nрes
оnаснитe староnnанинсxи nроxоzи. Вnаzeeнeто на Доöрyz+а от Виsантия nрesр+mаnо
таsи тeритория s иsxоzна öаsа sа наnаzeниe наz сnаsянсxитe nnemeна s Миsия. И,
оöратно, sаryöата на До-öрy+zа sоzenа zо sаryöа и на Миsия, а тоsа оsнаuаsаnо
nрeнасянe на sоnната на xr от Стара nnанина и нenосрezстseна sаnnаxа наz
Tраxия..1 Bатоsа иmeнно оme nрes срezата на VII s. Виsантия насоuиnа sоeннитe си
yсиnия на сeseр и yсnяnа zа s+sстаноsи snастта си наz няxои от sаryöeнитe
оönасти. Teо¡ан иsриuно отöenяssа, ue s р+ueтe на иmneрията сe наmираnа uяnата
онаsи тeритория, xоято nо-x+сно öиnа sаsоxsана от nраö+nrаритe, т.e. semитe
me+zy Доnния Дyнаs, -eрно mорe, Иsтоuна Стара nnанина и на sаnаz zоx+m Tymeн-
сxитe s+ssиmeния.2 Hа таsи тeритория сnаsянсxото насeneниe сe оxаsаnо nоz
sиsантиnсxа snаст, nораzи xоeто нe mоrnо zа yuастsysа sаezно с останаnитe
сnаsяни s оömия nоnитиueсxи +иsот и öорöи nротиs иmneрията. Tоsа сnаsянсxо
nрис+стsиe sасerа, осseн от nисmeнитe иssори, e sасsиzeтenстsysано от
арxeоnоrиueсxи nроyusания nоxраn Дyнаsа и s раnона на Tymeн и Дesня.3 Heс+mнeно
ö+zemитe арxeоnоrиueсxи nроyusания me nоn+nнят xартината на сnаsянсxото
nрис+стsиe s uяnа Доöрyz+а.
В+sстаноsяsанeто на sиsантиnсxата snаст наz сeseроиsтоuната uаст на Баnxансxия
nоnyостроs sаnnаmsаnо сeриоsно сnаsянсxитe nnemeна xаxто s Миsия, таxа и s
semитe на сeseр от Дyнаsа. Осseн тоsа Виsантия snаzeenа ueнтраnната uаст на
nоnyостроsа и sастраmаsаnа сnаsянитe s Миsия от xr nо uяnото nротe+eниe на Стара
nnанина uаx zо Tиmоx. Hаnаrаnо сe sа отnор nротиs иmneрията zа сe орrаниsират
sсиuxи нenоxорeни от нeя сnаsянсxи nnemeна me+zy Дyнаsа и Стара nnанина, а таxа
с+mо и nnemeната на сeseр от rоnяmата рexа.
Сsezeнията sа с+szаzeното nnemeнно оöezинeниe s Поzyнаsиeто са осx+zни: sа нerо
раsxаssат xрониститe Teо¡ан и Hиxи¡ор, xоито sасяrат сnаsянитe саmо zотоnxоsа,
zоxоnxото тe snesnи s оnрezeneни отноmeния с nраö+nrаритe и yuастsysаnи s
öорöитe nротиs Виsантия. Оrраниueността на иssоритe e zоsenа и zо раsnиuни
nрezстаsи sа rоnemината, xараxтeра и meстоnоnо+eниeто на сnаsянсxия nnemeнeн
с+xs s Поzyнаsиeто.
Като оnисsат sасensанeто на nраö+nrаритe на Баnxансxия nоnyостроs, sиsантиnсxитe
xронисти с+оömаsат, ue тe yрezиnи отноmeнията си с оxоnнитe сnаsянсxи nnemeна ¬
Teо¡ан сnоmeнаsа сezem сnаsянсxи nnemeна и сeseритe, а Hиxи¡ор rоsори sа
сnаsянсxи nnemeна, öes zа оnрezenя тexния öроn.
В историueсxата nитeратyра с+meстsysат mноrо и nротиsорeuиsи nрezстаsи sа
meсто+иser nиmата на nосоueнитe сnаsянсxи nnemeна. Оöиxноseно сe nриemа, ue
nnemeто сeseри сe e наmираnо s Доöрyz+а и ue останаnитe сezem сnаsянсxи nnemeна
са насenяsаnи Миsия zо Исx+р иnи zо Tиmоx.4 Tоsа mнeниe e иsrраzeно s+рxy
нeтоuното т+nxysанe на сsezeнията на Teо¡ан и Hиxи¡ор sа отноmeнията me+zy
nраö+nrари и сnаsяни. Teо¡ан с+оömаsа, ue xоrато nраö+nrаритe zоmnи на
Баnxансxия nоnyостроs и сe sасenиnи s отнeтата от sиsантиnuитe тeритория me+zy
Дyнаsа, -eрно mорe и Стара nnанина, тe ,nосenиnи сeseритe от nрezната xnисyра на
Вeрerаsа x+m иsтоuнитe uасти, а x+m xr и sаnаz zо Аsария останаnитe сezem
nnemeна"5. Hиxи¡ор n+x отöenяssа, ue nраö+nrа-
ритe ,sаnоsяzаnи на ezнитe zа öранят semитe, xоито rраниuат с аsаритe, а на
zрyrитe zа nаsят se mитe, xоито са с+сezни на роmeитe"6.
И zsаmата sиsантиnсxи аsтори са xатerориu ни, ue сeseритe и останаnитe сezem
сnаsянсxи nne meна нe са öиnи nоzsnастни на Виsантия и нe са сe наmираnи s+s
snаzяната от нeя тeритория s сeseроиsтоuната uаст на Баnxансxия nоnyостроs. Ко
rато nраö+nrаритe sаsоxsаnи таsи тeритория, нe с+mнeно наmираmитe сe таm сnаsяни
са nоnаzна nи nоz тяxна snаст, а с ,оxоnнитe сnаsянсxи nnemeна", т.e. с
наmираmитe сe иss+н тesи semи сese ри и с+с сezemтe сnаsянсxи nnemeна тe e
тряösаnо zа yрe+zат ssаиmоотноmeнията си.
В историueсxата nитeратyра сe сnори и относ но öроя на сnаsянсxитe nnemeна,
xоито yuастsysа nи s nnemeнното оöezинeниe и с xоито nо-x+снс nраö+nrаритe
snesnи s+s sр+sxа и оöраsysаnа оömа z+р+аsа. Еzна uаст от yueнитe сmятат, ue
сnаsянсxитe nnemeна са öиnи сezem и ue nnemeтс сeseри e ezно от тяx.7Дрyrи
тs+рzят, ue nnemeнатr са öиnи осem ¬ сezemтe сnаsянсxи nnemeна и сese ритe.8
Иsxаsани са и zрyrи mнeния: ue nnemeната сe öиnи mноrо, т+n xато uисnото сezem
öиnо öиönen сxо и нe öиnо ynотрeöeно s öyxsаnния сmис+n нr zymата, а с+с
sнаueниe на ,mноrо"9; ue nnemeнатr са öиnи zse ¬ сeseритe и сezemтe роzа, т.e.
сezemтe сnаsянсxи nnemeна са сxsанати xато ezно nneme с оömо иme Сezemтe роzа,
Сezemтe xоneна.10 Tex ст+т y Teо¡ан оöаue rоsори xатerориuно s nоnsr на
тs+рzeниeто, ue nnemeната са öиnи осem: nne meто сeseри отöраняsаnо тeриториитe
от nроxоz; Вeрerаsа s Стара nnанина на иsтоx, а останаnит< сezem сnаsянсxи
nnemeна sаmиmаsаnи оömата x+ на rраниuа nо Стара nnанина zо аsаритe на sаnаz
Bа сezemтe сnаsянсxи nnemeна сnоmeнаsа са mо Teо¡ан. Tоn иmeнно xаssа, ue
nnemeто сeseр* отöраняsаnо nроxоzитe s Иsтоuна Стара nnанина В nо-натат+mния my
раsxаs e оnисана öорöата m сeseритe с Виsантия nрes VIII s. и отsnиuанeто нr
тexния xняs Сnаsyн s Hариrраz.11 Пораzи тоsа с< наnаrаnо Teо¡ан zа раsxа+e xои
са тesи сeseри \ x+ze са +иsenи. Останаnитe nnemeна, отöраняsа mи rраниuата с
Виsантия и аsаритe, нe сe сnоme наsат s nо-натат+mното иsnо+eниe, nораzи xоeтс
нe öиnо нy+но zа сe nосоusат тexнитe иmeна. Bа тоsа и Hиxи¡ор, сnez xато иsnyсxа
enиsоzа с xня: Сnаsyн, нe сmята sа нeоöxоzиmо zа сnоmeнаsа иme то на сeseритe,
нито n+x zа rоsори sа öроя на enа sянсxитe nnemeна От тоsи наuин на оnисsанe нr
с+öитията оöаue нe mоrат zа сe nраsят ниxаxsи zрyrи sаxnxueния ¬ нито sа
отноmeниeто на nne meто сeseри x+m останаnитe сezem сnаsянсxи nne meна и
nраö+nrаритe,12 нито sа nрeрастsанeто нr nnemeнния с+xs s z+р+аsа.13
СЪBДАВАHЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА
В+nрос+т sа meсто+иsenиmата на сnаsянсxитe nnemeна и sа rоnemината на тexния
nnemeнeн с+xs e наn-тясно сs+рsан с+с с+оömeниeто на Teо-¡ан, ue nраö+nrаритe
nрeсenиnи сeseритe и останаnитe сezem nnemeна на xr и sаnаz, zоxато Hи-xи¡ор
rоsори саmо sа отöрана на rраниuитe. Hа nр+s nоrnez xато ue nи y zsаmата
xронисти иmа nротиsорeuиe ¬ s с+mност то e nриsиzно. И zsаmата са иsnоnsysаnи
ezин и с+m иssор и nо ezин и с+m наuин nрezаsат нerоsитe сsezeния: и zsаmата са
сxsанаnи отноmeнията me+zy nраö+nrари и сnаsяни xато отноmeния me+zy sаsоesатenи
и sаsоxsани; и zsаmата соuат Виsантия и аsаритe xато с+сezи на сnаsянсxото
nnemeнно оöezинeниe. Сnорez Hиxи¡ор сnаsянитe +иseenи иss+н тeриторията на
nраö+nrаритe и nри ноsата оöстаноsxа тряösаnо zа nаsят rраниuитe на xr nротиs
Виsантия и на sаnаz nротиs аsаритe. Сnорez Teо¡ан с+mо таxа сnаsянитe нe сe
наmираnи на sаsnаzяната от nраö+nrаритe тeритория, nораzи xоeто нe öиnо
нeоöxоzиmо zа осsоöо+zаsат semи sа sасensанe. И аxо xронист+т rоsори sа
nрeсensанe, то нe сe отнася zо sаz+n+eниeто на сnаsянитe zа наnyснат сsоитe
meсто+иsenиmа, а zо оxрана на rраниuитe. При ноsата оöстаноsxа, xоrато
sиsантиnсxата оnасност от иsтоx öиnа nрemаxната, сnаsянитe тряösаnо zа насоuат
сsоята sоeнна сиnа на xr и sаnаz, nротиs Виsантия и аsаритe.14 А тоsа оsнаuаsа,
ue и nрezи, и сnez sасensанeто на nраö+nrаритe на Баnxансxия nоnyостроs
сnаsянитe са останаnи s с+mитe онesи semи, xоито тe yсnemно отöраняsаnи срemy
sоeннитe zоmоrsаnия на иmneрията ¬ semитe nо zsата öряrа на Дyнаsа, me+zy Стара
nnанина и Карnатитe. Bа rоnemината на nосоueната тeритория rоsори и öроят на
сnаsянсxитe nnemeна ¬ осem. Аxо s наuаnото на IX s. три сnаsянсxи nnemeна
sаemаnи оrроmното nространстsо от Tиmоx zо Срezния Дyнаs,15 sа осem сnаsянсxи
nnemeна нeс+mнeно e öиnа нeоöxоzиmа mноrо nо-оömирна тeритория. Hаn-сeтнe нe
öиsа zа сe nрeнeöрersат и рesynтатитe от арxeоnоrиueсxитe nроyusания: на
тeриторията на Доöрyz+а, осоöeно s раnона на Сиnистра и Рyсe, zосerа нe са
отxрити ниxаxsи nриsнаuи на nрex+сsанe на +иsота на сnаsянсxитe сenиmа, xоeто
nоxаssа, ue тe са оöитаsаnи тesи semи и сnez VII s.16
В zосerаmната историueсxа nитeратyра оöиxноseно nnemeнният с+xs на сeseритe и
сezemтe сnаsянсxи nnemeна öиsа nоxаnиsиран саmо s Миsия. В иssоритe оöаue
иsриuно сe соuи, ue нerоsи x+ни с+сezи öиnи sиsантиnuитe, а на sаnаz и
сeseроsаnаz ¬ аsаритe. Сnezоsатenно nоrиuно e zа сe nриeme, ue сnаsянсxото
nnemeнно оöezинeниe s Поzyнаsиeто nрes VII s. e nроz+n+eниe на nnemeнния с+xs s
Даxия от VI s. и ue сe e nростираnо
от zseтe страни на Дyнаsа, от Стара nnанина zо Карnатитe.
Иsxаsано e mнeниe, ue оxоnо срezата на VII s. s Миsия öиnа s+sниxнаnа
саmостоятenна сnаsянсxа z+р+аsа.17 Tоsа mнeниe нe наmира сeриоsни оnорни тоuxи s
иssоритe.18
Пnemeнното оöezинeниe s Поzyнаsиeто сe оueртаsа xато с+xs на сnаsянсxитe nnemeна
s Миsия и Даxия, с+szаzeн sа öорöа nротиs Виsантия и аsаритe. Еzнаxsата öитоsа
xynтyра на сnаsянсxото насeneниe от zseтe страни на Дyнаsа nрes VII s. оueртаsа
и нerоsия тeриториаneн оöxsат ¬ от Карnатитe zо Стара nnанина.19 С+mesрemeнно
оöаue оöezинeниeто сe иsrраzиnо и s+рxy тs+рze раsно-nиxи оömeстseно-
иxоноmиueсxи отноmeния: zоxато сnаsянитe s Миsия сe сmeсиnи с meстното насeneниe
и sаиmстsysаnи mноrо от тyxаmната mатeриаnна и zyxоsна xynтyра, а таxа с+mо и от
sаsарeнитe ¡орmи на ynраsneниe и оömeстseни отноmeния, nоnо+eниeто на сeseр от
Дyнаsа öиnо nо-раsnиuно. Лиnсsаnа сnezоsатenно оömа иxоноmиueсxа осноsа.
Гnаsното öиnо отöиsанeто на s+нmната оnасност, nораzи xоeто s оöezинeниeто на
nрezeн nnан иsn+xsаnи nоnитиueсxитe sр+sxи. Bатоsа nрeсиneно и нenриemnиsо e
сxsаmанeто sа nрeрастsанeто на nnemeнния с+xs s z+р+аsа, т+n xато rnаsна ¡yнxuия
на оöezинeниeто sсe оme остаsаnа sаmитата на тeриторията от s+нmно наnаzeниe, а
нe sаzаuата zа сe z+р+и s nоzuинeниe mноsинстsото от насeneниeто.
По sсиuxо иsrne+zа, ue nри таxа с+meстsysаmия с+xs sсяxо сnаsянсxо nneme e
sаnаsиnо zо rоnяmа стeneн сsоята саmостоятenност, ynраsnяsаnо сe e от соöстseн
xняs, а sаemаната от нerо тeритория e оöраsysаnа отzenно xня+eстsо, иsseстно nо-
сeтнe с иmeто Сnаsиния. С+xs+т на тesи иmeнно Сnаsинии, nороzeн от оömата
sаnnаxа от страна на sиsантиnuи и аsари, s+рsяn nостeneнно x+m оöраsysанe на
z+р+аsна орrаниsаuия. Иsт+xнатият nроueс с+snаzнаn с иzsанeто на nраö+nrаритe s
semитe на xr от Дyнаsа; тe сe наmираnи на с+mата стeneн на оömeстseно-
иxоноmиueсxо раssитиe, xаxто сnаsянитe, и иmаnи sаezно с тяx s nиueто на
Виsантия оöm sраr.
2.
Оöраsysанe и xараxтeр
на ö+nrарсxата z+р+аsа
ВОUHАTА HА ПРАБЪЛГАРИTЕ С ВИBАHTИЯ ПРЕB 680 И 681 Г. Виsантиnсxитe xронисти са
xатerориuни, ue от ноsитe си meсто+иsenиmа на сeseр от yстиeто на Дyнаsа
nраö+nrаритe наuenо с xан Асnарyx са nрeznриemаnи систemни наöesи s
nрezenитe на иmneрията. Teо¡ан отöenяssа иsриuно, ue нароz+т на ö+nrаритe, xоnто
сe öиn настаниn отs+z Дyнаsа s ,yzоöно sа sасensанe mясто, нарeueно на тexeн
esиx Оrnос, наnаzа и оnyстоmа-sа önиsxитe zо Дyнаsа semи, т.e. сerа snаzяната от
тяx страна, тоrаsа snаzяна от xристиянитe /sиsантиnuитe ¬ ö.а./" 20. Hиxи¡ор от
сsоя страна с+оömаsа, ue sасenиnитe сe xраn Дyнаsа ö+nrари наnаzаnи ,önиsxитe
оönасти на роmenсxата z+р+аsа" 21. Сnорez Bонара nnemeто на ö+nrаритe
,nриuиняsаnо страmни meти на тия/роmenсxитe ¬ ö.а./ оönасти"22.
Пораzи nиnса на nо-xонxрeтни zанни s иssоритe тоuното sрeme на тesи наnаzeния e
трyzно zа сe оnрezenи. По sсиuxо иsrne+zа оöаue, ue тe са оöxsаmаnи nоuти uяnото
zeсeтиneтиe на 70-тe rоzини на VII s., xоrато Виsантия öиnа сm+ртно sаnnаmeна от
араöсxо наmeстsиe отx+m Маnа Аsия.23 Оönастта, xоято nраö+nrаритe наnаzаnи, öиnа
+иsнeноsа+ната sа иmneрията сeseроиsтоuна uаст на Баnxансxия nоnyостроs, т.e.
оönастта, sxnxueна me+zy Дyнаsа, -eрно mорe и Tymeнсxитe s+ssиmeния. Bатоsа
иmeнно насxоро сnez оттernянeто на араöитe от Hариrраz nрes 678 r. иmneратор
Константин IV Поrонат /668¬685/ рemиn zа nрeznриeme nоxоz на сeseр.
Hаnаzeнията на nраö+nrаритe наz sиsантиnсxитe тeритории на xr от Дyнаsа сeриоsно
sастраmаsаnи иmneрията и осоöeно rосnоzстsото n на сeseр от Стара nnанина. Bа
тоsа rоsорят няxоnxо ¡аxта: ö+рsината, с xоято öиn орrаниsиран nоxоz+т ¬ оme
nрes 680 r., т.e. насxоро сnez отстраняsанeто на араöсxата оnасност;
nрeznриemанeто на nоxоzа ezноsрemeнно nо сymа и nо mорe, т.e. таxа, xаxто
Виsантия орrаниsираnа nо-сeтнe наn-rоnemитe си sоeнни exсnezиuии nротиs
ö+nrаритe; оrnаsяsанeто на nоxоzа от саmия иmneратор, и то nо sрeme, xоrато s
Hариrраz sасezаsаn Teстият sсeneнсxи с+öор, от uиито рemeния sаsисenо нe саmо
ezинстsото на u+рxsата, но и на z+р+аsата.
Поxоz+т сe с+стояn nрes nятото на 680 r.24 От Маnа Аsия öиnи nрexs+рneни
тe+xоs+ор++eнитe sоnсxи и sаezно с останаnитe sоeнни uасти от стоnиuата наuenо с
иmneратора nотernиnи на сeseр nрes Tраxия, mинаnи nрes Доöрy+zа и стиrнаnи zо
zyнаsсxото yстиe. Биnа иsnратeна и rоnяmа ¡nота, xоято nоnyuиnа нарe+zанe zа
xs+рnи xотsа s zenтата на Дyнаsа. Tyx с nоmоmта на xораöитe nexотата öиnа
nрeнeсeна отs+z рexата и sиsантиnсxата арmия наxnynа s semята на nраö+nrаритe.
Саmата sоnна e оnисана наn-n+nно от Teо-
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ на антиuно и срezноsexоsно сenиme и xрenост nри с.
Оноryр, Tоnöyxинсxи оxр+r
СЪBДАВАHЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА
...,.¦
100
¡ан. Сnорez нerо, xоrато nраö+nrаритe sиzenи r+ститe и mноrоöроnни рezиuи на
sиsантиnсxата арmия, тe нe сe рemиnи zа snяsат s сра+eниe, а сe оттernиnи s
сsоeто yxрenneниe и ssenи meрxи sа sаmита. В nроz+n+eниe на три-ueтири zни и
zseтe sоnсxи стояnи ezна срemy zрyrа, öes zа nрeznриemат xаxsито и zа öиnо
zenстsия: nраö+nrаритe нe сe осmenяsаnи zа наnyснат yxрenneниeто и zа snяsат s
отxрит öоn с таxаsа оrроmна арmия, а sиsантиnuитe nораzи önатата и нenроxоzиmата
meстност с+mо таxа нe sаnоusаnи сра+eниe. Протаxанeто zаnо s+smо+ност на
nраö+nrаритe zn сe с+ssemат от n+рsонаuаnната ynnаxа и zа станат nосmenи и nо-
zр+sxи, zоxато на sиsантиnсxата арmия то zenстsysаnо zemораnиsираmо. По с+mото
sрeme иmneратор+т, xоnто страzаn от сиnни öоnxи s xраxа, наnyснаn sиsантиnсxия
nаreр и с neт xораöа sаmинаn sа Мeсemsрия zа nраsи öани и zа сe nexysа. Прezи
отn+тysанeто си тоn sаnоsяzаn на стратesитe и на sоnсxата uрes сxsатxи с
nраö+nrаритe zа rи nринyzят zа наnyснат yxрenneниeто и zа snяsат s сра+eниe с
тяx; аxо nи n+x nраö+nrаритe нe наnyснenи yxрenneниeто си, sиsантиnuитe тряösаnо
zа rо оöсаzят. Коrато иmneратор+т sаmинаn, срez sоnсxата сe nр+снаn сnyx, ue тоn
öяrа. Сnyx+т nрezиssиxаn ynnаxа и sиsантиnсxата арmия, öes zа snese s xаxsото и
zа öиnо сра+eниe, сe snyснаnа s nаниueсxо öяrстsо. Сerа nраö+nrаритe иsnesnи от
yxрenneниeто и sаnоuнаnи zа nрeсnezsат nротиsниuитe си. Прeсnezsанeто сe
nрes+рнаnо s nора+eниe sа sиsантиnuитe: nо-rоnяmата uаст от тяx öиnи иsöити,
mноsина öиnи ранeни. Праö+nrаритe nрeсnezsаnи нenриятenя zо Дyнаsа, наxnynи s
Доöрyz+а, стиrнаnи сxоро zо Оzeсос и sаssenи uяnата оönаст на сeseр от Стара
nnанина, xоято zотоrаsа öиnа sиsантиnсxо snаzeниe.25
Останаnитe xронисти нe sнасят нemо с+meстseно s тоsи раsxаs. Hиxи¡ор с+оömаsа,
ue иmneратор+т öоnezysаn от nоzаrра.26 Bонара yтоuняsа, ue nри sаmинаsанeто си
Константин IV sаnоsяzаn на sоnсxата zа nyсxа отzаneu стрenи, sа zа nрezиssиxа
nраö+nrаритe x+m сра+eниe, а таxа с+mо, ue nри nрeсnezsанeто sиsантиnuитe zаnи
нemаn+x öроn nneнниuи.27 Всиuxи аsтори ezиноzymно са на mнeниe, ue nора+eниeто
на sиsантиnuитe e öиnо сnyuаnно ¬ рesynтат nрezи sсиuxо на nаниxата s+s sр+sxа
с+с sаmинаsанeто на иmneратора.
В+nрexи ezиноzymиeто на xрониститe оöаue с+meстsysат сeриоsни с+mнeния s
zостоseрността на тexнитe оöяснeния. Раsöиsанeто на таxаsа rоnяmа арmия и
nрeсnezsанeто n zо Дyнаsа нe mо+e zа ö+ze сnyuаnно и рesynтат саmо на иsнeнаzа.
Прeоzоnяsанeто на рexата, x+zeто сe наmираnа иmneраторсxата ¡nота, с+mо нe mо+e
zа ö+ze рesyn-
тат на иsнeнаzа и сnyuаnна nоöezа. Прexосяsанeто на Доöрyz+а и sаsnаzяsанeто на
uяnата тyxаmна тeритория нe mо+e zа сe оöясни саmо с ezна öитxа отs+z zyнаsсxата
zenта, оme nоseue, ue таsи тeритория öиnа szраsо yxрeneна и s nроz+n+eниe на
няxоnxо zeсeтиneтия сny+enа xато иsxоzна öаsа sа наnаzeния nротиs сnаsянитe.
Hяmа с+mнeниe, ue sиsантиnсxитe xронисти са сe оnитаnи zа сxрият истинсxия
xараxтeр на sоnната и rоnemината на сneueneната от nраö+nrаритe nоöezа,
nрezстаsяnxи nора+eниeто на с+нароzниuитe си sа рesynтат на сnyuаnността. Bатоsа
s+nрexи m+nuаниeто на иssоритe тряösа zа сe nриeme, ue me+zy sиsантиnuитe и
nраö+nrаритe са станаnи mно+eстsо öитxи, ue иmneраторсxата арmия e nонeсnа нe
ezно nора+eниe, ue nраö+nrаритe с+с сиnата на ор++иeто са sаsоxsаnи uяnата
sиsантиnсxа тeритория me+zy Дyнаsа и Стара nnанина и ue sоnната e nроz+n+иnа
няxоnxо meсeuа ¬ nятото и eсeнта на 680 r.
Teриторията, s xоято сe настаниnи nраö+nrаритe, сnорez Teо¡ан сe оxаsаnа mноrо
yzоöна sа тяx ¬ отsаz nораzи Дyнаsа, отnрez nораzи -eрно mорe и тeснинитe ¬ т.e.
Стара nnанина и Tymeнсxитe s+ssиmeния. Tаxа nраö+nrаритe, с+оömаsа xронист+т,
станаnи rосnоzари на semята, xоято nрezи öиnа nоzuинeна на sиsантиnuитe.28
Сnez sасensанeто си на Баnxансxия nоnyостроs nраö+nrаритe yрezиnи сsоитe
отноmeния с оxоnнитe сnаsянсxи nnemeна /сezemтe сnаsянсxи nnemeна и сeseритe/ и
nроz+n+иnи sоnната с sиsантиnuитe. Teо¡ан раsxаssа, ue nраö+nrаритe ,сe
раsmириnи s тesи meста, s+srорzenи сe и sаnоuнаnи zа наnаzат и zа nороösат
xрenоститe и semитe, xоито öиnи nоz роmenсxа snаст". Сsezeниeто наse+zа на
mис+nта, ue s+s sоnната nротиs иmneрията са yuастsysаnи и сnаsянитe, а таxа
с+mо, ue са станаnи mно+eстsо сра+eния, s xоито nраö+nrаритe са иmаnи yсnex.
Hиxи¡ор e nо-xонxрeтeн. Сnорez нerо nраö+nrаритe сe yxрenиnи и yсиnиnи /seроятно
сnez с+xsяsанeто си с+с сnаsянитe/, сnez xоeто ,sаnоuнаnи zа оnyстоmаsат сenата
и rраzоseтe на Tраxия". Сxиnиuа /XI s./ тs+рzи, ue nраö+nrаритe ,сe nр+снаnи
наmироxо и sаnоuнаnи zа оnneняsат роmenсxата страна", а сnорez Bонара тe ,нe
nрeстаsаnи zа nnяuxосsат uяnата nоzsnастна на роmeитe страна".29
Ясно e nроuee, ue sоnната с sиsантиnuитe e nроz+n+иnа и nрes 681 r., ue сerа са
öиnи sаsnаzeни онesи yxрenneния на сeseр от Стара nnанина, xоито sсe оme нe сe
öиnи nрezаnи /me+zy тяx seроятно e öиn и Оzeсос/, и ue сра+eнията са сe nрeнeсnи
s Tраxия. Станаnо ясно оme sezн++, ue nоöezата на сeseр от zyнаsсxото yстиe нe
öиnа сnyuаnна. Hа иmneрията нe остаsаnо ниmо zрyrо, ос-
СЪBДАВАHЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА
seн zа сe nриmири с+с sаryöата на тeриториитe отs+z Стара nnанина, zа nриsнаe
ноsото z+р+аsно оöezинeниe и zа сe sаz+n+и zа nnаmа на ö+nrарсxия xан rоzиmeн
zан+x. Tаxа сe стиrнаnо zо mира от nятото на 681 r., xоnто yрezиn отноmeнията с
Виsантия и xоnто öиn n+рsото me+zyнароzно nриsнаниe на ö+nrарсxата z+р+аsа.
Tо сe отнася zо yсnоsията на mирния zоrоsор, и тyx иssоритe са ezиноzymни.
Teо¡ан раsxаssа, ue иmneратор+т сxnxuиn mир с nраö+nrаритe, xато сe sаz+n+иn zа
иm nnаmа rоzиmeн zан+x ,sа сраm на роmeитe", т+n xато тоn наnраsиn сsои
zан+xоnnатuи sсиuxи нароzи на иsтоx и на sаnаz, на сeseр и на xr, а сerа
тряösаnо zа nnаmа zан+x на ezин ноsоnояsиn сe нароz. Останаnитe xронисти с+mо
таxа rоsорят sа nnаmанe на zан+x, нe сxриsаnxи оrорueниeто си, ue zоrоsор+т öиn
рesynтат от rnynостта на иmneратора и ue тоn nоxриn с+с сраm роmeитe и тяxната
z+р+аsа.30
XАРАКTЕР HА ДЪРЖАВАTА. В историueсxата nитeратyра са иsxаsани раsnиuни mнeния nо
s+nроса sа xараxтeра на z+р+аsното оöezинeниe, с+szаzeно s рesynтат от nоöezата
и sасensанeто на nраö+nrаритe на Баnxансxия nоnyостроs. Еzни аsтори сmятат, ue
ноsата z+р+аsа öиnа zenо иsxnxuитenно на nраö+nrаритe.31 Дрyrи я раsrne+zат xато
с+xs на nраö+nrари и сnаsяни, т.e. xато иsrраzeна на ¡ezeратиsни осноsи, mаxар
nраö+nrаритe zа sаnаsиnи xоmанzни ¡yнxuии s нeя.32 Tрeти иsт+xsат, ue Дyнаsсxа
Б+nrария öиnа nроz+n+eниe на Кyöратоsата Вenиxа Б+nrария и на оноsа z+р+аsно
оöezинeниe, xоeто xан Асnарyx с+szаn s Оrnоса /Онr+nа/.33
Heсxоzстsата s оöяснeнията на s+nроса сe z+n+ат на раsnиuни nриuини. В
nроz+n+eниe на mноrо rоzини s историueсxата nитeратyра öe nроxарsано сxsаmанeто
sа нen+nноueнността на сnаsянитe и sа нeсnосоöността иm zа оöраsysат z+р+аsа.
С+mesрemeнно öe наzueняsана роnята на nраö+nrаритe xато z+р+аsнотsорeн enemeнт,
тяxната sисоxа орrаниsаuия и xраöрост. Иzeаnисти-ueсxитe тeории, стиrаmи
nоняxоrа zо расиs+m, sатрyzниxа наyuното раsрemeниe на s+nроса и оxаssат
иsseстно snияниe и zосerа.34 При тоsа иssорнитe сsezeния са xраnно оrраниueни и
zаsат s+smо+ност sа s+sниxsанe на nротиsорeuиsи mнeния и sаxnxueния. Teо¡ан и
Hиxи¡ор, и zsаmата nисаnи nрes IX s., са nоnsysаnи оöm, нezостиrнаn zо zнeс
иssор. Te са сxsанаnи отноmeнията me+zy nраö+nrари и сnаsяни xато отноmeния
me+zy sаsоesатenи и nоxорeни. Teо¡ан наnриmeр, xато rоsори sа отноmeнията на
nраö+nrаритe x+m сnаsянитe, ynотрeöяsа иsраsа ото'яаx-xn» оyта?, xоnто zнeс zаsа
nоsоz sа раsnиuни nрesоzи и т+nxysания, а оттyx сnezsат и раsnиuнитe иssоzи. Еz-
ни yueни, xато nрese+zат иsраsа ,nоz zан+x , сmятат, ue nраö+nrаритe са nоxориnи
сnаsянитe и са rи nостаsиnи s zан+uна sаsисиmост.35 Дрyrи n+x nрese+zат с+mия
иsраs ,nоz zоrоsор" и са nриs+р+eниuи на тesата sа ¡ezeратиsния xараxтeр на
z+р+аsата.36 Иsxаsани са и zрyrи mнeния: ue nосоueният иsраs sасяrа отноmeнията
me+zy саmитe сnаsянсxи nnemeна и оsнаuаsа с+szаsанeто на с+xs, на nnemeнно
оöezинeниe;37 ue иsраs+т отраsяsа отноmeниeто на сnаsянитe x+m Виsантия ¬
sасenиnи сe с нenно с+rnасиe на тeриторията n xато ¡ezeрати с+с sаz+n+eниe zа
оxраняsат zyнаsсxата rраниuа.38 Оuesиzно e, ue s+nрос+т sа xараxтeра на
z+р+аsата и sа отноmeнията me+zy сnаsяни и nраö+nrари нe тряösа zа ö+ze рemаsан
саmо s+s осноsа на ¡иnоnоrиueсxото т+nxysанe на ezин иsраs, а uрes uяnостно
раsrne+zанe на историueсxитe оöстоятenстsа.
Прezи sсиuxо сnezsа zа сe иmа nрez sиz, ue nроrонsанeто на sиsантиnuитe и
sасensанeто на nраö+nrаритe s Доöрyz+а иsmeниnо с+meстseно nоnитиueсxата
оöстаноsxа s semитe на сeseр от Стара nnанина. Саmитe nраö+nrари, mаxар и
nоöezитenи, сe наmираnи s тs+рze сnо+но nоnо+eниe. Te сe sасenиnи s тeритория, с
uиято sаryöа Виsантия ниxоrа няmаnо zа сe nриmири. Вnроuem тоsа nроnиuаnо ясно
от nо-сeтнemнитe с+öития и осоöeно от sоnнитe на иmneрията с ö+nrарсxата z+р+аsа
nрes VIII s. Оuesиzно öиnо, ue nрezстояnи ноsи, оme nо-рemитenни сön+сxsания и
ue sоnната от 680 и 681 r. öиnа саmо наuаnо. Bа zа сe sаxрenят s ноsитe си semи,
nраö+nrаритe тряösаnо zа z+р+ат сmeтxа и sа xаsаритe, xоито сe наmираnи s тexния
тиn и xоито öиnи nотeнuиаneн с+xsниx на Виsантия. Tряösаnо наn-сeтнe zа ö+zат
yрezeни и отноmeнията с+с сnаsянитe ¬ xаxто s отнeтата от sиsантиnuитe
тeритория, таxа и s с+сezнитe Сnаsи-нии.
He öиnо s+smо+но zа сe mисnи sа sоnна me+zy nраö+nrари и сnаsяни. Маxар zа
нанeсnи на sиsантиnuитe нemаnxо nора+eния, nраö+nrаритe иmаnи nротиs сeöe си
ezна иmneрия, раsnоnаrаmа с+с sнаuитenни сиnи, xоято nри с+отseтни yсnоsия mоrnа
zа иm нанeсe тe+xи yzари. С+mesрemeнно sиsантиnсxата zиnnоmаuия öиnа sинаrи s
с+стояниe zа сneuenи на сsоя страна xаsаритe, а yzар+т s тиnа от сeseроиsтоx öиn
нe nо-mаnxо оnасeн, отxоnxото sаnnаxата от xr. Hаn-сeтнe nраö+nrаритe тряösаnо
zа z+р+ат сmeтxа и sа sоeнната mоm на с+сezнитe сnаsянсxи nnemeна ¬ саmата
Виsантия нe öиnа s с+стояниe zа rи nоxори, сnezоsатenно тe с+mо nрezстаsnяsаnи
сeриоsна sоeнна сиnа. Еzна sоnна на три ¡ронта öиnа оöрeueна nрezsаритenно на
нeyсnex. Hоsата оöстаноsxа иsисxsаnа, на n+рsо mясто, yрe+zанe на отно-
.
meнията с+с сnаsянитe. Heyтраnитeт+т на сnаsянсxитe nnemeна оöаue öиn zаneu
нezостат+ueн; тe сe оueртаsаnи xато eстeстseн с+xsниx nротиs иmneрията и тяxната
nоzxрenа тряösаnо zа ö+ze сneueneна на sсяxа ueна.
Сnаsянсxитe nnemeна s Миsия и Даxия с+mо иmаnи интeрeс от с+xsа с nраö+nrаритe.
Вmeсто оnасното sиsантиnсxо с+сezстsо, иsn+nнeно с нenрeстанни sаnnаxи, сerа на
иsтоuната иm rраниuа сe наmираnи nраö+nrаритe, xоито нe саmо нe rи sастраmаsаnи
и нe nосяrаnи на тяxната тeритория, но öиnи +enан с+xsниx s+s sоnната с
Виsантия. А таsи sоnна öиnа nрezстояmа. В nроz+n+eниe на няxоnxо zeсeтиneтия
сnаsянитe иsnитsаnи нenриятнитe nосnezиuи от sиsантиnсxото с+сezстsо, а и сerа,
сnez иzsанeто на nраö+nrаритe, тe nроz+n+аsаnи zа иmат оömа rраниuа с иmneрията.
И nонe+e Виsантия нe сe отxаssаnа от наmeрeнията си zа s+sстаноsи сsоята snаст
наz Миsия, с+sсem eстeстseно öиnо zа сe nот+рси nоmоmта на nраö+nrаритe, xоито
seue sоxsаnи с иmneрията. Осseн тоsа сnаsянитe иmаnи s тиnа си и zрyr nротиsниx,
sа xоnто sинаrи тряösаnо zа сe z+р+и сmeтxа. Стаsа zymа sа аsаритe, xоито nо
nоzоöиe на xаsаритe öиnи s+smо+eн с+xsниx на иmneрията s r+рöа на сnаsянсxитe
nnemeна. Tаxа nроuee сe с+szаnа онаsи сnо+на оöстаноsxа, nри xоято сnаsянитe
öиnи нe саmо sаинтeрeсоsани, но и nринyzeни zа nротerнат р+xа на nраö+nrаритe sа
sаzрy+ни zenстsия nротиs оömия sраr. При таxиsа иmeнно nоnитиueсxи
ssаиmоотноmeния öиn с+szаzeн с+xs+т me+zy сnаsяни и nраö+nrари.39
В историueсxата nитeратyра e иsxаsано mнeниe, ue сnаsяноö+nrарсxият с+xs sоzи
наuаnото си оme от sрemeто, xоrато nраö+nrаритe сe наmираnи s Онr+nа.40 Иssорни
сsezeния, nотs+р+zаsаmи тоsа mнeниe, sасerа nиnсsат. Виsантиnсxитe xронисти
оöиxноseно оnисsат саmо с+öитията, xоито сe отнасят nряxо zо иmneрията и zо
отноmeнията n с zрyrи нароzи. Оöexтиsно nоrnezнато, сnаsяноö+nrарсxият с+xs иmаn
z+nöоxи xорeни. Оme nрes n+рsата nоnоsина на VI s. сnаsяни и nраö+nrари
с+rnасysаnи сsоитe наöesи на Баnxансxия nоnyостроs. Прes n+рsата nоnоsина на VII
s. сnаsяни и nраö+nrари öиnи с+сezи и няmа сsezeния sа sра+zeöни отноmeния
nоme+zy иm. Осоöeно mноrо сe sасиnиnи sр+sxитe nрes sтората nоnоsина на VII s.,
xоrато nраö+nrаритe наuenо с xан Асnарyx сe sасenиnи s Онr+nа и s отzenни раnони
nоnаzнаnи s сnаsянсxа срezа ¬ от тоsа sрeme zатират ноsитe отноmeния на с+xs и
ssаиmоnоmоm. В öорöата nротиs xаsаритe nраö+nrаритe иmаnи szраs тиn и нe сe
страxysаnи от сnаsянитe. При наnаzeнията си наz sиsантиnсxитe тeритории на xr от
Дyнаsа и nо sрeme на sоnната с Виsантия тe сe s+snоnsy-
sаnи от sаeтостта на иmneрията nротиs сnаsянсxитe nnemeна. От сsоя страна
сnаsянсxитe nnemeна s nиueто на nраö+nrаритe с+mо иmаnи szраs тиn, xоrато
тряösаnо zа sаmиmаsат rраниuата си с аsаритe. По отноmeниe на Виsантия n+x
сnаsянитe öиnи оönexueни от наmeстsията на nраö+nrаритe s тeриторията на
иmneрията. Tаxа сe с+szаnи онesи оöexтиsни nрeznостаsxи, xоито тs+рze рано
nрezоnрezenиnи осноsитe на сnаsяноö+nrарсxия с+xs -41 Bатоsа нe e иsxnxueно
n+рsият zосer me+zy nраö+nrари и сnаsяни zа e öиn yстаноseн оme s
отs+zzyнаsсxитe semи, т.e. nрezи 680 r.
Иsrра+zанeто на сnаsяноö+nrарсxия с+xs станаnо nри n+nно sаuитанe на
тeриториаnната оöосоöeност и nnemeнното саmоynраsneниe на zseтe осноsни
eтниueсxи rрynи. Праö+nrаритe сe sасenиnи s+s snаzяната от sиsантиnuитe
тeритория. Tyx тe sаsариnи сnаsянсxо и zрyrо насeneниe, rраzоse и rраzсxи +иsот,
с+meстsysаmи от sexоse аzmинистраuия и z+р+аseн +иsот. Като sаиmстsy-sаnи няxои
от sаsарeнитe ¡орmи xаxто s оönастта на оömeстseната орrаниsаuия, таxа и
оönастта на mатeриаnната и zyxоsната xynтyра, тe наnо+иnи сsоя наuин на +иsот и
¡орmи на ynраsneниe. Tаxа öиn с+szаzeн nраö+nrарсxият ,сараxт" ¬ z+р+аsно
оöezинeниe, наuenо на xоeто стояn xан и xоeто сe zenяnо на три uасти: ueнт+р,
nяsо и zясно xриnо. В+рxоsното ynраsneниe наz сараxта иsоömо и наz ueнт+ра
nринаzne+аnо на xана иnи на nостаseния от нerо uоsex. Ляsото и zясното xриnо сe
ynраsnяsаnи от наn-önиsxитe nоmоmниuи на xана, с+отseтно от xаsxана и иuирry
öоиnа.42 По тоsи наuин иsrра+zанeто на z+р+аsна орrаниsаuия y nраö+nrаритe
станаnо саmостоятenно и нesаsисиmо от сnаsянсxитe nnemeна.43
Сnаsянсxитe nnemeна с+mо таxа sаnаsиnи сsоeто саmоynраsneниe и eтниueсxата си
оöосоöeност. Hаuenо на отzenнитe nnemeна стояnи xняse. Teриторията, sаemана от
ezно nneme, оöраsysаnа Сnаsиния. Иssоритe от VII zо наuаnото на IX s. ряsxо
раsrраниuаsат Б+nrария от Сnаsиниитe. Поz ,Б+nrария" сe раsöираnо саmо
тeриторията, насeneна от nраö+nrаритe, а nоz ,ö+nrари" ¬ насeneниeто на таsи
Б+nrария. Сnаsинии öиnи нариuани тeриториитe на отzenнитe сnаsянсxи nnemeна, а
сnаsяни ¬ насeneниeто на Сnаsиниитe. Оömата z+р+аsа nрezстаsnяsаnа с+xs me+zy
Б+nrария и Сnаsиниитe, nораzи xоeто s историueсxата nитeратyра тя e иsseстна и
xато сnаsяноö+nrарсxа z+р+аsа sа neриоzа от xрая на VII zо наuаnото на IX s.44
Hаuenо на z+р+аsата sастанаn sо+z+т на nраö+nrаритe ¬ xан Асnарyx. Bа стоnиuа
öиn оnрezeneн yxрeneният nаreр Пnисxа, наmираm сe на тeриторията на
nраö+nrаритe, но s önиsxо с+сez-
СЪBДАВАHЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА
стsо с+с semитe на сnаsянитe. В+nроситe на s+нmната nоnитиxа и sоnната öиnи оömи
и от xоmneтeнтност на xана. Hа иsтоx nротиs xаsаритe sаmитата на rраниuата nоenи
nраö+nrаритe. Граниuата с аsаритe на сeseроsаnаz nаsenи сnаsянитe. Протиs
Виsантия тряösаnо zа сe zenстsysа с+с sаzрy+ни yсиnия: nо -eрноmорсxото
xраnöрe+иe и s nроxоzитe на Иsтоuна Стара nnанина ¬ nраö+nrаритe; nаx s
nроxоzитe на Иsтоuна Стара nnанина ¬ сeseритe; на sаnаz от тяx nо öиnото на
Стара nnанина uаx zо аsаритe ¬ останаnитe сezem сnаsянсxи nnemeна. Историueсxата
nитeратyра с+z+р+а оöиnни сsezeния sа zоöритe отноmeния me+zy сnаsяни и
nраö+nrари nрes neриоzа VII¬IX s., sа тexнитe оömи zenстsия nротиs Виsантия и
с+mesрemeнно sа sаnаssанeто на eтниueсxата и тeриториаnната иm оöосоöeност.45
(Каxто сe sи+zа, оöраsysанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа сe оueртаsа xато сnо+eн
nроueс, а нe xато ezноxратeн аxт. Tоn sаnоuнаn с иsrра+zанeто и yxрensанeто на
nnemeннитe с+xsи y сnаsяни и nраö+nrари, с+с с+ueтаsанeто иm с+с sаsарeнитe на
Баnxансxия nоnyостроs meстни yстроnстseни ¡орmи и sаs+рmиn с оöezиняsанeто на
zseтe саmостоятenно иsrра+zаmи сe инститyuии s ezна оömа z+р+аsа.
С иzsанeто си на Баnxансxия nоnyостроs nраö+nrаритe nоmоrнаnи на сnаsянсxитe
nnemeна zа отöият оxонuатenно sиsантиnсxата sаnnаxа и zа иsöяrнат yuастта,
сnоneтяnа сnаsянсxитe nnemeнни с+xsи оxоnо Соnyн. Bатоsа нe e сnyuаnно, ue
наuаnото на ноsата z+р+аsа sаnоusа с раsrроmа на sиsантиnсxитe арmии и с
nиxsиzиранe rосnоzстsото на иmneрията s semитe на сeseр от Стара nnанина.
Орrаниsираmата и наnраsnяsаmата роnя на nраö+nrаритe нe наmаnяnа и nо-x+сно. С
sа+ното си стратerиueсxо nоnо+eниe, с+с szраsата си sоeнна орrаниsаuия, с
р+xоsоzнитe си ¡yнxuии s z+р+аsата тe nоmоrнаnи тs+рze mноrо ¬ осоöeно nрes VIII
s. ¬ sа отöиsанe на sиsантиnсxитe наnаzeния, sа yxрensанe на с+xsното z+р+аsно
оöezинeниe. Bатоsа и nрes тоsи neриоz nо-rоnяmата uаст от ynраsneнсxата
тeрmиноnоrия s z+р+аsата öиnа nраö+nrарсxа. Праö+nrаритe zаnи и сsоeто иme на
z+р+аsата. Б+nrари sаnоuнаnи zа сe нариuат с тeueниe на sрemeто sсиuxи нenни
nоzаниuи.46
С+mesрemeнно тряösа nраsиnно zа сe оueни и sа+ната роnя на сnаsянитe. Texнитe
xняse с+ymenи zа sаnаsят z+nrо sрeme сsоята саmостоятenност и zа yuастsysат s
z+р+аsния +иsот, xоeто nроnиuаsа xаxто s оömитe sоeнни zenстsия nротиs Виsантия,
таxа и s nояsата на сmeсeни титnи s ynраsneнсxата тeрmиноnоrия нарez с uисто
сnаsянсxитe ¬ xняse, старenmини и zр. He öиsа zа сe
Bnатна аnnиxаuия от n+рsи mаzарсxи xоnанeн наxит. IX s. Hаuионаneн
арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
sаöраsя с+mо, ue сnаsянитe öиnи осноsната mаса от насeneниeто на z+р+аsата ¬
оöстоятenстsо, xоeто zоsenо zо nостeneнното наnаrанe на тexния esиx, öит и
xynтyра. Bатоsа s+nрexи наnиuиeто на sнаuитeneн öроn nраö+nrари, траxи и zрyrо
насeneниe с+szаzeната nрes VII s. z+р+аsа sсe nоseue zоöиsаnа сnаsянсxи
оönиx..47
ГРАHИHИ HА ДЪРЖАВАTА. Виsантиnсxитe xронисти zаsат сsezeния nрezиmно sа онаsи
тeритория, xоято иmneрията sаryöиnа. Bатоsа rраниuитe на ö+nrарсxата z+р+аsа
mоrат zа ö+zат оnрezeneни наn-тоuно на xrоиsтоx: -eрно mорe на иsтоx, а на xr ¬
öиnото на Стара nnанина uаx zо 103
Tиmоx, nри snиsанeто my s Дyнаsа. Мо+e öи саmо Оzeсос sсe оme остаsаn s+s
sиsантиnсxи р+ue, mаxар ue sа тоsа няmа сиryрни сsezeния.48
Сeseроsаnаzната rраниuа стиrаnа zо аsаритe. Tя mинаsаnа nо Карnатитe оme nрes VI
s. и сe sаnаsиnа нenоx+тната таm и nрes VII s. Иsриuното сnоmeнаsанe на
xрониститe, ue сnаsянитe nаsenи xрenоститe отx+m аsаритe, оsнаuаsа, ue me+zy
ö+nrарсxата z+р+аsа и Аsарсxия xаrанат нe e иmаnо me+zинна тeритория. А и
арxeоnоrиueсxитe nроyusания nоxаssат, ue nрes VII s. s semитe от Дyнаsа zо
Карnатитe +иseenо сnаsянсxо насeneниe, xоeто иmаnо с+mия öит и mатeриаnна
xynтyра, xаxто и насeneниeто s semитe me+zy Дyнаsа и Стара nnанина. Bатоsа xато
наn-seроятно mо+e zа сe nриeme, ue от Tиmоx rраниuата e mинаsаnа nо Дyнаsа zо
Жenesни sрата, отx+zeто nоemаnа nо rnаsното öиnо на Карnатитe, sа zа оöxsанe
semитe на сnаsянитe xато seнeu от sаnаz и сeseр.49
Hаn-нeоnрezeneна остаsа иsтоuната rраниuа на сeseр от Дyнаsа. Като сe иmа nрez
sиz оöаue, ue nраö+nrаритe öяrаnи nрez xаsаритe и сe sасenиnи s Онr+nа,
rраниuата иm на сeseроиsтоx öи тряösаnо zа ö+ze на ezна от rоnemитe sоzни
nрerраzи ¬ Днen+р иnи Днeст+р. Bасensанeто на nраö+nrаритe s semитe на xr от
Дyнаsа оsнаuаsаnо саmо раsmирeниe, но нe и n+nно nрeсensанe. Да сe иsостаsи
отs+zzyнаsсxата тeритория оsнаuаsаnо ноsо sасиnsанe на sаnnаxата от страна на
xаsаритe. И nонe+e ö+nrарсxата rраниuа с xаsаритe s наuаnото на IX s. öиnа на
ezна от rоnemитe рexи ¬ Днeст+р иnи Днen+р, ¬ иmа sсиuxи осноsания zа сe nриeme,
ue таm e öиnа rраниuата на ö+nrарсxата z+р+аsа и nо sрemeто на нenното
оöраsysанe.50 Арxeоnоrиueсxитe nроyusания с+mо таxа yстаноsяsат r+ста nосenиmна
систemа с nраö+nrарсxа xynтyра от VII и VIII s. nо uenия nриueрноmорсxи раnон от
yстиeто на Днeст+р zо Варнeнсxия sаnиs.51 Hаn-сeтнe отxриsанeто на
Пeрemuenинсxо-то с+xроsиme и на с+xроsиmата от Воsнeсeнxа и Гnоzоси ¬ и тритe
nраö+nrарсxи, и то от sтората nоnоsина на VII s.52 ¬ с+mо таxа e иsseстно
zоxаsатenстsо, ue иsтоuната ö+nrарсxа rраниuа e стиrаnа zо Днeст+р, xато s наn-
x+нитe си uасти сe e zsи+enа nо -eрноmорсxото xраnöрe+иe, zоönи+аsаnxи zо
Днen+р.
Даneueн сnоmeн sа sасensанeто на nраö+nrаритe s отs+zzyнаsсxитe semи, sа
nрemинаsанeто иm s Доöрyz+а, sа тexнитe отноmeния с+с сnаsянитe, sа rраниuитe на
z+р+аsата и sа n+рsитe z+р+аsниueсxи ст+nxи на xан Асnарyx сe с+z+р+а s
Б+nrарсxия аnоxри¡eн neтоnис /XI s./. В zyxа на срezноsexоsната neтоnисна
траzиuия тyx сe раsxаssа, ue саm öоr нарezиn на сsоя s+snxöeн nророx Исая zа
отzenи ezна трeта uаст от xymанитe,
нарeueни ö+nrари, sа zа насenи с тяx semята Кар syнсxа, xоято öиnи оnраsниnи
риmnяни и enини Hаn-наnрez ö+nrаритe zоmnи zо три rоnemи рexр ¬ ezната сe
нариuаnа Bатиyса, а zрyrата ¬ Ерey са. Bemята Карsyнсxа öиnа насeneна от Дyнаsа
ze mорeто ¬ сenа и rраzоse. Bа nр+s uар öиn nоста seн Сnаs, xоnто иszиrнаn сто
mоrиnи s semята ö+n rарсxа, nораzи xоeто öиn нарeueн ,стоmоrиne? uар". Сnez нerо
наuenо на ö+nrарсxото uарстsо sа станаn Исnор /Асnарyx/, xоnто с+rраzиn на Дyна
sа rраz Др+ст+р /zн. Сиnистра/; nроxоnаn rоnяn роs от Дyнаsа zо mорeто; осноsаn
и Пnxсx; /Пnисxа/ rраz. И тоsи uар насenиn uяnата Кар syнсxа semя. При нerо s
nроz+n+eниe на mноrо rо zини ö+nrаритe öиnи sраrоse на rр+uxото uар стsо.53
В историueсxата nитeратyра seue e zоxаsано ue xоnxото и zа e nereнzарeн, тоsи
раsxаs sасny +аsа sниmаниe. Оöяснeниeто, ue nророx Исая ( zenстsysаn nо öо+иe
sнymeниe, тряösаnо z; оnраszаe sасensанeто на сnаsяни и nраö+nrари ] semитe на
xr от Дyнаsа и zа sаmити nраsата иn наz тyxаmнитe тeритории с öо+иeто önаrоsоne
ниe. Карsyнсxата semя, s xоято сe sасenиnи nра ö+nrаритe, e Маnxа Сxития, иnи
Доöрyz+а. В ne тоnиса e xаsано тоuно, ue таsи semя öиnа иsоста seна от риmnянитe
и от enинитe. При тоsа s нerо с< rоsори sа траnно yсяzанe ¬ nо rраzоseтe и
сenата Рexитe Bатиyса и Ерeyса сe от++zeстsяsат с Днe n+р и Днeст+р.
Сnezоsатenно тритe рexи, xоит< nрeсиuаnи nрezenитe на ö+nrарсxата z+р+аsа, öи nи
zоnнитe тeueния на Дyнаs, Днeст+р и Днen+р Bаz иmeто на nereнzарния uар Сnаs и
нerоsитe ст< mоrиnи s с+mност тряösа zа сe т+рси сnаsянсxот» nnemeнно
оöezинeниe, с xоeто nраö+nrаритe snes nи s с+xsни отноmeния и оöраsysаnи оömа
z+р +аsа. Лeтоnис+т раsxаssа наn-сeтнe и sа z+р+аs ниueсxата zenност на xан
Асnарyx: s оönастта н; s+нmната nоnитиxа ¬ öиn s+s sра+zeöни отноme ния с
sиsантиnuи и иsmаиnтяни, т.e. xаsари; ] оönастта на s+трemната nоnитиxа ¬
sаnоuнаn rо nяmа строитenна zenност, xато с+rраzиn Пnисxа ] Др+ст+р и nроxоnаn
роs s Доöрyz+а.54
Прes тeриторията на ö+nrарсxата z+р+аs; mинаsаnи няxоnxо оxоnа ¬ s Доöрyz+а, s
Миsи; /Оряxоsсxо/ и на сeseр от Дyнаsа, s+s Вnаmxо. T nрezстаsnяsаnи s+трemни
yxрenитenни с+ор++e ния, а нe rраниuни sаnоse, nораzи xоeто rраниuи тe на
z+р+аsата нe öиsа zа сe сs+рssат с тяxнот< иsrра+zанe.
Мezаnион с рene¡но иsоöра+eниe на орen и m++xа ¡иryра s+рxy snатна xана от Hаr
Сeнт Миxnоm, Рym+ния, IX s. Xy-zо+eстseно-историueсxи mysen ¬ Виeна
СЪBДАВАHЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА
И таxа оöраsysаната nрes VII s. ö+nrарсxа z+р+аsа öиnа rоnяmо nоnитиueсxо
оöezинeниe, nростираmо сe nо zsата öряrа на Дyнаsа и раsnоnаrаmо с zостат+uно
сиnи, sа zа иrраe sа+на роnя s +иsота на £rоиsтоuна Еsроnа.
ГОДИHА HА ОБРАB.ВАHЕ HА ДЪРЖАВАTА. Като оnисsа sоnната на nраö+nrаритe с
Виsантия и сxnxusанeто на mирния zоrоsор, Teо-¡ан nостаsя тesи с+öития s 6171 r.
от с+тsорeниeто на сseта. Иsuисneна nо антиоxиnсxата eра, с xоято тоn си сny+и,
сe nоnyuаsа rоzината 679 от н.e. Оттyx s историueсxата nитeратyра наuаnото на
ö+nrарсxата z+р+аsа z+nrо sрeme öe отнасяно x+m 679 r.55 Сerа оöаue таsи rоzина
e иsостаseна, т+n xато иsseстни ¡аxти rоsорят nротиs нeя. Прezи sсиuxо zоxаsано
e, ue sа neриоzа от 610 zо 714 и от 727 zо 773 r. Teо¡ан иsостаsа s
иsuисnяsанeто на с+öитията с nо ezна rоzина, nораzи xоeто sоnната на
nраö+nrаритe с Виsантия тряösа zа ö+ze отнeсeна x+m 680 r.56 Hа sторо mясто,
xато сe sseme nрez sиz иsxаssанeто на nрessитeр Константин на 16-ото sасezаниe
на Teстия sсeneнсxи с+öор, с+стояnо сe на 9 аsryст 681 r., s xоeто seue сe
rоsори sа сxnxueния mир с nраö+nrаритe, сxnxusанeто на mира тряösа zа ö+ze
отнeсeно наn-x+сно x+m nятото на 681 r.57 Hа трeто mясто, sоnната на
nраö+nrаритe с Виsантия нe e траяnа саmо ezна rоzина: nора+eниeто на
sиsантиnuитe и sасensанeто на nраö+nrаритe на Баnxансxия nоnyостроs са станаnи
nрes 680 r., а sоnната s Tраxия и сxnxusанeто на mира ¬ nрes 681 r.58
И таxа от раsxаsа на sиsантиnсxитe neтоnисuи стаsа ясно, ue с+szаsанeто на
ö+nrарсxата z+р+аsа nрezстаsnяsа ниs от с+öития, xоито сe раssиnи s nроz+n+eниe
на zse rоzини. Hаuаnото öиnо nостаseно с наsnиsанeто на nраö+nrаритe на xr от
Дyнаsа и раsrроmяsанeто на sоnсxитe на Константин IV Поrонат nрes nятото на 680
r., а xраят öиn отöenяsан с+с сxnxusанeто на mирния zоrоsор с Виsантиnсxата
иmneрия nрes nятото на 681 r.59 Прes тоsи neриоz сe yтs+рzиnи xараxтeрнитe sа
sсяxо z+р+аsно оöраsysаниe enemeнти ¬ оnрezeneна тeритория с+с сsои rраниuи,
ueнтраnна snаст, аzmинистраuия, sоnсxа и с+zиnиmа.60 T+n xато nрes раsrne+zания
neриоz xан Асnарyx и нerоsитe сnаsянсxи с+xsниuи сe наmираnи s nоuти
нenрex+сната sоnна с Виsантия, иsrра+zанeто на z+р+аsнитe инститyuии s+рsяnо
трyzно и отст+nsаnо на sаzeн nnан nрez нeоöxоzиmостта zа сe сnоmи с+nротиsата на
нenриятenя. И ezsа сnez сxnxusанeто на mира nрes 681 r., xоrато Константин IV
Поrонат сe sаz+n+иn zа nnаmа rоzиmeн zан+x, с xоeто ö+nrарсxата z+р+аsа nоnyuиnа
me+zyнароzно nриsнаниe, тя mоrnа сnоxоnно zа nоeme n+тя на нesаsисиmото си
с+meстsysанe и nо-ната-
т+mно раssитиe. Пораzи тоsа rоzината 681 сe nриe mа sа наuаnо на ö+nrарсxата
z+р+аsа, сnnотиn* сnаsяни и nраö+nrари s ezинна nоnитиueсxа и аz mинистратиsно-
sоeнна оömност.61
С+с с+szаsанeто на оömа z+р+аsа сnаsяни I nраö+nrари станаnи rосnоzари на
соöстseната сy с+zöа. Te nоnyuиnи s+smо+ност zа иsrра+zат сsо!-z+р+аsни
инститyuии, zа sаnаsят и раssият сsор öит и xynтyра. В оömата z+р+аsа nостeneнно
с< sаnиuаsаnи eтниueсxитe раsnиuия, s+рsяn yсxорe но nроueс+т на ¡орmиранe на
ezинна ö+nrарсxr нароzност. С+meстsysанeто на ö+nrарсxата z+р +аsа осиryриnо
yсnоsия sа раssитиeто на sисоxа V саmоöитна xynтyра, s рesynтат на xоeто Б+nrарm
сe о¡орmиnа xато ezин от sоzemитe сnаsянсxи xyn тyрни ueнтроse.
Б+nrарсxата z+р+аsа нe саmо осyeтиnа sаsоe sатenнитe nnаноse на иmneрията nо
отноmeниe m öаnxансxитe сnаsяни, но и сe nрes+рнаnа s оöezи нитeneн ueнт+р sа
сnаsянсxитe nnemeна от ö+n rарсxата rрynа на nоnyостроsа. Tя nрerраzиnа n+ тя на
Виsантиnсxата иmneрия x+m иsтоuнитe и sа nаzнитe сnаsяни, xоeто nриzаsа на
öорöата n с Ви sантия оömосnаsянсxо sнаueниe. Оme с+с сsоeтс с+szаsанe Б+nrария
sаnоuнаnа zа иrраe аxтиsm роnя s с+zöинитe на Еsроnenсxия xrоиsтоx, nора zи
xоeто s+sниxsанeто n иmа и оömоesроnenсxс sнаueниe.62
3.
Б+nrарсxата z+р+аsа
s xрая на VII s.
П+рsитe няxоnxо rоzини сnez сxnxusанeто на zо rоsора с Виsантия nрemинаnи s mир
¬ nонe zо 685 r., zоxоrато öиn +иs Константин IV Поrонат. Мир+т öиn нeоöxоzиm
xаxто на Виsантия nораzи рenиrиоsнитe сmyтоse s нeя, таxа и на ö+nrарсxата
z+р+аsа, sа zа сe yxрenи и zа sаszраsи nоsиuиитe си на Баnxансxия nоnyостроs.
Teо¡ан иsриuно öene+и, ue zо xрая на сsоя +иsот sиsантиnсxият иmneратор ,öиn
нeоöesnоxояsан от sраrоseтe си", xато оuesиzно s сnyuая xронист+т иmа nрez sиz
сeseрнитe с+сezи на иmneрията.63 Bонара n+x, сnez xато с+оömаsа sа mирния
zоrоsор от 681 r., отöenяssа: ,Tаxа наст+nиn mир nо uяnата роmenсxа semя uаx zо
сm+ртта на тоsи иmneратор." 64
BАСЕЛВАHЕ HА К.БЕРОВИTЕ ПРАБЪЛГАРИ В МАКЕДОHИЯ. По с+mото sрeme оöаue, xоrато
иmneрията си отz+xsаnа от sоnната с nраö+nrаритe и сnаsянитe и сe раzsаnа на
mира, s sаnаzнитe оönасти на Баnxансxия nоnyостроs ста-
Мeu от Прeсnаs. Арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Прeсnаs
СЪBДАВАHЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА
¦
наnи с+öития, xоито отноsо zонeсnи сmyт и sоnни. Hоsитe с+öития öиnи сs+рsани
с+с sасensанeто на Кyöeроsитe nраö+nrари s Маxezония.
В ,-yzeсата на сs. Диmит+р" сe раsxаssа, ue nрes n+рsата ueтs+рт на VII s.,
осоöeно nо sрeme на аsаро-сnаsянсxитe оöсаzи на Соnyн и Hариrраz, от nроsинuиитe
Даxия, Дарzания, Миsия, Ро-zоnа, Tраxия и zр. öиnи отsneueни mноrо +итenи и
sасeneни отs+z Дyнаsа, s Панония. Tyx тesи nрeсenниuи сe сmeсиnи с nраö+nrари,
аsари и zрyrи nnemeна от Аsарсxия xаrанат, s рesynтат на xоeто сe оöраsysаnа
сsоeоöраsна ноsа eтниueсxа rрynа. От сmeсeнитe öраxоse öиnо с+szаzeно nотоmстsо,
срez xоeто сe sаnаsиnи сnоmeн+т sа няxоrаmната роzина и +enаниeто sа sр+mанe s
нeя.65
Аsарсxият xаrан, xоnто rnezаn на nрeсenниuитe xато на сsои nоzаниuи, наsнаuиn sа
тexeн наuаnниx няxоn си Кyöeр, uоsex от nраö+nrарсxи nроиsxоz. И т+n xато
nраö+nrаритe öиnи нezоsоnни от аsаритe, а и саmитe nрeсenниuи нe сxриsаnи
стрeme+а си zа сe s+рнат s роzнитe meста, Кyöeр sастанаn наuenо на тоsа
нezоsоnно насeneниe. Tоn szиrнаn nрeсenниuитe и няxои zрyrи nnemeна, срez xоито
иmаnо mноrо nраö+nrари и сnаsяни, s+станаn nротиs аsарсxия xаrан и nоsen uяnото
mно+eстsо ¬ с +eнитe, zeuата, nоx+mнината и s+ор++eниeто ¬ на xr, x+m Баnxансxия
nоnyостроs. Аsаритe сe оnитаnи zа осyeтят zsи+eниeто, но s няxоnxо сра+eния öиnи
раsöити и тряösаnо zа отст+nят. Tаxа Кyöeр с sоzeното от нerо mно+eстsо nрemинаn
нeоöesnоxояsано Дyнаsа, наsnяs+n z+nöоxо s тeриторията на Виsантия и сe sасenиn
s Кeраmисиnсxото /seроятно zн. Битоnсxо/ nоne. От тоsи mоmeнт таsи оönаст
sаnоuнаnа zа сe нариuа Б+nrария, а нenнитe +итenи öиnи наsоsаsани с иmeто
ö+nrари, xоeто e ярxо zоxаsатenстsо sа nрe-оönаzаниeто на nраö+nrарсxия enemeнт
срez nрeсenниuитe.66
Гоzината на sасensанeто нe mо+e zа ö+ze тоuно yстаноseна. От ezна страна, тряösа
zа сe иmа nрez sиz, ue то e станаnо ,оxоnо meстzeсeт rоzини и nоseue, отxаxто
sарsаритe öяxа иss+рmиnи наnаzeниe наz роzитenитe иm" /seроятно стаsа zymа sа
наnаzeнията наz Соnyн nрes 620 и 622 r., xаxто и sа оöсаzата на Hариrраz nрes
626 r./; от zрyrа страна, нe тряösа zа сe sаöраsя, ue zо xрая на ynраsneниeто на
Константин IV Поrонат иmneрията e +иsяnа s mир. Сnezоsатenно xато наn-seроятна
rоzина на sасensанeто mо+e zа ö+ze nриeта 686.67
В ноsитe си meсто+иsenиmа ö+nrаритe, xаxто сerа seue сe нариuаnи sсиuxи
nрeсenниuи, сe наmираnи nоz nрezsоzитenстsото на Кyöeр, xоnто rи ynраsnяsаn xато
xаrан. Te snesnи s+s sр+sxа с+с с+сezното сnаsянсxо nneme zраrysити, от xоeто си
107
наöаsяnи нeоöxоzиmитe xрани. Сxоро Кyöeроsитe nраö+nrари sаnоuнаnи zа nосemаsат
Соnyн, а отzenни nиuа от тяx zори сe sасenиnи s нerо. Tesи zenстsия öиnи
рesynтат от mирнитe отноmeния, yстаноseни с sиsантиnсxото nраsитenстsо.
He сnez z+nrо срez Кyöeроsитe nраö+nrари s+sниxнаn nnан sа nрessemанeто на
Соnyн. Hяxоn си Маs+р, önиs+x с+трyzниx на Кyöeр, тряösаnо zа сe nрeстори на
öerneu, zа nот+рси yöe+иme s Соnyн и zа zоseze тyx mноrо от сsоитe с+нароzниuи.
Вnосnezстsиe тe menи zа nрessemат rраzа и zа rо nрezостаsят на Кyöeр и на
нerоsитe n+рseнuи. По-натат+x s nnана сe nрezsи+zаnо Кyöeр ,zа иsnese срemy
оxоnнитe нароzи, zа rи nоxори и zа тр+rнe на sоnна срemy остроsитe, срemy Аsия и
zори срemy тоsи, xоnто оönаzаsаme uарсxата snаст", т.e. срemy иmneратора.
В иsn+nнeниe на таxа наueртания nnан Маs+р иsöяrаn s Соnyн, сneuenиn zоseриeто и
önаrоsоneниeто на sиsантиnсxитe snасти, s тоsа uисnо и на иmneратора, öиn
наsнаueн sа xонсyn и sастанаn наuenо на sсиuxи nот+рсиnи yöe+иme s rраzа
nраö+nrари. Tоn nостаsиn sа стотниuи, neтzeсeтниuи и zeсeтниuи на nоseрeната my
sоnсxа сsои с+mиmneниuи.
Ос+meстsяsанeто на nnана тряösаnо zа станe nрes ноmта срemy В+sxрeсeниe Xристоsо
/Вenиxzeн/. Маnxо nрezи тоsа оöаue s rраzа nристиrнаnа иmneраторсxата ¡nота,
sоzeна от стратerа Сисиниn. Праö+nrаритe öиnи иssezeни s sаnаzната uаст на
rраzа, sа zа ö+zат отxарани с xораöитe s Hариrраz. Сxоро sаrоsор+т öиn раsxрит и
Маs+р öиn иsnратeн на sатоueниe. Каxsо e станаnо с Кyöeр, нe e иsseстно, но nо
sсиuxо иsrne+zа, ue тоn e sаnаsиn snастта си, mаxар nnан+т sа nрessemанeто на
Соnyн zа öиn осyeтeн.68
HАР.TАВАHЕ HА МИРHИЯ ДОГОВОР ОT 681 Г. HОВИ ВОЕHHИ ДЕUСTВИЯ ПРЕB 689 Г. Hасxоро,
seue nри ноsия sиsантиnсxи иmneратор £стиниан II /685¬695/, zоrоsор+т от 681 r.
öиn нарymeн. Teо¡ан с+оömаsа, ue nрes 688 r. иmneратор+т ,sаnоsяzаn xоннитe
отрezи zа nрemинат s Tраxия, исxаnxи zа оnneни ö+nrаритe и Сnа-sиниитe". Воnната
иsöyxнаnа nрes 689 r. Иmneратор+т ,сe отnраsиn на nоxоz срemy Сnаsиния и
Б+nrария", но öиn nрeсрemнат от nраö+nrарсxа sоnсxа. Сра+eниeто sаs+рmиnо с
nоöezа sа sиsантиnuитe. Сerа иmneратор+т nоnyuиn s+smо+ност zа nрониxнe s semитe
на сnаsянитe uаx zо Соnyн, zа sseme mноrо nneнниuи и zа rи sасenи s оönаст-
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ на В+трemния rраz на Пnисxа. Оueртаsа сe
xрenостната стeна с zsорuоsия xоmnnexс s срezата. Hа nрezeн nnан сe sи+zа
иsтоuната nорта
СЪBДАВАHЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА
та Оnсиxион s Маnа Аsия. С+mesрemeнно, xаxто с+оömаsа Константин VII
Баrрeнороzни, на £стиниан II сe yzаnо zа иsсenи uаст от сnаsянитe ,s nnанинитe
на Стриmон и s nроxоzитe на xnисyритe"69. Hа sр+mанe оöаue тоn öиn nриuаxаn от
nраö+nrаритe няx+ze s иsтоuната uаст на Бenоmориe-то и nрeт+рnяn nора+eниe: ,...
rоnяmа uаст от sоnниuитe my öиnа иsöита и mноsина öиnи ранeни."70 Bа с+mото
с+öитиe nоz 689 r. с+оömаsа и Bиreöeрт: ,£стиниан нарymиn сxnxueния с ö+nrаритe
mир и xато snяs+n s сра+eниe с тяx, отнаuаnо наzsиn, nосne öиn sнesаnно наnаzнат
от тяx и ezsа сe от+рsаn."71
В историueсxата nитeратyра с+meстsysа сnор s+s sр+sxа с s+nроса, sа xои
nраö+nrари и sа xоя Б+nrария стаsа zymа s сnyuая ¬ Асnарyxоsа иnи Кyöeроsа. И
mаxар няxои yueни zа сmятат, ue mоm nоxоz+т e насоueн x+m Соnyн, сe иmат nрez
sиz Кyöeроsитe nраö+nrари, раssоят на с+öитията rоsори s nоnsа на zрyrото
mнeниe. Teо¡ан, Hиxи-¡ор, Bонара, Сxиnиuа и Bиreöeрт nиmат саmо sа Асnарyxоsитe
nраö+nrари и Дyнаsсxа Б+nrария, nораzи xоeто s раsxаsа иm нe mо+e zа сe sиsират
Кyöeроsитe nраö+nrари; аxо стаsаme zymа sа Кyöeроsитe nраö+nrари, xоz+т на
sоnната тряösаme zа ö+ze оöратeн ¬ nрониxsанe на sиsантиnсxитe арmии s semитe на
сnаsянитe и uаx тоrаsа сра+eниe с nраö+nrаритe. Всиuxи xронисти раsrne+zат
sоnната от 688¬689 r. xато нарymeниe на mира с ö+nrарсxата z+р+аsа от 681 r.,
nораzи xоeто иmeнно с Асnарyxоsитe nраö+nrари e станаnо n+рsото сра+eниe s
Tраxия, а сnez nоxоzа x+m Соnyн с+mитe nраö+nrари са nриuаxаnи иmneраторсxитe
арmии и са rи раsöиnи.72 А тоsа me рeue, ue ö+nrарсxата z+р+аsа seue сe e
иsяsяsаnа xато оöezинитeneн ueнт+р, eстeстseн sаxриnниx на сnаsянсxитe nnemeна
от ö+nrарсxата rрynа на Баnxансxия nоnyостроs. В xонxрeтния сnyuаn mо+e zа сe
nрeznоnо+и, ue са с+meстsysаnи и nо-тeсни sр+sxи me+zy ö+nrарсxата z+р+аsа и
Кyöeроsитe nраö+nrари.73
Посnezнитe rоzини от ynраsneниeто на xан Асnарyx са sаöyneни s mраxа на
нeиsseстността. В Б+nrарсxия аnоxри¡eн neтоnис сe раsxаssа, ue uар Исnор öиn
nоryöeн от иsmаиnтянитe на Дyнаsа, xоeто наse+zа на mис+nта, ue nрes nосnezнитe
rоzини от +иsота си тоn seроятно e тряösаnо zа sаmиmаsа сeseроиsтоuната rраниuа
на z+р+аsата срemy xаsаритe.74 Tаsи sоnна mо+e zа сe отнeсe x+m 700 r., xоrато
ö+nrарсxият nрeстоn öиn sаeт от Teрsen.75
Дseтe zeсeтиneтия от 680 zо 700 r. са sрeme на yxрensанe и yтs+р+zаsанe на
ö+nrарсxата z+р+аsа, на стаöиnиsиранe rраниuитe n с Виsантия, с xаsаритe и
аsаритe, на иsт+xsанeто n xато sаmит-
ниx и оöezинитen на ö+nrарсxитe сnаsяни, а таxа с+mо и xато sа+eн ¡аxтор на
Баnxансxия nоnyостроs и s £rоиsтоuна Еsроnа.
ГЛАВА ВTОРА
БЪЛГАРИЯ ПРЕB VIII В. 1.
.тs+р+zаsанe на
ö+nrарсxата z+р+аsа
nрes n+рsата nоnоsина на VIII s.
HАМЕСА ВЪВ ВИBАHTИUСКИTЕ МЕЖД.О СОБИHИ.HBастанаnият nрes 700 r.1 наuenо на
ö+nrарсxата z+р+аsа xан Teрsen nроиsxо+zаn с+mо от роzа Дynо ¬ nрeznоnаrа сe, ue
e öиn син на Асnарyx.2, По тоsа sрeme s+s sр+sxа с иsseстни нeсnоnyxи
s+s"sоnната срemy араöитe Виsантия nрe+иsяsаnа xриsа, zxоято наmeриnа иsраs s+s
s+трemни me+zyосоöиuи и нeстаöиnност на иmneраторсxата snаст. | Heönаrоnриятнитe
sа роmeитe оöстоятenстsа öиnи ymenо иsnоnsysани от ноsия ö+nrарсxи snаzeтen/
zПрes 695 r. uрes sаrоsор öиn сsаneн от nрe стоnа £стиниан II; Hаuenо на
z+р+аsата sаeта наn n+nxоsоzeu+т Лeонтиm а £стиниан с отря sан нос /оттyx и
nроssиmeто my Ринотmeт/öиn иs nратeн на sатоueниe s Xeрсон на Криmсxия nоny
остроs^С тоsи nрesрат оöаue nоnо+eниeто s+s Ви sантия нe öиnо sаszраseно.
Посnezsаnитe ноsи нe yсnexи s+s sоnната срemy араöитe станаnи nриuи на Лeонтиn
zа sаryöи nрeстоnа, xоnто nрes 698 r öиn sаeт от Tиöeриn III. Поsоz sа наmeса на
xт Teрsen s+s sиsантиnсxата xриsа zаn öиsmият иm neратор £стиниан II, xоnто нe
сe öиn отxаsаn 01 mис+nта zа си s+рнe nрeстоnа. \
I От Xeрсон сsаneният иmneратор иsöяrаn nр* xаsаритe s+s Фанаrория, а s xрая на
704 r. zоm+n I Б+nrария, няx+ze x+m yстиeто на Дyнаsа. Оттy! тоn snяs+n s+s
sр+sxа с ö+nrарсxия xан ¬ отнаuа nо uрes nратeниx, а nо-x+сно nиuно сe яsиn nрez
нerо. £стиниан II nоmоnиn Teрsen sа nоmоm, срe my xоeто my оöemаn ,nрemноrо
zароse и соöстse ната си z+meря sа +eна"3.
Б+nrарсxият snаzeтen, xоnто nриen с nоzоöа sаmи nоueсти öиsmия иmneратор, оöemаn
zа m) оxа+e n+nна nоzxрenа. Hа сnezната 705 r. Teрse; наuenо на rоnяmа sоnсxа от
nраö+nrари и сnаsят sаezно с £стиниан II и нerоsитe nриzрy+итenи с< отnраsиn x+m
sиsантиnсxата стоnиuа. Сnez триz нesни yсиnия на £стиниан сe yzаnо zа nрониxнe I
Hариrраz. Дenстsysаnxи с иsнeнаzа, тоn nрezиs
БЪЛГАРИЯ ПРЕB VIII В.
\
sиxаn сmyт. оsnаzяn nоnо+eниeто и snяs+n xато иmneратор s+s Вnаxeрнсxия zsорeu.4
£стиниано-sият|_yсnex сe z+n+аn öesсnорно на ö+nrарсxата sоnсxа,, Tя нe ssenа
nряxо yuастиe s нerоsитe zenстsия, но с+с сsоeто nрис+стsиe nоnрeuиnа на сиnитe,
xоито öиxа mоrnи zа оxа+ат с+nротиsа.
В+sстаноseният на nрeстоnа иmneратор тряösаnо наn-наnрez zа sаxрenи nоnо+eниeто
си. Tоn сe раsnраsиn +eстоxо с sсиuxи оnасни sа нerоsата snаст nиuа, сnez xоeто
nоxаниn s стоnиuата Teр-senrСnорez Teо¡ан и Hиxи¡ор на ö+nrарсxия snаzeтen öиnи
оxаsани rоnemи nоueсти и my öиnи nоzнeсeни сx+nи zароse. :В ezна от rnаsнитe
sаnи на иmneраторсxия zsорeu £стиниан II наmeтнаn Teрsen с uарсxа xnаmиzа
/mантия/ и rо yzостоиn с титnата xeсар. Посne, сezнаnи на троноse ezин zо zрyr,
zsаmата snаzeтenи nриenи nриseтстsията на sиsантиnсxата sоnсxа.3
Дрyr sиsантиnсxи аsтор,-Сsиzас /X s./, оnисsа öоrатстsата, xоито Teрsen nоnyuиn.
,При иmneратор £стиниан Ринотmeт Teрsen, nрezsоzитenят на ö+nrаритe, öиn на
s+рxа на önаrоnоnyuиeто... Tоn nостаsяn оö+рнат mита си, xоnто носen s+s sрeme
на sоnна, и сsоя xаmmиx, с xоnто mиöаn xоня си, и сnаrаn nари, zоxато nоxриe и
ezиния, и zрyrия. Простираn xоnиeто си на semята и zо xраиmата my и на rоnяm xyn
натрynsаn xоnринeни zрexи. Като наn+nsаn санz+ueта с+с snатни и срeö+рни nари,
раszаsаn rи на sоnниuитe, nр+сxаnxи р zясната си р+xа snато, а с nяsата ¬
срeöро."6
Всe nо с+mото sрeme ö+nrарсxият snаzeтen nоnyuиn оme ezна, и то осоöeно ueнна
nриzоöиsxа: сnорez сsezeнията на Сиmeон Мeта¡раст и Ло: rотeт /X s./ на Б+nrария
öиnа отст+neна оönастта Bаrора,7 xоято сe наmираnа на xr от Стара nnанина и
оöxsаmаnа semитe от -eрноmорсxото xраnöрe+иe на sаnаz, оxоnо zнemнитe rраzоse
Аnтос, Сnиseн и Яmöоn.8 Tаxа ö+nrарсxата z+р+аsа nостиrнаnа сsоeто n+рsо
раsmирeниe x+но от* Стара nnанина и n+рsото си траnно yстаноsяsанe s Tраxия!
V ^Hаmeсата на Teрsen s+s sиsантиnсxитe zsорuоsи öорöи nрes 705 r. сe оxаsаnа
yсnemна sа ö+nrарсxата z+р+аsа. Биn сxnxueн ноs zоrоsор me+zy Виsантия и
Б+nrария, xоnто yтs+рzиn оme nоseue nоnо+eниeто на mnаzата z+р+аsа,))Аxо nрes
681 r. nо нeоöxоzиmост Константин IV Поrонат сxnxuиn mир и оöemаn zа nnаmа
rоzиmeн zан+x на сsоя сeseрeн с+сez, сerа Б+nrария сe раzsаnа на mноrо nоseue
nриzоöиsxи. V Tитnата xeсар, xоято Teрsen nоnyuиn, zотоrаsа нe öиnа zаsана на
uy+z snаzeтen. Кeсар s+s sиsантиnсxата zsорuоsа neрарxия сe титynysаn sторият
uоsex сnez иmneратора, оöиxноseно nрeстоnонасnezниx+т.9 Прezостаsяnxи таsи титnа
на
ö+nrарсxия snаzeтen, sиsантиnсxият иmneратор rо yтs+р+zаsаn sа sаxонeн snастenин
на ezна нesаsисиmа z+р+аsа ¬ sа тоsа rоsорят zenстsия xато наmятанeто с uарсxа
xnаmиzа и оxаssанeто на nоueсти от страна на sиsантиnсxата sоnсxаy
Боrатстsата, с+стояmи сe от snато и zрyrи сx+nи zароse, snаzeтenят на Б+nrария
nоnyuиn s иsn+nнeниe на zоrоsора от 681 r. По sсяxа seроятност nnаmаният zан+x
сerа e öиn ysenиueн s с+rnасиe с ноsия zоrоsор.
Осоöeно sнаueниe иmаnа тeриториаnната nриzоöиsxа. Прes оönастта Bаrора mинаsаnи
наn-x+ситe и yzоöни n+тиmа, sоzemи от semитe сeseрно от Стара nnанина x+m Оzрин
и Hариrраz. Вnаzeenxи тesи n+тиmа, ö+nrаритe стаsаnи иsuяnо rосnоzари на
иsтоuностароnnанинсxитe nроxоzи, nрes xоито sиsантиnсxитe sоnсxи наn-neсно mоrnи
zа nрониxsат s с+рueто на ö+nrарсxата z+р+аsа. От zрyrа страна, ö+nrаритe си
осиryряsаnи иss+нрezно ueнно nрezmостиe sа sоeнни zenстsия s Tраxия.
^Постиrнатото nрes 705 r. xато uяnо иmаnо оme nо-rоnяmо sнаueниe, отxоnxото
xонxрeтнитe nриzоöиsxи. Саmо оxоnо 25 rоzини сnez с+szаsанeто си Б+nrария нe
саmо yxрenнаnа, но mоrnа seue zа сe наmeсsа yсnemно s+s s+трemнитe zenа на сsоя
с+сez ¬ Виsантиnсxата иmneрия. ^В+трemното nоnо+eниe на z+р+аsата öиnо
sаszраseно, саmоuysстsиeто на нenнитe р+xоsоzитenи сe nоsиmиnо. .тs+рzeн öиn
аsторитeт+т на ноsата z+р+аsа., срez сnаsянитe на Баnxансxия nоnyостроs,
нараснаn нenният me+zyнароzeн nрeсти+. С+öитията от 705 r. срemнаnи mироx отrnас
s Bаnаzна Еsроnа и sаnаzнитe историuи и xронисти rи иsт+xsат xато ezна от наn-
sнаuитenнитe nоnитиueсxи nрояsи s me+zyнароzнитe отноmeния от наuаnото на VIII

ВОUHИ С ВИBАHTИЯ. Tри rоzини nо-x+сно, nрes 708 r., mирнитe отноmeния me+zy
Б+nrария и Виsантия öиnи нарymeни и zseтe страни сe иsnраsиnи nрez sоeнeн
xон¡nиxт. Сerа £стиниан II, sаxрenиn сe seue на nрeстоnа, рemиn zа нанeсe yzар
s+рxy ö+nrарсxата z+р+аsа и орrаниsираn nоxоz срemy нeя. Гnаsната sаzаuа на
sиsантиnсxитe sоnсxи öиnа zа иsrонят ö+nrаритe от насxоро отст+neната иm оönаст
Bаrора.
В Tраxия наxnynа mноrоöроnна xонна sоnсxа, а ¡nотата с zрyrа sоnсxа и nриnаси
отnnаsаnа x+m Анxиаnо /zн. Поmориe/. Tаm nристиrнаn и иmneратор+т, sа zа
р+xоsоzи nиuно sоeннитe zenстsия. Воnсxата сe yстаноsиnа s раsнината оxоnо
сnоmeнатия rраz-xрenост, а ¡nотата xs+рnиnа xотsа s nристаниmeто. Teо¡ан и
Hиxи¡ор, xоито zаsаx сsezeния sа таsи sоnна, оösиняsат £стиниан II и нerоsитe
n+nxоsоzuи s ,нenрeznаsnиsост" и
112
,rnynаsи раsnорezöи", xоито nоssоnиnи на иsuаxsаmата наönиsа,ö+nrарсxа sоnсxа zа
иssоxsа n+nна nоöezа| Виsантиnuитe сe nр+снаnи иs оxоnното nоne zа с+öират ¡yра+
sа xонeтe, öes zа nрояsят нeоöxоzиmата özитenност. Коrато с+rnezsаuитe с+оömиnи
sа nexоmисnиeто и öesrри+иeто срez sиsантиnuитe, sоnсxата на ö+nrаритe сe
сnyснаnа нeоuаxsано и ,yниmо+иnа роmenсxото стаzо". В сра+eниeто sиsантиnuитe
zаnи mноrо yöити, а ö+nrаритe ,ssenи mноrо nneнниuи, xонe и ор++иe". £стиниан II
нe mоr+n zа орrаниsира xаxsато и zа öиnо с+nротиsа и тряösаnо саm zа zири
сnасeниe sаz стeнитe на rраzа sаezно с оuenenитe остат+uи от раsöитата си
sоnсxа. Сnez три zни m+uитenно öeszenстsиe, yöezeн s n+nната си öesnоmоmност,
тоn nрeряsаn +иnитe на xоня си, sаnоsяzаn zа сe nост+nи nо с+mия наuин с sсиuxи
останаnи xонe и сe
С+zоse от Bnатното с+xроsиme от Hаr Сeнт Миxnоm, Рym+ния. IX s. Xyzо+eстseно-
историueсxи mysen ¬ Виeна
1. Кана | 2
2. Tас | 21
3. Кана | 2 /zрyrа страна/
4. Кана | 1
отnраsиn с xораöитe x+m Hариrраz. Пора+eниeто öиnо n+nно. Teо¡ан nиme, ue
иmneратор+т сe s+рнаn nосраmeн s стоnиuата.10 |
\ Кратxотраnната sоnна öиnа nрexратeна. Лиnсsат сsezeния sа сnezsаmи sоeнни
zenстsия me+zy zseтe страни.^eyсnex+т нe nоssоnяsаn на Виsантия zа sаmисnи ноsи
xоzоse срemy Б+nrария.
БЪЛГАРИЯ ПРЕB VIII В.
3
4
Tоn сe отраsиn sne s+рxy аsторитeта на и öes тоsа нenоnynярния иmneратор.
^ Сnez оme три rоzини, nрes 711 r., £стиниан II, uиято snаст öиnа сeриоsно
sастраmeна, сe оö+рнаn отноsо sа nоzxрenа x+m ö+nrарсxия xан. Tоrаsа иsnратeната
s Xeрсон sиsантиnсxа sоnсxа, xоято тряösаnо zа наxа+e meстнитe +итenи sа тяxното
нezоöро+enатenстsо x+m £стиниан nо sрeme на нerоsото иsrнаниueстsо таm, сe
раsöyнтysаnа и иszиrнаnа sа иmneратор sоeнаuаnниxа Фиnиnиx Варzат И тоsи n+т
Teрsen рemиn zа оxа+e nоmоm на £стиниан II, но sнаuитenно nо-nрeznаsnиsо. Tоn my
иsnратиn саmо ezин отрez от 3000 zymи. С нerо £стиниан II иsöяrаn s Маnа Аsия,
x+zeто с+öраn zоn+nнитenна sоnсxа, xато-сe наzяsаn zа sаszраsи отноsо
nоnо+eниeто сиnСerа оöаue с+öитията сe раssиnи нeönаrоnриятно sа нerо. Фи-
nиnиx Варzан nриsnяx+n на сsоя страна иsnратeната s Xeрсон ¡nота и с нeя
nристиrнаn s Hариrраz, x+zeто оsnаzяn наn+nно snастта.;Еzин от нerоsитe
n+nxоsоzuи, Иnия, xоnто тряösаnо zа сe сnраsи оxонuатenно с+с сsаneния
иmneратор, zenстsysаn таxтиuно и yсnemно:1 £стиниан II öиn yöит, а ö+nrарсxият
отрez сe s+рнаn öesnрenятстseно s страната си^1
С ноsата nроmяна nоnо+eниeто s+s Виsантия нe öиnо sаszраseно. В+трemнитe öорöи,
me-тe+ниueстsото срez sоnсxата и нeсиryрността на s+рxоsната snаст сxоsаsаnи
uenия z+р+аseн орrаниs+m. Hоsият иmneратор Фиnиnиx Варzан /711¬713/ öиn сsаneн
саmо сnez zse rоzини, а и нerоsият насnezниx Анастасиn II /713¬715/ нe сe
sаz+р+аn nо-z+nrо на snаст.
Оnасяsаnxи сe от sра+zeöни zenстsия от
Б e
т'!:
А
/,

КЕР.TЕЯ
.0.
К . Б Е Р О В И II Р -I /> Л..Г.-1 РИ
.
<Р1 IIII
-m^mт
BАГОРЕ
ms
от
mниmи
о.
1МА7/7 IIIВ I./' I ' Г- - ОС^-'?77n&s3.7:-
<?
.0,
ОДРИH
-B-
о.
. о.nн
m
m.....^
6.. I___HЕСЕБЪР
763 Г.
ЛHXИАЛО
.о.
x -ЕРHО
МОРЕ HАРИГРАД
.6. |/'Л ) 1H( 411» / 75.717/1HГ / x0
МРАМОРHО
МОРЕ
>
$
0
М
0
^
-ЯРКА 1:3 500 000
страна на Виsантия nораzи nоmоmта, оxаsана на нeyсnenия £стиниан II, иnи mо+e öи
sоzeн от +enаниe zа сe s+snоnsysа от сnаöостта на иmneрията, оme nрes 712 r.
Teрsen наxnyn s нenнитe nрezenи. Б+nrарсxата sоnсxа наsnяsnа z+nöоxо s+s
sиsантиnсxа тeритория, стиrнаnа zо Фиneя /zн. Орmанnиn nри eseрото Дeрxос/, а
оттаm, öes zа срemнe осоöeна с+nротиsа, сe яsиnа nрez Bnатнитe sрата на
стоnиuата. Сnорez Teо¡ан ö+nrаритe ,оnneниnи uяnа Tраxия" и ,сe sаs+рнаnи
нesрezи-mи s сsоитe semи с öesöроn zоöит+x".12 Виsантия öиnа öesсиnна zа иm сe
nротиsоnостаsи и тоrаsа, и nрes сnezsаmитe rоzини. Hо нито Фиnиnиx Вар-zан, нито
насnezниx+т my Анастасиn II nрист+nsаnи x+m yрe+zанe на ö+nrаро-sиsантиnсxитe
отноmeния uрes nотs+р+zаsанe на стария mирeн zоrоsор иnи сxnxusанe на ноs.
Bатоsа Teрsen nоzz+р+аn наnрe+eниeто, xато оuаxsаn uрes sаnnаxа от сeseр zа
sастаsи sаeтата s+s sоnна с араöитe и с s+трemни нeyрezиuи иmneрия zа сxnони на
ноs mирeн zоrоsор, önаrоnриятeн sа ö+nrарсxата z+р+аsа. Поsиuията на ö+nrарсxия
snаzeтen сe оxаsаnа nраsиnна.13
\$ БЪЛГАРО-ВИBАHTИUСКИЯT ДОГОВОР ОT 716 Г. Прes 71Л r^s+s Виsантия станаnа ноsа
nроmяна: Анастасиn II öиn иsnратeн на sатоueниe s ezин mанастир xраn Соnyн, а
нerоsото mясто sаen Teоzосиn III /715¬717/. Hоsият иmneратор s стрeme+а си zа
sнeсe иsseстно yсnоxоeниe s страната nрeueниn, ue тряösа zа nрист+nи x+m
yрe+zанe на ö+nrаро-sиsантиnсxитe отноmeнияn Tоn nрeznо+иn nрerоsори, xоито nрes
716 r. zоsenи zо сxnxusанeто на ноs mирeн zоrоsор me+zy zseтe z+р+аsи. |
Сsezeния sа ноsия zоrоsор zаsа Teо¡ан. Tоn nиme: ,Доrоsор+т оueртаsаn rраниuитe
от Миne-она s Tраxия; [оnрezenяn zа сe zаzат] оze+zи и ueрseни xо+и на стоnност
zо 30 nитри14 snато; осseн тоsа öer+nuитe от ezната и zрyrата страна zа ö+zат
sр+mани ssаиmно zори аxо сe сnyuи zа sаrоsорниuат срemy snаститe; т+рrysаmитe s
zseтe страни zа ö+zат снаözяsани с rраmоти и neuати, [а на тesи, xоито няmат
neuати, zа иm сe отнemа] тоsа, xоeто иmат, и zа сe sнeсe s z+р+аsното
с+xроsиme."13
¡ СTОЛИHА <?
.КРЕПЕH СTАH
М .КРЕПЕHО \y
ПО-ВАЖHО СРАЖЕHИЕ
" ДР.ГО HАСЕЛЕHО МЯСTО Л 6U1 Г. с ГОДИHА
О ДР.ГО HАСЕЛЕHО МЯСTО
TЕРИTОРИАЛHА ПРИДОБИВКА
В 705 Г.
Карта на Б+nrария от xрая на VII и наuаnото на VIII s.
Г Hа n+рsо mясто, zоrоsор+т оnрezenяn rраниuата s Tраxия, но сsezeниeто sа нeя e
тs+рze нeясно, sаmото nосоusа саmо ezин nyнxт ¬ Миneона. Еzни sи+zат s нerо наn-
sисоxия sр+x на Гоnяmо-mанастирсxитe s+ssиmeния s сeseрнитe nоzст+nи x+m
Саxар.16 Дрyrи rо т+рсят няx+ze me+zy сenата Горно Яö+nxоsо и Доnно Яö+nxоsо,
önиsо zо zнemната ö+nrаро-тyрсxа rраниuа.17 Tрeти сs+рssат Миneона с тTа ¬
mиnиарни sнаuи /иnи xоnони/ nо rnаsнитe n+тиmа, xато сmятат, ue сnоmeнатият s
zоrоsора сe e наmираn няx+ze s x+нитe nоzст+nи x+m Стара nnанина.18 Пораzи тоsа
ezни насоusат rраниuата nо иsseстния ö+nrарсxи rраниueн оxоn и sаn Ерxeсия, а
zрyrи я nостаsят nо на сeseр, няx+ze x+m оönастта Bаrора, nрис+ezинeна x+m
Б+nrария сnорez zоrоsора от 705 r.19 Иsrne+zа, ue^zрrоsор+т от 716 r. e
nотs+р+zаsаn nрис+ezиняsанeто на оönастта Bаrора x+m Б+nrа-рия,,!xато seроятно
сerа e öиnа отст+neна и ноsа тeритория.20
Втората тоuxа от zоrоsора sасяrаnа s+nроса sа zан+xа, xоnто Виsантия сe
sаz+n+иnа zа nnаmа на Б+nrария оme от sрemeто на с+szаsанeто на ö+nrарсxата
z+р+аsа. Посоueнитe zрexи и ueрseни xо+и на стоnност 30 nитри snато /а mо+e öи и
zрyrи сymи и сx+nи nрezmeти/ Виsантия тряösаnо zа zостаsя на Б+nrария sсяxа
rоzиmn
Hа трeто mясто, zоrоsор+т с+z+р+аn сnораsymeниe zseтe z+р+аsи zа си nрezаsат
ssаиmно nоö nитиueсxитe öer+nuи. Иmа осноsаниe zа сe тs+рzи, ue таsи xnаysа e
öиnа nрeznо+eна от sиsантиnсxа страна.21 Виsантия си сnоmняnа с оrорueниe sа
nоmоmта, xоято ö+nrарсxият snаzeтen и ö+nrарсxата sоnсxа öиnи оxаsаnи на
сsаneния иmneратор £стиниан II, и сe стрemяnа zа nрezотsрати nоzоöна оnасна
наmeса s ö+zeme. Даnи Teрsen сe e с+rnасиn с nрeznо+eната xnаysа nораzи
иsrоzитe, xоито нerоsата страна nоnyuаsаnа uрes zрyrитe xnаysи на zоrоsора,22
иnи e сmeтнаn, ue nоzоöно сnораsymeниe öи öиnо nоnesно и sа ö+nrарсxата z+р+аsна
snаст, нe mо+e тоuно zа сe оnрezenи. Бesсnорно e оöаue, ue zseтe страни са
nостиrнаnи с+rnасиe zа нe zenстsysат uрes nоnитиueсxи öer+nuи ezна срemy zрyrа.
^Посnezната тоuxа от zоrоsора sасяrаnа иxоноmиueсxитe sр+sxи me+zy zseтe z+р+аsи
и оnрezenяnа наuина, nо xоnто тe mоrnи zа т+рrysат nоme+zy си. Bа иsноса иnи
sноса на xаxsито и zа öиnо стоxи Виsантия ssemаnа mита и таxси, сnez иsnnаmанeто
на xоито öиnи nоnyuаsани сneuиаnни rраmоти и neuати. -рes сsоитe rраниuни орrани
иmneрията сe стрemяnа zа xон¡исxysа sсиuxи стоxи, sа xоито нe öиnи иsnnатeни
с+отseтнитe mита и таxси. Б+nrарсxата z+р+аsа, xоято тen+рsа иsnиsаnа xато
nартнsор и nосрezниx s оönастта на s+н-
mната т+рrоsия s Еsроnenсxия xrоиsтоx, nриenа sиsантиnсxия оnит и наmeриnа sа
ymeстно zа ос+meстsяsа meрxитe, xоито sиsантиnuитe nриnаrаnи.
И zseтe страни сmeтнаnи, ue zоrоsор+т от 716 r. e иsrоzeн sа тяx. Прezиmстsата
sа Б+nrария оöаue öиnи нeс+mнeно nо-rоnemи. Bаnnаmsана от араöитe от иsтоx и
раsт+рсsана от s+трemни me+zyосоöиuи, Виsантия сe нy+zаenа от mир, s sаmянана
xоeто öиnа rотоsа zа наnраsи сeриоsни отст+nxи на сeseрния си с+сez. Б+nrария
n+x си nостаsиnа sа uen zа sаmити сsоитe интeрeси и zа nоnyuи nриsнаниe от
страна на иmneрията ¬ uрes zоrоsора тя nостиrнаnа и ezното, и zрyrото.
И таxа Teрsen нe саmо yсnяn zа sаnаsи отст+neната nрes 705 r. от Виsантия оönаст
Bаrора, но nриzоöиn и ноsи тeритории на xr от Стара nnанина. Б+nrария си
осиryриnа rоzиmния zан+x, xоnто nоnyuаsаnа оme от 681 r., mо+e öи zори s nо-
rоnemи раsmeри. Б+nrарсxият snаzeтen, xоnто nрezи сe наmeсsаn s+s sиsантиnсxитe
öорöи sа иmneраторсxата snаст, сe отxаsаn zа s+рmи тоsа s ö+zeme, но nри
sаz+n+eниeто иmneрията с+mо zа нe nрeznриemа nоzоöни zenстsия срemy нerоsата
соöстseна snаст. Осоöeно sа+на e ueтs+ртата тоuxа на zоrоsора ¬ сsиzeтenстsо
xаxто sа sаuитанeто на интeрeситe на ö+nrарсxата т+рrоsия с Виsантия, таxа и sа
иxоноmиueсxото s+smоrsанe на mnаzата ö+nrарсxа z+р+аsа.[Фаxт+т, ue s zоrоsора от
716 r. öиnа sm+xната xnаysа sа рerynиранe на т+рrоsията me+zy zseтe страни,
nоxаssа, ue т+рrоsсxи sр+sxи me+zy Б+nrария и Виsантия са с+meстsysаnи от nо-
рано и ue сerа тe e тряösаnо zа ö+zат yрezeни саmо ¡орmаnно. Кnаysата rоsори sа
sнаuитenно раssитиe на nроиssоzитenнитe сиnи s ö+nrарсxата z+р+аsа оme nрes
n+рsитe rоzини сnez с+szаsанeто n.2/
^ СЪВМЕСTHИ ДЕUСTВИЯ С ВИBАHTИЯ ПРОTИВ АРАБИTЕ.| Прes 717 r. Виsантия и uяnа
Иsтоuна Еsроnа öиnи иsnраseни nрez rоnяmа оnасност, иzsаmа от страна на
араöитe,! xоито сnez nриemанeто на исnяmа и иsrра+zанeто на z+р+аsа /xаnи¡ат/
nрes n+рsата nоnоsина на VII s. sаnоuнаnи ö+рsо zа раsmиряsат нenнитe nрezenи.
.станоsяsанeто на ¡eоzаnни отноmeния nри т+р+eстsото на ноsата mоxаmezансxа
рenиrия zоsenо араöитe nрes VIII s. zо Инzия и Heнтраnна Аsия на иsтоx, zо
Сeseроsаnаzна А¡риxа, Исnания, Пи-рeнeитe и ¡ранxсxата z+р+аsа на sаnаz.
Bа Виsантия араöитe öиnи стар и nоsнат nротиsниx. Te n отнenи Еrиneт и zрyrи
snаzeния на иsтоx, а nрes sтората nоnоsина на VII s. mноrоxратно наxnysаnи s
нenнитe mаnоаsиnсxи semи. Прes 668 и 674 r. араöитe zостиrнаnи аsиатсxия 116
öряr на Бос¡ора и zsа n+ти оöса+zаnи Hариrраz.
БЪЛГАРИЯ ПРЕB VIII В.
От наuаnото на VIII s. тe нenрex+снато sаnnаmsаnи иmneрията. Мноrо от s+трemнитe
сmyтоse и öesрezиuи, xаxто и ueстата сmяна на иmneратори сe z+n+аnи zо rоnяmа
стeneн на нeyсnexа на sиsантиnuитe zа сe сnраsят с араöсxата оnасност.
^Вр+xната тоuxа на араöсxата sаnnаxа оöаue наст+nиnа nрes 717 r., xоrато араöитe
nрeznриenи nо сymа и nо mорe трeтата и наn-страmна оöсаzа на Hариrраzn Оöсаzата
sаnоuнаnа на 15 аsryст. Hаuenо на иmneрията тоrаsа стояn Л+s III Сириeu /717¬
741/. Доö+р n+nxоsоzeu, отnиuиn сe s nрezиmнитe sоnни срemy араöитe, nрes
nроneтта на с+mата rоzина тоn öиn иszиrнат sа иmneратор на mястото на Teоzосиn
III. Hemy сe nаzнаnа sаzаuата zа орrаниsира sиsантиnuитe nротиs араöсxия yzар.
/_Д+s III наnраsиn sсиuxо s+smо+но, sа zа mоöиnиsира сиnитe на иmneрията. Tоn
оöаue nрeueниn, ue тe са нezостат+uни и ue e нy+на uy+zа nоmоm. Tаxаsа nоmоm
mоrnа zа zаze на Виsантия саmо с+сezната, s+smоrнаnа сe seue ö+nrарсxа z+р+аsа.
Bатоsа иmneратор+т иsnратиn zо Teрsen сneuиаnна zиnnоmатиueсxа mисия оme nрez
араöитe zа стиrнат zо стeнитe на Hариrраz^ Б+nrарсxият snаzeтen оöemаn исxаната
nоmоm и сe sаen zа я nоz rотsи и иsnрати с наn-rоnяmа ö+рsина. С оrnez на
nрezстояmитe с+xsниueсxи zenстsия [me+zy Б+nrария и Виsантия öиn сxnxueн nрes
717 r. ноs zоrоsор.24 И оme nрes аsryст, xоrато араöитe sаnоuнаnи n+рsитe си
атаxи срemy Hариrраz, тe тряö sаnо zа сe сра+аsат на zsа ¡ронта ¬ и срemy
оöса+zанитe s стоnиuата sиsантиnuи, и срemy ö+nrаритe, xоито наnаzаnи
оöсаzитenитe от сese роsаnаz.,1
Bа оöсаzата на Hариrраz и sа отnора, xоnтс наnаzатenитe срemнаnи, zаsат сsezeния
sиsантиn сxи, иsтоuни /араöсxи и сириnсxи/, sаnаzноesро nenсxи /nатинсxи/ и
староö+nrарсxи иssори. Поuти sсиuxи тe rоsорят sа роnята и nриноса на ö+n rаритe
nри отön+сxsанeто на араöитe nрez sрати тe на Иsтоuна Еsроnа. Hаn-ueнни са
сsezeнията на сириnсxитe и на nатинсxитe иssори.
Оme nри sаnоusанeто на оöсаzата на Hариrраz, xаxто seue öe иsт+xнато, араöитe
срemнаnи с+nротиsата на ö+nrаритe. Дenстsysаmитe nо сy mа араöи, xоmанzysани от
.öаnzа, öиnи отön+снати s ezно rоnяmо сра+eниe, s xоeто zаnи mноrс yöити. Bа
тоsа с+öитиe сsиzeтenстsysат Анониm ната сириnсxа xрониxа от 846 r. и xрониxата
нe Миxаиn Сириnсxи. Сnорez n+рsата xрониxа ,rо nяmа uаст от нerоsата /на .öаnzа
¬ ö.а./ арmия ö( yниmо+eна от ö+nrаритe"251 Сnорez xрониxата т Миxаиn Сириnсxи,
xоrато араöсxата sоnсxа наue nо с s+рxоsния rnаsноxоmанzysаm Масnаmа nрe mинаnа
на Баnxансxия nоnyостроs, ö+nrаритe с<
наxs+рnиnи s+рxy n+рsитe 4000 zymи и иsöиnи nо-rоnяmата uаст от тяxzСаmият
Масnаmа с m+xа иsöяrаn и yсnяn zа сe zоöeрe zо rnаsния стан. Сnez тоsа тоn
,sаnоsяzаn zа наnраsят роs оxоnо стана
¬ ezин me+zy нerо и rраzа и zрyr sаz тяx /араöитe
¬ ö.а./ срemy ö+nrаритe. Отnяsо и отzясно стан+т rраниuen с mорeто... Tоn
иsnратиn zsаzeсeтxиnяz-на sоnсxа, sа zа оxраняsа me+zy стана и ö+nrаритe."26
Tаsи иmeнно sоnсxа öиnа xоmанzysана от .öаnzа.
И nо sрeme на саmата оöсаzа сnорez араöсxия иssор ,Анониm на Гye" араöитe, xоито
оöса+zаnи Hариrраz от sаnаz, отx+m сymата, тряösаnо zа сe öият с öyрz+анитe
/ö+nrаритe/. Te zори öиnи оöxр++eни от тяx.27 Миxаиn Сириnсxи оöясняsа: ,Араöитe
öиnи наnаzани и от +итenитe на rраzа /Hариrраz ¬ ö.а./, и от ö+nrаритe, а s
mорeто ¬ от роmenсxитe xораöи... Te нe mо+enи zа иsnяsат наs+н nоseue от zse
mиnи, xоrато öиnи nринyzeни zа т+рсят +ито. Б+nrаритe наnаzаnи араöитe и rи
nосиuаnи; тesи nосnezнитe сe öоenи nоseue от ö+nrаритe, отxоnxото от роmeитe.
\Отs+н араöитe öиnи nритeснeни от nо-rоnяmа öezа, отxоnxото роmeитe отs+трe.
Доmnа sиmата, а араöитe сe öоenи zа сe оттernят: n+рsо, от тexния uар, sторо, от
mорeто и, трeто, от ö+nrаритe! Виx+р+т на сm+ртта rи rраöнаn."28
В+nрexи sсиuxо араöитe nрояsиnи нeоöиxноseна иszр++nиsост ¬ иssоритe rоsорят sа
тe+xа sиmа и rоnяm rnаz. Hаnаzатenитe ynорстsysаnи uаx zо nятото на 718 r.
Tоrаsа, иsrne+zа, с+с сeтни сиnи тe snesnи s nосnezно сра+eниe с ö+nrаритe.
Мноrо иssори с+оömаsат, ue араöитe n+рsи sаnоuнаnи öитxата. Вeроятно тe са
исxаnи с ezин рemитeneн yzар zа nроöият оöр+uа на ö+nrаритe и zа сe иsm+xнат, но
нe yсnenи. Сnорez Teо¡ан nоöezeнитe араöи zаnи 22 000 yöити.29 Сnорez sаnаzнитe
иssори öроят на yöититe öиn nо-rоnяm: Bиre-öeрт nиme, ue ,ö+nrаритe nоryöиnи 30
000 сараuини"30^ а mонаx+т Аnöeриx /XIII s./ от mанастира ,Tри иssора" иsuисnяsа
араöсxитe +eртsи на 32 000 zymи.31 Tоuният öроn на sаrинаnитe ezsа nи mо+e zа
ö+ze yстаноseн, но öesсnорно nора+eниeто на араöитe e öиnо n+nно/
Мноrоöроnни sаnаzни иssори, nисани s Анrnия, s+s ¡ранxсxата z+р+аsа, а nо-x+сно
s Итаnия, Гeрmания, Франuия и zр. ¬ от n+рsата nоnоsина на VIII zо sтората
nоnоsина на XIV s., ¬ раsxаssат оöстоnно sа sоeннитe zenстsия срemy араöитe xраn
Hариrраz.32 От тяx nотоmuитe с yzиsneниe наyuаsат, ue саmо три esроnenсxи
z+р+аsи са отxnониnи наn-rоnяmата ¬ араöсxата ¬ sаnnаxа, наzsиснаnа няxоrа наz
xонтинeнта: на sаnаz ¡ранxсxата z+р+аsа наuenо с+с сsоя mаnорzоm Карn Мартen s
ezно рemитenно сра+eниe сnряnа
араöсxото наxnysанe nрes Исnания и Пирeнeитe nри Поатиe nрes 732 r., а на иsтоx
Виsантиnсxата иmneрия nри иmneратор Л+s III Сириeu и ö+nrарсxата z+р+аsа nри xан
Teрsen отön+снаnи араöитe xраn Hариrраz nрes 717¬718 r. \
МИРHИ ОTHОTЕHИЯ С ВИBАHTИЯ ДО СРЕДАTА HА VIII В. Историята на ö+nrарсxата
z+р+аsа сnez sоeннитe zenстsия xраn Hариrраz срemy араöитe, zо срezата на .Ts.,
e mаnxо nоsната nораzи nиnса на иssорни zанни. С+meстsysат нeясноти и
nротиsорeuиsи mнeния nо няxои s+nроси ¬ zори относно рezа, иmeната и тоuнитe
rоzини на ynраsneниe на ö+nrарсxитe snаzeтenи.
Осноsнитe sиsантиnсxи иssори ¬ Teо¡ан и Hиxи¡ор ¬ nрex+сsат sаz+nrо сsezeнията
си, sаmото няmат xаxsо zа xа+ат sа sоeнни zenстsия иnи sа няxаxsи ноsи zоrоsори
me+zy Б+nrария и Виsантия. И наистина ö+nrаро-sиsантиnсxитe отноmeния nрes тоsи
neриоz нe сe xараxтeриsират с осоöeни с+öития. Мe+zy zseтe с+сezни страни
наст+nиn nроz+n+итeneн mир.
Bа ynраsneниeто на Teрsen, xоnто стояn наuenо на z+р+аsата оme няxоnxо rоzини
сnez сnоmeнатитe с+öития, с+meстsysат sсe nаx иsseстни сsezeния. Te rоsорят sа
оme ezин нerоs оnит ¬ s нарymeниe на mирния zоrоsор с иmneрията ¬ zа сe наmeси s
ноsи sиsантиnсxи me+zyосоöиuи. По sрeme на араöсxата sаnnаxа sа Hариrраz и
нenосрezстseно сnez нenното отстраняsанe сsаneният и иsnратeн s mанастир xраn
Соnyн иmneратор Анаста-сиn II сe оnитаn zа си s+рнe nрeстоnа. Bа таsи uen тоn
nоzириn nоzxрenата на sиzни sиsантиnuи s Соnyн и s стоnиuата. По с+seта на няxои
от тяx öиsmият иmneратор snяs+n s+s sр+sxа и с ö+nrарсxия xан, xоnто сnорez
Teо¡ан nриen zа my nоmоrнe и ,my zаn sоnсxа и neтzeсeт xeнтинария snато" 33.
Сnорez Hиxи¡ор Анастасиn II sаezно с nатриuия Сисиниn, с sоnсxата на ö+nrаритe и
nоzxи-ezноzр+sxи сe отnраsиn от Соnyн x+m Hариrраz, sа zа sаeme snастта.
Еxсnezиuията стиrнаnа zо Xe-раxneя на Мраmорно mорe.34 Hаsрeme nрezиsseстeн, Л+s
III ,nисаn на ö+nrаритe zа nрeznоueтат mира и zа my nрezаzат sраrоseтe".
Б+nrаритe nneниnи и nрezаnи на иmneратора nрeтeнzeнта sа nрeстоnа, соnyнсxия
enисxоn и mноrо zрyrи nиuа.35 Tаxа оnит+т на öиsmия иmneратор Анастасиn II nрes
718¬719 r. zа s+sстаноsи snастта си nроnаzнаn и Б+nrария sаnаsиnа mирнитe си
отноmeния с Виsантия.
Оnисанитe с+öития са nрezиssиxаnи nротиsорeuиsи т+nxysания. Hяxои историuи
сmятат, ue s тяx са ssenи yuастиe Кyöeроsитe nраö+nrари от Маxezония.36 В
nоzxрenа на тоsа mнeниe сe иsт+xsа ¡аxт+т, ue Hиxи¡ор нe сnоmeнаsа Teрsen.
С+öитията sаnоuнаnи оxоnо Соnyн и nри ос+meс-
тsяsанeто на exсnezиuията оттаm срemy sиsантиnсxата стоnиuа öиnи иsnратeни
nоzxи-ezно-zр+sxи; тоsа оsнаuаsаnо yuастиe на сnаsянитe оxоnо Соnyн ¬ eстeстseно
öиnо тesи сnаsяни, öиzenxи önиsxи с nраö+nrаритe на Кyöeр, zа са zenстsysаnи
sаezно с тяx.
Сsezeнията sа сnоmeнатитe с+öития нe са zостат+uно ясни. .uастиeто на сnаsянитe
оxоnо Соnyн с тexнитe nоzxи-ezноzр+sxи иsrne+zа öesсnорно. В+smо+но e sаezно с
тяx zа са zenстsysаnи и няxои от Кyöeроsитe nраö+nrари. Катerориuното тs+рzeниe
на Teо¡ан оöаue sа nоzxрenа с sоnсxа, xоято Teрsen zаn на сsаneния иmneратор, нe
mо+e zа ö+ze отxs+рneно. Осseн тоsа сsezeниeто на саmия Hиxи¡ор sа nисmото на
Л+s III, s xоeто тоn nисаn на ö+nrаритe zа nрeznоueтат mира, rоsори sа
yстаноseни mирни zоrоsорни отноmeния me+zy Б+nrария и Виsантия, sа xоито
иmneратор+т наnоmняn. По sсиuxо иsrne+zа, ue Teрsen e nроz+n+иn nоnитиxата на
Асnарyx, xоnто nрes 688¬689 r. сe наmeсиn s отноmeнията me+zy сnаsянитe и
nраö+nrаритe от Маxezония, от ezна страна, и Виsантия, от zрyrа, и раsöиn
sоnсxата на тоrаsаmния иmneратор £стиниан II няx+ze s Бe-nоmориeто. И s
раsrne+zания сnyuаn ö+nrарсxата z+р+аsа öиnа ¡аxтор, xоnто сe наmeсsаn s
отноmeнията me+zy сnаsянсxото и nраö+nrарсxото насeneниe s Маxezония, от ezна
страна, и Виsантия, от zрyrа. Постаseно öиnо наuаnото на ezна nоnитиxа, xоято s
ö+zeme mяnа sсe nоseue zа сe yтs+р+zаsа.
С тesи nосnezни с+öития от sрemeто на Teрsen sа z+n+r neриоz, uаx zо 756 r.,
nрex+сsат sсяxаxsи сsezeния на Teо¡ан и Hиxи¡ор sа Б+nrария и ö+nrаритe с
иsxnxueниe на ezно сnоmeнаsанe на иmeто Корmeсиn. С+s+рmeно отx+сneuни иsseстия
sа тоsи neриоz с+z+р+ат саmо Иmeнниx+т на ö+nrарсxитe xаноse и няxои нeнаn+nно
sаnаseни и раsueтeни наznиси оxоnо Маzарсxия xонниx.
Hасnezниx на Teрsen öиn Корmeсиn /Корmи-соm s Иmeнниxа/.37 В+nрexи ue s
nосоueния иssор тоn e nостаseн nо-x+сно и сe иsт+xsа xато nр+s nрezстаsитen на
ноs роz ¬ Воxиn, ¬ иszиrнаn сe сnez роzа Дynо,38 с+meстsysат сeриоsни осноsания
zа сe nриeme, ue Корmeсиn иzsа на snаст нenосрezстseно сnez Teрsen. Сs+рsан с
nо-ранни с+öития, Корmeсиn e сnоmeнат от Teо¡ан, а xато ynраsnяsаm ö+nrаритe оme
nрes 727 r. e отöenяsан иsриuно от Bиreöeрт.39 Като трeти snаzeтen на Б+nrария
Дernиs rex/, сnez Асnарyx и Teрsen, Корmeсиn e nосоueн и от mонаxа Аnöe-риx.40
Hяxои иsсnezsаuи сmятат, ue Корmeсиn иsn+xнаn xато р+xоsоzна nиuност s
ö+nrарсxата z+р+аsа оme nо sрemeто на Teрsen s xаueстsото си на нerоs nоmоmниx,
ue иrраn sа+на роnя nрes 717 r.
nри сxnxusанeто на zоrоsора me+zy Б+nrария ] Виsантия sа sоnна срemy араöитe и
ue zори sse. nиuно yuастиe s таsи sоnна.41
В ezин от наznиситe оxоnо Маzарсxия xон ниx сe раsuита иmeто на Корmeсиn ¬
Крymeсис. О останаnитe раsuитания mо+e zа сe nрeznоnаrа, u тоsи наznис e öиn
иsсeueн nо нerоsа sаnоsez, xо rато тоn öиn seue ö+nrарсxи snаzeтen, и ue s нer<
стаsа zymа sа nnаmанeто на zан+x от Виsантия н; Б+nrария.42 В сnyuая nоzатxитe
nотs+р+zаsа' mнeниeто sа mирни отноmeния me+zy zseтe z+р +аsи и nоxаssат, ue
иmneрията nроz+n+аsаnа z: иsnраmа rоzиmния zан+x, nnаmан от nо - рано I
s+sоöноseн с zоrоsоритe от 716 и 717 r. Дрyrо s. sрemeто, xоrато Корmeсиn стояn
на ö+nrарсxи; nрeстоn, нe e иsseстно. He са тоuно оnрezeneни I rоzинитe на
нerоsото ynраsneниe. Като наn-seро ятно mо+e zа сe nриeme, ue тоn e sаemаn
snастта с 721 zо 738 r.
Hасnezниx на Корmeсиn /на ,нeиsseстния" I Иmeнниxа/43 öиn Сesар, xоnто sаemаn
xансxи; nрeстоn оxоnо 16 rоzини и seроятно e стояn наue nо на ö+nrарсxата
z+р+аsа от 738 zо 753 иnи 154 r. Tоn öиn и nосnezният nрezстаsитen на роzа Дy
nо. Бes zа mо+e zа сe xа+e нemо nоseue sа ynраs neниeто my, сmята сe sа сиryрно,
ue и nри нerс Б+nrария и Виsантия nроz+n+аsаnи zа +иseят s mир.
Tаxа иsmинаnа n+рsата nоnоsина на VIII s Прes тоsа sрeme Б+nrария yxрenнаnа и
sаnоuнаnа zа иrраe sа+на роnя s me+zyнароzнитe отноme ния.
Осоöeни yсnexи отöenяsаnа ö+nrарсxата z+р+аsа nри xан Teрsen. Дsа n+ти ö+nrарсxа
sоnсxe стояnа nрez стeнитe на Hариrраz xато +enан с+ xsниx на Виsантиnсxата
иmneрия s+s sа+ни mоmeнти от нenния s+трemно- и s+нmноnоnитиueсxи +иsот. С
няxоnxо zоrоsора Б+nrария nоnyuиnа n+рsото си тeриториаnно раsmирeниe на xr 01
Стара nnанина, s Tраxия, и rо sаz+р+аnа uрes nоöezи на öоnното nоne. .тs+рzeни
öиnи nоsиuиитe и öиn иszиrнат nрeсти++т на ö+nrарсxата z+р+аsа срez сnаsянитe на
Баnxансxия nоnyостроs. Поöezитe на ö+nrарсxата sоnсxа xраn Hариrраz s+s sоnната
срemy араöитe раsнeсnи иmeто на Б+nrария nо sсиuxи xраиmа на тоrаsаmния сsят.
Вexоse нарez то сe сnоmeнаsаnо s nисанията на uy+zи историuи и xронисти и
rоsорenо sа rоnemия ö+nrарсxи nринос s оömоesроnenсxата история. Постиrнатитe nо
sрemeто на Teрsen yсnexи, насnezeни и
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ на Ерxeсията /nри Дesenт/, nоrраниueн оxоn s
Tраxия, оnрezenяm rраниuата me+zy Б+nrария и Виsантия nрes IX s.
БЪЛГАРИЯ ПРЕB VIII В.
sаnаseни s mир zо срezата на VIII s, оxаsаnи önаrотsорно snияниe sа nо-
натат+mното с+meстsysанe на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes сnezsаmитe öyрни
zeсeтиneтия.
2.
Поnитиueсxа xриsа
s Б+nrария
и sоnни с Виsантия
,5 HАР.TАВАHЕ HА МИРHИTЕ ОTHОTЕHИЯ С ВИBАHTИЯ/Прes sтората nоnоsина на VIII s. s
ö+nrаро-sиsантиnсxитe отноmeния наст+nиn nрenоm. Иmneрията nрeоzоnяnа s+нmната
sаnnаxа и sаszраsиnа s+трemното си nоnо+eниe. Heоöesnоxояsана отs+н и с
yxрenнаnи sоeнни сиnи, тя оö+рнаnа nоrnez x+m сeseрния си с+сez и nрeznриenа
наст+nатenни sоeнни zenстsия срemy нerо^
Стаöиnиsиранeто на Виsантия sаnоuнаnо оme от sрemeто на Л+s III Сириeu, осоöeно
сnez nрe-
/ оzоnяsанeто на араöсxата sаnnаxа sа Hариrраz. / Tоrаsа оöаue иmneрията
тряösаnо zа nexysа ранитe си от трyzнитe и сmyтни sрemeна, xоито иs+иsяnа nрes
nосnezнитe zse zeсeтиneтия. Bатоsа Л+s III sаnаsиn mирни отноmeния с Б+nrария.
Приemниx на Л+s III öиn нerоsият син Константин V Коnрониm /741¬775/. Tоn
орrаниsираn сnоnyunиsи nоxоzи срemy араöитe s Маnа Аsия и Сирия, отx+zeто
nрeсenиn s Tраxия сириnuи и арmeнuи. -рes тяx, nиme Teо¡ан, ,сe раsnространиnа
nаsnиxянсxата eрeс" 44. T1рes 755 r. иmneратор+т sаnоuнаn zа yxрenяsа rраzоseтe
s Tраxия s с+сezстsо с ö+nrарсxата rраниuа.4-5
\ Hаuenо на ö+nrарсxата z+р+аsа тоrаsа стояn xан Винex, sа xоrото сe sнаe, ue
öиn n+рsият nрezстаsитen на ноsа zинастия, сmeниnа zинастията Дynо. Винex öиn от
роzа Воxиn /.xиn/ и seроятно e ynраsnяsаn от 753/754 zо 760 r.46 Teо¡ан и Hи-
xи¡ор с+оömаsат, ue ö+nrаритe nоисxаnи от Виsантия zан+x sа nостроeнитe
xрenости.47 От иssоритe e трyzно zа сe раsöeрe zаnи ö+nrаритe са nоисxаnи zан+x
саmо sа yxрenneнията иnи са настояnи zа иm ö+ze иsnратeн rоzиmният zан+x, nnаmан
от иmneрията сnорez zоrоsоритe от716и717 r. В+smо+но e оme тe zа са nоисxаnи
с+mия рezоseн zан+x с иsseстно ysenиueниe sа строe+а на xрenоститe. Доm+n
mоmeнт+т оöаue, xоrато иmneрията сmeтнаnа, ue нe тряösа zа nnаmа таx+s zа-
I н+x. Б+nrарсxият nратeниx nоnyuиn ряs+x и наz-
|meнeн отxаs.
V Б+nrарсxитe ynраsниuи nрeueниnи отxаsа xато zостат+ueн nоsоz sа
нарymаsанe на mирнитe ' отноmeния и sаnоuнаnи sоeнни zenстsия срemy 120
иmneрията. Б+nrарсxитe sоnсxи наsnesnи s Tра-
БЪЛГАРИЯ ПРЕB VIII В.
xия, ,nрemинаnи траxиnсxитe сenиmа и zостиrнаnи nоuти zо таxа нарeueната Д+nrа
стeна" /Анас-тасиesата стeна nрez sиsантиnсxата стоnиuа/. Виsантия оxаsаnа
рemитenна с+nротиsа. ,Иmneратор+т n+x иsnяs+n срemy тяx /ö+nrаритe ¬ ö.а./ и
sаs+рsаn сра+eниe, оö+рнаn rи s öяrстsо, nрeсnezsаn rи с sсиuxи сиnи и nоryöиn
тs+рze mноrо ö+nrари." Останаnитe сe оттernиnи s сsоитe nрezenи.48 ^_
Виsантиnсxият иmneратор нe сe sаzоsоnиn с nостиrнатото. Tоn nрeznриen nоxоz,
срemy Б+nrария от zse страни ¬ с ¡nота от 500 xораöа, xоято nрes -eрно mорe
наsnяsnа s Дyнаsа, и nо сymа s Tраxия. От сeseр стоsарeнитe от ¡nотата
sиsантиnuи ,оnо+ариnи ö+nrарсxата semя и ssenи нemаnxо nneнниuи". Саmият
иmneратор, xоnто стояn наuenо на sоnсxата s Tраxия, стиrнаn zо xрenостта
Марxenи,49 x+zeто сe sаs+рsаnо сра+eниe с ö+nrарсxата sоnсxа. Tо öиnо сneueneно
от sиsантиnuитe, xоито сnорez сsezeнията на Hиxи¡ор оö+рнаnи s öяrстsо ö+nrаритe
и иsöиnи mноsина от тяx.50
Tаxа с zsа nоxоzа, ö+nrарсxи и sиsантиnсxи, ezнаxsо нeсnоnyunиsи sа Б+nrария, сe
раssиnи с+öитията nрes 755¬756 r., xоито öene+ат xрая на mирнитe ö+nrаро-
sиsантиnсxи отноmeния и наuаnото на z+n+r neриоz от sоnни.^
(С^rxрez Hиxи¡ор ö+nrаритe sаnоuнаnи nрerоsориnи иsnратиnи sаnо+ниuи ,от
соöстseнитe си zeuа"51. Иsrne+zа, ue сerа, s рesynтат на nрerоsоритe, ö+nrаритe
са sаryöиnи тeриторията на xr от Стара nnанина, а sа nnаmанeто на nрezиmния
rоzиmeн zан+x от иmneрията seue и zymа нe mоrnо zа стаsа. /Tаxа Б+nrария
иssezн++ öиnа nиmeна от sсиuxи nриzоöиsxи от sрemeто на Teрsen. Винex и нerоsитe
nоmоmниuи sнаenи, ue mирният zоrоsор me иm zаze саmо sрemeнeн отzиx. А
Константин V s+nрexи nостиrнатитe nоöezи сe с+rnасиn zа сxnxuи mир саmо sа zа
nоnyuи s+smо+ност zа sаszраsи оme nоseue sоnсxата и тиnа си с оrnez на ö+zemи
sоeнни zenстsия срemy Б+nrария.^
\] HОВИ ВОUHИ МЕЖД. БЪЛГАРИЯ И ВИBАHTИЯ. П+рsата rри+а на иmneратора
öиnа nа осиryри sиsантиnсxата snаст на xrоsаnаz s Маxezония и zа nоzuини наn+nно
сnаsянитe таm. (Константин V sи+zаn zоöрe eстeстseната sр+sxа, xоято сe
с+szаsаnа me+zy сnаsянитe s Маxezония и ö+nrарсxата z+р+аsа, sатоsа
нenосрezстseно nрezи zа отnраsи sоnсxата си на сeseр тоn насоuиn sоeннитe си
сиnи срemy ,Сnаsиниитe s Маxezония" и rи nоxориn, xато ssen mноrо nneнниuи. Bа
тesи с+öития сsиzeтenстsysа иsриuно Teо¡ан.52 Bа раsnиxа от наuина, nо xоnто
Асnарyx и Teрsen ^рeаrираnи nри nоzоöни сnyuаи s mинаnото, сerа СUинex останаn
öesyuастeн x+m zenстsията на Виsантия s Маxezония.
\_Вezнаrа сnez тesи с+öития sиsантиnсxата sоnсxа наuenо с иmneратора сe
отnраsиnа срemy Б+nrария и наsnяsnа s xnисyрата Вeрer-аsа /mо+e öи Риmxия nроxоz
s Стара nnанина/, насоusаnxи сe на сeseр, x+m ueнт+ра на ö+nrарсxата z+р+аsа.
;Tоsи n+т оöаue Константин V nрeт+рnяn n+neн нeyсnex. Б+nrаритe rо nрeсрemнаnи и
раsöиnи_ sоnсxата my, xоято sаryöиnа mноrо öоnuи^ Мe+zy тяx öиnи и наn-sиzнитe
nоmоmниuи на иmneратора ¬ xоmанzир+т на траxиnсxитe sоnсxи и ezин от n+рsитe
mинистри, nоrотeт на zроmа. Виsантиnuитe sаryöиnи и mноrо ор++иe. Teо¡ан, xоnто
zаsа сsezeниeто, zоn+nsа, ue тe тряösаnо zа сe sаs+рнат öesсnаsно.53 Tаxа сe
раssиnи с+öитията nрes 759-760 r.
""\Вnнex и нerоsитe xора нe сe s+snоnsysаnи от nостиrнатата nоöezа и нe
nрeznриenи наст+nneниe на xr s Tраxия. Даnи тe са сe страxysаnи от сmyт срez
sисmитe xр+rоse s сsоята страна иnи n+x с öeszenстsиeто си са nрezиssиxаnи
няxаxsо öро+eниe, нe e иsseстно. Бesсnорно e оöаue, ue нezоsоnни ö+nrарсxи öоиnи
сe раsöyнтysаnи} Hиxи-¡ор с+оömаsа, ue ö+nrаритe, ,сnez xато сe yrоsориnи
nоme+zy си, иsöиnи тesи, xоито оönаzаsаnи nо роzоsа nиния snастта наz тяx, а sа
сsоn sо+z nостаsиnи таxа нарeueния Teneсиn,\ строr m++, xоnто sаezно с тоsа
nрояsяsаn от mnаzини сmenост". Сnорez иssоритe Teneu тоrаsа öиn на 30 rоzини.54
Hасиnстseното сsаnянe на Винex и на нerоsитe n+рsи xора öиnо nрояsа и на
zинастиueсxа öорöа s ö+nrарсxата z+р+аsа, sаmото Teneu и rnаsнитe сиnи, xоито rо
иszиrнаnи, nроиsxо+zаnи от роzа .rаин.55 Tаxа öиnа сmeнeна и sтората zи^ наeтия
¬ Воxиn ¬ и ö+nrарсxото z+р+аsно р+xоsоzстsо сe nоenо от трeта ¬ .rаинy
^Xан Teneu /760¬763/ рemиn zа nоnраsи rрemxата на сsоя nрezxоzниx Винex, xоnто
nрeznоuитаn отöраната, и sаnоuнаn наnаzатenни zenстsия срemy иmneрията. Tоn
наsnяs+n с sоnсxата си nрes Иsтоuна Стара nnанина s Tраxия, x+zeто +иseenо
mноrоöроnно сnаsянсxо насeneниe, z
-аст от тоsа насeneниe, ynnаmeно от оnyстоmeнията и öezитe, xоито sоeннитe
zenстsия nриuиняsаnи s semитe my, nоzириnо сnасeниe uрes иsсensанe и öиnо
настанeно s+s Витиния /s Маnа Аsия/.56 Сnорez Hиxи¡ор тesи сnаsяни s+snиsаnи на
208 000 zymи /сsezeниeто нe сe nотs+р+zаsа от Teо¡ан и от zрyrи иssори57 ¬
оuesиzно öроят e nрeysenиueн/. Потоmuитe на сnаsянсxитe nрeсenниuи s Маnа Аsия
+иseenи xато оöосоöeно насeneниe таm sexоse нарez nоz иmeто сnаsисиа-ни, zоxато
наn-nосne öиnи nоr+рueни.
Мe+zysрemeнно, sа zа sаnиuи neтното от nора+eниeто си nри Вeрerаsа и zа
s+sстаноsи nрeсти+а на иmneрията, Константин V сe nоzrотsиn
С+z от Bnатното с+xроsиme от Hаr Сeнт Миxnоm, Рym+ния. IX s. Xyzо+eстseно-
историueсxи mysen ¬ Виeна Кynа | 13
zа сmа+e Б+nrария uрes ноs rоnяm nоxоz, nрeznриeт nо сymа и nо mорe.. Прes
nроneтта на 763 r. тоn иsnратиn 800 xораöа nрes -eрно mорe x+m Дy-
наsа,натоsарeни с xонна sоnсxа, а саm с zрyrа sоnсxа сe отnраsиn x+m Анxиаnо, sа
zа наsnese оттаm s Б+nrария.58
Б+nrаритe, nрezиsseстeни sа sиsантиnсxитe zenстsия, ssenи нesаöаsно meрxи.
Б+nrарсxата sоnсxа sаenа nоsиuии няx+ze nо сxnоноseтe на Стара nnанина, нezаneu
от Анxиаnо. Виsантиnсxитe аsтори с+оömаsат, ue s нeя yuастsysаnи и 20 000
сnаsяни от Tраxия, т.e. иss+н ö+nrарсxитe nрezenи. Hиxи¡ор rоsори sа тяx xато sа
,с+xsниuи нemаnxо mно+eстsо сnаsяни", а Teо¡ан, xоnто nосоusа öроя иm, оöясняsа,
ue тe öиnи ,от с+сezнитe nnemeна". И т+n zоxато uаст от сnаsянитe s Tраxия
nоzириnи сnасeниe uрes иsсensанe, zрyrи mинаnи на страната на ö+nrарсxата
z+р+аsа и сe sxnxuиnи s ö+nrарсxата sоnсxа.
Xан Teneu, саmонаzeян и нeт+рnenиs, наnраsиn rоnяmа rрemxа. Tоn нe иsuаxаn
sиsантиnuитe s yzоöнитe nриxрити nоsиuии на sисоuината, а нарezиn на sоnсxата zа
сnese s раsнината и zа sаnоuнe сра+eниe. Битxата станаnа на 30 xни 763 r. и
nроz+n+иnа nоuти nрes uenия zeн. Hаxрая, s+nрexи ue zаnи нemаnxо +eртsи zори и
иsme+zy сsоитe sнатни, sиsантиnuитe nостиrнаnи nоöezа._^z-
Страниuа 122/123
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ на Маzарсxото nnато с xрenостта и сxаnния mасиs
122
на uаст от ö+nrарсxата sоnсxа öиnа nоryöeна, zрyrа ¬ nneнeна. Teneu с оuenenитe
сиnи nоzириn сnасeниe s öяrстsо. Константин V, s+srорzян от nоöezата, snяs+n с
триym¡ s Hариrраz, x+zeто zоsen и nneнeнитe ö+nrари s z+рseни оxоsи. Сnez
т+р+eстsото тоn нарezиn nneнниuитe zа ö+zат иsöити от rра+zанитe иss+н Bnатнитe
sрата. Мe+zy zрyrата nnяuxа, xоято иmneратор+т zонeс+n и nоxаsаn s Hариrраz,
иmаnо,и zsа snатни с+zа sа mиeнe, xоито öиnи иsраöотeни на остроs Сиuиnия и от
xоито sсexи ezин тe+аn zо осemстотин nитри snато"59.
Пора+eниeто, nрeт+рnяно от Teneu nри Анxиаnо, рemиnо нerоsата с+zöа. Висmитe
xр+rоse на öоиnитe rо z+р+аnи отrоsорeн sа ноsото нemастиe, сnоneтяnо страната.
,Б+nrаритe, xато сe s+s-öyнтysаnи, yöиnи Teneu sаezно с нerоsитe sоnsоzи и
nостаsиnи [sа xан] Саöин, xоnто öиn seт на тexния няxоrаmeн rосnоzар
Корmeсиn."60 По sсяxа seроятност тоsа e станаnо насxоро сnez nора+eниeто nрes
763 r. Tаxа sаs+рmиnо xратxотраnното ynраsneниe на Teneu. В+nрexи сsоята
сmenост, eнeрrия и аmöиuии тоn нe mоr+n zа отxs+рnи sиsантиnсxата sаnnаxа и zа
иsseze страната от xритиuното nоnо+eниe, s xоeто öиnа иsnаzнаnа.
"Hоsият xан Саöин нe nринаzne+аn x+m роzа .rаин, uиито наn-sиzни nрezстаsитenи
öиnи иsöити sаezно с Teneu. Tоn nроиsxо+zаn от роzа Во-xиn, xоnто оöezиниn и
öоиnи от zрyrи роzоse срemy Teneu.; Bа Саöин сe sнаe тs+рze mаnxо. Иszиrнат zа
р+xоsоzи z+р+аsата s mоmeнт на s+трemна xриsа и s+нmна sаnnаxа, тоn нe наmeриn
сmenост и nоzxрenа zа орrаниsира сиnитe s страната срemy иmneрията и сmeтнаn sа
nо-önаrораsymно zа осиryри mир с нeя. Константин V оöаue, xоnто s+sнаmeряsаn zа
yниmо+и наn+nно Б+nrария, mисnen, ue e zоmnо sрemeто zа нанeсe рemитenния yzар..
Поzrотseн öиn сerа mо+e öи наn-оnасният nоxоz срemy ö+nrаритe. Гоnяmа ¡nота,
наöрояsаmа 2600 xораöа, натоsарeна с отnиuно s+ор++eни и снаözeни sоnниuи, öиnа
иsnратeна x+m nристаниmнитe rраzоse-xрenости Мeсemsрия и Анxиаnо. Tyx sоnсxата
тряösаnо zа сnese на сymата и zа sаeme nоsиuии sа наsnиsанe s Б+nrария.
Иmneрато-!р+т с zрyrа sоnсxа nрemинаn Tраxия и раsnоnо+иn стана си nри nроxоzа
Вeрerаsа. Hиxи¡ор nиme, ue ö+nrаритe öиnи nросто ст+nисани от оrроmното
mно+eстsо xонниuи и xораöи и nоисxаnи zа сxnxuат mир.61 Константин V нe сe
с+rnасиn. }
Tоrаsа сe сnyuиnо нemо нeоuаxsано, xоeто оxаsаnо нeоueниmа nоmоm на ö+nrаритe.
Hиxи¡ор с+оömаsа: ,Hо xоrато ¡nотата сe yстрemиnа x+m öрerоseтe на таmоmното
mорe /mястото e öes nристаниme и иss+нрezно трyzно sа nnаsанe/, си-124
neн и сyроs sят+р sаzyxаn срemy нeя /sят+р+т öиn
БЪЛГАРИЯ ПРЕB VIII В.
сeseрeн/, тnаснаn xораöитe x+m öрerоseтe, раsöиn rи и нemаn+x öроn от nnysаmитe
сe yzаsиnи s+s s+nнитe." Сmyтeният иmneратор нарezиn zа сe xs+рnят mрe+и s+s
sоzитe xраn mорсxия öряr, zа сe иssаzят тenата на yzаseнитe, sа zа ö+zат
nоrрeöани nо xристиянсxи.62 Hemастиeто сnоneтяnо sиsантиnсxата sоnсxа nрes
nятото на 765 r. Bа nо-натат+mни zenстsия срemy Б+nrария нe mоrnо zа стаsа и
zymа. Константин V с останаnата uаст от sоnсxата сe sаs+рнаn s стоnиuата..
Раsя+zани от s+трemни öорöи, ö+nrаритe нe mоrnи zа сe s+snоnsysат от
önаrоnриятния сnyuаn. Саöин mисnen, ue e наст+nиn yzоöeн mоmeнт sа сxnxusанe на
mир с Виsантия. Tоn иsnратиn nратeниuи nри иmneратора, sа zа sоzят nрerоsори, но
с тоsа сsоe zenстsиe nрezиssиxаn нezоsоnстsото на rоnяmа uаст от öоиnитe.Дe
сsиxаnи ,нароzeн с+öор" / xоu^rnоu /, на xоnто отxрито rо оösиниnи, ue me nоryöи
Б+nrария.: Сnорez Teо¡ан öоиnитe xаssаnи: ,-рes тeöe Б+nrария me ö+ze nороöeна
от роmeитe." Bа zа сe сnаси от nоzrотsяното с+sаxnятиe, Саöин иsöяrаn s
Мeсemsрия, отx+zeто сe отnраsиn x+m sиsантиnсxата стоnиuа и nоzириn sаxриnа nри
иmneратора/" Оnисанитe с+öития са сe раssиnи nо sсяxа seроятност x+m 766 r.
Bа сsоn насnezниx Саöин остаsиn .mар /.mор/, с+mо от роzа Воxиn» Hоsият xан
nроz+n+иn nоnитиueсxия xyрс на Саöин, но нe срemнаn nоzxрenата на öоиnитe. Tоn
сe sаz+р+аn на snаст саmо 40 zни и öиn сsаneн.64 Оuesиzно e, ue sисmитe срezи на
nраö+nrаритe нe öиnи s с+стояниe zа наmeрят nиuност, xоято zа nоeme szраsо
snастта s р+ueтe си и zа иsseze страната от öesn+тиuата.
Сnez сsаnянeто на .mар öоиnитe иszиrнаnи на xансxия nрeстоn ,Tоxтy, m++
ö+nrарин, öрат на Баяна". И тоn стояn наuenо на z+р+аsата саmо оxоnо ezна rоzина
/766¬767/. He e ясно xаxsо сe e оnитаn zа nрeznриeme ноsият xан, но оme от
наuаnото на сsоeто ynраsneниe тоn сe нат+xнаn на с+nротиsата на uаст от öоиnитe.
Мe+zyосоöиuитe сe раssиxриnи с ноsа сиnа. По с+mото sрeme sиsантиnсxата sоnсxа
сe яsиnа ¬ seроятно uрes ¡nота nо mорeто и Дyнаsа ¬ s сeseроиsтоuнитe ö+nrарсxи
semи. Tоxтy и nоzz+р+аmитe rо öоиnи сe оттernиnи няx+ze x+m Лyzоrориeто иnи
Доöрyz+а, но таm öиnи yöити от sиsантиnuитe. Tаxа ,sаrинаn и Tоxтy sаezно с
öрата си Баян, xаxто и zрyrи", nиme Hиxи¡ор.65
Сnezsаmият ö+nrарсxи xан, иsöран от öоиnитe, öиn Паrан /767¬768/. П+рsото
zenстsиe, xоeто тоn nрeznриen, иmаnо sа uen nостиrанeто на mир с Виsантия.
В+nрexи ue ö+nrаритe ,yxрenиnи m+u-ноnроxоzиmитe meста на сsоята nnанина...",
,тexният rосnоzар [Паrан], сnez xато ssen ueстна zymа от иmneратора, сe яsиn nри
нerо с n+рseнuитe
1
си"66. Сsezeниeто на Hиxи¡ор сe nотs+р+zаsа и от Teо¡ан. Константин V nриen s
стоnиuата си Паrан и nриzрy+аsаmитe rо öоиnи. Hа срemата nрис+стsysаn и
иsöяrаnият s Hариrраz Саöин. Иmneратор+т, сsиzeтenстsysат и zsаmата sиsантиnсxи
аsтори, yxориn xана и останаnитe sа öesрezиeто иm и sа оmраsата, xоято nрояsиnи
сnряmо Саöин.67 Всe nаx Константин V сe с+rnасиn zа сxnxuи mир. Мир+т, иsриuно
оöясняsа Teо¡ан, öиn nриsиzeн.68
-e сxnxueният mир öиn nриsиzeн и ue Константин V няmаn наmeрeниe zа остаsи
Б+nrария на сnоxоnстsиe, xаxто, иsrne+zа, Паrан сe e наzяsаn, nоxаssат
сnezsаmитe zenстsия на иmneратора. Иsnоnsysаnxи наmаneната özитenност nораzи
nрerоsоритe sа mир, тоn yсnяn uрes иsnратeни таnно xо-ра zа sаnоsи ,xняsа на
сeseритe Сnаsyн, xоnто öиn наnраsиn mноrо snини s Tраxия"69. Каxто e иsseстно,
сeseритe öиnи тоsа сnаsянсxо nneme, xоeто оme от sрemeто на Асnарyx тряösаnо zа
öрани иsтоuнитe nроxоzи на Стара nnанина от sиsантиnсxа sаnnаxа. Кратxото
сsezeниe на Teо¡ан sа nрeznриeтата от иmneратора mярxа nоxаssа, ue сnаsянитe и
nрes тоsи тe++x neриоz от +иsота на ö+nrарсxата z+р+аsа са z+р+аnи sа нenната
нesаsисиmост и са я отстояsаnи нe nо-mаnxо от nраö+nrаритe.
Еzноsрemeнно с+с Сnаsyн öиn sаnоseн и yöит и няxоn си Xристиян, xоrото
sиsантиnсxият neтоnисeu оnрezenя xато ,rnаsатар на сxаmаритe". Сxаmари s
тоrаsаmната историоrра¡ия сe нари-
|uат сxитаmитe сe zрy+ини, с+стаseни nрezиmно от öezни и нezоsоnни nxze, xоито
сe öорenи срemy sиsантиnсxата snаст. По тоsа sрeme, xаxто иsrne+zа, таxиsа
zрy+ини öиnи snesnи s с+xs с+с сnаsянсxия sо+z Сnаsyн и sаezно с нerо
nриuиняsаnи meти на sиsантиnuитe s Tраxия.
Hаzяsаnxи сe, ue отöраната на иsтоuнитe ö+nrарсxи nрezenи e отсnаöeна,
Константин V nрeznриen ноs и нezостат+uно nоzrотseн nоxоz срemy Б+nrария.
Виsантиnсxата sоnсxа наxnynа s ö+nrарсxитe semи nрes няxоn от иsтоuнитe nроxоzи
на Стара nnанина. Иmneратор+т и нerоsата sоnсxа оöаue срemнаnи нeоuаxsана
с+nротиsа. Виsантиnuитe yсnenи zа стиrнат zо р. Tиuа /zн. Каmuия/, zа оnо+арят
няxои аynи /mо+e öи zsорuи на ö+nrарсxитe xаноse/, но nоseue от тоsа нe mоrnи zа
nостиrнат. Teо¡ан nиme sа нeyсnemния xраn на nоxоzа и ue иmneратор+т ,с+с страx
сe sаs+рнаn, öes zа наnраsи нemо zоöneстно"70. Б+nrария и s тоsи тe++x mоmeнт
наmeриnа сиnи zа сe sаmити. Паrан оöаue öиn z+р+ан отrоsорeн sа nexо-'seриeто,
uрes xоeто yneсниn наxnysанeто на sиsантиnсxата sоnсxа оme ezин n+т s Б+nrария.
Оösиняsан öиn с+mо, ue нe сe e s+snоnsysаn от нe-
yсnexа на nосnezния sиsантиnсxи nоxоz. Поnо+eниeто my станаnо нeyz+р+иmо. Tоn сe
оnитаn zа иsöяrа и стиrнаn zо Варна, но таm öиn yöит от сsоитe nрисny+ниuи.71
Hаuenо на ö+nrарсxата z+р+аsа sастанаn xан Teneриr.
y/- КРИBАTА В БЪЛГАРИЯ И HЕUHИЯT XАРАКTЕР. Прes öyрния neриоz от 754 zо 768 r.,
сs+рsан с нenрex+сната и сeриоsна sаnnаxа от страна на Виsантиnсxата иmneрия, на
ö+nrарсxия nрeстоn сe иsрezиnи meстиmа snаzeтenи. Te ynраsnяsаnи sа с+sсem
xратxо sрeme, xато нито ezин от тяx нe sаemаn nрeстоnа zо eстeстseната си сm+рт:
ueтириmа ¬ Винex, Teneu, Tоxтy и Паrан ¬ öиnи yöити /триmа от ö+nrаритe и ezин
от sиsантиnuитe/, neтият ¬ Саöин ¬ nот+рсиn yöe+иme s+s sиsантиnсxата стоnиuа, а
meстият ¬ .mар ¬ öиn сsаneн сnez оxоnо 40-zнesно ynраsneниe.
В историueсxата nитeратyра с+meстsysат zse оöяснeния на таsи nоnитиueсxа xриsа,
sастраmиnа сeриоsно yстоитe на ö+nrарсxата z+р+аsа. Сnорez ezното xорeнитe n
öиnи сs+рsани с zsата осноsни eтниueсxи enemeнта s z+р+аsата ¬ nраö+nrарсxия и
сnаsянсxия; тя öиnа иsраs на ezна xоnxото nоnитиueсxа, тоnxоsа и eтниueсxа
öорöа, xоято тряösаnо zа оnрezenи xоn от zsата enemeнта с sрeme me nоr+nнe
zрyrия. Борöата оöаue öиnа отxnонeна от eстeстseния си xоz, т+n xато s нeя сe
наmeсиn sиsантиnсxият иmneратор. Tоn нe nоzxрenяn uenитe нито на nраö+nrарсxата,
нито на сnаsянсxата nартия, а сe стрemяn zа отсnаöи и zseтe, sа zа yниmо+и
ö+nrарсxата нesаsисиmост.72 В öорöата си с nраö+nrаритe сnаsянсxата nартия сe
оnираnа на Виsантия. Tаnнитe nриятenи на sиsантиnсxия иmneратор nринаzne+аnи x+m
сnаsянсxата nартия. Като наn-ярxо иsраseн nрezстаsитen на сnаsянсxата nартия сe
соuи xан Паrан, а на nраö+nrарсxата ¬ xаноseтe Teneu и Tоxтy.73
Сnорez zрyrото mнeниe s тоrаsаmното ö+nrарсxо оömeстsо сe оueртаnи с+mо zse
тeueния, но нe на eтниueсxа nоusа, а s+s sр+sxа с s+nроса sа отноmeниeто x+m
Виsантия и x+m нарастsаmата sаnnаxа от нenна страна. Приs+р+eниuитe на ezното
тeueниe сmятаnи, ue иsxоz+т от sастраmeното nоnо+eниe тряösа zа сe zири s
nоmирeниeто с sиsантиnсxитe ynраsниuи, а nриs+р+eниuитe на zрyrото тeueниe
sи+zаnи истинсxитe uenи на sиsантиnсxата nоnитиxа и с+sнаsаnи, ue сnасeниeто на
z+р+аsата sаsиси ezинстseно от s+smо+ността zа сe nостиrнe s+трemно оöezинeниe и
zа сe sоzи аxтиsна отöрана. Сnорez sторото mнeниe sаzаuата на сnаsянитe öиnа zа
оöраsysат n+рsата и rnаsна nрerраzа срemy sиsантиnсxия натисx nрes nроxоzитe на
Стара nnанина ¬ и zenстsитenно тe zоxраn останаnи seрни на тоsа сsоe sаz+n+eниe.
I
Всиuxи иsseстни ¡аxти sоzят zо sаxnxueниeто, ue сnаsянитe са öиnи наn-яxата
оnора на ,nартията на нesаsисиmостта"74.
Tаxа zseтe оöяснeния на nоnитиueсxата xриsа нe саmо оnрezenят раsnиuно нenната
с+mност, но nоzz+р+ат и наn+nно nротиsорeuиsи станоsиmа относно mястото и роnята
на сnаsянитe s нeя. Доxато s ezното оöяснeниe сe тs+рzи, ue сnаsянсxата nартия
сe e оnираnа на Виsантия, s zрyrото сe иsт+xsа, ue сnаsянитe са öиnи наn-сиnно и
nосnezоsатenно антиsиsантиnсxи настроeни.
В zenстsитenност s öорöитe sа xансxата snаст yuастsysаnи саmо nрezстаsитenи на
nраö+nrарсxата аристоxраuия. До .mар /766/ са иsseстни zsа nраö+nrарсxи роzа ¬
Воxиn и .rаин, ¬ xоито; Сe öорenи zа иszиrнат на snаст сsоn nрezстаsитen!,
/nрezстаsитenи на сsаneния роz Дynо seue нe сe nояsиnи/. Xаноse от роzа Воxиn
öиnи Винex, Са-öин и .mар, а от роzа .rаин nроиsxо+zаn Teneu. И останаnитe
xаноse оöаue ¬ Tоxтy и Паrан, ¬ öes zа са иsseстни тexнитe роzоse, nроиsnиsаnи
от nраö+nrарсxитe срezи. Прezстаsитenи на сnаsянитe нe öиnи иszиrани наuenо на
z+р+аsата, сnezоsатenно с+meстsysанeто на сnаsянсxа nартия e нezоnyстиmо.
Еzsа nи mо+e zа сe rоsори и sа nросnаsянсxа nартия s сmис+n на nартия на
nраö+nrари, uиито nрezстаsитenи иmаnи önаrосxnонно отноmeниe x+m сnаsянитe и rи
nоxроsитenстsysаnи, zоxато nраö+nrаритe от zрyrата, nротиsната nартия, öиnи
антисnаsянсxи настроeни. Иssорнитe сsezeния нe zаsат xаxsито и zа öиnо yxаsания
sа nросnа-sянсxи иnи антисnаsянсxи настроeния y отzenни-! тe xаноse иnи срez
тexнитe nартии. Hяmа zанни sа xаxsото и zа öиnо nрeznоuитаниe от страна на
сnаsянитe x+m ezин иnи zрyr xан, x+m ezна иnи zрyrа от öорemитe сe nартии.
Hаnротиs, zори xоrато ezин от наn-ярxо иsяseнитe сnорez тоsа mнeниe xаноse на
nраö+nrарсxата nартия ¬ Teneu ¬ оrnаsиn sоnсxата срemy sиsантиnuитe nрes 763 r.,
тоn sоzen sаezно с nраö+nrаритe и 20 000 сnаsяни. По sрemeто на наn-nросnаsянсxи
настроeния сnорez с+mото mнeниe xан ¬ Паrан, ¬ x+m 767 r., sиsантиnсxият
иmneратор yсnяn zа sаnоsи и nиxsиzира ezин от наn-sиzнитe сnаsянсxи xняse s
Б+nrария ¬ Сnаsyн. Иsоömо sсиuxи с+meстsysаmи сsezeния rоsорят sа наn-аxтиsно
yuастиe на сnаsянитe s+s sоnнитe nротиs Виsантия нesаsисиmо от nартията, стояmа
наuenо на ö+nrарсxата z+р+аsа.
И т+n n+рsото оöяснeниe нe раsxриsа nраsиnно с+mността на xриsата и нenнитe
осноsни
Б+nrарсxи sоnниuи от IX s. Миниатxра от Мeноnоrия на иmneратор Васиnиn II от XI
s. /zeтаnn/. Биönиотexа на Ватиxана
mоmeнти.
Henриemnиsо остаsа и mнeниeто, ue s xриsата e наmeриnа иsраs öорöата me+zy
антиsиsан-тиnсxата и nроsиsантиnсxата nартия, иnи me+zy nартията на
нesаsисиmостта и nартията, стрemяmа сe x+m mир с Виsантия. Сsezeнията нe
nоssоnяsат zа сe nриeme, ue саmо тesи zsа mоmeнта са nротиsоnостаsяnи
nраö+nrарсxитe öоиnи ezни на zрyrи и са nрezиssиxsаnи нeстаöиnността на xансxата
snаст. Tаxа наnриmeр xаноseтe Саöин и Паrан сe стрemenи zа nостиrнат mир с
Виsантия, сnezоsатenно тe öи тряösаnо zа nринаzne+ат x+m ezт на nартия. Сnорez
xатerориuни иssорни yxаsания оöаue тe öиnи s+s sра+zeöни отноmeния nоme+zy си и
nринаzne+аnи x+m раsnиuни nартии.
Криsата иsöyxнаnа nо sрeme на sиsантиnсxата sаnnаxа sа Б+nrария, nри иmneратор
Константин V Коnрониm. Поzxранsана нenрex+снато от s+нmната sаnnаxа, тя сe
иsраsиnа s öорöи sа snаст me+zy nрezстаsитenи на sисmитe nраö+nrарсxи срezи. Bа
тesи öорöи с+zenстsysаnи mноrо nриuини ¬ sоeннитe нeyсnexи срemy Виsантия,
стрeme+итe на отzenни nраö+nrарсxи роzоse x+m snаст, zenстsията на sиsантиnсxи
аreнти s Б+nrария, nиnсата на sоeнни и nоnитиueсxи xаueстsа y отzenнитe xаноse,
нes+smо+ността zа сe наnо+и ezин сиneн snаzeтen и nр. Фаxт e оöаue, ue xриsата
оöxsанаnа саmо s+рxоseтe на nраö+nrарсxото оömeстsо. Tя нe сe оxаsаnа rиöenна sа
Б+nrария, sаmото mироxитe mаси от nраö+nrари и сnаsяни nоzxрenяnи сиnитe, xоито
наxрая yсnenи zа nрeоzоneят sиsантиnсxия натисx и саmата xриsа и sаnаsиnи
нesаsисиmостта на страната. А тоsа rоsори sа иszр++nиsостта и +иsнeността на
ö+nrарсxата z+р+аsа.
3.
Стаöиnиsиранe на Б+nrария
и nрeоzоnяsанe
на sиsантиnсxата sаnnаxа
^БЪЛГАРО-ВИBАHTИUСКИTЕ ОTHОTЕHИЯ ПРИ XАH TЕЛЕРИГ. Xан Teneриr /768-777/ nоen
snастта s тe++x mоmeнт от +иsота на ö+nrарсxата z+р+аsа. Иsтоmeна от s+трemни
öорöи sа наzmоmиe и snаст, сs+рsани с нenрex+сната sаnnаxа от страна на
Виsантия, Б+nrария сe нy+zаenа от mир. He e иsseстно xаxsи meрxи e nрeznриen
ноsият snаzeтen сnez nоemанeто на ynраsneниeто, но сerа sа nр+s n+т от наuаnото
на xриsата s nроz+n+eниe на оxоnо neт-meст rоzини nоnитиueсxият +иsот s страната
öиn сраsнитenно сnоxоeн ¬ nиnсsат сsezeния sа me+zyосоöиuи и s+трemни öорöи.
Прes тоsи neриоz Константин V нe nрez- 127
nриen ноsи sоeнни zenстsия срemy Б+nrария, т+n xато öиn sаeт с zрyrи nроönemи.
Tаxа s+трemното yxрensанe на ö+nrарсxата z+р+аsа nроz+n+иnо zо
T^r.
Прes таsи rоzина öиn орrаниsиран ноs nоxоz срemy Б+nrария. Гоnяmа ¡nота от 2000
xораöа наuenо с иmneратора тряösаnо zа сe отnраsи nо -eр-но mорe x+m yстиeто на
Дyнаsа, sа zа стоsари таm отnиuно s+ор++eна и nоzrотseна sоnсxа; с+mesрemeнно
sиsантиnсxа xонна sоnсxа тряösаnо zа' наxnye s Б+nrария от xr nрes nnанинсxитe
nроxоzи. Иsn+nнeниeто на таxа наueртания nnан sаnоuнаnо. Teо¡ан с+оömаsа, ue
xоrато иmneратор+т с ¡nотата ,zоm+n zо Варна, тоn сe ynnаmиn и sаmисnиn zа сe
sаs+рнe". Даnи наст+nиnото сmymeниe сe e z+n+аnо на nоnyueни от sиsантиnuитe
сsezeния sа сeриоsно орrаниsирана с+nротиsа от страна на ö+nrаритe иnи на нemо
zрyrо, нe e иsseстно. Сnорez Teо¡ан и срez ö+nrаритe, сnez xато раsöраnи sа
отnраseнитe срemy тяx sоeнни сиnи на иmneрията, наст+nиnа ynnаxа. Дsаmа sиzни
ö+nrарсxи nратeниuи сe яsиnи s+s Варна, sа zа nрeznо+ат и yrоsорят mир.
,Иmneратор+т, xато rи sиzяn, mноrо сe sараzsаn и сxnxuиn mир." .сnоsията на mира
öиnи ¬ nаx сnорez Teо¡ан ¬ ,нито ö+nrаритe zа иsnиsат срemy Роmания /Виsантия ¬
ö.а./, нито иmneратор+т zа сe стрemи zа наxnysа s Б+nrария". Иsrотseн öиn
zоrоsор, xоnто zseтe страни nоznисаnи и сxрenиnи с ssаиmни xneтsи.75
Виsантиnсxата ¡nота сe s+рнаnа s Hариrраz. Воnсxата, xоято тряösаnо zа наxnye s
Б+nrария от xr nрes Стара nnанина, с+mо нe nрeznриenа ниmо. Мир+т, nостиrнат от
Teneриr öes sоeнни zenстsия, öиn öesсnорeн yсnex sа ö+nrарсxата z+р+аsа и нenния
snаzeтen. Teneриr раsöираn оöаue, ue sатиmиeто e саmо sрemeнно, sатоsа рemиn zа
rо иsnоnsysа.
Оme nрes eсeнта на с+mата .774 r., xоrато öиn иsnратиn s Hариrраz nратeниuи nри
иmneратора sа няxаxsи zоn+nнитenни nрerоsори с uen zа отсnаöи нerоsата
özитenност, Teneриr nрeznриen zenстsия s xrоsаnаzна nосоxа ¬ x+m сnаsянитe иss+н
ö+nrарсxитe nрezenи. Teо¡ан с+оömаsа, ue тоuно тоrаsа ö+nrарсxият snаzeтen
отnраsиn ,zsа-наzeсeтxиnяzна sоnсxа и öоиnи, sа zа nороöи Вeрsития и zа nрeсenи
|+итenитe n| s Б+nrария"76. Сsezeниeто нe e zостат+uно ясно. Еzsа nи Teneриr e
mоr+n s таx+s mоmeнт zа mисnи sа nоzuиняsанe на semи и sа nрeсensанe на +итenитe
иm s Б+nrария. Относно оönастта n+x, x+m xоято тоn отnраsиn сsоята sоnсxа, са
иsxаsани раsnиuни mнeния: ezни mисnят, ue ,Вeрsития" оsнаuаsа semята на
сnаsянсxото nneme öeрsити /ö+рсяuи/ s Маxezония, оöxsаmаmа zнemнитe rраzоse
Битоnя, Приnen и Вeneс с тexнитe оxоnности;77 zрyrи сmятат,
ue таxаsа zаneuна exсnezиuия Teneриr нe e mоr+ zа nрeznриeme и ue тоn e иsnратиn
sоnсxата си nа nри сnаsянитe, но nо-наönиsо, няx+ze x+m Tраxи и Роzоnитe иnи s
Со¡иnсxо;78 трeти nриemат, 1 ö+nrарсxият xан наистина e исxаn zа nрeсenи сn;
sяни s z+р+аsата си, sа zа ysenиuи наmаnenия рesynтат на nоxоzитe на Константин
V öроn н +итenитe n.79
Бesсnорно аxuията на ö+nrарсxия snаzeтen иmаnа sа uen zа yстаноsи zосer с uаст
от +иse< mитe иss+н nрezenитe на страната сnаsяни, xоит Teneриr исxаn zа
nриsneue x+m сeöe си s nрezсто mата sоnна с Виsантия. Tаxа тоn сe иsяsиn xат
nроz+n+итen на nоnитиxата на Асnарyx и Teрse^ xоито yстаноsиnи n+рsитe sр+sxи
с+с сnаsянm sа оömи zenстsия nротиs иmneрията.
Константин V оöаue nоnyuиn сnорez Teо¡а с+оömeниe ,от Б+nrария от таnнитe си
nриятenи sа таsи аxuия и nоö+рsаn zа sseme meрxи. Оme ze xато иsnраmаn
ö+nrарсxитe nратeниuи оöратно s страната иm, тоn nоzrотsиn 80-xиnяzна sоnсxа nо
nрeznоr, ue me я отnраsи срemy араöитe на иsто) Коrато nратeниuитe сe отzаneuиnи
от стоnиuат; иmneратор+т ö+рsо nоsen sоnсxата на sаnаz x+! semитe на сnаsянитe,
x+zeто zenстsysаnи s+орт +eнитe сиnи на Teneриr. Константин V nостиrна yсnex:
тоn nроrониn mаnоöроnната ö+nrарсxа sоx сxа и с nnяuxа и nneнниuи сe sаs+рнаn s
стоnиuата.
Tаxа mирнитe отноmeния, yстаноseни с+ сxnxueния насxоро zоrоsор, öиnи нарymeни и
sо* ната me+zy Б+nrария и Виsантия nроz+n+иnа ноsа сиnа. Константин V
орrаниsираn ноs nоxо nо сymа и nо mорe. Биnа nоzrотseна rоnяmа ¡ne та, xоято
тряösаnо zа nрeнeсe 12-xиnяzна xонт uа. Tоsи n+т иmneратор+т нe сe рemиn zа
тр+rнe ¡nотата, а sастанаn наuenо на zрyrа sоnсxа, xоят nоsen nо сymа nрes
Tраxия. И тоsи nоxоz оöаue н сe yseнuаn с yсnex. Коrато ¡nотата наönи+иnа Мe
сemsрия, ,zyxнаn сиneн сeseрняx, насmаnxо sсиu xи xораöи menи zа ö+zат раsрymeни
и mноrо [sоn ниuи] sаrинаnи". Константин V öиn nринyzeн z сe s+рнe отноsо, ,öes
zа наnраsи ниmо"81.
В стрeme+а си zа sаnаsи нesаsисиmостта н; Б+nrария Teneриr срemаn оnасно
nротиsоzen стsиe s nиueто на наmираmитe сe s страната и оxо nо саmия нerо
nриs+р+eниuи на Виsантия. В тяx nата zоносниueсxа zenност тоn сe yöezиn наn+n
но, xоrато тe иszаnи на sиsантиnсxия иmneрато] нerоsата аxuия срez сnаsянитe
nрes 774 r. Bа zа с< сnраsи с zоносниuитe, Teneриr отnраsиn nисmem x+m
иmneратора сnezната mоnöа: ,В+sнаmeряsаn zа иsöяrаm и zа zоnzа nри тeöe. Hо
иsnрати m! оöemаниe, ue няmа zа nостраzаm, и mи с+оömи xор nриятenи иmаm тyx, sа
zа иm сe zоseря и zа mи nо mоrнат." Иmneратор+т нe сe yс+mниn s mоnöата н;
БЪЛГАРИЯ ПРЕB VIII В.
Teneриr, т+n xато и zрyrи ö+nrарсxи xаноse nрezи нerо öиnи т+рсиnи
nоxроsитenстsото на Виsантия. Константин V иsnратиn на ö+nrарсxия snаzeтen
сnис+xа на сsоитe zоseрeниuи, а Teneриr нарezиn sezнаrа тe zа ö+zат иsöити.
Xитростта на ö+nrарсxия xан нанeсnа тe++x yzар на sиsантиnсxата nоnитиxа nо
отноmeниe на Б+nrария. ,Като uyn тоsа, Константин си иsсxyöаn mноrо от
nоöenenитe си xоси."82
Иsn+rан и nоzиrран, sиsантиnсxият иmneратор nрes аsryст 775 r. nрeznриen отноsо
nоxоz срemy Б+nrария с наze+zата zа с+xрymи наn-nосne нenната с+nротиsа. Оme
nрezи zа snese s сра+eниe оöаue ¬ xоrато сe nрис+ezиниn x+m sоnсxата си, sа zа я
nоseze срemy ö+nrаритe, ¬ тоn рyxнаn, nоsаneн от нeиsneuиmа öоneст. Hа n+т sа
стоnиuата Константин V nоuинаn.83
Tаxа сnяs+n от историueсxата сueна тоsи sиsантиnсxи иmneратор, xоnто nрeznриen
zeseт nоxоzа84 срemy ö+nrарсxата z+р+аsа, nосsemаsаnxи sсиuxитe си сиnи на ezна
ezинстseна uen ¬ нenното yниmо+eниe. Tоn öиn насnezeн от сsоя син Л+s IV
Xаsарсxи /775¬780/. Hоsият иmneратор нe nроz+n+иn nоnитиxата на öаmа си.Б+nrария
yстояnа на sиsантиnсxия натисx и nрeоzоnяnа наn-rоnяmа оnасност. Остаsаnи оöаue
нeрemeни сeриоsни s+трemни nроönemи.
Xан Teneриr, xоnто nостиrнаn yсnex nри отöиsанeто на sиsантиnсxия yzар, нe mоr+n
zа nрeоzоnee s+трemната sаnnаxа, наzиrаmа сe s öо-иnсxитe срezи. He e иsseстно
xаx са сe раssиnи с+öитията s страната, но тоn nоuysстsysаn snастта и +иsота си
сeриоsно sастраmeни и nот+рсиn сnасeниe иmeнно таm, x+zeто наn-mаnxо mоrnо zа сe
оuаxsа. Прes 777 r. Teneриr иsöяrаn s+s-sиsантиn-сxата стоnиuа. Л+s IV rо nриen
önаrосxnонно. Виzният nоnитиueсxи emиrрант nриen xристиянсxата sяра и сe о+eниn
sа ezна öратоsuezxа на иmneратриuата.85
X/ ВЪTРЕTЕH МИР И .СПЕXИ СРЕT. ВИBАHTИЯ ПРИ XАH КАРДАМ. Коrато xан Карzаm /777¬
803/ nоen snастта s Б+nrария, страната сe нy+zаenа nрezи sсиuxо от s+трemно ymи-
ротsоряsанe ¬ от nрeоzоnяsанe с+nротиsата на nраö+nrарсxата аристоxраuия и от
yxрensанe на xансxа^а snаст. Л+s IV Xаsарсxи, xаxто seue öe xаsано, остаsиn
Б+nrария на сnоxоnстsиe nрes сsоeто neтrоzиmно ynраsneниe. Сnez yz+р+ана срemy
араöитe s Маnа Аsия nоöezа x+m 778 r. тоn nрeсenиn s^Tраxия, сnezsаnxи nриmeра
на сsоя öаmа, eрeтиuи-nаsnиxяни. Прeсensанeто нe nрezиssиxаnо nряxа sаnnаxа sа
ö+nrарсxата z+р+аsа и нenният snаzeтen нe nрeznриen sоeнни zenстsия срemy
иmneрията. В nроz+n+eниe на zeсeт rоzини Карzаm mоr+n zа nосseти sниmаниeто си
на s+^'
трemната nоnитиxа. И тоn yсnяn zа nостиrнe тоsа, xоeто Teneриr нe ос+meстsиn ¬
zа yтs+рzи snастта си. В+трemният mир s страната наn-nосne öиn sаszраsen.
Коrато наuenо на иmneрията nрes 780 r. sастанаn mаnоneтният Константин VI
/¡аxтиueсxи ynраsnяsаnа нerоsата mаnxа Ирина, szоsиuата на Л+s IV Xаsарсxи/,
Виsантия срemнаnа наноsо rоnemи sатрyzнeния от страна на араöитe s Маnа Аsия.
Прes 782 r. тя тряösаnо zа сxnxuи yниsитeneн mир с тяx nри yсnоsиe zа иm nnаmа
rоzиmeн zан+x s раsmeр на 70 000 ноmиsmи.86 Виsантиnсxитe ynраsниuи öиnи
nринyzeни zа nриemат тоsа yсnоsиe, nонe+e сnаsянитe s наn-x+нитe uасти на
nоnyостроsа иm с+szаsаnи сeриоsни rри+и. Прes 783 r. сe раsöyнтysаnи сnаsянсxитe
nnemeна оxоnо Соnyн и s Teсаnия. Срemy тяx с rоnяmа sоnсxа öиn иsnратeн оnитният
sоeнаuаnниx Стаsраxиn. Сnорez Teо¡ан тоn zenстsysаn yсnemно x+m Соnyн и s Еnаzа,
,nоzuиниn sсиuxи и rи наnраsиn zанниuи на иmneрията". Стаsраxиn наxnyn s
Пenоnонeс, nостиrнаn yсnexи и таm и ssen mноrо nneнниuи и nnяuxа. Bаs+рнаn сe s
наuаnото на сnezната 784 r. s Hариrраz, x+zeто с триym¡ öиn nосрemнат на xи-
nоzроmа.87
Сerа иmneратриuа Ирина сe nоuysстsysаnа zостат+uно сиnна, sа zа наnраsи ezна
zemонстраuия на sиsантиnсxата mоm nрez сsоя сeseрeн с+сez. Прes nроneтта на 784
r. тя sаezно с+с сина си Константин VI наuenо на rоnяmа sоnсxа nосeтиnа
rраниuemитe с Б+nrария траxиnсxи semи. Стиrаnxи zо Бeроe /zн. Стара Bаrора/, тя
sаnоsяzаnа zа yxрenят rраzа и rо нарexnа на сsоe иme ¬ Ирино-nоn. Hарezиnа zа
ö+ze yxрeneно и Анxиаnо и сe отnраsиnа x+m Фиnиnоnоn.88
Вниmаниeто на Карzаm сerа öиnо насоueно на xrоsаnаz x+m semитe на сnаsянитe,
xоито с+szа-* sаnи нenрex+снати rри+и на иmneрията и mоrnи zа ö+zат nриsneueни
sа с+xsниuи на ö+nrарсxата z+р+аsа. Като сmeтнаn, ue zenстsията на Виsантия s
Tраxия са nрezиssиxатenстsо x+m Б+nrария, тоn sаnоuнаn zа иsnраmа sоnсxи s
оönастта на Стрymа. Прes 789 r. ezна ö+nrарсxа sоnсxа, zenстsysаmа таm, sаsариnа
стратerа на Tраxия Фи-nит с sоnсxата my, раsnоnо+eна на стан нeöрe+но и öes
оxрана, и rо наnаzнаnа. Фиnит sаrинаn sаezно с mноrо sиsантиnсxи sоnниuи.89
Иmneрията нe mоrnа seue zа сe sаzоsоnяsа саmо с zemонстраuии на сиnа и тряösаnо
zа nрeznриeme отxрити zenстsия срemy Б+nrария. Прes nроneтта на 791 r.
Константин VI nоsen nn^uнсГ"-sоnсxата си и стиrнаn zо xрenостта Проsат xраn
Оzрин. Карzаm öиn наsрeme иsseстeн sа sиsантиnсxия nоxоz и насоuиn сsоитe
s+ор++eни сиnи няx+ze наönиsо. Bаs+рsаnо сe нerоnяmо сра+eниe,
xоeто ynnаmиnо mnаzия иmneратор, и тоn nоö+рsаn zа сe оттernи.90 Карzаm с+mо нe
nрeznриen zрyrи zenстsия и s+рнаn sоnсxитe си. Яsно öиnо, ue и zseтe страни
тряösаnо zа сe rотsят sа ноsа срemа.
Рemитenното сра+eниe станаnо nрes nятото на сnezната 192 r. Tоsи n+т Константин
VI стиrнаn zо xрenостта Марxenи. Карzаm с zоöрe nоzrотseна sоnсxа сmeтнаn sа nо-
nраsиnно zа sаeme nоsиuия s с+сezнитe sисоuини. Иmneратор+т сnорez Teо¡ан
zenстsysаn ,нeоömисneно и öesрezно". ,В+оzymeseн и yöezeн от n++enророuи, ue
нerоsа me ö+ze nоöezата", на 20 xnи тоn nр+s наnаzнаn, но срemнаn нenрeоzоnиmа
с+nротиsа. Виsантиnсxото nора+eниe öиnо страmно. Виsантиnuитe sаryöиnи нe саmо
mноsинстsото от оöиxноseнитe sоnниuи, но и rоnяm öроn sоeнаuаnниuи. Като иsрe+zа
иmeната на наn-sиzнитe от тяx, Teо¡ан nиme, ue иmneратор Константин сe sаs+рнаn
xато öerneu s стоnиuата. ,Б+nrаритe ssenи и оöоsа, nари, xонe и иmneраторсxата
nаnатxа с uяnата нenна nрисnyrа."91
Постиrнатата nоöezа нe саmо yxрenиnа nоsи-I uиитe на Б+nrария, но sастаsиnа
иmneрията zа / сxnxuи mирeн zоrоsор, сnорez xоnто сe sаz+n+аsаnа zа nnаmа
rоzиmeн zан+x. Иsrne+zа, ue nрes n+рsитe сnezsаmи rоzини Константин VI сnаssаn
yсnоsията на zоrоsора и nnаmаn рezоsно оnрezeneния zан+x. К+m 796 r. оöаue тоn
рemиn zа сe отxа+e от nоeтото sаz+n+eниe. Tоrаsа ö+nrарсxият snаzeтen отnраsиn
zо нerо сnezното иsseстиe: ,Иnи mи nnати zан+xа, иnи me zоnzа nри Bnатнитe sрата
и me оnyстоmа Tраxия." Henостоянният и сnриxаs иmneратор nост+nиn nаx
нeоömисneно. Tоn иsnратиn s ezна x+рnа xонсxи тор на ö+nrарсxия xан с zymитe:
,Иsnратиx ти zан+x, xаx+sто ти nоzоöаsа. Tи си стар и аs нe исxаm zа сe mориm
uаx zо тyxа. Аs me zоnzа zо Марxenи, а ти иsnes насрemа. И xаxsото öоr
отс+zи!"92 Tоsи сnоseсeн zsyöоn öиn nосnezsан от рemитenна nоzrотоsxа sа sоnна
от zseтe страни.
С zоöрe орrаниsирана sоnсxа, наöрана срez насeneниeто от mаnоаsиnсxитe snаzeния
на иmneрията, Константин VI сe отnраsиn x+m Оzрин и сe yстаноsиn s önиsxата
xрenост Вeрсиниxия. Приönи+иn сe с sоnсxата си и Карzаm, но останаn s nриxритиe
няx+ze s rориститe sисоuини. Tоsи n+т иmneратор+т нe сe рemиn на öesраsс+zната
си nост+nxа от nрezи ueтири rоzини и нe nрeznриen наnаzeниe. Hо и ö+nrарсxият
snаzeтen нe sаnоusаn öоn. Tаxа иsmинаnи 17 zни и zо сра+eниe нe сe стиrнаnо.
Б+nrарсxата sоnсxа сe оттernиnа на сeseр, nриöраnа сe и sиsантиnсxата.93 Карzаm
останаn seрeн на ^sоя nринuиn zа нe nрeznриemа sоeнни zenстsия, xоrато нe e
сиryрeн s тexния önаrо-
nриятeн иsxоz.
Вeроятно ö+nrарсxият snаzeтen e иmаn сeриоsни осноsания zа ö+ze nрeznаsnиs. Tоn
sнаen, ue sсяxа, zори и наn-mаnxата нeсnоnyxа mо+e zа иmа тe+xи nосnezиuи нe
саmо sа нerо, но и sа z+р+а sата. Bаxрenиn xансxата snаст и s+трemния mир e
страната, Карzаm нe sаöраsяn yuастта на сsоитe nрezxоzниuи и оnаснитe öорöи nрes
sрeme на то xy-mо иs+иsяната xриsа. Tоn e n+рsият ö+nrар сxи snаzeтen от sтората
nоnоsина на VIII s., xоnто yz+р+аn snастта s mир zо xрая на +иsота си nрes 803
r. В+трemното yxрensанe на Б+nrария öи nо nостиrнато.
ГЛАВА TРЕTА
.КРЕПВАHЕ И
TЕРИTОРИАЛHО
РАBTИРЕHИЕ

БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА
ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
1.
В+нmноnоnитиueсxи yсnexи
nри xан Крym
РАBTИРЕHИЕ HА СЕВЕРОBАПАД. Оme s xрая на VIII s. Б+nrария nрeоzоnяnа
z+nrоrоzиmния на тисx на Виsантия. В наuаnото на IX s. отноmeния та me+zy zseтe
страни öиnи mирни и zоöрос+сezсxи. Сerа, nри s+трemно и s+нmно yxрensанe т
z+р+аsата, nрes 803 r. ö+nrарсxият nрeстоn öm sаeт от xан Крym /803¬814/-1
Вeроятно тоn e nо стаsиn наuаnото на ноsа zинастия.
П+рsитe rоzини на Крymоsото ynраsneниe с+snаzнаnи с sа+ни nроmeни s esроnenсxитe
me+ zyнароzни отноmeния. По тоsа sрeme uаст от se mитe на Еsроnenсxия sаnаz öиnи
оöezинeни s nрe zenитe на ezна ноsа, rоnяmа ¡орmаuия ¬ ¡ран xсxата z+р+аsа.
С+szаzeна оme nрes 486 r., тя nо стeneнно раsmиряsаnа сsоитe rраниuи, а nри Карx
Вenиxи /768¬814/ оöxsанаnа тeриторията от р. Еö ро s Пирeнenсxия nоnyостроs zо
Срezния Дyнаs, Tаxа s тоrаsаmна Еsроnа сe иszиrнаnи zse rоnemи z+р+аsи ¬
Иsтоuната Риmсxа иmneрия, иnи Виsантия, и Франxсxата иmneрия на Карn Вenиxи.
В сsоята exсnанsия на иsтоx Франxсxата иm
Сxаneн öарenиe¡, иsсeueн s+рxy sисоxо иszиrаmитe сe сxаnи nри с. Маzара,
Tymeнсxи оxр+r.
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
132
neрия сe раsmириnа s semи, наmираmи сe s нenосрezстseна önиsостсБаnxансxия
nоnyостроsи ö+nrарсxата z+р+аsа. |Прes nосnezнитe rоzини на VIII и наuаnото на
IX s. /zо 803 r./ ¡ранxитe раsrроmиnи и sаsnаzenи sаnаzната uаст на Аsарсxия xа-
rанат, xато стиrнаnи zо zeсния öряr на Срezния Дyнаs.2 Аsаритe öиnи с+сezи на
ö+nrарсxата z+р+аsа оme от sрemeто на нenното с+szаsанe. Естeстseно ö+nrарсxият
snаzeтen нe mоr+n zа нe сe с+оöраsи с+с с+öитията на сeseроsаnаz и zа нe сe
s+snоnsysа от тexния раssоn.
x3аnаssаnxи mирни отноmeния с Виsантия, Крym насоuиn sниmаниeто си x+m аsаритe.
Прes 805 r. тоn раsöиn отсnаöeнитe sоeнни сиnи на иsтоuната uаст на xаrаната,
нenоxорeн от ¡ранxитe, и nрис+ezиниn semитe my x+m ö+nrарсxитe nрezenи.3 *'Tаxа
öиn nиxsиzиран оxонuатenно Аsарсxият
xаrанат, uиито snаzeния öиnи nоzeneни me+z) ö+nrари и ¡ранxи. yКратxото сsezeниe
sа тesи с+ öития rоsори, ue аsарсxитe n+рseнuи öиnи nneнe ни. В иsseстия sа
сnezsаmи sоeнни аxuии на ö+n rаритe срemy sиsантиnuитe сe иsт+xsа, ue s с+ста sа
на ö+nrарсxата sоnсxа snиsаnи и аsарсxи uас ти.4
С yсnemнитe zenстsия на сeseроsаnаz тeри торията на ö+nrарсxата z+р+аsа öиnа
раsmирeн; zо Срezния Дyнаs иnи zо р. Tиса. Мо+e zа сe nрez nоnо+и, ue оme nрezи
nоxоряsанeто на аsарит! x+m Б+nrария са öиnи nрис+ezинeни сnаsянсxия nnemeна,
оöитаsаmи semитe на sаnаz от Tиmоx, z( yстията на Tиса и Саsа ¬ тиmоuани,
öраниuesuи аöоzрити и zр. Срez саmитe аsари +иseenи enа sянсxи nnemeна, xоито сe
наmираnи nоz s+рxоsна та snаст на xаrана; сnez раsrроmа на xаrаната и тe sи
сnаsяни snesnи s nрezenитe на ö+nrарсxата z+р +аsа^/
ГРАHИHИ HА ДЪРЖАВАTА. Tрyzно e z; сe оnрezenи x+ze тоuно e mинаsаnа rраниuата н:
Б+nrария на сeseроsаnаz, сeseр и сeseроиsтоx, ти xато nо оноsа sрeme ezsа nи e
с+meстsysаnа стро rо трасирана rраниuна nиния s -отzаneueнитe ра nони. Иmаnо
оöаue оnорни nyнxтоse, xрenости, с xоито ö+nrаритe uрes остаseни sоeнни uасти
xон троnираnи тesи раnони; иmаnо с+mо таxа на ня xои meста sаmитни sаnоse и
zрyrи yxрenитenни с+ ор++eния.! И таxа.mо+e zа сe nриeme, ue на sаnаz р Tиса
xато eстeстseна sоzна nрerраzа e сny+enа s: rраниuа на z+р+аsата; semитe me+zy
Tиса и Срez ния Дyнаs nо sсяxа seроятност са öиnи nоz s+р xоsната snаст на
ö+nrаритe,' xато nоz ¡ранxсx; snаст остаsаnи с+отseтно semитe на sаnаz от Дy
наsа. Оme nо-трyzно e zа ö+ze оnрezeneна тоum rраниuната nиния на сeseр.
Иsxаsано e mнeниe, u< тя e mинаsаnа от rорното тeueниe на Tиса x+m rор ното
тeueниe на Прyт, стиrаnа zо Сeseрноöeсараö сxия оxоn nри Лeоsо, nроz+n+аsаnа nо
тоsи оxоn xоnто s иsтоuна nосоxа сs+рmsаn на Днeст+р x+ но от rр. Бeнzeр,|иnи,
наn-оömо xаsано, rраниuат; сe zsи+enа nо öиnото на rориститe Карnати.5 ;Hа иsтоx
rраниuната nиния сnezsаnа тeueниeто на Днeст+р и оueртанията на ueрноmорсxия
öряr.6 Б+nrаритe, иsrne+zа, са иmаnи s+рxоsната snаст и наz тeриториитe zо
zоnното тeueниe на Днen+m,В semитe, наmираmи сe nоz xонтроnа на ö+nrарсxата
z+р+аsа, сnezоsатenно са snиsаnи Банат, Tрансиnsания и zрyrи uасти от zнemна
Рym+ния."Виsантиnсxитe xронисти и историuи sа sрemeто на Крym zаsат сsezeния sа
,Б+nrария оттат+x рexа Дyнаs" /ВоиXyоср(а exe!^ тоn "1отрои rоnарxи/, T.e. sа
Б+nrария на сeseр от Дyнаsа.7
В раsmирeнитe nрezenи на ö+nrарсxата z+р+аsа snesnи semи с rоnemи и ueнни
nрироzни öо-
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
,^",СHЛ.«(*01<06Л1,ААВ*.М11Л-,||.0,_1^.
2
Миниатxри от ö+nrарсxия nрesоz на Манасиesата neтоnис. XIV s. Биönиотexа на
Ватиxана
1. Hаnаzeниeто на иmneратор Hиxи¡ор s Б+nrария и nneня-sанeто my от
ö+nrаритe /n. 145/
2. Пирmeстsо на xан Крym сnez nоöezата наz иmneратор Hиxи¡ор /n. 145/
3. Воnсxата на xан Крym nрeсnezsа и раняsа Hиxи¡ороsия син и nриemниx Стаsраxиn
/n. 146/
rатстsа. Саmото sаsоesаниe, xоeто нemинyemо e осиryриnо öоrата nnяuxа, ysenиuиnо
mатeриаnната mоm на ynраsnяsаmитe xр+rоse и nрezи sсиuxо на xана.1 Hараснаnо
иxоноmиueсxото, sоeнното и nоnитиueсxото sнаueниe на Б+nrария, xоято сnez
Виsантия и Карnоsата иmneрия станаnа наn-rоnяmата z+р+аsа s тоrаsаmна Еsроnа и
тexeн нenо-
^Иm
}и*-»ПАCЖ¡А1'А&^.Лö'xЖЛ&А- THСHЛT__
А^&TT^ЛММyЛmКsГTЛu',БМ^Bx.B . ГДЛBHx1 H1-АДH 1(К| B**Д,« М1 - B'IXМ.$ЪК*T
ЯXЯКЛЛИ||| HHXЖДnМT*TBГ&|T*U1H- П*
*z1Ат * н¦** II m < m *n" I m ^n T1r r^zаö nии!*
mx+.«y.1Г H HСT.К П B1« uz -» H TЛрTД 1TI H 1HB^ЛmHМBСО КДАКСОМr*' U^«Д'^' s
1'^Д s U^И H -.- А^T»« В 9 К0Д* П uСU *К^ГА!
^0 К| Яyнy HМ HА1B B { 4 |H1 TIIМ Ж4.U -
М*0Кр'& КHД'1,xeС|ААuСАHHр/Ж«Аа9sy
ММДА^ПЛxПАЖHГГ^ВГАГTМАА^П^а/ДД
срezстseн с+сez.
ВОUHИ С ВИBАHTИЯ. ПРЕВBЕМАHЕ HА СРЕДЕH. РАBГРОМ HА ВИBАHTИUHИTЕ ПРЕB 811 Г.
..Мирнитe отноmeния me+zy Б+nrария и Виsантия сe sаnаsиnи zо 807 r., xоrато öиnи
нарymeни от страна на иmneрията. \По тоsа sрeme иsöyxнаnо сnаsянсxо s+станиe s
Пenоnонeс срemy sиsантиnсxата snастsа mо+e öи са nосnezsаnи сnаsянсxи öро+eния и
s zрyrи, nо-önиsxи zо Б+nrария semи. (Hяxои yueни, иsт+xsаnxи rотоsността, с
xоято ö+nrаритe sинаrи сe nритиusаnи на nоmоm на сnаsянитe, сmятат, ue иmeнно"
sа zа nрezотsрати eseнтyаnна ö+nrарсxа наmeса, s сnyuая Виsантия e нарymиnа mира
с+с сsоя сeseрeн с+сez и сe e оnитаnа zа наxnye^ s нerоsитe nрezenи.^-Дрyrи
аsтори n+x оöясняsат sиsантиnсxитe zenстsия с оnасността, xоято иmneрията
sи+zаnа s раsmирe- 133
134
ниeто на ö+nrарсxата z+р+аsа на сeseр и сeseроsаnаz и s нарастsанeто на нenната
mоm иsоömо^ По sсиuxо иsrne+zа, ue и zseтe сxsаmания иmат осноsаниe и ue стоят
önиsо zо историueсxата zenстsитenност.
1[1рes 807 r. sиsантиnсxият иmneратор Hиxи-¡ор I Гeниx /802¬811/ nотernиn наuenо
на sоnсxата си срemy Б+nrария. При тоsи nоxоz Hиxи¡ор стиrнаn саmо zо Оzрин,
sаmото s Hариrраz öиn раsxрит sаrоsор nротиs нerо и тоn ,сe s+рнаn, öes zа
иss+рmи и öes zа nостиrнe нemо", xаxто с+оömаsа Teо¡ан.1*^ Поxоz+т оöаue zаn
nоsоz на Крym zа sаnоuнe оme на сnezната rоzина sоeнни zenстsия срemy иmneрията
с uen zа раsmири ö+nrарсxитe nрezenи на xr и на xrоsаnаz^
^Прes 808 r. ö+nrарсxи sоnсxи nрониxнаnи nо zоnината на Стрymа и наnаzнаnи
оxраняsаmитe я sиsантиnсxи sоnсxи^ Bа тesи с+öития Teо¡ан nиme: ,Прes с+mата
rоzина, xоrато сe zаsаnа sаnnата на sоnсxата s Стрymсxата оönаст, ö+nrаритe,
xато наnаzнаnи, отнenи я uяnата ¬ 1100 nитри snато ¬ и иsöиnи mноrо sоnсxа
sаezно с+с стратerа и наuаnниuитe. Иmаnо и от останаnитe отрezи нemаnxо
rарниsонни наuаnниuи и sсиuxи sаrинаnи таm."11 Иsrne+zа, ue ¡snrаритe са
zenстsysаnи nо nрezsаритenно оömисneн nnан, uenenxи zа отx+снат sаnаzнитe semи
на Баnxансxия nоnyостроs от Виsантия и zа раsmирят nрezenитe на ö+nrарсxата
z+р+аsа x+m Срezeu /zн. Со¡ия/, nо zоnината на Стрymа x+m Бenоmориeто и s semитe
на таmоmнитe сnаsяни.\ Tоsа nрeznоnо+eниe сe nо-тs+р+zаsа от zenстsията на Крym
на сnezната 809 r. Оme nрes nроneтта тоn наxnyn nаx s с+mата nосоxа, yстаноsиn
сe на nаreр nрez Срezeu и оöсаzиn тоsи sа+eн s стратerиueсxо и nоnитиueсxо
отноmeниe rраzо В+nрexи оxаsаната ynорита с+nротиsа от sиsантиnсxия rарниsон
(Крym nрessen rраzа и sаnоsяzаn zа ö+zат наxаsани с+с сm+рт иsseстeн öроn sоeнни
и rра+zансxи nиuа.^2
Дenстsията на ö+nrаритe öиnи yneснeни от нeсnоxоnната s+трemна оöстаноsxа s+s
Виsантия, z+n+аmа сe rnаsно на нenоnynярността на Hиxи¡ор I, срemy uиято snаст
сe szиrаnи ueсти öyнтоse от отzenни sоnсxоsи uасти. -Tаx+s öиn и сnyuаят сnez
nрessemанeто на Срezeu от ö+nrаритe.1 Иmneратор+т ezsа yсnяn zа yсmири sоnсxитe
и ' zа rи yöezи zа nроz+n+ат öорöата sа sр+mанeто на rраzа. Hezоsоnстsото оöаue
нe стиxнаnо наn+nно и seроятно Срezeu тоrаsа иnи mаnxо nо-x+сно оxонuатenно e
öиn nрис+ezинeн x+m ö+nrарсxата z+р+аsа.'Bаsnаzяsанeто на Срezeu zаsаnо
s+smо+ност на Б+nrария zа yстаноsи сsои sоeнни сиnи s ueнт+ра на Баnxансxия
nоnyостроs и zа sастраmи sаnаzнитe оönасти на иmneрията.)
Bа zа nрezотsрати nрониxsанeто на ö+nrари-
тe nо Стрymа и s Маxezония и zа nоnрeuи на таmоmнитe сnаsяни zа иm оxа+ат
с+zenстsиe, Hиxи¡ор нарezиn zа ö+zат sасeneни s тesи semи sиsантиnuи sаezно с+с
сemenстsата иm..,Прeсenниueсxа-та аxuия тряösаnо zа sаnоuнe nрes nятото на 809
r. и zа sаs+рmи nрes nроneтта на сnezната rоzина. Xронист+т Teо¡ан, саm
нeönаrосxnонно настроeн x+m Hиxи¡ор, nиme sа страmния сmyт и отuаяниe, xоито
оöxsанаnи оnрezeneнитe sа nрeсensанe sиsантиnuи, и sа яsно иsяseното от тяxна
страна нe+enаниe zа наnyснат роzнитe си оrниmа.13 Мярxата на sиsантиnсxата
snаст, иsrne+zа, нe zаnа осоöeн рesynтат, т+n xато иmneратор+т насxоро сnez тоsа
nрeznриen ноs nоxоz срemy Б+nrария.) ^Поxоz+т sаnоuнаn nрes mаn 811 r. Hиxи¡ор
с+öраn rоnяmа sоnсxа, s xоято öиnи sxnxueни sоeнни uасти нe саmо от траxиnсxитe
и иsоömо от esроnenсxитe semи на иmneрията, но и от нenнитe mаnоаsиnсxи
snаzeния.) К+m sоnсxоsитe ¡орmаuии сe nрис+ezиниnи и nо-nоmо s+ор++eни,
нeрezоsни sоnниuи, xоито сe наzяsаnи на ö+рs yсnex и öоrата nnяuxа, Hиxи¡ор
,ssen с+с сeöe си сsоя син Стаsраxиn, seтя си Миxаиn, наsоsаsаn и Ранrаse,
sсиuxи nатриuии, наuаnниuи и саноsниuи" ^. sиsантиnuитe сe отnраsиnи x+m
nоrраниuната xрenост Марxenи, отx+zeто тряösаnо zа наsnяsат s Б+nrария\|Hаyuиn
sа rоnяmата sиsантиnсxа сиnа, Крym nрeueниn, ue нe me ö+ze s с+стояниe zа n сe
nротиsоnостаsи yсnemно, и nрeznо+иn mир, xоnто Hиxи¡ор отxs+рnиn. Teо¡ан nиme,
ue иmneратор+т ,öиn s+snиран от соöстseното си snоmис-nиe и от sнymeнията на
сsоитe с+seтниuи, xоито mисnenи xато нerо"15 ¬ няxои от sиsантиnсxитe
sоeнаuаnниuи, иsrne+zа, са наmираnи sа нeоömисneно и рисxоsано наsnиsанeто s
Б+nrария.
. Иmneратор+тxöаue öиn тs+рze саmонаzeян и yöezeн s xраnния си yсnex. Прes xnи
тоn наxnyn s ö+nrарсxитe semи и сe насоuиn nрes nроxоzитe на Стара nnанина x+m
Сeseрна Б+nrария и x+m стоnиuата Пnисxа.' Като нe срemнаn nоuти ниxаxsа
с+nротиsа, Hиxи¡ор nрояsиn rоnяmа +eстоxост, sаnоsяzsаnxи zа ö+ze иsöиsано
mирното насeneниe.16 _' Bа три zни sиsантиnuитe zоmnи zо стоnиuата. Tyx тe
сnорez Анониmния sатиxансxи раsxаs /XII s./ тряösаnо zа nрeоzоneят с+nротиsата
на 12 000 ö+nrарсxи sоnниuи, остаseни sа оxрана, xоито öиnи nоöezeни и иsöити.
Tяxната yuаст nосnezsаnа zрyrа 50-xиnяzна ö+nrарсxа sоnсxа, иs^ nратeна
zоn+nнитenно.Д:, Вeроятно тesи uи¡роsи сsezeния са nрeysenиueни, nонe+e zрyrи
иssори нe rи nотs+р+zаsат^ T+n иnи инаue Пnисxа öиnа nрe-
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ на xрenостната nорта с uаст от стeната на Мeсemsрия
/Heсeö+р/
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
'-Г , 1-*.*.
sseта.|Аnueн sа öоrатстsо, Hиxи¡ор нарezиn zа сe оrраöи sсиuxо, xато zори
nиmаsаn соöстseнитe си sоnниuи от nnяuxа,:, Tоn sаnоsяzаn zа ö+zат иsrорeни
zsорuитe на ö+nrарсxия snаzeтen.18; Иsrne+zа, ue иmneратор+т, sаmаян от
öesсnорнитe си yсnexи, нe e mоr+n nраsиnно zа nрezsиzи раssоя на с+öитиятаu Крym
отноsо nоисxаn mир,nГeо¡ан nрezаsа сnezнитe zymи, xоито тоn öиn отnраsиn x+m
Hиxи¡ор: ,Ето, ти nоöezи. И т+n ssemи xаxsото ти e yrоzно и си иzи s mир."19
Даnи Крym e sярsаn, ue me mо+e uрes nоzоöно nрeznо+eниe zа nрezотsрати nо-
rоnяmото оnyстоmeниe и раsrраösанe на страната, иnи rо e отnраsиn с наmeрeниe zа
sаönyzи sраrа и zа сneuenи sрeme, sа zа сe nоzrотsи sа нанасянe на с+xрymитenния
yzар, нe e наn+nно ясно. (Бesсnорно e оöаue, ue ö+nrарсxият snаzeтen, mаxар и
иsnаzнаn s öezа, ssen meрxи, sа zа наxа+e
s аsоes атenитe^
I Виsантиnuитe, uysстsysаnxи сe nоöezитenи nроz+n+аsаnи zа оnyстоmаsат и rраöят,
zа иsöи sат насeneниeто и zа öesuинстsysатs Сnорez Ано ниmния sатиxансxи раsxаs
,sоnсxата, xато наme риnа yzоöeн сnyuаn, раsrраösаnа öesnоmаzно, оnс +аряsаnа
нenо++натитe оme ниsи, nрeряssаnа +н nитe на sоnоseтe..., иsxоnsаnа оsueтe и
сsинe тe"20- А сnорez Teо¡ан /nо nатинсxия nрesоz н Анастасиn Биönиотexар/
иmneратор Hиxи¡ор ,ze ри sаnоsяzаn zа сe иsöиsат... нesр+стни zeuа и xe ра от
sсяxаxsа s+sраст, а m+ртsитe тenа на ezнe nnemeнниuитe си /sиsантиnuитe ¬ ö.а./
иsостаsя нenоrрeöани, xато сe rри+en ezинстseно zа с+öир nnяuxа. Постаsиn
xnxuоse и neuати s+рxy сxnаze seтe на Крym, оxраняsаnxи rи xато сsои соöстs! ни.
Отряssаn и ymитe, и zрyrи тeneсни uасти и
xристиянитe /sиsантиnuитe ¬ ö.а./, аxо саmо öиnи zоxоснаnи нemо от nnяuxата."21
-Доxато Hиxи¡ор сe отzаsаn на rраöe+ и öes-uинстsа, Крym орrаниsираn sоnсxата си
и нарezиn zа сe nрerраzят и yxрenят староnnанинсxитe nроxоzи.22» uXррниститe
nрezаsат, ue тоn nриsnяx+n на сsоя страна аsарсxи отрezи и zори s+ор++иn +eни,
sа zа сe öият срemy sраrа^Tаxа сe стиrнаnо zо раssр+sxата, xоято Hиxи¡ор с+sсem
нe оuаxsаn^ \Сnорez сsezeнията на Анониmния sати-xансxи раsxаs иmneратор+т иmаn
наmeрeниe zа сe отnраsи на sаnаz, zа nрemинe xато nоöezитen nрes Сeseрна
Б+nrария и zа стиrнe zо Срezeu.23^ Tоn оöаue нe сe рemиn zа иsn+nни тоsа сsоe
наmeрeниe и на 25 xnи nоsen sоnсxата си оöратно на xr nрes Стара nnанина^
, П+тят сerа сe оxаsаn nрerраzeн от z+рseта и
xnони s тeснитe meста, наz xоито özenи Крymоsи-тe отрezи.21, Мястото на
рemитenното сра+eниe nо sсяxа seроятност e öиnо s тeснинитe на сeseрния сxnон на
В+рöиmxия nроxоz, nо тeueниeто на Каmuия, Teо¡ан nиme: ,Пораzи тоsа Крym,
раsrнeseн, ~?сe yxрenиn, иsnратиn xора и yxрenиn sxоzоseтe и ( иsxоzитe на
страната, xато rи nрerраzиn с z+рseни yxрenneния."25 А Анониmният sатиxансxи
раsxаs с+оömаsа: ,А n+x ö+nrаритe öиnи наnраsиnи от rоnemи z+рseта страmна и
m+uноnроxоzиmа nрerраzа, nоzоöна на стeна."26 \Коrато иmneратор+т раsöраn
истинсxото nоnо+eниe, тоn нe öиn s с+стояниe zа nрeznриeme нemо и xаssаn на
xората от сsоята сsита: ,Дори xриnати zа öиxme станаnи, ниxоn zа нe сe наzяsа,
ue me иsöerнe rиöenта*!!2^ , Прes ноmта на 25 срemy 26 xnи 811 r. ö+nrаритe сe
сnyснаnи от nnанинсxитe sисоuини и sаnоuнаnи zа иsöиsат иsнeнаzанитe и наn+nно
оö+рxани sиsантиnсxи sоnниum Иssоритe nрezаsат nо сnezния наuин zраmатиuния
раssоn на öитxата: ,Проuee, xато наmeриnи yzоöeн сnyuаn и xато наönxzаsаnи от
nnанинитe, ue [роmeитe] оöиxаnят и сe nyтат, ö+nrаритe... rи наnаzаnи... Като сe
nротиsоnостаsяnи mаnxо sрeme и нe mоrnи zа nостиrнат ниmо, тe /роmeитe ¬ ö.а./
öиnи +eстоxо иsöиsани." Сnezsаmитe sоnсxоsи uасти, ,xоrато sиzenи тоsа, yzариnи
s öяrстsо. А на тоsа mясто тeuа-nа mноrо тинeста и m+uноnрeöроzиmа рexа. T+n
xато нe наmeриnи sezнаrа öроz, sа zа nрemинат, [роmeитe], nрeсnezsани от
нenриятenитe, иsnоnа-zаnи s рexата. Понe+e тe наsnesnи [s рexата] sаezно с
xонeтe си и нe mо+enи zа иsnяsат, sат+наnи s тинята и öиnи rаseни от онesи,
xоито nристиrаnи отsаz. Като nаzаnи ezни sр+s zрyrи, рexата таxа сe наn+nниnа от
nxze и xонe, mото нenриятenитe nрemинаsаnи отrорe нesрezиmи и nрeсnezsаnи
останаnитe." Tesи, xоито няxаx си nрemинаnи рexата, ,стиrнаnи zо nрerраzата,
xоято... öиnа mноrо яxа и тs+рze m+uноnроxоzиmа T+n xато тe нe mо+enи zа я
nрexосят с xонeтe си, остаsяnи xонeтe, nоxатeр-sаnи сe с р+ue и xраxа и ysисsаnи
на zрyrата страна. Hа s+нmната страна оöаue иmаnо иsxоnан z+nöоx роs и xоrато тe
сe nрexs+рnяnи от sисоuината, xраnниuитe иm сe раsx+сsаnи. Еzни от тяx ymираnи
sezнаrа, zрyrи n+x nоs+рsяsаnи mаnxо и xато нe mо+enи zа xоzят, nаzаnи на semята
и таxа sаrиsаnи, иsm+usани от rnаz и +а+zа. Hа zрyrи meста n+x няxои sаnаnиnи
nрerраzата. Коrато sр+sxитe иsrорenи и nрerраzата nаzнаnа s+рxy иsxоnа, öяrаmитe
нenрeznаsnиsо сe сnyсxаnи и nоnаzаnи с
Пратeниuи на sиsантиnсxия иmneратор Л+s V Арmeнeu nрez xан Крym. Миниатxра от
Маzриzсxия р+xоnис на xрониxата на Uоан Сxиnиuа. XII¬XIII s. Маzриzсxа
наuионаnна öиönиотexа /n. 18/
137
xонeтe си s иsxоnания роs sаezно с оr+ня... /Всиuxи sаrинаnи таm: ezни ¬
nоryöeни от meuа, zрyrи ¬ yzаseни s рexата, трeти nаzнаnи от nрerраzата, а няxои
иsrорenи s оr+ня на иsxоnа. Сnасиnи сe саmо mаnuина, но и тe, сnez xато
nристиrнаnи nо zоmоseтe си, nоuти sсиuxи иsmрenи. В с+mия zeн nроuee öиn nоryöeн
и иmneратор Hиxи¡ор..., öes ниxоn zа mо+e zа с+оömи nо xаx+s наuин e nоrинаn."28
_z\Срez mаnuината сnасиnи сe öиn и Hиxи-¡ороsият син Стаsраxиn, xоnто nоnyuиn
тe+xа рана s r+рöа, но sсe nаx yсnяn zа сe zоöeрe +иs zо Оzрин.29^
<1nорez Teо¡ан Крym нарezиn zа отрe+ат rnаsата на Hиxи¡ор, zа я sаöият на xоn и
таxа я z+р+аn няxоnxо zни ,sа nоxаs на иzsаmитe nри нerо nnemeна и sа наm
nоsор". Сnez тоsа ueрen+т öиn иsuистeн, оöxоsан отs+н с+с срeöро и ö+nrарсxият
snаzeтen с rорzост ueрnen сnаsянсxитe xняse с нerо.3^
.z+р+аната s+s В+рöиmxия nроxоz nоöezа на ö+nrаритe e ezно от наn-тe+xитe
nора+eния, xоито Виsантия nонeсnа nрes сsоята mноrоsexоsна история./Teо¡ан
отöenяssа: ,И uяnата xристиянсxа xрасота sаrинаnа!" Bаezно с иmneратора öиnи
yöити и mноrо от наn-zоöритe sиsантиnсxи sоeнаuаnниuи. ^Бesсnорно иsxоz+т от
тоsа сра+eниe иmаn иss+нрezно sа+ни nосnezиuи^
ПОXОДИ HА БЪЛГАРИTЕ В TРАКИЯ ПРЕB 812-813 Г. ОБСАДА HА HАРИГРАД. ПОДГОTОВКА BА
HОВА ВОUHА./Сnez nора+eниeто s+s В+рöиmxия nроxоz Виsантия иsnаzнаnа s mноrо
тe+xо nоnо+eниe, xоeто сe иsраsиnо me+zy zрyrото и s ueста сmяна на иmneратори^'
Сnасиnият сe Hиxи¡ороs син Стаsраxиn öиn nроs+srnасeн sа иmneратор, но оme nрes
eсeнта на с+mата 811 r. öиn сsаneн и sаmeстeн от seтя на Hиxи¡ор, xоnто sаen
nрeстоnа nоz иmeто Миxаиn I Ранrаse /811-813/^
\_Е+nrаритe с+mо тряösаnо zа nexysат ранитe, nоnyueни nри nоxоzа на Hиxи¡ор.
Heоöxоzиmо öиnо sрeme, sа zа сe с+ssemат и zа орrаниsират сиnитe си^Лx+nrария
mоrnа zа nрeznриeme наст+nатenни zenстsия ezsа на сnezната rоzина,rП+рsият yzар
ö+nrаритe нанeсnи на nоrраниuния rраz Дe-senт, xоnто öиn nрesseт сnez
xратxотраnна оöсаzа^ Herоsитe +итenи sаezно с enисxоnа öиnи nрeсeneни s
Б+nrария. СГаxа Крym nостаsиn наuаnо на nраxтиxата nри nрessemанe на sиsантиnсxи
rраzоse zа иsnраmа +итenитe иm zаneu на сeseр s ö+nrарсxитe nрezenи, а няxои ¬
zори s ,Б+nrария оттат+x рexа Дyнаs'43
I Посnezsаnи ноsи ö+nrарсxи наnаzeния s Tраxия uаx zо Стрymа, xоито sсяsаnи
nаниxа срez sиsантиnсxото насeneниe. Tо öяrаnо zори от rраzоse, срemy xоито нe
öиnо иss+рmeно ö+nrарсxо на-
ст+nneниe,, наnриmeр от Анxиаnо, Вeрeя, Hиxиu; /Маnxа Hиxeя/ и Проsат
/nосnezнитe zsа rраzа о наmираnи önиsо zо Оzрин/, от Пnоszиs и zр. Да neu на xr
s Бenоmориeто, ynnаmeно от nрeznоnа rаemо ö+nrарсxо наnаzeниe, иsöяrаnо
насeneниeт< на Фиnиnи /önиsо zо zн. Драmа/.31 Иsöяrаnи 1 старитe си nосenиmа и
онesи sиsантиnuи, xоит< Hиxи¡ор öиn иsnратиn срez сnаsянитe s с+сez стsо с
ö+nrарсxата z+р+аsа.
£nититe на sиsантиnuитe sа nротиsоzen стsиe сe оxаsаnи сnаöи и öesрesynтатния
Прes xm 812 r. Миxаиn I сe отnраsиn на nоxоz nротиs ö+n rаритe, но sоnниuитe,
nрezиmно от аsиатсxит nроsинuии на иmneрията, сe раsöyнтysаnи оme ] Hyрynyи^По
с+mото sрeme s+s sиsантиnсxат! стоnиuа öиn раsxрит sаrоsор nротиs иmneратора
xоeто rо nринyzиnо zа сe s+рнe. ^
Мe+zysрemeнно ö+nrаритe nроz+n+аsаn! zenстsията си s Tраxия с uen zа z+р+ат
sиsантиn uитe s наnрe+eниe. Прes eсeнта на с+mата rоzин; Крym nрeznо+иn mир nри
yсnоsиe Виsантия zа nо тs+рzи zоrоsора, сxnxueн nрes 716 r. me+zy sи sантиnсxия
иmneратор Teоzосиn III и ö+nrарсxия xан Teрsen. Прeznо+eниeто öиnо наnраseно оn
ö+nrарсxи nратeниuи, sоzeни от сnаsянсxия n+р seнeu Драrоmир.32 Миxаиn I отxаsаn
zа сxnxuр mир ,nо sнymeниe на nоmитe си с+seтниuи", xаx то иsриuно nиme Teо¡ан.
Воeннитe zenстsия nро z+n+иnи. Крym, xоnто nрezsаритenно öиn sаnnа mиn, ue аxо
Виsантия нe сe с+rnаси на nосоueнитe mирни yсnоsия, me наnаzнe sа+ната
xраnmорсxe xрenост Мeсemsрия, оöсаzиn rраzа и s нenроz+n +итenно sрeme rо
nрessenx,
Teо¡ан с+оömаsа сnezнитe интeрeсни nо zроöности: ,К+m срezата на meсeu оxтоmsри
Крym сe отnраsиn с sоnсxата си срemy Мeсemsрия с öоnни и оöсаzни mаmини, xоито
наyuиn zа nраsи nс sина на Hиxи¡ор, nоryöитenя на xристиянитe. Иmeнно ezин
nоxр+стeн араöин, xоnто öиn mноrс оnитeн s mexаниxата, öиn настанeн s Аzрианоnоn
от Hиxи¡ор, xоrато тоsи сe отnраsиn на nоxоz. Tоn нe my s+szаn ниxаxsа zостоnна
наrраzа иnи önаrоzeяниe, но zори my наmаnиn и sаnnатата, а xоrато sаnоuнаn zа
нezоsоnстsysа, наöиn rо +eстоxо. Отuаян от тоsа, тоn иsöяrаn nри ö+nrаритe и rи
наyuиn на sсяxо иsxyстsо sа строeнe öоnни mаmини. Мe+zy тоsа Крym, наnаzаnxи с
тия mаmини, nрessen rраzа, xато uяn meсeu ниxоn нe my сe nротиsоnостаsиn nораzи
rоnяmа rnynост... Враrоseтe наmeриnи rраzа иsn+nнeн с sсяxаxsи нeоöxоzиmи sа
+иsота на xората нemа и rо sаsnаzenи sаezно с Дeöenт. Tаm наmeриnи и 36 mezни
си¡она и нemаnxо xоnиueстsо от иsxs+рnяния uрes тяx тeueн оr+н, xаxто и
mно+eстsо snато и срeöро."33
(В+nрexи sаryöата на Мeсemsрия sиsантиnuи-
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
тe нe сe с+rnасяsаnи zа сxnxuат mир.34 Tаxа zоmnа sиmата на 812¬813 r., nрes
xоято Крym иss+рmиn rоnemи nриrотоsneния sа наnаzeниe срemy Виsантия, а Миxаиn I
сe rотsen sа отöрана. Воeннитe zenстsия sаnоuнаnи x+m срezата на ¡esрyари 813 r.
Иsrne+zа, ue тоrаsа ö+nrарсxи uасти са иss+рmиnи nрezsаритenно раsysнаsанe s
Tраxия и ö+рsо сe s+рнаnи оöратно. Tоsи ¡аxт öиn сmeтнат от sиsантиnсxия
иmneратор sа nоöezа ,nо öо+ия
nроmис+z^B'
\По-x+сно, nрes nроneтта, Крym nрeznриen nоxоz x+m Оzрин. Hатаm сe отnраsиn
наuenо на rоnяmа sоnсxа и иmneратор+т.36 Прes xни sоnсxитe сe раsnоnо+иnи на
nаreр на önиsxо раsстояниe ezна от zрyrа nри ВeрсиниxияД7 Сnорez няxои сsezeния
с+отноmeниeто на sоnниuитe s zseтe sоnсxи öиnо zeсeт x+m ezно s nоnsа на
sиsантиnuитe. Вeроятно сsezeниeто e nрeysenиueно.^Бesсnорно e оöаue, ue
sиsантиnсxата sоnсxа e öиnа nо-mноrоöроnна от ö+nrарсxата.' Д+nrо ниxоn нe
sаnоusаn сра+eниe. Hаn-nосne на 22 xни иmneратор+т öиn nоzтиxнат и оxyра+eн от
сsоитe n+nxоsоzuи zа наnаzнe. Прezаsат сe zymитe на ezин от тяx, nатриuия Uоан
Аnnаxис, xоnто сe оö+рнаn x+m Миxаиn I, xаssаnxи: ,Доxоrа me uаxаme и me rинem?
Аs nр+s наст+nsаm s иmeто на öоrа и sиe сmenо me nосnezsаnтe! И nоöezата me ö+ze
наmа, sаmото сme zeсeторно nоseue от тяx /ö+nrаритe ¬ ö.а./."38 Сра+eниeто öиnо
xратxо. Виsантиnuитe наnаzнаnи, но нe mоrnи zа yz+р+ат zори n+рsия xон-траyzар
на nротиsниxа и сe оö+рнаnи s öяrстsо наuenо с+с саmия иmneратор,BБ+nrаритe нe
оuаxsаnи таx+s ö+рs и yсnemeн раssоn на sоeннитe zenстsия и отнаuаnо zори нe сe
рemиnи zа nрeсnezsат отст+nsаmия s öesрezиe нenриятen. Еzsа xоrато сe yöezиnи s
n+nното my оö+рxsанe, тe сe сnyснаnи ö+рsо сnez нerо. Еzни от sиsантиnuитe öиnи
иsöити nри öяrстsото, zрyrи сe yxриnи s отzenни xрenости, xоито ö+nrаритe
nрessemаnи ezна nо ezна, а трeти sаezно с иmneратора иsöяrаnи s стоnиuата.
Б+nrаритe ssenи и rоnяmа nnяuxа.39
^Поöezата nри Вeрсиниxия оme nоseue snоmиnа тe+xото nоnо+eниe на Виsантия и zаnа
s+smо+ност на ö+nrарсxия snаzeтen zа sаnоuнe наnаzeния zо саmата нenна стоnиuа;
Поöezата рemиnа с+zöата и на Миxаиn I Ранrаse, xоnто nринyzитenно наnyснаn
snастта и öиn иsnратeн s mанастир. Иmneраторсxия nрeстоn sаen Л+s V Арmeнeu /813
¬820/, отnиuаsаm сe sа раsnиxа от сsоя nрezxоzниx с+с сиneн xараxтeр и eнeрrия.
Tоn ssen sezнаrа ö+рsи meрxи sа отöраната на стоnиuата, т+n xато сe оuаxsаnо
наnаzeниe от ö+nrарсxа страна.4^
П+тят x+m Hариrраz öиn отxрит и ö+nrарсxата sоnсxа сe отnраsиnа nо нerо, öes zа
срemнe
с+nротиsа. В+s sиsантиnсxи р+ue остаsаnи няxои xрenости s Tраxия, на n+рsо mясто
Оzрин, xоnто öиn оöсаzeн от Крymоsия öрат. Саmият Крym на 17 xnи сe яsиn с
sоnсxата си nрez стeнитe на Hариrраz и yстаноsиn öesnрenятстseно стана си таm/y
uПрez Bnатнитe sрата nоz nоrnezа на mноrо rра+zани на sиsантиnсxата стоnиuа Крym
иss+рmиn +eртsоnриноmeниe, nотоnиn xраxата си s mорeто, ymиn сe и nор+сиn
sоnниuитe си, xоито rо nриseтстsysаnи^Tоn нарezиn zа сe наnраsи оxоn с sаn от
Вnаxeрнитe zо Bnатнитe sрата, т.e. nо nротe+eниeто на стeната, оörра+zаmа
Hариrраz nо сymа. Даnи ö+nrарсxият snаzeтen e xранen наze+zа, ue nо тоsи наuин
me наxара sиsантиnuитe zа сe nрezаzат, иnи n+x e иss+рmиn тоsа саmо с uen zа rи
наnраsи nо-отст+nuиsи nри nрezстояmитe nрerоsори, от xоито нe сe öиn отxаsаn, нe
e иsseстно. \_.öezeн s нes+smо+ността zа nрesseme rраzа, иsrne+zа, ue тоn e
т+рсиn наuин zа иsnese от nоnо+eниeто с zостоnнстsо, и nрeznо+иn mир.42^
\___Л+s V рemиn zа sаnоuнe nрerоsори, nо sрeme на xоито с иsmаmа zа yöиe Крym и
таxа zа nрemаxнe оnасността, наzsиснаnа наz Виsантия^ .тоuнeно öиnо срemата на
иmneратора с ö+nrарсxия snаzeтen zа станe xраn mорсxия öряr nрez rраzсxитe
стeни, x+zeто zseтe страни тряösаnо zа сe яsят нes+ор++eни, с+nроsоzeни от
mаnоöроnна сsита. При nрezsаритenното yrоsарянe иmneратор+т, sа zа nрисnи
özитenността на Крym, zаsаn sиz, ue e сxnонeн zа иsn+nни ö+nrарсxитe yсnоsия^
Срemата наистина сe с+стояnа сnорez yrоsорeното. ^Отнаuаnо sсиuxо nротиuаnо
наrnez норmаnно. Крym оöаue sаöenяsаn, ue ezин от sиsантиnuитe наnраsиn няxаx+s
с+mнитeneн sнаx; с+оöраsитeneн и ö+рs, тоn сe xs+рnиn на xоня си и nоöяrнаn, nри
xоeто öиn оöсиnан с+с стрenи, но останаn нe-sрezиm.431 Herоsитe nриzрy+итenи
оöаue нe mоrnи zа сe сnасят. П+рsият uоsex сnez xана, uиeто иme остаsа
нeиsseстно, но e нарeueн s иssоритe nоrо-тeт /seроятно таxа e титynysаn s сnyuая
xаsxан+т иnи zрyr sисm ö+nrарсxи саноsниx/, öиn yöит. Константин Паuиx, xоnто
иmаn sиsантиnсxи nроиsxоz, но öиn +eнeн sа сeстра на Крym, и xоnто nри
nрerоsоритe seроятно e тряösаnо zа иsn+nняsа роnята на nрesоzаu, xаxто и
нerоsият син öиnи sаnоseни +иsи.44
I Раsярeн от nрояseното seроnоmстsо, Крym нарezиn zа ö+zат сринати sсиuxи
u+рxsи, zsорuи и nостроnxи, xоито сe наmираnи иss+н «стeнитe на Hариrраz.
Пneнeнитe sиsантиnuи и sаnоseният zоöит+x öиnи иsxnани, статyи и zрyrи öоrати
yxраси öиnи отxарани на xоnи s Б+nrария^Посnezsаnо оnо+аряsанeто на nоuти sсиuxи
rраzоse и xрenости от Hариrраz zо Оzрин, nо uяnото esроnenсxо 139
xраnöрe+иe на Мраmорно mорe и nо öрerоseтe на Дарzанenитe.4 Прesseти и раsрymeни
öиnи Рerион /zн. Кxuyxuexmez+e/, Атира /enисxоnсxо сezаnиme на оxоnо 15 xm
sаnаzно от Рerион/, Сиnиsрия и Даонис /на öрerа на Мраmорно mорe/, Xeраxneя,
Рezeсто /zн. Роzосто/. Като нe mоrnи zа nрessemат sezнаrа няxои xрenости,
наnриmeр Панион и Аnрос /xrоsаnаzно от Роzосто/, ö+nrаритe yниmо+иnи sсиuxо
иss+н стeнитe иm. Сnez тоsа тe сe сnyснаnи nо öрerа на Дарzанenитe zо Xexсаmиn,
nри сeseрния sxоz на Гаnиnоnсxия nоnyостроs. Раsрymeни и оnо+арeни öиnи xрenости
и сenиmа s+s s+трemността на Иsтоuна Tраxия.45
(_Крym сe s+рнаn оöратно nри Оzрин и yсиnиn оöсаzата, sаnоuната от нerоsия öрат.
С nоmоmта на xаmeноmeтни и стeноöоnни mаmини тоn sастаsиn rраzа zа сe
nрezаze.46! Б+nrаритe nneниnи 10 000 zymи от +итenитe на Оzрин и от оxоnноститe;
nneнниuитe öиnи отsezeни s ,Б+nrария отs+z Дyнаsа"47. Бesсnорно e, ue тоsа,
xаxто и zрyrи nоzоöни nрeсensания на sиsантиnuи zаneu s ö+nrарсxитe nрezenи са
иmаnи sа uen zа раsрezят sиsантиnсxото насeneниe s Tраxия, zа отсnаöят оme
nоseue sаmитнитe n сиnи и zа yneснят сnezsаmитe sоeнни zenстsия на ö+nrаритe.
(Bа zа z+р+и sиsантиnuитe s nостоянна трesоrа и nоz нenрex+сната sаnnаxа, оme
nрes x+сната eсeн на 813 r. и s наuаnото на sиmата Крym иsnратиn 30-xиnяzна
sоnсxа ¬ ,uяnа s +enяsо" ¬ s Tраxия nо nосоxа на Hариrраz.: Воnсxата стиrнаnа zо
Арxаzиоnоn /zн. Лxneöyрrас/, nрemинаnа р. Ерxeнe и nneниnа оxоnо 50 000
sиsантиnuи ¬ nо sсяxа seроятност öяrаmи на xr. Осseн nneнниuитe, xоито отxараnи
s страната си, ö+nrаритe с+öраnи и rоnяmа nnяuxа от сx+nи zрexи, nоxриsxи,
xиnиmи и zр., xаxто и uenи стаzа оsue и sоnоse.48 Прes sиmнитe meсeuи на 814 r.
Крym yсиneно сe rотsen sа nрezстояmата sоnна. В+s sоnсxата öиnи nриsneueни
mасоsо сnаsяни и аsари.49 Гоnяmо sниmаниe öиnо оö+рнато s+рxy s+ор++аsанeто с
s+smо+ната наn-mоzeрна sа sрemeто sоeнна тexниxа.' Приrотseни öиnи раsnиuни
mаmини sа nрe-
- СTОЛИHА HА XАH МАЛОМИР
о ДР.ГО HАСЕЛЕHО МЯСTО TЕРИTОРИЯ HА БЪЛГАРИЯ ¦И ГРАHИHА HА БЪЛГАРИЯ
ПРИ XАH ПРЕСИ ЯH
тт КЪМ 800 ГОДИHА TЕРИTОРИАЛHИ ПРИДОБИВКИ - - - ВОЕHHОВРЕМЕHHА ГРАHИHА HА
БЪЛГАРИЯ ПРИ XАH КР.М
HА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВОUHИTЕ БЕР СЛАВЯHСКО ПЛЕМЕ
HА XАH КР.М И XАH ОМ.РTАГ ОT БЪЛГАРСКАTА ГР.ПА
m¬1 TЕРИTОРИАЛHИ ПРИДОБИВКИ X 811 Г. ПО-ВАЖHО СРАЖЕHИЕ
ЕЯ 1 HА БЪЛГАРИЯ С ГОДИHА
ПРЕB .ПРАВЛЕHИЕTО
140
Карта на Б+nrария nрes n+рsата nоnоsина на IX s.
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
'
ssemанe на xynи и sа раsöиsанe на xрenостни стeни /xаmeноmeти, стрenоmeти,
оrнexs+рrаuxи и zр./ ¬ оuesиzно тe са иmаnи nрezнаsнаueниeто zа атаxysат
sиsантиnсxата стоnиuа отx+m сymата^ Вseти öиnи сneuиаnни meрxи sа nрesоssанeто
на sоeннитe с+ор++eния zо Hариrраz. Xиnяzи sоnоse тряösаnо zа sаxарат sсиuxо
нeоöxоzиmо на 5000 оöxоsани с +enяsо xоnи.50
Л+s V нарezиn zа сe иss+рmи nоzроöно раsysнаsанe sа sоeннитe nриrотоsneния s
Б+nrария. Поnyueнитe сsezeния nриuиниnи сиnна трesоrа s Hариrраz. Иmneратор+т
ssen ö+рsи meрxи sа sаszраsяsанe на стоnиuнитe стeни и zрyrи yxрenneния,
sаnоsяzаn zори zа ö+ze иsrраzeна оme ezна стeна.5}
В раsrара на nоzrотоsxата sа sоnна оöаue, на 13 аnриn 814 r., Крym нeоuаxsано
nоuинаn, seроятно от раsриs на с+рueто. Б+nrаритe иsryöиnи ezин от наn-mоr+mитe
си snаzeтenи, а sиsантиnuитe си отz+xнаnи с оönexueниe.52/
БЪЛГАРИЯ И ВИBАHTИИСКО-ФРАHК-СКИTЕ ОTHОTЕHИЯ, По sрemeто на xан Крym Б+nrария
nрes+smоrнаnа наn+nно отzаsна тerнemата наz нeя оnасност, xоято я sаnnаmsаnа оme
от mоmeнта на с+szаsанeто n ¬ оnасността zа ö+ze yниmо+eна от Виsантиnсxата
иmneрия. По с+mото sрeme nрeсти++т на ö+nrарсxата z+р+аsа s me+zyнароzно
отноmeниe, оöyсnоseн .от нenното тeриториаnно раsmирeниe и öesсnорна sоeнна mоm,
uysстsитenно сe ysenиuиn. \
Сerа zseтe rоnemи сиnи s Еsроnа ¬ Виsантия и Франxсxата иmneрия ¬ тряösаnо zа сe
с+оöраsяsат с+с сsоитe с+сezи ¬ ö+nrаритe. Отноmeнията me+zy ¡ранxи и sиsантиnuи
n+x mоrат zа ö+zат nраsиnно раsöрани и оöяснeни саmо аxо сe sseme nоz sниmаниe
нараснаnото sнаueниe на Б+nrария.]
Иsseстно e наnриmeр, ue Карn Вenиxи nоnyuиn иmneраторсxа xорона и sаnоuнаn zа сe
сmята sа nроz+n+итen на Bаnаzната Риmсxа иmneрия оme nрes 800 r. Иmneрията на
Карn и нerоsата титnа öиnи nриsнати от sиsантиnuитe оöаue ezsа nрes 812 r.
Проmяната на отноmeниeто x+m ¡ран-xитe öesсnорно e öиnа наnо+eна от sаnnаxата,
наzsиснаnа наz Иsтоuната иmneрия от страна на ö+nrаритe.
Bаnаzни историuи и xронисти, nо-önиsxи иnи nо-zаneuни nо sрeme zо сnоmeнатитe
с+öития, са с+xраниnи интeрeсни сsezeния sа тяx. Tаxа наnриmeр Аnнxарz, ezин от
наn-осsezоmeнитe с+sрemeнни аsтори, саm önиs+x на Карn и раöотиn s нerоsия
zsорeu, отöenяssа sоeннитe zenстsия me+zy ö+nrари и sиsантиnuи и rиöenта на
иmneратор Hи-xи¡ор, xато с+mesрemeнно сe сnира s+рxy отноmeнията me+zy
sиsантиnuи и ¡ранxи. Tоuно nо 142 sрemeто, xоrато роmeитe öиnи
иsnраseни nрez rо-
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
nяmата оnасност, иzsаmа от страна на ö+nrаритe тe nоsenи nрerоsори sа yрe+zанe
на отноmeният си с ¡ранxитe. Аnнxарz иsриuно nиme, ue ,xои стантиноnоnсxитe
иmneратори Hиxи¡ор, Миxаи. и Л+s zоöроsоnно т+рсиnи нerоsото /на Карn Вe nиxи ¬
ö.а./ nриятenстsо и с+xs и иsnраmаnи nр] нerо тs+рze mноrо nратeниueстsа"53.
С+mитe с+öития са sасerнати и от аsторит на .ниseрсаnна xрониxа,54 на Кратxи
Лаyрисeн сxи neтоnиси,55 на Фynzeнсxи анаnи /uаст n+р sа/,56 на Лаmöeuиnсxи
¡ранxсxи neтоnис,57 на Рe rинонсxа xрониxа58 и от т.нар. Саxсонсxи ана nист,
аsтор на neтоnис с+с с+mото иme,59 и zр Всиuxи тe отöenяssат önаrосxnонността, с
xоят< sиsантиnuитe сe с+rnасиnи zа сxnxuат zоrоsор Карn nрes 812 r. и zа
nриsнаят иmneраторсxата m; титnа. При тоsа роmeитe seроятно са исxаnи z;
сneuenят ¡ранxитe на сsоя страна s+s sоnната срe my ö+nrаритe. Карn оöаue, sаeт
тs+рze mноrо н; sаnаz, нe nрояsиn сxnонност zа sаnоuнe sоeнm zenстsия срemy
ö+nrарсxата z+р+аsа.
И nо-x+сно Виsантия nроz+n+аsаnа zа т+рс! nоmоmта на ¡ранxитe sа отöиsанe на
sаnnаxи оr страна на ö+nrаритe. Оme s наuаnото на 814 r., xо rато ö+nrарсxитe
sоnсxи сe rотsenи zа атаxysа' Hариrраz, sиsантиnuитe иsnратиnи nратeниm отноsо
nри ¡ранxсxия иmneратор. Карn Вenиxи то xy-mо öиn nоuинаn и nрeстоnа sаemаn
нerоsия: син Лxzоsиx Бnаrоueстиsи /814¬840/. Henта н; mисията e nосоueна s
иssоритe с+sсem ясно: ,Пра тeниuитe на r+рuитe исxаxа nоmоm от нerо /иmne ратор
Лxzоsиx ¬ ö.а./ срemy ö+nrаритe."60
Bа sиsантиnuитe наmeсата на ¡ранxитe, xои то mоrnи zа yzарят ö+nrаритe s rр+ö от
сeseроsа nаz, öи öиnа наистина сnаситenна тоuно nо sрeme то, xоrато Крym
иss+рmsаn rоnemи nриrотоsne ния sа рemитeneн yzар срemy Hариrраz. Hяmа сse
zeния, ue e nосnezsаn nоnо+итeneн отrоsор 01 ¡ранxсxа страна. Сm+ртта на
ö+nrарсxия snаze тen оöаue отxnониnа наzsирнаnата наz Иsтоuнатr иmneрия
оnасност.
2.
В+трemноnоnитиueсxа zenност
на xан Крym
.КРЕПВАHЕ HА ФЕОДАЛHИTЕ ОTHОTЕ HИЯ. Xан Крym öиn нe саmо таnантnиs n+nxоsо zeu,
раsmириn nрezenитe на сsоята z+р+аsа и иs zиrнаn нenния me+zyнароzeн nрeсти+;
xато иs раsитen на интeрeситe на rосnоzстsysаmата xnа са, с+snаzаmи с нerоsитe
соöстseни интeрeси на snаzeтen на ¡eоzаnиsираmа сe Б+nrария, тоn раssиn и
sнаuитenна s+трemноnоnитиueсxа zenност.
Б+nrарсxи sоnниuи от Мeноnоrия на иmneратор Васиnиn II от XI s. Биönиотexа на
Ватиxана
Поöezоноснитe sоnни на сeseроsаnаz, раsmирeниeто x+m Срezeu и xrоsаnаzнитe semи
на nоnyостроsа, nоöezата nрes 811 r. и nосnezsаnитe sоeнни zenстsия s Tраxия
zоsenи zо оöоrатяsанeто на snаzeтenя и на нerоsитe n+рsи nоmоmниuи. Еzна нemаnxа
uаст от sоeнната nnяuxа сe nрисsояsаnа от тяx ¬ а тя öиnа sнаuитenна: nри
наnаzeниeто на xrоsаnаz nо zоnината на Стрymа наnриmeр öиnи отнeти от
sиsантиnuитe 1100 nитри snато;61 nри nоöezата наz Hиxи¡ор öиnи иsseти rоnemи
xоnиueстsа ор++иe; öоrата nnяuxа от snато, срeöро, öоenриnаси и sоeнни
с+ор++eния öиnа сneueneна nри nрessemанeто на Мeсemsрия nрes 812 r.;62 nрes 813
r., сnez nоöezата nри Вeрсиниxия и сnez
nрessemанeто на Оzрин и на няxои zрyrи rраzоse s Tраxия и s оxоnноститe на
Hариrраz öиnи отxарани с xоnи s Б+nrария xаxто ор++иe и öоenриnаси, таxа и
öоrата yxраса, статyи, xиnиmи, сx+nи zрexи, mezни иszenия и zр.;63 нemаnxо
öоrатстsа öиnи nрисsоeни сnez nоöezата наz аsаритe и от semитe сeseрно от
Дyнаsа. Bаsоesанията на ноsи тeритории раsxриsаnи rоnemи s+smо+ности sа
иszиrанeто на ezри semesnаzenuи. С+mesрemeнно sоnнитe, sоzeни от Крym nоuти nрes
uяnото sрeme на нerоsото ynраsneниe, yтe+няsаnи nоnо+eниeто на сenяueстsото ¬ nо
ezин иnи zрyr наuин то sаryösаnо nраsото си на соöстseност s+рxy сsоята semя,
nринy+zаsаnо сe zа сe nоzuини на ezритe semesnаzenuи и zа оöраöотsа тяxната semя
seue xато nриxрeneно x+m нeя насeneниe. Всиuxо тоsа zоsenо zо nо-n+nно иsяsяsанe
на nроueситe, sаnоuнаnи оme от nо-рано s ö+nrарсxата z+р+аsа, т.e. zо
143
-
nостeneнно ¡орmиранe на ¡eоzаnното оömeстsо-
ВОЕHHА TЕXHИКА. Б+nrарсxата sоnсxа nрes раsrne+zания neриоz раsnоnаrаnа с наn-
zоöритe sа sрemeто си öоnни срezстsа, nри uиeто иsrотsянe öиn иsnоnsysан и
sиsантиnсxият nроиssоzстseн оnит. Мe+zy sиsантиnсxитe nneнниuи и öer+nuи,
sасeneни s ö+nrарсxитe nрezenи, иmаnо и оnитни mаnстори, тexниuи и mexаниuи,
xоито ö+nrарсxият snаzeтen сsоesрemeнно nриsnяx+n на раöота. В иssоритe сe
rоsори наnриmeр sа Еsmатиn, zоö+р mexаниx, xоnто иsöяrаn nри Крym сnez
nрessemанeто на Срezeu nрes 809 r.64 Дрyr mноrо оnитeн mexаниx, араöин nо
nроиsxоz, nоmоrнаn на ö+nrаритe nри оöсаzата на Мeсemsрия.65
. Сxриnтор Инueртyс /IX s./ e zаzeно сраsнитenно nоzроöно иsöрояsанe на öоnнитe
срezстsа, nроиsse+zани s Б+nrария nо оноsа sрeme. Hа n+рsо mясто тряösа zа сe
nосоuат nоzsи+нитe öоnни xynи, nоsнати оme от антиuността, но yс+s+рmeнстsysани
nрes Срezноsexоsиeто. Строeни öиnи на няxоnxо eта+а с+оöраsно с sисоuината на
стeнитe на оöса+zаната xрenост ¬ nоняxоrа стиrаnи zо 20 и nоseue meтри.
Раsnоnо+eнитe nо eта+итe стeноöоnни и xаmeноmeтни mаmини сe оöсny+sаnи от
оöyueни öоnuи. Bа nрeznаssанe от sаnаnsанe xynитe öиnи nоxриsани с+с сyроsи
xо+и, nоняxоrа наnоeни с оueт. Б+nrаритe строяnи и zрyrи сnо+ни
с+ор++eния:meтатenни mаmини,xоито иsxs+рnяnи оrроmни xаm+ни sа раsöиsанe на
xрenостнитe стeни; z+рseни наseси, иsseстни с иmeто xyританxи, xоито öиnи
zоxарsани zо стeнитe, sа zа mоrат сxрититe nоz тяx öоnuи zа rи nоzxоnаsат;
sисоxи сrnоöяemи ст+nöи с xyxи sа sа-xаusанe nо стeнитe; +enesни и z+рseни
nостоse sа nоzxоnаsанe и раsрymаsанe на стeнитe; оsни, иnи тарани, sа nроöиsанe
на стeнитe. Боnuитe раsnоnаrаnи с+mо с оrнemeтни, стрenоmeтни и zрyrи
с+ор++eния-66 Иsоömо ö+nrарсxата öоnна тexниxа nо sрemeто на Крym сe наmираnа на
rоnяmа sисота ¬ sа+на nрeznостаsxа sа yсnexа на нerоsитe sоeнни meроnриятия.
Осseн s оönастта на öоnната тexниxа няmа с+mнeниe, ue ö+nrаритe са отöenяsаnи
наnрez+x и s nроиssоzстsото на zрyrи mатeриаnни önаrа, sа xоeто sа с++аneниe
nоuти nиnсsат сsezeния. Bа трансnорта наnриmeр, nаx s+s sр+sxа с sоnнитe, тe
строяnи szраsи, оöxоsани с +enяsо xоnи ¬ 5000 таxиsа xоnи, тerneни от xиnяzи
sоnоse, тряösаnо zа nрesоsят sоeнни с+ор++eния и öоenриnаси zо Hариrраz nрes
nроneтта на 814 r. Heс+mнeно оsnаzeният тexниueсxи и nроиssоzстseн оnит e
наmираn nриnо+eниe тоrаsа и nо-x+сно s mирното строитenстsо и s стоnансxата
zenност.
BАСИЛВАHЕ РОЛЯTА HА СЛАВЯHИTЕ. Б+nrария nри xан Крym наnраsиnа sа+ни ст+nxи
nо n+тя на сsоeто nо-натат+mно z+р+аsно раssитиe и нароzностно оöezинeниe. Tри
са, xаxто e иsseстно, осноsнитe eтниueсxи xоmnонeнти на ö+nrарсxата нароzност ¬
старото öаnxансxо, nрezиmно траxиnсxо насeneниe, сnаsянитe и nраö+nrаритe.
Tраxиnсxото насeneниe öиnо zо rоnяmа стeneн оme тs+рze рано nоr+nнато от
сnаsянсxата срezа; то, seue nрeтоneно иnи на meста sаnаseно nо-z+nrо s няxои
xоmnаxтни mаси, öesсnорно e остаsиnо s насnezстsо иsseстни enemeнти от сsоя öит,
mатeриаnна и zyxоsна xynтyра. Гnаsнитe eтниueсxи rрynи оöаue, xоито иrраnи
аxтиsна роnя xаxто nри с+szаsанeто и yxрensанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа, таxа и
nри ¡орmиранeто на ö+nrарсxата нароzност, öиnи сnаsянитe и nраö+nrаритe.
Маxар и nо-mаnоöроnни, nраö+nrаритe отнаuаnо zоmинираnи nоnитиueсxи ¬ s
ynраsneниeто на z+р+аsата, nри иszиrанeто на нenнитe р+xоsоzитenи /xаноseтe и
тexнитe n+рsи nоmоmниuи/, s+s s+рxоsното xоmанzysанe на sоnсxата. Сnаsянитe
оöаue, xоито öиnи sнаuитenно nоseue на öроn, иmаnи öesсnорни sасnyrи sа
yxрensанeто и раsmиряsанeто на z+р+аsата.
При rоnяmото тeриториаnно раsmирeниe nо sрemeто на Крym s nрezenитe на страната
snesnи semи, насeneни с+с сnаsяни и няxои nо-mаnоöроnни eтниueсxи rрynи ¬ аsари
и zр. Праö+nrаритe стаsаnи sсe nо-нesнаuитenна uаст от насeneниeто на
раsрастsаmата сe z+р+аsа, а sа нenното раsmирeниe и yxрensанe sсe nо-rоnяmа роnя
sаnоuнаnи zа иrраят ysenиuаsаmитe сe на öроn сnаsяни: тe сe сра+аsаnи nо sсиuxи
¡ронтоse; Крym раsuитаn на тяx и xато s+рxоseн р+xоsоzитen с+sнаsаn sа+ността на
тexния nринос s ос+meстsяsанeто на сsоята z+р+аsна nоnитиxа.
Като иsраs на nриsнатenност sа nриноса на сnаsянсxата nnemeнна и sоeнна
аристоxраuия nри отön+сxsанeто на Hиxи¡ор Крym с+öираn сnаsянсxитe xняse на
yrоmeния и nиen с тяx наszраsиuа от nрes+рнатия s uаmа ueрen на nоöezeния
иmneратор. Tоn nоseриn на сnаsянина Драrоmир, оuesиzно nритe+аsаm ueнни xаueстsа
на zиnnоmат, ezна от наn-sа+нитe sаzаuи s сsоята s+нmноnоnитиueсxа zenност ¬
nрerоsоритe с Виsантия sа mирно yрe+zанe на отноmeнията me+zy zseтe страни.
Tesи zenстsия на Крym nоxаssат xаxто нerоsото отноmeниe x+m сnаsянитe, таxа и
тяxната раsрастsаmа сe роnя s иsrра+zанeто и ynраsneниeто на ö+nrарсxата
z+р+аsа.
HА-АЛО HА АДМИHИСTРАTИВHО ПРЕ.СTРОUСTВО. При nостиrнатото nо sрemeто на Крym
раsmирeниe на ö+nrарсxата z+р+аsа öиnо нeоöxоzиmо zа сe ssemат сneuиаnни meрxи
sа ynраsneниeто на ноsитe semи. В иsseстния Xаm-
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
öарnиnсxи наznис, носem иmeто си от mястото, x+zeто e наmeрeн /Xаmöарnии, zн.
Маnоmироsо/, xато rоsори sа ö+nrарсxитe sаsоesания на xr от Стара nnанина, от
Дesenт zо Срezeu, Крym отöenяssа: ,... наnраsиx mоя öрат, а стратer+т Лeон нexа
ö+ze нerоs nоzuинeн. От Бeроe и... Дynтроини sа zясната страна e n+рseнeu иuирry
öоиn+т Tyx, а стратesитe Варzан и Uоан са нerоsи nоzuинeни. Bа nяsата страна на
mоята z+р+аsа /сараxт/ ¬ sа Ан-xиаnо, Дesenт, Соsоnоn, Ранynи ¬ xоmанzysаm e
öоиn+т xаsxан Иратаис, а Корzиn и Гриrора са my nоzuинeни."67
Xаmöарnиnсxият наznис nоxаssа аzmинистратиsното yстроnстsо, xоeто Крym сe оnитаn
zа s+seze s ö+nrарсxитe тeритории на Tраxия. Tоn раszenиn тesи semи на три
uасти, xато ueнтраnната, seроятно x+m Оzрин и nо nосоxа на Hариrраz, остаsиn nоz
s+рxоsната snаст на сsоя öрат, xоnто р+xоsоzиn оöсаzата на Оzрин nрezи
nрessemанeто my. Дрyrитe zse uасти, нарeueни zясна и nяsа страна на z+р+аsата
/сараxта/, xан+т нарezиn zа ö+zат ynраsnяsани от иuирry öоиnа Tyx и xаsxана
Иратаис. Посоueни са няxои sа+ни rраzоse и xрenости s nрис+ezинeнитe semи. T+n
xато s тesи semи иmаnо и sиsантиnсxо насeneниe, sа nоmоmниuи на rnаsнитe
ynраsитenи öиnи оnрezeneни sиsантиnсxи стратesи. С тesи meрxи Крym nостаsиn
наuаnото на ноsо аzmинистратиsно yстроnстsо на z+р+аsата.
BАКОHОДАTЕЛСTВО. Крym e иsseстeн и с+с sаxоноzатenната си zenност ¬ тоn e
с+szатen на n+рsитe ö+nrарсxи nисани sаxони. Каx сe e стиrнаnо zо mис+nта sа
нeоöxоzиmостта от ноsи sаxони и xаxsи са öиnи тe, нe e иsseстно. Данни sа тяx
с+z+р+а саmо ezин иssор ¬ nоsнатият Лexсиxон на Сsиzас.68
Сsиzас zаsа наn-наnрez оöяснeниe на s+nроса, xаxsо e наxараnо Крym zа nриöerнe
x+m иszаsанeто на sаxони. Tоn раsxаssа, ue сnez nоöezата наz аsаритe ö+nrарсxият
snаzeтen раsnитsаn аsарсxи nneнниuи sа nриuинитe, xоито сnорez тяx са zоsenи
страната иm zо rиöen. Поnyuиn отrоsор, ue, на n+рsо mясто, yстоитe на z+р+аsата
öиnи nоzxоnани nораzи xneseтитe, xоито сe ysenиuиnи mноrо и nоryöиnи nо-xраöритe
и nо-önаrораsymнитe. Hа sторо mясто sаnитанитe иsт+xнаnи zenността на snоzenuитe
и xраzuитe и nиnсата на zоöро nраsос+zиe, т+n xато сe стиrнаnо zо иsseстно
ssаиmоzenстsиe me+zy nрeст+nниuитe и с+zemитe rи. Hа трeто mясто öиnи сnоmeнати
nиянстsото и nоzxynитe, xоито sараsиnи sсиuxи аsари. И на nосnezно mясто öиnа
nосоueна т+рrоsията, uрes xоято sсиuxи sаnоuнаnи zа сe n++ат nоme+zy си.69
Сsиzас nроz+n+аsа öyxsаnно: ,А тоn, xато uyn zymитe иm, сsиxаn sсиuxи ö+nrари и
иm sаnо-
sяzаn, xато иszаn сnezнитe sаxони: Аxо няxоn оösини /наxneseти ¬ ö.а./ zрyrиrо,
zа нe ö+ze сnymан, nрezи zа ö+ze s+рsан и раsnитан. И аxо сe оxа+e, ue тоn
xneseти и n++e, zа ö+ze yöит. He сe nоssоnяsа zа сe zаsа xрана на онsи, xоnто
xраze. Иnи аxо няxоn öи сe осmenиn zа наnраsи тоsа, иmотитe zа my ö+zат отнeти.
Bаnоsяzаn с+mо zа сe строmаsат xраxата на xраzuитe и sсиuxи nоsя zа сe
иsxорeнят. Hа sсexи, xоnто nроси, zа нe сe zаsа mаnxо, но zа ö+ze [zостат+uно]
sаzоsоneн, sа zа нe иsnаzнe nаx s нy+zа, иnи n+x xоnто нe nост+nsа таxа, me my
ö+zат отнeти иmотитe."70
Tоsа e sсиuxо, xоeто e иsseстно sа sаxоноzатenната zenност на Крym. Каxто сe
sи+zа, Tо nоszиrа mноrо s+nроси, но нe раsxриsа ясно и nоzроöно нито саmитe
sаxони, нито с+оöра+eнията sа тяxното иszаsанe. Tряösа zа сe nриeme, от ezна
страна, ue uитираното сsezeниe e саmо отrnас от Крymоsата sаxоноzатenна zenност,
а, от zрyrа страна, ue и mаnxото, xоeто сe с+z+р+а s нerо, нe отrоsаря тоuно на
¡аxтитe.
Сsиzас оöясняsа рemeниeто на Крym zа иszаze sаxони с раsrоsора, xоnто xан+т öиn
sоzиn с аsарсxи nneнниuи. Дори zа сe nриeme, ue таx+s раsrоsор наистина сe e
с+стояn, ezsа nи mо+e zа сe zоnyснe, ue саmо тоn e nоzтиxнаn ö+nrарсxия snаzeтen
x+m zenстsиe. Бes с+mнeниe Крym и нerоsитe с+трyzниuи са nрист+nиnи x+m
иszаsанeто на sаxони, nонe+e са öиnи yöezeни, ue z+р+аsнитe интeрeси сe нy+zаят
от тяx.
Саmитe sаxони, иsnо+eни от Сsиzас, носят zо иsseстна стeneн nereнzарeн xараxтeр,
xато няxои сe оnроseрrаsат от zрyrи сsezeния sа тоrаsаmната ö+nrарсxа
zenстsитenност. Еzsа nи mо+e zа сe zоnyснe наnриmeр, ue Крym e иszаn sаxон zа сe
иsxорeнят nоsята. Tоsа тs+рzeниe nротиsорeuи на иsseстиeто s Анониmния
sатиxансxи раsxаs, x+zeто сe сnоmeнаsа, ue Hиxи¡ор nри sаssemанeто на Пnисxа
наmeриn s иsöитe на Крymоsия zsорeu sино, xоeто mezро раszаsаn на сsоитe
sоnниuи.
He e сиryрно, ue и наxаsанията са öиnи тоuно таxиsа, xаxsито rи e оnисаn Сsиzас.
В Лexсиxона сe сnоmeнаsат няxои наxаsания, xоито mо+e zа са sаиmстsysани ¬ öиnо
от Сsиzас, öиnо от саmия Крym ¬ от sиsантиnсxитe sаxони, nо-тоuно от т.нар.
Еxnоrа. В+s Виsантия öиnи иsseстни и une-ноsрezитenни наxаsания, sа xаxsито
rоsори sаnоsezта на Крym zа сe nрeuynsат xраxата /nиmяnxитe/ на xраzuитe.
И sсe nаx от сsezeниeто sа Крymоsото sаxоноzатenстsо mоrат zа ö+zат наnраseни
няxои nо-mаnxо иnи nоseue сиryрни иssоzи.
Hа n+рsо mясто, стаsа яsно, ue иmymeстseната zи¡eрeнuиаuия s страната e öиnа
тs+рze наnрezнаnа ¬ иmаnо соöстseниuи на иmоти и öоrат-
стsа, иmаnо и öezни, nиmeни от срezстsа sа nрenитаниe uneноse на оömeстsото.
Матeриаnно nрeyсnenитe, me+zy xоито сe наmираnи саmият snаzeтen и нerоsитe
с+трyzниuи, öиnи sаnnаmsани от стрeme+а на öezнитe zа сnо+ат р+xа s+рxy тexнитe
öоrатстsа, иsраseн s сsezeниeто sа xраzuитe. Еzна uаст от sаxонитe на Крym иmаnа
sа uen zа осиryри nрeyсnяsаmата öоrата xnаса и zа отстрани оnасността тя zа
sаryöи сsоята соöстseност. Bатоsа тряösаnо zа ö+zат наxаssани +eстоxо sсиuxи,
xоито nосяrаnи на uy+zото öоrатстsо, нарeueни xраzuи. Иsоömо оnаssанeто на
uастната соöстseност e ezна от наn-sа+нитe sаzаuи, xоито Крymо-sитe sаxони
nрeсnezsаnи.
Hа sторо mясто, нe тряösа zа сe sаöраsя, ue оöezнenитe mаси, xоито сe с+стояnи
rnаsно от сenяни /нарeueни nросяuи/, са с+szаsаnи rри+и на
Крym и на нerоsитe nоmоmниuи. Hаnаrаnо сe z ö+zат sseти meрxи, xоито zа осиryрят
сnоxоx стsиe s страната, таxа нeоöxоzиmо на snаzeтenя : ynраsnяsаmитe. Каx тоuно
e тряösаnо zа ö+zат sr zоsоneни öezнитe сenяни, нe сe xаssа, но сe иsт+x sа, ue
тe сnezsаnо zа nоnyuат zостат+uно, sа z nрe+иsяsат и zа нe nоszиrат ноsи
исxания. О оöяснeниeто на Сsиzас сe раsöира, ue нe стаsа zy mа sа оöиxноseни
nросяuи, а sа mироxи сnоese о ниsинитe на тоrаsаmното ö+nrарсxо оömeстsо. Bа
тоsа наn-nраsиnно e zа сe nрeznоnо+и, ue Крymс sитe sаxони са иmаnи sа uen zа
рerynират и yсxс рят nроueситe, sоzemи zо nостаsянeто на оöezнe nитe и nиmeни от
semя и срezстsа sа nроиssоn стsо сenяни nоz nоxроsитenстsото и snастта на иs
zиrаmитe сe ezри semesnаzenuи.71
Като snаzeтen Крym öes с+mнeниe e sи+zаn I zрyrи нez+sи и snини s z+р+аsата,
xоито исxаn z; nрemаxнe иnи nонe zа сseze тяxното sрezно snия ниe zо mиниmym.
Отrnас от нerоsата zenност s та sи насоxа са т.нар. sаxони срemy n++nиsитe оösи
нитenи, xneseтниuитe и n++uитe. Еzsа nи оöаue I сsezeниeто sа тesи sаxони тряösа
zа ö+ze nриeто y т+nxysано саmо s тeсния сmис+n на zymата. Мно rо nо-seроятно e
тyx zа сe иmат nрez sиz и zрyrа sрezитenи на z+р+аsната snаст, uиято zenнос!
mоrnа zа ö+ze оxаueстseна xато zоносниueсxа и xneseтниueсxа. Естseстseно
z+р+аsата s Крymоsс sрeme s nиueто на сsоитe ueнтраnни и meстни орrа ни e öиnа
sаnnаmsана от nоnитиueсxи nротиsниuи, xоито сe стрemenи zа snenостаsят нenнитe
nрezстаsитenи xаxто nрez нароzа, таxа и ezни сnряmо zрyrи. Вeроятно и срemy тяx
са öиnи насоueни иszаzeнитe от Крym sаxони, xоито nоz ¡орmата на öорöа срemy
xneseтниuи, zоносниuи и n++uи тряösаnо zа yxрenят nрeсти+а на snастта.
В таxаsа сseтnина сnezsа zа ö+zат nриeти и т+nxysани осx+zнитe и нeясни сsezeния
на Сsиzас. Te nоxаssат, ue с иszаsанeто на сsоитe sаxони Крym e uenen zа yxрenи
интeрeситe на иsrра+zаmата сe ¡eоzаnна xnаса s Б+nrария и на z+р+аsната snаст,
на xоято тоn стояn наuenо.
Bаxоноzатenната zenност на Крym оxаsаnа и zрyrо тs+рze с+meстseно s+szenстsиe
s+рxy +иsота на тоrаsаmна Б+nrария. До нerоsо sрeme s страната öиnи s сиnа
оöиuаnнитe nраsа на отzenнитe eтниueсxи rрynи и наxаsания sа nраsонарymeния öиnи
наnаrани с+rnасно с+с старитe оöиuаnни nраsни норmи. При тоsа nоnо+eниe на nраx-
Коnона с ö+nrарсxи наznис на rр+uxи esиx, с+z+р+аm сsezeния sа сxnxueния nрes
815 r. me+zy ö+nrари и sиsантиnuи 30-rоzиmeн mирeн zоrоsор. Hаmeрeна nри с.
Сxnenmанxsоn /zн. Сeuиme/, Tymeнсxи оxр+r. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬
Со¡ия
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
тиxа s mноrо сnyuаи z+р+аsата нe mоrnа zа ос+meстsяsа сsоята s+рxоsна snаст наz
sсиuxи, а и отzenнитe eтниueсxи rрynи нe öиnи sинаrи zостат+uно сs+рsани с
z+р+аsната snаст и нe sинаrи сe nоzuиняsаnи на нenния s+рxоseн аsторитeт.
Крymоsитe sаxони öиnи sаnиzни sа ,sсиuxи ö+nrари" и sаnиuаsаnи раsnиuията me+zy
старото sаsарeно насeneниe, сnаsянитe и nраö+nrаритe ¬ sсиuxи nоzаниuи на
z+р+аsата тряösаnо zа иsостаsят сsоитe стари оöиuаnни nраsа и zа сe nоzuиняsат
на ноsитe оömоsаz+n+итenни sаxони. Tаxа Крymоsото sаxоноzатenстsо zоnринeсnо
с+meстseно sа nрeоzоnяsанe раsnиuията me+zy отzenнитe eтниueсxи rрynи и sа
nостиrанe sнаuитenни yсnexи nо n+тя на иsrра+zанeто на ezинна ö+nrарсxа
нароzност. И т+n xато наn-mноrоöроnно öиnо сnаsянсxото насeneниe s z+р+аsата,
sсesа-nиzността на ноsитe sаxони xосseно оönаrоzeтen-стsysаnа сnаsянитe и
zоnринасяnа sа тяxното иszиrанe. Tаxа ноsитe sаxони zоn+nsаnи
s+трemноnоnитиueсxата zenност на Крym, насоueна x+m сnаsяниsиранe на ö+nrарсxата
z+р+аsа.
Hаxрая сnezsа zа сe иsт+xнe, ue оme s ранната ö+nrарсxа историоrра¡ия Крym e öиn
nрeueняsан xато rоnяm snаzeтen ¬ ,отöран, senиxоzymeн и önаrоnоnyueн s+s sоnна",
nостиrнаn таxиsа yсnexи срemy sиsантиnuитe, xаxsито нerоsитe nрezxоzниuи нe
mоrnи zа ос+meстsят,72 xато ,наn-сиnния от sсиuxи ö+nrарсxи xняse"73.
Крym наистина иmа öesсnорни sасnyrи sа yxрensанeто, раsmирeниeто и s+трemното
yтs+р+zаsанe на ö+nrарсxата z+р+аsа, sа иszиrанeто на нenния me+zyнароzeн
nрeсти+. В+нmно- и s+трemноnоnитиueсxата zenност на тоsи öene+ит snаzeтen
nоnо+иnи осноsитe sа оme nо-rоnяmото s+smоrsанe на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes
sтората nоnоsина на IX и наuаnото на X s.
3.
В+нmноnоnитиueсxа zenност
на xан Оmyртаr
Xан Крym остаsиn сnez сeöe си rоnяmа и mоmна z+р+аsа, rотоsа sа sоnна срemy
Виsантия. Оxаsаnо сe оöаue, ue оönexueниeто, с xоeто sиsантиnuитe nосрemнаnи
seстта sа нerоsата сm+рт, нe öиnо nиmeно от осноsаниe. Б+nrаритe нe нанeсnи
rотseния срemy Hариrраz yzар. С нeнаzenната сm+рт на snаzeтenя наст+nиnо
иsseстно сmymeниe s р+xоsоzнитe срezи на ö+nrарсxата z+р+аsа. Hасxоро оöаue
nрeстоnа sаen Оmyртаr.74
В сsezeнията на иssоритe,75 sасяrаmи с+öитията s Б+nrария s nроz+n+eниe на
rоzина-rоzи-на и nоnоsина сnez Крymоsата сm+рт, с+meстsysа
иsseстна нeяснота, xоято e zаnа nоsоz sа nояsата на няxои nротиsорeuиsи mнeния.
Като ynраsитenи на страната sа тоsи neриоz сe сnоmeнаsат три nиuа: Дyxym, Hоx и
Диueнr. Еzни от иsсnezsаuитe сmятат, ue тe са öиnи Крymоsи ,sоesоzи", xоито са
иrраnи sа+на роnя s с+öитията, но нe са sаemаnи nрeстоnа.76 Дрyrи са на mнeниe,
ue Дyxym и Диueнr са ynраsnяsаnи sа xратxо sрeme z+р+аsата: Дyxym sаemаn
nрeстоnа саmо zни иnи сezmиuи, а nосnezsаnият rо Диueнr ynраsnяsаn няxоnxо
meсeuа ¬ n+рsият nоuинаn, а sторият осnenяn и сnez тоsа öиn yzymeн; zsаmата öиnи
синоse на Крym и nо-rоnemи öратя на Оmyртаr.77 С+meстsysа и mнeниe, ue Дyxym и
Диueнr са öиnи önиsxи роzнини на Крym, xоито ynраsnяsаnи nосnezоsатenно xато
рereнти на нerоsия mаnоneтeн син.78 Hо zори и zа сe nриeme, ue Дyxym и Диueнr са
öиnи sа xратxо sрeme ö+nrарсxи snаzeтenи, оme nрes 815¬816 r. z+р+аsната snаст
öиnа seue стаöиnиsирана с+с sаemанeто на nрeстоnа от Оmyртаr. Hаn-seроятно e sсe
nаx тоn s+nрexи иsseстни сmymeния zа e насnezиn snастта наnраsо от сsоя öаmа.79
МИР С ВИBАHTИЯ. П+рsата s+нmноnоnитиueсxа sаzаuа, xоято uаxаnа раsрemeниe, öиnо
yрe+zанeто на иsострeнитe zо xраeн nрezen отноmeния с Виsантия. В Tраxия nо
nосоxа на Hариrраz öиnи nр+снати ö+nrарсxи sоnсxи, xоито тряösаnо zа nоzz+р+ат
нenрex+снато sаnnаxата наz роmeитe. При ноsия раssоn на с+öитията оöаue
ö+nrаритe нe mоrnи zа nрeznриemат рemитenни zenстsия. Л+s V nотernиn на nоxоz от
стоnиuата nо оzринсxия n+т и nри Бyртyzиsyс, иnи Бyрzо-sис /zн. Баöаeсxи/,
x+zeто срemнаn ö+nrаритe, раsnоnо+иn на nаreр сsоята sоnсxа. По sсяxа seроятност
тоsа e станаnо нe nо-x+сно от eсeнта на 814 r. Стиrнаnо сe zо сра+eниe, s xоeто
sиsантиnuитe ynотрeöиnи sоeнна xитрост: ,Сnez xато сe sаs+рsаnо о+eстоueно
сра+eниe, наmата sоnсxа nо иmneраторсxа раsnорezöа sаnоuнаnа zа отст+nsа, та и
саmият иmneратор nоöяrнаn sаezно с нeя. И т+n ö+nrаритe сe snyснаnи zа rи
nрeсnezsат, но иmneратор+т сe оö+рнаn срemy тяx с+с с+nроsо+zаmата rо
sоnсxа..."80 Б+nrаритe nрeт+рnenи nора+eниe, а няxои от nneнниuитe öиnи +eстоxо
наxаsани на nnоmаzа s rраzа.
Даnи nора+eниeто e рemиnо оxонuатenно s+nроса sа mира иnи ö+nrаритe са öиnи
rотоsи sа нerо оme от nрezи, нe mо+e zа сe xа+e. Бesсnорно e оöаue, ue сerа
Оmyртаr и нerоsитe nоmоmниuи nрояsиnи rотоsност zа сe nостиrнe mир с Виsантия,
xоeто и нenнитe ynраsниuи +enаenи. Bаnоuнаnитe nрerоsори sаs+рmиnи önаrоnоnyuно
s xрая на с+mата иnи s наuаnото на сnezната 815 r.
При сxnxusанeто на mирния zоrоsор s Hариrраz öиnи иss+рmeни интeрeсни ueрemонии.
Иm-
148
neратор+т тряösаnо zа сe sаx+nнe сnорez ö+nrарсxитe esиueсxи оöиuаи, а
nратeниuитe на Оmyртаr сnezsаnо zа сторят с+mото сnорez xристиянсxитe оöиuаи.
Еzин sиsантиnсxи с+sрemeнниx, xато nрezаsа станаnото, оösиняsа иmneратора с+с
сnezнитe zymи: ,А xоn нe öи оnnаxаn наn-rорemо nриятenстsото иnи zоrоsора, xоnто
сxnxuиn с+с с+сezнитe xyни, xато nост+nиn таxа сраmно и öes-uинно? Bаmото тоn си
nосny+иn с тexнитe оöиuаи, а тe с наmитe и nо тоsи наuин сe zоseриnи на
ssаиmнитe си сnораsymeния. Tоrаsа mо+enо zа сe sиzи иmneратор+т на роmeитe с+с
сsоитe р+ue zа иsnиsа на semята sоzа от uаmа, zа оöр+mа соöстseнор+uно xонсxи
сeznа, zа сe zоxосsа zо троnна xszа, zа szиrа трesа наsисоxо и zа сe rорzee с
sсиuxи тия нemа, а esиuниuи zа сe zоxосsат с нeueстиsитe си р+ue zо наmитe
öо+eстseни сиmsоnи /xр+ста и esанrenиeто ¬ ö.а./ и zа сe x+nнат s сиnата иm."81
Сsezeниeто rоsори sа rоnяmата sаинтeрeсоsаност на zseтe страни от сxnxusанeто на
zоrоsора ¬ тe nрояsиnи nоzueртана rотоsност zа sаuитат ssаиmно оöиuаитe си;
с+mesрemeнно то раsxриsа нenоsнатитe nо zрyr n+т ö+nrарсxи esиueсxи оöрezи,
иss+рmsани nри nоzоöни сnyuаи.82
Hяxои сsezeния sа nостиrнатия mир са иsseстни от Сxnenmанxsоnсxия наznис, носem
иmeто си от сenото, x+zeто e наmeрeн /Сxnenmанxsоn, zн. Сeuиme, Tymeнсxо/.83
Сnорez nриeтото наnосnez+x раsuитанe нerоsото с+z+р+аниe rnаси: ,...
с+оömeниe... и иsnратиxа ... сxnxuиxа mир sа 30 rоzини. П+рsата от ezинаzeсeттe
yrоsорeни rnаsи сe отнася zо тeриторията. Tя тряösа zа ö+ze от Дe-senт zо Потаmy
xастen и me+zy zsата Аsроnesа, и zо mноrото mостоse, и me+zy Ваnsина и Аrатони-
xи, и zо Лesxe, и zо Констанuия, и zо Маxриnиsа-zа, и zо Xeöрос, и zо nnанината
Xemyс. Дотаm стана оnрezenянeто на rраниuата. Втората rnаsа sа сnаsянитe, xоито
са nоzаниuи на иmneратора. Te тряösа zа останат таxа, xаxто са öиnи sаsарeни,
xоrато иsöyxна sоnната. Tрeтата rnаsа sа останаnитe сnаsяни, xоито нe са
nоzаниuи на иmneратора, s xраnöрe+ната оönаст. Tоn тряösа zа rи s+рнe оöратно s
сenата иm. -eтs+ртата rnаsа sа sseтитe s nneн xристияни и sа sаnоseнитe..., а sа
тyр-mарситe, сnатариитe и xоmититe: тоn me zаze..., а sа nроститe sоnниuи ¬
uоsex sа uоsex. Bа nneнeнитe иss+н xрenоститe тоn me zаze nо zsа öиsоnа, аxо...
сenата. Аxо e иsöяrаn стратer..."84 Останаnата uаст от наznиса e иsryöeна.
Мирният zоrоsор тряösаnо, на n+рsо mясто,
Xан Оmyртаr иsnраmа seститenи nри sиsантиnсxия иmneратор Миxаиn II. Миниатxра от
Маzриzсxия р+xоnис на xрониxата на Uоан Сxиnиuа. Маzриzсxа наuионаnна öиönиотexа
/n. 35/
zа оnрezenи онаsи uаст от ö+nrаро-sиsантиnсxатr rраниuа, xоято öиnа нenрex+снато
нарymаsанe nрes nосnezнитe rоzини от ynраsneниeто на Крym а иmeнно от
ueрноmорсxия öряr zо иsтоuнитe сxnо ноse на Роzоnитe.
Граниuата sаnоusаnа nри Дesenт zо Бyрrас xия sаnиs, nроz+n+аsаnа оömо s
xrоsаnаzна nо соxа nо иsseстния rраниueн оxоn Ерxeсия и mина sаnа nрes Tyнz+а,
seроятно сeseрно от с. Кня+e sо. По-натат+x, zsи+enxи сe me+zy Аrатониxи 1
Ваnsина, zостиrаnа и nрeсиuаnа Мариuа сeseрн< от Xарmанnи x+m Констанuия85
/xрenост на zeс ния öряr на рexата/. Оттаm nроz+n+аsаnа x+р Маxриnиsаzа /zн. с.
.syнz+оsо/ и стиrаnа zо ня xоn от s+рxоseтe на Иsтоuнитe Роzоnи.86
Вторият sа+eн s+nрос, xоnто тряösаnо zа ö+
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
ze рemeн, sа zа сe s+sстаноsят mирнитe отноmeния me+zy zseтe страни, сe отнасяn
zо nneнниuитe. По sрeme на Крymоsитe sоnни s Tраxия s ö+nrарсxитe nрezenи öиnо
отxарано sнаuитenно на öроn sиsантиnсxо насeneниe, xоeто иmneрията нe mо+enа zа
иsостаsи на nроиssоnа на с+zöата. Втората sаnаseна xnаysа от zоrоsора yрe+zаnа
nрezаsанeто на тоsа насeneниe на sиsантиnuитe. От сsоя страна и ö+nrаритe нe
öиnи öesраsnиuни x+m с+zöата на сnаsянитe s nоrраниuнитe semи, uаст от xоито
сnорez n+рsата xnаysа тряösаnо zа останат s+s sиsантиnсxа тeритория. T+n xато
тоsа насeneниe öиnо иsяsиnо отxрито +enаниeто си zа сe nрис+ezини x+m Б+nrария
nо sрemeто на Крym и yuастsysаnо nо ezин иnи zрyr наuин s+s sоzeнитe от нerо
sоeнни zenстsия, ö+nrарсxата snаст сmeтнаnа sа нeоöxоzиmо zа нe rо остаsи s
semитe, xоито
отст+nsаnа на Виsантия, а zа rо nриöeрe на сsоя тeритория. Tаxа сe стиrнаnо zо
xоmnроmисното рemeниe sа раsmяна на sиsантиnсxитe nneнниuи срemy тоsа сnаsянсxо
насeneниe и zо оnрezenянe xонxрeтнитe yсnоsия на раsmяната.
Мирният zоrоsор e рemаsаn seроятно и zрyrи sа+ни s+nроси, xоито сиryрно са öиnи
sаnисани и оöяснeни s yниmо+eната uаст на Сxnenmан-xsоnсxия наznис. От
с+z+р+аниeто на sаnаseната my uаст mоrат zа ö+zат наnраseни няxои zоn+nнитenни
иssоzи.
Яsно e, ue Оmyртаr и нerоsитe nоmоmниuи са иsостаsиnи sоnноnxöиsитe nnаноse на
Крym сnряmо Виsантия. Te zори nоxаsаnи сxnонност zа отст+nят тeритории s Tраxия,
xоито ö+nrаритe nри Крym öиnи nрessenи и z+р+аnи s сsои р+ue. Bа таsи тяxна
отст+nuиsост mо+e öи са оxаsаnи snия-
.m*тTо
А*4yр~ра.rm М0&4СПА1 *с
«% /
.
ниe и sаnnаxитe, наzsиснаnи s+рxy сeseроsаnаzнитe и сeseроиsтоuнитe rраниuи на
ö+nrарсxата z+р+аsа. Мeрxитe, xоито ö+nrарсxата snаст nрeznриenа, sа zа отön+снe
тesи sаnnаxи nрes сnezsаmитe rоzини, nраsят seроятно оöяснeниeто, ue Оmyртаr e
отст+nиn nо отноmeниe на Виsантия, sа zа отстои тs+рzо и yсnemно
s+нmноnоnитиueсxитe интeрeси на z+р+аsата zрyrаze.
Bаnаseнитe сsezeния sа mирния zоrоsор sасяrат sа+ния s+nрос sа ö+nrарсxата
z+р+аsна nоnитиxа сnряmо +иseemитe s+s и иss+н nрezenитe на ö+nrарсxата z+р+аsа
сnаsяни. Bнаe сe, ue Крym e иmаn nоnо+итenно отноmeниe x+m mноrоöроnното
сnаsянсxо насeneниe, раsuитаn на нerо nри иsn+nнeниe на rоnemитe sаzаuи на
сsоята nоnитиxа и иszиrаn сnаsянсxи р+xоsоzитenи на sа+ни z+р+аsни nостоse.
Саmитe сnаsяни yuастsysаnи наn-аxтиsно s+s sоnнитe на тоsи ö+nrарсxи snаzeтen и
zоnринeсnи с+meстseно sа раsmиряsанe nрezenитe на ö+nrарсxата z+р+аsа и sа
иszиrанe на нenния me+zyнароzeн nрeсти+. Henосрezстseно сnez сm+ртта на öаmа си
Оmyртаr сe uysстsysаn sаz+n+eн x+m сnаsянитe nораzи тexния nринос sа yсnexитe на
z+р+аsата, иsраsиn сsоята sаrри+eност sа с+zöата на сnаsянитe s Tраxия и ssen
meрxи zа rи sаmити и nриxти s ö+nrарсxитe nрezenи, zоxоnxото тоsа öиnо s+smо+но.
HАМЕСА ВЪВ ВИBАHTИUСКИTЕ МЕЖД.ОСОБИHИ. Мирнитe отноmeния, yстаноseни с zоrоsора
sа 30 rоzини, öиnи сnаssани от zseтe страни nрes uяnото ynраsneниe на Оmyртаr, а
и сnez нerо ¬ uаx zо sрemeто на Прeсиян.87 Б+nrаритe нe нарymиnи тesи отноmeния
zори nрes 820 r., xоrато сxnxuиnият zоrоsора иmneратор Л+s V öиn сsаneн от
nрeстоnа и yöит, а на mястото my zоm+n нerоs öиsm nриönи+eн nоz иmeто Миxаиn II
Баnöа /820¬829/. Hасxоро наст+nиn и mоmeнт+т, xоrато ö+nrарсxи sоnсxи xато
с+xsниuи nрemинаnи траxиnсxата rраниuа, отnраsиnи сe x+m sиsантиnсxата стоnиuа и
стиrнаnи zо öрerоseтe на Мраmорно mорe.
Поsоz sа тesи zenстsия на ö+nrарсxата snаст zаn sиsантиnсxият sоeнаuаnниx Tоmа,
нарeueн Сnаsянина nораzи сnаsянсxия си nроиsxоz. Прes 820 r. Tоmа szиrнаn öyнт s
Маnа Аsия, наnо+иn сe s таmоmнитe semи, xато nриsnяx+n на сsоя страна mироxи
mаси от öezното и нezоsоnно от иmneрията сenсxо и rраzсxо насeneниe.К+m нerо сe
nрис+ezиниnа и ¡nотата и тоn s xрая на 821 r. оöсаzиn Hариrраz nо mорe и nо
сymа. Прes nятото на 823 r., xоrато zenстsията на Tоmа Сnаsянина nроz+n+аsаnи,
Оmyртаr nоsen sоnсxата си и сe яsиn nрez sиsантиnсxата стоnиuа. Принyzeн zа
снeme оöсаzата, Tоmа насоuиn сиnитe си срemy ö+nrаритe, но önиsо zо Xeраxneя, на
öрerа на Мраmорно mорe,
nрeт+рnяn тe+xо nора+eниe. Tоn сe оттernиn s yxрeneния Арxаzиоnоn, x+zeто öиn
sаnоseн от meстни +итenи. Прes оxтоmsри с+mата 823 r. Tоmа öиn наxаsан с+с
сm+рт. Tаxа ö+nrаритe наuenо с Оmyртаr zоnринeсnи рemитenно sа nиxsиzиранe на
оnасното sа sиsантиnсxата snаст zsи+eниe на Tоmа Сnаsянина.88
He са ясни xонxрeтнитe nриuини и nоsоz+т sа наmeсата на Оmyртаr s+s
sиsантиnсxитe раöоти. Даnи s mирния zоrоsор e с+meстsysаnо сneuиаnно
сnораsymeниe sа оxаssанe на nоmоm me+zy zseтe страни nри nоzоöни оöстоятenстsа,
zаnи x+m Оmyртаr Миxаиn II Баnöа e отnраsиn исxанe sа nоmоm89 иnи n+x
ö+nrарсxият snаzeтen nо сsоn nоuин e рemиn zа сe яsи nрez Hариrраz и zа сnаси
sаnnаmeния иmneратор и нerоsата snаст,90 нe mо+e zа сe yстаноsи nораzи nиnса на
сиryрни сsezeния. Бesсnорно e оöаue, ue ö+nrарсxата наmeса нe e öиnа s нарymeниe
на mирнитe отноmeния me+zy zseтe страни, xоито nроz+n+иnи и сnez нeя.
ВОUHА HА СЕВЕРОИBTОК. Bаnаssаnxи yстаноseния с Виsантия mир, Оmyртаr насоuиn
sниmаниeто си s zрyrо наnраsneниe, x+zeто оönаuитe наz ö+nrарсxия нeöосxnон сe
сr+стяsаnи.
Б+nrаритe тряösаnо zа иsnратят сsоитe sоeнни сиnи на сeseроиsтоx, sа zа sаnаsят
nрezenитe на z+р+аsата от s+sниxнаnа оnасност nо rраниuата x+m Днen+р. Сnорez
ezни иsсnezsаuи оnасността иzsаnа от страна на yнrарuитe,91 xоито s наuаnото на
IX s. сe настаниnи s £+на Рyсия и стиrнаnи zо Днen+р. Te нe öиnи оme yсezнаnи и
сe zsи+enи с+с сsоитe nnemeна, sаnnаmsаnxи с+сezнитe semи. Hяxои историuи
сmятат, ue оme Крym öиn ssen meрxи zа sасиnи отöранитenната mоm на ö+nrарсxата
rраниuа таm uрes nрeсeneното от Виsантия nneнeно насeneниe.92 Сnорez zрyrо
mнeниe, иsт+xнато наnосnez+x,оnасността нe mоrnа zа zоnze от страна на
yнrарuитe, sаmото тe сe yстаноsиnи s semитe zо Днen+р nо-x+сно, ezsа x+m 30-тe
rоzини на IX s., а sаnnаxата иzsаnа от страна на xаsаритe.93 Bа с++аneниe
с+öитията s тоsи xраn на ö+nrарсxата z+р+аsа са тs+рze нeясни nораzи nиnса на
сsezeния. Бesсnорно e оöаue, ue1 nри Оmyртаr тexният раssоn ssen sаnnаmитeneн
xараxтeр и ö+nrарсxият snаzeтen тряösаnо zа иsnрати sоnсxи, xоито стиrнаnи zо
Днen+р. Каxто иsseстният староö+nrарсxи наznис с иmeто на тар-xан Онerаsон, sа
xоnто me станe zymа mаnxо nо-натат+x, сsиzeтenстsysа sа sоeннитe zenстsия s
Панония, таxа zрyr nоzоöeн наznис rоsори sа sоn-
Bnатeн mezаnsон на xан Оmyртаr. IX s. Иsоöра+eниe на Оmyртаr с rр+uxи наznис.
Hаmeрeн s+s Вenиxо T+рноsо. Фиnиаn на Hаuионаnния арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Вenиxо
T+рноsо
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
ната на сeseроиsтоx, s xоято ssen yuастиe xато sоeнeн xоmанzир yzаsиnият сe s
Днen+р ,xоnан Оxорсис, xранeн uоsex" на xан Оmyртаr.94 Вeроятно таsи sоnна e
öиnа sоzeна zо 824 r., xоrато sаnоuнаn xон¡nиxт+т с ¡ранxитe, с xоnто ö+nrаритe
öиnи sаeти zо 829 r. От с+mия наznис mо+e zа сe наnраsи zоn+nнитenно sаxnxueниe,
ue ö+nrаритe са иmаnи yсnex и ue са nрeсnezsаnи нenриятenитe zо сnоmeнатата
рexа, xоято станаnа rраниuна.
БЪЛГАРО-ФРАHКСКИ ОTHОTЕHИЯ. Каxто seue öe иsт+xнато, nо Tиmоx и на sаnаz от нerо
+иseenи сnаsянсxи nnemeна, иsseстни с иmeто тиmоuани; nо zeсния zyнаsсxи öряr,
sаnаzно от тиmоuанитe, zо yстиeто на Саsа, ö+nrарсxитe nрezenи öиnи оöитаsани от
öраниuesuитe, а nо nesия öряr на Дyнаsа и nо тeueниeто на Tиса +иseenи
аöоzрититe.95 Tesи сnаsянсxи nnemeна сerа наnраsиnи оnит zа сe отx+снат от
ö+nrарсxата z+р+аsа. Прes 818 r. тиmоuанитe sаezно с аöоzрититe и öраниuesuитe
иsnратиnи nратeниuи nри ¡ран-xсxия иmneратор Лxzоsиx Бnаrоueстиsи с nрeznо+eниe
zа mинат nоz s+рxоsната snаст на ¡ранxитe, xато sаnаsят иsseстна s+трemна
саmостоятenност.96 Еzна rоzина сnez тоsа оöаue тe nроmeниnи наmeрeниeто си и
рemиnи zа сe nрис+ezинят x+m x+рsатсxия xняs Лxzesит, xоnто öиn szиrнаn öyнт s
оönастта me+zy рexитe Саsа и Драsа, sа zа nостиrнe n+nна нesаsисиmост. Лxzesит
нe mоr+n zа yz+р+и ¡ранxсxия натисx, öиn раsöит и сe nринyzиn zа иsöяrа s С+рöия
/822/. Hасxоро сnez тоsа тоn öиn yöит, а x+рsатитe, xаxто и тиmоuани, аöоzрити и
öраниuesuи останаnи nоz snастта на ¡ранxитe.97
Раssоят на оnисанитe с+öития оöesnоxоиn Оmyртаr, xоnто ssen meрxи zа осyeти
отuensанeто на сnоmeнатитe сnаsяни и отx+сsанeто на тeритории от ö+nrарсxата
z+р+аsа. Каx тоuно e nост+nиn тоn s сnyuая, остаsа нeиsseстно. Б+nrарсxият
snаzeтen раsöираn zоöрe, ue me yсnee zа sаz+р+и сnаsянитe саmо аxо yöezи иnи
nринyzи ¡ранxитe zа нe rи nриemат. Франxсxитe xрониxи zаsат сsezeния sа ö+nrаро-
¡ранxсxи nрerоsори, sа иsöyxsанe на xон¡nиxт me+zy zseтe страни и sа n+nната
рemиmост на Оmyртаr zа nриöerнe zори zо sоnна, но zа sаnаsи интeрeситe на сsоята
страна.
П+рsият zиnnоmатиueсxи zосer me+zy ö+nrари и ¡ранxи e отöenяsан nрes 824 r.
Tоrаsа сnорez ¡ранxсxия neтоnисeu Аnнxарz, сnорez Фynzeн-сxитe neтоnиси и сnорez
zрyrи ¡ранxсxи xрониxи Оmyртаr иsnратиn nратeниuи nри Лxzоsиx Бnаrоueстиsи с
nисmо ,sа yрe+zанe на mирнитe отноmeния" иnи ,sа сxnxusанe на mир"98. Франxсxият
иmneратор от сsоя страна иsnратиn s Б+nrария няxаx+s öаsарeu на иme Маxenm, sа
zа nроyuи nоnо+eниeто.99 Hа сnezната 825 r. отноsо ö+nrар-
сxи nратeниuи отиmnи s+s ¡ранxсxата z+р+аsа sа оnрezenянe ,rраниuитe и nрezenитe
me+zy ¡ранxи и ö+nrари". Иmneратор+т, xато иsсnymаn ö+nrарсxитe nратeниuи,
,отrоsориn на snаzeтenя иm xаxто наmeриn sа zоöрe uрes nисmо, иsnратeно nо
с+mитe nратeниuи, xоито öиnи nроsоzeни nри нerо" 10°. Отrоsор+т яsно нe
sаzоsоnиn ö+nrарсxия snаzeтen и тоn на сnezната 826 r. nаx иsnратиn nратeниx nри
Лxzоsиx Бnаrоueстиsи, ,mоnenxи rс нesаöаsно zа станe оnрezenянe на rраниuитe иnи
аxо тоsа нe my e yrоzно, sсexи zа nаsи rраниuитe си и öes mирeн zоrоsор"101. И
тоsи n+т иmneратор+т нe ö+рsаn zа yрezи отноmeнията с ö+nrаритe, а nротаxаn
nрerоsоритe ¬ me+zy zрyrото и nораzи nр+снаnия сe сnyx, ue Оmyртаr öиn сsаneн 01
nрeстоnа и yöит от ezин сsоn öоnярин. Прeznриeтото от ¡ранxитe раsysнаsанe нe
nотs+рzиnо сnyxа, но xон¡nиxт+т nроz+n+аsаn zа сe sаz+nöоuаsа
Прes 827 r. ö+nrарсxа s+ор++eна ¡nота /nаyаHя exennTs/ öиnа иsnратeна nо Драsа.
,... ö+nrаритe... раsориnи с оr+н и meu сnаsянитe, xои то +иseenи s Панония,
иsrониnи тexнитe xняse \ иm наsнаuиnи ö+nrарсxи ynраsитenи."102 Фран xитe сe
оnитаnи zа nротиsоzenстsysат ¬ ,mnаzият Лxzоsиx öиn nратeн срemy
ö+nrаритe"103 /ста sа zymа sа сина на Лxzоsиx Бnаrоueстиsи, иssee тeн nо-x+сно
xато nр+s reрmансxи xраn nоz иmeтс Лxzоsиx Hemсxи/. До rоnemи сра+eния оöаue н<
сe стиrнаnо. Прes 829 r. ö+nrарсxа ¡nота отноsо с< яsиnа nо Дyнаsа s Панония и
оnо+ариnа няxо* ¡ранxсxи сenиmа, раsnоnо+eни nо рexата,104 öe: zа срemнe
с+nротиsа.105
Рemитenнитe zenстsия, nрeznриeти от Оmyр таr, нe nоssоnиnи на ¡ранxитe zа сe
наmeсят s ö+n rарсxитe раöоти. Отноmeнията me+zy zseтe стра ни öиnи, оömо sseто,
yрezeни.
Отrnас от сnоmeнатитe sоeнни zenстsия с< с+z+р+а s ezин наznис от тоsа sрeme, s
xоnто с< xаssа, ue ,нerоsият /на xан Оmyртаr ¬ ö.а./ xра нeн uоsex seра тарxан
Онerаsон", xато отиm+n н; sоnна, сe yzаsиn s Tиса.106
В+s sр+sxа с+с с+öитията s сeseроsаnаzниn ö+nrарсxи nрezenи няxои историuи
nоzz+р+ат ста ноsиmeто, ue ö+nrаритe öиnи иsnраseни nрez ,¡ранxсxа о¡анsиsа"m ,
иnи nрez ,¡ранxсxа sа sоesатenна nоnитиxа"108 , xоято тe yсnemно отöи nи. В тоsа
тs+рzeниe сe uysстsysа иsseстна nрeси neност. Bаsоesатenни стрeme+и x+m Б+nrарx
¡ранxитe нe nрояsиnи zори nо sрemeто на mоr+ mия си snаzeтen Карn, sоzиn
наистина sаsоesа тenна nоnитиxа s Bаnаzна и Heнтраnна Еsроnа Дори xоrато Карn
nоzuиниn аsаритe на sаnаz 01 Срezния Дyнаs и станаn с+сez на ö+nrарсxия xа*
Крym, а sиsантиnсxата nоnитиxа сe оnитsаnа zа rс насоuи срemy ö+nrаритe, тоn нe
сe nоzzаn на нen
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
ното sнymeниe. Карnоsият син Лxzоsиx Бnаrоueстиsи e иsseстeн xато mироnxöиs
snаzeтen, xоnто нe nроz+n+иn sаsоesатenната nоnитиxа на сsоя аmöиuиоseн öаmа.
Tоn сe стрemяn zа sаnаsи насnezeната rоnяmа иmneрия, но ниx+ze нe nрeznриen
sаsоesатenни zenстsия.109
Франxо-ö+nrарсxият xон¡nиxт, xаxто соuат zаннитe на иssоритe, нe nрeраснаn s
rоnяmа sоnна. Еzsа nи тоn e öиn sаnоuнат nрezнаmeрeно от Лxzоsиx Бnаrоueстиsи.
Вnоmeнитe отноmeния me+zy Франxсxата иmneрия и ö+nrарсxата z+р+аsа сe оöясняsат
rnаsно с+с сnора sа сnоmeнатитe сnаsянсxи nnemeна, xоито s +enаниeто си zа
nостиrнат иsseстна саmостоятenност nот+рсиnи sаxриnа y сsоя sаnаzeн с+сez. Сnez
сраsнитenно xратxотраnния xон¡nиxт отноmeнията me+zy zseтe страни сe nоzоöриnи,
xато Оmyртаr с+ymяn zа sаz+р+и nоz сsоя snаст раsöyнтysаnитe сe nnemeна ¬
öesсnорeн yсnex на нerоsата s+нmна nоnитиxа.
Посnezното иsseстиe sа s+нmноnоnитиueсxата zenност на Оmyртаr сe отнася x+m 829
r., xоrато sиsантиnсxият иmneратор Миxаиn II Баnöа nоuинаn и öиn насnezeн от
сина си Teо¡иn /829¬842/. В xрониxата на Миxаиn Сириnсxи sа таsи rоzина e
отöenяsано, ue nри sаemанeто на nрeстоnа от ноsия иmneратор ö+nrаритe сe
сnоrоzиnи с нerо.110 Ясно e, ue s сnyuая стаsа zymа sа nотs+р+zаsанe и
nроz+n+аsанe на nрezиmния zоrоsор sа mир, xоnто останаn s сиnа zо xрая на Оmyр-
таrоsото ynраsneниe. Оmyртаr стояn наuenо на ö+nrарсxата z+р+аsа оme оxоnо zse
rоzини ¬ zо 831 r., xоrато nоuинаn.
Прes uяnото сsоe ynраsneниe, xаxто nиuи от xоzа на с+öитията, Оmyртаr сe
s+sz+р+аn от xон¡nиxт с Виsантия и zори nоmаrаn на sиsантиnсxитe ynраsниuи >s
тe+xи sа тяx mоmeнти /наnриmeр nо sрeme на öyнта на Tоmа Сnаsянина/. В тоsа
отноmeниe nоnитиxата на тоsи ö+nrарсxи snаzeтen сe отnиuаsаnа с+meстseно от
nоnитиxата на нerоsия nрezxоzниx. Осиryриn сnоxоnстsиe на x+ната си rраниuа,
Оmyртаr nоnyuиn s+smо+ност zа отzenи nоseue sниmаниe на с+öитията, раsиrраsаmи
сe s сeseроиsтоuнитe и сeseроsаnаzнитe nрezenи на страната, и zа насоuи sоeннитe
и zиnnоmатиueсxитe си yсиnия sа тяxното önаrоnриятно раsрemeниe. Tyx тоn иmаn
öesсnорни yсnexи, xоито сsиzeтenстsysат sа nоrnezа my на zаnноsиzeн z+р+аsниx.
Hаст+nиnитe сраsнитenно mирни rоzини nоssоnиnи на Оmyртаr zа сe sаeme с
раsрemаsанeто и на няxои s+трemноnоnитиueсxи s+nроси, zа nроz+n+и sаnоuнатото от
Крym zenо sа ueнтраnиsиранe на z+р+аsния аnарат и zа раsr+рнe sнаuитenна nо
раsmeри строитenна zenност, uиито сnezи са sаnаseни zо zнeс.
4.
В+трemноnоnитиueсxа zenност на xан Оmyртаr
HОВО АДМИHИСTРАTИВHО ДЕЛЕHИЕ. ОTHОTЕHИЕ КЪМ СЛАВЯHИTЕ. Каxто s+s s+нmната
nоnитиxа, таxа и s+s s+трemната xан Оmyртаr nрояsяsаn саmостоятenност и
nоnитиueсxи рeаnиs+m. Tesи нerоsи xаueстsа rо zоsenи zо meроnриятия, xоито
öene+ат ноs eтаn s иsrра+zанeто и раssитиeто на ö+nrарсxата z+р+аsа.
Оömирността на z+р+аsата и раssитиeто на ¡eоzаnнитe отноmeния s нeя иsисxsаnи
szраsа орrаниsаuия, xоято zа иmа сsои nрezстаsитenи s+s sсиuxи uасти на
z+р+аsната тeритория. Дотоrаsаmното yстроnстsо, nри xоeто отzenнитe nnemeна
+иseenи оöосоöeно, ynраsnяsани от сsои sо+zоse, нe öиnо seue nоzxоzяmо и нe
отrоsаряnо на наnрezнаnото раssитиe и на тeриториаnното раsmирeниe на страната.
Tо xриenо оnасност от отx+сsанe и нenоzuинeниe. Tряösаnо zа сe раszenи z+р+аsата
на аzmинистратиsни оönасти, ynраsnяsани от nряxо наsнаueни и nоzuинeни на xана
р+xоsоzитenи. Hаuаnо на nоzоöно раszenянe и иszиrанe на ноsи орrани nостаsиn оme
Крym, наsнаuаsаnxи сsои n+рsи nоmоmниuи sа ynраsитenи на отzenни оönасти s
Tраxия, sxnxueни s nрezenитe на ö+nrарсxата z+р+аsа.
Оmyртаr nроz+n+иn sаnоuнатото от сsоя öаmа zenо и наsнаuиn ynраsитenи и s ноsитe
semи на сeseроsаnаz и сeseроиsтоx. Коrато тиmоuани, öра-ниuesuи и аöоzрити
nрояsиnи стрeme+ x+m отx+сsанe от ö+nrарсxата z+р+аsна snаст, тexнитe sо+zоse и
xняse öиnи сsаneни и sаmeнeни с ö+nrарсxи ynраsитenи. Д+р+аsата öиnа раszeneна
на ноsи аzmинистратиsни оönасти ¬ xоmитати. Bа xоmeс /ynраsитen на xоmитат/ сe
rоsори s иssоритe сnez Оmyртаr, xоrато тоsи саноsниx тряösаnо zа sseme meрxи
срemy наzиrнаnи сe sиsантиnсxи nneнниuи s Сeseрна Доöрyz+а и s semитe отs+z
Дyнаsа; ясно e, ue тоn e öиn наsнаueн таm оme от sрemeто на Оmyртаr, nри
s+se+zанeто на аzmинистратиsната рe¡орmа. По с+mото sрeme öиnи ос+meстseни и
zрyrи nоnитиueсxи и аzmинистратиsни meроnриятия. С+szаzeна öиnа szраsа
аzmинистраuия s стоnиuата и s оxоnнитe, т.нар. ,s+трemни semи". С zоn+nнитenни и
ясно оöосоöeни ¡yнxuии öиnи yтs+рzeни с+meстsysаmитe оme от nо-рано xато n+рsи
nоmоmниuи на xана р+xоsоzни орrани. Мe+zy тяx на n+рsо mясто стояnи xаsxан+т m и
иuирry öоиn+т m. В+s ,s+трemнитe semи", xоито оöxsаmаnи sнаuитenна тeритория с
ueнт+р стоnиuата, zenстsysаnи xато sоeнни и nоnитиueсxи р+xоsоzитenи ,s+трemнитe
öоnяри" m. В оömирни-
тe nо-zаneuни от стоnиuата и nоrраниuни semи на z+р+аsата иsn+nняsаnи nоzоöни
¡yнxuии ,s+нmнитe öоnяри". .nраsитenитe, xоито Оmyртаr иsnратиn zа sаmeстят
иsrонeнитe сnаsянсxи xняse на тиmоuани, öраниuesuи и аöоzрити, nринаzne+аnи x+m
,s+нmнитe öоnяри".
С s+nроса sа s+трemното yстроnстsо на ö+nrарсxата z+р+аsа nри Оmyртаr e сs+рsано
и отноmeниeто my x+m сnаsянитe, xоито seue с+стаsnяsаnи rоnяmото mноsинстsо от
насeneниeто s страната. Коrато тоn nоen snастта, s наmираmата сe s Tраxия и
rотоsа sа nоxоz x+m Hариrраz ö+nrарсxа sоnсxа иmаnо mноrо сnаsянсxи uасти,
zоxаsаnи сsоята nрezаност x+m ö+nrарсxата z+р+аsна snаст и rотоsи zа n сny+ат,
xаxто nо sрemeто на Крym. Оmyртаr и нerоsитe nоmоmниuи сe с+оöраsяsаnи с тоsи
¡аxт, sатоsа nри сxnxusанeто на mирния zоrоsор с Виsантия ö+nrарсxият snаzeтen
sаmитиn интeрeситe на сnаsянитe s Tраxия и nо -eрноmориeто, uиито semи остаsаnи
nоz snастта на иmneрията, и nриsnяx+n няxои от тяx s nрezenитe на ö+nrарсxата
z+р+аsа.
Дрyr ¡аxт, с xоnто ö+nrарсxият snаzeтen с+mо тряösаnо zа сe с+оöраsяsа, öиnо
nрeоönаzаsаmото mноsинстsо на сnаsянитe s z+р+аsата, nрониxsанeто иm срez
nраö+nrаритe и сxnxusанeто на сmeсeни ö+nrаро-сnаsянсxи öраxоse. Иsxаsано e
nрeznоnо+eниe, ue zори саmият Оmyртаr e öиn +eнeн sа сnаsянxа.114 К+m тоsа
nрeznоnо+eниe насоusат сnаsянсxитe иmeна на zsаmа от нerоsитe синоse ¬ Енраsота,
иnи Воин, и Bsиниuа. Иmeната, nри sсe ue нe zоxаssат сnаsянсxия nроиsxоz на
mаnxата, rоsорят sа нeс+mнeно сnаsянсxо snияниe zори nо s+рxоseтe на тоrаsаmното
ö+nrарсxо оömeстsо.
Прes uяnото сsоe ynраsneниe Оmyртаr нe nриöяrнаn x+m rонeниe на сnаsяни. Коrато
тряösаnо zа sseme meрxи срemy няxои сnаsянсxи nnemeна, xато тиmоuани, öраниuesuи
и аöоzрити, zа сsаnи и наxа+e тexнитe xняse, тоn s+рmen тоsа нe от оmраsа x+m
сnаsянитe иnи xато nоzzр++ниx на антисnаsянсxа nоnитиxа, а xато snаzeтen, xоnто
sаmиmаsа ö+nrарсxата z+р+аsна snаст и zenстsysа nротиs тesи, xоито отxаssат zа я
nриsнаят.
Bаnаseни са наznиси, няxои от xоито сsиzeтenстsysат sа nоuитта на Оmyртаr x+m
nаmeтта на нerоsи seрни sоeнни р+xоsоzитenи и zрyrи nоmоmниuи, sаrинаnи nри
иsn+nнeниe на сny+eöния си z+nr.115 Иmeната и титnитe на nоseueто от тяx са
nраö+nrарсxи. Иmа оöаue и няxои сnаsянсxи иnи сmeсeни титnи, наnриmeр +ynан
тарxан иnи саmо +ynан, ,xранeни xора" на ö+nrарсxия xан,n6 xоeто rоsори sа
сnаsяниsиранe на nраö+nrарсxата аристоxраuия и sа nрониxsанe на сnаsяни s+s
sисmата z+р+аsна neрарxия. Hяxои иmeна с+mо таxа
.^rnrxxyаu аz)¡ IИ
Xан Оmyртаr осsоöо+zаsа sиsантиnсxи nneнниuи и nрerр+mа mаnxия Васиnиn.
Маниатxра от Маzриzсxия р+xоnис на xрониxата на Uоан Сxиnиuа. Маzриzсxа
наuионаnна öиö nиотexа /n. 82/
нe иsxnxusат сnаsянсxия nроиsxоz на тexнитe но ситenи ¬ наnриmeр sаnаseната uаст
от иmeтс Остро-117 и няxои zрyrи.
В -атаnарсxия наznис, sа xоnто me станe zy mа nо-натат+x, сe с+z+р+а ezно
интeрeсно сsezeниe. Сnez xато сe xаssа, ue xан Оmyртаr nостроиn ноs аyn на Tиuа,
иsриuно сe иsт+xsа, ue тоn ,nрemeсти sоnсxата си срemy r+рuитe и сnаsянитe", иnи
,yrоnemи сиnата си сnряmо r+рuитe и сnаsянитe" 118. Tesи zymи, наnисани
öesсnорно с+с sнаниeто и zори nо nор+xа на саmия snаzeтen, сsиzeтenстsysат sа
сnо+ната оöстаноsxа, с xоято тоn e
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
тряösаnо zа сe с+оöраsяsа. Вярно e, ue с r+рuитe, т.e. с sиsантиnuитe, Оmyртаr
yстаноsиn и nоzz+р+аn mирни отноmeния; s тяxно nиue оöаue ö+nrарсxият xан sинаrи
sи+zаn ¡аxтор, xоnто тряösаnо zа ö+ze рeсnexтираn с+с сиnата на ор++иeто. Tо сe
отнася zо сnаsянитe, сnоmeнати s наznиса, яsно e, ue s сnyuая стаsа zymа sа
тиmоuани, öрани-uesuи и аöоzрити, xоито nо+enаnи zа сe отx+снат от ö+nrарсxата
z+р+аsа и срemy xоито Оmyртаr öиn nринyzeн zа ynотрeöи сиnа.
Иsоömо иssорнитe сsezeния sа s+трemната nоnитиxа на Оmyртаr и sа отноmeниeто my
x+m сnаsянитe nоxаssат тs+рze rоnяmата сnо+ност на nроönemитe, nрez xоито e öиn
иsnраseн: от ezна страна, тоn сe оnитаn zа nриsneue и sаmити сnаsянитe s Tраxия,
xаxто nоxаssат zenстsията my s+s sр+sxа с+с сxnxusанeто на mирния zоrоsор с
Виsантия, а, от zрyrа страна, нe сe nоxоneöаn zа zenстsysа рemитenно срemy
сnаsянитe s сeseроsаnаzнитe ö+nrарсxи nрezenи, xоито отxаsаnи zа сe nоzuиняsат
на нerоsата snаст.
С+sнаsаnxи нeоöxоzиmостта от ноsа аzmинистратиsна рe¡орmа, отuасти sаnоuната оme
от нerоsия öаmа, Оmyртаr я s+sen с рemитenност и zаnноsиzност. Tя нe öиnа
насоueна nротиs сnаsянитe, нито n+x sаmиmаsаnа nраö+nrаритe ¬ на ueнтраnната
z+р+аsна snаст тряösаnо zа сe nоzuиняsат xаxто ezнитe, таxа и zрyrитe.
ГОHЕHИЕ HА XРИСTИЯHИTЕ. Hаuаnото на Оmyртаrоsото ynраsneниe öиnо оsнаmeнysано с
+eстоxи rонeния на xристиянитe. Hаuenо на rонeнията стояn sоesоzата-öоиn Диueнr.
П+рsа +eртsа на таsи nоnитиxа станаnи sиsантиnсxитe nneнниuи, sаz+р+ани s
Б+nrария оme от sрemeто на
155
Крym. Сerа nneнeният оzринсxи mитроnоnит Ма-нyиn, nnаmeнeн nроnоsezниx и
xрenитen на xристиянстsото, öиn наxаsан с+с сm+рт, nонe+e нe сe отрex+n от
сsоята sяра. Сnez Диueнr zрyr sоesо-zа-öоиn на иme Hоx /seроятно иsseстният
иuирry öоиn Tyx/ nроz+n+иn nрeсnezsанията. Tоn нарezиn zа ö+zат sаnоseни mноrо
xристияни, me+zy xоито иmаnо ,sоesоzи, сsemeниuи, zяxони и nрост нароz", и zа
ö+zат nринyzeни zа сe отxа+ат от сsоята рenиrия. Мноsина нe сe с+rnасиnи ¬
nоznо+eни на m+ueния, тe öиnи иsöити.119 Жeртsа на nрeсnezsанията станаnи и
zрyrи 377 zymи, xоито öиnи nрezаzeни ,meuноmy осy+zeниx" 12°. В zрyrо сsezeниe
сe раsxаssа, ue ö+nrарсxият snаzeтen иszаn sаnоsez zа сe яze meсо nрes senиxитe
nости. Поxориnитe сe на sаnоsezта menи zа ö+zат nоmаzeни, отxаsаnитe zа сторят
тоsа тряösаnо zа sаrинат. Мноsина, страxysаnxи сe от ,nn+тсxа сm+рт", сe
с+rnасиnи zа иsn+nнят sаnоsezта, но 14 zymи останаnи нenоxоneöиmи и с rотоsност
nриenи сm+ртта.121
Teо¡иnаxт Оxриzсxи /XI¬XII s./ с+mо таxа rоsори sа отноmeниeто на Оmyртаr x+m
xристиянстsото. Мe+zy nneнниuитe, sseти^ат~Крym s Оzринсxо, сe наmираn и няxоn
en Кинаm ¬],senи-xоzymeн и xyöаs nо s+нmност, а uо zymesната си xрасота nо-
сnаseн и nо-öо+eстseн от сsоитe с+sрemeнниuи". При раsnрezenянeто на nneнниuитe
тоn останаn nри Оmyртаr. Мe+zy zsаmата сe с+szаnи nриятenсxи отноmeния,
сmymаsани саmо от ¡аxта, ue Кинаm öиn öesxраnно nрezан на xристиянсxата рenиrия.
Оmyртаr наnраsиn sсиuxо, sа zа rо отxnони от нeя, но нe yсnяn. Tоrаsа тоn,
öиzenxи сиnно nриs+рsан x+m esиueстsото, нарezиn Кинаm zа ö+ze sатsорeн s
т+mниuа, x+zeто останаn nрes uяnото нerоsо ynраsneниe.122
Всиuxи сsezeния sа rонeния на xристияни s Б+nrария иzsат от sиsантиnсxи иssори:
Teо¡иnаxт Оxриzсxи, Мeноnоrия на иmneратор Васиnиn II, Teоzор Стyzит,
Проz+n+итenя на Teо¡ан, Сxи-nиuа и zр. В+nрexи няxои nрeysenиueния, нeс+mнeно e,
ue сnez sаemанeто на nрeстоnа от Оmyртаr s страната са öиnи nрeznриeти
nрeсnezsания на xристияни, s xоито саmият xан иrраn р+xоsоzна роnя.
Сnоmeнатитe иssори нe с+z+р+ат няxаxsи nотоuни zанни sа nрeсnezsанитe xристияни.
Сnорez ezни иsсnezsаuи тe öиnи иsxnxuитenно sиsантиnuи, а сnорez zрyrи me+zy тяx
иmаnо сnаsяни и nраö+nrари.123 Всиuxи аsтори оöаue са ezиноzymни, ue
sиsантиnсxитe nneнниuи öиnи nрeсnezsани sараzи аxтиsно раsnространeниe на
xристиянстsото s Б+nrария. Hаn-nраszоnоzоöно иsrne+zа nрeznоnо+eниeто, ue
Оmyртаr и нerоsитe nоmоmниuи са сe отнасяnи sра+zeöно x+m xристиянстsото нe са-
mо xато yöezeни sаmитниuи на esиueсxата рenи rия, но и nораzи оnасeниeто, ue
нerоsото раsnрос транeниe me sасиnи sиsантиnсxото snияниe и m< nоzxоnаe yстоитe
на ö+nrарсxата z+р+аsа. А иs seстно nрониxsанe и раsnространeниe на xристи
янстsото s страната нe mо+e zа ö+ze отрeueно ¬ sr тоsа сsиzeтenстsysат meрxитe и
zenстsията нr Оmyртаrоsата snаст.
СTРОИTЕЛHА ДЕUHОСT. Осоöeно sаöene +итenна e строитenната zenност на Оmyртаr.
Tор нарezиn zа сe s+sстаноsяsат и zоиsrра+zат rра zоse, zа сe строят xрenости и
zsорuи, zа сe nоста sят xоnони с наznиси, zа сe иszиrат nаmeтниuи н; нerоsи
seрни сny+итenи и nр. Строитenната zen ност на тоsи ö+nrарсxи xан öиnа рesynтат
нe саmс на нerоsитe nиuни наxnонности и стрeme+и, на нe rоsото саmоuysстsиe на
rоnяm snаzeтen; нenнитe nрeznостаsxи сe xрият s mатeриаnното s+smоrsа нe на
z+р+аsата, s сраsнитenното сnоxоnстsиe и I uяnостното раssитиe на ö+nrарсxия
nоnитиueсxи I xynтyрeн +иsот nрes раsrne+zания neриоz.
Строитenната zenност на Оmyртаr и наznи ситe, остаseни от нerо, sасny+аsат
sниmаниe 1 mноrо отноmeния. Te са uаст от mатeриаnната xyn тyра на
срezноsexоsната ö+nrарсxа z+р+аsа.
Строe+итe ¬ осоöeно няxои от тяx ¬ öиnр сs+рsани с иsраsxоzsанeто на оrроmни
срezстsа Прezи sсиuxо тряösаnо zа сe s+sстаноsи раsрyme ната nрes 811 r. и
нeнаn+nно s+sстаноseна zо xра^ на Крymоsото ynраsneниe Пnисxа. Построeни öи nи
ноs zsорeu, esиueсxи xраm и zрyrи сrраzи. Би nа иszиrната и s+трemна стeна.
Строитenна zenност Оmyртаr раssиn и иss+s стоnиuата. Прes 821¬822 r. тоn
nостроиn zsорeu xрenост xраn Tиuа и mост на с+mата рexа. -eти ри xоnони и zsа
n+sа yxрасяsаnи nостроnxата. Го nяmа xаmeнна xоnона с наznис оöясняsа ноsm
строe+. Коnоната e наmeрeна s с. -атаnар /zн. с Xан Крym/, x+zeто e öиn и
строe++т. -атаnарсxия! наznис rnаси: ,Кана сиsиrи Оmyртаr e nостаsen от öоrа
snаzeтen на semята, s xоято сe e роzиn. Ка то nрeöиsаsаme s nаreра /стоnиuата ¬
ö.а./ Пnис xа, тоn nострои zsорeu на Tиuа и nрemeсти sоn сxата си срemy r+рuитe
и сnаsянитe. И nострои иs xyсно mост наz Tиuа ezноsрemeнно с zsорeuа и иs zиrна
s тоsи zsорeu ueтири xоnони, s+рxy xоитс nостаsи zsа n+sа. Дано öоr yzостои
nостаseния 01 öоrа snаzeтen zа т+nue с xраxата си иmneратора zоxато тeue рexа
Tиuа и zоxато..., xато snаzee на; mноrо ö+nrари и xато nоxоряsа сsоитe sраrоse,
ze +иsee s раzост и seсenиe сто rоzини. Врemeто, xо
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ на Пnисxа. Дsорuоsият xоmnnexс ¬ Гоnemият zsорeu,
Маnxият zsорeu, xансxото +иnиme и zр. IX s.
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
rато сe с+rраzи, öeme nо ö+nrарсxи /т.e. nо ö+nrарсxото neтоöроeнe ¬ ö.а./ сиrор
enem, а nо rр+uxи /т.e. nо rр+uxото neтоöроeнe ¬ ö.а./ neтнаzeсeти
инzиxтион."124
Дрyr наznис, nаseн сerа s u+рxsата ,Сs. 40 m+ueниuи" s+s Вenиxо T+рноsо и
нарeueн nораzи тоsа T+рноsсxи, rоsори sа nостроeн zsорeu-xрe-nост от Оmyртаr
xраn Дyнаsа. Hа nоnоsината раsстояниe от тоsи zsорeu zо Пnисxа öиnа иszиrната
mоrиnа. Tаm öиnа nостаseна xоnоната с наznиса, xоято snосnezстsиe nоnаzнаnа s+s
Вenиxо T+рноsо. Еzни sи+zат s таsи mоrиnа rроöниuа на саmия Оmyртаr, zрyrи ¬
s+snоmeнатeneн nаmeтниx, а трeти сmятат, ue тя e иmаnа sа+но sнаueниe xато
наönxzатeneн и с+оömитeneн nyнxт me+zy ноsия zsорeu и Пnисxа. Ето и с+z+р+аниeто
на T+рноsсxия наznис: ,Кана сиsиrи Оmyртаr, оöитаsаnxи s стария си zоm /т.e. s
Пnисxа ¬ ö.а./, иszиrна nрeсnаseн zоm на Дyнаsа и xато иsmeри [раsстояниeто]
me+zy zsата nрeсnаsни zоmа, нарezи zа сe насиne nо срezата mоrиnа. От срezата на
таsи mоrиnа zо mоя стар zsорeu иmа 20 000 раsтerа /42,5 xm ¬ ö.а./ и zо Дyнаsа
иmа 20 000 раsтerа. Tаsи mоrиnа e sсeсnаsна и xато иsmeриxа semята, наnраsиx
тоsи наznис. -оsex, zори и zоöрe zа +иsee, ymира и zрyr сe ра+zа. Hexа роzeният
nо-x+сно, xато rnezа тоsа, zа си сnоmни sа онsи, xоnто rо e наnраsиn. Иmeто на
snаzeтenя e Оmyртаr, xана сиsиrи. Дано öоr rо yzостои [zа +иsee] сто rоzини."
125
От sрemeто на Оmyртаr са останаnи и zрyrи наznиси, xоито иmат sа+но sнаueниe
xато историueсxи иssори. Tаxиsа са сnоmeнатият seue Сxnen-mанxsоnсxи наznис и
ezин от наznиситe на Маzарсxия xонниx, иsсeueн s+рxy сxаnитe xраn с. Маzара,
Tymeнсxо. Bаnаseни са и няxоnxо xоnони с наznиси sа ysexоseuаsанe nаmeтта и
zenността на sиzни ö+nrарсxи sоeнаuаnниuи и sисmи сny+итenи, с осоöeни sасnyrи
x+m xана и z+р+аsната snаст.
Hаn-xараxтeрната ueрта s+s s+трemната nоnитиxа на Оmyртаr e стрeme++т my zа
nроz+n+и yсиnията sа ueнтраnиsиранe на z+р+аsната snаст uрes s+se+zанeто на ноsа
sоeнно-аzmинистратиs-на yрezöа.126 В тоsа отноmeниe nрeznриeтитe от нerо
meроnриятия с+snаzаnи оöexтиsно с интeрeситe на иsrра+zаmата сe тоrаsа сny+eöна
аристоxраuия, xоято иmаnа нy+zа от сиnна snаст, sа zа mо+e zа сe сnраsи nо-neсно
с+с с+nротиsата на иsnаzаmото s+s ¡eоzаnна sаsисиmост сenсxо насeneниe. Дрyrа
xараxтeрна ueрта s+s s+трemната nоnитиxа на тоsи öene+ит ö+nrарсxи snаzeтen e
sра+zeöното my отноmeниe x+m xристиянсxата рenиrия и нenнитe nроnоsezниuи. Tyx
тоn сnezsаn ezна с+mо s+snриeта от öаmа си nиния, сnорez xоя-
то xристиянстsото сe nрeueняsаnо нe саmо xато nротиsоnостаsяm сe на
rосnоzстsysаmитe esиueсxи sярsания xynт, но и xато yueниe, uрes xоeто nрониxsаnо
оnасно sа страната sиsантиnсxо nоnитиueсxо snияниe.127
5.
Раsmиряsанe на Б+nrария на xrоsаnаz
XАH МАЛАМИР. Xан Оmyртаr иmаn триmа си ноse ¬ Енраsота, нариuан оme Воин,
Bsиниuа \ Маnаmир. Прeстоnа sаen наn-mаnxият ¬ Маnаmm /831¬836/.128 Bа Bsиниuа
сe nрeznоnаrа, ue с ymряn рано ¬ оme nри+иse на öаmа си. Енраsотr nрояsяsаn
сиmnатии x+m xристиянстsото и на xрая nриen ноsата рenиrия. По sсяxа seроятнос!
таsи нerоsа сxnонност rо e nиmиnа от nраsото zr насnezи nрeстоnа. Teо¡иnаxт
Оxриzсxи раsxаssа ue Енраsота nоисxаn от öрат си Маnаmир zа m nрezаze z+р+ания s
sатsора оme от sрemeто нe Оmyртаr sараzи сsоитe xристиянсxи yöe+zeнm Кинаm.
Кинаm останаn zа +иsee иsseстно sрem( nри Енраsота. Дyxоsното оömeниe me+zy
zsаmа та оö+рнаnо оxонuатenно Енраsота x+m xристиян стsото. Маnаmир nоисxаn от
öрат си zа сe отрeue от ,uy+zия öоr". Енраsота нe сe с+rnасиn и öm наxаsан с+с
сm+рт.
Bасny+аsат sниmаниe zymитe, xоито Teо¡и nаxт Оxриzсxи nриnисsа на ö+nrарсxия
xняs nрe zи сm+ртта my. Енраsота öиn xаsаn: ,Tаsи sяра, se xоято сerа аs ymираm,
me сe раsnространи и ymно +и nо uяnата ö+nrарсxа semя, mаxар sиe zа mисnи тe zа
я nотиснeтe uрes mоята сmр+т. В+s sсexи сny uаn me сe s+zsори sнаx+т на
xр+ста... Па и ти саn-/оö+рнаn сe тоn x+m Маnаmир/ nоzир нe mноrо rо zини sne me
иsxs+рnиm нeueстиsата си zymа, öe: zа nоnyuиm нemо s наrраzа sа сsоята +eсто
xост."129
Енраsота sаrинаn xато xристиянин, а Маnа mир сe nрояsиn оme s наuаnото на
ynраsneниeто сy xато xрenитen на старата ö+nrарсxа esиueсxа рe nиrия. В тоsа
отноmeниe тоn zори наzmинаn сsо; öаmа.
Ts+рze осx+zни са иsseстията sа s+нmно- x s+трemноnоnитиueсxата zenност на
Маnаmир. Мо +e öи тоn e sаen nрeстоnа mаnоneтeн и e öиn nоz nоmаrан от сsоя
,стар öоиn" xаsxан Исöyn. Ис öyn sаemаn наn-sисmия nост s z+р+аsата сnez xа на
nо sрeme на ynраsneниeто на Маnаmир, zори y сnez нerо, и иrраn тs+рze sа+на роnя
s р+xоsоzeнeто на z+р+аsнитe раöоти.
Маnаmир nоzоöно на сsоя öаmа Оmyртаr с+mо сe стрemяn x+m mир. Прes 832 r.
ö+nrарсxи nратeниuи сe яsиnи nрez Лxzоsиx Бnаrоueстиsи и my
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
nоzнeсnи zароse.130 Оuesиzно тe e тряösаnо zа ysezоmят ¡ранxсxия иmneратор sа
станаnата s Б+nrария nроmяна и zа sатs+рzят mирнитe отноmeния me+zy zseтe
страни, s+sстаноseни и nоzz+р+ани nрes nосnezнитe rоzини от ynраsneниeто на
Оmyртаr.
Мирни отноmeния Маnаmир и Исöyn nоzz+р+аnи и с Виsантия, xато сnаssаnи сxnxueния
nо sрemeто на Оmyртаr zоrоsор sа 30-rоzиmeн mир. В ö+nrаро-sиsантиnсxитe
отноmeния оöаue настанаnа nроmяна, sа xоято sаrатsа ezин наznис".
Hаznис+т e тs+рze sne sаnаseн и остаsя сnорни s+nроси. Сnорez ezни иsсnezsаuи s
нerо mо+e zа сe раsueтe с+с сиryрност, ue Маnаmир ,+иsяn zоöрe с r+рuитe" и
,xато zаn xрenостта Проsат и xрenостта Вyрzy и s+рнаn сenата на r+рuитe,
раsrnасиn nyönиuно и zоm+n s Пnоszиs" m. Сnорez zрyrи Маnаmир xаssа: ,...
отнаuаnо +иseex и аs zоöрe /с r+рuитe ¬ ö.а./, но r+рuитe оnyстоmиxа semитe ни."
По-натат+x сe ueтe: ,... snаzeтenят Маnаmир, xоnто ynраsnяsаme sаezно с xаsxан
Исöyn, nотernи с sоnсxа срemy r+рuитe и раsрymи xрenостта Проsат и xрenостта
Бyрzиsо и semитe на r+рuитe и nриzоöи sсяxаxsа сnаsа и zоnze s+s Фи-nиnоnоn."132
Раsnиuията s раsuитанeто са zаnи nоsоz sа раsnиuни mнeния относно раssоя на
с+öитията.
Сnорez mноrо иsсnezsаuи nо sрemeто на Маnаmир ö+nrаритe отст+nиnи на
sиsантиnuитe няxои сenиmа оxоnо Оzрин, срemy xоeто nоnyuиnи Пnоszиs и
Пnоszиsсxата оönаст sаezно с роzоnсxия mасиs. Еzни сmятат, ue тоsа e станаnо nри
sаnаssанe на mирнитe отноmeния,133 а zрyrи са на mнeниe, ue e иmаnо нарymeниe на
mира от страна на Виsантия, s отrоsор на xоeто ö+nrаритe наxnynи и с+с сиnа
sаenи semитe zо Роzоnитe.134
От нeнаn+nно яснитe и сиryрни сsezeния на наznиса mо+e zа сe nриeme, ue zори и
zа e иmаnо иsseстeн xон¡nиxт, тоn e öиn yрezeн ö+рsо и e sаs+рmиn с
s+sстаноsяsанe на mира от sрemeто на Оmyртаr. Tо сe отнася zо Пnоszиs, seроятно
тоsи rраz e öиn sxnxueн s ö+nrарсxитe nрezenи оme nри Оmyртаr, m xоrато
ö+nrаритe от -eрноmорсxото xраnöрe+иe nри Дesenт стиrнаnи nо sаnа, нарeueн
Ерxeсия, zо Иsтоuнитe Роzоnи. Tоrаsа тe, snаzeenxи Срezeu, seроятно са sаssenи и
Tраxия с Пnоszиs.
В оönастта на s+трemната nоnитиxа осseн с nрeсnezsанe на xристиянитe, иsраseно
наn-ярxо с+с сm+ртното наxаsаниe на Енраsота, Маnаmир сe nрояsиn и xато
nроz+n+итen на строитenната zenност на сsоя öаmа. И тyx тоn иmаn n+nното
с+zenстsиe и nоzxрenа на xаsxан Исöyn. В ezин наznис, с+mо на rр+uxи esиx, сe
xаssа: ,Кана сиsиrи Маnаmир e от öоrа nостаseн snаzeтen. Herоsият
стар öоиn xаsxан Исöyn наnраsи тоsи sоzосxоx /sоzоnроsоz, uemmа? ¬ ö.а./ и rо
zаze на snаzeтenя. И snаzeтenят zаze mноrо n+ти на ö+nrаритe zа яzат и zа nият,
а на öоиnитe и на öаrаинитe наnраsи rоnemи nоzар+uи. Дано öоr yzостои от öоrа
nостаseния snаzeтen zа +иsee сто rоzини sаezно с xаsxан Исöyn."136
Tesи са наn-с+meстseнитe сsezeния sа ynраsneниeто на Маnаmир и sа нerоsата
s+нmно- и s+трemноnоnитиueсxа zenност. Tоn sаxрenиn насnezeната от Оmyртаr
оömирна z+р+аsа, sасиnиn rонeнията срemy xристиянитe, nроz+n+иn и строитenната
zenност на сsоя öаmа.
XАH ПРЕСИЯH. Прes 836 r. ,+иsот+т на Маnаmир... öиn nо++нат öessрemeнно от с+рnа
на öо+иeто nраsос+zиe", с+оömаsа Teо¡иnаxт Оxриzсxи, исxаnxи с тesи zymи zа
xа+e, ue öоr e наxаsаn Маnаmир sа nоryösанeто на Енраsота и sа rонeнията на
xристиянитe.137 Прes с+mата rоzина на ö+nrарсxия nрeстоn стояn seue сnорez
с+оömeниeто на Константин VII Баrрeнороzни Прeси-ян /836¬852/.138 Tоn öиn син на
sтория Оmyрта-rоs син Bsиниuа и nnemeнниx на Маnаmир. Сsezeнията sа нerоsото
ynраsneниe сe отнасят иsxnxuитenно zо s+нmната nоnитиxа и zо nроmяната s
nоnитиueсxия xyрс, nоzz+р+ан от Оmyртаr и Маnаmир.
Оme nрes 837 r. ноsият xан иsnратиn sоnсxата си x+m Соnyн.139 По с+mото sрeme
sиsантиnсxият иmneратор Teо¡иn sоzen тe+xа sоnна s Ма-nа Аsия с араöитe. Поuти
sсиuxи sоeнни сиnи на иmneрията öиnи иsтerneни s mаnоаsиnсxитe semи ¬
оöстоятenстsо, xоeто Прeсиян иsnоnsysаn ymenо. Конxрeтeн nоsоz sа sоeннитe
zenстsия zаnи оöаue zрyrи с+öития. Прes с+mата 837 r. s Bаnаzнитe Роzоnи
иsöyxнаnо s+станиe nротиs sиsантиnсxата snаст на сnаsянсxото nneme сmоnяни.
В+станиeто, иsrne+zа, ö+рsо сe раsnространиnо x+m Бenоmориeто и на сeseроиsтоx
от Соnyн.
В +итиeто на Гриrориn Дexаnоnит сe xаssа, ue nрes 837 r. ,иsöyxнаnо нemаnxо
s+станиe на ynраsитenя на таmоmната Сnаsиния, настанаnо rоnяmо xр+sоnроnитиe и
uяnата оönаст öиnа оnо+арeна и иsn+nнeна с+с сmyт" 14°. Виsантиnсxата snаст и
nиuно иmneратор+т раsnорezиnи zа сe ssemат meрxи срemy s+станаnитe. Осоöeн
рesynтат нe öиn nостиrнат. Виsантиnсxият xронист Гeорrи Монаx /IX s./ с+оömаsа,
ue nо с+mото sрeme Миxаиn Б+nrарин+т nрeznриen наnаzeниe срemy Соnyн.141 Иmeнно
тesи öро+eния срemy Виsантия отxриnи nрez Прeсиян s+smо+ността zа sаnоuнe sоeнни
zenстsия. Tоn иsnратиn sоnсxа наuenо с xаsxан Исöyn, xоnто иmаn sа сsои
nоmоmниuи иuирry öоиnа и xана öоиnа xоnоs+р. Б+nrарсxата sоnсxа сe отnраsиnа
наn-наnрez x+m сmоnянитe, а
nосne x+m Бenоmориeто и Соnyн. Виsантиnсxата sоnсxа наuenо с+с seтя на
иmneратора, xeсаря Аnexсиn Моsene, xоято öиnа иsnратeна с uen zа сnрe
ö+nrарсxото наст+nneниe и zа sаnаsи sр+sxата me+zy Hариrраz и Соnyн, иmаnа sа
сsоя rnаsна öаsа Xристоnоn /zн. rр. Каsаnа/.142 Henнитe zenстsия оöаue нe öиnи
yсnemни и xаsxан Исöyn nрessen Фиnиnи /rраz-xрenост me+zy Каsаnа и Драmа/.
В+s Фиnиnи xаsxан+т нарezиn zа сe nостаsи xаmeнeн наznис, nо sсяxа seроятност sа
оsнаmeнy-sанe на nостиrнатата nоöezа. От наznиса сe ysнаsа sа zenстsията на
ö+nrаритe. В sаnаseнитe uасти на nаmeтниxа сe ueтe: ,От öоrа nостаseният
snаzeтen на mноrото ö+nrари Прeсиян иsnрати xаsxан Исöyn, xато my zаze sоnсxа и
иuирry öоиnа, и xана öоиnа xоnоs+р. Каsxан+т [отиze ] nри сmоnя-нитe... Коnто
т+рси истината ¬ öоr sи+zа, и xоnто n++e ¬ öоr sи+zа. Б+nrаритe наnраsиxа mноrо
zоöрини на xристиянитe, а xристиянитe sаöраsиxа, но öоr sи+zа."143 Посnezнитe
zymи на наznиса наse+zат на mис+nта, ue sиsантиnuитe са öиnи sиноsни sа
нарymeниeто на mирнитe отноmeния me+zy zseтe страни и ue öоr, xоnто sиzяn тоsа,
rи наxаsаn uрes nоöezата на ö+nrаритe.
По sсяxа seроятност sр+sxа с yсnemнитe zenстsия на ö+nrаритe nрes 837 r. s
Бenоmориeто иmа и наznис+т, наmeрeн s Гоnяmата öаsиnиxа s Пnисxа, s xоnто сe
сnоmeнаsа ,öитxата nри Сяр"144.
Постиrнатитe yсnexи и нes+smо+ността на Виsантия zа оxа+e сeриоseн отnор
осиryриnи на ö+nrаритe öesnрenятстseно раsmирeниe на xrоsаnаz s Маxezония. Bа
ezна-zse rоzини s nрezenитe на ö+nrарсxата z+р+аsа öиnи sxnxueни Heнтраnна и
Bаnаzна Маxezония, оönастта me+zy rорното и срezното тeueниe на Варzар и -eрни
Дрин, а с+mо Косоsо nоne и semитe zо Оxриz и Приnen. Прис+ezинeни öиnи и semитe
на сnаsянсxото nneme стриmонuи, иnи стрymuи, nо тeueниeто на Стрymа.145
Tаxа Прeсиян раsmириn sнаuитenно nрezenитe на ö+nrарсxата z+р+аsа s Маxezония и
Бenоmориeто. .сnex+т на ö+nrаритe сe z+n+аn, от ezна страна, на sоeнната sаeтост
на Виsантия на иsтоx, а, от zрyrа ¬ на ¡аxта, ue сnаsянсxото насeneниe нe саmо
нe оxаssаnо с+nротиsа, но иsраsяsаnо стрeme+ zа сe nрис+ezини x+m ö+nrарсxата
z+р+аsа, s xоято +иseenи seue mноrо zрyrи сnаsяни и xоято ezинстseно mоrnа zа
ö+ze нerоs sаmитниx срemy sиsантиnсxата snаст.
Bаeта s тe+xа sоnна с араöитe, Виsантия нe öиnа s с+стояниe zа иsnрати
zостат+uно sоeнни сиnи срemy ö+nrаритe и nот+рсиnа zрyrо раsрemeниe. В £+на
Бeсараöия, me+zy рexитe Сeрeт и Прyт, оme от sрemeто на Крym öиnи sасeneни
sнаuитeneн öроn sиsантиnсxи nneнниuи. В+nрexи
mирния zоrоsор me+zy Оmyртаr и Л+s V и yrоsс рeната раsmяна на sиsантиnсxи
nneнниuи с+с enа sяни, xаxто иsrne+zа, sнаuитenна uаст от nneнни uитe нe öиnи
осsоöоzeни; eстeстseно тe +enаenи z сe s+рнат s роzнитe си meста и т+рсenи
s+smо+ ност, sа zа сторят тоsа. Прes 838 r. тesи sиsан тиnuи uрes сsоя sоzаu
Корzиn snesnи s+s sр+sxа uариrраzсxото nраsитenстsо. Саmият Корzи. yсnяn zа
иsöяrа и zа сe zоöeрe zо Hариrраz. Иs rотseн öиn nnан, сnорez xоnто роmenсxа
¡nот тряösаnо zа zоnze zо yстиeто на Дyнаsа и zа nрe sоsи nneнниuитe zо
Hариrраz.
Пnан+т öиn иsn+nнeн. Б+nrарсxият ynраsи тen /xоmeс/ s Сeseрна Доöрyz+а останаn
иsнeна zан от zenстsията на öиsmитe nneнниuи и с на nиuнитe си sоeнни сиnи нe
mоr+n zа сnрe тяxнот< nриzsи+sанe. Hаистина nриsneueнитe от нen yнrарuи, xоито
тряösаnо zа наnаzнат sиsантиnuи тe от сeseроиsтоx, сe яsиnи и sаnоuнаnи sоeнm
zenстsия, но и тe нe nостиrнаnи yсnex. Tаxа аxuия та на sиsантиnсxото насeneниe
отs+z Дyнаsа ] на иsnратeната my на nоmоm ¡nота yсnяnа. Еzн; uаст от öer+nuитe
сe xаuиnи на xораöитe, öиnи nрe sоseни zо Hариrраz и оттаm сe nр+снаnи nо роz
нитe си meста.146 Прes тоsа sрeme sоnната me+z; Б+nrария и Виsантия на xrоsаnаz
nроz+n+аsаnа
От 839 zо 842 r. ö+nrарсxата z+р+аsа sоzиn; n+рsата s сsоята история sоnна с+с
с+рöитe. Bна! сe, ue ср+öсxитe nnemeна, иnи uаст от тяx, xоnтс +иseenи zотоrаsа
раsnоx+сано, öиnи оöezинeн! x+m срezата на IX s. от +ynана Вnастиmир, xоnтс
сnо+иn наuаnо на орrаниsиран z+р+аseн +иsот 1 ср+öсxитe semи. Te öиnи оörраzeни
от три страm от ö+nrаритe, xоито на сeseр snаzeenи Срemсxат; оönаст, а на xr ¬
Маxezония.
Сsezeния sа sоnната me+zy ö+nrари и с+рö! zаsа Константин VII Баrрeнороzни. Tоn
nиme ,До ynраsneниeто на Вnастиmир ö+nrаритe +иse enи s mир с+с с+рöитe, оöиuаnи
сe ezни zрyrи и nо нe+e öиnи с+сezи... При ynраsneниeто на с+mm Вnастиmир xняs+т
на Б+nrария Прeсиян отsорm sоnна на с+рöитe, исxаnxи zа rи nоzuини. Като sо xsаn
три rоzини, тоn нe саmо ue нe nостиrнаn ни mо, но и nоryöиn nо-rоnяmата uаст от
сsоята sоn сxа."147 Tаxа nроuee sоnната, xоято Прeсиян sа nоuнаn, sаs+рmиnа
нeyсnemно.
Сnорez ezно оöяснeниe sоnната me+zy ö+n rари и с+рöи öиnа sаnоuната от
ö+nrарсxия xан, xоnто исxаn zа sаsnаzee ср+öсxитe semи, sm+xsа mи сe xато xnин
me+zy ö+nrарсxитe snаzeния e Маxezония и Срemсxата оönаст.148 Дрyrото mнeниe e,
ue sоnната me+zy ö+nrари и с+рöи öиnа nоzrотseна от Виsантия, xоято, наmираmа сe
s нes+smо+ност zа иsnрати сsои sоnсxи nротиs ö+nrаритe, nоzтиxнаnа с+рöитe срemy
тяx.149 Второ-
.КРЕПВАHЕ И TЕРИTОРИАЛHО РАBTИРЕHИЕ HА БЪЛГАРСКАTА ДЪРЖАВА ПРЕB ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
то станоsиme иsrne+zа mноrо seроятно, но sасerа нe с+meстsysат xонxрeтни
сsezeния, sа zа ö+ze наn+nно сиryрно.
Лиnсsат zостоseрни сsezeния и sа nо-натат+mния раssоn на s+нmноnоnитиueсxата
zenност на Прeсиян, nо-сneuиаnно sа ö+nrаро-sиsантиn-сxитe отноmeния nо нerоsо
sрeme. Прes 845 r. Виsантия сxnxuиnа mир с араöитe и mоrnа zа сe оnита zа
s+sстаноsи nонe uаст от sаryöитe си на Баnxансxия nоnyостроs. По sсиuxо
иsrne+zа, ue тя нe e sаnоuнаnа sоeнни zenстsия от rоnяm mаmаö срemy Б+nrария, а
сe e sаzоsоnиnа саmо zа си осиryри snастта наz Бenоmориeто s нenосрezстseн zосer
с öрerа на Еreя, xаxто и nряxа sр+sxа me+zy Hариrраz и Соnyн.150 Tаxа Б+nrария
sаnаsиnа сsоитe тeритории s Роzоnсxата оönаст и s Маxezония на сeseр от Соnyн.
Bа s+трemната nоnитиxа на ö+nrарсxата z+р+аsа nри Прeсиян с+mо nиnсsат сsezeния.
Bаeт иsxnxuитenно с s+нmноnоnитиueсxа zenност, иsrne+zа, ue тоsи ö+nrарсxи
snаzeтen нe e иmаn s+smо+ност zа nрeznриeme няxаxsи осоöeни s+трemноnоnитиueсxи
meроnриятия. По sсяxа seроятност тоn нe e сnezsаn nротиsоxристиянсxата nоnитиxа
на сsоитe nрezuи Оmyртаr и Маnаmир, т+n xато нe са sаnаseни сsezeния sа rонeния
на xристияни nо нerоsо sрeme.
По отноmeниe на сnаsянитe Прeсиян nроz+n+иn seue траzиuионната nоnитиxа на
nриsnиuанeто иm x+m ö+nrарсxата z+р+аsа. Bа тоsа rоsорят sоeннитe zenстsия s+рxy
тeриторията на snаzeнитe от Виsантия сnаsянсxи semи на nоnyостроsа,xои-то öиnи
nрис+ezинeни x+m ö+nrарсxитe nрezenи.
И т+n zо срezата на IX s. ö+nrарсxата z+р+аsа seue сe yтs+рzиnа и иszиrнаnа xато
n+рsа сиnа s Еsроnenсxия xrоиsтоx. Tя оöxsаmаnа semитe от Срezния Дyнаs zо
Бenоmориeто и от Днen+р zо Аnöания. Б+nrария нe саmо yстояnа на sиsантиnсxата
sаnnаxа от VIII s., но nрис+ezиниnа x+m сeöe си оömирни semи на иmneрията с
+иseemото s тяx сnаsянсxо насeneниe от ö+nrарсxата rрynа. -рes орrанитe на
сsоята ueнтраnна snаст тя sсe оme оöezиняsаnа раsнороzно eтниueсxи насeneниe.
Мeстнитe nnemeнни р+xоsоzитenи öиnи sаmeнeни с nрezстаsитenи на s+рxоsната snаст
на ö+nrарсxитe xаноse. В ö+nrарсxата z+р+аsа сe раssиsаnи sсe nо-сиnно онesи
оömeстseно-иxоноmиueс-xи nроueси, xоито sоzenи x+m иsrра+zанeто на ¡eоzаnни
отноmeния. Hараснаnата mоm на страната осиryриnа yсnоsия sа раsrр+mанe на mасоsо
строитenстsо и sа с+szаsанe на mатeриаnна xynтyра, с xоято Б+nrария sаenа ezно
от n+рsитe meста срez yтs+р+zаsаmитe сe и раssиsаmи сe срezноsexоsни z+р+аsи s
тоrаsаmна Еsроnа.
В иxоноmиueсxия +иsот и nо-сneuиаnно s
оönастта на me+zyнароzната т+рrоsия ö+nrарсxата z+р+аsа, nритe+аsаmа оömирни
тeритории с nрироzни öоrатстsа и сyроsини, sаnоuнаnа zа иrраe sа+на роnя оme
nрes IX s. Прes нeя mинаsаnи n+тиmата, nо xоито nротиuаn иsнос+т на Виsантия sа
Вenиxоmораsия, Гeрmания, Киesсxа Рyсия и sнос+т от тesи страни. Оme nо-sа+но e
оöаue, ue ö+nrарсxата z+р+аsа yстаноsиnа nрexи т+рrоsсxи sр+sxи с тяx.151 В
nоnитиueсxитe отноmeния на тоrаsаmна Еsроnа и s отноmeнията me+zy Bаnаzа и
Иsтоxа Б+nrария иsn+xнаnа xато rnаsна сиnа сnez Виsантия и Франxсxата иmneрия.
Иsоömо nрes n+рsата nоnоsина на IX s. öиnи nоzrотseни yсnоsията sа nо-
натат+mното раssитиe на ö+nrарсxата z+р+аsа и sа нenното наn-rоnяmо s+smоrsанe
nрes сnezsаmитe zeсeтиneтия.
ГЛАВА -ЕTВЪРTА
ОБTЕСTВЕHО-
ИКОHОМИ-ЕСКО
И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ
HА БЪЛГАРИЯ
ДО СРЕДАTА HА IX В.
1.
Bара+zанe и раssитиe на
¡eоzаnнитe отноmeния
Осноsният оömeстseно-иxоноmиueсxи nроueс, раssиsаm сe s Б+nrария zо срezата
наГXs., сe с+стояn s sара+zанeто и nостeneнното раssитиe на ¡eоzаnнитe отноmeния
-1 По с+meстsо тоsи nроueс сe сse+zаn zо nоnаzанe на uаст от сenсxото насeneниe
nоz nряxата snаст на meстни rосnоzари, nрezиmно nрezстаsитenи на
сnаsяноö+nrарсxата аристоxраuия. Tяxната snаст сe nростираnа xаxто s+рxy иmота
на сenянина, таxа и s+рxy нerо саmия. В рesynтат на тоsа сe с+szаsаnи отноmeния
на sаsисиmост на сenянина сnряmо нenосрezстseния my rосnоzар, xоито сe
иsраsяsаnи s nnаmанe на няxои zан+uи и s иsn+nнeниe на раsnиuни nоsинности.
.тs+р+zаsанeто на uастноsnаzenсxата sаsисиmост xато ноsа ¡орmа на nроиssоzстseни
и оömeстseни отноmeния sоzenо nостeneнно zо иsrра+zанe на zse осноsни xnаси nрes
раsrne+zания neриоz ¬ nоzsnастни сenяни и ¡eоzаnна аристоxраuия.
Xроноnоrиueсxи nоrnezнато, sара+zанeто на ¡eоzаnнитe отноmeния sаnоuнаnо
нenосрezстseно сnez sасensанeто на сnаsянитe и nраö+nrаритe на
Баnxансxия nоnyостроs и сnez иsrра+zанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа. Tаsи z+р+аsа
s+sниxнаnа nри наnиuиeто на ясно оueртани xnаси и xnасоsи nротиsорeuия. Hаnиue
öиnа, от ezна страна, сиnна и snиятenна sоeнно-nnemeнна аристоxраuия /сnаsянсxа
и nраö+nrарсxа/, xоято иrраenа р+xоsоzна роnя s+s sоeннитe сön+сxsания с
Виsантия и s uиито р+ue nри sаsnаzяsанeто на öаnxансxитe semи nоnаzаnа наn-
rоnяmата uаст от nоnyueната nnяuxа. Пnяuxата сe сse+zаnа нe саmо zо zsи+иmи
иmymeстsа /nари, сx+nи оze+zи, ор++ия/, но и zо semи, xоито öиnи оöсeösани от
сиnни и snиятenни nиuа /nnemeнни sо+zоse, роzоsи старenmини и | zр./.
Аристоxраuията станаnа zsи+emа и р+xоsоzна сиnа nри орrаниsиранeто на
аzmинистратиsния и sоeнния аnарат, nри с+szаsанeто на uenия ynраsneнсxи
mexаниs+m на z+р+аsата. Оrроmното mноsинстsо от насeneниeто, nрezиmно сenяни,
с+mо ssenо rоnяmо yuастиe s+s sоeннитe zenстsия срemy Виsантия, но нerоsитe
nриzоöиsxи s semи, zоöит+x и ор++иe zаneu нe öиnи таxа с+meстseни, xаxто
nриzоöиsxитe на sоeнно-nnemeнната аристоxраuия. Сenсxото насeneниe öиnо
оöezинeно s оömини, s xоито rосnоzстsysаnи ezноsрemeнно няxоnxо ¡орmи на
соöстseност /оömинна, sа-zрyrарсxа и uастна/.2 Сnez sасensанeто на сnаsянитe на
Баnxансxия nоnyостроs оömината sаryöиnа сsоя nрezиmeн xараxтeр и от роzоsа сe
nрes+рнаnа s тeриториаnна /с+сezсxа/. В+nрexи ue s нeя сe sаnаsиnи няxои ueрти
от sрemeто на ,роzоsия neриоz" /uастиueн xонтроn наz оöраöотsаemата semя, n+neн
xонтроn и оömо nоnsysанe на нeоöра-öотsаemата semя и nр./, sсe nо-сиnно и
nоzueртано сe наnаrаnа n+nната uастна соöстseност, т.e. s+smо+ността сenянин+т
zа раsnоnаrа с+с сsоя иmот, | zа rо nроzаsа, xynysа, насnezяsа и zаряsа.
Hesаsисиmо от оöстоятenстsото, ue сnez sасensанeто на сnаsяни и nраö+nrари на
Баnxансxия nоnyостроs и nри с+szаsанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа xnасоsитe и
иmymeстseнитe nротиsорeuия me+zy аристоxраuията и оöиxноseното насeneниe öиnи
seue ясно оueртани, nрes тоsи стаzиn sсe оme нe mо+e zа сe rоsори sа наnиuиe на
¡eоzаnни ¡орmи на exсnnоатаuия. Сenянитe, осноsнитe nроиssоzитenи на önаrа, öиnи
nиuно сsоöоzни и раsnоnаrаnи с+с сsои zяnоse semя s раmxитe на оömината /öиnо
nоz ¡орmата на sаzрyrарсxо, öиnо nоz ¡орmата на ezноnиuно стоnанстsо/.
Поzuинeниeто иm на орrанитe на аzmинистраuията сe сse+zаnо zо оöиuаnното и
тиnиuно nоzuинeниe на nоzаниuи на ezна z+р+аsа, xоито nnаmаnи zан+uи и
иsn+nняsаnи оnрezeneни тerоöи sа нy+zитe на sоnсxата и на uиноsниueсxия аnарат.
Поzuинeниe от таx+s роz нe öиnо uy+zо и на nрezстаsитenитe на аристоxраuията,
xоито с+mо сe сmятаnи sа nо-
zаниuи на ueнтраnната snаст наuenо с xана. Поzоöно nоzuинeниe öиnо наnо+eно и на
sаsарeнотс от сnаsяни и nраö+nrари meстно öаnxансxо насe neниe /траxи, r+рuи и
zр./, xоeто snяsnо s nрeze nитe на ноsата z+р+аsа. От иsseстиeто на сириn сxия
neтоnисeu Миxаиn /XII s./ сe sи+zа, ue meс тнитe +итenи öиnи оönаrани с
натyраneн zан+x \ ue сnаsянсxитe sо+zоse, xоито rи nоxоряsаnи, сe оöр+mаnи x+m
тяx с nоzxана zа оöраöотsат сsои тe иmоти, xаssаnxи: ,Иsnesтe и сenтe и ++нeтe,
ниe me ssemem от sас xато zан+x nоnоsината."3 Tаxr с+szаzeният рe+иm на
nоnyuаsанe на zан+uи yстаноseн nри sасensанeто на Баnxансxия nоnyос троs и nри
оöраsysанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа нe mо+e zа сe раsrne+zа оme xато рe+иm на
¡eо zаnни nроиssоzстseни отноmeния и на ¡eоzаnна exсnnоатаuия. Лиnсsа
xараxтeрният sа тоsа nри sнаx ¬ nостаsянeто на нenосрezстseния nроиssо zитen s
uастноsnаzenсxа sаsисиmост, т.e. nо; snастта на meстeн rосnоzар, xоnто zа e
s+рxоseн соöстseниx на иmота my и s тоsа си xаueстsо zа сe отнася x+m нerо xато
x+m sаsисиm uоsex и zа rс тоsари с раsnиuни sаz+n+eния. Поzuиняsанeто нr орrани
на z+р+аsната snаст и nоzuиняsанeто нe snастта на meстeн nоsemneн соöстseниx нe
са иzeн тиuни яsneния.
Пораzи осx+zния иssорeн mатeриаn e трyzнс zа сe nросnezи xаx са сe раssиsаnи s
xрая на VII и nрes n+рsата nоnоsина на VIII s. отноmeнията me+zy сnаsянсxата и
nраö+nrарсxата аристоxраuия, от ezна страна, и оöиxноseното сenсxо насe neниe,
от zрyrа, и zаnи нарez с наnиuиeто на ,zа н+xоnnатни отноmeния" нe са сe
¡орmираnи seue enemeнти на uастноsnаzenсxа sаsисиmост. Сиryрно e, ue nрes тоsи
neриоz са öиnи с+szаzeни yсnоsия sа sсe nо-сиnно раsmиряsанe и yтs+р+zаsанe на
uастната соöстseност öиnо s рesynтат на sаsnаzяsанeто на ноsи тeритории, öиnо
uрes yсsояsанeто на иsостаseни, sаnyстenи semи. И s zsата сnyuая наn-
sнаuитenният zяn от nоsemneнитe иmymeстsа nоnаzаn s р+ueтe на сnаsяноö+nrарсxата
аристоxраuия. .тs+р+zаsаnа сe uастната nоsemneна соöстseност и s раmxитe на
сenсxата оömина, nри xоeто нарастsаnо sсe nо-nоzueртано иmymeстseното
нeраseнстsо, т.e. оueртаsаn сe ezин от иsxоzнитe mоmeнти sа nора+zанe на ¡орmи
на ¡eоzаnна exсnnоатаuия.
Еzин от rnаsнитe nаmeтниuи, xоnто с+z+р+а sа+ни zанни sа наuаnния стаzиn на
раssитиeто на ¡eоzаnни отноmeния s Б+nrария, e иsseстният Bemezenсxи sаxон
/N6^0? yemрyuсо; =Bex а§rаnа/ ¬ sиsантиnсxи xриzиueсxи сöорниx, иszаzeн seроятно
nрes n+рsата nоnоsина на VIII s. nри иmneраторитe от т.нар. Иxоноöорсxа
zинастия. Tоuната zата на nyönиxysанeто my нe e иsseстна, но
ОБTЕСTВЕHО ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
сиryрно e, ue то e станаnо nрezи 802 r., xоято сe яsяsа s сnyuая xато 1ernиrm8
аTe яиeт .4 Прes тоsи neриоz, xаxто сe sнаe, s öаnxансxитe тeритории на
Виsантиnсxата иmneрия и осоöeно s Tраxия и Маxezония +иseenо nn+тно сnаsянсxо
насeneниe от ö+nrарсxата rрynа, орrаниsирано s оömини. Раsnорezöитe, xоито сe
с+z+р+ат s Bemezenсxия sаxон s+s sр+sxа с рerynиранeто на ssаиmоотноmeнията s
сenото, s+s sр+sxа с раsnиuнитe xатerории сenяни, s+s sр+sxа с nраsния статyт на
nоsemneната соöстseност и нenната xриzиueсxа sаxриnа и nр., раsxриsат ezна
zenстsитenност, nри xоято +иseenи нe саmо останаnитe nоzаниuи на иmneрията
/r+рuи, арmeнuи и zр./, но и наmираmитe сe nоz нenна snаст mноrоöроnни сnаsяни.
Вnосnezстsиe тe öиnи sxnxueни s rраниuитe на раsmириnата сe ö+nrарсxа z+р+аsа и
станаnи осноseн xоmnонeнт на оöраsysаnата сe s xрая на IX и наuаnото на X s.
ö+nrарсxа нароzност. Сnezоsатenно Bemezenсxият sаxон тряösа zа сe раsrne+zа нe
саmо xато sа+eн иssор sа историята на Виsантия, но и xато иssор sа историята на
срezноsexоsна Б+nrария и nо-сneuиаnно sа öита и оömeстseнитe отноmeния на
сnаsянсxитe nnemeна от ö+nrарсxата rрynа nрes VIII и наuаnото на IX s.5
Bнаueниeто на Bemezenсxия sаxон xато иssор sа срezноsexоsната ö+nrарсxа история
нарастsа и nораzи оöстоятenстsото, ue насxоро сnez nоxр+стsанeто тоn öиn
nрesezeн на староö+nrарсxи esиx и sаnоuнаn zа сe nриnаrа и s Б+nrария. Даннитe,
xоито nрeznаrа тоsи sаxон, mоrат zа сe иsnоnsysат сnezоsатenно и sа раsxриsанe
на аrрарния рe+иm и на оömeстseно-иxоноmиueсxитe отноmeния s ö+nrарсxата z+р+аsа
s наseueриeто и нenосрezстseно сnez s+se+zанeто на xристиянстsото xато о¡иuиаnна
рenиrия. По-x+сно Bemezenсxият sаxон s сsоя сnаsянсxи nрesоz öиn nриeт s с+сezна
С+рöия, а с+mо и s Киesсxа Рyсия, x+zeто наmeриn yсnоsия sа nриnо+eниe. По таx+s
наuин тоsи интeрeсeн nраseн nаmeтниx, xоnто отраsяsаn nрes n+рsитe rоzини сnez
с+szаsанeто си с+meстsysаmи nраsни ssаиmоотноmeния саmо s nрezenитe на
Виsантиnсxата иmneрия, сe nрes+рнаn с тeueниe на sрemeто s nаmeтниx с mноrо nо-
mироx оöxsат, раsxриsаm nраsни ssаиmоотноmeния y x+нитe и иsтоuнитe сnаsяни nрes
срezноsexоsната enоxа и nо-сneuиаnно nрes наuаnната ¡аsа на ¡орmиранeто на
¡eоzаnния öаsис s иsrраzeнитe срez тяx z+р+аsи.
Дрyrият xриzиueсxи сöорниx, nоsнат nоz иmeто Bаxон sа с+zeнe на xората /Bаxон+
соyzнsm nxzsm+/, öиn с+стаseн s Б+nrария насxоро сnez nриemанeто на
xристиянстsото xато о¡иuиаnна рenиrия. Tоrаsа s+sниxнаnа т.нар. Кратxа рezаxuия
на sаxона, а snосnezстsиe öиnа с+szаzeна sтора,
Bnатeн nр+стeн от Пnисxа с rр+uxи наznис. IX s. Оxр++eн историueсxи mysen ¬
Tymeн
раsmирeна рezаxuия.6 По с+z+р+аниe Bаxон+т sа с+zeнe на xората nрezстаsnяsа s
sнаuитenната си uаст nоsторeниe на раsnорezöитe, иssneueни от sиsантиnсxия
nраseн сöорниx Еxnоrа и сneuиаnно от титyn XVII на тоsи сöорниx, x+zeто сe
sасяrат s+nроси иs оönастта на наxаsатenното nраsо. В Bаxона sа с+zeнe на xората
иmа оöаue и ориrинаnни nоnо+eния, xоито са zenо на ö+nrарсxия с+стаsитen и
отраsяsат xонxрeтни yсnоsия s ö+nrарсxата z+р+аsа и s ö+nrарсxото оömeстsо s
наseueриeто и нenосрezстseно сnez nоxр+стsанeто. Bатоsа тоsи nраseн сöорниx e
sа+eн иssор sа раsxриsанe соuи-аnно-иxоноmиueсxото раssитиe на срezноsexоsна
Б+nrария nрes n+рsата nоnоsина и срezата на IX s. и nо-сneuиаnно sа раsxриsанe
nроueса на nостeneнното иsrра+zанe на ¡eоzаnни отноmeния s нeя.
Hарez с+с Bemezenсxия sаxон и Bаxона sа с+zeнe на xората xато иssор sа
раssитиeто на ¡eоzаnнитe отноmeния s Б+nrария nрes раsrne+zания neриоz сe
иsnоnsysат zанни от сnоmeнатото seue Крymоsо sаxоноzатenстsо, от ,Отrоsоритe на
nаnа Hиxоnаn I nо zоnитsанията на ö+nrаритe" /с+стаseни nрes 866 r./7 и от няxои
zрyrи nо-mаnоsа+ни от rnezна тоuxа на стоnността иm xато историueсxи иsтоuниuи
sа тоsи nроönem mатeриаnи.
От zаннитe, xоито nрeznаrат иssоритe, стаsа ясно, ue ezин от rnаsнитe ¡аxтори sа
наuаnния
163
nроueс на раssитиeто на ¡eоzаnиsmа сe сse+zаn zо sсe nо-сиnното раsmиряsанe и
yxрensанe на uастната nоsemneна соöстseност, xоято станаnа nрeоönаzаsаmа ¡орmа
на соöстseност и nостeneнно иsmeстиnа на sаzeн nnан sаzрyrарсxата и оömин-ната.
Hаn-ясно nроnиuаsа тоsи nроueс s с+z+р+аниeто на Bemezenсxия sаxон. От рezиuата
nостаноsneния на sаxона, xоито рerynират ssаиmоотноmeнията s сenсxитe оömини, сe
sи+zа, ue оömин-ната соöстseност s+рxy semята, няxоrа тs+рze сиnна, иmаnа seue
оrраниueно sнаueниe, а на n+рsо mясто сe наnо+иnа uастната nоsemneна
соöстseност, x+m uиято nраsна sаxриnа öиnа насоueна осноsната rри+а на
sаxоноzатenя. Tаsи rри+а e nоzueртана оme s n+рsата rnаsа на sаxона, x+zeто e
xаsано: ,Bemezeneu+т, xоrато оöраöотsа соöстseната си ниsа, тряösа zа ö+ze
сnраseznиs и zа
нe nоzораsа öраszитe на сsоя с+сez. Аxо n+x няxоn, nрexs+рnяnxи сnоrа, nоzорe и
ymаnи yuаст+xа на сsоя с+сez, то аxо e сториn тоsа nо sрeme на оран, тоn ryöи
оранта си. Аxо nи n+x e иss+рmиn нарymeниe nри сeитöа, то semezeneu+т-нарymитen
sаryösа и nосesа, и раöотата си, и zоöиsа." He nо-mаnxо nоxаsатenна e и sтората
rnаsа, xоято rnаси: ,Аxо няxоn semezeneu snese öes sнаниeто на стоnанина на
ниsата и иsорe иnи sасee, то zа нe nоny uи нито sа трyzа си nо иsораsанeто, нито
от zоöиsа sа nосяsанeто, нито zори xs+рneното сeme." Е sаmита на uастната
соöстseност s+рxy semята и нe сs+рsания с нenното стоnанисsанe и оöраöотsаm
сenсxостоnансxи инseнтар са nрezsиzeни оme ня xои rnаsи. С тяx сe наnаrат rnоöи
и zрyrи наxаsа ния на ония, xоито öиxа zр+sнаnи zа я нарymа! иnи ysрezят /rn.
24, 33, 34, 35, 58, 63 и zр./.
0
0 «u#
* s ¦ ¡
.тs+р+zаsанeто на uастната nоsemneна соöстseност sоzenо nостeneнно zо sасиnsанe
на иmymeстseното нeраseнстsо. С+szаsаn сe, от ezна страна, сnоn от öоrати
nоsemneни соöстseниuи, nрezиmно nрezстаsитenи на сnаsянсxата и на nраö+nrарсxата
аристоxраuия, xоито натрynsаnи s р+ueтe си rоnяmо xоnиueстsо иmоти /ниsи,
rраzини, nоsя и zр./. Bаöоrатяsанeто на аристоxраuията öиnо yneснeно и от
тeриториаnното раsmирeниe на z+р+аsата, zоmnо s рesynтат на yсnemнитe sоnни nрes
n+рsата nоnоsина на IX s. От zрyrа страна, нарастsаn öроят на mаnоиmотнитe иnи
наn+nно оöessemneни nиuа. Bа тоsи nроueс с+zenстsysаnи ¡аxтори от иxоноmиueсxо
eстeстsо, nоzсиneни от zоn+nнитenни нeönаrоnриятни оöстоятenстsа /zан+uни
оönаrания, sра+eсxи наmeстsия, nрироzни öezстsия, enиzemии и nр./. Осоöeно тe++x
sа ö+n-
rарсxото сenяueстsо öиn neриоz+т me+zy 754 и 768 r., xоrато öymysаnи s+трemни
me+zyосоöиuи и наxnysаnи нeezноxратно sиsантиnсxи sоnсxи. Раsо-ритenни sа uаст
от сenяueстsото öиnи и nроz+n+итenнитe sоnни nо sрemeто на xан Крym, xоrато
Tраxия станаnа арeна на оnyстоmитenни сра+eния, а sоnсxитe на Виsантия
nрониxнаnи на сeseр от Стара nnанина и оnо+ариnи стоnиuата Пnисxа.
В иssоритe от VIII и n+рsата nоnоsина на IX s. сe с+z+р+ат сsezeния, xоито
rоsорят sа sасиneна иmymeстseна zи¡eрeнuиаuия и sа nояsа на öezни и öesиmотни
nиuа. В Bemezenсxия sаxон и nо-сneuиаnно s rn. 11, 12 и 14 стаsа zymа sа
иsnаzнаnи s mатeриаnно sатрyzнeниe xора, нариuани аnори / ооторо1 иnи
атсорт)ааyсu/. Hяxои, xаxто nиuи от rn. 14, öиnи nринyzeни zа наnyснат роzнитe
си meста и zа т+рсят nрenитаниe zрyrаze, а иsостаseнитe от тяx иmоти сe
оöраöотsаnи от с+сezитe иm.8 В Bemezenсxия sаxон иmа нарezöи, s xоито сe rоsори
sа xра+öи на сeuиsа и сenсxостоnансxи nроzyxти /раnа, ярemи, сноnи, sино, сnаmа
и nр./.9 С+szаsа сe sneuатneниe, ue s сenото e uаряnа нeсnоxоnна оöстаноsxа и ue
няxоrаmнитe сnnотeни и ezинни роzоsи xоnexтиsи са öиnи s nроueс на z+nöоxо
s+трemно раsnо+eниe.
До с+mата xонстатаuия sоzят и няxои от сnоmeнатитe seue нарezöи на Крymоsото
sаxоноzатenстsо, xоeто сe отнася x+m наuаnото на IX s. Xараxтeрна e nрezи sсиuxо
нарezöата относно nоznоmаrанeто на nросяuитe, на xоито sаxоноzатenят оnрezenя zа
сe zаsа ,нe mаnxо, а zостат+uно", sа zа нe иsnаzнат nаx s нy+zа. Поxаsатenна e и
нарezöата срemy xраzuитe, xоято nрezsи+zа zа иm сe nрeuynsат nиmяnxитe и
sаnnаmsа с n+nна xон¡исxаuия на иmота оноrоsа, xоnто rи снаözяsа с xрана. И
zseтe нарezöи сsиzeтenстsysат нezsyсmисneно sа наnиuиeто на ezно оömeстsо, s
xоeто uастната соöстseност e наn+nно yтs+рzeна и соuиаnнитe xонтрасти са sиzиmо
наnрezнаnи.
Данни, xоито nоzxрenят nоzоöно sаxnxueниe, сe с+z+р+ат и s ,Отrоsоритe на nаnа
Hиxоnаn I nо zоnитsанията на ö+nrаритe". Hарez с+с сsezeния sа sнатни и
snиятenни аристоxрати /öоnяри/, xоито иrраenи nо тоsа sрeme rnаsна роnя s
nоnитиueсxия +иsот на страната, s ,Отrоsоритe" стаsа zymа и sа öezни xора, xоито
няmаnи s+smо+ност nораzи nиnса на срezстsа zа сnаssат нeоöxоzиmитe рenиrиоsни
ритyаnи s+s sр+sxа с+с сxnxusанeто на öраx /отr.B/. Паx nораzи nиnса на
срezстsа, xаxто nиuи от отr. 40, няxои от nоzани-
Xан Оmyртаr сe öори срemy xристиянсxитe nроnоsezи на sиsантиnсxитe nneнниuи.
Посиuанeто на enисxоn Манyиn. Миниатxра от Маzриzсxия р+xоnис на xрониxата на
Uоан Сxи-nиuа. Маzриzсxа наuионаnна öиönиотexа /n. 32/
uитe на z+р+аsата нe öиnи s с+стояниe zа сe rри+ат саmи sа s+ор++eниeто си,
xаxто nрeznисsаnи sоeннитe sаxони, и сe оxаssаnи нenоzrотseни nо sрeme на
nрernezа на ор++иeто nрezи sаnоusанeто на öоn. В отr. 35 nаnата nрenор+usа,
nрezи zа сe sаnоuнe сра+eниe, zа сe zаsа mиnостиня на ,нy+zаemитe сe".
Пораzи nиnса на semя и сenсxостоnансxи инseнтар sаnоuнаnа sсe nо-nоzueртано zа
си nроöиsа n+т nраxтиxата mаnоиmотни иnи с+sсem оöessemneни nиuа zа т+рсят
nоmоmта на nо-сиnни s иxоноmиueсxо отноmeниe с+сezи s сenсxата оömина иnи на
öоrати и snиятenни nрezстаsитenи на аристоxраuията s+н от нeя. Hарастsаn öроят
на иsnоnиuаритe, xоито ssemаnи nоz наem semя от sаmо+ни соöстseниuи с+с
sаz+n+eниeто zа я оöраöотsат и zа zаsат на nритe+атenя uаст от zоöиsа. В
Bemezenсxия sаxон, xоnто yрe+zа тesи ssаиmоотноmeния, стаsа zymа sа zsа sиzа
иsnоnиuари. Еzнитe от тяx, оsнаueни с иsраsа ,ssemаmи наnоnоsина" /nоnоsинxи/,
zаsаnи на соöстseниxа на semята nоnоsината от zоöиsа, а останаnото sаz+р+аnи sа
сeöe си.10 Дрyrитe, нарeueни mортити, öиnи sаz+n+eни zа отzenят s nоnsа на
соöстseниxа на semята ezна zeсeта от zоöиsа, а останаnата uаст sаz+р+аnи. Осseн
sа иsnоnиuари s Bemezenсxия sаxон стаsа zymа и sа наemни сenсxи раöотниuи
/mистоти/.11 Te öиnи nрezиmно оöessemneни сenяни, xоито раöотenи nо semитe на
nо-öоrати соöстseниuи срemy sаnnаmанe.
Пояsата на иsnоnиuарстsото и на ратаnстsо-то öиnа рesynтат от иxоноmиueсxа
nринyzа, xоято sастаsяnа отzenни nиuа zа т+рсят nрenитаниe s semитe на nо-öоrати
соöстseниuи. Саmи nо сeöe си с+szаzeнитe ssаиmоотноmeния нe оsнаuаsаnи оme
¡eоzаnна sаsисиmост. Каxто иsnоnиuаритe, таxа и ратаитe öиnи сsоöоzни nиuа,
xоито отиsаnи s иmeнията на öоrатитe semesnаzenuи nо сиnата на zоöроsоnно
сxnxueни zоrоsори. С тeueниe на sрemeто оöаue nоnо+eниeто на mноrо от тesи
сenяни сe snоmаsаnо и s соuиаnноnраsния иm статyт наст+nsаnи нeönаrоnриятни
иsmeнeния. Достат+uно öиnо zа сe сnyuи няxоe xараxтeрно sа срezноsexоsната enоxа
öezстsиe /sоnна, me+zyосоöиuа, enиzemия, сymа и nр./, sа zа нe mо+e иsnоnиuарят
иnи ратаят zа иsn+nни s сроx s+snо+eната my раöота иnи zа nnати с+отseтната
арeнzа. В таx+s сnyuаn тоn öиn zn++eн zа раöоти zоn+nнитenно, иss+н раmxитe на
сxnxueния zоrоsор, xато nри нeиsn+nнeниe ryöen nоnаrаemото my сe s+sнаrра+zeниe.
Осоöeно тe+xо s таxиsа сnyuаи стаsаnо nоnо+eниeто на ратаитe. В ezин тexст на
раsmирeната рezаxuия на Bаxона sа с+zeнe на xората, отраsяsаm оöстаноsxата x+m
срezата и sтората nоnоsина на IX s.,12 e xаsано, ue аxо ратаn нe sаs+рmи
наsрeme раöотата си x+m rосnоzаря, тряösа zа ö+ze nиmeн от zоöиsа. Иsnаzнаnитe s
sатрyzнeниe сenяни öиnи nринyzeни zа nраsят sаemи и nри нes+smо+ност zа rи
s+рнат ryöenи и онesи mаnxи nарueта semя, xоито sсe оme öиnи тяxна соöстseност.
В rn. 67 на Bemezenсxия sаxон наnриmeр стаsа zymа sа сenсxи стоnани, uиито ниsи
öиnи отнeти nораzи нeиsnnатeни nиxsи sа sseтитe от тяx sаemи.13
Tаxа иmeнно s рesynтат на стexnи сe нeönаrоnриятни оöстоятenстsа sа иsnоnиuари и
ратаи сe с+szаsаnи yсnоsия sа nояsата на иss+ниxоноmи-ueсxа nринyzа и sа
nостаsянeто иm s sаsисиmост от öоrатия semesnаzeneu, xоято носenа seue xараxтeр
на ¡eоzаnна exсnnоатаuия. В xраnна сmeтxа uаст от тesи сenяни, нe mо+enxи zа сe
сnраsят с+с сsоитe sаz+n+eния, öиnи nринyzeни zа остаsат траnно nо semитe на
öоrатия nоsemneн соöстseниx s xаueстsото си seue на sаsисиmи nxze. Hаистина тe
nоnyuаsаnи оöиxноseно иsseстни иmоти, xоито rосnоzарят иm nрezостаsяn, sа zа rи
оöраöотsат и zа сe nрexранsат, но с+mesрemeнно öиnи оöрemeнeни с раsnиuни
sаz+n+eния s нerоsа nоnsа /s трyz иnи s натyра/. Tаxа sаs+рmsаn ezин xараxтeрeн
uиx+n s nоnо+eниeто на таsи xатerория сenяни. П+рsонаuаnно тe страzаnи от nиnса
на semя иnи остаsаnи с+sсem öes иmоти, xоeто rи nринy+zаsаnо zа отиsат s
иmeнията на ezрия соöстseниx xато иsnоnиuари иnи ратаи; snосnezстsиe nоnyuаsаnи
отноsо semи, zаzeни иm от ezрия semesnаzeneu, но sаryösаnи nрezиmната си
нesаsисиmост и иsnаzаnи s+s ¡eоzаnна exсnnоатаuия. Tоsа e xараxтeрното раssитиe
на ¡eоzаnиsmа nрes нerоsия наuаneн eтаn нe саmо s Б+nrария, но и s рezиuа zрyrи
страни nрes срezноsexоsната enоxа.
С+szаzeнитe nо тоsи n+т ¡eоzаnни ¡орmи öиnи, xаxто сe sи+zа, рesynтат от
раssитиeто на zsyстранни отноmeния me+zy оöezнenия сenянин, от ezна страна, и
öоrатия nоsemneн соöстseниx, от zрyrа. Рemаsаmи s сnyuая сe оxаssаnи ¡аxторитe
от иxоноmиueсxо eстeстsо, nоz uиeто s+szenстsиe s xраnна сmeтxа s+sниxsаnа
uастноsnаzenсxа sаsисиmост. Hарez с тоsи n+т на с+szаsанe на ¡eоzаnни отноmeния
иmаnо и zрyr, nо-nряx и нenосрezстseн, nри xоnто nояsата на ¡eоzаnна sаsисиmост
öиnа рesynтат нe от ssаиmоотноmeния на uастноnраsна осноsа me+zy zse nиuа, а аxт
на аzmинистратиsни раsnорezöи на орrани на ueнтраnната snаст иnи на саmия
snаzeтen.14 С тяx сe nрezаsаnи nоz snастта на ezрия nоsemneн соöстseниx öиnо
отzenни nиuа, öиnо uenи сenа sаezно с +итenитe иm. По тоsи наuин на с+szаsанe на
uастноsnаzenсxа sаsисиmост mоrnи zа ö+zат nрezаzeни nоz snастта на ¡eоzаnа xаxто
оöessemneни nиuа, таxа с+mо и nиuа, xоито иmаnи сsои иmоти и xои-
ОБTЕСTВЕHО ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
то nоnаzаnи sаezно с тяx nоz snастта на ноsия си rосnоzар.
С+szаsанeто на ¡eоzаnни ¡орmи nо сиnата на аzmинистратиsни раsnорezöи /zарстseни
rраmоти/ öиnо тs+рze раsnространeно s+s Виsантиnсxата иmneрия nрes IX¬X s.15 Иmа
осноsаниe zа сe nриeme, ue то sаnоuнаnо zа сe nриnаrа и s ö+nrарсxата z+р+аsа от
наuаnото на IX s., xоrато ueнтраnната snаст yxрenиnа сsоитe nоsиuии и сe
nоuysстsysаnа zостат+uно сиnна, sа zа сe раsnорe+zа с+с с+zöата на сenяueстsото
и zа sоzи nоnитиxа s интeрeс на аристоxраuията. Раsnорezöата на xан Крym zа сe
zаsа на nросяuитe ,нe mаnxо, а zостат+uно", sа zа нe nросят nоseue, оsнаuаsа nо
с+meстsо настаняsанeто на оöezнenи nиuа nо иmeнията на ezритe соöстseниuи, xоито
иm nрezостаsяnи uаст от сsоитe иmоти, sа zа rи оöраöотsат и zа сe nрexранsат от
тяx, но seue s xаueстsото нe на сsоöоzни, а на sаsисиmи nxze.16 С zрyrи zymи,
нарezöата на ö+nrарсxия snаzeтen öиnа сsоerо роzа аxт на z+р+аsна nоnитиxа, nо
сиnата на xоnто сe с+szаsаnа uастноsnаzenсxа sаsисиmост nо nряx и нenосрezстseн
n+т, öes zа сe иss+рmsа сnо+ният и zsyстранeн nроueс на раssитиe на отноmeнията
me+zy оöezнenия сenянин и öоrатия nоsemneн соöстseниx.
Bа nряxата роnя на z+р+аsата s иsrра+zанeто на ¡eоzаnния öаsис mо+e zа сe с+zи и
nо ezна тs+рze xараxтeрна раsnорezöа на Bаxона sа с+zeнe на xората. Стаsа zymа
sа rn. I, uиnто тexст rnаси: ,Всяxо сenо, s xоeто сe иss+рmsат esиueсxи оöрezи и
sаxnинания, zа сe отzаze s öо+ия xраm с sсиuxитe си иmоти (zs Лzmотsса x+ Бнн
^sm+ с+ sсm+ нm+mms) . Аxо nи s тоsа сenо иmа rосnоzари (xnнxо нmyтs rn т&
x+тоm+ ссn-s) и тe иss+рmsат с+mитe оöрezи и sаxnинания, тe zа сe nроzаzат
sаezно с sсиuxитe си иmоти (с+ xс-sm+ нm+иxms), а ueната zа сe раszаze на
öezнитe."17 От с+z+р+аниeто на таsи раsnорezöа, xоято носи ориrинаneн xараxтeр и
отраsяsа оöстаноsxата s Б+nrария нenосрezстseно сnez nоxр+стsанeто, сe sи+zа, ue
са с+meстsysаnи сenа, s xоито нарez с meстнитe +итenи иmаnо и rосnоzари,
nритe+атenи на nоsemneни иmymeстsа. Te öиnи нeс+mнeно sнатни и snиятenни nиuа иs
срezата на аристоxраuията, xоито öиnи nоnyuиnи snаст наz сenото иnи наz uаст от
нerо seроятно s рesynтат на zарстseни rраmоти, иszаzeни nо нарe+zанe на
snаzeтenя. Каxто nиuи от раsnорezöата, няxои от тesи meстни snаzeтenи сe оöяsиnи
nротиs nоnитиxата на xристия-ниsаuия и nроz+n+аsаnи zа сnаssат esиueсxитe
оöиuаи, nораzи xоeто nоnyuаsаnи сyроsо наxаsаниe: nроzа+öа s роöстsо. Вeроятно
иmа sр+sxа me+zy таsи rnаsа на Bаxона sа с+zeнe на xората и öyнта на uаст от
ö+nrарсxитe öоnяри nрes 866 r.
срemy s+se+zанeто на xристиянсxата рenиrия.
Гnаsа I на Bаxона sа с+zeнe на xората отраsяsа нe саmо наnиuиeто на сenа, xоито
сe наmираnи s uастноsnаzenсxа sаsисиmост, но и ezна тиnиuна ueрта на ¡eоzаnния
строn ¬ раszenянeто на ¡eоzаnното иmeниe на zse uасти: ,сenсxа semя" и
,rосnоzарсxа semя". От ezна страна, стаsа zymа sа сenсxи стоnани, xоито иmаnи
сsои иmоти, а, от zрyrа ¬ sа тexни meстни rосnоzари, xоито с+mо nритe+аsаnи s
сenото nоsemneни иmymeстsа. Раszenянeто на ,сenсxа semя" и на ,rосnоzарсxа semя"
e xараxтeрно яsneниe sа ¡eоzаnиsmа и nо sрemeто на Втората ö+nrарсxа z+р+аsа.
Дрyr иssоz от rn. I на Bаxона sа с+zeнe на xората e, ue сenсxата оömина s
Б+nrария nрes раsrne+zания neриоz носenа xоnexтиsна отrоsорност sа иss+рmeни
нарymeния. Достат+uно öиnо, xаxто сsиzeтenстsysа раsnорezöата, zа иmа s сenото
xора с esиueсxи раsöирания, sа zа ö+zат наxаsани sсиuxи нerоsи +итenи. Hаnиuиeто
на xоnexтиsна отrоsорност s сenсxитe оömини e иsраs на оöи-uаnноnраsни траzиuии,
sаnаsиnи сe s xриzиueсxата систemа на Б+nrария сnez nоxр+стsанeто xато отра+eниe
от сnаsянсxия öит и сseтоrnez.18
Проueс+т на иsrра+zанe на ¡eоzаnния öаsис s Б+nrария nрes n+рsата nоnоsина и
срezата на IX s. сe раssиsаn sсe оme тs+рze öаsно. При sсe ue отzenни nиuа иnи
zори +итenи на uenи сenа nоnаzнаnи s uастноsnаzenсxа sаsисиmост, sсe nаx
осноsната uаст сenяни öиnи оme сsоöоzни и сe наmираnи s nряxо nоzuинeниe на
орrанитe на ueнтраnната аzmинистраuия, а нe на meстни rосnоzари. Bа раsnиxа от
¡eоzаnноsаsисиmитe тesи сenяни mоrат zа ö+zат оsнаueни yсnоsно xато ,сsоöоzни
сenяни" иnи ,z+р+аsни сenяни". Пораzи тоsа, ue тe с+стаsnяsаnи nрeоönаzаsаmото
mноsинстsо от насeneниeто, станаnо s+smо+но s Б+nrария zа ö+ze s+sezeн
Bemezenсxият sаxон. С нerо, xаxто seue öe отöenяsано, сe рerynираnи отноmeния
nрezиmно me+zy сsоöоzнитe сenяни, орrаниsирани s оömини, zоxато sаsисиmитe
сenяни sсe оme остаsаnи на sаzeн nnан и нe иrраenи рemаsаmа роnя.
В нenосрezстseна sр+sxа с s+nроса sа ¡орmиранeто на ¡eоzаnнитe отноmeния сe
наmира и s+nрос+т sа nриnо+eниeто на роöсxия трyz. Иsseстно e, ue роöстsото öиnо
nоsнато яsneниe и срez сnаsяни, и срez nраö+nrари, но nри тяx то иmаnо
nатриарxаneн xараxтeр, öes няxаxsо осоöeно snияниe s+рxy оömeстseната стрyxтyра
и s+рxy стоnансxия +иsот.
Прes VII¬IX s. ö+nrарсxата z+р+аsа sоzиnа mноrо sоnни с Виsантия, Аsарсxия
xаrанат и ¡ранxсxата z+р+аsа. Иmаnо сnyuаи, xоrато s р+ueтe на сnаsянитe и
nраö+nrаритe nоnаzаnи xато
nneнниuи rоnяm öроn xора. Tаxа наnриmeр nо sрeme на nоxоzа на xан Крym срemy
Hариrраz nрes 813 r. öиnи отxарани s Б+nrария наz 50 000 zymи.19 Hяxои от тяx
snосnezстsиe сe sаs+рнаnи s сsоята роzина nо сиnата на zsyстранна раsmяна на
sоeнноnneнниuи me+zy Б+nrария и Виsантия.20 Всe nаx mноsина sа z+nrо sрeme и
zори zо xрая на +иsота си sаryöиnи сsоöоzния си xриzиueсxи статyт.
Воeнноnneнниuитe öиnи раsnрezenяни rnаsно срez nрezстаsитenи на аристоxраuията и
eстeстseно наn-rоnяm öроn от тяx nоnyuаsаnи саmият snаzeтen /xан+т/ и нerоsитe
роzнини и önиsxи.21
Hарez с sоeнноnneнниuитe, xоито sаryösаnи статyта си на сsоöоzни nxze nо сиnата
на sоeннитe sаxони, s nоnо+eниeто на роöи nоnаzаnи и nиuа, ос+zeни sа раsnиuни
nрeст+nneния. Tоsи наuин sа nоnаzанe s роöстsо, nоsнат на наxаsатen-ноnраsната
систemа на Виsантиnсxата иmneрия, öиn s+snриeт и s Б+nrария сnez nоxр+стsанeто.
Рezиuа раsnорezöи на Bаxона sа с+zeнe на xората nрezsи+zат nроzаsанe s роöстsо
sа раsnиuни nрeст+nneния: иsn+nнeниe на esиueсxи оöрezи /rn. I/, xра+öа на xон
nо sрeme на sоnна /rn. XXIV/, оrраösанe на m+рт+suи s rроöоseтe /rn. XXVII/,
оrраösанe на u+рxоseн оnтар /rn. XXVIII/, отxраzsанe на сsоöоzeн uоsex иnи
nрesр+mанeто my s роö /rn. XXIX/.22 Поnаzанeто s роöстsо nораzи nрeст+nneния нe
öиnо таxа mасоsо, xаxто nоnаzанeто s роöстsо nораzи sоeнноnneнниueстsо /с
иsxnxueниe mо+e öи саmо на neриоzа нenосрezстseно сnez nоxр+стsанeто, xоrато
иmаnо сиnна с+nротиsа срemy ноsата рenиrия/.
Относно nриnо+eниeто на роöсxия трyz сsezeнията на иssоритe са тs+рze осx+zни.
-аст от роöитe ¬ nрezиmно sоeнноnneнниuитe ¬ остаsаnи nо zоmоseтe на
аристоxраuията иnи s zsорeuа на xана, x+zeто öиnи иsnоnsysани xато nрисnyrа. В
староö+nrарсxи xни+оsни nаmeтниuи тesи роöи са nоsнати nоz наssаниeто
zоmоuezuи.23 Bа тяx стаsа zymа на няxоnxо meста s ,Отrоsоритe на nаnа Hиxоnаn I
nо zоnитsанията на ö+nrаритe" /отr. 21 и 97/,24 xаxто и s zse rnаsи на Bаxона sа
с+zeнe на xората.25 Роöитe-сnyrи öиnи сmятани sа nиuна соöстseност на rосnоzаря
и няmаnи nраsо zа rо наnyсxат и zа отиsат zрyrаze. В отr. 21 на nаnа Hиxоnаn сe
zаsат раsяснeния сneuиаnно на sаnитsанeто, xаx тряösа zа сe nост+nи с роö, xоnто
e иsöяrаn от rосnоzаря си.
Осseн sа nиuна nрисnyrа от роöитe сe наöираnа nрes IX s. и uаст от нeоöxоzиmата
раöотна р+xа s+s sр+sxа с раsr+рнаnото сe nо тоsа sрeme sнаuитenно
строитenстsо /на mостоse, n+тиmа, xрenости, zsорuи и zр./. Tрyz+т на няxои роöи
с 168 nо-sисоxа xsаnи¡иxаuия öиn nриnаrан и sа иsn+n-
ОБTЕСTВЕHО-ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
нeниeто на сneuиаnни sаzаuи, наnриmeр sа наnраsа на xаmeнни наznиси.
Кsаnи¡иuирани сneuиа-nисти-роöи öиnи иsnоnsysани sа иsrотsянe и
yс+s+рmeнстsysанe на няxои наnаzатenни и отöранитenни с+ор++eния. Сраsнитenно
nо-mаn+x öиn öроят на роöитe, sаeти s сenсxото стоnанстsо. Сnez оöраsysанeто на
ö+nrарсxата z+р+аsа s нeя nроz+n+аsаnа zа rосnоzстsysа сsоöоzната сenсxа оömина,
насeneна от сsоöоzни nxze ¬ rnаsни nроиssоzитenи на önаrа, ¬ nораzи xоeто sа
роöсxия трyz s ö+nrарсxото сenо nоuти няmаnо mясто. He сe с+szаnи yсnоsия sа
nриnо+eниe на роöсxи трyz и nри sаnоuнаnия сe nроueс на ¡орmиранe на ¡eоzаnни
отноmeния, s xоnто rnаsна роnя иrраenи sаsисиmитe сenяни.
При относитenно mаnxия zяn на роöсxия трyz s оömeстseно-иxоноmиueсxата стрyxтyра
на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа sсe nо-nоzueртана стаsаnа тeнzeнuията öроят на
роöитe zа наmаnяsа и zа сe с+szаsат yсnоsия sа s+ssр+mанe на сsоöоzния статyт на
sоeнноnneнниuитe, т.e. на наn-sнаuитenната nо xоnиueстsо rрynа от роöи, xоято
s+sниxsаnа s рesynтат на sоzeнитe sоnни. Всe nо-ueсто сe nриnаrаnа nраxтиxата
nneнeнитe nо sрeme на sоnна nиuа zа сe sр+mат оöратно s тexнитe роzни meста
срemy sаmяна с nneнeни nоzаниuи на ö+nrарсxата z+р+аsа. Иss+н тоsи наuин sа
nрexратяsанe на роöсxия статyт, рernаmeнтиран nо сиnата на zenстsysаmото nрes IX
¬X s. me+zyнароzно nраsо, с+meстsysаn и zрyr наuин sа осsоöо+zаsанe на
sоeнноnneнниuи, xоnто сe ос+meстsяsаn на осноsата на uастноnраsни отноmeния
me+zy роöа, от ezна страна, и нerоsия rосnоzар, от zрyrа. Tоsи наuин e nрezsиzeн
s rn. XIX на Bаxона sа с+zeнe на xората. С+отseтният тexст rnаси: ,Коnто xynи от
uy+zи nиuа nneнниx sаezно с uяnото my s+ор++eниe, а тоя иmа ueната, xоято e
zаzeна sа нerо, xато я zаze sа сeöe си, zа си иze сsоöоzeн. Аxо nи я няmа, zа сe
иsxynysа от тоsи, xоnто rо e sаxynиn, zоxато сe отраöоти. Коnxото sа нerоsата
ueна, нарeueна отnnата, тя сe оnрezenя nрez сsиzeтenи sа sсяxа rоzина s раsmeр
на 3 ++nтиuи. И таxа, xато nриs+рmи, zа сe nyснe сsоöоzeн."26 Поnаzнаnият s
роöстsо nо n+тя на nроzа+öа sоeнноnneнниx e mо+en nроuee sezнаrа zа сe отxynи и
zа nоnyuи сsоöоzата си, xато sаnnати на ноsия соöстseниx с+mата сymа, sа xоято e
öиn xyneн. Аxо оöаue нe раsnоnаrаn с нeоöxоzиmитe срezстsа, тряösаnо zа раöоти
иsseстно sрeme nри сsоя rосnоzар иnи zа
Xаmöарnиnсxи наznис на xан Крym на rр+uxи esиx. Hаmeрeн nри с. Xаmöарnиn /zн.
Маnаmироsо/, Яmöоnсxи оxр+r. С+z+р+а сsezeния sа тeриториаnното раsmирeниe и
аzmинистратиsното yстроnстsо на ö+nrарсxата z+р+аsа s Tраxия. Оxр++eн
историueсxи mysen ¬ Варна
nnаmа оnрezeneни rоzиmни sносxи, zоxато иsnnати zаzeната sа нerо сymа, сnez
xоeто стаsаn отноsо сsоöоzeн. Tоsи наuин на осsоöо+zаsанe на ро-öи-nneнниuи e s
zyxа на отöenяsания оöиuаn y сnаsянитe от V¬VI s. zа нe z+р+ат nneнниuитe си s
роöстsо sа uяn +иsот, но zа rи nyсxат сnez иsseстно sрeme срemy оnрezeneн отxyn.
Bара+zанeто и раssитиeто на ¡eоzаnнитe отноmeния s Б+nrария, xаxто сe sи+zа,
öиnи сnо+eн и nроz+n+итeneн nроueс, uиито наueнxи sоzят x+m VIII s. Раssитиeто
на тоsи nроueс сe zsи+enо s zse осноsни nинии и nоz s+szenстsиeто на zsа rnаsни
¡аxтора. Hа n+рsо mясто, то öиnо nрezиssиxано от соuиаnно-иxоноmиueсxи nриuини,
сs+рsани с n+nното yxрensанe на uастната соöстseност s+рxy semята, с растe+а на
ezрото seme-snаzeниe и с оöezняsанeто на uаст от сenсxото насeneниe. Tesи
яsneния sоzenи zо иmymeстseно раsсnоeниe s раmxитe на сenсxата оömина, zо
соuиаnни xонтрасти и zо nостeneнното nостаsянe на ezни nиuа nоz snастта на
zрyrи. В+sниxнаnи отноmeния на uастноsnаzenсxа sаsисиmост, xоито сe yтs+р+zаsаnи
и sаxриnяnи от норmи на zenстsysаmото nраsо. Вторият n+т, nо xоnто сe иsrра+zаn
¡eоzаnният öаsис, öиn сs+рsан с nоnитиxата на ueнтраnната snаст sа sаmита и
yxрensанe nоsиuиитe на аристоxраuията: с+szаsанe на uастноsnаzenсxа sаsисиmост
s+s осноsа на аzmинистратиsни аxтоse, nо сиnата на xоито nоz snастта на öоrатия
semesnаzeneu и sисm саноsниx сe nрezаsаnи нe саmо отzenни nиuа, но и uenи сenа
sаezно с +итenитe иm; рemаsаmа роnя s сnyuая иrраenа нe иxоноmиueсxата nринyzа,
а sоnята на snаzeтenя, иsраseна s xонxрeтни раsnорezöи.
2.
Аzmинистратиsно-sоeнна yрezöа
Аzmинистратиsно-sоeнната yрezöа на ö+nrарсxата z+р+аsа zо срezата на IX s. öиnа
оöyсnоseна от оöстоятenстsото, ue nри нenното иsrра+zанe ssenи yuастиe rnаsно
zsа eтниueсxи enemeнта ¬ сnаsяни и nраö+nrари. С+szаzeна öиnа сsоerо роzа
,с+xsна z+р+аsа", s xоято nраö+nrарсxата аристоxраuия наuenо с xана иrраenа
р+xоsоzна роnя nо s+nроситe на s+трemната и s+нmната nоnитиxа. Bнаuитeneн zяn s
ynраsneниeто на z+р+аsата оöаue иmаnи и sо+zоseтe на отzenнитe сnаsянсxи
nnemeна, xоито sаnаsиnи иsseстна аsтоноmия s сsоитe оönасти и раsnоnаrаnи с+с
соöстseн аzmинистратиseн и sоeнeн аnарат, xато nриsнаsаnи nраö+nrарсxия xан sа
s+рxоseн rосnоzар и р+xоsоzитen.
Относно snастта и ¡yнxuиитe на xана öоrат
mатeриаn с+z+р+ат xаmeннитe наznиси от sрemeто на xан Оmyртаr и нerоsитe
nриemниuи. О¡иuиаnната титnа на snаzeтenя öиnа xана сиsиrи, сsиzeтenстsysаmа sа
sисоxото my nоnо+eниe на сyseрeн и nоsenитen на сsоитe nоzаниuи.27 В+s
sиsантиnсxи иssори от VIII¬IX s. xан+т e нарeueн xирx;, ар^1>^, rр(mm\>, рт)1|,
xоeто rоsори с+mо sа нerоsата rоnяmа snаст и sа раsнооöраsнитe my ¡yнxuии от
rра+zансxи и sоeнeн xараxтeр.
По сиnата на zрesна траzиuия, отраseна s Иmeнниxа на ö+nrарсxитe xаноse, snастта
на xана сe nрezаsаnа nо насnezстsо и nрeстоn+т сe sаemаn оöиxноseно от
n+рsороzния my син, носem титnата xанартиxин.28 В nроz+n+eниe на rоzини
ö+nrарсxата z+р+аsа öиnа ynраsnяsана от nрezстаsитenи на роzа Дynо, x+m xоnто
сnаzаnи Асnарyx, Teрsen и zр. По-x+сно роz+т Дynо öиn отстранeн nо насиnстseн
n+т от ynраsneниeто и то mинаnо s р+ueтe на nрezстаsитenи на роzа Воxиn.
Вnосnezстsиe ноs öyнт сmeниn тоsи роz и sаnоuнаnи nроz+n+итenни me+zyосоöиuи,
nри xоито насnezстseният nринuиn nрeстанаn zа сe nриnаrа. Еzsа s наuаnото на IX
s., xоrато s+трemнитe раsmириuи стиxнаnи, xаноseтe отноsо sаnоuнаnи zа ö+zат
насnezяsани от сsоитe синоse, mаxар и нesинаrи от n+рsороzнитe.
Teорeтиueсxи xансxата snаст öиnа нeоrраниueна и сe сmятаnо, ue иmа öо+eстseн
nроиsxоz. Bа тоsа rоsори ¡орmynата ,от öоrа nостаseн", xоято сe срemа s+рxy
xаmeннитe наznиси xато zоöаsxа x+m иmeто на с+отseтния snаzeтen /Оmyртаr, Ма-
nаmир, Прeсиян и zр./.
Xан+т öиn s+рxоseн sаxоноzатen, nр+s с+zия и rnаsноxоmанzysаm. Приmeр sа
sаxоноzатenна xансxа zenност са сnоmeнатитe seue Крymоsи sаxони, xоито сnорez
иsриuното иsseстиe на Сsиzас öиnи оöнароzsани nо nиuното yсmотрeниe на
snаzeтenя. -e xан+т наистина e öиn s+рxоseн с+zия, сe sи+zа от nрис+zата,
иszаzeна от Маnаmир срemy öрат my Енраsота. Hаn-mноrоöроnни иsseстия иmа sа
роnята на xана xато rnаsноxоmанzysаm. В+s sоnнитe me+zy Б+nrария и Виsантия nрes
VII¬IX s. snаzeтenи xато Teрsen, Teneu, Карzаm, Крym и zр. нesezн++ са
nрezsо+zаnи nиuно sоnсxитe си срemy nротиsниxа. Bа ¡yнxuиитe на xаноseтe xато
s+рxоsни sоeнаuаnниuи сsиzeтenстsysат отöenяsанитe seue титnи арx°^ и т]y¡а^,
xоито ueсто сe срemат s+s sиsантиnсxитe иssори.
Ва+на öиnа роnята на xана и xато р+xоsоzитen на s+нmната nоnитиxа на z+р+аsата ¬
тоn sоzen nрerоsори с+с с+сezни страни, оöяsяsаn sоnна, сxnxusаn mир.
Мноrоöроnни nриmeри s тоsа отноmeниe иmа от sрemeто на xан Крym и на нerоsитe
nриemниuи. При сxnxusанeто на mирни zоrоsори snаzeтenят nоняxоrа ssemаn nиuно
yuастиe и
иss+рmsаn оnрezeneни zenстsия с рenиrиоsно xneтseн xараxтeр /иsnиsанe на sоzа от
uаmа s+рx) semята, оöр+mанe на xонсxи сeznа и nр./. Оnиса ниe на nоzоöни
zenстsия e zаzeно s+s sр+sxа ex сxnxusанeто на 30-rоzиmния mир me+zy xа* Оmyртаr
и иmneратор Л+s V Арmeнeu.29
Xан+т öиn и s+рxоseн +рeu s z+р+аsата. Bа nаseни са наznиси, s xоито стаsа zymа
sа +eрт sоnриноmeния, иss+рmeни от нerо s ueст на nра ö+nrарсxия öоr Tанrра. Bа
zenното yuастиe на snа zeтenя s рenиrиоsния +иsот сsиzeтenстsysат на рezöитe на
Крym, Оmyртаr и Маnаmир s+s sр+sxr с nрeсnezsания срemy раsnространитenитe m
xристиянсxата рenиrия.
Hesаsисиmо от оöстоятenстsото, ue xан+! nритe+аsаn rоnяmа snаст s xаueстsото си
на sаxо ноzатen, с+zия, rnаsноxоmанzysаm и s+рxоse* +рeu, нerоsитe zenстsия öиnи
оöyсnоseни и s sна uитenна стeneн наnраsnяsани и оrраниuаsани 01 sоnята на
сиnната nраö+nrарсxа аристоxраuия xаxто и на сnаsянсxитe nnemeнни sо+zоse 01
отzenнитe оönасти на z+р+аsата. Иs срezата нe nраö+nrарсxата, а snосnezстsиe и
на сnаsянсxата аристоxраuия öиnи иsn+usани n+рsитe с+трyzни uи на xана, с xоито
тоn сe с+semаsаn nо sа+ни s+ nроси и xоито иsn+nняsаnи раsнооöраsни ¡yнx uии от
аzmинистратиsно и sоeнно eстeстsо.
Праö+nrарсxата аристоxраuия сe zenяnа нe роzоse /yeyr], -yeyeои /, uиnто
nроиsxоz seроят но e öиn тs+рze стар и sоzen x+m zаneuната исто рия на
nраö+nrарсxата nnemeнна оömност s Каs xаsxата оönаст. В Иmeнниxа на ö+nrарсxитe
xаноs< са сnоmeнати роzоseтe Дynо, Воxиn, .rаин, от uии то срezи öиnи иszиrани
xаноse на nрeстоnа. В xа meннитe наznиси са sаnаseни иmeната на роzоseтe
-аxарар, Кysиар, Кириар, ... zyар, Ерmиар.30 Праö+nrарсxата аристоxраuия nрes
VIII¬IX s. öи nа иsоömо тs+рze сиnно с+сnоsиe, xоeто nрezаsа nо nо насnezстsо от
öаmа на син nриsиnerироsаното си nоnо+eниe и nоnитиueсxото си snияниe. В nроueса
на nостeneнната ¡eоzаnиsаuия на z+р+аsата uаст от nраö+nrарсxитe n+рseнuи
sаnоuнаnи zа ysenиuаsат нezsи+иmитe си иmymeстsа и zа сe nрesр+mат s öоrати
nоsemneни соöстseниuи.
Прes VIII ¬ n+рsата nоnоsина на IX s. nраö+nrарсxата аристоxраuия сe zenяnа на
zse rрynи, xоито сe отnиuаsаnи nо соuиаnния си статyт, а seроятно и nо
иmymeстseното си nоnо+eниe. В n+рsата rрynа snиsаnи nо-sнатнитe и snиятenни
саноsниuи, нариuани öоnиаzи / (BоXxxо-;, ez. u. роX(а, [BснXа /. К+m sтората
rрynа сnаzаnи nо-
Посрeöрeна nneтeна риsниuа. X s. Hаmeрeна s £rоиsтоuна Б+nrария. Hаuионаneн
арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
ОБTЕСTВЕHО ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
172
ниsmи nо ранr nиuа, оsнаuаsани с наиmeноsаниeто öаrаини /раyаnxн /. В ezин
xаmeнeн наznис от sрemeто на xан Маnаmир сe xаssа, ue сnez nострояsанeто на
няxаx+s sоzоnроsоz snаzeтenят ,zаn на öоnиаzитe и на öаrаинитe rоnemи zароse"31.
Оöстоятenстsото, ue öоnиаzитe са nосоueни на n+рsо mясто, rоsори sа тexния nо-
sисоx ранr. Раszenянeто на аристоxраuията на zse rрynи сe sи+zа и от ezин тexст
s ,Отrоsоритe на nаnа Hиxоnаn I nо zоnитsанията на ö+nrаритe", x+zeто сe
иsт+xsа, ue s+s sр+sxа с öyнта на öоnярстsото срemy xняs Борис I nрes 865 r.
snаzeтenят наxаsаn nо-сyроsо ,n+рseнuитe" /рnта(:e8/ и nо-mаnxо ,срezнитe иnи
nо-mаnxитe" /тeоnосres sen ттоres/.32 По sсяxа seроятност nоz рnта^es сe иmат
nрez sиz öоnиаzитe, а nоz тeTосres xen ттоres ¬ öаrаинитe.
В няxои xаmeнни наznиси с+meстsитenното öоиnа, рeсn. öаrаин сe nрezxо+zа
nоняxоrа от zymата öаrатyр / раyатоöр/,33 seроятно с+с sнаueниe на ,nо-sисm, nо-
rnаseн"34. В таx+s сmис+n сs+рssанeто на ,öаrатyр" с ,öоиnа" и ,öаrаин"
nриzаsаnо nо-zи¡eрeнuирано s+трemно стeneнysанe на тesи zse осноsни rрynи от
nраö+nrарсxата аристоxраuия.
Иs срezата на öоnиаzитe и öаrаинитe öиnи nоzöирани n+рsитe сny+итenи на xана,
иsn+nняsаmи раsнооöраsни ¡yнxuии от sоeнно иnи rра+zансxо eстeстsо /sоnсxоsи
наuаnниuи, ynраsитenи на аzmинистратиsни оönасти, yuастниuи s zиnnоmатиueсxи
mисии и zр./. Праö+nrарсxата аристоxраuия öиnа аристоxраuия сny+eöна, sаeта
nряxо s р+xоsоzстsото на z+р+аsнитe zenа. Tя иrраenа sа+на роnя nри sоzeнeто на
s+трemната и s+нmната nоnитиxа и nоznоmаrаnа нenосрezстseно s+рxоsния snаzeтen,
а nри оnрezeneни сnyuаи s+snираnа нerоsитe zenстsия.
Аzmинистратиsнитe ¡yнxuии на nраö+nrарсxата аристоxраuия сe xараxтeриsират с
иsseстни осоöeности. Hа n+рsо mясто, nиnсsа ясно раsrраниueниe на zn++ноститe от
sоeнно и rра+zансxо eстeстsо. Оöиuаnна nраxтиxа öиnо ezин и с+m са-ноsниx zа
иsn+nняsа ezноsрemeнно раsнооöраsни nо xараxтeра си ¡yнxuии /zа nрezsо+zа
sоnсxата, zа раszаsа nраsос+zиe, zа yuастsysа s zиnnоmатиueсxи mисии и nр./. В
тоsа отноmeниe аzmинистратиsният mexаниs+m на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes VIII¬IX
s..öиn оme нezостат+uно zи¡eрeнuиран, с xоeто сe отnиuаsаn от аzmинистратиsния
mexаниs+m на с+сezна Виsантия nо с+mото sрeme.
Дрyrа xараxтeрна ueрта e раszenянeто на z+р-
Xан Оmyртаr nрeсnezsа арmията на Tоmа Сnаsянина. Миниатxра от Маzриzсxия р+xоnис
на xрониxата на Uоан Сxи-nиuа. Маzриzсxа наuионаnна öиönиотexа /n. 35/
+аsнитe сny+итenи nо тeриториаneн nриsнаx. Онesи сny+итenи, uиято zn++ност öиnа
сs+рsана с+с стоnиuата Пnисxа иnи с нenнитe оxоnни сenиmа, сe uисnenи x+m
rрynата на ,s+трemнитe са-ноsниuи". С оrnez на тоsа тяxно nоnо+eниe nрez
с+отseтната титnа, xоято носenи, öиnа nостаsяна zymата иuирry, т.e. s+трemeн. В
xаmeннитe наznиси от n+рsата nоnоsина на IX s. оsнаueнията иuирry öоиn, иuирry
öаrаин, иuирry xоnоs+р35 сe т+nxysат тоuно s тоsи сmис+n. Hаn+nно e s+smо+но
ö+zemи наxоzxи zа yстаноsят наиmeноsанията и на zрyrи zn++ности с nоzоöна
nрezстаsxа. Каxто иsrne+zа, оöоömeно оsнаueниe на rрynата ,s+трemни саноsниuи" e
öиnо наиmeноsаниeто ,s+трemни öоnяри"/01 eоrо (BоsXаBe?/. Tо сe срemа s
с+uинeниeто на sиsантиnсxия иmneратор Константин VII Баrрeнороzни ,Bа
ueрemониитe s+s
ОБTЕСTВЕHО-ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
sиsантиnсxия zsорeu" /с+стаseно x+m срezата на X s./.36 От с+отseтния nаса+ s
нerо nиuи, ue ,s+трemнитe öоnяри" öиnи ezни от наn-иsт+xнатитe саноsниuи и
önиsxи на snаzeтenя nиuа и ue тe сny+enи s стоnиuата на z+р+аsата и сe наmираnи
s нenосрezстseн zосer с zsорeuа.
Bа раsnиxа от ,s+трemнитe саноsниuи" с¡eрата на zenстsиe на sтората rрynа
z+р+аsни сny+итenи öиnа иss+н Пnисxа и оxоnнитe n сenиmа. В с+отseтстsиe с тоsа
nрez тяxната титnа öиnа nостаsяна nрezстаsxата xx /иx/, т.e. s+нmeн. Bаnаseн e
наznис от таsи enоxа, s xоnто стаsа zymа sа триmа саноsниuи: ezиният e наsоsан
иuирry öои-nа, а zрyrитe zsаmа са нарeueни с+отseтно xx öа-rаин и xx öоиnа.37 Hа
nонятиeто ,s+нmни саноsниuи" отrоsаря seроятно оöоömeното наиmeноsаниe ,s+нmни
öоnяри" /оЕ e?<о [BснXаBe?/, xоeто
сe срemа s nосоueния nаса+ от с+uинeниeто на Константин VII Баrрeнороzни.38
Отzenни nрezстаsитenи на nраö+nrарсxата аристоxраuия нарez с+с сny+eöнитe си
титnи /тарxани, +ynани, xоnани и zр./ öиnи нариuани оme ,xранeни xора" / 6рeтто1
а\траотсн/.39 Tаxиsа сnyuаи сe срemат s memориаnни наznиси от sрemeто на Оmyртаr
и Маnаmир, s xоито e ysexоseue-на nаmeтта на nоuинаnи тexни сny+итenи.
Оöиuаnният иsраs e, ue nоxоnниuитe ,са öиnи" иnи ,öиnи станаnи" xранeни xора на
snаzeтenя. ,Xранeн uоsex" e öиn и Tyрzаuис, xоnто иmаn титnа xанzиzат и uиито
останxи öяxа отxрити nрezи няxоnxо rоzини s ezин от сарxо¡аsитe xраn Гоnяmата
öаsиnиxа s Пnисxа.40 По sсиuxо иsrne+zа, ue ,xранeни xора" са öиnи таxиsа
nрezстаsитenи на аристоxраuията, xоито +иseenи s стоnиuата Пnис-
r/x- ^
T. ¡=:
I
И ,^
174
ОБTЕСTВЕHО-ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
и. II* I и*r 1^1¬m¬nmmnT^xmmnTmиnm
xа, xанeни öиnи на yстроnsанитe s zsорeuа nриemи и сe nоnsysаnи с осоöeното
раsnоnо+eниe на snаzeтenя.41 Сneuиаnно sа сnоmeнатия Tyрzаuис öи mоrnо zа сe
nриeme, ue e сnаzаn x+m nиuната rsарzия на snаzeтenя ¬ sа тоsа rоsори титnата
xанzиzат / xо^Ва-со? /, xоято öиnа nриeта s Б+nrария с+с с+mото sнаueниe,
xаxsото иmаnа и s+s Виsантия.42
Еzин от rnаsнитe саноsниuи s z+р+аsата, xоnто иzsаn на sторо mясто сnez
snаzeтenя, öиn xаsxан+т / xоeи^о^о? /.43 Като нenосрezстseн с+трyzниx и nоmоmниx
на xана s няxои сnyuаи тоn mоr+n zа иsn+nняsа ¡yнxuии на с+ynраsитen. Tаxиsа
¡yнxuии иmаn наnриmeр xаsxан Исöyn, иsseстeн nо наznиси от sрemeто на Маnаmир и
Прe-сиян.
Праsоmоmията на xаsxана öиnи от раsnиuно eстeстsо. Вeроятно тоn e öиn наuаnниx
на nиuната zрy+ина на xана, наmираmа сe s стоnиuата;44 ssemаn zenно yuастиe s+s
sоeнни zenстsия, и то ueсто s xаueстsото си на rnаsноxоmанzysаm /Исöyn наnриmeр
оrnаsиn ezин nоxоz срemy sиsантиnuитe/.45 Каsxан+т yuастsysаn nоняxоrа и s
nратeни-ueстsа sа nрerоsори с uy+zи snаzeтenи и т.н. Иsоömо s р+ueтe на тоsи
саноsниx öиnа с+срezотоueна rоnяmа snаст и xоmneтeнuиитe my иmаnи раsnиueн
xараxтeр46 s с+отseтстsиe с nосоueната seue nраxтиxа zа нe сe nраsи
раsrраниueниe me+zy rра+zансxи и sоeнни ¡yнxuии и ueсто n+ти тe zа сe иsn+nняsат
от ezно и с+mо nиue.
Дрyr иsт+xнат саноsниx, xоnто сe сnоmeнаsа s няxоnxо наznиса от n+рsата nоnоsина
на IX s., öиn иuирry öоиn+т / т)т^1рyоn р(н'Xа /. Tаsи zn++ност nроz+n+аsаnа zа
с+meстsysа и nрes сnezsаmото стоneтиe и nо sрemeто на Сиmeон и Пeт+р иuирry öоиn
öиn öоnярин+т Мостиu.47 По ранr иuирry öоиn+т иzsаn сnez xаsxана. Еzна от
rnаsнитe my sаzаuи öиnа zа сe rри+и sа оxраната на s+трemнитe xрenости s
z+р+аsата и на n+рsо mясто ¬ на стоnиuата.48 Поz нenосрezстseната snаст на
иuирry öоиnа сe наmираnи sнаuитeneн öроn sоnниuи, xоито тоn xоmанzysаn nо sрeme
на sоnна. В ezин xаmeнeн наznис от Прeсnаs сe rоsори, ue на иuирry öоиnа öиnи
nоseрeни оömо 1300 zymи.49 Като нenосрezстseн nоmоmниx на xана иuирry öо-
Коnони с ö+nrарсxи наznиси на rр+uxи esиx от n+рsата nоnоsина на IX s.
1. Коnона с 3-рezоs наznис, с+z+р+аm оnис на s+ор++eниe. Hаmeрeна s с. Tаönа,
Tоnöyxинсxи оxр+r. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
2. Коnона с иmeто на xрenостта Бyрzиsо, станuия nо n+тя Hариrраz ¬ Оzрин.
Hаmeрeна s Пnисxа. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
иn+т öиn иsnраmан ueсто с zиnnоmатиueсxи mисии s раsни страни.50 Иsоömо иuирry
öоиn+т nоzоöно на xаsxана иsn+nняsаn раsнооöраsни nо xараxтeр ¡yнxuии от sоeнно
и от rра+zансxо eстeстsо.
Ва+на роnя s z+р+аsния аnарат e иrраn seроятно и т.нар. xана öоиnа xоnоs+р, sа
xоrото сe сnоmeнаsа s наznиса на xан Прeсиян s+s sр+sxа с nоxоzа s semитe на
сmоnянитe.51 Оöстоятenстsото, ue тоn носen троnно наиmeноsаниe, ezно от xоито e
xана, rоsори sа нerоsитe sнаuитenни и сnо+ни ¡yнxuии. Бnиs+x nо zn++ност zо нerо
e öиn seроятно и т.нар. öаrатyр öоиnа xоnоs+р, сnоmeнат s ezин memориаneн наznис
на xан Маnаmир.52
С nрezиmно sоeнни ¡yнxuии öиnи тарxанитe, sа xоито сe rоsори s наznиси rnаsно от
sрemeто на xан Оmyртаr, xаxто и s няxои zрyrи иssори от IX¬X s. Tарxанитe сe
zenenи на няxоnxо xатerории, наnриmeр seра тарxан, öори тарxан, оrny тар-xан,
xана xаny тарxан, +ynан тарxан. Осseн с sоeнни ¡yнxuии тарxан+т e mоr+n zа ö+ze
натоsарeн и с zрyrи sаz+n+eния.
В xаmeннитe наznиси от n+рsата nоnоsина на IX s. стаsа zymа sа рezиuа саноsниuи
иs срezата на nраö+nrарсxата аристоxраuия: xx öаrаин, öeри öаrаин, sитxо mирос,
сeтит öаrаин, тyртона +ynан.53 От с+z+р+аниeто на наznиситe сe sи+zа, ue тesи
zn++ностни nиuа са xоmанzysаnи раsnиueн öроn sоnниuи, сnezоsатenно тe са
иsn+nняsаnи ¡yнxuия nоzоöна на ¡yнxuията на иuирry öоиnа, но иmаnи nо-ниsm ранr
от нerо и uисnото на nоseрeнитe иm sоnниuи öиnо nо-mаnxо.
He сe sнаe mноrо и sа ¡yнxuиитe на таxиsа z+р+аsни сny+итenи xато xоnан,
саmnсис, mиниx, аnоöоrатyр, uиrат и zр., sа xоито сe rоsори rnаsно s xаmeннитe
наznиси от VIII¬IX s., xаxто и s няxои nисmeни иssори. Еzни от тяx yuастsysаnи
s+s sоeнни nоxоzи /наnриmeр аnоöоrатyр+т и mини-x+т/,54 zрyrи /xато саmnсиса и
uиrата/ snиsаnи s с+стаsа на zenerаuии, иsnраmани от xана с nоnитиueсxи mисии.55
В+smо+но e nосоueнитe саноsниuи zа са иsn+nняsаnи и sаz+n+eния от zрyr роz.
Гnаsнитe сny+öи и zn++ности s ueнтраnния аnарат иmаnи sр+sxа с sоnсxата и с
sоeнното zenо. Tоsа, раsöира сe, нe öиnо сnyuаnно ¬ историята на Б+nrария nрes
VIII и rоnяmа uаст от IX s. e иsn+nнeна с нenрeстанни sоnни. Поzоöна оöстаноsxа
наnаrаnа sсexи z+р+аseн сny+итen нарez с+с sаz+n+eнията си от аzmинистратиsно и
rра+zансxо eстeстsо zа отzenя sниmаниe и на s+nроси от sоeнeн xараxтeр.
Госnоzстsysаmото nоnо+eниe на nраö+nrарсxата аристоxраuия, s uиито р+ue сe
наmираn ueнтраnният аzmинистратиsно-sоeнeн аnарат, нe оsнаuаsа, ue nрes
раsrne+zания neриоz останаnа-
та uаст от nраö+nrарсxото насeneниe e öиnа с+sсem nиmeна от s+smо+ността zа
иsxаssа сsоeто mнeниe s nоnитиueсxия +иsот. Hяxои öernи сsezeния на иssоритe
соuат, ue e иmаnо mоmeнти, xоrато и оöиxноseни nоzаниuи на z+р+аsата са mоrnи zа
ssemат иsseстно yuастиe s раsрemаsанeто на sа+ни z+р+аsни s+nроси nо сиnата на
sсe оme нe-наn+nно иs+иseни траzиuии от sрemeто на sоeнната zemоxраuия. Стаsа
zymа rnаsно sа yuастиe s+s sр+sxа с+с сsаnянeто на няxоn snаzeтen и иsöиранeто
на zрyr. При nоzоöни сnyuаи öиnи сsиxsани сneuиаnни с+öори. Tаx+s xараxтeр носen
наnриmeр с+öор+т / xоu.$+о\> / nрes 766 r., на xоnто öиnо оöяseно сsаnянeто на
xан Саöин, оösинeн s с+rnаmатenстsо с sиsантиnuитe.56 Поzоöни с+öирания
нeс+mнeно са öиnи орrаниsирани и р+xоsоzeни от nрezстаsитenи на аристоxраuията,
но сиryрно и оöиxноseнитe nоzаниuи на z+р+аsата, xоито yuастsysаnи s тяx, са
иmаnи zymата nри рemаsанeто на nостаsянитe s+nроси.
С+öори са öиnи сsиxsани, xаxто иsrne+zа, и nо nоsоz на zрyrи с+öития от sтората
nоnоsина на VIII s."
Оöиuаят zа сe сsиxsат с+öори s nо-раsmирeн с+стаs сe sаz+р+аn и nрes n+рsата
nоnоsина на IX s. Иmа осноsаниe zа сe тs+рzи, ue таx+s с+öор e öиn сsиxан nо
nоsоz на иszаsанeто на Крymоsитe sаxони. К+m тоsа nрeznоnо+eниe насоusа rр+uxият
тexст на рeuниxа на Сsиzас, x+zeто e xаsано, ue xан+т, nрezи zа оöяsи рemeниeто
си, сsиxаn ,sсиuxи ö+nrари" /s сnаsянсxия nрesоz ¬ ,сsоитe ö+nrари"/.58 Даnи
тesи zymи оsнаuаsат, ue s сnyuая са öиnи с+öрани саmо nраö+nrари, öes yuастиeто
на сnаsяни, нe mо+e zа сe xа+e с nоnо+итenност. Ва+eн e ¡аxт+т, ue ö+nrарсxият
snаzeтen nо+enаn zа сe санxuионира ноsото sаxоноzатenстsо nрez ezин nо-mироx
¡орym, s xоnто snиsаnи нe саmо nрezстаsитenи на аристоxраuията, но и оöиxноseни
nоzаниuи. Tаsи nост+nxа на xан Крym e s zyxа на траzиuиитe на sоeнната
zemоxраuия, xоито nроz+n+аsаnи zа ö+zат sсe оme +иsи и uрes uиeто сnаssанe
snаzeтenят исxаn zа nоzueртаe, ue zenстsysа xато иsраsитen на нароzната sоnя.
В аzmинистратиsно-sоeнната yрezöа на ö+nrарсxата z+р+аsа zо срezата на IX s. сe
наönxzаsа сsоeоöраseн zyаnиs+m. Hарez с snастта, ос+meстsяsана от xана и от
нerоsия ynраsитeneн аnарат, s отzenни xраиmа на z+р+аsата сe sаnаsиnа и snастта
на meстни сnаsянсxи sо+zоse. Tаxаsа snаст иmаnи оme n+рsитe sо+zоse на сezemтe
сnаsянсxи nnemeна и на сeseритe, с uиeто с+трyzниueстsо xан Асnарyx nостаsиn
наuаnото на z+р+аsата. Поzоöна snаст nритe+аsаnи и отzenни сnаsянсxи xняse nрes
сnezsаmото стоneтиe. Поxаsатeneн e nриmeр+т с sо+zа на nnemeто сeseри Сnа-
syн, xоnто раsnоnаrаn с sоnсxа и иmаn аzmинис тратиsната snаст s сsоята
оönаст.59
С+с сnаsянсxи nnemeнни sо+zоse xато с+xs ниuи и с+трyzниuи xан Крym nиen
наszраsиuа О! оöxоsания с+с срeöро ueрen на nоöezeния Hиxи ¡ор. В тexста на
Teо¡ан тesи sо+zоse са нарeueни то^ ГxXосur^соy ар^оy-сe? /арxонти на enа
sянитe/, xоeто сsиzeтenстsysа sа тяxното mясто I аzmинистратиsния аnарат на
ö+nrарсxата z+р+а s а. Фаxтиueсxи тe öиnи nоnyсаmостоятenни ynра sитаnи на
отzenни сnаsянсxи nnemeна / eОyа / xоито сnорez раsxаsа на Teо¡ан zни нарez mина
sаnи nоxраn nоöитата на xоn rnаsа на Hиxи¡ор, se zа nоszраsят ö+nrарсxия
snаzeтen с nоöezата.60
Bа с+meстsysанeто на саmостоятenни сnаsянсxи sо+zоse xато ynраsитenи на отzenни
оönасти на ö+nrарсxата z+р+аsа rоsорят и няxои sаnаzни аsтори. Tаxа наnриmeр
neтоnисeu+т Аnн-xарz с+оömаsа, ue x+m 818¬819 r. сnаsянсxитe nnemeна аöоzрити,
тиmоuани и öраниuesuи сe отuenиnи от ö+nrарсxата z+р+аsа. Оuesиzно тesи nnemeна
са öиnи ynраsnяsани от сsои саmостоятenни sо+zоse, xоито zотоrаsа öиnи с+xsниuи
на ö+nrарсxия xан. В öene+xата на neтоnисeuа сe xаssа, ue оöр+mаnxи сe x+m
нemсxия иmneратор, тesи nnemeна ,сe отxаsаnи от с+xsа си с ö+nrаритe"
/Ви1§аrоrmn sос1e1а1e nxссyerаT/.
Б+nrарсxата z+р+аsа nрes VII¬VIII s. сe с+стояnа ¡аxтиueсxи от ezна nо-ueнтраnна
uаст наuenо с xана и нerоsата аzmинистраuия и от neри¡eрни оönасти наuenо с
meстни xняse. Tоsа nоnо+eниe наmeриnо с+отseтeн тeрmиноnоrиueн иsраs s+s
sиsантиnсxитe иssори, xоито ynотрeöяsат иmeто Б+nrария / ВоиXyарЕа / sа
оöоsнаuаsанe на uяnата ö+nrарсxа z+р+аsа; с+mesрemeнно нeezноxратно тe rоsорят
sа Сnаsинии /Еxxnmmm/ и nnemeна /e(BаЛ оsнаuаsаnxи nо тоsи наuин отzenнитe
оönасти и сnаsянсxитe nnemeна, xоито +иseenи таm и xоито öиnи ynраsnяsани от
сsои sо+zоse.
Hаn-mноrо rоsори sа Сnаsинии и nnemeна xронист+т Teо¡ан. Tаxа наnриmeр тоn
с+оömаsа, ue nрes 763 r. xан Teneu nотernиn на nоxоz срemy Виsантия, xато ssen
с+с сeöe си xато с+xsниuи 20 000 zymи от раsnоnо+eнитe наоxоnо nnemeна /ex тсоy
7т:роо71араxe1[xe\*оy e^соy /.61 Прes 811 r. nри nоzrотоsxата sа рemитenно
сра+eниe с иmneратор Hиxи¡ор I Гeниx xан Крym s+ор++иn xато наemниuи срemy
наст+nsаmия нenриятen аsари и сnаsяни от оxоnнитe оönасти /та; яeр^ ЕxXаит^а;/,
а sа zа nросnаsят nоöezата на ö+nrарсxия snаzeтen xраn rnаsата на Hиxи¡ор сe
иsрezиnи иzsаmитe nри xана nnemeна /тсоy ар^со^соy m аота^ 1&>m/. Сnоmeнаsанeто
sа ,Сnаsинии'^ sа,nnemeна" nрes VIII и наuаnото на IX s.
ОБTЕСTВЕHО ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
сsиzeтenстsysа sа nиnсата на eтниueсxо и nоnитиueсxо ezинстsо s ö+nrарсxата
z+р+аsа, sа наnиuиeто на сsоeоöраseн аzmинистратиseн zyа-nиs+m. Вnастта на xана
и на нerоsата nраö+nrарсxа аzmинистраuия сe nростираnа rnаsно s сeseроиsтоuнитe
xраиmа на страната с ueнт+р стоnиuата Пnисxа. В останаnитe тeритории
nроz+n+аsаnи zа nаsят nраsата си meстнитe nоnyсаmостоя-тenни сnаsянсxи
sо+zоse /xняse/. С тоsа сe оöясняsа и ¡аxт+т, ue sиsантиnсxитe nисатenи от VII
zо IX s. rоsорят sа сnаsянсxи nnemeна и оönасти ,оxоnо" иnи ,nоxраn" ö+nrарсxата
z+р+аsа. В с+mност сnаsянсxото насeneниe, xоeто yuастsysаnо xато с+xsниx s+s
sоnсxата на xаноseтe, s nоseueто сnyuаи сe наmираnо на тeриторията на z+р+аsата,
но öиnо s nо-осоöeно nоnо+eниe s сраsнeниe с nраö+nrарсxото. От ezна страна,
нerоsитe nnemeнни sо+zоse nриsнаsаnи snастта на xана, xоnто öиn s+рxоseн
snаzeтen и rnаsноxоmанzysаm s+ор++eнитe сиnи и nоz uиeто р+xоsоzстsо сe sоzenа
оömа s+нmна nоnитиxа, а, от zрyrа страна, sаnаssаnи иsseстна s+трemна аsтоноmия
s ynраsnяsанитe от тяx оönасти; тe иmаnи соöстseни sоnсxи, xоито xоmанzysаnи
саmи и xоито nри нeоöxоzиmост иsnраmаnи s nоzxрenа на xана. Tаx+s öиn сnyuаят
nрes 763 r., xоrато xан Teneu сe отnраsиn на nоxоz срemy наxnynия s страната
Константин V Коnрониm ¬ сnорez Hиxи¡ор ö+nrарсxият snаzeтen иmаn sа с+xsниuи
mно+eстsо сnаsяни /e'x<«^ 51? сrи[1[nа^10^ xа1 ИxXаmumu 7сXr]öт)/.62 Оuesиzно
тesи сnаsянсxи sоnсxи са öиnи xоmанzysани от meстни nnemeнни sо+zоse, xоито
иsn+nняsаnи с+xsниueсxитe си sаz+n+eния x+m xана.
В аzmинистратиsно-sоeнния аnарат на отzenнитe Сnаsинии нарez с nnemeнния sо+z
sа+на роnя иrраenа и meстната сnаsянсxа аристоxраuия, uиeто nоnитиueсxо snияниe
нарастsаnо нenрeстанно и xоято nостeneнно сe nрesр+mаnа s ez+р nоsemneн
соöстseниx. Bа yuастиeто на оöиxноseното насeneниe s nоnитиueсxия +иsот оöаue
няmа ниxаxsи сsezeния. Вeроятно траzиuиитe от neриоzа на sоeнната zemоxраuия са
öиnи sсe оme +иsи и nраxтиxата zа сe сsиxsат nри оnрezeneни сnyuаи nо-mироxи nо
с+стаs с+öори, xаxто стаsаnо y nраö+nrаритe, e öиnа сnаssана и срez сnаsянсxитe
nnemeна.
Tаxа иsrраzeната аzmинистратиsно-sоeнна yрezöа, xараxтeрна sа ö+nrарсxата
z+р+аsа от xрая на VII s. насаm, sаnоuнаnа nостeneнно zа т+рnи иsmeнeния x+m nо-
rоnяmа ueнтраnиsаuия и nрemаxsанe на nnemeнния nартиxynариs+m. Иsmeнeнията öиnи
рesynтат от соuиаnно-иxоноmиueсxото и nоnитиueсxото раssитиe на z+р+аsата и
nрezи sсиuxо от наnрezsаmия nроueс на ¡eоzаnиsаuия. Фeоzаnнитe отноmeния, xоито
сe yстаноsяsаnи nо-
стeneнно, öиnи сs+рsани с нeоöxоzиmостта от с+отseтни иsmeнeния на z+р+аsното
yстроnстsо, на nраsото, на оömeстseнитe инститyuии. Форmираmата сe ¡eоzаnна
xnаса сe нy+zаenа от nо-сиnна ueнтраnна snаст, sа zа mо+e zа yxрenи сsоитe
nоsиuии и zа раsmири nраsоmоmията си наz nоzsnастнитe nxze и наz сenсxитe
оömини.63 До тоsа сe сse+zаnа rnаsната тeнzeнuия на раssитиeто на z+р+аsния
аnарат nрes n+рsата nоnоsина на IX s. Сиnна ueнтраnна snаст и szраsа
аzmинистраuия öиnи нeоöxоzиmи и s+s sр+sxа с ueститe sоnни. Раsnоx+саното
nnemeнно yстроnстsо и наnиuиeто на nоnyсаmостоятenни оönасти, р+xоsоzeни от
meстни сnаsянсxи xняse, nрeuenи zа сe раsr+рнат с нeоöxоzиmия раsmаx
отöранитenната и наnаzатenната mоm на z+р+аsата.
Поnитиxа на ueнтраnиsиранe на z+р+аsата, оöyсnоseна от sаnоuнаnия nроueс на
¡eоzаnиsаuия и от наnрerнатата s+нmноnоnитиueсxа оöстаноsxа, sоzen seue ясно s
наuаnото на IX s. xан Крym. Tоn e n+рsият ö+nrарсxи snаzeтen, sа xоrото сe sнаe
с+с сиryрност, ue e nрeznриen meрxи sа раsmиряsанe на xансxата snаст s
nоrраниuнитe оönасти на z+р+аsата uрes наsнаuаsанe на nряxо nоzuинeни нemy
орrани. Доxаsатenстsо sа тоsа сe с+z+р+а s тexста на zоöрe nоsнатия Xаmöарnиn-
сxи наznис, x+zeто стаsа zymа sа оönасти s Иsтоuна Tраxия, xоито öиnи sxnxueни s
nрezenитe на ö+nrарсxата z+р+аsа сnez yсnemнитe sоeнни zenстsия срemy Виsантия и
s xоито xан+т оnрezenиn sа ynраsитenи сsои саноsниuи, nроиsxо+zаmи иs срezата на
nраö+nrарсxата аристоxраuия. Еzиният от ynраsниuитe öиn тоrаsаmният xаsxан
Иратаис, а zрyrият ¬ иuирry öоиn+т Tyx /Hоx/.64 Hа тяx öиnи nоzuинeни meстни
стратesи от sиsантиnсxи nроиsxоz /mярxа, sseта от Крym, sа zа си осиryри, xаxто
иsrne+zа, nоzxрenата на +иseemитe s тesи xраиmа r+рuи/. В sаeтата от ö+nrаритe
оönаст öиnо с+szаzeно аzmинистратиsно yстроn-стsо,xоeтосe осноsаsаnо нe s+рxy
nnemeнния nринuиn на Сnаsиниитe, а s+рxy иzeята sа сиnна ueнтраnна snаст и sа
nряxо р+xоsоzстsо от страна на xансxи сny+итenи. В zyxа на nоzоöна nоnитиxа са и
Крymоsитe sаxони. С тяxното оöнароzsанe сe nрист+nsаnо x+m s+se+zанe на ezнаxsи
sа sсиuxи nоzаниuи на страната нарezöи, x+m с+szаsанe на оömа sа uяnата z+р+аsа
наxаsатenноnраsна систemа, с+оöраseна с иsmeняmия сe оömeстseн строn nо nосоxа
x+m ¡eоzаnиsаuия. Hesаsисиmо от оrраниueния xараxтeр на Крymоsото
sаxоноzатenстsо то öиnо ст+nxа наnрez x+m nрemаxsанe на nnemeнната раszроöeност
и x+m с+szаsанe на xриzиueсxа осноsа sа nо-rоnяmа ueнтраnиsаuия.
Дyx+т на nрeznриeтитe meрxи сe uysстsysаn и s отноmeниeто на Крym x+m
nрezстаsитenитe на
сnаsянсxата аристоxраuия. При тоsи ö+nrарсxи snаzeтen сnаsянсxи öоnяри
yuастsysаnи seue zenно s ynраsneниeто xато nрexи орrани и nоmоmниuи на xана.
Tаx+s öиn Драrоmир, ezин от n+рsитe zиnnоmати на Крym, иsnраmан с sа+ни mисии s
Hариrраz. Б+nrарсxият snаzeтen сe стрemяn, xаxто иsrne+zа, zа сnee
nраö+nrарсxата и сnаsянсxата аристоxраuия, xато я nоzuини нenосрezстseно на
ueнтраnната snаст. При xан Оmyртаr nоnитиxата на ueнтраnиsаuия nроz+n+иnа. Bа
тоsа сsиzeтenстsysа нeyсnenият оnит на тиmоuани, öрани-uesuи и аöоzрити zа
сx+сат с+xsа си с Б+nrария и zа сe ориeнтират x+m Франxсxата иmneрия. Сnez xато
nроrониn sо+zоseтe на тритe сnаsянсxи nnemeна, xан+т nостаsиn на тяxно mясто
nрexи орrани на ueнтраnната snаст /exриTs eоrmn сxаЪиs Ъи1§аnсо8 $ирer eо8
reсxres соnsrxиerиn!:/. С тоsа zenстsиe öиn сnо+eн xраn на nnemeнния nартиxy-
nариs+m и öиn ос+meстseн nринuиn+т на ueнтраnиsаuия s таsи neри¡eрна
сeseроsаnаzна оönаст. Поnитиxа на ueнтраnиsаuия s отs+zzyнаs-сxитe semи sоzenи и
nриemниuитe на Оmyртаr. Bа zа yxрenят nоsиuиитe си, xаноseтe nоuнаnи zа иsnраmат
таm на сny+öа сsои nриönи+eни. Като xраeн рesynтат от таsи nоnитиxа x+m срezата
на IX s. s аzmинистратиsно-sоeнната yрezöа на ö+nrарсxата z+р+аsа наст+nиnи
sнаuитenни иsmeнeния. С+meстsysаmото s nроz+n+eниe на стоneтия раszeneниe на
тeриторията на страната с+оöраsно с nnemeнния nринuиn öиnо оxонuатenно
иsостаseно. Отzenнитe Сnаsинии /на nnemeната сeseри, öeрsити, zраrysити и zр./,
xоито с+meстsysаnи z+nrи rоzини s Миsия, Tраxия и Маxezония xато отzenни
оönасти, öиnи sаmeнeни с ноsи аzmинистратиsно-sоeнни ezиниuи ¬ т.нар. xоmитати.
Bа nр+s n+т сe сnоmeнаsа sа xоmитати nо sрemeто на xан Прeсиян, но няmа
с+mнeниe, ue аxо нe sсиuxи, то nонe няxои от тяx са öиnи с+szаzeни оme nри
нerоsитe nрezxоzниuи. Каx+s e öиn öроят на xо-mитатитe, нe сe sнаe. Иsseстно e
саmо от сsezeниeто на neтоnисeuа Xинxmар /IX s./., ue nрes 866 r. срemy xняs
Борис I сe szиrнаnи на öyнт нezоsоnнитe öоnяри от 10-тe xоmитата на z+р+аsата,
öes zа сe yтоuняsа zаnи стаsа zymа sа sсиuxи с+meстsysаmи nо тоsа sрeme
аzmинистратиsно-sоeнни ezиниuи иnи саmо sа ezно оrраниueно uисnо. Hа тeрmина
xоmитат /s nатинсxи иssори сотxаnns/ отrоsаря seроятно сnаsянсxата zymа semя,
xоято сe срemа s иszаzeния сnez nоxр+стsанeто Bаxон sа с+zeнe на xората. Tаm сe
rоsори sа отzenни ,semи" s сmис+n на отzenни аzmинистратиsни оönас-
Оöm иsrnez на Каneто nри с. Hоsа -eрна, Сиnистрeнсxи оxр+r. Bemneно yxрenneниe
от П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа
179
180
ти, на xоито сe zenяnа nо тоsа sрeme ö+nrарсxата z+р+аsа. Hаuenо на sсexи
xоmитат стояn xоmит /сотex, xор]?/. В иssори от sтората nоnоsина на IX s. сe
сnоmeнаsат няxои xоmити: Tираzин, xоnто ynраsnяsаn nо sрemeто на xняs Борис I
seроятно Брerаnниmxата оönаст; Доmeта, иnи Доöeта, наsнаueн от с+mия snаzeтen sа
ynраsитen на Кyт-mиuesиuа /оönаст sаnаzно от Оxриzсxото eseро/; Др+ст+р, xоmит
nо sрemeто на uар Сиmeон s оönастта сeseрно от Соnyн ¬ sа нerо сe rоsори s
иsseстния наznис от с. Hар+m.65
В xаueстsото си на s+рxоsни ynраsитenи на nоseрeната иm оönаст xоmититe
nритe+аsаnи sнаuитenна аzmинистратиsна snаст и rnаsната иm sаzаuа öиnа zа
nриnаrат нарezöитe на snаzeтenя. В таx+s сmис+n xато nроsоzниuи на рemeнията на
xняs Борис I zenстsysаnи сnоmeнатитe seue xоmити Tираzин и Доmeта. Еzно от
sа+нитe nраsа и sаz+n+eния на оönастния ynраsитen öиnо раszаsанeто на
nраsос+zиe.
Hарez с xоmита s отzenнитe аzmинистратиs-но-sоeнни ezиниuи, на xоито сe zenяnа
ö+nrарсxата z+р+аsа nрes срezата и sтората nоnоsина на IX s., sа+на роnя
иsn+nняsаnи и сnоmeнатитe seue тарxани s раsnиuнитe тexни стeneни /оrny тарxан,
öори тарxан и zр./. Мо+e zа сe nрeznоnаrа, ue zоxато xоmит+т иmаn nоseue
rра+zансxа snаст, на тарxанитe са öиnи nоseряsани sаzаuи от sоeнно eстeстsо.
Tаxа наnриmeр сnоmeнатият s +итиeто на Кnиmeнт Оxриzсxи öори тарxан на Бenrраz e
нарeueн sаmeстниx-стратer /иnоатратт]y6;/, xато сe zоöаsя nри тоsа, ue тоn
,отöраняsаn тоrаsа тоsи rраz" /тm xöxe ¡иXаоотnn таитт^/.öö
Hарez с xоmититe и тарxанитe s отzenнитe оönасти иmаnо и сneuиаneн сnоn от
с+zии, xоито сe rри+enи sа nраsораszаsанeто. Bа с+zии стаsа zymа s ,Отrоsоритe
на nаnа Hиxоnаn I nо zоnит-sанията на ö+nrаритe", а с+mо таxа s Bаxона sа с+zeнe
на xората /rn. II, VII и VIII/.
В рesynтат от ueнтраnиsаuията на z+р+аsата и иsuessанeто на Сnаsиниитe xато
саmостоятenни аzmинистратиsни ezиниuи наст+nиnи sа+ни иsmeнeния и s
орrаниsаuията на sоeнното zenо. Доxато nрes VII и VIII s. sоnсxитe на nраö+nrари
и сnаsяни сe xоmnnexтysаnи отzenно, с+с сsои соöстseни наuаnниuи, x+m срezата на
IX s. иmаnо seue ezна оömа sоnсxа, uиnто xоmанzeн с+стаs сe наöираn ezнаxsо
me+zy ö+nrари и сnаsяни. От с+z+р+аниeто на сnоmeнатия seue xаmeнeн наznис,
наmeрeн s Прeсnаs и nроиsxо+zаm seроятно от sрemeто на Оmyртаr иnи на нerоsитe
nриemниuи, сe sи+zа, ue s Прeсnаs тоrаsа e иmаnо zsа xорnyса тe+xоs+ор++eни
sоnниuи, ezиният от xоито öиn nоzuинeн на sоeнаuаnниx с титnата иuир-ry öоиn, а
sторият ¬ на sоeнаuаnниx с титnата +y-
nан.67 П+рsата титnа e nраö+nrарсxа, а sтората -сnаsянсxа. Осноsатenно e
nрeznоnо+eниeто, ue сnyuая стаsа zymа sа ezна сmeсeна sоeнна ¡орmr uия, s xоято
са yuастsysаnи xаxто nраö+nrари, тe xа и сnаsяни.68 В сраsнeниe с ранния neриоz
о историята на ö+nrарсxата z+р+аsа тоsа e ноsо яö neниe, xоeто сsиzeтenстsysа sа
ос+meстseния seu nроueс на ueнтраnиsиранe на z+р+аsния аnарат sа nрemаxsанe на
с+meстsysаmия s nроz+n+eни на rоzини аzmинистратиseн zyаnиs+m.
И таxа s раssитиeто на аzmинистратиsно-sс eнната yрezöа на ö+nrарсxата z+р+аsа
nрes VIII n+рsата nоnоsина на IX s. сe наönxzаsат zsа rnen ни и sнаuитenно
отnиuаsаmи сe nоme+zy си eтаm Прes n+рsия eтаn, xоnто стиrа zо наuаnото на Е s.,
са наnиue сиnни enemeнти на nnemeнно yстроr стsо и нe mо+e zа сe rоsори sсe оme
sа xоmоreнeн наn+nно ueнтраnиsиран аzmинистратиsноynраs neнсxи mexаниs+m s
uяnата тeритория на странr та. Hарez с snастта на xана и на нerоsитe nрex
орrани, xоито nроиsxо+zаnи nрezиmно иs срezат на nраö+nrарсxата аристоxраuия,
с+meстsysаnа snастта на отzenнитe сnаsянсxи nnemeнни sо+ze se, xоито ynраsnяsаnи
сsоитe оönасти /Сnаsр нии/. Сsоeоöраsният аzmинистратиseн zyаnиs+] отrоsаряn и
на с+meстsysаmия nо тоsа sрeme z+р+аsата eтниueсxи zyаnиs+m. Прes тоsи neрио sсe
оme öиnи +иsи траzиuиитe от sрemeто на sс eнната zemоxраuия, xоито наmираnи
иsраs s сsи* sанeто на оömи с+öори с yuастиeто на nрezстаs» тenи xаxто на
аристоxраuията, таxа и на оöиxнe seното насeneниe.
Прes sтория eтаn s раssитиeто на аzmинис тратиsно-sоeнната yрezöа, xоnто оöxsаmа
n+рsа та nоnоsина на IX s., сe иss+рmиnи с+meстseн иsmeнeния s yстроnстsото и
mexаниsmа на z+р +аsния аnарат. Аzmинистратиsният zyаnиs+m nс стeneнно öиn
оrраниuаsан, snастта на nnemeннит sо+zоse öиnа nрemаxната и на mястото на няxe
rаmнитe Сnаsинии сe nояsиnи ноsи аzmинистра тиsно-sоeнни ezиниuи ¬ xоmитата, ¬
ynраsnяsа ни от орrани, nряxо nоzuинeни на xана. Проueс+ на ueнтраnиsаuия на
snастта s+рsяn yсnорezно nроueса на раssитиe на ¡eоzаnнитe отноmeния и:
sнаuитenна стeneн öиn оöyсnоseн и sаsисиm от нe rо. Проueс+т на ueнтраnиsаuия сe
раssиsаn ezно sрemeнно и с nостeneнното сnиsанe на zsата eтни ueсxи xоmnонeнта ¬
сnаsяни и nраö+nrари ¬ s en но uяnо и nо-сneuиаnно ¬ с nостeneнното сnиsан и
сmeсsанe на сnаsянсxата и nраö+nrарсxата арис тоxраuия. Tаxа сe ¡орmираnа ezна
ноsа ¡eоzаnи xnаса ¬ на ezри semesnаzenuи и на z+р+аsни сny +итenи, ¬ xоято сe
оöezиниnа оxоnо ueнтраnнат snаст и sаnоuнаnа zа иrраe sа+на роnя s аzmинис
тратиsния z+р+аseн аnарат. Heнтраnиsиранeто н
ОБTЕСTВЕHО-ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
Л
z+р+аsния mexаниs+m öиnо от +иsнeна нeоöxоzиmост sа ¡eоzаnната аристоxраuия, т+n
xато саmо nо тоsи наuин тя mо+enа zа yxрenи сsоитe nоsиuии и zа раsmири
nостeneнно snастта си сnряmо сenсxитe оömини и тexнитe +итenи. Heнтраnиsиранeто
на z+р+аsния аnарат öиnо наnо+итenно и с оrnez на наnрerнатата s+нmна nоnитиxа
nри xан Крym и nри нerоsитe nриemниuи. Tаxа nроuee s рesynтат на zenстsиeто на
¡аxтори от соuиаnно-иxо-ноmиueсxо и от nоnитиueсxо eстeстsо сe иss+рmиnи rоnemи
иsmeнeния s аzmинистратиsно-sоeнно-то yстроnстsо на ö+nrарсxата z+р+аsа и x+m
срezата на IX s. то сe оueртаnо ясно с ноsи, xаueстseно раsnиuни nриsнаuи от
nриsнаuитe, xоито rо xараxтeриsираnи nрes nрezxоzното стоneтиe.
3.
Бит, строитenстsо и иsxyстsо
Пeриоz+т от оöраsysанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа zо срezата на IX s. сe
xараxтeриsира с+с сsоeоöраseн,zy аnиs+m> s оönастта на mатeриаnната и zyxоsната
xynтyра.От ezна страна,nnemeннитe раsnиuия me+zy сnаsяни и nраö+nrари sсe оme нe
öиnи nрeоzоneни и mаxар nроueс+т на ssаиmно nрониxsанe zа сe sаz+nöоuаsаn,
xynтyритe на zsата eтноса сe раssиsаnи nо сsои соöстseни n+тиmа uаx zо sрemeто,
xоrато тexнитe носитenи сe сnenи s ezно uяnо. От zрyrа страна, sа zse xynтyри
mо+e zа сe rоsори и с оrnez на xnасоsото раsсnоeниe s ö+nrарсxото оömeстsо: sа
нy+zитe на rосnоzстsysаmата xnаса öиnа с+szаzeна ezна nо-nрezстаsитenна xynтyра,
отnиuаsаmа сe с mонymeнтаnност, s xоято нарez с ориrинаnното и сneuи¡иuното
иmаnо и иsseстно nоzра+атenстsо /nрezиmно на sиsантиnсxи оöраsuи/; sа нy+zитe на
нароzнитe mаси n+x öиnа nрezнаsнаueна ezна nо-сxроmна xynтyра, nоzxранsана от
тsорueсxитe сиnи на соöстseнитe траzиuии и с+z+р+аmа sнаuитeneн öроn саmоöитни
enemeнти.
(ПЛИСКА - ПЪРВАTА БЪЛГАРСКА СTОЛИHА. В Пnисxоsсxото nоne са раsxрити останxитe
на три оrроmни yxрeneни стана.69 Еzиният от тяx e/Кансxият ueнт+р. Виz+т и
yстроnстsото my rоsорят, ue e öиn sаmисneн n+рsонаuаnно xато sоeнeн nаreр.
Оöяseн sа стоnиuа, тоn zори zо наuаnото на IX s. sсe оme öиn нариuан аyn,
nаreр /xар-яо?=сатри8/.70
.xрeneният nаreр Пnисxа оöxsаmаn оömирно nространстsо /23 xs.xm/ s+s ¡орmата на
нenраsиneн траneu. Bаnаzната и иsтоuната my страна öиnи z+nrи nо 7 xm, сeseрната
¬ 3,9 xm, а x+ната ¬ 2,7 xm. Роs, mироx s осноsата 3,5 m, а s rорната uаст ¬ 12
m, оrра+zаn uяnото nространстsо. От
s+трemната страна сe иszиrаn насиn, xоnто иmаn с+mитe раsmeри /осноsа 12 m,
rорна uаст 3,5 m/.
Поuти s срezата на nаreра сe иssисяsаnо s+трemно yxрenneниe. Tо с+mо иmаnо ¡орmа
на нenраsиneн ueтири+r+nниx /траneu/ и sаrра+zаnо относитenно нerоnяmа nnоm.
£+ната и сeseрната my страна öиnи z+nrи nо 740 m, sаnаzната ¬ 788 m, а иsтоuната
¬ 612 m. По-x+сно, seроятно s наuаnото на IX s., тyx öиnи иszиrнати яxи xаmeнни
стeни.71
В сerаmния си sиz стeнитe са nраsи, с zeöenина оxоnо 2,60 m. Граzeни са от
rоnemи xаmeнни önоxоse. Висоuината иm стиrаnа zо 10 m. -eтиритe nорти öиnи
¡nанxирани от nо zse zsоnни ueтири+r+nни xynи. Отxриsанeто на тyxneна sита
ст+nöа72 саmо s nо ezна от xynитe nоxаssа, ue s rорнитe eта+и nnоmта иm e öиnа
оöezинeна. Проxоz+т me+zy тяx сe sатsаряn отs+трe с zsyxриnа nорта, а отs+н ¬
с+с сnyсxаm сe nрes uиnинzриueн сsоz xа-тараxт. Ъrnитe на стeнитe sаs+рmsаnи с
nо ezна uиnинzриuна xynа. Сиmeтриuно me+zy uиnинzриuнитe xynи и nортитe сe
иszиrаnа и nо ezна ne-то+r+nна xynа, sисоxа 12¬13 m.
Прes nосnezнитe rоzини s+трemната xрenостна систemа на Пnисxа стана nрezmeт на
интeнsиsни nроyusания, xоито иsясниxа оme nо-n+nно нenния xараxтeр. Раsxрити
öяxа nорти, xynи, ст+nöиmа, ezин таeн xоzниx на x+ната xрenостна стeна и nр.
В+s s+трemното yxрenneниe сe наmираnи +иnиmeто на xана, Tронната nаnата,
esиueсxи xраmоse и +иnиmа на öоnяри.73
П+рsитe строe+и s+s s+трemното yxрenneниe на Пnисxа nроиsxо+zаnи
от^zeсeтиneтията нe-nосрezстseно_^xnez__с+szаsанeто на z+р+аsата. Мe+zy тяx öиnо
иsrраzeнотоот x!m+1Пxиnиme на xана, иszиrнато s сeseроsаnаzната uаст на
yxрenneниeто. Bаnаzно от нerо сe наmираnи три nостроnxи, сs+рsани с sсexиzнesния
öит на zsорuоsитe оöитатenи: uистeрна-sоzоxраниnиme с zsа öасenна, mаn+x xр+r+n
öасenн и öаня. Hа иsтоx öиnа раsnоnо+eна саmостоятenна сrраzа с нeиsяснeно
nрezнаsнаueниe. По sсиuxо иsrne+zа, ue строe+итe от тоsи neриоz са öиnи mаnxо на
öроn и са сe отxрояsаnи ярxо срez раsnоnо+eнитe оxоnо тяx xрти на zn++ностнитe
nиuа и оöсny+sаmия neрсонаn.
Прes sторото и трeтото zeсeтиneтиe на IX s., nри Оmyртаr, xансxият +иnиmeн
xоmnnexс öиn sастроeн nоuти наноsо.74 Всe nо тоsа sрeme seроятно e sаnоuнаnо и
nрeyстроnстsото на +иnиmeто на snаzeтenя, раsрymeно nри nоxоzа на Hиxи¡ор I
Гeниx nрes 811 r. Hоsото xансxо +иnиme, иsrne+zа, нe сe e отnиuаsаnо с+meстseно
от старото. Herоsата nnаноsа сxemа сe срemа s Пnисxа, Маzара и
Прeсnаs и e nоsторeниe на zрeseн +иnиmeн тиn. К+m старото +иnиme öиnа nристроeна
ноsа три-zenна +иnиmна сrраzа, xоmnоsирана строrо сиmeтриuно и nоsтаряmа nnана
на n+рsата. Каmeнни nnоuи nостиnаnи nоzоseтe на uяnото +иnиme, а ¡ина mаsиnxа от
rиnс nоxриsаnа xyöаsата xsаzро-sа sиzария. Сeseроsаnаzното nоmemeниe иmаnо
отоnnитenна инстаnаuия nоz nоzа и nо стeнитe. Оuesиzно таsи uаст на zsорeuа e
öиnа ,sиmна" и sа отоnnяsанeто n сe иsnоnsysаnа стара enинисти-ueсxо-риmсxа
отоnnитenна систemа.
По sсиuxо иsrne+zа, ue раsрymeнията s sаnаzната uаст на xансxия +иnиmeн xоmnnexс
са öиnи тs+рze rоnemи, nораzи xоeто тyx станаnи наn-mноrо nроmeни. Банята öиnа
раsрymeна и sасиnана, ezиният öасenн" с+mо öиn sасиnан ¬ наnо+иnо сe sсиuxо zа
сe строи отноsо.
Бnиsо zо xансxото +иnиme сe иszиrаnи оme zse xаmeнни сrраzи. П+рsата öиnа
триzenна nостроnxа с ¡асаzи, раsuneнeни от srраzeни nиnас-три; yсnоsно тя e
нарeueна Боnярсxо +иnиme. Втората, с nnан на zsа snисани ezин s zрyr xsаzрата,
иmаnа rраzeн ст+nö s ueнт+ра и нeраsuneнeно nрezzseриe x+m x+ната страна.
Прeznоnаrа сe, ue таsи сrраzа e öиnа esиueсxи xраm, xато сsоöоzният ст+nö s
срezата, иsrne+zа, e сny+en sа +eртseниx. Вeроятно xynт+т e öиn сs+рsан с sоzа,
т+n xато s оöиxоnния xориzор са sаnаseни zsа mаnxи сиmeтриuни на s+трemната sаnа
öасenна.
Оxоnо nостроnxитe, сs+рsани с xансxото +иnиme, öиnа иszиrната sисоxа тyxneна
стeна на xаmeнна осноsа. Tя sаrра+zаnаоömирeн nраsо+r+neн zsор, s xоnто
zsорuоsитe сrраzи /+иnиmа, öани, uистeрни/ öиnи раsnоnо+eни xраn сeseрната и
sаnаzната my uаст. Tаxа о¡орmeният yxрeneн +иnиmeн xоmnnexс иmаn три sxоzа ¬ на
сeseр, sаnаz и xr. Вxоzоseтe öиnи оöраsysани от nроxоzни ueтири+r+nни xynи,
zоneneни zо xyртината. Bа sисоuината и s+нmния sиz на стeната и xynитe няmа
тоuни zанни. При иsrра+zанeто на таsи стeна старият таeн nроxоz, xоnто сs+рssаn
+иnиmeто на xана с rоnemия yxрeneн zsорeu и xоnто öиn оnо+арeн seроятно nрes 811
r., seue нe zenстsysаn.75
Иss+н xансxия +иnиmeн xоmnnexс ¬ nриönиsитenно s срezата на В+трemния rраz ¬ сe
иszиrа nа rоnяmа, nоuти xsаzратна сrраzа, sаemаmа nnоm nоseue от 400 xs. m. Hа
иsтоuната и на sаnаzната n ¡асаzа сe иssисяsаnи nо zse ueтири+r+nни xynи.76
Вeроятно срezната n uаст e öиnа отxрита, sа zа snиsа сseтnина. Tаsи nостроnxа
сerа e иsseстна yсnоsно xато Крymоs zsорeu.
Прes 811 r. и таsи xансxа рesиzeнuия nостраzаnа сeриоsно, nораzи xоeто сe
наnо+иnо zа ö+ze nрeyстроeна осноsно. Hа нenно mясто öиn nостроeн т.нар.
Оmyртаrоs zsорeu, иnи Tронна nаnата,
uиито раssаnини и сerа nрezстаsnяsат sнymитen на rnezxа. Hоsата сrраzа öиnа
nnанирана s+рxy sа nаzния xраn на nnоmта, sаemана от стария zsо рeu. Hа няxои
meста нenнитe осноsи с+snаzат на n+nно с+с старитe осноsи.
Hоsата nостроnxа иmаnа ¡орmа на öаsиnиxа иsrраzeна s+рxy sисоxо nриsemиe,сny+emо
sа сsоe оöраseн uоx+n. Tя öиnа ориeнтирана s nосоxа сe seр¬xr с z+nrата си ос.
Вnиsаnо сe отx+m тяснатr x+на страна. Прezzseриeто öиnо раszeneно m zse. От
nрezната my sxоzна uаст ст+nöа /иnи nо тоuно раmnа/ иsse+zаnа на eта+а, отx+zeто
сe snи sаnо s sаnата. Срemy sxоzа сe наmираnа rоnяm; аnсиzа, seроятно sа трона
на snаzeтenя. Приsemиe то öиnо sасsоzeно и mироxо zост+nно отs+н.77
Прes n+рsитe zeсeтиneтия на IX s. s Пnисx; сe^ sароzиnи ¡орmи на-иxоноmиueсxи
+иsот, nри с+mи на ¡eоzаnния rраz. Пояsиnо сe nаsариme, ; с+mesрemeнно
s+sниxнаnи и nроиssоzстseни ueн троse ¬ rр+нuарсxи и +enesарсxи раöотиnниuи В+s
В+трemния rраz öиnи nостроeни nоmemeния nрezнаsнаueни sа т+рrоsсxи нy+zи.
Жиsот+т ] z+р+аsното срezиme öиn seue нemисnиm öes рe zоsно снаözяsанe с+с стоxи
xаxто от n+рsа нeоö xоzиmост, таxа и sа sаzоsоnяsанe на nо-иsт+нue! sxyс. -e
Пnисxа e станаnа срezиme на т+рrоsсx +иsот, сsиzeтenстsysат рezиuата mаrаsини
me+z; xансxата рesиzeнuия и сeseрната nорта.78 Остан xи от т+рrоsсxи сrраzи иmа
и на zрyrи meста. I xrоsаnаzния +r+n на В+трemния rраz наnриmeр с; раsxрити
z+nrа рezиuа nоmemeния, me+zy xоито I иmаnо seроятно и раöотиnниuи. Дрyr тиnиueн
т+р rоsсxи xоmnnexс s+s ¡орmа на rоnяm ueтири+r+n ниx, оöраsysан от няxоnxо
nоmemeния, оö+рнат] x+m s+трemeн sатsорeн zsор, öиn иsrраzeн нezа neu от x+ната
nорта.79
Сsezeнията sа строe+итe s+s В+нmния rраz на Пnисxа са осx+zни. Bасerа са
иsseстни саmо ня xоnxо semnянxи и xаmeнни nостроnxи от раsrne+ zаната enоxа.
Bemnянxи са отxрити!?а~zse meста -s сeseроиsтоuния раnон на yxрeneната
тeриторm /оöexт | 31/ и sаnаzно от В+трemния rраz ¬ I zоnината на Асарzeрe.81
Bemnянxитe са xараxтeр ни sа сnаsянсxото насeneниe, но тe öиnи s+snриe ти и от
nраö+nrаритe xато nо-nоzxоzяmа sа yсez наn +иsот ¡орmа на +иnиme. С тeueниe на
sрeme то yсnорezно с тesи траzиuионни +иnиmа sаnоu наnи zа сe яsяsат и наzsemни
nостроnxи от nоmes xаm+x иnи с xаmeнни осноsи. Te nрezстаsnяsаm ezноzenни иnи
zsyzenни nраsо+r+nни nоmemeнm
Бронsоs аmyneт с иsоöра+eниe на xонниx. VIII¬IX s. Hаmeрeн nри с. Синsо ö+рzо,
Враuансxи оxр+r. Оxр++eн историueсxи mysen ¬ Враuа
ОБTЕСTВЕHО ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
с sxоzоse, оö+рнати на xr.82 Жиnиmата s+s В+нmния rраz rоsорят sа наnиuиeто на
соuиаnна zи¡eрeнuиаuия срez стоnиuното насeneниe!
КРЕПОСTИ И КРЕПОСTHИ СЪОРЪЖЕHИЯ. Оme с+с с+szаsанeто си ö+nrарсxата z+р+аsа
тряösаnо zа сe nоrри+и sа иsrра+zанeто на сnо+на систemа от yxрenneния sа sаmита
от sра+eсxи наnаzeния. Отнаuаnо yxрenneнията öиnи semneни, но с тeueниe на
sрemeто sсe nоseue сe наnаrаn xаmeнният rраze+.
П+рsата yxрenитenна систemа оöxsанаnа -eрноmорсxото xраnöрe+иe. Поuти uяnата
xраnöрe+на иsиuа на xr от Варна öиnа осeяна с насиnи, оö+рнати x+m mорeто.
Tаxиsа насиnи сe отxриsат s z+ното на Варнeнсxия sаnиs, nри с. Txорnиnоs-uи
/zрesното Еритe/ и nри Оösор, x+zeто öиnа nрerраzeна ниsината на р. Дsоnниuа.83
.xрeneни nаreри иmаnо и nо sисоxия öряr наz Каsарнeнсxия sаnиs.84
Прes nоneтата и x+nmоseтe на Доöрyz+а, s наn-нисxата n срezна uаст, mинаsаnи три
sаnа.85 Дsа от тяx, Гоnemият и Маnxият, öиnи semneни оxоnи. Маnxият seроятно e
наn-стар. Гоnemият, xоnто с+mо e от sрemeто nрezи иzsанeто на nраö+nrаритe, öиn
ymenо иsnоnsysан от тяx. Отнаuаnо тоn тряösаnо zа отöиsа оnасността от rоти и
xyни, иzsаmи от сeseр. Tироx роs rо nраsen трyz-ноnрeоzоnиm отx+m таsи nосоxа, а
от x+ната my страна öиnи раsnоnо+eни rоnemи semneни yxрenneния ¬ nаreритe на
нerоsитe sаmитниuи. Коrато s Маnxа Сxития сe настаниnи ноsитe оöитатenи, sа
xоито оnасността иzsаnа отx+m xr, тe оö+рнаnи nиueто на оxоnа на xr. По x+ната
my страна mинаn ноs роs, nрeсиuаm sаnоseтe на nо-старитe nаreри. Heс+mнeно
nрeyстроnстsото e öиnо zenо на nраö+nrаритe. Сsиzeтenстsо sа тяxната строитenна
zenност тyx са наxоzxитe от rоnemи xоnиueстsа nраö+nrарсxа xeраmиxа.
Bа трeтия ¬ xаmeнния ¬ sаn сe nрeznоnаrа, ue e. nостроeн от осноsатenя на
ö+nrарсxата z+р+аsа ¬ Асnарyx. Оö+рнатото на сeseр nиue на тоsа отöранитenно
с+ор++eниe öиnо yxрeneно с zяnани sароsиxоsи önоxоse, xоeто соuи нeс+mнeна
анаnоrия с+с строe+а на nрezстаsитenнитe сrраzи s стоnиuата Пnисxа.
Староö+nrарсxият наznис от 943 r., наmeрeн nри с. Мирuа sоzа, e сиryрно yxаsаниe
sа с+meстsysанeто на sаnа оme nрezи таsи zата. Кариeрата, отx+zeто öиnи ряsани и
иssnиuани xаm+нитe sа с+ор++eниeто, сe наmираnа nри с. Мyр-¡атnар /Басараö/,
sаnаzно от Кxстeнz+а.86 Паx таm са отxрити mноrси+mmи-xиnии, u+рxsи и наznиси на
рyниueсxо nисmо, rnаrоnиuа и xириnиuа.87 Te sоzят наuаnото си с+mо от enоxата на
П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа.
Hа сeseр от Дyнаsа z+n+r semneн nояс mина-
sаn nрes uяnа Вnаxия sа sаmита срemy аsарсxата оnасност.88 Дsата my xрая оnираnи
на rоnяmатr рexа. Срez meстното насeneниe тоn e иsseстeн с иmeто Hоsаxоsа
öраszа, нeсs+рsано с zостоseрнс историueсxо nрezаниe. Hа xr от Дyнаsа, s Лоm
сxо, Оряxоsсxо и Бenосnатинсxо, иmаnо три оxо nа, xоито тряösаnо zа sаmиmаsат
с+отseтнитe оönасти отx+m sаnаz. Bаz тesи оxоnи, xаxто с< sи+zа от наxоzxитe s+s
и оxоnо тяx, sаezно с+с сnаsянитe +иseenи и nраö+nrарсxи sасenниuи.89 I £+на
Б+nrария от Дesenт zо Мариuа сe nрости раn иsseстният rраниueн оxоn Ерxeсия.
Дseтe староö+nrарсxи стоnиuи ¬ Пnисxа р Прeсnаs ¬ öиnи саmо öр+нxи от
yxрenитenната систemа и сenиmна mрe+а, xоято оöxsаmаnа uяnr Сeseроиsтоuна
Б+nrария и Доöрyz+а.90 .сnорez но с+с sасиnsанeто на z+р+аsата и иszиrанeто m
me+zyнароzния n nрeсти+ растenи и rри+итe т ueнтраnната snаст sа иsrра+zанeто на
s+трemно тeриториаnни отöранитenни с+ор++eния. Bа sа mита на Пnисxа öиnи
nостроeни mаnxи rарниsон ни yxрenneния.91 Коrато nрes nятото на 811 r. I сsоя
nоxоz x+m ö+nrарсxата стоnиuа Hиxи¡ор ] Гeниx nрessen и иsrориn mноrо от тяx и
оsnаzя; xрenостта, тоn нe mо+аn zа yниmо+и yzарната си nа на ö+nrаритe s
останаnитe yxрenneния и н< yсnяn zа оnyстоmи uяnата страна.92 Виsантиn сxитe
nисатenи нариuат тesи yxрenneния zsорm иnи zsороse /аynи/. Проyusанията s
Сeseроиsтоu на Б+nrария zаzоxа xонxрeтно с+z+р+аниe на то sа nонятиe: аynитe
öиnи yxрeneни zsорuи, s xоитс иmаnо sоnсxа. Дsорuоsият ueнт+р на Пnисxа n+р
sонаuаnно me zа e öиn аyn s тоuния сmис+n на zy mата.
Ранeн аyn, nрezнаsнаueн zа оxраняsа n+т? me+zy Пnисxа и Др+ст+р, öe отxрит и
иsyueн uас тиuно nри с. Кnаzeнuи, Tоnöyxинсxо.93 Tаm наис тина няmа сnezи от
zsорeu s öyxsаnния сmис+n нr zymата, но n+рsонаuаnнитe my оöитатenи са +иse nи s
xрти. Еzsа nо-x+сно xртитe öиnи sаmeнem с+с semnянxи. Аyn+т иmаn ¡орmа на
ueтири+r+n ниx с+с страни me+zy 160 и 200 m. .xрeneн öиn с sаn и роs. Heс+mнeно
настанeната s нerо sоnсxа ( иmаnа sа sаzаuа zа sаmиmаsа mноrоöроnнитe отxрити
сenиmа s рeuнитe zоnини, оö+рнати xm Дyнаsа.
Ва+но yxрenитenно с+ор++eниe, иszиrнатс nрes sторото иnи трeтото zeсeтиneтиe на
IX s., öm аyn+т на Tиuа nри zнemното сenо Xан Крym /-а таnар/. Bа иsrра+zанeто
на тоsи аyn e sаnаseн наz nиe s+рxy mраmорна xоnона от sрemeто на Оmyр таr.94
Аyn+т nоxаssа оueöиnни сxоzстsа с Пnисxа V s nnан, и s rраze+.95 В+нmната
yxрenитenна nи ния сe с+стояnа от роs и sаn, а s+трemната ¬ 01
ОБTЕСTВЕHО ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
xаmeнна xрenостна стeна с ezна xynа-nорта на иsтоx. Поxраn сeseрната и sаnаzната
стeна отs+трe öиnи zоneneни z+nrи xаsарmeни сrраzи. В сeseроsаnаzния +r+n са
sаnаseни осноsитe на нerоnяmа nостроnxа, zо иsseстна стeneн наnоmняmа nnана на
zsорeuа s Пnисxа. В аynа иmаnо öаня nоuти наn+nно сxоzна с öанята s
Пnисxа.Крenостната nорта нe сe раsnиuаsаnа от nортата на zsорeuа.96 Bиzарията от
zяnани sароsиxоsи önоxоse öиnа ezнаxsа с+с sиzарията на mонymeнтаnнитe сrраzи s
Пnисxа. При раsxоnxитe öe наmeрeна sne sаnаseна статyя на n+s, nотs+р+zаsаmа оme
ezно xонxрeтно сsezeниe от -атаnарсxия наznис. Отxриxа сe с+mо и останxи от
стария, сnоmeнат s наznиса mост наz Tиuа.
При раsxоnxитe öяxа раsxрити сnezи от с+sрemeнни на xрenостта semnянxи s+s
В+нmния rраz и от +иsот на старо сnаsянсxо сenиme, xоeто mо+e zа сe zатира нe
nо-x+сно от VII s. В сeseрната uаст на s+нmното yxрenneниe са sаnаseни останxитe
на zse ранноsиsантиnсxи u+рxsи от VI s.97 В иsтоuния xраn на аynа сe иssисяsат
zse траxиnсxи mоrиnи. Яsно e, ue sа раsnиxа от Пnисxа Оmyртаrоsият аyn e öиn
nостроeн на mястото на nо-старо сenиme.
Ва+eн yxрeneн ueнт+р öиn иsrраzeн nо-rорe nо тeueниeто на Tиuа. Стаsа zymа sа
Прeсnаs. Прes nосnezнитe rоzини на няxоnxо meста s стария rраz öяxа отxрити
останxи и сnezи от nо-ранни enоxи.98 Всиuxи тe оöаue сe наmират s+н от
yxрeneната тeритория на ранносрezноsexоsния rраz.
Арxeоnоrиueсxитe nроyusания, nрeznриeти nрes nосnezнитe rоzини, соuат, ue
Прeсnаs нe e s+sниxнаn xато ö+nrарсxи rраz ezsа nо sрemeто на Сиmeон. П+рsитe
строe+и s нerо sоzят nроиsxоzа си от наuаnото на VIII s. По-x+сно, nрes
ynраsneниeто seроятно на Оmyртаr, тyx сe иszиrнаnа сиnна sоeнна xрenост. Tя öиnа
sаmитeна с mоmни стeни, снаözeни с xynи и nорти. Краn стeнитe са раsxрити
останxи от xаsарmeни nоmemeния-99 Heнт+р на xрenостта öиn zsорeu+т.
Прes наn-ранната enоxа zsорeu+т, иsrne+zа, e сny+en sа nриemна и +иnиme. В
zоnния eта+ оömирната nраsо+r+nна sаnа, ориeнтирана сeseр ¬xr, иmаnа на x+ната
си страна rоnяmа аnсиzа. Внymитenната рesиzeнuия и zоöрe иsrраzeната xрenост
nоxаssат, ue наuаnниx+т на rарниsона n e sаemаn sисmа sоeнно-аzmинистратиsна
zn++ност s z+р+аsната neрарxия.100
Bа с+meстsysанeто на аyn на mястото на Прeсnаs оme s тs+рze ранна enоxа
сsиzeтenстsysат xаmeннитe наznиси sа отueт на ор++иe, наmeрeни sториuно
ynотрeöeни на раsnиuни meста s Сиmeо-ноsия rраz. От meсттe отxрити zосerа
наznиса от
тоsи sиz три nроиsxо+zат от Прeсnаs. Еzиният от тяx ¬ s+рxy rранитна xоnона ¬ e
на nраö+nrарсxи esиx ¬ ¡аxт, xоnто раsxриsа nо-стар neриоz и yстаноseна nраxтиxа
zа сe иszаsат на sоeнаuаnниuитe о¡иuиаnни zоxymeнти с nоzоöeн xараxтeр.
Еzин от sаnаseнитe mонymeнтаnни наznиси от sрemeто на Оmyртаr e сs+рsан с+с
строитenната zenност на тоsи snаzeтen сeseрно от Пnисxа, на Дyнаsа. Стаsа zymа
sа наznиса, иsсeueн s+рxy xоnона, иsnоnsysана sториuно s строe+а на u+рxsата
,Сs. 40 m+ueниuи" s+s Вenиxо T+рноsо. В нerо сe rоsори sа иszиrната mоrиnа на
раsно раsстояниe me+zy стоnиuата и Дyнаsа и sа zоm, иsrраzeн на Дyнаsа. Сnezи от
nоzоöeн строe+ ¬ таx+s, xаx+sто e nоsнат от Пnисxа nо Оmyртаrоsо sрeme и xаx+sто
тряösа zа сe оuаxsа nри аynа ¬ са sасsиzeтenстsysани s Сиnистра и на няxоnxо
xиnоmeтра наzоny nоz rраzа, nо тeueниeто на рexата, на остроs П+xynyn nyи Соарe,
сerа на рym+нсxа тeритория.
С оrnez на раsnоnаrаemитe zанни наn-seроятно иsrne+zа nрeznоnо+eниeто, ue
yxрeneният Оmyртаrоs zsорeu /аyn+т на Дyнаsа/ e xрenостта, раsxоnана nрes 60-тe
rоzини на остроs П+xynyn nyи Соарe.101 Henнитe стeни са rраzeни nо с+mия наuин,
xаxто стeнитe на Пnисxа. В sаnаseната uаст на xрenостта e с+xранeна nорта ¬
nроxоzна xynа, xоято иmа nnана и yстроnстsото на xynитe от zsорeuа s Пnисxа и от
Оmyртаrоsия аyn nри с. Xан Крym. Кynитe nо +rnитe са uиnинzриuни, xаxто xynитe
на Пnисxа и Прeсnаs. Жиnиmата s yxрenneниeто иmат s няxои сnyuаи xаmeнни осноsи
и rnинeни стeни. По раsmeри и nnан ¬ с rрezи s +rnитe, с nраsо+r+nни иnи оsаnни
xаmeнни nemи ¬ тe нe сe отnиuаsат с+meстseно от nоsнатитe s uяnа Сeseроиsтоuна
Б+nrария +иnиmа-semnянxи. Hаn-раннитe mатeриаnи sаezно с xрenостта öи сnezsаnо
zа сe zатират x+m IX s. При тоsа zаннитe от xрenостта на остроsа нe тряösа zа сe
отx+сsат от с+отseтнитe zанни sа строe+итe nо zeсния öряr на рexата
нenосрezстseно срemy xрenостта. Tаm e yстаноseно с+meстsysанeто на оömирно
сenиme и nаreр, yxрeneн с оxоn, xоnто öиn сs+рsан нenосрezстseно ¬ тeриториаnно
и ¡yнxuионаnно ¬ с xаmeнния аyn на остроsа. Иsrра+zанeто my e станаnо seроятно
nрes IX s. xато szраs yxрeneн s+sen на mястото на sа+eн öроz nрes Дyнаsа, nо
xоnто mо+e öи e mинаsаn ezин от rnаsнитe n+тиmа, сs+рssаmи z+р+аsния ueнт+р с
отs+zzyнаsсxитe semи.
Лиnсsат zостат+uно zостоseрни арxeоnоrиueсxи zанни sа rраниuното и xрenостното
строитenстsо на ö+nrарсxата z+р+аsна snаст s zаneuнитe сeseроsаnаzни оönасти.
Мноrоöроnнитe наxоzxи от öитоsи mатeриаnи, останxи от сenиmа и
нexроnоnи от сnаsянсxи и nраö+nrарсxи nроиsxо, rоsорят ясно sа eтниueсxия с+стаs
и sа öитоsат xynтyра на насeneниeто иm. По-x+сно с+meстsysа mитe тyx rраzоse са
seроятно xрenости, с+szаzeн] nо тоsа sрeme-102
Hаnосnez+x s рym+нсxата арxeоnоrиueсxа nи тeратyра ueсто сe срemа тeрmин+т
сиxиrа Бn <1и.103 С нerо сe оsнаuаsат nрezи sсиuxо nаmeтни uи от VIII¬IX s. на
тeриторията на zнemнитe р> m+нсxи semи, xоито nо тоsа sрeme са сe наmираn: nоz
nоnитиueсxото rосnоzстsо на ö+nrарсxат z+р+аsа. По сsоя uяnостeн оönиx xynтyрата
Дри zy nроиsxо+zа от насeneниe, sоzemо yсezнаn +и sот. Henнитe осноsни ueрти
rоsорят ясно sа сs+р sаността n с mатeриаnната xynтyра на срezноse xоsната
ö+nrарсxа z+р+аsа от VIII¬IX s. ¬ ¡аx наn+nно раsöираem, xато сe иmа nрez sиz,
ue тя öиnа с+szаzeна s нenнитe nрezenи и ue тyx nрe VIII¬IX s. са +иsenи и
сnаsяни, и nраö+nrари. 3 сnаsянсxия xараxтeр на xynтyрата Дриzy mо+e z сe с+zи
наnриmeр nо раsnространeниeто на sen nянxата, xоято e тиnиueн sиz +иnиme sа
сnаsяни тe. Bа nринаzne+ността на таsи xynтyра x+m mr тeриаnната xynтyра на
срezноsexоsната ö+nrар сxа z+р+аsа сsиzeтenстsysат и xeраmиuнитe нe xоzxи.
Bemитe на сeseр от Дyнаsа öиnи öоrати с ueр ни и useтни meтаnи, а с+mо и с+с
соnни sаne+и. 3 оxрана на n+тиmата ö+nrарсxата z+р+аsа строя nа xрenости, x+zeто
настаняsаnа rарниsони. Вeрс ятно таxаsа e öиnа и xрenостта Сnон, s Heнтраn нитe
Карnати, сeseрно от Пnоem.104 Д+nöоxат zоnина, наz xоято сe иszиrаnа xрenостта,
e отsс рeна nраsо на xr и n+тят наzоny и zосerа сe нари uа Дрym на соnта. Tаm
zори xаmeннитe zяnаn önоxоse, останаnи от seue оöesnиueната тs+рzинr носят
таmrи, с+отseтстsysаmи на sнаuитe nо xа meнния строитeneн mатeриаn s старитe
ö+nrарсx аynи. В останxитe на xрenостта сe отxриsа rоnяm* xоnиueстsо
староö+nrарсxа xeраmиxа.
Др+ст+р /zн. Сиnистра/ с+mо öиn sxnxueн : отöранитenната систemа на страната.
Heнтраnна та snаст сe nоrри+иnа zа nрeyxрenи тоsи sа+e] стратerиueсxи s+sen s
zоnноzyнаsсxитe semи. Hа sярно ноsитe rосnоzари на Др+ст+р са nрeyстрои nи
sаnаseнитe uасти от старата xрenостна стeна Texнитe строe+и иmаnи mноrо соnиzeн
xараxтeр 1 с тоsа сe оöясняsа ¡аxт+т, ue s nаmeтта на nоxоne нията zо XI s.
Асnарyx e останаn xато с+szатen н; ,Др+ст+р rраz" /,Виzeниe на nророx Исая"/.105
Прes n+рsата nоnоsина на IX s. s nрezenит
Бронsоsа статyeтxа-xnxu. IX¬X s. Hаmeрeна s Пnисxа. Hа uионаneн арxeоnоrиueсxи
mysen ¬ Со¡ия
на ö+nrарсxата z+р+аsа snesnи ноsи semи. От осоöeно sнаueниe öиnо
nрис+ezиняsанeто на таxиsа ueнтроse xато Срezeu, Мeсemsрия и zр., xоито zотоrаsа
öиnи сs+рsани с оömия иxоноmиueсxи, nоnитиueсxи и xynтyрeн +иsот на
sиsантиnсxитe öаnxансxи nроsинuии.
ПОСЕЛИTЕH ЖИВОT. Bа раsnиxа от zsорuитe и mонymeнтаnнитe строe+и на
rосnоzстsysаmата xnаса нароz+т +иseen s semnянxи и xрти, от xоито zнeс nри
арxeоnоrиueсxи nроyusания сe раsxриsат саmо осноsи и öezeн инseнтар.
Оöиuаnното +иnиme на сnаsянитe от sрemeто на sасensанeто иm на Баnxансxия
nоnyостроs öиnа semnянxата. Прes ранния neриоz от с+meстsysанeто на ö+nrарсxата
z+р+аsа тя sаnаsиnа сsоя траzиuионeн sиz. В nроyueнитe ранносnаsян-сxи сenиmа
xраn Дyнаsа +иnиmeто nрezстаsnяsа sxоnана s semята xи+а, uиито стeни сe
nоzz+р+аnи от sаöити s тeрeна xоnоse. Bemnянxитe иmат nраsо+r+nна ¡орmа и
z+n+ината на стeнитe иm нe наzmинаsа 5 m.106 Оöиxноseно s тяx сe отxриsат
rnинeни nemи. .стоnuиsостта на тоsи тиn +иnиme nрes сnezsаmитe sexоse öиnа
раsnиuна, s sаsисиmост от reоrра¡сxо-xnиmатиuнитe yсnоsия на отzenнитe раnони.
Hа xr semnянxата иsuesнаnа nостeneнно, zоxато s Сeseрна Б+nrария сe sаz+р+аnа zо
наuаnото на XX s.
Праö+nrарсxитe сenиmа sаemаnи оömирни nространстsа от -eрноmорсxото xраnöрe+иe
zо Стара nnанина, uяnа Сeseроиsтоuна Б+nrария и Доöрyz+а, а с+mо и sнаuитenни
тeритории отs+z Дyнаsа, s zнemна Мyнтeния. Te öиnи nрezиmно нeyxрeneни. Hа mноrо
meста тesи сenиmа сe наmираnи s нenосрezстseна önиsост с+с сnаsянсxитe, а
nоняxоrа zори сe иszиrаnи s+рxy тexнитe останxи /сenиmeто nри с. Поnина, m.
Д+ez+оsи nоsя/.107 Като сe иmа nрez sиz, ue s neриоzа, xоrато nраö+nrаритe сe
sасenиnи s zоnноzyнаsсxитe semи, xnиmатиuната и xиzроrра¡сxата xартина на раnона
e öиnа nо-раsnиuна от zнemната, mо+e с+с сиryрност zа сe zоnyснe, ue s сerаmнитe
сyxоzоnия s Лyzоrориeто и Доöрyz+а, насоueни x+m Дyнаsа, са тexnи nостоянни и
оöиnни sоzи. Поxраn тяx сerа сe отxриsат останxи от оömирни nраö+nrарсxи сenиmа,
xоито nо xараxтeр отrоsарят на nраö+nrарсxитe сenиmа nо тeueниeто на Дон и Донeu
от тиnа на ноmаzсxитe аynи ¬ стоnанстsа на 20¬30 сemenстsа.108
Hастаняsаnxи сe s с+сezстsо с yсezнаnо semezenсxо насeneниe, nраö+nrаритe
sаmeниnи сsоитe xрти с nо-nриrоzни sа nрироzнитe и xnиmатиuнитe yсnоsия на тesи
раnони +иnиmа. Прexоz+т нe öиn ос+meстseн иssezн++. В тeueниe на VIII¬IX s. s
няxоnxо сenиmа s Сeseроиsтоuна Б+nrария, иsyueни nо арxeоnоrиueсxи n+т, сe
sаöenяssат nрexоz-
ни ¡орmи. Констатирани са наnриmeр nостоянни +иnиmа, строeни с z+рseни xоnоse и
nneт, sаmаsан с rnина xато semnянxата, но нe sxоnани s semята, xаxто с+mинсxитe
сnаsянсxи +иnиmа, а на nоs+рxността xато xртата.109 В наzsemнитe xи+и на
yсezнаnото nраö+nrарсxо насeneниe сe срemа отxритото ноmаzсxо оrниme /с.
Кnаzeнuи, с. Hар Асeн/ ¬ +иnиmeто nриenо тиnа на semnянxата, но оrниmeто
nроz+n+аsаnо zа ö+ze ноmаzсxо, отxрито. Пояsиnи сe и rnинeни xynоnоsиzни nemи,
иsz+nöани s+н от +иnиmeто s отseсно иsряsан öряr иnи zоneneни zо стeната на
+иnиmeто, s+н от оueртанията my /m. Стyönата xраn с. Крy-mоsиuа, Враuансxо,110
с. Поnина, Сиnистрeнсxо, m с. Яxиmоsо, Миxаnnоsrраzсxо, m. Граzи-meто,112 с.
Hар Асeн, Сиnистрeнсxо113 /.
Поxраn sаemxитe от сnаsянитe s mасоsата öитоsа xynтyра на nраö+nrаритe s
zоnноzyнаsсxитe semи nоz snияниe на meстната nроsинuиаnна sиsантиnсxа xynтyра
nрониxнаn и xаmeнният rраze+.
Баnxансxият nоnyостроs sинаrи e öиn uаст от срezиsemноmорсxия сsят, x+zeто от
zрesни sрemeна nроu+¡тяsаnи траzиuиитe на xаmeнния rраze+ s наn-раsnиuни ¡орmи.
Осоöeно раsnространeн öиn rраze++т от nоmeни xаm+ни на xаn, иsnоnsysан sа
оöиxноseни нy+zи s xnасиueсxата и enи-нистиueсxата enоxа. Tаxа s semnянxи от
VIII¬IX s. на nраö+nrарсxо насeneниe s Доöрyz+а са отxрити нe саmо sряsани s
semята, но и оönо+eни с xаm+x стeни. Bиzарията e nроста, xаmeнният mатeриаn e
nоmeн и nостаsян s рezоse, xато me+zинитe са nоn+nsани с rnина. Hяx+ze, xаxто s
срezноsexоsното сenиme nри Истрия, s таsи nроста xаmeнна xонстрyxuия öиnи
ssиzани xориsонтаnни иnи отseсни rрezи, сs+рsани с z+рseната наzстроnxа на
semnянxитe.
КЕРАМИКА. Прernez+т на арxeоnоrиueсxия mатeриаn от раннитe сnаsянсxи наxоzиmа s
Б+nrария раsxриsа относитenната öezност на тexния zоmаmeн инseнтар. Hаn-ueсто сe
срemат rnинeни с+zоse, +enesни сeuиsа, nрemneни sа sрeтeна и няxои xостeни
nрezmeти. По-ряzxо сe наmират mezни, öронsоsи иnи срeö+рни yxраси на оönexnо иnи
uасти от наxити; оöиxноseно тe nроиsxо+zат от нexроnоnитe.
Сnаsянитe иsраöотsаnи сsоитe rр+нuарсxи nроиssezeния n+рsо на р+xа, а сnez тоsа
¬ на nexо rр+нuарсxо xоnenо. Анаnиs+т на ¡орmитe и тexниxата на сnаsянсxата
xeраmиxа nоxаssа, ue тe+xото xраuно xоnenо, xоeто осsоöо+zаsа наn+nно р+ueтe на
mаnстора-rр+нuар, e останаnо uy+zо на тоrаsаmнитe sанаятuии. В+трemната
тexниueсxа esоnxuия на ранносnаsянсxата xeраmиxа на xr от Дyнаsа соuи, ue нe e
öиnо s+snриeто sezнаrа yс+s+р-
meнстsysаното rр+нuарсxо xоnenо, насnezстsо от антиuността s срezноsexоsното
sиsантиnсxо rр+н-uарстsо, а öаsно сe e mинаsаnо nрes me+zинни тexниueсxи eтаnи,
zоsenи наxрая zо ynотрeöата на тоsи yрez. Проueс+т оuesиzно e nроz+n+иn от
sрemeто на sасensанeто на сnаsянитe s öаnxансxитe nроsинuии на Виsантия zо xрая
на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа, zори и сnez тоsа. Прexоz+т x+m ynотрeöата на
р+uния rр+нuарсxи xр+r срez сnаsянитe nрes VIII s. тnаснаn sнаuитenно раssитиeто
на rр+нuарсxото nроиssоzстsо и rо nрezаn s р+ueтe на m++а-sанаятuия. Tоrаsа
иmeнно сe nояsиnи и оömоиsseстнитe rр+нuарсxи sнаuи nо z+ната ¬ mарxи, роzоsи
сиmsоnи.
В Б+nrария нe са sаnаseни rр+нuарсxи nemи от neриоzа zо VIII s. Еzsа nрes IX и X
s. ö+nrарсxитe rр+нuари sаnоuнаnи zа оnаnsат xeраmиxата си s zsyxаmeрни nemи nо
антиueн оöраseu.114
По ¡орmи и zexораuия сnаsянсxата xeраmиxа нe сe отnиuаsаnа с осоöeно
раsнооöраsиe. Осноseн sиz öиnо r+рнeто. Отxриsат сe и rnинeни nоz-ниuи.
Hаn-раннитe r+рнeта са zeöenостeнни, наnраseни на р+xа от rрyöа neс+unиsа rnина
и nо ¡орmа наnоzоöяsат оö+рнат nрeсeueн xонyс. Отxрити са sа nр+s n+т s сenиmeто
и нexроnоnа s m. Д+ez+оsи nоsя nри с. Поnина, m. Дрeнueто nри с. Поnина, m.
Моmuиnа /остроs срez önата/, m. Старeuа nри с. Гарsан, m. Оnаmxата nри с.
Срeö+рна и m. Каneто nри с. Hоsа -eрна ¬ sсиuxи s Сиnистрeнсxо. Henи с+zоse са
наmeрeни s m. Пeueна mоrиnа nри В+nuezр+m, а ¡раrmeнти ¬ s zоnния nnаст на
сenиmeто s uаmата на яsоsир ,Ви-ниuа" и s аynа на Оmyртаr nри с. Xан Крym.
Г+рнeтата от VIII s. са с nо-т+нxи стeни, nоs+рxността иm e yxрасeна с+с
сноnueта от s+nнисти и nраsи nинии, xоито сe рezysат, иnи с z+rи, арxи, sиr-
sаrи. Tиnxитe са nо-nриöрани, yстията nо-иssити. Tаsи ¡орmа сe sаnаssа и nриnаrа
mироxо и nо-x+сно ¬ nрes IX¬X s.
В рezиuа сenиmа и нexроnоnи s Сeseроиsтоuна Б+nrария сe отxриsат mноrоöроnни
¡раrmeнти и sнаuитenно xоnиueстsо uenи с+zоse, xоито сe сs+рssат с xeраmиuнитe
траzиuии на nраö+nrаритe: s нexроnоnитe nри Hоsи nаsар, Дesня, с. Кx-nesuа,
Tymeнсxо, nри T+рrоsиme, с. Бzинuи, Tоnöyxинсxо, nри с. £neр, Раsrраzсxо, xаxто
и s сenиmeто nри с. Tоnоnа, Tоnöyxинсxо.
Всиuxи с+zоse са иsраöотeни на р+uно rр+нuарсxо xоnenо. -аст от r+рнeтата са с
яnuesиzно иnи nриsemиeто тяnо. Hаnраseни са от rnина с nяс+uни nриmeси и са
nоxрити с sряsани nраsи nинии, с+ueтани nоняxоrа с яmиuxи, s+nни, x+си наxnонeни
nинии. Дрyrа rрynа с+zоse ¬ r+рнeта, xани, nаниuи, аm¡ороsиzни стоmни, sezра ¬
са на-
nраseни от uиста сиsоueрна rnина и са yxрасeни с nраsи, наxnонeни, sиrsаrоsиzни
иnи nрeсиuаmи с< s роmöоsиzна mрe+а иsn+сxани иsиuи.115
Прes IX s. nояsата на ноsи ¡орmи, sиzоse I тиnоse öитоsа xeраmиxа öиnа рesynтат
от sасиne ния оömeн на ö+nrарсxото насeneниe с +итenитe нr sиsантиnсxитe
rраzоse. Tаxа сe с+szаnо оноsа öо rатстsо от ¡орmи и zexораuия s öитоsата и тра
nesната xeраmиxа s Б+nrария nрes IX и X s., xоeтс нe сe xонстатира ниx+ze s
zрyrитe сnаsянсxи se mи.116
СК.ЛПT.РА И ДЕКОРАTИВHА ПЛА СTИКА. .сnорezно с nроu+¡тяsанeто на mонy meнтаnното
строитenстsо s стоnиuата и s zрyrитe ueнтроse на ö+nrарсxата z+р+аsа rоnяmо
раssи тиe nоnyuиnи сxynnтyрата и zexоратиsната nnастиxа.
/Маzарсxият сxаneн рene¡ e наn-старото mо нymeнтаnно nроиssezeниe на сxynnтyрата
s Б+n rария от раsrne+zания neриоz. Tоsи sаöene+итe neн nаmeтниx, иsсeueн на 23
m sисоuина s mаzар сxитe сxаnи, nрezстаsnяsа xоmnоsиuия от три ¡и ryри ¬ xонниx,
xyue и n+s, ¬ раsnоnо+eни s три+r+nниx. И тритe ¡иryри са nрezстаseни s zsи+e
ниe: öаsно, сnоxоnно и т+р+eстseно сe насоusа на zясно xонниx+т ¬ оrроmното и
тe+xо тynоsиme нr ezрия троmаs xон e раszsи+eно; xyueто e nрezста seно s сxоx
s+s s+szyxа, с иsnneseн esиx me+z> остритe s+öи; zsи+eниe иmа zори s nроöоzeни;
n+s.
Ваятenят e с+szаn оöраs, xоnто s+szenстsysа от zeсeтxи, zори стотиuи meтри
раsстояниe. В оönexnото и снаря+eниeто на xонниxа nиuат mаn xи, но интeрeсни
nоzроöности:117 оöneueн e s zрe xа zо xоneнe; сeznото e с sисоxо оönerаnо, xато
nоz нerо сe оueртаsат zse nоxриsxи, а с+mо sаzeн и zоneн рem+x; zeсният xраx на
xонниxа e n+xнат s стрeme, на r+рöа my sиси xаn+¡ sа n+x; s+рxy xоnиeто, sаöито
s n+sа, иmа sнаmeнue; s+рxy uenото на xоня e öиnо sаxрeneно няxаxsо yxраmeниe от
zрyr mатeриаn, xоeто сerа nиnсsа.
Датиранeто на nаmeтниxа сe иss+рmsа xаxто с nоmоmта на стиnоsия анаnиs, таxа и
nосрezстsоm zаннитe от рene¡а и наznиситe оxоnо нerо. Маxар и sne sаnаseни, от
наznиситe sсe nаx сe раsöира, ue сe отнасят zо с+öития от ö+nrарсxата история от
xрая на VII и наuаnото на VIII s. Посnezнитe nроyusания zоxаsаxа, ue рene¡+т
sаezно с n+рsия наznис оxоnо xонниxа nроиsxо+zа от на-
Оöm иsrnez /s+szymна сниmxа/ на срezноsexоsното сenиme и xрenост nри с. Оz+рuи,
Tоnöyxинсxи оxр+r. Hасeneно с+с сnаsяни и nраö+nrари
ОБTЕСTВЕHО-ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
1
uаnото на VIII s. Иmeто на sтория ö+nrарсxи xан Teрsen сe сnоmeнаsа нарez с
иmeто на sиsантиnсxи иmneратор £стиниан II Ринотmeт. Всиuxи zанни rоsорят s
nоnsа на nрeznоnо+eниeто, ue триym¡ираmият snаzeтen на nаmeтниxа e Teрsen.118
Иsоömо mаzарсxият сxаneн рene¡ e sа+eн иssор sа историята на П+рsата ö+nrарсxа
z+р+аsа.
Маzарсxият xонниx сsиzeтenстsysа и sа ezин с+meстseн mоmeнт s раssитиeто на
ö+nrарсxата xyzо+eстseна xynтyра. В нerо e наmeриnа иsраs иzeята sа xонниxа-
sоин, сueни от uиnто uиx+n сe срemат nо xрenостнитe стeни на Пnисxа и
Прeсnаs.119 Tyx таsи тemатиxа, xоято иmа sа uen zа s+snee s оöраsи nоzsиsитe на
önиsxия zо нароzнитe mаси reроn, сe иssисяsа zо s+sxsаnа на xана ¬ snаzeтen и
+рeu. В+s senиueстseния nаmeтниx на mаzарсxитe сxаnи тesи zse наnраsneния са
синтesирани s ezно наистина öene+ито nроиssezeниe на сxynnтyрата./
Еzиниuнитe nроиssezeния на ¡иryраnната nnастиxа, sаnаseни zо zнeс, xаxто nо
тemатиxа, таxа и nо иsn+nнeниe са önиsxи на x+сноантиuната траzиuия. Bаezно с
mаzарсxия сxаneн рene¡ оme 190 zse тsорöи на mонymeнтаnната
сxynnтyра mоrат zа
ОБTЕСTВЕHО ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
1. Bnатeн xоnанeн xраn. VII s. Hаmeрeн s с. Аxаnан, Tyрuия. Hаuионаneн
арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
2. Бронsоsа тоxа с иsоöра+eниe на n+s.X s. Hаmeрeна s Пnисxа. Hаuионаneн
арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
3. Бронsоs zsоeн neuат с иsоöра+eния на uоsemxа и +иsотинсxа ¡иryрxа. IX¬X s.
Hаmeрeна s Прeсnаs. Арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Прeсnаs
4. Пnоuxа с наznис и иsоöра+eния на uоsex и +иsотни. Hаmeрeна s Tymeн. Оxр++eн
историueсxи mysen ¬ Tymeн
5. Срeö+рна uаmа с наznис на ,Сиsин, senиx +ynан s Б+nrария". IX¬X s. Hаmeрeна
s Прeсnаs. Hаuионаneн арxeоnоrиueсxи mysen ¬ Со¡ия
сe отнeсат x+m IX s. И zseтe са ¡иryри на n+sоse, тs+рze раsnиuни nо стиn и
nрezнаsнаueниe. Л+sсxата статyя от Оmyртаrоsия аyn nри с. Xан Крym иmа
саmостоятenно sнаueниe.120 Tя e стояnа seроятно s+рxy xоnони от ezната страна на
sxоzната xynа на xрenостта. От zрyrата страна e öиnа nостаseна sтората ¡иryра.
Л+sсxата статyя от Пnисxа e наmeрeна nри иsтоuната nорта на s+трemната
xрenост.121 Прezнаsнаueна öиnа zа сny+и sа nо-
4
5
стаsxа на xоnона иnи z+рseн ст+nö, sа xоeто на r+рöа n e иsz+nöано сneuиаnно
nernо.
.сnорezно с+с сxynnтyрата сe раssиsаnа и сxynnтyрната zexораuия. Прezстаseна e
от mатeриаnи sа zsорuитe, zоxарsани nрezиmно от иsостаseни раssаnини на риmсxи
иnи ранноsиsантиn-сxи nостроnxи. Tаxа сe e nоnyuиn на nраxтиxа ezин сsоeоöраseн
exnexтиs+m s xyzо+eстseната yxраса на сrраzитe-122 От историята на ö+nrаро-
sиsан-тиnсxитe sоnни s наuаnото на IX s. са zоöрe иsseстни сnyuаи на оrраösанe и
отнасянe s Б+nrария на арxитexтyрни zeтаnnи иnи на nроиssezeния на иsxyстsото.
Teо¡ан наnриmeр иsöрояsа xаxsи xyzо+eстseни тsорöи са отнeсnи sоnсxитe на Крym
nрes 813 r. nо sрeme на sоeннитe zenстsия s Иsтоuна Tраxия. Heс+mнeно nри sсиuxи
nоzоöни сnyuаи x+m xансxата рesиzeнuия са nотernяnи xeрsани с nроиssezeния на
иsxyстsото, с xоито öиnи yxрасяsани ö+nrарсxитe zsорuи.
BЛАTАРСTВО. Оme nрes n+рsитe sexоse от с+meстsysанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа
snатарстsото zостиrнаnо rоnяmо раssитиe. Прezстаsа sа нerо zаsат rnаsно
наxоzxитe от наxити и торesти-xа /траnesни с+zоse/.
Каxто e иsseстно, сnаsянитe иsrаряnи сsоитe
m+рт+suи. При тоsи оöрez наxититe öиnи nоsрe+zани иnи yниmо+аsани. Всe nаx
sаnаseнитe zо zнeс оöраsuи nоxаssат, ue наn-раsnространeна на Баnxансxия
nоnyостроs и на тeриторията на zнemна Рym+ния e öиnа nаnueстата ¡иöynа.123 По-
x+сно тя nостeneнно иsuesнаnа и наn-xараxтeрни +eнсxи наxити станаnи оöиuитe и
rриsнитe.
В £+на Б+nrария nраsи sneuатneниe ssаиmното nрониxsанe на сnаsянсxата и
sиsантиnсxата xyzо+eстseна xynтyра.124 Боrатитe наниsи от ст+xneни m+ниста,
оr+рnиuитe от сnо+ни срeö+рни xyxи тenа, mироxо иsnоnsysаният ¡иnиrран и
инxрyстаuиитe от раsноuseтно ст+xnо s+рxy meтаneн nист, с+s+рmeната тexниxа и
орнаmeнтаn-ният mотиs иmат z+nrоsexоsна история s срezиsemноmорсxитe xynтyри.
Hяmа с+mнeниe, ue nо-' яsата иm срez сnаsянсxото насeneниe на Баnxансxия
nоnyостроs e рesynтат от nоnаzанeто на тоsа насeneниe s с¡eрата на sиsантиnсxото
xyzо+eстseно snияниe.
Срez nраö+nrаритe snатарсxитe траzиuии на-! meриnи иsраs s m++xитe наxити,
сs+рsани с sоeнния öит. Прeznоnаrа сe, ue nраö+nrарсxитe sоини и осоöeно
xоmанzният с+стаs са носиnи сneuиаnни наxити ¬ торxsи /mиnни rриsни/ sа sисmитe
sоe-
наuаnниuи и xоnани, иnи nо-сxоро xоnанни аnnиxаuии sа останаnитe sоeнни
uиноse.125 Раsнооöраsнитe nо ¡орmа и öоrатстsо xоnанни аnnиxаuии seроятно са
оsнаuаsаnи раsnиuни sоnсxоsи rрynи и раsnиuни uиноse s тяx. Hосeнeто на ezин иnи
zрyr sиz yxраmeниe на xоnана, иsrne+zа, нe e öиnо nроиssоneн аxт,
а_.атр©r&^сxmssанат¡аs.иnо. Еzин ориrинаneн zоxymeнт s+рxy nаnирyс, наmeрeн s
Еrиneт,126 сsиzeтenстsysа, ue xоnанитe са öиnи xараxтeрeн enemeнт s ö+nrарсxото
sоeнно оönexnо. Стаsа zymа sа раsnисxа на sиsантиnсxи sоeнаuаnниx sа
nоnyuаsанeто на ,ö+nrарсxи" xоnани.
Всe от таsи enоxа nроиsxо+zат и няxоnxо mноrо интeрeсни наxита, me+zy xоито
иsn+xsат zse uenи xоnанни rарнитyри от Маzара.127 П+рsият mаzарсxи наxит e
отxрит s xаmeнeн xристиянсxи rроö, а sторият e наmeрeн s rроöа на sоин, nоrрeöан
sаezно с xоня си. По стиn sторият наxит nроz+n+аsа антиuната snатарсxа тexниxа
на rранynиранe, nрeнасяnxи я s+рxy ноmаzсxи ранно-срezноsexоseн оöраseu; zатира
сe x+m VII ¬ наuаnото на VIII s. Hаxити s тоsи стиn са иsseстни от раsnиuни и
отzаneueни раnони на uяnа стenна Еsраsия.128 П+рsият наxит от Маzара e nо-
x+сeн /IX s./ и иszаsа сиnни sиsантиnсxи snияния s emаnnната xneт+uна тexниxа и
s няxои антиuни mотиsи, s+snриeти от sиsантиnсxото nриnо+но иsxyстsо.
Еzин rоnяm рem+ueн xраn, наmeрeн nри с. Вeтрeн, Сиnистрeнсxо,129 e иsраöотeн от
snато и иmа s срezата на mитоsиzната си nnоuxа rнeszо с оsаneн nоnynроsраueн
xаm+x и zse три+r+nни rнeszа наz нerо.
Ts+рze önиsо nо няxои zeтаnnи zо n+рsия mаzарсxи наxит стоят ezна snатна тоxа и
xоnанeн xраn, наmeрeни nрes 1970 r.130 s+рxy сxeneта s сарxо¡аr | 4 xраn
Гоnяmата öаsиnиxа s Пnисxа. Bа раsnиxа оöаue от mаzарсxия наxит таsи rарнитyра
nоxаssа сnezи от mноrо rрyöа раöота ¬ yxаsаниe нe саmо sа раsnиuното раsниme на
mаnсторитe-snатари, но и sа sиsантиnсxия nроиsxоz на n+рsия mаzарсxи наxит и
с+отseтно sа ö+nrарсxия nроиsxоz на rарнитyрата от сарxо¡аr | 4 s Пnисxа.
К+m наuаnото на IX s. тряösа zа сe отнeсe и а+yрeн xоnанeн xраn от Прeсnаs 131
с+с стиnиsиран rри¡он s zyxа на аsарсxата zexоратиsна meтаnоnnастиxа.132 Hаxит
от нexроnоnа nри Раszenна, Варнeнсxо, m насоusа x+m тиn, иsseстeн от Сeseрното
-eрноmориe 134 nрes VI¬VII s.
Маnxо са sаnаseнитe оöраsuи от zрyrия xараxтeрeн наxит ¬ nр+стeна. Tиnиuни
nроиssezeния на староö+nrарсxото snатарстsо са nр+стeни-192 тe от с.
М+тниuа, Tymeнсxо, и от Виzин m.
ОБTЕСTВЕHО-ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
Мотиs+т на рene¡нитe nиnиesи useтоse на m+т-ниmxия nр+стeн и систemата на
иsn+nнeниe сe срemат и s zрyrи nроиssezeния от ранната enоxа. Tиn+т e mноrо
раsnространeн nрes и сnez IX s. Hа mироxата иsn+xнаnа nnоuxа на sтория nр+стeн e
rраsиран sнаx ¬ роzоsа таmrа иnи sаxnинаниe.
Пояsиnитe сe xnасоsи раsnиuия s nраö+nrарсxото оömeстsо наmeриnи наrnezeн иsраs
s nроиssezeния на snатарстsото, nрezнаsнаueни sа öитоsи нy+zи ¬ s траnesнитe
с+zоse, от xоито са sаnаseни иsxnxuитenно ueнни xyzо+eстseни оöраsuи,
иnxстрираmи историята на nраö+nrарсxото snатарстsо от VII zо IX s.:\с+xроsиmeто
от Hаr Сeнт Миxnоm /Рym+ния/ и срeö+рната uаmа от Прeсnаs.
С+xроsиmeто e наmeрeно nрes 1799 r. s Банат и s+рxy нerо e с+szаzeна sнаuитenна
nитeратyра.137 Приnисsат rо xаxто на Атиnа и xyнитe, таxа и на аsаритe, на
иранuитe, на neueнerитe, на sиsантиnuитe. Поseueто иsсnezsаuи с осноsаниe rо
сmятат оöаue sа nраö+nrарсxо. С+xроsиmeто сe с+стои от с+zоse с раsnиuна ¡орmа и
nрezнаsнаueниe. С иsxnxueниe на ezин exsemnnяр sсиuxи останаnи са иsраöотeни от
snато от 10 zо 22 xара та.
С+zоseтe s с+xроsиmeто от Hаr Сeнт Миxnоm няmат ezинна yxраса. Лиnсsа ezинстsо и
nо отноmeниe на nроиsxоzа на ¡орmитe. В нerо са nрenneтeни три xyzо+eстseни
xонuenuии: nрezноаsиат-сxа /ирансxа/, ранноsиsантиnсxа и аsиатсxа /тxрx сxа/. По
няxои страниuни zанни и nоzроöности mо+e zа сe наnраsи sаxnxueниe, ue с+zоseтe
са nроиssezeния на раsnиuни атenиeта и mаnстори.
Осоöeн xараxтeр nриzаsат на с+xроsиmeто ¡иryрнитe иsоöра+eния s+рxy zse xани / |
2 и | 7/. От zseтe страни на xана | 7 e nрezстаseно отsnиuанeто на Ганиmez от
орenа ¬ Besс. Hа xана | 2 e nрezаzeно сnyсxанeто на ирансxата öоrиня Анаxита,
nоxроsитenxа на nnоzороzиeто. Стиn+т иm e натyраnистиueн, nоzроöноститe на
старитe сx+eти са отстранeни, сueнитe са nриzоöиnи ноs сmис+n. -оsemxитe ¡иryри,
xоито яszят +иsотни с uоsemxи rnаsи, стрenят с n+x nо nантeра иnи оn+sат с zse
р+ue наzиnneн sоаn, сe т+nxysат xато оöраsи на nereнzарни snаzeтenи. Рeаnистиuно
e nрezстаseн тe+xоs+ор++eн xонниx, xоnто snаuи sа xоситe nneнниx. По xараxтeр и
nоzроöности таsи сueна сe сs+рssа с няxои срezи на nраö+nrарсxата аристоxраuия
от sрemeто на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа.138 Доxато uоsemxитe иsоöра+eния са
zаzeни рeаnистиuно, nри +иsотинсxитe nроnиuаsа nрeznоuитаниe x+m ¡антастиuното,
странното, nриxаsното, zexоратиsното ¬ nрezстаseни са xeнтаs+р, rри¡он, nантeри,
mорсxи xонe, m+рxenи. Bараsянeто на с+xроsиmeто e станаnо nо sсяxа seро-
^^^^m^^^mmm^^И^mn^nn^snmsm^s^sа
ятност x+m xрая на IX s., xоrато s раsнинитe на Срezния Дyнаs наxnynи yнrарuитe
и раsxnатиnи snастта на ö+nrарсxата z+р+аsа s тоsи раnон.
С+xроsиmeто от Hаr Сeнт Миxnоm отраsяsа раsuseта и sаs+рmexа на сnо+на
xyzо+eстseна траzиuия срez nраö+nrарсxата аристоxраuия. Tо e uy+zо на sxyсоseтe,
xоито öиnи s+snриeти на сnаsянсxа осноsа от mироxитe нароzни mаси и xоито
наnраsnяsаnи nо-натат+mния раssоn и раsuseт на срezноsexоsното snатарстsо s
Б+nrария. С+xроsиmeто nоzueртаsа с+meстsysанeто на zse насоxи s староö+nrарсxото
snатарстsо: ezната ¬ nроиsse+zаmа sа mироx xр+r nотрeöитenи и отраsяsаmа
sxyсоseтe на mироx xр+r оömeстseни сnоese, и zрyrата ¬ nоzz+р+аmа и sz+xноsяsаmа
сe от стари и nоuти иs+иseни sxyсоse на nnemeнната аристоxраuия. С+xроsиmeто от
Hаr Сeнт Миxnоm оsна-meнysа öneстяmия xраn на nраö+nrарсxото snатарстsо/
В Прeсnаs nрes 1963 r. öe наmeрeна срeö+рна uаmа, nринаzne+аnа няxоrа на +ynана
Сиsин. Tя e öоrато yxрасeна с три xориsонтаnни nояса от рene¡ни xоsани mотиsи,
nоsнати nо с+zоseтe на с+xроsиmeто от Hаr Сeнт Миxnоm и nо xоnанни аnnиxаuии от
раnона на Пnисxа и Прeсnаs. Hаmиранeто на таsи uаmа nоmоrна sа иsясняsанe
nроиsxоzа на оme ezнр nроиssezeниe на nраö+nrарсxата торesтиxа, отxрито на
остроs Готnанz, s Tseuия.139 Стаsа zymа sа иsseстната uаmа, nриnисsана на Xараnz
Xарzраz, nроuyт норmансxи sоeнаuаnниx, xоnто сe nоzsиsаsаn иs ö+nrарсxитe semи
nрes 40-тe rоzини на XI s. xато наuаnниx на иmneраторсxата rsарzия. Дseтe uаmи
са nоuти ezнаxsи.
РЕЛИГИОBHИ ВЯРВАHИЯ ПРЕB ЕBИ-ЕСКИЯ ПЕРИОД. Каxто nо отноmeниe на mатeриаnната
xynтyра, таxа и nо отноmeниe на рenиrиоsнитe sярsания neриоz+т zо срezата на IX
s. сe xараxтeриsира с nоzueртан zyаnиs+m. В сиnа öиnи sсe оme и zseтe рenиrии ¬
на сnаsянитe и на nраö+nrаритe. Поseue zанни иmа sа рenиrията на nраö+nrаритe,
xоeто сe оöясняsа с оöстоятenстsото, ue са sаnаseни nо-rоnяm öроn сsezeния sа
нeя s nисmeни иssори и semeстseни nаmeтниuи. По тоsа sрeme nраö+nrарсxата
рenиrия иrраenа zо иsseстна стeneн роnята на z+р+аsна рenиrия, nонe+e
nрezстаsитenитe на ynраsnяsаmитe xансxи zинастии, xато сe sаnоuнe от Асnарyx,
öиnи nо nроиsxоz nраö+nrари.
В осноsата на nраö+nrарсxия рenиrиоseн xynт ne+аnа sярата s ezинния öоr,
оnиueтsоряsаm нeöeто, 140 xоnто öиn оöm sа тxрxсxитe eтниueсxи оömности s Аsия и
öиn nрeнeсeн от zрy+инитe на Асnарyx и Кyöeр и s semитe x+но от Дyнаsа. Hо
zоxато s наn-стария си sариант xynт+т x+m Tан-
rра нe иsисxsаn сneuиаnни сrраzи и сsemeноzenстsията сe иss+рmsаnи nоz отxрито
нeöe, s ö+nrарсxитe semи sа нerо öиnи строeни xраmоse. Мноrо xynтоsи сrраzи s
nраö+nrарсxитe ueнтроse нeс+mнeно са öиnи сseтиnиmа на тоsа s+рxоsно öо+eстsо.
Tаxа nрes VIII и IX s. сe стиrнаnо zо о¡орmянeто на раnона nоz mаzарсxитe сxаnи
xато rnаsно esиueсxо срezиme. Сseтиnиmeто на Tанrра seроятно сe e наmираnо nри
rраmаzния сxаneн önоx, иsseстeн с иmeто Даynтаm /xаm+x-т+nан/.141 Tоuно nоz
Даynтаm са раsnоnо+eни раssаnинитe на rоnяm арxитexтyрeн xоmnnexс.142 Herоsото
осноsно яzро e сrраzа с nnан, nрezстаsnяsаm zsа snисани nраsо+r+nниxа. Вeроятно
тоsи esиueсxи xраm e öиn nриemниx на отxрито сseтиnиme на Tанrра. Hаz нerо nо-
x+сно öиnа nостроeна u+рxsа.
Bа раsnространeниeто на xynта на s+рxоsния тxрxсxи öоr s раzара e sаnаseно nряxо
zоxаsатenстsо s ezин наzrmсГс иmeто на Tанrра, иsсeueн s+рxy xоnона от sрemeто
на Оmyртаr.143 Сnez sоnната от 811 r. s Маzара с+mо öиnо nрeznриeто
строитenстsо. Иsrne+zа, ue тоrаsа s сeseрния xраn на тeрасата e öиn иszиrнат
mаn+x zsорuоs ансаmö+n, seроятно nятна xансxа рesиzeнuия.144 С+стояn сe от zse
сrраzи ¬ ezната, оö+рната на иsтоx, öиnа иszиrната s+рxy rоnяm önоx, nаzнаn от
сxаnитe. Пnан+т иszаsа триzenно yстроnстsо, nоzоöно на yстроnстsото на zsорeuа s
Пnисxа. Втората nостроnxа öиnа раsnоnо+eна nо-zоny от таsи сrраzа. Праsо+r+nната
sаnа иmаnа ориeнтаuия сeseр¬xr. Прes нenното nриsemиe сe mинаsаnо nо с+mия
наuин, xаxто nрes Tронната nаnата s Пnисxа. Bаnата иmаnа uарzаx nрez eта+а.
Отx+m xr тя сe nриönи+аsаnа zо nаzнаn önоx с+с sараsнeна rорна nоs+рxност.
Иssитата стeна, xоято rо оrра+zаnа отx+m иsтоx, иmаnа тeсeн sxоz и
nространстsото, s xоeто сe snиsаnо, тясно и иssито оxоnо xаm+xа, сe т+nxysа xато
сseтиnиme оxоnо сsemeна сxаnа. 145
Поuитанeто на ezин s+рxоseн öоr на нeöeснитe nростори и сseтnината нe иsxnxusаnо
nраxтиxysанeто на mаrиueсxата тexниxа на mаmаниs-mа. Tаxа mо+e zа сe оöясни и
наmeрeната s старото esиueсxо срezиme Маzара xeрemиzа с иsоöра+eниe на mаmан.146
Вярата s mаrията и sаxnинанията сe nрояsяsаnа xаxто s носeнeто на аmyneти с
аnотроneиuно sнаueниe, таxа и s иsnоnsysанeто на sнаuи от ста-
Страниuа 194/195
Bnатното с+xроsиme от Hаr Сeнт Миxnоm, Рym+ния. IX s. С+z+р+а 23 с+zа.
Xyzо+eстseно-историueсxи mysen ¬ Виeна
TTT$TTTМTт^т-.*^тTа';^/А
рото рyниueсxо nисmо нe саmо xато роzоsи таmrи, но и с+с sаxnинатenни
¡yнxuии.147
Bасsиzeтenстsysаното от nисmeнитe иssори y тxрxитe nоuитанe на xyueто и
nоueтното my nри-насянe s +eртsа mо+e zа сe nросnezят s отxритото nри Пneseн
nоrрeöeниe с xyueта, yöити и ритyаnно nоzрezeни оxоnо m+ртsия.
ПОГРЕБАЛHИ ОБРЕДИ . СЛАВЯHИ И ПРАБЪЛГАРИ. Сnаsянитe и nраö+nrаритe zоmnи на
nоnyостроsа с yстаноseни и nраxтиxysани от sexоse nоrрeöаnни оöиuаи. Осноsният
nоrрeöаneн оöрez y сnаsянитe öиn иsrарянeто на m+ртsитe.148 В yрни иnи наnраsо s
rроöни яmи сe nостаsяnи останxитe от xости и nрezmeтитe, rорenи с трynа на
xnаzата. Иsrарянeто оöиxноseно сe иss+рmsаnо на сneuиаnна nnоmаzxа sстрани от
нe-xроnоnа ¬ таxаsа nnоmаzxа e отxрита s Раszenна, Варнeнсxо.149 .рнитe сe
nоnаrаnи иnи s яmи, иnи s оrраzeни с nnоuи rроöни xаmeри. Ритyаnно сe на-
троmаsаnи rnинeни с+zоse и сe остаsяnа xрана.
Сnаsянсxи esиueсxи нexроnоnи от VIII s. натат+x са иsseстни иs uяnа Б+nrария ¬
rnаsно s Сeseрна. В+s Варнeнсxо наnриmeр са nроyueни нe-xроnоnитe с иsrарянe на
m+ртsитe nри Раszenна,150 Бn+сxоsо,m Д+nrоnоn152 и zр. В нexро-nоnитe s Hаnöант,
önиsо zо Tynuа,153 s Кастeny nри Кxстeнz+а 154 и s Сатy Hоy, нezаneu от
Сиnистра, 155 и xeраmиuният mатeриаn, и zрyrитe nрezmeти /наxити, ор++ия, ор+zия
на трyzа/, и nоrрeöаnният оöрez нe сe отnиuаsат от раsxрититe s сnаsянсxи
нexроnоnи s zнemнитe ö+nrарсxи semи. Tоsи ¡аxт rоsори осоöeно yöezитenно sа
ezнаxsата eтниueсxа nринаzne+ност на насeneниeто s сnоmeнатитe тeритории.
Доxато сnаsянсxитe нexроnоnи сe срemат иs uяnа Б+nrария, нexроnоnитe, xоито
mоrат zа ö+zат оnрezeneни xато nринаzne+аmи на nраö+nrарсxо насeneниe, са
с+срezотоueни s Сeseроиsтоuна Б+nrария. Поrрeöаnният оöрez n+x zаsа s+smо+ност
zа сe отöene+ат няxои ритyаnни осоöeности, рesynтат на рenиrиоsнитe sярsания на
nраö+nrаритe. М+ртsитe öиnи nоnаrани s яmи öes с+ор++eния, s rроöоse, оrраzeни с
xаm+ни иnи тyxnи, xаxто и s ниmи s стeнитe на rроöоseтe, xато отsоритe öиnи
sаnymsани с xаm+ни.156 В rроöоseтe остаsяnи с+zоse с +eртseна xрана и zори uenи
+eртseни +иsотни /наnриmeр s нexроnоnа nри с. Кxnesuа, Tymeнсxо/. В няxои сnyuаи
s+рxy rроöа иnи s+рxy с+рueто на m+ртsия öиnи нарe+zани xаm+ни, sа zа сe nоnрeuи
на zyxа zа sрezи на +иsитe, и nр-157 Поzоöни рenиrиоsни ритyаnни осоöeности сe
наönxzаsат и s саnтоsо-mаяuxата xynтyра на nраö+nrарсxото насeneниe s £+на Рyсия
от с+mата enоxа.158 Te сe срemат s нexроnоnитe nри Hоsи nаsар159 и Кxnesuа160
и s nосоueнитe нe-
xроnоnи s+s Варнeнсxо.
С тeueниe на sрemeто önаrоzарeниe на с+smeстния +иsот на сnаsянсxото и
nраö+nrарсxото насeneниe mатeриаnната и öитоsата иm xynтyра nостeneнно сe
yezнаxsиnи, и то zо таxаsа стeneн, ue e nоuти нes+smо+но zа сe отzenят. Tоrаsа
сe nояsиnи и т.нар. zsyоöрezни нexроnоnи..161
Tряösа zа сe отöene+ат и mаnxото иsseстни sасerа nоrрeöeния nо стария тxрxсxи
оöрez ¬ uрes иsrарянe на m+ртsитe. Оuesиzно тоn нe e öиn с+sсem иsостаseн, но
mо+e öи сe e nриnаrаn саmо sа nрezстаsитenи на наn-sисmата аристоxраuия. Tаxиsа
са seроятно nоrрeöeнията s+s Воsнeсeнxа nри zнen+рсxитe nраrоse от VIII s.162 и
s mоrиnа XXXIII s Пnисxа.
Bасny+аsа zа сe оö+рнe sниmаниe с+mо на т.нар. триsни ¬ nоmeни с ритyаnна
rоmаsxа, и на xeнота¡итe ¬ сиmsоnиuни nоrрeöeния на sаrинаnи иnи иsuesнаnи zаneu
от сsоитe önиsxи nиuа /оöиxноseно sоини/.163 Интeрeсни са и т.нар. zes-таmnари,
срemаmи сe s Пnисxоsсxото nоne ¬ rрynи xаmeнни önоxоse, раsnоnо+eни иnи
нenраsиnно, иnи s ueтири+r+nниx, ориeнтиран nо nосоxитe на сseта. Досerа нe e
наnраseн оxонuатeneн иssоz относно xараxтeра и nрezнаsнаueниeто на тesи
nаmeтниuи.164 Hяxои eтноrра¡сxи zанни от Сeseроиsтоuна Б+nrария,
sасsиzeтenстsysани nрezи rоzини, соuат оöиuая zа сe nостаsят xаm+ни s nаmeт на
sаrинаnи zаneu от роzината sоини. Дesтаmnа-ритe иnxстрират seроятно таsи иmeнно
¡орmа.
Hаст+nиnата nо-x+сно xристияниsаuия и о¡иuиаnното nриemанe на ноsата оömа sа
uenия нароz рenиrия yezнаxsиnи nоrрeöаnния ритyаn и nиxsиzираnи esиueстsото, öes
zа nрemаxнат оxонuатenно няxои nрояsи на старитe xynтоsи траzиuии.
КАМЕHHИ HАДПИСИ. Еzна от ярxитe иsяsи на ö+nrарсxата xynтyра zо срezата на IX s.
са sаnаseнитe mноrоöроnни xаmeнни наznиси ¬ nоseue от 80 на öроn. Te са раsnиuни
nо xараxтeр и nрezнаsнаueниe и sасяrат няxои страни от о¡иuиаnния +иsот на
П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа.165
По sрeme наznиситe оöxsаmат uenия neриоz от с+szаsанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа
zо срezата на IX s. Hаn-стар e иsseстният Иmeнниx на ö+nrарсxитe xаноse, uиято
n+рsа uаст öиnа с+стаseна оme nо sрemeто на Асnарyx. Ориrинаnният тexст нe e
sаnаseн и сerа Иmeнниx+т e nоsнат nо x+сни сnаsянсxи nрesоzи. От VIII s. са
наznиситe, сs+рsани с триym¡аnния сxаneн рene¡ nри Маzара. Hаn-mноrо наznиси са
sаnаseни от IX s. и тоsа e nоxаsатenно sа нараснаnата роnя на траnнитe nисmeни
nаmeтниuи, иszаsани от xансxата xанuenария.
По тeритория nо-rоnяmата uаст от nаmeтни-
ОБTЕСTВЕHО ИКОHОМИ-ЕСКО И К.ЛT.РHО РАBВИTИЕ HА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАTА HА IX В.
uитe са от Сeseроиsтоuна Б+nrария. Bнаuитenна uаст от тяx са наmeрeни s Пnисxа.
Дрyrи nроиsxо+zат от нenнитe оxоnности и от няxои ueнтраnни xрenости. Tрeти са
отxрити xраn Сиnистра иnи са öиnи ynотрeöeни sториuно s+s Вenиxо T+рноsо. В £+на
Б+nrария nри с. Маnоmироsо /öиsmeто Xаmöарnии/ e наmeрeн наznис от sрemeто на
Крym, иsсeueн от zseтe страни на антиueн rранитeн +eртseниx. Hаn-zаneu на
xrоsаnаz, nри Фиnи-nи s Бenоmориeто, са отxрити zsа наznиса от sрemeто на
Прeсиян.
По с+z+р+аниe наznиситe sасяrат раsnиuни страни от +иsота на ö+nrарсxата
z+р+аsа. Иmeнниx+т на ö+nrарсxитe xаноse e сsоeоöраseн neтоnис, с+z+р+аm иmeна
на snаzeтenи и rоzинитe на тяxното ynраsneниe. Tоn раsxриsа осноsитe на
nраö+nrарсxото neтоöроeнe ¬ 12-rоzиmeн +иsотинсxи uиx+n. Дрyrи наznиси
с+xраняsат yсnоsията на. mирни zоrоsори с Виsантия /Сxnenmан-xsоnсxият/, rоsорят
sа sоnнитe с Виsантиnсxата иmneрия /Маnаmироsият/ и т.н. Строитenстsото на
zsорuи, uemmи, xрenости и zр. с+mо e ysexоse-ueно s+рxy xаm+x. Tаxиsа са
наznиситe sа nострояsанeто на аynа на Tиuа, на аynа на Дyнаsа, sа иszиrанeто на
mоrиnата me+zy стоnиuата и zsорeuа на Дyнаsа и zр. -eсто сe срemат и nаmeтни
наznиси sа sаrинаnи sоини.
Hаznиситe са иsсeueни на тоrаsаmния rоsориm rр+uxи esиx. Гр+uxи са öyxsитe и на
zsа наznиса, sа xоито сe сmята, ue са на nраö+nrарсxи esиx /от Прeсnаs и от с.
Xан Крym/.
С+meстsysат сsezeния и sа ynотрeöата на рy-ниueсxа nисmeност. Срemанитe nо раsни
nрezmeти /rnаsно xeраmиxа и строитeneн mатeриаn/ sнаuи nо сsоя наn-оöm xараxтeр
са таmrи ¬ роzоsи и ¡аmиnни öenesи, иsnоnsysани s раsnиuни сnyuаи sа оsнаuаsанe
на соöстseност и nроиsxоz, но mноrо от тяx са иnи иzeнтиuни с öyxsи от тxрxсxото
рy-ниueсxо nисmо, иnи стоят тs+рze önиsо zо наueр-таниeто на тesи öyxsи. И аxо
sнаuитe на nисmeността са иsuesнаnи срez nраö+nrаритe s zоnноzy-наsсxитe semи, s
тяxната nроиssоzстseна nраxтиxа и s öита иm са сe sаnаsиnи с+с саmостоятenна
роnя таmrитe.
Иsseстни nисmeни sнаuи nрes esиueсxия neриоz nоnsysаnи и сnаsянитe. Tоsа са
т.нар. ueрти и рesxи, sа xоито сe сnоmeнаsа s nоnemиuното с+uинeниe на
-eрнориseu Xраö+р ,Bа öyxsитe".
И таxа nрes esиueсxия neриоz s Б+nrария öиnи nостиrнати sнаuитenни yсnexи s
оönастта на mатeриаnната и zyxоsната xynтyра. Hасeneниeто на ö+nrарсxата z+р+аsа
нesаsисиmо от оöстоятenстsото, ue sсe оme öиnо раsnоx+сано s eтниueсxо
отноmeниe, раsr+рнаnо sисоxи sа sрemeто си тsорueсxи s+smо+ности. Te наmeриnи
иsяsа s mа-
Оöm иsrnez на esиueсxо сseтиnиme s Маzара, VIII¬IX s.
соsото строитenстsо на xрenости и xрenостни с+ор++eния, s раssитиeто на öоrат
nосenиmeн +иsот, s nоzemа на раsнооöраsни sанаяти, s yс+s+рmeнстsysанeто на
xeраmиuното nроиssоzстsо, s сxynnтyрата и zexоратиsната nnастиxа, s
snатарстsото. Вр+x на строитenното и иsоömо на тsорueсxото ymeниe nрes тоsи
neриоz öиnо иsrра+zанeто на стоnиuата Пnисxа xато ueнт+р на z+р+аsата.
Bа сраsнитenно ö+рsото раssитиe на mатeриаnната и на zyxоsната xynтyра s
ö+nrарсxитe semи zо срezата на IX s. sнаuитenно snияниe e оxаsаnа нeс+mнeно
с+сezната Виsантиnсxа иmneрия, на uиято тeритория, öоrата с nаmeтниuи и с
тsорueсxи траzиuии, s+sниxнаnа П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа и отx+zeто nраö+nrари и
сnаsяни nоnyuаsаnи nоneseн nроиssоzстseн и xyzо+eстseн оnит. Осноseн ¡аxтор sа
раssитиeто на mатeриаnната и на zyxоsната xynтyра s Б+nrария öиnи оöаue
s+трemнитe yсnоsия s саmата z+р+аsа и нenното nоnитиueсxо и иxоноmиueсxо
yxрensанe, xоито zаnи s+smо+ност sа ос+meстsяsанeто на nо-раsr+рнат xynтyрeн
+иsот. Tsорeu на xynтyрнитe ueн-
ности öиnо ö+nrарсxото оömeстsо, s xоeто сe с+ueтаsаnи s нeраsn+uна sр+sxа
тsорueсxитe ymeния на zseтe eтниueсxи rрynи ¬ сnаsяни и nраö+nrари. Tesи иmeнно
ymeния, nрeuyneни nрes nриsmата на иzsаmи отs+н snияния и nоnyuиnи ноsа насоxа s
рesynтат на xnасоsото раsсnоeниe на сnаsяноö+nrарсxото оömeстsо nри sаnоuнаnия
сe nроueс на ¡eоzаnиsаuия, ne+ат s осноsата на uяnостното mатeриаnно и zyxоsно
тsорueстsо nрes раsrne+zания neриоz и оnрezenят нerоsия оönиx.
198
Бene+xи x+m zяn II
ГЛАВА ПЪРВА
Стр. 95/110
СЪBДАВАHЕ
HА БЪЛГАРСКАTА
ДЪРЖАВА
1. Пeтроs, П. К+m s+nроса sа оöраsysанeто на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа.
- СФ, 5, 1963, 107-108.
2. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарn1а, р. 359 = ГИБИ, 3, 263-264.
3. Вs+ароsа, Ж. Сnаsяни и nраö+nrари nо zанни на нexроnоnитe от VI¬IX s.
на тeриторията на Б+nrария. С, 1976, с. 425.
4. Бyрmоs, Аn. С+szаsанe на ö+nrарсxата z+р+аsа. ¬ В xн. my: Иsöр.
nроиss. 1. С, 1967, с. 133; Анrenоs, Д. Оöраsysанe на ö+nrарсxата нароzност. С,
1971, 158-159.
5. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарМа, р. 359 = ГИБИ, 3, 263-264.
6. Tсeрxоrиs. Ори8си1а n1$1оnса, р. 35 = ГИБИ, 3, с. 296.
7. Воnноs, М. Bа n+рsия zоnир на Асnарyxоsитe ö+nrари с+с сnаsянитe и sа
zатата на осноsаsанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа. ¬ ИИБИ, 6, 1956, с. 453; Анrenоs,
Д. ¬ В: Иxон. Б+nrария. 1. С, 1969, с. 60, с+mо сmята, ue сeseритe öиnи ezно от
сezemтe nnemeна, но s xн. си: Оöраsysанe на ö+nrарсxата нароzност, 158¬159,
rоsори sа осem сnаsянсxи nnemeна.
8. К+m тоsа mнeниe сe nриz+р+ат: Tа¡ариx, П. Сnаsянсxиe zрes-ности. T.
2. Кн. 1. М., 1948, с. 573; Мe-с1er1e, B. Маnиe1 с1e Гаn^m1e §1аye. 1. Раns,
1923, р. 103; Bnатарсxи, В. История на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes срezнитe sexоse.
T. 1. -. 1. С, 1970, 142¬143; Бyрmоs, Аn. С+szаsанe на ö+nrарсxата z+р+аsа, с.
133, и zр.
9. Дynues, Иs. Оöezинeниeто на сnаsянсxитe nnemeна s Миsия nрes VII s. ¬
В xн. my: Бsnr. срezноsexоsиe. С, 1972, 70-86.
10. Hанxоsа-Пeтxоsа, Г. Бene+xи x+m наuаnния neриоz от историята на
ö+nrарсxата z+р+аsа. ¬ ИИБИ, 5,
1954, 321¬328. Критиuни öene+xи x+m тоsа mнeниe s+. y Воnноs, М. Bа n+рsия zоnир
на Асnарyxоsитe ö+nrари..., с. 456, öen. 2.
11. В+. zяn И, rnаsа sтора.
12. Бemesnиes, В. Bа сnаsянсxитe nnemeна s Сeseроиsтоuна Б+nrария от VI
zо IX sex. - В: Сö. Прeсnаs. 1. С, 1968, с. 17 сn.; Воnноs.М. Паx sа
s+sниxsанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа. ¬ ИП, 1970, | 4, 77-79.
13. Hиxитин, С. Оöраsysанe на ö+nrарсxия нароz и s+sниxsанe на
ö+nrарсxата z+р+аsа. ¬ ИП, 1953, | 1, с. 66 сn.
14. Teо¡ан ynотрeöяsа rnаrоnа xос-т¡xссто^ /nрeсenиnи/, а Hиxи¡ор ¬ ¡ро-
орeTy и mрeXu /nоseриnи отöраната на rраниuата/. В+sра+eния nротиs тs+рzeнията
на zsаmата xронисти, ue nраö+nrаритe nоxориnи сnаsянитe и rи nрeсenиnи
nринyzитenно, s+. y Бyрmоs, Аn. К+m s+nроса sа отноmeнията me+zy сnаsяни и
nраö+nrари nрes VII¬IX s. ¬ В xн. my: Иsöр. nроиss. 1. С, 1968, 144-145. Срs.
Пeтроs, П. К+m s+nроса sа оöраsysанeто..., с. 110, öen. 68.
15. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарМа, р. 436 = ГИБИ, 3, с. 272.
16. Вs+ароsа, Ж. Сnаsянсxи и сnаsяноö+nrарсxи сenиmа s ö+nrарсxитe semи
от xрая на VI zо XI s. С, 1965, с.ПО сn. Срs. Станиnоs, Ст. Bа eтниueсxия с+стаs
на насeneниeто s Доnноzyнаsсxия öасenн от xрая на VI zо XI sex /nо
арxeоnоrиueсxи mатeриаnи/. Дис. С, 1975, с. 170 сn.
17. Hиxитин, С. Оöраsysанe на ö+nrарсxия нароz..., 66¬70; Бyрmоs, Аn.
К+m s+nроса sа отноmeнията..., 142-143.
18. Пeтроs, П. К+m s+nроса sа оöраsysанeто...., с. 98 сn.
19. В+. zяn I, rnаsа n+рsа.
20. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nоerарМа, р. 348 = ГИБИ, 3, с. 263.
21. Tсeрxоrиs. Орmсmа B181оnса, р. 34 = ГИБИ, 3, с. 295.
22. 1оаnnes 2оnаrаs. Ерxотe П18-1оnаrmn, р. 226 = ГИБИ, 7, с. 155.
23. Bnатарсxи, В. История... T. 1.
-. 1, 138¬139, öes xаxsото и zа öиnо nоsоsаsанe на иssори сmята, ue nраö+nrаритe
са сe sасenиnи s zyнаsсxата zenта с+с с+rnасиeто на Виsантия, и то nрezи 668 r.,
и ue раsmирeниeто s Сeseрна Доöрyz+а e стаsаnо öаsно, s nроz+n+eниe на ezно
zeсeтиneтиe. В с+mност иssоритe са xатerориuни, ue nраö+nrаритe са nрeznриemаnи
систemни наnаzeния s+s sиsантиnсxитe semи и т+n xато иmneрията öиnа sаeта s+s
sоnна с араöитe uenи 10 rоzини /от 669 zо 678 r./, тоsа zeсeтиneтиe наистина e
öиnо наn-yzоöно sа иss+рmsанe на наöesи на xr от Дyнаsа.
24. Bа xроноnоrията на nоxоzа и на sоnната s+. Воnноs, М. Bа n+рsия
zоnир на Асnарyxоsитe ö+nrари..., с. 468 сn. Hанxоsа-Пeтxоsа, Г. Bа rоzината,
xоrато e с+szаzeна ö+nrарсxата z+р+аsа. - ИП, 1968, | 3, с. 59, öen. 7, тs+рzи,
ue Teо¡ан nостаsя nоxоzа nрes аnриn 680 r. ¬ s с+mност nрes тоsи meсeu e
nосоueна сm+ртта на snаzeтenя на сараuинитe Моаsиn, а sа наnаzeниeто на
ö+nrаритe s Tраxия e xаsано, ue e станаnо ,nрes с+mата rоzина".
25. Txeорxаnes Соn/essоr. Сnrо-nо§rар1nа, 357-360 = ГИБИ, 3, 263-264.
26. Tсeрxоrиs. Ориsсиx n181оnса, 34-35 = ГИБИ, 3, 295-296.
27. 1оаnnes 2оnаrаs. Ерxотe Ts-£nаrит, 226-228= ГИБИ, 7, с. 155. Срs.
Tоаnnes BсyTres. Tsxnа. 1, р. 770 = ГИБИ, 6, 213-214.
28. Txeорxаnes Соn/essоr. Сnrо-nо§rарmа, р. 360 = ГИБИ, 3, с. 264. Срs.
Пeтроs, П. К+m s+nроса sа оöраsysанeто..., с. 108.
29. В+. öen. 20-22.
30. Паx таm.
31. Баnасues, Г. В+рxy z+р+аsното и sоeнно yстроnстsо на
староö+nrарсxата z+р+аsа. ¬ М, 1, 1909¬1910, | 2, с. 204 сn.;Ои;'сey, IV.
Рrо1оЪи1§а-res e1 8\аye&.-А1К, 10, 1938, р. 145; Воnноs, М. Bа n+рsия zоnир на
Асnарyxоsитe ö+nrари..., с. 455 сn.
32. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, с. 142 сn.; Бyрmоs, Аn. К+m
s+nроса sа отноmeнията..., с. 146 сn.; Ан-
БЕЛЕЖКИ КЪМ ДЯЛ ВTОРИ
zрees, М. иД. Анrenоs. История на ö+nrарсxата ¡eоzаnна z+р+аsа и nраsо. С, 1972,
с. 18; Пeтроs, П. К+m s+nроса sа оöраsysанeто..., 109¬111.
33. Дynues, Иs. ,Иmeнниx+т на n+рsоö+nrарсxитe xаноse" и ö+nrарсxата
z+р+аsна траzиuия. ¬ В, 1973, | 1, 5-11.
34. Бyрmоs, Аn. С+szаsанe на ö+nrарсxата z+р+аsа, 127¬129; К+m s+nроса
sа отноmeнията..., 137¬139.
35. В+. öen. 31.
36. В+. öen. 32.
37. Бyрmоs, Аn. К+m s+nроса sа отноmeнията..., 142¬143, сmята, ue
иsраs+т сe отнася zо ssаиmоотноmeнията me+zy сezemтe сnаsянсxи nnemeна.
38. Воnноs, М. Bа n+рsия zоnир на Асnарyxоsитe ö+nrари..., 461¬467.
39. Пeтроs, П. К+m s+nроса sа оöраsysанeто..., 108¬109.
40. Бyрmоs, Аn. К+m s+nроса sа отноmeнията..., 146^147.
41. Bа с+smeстнитe наnаzeния на сnаsяни и nраö+nrари на Баnxансxия
nоnyостроs nрes VI s. s+. zяn I, rnаsа n+рsа и sтора.
42. .eneЛxоy, IV. Bа рориxrxn Byxаnnne en Ви1§аne аn о!eBи1 Uи 1Xe
8xс1e. - ВВ§,1, 1962, 261-277; Гxse-nes, В. Фyнxuиитe и роnята на xаsxана s
+иsота на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа /.11-X1 s./. - ГС.¡и¡, 60, 3, 1967, 133-157.
43. Пeтроs, П. К+m s+nроса sа оöраsysанeто..., с. 108.
44. Дynues, Иs. Сnаsяни и n+рsо-ö+nrари. - ИИБИ, 1-2, 1951, 191¬215;
Бyрmоs, Аn. К+m s+nроса sа отноmeнията..., с. 148 сn.; Анrenоs, Д. Оöраsysанe на
ö+nrарсxата нароzност, с. 217 сn.; Анrenоs, Д. и Б. При-mоs. С+szаsанeто на
ö+nrарсxата z+р+аsа и нerоsото sнаueниe s историята на Еsроnа. - СФ, 14, 1973,
13-14.
45. Бyрmоs, Аn. К+m s+nроса sа отноmeнията..., 137¬160.
46. Пeтроs, П. К+m s+nроса sа оöраsysанeто..., с. 111.
47. Паx таm, 111-112.
48. Bnатарсxи, В. История..., T. 1. -. 1, 151-152.
49. Оnититe zа сe nостаsи rраниuата nо Исx+р иnи Tиmоx, а на сeseр ¬
nрes срezата на Вnаmxата ниsина, nо оxоnа Hоsаxоsа öраszа ¬ няmат ниxаxsи
историueсxи zоxаsатenстsа, т+n xато nо тоsа sрeme rраниuата с аsаритe öиnа zаneu
на sаnаz ¬ nо Карnатитe, а Виsантия snаzeenа Со¡ия /mо+e öи с+mо Hиm и Бenrраz/.
50. В наuаnото на IX s., nри xан Оmyртаr, s Днen+р nо sрeme на sоnна-
та sа sаmита на rраниuата сe yzаsиn xоnан Оxорсис от роzа -аxарар. В+.
Бemesnиes, В. П+рsоö+nrарсxи наznиси. - ГС.и¡¡, 31, 1935, с. 42, 69.
51. Станиnоs, Ст. Bа eтниueсxия с+стаs..., 186¬187.
52. Артаmоноs, М. И. История xа-sар. М, 1962, 174-175; Боnrарсxиe
xynsтyрн Сeseрноrо и Bаnаzното При-ueрноmорsя. -ДГОСССР, 15, 1970, 11 -12.
53. Дynues, Иs. Иs старата ö+nrарсxа xни+нина. 1. С, 1943, 155¬156.
54. Дynues, Иs. Еzно nereнzарно сsezeниe sа Асnарyx. ¬ В xн. my: Б+nr.
срezноsexоsиe. С, 1972, 125¬126.
55. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, с. 147.
56. МоrаyсsИс, Оy. ВyxаnnnоTr-сxа. 1. ВerИn, 1958, р. 531. Срs.
Hанxо-sа-Пeтxоsа, Г. Bа rоzината, xоrато e с+szаzeна ö+nrарсxата z+р+аsа, с.
58.
57. СотTnHnиs Арат1en$1s. Еx асns соnсnn оeситemс1 а. 681, со1. 617 =
ГИБИ, 3, 169-170. Пр+s оö+рна sниmаниe и xориrира zатата на сxnxusанeто на
mирния zоrоsор от 679 на 681 r. Tри¡оноs, £. Иsseстиeто на сириnсxия nрessитeр
Константин sа Ис-neриxоsата nоöezа наz sиsантиnuитe. - ИИД, 11-12, 1931-1932, с.
199 сn.
58. Воnноs, М. Bа n+рsия zоnир на Асnарyxоsитe ö+nrари..., 468¬476.
59. Анrenоs, Д. и Б. Приmоs. С+szаsанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа..., 14-
16.
60. По s+nроса sа с+mината на z+р+аsата s+. Лeнин, В. И. Поnноe соöраниe
соuинeниn. 5. М., 1946, с. 72 сn.
61. Анrenоs, Д. Оöраsysанe на ö+nrарсxата нароzност, с. 200. К+m
rоzината 681 xато наuаnо на ö+nrарсxата z+р+аsа сe nриz+р+а и Воnноs, М. Bа
n+рsия zоnир на Асnарyxоsитe ö+nrари..., с. 453 сn. По тоsи s+nрос e иsxаsано
mнeниe, ue sсиuxи с+öития, оnисани от Teо¡ан, сe отнасят x+m 680 r., nораzи
xоeто и с+mата rоzина тряösа zа сe nриeme xато sрeme на с+szаsанe на z+р+аsата,
s+. Hанxоsа-Пeтxоsа, Г. Bа rоzината, xоrато e с+szаzeна ö+nrарсxата z+р+аsа, 58¬
71. В zenстsитenност иsrра+zанeто на z+р+аsата sаnоusа с+с с+öитията nрes
680r.,uиe-то наuаnо nостаsя nоöezата на Асnарyx наz sиsантиnuитe, а xрая ¬
mирният zоrоsор от 681 r., xоrато e наnиue и me+zyнароzно nриsнаниe на Б+nrария.
Bа rоnяmата роnя на nоöezата наz sиsантиnuитe, xоято zаsа рemаsаm тnас+x sа
иsrра+zанeто на z+р+аsата, mо+e zа сe с+zи от с+оömeниe-
то на нemсxия xронист Bиreöeрт, xоnто nиme s сsоя neтоnис nоz rоzината 680:
,Отсerа натат+x тряösа zа сe отöene+и ö+nrарсxото uарстsо", s+. BmeЪeПт.
Сnrоnо§rарTа, р. 330 = ЛИБИ, 3, с. 42.
62. Анrenоs, Д. Оöраsysанe на ö+nrарсxата нароzност, с. 215 сn.;
Анrenоs, Д. и Б. Приmоs. С+szаsанeто на ö+nrарсxата z+р+аsа..., с. 17 сn.
63. THeорHаnes Соn/essоr. Сnrо-nоerарmа, р. 360 = ГИБИ, 3, с. 264.
64. /оаnnes 7,оnаrаs. Ерxотe n1s-1оnаrит, р. 228 = ГИБИ, 7, с. 155.
65. Асrа Bаnen Бeтe1rn, V 195 = ГИБИ, 3, с. 159.
66. Паx таm, V 196 = ГИБИ, 3, с. 160.
67. Bа раsnиuнитe mнeния s+. Анrenоs, Д. Оöраsysанe на ö+nrарсxата
нароzност, с. 207. öen. 38.
68. Ас4а 8аnс11 Бeтe1r11, V 197-207 = ГИБИ, 3, 160-166. Срs. Bnатарсxи,
В. История... T. 1. -. 1, 148¬161; Анrenоs, Д. Оöраsysанe на ö+nrарсxата
нароzност, 206¬209 и uит. таm nит.
69. Соn$1аnИnиs РоrрHyrо§eтT$. Бe TeтаиЪиs, р. 91 = ГИБИ, 5, 197-198.
70. THeорHаnes Соn/essоr. Сnrо-nо§rарта, р. 364 = ГИБИ, 3, с. 265. Като
rоsори sа с+mото с+öитиe, Bонара nоясняsа, ue нарymeниeто на mира сe с+стояnо s
отxаsа на иmneратора zа nnаmа zан+x. В+. 1оаnnes 2оnаrаs. ЕрB £тe Мs£nаrит, р.
229 = ГИБИ, 7, с. 156.
71. 8meЪeПи$. Сnrоn§rарn1а, р. 327 = ЛИБИ, 3, с. 42. Сnорez Teо¡ан
нарymeниeто на mира e станаnо nрes 6179 /5492/ = 687 r.; s с+mност rоzината e
688 /xато сe zоöаsи ezна rоzина nораzи иsостаsанeто на xрониста s иsuисneнията/.
Воnната n+x e на сnezната /6180 = 689/ rоzина. С оöстоятenстsото, ue Teо¡ан
иsостаsа nри иsuисneнията си, нe са сe с+оöраsиnи иszатenитe my, xоито s
öene+xитe x+m нerоsия ö+nrарсxи nрesоz nоsтарят яsно нeтоuнитe y В. Bnатарсxи
687 и 688 r. В+. ГИБИ, 3, с. 465, öen. 3 и 5.
72. Относно оnититe sа иzeнти¡иxаuия на Кyöeр с Кyöрат и mнeниe-то,ue
Кyöeр e син на Кyöрат,s+.Лнre-nоs, Д. Оöраsysанe на ö+nrарсxата нароzност, с.
207, öen. 38, и uит. таm nит.
73. Бemesnиes, В. Hаznиситe оxоnо Маzарсxия xонниx. ¬ В: Маzар. xонниx.
С, 1956, с. 40 сn.
74. Дynues, Иs. Иs старата ö+nrарсxа xни+нина. 1, с. 156.
75. Досerа s ö+nrарсxата истори-
ueсxа xни+нина сe сmятаme sа yстаноseно, ue Асnарyx e ynраsnяsаn zо 701 r., но
наnосnez+x Анrenоs, Д. Оöраsysанe на ö+nrарсxата нароzност, с. 216, nриemа 702
r. Гоzината 701 e иssezeна s+s осноsа на нeсиryрнитe иsuисneния nо
nраö+nrарсxото neтоöроeнe от сsezeниeто на Иmeнниxа, ue Асnарyx e ynраsnяsаn 60
nyнни rоzини и 8 meсeuа, и nроиssоnното nостаsянe наuаnото на нerоsото
ynраsneниe s 643 r. В+. Bnатарсxи, В. История... T. 1.4. 1, с. 162. Яsно e, ue
тряösа zа сe nриeme nотоuната rоzина y Bиreöeрт: ,700 r. Hаz ö+nrаритe сe
s+suариn Teрsen". В+. 5meЪer1иs. Сnrоnо§rар1иа, р. 328 = ЛИБИ, 3, с. 42.
ГЛАВА ВTОРА Стр. 110/130 БЪЛГАРИЯ ПРЕB VIII s.
1. 81%eBerTs. Сnrоnо§rарmа, р. 328 = ЛUБИ, 3, с. 42. Bnатарсxи, В.
История на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes срezнитe sexоse. T. 1. -. 1. С, 1918, с.
162, и zрyrи иsсnezsаuи сmятат, ue Асnарyx e nоuинаn и e öиn насnezeн от Teрsen
nрes 701 r.
2. Мyта¡uиes, П. История на ö+n rарсxия нароz. 1. С, 1943, с. 128.
3. Txeорxаnes Соn/essоr. Сnrо-nо§rарmа, р. 373 = ГИБИ, 3, 266-267;
Tсeрxоrиs. Ориxси1а П18xnса, р. 41 = ГИБИ, 3, 297-298.
4. Паx таm.
5. Паx таm.
6. 8иTа$. Bexxоn, 8. V. рооX^аро! = ГИБИ, 5, с. 309.
7. Сиmeон Мeта¡раст и Лоrо-тeт. С+nисаниe mира, с. 74. Срs. Bnатарсxи,
В. История... T. 1.4. 1, с. 170. ВeseрHeр, V. TИ+ рrо1оои1§аn8сnen 1n-sсnnnen.
ВerИn, 1963, р. 62, сmята, ue сsezeниeто sа оönастта Bаrора öиnо nоrрemно
sm+xнато от Гeорrи Монаx s+s sр+sxа с+с с+öитията от 705 r. ¬ то сe отнасяnо x+m
nо-x+сния zоrоsор me+zy Б+nrария и Виsантия от 716 r.
8. Мyта¡uиes, П. История... 1, с. 144.
9. ВreTer, B. Bes тsnTHоns ne ГЕтр1re Ъyxатт. Раm, 1949, 42-44.
10. Txeорxаnes Соn/essоr. Сnrоnо-§rар1nа, р. 376 = ГИБИ, 3, 267-268;
Мсeрxоrиs. Ори8си1а П181оnса, р. 43 = ГИБИ, 3, с. 299.
11. Tсeрxоrиs. Орmси1а T8x>nса, р. 47 = ГИБИ, 3, с. 299.
12. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарmа, р. 382 = ГИБИ, 3, с. 268;
Мсeрxоrиs. Орmсиx П181оnса, р. 48 =
ГИБИ, 3, с. 300.
13. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 175-176; Мyта¡uиes, П.
История... 1, 146¬148; История на Б+nrария. 1. С, 1961, с. 62.
14. Литрата öиnа mярxа sа тe+eст /оxоnо 324 r/, а с+mо и раsmeнна
mонeта. Еzна snатна nитра сe раsняsаnа на 723 snатни ноmиsmи иnи neрneри, а
sсяxа ноmиsmа тe+аnа оxоnо 4,5 r.
15. Txeорxаnes Соn/essоr. Сnrо-nоerарmа, р. 497 = ГИБИ, 3, с. 285. Bа
zоrоsора s+. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 177-183. ВeneuПeu, V. Иe
рrо1оЪи1§аn8сnen 1n8СnnЛen, 60¬61, сmята, ue zоrоsор+т öиn сxnxueн nрes 717 r.;
Мyта¡uиes, П. История... T. 1, 148¬150; История на Б+nrария. 1, с. 62; Кyтиxоs,
Вn. Оme nо s+nроса sа nриnо+eниeто на ö+nrаро-sиsантиn-сxия zоrоsор от 716 r. ¬
ИП, 1962, |
3, с. 83 сn.; Б+nrаро-sиsантиnсxият zоrоsор от 716 r. - ГС.x¡, 65, 1974, 71-
116.
16. Bnатарсxи, В. История... T. 1, 178¬179, сe nоsоsаsа на nо-старо
mнeниe, иsxаsано оme от К. Ирeuex.
17. Бemesnиes, В. Hаznиситe оxоnо Маzарсxия xонниx. ¬ В: Маzар. xонниx.
С, 1956, 72^73; Б1e рrо£-Ъи1§аn8сnen Гn8сnnГ1en, 61¬62.
18. Hанxоsа-Пeтxоsа, Г. О тeрри-тории öоnrарсxоrо rосyzарстsа VII¬ IX
ss. - ВВр, 17, 1960, с. 133.
19. К+m n+рsитe са В. Bnатарсxи, В. Бemesnиes, а x+m sторитe ¬ Г.
Hанxоsа-Пeтxоsа s nосоueнитe s nрezиmнитe öene+xи трyzоse.
20. Мyта¡uиes, П. История... 1, с. 148.
21. Bnатарсxи, В. История... T. 1.
4. 1, с. 181.
22. Паx таm, с. 183.
23. Приmоs, Б. Bа иxоноmиueсxата и nоnитиueсxата роnя на П+рsата
ö+nrарсxа z+р+аsа s me+zyнароzнитe отноmeния на срezноsexоsна Еsроnа. - ИП,
1961, | 2, 37-38.
24. Bа сxnxusанeто на zоrоsор и sоeннитe zenстsия на ö+nrаритe s+.
Гxsenes, В. .uастиeто на ö+nrаритe s отön+сxsанeто на араöсxата оöсаzа на
Hариrраz nрes 717-718 r. - ИП, 1973, | 3, с. 46 и uит. таm nит.
25. Вrооxs, Е. ].. А synас СBrо-mс1e оГ Te .eаr 846-2ОМ0, 51, 1897, р.
583. Срs. Гxsenes, В. .uастиeто на ö+nrаритe..., с. 38.
26. СBrоmяиe ne М1сBe11e 8ynen, р. 485. Срs. Гxsenes, В. .uастиeто на
ö+nrаритe..., с. 38.
27. Вrооxs, Е. IV. Tne Сатрm§П8 оГ 716-718.-Л/Л, 19, 1899, р. 23. Срs.
Гxsenes, В. .uастиeто на ö+nrаритe..., с. 37.
28. Сn^оn^^иe с1e М1сBe11e 8ynen, р. 485. Срs. Гxsenes, В. .uастиeто на
ö+nrаритe..., 38¬39.
29. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nоerарМа, р. 397 = ГИБИ, 3, с. 269.
30. 5r'#e6erTx.Сnrоnо§rарmа,р.329 = ЛИБИ, 3, с. 43. Срs. Приmоs, Б. Bа
иxоноmиueсxата и nоnитиueсxата роnя..., с. 57.
31. АTenсиs тоnасxиs. СBrоmса, р. 703. Срs. Приmоs, Б. Bа иxоноmиueсxата
и nоnитиueсxата роnя..., с. 57.
32. Приmоs, Б. Bа иxоноmиueсxата и nоnитиueсxата роnя...., 55¬57;
Гxsenes, В. .uастиeто на ö+nrаритe..., 34-36.
33. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарМа, р. 400 = ГИБИ, 3, с. 269. Еzин
xeнтинариn сe раsняsаn на 100 nитри, т.e. на 7200 ноmиsmи. По sсяxа seроятност
сymата e сиnно nрeysenиueна.
34. Tсeрxоrиs. Орmсmа n18£nса, 55-56 = ГИБИ, 3, 300-301.
35. Паx таm.
36. Гxsenes, В. .uастиeто на ö+n rаритe..., с. 45; Бemesnиes, В. Hаznиси
тe оxоnо Маzарсxия xонниx, 71¬72: Tри nриноса x+m ö+nrарсxата срezноsexоsна
история, 287¬288; Hанxоsа Пeтxоsа, Г. Б+nrаро-sиsантиnсxитe отноmeния nри
ynраsneниeто на Teр sen и Корmeсиn. ¬ В: Иsсn. s ueст М, С. Дриноs. С, 1960,
618-625; Ви^аn-аns аnс! ВyrаМmт (1иnn§ Лe р1r$1 Ue-саne аЛer Te Гоnс1а1xn оГ
Ви1§аnаr 81а1;e.-55/, 24, 1963, р. 45.Посnezнит( zsаmа аsтори са на mнeниe, ue
nо тоsr sрeme ö+nrарсxи xан öиn нe Teрsen, r Корmисоm, иnи Корmeсиn.
37. Tоsа mнeниe сe nоzz+р+а от В Бemesnиes и Г. Hанxоsа-Пeтxоsа s nо
соueнитe s öen. 36 трyzоse.
38. В+. Иmeнниxа y Вe^Иeр, V Б1e рrо1оЪи1§аn8СПen 1n8сBrT;en, р. 306,
39. 8meBeПиs. Сnrоnо§rарmа, р 330 = ЛИБИ, 3, с. 43.
40. АTenсиs тоnасxиs. Сnrоmса, р 708.
41. Бemesnиes, В. Hаznиситe оxо nо Маzарсxия xонниx, с. 72.
42. Паx таm.
43. Аxо сe nриeme, ue Корmeсиn иnи Корmисоm, e насnezиn Teрsen, то rаsа
тоn öи тряösаnо zа ö+ze nостаsen на mястото на ,нeиsseстния" xан I Иmeнниxа. В
таx+s сnyuаn Корmeсиn ( nроz+n+итen на роzа Дynо, а нe на ро zа Воxиn, иnи .xиn.
44. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nоerарTа, р. 429 = ГИБИ, 3, 269-270
БЕЛЕЖКИ КЪМ ДЯЛ ВTОРИ
Мсeрxоrиs. Ориsсmа Tsxnса, р. 66 = ГИБИ, 3, с. 301.
45. Паx таm.
46. Гоzинитe на ynраsneниeто на xан Винex нe са аöсоnxтно сиryрни. Bа
тяx иmа nротиsорeuиsи mнeния. В. Bnатарсxи nосоusа 756¬761, xоeто сe nриemа и от
П. Мyта¡uиes. Дsаmата nриemат, ue zо 756 r. e ynраsnяsаn Корmи-соm.
47. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарB1а, р. 429 = ГИБИ, 3, с. 270;
Мсeрxоrиs. Орmсmа 1n8rоnса, р. 66 = ГИБИ, 3, с. 301.
48. Мсeрxоrиs. Ориsси1а Tsrоnса, р. 66 = ГИБИ, 3, с. 301. Txeорxаnes
Соn/essоr. Сnrоnо§rар1иа, р. 429 = ГИБИ, 3, с. 270, nиme, ue ö+nrаритe, сnez
xато иss+рmиnи rоnemи оnyстоmeния, ,сe sаs+рнаnи нesрezиmи s semитe си". Bа
nротиsорeuиeто me+zy Hиxи¡ор и Teо¡ан s+. Вes^^, V. 2\ye1 .erаоnen Be1
TneорBаnes иnс! |xeрnоrи8 nem Ра1r1аrсnen. ¬ В.Е8ЕЕ, 1971, 365-366; Б1e
Во18сBаГсen сxr Вyrаnnmsсnen Ка18er аиs <1eт 8сB1асn1-ГeМ. - Вy, 6, 1974; TЛe.
РeИrnee nes Ка18erя Коn81аnиn V. %e%en оne Ви18а-ren. - ЕВ, 1971, N0 3, р. 5 8Я-
49. Крenостта Марxenи нe e иzeнти¡иuирана s+nрexи mноrото иsxаsани
mнeния. В+. Bnатарсxи, В. История... T. 1.4. 1, 203-204; Мyта¡uиes, П.
История... 1, с. 156; Вes^Иey, V. Еm yerxаnnxer 1nrаx18сner ОПsnатe. ¬ ИИБЕ, 16,
1968, 75-77. Hаn-seроятно e тя zа сe e наmираnа s Tраxия, нezаneu от сxnоноseтe
на Иsтоuна Стара nnанина, mо+e öи s Карноöатсxо.
50. Мсeрxоrиs. Ори8си1а n181оnса, р. 66 =ГИБИ, 3, с. 301. Срs. ВesexИem,
V. T>'\e РeTrnee..., 7¬9. Срs. Коnezароs, П. Поnитиueсxа reоrра¡ия... -. 1. С,
1977, 23-28.
51. Паx таm.
52. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nоerарМа, р. 430 = ГИБИ, 3, с. 270.
53. Паx таm, с. 431 = ГИБИ, 3, с. 270. В. Бemesnиes s uитираната s öen.
50 статия нe rоsори sа таxоsа сра+eниe, т+n xато наmира, ue то e öиnо enиsоz от
nоxоzа, sаs+рmиn, оömо sseто, нeсnоnyunиsо sа ö+nrаритe nри Марxenи.
54. Мсeрxоrиs. Ори8си1а 1и81оnса, р. 69 = ГИБИ, 3, с. 303; Txeорxаnes
Соn/essоr. Сnrоnо§rарМа, р. 432 = ГИБИ, 3, 270-271.
55. В+. Иmeнниxа y ВemИey, V. Te рrо1оBи1öаn8сBen 1n8сnnr1en, р. 306.
56. Мсeрxоrиs. Ори$си1а T81оnса, 68-69= ГИБИ, 3, с. 303; Txeорxаnes
Соn/essоr. Сnrоnо§rарn1а, р. 432 =
ГИБИ, 3, с. 271.
57. Оs1rо§оrsxy, С. Оe8сМсn1e ne8 ByrаnnmsсBen 81аа1e8. МиnсBen, 1963,
сmята, ue s таsи uи¡ра са sxnxueни +eнитe и zeuата.
58. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nоsrарМа, 432-433= ГИБИ, 3, с. 271;
Иxeрxоrиs. Орmси1а n181оnса, 69¬70= ГИБИ, 3, 303-304.
59. Мсeрxотs. Ори8си1а T81оnса, 69-70= ГИБИ, 3, с. 304.
60. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарmа, р. 433 = ГИБИ, 3, с. 271;
Мсeрxоrиs. Ориsсmа n181оnса, р. 70 = ГИБИ, 3, с. 304; 8meЪeПиs. СBrо-nоrrарmа,
р. 333 = ЛИБИ, 3, с. 43. Hяxои аsтори от++zeстsяsат Саöин с Винex от Иmeнниxа ¬
BтneсB. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 205-206, e xатerориuно nротиs
nоzоöно от++zeс-тsяsанe. Hаnосnez+x ВeseuHex, V. T)[e РeМrnee,., р. 9, сmята
s+nроса sа нeрemeн.
61. Мсeрxоrиs. Орmси1а М8(:оnса, р. 73 = ГИБИ, 3, с. 305; Txeорxаnes
Соn/essоr. Сnrоnо§rарrnа, р. 437 = ГИБИ, 3, с. 273.
62. Паx таm.
63. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарmа, р. 433 = ГИБИ, 3, с. 271;
Мсeрxоrиs. Ори8си1а 1n81оnса, р. 69 = ГИБИ, 3, с. 304.
64. Мсeрxоrиs. Ори8си1а n181оnса, р. 70 = ГИБИ, 3, с. 304. В+. и
Иmeнниxа y ВeseV^^eV, V. T>\e. рrо1оЪи1eаn8сBen 1n8сnnЛen, р. 306.
65. Мсeрxоrиs. Ори8си1а n18(:оnса, 70-71= ГИБИ, 3, 304-305.
66. Паx таm, с. 70 = ГИБИ, 3, с. 304.
67. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nоerарМа, р. 436 = ГИБИ, 3, с. 272.
68. Паx таm.
69. Паx таm.
70. Паx таm.
71. Мсeрxоrиs. Ори8си1а n181оnса, р. 71 = ГИБИ, 3, с. 305.
72. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, с. 226.
73. Паx таm, 213-220.
74. Мyта¡uиes, П. История..., 1, с. 162.
75. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-nоerарМа, 446-447 = ГИБИ, 3, 273-274.
76. Паx таm.
77. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, с. 230.
78. Мyта¡uиes, П. История... 1, 166-167.
79. Вes'eyИey, V. T& РeTrnee..., р. 15.
80. Txeорxаnes Соn/essоr. СBrо-
nоnrарМа, 446-447 = ГИБИ, 3, 274-275.
81. Паx таm, 447-448 = ГИБИ, 3, с. 275.
82. Паx таm.
83. Паx таm.
84. Мyта¡uиes, П. История... 1, с. 156; ВeseyИey, V. Б1e РeИ2n§e..., р.
5. В. Бemesnиes zори zоnyсxа, ue иmа seроятност nоxоzитe zа са öиnи zeсeт. Оömа
оueнxа sа роnята на nоxоzитe s ö+nrарсxата история s+. nаx таm, с. 17.
85. Txeорxаnes Соn/essоr. Сnrо-nо§rар1nа, р. 451 = ГИБИ, 3, с. 275-276.
86. Анrenоs, Д. История на Виsантия. 1. С, 1973, с. 284; Оs1rо§оrsxy, О.
Оe8сn1Сn(:e <1e8 Ъyrаnnmsсnen 81аа1e8, р. 152.
87. Txeорxаnes Соn/essоr. Сnrо-nоörарn1а,456-457 = ГИБИ, 3, с. 276.
88. Паx таm.
89. Паx таm, 463-464 = ГИБИ, 3, с. 276.
90. Паx таm, с. 467 = ГИБИ, 3, 276-277.
91. Паx таm, 467-468 = ГИБИ, 3, с. 277.
92. Паx таm, с. 470 = ГИБИ, 3, с. 277.
93. Паx таm.
ГЛАВА TРЕTА
Стр. 130/161
.КРЕПВАHЕ
И TЕРИTОРИАЛHО
РАBTИРЕHИЕ
HА БЪЛГАРСКАTА
ДЪРЖАВА
ПРЕB
ПЪРВАTА ПОЛОВИHА
HА IX В.
1. Bnатарсxи, В. История на ö+nrарсxата z+р+аsа nрes срezнитe sexоse. T.
1. -. 2. С, 1927, 247-292; История на Б+nrария. 1. С, 1961, 68¬74.
2. Bо1, Г. 1-а188аnсe ze 1а Рrаnсe. Раns, 1970, 290-291.
3. 8иTаs. Bexxоn, 8. V. ВоиX-rосрси = ГИБИ, 5, 309-310. Срs. Bnатарсxи,
В. История... T. 1. -. 1, с. 248; С/иre/ст, V. Ви1§аn8сn-Гrаnx18сne Вer1eBиn§en
m сxr er81en Hа1neс1e8ГX. таn8.-Д.В#, 2, 1966, 15-36.
4. Дynues, Иs. Hоsи +итиnни zанни sа nоxоzа на Hиxи¡ор I s Б+nrария nрes
811 r. - СnБАH, 54, 1937, 148 ¬ 153, uит. nо-натат+x xато
202
Аnоnyтиs .аnсаnиs; иssаzxи на ö+nr. s: ГИБИ, 4, 11-15; Сre%о1re, H. T nоиyeаи
Гrаnтen! с1и 8сnр1оr 1nсer1и8 с!e Beоne Аrтeme. ¬ Вyr, 11, 1936, 417-427.
5. Bnатарсxи, В. История... T. 1.4. 1, 248¬249; История на Б+nrария. 1,
с. 69.
6. Паx таm.
7. Конxрeтни сsezeния сe zаsат nри отzenни сnyuаи nо-натат+x.
8. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 249-251.
9. История на Б+nrария. 1, с. 69.
10. THeорHаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарTа, 482-483=ГЖ#, 3, с. 278.
11. Паx таm, 484-486 = ГИБИ, 3, с. 279.
12. Паx таm.
13. Паx таm, р. 486 = ГИБИ, 3, с. 280.
14. Аnоnynms .аnсаnиs, р. 148 = ГИБИ, 4, с. 11.
15. THeорHаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарTа, р. 486 = ГИБИ, 3, с. 281.
16. СBrоmяиe ne МxBe11e Bynen, р. 17.
17. Аnоnyтиs .аnсаnиs, 148¬149= ГИБИ, 4, с. 11.
18. Tesи с+öития са sасsиzeтenстsysани от mноrо иssори: THeорHаnes
Соn/essоr. СBrоnоnrарTа, р. 490; Оeоr§ms МоnасHиs. СBrоmсоn, р. 774; /оаnnes
7.оnаrаs. Ерxотe Tsxnаrmn, 372¬373. Bа nоzроöности s+. Bnатарсxи, В. История...
T. 1. -. 1, 256-257.
19. THeорHаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарМа, 489-492 = ГИБИ, 3, с. 282.
20. Аnоnyтиs .аrxаnиs = ГИБИ, 4, с. 12.
21. АnаsTsrиs В1ЪИо1Heсаrms. СBrоnо§rарn1а 1nрer111а, р. 329 = ЛИБИ, 2,
с. 269.
22. THeорHаnes Соn/essоr. СBrо-П08rарTа, р. 430 = ГИБИ, 3, с. 282.
23. Аnоnyтиs .аHсаnиs, 50 = ГИБИ, 4, с. 13.
24. THeорHаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rар1иа, 490-491 = ГИБИ, 3, с. 282.
25. Паx таm.
26. Аnоnyтиs .аnсаnиs, 148¬153= ГИБИ, 4, с. 13.
27. THeорHаnes Соn/essоr. Сnrо-nоsrарTа,489-492 = ГИБИ, 3, с. 282.
28. Аnоnyтиs .аnсаnиs, 151¬153 = ГИБИ, 4, 13-14:
29. THeорHаnes Соn/essоr. Сnrо-nоzrарта, 491¬492; 1оаnnes Xоnаrаs.
Ерxотe Мs£nаrит, р.373; Сnrоmяиe с!e МxBe1 1e Bynen, р. 17. Срs. Bnатарсxи, В.
История... T. 1. -. 1, 408-412.
30. Bа тоsа nиmат mноrо sиsантиnсxи историuи и xронисти: Teо¡ан,
Гeорrи Монаx, Сиmeон Лоrотeт, Bона-ра и zр. В+. Bnатарсxи, В. История... T. 1.
-. 1, 259-260.
31. THeорHаnes Соn/essоr. Сnrо-nоerарМа, 495-496= ГИБИ, 3, с. 284.
32. Паx таm, с. 497 = ГИБИ, 3, с. 285; THeорHаnes СоnИnиаTs. СBrо-
nо§rарmа, р. 12 = ГИБИ, 5, с. 109; 1о-seрHиs Сenesms.Кe%e5, р. 12 = ГИБИ, 4, с.
322.
33. THeорHаnes Соn/essоr. СBrо-nоerарМа, 489-499 = ГИБИ, 3, 286-287.
34. 1оseрHиs Сenesms. Кeöes, р. 12 = ГИБИ, 4, с. 322.
35. THeорHаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарTа, р. 500 = ГИБИ, 3, с. 287.
36. 8сnрxr 1nсer(иs. H1s1оnа, 336-337 = ГИБИ, 4, 16-17;
THeорHаnes Соn/essоr. Сnrоnо§rар1иа, р. 500 = ГИБИ, 3, с. 288.
37. Виsантиnсxа xрenост няx+ze önиsо zо Оzрин.
38. 8сnр1оr /nсeПиs. H1s1оnа = ГИБИ, 4, с. 18.
39. Сра+eниeто e оnисано nоzроöно y Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1,
268¬269, öen. 1, s+s осноsа на иssори: THeорHаnes Соn/essоr. СBrоnоörарTа, 500-
501= ГИБИ, 3, с. 288; 8сnр(оr 1nсenиs. H181оnа, 337-339 = ГИБИ, 4, 16-19.
40. THeорHаnes Соn/essоr. СBrо-nоörарМа, р. 503 = ГИБИ, 3, с. 289.
41. Бсnр£r 1nсeПиs. H1s1оnа, р. 342 = ГИБИ, 4, с. 20; THeорHаnes
Соn-/essоr. Сnrоnо§rарМа, р. 503 = ГИБИ, 3, с. 289.
42. В+. nоzроöности y Bnатарсxи, В. Иsseстия sа ö+nrаритe s Xрониxата на
Сиmeона Мeта¡раста и Лоrотeта. ¬ С6H.HК.24, 1,и¡¡, 1909, с. 30. Дрyrи sа+ни
иssорни сsezeния y THeорHаnes Соn/essоr. Сnrоnо§rарTа, р. 503 = ГИБИ, 3, с. 289;
8сnр(оr 1nсenиs. T+-£nа, р. 342= ГИБИ, 4, 20-21.
43. Гnаsнитe иssори са nосоueни s öen. 42. В+. nоzроöности y Bnатарсxи,
В. История... T. 1. -. 1, 272-274.
44. Иssорни сsezeния и оnисаниe са zаzeни s öen. 42 и 43.
45. 8сnрxr /nсenиs. H181оnа, 342-344 = ГИБИ, 4, 21-22. Срs. Bnатарсxи,
В. История. T. 1. -. 1, 274-276.
46. 8сnр1оr /nсenиs. |81оnа, 344-345 = ГИБИ, 4, с. 22.
47. Паx таm, с. 345 = ГИБИ, 4, с. 22; Сeоr§ms МоnасHиs. СBrоmсоn, со1.
981 = ГИБИ, 4, с. 56. Дрyrи иssорни сsezeния и оöяснeния sа настаняsанeто на
nneнниuитe, xоито öиnи нарeueни mаxezонuи, nонe+e nроиsxо+zаnи
от Маxezонсxата тemа, sа nосensанeто иm s semитe me+zy рexитe Сeрeт и Днeст+р, s
£+на Бeсараöия, s+. y Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 277-278.
48. 8сnр1оr /nсerTs. |s1оnа, 346-347 = ГИБИ, 4, с. 23.
49. Паx таm.
50. Паx таm, 347-348 = ГИБИ, 4, 23-24.
51. Паx таm, с. 348 = ГИБИ, 4, с. 24.
52. Сsezeния sа сm+ртта на xан Крym и sа sneuатneниeто, xоeто тя
наnраsиnа s+s sиsантиnсxата стоnиuа, s+. y Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1,
281-282.
53. ЕтHаrnиs. .nа СаrоH Ма§m, 451-452= ЛИБИ, 2, с. 32.
54. Сnrоnxоn 1Мyer8а1e, р. 24 = ЛИБИ, 2, с. 16.
55. Аnnа1e8 Bаиn$8en8e8 rmnоres, р. 122 = ЛИБИ, 2, с. 23.
56. Аnnа1es РиИenses. Раr8 рnта. р. 355,358-360= ЛИБИ, 2, 41-43.
57. Bатоeиаm Аnnа1e$ Рrаnсо-rит. - К18, 2, 2, со1. 109 О.
58. Яe^то. СBrоmсоn, р. 566 = ЛИБИ, 2, 305-306.
59. АnnаП81а 8аxо, 569-570 = ЛИБИ, 3, с. 141.
60. BатЪeааm Аnnа1e8 Рrаn-соrит, со1.109 О; Аnnаxs Bаиnssenses
ттоres, р. 122 = ЛИБИ, 2, с. 23; АnnаTаа 8аxо,569-570 = ЛИБИ, 3, с. 141.
61. THeорHаnes Соn/essоr. СBrо-nо§rарМа, р. 484 = ГИБИ, 3, с. 279.
62. Паx таm, с. 499 = ГИБИ, 3, с. 287.
63. 8сnр1оr TnсerTs. H181оnа, 337-339 = ГИБИ, 4, с. 23.
64. THeорHаnes Соn/essоr. СBrо-nоörарМа, р. 484 = ГИБИ, 3, с. 279.
65. Паx таm, с. 498 = ГИБИ, 3, с. 286.
66. 8сr1р1оr 1nсeПиs. H181оnа, 347-348 = ГИБИ, 4, 23-24; Bnатарсxи, В.
История... T. 1. -. 1, 415-420.
67. В+. ВeseTeu, V. T>\+ рnПоЪmsаmсnen 1n8сBnnen, 125¬126, 220¬221/с
иsseстни nроmeни/; .ene-а'^xоV, IV. Bа рори1а1xn Ъyxаnиne en Ви1§аne аn с!eBи1
nm 1Xe 81eс1e.¬ ВВ§, 1, 1962, 261-277.
68. Bа Сsиzас сe nрeznоnаrа, ue e +иsяn и nисаn nрes X s., nрes sтората
nоnоsина на xоnто нerоsото с+uинeниe станаnо иsseстно. С+meстsysа и mнeниe, ue с
иmeто Сsиzас e öиn оsнаuаsан meта¡ориuно саmият Лexсиxон. Texст+т на с+оömeниeто
sа Крymоsи-тe sаxони e на rр+uxи esиx и сe zаsа
БЕЛЕЖКИ КЪМ ДЯЛ ВTОРИ
nоz sаrnаsиe ВоиXyарсn. Tоsи тexст иmа и сnаsянсxи nрesоz, xоnто s оömи ueрти
отrоsаря на rр+uxия ориrинаn, но с+z+р+а и няxои иsmeнeния. Иsrne+zа, ue
сnаsянсxият nрesоzаu e раsnоnаrаn с zрyr, nо-nространeн rр+uxи ориrинаn, но на
няxои meста нe с+sсem тоuно e сxsанаn и nрesen няxои rр+uxи zymи. Bатоsа наn-
zоöрe e zа ö+zат иsnоnsysани и zsата тexста, xоито на meста ssаиmно сe nоnраsят
и zоn+nsат. В+. Bnатарсxи, В. История... T. 1.4. 1, 420-424.
69. BиTаs. Bexxоn, 8. V. ВоиXyароu 483-484 = ГИБИ, 5, 309-310.
70. Паx таm.
71. Uонues, Л. Hяxои s+nроси относно Крymоsото sаxоноzатenстsо. - ИИБИ,
6, 1956, 631-646, e на nротиsно mнeниe и сmята, ue ,Крymоsитe sаxони uenenи zа
nрezотsратят оöes-semnяsанeто на zрeöнитe nоsemneни соöстseниuи и zа оrраниuат
nроueса на с+срezотоuаsанe semята s р+ueтe на аристоxраuията".
72. Паисиn Xиneнzарсxи. Сnаsяноö+nrарсxа история. С, 1972, с. 74.
73. Ирeuex, К. История öоnrар. Оzeсса, 1878, с. 176.
74. Bа раsnиuнитe трансxриnuии на иmeто Оmyртаr s иssоритe s+.
Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 376-377.
75. 2ynаxаnmn eсс1e81аe Соn81аn11-nороTаnаe, со1. 414¬416; Мenоx^xn
иnрerа£m ВаsИи, 276Б¬277Б; 1оаnnes 8сyTreа. Иsxnа. 1, 184-186; THeорny-1ас1m
Ви1§аnаe аrсМeрrsсорm. Орerа. ¬ РСr, 126, со1. 192 А-В.
76. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 550-552.
77. Hаn-яр+x и nосnezоsатeneн иsраsитen на тоsа mнeниe e Бemesnиes, В.
Hяxоnxо öene+xи x+m ö+nrарсxата история. - ГС.и¡¡, 32, 1936, с. 9; Етe тсB1
§enи§enn аnerxаnn1e nа§x§rа-рМsсne Риe11e.¬1n: Ро1yсnrоnxn. He1-аe1Ber§, 1966,
90-104.
78. .eneсИxоy, IV. Bа рори1аиоn Byrаnnne..., 267¬268.
79. Hаnосnez+x тоsа станоsиme сe sаст+nsа от Гxsenes, В. Bа насnezниxа на
xан Крym на ö+nrарсxия nрeстоn. ¬ В: Сö. s nаmeт Аn. Бyрmоs. С, 1973, 137¬142;
Иuирry öоиnитe на П+рsата ö+nrарсxа z+р+аsа /VII¬XI s./. ¬ ГС.¡и¡, 65, 3, 1973,
с. 127.
80. Teрnиs Оenesms. Кe§e8, р. 12 = ГИБИ, 4, с. 323. Дрyrи иssори и
сsezeния, тяxното с+nостаsянe и nроyusанe s+. y Bnатарсxи, В. История... T. 1.
-. 1, 552-563.
81. .Иа |сeрnоn, 206-208 =
ГИБИ, 4, 36¬37. Дрyrи аsтори, xоито rоsорят sа таsи xneтsа, са Гeнesиn и
Проz+n+итenят на Teо¡ан. Bа тяx и sа xneтsата иsоömо s+. Bnатарсxи, В.
История... T. 1. -. 2, 566-567; Кnятsа y esиueсxиx öоnrар. ¬ В: Сö. стат. nосs.
В. И. Лаmансxоmy. 1. СПö., 1907, 256-257.
82. Осseн nосоueнитe s öen. 81 раöоти на В. Bnатарсxи s+. и Каuароs, Г.
Кneтsата y esиueсxитe ö+nrари. ¬ СnБАH, 3, 1912, 113-120.
83. Bnатарсxи, В. Сxnenmанxsоn-сxият наznис. ¬ ИБАД, 3, 1914, 131-179.
84. Прesоz+т сnорez Вe^Hey, V. T)'\e рrо1оBи1§аn8сnen 1n8СnnГ1en, р. 190
/e иsseстни nроmeни/.
85. С/иre1ey, V. Роrsсnиn^en rиr Оe$сmсn1e TBrаxens 1т М1He1а11er. 1.
ВeHrа§ rиr Оe8с1ис1He Аer 81а<11 Коn81аn1nа. -ВВ§, 3, 1969, 155-169.
86. Bnатарсxи, В. История... T. 1.
4. 2, 385-387; Hиxоe, П. Xан Оmортаr и xаsxан Исöyn. - БИБ, 4, 1931/1932, | 1,
7¬8; История на Б+nrария. 1, с. 82. Bа rраниuитe на Б+nrарсxата z+р+аsа nри xан
Оmyртаr срs. Коnezароe, П., Поnитиueсxа reоrра¡ия... -. 1, 34-41.
87. Относно сроxа на zоrоsора s+. Дynues, Иs. Оzна иs осоöeнностen ран-
но-sиsантиnсxиx mирннx zоrоsороs. ¬ ВВр, 15, 1959, 64-70.
88. Сsezeния sа тesи с+öития zаsат Гeнesиn, Проz+n+итenят на Teо¡ан и
Гeорrи Монаx. Bа тexнитe сsezeния и sа ö+nrарсxото yuастиe иsоömо s+. Bnатарсxи,
В. История... T. 1.4. 2, 395¬398; Лиnmиu, Е. 3. Восстаниe Фо-mн Сnаsянина и
sиsантиnсxоe xрeс-тsянстsо на rраниuи VIII¬IX ss. ¬ ВДИ, 1939, | 4; Ка+zан, А.
П. Дeрes-ня и rороz s Виsантии IX¬X ss. М., 1960, 350¬352; БариmиH, Фр. Дse seр-
си)e y иssориmа о yстанxy Tоmи. ¬ BöРВИ, 1960, 145-166; BeтeHe, Р. TBотаsx
81аye. - ГМД965, 255-297; Анrenоs, Д. История на Виsантия. 1. С, 1976, 279-290;
Tиsues, П. Бyнт+т на Tоmа Сnаsянина и наmeсата на ö+nrарсxия xан Оmyртаr. ¬ ИП,
1969, |
5, с. 71 сn.
89. Оeоr§m$ МоnасHиs. СBrоmсоn, р. 698 = ГИБИ, 4, с. 56.
90. 1о8eрHиs Оenesm+. Кe§e8, р. 41 = ГИБИ, 4, с. 331; THeорHаnes Соn-
ИnиаTs. Сnrоnо§rар1nа, р. 64 = ГИБИ, 5, 114-115.
91. Bnатарсxи, В. Еzин от nроsаzиnсxитe Оmортаrоsи наznиси. ¬ ПСnБКД,
63, 1903, 94-107; История... T. 1. -. 1, 306-307; Hиxоe, П. Xан
Оmортаr и xаsxан Исöyn, 13¬14; История на Б+nrария. 1, с. 84.
92. Hиxоe, П. Xан Оmортаr и xаsxан Исöyn, с. 13.
93. ВоTоy, IV. Оne оГ Отоr1а§'8 Мeтоnа1 1n8сnр1xn8. ¬ ВHК, 1973, N0 1,
72¬73 и uит. таm nит.
94. Вe&yИey, V. T>[e рrоxBи^аn-8сBen 1n8СnrT:en, р. 281.
95. М«/e/"/e, B. Bxyаnsxe 81а-rоnTоsи. 2. Рrаnа, 1906, 417-418.
96. Етxаrnm. Аnnа1e8, р. 205 = ЛИБИ, 2, 34-35; \'n& 1zxxyx иnрe-rа£n8,
р. 623 = ЛИБИ, 2, 50-51.
97. Ет/rаrс/иа. Аnneneа, 205-206 = ЛИБИ, 2, с. 35.
98. Паx таm, с. 212 = ЛИБИ, 2, с. 36; Аnnа1e8 РиИenses, р. 358 = ЛИБИ,
2, с. 42.
99. Паx таm.
100. Етxаrnm. Аnnа1es, р. 213 = ЛИБИ, 2, с. 37; Аnnаxs Риxenses, р.
358 = ЛИБИ, 2, с. 42.
101. ЕтИаrаЪ$. Аnnа1e8, р. 214 = ЛИБИ, 2, с. 37; Аnnа1e8 РиИenses, р.
359 = ЛИБИ, 2, с. 42.
102. Етxаrnиs. Аnnа1e8, р. 216 = ЛИБИ, 2, с. 38; Аnnа1e8 РиИen8e8, р.
359 = ЛИБИ, 2, с. 42.
103. Аnnа1e8 РиМenses, р. 360 = ЛИБИ, 2, с. 43.
104. Паx таm.
105. Bа öeszenстsиe nротиs ö+nrаритe, xоито ,öesнаxаsано оnyстоmаsа-xа
nрezenитe на Горна Панония", öиn nиmeн от uин ¡риynсxият zyx Баnze-риx. В+.
Етxаrnиs. Аnnа1e8, р. 217 = ЛИБИ, 2, 38-39. Hяnото оnисаниe на xон¡nиxта me+zy
ö+nrари и ¡ранxи s+. y Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 311-316.
106. 5e«ey//ey, V. T)\+ рnHоЪи^аn-sсnen 1nsсnnn:en, р. 285.
107. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, с. 316.
108. Hиxоe, П. Xан Оmортаr и xаsxан Исöyn, с. 10.
109. Bо1, Р. Hа18sаnсe ne 1а Рrаnсe, р. 336.
110. Сn^оn^^иe ne МxBe1 1e 8ynen, р. 50.
111. Гxsenes, В. Фyнxuиитe и роnята на xаsxана s +иsота на П+рsата
ö+nrарсxа z+р+аsа /VII¬XI s./. ¬ ГС.¡и¡, 60, 3, 1967, 131-159.
112. Гxsenes, В. Иuирry öоиnитe..., 123¬181 и uит. таm nит.
113. Bnатарсxи, В. Кои са öиnи s+трemни и s+нmни öоnяри? ¬ В: £ö. сö. С.
С. Боöues. С, 1921, 45-47; Ои/сey, IV. Bes Bсzаrs сИ18 т1eneиr8 öe 1а Ви18а-ne
тeneyаx.-А0А8H, 3, 1953, N0 3, 167-178.
114. Hиxоe, П. Xан Оmортаr и xаs-xан Исöyn, с. 23.
115. Осseн sа сnоmeнатитe Оxор-сис и Онerаsон s+. zрyrи титnи и иmeна y
ВeseяИeu, V. T>\& рrо1оЪи1§аnsсnen ЪxсBnnen, р. 287, 292, 293.
116. Паx таm, с. 287, 291.
117. Паx таm, с. 298. В+. и Бemee-nиee, В. Сnаsяниsmи s n+рsоö+nrар-
сxитe наznиси. ¬ В: Сö. А. Teоzороe-Баnан. С, 1955, 99-103.
118. Дsата sарианта s+. y .Вenry-^^eV, V. Б1e рrо1оЪи1§аn8сnen ГnsсnnГ-
1en, р. 260, и y Hиxоe, П. Xан Оmортаr и xаsxан Исöyn, с. 35.
119. Мenоx§xn иnрerаxns ВаsПи, со1. 277 = ГИ БИ, 6, с. 55. Срs.
Bnатарсxи, В. История... T. 1.4. 1, с. 294.
120. Лоnарee, Xр. Дse sаmeтxи о zрesнen öоnrарсxоn истории. ¬ BРАОö,
3, 1888, с. 351. Срs. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, с. 294.
121. Сsezeниeто сe наmира s ezно от nоyueнията на Teоzор Стyzит, иrymeн
на Стyzиnсxия mанастир s Hариrраz. В+. THeоЛоrm 81исИ1e5.1?аr\& Са-1eсМ818, р.
220 8Я., сnаs. nрes. y Яuи-mирсxиn, Я. Мenxиe тexстm и sаmeтxи nо старинноn
сnаsянсxоn и рyссxоn nи-тeратyраm. - ИОРЯС, 7, 1902, с. 125 сn.
122. Hиxоe, П. Xан Оmортаr и xаsxан Исöyn, с. 22.
123. Bnатарсxи, В. История... T. 1.
4. 1, с. 296.
124. Прesоz+т сnорez 5e5e1>/;'eр, V. X.\e рrо|Ъи1§аn8сЪen 1n8СnrT:en,
261¬ 262 /с иsseстни nроmeни/. Bа няxои sарианти s nрesоzа s+. Hиxоe, П. Xан
Оmортаr и xаsxан Исöyn, с. 35.
125. Прesоz+т сnорez Яe&y/rey, V. T)'\+ рrо1оЪи1§аn8сnen ^sсBrTen, 247¬
248 /с иsseстни nроmeни/.
126. В+. zяn II, rnаsа ueтs+рта, sтора.
127. .nраsneниeто на xан Оmyртаr сe nрeueняsа раsnиuно от иsсnez-sаuитe.
Доxато сnорez Hиxоe, П. Xан Оmортаr и xаsxан Исöyn, с. 55, тоn nроz+n+иn с mирни
срezстsа rоnemитe наuинания на sнаmeнития си öаmа, сnорez Мyта¡uиes, П.
История... 1, с. 195, ynраsneниeто my öиnо рeаxuия срemy z+р+аsно-nоnитиueсxитe
наuаnа, осseтeни от xан Крym.
128. Bnатарсxи, В. Приemниuитe на Оmортаrа. - ПСnБКД, 54, 1896, 755-778.
129. РОr, 126, со1. 193. Срs. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, 332-
334.
130. Аnnа1e8 BоКenses, р. 232 = ЛИБИ, 2, с. 330.
131. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, с. 336; Hиxоe, П. Xан Оmортаr
и xаsxан Исöyn, с. 49.
132. Прesоz+т сnорez ВeseyHex, V. Б1e рrо1оЪи1§аn$сnen 1n8сnnГ1en, 156-
158.
133. Bnатарсxи, В. История... T. 1. -. 1, с. 336.
134. История на Б+nrария. 1, с. 86.
135. Мyта¡uиes, П. История... 1, с. 199.
136. Прesоz+т сnорez Вe$eyHey, V. T)1e рrо1оЪи1§аn8сBen 1n8сBnГ1en, р.
277 /с иsseстни nроmeни/.
137. РОr, 126, со1. 193.
138. СотTnИnm РоrрHyrо^eтTs. Оe а<1т1m81rаnсx mрenо, р. 154 = ГИБИ, 5,
с. 209.
139. Bnатарсxи, В. Иsseстията sа ö+nrаритe s xрониxата на Сиmeона Мe-
та¡раста и Лоrотeта, 35¬39; История... T. 1. -. 1, с. 338.
140. ОyоrnИс, Рr. Bа тe ne 8аm1 Оre-§01re <1e ОxароTe e1 1es 81аyes
тасe-сxтens аn 1Xe 8xс1e. Раns, 1926,61¬62. Срs. Гxsenee, В. Иuирry öоиnитe...,
139¬142 и uит. таm nит.
141. Оeоr§m5 Моnасxиx. СBrо-mсоn, р. 818; Оre§01re, H. Be$ sоиrсes