ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI SPORTULUI

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL PERSU" TÎRGU MUREŞ

CAIETUL DIRIGINTELUI
PROMOŢIA 2012-2017
,,Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală.” A. Einstein

,, Diferenţa dintre şcoala şi viaţă,

în şcoală înveţi o lecţie, apoi dai un test. În viaţa, ai de dat un test care te învaţă o lecţie. ” Tom Bodett

Numele şi prenumele drigintelui: PROF. CZINKA OVIDIU Clasa : a IX-a C Liceu seral Profilul: TEHNIC Specializarea: MECANICĂ (NIVELUL I / IX X ) TEHNICIAN TRANSPORTURI ( NIVELUL II /XI-XIII)

CUPRINS 1. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR

2. COLECTIVUL CLASEI
3. COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI 4. RESPONSABILITĂŢI 5. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 6. SARCINILE DIRIGINTELUI 7. OBIECTELE LA CARE SUSŢIN TEZE 8. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR 9. SITUAŢIA ŞCOLARĂ LA ÎNVĂŢĂTURĂ 10. SITUAŢIA ABSENŢELOR 11. ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE 12. ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ 13. PARTICIPAREA ELEVILOR LA OLIMPIADE ,CONCURSURI 14. PARTICIPAREA ELEVILOR LA ALTE ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII SAU ORAŞULUI 15. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 16. EVIDENŢA SANCŢIUNILOR DATE ELEVILOR 17. EVIDENŢA ELEVILOR CARE AU PĂRINŢII PLECAŢI ÎN STRĂINĂTATE 18. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI 19. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR 20. OPŢIUNILE ELEVILOR PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI 21. OPŢIUNILE ELEVILOR PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 22. OPŢIUNILE ELEVILOR LA TERMINAREA LICEULUI

23. FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI
24. OBSRVAŢII ASUPRA ELEVULUI

25. PLANIFICAREA ANUALĂ A LECŢIILOR DE DIRIGENŢIE 26. PLANURI DE LECŢII
1. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR

*Componentele structurale

Anul şcolar 2012-2013 Clasa a IX a C

Anul şcolar 2013-2014 Clasa a X a

Anul şcolar 2014-2015 Clasa a XI a

Anul şcolar 2015-2016 Clasa a XII a

Anul şcolar 2016-2017 Clasa a XIII a

*Semestrul I

17 .IX.2012/ 21.XII.2012

*Semestrul al II-lea *Examenul de corigenţă

*Alte examene şi concursuri

*Se menţioneaza data, luna, anul,

2. COLECTIVUL CLASEI a. ÎN CICLUL INFERIOR
Nr. crt. Numele şi prenumele BOLDI G. GEZA DOMOKOȘ J. ISTVAN ATTILA FAZAKAS B. ( MOLDOVAN ) TUNDE FURESES R. PREDA-BOBY FURESZES G. MATE GIREADĂ O. DORINA GIREADĂ O. IOAN OMER IAKAB ȘT. CAROL IUHOȘ I. TIBERIU IOAN KOVARI L. LASZLO MOLDOVAN M. MIHALY GYORGY NAGY ȘT. ISTVAN LEVENTE PAPP L. LAJOS LEVENTE PAPP L. LAJOS LEVENTE PUTI L. LASZLO SARDI GHE. DOREL SUCIU T. DOREL STOICA V.P. (GIREADĂ) DANIELA TOTH N. CĂTĂLIN TOTO V. ȘANDOR Ț OȚ EA M. MARCEL TIBERIU HORȚ I L. (RUNCAN) FLOAREA MOCIAN A. (POP) MĂRGELUŢA VINŢELAR P. (SOCACI) MIHAELA Data şi locul naşterii Numele/Prenumele părinţilor Ocupaţie, loc de muncă Adresa familiei CNP/SERIE C.I.

Tata

Mama

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27. 28. 29. 30.
a. ÎN CICLUL INFERIOR
Nr. crt. Numele şi prenumele Data şi locul naşterii Numele/Prenumele părinţilor

Tata

Mama

Ocupaţie, loc de muncă

Adresa familiei

CNP/SERIE C.I.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60

b. ÎN CICLUL SUPERIOR
Nr. crt. Numele şi prenumele Data şi locul naşterii Numele/Prenumele părinţilor Tata Mama Ocupaţie, loc de muncă Adresa familiei CNP/SERIE C.I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.
b. ÎN CICLUL SUPERIOR
Nr. crt. Numele şi prenumele Data şi locul naşterii Numele/Prenumele părinţilor Tata Mama Ocupaţie, loc de muncă Adresa familiei CNP/SERIE C.I.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

3. COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI Numele profesorului Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21 22 Obiectul de învăţământ
Limba română Limba engleză Limba franceză Matematică Fizică Chimie Istoria Geografie Biologie Logică, Argumentare şi Comunicare Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei

Clasa a IX-a C
AN ŞCOLAR 2012-2013 Moldovan Mihaela Matei Ana Mihaela Moldovan Mihaela Andrău Gabriela Muntean Carmen Muntean Carmen Bogoşel Constantin Bogoşel Constantin Borca Minodora Czinka Ovidiu Soţan Ciprian Sămărghiţan Liliana Sămărghiţan Liliana Puni Georgeta Roman Leontina Suciu Alexandru

Clasa a X-a __
AN ŞCOLAR 2013-2014

Clasa a XI-a__
AN ŞCOLAR 2014-2015

Clasa a XII-a__
AN ŞCOLAR 2015-2016

Clasa a XIII-a_
AN ŞCOLAR 2016-2017

M1. Desen Tehnic Industrial M2. Studiul Materialelor M3. Tehnologii Generale Mecanice M4. Măsurări Tehnice M5. Sănătatea şi Securitatea Muncii Educaţie Antreprenorială Economie Economie Aplicată

23 24 25 26 27 28 29 COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI Numele profesorului Nr. Crt. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Obiectul de învăţământ
Clasa a IX-a C
AN ŞCOLAR 2012-2013

Clasa a X-a __
AN ŞCOLAR 2013-2014

Clasa a XI-a__
AN ŞCOLAR 2014-2015

Clasa a XII-a__
AN ŞCOLAR 2015-2016

Clasa a XIII-a_
AN ŞCOLAR 2016-2017

52 53 54 55 56 57 58 Consiliere şi Orientare
Czinka Ovidiu

Nr. crt. 1 2 3 4 5

Responsabilităţi Şeful clasei Consiliul elevilor
Membru în consiliul de administraţie

4. RESPONSABILITĂŢI ALE ELEVILOR Numele şi prenumele elevilor
Anul şcolar 2012-2013 Clasa a IX-a C Anul şcolar 2013-2014 Clasa a X a Anul şcolar 2014-2015 Clasa a XI a Anul şcolar 2015-2016 Clasa a XII a Anul şcolar 2016-2017 Clasa a XIII a

Papp Lorand Domokos Istvan

Membru Membru

5. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 1. Dezvoltarea respectului faţă de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană 2. Dezvoltarea abilităţilor interpersonale necesare în şcoală, în familie, în grupul de prieteni şi în carieră 3. Utilizarea abilităţilor de management al informaţiilor pentru obţinerea performanţei şi asigurarea succesului 4. Dezvoltarea resurselor personale şi managementul ofertelor de educaţie şi profesionale pentru planificarea carierei şi adaptarea optimă la cerinţele pieţei muncii 5. Dezvoltarea abilităţilor de management al stilului de viaţă 6. SARCINILE DIRIGINTELUI - organizează, conduce şi desfăşoară activităţi educative cu clasa la care a fost numit diriginte; - urmăreşte cum se asigură ordinea, curăţenia şi atmosfera generală în sala de clasă ce i-a fost repartizată; - se preocupă de cunoaşterea elevilor şi a clasei; - consiliază elevii şi părinţii acestora în probleme de învăţare, de viaţă, de integrare socială; - sprijină orientarea şcolară şi profesională; - reprezintă elevii în colectivul didactic şi ţine legătura cu profesorii care predau la clasă în vederea optimizării eforturilor acestora; - ţine legătura cu părinţii elevilor, comunică periodic familiei situaţia la învăţătură şi disciplină; - acordă notele la purtare, iar când este cazul, supune situaţia disciplinară dezbaterii consiliului profesoral; - completează, în condiţii grafice corespunzătoare, catalogul clasei; - urmăreşte transcrierea mediilor în registrul matricol, atât la sfârşitul anului şcolar, cât şi după examenele de corigenţă; - completează caietul dirigintelui.

7 .OBIECTELE LA CARE SUSŢIN TEZE
Nr. crt. 1 2 3 4 Obiectul
Anul şcolar 2012-2013 Anul şcolar 2013-2014 Anul şcolar 2014-2015 Anul şcolar 2015-2016 Anul şcolar 2016-2017

Clasa a IX-a C

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Clasa a XIII-a

Lb. Română Matematică Fizică

8. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tema Data Observaţii

10 .

9. SITUAŢIA ŞCOLARĂ LA ÎNVĂŢĂTURĂ Nr. Crt. Numele şi prenumele elevului
BOLDI G. GEZA DOMOKOŞ J. ISTVAN ATTILA FAZAKAS B. (MOLDOVAN) TUNDE FURESES R. PREDA-BOBY FURESZES G. MATE GIREADĂ O. DORINA GIREADĂ O. IOAN OMER IAKAB ŞT. CAROL IUHOȘ I. TIBERIU IOAN KOVARI L. LASZLO MOLDOVAN M. MIHALY GYORGY NAGY ŞT. ISTVAN LEVENTE PAPP L. LAJOS LEVENTE PAPP L. LAJOS LEVENTE PUTI L. LASZLO SARDI GHE. DOREL SUCIU T. DOREL STOICA V.P. (GIREADĂ) DANIELA TOTH N. CĂTĂLIN NICOLAU TOTO V. ŞANDOR ŢOŢEA M. MARCEL TIBERIU HORŢI L. (RUNCAN) FLOAREA MOCIAN A. (POP) MĂRGELUŢA VINŢELAR P. (SOCACI) MIHAELA
Anul şcolar 2012-2013 Clasa a IX-a C
Situaţia şcolară Media purtare Media general ă

Anul şcolar 2013-2014 Clasa a X-a
Situaţia şcolară Media purtare Media general ă

Anul şcolar 2014-2015 Clasa a XI-a
Situaţia şcolară Media purtare Media general ă

Anul şcolar 2015-2016 Clasa a XII-a
Situaţia şcolară Media purtare Media general ă

Anul şcolar 2016-2017 Clasa a XIII-a
Situaţia şcolară Media purtare Media generală

1 2 3

4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 7 2 8 2 9 3 0

SITUAŢIA ŞCOLARĂ LA ÎNVĂŢĂTURĂ
Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Anul şcolar 2012-2013 Clasa a IX-a C
Situaţia şcolară Media purtare Media general ă

Anul şcolar 2013-2014 Clasa a X-a
Situaţia şcolară Media purtare Media general ă

Anul şcolar 2014-2015 Clasa a XI-a
Situaţia şcolară Media purtare Media general ă

Anul şcolar 2015-2016 Clasa a XII-a
Situaţia şcolară Media purtare Media general ă

Anul şcolar 2016-2017 Clasa a XIII-a
Situaţia şcolară Media purtare Media generală

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60

Nr . Cr t. 1 2 3

Numele şi prenumele elevului
BOLDI G. GEZA DOMOKOŞ J. ISTVAN ATTILA FAZAKAS B. (MOLDOVAN) TUNDE FURESES R. PREDA-BOBY FURESZES G. MATE GIREADĂ O. DORINA GIREADĂ O. IOAN OMER IAKAB ŞT. CAROL IUHOŞ I. TIBERIU IOAN KOVARI L. LASZLO MOLDOVAN M. MIHALY GYORGY NAGY ŞT. ISTVAN LEVENTE PAPP L. LAJOS LEVENTE PAPP L. LAJOS LEVENTE PUTI L. LASZLO SARDI GHE. DOREL SUCIU T. DOREL STOICA V.P. (GIREADĂ) DANIELA TOTH N. CĂTĂLIN NICOLAU TOTO V. ŞANDOR ŢOŢEA M. MARCEL TIBERIU HORŢI L.(RUNCAN) FLOAREA MOCIAN A. (POP) MĂRGELUŢA VINŢELAR P. (SOCACI) MIHAELA

Clasa a IX-a C
Sem. I M N Sem. II M N

10. SITUAŢIA ABSENŢELOR Clasa a X-a Clasa a XI-a
Sem. I M N Sem. II M N Sem. I M N Sem. II M N

Clasa a XII-a
Sem. I M N Sem. II M N

Clasa a XIII-a
Sem. I M N Sem. II M N

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

Nemotivate Motivate TOTAL GENERAL Neşcolarizaţi:

SITUAŢIA ABSENŢELOR
Nr . Cr t. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Numele şi prenumele elevului

Clasa a IX-a C
Sem. I M N Sem. II M N

Clasa a X-a
Sem. I M N Sem. II M N

Clasa a XI-a
Sem. I M N Sem. II M N

Clasa a XII-a
Sem. I M N Sem. II M N

Clasa a XIII-a
Sem. I M N Sem. II M N

59 60

Nemotivate Motivate TOTAL GENERAL Neşcolarizaţi:

Nr. crt.

11. ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ Numele şi prenumele Activitatea la care a obţinut Performanţa elevului rezultate
1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 6. 6 7. 7 8. 8 9. 9 10 . 10

Clasa/anul şcolar

12. PARTICIPAREA ELEVILOR LA OLIMPIADE ,CONCURSURI
Nr . Cr t.

Numele şi prenumele elevului

Clasa/anul şcolar

Rezultate Concursul L* J* N* IJ* I*

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 6. 6 7. 7 8. 8 9. 9 10. 10

* L-faza locală ; J-faza judeţeană ; N-faza naţională ; IJ- faza interjudeţeană ; I – faza internaţională

13. PARTICIPAREA ELEVILOR LA ALTE ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII SAU ORAŞULUI (cor,cenaclu literar,revista şcolii,concursuri sportive,cercuri etc.)
Nr. crt.

Activitatea Numele şi prenumele elevilor
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0.
Anul şcolar 2012-2013 Anul şcolar 2013-2014 Anul şcolar 2014-2015 Anul şcolar 2015-2016 Anul şcolar 2016-2017

Clasa a IX-a C

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Clasa a XIII-a

14.ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE Nr. crt. Activitatea Data Observaţii

1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 .

1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 .

Nr. crt.

14. SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ (eşec şcolar - starea de sănătate, integrare dificilă - situaţie materială deosebită, comportament deviant,etc.) Numele şi prenumele În ce constă problema Data Măsuri luate consemnării

Nr. crt. 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 2 4 . 2 5 .

15. EVIDENŢA SANCŢIUNILOR DATE ELEVILOR Sancţiunea Numele şi prenumele elevului
Anul şcolar 2012-2013 Anul şcolar 2013-2014 Anul şcolar 2014-2015 Anul şcolar 2015-2016 Anul şcolar 2016-2017

Clasa a IX-a C

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Clasa a XIII-a

EVIDENŢA SANCŢIUNILOR DATE ELEVILOR Nr. crt. Numele şi prenumele elevului
Anul şcolar 2012-2013 Anul şcolar 2013-2014

Sancţiunea
Anul şcolar 2014-2015 Anul şcolar 2015-2016 Anul şcolar 2016-2017

Clasa a IX-a C

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Clasa a XIII-a

16. EVIDENŢA ELEVILOR CARE AU PĂRINŢII PLECAŢI ÎN STRĂINĂTATE Persoana care are în întreţinere elevul

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Ţara ,ocupaţia

Adresa familiei

Obs.

17. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI
Nr. crt.

Numele şi prenumele

Anul şcolar 2012-2013

Anul şcolar 2013-2014

Anul şcolar 2014-2015

Anul şcolar 2015-2016

Anul şcolar 2016-2017

Clasa a IX-a C

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Clasa a XIII-a

R

I

A

R

I

A

R

I

A

R

I

A

R

I

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

BOLDI G. GEZA DOMOKOŞ J. ISTVAN ATTILA FAZAKAS B. (MOLDOVAN) TUNDE FURESES R. PREDA-BOBY FURESZES G. MATE GIREADĂ O. DORINA GIREADĂ O. IOAN OMER IAKAB ŞT. CAROL IUHOŞ I. TIBERIU IOAN KOVARI L. LASZLO MOLDOVAN M. MIHALY GYORGY NAGY ŞT. ISTVAN LEVENTE PAPP L. LAJOS LEVENTE PAPP L. LAJOS LEVENTE PUTI L. LASZLO SARDI GHE. DOREL SUCIU T. DOREL STOICA V.P. (GIREADĂ) DANIELA TOTH N. CĂTĂLIN NICOLAU TOTO V. ŞANDOR ŢOŢEA M. MARCEL TIBERIU HORŢI L.(RUNCAN) FLOAREA MOCIAN A. (POP) MĂRGELUŢA VINŢELAR P. (SOCACI) MIHAELA

R – retras, izolat, dezinteresat de viaţa colectivului I – integrat în colectiv, dar fără să aibă iniţiativă A – are autoritate, bun organizator şi animator al colectivului

PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI
Nr. crt.

Numele şi prenumele

Anul şcolar 2012-2013

Anul şcolar 2013-2014

Anul şcolar 2014-2015

Anul şcolar 2015-2016

Anul şcolar 2016-2017

Clasa a IX-a C

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Clasa a XIII-a

R
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

I

A

R

I

A

R

I

A

R

I

A

R

I

A

R – retras, izolat, dezinteresat de viaţa colectivului I – integrat în colectiv, dar fără să aibă iniţiativă A – are autoritate, bun organizator şi animator al colectivului

18. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR
Nr. Tema Data Observaţii

crt.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10 .

19. OPŢIUNILE ELEVILOR PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Şcoala unde va urma ciclul superior al liceului

Profilul

Specializarea

Obs.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

20. OPŢIUNILE ELEVILOR PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT Nr. crt. Numele şi prenumele Competente lingvistice Proba scrisa B Proba scrisa C Proba scrisa D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

OPŢIUNILE ELEVILOR PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT

Nr. crt.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Numele şi prenumele

Competente lingvistice

Proba scrisa B

Proba scrisa C

Proba scrisa D

21. OPŢIUNILE ELEVILOR LA TERMINAREA LICEULUI

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Numele şi prenumele

Opţiuni (facultate,şcoală postliceală,angajare,etc.)

Obs.

OPŢIUNILE ELEVILOR LA TERMINAREA LICEULUI

Nr. crt.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Numele şi prenumele

Opţiuni (facultate,şcoală postliceală,angajare,etc.)

Obs.

FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI
Date biografice POZA ELEV 1. Numele şi prenumele: ……………………………………………………………………………….

2. Data şi locul naşterii: ………………………………………………………………………………… 3. Domiciliul:- elevului: …………………………………………………………………………... - părinţilor: ………………………………………………………………………………… - persoana care se îngrijeşte de copil: ……………………………………………… ................................................................................................................................. Date privind starea de sănătate 1. Antecedente ereditare şi condiţii de mediu nocive …………………………………......……… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 2. Antecedente personale ( deficienţe fizice, senzoriale, etc.) …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 3. Starea generală a sănătăţii ( pe ani şcolari) ……………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 4. Menţiuni medicale cu importanţă pentru procesul de învăţământ ( pe ani şcolari) ……… ………………………………………………………………………………………………………..………. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………...
Date privind mediul familial 1. Familia Tata Mama Fraţi/ Copii Numele şi prenumele Anul naşterii Pregătirea şcolară Profesiunea/ funcţia Locul de muncă

2.Caracteristicile vieţii de familie - înţelegere deplină - conflicte mici şi trecătoare - dezacord marcant între părinţi - familie dezorganizată - părinţi divorţaţi - copil orfan (un părinte sau ambii) - copil în plasament familial(asist. maternală) - copil în plasament familial(casă tip familial) - unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate - cine se îngrijeşte de copil 3.Condiţii de pregătire a lecţiilor 4. Atenţia acordată formării copilului Date privind rezultatele şcolare - - media de admitere …………..

Observaţii

ANUL ŞCOLAR CLASA

Anul şcolar 2012-2013

Anul şcolar 2013-2014

Anul şcolar 2014-2015

Anul şcolar 2015-2016

Anul şcolar 2016-2017

Clasa a IX-a C

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Clasa a XIII-a

- rezultate şcolare - succese deosebite (olimpiade şi concursuri) - Dificultăţi: corigenţe, absenţe,
abandon şcolar, etc.

- pregătirea lecţiilor - conduita în şcoală : - politeţe - disciplină - atitudinea faţă de profesori - atitudinea faţă de colegi - atitudinea faţă de muncă
Part. intelectuale,aptitudini,deprinderi 1. - Capacitatea de efort intelectual -IQ - aptitudini pt. un anumit domeniu (nivel) - tip de gândire - tip de inteligenţă - matricea sensibilităţii 2.Trăsături de voinţă şi caracter pozitive şi negative - încrederea în forţele proprii - independenţă - perseverenţa - modestia - cinste - demnitate - sinceritate - autocritic - sociabilitatea - timiditate - tendinţa spre conduite deviante 3.Motivaţia pentru învăţare - tip de motivaţie - obiecte preferate - interese în timpul liber 4.Alte aspecte - ordonat - curat - bun-gust - aspect exterior(plăcut,neplăcut,banal, etc. ) 5.Particularităţi ce necesită atenţie deosebită Observaţii

OBSRVAŢII ASUPRA ELEVULUI: ( aspecte în care este necesară intervenţia dirigintelui )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful