ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα, 12 Νοεµβρίου 2012
Θέµα: Πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων MAZDA µοντέλο Tribute µε κινητήρα 3.0lt
και cruise control για διόρθωση του καλύµµατος κινητήρα

Η

Γενική

Γραµµατεία

Καταναλωτή

ανακοινώνει

ότι

η

εταιρεία

ΕΛΜΑ

A.Ε.Β.Ε.Α.,

αποκλειστικός εισαγωγέας και διανοµέας της MAZDA στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα
ανάκλησης αυτοκινήτων MAZDA µοντέλο Tribute µε κινητήρα 3.0lt και cruise control.
Η ανάκληση αφορά 79 οχήµατα, παραγωγής από τις 30 Μαΐου 2000 έως τις 10 ∆εκεµβρίου
2004. Στα επηρεαζόµενα οχήµατα µπορεί να υπάρχει ανεπαρκές διάκενο µεταξύ καλύµµατος
κινητήρα και καλωδίου ελέγχου ταχύτητας, το οποίο θα µπορούσε να επιτρέψει στο γκάζι να
κολλήσει σε τελείως ανοικτή θέση όταν το πεντάλ του γκαζιού είναι πλήρως ή σχεδόν τελείως
πατηµένο. Στη σπάνια περίπτωση που συµβεί η ανωτέρω συνθήκη, το γκάζι ενδέχεται να
κολλήσει σε πλήρως ή σχεδόν τελείως ανοικτή θέση και να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη αύξηση
της ταχύτητας και καθιστά δύσκολο το σταµάτηµα ή την επιβράδυνση, αυξάνοντας τον κίνδυνο
ατυχήµατος ή σύγκρουσης. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει ανεξάρτητα αν χρησιµοποιείται ή όχι το
cruise control.
Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε τα
ανωτέρω θέµατα.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να
προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών MAZDA σε όλη την Ελλάδα, για να
τοποθετηθεί ένα µπουζόνι και να διορθωθεί το κάλυµµα κινητήρα, χωρίς καµία οικονοµική
επιβάρυνση.
Για

περισσότερες

πληροφορίες

ή

διευκρινήσεις

οι

καταναλωτές

παρακαλούνται

επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την εταιρεία ΕΛΜΑ A.Ε.Β.Ε.Α. στο τηλέφωνο 210 5156043.

όπως

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful