Тематско-процесно планирање на наставата за трето одделение

Наставник: Мирослава Коциќ Дејаноска

Тема бр. 0 и 1
Време на реализација: септември / октомври
месец/
наставен
час
1

Септември

2

Септември

3

Септември

4

Септември

5

Септември

6

Септември

7

Септември

8

Септември

9

Септември

10

Септември

Лексички единици

Септември

Граматичк
и
структури

Јазични
функции

Запознавање на
учениците со програмата
Обработка на нови
лексички единици:
членови на семејството
Обработка на нови
лексички единици:
членови на семејството
Увежбување на
обработените лексички
единици

Обработка на личните
заменки
Обработка на глаголот to
be
Увежбување на глаголот
to be и личните заменки

Претставување и давање
опис на членовите на
семејството

Слушање
со
разбирање
Да го разбере
значењето ма
лексичките
единици
и исказите

Употреба на
вокабуларот:
Членови на
семејството

Вокабулар: mother,
father, brother
sister, parents,
grandmother,
grandfather, uncle,
aunt, cousin

Вежби: изработка на
семејно дрво
Слушање приказна за
членовите на семејството

Утврдување на
вокабуларот и
граматиката на темата
11

Граматички
структури

Present
Simple of the
verb to be,
personal
pronouns
I, you, he, she, it,
we, you they
Am, are, is

Препознавање и
употреба на
личните
заменки
и глаголот to be

I, you, he, she, it,
we, you they
Am, are, is
Who is this? This is
my…, She is 8 …

Вокабулар: mother,
father, brother
sister, parents,
grandmother,
grandfather, uncle,
aunt, cousin

I, you, he,
she, it, we,
you they
Am, are, is

Да го разбере
значењето ма
лексичките
Да го разбере
значењето ма
лексичките
единици
и исказите
Да го разбере
значењето ма
лексичките
единици
и исказите
Да го разбере
значењето ма
лексичките
единици
и исказите

Употреба на
изучениот
вокабулар

Да го разбере
значењето ма
лексичките
единици
и исказите

Употреба на
изучениот
вокабулар,
личните
замемки и
глаголот to be

Да го разбере
значењето ма
лексичките
единици
и исказите

Говорење
Правилно
изговарање и
примена на л.
eдиници во
едноставни
искази
Правилно
изговарање и
примена на л.
eдиници во
едноставни
искази
Правилно
изговарање и
примена на л.
eдиници во
едноставни
искази
Правилно
изговарање и
примена на л.
eдиници во
едноставни
искази

Правилно
изговарање и
примена на л.
eдиници во
едноставни
искази
Правилно
изговарање и
примена на л.
eдиници во
едноставни
искази

Тематско-процесно планирање на наставата за трето одделение
Наставник: Мирослава Коциќ Дејаноска
ЦЕЛИ НА ТЕМАТА
Ученикот да се оспособи правилно да ги именува членовите на семејството и дава кус опис на
истите, да ги препознава и репродуцира, користи во кратки и едноставни јазични искази формите на
глаголот to be и личните заменки, да води едноставна комуникација соодветна на неговата возраст.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА
ЦД, флеш карти, постер, извадоци од учебникот , наставни ливчиња, играчки, боички, хартија,
касетофон,

ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА
фронтална, индивидуална, во парови, во групи
Комуникативна, аудиолингвална, кооперативна,
The Silent Way(SW), Total Physical Response(TPR), Suggestopedia, The Communicative Language
Teaching(CLT), Natural Approach (NA), The Audio Lingual Method (ALM)

ФОРМИ, МЕТОДИ, ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ НА ОЦЕНУВАЊЕ
Оваа тема дава можност за користење на следнивеметоди и техники на отценувањеЧ
 Усни одговори на прашања поставени од наставникот
 Усни одговори поставени од страна на соучениците
 Практични изведби
 Усни презентации
Сите активности на учениците се пропратени со усна повратна информацијаучениците се вклучени
во процесот на самоотценувањетона сопствената работа. Во текот на часовоте се користи
дијагностичко отценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења какао и на
крајот од часот за проверка на стекнатите знаења.

СОГЛЕДУВАЊА ОД РЕАЛИЗИРАЊЕТО НА
ТЕМАТА

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful