P. 1
Proiectare electrica

Proiectare electrica

|Views: 6|Likes:
Published by Liviu_1

More info:

Published by: Liviu_1 on Nov 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

4.12. PROIECTAREA INSTALAłIILOR ELECTRICE Etapele proiectării: 1.

Se amplasează receptoarele pe planurile de arhitectură Receptoare de iluminat: pentru fiecare încăpere se indică destinaŃia acesteia, tipul şi numărul corpurilor de iluminat şi puterea lămpilor ce le echipează, faza la care se face racordarea şi nivelul mediu al iluminării impuse. Se va urmări evitarea efectului stroboscopic, efectul de orbire, dar şi sectorizarea iluminatului în funcŃie de procesele tehnologice. Receptoare de forŃă: se va indica poziŃia utilajelor, ale tablourilor de distribuŃie şi posturilor de transformare, precum şi traseele circuitelor şi coloanelor de alimentare. În cazul conductoarelor, cablurilor sau barelor se vor preciza tipul, secŃiunea şi modul de pozare.

2. Se alege schema generală de distribuŃie pentru instalaŃiile de iluminat şi forŃă. Tipuri de scheme electrice: - scheme funcŃionale (redau grafic principiul de funcŃionare a instalaŃiei electrice); - scheme de circuite (prezintă prin semne convenŃionale toate circuitele unei instalaŃii electrice astfel încât să se înŃeleagă funcŃionarea instalaŃiei); - scheme echivalente (utilizate pentru calculul unui circuit sau a unui element de circuit); - scheme de conexiuni exterioare, interioare sau la borne (utile pentru execuŃia sau verificarea conexiunilor dintr-o instalaŃie electrică).

3. Se alege poziŃia tablourilor de distribuŃie secundare. Acestea se vor amplasa în centrul de greutate al sarcinilor electrice şi în locuri uşor accesibile. Tablourile secundare de distribuŃie de forŃă se dispun în apropierea receptoarelor pe care le deservesc, astfel ca lungimea circuitelor de alimentare să nu depăşească 50m pentru tensiunea de fază de 220V.

4. Se alege poziŃia tablourilor principale şi generale. Acestea vor fi amplasate în încăperi special amenjate, încălzite (+ 15C), cu ventilaŃie naturală şi uscate. În cazul consumatorilor mici, tablourile pot fi amplasate în firide interioare cu uşi metalice.

5. Se repartizeaza receptoarele pe circuite şi se echilibreaza încărcarea.

6. Se alege tipul de instalaŃie. În cazul pereŃilor de zidărie se alege o instalaŃie în tuburi de protecŃie din PVC, îngropată sau aparentă. La pereŃii din beton sau din panouri prefabricate netencuiŃi, din cladiri civile, instalaŃia electrică se pozeaza în tuburi sau goluri la turnare. În cazul instalaŃiilor electrice din construcŃiile industriale cu pereŃi netencuiŃi se execută trasee separate în tuburi de protecŃie sau cabluri armate.

7. Se stabilesc traseele instalaŃiilor electrice. În această fază se va Ńine cont şi de celelalte instalaŃii - de apă, de încălzire, de canalizare, de gaze, respectându-se distanŃele recomandate faŃă de acestea. Traseele instalaŃiilor electrice, precum şi punctele de evitare a stâlpilor şi de străpungere a elementelor de rezistenŃă se indică de asemenea pe planuri.

8. Se calculează elementele instalaŃiei de lumină şi forŃă. - se determină curentul de calcul (de cerere) în funcŃie de numărul şi tipul receptoarelor; - se determină curenŃii de pornire (sau de vârf), în funcŃie de metoda de pornire; tot în această fază se dimensionează şi se aleg echipamentele de protecŃie la scurtcircuit şi la suprasarcina. - se dimensionează secŃiunea conductoarelor sau cablurilor Ńinând cont de încălzirea prin efect termic şi de curentul maxim admisibil.

trasee prin elemente de construcŃie. . etc. exploatarea şi întreŃinerea acesteia.la pierderea de tensiune (se face pe traseul cel mai lung şi mai încărcat.parŃi desenate Studiul de fezabilitate ConŃinutul cadru prevede: Proiectul tehnic: . Costul lucrărilor se face prin elaborarea devizelor analitice pe stadii fizice şi a devizelor sintetice pe obiecte. curentul de rupere trebuie să fie mai mare decât curentul de scurtcircuit). . forŃă de muncă. Aşadar. 12. începând de la tabloul general şi până la receptorul cel mai îndepărtat). utilaje de construcŃii. agreat de către proiectanŃi. mascarea dozelor centralizate. să folosească un limbaj general acceptat (terminologie. Această etapă constă în alegerea curentului nominal. Devizul sintetic pe obiect de construcŃii-montaj cuprinde totalurile rotunjite ale devizelor analitice care fac parte din obiectul respectiv. 11. . trasnport auto).9. nu numai de către proiectantul acesteia.extrase de resurse (materiale. .lista utilajelor tehnologice şi funcŃionale care necesită montaj. să aibă o formă cât mai unitară posibil. documentaŃia trebuie să prezinte cât mai complet instalaŃia.antemăsurătoare. punerea în funcŃiune. reguli de întocmire şi prezentare a documentelor). De asemenea. Se verifica secŃiunea conductoarelor şi cablurilor. întocmirea unei documentaŃii complete presupune parcurgerea următoarelor etape: Tema de proiectare Studiul de prefezabilitate ConŃinutul cadru . Se aleg aparatele de comutaŃie şi măsură. Categorii de verificări ce trebuie făcute: . Elemente ce pot fi detaliate: tablouri de distribuŃie. Întrucât documentaŃia urmează să fie consultată şi de alte persoane. respectiv 20 A/ mm2 pentru Aluminiu şi 35 A/mm2 pentru Cupru). 10. producători şi utilizatori. se verifică corecta corelare a tuturor elementelor compenente ale instalaŃiei.părŃi scrise ConŃinutul cadru . Se întocmeşte partea economica a proiectului. Ńinând cont de faptul că aparatele de comutaŃie trebuie să suporte un timp îndelungat curentul de calcul al liniei şi să prezinte stabilitate termică şi dinamică la curenŃii de scurtcircuit (altfel spus. Se întocmesc detaliile instalaŃiilor electrice. oferind informaŃii atât cu privire la echipamentele componente cât şi la montajul. DocumentaŃia necesară întocmirii devizelor analitice pe stadii fizice consta în: .din punct de vedere mecanic (se compară secŃiunea dimensionată la încălzire cu valoarea minimă admisă din punct de vedere constructiv). .la pornire (se face comparând densitatea de curent la pornire cu valorile maxime admisibile.la stabilitatea dinamică la scurtcircuit (această ultimă verificare se face numai pentru instalaŃiile realizate în bare). începând cu faza de conceptie. DocumentaŃia tehnică DocumentaŃia tehnică însoŃeşte instalaŃia pe toată durata existenŃei acesteia.

pentru satisfacerea cerinŃelor utilizatorului. serviciile reŃelelor de transport şi distribuŃie. Aviz de amplasament: răspunsul scris al operatorului de reŃea la cererea unui solicitant în care se precizează punctul de vedere al acestuia faŃă de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului. Aviz tehnic de racordare: aviz scris. precizate la solicitarea avizului. Pe baza ei se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea.PărŃi scrise PărŃi desenate Caietul de sarcini Detalii de execuŃie AutorizaŃia de construire Avize şi acorduri CerinŃe de calitate şi criterii de performanŃă DocumentaŃia economică: Antemăsuratoarea Analiza de preŃ Extrasul de materiale Lista de utilaje şi echipamente electrice Devizul pe categoriile de lucrări DefiniŃii Acces la reŃea: drept al agenŃilor economici care produc şi furnizează energie electrică. Capacitate (de transport/distribuŃie) a reŃelelor electrice: Încărcarea maximă (A/kVA) în condiŃii de dimensionare şi funcŃionare date. în condiŃiile legii. la cererea unui utilizator. corespunzătoare tarifului de racordare achitat. asupra posibilităŃilor şi condiŃiilor de racordare la reŃeaua electrică. precum şi al consumatorilor de energie electrică de a se racorda şi de a folosi. Capacitate suplimentară (a instalaŃiei de racordare) Partea din capacitatea unei instalaŃii de racordare realizată pentru un prim utilizator. care se emite de către operatorul de reŃea. Branşament: instalaŃie de racordare la JT. executarea şi funcŃionarea construcŃiilor. proiectarea. care . orăşeneşti şi comunale – pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcŃii. valabil numai pentru un anumit amplasament. AutorizaŃie de construire – Actul de autoritate al administraŃiei publice locale – consilii judeŃene şi consilii locale municipale. cu satisfacerea parametrilor de calitate ai energiei electrice în punctele de delimitare.

Consumator (de energie electrică): persoană fizică sau juridică ce cumpără sau consumă energie electrică pentru consumul propriu şi. prin reŃele de distribuŃie. Certificat de urbanism – actul emis de autoritatea locală prin care se ofera solicitantului . amenajării unor obiective. de a proiecta.orice persoana fizica sau juridica interesata . a executa şi/sau conduce execuŃia de construcŃii sau instalaŃii de un anumit tip şi în limita unor competenŃe. în aval de punctul de delimitare. Mari consumatori: consumatori cu puteri contractate (pentru consumatori noi – puterile maxime simultan absorbite prin cererea de aviz tehnic de racordare) de peste 100 kW pe loc de consum. Loc de producere: incintă în care sunt amplasate instalaŃiile de producere a energiei electrice ale unui utilizator al reŃelei electrice Mici consumatori: consumatorii cu puteri contractate (pentru consumatori noi – puterile maxime simultan absorbite prin cererea de aviz ethnic de racordare) de 100 kW sau mai mici pe loc de consum. inclusiv ale subconsumatorilor săi. unde se consumă energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaŃii de alimenatre.de exploatare comercială a instalaŃiilor autorizate de producere. Consumator casnic : consumator care utilizează energia electrică în exclusivitate în scopuri casnice (pentru iluminat artificial în interiorul şi în exteriorul locuinŃei. cu excepŃia consumatorilor casnici. română sau străină: . distribuŃie şi măsurare a energiei electrice. InstalaŃie de utilizare: instalaŃie electrică a utilizatorului. Consultant – persoană fizică sau juridică ce obŃine de la organele abilitate prin lege dreptul de a acorda asistenŃă tehnică. reparării.teren si/sau constructii. precum şi pentru pentru funcŃionarea receptoarelor electrocasnice în propria locuinŃă). dispecerizare. prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice.informatii cu privire la un imobil . .poate fi alocată altor utilizatori ce urmează a folosi acea instalaŃie. . Consumator temporar: consumator care utilizează energia electrică pentru o perioadă limitată. Pentru emiterea certificatului de urbanism. precum şi pentru organizarea sau desfăşurarea unor activităŃi limitate în timp DistribuŃie: transmiterea energiei electrice. Receptoarele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului propriu şi alimentate cu energie electrică la tensiunea de 230/400 V. InstalaŃie de racordare: instalaŃie electrică realizată între punctul de racordare la reŃeaua electrică şi punctul de delimitare dintre operatorul de reŃea şi utilizator.de furnizare (comercializare) a energiei electrice. eventual. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum. Cerere de racordare: document prin care se solicită accesul la reŃeaua electrică şi emiterea avizului tehnic de racordare . transport. caracterizată prin indicatori (medii sau maximi. nu este necesar ca solicitantul sa detina un titlu asupra imobilului. în scopul construirii. Nivel de siguranŃă: capacitate a reŃelei electrice de a asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. pentru un subconsumator racordat la instalaŃiile sale. LicenŃă: act tehnic şi juridic emis de Autoritatea competentă. actul avand un caracter de informare. de la reŃelele de transport sau de la producători către instalaŃiile consumatorilor. corespunzători unui anumit nivel de risc) determinaŃi în punctele de delimitare. Loc de consum: incintă sau zonă în care sunt amplasate instalaŃiile de utilizare ale unui consumator.

prescripŃii energetice. ReŃea electrică: ansamblu de linii. având ca specific activitatea de producere a energiei electrice. consumatori.Norme: standarde. anclusiv elemente de susŃinere şi de protecŃie a acestora. Punct de delimitare: locul în care instalaŃiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaŃiile operatorului de reŃea Punct de măsurare: locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care este conectată aparatura şi ansamblul instalaŃiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei electrice tranzacŃionate. Se trece în avizul tehnic de racordare şi este puterea luată în considerare la dimensionarea instalaŃiei de racordare a utilizatorului respective şi la rezervarea de capacitate în reŃeaua electrică. Spor de putere: creşterea puterii solicitate din RED faŃă de puterea aprobată iniŃial/anterior pentru locul de consum respectiv. intreŃine. instrucŃiuni. inclusiv în cogenerare. coduri. regulamente. Putere instalată: puterea activă nominală indicată în documentaŃia tehnică a fabricii constructoare. furnizori. ReŃea electrică de distribuŃie : reŃeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV. Putere aprobată: puterea activă (aparentă) maximă pe care utilizatorul o poate simultan absorbi sau evacua prin instalaŃia de racordare la reŃeaua electrică pentru care se emite avizul tehnic de racordare. hotărâri şi alte acte normative stabilite prin legi. reglementări. distribuitori. ReŃeaua electrică poate fi reŃea de transport sau reŃea de distribuŃie. Prim utilizator : un utilizator pentru care în baza tarifului de racordare achitat. exploatează. care solicită un aviz tehnic de racordare la reŃeaua electrică. Subutilizator: producători. care deŃine. modernizează şi dezvoltă reŃeaua electrică de distribuŃie.aflat în apropierea sa. orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaŃii electrice sunt racordate la instalaŃiile electrice ale unui utilizator – persoană juridică . Racord: instalaŃie de racordare la medie şi înaltă tensiune. se realizează o instalaŃie de racordare folosită ulterior şi pentru racordarea altor utilizatori Producător de energie electrică: persoana fizică sau juridică. actual sau potenŃial utilizator al reŃelei electrice. titulară de licenŃă. stabilită pe bază de deviz . Operator de distribuŃie (similar distribuitor) – persoana juridică. Subconsumator: persoană fizică sau juridică ale cărei instalaŃii electrice sunt racordate în aval de grupul de măsură al consumatorului persoană juridică. putere care a stat la baza dimensionării instalaŃiei de racordare. Solicitant: persoană fizică sau juridică. care este înscrisă pe plăcuŃa indicatoare sau care este indicată de fabricant. Standard de performanŃă: reglementări care stabilesc indicatori cantitativi şi niveluri calitative pentru fiecare activitate inclusă în serviciul de distribuŃie şi furnizare a energiei electrice. Punct de racordare (la reŃeaua electrică de distribuŃie): punct fizic din reŃeaua electrică de distribuŃie la care se racordează un utilizator. ReŃea electrică de interes public: reŃea electrică la care se pot racorda cel puŃin doi utilizatori. alte acte legislative. staŃiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele. precum şi contracte sau alte documente oficiale. titulară a unei licenŃe de distribuŃie. Tarif de emitere a avizului tehnic de racordare : tarif reglementat care reprezintă cheltuiala medie efectuată de un operator de reŃea pentru emiterea unui aviz tehnic de racordare.

Tarif de racordare: tarif achitat operatorului de distribuŃie de către un utilizator pentru realizarea racordării la RED.SF – studiu de fezabilitate.766/97. Utilizarea materialelor. orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaŃii electrice sunt/se doresc a fi racordate direct la RED şi/sau care beneficiază de tranzite de energie prin reŃeaua electrică. aparatelor.SS – studiu de soluŃie. consumul lunar estimate de energie electricǎ. . parametrii regimului de funcŃionare (tensiune. . protecŃia împotriva zgomotului. . receptoare) noi. urmǎtoarele cerinŃe: rezistenŃǎ şi stabilitate. Pe baza acestor date. distribuitori. împreunǎ cu beneficiarul. spaŃiul sau zona din punctual de vedere al caracteristicilor mediului. destinaŃia construcŃiei şi condiŃiile de montare şi utilizare a instalaŃiei. Materialele electrice (conductoare. frecvenŃǎ. trebuie sǎ aibǎ caracteristici tehnice ale cǎror performanŃe sǎ conducǎ la îndeplinirea cerinŃelor esenŃiale de calitate. se vor utilize materiale. conform Legii 10/95. putere). al pericolului de incendiu sau al electrocutǎrii. Utilizator (al reŃelei electrice): producători. echipamente. consumatori. Prevederi generale Pentru execuŃia instalaŃiilor electrice. factorul de putere. Ńinând seama de posibilitǎŃile existente.CS – caiet de sarcini . Mememoriu tehnic Proiectarea şi executarea instalaŃiilor electrice se face astfel încât acestea sǎ realizeze şi sǎ menŃinǎ pe întreaga duratǎ de utilizare. caracterul specific al instalaŃiei respective. a calitǎŃii în construcŃii şi certificarea de conformitate a calitǎŃii potrivit prevederilor regulamentului privind certificarea de conformitate a calitǎŃii produselor folosite în construcŃii. aparate. stabilesc urmǎtoarele date necesare elaborǎrii proiectului tehnic: adresa consumatorului. Alegerea acestora se va face Ńinând seama de: categoriile în care se încadreazǎ încǎperea.PIF – punere în funcŃiune. . puterea maximǎ absorbitǎ. echipamentelor şi receptoarelor din import este posibilǎ numai în cazul în care calitatea acestora este cel puŃin egalǎ cu cea prevǎzutǎ în standardele româneşti. cabluri. echipamente şi receptoare omologate. furnizori. tensiunea de utilizare. aprobat prin HG nr. economia de energie electricǎ. . siguranŃa la foc. siguranŃa în exploatare. utilizate în instalaŃii electrice. puterea totalǎ instalatǎ. curent. criteriile tehnico-economice. aparate. Abrevieri .PT – proiect tehnic. Tema de proiectare Responsabilul de proiect. se stabileşte soluŃia de alimentare şi punctual de racordare a noii instalaŃii din reŃeaua de distribuŃie.

agenŃilor corozivi. f) Mediu expus acŃiunii corozive a agenŃilor specifici zonei litoralului g) Mediu cu temperatura ambiantǎ peste 40 grade C. ca şi în interiorul canalelor de ventilaŃie ale salilor aglomerate. bucǎtǎriile de la cantine şi restaurante. In aceastǎ categorie se încadreazǎ camerele de baie fǎrǎ aerisire directǎ. ploaia. b) Mediul umed este mediul încare apa se prizintǎ sub formǎ de picǎturi ce cad în plan vertical. astfel încât întreŃinerea şi verificarea. sǎ se evite amplasarea elementelor instalaŃiilor electrice în structura de rezistenŃǎ a construcŃiilor. sǎli de clasǎ.In aceastǎ categorie se încadreazǎ bǎile publice. în scopul evitǎrii consumurilor nejustificate de materiale. In cazul când nu existǎ altǎ soluŃie. Se admite montarea acestora în condiŃiile de mai sus numai în cazul în care între instalaŃie şi elementele de construcŃie se interpun materiale incombistibile (straturi de tencuialǎ cu minimum 1 cm grosime sau plǎci de azbest cu grosimea de minimum 0.5 cm şi cu o lǎŃime care depǎşeşte cu cel puŃin 3 cm pe toate laturile elementul de instalaŃie electricǎ). SecŃiunile barelor se vor dimensiona pentru a satisface condiŃia de stabilitate termicǎ la încǎlzirea în regim permanent. grupuri sanitare din clǎdirile de locuit).). gheaŃa. scame sau fibre combustibile.Amplasarea elementelor instalaŃiilor electrice La proiectarea instalaŃiilor electrice se va urmǎri: sǎ se evite încǎperile. birouri. coloanele şi circuitele vor fi verificate şi la condiŃiile de încǎlzire în regim de scurtǎ duratǎ la pornire. . sub conductele de gaz şi sub conductele calde. vapori sau gaze combustibile sau inflamabile. coloane. Dimensionarea secŃiunii conductoarelor SecŃiunile conductoarelor electrice se vor dimensiona în aşa fel încât sǎ satisfacǎ condiŃia de stabilitate termicǎ la încǎlzirea în regim permanent sau intermitent în funcŃie de regimul de lucru al receptoarelor alimentate. vibraŃiilor. pericolelor de incendiu. etc. sǎ se asigure accesul uşor. d) Mediul cu pericol de coroziune cuprinde încǎperile sau spaŃiile unde agenŃii chimici au acŃiune distructivǎ asupra instalaŃiilor electrice. instalaŃiile electrice se vor amplasa astfel: deasupra conductelor de apǎ. precum şi repararea defectelor şi efectuarea intervenŃiilor sǎ se poatǎ face fǎrǎ greutate. In aceste categorii se încadreazǎ încǎperile în care nu apare apǎ de condensaŃie pe pereŃi (camere de locuit. sǎ se aleagǎ traseele cele mai scurte. tablouri) în canalele de ventilaŃie prin care se evacueazǎ praf. locurile şi zonele în care integritatea instalaŃiilor ar putea fi periclitatǎ datoritǎ temperaturilor ridicate. Se interzice amplasarea instalaŃiilor electrice (circuite. c) Mediul ud este mediul în care apa cade frecvent sub formǎ de ploaie din toate direcŃiile. de canalizare sau a conductelor de gaze lichefiate. e) Mediu expus la intemperii. a cablurilor cu manta din materiale combustibile precum şi a aparatelor şi echipamentelor electrice direct pe elementele de construcŃie din materiale combustibile. In aceastǎ categorie se încadreazǎ încǎperile în care impuritǎŃile degajate în amestec cu aerul pot ajunge la concentraŃii explozive. încǎperile pentru spǎlarea autovehiculelor. şi anume: a) Mediu uscat sau umed cu intermitenŃǎ. i) Mediu cu praf. Se va evita amplasarea instalaŃiilor electrice pe trasee commune cu acelea ale altor instalaŃii sau utilaje care ar putea sǎ le pericliteze funcŃionarea normalǎ. şocurilor. SecŃiunile determinate astfel vor fi verificate la condiŃiile de pierdere de tensiune şi la rezistenŃǎ mecanicǎ. ale hotelurilor. h) Mediu cu praf incombustibil (fabrici de ciment). spaŃiile. clǎdirilor înalte. sau în care umiditatea se poate manifesta pe perioade scurte de timp sub formǎ de apǎ de condensaŃie pe pereŃi (în bucǎtǎrii. Categorii de mediu din încaperi şi spaŃii La proiectarea instalaŃiilor electrice trebuie sǎ se Ńinǎ seama de mediile în care sunt amplasate încǎperile sau spaŃiile în care se monteazǎ instalaŃiile respective. Se interzice montarea conductoarelor electrice. In cazul instalaŃiilor de forŃǎ. camere de baie cu aerisire directǎ. Aici se manifestǎ acŃiunea agenŃilor naturali cum sunt: zǎpada.

conform anexei 6 din I7-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor electrice cu tensiuni pânǎ la 1000 V c.în cazul instalaŃiilor de iluminat. Se interzice amplasarea tablourilor de distribuŃie în poduri sau subsoluri de cabluri . începând de la tabloul general sau de la contor.se admit pierderi de tensiune pânǎ la maxim 10% din tensiunea nominalǎ de utilizare. va fi egalǎ cu cea a conductorului de fazǎ. La dimensionarea circuitelor pentru instalaŃii electrice de forŃǎ se va Ńine seama ca. SecŃiunea minimǎ admisǎ a conductorului de nul de lucru pentru circuite sau coloane trifazate va fi: .” .a.3% în instalaŃiile electrice de iluminat. precum şi în spaŃii de depozitare a materialelor combustibile. şi 1500 V c. pentru care s-au dimensionat coloanele şi circuitele de alimentare. dulapuri sau nişe cu gard de protecŃie dupǎ necessitate.în cazul instalaŃiilor de forŃǎ.c. Dacǎ nu se dispune de date precise se va lua în calcul o pierdere de tensiune de cel mult 12%.c. în cazul circuitelor monofazate. Tablourile în construcŃie protejatǎ se monteazǎ în cutii. Tablo . pânǎ la ultimul receptor. Tablourile în construcŃie deschisǎ se monteazǎ în încǎperi speciale pentru echipamente electrice sau în încǎperi cu mediu uscat. In instalaŃiile electrice de iluminat alimentate cu tensiuni reduse (sub 42 V) . cel puŃin 50% din secŃiunea conductoarelor de fazǎ Pierderi de tensiune maxim admise În cazul alimentǎrii directe din reŃeaua de joasǎ tensiune. pierderile de tensiune maxim admise faŃǎ de tensiunea nominalǎ de utilizare la puterea maximǎ simultan absorbitǎ. şi 1500 V c.5% în instalaŃiile electrice de alimentare ale altor tipuri de receptoare. chiar dacǎ din calculele de încǎlzire sau de pierdere de tensiune rezultǎ secŃiuni inferioare. SecŃiunea conductorului de nul de lucru. .SecŃiuni minime admise SecŃiunile conductoarelor nu vor fi mai mici decât cele indicate în anexele 5 şi 6 din I7-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor electrice cu tensiuni pânǎ la 1000 V c.” ( ICECON SA) . la pornire . dacǎ sunt respectate prevederile referitoare la protecŃia împotriva electrocutǎrii. Tablouri de distribuŃie Tablourile de distribuŃie pot fi în construcŃie deschisǎ sau protejatǎ. pierderile de tensiune faŃǎ de tensiunea nominalǎ sǎ nu depǎşeascǎ valoarea maximǎ indicatǎ de fabricant. vor avea urmǎtoarele valori: .a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->