Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

 Bahasa  Pendidikan Alam     

 Kemahiran Belajar     

Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kemahiran Berfikir Kepimpinan

Cara Belajar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pencegahan Rasuah Kajian Masa Depan Pendidikan Pengguna Keselamatan Jalanraya

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen: Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif mempunyai ciri dan sikap keusahawanan serta dapat menguasai kemahiran TMK

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3

 Kemahiran abad ke-21
Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)

Disciplined Mind Respectful Mind

Synthesizing Mind Ethical Mind

Creating Mind

Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating
New Basics Skills Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: • keperluan masa kini/masa depan • menjamin kejayaan • k-ekonomi sesebuah negara Multiliteracy Creativity Communication IT Teamwork Lifelong learning Adaptation and change  Environmental responsibility        Successful Knowledge Economics Characterized by: •Creativity •Flexibility •Problem solving •Ingenuity •Collective intelligence •Professional task •Risk taking •Continuous improvement

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

4

 Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian.  “Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui ...”. (Tun Mahathir)  Model Baru Ekonomi (MBE)  Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif  Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan  Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

5

Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar.

EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.

Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

6

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

7

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Apakah Kreativiti?

8

 Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan/mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan” (QCA, 2007).  Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).

 Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

9

Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

10

      

Supaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum

Mata pelajaran berteraskan kreativiti
     Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran HidupKomponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK

Strategi P&P
 Konstruktivisme  Pembelajaran Kontekstual  Inkuiri penemuan  Pembelajaran berasaskan projek  Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan  Kajian masa depan

 Penekanan kurikulum  Pendekatan penerapan (infusion)  Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengah

PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

12

Peranan Guru 1.Merancang Pengajaran dan Pembelajaran 2.Membimbing dan Menjadi Fasilitator 3.Mentaksir Berterusan 4.Mengurus Persekitaran Pembelajaran 5.Membangunkan Komuniti

metakognisi Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Amalan berterusan metakognisi Pelaksanaan Sintesis idea Penambahbaikan

metakognisi

Penilaian
metakognisi

Model P&P Kreatif 1. Inkuiri Penemuan 2. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Kajian Masa Depan 5. Konstruktivisme
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

13

Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur, kenal pasti ciri, situasi, fenomena, dapatan makna, kenal pasti objek, situasi disekeliling.

Analisis

Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat.
Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

14

Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak), hasilkan idea bermakna, cari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

Sintesis Idea

Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat refleksi berterusan Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

15

Tokok tambah idea, ubahsuai idea, beri penerangan rasional idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan.

Menilai

Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea, nyatakan kekuatan/kelemahan, kebaikan/keburukan berdasarkan bukti, buat pilihan berdasarkan kenyataan dan tidak dipengaruhi oleh perasaan. Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

16

Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan khusus, susun idea,hasikan idea tidak sama dengan org lain

Amalan berterusan

Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenal pasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilkan idea baharu secara berterusan

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

17

Aktiviti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Menilai Pelaksanaan Amalan berterusan

Contoh Aktiviti

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

18

banyak idea
LANCAR

boleh menghasil idea baharu

ASLI

LUWES

idea boleh dikembang dan dipelbagaikan

JELAS

menghurai idea dengan terperinci dan sistematik
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

20

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

21

Diterapkan melalui aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membentuk ciriciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

22

1

Mengamalkan sikap keusahawanan

2

Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan

3

Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional

4

5

Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

23

Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu:

EK2 EK 1
Mengamalkan sikap keusahawanan Mengamalkan cara EK3 berfikir ke arah Mengamalkan keusahawanan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli

EK5
Nilai moral dan etika keusahawanan

EK4
Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan
24

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan

1 2

Pendekatan Penyebatian

Pendekatan Pengintegrasian

3
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pendekatan Pengaplikasian
25

RANCANGAN PENGAJARAN

ELEMEN KEUSAHAWANAN

INDUKSI

LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR

Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P

PENUTUP

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

26

RANCANGAN PENGAJARAN

ELEMEN KEUSAHAWANAN

INDUKSI Integrasi di mana-mana langkah pengajaran/ perkembangan P&P

LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR

PENUTUP

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

27

RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR

ELEMEN KEUSAHAWANAN Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P

PENUTUP

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

28

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

29

1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Kesanggupan belajar daripada kesilapan Berkeupayaan memimpin Berorientasikan pencapaian Berdaya tahan Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi Tabah Boleh membina jaringan sosial
30

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

9 langkah utama:
2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan; 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif; 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian; 2.4 memilih idea baik dari banyak idea; 2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi);

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

31

2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit; 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran; 2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

32

Melibatkan proses-proses:3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti; 3.2 Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan; 3.3 Memantau projek; 3.4 Menilai pelaksanaan projek.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

33

Murid boleh: 4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional; 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama; 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

34

Prinsip Tanggungjawab Sosial
Lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik

Prinsip Keadilan

Prinsip Ketelusan

Prinsip Hak Manusia

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Prinsip Autonomi
35

DUNIA SENI VISUAL

TAJUK AKTIVITI TEMA TAJUK MASA

: MENGGAMBAR : KOLAJ : ALAM BENDA : KAD HARI LAHIR : 60 MINIT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36

Bahagian Pembangunan Kurikulum

36

1.1 Persepsi Estetika:
 Murid memerhati dan menceritakan tentang bahanbahan yang ditunjukkan oleh guru. (EK- 2)  Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti:

- rupa - kualiti (EK- 4) - warna - menarik perhatian (EK- 1, 2, 4 dan 5) - bentuk - harga (EK – 1, 3 & 5)

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

37

1.2 Aplikasi Seni:  Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK- 3 & 4). 1.3 Ekspresi Kreatif  Murid memilih dan memanipulasi (EK- 3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsurunsur komersial (EK- 1, 2, 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan.
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

38

Tindakan:
Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1, 2, 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan, laman web atau blog. 

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

39

SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN

APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN
40

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

41

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Matlamat Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

42

 Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat:  Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.  Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.  Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat.  Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat.  Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.  Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran.  Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

43

Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut: pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output

Belajar Mengenai TMK

TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

Belajar Mengenai TMK
sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office).
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Belajar Melalui TMK
maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth).
44

 Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet.  Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital.  Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45

45

Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

46

Tahun 1
Literasi TMK •Pengenalan Perkakasan Komputer •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip •Menyisip imej •Membuka fail •Menyimpan fail •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. •Merakam suara •Melakar dan melukis secara digital •Mencetak dokumen Internet •Mencari imej Nilai Peraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawab
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tahun 2
Literasi TMK •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip dalam lajur dan baris •Menyisip imej ke dalam jadual •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio •Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet •Mencari maklumat •Menghantar dan membalas e-mel Nilai Teknologi Hijau, Keselamatan komputer dan data

Tahun 3
Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dan format • Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta • Membuat pengiraan ke atas maklumat • Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Internet • Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama

47

1. Guru dan murid

2. Guru sahaja

3. Murid sahaja

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

48

Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui: Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian Menjana idea baru dengan menggunakan TMK Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 49

49

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

50

Mata Pelajaran: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran mata pelajaran: Objektif Pembelajaran: Aktiviti P&P:

Pendidikan Moral Tahun 2 Tiada 120 minit 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 dan 12.1.4 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama.
1. 2. 3.

Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga.. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah.

EMK:

1. 2.

3. BBM/Media: Penilaian P&P: Refleksi:

Perisan Tidy Up. Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga. Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

51

dan/atau

Dokumen Standard + Mata Pelajaran

= dan/atau

Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

52

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

53

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful