PS

PENTAKSIRAN

Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan

©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN
Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui
- APA yang murid TAHU - APA yang murid BOLEH BUAT

- APA yang murid BOLEH AMALKAN

PENTAKSIRAN
Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui
- APA yang murid TAHU - APA yang murid BOLEH BUAT

- APA yang murid BOLEH AMALKAN

Ujian

Respons

Markah / Gred

Ujian

Respons

Markah / Gred

Laporan sejauh mana murid itu telah peroleh dan capai

PBS

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

PS

Pentaksiran Sekolah

PP

Pentaksiran Pusat

PAJSK

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik

PPsi

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) • Tidak berjadual, • Dicadangkan UJIAN APTITUD kepada semua • Aptitud Umum • Aptitud Khusus murid

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran

INVENTORI PERSONALITI

• Tidak berjadual • Tidak diwajibkan untuk semua murid

Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

 LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu

Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

8

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

Sukan
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Aktiviti Jasmani

Aktiviti Kokurikulum
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Kesihatan

Aktiviti Ekstra Kurikulum

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

•Penjagaan Kesihatan •Diet •Kebersihan •Amalan BMI

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah. Pentaksiran Pusat dilaksana dalam bentuk pentaksiran sumatif di hujung semester atau tahun.

PENTAKSIRAN PUSAT
Format & tugasan (LP)
Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah digabung 8
1

2

Tugasan berbeza setiap tahun

Pemantauan & penyelarasan 7 bagi penjaminan kualiti & standard

PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT

3

Dilaksana di sekolah

Skor berdasarkan 6 Rubrik pemarkahan (LP)
5

4

Tempoh 1 jangka masa bagi mata pelajaran terpilih dari kumpulan teras dan elektif

Ditaksir oleh guru mata pelajaran

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.

Proses Pembentukan
Assessment for learning
What

Proses Merumuskan
Assessment of learning
What

Sepanjang P & P

Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid

Untuk memperbaiki pembelajaran murid

Why

Why

Pelbagai kaedah pentaksiran

Pentaksiran FORMATIF
How

Pentaksiran SUMATIF
How

Pelbagai kaedah pentaksiran

Merujuk standard prestasi

QA
Report Report

QA

Merujuk standard prestasi

Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa

Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan

PENTAKSIRAN
Rujukan Norma

Rujukan Kriteria

Rujukan Standard

Rujukan Norma

Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat / aras dan membanding antara murid merujuk kepada skor / markah yang diperoleh Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain (ada qualifier) Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan (growth)murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard

Rujukan Kriteria

Rujukan Standard

• • • • • •

Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard Taburan markah / gred tidak ditetapkan Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan Markah / Gred kurang bermakna kerana tidak memberi interpretasi apa yang murid tahu dan boleh buat Kedudukan / Rank dalam suatu ujian tidak memberi maklumat selanjutnya tentang pencapaian murid dalam pembelajaran Kriteria tidak menunjukkan pertumbuhan

• NSW

-

HSC

Pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dijangkakan dicapai oleh murid selepas sesi p&p Tahap pencapaian pengetahuan, kefahaman dan kemahiran

• US

New Standards Project
-

Apa yang murid patut tahu dan boleh buat

Victoria’s CSF
-

Benchmark pencapaian murid yang boleh diukur

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

STANDARD KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran

PENTAKSIRAN

Pernyataan Standard Deskriptor Evidens

Apa yang patut dipelajari

Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid

BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD

Perlu Standard Prestasi

Ciri-ciri Standard Prestasi
 

Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik) Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens Standard yang boleh ditaksir dan dicapai Pertumbuhan secara menegak dan mengufuk Hasrat FPK dan Hasil Pembelajaran

  

Band

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6

STANDARD PRESTASI

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

Band 1 : Tahu

Band 1 adalah pada peringkat murid-murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara-perkara yang asas Mengingat semula / Menyatakan / Mempamerkan apa yang telah dipelajari

Band 2 : Tahu dan Faham

Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi, menjelaskan apa yang murid tahu

Band 3 : Tahu, Faham dan Boleh Buat

Murid-murid sudah boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi

Band 4 : Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab

Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik

Band 5 : Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab Terpuji

Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik dan bersikap positif

Band 6 : Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab Mithali

Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, bersikap positif dan berupaya menjadi contoh

Band 1 2 3 4 5 6

Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran

Deskriptor APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran)

Evidens BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat

Rumah

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 PERINGATAN

Band 5
Band 4 Band 3 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tahun 1 hingga Tahun 6. (Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan)

Band 2 Band 1

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran T&F&BBM matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif

Band 6

Band 5
T&F&BBT

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan Tahu dan faham pengetahuan asas matematik Tahu pengetahuan asas matematik

Band 4
T&F&BB

Band 3
T&F&B

Band 2
T&F

Band 1
T

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI Band 6
T&F&BBM
Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan berterusan serta menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat untuk kesejahteraan Menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan dan kebolehan atas kesedaran kepentingan melakukan pergerakan dan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kemahiran dan kecergasan dan melakukannya secara seronok, mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan mempamerkan tanggungjawab kendiri

Band 5
T&F&BBT

Band 4
T&F&BB

Tahu, faham dan boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kebolehan untuk melakukan pergerakan dan aktiviti yang dapat mengekalkan dan meningkatkan kemahiran dan kecergasan
Tahu, faham dan boleh mengembangkan pengetahuan dan kebolehan dalam kemahiran pergerakan dan kecergasan mengikut konsep pergerakan dan konsep kecergasan Tahu dan faham melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti fizikal berkaitan kecergasan Tahu melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti fizikal

Band 3
T&F&B

Band 2
T&F

Band 1
T

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU
Berbincang untuk menyampaikan maklumat atau pendapat. T&F&BBM Membaca bahan bacaan secara ekstensif. Menulis ulasan daripada pelbagai bahan bacaan.

Band 6

Band 5
T&F&BBT

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula. Membaca dan menaakul pelbagai bahan. Menghasilkan penulisan dan mengedit hasil penulisan. Memberi respons terhadap maklumat yang didengar, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi Memberi respons terhadap sesuatu perkara yang didengar dan ditulis Membaca bahan bacaan secara mekanis. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. Mengetahui asas mendengar , bertutur, membaca dan menulis

Band 4
T&F&BB

Band 3
T&F&B

Band 2
T&F

Band 1
T

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB
Menggunakan bahasa Arab mengikut kaedah tatabahasa dan T&F&BBM situasi yang betul.

Band 6

Band 5
T&F&BBT

Mendengar, menyebut dan membezakan ayat yang didengar dengan betul. Membaca dan menulis ayat dengan betul.

Band 4
T&F&BB

Memberi respons terhadap ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situsasi.
Memberi respons terhadap sesuatu perkara yang didengar dan ditulis. Membaca dan membezakan sebutan bacaan. Mengetahui, memahami dan membezakan perkara yang didengar, disebut dan ditulis. Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis

Band 3
T&F&B

Band 2
T&F

Band 1
T

Band

Pernyataan Standard

Tahun 1 2011

Tahun 2 2012

Tahun 3 2013

Tahun 4 2014

Tahun 5 2015

Tahun 6 2016

6 5 4

B6 B5 B4

D D D D D D

E E E E E E

D D D D D D

E E E E E E

D D D D D D

E E E E E E

D D D D D D

E E E E E E

D D D D D D

E E E E E E

D D D D D D

E E E E E E

3
2 1

B3
B2 B1

Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Tahun 1 – Tahun 6 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk HSP tahun-tahun berkenaan

CONTOH

Band
B1
(Bahasa Melayu)

Standard

Deskriptor
D1 D1 D2

Evidens
D1E1 D1E2 D1E1 D1E2 D2E1

B1
(Matematik)

B1
(Pendidikan Moral)

D1

D2 D3

D1E1 D1E2 D1E3 D2E1 D2E2 D3E1 D3E2 D3E3

Peranan Standard Prestasi dalam PS
MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan

Telah mencapai Tahap penguasaan

PENTAKSIRAN SEKOLAH

1

2
Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran

3
Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar

4
Mengubahsuai strategi pengajaran

PERANAN GURU DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH

Memberi maklum balas

Mendapatkan maklumat

Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara

PERANAN MURID DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari
Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

Kejayaan dalam mendapatkan ilmu, kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS

Kesediaan dan kemahiran guru melaksanakan PBS

A

Guru rasa terbeban dengan tugas ‘tambahan’

B

Integriti guru diragui

C

Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh

Penyelesaian • Penerangan • Automasikan pelaporan • • • •

Penyelesaian Pemantauan Pementoran Pengesanan Penyelarasan

PENJAMINAN KUALITI
Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi

Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran 43

1
Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi
Tahun Tahun Tahun 1 2 3

Penambahbaikan UPSR
Tahun Tahun 4 5 Tahun 6
Pengukuhan Persediaan /

Tingkatan
Peralihan 1

UPSR

Tidak melepasi standard minimum

APTITUD

PBS

Tidak memenuhi standard minimum Bahasa Melayu

DIAGNOSTIK LINUS

B.Melayu B.Inggeris B.Cina/B.Tamil Sains Matematik PBP/PBS 60:40

Arus Perdana Sukan

100%

SJKC/SJKT

UJIAN

PEMULIHAN

Seni

PBS

Agama/Moral Kemahiran Hidup Pend.Jasmani Kesihatan PBS 100%

Kemahiran dan vokasional

4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.

Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang

Peperiksaan Pentaksiran Pusat Pusat

60%
BM BI M’MATIK SAINS BC BT

Kerja Kursus Projek Lisan

40%
PAJSK

Pentaksiran Dilaksanakan sekolah sepenuhnya MP Teras & elektif oleh sekolah

UJIAN APTITUD

Pentaksiran Psikometrik

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP