You are on page 1of 21

Phát triển bền vững

NguyÔn ChÝ Quang


ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ m«i tr­êng
Tr­êng ®¹i häc b¸ch khoa Hµ Néi

1
Định nghĩa phát triển bền vững

Phát triển bền vững là quá trình động mà trong đó


sự phẩn bổ tài nguyên, phương hướng đầu tư, định
hướng công nghệ, luật pháp và thể chế, và cơ chế
ra quyết định được chỉ ró không chỉ đáp ứng nhu
cầu của thế hệ hiện tại, mà còn đảm bảo khả năng
đáp ứng nhu cầu cho thế hệ tương lai.

DESA • DHA • UNFCCC • UNICEF • UNCTAC • UNDP • UNSO •


UNEP • SBC • UNU • ECA • ECLAC • ESCAP • ESCWA • ECE •
HABITAT • ILO • FAO • UNESCO • WHO • ITU • WMO • UNIDO •
World Bank • IAEA

Công bằng
xã hội

VÊn ®Ò
VÊn ®Ò
nghÌo ®ãi
ph¸t triÓn
Xanh, HiÖu qu¶
vµ C«ng b»ng
(Ph¸t triÓn bÒn v÷ng?)

Bền vững
Tăng trưở
trưởng VÊn ®Ò
môi trườ
trường
kinh tế tµi nguyªn

Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi

2
Phát triển bền vững
Mô hình tích hợp khai thác và sử dụng tài nguyên

(A) Bảo tồn truyền


thống Môi trườ
trường
Kinh tế
(B) Kinh tế môi Mục tiêu Mục tiêu
- Đa dạng nguồn - Tăng sự bằng lòng về
trường gen (B)
nhu cầu cơ bản
- khả năng tự phục - khả năng hòan vốn cao
(C) Phát triển hội môi trường S.D. nhất
truyền thống - Năng suất sinh (E) (C)
học (F)
(A) (D)
(D) Tài nguyên
công
Xã hội
Mục tiêu
(E) Phát triển bền - Văn hóa đa dạng (G)
vững - Chính quyền nhân dân
- ổn định
- Công bằng
(F) Kinh tế chính trị

(G) Sự tài trợ xã


hội truyền thống
From Hall, J.E. (1992) Doctoral thesis, Oxford Institute.

 
     
     

Chất lượng
Chính sách mở cửa, đổi mới 10
Tòan cầu hóa, WTO,… cuộc sống

Phát triển bền vững 8

Chiến
Chiến lược
lược tăng
tăng trưởng
trưởng 4 Tăng trưởng kinh tế

và xóa
xóa đói
đói giảm
giảm nghèo
nghèo

100

Tác động môi trường


…trong
…trong hòan
hòan cảnh
cảnh có

nhiều
nhiều hạn
hạn chế
chế của
của đất
đất
nước
nước

3
Một số nguyên tắc cơ bản của phá
phát triể
triển bền vững

1. Con người là trung tâm


2. Sự nhất trí về tầm nhìn thế kỷ.
3. Tòan diện và tích hợp.
4. Xác định mục tiêu với những ưu tiên đầu tư rõ ràng.
5. Trên cơ sở các phân tích tòan diện và tin cậy.
6. Kết hợp chặt chẽ giám sát, học tập và không ngừng hòan thiện.
7. Lãnh đạo đất nước và chủ quyền dân tộc.
8. Chính phủ có khả năng điều hành và quản lý cao.
9. Xây dựng và phát triển trên cơ sở hiện tại.
10. Sự tham gia hiệu quả của mọi thành phần
11. Kết hợp trung ương và địa phương.
12. Xây dựng và phát triển trên cơ sở năng lực hiện có.

Khung nguồn vốn bền vững

Vốn nhân lực


(y tế, giáo dục,
thân thiện, tự do, etc)

Vốn xã hội
(thu nhập khác nhau,
Chiến lược Vốn tài nguyên
thể chế, dịch vụ xã hội, phát triển (nước, không khí,khí hậu
bền vững hải sản, rừng, etc)
Thân thiết, công bằng, etc)

Vốn vật lý Vốn tài chính


(thành phố, công viên, (vay, tiết kiệm, tín dụng,
chất thải, Giao thông,, etc) Tiền gửi, trợ cấp, etc)

4
Mô hình hạch tóan bền vững

Vốn xã hội

Vốn sản xuất Tiêu chí bền Vốn tài nguyên


vững

Tiêu chí bền


vững
Cơ cấu tài khỏan vốn

Đầu tư phát triển bền vững

Mức độ hòan vốn đầu tư trong lĩnh vực hòan nguyên đất có thể rất cao, do
có sự thay đổi đáng kể về tính sử dụng đất có tính đến vị trí địa lý và công
nghệ hòan nguyên được áp dụng.

Đầu tư nâng cao khả năng cung cấp nước sạch vè vệ sinh môi trường có
hệ số hòan vốn cao, với tỷ lệ lợi ích-chi phí cao, do có sự thu hút các nhà đầu
tư trách nhiệm xã hội.

Tăng khả năng cung cấp dịch vụ năng lượng bền vững cũng mang lại
cơ hội hiệu quả đầu tư cao vì đem lại lợi ích lớn cho người nghèo và môi
trường.
Đầu tư bảo vệ và tái tạo hệ sinh thái tự nhiên có thể đem lại lợi ích thuần
lớn, đặc biệt là cho người nghèo.

Đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu là nhu cầu cấp bách để giúp đỡ
người nghèo hoặc giảm thiệt hại cho cộng đồng do thay đổi môi trường sống.

5
sự phá
phát triể
triển bề
bền vữ
vững - hệ thố
thống giá
giá trị
trị

Bao gồm 4 nội dung chính sau:


1. Thế giới tự nhiên với tất cả sự sống tồn tại có giá trị thực
chất, đạo đức hiện sinh
2. Nhân lực, hiện tại và tương lai, được tôn trọng và được tạo
cơ hội như nhau, sự công bằng.
3. Xã hội được xây dựng, phát triển theo nguyên tắc công
bằng,dân chủ và văn minh, hòan bình ổn định
4. Chất lượng Cuộc sống không ngừng phát triển đạo đức
“hưởng thụ”

Có rất nhiều giải pháp trong thực tế


để thực hiện 4 nội dung trên

sự bền vững

• Là quá trình!
• Không phải là kế họach hoặc báo cáo
• ứng dụng quan điểm sinh thái trong quản lý phát
triển
• Hạch tóan môi trường, kinh tế và xã hội
• Giải pháp tích hợp
• Cân đối giữa ý tưởng và thực tế

6
Lồng ghép phát triển bền vững trong
kế họach và chiến lược phát triển
kinh tế xã hội

Thúc đẩy phát triển bền vững

Xã hội
Nhân lực & văn hóa, Giáo
dục, quyền công dân, trật tự
xã hội, Y tế, Công bằng và
giới

Thú
Thúc đẩy phá
phát triể
triển bền vững

Kinh tế Môi trường


Các yếu tố kinh tế - xã hội Hệ thống, tài nguyên ,
(Chính phủ,Chính sách, Luật pháp, các công cụ, Ô nhiễm, Biến đổi
An ninh quốc phòng) & Thiệt hại

7
Chiến lược phát triển bền vững
– Kế họach và chương trình hành động!

Các mục tiêu quốc gia

hiệ
ực hi ện
Phát triển Dịch vụ Giáo dục và Cơ
Cơsởsở Thương
Thươngmại
mạivà

Tài
Tàichính
chính kinh tế công đào tạo hạ
hạtầng
tầng công
côngnghiệp
nghiệp

thự
Chiến lược và chính sách ngành

trìình th
Sản xuất
Đa dạng
Chính sách về Biển và Biến đổi sạch hơn Tác động Quản lý nước
sinh học Du lịch
đất và rừng ven bờ khí hậu Tiết kiệm môi trường Và chất thải
năng lượng

á tr
Chính sách, kế họach hành động và cơ chế thực hiện

Quá
Qu
kế họach hành động liên Thực hiện kế họach hành
Phát triển cộng đồng
ngành, lãnh thổ và khu vực động phát triển bền vững

Tỉnh Quận/huyện Xã/Phường Khác

Hệ
Hệthống
thốngquản
quảnlýlýtài
tàinguyên
nguyênvà
vàquy
quyhọach
họachmôi
môitrường
trường

Luật pháp, Quản lý, Hệ thống Chiến lược và Hướng dẫn


chính sách hướng dẫn, Thông tin quy họach Thực hiện kế họach
và thể chế cấp phép Tích hợp: GIS sử dụng tài nguyên Phát triển bền vững

Đa dạng sinh học & phát triển bền vững

Đa dạng Phát triển Kinh doanh Giá trị gia


sinh học bền vững bền vững tăng

Tòan Bảo tồn đa dạng Bảo vệ môi Bảo vệ môi Giá trị môi
cầu sinh học trường trường trường

Các lợi Sử dụng bền Phát triển kinh Tăng trưởng Giá trị kinh tế
ích vững đa dạng tế kinh tế
sinh học
Con Chia sẻ lợi ích Phát triển xã Công bằng xã Giá trị xã hội
người hợp lý và công hội hội
bằng

8
Kinh tế
Xã hội yên Kh
í qu
ngu
T ài ớ c yển
M ôi trường nư


kh

Lòng tin

ve n

i n tái
nb

ô
và yê

ng
và giá trị Thu nhập

gu sin
ển i n g u

yê h
n

n
Chất

ng

y sả
Sức khỏe

ng p
lượng

Bi

hi ệ
Th n

T hủ
yề sống
trư ị u g
ờn Tr ôn
g th
Năng Hành vi Dịch vụ Doanh Công Công Khí hậu
lượng tự xã hội nghiệp Lâ nghiệp bằng
nhiên ao
Gi ng
ng m

Du
ô hi ệ
th p

lịch
Chính sách Chính phủ

Mỏ
An ninh
tích hợp quốc
Đạo đức
Rừ

h h ng
ọc
ng n

sin dạ
phòng Tài nguyên
nh

Thiệt hại

Đa
tự

nhân lực

T ài ệ
ngu
y vụ h
đất ên Dịch t hái
Nghiên cứu sin h Giáo dục
tích hợp tích hợp

Hệ thống thông tin


tích hợp

Tảng băng ngầm Bảng cân đối

• năm 1930, giá trị không nhìn thấy khỏang 30% giá trị thị trường

• năm 2000 chiếm 85% Giá


Giá trị
trị nhì
nhìn thấ
thấy

Giá
Giá trị
trị không nhì
nhìn thấ
thấy
• năm 2010 và bao nhiêu đây ???
 Vốn tri thức

 Tốc độ & sự nhanh nhẹn

 Năng lực đổi mới

 các nguồn vốn bên ngoài

 Quản lý các đối tác

 Sự cải thiện xã hội và môi trường –


“sự bền vững”

9
Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp?

ti o n
ova
In n

Environmental Perspective
Sustainbility
Business
Risk
Giá trị gia tăng management
kinh tế
Monopoly

Economic Perspective

Giá trị gia tăng Giá trị gia tăng


môi trường xã hội

Giải pháp kinh doanh bền vững


Các giải pháp kinh doanh
Giấy phép họat động
Giảm chi phí
Mở rộng thị trường
Thị trường mới
Tăng lợi nhuận
Cạnh tranh
Kinh doanh bền vững
Giá trị kinh tế
Giá trị xã hội
Giá trị môi trường
Tổ chức-Quản lý
Giá trị
Tầm nhìn
Ngoại ứng M ô hình kinh doanh
Thay đổi môi trường Thay đổi
Phát triển xã hội Lượng hóa
Thay đổi công nghệ
Áp lực đổi mới

10
Yếu tố bền vững trong vòng đời sản phẩm
Tài nguyên đầu vào

Năng lượng Nhµ qu¶n lý chÊt th¶i


Nhiên liệu
Nhµ cung cÊp dÞch vô
Nước
Hóa chất Nhµ ph©n phèi

Nhµ s¶n xuÊt Nước thải


Các vật
liệu khác
Nhµ cung cÊp trùc tiÕp Chất thải rắn

Nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ Chất thải độc hại


Nhµ s¶n xuÊt
Khí thải

Khai th¸c tµi nguyªn Thiệt hại đất đai


CO2

Chất thải và thiệt hại đầu ra

Chiến lược kinh doanh bền vững

Giá trị từ hệ Giá trị thông tin Kết nối với hệ Kết nối với
sinh thái thống giá trị cộng đồng

— Chi phí vận — Gia tăng tri — Sản phẩ


phẩm — Chương
hành thấ
thấp thứ
thức xanh trì
trình đối tác
— Cơ hội kinh — Giá trị
trị trên 1 — Cải thiệ
thiện hệ — Giải phá
pháp
doanh mới đơn vị sản thố
thống cung khu vực
phẩ
phẩm ứng
— Vật liệ
liệu tái — Hợ p tác
sinh — Giá trị
trị trên 1 — Sinh thái sáng tạo
đồng vốn công
— Năng lượ
lượng đầu tư nghiệ
nghiệp — Sự tín
tái sinh nhiệ
nhiệm
— Giảm phế
phế
— Sự đền bù phẩ
phẩm
— Mô phỏ
phỏng — Vật liệ
liệu cho
sinh thá
thái 1 ngườ
người tiêu
dùng

11
Mô hình kinh doanh bền vững
Định nghĩa về Hiệu suất sinh thái
Hiệu suất sinh thái là “tỉ số giữa giá trị gia tăng và tác
động môi trường gia tăng, hay là tỉ số giữa một chỉ số
hoạt động kinh tế và một chỉ số hoạt động môi trường
Kinh tế
Đầu tư trách
sinh thái“
nhiệm xã hội:
 Đầu tư trên cơ sở
Lợi
phát triển bền
nhuận
vững:
– Hòan vốn
– Bảo vệ môi trường
Hiệu quả Đầu tư – Công bằng xã hội
sinh thái trách nhiệm
xã hội

Các ngồn vốn Doanh nghiệp Các nguồn vốn


tài nguyên bền vững
Giá trị được tạo ra bằng ? tài chính

Cơ sở Phát triển
Tài nguyên, hạ tầng Công bằng
Cộng đồng
môi trường doanh nghiệp

Môi trường Xã hội

Lợi ích tiềm năng đầu tư bền vững

Qu¸
Qu¸ tr×
tr×nh KÕ ho¹
ho¹ch Kinh tÕ X · hé i
Qu¶n lý/ TÝch hîp/ TÝch hîp/ HiÖu qu¶ sinh th¸i/
Gi¸m_s¸t Liªn ngµnh Tèi ­u ho¸ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng

Chia sÎ
Tµi nguyªn /
C¶i thiÖn M«i tr­êng
vµ Chia sÎ
HiÖu qu¶ Môc tiªu Sinh th¸i
c«ng nghiÖp
Chia sÎ
D÷ liÖu Kinh doanh bÒn v÷ng

HiÖn ®¹i ho¸ x· héi (th«ng tin, tri thøc)


§­êng c¬ së
cho dù ¸n Ng©n hµng d÷ liÖu tÝch hîp tµi nguyªn, m«i tr­êng vµ x· héi
m«i tr­êng

Thêi gian

12
Mô hình đầu tư bền vững

cao
h ig h

nom quả p e r động


i c hoạt a n chính
f o r m tài ce

?
thấpE c ohiệu

lo w
thấp
lo w E nhiệu
v i r oquả
n m hoạt
e n t ađộng
l p e rmôi
f o rtrường
m ance hcao
ig h
(lớn mức độ tác động môi trường nhỏ)

Phân tích kinh doanh bền vững

Source by Figge & Hahn 2003

13
Liên kết du lịch và phát triển bền vững

Kinh tế

Lao động Thu nhập

Giao thông Dịch vụ

Du lịch
Tắc đường Giáo dục

Chất lượng nước


và không khí
Y tế
Tài nguyên
thiên nhiên

Chất thải Các khu


bảo tồn,
Xã hội
rắn Di sản công viên
văn hóa

Môi trường
Chú giải: + tác động tích cực, - tác động tiêu cực

Bốn nội dung chính trong quan hệ giữa


bền vững và kinh doanh:
1. Các cơ hội kinh doanh mới được hình thành do sử
dụng bền vững tài nguyên và dịch vụ từ hệ sinh thái

2. Phát triển kinh doanh thân thiện với môi trường và


sạch vừa làm tăng nhu cầu vừa tăng cơ hội cho các
doanh nghiệp

3. Tầm quan trọng của việc ứng dụng các nguyên tắc
của hệ sinh thái trong kinh doanh bền vững

4. Đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của
người lao động sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp
bền vững hơn

14
®Þnh h­íng chiÕn l­îc
Ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam

(Ch­¬ng tr×nh NghÞ sù 21 cña ViÖt Nam)

Ngµy 17/8/2004 Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ký QuyÕt ®Þnh sè


153/2004/Q§-TTg phª duyÖt vµ ban hµnh §Þnh h­íng ChiÕn
l­îc vÒ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ViÖt nam

Unsustainable Resource Management


Environmental Externalities
Loss of Biodiversity
Intergenerational Equity

15
Tû lÖ vµ mËt ®é ng­êi nghÌo ë ViÖt nam, 2002-2004

Môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ kinh tÕ lµ ®¹t


®­îc sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ æn ®Þnh víi
c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu n©ng
cao ®êi sèng cña nh©n d©n hiÖn t¹i, ®ång thêi tr¸nh
®­îc sù suy tho¸i hoÆc ®×nh trÖ sù ph¸t triÓn trong
t­¬ng lai, tr¸nh ®Ó l¹i g¸nh nÆng nî nÇn lín cho c¸c
thÕ hÖ mai sau.

16
Môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ x· héi lµ ®¹t ®­îc
kÕt qu¶ cao trong viÖc thùc hiÖn d©n chñ, tiÕn bé
vµ c«ng b»ng x· héi. Søc khoÎ nh©n d©n ngµy cµng
®­îc n©ng cao, mäi ng­êi ®Òu ®­îc häc hµnh vµ cã
viÖc lµm, gi¶m t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo vµ h¹n chÕ
kho¶ng c¸ch giµu nghÌo gi÷a c¸c tÇng líp vµ nhãm
x· héi, gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi, n©ng cao møc ®é
c«ng b»ng vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô gi÷a c¸c thµnh
viªn vµ gi÷a c¸c thÕ hÖ cña mét x· héi, duy tr× vµ
ph¸t huy ®­îc tÝnh ®a d¹ng vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n
téc.

Môc tiªu cña ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ Tµi nguyªn -


M«i tr­êng lµ khai th¸c hîp lý, sö dông tiÕt kiÖm
vµ cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn; phßng ngõa,
ng¨n chÆn, xö lý vµ kiÓm so¸t cã hiÖu qu¶ « nhiÔm
m«i tr­êng, b¶o vÖ tèt m«i tr­êng sèng; b¶o vÖ ®­îc
c¸c v­ên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, khu dù
tr÷ sinh quyÓn vµ b¶o tån sù ®a d¹ng sinh häc; kh¾c
phôc suy tho¸i vµ c¶i thiÖn chÊt l­îng m«i tr­êng
sinh th¸i.

17
Nh÷
Nh÷ng nguyª
nguyªn t¾c c¬c¬ b¶n cña ch­¬
ch­¬ng
ng
tr×
tr× nh NghÞ s ù 21 ViÖ
ViÖ t nam :

1. Con ng­êi lµ trung t©m cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng.


2. Ph¶i coi ph¸
ph¸t triÓ
triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô trung t©m, lµ mét ph­¬ng tiÖn
chñ yÕu ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®¸p øng ngµy cµng ®Çy ®ñ h¬n nhu cÇu
vËt chÊt vµ tinh thÇn cña mäi tÇng líp nh©n d©n, x©y dùng ®Êt n­íc giµu
m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ vµ v¨n minh.
3. Khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc cho c«ng nghiÖp hãa,
hiÖn ®¹i hãa, ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng ®Êt n­íc
4. B¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng ph¶i ®­îc coi lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ
t¸ch rêi cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn.
5. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu cña thÕ hÖ hiÖn t¹i
vµ kh«ng g©y trë ng¹i tíi cuéc sèng cña c¸c thÕ hÖ t­¬ng lai.
6. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ sù nghiÖp cña toµn d©n.
7. Më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ lµ quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn ®Êt
n­íc.
8. KÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, b¶o vÖ m«i tr­êng víi ®¶m
b¶o quèc phßng vµ an ninh, trËt tù an toµn x· héi.

Nh÷ng nguyªn t¾c nªu trªn ®­îc qu¸n triÖt vµ lµ c¬ së ®Ó


x¸c ®Þnh 19 lÜnh vùc ho¹t ®éng ­u tiªn trong Ch­¬ng
tr×nh nghÞ sù 21 cña ViÖt Nam.

Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ mét chiÕn l­îc khung,
nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Êt n­íc trªn c¬ së kÕt hîp hµi
hßa gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¸t triÓn x· héi vµ b¶o vÖ tµI
nguyªn, m«i tr­êng.

Néi dung cña Ch­¬ng tr×nh bao gåm nh÷ng ®Þnh h­íng lín
lµm c¬ së ®Ó triÓn khai thùc hiÖn vµ phèi hîp hµnh ®éng,
b¶o ®¶m ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Êt n­íc trong thÕ kû 21.

18
• Ch­¬ng tr×nh NghÞ sù 21 cña ViÖt nam nªu lªn nh÷ng th¸ch
thøc mµ ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi mÆt, ®Ò ra nh÷ng chñ
tr­¬ng, chÝnh s¸ch, c«ng cô ph¸p luËt vµ nh÷ng lÜnh vùc
ho¹t ®éng ­u tiªn cÇn ®­îc thùc hiÖn ®Ó ph¸t triÓn bÒn
v÷ng.

• Lµ c¨n cø ®Ó cô thÓ hãa ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi


2001 - 2010, ChiÕn l­îc B¶o vÖ m«i tr­êng ®Õn n¨m 2010
vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020, x©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m
2006 - 2010, còng nh­ x©y dùng c¸c ChiÕn l­îc vµ KÕ
ho¹ch ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng…

Liªn kÕt gi÷a chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng,


chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ kÕ ho¹ch quèc gia vÒ xo¸ ®ãi
gi¶m nghÌo

Viet Nam Agenda 21

Ten-Year Socio-Economic
Development Strategy

Five-Year Plan, CPRGS


Targeted programs

Public Investment
Program

Annual plans

19
Ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng

 5 vÊn ®Ò ­u tiªn:
 T¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh
 Thay ®æi m« h×nh s¶n xuÊt - tiªu dïng
 “C«ng nghiÖp hãa s¹ch”
 Ph¸t triÓn ngµnh bÒn v÷ng
 Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng vµ ®Þa ph­¬ng.

Ph¸t triÓn x· héi bÒn v÷ng

 5 vÊn ®Ò ­u tiªn:
 Xãa ®ãi gi¶m nghÌo
 H¹n chÕ t¨ng d©n sè
 §Þnh h­íng ®« thÞ hãa vµ di d©n
 N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc,
 C¶i thiÖn y tÕ vµ vÖ sinh m«i tr­êng

20
Ph¸t triÓn m«i tr­êng bÒn v÷ng

9 vÊn ®Ò ­u tiªn:
 Chèng tho¸i hãa ®Êt.
 Sö dông vµ qu¶n lý tµi nguyªn n­íc.
 Khai th¸c vµ sö dông hîp lý, bÒn v÷ng tµi
nguyªn kho¸ng s¶n.
 B¶o vÖ tµi nguyªn biÓn, ven biÓn.
 B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn tµi nguyªn rõng.
 Gi¶m « nhiÔm kh«ng khÝ ë ®« thÞ vµ khu
c«ng nghiÖp.
 Qu¶n lý chÊt th¶i r¾n.
 B¶o tån ®a d¹ng sinh häc.
 Phßng chèng thiªn tai

21