You are on page 1of 22

Mô hình kinh doanh bền vững

NguyÔn ChÝ Quang


ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ m«i tr­êng
Tr­êng ®¹i häc b¸ch khoa Hµ Néi



  
       

Chính sách mở cửa, Đổi mới Chất lượng
10
Toàn cầu hoá… cuộc sống

Phát triển bền vững 8

Chiế
Chiến lượ
Chiến lư ợc xoá
lược xoá đđói
ói giả
giảm
giảm 4 Tăng trưởng
Nghè
Ngh èo vvà
Nghèo à tăng trưở
trư ởng
trưởng kinh tế

100

Tác động
…Tiềm năng hạn chế môi trường
của đất nước

1
ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh bÒn v÷ng
doanh nghiÖp?

Kinh tÕ
Gi¸ trÞ gia t¨ng

M«i tr­êng X· héi


Gi¸ trÞ gia t¨ng Gi¸ trÞ gia t¨ng

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng

HiÖu qu¶ sinh th¸i (CDM)


Tr¸ch nhiÖm doanh nghiÖp M«i tr­êng

§æi míi

Ph¸t triÓn C¹nh tranh ChÊt l­îng cuéc sèng


ViÖc lµm C«ng b»ng x· héi

2
Lîi Ých tiÒm n¨ng cña kinh doanh bền vững
Qu¸
Qu¸ tr×
tr×nh KÕ ho¹
ho¹ch Kinh tÕ X · hé i
Qu¶n lý/ TÝch hîp/ TÝch hîp/ HiÖu qu¶ sinh th¸i/
Gi¸m_s¸t Liªn ngµnh Tèi ­u ho¸ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng

Chia sÎ
Tµi nguyªn /
C¶i thiÖn M«i tr­êng
vµ Chia sÎ
HiÖu qu¶ Môc tiªu Sinh
Sinhth¸i
th¸i
c«ng
c«ngnghiÖp
nghiÖp
Chia sÎ
D÷ liÖu Kinh
Kinhdoanh
doanhbÒn
bÒnv÷ng
v÷ng

HiÖn
HiÖn®¹i
®¹iho¸
ho¸x·
x·héi (th«ngtin,
héi(th«ng tin,tri
trithøc)
thøc)
§­êng c¬ së
Kinh doanh Ng©n
Ng©nhµng
hµngd÷
d÷liÖu
liÖutÝch
tÝchhîp
hîptµi
tµinguyªn,
nguyªn,m«i
m«itr­êng
tr­êngvµ
vµx·
x·héi
héi

Thêi gian

Mô hình bền vững


Kinh tế

Lợi nhuận

Hiệuquả Trách nhiệm


sinh thái xã hội

Vốn Doanh nghiệp Vốn cổ


tài nguyên bền vững đông

Tài Công Phát


triển Công
nguyên nghệ Cộng đồng bằng

Môi trường Xã hội

3
Kinh doanh trong tương lai là gì?

Kinh doanh cần hướng tới sự bền vững, bao gồm:

• Trách nhiệm và cơ hội về kinh tế


– Phát triển kinh tế
– Đổi mới
– Thương mại toàn cầu
• Trách nhiệm và cơ hội nâng cao phúc lợi xã hội
– Sinh kế và lợi ích bền vững
– Sự tham gia của cộng đồng
• Trách nhiệm và cơ hội bảo vệ môi trường
– Tiêu dùng và gây ô nhiễm do sử dụng tài nguyên
– Tối ưu hoá tài nguyên trong hoạt động kinh tế.
– Đầu tư phát triển theo tiêu chuẩn bền vững.

Lîi Ých

• 1. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguyªn liÖu


• 2. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm
• 3. C¶i thiÖn quan hÖ céng ®ång
• 4. C¶i thiÖn tin tøc truyÒn th«ng
• 5. Quan hệ nội bộ doanh nghiệp
• 6. Cam ®oan viÖc tu©n thñ trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai
(cÊp phÐp ®Ó ho¹t ®éng)
• 7. Gi¶m thiÓu rñi ro
• 8. TiÒn l·i b¶o hiÓm thÊp h¬n
• 9. Tµi chÝnh rÎ h¬n
• 10. T¨ng c­êng sù cam kÕt cña nh©n viªn

4
Nh÷ng ai ®· thùc hiÖn?
• HiÖp héi doanh nghiệp kinh doanh bÒn v÷ng thÕ giíi
• C¸c thµnh viªn tiªn phong qu¶n lý m«i tr­êng toµn
cÇu
• Trung t©m m«i tr­êng thÕ giíi
• Liªn hiÖp quèc
• Ng©n hµng thÕ giíi vµ c¸c ng©n hµng ph¸t triÓn kh¸c
• C¸c doanh nghiÖp....

...Hµng ngh×n c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá


trªn thÕ giíi vµ ViÖt nam

Tại sao phải kinh doanh bền vững?

• C¸c c«ng ty ph¶i ®èi phã víi sức ép của pháp


luËt vµ ¸p lùc tõ phÝa cæ ®«ng
• ChÝnh phñ hiÓu r»ng sù trî gióp kü thuËt cã thÓ
gióp cho c¸c c«ng ty t¹o ra sù c¶i thiÖn lín –
thËm chÝ c¸c c«ng ty tèt nhÊt cã thÓ c¶i thiÖn
rÊt nhiÒu
• Nh÷ng ng­êi ®øng ®Çu doanh nghiÖp vµ c¸c
nhµ qu¶n lý trªn thùc tÕ ®· b¾t ®Çu ph¸t triÓn
c¸c c«ng cô ®Ó ®èi phã với sù thay ®æi

5
Tr¹ng th¸i tiÕn triÓn ph¶n øng cña
doanh nghiÖp

Bền vững
BiÖn ph¸p
qu¶n lý
C«ng đồng

Ứng dông

Cấp bách

Khëi x­íng
Thêi gian hay sù ph¸t triÓn

Giải pháp khôn khéo


• Gióp cho doanh nghiÖp c¶i tiÕn, c¸c c¬ quan m«i tr­êng ®· ®Çu
t­ hµng tû ®« la trong viÖc trî gióp kü thuËt
• Nh­ng hÇu hÕt kh«ng ai trong doanh nghiÖp mong muèn r»ng
c¸c tæ chøc m«i tr­êng hiÓu viÖc c¶i tiÕn kinh doanh thùc sù
trong c«ng ty cña hä

M¹ng
M¹ng l­íi
l­íi SXSH
SXSH vµ vµ ng¨n
ng¨n ngõa
ngõa «« nhiÔm
nhiÔm
toµn
toµn cÇu ®· t¹o ra nÒn t¶ng th«ng tin c¶i
cÇu ®· t¹o ra nÒn t¶ng th«ng tin c¶i tiÕn
tiÕn
kinh doanh lín nhÊt cña thÕ giíi
kinh doanh lín nhÊt cña thÕ giíi

Vµ tÊt c¶ ®iÒu nµy ®Òu miÔn phÝ vµ


cã gi¸ trÞ th«ng qua internet

6
Mét sè vÝ dô vÒ gi¸ trÞ cña tµi nguyªn

• C¸c c«ng cô ph©n tÝch h¹ch to¸n vµ ®Çu t­ vèn,


bao gồm cả các yếu tố môi trường và xã hội
• B¶o tån n¨ng l­îng vµ tài nguyên n­íc
• C¸c hÖ thèng cho viÖc thiÕt kÕ vµ x©y dùng sản
xuất và tiêu dùng bền vững
• §µo t¹o c¶i tiÕn n¨ng suÊt
• C¸c c«ng cô qu¶n lý dòng vật chất – năng
lượng
• H­íng dÉn ph¸t triÓn kinh doanh bÒn v÷ng cho
doanh nghiÖp

KÕ ho¹ch cho ph¸t triÓn bÒn v÷ng

• C¸c chiÕn l­îc ®­îc sö dông phô thuéc vµo t­¬ng


lai mµ chung ta mong ®îi
• Cã rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng x¶y ra trong t­¬ng lai – lµm
thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng dÔ x¶y ra nhÊt?
• Ho¹ch ®Þnh kÞch b¶n lµ mét c«ng cô cã Ých cho
viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra trong
t­¬ng lai theo ®ã c¸c chiÕn l­îc ph¶i ®­îc chuÈn bÞ
• Héi dång doanh nghiÖp thÕ giíi vÒ ph¸t triÓn bÒn
v÷ng ®· chuÈn bÞ mét h­íng dÉn vÒ viÖc lËp kÕ
ho¹ch kinh doanh bền vững

7
VÝ dô vÒ c¸c biÖn ph¸p kinh doanh bÒn
v÷ng cho c¸c doanh nghiệp
• Chi phí thấp:
– HiÖu qu¶ sinh th¸i nh»m gi¶m c¸c chi phÝ s¶n xuÊt
– Gi¶m chi phÝ kh¸ch hµng b»ng viÖc gi¶m bao b× hay c¸c thµnh phÇn
®éc h¹i
– C¶i thiÖn tinh thÇn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng vµ sù chia sẻ cña
ng­êi lao ®éng s½n lßng lµm viÖc tèt nhÊt cho b¹n
• Sù ph©n biÖt:
– Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò m«i tr­êng hay c¸c vÊn ®Ò x· héi duy nhÊt
– Cung cÊp c¸ch gi¶i quyÕt duy nhÊt cho c¸c vÊn ®Ò th«ng th­êng
– KÕt hîp c¸c kh¸i niÖm bÒn v÷ng trong tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cña s¶n
xuÊt
• NÐt ®Æc tr­ng:
– TËp trung nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn vÒ c¸c vÊn ®Ò chiÕn l­îc bÒn v÷ng
– C¸c ®èi t¸c chung-c¸c ®èi t¸c c¸ nh©n cho nh÷ng th¸ch thøc bÒn
v÷ng cña ®« thÞ

Khung chiÕn l­îc kinh doanh bÒn v÷ng

• ThiÕt lËp viÖc thùc hiÖn kinh doanh bÒn v÷ng lµ

Qu¶n lý chu kú vßng ®êi sản phẩm

– Xem xÐt c¸c vÊn ®Ò m«i tr­êng vµ x· héi tõ


nguyªn vËt liÖu cho ®Õn viÖc sö dông vµ xử lý
cuèi cïng
– ThiÕt kÕ s¶n phÈm vµ c¸c dÞch vô ®Ó gi¶m tèi
thiÓu nh÷ng nguy cơ vµ ®­a ra ­u ®iÓm cña
c¸c c¬ héi

8
C¸c ngµnh c«ng nghiÖp trong vßng ®êi s¶n phÈm

Qu¶n lý chÊt th¶i

Cung cÊp dÞch vô


Gi¸ trÞ ®­îc tÝnh vµo

Ph©n phèi

S¶n xuÊt

Cung cấp công nghệ

S¸n xuÊt thiÕt bÞ

Thiết kế S¶n xuÊt

Khai thác tài nguyên

Giai ®o¹n vßng ®êi

C¸c vÊn ®Ò bÒn v÷ng trong suèt chu kú vßng ®êi


Tµi nguyªn ®Çu vµo

N¨ng
l­îng Qu¶n lý chÊt th¶i
Nhiªn liÖu
Cung cÊp dÞch vô
N­íc
Hãa chÊt
Ph©n phèi

Nguyªn S¶n xuÊt N­íc th¶i


vËt liÖu
Cung cÊp công nghệ ChÊt th¶i r¾n

S¶n xuÊt thiÕt bÞ ChÊt th¶i ®éc h¹i

Thiết kế S¶n xuÊt KhÝ th¶i


ThiÖt h¹i ®Êt ®ai
Khai thác tài nguyên CO2

ChÊt th¶i vµ thiÖt h¹i ë ®Çu ra

9
C¸c vÊn ®Ò bÒn v÷ng chñ yÕu vµ vßng ®êi s¶n xuÊt

C¸c giai ®o¹n vßng ®êi C¸c vÊn ®Ò liªn quan


Suy gi¶m tµi nguyªn, ®a d¹ng sinh häc, quyÒn lîi
Khai thác tài nguyên
cña con ng­êi...

Thiết kế s¶n xuÊt ¤ nhiÔm ®a vïng, sù Êm lªn cña tr¸i ®Êt, « nhiÔm
nhµ m¸y, khu d©n c­...
S¶n xuÊt thiÕt bÞ Ph¸t th¶i tõ m¸y mãc, sö dông ho¸ chÊt, an toµn,
sù dÔ bÞ ¶nh h­ëng...
cung cÊp công nghệ Bao b×, rñi ro trong viÖc tu©n thñ...

S¶n xuÊt Tu©n thñ, céng ®ång, kh¸ch hµng...

Ph©n phèi Ph¸t th¶i CO2, thñng tÇng ozon

Cung cÊp dÞch vô Hãa chÊt, chÊt th¶i...

Qu¶n lý chÊt th¶i ¤ nhiÔm ®Êt, khu vùc s¶n xuÊt, lµm s¹ch...

Mçi giai ®o¹n s¶n xuÊt cã nh÷ng vÊn ®Ò ®Æc tr­ng riªng cÇn xem xÐt

ChiÕn l­îc kinh doanh bÒn v÷ng

• Ph©n tÝch vßng ®êi cña s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh


nh÷ng rñi ro vµ nh÷ng c¬ héi bÒn v÷ng chÝnh
• Khả năng thÝch nghi của chiÕn l­îc kinh doanh
víi c¸c nh©n tè kh«ng thÓ ®­îc kiÓm so¸t
• C¶i thiÖn chiÕn l­îc nh»m thay ®æi c¸c nh©n tè cã
thÓ ®­îc kiÓm so¸t
• T¹o ra c¸c ®èi t¸c víi c«ng ty trong d©y chuyÒn
®Ó bæ sung gi¸ trÞ bÒn v÷ng

10
Mét vµi vÝ dô
• Nhµ s¶n xuÊt « t« cña Mü ®· ph¸t hiÖn ra c¸c chi phÝ t¸i
chÕ b×a cøng lµ cao
– §· lµm viÖc víi nhµ cung cÊp ®Ó thiÕt kÕ nh÷ng hép
®ùng cã thÓ hoµn tr¶ l¹i vµ t¸i sö dông
• Các C«ng ty l©m nghiÖp ë Việt Nam kh«ng thÓ kiÓm
so¸t viÖc ®èn gç bÊt hîp ph¸p
– §· t¹o ra c¸c ®èi t¸c víi c¸c th«ng tin cộng đồng ®Ó
gióp hä t¹o ra c¸c s¶n phÈm bÒn v÷ng vµ b¶o vÖ c©y
cèi
• Nh÷ng ng­êi trång cam ë Florida t¹o ra rÊt nhiÒu chÊt
th¶i tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoa qu¶
– §· hîp t¸c víi c«ng ty hãa chÊt khu vùc ®Ó tái chế t¹o
ra c¸c lo¹i hãa chÊt household tõ chÊt th¶i bãc vá cam

Lµm thÕ nµo ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh doanh bÒn
v÷ng ë c«ng ty cña b¹n?

• Nghiªn cøu c¸ch gi¶i quyÕt ph¸t triÓn kinh


doanh bÒn v÷ng có thể làm biÕn ®æi viÖc
kinh doanh truyÒn thèng cña doanh nghiÖp
• Quan ®iÓm kinh doanh tiÕn bé nhÊt b¾t
nguån tõ chiến lược dài hạn cña công ty
• Hä ®ang chia sÎ kinh nghiệm vµ thông tin
nhanh chãng trong kh¶ n¨ng, ®Æc biÖt
th«ng qua Internet

11
Gi¸ trÞ truyền thống
Chøc n¨ng ®Æc tr­ng trong c«ng ty t¹o ra gi¸ trÞ...

C¬ së h¹ tÇng cña doanh nghiÖp

Ph¸t triÓn c«ng nghÖ

Qu¶n lý tµi nguyªn con ng­êi

Lîi Ých
Mua b¸n

ThÞ tr­êng vµ b¸n


Vật liệu đầu vào

Sản phẩm đầu

C¸c dÞch vô vµ
S¶n xuÊt

hç trî
hµng
ra

— Michael Porter, Trường kinh doanh Havard: “ChiÕn l­îc c¹nh tranh”

Giá trị bền vững


C¸c chøc n¨ng tạo ra giá trị kinh doanh bÒn v÷ng

M¹ng l­íi vµ hÖ thèng qu¶n lý


Qu¶n lý cæ ®«ng

ThiÕt kÕ m«i tr­êng


bÒn v÷ng
Lîi Ých

Thùc hiÖn ®o ®¹c vµ h¹ch to¸n


T¸i chÕ vµ tr¸ch nhiÖm
Qu¶n lý d©y chuyÒn
Cung cÊp bÒn v÷ng

Qu¶n lý s¶n phÈm

xử lý chất thải
S¶n xuÊt s¹ch

Logistics
Reverse
h¬n

12
TÝnh bÒn v÷ng cho c«ng ty

• Mäi quan điểm kinh doanh hiÖn nay đều có


thể hướng tới kinh doanh bÒn v÷ng
• TÊt c¶ c¸c mô hình quản trị chi phí và lợi ích
đều tác động gi¶m rủi ro trong kinh doanh
bÒn v÷ng
• §õng hái ng­êi qu¶n lý làm thế nào ®Ó trë
thµnh chuyªn gia ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Mà tạo
điều kiện cho họ nghiªn cøu vµ sö dông c¸c
phương pháp kinh doanh bÒn v÷ng trong
chuyªn m«n cña hä.

Th¸i ®é qu¶n lý cèt lâi cho kinh


doanh bÒn v÷ng

Suy nghÜ vÒ chu


kú vßng ®êi
M¹ng l­íi lµm
viÖc vµ lËp ®Þnh Ph©n tÝch
møc qu¸ tr×nh

Gi¶m V¨n hãa


doanh
tµi nguyªn nghiÖp

13
Hành vi cơ bản của hệ thống quản trị kinh
doanh bền vững
• M¹ng l­íi lµm viÖc vµ lËp ®Þnh møc:
– Th­êng xuyªn chia sÎ thông tin, quan ®iÓm vµ c¸c biÖn ph¸p
ph¸t triÓn kinh doanh bÒn v÷ng
• Gi¶m tiªu thô tµi nguyªn
– Sö dông Ýt n­íc, n¨ng l­îng, hãa chÊt, nguyªn liÖu vµ c¸c tµi
nguyªn kh¸c
• Ph©n tÝch qu¸ tr×nh
– Sö dông h¹ch to¸n chi phÝ môi trường ®Ó th­êng xuyªn c¶i tiÕn
qui tr×nh hạch toán sản phẩm.
• Suy nghÜ vÒ vßng ®êi sản phẩm
– Lu«n ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh doanh bÒn v÷ng ¶nh
h­ëng ®Õn nhµ cung cÊp, kh¸ch hµng vµ nh÷ng ®èi t­îng kh¸c
• V¨n hãa doanh nghiÖp
– §µo t¹o vµ hç trî ng­êi lao ®éng ®Ó sö dông c¸c c«ng cô qu¶n
lý kinh doanh bÒn v÷ng

BÝ mËt vÒ chiÕn l­îc vßng ®êi


cho sù bÒn v÷ng
• C¸c ®èi thñ c¹nh tranh muèn hîp t¸c víi b¹n!
• Nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng bÒn v÷ng dÉn
®Õn thÊt b¹i trên thị trường
• Sù hîp t¸c lµm cho doanh nghiÖp kinh doanh tèt
h¬n
• ­u ®iÓm c¹nh tranh ®èi víi ph¸t triÓn kinh doanh
bÒn v÷ng lµ kh¸c nhau – con ng­êi muèn chia sÎ
kiÕn thøc vµ c¸c c«ng cô. T¹i sao?

14
Sù hîp t¸c cho sù c¶i thiÖn bÒn v÷ng
C¹nh tranh quèc gia

• NhiÒu c«ng viÖc ®­îc hoµn thµnh dùa trªn ­u ®iÓm


c¹nh tranh khu vùc vµ quèc gia
• NhÊn m¹nh ­u ®iÓm c¹nh tranh ®èi víi sù ph¸t triÓn
kinh tÕ lµ nhãm c«ng nghiÖp
• Clusters lµ sù liªn kÕt nhãm c¸c c«ng ty (vßng ®êi) vµ
sù liªn kÕt gi÷a céng ®ång vµ khu vùc
• Hä ®ang hç trî c«ng nghiÖp vµ c¸c c¬ quan ®Ó gióp hä
thµnh c«ng
• Sù hîp t¸c ®èi víi sù bÒn v÷ng c¶i thiÖn viÖc thùc hiÖn
nhãm c«ng nghiÖp

VÝ dô:
Saigon Tourism Cluster Today

C¸c c¬ quan

C¸c c«ng ty
vËn chuyÓn

C¸c c«ng ty Nhãm kh¸ch s¹n Hệ sinh thái


th­¬ng m¹i Nhµ hµng

C¬ quan du lÞch/ Rõng nhiÖt ®íi


Ho¹t ®éng du lÞch

15
VÝ dô:
Saigon Tourism Cluster Tomorrow?

C¸c c¬ quan Liªn minh chiÕn l­îc

Ng©n hµng, kiÕn tróc


X©y dùng
C¸c dÞch vô hµng kh«ng M¸y bay vµ C¬ quan du lÞch/ Nhãm kh¸ch s¹n
Kh¸ch s¹n/nhµ hµng
DÞch vô c¶ng tµu biÓn Ho¹t ®éng du lÞch Nhµ hµng Nhµ cung cÊp
Gi¸ nhiªn liÖu
TruyÒn th«ng
Hệ sinh thái
Hîp t¸c kinh doanh C¬ quan ®µo t¹o
VËn t¶i c«ng céng: Rõng nhiÖt ®íi
xe buýt, tµu
LÞch sö/V¨n hãa
Phiªu l­u/thÓ thao
Thuª « t«/xe cé Søc khoÎ
Con ng­êi bÞ thu hót bëi
NghÖ thuËt/Cöa hµng/casino/CLB C«ng viªn hoang d·
/Chim/Tù nhiªn
Slide adapted thanks
to J.E. Austin Associates Inc.

VÝ dô:
Vietnam Coffee Cluster Today

C¸c tæ chøc vµ c¸c hiÖp héi kinh doanh

Nhµ m«i giíi

Ng­êi trång trät


Ng­êi b¸n hµng/ Pha trộn
Ng­êi gia c«ng

Ng­êi mua/ Đãng gãi


Ng­êi xuÊt khÈu

Xóc tiÕn
Thương mại

16
VÝ dô:
Vietnam Coffee Cluster Tomorrow?

Liªn minh chiÕn l­îc


C¸c c¬ quan

Liªn ®oµn lao ®éng Kho hµng


N¬i ®µo t¹o Nhµ cung cÊp bao b×
Ho¸ chÊt vµ Ng­êi trång Ng­êi b¸n hµng Nhµ m«i
Ng­êi mua/ Tµu thuû vµ m¸y bay
thuèc trõ s©u trät /Ng­êi gia c«ng giíi Ng­êi xuÊt Ng©n hµng
Chuyªn chë KhÈu/bao gãi Kü thuËt
m¸y mãc IT

C¸c nhãm vµ c¸c c¬ quan kinh doanh


Nhãm du lÞch

C¸c khÝa c¹nh bÒn v÷ng trong kinh doanh cña mäi
ng­êi.
Mạng lưới lµ sù thµnh lËp mét chiÕn l­îc bÒn v÷ng

ChiÕn l­îc bÒn v÷ng, doanh nghiÖp vµ chÝnh


quyÒn ®Þa ph­¬ng
• NhiÒu chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng hiÖn nay ®ang thóc ®Èy kinh
doanh bÒn v÷ng cho c¸c c«ng ty trong khu vùc
• Các công ty áp dụng c«ng nghÖ s¹ch h¬n (hiÖu qu¶ n¨ng
l­îng, n­íc, gi¶m hãa chÊt…)
• ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng gióp ®ì b»ng nhiÒu c¸ch để c¸c
c«ng ty khu vùc cña hä trë nªn s¹ch h¬n
– Gi¶m nhu cầu n­íc, c¸c dÞch vô chÊt th¶i, søc khoÎ, lµm
s¹ch thµnh phè
– C¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ vµ t¨ng thu nhập và phúc lợi
xã hội

Cộng ®ång bÒn v÷ng c¶i thiÖn kinh doanh bÒn


v÷ng

17
Mét sè céng ®ång c¶i thiÖn kinh doanh
bÒn v÷ng nh­ thÕ nµo
§Çu tiªn, ph¶i g­¬ng mÉu!

Nhãm trî gióp ChÝnh quyÒn C¸c dù ¸n


kü thuËt ®Þa ph­¬ng c¶i thiÖn hiÖu qu¶
sinh th¸i ®« thÞ

§µo t¹o Sau


®ã thµnh lËp c¸c
kinh doanh c©u l¹c bé kinh doanh
®Ó chia sÎ ®µo t¹o vµ
C©u l¹c bé
gióp ®ì lÉn nhau thùc
Kinh doanh bÒn v÷ng
hiÖn

C¸c c«ng ty tham gia

Giá trị kinh doanh bền vững

C¸c tæ chøc Qu¶n lý chÊt th¶i


•C«ng nghiÖp
•M«i tr­êng Cung cÊp dÞch vô
•Kinh doanh
Gi¸ trÞ bæ sung

•Tiªu chuÈn Ph©n phèi


•Nghiªn cøu vµ C¸c thµnh phè
ph¸t triÓn S¶n xuÊt •Hîp t¸c
•§µo t¹o
Cung cÊp công nghệ •CÊp phÐp
•Xóc tiÕn
S¶n xuÊt thiÕt bÞ Hç trî c¸c ngµnh c«ng nghiÖp
•Nhµ cung cÊp
Thiết kế công nghệ •T­ vÊn
•Tµi chÝnh vµ kÕ to¸n
Khai thác tài nguyên •§µo t¹o

Giai ®o¹n vßng ®êi

18
Ph¸t triÓn chiÕn l­îc kinh doanh bÒn v÷ng

• Ph©n tÝch cÊu tróc vßng ®êi sản phẩm


• X¸c ®Þnh nh÷ng mèi ®e do¹ ®Õn sù bÒn v÷ng
• Ph¸t triÓn chiến lược trong t­¬ng lai mµ b¹n mong
®îi
• X¸c ®Þnh mục tiêu trong t­¬ng lai b¹n muèn vµ cã thÓ
thực hiện được
• ChuÈn bÞ, thực hiện kế hoạch hành động ®Ó ®¹t ®­îc
mong muèn trong t­¬ng lai
• Tham khảo HÖ thèng vµ ®Þnh møc víi c¸c c«ng ty
kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng chiÕn l­îc vµ giải pháp thực
hiện

Ph¸t triÓn mét chiÕn l­îc kinh doanh bÒn v÷ng

• Nâng cao nhận thức cho nhµ qu¶n lý vÒ lợi ích cña
kinh doanh bÒn v÷ng vµ c¸c c«ng cô míi cã gi¸ trÞ cã
thÓ gióp ®ì hä
• Thóc ®Èy nhãm doanh nghiÖp trong viÖc hîp t¸c víi
chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng
• Tham gia vµo m¹ng l­íi quèc tÕ cña c¸c doanh
nghiÖp vµ c¸c tæ chøc ®Ó chia sÎ nh÷ng thông tin và
kinh nghiệm vÒ kinh doanh bÒn v÷ng

19
Lượng hoá kinh doanh bÒn v÷ng

• C¸c nhµ qu¶n lý cÇn c¸c chØ tiªu cho viÖc thùc
hiÖn bÒn v÷ng ë c¸c tæ chøc
• Chỉ số lượng hoá cÇn liªn kÕt víi viÖc thùc hiÖn
chiÕn l­îc vµ ho¹t ®éng
• Nh­ng chóng cÇn ®¬n gi¶n vµ râ rµng
• Khung mµ chóng ta cã thÓ sö dông lµ g×?

Phiếu điểm cân đối


• §©y lµ mét khung thùc hiÖn cho doanh nghiÖp ®­îc
ph¸t triÓn t¹i tr­êng kinh doanh Havard
• Nã ®· trë nªn cùc kú phæ biÕn trªn toµn thÕ giíi
• The metrics tËp trung vµo 4 lÜnh vùc then chèt
– Đánh giá s¶n xuÊt
– Đánh giá tµi chÝnh
– Sù hµi lßng cña kh¸ch hµng
– Häc hái vµ ph¸t triÓn mét c¸ch cã tæ chøc

20
A Sustainability Balanced Scorecard
Tµi chÝnh
C¸c häat ®éng
Tµi s¶n sinh th¸i häc
HiÖu qu¶ tµi nguyªn Tr¸ch nhiÖm sinh th¸i
-% chÊt th¶i Goodwill
-% nh­îc ®iÓm Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn
bÒn v÷ng

Sù hµi lßng Bµi häc cã tæ chøc


cña cæ ®«ng
Kh¸ch hµng Tham gia m¹ng l­íi
Céng ®ång §Çu t­ viÖc ®µo t¹o
Ng­êi lao ®éng C¸c ®èi t¸c
Nhµ cung cÊp §æi míi
ChÝnh phñ Sù tham gia cña céng ®ång

§©y lµ c¸c key metrics hay c¸c chØ tiªu mµ viÖc qu¶n trÞ l©u
n¨m cã thÓ kiÓm so¸t ®Ó ®¶m b¶o sù bÒn v÷ng lµ ®ang ®­îc
thùc hiÖn trong tßan bé tæ chøc

Các hành vi và phiếu điểm

C¸c yÕu tè Scorecard


C¸c hµnh vi ®èi víi sù bÒn v÷ng

Ho¹t ®éng Tµi chÝnh Cæ ®«ng KiÕn thøc

Quản lý metrics metrics metrics metrics


Vßng dêi
M¹ng l­íi/§Þnh metrics metrics metrics metrics
møc

Ph©n tÝch qu¸ metrics metrics metrics metrics


tr×nh

Gi¶m tµi nguyªn metrics metrics metrics metrics

V¨n hãa metrics metrics metrics metrics


doanh nghiÖp

21
Các bước thực hiện
• TËp hîp nhãm bÒn v÷ng
• X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vµ tiªu chuÈn bÒn v÷ng
• §¸nh gi¸ cña cæ ®«ng
• §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
• Xem xÐt c¸c ho¹t ®éng trong viÖc ®¹t ®­îc môc tiªu bÒn
v÷ng
• V¹ch ra c¸c vÊn ®Ò then chèt vµ ra quyÕt ®Þnh
• Ph¸t triÓn qu¶n lý kinh doanh bÒn v÷ng vµ kÕ ho¹ch thùc
hiÖn
• Thùc hiÖn
• Qu¸ tr×nh kiÓm tra vµ th«ng tin

Sö dông c«ng cô doanh nghiÖp gÇn ®©y nhÊt sÏ gióp cho b¶n th©n b¹n

Bài học và kinh nghiệm thực tiễn


HiÖn t¹i, c¸c kh¸i niÖm vµ c¸c c«ng cô cho kinh
doanh bÒn v÷ng lµ cã gi¸ trÞ
Management Networks and Systems

Stakeholder Management
SUSTAINABLE

Design for Environment


PROFIT

Performance Metrics and Accounting


Nhµ qu¶n lý chÊt th¶i
Recycling and
Supply Chain

Stewardship
Management

Production
Sustainable

Responsible
Logistics

Disposal
Cleaner

Reverse

Product

Nhµ cung cÊp dÞch vô


Gi¸ trÞ

Nhµ ph©n phèi

Hîp t¸c lµ mét ®iÒu then


Nhµ s¶n xuÊt

Nhµ cung cÊp trùc tiÕp

Nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ


chèt ®Ó c¹nh tranh bÒn
Nhµ s¶n xuÊt ban ®Çu
v÷ng
Resource Harvesters

Giai ®o¹n vßng ®êi


Chóng t«i rÊt h©n h¹nh ®­îc hîp t¸c víi c¸c b¹n trong
t­¬ng lai!

22