OSVRT NA AKTUELNI PLAN I PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Kao studenti treće godine fakulteta Informacionih tehnologija, smijer Nastavnička informatika, kroz diskusije i uvide na aktuelni plan i program Osnova Informatike u osnovnim školama u Republici Srpskoj na predmetu Metodika vaspitno obrazovnog rada kodn predmetnog nastavnika prof. Jovana Vukoje, primjetili smo nedostatke ovog plana i programa, kao i samog udžbenika, na čije nedostatke bi smo se dali svoj komentar i sugestije. Nastavni plan i program za osnovne škole u RS je dobro osmišljen ali zbog svoje zastarjelosti i opterećenja za učenike, smatramo da bi trebao biti korigovan. Ako uzmemo u obzir da je informatika jedna od najbrže razvijajućih nauka, možemo zaključiti da bi nastavni plan trebalo korigovati, a u skladu sa njim i udžbenik. Ako uzmemo za primjer da se kroz udžbenike obrađuje programski paket Microsoft Office 97, koji danas nije moguće niti kupiti, jer jedina verzija koju je trenutno moguće kupiti je Microsoft Office 2010. Spominje se da miševi koji se najčešće koriste su oni koji imaju kuglicu i da opciono imaju skrol dugme, dok danas i najjeftiniji miševi posjeduju optički senzor pokreta. Sa obzirom da Osnove informatike učenici u osnovnoj školi izučavaju od VI pa do IX razreda, prvo ćemo se baviti planom za šesti razred: Uvidom u aktuelni plan i program koji dostavljamo u prilogu, naveli bismo neke nedostatke. Prvo što bi naveo kao problem jeste kompletan teoretski dio prvog polugodišta. Učenici su sa radošću i nestrpljenjem očekivali predmet Osnove informatike, koji bi ih „uveo u svijet“ računara i informatike, a sada ih očekuje cijelo polugodište učenja teorije, što u učenicima, već u samom početku izaziva razočarenje i gubljenje motivacije da izučavaju ovaj predmet . Dakle, korekcije koje bi trebalo izvršti na planu i programu za VI razred su sledeće: Učenicima dozvoliti vježbe uključenja i isključenja računara, pravilnog korištenja miša i tastature i sticati rutinu kroz edukacioni softver i igrice; Planirati da se preko 50% vremena utroši u praktični dio i izostaviti lekcije koje su komplikovane za taj uzrasti i koje u učenicima stvaraju zbonjenos (istorijat računarskih mašina, arhitektura procesora, magistrale ; U planu i programu dijelove označene crvenom bojom su ili previše komplikovani za uzrast učenika pa su ili nepotrebni ili bi svoje mjesto mogli naći u nekom od viših razreda; dijelovi označeni žutom bojom bi trebali ostati uz korekcije;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times