P. 1
7

7

|Views: 0|Likes:
Published by Mari Dora

More info:

Published by: Mari Dora on Nov 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2014

pdf

text

original

-In cazul »c|iunilor (cererilor) ratio Imobiliarc al celor mixie, inccteazS buna-crcdin|fl a pArAtulul, uilftl tncit acesta din

urmfl, devenind posesor de rea-cre- dintft, va datora 1 rue tele din momentul introducerii cererii, desigur dacS se va admite cererea reclamantului; -dreptul ce se urmSre§te a fi valorificat prin introducerea cererii de chemare in judecatS devine un drept litigios; -introducerea cererii de chemare in judecatS intrerupe prescript extinctiva, chiar fi in caz de necompetenjS a instantei judecStore$ti sesizate (sau a unui alt organ de jurisdic|ie). InsS, prescrippa extinctivS va fi considerate intreruptS numai dacS instanja sesizatS i§i declinS competent, nu §1 atunci cand cererea va fi respinsS ca nefiind de competent instanjelor romine ori dacS va fi respinsS ca madmisibilS tntrucat competenfa aparline unui organ fSrS activitate jurisdic^ionaia. Trebuie rejinut eft efectul intreruptiv de prescripfie extinctivS este provizoriu condiuonat de admiterea cererii prin hotSrare irevocabilS, in sensul cS definitivarea sau consolidarea efectului intreruptiv de prescript extinctivS este conditionatS de admiterea cererii §i de rSmanerea irevocabilS a hotSrarii prin care s-a admis cererea respectivS. DacS insS cererea de chemare in judecatS este respinsS, anulatS,1 perimatS ori reclamantul renunjS la judecatS, atunci efectul intreruptiv de prescript extinctivS dispare cu efect retroactiv. Mai rejinem cS in cazul in care, in condrfiile prevSzute de lege, reclamantul i$i modifies sau i§i completeazS cererea de chemare in judecatS, supunand judecSjii o nouS pretenpe, momentul care se ia in considerare in ceea ce prive§te totreruperea prescript extinctive referitor la aceastS nouS pretence este eel al modi- ficSrii sau completSrii cererii (deci momentul la care a fost efectiv sesizatS instan|a cu noua pretence), iar nu eel al introducerii cererii de chemare in judecatS. Sec^iunea a Il-a. Intampinarea cererea reconvenfionalS §1. Intampinarea Actul de procedura prin care p&r&tul raspunde to cererea de chemare in judecata, urmarind sa se apere fafa de pretenfiile reclamantului, se nume$te intdmpinare. Pastrarea unui echilibru a unei egalitSji procesuale ar impune ca, dupS cum reclamantul i§i formuleazS in scris pretenfiile §i i§i dezvSluie mijloacele de probS pe care le va folosi in susfinerea afirma{iilor sale, tot astfel paratul, mai inainte de intrarea in etapa dezbaterilor, sa arate in scris apararile sale, precum ?i probele pe care se sprijina.2 Tocmai de aceea, modificarea legisiativS survenitS prin Ordonanfa de urgen|S a Guvernului nr. 138/2000 a reintrodus sistemul obligativitSfii intampinarii.

1Totu§i, in cazurile in care §i-ar gSsi aplicare dispozipile art. 1870 C.civ. (spre exemplu, cererea in revendicare a unei porpuni de pSmSnt in caz de avulsiune, Decretul nr. 167/1958 neaplicandu-se drepturilor reale principale), cererea de chemare in judecatS lovitS de nulitate pentru vicii de forms intrerupe prescript, cu condi Jia ca reclamantul s& formuleze o nou3 cerere de chemare in judecatS, iar aceasta sS fie admisS. 2A se vedea V.M. Ciobanu, vol. H, p. 54-55.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->