Examen an I - IS, an ¸colar 2009-2010, Prezentarea 1 s

1. (a) Indicati m˘rimile fizice din Sistemul International ˆ ¸ a ¸ ımpreun˘ cu unit˘¸ile lor de m˘sur˘. a at a a (b)La ce proprietate a corpurilor se referea poetul ˆ versurile : ”Sunt greu b˘trˆnii de pornit / dar ın a a de-i porne¸ti sunt greu de oprit”. Indicati unitatea de m˘sur˘ din SI pentru m˘rimea asociat˘ acestei s ¸ a a a a propriet˘¸i. at 2. Un PM porne¸te din repaus, unifom accelerat, ¸i dupa 10/15 secunde ajunge la viteza de 36/54 km/h. s s S˘ se determine spatiul parcurs. a ¸ 3. Un automobil str˘bate distanta dintre dou˘ ora¸e ˆ trei etape de lungime egal˘ : prima etap˘ cu a ¸ a s ın a a viteza 90/108 [km/h], a doua etap˘ cu viteza 72/72 [km/h], respectiv a treia etap˘ cu viteza 54/54 a a [km/h]. S˘ se determine viteza medie de deplasare a automobilului. Aceea¸i problem˘ pentru situatia a s a ¸ cˆnd automobilul parcurge aceea¸i distant˘ ˆ trei etape, ˆ intervale de timp egale, cu vitezele de mai a s ¸a ın ın sus. 4. Ecuatiile parametrice de mi¸care ale unui PM sunt ¸ s x(t) = A sin kt y(t) = B(1 − sin kt) Descrieti mi¸carea PM. ¸ s 5. Un PM de mas˘ m se deplaseaz˘ uniform cu viteza v0 . La un moment dat PM i se aplic˘ o fort˘ de a a a ¸a frˆnare proportional˘ cu 1)v; 2)v 2 . ( Stabiliti legea vitezei ¸i legea spatiului pentru PM.) Verificati a ¸ a ¸ s ¸ ¸ dac˘ se respect˘ teorema conserv˘rii energiei cinetice. Comentati. a a a ¸ 6. La compunerea a dou˘ oscilatii perpendiculare, cu faza initial˘ nul˘ ¸i de frecvente diferite, (fig. Lisa ¸ ¸ a as ¸ sajoux) la un moment dat se obtine un segment de dreapt˘ ˆ cadranul 1)I − III; 2)II − IV care face ¸ a ın unghiul 1)Π/5; 2)2Π/3 cu axa Ox. Determinati raportul frecventelor ¸i a amplitudinilor celor dou˘ ¸ ¸ s a oscilatii. ¸ 7. Definiti ¸i exemplificati notiunile de proces reversibil, respectiv proces ireversibil. ¸ s ¸ ¸ 8. Valoarea maxim˘ a c˘derii de tensiune pe un rezistor este de 26 /102 V. Pe ce domeniu ¸i pe ce scal˘ a a s a a unui MAVO-35 m˘surati? a ¸ 9. Pentru determinarea rezistentei electrice a unui rezistor se utilizeaz˘ schema din figura de mai jos. ¸ a

Cum trebuie modificat˘ schema de m˘sur˘ dac˘ valoarea rezistentei devine foarte mic˘/mare. a a a a ¸ a 10. Avem trei elemente polarizante, notate P1, P2, respectiv P3. Elementele P1 ¸i P3, cu axele de polarizare s perpendiculare, sunt a¸ezate, ˆ calea unui fascicul luminos de intensitate I0 . Elementul P2 se introduce s ın ˆ ıntre cele dou˘ cu axa de polarizare f˘cˆnd unghiul π/3, respectiv π/6, cu elementul P1. S˘ se determine a a a a intensitatea fascicolului dup˘ elementul P3. a

1