PG 06- 1024

Theophilus Antiochenus
Thpl. Ant. ad Autolycum

ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΛΥΚΟΝ
I
1. Στωμ ύλον μ ύν ο ύν στ ύμα κα ύ φρ ύσις
ε ύε π ύς τ ύρψιν παρ ύχει κα ύ ύπ αινον πρ ύς
κεν ύν δ ύξαν ύθλ ύο ις ύν θρ ύπ οις ύχουσι τ ύν
νο ύν κατεφθαρμ ύνον· ύ δ ύ τ ύς ύληθε ύας
ύραστ ύς ο ύ προσ ύχει λ ύγοις μεμιαμμ ύνοις ,
ύλλ ύ ύξετ ύζ ει τ ύ ύργον το ύ λ ύγου τ ύ κα ύ
ύπ ο ύύν
ύστιν . ύπ ειδ ύ ο ύν , ύ ύτα ύρ ε ,
κατύπληξύς με λύγοις κενούς καυχησύμενος ύν
τούς θεούς σου τούς λιθύνοις καύ ξυλύνοις,
ύλατούς τε καύ χωνευτούς καύ πλαστούς καύ
γραπτο ύς ,
<ο ύ
ο ύτε
βλ ύπ ουσιν
ο ύτε
ύκ ο ύο υσιν > (ε ύσ ύ γ ύρ <ε ύδωλα> κα ύ < ύργα
χειρ ύν ύν θρ ύπ ων >), ύτι δ ύ φ ύς με κα ύ
χριστιαν ύν ύς κακ ύν το ύνομα φορο ύντα , ύγ ύ
μ ύν ο ύν ύμ ολογ ύ ε ύναι χριστιαν ύς , κα ύ φορ ύ
τ ύ θεοφιλ ύς ύν ομα το ύτο ύλ π ύζ ων ε ύχρηστος
ε ύναι τ ύ θε ύ. ο ύ γ ύρ ύς σ ύ ύπ ολαμβ ύνεις ,
χαλεπ ύν ε ύναι το ύνομα το ύ θεο ύ, ο ύτως ύχει·
2. ύλλ ύ κα ύ ύύ
ν φ ύς· “Δε ύξ ύν μοι τ ύν
θε ύν σου”, κ ύγ ύ σοι ε ύπ οιμι ύν· “Δε ύξ ύν μοι
τύν ύνθρωπύν σου κύγύ σοι δεύξω τύν θεύν
μου.” ύπ ε ύ δε ύξον βλ ύπ οντας το ύς ύφθαλμο ύς
τύς ψυχύς σου, καύ τύ ύτα τύς καρδύας σου
ύκ ο ύο ντα . ύσ π ερ γ ύρ ο ύ βλ ύπ οντες το ύς
ύφθαλμούς τού σύματος κατανοούσι τύν τού
β ύου
κα ύ
ύπ ύγ ειον
πραγματε ύαν ,
ύμα
δοκιμ ύζοντες τ ύ διαφ ύροντα, ύτοι φ ύς ύ
σκύτος, ύ λευκύν ύ μύλαν, ύ ύειδύς ύ
εύμορφον, ύ εύρυθμον καύ εύμετρον ύ
ύρυθμον καύ ύμετρον ύ ύπύρμετρον ύ
κύλουρον, ύμούως δύ καύ τύ ύπ' ύκούν
πύπτοντα, ύ ύξύφωνα ύ βαρύφωνα ύ
ύδ ύφ ωνα , ο ύτως ύχ οι ύν κα ύ περ ύ τ ύ ύτα

τύς καρδύας καύ τούς ύφθαλμούς τούς τύς
ψυχύς δύνασθαι θεύν θεύσασθαι. βλύπεται γύρ
θε ύς το ύς δυναμ ύνοις α ύτ ύν ύρ ύν , ύπ αν
ύχωσι το ύς ύφ θαλμο ύς ύν ε ύγ μ ύν ους τ ύς
ψυχύς.
πύντες
μ ύν
γ ύρ
ύχουσι
τούς
ύφθαλμούς, ύλλύ ύνιοι ύποκεχυμύνους καύ
μύ βλύποντας τύ φύς τού ύλύου. καύ ού
παρύ τύ μύ βλύπειν τούς τυφλούς ύδη καύ
ούκ ύστιν τύ φύς τού ύλύου φαύνον, ύλλύ
ύαυτούς αύτιύσθωσαν ού τυφλού καύ τούς
ύαυτύν ύφθαλμούς. ούτως καύ σύ, ύ
ύνθρωπε,
ύχεις
ύποκεχυμύνους
τούς
ύφθαλμούς
τύς
ψυχύς
σου
ύπύ
τύν
ύμαρτημ ύτων κα ύ τ ύν πρ ύξε ύν
σου τ ύν
πονηρύν.
ύσ π ερ ύσοπ τρον ύστιλβωμ ύνον, ο ύτως δε ύ
τ ύν ύν θρω πον ύχειν καθαρ ύν ψυχ ύν . ύπ αν ο ύν
ύ ύύς ύν τ ύ ύσ ύπ τρ ύ, ο ύ δ ύναται ύρ ύσ θαι
τύ πρύσωπον τού ύνθρύπου ύν τύ ύσύπτρύ·
ο ύτως κα ύ ύταν ύ ύμαρτ ύα ύν τ ύ ύνθρ ύπ ύ,
ού δύναται ύ τοιούτος ύνθρωπος θεωρεύν τύν
θεύν. δεύξον ούν καύ σύ σεαυτύν, εύ ούκ εύ
μοιχύς, εύ ούκ εύ πύρνος, εύ ούκ εύ κλύπτης,
εύ ούκ εύ ύρπαξ, εύ ούκ εύ ύποστερητύς, εύ
ούκ εύ ύρσενοκούτης, εύ ούκ εύ ύβριστύς,
εύ ούκ εύ λούδορος, εύ ούκ ύργύλος, εύ ού
φθονερύς, εύ ούκ ύλαζύν, εύ ούχ ύπερύπτης,
εύ ού πλύκτης, εύ ού φιλύργυρος, εύ ού
γονεύσιν ύπειθύς, εύ ού τύ τύκνα σου πωλεύς.
τούς γύρ ταύτα πρύσσουσιν ύ θεύς ούκ
ύμφανύζεται, ύύν μύ πρύτον <ύαυτούς
καθαρύσωσιν ύπύ παντύς μολυσμού>.
Καύ σού ούν ύπαντα ύπισκοτεύ, καθύπερ
ύλης ύπιφορύ ύπύν γύνηται τούς ύφθαλμούς
πρύς τύ μύ δύνασθαι ύτενύσαι τύ φύς τού
ύλύου·
ούτως
καύ
σού,

ύνθρωπε,
ύπισκοτούσιν αύ ύσύβειαι πρύς τύ μύ
δύνασθαύ σε ύρύν τύν θεύν.
3. ύρε ύς
ο ύν
μοι· “Σ ύ ύ βλ ύπ ων
διύγησαύ μοι τύ εύδος τού θεού.” ύκουε, ύ
ύνθρωπε· τύ μύν εύδος τού θεού ύρρητον καύ

ύνύκφραστύν
ύστιν,
μύ
δυνύμενον
ύφθαλμο ύς σαρκ ύνοις ύραθ ύν αι . δ ύξ ύ γ ύρ
ύστιν ύχύρητος, μεγύθει ύκατύληπτος, ύψει
ύπ εριν ύητος ,
ύσχ ύϊ
ύσ ύγ κριτος,
σοφ ύύ
ύσυμβύβαστος,
ύγαθωσύνύ
ύμύμητος,
καλοποι ύύ ύν εκδι ύγητος. ε ύ γ ύρ φ ύς α ύτ ύν
εύπω, πούημα αύτού λύγω· εύ λύγον εύπω,
ύρχύν αύτού λύγω· νούν ύύν εύπω,
φρύνησιν αύτού λύγω· πνεύμα ύύν εύπω,
ύναπνούν αύτού λύγω· σοφύαν ύύν εύπω,
γύννημα αύτού λύγω· ύσχυν ύύν εύπω,
κρύτος αύτού λύγω· δύναμιν ύύν εύπω,
ύνύργειαν αύτού λύγω· πρύνοιαν ύύν εύπω,
ύγαθωσύνην αύτού λύγω· βασιλεύαν ύύν
εύπω, δύξαν αύτού λύγω· κύριον ύύν εύπω,
κριτύν αύτύν λύγω· κριτύν ύύν εύπω,
δύκαιον αύτύν λύγω· πατύρα ύύν εύπω, τύ
πύντα αύτύν λύγω· πύρ ύύν εύπω, τύν
ύργύν αύτού λύγω.
ύρεύς ούν μοι·
“ ύργ ύζεται θε ύς; ” μ ύλιστα· ύργ ύζεται το ύς τ ύ
φαύλα πρύσσουσιν, ύγαθύς δύ καύ χρηστύς
καύ ούκτύρμων ύστύν ύπύ τούς ύγαπύντας
καύ φοβουμύνους αύτύν· παιδευτύς γύρ ύστιν
τύν θεοσεβύν καύ πατύρ τύν δικαύων, κριτύς
δύ καύ κολαστύς τύν ύσεβύν.
4. ύναρχος δ ύ ύστιν , ύτι ύγ ύνητ ύς ύστιν·
ύναλλούωτος δύ, καθύτι ύθύνατύς ύστιν.
θεύς δύ λύγεται διύ τύ τεθεικύναι τύ πύντα
ύπύ τύ ύαυτού <ύσφαλεύύ>, καύ διύ τύ
θύειν· τύ δύ θύειν ύστύν τύ τρύχειν καύ
κινεύν καύ ύνεργεύν καύ τρύφειν καύ
προνοεύν καύ κυβερνύν καύ ζωοποιεύν τύ
πύντα. κύριος δύ ύστιν διύ τύ κυριεύειν αύτύν
τύν ύλων, πατύρ δύ διύ τύ εύναι αύτύν πρύ
τύν ύλων, δημιουργύς δύ καύ ποιητύς διύ τύ
αύτύν εύναι κτύστην καύ ποιητύν τύν ύλων,
ύψιστος δύ διύ τύ εύναι αύτύν ύνύτερον τύν
πύντων, παντοκρύτωρ δύ ύτι αύτύς τύ πύντα
κρατεύ καύ ύμπεριύχει.
<Τύ> γύ ρ <ύψη> τύν ούρανύ ν καύ τύ
βύθη τύν ύβύσσων καύ <τύ πύρατα> τύς
ούκουμύνης <ύν τύ χειρύ αύτού> ύστιν, καύ

ούκ ύστιν <τύπος τύς καταπαύσεως> αύτού.
ούρανού μύν γύρ ύργον αύτού εύσιν, γύ
πούημα αύτού ύστιν, θύλασσα κτύσμα αύτού
ύστιν, ύνθρωπος πλύσμα καύ εύκύν αύτού
ύστιν , ύλιος κα ύ σελ ύνη κα ύ ύστ ύρ ες στοιχε ύα
αύτού εύσιν, <εύς σημεύα καύ εύς καιρούς
καύ εύς ύμύρας καύ εύς ύνιαυτούς>
γεγονύτα, πρύς ύπηρεσύαν καύ <δουλεύαν
ύνθρύπων>· καύ τύ πύντα <ύ θεύς ύπούησεν
ύξ ο ύκ ύν των > ε ύς τ ύ ε ύναι , ύνα δι ύ τ ύν
ύργων γινύσκηται καύ νοηθύ τύ μύγεθος
αύτού.
5. Καθύπερ γύρ ψυχύ ύν ύνθρύπύ ού
βλύπεται, ύύρατος ούσα ύνθρύποις, διύ δύ
τύς κινύσεως τού σύματος νοεύται ύ ψυχύ,
ούτως ύχοι ύν καύ τύν θεύν μύ δύνασθαι
ύραθύναι ύπύ ύφθαλμύν ύνθρωπύνων, διύ
δύ τύς προνούας καύ τύν ύργων αύτού
βλ ύπ εται κα ύ νοε ύται . ύν τρ ύπ ον γ ύρ κα ύ
πλούον
θεασύμενύς
τις
ύν
θαλύσσύ
κατηρτισμύνον καύ τρύχον καύ κατερχύμενον
εύς λιμύνα δύλον ύτι ύγύσεται εύναι ύν αύτύ
κυβερνύτην τύν κυβερνύντα αύτύ, ούτως δεύ
νοεύν εύναι τύν θεύν κυβερνύτην τύν ύλων,
εύ καύ ού θεωρεύται ύφθαλμούς σαρκύνοις
διύ τύ αύτύν ύχύρητον εύναι. εύ γύρ τύ
ύλύύ ύλαχύστύ ύντι στοιχεύύ ού δύναται
ύνθρωπος ύτενύσαι διύ τύν ύπερβύλλουσαν
θύρμην καύ δύναμιν, πύς ούχύ μύλλον τύ τού
θεού δύξύ ύνεκφρύστύ ούσύ ύνθρωπος
θνητύς ού δύναται ύντωπύσαι; ύν τρύπον γύρ
ύύα , ύχ ουσα φλοι ύν τ ύν περι ύχοντα α ύτ ύν ,
ύνδον
ύχει
μονύς
καύ
θύκας
πολλύς
διαχωριζομύνας διύ ύμύνων καύ πολλούς
κύκκους ύχει τούς ύν αύτύ κατοικούντας,
ούτως ύ πύσα κτύσις περιύχεται ύπύ
πνεύματος θεού, καύ τύ πνεύμα τύ περιύχον
σύν τύ κτύσει περιύχεται ύπύ χειρύς θεού·
ύσπερ ούν ύ κύκκος τύς ύύας ύνδον κατοικύν
ού δύναται ύρύν τύ ύξω τού λύπους, αύτύς
ύν
ύν δον ,
ο ύτως
ο ύδ ύ
ύνθρω πος

ύμπεριεχύμενος μετύ πύσης τύς κτύσεως ύπύ
χειρύς θεού ού δύναται θεωρεύν τύν θεύν.
Εύτα βασιλεύς μύν ύπύγειος πιστεύεται
εύναι, καύπερ μύ πύσιν βλεπύμενος, διύ δύ
νύμων καύ διατύξεων αύτού καύ ύξουσιύν
καύ δυνύμεων καύ εύκύνων νοεύται. τύν δύ
θεύν ού βούλει σύ νοεύσθαι διύ ύργων καύ
δυνύμεων;
6. Κατανύησον, ύ ύνθρωπε, τύ ύργα
αύτού, καιρύν μύν κατύ χρύνους ύλλαγύν
καύ ύύρων τροπύς, στοιχεύων τύν εύτακτον
δρύμον, ύμερύν τε καύ νυκτύν καύ μηνύν καύ
ύνιαυτύν τύν εύτακτον πορεύαν, σπερμύτων τε
καύ φυτύν καύ καρπύν τύν διύφορον
καλλονύν, τύν τε πολυπούκιλον γονύν κτηνύν
τετραπύδων καύ πετεινύν καύ ύρπετύν καύ
νηκτύν, ύνύδρων τε καύ ύναλύων, ύ τύν ύν
αύτούς τούς ζύοις δεδομύνην σύνεσιν πρύς τύ
γεννύν καύ ύκτρύφειν, ούκ εύς ύδύαν
χρύσιν, ύλλύ εύς τύ ύχειν τύν ύνθρωπον, τύν
τε πρ ύνοιαν ύν ποιε ύται ύ θε ύς ύτοιμ ύζων
τροφύν πύσύ σαρκύ, ύ τύν ύποταγύν ύν
ύρικεν
ύποτύσσεσθαι
τύ
πύντα
τύ
ύνθρωπύτητι, πηγύν τε γλυκερύν καύ ποταμύν
ύενύων ύύσιν, δρύσων τε καύ ύμβρων καύ
ύετύν
τύν
κατύ
καιρούς
γινομύνην
ύπιχορηγύαν, τύν ούρανύων παμπούκιλον
κ ύνησιν, ύω σφ ύρ ον ύν ατ ύλ λοντα μ ύν κα ύ
προσημαύνοντα ύρχεσθαι τύν τύλειον φωστύρα,
<σ ύνδεσμ ύν
τε Πλε ύαδος
κα ύ ύρ ύωνος ,
ύρκτούρύν> τε καύ τύν λοιπύν ύστρων
χορεύαν γινομύνην ύν τύ κύκλύ τού
ο ύρανο ύ, ο ύς < ύ πολυπο ύκιλος σοφ ύα το ύ
θεού> πύσιν ύδια <ύνύματα κύκληκεν>.
7. Ο ύτος θε ύς μ ύνος < ύ ποι ύσας ύκ
σκύτους φύς>, ύ ύξαγαγύν φύς ύκ θησαυρύν
αύτού,
<ταμεύύ>
τε
<νύτου>
καύ
<θησαυρούς ύβύσσου> καύ ύρια θαλασσύν
<χιύνων τε καύ χαλαζύν θησαυρούς>, συνύγων
ύδατα ύν θησαυρούς ύβύσσου καύ συνύγων
τύ σκύτος ύν θησαυρούς αύτού καύ <ύξύγων

τύ φύς> τύ γλυκύ καύ τύ ποθεινύν καύ
ύπιτερπύς <ύκ θησαυρύν αύτού, ύνύγων
νεφύλας
ύξ
ύσχύτου
τύς
γύς>
καύ
<ύστραπύς> πληθύνων <εύς ύετύν>, ύ
ύποστύλλων τύν βροντύν εύς φύβον καύ
προκαταγγύλλων τύν κτύπον τύς βροντύς διύ
τύς ύστραπύς, ύνα μύ ψυχύ αύφνιδύως
ταραχθεύσα ύκψύξύ, ύλλύ μύν καύ τύς
ύστραπύς τύς κατερχομύνης ύκ τύν ούρανύν
τύν αύτύρκειαν ύπιμετρύν πρύς τύ μύ
ύκκαύσαι τύν γύν· εύ γύρ λύβοι τύν
κατεξουσύαν ύ ύστραπύ, ύκκαύσει τύν γύν,
εύ δύ καύ ύ βροντύ, καταστρύψει τύ ύν
αύτύ.
Ούτύς μου θεύς ύ τύν ύλων κύριος, <ύ
τανύσας τύν ούρανύν μύνος> καύ <θεύς τύ
εύρος τύς ύπ' ούρανύν, ύ συνταρύσσων τύ
κ ύτος τ ύς θαλ ύσσης κα ύ ύχ ύν τ ύ κ ύματα
αύτύς, ύ δεσπύζων τού κρύτους αύτύς καύ
τ ύν σ ύλον τ ύν κυμ ύτων καταπρα ύνων , ύ
θεμελιύσας τύν γύν ύπύ τύν ύδύτων> καύ
δούς πνεύμα τύ τρύφον αύτύν, ού ύ πνού
ζωογονεύ τύ πύν, <ύς ύύν συσχύ τύ πνεύμα
παρ' ύαυτύ ύκλεύψει τύ πύν>.
Τούτον λαλεύς, ύνθρωπε, τούτου τύ
πνεύμα ύναπνεύς, τούτον ύγνοεύς. τούτο δύ
σοι συμβύβηκεν διύ τύν τύφλωσιν τύς ψυχύς
καύ πύρωσιν τύς καρδύας σου. ύλλύ εύ
βούλει, δύνασαι θεραπευθύναι· ύπύδος σεαυτύν
τύ ύατρύ καύ παρακεντύσει σου τούς
ύφθαλμούς τύς ψυχύς καύ τύς καρδύας. τύς
ύστιν ύ ύατρύς; ύ θεύς, ύ θεραπεύων καύ
ζωοποιύν διύ τού λύγου καύ τύς σοφύας. ύ
θεύς διύ τού λύγου αύτού καύ τύς σοφύας
ύπούησε τύ πύντα· <τύ> γύρ <λύγύ αύτού
ύστερεύθησαν ού ούρανού καύ τύ πνεύματι
αύτού πύσα ύ δύναμις αύτύν>. κρατύστη
ύστύν ύ σοφύα αύτού· <ύ θεύς τύ σοφύύ
ύθεμελύωσε τύν γύν, ύτούμασε δύ ούρανούς
φρονύσει, ύν αύσθύσει ύβυσσοι ύρρύγησαν,
νύφη δύ ύρρύησαν δρύσους>.

Εύ ταύτα νοεύς, ύνθρωπε, ύγνύς καύ
ύσύως καύ δικαύως ζύν, δύνασαι ύρύν τύν
θεύν. πρύ παντύς δύ προηγεύσθω σου ύν τύ
καρδύύ πύστις καύ φύβος ύ τού θεού, καύ
τύτε συνύσεις ταύτα. ύταν ύπύθύ τύ θνητύν
καύ ύνδύσύ τύν ύφθαρσύαν, τύτε ύψύ κατύ
ύξύαν τύν θεύν. ύνεγεύρει γύρ σου τύν
σύρκα ύθύνατον σύν τύ ψυχύ ύ θεύς· καύ
τύτε ύψύ γενύμενος ύθύνατος τύν ύθύνατον,
ύύν νύν πιστεύσύς αύτύ καύ τύτε ύπιγνύσύ
ύτι ύδύκως κατελύλησας αύτού.
8. ύλλύ ύπιστεύς νεκρούς ύγεύρεσθαι.
ύταν ύσται, τύτε πιστεύσεις θύλων καύ μύ
θύλων· καύ ύ πύστις σου εύς ύπιστύαν
λογισθύσεται, ύύν μύ νύν πιστεύσύς. πρύς τύ
δύ καύ ύπιστεύς; ύ ούκ ούδας ύτι ύπύντων
πραγμύτων ύ πύστις προηγεύται; τύς γύρ
δύναται θερύσαι γεωργύς, ύύν μύ πρύτον
πιστεύσύ τύ σπύρμα τύ γύ; ύ τύς δύναται
διαπερύσαι τύν θύλασσαν, ύύν μύ πρύτον
ύαυτύν
πιστεύσύ
τύ
πλούύ
καύ
τύ
κυβερνύτύ;
τύς
δύ
κύμνων
δύναται
θεραπευθύναι,
ύύν
μύ
πρύτον
ύαυτύν
πιστεύσύ τύ ύατρύ; πούαν δύ τύχνην ύ
ύπιστύμην δύναταύ τις μαθεύν, ύύν μύ
πρύτον ύπιδύ ύαυτύν καύ πιστεύσύ τύ
διδασκύλύ; εύ ούν γεωργύς πιστεύει τύ γύ
καύ ύ πλύων τύ πλούύ, καύ ύ κύμνων τύ
ύατρύ, σύ ού βούλει ύαυτύν πιστεύσαι τύ
θεύ, τοσούτους ύρραβύνας ύχων παρ' αύτού;
πρύτον μύν ύτι ύπούησύν σε ύξ ούκ ύντος
ε ύς τ ύ ε ύναι . ε ύ γ ύρ ύ πατ ύρ σου ο ύκ ύν
ούδύ ύ μύτηρ, πολύ μύλλον ούδύ σύ ύς ποτε.
καύ ύπλασύν σε ύξ ύγρύς ούσύας μικρύς καύ
ύλαχύστης ύανύδος, ύτις ούδύ αύτύ ύν ποτε·
καύ προύγαγύν σε ύ θεύς εύς τύνδε τύν βύον.
εύτα πιστεύεις τύ ύπύ ύνθρύπων γινύμενα
ύγύλματα θεούς εύναι καύ ύρετύς ποιεύν. τύ
δύ ποιύσαντύ σε θεύ ύπιστεύς δύνασθαύ σε
καύ μεταξύ ποιύσαι;
9. Κα ύ τ ύ μ ύν ύν ύματα ύν φ ύς σ ύβεσθαι
θεύν ύνύματύ ύστιν νεκρύν ύνθρύπων. καύ

τούτων τύνων καύ ποταπύν; ούχύ Κρύνος μύν
τεκνοφύγος εύρύσκεται καύ τύ ύαυτού τύκνα
ύναλύσκων; εύ δύ καύ Δύα τύν παύδα αύτού
εύποις, κατύμαθε κύκεύνου τύς πρύξεις καύ
τ ύν ύν αστροφ ύν . πρ ύτον μ ύν ύν ύδ ύ ύπ ύ
αύγύς ύνετρύφη, καύ ταύτην σφύξας κατύ
τούς μύθους καύ ύκδεύρας ύπούησεν ύαυτύ
ύνδυμα. τύς δύ λοιπύς πρύξεις αύτού, περύ τε
ύδελφοκοιτύας
καύ
μοιχεύας
καύ
παιδοφθορ ύας , ύμεινον ύμηρος κα ύ ο ύ λοιπο ύ
ποιηταύ περύ αύτού ύξηγούνται. τύ μοι τύ
λοιπύν καταλύγειν περύ τύν υύύν αύτού,
ύρακλ ύα μ ύν ύαυτ ύν κα ύσαντα, Δι ύνυσον δ ύ
μεθύοντα καύ μαινύμενον, καύ ύπύλλωνα τύν
ύχιλλύα δεδιύτα καύ φεύγοντα καύ τύς
Δ ύφνης ύρ ύν τα κα ύ τ ύν ύακ ύν θου μ ύρον
ύγνοούντα, ύ ύφροδύτην τύν τιτρωσκομύνην,
καύ ύρεα τύν <βροτολοιγύν>, ύτι δύ καύ
<ύχύρα ύύοντα> τούτων τύν λεγομύνων
<θεύν>;
Καύ ταύτα μύν μύτριον εύπεύν, ύπου γε
θεύς εύρύσκεται μεμελισμύνος ύ καλούμενος
ύσιρις, ο ύ κα ύ κατ' ύτος γ ύνονται τελετα ύ ύς
ύπολλυμύνου καύ εύρισκομύνου καύ κατύ
μύλος ζητουμύνου· ούτε γύρ εύ ύπύλλυται
νοεύται, ούτε εύ εύρύσκεται δεύκνυται. τύ δύ
μοι λύγειν ύττιν ύποκοπτύμενον ύ ύδωνιν ύν
ύλύ ύεμβύμενον καύ κυνηγετούντα καύ
τιτρωσκύμενον ύπύ συύς, ύ ύσκληπιύν
κεραυνούμενον, καύ Σύραπιν τύν ύπύ Σινύπης
φυγύδα εύς ύλεξύνδρειαν γεγονύτα, ύ τύν
Σκυθύαν
ύρτεμιν
καύ
αύτύν
φυγύδα
γεγονυύαν καύ ύνδροφύνον καύ κυνηγύτιν
καύ τού ύνδυμύωνος ύρασθεύσαν;
Ταύτα γύρ ούχ ύμεύς φαμεν, ύλλύ ού
καθ'
ύμύς
συγγραφεύς
καύ
ποιηταύ
κηρύσσουσιν.
10. Τύ μοι λοιπύν καταλύγειν τύ πλύθος ύν
σ ύβονται ζ ύων Α ύγ ύπ τιοι , ύρ π ετ ύν τε κα ύ
κτηνύν καύ θηρύων καύ πετεινύν καύ
ύνύδρων νηκτύν, ύτι δύ καύ ποδύνιπτρα καύ

ύχους α ύσχ ύν ης; ε ύ δ ύ κα ύ ύλληνας ε ύπ οις
καύ τύ λοιπύ ύθνη, σύβονται λύθους καύ ξύλα
καύ τύν λοιπύν ύλην, ύς ύφθημεν εύρηκύναι,
ύπ εικον ύσματα νεκρ ύν ύνθρ ύπ ων . Φειδ ύας μ ύν
γ ύρ ε ύρ ύσ κεται ύν Πε ύσ ύ ποι ύν ύλε ύο ις τ ύν
ύλύμπιον Δύα, καύ ύθηναύοις ύν ύκροπύλει
τύν ύθηνύν.
Πεύσομαι δύ σου κύγύ, ύ ύνθρωπε, πύσοι
Ζύνες εύρύσκονται· Ζεύς μύν γύρ ύν πρύτοις
προσαγορε ύεται ύλ ύμ π ιος κα ύ Ζε ύς Λατε ύριος
καύ Ζεύς Κύσσιος καύ Ζεύς Κεραύνιος καύ
Ζεύς Προπύτωρ καύ Ζεύς Παννύχιος καύ Ζεύς
Πολιούχος καύ Ζεύς Καπετύλιος. καύ ύ μύν
Ζεύς παύς Κρύνου, βασιλεύς Κρητύν γενύμενος,
ύχει τύφον ύν Κρύτύ· ού δύ λοιπού ύσως
ούδύ ταφύς κατηξιύθησαν. εύ δύ καύ εύποις
τύν μητύρα τύν λεγομύνων θεύν, μύ μοι
γύνοιτο διύ στύματος τύς πρύξεις αύτύς
ύξειπεύν (ύθύμιτον γύρ ύμύν τύ τοιαύτα καύ
ύνομύζειν), ύ τύν θεραπύντων αύτύς τύς
πρύξεις ύφ' ύν θεραπεύεται, ύπύσα τε τύλη
καύ εύσφορύς παρύχει τύ βασιλεύ αύτύ τε
καύ ού υύού αύτύς.
Ού γύρ εύσιν θεού, ύλλύ <εύδωλα>,
καθύς προειρύκαμεν, <ύργα χειρύν ύνθρύπων>
καύ <δαιμύνια> ύκύθαρτα. <γύνοιντο> δύ
<τοιούτοι ού ποιούντες αύτύ> καύ ού
ύλπύζοντες ύπ' αύτούς.
11. Τοιγαρούν μύλλον τιμύσω τύν βασιλύα,
ού προσκυνύν αύτύ, ύλλύ εύχύμενος ύπύρ
αύτού. θεύ δύ τύ ύντως θεύ καύ ύληθεύ
προσκυνύ, εύδύς ύτι ύ βασιλεύς ύπ' αύτού
γύγονεν. ύρεύς ούν μοι· “Διύ τύ ού
προσκυνεύς τύν βασιλύα;” ύτι ούκ εύς τύ
προσκυνεύσθαι γύγονεν, ύλλύ εύς τύ τιμύσθαι
τύ νομύμύ τιμύ. θεύς γύρ ούκ ύστιν, ύλλύ
ύνθρωπος, ύπύ θεού τεταγμύνος, ούκ εύς τύ
προσκυνεύσθαι, ύλλύ εύς τύ δικαύως κρύνειν.
τρύπύ γύρ τινι παρύ θεού <ούκονομύαν
πεπ ύστευται >· κα ύ γ ύρ α ύτ ύς ο ύς ύχει ύφ '
ύαυτύν τεταγμύνους ού βούλεται βασιλεύς

καλεύσθαι· τύ γύρ βασιλεύς αύτού ύστιν
ύνομα, καύ ούκ ύλλύ ύξύν ύστιν τούτο
καλεύσθαι· ούτως ούδύ προσκυνεύσθαι ύλλ' ύ
μύνύ θεύ.
ύστε κατύ πύντα πλανύσαι, ύ ύνθρωπε.
<τύν δύ βασιλύα τύμα> εύνούν αύτύ,
ύποτασσύμενος
αύτύ,
εύχύμενος
ύπύρ
αύτού. τούτο γύρ ποιύν ποιεύς <τύ θύλημα
τού θεού>. λύγει γύρ ύ νύμος ύ τού θεού·
“Τύμα υύύ θεύν καύ βασιλύα, καύ μηδύνι
αύτύν ύπειθύς ύς· ύξαύφνης γύρ τύσονται
τούς ύχθρούς αύτύν.”
12. Περύ δύ τού σε καταγελύν μου,
καλούντύ με χριστιανύν, ούκ ούδας ύ λύγεις.
πρύτον μύν ύτι τύ χριστύν ύδύ καύ
εύχρηστον καύ ύκαταγύλαστύν ύστιν. πούον
γύρ πλούον δύναται εύχρηστον εύναι καύ
σύζεσθαι, ύύν μύ πρύτον χρισθύ; ύ πούος
πύργος ύ ούκύα εύμορφος καύ εύχρηστύς
ύστιν, ύπύν ού κύχρισται; τύς δύ ύνθρωπος
εύσελθύν εύς τύνδε τύν βύον ύ ύθλύν ού
χρύεται ύλαύύ; πούον δύ ύργον ύ κύσμιον
δύναται εύμορφύαν ύχειν, ύύν μύ χρισθύ καύ
στιλβωθύ; εύτα ύύρ μύν καύ πύσα ύ ύπ'
ούρανύν τρύπύ τινύ χρύεται φωτύ καύ
πνεύματι. σύ δύ ού βούλει χρισθύναι ύλαιον
θεού; τοιγαρούν ύμεύς τούτου εύνεκεν
καλούμεθα χριστιανού ύτι χριύμεθα ύλαιον
θεού.
13. ύλλύ καύ τύ ύρνεύσθαύ σε νεκρούς
ύγε ύρ εσθαι· φ ύς γ ύρ· “Δε ύξ ύν μοι κ ύν ύνα
ύγερθύντα ύκ νεκρύν, ύνα ύδύν πιστεύσω”·
πρύτον μύν τύ μύγα, εύ θεασύμενος τύ
γεγονύς
πιστεύσύς;
εύτα
πιστεύεις
μύ ν
ύρακλύα
καύσαντα
ύαυτύν
ζύν
καύ
ύσκληπιύν κεραυνοθύντα ύγηγύρθαι. τύ δύ
ύπύ τού θεού σοι λεγύμενα ύπιστεύς; ύσως
καύ ύπιδεύξω σοι νεκρύν ύγερθύντα καύ
ζύντα, καύ τούτο ύπιστύσεις.
ύ μ ύν ο ύν θε ύς σοι πολλ ύ τεκμ ύρια
ύπιδεύκνυσιν εύς τύ πιστεύειν αύτύ. εύ γύρ

βούλει, κατανύησον τύν τύν καιρύν καύ
ύμερύν καύ νυκτύν τελευτύν, πύς καύ αύτύ
τελευτ ύ κα ύ ύν ύσ ταται . τ ύ δ ύ κα ύ ο ύχ ύ ύ
τύν
σπερμύτων
καύ
καρπύν
γινομύνη
ύξανύστασις, καύ τούτο εύς τύν χρύσιν τύν
ύνθρύπων; εύ γύρ τύχοι εύπεύν, κύκκος
σύτου ύ τύν λοιπύν σπερμύτων, ύπύν βληθύ
εύς τύν γύν, πρύτον ύποθνύσκει καύ λύεται,
εύτα ύγεύρεται καύ γύνεται στύχυς. ύ δύ τύν
δύνδρων καύ ύκροδρύων φύσις, πύς ούχύ
κατύ πρύσταγμα θεού ύξ ύφανούς καύ
ύορύτου κατύ καιρούς προσφύρουσιν τούς
καρπούς; ύτι μύν ύνύοτε καύ στρουθύον ύ
τύν λοιπύν πετεινύν, καταπιύν σπύρμα μηλύας
ύ συκύς ύ τινος ύτύρου, ύλθεν ύπύ τινα
λύφον πετρύδη ύ τύφον καύ ύφύδευσεν,
κύκεύνο δραξύμενον ύνύφυ δύνδρον, τύ ποτε
καταποθύν καύ διύ τοσαύτης θερμασύας
διελθύν. <ταύτα> δύ <πύντα ύνεργεύ ύ τού
θεού σοφύα>, εύς τύ ύπιδεύξαι καύ διύ
τούτων ύτι δυνατύς ύστιν ύ θεύς ποιύσαι τύν
καθολικύν ύνύστασιν ύπύντων ύνθρύπων.
Εύ δύ καύ θαυμασιύτερον θύαμα θύλεις
θεύσασθαι
γινύμενον
πρύς
ύπύδειξιν
ύναστύσεως,
ού
μύνον
τύν
ύπιγεύων
πραγμύτων ύλλύ καύ τύν ύν ούρανύ,
κατανύησον τύν ύνύστασιν τύς σελύνης τύν
κατύ μύνα γενομύνην, πύς φθύνει ύποθνύσκει
ύνύσταται πύλιν. ύτι ύκουσον καύ ύν σού
αύτύ ύργον ύναστύσεως γινύμενον, κύν
ύγνοεύς, ύ ύνθρωπε. ύσως γύρ ποτε νύσύ
περιπεσύν ύπύλεσύς σου τύς σύρκας καύ τύν
ύσχύν καύ τύ εύδος, ύλύους δύ τυχύν παρύ
θεού καύ ύύσεως πύλιν ύπύλαβύς σου τύ
σύμα καύ τύ εύδος καύ τύν ύσχύν· καύ
ύσπερ ούκ ύγνως πού ύπορεύθησύν σου αύ
σύρκες
ύφανεύς
γενύμεναι,
ούτως
ούκ
ύπύστασαι ούδύ πύθεν ύγύνοντο ύ πύθεν
ύλθον. ύλλύ ύρεύς· “ύκ τροφύν καύ χυμύν
ύξαιματουμύνων.” καλύς ύλλύ καύ τούτο
ύργον θεού καύ ούτω δημιουργύσαντος, καύ
ούκ ύλλου τινύς.

14. <Μύ> ούν <ύπύστει, ύλλύ πύστευε>.
καύ γύρ ύγύ ύπύστουν τούτο ύσεσθαι, ύλλύ
νύν κατανούσας αύτύ πιστεύω, ύμα καύ
ύπιτυχύν ύεραύς γραφαύς τύν ύγύων
προφητύν, ού καύ προεύπον διύ πνεύματος
θεο ύ τ ύ προγεγον ύτα ύ τρ ύπ ύ γ ύγονεν κα ύ τ ύ
ύνεστύτα τύνι τρύπύ γύνεται καύ τύ
ύπερχύμενα
πούύ
τύξει
ύπαρτισθύσεται.
ύπύδειξιν ούν λαβύν τύν γινομύνων καύ
προαναπεφωνημύνων <ούκ ύπιστύ, ύλλύ
πιστεύω> πειθαρχύν θεύ· ύ, εύ βούλει, καύ σύ
ύποτύγηθι πιστεύων αύτύ, μύ νύν ύπιστύσας
πεισθύς
ύνιύμενος,
τύτε
ύν
αύωνύοις
τιμωρύαις.
ύν
τιμωρι ύν
προειρημ ύνων ύπ ύ τ ύν
προφητύν μεταγενύστεροι γενύμενοι ού ποιηταύ
καύ φιλύσοφοι ύκλεψαν ύκ τύν ύγύων
γραφύν, εύς τύ δύγματα αύτύν ύξιύπιστα
γενηθύναι. πλύν καύ αύτού προεύπον περύ
τύν κολύσεων τύν μελλουσύν ύσεσθαι ύπύ
τούς ύσεβεύς καύ ύπύστους, ύπως ύ
ύμμύρτυρα πύσιν, πρύς τύ μύ εύπεύν τινας ύτι
ούκ ύκούσαμεν ούδύ ύγνωμεν.
Εύ δύ βούλει, καύ σύ ύντυχε φιλοτύμως
ταύς προφητικαύς γραφαύς· καύ αύταύ σε
τρανύτερον ύδηγύσουσιν πρύς τύ ύκφυγεύν
τύς αύωνύους κολύσεις καύ τυχεύν τύν
αύωνύων ύγαθύν τού θεού. <ύ> γύρ <δούς
στύμα εύς τύ λαλεύν καύ πλύσας ούς εύς τύ
ύκούειν καύ ποιύσας ύφθαλμούς εύς τύ
ύρύν> ύξετύσει τύ πύντα καύ κρινεύ τύ
δύκαιον, <ύποδιδούς ύκύστύ κατύ ύξύαν τύν
μισθύν. τούς> μύν <καθ' ύπομονύν διύ ύργων
ύγαθύν ζητούσι τύν ύφθαρσύαν δωρύσεται
ζωύν αύύνιον>, χαρύν, εύρύνην, ύνύπαυσιν
καύ πλύθη ύγαθύν, <ύν ούτε ύφθαλμύς
εύδεν ούτε ούς ύκουσεν ούτε ύπύ καρδύαν
ύνθρύπου ύνύβη>· τούς δύ ύπύστοις καύ
καταφρονηταύς καύ <ύπειθούσι τύ ύληθεύύ,
πειθομύνοις
δύ
τύ
ύδικύύ>,
ύπύν
ύμφύρωνται μοιχεύαις καύ πορνεύαις καύ
ύρσενοκοιτύαις καύ πλεονεξύαις καύ ταύς

<ύθεμύτοις εύδωλολατρεύαις>, ύσται <ύργύ
καύ θύμος, θλύψις καύ στενοχωρύα>· καύ τύ
τύλος τούς τοιούτους καθύξει πύρ αύύνιον.
ύπειδύ προσύθηκας, ύ ύταύρε, “Δεύξύν
μοι τύν θεύν σου”, ούτύς μου θεύς, καύ
συμβουλεύω
σοι
φοβεύσθαι
αύτύν
καύ
πιστεύειν αύτύ.

II
1. ύπειδύ πρύ τούτων τύν ύμερύν
ύγύνετο λύγος ύμύν, ύ ύγαθύτατε Αύτύλυκε,
πυθομύνου σου τύς μου ύ θεύς καύ δι' ύλύγου
παρασχύντος σου τύ ύτα τύ ύμιλύύ ύμύν,
περύ τύς θεοσεβεύας μου ύξεθύμην σοι· ύτι δύ
καύ ύποταξύμενοι ύαυτούς μετύ πλεύστης
φιλύας ύπορεύθημεν ύκαστος εύς τύν ύαυτού
ούκον, καύπερ σκληρύς τύ πρύτύ σου ύχοντος
πρύς ύμύς· ούδας γύρ καύ μύμνησαι ύτι
ύπύλαβες μωρύαν εύναι τύν λύγον ύμύν. σού
ούν μετύ ταύτα προτρεψαμύνου με, κύν
<ύδιύτης ύ τύ λύγύ>, πλύν βούλομαύ σοι
καύ νύν διύ τούδε τού συγγρύμματος
ύκριβύστερον ύπιδεύξαι τύν ματαιοπονύαν καύ
ματα ύαν θρησκε ύαν ύν ύ κατ ύχ ύ, ύμ α κα ύ δι'
ύλύγων
τύν
κατύ
σε
ύστοριύν
ύν
ύναγινύσκεις, ύσως δύ ούδύπω γινύσκεις, τύ
ύληθύς φανερύν σοι ποιύσαι.
2. Καύ γύρ γύλοιύν μοι δοκεύ λιθοξύους
μύν καύ πλύστας ύ ζωγρύφους ύ χωνευτύς
πλύσσειν τε καύ γρύφειν καύ γλύφειν καύ
χωνεύειν καύ θεούς κατασκευύζειν, ού, ύπαν
γύνωνται ύπύ τύν τεχνιτύν, ούδύν αύτούς
ύγούνται· ύταν δύ ύγορασθύσιν ύπύ τινων
καύ ύνατεθύσιν εύς ναύν καλούμενον ύ
ούκύν τινα, τούτοις ού μύνον θύουσιν ού
ύνησ ύμενοι, ύλλ ύ κα ύ ο ύ ποι ύσαντες κα ύ
πωλύσαντες ύρχονται μετύ σπουδύς καύ
παρατύξεως θυσιύν τε καύ σπονδύν εύς τύ
προσκυνεύν αύτούς καύ ύγούνται θεούς

αύτούς, ούκ εύδύτες ύτι τοιούτού εύσιν
ύπούοι καύ ύτε ύγύνοντο ύπ' αύτύν ύτοι
λύθος ύ χαλκύς, ύ ξύλον ύ χρύμα, ύ καύ
ύτύρα τις ύλη.
Τούτο δύ καύ ύμύν συμβύβηκεν τούς
ύναγινύσκουσι τύς ύστορύας καύ γενεαλογύας
τύν
λεγομύνων
θεύν.
ύπύταν
γύρ
ύπιτυγχύνετε ταύς γενύσεσιν αύτύν, ύς
ύνθρύπους αύτούς νοεύτε· ύστερον δύ θεούς
προσαγορεύετε καύ θρησκεύετε αύτούς, ούκ
ύφιστύνοντες ούδύ συνιύντες ύτι ούους
αύτούς ύνύγνωτε γεγονύναι τοιούτοι καύ
ύγεννύθησαν.
3. Καύ τύν μύν τύτε θεύν, εύπερ
ύγεννύντο, γύνεσις πολλύ ηύρύσκετο. τύ δύ
νύν πού θεύν γύνεσις δεύκνυται; εύ γύρ τύτε
ύγύννων καύ ύγεννύντο, δύλον ύτι ύχρύν
καύ ύως τού δεύρο γύνεσθαι θεούς γεννητούς·
εύ δύ μύ γε, ύσθενύς τύ τοιούτο νοηθύσεσθαι·
ύ γύρ ύγύρασαν, διύ ούκ ύτι γεννύσιν, ύ
ύπύθανον καύ ούκ ύτι εύσύν. εύ γύρ
ύγεννύντο θεού, ύχρύν καύ ύως τού δεύρο
γεννύσθαι,
καθύπερ
γύρ
καύ
ύνθρωποι
γεννύνται· μύλλον δύ καύ πλεύονες θεού
ύφειλον ε ύναι τ ύν
ύν θρ ύπ ων , ύς
φησιν
Σύβυλλα·
Εύ δύ θεού γεννύσι καύ ύθύνατού
γε μύνουσι,
πλεύονες ύνθρύπων γεγεννημύνοι ύν
θεού ύσαν,
ούδύ τύπος στύναι θνητούς ούκ ύν
ποθ' ύπύρξεν.
εύ γύρ ύνθρύπων θνητύν καύ ύλιγοχρονύων
ύντων τύ γεννύμενα τύκνα ύως τού δεύρο
δεύκνυται, καύ ού πύπαυται τύ μύ γεννύσθαι
ύνθρύπους, διύ πληθύουσι πύλεις καύ κύμαι,
ύτι μύν καύ χύραι κατοικούνται, πύς ούχύ
μύλλον ύχρύν θεούς τούς μύ ύποθνύσκοντας
κατύ τούς ποιητύς γεννύν καύ γεννύσθαι,
καθύς φατε θεύν γύνεσιν γεγενύσθαι; πρύς τύ

δύ τύτε μύν τύ ύρος τύ καλούμενον ύλυμπος
ύπύ θεύν κατύκεύτο, νυνύ δύ ύρημον
τυγχύνει; ύ τύνος εύνεκεν τύτε μύν ύ Ζεύς ύν
τ ύ ύδ ύ κατ ύκει ( ύγιν ύσκετο ο ύκ ύν ύκε ύ
κατύ τύν ύμηρον καύ τούς λοιπούς ποιητύς)
νύνι δύ ύγνοεύται; διύ τύ δύ καύ ούκ ύν
πανταχύσε, ύλλύ ύν μύρει γύς εύρύσκετο; ύ
γύρ τύν λοιπύν ύμύλει, ύ ύδύνατος ύν τού
πανταχύσε εύναι καύ τύν πύντων προνοεύν. εύ
γύρ ύν, εύ τύχοι εύπεύν, ύν τύπύ ύνατολικύ,
ούκ ύν ύν τύπύ δυτικύ· εύ δύ αύ πύλιν ύν
τούς
δυτικούς ύν,
ού κ
ύν
ύν
τούς
ύν ατολικο ύς . Θεο ύ δ ύ το ύ ύψ ύσ του κα ύ
παντοκρύτορος καύ τού ύντως θεού τούτύ
ύστιν μύ μύνον τύ πανταχύσε εύναι, ύλλύ καύ
<πύντα ύφορύν καύ πύντων ύκούειν>, ύτι
μύν μηδύ τύ ύν τύπύ χωρεύσθαι· εύ δύ μύ
γε, μεύζων ύ χωρύν τύπος αύτού εύρεθύσεται·
μεύζον γύρ ύστιν τύ χωρούν τού χωρουμύνου·
Θεύς γύρ ού χωρεύται, ύλλύ αύτύς ύστι
τύπος τύν ύλων.
Πρύς τύ δύ καύ καταλύλοιπεν ύ Ζεύς τύν
ύδην; πύτερον τελευτύσας, ύ ούκ ύτι ύρεσεν
αύτύ ύκεύνο τύ ύρος; πού δύ καύ
ύπορεύθη; εύς ούρανούς; ούχύ. ύλλύ ύρεύς
εύς Κρύτην; ναύ· ύπου καύ τύφος αύτύ ύως
τού δεύρο δεύκνυται. πύλιν φύσεις εύς Πεύσαν,
ύ κλύων ύως τού δεύρο τύς χεύρας Φειδύου.
ύλ θωμεν το ύνυν ύπ ύ τ ύ συγγρ ύμματα τ ύν
φιλοσύφων καύ ποιητύν.
4. ύνιοι μύν τύς στούς ύρνούνται καύ τύ
ύξ ύλου θεύν εύναι, ύ, εύ καύ ύστιν, μηδενύς
φασιν φροντύζειν τύν θεύν πλύν ύαυτού. καύ
τα ύτα μ ύν παντελ ύς ύπ ικο ύρου κα ύ Χρυσ ύππ ου

ύνοια
ύπεφύνατο.
ύτεροι
δύ
φασιν
αύτοματισμύν τύν πύντων εύναι, καύ τύν
κύσμον ύγύνητον καύ φύσιν ύύδιον, καύ τύ
σύνολον πρύνοιαν μύ εύναι θεού ύτύλμησαν
ύξειπεύν, ύλλύ θεύν εύναι μύνον φασύν τύν
ύκύστου συνεύδησιν. ύλλοι δ' αύ τύ δι' ύλου
κεχωρηκύς πνεύμα θεύν δογματύζουσιν.

Πλύτων δύ καύ ού τύς αύρύσεως αύτού
θεύν μύν ύμολογούσιν ύγύνητον καύ πατύρα
καύ
ποιητύν
τύν
ύλων
εύναι·
εύτα
ύποτύθενται θεύν καύ ύλην ύγύνητον καύ
ταύτην φασύν συνηκμακύναι τύ θεύ. εύ δύ
θεύς ύγύνητος καύ ύλη ύγύνητος, ούκ ύτι ύ
θεύς ποιητύς τύν ύλων ύστύν κατύ τούς
Πλατωνικούς, ούδύ μύν μοναρχύα θεού
δεύκνυται, ύσον τύ κατ' αύτούς. ύτι δύ καύ
ύσπερ

θεύς,
ύγύνητος
ύν,
καύ
ύναλλούωτύς ύστιν, ούτως, εύ καύ ύ ύλη
ύγύνητος ύν, καύ ύναλλούωτος καύ ύσύθεος
ύν· τύ γύρ γενητύν τρεπτύν καύ ύλλοιωτύν,
τύ δύ ύγύνητον ύτρεπτον καύ ύναλλούωτον.
Τύ δύ μύγα, εύ ύ θεύς ύξ ύποκειμύνης
ύλης ύπούει τύν κύσμον; καύ γύρ τεχνύτης
ύνθρωπος, ύπύν ύλην λύβύ ύπύ τινος, ύξ
αύτύς ύσα βούλεται ποιεύ. θεού δύ ύ δύναμις
ύν τούτύ φανερούται ύνα ύξ ούκ ύντων ποιύ
ύσα βούλεται, καθύπερ καύ τύ ψυχύν δούναι
καύ κύνησιν ούχ ύτύρου τινύς ύστιν ύλλ' ύ
μύνου θεού. καύ γύρ ύνθρωπος εύκύνα μύν
ποιεύ, λύγον δύ καύ πνούν ύ αύσθησιν ού
δύναται δούναι τύ ύπ' αύτού γενομύνύ. θεύς
δύ τούτου πλεύον τούτο κύκτηται, τύ ποιεύν
λογικύν, ύμπνουν, αύσθητικύν. ύσπερ ούν ύν
τούτοις πύσιν δυνατύτερύς ύστιν ύ θεύς τού
ύνθρύπου, ούτως καύ τύ ύξ ούκ ύντων ποιεύν
καύ πεποιηκύναι τύ ύντα, καύ ύσα βούλεται
καύ ύς βούλεται.
5. ύστε ύσύμφωνύς ύστιν ύ γνύμη κατύ
τούς φιλοσύφους καύ συγγρύφεις. τούτων γύρ
ταύτα ύποφηναμύνων, εύρύσκεται ύ ποιητύς
ύμηρος ύτύρύ ύποθύσει εύσύγων γύνεσιν ού
μύνον κύσμου ύλλύ καύ θεύν. φησύν γύρ
που·
ύκεανύν
μητύρα Τηθύν,
θάλασσα.

τε,

θεύν

γύνεσιν,

καύ

ύξ ού δύ πύντες ποταμού καύ πύσα

ύ δ ύ λ ύγων ο ύκ ύτι θε ύν συνιστ ύ. τ ύς γ ύρ
ούκ ύπύσταται τύν ύκεανύν ύδωρ εύναι; εύ
δύ ύδωρ, ούκ ύρα θεύς. ύ δύ θεύς, εύ τύν
ύλων ποιητύς ύστιν, καθύς καύ ύστιν, ύρα καύ
τού ύδατος καύ τύν θαλασσύν κτύστης ύστύν.
ύσύοδος δύ καύ αύτύς ού μύνον θεύν
γύνεσιν ύξεύπεν, ύλλύ καύ αύτού τού
κύσμου. καύ τύν μύν κύσμον γενητύν εύπύν
ύτύνησεν εύπεύν ύφ' ού γύγονεν. ύτι μύν
καύ θεούς ύφησεν Κρύνον καύ τύν ύξ αύτού
Δύα, Ποσειδύνύ τε καύ Πλούτωνα, καύ τούτους
μεταγενεστύρους εύρύσκομεν τού κύσμου. ύτι
δύ καύ τύν Κρύνον πολεμεύσθαι ύπύ τού Διύς
τού ύδύου παιδύς ύστορεύ. ούτως γύρ φησιν·
Κύρτεϊ νικύσας πατύρα Κρύνον· εύ
δά άκαστα
ύθανύτοις
ύπύφραδε τιμύς.

διύταξεν

ύμως

καύ

εύτα ύπιφύρει λύγων τύς τού Διύς θυγατύρας,
ύς καύ Μούσας προσαγορεύει, ύν ύκύτης
εύρύσκεται βουλύμενος μαθεύν παρ' αύτύν
τύνι τρύπύ τύ πύντα γεγύνηται. λύγει γύρ·
Χαύρετε,
τύκνα
ύμερύεσσαν ύοιδύν.

Διύς,

δύτε

δ'

κλεύετε δ' ύθανύτων μακύρων γύνος
αύύν ύύντων,
ού γύς ύξεγύνοντο καύ ούρανού
ύστερύεντος,
νυκτύς τε δνοφερύς, ούς ύλμυρύς
ύτρεφε πύντος.
εύπατε δ' ύς τύ πρύτα θεού καύ
γαύα γύνοντο,
καύ ποταμού καύ πύντος ύπεύριτος,
ούδματι θύων,
ύστρα τε λαμπετύωντα καύ ούρανύς
εύρύς ύπερθεν,
διύλοντο,

ύς τ' ύφενος δύσσαντο καύ ύς τιμύς

ύδύ καύ ύς τύ πρύτα πολύπτυχον
ύσχον ύλυμπον.
ταύτύ μοι ύσπετε Μούσαι ύλύμπια
δύματ' ύχουσαι
ύξ ύρχύς, καύ εύπαθ' ύ τι πρύτον
γύνετ' αύτύν.
πύς δύ ταύτα ύπύσταντο αύ Μούσαι,
μεταγενύστεραι ούσαι τού κύσμου; ύ πύς
ύδύναντο διηγύσασθαι τύ ύσιύδύ, ύπου δύ ύ
πατύρ αύτύν ούπω γεγύνηται;
6. Καύ ύλην μύν τρύπύ τινύ ύποτύθεται,
καύ κύσμου πούησιν, λύγων·
ύτοι
αύτύρ ύπειτα

μ ύν

πρ ύτιστα

χ ύος

γαύ' εύρύστερνος,
ύσφαλύς αύεύ
ύθανύτων,
νιφύεντος ύλύμπου,

ού

γ ύνετ ',

πύντων
ύχουσι

ύδος
κύρη

Τύρταρύ τ' ύερύεντα, μυχύν χθονύς
εύρυοδεύης,
ύδ'
ύρος,
ύθανύτοισι θεούσι,

ύς

κύλλιστος

ύν

λυσιμελύς, πύντων τε θεύν πύντων τ'
ύνθρύπων
δύμναται
ύπύφρονα βουλύν.

ύν

στύθεσσι

νύον

καύ

ύκ Χύεος δ' ύρεβύς τε μύλαινύ τε
Νύξ ύγύνοντο.
Γαύα δύ τοι πρύτον μύν ύγεύνατο
ύσον ύωυτύ
Ούρανύν ύστερύενθ', ύνα μιν περύ
πύντα καλύπτύ,
ύφρ' εύη
ύσφαλύς αύεύ·
γεύνατο δ'
χαρύεντας ύναύλους

μακύρεσσι
ούρεα

θεούς

ύδος

μακρύ,

θεύν

Νυμφύων, αύ ναύουσιν ύν' ούρεα
βησσύεντα·
ύδύ καύ ύτρύγετον πύλαγος τύκεν
ούδματι θύον,
πύντον, ύτερ φιλύτητος ύφιμύρου·
αύτύρ ύπειτα
Ούρανύ εύνηθεύσα τύκ' ύκεανύν
βαθυδύνην.
καύ ταύτα εύπύν ούδύ ούτως ύδύλωσεν ύπύ
τύνος ύγύνοντο. εύ γύρ ύν πρύτοις ύν χύος,
κα ύ ύλη τις προϋπ ύκειτο ύγ ύν ητος ο ύσα , τ ύς
ύρα
ύν

ταύτην
μετασκευύζων
καύ
μεταρρυθμύζων καύ μεταμορφύν; πύτερον
αύτύ ύαυτύν ύ ύλη μετεσχημύτιζεν καύ
ύκύσμει; ύ γύρ Ζεύς μετύ χρύνον πολύν
γεγύνηται, ού μύνον τύς ύλης ύλλύ καύ τού
κύσμου καύ πλύθους ύνθρύπων· ύτι μύν καύ
ύ πατύρ αύτού Κρύνος. ύ μύλλον ύν κύριύν
τι τύ ποιύσαν αύτύν, λύγω δύ θεύς, ύ καύ
κατακοσμύσας αύτύν;
ύτι μύν κατύ πύντα τρύπον φλυαρύν
εύρύσκεται καύ ύναντύα ύαυτύ λύγων.
εύπύν γύρ γύν καύ ούρανύν καύ θύλασσαν
ύξ αύτύν τούς θεούς βούλεται γεγονύναι, καύ
ύκ τούτων ύνθρύπους δεινοτύτους τινύς
συγγενεύς θεύν καταγγύλλει, Τιτύνων γύνος
καύ Κυκλύπων καύ Γιγύντων πληθύν, τύν τε
κατύ
Αύγυπτον
δαιμύνων,

ματαύων
ύνθρύπων, ύς μύμνηται ύπολλωνύδης, ύ καύ
ύρύπιος
ύπικληθεύς,
ύν
βύβλύ
τύ
ύπιγραφομύνύ <Σεμενουθύ> καύ ταύς λοιπαύς
κατ' αύτύν ύστορύαις περύ τε τύς θρησκεύας
τύς Αύγυπτιακύς καύ τύν βασιλύων αύτύν.
7. Τύ δύ μοι λύγειν τούς κατύ ύλληνας
μύθους καύ τύν ύν αύτούς ματαιοπονύαν,
Πλούτωνα μύν σκύτους βασιλεύοντα, καύ
Ποσειδύνα ύπύ πύντων δύνοντα καύ τύ
Μελανύππύ
περιπλεκύμενον
καύ
υύύν
ύνθρωποβύρον γεννύσαντα, ύ περύ τύν τού
Διύς
παύδων
ύπύσα
ού
συγγραφεύς

ύτραγύδησαν; καύ ύτι ούτοι ύνθρωποι καύ ού
θεού ύγεννύθησαν, τύ γύνος αύτύν αύτού
καταλύγουσιν.
ύριστοφύνης δύ ύ κωμικύς ύν ταύς
ύπιγραφομύναις ύρνισιν, ύπιχειρύσας περύ τύς
τού κύσμου ποιύσεως, ύφη ύν πρύτοις ύύν
γεγενύσθαι τύν σύστασιν τού κύσμου, λύγων·
Πρ ύτιστα τεκ ύν μελαν ύπ τερος ύύ
ν.
ύλλύ καύ Σύτυρος ύστορύν τούς δύμους
ύλεξανδρύων, ύρξύμενος ύπύ Φιλοπύτορος
τού καύ Πτολεμαύου προσαγορευθύντος, τούτου
μηνύει Διύνυσον ύρχηγύτην γεγονύναι· διύ
καύ φυλύν ύ Πτολεμαύος πρύτην κατύστησεν.
λύγει ούν ύ Σύτυρος ούτως·
”Διονύσου καύ ύλθαύας τύς Θεστύου
γεγενύσθαι Δηϊύνειραν, τύς δύ καύ ύρακλύους
το ύ Δι ύς ύλ λον , το ύ δ ύ Κλεοδα ύον , το ύ δ ύ
ύριστύμαχον, τού δύ Τύμενον, τού δύ Κεύσον,
τού δύ Μύρωνα, τού δύ Θύστιον, τού δύ
ύκούν, τού δύ ύριστοδαμύδαν, τού δύ
Καρανύν, τού δύ Κοινύν, τού δύ Τυρύμμαν,
τού δύ Περδύκκαν, τού δύ Φύλιππον, τού δύ
ύύροπον, τού δύ ύλκύταν, τού δύ ύμύνταν,
το ύ δ ύ Β ύκρον , το ύ δ ύ Μελ ύαγρον, το ύ δ ύ
ύρσινύην, τύς δύ καύ Λύγου Πτολεμαύον τύν
καύ
Σωτύρα,
τού
δύ
καύ
Βερενύκης
Πτολεμαύον τύν Φιλύδελφον, τού δύ καύ
ύρσινύης Πτολεμαύον τύν Εύεργύτην, τού δύ
καύ Βερενύκης τύς Μύγα τού ύν Κυρύνύ
βασιλεύσαντος Πτολεμαύον τύν Φιλοπύτορα. ύ
μύν ούν πρύς Διύνυσον τούς ύν ύλεξανδρεύύ
βασιλεύσασιν συγγύνεια ούτως περιύχει. ύθεν
καύ ύν τύ Διονυσύύ φυλύ δύμού εύσιν
κατακεχωρισμ ύνοι . ύλθη ύς ύπ ύ τ ύς γενομ ύνης
γυναικύς Διονύσου, θυγατρύς δύ Θεστύου,
ύλθαύας. Δηϊανειρύς ύπύ τύς θυγατρύς
Διονύσου
καύ
ύλθαύας,
γυναικύς
δύ
ύρακλύους. ύθεν καύ τύς προσωνυμύας
ύχουσιν ού κατ' αύτούς δύμοι· ύριαδνύς ύπύ
τύς θυγατρύς Μύνω, γυναικύς δύ Διονύσου,
παιδύς πατροφύλης τύς μιχθεύσης Διονύσύ ύν

μορφύ † Πρύμνιδι †, Θεστύς ύπύ Θεστύου τού
ύλθαύας πατρύς, Θοαντύς ύπύ Θοαντύς παιδύς
Διονύσου, Σταφυλύς ύπύ Σταφύλου υύού
Διονύσου,
Εύαινύς
ύπύ
Εύνύος
υύού
Διονύσου, Μαρωνύς ύπύ Μύρωνος υύού
ύριύδνης καύ Διονύσου. ούτοι γύρ πύντες
υύού Διονύσου.”
ύλλύ καύ ύτύραι πολλαύ ύνομασύαι
γεγύνασιν καύ εύσιν ύως τού δεύρο, ύπύ
ύρακλύους ύρακλεύδαι καλούμενοι, καύ ύπύ
ύπύλλωνος ύπολλωνύδαι καύ ύπολλύνιοι, καύ
ύπύ Ποσειδύνος Ποσειδύνιοι, καύ ύπύ Διύς
Δύοι καύ Διογύναι.
8. Καύ τύ μοι τύ λοιπύν τύ πλύθος τύν
τοιούτων
ύνομασιύν
καύ
γενεαλογιύν
καταλύγειν;
ύστε
κατύ
πύντα
τρύπον
ύμπαύζονται ού συγγραφεύς πύντες καύ
ποιηταύ καύ φιλύσοφοι λεγύμενοι, ύτι μύν καύ
ού προσύχοντες αύτούς. μύθους γύρ μύλλον
καύ μωρύας συνύταξαν περύ τύν κατ' αύτούς
θεύν· ού γύρ ύπύδειξαν αύτούς θεούς ύλλύ
ύνθρύπους, ούς μύν μεθύσους, ύτύρους δύ
πύρνους καύ φονεύς.
ύλλύ
καύ
περύ
τύς
κοσμογονύας
ύσύμφωνα ύλλύλοις καύ φαύλα ύξεύπον.
πρύτον μύν ύτι τινύς ύγύνητον τύν κύσμον
ύπεφύναντο,
καθύς
καύ
ύμπροσθεν
ύδηλύσαμεν, καύ ού μύν ύγύνητον αύτύν
καύ ύύδιον φύσιν φύσκοντες ούκ ύκύλουθα
εύπον τούς γενητύν αύτύν δογματύσασιν.
εύκασμύ γύρ ταύτα καύ ύνθρωπύνύ ύννούύ
ύφθύγξαντο, καύ ού κατύ ύλύθειαν.
ύτεροι δ' αύ εύπον πρύνοιαν εύναι, καύ τύ
τούτων δύγματα ύνύλυσαν. ύρατος μύν ούν
φησιν·
ύκ Διύς ύρχύμεσθα, τύν ούδύποτ'
ύνδρες ύύμεν
ύγυιαύ,

ύρρητον. μεσταύ δύ Διύς πύσαι μύν

πύσαι δ' ύνθρύπων ύγοραύ, μεστύ
δά θάλασσα
καύ
λιμύνες·
κεχρύμεθα πύντες.

πύντη

δύ

Διύς

τού γύρ καύ γύνος ύσμύν· ύ δ'
ύπιος ύνθρύποισιν
ύγεύρει

δεξιύ σημαύνει, λαούς δ' ύπύ ύργον

μιμνύσκων
βύλος ύρύστη

βιύτοιο·

λύγει

δ'

ύτε

βουσύ τε καύ μακύλύσι, λύγει δ' ύτε
δεξιαύ ύραι
καύ φυτύ γυρύσαι καύ σπύρματα
πύντα βαλύσθαι.
τύνι ούν πιστεύσωμεν,
Σοφοκλεύ λύγοντι·

πύτερον

ύρύτύ

Πρύνοια δ' ύστύν ούδενύς,
τις;

εύκύ κρύτιστον ζύν ύπως δύναιτύ

ύμηρος δ ύ π ύλιν το ύτ ύ ο ύ συν ύδει . λ ύγει
γύρ·
Ζεύς δ' ύρετύν ύνδρεσσιν ύφύλλει
τε μινύθει τε.
καύ Σιμωνύδης·
Ούτις ύνευ θεύν
ύρετύν λύβεν, ού πύλις, ού βρύτος·
ούδύν

θεύς

παμμύτις,

ύπύμαντον

δ'

ύστιν ύν αύτούς.
ύμούως καύ Εύριπύδης·
θεού.

Ούκ ύστιν ούδύν χωρύς ύνθρύποις

καύ Μύνανδρος·
Ούκ
μύνος θεύς.

ύρα

καύ πύλιν Εύριπύδης·

φροντύζει

τις

ύμ ύν

Σύσαι γύρ ύπύταν τύ θεύ δοκύ,
πολλύς
σωτηρύαν.

προφύσεις

δύδωσιν

εύ ς

καύ Θύστιος·
Θεού
ύιπύς πλύύς.

θύλοντος

σύζύ,

κύν

ύπύ

καύ τύ τοιαύτα μυρύα εύπύντες ύσύμφωνα
ύαυτούς
ύξεύπον.

γούν
Σοφοκλύς
ύπρονοησύαν εύρων ύν ύτύρύ λύγει·
βροτύς.

Θεού

δύ

πληγύν

ούχ

ύπερπηδύ

Πλύν καύ πληθύν εύσύγαγον ύ καύ
μοναρχύαν εύπον, καύ πρύνοιαν εύναι τούς
λύγουσιν ύπρονοησύαν τύναντύα εύρύκασιν.
ύθεν Εύριπύδης ύμολογεύ λύγων·
μύτην

Σπουδύζομεν δύ πολλ' ύπ' ύλπύδων,
πύνους ύχοντες, ούδύν εύδύτες.

Καύ μύ θύλοντες ύμολογούσιν τύ ύληθύς
μύ
ύπύστασθαι·
ύπύ
δαιμύνων
δύ
ύμπνευσθύντες καύ ύπ' αύτύν φυσιωθύντες ύ
εύπον δι' αύτύν εύπον. ύτοι γύρ ού ποιηταύ,
ύμηρος δύ καύ ύσύοδος ύς φασιν ύπύ
Μουσύν ύμπνευσθύντες, φαντασύύ καύ πλύνύ
ύλύλησαν, καύ ού καθαρύ πνεύματι ύλλύ
πλύνύ. ύκ τούτου δύ σαφύς δεύκνυται, εύ
καύ ού δαιμονύντες ύνύοτε καύ μύχρι τού
δεύρο ύξορκύζονται κατύ τού ύνύματος τού
ύντως θεού, καύ ύμολογεύ αύτύ τύ πλύνα
πνεύματα εύναι δαύμονες, ού καύ τύτε εύς
ύκεύνους ύνεργύσαντες, πλύν ύνύοτύ τινες
τύ ψυχύ ύκνύψαντες ύξ αύτύν εύπον
ύκύλουθα τούς προφύταις, ύπως εύς μαρτύριον
αύτούς τε καύ πύσιν ύνθρύποις περύ τε θεού
μοναρχύας καύ κρύσεως καύ τύν λοιπύν ύν
άφασαν.
9.
Ού
δύ
τού
θεού
ύνθρωποι,
πνευματοφύροι πνεύματος ύγύου καύ προφύται
γενύμενοι, ύπ' αύτού τού θεού ύμπνευσθύντες

καύ σοφισθύντες, ύγύνοντο θεοδύδακτοι καύ
ύσιοι καύ δύκαιοι. διύ καύ κατηξιύθησαν τύν
ύντιμισθύαν ταύτην λαβεύν, ύργανα θεού
γενύμενοι καύ χωρύσαντες σοφύαν τύν παρ'
α ύτο ύ, δι' ύς σοφ ύας ε ύπ ον κα ύ τ ύ περ ύ τ ύς
κτύσεως τού κύσμου, καύ τύν λοιπύν
ύπύντων. καύ γύρ περύ λοιμύν καύ λιμύν καύ
πολύμων προεύπον. καύ ούχ εύς ύ δύο ύλλύ
πλεύονες
κατύ
χρύνους
καύ
καιρούς
ύγενύθησαν παρύ ύβραύοις, ύλλύ καύ παρύ
ύλλησιν Σύβυλλα καύ πύντες φύλα ύλλύλοις
καύ σύμφωνα εύρύκασιν, τύ τε πρύ αύτύν
γεγενημύνα καύ τύ κατ' αύτούς γεγονύτα καύ
τύ καθ' ύμύς νυνύ τελειούμενα· διύ καύ
πεπεύσμεθα καύ περύ τύν μελλύντων ούτως
ύσεσθαι, καθύς καύ τύ πρύτα ύπύρτισται.
10. Καύ πρύτον μύν συμφύνως ύδύδαξαν
ύμύς, ύτι ύξ ούκ ύντων τύ πύντα ύπούησεν.
ού γύρ τι τύ θεύ συνύκμασεν· ύλλ' αύτύς
ύαυτού τύπος ύν καύ ύνενδεύς ύν καύ
<ύπύρχων πρύ τύν αύύνων> ύθύλησεν
ύνθρωπον ποιύσαι ύ γνωσθύ· τούτύ ούν
προητούμασεν τύν κύσμον. ύ γύρ γενητύς καύ
προσδεύς ύστιν, ύ δύ ύγύνητος ούδύνος
προσδεύται.
ύχων ούν ύ θεύς τύν ύαυτού λύγον
ύνδιύθετον ύν τούς ύδύοις σπλύγχνοις
ύγύννησεν αύτύν μετύ τύς ύαυτού σοφύας
<ύξερευξύμενος> πρύ τύν ύλων. τούτον τύν
λύγον ύσχεν ύπουργύν τύν ύπ' αύτού
γεγενημύνων, καύ δι' αύτού τύ πύντα
πεπούηκεν. ούτος λύγεται ύρχύ, ύτι ύρχει καύ
κυριεύει
πύντων
τύν
δι'
αύτού
δεδημιουργημύνων. ούτος ούν, ύν <πνεύμα
θεού> καύ <ύρχύ> καύ <σοφύα> καύ
<δύναμις ύψύστου>, κατύρχετο εύς τούς
προφύτας καύ δι' αύτύν ύλύλει τύ περύ τύς
ποιύσεως τού κύσμου καύ τύν λοιπύν
ύπύντων. ού γύρ ύσαν ού προφύται ύτε ύ
κύσμος ύγύνετο, ύλλ' ύ σοφύα ύ τού θεού ύ
ύν αύτύ ούσα καύ ύ λύγος ύ ύγιος αύτού ύ
ύεύ συμπαρύν αύτύ. διύ δύ καύ διύ

Σολομύνος προφύτου ούτως λύγει· “ύνύκα δ'
ύτούμασεν τύν ούρανύν, συμπαρύμην αύτύ,
καύ ύς ύσχυρύ ύπούει τύ θεμύλια τύς γύς,
ύμην παρ' αύτύ ύρμύζουσα.” Μωσύς δύ ύ καύ
Σολομύνος πρύ πολλύν ύτύν γενύμενος,
μύλλον δύ ύ λύγος ύ τού θεού ύς δι'
ύργύνου δι' αύτού φησιν· “ύν ύρχύ ύπούησεν
ύ θεύς τύν ούρανύν καύ τύν γύν.” πρύτον
ύρχύν καύ πούησιν ύνύμασεν, εύθ' ούτως τύν
θεύν συνύστησεν· ού γύρ ύργύς χρύ καύ
ύπύ κενύ θεύν ύνομύζειν. προύδει γύρ ύ
θεύα σοφύα μύλλειν φλυαρεύν τινας καύ
πληθύν θεύν ύνομύζειν τύν ούκ ύντων. ύπως
ούν ύ τύ ύντι θεύς διύ ύργων νοηθύ, καύ ύτι
ύν τύ λύγύ αύτού ύ θεύς πεπούηκεν τύν
ούρανύν καύ τύν γύν καύ τύ ύν αύτούς,
ύφη· “ύν ύρχύ ύπούησεν ύ θεύς τύν
ούρανύν καύ τύν γύν.” εύτα εύπύν τύν
πούησιν αύτύν δηλού ύμύν· “ύ δύ γύ ύν
ύύρατος καύ ύκατασκεύαστος καύ σκύτος
ύπύνω τύς ύβύσσου, καύ πνεύμα θεού
ύπεφύρετο ύπύνω τού ύδατος.”
Ταύτα ύν πρύτοις διδύσκει ύ θεύα γραφύ,
τρύπύ τινύ ύλην γενητύν, ύπύ τού θεού
γεγονυύαν,
ύφ '
ύς
πεπούηκεν
καύ
δεδημιούργηκεν ύ θεύς τύν κύσμον.
11. ύρχύ δύ τύς ποιύσεως φύς ύστιν,
ύπειδύ τύ κοσμούμενα τύ φύς φανερού. διύ
λύγει· “Καύ εύπεν ύ θεύς· Γενηθύτω φύς. καύ
ύγύνετο φύς. καύ ύδεν ύ θεύς τύ φύς ύτι
καλύν.” δηλονύτι καλύν ύνθρύπύ γεγονύς.
”Καύ διεχύρισεν ύνύ μύσον τού φωτύς
καύ ύνύ μύσον τού σκύτους. καύ ύκύλεσεν ύ
θεύς τύ φύς ύμύραν, καύ τύ σκύτος ύκύλεσε
νύκτα. καύ ύγύνετο ύσπύρα καύ ύγύνετο
πρωύ, ύμύρα μύα. καύ εύπεν ύ θεύς·
Γενηθύτω στερύωμα ύν μύσύ τού ύδατος, καύ
ύστω διαχωρύζον ύνύ μύσον ύδατος καύ
ύδατος. καύ ύγύνετο ούτως. καύ ύπούησεν ύ
θεύς τύ στερύωμα, καύ διεχύρισεν ύνύ μύσον
τού ύδατος ύ ύν ύποκύτω τού στερεύματος,

καύ ύνύ μύσον τού ύδατος τού ύπύνω τού
στερεύματος. καύ ύκύλεσεν ύ θεύς τύ
στερύωμα ούρανύν· καύ ύδεν ύ θεύς ύτι
καλύν. καύ ύγύνετο ύσπύρα καύ ύγύνετο
πρωύ, ύμύρα δευτύρα. καύ εύπεν ύ θεύς·
Συναχθύτω τύ ύδωρ τύ ύποκύτω τού
ούρανού εύς συναγωγύν μύαν, καύ ύφθύτω ύ
ξηρύ. καύ ύγύνετο ούτως. καύ συνύχθη τύ
ύδωρ εύς τύς συναγωγύς αύτύν, καύ ύφθη ύ
ξηρύ. καύ ύκύλεσεν ύ θεύς τύν ξηρύν γύν,
καύ τύ συστύματα τύν ύδύτων ύκύλεσεν
θαλύσσας. καύ ύδεν ύ θεύς ύτι καλύν. καύ
εύπεν ύ θεύς· Βλαστησύτω ύ γύ βοτύνην
χύρτου σπεύρον σπύρμα κατύ γύνος καύ καθ'
ύμοιύτητα, καύ ξύλον κύρπιμον ποιούν κύρπον,
ού τύ σπύρμα αύτού ύν αύτύ εύς ύμοιύτητα.
καύ ύγύνετο ούτως. καύ ύξύνεγκεν ύ γύ
βοτύνην χύρτου σπεύρον σπύρμα κατύ γύνος,
καύ ξύλον κύρπιμον ποιούν κύρπον, ού τύ
σπύρμα ύν αύτύ κατύ γύνος ύπύ τύς γύς.
καύ ύδεν ύ θεύς ύτι καλύν. καύ ύγύνετο
ύσπύρα καύ ύγύνετο πρωύ, ύμύρα τρύτη.
καύ εύπεν ύ θεύς· Γενηθύτωσαν φωστύρες ύν
τύ στερεύματι τού ούρανού, εύς φαύσιν ύπύ
τύς γύς καύ διαχωρύζειν ύνύ μύσον τύς
ύμύρας καύ ύνύ μύσον τύς νυκτύς, καύ
ύστωσαν εύς σημεύα καύ εύς καιρούς καύ εύς
ύμύρας καύ εύς ύνιαυτούς, καύ ύστωσαν εύς
φαύσιν ύν τύ στερεύματι τού ούρανού
φαύνειν ύπύ τύς γύς. καύ ύγύνετο ούτως.
καύ ύπούησεν ύ θεύς τούς δύο φωστύρας
τούς μεγύλους, τύν φωστύρα τύν μύγαν εύς
ύρχύς τύς ύμύρας, καύ τύν φωστύρα τύν
ύλύσσω εύς ύρχύς τύς νυκτύς, καύ τούς
ύστύρας. καύ ύθετο αύτούς ύ θεύς ύν τύ
στερεύματι τού ούρανού, ύστε φαύνειν ύπύ
τύς γύς, καύ ύρχειν τύς ύμύρας καύ τύς
νυκτύς, καύ διαχωρύζειν ύνύ μύσον τού
φωτύς καύ ύνύ μύσον τού σκύτους. καύ ύδεν
ύ θεύς ύτι καλύν. καύ ύγύνετο ύσπύρα καύ
ύγύνετο πρωύ, ύμύρα τετύρτη. καύ εύπεν ύ
θεύς· ύξαγαγύτω τύ ύδατα ύρπετύ ψυχύν

ζωσύν καύ πετεινύ πετύμενα ύπύ τύς γύς
κατύ τύ στερύωμα τού ούρανού. καύ ύγύνετο
ούτως. καύ ύπούησεν ύ θεύς τύ κύτη τύ
μύγαλα καύ πύσαν ψυχύν ζύων ύρπετύν, ύ
ύξύγαγεν τύ ύδατα κατύ γύνη αύτύν, καύ
πύν πετεινύν πτερωτύν κατύ γύνος. καύ ύδεν
ύ θεύς ύτι καλύ. καύ εύλύγησεν αύτύ ύ θεύς
λύγων· Αύξύνεσθε καύ πληθύνεσθε, καύ
πληρύσατε τύ ύδατα τύς θαλύσσης, καύ τύ
πετεινύ πληθυνύτω ύπύ τύς γύς. καύ ύγύνετο
ύσπύρα καύ ύγύνετο πρωύ, ύμύρα πύμπτη.
καύ εύπεν ύ θεύς· ύξαγαγύτω ύ γύ ψυχύν
ζύσαν κατύ γύνος, τετρύποδα καύ ύρπετύ καύ
θηρύα τύς γύς κατύ γύνος. καύ ύγύνετο
ούτως. καύ ύπούησεν ύ θεύς τύ θηρύα τύς
γύς κατύ γύνος καύ τύ κτύνη κατύ γύνος, καύ
πύντα τύ ύρπετύ τύς γύς. καύ ύδεν ύ θεύς
ύτι καλύν. καύ εύπεν ύ θεύς· Ποιύσωμεν
ύνθρωπον κατ' εύκύνα ύμετύραν καύ καθ'
ύμούωσιν, καύ ύρχύτωσαν τύν ύχθύων τύς
θαλύσσης καύ τύν πετεινύν τού ούρανού καύ
τύν κτηνύν καύ πύσης τύς γύς καύ πύντων
τύν ύρπετύν τύν ύρπύντων ύπύ τύς γύς. καύ
ύπούησεν ύ θεύς τύν ύνθρωπον, κατ' εύκύνα
θεού ύπούησεν αύτύν, ύρσεν καύ θύλυ
ύπούησεν αύτούς. καύ εύλύγησεν αύτούς ύ
θεύς λύγων· Αύξύνεσθε καύ πληθύνεσθε, καύ
πληρύσατε τύν γύν, καύ κατακυριεύσατε
αύτύς, καύ ύρχετε τύν ύχθύων τύς θαλύσσης
καύ τύν πετεινύν τού ούρανού καύ πύντων
τύν κτηνύν καύ πύσης τύς γύς καύ πύντων
τύν ύρπετύν τύν ύρπύντων ύπύ τύς γύς. καύ
ε ύπ εν ύ θε ύς· ύδο ύ δ ύδωκα ύμ ύν
π ύν
χύρτον σπύριμον σπεύρον σπύρμα, ύ ύστιν
ύπύνω πύσης τύς γύς καύ πύν ξύλον, ύ ύχει
ύν αύτύ καρπύν σπύρματος σπορύμου, ύμύν
ύσται εύς βρύσιν, καύ πύσιν τούς θηρύοις τύς
γύς καύ πύσιν τούς πετεινούς τού ούρανού
καύ παντύ ύρπετύ ύρποντι ύπύ τύς γύς, ύ
ύχει ύν αύτύ πνούν ζωύς, πύντα χύρτον
χλωρύν εύς βρύσιν. καύ ύγύνετο ούτως. καύ
ύδεν ύ θεύς πύντα ύσα ύπούησεν, καύ ύδού

καλύ λύαν. καύ ύγύνετο ύσπύρα καύ
ύγύνετο
πρωύ,
ύμύρα
ύκτη.
καύ
συνετελύσθησαν ύ ούρανύς καύ ύ γύ καύ πύς
ύ κύσμος αύτύν. καύ συνετύλεσεν ύ θεύς ύν
τύ ύμύρύ τύ ύκτύ τύ ύργα αύτού ύ
ύπούησεν, καύ κατύπαυσεν ύν τύ ύμύρύ τύ
ύβδύμύ ύπύ πύντων τύν ύργων αύτού ύν
ύπούησεν. καύ εύλύγησεν ύ θεύς τύν
ύμύραν τύν ύβδύμην, καύ ύγύασεν αύτύν,
ύτι ύν αύτύ κατύπαυσεν ύπύ πύντων τύν
ύργων αύτού ύν ύρξατο ύ θεύς ποιύσαι.”
12. Τύς μύν ούν ύξαημύρου ούδεύς
ύνθρύπων δυνατύς κατ' ύξύαν τύν ύξύγησιν
καύ τύν ούκονομύαν πύσαν ύξειπεύν, ούδύ
εύ μυρύα στύματα ύχοι καύ μυρύας γλύσσας
ύλλ' ούδύ εύ μυρύοις ύτεσιν βιύσει τις
ύπιδημύν ύν τύδε τύ βύύ, ούδύ ούτως ύσται
ύκανύς πρύς ταύτα ύξύως τι εύπεύν, διύ τύ
<ύπερβύλλον μύγεθος> καύ <τύν πλούτον τύς
σοφύας τού θεού> τύς ούσης ύν ταύτύ τύ
προγεγραμμύνύ ύξαημύρύ.
Πολλού
μ ύν
ούν
τύν
συγγραφύων
ύμιμύσαντο καύ ύθύλησαν περύ τούτων
διύγησιν ποιύσασθαι, καύτοι λαβύντες ύντεύθεν
τύς ύφορμύς, ύτοι περύ κύσμου κτύσεως ύ
περύ φύσεως ύνθρύπου, καύ ούδύ τύ τυχύν
ύναυσμα ύξιύν τι τύς ύληθεύας ύξεύπον.
δοκεύ δύ τύ ύπύ τύν φιλοσύφων ύ
συγγραφύων καύ ποιητύν εύρημύνα ύξιύπιστα
μύν εύναι, παρύ τύ φρύσει κεκαλλιωπύσθαι·
μωρύς δύ καύ κενύς ύ λύγος αύτύν
δεύκνυται, ύτι πολλύ μύν πληθύς τύς
φλυαρύας αύτύν ύστιν, τύ τυχύν δύ τύς
ύληθεύας ύν αύτούς ούχ εύρύσκεται. καύ
γ ύρ
εύ
τι
δοκεύ
ύληθύς
δι'
αύτύν
ύκπεφωνύσθαι, σύγκρασιν ύχει τύ πλύνύ.
καθύπερ φύρμακύν τι δηλητύριον συγκραθύν
μύλιτι ύ ούνύ ύ ύτύρύ τινύ τύ πύν ποιεύ
βλαβερύν καύ ύχρηστον, ούτως καύ ύ ύν
αύτούς πολυλογύα εύρύσκεται ματαιοπονύα
καύ βλύβη μύλλον τούς πειθομύνοις αύτύ. ύτι
μύν καύ περύ τύς ύβδύμης ύμύρας, ύν

πύντες μύν ύνθρωποι ύνομύζουσιν, ού δύ
πλεύους ύγνοούσιν· ύτι παρ' ύβραύοις ύ
καλεύται σύββατον ύλληνιστύ ύρμηνεύεται
ύβδομύς, ύτις εύς πύν γύνος ύνθρύπων
ύνομύζεται μύν, δι' ύν δύ αύτύαν καλούσιν
αύτύν ούκ ύπύστανται.
Τύ δύ εύπεύν ύσύοδον τύν ποιητύν ύκ
Χύους γεγενύσθαι ύρεβος καύ τύν Γύν καύ
ύρωτα κυριεύοντα τύν κατ' αύτύν τε θεύν καύ
ύνθρύπων, μύταιον καύ ψυχρύν τύ ύύμα
αύτού καύ ύλλύτριον πύσης ύληθεύας
δεύκνυται· θεύν γύρ ού χρύ ύφ' ύδονύς
νικύσθαι, ύπου γε καύ ού σύφρονες ύνθρωποι
ύπύχονται πύσης αύσχρύς ύδονύς καύ
ύπιθυμύας κακύς.
13. ύλλύ καύ τύ ύκ τύν ύπιγεύων
κύτωθεν ύρξασθαι λύγειν τύν πούησιν τύν
γεγενημύνων ύνθρύπινον καύ ταπεινύν καύ
πύνυ ύσθενύς τύ ύννύημα αύτού ύς πρύς
θεύν ύστιν. ύνθρωπος γύρ κύτω ύν ύρχεται ύκ
τύς γύς ούκοδομεύν, καύ ού πρύς τύξιν
δύναται καύ τύν ύροφύν ποιύσαι ύύν μύ τύν
θεμύλιον ύπύθηται. θεού δύ τύ δυνατύν ύν
τούτύ δεύκνυται ύνα πρύτον μύν ύξ ούκ
ύντων ποιύ τύ γινύμενα, καύ ύς βούλεται.
<τύ> γύρ <παρύ ύνθρύποις ύδύνατα δυνατύ
ύστιν παρύ θεύ>. διύ καύ ύ προφύτης πρύτον
εύρηκεν τύν πούησιν τού ούρανού γεγενύσθαι
τρύπον ύπύχοντα ύροφύς, λύγων· “ύν ύρχύ
ύπούησεν ύ θεύς τύν ούρανύν”, τουτύστιν διύ
τύς ύρχύς γεγενύσθαι τύν ούρανύν, καθύς
ύφθημεν δεδηλωκύναι.
Γύν δύ λύγει δυνύμει ύδαφος καύ
θεμύλιον, ύβυσσον δύ τύν πληθύν τύν
ύδύτων, καύ σκύτος διύ τύ τύν ούρανύν
γεγονύτα
ύπύ
τού
θεού
ύσκεπακύναι
καθαπερεύ πύμα τύ ύδατα σύν τύ γύ, πνεύμα
δύ τύ ύπιφερύμενον ύπύνω τού ύδατος ύ
ύδωκεν ύ θεύς εύς ζωογύνησιν τύ κτύσει,
καθύπερ ύνθρύπύ ψυχύν, τύ λεπτύ τύ λεπτύν
συγκερύσας (τύ γύρ πνεύμα λεπτύν καύ τύ

ύδωρ λεπτύν), ύπως τύ μύν πνεύμα τρύφύ τύ
ύδωρ, τύ δύ ύδωρ σύν τύ πνεύματι τρύφύ
τ ύν κτ ύσιν διϊκνο ύμενον πανταχ ύσε . ύν μ ύν τ ύ
πνεύμα φωτύς τύπον ύπύχον ύμεσύτευεν τού
ύδατος καύ τού ούρανού, ύνα τρύπύ τινύ μύ
κοινωνύ τύ σκύτος τύ ούρανύ ύγγυτύρύ ύντι
τού θεού, πρύ τού εύπεύν τύν θεύν·
“Γενηθύτω φύς.” ύσπερ ούν καμύρα ύ
ούρανύς ύν συνεύχε τύν ύλην βύλύ
ύοικυύαν. καύ γύρ εύρηκεν περύ τού
ούρανού ύτερος προφύτης ύνύματι ύσαύας,
λύγων· “Θεύς ούτος ύ ποιύσας τύν ούρανύν
ύς καμύραν καύ διατεύνας ύς σκηνύν
κατοικεύσθαι.”
ύ διύταξις ούν τού θεού, τούτύ ύστιν ύ
λύγος αύτού, φαύνων ύσπερ λύχνος ύν
ούκύματι συνεχομύνύ, ύφύτισεν τύν ύπ'
ούρανύν, χωρύς μύν τού κύσμου ποιύσας. καύ
τύ μύν φύς ύ θεύς ύκύλεσεν ύμύραν, τύ δύ
σκύτος νύκτα· ύπεύ τού γε ύνθρωπος ούκ ύν
ύδ ει καλε ύν τ ύ φ ύς ύμ ύρ αν ύ τ ύ σκ ύτος
νύκτα, ύλλ' ούδύ μύν τύ λοιπύ, εύ μύ τύν
ύνομασύαν εύλύφει ύπύ τού ποιύσαντος
αύτύ θεού.
Τύ μύν ούν πρύτύ ύποθύσει τύς
ύστορύας, καύ γενύσεως τού κύσμου, εύρηκεν
ύ ύγύα γραφύ ού περύ τούτου τού
στερεύματος ύλλύ περύ ύτύρου ούρανού τού
ύορύτου ύμύν ύντος, μεθ' ύν ούτος ύ ύρατύς
ύμύν ούρανύς κύκληται στερύωμα, ύφ' ύ
ύνεύληπται τύ ύμισυ τού ύδατος, ύπως ύ τύ
ύνθρωπύτητι εύς ύετούς καύ ύμβρους καύ
δρύσους. τύ δύ ύμισυ ύδατος ύπελεύφθη ύν
τύ γύ εύς ποτύμους καύ πηγύς καύ θαλύσσας.
ύτι ούν συνύχοντος τού ύδατος τύν γύν,
μύλιστα κούλους τύπους, ύπούησεν ύ θεύς διύ
τού λύγου αύτού τύ ύδωρ συναχθύναι εύς
συναγωγύν μύαν, καύ ύρατύν γενηθύναι τύν
ξηρύν, πρύτερον γεγονυύαν αύτύν ύύρατον.
ύρατύ ούν ύ γύ γενομύνη ύτι ύπύρχεν
ύκατασκεύαστος. κατεσκεύασεν ούν αύτύν καύ

κατεκύσμησεν ύ θεύς διύ παντοδαπύν χλούν
καύ σπερμύτων καύ φυτύν.
14. Σκύπει τύ λοιπύν τύν ύν τούτοις
ποικιλύαν καύ διύφορον καλλονύν καύ πληθύν,
καύ ύτι δι' αύτύν δεύκνυται ύ ύνύστασις, εύς
δεύγμα τύς μελλούσης ύσεσθαι ύναστύσεως
ύπύντων ύνθρύπων. τύς γύρ κατανούσας ού
θαυμύσει ύκ συκύς κεγχραμύδος γύνεσθαι
συκύν, ύ τύν λοιπύν σπερμύτων ύλαχύστων
φύειν παμμεγύθη δύνδρα;
Τύν δύ κύσμον ύν ύμοιύματι ύμύν
λύγομεν εύναι τύς θαλύσσης. ύσπερ γύρ
θύλασσα, εύ μύ εύχεν τύν τύν ποταμύν καύ
πηγύν ύπύρρυσιν καύ ύπιχορηγύαν εύς
τροφύν, διύ τύν ύλμυρύτητα αύτύς πύλαι ύν
ύκπεφρυγμύνη ύν, ούτως καύ ύ κύσμος, εύ
μύ ύσχύκει τύν τού θεού νύμον καύ τούς
προφύτας ύύοντας καύ πηγύζοντας τύν
γλυκύτητα καύ εύσπλαγχνύαν καύ δικαιοσύνην
καύ διδαχύν τύν ύγύων ύντολύν τού θεού,
διύ
τύν
κακύαν
καύ
ύμαρτύαν
τύν
πληθύουσαν ύν αύτύ ύδη ύν ύκλελούπει.
Καύ καθύπερ ύν θαλύσσύ νύσού εύσιν
αύ μύν ούκηταύ καύ ύνυδροι καύ καρποφύροι,
ύχουσαι ύρμους καύ λιμύνας πρύς τύ τούς
χειμαζομύνους ύχειν ύν αύτούς καταφυγύς,
ούτως
δύδωκεν

θεύς
τύ
κύσμύ
κυμαινομύνύ καύ χειμαζομύνύ ύπύ τύν
ύμαρτημύτων τύς συναγωγύς, λεγομύνας δύ
ύκκλησύας ύγύας, ύν αύς καθύπερ λιμύσιν
εύύρμοις ύν νύσοις αύ διδασκαλύαι τύς
ύληθεύας εύσύν, πρύς ύς καταφεύγουσιν ού
θύλοντες σύζεσθαι, ύρασταύ γινύμενοι τύς
ύληθεύας καύ βουλύμενοι ύκφυγεύν τύν
ύργύν καύ κρύσιν τού θεού. καύ ύσπερ αύ
νύσού εύσιν ύτεραι πετρύδεις καύ ύνυδροι καύ
ύκαρποι καύ θηριύδεις καύ ύούκητοι ύπύ
βλύβύ τύν πλεύντων καύ χειμαζομύνων, ύν
αύς περιπεύρεται τύ πλούα καύ ύξαπύλλυνται
ύν αύταύς ού κατερχύμενοι, ούτως εύσύν αύ
διδασκαλύαι τύς πλύνης, λύγω δύ τύν

αύρύσεων, αύ ύξαπολλύουσιν τούς προσιύντας
αύταύς. ού γύρ ύδηγούνται ύπύ τού λύγου
τύς ύληθεύας, ύλλύ καθύπερ πειρύται, ύπύν
πληρύσωσιν τύς ναύς, ύπύ τούς προειρημύνους
τύπους περιπεύρουσιν ύπως ύξαπολύσωσιν
αύτύς, ούτως συμβαύνει καύ τούς πλανωμύνοις
ύπύ τύς ύληθεύας ύξαπύλλυσθαι ύπύ τύς
πλύνης.
15.
Τετύρτύ
ύμύρύ
ύγύνοντο
ού
φωστύρες. ύπειδύ ύ θεύς προγνύστης ύν
ύπύστατο
τύς
φλυαρύας
τύν
ματαύων
φιλοσύφων, ύτι ύμελλον λύγειν ύπύ τύν
στοιχεύων εύναι τύ ύπύ τύς γύς φυύμενα,
πρύς τύ ύθετεύν τύν θεύν· ύν' ούν τύ
ύληθύς δειχθύ, προγενύστερα γύγονεν τύ φυτύ
καύ τύ σπύρματα τύν στοιχεύων· τύ γύρ
μεταγενύστερα ού δύναται ποιεύν τύ αύτύν
προγενύστερα. ταύτα δύ δεύγμα καύ τύπον
ύπύχει μεγύλου μυστηρύου. ύ γύρ ύλιος ύν
τύπύ θεού ύστιν, ύ δύ σελύνη ύνθρύπου. καύ
ύσπερ ύ ύλιος πολύ διαφύρει τύς σελύνης
δυνύμει καύ δύξύ, ούτως πολύ διαφύρει ύ
θεύς τύς ύνθρωπύτητος καύ καθύπερ ύ ύλιος
πλύρης
πύντοτε
διαμύνει
μύ
ύλύσσων
γινύμενος, ούτως πύντοτε ύ θεύς τύλειος
διαμύνει, πλύρης ύν πύσης δυνύμεως καύ
συνύσεως καύ σοφύας καύ ύθανασύας καύ
πύντων τύν ύγαθύν· ύ δύ σελύνη κατύ μύνα
φθύνει καύ δυνύμει ύποθνύσκει, ύν τύπύ
ούσα ύνθρύπου, ύπειτα ύναγεννύται καύ αύξει
εύς
δεύγμα
τύς
μελλούσης
ύσεσθαι
ύναστύσεως.
ύσα ύτ ως κα ύ α ύ τρε ύς ύμ ύρ αι πρ ύ τ ύν
φωστύρων γεγονυύαι τύποι εύσύν τύς τριύδος,
τού θεού καύ τού λύγου αύτού καύ τύς
σοφύας αύτού. τετύρτύ δύ τύπύ ύστύν
ύνθρωπος ύ προσδεύς τού φωτύς, ύνα ύ θεύς,
λύγος, σοφύα, ύνθρωπος. διύ τούτο καύ
τετύρτύ ύμύρύ ύγενύθησαν φωστύρες.
ύ δύ τύν ύστρων θύσις ούκονομύαν καύ
τύξιν ύχει τύν δικαύων καύ εύσεβύν καύ

τηρούντων τύν νύμον καύ τύς ύντολύς τού
θεού. ού γύρ ύπιφανεύς ύστύρες καύ
λαμπρού εύσιν εύς μύμησιν τύν προφητύν· διύ
τούτο
καύ
μύνουσιν
ύκλινεύς,
μύ
μεταβαύνοντες τύπον ύκ τύπου. ού δύ ύτύραν
ύχοντες τύξιν τύς λαμπρύτητος τύποι εύσύν
τού λαού τύν δικαύων. ού δ' αύ μεταβαύνοντες
καύ φεύγοντες τύπον ύκ τύπου, ού καύ
πλύνητες καλούμενοι, καύ αύτού τύπος
τυγχύνουσιν τύν ύφισταμύνων ύνθρύπων ύπύ
τού θεού, καταλιπύντων τύν νύμον καύ τύ
προστύγματα αύτού.
16. Τύ δύ πύμπτύ ύμύρύ τύ ύκ τύν
ύδύτων ύγενύθη ζύα, δι' ύν καύ ύν τούτοις
δεύκνυται <ύ πολυπούκιλος σοφύα τού θεού>.
τύς γύρ δύναιτ' ύν τύν ύν αύτούς πληθύν
καύ γονύν παμπούκιλον ύξαριθμύσαι; ύτι μύν
καύ εύλογύθη ύπύ τού θεού τύ ύκ τύν
ύδύτων γενύμενα, ύπως ύ καύ τούτο εύς
δεύγμα τού μύλλειν λαμβύνειν τούς ύνθρύπους
μετύνοιαν καύ ύφεσιν ύμαρτιύν διύ ύδατος
καύ <λουτρού παλιγγενεσύας> πύντας τούς
προσιύντας τύ ύληθεύύ καύ ύναγεννωμύνους
καύ λαμβύνοντας εύλογύαν παρύ τού θεού.
ύλλύ καύ τύ κύτη καύ τύ πετεινύ τύ
σαρκοβύρα
ύν
ύμοιύματι
τυγχύνει
τύν
πλεονεκτύν καύ παραβατύν. ύσπερ γύρ ύκ μιύς
φύσεως ύντα τύ ύνυδρα καύ τύ πετεινύ, ύνια
μύν μύνει ύν τύ κατύ φύσιν μύ ύδικούντα τύ
ύαυτύν ύσθενύστερα, ύλλύ τηρεύ νύμον τού
θεού καύ ύπύ τύν σπερμύτων τύς γύς ύσθύει,
ύνια δύ ύξ αύτύν παραβαύνει τύν νύμον τού
θεού σαρκοβορούντα, καύ ύδικεύ τύ ύαυτύν
ύσθενύστερα,
ούτως
καύ
ού
δύκαιοι
φυλύσσοντες τύν νύμον τού θεού ούδύνα
δύκνουσιν ύ ύδικούσιν, ύσύως καύ δικαύως
ζύντες, ού δύ ύρπαγες καύ φονεύς καύ ύθεοι
ύούκασιν κύτεσιν καύ θηρύοις καύ πετεινούς
τούς σαρκοβύροις· δυνύμει γύρ καταπύνουσιν
τούς ύσθενεστύρους ύαυτύν.

ύ μύν ούν τύν ύνύδρων καύ ύρπετύν
γονύ, μετεσχηκυύα τύς εύλογύας τού θεού,
ούδύν ύδιον πύνυ κύκτηται.
17. ύκτύ δύ ύμύρύ ύ θεύς ποιύσας τύ
τετρύποδα καύ τύ θηρύα καύ ύρπετύ τύ
χερσαύα τύν πρύς αύτύ εύλογύαν παρασιωπύ,
τηρύν τύ ύνθρύπύ τύν εύλογύαν, ύν ύμελλεν
ύν τύ ύκτύ ύμύρύ ποιεύν.
ύμα κα ύ ε ύς τ ύπ ον ύγ ύν οντο τ ύ τε
τετρύποδα καύ θηρύα ύνύων ύνθρύπων τύν
τύν θεύν ύγνοούντων καύ ύσεβούντων καύ
<τύ
ύπύγεια
φρονούντων>
καύ
μύ
μετανοούντων. ού γύρ ύπιστρύφοντες ύπύ τύν
ύνομιύν καύ δικαύως ζύντες ύσπερ πετεινύ
ύνύπτανται τύ ψυχύ, <τύ ύνω φρονούντες>
καύ εύαρεστούντες τύ θελύματι τού θεού. ού
δύ τύν θεύν ύγνοούντες καύ ύσεβούντες
ύμοιού εύσιν ύρνύοις τύ πτερύ μύν ύχουσιν,
μύ δυναμύνοις δύ ύνύπτασθαι καύ τύ ύνω
τρύχειν τύς θειύτητος. ούτως καύ ού τοιούτοι
ύνθρωποι μύν λύγονται, τύ δύ χαμαιφερύ καύ
<τύ ύπύγεια φρονούσιν>, καταβαρούμενοι ύπύ
τύν ύμαρτιύν.
Θηρύα δύ ύνύμασται τύ ζύα ύπύ τού
θηρεύεσθαι, ούχ ύς κακύ ύρχύθεν γεγενημύνα
ύ ύοβύλα, ού γύρ τι κακύν ύρχύθεν γύγονεν
ύπύ θεού ύλλύ τύ πύντα καλύ καύ <καλύ
λύαν>, ύ δύ ύμαρτύα ύ περύ τύν ύνθρωπον
κεκύκωκεν
αύτύ·
τού
γύρ
ύνθρύπου
παραβύντος καύ αύτύ συμπαρύβη. ύσπερ γύρ
δεσπύτης ούκύας ύύν αύτύς εύ πρύσσύ,
ύναγκαύως καύ ού ούκύται εύτύκτως ζύσιν,
ύύν δύ ύ κύριος ύμαρτύνύ, καύ ού δούλοι
συναμαρτύνουσιν, τύ αύτύ τρύπύ γύγονεν καύ
τύ
περύ
τύν
ύνθρωπον
κύριον
ύντα
ύμαρτύσαι, καύ τύ δούλα συνύμαρτεν. ύπύταν
ούν πύλιν ύ ύνθρωπος ύναδρύμύ εύς τύ κατύ
φύσιν
μηκύτι
κακοποιύν,
κύκεύνα
ύποκατασταθύσεται
εύς
τύν
ύρχύθεν
ύμερύτητα.

18. Τύ δύ περύ τύς τού ύνθρύπου
ποιύσεως, ύνύκφραστύς ύστιν ύς πρύς
ύνθρωπον ύ κατ' αύτύν δημιουργύα, καύπερ
σύντομον ύχει ύ θεύα γραφύ τύν κατ' αύτύν
ύκφύνησιν. ύν τύ γύρ εύπεύν τύν θεύν·
“Ποιύσωμεν ύνθρωπον κατ' εύκύνα καύ καθ'
ύμούωσιν τύν ύμετύραν”, πρύτον μηνύει τύ
ύξύωμα τού ύνθρύπου. πύντα γύρ λύγύ
ποιύσας ύ θεύς καύ τύ πύντα πύρεργα
ύγησύμενος μύνον ύδύων ύργον χειρύν ύξιον
ύγεύται τύν πούησιν τού ύνθρύπου. ύτι μύν
καύ ύς βοηθεύας χρύζων ύ θεύς εύρύσκεται
λύγων· “Ποιύσωμεν ύνθρωπον κατ' εύκύνα καύ
καθ' ύμούωσιν.” ούκ ύλλύ δύ τινι εύρηκεν·
“Ποιύσωμεν”, ύλλ' ύ τύ ύαυτού λύγύ καύ τύ
ύαυτού σοφύύ. ποιύσας δύ αύτύν καύ
εύλογύσας εύς τύ αύξύνεσθαι καύ πληρύσαι
τύν γύν ύπύταξεν αύτύ ύποχεύρια καύ
ύπύδουλα τύ πύντα, προσύταξεν δύ καύ ύχειν
τύν δύαιταν αύτύν ύρχύθεν ύπύ τύν καρπύν
τύς γύς καύ τύν σπερμύτων καύ χλούν καύ
ύκροδρύων, ύμα καύ συνδύαιτα κελεύσας
εύναι τύ ζύα τύ ύνθρύπύ εύς τύ καύ αύτύ
ύσθύειν ύπύ τύν σπερμύτων ύπύντων τύς
γάς.
19. Ούτως συντελύσας ύ θεύς τύν
ούρανύν καύ τύν γύν καύ τύν θύλασσαν καύ
πύντα ύσα ύν αύτούς ύν τύ ύκτύ ύμύρύ
κατύπαυσεν ύν τύ ύβδύμύ ύμύρύ ύπύ
πύντων τύν ύργων αύτού ύν ύπούησεν. εύθ'
ούτως ύνακεφαλαιούται λύγουσα ύ ύγύα
γραφύ· “Αύτη βύβλος γενύσεως ούρανού καύ
τύς γύς, ύτε ύγύνετο ύμύρύ ύ ύπούησεν ύ
θεύς τύν ούρανύν καύ τύν γύν, καύ πύν
χλωρύν ύγρού πρύ τού γενύσθαι, καύ πύντα
χύρτον ύγρού πρύ τού ύνατεύλαι· ού γύρ
ύβρεξεν ύ θεύς ύπύ τύν γύν, καύ ύνθρωπος
ούκ ύν ύργύζεσθαι τύν γύν.” διύ τούτου
ύμύνυσεν ύμύν ύτι καύ ύ γύ πύσα κατ'
ύκεύνο καιρού ύποτύζετο ύπύ πηγύς θεύας,
καύ ούκ εύχεν χρεύαν ύργύζεσθαι αύτύν
ύνθρωπον, ύλλύ τύ πύντα αύτοματισμύ

ύνύφυεν ύ γύ κατύ τύν ύντολύν τού θεού,
πρύς τύ μύ κοπιύν ύργαζύμενον τύν
ύνθρωπον.
ύπως δύ καύ ύ πλύσις δειχθύ, πρύς τύ μύ
δοκεύν εύναι ζύτημα ύν ύνθρύποις ύνεύρετον,
ύπειδύ εύρητο ύπύ τού θεού· “Ποιύσωμεν
ύνθρωπον” καύ ούπω ύ πλύσις αύτού
πεφανύρωται,
διδύσκει
ύμύς

γραφύ
λύγουσα· “Πηγύ δύ ύνύβαινεν ύκ τύς γύς καύ
ύπύτιζεν πύν τύ πρύσωπον τύς γύς, καύ
ύπλασεν ύ θεύς τύν ύνθρωπον χούν ύπύ τύς
γύς, καύ ύνεφύσησεν εύς τύ πρύσωπον αύτού
πνούν ζωύς, καύ ύγύνετο ύ ύνθρωπος εύς
ψυχύν ζύσαν.” ύθεν καύ ύθύνατος ύ ψυχύ
ύνύμασται παρύ τούς πλεύοσι. μετύ δύ τύ
πλύσαι τύν ύνθρωπον ύ θεύς ύξελύξατο αύτύ
χωρύον ύν τούς τύποις τούς ύνατολικούς,
διύφορον φωτύ, διαυγύς ύύρι λαμπροτύρύ,
φυτούς παγκύλοις, ύν ύ ύθετο τύν ύνθρωπον.
20. Τύ δύ ύητύ τύς ύστορύας τύς ύερύς
ύ γραφύ ούτως περιύχει·
”Καύ ύφύτευσεν ύ θεύς τύν παρύδεισον
ύν ύδύμ κατύ ύνατολύς καύ ύθετο ύκεύ τύν
ύνθρωπον ύν ύπλασεν. καύ ύξανύτειλεν ύ
θεύς <ύτι> ύκ τύς γύς πύν ξύλον, ύραύον
εύς ύρασιν καύ καλύν εύς βρύσιν, καύ τύ
ξύλον τύς ζωύς ύν μύσύ τού παραδεύσου καύ
τύ ξύλον τού εύδύναι γνωστύν καλού καύ
πονηρού. ποταμύς δύ ύκπορεύεται ύξ ύδύμ
ποτύζειν τύν παρύδεισον· ύκεύθεν ύφορύζεται
εύς τύσσαρας ύρχύς. ύνομα τύ ύνύ Φεισύν·
ούτος ύ κυκλύν πύσαν τύν γύν Εύιλύτ· ύκεύ
ούν ύστιν τύ χρυσύον. τύ δύ χρυσύον τύς γύς
ύκεύνης καλύν κύκεύ ύστιν ύ ύνθραξ καύ ύ
λύθος ύ πρύσινος. καύ ύνομα τύ ποταμύ τύ
δευτύρύ Γεύν· ούτος κυκλού πύσαν τύν γύν
Αύθιοπύας. καύ ύ ποταμύς ύ τρύτος Τύγρις·
ούτος ύ πορευύμενος κατύναντι ύσσυρύων. ύ
δύ ποταμύς ύ τύταρτος Εύφρύτης. καύ ύλαβεν
κύριος ύ θεύς τύν ύνθρωπον ύν ύπλασεν, καύ
ύθετο αύτύν ύν τύ παραδεύσύ ύργύζεσθαι

αύτύν καύ φυλύσσειν. καύ ύνετεύλατο ύ θεύς
τύ ύδύμ, λύγων· ύπύ παντύς ξύλου τού ύν
τύ παραδεύσύ βρύσει φαγεύ· ύπύ δύ τού
ξύλου τού γινύσκειν καλύν καύ πονηρύν ού
φύγεσθε ύπ' αύτού· ύ δ' ύν ύμύρύ φύγησθε
ύπ' αύτού θανύτύ ύποθανεύσθε. καύ εύπεν
κύριος ύ θεύς· Ού καλύν εύναι τύν ύνθρωπον
μύνον· ποιύσωμεν αύτύ βοηθύν κατ' αύτύν.
καύ ύπλασεν ύ θεύς ύτι ύκ τύς γύς πύντα τύ
θηρύα τού ύγρού καύ πύντα τύ πετεινύ τού
ούρανού, καύ ύγαγεν αύτύ πρύς τύν ύδύμ.
καύ πύν ύ ύν ύκύλεσεν αύτύ ύδύμ, ψυχύν
ζύσαν, τούτο ύνομα αύτού. καύ ύκύλεσεν
ύδύμ ύνύματα πύσι τούς κτύνεσιν καύ πύσι
τούς πετεινούς τού ούρανού καύ πύσι τούς
θηρύοις τού ύγρού· τύ δύ ύδύμ ούχ εύρύθη
βοηθύς ύμοιος αύτύ. καύ ύπύβαλεν ύ θεύς
ύκστασιν ύπύ τύν ύδύμ καύ ύπνωσιν καύ
ύλαβεν μύαν τύν πλευρύν αύτού καύ
ύνεπλύρωσεν
σύρκα
ύντ'
αύτύς.
καύ
ύκοδύμησεν κύριος ύ θεύς τύν πλευρύν, ύν
ύλαβεν ύπύ τού ύδύμ, εύς γυναύκα, καύ
ύγαγεν αύτύν πρύς τύν ύδύμ. καύ εύπεν
ύδύμ· Τούτο νύν ύστούν ύκ τύν ύστύν μου
καύ σύρξ ύκ τύς σαρκύς μου· αύτη κληθύσεται
γυνύ, ύτι ύκ τού ύνδρύς αύτύς ύλύφθη
αύτύ. ύνεκεν τούτου καταλεύψει ύνθρωπος τύν
πατύρα
καύ
τύν
μητύρα
αύτού
καύ
προσκολληθύσεται πρύς τύν γυναύκα αύτού
καύ ύσονται ού δύο εύς σύρκα μύαν. καύ
ύσαν ού δύο γυμνού, ύ τε ύδύμ καύ ύ γυνύ
α ύτο ύ, κα ύ ο ύκ ύσχ ύν οντο .
21. “ύ δύ ύφις ύν φρονιμύτερος πύντων
τύν θηρύων τύν ύπύ τύς γύς, ύν ύπούησεν
κύριος ύ θεύς. καύ εύπεν ύ ύφις τύ γυναικύ·
Τύ ύτι εύπεν ύ θεύς· Ού μύ φύγητε ύπύ
παντύς ξύλου τού παραδεύσου; καύ εύπεν ύ
γυνύ τύ ύφει· ύπύ παντύς ξύλου τού
παραδεύσου φαγύμεθα, ύπύ δύ καρπού τού
ξύλου, ύ ύστιν ύν μύσύ τού παραδεύσου,
εύπεν ύ θεύς· Ού μύ φύγησθε ύπ' αύτού
ούδύ μύ ύψησθε αύτού, ύνα μύ ύποθύνητε.

καύ εύπεν ύ ύφις τύ γυναικύ· Ού θανύτύ
ύποθανεύσθε· ύδει γύρ ύ θεύς ύτι ύν ύ ύν
ύμύρύ φύγητε ύπ' αύτού διανοιχθύσονται
ύμύν ού ύφθαλμού, καύ ύσεσθε ύς θεού,
γινύσκοντες καλύν καύ πονηρύν. καύ ύδεν ύ
γυνύ ύτι καλύν τύ ξύλον εύς βρύσιν, καύ ύτι
ύρεστύν τούς ύφθαλμούς ύδεύν καύ ύραύύν
ύστιν τού κατανούσαι καύ λαβούσα τού καρπού
αύτού ύφαγεν καύ ύδωκεν καύ τύ ύνδρύ
αύτύς μεθ' ύαυτύς, καύ ύφαγον. καύ
διηνούχθησαν ού ύφθαλμού τύν δύο καύ
ύγνωσαν ύτι γυμνού ύσαν, καύ ύρραψαν
φύλλα
συκύς
καύ
ύπούησαν
ύαυτούς
περιζύματα. καύ ύκουσαν τύς φωνύς κυρύου
τού θεού, περιπατούντος ύν τύ παραδεύσύ τύ
δειλινύν, καύ ύκρύβησαν ύ τε ύδύμ καύ ύ
γυνύ αύτού ύπύ προσύπου τού θεού ύν
μύσύ τού ξύλου τού παραδεύσου. καύ
ύκύλεσεν κύριος ύ θεύς τύν ύδύμ καύ εύπεν
αύτύ· Πού εύ <ύδύμ>; καύ εύπεν αύτύ·
Τύν φωνύν σου ύκουσα ύν τύ παραδεύσύ, καύ
ύφοβύθην ύτι γυμνύς εύμι καύ ύκρύβην. καύ
εύπεν αύτύ· Τύς ύνύγγειλύ σοι ύτι γυμνύς
εύ, εύ μύ ύπύ τού ξύλου, ού ύνετειλύμην σοι
τούτου μύνου μύ φαγεύν, ύπ' αύτού ύφαγες;
καύ εύπεν ύδύμ· ύ γυνύ, ύν ύδωκύς μοι,
αύτύ μοι ύδωκεν ύπύ τού ξύλου, καύ ύφαγον.
καύ εύπεν ύ θεύς τύ γυναικύ· Τύ τούτο
ύπούησας; καύ εύπεν ύ γυνύ· ύ ύφις
ύπύτησύν με καύ ύφαγον. καύ εύπεν κύριος ύ
θεύς
τύ
ύφει·
ύτι
ύπούησας
τούτο,
ύπικατύρατος σύ ύπύ πύντων τύν θηρύων τύν
ύπύ τύς γύς, ύπύ τύ στύθει καύ τύ κοιλύύ
σου πορεύσύ καύ γύν φαγύ πύσας τύς ύμύρας
τύς ζωύς σου. καύ ύχθραν ποιύσω ύνύ μύσον
σου καύ ύνύ μύσον τύς γυναικύς καύ ύνύ
μύσον τού σπύρματύς σου καύ τού σπύρματος
αύτύς· αύτύς σου τηρύσει τύν κεφαλύν, καύ
σύ αύτού τηρύσεις τύν πτύρναν. καύ τύ
γυναικύ εύπεν· Πληθύνων πληθυνύ τύς λύπας
σου καύ τύν στεναγμύν σου· ύν λύπύ τύξύ
τύκνα, καύ πρύς τύν ύνδρα σου ύ ύποστροφύ

σου, καύ αύτύς σου κυριεύσει. τύ δύ ύδύμ
εύπεν· ύτι ύκουσας τύς φωνύς τύς γυναικύς
σου καύ ύφαγες ύπύ τού ξύλου ού
ύνετειλύμην σοι μύνου τούτου μύ φαγεύν, ύπ'
αύτού ύφαγες, ύπικατύρατος ύ γύ ύν τούς
ύργοις σου· ύν λύπύ φαγύ αύτύν πύσας τύς
ύμύρας τύς ζωύς σου, ύκύνθας καύ τριβύλους
ύνατελεύ σοι, καύ φαγύ τύν χύρτον τού
ύγρού σου. ύν ύδρύτι τού προσύπου σου φαγύ
τύν ύρτον σου ύως τού ύποστρύψαι σε εύς τύν
γύν ύξ ύς ύλύφθης ύτι γύ εύ καύ εύς γύν
ύπελεύσύ.”
Τύς μύν ούν ύστορύας τού ύνθρύπου
καύ τού παραδεύσου τύ ύητύ τύς ύγύας
γραφύς ούτως περιύχει.
22. ύρεύς ούν μοι· “Σύ φύς τύν θεύν ύν
τύπύ μύ δεύν χωρεύσθαι, καύ πύς νύν λύγεις
αύτύν ύν τύ παραδεύσύ περιπατεύν;” ύκουε ύ
φημι. ύ μύν θεύς καύ πατύρ τύν ύλων
ύχύρητύς
ύστιν
καύ
ύν
τύπύ
ούχ
εύρύσκεται· <ού> γύρ <ύστιν τύπος τύς
καταπαύσεως αύτού>. ύ δύ λύγος αύτού, δι'
ού τύ πύντα πεπούηκεν, <δύναμις> ύν <καύ
σοφύα> αύτού, ύναλαμβύνων τύ πρύσωπον
τού πατρύς καύ κυρύου τύν ύλων, ούτος
παρεγύνετο εύς τύν παρύδεισον ύν προσύπύ
τού θεού καύ ύμύλει τύ ύδύμ. καύ γύρ αύτύ
ύ θεύα γραφύ διδύσκει ύμύς τύν ύδύμ
λύγοντα τύς φωνύς ύκηκούναι. φωνύ δύ τύ
ύλλο ύστύν ύλλ' ύ ύ λύγος ύ τού θεού, ύς
ύστιν καύ υύύς αύτού; ούχ ύς ού ποιηταύ
καύ μυθογρύφοι λύγουσιν υύούς θεύν ύκ
συνουσύας γεννωμύνους, ύλλύ ύς ύλύθεια
διηγεύται τύν λύγον τύν ύντα διύ παντύς
ύνδιύθετον ύν καρδύύ θεού. πρύ γύρ τι
γύνεσθαι τούτον εύχεν σύμβουλον, ύαυτού
νούν καύ φρύνησιν ύντα. ύπύτε δύ ύθύλησεν
ύ θεύς ποιύσαι ύσα ύβουλεύσατο, τούτον τύν
λύγον ύγύννησεν προφορικύν, <πρωτύτοκον
πύσης κτύσεως>, ού κενωθεύς αύτύς τού
λύγου, ύλλύ λύγον γεννύσας καύ τύ λύγύ
αύτού διύ παντύς ύμιλύν. ύθεν διδύσκουσιν

ύμύς αύ ύγιαι γραφαύ καύ πύντες ού
πνευματοφύροι, ύξ ύν ύωύννης λύγει· “ύν
ύρχύ ύν ύ λύγος, καύ ύ λύγος ύν πρύς τύν
θεύν·” δεικνύς ύτι ύν πρύτοις μύνος ύν ύ
θεύς καύ ύν αύτύ ύ λύγος. ύπειτα λύγει·
“Καύ θεύς ύν ύ λύγος· πύντα δι' αύτού
ύγύνετο, καύ χωρύς αύτού ύγύνετο ούδύν.”
θεύς ούν ύν ύ λύγος καύ ύκ θεού πεφυκύς,
ύπύταν βούληται ύ πατύρ τύν ύλων, πύμπει
αύτύν εύς τινα τύπον, ύς παραγινύμενος καύ
ύκούεται καύ ύρύται, πεμπύμενος ύπ' αύτού
καύ ύν τύπύ εύρύσκεται.
23. Τύν ούν ύνθρωπον ύ θεύς πεπούηκεν
ύν τύ ύκτύ ύμύρύ, τύν δύ πλύσιν αύτού
πεφανύρωκεν μετύ τύν ύβδύμην ύμύραν,
ύπύτε καύ τύν παρύδεισον πεπούηκεν, εύς τύ
ύν κρεύσσονι τύπύ καύ χωρύύ διαφύρύ
αύτύν εύναι. καύ ύτι ταύτύ ύστιν ύληθύ,
αύτύ τύ ύργον δεύκνυσιν. πύς γύρ ούκ ύστιν
κατανούσαι τύν μύν ύδύνα, ύν πύσχουσιν ύν
τύ τοκετύ αύ γυναύκες, καύ μετύ τούτο λύθην
τού πύνου ποιούνται, ύπως πληρωθύ ύ τού
θεού
λύγος
εύς
τύ
αύξύνεσθαι
καύ
πληθύνεσθαι τύ γύνος τύν ύνθρύπων; τύ δ'
ούχύ καύ τύν τού ύφεως κατύκρισιν, πύς
στυγητύς τυγχύνει ύρπων ύπύ τύ κοιλύύ καύ
ύσθύων γύν, ύπως καύ τούτο ύ εύς ύπύδειξιν
ύμύν τύν προειρημύνων;
24. ύξανατεύλας ούν ύ θεύς ύκ τύς γύς
ύτι πύν ξύλον, ύραύον εύς ύρασιν καύ καλύν
εύς βρύσιν. ύν γύρ πρύτοις μύνα ύν τύ ύν τύ
τρύτύ
ύμύρύ
γεγενημύνα,
φυτύ
καύ
σπύρματα καύ χλύαι· τύ δύ ύν τύ παραδεύσύ
ύγενύθη διαφύρύ καλλονύ καύ ύραιύτητι,
ύπου γε καύ φυτεύα ύνύμασται ύπύ θεού
πεφυτευμύνη. καύ τύ μύν λοιπύ φυτύ ύμοια
καύ ύ κύσμος ύσχηκεν· τύ δύ δύο ξύλα, τύ
τύς ζωύς καύ τύ τύς γνύσεως, ούκ ύσχηκεν
ύτύρα γύ ύλλ' ύ ύν μύνύ τύ παραδεύσύ. ύτι
δύ καύ ύ παρύδεισος γύ ύστιν καύ ύπύ τύς
γύς πεφύτευται, ύ γραφύ λύγει· “Καύ
ύφύτευσεν ύ θεύς παρύδεισον ύν ύδύμ κατύ

ύνατολύς, καύ ύθετο ύκεύ τύν ύνθρωπον·
καύ ύξανύτειλεν ύ θεύς ύτι ύπύ τύς γύς πύν
ξύλον ύραύον εύς ύρασιν καύ καλύν εύς
βρύσιν.” τύ ούν ύτι ύκ τύς γύς καύ κατύ
ύνατολύς σαφύς διδύσκει ύμύς ύ θεύα γραφύ
τύν παρύδεισον ύπύ τούτον τύν ούρανύν, ύφ'
ύν καύ ύνατολαύ καύ γύ εύσιν. ύδύμ δύ
ύβραϊστύ τύ εύρημύνον ύρμηνεύεται τρυφύ.
Ποταμύν δύ σεσύμακεν ύκπορεύεσθαι ύξ
ύδύμ ποτύζειν τύν παρύδεισον, κύκεύθεν
διαχωρύζεσθαι εύς τύσσαρας ύρχύς· ύν δύο
ού καλούμενοι Φεισύν καύ Γεύν ποτύζουσιν τύ
ύνατολικύ μύρη, μύλιστα ύ Γεύν, ύ κυκλύν
πύσαν γύν Αύθιοπύας, ύν φασιν ύν τύ
Αύγύπτύ
ύποφαύνεσθαι
τύν
καλούμενον
Νεύλον. ού δύ ύλλοι δύο ποταμού φανερύς
γινύσκονται παρ' ύμύν, ού καλούμενοι Τύγρις
καύ Εύφρύτης· ούτοι γύρ γειτνιύσιν ύως τύν
ύμετύρων κλιμύτων.
Θεύς δύ ύ θεύς τύν ύνθρωπον, καθύς
προειρύκαμεν, ύν τύ παραδεύσύ εύς τύ
ύργύζεσθαι καύ φυλύσσειν αύτύν, ύνετεύλατο
αύτύ ύπύ πύντων τύν καρπύν ύσθύειν,
δηλονύτι καύ ύπύ τού τύς ζωύς, μύνον δύ ύκ
τού ξύλου τύς γνύσεως ύνετεύλατο αύτύ μύ
γεύσασθαι. μετύθηκεν δύ αύτύν ύ θεύς ύκ τύς
γύς, ύξ ύς ύγεγύνει, εύς τύν παρύδεισον,
διδούς αύτύ ύφορμύν προκοπύς, ύπως
αύξύνων καύ τύλειος γενύμενος, ύτι δύ καύ
θεύς ύναδειχθεύς, ούτως καύ εύς ούρανύν
ύναβύ (μύσος γύρ ύ ύνθρωπος ύγεγύνει, ούτε
θνητύς ύλοσχερύς ούτε ύθύνατος τύ καθύλου,
δεκτικύς δύ ύκατύρων· ούτως καύ τύ χωρύον
ύ παρύδεισος, ύς πρύς καλλονύν, μύσος τού
κύσμου καύ τού ούρανού γεγύνηται), ύχων
ύϊδιύτητα. τύ δύ εύπεύν ύργύζεσθαι ούκ
ύλλην τινύ ύργασύαν δηλού ύλλ' ύ τύ
φυλύσσειν τύν ύντολύν τού θεού, ύπως μύ
παρακούσας ύπολύσύ ύαυτύν, καθύς καύ
ύπύλεσεν διύ ύμαρτύας.

25. Τύ μύν ξύλον τύ τύς γνύσεως αύτύ
μύν καλύν καύ ύ καρπύς αύτού καλύς. ού
γύρ, ύς ούονταύ τινες, θύνατον εύχεν τύ
ξύλον, ύλλ' ύ παρακού. ού γύρ τι ύτερον ύν
ύν τύ καρπύ ύ μύνον γνύσις. ύ δύ γνύσις
καλύ, ύπύν αύτύ ούκεύως τις χρύσηται. τύ
δύ ούσύ ύλικύύ ύδε ύδύμ ύτη νύπιος ύν·
διύ ούπω ύδύνατο τύν γνύσιν κατ' ύξύαν
χωρεύν. καύ γύρ νύν ύπύν γενηθύ παιδύον,
ούκ ύδη δύναται ύρτον ύσθύειν, ύλλύ πρύτον
γύλακτι ύνατρύφεται, ύπειτα κατύ πρύσβασιν
τύς ύλικύας καύ ύπύ τύν στερεύν τροφύν
ύρχεται. ούτως ύν γεγύνει καύ τύ ύδύμ. διύ
ούχ ύς φθονύν αύτύ ύ θεύς, ύς ούονταύ
τινες, ύκύλευσεν μύ ύσθύειν ύπύ τύς
γνύσεως. ύτι μύν καύ ύβούλετο δοκιμύσαι
αύτύν, εύ ύπύκοος γύνεται τύ ύντολύ
αύτού. ύμα δύ καύ ύπύ πλεύονα χρύνον
ύβούλετο ύπλούν καύ ύκύραιον διαμεύναι τύν
ύνθρωπον νηπιύζοντα. τούτο γύρ ύσιύν ύστιν,
ού μύνον παρύ θεύ ύλλύ καύ παρύ
ύνθρύποις, τύ ύν ύπλύτητι καύ ύκακύύ
ύποτύσσεσθαι τούς γονεύσιν. εύ δύ χρύ τύ
τύκνα τούς γονεύσιν ύποτύσσεσθαι, πύσύ
μύλλον τύ θεύ καύ πατρύ τύν ύλων; ύτι μύν
καύ ύσχημύν ύστιν τύ παιδύα τύ νύπια ύπύρ
ύλικύαν φρονεύν. καθύπερ γύρ τύ ύλικύύ τις
πρύς τύξιν αύξει, ούτως καύ ύν τύ φρονεύν.
ύλλως τε ύπύν νύμος κελεύσύ ύπύχεσθαι ύπύ
τινος καύ μύ ύπακούύ τις, δύλον ύτι ούχ ύ
νύμος κύλασιν παρύχει, ύλλύ ύ ύπεύθεια καύ
ύ παρακού. καύ γύρ πατύρ ύδύύ τύκνύ
ύνύοτε προστύσσει ύπύχεσθαύ τινων, καύ
ύπύν ούχ ύπακούύ τύ πατρικύ ύντολύ,
δύρεται καύ ύπιτιμύας τυγχύνει διύ τύν
παρακούν· καύ ούκ ύδη αύτύ τύ πρύγματα
πληγαύ εύσιν, ύλλ' ύ παρακού τύ ύπειθούντι
ύβρεις
περιποιεύται.
Ούτως
καύ
τύ
πρωτοπλύστύ

παρακού
περιεποιύσατο
ύκβληθύναι αύτύν ύκ τού παραδεύσου· ού
μύντοι γε ύς κακού τι ύχοντος τού ξύλου τύς
γνύσεως, διύ δύ τύς παρακούς ύ ύνθρωπος

ύξύντλησεν πύνον, ύδύνην, λύπην, καύ τύ
τύλος ύπύ θύνατον ύπεσεν.
26. Καύ τούτο δύ ύ θεύς μεγύλην
εύεργεσύαν παρύσχεν τύ ύνθρύπύ, τύ μύ
διαμεύναι αύτύν εύς τύν αύύνα ύν ύμαρτύύ
ύντα. ύλλύ τρύπύ τινύ ύν ύμοιύματι
ύξορισμού
ύξύβαλλεν
αύτύν
ύκ
τού
παραδεύσου, ύπως διύ τύς ύπιτιμύας τακτύ
ύποτύσας
χρύνύ
τύν
ύμαρτύαν
καύ
παιδευθεύς ύξ ύστύρου ύνακληθύ. διύ καύ
πλασθύντος τού ύνθρύπου ύν τύ κύσμύ
τούτύ μυστηριωδύς ύν τύ Γενύσει γύγραπται,
ύς δύς αύτού ύν τύ παραδεύσύ τεθύντος·
ύνα τύ μύν ύπαξ ύ πεπληρωμύνον ύτε ύτύθη,
τύ δύ δεύτερον μύλλύ πληρούσθαι μετύ τύν
ύνύστασιν καύ κρύσιν. ού μύν ύλλύ καύ
καθύπερ σκεύύς τι, ύπύν πλασθύν αύτύαν
τινύ σχύ, ύναχωνεύεται ύ ύναπλύσσεται εύς
τύ γενύσθαι καινύν καύ ύλύκληρον, ούτως
γύνεται καύ τύ ύνθρύπύ διύ θανύτου·
δυνύμει γύρ τύθραυσται ύνα ύν τύ ύναστύσει
ύγιύς εύρεθύ, λύγω δύ ύσπιλος καύ δύκαιος
καύ ύθύνατος.
Τύ δύ καλύσαι καύ εύπεύν τύν θεύν·
“Πού εύ ύδύμ;” ούχ ύς ύγνούν τούτο ύπούει
ύ θεύς, ύλλύ μακρύθυμος ύν ύφορμύν
ύδύδου αύτύ μετανούας καύ ύξομολογύσεως.
27. ύλλύ φύσει ούν τις ύμύν· “Θνητύς
φύσει ύγύνετο ύ ύνθρωπος;” ούδαμύς. “Τύ
ούν ύθύνατος;” ούδύ τούτύ φαμεν. ύλλύ
ύρεύ τις· “Ούδύν ούν ύγύνετο;” ούδύ τούτο
λύγομεν. ούτε ούν φύσει θνητύς ύγύνετο ούτε
ύθύνατος. εύ γύρ ύθύνατον αύτύν ύπ' ύρχύς
πεποιύκει, θεύν αύτύν πεποιύκει· πύλιν εύ
θνητύν αύτύν πεποιύκει, ύδύκει ύν ύ θεύς
αύτιος εύναι τού θανύτου αύτού. ούτε ούν
ύθύνατον αύτύν ύπούησεν ούτε μύν θνητύν,
ύλλύ, καθύς ύπύνω προειρύκαμεν, δεκτικύν
ύμφοτύρων, ύνα εύ ύύψύ ύπύ τύ τύς
ύθανασύας τηρύσας τύν ύντολύν τού θεού,
μισθύν κομύσηται παρ' αύτού τύν ύθανασύαν

καύ γύνηται θεύς, εύ δ' αύ τραπύ ύπύ τύ τού
θανύτου πρύγματα παρακούσας τού θεού,
αύτύς ύαυτύ αύτιος ύ τού θανύτου.
ύλεύθερον γύρ καύ αύτεξούσιον ύπούησεν ύ
θεύς
τύν
ύνθρωπον.

ο ύν
ύαυτύ
περιεποιύσατο δι' ύμελεύας καύ παρακούς,
τούτο ύ θεύς αύτύ νυνύ δωρεύται διύ ύδύας
φιλανθρωπύας καύ ύλεημοσύνης, ύπακούοντος
αύτύ τού ύνθρύπου. καθύπερ γύρ παρακούσας
ύ ύνθρωπος θύνατον ύαυτύ ύπεσπύσατο,
ούτως ύπακούσας τύ θελύματι τού θεού ύ
βουλύμενος δύναται περιποιύσασθαι ύαυτύ τύν
αύύνιον ζωύν. ύδωκεν γύρ ύ θεύς ύμύν
νύμον καύ ύντολύς ύγύας, ύς πύς ύ ποιύσας
δύναται σωθύναι καύ τύς ύναστύσεως τυχύν
<κληρονομύσαι τύν ύφθαρσύαν>.
28.
ύκβληθεύς
δύ
ύδύμ
ύκ
τού
παραδεύσου, ούτως ύγνω Εύαν τύν γυναύκα
αύτού, ύν ύ θεύς ύπούησεν αύτύ εύς
γυναύκα ύκ τύς πλευρύς αύτού. καύ τούτο δύ
ούχ ύς μύ δυνύμενος κατ' ύδύαν πλύσαι τύν
γυναύκα αύτού, ύλλύ προηπύστατο ύ θεύς ύτι
ύμελλον ού ύνθρωποι πληθύν θεύν ύνομύζειν.
προγνύστης ούν ύν καύ εύδύς ύτι ύ πλύνη
ύμελλεν διύ τού ύφεως ύνομύζειν πληθύν
θεύν τύν ούκ ύντων (ύνύς γύρ ύντος θεού,
ύκτοτε ύδη ύμελύτα ύ πλύνη πληθύν θεύν
ύποσπεύρειν καύ λύγειν· “ύσεσθε ύς θεού”),
μύπως ούν ύπολημφθύ ύς ύτι ύδε μύν ύ θεύς
ύπούησεν τύν ύνδρα, ύτερος δύ τύν γυναύκα,
διύ τούτο ύπούησεν τούς δύο ύμφω· ού μύν
ύλλύ καύ <ύπλασεν τύν ύνδρα μύνον ύκ γύς
ύνα> διύ τούτου δειχθύ τύ μυστύριον τύς
μοναρχύας τύς κατύ τύν θεύν, ύμα δ'
ύπούησεν ύ θεύς τύν γυναύκα αύτού <ύκ
τύς πλευρύς αύτού> ύνα πλεύων ύ ύ εύνοια
εύς αύτύν.
Πρύς μύν ούν τύν Εύαν ύ ύδύμ εύπύν·
“Τούτο νύν ύστούν ύκ τύν ύστύν μου καύ
σύρξ
ύκ
τύς
σαρκύς
μου”,
ύτι
καύ
ύπροφύτευσεν
λύγων·
“Τούτου
ύνεκεν
καταλεύψει ύνθρωπος τύν πατύρα αύτού καύ

τύν μητύρα καύ προσκολληθύσεται πρύς τύν
γυναύκα αύτού, καύ ύσονται ού δύο εύς
σύρκα μύαν”· ύ δύ καύ αύτύ δεύκνυται
τελειούμενον ύν ύμύν αύτούς. τύς γύρ ύ
νομύμως γαμύν ού καταφρονεύ μητρύς καύ
πατρύς καύ πύσης συγγενεύας καύ πύντων τύν
ούκεύων, προσκολλύμενος καύ ύνούμενος τύ
ύαυτού γυναικύ, εύνούν μύλλον αύτύ; διύ
καύ μύχρι θανύτου πολλύκις ύπεύθυνοι
γύνονταύ τινες διύ τύς ύαυτύν γαμετύς.
Ταύτην τύν Εύαν, διύ τύ ύρχύθεν
πλανηθύναι ύπύ τού ύφεως καύ ύρχηγύν
ύμαρτύας γεγονύναι, ύ κακοποιύς δαύμων, ύ
καύ σατύν καλούμενος, ύ τύτε διύ τού ύφεως
λαλύσας αύτύ, ύως καύ τού δεύρο ύνεργύν
ύν
τούς
ύνθουσιαζομύνοις
ύπ'
αύτού
ύνθρύποις, Εύύν ύκκαλεύται. δαύμων δύ καύ
δρύκων καλεύται διύ τύ ύποδεδρακύναι αύτύν
ύπύ τού θεού· ύγγελος γύρ ύν ύν πρύτοις.
καύ τύ μύν περύ τούτου πολύς ύ λύγος· διύ
τανύν παραπύμπομαι τύν περύ αύτύν διύγησιν·
καύ γύρ ύν ύτύροις ύμύν γεγύνηται ύ περύ
αύτού λύγος.
29. ύν τύ ούν <γνύναι τύν ύδύμ τύν
γυναύκα αύτού Εύαν συλλαβούσα ύτεκεν
υύύν>, ύ τούνομα <Κύϊν. καύ εύπεν·
“ύκτησύμην ύνθρωπον διύ τού θεού.” καύ
προσύθετο ύτι τεκεύν> δεύτερον, ύ ύνομα
<ύβελ>. ύρξατο <ποιμύν> εύναι <προβύτων·
Κύϊν> δύ <εύργύζετο τύν γύν>. τύ μύν ούν
κατ' αύτούς πλεύω ύχει τύν ύστορύαν, ού μύν
ύλλύ καύ τύν ούκονομύαν τύς ύξηγύσεως·
διύ τύ τύς ύστορύας τούς φιλομαθεύς δύναται
ύκριβύστερον διδύξαι αύτύ ύ βύβλος ύτις
ύπιγρύφεται <Γύνεσις κύσμου>.
ύπύτε ούν ύθεύσατο ύ σατανύς ού μύνον
τύν ύδύμ καύ τύν γυναύκα αύτού ζύντας,
ύλλύ καύ τύκνα πεποιηκύτας, ύφ' ύν ούκ
ύσχυσεν θανατύσαι αύτούς φθύνύ φερύμενος,
ύνύκα ύύρα τύν ύβελ εύαρεστούντα τύ θεύ,
ύνεργύσας εύς τύν ύδελφύν αύτού τύν

καλούμενον Κύϊν ύπούησεν ύποκτεύναι τύν
ύδελφύν αύτού τύν ύβελ. καύ ούτως ύρχύ
θανύτου ύγύνετο εύς τύνδε τύν κύσμον
ύδοιπορεύν ύως τού δεύρο ύπύ πύν γύνος
ύνθρύπων.
ύ δύ θεύς ύλεύμων ύν καύ βουλύμενος
ύφορμύν
μετανούας
καύ
ύξομολογύσεως
παρασχεύν τύ Κύϊν, καθύπερ καύ τύ ύδύμ,
εύπεν· <“Πού ύβελ ύ ύδελφύς σου;”> ύ δύ
Κύϊν ύπεκρύθη ύπειθύς τύ θεύ εύπύν· <“Ού
γινύσκω· μύ φύλαξ εύμύ τού ύδελφού μου;”>
ούτως ύργισθεύς αύτύ ύ θεύς ύφη· <“Τύ
ύπούησας> τούτο; <φωνύ αύματος τού
ύδελφού σου βού πρύς με ύκ τύς γύς. καύ
νύν ύπικατύρατος σύ ύπύ τύς γύς, ύ ύχανεν
δύξασθαι τύ αύμα τού ύδελφού σου ύκ χειρύς
σου· στύνων καύ τρύμων ύσύ ύπύ τύς γύς.”>
διύ ύκτοτε φοβηθεύσα ύ γύ ούκύτι ύνθρύπου
αύμα παραδύχεται, ύλλ' ούδύ τινος ζύου· ύ
φανερύν ύτι ούκ ύστιν αύτύ αύτύα, ύλλ' ύ
παραβύς ύνθρωπος.
30. ύ ούν Κύϊν καύ αύτύς ύσχεν υύύν ύ
ύνομα ύνύχ. καύ ύκοδύμησεν πύλιν, ύν
ύπωνύμασεν ύπύ τύ ύνύματι τού υύού
αύτού ύνύχ. ύπύ τύτε ύρχύ ύγύνετο τού
ούκοδομεύσθαι
πύλεις,
καύ
τούτο
πρύ
κατακλυσμού, ούχ ύς ύμηρος ψεύδεται λύγων·
Ού γύρ πω πεπύλιστο πύλις μερύπων
ύνθρύπων.
<Τύ δύ ύνύχ ύγενύθη υύύς ύνύματι
Γαϊδύδ· ύγύννησεν> τύν καλούμενον <Μεύλ>,
καύ <Μεύλ τύν Μαθουσύλα>, καύ <Μαθουσύλα
τύν Λύμεχ. ύ δύ Λύμεχ ύλαβεν ύαυτύ δύο
γυναύκας>,
αύς
ύνύματα
<ύδύ>
καύ
<Σελύ>.
ύκτοτε
ύρχύ
ύγύνετο
τύς
πολυμιξύας, ύλλύ καύ τύς μουσικύς. τύ γύρ
Λύμεχ ύγύνοντο τρεύς υύού, ύβύλ, ύουβύλ,
Θοβύλ. καύ ύ μύν ύβύλ, ύγύνετο <ύνύρ ύν
σκηναύς κτηνοτροφύν, ύουβύλ δύ ύστιν ύ
καταδεύξας ψαλτύριον καύ κιθύραν, Θοβύλ> δύ
<ύγύνετο σφυροκύπος χαλκεύς χαλκού καύ

σιδύρου>. ύως μύν ούν τούτου ύσχεν τύν
κατύλογον τύ σπύρμα τού Κύϊν· καύ τύ λοιπύν
εύς λύθην αύτού γύγονεν τύ σπύρμα τύς
γενεαλογύας, διύ τύ ύδελφοκτονύσαι αύτύν
τύν ύδελφύν.
Εύς τύν τύπον δύ τού ύβελ ύδωκεν ύ
θεύς συλλαβεύν τύν Εύαν καύ τεκεύν υύύν,
ύς κύκληται Σύθ· ύφ' ού τύ λοιπύν γύνος τύν
ύνθρύπων ύδεύει μύχρι τού δεύρο. τούς δύ
βουλομύνοις καύ φιλομαθύσιν καύ περύ πασύν
τύν γενεύν εύκολύν ύστιν ύπιδεύξαι διύ τύν
ύγύων γραφύν. καύ γύρ ύκ μύρους ύμύν
γεγύνηται ύδη λύγος ύν ύτύρύ λύγύ, ύς
ύπύνω προειρύκαμεν, τύς γενεαλογύας ύ τύξις
ύν τύ πρύτύ βύβλύ τύ περύ ύστοριύν.
Ταύτα δύ πύντα ύμύς διδύσκει τύ πνεύμα
τύ ύγιον, τύ διύ Μωσύως καύ τύν λοιπύν
προφητύν, ύστε τύ καθ' ύμύς τούς θεοσεβεύς
ύρχαιύτερα γρύμματα τυγχύνει, ού μύν ύλλύ
καύ ύληθύστερα πύντων συγγραφύων καύ
ποιητύν δεύκνυται ύντα. ύλλύ μύν καύ τύ
περύ τύς μουσικύς ύφλυύρησύν τινες εύρετύν
ύπύλλωνα γεγενύσθαι, ύλλοι δύ ύρφύα ύπύ
τύς
τύν
ύρνύων
ύδυφωνύας
φασύν
ύξευρηκύναι τύν μουσικύν. κενύς δύ καύ
μύταιος ύ λύγος αύτύν δεύκνυται· μετύ γύρ
πολλύ ύτη τού κατακλυσμού ούτοι ύγύνοντο.
τύ δύ περύ τού Νύε, ύς κύκληται ύπύ ύνύων
Δευκαλύων, ύν τύ βύβλύ ύ προειρύκαμεν ύ
διύγησις ύμύν γεγύνηται ύ, εύ βούλει, καύ σύ
δύνασαι ύντυχεύν.
31. Μετύ τύν κατακλυσμύν <ύρχύ> πύλιν
ύγύνετο πύλεων καύ βασιλύων τύν τρύπον
τούτον. πρύτη πύλις <Βαβυλύν, καύ ύρύχ καύ
ύρχύθ καύ Χαλανύ ύν τύ γύ Σενναύρ>. καύ
βασιλεύς ύγύνετο αύτύν ύνύματι Νεβρύθ. ύκ
τούτων <ύξύλθεν> ύνύματι <ύσσούρ>· ύθεν
καύ ύσσύριοι προσαγορεύονται. Νεβρύθ δύ
ύκοδύμησεν πύλεις <τύν Νινευύ καύ τύν
ύοβο ύμ κα ύ τ ύν Καλ ύκ κα ύ τ ύν Δασ ύν ύν ύ
μύσον Νινευύ καύ ύνύ μύσον Καλύκ>. ύ δύ

Νινευύ ύγενύθη ύν πρύτοις <πύλις μεγύλη>.
ύτερος δύ υύύς τού Σύμ υύού τού Νύε
ύνύματι
<Μεστραεύν
ύγύννησεν
τούς
Λουδουεύμ
καύ
τούς>
καλουμύνους
<ύνεμιγεύμ καύ τούς Λαβιεύμ καύ τούς
Νεφθαλεύμ καύ τούς Πατροσωνιεύμ καύ τούς
Χασλωνιεύμ, ύθεν ύξύλθεν Φυλιστιεύμ>.
Τύν μύν ούν τριύν υύύν τού Νύε καύ
τύς συντελεύας αύτύν καύ γενεαλογύας,
ύγύνετο ύμύν ύ κατύλογος ύν ύπιτομύ ύν ύ
προειρύκαμεν βύβλύ. καύ νύν δύ τύ
παραλελειμμύνα ύπιμνησθησύμεθα περύ τε
πύλεων καύ βασιλύων, τύν τε γεγενημύνων
ύπύτε <ύν χεύλος ύν καύ μύα γλύσσα>. πρύ
τού τύς διαλύκτους μερισθύναι αύται αύ
προγεγραμμύναι ύγενύθησαν πύλεις. ύν δύ τύ
μύλλειν αύτούς διαμερύζεσθαι, συμβούλιον
ύπούησαν γνύμύ ύδύύ, καύ ού διύ θεού,
<ούκοδομύσαι πύλιν καύ πύργον, ού ύ ύκρα
φθύσύ εύς τύν ούρανύν ύφικύσθαι>, ύπως
<ποιύσωσιν> ύαυτούς <ύνομα> δύξης. ύπειδύ
ούν παρύ προαύρεσιν θεού βαρύ ύργον
ύτύλμησαν ποιύσαι, κατύβαλεν αύτύν ύ θεύς
τύν πύλιν καύ τύν πύργον κατύστρωσεν.
ύκτοτε ύνύλλαξεν τύς γλύσσας τύν ύνθρύπων,
<δούς ύκύστύ διύφορον διύλεκτον>. Σύβυλλα
μύν ούτως σεσύμακεν, καταγγύλλουσα <ύργύν
τύ κύσμύ μύλλειν ύρχεσθαι>.
ύφη δύ ούτως·
ύλλ'
ύπύταν
τελύωνται ύπειλαύ,

μεγύλοιο

θεού

ύς ποτ' ύπηπεύλησε βροτούς, ύτε
πύργον ύτευξαν
χύρύ ύν ύσσυρύύ. ύμύφωνοι δ'
ύσαν ύπαντες,
καύ
βούλοντ'
ούρανύν ύστερύεντα.
αύτύκα
δ'
ύπύθηκεν ύνύγκην

ύναβύναι

ύθύνατος

εύς

μεγύλην

πνεύμασιν·
μύγαν ύψύθι πύργον

αύτύρ

ύπειτ'

ύνεμοι

ύύψαν καύ θνητούσιν ύπ' ύλλύλοις
ύριν ύρσαν.
αύτύρ ύπεύ
γλύσσαύ τ' ύνθρύπων
εύς
διαλύκτους.

πολλύς

πύργος

θνητύν

τ'

ύπεσεν,

ύμερύσθησαν

καύ τύ ύξύς. ταύτα μύν ούν ύγενύθη ύν γύ
Χαλδαύων.
ύν δύ <τύ γύ Χαναύν> ύγύνετο πύλις ύ
ύνομα <Χαρρύν>. κατ' ύκεύνους δύ τούς
χρύνους πρύτος βασιλεύς Αύγύπτου ύγύνετο
Φαραύ, ύς καύ Νεχαύθ κατύ Αύγυπτύους
ύνομύσθη· καύ ούτως ού καθεξύς βασιλεύς
ύγύνοντο. ύν δύ τύ γύ Σενναύρ, ύν τούς
καλουμύνοις Χαλδαύοις, πρύτος <βασιλεύς>
ύγ ύν ετο < ύρι ύχ > · μετ ύ δ ύ το ύτον ύτερος
<ύλλύσαρ>, καύ μετύ τούτον <Χοδολλαγύμορ
βασιλεύς Αύλύμ>, καύ μετύ τούτον <Θαργύλ
βασιλεύς ύθνύν> τύν καλουμύνων ύσσυρύων.
ύλλαι δύ πύλεις ύγύνοντο πύντε ύν τύ μερύδι
τού Χύμ υύού Νύε· πρύτη ύ καλουμύνη
<Σύδομα>, ύπειτα <Γύμορρα, ύδαμύ> καύ
<Σεβωεύν> καύ <Βαλύκ>, ύ καύ <Σηγύρ>
ύπικληθεύσα. καύ τύ ύνύματα τύν βασιλύων
αύτύν
ύστιν
ταύτα·
<Βαλλύς
βασιλεύς
Σοδύμων, Βαρσύς βασιλεύς Γομύρρας, Σενναύρ
βασιλεύς ύδύμας, ύμούρ βασιλεύς Σεβωεύν,
Βαλύχ βασιλεύς Σηγύρ, τύς καύ Βαλύκ
κεκλημύνης>.
ούτοι
<ύδούλευσαν
τύ
Χοδολλαγύμορ> βασιλεύ τύν ύσσυρύων <ύως
ύτύν δύο καύ δύκα. ύν δύ τύ τρισκαιδεκύτύ
ύτει> ύπύ τού Χοδολλαγύμορ <ύπύστησαν>.
καύ ούτως ύγύνετο τύτε τούς τύσσαρας
βασιλεύς τύν ύσσυρύων συνύψαι πύλεμον πρύς
τούς πύντε βασιλεύς. αύτη ύρχύ ύγύνετο
πρύτη τού γύνεσθαι πολύμους ύπύ τύς γύς.
<καύ κατύκοψαν τούς γύγαντας Καραναεύν,
καύ ύθνη ύσχυρύ ύμα αύτούς, καύ τούς
ύμμαύους ύν> αύτύ <τύ πύλει, καύ τούς

Χορραύους
τούς
ύν
τούς
ύρεσιν>
ύπονομαζομύνοις
<Σηεύρ
ύως>
τύς
καλουμύνης <Τερεβύνθου τύς Φαρύν, ύ ύστιν
ύν τύ ύρύμύ>.
Κατύ δύ τύν αύτύν καιρύν ύγύνετο
βασιλεύς δύκαιος ύνύματι Μελχισεδύκ ύν πύλει
Σαλ ύμ , τ ύ ν ύν καλουμ ύν ύ ύεροσ ύλυμα· ο ύτος
<ύερεύς> ύγύνετο πρύτος πύντων ύερύων
<τού θεού τού ύψύστου>. ύπύ τούτου ύ
πύλις ύνομύσθη ύερουσαλύμ, ύ προειρημύνη
ύεροσύλυμα· ύπύ τούτου εύρύθησαν καύ
ύερεύς γινύμενοι ύπύ πύσαν τύν γύν. μετύ
δύ
τούτον
ύβασύλευσεν
ύβιμύλεχ
ύν
Γερύροις· μετύ δύ τούτον ύτερος ύβιμύλεχ·
ύπειτα ύβασύλευσεν ύφρων καύ ύ Χετταύος
ύπικληθεύς. τύ μύν ούν περύ τούτων
πρύτερον γεγενημύνων βασιλύων ούτως τύ
ύνύματα περιύχει· τύν δύ κατύ ύσσυρύους
πολλύν ύτύν μεταξύ ού λοιπού βασιλεύς
παρεσιγύθησαν τού ύναγραφύναι· πύντων
ύσχύτων καθ' ύμύς χρύνων ύπομνημονεύονται
γεγονύτες
βασιλεύς
τύν
ύσσυρύων
Θεγλαφύσαρ, μετύ δύ τούτον Σελαμανύσαρ,
εύτα Σενναχαρεύμ. τού δύ τρύαρχος ύγύνετο
ύδραμύλεχ Αύθύοψ, ύς καύ Αύγύπτου
ύβασύλευσεν· καύπερ ταύτα, ύς πρύς τύ
ύμύτερα γρύμματα, πύνυ νεύτερύ ύστιν.
32.
ύντεύθεν
ούν
κατανοεύν
τύς
ύστορύας ύστύν τούς φιλομαθύσιν καύ
φιλαρχαύοις, ύτι ού πρύσφατύ ύστιν τύ ύφ'
ύμύν λεγύμενα διύ τύν ύγύων προφητύν.
ύλύγων γύρ ύντων ύν πρύτοις τύν τύτε
ύνθρύπων ύν τύ ύραβικύ γύ καύ Χαλδαϊκύ,
μετύ τύ διαμερισθύναι τύς γλύσσας αύτύν,
πρύς μύρος ύρξαντο πολλού γύνεσθαι καύ
πληθύνεσθαι ύπύ πύσης τύς γύς. καύ ού μύν
ύκλιναν ούκεύν πρύς ύνατολύς, ού δύ ύπύ
τύ μύρη τύ τύς μεγύλης ύπεύρου καύ τύ
πρύς βύρειον, ύστε διατεύνειν μύχρι τύν
Βριττανύν ύν τούς ύρκτικούς κλύμασιν, ύτεροι
δύ γύν Χαναναύαν, καύ ύουδαύαν καύ
Φοινύκην ύπικληθεύσαν, καύ τύ μύρη τύς

Αύθιοπύας καύ Αύγύπτου καύ Λιβύης καύ τύν
καλουμύνην διακεκαυμύνην καύ τύ μύχρι
δυσμύν κλύματα παρατεύνοντα, ού δύ λοιπού
τύ ύπύ τύς παραλύου καύ τύς Παμφυλύας καύ
τύν ύσύαν καύ τύν ύλλύδα καύ τύν
Μακεδονύαν καύ τύ λοιπύν τύν ύταλύαν καύ
τύς καλουμύνας Γαλλεύας καύ Σπανύας καύ
Γερμανύας, ύστε ούτως τύ νύν ύμπεπλύσθαι
τύν σύμπασαν τύν κατοικούντων αύτύν.
τριμερούς ούν γεγενημύνης τύς κατοικύσεως
τύν ύνθρύπων ύπύ τύς γύς κατ' ύρχύς, ύν τε
ύνατολύ καύ μεσημβρύύ καύ δύσει, μετύπειτα
καύ τύ λοιπύ μύρη κατύκύθη τύς γύς,
χυδαύων τύν ύνθρύπων γενομύνων.
Ταύτα δύ μύ ύπιστύμενοι ού συγγραφεύς
βούλονται τύν κύσμον σφαιροειδύ λύγειν καύ
ύσπερεύ κύβύ συγκρύνειν αύτύν. πύς δύ
δύνανται
ταύτα
ύληθύ
φύσκειν,
μύ
ύπιστύμενοι τύν πούησιν τού κύσμου μύτε τύν
κατούκησιν
αύτού;
πρύς
μύρος
<αύξανομύνων>
τύν
ύνθρύπων
<καύ
πληθυνομύνων>
ύπύ
τύς
γύς,
ύς
προειρύκαμεν, ούτως κατύκύθησαν καύ αύ
νύσοι τύς θαλύσσης καύ τύ λοιπύ κλύματα.
33. Τύς ούν πρύς ταύτα ύσχυσεν τύν
καλουμύνων
σοφύν
καύ
ποιητύν

ύστοριογρύφων τύ ύληθύς εύπεύν πολύ
μεταγενεστύρων
αύτύν
γεγενημύνων
καύ
πληθύν θεύν εύσαγαγύντων, ούτινες μετύ
τοσαύτα ύτη αύτού ύγεννύθησαν τύν πύλεων,
ύσχατοι καύ τύν βασιλύων καύ ύθνύν καύ
πολύμων; ύχρύν γύρ αύτούς μεμνύσθαι
πύντων καύ τύν πρύ κατακλυσμού γεγονύτων,
περύ τε κτύσεως κύσμου καύ ποιύσεως
ύνθρύπου, τύ τε ύξύς συμβύντα ύκριβύς
ύξειπεύν τούς παρ' Αύγυπτύοις προφύτας ύ
Χαλδαύους τούς τε ύλλους συγγραφεύς, εύπερ
θεύύ καύ καθαρύ πνεύματι ύλύλησαν καύ τύ
δι' αύτύν ύηθύντα ύληθύ ύνύγγειλαν· καύ ού
μύνον τύ προγενύμενα ύ ύνεστύτα ύλλύ καύ
τύ ύπερχύμενα τύ κύσμύ ύχρύν αύτούς
προκαταγγεύλαι. διύ δεύκνυται πύντας τούς

λοιπούς πεπλανύσθαι, μύνους δύ Χριστιανούς
τύν ύλύθειαν κεχωρηκύναι, ούτινες ύπύ
πνεύματος ύγύου διδασκύμεθα, τού λαλύσαντος
ύν τούς ύγύοις προφύταις, καύ τύ πύντα
προκαταγγύλλοντος.
34. Καύ τύ λοιπύν ύστω σοι φιλοφρύνως
ύρευνύν τύ τού θεού, λύγω δύ τύ διύ τύν
προφητύν ύηθύντα, ύπως συγκρύνας τύ τε
ύπύ ύμύν λεγύμενα καύ τύ ύπύ τύν λοιπύν
δυνύσει εύρεύν τύ ύληθύς. Τύ μύν ούν
ύνύματα τύν καλουμύνων θεύν ύτι παρ'
αύτούς
ύνύματα
ύνθρύπων
εύρύσκεται,
καθύς ύν τούς ύπύνω ύδηλύσαμεν, ύξ αύτύν
τύν ύστοριύν ύν συνύγραψαν ύπεδεύξαμεν.
αύ δύ εύκύνες αύτύν τύ καθ' ύμύραν ύως
τού δεύρο ύκτυπούνται, <εύδωλα, ύργα χειρύν
ύνθρύπων>. καύ τούτοις μύν λατρεύει τύ
πλύθος τύν ματαύων ύνθρύπων τύν δύ
ποιητύν καύ δημιουργύν τύν ύλων καύ τροφύα
πύσης πνούς ύθετούσιν, πειθύμενοι δύγμασιν
ματαύοις διύ πλύνης πατροπαραδύτου γνύμης
ύσυνύτου.
ύ μύντοι γε θεύς καύ πατύρ καύ κτύστης
τύν ύλων ούκ ύγκατύλιπεν τύν ύνθρωπύτητα,
ύλλύ ύδωκεν νύμον καύ ύπεμψεν προφύτας
ύγύους πρύς τύ καταγγεύλαι καύ διδύξαι τύ
γύνος τύν ύνθρύπων, εύς τύ ύνα ύκαστον
ύμύν ύνανύψαι καύ ύπιγνύναι ύτι εύς ύστιν
θεύς· ού καύ ύδύδαξαν ύπύχεσθαι ύπύ τύς
<ύθεμύτου εύδωλολατρεύας> καύ μοιχεύας
καύ φύνου, πορνεύας, κλοπύς, φιλαργυρύας,
ύρκου ψεύδους, ύργύς καύ πύσης ύσελγεύας
καύ ύκαθαρσύας καύ πύντα ύσα ύν μύ
βούληται ύνθρωπος ύαυτύ γύνεσθαι ύνα μηδύ
ύλλύ ποιύ, καύ ούτως ύ δικαιοπραγύν
ύκφύγύ
τύς
αύωνύους
κολύσεις
καύ
καταξιωθύ τύς αύωνύου ζωύς παρύ τού θεού.
35. ύ μύν ούν θεύος νύμος ού μύνον
κωλύει τύ εύδύλοις προσκυνεύν, ύλλύ καύ
τούς στοιχεύοις, <ύλύύ σελύνύ ύ τούς>
λοιπούς <ύστροις>, ύλλ' ούτε τύ ούρανύ ούτε

γύ ούτε θαλύσσύ ύ πηγαύς ύ ποταμούς
θρησκεύειν· ύλλ' ύ μύνύ τύ ύντως θεύ καύ
ποιητύ τύν ύλων χρύ λατρεύειν ύν ύσιύτητι
καρδύας καύ εύλικρινεύ γνύμύ. διύ φησιν ύ
ύγιος νύμος· “Ού μοιχεύσεις, ού φονεύσεις, ού
κλύψεις,
ού
ψευδομαρτυρύσεις,
ούκ
ύπιθυμύσεις τύν γυναύκα τού πλησύον σου.”
ύμούως καύ ού προφύται. Σολομύν μύν ούν
καύ τύ δι' ύννεύματος μύ ύμαρτύνειν διδύσκει
ύμύς, λύγων· “Ού ύφθαλμού σου ύρθύ
βλεπύτωσαν, τύ δύ βλύφαρύ σου νευύτω
δάκαια.”
Καύ ύσηύ δύ καύ αύτύς προφύτης περύ
μοναρχύας θεού λύγει· “Ούτος ύ θεύς ύμύν ύ
στερεύν τύν ούρανύν καύ κτύζων τύν γύν, ού
αύ χεύρες κατύδειξαν πύσαν τύν στρατιύν τού
ούρανού, καύ ού παρύδειξεν ύμύν αύτύ τού
ύπύσω αύτύν πορεύεσθαι.” ύσαύας δύ καύ
αύτύς φησιν· “Ούτως λύγει κύριος ύ θεύς, ύ
στερεύσας τύν ούρανύν καύ θεμελιύσας τύν
γύν καύ τύ ύν αύτύ, καύ δύδους πνούν τύ
λαύ τύ ύπ' αύτύς καύ πνεύμα τούς πατούσιν
αύτύν. ούτος κύριος ύ θεύς ύμύν.” καύ πύλιν
δι' αύτού· “ύγύ, φησύν, ύπούησα γύν καύ
ύνθρωπον ύπ' αύτύ, ύγύ τύ χειρύ μου
ύστερύωσα τύν ούρανύν.” καύ ύν ύτύρύ
κεφαλαύύ·
“Ούτος

θεύς
ύμύν

κατασκευύσας τύ ύκρα τύς γύς· ού πεινύσει
ούδύ κοπιύσει, ούδύ ύστιν ύξεύρησις τύς
φρονύσεως αύτού.” ύμούως καύ ύερεμύας
<ύς> καύ φησιν· “ύ ποιύσας τύν γύν ύπύ τύ
ύσχύϊ αύτού, ύνορθύσας τύν ούκουμύνην ύν
τύ σοφύύ αύτού, καύ ύν τύ φρονύσει αύτού
ύξύτεινεν τύν ούρανύν καύ πλύθος ύδατος ύν
ούρανύ καύ ύνύγαγεν νεφύλας ύξ ύσχύτου
τύς γύς, ύστραπύς εύς ύετύν ύπούησεν καύ
ύξύγαγεν ύνύμους ύκ θησαυρύν αύτού.”
ύρύν ύστιν πύς φύλα καύ σύμφωνα
ύλύλησαν πύντες ού προφύται, <ύνύ καύ τύ
αύτύ πνεύματι> ύκφωνύσαντες περύ τε
μοναρχύας θεού καύ τύς τού κύσμου γενύσεως
καύ τύς ύνθρύπου ποιύσεως. ού μύν ύλλύ

καύ ύδιναν, πενθούντες τύ ύθεον γύνος τύν
ύνθρύπων, καύ τούς δοκούντας εύναι σοφούς
διύ τύν ύν αύτούς πλύνην καύ πύρωσιν τύς
καρδύας κατύσχυναν. ύ μύν ύερεμύας ύφη·
“ύμωρύνθη πύς ύνθρωπος ύπύ γνύσεως
αύτού, κατύσχύνθη πύς χρυσοχύος ύπύ τύν
γλυπτύν αύτού, εύς μύτην ύργυροκύπος
ύργυροκοπεύ, ούκ ύστιν πνεύμα ύν αύτούς,
ύν ύμύρύ ύπισκοπύς αύτύν ύπολούνται.” τύ
αύτύ καύ ύ Δαυύδ λύγει· “ύφθύρησαν καύ
ύβδελύχθησαν ύν ύπιτηδεύμασιν αύτύν, ούκ
ύστιν ποιύν χρηστύτητα, ούκ ύστιν ύως ύνύς·
πύντες ύξύκλιναν, ύμα ύχρειύθησαν.” ύμούως
καύ
ύββακούμ·
“Τύ
ύφελεύ
γλυπτύν
ύνθρωπον, ύτι ύγλυψεν αύτύ φαντασύαν
ψευδύ; ούαύ τύ λύγοντι τύ λύθύ ύξεγύρθητι,
καύ τύ ξύλύ ύψύθητι.” ύμούως εύπον καύ
ού λοιπού τύς ύληθεύας προφύται.
Καύ τύ μοι τύ πλύθος καταλύγειν τύν
προφητύν, πολλύν ύντων καύ μυρύα φύλα καύ
σύμφωνα εύρηκύτων; ού γύρ βουλύμενοι
δύνανται
ύντυχύντες
τούς
δι'
αύτύν
εύρημύνοις ύκριβύς γνύναι τύ ύληθύς καύ
μύ
παρύγεσθαι
ύπύ
διανούας
καύ
ματαιοπονύας. ούτοι ούν ούς προειρύκαμεν
προφύται ύγύνοντο ύν ύβραύοις, ύγρύμματοι
καύ ποιμύνες καύ ύδιύται.
36. Σύβυλλα δύ, ύν ύλλησιν καύ ύν τούς
λοιπούς ύθνεσιν γενομύνη προφύτις, ύν ύρχύ
τύς προφητεύας αύτύς ύνειδύζει τύ τύν
ύνθρύπων γύνος, λύγουσα·
ύνθρωποι
ούδύν ύύντες,

θνητού

καύ

σύρκινοι,

πύς ταχύως ύψούσθε, βύου τύλος
ούκ ύσορύντες,
ού τρύμετ' ούδύ φοβεύσθε θεύν,
τύν ύπύσκοπον ύμύν,
ύψιστον
μύρτυρα πύντων,

γνύστην,

πανεπύπτην,

παντοτρύφον κτύστην, ύστις γλυκύ
πνεύμ' ύν ύπασιν
κύτθετο, χύγητύρα βροτύν πύντων
ύπούησεν;
εύς
θεύς,
ύς
ύπερμεγύθης, ύγύνητος,

μύνος

ύρχει,

παντοκρύτωρ, ύύρατος, ύρύν μύνος
αύτύς ύπαντα,
αύτύς δ' ού βλύπεται θνητύς ύπύ
σαρκύς ύπύσης.
τύς
γύ ρ
σύρξ
ύπουρύνιον καύ ύληθύ

δύναται

τύν

ύφθαλμούσιν ύδεύν θεύν ύμβροτον,
ύς πύλον ούκεύ;
ύελύοιο
γεγαύτες,

ύλλ'

ούδ'

ύκτύνων

ύνθρωποι στύναι

κατεναντύον

δυνατού,

θνητού

ύνδρες ύν ύστύεσσι, φλύβες καύ
σύρκες ύύντες.
αύτύν τύν
ύγύτορα κύσμου,
ύς μύνος
αύύνος ύτύχθη.

μύνον
εύς

αύτογενύς,
κρατύν διαπαντύς,

ύντα

αύύνα

σύβεσθ'
καύ

ύγύνητος,

ύξ

ύπαντα

πύσι βροτούσι νύμων τύ κριτύριον
ύν φαύ κοινύ.
τύς κακοβουλοσύνης δύ τύν ύξιον
ύξετε μισθύν,
ύεναύν τε

ύττι

θεύν

προλιπύντες

δοξύζειν,
ύκατύμβας,

αύτύ

δαύμοσι
τούσιν ύν ύδύ·

τύς

τε

ύληθινύν

θύειν

θυσύας

ύερύς

ύποιύσατε

τύφύ καύ μανύύ δύ βαδύζετε, καύ
τρύβον ύρθύν
εύθεύαν προλιπύντες ύπύλθετε, καύ
δι' ύκανθύν
καύ σκολύπων ύπλανύσθε. βροτού
παύσασθε μύταιοι
ύεμβύμενοι σκοτύύ καύ ύφεγγύϊ
νυκτύ μελαύνύ,
καύ λύπετε σκοτύην νυκτύς, φωτύς
δύ λύβεσθε.
ούτος
ύδού
ύπλύνητος ύπύρχει.

πύντεσσι

σαφύς

ύλθετε, μύ σκοτύην δύ διύκετε καύ
γνύφον αύεύ·
ύελύου
ύξοχα λύμπει.

γλυκυδερκύς

ύδού

φύος

γνύτε δύ κατθύμενοι σοφύην ύν
στύθεσιν ύμύν·
εύς θεύς ύστι, βροχύς, ύνύμους,
σεισμούς ύπιπύμπων,
ύστεροπύς,
κύδεα λυγρύ

λιμούς,

λοιμούς

καύ

καύ νιφετούς, κρύσταλλα. τύ δύ καθ'
ύν ύξαγορεύω;
ούρανού
αύτύς ύπύρχει.

ύγεύται,

γαύης

κρατεύ,

καύ πρύς τούς γενητούς λεγομύνους ύφη·
Εύ δύ γενητύν ύλως καύ φθεύρεται,
ού δύνατ' ύνδρύς
ύκ
μηρύν
τετυπωμύνος εύναι.

μύτρας

τε

θεύς

ύλλύ θεύς μύνος εύς πανυπύρτατος,
ύς πεπούηκεν
ούρανύν ύύλιύν τε καύ ύστύρας
ύδύ σελύνην,
καρποφύρον γαύύν τε καύ ύδατος
ούδματα πύντου,

ούρεα
χεύματα πηγύν·

θ'

ύψύεντα

τύν
τ'
ύνύδρων
ύνύριθμον πολύ πλύθος.
ύρπετα
ψυχοτροφεύται,

δύ

ποικύλα
τραυλύζοντα,

τε

ξουθύ,
ύύρα ταρσούς,

καύ

ύύναα

πύλι

γεννύ

γαύης
πτηνύν

κινούμενα
λιγυρύθροα,

λιγυπτερύφωνα,

ταρύσσοντ'

ύν δύ νύπαις
γύνναν θύτο θηρύν·

ύρύων

ύμύν
βροτούσιν,

ύπύταξεν

τε

πύντων
θεύτευκτον,

κτύνη
δ'

ύγητύρα

ύγρύαν
πύντα

κατύστησεν

ύνδρύ δ' ύπαύταξεν παμπούκιλα κού
καταληπτύ.
τύς γύρ σύρξ δύναται θνητύν γνύναι
τύδ' ύπαντα;
ύλλ' αύτύς μύνος ούδεν ύ ποιύσας
τύδ' ύπ' ύρχύς
ναύων,

ύφθαρτος κτύστης αύύνιος, αύθύρα

τούς ύγαθούς ύγαθύν προφύρων
πολύ πλεύονα μισθύν,
τούς δύ κακούς ύδύκοις τε χύλον
καύ θυμύν ύγεύρων,
καύ πύλεμον καύ λοιμύν ύδ' ύλγεα
δακρυύεντα.
ύνθρωποι,
ύκριζούσθε;

τύ

μύτην

Αύσχύνθητε
θειοποιούντες.

γαλύς

ού μανύη
αύσθησιν ύφαιρεύ,

καύ

ύψούμενοι

καύ
λύσσα

κνύδαλα
φρενύν

εύ λοπύδας κλύπτουσι θεού, συλούσι
δύ χύτρας;
ύντύ
πύονα ναύειν

δύ

χρυσύεντα

σητύβρωτα
ύρύχναις δεδύασται·

δύδορκε,

προσκυνύοντες
αύλούρους, ύνύητοι,

πύλον

κατύ

πυκναύς

ύφεις

δ'

κύνας

καύ πετεηνύ σύβεσθε καύ ύρπετύ
θηρύα γαύης
καύ λύθινα ξύανα καύ ύγύλματα
χειροπούητα,
καύ παρ' ύδούσι λύθων συγχύσματα·
ταύτα σύβεσθε
ύλλα τε πολλύ μύταια, ύ δύ κ'
αύσχρύν ύγορεύειν,
ύβούλων

εύσι θεού μερύπων δύλύ ύγητύρες

τύν
δύ
θανατηφύρος ύύς.

κύκ

στύματος

χεύται

ύς δ' ύστι ζωύ τε καύ ύφθιτον
ύύναον φύς,
χύρμα
κύμπτειν,

καύ μύλιτος γλυκερύτερον ύνδρύσι
ύκπροχύει τύ

καύ
τρύβον
εύσεβύεσσ' ύνακλύνοις.

δύ

μύνύ

αύχύνα

αύύνεσσιν

ύν

ταύτα λιπύντες ύπαντα, δύκης μεστύν
τύ κύπελλον
ζωρύτερον, στιβαρύν, βεβαρημύνον,
εύ μύλ' ύκρητον,
εύλκύσατ'
πνεύματι πύντες·

ύφροσύνύ

μεμανηύτι

κού θύλετ' ύκνύψαι καύ σύφρονα
πρύς νύον ύλθεύν,

καύ γνύναι βασιλύα θεύν, τύν πύντ'
ύφορύντα.
τούνεκεν αύσθομύνοιο πυρύς σύλας
ύρχετ' ύφ' ύμύς·
πανύμαρ,

λαμπύσι καυθύσεσθε δι' αύύνος τύ

ψευδύσιν
εύδύλοισιν ύχρύστοις.
ού
ύύναύν τε

δύ

ζωύν
χρύνον αύτού

αύσχυνθύντες

θεύν

τιμύντες

κληρονομούσι,

ούκούντες
ύριθηλύα κύπον,

ύπ'

ύληθινύν

τύν

αύύνος

παραδεύσου

ύμύς

δαινύμενοι
γλυκύν
ούρανού ύστερύεντος.

ύρτον

ύπ'

ύτι μύν ούν ταύτα <ύληθύ> καύ ύφύλιμα
καύ
<δύκαια>
καύ
<προφιλύ>
πύσιν
ύνθρύποις τυγχύνει, δύλύν ύστιν, καύ ύτι ού
κακύς δρύσαντες ύναγκαύως ύχουσιν κατ'
ύξύαν τύν πρύξεων κολασθύναι.
37. ύδη δύ καύ τύν ποιητύν τινες ύσπερεύ
λύγια ύαυτούς ύξεύπον ταύτα καύ εύς
μαρτύριον τούς τύ ύδικα πρύσσουσι λύγοντες
ύτι μύλλουσιν κολύζεσθαι. Αύσχύλος ύφη·
Δρύσαντι
ύφεύλεται.

γύ ρ

τοι

καύ

παθεύν

Πύνδαρος δύ καύ αύτύς ύφη·
ύπεύ
ύύζοντύ τι καύ παθεύν ύοικεν.
ύσαύτως καύ Εύριπύδης·
ύνύσχου πύσχων· δρύν γύρ ύχαιρες.
νύμου
λύβύς, κακύς.

τύν

ύχθρύν

δρύν,

ύπου

καύ πύλιν ύ αύτύς·
ύχθρούς
ύγούμαι μύρος.

κακύς

δρύν

ύνδρύς

ύμούως καύ ύρχύλοχος·
ύν δ' ύπ ύσ ταμαι μ ύγα ,
τύν
κακύς
ύνταμεύβεσθαι κακούς.

δρύντα

δεινούς

Καύ ύτι ύ θεύς τύ πύντα ύφορύ καύ
ούδύν αύτύν λανθύνει, μακρύθυμος δύ ύν
ύνύχεται ύως ού μύλλει κρύνειν, καύ περύ
τούτου Διονύσιος εύρηκεν·

ύσύχου
βλύπει.

τύς

Δύκης

ύφθαλμύς

ύς

δι'

λεύσσων προσύπου πύνθ' ύμύς ύεύ

Καύ ύτι μύλλει ύ τού θεού κρύσις
γύνεσθαι καύ τύ κακύ τούς πονηρούς
αύφνιδύως
καταλαμβύνειν,
καύ
τούτο
Αύσχύλος ύσύμανεν λύγων·
βροτούς,
θάμιν.

τύ

τοι

κατ'

ύμπλύκημα

ύρύς
ύρωμύνην

ύξύς

τύ

καύ
ύπύζει

ούκ
εύργασμύνον·
τινύ.

ποδύκες

Δύκην

εύδοντι
καθημύνύ·
άστερον.

κακύν

ύρχεται

περύντι

τύν

ύναυδον,

ού χ

στεύχοντι

καύ

δύχμιον,

ύγκαλύπτει

νύξ

ύλλοθ'
κακύς

ύ τι δ' ύν ποιύς δεινύν νύμιζ' ύρύν

τύ δ' ούχύ καύ ύ Σιμωνύδης;
Ούκ ύστιν κακύν
χρύνύ

ύνεπιδύκητον ύνθρύποις· ύλύγύ δύ
πύντα μεταρρύπτει θεύς.

πύλιν Εύριπύδης·

Ούδύποτ' εύτυχύαν
ύπύρφρονύ τ' ύλβον

κακού

ύνδρύς

βύβαιον εύκύσαι χρεύν,
ούδ' ύδύκων
ούδύνος ύκφύς χρύνος

γενεύν·

γύρ

δεύκνυσιν ύνθρύπων κακύτητας.
ύτι ύ Εύριπύδης·
Ού γύρ ύσύνετον τύ θεύον, ύλλ'
ύχει συνιύναι
τούς κακύς παγύντας ύρκους καύ
κατηναγκασμύνους.
καύ ύ Σοφοκλύς·
σε δεύ.

Εύ δεύν' ύρεξας, δεινύ καύ παθεύν

ύτοι ούν περύ ύδύκου ύρκου ύ καύ περύ
ύλλου τινύς πταύσματος ύτι μύλλει ύ θεύς
ύξετύζειν, καύ αύτού σχεδύν προειρύκασιν, ύ
καύ περύ ύκπυρύσεως κύσμου θύλοντες καύ
μύ
θύλοντες
ύκύλουθα
ύξεύπαν
τούς
προφύταις,
καύπερ
πολύ
μεταγενύστεροι
γενύμενοι καύ κλύψαντες ταύτα ύκ τού νύμου
καύ τύν προφητύν.
38. Καύ τύ γύρ ύτοι ύσχατοι ύ καύ πρύτοι
ύγύνοντο; πλύν ύτι γούν καύ αύτού
ύκύλουθα τούς προφύταις εύπον. περύ μύν
ούν ύκπυρύσεως Μαλαχύας ύ προφύτης
προεύρηκεν· “ύδού ύμύρα ύρχεται κυρύου ύς
κλύβανος καιύμενος, καύ ύνύψει πύντας τούς
ύσεβε ύς .” κα ύ ύσα ύα ς· “ ύξει γ ύρ ύρ γ ύ θεο ύ
<ύς πύρ καύ> ύς χύλαζα συγκαταφερομύνη
βύύ καύ ύς ύδωρ σύρον ύν φύραγγι.”
Τούνυν Σύβυλλα καύ ού λοιπού προφύται,
ύλλύ μύν καύ ού ποιηταύ καύ φιλύσοφοι καύ
αύτού δεδηλύκασιν περύ δικαιοσύνης καύ
κρύσεως καύ κολύσεως· ύτι μύν καύ περύ
προνούας, ύτι φροντύζει ύ θεύς ού μύνον περύ
τύν ζύντων ύμύν ύλλύ καύ τύν τεθνεύτων,
καύπερ ύκοντες ύφασαν· ύλύγχοντο γύρ ύπύ
τύς ύληθεύας. καύ τύν μύν προφητύν

Σολομύν περύ τύν τεθνηκύτων εύπεν· “ύσται
ύασις ταύς σαρξύν καύ ύπιμύλεια τύν
ύστύων.”
τύ
δ'
αύτύ
καύ
Δαυύδ·
“ύγαλλιύσεται ύστύ τεταπεινωμύνα.” τούτοις
ύκύλουθα εύρηκεν καύ Τιμοκλύς, λύγων·
Τεθνεύσιν ύλεος ύπιεικύς θεύς.
καύ περύ πλύθους ούν θεύν ού συγγραφεύς
εύπύντες καθύλθον εύς μοναρχύαν, καύ περύ
ύπρονοησύας λύγοντες εύπον περύ προνούας
καύ περύ ύκρισύας φύσκοντες ύμολύγησαν
ύσεσθαι κρύσιν, καύ ού μετύ
θάνατον
ύρνούμενοι
εύναι
αύσθησιν
ύμολύγησαν.
ύμηρος μύν ούν εύπύν·
πεπύτηται,

Ψυχύ δ' ύύτ' ύνειρος ύποπταμύ νη

ύν ύτύρύ λύγει·
Ψυχύ δ'
ύϊδύσδε βεβύκει,

ύκ

ύεθύων

πταμύνη

καύ πύλιν·
περύσω.

Θύπτε με ύττι τύχιστα πύλας ύύδαο

Τύ δύ περύ τύν λοιπύν, ούς ύνύγνωκας,
ύγούμαύ σε ύκριβύς ύπύστασθαι ύ τρύπύ
εύρύκασιν. ταύτα δύ πύντα συνύσει πύς ύ
ζητύν τύν σοφύαν τού θεού καύ εύαρεστύν
αύτύ διύ πύστεως καύ δικαιοσύνης καύ
ύγαθοεργύας. καύ γύρ τις εύπεν προφύτης ύν
προεγρύψαμεν, ύνύματι ύσηύ· “Τύς σοφύς
καύ συνύσει ταύτα, συνετύς καύ γνύσεται; ύτι
εύθεύαι αύ ύδού τού κυρύου, καύ δύκαιοι
εύσελεύσονται ύν αύταύς, ού δύ ύσεβεύς
ύσθενύσουσιν ύν αύταύς.” χρύ ούν τύν
φιλομαθύ καύ φιλομαθεύν. πειρύθητι ούν
πυκνύτερον συμβαλεύν, ύπως καύ ζύσης
ύκούσας φωνύς ύκριβύς μύθύς τύληθύς.

III

1. Θεύφιλος Αύτολύκύ χαύρειν.
ύπειδύ ού συγγραφεύς βούλονται πληθύν
βύβλων συγγρύφειν πρύς κενύν δύξαν, ού μύν
περύ θεύν καύ πολύμων ύ χρύνων, τινύς δύ
καύ μύθων ύνωφελύν καύ τύς λοιπύς
ματαιοπονύας, ύς ύσκεις καύ σύ ύως τού
δεύρο, κύκεύνου μύν τού καμύτου ούκ
ύκνεύς ύνεχύμενος, ύμύν δύ συμβαλύν ύτι
λύρον ύγύ τυγχύνειν τύν
λύγον τύς
ύληθεύας,
ούύμενος
προσφύτους
καύ
νεωτερικύς εύναι τύς παρ' ύμύν γραφύς, διύ
δύ κύγύ ούκ ύκνύσω ύνακεφαλαιύσασθαύ σοι
παρύχοντος θεού τύν ύρχαιύτητα τύν παρ'
ύμύν γραμμύτων, ύπύμνημύ σοι ποιούμενος δι'
ύλύγων, ύπως μύ ύκνύσύς ύντυγχύνειν
αύτύ, ύπιγνύς δύ τύν λοιπύν συνταξύντων
τύν φλυαρύαν.
2. ύχρύν γύρ τούς συγγρύφοντας αύτούς
αύτύπτας γεγενύσθαι περύ ύν διαβεβαιούνται,
ύ ύκριβύς μεμαθηκύναι ύπύ τύν τεθεαμύνων
αύτύ. τρύπύ γύρ τινι ού τύ ύδηλα
συγγρύφοντες ύύρα δύρουσιν.
Τύ γύρ ύφύλησεν ύμηρον συγγρύψαι τύν
ύλιακύν πύλεμον καύ πολλούς ύξαπατύσαι, ύ
ύσύοδον ύ κατύλογος τύς θεογονύας τύν παρ'
αύτύ
θεύν
ύνομαζομύνων,
ύρφύα
ού
τριακύσιοι ύξύκοντα πύντε θεού, ούς αύτύς
ύπύ τύλει τού βύου ύθετεύ, ύν ταύς
Διαθύκαις αύτού λύγων ύνα εύναι θεύν; τύ
δύ ύφύλησεν ύρατον ύ σφαιρογραφύα τού
κοσμικού κύκλου, ύ τούς τύ ύμοια αύτύ
εύπύντας, πλύν τύς κατ' ύνθρωπον δύξης, ύς
ούδύ αύτύς κατ' ύξύαν ύτυχον; τύ δύ καύ
ύληθύς
εύρύκασιν;

τύ
ύφύλησεν
Εύριπύδην καύ Σοφοκλύα ύ τούς λοιπούς
τραγύδιογρύφους αύ τραγύδύαι, ύ Μύνανδρον
καύ ύριστοφύνην καύ τούς λοιπούς κωμικούς
αύ κωμύδύαι, ύ ύρύδοτον καύ Θουκυδύδην
αύ ύστορύαι αύτύν, ύ Πυθαγύραν τύ ύδυτα
καύ ύρακλύους στύλαι, ύ Διογύνην ύ κυνικύ
φιλοσοφύα, ύ ύπύκουρον τύ δογματύζειν μύ

εύναι πρύνοιαν, ύ ύμπεδοκλύα τύ διδύσκειν
ύθεύτητα, ύ Σωκρύτην τύ ύμνύειν τύν κύνα
καύ τύν χύνα καύ τύν πλύτανον καύ τύν
κεραυνωθύντα ύσκλύπιον καύ τύ δαιμύνια ύ
ύπεκαλεύτο·
πρύς
τύ
δύ
καύ
ύκύν
ύπύθνησκεν, τύνα καύ ύπούον μισθύν μετύ
θύνατον
ύπολαβεύν
ύλπύζων;
τύ
δύ
ύφύλησεν Πλύτωνα ύ κατ' αύτύν παιδεύα, ύ
τούς λοιπούς φιλοσύφους τύ δύγματα αύτύν
ύνα μύ τύν ύριθμύν αύτύν καταλύγω πολλύν
ύντων; ταύτα δύ φαμεν εύς τύ ύπιδεύξαι τύν
ύνωφελύ καύ ύθεον διύνοιαν αύτύν.
3. Δύξης γύρ κενύς καύ ματαύου πύντες
ούτοι ύρασθύντες ούτε αύτού τύ ύληθύς
ύγνωσαν ούτε μύν ύλλους ύπύ τύν ύλύθειαν
προετρύψαντο. καύ γύρ ύ ύφασαν αύτύ
ύλύγχει αύτούς, ύ ύσύμφωνα εύρύκασιν, καύ
τύ
ύδια
δύγματα
ού
πλεύους
αύτύν
κατύλυσαν·
ού
γύρ
ύλλύλους
μύνον
ύνύτρεψαν, ύλλ' ύδη τινύς καύ τύ ύαυτύν
δύγματα ύκυρα ύπούησαν, ύστε ύ δύξα αύτύν
εύς ύτιμύαν καύ μωρύαν ύχύρησεν· ύπύ γύρ
τύν συνετύν καταγινύσκονται.
ύτοι γύρ περύ θεύν ύφασαν, αύτού δ'
ύστερον ύθεύτητα ύδύδαξαν, ύ εύ καύ περύ
κύσμου γενύσεως,
ύσχατον
αύτοματισμύν
εύπον εύναι τύν πύντων, ύλλύ καύ περύ
προνούας λύγοντες πύλιν ύπρονύητον εύναι
κύσμον ύδογμύτισαν. τύ δ'; ούχύ καύ περύ
σεμνύτητος πειρύμενοι γρύφειν ύσελγεύας καύ
πορνεύας
καύ
μοιχεύας
ύδύδαξαν
ύπιτελεύσθαι, ύτι μύν καύ τύς στυγητύς
ύρρητοποιύας εύσηγύσαντο; καύ πρύτους γε
τούς θεούς αύτύν κηρύσσουσιν ύν ύρρύτοις
μύξεσιν συγγύνεσθαι ύν τε ύθύσμοις βρύσεσιν.
τ ύς γ ύρ ο ύκ ύδ ει Κρ ύνον τεκνοφ ύγον , Δ ύα δ ύ
τύν παύδα αύτού τύν Μύτιν καταπύνειν καύ
δεύπνα μιαρύ τούς θεούς ύτοιμύζειν· ύνθα καύ
χωλύν ύφαιστύν τινα χαλκύα φασύν διακονεύν
αύτούς· τύν τε ύραν ύδύαν ύδελφύν αύτού
μύ μύνον τύν Δύα γαμεύν, ύλλύ καύ διύ
στύματος ύνύγνου ύρρητοποιεύν; τύς τε λοιπύς

περύ αύτού πρύξεις, ύπύσας ύδουσιν ού
ποιηταύ, εύκύς ύπύστασαι. τύ μοι λοιπύν
καταλύγειν
τύ
περύ
Ποσειδύνος
καύ
ύπύλλωνος ύ Διονύσου καύ ύρακλύους,
ύθηνύς τύς φιλομύλπου καύ ύφροδύτης τύς
ύναισχύντου, ύκριβύστερον πεποιηκύτων ύμύν
ύν ύτύρύ τύν περύ αύτύν λύγον;
4. Ούδύ γύρ ύχρύν ύμύς ταύτα
ύνασκευύζειν, εύ μύ ύτι σε θεωρύ νυνύ
διστύζοντα περύ τύν λύγον τύς ύληθεύας.
<φρύνιμος> γύρ <ύν ύδύως μωρύν ύνύχύ>·
ύπεύ τοι ούκ ύν ύκινύθης ύπύ ύνούτων
ύνθρύπων κενούς λύγοις ύπύγεσθαι καύ
φύμύ πεύθεσθαι προκατεσχηκυύύ, στομύτων
ύθύων ψευδύς συκοφαντούντων ύμύς, τούς
θεοσεβεύς
καύ
χριστιανούς
καλουμύνους,
φασκύντων ύς κοινύς ύπύντων ούσας τύς
γυναύκας ύμύν καύ ύδιαφύρύ μύξει ζύντας,
ύτι
μύν
καύ
ταύς
ύδύαις
ύδελφαύς
συμμύγνυσθαι,
καύ,
τύ
ύθεύτατον
καύ
ύμύτατον
πύντων,
σαρκύν
ύνθρωπύνων
ύφύπτεσθαι ύμύς. ύλλύ καύ ύς προσφύτου
ύδεύοντος τού καθ' ύμύς λύγου, καύ μηδύν
ύχειν ύμύς λύγειν εύς ύπύδειξιν ύληθεύας
τύς καθ' ύμύς καύ διδασκαλύας, <μωρύαν> δύ
εύναι τύν λύγον ύμύν φασιν. ύγύ μύν ούν
θαυμύζω μύλιστα ύπύ σού, ύς ύν μύν τούς
λοιπούς γενύμενος σπουδαύος καύ ύκζητητύς
ύπύντων πραγμύτων, ύμελύστερον ύμύν
ύκούεις. εύ γύρ σοι δυνατύν, καύ νύκτωρ ούκ
ύκνεις διατρύβειν ύν βιβλιοθύκαις.
5. ύπειδύ ούν πολλύ ύνύγνως, τύ σοι
ύδοξεν τύ Ζύνωνος ύ τύ Διογύνους καύ
Κλεύνθους ύπύσα περιύχουσιν αύ βύβλοι
αύτύν, διδύσκουσαι ύνθρωποβορύας, πατύρας
μύν ύπύ ύδύων τύκνων ύψεσθαι καύ
βιβρύσκεσθαι, καύ εύ τις ού βούλοιτο ύ μύλος
τι τύς μυσερύς τροφύς ύπορρύψειεν, αύτύν
κατεσθύεσθαι τύν μύ φαγύντα; πρύς τούτοις
ύθεωτύρα τις φωνύ εύρύσκεται, ύ τού
Διογύνους, διδύσκοντος τύ τύκνα τούς ύαυτύν
γονεύς εύς θυσύαν ύγειν καύ τούτους

κατεσθύειν. τύ δ'; ούχύ καύ ύρύδοτος ύ
ύστοριογρύφος μυθεύει τύν Καμβύσην τύ τού
ύρπύγου τύκνα σφύξαντα καύ ύψύσαντα
παρατεθεικύναι τύ πατρύ βορύν; ύτι δύ καύ
παρύ ύνδούς μυθεύει κατεσθύεσθαι τούς
πατύρας ύπύ τύν ύδύων τύκνων.
ύ τ ύς ύθ ύο υ διδασκαλ ύας τ ύν τ ύ τοια ύτα
ύναγραψύντων μύλλον δύ διδαξύντων, ύ τύς
ύσεβεύας καύ ύθεύτητος αύτύν, ύ τύς
διανούας τύν ούτως ύκριβύς φιλοσοφησύντων
καύ φιλοσοφύαν ύπαγγελλομύνων! ού γύρ
ταύτα δογματύσαντες τύν κύσμον ύσεβεύας
ύνύπλησαν.
6. Καύ γύρ περύ ύθύσμου πρύξεως σχεδύν
πύσιν συμπεφύνηκεν τούς περύ τύν χορύν τύς
φιλοσοφύας πεπλανημύνοις. καύ πρύτύς γε
Πλύτων, ύ δοκύν ύν αύτούς σεμνύτερον
πεφιλοσοφηκύναι, διαρρύδην ύν τύ πρύτύ
βύβλύ τύν πολιτειύν ύπιγραφομύνύ, τρύπύ
τινύ νομοθετεύ χρύν εύναι κοινύς ύπύντων
τύς γυναύκας, χρύμενος παραδεύγματι τύ Διύς
καύ Κρητύν νομοθύτύ, ύπως διύ προφύσεως
παιδοποιύα πολλύ γύνηται ύκ τύν τοιούτων,
καύ ύς δύθεν τούς λυπουμύνους διύ τοιούτων
ύμιλιύν χρύν παραμυθεύσθαι. ύπύκουρος δύ
καύ αύτύς σύν τύ ύθεύτητα διδύσκειν
συμβουλεύει καύ μητρύσι καύ ύδελφαύς
συμμύγνυσθαι, καύ πύρα τύν νύμων τύν τύδε
κωλυύντων. ύ γύρ Σύλων καύ περύ τούτου
σαφύς ύνομοθύτησεν, ύπως ύκ τού γύμαντος
ού παύδες νομύμως γύνωνται, πρύς τύ μύ ύκ
μοιχεύας τούς γεννωμύνους εύναι, ύνα μύ τύν
ούκ ύντα πατύρα τιμύσύ τις ύς πατύρα, ύ τύν
ύντως πατύρα ύτιμύσύ τις ύγνούν ύς μύ
πατύρα. ύπύσα τε ού λοιπού νύμοι κωλύουσιν
ύωμαύων τε καύ ύλλύνων τύ τοιαύτα
πρύσσεσθαι.
Πρύς τύ ούν ύπύκουρος καύ ού Στωϊκού
δογματύζουσιν
ύδελφοκοιτύας
καύ
ύρρενοβασύας ύπιτελεύσθαι, ύξ ύν διδασκαλιύν
μεστύς βιβλιοθύκας πεποιύκασιν, εύς τύ ύκ

παύδων μανθύνειν τύν ύθεσμον κοινωνύαν;
καύ τύ μοι λοιπύν κατατρύβεσθαι περύ αύτύν,
ύπου γε καύ περύ τύν θεύν παρ' αύτούς
λεγομύνων τύ ύμοια κατηγγύλκασιν;
7. Θεούς γύρ φύσαντες εύναι πύλιν εύς
ούδύν αύτούς ύγύσαντο. ού μύν γύρ ύξ
ύτύμων αύτούς ύφασαν συνεστύναι, ύ δ' αύ
χωρεύν εύς ύτύμους, καύ μηδύν πλεύον
ύνθρύπων δύνασθαι τούς θεούς φασιν. Πλύτων
δύ, θεούς εύπύν εύναι, ύλικούς αύτούς
βούλεται συνιστύν. Πυθαγύρας δύ, τοσαύτα
μοχθύσας περύ θεύν καύ τύν ύνω κύτω
πορεύαν ποιησύμενος, ύσχατον ύρύζει φύσιν
καύ αύτοματισμύν εύναύ φησιν τύν πύντων·
θεούς ύνθρύπων μηδύν φροντύζειν. ύπύσα δύ
Κλιτύμαχος ύ ύκαδημαϊκύς περύ ύθεύτητος
εύσηγύσατο. τύ δ' ούχύ καύ Κριτύας καύ
Πρωταγύρας ύ ύβδηρύτης λύγων· “Εύτε γύρ
εύσιν θεού, ού δύναμαι περύ αύτύν λύγειν,
ούτε ύπούού εύσιν δηλύσαι· πολλύ γύρ ύστιν
τύ κωλύοντύ με”; τύ γύρ περύ Εύημύρου τού
ύθεωτύτου περισσύν ύμύν καύ λύγειν. πολλύ
γύρ περύ θεύν τολμύσας φθύγξασθαι ύσχατον
καύ τύ ύξύλου μύ εύναι θεούς, ύλλύ τύ
πύντα
αύτοματισμύ
διοικεύσθαι
βούλεται.
Πλύτων δύ, ύ τοσαύτα εύπύν περύ μοναρχύας
θεού καύ ψυχύς ύνθρύπου, φύσκων ύθύνατον
εύναι τύν ψυχύν, ούκ αύτύς ύστερον
εύρύσκεται ύναντύα ύαυτύ λύγων, τύς μύν
ψυχύς μετύρχεσθαι εύς ύτύρους ύνθρύπους,
ύνύων δύ καύ εύς ύλογα ζύα χωρεύν; πύς ού
δεινύν καύ ύθύμιτον δύγμα αύτού τούς γε
νούν ύχουσι φανύσεται, ύνα ύ ποτε ύνθρωπος
πύλιν ύσται λύκος ύ κύων ύ ύνος ύ ύλλο τι
ύλογον
κτύνος;
τούτύ
ύκύλουθα
καύ
Πυθαγύρας εύρύσκεται φλυαρύν, πρύς τύ καύ
πρύνοιαν ύκκύπτειν.
Τύνι ούν αύτύν πιστεύσωμεν, Φιλύμονι τύ
κωμικύ λύγοντι·
καλύς

Ού γύρ θεύν σύβοντες ύλπύδας

ύχουσιν εύς σωτηρύαν,
ύ ούς προειρύκαμεν Εύημύρύ καύ ύπικούρύ
καύ Πυθαγύρύ καύ τούς λοιπούς ύρνουμύνοις
εύναι θεοσύβειαν καύ πρύνοιαν ύναιρούσιν.
περύ μύν ούν θεού καύ προνούας ύρύστων
ύφη·
άξάοις
σφύδρα.

Θύρσει,

βοηθεύν

πύσι

μ ύν

τούς

εύωθεν ύ θεύς, τούς δύ τοιούτοις
εύ μύ πύρεσται προεδρύα τις κειμύνη

τούς ζύσιν ύς δεύ, τύ πλύον ύστύν
εύσεβεύν;
ύρύ
διεξύγειν
ύτερον ύ

εύη γύρ ούτως, ύλλύ καύ λύαν
τούς

εύσεβύς

μύν

ύλομύνους

πρύττοντας ύτύπως, τούς δύ μηδύν
τύ λυσιτελύς τύ κατ' αύτούς μύνον,
ύντιμοτύραν ύχοντες ύμύν διύθεσιν.

ύπύ
πύρρω βλύπειν

τού

παρύντος·

καύ
καταστροφύν.

τύν

ύπύντων

ύλλύ

δεύ

ύναμύνειν

ούχ ύν τρύπον γύρ παρ' ύνύοις
ύσχυσύ τις
δύξα κακούθης τύ βύύ τ' ύνωφελύς,
φορύ
βραβεύεται

τις

ύς
ύτυχε·
κρύνουσιν ύχειν
τρύπον.
προεδρύα,

ύστ'
ταύτα

αύτύματος
γύρ

πύντα

ύφύδια πρύς τύν ύδιον ού φαύλοι
ύστιν δύ καύ τούς ζύσιν ύσύως

καύ
ύπιθυμύα·
άν.

τούς

πονηρούς

ύς

προσύκ'

χωρύς προνούας γύνεται γύρ ούδύ

ύπύσα τε καύ ύλλοι καύ σχεδύν γε ού πλεύους
εύπον περύ θεού καύ προνούας, ύρύν ύστιν
πύς ύνακύλουθα ύλλύλοις ύφασαν· ού μύν
γύρ τύ ύξύλου θεύν καύ πρύνοιαν εύναι
ύνεύλον, ού δ' αύ συνύστησαν θεύν καύ
πύντα προνούύ διοικεύσθαι ύμολύγησαν. τύν
ούν συνετύν ύκροατύν καύ ύναγινύσκοντα
προσύχειν ύκριβύς τούς λεγομύνοις δεύ, καθύς
καύ ύ Σιμύλος ύφη·
Κοινύς ποιητύς ύθος ύστύν καλεύν,
καύ τούς περιττούς τύ φύσει καύ
τούς κακούς·
ύδει δύ κρύνειν.
καθύπερ ύν τύπύ τινι καύ ύ Φιλύμων·
Χαλεπύν
καθύμενος·
μύμφεται.

ύπύ

γύρ

ύκροατύς
ύνούας

ύσύνετος
ο ύχ

ύαυτύν

χρύ ούν προσύχειν καύ νοεύν τύ λεγύμενα
κριτικύς ύξετύζοντα τύ ύπύ τύν φιλοσύφων
καύ τύν λοιπύν ποιητύν εύρημύνα.
8. ύρνούμενοι γύρ θεούς εύναι πύλιν
ύμολογούσιν αύτού, καύ τούτους πρύξεις
ύθύσμους ύπιτελεύν ύφασαν. καύ πρύτου γε
Διύς ού ποιηταύ εύφωνύτερον ύδουσι τύς
χαλεπύς πρύξεις. Χρύσιππος δύ, ύ πολλύ
φλυαρύσας, πύς ούχύ εύρύσκεται σημαύνων
τύν ύραν στύματι μιαρύ συγγύνεσθαι τύ Διύ;
τύ γύρ μοι καταλύγειν τύς ύσελγεύας τύς
μητρύς θεύν λεγομύνης ύ Διύς τού Λατεαρύου
διψύντος αύματος ύνθρωπεύου, ύ ύττου τού
ύποκοπτομύνου, ύ ύτι ύ Ζεύς ύ καλούμενος
Τραγύδύς, κατακαύσας τύν ύαυτού χεύρα, ύς
φασιν, νύν παρύ ύωμαύοις θεύς τιμύται; σιγύ
τύ ύντινύου τεμύνη καύ τύ τύν λοιπύν

καλουμύνων θεύν. καύ γύρ ύστορούμενα τούς
συνετούς καταγύλωτα φύρει.
ύτοι ούν περύ ύθεύτητος αύτού ύπύ τύν
ύδύων δογμύτων ύλύγχονται ού τύ τοιαύτα
φιλοσοφύσαντες, ύ καύ περύ πολυμιξύας καύ
ύθύσμου
κοινωνύας·
ύτι
μ ύν
καύ
ύνθρωποβορύα παρ' αύτούς εύρύσκεται δι' ύν
συνύγραψαν γραφύν, καύ πρύτους γε ούς
τετιμύκασιν
θεούς
ταύτα
πεπραχύτας
ύναγρύφουσιν.
9. ύμεύς δύ καύ θεύν ύμολογούμεν, ύλλ'
ύνα, τύν κτύστην καύ ποιητύν καύ δημιουργύν
τούδε τού παντύς κύσμου, καύ προνούύ τύ
πύντα διοικεύσθαι ύπιστύμεθα, ύλλ' ύπ' αύτού
μύνου, καύ νύμον ύγιον μεμαθύκαμεν, ύλλύ
νομοθύτην ύχομεν τύν ύντως θεύν, ύς καύ
διδύσκει ύμύς δικαιοπραγεύν καύ εύσεβεύν
καύ καλοποιεύν.
Καύ περύ μύν εύσεβεύας λύγει· “Ούκ
ύσονταύ σοι θεού ύτεροι πλύν ύμού. ού
ποιύσεις
σεαυτύ
εύδωλον
ούδύ
παντύς
ύμούωμα ύσα ύν τύ ούρανύ ύνω ύ ύσα ύν
τύ γύ κύτω ύ ύσα ύν τούς ύδασιν ύποκύτω
τύς γύς. ού προσκυνύσεις αύτούς, ούδύ μύ
λατρεύσεις αύτούς· ύγύ γύρ εύμι κύριος ύ
θεύς σου.”
Περύ δύ τού καλοποιεύν ύφη· “Τύμα τύν
πατύρα σου καύ τύν μητύρα σου, ύνα εύ σοι
γύνηται καύ ύαν μακροχρύνιος ύσύ ύπύ τύς
γύς, ύς ύγύ δύδωμύ σοι κύριος ύ θεύς.”
ύτι περύ δικαιοσύνης· “Ού μοιχεύσεις, ού
φονεύσεις, ού κλύψεις, ού ψευδομαρτυρύσεις
κατύ τού πλησύον σου μαρτυρύαν ψευδύ, ούκ
ύπιθυμύσεις τύν γυναύκα τού πλησύον σου,
ούκ ύπιθυμύσεις τύν ούκύαν αύτού ούδύ
τύν ύγρύν αύτού ούδύ τύν παύδα αύτού
ούδύ τύν παιδύσκην αύτού ούδύ τού βούς
αύτού ούδύ τού ύποζυγύου αύτού ούδύ
παντύς κτύνους αύτού, ούτε ύσα ύστύν τύ
πλησύον σου. ού διαστρύψεις κρύμα πύνητος ύν
κρύσει αύτού, ύπύ παντύς ύύματος ύδύκου

διαποστύσει,
ύθύον
καύ
δύκαιον
ού κ
ύποκτενεύς, ού δικαιύσεις τύν ύσεβύ καύ
δύρα ού λύψύ· τύ γύρ δύρα ύποτυφλού
ύφθαλμούς βλεπύντων καύ λυμαύνεται ύύματα
δάκαια.”
Τούτου μύν ούν τού θεύου νύμου
διύκονος γεγύνηται Μωσύς, ύ καύ θερύπων τού
θεού, παντύ μύν τύ κύσμύ, παντελύς δύ τούς
ύβραύοις, τούς καύ ύουδαύοις καλουμύνοις,
ούς
κατεδουλύσατο
ύρχύθεν
βασιλεύς
Αύγύπτου,
τυγχύνοντας
σπύρμα
δύκαιον
ύνδρύν θεοσεβύν καύ ύσύων, ύβραύμ καύ
ύσαύκ καύ ύακύβ· ύν ύ θεύς μνησθεύς καύ
ποιύσας θαυμύσια καύ τύρατα διύ Μωσύως
παρύδοξα ύρρύσατο αύτούς, καύ ύξύγαγεν ύκ
τύς Αύγύπτου, ύγαγύν αύτούς διύ τύς
ύρύμου καλουμύνης· ούς καύ ύπεκατύστησεν
εύς τύν Χαναναύαν γύν, μετύπειτα δύ
ύουδαύαν ύπικληθεύσαν, καύ νύμον παρύθετο
καύ ύδύδαξεν αύτούς ταύτα. τού μύν ούν
νύμου μεγύλου καύ θαυμασύου πρύς πύσαν
δικαιοσύνην ύπύρχοντος δύκα κεφύλαια ύ
προειρύκαμεν, τοιαύτύ ύστιν.
10. ύπειδύ ούν προσύλυτοι ύγενύθησαν
ύν γύ Αύγύπτύ ύντες τύ γύνος ύβραύοι ύπύ
γύς τύς Χαλδαϊκύς (κατ' ύκεύνο καιρού λιμού
γενομύνης ύνύγκην ύσχον μετελθεύν εύς
Αύγυπτον σιτύων ύκεύ πιπρασκομύνων, ύνθα
καύ χρύνύ παρύκησαν· ταύτα δύ αύτούς
συνύβη
κατύ
προαναφύνησιν
θεού),
παροικύσαντες
ο ύν
ύν
Αύγύπτύ
ύτεσι
τετρακοσύοις καύ τριύκοντα, ύν τύ τύν Μωσύν
μύλλειν ύξύγειν αύτούς εύς τύν ύρημον ύ
θεύς ύδύδαξεν αύτούς διύ τού νύμου λύγων·
“Προσύλυτον ού θλύψετε· ύμεύς γύρ ούδατε
τύν ψυχύν τού προσηλύτου· αύτού γύρ
προσύλυτοι ύτε ύν τύ γύ Αύγύπτύ.”
11. Τύν μύν ούν νύμον, τύν ύπύ τού
θεού δεδομύνον αύτούς, ύν τύ παραβύναι τύν
λαύν, ύγαθύς ύν καύ ούκτύρμων ύ θεύς, μύ
βουλύμενος διαφθεύραι αύτούς, πρύς τύ

δεδωκύναι τύν νύμον ύστερον καύ προφύτας
ύξύπεμψεν
αύτούς
<ύκ
τύν
ύδελφύν
αύτύν>,
πρύς
<τύ
διδύσκειν
καύ
ύναμιμνύσκειν> τύ τού νύμου αύτούς καύ
ύπιστρύφειν
εύς
μετύνοιαν
τού
μηκύτι
ύμαρτύνειν· εύ δύ ύπιμύνοιεν ταύς φαύλαις
πρύξεσιν,
προανεφύνησαν
<ύποχειρύους>
αύτούς παραδοθύναι <πύσαις ταύς βασιλεύαις>
τύς γύς καύ ύτι ταύτα αύτούς ύδη ύπύβη,
φανερύν μύν ύστιν.
Περύ μύν ούν τύς μετανούας ύσαύας ύ
προφύτης κοινύς μύν πρύς πύντας, διαρρύδην
δύ πρύς τύν λαύν λύγει· “Ζητύσατε τύν
κύριον,
καύ ύν
τύ εύρύσκειν αύτύν
ύπικαλύσασθε· ύνύκα δ' ύν ύγγύζύ ύμύν,
ύπολιπύτω ύ ύσεβύς τύς ύδούς αύτού, καύ
ύνύρ ύνομος τύς βουλύς αύτού, καύ
ύπιστραφύτω ύπύ κύριον τύν θεύν αύτού,
καύ ύλεηθύσεται, ύτι ύπύ πολύ ύφύσει τύς
ύμαρτύας ύμύν.” καύ ύτερος προφύτης
ύζεχιύλ φησιν· “ύύν ύποστραφύ ύ ύνομος
ύπύ πασύν τύν ύνομιύν ύν ύπούησεν καύ
φυλύξύ τύς ύντολύς μου καύ ποιύσύ τύ
δικαιύματύ μου, ζωύ ζύσεται καύ ού μύ
ύποθύνύ· πύσαι αύ ύδικύαι αύτού ύς
ύπούησεν ού μύ μνησθύσιν, ύλλύ τύ
δικαιοσύνύ ύ ύπούησεν ζύσεται, ύτι ού
βούλομαι τύν θύνατον τού ύνύμου, λύγει
κύριος, ύς ύπιστρύψαι ύπύ τύς ύδού τύς
πονηρύς καύ ζύν αύτύν.” πύλιν ύ ύσαύας·
“ύπιστρύφητε
ού
τύν
βαθεύαν
βουλύν
βουλευύμενοι καύ ύνομον, ύνα σωθύσεσθε.”
καύ ύτερος, ύερεμύας· “ύπιστρύφητε ύπύ
κύριον τύν θεύν ύμύν, ύς ύ τρυγύν ύπύ τύν
κύρτελλον αύτού, καύ ύλεηθύσεσθε.”
Πολλύ μύν ούν μύλλον δύ ύναρύθμητύ
ύστιν τύ ύν ύγύαις γραφαύς εύρημύνα περύ
μετανούας,
ύεύ
τού
θεού
βουλομύνου
ύπιστρύφειν τύ γύνος τύν ύνθρύπων ύπύ
πασύν τύν ύμαρτιύν.

12. ύτι μύν καύ περύ δικαιοσύνης, ύς ύ
νύμος εύρηκεν, ύκύλουθα εύρύσκεται καύ τύ
τύν προφητύν καύ τύν εύαγγελύων ύχειν, διύ
τύ τούς πύντας πνευματοφύρους ύνύ πνεύματι
θεού λελαληκύναι. ύ γούν ύσαύας ούτως ύφη·
“ύφύλετε τύς πονηρύας ύπύ τύν ψυχύν
ύμύν, μύθετε καλύν ποιεύν, ύκζητύσατε
κρύσιν,
ύύσασθε
ύδικούμενον,
κρύνατε
ύρφανύ καύ δικαιύσατε χύραν.” ύτι ύ αύτύς·
“Διύλυε, φησύν, πύντα σύνδεσμον ύδικύας,
λ ύε
στραγγαλύας
βιαύων
συναλλαγμύτων,
ύπύστελλε τεθραυσμύνους ύν ύφύσει, καύ
πύσαν συγγραφύν ύδικον διύσπα, διύθρυπτε
πεινύντι τύν ύρτον σου καύ πτωχούς ύστύγους
εύσύγαγε εύς τύν ούκύν σου· ύύν ύδύς
γυμνύν, περύβαλλε, καύ ύπύ τύν ούκεύων
τού σπύρματύς σου ούχ ύπερύψύ. τύτε
ύαγύσεται πρύϊμον τύ φύς σου, καύ τύ ύμύτια
σου
ταχύ
ύνατελεύ
καύ
προπορεύσεται
ύμπροσθύν σου ύ δικαιοσύνη σου.” ύμούως
καύ ύερεμύας· “Στύτε, φησύν, ύπύ ταύς
ύδούς καύ ύδετε, καύ ύπερωτύσατε πούα
ύστύν ύ ύδύς κυρύου τού θεού ύμύν ύ
ύγαθύ, καύ βαδύζετε ύν αύτύ, καύ εύρύσετε
ύνύπαυσιν ταύς ψυχαύς ύμύν. κρύμα δύκαιον
κρύνετε, ύτι ύν τούτοις ύστύν τύ θύλημα
κυρύου τού θεού ύμύν.” ύσαύτως καύ ύσηύ
λύγει· “Φυλύσσεσθε κρύμα καύ ύγγύζετε πρύς
κύριον τύν θεύν ύμύν, τύν στερεύσαντα τύν
ούρανύν καύ κτύσαντα τύν γύν.” καύ ύτερος
ύωύλ ύκύλουθα τούτοις ύφη· “Συναγύγετε
λαύν,
ύγιύσατε
ύκκλησύαν,
εύσδύξασθε
πρεσβυτύρους, συναγύγετε νύπια θηλύζοντα
μαστούς· ύξελθύτω νυμφύος ύκ τού κοιτύνος
αύτού καύ νύμφη ύκ τού παστού αύτύς. καύ
εύξασθε πρύς κύριον τύν θεύν ύμύν ύκτενύς,
ύπως ύλεύσύ ύμύς, καύ ύξαλεύψει τύ
ύμαρτύματα ύμύν.” ύμούως καύ ύτερος
Ζαχαρύας· “Τύδε λύγει κύριος παντοκρύτωρ·
Κρύμα ύληθεύας κρύνετε, καύ ύλεος καύ
ούκτιρμύν ποιεύτε ύκαστος πρύς τύν πλησύον
αύτού, καύ χύραν καύ ύρφανύν καύ

προσύλυτον μύ καταδυναστεύσητε, καύ κακύαν
ύκαστος μύ μνησικακεύτω τύ ύδελφύ αύτού
ύν ταύς καρδύαις ύμύν, λύγει κύριος
παντοκρύτωρ.”
13. Καύ περύ σεμνύτητος ού μύνον
διδύσκει ύμύς ύ ύγιος λύγος τύ μύ
ύμαρτύνειν ύργύ, ύλλύ καύ μύχρις ύννούας,
τύ μηδύ τύ καρδύύ ύννοηθύναι περύ τινος
κακού,

θεασύμενον
τούς
ύφθαλμούς
ύλλοτρύαν γυναύκα ύπιθυμύσαι. Σολομύν μύν
ούν, ύ βασιλεύς καύ προφύτης γενύμενος,
ύφη· “Ού ύφθαλμού σου ύρθύ βλεπύτωσαν,
τύ δύ βλύφαρύ σου νευύτω δύκαια· ύρθύς
πούει τροχιύς σούς ποσύν.” ύ δύ εύαγγύλιος
φωνύ ύπιτατικύτερον διδύσκει περύ ύγνεύας
λύγουσα· “Πύς ύ ύδύν γυναύκα ύλλοτρύαν
πρύς τύ ύπιθυμύσαι αύτύν ύδη ύμούχευσεν
αύτύν ύν τύ καρδύύ αύτού. καύ ύ γαμύν”,
φησύν, “ύπολελυμύνην ύπύ ύνδρύς μοιχεύει,
καύ ύς ύπολύει γυναύκα παρεκτύς λύγου
πορνεύας ποιεύ αύτύν μοιχευθύναι.” ύτι ύ
Σολομύν φησιν· “ύποδύσει τις πύρ ύν ύματύύ,
τύ δύ ύμύτια αύτού ού κατακαύσει; ύ
περιπατύσει τις ύπ' ύνθρύκων πυρύς, τούς δύ
πύδας
ού
κατακαύσει;
ούτως

εύσπορευύμενος πρύς γυναύκα ύπανδρον ούκ
ύθύωθύσεται.”
14. Καύ τού μύ μύνον ύμύς εύνοεύν
τούς ύμοφύλοις, ύς ούονταύ τινες, ύσαύας ύ
προφύτης ύφη· “Εύπατε τούς μισούσιν ύμύς
καύ τούς βδελυσσομύνοις· ύδελφού ύμύν
ύστε, ύνα τύ ύνομα κυρύου δοξασθύ καύ
ύφθύ ύν τύ εύφροσύνύ αύτύν.” τύ δύ
εύαγγύλιον· “ύγαπύτε, φησύν, τούς ύχθρούς
ύμύν
καύ
προσεύχεσθε
ύπύρ
τύν
ύπηρεαζύντων ύμύς. ύύν γύρ ύγαπύτε τούς
ύγαπύντας ύμύς, πούον μισθύν ύχετε; τούτο
καύ ού λύσταύ καύ ού τελύναι ποιούσιν.”
Τούς δύ ποιούντας τύ ύγαθύν διδύσκει μύ
καυχύσθαι, ύνα μύ ύνθρωπύρεσκοι ύσιν. “Μύ
γνύτω γύρ”, φησύν, “ύ χεύρ σου ύ ύριστερύ

τύ ποιεύ ύ χεύρ σου ύ δεξιύ.” ύτι μύν καύ
περύ
τού
<ύποτύσσεσθαι
ύρχαύς
καύ
ύξουσύαις> καύ <εύχεσθαι ύπύρ αύτύν>
κελεύει ύμύς ύ θεύος λύγος, <ύπως ύρεμον
καύ ύσύχιον βύον διύγωμεν>. καύ διδύσκει
<ύποδιδύναι πύσιν τύ πύντα, τύ τύν τιμύν τύν
τιμύν, τύ τύν φύβον τύν φύβον, τύ τύν
φύρον τύν φύρον, μηδύνι μηδύν ύφελεύν ύ
μύνον τύ ύγαπύν πύντας>.
15. Σκύπει τούνυν εύ ού τύ τοιαύτα
μανθύνοντες δύνανται ύδιαφύρως ζύν καύ
συμφύρεσθαι ταύς ύθεμύτοις μύξεσιν, ύ τύ
ύθεύτατον
πύντων,
σαρκύν
ύνθρωπεύων
ύφύπτεσθαι, ύπου γε καύ τύς θύας τύν
μονομύχων ύμύν ύπεύρηται ύρύν, ύνα μύ
κοινωνού καύ συνύστορες φύνων γενύμεθα.
ύλλ' ούδύ τύς λοιπύς θεωρύας ύρύν χρύ, ύνα
μύ μολύνωνται ύμύν ού ύφθαλμού καύ τύ
ύτα, γινύμενα συμμύτοχα τύν ύκεύ φωνύν
ύδομ ύνων.
εύ
γ ύρ
ε ύπ οι
τις
περ ύ
ύνθρωποβορύας, ύκεύ τύ Θυύστου καύ
Τηρύως τύκνα ύσθιύμενα· εύ δύ περύ
μοιχεύας, ού μύνον περύ ύνθρύπων ύλλύ καύ
περύ θεύν, ύν καταγγύλλουσιν εύφύνως μετύ
τιμύν καύ ύθλων, παρ' αύτούς τραγύδεύται.
μακρύν δύ ύπεύη χριστιανούς ύνθυμηθύναύ τι
τοιούτο πρύξαι, παρ' ούς σωφροσύνη πύρεστιν,
ύγκρύτεια ύσκεύται, μονογαμύα τηρεύται,
ύγνεύα φυλύσσεται, ύδικύα ύκπορθεύται,
ύμαρτύα ύκριζούται, δικαιοσύνη μελετύται,
νύμος πολιτεύεται, θεοσύβεια πρύσσεται, θεύς
ύμολογεύται,
ύλύθεια
βραβεύει,
χύρις
συντηρεύ, εύρύνη περισκύπει, λύγος ύγιος
ύδηγεύ, σοφύα διδύσκει, ζωύ βραβεύει, θεύς
βασιλεύει.
Πολλύ μύν ούν ύχοντες λύγειν περύ τύς
καθ' ύμύς πολιτεύας καύ τύν δικαιωμύτων τού
θεού καύ δημιουργού πύσης κτύσεως, τύ νύν
αύτύρκως ύγούμεθα ύπιμεμνύσθαι, εύς τύ
καύ σε ύπιστύσαι μύλιστα ύξ ύν ύναγινύσκεις
ύως τού δεύρο, ύνα ύς φιλομαθύς ύγενύθης
ύως τού δεύρο ούτως καύ φιλομαθύς ύσύ.

16. Θύλω δύ σοι καύ τύ τύν χρύνων θεού
παρύχοντος νύν ύκριβύστερον ύπιδεύξαι, ύνα
ύπιγνύς ύτι ού πρύσφατος ούδύ μυθύδης
ύστύν ύ καθ' ύμύς λύγος, ύλλ' ύρχαιύτερος
καύ ύληθύστερος ύπύντων ποιητύν καύ
συγγραφύων, τύν ύπ' ύδύλύ συγγραψύντων.
ού μύν γύρ τύν κύσμον ύγύνητον εύπύντες
εύς τύ ύπύραντον ύχύρησαν, ύτεροι δύ
γενητύν φύσαντες εύπον ύς ύδη μυριύδας
ύτύν πεντεκαύδεκα ύληλυθύναι καύ τρισχύλια
ύβδομύκοντα πύντε ύτη. ταύτα μύν ούν
ύπολλύνιος ύ Αύγύπτιος ύστορεύ. Πλύτων δύ,
ύ δοκύν ύλλύνων σοφύτερος γεγενύσθαι, εύς
πύσην φλυαρύαν ύχύρησεν! ύν γύρ ταύς
Πολιτεύαις
αύτού
ύπιγραφομύναις ύητύς
κεύται· “Πύς γύρ ύν, εύ γε ύμενε τύδε ούτως
πύντα χρύνον ύς νύν διακοσμεύται, καινύν
ύνευρύσκετύ ποτε ύτιούν τούτο; ύτι μύν
μυριύκις μυρύα ύτη διελύνθανεν ύρα τούς
τύτε· χύλια δ' ύφ' ού γύγονεν ύ δύς τοσαύτα
ύτη· τύ μύν ύπύ Δαιδύλου καταφανύ γύγονεν,
τύ δύ ύπύ ύρφύως, τύ δύ ύπύ Παλαμύδους.”
καύ ταύτα εύπύν γεγενύσθαι, τύ μύν μυριύκις
μυρύα ύτη ύπύ κατακλυσμού ύως Δαιδύλου
δηλού. καύ πολλύ φύσας περύ πολύων καύ
κατοικισμύν καύ ύθνύν, ύμολογεύ εύκασμύ
ταύτα εύρηκύναι. λύγει γύρ· “Εύ γούν, ύ
ξύνε, τις ύμύν ύπύσχηται θεύς ύς, ύν
ύπ ιχειρ ύσωμεν <τ ύ β ύ> τ ύ τ ύς νομοθεσ ύας
σκύψει, τύν νύν εύρημύνων <λύγων ού
χεύρους ούδ' ύλύττους ύκουσύμεθα, μακρύν
ύν ύλθοιμι ύγωγε>.” δηλονύτι εύκασμύ ύφη·
εύ δύ εύκασμύ, ούκ ύρα ύληθύ ύστιν τύ ύπ'
αύτού εύρημύνα.
17. Δεύ ούν μύλλον μαθητύν γενύσθαι τύς
νομοθεσύας τού θεού, καθύς καύ αύτύς
ύμολύγηκεν ύλλως μύ δύνασθαι τύ ύκριβύς
μαθεύν, ύύν μύ ύ θεύς διδύξύ διύ τού
νύμου. τύ δύ; ούχύ καύ ού ποιηταύ ύμηρος
καύ ύσύοδος καύ ύρφεύς ύφασαν ύαυτούς
ύπύ θεύας προνούας μεμαθηκύναι; ύτι μύν
μύντεις καύ προγνύστας γεγενύσθαι κατύ τούς

συγγραφεύς, καύ τούς παρ' αύτύν μαθύντας
ύκριβύς συγγεγραφύναι φασύν. πύσύ ούν
μύλλον ύμεύς τύ ύληθύ εύσύμεθα ού
μανθύνοντες ύπύ τύν ύγύων προφητύν, τύν
χωρησύντων τύ ύγιον πνεύμα τού θεού; διύ
σύμφωνα καύ φύλα ύλλύλοις ού πύντες
προφύται εύπον, καύ προεκύρυξαν τύ μύλλοντα
ύσεσθαι παντύ τύ κύσμύ. τούς γύρ φιλομαθεύς
μύλλον δύ φιλαληθεύς δύναται αύτύ ύ
ύκβασις τύν προαναπεφωνημύνων πραγμύτων
καύ ύδη ύπηρτισμύνων ύκδιδύσκειν ύντως
ύληθύ εύναι τύ δι' αύτύν κεκηρυγμύνα περύ τε
χρύνων καύ καιρύν τύν πρύ κατακλυσμού, ύφ'
ού ύκτισται ύ κύσμος ύως τού δεύρο, ύς
συνύστηκε τύ ύτη, εύς τύ ύπιδεύξαι τύν
φλυαρύαν τού ψεύδους τύν συγγραφύων, ύτι
ούκ ύληθύ ύστιν τύ δι' αύτύν ύηθύντα.
18. Πλύτων γύρ, ύς προειρύκαμεν, δηλύσας
κατακλυσμύν γεγενύσθαι, ύφη μύ πύσης τύς
γύς ύλλύ τύν πεδύων μύνον γεγενύσθαι, καύ
τούς διαφυγύντας ύπύ τούς ύψηλοτύτοις
ύρεσιν αύτούς διασεσύσθαι. ύτεροι δύ λύγουσι
γεγονύναι Δευκαλύωνα καύ Πύρραν, καύ
τούτους ύν λύρνακι διασεσύσθαι καύ τύν
Δευκαλύωνα μετύ τύ ύλθεύν ύκ τύς λύρνακος
λύθους εύς τύ ύπύσω πεπομφύναι καύ
ύνθρύπους ύκ τύν λύθων γεγενύσθαι· ύθεν
φασύν λαούς προσαγορεύεσθαι τύ πλύθος
ύνθρύπων. ύλλοι δ' αύ Κλύμενον εύπον ύν
δευτύρύ κατακλυσμύ γεγονύναι.
ύτι μύν ούν ύθλιοι καύ πύνυ δυσσεβεύς
καύ ύνύητοι εύρύσκονται ού τύ τοιαύτα
συγγρύψαντες καύ φιλοσοφύσαντες ματαύως,
ύκ τύν προειρημύνων δύλύν ύστιν. ύ δύ
ύμύτερος προφύτης καύ θερύπων τού θεού
Μωσύς περύ τύς γενύσεως τού κύσμου
ύξιστορύν διηγύσατο τύνι τρύπύ γεγύνηται ύ
κατακλυσμύς ύπύ τύς γύς, ού μύν ύλλύ καύ
τύ τού κατακλυσμού ύ τρύπύ γύγονεν, ού
Πύρραν
ούτε
Δευκαλύωνα

Κλύμενον
μυθεύων, ούδύ μύν τύ πεδύα μύνον

κατακεκλύσθαι, καύ τούς διαφυγύντας
τούς ύρεσι μύνους διασεσύσθαι.

ύπύ

19. ύλλ' ούδύ δεύτερον κατακλυσμύν
γεγονύναι δηλού, ύλλύ μύν ούν ύφη μηκύτι
τύ κύσμύ κατακλυσμύν ύδατος ύσεσθαι, ούον
ούτε γύγονεν ούτε μύν ύσται. ύκτύ δύ φησιν
τύς πύσας ψυχύς ύνθρύπων ύν τύ κιβωτύ
διασεσύσθαι,
ύν
τύ
κατασκευασθεύσύ
προστύγμασι θεού, ούχ ύπύ Δευκαλύωνος, ύλλ'
ύπύ τού Νύε ύβραϊστύ, ύς διερμηνεύεται τύ
ύλλύδι γλύσσύ ύνύπαυσις, καθύς καύ ύν
ύτύρύ
λύγύ
ύδηλύσαμεν
ύς
Νύε,
καταγγύλλων τούς τύτε ύνθρύποις μύλλειν
κατακλυσμύν ύσεσθαι, προεφύτευσεν αύτούς
λύγων· Δεύτε, καλεύ ύμύς ύ θεύς εύς
μετύνοιαν· διύ ούκεύως Δευκαλύων ύκλύθη.
τούτύ δύ τύ Νύε υύού τρεύς ύσαν, καθύς
καύ ύν τύ δευτύρύ τύμύ ύδηλύσαμεν, ύν τύ
ύνύματύ ύστιν Σύμ καύ Χύμ καύ ύύφεθ, ούς
καύ γυναύκες τρεύς ύσαν τύ καθ' ύνα αύτύν,
καύ αύτύς, καύ ύ γυνύ αύτού. Τούτον τύν
ύνδρα ύνιοι Εύνούχον προσηγορεύκασιν. ύκτύ
ούν αύ πύσαι ψυχαύ ύνθρύπων διεσύθησαν,
ού ύν τύ κιβωτύ εύρεθύντες.
Τύν δύ κατακλυσμύν ύσύμανεν ύ Μωσύς
ύπύ <ύμύρας τεσσαρύκοντα καύ νύκτας
τεσσαρύκοντα>
γεγενύσθαι,
<ύπύ
τού
ούρανού τύν καταρακτύν> ύυύντων καύ
πασύν <τύν πηγύν τύς ύβύσσου βλυσύντων>,
ύστε τύ ύδωρ ύψωθύναι <ύπύνω παντύς
ύρους ύψηλού πεντεκαύδεκα πύχεις>. καύ
ούτως διεφθύρη τύ γύνος πύντων τύν τύτε
ύνθρύπων,
μύνοι
δύ
διεσύθησαν
ού
φυλαχθύντες ύν τύ κιβωτύ, ούς προειρύκαμεν
ύκτύ· ύς κιβωτού τύ λεύψανα μύχρις τού
δεύρο δεύκνυται εύναι ύν τούς ύραβικούς
άρεσιν.
Τύ
μύν
ούν
τού
κατακλαυσμού
κεφαλαιωδύς τοιαύτην ύχει τύν ύστορύαν.
20.

ύουδαύους,

δύ
Μωσύς
ύδηγύσας
τούς
ύς
ύφθημεν
εύρηκύναι,

ύκβεβλημύνους ύπύ γύς Αύγύπτου ύπύ
βασιλύως Φαραύ, ού τούνομα Τύθμωσις, ύς,
φασύν,
μετύ
τύν
ύκβολύν
τού
λαού
ύβασύλευσεν ύτη εύκοσι πύντε καύ μύνας δύ,
ύς ύφύρηται Μαναιθύς. καύ μετύ τούτον
Χεβρύν ύτη ιγύ. μετύ δύ τούτον ύμύνωφις
ύτη κύ, μύνας ύπτύ. μετύ δύ τούτον ύ
ύδελφύ αύτού ύμύσση ύτη καύ, μύνας
ύννύα. μετύ δύ ταύτην Μύφρης ύτη ιβύ,
μύνας θύ. μετύ δύ τούτον Μηφραμμούθωσις
ύτη κεύ, μύνας ιύ. καύ μετύ τούτον Τυθμύσης
ύτη θύ, μύνας ηύ. καύ μετύ τούτον ύμύνωφις
ύτη λ ύ, μ ύνας ι ύ. μετ ύ δ ύ το ύτον ύρος ύτη
λ ύύ
,
μ ύνας π ύντε . το ύτου δ ύ θυγ ύτηρ
ύκεγχερύς ύτη ιβύ, μύνα αύ. μετύ δύ ταύτην
ύαθύτις ύτη θύ. μετύ δύ τούτον ύκεγχύρης
ύτη ιβύ, μύνας εύ. μετύ δύ τούτον ύκεγχύρης
ύτη ιβύ, μύνας γύ. τού δύ ύρμαϊς ύτη δύ,
μύνα αύ. καύ μετύ τούτον ύαμύσσης
ύνιαυτύν, μύνας δύ. μετύ δύ τούτον
ύρμύσσης Μιαμμού ύτη ξύύ καύ μύνας βύ.
καύ μετύ τούτον ύμύνωφις ύτη ιθύ, μύνας
ύύ. τού δύ Σύθως καύ ύαμύσσης ύτη ξύ, ούς
φασιν ύσχηκύναι πολλύν δύναμιν ύππικύς καύ
παρύταξιν ναυτικύς κατύ τούς ύδύους χρύνους.
Ού μύν ύβραύοι, κατ' ύκεύνο καιρού
παροικύσαντες
ύν
γύ
Αύγύπτύ
καύ
καταδουλωθύντες ύπύ βασιλύως ύς προεύρηται
Τύθμωσις, ύκοδύμησαν αύτύ πύλεις ύχυρύς,
τ ύν τε Πειθ ύ κα ύ ύαμεσσ ύ κα ύ ύν , ύτις ύστ ύν
ύλύου πύλις· ύστε καύ τύν πύλεων τύν τύτε
ύνομαστύν
κατ'
Αύγυπτύους
δεύκνυνται
προγενύστεροι ού ύβραύοι ύντες, ού καύ
προπύτορες ύμύν, ύφ' ύν καύ τύς ύερύς
βύβλους ύχομεν ύρχαιοτύρας ούσας ύπύντων
συγγραφύων, καθύς προειρύκαμεν.
Αύγυπτος δύ ύ χύρα ύκλύθη ύπύ τού
βασιλύως Σύθως· ύ γύρ Σύθως, φασύν,
Αύγυπτος καλεύται. τύ δύ Σύθως ύν ύδελφύς
ύ ύνομα ύρμαϊς· ούτος Δαναύς κύκληται ύ εύς
ύργος ύπύ Αύγύπτου παραγενύμενος, ού

μύμνηται ού λοιπού συγγραφεύς
ύρχαύου τυγχύνοντος.

ύς

πύνυ

21. Μαναιθύς δύ ύ κατ' Αύγυπτύους πολλύ
φλυαρύσας, ύτι μύν καύ βλύσφημα εύπύν εύς
τε Μωσύα καύ τούς σύν αύτύ ύβραύους, ύς
δύθεν διύ λύπραν ύκβληθύντας ύκ τύς
Αύγύπτου, ούχ εύρεν τύ ύκριβύς τύν χρύνων
εύπεύν. ποιμύνας μύν γύρ αύτούς εύπύν καύ
πολεμύους Αύγυπτύων, τύ μύν ποιμύνας ύκων
εύπεν, ύλεγχύμενος ύπύ τύς ύληθεύας· ύσαν
γύρ ύντως ποιμύνες ού προπύτορες ύμύν, ού
παροικύσαντες ύν Αύγύπτύ, ύλλ' ού λεπρού.
παραγενύμενοι
γύρ
εύς
τύν
γ ύν
τύν
καλουμύνην ύουδαύαν, ύνθα καύ μεταξύ
κατύκησαν, δηλούται ύ τρύπύ ού ύερεύς
αύτύν
διύ
προστύγματος
θεού
προσκαρτερούντες τύ ναύ, τύτε ύθερύπευον
πύσαν νύσον ύστε καύ λεπρύντας καύ πύντα
μύμον ύύντο. ναύν ύκοδύμησεν Σολομύν ύ
βασιλεύς τύς ύουδαύας.
Περύ δύ τού πεπλανύσθαι τύν Μαναιθύ
περύ τύν χρύνων ύκ τύν ύπ' αύτού
εύρημύνων δύλύν ύστιν· ύλλύ καύ περύ τού
βασιλύως τού ύκβαλύντος αύτούς, Φαραύ
τούνομα. ούκύτι γύρ αύτύν ύβασύλευσεν·
καταδιύξας
γύρ
ύβραύους
μετύ
τού
στρατεύματος κατεποντύσθη εύς τύν ύρυθρύν
θύλασσαν. ύτι μύν καύ ούς ύφη ποιμύνας
πεπολεμηκύναι τούς Αύγυπτύους ψεύδεται· πρύ
ύτ ύν γ ύρ λ ύγ ύ ύξ ύλ θον ύκ τ ύς Α ύγ ύπ του
κα ύ ύκησαν ύκτοτε τ ύν χ ύραν , τ ύν ύτι κα ύ
νύν καλουμύνην ύουδαύαν, πρύ τού καύ
Δαναύν εύς ύργος ύφικύσθαι. ύτι δύ τούτον
ύρχαιύτερον ύγούνται τύν λοιπύν κατύ
ύλληνας ού πλεύους, σαφύς ύστιν.
ύστε ύ Μαναιθύς δύο τύξεις ύκων τύς
ύληθεύας μεμύνυκεν ύμύν διύ τύν αύτού
γραμμύτων, πρύτον μύν ποιμύνας αύτούς
ύμολογύσας,
δεύτερον
εύπύν
καύ
τύ
ύξεληλυθύναι αύτούς ύκ γύς Αύγύπτου· ύστε
καύ ύκ τούτων τύν ύναγραφύν δεύκνυσθαι

προγενύστερον εύναι τύν Μωσύν καύ τούς σύν
αύτύ ύνακοσύους ύ καύ χιλύους ύνιαυτούς
πρύ τού ύλιακού πολύμου.
22. ύλλύ καύ περύ τού ναού τύς
ούκοδομύς τού ύν ύουδαύύ, ύν ύκοδύμησεν
ύ βασιλεύς Σολομύν μετύ ύτη πεντακύσια
ύξύκοντα ύξ τύς Αύγύπτου ύξοδύας τύν
ύουδαύων, παρύ Τυρύοις ύναγύγραπται ύς ύ
ναύς ύκοδύμηται, καύ ύν τούς ύρχεύοις
αύτύν πεφύλακται τύ γρύμματα, ύν αύς
ύναγραφαύς εύρύσκεται γεγονύς ύ ναύς πρύ
τού τούς Τυρύους τύν Καρχηδύνα κτύσαι
θύττον ύτεσιν ύκατύν τεσσαρύκοντα τρισύν,
μησύν ύκτύ· (ύνεγρύφη ύπύ ύερύμου
τούνομα
βασιλύως
Τυρύων,
υύού
δύ
ύβειβύλου, διύ τύ ύκ πατρικύς συνηθεύας τύν
ύύρωμον γεγενύσθαι φύλον τού Σολομύνος,
ύμα καύ διύ τύν ύπερβύλλουσαν σοφύαν, ύν
ύσχεν ύ Σολομύν. ύν γύρ προβλύμασιν
ύλλύλους συνεχύς ύγύμναζον· τεκμύριον δύ
τούτου, καύ ύντύγραφα ύπιστολύν αύτύν
φασιν μύχρι τού δεύρο παρύ τούς Τυρύοις
πεφυλαγμύνα·
γρύμματύ
τε
ύλλύλοις
διύπεμπον.) - καθύς μύμνηται Μύνανδρος ύ
ύφύσιος,
ύστορύν
περύ
τύς
Τυρύων
βασιλεύας, λύγων ούτως· “Τελευτύσαντος γύρ
ύβειβύλου” βασιλύως Τυρύων “διεδύξατο τύν
βασιλεύαν ύ υύύς αύτού ύύρωμος, ύς βιύσας
ύτη πεντύκοντα τρύα <ύβασύλευσεν ύτη
τριύκοντα τύσσαρα>. τούτον δύ διεδύξατο
Βαλεύζωρος, βιύσας ύτη μγύ, ύς ύβασύλευσεν
ύτη ιζύ. <μετύ τούτον ύβδύστρατος, ύς βιύσας
ύτη κθύ ύβασύλευσεν ύτη θύ.> μετύ δύ
τούτον Μεθουύσταρτος, βιύσας ύτη νδύ,
ύβασύλευσεν ύτη ιβύ. μετύ δύ τούτον ύ
ύδελφύς αύτού ύθύρυμος, βιύσας ύτη νηύ,
ύβασύλευσεν ύτη θύ. τούτον ύνεύλεν ύ
ύδελφύς αύτού ύλλης τούνομα, ύς βιύσας ύτη
νύ ύβασύλευσεν μύνας ύκτύ. τούτον ύνεύλεν
ύουθύβαλος, ύερεύς τύς ύστύρτης, ύς βιύσας
ύτη μύ ύβασύλευσεν ύτη λβύ. τούτον
διεδύξατο ύ υύύς αύτού Βαλύζωρος, ύς

βιύσας ύτη μεύ ύβασύλευσεν ύτη ύύ. υύύς
δύ τούτου Μύττηνος, βιύσας ύτη λβύ,
ύβασύλευσεν ύτη κθύ. τούτον διεδύξατο
Πυγμαλύων, ύς βιύσας ύτη νύύ ύβασύλευσεν
ύτη μζύ. ύν δύ τύ ύβδύμύ ύτει τύς
βασιλεύας αύτού <ύ ύδελφύ αύτού> εύς
Λιβύην φυγούσα πύλιν ύκοδύμησεν τύν μύχρι
τού δεύρο Καρχηδονύαν καλουμύνην. συνύγεται
ούν ύ πύς χρύνος ύπύ τύς ύερύμου
βασιλεύας μύχρι Καρχηδύνος κτύσεως ύτη
ρνεύ, μύνες ύκτύ. τύ δύ δωδεκύτύ ύτει τύς
ύερύμου βασιλεύας ύν ύεροσολύμοις ύ ναύς
ύκοδομύθη, ύστε τύν πύντα χρύνον γεγενύσθαι
ύπύ τύς τού ναού ούκοδομύς μύχρι
Καρχηδύνος κτύσεως ύτη ρμγύ, μύνες ηύ.”
23.
Τύς
μ ύν
ού ν
Φοινύκων
καύ
Αύγυπτύων μαρτυρύας, ύς ύστορύκασιν περύ
τύν καθ' ύμύς χρύνων ού συγγρύψαντες
Μαναιθύς ύ Αύγύπτιος καύ ύ Μύνανδρος ύ
ύφύσιος, ύτι δύ καύ ύύσηππος ύ ύναγρύψας
τύν ύουδαϊκύν πύλεμον τύν γενύμενον αύτούς
ύπύ ύωμαύων, ύρκετύς ύτω ύμύν τύ
εύρημύνα. ύκ γύρ τούτων τύν ύρχαύων
δεύκνυται καύ τύ τύν λοιπύν συγγρύμματα
ύσχατα εύναι τύν διύ Μωσύως ύμύν
δεδομύνων γραμμύτων, ύτι μύν καύ τύν
μεταξύ προφητύν· ύ γύρ ύστερος τύν
προφητύν
γενύμενος
Ζαχαρύας
ύνύματι
ύκμασεν κατύ τύν Δαρεύου βασιλεύαν.
ύλλύ καύ ού νομοθύται πύντες μεταξύ
εύρύσκονται νομοθετούντες. εύ γύρ τις εύποι
Σύλωνα τύν ύθηναύον, ούτος γύγονεν κατύ
τούς χρύνους Κύρου καύ Δαρεύου τύν
βασιλύων, κατύ τύν χρύνον Ζαχαρύου τού
προειρημύνου προφύτου, μεταξύ γεγενημύνου
πύνυ
πολλούς
ύτεσιν·
ύτοι
καύ
περύ
Λυκούργου ύ Δρύκοντος ύ Μύνω τύν
νομοθετύν, τούτων ύρχαιύτητι προύγουσιν αύ
ύεραύ βύβλοι, ύπου γε καύ τού Διύς τού
Κρητύν βασιλεύσαντος, ύλλύ μύν καύ τού
ύλιακού πολύμου δεύκνυται προύγοντα τύ

γρύμματα τού θεύου νύμου τού διύ Μωσύως
ύμύν δεδομύνου.
ύν α δ ύ ύκριβεστ ύραν ποι ύσωμεν τ ύν
ύπύδειξιν τύν καιρύν καύ χρύνων, θεού ύμύν
παρύχοντος ού μύνον τύ μετύ κατακλυσμύν
ύστορούντες ύλλύ καύ τύ πρύ κατακλυσμού
εύς τύ καύ τύν ύπύντων κατύ τύ δυνατύν
εύπεύν ύμύν τύν ύριθμύν, νυνύ ποιησύμεθα,
ύναδραμύντες ύπύ τύν ύνύκαθεν ύρχύν τύς
τού κύσμου κτύσεως, ύν ύνύγραψεν Μωσύς ύ
θερύπων τού θεού διύ πνεύματος ύγύου.
εύπύν γύρ τύ περύ κτύσεως καύ γενύσεως
κύσμου, τού πρωτοπλύστου ύνθρύπου, καύ τύ
τύν ύξύς γεγενημύνων, ύσύμανεν καύ τύ πρύ
κατακλυσμού ύτη γενύμενα. ύγύ δ' αύτούμαι
χύριν παρύ τού μύνου θεού, εύς τύ τύληθύ
κατύ τύ θύλημα αύτού πύντα ύκριβύς
εύπεύν, ύπως καύ σύ καύ πύς ύ τούτοις
ύντυγχύνων ύδηγύται ύπύ τύς ύληθεύας καύ
χύριτος αύτού. ύρξομαι δύ πρύτον ύπύ τύν
ύναγεγραμμύνων γενεαλογιύν, λύγω δύ ύπύ
τού πρωτοπλύστου ύνθρύπου τύν ύρχύν
ποιησύμενος.
24. ύδύμ ύως ού ύτύκνωσεν ύζησεν ύτη
σλύ, υύύς δύ τούτου Σύθ ύτη σεύ, υύύς δύ
τούτου ύνύς ύτη ρύύ, υύύς δύ τούτου
Καϊνύν ύτη ρού, υύύς δύ τούτου Μαλελεύλ
ύτη ρξεύ, υύύς δύ τούτου ύύρεθ ύτη ρξβύ,
υύύς δύ τούτου ύνύχ ύτη ρξεύ, υύύς δύ
τούτου Μαθουσύλα ύτη ρξζύ, υύύς δύ τούτου
Λύμεχ ύτη ρπηύ. τούτύ δύ υύύς ύγενύθη ύ
προειρημύνος Νύε, ύς ύτύκνωσεν τύν Σύμ ύν
ύτύν
φύ.
ύπύ
τούτου
ύγύνετο

κατακλυσμύς ύντος αύτού ύτύν χύ. τύ πύντα
ούν μύχρι κατακλυσμού γεγύνηται ύτη βσμβύ.
Μετύ δύ τύν κατακλυσμύν εύθύως ύ Σύμ
ύν ύτύν ρύ ύτύκνωσεν τύν ύρφαξύθ,
ύρφαξύθ δύ ύτύκνωσεν Σαλύ ύν ύτύν ρλεύ,
ύ δύ Σαλύ ύτύκνωσεν ύν ύτύν ρλύ, τούτου
δύ υύύς ύβερ ύν ύτύν ρλδύ, ύφ' ού καύ τύ
γύνος
αύτύν
ύβραύοι
προσηγορεύθησαν,

τούτου δύ υύύς Φαλύγ ύν ύτύν ρλύ, τούτου
δύ υύύς ύαγαύ ύν ύτύν ρλβύ, τούτου δύ
υύύς Σερούχ ύν ύτύν ρλύ, τούτου δύ υύύς
Ναχύρ ύν ύτύν οεύ, τούτου δύ υύύς Θύρρα
ύν ύτύν ού, τούτου δύ υύύς ύβραύμ ύ
πατριύρχης ύμύν ύτύκνωσεν τύν ύσαύκ ύν
ύτύν ρύ. Γύνονται ούν μύχρι ύβραύμ ύτη
γσοηύ.
ύσαύκ ύ προειρημύνος ύως τεκνογονύας
ύζησεν ύτη ξύ, ύς ύγύννησεν τύν ύακύβ·
ύζησεν ύ ύακύβ ύως τύς μετοικησύας τύς ύν
Αύγύπτύ γενομύνης, ύς ύπύνω προειρύκαμεν,
ύτη ρλύ, ύ δύ παρούκησις τύν ύβραύων ύν
Αύγύπτύ ύγενύθη ύτη υλύ, καύ μετύ τύ
ύξελθεύν αύτούς ύκ γύς Αύγύπτου ύν τύ
ύρύμύ καλουμύνύ διύτριψαν ύτη μύ. γύνεται
ο ύν τ ύ π ύντα ύτη γ ύλη ύ, ύ καιρ ύ το ύ
Μωσύως
τελευτύσαντος
διεδύξατο
ύρχειν
ύησούς υύύς Ναυύ, ύς προύστη αύτύν ύτεσιν
κζύ.
Μετύ
δύ
τύν
ύησούν
τού
λαού
παραβύντος ύπύ τύν ύντολύν τού θεού
ύδούλευσαν
βασιλεύ
Μεσοποταμύας
Χουσαρύθων
ύνομα
ύτεσιν
ύκτύ.
εύτα
μετανούσαντος τού λαού κριταύ ύγενύθησαν
αύτούς.
Γοθονεύλ ύτεσιν τεσσαρύκοντα, ύκλύν
ύτεσιν ιηύ, ύύθ ύτεσιν ηύ. ύπειτα πταισύντων
αύτύν ύλλύφυλοι ύκρύτησαν ύτεσιν κύ.
ύπειτα Δεββύρα ύκρινεν αύτούς ύτεσιν μύ·
ύπειτα Μαδιανύται ύκρύτησαν αύτύν ύτεσιν ζύ.
εύτα Γεδεύν ύκρινεν αύτούς ύτεσιν μύ,
ύβιμύλεχ ύτεσιν γύ, Θωλύ ύτεσιν κγύ, ύαεύρ
ύτεσιν κβύ. ύπειτα Φυλιστιεύμ καύ ύμμανύται
ύκρύτησαν αύτύν ύτεσιν ιηύ. εύτα ύεφθύε
ύκρινεν αύτούς ύτεσιν ύξ, ύσβύν ύτεσιν ζύ,
Αύλύν ύτεσιν ιύ, ύβδύν ύτεσιν ηύ. ύπειτα
ύλλύφυλοι ύκρύτησαν αύτύν ύτεσιν μύ. εύτα
Σαμψύν ύκρινεν αύτούς ύτεσιν κύ. ύπειτα
εύρύνη ύν αύτούς ύγύνετο ύτεσιν μύ. εύτα

Σαμηρύ ύκρινεν αύτούς ύνιαυτύν,
ύτεσιν κύ, Σαμουύλ ύτεσιν ιβύ.

ύ λύ ς

25. Μετύ δύ τούς κριτύς ύγύνοντο
βασιλεύς ύν αύτούς, πρύτος ύνύματι Σαούλ,
ύς ύβασύλευσεν ύτη κύ, ύπειτα Δαυύδ ύ
πρύγονος ύμύν ύτη μύ. γύνεται ούν μύχρι τύς
τού Δαυύδ βασιλεύας τύ πύντα ύτη υύηύ.
Μετύ δύ τούτους ύβασιλεύει Σολομύν, ύ
καύ τύν ναύν τύν ύν ύεροσολύμοις κατύ
βουλύν θεού πρύτος ούκοδομύσας, δι' ύτύν
μύ, μετύ δύ τούτον ύοβούμ ύτεσιν ιζύ, καύ
μετύ τούτον ύβύας ύτεσιν ζύ, καύ μετύ
τούτον ύσύ ύτεσιν μαύ, καύ μετύ τούτον
ύωσαφύτ ύτεσιν κεύ, μετύ δύ τούτον ύωρύμ
ύτη ηύ, μετύ δύ τούτον ύχοζύας ύνιαυτύν,
καύ μετύ τούτον Γοθολύα ύτεσιν ύξ, μετύ δύ
ταύτην ύωύς ύτεσιν μύ, καύ μετύ τούτον
ύμεσύας ύτεσιν λθύ, καύ μετύ τούτον ύζύας
ύτεσιν νβύ, μετύ δύ τούτον ύωαθύμ ύτεσιν
ιύύ, μετύ δύ τούτον ύχαζ ύτεσιν ιζύ, καύ
μετύ τούτον ύζεκύας ύτεσιν κθύ, μετύ δύ
τούτον Μανασσύς ύτεσιν νεύ, μετύ δύ τούτον
ύμύς ύτεσιν βύ, μετύ δύ τούτον ύωσύας
ύτεσιν λαύ, μετύ δύ τούτον ύχύς μύνας γύ,
μετύ δύ τούτον ύωακεύμ ύτη ιαύ, ύπειτα
ύωακεύμ ύτερος μύνας γύ ύμύρας ιύ, μετύ
δύ τούτον Σεδεκύας ύτη ιαύ. μετύ δύ τούτους
τούς βασιλεύς, διαμύνοντος τού λαού ύπύ
τούς ύμαρτύμασιν καύ μύ μετανοούντος, κατύ
προφητεύαν
ύερεμύου
ύνύβη
εύς
τύν
ύουδαύαν
βασιλεύς
Βαβυλύνος,
ύνομα
Ναβουχοδονύσορ. ούτος μετύκησεν τύν λαύν
τύν ύουδαύων εύς Βαβυλύνα καύ τύν ναύν
κατύστρεψεν, ύν ύκοδομύκει Σολομύν. ύν δύ
τύ μετοικεσύύ Βαβυλύνος, ύ λαύς ύπούησεν
ύτη ού. γύνεται ούν μύχρι τύς παροικεσύας ύν
γύ Βαβυλύνος τύ πύντα ύτη δύνδύ μύνες ύύ
ύμύραι ιύ.
ύν τρ ύπ ον δ ύ ύ θε ύς προε ύπ εν δι ύ
ύερεμύου
τού
προφύτου
τύν
λαύν
αύχμαλωτισθύναι
εύς
Βαβυλύνα,
ούτως

προεσύμανεν καύ τύ πύλιν ύπανελθεύν αύτούς
εύς τύν γύν αύτύν μετύ ού ύτη. τελειουμύνων
ούν ού ύτύν γύνεται Κύρος βασιλεύς Περσύν,
ύς κατύ τύν προφητεύαν ύερεμύου δευτύρύ
ύτει τύς βασιλεύας αύτού ύκύρυξεν κελεύων
δι' ύγγρύφων τούς ύουδαύους πύντας, τούς
ύντας ύν τύ βασιλεύύ αύτού ύπιστρύφειν εύς
τύν ύαυτύν χύραν καύ τύ θεύ ύνοικοδομεύν
τύν ναύν, ύν καθύρύκει βασιλεύς Βαβυλύνος ύ
προειρημύνος. πρύς τούτοις δύ ύ Κύρος κατ'
ύγκύλευσιν τού θεού προσύταξεν Σαβεσσύρύ
καύ Μιθριδύτύ, τούς ύδύοις σωματοφύλαξιν,
τύ σκεύη τύ ύκ τού ναού τού τύς ύουδαύας
ληφθύντα
ύπύ
τού
Ναβουχοδονύσορ
ύποκομισθύναι καύ ύποτεθύναι εύς τύν ναύν.
ύν τύ ούν δευτύρύ ύτει Κύρου πληρούται τύ
ού ύτη, τύ προειρημύνα ύπύ τού ύερεμύου.
26. ύντεύθεν ύρύν ύστιν πύς ύρχαιύτερα
καύ ύληθύστερα δεύκνυται τύ ύερύ γρύμματα
τύ καθ' ύμύς εύναι τύν καθ' ύλληνας καύ
Αύγυπτύους, ύ εύ καύ τινας ύτύρους
ύστοριογρύφους. ύτοι γύρ ύρύδοτος καύ
Θουκυδ ύδης ύ κα ύ Ξενοφ ύν ύ ύπ ως ο ύ ύλλοι
ύστοριογρύφοι, ού πλεύους ύρξαντο σχεδύν
ύπύ τύς Κύρου καύ Δαρεύου βασιλεύας
ύναγρύφειν, μύ ύξισχύσαντες τύν παλαιύν καύ
προτύρων χρύνων τύ ύκριβύς εύπεύν. τύ γύρ
μύγα ύφασαν εύ περύ Δαρεύου καύ Κύρου τύν
κατύ βαρβύρους βασιλύων εύπον, ύ κατύ
ύλληνας Ζωπύρου καύ ύππύου, ύ τούς
ύθηναύων καύ Λακεδαιμονύων πολύμους, ύ
τύς Ξύρξου πρύξεις ύ Παυσανύου τού ύν τύ
τεμύνει τύς ύθηνύς λιμύ κινδυνεύσαντος
διαφθαρύναι, ύ τύ περύ Θεμιστοκλύα καύ τύν
πύλεμον τύν Πελοποννησύων, ύ τύ περύ
ύλκιβιύδην καύ Θρασύβουλον;
Ού γύρ πρύκειται ύμύν ύλη πολυλογύας,
ύλλύ εύς τύ φανερύσαι τύν τύν χρύνων ύπύ
καταβολύς κύσμου ποσύτητα καύ ύλύγξαι τύν
ματαιοπονύαν καύ φλυαρύαν τύν συγγραφύων,
ύτι ούκ εύσύν ύτύν ούτε δισμυρύαι μυριύδες,
ύς Πλύτων ύφη, καύ ταύτα ύπύ κατακλυσμού

ύως τύν αύτού χρύνων τοσαύτα ύτη
γεγενύσθαι δογματύζων, ούτε μύν ιεύ μυρύαδες
καύ γοεύ ύτη, κατύ προειρύκαμεν ύπολλύνιον
τύν Αύγύπτιον ύστορεύν· ούδύ ύγύνητος ύ
κύσμος ύστύν καύ αύτοματισμύς τύν πύντων,
καθύς
Πυθαγύρας
καύ
ού
λοιπού
πεφλυαρύκασιν, ύλλύ μύν ούν γενητύς καύ
προνούύ διοικεύται ύπύ τού ποιύσαντος τύ
πύντα θεού· καύ ύ πύς χρύνος καύ τύ ύτη
δεύκνυται τούς βουλομύνοις πεύθεσθαι τύ
ύληθεύύ. μύπως ούν δύξωμεν μύχρι Κύρου
δεδηλωκύναι, τύν δύ μεταξύ χρύνων ύμελεύν,
ύς μύ ύχοντες ύποδεύξαι, θεού παρύχοντος
καύ τύν ύξύς χρύνων τύν τύξιν πειρύσομαι
κατύ τύ δυνατύν ύξηγύσασθαι.
27. Κύρου ούν βασιλεύσαντος ύτεσιν κηύ
καύ
ύναιρεθύντος
ύπύ
Τομύριδος
ύν
Μασσαγετύύ,
τύτε
ούσης
ύλυμπιύδος
ύξηκοστύς δευτύρας· ύκτοτε ύδη ού ύωμαύοι
ύμεγαλύνοντο τού θεού κρατύνοντος αύτούς,
ύκτισμύνης τύς ύύμης ύπύ ύωμύλου, τού
παιδύς ύστορουμύνου ύρεως καύ ύλύας,
ύλυμπιύδι ζύ, τύ πρύ ιύ καύ αύ καλανδύν
Μαύων,
τού
ύνιαυτού
τύτε
δεκαμύνου
ύριθμουμύνου· τού ούν Κύρου τελευτύσαντος,
ύς ύφθημεν εύρηκύναι, ύλυμπιύδι ύξηκοστύ
καύ δευτύρύ, γύνεται ύ καιρύς ύπύ κτύσεως
ύύμης ύτη σκύ, ύ καύ ύωμαύων ύρξεν
Ταρκύνιος Σούπερβος τούνομα, ύς πρύτος
ύξύρισεν
ύωμαύους
τινύς
καύ
παύδας
διύφθειρεν
καύ
σπύδοντας
ύγχωρύους
ύπούησεν· ύτι μύν καύ τύς παρθύνους
διαφθεύρων πρύς γύμον ύδύδου. διύ ούκεύως
Σούπερβος ύκλύθη τύ ύωμαϊκύ γλύσσύ·
ύρμηνεύεται δύ ύπερύφανος. αύτύς γύρ
πρύτος ύδογμύτισε τούς ύσπαζομύνους αύτύν
ύπύ ύτύρου ύντασπύζεσθαι. ύς ύβασύλευσεν
ύτεσιν κεύ.
Μεθ' ύν ύρξαν ύνιαύσιοι ύπατοι, χιλύαρχοι
ύ ύγορανύμοι ύτεσιν υξγύ, ύν τύ ύνύματα
καταλύγειν πολύ καύ περισσύν ύγούμεθα. εύ
γύρ τις βούλεται μαθεύν, ύκ τύν ύναγραφύν

εύρύσει
ύν
ύνύγραψεν
Χρύσερως

νομεγκλύτωρ,
ύπελεύθερος
γενύμενος
Μ.
Αύρηλύου Ούύρου, ύς ύπύ κτύσεως ύύμης
μύχρι
τελευτύς
τού
ύδύου
πύτρωνος
αύτοκρύτορος
Ούύρου
σαφύς
πύντα
ύνύγραψεν καύ τύ ύνύματα καύ τούς
χρύνους.
ύκρύτησαν ούν ύωμαύων ύνιαύσιοι, ύς
φαμεν, ύτεσιν υξγύ. ύπειτα ούτως ύρξαν ού
αύτοκρύτορες
καλούμενοι·
πρύτος
Γύϊος
ύούλιος, ύς ύβασύλευσεν ύτη γύ μύνας ζύ
ύμύρας ύξ. ύπειτα Αύγουστος ύτη νύύ μύνας
δύ ύμύραν μύαν. Τιβύριος ύτη κβύ <μύνας
ύύ ύμύρας κύύ>. εύτα Γύϊος ύτερος ύτη γύ
μύνας ιύ ύμύρας ζύ. Κλαύδιος ύτη ιγύ μύνας
ηύ ύμύρας κύ. Νύρων ύτη ιγύ μύνας ζύ
ύμύρας κζύ. Γύλβας μύνας ύπτύ ύμύρας ύύ.
ύθων μύνας γύ ύμύρας εύ. Ούϊτύλλιος μύνας
ηύ ύμύρας βύ. Ούεσπασιανύς ύτη θύ μύνας
ιαύ ύμύρας κβύ. Τύτος ύτη βύ μύνας βύ
ύμύρας κύ. Δομετιανύς ύτη ιεύ ύμύρας εύ.
Νερούας ύνιαυτύν μύνας δύ ύμύρας ιύ.
Τραϊανύς ύτη ιθύ μύνας ύξ ύμύρας ιδύ.
ύδριανύς ύτη κύ μύνας ιύ ύμύρας κηύ.
ύντωνύνος ύτη κβύ μύνας ζύ ύμύρας κύύ.
Ούύρος ύτη ιθύ ύμύρας ιύ. γύνεται ούν ύ
χρύνος
τύν
Καισύρων
μύχρι
Ούύρου
αύτοκρύτορος τελευτύς ύτη σκεύ. ύπύ ούν
τύς
Κύρου
ύρχύς
μύχρι
τελευτύς
αύτοκρύτορος Ούύρου, ού προειρύκαμεν, ύ
πύς χρύνος συνύγεται ύτη ψμαύ.
28. ύπύ δύ καταβολύς κύσμου ύ πύς
χρύνος κεφαλαιωδύς ούτως κατύγεται. ύπύ
κτύσεως κύσμου ύως κατακλυσμού ύγύνοντο
ύτη βσμβύ. ύπύ δύ τού κατακλυσμού ύως
τεκνογονύας ύβραύμ τού προπύτορος ύμύν
ύτη αλύύ. ύπύ δύ ύσαύκ τού παιδύς ύβραύμ
ύως ού ύ λαύς σύν Μωσύ ύν τύ ύρύμύ
διύτριβεν ύτη χξύ. ύπύ δύ τύς Μωσύως
τελευτύς, ύρχύς ύησού υύού Ναυύ, μύχρι
τελευτύς Δαυύδ τού πατριύρχου ύτη υύηύ.
ύπύ δύ τύς τελευτύς Δαυύδ, βασιλεύας δύ

Σολομύνος, μύχρι τύς παροικύας τού λαού ύν
γύ Βαβυλύνος ύτη φιηύ μύνες ύύ ύμύραι ιύ.
ύπύ
δύ
τύς
Κύρου
ύρχύς
μύχρι
αύτοκρύτορος Αύρηλύου Ούύρου τελευτύς
ύτη ψμαύ. ύμού ύπύ κτύσεως κύσμου
συνύγονται τύ πύντα ύτη εχύεύ καύ ού
ύπιτρύχοντες μύνες καύ ύμύραι.
29. Τύν ούν χρύνων καύ τύν εύρημύνων
ύπύντων συνηρασμύνων, ύρύν ύστιν τύν
ύρχαιύτητα τύν προφητικύν γραμμύτων καύ
τύν θειύτητα τού παρ' ύμύν λύγου, ύτι ού
πρύσφατος ύ λύγος, ούτε μύν τύ καθ' ύμύς,
ύς ούονταύ τινες, μυθύδη καύ ψευδύ ύστιν,
ύλλύ μύν ούν ύρχαιύτερα καύ ύληθύστερα.
Καύ
γύρ
Βύλου
τού
ύσσυρύων
βασιλεύσαντος καύ Κρύνου τού Τιτύνος Θύλλος
μύμνηται, φύσκων τύν Βύλον πεπολεμηκύναι
σύν τούς Τιτύσι πρύς τύν Δύα καύ τούς σύν
αύτύ θεούς λεγομύνους, ύνθα φησύν, “Καύ
ύγυγος ύττηθεύς ύφυγεν εύς Ταρτησσύν, τύτε
μύν τύς χύρας ύκεύνης ύκτύς κληθεύσης,
νυνύ δύ ύττικύς προσαγορευομύνης, ύς ύγυγος
τύτε ύρξεν.” καύ τύς λοιπύς δύ χύρας καύ
πύλεις ύφ' ύν τύς προσωνυμύας ύσχον, ούκ
ύναγκαύον ύγούμεθα καταλύγειν, μύλιστα
πρύς σύ τύν ύπιστύμενον τύς ύστορύας. ύτι
μύν ούν ύρχαιύτερος ύ Μωσύς δεύκνυται
ύπύντων συγγραφύων (ούκ αύτύς δύ μύνος
ύλλύ καύ ού πλεύους μετ' αύτύν προφύται
γενύμενοι) καύ Κρύνου καύ Βύλου καύ τού
ύλιακού πολύμου, δύλύν ύστιν. κατύ γύρ τύν
Θύλλου ύστορύαν ύ Βύλος προγενύστερος
εύρύσκεται τού ύλιακού πολύμου ύτεσι τκβύ.
ύτι δύ πρύς που ύτεσι ύύ ύ καύ α προύγει ύ
Μωσύς τύς τού ύλύου ύλύσεως, ύν τούς
ύπύνω δεδηλύκαμεν.
Τού
δύ
Κρύνου
καύ
τού
Βύλου
συνακμασύντων ύμύσε, ού πλεύους ούκ
ύπύστανται τύς ύστιν ύ Κρύνος ύ τύς ύ
Βύλος. ύνιοι μύν σύβονται τύν Κρύνον καύ
τούτον αύτύν ύνομύζουσι Βύλ καύ Βύλ,

μύλιστα ού ούκούντες τύ ύνατολικύ κλύματα,
μύ γινύσκοντες μύτε τύς ύστιν ύ Κρύνος μύτε
τύς ύστιν ύ Βύλος. παρύ δύ ύωμαύοις
Σατούρνος ύνομύζεται· ούδύ γύρ αύτού
γινύσκουσιν τύς ύστιν αύτύν, πύτερον ύ
Κρύνος ύ ύ Βύλος.
ύ μύν ούν ύρχύ τύν ύλυμπιύδων ύπύ
Εύφύτου, φασύν, ύσχηκεν τύν θρησκεύαν,
κατύ δύ τινας ύπύ Αύμονος, ύς καύ ύλεύος
ύπεκλύθη. ύ μύν ούν ύριθμύς τύν ύτύν καύ
ύλυμπιύδων ύς ύχει τύν τύξιν, ύν τούς
ύπύνω δεδηλύκαμεν.
Τύς μύν ούν ύρχαιύτητος τύν παρ' ύμύν
πραγμύτων καύ τύν χρύνων τύν πύντα
ύριθμύν κατύ τύ δύνατον ούμαι τύ νύν
ύκριβύς εύρύσθαι. εύ γύρ καύ ύλαθεν ύμύς
χρύνος, εύ τύχοι εύπεύν ύτη νύ ύ ρύ ύ καύ
ςύ, ού μύντοι μυριύδες ύ χιλιύδες ύτύν, καθύς
προειρύκασιν Πλύτων καύ ύπολλύνιος καύ ού
λοιπού ψευδύς ύναγρύψαντες. ύπερ ύμεύς τύ
ύκριβύς ύσως ύγνοούμεν, ύπύντων τύν ύτύν
τύν ύριθμύν, διύ τύ μύ ύναγεγρύφθαι ύν
ταύς ύεραύς βύβλοις τούς ύπιτρύχοντας μύνας
καύ ύμύρας.
ύτι δύ περύ ύν φαμεν χρύνων συνύδει
καύ Βύρωσος, ύ παρύ Χαλδαύοις φιλοσοφύσας
καύ μηνύσας ύλλησιν τύ χαλδαϊκύ γρύμματα,
ύς ύκολούθως τινύ εύρηκεν τύ Μωσεύ περύ τε
κατακλυσμού καύ ύτύρων πολλύν ύξιστορύν.
ύτι μύν καύ τούς προφύταις ύερεμύύ καύ
Δανιύλ σύμφωνα ύκ μύρους εύρηκεν· τύ γύρ
συμβύντα τούς ύουδαύοις ύπύ τού βασιλύως
Βαβυλωνύων,
ύν
αύτύς
ύνομύζει
Ναβοπαλύσσαρον, κύκληται δύ παρύ ύβραύοις
Ναβουχοδύνοσορ. μύμνηται καύ περύ τού ναού
ύν ύεροσολύμοις ύς ύρημύσθαι ύπύ τού
Χαλδαύων βασιλύως, καύ ύτι, Κύρου τύ
δεύτερον ύτος βασιλεύσαντος τού ναού τύν
θεμελύων
τεθύντων,
Δαρεύου
πύλιν
βασιλεύσαντος τύ δεύτερον ύτος ύ ναύς
ύπετελύσθη.

30. Τύν δύ τύς ύληθεύας ύστοριύν
ύλληνες ού μύμνηνται, πρύτον μύν διύ τύ
νεωστύ αύτούς τύν γραμμύτων τύς ύμπειρύας
μετύχους γεγενύσθαι καύ αύτού ύμολογούσιν
φύσκοντες τύ γρύμματα εύρύσθαι, ού μύν
παρύ Χαλδαύων, ού δύ παρύ Αύγυπτύων,
ύλλοι δ' αύ ύπύ Φοινύκων· δεύτερον ύτι
ύπταιον καύ πταύουσιν περύ θεού μύ
ποιούμενοι τύν μνεύαν ύλλύ περύ ματαύων
καύ ύνωφελύν πραγμύτων. ούτως μύν γύρ
καύ ύμύρου καύ ύσιύδου καύ τύν λοιπύν
ποιητύν φιλοτύμως μύμνηνται, τύς δύ <τού
ύφθύρτου> καύ μύνου <θεού δύξης> ού
μύνον ύπελύθοντο ύλλύ καύ κατελύλησαν· ύτι
μύν καύ τούς σεβομύνους αύτύν ύδύωξαν
καύ τύ καθ' ύμύραν διύκουσιν. ού μύν ύλλύ
καύ <τούς εύφύνως ύβρύζουσι τύν θεύν
ύθλα κα ύ τιμ ύς τιθ ύασιν >, το ύς δ ύ σπε ύδοντας
πρύς ύρετύν καύ ύσκούντας βύον ύσιον, ούς
μύν ύλιθοβύλησαν, ούς δύ ύθανύτωσαν, καύ
ύως
τού
δεύρο
ύμούς
αύκισμούς
περιβύλλουσιν. διύ ού τοιούτοι ύναγκαύως
ύπύλεσαν τύν σοφύαν τού θεού καύ τύν
ύλύθειαν ούχ εύρον.
Εύ ούν βούλει, ύκριβύς ύντυχε τούτοις,
ύπως σχύς σύμβουλον καύ ύρραβύνα τύς
ύληθεύας.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful