04
കാർ ൺ െകായാസ് െകാടി
ി - 08
കവിത “കണീർ” – ജസ് ല ആല ൽ- 09
മിനി ഥാമ രം ക ം പറയാ
മ ഷ ൻ- 10
േലഖനം എ ാ ആ ം മനസിലാ ിെകാട ാ
ത് - നിഷ - 13
ഓർ
റി ്
ണയ
ിെ േതരിേലറി ീ
ൻ - 17
കവിത കാ
കവിതകൾ - സേമഷ് വാസ - 21
േലഖനം മയൽ ഷി - നവാസ് - 22
അ ഭവം ൈദവ
ിെ മകൻ- െകാ േമാൾ െകാ ാര ര - 25
കഥ കറവ
- നാസർ െച വല ് - 29
ഇ- ി ് സ് വ
OLED യഗം - ഷബീർ അലി – 35
അറിവി െട ആേരാഗ ം കാൻസർ ഭാഗം 2- അ സാർ - 37

ഓൺൈലൻ മാഗസിൻ
2012 നവംബർ
പസ് തകം 1 ല ം 3
എഡിേ ാറിയൽ േബാർഡ്
നാസർ


അ ൺ

അംജത് ഖാൻ
നവാസ്
അനാമിക
വിഷ ഹരിദാസ്

fb.com/groups
/malayalamblogwriters/

കവിത ര

emashi.blogspot.in

ചലി

ചി

് കവിതകൾ - ഹരിശ ർ കർ

ൾഒ

െചറ പ

കവിത മ

ാംപ

പകർ വകാശം © 2012
മലയാളം േബാേഗഴ് സ്

ാ – 41

വീൺ േശഖർ -

ിരി

ം – െഫമിന ഫാറഖ്

കവിത നരകഭാഷാ മം അബ് ദൽ റ

മലയാളം േബാേഗഴ് സ്
സി ീകരണം

കഥ ഇടവ ാതി - വർഷിണി വിേനാദിനി -

ഇ-മഷി

ാൻ മസിയാരക

ഓൺൈലൻവഴി വായി

http://emashi.blogspot.in/

42

- 46
്-

48

“വാവറ
അേ

് നീ കണ് േണ..

െട മടി

ിൽ മഴ ാ ംേക ് മഴേ

ാർ യം കാ

് കൺപ ിയറെ

ൈപതേല..”
മകൻ മ

് തളം െക ിയിരി

േദവ അവെന ബലംപിടി

“ഈ െവള

്, ര

െവ

െന നിർബ

െനന

് ....?”

േനര
ി ് ഉറ

മഴെവ
വാൻ

ിൽ ത

മി

വാൻ ആേവശം

..

ംെക േനര

ണത് .. അവ

ി കളി

്, എ
ാ േവേ

ിനാ േദവ വാശി കാ ണ
യ്

ാല് െചയ്

െകാട

ീെന
െട

ാൾ

യാണ് … അവർ

മകെ

മാറി േപാകാതിരി

അവെ

പറയാം..

ടയിൽ ത ി മളിെ

റേ

യ്

ാനായി അവെന ഒ

ി

. ഇടയ്

മനാ

് കണം ന ് രവി ച

കളിൽ ചിരി

..

“ഇനി ഈ ഇടവ ാതി സ

അറിയണെമ ിൽ അട

മകെ

കണകൾ േതാരാന് േപാ

ഭാവ

ൾ പക

വിളിയ്

മണികൾ വീ

ആകർഷി

ിയടയേ

ാൾ വിവിധ

ി രവി നിർ ികാരനായി..

ായി കാേതാർ

ടയ

അവധി വരണം..”

മഴെയ കാേതാർ

മഴെയ േനാ

കാ കൾ േദവെ

.

െപാ ി ിരികൾ ഒ

ിരി േനരമായി തെ

.

േദവന് ചിലേ ാൾ മഴയെട ഭാവ
മഴ

കണകെള ഉഴി

ാ ം േമാേന..”

ഇടവ ാതിയിെല വിജനമായ ചരൽ േറാഡിേല

പള

് അവെ

് േദവ

് കണകൾ പായി ..

“അച ൻ അ

പ ി ി

െട മാേറാട് േചർ

ാടകള െട പ

ളാണ് ..

ം അന മായിെ

ിരി

േവനൽ മഴകള െട േവദനയാർ

കണകള െമലാം പലേ ാഴായി അവളിലം ശ മാണ്..
അ െകാ
ഏകാ

ടിയാകാം തനി

െവ
എനി
വീ
എെ

ിയെ

വളായി തീർ

ത് ..

തയെട മട ിൽ േദവവിെനയം മഴെയയം താരതമ െ ട

കൽപി ് വീ

് മഴ

ം വാതിൽ പാളികളിേലയ്

വർഷകാല രാ

ി െവ

ം രവിയെട
െന

ിനകെ

ആഹാദമാണ് ..

മഴയിേല

് തിരി

ഓമന

ത് െന

് േവഗത

ി.
െടയ

് എ

..

ചട് ഇേ ാൾ ആ ഹി

..

ാനാവാ

മഖെമാളി ി ് വിഹ ലതേയാെട

ി േനാ

േദവവിേനാെടാ ം നീയം

രഹസ മാണ് േകെ ാ െപേ

ാനാവാ
് അട

ിയിൽ എെ

് എ

ി നിമിഷ

ിെല േരാമ

ിെയയാണ് ..

ാ ിൽ

ത് ഒളി

േകാരിെ ാരിയ
ഇളം ചട

െന ിയിൽ അമർ

ഇടറ

േത

ആകാശ

ഈ മഴയ

് .. മഴയറിയാെത
ി ചംബി

ലിലെട ഈ ഇടവരാ
ി ം നിലയ്

ണയ

ളയ

ിൽ

തിർ

് അവള െട

ണം.

ിയം യാ
സാ

യാ ം..

റം ദീർഘമൗനം

ിടയിൽ തളം െക ം..

െഹാ… അ ഭവി

ാൻ ഇഷ് ടെ ടാ

നിമിഷ

ൾ..!

േദവ േത കയാണ് ..
രവി അവെള േരാമ ാ ി
ിൽ േചർ
പിടി .
“മ
മിയെട വി ലകളിൽ രാ ിമഴകൾ വിലാപമായി മാ ം അവേശഷി
നാള കളിേല ാണ് േമാെള എെ യാ ..
ആ രാമഴയ് ് നി ് െറ കണനീരിെ താളവം വശ തയമല, തീ
യെട നനവം തിള
മാ മാണ് ഉ ത് ..
േദവ ീ.. നീ ടി അറിയണമത് ..”
കട

ദ:ഖവം തിള

വം ഇ

രാ

ിയെട മഴ

“േദേവാ.. മണി നാലായിരിയ്
.. അവന് ആറാ േ
അ ് കഴി
ം വ ിയായി ഇറ ാ ് ശിവൻ സ
ന ളായി ് സമയ െളാ ം െത ി
ാ..
നീ േവഗം അവ ചായ
ാൻ േനാ ് .. പലഹാര
ി
െച ാൻ േനാ ് ..”
അ യാണ് ..
“എണീ േ .. േമാൻ പിടി വിടണിലാ.. ദാ വ ..”

ൾപ െ

ാേഴയ്
് ക

ം ഇറേ
ഴം പറ

മാറിൽ നി ് േരാമൈ കൾ എട
മാ ി, മടി വാരിെ
ി…
മയ
ിെ ആലസ േ
ാെട ക ിലിെ തലയ് ാൻ ഭാഗ
അ േന ഇ
േപായി..
തടി കണകൾ ് കനം േതാ
..

ളം എ

…!
തേല..?
ിരിയ്
ായ്

ാൽ

് തലയിണ ചാരി െവ ്

ന തയിൽ നി ണർ ് ജനലിെ
ികൾ വിടവി ..െഹാ…മഴയെട നനവ് വി ി ില..
പറ ിൽ നി ് മണ് പ
വാസന വ
..
െപാ കൾ ിടയിൽ നി ് െവളി ം വഴിമാറി വ
് ..
വി ിയ കൺ തട േളാ, അര
െവളി േമാ… എേ ാ ഒ ് കാഴ്
പതിവിലാെത മഴ മണവം ഈർ വം അടിവയ ിൽ കാളി ഉ ാ
േനരം ഒ
ിരി ആയി വ
.. അലസത കാണി
ടാ… ഏ െ
ടാ..
ശബ് ദമിലാെത വാതിൽ പാളികൾ ചാരി േദവ മറി വി ിറ ി.

മറ
..
സമയ

വം

് ..
ൾ െത ി

..

ചായ ടി ് ച കൾ ട ് ചായ ഗാസ് നീ ിയ രവിയെട െന ിേലയ് ് േദവ
ആഴ് ിറ ി േനാ ി..
“േദവ ീ.. നിെ കല ിയ കണകൾ എെ സമാധാനം കളയെമ ് നിന ്
അറി
െട..?
എേ ാഴെ
യം േപാെല അട
ഇടവ ാതി ം ന ൾ ഇ േപാെല പരസ് പരം മ ി
ഇരി ം..
എ ാ… മതീേല..?”
േദവ ചിരി ാൻ
മി .. ആവ ില..
എ െപെ
ാണ് കാ
ി
നാല
െകാ
േപായത് ..
“േദവ.. നീ ഇ
നിമിഷ

െന മി

ൾ അട

ിയ

ാപ യായി ഇരി
… രവി

് ദിവസ
െല… എേ

ം േവർപാടിെ

ൾ മഴേ

ാള കള ം േതാരാമഴകള ം

ലം പറ..”

േവദന െന

ിൽ തറ

.ി.

“അവെള പറയാൻ..”… അ ഊറി ചിരി
..
അ യെട അർ
ം െവ
ചിരിയെട അർ
ം എ ാണ്..?
രവി േദവെന േനാ ി..
“ഡാ രേവ .. നീ േവഗം േപായി തിരി വരാ
ദിവസ ൾ ഇെ ാ തെ എണിേ ാ..
നിെ അട
വരവി ഒ ിെന ടി മടിയിൽ ഇ ് െകാ ി ാ
ൈദവ നി യം
ഉെ
ാ േതാ േണ..“
രവിയെട കണകൾ േദവവിേല ് ഓടി..
ക ി ം കാണാ
വെളേ ാെല ല
യിൽ െപാതി
് അവൾ വാതിൽ പാളിയിൽ മറ
നിൽ കയാണ് ..
അവള െട വര ച കളിൽ ഇ
േമഘ ൾ സംശയിെ േ ാണം പടർ ്
േകറ മ ് .
“ദാ… െ ാ ചാ ൽ ട
അത ട് കന ം മെ
മഴ വഴി മട
..”

തി
ി.
ശിവൻ നന

ം..
ഇറ

ിേ

മണിൽ അടയാള

ാള നീ..

ൾവ

ി െപ ിയം

ി നട

..

“വിഷമി ാെത..”
രവി കണകൾ െകാ ് അവള െട അടിവയർ തേലാടി..
മഴ ഹരം ഏൽ ാതിരി ാനായി ൈകകൾ മറയാ ി മ േ
ിറ ി.
തേല ് സ
മതൽ ഉ റ ് തളം െക ിയിരി
മഴെവ
ിൽ കളി ാൻ
വാശി
ിെന േദവവിൽ നി ് പിടി
വാ ി അ പറ ിേല ിറ ി..

“ഇടവ ാതി

ടയിലാെത ഇല

ി

മര േചാ ിൽ നി

ിേല..

നാമില
ി മര േചാ ിൽ നി ിേല…”
രവി മള ..
മഴയട ആരവ
ിൽ േനർ
ലി
േപാ
വരികൾ..
ദെര ടാറി വളവിേല ് വ ി മറയ
ം േനാ ി േദവ നിശബ് ദയായി കര
അേ ാേഴ ം മഴ കനം പിടി ് ട ി..
ഇടവ ാതിയിെല െപ മഴ ആർ

ചിരി

…!

..

ഇ െല രാ ിയം
മി കരയ
ായി
കനിവ് വ ിയ മ െള
േപാ ി മടെ

പതം പറ

ആകാശം
നിശബ് ദമായി േക ി
അവസാനം
ര ്
ി
കണീർ െപാഴി
ദയയിലാ
വർ ്
ഇരയായ
ദയയ വെരേയാർ

ാവാം അത് .

അംജത് ഖാൻ ( ഒ

ാം സ ാനം)

അവൻ ജനി ് , േമാണ കാ ി െകാ
'ക

'

ണെ

ചിരി കേ

ാേല ഇ

സർ ിഫി
"ക

, "െകാ

് അച ം അ
വളർ

ൻ!"

പാർ ി അടിേപാളിയാ

ിനാൽ അവന് േജാലി േനടി. 'ക

ായം" േതാ

േകാടതിയിൽ ക

ി ി

ം പറയവാന് നിൽ

ിൽ അയാൾ ക

ഞാൻ ഒ

ം പറയാ

ഷ് െജ നായർ (ഒ

ം പറയതിരി

മ ഷ ന് എ

കാർ പറ

ിൽ േത

വാന് ആ ഹി

ള െട

'ക

രം'

'

ണം' സ

,"

മ ചാപല

, "നിെ

വാന് പ "...'ക
രം'കാ ി 'ക

ാൾ, മ

യം പറ

. അവെ

കല ാണം കഴി . ഇേ ാൾ മകെ

കണീരി

വിേ

കാല

ാ?" ... അവൻ പിെ

ഇടേവളകളിൽ കാമകി െമാഴി
പറെ

ി ിരി


കൗമാര

ാദി .
ിൽ

ി

ാരിയെട

..! കാലം പറയേമാ

്?

ാം സ ാനം)

അവർ റേകാടി ഉ ായി
. ജാതിയം മതവം ഭാഷയം അവരിൽ ഒ േവർതിരിവം
ഷ് ടി ില. പേ , പ ിണി അവെര േവ യാടിയി
. എ ി ം തീ
യെട പൽനാ
േതടി ഒ ി വർ അയാെള തിരെ

. അയാൾ ഒരി ലം അവേരാട് ക ം
പറ
ി
ില. തിരെ
ട ിന് മൻപം പിൻപം അയാൾ ആ പ ിണി േശാഭിത സ ര
ജനതെയ േനാ ി റ
, "ഞാൻ നി ൾ ് ഒ ം, സാധാരണ ാരിൽ
സാധരണ ാരെനാ ം." അധികാര
ിെ ചട
േനാവ
കേസരയിൽ ഇ
േ ാഴം
അയാൾ തെ താനാ ിയ ജനെ
മറ ില. രാജ
ിെ ദഃഖെമലാം ദഖിതരായ
ജന ൾ ് തെ പകർ
നൽകി സ ഷ് ട വേരണ വർഗെ
സേ ാഷി ി േ ാഴം,

ൾ ക ൻ എ ് അധിേ
പി േ ാഴം ജന ൾ അയാൾ ് ഒ ം നി
പറ
,
"അേ ഹം 'ക ം പറയാ
മ ഷ ൻ' ആണ് . കാരണം ക ം പറയാൻ മിനിമം വായ
റ ണം. വാ റ ാ
ആൾ ഒരി ലം ക ം പറയില."
റസ് ല സഹീർ (ര ാം സ ാനം)

റസ സഹീർ (ര
അവൾ

ാം സ ാനം)

് കളവ പറയാൻ അറിയിലായി

. അചനിലാ

അപരിചിതനായ അ ിൾ മധര പലഹാര

കള ം ത െമ

മറ

് അച േനാട് സത ം പറ

ത് . ആദ രാ

ൈക

ിയിൽ ഭർ

ിളിലെട ദാ

പിറവിെയട

ൾെ

സമയ

ാ ം അ

യ്

േ ാഴായി

ം തനി

സ പവം ഒലി

അവള െട കഴ

നിത മായ മെ ാ

സത

നിസാർ എൻ വി (മ

ിേല

ിലമർ

് എ

് േപായ്

സത ം പറ

േ ാൾ

േപായി. ഒടവിൽ ഗർഭപാ

വലിയ സത ം അവേളാട് പി ത ം തിരയേവ, നീ ഒ

സത ം പറ

ി

ം െക ി ിടി ്

ദേര

ാവിേനാട് താൻ കന കയല എ

തംഎ

ളിൽ വ

മകെ

ൈകകൾ

ിൽ

യിലാ

വനാണ്

ിടയിലെട അവൾ

.....

ാം സ ാനം)

െ യിൻ ഒ പാട് ൈവകിയി
അറിയാെതേപാകാതിരി

. െചറിയ സ് േ ഷൻ ആയ െകാ

ാൻ പറേ

തെ

േനാ

ിയി


ിയി ് വളെര

സമയമായി.

ിയ മ

തിര

േബാർഡിൽ 'േഖാദര' എ

ി ഇറ
വർഷ

ി. വർഷ

ഹൗസിേല
ിയെ

വർഷ

ഉൾെ

യിലടനീളം, അ
േര

'

ൾ കാര മായി മാ ം ഒ

മൻപ് ഈ

ാൻ കഴിയാ

െകാ

ിെല ഒ

െവറം

് അയാൾ നൽ

ത് . അവസാനി

ം. ഉ

ിൽ വ േ

എെ
െകാേ

ാലെ

ാൾ ഉ

ിെ

താമസമാണ് ഓർ

േര

ാമീണ മലയാളിയായി

. ഗസ് ഹൗസിെ

ത് .

േനാ

കഴത ാെലാഴി
േതാ, രാ

ാരൻ എ

തില

റംഎെ

േപായ പല കൾ കാ ി
ദിന

അയാള െട കഥകൾ േക ് .
, ഏെറ ചാ തേയാെട അയാൾ

ാമ

ിെല കഥകൾ. യ

ത കഥകൾ. അവിശ സനീയത

മഖഭാവം ക

ി ാവണം, എലാ കഥകൾ

ഇരി

വാചകമ

ഒ പാട്

ചായയിൽ ആയി

ി മഴവൻ നീള

ൾആ

ൻ രീതികെള

എെ

അയാൾ. പാൻ ചവ ് ഇ

േദശിെല ഏേതാ വിദര

വാദിയം എലാം കഥാപാ
തിഫലി

. ടാകിയിൽ ഗസ്

വർഷ

അവിശ സനീയവം അസംഭവ വമായ കഥകൾ പേ
വിവരി

ത് .

പഴയ സ് േ ഷൻ.

വർഷം മൻപ് ധാ ഗേവഷണ വ

ാമ

ാരൻ ആയി മാറകയായി

ചിരി

ാണ് വായിെ ട

് ന േബാൽ ' െനയം

സഹായി ത് അയാളായി
േനാ

ാമ

മെ

ംവ

റവംഅേത പഴമ നിലനിൽ

യാ

തലവനായി ഈ ഉ
പിെ

ി

േപര് ഒ പാട്

ായി

ിയം േ

തവം

ം ഇടയിൽ അയാൾ

ആവർ

ി

.

" േമം

് നഹി േബാൽ െര സാഹിബ് .. െയ സബ് സിർഫ് സച് േഹ!!!".

ം പറയാ

അറിയെ ട
എട

ി

േപര് പി
ഓർ

മ ഷെ

ഓേരാ കഥകള ം എനി

സാഹിത കാരൻ ആയി മാറേ
ിേല? ജഗജിത് േഭാൽ എ

ീട് എെ

കളിൽ നി

മഖഭാവം ഉ

മനസിൽ '
ം ഉണർ

കാവൽ

് വിസ് മയ

ൾ ആയി

. പിെ

ാൾ ഞാൻ ആ കഥാകഥന ൈശലി കടം

, അയാള െട ൈദന ഭാവ

ിന് ഒ ം േചരാ

,ആ

് ന േബാൽ ' ആയി മാറി.

ിയത് ൈ

വറെട വിളിയാണ് . ഗസ് ഹൗസ് എ

ി. മരടൻ

ാരൻ. അേ ാള് ജഗജിത് േഭാൽ? േചാദി ില. ഏെറ

ൈവകിയേലാ. നാെള ആകാം
മയ

ം പിടി

േബാൽ '. അകേ
വീ

ാഴാകണം, കതകിൽ മ ് േക . നിറ

് വിളി . ഏെറ സേ

ം കഥകൾ .. കഥകൾ .. പെ

ാഷേ

ഞാൻ ക

ആവർ

ി ില. കഥകൾ േക എേ ാേഴാ വീ

പലർെ

വീ

ം മരടൻ കാവൽ

ാരെ

ിരിേയാെട '

ാെട അയാൾ സംസാരി

ം പറയില എ
ം മയ

വാചകം മാ

ാൻ

് ന

ം അയാൾ

ി

വിളി േക ാണ് ഉണർ

ത്

" ജഗജിത് േഭാൽ എവിെട ?"
"ഏ

ജഗജിത് േഭാൽ സർ. ഓ പഴയ ജഗ ആേണാ? അയാൾ മരി

വർഷം മൻപ് . െ യിൻ ത ി ?"

ി.

േപായേലാ. നാല്

െപാ േവ പ ം വായി ാൻ മടിയ

വസകാരൻ മകെനെ ാ ്
അലം നിർബ ി
തെ പ ം വായി ി കയായി
...
അേ ാഴാണ് ടം ളെ
റി
ഒ വാർ
അവൻ വായി ാനിടയായത് .
അെത ാെണ ് അവ സംശയം. ("അച മ യം നിർബ ി േ ാൾ മാ മല
എ ം പ ം വായി ണം, എ ാൽ മനസിലാേയെന." എ ് െതെലാ
നീരസേ
ാെട പറ
് ഞാന് അവന് അേത റി ് പറ
െകാട ാൻ
മി .)

ള െട സംസാരം ഏതാ

"അേ

, എ

ാഈ

സ ലമാണ് ."

"േകരള

ിലാേണാ?"

"അവിെട എ

ിനട

െനയായി

ാണ് , തമിഴ് നാ ിൽ."

ശം?"

"അവിെട ഒ ന കയ
ി ർ പവർ പാ ് വ
ആൾ ാർ ് സ തമല."
"അെത

. അത് അവിടെ

ാ കാരണം?"

"അത് സര
"എ

....

ടം ളം?"

"അെതാ

"അല േകരള

് ഇ

ിതമല എ

് അവർ പറയ

ത് ."

ാ കാരണം?"

ഇത്
റ ് സമയെമട
ഉറ ായി. എ ാൽ പിെ

് പറ

മനസിലാ ിെ ാടേ
ി വ ം എെ
െന തെ എ ് ക തി ഞാൻ ടർ :

നി

"പറയാം, അതി മൻപ് , ഇത് പറയ: നാം
ൈവദ തി ഉ ാ
ത് എ ി ൽ
നി ാെണ റിയാേമാ?" ഞാൻ േചാദി .
"െവ
ിൽ നി ് !!!" ഇെതാെ
എ േയാ മൻപ് ഞാൻ മനസിലാ ിയ
കാര മാണേലാ എ മ ിൽ അവൻ
പറ
.

മാ

മല ൈവദ തി ഉ

"പിെ

വഴി ." എ

"വളെര ശരിയാണ് , എ
് ഞാൻ...

ാൽ െവ

?"

"ന കിയർ എനർജി എ

് േക ി േ

ാ?" ഉെ

മ ിൽ അവൻ തല

ി.

"എവിെട േക ി
്?" എവിെടേയാ േക ി െ
് അവൻപറ
േ ാൾ ഇനിെയ
കാര
ൾ പറയണം എ ് ഒ നിമിഷം ആേലാചി ് ഞാൻ ടർ :
"ആ ംേബാംബ് എ
"അേ ാ, അ

് േക ി േ

ഭയ ര െഡയി

െന

ാ?"
റസ് അെല അേ

?" എ

ായി അവൻ!!

"അേത, പ ് യ
ിൽ അേമരി
ജ ാനിൽ ആ ംേബാംബ് ഇടകയ ായി
; വളെരേയെറ േപർ മരി . പല ം ഇേ ാഴം അതിെ ദരിത ൾ അ ഭവി
. അത്
ന കിയർ എനർജിയെട ചീ
ഉപേയാഗമാണ് . ന കിയർ എനർജി നല കാര
ൾ ം
ഉപേയാഗി ാം."
"എ
"

െന?"

ധാനമായം കറ

ട ിയ രാജ
െളാെ

ി ക, ഫാക് ടറികൾ
ഉപേയാഗി ് കറ

പവറകളാണ് ഉപേയാഗി
െവ ം റവ
സ ല

ാനാണ് അത് ഉപേയാഗി
ത്. അേമരി , ജ ാൻ
ന കിയ ർ പവർ െകാ ാണ് പല കാര
ള ം െച
ത് - ൈല ്
വർ
ി ി ക ട ിയവ. പല രാജ
ളിലം െവ ം
ാൻ പ ാ
തിനാൽ അവർ െതർമൽ, ന കിയർ, േസാളാർ
ത് . ന െട നാ ിലം അ പേയാഗി
- േത കി ം
ളിൽ."

"പേ
, ന കിയ ർ എനർജി േബാംബ് േപാെല എലാവെരയം െകാലിേല?
അേ ാൾ എ െനയാണ് അത് നലതാവക? അതിൽ നി ം എനർജി കി ക?"

"േഹാ!

േചാദ ം തെ

"എ

് മനസിേലാർ

ഞാൻ

ടർ

:

"ന കിയർ എനർജി അ െന നിയ ണമിലാെത േബാംബ് േപാെല എറി
െപാ ി കയല; ശരിയായ രീതിയിൽ എലാ കാര
ള ം േനാ ി, നിയ ിതമായ
രീതിയിലാണ് എനർജി ഉ ാ ക. വളെര ശ ിയ താണ് ഈ വിദ . ചടം മ ം
നിയ ി ാ
സംവിധാ ൾ ന കിയർ പാ കളിൽ ഉ ാവം. അലാെത, േതാ
േപാെലെയാ ം അത് െച ാൻ പ ില."
"അെ ാ പിെ
"അതിെ
ശാസ്
"ശരി,

െയ

െനയാണ് ?" എ

ായി അവൻ...

രീതിെയാ ം അ യ് റിയില; ചില ചി കള ം മ
ൻമാർേ
അറിയ. അവരാണത് േനാ ക."
ടം ള

് എ

ശം?" അവൻ അ

മനായി

മ . ് അത്

ിെയ

േതാ

....

"ഞാൻ പറ
ിേല, അവിട
കാർ ് ആ ന കിയർ പാ ് വ
തിേനാട് േയാജി ില.
ഏതാ ം ദിവസ ൾ
ിൽ അവിെട കറ ് ഉ ാ
തി മേ ാടിയായി ചില
പരീ
ണ ൾ നട
ം. അതി േശഷം പ െ

അവിടെ
വർ
നമാരംഭിയ് കയം െച ം. അേതാെട കട
ൈവദ തി
തിസ ി േനരിട തമിഴ് നാ ിെല ആൾ ാർ ് ആശ ാസം കി ംഎ ാ
അധി തർ
പറയ ത് ."
"അതിെന

ഴ ം?"

"ഈ പവർ പാ ് സര
ിതമെല ം, മി ല വം തീ വാദി ആ മണവം േപാെല
എെ
ിലം ശം വ ാൽ, അതിൽ നി
അ വികരണം അവിടെ
ജന െള
േദാഷമായി ബാധി ം എ മാണ് ഇതിെന എതിർ
വർ പറയ ത് . ടാെത,
എെ
ിലം അപകടമ ായാൽ അവിെടയ ആയിര ണ ിനാള കെള
മാ ി ാർ ി ാ ം മ ം സ
ീകരണ ൾ ഇല എ ം േകൾ
. പാവെ


ാഴിലാളികളാണ് അവിെട താമസി
ത് . അവർ ് ഏെറ ആശ യ ാ
ഒ കാര മാണിത് . പിെ , േകരള
ിെ അട
സ ലമായതിനാൽ നമ ം
ചിലേ ാൾ അതിെ ദഷ ഫല ൾ അ ഭവിേ
ി വ ം എ ം പറയ
് ."
(ഇത് േക േ ാൾ ഭയ
"അവിെട ശരി
നിറ
ിരി

ിെ

ം അ നെ
േപാെല േതാ

െചറ കണിക ആ

ി...

ളേ

കണകളിൽ കാണാനാേയാ?)

ാ അേ ?" മകെ

േചാദ

"അെതനി റിയില
ാ; േഡാ. എ. പി. െജ. അബ് ദൽ കലാമിെന േപാല
ഒരാശ യം േവ ; ഈ പാ ് സര
ിതമാണ് എ ് ."

ിലം ഒരാശ

വർ പറയ

"എ ാൽ പിെ
വലിയ അറിവ
"അേ ഹം േറാ
സയൻസിെന
"അേ ാൾ പിെ
മളെപാ ി...

എനി ം േപടിയില അേ , േഡാ. കലാം പറ
ആളേല!" മകെ വാ കളിൽ ആശ ാസ
ിെ
് സയ ിസ് ആെണ ം ന കിയർ
റി ് ആധികാരികമായി പറയാൻ കഴിയിെല
ആരാ അതിെന

റി ് പറ

ിേല! അേ ഹം
തിരയടികൾ!!!!....

ം ചിലർ പറയ

തരിക?" മകെ

സംശയം വീ

് ."

"ശരി ം പറ
ാൽ ഗവെ
് ആണ് ഇതിെ കാര
ൾ പറേയ ത് . ഈ
പവർ പാ ിെ പണി ട ിയേ ാെഴാ ം ആ ം തിേഷധി ി
ില. ഇേ ാൾ
ആൾ ാർ ് പല കാരണ ൾ െകാ ം ഇതിേനാട് എതിർ ാണ് . ജ ാനിൽ
മി ല മ ായേ ാൾ സനാമി വ ് ഫ ഷിമയിെല ന കിയർ പവർ പാ ്
തകരാറിലായേതാെടയാണ് ഈ തിേഷധം ശ മായതേ . എ ാൽ ഇ
രം പാ കൾ
അതീവ സര
ിതമാണ് എ ാ
ഇതിെന അ
ലി
വർ പറയ ത് . അതിെ ഒ
ഉദാഹരണമായി അവർ ച ി ാണി
ത്
മംെബയിെല താരാപർ ആെ ാമിക്
പവർ സ് േ ഷനാണ് . ആള കൾ തി ി ാർ
അവിെട ഒ പവർ പാ ് ആവാെമ ിൽ,
താരതേമ ന ആൾ
ാമസം റ
ടം ള ്
എ െകാ ് ആയി ടാ എ ാണവ െട
വാദം."
"എ ാലിെ എ ാ ഗവെ
് ഒ ം
ആൾ ാർ ് പറ
മനസിലാ ി
െകാട ാ
ത് ?"
ഈ േചാദ ം േക ഞാൻ ഒ നിമിഷം മൗനിയായി... എ ലളിതമായ, അർ

ായ
േചാദ ം!!!! എ
രം പറയെമ റിയാെത ഞാൻ ഇ
...
ഒടവിൽ പറ
: "അെതനി റിയില, സാധാരണ ജന ള െട ന യ്
േവ ിയാണ്
ഗവെ
് നില െകാേ
ത് . അവ െട ശ ൾ പരിഹരി കയം െച ണം. പേ
ഇവിെട അവർ ജന െള ശ
െളേ ാെലയാണ് േനരിട ത് . കാര
ൾ ശരിയായ
രീതിയിൽ പറയാൻ ആ ം ഇല. അ െകാ ് തെ യാണ് ഈ ശം ഇ വഷളായ ം.."
അേ ാേഴയ് ം ഇളയ മകൻ രംഗെ
ി; ടം ളെ
റി
സംഭാഷണം അവിെട
നി . മകെ ഉ ിൽ ആശ യാേണാ അറിവാേണാ ഞാൻ പകർ
െകാട
െത ്
ഒ ാേലാചി ് ഞാ ം എെ പതിവ േജാലികളിൽ മഴകി. എ ാലം മനസിൽ അേ ാഴം
നിഷ് കള മായ ഒ േചാദ ം മഴ ിെ ാേ യി
- 'എ ാ ആ ം പറ
മനസിലാ ിെ ാട ാ
ത് ' എ കാ
ഒ േചാദ ം!!!

എേ
മറി

ാ തിര

് അലമാരയ്

േനാ

തിനിടയ്

ി ഞാന് അെതട

കണിൽ െപടാതി

ത് ന

ഞാനതിേലയ്

് ചാ

കഴി

. സ്

ിരി

നി

അ മയാെയാ

േപായെത
ി

1992

ൺ 3 - ബധൻ:
നിറ

ില

േ ാൾ എനി

റിയില. ഒ

റി

് ഇ

അവെളെ

െയാ

ാേമ!"

േനാ

മയ
ിയി െ

ി ി

ത്?

ി

റി

,
ം പറ

ായാലം

ിൽ ത

റി

മായി

ത്

എവിെട േനരം?

ആ ഡയറിെയ
കളിൽ പല ം

ി

ളി

ം ധരി വൾ വ

ാനായില. എ

.എ

ിെല ഡയറിയാണ് . വർഷെമ

ിരി ച

േയെറ സൗ ര മ

മാ ി

് ചമരിൽ ചാരിവ ്

ജീവിതം െക ി ട

വാെനാെ

് െകാതിയട

ി

ചിതലകയറിെയ

ാ വല െമാെ

പാവാടയം ഉട

അവള െട ചിരി ആെരയാ
ിേ

. 1992 കാല

ാൾ അറിയാെത െചറ പ

ികൾ

െമാെ

തേലാടിയി ് േപ കൾ െമെല മറി .

െപൺ

് ക ിലിേലയ്

െമാെ
കണൽ
ി

അവ െട കണിൽ െപ ില?

ൾ നാള കളിൽ ച

വായി

ഡയറി എെ

ായി. തലയിണെയാെരണെമട

കിട

ാടിനിടയിൽ

"ഇളം മ

െകാ

ഡയറികള ം മ

വാരി തീയി താണേലാ! ഇെതേ

എേ ാഴാ

സകള ം മ

ഡയറിയാണത് ! താൻ നിധി േപാെല കാ

ഗതകാലസ് മരണകള റ

ിവ ി

ാണ് ആ നീല പറംച യ

െപ ത് . തിര ിൽ മതിയാ
െകാലം മ

ിൽ അട

ാനാരംഭി .

ദെര നിേ

സ രിയാണവൾ!

ാ േമാ?

നിരെയാ

ഞാൻ മയ

ിൽ, ഞാന് നിനെ

പല കാ ിയ

ിയിരി
ട് ച ന

. ഈശ രാ
ിരി

എേ

ാ ചി

യിൽ മഴകി വല ക ാൽ ആ േപജിൽ ദലമാെയാ

എെ യ
െവള

ിൽ ഒ

പതിനാലവയസകാരിയെട

പം മിഴിവാർ

് സ രമായ വ മഖവം ധാരാളം തലമടിയെമാെ

ശരീര

തേ

ാട

ടിയ ഒ

നാ

ചിരിയാണവള േടത്! ചില ദിവസ
മാലാഖെയേ ാെല േതാ

ാൾ

ായി

. നല

െമലി

കാരിെപൺെകാടി. എെ

ളിൽ അവളണി

ി ി ി

തേലാടേ

വശ മായ

സകൾ അവെള

. നല പ പാവാടയംഉട

മാണവൾ

് ഏ വം

േച ക.
"എ
ചി

ിയേന, ഉ യ്

കൾ മഥി

് ഡയറിയം ക ിൽ പിടി

കിട

െകാ

്ഒ

ിെ

തെ

ീമതി. മകെന െതാ ിലിൽ കിട

െച

േനാ

ൻ കര

തിരി
"ഒ

ിനിൽ

െകാ

കയറിവ

ി

െതാ

ംതാനറി

ആേലാചി ി

േപായി."

"എ ിൽ പിെ

ആ വിേശഷ

േലയ് െ

േനാ

മഖം പഴ്

ിട

ടിെയാ

ിെ െ

െകാ

??

"ആരായി

ആ പ പാവാട

ാരി?"

ഭാര യെട േചാദ മാെണെ

വീ

ഭാവെമാ

ിൽ കാ

"എ

ിനാണറിയ

ിയി
യ്

േനാ

ായി

ിറ

.

ിയ അവൾ

ൾ കാലഘ കാര

റിയെ േ

വയറി

മണർ

!"

മകളിലായി

മടിയിഴകൾ

െകാ

കിട

. ഓർ

ിൽ രാജ മാരിയമായി സ

ിയത് . കണ

മില. എ

ി

ി
കള െട

രി
.

് ഞാനവെളെയാ

ാലം അലം വ ത ാസം ആ

്.
ത് ? ഇനി അതിെ

ഞാനവെള ൈകെകാ

് െനേ

േപരിൽ മഖവം വീർ ി ിരി

ാട് േചർ

െകാ

"ഇല േച ാ. ഞാൻ പിണ

കെയാ

മില. എ

കഥകെളാെ

ണെമെ

് കണ

് മിഴികൾ പ ി. ആ രാജ മാരൻ ഞാനായി

ാ െട മഖമായി

വദന

് മ േ

ക ാലവെള െക ി ിടി

രാജ മാരിയ്

.ി ഭയേ

ിവ

വാനാരംഭി . ഞാൻ അവള െട നീ

ിഒ

രാജ മാരെന സ ൽ ി

േനാ

് മട

േ ാൾ പഴയ ചില സ്

വിഹായസിലെട ഏഴ തിരകെള പ ിയ രഥ

ി

യ്

ില.

ൾ ഞാ ം

ീമതി െമെല ക ിലിൽ കയറി
് മറി

േലാകേ

േ ാൾ അവേനയം െകാ

മിെലടീ ഭാേര . ഈ ഡയറി ക

ഡയറിെയട

? പർ കാല

േവാ?"

ശബ് ദം േക ഞാൻ യാഥാർ

ചി

േകൾ

് െമെല റ

ാലം േച െ

ആ ഹം. അേ

ാനേല?"
.

ആ കാലഘ
."

ിെല

ി.

െന

ിൽ െമെല വിരേലാടി

െകാ

വൾ പറ

ചിലേ ാൾ േമഘാ തമായി മടിെ
െകാട ാ ായി വീശിയടി

ിയിരി

കയം ഒെ

കയം ചിലേ ാൾ സംഹാര

െച

അലസമയം ഞാൻ നിശബ് ദനായി
സഹി

. ചിലേ ാൾ െപയ് െതാഴിയകയം
അവള െട

.എ

ാൽ

െയേ ാെല

ി മ

ിൽ

ീമതിയെട നിർബ

വ ാെതയായേ ാൾ ഞാൻ പറയാനാരംഭി .

തിേലാ മേ ാ പഠി

ാഴാണ് ഞാനവെള ആദ ം കാ

െസ റിൽ വ ് . നല മഴയ

ായി

ആ ദിവസം ഇേ ാഴം എനിേ

കാസിേലയ്

് കയറിയ ഞാൻ തലയിൽ ത

വടി

ി ് എെ

കള

സീ ിൽ െച

വി േപാെല അവെളയം േനാ
തിരിയകയം ഒ
എനി

ചിരിയമ

ിരി

ി തറ

ിനി

തീ

ാ കട

അെല ിലം ആ

ാഴാണ് ആദ മായവെള കാ

ഞാനി

േ ാൾ അവൾ എ


ത് . അ

ിേനാ േവ

കണകള മായിടയകയം െചയ്
ത് . പി

്.

ീട

െനയ

സ രിേയാട് എനി

ാണ്

ണയം േതാ

ാതിരി

ിൽ

ഓേരാ ദിനവം

, ധാരാളം തലമടിയം അതിവശ മായ

ി

.എ

.ച

െകാലെ

ിേയാട് ആർ

ാർ

ികൾ ൈകെകാ

േപായ േപാലാണ ഭവെ

കള േടതായി

ആ െവള

മഴ

ട ഷൻ

നിമിഷം ആ മിഴികൾ എെ

ൈവദ തതരംഗെമേ

ത് , എെ

ണയം െപാ ിമള .

ക. െവള

,്

മാലാഖേപാെലാ വൾ.
"അവൾ
എെ

് േച െന ഇഷ് ടമായി േ

മിഴികളിേലയ്

"ആേവാ, എനി

ൈധര
പി

താവ

ിരി ി ി

"എ

ി ് , പി

ംല

ിരി

ാംഎെ

ത് . പേ

ണെമ
ീെട

പറേയ

തായി

ീമതി േചാദി .

േതാ

. പേ

ഒരി

ണം. ചില സമയ

െച

ാൾ അവള െട െവള

ായി

ഇഷ് ടമാേണാ

ലം

ളിൽ അവേളാട്

യെട ശീലകൾ കവിള കളിൽ പര

ംച


കൾ

.

് േചാദി

അവെള ഞാൻ ഇഷ് ടെ

ി

തിൽ നി

ം എെ

. കല ാണം കഴി ്

.

ായി?"
േയാെട അട

ൾ കാലഘ ം കഴി

സഹപാഠിയായി

ിരി

കേയാ ഒെ

ം ആ ഹി ി

ഭാര അൽ ം ആകാം
"സ്

ിെ

ം ഞാൻ അ ഭവി റിയ

റവായി
മാ

േനാ

. ഇഷ് ടമായി െ

കേയാ അവെള േനാ

ി

ി ില. ചിലേ ാൾ ആയി

മഖം അ ണവർണമാ
വിറയാർ

റിയിലായി

പരസ് പരം പറ
സംസാരി

് തെ

ാ?"

േചാദ െമറി

് േകാേളജിേലയ്

. നല സ ാത

. എലാ ദിവസവം കാ

് പറി

.
നടെ

ായി

കയം എെ

േ ാഴംഅവൾ എെ
ആ കാലഘ
ിലെമാെ

ിെല ിലം

സംസാരി

കയം

ടി

െച

മായി

.എ

ഒടവിൽ ഒ
അതി

ി ംേപടിെതാ

േദശാടന

സാ

ംനി

െനടവീർേ ാെട പറ

മേല? നി

ആർ

െമ

ി

ിയി ് ഞാൻ അവള െട മഖേ
? സത ം പറ. നി

ിൽ

െപാ ി

യ്

ട ി

ണയി

നട

ാളിയായേതാ

എെ

മ കാലിേലയ്

ശബ് ദം എെ

കാതിേലയ്

സംഭവി ിരി

മഖെ

ൈകെകാ

് മഖം േചർ

രിെ

. നിമിഷ

. ഇനി അവെളെയാ

വദനയാ

പറ

ത് മഴവൻ സത ാ. പതിനാേറാ പതിേനേഴാ വയസ്

. ഞാൻ നിേ

ളിയായി മാ
െ ട

േമ അെതെ
ത് നിന

പറ

. ഈറനണി

േചർ

പിടി

വരി

മറ

അവകാശെ
െചവി

ാട് ക
ഓർ

ംന

െകാ

ം പറയെമ
യില

ാെ

് ത ി നീ

കാ ിയി െ

ിയി ് അവൾ

ിൽ ഏ

ി ആ കല

ആ മിഴികൾ െമെലെയാ ിെ
് ക ിലിേലയ്

് മറി

ാൻ എെ

് നീ ക

. എെ യ

െട േമാ ം േവ

പർ ം അവള െട മഖമയർ

"മെ ാരാൾ

മഴവൻ

ലടിയെട

ി. ഭഗവാേന താൻ ക തിയ േപാെലതെ

ാ ് േനാേ

നിർബ

മഖമട ി .

െനാണകെളാെ

"ഇേ

വയ്

ൾഈ റ

് ഈ പറയ

ിവ ം!

േപായി. ഞാൻ

യ് െ

തേല? എെ

െചേ

ി

് ക തിയേല?"

അവള േട മഖേ
എഴേ

നിർ

ൾ യഥാർ

ാ പറ

"

ണമേല ഇെതാെ

റിയാം! ഞാൻ ഒ

വിശ സി

ഇഷ് ടം പറയാൻ േപായില.

ിെയേ ാെല അവെളവിേടയ് േ

ിയായി മിഴി

"ഞാൻ വിശ സി

നായ ഞാൻ എെ

ാെ

ായ

ാ? ഞാൻ

ിൽ നട

ിെല സ് േനഹം മഴവൻ ഇ

ിയാണ് ."
ിയ കണകളിേലയ്

് േനാ

് ഞാനവെളെയേ

. ഇ ൈകകളാലമവെള എേ

ി ഞാൻ
ാട്

ാട് േചർ

ി.
് പ

വയ്

ാൻ ഞാൻ സ

തി

ില ഈ സ് േനഹെ

. എനി

മാ

താണിത് ."
് ശബ് ദമിര

ിയമ വാൻ േവ

ിയ

താഴ് വരയിലെട പതിെയാ
യാണമാരംഭി .

ഞാനറി
താെണ
സ ർണരഥ

. മരണമട

ണയ

ിെ

തിരി റിേവാെട ഞാൻ ചടനിശ ാസ
ിൽ എെ

സ് മാരക
ള െട

ം രാജ മാരിയമായി

നാല കവികെളാ മി
നവകവിതകൾ
കാ

മിെലെ

കാവ െമാ മി

നിനെവട

ാനാലം പലവഴി

വിലപി .

വാൻ
ായ് പിരി

് േഗഹം പകേവ, േവലയിലാ

പടിവാതിലിൽ നി
െവറ ാർ
"അ

ാവ

െയ പിടി

െയ വ ി

വെന

തൻ പരിഹാസം േക
"െയെ

ിയക

കവിത

േദ ഷി ്
െച

സവി .

ാമൻ,

മദ ശാലയിൽ ചവ

ാവക

വീരസ കഥകൾ പറ
ഉടമ

ിെന ചേ

മലറി വിളി

ാടട ി ്

ഴി തവസാനം ശിരസിലണി

എഴതിെയാരാ

രചി

ാമൻ

വിശ ാർ

ടിെയാരാദിനം

വിത തൻ ശീർഷകം "മദ ം വിഷമാ

"

ാമൻ,

പിണ

ംപ

ി െ

ാരാ കള

േവശ ാഗ ഹം പകി, വിടപണി
വിലപി ി െ
രതിമർച

മർ ി ് ,

ാര

പണേമകി

ാരാ പതിനാറകാരിെയ

് േശഷെമഴതി "സ്

ാപി ്

ീമനസറിക നാം".

നാലാമൻ
നലവൻ, കാഴ് ചകളിൽ ഭീതിപ
നഗരമധ

ിേല

ിറ

് കവിതെയഴതാെത

ി നിലവിളി

േക വർ േക വെരാ

േചർ

വെ

പിെ

് മഖ

ടി

കണകൾ ചഴ്

"അ

മ ഷ ാ"

നാവറ
െപാ ി ിരി .

ിനിടയ്

മയ

ി,

പാവം നീളെ വിയൻ മയൽ മര

ിൽ ജയി

മയൽ

ി

ാർ പണെ

ചിലവിൽ മയൽ
കായികാ
മയൽ

ണലിെലാ

ഥ. പ
ി നിറ

ിെ

മി

ഷി െചയ് ത് വിജയം കെ

ാവ

ളിൽ തിക

ില, േ

ണ് സാധാരണ, മാംസ
അംേഗാറെയ

മായി

ിനായി വളർ

ഇനം േരാമ

ടതൽ ലാഭം േനടിെയട

അളവ് വളെര

അഭികാമ ം. പരസ് പരം ആ
ഇ മലം ഒഴിവാ

െ ട
.

് ആവശ

ിൽ ഒ യ് െ
മി

ാൻ കഴിയം.

ം മതി

മയൽ വളർ

േപാകാ ം ആർ

ൾ. പ

ിെ

. ഓേരാ വർഷവം

ാ യ്

അളവ തീെര

് ഏെറ

ലിൽ

ം കഴിയം.

ിയവയാ

ിെ

പമ

ത് ഒ
ംേ

ാ ീ

ാേരെറയാണ് .
മയലകെള വളർ

കയം കടി ടി ശരീരം മറിയകയം െച
ി

ടാെത സ രയിനം മയലകെള വളർ

ാം. െകാഴ ിെ

ടിയ മായ മയലിറ ി

രയടി വ ാസമ

ക മാ

കയം െച
ി

മയൽ ഇന

ം കി

മാവകയം െതാഴിൽേമഖലകൾ

ിെ

ിനായി വളർ

ടിയ

ജയ ് , ന സിലാ ് ൈവ ്, േസാവിയ ് ബാ

കിേലാ േരാമെമ ിലം ഇവരിൽ നി
തിലെട

ാട

ആർ

െവ

തിേയാടിണ

രീതിയിൽ നട

േവ ആമ

താണ് . കാര മായ

ൾ ജനജീവിതം ദസഹമാ

ം ശാ

ഏർെ ടവാ ം േമാശമിലാ
േസാവിയ ് ചി

േരാമേ

േളാ ഇലാെത അലം

ി േനരിടകയം സമര

കഥ േക ി ിേല?

ാൻ ഇരി

േപാെലയ

ഷിയിൽ ലാഭം േനടാൻ. െതാഴിലിലായ് മ

സാഹചര

വി

ത െമ ിേലാ! താത് പര മ

ാനേമാ ൈവഷമ

തിസ

ിൽ ആമേയാട േതാ മയലിെ

ാധാന മ

മയൽ വളർ

കയാണ്
അവസ
ലിൽ

ഉപേയാഗി

പാ

ള ം തറയം

നലതാണ് . കാഷവം മ

വം ത

ടകള ം എ

ി നിൽ

ം കഴകി

ാെത താെഴ വീഴ

അടിവശം നിർമി

ാൻ. അതിനായി വയർ െമേഷാ മര

ഉപേയാഗി

താണ് .

ാവ

റിെ

ഇല, പ

ത് വളെര

രീതിയിൽ േവണം

ഷണ

രം ഇലകള ം മയലി

േപാഷകസ

മായ മയൽ തീ കൾ ലഭി

േളാ

െകാട

ാവ

താണ് . ഇ

താണ് . എലാ സമയ

ഇണ േചർ

ിൽ നി

ജല ലഭ തയം

ത ത് പാദന
ാൻ

േചർ

ത ാറാ
െവ

ി

ിയ ഒ

സവി

േത കം

െപ ി മയലിെ

ിേല

താണ് . വീ

ലകേയാ

െകാടേ

െചറിയ െബഡ് ത ാറാ

് ലളിതമായ രീതിയിൽ
ാം. ഈ െപ ിയിൽ

ി അതിലാണ് മയൽ

ക.

സാധാരണ രാ

ികാല

ഏഴമതൽ പ
ശല െ ട

ളിലാണ് മയലകൾ

വെര

െള നൽ ം.

ാെതയിരി

മയൽ

താ

െള ത
ാഴ് ച

ായമാ

ഈ സമയ
ഗർഭധാരണ
ത് 25

മയലിെന

ി

ം മാ ാം.

സവി ് ഒ

ാനിഷ് ടെ ട
ിൽ നി

േതാെട

സവ

ിൽ

ദിവസേ

ികെള

വയാണ് . ജനനസമയ

് മാ ിയേശഷം എട

ൾ െനസ് േബാകിൽ നി

് െനസ് േബാക് മാ ാവ

മയലിൽ നി

ത് . ഒ

നലത് . 25 ദിവസം വെര മല ടി

ൾ അധികസമയവം ഉറ

മരി

സവി

താണ് . നാലാഴ് ച

സവി ് നാല

ത ാറാ ം. അ

െന ഒ

ി­കെള വെര ലഭി­

ം.

ായമ

ദിവസം കഴി
വർഷം ഒ

ം േരാമവം

ം. ഈ സമയം

െനസ് േബാക് ത ാറാ
ൾ പറി ി ് ഒ

ാം. ഇണ േചർ

സവ അറ മയൽതെ

തകിേടാ െകാ
അവയെട േരാമ

ാല തവണ ഇണ

മതൽ സ

പല ംഉപേയാഗി ്
ത ാറാ

ാൾ മതൽ

ാം. ആൺമയലിെന

ാനായി ഉപേയാഗി

23 ദിവസം കഴിയ

മതയ

ായമാ േ

ഒേരാ ആഴ് ചയിലം മ

ിയവ

്.

മയലകെള ആറമാസം

ടാെത മാർ

ഉയർ

ടിെ

ൽെ ടിയെട ഇല, പ ായ, െതാ ാവാടി, വിഷെ ടികൾ

ഒഴി ് എലാ
ഉറ ാേ

ചിയാ

ം പറ

മാേ

താണ് .

ചാടി

െള
ാൽ മയലകൾ വീ

െപൺമ­യ­ലിൽ നി


ം.

വി ാമി കള ം
മിനറലകള ം ഉൾെ
േപാഷകാഹാരം
കഴി

സവം

മയലകള െട
ിലൾെ ടേ
ത് അവയെട

ആേരാഗ

ിന്

അത ാവശ മാണ് . മയലിെന
എട

ി

ാൾ വളെര

ണം. മയലിെ

കഴ

ിെ

അയ

പി

െതാലിയിൽ ഒ
ൈകെകാ

െപാ

ി മേ ൈക ശരീര

ൈകെകാ
എട

ിൽ പിൻഭാഗ

് ത

വിരൽ ഒ

ണം

കടി ി

വശ

ി എട

ക. െചറിയ

ം മ വിരലകൾ മറവശ

് പിടി
െള ഒ

മായി

ിയിൽ പിടി

ാം.

േരാഗല

മയലകെള മ മയലകളിൽ നി

െവ ിനറി േഡാകടറെട േസവനം
മിലാ

െഷഡകൾ,

േരാഗ

ിനടിമയാ

മതലായവ മയലി

് താ

ിെല

കൾ,

െകാട

ിഹീനമായ
ം. മെ

സാധാരണ വ

ക വഴി േരാഗ

െച ാവ

താണ് . വീ

നിലയ്

്,

സാധി

െമ

ൾ നിയ

തമ

ടകൾ,

േരാഗ

പഴകിയ തീ ഇവെയാെ

മാർ

മയൽ വളർ
് അ ഭവസ ർ സാ

കാർഷികഭവ കൾ വഴി ലഭി

ം.

കൾ ഒ

ണ വിേധയമാ

ാവ
ികൾ

ായമായവർ

കൾ,

സൾഫാ
കാരം

താണ് .
വെര എള

ം വീ ിൽ തെ
.

േരാഗ

േഡാക് ടറെട നിർേ ശ

ിൽ ൈകകാര ം

,

ൽ വളെര ആദായകരമായി നട
െ ട

മയലകെള

ം, ചർ

ളാണ് . ആ ിബേയാ ി

ിയ മ

മയലകെള െകാ

കയം ഒ

കയം െച ണം. വായവം െവളി വ

ാലി ് , ചമ, ശ ാസതടസം, വയറിള

ൈനേ ാഫറാൻസ്

വളെര സൗമ

േയാജനെ ട

് മാ ി ാർ ി

ടതൽ വിവര

ിെ

ൾ അട

വ മാനെമ

േപാകാൻ

എെ െയാ

കാരിയെട േച ിയാണ് ജീന.

േച ിയാണവർ! എനി

തെ


എേ

ിന് . '
യായി
ാറ

മ'

് ഏ വം

. എെ

ാൾ

. ഒ പേ

ാടാേണാ എ

ായമെ

മാ

വൾ. വർഷ

ിെല ആദ േപാസായ 'ഓർ

് . ഞാൻ എലാ കാര

െന തെ

ിയ

കാരി

ള െട പഴ

യെട െച

ിലം ഞ

ി ം േച ിയെട അഭി

അവ െട അ ജ

് പലേ ാഴം എനി

് േതാ

മല, ഇേ ാൾ എനി

ിെയ
ിയി മ

് ഞ

കൾ' ഞ

െള

ള െട
റി

കാെരേ ാെല മനസ

ായം േതടാറ

് . അവ ം

ാൾ ഏെറ ഇഷ് ടം അവർ
് ...!

േച ി
നിന

് വിവാഹാേലാചന വ
ിഷ് ടമായാൽ എനി

ഞാൻ കളിയാ

ി ിരി .

നീ എ

ാലം

് പറ

ഇേ ാഴേമാർ

കാര മ

ംസ

തെമ

ാട പറ

, ആ പ െന നീ േനാ

്,

്.

ഴ മില, േപായി േനാ

ി പറയ എ

് െകാ

വൾ. ആെര

ാലം അ സരി

ിയത്

.

പിടിവാശിയമിലാ

ഇെതാെ

േ ാൾ ആദ ം എേ

ഇവിെട വിള
് . നി

െത

ള ം അറി

പറ

ിെന

് ഒ പേ

ിരിേ

നി

കാര ം. സേ

എലാം ഒ മി ് ൈദവം എലാവർ

ം എലാ

ാല

േളാർ

പാവം.

ിരി

ാം. ഉ

്,

ാഷവം സമാധാനവം സ
ം െകാട

ിെല

് എനി


മനസിലായത് അവളിലെടയാണ് .

െപൺ

ികളിൽ മ

വൾ ആണ് ജീന. എലാ െടയം വിവാഹം കഴി

സേഹാദരി വിവാഹിതയായി ഭർ

ാവിേനാെടാ ം അേമരി

ജീന ഭർ

പര

സേ

ാവിെനാ ം തി വന

ാഷകരമായ

ടംബജീവിത

വ ത സ് തനായി
ജനി

നി

ിൽ അവർ

് ആദ െ

. ആ സേ

ില. അവൻ സാധാരണ

ികളിൽ നി

േത കതകൾ ക

് ആ മാതാപിതാ

നാൾ

ി

് ഒരപാകതയമ

ആെക

ശമായി. ഒ പേ

സംഭവി

ിലായി

എെ

ാേ

പറ

ാവ
െകാട

ായി

ി ഒ പേ
വർഷ
വിഷമ

ാെ

ിലേ

െന, കാണി

ി.

ി ,ഒ

കയ

!

. കാരണം,

സവസമയ

ാൻ ഒരിടവം ബാ

ായ

യമില. സ


ിയ

സവ

ി

ി പറ

െവ ിൽ ഇ
.ഒ

തം

വരാെത
െന

ം തീ മാനി

ി

ാൻ നമ

...

കാണി . ഒരിട

അഭി

കടമായ

. െഡലിവറി നട

ഇെ ാൾ പല ം പറയ

േനെരയാ ം എ

േളാളം ചികി
ിലാ

ിെ

ം വളെര

ി വികസി

അവർ സിേസറിയൻ െചയ് തി

േഡാക് ടർമാെര ഒെ
ം. അ

യി

് എലാ ം പറയ

കഴിയിലാേലാ. ൈദവം വിധി തേല നട
കാണി

ൾ. ചിരിയിലം കളിയിലം

ള െട മനസ കി. ബ

നാൾ േവദന നൽകിെ

പ ിയ ൈക ിഴയാെണ

മൻപവെര

ാഷ

.
േ ാൾ മതൽ

േഡാക് ടർ

ി ജനി . േനാർമൽ

ിയായി

കഴി

അവർ

യിൽ. മെ ാരാൾ ദബായിൽ.

്.

െഡലിവറി. അവ െട ആ ഹം േപാെല ആൺ
നാള കൾ അധികകാലം നീ

.ഒ

് കാണി

ിയില! െവലർ െകാ

ിൽഅവസാനം അേ

ാൾ അട
ാ െകാ

സ ലം
േപായാൽ
േപായി

ിയെട ഭാവി അവെള ആെക

സംസാര

ിന് പകരം വലതായി അലറി വിളി

െപാടി

െപാ

ിെന േനാ

മകൻ. േനെര നട

േപാെല തെ

േമാെന മാേറാട് േചർ

് കര

ാൻ സാധി

യാണ് അവെനയം േനാ

കര

് ഉറ

ില,

ത് !

രാവകൾ അവൾ

പതിവായി.

ാമ

ഗർഭിണിയായേ ാൾ ഇവെന േനാ

ികെള േനാ
ഓേരാ

സ്

ൾഉ

് . അവിെടയാ

രായി ൈകെയാഴി

േമാെന അവിെടയാ
ഒരി

. നി

സേ

സ് േനഹം

ാഷം ക

േയാട് എ

ൈദവം െകാട
ഇെതഴ േ

് എെ

കണ് നിറ

ിെന സ് േനഹം

ിലാ എ

േപാരാൻ അവർ

േല ഉ

.

ിെന അവൾ തിരി

ിറ

അവൾ മണി

ിയ അ

. തിക

മായി

േപാ . കര

െപൺ

ി

െപൺ

കാഴ്

കഴി

ാൾ

ികൾ

ാൻ ഉ

യായി

കഴിവ്

അത് .

്.

ിെന അവിെട വി

അവള െട അേ ാഴെ

അവസ യിൽ

വലിയവായിൽ അലറിവിളി

െകാ

് അവൻ, പേ

കല

ടി ജ ം നൽകി. അേ ാഴാണ് േമാെന ന
റിയ

ിയെട വിവാഹേശഷം ഒരാഴ്

മതൽ അവൻ ഒ

നല

അഴകിയി
സേ

ാഷം ഒ

ിമ ാെണ

ി
. ഏത


യ്

കാേണ
് മനസിലാ

േമാ ം വലിയ സേ

ത് . ആ

ാഷം.

ം കഴി ി ില, ന
ാെത അവെ

തായി

ായി

ളി ി

. അവെരെ

ി അവൾ േമാെന തിരി

ി

േശഷം

ിനീ

ി.

ി േമാെന ന
കാ

ം, ഒ

ായി
നാൾ ഒ

ി. ആ െപൺ

ാൻ സാധി ി ില,

ിൽ കാലിെ

ക. അവെള ക

ിേയാ,

ായി പരിചരി

് . അവർ ഓടിെയ

ശരീര

ാണ് അത് സഹി

കഴി


ിയ

ൾത

കണകൾ

ി കിട

ി നിറവയറമായി ദിവസ

മാേറാട് േചർ

തികരി

ിന് . അവസാനം േമാെന ഉറ

ിയെട വിവാഹം ആെയ

.ആ

് െക ി ിടി

േമാെന

നമ ഭവി ് അവ ം. അവെ

േഫാൻ. േമാന് പനി ടി േഹാസ് പി ലിൽ ആെണ
േപായ അ


ികൾ

് സംസാരി

ള േപാെലയ

സാ

് . എലാം അറിയ

ൾ തിരി

േനാ

. പേ

േപാ ം. െപാ ി

കഴിേവാ ഇലാെതേപായി പാവ

ി

െനയ

ം? അവർ

ദയം

െയ

ലം ഞാൻ പറയില. പ

കടി ി

യെട ൈകപിടി

റകൾ നി

ാഴ

െകാ

ാെട അവർ

വരാ ം പ ില.

പറ

അവൾ ഒ

് ഒരി

തീെര മനസിലായി

ാണാൻ. അ

േപായി. ഇ

മനസിൽ ആ ശ

യാ

നിറെ

് മനസിലാ മനേ

ിേകടെകാ

ാൻ അറിയിലാ എ

ാഴം എെ

േമാെന െകാ

ി.

കടി ി

അവസ യായി. ഇ േപാല

വാ പേദശി ് ബ

ൽ അവേളാെടാ ം ഞാ ം േപായി അവെന

അവെ

ാൻ പ ാ

ി

ളി

ടയെട ഭാഗം
േ ാൾ ആ േമാെ

ിെയ േനാ

വീ ിൽ െകാ

ാൻ

. അവൾ

അവൻ പിെ
അവെള
കി ാ

യം വളർ

െകാ

ാള ം െചറിയ

ി

. L.K.G

ിെന േനാ

േപാെല േനാ

ിേ ാ, അേതാ മാനസികമായി തളർ

േജാലികൾ ഒ

ം െച ാൻ സാധി

അവൾ എെ

േഫാണിൽ വിളി

"എനി
എെ

് ജീവിതം തെ
കണ് അടയ

ാരി േനഹാേമാൾ അ ാ െന
െകാേ

ാ എേ

...എ

ി

ീണമാണ് . ഒ

് പിടി

നാൾ

.

ൈദവം എെ

ത് വെര ഞാൻ േചർ

സവര

ാ ശാരീരികമായി വലിയ

ില, എേ ാഴം വലാ
വലിയ വായിൽ കര

മട

. അവൾ

െന പരീ

ം, അത് കഴി

ി

?

ാൽ ആ

് േമാ

ണ..?"
അവേളാട പറയാൻ ആശ ാസവാ
കര

കര

് എെ

ഹത യെമാെ

ആ വാ

ചി

ി

ചി

അ െകാ
കഴി

് തെ

ാൻ സ

േജാലി

യാണ് നി

ായി

ള മായി ഒ

് ചർ

അവൾ..! മരണവം, സ യം

െയ

് ഒ

യാ

േപാേക

വീ കാേരാ എ

ിയിൽ അലറിവിളിെ ഴേ

ണെമ

് ഞാൻ ഭയെ ട

.

െച ാൻ ഞാൻ തീ മാനി ത് .

എലാേമലി ് അവർ യാ

് ഇേ ാൾ

േമാ എ

ി അവൾ

ാവിെ

േപായി..!

ി!

സംഭവിേ

ഷന് േമാെന വീ ിലാ

ായ വി ാ

േമാെ യട

ിലെമാെ

ം വീ കാേരാ ഭർ

ാരിെയ

െപ

േയാ പല

കളിലെട േക ഞാൻ നട

ി ് എെ

െവേ

േനാ

ാെ

കളിലാെത ഞാ ം കര

ി അവള റ

അവെള

അേപ

. േമാെന

ിയില. വീ ിെല

യായി. ആ രാ
ി

ിവ

് ഭർ

ിയില.
ാവ് നട

േക ് നിസഹായനായി നി

അയാൾ!
ഇേ ാൾ കണട ാലം ഉറ
േഡാക് ടെറ േപായി ക

തിരിെ

. ഉറ

യ്

ാൻ

ിയ അവൾ പി

േപാെല േമാെനയം േനാ
"ഒരിടേ

ാൻ കഴിയ

ം ഞാനില, നി

െപാ

ിൽ. ഒ

.

ാ മിലഎ
് ഒ

ാള" എ
തീ മാന

യം ചിരി
കി, വര

് അവൾ പറയ

തെ

..! വിധിവിളയാ

ിയ പ

ത് .

ിലാണ് അവൾ.

മറിയാെത അവൻ ഇേ ാഴം ചിരി

ിയ കണനീർ പറംൈകെകാ

േമാേനാെടാ ം ആ അ

നിസഹായതയെട മിഴിനീ

മഖമാ

ീട് വീട വി േപായി ില. നിധി കാ

ൾ െപായ് േ

യെട ദ:ഖവം േവദനയം ക

നീർ ാലാെയാഴകിയിറ

ളിക െകാട

കരയ

ി ഇരി ാണ് !

മരണം വെര േമാെനവി ് എേ

ില. േമാെ

ിരി!

നീ

,ി
ി േനേര,

കയാണ് .

ി!

തവിടം പിണാ
അയൽ

ാരെ

..........നമ

ാെ

് വാ

അേ ാേഴ
വല മേ


െപ

നിൽ

ാ െ

േ ാഴാണ് ആ പ

ം ൈവേ

എെ

് നട

വളർ

വീ ിൽ എ

് ഒരാശ

ിയത് . ഈ കാലം െകാ

തീ പിടി

കറ

ഈ കിഴവി

ാവം.

ായി. ഒ ം ഉ

ാെ

ആേരാഗ

വീടകൾ

ിലം.

് വഴിമാറി.

ിലം നമ

ിതിെന വിൽ

ിരിയായി. പേ

ാെ

ാം."

ീഷൻ

ി ം?
........... ഇറ ി

ാർ

് െകാട

ത് .........

് , വാരിെയല ം പറം ച യം കാഴ് ചയായി പറേ
വിെന വളർ

വില!

ിയി ് നാള് ഒ

ാൻ ആേര

ി

വയലകെളാെ

ാൻ കഴിയില.. ആർെ

ീഷൻ ഇതായി

െപ ,് കറ

ി

ാലി െമാെ

വിെന വാ


ി

േക േ ാൾ ഉ

േപെറ ിലം ഈ വീ ിെല ആലയിൽ കഴി

വാ േയാട് പറയാൻ

ാെ

ി) വിൽ

ായി േപാ ി വളർ

ിയാേലാ ?

ാ പേലാ കിളിർ

െവ ് പ

ം വീ ിലം നാ ിലം ഒ പാട് മാ

“എനി െകാ

ം െകാട

ിെയ (പ

ആശ മ

അവള െട അ

കാലി

ം ഇളം പല ം മാ

വാനായി ആ

വാ

ാന് ?

്ത

ി

ഇ യം കാലം സ
ി ് , സ് േനഹി ് വളർ
ിയ പ
േപാെലയാണ് ക ി
ത് . ടംബവീടകളിൽ വി
ഉ ാവില ...
"െ

പ ി.......... അതി

ആപ

വിെന ഉ

വിെന ഉ ഞ ൾ മ െള
േപായാൽ ഉ ാ ് ഇരി െ ാറതി

പ ിണിയാണേലാ പടേ ാേന!".......... ഉ
െന അറവകാർ

് വിൽ

പിറപിറ

ം.

ം?

ഞാന ് ഓേ ാ ൈ വറാണ് . പാസ് േപാർ േകാ ിെയാെ
ഗൾഫിേല ് അയ ് ,
"വിസ ് െകാട
ി
,് അട ് തെ കി ം!" എ ഗൾഫ് സ പം െനേ
ി
വാചകമടിയമായി നട കയാണ് . എ െനെയ ിലം ഇവിട
കയി ലാവണം.......... നാല്
മ ാല് സ ാദി ണെമ ിൽ ഗൾഫിൽ േപാണം...... ഇെതാെ യായി
ചി .

രാ
വീ ിേല

ി പ വിെന വാ ാൻ ആെള ഒ
കി ി എ
വ ത് . വിൽ ന ഇറ ി ാർ ് തെ .....

സ ടെ ാെണ ിലം അതിെന െകാ
ഇ െന ചി ി ി .......
"ആർ

ാെണ ിലം േവ

നട

ില.......... എനി

വാർ

യമായാണ് വാ

ാൻ ആവതില എ

് ക

േതാ

ൽഉ

ല എനി അതിെന െകാ

ാെന

് നട

ാൻ."

അട
ദിവസം ക വട ാർ വ
പ വിെന ക ് , മനസെകാ ് അതിെ ഇറ ി
വില ഉറ ി േ ാഴാണ് പ വിേനാട
ഉ ാെ സ് േനഹം അണെപാ ിയത് .
അട

ദിവസം െകാ

വിെ

അട

വിെനയം േനാ

"എ

ാ കദീ

എേ
എെ

ാപ

േപാകാെമ

നി

ം മാറ

ി നിൽ

പറ

ില. ഘനീഭവി

ം….. പ

ാ.............ഒ

ക വട

ി

ാർ േപായേ ാൾ മതൽ ഉ

മഖവമായി നിറ

കേ

ാെട ഉ

ാെനയം....

സ ടം?" എ

ഭാവ

ിൽ ...........

ിേകടെ
് ആ പാവം ഗ
ി ം മനസിലായി. ഈ സ് േനഹവീ ിൽ നി
മായി പടിയിറേ
ി വ ം എ േതാ ലാേണാ?

അത് മ കയം മരള കയം െച
മന ാഠമാണ് .


ാ ഉ

ാെ

കണ് നിറയം. അതിെ

ഭാഷ ഉ

അത് പല േവണെമ
പറയം, ആലയിൽ നി ് ഒ ് അഴി
െക
.........

എ ് പറയം
.........കാടി കല ി െകാട
ാൽ പിണാ ് േപാെര ിൽ അത് മഖം തിരി ം. അേ ാൾ ഉ
പറയം.............

"അത് േപാെ േമാേള, ഉ
േവവല ........"

അനിഷ് ടേ

ത്

ടി

ാൻ േനാ

ാെട ആെണ ിലം ഉ

പ വിെ മ ിൽ നി
അസഖം ക
പിടി

് ......... നിെ

ത് വലി

ം വീഴ ചാണക
ിെ
ാൻ വാ ാ ം ഉ ാ ം ഒ

ടി

പാലെകാെ

ം പിണാ

ം.

പവം ഭാവവം േനാ ി അതിെ
േത ക കഴിവ ായി
.

ആ പ വാൽ െവറ െ
വനായി വീ ില ത് ഈയ വൻ മാ മായി
. എെ
ക ിൽ നി ം ഒ പിടി പല േപാലം കി ില. പേ
, എനി ് പാല് ടി ണം,
കറിേവ ിലയം പ മള ം െവള
ിയം അര ് േചർ
േമാര് ടി ണം. എെ
ഡാലിയ െചടിയിെല പവ് വിരിയണെമ ിൽ ഇവള െട ചാണകം േവണം.
ചാണകെമട ാൻ ആലയെട പിറ വശേ
് ഞാൻ െചല േ ാൾ, "ന ിയിലാ
ഹമെ , നിെ ഞാൻ.." എ ഒ മരൾ േയാെട കാലെകാ ് െതാഴി ാൻ
േനാ ം. നടവഴിയിലെട നട ് ഇവള െട അടെ
ിയാൽ ഒ മരളലം ഒ െഞളിയലം
ഒെ യായി എേ ാട
തിേഷധം കടി ി ം....
മേനാഹര ളായ വള
െകാ കൾ ിടയിൽ െതളി
് നിൽ
െവ െ ാ ക ാൽ പല ം പറയം......... നല ഐശ ര മ

െന ിയിെല
........ എ ് .

പെ
ഞാൻ ക
ഐശ ര ം അതിെ കാലകൽ ിടയിെല, അണെ
ഇെ ാ െപാ ം എ േപാെലയ , പാല് െകാ ് സ
മായ അകിടായി

് കണെ
.

,

പ വിെന െകാ േപാകാൻ ആള വ േ ാൾ ഉ ഒ ബ
് കാടി െവ ം ആലയിൽ
െവ ് െകാട
. "നീ െപായ് േ ാ......... നീ ഇറ ിേ ാ
ത് കാണാ
െകൽ ്
എനി ില."
അതിെ

െന ിയിൽ ഒ

് തടവി, നിറ

കണമായി ഉ

കാശ് െകാട ് പ വിെന ആലയിൽ നി ് അഴി
(ചിലയിട ളിൽ േപാ
ലി എ ് പറയം..... ഇെതാ
ഉ െയ അേന ഷി .

റേ

് വ

േപാ

ലിയിൽ നി

"ആർ

െകാട

ില......... വാ

േപാ

അട

ലി വാ

് തരില .........ആ പ

് മ

ി.

തി മ ് 'കയറിെ ൈപസ'
മാമലാണ് ) െകാട ാൻ അവർ

ം ചിലറ ഞാൻ േചാദി േ ാള് വാ

ാലം നിന

ള ഭാഗേ

വിെ

ി.
പറ

ാവ് അത് െപാറ

ില."

അപരിചിതരായവർ പ വിെന ആലയിൽ നി ് അഴി േ ാൾ പ അസ സ ത
കടി ി ാൻ ട ി. അത് ഉ െയ നീ ി വിളി ............ ഉേ ................. ഉേ ........
ആ നിലവിളി െച

പതി ത് ഉ

ാെ

ഖൽബിലായി

.

സർവംസഹയാണേലാ!

നടവഴിയിലെട ഇടവഴിയിേല ിറ ാ
ഇറ ി
േപാ
ഒ ഗൾഫ് യാ
വി ിയിരി ാം.

പടികൾ എ
ം വെരയം,
വീ ിൽ നി ം
ാരെനേ ാെല,
ആ പ വിെ െന

പല തി ,് വയറ് നിറെയ െവ വം ടി ് , േത ിയര
കിട
വി മി ാറ
പാവിൻ ചവ ിേല ് േനാ ി ദയനീയമായി ആ സാധ ഗം കര
......... ഉേ
ഉ ാെ വിഷമം െതെലാ ട ിയത് പിേ ദിവസം എെ
വാർ
യമായി േജ ഷന് വിളി േ ാഴാണ് .
ഈ വീ ിൽ നി
കഴി
.

ം മെ ാ

പടിയിറ

ി

ായി
.. ഉേ


...

വിസ കി ിെയ

ക വടം അബദാബിയിൽ ഉറ ി

ഞാൻ വിസ കി ിയതില
സേ ാഷ
ിലാണ് . പേ
ഓേരാ ദിവസം കഴിയേ ാള ം
മനസിൽ വലാ
ചി കൾ കട
ടകയാണ് . സ ാത
ിെ നാള കൾ
എണെ ടകയാണ് . ഈ വീടം അയൽ ാ ം ഈ തണലം രാ ിയിെല ളിർ കാ ം ഓേ ാ
സാ ം സ് േനഹ
ള ം എലാം
..... എലാം വി ് ഒ യാ .
ഒ ഭാഗ ് നഷ് ടെ ടാ
ആശകൾ നൽ
അതിശ

ഇഷ് ട ള െട നഷ് ട
മായ േ രണ.

േപാകാ

ദിവസം അട

ഉ എെ പി
ഒരവസരവം ഉ
എെ
എെ

കൾ. മറഭാഗ

് േന

ള െട

.

ാെലയാണ് . എെ ഇഷ് ട ൾ അറി
് എെ
ച ാ കളയ ില. ഉ ാെ സേ ാഷം സ ട

ിലം കഴി ാനി
ാൽ ഉ അ കഴി
വിഷമം അള വാൻ എ േപാെല.

തീ ം വെര എെ

സേ ാഷി ി വാ
ൾ ് െമെല വഴി മാറി .
യം േനാ

ി നിൽ

ം.

ഈ െടൻഷ കൾ ിടയിലം ഞാൻ "ഗൾഫകാരന് "
പഠി കയാണ് . യാ
പറയാൻ േപാ േ ാെഴാെ
സാധാരണയായി 'ഇൻ ൈസഡ് ' െച ാ
ഞാൻ ഷർ ്
പാ ിെ
ഉ ിേല ്
തി കി
കയ ിയാേലാ
എെ ാെ
ചി ി
േപാവകയാണ്. ചില ഗമെയാെ
ഞാനറിയാെത തെ
എെ
ബാധി ിരി
.... ആ
നട
വം സംസാരവം ഒെ ...

െന ആ ദിവസം വെ

ി.

നേ
രാവിെലയാണ്
യാ .
എെ
വൻ
ടലകൾ ിടയിൽ
എവിെടേയാ

ദിേന
ബീഡിയിെല
േപാെല െചറിയ കനൽ എരിയ .....
ഒ വലാ
വി ൽ.
ളി ാൻ േപാ
തി
മ ായി ഉ
'ഒ
കാടി െവ ം' അല ഒ ഗാസ് നാര ാ െവ
നിറ

കേ

ാെട പറ


ംത

ി ്

...

"ഇത്
ടിേ ാ.... ഇറ ിേ ാ േ ാൾ അേ ാ ം
ഇേ ാ ം
ഒ ം
േനാ
ത്."
പറ ിൽ

േത ലായി മാറി ....എെ ൈക പിടി

ിയി ് ഉ
അട ളയിേല
മറ
.
എയർേപാർ ിേല ് എെ
യാ യയ ാൻ
മഖർ

ിയിരി
. അളിയൻ, അ ാവന് , അയൽ ാർ,
ചില സ
ൾ.
അെ ാെ
ആദ മായി ഗൾഫ് യാ
് വീ ിൽ നി ം ഇറ േ ാൾ
ികൾെ ാെ
ചിലറ
് െകാട
സ ദായം ഉ ായി
. കഴ
ിൽ കയറിലാെത േപാ ിയ
െകാ ് ആ മാമലി 'കയറിെ ൈപസ' എ േപര് വീണില. അ മാ ം.

ഗമാെണ ിലം ആ പ താൻ വളർ വീ ിൽ നി
ദയ െനാ രം ഞാൻ അ ഭവി റിയകയായി
.

എലാവ െടയം േനാ ം എ
ആ െടയം മഖ

ാലിറ

് േനാ

ാം................

ിൽ തെ

ം ഇറ

.........

ാന് ഞാൻ െകൽ ിലാ

വനായി.

ിേ ാ േ

ാൾ അ ഭവി

കാർഡ് േബാർഡ്
െപ ിയം ൈകബാ ം എട ് അളിയൻ മ േ
ിറ ി. കഴി
ദിവസം
വീട് വി ് ഇറ ിേ ാേക ിവ പ വിെ െതാഴ ് ആ ിയിറ െ
വെ
വീടിെ
തീകമായി.......... സ
ം വീട വി ് അന നാ ിേല ് യാ യാ
എെ
േവദനയായി അവിെട നിലെകാ .
എെ കണകൾ ഉ
ഒ ് ഉറെ
വിളി

ാ........... ഉ
ടി

"ഇറ

ാൻ നാര

ിേ ാ േ

ഞാൻ മ േ

െയ േതടി........... ഉ
േനാ ണം എ

ാ .............പേ
ാ െവ

ംത

ാൾ അേ
ിറ

െയ കാ
ില.
ായി
.......

............
േ ാൾ ഉ

ാ ം ഇേ

പറ

കാര ം ഞാേനാർ

ാ ം േനാ

.

ത്..."

ി ...........

നടവഴിയിലെട ഇടവഴിയിേല ിറ
പടികൾ
െചടിയിെല വിടർ പ ൾ കാര മറിയാെത ചിരി

േനേര നട
തലയാ .ി

വർഷ ൾ ി റം ഞാൽ മനസിലാ
......... പ
ഭ ണമാകാ ം,
ഞാൻ വീ ിൽ നി ് ഇറ
ആയി
............
ഒ ം അലലിലാെത ജീവി

ാ ം.

. എെ

ഡാലിയാ

ഇറ ിേ ായത് മ
വർ ്
ിേ ായത് മ
വെര തീ ിേ ാ ാ ം

അേമരി യിൽ ഒ െചാല ,് 'ബ ിയ
മ ഷ െര' കയ ി അയ
രാജ ം ഇ യാണ് ,
േ ാ റി സാധന ള ം മ ം കയ ി അയ
ത് ൈചന ാ ,ംടി വി െകാറിയ ാ ം. ഇത്
ഇേ ാൾ അേമരി യിൾ മാ ം ഒ
ിയ ഒ െചാലല. ഒ മി
ഗൾഫ് രാജ
ളിലം 80%-ൽ
ടതൽ വിേദശികൾ ഇ
ാർ തെ . ടി വി കയ മതി െച
ത്െകാറിയ ാ ം
മ സാധന ൾ ൈചനയം. അ െകാ ് തെ െകാറിയൻ ക നിയായ എൽ ജിയെടയം,
സാംസങിെ യം ശ മായ വിപണിയാണ് ഗൾഫ് , അത് േപാെല മ രാജ
ള.ം ഒ കാല ്
ജ ാെ ഉ ംക ിലായി
ടി വി ഇ വ െട ക ിൽ നി ം പഴയ ശ രാജ മായ
െകാറിയ ാ െട
ൈകകളിലാണ് .
കഴി
മാസം നട ഗൾഫ് ഇലക് േ ാണിക് എകിബിഷനിൽ SAMSUNG ഉം LG യം മ രി
കാഴ് ചയാണ് ക ത് . പേ
സാംസങ് ഇ
വണ ടി വിയിൽ നി ം വഴിമാറി ടാബ ിലം
െമാൈബലിലം, വിപണന
ി ം പരസ
ി ം
െകാട
േ ാൾ, ചാർജ് െചേ
ആവശ മിലാ
, തിേയ റകളിൽ മാ ം ഉപേയാഗി ് വ
FPR െടക് േനാളജിയില
സിനിമാ
3D ഗാസ് കഴിഞതവണ വിപണിയിലറ ി െഞ ി LG ഇ
വണ മാസ ർ പീസായ OLED
യെട ഏ വം വലിയ ടി വിയായ 55 ഇ ് വല മ OLED (organic light-emitting
diode) മാർ
ിലിറ ി വീ ം മാധ മ
പിടി
പ .ി
CRT ടിവിയിൽ നി
നിൽ

ടി വി വിപണിയിേല

ത് . LED യിൽ തെ

ഇതിൽ നി

ി projection TV, Plasma TV, LCD TV, LED TV വെര എ

ം തിക

ാണ് OLED എ

‘പഴയ പതിയ‘ െടക് േനാളജിയമായി LG

Edge LED, Direct LED, Full LED എ
ീനിൽ ചി

ം കാണി

.െ

ബൾബിലെടയം പാസ് മ നിേയാണ് ഗ ാസിലെടയം LCD ലി
െലഡ് ബാ

് ൈല

ി

െന േവർതിരിവകള

ംവ ത സ് തമായ െടക് േനാളജിയാണ് OLED അഥവാ ഓർഗാനി

CRT ടി വി പിക് ചർ ട ബിലെടസ്
കളിലെടയംചി

ംന

ളിേല

ി

് എ

ാജ

.്

് LED.

ൻ ടി വി

ഡ് െടക് േനാളജിലെടയം LED TV
ി

.

OLED ൈമേ

ാ പികൽ LED ബൾബിലെടയാണ് അ

ബാ

് ൈല ിലെട കളറകൾ കണി

ബാ

് ൈല ിെ

യം മാ

േതാ

നൽ

ിേ ാ ം. 55 ഇ

മായി ര
ിെ

് വെരയ

ത്. LED,LCD ഇവ

െവ ിൽ OLED

ആവശ മിലാെതയാണ് . നാല മിലീമി ർ മാ

ം കനം) ശ

മതൽ 84 ഇ

ളിർ

െന െച

ം കനമ

ി

ടി വികൾ ലഭ മാ െമ

ം എൽ ജി വ

ശവമിലാെത ഉപേയാഗി

ിയത് . 55 ഇ

മാ

ാൻ പ

ത്

ടിവി (േസ ിെ

് ഭാഗവം പിടി ് ഒടി ാൽ െപാ ിേ ാ െമ

ടിവിയാണ് ഇേ ാൾ വിപണിയിൽ ഇറ

ിലം മഴയിലം യാെതാ

വർ

ി

െമ

ഴി

.

താണ്OLEDയെട

സവിേശഷതത.
OLED സാധാരണ

ാെരയല േനാ മിട

ദിർഹംസാണ് (6 ല
വിലെയ

ാൾ പ

ത് , 55 ഇ

ിര ി

ടതൽ!! 55 ഇ

മലയിലം വലിയ അലമാര

് മാറിയി

െമ

. എ

1950ൽ
േപ

പരിചയെ ട

2004-ൽ സാംസംഗ് 21 ഇ
വിപണിയിൽ നി
ിയി

വർഷ
കാരണ

് മേ

ി െവ

പരീ

ംഉപേയാഗി

ാൻ പ

് ടി വി ഇറ

ാൻ േ

OLED യം പരീ

ണാർ

ണം നട

ാ ം േചർ

നമ

് കാ

ി വിജയി

ം കനമ

് െവ

ാൻ

ം ഇതി

രീതിയിലാണ് OLEDയെട
െപെ

് തെ

പകലന.

അവരത്

ാം.

ാൻ പ ിയില. ഇ

യം

OLED െടക് േനാളജി പല

ാൻ ൈവകി. 2010 ൽ LG വിപണിയിൽ ഇറ

രി ി

. അെതാെ
ിരി

ിയിടാൻ പ

ിയത് . െഫകിബിൾ ഡിസ് േപ എ
ിയതാണ് . പേ

ി

മകളിൽ

പയായി

ഘടകം. േപ ർ േപാെല മട

ം മൻനിര ക

നികെളാെ

ഇറ

!! സ ി

ീ മൻനിര ക

െട ൈകെവ

യിൽ ഒ

ിയ 14

ിംഗ് പളിലം

ിയതാകാം LG െയ 55
ി െവ

ി കഴി

ാവ
ി

നികൾ പരീ

തര

ില

്. െമാൈബൽ

് പകരം OLED ഡിസ് േപ വിപണിയിൽ അട

ഫിലിപ് , േസാണി, സാംസഗ് , എൽ ജി എ
ഴി

െട

ാണ് ആദ മായി OLED

ടി വി വിപണിയിൽ നല മാ മ

LCD ഡിസ് േപ

ി

ം പിൻവലി . െതാ പിറെക േസാണിയം OLED േമാണി ർ

് OLED ടിവിയെട വില ഒ

ഇറ

ടി വി എ

ം േപാെല ചമരിേനാട് േചർ

ാൻ പ

് ടി വി ഇറ

ളാൽ വിപണിയിൽ ഇറ

േഫാണിെ

് എൽ ഇ ഡി 4mm മാ

. അതി ം വിപണിയിൽ പിടി ് നിൽ

് നി

.

് . േപ ർ േപാെല മട

ഇറ

ചി

ഭാഗ

േത കത. വീടിെ

േ ാെട ചമരിൽ

ാൻസിെല െബർനാേനാസം േജാലി
ി

ം! ഏ

ാണ്OLED യേട

ാൽ ഓർഗാനി

് മാറിയിരി

െടക് േനാളാജി േലാക

55 LEDയെട

ം ഒ പാട് സ ലം കവർെ

ർ േപാെല, അതെല ിൽ ഒ

രീതിയിേല

വില നാലതിനായിരം

് LED യെട സാധാരണ ഭാരം 35 കിേലാ മതല്

കാഴ് ച ാട് എൽ സി ഡി, എൽ ഇ ഡി മാർ
കല

ാൽ OLED െവറം 10 കിേലാ മാ

കാരി ി വ ത ാസമിലാെത കാണാൻ പ

പയെട മകളിലാണ് ). സാധാരണ ഒ

45 കിേലാ വെരയാണ് . എ

രീതിയിേല

ിെ

തെ

ണാർ
ദിവസ

വ ം.

ിനായി

കാൻസർ എ ാണ് ,

റിെ ലാം ന ൾ മൻ ല
കാൻസറിെന

റി

െനയാണ് കാൻസറിെ േപര് നി
ിൽ പരിേശാധി േലാ...

ടതൽ കാര

ളിേല

് കട

യി

ത് എ

തിെന

ാം.

േജാലിയം കാൻസറം:
എക് - േറയമായി ബ െ
േജാലികൽ െച
വർ ് കാൻസർ ഉ ാകാ
സാധ ത ടതലാണ് . അസ് െബസ് േ ാസമായി ബ െ
േജാലികൾ െച
വർ ്
ശ ാസേകാശാർബദ
ി
സാധ ത വർ ി
. േകാൾ ടാർ ഉപേയാഗി ് േജാലി
െച
വർ

ചർ ാർബദ ള ം,
വാ കളിൽ േറഡിയം േത
വർ
അസ ിയില ാ
അർബദവം ഈ ഗണ
ിൽെ ട
ാവ വയാണ് .
ല ണ ൾ:
കാൻസറിെ ല ണ ൾ ഏ അവയവെ
യാണ് അത് ബാധി ത് ,
വല ം
ഇവെയാെ
അ സരി ായിരി ം. സാമാന വൽ രി
ല ണ ൾ പലരിലം ഉ ാകാ
സാധ തയം ഉ ് .

അതിെ
ാൻ കഴിയാ

ചില കാൻസറകൾ ശരീര
ി പറ ് തെ നമ ് കാണാൻ കഴിേ
ം.
വായിൽ ഉ ാ
കാൻസറകള െട ട മായി ചിലേ ാൾ െവ
നിറ
ിൽ ഉ
സ് േപാ കൾ ത
െ േ
ാം. ടൽ കാൻസറകളിൾ മലബ ം,
വയറിള ം
എ ിവെയലാം ഉ ാകാറ ് . മ ാശയവമായി ബ െ
കാൻസറകളിൾ അമിതമായി
മ ം േപാ
അവസ േയാ, മ ം പെ

അവസ േയാ ഉ ാേയ ാം.
പനി,
ീണം, അമിതമായ വിയർ ് , ര
റവ് , െപ
ശരീര ഭാരം റയൽ
എ ിവെയാെ
കാൻസറിെ ല ണം ആയി വരാം. എ ാൽ ഈ ല ണ ൾ
ഉ വർ ് എലാം കാൻസർ ഉ ാ ം എ ് ക താതിരി ക. മ പല കാരണ ൾ
െകാ ം ഇ
രം ല ണ ൾ ഉ ാേയ ാം.

ഉദാഹരണ

ാേയ

ി

ജലേദാഷം പിടിെപ ാലം െതാ

ാം. അ െകാ

കാൻസർ ആേണാ?" എ

് വല അസഖവം വ േ
് ഭയെ ടാതിരി

യ്

കാൻസർ പിടിെ

ാേഴ

ാലം ചമ

ം "ഇത് മ വൻ പറ

ക.

കാൻസർ ബാധി

അവയവ

സാധ തയ

യിനിെന കാൻസർ ബാധി ാൽ െവർ ിേഗാ, തല ച ൽ, അപസ് മാര

്. െ

സമാനമായ ല

കാൻസർ േരാഗ

ായിെ

േവദന

ൽള് എ

ിെ

ണം എ

കടമാവ

ള െട സമീപം ഉ
ിവെയാെ
ധാന ല

ലിംഫ് േനാഡകൾ വലതാവാ
ാേയ

ാം.

ണമാണ് േവദനെയ ിലം,

ില. പലേ ാഴം കാൻസർ ശരീര

ിൽ

ിൽ പിടിമറ

ിയ േശഷമാണ്

ത് .

േരാഗ നിർണയം:
സാധാരണഗതിയിൽ മകളിൽ പറ
നൽ

നട

കൾ ഫല

വാസ് തവം തെ

പല അർബദ

ൾ കാ

ദമാകാെത വ കയം െച

ി കാൻസർ േരാഗെ

തിരി റിയാൻ ൈവ

തിരി റിയ

ത് ചികി

കയം, അവയ്

ാഴാണ്

ടതൽ െടസകൾ

ത് . പലേ ാഴം കാൻസർ ഇ

ാ ഫല

് െപാ വായി

ാപിെയ കാര മായി ബാധി

ിൽ
് എ

യാണ് .

ള ം കാണാവ

തര

ില

വയാണ്. അവെയ െതാ േനാ

ാ ം

സാധ മാണ് . എൻേഡാസ് േകാ ് മേഖന പരിേശാധി ാൽ അറിയാവ

അർബദ

െപാ

വാൻ

യായ അവയവ

ഉപേയാഗി
എൻേഡാസ് േകാ

ത്

െള (ഉദാ. അ

ം ബൾബകൾ ഘടി ി

നാളം, മ
ാവ

ാശയം) നിരീ

ി

മായ ഉപകരണ

ൾഉ

ളാണ്

കൾ.

േത കം കാണാൻ കഴിയ
രാസവസ്

ൾ ഉപേയാഗി

അലാെതയം ഉ
പട

ഉദാഹരണമാണ് .

എക് - േറ

ള ം അർബദം
പിടി

ാൻ സഹായി

േബരിയം ഭ
എട

ി തി േശഷം

എക് - േറ ഇതിന്

.

്.

ചില അർബദ
രാസവസ്
(ആൽ

ളിൽ ര

ിെല

ള ം എൻൈസമകള ം

ൈലൻ േഫാസ് േഫ ് സ് ,

ആസിഡ് േഫാസ് േഫ ് സ് എ
ടിയം

മിരി

ിവ)

ം. ര

പരിേശാധനയിലെട ഇത് തിരി റിയാം.

അർബദം ഉെ
േതാ

സംശയം

ിയാൽ, മലവസ്

വിെ

െചറിയ കഷണം മറിെ ട

് മദർശിനിയിൽ


ടി

പരിേശാധി

ണം. ഈ

പരീ

ിനാണ് ബേയാപി

പറയ

ത് . ഇ

് ന

െട

നാ ിൽ സപരിചതമായി
േകൾ

പദം ആണേലാ

ഇത് !

ിൽ വിവിധ െടസകൾ േരാഗം ബാധി

നട

ിയാണ് കാൻസർ േരാഗം സ ിരീകരി

അവയവ

ിന് അ

തമായി

ത് .

തിേരാധം:
കാൻസർ േരാഗം പിടിെപട
ആകാം

േയാെട േചാദി

ജീവിത ൈശലിയം
സ ാനം വഹി

തിൽ നി

് എ

ിെന ര

ള ം കാൻസർ ഉ

തിൽ നിർണായകമായ

ൾ ആണ് .

പകവലി, അമിത ഭാരം, വ ായാമം ഇലായ് മ, മദ ം, അ
കാൻസർ േരാഗം ഉ

െപടാം ?? ഏവ ം

േചാദ മാണ് അത് .

തി സാഹചര
ഘടക

ം നമ

ധാനെ

ഘടക

രീ

മലിനീകരണം

ളായത് െകാ

് ഇവയിൽ നി

ിയവ
് -

അക

നിൽ

പഴ

തിലെട കാൻസർ പിടി ടാ

ള ം കഴി
ാല് ഇ

ം കാൻസർ േരാഗെ

് ലഭി

തല എ

ഇവിെടയാണ് അട
മായം േചർ

ൾ തെ

േത കം

ളേ


െച

ി

ിെ

റികൾ കഴി

് പറ

ിെട

ിൽ

ള ം ഈ ഗണ

ിവ

ത് . അട

ളേ

ഷി

വ ായാമവം ആവം. െന

.

ിമ ഭ

െള പറ

ൾ കണ

ിെലട

ാണ് ഓേരാ േരാഗിയേടയം ചികി

ായി കണ
ൾഒ

ം ആവശ മായി വ

േകാ

ിെലടേ

ിൽ േനാ

ാം.

ാൽ അത് ചികി

ിവ

ിേനഷൻ എ

നി

യി

ത് .

െയ

.

രീതിയിൽ ആണ്

രിപ

ം കാൻസർ

ത് .

ിയവ അതിൽ ഉൾെ ട
ിെ

ാം...

ായം, േരാഗിയെട ആേരാഗ ാവസ

സർജറി, േറഡിേയഷൻ, കീേമാെതറാ ി, ഇ

കാൻസർ േരാഗ

് േനാ

.

കാൻസർ ൈട ് , അവസ , േരാഗിയെട

റി ് ഒ

കാൻസർ തിരി റിയാൻ കഴി

വലിെയാരളവിൽ സഹായി

ാന്

ഘടകമാണ് .

വിവിധ ഘടക

െതറാ ി

ാൽ

. ഇത് കാൻസർ േരാഗെ

ാരീതികെള

േരാഗികൾ

ം തി

ൾ, േകാളകൾ

ചികി

ാമാർഗ

േജാലികൾ

ലമായ

ണ സാധന

ിെല വിഷാംശ

ിൽ ഒ

നൽ

പല ചികി

ിൽ

.

ത് ശരീര

ാൻ സഹായമാ

ിവെയലാം ചികി


ി

ാ ം ഉെ

് േവ

ഇനി കാൻസറി

വയാണ് .

മേലാ...

ിയവെയലാം കാൻസറി

ിൽ വ

തം അ ഷി

ആരംഭദശയിൽ തെ

റികള ം

ാൻ സഹായമാ

കയം െച ാം, ആ

ഷ് ടി

ലമായ സാഹചര ം ശരീര

തിേരാധി

.പ

േപാെല...

ിയവെയലാം ഈ ഗണ

ഇടയ്

ൾ ശരീര

റയ

റികള ം പഴ

ൈമദയം അജിേനാേമാേ ായം അട

കയാെണ ൽ
ി നെലാ

് കാര ം എ

സാഹചര

തിേരാധി

കീടനാശിനി തളി

കാര ം

സാധ ത

േണാ െതറാ ,ി േഹാർേമാൺ െതറാ ി, ജീൻ

.

ചികിൽസാരീതികെള

റി ്

ടതൽ വിശദമായി നമ

് അട

സ കാര ം
എെ
പകർ

ടയിെലാ കവിതയ
വാൻ കഴിയില.

അ ിപർവത
ിെ
ഒ െചാറിയാണത് .

മദമ

മാ ി റി ് നീ േ ാൾ,
എനി ് മാ ം വഴ ി ത
ഒ േഹാണി ബി ് ..!

രാമാ

്,

,

തി

അവൾ,
നിര രം ഉരിയാടി.
ഞാേനാ,
വണപർ
ിെ ദീർഘകാല
സേ ഹരഹിതനായ് ,
അരാജകസംഗീത
ിലലി
.
കാല
ിെ ഒ മ ിൽ വ വൾ മകയായി.
ഞാെനെ വാനരെരയ യം,
എ ് ദി കളിേല മയ ് ,
നി ലതയിൽ സേ ഹഭരതിനായി,
ആരംഭി ,
രാവണവധം ഒ ാം നിമിഷം.

ളിൽ,

മലയാളിയെട
ിയെ
എഴ
കാരൻ എം. ടി. വാസേദവൻ നായ െട ആറാമെ
സംവിധാന സംരഭ
ിൽ ഉദി
വ ഒ മേനാഹര സിനിമയാണ് 'ഒ െചറ
പ ിരി'.
ീരമണ എ െതലഗ് എഴ
കാരെ 'മിഥനം' എ കഥെയ അടിസ ാനമാ ിയാണ്
എം. ടി. ഈ സിനിമയ്
േവ ി തിര ഥെയാ
ിയത് .
ഒ ര മണി ർ ൈദർഘ ം മാ മ
ഈ െകാ
സിനിമ േ
കേനാട് പ
െവ
ത് ഒ മ ഷ ായസിെ മഴവൻ
കഥയാണ് . വാർ ക
ിൽ പല
കാരണ ളാൽ ഒ െ
േപാ
ദ തികള െട കഥ പല സിനിമകളിലം േ
കൻ

മറ താകാെമ ിലം,
േമയ പരിചരണ
ിെല വ ത സ് തത െകാ ം
ലളിതമായ അവതരണ രീതി െകാ ം ഈ സിനിമ ഏെറ മികവ പലർ
.
ഷ റ ം(ഒടവിൽ ഉണി ഷൻ )
അ ാള
ിയം (നിർമലാ
ീനിവാസൻ )
വാർ ക
ിലെട സ രി
കഥാപാ
ളാണ് . വാർ ക ം ശരീര
ിന് മാ മാണ്
ബാധി
ത് ,
മനസിന് അെതാ
ശേമയല എ നിലപാടിൽ വിശ സി
േപാ
വരാണ് ഇ വ ം. അ െകാ
തെ െചറ
ാെരേ ാെലയ
തിയം
േദഷ വം കളി പറയലം ഇവർ ട
. മ െളലാം ദെരയാണ് താമസെമ ിലം അതിെ
പരാതിേയാ പിണ േമാ ഇവർ ആേരാടം പറയ
േപാലമില. അവ െട ജീവിത
ിെ
സരി ് െവളിെ ട
രംഗ ൾ സിനിമയിൽ കാണി
ത് ഒ പേ

കൻ
നർമേ
ാെടയം കൗ കേ
ാെടയമായിരി ാം ആസ ദി ക .
അതിരാവിെല എഴേ ൽ
ഷ റ ് താൻ ന വളർ
െചടികേളാടം
മര േളാടെമലാം കി ാരം പറയ തിൽ േകമനാണ് . െവ രി
ിൽ കായ്
നിൽ
െവ രികൾ തേല ദിവസം എണി െവ തിെന ാൾ റവാെണ ്
േബാധ െ ട
റ ് ഭാര െയ സംശയി
് . തനിെ
ാ െവ രി ക ് തിേ
കാര ം എ ് േചാദി
ഭാര േയാട റ ് പറയ
ഓേരാ മറപടിയം രസകരമാണ് .
തെ െതാടിയിൽ കയറി െവ രിയം േപര യം മാ യം പറി
ക െന പിടി ാൻ
കാ
ിരി
റ ിെ ക ിൽ അകെ ട ത് കണൻ എ െകാ പ നാണ് .

ാടിയിൽ അല

വീ ിൽ ഒ

നട

ിഎ

റ ിേനാട് കണൻ പറയ

ിയാണ് ജാ വ

ളിെല പഠി

മറപടി സ്

ാള

ിയം

ി

ാൾ േപാലം ത
് . അെ

കാ

മായി െ

േപാെല ഒ പാട സിനിമെ

ിയതി

ളിെല ഉ

ില

പരിഭവ

അതിെനാ

ള െട പഴയകാല ഓർ

ാെ

് അവകാശെ ട

ം െകാ

ൾവ േ

ാൾ അ

റി ് പറയ

ം മറപടി െകാട

സിനിമ വ

റ ിേനാട് അ

നല കല ാണാേലാചനെയ

ി

ാള

ി തനി

ള ം പിണ

ഭാര യം ഭർ
തെ

ി, വിവാഹ േശഷം തെ
് പരിഭവെ ട

് ആദ കാല

ളം

ാർ

ാവം ഇ

മരി

് വ

െകാ

തിയം നിറ

െനയാണ് എ

േപായ ഭർ

സിനിമയിെല മെ ാ

ജാ വ

യെട മകളായ നിർമല

െച

കഥാപാ

റ ്

് ഒ

പിരി
്. ഉ

ാട ബ

ാൻ വ

ി നി

ി

ാ ം. വ

ിയില എ

ാെട തെ

ം.

െവടിെ

ി

േവ

വേരാടം ഇേത നിലപാട്

േപായ സ്
തിെ

ാെട ഓർ

വം പണവമാണ് വലിയ കാര ം

റ ് അവെര ആ ി ായി ിരി
വേ

കാരണവ െട

റ ് മാഷം ഭാര യം ഉ
്പ

െകാ

മാണ് .

് മനസിലായാൾ പർണ അധികാരേ

ഇവ െട

് കല ാണ

സമയ

വീ കാർ

് പറ

ാവിെന വിഷമേ

ജാ വ

സ ാന

ി ിറ

.

് ആന കരമാണ് . ഭാഗ ം െചയ് ത

ആേലാചനകൾ വ

ാൻ ആ ം മ

ാറില.

ജീവിതം കാഴ് ച

െവളിെ ട

ാലം ടൗണിൽ േപായി

േപായി ില എ
ാള

കൾ പ ിടാൻ

ത് സ ിരം പരിപാടിയായ

പരിഭവ

പിരി

ം നിർ

യെട

ാണ് .

ടി വി യിൽ സിനിമ കാ

അവെന േപാസ് മാൻ രാമൻ

െചറിയ സഹായിയായി നിേയാഗി ത് . സ്

കാരണം േചാദി
നിർ

ി

ളിൽ അത്

ി പണം

റ ്

ാൻ ൈപസ

തിേഷധമായി

റ ് സത

ിൽ

റി ് തീ മാനി

ത്

കടി ി ത് .
ഓേരാ ദിവസവം എെ

ാെ

റ ാണ് . ഭാര യെട ൈക

റ ്

ചിര

തി
േവ
ചിര

ി

ാറ

് . േത

ിെല ിൽ അേ ഹ
ി

ി

ണം െവ
ിെന

ണം എ

റി ് ഇടയ് െ

സമയ

ചിര

ാെ

് അതിൽനി

സമാധാനമാകില. ഒരി

റ ് ത ിൻ മകളിൽ കയറിയ സമയം േനാ
ത് . േത

തിെന

ശബ് ദം േക ് താെഴ ഇറ

നല
് ഒ

ൽമ

ാ ം

പിടിെയ ിലം വാരി

േത

ിയാണ് അ
ാൻ േനാ

ശംസ െകാട

ാള

തിരെ
ി േത
റ ിന്

ാൻ

േകാണി അവിെട നി
സമയെ

തെ

ം ആേരാ മാ ി വ ിരി

േദഷ ം

റ ് ത ിൻ മകളിൽ നി

് മനസിലാ

. ഭാര േയാട

കടി ി

ത് രസകരമായ ഒ

കാഴ് ചയാണ് .
റ ിെ

വീ ിൽ അതിഥിയായി വ

േഗാവിേ

ൻ. ഭാര മരി

വിവരി

്. മ

േശഷമ

േഗാവിേ

നട

കല

ദയ

ാള

േഗാവിേ

റ ിെ

സമയ

െട അ

കാ

ി

ാള

ീേയാട് ഒ

പി

നിമിഷേ
. അതിെനാ

റ ിെ യം അ

ാള

െമലാം കഥെയ മേ
വിേയാജി ് േതാ
മബ

് െകാട

തറവാ ിേല

് വരണെമ

മകൾ

് െകാട

റ ിെനേ ാെലയ

രംഗം േ

റി ് പറയ
് മാ


കെ

ം മാറ

തി

നിൽ

് േതാ

ം ചി

ി ഭർ

ി


മണി

മണിെയ േനരി ്

ാൻ സാധി

ില.

ിയിരി

. തനി

ിയതിൽ അ

ാള

ാള

ിൽ അല േനരേ

് ചി

ം അവശയാ

പരിഹാരമായി അ

,അ

കാരണമാ

സമയ

ിലം

റി ് ഓർമ വ

് . പേ

മല അവർ ത

ൾ അവെര തീർ

ാള

ി

ാവിേനാട് അവെള

്.
ിയെടയം

തിയം കളി ചിരിയം പിണ

ാവ

േപാ

രംഗവം കട
വെര

ാൽ അട

വം ഇണ

് . െകാ

റ ് അംഗീകരി

മകള െട
ില. പകരം

മാണ് കഥയിെല ഏക ൈവ ധ ം. എെ

ം അവിെടെവ ് കല ാണം നട
പഴയ കാലഘ

ിെ

േതാ

ിേയ

ിെല ഒരംഗ

കാര

തിനിടയിൽ അലെമാ

െ യിനിൽ കാമകെനയം

ിെലട

ാം.

റി ് സിനിമയിൽ െചറതാെയാ

ീയെട അവശത ക

അയൽവാസികള െടയം കാര
ടംബ

് വീ

ി

ിെ
രാെമ

വാ ാനം. ജീവിത പരിചയവം അ ഭവ സ

ഒ യ്
ദിവസം

അവള െട േപര് . അവെള

ഉപേദശം മാ

ിവ

് , പേ
. അട

േനാ

ിൽ േപായി വ

ിന് തടസം നിൽ

മകൾ

സിനിമയിൽ

ഒ െ ടലിേല

ണയെ

ാ രസകരമായി പറ
ിേയ

എതിർ ് േനരിേട
െകാ

തെ

ായി

് ആ സ്

േപായി കാണാൻ പറയ

െകാ

ക സഹജമായ അസഖ

ആ സ്

. അവ െട പിണ

. മകള െട

പറ

േബാധി ില എ

തെ

മാണ്

ാഴാണ് മനസിന് അലം സമാധാനം എ

റ ് ഭാര േയാട് ആ കാലെ

കയം െച

വാർ

അവസ

ടംബ സ

ാണ് .

മണി എ

ആ സംസാരം അ
പിണ

ക ം

ിനിടയിലം ഭാര െയ ഓർ

കാലെ

് . ചി

ൻ ദയനീയമായി തിരി

െചറ

സചി ി

ിേയാടം യാ

ിൽ മറിേവലി

കാ

ൻ സംസാര

റ ിേനാടം അ

േഗാവിേ

വർ

െളലാം നല നിലയിലാണ് , ക ിൽ പണവമ

അവസ യിൽ എലാവെരയം വ
പറയ

പഴയ സഹ

ിെ

തീ മാന
ിൽ എട

മാണ്

റ ്

ം ഏെറയ

ാവ് , നാ കാ െടയം
ള െട അ
ില എ

േപാലം പക ത
് ചിലേ ാൾ

ിലം

ആദ ം െതാ ് അവസാനം വെരയ

െവ

െ ട

രംഗ

ളിൽ വളെര വ

മായ ജീവിത വീ

താണ് ഈ സിനിമയെട സവിേശഷത. അ േപാെല തെ

ഒടവിൽ ഉണി

ഷൻ എ

മഹാ നടെ

േവർപാട് മലയാള സിനിമയിൽ വ

ീണം എ

വലതാെണ

് മനസിലാ

ാൻ

വിലയി

തിലെട സാധി

ംഎ

രായ ആള കള െടജീവിതവീ
തലമറയ്

് സഹായകമാേയ

ടംബ

േപായ ഒ

ിേല

അെതാെ

ഓർമി ി

േപാ

(സ പ

ൽ മാ

കഥാപാ

മഹ

ായ ഒ

ാണ് എ

സിനിമയാണ് ഇത് . അ

പിടി സാമഹിക, സാംസ് കാരിക,
ഓർമെ ട

ിെ

റ ് എ

,
ിയ

യാ

റിയാൻ ഇ
ടംബ

യിൽ ൈകേമാശം വ

ടംബജീവിത മല

േതാെടാ ം ആ കാല

ിെല ിലം )അനിവാര തെയ

റി ് ച

ിൽ നി

ൾ ഉൾെ

മാണ് . ഈ സിനിമയിലെട കഥാകാരൻ ന

നിരാശെ ട

് നിസംശയം പറയാം.

ണം എ

ാവ

മലയാളിയെട ഇ വെരയ

സിനിമ ഒ

ി

െള

ിേല

ാണി

ാ ം മറ

തിരി
ില

അവള െട

ാണൻ കടെലട

ഹത

ം അതി

അവിഹിത

.

ആേരാ െകാ

െത

തിര

് കാ ് ചളം വിളി .

ഹതാശനായ െവ
ി

മാസ് ക് അേത

ഇെതാ

കൾ പ ി കാഴ് ചയം േകൾവിയം

ഈ ശവ ശിഷ് ട

മൻെപാ -

ി ം സാധ തെയ

കര പിറപിറ

കടൽ പാ

ി

േകാ ് പറ

കണം കാ മില.
െചാല,ി

െപണിെ ത് , അല അ

യെടത് .

'േപാസ് േമാർ ം േമശ'േമൽ കിട
ാവ് പാതിയം തി
അഴകിയ

ി

വിഷവാ
ദയ

,

ഗർഭപാ
ാല മണ

ി ചിരി , ഗർഭം ഉ
മറ

,

ിൽ
െകാ

്.

നീലി ,
കള ര
ിന് അേത

മറിെ
ണയ

ിെ

ആ തി.

െനടെക പിളർ

ികള ം

േ ാൾ കറ

ടവം ക

െച

ികയം

ിെല മരണെമാഴി

ത മായി േരഖെ ട

"ഞാനവെന സ് േനഹി , അവെനെ
ആേരാ മറിയാെത ഒ
അവെനെ

ി.

യം.

ി േരതസിൽ

ി .

ിൽ കടലിര

ം വെര,

ബീജ സ ലന
ഞാ റ

ി.

ിെ

ം കള

രഹസ െമാഴികൾ

കാേതാർ

.

കടൽ ാലം വിജനമാ ം വെര,

വാള

ിെല വാക മര

ളിൽ

പകൽ േചേ

റം വെര, മകേന, ഉദര

ള ം നിലയ്

ദയ

ിൽ നീ ഉറ

േവ നീ എേ

ാട് െപാറ

നീതിപാലകേര, ന ായാധിപേര, നിയമ
എെ

മരണ

അവെയ
അതിർ

ദയ
ി കട

മരണം വെര

ി

ണയെ
ളിൽ നി

പഴി

ക.

വെയ

ക...

േശഷം എെ യം മകെ യം േശഷ

ിയ െച

ക.

ക.

കാവൽ മാലാഖമാേര..

ക.

ം നാട കട

ാെത േശഷി
ിേല

ിെ

ം നടി

ക."

കിളി േപാെലെയ കൻ ഇംഗീഷ് ചിലയ് വാൻ
കളികൾ മട ി ഞാ ര് ച ി.
നഗര
ിലിംഗിഷ് സ് െളാ
കെ
ി
മകെനയതിൽ േചർ വാൻ കളെമാ
ി.
െക ിട ഫ ിനാെണ
േപരിലായി െകാടേ
ിവ
പ ്.
ഫീസായി പെ

ടാെത േവെറയം,
ഫ സരി വിെ െ കശല ാർ !
ആംഗലം വശമാ ം മകെനേയാർ
ി ഞാൻ
േത ൽ അട ിെയലാം സഹി .
ആദ െ
നാളിേല കി ിെയൻ പേമാന്
വാ ാർ തൻ വകയായി നല െകാ ് .
സായി ിൻ ഭാഷയിൽ മ ം ഒഴി വാൻ
ആയില എൻമക
െചാലാൻ !
വ ി
ലിയം, യണിേഫാം, പസ് തകം ,
െത ി ഞാൻ പലവക ിലവിനായി.
കടേമെറ െപ കീ ര
യിെല ായി
ടില വി ീ ് ഞാൻ നാട വി .
നരകഭാഷാ മ
ാെലയി
ഞാനരനാഴിയരിശി
ഗതിമ ിേയാൻ !
ഇംഗീഷ് േപായി ് മടിയനാെയ കൻ
മംഗീഷമറിയാ
െപാ നായി !
ബാധയി ാതിരി ഏൽ ം ജന
ിനായ്
നാഥനാം ൈദവം ണേയകിടെ !

മലയാളം േബാേഗഴ് സ്

സി

ീകരണം

പകർ വകാശം © 2012
മലയാളം േബാേഗഴ് സ്

facebook.com/groups/malayalamblogwriters/
emashi.blogspot.in