P. 1
Trieu Phu Tre HQ.pdf

Trieu Phu Tre HQ.pdf

|Views: 16|Likes:
Published by ngonguyenminhtuan
Trieu Phu Tre HQ.pdf
Trieu Phu Tre HQ.pdf

More info:

Published by: ngonguyenminhtuan on Nov 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2014

pdf

text

original

Seo Tae Seok, 36 tuöíi, giaám àöëc àiïìu haânh cöng ty taâi
chñnh tiïu duâng “Retail Finance Business” coá söë vöën haâng
chuåc tyã won têm sûå: “Ngay tûâ nhoã, töi àaä phaát hiïån baãn
thên coá nhûäng töë chêët vûúåt tröåi. Töi àûúåc nhêån vaâo trûúâng
àaåi hoåc nhúâ söë tiïìn àoáng goáp cuãa cha mònh. Tuy nhiïn, cha
baão töi rùçng: ‘Cho àïën khi hoåc xong àaåi hoåc, con phaãi traã
hïët cho cha söë tiïìn maâ cha àaä uãng höå nhaâ trûúâng’.

Thïë laâ töi vûâa ài hoåc vûâa tòm caách kiïëm tiïìn. Àang luác
loay hoay suy nghô thò möåt ngûúâi baån coá viïåc gêëp, hoãi vay
tiïìn cuãa töi. Thïë laâ töi cho vay hïët söë tiïìn daânh duåm trûúác

Nguyïn tùæc 1:Tuyïåt àöëi khöng àïí mêët vöën.

Nguyïn tùæc 2:Luön luön giûä àuángNguyïn tùæc 1.

àoá. Khi ngûúâi baån traã hïët caã vöën lêîn lúâi, töi dûát khoaát
khöng nhêån khoaãn tiïìn lúâi. Anh baån êëy noái: ‘caâng thên
quen caâng phaãi phên minh trong vêën àïì tiïìn baåc’. Àoá laâ
thûúng vuå laâm ùn àêìu àúâi cuãa töi.”

Caác saãn phêím cho vay cuãa Retail Finance Business
luön phaãi tuên theo nhûäng nguyïn tùæc khöng baão laänh,
khöng baão àaãm, khöng traã laäi trûúác nhùçm haån chïë khaã
nùng khöng thu höìi àûúåc vöën. Muåc àñch cuãa Seo laâ phên
taán tiïìn núå khoá àoâi cuãa khaách haâng naây cho khaách haâng
khaác. Kinh tïë hoåc ngaây nay goåi laâ “phên taán ruãi ro”.

Giûä àûúåc tiïìn

cuäng laâ möåt caách kiïëm tiïìn.

Hêìu hïët caác triïåu phuá treã àïìu tuên theo nhûäng nguyïn
tùæc giöëng nhau: àoá laâ An toaân, Lúåi nhuêånvaâ Khaã nùng thu
höìi vöën. ÚÃ trûúâng húåp cuãa Seo, öng choån nguyïn tùæc An
toaânlaâm phûúng chêm cho moåi quyïët àõnh cuãa mònh.

Coá thïí baån khöng àöìng yá vúái quan àiïím naây vaâ cho
rùçng muöën kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn, nhaâ àêìu tû phaãi chêëp
nhêån sûå maåo hiïím. Sûå thêåt laâ caác triïåu phuá treã khöng
“chêëp nhêån” ruãi ro àïí àêìu tû, maâ laâ “quaãn lyá” ruãi ro àïí
àêìu tû. Nhúâ quaãn lyá àûúåc ruãi ro nïn caác triïåu phuá treã múái
chuöång vay núå daâi ngaây hún núå ngùæn haån. Mùåt khaác, àa
söë hoå àïìu nhêën maånh “tñch luäy” laâ bûúác ài àêìu tiïn àûa
hoå àïën nhûäng thaânh cöng vïì kinh tïë. Thïë nïn cuäng chùèng

Bñ Quyïët Thaânh Cöng Cuãa Caác Triïåu Phuá Treã Haân Quöëc

42

coá gò àaáng ngaåc nhiïn khi hoå xem “an toaân” laâ nguyïn tùæc
quan troång nhêët.

Nhiïìu ngûúâi êëp uã giêëc mú lúán kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn,
nhûng nïëu khöng hoåc caách giûä tiïìn thò àoá chó laâ möåt giêëc
mú hoa.

Mêët vöën laâ mêët têët caã.

Nhûäng ai tûâng qua möåt thúâi tuöíi treã khoá khùn,
thiïëu thöën khi lúán lïn thûúâng coá hai caách suy nghô vïì
tiïìn. Möåt laâ, vò tûâng khöng coá tiïìn nïn hoå muöën coá
nhiïìu tiïìn vaâ phêìn lúán nhûäng ngûúâi thiïn vïì lúåi nhuêån
thûúâng suy nghô nhû thïë. Hai laâ, vò khöng coá tiïìn nïn
hoå muöën giûä tiïìn vaâ khöng muöën mêët söë tiïìn kiïëm
àûúåc. Àoá laâ suy nghô cuãa nhûäng ngûúâi coi troång tñnh an
toaân trong àêìu tû.

Ji Young Jun, 42 tuöíi, möåt tyã phuá trong ngaânh bêët

àöång saãn, noái:

“Nïëu phaãi choån giûäa An toaân vaâ Lúåi nhuêån thò töi seä
choån tñnh an toaân. Theo töi, kinh doanh khöng coá laäi
chûa phaãi laâ vêën àïì nghiïm troång lùæm. Nhûng mêët vöën
thò xem nhû mêët têët caã. Nhiïìu ngûúâi muöën laâm giaâu,
nghe noái vïì lúåi nhuêån thò phêën khñch nhûng thêëy ruãi ro
thò ngêìn ngaåi. Röët cuåc hoå khöng daám laâm gò caã ngoaâi viïåc
mua vaâi túâ veá söë mong chúâ àûúåc truáng giaãi àöåc àùæc. Hoå
phoá mùåc cho ‘söë phêån’ cuãa mònh vaâ tiïëp tuåc mú tûúãng.

Tiïìn Vöën Phaãi Àûúåc Baão Toaân Bùçng Moåi Giaá 43

Laâm sao coá thïí kiïëm àûúåc haâng tyã won vúái möåt tû duy
nhû thïë?”

Warren Buffett, möåt trong nhûäng nhaâ àêìu tû taâi
chñnh thaânh cöng nhêët cuãa Myä, cuäng chó àaåt túái laäi suêët
bònh quên nùm laâ 26,5%. Chûa coá thûúng vuå naâo öng
thu laäi trïn 100%, tuy nhiïn trong suöët 40 nùm àêìu tû
chûáng khoaán, Warren Buffett chûa hïì bõ laäi êm.

Ruãi ro sinh lúåi nhuêån.

Ruãi ro khöng phaãi chó laâ nhûäng thêët thoaát hay thiïåt
haåi, maâ coân bao göìm khaã nùng phaát sinh töín thêët vaâ thiïåt
haåi. Àöëi vúái caác triïåu phuá, ruãi ro chñnh laâ cú höåi. Hoå
khöng phaãi ngûúâi chuyïn chêëp nhêån ruãi ro (risk taker),
cuäng khöng phaãi laâ ngûúâi neá traánh ruãi ro (risk avoider),
maâ hoå laâ ngûúâi biïët quaãn trõ ruãi ro (risk manager).

Luön mang bïn mònh quyïín luêåt dên sûå, Kang Nam
Chol, 41 tuöíi, laâm giaâu nhúâ àêìu tû bêët àöång saãn, noái:

“Àêìu tû vaâo hoaåt àöång àêëu giaá bêët àöång saãn àoâi hoãi
chuáng ta phaãi chêëp nhêån ruãi ro cao. Chuáng ta coá thïí mêët
têët caã chó trong phuát chöëc. Töi luön phên tñch kyä lûúäng lyá
do möåt taâi saãn naâo àoá bõ àem ra àêëu giaá trûúác khi thûåc
hiïån bêët kyâ àêìu tû naâo. Töi muöën mònh kiïím soaát thêåt töët
nhûäng ruãi ro.”

Bñ Quyïët Thaânh Cöng Cuãa Caác Triïåu Phuá Treã Haân Quöëc

44

Warren Buffett noái vïì ruãi ro nhû sau:

“Khi laâm bêët cûá viïåc gò, haäy nhúá rùçng ruãi ro luön phaát
xuêët tûâ nhûäng gò baån chûa nùæm vûäng. Hiïíu roä àöëi tûúång
àêìu tû, baån khöng nhûäng vûúåt qua khoá khùn möåt caách
dïî daâng maâ coân thu àûúåc lúåi lúán.”

Tiïìn Vöën Phaãi Àûúåc Baão Toaân Bùçng Moåi Giaá 45

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->