Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Bien dich.
LË HUY KHOA - LË HU U NHAN - VUONC BAO LONC
Fiisì Ncws
NHA XUA 1 BA N 1RE
Àún võ phöë i húå p dõch:
Trûúâ ng Haâ n Ngûä Viïå t Haâ n Kanata
26uA Ðic n Bicn Plu , P.7, Oua n 3, 1P. HCM
4
LO I NO I DÂ U
1hco mot bao cao thu vi maug tua dê “1hê gioi uguoi
gia u” (wotld wcalth Rcpott) do Coug tv dâ u tu Mcttill Ivuch
cu a Mv va coug tv tu vâ u Cap Ccmiui Itust 8 Youug cu a Pha p
coug bo thaug o uàm 200o. dêu cuoi uàm 2004 so uguoi co tai
sau toug lou (ttêu 1 ttiêu USD. chua lê uha) o Lau 0uoc la
71.000 uguoi. Cou so uav tàug o.000 uguoi so voi cuoi uàm
2003 va tàug 1o.000 uguoi so vo i cu ug lv uàm 2002. Nê u càu
cu vao dâu so Lau 0uoc la 47 ttiêu 254 ugau uguoi vao uàm
2005. cu ooo uguoi Lau 0uoc thi co mot ttiêu phu. Cia su ho
la chu mot gia diuh bou uguoi thi Lau 0uoc co lhoaug 280
uga u gia diuh ttiê u phu .
1tuoc lhi lâu dâu tiêu duoc giao quau lv tai sau. toi da co
7 uàm tim hiê u vê uguvêu uhâu tha uh coug cu a uhu ug ttiê u
phu ttc tuoi uav. Ihi do. o tuoi 20 dâv hoai bao. ttoug uhuug
lâ u tiê p xu c vo i ca c vi lha ch Ixtta\IP
(¯)
. toi luou tu hoi: Sao
ho ttc thê ma liêm duoc uhiêu tiêu uhu vâv?
5
(*) Extra-VIP (Extra Very Important Person): nhûä ng ngûúâ i... “siïu quan troå ng”.
Ixtta\IP la uhuug lhach haug lhoug lê do tuoi co so
tiê u go i ttêu 4 tv wou (lhoa ug hou 4 ttiê u USD) ta i ugâu ha ug
uoi toi daug la m viê c. Nhu ug lha ch haug tuo i 50 co ha ug
chu c uàm la m gia u bà ug liuh ughiê m ba u thâu va tich lu v tu
uhu ug tha uh qua dâ u tu ughc ta thâ t dê hiê u. Nhuug ca c
lhach haug ttc. chi lhoaug 30 – 40 tuoi. da co duoc lhoi tai
sa u lo u uhu thê qua la diê u da ug liuh uga c.
Bau dâ u toi chi ao uo c duo c uhu uhu ug ttiê u phu ttc lia.
Nhuug lâu uga v ao uo c do tto tha uh su to mo . hiê u lv va cuo i
cu ug dâ u dê u viê c tim hiê u ti mi ca c chiê u luo c dâ u tu cu a ho .
So uguo i duo c xcm la ttiê u phu o La u 0uo c chiê m chua dê u 1º
dâu so cu a dâ t uuo c. vâ v ta i sao toi chi cho u ta o81 uguo i ttoug
so ua v? Lou uu a. La u 0uo c co tâ t uhiê u uguo i co ta i sa u ha ug
ttiê u USD. uhuug ta i sao toi chi chu v to i ca c ttiê u phu ttc ttoug
do tuo i 30 – 40. uhu ug uguo i co hou 2 ttiê u USD ttoug tav?
1hco lê t qua ughiêu cu u. hâ u hê t uhu ug “uguo i gia u
ttuvê u tho ug” ttêu 50 tuo i o La u 0uo c dê u da t dê u diuh cao
ttoug su ughiê p cu a miuh va o ca c thâ p uiêu 19o0 1980. tho i
lv uêu liuh tê phat ttiêu voi toc do cao. 1toug thê lv 21. liêu
uêu liuh tê Lau 0uoc co tiêp tuc phat ttiêu voi toc do cao uhu
ttuoc dâv lhoug? Lou 90º ttiêu phu ttc to thai do hoai ughi.
1toug tho i dai lam phat. tàug ttuoug liuh tê thâp. cuug vuot
câ u. muo u tha uh coug vê liuh tê uhauh cho ug thi lhoug gi
lha c hou la uhà m va o ca c thi ttuoug co suc hâp dâu dâ u tu
lou. Ðo la chiêu luoc lam giau to uct uhât cua cac ttiêu phu
ttc Lau 0uoc.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
6
Ðê thuc hiêu diêu do. gioi ttiêu phu ttc dêu co chuug mot
v liêu: ho phai lâp lê hoach da daug vê thi ttuoug dâu tu va
màt haug dâ u tu uhu co phiê u. tta i phiêu. ugoa i hoi. dâu tu
ta uuo c ugoa i. v.v du a ttêu uê u ta ug la thi ttuo ug bâ t do ug
sa u ttuvê u tho ug. Iha c vo i tâ m uhiu va chiê u luo c cu a ca c
ttiêu phu thoi ttuoc. uhuug uguoi da phai tiêt liêm tuug doug
suo t ha ug chu c uàm to ug: to ta ug La u 0uo c ugav uav uo i lêu
lop ttiêu phu ttc moi voi tu duv dot pha.
0uvêu sach uav gioi thiêu dêu cac bau mot so ttuoug hop
tha uh coug diê u hiuh ttoug dâ u tu la m gia u cu a uhu ug uguo i
ttc La u 0uo c. Moug tà ug quvê u sa ch ua v sc giu p ich cho
uhu ug ai daug uga v dêm ao uo c biê u giâ c mo ttiê u phu cu a
miuh tha uh hiê u thu c.
Xiu châu tha uh ca m ou o81 quv lha ch ha ug da tich cu c
giup do toi ttoug qua ttiuh cho ta doi quvêu sach uav. Xiu cam
ou ca c ba u do ug ughiê p da lhoug qua u ugai thoi giau doc ba u
tha o va do ug gop uhuug v liê u quv gia cho su thauh coug cua
quvê u sa ch.
- PARK YONG SEOK
|o | |o | 0a u
7
BAN CO IHA I LA
TRIÊ U IHU -
:. Tó nç só çic bon Jo nh chc co c hcot Jó nç thê Ju c, thê
thoc trcnç mó t tuô n?
a. 4-5 gio
h. 2-4 gio
c. I-2 gio
d. Duoi I gio
z. Món thê thoc bo n vêu thich nhô t?
a. 1lc linl
h. CoIf
c. Lco nu i
d. Ca c mon kla c
¶. 8uói sonç, bon thucnç thuc Jôv luc môv çic?
a. 1u 4-6 gio
h. 1u 6-7 gio
c. 1iuo c 4 gio
d. Sau 7 gio
a. Só quvê n so ch bo n Jc c trcnç mó t nòm?
a. 1icn 3u cuo n
h. 1u 2u-3u cuo n
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
8
c. 1u Iu-2u cuo n
d. Duo i Iu cuo n
¢. Mó t nço v bo n Jo nh boc nhiêu thc i çion Jê Jc c nhu nç
chuvên mu c vê kinh tê , to i chinh, Jô u tu?
a. 1icn I gio
h. 1u 3u - 6u plu ì
c. Duo i 3u plu ì
d. u gio
ó. Trcnç tónç toi son cuo bon, toi son Junç Jê Jôu tu chiêm
tv trc nç boc nhiêu phô n tròm (tru nçói nho bo n Jonç c )?
a. 1icn 6u%
h. 1u 4u-6u%
c. 1u 2u-4u%
d. Duo i 2u%
;. Trcnç tó nç thu nhô p ho nç nòm cu o bo n, só tiê n Jo nh chc
Jô u tu tich lu v vo bo c hiê m chiê m tv trc nç nhu thê no c?
a. 1icn 4u%
h. 1u 25-4u%
c. 1u Iu-25%
d. Duo i Iu%
8. Nc pho i tro chiê m tv trc nç trcnç tó nç to i so n cu o bo n?
a. 1u 2u-3u%
h. 1u Iu-2u%
c. Duo i Iu%
d. 1icn 3u%
Ba¤ Co P¤a| |a Tr|eu P¤u¯
9
¤. Nçco i só tiê n Jô u tu tich lu v vo bo c hiê m, khco n chi tiêu
lc n nhô t trcnç nòm cu o bo n Juc c su Ju nç vo c mu c Jich çi?
a. Su c klo c - Y ìc
h. Sinl loa ì van lo a
c. Ãn o
d. 1lam lo i, cli pli kla c
:c. Thec bo n, khi no c nên bò t Jô u tiê t kiê m ho nç tho nç?
a. 1iuo c kli di Ia m
h. Sau kli di Ia m va ìiuo c kli kc ì lon
c. Sau kli kc ì lon
d. Klong ìic ì kic m co dinl la ng ìla ng
::. khi no c cô n pho i bò t Jô u tich lu v muo nho tro çc p?
a. Sau kli di Ia m, ìiuo c kli kc ì lon
h. 1iuo c kli di Ia m
c. Sau kli kc ì lon
d. Klong ìicl Iu v mua nla ìia go p
:z. 0ô u tu vo c cc quon to i chinh no c lo thich hc p nhô t?
a. Ngan la ng
h. Cong ìv clu ng kloa n
c. Ca c co quan kla c
:¶. Tuói bòt Jôu thuc hiên Jôu tu?
a. 1u 25-28 ìuoi
h. 1u 28-3u ìuoi
c. 1iuo c 25 ìuo i
d. Sau 3u ìuoi
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
10
:a. Thec bo n, khi mc i thom çio, nên Jô u tu vo c linh vu c no c
(tru tich lu v)?
a. Ða u ìu ìiu c ìic p co plic u
h. Ða u ìu gia n ìic p co plic u
c. Clu ng kloa n
d. Ba ì do ng sa n
:¢. Linh vu c Jô u tu phó biê n nhô t hiê n nov?
a. Ba ì do ng sa n
h. Co plicu (dau ìu ìiuc ìicp}
c. 1luong pla m (da u ìu gia n ìic p}
d. Clu ng kloa n (da u ìu ìiu c ìicp}
:ó. Linh vu c Jô u tu Jem lo i nhiê u lc i nhuô n nhô t hiê n nov?
a. Ba ì do ng sa n
h. Co plicu (hao gom quv co plicu}
c. Clu ng kloa n (hao go m quv clu ng kloa n}
d. Linl vu c kla c
:;. Trcnç nhu nç phucnç phop Jôu tu có phiêu sou Jôv,
bo n uo chuó nç phucnç pho p no c nhô t?
a. Ða u ìu ìiu c ìic p
h. Ðau ìu ìiuc ìic p ìlong qua quv
c. Ða u ìu gia n ìic p
d. Loa i linl kla c
:8. Trcnç nòm quo, tinh hinh muo bo n có phiê u Jiê n ro nhu
thê no c?
a. Klong ìlav do i
Ba¤ Co P¤a| |a Tr|eu P¤u¯
11
h. 1ang I-3 Ia n
c. 1ang 5-Iu Ia n
d. 1ang ìicn Iu Ia n
:¤. Trcnç coc phucnç phop Jôu tu bôt Jónç son sou Jôv,
bo n uu tiên chc n phucnç pho p no c?
a. Ðau ìu dau gia
h. Ða u ìu cu a la ng
c. Ða u ìu clung cu
d. Ða u ìu da ì v.v.
zc. Trcnç nòm quo, viê c muo bo n bô t Jó nç so n Jiê n ro nhu
thê no c?
a. 1ang ìu I-3 Ia n
h. 1ang ìu 4-5 Ia n
c. Klong co cluvc n hic n
d. 1ang ìicn 5 Ia n
z:. Tuó i thich hc p nhô t Jê thu c hiê n Jô u tu ro nuc c nçco i?
a. Sau 35 ìuo i
h. Sau 4u ìuo i
c. Clua ncn da u ìu
d. 1iuo c 35 ìuo i
zz. Coc Jói toc nucc nçcoi Jonç tôp trunç Jôu tu voc linh
vu c no c?
a. Ba ì do ng sa n
l. Cô phio u
o. Tiui phiou
d. Không oo
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
12
z¶. 0ó i tuc nç tu vô n vê Jiê u minh bòn khcòn (kê co vê to i
chinh)?
a. Ba n ìlan
l. Nguo i rhun
o. Chuvon giu
d. Bu r kv ui
za. Trcnç só co c nho chuvên món vê Jô u tu, bo n tin tuc nç
nçuc i no c nhô t?
a. PB ngan la ng
l. Chuvon giu nuo o ngou i
o. Chuvon giu riong nuoo (ko ou ouo ohuvon giu
ouu n lv ru i su n)
d. Khuo
z¢. Chc Jê n nov, cc khi no c bo n rci vo tinh tro nç pho so n
hco n tco n hov Jê n mu c çô n nhu pho so n khónç?
a. 1u I-2 Ia n
l. Chuu luo gio
o. Tu 3-5 lu n
d. Tion 5 lu n
zó. Nçco i cónç viê c chuvên món, linh vu c mo bo n Jô u tu
nhiê u thc i çion nhô t (tru sinh hco t çio Jinh)?
a. Ouan lc ha n hc ìiong cong vic c
l. Ho o ru p
o. Tho rhuo
d. Lïnh vuo khu o
Ba¤ Co P¤a| |a Tr|eu P¤u¯
13
z;. 8o n thuc nç tim co c tin tu c hov tu liê u liên quon Jê n
nhunç hcot Jónç Jôu tu c Jôu?
a. Ma ng inìcincì
l. Cu o nhu ohuvon môn
o. Cu o oo ouun ngôn luu n
d. Khuo
z8. Linh vu c kinh tê mo bo n Jonç quon tôm nhô t hiê n nov?
a. 1luc (haì dong san}
l. Du u ru riong nuo o (lu r dô ng su n)
o. Duu ru riong nuoo (oô phiou)
d. Duu ru iu nuoo ngoui (lur dông sun)
z¤. hiê n to i, bo n Jonç thom çio boc nhiêu lco i bo c hiê m co
nhôn?
a. 1u 3-5 Ioa i
l. Tu 1-2 lou i
o. Tion 5 lou i
d. Không rhum giu
¶c. Só tiê n tiêu bò nç the tin Ju nç cu o bo n nò m trcnç
khco n no c (tru the tin Ju nç pho p nhôn)?
a. 1u Iu-I5 ìiic u won
l. Tu 5-10 riio u won
o. Duo i 5 riio u won
d. Tion 15 riio u won
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
14
PHÛÚNG PHAÁ P TÑNH ÀIÏÍ M:
CAÁ CH TÑNH ÀIÏÍ M:
a : 4 dic m l : 3 dio m o : 2 dio m d : 1 dio m
ÀAÁNH GIAÁ SO SAÁNH:
• 1icn Iuu dic m: Ba n co ìu cla ì da u ìu va ìa p quan
sinl loa ì cu a ha n ia ì gio ng vo i ca c 1iic u Plu 1ic .
• 1u 7u-Iuu dic m: Nlin clung, ha n co da v du ìo
cla ì dc ìio ìla nl mo ì 1iic u Plu 1ic .
• 1u 4u-7u dicm: Kluvnl luong dau ìu va ìap quan
sinl loa ì cu a ha n kla c vo i ca c 1iic u Plu 1ic .
• Duoi 4u dicm: Kluvnl luong dau ìu va ìap quan
sinl loa ì cu a ha n loa n ìoa n kla c la n vo i ca c
1iic u Plu 1ic .
Ba¤ Co P¤a| |a Tr|eu P¤u¯
15
Cau lo i 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1ia Ioi
Ðic m
Cau lo i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1ia Ioi
Ðic m
Cau lo i 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1ia Ioi
Ðic m
SONG SONG
TIÊ N HA NH TÍCH LU Y VA
DÂ U TU HIÊ U QUA
Kang 1ac Yong lic n Ia sinl vicn kloa Iua ì va duo c
nla n lo c ho ng danl du cu a mo ì ìiuo ng da i lo c ìu ìlu c
no i ìic ng. 1iong kli ca c do ng mon dang pla i va ì Io n vo i
ca c ho Iua ì kinl dic n o ìlu vic n ìli Kang Ia i ma i mc ngli
ca cl kic m ìic n.
Ngav ìu kli co n lo c plo ìlong, Kang da ìo ia co
nang klic u ìiong vic c na v. Cla ng la n, anl ìim mua
nlu ng ìo ìa p cli ìlo i ìiang no i ìic ng ìlc gio i ìa i ca c lic u
sa cl cu vo i gia Iu.uuu won, sau do ca ì ìla nl ìu ng ìiang,
c p nlu a va dcm ha n clo ha n hc , mo i ìiang I.uuu won.
Hoac moi ìuan moì Ian, Kang ìu Iam ia vc so mcnl gia
Iuu won, dcm ha n clo 6u ha n cu ng Io p. Ha ng ìua n clí
co moì vc ìiung ìluong va nguoi ìiung giai duoc Ianl
3.uuu won. Nlu ìlc , mo i ìua n Kang ìlu “Ia i io ng” ìo i
ìlic u 3.uuu won.
1iong suo ì ìlo i gian ga n ho n nam da i lo c, Kang ìic p
ìu c vu a lo c vu a kic m ìic n, ìu Ia m gia su dc n nlan vicn
pla clc iuo u clo ca c kla cl sa n nlo o Mvung Dong.
Kloa ng ìlo i gian a v Kang kic m duo c ìong cong 4u ìiicu
won va cli pli clo mo i nam lo c da i lo c cu a anl Ia I
ìiic u won.
Sau kli ìo ì nglic p, Kang va o quan do i va klong co n
co lo i Ia m ìlcm nlu ìiuo c dav. 1lc Ia anl dcm ìoa n ho
so ìic n lic n co da u ìu va o co plic u cu a la ng 1long ìin
Ha n Ouo c (lic n nav Ia la ng SK} va la ng Nong Sim. Ðic u
na v da n ìio ìla nl ìlo i qucn, ngav ca kli anl da io i klo i
quan ngu .
Ba muoi ìuo i, Kang Ia p gia dinl. Vo anl Ia v ìa ìa i
mo ì hc nl vic n Io n. Hai vo clo ng anl do c Io ng ìicl Iu v
dc mua co plicu va lo da Iam giau mo ì ca cl nlanl
clo ng. Hic n ìa i, clua kc nla cu a, Kang co ìiong ìav so
ìic n lon 4 ìv won. Clí iicng so ìic n 4 ìiic u won ìiuo c kli
Kang va o quan do i, sau I4 nam da Io n ìla nl 3 ìv won.
1oi lo i Kang hi quvc ì gi da dua anl va o danl sa cl
nlu ng ìv plu ìic Ha n Ouo c, Kang no i: “Ngav ìu kli co n
ia ì nlo , ìoi da ngli minl pla i ìio ncn gia u co . Vi klong
co ìa i sa n ìlu a kc , Ia i klong co nang klic u gi da c hic ì
ncn ìoi da clo n nguvcn ìa c “ìic ì kic m, ìicl Iu v va da u ìu
So¤g So¤g T|e ¤ |a ¤¤ T|c¤ |u ; va 0a u Tu ||e u 0ua
17
an ìoa n” Ia m pluong clam clo cuo c so ng cu a minl.
Ðav Ia mo ì nguvcn ìa c ia ì don gia n, nlung klong pla i
ai cu ng co ìlc cluvc n clu ng va o ìlu c ìic n va ha m sa ì ca c
ìiinl ìu ca n ìlic ì. Nguo i ìa ìluo ng ho qua giai doa n “ìic ì
kic m va ìicl Iu v”, do ng ìlo i coi ìluo ng va n dc “an ìoa n”
kli ìic n la nl da u ìu. La m nlu ìlc suv clo cu ng Ia lo
dang da nl ha c”.
Nguo I chì bIë t Ia m vIë c suo t nga y
thí khong co tho I gIan suy nghì
ca ch Ia m gIa u.
Nlic u nguo i ìluo ng han kloan vc ca c ìiic u plu ìic
“Sao nguoi av con ìic ma da ìicl Iuv duoc ìai san lang
ìiam ìiic u, la ng ìv won nlu va v nlí²”. 1iong so lo , co
nguo i ìla nl cong iu c io ìu so ìa i sa n duo c ìlu a kc ,
nlung dai ho plan Ia ìu minl no Iuc ‘moì ìav gav dung
co do ’. Ca c ìiic u plu ìic nga v nav co lo c va n cao, kic n
ìlu c cluvcn mon va nglc nglic p vu ng cla c. Ho Ia m vic c
nlic ì ìinl lon ha ì cu ai vi lo hic ì io gia ìii cu a ìu ng won
ìicl Iu v duo c. Clo ncn, lo ìu ng huo c ìic n ìo i su gia u co
Ia dicu dc licu.
1iong qua ìiinl ìim lic u vc ca c ìiic u plu ìic , ìoi
kla m pla ia mo ì su ìla ì ìlu vi: Ha u lc ì ca c ìiic u plu ìic
dcu haì dau su nglicp ìu vai ìiicu, loac vai cluc ìiicu
won. Ho ìicì kicm dc ìicl Iuv von han dau va dau ìu vao
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
18
ca c Iinl vu c da v ìiic n vo ng. Ho Iuon ìon ìio ng nguvcn ìa c
“ìic ì kic m va ìicl Iu v”, nlung lo klong xcm do Ia mu c
ìicu, ma clí Ia mo ì pluong ìic n Ia m gia u. Ðav clinl Ia
dic m clung ìiong clic n Iuo c Ia m gia u cu a nlu ng con
nguoi ìic ìuoi nav.
Vua Iam ìiuong plong moì xi nglicp Ion, vua dau ìu
va o co plic u, Lcc Min Su kic m duo c ia ì nlic u ìic n. Lcc
nla n ma nl:
“1u kli co n ìic , ìoi da co v ìlu c linl ìla nl ìa p qua n
ìic ì kic m dc co ìic n vo n. Nlung uo c mo ìic ì kic m, ìicl
Iuv dc ìio ìlanl nguoi giau klac voi uoc mo cua nlung
nguoi giau ìluc su. Nlicu nguoi no Iuc dc ìio ncn giau
co va xcm ìic ì kic m klong clí Ia mo ì du c ìinl ìo ì, ma co n
Ia moì ìiong nlung con duong dan ìoi su giau co ma ai
cu ng co ìlc ìlu c la nl”.
Ca c ìiic u plu ìic clo ia ng nlic ì ìinl ìiong cong vic c
mo i clí Ia dic u kic n ca n, clu clua du dc co ìlc du ng va o
la ng ngu ìiic u plu . Su nlic ì ìinl do sc dcm dc n kloa n
ìlu nla p la ng nam ia ì cao, nlung nc u clí Ia m vic c clam
clí ma klong hic ì su du ng lic u qua so ìic n minl kic m
duo c ìli cu ng clí Ia mo ì su ìicl Iu v nga n la n.
1uv clí mo i huo c va o ìuo i 4u, nlung da co ìiong ìav
lang ìv won nlo ìicì kicm va dau ìu vao co plicu, ìiicu
plu Do HoI CloI no i:
“Ðu c ìinl no i ha ì nla ì cu a nlu ng nguo i ìic ìuo i Ia
lang la i, nlic ì ìinl. Nlung ‘con sau vic c’ sc klo ìio ncn
gia u co nc u clí hic ì co cong vic c. Ðo Ia dic u cla c cla n
So¤g So¤g T|e ¤ |a ¤¤ T|c¤ |u ; va 0a u Tu ||e u 0ua
19
ho i lo klong co da u o c Ia m gia u. Vi lo Ia m vic c nlic ì
ìinl ncn duo c ìia Iuong cao, ca ng duo c ìia Iuong cao lo
cang sav sua voi cong vicc va lai Iong voi dong Iuong do.
Ngoa i ìic n Iuong, lo klong quan ìam ìo i dic u gi kla c.
Nlin clung, do Ia nlu ng nguo i klong co ìlo i gian Ia n
kc loa cl cu ìlc dc gia ìang ìlu nla p, kic m soa ì cli ìicu,
va ìim licu vc dau ìu.”
La m vIë c khong pha I kIë m tIë n dë chI
tIëu ma dë dä u tu.
Ha u lc ì ca c ìiic u plu ìic ìlo i co n ngo i ìicn glc da i
lo c dc u di Ia m ìlcm dc ìicl Iu v ìla ì su . Vic c Ia m ìlcm
cu a lo Ia mo ì su Iu a clo n dc ìa o do ng ìic n von, ìiong kli
nlu ng sinl vicn kla c Ia m ìlcm dc Ia v ìic n mua qua clo
nguo i vcu. 1iic u plu Kim Mvung Ho, nguo i na m ìiong
ìav la ng clu c ìv won nlo va o da u ìu, no i:
“Co moì ìloi, moi nguo i dua nlau du ng lang licu.
Nc u do klong pla i Ia la ng clinl la ng ìli cu ng Ia la ng
nla i. Ai cu ng muo n minl Ia nguo i sa nl dic u. Nlin ha n
hc dua nlau di Ia m ìlcm clí dc Ia v ìic n mua ìu i xa cl ìav
la ng lic u ìa ng ha n ga i, ìoi ìla v ìla ì a i nga i clo lo .
Muo n ìio ncn gia u co ìli ha n pla i Ia m vic c vi mu c dicl
Ia v ìic n dc da u ìu, clu klong pla i dc cli ìicu.”
Nlu ng nguo i giau co ìic ìuoi so m nla n ia ia ng ìicì
kic m, ìicl Iu v Ia pluong ìic n dc co vo n. Ðo ng ìlo i lo
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
20
cu ng Ia nlu ng nguo i hic ì su du ng song song moì ca cl co
lic u qua ìicl Iu v va da u ìu. Ho nlanl clo ng nla n ia va
ìlu c la nl nguvcn Iv “ìic n dc ia ìic n”.
La n da u ìicn o ìuo i 2u, Sang CloiI ca m so ngan la ng
2u ìiic u won nla v va o ìli ìiuo ng ha ì do ng sa n va nlanl
clo ng ìio ìla nl ìv plu . CloiI no i:
“Kic m ìic n cu ng gio ng nlu cla v dua. Ba n xo gia v va
huoc vao vacl xuaì plaì- do Ia ìicl Iuv. Sau do han clav
lc ì su c vc dicl – do Ia da u ìu.”
1lu c ia, so ìic n vo n han da u cu a ca c ìiic u plu clí Ia
va i ìiic u loa c va i clu c ìiic u won. Nlung dic m clung cu a
lo Ia ìa ì ca dc u huo c va o con duo ng kinl doanl kli ìuo i
do i co n ia ì ìic . Sau kli ìicl Iu v duo c mo ì kloa n ìic n nla ì
dinl, lo ha ì da u lo c lo i kinl nglic m cu a nlu ng nguo i
di ìiuo c, sa cl vo , ha o cli va ìim kic m ca c co lo i da u ìu
va o co plic u, ìia i plic u, v.v 1u nlu ng ìla nl cong nlo
nlo han da u, lo du c kc ì kinl nglic m va clua n hi clo
nlu ng ìla nl cong Io n lon.
1icl Iu v Ia plo ng ìlu , da u ìu Ia ìa n cong.
Plong ca cl cu a ca c ìiic u plu ìic Ia Ia m vic c nlic ì
ìinl, Iuon Iuon ìic ì kic m va ìicl Iu v dc da u ìu: clu ìiinl
do cu ìlc klong ngung Iap di Iap Iai. 1icl Iuv va dau ìu
Ia nguvcn ìa c nla ì qua n ìiong cuo c so ng cu a lo . Kim
Iong Ho, ìiicu plu 42 ìuoi - clu moì iap clicu ho ng ha
clic u lic n da i o ScouI - no i:
“Ncu so sanl ìicl Iu v va da u ìu voi hong da ìli ìicl
So¤g So¤g T|e ¤ |a ¤¤ T|c¤ |u ; va 0a u Tu ||e u 0ua
21
Iuv Ia plo ng ìlu , dau ìu Ia ìa n cong. Nc u han co la ng
ìic n vc xua ì sa c nlung klong co nlu ng la u vc ìo ì ìli kla
nang ìlua ìia n Ia ia ì Io n. Ha v nlo ia ng nc u clí co ìicl
Iu v ma klong co da u ìu, loa c clí co da u ìu ma klong co
ìicl Iu v ìli cu ng klong mang Ia i lic u qua . Sc co nlu ng
Iuc han ìlu duoc Ioi nluan iaì Ion ìu dau ìu nlung dung
hao gio sao nla ng vic c ìicl Iu v.”
Ca c ìiic u plu ìic co ìicn la ng ìiic u do-Ia nga v nav
va n klong ngu ng ìicl Iu v. Vi lo lic u mo ì su ìla ì Ia ìicl
Iuv va dau ìu vua Ia ncn ìang vua Ia nguon dong Iuc plaì
ìiicn su giau co. Du da ìung ìiai qua nlung cam do, Io
Ia ng, dau klo va ia ì nlic u ìio nga i kla c a nl luo ng ia ì
Io n dc n loa ì do ng kinl doanl, nlung lo va n klong
ngung ìicl Iuv va dau ìu.
CIo I tre dang du ng truo c mo t xa ho I
hIë n da I dang nghIë n tIëu xa I.
Ca c nlan vicn ìic p ìli ìluo ng dua ia kla u lic u “ìic ì
kic m Ia mo ì du c ìinl ìo ì” song Ia i sav sua ìluvc ì plu c
nguo i ìicu du ng. Nlu ng ma u qua ng ca o ìicu du ng dang
gio ng nlu qua ì ìlcm gio kicl ìlicl ngo n Iu a ìicu xa i ca ng
hu ng pla ì. Ca n dav, ìicn ìiuvc n linl Ha n Ouo c co nlu ng
ma u qua ng ca o vui nlo n vc ìlc ìin du ng da ìa o ia mo ì cu
licl clo ìli ìiuo ng vav muo n qua ngan la ng.
Nlic u nguo i nglic n qua ng ca o nlu nc m mu ì la u
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
22
nuo c ncn sinl ia hc nl ìicu xa i vuo ì qua kla nang kic m
ìic n. Do nlu ca u cli ìicu Io n ìiong dic u kic n ìlu nla p
ìla p, na o ca c kloa n ìic n nla , dic n, nuo c, gas, v ìc , lo c
pli, ha o duo ng xc co , va ca ìic n sa m do lic u, v.v. ncn
nlic u nguo i klong ìlc co ìicl Iu v. Clo ncn, v ìlu c va
quvcì ìam ìicì kic m Ia pla n iicng cua ìung nguoi clo
plc p lo ìio ìla nl nguo i gia u co lav klong.
“lt tIë n” va “nhIë u tho I gIan”
vä n co thë tro nën gIa u co .
Nlu ìicn da no i, nlo ìic ì kic m ngav ìu kli co n ìic va
dau ìu ìu ìicl Iuv ma cac ìiicu plu ìic da ìao ncn su giau
co cu a clinl lo lom nav. Nlic u nguo i suo ì do i klong
ìlc clcn clan va o la ng ngu nlu ng nguo i gia u – vi lo
klong ìin ia ng mo ì so ìic n vo n han da u iì o i co ìlc hic n
uo c mo ìiic u plu ìla nl lic n ìlu c. Ho klong ìa i na o
lic u duo c Ia m ìlc na o va i ìiic u won co ìlc hic n ìla nl
la ng ìv won. Nlung do Ia su ìla ì!
1u moì nguoi clo vav Iav Iai cluvcn sang moì nguoi
clo ìluc ha ì do ng sa n, Bac Clan da ìlu Io i ia ì nlic u.
Ha v ìlu suv ngam nlung Ioi sau dav cua ong:
“Ðic u kic n dc ìio ncn gia u co klong pla i Ia pla i co
nlic u ìic n ngav ìu da u. ‘Iì ìic n’ va ‘nlic u ìlo i gian’ cu ng
ìa o ia su gia u co . Nlu ng nguo i klong lic u nguvcn ìa c
ìicn ìluo ng klong ìloa ì ia klo i lai suv ngli sai Ia m sau
So¤g So¤g T|e ¤ |a ¤¤ T|c¤ |u ; va 0a u Tu ||e u 0ua
23
dav: 1lu nla ì, nc u co nlic u ìic n ìli ìiong ‘ìlo i gian
nga n’ mo ì nguo i co ìlc ìio ìla nl ìiic u plu . 1lu lai, ia ng
ha ng ca cl na o do dc ìiong ìlo i gian nga n co ìlc kic m
duo c ‘nlic u ìic n’. 1oi xin nla n ma nl ia ng dc ìio ìla nl
ìiic u plu , ha n ca n nlic u ìlo i gian lon, clu klong pla i
nlic u ìic n lon.”
Ra ì nlic u nguo i lic n dang xcm nlc ìa c do ng cu a ìlo i
gian dc n kc ì qua da u ìu, ìiong kli ca c ìiic u plu ìic
ìluong su dung ìloi gian Iam vu kli clu dao ìiong dau
ìu. Vav, lo da Iam dicu do nlu ìlc nao²
Cia su mo ì sinl vicn da i lo c, nlo nlin ìluo c Ia ma
ìic ì kic m mo i ìla ng duo c 75.uuu won, mo i nam Ia
9uu.uuu won. Ncu dcm so ìicn nav goi vao ìai kloan ìicì
kic m ìicl Iu v vo i Ia i sua ì 8%[ nam ìli sau 4u nam, kli
cla ng ìlanl nicn 2u ìuo i na v vc luu, anl ìa sc nla n
duo c hao nlicu² 252 ìiic u won!
La i sua ì 8%[ nam Ia mu c Ia i suaì ìiung hinl cu a co
plic u Ha n Ouo c va o nam I945, kli duo c giai plo ng
klo i Nla ì Ba n. Nc u dcm 9uu nga n won na v da u ìu va o
nga nl ha ì do ng sa n Ha n Ouo c sau clic n ìianl vo i Ia i
sua ì nam I2,2% sc ìlu duo c ga n 82u ìiic u won.
Cia su anl sinl vicn nav da u ìu va o co plicu cu a
la ng dic n ìu Samsung, POSCO, SkìcIccom, Ðic n Iu c Ha n
Ouo c, Hvundai Moìois vo i Iai sua ì ìiung hinl ìiong I5
nam qua Ia 4u% ìli so ìic n sinl ia klong duo i 2.2u5 ìv
II6 ìiic u 49u nga n won.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
24
Lúå i nhuêå n theo lônh vûå c àêì u tû
vúá i söë tiïì n ban àêì u 900 ngaâ n won
MÖÍ XEÃ QUY TÙÆC PARKINSON
Moì ngav ìicì kicm 2.5uu won Ia vicc dc. Moì ìla ng
ìic ì kic m 75.uuu won cu ng klong klo . Ro i mo ì nam
“da u ìu” 9uu nga n won cu ng klong pla i klong Ia m
duo c. Nlung ca i klo na m o clo ha n co ìicl Iu v va da u
ìu Iau dai duoc lav klong² Va, ìv suaì sinl Ioi dau ìu Ia
hao nlicu² Nlung nguoi ìic ìuoi ìluong Iuoi ìicì kicm va
ìicl Iu v vi lo klong lic u duo c su c ma nl ìic m a n na m
ìiong mo ì so ìic n nlo .
So¤g So¤g T|e ¤ |a ¤¤ T|c¤ |u ; va 0a u Tu ||e u 0ua
25
20 nam 45.380.000 75.360.000 2.633.300.000
25 nam 71.950.000 139.750.000 14.172.370.000
30 nam 111.010.000 254.230.000 76.232.250.000
35 nam 167.839.000 457.800.000 410.005.250.000
40 nam 252.700.000 819.780.000 2.205.116.490.000
1loi gian
Co plicu
(Iai nam 8%}
Baì dong san
(Ia i nam I2,2%}
Co plic u Ia i cao
(Ia i nam 4u%}
5 nam 6.600.000 7.340.000 14.690.000
10 nam 14.980.000 18.790.000 88.860.000
15 nam 27.290.000 39.150.000 487.780.000
Vua Iam vicc o moì co quan ìai clinl, vua dau ìu vao
haì dong san va co plicu, Eum Clang Ho kic m duo c iaì
nlic u ìic n. Anl no i:
“Nlu ng nguo i quanl ìoi ìluo ng clo n ìlo i dic m ha ì
da u ìlu c la nl ìic ì kic m va ìicl Iu v Ia sau kli lo c xong
da i lo c va di Ia m. Nlung kli do , nguo i ìa mo i lic u co ia ì
nlic u kloa n pla i cli klong ngo ìo i. Vo i mo ì so nguo i,
sau kli ìia xong ìic n mua mo ì can lo lo mo i clinl ìlu c
huoc vao con duo ng da u ìu. Nlung sau kli da ìia xong
no vav mua nla , ìli Ia i pla ì sinl nlic u nlu ca u mo i gav
klo klan clo da u ìu. Ðav clinl Ia ‘Ouv ìa c Paikinson’.
Ncu xuvcn pla duoc quv Iuaì nav ìli con duong dan dcn
su giau co sc mo ia.”
Ouv ìa c Paikinson do gia o su Paikinson, mo ì nla su
lo c va xa lo i lo c nguo i Anl, pla ì lic n ia. Ouv ìa c na v
no i ia ng kli ìlu nla p ìang ìli cli ìicu cu ng ìang Icn
ìlco, ìu c “Io n ìluvc n Io n so ng”. Vi ìlc , klong pla i nguo i
na o co ìlu nla p cao cu ng duo c xcm Ia nguo i gia u co.
Ca ng kic m duo c nlic u ìic n ìli dic u kic n ìicl Iu v va da u
ìu cu ng ìang Icn, nlung song song do , cli ìicu cu ng ìang
ìlco. Nguo c Ia i, nguo i co ìlu nla p ìla p klong co nglia
Ia con duo ng ìio ncn gia u co sc klc p Ia i ìiuo c ma ì lo .
Nc u cli ìicu co kic m soa ì va co ga ng ìicl Iu v moì pla n
ìlu nla p ìli lo cu ng ìio ncn gia u co .
Nlu ìlc , clia klo a dc ìio ìla nl nguo i gia u klong
pla i o clo ha n kic m duo c nlic u ìic n dc n mu c na o, ma o
clo ha n qua n Iv cli ìicu co lic u qua lav klong. Vi va v,
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
26
la v ìicl Iu v ca ng so m ca ng ìo ì dc gia ìang kla nang ìio
ìla nl nguo i gia u co . Xin nlo clo ia ng nguo i ha ì da u ìicl
Iuv o ìuoi 2I klong ìlc na o ìlco kip nguoi haì dau ìicl
Iuv o ìuoi 2u.
1rIë u phu tre Ia nghë sì tho I gIan.
1ic n la nl ìicl Iu v va da u ìu so m lav muo n lon mo ì
nam ìli kc ì qua sau cu ng sc kla c nlau nlu ìlc na o² Cia
du vo i mu c Ia i clua n I2,2%[ nam, A ìicl Iu v mo i nam
9uu nga n won ìu nam 2u ìuo i, va B ìicl Iu v mo i nam 9uu
nga n won ìu nam 2I ìuo i. Bo n muoi nam sau, A nla n
duo c 8I9 ìiic u 78u nga n won, co n B nla n duo c 729 ìiic u
84u nga n won. Mu c do clcnl Ic cl cu a mo ì nam ìicl Iu v
giu a lai nguo i na v Icn dc n 89 ìiic u 94u nga n won.
Clu ng ìa cu ng nglc Sim Kcun Scok, 36 ìuo i, mo ì
nguo i cluvcn da u ìu va o ca c quv nuoc ngoa i, clia sc
quan nic m cu a minl vc va n dc na v:
“Lc ìluo ng ìinl, con nguo i ìa kli co n di lo c ìli lo c
lang sav, kli di Ia m ìli Ia m ia ì nlic ì ìinl, clí dc n kli Ia p
gia dinl, sinl con, xav nla , lo mo i ìinl dc n cluvc n ìicl
Iuv va dau ìu. Ho nao hicì iang dau ìu vao ìloi dicm do
sc klong ìlc pla ì luv duo c ìinl lic u qua cu a ìlo i gian,
ma ìlo i gian Ia mo ì ìiong nlu ng vc u ìo clinl vc u ìao
ncn su gia u co .”
Ðav clinl Ia van dc coì Io i cua vicc Iam giau. Cia su
So¤g So¤g T|e ¤ |a ¤¤ T|c¤ |u ; va 0a u Tu ||e u 0ua
27
A va B dc u 2u ìuo i. 1u nam 2u dc n 3u ìuo i, mo i nam A
ìicl Iu v duo c 9uu nga n won. 1lc nlung sau do klong
ìicl Iu v. Va v clo dc n kli vc luu (6u ìuo i}, A ìicl Iu v
duo c 9 ìiic u won.
1iong kli do B ha ì da u ìlu c lic n vic c ìicl Iu v muo n
lon A. Nam 3u ìuo i anl mo i Ia m vic c na v, mo i nam
cu ng duo c 9uu nga n won, nlung anl ìicl Iu v Iicn ìu c
ìiong suo ì 3u nam. Ðc n kli vc luu (6u ìuo i}, B ìicl Iu v
duo c 27 ìiic u won.
Ba ì kv ai cu ng sc ngli ia ng ìlo i gian ìicl Iu v cu a B
ga p ha Ia n so vo i A, ìlc ncn so ìic n ma B co duo c sc Io n
ga p ha Ia n so ìic n cu a A. Nlung, su ìla ì klong pla i ìlc !
La v mu c Ia i I2%[nam cu a ìli ìiuo ng da u ìu ha ì do ng
sa n Ha n Ouo c Ia m clua n, va kc ìu nam 3u ìuo i ìio di, A
da u ìu lc ì so ìic n 9 ìiic u won va o ìli ìiuo ng na v ìli kli
dc n 6u ìuo i, A sc ìlu duo c 565 ìiic u 54u nga n won, ìiong
kli B clí kic m duo c 254 ìiic u 23u nga n won ma ìloi!
1ic n vo n va ìlo i gian ìicl Iu v cu a B ga p 3 Ia n cu a A,
nlung A Ia i ìlu Io i ga p 224% so vo i B. Nguvcn nlan
na m o clo A da ìicl Iu v so m lon B Iu nam. Ðo Ia nlo
va o “ìinl lic u qua cu a ìlo i gian”. Ðav Ia mo ì vi du clo
ìla v ìlo i gian co ìlc Ia m clo clu ng ìa ìio ncn gia u co .
Vav, lav haì dau ìicl Iuv va dau ìu ngav ìu hav gio, du
ha n 2u lav 4u ìuo i. Ca c ìiic u plu ìic lic u ia ì io gia ìii
cua ìloi gian va lo Iuon co gang ìicl Iuv dc dau ìu cang
so m ca ng ìo ì.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
28
MoI truo ng khong ta o nën con nguo I,
moI truo ng chì Ia m ro ba n chä t
cu a con nguo I ma thoI.
Vicc ìicì kicm cua moì nguoi ìic ìiong moì xa loi
lic n da i nlu Ha n Ouo c klong pla i Ia dc da ng, vi ìlco
nlu ìiic u plu Kim Yul Souk (28 ìuo i, da u ìu du Iicl}
no i: “Ðo Ia do xa lo i clu ng ìa da ìa o ncn ìlo i qucn mv
lo a vic c ìicu du ng va coi ìluo ng vic c ìicl Iu v”. Cio i kinl
doanl ìluong ìang hoc doi ìuong ìicu dung manl ìav,
xcm lo nlu nlu ng nlan va ì ìla nl cong ìiong xa lo i.
Nguo c Ia i nguo i co xu luo ng ìa n ìic n ìiong cli ìicu ìli hi
clo Ia kco kic ì. Co n nlu ng nguo i hinl ìluo ng Ia i xcm
vicc ìicu ìicn Ia moì ìlu vui. Ho Iuon ìim duoc Iv do dc
hic n lo clo va n dc ìa i clinl cu a minl. 1iong kli do , ca c
ìiic u plu ìic klong nlu ng klong ìicu ìic n vo ìo i va , ma
co n hic ì pla ì luv ìinl lic u qua cu a ìlo i gian, do ng ìlo i
ìic n la nl song song ìicl Iu v va da u ìu.
Nguo i hinl ìluo ng ìlicl du ng “ìlang ma v” dc co ìlc
nlanl clo ng da ì dc n dínl cao cu a su gia u co , lo mo uo c
duo c ìla nl cong vc kinl ìc , dco duo i su gia u co nlung
Ia i klong muo n no Iu c gi nlic u, nc ìia nl nlu ng vic c Ia m
ca n ìlic ì dc ìla nl cong, ìla m cli co n ìo ia ngli kv
nlu ng nguo i gia u co . 1iong kli ca c ìiic u plu ìic Ia i xcm
ìlo i gian clinl Ia nguo i ha n do ng la nl ìicn con duo ng
di dc n ìla nl cong ìiong cuo c so ng va lo cu ìlc , dic m
So¤g So¤g T|e ¤ |a ¤¤ T|c¤ |u ; va 0a u Tu ||e u 0ua
29
ìinl huoc ìung hac ìicn dcn su giau co nlu moì dicu aì
pla i dc n.
1om Iai, lav ìicl Iuv va dau ìu cang som cang ìoì va
klong ngu ng ìlu c lic n clu ìiinl na v ìiong cuo c do i ha n
– do Ia ca cl lic u qua nla ì dc ìio ncn gia u co .
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
30
NO CU NG LA TA I SA N
Io Hvun Ho (36 ìuoi} Iam vicc ìai moì ngan lang
nuo c ngoa i vo i mu c Iuong kla cao. Ðo i vo i anl, vic c mua
nla loa n ìoa n na m ìiong ìa m ìav ho i cla mc anl ia ì sa n
Io ng ìio giu p ìlcm clo anl. Nlung anl Ia i quvc ì dinl
vav ìic n ngan la ng dc mua can nla cu a iicng minl. Io
no i: “1oi Ia m nlu ìlc vi lai Iv do. Mo ì Ia va n dc ìluc : ìlu
lai, “no ” cu ng Ia ìa i sa n”.
Cluvcn nga nl cu a Io Ia Oua n ìii Kinl doanl, sau do
anl sang Mv lo c MBA
(
'
}
. 1iuo c kli cluvc n vc Ia m vic c o
ngan la ng, noi Io lic n dang cong ìa c, anl ìu ng Ia m vic c
ìai moì cong ìv dau ìu cua Mv. Ðo Ia ncn ìang co han ìao
dic u kic n giu p Io so m ìio ìla nl mo ì ìiong nlu ng cluvcn
gia la ng da u vc da u ìu va kinl doanl ìic n ìc .
('} MBA (Masìci of Busincss Adminisìiaìion}: 1la c si Oua n ìii Kinl doanl.
Ngav ìu kli co n Ia m vic c o Mv , Io da co kinl nglic m
da u ìu co plic u cu a ca c cong ìv 1iung Ouo c: dc n kli vc
Han Ouoc, anl ìicp ìuc dau ìu vao co plicu Dacwoo.
Nlo va v, du co n kla ìic nlung Io da na m ìiong ìav mo ì
kloa n vo n ia ì Io n.
Vo i Io - mo ì con nguo i co ca cl nlin kla c hic ì vc da u
ìu ìli vic c vav ìic n ngan la ng dc mua can lo Ia mo ì vic c
Ia m co clu v . Anl quan nic m ia ng nc u hic ì ca cl su du ng
ìoì no vav sc ìao ia licu ung don hav (Icvciagc cffccì}
kinl ìc . Vi va v, no klong don ìlua n Ia no , ma co n Ia “ìa i
san”. Hicu ung don hav Ia dung ìicn vav Iam don hav dc
nang cao Io i nlua n ìicn vo n cu a minl.
Khong thë gIa u në u Iu c na o cu ng nghì
dë n vIë c tra no .
Xu luo ng clung cu a ca c ìiic u plu ìic Ia vav ìic n ngan
lang dc dau ìu vao co plicu, haì dong san, du lo co ìlua
ìic n dc ìia ngav mo ì Ia n, ìiong kli da so nlu ng nguo i di
vav kla c Ia i mong cla m du ì kloa n no lic n ìa i ca ng so m
cang ìoì. 1u ìuong vav muon ìia Iai dc dau ìu duoc nlicu
nguo i clo Ia qua ma o lic m va ìlic u can nla c. Xin Ia v vi
du nlu sau:
A va B cu ng co mu c Iuong 6u ìiic u won[ nam. Ca lai
nguoi dcu muon mua moì can lo voi gia 25u ìiicu won.
1iuo c dav A ìicl Iu v duo c I2u ìiic u won, ncn anl clí ca n
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
32
vav ngan la ng ìlcm I3u ìiic u won vo i Ia i nam 5,5% va
ìiong vo ng I5 nam pla i ìia lc ì ca go c Ia n Ia i.
Co n B vav ngan la ng IIu ìiic u vo i Ia i nam 7% va vav
ìiong vo ng 3u nam.
Mo i ìla ng A ìia 2 ìiic u 47u nga n won ca vo n Ia n Ia i
clo ngan la ng. Ngoa i ia, vi muo n nlanl clo ng ìlanl
ìoa n lc ì no ncn mo i ìla ng, A co n da nl du m ìlcm duo c
5uu nga n won. 1ic n vav ngan la ng cu a B iì lon cu a A 2u
ìiic u won. Mo i ìla ng B ìia ngan la ng 2 ìiic u 5u nga n
won, iì lon A Ia 42u nga n won. Do ìia iì ìic n lon A, ncn
la ng ìla ng B da nl du m duo c 92u nga n won va B dcm
ìoan ho so ìicn nav gui ìicì kicm.
Nam nam sau, do ì nlicn ca A va B dc u hi ma ì vic c.
1iong nam nam qua, vi Io ma i mc ìia no ncn A klong co
mo ì kloa n ìic n ìic ì kic m na o, nlung hu Ia i no ngan la ng
cu a A gio clí co n 53 ìiic u won. 1inl ca nl ìla ì nglic p
klic n A klong co n ca cl na o kla c ngoa i vic c pla i vav
ìlcm ngan la ng. Nlung nga ì no i ngan la ng ìu clo i
klong clo vav vi Iv do nguo i di vav klong co kla nang
cli ìia do klong co vic c Ia m. 1lc Ia ngan la ng ìic n la nl
da u gia can lo cu a A do A klong ìlc ìic p ìu c ìlanl ìoa n
kloa n no da i la n kia.
Co n B da ìicl Iu v duo c 2u ìiic u won, song song do ,
mo i ìla ng B co n ìicl Iu v ìlcm 92u nga n won. Cu nlu
ìlc , ìiong nam nam B co ìiong ìav 75 ìiic u won. 1uv hi
ma ì vic c nlung B va n co ìic n dc ìia da n clo ngan la ng,
mo i ìla ng 2 ìiic u 5u nga n won va ìiuo c ma ì, nlu ng cli
|o Cu¤g |a Ta| sa ¤
33
ìicu ìiong sinl loa ì cu ng klong co ìio nga i gi Io n. 1iong
lai nam ìic p ìlco, clo du klong ìim duo c vic c Ia m mo i
ìli B va n co ìic n ìia no vav ngan la ng va ìic n sinl kc .
1inl luo ng na v klic n clo ha ì kv ai cu ng pla i nlin
Ia i cuo c so ng cu a minl xcm lo co dang suv ngli gio ng
nlu ca c ìiic u plu ìic lav klong²
Han 1ac Yuong, moì ìv plu song o Kang Nam (quan
ìap ìiung nlicu nguoi giau o ScouI}, nlan xcì:
“Kloa n ìic n Ia i pla i ìia klic n clo nlic u nguo i so
Iam va o ìinl ca nl vav no ngan la ng, ìla m cli co nguo i
co n klong da m ngli ìo i vic c huo c clan va o ngan la ng.
1icn ìlu c ìc , sai Ia m clinl Ia o clo clu ng ìa ìluo ng
muo n iu ì nga n ìlo i gian ìia Ia i va nlanl clo ng ìlanl
ìoa n pla n ìic n co n no ngav kli co ìlc . 1lav vi ìia no
ngan la ng, lo co ìlc du ng so ìic n a v da u ìu va o vic c kla c
co mu c sinl Io i cao lon.”
Në u chu y quan sa t, ba n se nhä n thä y
co haI nho m nguo I: nguo I bIë t dIë u
khIë n do ng tIë n va nguo I khong bIë t
dIë u khIë n do ng tIë n. Nhu ng aI bIë t
dIë u khIë n do ng tIë n se co co may
tro tha nh trIë u phu .
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
34
Vo i mo ì nguo i klong co kla nang ìia no du ng la n,
anl ìa sc Ia m gi kli co ìiong ìav mo ì ìiic u won² Co kla
nang anl ìa sc dung ìoan ho so ìicn moì ìiicu won av dc
xo a ngav mo n no dc ìia nl ìic ng Ia nguo i klong da ng ìin
nlic m. Ðav Ia dic u ncn Ia m. Nlung Ol Sang Kvng –
1iuo ng han pla p Iv mo ì xi nglic p Io n, dong ìloi co
nlic u nam kinl nglic m ìiong Iinl vu c da u ìu ha ì do ng
sa n, Ia i co suv ngli kla c la n:
“Ncu o vao ìiuong lop av, ìoi sc ìia no ngan lang
Iuu nga n won, co n Ia i 9uu nga n won ìoi sc du ng dc da u
ìu va o nlu ng vic c kla c. Ðic u quan ìio ng Ia ha n pla i hic ì
cacl quav vong dong ìicn, Iam ìlc nao dc kicm duoc
nlicu ìicn lon ìu so ìicn han dau do. Nguoi hicì Iam giau
Ia nguo i na m duo c hi quvc ì Ia m clo ìic n sinl ia ìic n.
Nguoi dung moì ìiicu won dc ìia no dong nglia voi vicc
ìa o dic u kic n clo nguo i kla c Ia m gia u. Co n nguo i dcm
Iuu ngan won ìia no va giu Iai 9uu ngan won dc dau ìu
Ia nguo i hicì dic u klic n dong ìicn.”
Kli duoc loi vc quan dicm doi voi van dc ìicn, ìv
plu Kim Kvoung Mun, 4u ìuo i, clu mo ì doanl nglic p ìu
nlan, no i:
“Ðic m ma nl nla ì cu a do ng ìic n Ia ìinl Iuu ìlong.
Kli do ng ìic n duo c Iuu ìlong ìlong suo ì ìli no cla c
cla n sc ìa o ia gia ìii mo i. 1ic n clí “so ng” kli no ìlam gia
Iuu ìlong, clo ncn dcm ìic n ìia lc ì no Ia la nl do ng
cla n du ng su Iuu ìlong do .”
Nam 2uu4, cong ìv da u ìu ìa i clinl MciiiII Lvncl
|o Cu¤g |a Ta| sa ¤
35
dua ia mo ì hao ca o no i ia ng ìv Ic no cua cac xi nglic p
Ha n Ouo c ìu I7u% nam I997 giam manl xuong 35%
va o nam 2uu4. Ðo ng ìlo i ca u ìiu c vo n dicl cluvc n ìlco
luo ng ìlu lc p no , ìu c ìlco quan dic m gia ìii co plic u Ia
klong lic u qua . No i ca cl kla c, ìv Ic no cu a ca c xi nglic p
Han Ouoc qua ìlap hao licu ìoc do ìang ìiuong cluvcn
sang muc hao dong do.
Ba o ca o ìicn dua ia pluong a n gia i quvc ì nlu sau:
“Ca c xi nglic p Ha n Ouo c ca n ìloa ì ia klo i vic c
cluvc n do i ca u ìiu c vo n ha ng ca cl hic n no ìla nl co
plic u, ìang no dc nang cao gia ìii co plic u, cluvc n do i
no vi co plic u. Ðo Ia vcu ca u hu c ìlic ì.”
Va o ìlo i dic m klu ng loa ng ìic n ìc I997, ìv Ic no cao
cu a ca c xi nglic p Ha n Ouo c da ìio ìla nl ìla m lo a.
Nlung nguo c Ia i, ìv Ic no qua ìla p cu ng Ia va n dc can
pla i quan ìam dc n.
Nlu da no i o ìicn, gia ìii cu a do ng ìic n na m o kla
nang “Iuu ìlong” cu a no . Nglia Ia , vav no dc da u ìu Ia
ca n ìlic ì. Ba n vc va n dc na v, ìv plu Io Hvun Ho no i:
“Pla i hic ì va su du ng lic u qua ca c kloa n no vav. Vav
ìic n dc da u ìu Ia huo c di da u ìicn dc n vo i ìlc gio i cu a
nlu ng nguo i gia u co . No cu ng clinl Ia vo n. Nc u da u ìu
du ng ìli no sc Ia m do n ha v nang cao Io i icl. Vo i ìic n ìu
co , ha n clí qua n Iv ca c co lo i: vo i ìic n no , ha n pla i qua n
Iv duo c ca nlu ng iu i io. Lo i nlua n klong dc n vo i nguo i
so ma o lic m va klong qua n ìii duo c iu i io. Va nlic u
nguo i clo ia ng nguo i klong mang no Ia nguo i la nl
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
36
plu c, nlung ìoi clua ìu ng hic ì mo ì ìv plu na o Ia i klong
mang no .”
Plo 1lu ìuo ng Iang Kv Young ìla p nicn 6u co cau
no i no i ìic ng: “No cu ng Ia ìa i sa n”. Han Ouoc ìloi do
klong co gi va pla i ha ì da u kic n ìlic ì nc n kinl ìc ha ng
no . “No cu ng Ia ìa i sa n” Ia mo ì ìiong nlu ng cau no i ma
ca c ìiic u plu ìic ia ì ìam da c. Nla sa ng Ia p WaII-Maiì -
cluo i sicu ìli ha n Ic Io n nla ì ìicn ìlc gio i lic n nav - no i
vc hi quvc ì ìla nl cong cu a minl nlu sau:
“WaII-Maiì Io n ma nl nlanl clo ng nlo ìla nl cong
cu a ca c da i Iv . Bcn ca nl do , clu ng ìoi hic ì su du ng co
lic u qua ca c kloa n no vav ngan la ng.”
1lo i ìic , ong vav ìa ì ca ca c nla clo vav ma ong co ìlc
vav duo c. Kli quv mo cu a WaII-Maiì ca ng Io n ìli so no
cu ng ìang ìlco. Co Iu c ong pla i vav ngan la ng na v dc ìia
no clo ngan la ng kla c. Nga v nav, ìiong muo i ìv plu
ìiong danl sa cl hinl clo n cu a Ictoes, ìli co dc n nam
nguoi dang nam giu co plan ap dao cua WaII-Maiì.
Ca c ìiic u plu ìic Ha n Ouo c huoc Icn hac ìlang dau
ìicn ìicn con duo ng ìio ìla nl nguo i gia u co ha ng so ìic n
ìicn duo i ìiam ìiic u won. Nlung do klong pla i Ia vc u ìo
co ì Io i giu p lo ìla nl cong. Clinl ìu ìuo ng da m da u ìu,
cla p nla n iu i io vo i ca c kloa n vav no Ia clia klo a mo
cu a klo cu a ca i dang clo do i lo .
Hwang Mun Ho ìuv mo i ìuo i 3u nlung dang na m
ìiong ìav 2 ìv 4uu ìiic u won. Anl ìla nl cong ìu vic c da u
ìu vao haì dong san o 1iung Ouoc voi von han dau
|o Cu¤g |a Ta| sa ¤
37
klong qua 4u ìiicu won. Hwang mang so ha ì dong san
cu a minl ìlc cla p vav ìa i ca c ngan la ng 1iung Ouo c va
Hong Kong va ìicp ìuc ìai dau ìu.
Kang Iang Kcun, 4u ìuo i, sau kli lo c xong da i lo c da i
cuong (2 nam}, haì dau voi nglc huon han sí plu Iicu o
clo Dong Dac Mun, nav da Ia clu ìicl mo ì ìa p doa n
ìluong ma i co doanl so ha n ia la ng nam Ia 6u ìv won.
Kang no i:
“Vo n han da u Ia hao nlicu a ² Clí co 85u nga n won
vav muo n ìu ha con ìlan ìlicl va ha n hc . Kli ha ì da u co
Ia i, ìoi ngli ngav dc n vic c vav ìa ì ca nlu ng nguo i co ìlc
vav duo c. Hic n ìa i, no vav ngan la ng cu a ìoi Ia va i ìv won.
Nlin kloa n no a v cu ng hic ì ìoi Ia nguo i gia u io i ma .”
Chì nën vay no dë thu c hIë n
mu c dìch dä u tu.
Nam I939, kli Ðu c ìa n cong Ba Lan Ia Iu c Mv dang
ìim mo i ca cl dc ìloa ì klo i con klu ng loa ng kinl ìc ìo i
ìc nla ì ìiong Iicl su cu a lo . 1lo i kv do , ìiong ca c co
plic u nicm vc ì ìicn ìli ìiuo ng clu ng kloa n, vo so co
plic u co gia klong ìo i mo ì do-Ia. Kli do cla ng ìiai ìic 26
ìuo i Ioln 1cmpIcìon vav gia m doc cu a minl Iu ngan do-
Ia va haì dau ìlu gom co plicu. Anl du doan iang ìiong
ìlo i clic n, nlu ca u la ng lo a sc ìang vo ì va ca c cong ìv
ìluo ng ìluo ng ha c ìiung cu ng kic m duo c Io i nlua n cao
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
38
ncn manl dan vav ìicn dc dau ìu. Kcì qua Ia Ioln da du
doan dung. Muoi ngan do-Ia no han dau da mang Iai clo
anl mo ì kloa n ìic n na m mo cu ng klong ìla v. Ðic u ca n
Iuu v o dav Ia ìiic ì Iv “vav no ” cua Ioln.
Ioln vav ìic n klong pla i dc mua o ìo lav di du Iicl
ma anl vav ìic n dc da u ìu. Nc u vav ìic n mua xc ìli xc
nga v ca ng ma ì gia . Nc u vav ìic n di du Iicl ìli ìic n ma ì di
va klong Ia v Iai duo c. Kc ì cu c, no van con do va Iai sc
nga v ca ng ìang Icn. Nlung vav no dc da u ìu ìli kla c:
ìlong qua da u ìu, kloa n no do sc ìa o ia Ioi nlua n, Iav
Ioi nluan dc ìia von Ian Iai vav han dau. Va dav cung
clinl Ia hi quvc ì su du ng no vav cu a ca c ìiic u plu: vav
dc dau ìu clu klong vav dc ìicu dung.
Co ba dIë m cä n Iuu y trong vIë c
su du ng no vay cu a ca c trIë u phu tre :
• 1hu nhä t, chì vay no dë dä u tu va o
ca c du a n cha c cha n mang Ia I Io I nhuä n.
• 1hu haI, Iuon cho n vay no da I ha n,
në u co thë duo c.
• 1hu ba, Iuon vay trong kha nang tra no .
1iic u plu ìic No Slin Ho no i ia ng: “Kli vav no , ha n
pla i nlo ia ng ìo i ìlic u ha n pla i co kla nang ìia duo c Ia i.
|o Cu¤g |a Ta| sa ¤
39
Vi ìa i sa n mang ìinl sinl Io i ncn vic c vav no Ia ca n ìlic ì.
Nlung vav no qua nlic u so vo i kla nang cli ìia Ia klong
sa ng suo ì. Nc u muo n kic m duo c nlic u ìic n, ìiuo c lc ì
ha n ca n co su cluvc n do i ìu duv vc no . 1icn co so cluvc n
doi ìu duv, han plai co su plan doan va du doan dau ìu
sa ng suo ì, cu ng mo ì v cli va nic m ìin va o ha n ìlan”.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
40
TIÊ N VÔ N IHA I DUO C
BA O TOA N BÃ NG VO I GIA
Sco 1ac Scok, 36 ìuo i, gia m do c dic u la nl cong ìv ìa i
clinl ìicu du ng “RcìaiI Financc Busincss” co so vo n la ng
clu c ìv won ìam su : “Ngav ìu nlo , ìoi da pla ì lic n ha n
ìlan co nlu ng ìo cla ì vuo ì ìio i. 1oi duo c nla n va o ìiuo ng
da i lo c nlo so ìic n do ng go p cu a cla minl. 1uv nlicn, cla
ha o ìoi ia ng: ‘Clo dc n kli lo c xong da i lo c, con pla i ìia
lc ì clo cla so ìic n ma cla da u ng lo nla ìiuo ng’.
1lc Ia ìoi vu a di lo c vu a ìim ca cl kic m ìic n. Ðang Iu c
Ioav loav suv ngli ìli moì nguoi han co vicc gap, loi vav
ìic n cu a ìoi. 1lc Ia ìoi clo vav lc ì so ìic n da nl du m ìiuo c
Nguyïn tùæ c 1: Tuyïå t àöë i khöng àïí mêë t vöë n.
Nguyïn tùæ c 2: Luön luön giûä àuá ng Nguyïn tùæ c 1.
do . Kli nguo i han ìia lcì ca von Ian Io i, ìoi duì kloaì
klong nla n kloa n ìic n Io i. Anl ha n a v no i: ‘ca ng ìlan
qucn ca ng pla i plan minl ìiong va n dc ìic n ha c’. Ðo Ia
ìluong vu Iam an dau doi cua ìoi.”
Ca c sa n pla m clo vav cu a RcìaiI Financc Busincss
Iuon pla i ìuan ìlco nlu ng nguvcn ìa c klong ha o Ia nl,
klong ha o da m, klong ìia Ia i ìiuo c nla m la n clc kla
nang klong ìlu lo i duo c vo n. Mu c dicl cu a Sco Ia plan
ìa n ìic n no klo do i cu a kla cl la ng na v clo kla cl la ng
kla c. Kinl ìc lo c nga v nav go i Ia “plan ìa n iu i io”.
CIu duo c tIë n
cu ng Ia mo t ca ch kIë m tIë n.
Ha u lc ì ca c ìiic u plu ìic dc u ìuan ìlco nlu ng nguvcn
ìa c gio ng nlau: do Ia An tca n. Io i nhua n va Kha nàng thu
hc i vc n. O ìiuo ng lo p cu a Sco, ong clo n nguvcn ìa c An
tca n Ia m pluong clam clo mo i quvc ì dinl cu a minl.
Co ìlc ha n klong do ng v vo i quan dic m na v va clo
ia ng muo n kic m duo c nlic u ìic n, nla da u ìu pla i cla p
nla n su ma o lic m. Su ìla ì Ia ca c ìiic u plu ìic klong
“cla p nla n” iu i io dc da u ìu, ma Ia “qua n Iv ” iu i io dc
da u ìu. Nlo qua n Iv duo c iu i io ncn cac ìiic u plu ìic mo i
cluo ng vav no da i nga v lon no nga n la n. Ma ì kla c, da
so lo dc u nla n ma nl “ìicl Iu v” Ia huo c di da u ìicn dua
lo dc n nlu ng ìla nl cong vc kinl ìc . 1lc ncn cu ng cla ng
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
42
co gi da ng nga c nlicn kli lo xcm “an ìoa n” Ia nguvcn ìa c
quan ìio ng nla ì.
Nlic u nguo i a p u gia c mo Io n kic m duo c nlic u ìic n,
nlung nc u klong lo c ca cl giu ìic n ìli do clí Ia mo ì gia c
mo loa.
Mä t vo n Ia mä t tä t ca .
Nlu ng ai ìu ng qua mo ì ìlo i ìuo i ìic klo klan,
ìlic u ìlo n kli Io n Icn ìluo ng co lai ca cl suv ngli vc
ìic n. Mo ì Ia , vi ìu ng klong co ìic n ncn lo muo n co
nlic u ìic n va pla n Io n nlu ng nguo i ìlicn vc Io i nlua n
ìluo ng suv ngli nlu ìlc . Hai Ia , vi klong co ìic n ncn
lo muo n giu ìic n va klong muo n ma ì so ìic n kic m
duo c. Ðo Ia suv ngli cu a nlu ng nguo i coi ìio ng ìinl an
ìoa n ìiong da u ìu.
Ii Young Iun, 42 ìuo i, mo ì ìv plu ìiong nganl ha ì
do ng sa n, no i:
“Nc u pla i clo n giu a An ìoa n va Lo i nlua n ìli ìoi sc
clo n ìinl an ìoa n. 1lco ìoi, kinl doanl klong co Ia i
clua pla i Ia va n dc nglicm ìio ng Ia m. Nlung ma ì vo n
ìli xcm nlu ma ì ìa ì ca . Nlic u nguo i muo n Ia m gia u,
nglc no i vc Io i nlua n ìli pla n klicl nlung ìla v iu i io
ìli nga n nga i. Ro ì cu c lo klong da m Ia m gi ca ngoa i vic c
mua vai ìo vc so mong clo duoc ìiung giai doc dac. Ho
plo ma c clo ‘so pla n’ cu a minl va ìic p ìu c mo ìuo ng.
T|e¤ vo ¤ P¤a | 0uo c Ba o Toa ¤ Ba¤g Mo| 0|a
43
Lam sao co ìlc kicm duoc lang ìv won voi moì ìu duv
nlu ìlc ²”
Waiicn Buffcìì, mo ì ìiong nlu ng nla da u ìu ìa i
clinl ìla nl cong nla ì cu a Mv , cu ng clí da ì ìo i Ia i sua ì
hinl quan nam Ia 26,5%. Clua co ìluong vu na o ong
ìlu Ia i ìicn Iuu%, ìuv nlicn ìiong suo ì 4u nam da u ìu
clu ng kloa n, Waiicn Buffcìì clua lc hi Ia i am.
ßu I ro sInh Io I nhuä n.
Ru i io klong pla i clí Ia nlu ng ìla ì ìloa ì lav ìlic ì
la i, ma co n hao go m kla nang pla ì sinl ìo n ìla ì va ìlic ì
la i. Ðo i vo i ca c ìiic u plu , iu i io clinl Ia co lo i. Ho
klong pla i nguo i cluvcn cla p nla n iu i io (iisk ìakci},
cu ng klong pla i Ia nguo i nc ìia nl iu i io (iisk avoidci},
ma lo Ia nguo i hic ì qua n ìii iu i io (iisk managci}.
Luon mang hcn minl quvc n Iua ì dan su , Kang Nam
CloI, 4I ìuo i, Ia m gia u nlo da u ìu haì dong sa n, no i:
“Ðau ìu vao loaì dong dau gia haì dong san doi loi
clu ng ìa pla i cla p nla n iu i io cao. Clu ng ìa co ìlc ma ì
ìa ì ca clí ìiong plu ì clo c. 1oi Iuon plan ìicl kv Iuo ng Iv
do moì ìai san nao do hi dcm ia dau gia ìiuoc kli ìluc
licn haì kv dau ìu nao. 1oi muon minl kicm soaì ìlaì ìoì
nlu ng iu i io.”
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
44
Waiicn Buffcìì no i vc iu i io nlu sau:
“Kli Ia m ha ì cu vic c gi, la v nlo ia ng iu i io Iuon pla ì
xuaì ìu nlung gi han clua nam vung. Hicu io doi ìuong
da u ìu, ha n klong nlu ng vuo ì qua klo klan mo ì ca cl
dc da ng ma co n ìlu duo c Io i Io n.”
T|e¤ vo ¤ P¤a | 0uo c Ba o Toa ¤ Ba¤g Mo| 0|a
45
“HO C”
LA BUO C DÂ U TIÊN
CU A VO I NHA DÂ U TU
Con duo ng dä n dë n su gIa u co , do c Iä p
vë kInh të na m o dä u tu.
Ca c ha n la n sc klong klo i nga c nlicn kli hic ì Kim
Sc Iun, nguo i na m ìiong ìav klo i ìa i sa n ìii gia 2 ìv won,
clí mo i lon 3u ìuo i. Clu ng ìa cu ng nglc Kim ìam su :
“Kli co n Ia sinl vicn, ìoi xin va o plu giu p o van
plo ng giao dicl haì do ng sa n cua cla ìoi. 1oi vua Ia m
vua loc loi vc cac hi quvcì dau ìu haì dong san va ìiai
plicu cap ìlap, nlo vav ma ìoi hicì duoc ìluc ìc dong
ìic n quav vo ng ìiong kinl doanl nlu ìlc na o.”
Sau kli ìo ì nglic p da i lo c, Kim loa n ìoa n klong co
v dinl di ìim vicc Iam ma ìlav vao do, anl haì dau suv
ngli vc vic c da u ìu. Anl da u ìu ìoa n ho so ìicn 3u ìiicu
won vav muo n va o vu ng “ìa i dinl cu”. Sau mo ì nam anl
ìlu vc 5u ìiic u won. Klong du ng Ia i o do , Kim ìic p ìuc
da u ìu va o ca c vu ng ìa i dinl cu kla c va cu ìlc anl ca ng
nga v ca ng ìic p ca n duo c ca c co lo i da u ìu Io n lon.
Pluong ìlu c do nlic u Ia n dcm Ia i clo anl co lo i
ìiu ng ìla u ca c klu da ì io ng Io n. Anl plan Io, ìlic ì kc xav
du ng la ng Ioa ì can lo hic ì Ia p va ha n Ia i clo nlu ng
nguo i co nlu ca u. Nlo loa ì do ng na v, Kim kic m duo c so
ìic n lon 5uu ìiic u won. 1lco Kim: “Bav gio ìli ìiuo ng
ha ì do ng sa n Ha n Ouo c klong co n ìinl ìia ng “plan Io”
nlu ìiuo c nu a, nlung va n co n nlic u co lo i da u ìu la p
da n kla c dang clo ca c ha n”.
Fha I dë ma t to I Iình vu c bä t do ng sa n.
Va i ìla p nicn ìiuo c dav, ìiong ca c ìiuo ng da i lo c
klong lc co ca c nlo m sinl vicn cloi co plic u. Nlung
gan dav, da co moì so hai hao noi vc cac cau cluvcn
ìla nl cong ìiong kinl doanl cu a nlu ng sinl vicn dang
co n ngo i ìicn glc gia ng duo ng. Nlo na m ìlo i co va da u
ìu va o klu do ìli mo i, Cloi Han Kv, 36 ìuo i, ga v du ng
duo c klo i ìa i sa n la ng ìv won. Cloi no i:
“1lco kinl nglic m cu a ìoi, ha n ncn da u ìu va o ha ì
“|o c” |a Buo c 0a u T|e¤ Cu a Mo | |¤a 0a u Tu
47
do ng sa n ca ng so m ca ng ìo ì. Co Ic Ha n Ouo c dang
ìiong ìlo i kv Iu a clo n ìlc clc kinl ìc ìli ìiuo ng, ncn
dic u nla ì ìlic ì pla i lo c Ia nlu ng kic n ìlu c Iicn quan
dc n ha ì do ng sa n. 1lco ìoi, con duo ng ìio ìla nl nguo i
gia u co , con duo ng di dc n ìu do kinl ìc na m o da u ìu
ha ì do ng sa n.”
O Han Ouoc, haì dong san da giup nlicu nguoi ìio
ìlanl ìv plu . Baì dong san co moi quan lc maì ìlic ì voi
nlu ng nguo i gia u co .
Yu Min CloI, mo ì cluvcn gia da u gia ha ì do ng sa n,
nla n dinl:
“Clo du klong co ìicn dc dau ìu ngav vao haì dong
sa n, ha n cu ng ncn ìim lic u nlu ng va n dc Iicn quan dc n
Iinl vu c na v vi dav Ia noi da u ìu la p da n nla ì ìiong ha ì
cu ìlc clc kinl ìc na o. Ngoa i ia, ha n ca n na m io ca c
clinl sa cl ìluc , ca c kloa n pli co Iicn quan dc n ha ì
dong san ma han dang nlam ìoi. Ncu clí dau ìu vao co
plicu hang so ìicn von iì oi ìli klo giau Ion duoc. Ncu o
Han Ouoc, han dung ho qua co loi dau ìu haì dong san.”
Fha I ho c gí vë bä t do ng sa n!
Co nguo i lo i: “Klong co ìic n dc da u ìu ìli ìim lic u
nlu ng ìlong ìin Iicn quan dc n ha ì do ng sa n dc Ia m gi²”.
Vang, Iu c co n ìic , kli clua co nlic u ìic n dc da u ìu va o
ha ì do ng sa n ìli ca c ha n ncn ìianl ìlu ìlo i gian dc ìim
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
48
lic u ìiuo c vc Iinl vu c a v dc kli ìlo i co dc n, ca c ha n co
ìlc na m ha ì duo c ngav.
Ðic u quan ìio ng ìicn lc ì Ia lo c ca cl plan ìicl ca c
van ha n co Iicn quan ìo i ha ì do ng sa n. Co ha n nla ì Ia
nang Iu c plan ìicl lo so dang kv ha ì do ng sa n va ca c dc
a n quv loa cl pla ì ìiic n do ìli.
Kli da nam vung cac van han plap Iv vc dau ìu haì
dong san, han lav cluvcn sang loc ìap hi quvcì dau ìu.
Ca c nguo n ìlong ìin kla c nlau cung ca p clo ha n ia ì
nlic u kic n ìlu c co Iicn quan, ìu do linl ìla nl mo ì ìa m
nlin vc ìli ìiuo ng ha ì do ng sa n.
Kinl doanl ìli pla i do ng ìluc . Ha v lo c ca cl u ng xu
ìiuo c ca c va n dc vc ìluc . Xin nlo mo ì dic u Ia vo i nlu ng
ai dau ìu vao haì dong san ma klong co ìii ìluc, lo sc
klo da ì ìo i ìla nl cong.
“|o c” |a Buo c 0a u T|e¤ Cu a Mo | |¤a 0a u Tu
49
“DA I DUONG XANH” CU A
TH] TRUO NG DÂ U TU
Con su tu ngo I yën Ia ng bën bu I cäy, IIm
dIm ca p ma t nhu dang ngu nhung thu c
ra no dang quan sa t xung quanh. Con
mo I xuä t hIë n Ia no vo to I. Nha dä u tu
cu ng vä yl
“Ða u gia ha ì do ng sa n” Ia ca cl kic m ìic n nlanl,
iu i io ìla p ncn duo c nlic u ìiic u plu ìic ua ìlicl. Kang
Han Ioong, vu a huo c sang ìuo i 4u, lic n dang huon o ìo
nla p kla u ìa i Kang Nam, no i:
“Nam nam ìiuo c, co mo ì can lo io ng 3I pvoung
(
'
}
Ioì vao maì ìoi. Vao ìloi dicm dau gia, can lo nav dang
('} I pvoung = 3,3 m
2
.
co ho n nguo i ìluc o . Clo ncn, nc u ìla ng ìoi sc pla i cli
ìlcm ìic n ìli lo mo i io i klo i nla . Ðo Ia nguvcn nlan
klic n ìoi ìla ì ha i ìiong lai Ia n da u gia ìiuo c.”
Su Ia o Iuvc n cu a Kang na m o clo anl hic ì io can lo
na v klong ìlc co dc n ho n nguo i ìluc cu ng mo ì Iu c. Co
clang Ia do clu nla Io i du ng clc do uu ìicn ho i ìluo ng
clo nguo i ìluc ìlu nla p ìla p dc kic m cla c ìlcm. Kang
ìim dc n co quan la nl clinl dia pluong ìim lic u ìlcm
ìlong ìin va sau do dc n ga p clu nla . Ban da u lo plu
nla n, nlung kli Kang ha o nc u lo Io i du ng clc do uu
ìicn ho i ìluo ng gia ma o ìli sc hi xu ìlco Iua ì linl su. Kc ì
cu c, can lo duo c kcu gia klo i dic m 2I6 ìiic u won, Kim
ìla ng vo i gia 2I7 ìiic u won. Vu na v mang dc n clo Kim
kloa n Io i nlua n ga n mo ì ìv won.
Ðä u gIa Ia tro choI cu a trì tuë .
Mo ì ìiong nlu ng nla da u ìu co plic u su ng so licm
loi o clau Au, Andicv CosìcIIa, clo ia ng:
“Nguo i cloi co plic u klong kic m ìic n ha ng da u, ma
ha ng mong. Lo i nlua n kic m duo c qua co plic u Ia “ìic n
duo c ìia cong clo su nla n na i va dau klo ”.
Sco Hvun, ìv plu 38 ìuo i, nla n ma nl:
“Nla da u ìu pla i Ia mo ì con clim ca ì ìinl ìinl lon
Ia mo ì con la c ìlanl cao. No i nlu ìlc co nglia Ia suv
ngli cu a nla da u ìu pla i Ia nl nlu Ioa i ma u Ia nl. 1io
“0a | 0uo¤g Xa¤¤” Cu a T¤| Truo ¤g 0a u Tu
51
ìla nl clim la c lav clim ca ì, su Iu a clo n ìu v ìluo c va o
ha n.”
Nlung dau ìu vao dau gia haì dong san co dicm klac
io icì so voi dau ìu co plicu, do Ia Ioi nluan cao va iui
io ìla p.
1a la v nglc Sco no i ìic p:
“Co plic u, co ha c va ìinl vcu co gi gio ng nlau² Ðo
Ia “clo nlic u nlung nla n cla ng hao nlicu”. Va ìiong do
da u gia Ia ìio cloi “duo c” nlic u lon “ma ì”. No i mo ì
ca cl dc lic u, ai co kic n ìlu c nlic u lon va a p du ng kic n
ìlu c a v ìa i ìinl lon, nguo i do sc ìla ng va ìla ng vo i
nlu ng kloa n Io i nlua n Io n.”
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
52
SAU 35 TUÔ I HA Y
VUA NHA
KhI da quyë t täm Ia m gIa u ba ng
dä u tu, dIë u quan tro ng nhä t Ia
ba n pha I o n dInh gIa dính.
Clo ìoi gan 4u ìuoi ìv plu Kim Ioong Kon moi
sa m duo c mo ì can nla clo iicng minl. Sau kli kc ì lon,
Kim ìic p ìu c o nla ìluc. Kim klong mua nla klong pla i
vi anl klong co ìic n, ma ìicn ìlu c ìc Kim da mua lai can
nla o Yong In va ca lai dc u do mc anl du ng ìcn.
Pla n Io n ìic n mua nla do Kim vav ngan la ng, du
ia ng anl ìlu a kla nang ìlanl ìoa n mo ì Ia n. Anl ìia Io i
ia ng anl Ia m nlu ìlc vi muo n ìa n du ng ìiic ì dc ca c uu
dai vc ìluc doi voi nguoi o nla ìluc.
Ka y ma nh da n mua nha
du ba n khong co du tIë n.
Lo p ìic ìuo i 2u ìin va o ha u nlic ì luvc ì va ho na o cu a
minl. Ho Iuon nuoi duo ng uo c mo ìio ìla nl ìiic u plu co
plic u nlu Waiicn Buffcìì. Sang ìuo i 3u, sau kli da co iì
ìic n ìli lo muo n da u ìu va o ha ì do ng sa n va mo uo c ìio
ìla nl DonaId 1iump. Du co iì lav nlic u ìic n, mo i nguo i
dc u co ga ng dc duo c gia u co lon clinl lo ìiuo c do .
Nlung clu ng ìa ca n clu v ia ng, ìiuo c kli da u ìu, ca c
ìiic u plu ìic Iuon ìa o mo ì clo du a, do clinl Ia “nla ”. Vi
co “an cu mo i Ia c nglic p”, va nla Ia ìa i sa n co ìlc plu c
lo i kinl ìc kli ha n ìlan ga p klo klan. 1a ì nlicn ìiong
ìiuo ng lo p du ng nla o dc ìlc cla p, ca c co quan ìin du ng
ìluo ng dinl gia nla ia ì ìla p so vo i ìlu c ìc .
Pla n Io n nlu ng nguo i clua co nla ìluo ng Ia p Iua n:
“Vo i so ìic n dcm mua nla , nc u dua va o kinl doanl lo
sc ìa o ia nlic u ìic n lon, va sau cu ng lo mo i clo n gia i
pla p mua nla ”. 1loa ì nglc qua clu ng ìa sc ìla v nlu ng
dic u lo no i ia ì co Iv , ho i nc u co nla ìli nguo i clu nla
plai dong ìluc ìiuoc ha, ìluc haì dong san lang nam:
ìic n ha o lic m… cu ng ìang ìlco. 1uv nlicn ìiic u plu ìic
Kim Moon Kvcon Ia i co suv ngli kla c la n:
“Kli han quvcì ìam kicm ìicn hang dau ìu ìli dicu
quan ìio ng nla ì Ia o n dinl clo o . Co nlu ìlc , ìam ìia ng
cua han moi duoc ìloai mai, dau oc cua han cung sc sang
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
54
suo ì lon ìiong nlu ng quvc ì dinl da u ìu quan ìio ng.
Clua mua duo c nla ma Iao va o da u ìu ìli vi ìii gia dinl
ìiong ìam ìii han iaì haì on vi clua hicì kcì qua dau ìu sc
ia sao. 1lco ìoi, nla ì ìlic ì pla i an cu mo i Ia c nglic p”.
1iong kli do Rohciì Kvosakv Ia i clo ia ng:
“Nguo i gia u ìli mua ìlcm ìa i sa n, co n nguo i nglc o
clí hic ì ìicu ìic n. Cio i ìiung Iuu ìli mua no va clo do Ia
ìa i san. Ðo i vo i lo , nla klong plai Ia ìai san ma Ia moì
kloa n no .”
1uv nlicn, v kic n na v loa n ìoa n klong du ng vo i ìinl
linl ìlu c ìc o Ha n Ouo c. 1u nga v ìloa ì klo i a cl ìlo ng
ìii cua nguoi Nlaì, ìoc do ìang gia nla o Han Ouoc hao
gio cu ng cao lon ìo c do ìang gia cu a la ng lo a va ìic n
Iuong. 1v sua ì Io i nlua n la ng nam cu a loa ì do ng kinl
doanl haì dong san (I2,2%} Iuon cao lon ìv suaì Ioi
nluan ìu dau ìu co plicu (8,u%}. Ðoi voi nguoi Han
Ouo c, ngoi nla mang Ia i ca m gia c an ìoa n va dong vai ìio
ìiu co ì vc ìa i clinl. Nla Ia clo du a, Ia “ìlo i gian” giu p
ha n plu c lo i su c Iu c.
“1ruo c 35 tuo I ha y mua nha
ba ng tën nguo I kha cl”
Nc u Io i kluvcn “1iuo c 35 ìuo i la v mua nla ha ng ìcn
nguo i kla c!” Ia du ng ìli ca c ìiic u plu Han Ouoc da Iam
ìlc na o kli la u lc ì dc u co nla cu a kli ìuo i do i co n ia ì
Sau 3b Tuo | |a ; Mua |¤a
55
ìic ² Ho co clic n Iuo c gi da c hic ì ìiong vic c mua nla ²
Kim Ioong Kon kc ì lon o ìuo i 2u va muo i nam sau
do , anl va n ìluc nla o . Ma i sau 35 ìuo i anl mo i mua
mo ì can nla va cla m du ì cuo c so ng o nla ìluc. Lv do ia ì
don gia n: ca c ca p vo clo ng ìicn 35 ìuo i clua co nla o
ha o da m sc co co lo i uu ìicn mua can lo mo i ìiong vu ng
qua nlic ì da u co o ScouI. Ðav clinl Ia mo ì ìiong nlu ng
pluong cacl dau ìu licu qua nlaì va ìluong duoc ca c
ìiicu plu ìic ìan dung ìiicì dc.
1lco do , clo du co du ìic n mua nla , lo va n vav no
ngan la ng nla m ìia nl su dic u ìia cu a co quan ìluc vc
nguo n go c ìlu nla p. Cu c ìluc sc can cu va o nglc nglic p,
ìuo i ìa c, ìlu nla p, ìinl linl ìa i clinl, v.v. cu a nguo i
mua nla dc cong nla n vic c mua nla . 1iuo ng lo p klong
duo c cu c ìluc cong nla n, lav klong gia i ìiinl duo c
nguo n go c ìa i sa n ìli nguo i mua nla pla i do ng ìlcm
ìluc goi Ia ìluc dicu ìicì ho sung.
1uv nlicn, ca n can nla c kv vic c vav ìic n ngan la ng vi
mu c dicl doi plo voi co quan ìluc, nlaì Ia so ìic n vav va
ngav ìlang vav plai klop voi ngav ìlang lop dong, cac
kv ìlanl ìoa n va so ìic n mua nla .
Mua nha hom nay cho nga y maI.
Moì ìlu ìluaì nua ma cac ìiicu plu ìic Han Ouoc su
du ng Ia “mua nla lom nav clo nga v mai”. Vi du o ScouI,
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
56
mo ì can lo io ng 24 pvoung o klu Samsung, qua n Kang
Nam Ku co gia 577 ìiic u 5uu nga n won va o ìla ng II nam
2uu4. Mo ì nam sau, ìla ng II nam 2uu5, can lo na v co
gia 585 ìiic u won. Can lo ca ng io ng ìli clcnl Ic cl gia
ìlco ìlo i gian ca ng cao. Clo ncn, mo ì nguo i muo n
cluvc n sang can lo io ng lon ìli ca ng pla i ìicl Iu v Iau
lon. Ða c hic ì o ScouI, do ìinl linl cung klong du ca u
ncn gia ca ca c can lo io ng Iuon ia ì “no ng”. 1u ìuo i 2u,
3u, io i sang 4u, do dan so nga v ca ng ìang va kla nang ìa i
clinl cu a dan cu ìang da n ncn vic c cluvc n do i clo o dc n
nlu ng can lo io ng lon Ia mo ì nlu ca u duong nlicn.
Ðo Ia Iv do cac ìiicu plu ìic su dung sang ìao clicn
Iuo c da u ìu “mua nla lom nav clo nga v mai”.
Sau 3b Tuo | |a ; Mua |¤a
57
HAY TRO THANH
CHUYÊN VIÊN IHA I LY
VÊ DÂ U TU
80% tha nh cong trong dä u tu Ia nho
kIë n thu c pha p Iuä t to t.
O

ìuo i 4u, Woo Iong Su da co ho n can lo cao ca p
o ScouI cluvcn da nl clo ìluc. Woo ìlu c su Ia cao ìlu
ìiong gioi “dau ìu haì dong san”. 1oì nglicp dai loc Iuaì,
Woo da nlic u Ia n ìla ì ha i cav da ng ìiong kv ìli ìuvc n
cong clu c nga nl ìu pla p. Ðc kic m so ng, Woo lo c nglc
moi gioi va mo cong ìv moi gioi haì dong san. Nlo kicn
ìlu c ìu nla ìiuo ng va qua kinl nglic m ìlu c ìc ma cla ng
ma v clo c Woo ìla nl ìiic u plu . Woo no i: “Kinl doanl
ha ì cu Iinl vu c na o cu ng ca n dc n kic n ìlu c. Klong co
kic n ìlu c, ha n sc cla ng co co mav ìla nl cong”.
Va i ìla ng ìiuo c kli cluong ìiinl xav du ng klu do ìli
A-san duoc kloi dong, Woo da mua duoc moì klu daì
ìio ng ga n o ga n vu ng quv loa cl na v. Anl no i:
“1oi da ì co c 3 ìv 3uu ìiicu won nlung clua Ia m clu
quvc n da ì, mo ì pla n vi ìoi cu ng klong co du ìicn ìia lc ì
ngav mo ì Iu c. Lu c do , ìoi clí co mo ì v ngli duv nla ì Ia
plai han manl daì do di.”
Vav ma clua dav moì ìlang sau, Woo han Iai klu daì
vo i gia 4 ìv 4uu ìiic u won, ìlu Io i ngav Ia p ìu c 33% ìicn
vo n han da u, ìu c I ìv Iuu ìiic u won.
Ðä t daI tang gIa nhanh hon nha cu al
Ðoi ìuong clinl cua dau ìu haì dong san Ia daì dai,
nla cu a lav ca c can lo . 1uv nlicn, xc ì vc mu c sinl Io i ìli
dau ìu vao nla cua klong mang Iai licu qua cao hang
dau ìu vao daì dai.
Nlung nam 7u, gia daì maì ìicn duong quan Kang
Nam va o kloa ng 4u nga n won[pvoung, nlung lic n nav
da vuo ì Icn 45 ìiic u won[pvoung. Clí ìiong vo ng 3u
nam, gia daì ìang I.I25 Ian. Cia du, ncu ìloi dicm do moì
nguoi ho ia 8 ìiicu won mua 2uu pvoung daì ìli dcn
nam 2uu6, anl ìa da co 9 ìv won ìiong ìav!
|a ; Tro T¤a ¤¤ C¤u;e¤ v|e¤ P¤ap |; ve 0a u Tu
59
1lc co n ìinl linl ca c can lo cao ca p ìli sao²
1u nam I978, ìo a nla can lo cao ca p Hvundai ìluo c
Ap Ku Iung, qua n Kang Nam, co gia 44u nga n won[
pvoung. Cu ìlc , gia mo ì can lo dic n ìicl 65 pvoung Ia
28 ìiic u 6uu nga n won. Ðc n nam 2uu6, can lo a v co gia
I ìv 8uu ìiic u won, ìu c gia ìang 65 Ia n sau 25 nam.
So sa nl ìo c do ìang gia cu a can lo (ìang 65 Ia n sau
25 nam} va gia da ì cu ng klu vu c (ìang I.I25 Ia n sau 3u
nam}, ìa ìla v gia can lo ìang klong kip gia da ì. 1u do ,
ha n la v Iuon gli nlo ia ng da ì dai sinl Io i ia ì nlic u lon
nla cu a.
1a m muoI phä n tram tha nh cong Ia
nho na m vu ng Iuä t pha p.
Bav gio , clu ng ìa sc nglicn cu u clic n ìlua ì ha n la ng
dau gia cua Woo. Ðav Ia pluong plap mang Iai licu qua
Ion ncu duoc su dung dung dan. 1iong dau gia haì dong
sa n, ha n klong duo c mua ha n nlu ng ha ì do ng sa n clua
duo c dang kv quvc n so lu u. Vic c cluvc n nluo ng quvc n
so luu ìu nguoi han sang nguoi ìiung dau gia duoc ìluc
lic n ìiu c ìic p ìa i co quan dang ho kc m ìlco dc ngli dang
kv cu a ìo a a n da u gia . 1loa ì nglc ai cu ng ngli ia ng nlu
ìlc Ia cla ì clc , nlung kc lo na m o clinl pluong pla p
“ha n la ng da u gia ”.
O Han Ouoc, vicc han haì dong san qua dau gia cung
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
60
giong nlu han haì dong san duoc cap plaì va clicu ìlco
Iua ì pla p lic n la nl, va la nl do ng na v klong ìia i pla p
Iua ì. No i mo ì ca cl dc lic u lon, sau kli ìiu ng da u gia ,
ìiong vo ng 45 dc n 5u nga v ìiuo c kli ìlanl ìoa n lc ì so
ìic n co n Ia i, ha n co ìlc ha n ha ì do ng sa n a v clo nguo i
kla c mo ì ca cl lo p pla p.
1uv nlicn, ha n ca n Iuu v ia ng ìu nam 2uu4, Io i
nluan ìlu duoc ìu dau ìu haì dong san plai cliu ìluc
ìlu nla p cluvc n nluo ng cao lon, Ia m ìv sua ì Io i nlua n
gia m di. 1uv nlicn, vic c kinl doanl ha ì do ng sa n ìiu ng
dau gia van Ia cacl dau ìu lop plap, ìuong doi dc ìluc
lic n, vo n iì nlung Io i nlic u.
“Ðe tru ng” Ia khäu trung gIan
gIu a dä u co va dä u tu.
Nla da u ìu no i ìic ng clau Au Andicv CosìcIIa no i
nlu sau:
“1oi klong ìlc ìio ìla nl ho ìiuo ng ho ìa i clinl. 1oi
klong muo n ìio ìla nl clu ngan la ng. 1oi clí Ia mo ì nla
da u ìu. Ðc ìio ìla nl nla da u ìu, ha n klong nla ì ìlic ì
pla i hic ì qua nlic u vc ìa ì ca mo i ìlu . Nlung ìiong nlu ng
kloa nl kla c quan ìio ng va mang ìinl quvc ì dinl, ha n
nla ì dinl pla i co kla nang da nl gia clinl xa c do i ìuo ng
ma minl quan ìam, va ia quvc ì dinl du ng da n.”
Ricng Woo gia i ìlicl nlu sau:
|a ; Tro T¤a ¤¤ C¤u;e¤ v|e¤ P¤ap |; ve 0a u Tu
61
“1iong ha ì cu Iinl vu c kinl doanl na o cu ng co su
ìon ìai cua dau co va ianl gioi giua no voi dau ìu iaì
mong manl. Clo ncn, muo n kic m duo c nlic u ìic n, ha n
pla i lic u io lai kla i nic m na v va quan ìio ng lon lc ì,
han can co von lic u hic ì plap Iua ì cao.”
Ciua klai nicm dau co va dau ìu con nlicu dicu iaì
ma p mo . No i clung, da u co Ia klong na p ìluc ma ìlu
va o kloa n Io i ia ì cao clí ìiong mo ì ìlo i gian nga n. Va v
va n dc da ì ia Ia va n do ng ìluc nlung co ìlu Io i ìiong
ìloi gian dai co duoc goi Ia dau ìu klong²
1la ì ia, dav clinl Ia kic u da u ìu “dc ìiu ng”. Nc u ha n
klong ìlc co duoc quvcn so luu Iuu% so daì nam ìiong
quv loa cl ìli la v co ga ng mua mo ì micng da ì nlo na m
ìiong klu vu c do . Kli gia da ì Icn, ha n sc ha n di va ìlu vc
mo ì kloa n Io i dang kc . Ouv ìiinl nav duoc goi Ia “dc
ìiu ng” va ìa ì ca clí clo nga v “ìiu ng” no ìla nl “con”.
Sau kli “ìiu ng” no ìla nl “con” – la nl do ng no p ìluc ,
ìli quv ìiinl cu a ha n duo c xcm Ia da u ìu, ìuv ìiong do va n
a n clu a ho ng da ng cu a da u co. 1a i Ha n Ouo c, ìlu Io i ha ì
clinl do Io i du ng loa n ca nl klo klan cu a nguo i kla c,
loa c Io i du ng hcn ìlu ha dc u hi ìiuv ìo linl su vo i klung
linl pla ì cao nla ì Ia 3 nam ìu va pla ì Iu ìiic u won.
Nam 2uu3, mo ì nlan vicn cu a cong ìv moi gio i vu ng
ha c ScouI nla n 35u ìiic u won, cao ga p I74 Ia n ìlo i gia
Iu c do , dc cluvc n vo n vc n 3m
2
daì clo moì ìo lop cong
ìv ìa i kic n ìiu c va hi pla ì ìu vi ìo i ìlu Io i ha ì clinl.
Nam 2uu4, mo ì clu nla na m duo c ìlong ìin co mo ì
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
62
cong ìv xav du ng nla o sa p ìic n la nl mua klu vu c cu a
ong a v dc xav du ng clung cu cao ca p. Mu c dc n hu ma
ong a v dua ia Ia 3 ìv 26u ìiic u won, ìiong kli gia ìli
ìiuo ng ìa i ìlo i dic m do clo can nla cu a ong clí Ia I ìv
47 ìiic u won. Kli xc ì xu vu a n nav, ìoa an ScouI kc ì ìo i
“ìlu Io i ha ì clinl” va ìuvcn pla ì Iu ìla ng ìu giam. No i
ca cl kla c, nguo i da n ong kia cla p nla n so ng sau song
saì nla ìu ìiong Iu ìla ng dc doi Ia v 2 ìv 2uu ìiic u won.
Cu ng ìiong nam 2uu4, ìa i Clon An, mo ì so nguo i
vcu ca u mo ì cong ìv xav du ng pla i ìia 4 ìv won clo dic n
ìicl da ì ma lo dang so lu u vo i gia ìii ìlu c clí Ia 45u
ìiic u won. Kli nguo i mua klo i kic n la nl do ng ìlu Io i
ha ì clinl na v, ìo a a n ìla nl plo Dac Icon Ia i clí xu vo
ìo i. Va v ìiuo ng lo p na o ìli vic c “dc ìiu ng” duo c xcm Ia
da u ìu²
Ðo Ia co so ia plan quvcì cua ìoa an. So di 1oa Dac
Icon ìuvcn nlu ng nguo i dan no “vo ìo i” Ia vi lo klong
hic ì ìiuo c ìlong ìin vc kc loa cl xav du ng cu a cong ìv kia.
Ricng ìv plu Woo su du ng pluong pla p na v ìlco
mo ì ca cl kla c. Woo mua 5 pvoung da ì vo i gia Iu ìiic u
won ìiong mo ì klu da ì co kla nang duo c quv loa cl
dc xav du ng clung cu cao ca p. Sau do anl mang ma nl
da ì do “ìlc cla p” clo mo ì nguo i ha con ìcn A dc Ia v I
ìv won.
Va cong ìv co gia v plc p xav du ng clung cu dc n ga p
anl ìluong Iuo ng dc mua Ia i ma nl da ì 5 pvoung. Nlung
du mua duoc micng daì cua Woo, cong ìv no plai co
|a ; Tro T¤a ¤¤ C¤u;e¤ v|e¤ P¤ap |; ve 0a u Tu
63
ìia cl nlic m ìlav Woo gia i ìlc cla p vo i A. Nlu ìlc lo
pla i cli ia I ìv won clo A dc Ia v ma nl da ì 5u ìiic u won
cu a Woo.
Vi vic c kc ì Iua n mo ì la nl do ng da u ìu nla da ì co
pla i Ia “da u co” lav klong Ia ia ì klo , ncn ca c ìiic u plu
ìic ìluong ìan dung ìiicì dc pluong plap nav.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
64
KHÃC IHUC LUÂT
BÃ NG LUÂ T
Sung Ioong Man, 44 ìuo i, co lai ìo a nla clo ìluc
Ia m sicu ìli o I 1ac Won (klu vu c ìa p ìiung nlic u nguo i
nuoc ngoai o ìlu do ScouI}. Sung co duoc ìai san ìii gia
5 ìv won nlo kinl doanl ha ì do ng sa n va nlo hic ì ca cl...
klong vi pla m Iua ì. Ðav Ia Iinl vu c kinl doanl io i ia m
vc Iuaì ma clí nlung ai am ìuong ìlaì su moi co ìlc
ìla nl cong. Sung no i anl ìu ng du ng ìiuo c han kloan Ia
sc Ia cl Iua ì lav vi pla m Iua ì dc ìla nl cong ìiong nlu ng
vu Ia m an. Pla m Iua ì ìli klong ìlc , va con duo ng ma
Sung clo n Ia Ia m nlu ng gi pla p Iua ì klong ca m.
1rën ke bIë t dI Ia nguo I bIë t cha y.
1rën ke bIë t cha y Ia nguo I bIë t bay.
Muo n Ia m gIa u, nhä t dInh pha I Ia
nguo I bIë t bay.
1la ng 4 nam 2uu3, ha o cli Ha n Ouo c co dang ìin Mv
sc di do i lai su doa n dang do ng ìa i plia Ba c ìínl Kvoung
Kv, Do va quan doa n 8 do ng o Yong San vc vu ng Pvoung
1ack, Ol San. Clinl plu Ha n Ouo c vcu ca u nluo ng Ia i
lon 5 ìiic u pvoung da ì xung quanl vu ng can cu mo i na v.
Ba n ìin ngav Ia p ìu c ìlu lu ì su clu v cu a Sung. Kli vic c di
do i can cu quan su Mv duo c xa c dinl ìli Sung ha ì da u Io
Ia ng clo ìlu nla p cu a minl ìu nlu ng cu a la ng o I 1ac
Won. Sung xuo ng Pvoung 1ack, Ol San ìim mua da ì ca ì
nla , mo ìic m, va xav nla clo Iinl Mv ìluc.
“Luc do, daì dai quanl vung Pvoung 1ack duoc gioi
la n Ia klu vu c klong clo plc p giao dicl da ì ncn vic c
mua da ì klong dc ìlu c lic n. 1oi pla i ìim ca cl Ia m ìlc
na o dc klong vi pla m Iua ì nlung va n duo c vic c. Ðo Ia
ca cl Ia cl Iua ì cu a ìoi.” – Sung kc .
Du Ia klu vu c la n clc giao dicl da ì, nlung da ì ìiu ng
qua dau gia van duoc xcm Ia duoc plcp giao dicl va
klong plai xin giav plcp mua han. Ngav Iap ìuc Sung ap
dung “dicu Iuaì” nav vao cong vicc dau ìu cua minl. Sau
ìloi gian ìim licu, Sung hicì duoc dia dicm dong quan
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
66
cu a ca c Iinl Mv o Pvoung 1ack ìluo c a p Pcng Sung, xa
An Sung Rv, va Sung Hwa Rv va anl nlanl clo ng ìim
dc n klu da ì cu a lai vu ng na v.
Sung clo n vu ng da ì nong Iam nglic p, ìlo a ìlua n vo i
clu daì gia 236 ìiicu won. Sau do, kli vicc dau gia duoc
ìo a Pvoung 1ack ìiic n klai, Sung da co ìlc ìlam gia da u
gia va ìiu ng. Kli vic c cluvc n quan Mv vc Pvoung 1ack
duoc clinl ìluc haì dau, gia daì vung av ìang voì Icn.
Klong dav ha nam, gia manl daì cua Sung da voì Icn 989
ìiic u won.
KhI kho I nghIë p ba ng nhu ng cu a ha ng
nho , nhIë u ba n tre Ka n 0uo c pha I
do I dIë n vo I ca c thu tu c ha nh chình.
0uan dIë m cu a ca c trIë u phu tre Ia
Ia m nhu ng gí pha p Iuä t khong cä m.
Cac ìiicu plu ìic Han Ouoc ìluong dung pluong
pla p lo p pla p dc ìla nl cong ìiong vic c “Ia cl Iua ì” cu a
minl. La v vi du ìiong Iinl vu c ha ì do ng sa n, dc ngan
cla n ìinl ìia ng Ia m du ng Iua ì ìiong ca c klu vu c duo c
plc p giao dicl da ì, ga n dav Clinl plu Ha n Ouo c da ia
mo ì Ioa ì clinl sa cl vc dic u kic n giao dicl da ì.
Vo i mu c dicl clo ng da u co da ì, clinl plu da
kloanl vu ng klu vu c duo c plc p giao dicl da ì. 1iong
K¤a c P¤u c |ua | Ba ¤g |ua |
67
ìiuong lop nav, xin duoc giav plcp giao dicl daì Ia iaì
klo , mua duo c da ì ìlong qua ca cl hinl ìluo ng o nlu ng
klu vu c na v ìlu c ìc Ia klong ìlc duo c.
Nlung ìlong qua da u gia, ìuv klong co giav plc p
mua han daì van co ìlc co duoc daì. O vung quv loacl
Ia klu vu c duo c plc p giao dicl da ì, ca c “cao ìlu ” da u ìu
ha ì do ng sa n ìim clic n Iuo c “lo p su c cu ng da nl”.
1ua n ìu nlu sau: A ìia ìic n va mua da ì cu a B na m
ìiong vu ng duo c plc p giao dicl da ì. Nlung cuo c mua
han na v muon duo c Iua ì cong nlan va cluvc n duo c dang
kv quvcn su dung daì clo A ìli plai co giav plcp mua
ha n da ì cu a clinl quvc n so ìa i. Nlung ma nl da ì co dic n
ìicl ìicn mu c quv dinl ncn klong duo c plc p giao dicl.
1lc Ia A ha n vo i B, B Ia v Iv do hc nl dcm da ì ia ìlc
cla p Ia v ìic n cu a A. Sau do B xin da u gia ma nl da ì ìlco v
minl. Vic c da u gia ma nl da ì ìlco v minl kla c vo i da u gia
kla c, klong ca n pla i xu a n, clí ca n A va B do ng v Ia duo c.
1iong ìiuo ng lo p na v, A du ng ia da u gia va ìiu ng ncn
klong ca n gia v plc p cu a clinl quvc n so ìa i va n nla n
duoc quvcn so luu daì. Ncu nguoi klac ìiung dau gia ìli
B Ia i du ng ia ìia no va xin ìloi klong da u gia nu a. Ro i B
Iai xin dau gia. Kcì cuc quvcn so luu daì Iai vc A.
“Chu ng tci lucn tcn ttc ng pha p lua t. chu ng tci chi la m
nhu ng gì pha p lua t khcng ca m.” - Sung no i. 1a i Ha n Ouo c,
nlic u ìiic u plu ìic clo ia ng co kla nlic u clinl quvc n
dia pluong ha v ia nlu ng quv dinl ma nc u ìuan ìlu ìu A
dc n Z, lo sc ia ì klo Ia m an va Ia m gia u.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
68
Ca c ìiic u plu la u lc ì Ia nlu ng nguo i nang no , Iuon
ìim luo ng di mo i, Iuon vuo ì qua nlu ng klo klan va
ìianl ìlu Ia m nlu ng gi ìiong kluon klo pla p Iua ì
klong ca m. 1iong nlu ng ìiuo ng lo p na v, clinl quvc n
klong ca m, lo nlanl ìav ìim Io i ia ìlav vi clo do i lav
Iui huoc.
Moì so ìiicu plu noi iang lo ìluoc nam Iong “hai
lo c” kinl doanl du a ìicn ìinl ìla n mo ì cau nga n ngu :
“Tten ke oiet di cc ke oiet chav. Tten ke oiet chav cc ke oiet
oav. Muc n kie m tie n lo n. nha t dinh pha i tha nh ke oie t oav”.
K¤a c P¤u c |ua | Ba ¤g |ua |
69
“BA N TAY LO N” TRONG
TH] TRUO NG DÂ U TU LA
CHÍNH IHU
1hë nhung chua mo t Iä n na o thI truo ng
dä u tu dI du ng theo chình sa ch cu a
chình phu .
Vo n Ia nla huon sí, Ic ca c ma ì la ng ìlic ì hi, du ng
cu v kloa, Min Soo CloI, vu a huo c va o ìuo i 4u, suv ngli
vc Iinl vuc dau ìu haì dong san iaì klac moi nguoi.
1iong ìu sa cl gia dinl cu a Min co da v du mo i van ha n
pla p Iua ì cu a clinl plu , ìa i Iic u ha o ca o kic m ìia ìinl
linl loa ì do ng cu a quo c lo i, va la ng ìiam ha n do dia
clinl kla c nlau.
1icn ha n Ia m vic c cu a Min Ia ìa m ha n do dia clinl
Ha n Ouo c Iuon duo c ìia i io ng. Ðau Ia Iv do klic n Min ho
ia nlic u ìlo i gian va ìic n ha c da u ìu va o klo ìa i Iic u na v²
“Co ì Io i cu a da u ìu ìla nl cong Ia ìlong ìin va ìa i Iic u.
No clo ha n hic ì “klo ha u” dang na m o dau.”
Min kinl doanl ha ì do ng sa n da lon I5 nam ha ng
nlic u clic n Iuo c da u ìu kla c nlau, ìu “da nl nlanl iu ì
go n” clo dc n nlu ng ìluong vu kc o da i ìu 5 dc n Iu nam.
“Lu c na o ha n ncn da u ìu nga n la n, Iu c na o ìli da i
la n² Cau ìia Io i na m o ca c clu ìiuong, clinl sa cl cu a
clinl plu .”
Nlung klong pla i hao gio Min cu ng di ìlco ca c
clinl sa cl cu a clinl plu . Co ìiuo ng lo p Min cuo i nla o
clinl sa cl va Ia m nguo c Ia i. Va anl da duo c Io i Io n.
1la ng 8 nam 2uu5, clinl plu Ha n Ouo c han la nl
mo ì van ha n co ìcn go i “Ðo i sa cl ha ì do ng san 3I ìlang
8”. Lu c do , nc u Ia nguo i da u ìu hinl ìluo ng ìli Min da
nlanl clo ng ha n ha ì do ng sa n cu a minl dc gia m ìo i da
ìlic ì la i. Nlung Min da Ia m nguo c Ia i: mua ìlcm nlic u
haì dong san ìoì voi gia ic.
Ka y tIn va o pha n doa n cu a ba n thän
hon Ia chình sa ch cu a chình phu .
Nlu ng nguo i cluvcn kinl doanl ha ì do ng sa n lic u
ia ì io quan lc giu a clinl sa cl cu a clinl plu va ha ì do ng
sa n. Vo i lo , co lai quan dic m ia ì kla c hic ì nlau vc ca c
clinl sa cl na v:
“Ba ¤ Ta; |o ¤” Tro¤g T¤| Truo ¤g 0a u Tu |a C¤|¤¤ P¤u
71
Co nguo i clo ia ng co ìlco clinl sa cl ha ì do ng sa n
cu a clinl plu mo i co ìlc Ia m giau duoc va lo ìluong
xuvcn ca p nla ì ìlong ìin ca n ìlic ì clo vic c da u ìu.
Co mo ì so kla c clí Ia v clinl sa cl cu a clinl plu Ia m
ìai Iicu ìlam klao va quvcì dinl dau ìu ìlco plan doan
cu a ha n ìlan. Ðo Ia nlu ng “cao ìlu ” ìiong gio i da u ìu
haì dong san. Nlung nguoi giu quan dicm nlu vav loan
ìoa n klong vui cu ng klong huo n ìiuo c ca c clinl sa cl
cu a clinl plu . Kinl nglic m da qua giu p lo lic u ia ng
kli ìinl linl kinl ìc xa u di ìli ca c quv clc cu a clinl
plu cu ng klong co n nu a.
1u nga v clinl plu Ha n Ouo c duo c ìla nl Ia p clo
ìo i nav, klong co do i ìo ng ìlo ng na o klong dua ia clinl
sa cl xo a ho na n da u co ha ì do ng sa n. Nlung ìiong la ng
clu c nam ìio i, la ng Ioa ì clinl sa cl xo a ho da u co ha ì
dong san van ìicp ìuc duoc cong ho, dicu do plan anl
moì ìluc ìc Ia klong moì ìong ìlong nao kicm soaì duoc
nan dau co haì dong san. O goc do vi mo, clua moì Ian
na o ìli ìiuo ng ha ì do ng sa n va n la nl ìlco du ng ìlco
clinl sa cl cu a clinl plu .
“ßa n tay Io n” cu a thI truo ng dä u tu
chình Ia chình phu .
Nlic u cluvcn gia ha ì do ng sa n clo n Io i da u ìu ìlco
ca c clinl sa cl cu a clinl plu . Nlung ca c ìiic u plu ìic
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
72
ìluo ng klong ìa n do ng xu luo ng na v. Ðo i vo i lo , clinl
sa cl cu a clinl plu co Iicn quan ma ì ìlic ì ìo i ha ì do ng
sa n, nlung klong pla i Iu c na o cu ng kla ìli.
“Ba n ìav Io n” ìa c do ng ìli ìiuo ng da u ìu clinl Ia
clinl plu . Ca c clinl sa cl kic n ìlic ì xav du ng, pla ì ìiic n
vu ng mic n cu a clinl plu ìa c do ng ma nl dc n ca c do ng
cla v vo n da u ìu. Ca c ìiic u plu ìic ìluo ng klong ìa n
do ng xu luo ng da u ìu ìlco ca c clinl sa cl cu a clinl
plu . 1lco lo , clinl sa cl cu a clinl plu co Iicn quan
ma ì ìlic ì ìo i ha ì do ng sa n, nlung klong pla i Iu c na o
cu ng kla ìli. Bi quvc ì cu a ca c ìiic u plu ìic Ia Iuon Iv gia i
clinl sa cl cu a clinl plu ìlco luo ng ìicl cu c, va va n
dung ìoi da vao cac loaì dong dau ìu cua minl.
1iong qua ìiinl vic ì cuo n sa cl na v, ìoi nla n ìla v ca c
nla da u ìu ìic Ha n Ouo c Iuon di ìiuo c clinl sa cl cu a
clinl plu . Nlo da u ìu va o cu a la ng va da ì, Ol Man Kvu
da da ì duo c uo c mo cu a minl. Ol no i:
“Kli clinl sa cl ìang cuo ng qua n Iv ha ì do ng sa n
duoc dua ia, ngav Iap ìuc nlicu haì dong san ìoì xuaì
lic n ìicn ìli ìiuo ng. Nc u mua duo c ìli ha n kic m duo c
nlic u ìic n. 1uv nlicn, clinl sa cl ha ì do ng sa n cu a clinl
plu clí Ia m clo ìa ng Io p ìiung gian ìiong xa lo i nglc o
di, va giup nguoi giau cang giau ìlcm ma ìloi.”
Kla c vo i nlu ng nguo i gia u co , nguo i hinl ìluo ng ìli
no ng Io ng Io Ia ng vc ìic n vo n, ìluc klo a pla i no p. Nguo i
clua co nla ìli Io gia nla sc ìang ìlco clinl sa cl clinl
plu , klic n lo klo co ìlc mua duo c nla . Nguo i co ha ì do ng
“Ba ¤ Ta; |o ¤” Tro¤g T¤| Truo ¤g 0a u Tu |a C¤|¤¤ P¤u
73
sa n ìli ìu lo i Iic u gia ha ì do ng sa n co xuo ng lav klong²
“Pla i xav du ng clic n Iuo c da u ìu su du ng ìicl cu c
clinl sa cl lon Ia da u ìu plu lo p vo i clinl sa cl cu a
clinl plu . Co ìlc ha n mo i klong ìio ìla nl va ì lv sinl
sau ca c clinl sa cl cu a clinl plu .” - Min no i.
Ka y chu y to I chình sa ch pha t trIë n mo I
hon Ia chình sa ch tha t cha t qua n Iy .
Clinl sa cl xav du ng pla ì ìiic n mo i co ìlc clia ia
Iam lai Ioai: 1lav doi Iam ìang gia ìii su dung daì nlu
ìlav doi Ioai daì, ìlav doi muc dicl su dung daì ìu daì
nong nglic p sang da ì cong nglic p lav ìlo cu, ìlav do i
da c ìinl da ì, quv loa cl da ì cluvcn canl, da ì cluvcn
iu ng, v.v. Ia su pla ì ìiic n mang ìinl ca hic ì. Kc dc n,
quanl vung quv loacl plaì ìiicn xav dung sc Ia su plaì
ìiic n kc m ìlco. Su gio i la n, klan lic m da ì Ia nlan ìo
quvc ì dinl Ia m ìang gia da ì. Clo ncn, ca c ìiic u plu ìic
quan ìam nlic u lon va o clinl sa cl pla ì ìiic n xav du ng
mo i - Ia m ìang ìlcm nlu ca u ha ì do ng sa n - lon Ia clu
v va o clinl sa cl ìla ì cla ì qua n Iv cu a clinl plu - vo n
kim la m nlu ca u ha ì do ng sa n.
Ka y tím hIë u ky chình sa ch pha t trIë n
xäy du ng mo I cu a chình phu .
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
74
Clu ng ìa la v nglc ìlcm vc hi quvc ì da u ìu cu a Ol:
“Vic c ìlu ìla p ìin ìu c va ìim lic u ca c clinl sa cl pla ì
ìiic n xav du ng mo i cu a clinl plu vo n klong dc da ng.
1uv pla n Io n ca c ìlong ìin vc quv loa cl xav du ng mo i
dc u duo c cong ho cong klai nlung ia ì klo ìic p ca n ca c
ìa i Iic u clinl ìlu c. Oua ìiinl na v ìlu c su plu c ìa p va va ì
va vi doi kli clinl nguo i da u ìu Ia nguo i pla i nla n hic ì
duoc dau Ia ìlong ìin ìlaì, dau Ia gia. Hav ìu nlu iang
ìicn do i na v klong ai clo klong ai ca i gi. Klong ai ìo ì
dc n mu c ma cl nuo c clo nguo i kla c hic ì da u ìu Iuu ìiic u
won ìli ìlu Ia i duo c 5uu ìiic u won. Cu ng gio ng nlu cloi
clu ng kloa n, nlan vicn moi gio i clu ng kloa n clí dua
ia luo ng dan, co n ha n pla i ìu quvcì dinl. Ðau ìu ha ì
do ng sa n cu ng va v. Clo ncn, ìu ìim lic u Ia vcu ca u ìuvc ì
do i clo nguo i da u ìu noi clung va clo haì dong san no i
iicng. Ba n pla i lo c clo dc n kli ha n co ìlc ìin va o kla
nang pla n doa n cu a minl. Kli do ha n mo i co ìlc ìu ìin
huo c va o ìli ìiuo ng da u ìu. Nc u klong co kla nang do ,
xin lav ìu ho giac mo Iam giau hang kinl doanl haì
do ng sa n.
ChIë n Iuo c su du ng quy dä t quo c gIa
– kIm chì nam dä u tu cu a ba n.
Cac ìiicu plu ìic dau ìu vao haì dong san dcu dong
Ioa ì nla n ma nl ia ng ìiong ìa ì ca ca c kc loa cl pla ì ìiic n
“Ba ¤ Ta; |o ¤” Tro¤g T¤| Truo ¤g 0a u Tu |a C¤|¤¤ P¤u
75
xav du ng mo i, ìli chie n luo c su du ng quv da t quc c gia Ia
quan ìio ng nla ì, va clo ia ng kc loa cl su du ng quv da ì
Ia kim clí nam da n da ì dc n ìla nl cong ìiong da u ìu ha ì
do ng sa n.
Cla ng la n, ìiuo c kia ha n co mo ì ma nl da ì nong
nglic p nlung co ìlc xav du ng duo c, nlung nav do su
ìlav doi cua kc loacl su dung daì quoc gia ncn han
klong duoc plcp xav dung. Kli do, gia daì sc ìuì xuong
ìlap lon muc gia ma han da mua. Manl daì cua han gio
ìla nl da ì clc ì. Nguo c Ia i, nc u clinl plu quv loa cl
vu ng da ì noi ha n co ma nl da ì ìla nl klu do ìli mo i,
ma nl da ì cu a ha n ngav Ia p ìu c sc sinl Io i ga p nlic u Ia n.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
76
TRIÊU IHU TRE LA CAC
“CHUYÊN GIA THUÊ ”
Ro i quan ngu sau ìuo i lai muoi, Icon Dong Hvu
Ia m cong nla ì clo ca c nla huon o clo Dong Dac Mun
va danl dum duoc iì ìicn. Nav huoc vao cuoi ìuoi 4u,
Icon da Ia clu mo ì ngan la ng ìu nlan. Nla o kicm van
plo ng cong ìv cu a Icon o Sang Wang Sin Ni na m o vi ìii
do i dic n vo i klu nla cao ca p Clong Kicì, ngav vu ng quv
loacl xav dung moi cac ìoa nla cao ìang va Ia moì ìiong
ia ì iì klu vu c duo c luo ng Io i nlic u nla ì sau kli con
song Clong Kicì cla v qua ScouI duo c plu c lo i dong
cla v nlu nguvcn ìia ng. Co Ic vi ngli nlu ìlc ncn Icon
da ha n ngoi nla na v clo mo ì cong ìv xav du ng vo i gia I,6
ìv won.
Va n dc Ia ìluc ìlu nla p ìu vic c ha n nla . Co nguo i
no i vi Icon ìluo c dic n clí co mo ì can nla , va Ia i ìo ng
dic n ìicl nla va van plo ng klong vuo ì la n mu c quv
dinl ncn sc klong pla i do ng ìluc ìlu nla p ha n nla .
Icon ìiu c ìic p ìim lic u va ìinl ia so ìic n ìluc pla i
do ng Icn dc n I5u ìiicu won, vi gia han nla vuoì qua 6uu
ìiic u won ncn hi quv va o dic n nla o cao ca p. Nc u Ia nla
o cao ca p, ìluc ìlu nla p ha n nla can cu va o so ìic n ha n
ìlu c ìc nla va da ì kc m ìlco. Icon hic ì io ia ng cong ìv
mua nla cu a minl ca n da ì, clu klong ca n nla , ncn Icon
klong muo n ìia so ìic n ìluc kc ìicn.
“1oi ìim dc n cong ìv xav du ng a v, ìluvc ì plu c lo
ia ng ìoi sc ho ìic n ia pla nla cu io i giao clo lo mic ng
da ì ìio ng. Cong ìv xav du ng ìla v lo clí co Io i ìlcm ncn
dong v vo i dc ngli cua ìoi.”
Kc ì qua , Icon klong pla i do ng lon I5u ìiic u won
ìlco ìinl ìoa n cu a nlan vicn cu c ìluc ma clí do ng lon
Iu ìiic u won ìic n ìluc da ì.
Ðo I thu Io n nhä t cu a dä u tu tha nh cong
Ia thuë .
Nlic u ìiic u plu ìic Ha n Ouo c Ia nlu ng nguo i co
kic n ìlu c uvcn ìlam vc ìluc . 1a ì nlicn lo co nlu ng
cluvcn gia vc ìluc ìlu c su dc ìu va n va ìlu c lic n cong
vic c qua n Iv , ìuv nlicn clinl lo mo i Ia nguo i dic u la nl
ca c cluvcn gia na v. Back Iun Ki (32 ìuo i} nla n ma nl
nlu sau:
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
78
“Hie u nguo i. oie t ta. ttàm tta n. ttàm thà ng. Voi nguoi
da n ìlan va o ìli ìiuo ng da u ìu dc kic m ìic n Io n ìli vic c
lic u su c minl Ia mo ì ìiong nlu ng dic u co ha n. Co n va n
dc licu io doi ìlu nua. 1iong Iam giau, doi ìlu Ion nlaì
clinl Ia thue”.
Ca c ìiicu plu ìic ìluong doc lcì moi co gang dc ìlu
ìla p mo i ìlong ìin clic n Iuo c cu a co quan ìluc . Co nlu
ìlc lo moi vua ìuan ìlu Iuaì ìluc vua ìim cacl giam so
ìluc pla i no p, clu klong lc ìio n ìluc .
Ca c ìiic u plu ìic klong ngu ng nglicn cu u, plan ìicl
ca c Iua ì ìluc , ca mo i Ia n cu , dc ìim ca c kc lo . Co n clinl
plu Iuon loa n ìlic n ca c Iua ì ìluc la ng nam dc Ia p kc lo
ncn dav Ia mo ì cuo c da u ìianl can na o Iicn ìu c dic n ia
giua co quan ìluc va ca c nla dau ìu.
Vi vav, nguoi nao co quvcì ìam kicm ìicn Ion hang
da u ìu ìli ca n ìiau do i, ìicl Iu v ìluo ng xuvcn ca c kic n
ìlu c vc ìluc .
1ä n du ng to I da tho I gIan än ha n thuë ,
va do ng tha nh nhIë u Iä n.
Ða c ìiung io ia ng nla ì cu a nlic u ìiic u plu ìic ìiong
vic c giao dicl ìic n ha c Ia clic n Iuo c ìlu ìic n ìla ì nlanl
va cli ìic n muo n nla ì co ìlc duo c. 1iong ìic n ìluc cu ng
va v, lo ìlicl no p ìluc ìla ì muo n va Iuon clia ia Ia m
nlic u kv . Nlu ng nguo i hinl ìluo ng co ga ng no p ìluc
Tr|eu P¤u Tre |a Cac “C¤u;e¤ 0|a T¤ue”
79
ìiuo c la n dc nlc Io ng nlu ìiu ì duo c mo ì ga nl na ng.
Nlung ca c ìiic u plu ìic ìli ngli kla c.
Iung Sang 1cak, nguo i co la ng ìv won nlo da u ìu
clu ng kloa n va co plic u, no i:
“Clo du ìic n io i cu ng sc io i klo i ìav minl, nlung
nc u Iuu Ia i ìiong ngan la ng lav ìiong da u ìu clí mo ì
nga v ìloi cu ng ìo ì lon. Vi co nlu va v mo i ìlcm duo c
clu ì Ia i du Ia ia ì iì”.
Fha I xäy du ng kë hoa ch
no p thuë tu ng buo c.
Kli mua ha n ha ì do ng sa n, ca c ìiic u plu ìic Iuon xav
du ng kc loa cl no p ìluc ìiuo c nga v cli ìia ìic n Ia n cuo i.
Vi sao² Nlu ng nguo i hinl ìluo ng sau kli mua nla mo i
ìim dc n cu c ìluc lav nlan vicn ngan la ng dc lo i vc va n
dc ìluc . Nlung Iu c do cu c ìluc lav ngan la ng klong
giu p gi lon duo c nu a. Ca n nlo ia ng kli mo ì giao dicl
lo i du ca c dic u kic n pla i do ng ìluc ìli nglia vu no p
ìluc ìu do ng co lic u Iu c, clo ncn hic ì nga v gio do ng ìluc
Ia moì ìiong nlung vcu ìo iaì quan ìiong giup ìicì kicm
ìic n ìluc .
Mo i quo c gia co clinl sa cl ìluc kla c nlau. O Ha n
Ouo c, can cu ìlong Ic va nguvcn ìa c ìli ìlo i kv nla n
cluvc n giao haì do ng san (kli mua} va ìloi kv cluvcn
giao (kli ha n} Ia nga v giao nla n kloa n ìic n cuo i cu ng.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
80
Ca n clu v ia ng ìlo i kv cluvc n giao va ìlo i kv giao nla n
cu ng Ia ìlo i kv nglia vu no p ìluc co lic u Iu c, ìu c Ia nga v
ìlanl ìoa n kloa n ìic n cuo i cu ng, clu klong pla i nga v
dang kv quvc n so lu u. Vi Iv do ìicn, ca c ìiic u plu ìic Ha n
Ouo c hao gio cung xav dung kc lo acl nop ìluc moì cacl
ìv mv ìiuo c kli mua han haì dong san.
Nhä t thIë t pha I ho c ca c quy dInh vë thuë .
Nlaì ìlicì plai loc plap Iuaì Iicn quan ìoi ìluc Ia Ioi
kluvcn cu a nlic u ìiic u plu ìic - nlu ng nguo i duo c go i Ia
“ìicn si ìluc” ìai Han Ouoc. Ba ng cacl dau ìu Iau dai vao
haì dong san, Hvong San Hac gio dav nam ìiong ìav lang
ìv won. Hvong no i vc nlu ng Iua ì ìluc pla i lo c nlu sau:
“La v ìii ìlu c Iua ì pla p Ia m nc n ìa ng co ha n. Ouan ìio ng
nla ì Ia nglicn cu u ìla ì kv ca c van ha n luo ng da n ìli
la nl ca c Iua ì ìluc . Ca c clinl quvc n dia pluong Iuon ìli
la nl clc do ìluc mo ì ca cl da da ng vo i mu c dicl ìa o
ìlua n Io i clo nguo i dan dia pluong do . Nla ì ìlic ì pla i
lo c kv ca c Iua ì ìluc dia pluong”.
Ðac hicì, dc ìa o ìlua n Ioi clo kv ha u cu Ian sau,
nguo i du ng da u clinl quvc n dia pluong ìluo ng clap
nla n nlu ng vcu ca u cu a nguo i dan, dua ia ca c clc do
mic n gia m ìluc , clc do ìlua n Io i vc ìluc ìiong kluon
klo Iua ì pla p clo plc p, dav Ia co lo i dc nguo i kinl
doanl gia m duo c ìluc cu a minl.
Tr|eu P¤u Tre |a Cac “C¤u;e¤ 0|a T¤ue”
81
Plap Icnl ìluc duoc sua doi 3-4 Ian ìiong moì nam
Ia dic u ìlong ìluo ng, nlic u nguo i pla n na n dcn hao gio
mo i lo c lc ì nlu ng Iua ì na v. Ðav Ia ca cl lo c cu a nlic u
ìiic u plu Ha n Ouo c: “Nc u clua ìiau do i duo c kic n ìlu c
vc ìluc , la v ìim Ia v mo ì van ha n nlap mon, dc licu vc
ìluc va do c 5-6 Ia n. Sau do dan ìim sa cl klo lon mo ì
cluì. Cu ìlc dan dan ìoan ho lc ìlong Iuaì ìluc di vao
ìiong da u Iu c na o klong hic ì”.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
82
TRONG DÂ U TU CÔ IHIÊ U.
“THUO NG THU C” LA
CHIÊ N LUO C CAO NHÂ T
1rong mo I dä u tu, “ngay tha ng”
Ia chIë n Iuo c to t nhä t, “thuo ng thu c”
Ia chIë n Iuo c cao nhä t.
Kc ìu sau nam 2uuu, co plic u cu a ca c doanl
nglic p cong nglc ìlong ìin ha ì da u Ia m clao da o ìli
ìiuo ng clu ng kloa n ìlc gio i. Du clí co Iuu nga n won,
nguoi ìa cung do xo di mua co plicu. Ngav mua lc nam
2uuu no ng ho ng vo i ca c Ioa i co plic u inìcincì, 1ac Min
Young – mo ì doanl nlan cluvcn da u ìu co plic u - Ia i
quvc ì dinl mua co plic u cong ìv ha nl kc o Loììc.
“1la ì ia ìoi da clu v ìo i kc o cao su (clcwing gum}
cua lang Loììc, von dang duoc nguoi ìicu dung ua
cluo ng. Nc u Ioa i kc o na v duo c Ia m ìo ì lon cla c sc ha n
cla v lon, inìcincì ca ng pla ì da ì, ca ng co nlic u nguo i
nlai kc o cao su. 1oi da do c no i dung mo ì cuo c plo ng
va n Waiicn Buffcìì ia ng ‘Kc ì cu c ìli nlo inìcincì ma
Coca-CoIa va n giu duo c vi ìii so mo ì cu a minl. Vi ìlc ìoi
dau ìu va o nlu ng co plic u co ìinl ìiuvc n ìlo ng ma
klong pla i co plic u inìcincì. Sau kli do c ha i ha o na v,
ìoi manl dan dau ìu vao Loììc.”
1lu c pla m va ha ì cu ìlu gi co ìlc nlai duo c Ia
pluong clam da u ìu cu a 1ac. Clo du nc n kinl ìc clung
ga p klo klan ìli mo i nguo i va n pla i an, uo ng, va su
dung cac Ioai duoc plam ìlicì vcu. Con nguoi cang dau
da u do suv ngli nlic u ìli ca ng an uo ng nlic u lon.
Hic n nav, ìii gia co plic u 1ac dau ìu va o Cong ìv
ha nl kc o Loììc sau clua da v 5 nam da ìang lon Iu Ia n,
Icn dc n I ìv 2uu nga n won.
“1a i sao ìoi klong ha n ho ì mo ì iì co plic u di² Klong,
clo dc n Iu c clí ca n ha n mo ì co plic u Loììc Ia du di du
Iicl ìlc gio i ìli ìoi mo i ngli dc n cluvc n ha n ia.”
5u c ma nh cu a kIë n thu c thuo ng thu c.
Ca c ìiic u plu ìic ìluo ng clo n linl ìlu c da u ìu va o
co plic u lon ìia i plic u. 1lco lo , ìa ì ca mo i Ioa i ìia i
plic u nlu so ìic ì kicm, ìia i plic u quo c gia, ìia i plic u
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
84
cong ìv, ìia i plic u klong da nl ìluc ... dc u klong do i plo
duo c vo i Ia m pla ì. 1uv nlicn, dc da u ìu co plic u ìlanl
cong, ha n ca n pla i lo c ia ì nlic u, ìu vic c plan ìicl co
ha n vc cong ìv, do c lic u ha o ca o ìa i clinl, plan ìicl xu
luo ng va clic n Iuo c cong ìv, qua n ìii iu i io, …
Pcìci Lvncl, nla qua n Iv quv ìla nl cong ìiong Iicl
su WaII Sìiccì, ìiong cuo n Anh hu ng \all Stteet co kc moì
cau cluvc n nlu sau:
“Va o nlu ng nam I95u, co mo ì nguo i Iinl cu u lo a
so ng o Ncw EngIand, ga n nla ma v 1amhiands – noi
dang mo io ng quv mo Io n clua ìu ng ìla v.
Anl Iinl cu u lo a don gia n ngli ia ng nla ma v na v
dang an ncn Ia m ia ncn mo i kluc cl ìiuong ma nl mc
nlu ìlc . 1lc Ia anl ìa da u ìu lai nga n do-Ia va o co plic u
nla ma v 1amhiands. Sau do ìiong nam nam ìic p ìlco,
moi nam anl da u ìu ìic p lai nga n do-Ia nu a. Hai muoi
lai nam sau, va o nam I972, anl ìa nglí luu va ìio
ìla nl… ìv plu .”
Su c ma nl cu a nlu ng suv Iua n mang ìinl ìluo ng
ìlu c nlu ìlc cu ng pla ì luv ìa c du ng ìiong ìli ìiuo ng co
plic u nga v nav. Cla ng la n, ìa i Ha n Ouo c, kli no i vc
la ng dic n ìu ìli nguo i ìa ngli ngav ìo i Samsung, mi an
Iic n Ia Nongsim, mua sa m Ia Slincgvc. Ðo Ia nlu ng kic n
ìlu c ìluo ng ìlu c giu p ha n dinl luo ng va Iu a clo n co
plicu dc dau ìu.
Tro¤g 0a u Tu Co P¤|e u, “T¤uo ¤g T¤u c” |a C¤|e ¤ |uo c Cao |¤a |
85
1rIë u phu co phIë u
se Ia trIë u phu bä t do ng sa n.
O nlu ng nguo i kic m duo c nlic u ìic n ìlong qua da u
ìu co plic u co mo ì dic m clung nla ì: con ma ì sa ng suo ì
ìiong vic c Iu a clo n “ìic n ìc ” lav “ha ì do ng sa n”. 1ac Min
Young ìu la o no i:
“Kinl nglic m cu a ìoi ia ì don gia n. Ða u ìu va o klu
can lo cao ca p nla ì ìiong vu ng da ì dai da ì nla ì sc co Io i
nla ì. 1iong cu ng klu vu c, can lo na o Io n, o vi ìii giao
ìlong ìlua n ìic n lon ìli gia ca ìang nlanl lon. Ngav ca
ìiong cu ng mo ì ìo a nla , ìa ng ìo ì lon sc mang Ia i Io i icl
da u ìu cao lon.”
1u do clo ìla v ca c ìiic u plu ìic da a p du ng clicn
Iuoc dau ìu haì dong san vao dau ìu co plicu. Cung
gio ng nlu da u ìu ha ì do ng sa n, ca c ìiic u plu ìic ìlicl
dau ìu vao co plicu cua cac cong ìv ìoì nlaì, co gia daì
nla ì. 1a ì nlicn ìiong ìlo i gian nga n, dav do cu ng co lic n
ìuong ìang gia doì hicn cua moì vai Ioai co plicu, nlung
ca c ìiicu plu ìic Iuon ìia nl da u ìu vao cac Ioai co plic u
“hong ho ng” nlu ìlc .
1iic u plu Kang Man Iung no i:
“1a la v nlo Ia i cau cluvc n cu a Waiicn Buffcìì. Cuo i
nam I95u, kli mo i huo c clan va o da u ìu co plic u, ong
da lic u ia su ìla ì ia ng vicc mua co plic u ic ìic n sc da n
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
86
ìo i nlic u iu i io. Ca c co plic u ic ìluo ng Ia co plic u cu a
ca c cong ìv du ng ìiuo c nguv co pla sa n, loa c ìa i sa n cu a
lo dang voi dan di. Ncn ong haì dau quan ìam ìoi co
plic u cu a ca c cong ìv co ìiic n vo ng. Ông ìia nl duo c ìlua
Io vi da dau ìu vao co plicu ìoì.”
Ðc dau ìu vao co plicu cua moì cong ìv nao do, han
ca n Iuu v ca c dic m sau:
- 1lu nla ì, cong ìv do ìluo c nga nl cong nglic p pla ì
ìiic n, clic m ìli pla n cao, va dang giu vi ìii da u nga nl.
- 1lu lai, cong ìv do pla i co ìluong lic u ma nl, sa n
plam gav duoc su ìin nlicm Ion doi voi nguoi ìicu dung.
- 1lu ha, cong ìv do pla i co ìlu c cla ì, co nguo i Ia nl
dao va doi ngu quan Iv ìai nang.
Cä n cän nha c ty Ië gIu a
dä u tu phän ta n va dä u tu tä p trung.
Pla n Io n ca c ìiic u plu ìic dc u lic u io nguvcn ìa c
plan ìa n iu i io ìiong da u ìu: “Khcng du ng ta t ca ttu ng
ttcng mc t ca i tc ”. La cluvcn gia vc da u ìu plan ìa n, Ioln
1cmpIcìon clo ia ng: “Ða u ìu plan ìa n klong co nglia Ia
plan ìa n ìic n vo n va o co plic u cu a ca c cong ìv ìiong
nlic u nga nl nglc kla c nlau. Va , nc u su du ng clic n Iuo c
da u ìu plan ìa n ìli co ìlc ha o da m mu c an ìoa n cao”.
1uv nlicn, nlic u ìiic u plu ìic va n ìa n ìla nl nguvcn ìa c
dau ìu ìap ìiung.
Tro¤g 0a u Tu Co P¤|e u, “T¤uo ¤g T¤u c” |a C¤|e ¤ |uo c Cao |¤a |
87
Nla da u ìu ìa p ìiung Waiicn Buffcìì no i:
“Ða u ìu qua plan ìa n klong pla i Ia mo ì clic n Iuo c
licu qua. Ðoi ìuong dau ìu cua clung ìoi Ia cac cong ìv
ìoì. Co nguoi Iap moì Iuc nlicu dicn ìloai dc ìluong
xuvcn nglc, goi, va dan maì vao hang gia co plicu. Du
han co ha dau sau ìav cung klong klam lcì duoc ìung av
vic c. Clu ng ìoi suv ngli va la nl do ng loa n ìoa n kla c
voi so dong”.
1icn ìlu c ìc Waiicn Buffcìì da u ìu ìa p ìiung va o
kloa ng Iu Ioa i co plic u. Ông cliu a nl luo ng sau ho i
pluong ìlu c da u ìu cu a nla kinl ìc lo c nlu ng nam 3u,
do ng ìlo i Ia nla da u ìu xuaì sa c Kcins.
Nlu vav, ho ìaì ca ìiung vao moì io lav nlicu io
klong pla i Ia can cu va o so Iuo ng clung Ioa i dau ìu. Va n
dc Ia nang Iuc plan doan cua han vao dicm manl vcu
cu a ìu ng nguvcn ìa c.
Waiicn Buffcìì no i:
“Ncu licu io ìung clung Ioai dau ìu ìli dau ìu ìap
ìiung sc mang Ia i lic u qua cao. Co n suv ngli clo ia ng
da u ìu plan ìa n va o ca c clu ng Ioa i ma minl clua lic u
io sc la n clc duo c iu i io - Ia mo ì suv ngli sai.”
Nlin clung, ca c ìiic u plu ìic ìlicn vc luo ng clo n co
plic u ìo ì va ìa p ìiung da u ìu. Mo ì so kla c ìli clo n gia i
pla p dic u clínl co lic u qua ca lai nguvcn ìa c da u ìu na v.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
88
Ka y ma nh da n dä u tu va o co phIë u to t.
“Ncu gia co plicu han dang nam ìiong ìav la xuo ng
8-Iu% ìli ncn ha n ngav dc gia m ìo n ìla ì.”
“Nc u gia co plic u ìang Icn lai Ia n ìli ìoi ha n ngav.”
“Sau lai nam mua va o ìoi mo i ìinl dc n cluvc n ha n
co plic u ia.”
1lco ìv plu Kim Iin Hvouing, ìa c gia cu a nlu ng Io i
kluvcn ìicn klong pla i Ia mo ì nla da u ìu clu ng kloa n
ìlu c ìlu . Kim no i:
“Nc u ha n klong ìlc “hinl clan nlu va i” kli gia co
plicu ìuì xuong con clí 5u% ìli ngav ìu dau han du ng
ngli ìo i cluvc n da u ìu clu ng kloa n.”
Ðo i vo i ca c nla da u ìu co plic u cluvcn nglic p, lo
klong kic m ìic n nlo o su clcnl Ic cl giu a gia mua va gia
ha n. Ho kic m ìic n ìlong qua vic c so lu u co plic u.
Cla ng la n, lo clí ìa p ìiung va o ca c co plic u ìo ì, co mu c
sinl Io i cao va su o n dinl Io n (co n go i Ia co plic u hIuc-
clip}. Ho klong mua va o ha n ia ma mua dc ìicl Iu v. Ho
muon so luu co plicu cang Iau ca ng ìoì, co kli suoì doi,
dc luo ng ìlu ìla nl qua cu a no .
La nguoi iaì duoc kinl ìiong, nla qua n Iv quv xuaì
sa c nla ì ìa i WaII Sìiccì, Pcìci Lvncl no i:
“So voi nguoi mua vao han ia co plicu, nguoi mua
va giu co plic u sc luo ng duo c Io i nlic u lon.”
Tro¤g 0a u Tu Co P¤|e u, “T¤uo ¤g T¤u c” |a C¤|e ¤ |uo c Cao |¤a |
89
Va v ca c ìiic u plu ìic Ha n Ouo c co ha n ia ca c co
plic u do lo so lu u klong, va ha n ia va o Iu c na o² Ho clí
ha n co plic u ia ìli ìiuo ng kli “ìinl linl hcn ìiong” cu a
mo ì cong ìv ìic p ìu c ìio ncn xa u di. Ba ng nguo c Iai, du gia
co plic u ìang Icn lav gia m xuo ng 5u% ìli lo cu ng ìic p
ìuc so luu co plicu do.
1iic u plu ìic ScoI Dong Woong gia i ìlicl:
“Nc u da u ìu co plic u ha ng ìic n nla n io i ìli ha n co
ìlc giu co plicu av Iau dai. Ðong ìicn do sc mang Iai clo
ha n gia ìii cu a ìlo i gian. Va ìloi gian aì la n sc giu p ha n
ìa o ia nlic u cu a ca i lon”. Licl su la ng ìiam nam da u ìu
co plic u clau Au, Mv va la ng clu c nam o Ha n Ouo c
cu ng da minl clu ng clo dic u do .
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
90
NÃV NGUYÊN TÃ C CHO N
CÔ IHIÊ U TÔ T NHÂ T
Ka y tím kIë m ca c Ioa I co phIë u
co kha nang Iën gIa hon ba Iä n.
Sau nlu ng ìla nl cong vang do i va ìla ì ha i ìla m
la i ìiong da u ìu co plic u, O ìuo i 43, Kim Kvoung Min
mo i cluvcn sang dau ìu gian ìicp. Som kc ìlu a cong vicc
kinl doanl ìlo i ìiang cu a la ng no i ìic ng ìlc gio i ìu
nguoi cla, Kim da ìicl Iuv duoc moì Iuong ìai san Ion ìu
ìiuo c kli dc n ìuo i ha muoi.
Ða u nam 2uuu, kli dang o Mv , Kim nglc ìin co
plic u inìcincì ìiong nuo c ìang gia ma nl ncn vo i va vc
nuoc va ìung moì so ìicn Ion dau ìu vao Ioai co plicu
na v. Kim lo i ìuo ng:
“Cong vic c kinl doanl ìlua n Io i ncn ìoi ìio ncn dc
da i ìiong vic c kic m ìic n. 1oi ha m ìlco co plic u inìcincì
ha ng ca ca c giao dicl ìia ìic n sau. Kc ì qua Ia ìoi cliu ìla ì
ha i ìla m la i.”
La n da u ìicn ìiong do i, Kim da ìla m ìlia ìlc na o Ia
ìia ng ìav. Bi ìo n ìluong ìinl ìla n, nlung Kim klong
klua ì plu c. Anl ìim ìo i va cuo i cu ng clo n ca cl da u ìu
vao cac quv. Kim quvcì ìam du maì 3u nam cung plai
kicm hang du so ìicn da maì ìiong ha nam qua dau ìu
va o co plic u.
Nlung kc ì qua dc n nlanl ngoa i mong do i cu a Kim.
Sau mua lc 2uu4, gia co plicu haì dau ìang ìio Iai va Icn
dc n mu c cao nla ì va o nam 2uu5. Co ìu c cu a Kim ìang
voì va sau ha nam dau ìu vao quv, Kim da kicm duoc moì
kloa n Io i nlua n nlic u lon so ìic n da ma ì ìiong ha nam
qua dau ìu vao co plicu inìcincì.
Ða u ìu co plic u Ia linl ìlu c da u ìu ìlu lu ì ia ì dong
qua ng da i qua n clu ng o ca c nlu ca u pla ì ìiic n. Lo i
kluvcn cu a ca c ìiic u plu ìic Ha n Ouo c clinl Ia nc u ìlu c
su quan ìam dc n co plicu va cam kcì da nl du ìloi gian
clo vic c da u ìu co plic u ìli la v clo n ca cl da u ìu ìiu c
ìic p dc nla n duo c Io i icl cao lon so vo i da u ìu gia n ìic p.
1uv nlicn, so voi dau ìu gian ìicp qua cac quv ìli dau ìu
ìiu c ìic p ìluo ng di kc m nlic u iu i io.
Kim gia i ìlicl:
“1la ì klo co ìlc dic n ìa ha ng Io i ca m gia c kli nla n
duo c kc ì qua ìo ì dc p ìu da u ìu. Ca m nla n ìla nl qua va
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
92
nic m ìu la o mang Ia i clo ha n nic m ìin va o da u ìu. Ðo
Ia su c ma nl vo linl co ìa c du ng ìa o vo n clo vu da u ìu
ìic p ìlco.”
Ba ì kv nla da u ìu co plic u na o cu ng pla i clua n hi
clo minl nguo n vo n “ìlo i gian” ìla ì do i da o, ho i ìlong
ìluo ng, ìlo i gian ca m giu co plic u ca ng da i ìli gia ìii co
plic u ca ng ìang. Nlu ng nguo i muo n ìlu lo i vo n nlanl
sau 2-3 nam klong ncn da u ìu ìiu c ìic p va o co plic u.
Ca cl duv nla ì dc clic n ìla ng ìiong cuo c cloi na v Ia da u
ìu ha ng ‘ìic n nla n io i’ va ‘Io ng kicn nla n’. La nguo i da u
ìu va o co plic u ìu kli co n ngo i ìicn glc plo ìlong ìiung
lo c, nav vu a di Ia m cong an Iuong vu a ìic p ìu c nglc cu ,
H. Yun CloI, 35 ìuo i, ìam su :
“Kli mo i ha ì da u Ia m qucn vo i co plicu, ìoi clí co Iu
ìiic u won. Clí ìiong 5 nam ìoi ìiu ng laììiick nam Ia n,
ìlu duo c 2 ìv 43u ìiic u won. Uo c mo cu a ìoi Ia sau na v
ìiu ng Iu Ia n laììiick nu a. 1lc Ia hao nlicu nlí² 59u ìv
49u ìiicu won dav!”
Ðä u tu gIa n tIë p
mang Ia I cho ba n su an toa n.
Lua ìuoi ìlicl dau ìu ìiuc ìicp Ia nlung ìiicu plu
ngoa i ìuo i 3u. Su c ìic , kli pla cl va nlic ì luvc ì Ia vu kli
cu a ca c ìiic u plu ngoa i ìuo i 3u. Ðo i vo i lo , linl ìlu c
da u ìu ìiu c ìic p Ia Iu a clo n ìo i uu, ìiong kli ca c ìiic u plu
|am |gu;e¤ Ta c C¤o ¤ Co P¤|e u To | |¤a |
93
o do ìuoi 4u ìluong ìlicl dau ìu gian ìicp, ìuc dau ìu vao
ca c quv . 1icn ìlu c ìc , da u ìu Ia clic n da u vo i ìlo i gian.
Nlung nguoi o ìuoi 4u Iav dau ia ìloi gian dc clo doi
nlu Iu c co n o ìuo i 3u. 1lic u ìlo i gian, kla nang ìa p
ìiung cu ng kc m di, va ìinl ìla n ma o lic m cu ng klong
co n ma nl mc nlu ìiuo c. Do va v lo co xu luo ng clo n
cac vu dau ìu co do an ìoan cao lon (dau ìu vao cac quv}.
Ho cluvc n da n suv ngli sang qua n Iv da u ìu lon Ia ìim
clic n Iuo c da u ìu mo i. Lo i ìu c ìuv co iì lon nlung ìic ì
kic m duo c ìlo i gian.
Kli Iu a clo n sa n pla m da u ìu, ca c ìiic u plu ìic
ìluo ng da ì ca c ìicu cli sau:
• 1lu nla ì, pla i ca nl gia c va kic m ìia kv mo i ìlong
ìin ìiuoc kli mua co plicu qua cac quv moi gioi dau ìu.
Ca c nla moi gio i quv duo c ìia ìic n loa lo ng ìicn
doanl so ma lo moi gio i duo c ncn lo ìlicn vc Io i icl
cu a clinl lo va cu a cong ìv pla ì la nl co plic u lon Ia
vi Io i icl cu a kla cl la ng.
• 1lu lai, ca n xcm xc ì ca n ìla n gia ìii ìlu c lic n cu a
co plic u ìiong qua klu clu klong pla i gia ìii lic n la nl.
Clo n mo ì sa n pla m da u ìu ìlicl lo p cu ng klo nlu
clo n nguo i ha n do i. Ba n ca n co da v du ìlong ìin vc
ìluong plam do.
O dav ca c ha n ca n clu v xa c minl xcm nguo i qua n Iv
quv dau ìu Iuc do co duong nlicm lav klong, va su
clcnl Ic cl co ìu c la ng nam klong qua ca cl hic ì. Vi du ,
gia su quv A moì nam nao do co muc Iai ìoi Iuu%, nlung
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
94
nam sau ìuì xuong -5u% (Io}. Con quv B co muc Iai
ìuong u ng Ia Iu% va u%. Kli do , ca c ìiic u plu ìic sc clo n
dau ìu vao quv B. Vi vc Iau dai, quv B on dinl va co Iai
Io n lon.
• 1lu ha, klong cla v ìlco cac quv da u ìu co Ia i sua ì
cao lon. Ca c ìiic u plu ìic ìluo ng Iu a clo n quv ha o da m
duo c Ia i sua ì xa p xí Ia i sua ì hinl quan, dic n linl Ia sa n
pla m quv indcx.
• 1lu ìu, ncu muon dau ìu Iau dai, lav ho qua quv
lo n lo p giu a ìia i plic u va co plic u. Ba n ncn clo n quv
co plic u ìlua n ìu v.
Ha ng clu c nam qua, Ia i sua ì co plic u Iuon cao lon
Ia i sua ì ìia i plic u va ìiong ìuong Iai va n sc nlu ìlc . Clo
ncn, co kla nang ha n dang ho qua nlic u co lo i Io n nc u
klong clo n mua co plic u ìu ca c quv .
• 1lu nam, klong Iicn ìu c ìlav do i quv da u ìu.
Ca n dav, nlic u nguo i co xu luo ng cla v ìlco ca c quv
co Ia i sua ì cao nla ì ncn kc ì qua Ia lo ìluo ng xuvcn ìlav
doi quv dau ìu. Nlung clo du quv do co Iai cao nlaì
ìiong nam nav ìli sang nam sau, co kla nang no klong
mang Iai kcì qua ìuong ìu. Hav clon moì quv co ìluc Iuc
ìoì nlaì va kicn quvcì giu vung clicn Iuoc dau ìu cua
minl, do mo i Ia clic n Iuo c co lic u qua .
|am |gu;e¤ Ta c C¤o ¤ Co P¤|e u To | |¤a |
95
DÂ U TU RA HA I NGOA I
- GA DE TRU NG VA NG
Mo I dä u tu ra nuo c ngoa I pha I ba t dä u
tu tha nh pho co hoa t do ng thuong ma I
Io n nhä t cu a quo c gIa do .
Cloi Ycong Iun va Ham Iin Ho, qucn nlau qua
cac huoi danl gon va ìo ia iaì ìam dau v lop vc dau ìu
haì dong san. Ho cung dau ìu vao Iinl vuc haì dong san
o 1iung Ouo c. Ða u nam 2uu3, Cloi mua mo ì can lo
dang xav dung iong gan I4um2 voi gia I2u ìiicu won ìai
mo ì klu do ìli moi vung Suvialu, mo ì ìiung ìam ìluong
nglic p ìicu hic u plia nam 1luo ng Ha i. 1la ng 4 nam
2uu4, Cloi ha n Ia i clo Ham vo i gia I54 ìiic u 5uu nga n
won. Sau do , Ham ho ia 22 ìiic u 5uu nga n won loa n
ìlic n pla n ìiang ìii no i ìla ì va ha n Ia i clo mo ì nguo i
kla c vo i gia 2u2 ìiic u 5uu nga n won.
1iuo c kli ìo a nla can lo duo c loa n ìla nl, Cloi sa n
sa ng cla p nla n iu i io vav no ìia Ia i. Co n Ham ìli da u ìu
va o vic c loa n ìa ì no i ìla ì cu a can lo . Nc u klong ha n
duo c can lo iì nla ì ha ng cli pli da u ìu da ho ia, ca lai
pla i nla n Ia nl la u qua .
1iong vu na v, lai nguo i ìinl ìoa n Io i Ia i ia sao²
7u% so ìicn mua can lo (84 ìiic u won duo c giai
quvc ì ha ng ìic n Cloi vav ngan la ng, co n Ia i 36 ìiic u won
Ia ìic n sa n co cu a Cloi. Ða u ìu ha ng so ìic n nla n io i 36
ìiic u won va Cloi ìlu Io i 34 ìiic u won, ìu c ga n 99%[
nam vo n ìu co. Ðc dc ìinl ìoa n, ìa ìa m ho qua ca c Ioa i
ìluc va ìic n Ia i ngan la ng. Co n Ham mua Ia i nla cu a
Cloi ha ng kloa n no ngan la ng Cloi da vav va Ham vav
ìlcm mo ì kloa n no mo i. Nlu va v, kloa n ìic n Ham ho
ia mua nla duoc giai quvcì 7u% hang lai kloan vav
ìicn. Nlu va v, ìicn ìlu c ìc Ham clí da u ìu ha ng 69 ìiic u
won vo n ìu co . Sau 3 ìla ng, Ham ìlu Io i 48 ìiic u won,
ìu c Ham da ì Io i nlua n o mu c I48%[ nam.
Ðä u tu bä t do ng sa n 1rung 0uo c.
Clo dc n ìiuo c nam I998, clinl plu va ca c co quan
nla nuo c 1iung Ouo c da m nlic m loa n ìoa n vic c cung
0a u Tu Ra |a | |goa | 0a 0e Tru ¤g va ¤g
97
ca p nla o . Nlung ìu sau I998, 1iung Ouo c ha i ho loa n
ìoa n clinl sa cl na v, nlo ìlc , cu ng vo i su hu ng no cu a
nc n kinl ìc 1iung Ouo c, nlu ca u nla o ìang Icn nlanl
clo ng va Iuon o mu c ìicn duo i 3u% mo ì nam.
Ca n dav, gia nla o vu ng 1luo ng Ha i ìang ma nl ìiong
kli mo ì so noi kla c da co da u lic u gia m xuo ng. Cia mua
ha n ca c can lo o 1luo ng Ha i clí o mu c I[4 cu a Ho ng
Kong, I[3 cu a 1okvo. 1luo ng Ha i co vi ìii quan ìio ng va
Ia mo ì ìiong nlu ng ìiung ìam ìa i clinl, ìluong ma i Io n
cu a clau A , lon nu a va o nam 2uIu ìa i dav sc klai ma c
ìiic n Ia m vc ìluong ma i, va n ìa i la ng klong, van lo a…
ncn ìiong ìuong Iai nlu ca u ha ì do ng sa n ìic p ìu c ìang Icn
Ia mo ì dic u cla c cla n. Vo i lv vo ng nlu va v, nlic u nla
da u ìu da do xo va o 1luo ng Ha i dc mua nla da ì Ia m ìli
ìiuo ng ha ì do ng sa n noi dav ìio ncn ia ì no ng ho ng.
Cau loi daì ia Ia ncu dau ìu vao 1iung Ouoc, nla
da u ìu ncn clo n ìla nl plo na o² 1lco Cloi Ycong Iun,
moì ìv plu ìiong nganl haì dong san: “Ðo Ia 1luong
Ha i, noi co nlu ca u nla o clo nguo i nuo c ngoa i ia ì Io n.
Ðav cu ng Ia noi co clc do ìluc klo a ha ì do ng sa n ia ì
mc m dc o. 1la nl plo na v ìlu c su co su c la p da n kv Ia
do i vo i ca c nla da u ìu. Bcn ìiong 1luo ng Ha i, ca c klu
vu c Plsi, Long hai, Suviilui: Waiìan, Puìungxincu,... Ia
nlu ng vu ng ia ì co ìiic n vo ng”.
Can dav, Han Ouoc da ìlav doi quv dinl giao dicl
ngoai lo i, clo plc p ìang so ìic n dau ìu ia nuoc ngoa i ìu
I ìiic u USD Icn 3 ìiic u USD do ng ìlo i nang la n mu c gu i
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
98
ìic n mua nla o nuo c ngoa i Icn 5uu nga n USD. Nlu ng
clinl sa cl nlu ìlc da ìla o go ia ì nlic u ca n nga i Ia m la n
clc vicc loaì dong mua han haì dong san o nuoc ngoai
va vo ìinl ìicp ìav clo nguoi dan gui ìicn haì lop plap
ia nuoc ngoai dc dau ìu vao haì dong san.
Uu dIë m Io n nhä t trong dä u tu bä t do ng
sa n o 1rung 0uo c Ia co thë mua duo c
bä t do ng sa n Io n ba ng mo t so tIë n nho .
Cac nla dau ìu nuoc ngoai - dung dau Ia nguoi Han
Ouoc - kli mua haì dong san o 1iung Ouoc dc u co ìlc
vav ngan la ng 7u% (nlic u nla ì Ia 8u%} so ìic n mua
nla . Clo ncn, du Ia nguo i nuo c ngoa i, clí ca n ha n co
ìiong ìav 3u ìiic u won Ia co ìlc mua duo c mo ì can lo co
gia Iuu ìiic u won. Do va v, ca c ìiic u plu ìic uu ìicn su
dung co licu qua uu dicm nav Iam don hav dc dau ìu haì
do ng sa n ìa i 1iung Ouo c.
O Han Ouoc, nguoi nuoc ngoai muon so luu haì
do ng sa n ga p pla i mo ì so la n clc . Nlung o 1iung quo c,
nguoi nuoc ngoai duoc ìu do giao dicl haì dong san va
duoc hao lo dau ìu nlu nguoi 1iung Ouoc.
Ngoa i ia, su c la p da n Io n klic n ca c ìiic u plu ìic
clo n 1iung Ouo c Ia do clinl sa cl ìluc o dav kla dc da i.
Ða c hic ì o 1luo ng Ha i, ìluc ìlu nla p ha n nla duo c
mic n ìoa n ho . Ca n dav, clinl quvc n 1luo ng Ha i xav
0a u Tu Ra |a | |goa | 0a 0e Tru ¤g va ¤g
99
du ng clc do ìluc nluo ng ha n nla . Co Ic lo sc ìli la nl
clc do ìluc na v ìiong va i nam ìo i nlung so vo i Ha n
Ouo c, mu c ìluc sc klong da ng kc .
Co n quan dic m cu a ca c ìv plu ìicn ìlc gio i ìli sao²
Ðic m clung nla ì cu a Ccoigc Soios, Waiicn Buffcìì,
BiII Caìcs, Ioln 1cmpIcìon va ìv plu so mo ì clau A Lv
Ka Sling Ia gi² Ðo Ia lo vua Ia ìv plu ìlc gioi, dong ìloi
Ia nlu ng nguo i ìicl cu c nla ì ìiong vic c da u ìu ia ìlc gio i,
dac hicì Ia 1iung Ouoc.
Ðuo c mc nl danl Ia vua da u ìu co plic u, nam 2uu3,
Waiicn Buffcìì da mua dc n I3% co plic u Pcìio Clina
cu a cong ìv da u kli 1iung Ouo c ìicn sa n Clu ng kloa n
Ho ng Kong. Sau do Waiicn ìic p ìu c da u ìu Io n va o cong
ìv ha o lic m Io n nla ì 1iung Ouo c. BiII Caìcs, sau kli
duo c clinl plu 1iung Ouo c ca p clu ng nla n “nla da u
ìu nuo c ngoa i Iuu ìiic u USD”, cu ng dang ìic n la nl da u
ìu va o co plic u 1iung Ouo c. Kli Ha n Ouo c dang ìiong
con klu ng loa ng ìic n ìc nam I997, Ioln 1cmpIcìon
nla v va o ìli ìiuo ng ìic n ìc Ha n Ouo c va ìlu Io i Io n.
Ricng Lv Ka Sling - nguo i gia u nla ì clau A - do ng ìlo i
vo i vic c do ng go p ìic n ìu ìlic n va da u ìu 75u ìiic u USD
va o Ngan la ng 1iung Ouo c - mo ì ìiong ho n ngan la ng
Io n nla ì 1iung Ouo c.
Ccoigc Soios Ia nguoi iaì ìlanl ìlao clicn Iuoc dau
ìu gian ìicp ìlong qua cac quv dau ìu. Muoi nam ìiuoc,
I995, kli cong ìv la ng klong Io n ìlu ìu 1iung Ouo c Ia
Ha i Nam AiiIinc nicm vc ì co plic u ìa i Ho ng Kong ìli
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
100
Ccoigc da mua vc clo minl I4,8% co plic u la ng na v.
Kli do vo n da u ìu cu a Ccoigc Ia 25 ìiic u USD nlung
lic n nav con so da Ia 6u ìiic u USD.
Co ho I dë n tu ca c quy nuo c ngoa I.
Clicn Iuoc dau ìu gian ìicp vao ìai san nuoc ngoai co
lic u qua nla ì clinl Ia quv nuo c ngoa i. 1am Iv plo hic n
cua nlung nguoi ìiong vao dau ìu lai ngoai Ia quv nuoc
ngoai co ìlc giam ìoi da iui io, dong ìloi ìao ia Ioi
nlua n Io n nla ì. Ouv la i ngoa i duo c qua n Iv cluvcn
nglic p, mang Ia i nlic u co lo i da u ìu ia nuo c ngoa i. Ca n
dav, su plaì ìiicn cua lang ìiam quv nuoc ngoai ìao ia
pla m vi Io n dc ca c nla dau ìu Iua clo n. Ngoa i ca c quv
la i ngoa i kic u ìia i plic u, co plic u, ha ì do ng sa n, co n co
quv nuoc ngoai dau ìu ìiuc ìicp vao ìung quoc gia, ìung
nga nl cong nglic p, ìla m cli ìu ng ìli ìiuo ng.
Kli dau ìu vao cac quv nuoc ngoai, dicu dau ìicn can
suv ngli Ia “iu i io cluvc n do i ngoa i ìc ”. 1u c Ia , clo du
mu c ìlu Io i cu a quv nuo c ngoa i cao, nlung nc u gia ìii
do ng won Iu c cluvc n do i ngoa i lo i ìang vo ì Icn nlic u so
voi Iuc dau ìu, ìuc kli ìv gia won so voi dong USD giam
xuo ng ìli kli do i USD ia won sc gia m mu c ìlu Io i, loa c
co ìlc hi Io . Nguo c Ia i, nc u gia ìii do ng won la xuo ng ìli
han vua ìlu Ioi dau ìu quv lai ngoai, vua ìlu Ioi do
clcnl Ic cl ìv gia cluvc n do i. Mo ì uu dic m nu a Ia ìlu
nla p do clcnl Ic cl ìv gia klong hi da nl ìluc . 1uv
0a u Tu Ra |a | |goa | 0a 0e Tru ¤g va ¤g
101
nlicn, ha n ca n pla n doa n ca n ìla n vi vc u ìo mav iu i vc
ìv gia cluvcn doi ngoai ìc Iuon ìicm an ìiong dau ìu quv
nuo c ngoa i.
Kv ‘lop dong mua han co dinl ìiuoc ìv gia’ co ìlc
giu p gia m ìlic u iu i io ho i kli do , ha n sc klong co n Io
Iang gi dcn ìiuong lop dong won giam gia.
Vi du , nc u ha n cluvc n do i I ìv won voi ìv gia I.uuu
won an I USD ìli ha n duo c I ìiic u USD. Nlung nc u sau
nav ìv gia ìuì xuong 9uu won an I USD (ìuc dong won
ìang gia } ìli vo i I ìiic u USD ha n clí do i ia duo c 9uu ìiic u
won. Clinl Ia do ìv gia ma ha n hi ìlic ì la i Iuu ìiic u
won. Ho p do ng co dinl ìiuo c ìv gia nla m co dinl ìv gia
mai sau (clua hicì hao nlicu} hang ìv gia da hicì licn
nav Ia I.uuu won an I USD dc ha n ìia nl hi ma ì Iuu ìiic u
won nlu ìicn.
1lco ca c ìiic u plu ìic , “lo p do ng co dinl ìiuo c ìv
gia ” cu ng klong ìlc hu da p duo c ìa ì ca ca c iu i io. Ðic m
vcu io ncì cua lop dong co dinl ìiuoc ìv gia Ia no ìluong
clí co gia ìii ìu mo ì dc n lai nam. Kli dc n la n ha n pla i
cluvc n do i sang do ng ìic n kla c. Vo i ca c ìiic u plu ìic , kli
dau ìu Iau dai vao quv nuoc ngoai, klong plai hao gio
lo cu ng kv lo p do ng co dinl ìiuo c ìv gia .
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
102
CHU Y IHÂN TA N RU I RO
KHI DÂ U TU CÔ IHIÊ U
Në u chì nha m va o ca c xì nghIë p Ka n
0uo c thí ba n da bo Io tho I co dä u tu va o
ca c tä p doa n tä m co trën thë gIo I.
Scon Man Kv ìu ng mua 2u nga n co plic u cu a Cong
ìv Xav du ng 1iung ìam 1luong ma i Yuk Ka Cluv cu a
1luong Hai voi gia moi co plicu Ia u,32 USD, ìuong
duong 7 ìiic u 68u nga n won clo 2u nga n co plic u. Sau
do Scon ìicp ìuc dau ìu vao co plicu cua Cong ìv Plaì
ìiic n Cong cu 1luo ng Ha i va Cong ìv Man Kwa. 1o ng so
ìicn ma Scon da dau ìu vao co plicu o 1iung Ouoc Ia 69
ìiic u 98u nga n won.
Sau ha nam giu co plic u, Scon ha n ìoa n ho va o nam
2uuI va ìlu duo c ca vo n Ia n Io i Ia 584 ìiic u 45u nga n
won. Kc ìu do , Scon ha ì da u clu v ìo i co plic u Iicn quan
ìo i Cong ìv Ðic n Iu c va Cong ìv Ðuo ng Cao ìo c. 1iong ha
nam 2uuu - 2uu3, Scon da da u ìu 75 ìiic u won va o ha Ioa i
co plic u cu a Cong ìv Pla ì ìiic n Oua ng Ðong, Cong ìv
Pla ì ìiic n Ouo c ìc Ða i Ðuo ng, Cong ìv Ðic n Iu c Ouo c ìc
Hoa Nam. 1inl dc n nav, nam 2uu6, ìii gia so co plic u no i
ìicn da ìang dc n 492%, ìu c 27u ìiic u won.
Cu ng ìiong nam 2uuI, Scon co n da u ìu va o co plic u
nga nl da u mo cu a nlu ng cong ìv nlu Pcìio Clina,
Clinopcc. Nam 2uu2, Scon mua co plic u nga nl dicl vu
la u ca n cu a Ca ng Svon Clon, Cong ìv Va n ìa i conìainci
Ouo c ìc , Cong ìv Cu u lo a Ca ng 1luo ng Ha i, Cong ìv
Plaì ìiicn 1luong Hai, v.v. Nlu vav, Scon da dau ìu vao
co plicu 1iung Ouoc voi ìong so ìicn I64 ìiicu won va so
ìic n han da u na v lic n ìa i da Icn dc n 2 ìv won.
“Bi quvc ì da u ìu u² Kli na o klong co hic n do ng Io n
ìli ìoi van giu Iav so co plicu da mua! Cung voi su plaì
ìiic n kinl ìc , ìli ìiuo ng co plic u 1iung Ouo c sc klong
ngu ng pla ì ìiic n. 1oi dang clo do i nlu ca u Io n cu a
1iung Ouo c sau kv OIvmpic Ba c Kinl 2uu8.”
Ka y nhín ra thI truo ng thë gIo I.
Mo ì ìiong nlu ng nla da u ìu vi da i nla ì ìiong Iicl su
da u ìu clu ng kloa n Ioln 1cmpIcìon pla ì hic u nlu sau:
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
104
“Nc u nlin ia ìlc gio i, ha n sc ìim ìla v nlic u noi
da ng dc da u ìu lon va do cu ng Ia co lo i giu p ha n plan
ìa n iu i io.”
Sim San, moì ìiicu plu ìic vua Iam vicc o cong ìv ìai
clinl nuo c ngoa i, vu a Ia nla da u ìu quv nuo c ngo ai,
nla n ma nl ìlcm:
“Oua gap go va ìio cluvcn voi cac nla dau ìu nuoc
ngoai, ìoi duoc hicì lo huoc ia ìluong ìiuong ìlc gioi voi
quvc ì ìam ia ì Io n ncn lo klong ga p klo klan gi da ng kc
ìiong cong vic c kinl doanl cu a minl.”
1iong san cloi “ìoa n ca u lo a” nga v nav, da u ìu ia
nuo c ngoa i dang ìio ìla nl xu ìlc Io n va ìlc lic n io nc ì
nguvcn ìa c dau ìu plan ìa n. Ðic u nav co ìlc Iv giai hang
mo i quan lc mang ìinl klong an ìoa n giu a ìli ìiuo ng
Ha n Ouo c va ìli ìiuo ng ìlc gio i.
Lv do ìicu hic u nla ì Ia vi moi nuoc co moì clu kv
kinl ìc va linl ìla i, ìlc clc clinl ìii kla c nlau, co ca u
kinl ìc cu ng kla c nlau. Kc ì cu c, ìa c do ng qua Ia i mang
ìinl klong o n dinl giu a ca c quo c gia sc ìa o ia ìlo i co ìlu
Ioi ìlong qua loaì dong dau ìu plan ìan.
Ca n nlo ia ng ngav ìiong mo ì nla ma v, mo i ho pla n
cu ng klong pla ì ìiic n cu ng mo ì ìo c do . 1uong ìu , ìiong
mo ì quo c gia, ìiong mo i nga nl cong nglic p cu ng klong
co su plo n ìlinl do ng dc u. Nc u cu ha m Ia v ìli ìiuo ng
ìiong nuo c, clu ng ìa sc ho Io co lo i da u ìu va o ca c cong
ìv pla ì ìiic n ìicn ìlc gio i.
C¤u Y P¤a¤ Ta ¤ Ru | Ro K¤| 0a u Tu Co P¤|e u
105
Mo ì ìiam nam ìiuo c, dc ìa o a nl luo ng dc n kinl ìc
ìlc gio i, ca n pla i co mo ì ìlo i gian nla ì dinl. Nlung gio
dav, ìo c do ìlong ìin ìio ncn lu u du ng lon hao gio lc ì.
Inìcincì co ìlc dcm dc n ìoa n ca nl ìli ìiuo ng ìoa n ìlc
gio i va nla n ia nlu ng hic n do ng nlo nla ì ìicn ìli
ìiuong. 1oa n ca u lo a da Iam mo di ia ì nlic u ianl gioi
giu a ca c cong ìv ìiong va ngoa i nuo c. Nlic u va n lo i da u
ìu mo i dang clo do n ca c nla da u ìu. 1uv nlicn, dc gia
nla p san cloi na v, ha n ca n cliu klo lo c ìa p ìlcm va
ma nl da n a p du ng kic n ìlu c va o ìlu c ìic n.
Xin nla n ma nl mo ì Ia n nu a, clí co da u ìu plan ìa n
ia nlic u ìli ìiuo ng kla c nlau ìicn ìlc gio i ha n mo i ìlu
Ioi Ion va giam ìoi da cac iui io.
Co phIë u 1rung 0uo c – mo t mo va ng.
Pla n Io n ca c ìiic u plu Ha n Ouo c ìic clo ia ng ìli
ìiuo ng co plic u 1iung Ouo c Ia san cloi clu ng kloa n co
mo ì klong lai ìiong do i lo . Ðo ìlu c su Ia mo ì mo va ng.
1iong vo ng 2u nam ìu nga v ca i ca cl va mo cu a nc n
kinl ìc nam I978, 1iung Ouo c Iuon duv ìii mu c ìang
ìiuo ng kinl ìc ga n Iu%[nam. 1u nam I997, ìiong kli
nlic u nuo c clau A ìia i qua klo klan do klu ng loa ng
ìic n ìc , 1iung Ouo c va n duv ìii duo c mu c ìang ìiuong
la ng nam 7 - 8%. 1la m cli ìiong da i dicl SARS va o nam
2uu3, nc n kinl ìc 1iung Ouo c va n da ì mu c ìang ìiuo ng
9,I%.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
106
Vua Ia cluvcn gia dau ìu cac quv, vua Ia nla dau ìu
va o ha ì do ng sa n 1iung quo c, Paik Bvung Hv, 38 ìuo i,
gia i ìlicl nlu sau:
“Nam 2uu8 Ia nam cu a 1lc va n lo i Ba c Kinl, nam
2uIu 1iung Ouoc sc ìo clu c Expo quoc ìc ìai 1luong Ha i,
cu ng vo i vic c gio i ìlic u nlic u du a n klai ìla c ìic m nang
cu a mic n ìav 1iung Ouo c. Ho dang ìio i Icn ìla nl mo ì
cuo ng quo c ìlu c su .”
Ðc ìlam kla o, sau kli clu ìii OIvmpic 1okvo I964,
ìiong 7 nam Iic n, sau do Nla ì Ba n Iuon duv ìii mu c ìang
ìiuo ng CDP la ng nam Iu%. Co n o Ha n Ouo c, sau
OIvmpic ScouI I988, ìang ìiuo ng CDP daì dc n 9%[ nam
ìiong 7 nam Iicn ìu c. Nlu ìlc , ha n dc da ng hic ì duo c
moì kv OIvmpic da gia ìoc loa kinl ìc moì nuoc dc n
mu c na o.
O Ha n Ouo c, ngav ìiuo c kv OIvmpic, clí so dic m
clung ìli ìiuo ng clu ng kloa n ScouI Ia 67I dic m. Sau
nga v hc ma c, clí so na v ìang Icn Iicn ìu c ìiong 6 ìla ng va
haì dau vuoì qua I.uuu dicm vao ìlang u3 nam I989.
O Nla ì Ba n sau OIvmpic I964, gia co plicu ìang vo ì
Icn 25u%.
Cla c cla n lic u u ng ìuong ìu cu ng sc xa v ia o 1iung
Ouo c Ia n na v.
Ka y dä u tu va o 1rung 0uo c
truo c 1hë vä n ho I ßa c KInh.
C¤u Y P¤a¤ Ta ¤ Ru | Ro K¤| 0a u Tu Co P¤|e u
107
Co plic u 1iung Ouo c clia Ia m ha nlo m: nlo m A,
nlo m B va nlo m H. Co plic u A va B Ia co plic u cu a ca c
xi nglic p ìluo c 1iung Ouo c da i Iu c.
Co plic u A clí giao dicl ha ng do ng nlan dan ìc ncn
vc nguvcn ìa c, clí co nguo i 1iung Ouo c mo i co ìlc da u
ìu vao co plicu A.
Nguo c Ia i, co plic u B clí giao dicl ha ng do-Ia Mv va
ha ng do Ia Ho ng Kong ncn vc nguvcn ìa c, clí co nguo i
nuoc ngoai mo i co ìlc dau ìu vao co plicu B.
1uv Ia mo ì nlan vicn hinl ìluo ng, nlung Im 1ac
San duo c mc nl danl Ia vua da u ìu co plic u 1iung Ouo c.
Im no i:
“1iong 5 nam ìio Ia i dav, ìli ìiuo ng co plic u 1iung
Ouo c ìia i qua lai Ia n ìang vo ì gia . Cia co plicu B ìli
ìiuo ng no i dia 1iung quo c ìang vo ì vao nam 2uuu - 2uuI.
Sau do, co plicu H ìang voì vao nam 2uu3. Sau lai Ian
ìang vo ì, lic n nav ìli ìiuo ng co plic u 1iung quo c dang
ia ì ìii ìic .”
1iuo c kli xa v ia do ng da ì Io n ìluo ng co nlu ng con
dia cla n nlo . Cu ng gio ng nlu ìlc , lai Ia n ìang gia nla v
voì cua co plicu 1iung quoc ìiong 5 nam qua Ia dau licu
ìang gia cu a co plic u sau kv OIvmpic nam 2uu8 sap dc n.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
108
DÔ NG DÔ-LA GIA V GIA -
CO HÔ I DÂ U TU CU A BA N
Ða u ìu ia nuo c ngoa i klong clí du ng Ia i o linl
ìlu c co plic u lav ha ì do ng sa n, ma co n Ia “ngoa i lo i”.
Moì ìai nang licm co ìiong dau ìu ngoai loi Ia ìv plu
nguoi Mv Ccoigc Soios. Nam I992, ong mua va dau co
do ng ha ng Anl va Ia m clo ngan la ng Anl pla sa n. Nam
I997, ong ìa n cong va o do ng halì 1la i va dua clau A ìoi
con klu ng loa ng ìa i clinl. Sau do ong cong kicl do ng
do-Ia Hong Kong ìiong moì ìian clic n song mai vo i ìoan
gio i kinl doanl Hoa kic u. 1iong cuo c clic n na v, do su
clo ng do kicn cuo ng cu a clinl quvc n Ho ng Kong va su
lo p ìa c ma ì ìlic ì cu a clinl plu 1iung Ouo c ncn gio i
kinl doanl Hoa kic u la u nlu da ìla ng. Soios ìlua
nlung do Ia vc ì ìluong da v vinl quang.
Ba ì do ng sa n va co plic u Ia Iinl vu c duo c nlicu
nguoi quan ìam va ìicp can duoc. Nlung klac voi ha ì
do ng sa n va co plic u, ngoa i lo i Ia Iinl vu c klo ìic p ca n.
Ðau ìu ngoai loi doi loi su licu hicì sau va iong. Do
ìlong ìin vc da u ìu ngoa i lo i co n kla la n clc , ncn va n
clua ìa o dic u kic n clo ca c ìiic u plu ìic pla ì luv ìlc
ma nl cu a minl.
Bac Sang 1cak, 42 ìuo i, lic n co van plo ng ìa i Nla ì
Ba n, cluvcn kinl doanl moi gio i ìluong ma i giu a 1iung
Ouo c va Mv . Cuo i nam 2uu3, kli ìv gia dang Ia Iuu vcn
an I.II5 won, Bac na m duo c ìlong ìin ia ng cla ng hao Iau
nua ìv gia dong won ìlco do ng vcn Nlaì Ban sc xuong
duo i Iuu vcn[I.uuu won. 1lc Ia Bac quvc ì dinl ho ia 2u
ìiicu vcn mua 23u ìiicu won, vua dc du plong ìicn mua
la ng lo a o Ha n Ouo c ha n sang 1iung Ouo c. Ðu ng nlu
ìin da dua, 2 nam sau, va o ìla ng II nam 2uu5, ìv gia
vcn[won xuo ng co n Iuu vcn[868 won. 1lc Ia Bac dcm ìa ì
ca ìicn won da mua doi sang dong vcn duoc 25 ìiicu 67u
nga n vcn. 1iong lai nam, Bac ìlu Io i ga n 28%.
Klong nlung Bac dau ìu ìicn won dc doi plo voi su
giam gia cua dong vcn, ma con vav no hang dong vcn dc
doi plo vo i dong won. Cu ìlc Ia nam 2uu3, Bac da vav
ìicn vcn ìai Han Ouoc ìuong duong 2uu ìiicu won voi
mu c Ia i nam 2%, ìu c kloa ng I7 ìiic u 93u nga n vcn. Cu ng
ìla ng II nam 2uu5, vo i ìv gia Iu c do , dc ìia I7 ìiicu 93u
nga n vcn da vav, clí ca n ga n kloa ng I56 ìiic u won.
Clcnl Ic cl ìic n vo n da u ìu va ìlu va o Ia 44 ìiic u won.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
110
Ðä u tu khong thë dI nguo c xu thë
do ng do-Ia gIa m gIa .
Kla c vo i ca c nla da u ìu ìiuvc n ìlo ng, ca c ìiic u plu
ìic ia ì quan ìam dc n ìli ìiuo ng ngoa i lo i. 1iic u plu Scok
Iun Young, 39 ìuo i, gia i ìlicl nlu sau:
“1oi haì dau dau ìu vao ìli ìiuong ngoai loi ìu con
klu ng loa ng ìa i clinl IMF nam I997. 1oi nla n ìlu c sau
sa c ia ng ngoa i lo i co ìlc dcm dc n nlu ng co lo i ia ì Io n
nc u clu ng ìa hic ì ìa n du ng no .”
1u sau nam I97u, dong do-Ia Mv ìuì gia con 8u% gia
ìii cu a clinl no va o da u ìlc kv XX. Vi Iv do na v, nlic u
nguo i clo ia ng vi ca c do ng ìic n ma nl kla c Io n ma nl
lon nlic u so vo i do ng do-Ia Mv .
1iic u plu Kim Young Iun, 37 ìuo i, no i:
“Clo du ìli ìiuo ng clu ng kloa n Mv kla quan lon
lav sa vao klung loang ìli gia ìii dong do-Ia Mv van da
va dang la gia. 1uv nlicn, vic c ma ì gia cua dong do-Ia
klong co Iicn quan gi dc n ìinl linl ìli ìiuo ng ìiong
nuo c Mv . Kc ì cu c Ia ca c nla da u ìu ìa p ìlc lav ca nlan
Mv do n mo ì kloa n ìic n Ion da u ìu ia ìli ìiuong nuo c
ngoa i clu klong pla i no i dia Mv . Bo i vi, nc u lo cu giu
ma i do ng do-Ia ìiong nuo c Mv ìli ìic n vo n cu a lo klong
ìang ma clí gia m da n.”
0o ¤g 0o|a 0|a m 0|a Co |o | 0a u Tu Cu a Ba ¤
111
Na m duo c xu thë dä u tu
cha c cha n se tha nh cong.
Ca c ìic n ho kloa lo c kv ìlua ì ìiong Iuu nam qua da
Ia m ìlav do i can ha n ca ìlc gio i va ìa o ncn nlu ng xu ìlc
mo i. Ca c ìiic u plu ìic Iuon quan ìam dc n ca c xu ìlc na v
va ap dung iaì licu qua vao clicn Iuoc dau ìu cua lo.
Nlu ng nam I95u, o Mv ìio cloi con quav (HuIa
Hoop} vua moi xuaì licn da ìao ncn moì Ioaì ìlav doi
ìicn ìli ìiuo ng ìio cloi ìic cm. Klong nlu ng ìlc , con
quav co n a nl luo ng dc n ca nga nl ìlc ìlao, am nla c, ca
mu a, va di nlicn co ca nga nl cong nglic p nlu a. Lu c do ,
ca c nla da u ìu ngli ia ng HuIa Hoop clí Ia ìlo i ìiang
nla ì ìlo i ncn da u ìu nga n la n va o cong ìv ìio cloi.
Nlung vc sau, HuIa Hoop klong clí Ia nga nl kinl
doanl nla ì ìlo i ma ìio ìla nl mo ì xu ìlc kc o da i ma i.
Clo ncn nlu ng nguo i da u ìu va o nga nl cong nglic p
nlu a, ngav ca sau kli su la p da n cu a HuIa Hoop kc ì ìlu c
lo va n co n ìlu Io i Io n.
Ða nl gia clinl xa c ca c xu ìlc da u ìu cu ng gio ng nlu
ha n dang di ìa u lo a. Ba n ngo i mo ì clic c glc clo dc n kli
han dcn ga cuoi cung. Ncu han xuong ìau nua duong ìli
mon Ioi dau ìu Ion sc ìlco con ìau di maì.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
112
5u thay do I cu a gIa trI do ng tIë n
co a nh huo ng rä t Io n dë n ta I sa n
Vic c Icn gia lav xuo ng gia cu a do ng ìic n gav a nl
luong sau iong va iaì Ion dcn ìai san cua han. Sau dav Ia
moì vi du Iicn quan ìoi su giam gia ìii cua dong do-Ia Mv.
Moì nla dau ìu Mv va moì nla dau ìu Nlaì cung
dung ìiuoc moì ìoa nla o Mv. Clu ìoa nla noi voi lai
nla dau ìu iang ong ìa han ìoa nla do voi gia Ia 3u ìiicu
do Ia. Va o nam I97u, lai nla da u ìu ìu ng dc n xcm ngoi
nla na v kli no duo c kcu gia Iu ìiic u do. Ba muoi sa u
nam sau (2uu6}, ìo a nla na v Icn gia ga p ha Ia n. Vo i nla
da u ìu Mv ìli ìo a nla na v co gia klong ic va klong co
su c la p da n. Nlung nla da u ìu Nla ì co suv ngli loa n
ìoa n kla c la n.
Nam I97u, kli ìo a nla co gia Iu ìiic u do-Ia Mv ìli
nla da u ìu Nla ì pla i ho ia dc n 3 ìv 57u ìiic u vcn moi co
duoc ìoa nla. Hicn ìai ìli sao² Moì do-Ia Mv doi duoc
Iu9 vcn Nla ì. Va v, 3u ìiic u do-Ia doi duo c 3 ìv 279 ìiic u
vcn. Vo i nla da u ìu Nla ì, ìo a nla gia m gia 8%, nlung
doi voi nla dau ìu Mv, ìoa nla ìang gia dcn 3uu%.
1u nam I97u ìio vc sau, so vo i do ng ìic n ca c nuo c
nlu fianc 1lu v Si, fianc Pla p, kionc (cu-ion} Ðan Ma cl,
gia ìii dong do-Ia Mv ìicp ìuc giam xuong. Su ìlav doi gia
ìii cu a ca c Ioa i ngoa i ìc ma nl co a nl luo ng ia ì Io n dc n
ìa i sa n Ia nlu ìlc .
0o ¤g 0o|a 0|a m 0|a Co |o | 0a u Tu Cu a Ba ¤
113
5u c ma nh cu a dä u tu ngoa I të .
Cung voi su maì gia cua dong do-Ia Mv, moì dong
ìic n kla c dang duo c clu v clinl Ia do ng nlan dan ìc .
Ða c dic m cu a do ng nlan dan ìc Ia no co ìv gia co dinl
so voi dong do-Ia Mv. O Han Ouoc, kli doi dong won ia
dong do-Ia ìli ìv gia hicn dong lang ngav. Su ìlav doi ìv
gia do co su can ìlic p cu a ngan la ng ìiung uong Ha n
Ouo c. Nlung vi Iuo ng giao dicl qua Io n ncn clo du
ngan la ng ìiung uong Ha n Ouo c co du ng ia can ìlic p ìli
cu ng co mu c do .
1luc ia ìv gia giua dong nlan dan ìc so voi dong do-
Ia Mv cu ng klong pla i Ia co dinl ìuvc ì do i. No cu ng ìlav
doi nlung hicn do dao dong klong Ion do co su dicu ìicì
cu a ngan la ng ìiung uong 1iung Ouo c.
So vo i nlu ng do ng ìic n ma nl nlu do ng vcn Nla ì,
do ng cuio, v.v. ìli gia ìii dong do-Ia Mv xuo ng gia nlic u.
Vi co ìv gia co dinl so vo i do ng do-Ia ncn gia ìii do ng
nlan dan ìc cu ng hi gia m di 2u - 3u% so vo i do ng cuio
va do ng vcn.
Nla da u ìu ngoa i lo i Kang noi:
“Cu ng vo i su xuo ng do c cu a nc n kinl ìc , mu c ìlam
lu ì ma u dicl ìang nlanl ncn do ng do-Ia Mv xuo ng gia
Ia duong nlicn. Nlung do i vo i 1iung Ouo c – vo n duo c
ca ìu ng Ia ìli ìiuo ng gia cong ìang ìiuo ng ma nl cu a ìlc
gioi vc xuaì klau, vc san Iuong ìicu ìlu noi dia - ìli vicc
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
114
do ng nlan dan ìc xuo ng gia ìlco do-Ia Mv Ia dicu klong
hinl ìluo ng. Vic c 1iung Ouo c ìlco duo i clinl sa cl
do ng nlan dan ìc vc u Ia m pla ì sinl ìlic ì la i clo ca c
nuo c co giao dicl ìluong ma i vo i lo . Vi ìlc , ca c nuo c
dang klong ngu ng gav a p Iu c vcu ca u clinl plu 1iung
Ouo c pla i ìlav do i clinl sa cl ngoa i lo i cu a lo .”
Nlu va v, xu ìlc Ia cla ng hao Iau nu a do ng nlan dan
ìc sc ìloaì kloi clc do ìv gia co dinl so voi dong do-Ia
Mv va va n la nl ìlco quv Iua ì cung ca u ngoa i loi, ìu c ìio
vc gia ìii ìla ì cu a no . Kli do , gia ìii ìa i sa n cu a ha n, nc u
ìiuo c dav duo c mua ha ng nlan dan ìc , sc Icn ia ì nlic u.
Ðav Ia Iv do cac ìiicu plu ìic dang ìap ìiung cao do dau
ìu va o do ng ìic n 1iung Ouo c.
Hic p lo i ca c nla sa n xua ì Hoa Kv (NaìionaI
Associaìion of Manufacìuicis} dua vao ncn ìang suc mua
clo ia ng do ng nlan dan ìc hi da nl gia ìla p o mu c 4u%
so vo i do ng do Ia Mv . 1lco ìicu clua n na v, ìv gia ìlu c
cu a nlan dan ìc so vo i do-Ia Mv klong pla i Ia I USD an
8,u8 CNY
(
'
}
, ma I USD an 4,85 CNY. Co n Ngan la ng 1lc
gio i (WoiId Bank} Ia i da nl gia do ng CNY clí co su c mua
ha ng I[5 do ng USD. 1u c do ng CNY pla i na m o ìv gia I
USD[I,62 CNY. Ricng 1a p cli Kinl ìc Anl (1lc
Economisì} ìli clo ia ng ìv gia I USD[3,595 CNY Ia du ng
ìlco clua n BigMac Indcx.
Ncu ìv gia dong CNY giam so voi dong USD ìli licu
qua Ia m ìang ìa i sa n nlu ìlc na o² 1a ìinl ìlu xcm.
0o ¤g 0o|a 0|a m 0|a Co |o | 0a u Tu Cu a Ba ¤
115
(
'
}
CNY (Clincsc Yuan}: Ðo ng nlan dan ìc cu a 1iung Ouo c
Cia su ha n do i Iu nga n USD (ìuong duong I.u37.uuu
won} Ia v 8u.8uu CNY dcm gu i ìic ì kic m o ngan la ng
1iung Ouo c. Nc u ìv gia do ng CNY so vo i do ng USD lic n
nav (8,u8 CNY[ I USD} hic n do ng ìla nl 3,595 CNY[ I
USD. 1u c ìiuo c dav muo n mua I USD ìli ha n ca n pla i co
8,u8 CNY, nlung nav ha n clí ca n 3,595 CNY Ia du . Nlu
va v, nc u ha n iu ì 8u.8uu CNY (Iu nga n USD ìiuo c dav}
dcm di mua USD ìli ha n duo c 22 nga n USD (ìuong duong
22 ìiic u 82u nga n won}. No i nga n go n, nc u ha n dcm Iu
nga n USD da u ìu va o CNY ìli ha n sc ìlu vc 22 nga n USD
nlo gia ìii do ng CNY ìang Icn so vo i do ng USD.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
116
TRIÊ T LY THA NH CÔNG
TRÊN THUONG TRUO NG
Ngoa I thu c Iu c, ba n cä n co con a t
chu ba I - do chình Ia chía kho a
dI dë n tha nh cong.
1oì nglicp dai loc o Han Ouoc, loc va Iav hang
MBA o Nla ì va Ho ng Kong, lic n ìa i Kim Mvung Kook,
giua ìuoi 3u, dang Iam ìiuong dai dicn klu vuc Ðong
Nam A cua mo ì cong ìv ìu va n dau ìu nuoc ngoai. 1loi
dicm 2uu5, Kim dicu lanl moì quv dau ìu ìii gia 42u ìv
won va luo ng Iuong I ìiic u 7uu nga n do Ia Mv mo ì nam.
Nc u ìinl ca ìlu nla p kic m ìlcm ìu da u ìu ìiu c ìic p cu a
ca nlan Kim ìli anl co ìo ng ìlu nla p la ng nam Icn ìo i
2 ìv 5uu ìiic u won.
Kim no i: “1línl ìloa ng ìoi duo c mo i ìlínl gia ng ca c
klo a vc da u ìu. Nlu ng nguo i lo c ìla v ìoi co n ìic ncn co
vc loa i ngli. Nlung kli ìoi ìam su vo i lo ia ng ìoi kic m
ìic n nlic u lon ha Ia n Iuong ìiung hinl nam cu a ca c gia m
do c dic u la nl (CEO} quo c ìc ìli lo ìio n ma ì nlin ìoi va
co pla n ìin ìuo ng lon”.
Clí ìiong Iu nam Ia m vic c, ha ng su ca n ma n va
cluvcn ìam ìiau do i nang Iu c ha n ìlan ma Kim da da ì
ìo i vi ìii nlu ìlc . Co ìlc xcm ca n ma n va nang Iu c Ia
nlu ng vc u ìo co ha n dc Ia m gia u, nlung dc co duo c
kloa n ìa i sa n do , ngoa i do ng “ma u no ng”, Kim co n co
do ng “ma u Ia nl” ìiong nguo i anl ìa. Kim co nu cuo i
ìlan ìlic n, gio ng no i nlo nlc nlu gia o vicn, guong ma ì
klong lc co mo ì vc ì nlan ìlc lic n su cang ìla ng
ìluo ng ìiu c ìluo ng ìla v o ca c doanl nlan. 1uv nlicn,
ìicn ìluong ìiuo ng anl co ìlc ìio ìla nl nguo i “ma u
Ia nl” ha ì cu Iu c na o.
Kim quan nic m: “Nc u mo ì nla kinl doanl ìu ho
ìluong ìiuo ng ìli suo ì doi anl ìa clí Ia moì nguoi Ia m
cong an Iuong ma ìloi. 1icn ìluong ìiuo ng, nc u hi da nl
ma ìiai ìli anl plai danl ìia hang duoc ma plai doi
pluong”.
Kli duo c lo i vc ha i lo c la ng nga v cu a minl, Kim
dap:
“1oi nlo Bismaik, nguo i xav du ng nc n ìa ng dc quo c
Ðu c, ìu ng no i ia ng: “Nguo i da n ong muon Ia m duo c vicc
Io n pla i co du ìinl ca cl cu a ca lai ìla i cu c”. Vo i nguo i
Iuong ìlic n ha n pla i Iuong ìlic n lc ì mu c: nguo c Ia i ha n
plai ìlaì quvcì Iicì. Ðo Ia ìiicì Iv song cua ìoi.”
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
118
Khong co kha nang Ia m kInh të
Ia dIë u to I të .
Nguo i da Icn ìo i nguo ng ìu do vc ìa i clinl ìli klong
ca n pla i ca nl ìianl. Nguo i co mu c Iuong nam va i clu c
ìiic u won va ìlo a ma n vo i cuo c so ng ìiung Iuu cu a minl
cu ng klong ca n ca nl ìianl. Nlung muo n gia u co lon,
muo n minl co gia ìii lon ìli ca n pla i co ìinl ìla n
ìianl da u.
1a ì nlicn ìicn dav clí Ia v kic n ca nlan ìoi. Nlung
pla n Io n nguo i do i ìluo ng hi ìloi micn ho i “dan clu , ìu
do, hinl da ng”. Xin nlo ia ng ìicn ìlc gian na v klong co
gi hinl da ng ca . Ba n ìia cu ng mo ì mu c ìic n nlu nguo i
giau dc vao nla ìam cong cong Ia hinl dang u² Nguoi
vao nla lang cao cap ìluong xuvcn va nguoi ìiong doi
loa mav moì Ian vao nla lang do Ia hinl dang sao²”
Cac ìiicu plu ìic ma ìoi ìung gap dcu kluvcn iang
ìiong ìlc gio i kinl doanl, nc u klong muo n ìla nl nguo i
ìlaì hai, nguoi Iuon iuoì duoi kc klac ìli han plai mai
sa n iang nanl dc ìianl da u. 1la ì ha i do ng nglia vo i vic c
ha n klong co kla nang. Va klong co kla nang Ia m kinl
ìc Ia dic u ìo i ìc nla ì. Ðc ìianl da u, ai ìu ho v cli ìli vinl
vic n ìio ìla nl nguo i ìla ì ha i. Ai mang Io ng ìluong la i
do i vo i nguo i ìla ì ha i ìiong ìlc gio i kinl doanl clinl Ia
ìu kc o minl xuo ng la ng ngu nguo i ìla ì ha i.
Tr|e | |; T¤a ¤¤ Co¤g Tre¤ T¤uo¤g Truo ¤g
119
NGUO I DÂ N DUO NG
VI DA I
AI thu duo c trI thu c tu nhu ng ca I nhín
thä y, trì tuë tu nhu ng ca I khong nhín
thä y thí nguo I do du dIë u kIë n dë
tro tha nh trIë u phu .
La “cao ìlu” dau gia haì dong san, Kim Hvoung 1a
(4u ìuoi} - ìiicu plu ìu lai han ìav ìiang - co ngoi hicì ìlu
ìii gia lon 4 ìv won o Sam Sung, qua n Kang Nam. Ho c
va n cu a anl clí o mu c ìiung lo c plo ìlong nlung anl
Iai co kicn ìluc iaì sau vc Iuaì dan su, vc haì dong san, ìaì
ca Ia nlo lo c. “Ho c Ia nguo i da n duong vi dai cu a ìoi”,
Kim no i.
Ko c ba ng ¡0-20 Iä n nguo I kha c.
Kim kc : “1iuo c dav ìoi Ia m nglc ìic n, io i Ia i xc clo
mo ì nla ma v o Buclon, do ng ìlo i lo c Io m ca cl da u ìu
ha ì do ng sa n ìu nguo i kla c. Ban nga v ìoi Ia m vic c, co n
han dcm ìoi danl vaì voi ìung ìiang sacl Iuaì haì dong
san va Iuaì dan su”.
Sau do, Kim haì dau dau ìu vao haì dong san ìu mav
cong da ì o quc mang ìcn nguo i anl. Nam 2uuI, qua da u
gia plaì mai ìai san cua ìoa an, Kim mua duoc manl daì
ma ì ìic n ìluo c pluo ng Nocun, ìla nl plo Kwang
Mvung, ìínl Kvong Kv, vo i gia I8u ìiic u won, ìiong kli
gia ìli ìiuo ng Ia 68u ìiic u won.
Ma nl da ì co gia Ia m. Nlung do ma nl da ì dang ìiong
ìianl cla p ìo ìu ng ncn klong ma v nguo i du da u gia , ai
cu ng pla i ca n ìla n. Ma v Ia n ha n klong duo c, gia da u gia
ìu ì xuo ng co n I73 ìiic u won. Du a ìicn kic n ìlu c vc Iua ì
da lo c, Kim plan ìicl kv lo so na v va ìim dc n Iua ì su.
Kim ìlco dau ìlau dcn hav Ian, Ian cuoi ìiung dau ìlau
vo i gia I8u ìiic u won.
Sau kli no p ìic n ìla u, ìic n ìluc xong Kim Io i 2 ìv 8uu
ìiic u won, moì kloa n ìic n Ion ha ng I4 Ian gia ìiung dau
gia . Klong pla i nga u nlicn ma Kim ìlu Io i Io n nlu ìlc .
Cu ng klong pla i ga p va n mav ìic n dc n. Clinl ìii ìlu c va
Iinl cam vc haì dong san, vc Iuaì plap ìung dav cong loc
ìa p Iau nav da mo io ng ìa m nlin clo Kim. 1iong ìlu
|guo | 0a ¤ 0uo ¤g v| 0a |
121
vicn ìu cua Kim, sacl, ìai Iicu vc haì dong san, vc Iuaì dan
su cla ì kin ìuo ng Icn ìa n ìia n nla .
Iee Keun Sung (36 ìuoi} kloi nglicp ìu lai han ìav
ìia ng, nav co ìa i sa n kloa ng 2 ìv won nlo da u ìu clu ng
kloa n va o 1iung Ouo c ma v nam ga n dav. Lcc Iuon ìim
do c nga u nglic n ha o ca o cu a ca c cong ìv clu ng kloa n
nuo c ngoa i, do ng ìlo i nglicn cu u nga nl nglc na o o
1iung Ouo c co Io i ìu c cao va do ng cla v cu a ma cl ìic n ia
sao. Co n Paik Sang Hvun (3u ìuo i}, vo n xua ì ìlan ìu
nlan vicn cong ìv kic m ìoa n, nav co cu a la ng qua n a o
vo i doanl so ha n ia mo i nam ìicn 5 ìv won. “1oi Iuon
ìlu ìlap ìaì ca ìai Iicu vc cac Ioai vai va ìloi ìiang.
Cluvcn mon cu a ìoi klong pla i Ia ìlo i ìiang ncn ìoi
pla i lo c ha ng Iu-2u Ia n nguo i kla c”, Paik no i.
1iic u plu Sco Kvong Sik (39 ìuo i} nla n ma nl: “Du
Ia da u ìu lav kinl doanl ìli nla ì ìlic ì pla i ìim pluong
plap dc daì duoc kcì qua ìoì nlaì. Plai ìim clo duoc hac
ìla v ìiong Iinl vu c ma minl dang quan ìam. Pluong
clam Ia pla i lo c lo i ìu ca c ha c ìla v na v”. Kim CloI Kvu
(36 ìuo i}, dang dic u la nl mo ì san goIf Io n, no i ia ng:
“Nguo i da nl goIf xa I5u mc ì nc u co ìla v co ìlc da nl xa
ìo i I8u mc ì. Nlung nc u muo n da nl xa lon 2uu mc ì ìli
pla i lo c Ia i ìu da u ca cl ca m ca n goIf”.
Nlung ìiuo c kli du ng ìiong la ng ngu ìiic u plu ,
nlu ng nguo i hinl ìluo ng na v klong co nlic u ha n Ia
ìiic u plu . Va v lo lo c ha ng ca cl na o² Kim CloI Kvu no i:
“Clinl Ia sa cl. Nlung no i dung va linl ìlu c sa cl klong
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
122
pla i Ia dic u quan ìio ng nlaì. Ma quan ìio ng Ia nlu ng hi
quvc ì, suv ngli cu a ìa c gia a n ìiong ìu ng con clu . Nc u
ìim duo c ìii ìlu c ìiong nlu ng dic u da hic ì, ìii ìuc ìiong
nlu ng dic u klong nlin ìla v ìli nguo i do co du ìu ca cl
ìla nl ìiic u plu ”.
Ioln 1cmpIcìon no i nlu sau:
“Nguo i clua n hi clo ìla nl cong pla i Iuon ga n cla ì
vo i ìlu vic n. Vo i nlu ng nguo i ìla nl cong nlo lo c lo i
kinl nglic m ìu nguo i kla c, kli ha ì da u co su nglic p ìli
sa cl do i vo i lo ca ng ìio ncn quan ìio ng.”
Sang Hvun CloI, 38 ìuo i, lic n Ia cluvcn gia ngan
la ng, gia i ìlicl nlu sau:
“Ncu doc sacl vc dau ìu co plicu ìli ìiong moì
ìla ng ha n pla i do c 3 - 4 cuo n. Nc u do c ia i ia mo ì nam
ìu ng a v sa cl ìli Iuo ng kic n ìlu c cu a ha n sc hi gia n doa n.
Ba n klo ìa p lo p ìlong ìin, klong ìlco kip xu ìlc da u ìu
va dc Ia c luo ng. Kli do c, la v Iuon lo i “ìa i sao” vi do Ia
mo ì cau lo i ia ì lu u icl.”
5u kha c nhau gIu a trIë u phu thë hë
truo c däy va trIë u phu tre nga y nay Ia
kha nang da p u ng nhanh vo I tho I cuo c.
Ca c cuo n sa cl ma ca c ìiic u plu ìic lav do c Ia “1u
dic n ha cl kloa”, “Su kv 1u Ma 1licn”, “Licl su dic ì vong
|guo | 0a ¤ 0uo ¤g v| 0a |
123
cu a dc quo c La Ma ”, “1iuong ca IIias va Odvsscc”… Vi
sao lo Ia i ìlicl sa cl Iicl su ² 1iic u plu Lcc Sung Ic (38
ìuo i} - nla da u ìu co plic u ìla nl cong - gia i ìlicl:
“Nguoi clicn ìlang cua Iicl su pla i Ia nguo i da m daì
clan Icn nlu ng con duo ng da i va co nlic u clong gai
plia ìiuo c. Ða u ìu cu ng gio ng nlu cuo c ìiuo ng clinl
va v. Co Ic vi ìlc ncn ca c ìiic u plu ìic ìluo ng co a n ìuo ng
ma nl ho i nlu ng cuo n sa cl nlu ìlc ”.
1lco kc ì qua dic u ìia vc “su pla ì ìiic n ha n ìlan
minl” duo c ìiic n klai ìa i Ha n Ouo c, dic u ma ca c ìiic u
plu ìic quan ìam dau ìu ìlco ìlu ìu Ia: lo c ìap ìii ìluc
dc kic m ìic n (57%}, giu gin su c klo c (26%}, nang cao
nla n ìlu c nlan van (Iu%} va ìlam gia loa ì do ng xa lo i
(7%}. 1iong do , dc co ìii ìlu c ìli vic c ìa o ia “nlan ma cl”
Ia quan ìio ng nla ì (65%}.
Hon 28% so ìiic u plu ìic Iuon dc u dan ca p nlaì
ìlong ìin o ìlu vic n. Ha v Ia ng nglc Io i Kang Min CloI
(43 ìuo i, Ia m nglc clo ìluc nla , co ìa i sa n 5 ìv won nlo
dau ìu haì dong san}: “Moì ìlang, iì ia Ia moì Ian ìoi di
ìlu vic n. Mo ì nga v o ìiong ìlu vic n vcn ìinl ìoi ìlu
loa cl ìii ìlu c va ìlong ìin lon Iu Ia n ngo i o van plo ng”.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
124
SU C VA NH
CU A QUY TÃ C 72
La plo ng vicn cu a nla ì ha o kinl ìc ìluo c Bo Kinl
ìc Ha n Ouo c, Kim Scon CluI, 45 ìuo i, ha ng do ng Iuong
(ìicl Iu v} va ha ng ho na o (da u ìu} cu a minl da ìio
ìla nl ìiic u plu ìu lai ha n ìav ìia ng. Ba ng so ìic n da nl
du m ìu Iuong, co ng vo i kic n ìlu c kinl ìc cu a mo ì nla
ha o, Kim da clo n ia nlu ng ìluong pla m ìo ì dc da u ìu.
Kim ìam su :
“1u co plic u, ìia i plic u clo dc n ha ì do ng sa n, ìoi
mua va o va la u nlu klong ha n ia. 1la m cli ìoi cu ng
klong muo n kv gu i o ca c cong ìv clu ng kloa n vi klong
muo n ha n ia, ngav ca kli co hic n do ng vc gia .”
Nam I998, nlo ìla ng da u gia ma Kim mua mo ì can
lo o gan ga ìau dicn ngam Kang Nam voi gia 2uu ìiicu
won ìiong kli gia ìli ìiuo ng Ia 22u ìiic u won. Lu c do , gia
can lo dang xuo ng ncn ìla v Kim mua ai cu ng cuo i,
nlung Kim klong quan ìam.
1a m nam sau (2uu6}, can nla ìang Icn I ìv 7u ìiic u
won. Nam I998 Ia Iu c Ha n Ouo c dang ga p klu ng loa ng
ìa i clinl. Nlung Kim ìin ia ng kli na o Ha n Ouo c co n
ìli IMF sc klong ho ioi lo . 1long ìluo ng, nc u kinl ìc
ìii ìic Iau da i ìli nlic u ha ì do ng sa n ìo ì sc duo c dua ia
ha n da u gia . Nlung ca n nlo ia ng nc n kinl ìc cu ng nlu
cuo c do i mo ì con nguo i, cu ng co nlu ng clu kv Icn
xuo ng nla ì dinl.
Vi ìlc , klong gi ha ng da u ìu va o ha ì do ng sa n Iu c nc n
kinl ìc suv ìloa i, va ha n ia Iu c kinl ìc ìang ìiuo ng. Va n
dc Ia ha n co “du ng kli” dc da u ìu va o ha ì do ng sa n Iu c
nc n kinl ìc dang xuo ng do c lav klong, va co giu duo c ha ì
do ng sa n do clo ìo i Iu c nc n kinl ìc kla Icn lav klong.
Ca c ìiic u plu ìic Ia nguo i nla n ìlu c io nla ì v nglia
cu a cau: “ìlo i gian Ia ìic n ha c”. 1iong da u ìu, ìla nl cong
lav ìlaì hai duo c quvcì dinl hoi nlicu vcu ìo , nlung ai
ìla ng ìiong cuo c clic n vo i ìlo i gian ìli nguo i do sc
ìla nl cong. Cia su lai nguo i co ngang nlau Iuu ìiic u,
nguo i dcm so ìic n do da u ìu ìiong Iu nam cla c la n sc
ìlu Io i nlic u lon nguo i da u ìu ìiong I nam.
Ðä u tu Ia I suä t ke p chình Ia chIë c chía
kho a mo ra ca nh cu a cu a su gIa u co
Clinl la i sua t ke p Ia clia kloa mo cua vao ìlc gioi
cu a nguo i gia u. Ca c ìiic u plu ìic dc u nla n ma nl nlu
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
126
ìlc . Kla i nic m Ia i sua ì kc p ia ì don gia n va dc lic u. Ba n
clí ca n nlo ia ng Ia i sinl ia va o cuo i ìlo i la n ìin du ng sc
duoc nlap goc va ìoan ho so ìicn nav sc duoc ìicp ìuc Iav
Ia m vo n clo kv ìin du ng sau, va cu ìlc Ia p di Ia p Ia i.
La i sua ì kc p co lai da c ìiung co ha n:
Moì Ia, ìuv so ìicn dau ìu han dau iaì nlo, nlung
ìlo i gian ca ng da i ìli lic u qua ìang ìlco ca p so nlan.
Ncn muon luo ng licu qua Iai suaì kcp ìli cang kco dai
ìlo i gian da u ìu, ha n ca ng ìlu duo c Io i Io n.
Hai Ia , ìuv Ia i sua ì mo i kv ìin du ng clcnl Ic cl ia ì iì,
nlung ìlu Io i vc sau Ia i clcnl Ic cl ia ì Io n.
1hë na o Ia dä u tu Ia I suä t ke p!
1a lav xcm licu qua Iai suaì kcp hang cac con so
ìlua n ìu v. Ba ì da u ìu I won kli Icn ha v ìuo i, Ia m sao clo
mo i nam Icn ga p doi. Cu ìlc Ia nam Icn ìa m ìuo i Ia 2
won, nam Icn clin ìuo i Ia 4 won, nam Icn muo i ìuo i Ia
8 won… Cu ìlc sau 4u nam, ìu c nam 47 ìuo i ha n sc co
so ìic n Io n klo ìuo ng no i Ia I.u99 ìv 5II ìiic u 62u nga n
won. Ðo Ia kc ì qua ìinl ìlco Ia i sua ì kc p Iuu%[nam.
Cia su moì nguoi 2u ìuoi dcm I ìiicu won dau ìu vao
ìluong pla m Ia i sua ì kc p. Ðc ìic n ìinl ìoa n, gia su ìlo i
gian ìinl dc n 4u nam vo i clu kv 5 nam: va co 5 mu c Ia i
sua ì 5%, Iu%, I5%, 2u%, 25%. Kc ì qua ìlu Io i da u ìu co
ìlc ìiinl ha v ìlco ha ng sau:
Su c Ma ¤¤ Cu a 0u; Ta c 72
127
Vo i Ia i sua ì Iu% nam, sau Iu nam von han da u I ìiicu
won ìang ìla nl 2 ìiic u 59u nga n won, va sau 4u nam con
so sc Ia 45 ìiic u 25u nga n won. Ba n co ìlc ìla v ìo c do ìlu
Io i cu a Ia i sua ì kc p nlu ng nam da u co n nlo , nlung ca ng
vc sau ca ng ìang vo ì.
Nc u so sa nl ìlco mu c Ia i sua ì, vo i cu ng kloa ng ìlo i
gian 4u nam ìli Ia i sua ì 5% sc mang vc clo ha n 7 ìiic u
u3u nga n won, voi Iai suaì I5% ha n ìlu duoc 267 ìiicu
86u ngan won va voi Iai suaì 25%, han ìlu duoc 7 ìv 523
ìiic u I6u nga n won! Ðic u do clo ìla v, su clcnl Ic cl vc
Iai suaì mang Iai kcì qua iaì klac hicì. Ðav Ia su mau
nlic m cu a Ia i sua ì kc p.
Cac ìiicu plu ìic ma ìoi ìung gap dcu iaì clu v vao Iai
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
128
Laäi suêët
Thúâi gian
5º 10º 15º 20º 25º
5 nùm 1.270 1.610 2.010 2.480 3.050
10 nùm 1.620 2.590 4.040 6.190 9.310
15 nùm 2.070 4.170 8.130 15.400 28.420
20 nùm 2.650 6.720 16.360 38.330 86.760
25 nùm 3.380 10.830 32.910 95.390 264.690
30 nùm 4.320 17.440 66.210 237.370 807.790
35 nùm 5.510 28.100 133.170 590.066 2.465.190
40 nùm 7.030 45.250 267.86 1.469.770 7.523.160
Don vi tinh. nga n ucn
suaì clo du clí o muc I%. Ho san sang dau ìu vao haì kv
ngan la ng na o co Ia i sua ì cao lon, du clí lon u,I%.
Nguoi su dung ìai ìinl licu qua dau ìu Iai suaì kcp Ia
Waiicn Buffcìì. 1iong suo ì 4u nam, ong dc u da n da u ìu
Ia i sua ì kc p voi ìv sua ì Ia i ìiung hinl nam 26,5%. Vo i Iuu
ìiic u won da u ìu han da u ca cl dav 4u nam, lic n nav con
so do da ìla nl I.2I3 ìv 3uu ìiic u won, ìu c ha ng I2.I33
Ia n mo n ìic n ìiuo c dav 4u nam cu a ong. Ðav clinl Ia
licu qua dau ìu Iai suaì kcp.
Bav gio ìa xcm ìiuo ng lo p da ng nga c nlicn lon qua
ca c con so ìoa n lo c. Cu ng mu c Ia i sua ì, cu ng ìlo i gian,
nlung dic m kla c hic ì Ia sau do cu mo i nam clu ng ìa da u
ìu ìlcm I ìiic u won. 1a co kc ì qua nlu sau:
Su c Ma ¤¤ Cu a 0u; Ta c 72
129
Don vi tinh. nga n ucn
Laäi suêët
Thúâi gian
5º 10º 15º 20º 25º
5 num 6.800 7.710 8.750 9.920 11.250
10 num 14.200 18.530 24.340 32.150 42.650
15 num 23.650 35.940 55.710 87.440 138.100
20 num 35.710 64.000 118.810 225.020 429.680
25 num 51.110 109.180 245.710 567.370 1.319.480
30 num 70.760 181.940 500.950 1.419.250 4.034.960
35 num 95.830 229.120 1.014.340 3.539.000 12.321.950
40 num 127.830 487.850 2.046.950 8.813.620 37.611.810
Ba n co ìla v nlu ng con so Io n ngoa i su c ìuo ng ìuo ng
klong² Voi Iai suaì Iu%[nam, moi nam han ho ìlcm vao
vo n I ìiic u won ìli sau Iu nam da u ha n ìlu duo c ca go c
Ia n Ia i Ia I8.53u.uuu won, sau 2u nam: 64.uuu.uuu won,
sau 3u nam: I8I.94u.uuu won, va sau 4u nam:
487.85u.uuu won!
So sanl vc Iai suaì dau ìu, sau 4u nam, voi muc Iai
sua ì 5%, ha n ìlu duo c I27.83u.uuu won, Iu%:
487.85u.uuu won, I5%: 2.u46.95u.uuu won, 2u%:
8.8I3.62u.uuu won, 25%: 37.6II.8Iu.uuu won. La i sua ì
kcp da Iam ìang licu qua dau ìu voi ìoc do ìcn Iua!
Waiicn Buffcìì klong hao gio xa io i nguvcn ìa c na v
ncn kc ì qua ìa i sa n lic n ìa i cu a ong Icn dc n 43 ìv do-Ia
Mv (ìuong duong 43 ngan ìv won}. 1om Iai, dau ìu kli
co n ìic , vo n da u ìu ca ng Io n, ìlo i gian ca ng da i, Ia i sua ì
dau ìu cang cao ìli licu qua do Iai suaì kcp mang Iai sc
vo cu ng Io n.
0uy ta c 72
1iic u plu ìic Cloi Ik Hvun, vo n ìlicl ìoa n lo c va
quvc ì dinl di va o con duo ng da u ìu, gia i ìlicl:
“Ouv ìac 72 Ia quv ìac ìoan loc dung dc ìinl ìoan su
ma u nlic m cu a Ia i sua ì kc p. Co nglia Ia , kli ha n Ia v 72
clia clo mu c Ia i sua ì kc p, ha n sc hic ì duo c ìloi gian dc
so ìicn von ìang gap doi. Vi du, ncu Iai suaì kcp dau ìu Ia
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
130
9% nam ìli 8 nam sau (72:9=8} duo c so ìic n ga p doi von
han da u. 1uong ìu , nc u Ia i sua ì I8%[nam ìli cu sau 4
nam ìic n vo n cu a ha n sc ìang Icn ga p doi.”
Vo n Ia m nglc huon xc nla p ngoa i va da u ìu clung
kloa n, ìia i plic u, ha ì do ng sa n nuo c ngoa i ma Kim Man
SuI, 42 ìuo i, o Kang Nam, co la ng ìv won ìa i sa n. Kim ia ì
ìlicl Ouv ìa c 72, vi ìlco anl, “Mo i linl ìlu c ma ìoi da u
ìu dc u co Ia i nam hinl quan Ia 26,5% ncn cu sau ga n 3
nam (72:26,5=2,7} ìli ìic n vo n cu a ìoi Ia i ìang Icn ga p
doi”.
Ouv ìa c 72 cu ng giu p ha n ìinl duo c ìlo i gian Iuong
nam va pli sinl loa ì ìang ga p doi. Vi du , Iuong la ng
nam lic n nav cu a ha n Ia 2uu ìiic u won, mu c ìang Iuong
la ng nam 5%, ìli muo n co Iuong nam 4uu ìiic u won,
ha n pla i clo I4,4 nam nu a (72:5=I4,4}.
Cia su vaì gia lang nam ìang 8% ìli moì nguoi 3u
ìuo i lic n nav sc ìicu mo ì ìla ng lc ì I ìiic u won. Sau 9
nam (72:8=9 nam}, Iu c 39 ìuo i anl a v pla i ìicu dc n 2
ìiic u won mo i ìla ng. Va cu ìlc dc n 48 ìuo i anl a v pla i
ìicu 4 ìiic u won mo ì ìla ng, 57 ìuo i ìicu 8 ìiic u won, 66
ìuoi ìicu I6 ìiicu won.
Kli su du ng Ouv ìa c 72 clinl Ia Iu c ca c ìiic u plu ìic
ìinl ìoan licu qua dau ìu dc quvcì dinl dau ìu. Kim Man
SuI gia i ìlicl nlu sau:
“Vi du , ìoi co 2uu ìiic u won ìiong ìav, ìoi muo n Ia m
ia 8uu ìiic u won ìiong vo ng 5 nam ìli ìlco Ouv ìa c 72,
ìoi plai clon va dau ìu vao ìluong plam co Iai suaì kcp
Su c Ma ¤¤ Cu a 0u; Ta c 72
131
Ia 28,8%[ nam. Nc u co ìluong pla m nlu ìlc ìli sau 2,5
nam ìoi sc co 4uu ìiic u won, sau 5 nam ìoi sc co 8uu ìiic u
won!”
Ngoa i ia, Ouv ìa c 72 cung giu p han ìinl duoc so ìic n
vo n da u ìu han da u. Vi du , lic n nav ha n 2u ìuo i, han
muo n co so ìic n I ìv won kli 65 ìuo i, ìu c 45 nam sau vo i
Iai suaì dau ìu Ia 8,u%, vav han can hao nlicu ìicn von
han da u² 1inl nguo c Ia i xcm, Iu c 54 ìuo i, nc u da u ìu ìli
ha n ca n ho ia 5uu ìiic u won, Iu c 47 ìuo i ca n 25u ìiic u
won, Iu c 38 ìuo i ca n I25 ìiic u won, Iu c 29 ìuo i ca n 62
ìiic u 5uu nga n won, va cuo i cu ng Iu c 2u ìuo i clí ca n so
ìic n vo n da u ìu han da u Ia 3I ìiic u 25u ngan won.
Hav ìan dung su mau nlicm cua Ouv ìac 72.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
132
HA NH IHU C GIA DINH
QUAN TRO NG HON
Paik Sang Hvung (37 ìuoi} ìiuoc dav Ia kc ìoan cua
mo ì cong ìv kic m ìoa n Io n o Ha n Ouo c. Ca cl nav sa u
nam, Paik ìinl co ga p nguo i minl ung v , ìu c nguo i vo
hav gio, ìiong moì huoi di xcm hong da.
Nga v do , Paik Ia cla ng ìiai sa ng gia nlung klong
ìlicl nlu ng noi cla mc anl sa p da ì ma ìu clo n lon
plo i cu a minl. Clinl su nlic ì ìinl, clan ìinl va ìa m
Iong am ap hicì dcn nguoi klac cua nguoi vo ìuong Iai da
cuo n lu ì Paik.
Paik kc : “1lo i gian da u vo clo ng clu ng ìoi so ng
ìiong can lo io ng I22m
2
o pluong KaI Hvung, qua n Eun
Pvoung (ScouI}, cung ìam duoc xcm Ia ìang Iop ìiung Iuu
ìiong xa lo i Ha n Ouo c. Nlung ìoi ca ng nga v ca ng ìla v
pla i Ia m ca i gi do , cu ìlc na v ma i klong duo c”. Klong
cliu ha ng Io ng vo i cuo c so ng qua hinl Iang va cm ìioi
cu a minl, Paik ha ì da u di Ia m nglc plu . Nlung nglc
plu na v Ia ha n Ic qua n a o ìlc ìlao, kla c la n vo i cluvcn
mon cu a Paik. “Vo ìoi vo n Ia dan mc ho ng da . Clu ng ìoi
mo mo ì cua la ng quan a o ìlc ìlao nla p ngoa i. Ban ngav
ngoai gio Iam vicc Ia vo, han dcm Ia ìoi dung han lang”,
Paik kc .
Oua n a o ìlc ìlao Paik ha n co nla n lic u no i ìic ng
ìlc gio i. Vo cu a Paik Ia ìla nl vicn cu a Ho i Inìcincì co
la ng va n lo i vicn, Ia m nlic m vu gio i ìlic u la ng va ìicp
ìli. Nlo su clan ìinl va co ga ng cu a vo ma cu a la ng cu a
lo ìio ìla nl cu a la ng duv nla ì ha n du ng la ng co ìcn
ìuo i, gia pla i clang va Ia dia clí ha n la ng da ng ìin ca v
ìiong gio i lam mo ìlc ìlao. Cu ìlc , doanl so ha n ia
nga v ca ng nlic u la n Icn. Da n da n, Paik mo ia nam cu a
la ng cluvcn ha n qua n a o nla n lic u no i ìic ng o ScouI.
“Nc u clo clo n vo Ia i ìu da u, ìoi cu ng clo n co a v clu
klong pla i Ia mo ì nguo i dc p dc nga m. Ðuo c nlu ìlc
na v, cong da u Ia do vo ìoi”, Paik ìlu a nla n.
Mong muo n mang Ia I ha nh phu c
cho nguo I mính yëu se dem Ia I
kë t qua Io n Iao.
Kc ì lon Ia mo ì su Iu a clo n quan ìio ng ìiong cuo c
do i. Vo n Ia m nglc kc ìoa n, ìlc ma Paik Ia i ìio ìla nl nla
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
134
kinl doanl ìic vo i doanl so ha n ia la ng nam ga n 5 ìv
won. Ðic u na v Ia nlo cong cu a vo anl. Nlung cong da u
ìicn Ia cu a Paik co con ma ì clo n vo ìla ì ìinl ìuo ng. Paik
no i: “Muo n ìla nl cong kli co n ìic , klong nlu ng ca n
clic n Iuo c da u ìu, ma co n pla i co clic n Iuo c Ia m sao dc
so ng mo ì cuo c do i la nl plu c va ìloai mai. Kcì lon Ia
vic c lc ìio ng nla ì ìiong cuo c do i”.
Cac ìiicu plu ìic Han Ouoc dcu dong v iang vicc
clon duoc nguoi han doi ìam dau v lop Ia dicu kicn
quan ìiong dc som dung ìiong lang ngu nguoi giau. Noi
vic c clo n nguo i ha n do i Ia clic n Iuo c nglc co vc quan
ìio ng lo a, nlung do clinl Ia vic c ìim lic u ìla ì kv ho i
dav clinl Ia nu ma m quan ìio ng clo ca do i nguo i sau
na v. Ha u nlu ìa ì ca ca c ìiic u plu ìic o Han Ouoc nga v
nav dc u la i Io ng vo i cuo c lon nlan lic n ìa i cu a minl.
Nguo i ìa dc clo ia ng ai do da ìla nl cong ìiong Iinl vu c
kinl doanl ìli cu ng ia ì ca n dc n mo ì ho ng da ng nguo i
ha n do i Iuon di hcn ca nl.
Mu c tIëu cuo c do I khong pha I Ia m gIa u,
mu c tIëu cu a Ia m gIa u Ia cuo c do I.
1iicu plu ìic Kim Dong Hvun (39 ìuoi}, da ìlaì hai
mo ì Ia n ìiong lon nlan, sau kli ìa i lon mo i co su o n
dinl. Kim no i:
“1iong ha ì cu vic c gi, dc ìla nl cong ìiuo c lc ì pla i co
|a ¤¤ P¤u c 0|a 0|¤¤ 0ua¤ Tro ¤g |o¤
135
duo c su hinl an ìiong gia dinl. Vo clo ng pla i ìam da u
v lo p, ìiuvc n su c ma nl ìinl ìla n clo nlau. Nlu ìlc mo i
co duo c la nl plu c va hinl an ìiong gia dinl. Ca nlan
ìoi clo ia ng kli Ia p gia dinl, ncn clo n nguo i minl vcu.
Sau do , clinl mong muo n Ia m clo nguo i minl vcu
duo c la nl plu c lon sc ìa o ia ìla nl cong Io n clo su
nglic p cu a minl.”
Muc dicl Iam giau ìiong cuoc do i duoc nlicu ìiicu
plu ìic Ha n Ouo c kc ì Iua n clí Ia mo n qua clo cuo c
so ng, co n su quan ìam Ia n ìia cl nlic m vo i cuo c do i
nguo i minl vcu, vo i la nl plu c gia dinl mo i Ia dic u
quan ìio ng. Kim Dong Hvun du c kc ì: “Mu c tieu cu a mc i
cuc c do i thcng thuo ng la tto tha nh nguo i gia u cc . nhung mu c
tieu cu a mc t sc nguo i gia u cc la i chinh la cuc c do i”.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
136
CAC TRIÊU IHU TRE LA
“CÔNG DÂN TOA N CÂ U”
Son Kvong FiII lic n Ia ìiuo ng cli nla nl Ho ng
Kong cu a mo ì cong ìv co nla n lic u la ng lo a no i ìic ng
ìlc gio i. Sinl ia o ScouI, Iu ìuo i di cu sang Bia-xin, lo c
xong ìic u lo c io i ìlco da i lo c, cao lo c o Mv , Ho ng Kong,
Nla ì Ba n, 1lu v Si, Pla p. Ra ìiuo ng, Son nluo ng quvc n
ìluong lic u cu a cluo i cu a la ng ha cl lo a Maiuv no i
ìic ng o Nla ì. Sau do Ia m o cli nla nl 1iung Ouo c cu a
cong ìv la ng da no i ìic ng cu a Ðu c, io i cluvc n sang Ia m
ìiuo ng cli nla nl Ho ng Kong cluvcn ha n la ng klu vu c
Ðong Nam A .
Hic n ìo ng ìlu nla p nam cu a Son Ia 2 ìv won. Ðuo c
cong nla n Ia “dc nla ì cong ìla n” cu a cong ìv vo i mu c
Iuong cao nlu vav vi Son ìlong ìlao hav ngoai ngu va Ia
mo ì cluvcn gia ìiong kinl doanl quo c ìc . Anl co kla
nang dcm vc mu c doanl ìlu ia ì cao. Ngav ìu nlo Son da
di nlic u nuo c va gio dav vo i nglc nglic p nlu ìlc co ìlc
goi Son Ia mo ì “cong dan ìoa n ca u”.
Muo n tha nh cong, truo c tIën nhu ng
nguo I tre tuo I ha y chuä n bI cho mính
vo n ngoa I ngu nhä t dInh.
Hic n o Ha n Ouo c da xua ì lic n nlic u nla Ia nl da o
ìic xua ì sa c. Ho Ia nlu ng nguo i ìinl ìlong ngoa i ngu va
co kinl nglic m kinl doanl ìicn ìli ìiuo ng ìlc gio i.
1iong so nlu ng nguo i ìic ìuo i ìla nl cong na v ìli kic u
ha o Ha n Ouo c co Io i ìlc lon vi lon ai lc ì lo ia ì am lic u
van lo a Ha n Ouo c, dc clic m duo c ca m ìinl cu a nguo i
Ha n Ouo c lon.
Son kc : “1iuo c dav ìoi co ìlam du mo ì lo i ngli quan
ìiong o Hong Kong. Co moì nguoi Ðuc ìung o Han Ouoc
ha nam, no i ia ng ong ìa ngli Ha n Ouo c na m giu a Nla ì
va 1iung Ouo c ncn ìic ng Nla ì va ìic ng 1iung ia ì ìlong
du ng o Ha n Ouo c. Nlung dc n noi ong mo i hic ì klong
ma v nguo i Ha n hic ì noi ìic ng Nla ì, ìicng 1iung va ca
ìic ng Anl nu a. 1oi nglc ia ì nguo ng ma klong hic ì ìia Io i
sao. Oua Io i nguo i Ðu c, ìoi licu ia nc u ìlong ìlao ngoai
ngu ìli pla m vi va ìlo i co kinl doanl sc mo io ng lon
nlic u”.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
138
Ka y nhanh nha y vo I tho I su quo c të .
Hau lcì cac ìiicu plu ìic Han Ouoc dcu da di qua
nlic u nuo c. Vu a Ia gia m do c cong ìv du Iicl, vu a Ia nla
da u ìu ha ì do ng sa n nuo c ngoa i, Paik In Kvu no i: “Muo n
nang gia ìii ha n ìlan Icn lav muo n kinl doanl kic m
duo c nlic u ìic n ìli pla i co ìu duv kinl doanl quo c ìc .
Ma lic u qua nang cao kic n ìlu c klong gi ha ng du Iicl.
1iam nglc klong ha ng mo ì ìla v. Mo io ng ìa m ma ì,
nla n ìlu c cu a ha n ìlan qua ca c cluvc n du Iicl Ia mo ì
ca cl ìlu c kla lic u qua do i vo i gio i ìic nga v nav”.
Ca ng ìic p xu c vo i ìlc gio i kli co n ìic ca ng ìo ì. Ði
nlic u, lic u hic ì nlic u nc n van lo a ncn dc nla n ia do ng
cla v cu a do ng ìic n ìicn ìlc gio i. 1v plu Ioln 1cmpIcìon
ìu ng di du Iicl 87 nuo c ìicn ìlc gio i da no i ia ng: “Ne u cu
chc t ma i ttcng nha mình thì oa n khcng cc ta m nhìn tc ng va
khcng tìm ta duo c nhie u co hc i da u tu mo i”.
Ka y do I da I vo I nguo I theo ca ch ba n
muo n nguo I do I da I vo I mính.
Kli ga p ca c ìiic u plu ìic Han Ouoc, plan Ion dcu ìa o
a n ìuong han da u Ia lo ia ì Iicl su va Iuon ìon ìio ng
nguo i kla c. Paik In Kvu no i: “Ouan ìio ng lon ngoa i ngu
Ia ca cl u ng xu . Ðav klong clí Ia nglc ìlua ì xu ìlc ma
Cac Tr|eu P¤u Tre |a Co¤g 0a¤ Toa¤ Cau
139
co n Ia hic u lic n cu a su quan ìam clan ìinl do i vo i nguo i
kla c”.
1iong u ng xu quo c ìc , du ha ì cu noi nao cu ng ca n
nlung Ioi ung xu co ha n nla ì, do Ia Ioi ung xu ìuan ìlu
ìia ì ìu cong co ng. Du di ìo i quo c gia na o, clo du klong
am lic u van lo a nuo c do , nlung iì nla ì va n giu duo c
plc p Iicl su , giu ìia ì ìu o nlu ng noi cong co ng. Ca cl u ng
xu kc m ìlco nu cuo i, ìla i do ìlan ìlic n Ia dic u klong
ìlc ìlic u ìiong ìluong ìiuong quo c ìc ma ca c ìiicu plu
Ha n Ouo c nga v nav Iuon va n du ng mo ì ca cl ìiicì dc .
Ol Sin Yong (35 ìuo i}, nlo Ia m nglc ha n o ìo cu
sang Nam Mv va 1iung Ðong ma ìio ncn gia u co , clo
ia ng ìiic ì Iv kinl doanl cu a anl Ia clan ìla ì, ìlan ìlic n
vo i kla cl la ng. Ol nlo co Ia n mo ì vi kla cl VIP Hoa ng
gia Ioidan dc n ScouI, ìlav vi ìic p ong ìa o kla cl sa n va
nla an cao ca p, Ol dua ong dc n mo ì qua n an ìiuvc n
ìlo ng Ha n Ouo c vo i ìlic ì kc ìiang ìii mang da m ìinl
ìiuvc n ìlo ng. Vi kla cl a v no i ia ng ong ìa klong hao gio
qucn duoc huoi don ìicp nong lau cua Ol. Sau kli vc
nuo c, ong a v gu i ìlu ca m on kc m don da ì la ng 8.uuu
clic c xc con cu .
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
140
HA Y CHU Y TO I
TH] TRUO NG BRICs
Kë t cu c, khong pha I cu deo duo I ma I
mo t do I tuo ng dä u tu. AI na m ba t duo c
su thay do I cu a do I tuo ng dä u tu thí
nguo I do se kIë m duo c nhIë u tIë n.
Nam nam ìiuo c dav, Cla Min Scok dcm ga n 4u
ìiicu won dau ìu vao haì dong san 1iung Ouoc, nav anl
ìlu duo c 2 ìv 4uu ìiicu won. Ouvc ì dinl dau ìu vao can
lo cao cap o 1luong Hai vao nam 2uuu xuaì plaì ìu Iv
do Cla ìluo ng xuvcn di cong ìa c 1iung Ouo c nlic u Ia n
ìiong nam, mo i Ia n o kla cl sa n la ng ìla ng ncn ia ì ìo n
kc m, ìlc Ia Cla ngli ia vic c mua la n mo ì can lo dc su
dung ìuv v.
“1oi mua can lo , mo ì pla n dc sinl lo aì ìic n Io i
ìloai mai lon, vua dc dau ìu vi gia haì dong san 1iung
quo c nga v ca ng ìang.”
Nam I999 ìli ìiuo ng ha ì do ng sa n 1luong Ha i no ng
ìio Ia i va nam 2uuu Cla quvc ì dinl mua can lo o clung
cu cao ca p Yang Kwang Mvung plia nam 1luo ng Ha i.
1o ng so ìic n pla i ìia Ia 8I2.47u nlan dan ìc (kloa ng I22
ìiic u won}. 1iong so na v, Cla clí co 25u nga n CNY
(kloa ng 37 ìiic u 5uu nga n won}, co n Ia i 56u.47u CNY
Cla vav ngan la ng ìiong 24 ìla ng. Nc u ìinl ca ca c Ioa i
ìluc , pli moi gio i ìli ìo ng so ìic n ca nlan Cla ho ia Ia
26u nga n CNY (kloa ng 39 ìiic u won}.
Nam 2uu4, Cla ha n can lo na v duo c I.558. 94u CNY
(kloa ng 223 ìiic u won}. Nlu va v ìlu c ìc Cla clí ho ìic n
ìu i ia ga n 4u ìiic u won, co n Ia i vav ngan la ng, sau 3 nam
5 ìla ng ìli Cla ìlu Ia i 223 ìiic u won. 1ic p ìlco do , ìiong
nam nam 2uuu - 2uu5 Cla ìicp ìuc dau ìu vao haì dong
sa n 1iung Ouo c va doanl ìlu Icn ìo i 2 ìv 4uu ìiic u won.
Ca c trIë u phu tre khong chì tím
co ho I dä u tu trong Ka n 0uo c.
1u ng da u ìu va Ia m ìu va n kinl doanl ìa i 1okvo,
Ho ng Kong, 1luo ng Ha i, Ba c Kinl, Ða i Loan, 1la nl plo
Ho Cli Minl, v.v. ìoi ìla v ìic c mo ì dic u: ìuv duo c go i Ia
nguo i Do 1la i cu a pluong Ðong, nlung ìlicn luo ng
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
142
da u ìu cu a nguo i Ha n Ouo c clí gio i la n ìiong nuo c, clua
ìlu c su mo io ng ia ca c ìli ìiuo ng da v ìic m nang nlu Vic ì
Nam, 1iung Ouo c, va ca Hoa Kv .
1li ìiuo ng ha ì do ng sa n Ha n Ouo c co gia ca Icn
xuo ng ha ì ìluo ng, Ia i ìlcm ca c clinl sa cl ìang cuo ng
qua n Iv cu a clinl plu ncn ìinl an ìoa n Ia n su c la p da n
dang ma ì da n. Ða c hic ì clinl sa cl la n clc gu i ìic n ia
nuo c ngoa i da duo c no i Io ng ncn ca c nla da u ìu klong
pla i ìim kic m nlu ng ca cl ìlu c cluvc n ìic n da v iu i io va
vi pla m plap Iuaì nlu ìiuo c. Hic n nav, Iav maì ha ng
ìong san plam quoc dan CDP ìli quv mo dau ìu ìiuc ìicp
vao haì dong san cua Han Ouoc Ia 5,7% iaì ìlap so voi
ca c nuo c ìicn ìic n nlu Nla ì Ba n (6,8%}, Mv (I8,8%},
Canada (35,5%}, va Plap (36,7%}.
Ða u ìu co plic u nuo c ngoa i cu ng ìu do lon nlic u.
Hic n nav, ìiong pla m vi quv dinl, ìlong qua ca c cong ìv
clu ng kloa n co ìlc da u ìu ìiu c ìic p va o cac Io ai co plic u
ca hic ì cu a Nla ì, 1iung Ouo c, Mv , v.v. mo ì ca cl lo p
pla p.
1iuo c dav, clinl plu Ha n Ouo c co clinl sa cl la n
clc va kicm soaì dau ìu ìiuc ìicp ia nuoc ngoai va klong
clc duo i I ìiic u USD, iicng da u ìu ha ì do ng sa n nuo c
ngoa i clí duo c o mu c 3uu nga n USD. Nav mu c la n clc
ìicn da duo c mo io ng. Ðau ìu ìiuc ìic p ia nuo c ngoa i
duoc quv dinl o muc 3 ìiicu USD, dau ìu haì dong san
nuo c ngoa i Icn 5uu nga n USD.
|a ; C¤u Y To | T¤| Truo ¤g BRlCs
143
Ka n 0uo c
khong co n Iình vu c dä u tu hä p dä n.
Kli duoc loi vc ìiicn vong sau nav cua ìli ìiuong dau
ìu Han Ouo c, klong mo ì ìiicu plu ìic nao dam dua ia
mo ì ìiic n vo ng cla c cla n. 1u giu a nam I96u dc n
OIvmpic ScouI I988, ìiong ga n 3u nam kinl ìc Ha n
Ouoc ìang ìiuong iaì cao. Nlung co moì su ìlaì, do Ia
ngav ìicn ma nl da ì Ha n Ouo c na v, ca c nla da u ìu nuo c
ngoa i ìla nl cong lon ca nguo i Ha n Ouo c. Ca c nla da u
ìu Mv , clau Au, ca c nla sa n xua ì da u lo a 1iung Ðong,
ca c Hoa kic u clau A ,... lo da luo ng ìla nl qua cu a nc n
kinl ìc pla ì ìiic n cu a Ha n Ouo c. Pla n Io n ca c ìiic u plu
Ha n Ouo c (clic m klo ang I% dan so } ìiuo ng ìla nl nlo
ca c ìla nl ìu u kinl ìc ìiong ìlo i kv na v. 1uv lic n nav nc n
kinl ìc Ha n Ouo c klong co n ìang ìiuo ng cao, nlung
nlu ng ìiic u plu nlu ìicn va n co a nl luo ng Io n ìiong ìli
ìiuong dau ìu Han Ouoc nlu ìiuoc dav. Su an ngu cua
ca c nla da u ìu ìlo i kv ìiuo c Ia m su ca nl ìianl klong co n
v nglia. 1lc lc ìic Ha n Ouo c lic n nav ca n mau clo ng
cluvc n luo ng sang ca c ìli ìiuo ng ìic m nang lav co nc n
kinl ìc pla ì ìiic n cao.
Ngoa i ìli ìiuo ng Ha n Ouo c, ìli ìiuo ng na o co ìiic n
vong nlaì²
Hic n nav ìli ìiuo ng 1iung Ouo c Ia co ìiic n vo ng
nla ì. Clinl plu 1iung Ouo c dang mo io ng clinl sa cl
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
144
cu ng nlu ìicl cu c kcu go i da u ìu, ìlu lu ì vo n nuo c
ngoa i. Sau do Ia ca c ìli ìiuo ng Bia-xin, A n Ðo , Nga, v.v.
1o m Ia i BRICs (BiaziI – Russia - India - Clina} Ia nlu ng
ìli ìiuo ng Io n da v lu a lc n. Ngoa i 1iung Ouo c, ca c ìli
ìiuo ng co n Ia i co do iu i io cao lon. Nc u ha n Iuon quan
ìam va plan ìicl ca c da c ìiung van lo a, Iua ì pla p ca c
nuo c na v ìli co ìlc ìim ia duo c nlu ng ìlo i co va ng ngoa i
suc ìuong ìuong.
1iong da u ìu nga v nav, ca c ìiic u plu ìic ìluo ng plan
ìicl do ng cla v cu a do ng ìic n, dinl luo ng cu a nc n kinl
ìc ma ìlav doi va da dang loa doi ìuong dau ìu nlu co
plicu, haì dong san, ìicì kic m, ìia i plic u, ngoai loi, quv ,
v.v.
|a ; C¤u Y To | T¤| Truo ¤g BRlCs
145
THIÊ T LÂ I VA NG LUO I
THÔNG TIN HIÊ U QUA
Co thong tIn ma khong co nang Iu c
du doa n va su quyë t doa n se bo Io
co ho I kIë m tIë n Io n.
La han ìlan voi ìoi ìloi dai loc va ca ìloi quan
ngu, Kwon Yuong Sik dung Ia moì ìiicu plu ìic dac hicì.
Sau kli ìo ì nglic p da i lo c, klong nlu nlu ng nguo i kla c
ìim noi Ia m vic c o ca c ìa p doa n, cong ìv Io n: Kwon Ia i ìim
dc n xi nglic p nlo ngav ca i ìcn cu ng klong ai hic ì dc n.
Ba n hc cu ìuo ng vo i ìla nl ìicl lo c ìa p ìo ì nlu va v ìli
Kwon sc duo c va o cong ìv Io n na o do . Nlung clic n Iuo c
co Iicn quan ma ì ìlic ì vo i ìlong ìin ìlu ìlap da da ì
Kwon dc n vo i cong ìv A. Kwon va o cong ìv clua da v nam
ìli co plic u cong ìv A Icn sa n clu ng kloa n. Kwon no i:
“1iuoc do ìoi ìluong xuvcn ìlco doi hao va du doan
co plic u cong ìv A sa p Icn sa n. Oua lo i clo ìiic n Ia m cu a
ca c xi nglicp vua va nlo, ìoi da gap nguoi cua cong ìv
na v nlic u Ia n va xa c minl Ia i ca c ìlong ìin na v.”
Cia co plic u cu a cong ìv A kli Icn sa n Ia I5.uuu won.
Kwon duo c mua vo i gia no i ho clí Iu.uuu won. 1lcm
va o do , cong ìv clo vav klong Ia i 4u% ìic n mua co
plic u. Va v ìlu c ìc gia ìic n co plic u Kwon ho ia clí 6.uuu
won.
“1oi va o cong ìv clua duo c hao Iau ncn duo c clia
moì so Iuong co plicu gioi lan. Nlung moì so nguoi
klong nla n ìlu c da v du vc plan plo i co plic u no i ho ,
ncn clo du cong ìv ìa i ìio vo n mua co plic u lo va n
klong mua. 1oi na m ngav Ia v co lo i na v.
Ðicu kicn mua co plicu noi ho Ia nguoi mua plai
giu co plic u do ìiong mo ì ìlo i gian nla ì dinl. Clí
ìiuo ng lo p ngoa i Ic nlu ìloi vicc moi duo c han ia so co
plicu noi ho do.”
Kwon ha ì ngo dua don xin ìloi vic c. Kli io i cong ìv
Kwon ha n sa cl co plic u voi gia I35.uuu won moi co
plicu, ìlu duoc 2 ìv 2u ìiicu won. 1oan ho quang ìloi
gian a v klong qua mo ì nam. Cuo i I997, da u I998, Ha n
Ouo c ga p klu ng loa ng ìic n ìc . Kwon mua 4u nga n co
plicu Samsung voi don gia 47.uuu won.
“Nguo i ìa do n ìlo i ia ng nla nuo c Ha n Ouoc pla sa n
va nla o nla c ca Icn. Nlung mo ì quo c gia dau dc pla sa n
nlu va v. 1oi ìli ngli co lo i dc n vo i minl dav. 1oi ìim
T¤|e | |a p Ma ¤g |uo | T¤o¤g T|¤ ||e u 0ua
147
nlu ng cong v ìa m co co a nl luo ng Io n ìo i nc n kinl ìc
da ì nuo c. Ðo clinl Ia Samsung. 1oi ìin clo du Ha n Ouo c
co pla sa n ìli Samsung va n co n. Nlung nguo c Ia i
Samsung pla sa n ìli nla nuo c Ha n Ouo c cu ng clc ì
ìlco.”
Mua xong ìli Kwon sang Mv lo c. Sau 3 nam, anl vc
nuo c va ha n lc ì ca 4 va n co plic u vo i gia 39u nga n won[
co plic u, ìlu duo c I5 ìv 6uu ìiic u won. 1iong klong da v
4 nam, Kwon kic m Io i I3 ìv 72u ìiic u won.
Kli duo c lo i vc hi quvc ì ìla nl cong, Kwon ìia Io i:
“Bi quvc ì na m o ìlong ìin. Pla i co ìlong ìin mo i
kic m duo c ìic n. Nlung co ìlong ìin io i ha n va n pla i co
kla nang plan doan van dung va quvcì doan moi kicm
duo c ìic n. Nguo i ìa lon nlau o clo san Iu ng ìlong ìin va
xu Iv ìlong ìin. 1long ìin clinl xa c va quv gia Ia huo c
da u ìicn dc ha n ìio ìla nl ìiic u plu .”
Ca c trIë u phu tre su du ng ta I tính ca c
thong tIn da duo c cong bo cong khaI.
1lco ca c ìiic u plu , Iv do dc moì nguoi ìio ncn gia u
co lav klong na m o ìinl ìla n, ìla i do ìic p ca n ìin ìu c va
nang Iu c xu Iv ìlong ìin cu a lo . Han Young KiI, 4I ìuo i,
nla dau ìu haì dong san, co ìloi qucn doc hao moi sang
dc ìim ìlong ìin vc ha ì do ng sa n. Han no i:
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
148
“Sa ng na o cu ng va v, ìoi do c klong so ì mo ì clu na o.
Nlic u nguo i kla c nlin ìoi va lo i: ‘Kic m ìic n vo i ha o cli
co Iicn quan gi vo i nlau²’. Ðu ng Ia ìlong ìin da Icn ha o
ìli ai cu ng hic ì, dau co n cu a iicng ai. Nlung quan ìio ng
Ia Iinl ca m da u ìu kli do c ca c ìlong ìin na v nlu ìlc na o.
Klong pla i ìlong ìin na o cu ng Ia ìic n ca . Nlung ho nlo
ìlong ìin dc ia ìic n ìla ì Ia da ng ìic c.”
Ca n dav, clinl plu 1iung Ouo c da cong ho “kc
loa cl pla ì ìiic n kloa lo c kv ìlua ì” Iau da i. 1lco kc
loa cl, 1iung Ouo c sc da u ìu I ìv 4uu CYN (kloa ng 2uu
ìv won} dc xav dung mang Iuoi inìcincì Ion nlaì ìlc gio i
dc I5 nam sau 8uu ìiic u nguo i co ìlc du ng duo c. Vic n
ìiuo ng Vic n kloa lo c 1iung Ouo c no i: “Kli do ìlong ìin
da nl clo ca nguo i gia u Ia n nguo i nglc o dc u gio ng nlau,
clí kla c nlau o ca cl ìic p ìlu va xu Iv ìlong ìin ma ìloi”.
1lco ha o ca o nam 2uu5 cu a U v han Pla ì ìiic n ìluo c Licn
Hicp Ouoc ìli o Han Ouoc cu Iuu nguoi co 24,5 nguoi
su dung mang inìcincì sicu cao ìoc, Iuon dung dau vc ìv
Ic plo ca p inìcincì ìiong 5 nam qua. Clu ng ìa ìu la o Ia
cuo ng quo c inìcincì clang² 1uv 1iung Ouo c clí mo i o
giai doa n da u vc inìcincì, nlung dic u da ng c nga i Ia lo
hic ì ìic p nla n va xu Iv ìlong ìin ìicn ma ng inìcincì ia ì
licu qua.
Kli ìic p nla n va xu Iv ìlong ìin, ha n pla i plan hic ì
ìlong ìin na o Ia ca n ìlic ì, ìlong ìin na o klong quan
ìio ng ìiong do ng ìla c ìlong ìin ìli ha n mo i kic m duo c
ìic n. Ca c ìiic u plu ìic dc u clo ia ng nang Iu c ìo m ìa ì,
T¤|e | |a p Ma ¤g |uo | T¤o¤g T|¤ ||e u 0ua
149
plan ìicl xu Iv la ng ìiam ìiang ìa i Iic u ìla nl mo ì va i
ìiang Ia dic u ia ì quan ìio ng ìiong qua n Iv ìlong ìin la ng
nga v. Ca n Io c ia duo c nlu ng ìlong ìin co ìlc Ia m ia ìic n
Ia han da ìicn moì huoc iaì gan dcn giau co, vicc con Iai
Ia ha n su du ng nlu ng ìlong ìin do nlu ìlc na o.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
150
VUÔ N THA NH CÔNG.
BA N IHA I DI DÂ U
TRONG SU IHA T TRIÊ N
CHÍNH VINH
Muo n tha nh nguo I gIa u,
ha y ho c nguo I gIa u.
Adam Smiìls – cla dc cu a nga nl kinl ìc lo c ca n
dai - noi iang: “Nguon goc cua su giau co Ia o Iao dong.
Lam ìang su giau co nam o cai ìicn suc san xuaì”. Ðicu
na v co quan lc ma ì ìlic ì vo i nla n ìlu c cu a ca c ìiic u plu
ìic . Buo c da u ìicn dc ìla nl ìiic u plu clinl Ia “Ia m vic c
nlic ì ìinl ìiong cong vic c cu a minl”. Co n Ia m ìang su
gia u co , Adam Smiìls clo ia ng plai ìang su c san xuaì cu a
Iao do ng, co n ca c ìiic u plu ìic Ia i da ì ìiong ìam cu ìlc
lon va o “su c sa n xua ì cu a do ng ìic n”.
1lo i da i ìiuo c, dc sa n xua ì ia nlic u la ng lo a lon,
nguo i ìa va n do ng co ha p nlic u lon dc cuc da i lo a su c
Iao do ng, no i ca cl kla c Ia kic m ìic n ha ng co ha p. Nga v
nav, o ìlo i da i ìlong ìin va kv ìlua ì so , con nguo i klong
clí kic m ìic n ha ng co ha p, ma kic m ìic n ha ng ìii ìlu c
kloa lo c.
Voi quan dicm do, cac ìiicu plu ìic quan ìam, dc v
nlic u dc n su pla ì ìiic n ha n ìlan lon dc duv ìii va Ia m
gia ìang su giau co.
Ðicu cac ìiicu plu ìic quan ìam dau ìu ìlco ìlu ìu Ia
“lo c ìa p ìii ìlu c va ìlong ìin dc kic m ìic n (57%}”: “giu
gin su c klo c ìo ì (26%}”: “nang cao nla n ìlu c nlan van
(Iu%}”: va “ìlam gia loaì dong xa loi (7%}”.
1lco lo , dc co kic n ìlu c va ìlong ìin ìli “xav du ng
ca c mo i quan lc ” Ia quan ìio ng nla ì (65%}. 1iic u plu
Kim Sang 1ac gia i ìlicl:
“Muo n ìio ìla nl ìiic u plu ha n pla i lo c lo i nlu ng
nguoi giau co. Ðicu can ìlicì va quv nla ì o ìiong nlom
na v clinl Ia ìlong ìin va ìii ìlu c. Co ga n lo ha n mo i co
duo c ìlong ìin cu a lo .”
Ðc co duo c ma ng Iuoi cac mo i quan lc, lo du ng
clic n Iuo c gi² Kc ì qua dic u ìia clo ìla v clic n Iuo c ma lo
lav su du ng nla ì Ia cu ng di lo c o lo c vic n kinl doanl
va o han dcm (38%}. So Min Kcun, 44 ìuo i, lic n dang
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
152
kinl doanl nla la ng o Kvong Nam, no i vc clic n Iuo c
na v nlu sau:
“Ði lo c va o han dcm Ia dic u ia ì quan ìio ng dc nlanl
clo ng ìio ìla nl gia u co . O do , ha n co ìlc nla n duo c
nlu ng ìlong ìin ia ì ìlu c ìic n vc nga nl da u ìu ma ha n
dang ìic n la nl.”
Va , lon 28% ìiic u plu ìic Iuon dc u da n di ìim ìlong
ìin o ca c ìlu vic n.
Kang Min CloI, 43 ìuo i, Ia m nglc clo ìluc nla , co
ìa i sa n 5 ìv won (ìuong ìuong 5,4 ìiic u USD}, ìic ì Io:
“Mo ì ìla ng iì nla ì mo ì Ia n ìoi di ìlu vic n. Mo ì ngav
o ìlu vic n vcn ìinl ha n sc ìlu loa cl ìii ìlu c va ìlong ìin
lon muo i Ia n ngo i o van plo ng. Lu c do clic n Iuo c da u
ìu va doi ìuong dau ìu sc ìu dcn ìiong dau han.”
Nlic u ìiic u plu ìic kla c di lo c ngoa i ngu o ca c Io p
han nga v. Mo ì so kla c cluvcn san Iu ng ca c kv ìlua ì da u
ìu ìicn ma ng inìcincì.
1iic u plu Na Do Hvong, 37 ìuo i, gia i ìlicl vc xu ìlc
ca c ìiic u plu ìic nlu sau:
“Nlu ng nguo i duo c da nl gia Ia ìla nl cong kli ìuo i
co n ìic gio ng nlau o clo lo dc u Ia cao ìlu inìcincì. Ho
su du ng ìla nl ìla o ca c kv ìlua ì ìiuv ìim ìlong ìin cao
ca p lu u icl ìiong su vo ìa n cu a ìa i nguvcn inìcincì. Su
kla c nlau giu a ca c ìiic u plu ìiuvc n ìlo ng ìiuo c dav va
ca c ìiic u plu ìic nga v nav Ia o kv ìlua ì su du ng inìcincì.
Ðic u ìlu lai ma ca c ìiic u plu ìic quan ìam Ia “su c
Muo ¤ T¤a ¤¤ Co¤g, Ba ¤ P¤a | 0| 0a u Tro¤g Su P¤a | Tr|e ¤ C¤|¤¤ M|¤¤
153
klo c ìinl ìla n va ìlc cla ì cu a minl”. Ho Ia nlu ng nguo i
ia ì klo c ma nl vi lo hic ì ia ng co su c klo c mo i kic m duo c
ìic n. So vo i nguo i hinl ìluong, ca c ìiic u plu ìic dau ìu
nlic u vc ìic n ha c va ìlo i gian clo Iuvc n ìa p su c klo c. Ca c
ìiic u plu ìic Iuon nla n ìlu c ia ng kic m ìic n cu ng gio ng
nlu moì cuoc dua ma-ia-ìong duong dai, ai co dau oc
minl ma n lon ìli nguo i do ìla ng: ma su minl ma n ìli
ha ì nguo n ìu su ìia ng kic n cu a co ìlc .
Iang Ho Iin, ìv plu 35 ìuo i, no i:
“1la ng ha i ìiong da u ìu Ia o ha u ma u no ng ncn vc u
ìo quvc ì dinl ìla nl cong klong pla i o ìic n ma o su c
klo c. Nlu ng nguo i klo c ma nl klong pla i ai cu ng
ìla nl nguo i gia u co . Nlung ìoi ìla v ia ng ca c ìiic u plu
quanl ìoi dc u klo c ma nl ca vc ìlc cla ì Ia n ìinl ìla n.
Ho co cuo c so ng gia dinl can ha ng va la nl plu c. 1a ì
ca dc u ha ì nguo n ìu mo ì su c klo c ìo ì. Ðo Ia mo ì ìa i sa n
vo gia .”
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
154
BA Y THO I QUEN
CUA CAC TRIÊU IHU TRE
HA N QUÔ C
Con duo ng dä n dë n su gIa u co duo c
hính tha nh bo I nhu ng chän Iy rä t don
gIa n, chì co nguo I dI trën do Ia vì da I.
1lo i qucn ìicu hic u nla ì cu a ca c ìiic u plu ìic Ia
“khöng ngûâ ng hoå c têå p”, ca ìiong kinl doanl Ia n ìiong
cuo c so ng la ng nga v. Ðav Ia mo ì ìiong nlu ng dic u kic n
ìlic ì vc u dc ìio ìla nl ìiicu plu ìu lai han ìav ìiang.
Sam WaIìon, nguo i sa ng Ia p ia cluo i sicu ìli Io n
nlaì ìlc gioi WaI-Maiì haì dau su nglicp cua minl ìu
vic c mua Ia i mo ì cu a la ng nlo , cluvcn ha n nlu ng mo n
la ng ic ìic n o Aikansas. Nlung clí sau 4u nam, WaI-
Maiì da ìio ìla nl mo ì nla plan plo i Io n nla ì ìlc gio i
vo i so nlan vicn Icn ìo i 82 va n nguo i va doanl so ha n ia
la ng nam Ia I2u ìv do-Ia. Nc u dcm so sa nl vo i con so 7
van nguoi va doanl so han ia lang nam 7u ìv do-Ia cua
dicn ìu Samsung ìli clung ìa co ìlc dc dang ìlav duoc
su vi da i cu a WaI-Maiì.
Bi quvc ì ìla nl cong cu a Sam WaIìon Ia gi² Ông no i:
“Tci chi la nguo i hc c thec nhu ng die m tc t cu a nguo i kha c ma
thci”. 1la nl qua ma ong co duo c nga v lom nav ha ì da u
ìu vic c lo c ìa p ìlong qua ha ì cluo c. Ngav ìu kli klo i
nglic p, la u nlu nga v na o ong cu ng dc n ìlu vic n ìla nl
plo , do c lc ì ìa ì ca ca c sa cl, ìa p cli no i vc nga nl cong
nglc ha n Ic . Ngoa i ia, ong co n dc n ìa n ca c nla plan plo i
ga n do nlu ca c cu a la ng ha cl lo a dc lo c hi quvc ì cu a lo .
Nghë thuä t xuä t sa c nhä t xuä t pha t
tu su ba t chuo c.
Mo ì ìlo i qucn clung nla ì kla c nu a cu a ca c ìiic u plu
ìic Ia Iuon “suy nghô tñch cûå c”. Pluong pla p ìoì nla ì dc
ìlav doi suv ngli vc moì doi ìuong nao do Ia “doi doi
ìuo ng ìa p ìiung suv ngli”. Ðo i ìuo ng ìa p ìiung suv ngli
cu a ca c ìiic u plu ìic kla c la n nguo i hinl ìluo ng. Nguo i
hinl ìluong du vo v lav co v dcu suv ngli ìap ìiung vao
“nlu ng mo i Io nga i”. 1iong kli do , ca c ìiic u plu ìic Ia i
ìa p ìiung suv ngli luo ng dc n su ìu ìin.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
156
1lu c ìc clu ng minl nguo i ìa suv ngli vc dic u gi
nlic u nla ì ìli ìluo ng ga p dic u do nla ì. Suv ngli nlic u
vc ìla ì ha i ìli sc ga p ìla ì ha i, suv ngli vc ìla nl cong ìli
sc ìla nl cong. Bao gio cu ng va v, mo i ìu duv ca n pla i
duoc ìap ìiung ìlco moì luong – vao dicu mong muon
ìio ìla nl lic n ìlu c. Pluong ìlu c suv ngli sc quvc ì dinl
la nl do ng cu ng nlu kc ì qua sau cu ng.
Ha u lc ì ca c ìiic u plu ìic dc u ìlu c lic n nlu ng “quyïë t
àõnh coá choå n loå c”. 1aì ca moi lanl do ng va suv ngli dcu
duo c quvc ì dinl du a ìicn Io i icl cuo i cu ng. Ðo Ia nlu ng
nguo i ìlam vo ng, nlung klong lc do kv vo i nguo i kla c.
Moì dac dicm nua cua cac ìiicu plu ìic Ia clung
“nghiïå n con söë ”. Ho klong hao gio io i ìav klo i ca c sa cl
cluvcn mon, klong io i ma ì klo i ca c hic n qua ng ca o va
Iu c na o suv ngli cu a lo cu ng qua n quanl nlu ng con so .
Clinl clu ng nglic n con so na v Ia mo ì ìiong nlu ng ìa c
nlan Ia m clo ìinl linl ìa i clinl cu a lo ìlcm plong
plu lon.
Mo ì da c ìinl nu a cu a ca c ìiic u plu ìic Ia lo Iuon
àiïì m tônh trong moå i trûúâ ng húå p. 1inl kli ìla ì ìluo ng
duo ng nlu klong ìo n ìa i ìiong lo . Ho ìu ìin clo ia ng ca
kli Ia m an ìlua Io , lo va n co n la ng clu c nam ìiong do i
dc Ia m Ia i ncn klong lc so ìla ì ha i.
Sûå nöì ng nhiïå t Ia mo ì da c ìiung kla c cu a ca c ìiic u
plu ìic . Ho an no i loa ì ha ì, nlc nla ng, Iicl su , Iuon ìuoi
cuo i, v.v. Ho la u nlu klong ìlan va n, ha ì hinl vc vic c gi
lav ìia cl mo c, plc pla n ai. 1iao nlau nlu ng Io i klcn
Ba; T¤o| 0ue¤ Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
157
ìa ng, ìlam lo i, ca m on nguo i kla c ga n nlu da ìio ìla nl
ìlo i qucn la ng nga v cu a lo .
Kli nlin Ia i nlu ng dic u ma minl da Ia m duo c, vua
sa ì ìlc p Mv DaIc Caincgic clo ia ng su sav mc, nlic ì
luvc ì cu a nlan vicn clinl Ia vc u ìo mang ìinl quvc ì
dinl dcm dc n ìla nl cong va gia u co clo ong. Va ong da
klong ngo ì Io i do ng vicn klcn ngo i lo . Sau kli ong qua
do i, ìlco nguvc n vo ng cu a ong, nguo i ìa kla c Icn hia mo
ong do ng clu : “Dav la noi ven nghi cu a nguo i oie t ta p ho p
nhu ng nguo i ta i gic i hon xung quanh mình”.
1ia i nguo c vo i su no ng nlic ì Ia “sûå laå nh luâ ng àïë n
taâ n nhêî n”. Ðav cu ng Ia mo ì da c ìiung cu a ca c ìiic u plu
ìic . 1iuo c kli co duo c dia vi lic n ìa i, lo ìu ng ìia i qua
nlic u ìia n da u so ng co n ìicn ìluong ìiuo ng ncn lo Iuon
co mo ì uv Iu c iicng cu a minl. Ða ng sau nu cuo i ìlan
ìlic n cu a lo Ia su do xc ì Ia nl Iu ng, ìiong Io i ca m on nlu
clan ìla nl cu a lo co su ìinl ìoa n ia ì cli Iv, ca n kc . Ho
no ng nlic ì dc clc Ia p su ìinl ìoa n Ia nl Iu ng hcn ìiong
qua ìu ng Io i no i, cu clí cu a do i pluong vi ìlco lo , nlic u
ìlong ìin quv gia dang nam o do.
1icn dav Ia ha v ìlo i qucn dc ìla v nla ì cu a ca c ìiic u
plu ìic Han Ouoc ma ìoi da duc kcì duoc qua cac cuoc
plo ng va n. Ba n co ìlo i qucn na o gio ng va kla c lo ²
Ðc kc ì ìlu c, ìoi xin Ia p Ia i cau no i cli Iv cu a ìv plu
Kim Yuong Min: “Ccn duo ng da n de n su gia u cc duo c hình
tha nh oo i nhu ng chan lv ta t don gia n. chi cc nguo i di tten dc
la vi da i”.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
158
CHUÂ N B] CHO TUÔ I
GIA NGAY TU TUÔ I 20
O

ìuo i 2u, con nguo i ha ì da u vuon minl ia xa lo i
nlic u lon, va cla m nlic u lon va dav cu ng clinl Ia Iu c
lo ha ì da u clua n hi clo ìuoi gia cua minl. O ìuo i 2u, ìuv
clua co nlic u kinl nglic m da u ìu va clua ìlc kic m duo c
nlic u ìic n: nlung nc u nla n ìlu c duo c ìa m quan ìio ng
cua ìuoi gia, co muc ìicu plan dau io iang va cluan hi ìu
Iu c na v ìli ca c ha n ìic sc co mo ì ìuo i gia ìla ì an nla n,
la nl plu c. 1uo i ìic ca n cla p nla n iu i io, ìuv nlicn ca c
ha n ìic ca n Iuu v dc n nlu ng dic u sau:
SÛÁC MAÅNH CUÃA ÀÖÌNG TIÏÌN
1uo i 2u ca n gli nlo ia ng do ng ìic n co ìlc klic n
clung ìa sa vao cam hav ncu su dung no klong dung
clo . Do va v, ca n clc ngu ìlo i vung ìav qua ìia n. Kinl
nglic m clo ìla v, kli da co nglc nglic p o n dinl, ìuo i 2u
ca n cli ìicu ìiong pla m vi 2u% ìlu nla p cu a minl.
Ðong ìicn ma ìuoi 2u Iam ia Ia nlung la ì giong dcm
Ia i ìa i sa n kli vc gia . Mo ì ìiic u won ìic n Iuong ìla ng cu a
ìuo i 2u co gia ìii ha ng 3 ìiic u 87u nga n won Iuong ìla ng
cua ìuoi 4u, va I5 ìiicu won o ìuoi 6u (ap dung Iai suaì
kc p 7%[nam}. Cli ìicu nlic u lav iì, ìa ì nlicn su Iu a
clo n Ia quvc n cu a mo i nguo i. Nlung xin nlo ia ng pla i
ìic ì kic m ìiic ì dc va quav vo ng do ng ìic n nlanl nlaì ha n
moi ìio ìlanl nguoi giau co duoc.
TUÖÍI 20 CÊÌN CHUÁ TROÅNG ÀÊÌU TÛ VAÂ
PHAÁT TRIÏÍN BAÃN THÊN
1uo i 2u Ia ìuo i ia ì ìlicl lop dc da u ìu clo ìii ìuc.
Nc u klong, ìuo i 3u sc dcm dc n su lo i la n muo n ma ng.
Ca c co lo i ìic n ìlan sc klc p Ia i. 1lc kv 2I Ia ìlc kv cu a
ìlong ìin: ha ng nang Iu c cu a ha n ìlan, ha n co ìlc kic m
ìic n mo ì ca cl dc da ng.
1uoi 2u Ia giai doan can plai dua ia nlung quvcì
dinl quan ìio ng cu a do i nguo i, la v Ia ng nglc Io i kluvcn
cu a nlu ng nguo i xung quanl lon Ia co cla p vo i nlu ng
suv ngli, pla n doa n cu a ca nlan minl.
1uoi 2u haì dau huoc clan vao doi, haì dau cuoc
ìiuo ng clinl 4u nam ìiong cuo c so ng. Ca c va n dc Iicn
quan dc n ìa i clinl, ìlo i qucn lo c ìa p, cli luo ng va kinl
nglic m co a nl luo ng ia ì Io n dc n cuo c so ng cu a ha n sau
na v. Clo nga n nga i lo c lo i, la v co i mo va ca u ìic n.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
160
NHÛÄ NG LÛÅ A CHOÅ N ÀÊÌ U TÛ ÚÃ TUÖÍ I 20
Hav xcm xcì so ìicn han co ma Iua clon san plam
da u ìu ìlicl lo p. Ba n ncn clo n nlu ng sa n pla m an ìoa n
(hao ìoan von}, co Iai cao va Iuon ìuan ìlu nguvcn ìac
da u ìu plan ìa n. Nc u ìuo i 2u Ia cong clu c ìli ca n do ng
ìluc dav du va nlaì ìlicì dong hao licm xa loi va cac
ha o lic m quan ìio ng kla c.
Ha v ìlam kla o ca c ìluong pla m sau:
- Ba o lic m mua nla [ ìicl Iu v
- 1icl Iuv mua nla[dau ìu vao cac quv
- Ba o lic m Iuong luu
- Ba o lic m nlan ìlo , ha o lic m hc nl ìa ì
- Ouv hao licm co plicu.
C¤ua ¤ B| C¤o Tuo | 0|a |ga; Tu Tuo | 2C
161
TUÔ I BA VUOI
Mo i quan ìam clu vcu cu a ìuo i 3u Ia “clam Io,
vun da p clo gia dinl”. O ìuo i na v, vic c nuoi da v con ca i
va kic m ìic n dc u quan ìio ng nlu nlau, do va v ca n pla i
can nla c kv Iuo ng. 1uo i 3u Ia ìlo i gian ìlicl lo p nla ì dc
dic u clínl giu a nlu ca u ìicu du ng lic n ìa i va ìic ì kic m
da nl clo ìuong Iai.
CÊÌN ÀAÁNH GIAÁ TAÂI SAÃN CUÃA MÒNH ÀÏÍ
BÙÆT ÀÊÌU KÏË HOAÅCH TAÂI CHÑNH
Muo n ha ì da u mo ì kc loa cl ìa i clinl, vic c da u ìicn
ha n ca n Ia m Ia kic m ìia, da nl gia ìinl linl ìa i sa n, no
vav cu a minl. 1iong nla ha n co ìa i sa n na o clí Ia m ìicu
ìo n nlic u ìic n ma klong mang Ia i Io i icl² Ba n co mua
sam do dung qua daì dc ioi cuoc doi han gan Iicn voi cac
“con so am”²... Ba n Iuon hi ioi va o ìinl ìia ng klong co
ìic n cli ìicu du kic m duo c kla nlic u ìic n, la v ìlu gli
clc p nla ì kv cli ìicu ìiong mo ì ìla ng va plan ìicl xcm
ìic n hic n di dau.
Kli da nl gia ìa i sa n, klong duo c dc da i vo i ha n ìlan.
Sau kli nla n ia nlu ng ìa i sa n co gia ìii qua Io n so vo i ìlu
nla p va klong co ìinl ìlu c du ng cao, la v ma nl da n
ìlanl Iv va dung so ìicn av dc ìia no vav (ncu co}.
TUÖÍI 30, KHÖNG VAY NÚÅ ÀÏÍ ÀÊÌU TÛ
Ðicu nav ìluoc vc van dc quan Iv no o ìuoi 3u. Ncu
hicì plaì luv co licu qua no vav ìli do Ia don hav.
Nguo c Iai, ìuo i 3u sc dc da ng Iam va o ìinl ìia ng klu ng
loa ng vc ìa i clinl, ma ì ìin nlic m va nlu ng sai Ia m
klong ìlc su a clu a.
VÒ BAÃN THÊN VAÂ GIA ÀÒNH, HAÄY SÙÉN SAÂNG
ÀÖËI PHOÁ VÚÁI RUÃI RO VAÂ NGUY HIÏÍM
Clua n hi clo ìuo i gia clinl Ia vi ha n ìlan va vi su an
ìoa n, la nl plu c cu a gia dinl ha n. Nc u cla ng mav ga p su
co , ha n, vo i ìu ca cl Ia nguo i clu gia dinl, la v ìu lo i ia ng
cuo c so ng cu a con ngoan vo lic n cu a ha n co duo c da m
ha o klong² Yc u ìo nguv lic m a nl luo ng dc n ìinl ma ng
va ca c vc u ìo nguv lic m nla ì klac Ia gi² Ðo i plo hang
ca cl na o nc u cla ng mav ha n clc ì so m lav hi ìai na n,
hc nl ìa ì² Ðo Ia nlu ng kla nang xa u ma ìuo i 3u ca n ngli
ìo i. Con nguo i cu ngli minl klo c ma nl ma i, nlung
ìlu c ìc klong hao gio clic u ìlco v muo n cu a lo .
Tuo | Ba Muo|
163
1uoi 3u can kicm ìia Iai cac lop dong hao licm da
dong ìu ìuoi 2u. Hav mo iong plam vi hao licm, ìang so
ìic n ha o lic m nc u co ìlc . Ba n ca n hic ì ia ng ca ng co ìuo i
ìli kla nang do ng ha o lic m ca ng klo klan (pli ha o
lic m cao lon, dic u kic n do ng ha o lic m v ìc ca ng hi la n
clc , v.v.}.
ÀÊÌ U TÛ ÚÃ TUÖÍ I 30
Cio ng nlu ìuo i 2u, ha n ca n can cu va o so vo n lic n
co ma clo n ìluong pla m plu lo p. Ha v can cu ca c mu c
ìicu cu ìlc nlu ìic n an lo c clo con, ìic ì kic m clo ìuo i
gia , ìia no vav mua nla , du plo ng do i plo iui io, nguv
lic m, v.v. ma xav du ng kc loa cl ìa i clinl ìlicl lo p. Kli
clo n ìluong pla m da u ìu ca n xcm xc ì kla nang ìa i
clinl cu a ha n ìlan, mu c do iu i io co cla p nla n duo c
lav klong, ìlo i gian su du ng vo n, ìlo i gian da u ìu da i
lav nga n, v.v. Ðo i vo i ca c kloa n ìic ì kic m clo ìuo i gia ,
ìic n an lo c cu a con ca i, ha n clo pla m sai Ia m ìiong
nlu ng Ia n dic u clínl nla m da ì duo c ca c kc ì qua nga n
la n. Kli da u ìu Iau da i, ha n ca n Iu a clo n nlu ng ìluong
plam clua dung iì vcu ìo nguv licm.
Xuvcn suoì moì doi nguoi, ìv ìiong ìai clinl dau ìu
dc ìia no mua nla clic m kloa ng 5u%, ìic ì kic m va ìic n
an lo c da nl clo con ca i clic m kloa ng 2u%, du plo ng
doi plo iui io ìuoi gia vao kloang Iu%.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
164
Cac Ioai ìluong plam dang Iuu v o ìuoi 3u:
- 1icì kicm mua nla ìia gop
- 1icl Iu v mua nla
- Ba o lic m Iuong luu
- Ba o lic m ìio n do i, ha o lic m dinl kv , ha o lic m
hc nl ìa ì
- Cac Ioai quv dau ìu ìiong, ngoai nuoc
Tuo | Ba Muo|
165
TUÔ I 40 – BUO C CHUÂ N
B] DÊ DO N TUÔ I GIA
1uo i 4u Ia giai doa n ìlu c lic n nlu ng va n dc Iicn
quan dc n ìa i clinl ìio ng ìam nlu mua lav Ia m nla ,
clua n hi kc loa cl so ng clo ìuo i gia , v.v. Ðav cu ng Ia do
ìuo i ca n pla i ha ì da u su a do i co cau kinl ìc gia dinl.
Nlu ng nguo i o ìuo i 4u ìluo ng clu v dc n ca c kloa n nlu
ìicn dau ìu vao cac quv, ìicn gui ìicì kicm, ìicn ìio cap
ìloi vic c, ha ì do ng sa n, ha o lic m v ìc ìu nguvc n… Nlin
clung, ìuo i 4u da ì ìio ng ìam va o ca c va n dc sau:
HAÄY BÙÆT ÀÊÌU TÛÂ VIÏÅC SÛÃA ÀÖÍI CÚ CÊËU
KINH TÏË GIA ÀÒNH
Nc u ìuo i 3u ha n clua clua n hi loa n clínl nlu Kim
ìli ha n ca n su a do i co ca u kinl ìc gia dinl o ìuo i 4u. Ha v
clu v ca c kloa n nlu ìic n da u ìu va o ca c quv , ìic n gu i ìic ì
kic m, ìic n ìio ca p ìloi vic c, ha ì do ng sa n, ha o lic m v ìc
ìu nguvcn, ìicn dong vao quv Iuong luu ìu nguvcn. Vc
no , ha n co ìlc co no vav mua nla , mua xc ìia go p, ìic n
vav ìin du ng ìicu du ng, ca c kloa n ìic n ìlc ìin du ng co n
no , v.v. O ìuo i 4u, ha n ca n su a do i co ca u ìa i clinl gia
dinl ìlco ca c ìio ng ìam sau:
1. Haä y giûä gòn taâ i saã n cho tuöí i giaâ
Ðoi voi nguoi di Iam, ìai san clo ìuoi gia vc co han
co Iuong luu, ìic n ìio ca p ìloi vic c, ìic n ìic ì kic m cu a ha n
ìlan. Ba kloa n na v Ia ìa i sa n co ha n cu a ìuo i gia , ìuvc ì
do i klong duo c du ng va o mu c dicl kla c va la v giu gin
clu da o so ìic n na v. Ba n pla i cliu ìia cl nlic m vc ìuo i
gia cu a minl.
Bcn ca nl do , ha n ca n Ia m ìang so ìa i sa n da u ìu Iau
dai nlu ìicì kicm, ìicn dau ìu vao cac quv. Ngav nav,
Iuong luu cu ng klo ha o da m clo ìuo i gia ncn ha n ca n
clu v ìang ìlcm ca c kloa n kla c dc clua n hi clo mo ì
ìuo i gia klong uu plic n.
2. Sûã a àöí i cú cêë u kinh tïë gia àònh bùæ t àêì u tûâ sûå
àiïìu chónh caác khoaãn núå
Vicc giu va Iam ìang ìicn von ìuoi gia klong plai dc.
Clinl vi va v vic c su a do i co ca u kinl ìc gia dinl ia ì ca n
ìlic ì. Uu ìicn dic u clínl ca c Ioa i vav no Ia i cao. Ha v nlin
ìlang vao su ìlaì. Hav Iap hicu do ìai clinl gia dinl dc
ìlco doi va quan Iv so ìai san iong cua han dong ìloi
giam ìoi da so ìlc ìin dung.
Tuo | Bo ¤ Muo| Buo c C¤ua ¤ B| 0e 0o ¤ Tuo | 0|a
167
3. Haä y sûã a àöí i cú cêë u taâ i saã n
1a i sa n pla ì sinl cli pli cu ng Ia mo ì mo n no . Ca c ìa i
sa n klong ca n ìlic ì, mang ìinl linl ìlu c, co ìinl ìlu c
du ng ìlap pla i duo c ìlanl Iv . Kli mua sam lav su dung
moì ìai san nao do, lav ìu loi: “Mon nav co ìluc su Iam
clo minl la nl plu c klong²”. 1icl Iu v Ia lv sinl ìicu
du ng lic n ìa i dc clua n hi clo ìuong Iai. Nc u so ìic n ìicl
Iu v klong ha o da m clo mo ì ìuo i gia an nla n, ha n ca n
xcm Ia i lic n ìa i ha n co cli ìicu qua mu c klong²
4. Tùng thu nhêå p - giaã m chi tiïu
1uoi 4u Ia ìuoi quan ìiong ìiong doi nguoi, han can
co du ng kli dc quvc ì dinl nlic u vic c Io n. Ha v dic u clínl
ìu ng la ng mu c ìlu nla p va cli ìicu. Ðic u klo nla ì ìiong
vic c gia m cli ìicu Ia ìic n an lo c cu a ca c con. Mo i gia
dinl, mo i ca nlan co go c do ìic p ca n kla c nlau. Ba n la v
can nla c kv giu a vic c clua n hi clo con an lo c lav clua n
hi ìuoi gia.
5. Haä y quyá troå ng tiïì n vöë n
Nlin clung, ìuo i 4u Ia ìlo i kv ìim kic m, ìicl go p ca c
kloa n ìlu nla p Io n nla ì. Nlung ìlínl ìloa ng ha n nlin
ìlav nlicu nguoi dung ìicn mo loi nuoc maì av qua dc
da i va klong lic u qua . Ðu ng mu qua ng clav ìlco ca c
ìiao Iuu dau ìu vao daì dai, co plicu ncu clua co dav du
lic u hic ì vc clung. O ìuo i 4u, ncu ha n dung ìic n vo n ìlaì
ha i ìli sau na v ha n klo co ìlo i gian ìlu lo i Ia i. O ìuoi
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
168
4u, ha n cu ng ca n Ioa i ho Io ng ìlam va ìinl glcn ìv .
6. Cêì n tham vêë n yá kiïë n cuã a caá c nhaâ tû vêë n chuyïn
mön taâ i chñnh
O ìuoi 4u, han plai quvcì dinl cac van dc vc ìai
clinl co a nl luo ng so ng co n loa c a nl luo ng quan
ìio ng dc n ca do i nguo i. Vi ìlc , ha n ca n ìlam kla o v kic n
cluvcn mon cu a ca c nla ìu va n.
1iuo c dav, kli Ia i sua ì ngan la ng cao, ha ng vic c gu i
ìicn ìicì kic m han co ìlc kicm duoc moì so ìicn da ng kc
va v kic n cluvcn mon cu a ca c nla ìu va n klong ma v
quan ìio ng. Nguo c Ia i, lic n nav clu ng ìa dang o ìlo i da i
Iai suaì ngan lang ìlap va cluvcn ìu ìloi dai ìicì kicm
sang ìloi dai dau ìu. Ncu quan Iv ìai san hang ìap quan
ìic ì kic m cu , ha n sc hi ìlic ì la i. Ba n ca n co nla ìu va n
hcn ca nl dc Ia m gia u mo ì ca cl an ìoa n.
ÀÊÌ U TÛ ÚÃ TUÖÍ I 40
1uv ìlco muc do cluan hi o nua sau ìuoi 3u ma
ìluong pla m ìa i clinl o ìuo i 4u sc kla c nlau. Nc u ìa i
san da duoc ìicl Iuv o muc ìuong doi, ìli ìu nua sau ìuoi
4u ca n cluvc n da n ìio ng ìam “Ia m gia u ìlcm” sang ìio ng
ìam “giu vu ng”, loa c nguo c Ia i.
1uo i 4u da pla n da co nla cu a, kinl ìc gia dinl o n
dinl. Do vav, vicc su dung licu qua so ìicn da ìicl Iu v Ia
dic u ia ì ca n ìlic ì, nlung do ng ìlo i cu ng duv ìii ca c
ìluong plam dau ìu Iau dai cua ìuoi 2u, 3u.
Tuo | Bo ¤ Muo| Buo c C¤ua ¤ B| 0e 0o ¤ Tuo | 0|a
169
CAC VÂ N DÊ CU A
TUÔ I 50
Vao ìuoi nav, moi vicc da on dinl ncn han haì dau
ngli dc n cluvc n nglí luu. Buo c va o ìuo i 5u, ha n sc cli
nlic u lon ìlu ncn so vo i ìuo i 4u, ha n ca n clu ìio ng lon
ìo i vic c qua n Iv cli ìicu, ca n clinl ìlu c va nglicm ìu c
kic m ìia Ia i ìic n vo n da nl clo ìuo i gia . Su kic n ìa i clinl
o ìuo i 5u Ia clua n hi ìic n du ng vo ga clo ng clo con ca i
va do n nla n vic c nglí luu. 1uo i 5u ca n da ì ìio ng ìam
va o nlu ng cong vic c sau dav va do n su c clua n hi ìic n ha c
clo ìuoi gia. O ìuoi 5u, lav xcm han da daì duoc 9u%
ìicl Iu v clo ìuo i gia lav clua.
THÊÅ N TROÅ NG KHI ÀÊÌ U TÛ VAÂ O LÔNH VÛÅ C
COÁ ÀÖÅ RUÃ I RO CAO
Kli dau ìu vao ìai san co do iui io cao, ìuoi 2u, 3u
loan ìoan co du ìloi gian dc haì dau Iai. Nlung ìuoi 5u
Ia i kla c. Ciai doa n na v, nc u hi ìo n ìla ì na ng lav ga p ìio
nga i Io n vc ìa i clinl, cuo c so ng gia dinl va su clua n hi
clo ìuo i gia sc ga p nlic u klo klan. Lo i kluvcn clo ìuo i
5u Ia ncn da u ìu va o ca c Iinl vu c co Ia i sua ì ìla p, nlung
co do an ìoan cao lon Ia dau ìu vao Iinl vuc co Iai suaì
cao nlung nlic u iu i io, do ng ìlo i Iuon nlo nguvcn ìa c:
“klong dc ìa ì ca ìiu ng ìiong mo ì gio ”.
CÊÌN ÀIÏÌU CHÓNH, SÙÆP XÏËP, THU GOÅN TAÂI
SAÃN BÊËT ÀÖÅNG SAÃN NHÛ NHAÂ CÛÃA, V.V.
Moì ìiong nlung dac dicm vc ìai san o ìuoi 5u Ia haì
do ng sa n clic m ìv ìio ng cao ncn pla n klong ìlc ìlic u
ìiong vic c clua n hi clo ìuo i gia Ia dic u clínl, sa p xc p va
ìlu gon haì dong san. Hicn ìai, do gia haì dong san ìang
voì ncn moi nguoi ìlicl da u ìu va o haì dong san. Nlung
nga v mai ìli sao² 1v Ic sinl dc ìla p, dan so gia di ncn xc ì
vc Iau da i, ìli ìiuo ng ha ì do ng sa n klong co n lap da n
da u ìu nlu qua klu .
Ha v ìlam kla o nlu ng no i dung sau dc ia quvc ì dinl
xu Iv lav so luu ìai san cua han:
Thu nha t. nlu cau nla o plu ìluoc quv mo va ìoc do
ìang dan so cu a vu ng, mic n, quo c gia. Dan so ìic Ia m nlu
ca u nla o ìang cao, dan so gia Ia m nlu ca u nla o gia m
xuong do nlicu nguoi sc han lav giam quv mo haì dong
sa n dc clua n hi ìic n vo n clo ìuo i gia . Kli do , cung sc
vuoì cau, Ioi ìuc dau ìu vao haì dong san sc ìlap lon
ìiuo c dav.
Thu hai. van lo a inìcincì nga v ca ng plo hic n, ìluong
mai dicn ìu, quang cao ìiuc ìuvcn plaì ìiicn ma nl da n
dcn nlu cau ìluc muon maì hang giam xuong. Can dav,
Cac va¤ 0e cua Tuo| bC
171
dic n ìicl ca c clo , sicu ìli ìiuvc n ìlo ng va cu a la ng gia m
xuo ng io ic ì.
Thu oa. nlu ca u vc nla , ha ì do ng sa n pla n Io n
nglicng vc plia ìlu Io i da u ìu (do clcnl Ic cl gia } lon Ia
ìlu Io i su du ng (clo ìluc} ncn nc u klong ìa o ia duo c
nguo n ìic n plu lo p, ha n sc ga p klo klan nlu pla i cli
ìia ìic n go c Ia n Ia i ìu ca c kloa n no vav ngan la ng, v.v…
O ìuoi 5u ncu ìlu nlap hi maì di lav hi giam xuong
ìiong kli han so luu qua nlicu haì dong san, han sc gap
klo klan vc ìa i clinl.
Thu tu. la v clu v dc n ca c clinl sa cl qua n Iv da ì dai,
ha ì do ng sa n cu a clinl plu . Ca c Ioa i ìluc nlu ìluc
cluvc n quvc n so lu u, ìluc ìlu nla p v.v. pla i duo c ìinl
dcn kli ha n ha n ho ì ha ì dong sa n dc cluan hi clo ìuoi
gia .
Nlu vav, o ìuoi 5u, ha n can xcm xcì vicc giam quv
mo nla o lav cluvc n ia so ng o vu ng ngoa i o. O Ha n
Ouo c, v nguvc n cluvc n quvc n ìlu a kc clo con ia ì ma nl
Iic ì. Du ha n pla i ìlu c lic n quvc ì dinl na o, la v sa ng suo ì
giai quvcì ìoì van dc nla o dc cluan hi ìuoi gia.
CHUÊÍN BÕ CUÖÅC SÖËNG SAU KHI VÏÌ HÛU
Nc u co su clua n hi ìoì, ìuoi 5u sc song ìicp 3u – 4u
nam co n Ia i cu a cuo c do i ìiong an nla n va la nl plu c.
Nglí luu Ia ìloi klong Ia m vic c nu a clu klong pla i
ngu ng so ng, do va v ìuo i 5u can clua n hi ìiuo c vicc Iam
sau kli nglí luu, du dc kic m ìic n lav dc so ng co icl.
B| 0u;e| T¤a¤¤ Co¤g Cua Cac Tr|eu P¤u Tre |a¤ 0uoc
172
1icn ìlu c ìc , cong vic c sau kli nglí luu sc Ia m ha n vcu
do i lon va ìuo i gia sc dc n cla m lon.
ÀÊÌ U TÛ ÚÃ TUÖÍ I 50
1uoi 5u Ia giai doa n cuo i cu ng clua n hi clo ìuo i gia.
Ðicu co han kli quan Iv va su dung ìai san Ia ìuan ìlu
nguvcn ìa c an ìoa n lon Ia ìla cl ìlu c vo i iu i io. No i ìlc
klong co nglia Ia ha n clí da u ìu ìic n ha c va o ìa i sa n an
ìoa n (ìic ì kic m, cong ìia i, v.v.} ma ha n pla i la ìla p mu c
Ioi ìuc kv vong cua minl. Ncu hicì su dung co licu qua
cac Ioai quv da dang, co ìlc ìlu duoc Ioi ìuc lon muc Iai
gu i ìic ì kic m klong ìlo i la n. Sau ìuo i 5u, ca n giu nguvcn
ìa c da u ìu an ìoa n. 1iuo c kli nglí luu ha n ca n ìlanl
ìoa n lc ì ìa ì ca ca c mo n no vav nlu ìic n mua nla , mua
xc. Kic m ìia Ia i ca c kloa n ìlu nlu ìic n Iuong luu, ìio ca p
ìloi vic c, ìic n gu i ìic ì kic m, v.v.
Ncu ìlav klong hao dam duoc muc song ìoi ìlicu ìli
ha n ncn mua ha o lic m Iuong luu ìu nguvc n ìio n do i.
Nlu ìlc ha n sc co ìlu nlap hao dam mu c song ìoi ìlicu.
Ðav Ia vicc Iam doi plo voi ìiuong lop ìai san so luu
lav ìlu nla p cu a ha n loa n ìoa n ma ì di.
Cac va¤ 0e cua Tuo| bC
173
Lúâ i noái àêìu 5
Baån coá phaãi laâ triïåu phuá? 8
SONC SONC 1IË N HA NH 1ICH LU Y
VA ÐA U 1U HIË U OUA I6
NO CU NC LA 1A I SA N 3I
1IË N VÔ N PHA I ÐUO C BA O 1OA N
BÃ NC MO I CIA 4I
“HO C” LA BUO C ÐA U 1IËN
CU A MO I NHA ÐA U 1U 46
“ÐA I DUONC XANH” CU A
1HI 1RUO NC ÐA U 1U 5u
SAU 35 1UÔ I HA Y MUA NHA 53
HA Y 1RO 1HA NH CHUYËN VIËN PHA P LY
VË ÐA U 1U 58
KHÃ C PHU C LUA 1 BÃ NC LUA 1 65
“BA N 1AY LO N” 1RONC 1HI 1RUO NC ÐA U 1U
LA CHINH PHU 7u
1RIË U PHU 1RE LA CA C “CHUYËN CIA 1HUË ” 77
1RONC ÐA U 1U CÔ PHIË U, “1HUO NC 1HU C”
LA CHIË N LUO C CAO NHA 1 83
NÃM NCUYËN 1Ã C CHO N CÔ PHIË U 1Ô 1 NHA 1 9I
VU C LU C
ÐA U 1U RA HA I NCOA I - CA ÐE 1RU NC VA NC 96
CHU Y PHAN 1A N RU I RO KHI
ÐA U 1U CÔ PHIË U Iu3
ÐÔ NC ÐÔ-LA CIA M CIA - CO HÔ I
ÐA U 1U CU A BA N Iu9
1RIË 1 LY 1HA NH CÔNC 1RËN 1HUONC 1RUO NC II7
NCUO I DA N ÐUO NC VI ÐA I I2u
SU C MA NH CU A OUY 1Ã C 72 I25
HA NH PHU C CIA ÐINH OUAN 1RO NC HON I33
CA C 1RIË U PHU 1RE LA “CÔNC DAN 1OA N CA U” I37
HA Y CHU Y 1O I 1HI 1RUO NC BRICs I4I
1HIË 1 LA P MA NC LUO I 1HÔNC 1IN HIË U OUA I46
MUÔ N 1HA NH CÔNC, BA N PHA I ÐI ÐA U
1RONC SU PHA 1 1RIË N CHINH MINH I5I
BA Y 1HO I OUEN CU A CA C
1RIË U PHU 1RE HA N OUÔ C I55
CHUA N BI CHO 1UÔ I CIA NCAY 1U 1UÔ I 2u I59
1UÔ I BA MUOI I62
1UÔ I 4u – BUO C CHUA N BI ÐË ÐO N 1UÔ I CIA I66
CA C VA N ÐË CU A 1UÔ I 5u I7u
176
Fiisì Ncws
PARK YONC SEOK
Chõu traách nhiïåm xuêët baãn:
Tiïë n sô QUAÁ CH THU NGUYÏÅ T
Biïn têå p : Hoaâ ng AnhThaâ nh Nam
Trònh baâ y : Ngoå c Trñ
Sûãa baãn in : Thaå ch DuyThanh Bònh
Thûå c hiïå n : First News – Trñ Viïå t
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ
161 Lyá Chñnh Thùæng - Quêån 3, TP. Höì Chñ Minh
ÀT: 9316211 - Fax: 8437450
In l3000 tcuöë n, khöí 14,5 x 20,5 cm taå i XN In Cöng ty Vùn Hoá a Phûúng Nam (160/13 Àöå i
Cung, Q.11, TP. HCM). Giêë y ÀKKHXB söë 870-2007/CXB/02-145/Tre - QÀXB söë
720B/QÀ - Tre,, cêë p ngaâ y 30/10/2007. In xong vaâ nöå p lûu chiïí u quyá II/2008.