P. 1
Tư+duy+tích+cực+-+ĐCN.pdf

Tư+duy+tích+cực+-+ĐCN.pdf

|Views: 13|Likes:
Published by ngonguyenminhtuan
Tư+duy+tích+cực+-+ĐCN.pdf
Tư+duy+tích+cực+-+ĐCN.pdf

More info:

Published by: ngonguyenminhtuan on Nov 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Posted on Tháng B y 18, 2009 by tdhoanh

Chào các b n,

Tư duy là bên trong và hành ng là bên ngoài. Tư duy chi ph i hành ng. Nhưng cu c
i ưa ta n bao tình hu ng khác nhau m i ngày, òi h i nh ng hành ng khác nhau
cho t ng tình hu ng. Hành ng thì khi nhanh khi ch m, khi như sâu l ng suy tư, khi như
ánh ch p như th không k p suy tư, khi thì d u dàng, khi thì dũng mãnh… V y thì tâm tư
ta th nào trong nh ng tình hu ng như v y? Tâm tư ta cũng bi n chuy n vô thư ng như
hành ng theo t ng tình hu ng hay sao?

M t trong nh ng i u làm mình suy nghĩ r t nhi u năm là trong t t c m i tôn giáo c a
th gi i, o Ph t là hòa ái nh t. i u này thì không c n ph i nghiên c u l ch s tôn giáo;
ch c n nhìn quanh th gi i hi n t i m t vòng ta cũng th y ra ngay. Nhưng mà cái nôi và

Tư duy tích c c

dotchuoinon.com

Tr n ình Hoành

123

kho tàng c a võ h c Trung qu c l i n m trong Thi u lâm t . Tương t như th , o Lão
là o r t vô vi và hòa ái, thì cũng có phái Võ ang là ĩnh cao võ h c v nhu quy n. T i
sao l i như v y?

Dĩ nhiên là m t tinh th n minh m n trong m t cơ th tráng ki n. Nhưng cu c t cũng
tráng ki n, không nh t thi t ph i là cao th võ lâm. Và ã i tu thì cũng ch ng c n ph i
phòng thân, vì như trong truy n i Ph t Thích Ca cũng như nhi u v b tát khác, thí thân
mình là chuy n thư ng tình. Ch còn cách ly’ gi i duy nh t là võ h c thì giúp ư c ngư i
cô th nhi u hơn, nh t là ngày xưa khi vũ thu t t chính nó là môn vũ khí l i h i.

Nghĩa là, ngay trong g c r c a các truy n th ng o h c l y tĩnh l ng làm g c, thì v n
xem cái ng bên ngoài như là m t ph n chính c a cu c s ng th gian, vì th c t cu c
i òi h i hành ng khi thì nhún như ng khi thì dũng mãnh.

i u này thì ch ng có gì m i m hay khó hi u c . Nhưng câu h i v n là: Th thì tâm ta
th nào? Nó có xung ng theo hành ng bên ngoài không? Làm sao m t cái tâm tĩnh
l ng, i u khi n m t v cao tăng xu t chi u m á? Làm sao ly’ gi i hi n tư ng xem
ra là xung kh c này?

Nh ng câu h i này ưa mình n m t liên h thâm sâu và ch t ch nh t trong t t c các
liên h con ngư i—liên h m con. M thì thương con thâm sâu, vô i u ki n, vô gi i
h n th i gian và không gian, vô gi i h n l y’ l , vô gi i h n o c úng sai. M luôn
thưong con. ơn gi n th thôi.

Nhưng m hành x v i con ki u—khi thì ôm p v v , khi thì ngăn c m, khi thì
nghiêm ph t, khi thì d u dàng, khi thì c ng r n. Nhưng dù hành ng th nào i n a, thì
trong t ng giây phút ó m v n thương con.

Th thì gi a nh ng gì xem ra là xung ng c a hành ng bên ngoài và cái hòa ái c a
tĩnh l ng bên trong v n có hòa h p và v n có th l y’ gi i ư c. Như cây c th u làng,
lá cành luôn xôn xao dao ng v i bao ng n gió, nhưng thân và r v n luôn ch c ch n
tĩnh l ng.

Tư duy tích c c

dotchuoinon.com

Tr n ình Hoành

124

Và ph i chăng chính cái tĩnh l ng ch n ch n c a g c r cho phép lá cành ư c xôn xao
mà cây không vì ó mà ngã nghiêng tróc g c?

Th thì, nh ng tình hu ng khác nhau trong ngày òi h i ta có nh ng hành ng khác
nhau. Làm th nào ta bi t ư c nên hành ng th nào?

R t d cho chúng ta có nh ng quy lu t rõ ràng và ch c ch n, như là “N u k thù tát má
này thì ưa thêm má kia.” i u này thì cũng không khó, n u k thù tát mình thì nh n m t
tí cũng ch ng có gì là khó khăn m y.

Nhưng n u k thù tát ngư i khác và t o ra b t công xã h i thì sao? ây không ph i là tát
mình, mà là tát vào c xã h i?

Nh ng ngư i tr m c p hà hi p ngư i khác thì sao?

Ch c ch n ó là nh ng tình hu ng òi h i ta ph i làm gì ó, v i con tim yêu ái, yêu
ngư i và yêu i.

ây là khi con tim tĩnh l ng và hòa ái c a ta giúp ta quy t nh ph i làm gì trong tình
hu ng này khi tình hu ng này ang x y ra. ó là là quy t nh ta không th tính trư c
ư c mà ch có th quy t nh ngay khi nó x y ra. Vào lúc m t tình hu ng ang x y ra
v i nh ng s ki n c thù c a nó–ai ang làm gì v i ai, t i ch nào, trong không khí nào,
cái h i cái l i c a hành ng c a h th nào, nh ng i u gì mình nên làm can thi p,

Tư duy tích c c

dotchuoinon.com

Tr n ình Hoành

125

nh ng i u gì mình có th làm, nh ng gì mình không nên làm… hàng ch c câu h i như
th v n hành có th ch trong vài tích t c, và computer trong u c a ta ph i duy t qua t t
c thông tin lúc ó và quy t nh ngay l p t c ta ph i làm gì.

Nh ng lúc ó ta không có th i gi tri t lý. Nhưng n u con tim ta ã có s n tĩnh l ng
và hòa ái, thì dù ch trong vài giây suy nghĩ, năng lư ng tĩnh l ng và hòa ái v n là năng
lư ng m nh nh t nh hư ng vào quy t nh c a não b .

Và cu i cùng, dù ta quy t nh th nào i n a, ta cũng có th an tâm là quy t nh c a ta
ã ư c t trên n n móng c a m t con tim th t s tĩnh l ng và hòa ái.

Và dù là sóng có thiên hình v n tr ng, nhanh hay ch m, d u dàng hay bão t vì nh ng
ng n cu ng phong bên ngoài, ta v n bi t ư c b n ch t c a nư c là trong su t và tĩnh
l ng th nào.

Chúc các b n m t ngày vui.

M n,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

ăng trong: Trà àm | Th : tích c c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->