Cách Ngừ Thai a Tác giảKinh Bích Lị : ch Thông Tin: Ngừ thai và kế ch hóa gia đ là hai phưng pháp

đ ợ dùng đ ngừ bệ và tránh a hoạ ình ơ ưc ể a nh thai (pregnancy). Sự n lự này tùy theo mỗcó nhân (không muố có con, có chậ hoặ ngư có chọ a i n m, c ng nữ đ u kiệ sứ khỏ như u đ ờ (diabetes), cao huyếáp (hypertension), bệ a); iề n c e Tiể ư ng t nh tim (heart disease), nhiễ HIV (HIV infection); và sự m quan tâm củ xã hộđi vớdân số a i ố i ngày càng tă ng. Nhữ Yế Tố ng u QuyếĐnh Ngừ Thai: t ị a • Đ u kiệ thuậ tiệ - Có thể iề n n n mua không cầ toa hay không ? Hoặ thiế nữ i lớ có n c u mớ n cầ xin phép Cha mẹ n ? • Giá cả Có thể -mua nỗ chă ? Đ là câu hỏcầ cân nhắ nế như n đ có thai i ng ây i n c u vấ ề ngoài ý muố xả ra. n y • Hiệ quả Có chắ chắ không ? Có bao nhiêu phầ tră phụ vẫ bị thai dù u -c n n m nữ n thụ dùng thuố ? c • Aûnh hưng sứ khỏ - An toàn hay không tùy theo cơ mỗngưi. Thuố ngừ thai ở c e thể i ờ c a không khuyế khích cho phụ trên 35 tuổhút thuố n nữ i c. • Thụ ngoài kế ch - Phảđợ đ cặ tớtrưc khi chọ phư ng pháp này. Vì thai hoạ i ưc ề p i ớ n ơ cách này không hoàn toàn hiệ quả u 100%. • Bàn thả chung - chấ nhậ hợ tác, ủ hộ i đợ hai ngư i đ cặ tớ mớđ o p n, p ng phả ưc ờ ề p i, i em kếquả mãn. t mỹ Phư ng pháp và hiệ quả ơ u chung: Phư ng pháp "ngày xư ơ a": • Gián đ n - Thu dưng vậ(penis) ra khỏâm đo (vagina) trưc khi phóng tinh. Trên oạ ơ t i ạ ớ nguyên tắ cách này cũ hiệ quả nhiề Tuy nghiên, mộít tinh dị có thể ã tiếra c, ng u ít u. t ch đ t trư c đ Cách này không bả đm. ớ ó. o ả • Vòi rử - Rử sạ âm đo bằ vòi sau khi giao hợ Cách này cũ không bả đm, a a ch ạ ng p. ng o ả vì tinh trùng co thể ã đ sâu trong vòng 90 giây sau khi phóng tinh. đ i • Cho con bú - Không chính xác là cho con bú sẽ không thụ thai. Khoả 6% phụ vẫ ng nữ n thụ trong trư ng hợ này. Loạthuố "tí hon" ("mini pill") chỉ a hố thai ờ p i c chứ c-môn progestin có thể u quả hiệ trong lúc này. Hoặ liề nhẹ a tổ hợ hai hố c u củ ng p c-môn estrogens anvê progestins cũ áp dụ đợ dù cho nó có thể ng ng ưc, làm giả lư ng sữ ở m ợ a ngưi mẹNgoài ra, hiệ thuố Norplant, Depo-Provera tiêm chích, và các loạkhác cũ ờ . u c i ng hiệ quả an toàn. u và Phư ng pháp "truyề thố ơ n ng: • Aùo mư (condoms) - Là loạcao su đc chế i là latex, vừ đợ thai và bệ tình a i ặ gọ a ưc nh dụ Aùp dụ cho cả c. ng Nam và Nữ (female condom). Hiệ nay áo mư bán rấrẻ các n a t ở tiệ dưc và thuố Trong mộnă xài, có khoả 14 phụ trong 100 phụ bị m ợ c. t m ng nữ nữ thụ thai nế xử ng áo-mư u dụ a-Nam, và 21 phụ trong 100 nế xửdụ áo-mư nữ u ng a-NữHiệ . u quả ng lên nế nhưáo mư đợ tẩ chấdiệtinh trùng. tă u a ưc m t t

• Thuố bôi âm đo diệtinh trùng - thuộ dạ hồkem hoặ ố c ạ t c ng , c ng-hồ ặ đợ đt trong -đc ưc ặ âm đo trư c khi giao hợ Cách này dễ c hiệ như vẫ không đm bả Khoả 26 ạ ớ p. thự n ng n ả o. ng phụ trong 100 mang thai (xài trong vòng 1 nă Hiệ quả ng hơ nế dùng vớáonữ m). u tă n u i mư a-Nam. • Aùo-mư a-Nữ (diaphragm) - là mộmiế vành mỏ đ hồ đợ bôi thuố diệtinh t ng ng, àn i, ưc c t trùng và đt vào âm đo trưc khi giao hợ Chỉ lấ nó ra sau 6 tớ8 tiế kể lúc ặ ạ ớ p. nên y i ng, từ chấ dứ giao hợ Aùo-mư m t p. a-Nữ ờ đợ cấ sau khi có sự thưng ư c p khám nghiệ đ biế m, ể t loạvà kích thưc cho từ ngưi. Có khoả 20 phụ bị thai trong 100 phụ xài i ớ ng ờ ng nữ thụ nữ cách này suốmộnă t t m. • Đ m chắ trong âm đo - là mộ miế lót đợ thấ thuố diệtinh trùng, đt vào âm ệ n ạ t ng ưc m c t ặ đo trưc khi giao hợ Nó tưng tự ạ ớ p. ơ như áo-mư a-Nữ tính chấlà mộmàn chắ Sau có t t n. khi giao hợ đm chắ cũ đ nguyên từ tớ8 tiế Cách này không cầ toa bác sĩ p, ệ n ng ể 6 i ng. n . Khoả 18 tớ 28 phụ bị thai trong 100 phụ xài suốmộnă Hiệ nay, cách ng i nữ thụ nữ t t m. n này không còn phổ n, như dựtính sẽ biế ng mang nó trở i thị ờ lạ trư ng. • Cách ngừ tựnhiên -- Tứ quan sát sự a c thay đi củ cơ (như ch nhầ nhiệđ âm ổ a thể dị y, t ộ đo thay đi) và ghi chú theo lị trình đ biếđ xác thờ gian rụ trứ (hòng tránh ạ ổ ch ể t ích i ng ng giao hợ thờgian này). Thông thư ng khoả 5 ngày trư c khi và sau khi trứ rụ sẽ p i ờ ng ớ ng ng ngừ đợ thai. Vì sau khi trứ rụ 5 ngày mà không gặ tinh trùng sẽ t" đ a ưc ng ng p "chế i. Khoả 15 tớ20 phụ bị ng i nữ mang thai trong 100 phụ dùng cách này suốmộnă nữ t t m.. Phư ng pháp mớ ơ i:: • Thuố viên - Cách này vậ dụ tổ hợ 2 hố c n ng ng p c-môn estrogen và progestin hầ ngă u n ngừ sự ng trứ và đu hòa kinh nguyệ Cách này rấhiệ quả u uố đ hạ a rụ ng ề t. t u nế ng úng n đ Tránh dùng chung vớthuố kháng thểvì sẽ giả hiệ lự củ thuố Hiệ này ị nh. i c , làm m u c a c. n có rấnhiề loạthuố viên. Bạ nên tham khả vớbác sĩể n cho mình đ t u i c n o i đ chọ úng. Có khoả 2 tớ 3 trưng hợ thụ trong 100 phụ dùng cách này trong mộnă ng i ờ p thai nữ t m. • Thuố viên "tí hon" chứ chỉ c a riêng hố môn progestin, thay vì có luôn hố c c-môn estrogen chung. Cách này thưng áp dụ vớphụ dịng vớhố etrogen vì mộlý do ờ ng i nữ ứ i c t nào đ Có khoả 3 trư ng hợ thụ trong 100 phụ dùng cách này trong mộnă ó. ng ờ p thai nữ t m. • Ghim ố progestin (như Norplant) - 6 ố đợ ghim dư i da, thưng ở ng là ng ưc ớ ờ trên nách tay. Nhữ ố này sẽ t ra chấprogestin hầ ngă sự ng trứ làm lệ "đờ ng ng tiế t u n rụ ng, ch ưng rày" giữ tửcung và ố dẫ trứ và làm dày dị nhầ ở a ng n ng, ch y thành tửcung, đ ngă chặ ể n n tinh trùng xâm nhậ Tiêm chích ngừ đ ợ trong 5 nă Giá tiề có tớvài tră dollars, p. a ưc m. n i m như tính ra vẫ rẻ n so vớthuố viên. Cách này hữ hiệ hơ Có ít hơ 1 trư ng ng n hơ i c u u n. n ờ hợ thụ trong 100 phụ dùng suốmộ nă p thai nữ t t m. • Chích hố c-môn, loạDepo-Provera - tư ng tự i ơ như trên, hố c-môn đợ chích ở ưc cánh tay hoặ mông, thay vì ghim. Mộmủchích kéo dài đợ 90 ngày. Cách này cũ hữ hiệ c t i ưc ng u u như cách trên. • Dụ cụ a (Intrauterine), gọtắlà IUD - Là mộdụ cụ su hoặ kim loạđng, ng ngừ i t t ng cao c i ồ đợ đt trong tử ưc ặ cung, đ thay đi hóa chấbên trong. Cách này mộlầ áp dụ lên tớ ể ổ t t n ng i 10 nă thờhạ Như không đợ khuyế khích vớphụ đ và đ bị m i n. ng ưc n i nữ ã ang viêm; hoặ c phụ có nhiề bạ tình (bệ tình dụ dễ sang). Hiệ quả theo. Có khoả 1 tớ nữ u n nh c lây u tùy ng i 3 trưng hợ thụ trong 100 phụ dùng cách này trong mộnă ờ p thai nữ t m. Nhữ cách triệsả hẳ ng t n n: Cắ khóa và thắố dẫ trứ (Tubal ligation) -- Cách n ày thư ng dùng cho phụ t, t ng n ng ờ nữ không còn muố có con nữ Cách này phảqua phẩ thuậđ ngă chặ trứ và tinh n a. i u t ể n n ng

trùng gặ nhau. Cách này có thể i lạ Tuy nhiên, nên chọ lự cách này nế đ chắ p hồ i. n a u ã c rằ không muố thụ ng n thai nữ a. Cắố dẫ tinh (Vasectomy) - Cách này đn giả không hồlạđợ Nó cầ đợ giả t ng n ơ n, i i ư c. n ưc i phẩ đ cắvà buộ ố dẫ tinh. Giố như u ể t c ng n ng trên, hãy chọ lự cách này nế đ chắ n a u ã c rằ không muố phụ thụ nữ ng n nữ thai a. Ngừ thai khẩ cấ hoặ thuố viên "morning-after" - Thuố viên này bao giồ hai liề a n p c c c m u hố c-môn phảđợ uố trong vòng 72 tiế sau giao hợ không "bả vệ Cách này i ư c ng ng p o ". ngừ thai bằ việ ngă trứ sả xuấhoặ ngă sự a ng c n ng n t c n phát triể củ trứ hoặ ngă sự n a ng, c n rụ trứ vào tửcung. Cách này chỉ ng ng dùng cho việ khẩ cấ mà thôi, tính luôn nhữ c n p ng vụ hãm hiế áo mư rách hoặ tuộ quên uố 2 viên hoặ hơ thuố ngừ trong mộ bị p, a c t; ng c n c a t chu kỳvà giao hợ không tính trưc. ; p ớ Hế t Bài Thể c Kegel Dụ Nguồ gố củ bài thể c Kegel : n c a dụ Kegel là tên củ bài tậ thể a p vùng xư ng chậ đợ đt theo tên củ Bác sĩ ơ u, ư c ặ a Kegel, ngư i ờ nghiên cứ ra nó. Theo cơ họ mộkhốmạ lưi cơ p nốliề chung quanh vớ u thể c, t i ng ớ bắ i n i vùng xư ng chậ có chứ nă như t cái lư i võng bó lấ các cơ vùng xưng chậ ơ u c ng mộ ớ y ở ơ u lạthành mộbộ n. Bộ n này giúp cho sự óng mởở cơ u đo. Theo nghiên i t phậ phậ đ các niệ ạ cứ cho biế bài thể c Kegel giúp cho cơ óng mở u đo khỏ mạ làm hữ ích u t, dụ đ niệ ạ e nh, u trong việ đtiể và gia tă cả giác khi quan hệ dụ c i u ng m tình c. Vậ bài tậ nhưthế ? Tậ làm sao ? y p nào p Có rấnhiề cách tậ như hầ hếchỉ p trung ở iể "co và thắliên tiế ở t u p, ng u t tậ đm t p" vùng xưng chậ (cả giác đợ sự bóp củ ố niệ đo). Đ n giả là tậ đng tác này ơ u m ư c co a ng u ạ ơ n p ộ khoả 200 lầ mộngày. Khi tậ nhớ t vào và nhả chậ mứ đ kéo dài tă dầ ng n t p thắ ra m, c ộ ng n theo thờ gian. Cũ nên thay đi cách tậ mỗlầ sao cho nhanh chậ khác nhau, sẽ i ng ổ p i n m giúp cơ p khỏ mạ hơ bắ e nh n. Nế đ ợ hãy ráng giữsự thắnày khoả 5 giâỵLậ đlậ lạkhoả 10 lầ Nế u ư c, co t ng . p i p i ng n. u không giữđợ lâu, hãy giữ nhiêu tùy theo khả ng. Lúc đu rấkhó tậ có thể ưc bao nă ầ t p, sẽ gây cả giác khó chị như n tiể Như dầ dà, bạ sẽ y quen và có thể dài m u, buồ u. ng n n thấ kéo tớ 10 giây. Hoặ bạ có thể p "nín và nhả trong lúc đ tiể i c n tậ " i u. Vớcác phụ đ sinh con mà gặ tình trạ xón đ hãy thửđt mộngón tay (sạ i nữ ã p ng ái, ặ t ch) vào âm đo và ấ lấ tuyế niệ đo (tuyế tiể Nế cả giác mộít co thắcủ cơ p ạ n y n u ạ n u). u m t t a bắ nơđ bạ đ chính xác đ đ m! i ó, n ãø ị iể a Hoặ như n chư tìm ra cơ c vẫ a này, bạ có thể bác sĩ sả giúp đ. Các bạ phụ , n nhờ phụ n ỡ n nữ hãy thử ở tưng cơ đo như t tòa cao ố đ xưng chậ là tầ thấ nhấ và tư ng ợ âm ạ mộ c, áy ơ u ng p t, tầ cao nhấlà rún (rố Và từ bạ thử ng t n). từ n nâng khố"thang máy" (xiếcơ i) đ từ i t lạ ó, dưi lên trên, giữ và hạ xuố chậ sao cho thoái mái, nhẹ ớ im, nó ng m nhàng.

Vớcác bạ nam, thì dễ i n dàng hơ Bạ chỉ c nín vô và nhả nhiề lầ n. n việ ra u n. Tạsao phảtậ Kegel ? i i p Kegel có nhữ lợích sau: ng i - Giúp cho phụ sanh nở dàng hơ Ít đ nữ dễ n. au.Và HộAâm (phầ ở a bộ n sinh i n giữ phậ dụ và hậ môn) sẽ n chắ hơ Không bị ng, hoặ xả ra tình trạ bệ trĩ i c u bề c n. xư c y ng nh vớ nhữ ngư i hay bị bón. ng ờ táo - Gia tă khoái cả tình dụ cho ngư i nam và nữTă sựkhỏ mạ đ co giả ở ng m c ờ . ng e nh, ộ n cơ bắ vùng âm đo. Nhờ y, lúc giao hợ bạ gái có thể n cơ ể thắdư ng vậcủ p ạ vậ p n vậ đ co t ơ t a bạ tình mình mộcách "chắ chắ "khít khao" sao cho cả đu thấ kích ngấ n t c n", hai ề y t. - Vớ nhữ phụ sau khi sanh, bài tậ sẽ i ng nữ p giúp âm hộ lạtrạ thái bình thưng. trở i ng ờ Gọ đp và chậ hẹ ! Bả đm chồ bạ sẽ vớbạ rằ "Em vẫ như a !". n, ẹ p p o ả ng n nói i n ng, n xư - Vớ đ ông, bài tậ này còn giúp cho mộsố yế sinh lý. Đ ợ biế dưng vậdù i àn p t bị u ư c t, ơ t không phảlà mộcơ p như cơ p khác, như sựcưng cứ có thể hơ nhờ i t bắ các bắ ng ơ ng khá n sự thắcủ cơ p, giúp khóa lạmạ máu, làm dưng vậcư ng lâu. Vớđ ông co t a bắ i ch ơ t ơ i àn lớ tuổ bạ sẽ y mạ khỏ hơ như i mớlớ ! Vớcác bạ trẻnế tậ Kegel n i, n thấ nh e n thờ i n i n , u p mộthờ gian, bạ có thể t tinh hai lầ liên tụ hay trong khoả thờ gian rấngắ t i n xuấ n c, ng i t n, mà mà thự chấvẫ không mấđsự ơ cứ Và khi xuấtinh, cưng đ gia tă c t n t i cưng ng. t ờ ộ ng mãnh liệ cơ p liên tụ co bóp đ tố ra thậnhiề tinh dị (dù cho củ bạ không có t, bắ c ể ng t u ch a n nhiề như cơ p vẫ co bóp) u, ng bắ n - Vớ phụ , Kegel có thể n cả sựsa tửcung. (Tửcung xệ ng), sa bọ đ hoặ i nữ ngă n xuố ng ái c sa các bộ n ở phậ chung quanh vùng xưng chậ sau khi sanh. ơ u - Ngă đợ tình trạ cưi "té đ khi cưi, ho hoặ hắxì. Tình trạ mắ tiể mà n ưc ng ờ ái" ờ c t ng c u không thể đợ (Thưng thì 6-8 tuầ sẽ y đợ kếquả nín ư c. ờ n thấ ưc t ). - Vớ phụ đ mang thai, Kegel giúp cơ p ở i nữ ang bắ vùng xưng chậ mạ mẽcũ giúp ơ u nh , ng tránh tình trạ xón đ do sứ nặ củ thai nhi đ lên bọ đ ng ái c ng a è ng ái. Nhiề phụ gặ tình trạ xón đ khi có tuổ Số i là lý do tổ quá, cũ như u nữ p ng ái i. tuổ ng ng mang thai, sinh con, và ngay cả tắkinh cũ ả hưng tớcơ p vùng xưng chậ sự t ng nh ở i bắ ơ u, dẫ tớsự i tiể ngoài ý muố n i đ u n. Khi nào thì tậ kegel ? p Bấcứkhi nào, nơ nào vì không ai biếbạ đ tậ nó ! Ngay cả ờmẹ thể t i t n ang p ngư i có làm nó trong lúc cho con bú. Rấdễ t dàng. Tránh co thắcác cơ lư bụ dư i và mông, t ở ng, ng ớ mà chỉ p trung ở bắ ở tậ cơ p vùng xưng chậ Tậ thở m và sâu. Thoạđu bạ có thể ơ u. p chậ t ầ n tậ vớhai gốsát nhau, trong tư nằ hoặ ngồ Sau đ bạ có thể ng hai gốhai p i i thế m c i. ó, n dạ i bên. Nên tậ 5 phút hai lầ mộngày, nế có thểNhiề ngưi phụ cho biế họ p 5 p n t u . u ờ nữ t, tậ phút lúc mớthứ dậ và 5 phút trư c khi đngủ i c y ớ i . Nghe âm nhạ trong lúc tậ tạ cho bạ thoảm ái. c p o n i Vớbạ trai, bạ có thể p nín-nhả ớ khi giao hợ hay nhưtrong khi giao hợ (sẽ i n n tậ trưc p, p giúp bạ kéo dài sự t tinh). Và sau khi giao hợ bạ vẫ tiế tụ tậ đợ đ mang sự n xuấ p, n n p c p ưc ể cư ng cứ đn trong thờgian ngắ nhấ Tôi chắ chắ rằ bạ sẽ ạđợ sự a ơ ng ế i n t. c n ng n đt ư c thỏ mãn cho riêng bạ và hơ hếlà sựthỏ mãn cho ngư i tình ! n n t a ờ Vài đ u chia sẻchúc bạ may mắ và hạ phúc ! iề , n n nh

Hế t Nghệ ThuậHôn Chỗ t Kín Nam Giớ i Tác GiảKinh Bích Lị : ch Bài này đợ viếgiành cho đc giả . Phầ nhiề nam giớđu muố ngư i bạ tình ưc t ọ nữ n u i ề n ờ n củ mình hôn chỗ củ mình . Các bạ gái nên nhớ hôn vào chỗ củ ngưi đ a kín a n là kín a ờ àn ông thì làm cho họ kích thích vô cùng . Nế bạ làm đ ợ chuyệ đ thì anh ta lúc nào u n ưc n ó cũ thưng bạ hơ . ng ơ n n Thự hiệ hôn chỗ củ nam giớcầ phảđợ chuẩ bị ớ về t tinh thầ . Nế c n kín a i n i ưc n trưc mặ n u bạ cả thấ không thích hợ thì đng cố ng ép mình vào tình thế ó đ rồcàng khó n m y p ừ gắ đ ể i khă hơ sau này vì bạ đ "tở rồ. Muố thự sự ngưi tình tuyệvờthì ngoài n n n ã n" i n c là ờ t i chuyệ thưng yêu vợ ng , trai gái còn phảam tưng chuyệ phòng the đ ngưi đ n ơ chồ i ờ n ể ờ àn ông không phảchán mà ra ngoài tìm món ngon vậlạ i t khác . Nế bạ quyếđ hôn chỗ củ anh ấ thì bạ cầ phảhôn thự sự, hôn mộcách u n t ị nh kín a y n n i c t thích thú thì anh ta mớsung sư ng thậsự Đ ng giả thích thú đy nhé , anh ta có thể i ớ t . ừ vờ ấ biếđợ đ ! t ưc ó Dám hôn và biếcách hôn vào chỗ củ anh ấ không chỉ cho anh ta sung sưng t kín a y làm ớ mà còn làm cho anh ta kéo dài cuộ mây mư vớbạ , và khi anh ta xuấtinh thì tuyệ c a i n t t vờhơ nữ . i n a Đ hôn vào chỗ vấ đ đu tiên là bạ nhìn vào nơđ . Đ ý xem anh ta có cắda ể kín, n ề ầ n i ó ể t qui đu hay không . Nế cắrồthì hôn nhẹnế chư cắthì hôn mạ hơ vì bao bì làm ầ u t i , u a t nh n giả đma sát . m i Dưng cụ nhiề hình dáng và lớ nhỏ ơ có u n khác nhau . Trung bình thì củ ngưi đ ông là a ờ àn 4 tớ6 inches (10 tớ15 phân) khi cư ng cứ . Bạ cũ đng quá ngạ nhiên vì cấ tạ i i ơ ng n ng ừ c u o cơ củ chàng. thể a Bạ khám xét anh ấ bằ nhữ ngón tay củ bạ . Bạ chẳ phảngạ nhiên gì khi n y ng ng a n n ng i c tìm thấ anh ấ càng lúc càng cứ hơ khi bạ tay củ bạ chạ vào . Bạ hãy cả giác y y ng n n a n m n m vùng da bao quanh bìu dái củ anh ta xem, khi đ thì bạ đ ý xem bìu dái bỗ nhiên a ó n ể ng să chắ và thun gọ lạtrong khi bình thưng thì rấlà mề và giả nở n c n i ờ t m n . Cũ như n Nghệ ng phầ ThuậHôn Chỗ củ Nữ i, bạ cầ phảchọ tứ anh ấ t Kín a Giớ n n i c c y càng lâu càng tố. Anh ta càng đ ợ kích thích lâu thì khi đt khoái cả sẽ dài hơ . t ưc ạ m kéo n Liế bìu ngọ hành củ anh ấ và vách đ trong là phưng pháp đ chọ tứ anh ấ . m c a y ùi ơ ể c c y Khi đ bạ sẽ y anh ta rên rỉ ó n thấ trong cổ ng . Nhiề lúc anh ta chịhếnỗthì hay nắ họ u u t i m đu củ bạ đy vào . Chớ cho anh ta toạnguyệ vộvàng . Kích thích thêm tí nữ ầ a n ẩ nên i n i a đ rồsao đ bạ sẽ ư c anh ta nói là: "Em dễ ơ quá, mộlát nữ em muố gì như ã, i ó n đợ thư ng t a n đ shopping chẳ hạ thì anh cũ chìu hế i ng n ng t".

Bạ nên nhớ đng đng vào dư ng vậcủ anh ta vộ. Chờ i khi anh ta nă nĩ n n là ừ ụ ơ t a i tớ n bạ hoặ là đ a ánh mắthiếtha nhìn bạ chă chă nhưcầ xin thì bạ mớcho anh ta hài c ư t t n m m u n i lòng . Khi bắđu hôn thì bạ nên liế nhẹ t ầ n m nhàng trưc . Liế từ ớ m trên xuố dư i rồngưc lạ ng ớ i ợ i . Khi thấ anh ta phê rồthì ngậ cả ng vào trong miệ . Lúc này anh ta không nấ y i m miế ng c lên thành tiế thì cũ khó đy . Bạ nên nhớ hôn anh chỉ ng miệ thôi thì chỉể ng ng ấ n là bằ ng đ kích thích anh ấ cư ng cứ trưc khi lâm trậ vớ bạ . Nế bạ muố làm cho anh ta y ơ ng ớ n i n u n n xuấtinh thì bạ cầ phảnhờ tay tiế ứ . Dùng bằ miệ không thôi thì khó làm t n n i bàn p ng ng ng anh ta xuấtinh hơ ! t n Nưc miế củ bạ là yế tố ớ ng a n u quan trọ trong vấ đ hôn hít . Nưc ấ nóng và nhiề ng n ề ớ m u sẽ cho anh ấ mau đt đợ khoái cả có khi anh ta sưng quá không kề chế ưc làm y ạ ưc m, ớ m đợ nữ đ ! a ó Nhiề ngư i nuốnư c miế khi thự hiệ như cũ có ngư i đ nó nhễ xuố đt . u ờ t ớ ng c n ng ng ờ ể u ng ấ Vấ đ này không quan trọ lắ . Nư c miế củ bạ chỉ n làm cho trơ ư t là đ . n ề ng m ớ ng a n cầ n ớ ủ VỊ TRÍ: Có nhiề vị mà bạ có thể c hiệ hôn chỗ củ anh ta , tùy theo sở u trí n thự n kín a thích củ bạ a n mà làm. Quỳ i: Anh ấ đng hoặ ngồsát mé giư ng hoặ ghế Gố y ứ c i ờ c sa-lông . Còn bạ thì quỳ a n giữ hai chân củ anh ấ và thự hiệ . Vị này hơ bấtiệ , làm cho bạ mệmõi nế bạ a y c n trí i t n n t u n làm cho anh ấ quá lâu . y 69: Nhưbài trưc có nói kiể 69 thì luôn luôn là kiể thích nhấcho nam giớvì họ ưc ớ u u t i đợ hôn và hôn . Bạ cũ có thể theo vị này , chỉ nhớ khi bạ làm thì phả n ng làm trí nên là n i THẬ SỰlàm chứ T không phảlà LÀM CHO CÓ . Anh ta không thích lắ đ như lỡ i m âu, ng anh ta có không thích thì có lẽ không bao giờ cho bạ biế. Đ áp dụ vị này sẽ nói n t ể ng trí cho tiệ bạ nên nằ trên đ dễ n n m ể dàng đ u khiể anh ấ hơ . iề n y n Nằ ngang: Bạ có thể m ngang theo xuôi hoặ ngư c theo anh ấ Cả nghiêng m n nằ c ợ y. hai nghiêng đi diệ vớ nhau sao cho bạ có thể c hiệ toàn bộ toàn thờmà không bị ố n i n thự n , i mệmõi . t Trên đ Anh ấ nằ ngữ ra giư ng trong khi bạ quỳ nh anh ấ bên phảhoặ bên ỉ nh: y m a ờ n cạ y i c trái tùy ở n thuậtay nào . Rồcúi đu xuố thự hiệ . Nhớ cái khă đ nư c bạ t i ầ ng c n lót n ể ớ miế củ bạ khỏthấ xuố giư ng . Khi anh ấ xuấtinh thì bẻ ợ đu dưng ng a n i m ng ờ y t ngư c ầ ơ vậlên ngự củ anh ta, nế tốhơ thì đ lên mặcủ bạ và cố t c a u t n ể t a n tình làm cho anh ấ xem y . Nhớ nhé ! rên LƯ I CỦ BẠ PHẢ LÀM SAO ? Ỡ A N I

Phầ này giố như trưc bàn về thuậlư i củ bạ làm sao cho anh ta sung sư ng n ng bài ớ kỹ t ỡ a n ớ và rên rĩ u xin thêm . cầ Đ bắđu, bạ cầ phảliế vòng quanh dưng vậcủ anh ấ từ ể t ầ n n i m ơ t a y trên xuố dư i . Nhớ ng ớ đng quên bìu dái củ anh ấ , quan trọ lắ đy ! ừ a y ng m ấ CÁCH THỨ C Đ t dưng vậcủ anh ấ vào miệ củ bạ ngậ môi lạbao quanh đu khấ(head of ặ ơ t a y ng a n, m i ầ t the penis). Đ ng ngậ quá sâu vào lúc này . Cuố lư i củ bạ vòng quanh đu khấ. ừ m n ỡ a n ầ t Thỉ thoả cho thêm sứ khi ấ vào và nhả ra khi kéo lạ Bạ nên ngâm nga tiế nh ng c n nhẹ i. n ng "Ưư trong cổ ng đ tạ đ run nhằ đ kích thích thêm cho anh ấ sư ng . Bạ có " họ ể o ộ m ể y ớ n thể nhẹ đ đu khấvà nút lúc mạ lúc nhẹ Nhớ ể xem anh ta phả ứ hôn lên ỉ ầ nh t nh . đý n ng như nào, nế anh ấ rên rỉ nghĩlà anh ta sư ng lắ rồ đy ! thế u y có a ớ m i ấ Ngoài ra bạ có thể m phía cổ ầ khấnơ mà thân và đu giáp nhau . Nơđ là rấlà n liế đu t i ầ i ó t nhạ cả đy . Thử biếngay! Anh ấ run lên bầ bậcho mà coi ! y m ấ sẽ t y n t Bạ có thể ở tưng dưng cụ a anh ấ như cây kẹ đờ ngon ngọmà bạ có n tư ng ợ ơ củ y là o ư ng t n thể suốngày mà không biếchán. Nế bạ muố thêm phầ thú vị bạ có thể mút t t u n n n thì n cho chút mùi vị là kem lên trên mình dư ng cụ hay ơ . Mộcách thứ khác không kém phầ thú vị bấ môi ngậ lạdưng cụ a anh ấ t c n là m m i ơ củ y (làm như ờ ta ngậ mộcành hoa hay ngậ ố sáo ngang) và bắđu cù cư cút kít ngưi m t m ng t ầ a lên xuố dọ theo chiề dài . Bạ có thể vài đng tác phốhợ vớliế hai viên bi . ng c u n làm ộ i p i m NUỐ HAY KHÔNG NUỐ ? T T Nuốhay không nuốlà mộcâu hỏđợ nhiề ngư i thắ mắ . Đ trả i câu hỏnày t t t i ưc u ờ c c ể lờ i thì cũ tùy thuộ vào ở ngư i . Có mộ số n gái thích nuốnhư mộsố lạ ng c hai ờ t bạ t ng t còn i thì không . Số không thích nuốlà tạvì họ i dơ c mùi vị tanh không mấ gì t i ngạ hoặ tanh y hay cho lắ . Có ngư i nói là mùi vị a tinh trùng là do sựă uố củ anh ấ Nế m ờ củ n ng a y. u thứ ă là rau quả mùi vị bớ nồ hơ là thứ ă là thị vì có nhiề acid hơ c n thì sẽ t ng n c n t cá u n. Ngoài ra cà phê, thuố la hay rư u cũ là yế tố c ợ ng u quan trọ cho mùi củ tinh trùng . ng a Còn số thích nuốtạvì họ giả thích đ thôi , họ muố làm cho bạ trai đ ợ hài t i ... vờ ó chỉ n n ưc lòng ; khi đ thì họ đợ yêu nhiề hơ . Đ là sự công" cho họ ấ Bạ nghĩ ó sẽ ưc u n ó "trả đy! n có nên cho anh ta trả công cho bạ sau này chă ? n ng Trái ngư c lạthì đ ông RẤ thích ngưi con gái nuốtinh dị củ họ ợ i àn T ờ t ch a trong khi phóng tinh khắ nơ . Lý do tạsao ? Có lẽ ngư i đ ông rấtrân quí tinh dị củ họ p i i là ờ àn t ch a , họ không muố ... lãng phí , chỉ n giành riêng cho ngư i bạ tình . Cũ có lẽ họ ờ n ng là thích thú vì khuôn mặxinh đp củ bạ uố đhếnhữ gì gọlà tinh túy nhấtrong mình t ẹ a n ng i t ng i t củ anh ấ . a y Nế bạ quyếđ nuố tinh trùng thì nên nhớ n thậ kẻ bị c . Nế lỡ sặ thì anh u n t ị nh t cẩ n o sặ u bị c ta cũ hơ mấhứ đy, như không sao vài lầ sẽ ng i t ng ấ ng n quen .

Mộđ u cuốcùng mà tôi đ nói vớbạ là dù bạ có nuốhay không nuốthì đ ng t iề i ị nh i n n t t ừ bao giờ ể anh ấ hụhẩ trố không mộkhi anh ấ đ xuấtinh . Có nghĩlà bạ đ cho y t ng ng t y ã t a n cứtiế tụ liế láp nhữ gì còn sót lạ. Bạ nhớ ể xem , mặ dù anh ta đ "ra" như p c m ng i n đý c ã vẫ còn thèm thuồ vì bạ là ngư i tình tuyệvờ. n ng n ờ t i Chúc may mắ n Nghệ ThuậHôn Chỗ t Kín NữGiớ i Tác GiảKinh Bích Lị : ch Bài này chỉ sơ về nói sơ nghệ t hôn chỗ hay là hôn âm hộ thuậ kín giành cho nam giớ . i Nên nhớ bài này chỉ thuyếtưng đi thôi, bạ cầ phảkhám phá thêm thì mớlão là là t ơ ố n n i i luyệ đợ . n ưc Có rấnhiề đ ông đ mê đợ đt mặmình vào chỗ củ đ bà đ liế láp và t u àn am ưc ặ t kín a àn ể m khám phá nhữ đ u kỳ u bên trong đ bởvì họ thể cho ngưi bạ tình củ ng iề diệ ó i có làm ờ n a mình đt đợ khoái cả là mộchuyệ kích thích đi vớhọ cùng. Tuy nhiên cũ ạ ưc m t n ố i vô ng không ít đ ông coi đ là chuyệ dơ n loạ luân, trái vớđo đc củ con ngưi và àn ây n bẩ n i ạ ứ a ờ cũ không ít đ bà không thích thú cái món ă chem chép này . Thư ng thì sự ng àn n ờ hôn hít chỗ phảcó công bằ trong đ anh hôn em thì em phảhôn lạ; có như thì mớ kín i ng ó, i i thế i đt đợ khoái cả trọ vẹ ạ ưc m n n. Nế bạ ngạngùng cái mùi không đợ thơ tho (có ngư i nói là mùi nưc mắ và u n i ưc m ờ ớ m) cái vị n tẳ ở ó thì có lẽ n nên khéo léo đ nghị n gái củ mình tắ cho sạ sẽ tẳ n đ bạ ề bạ a m ch . Có mộloạphấ sẽ t i n giúp tẩ bớ đmùi khó ngử, bán ở chợ Mộphư ng pháp y t i i các . t ơ khác đ đợ bàn thả ở Nghệ ã ưc o bài ThuậCạ Bư m cũ giúp cho bạ gái củ bạ có t o ớ ng n a n con bưm thơ tho hấ dẫ . ớ m p n Các bạ trai đ ý! Thưng thì con gái thích đ ợ sờ và "chọ ghẹ nhẹ n ể ờ ư c mó c o" nhàng đ ể khởđng trư c khi bạ nhậ cuộ . Chẳ có cô gái nào mà hứ khở khi bạ làm ào i ộ ớ n p c ng ng i n ào như bão vào chỗ củ ngưi ta. Đ gọlà vùng nhạ cả thì mình phảđi sự vũ kín a ờ ã i y m i ố nâng niu chiề chuộ như trứ mỏ . Có nhưthế con gái mớkích thích, dâm u ng cái ng ng thì i thủ sẽ nhiề hơ . y ra u n Mộcách tốlà bắđu bằ cách hôn ngư i con gái từtrên mặnhư trán, mắ mũ t t t ầ ng ờ t là t, i, miệ tai và cổ Sau đ thì từ bò xuố tớngự bụ và rún . Lúc hôn thì phốhợ ng, . ó từ ng i c, ng, i p vớđ bàn tay thiệ nghệ a bạ cho nhuầ nhuyể hòa nhịvớnụ . Chớ đt i ôi n củ n n n p i hôn nên ặ bàn tay vào chỗ củ nàng vộ. Cái đ hẳ từ sẽ i thôi . Nên nhớ sự kín a i ó n từ tớ là kiên nhẫ n giúp cho bạ trở n thành ngư i tình lý tư ng đy . Con gái mê nhấlà con trai biếnhẫ nạ ờ ở ấ t t n i, biếchìu chuộ làm cho con gái thích trư c rồmớtớphiên mình . t ng, ớ i i i Khi hôn tớ rún thì đa tay kéo nhẹ n áo củ nàng ra. Sau khi quầ áo đ đ ợ trút hế i ư quầ a n ã ưc t thì vẫ tiế tụ hôn . Hai bàn tay lúc này hoạđng khắ mình mẩ củ nàng . Nhớ n p c t ộ p y a là chư cho đng vào chỗ củ nàng, mụ đ là đ cho nàng chờ ợgiây phút thầ tiên a ụ kín a c ính ể đi n đn . Càng chờ thì càng dễ ạkhoái cả sau đ . ế lâu đt m ó

Sau khi thấ nàng có vẻ a mãn vớnhữ cái vuốve củ bạ thì đn lúc bạ quyế y thỏ i ng t a n, ế n t đ tấ công vào vùng cấ đ . Bạ đt bàn tay vào giữ hai đ trong củ nàng . Nhớ ị n nh m ị a n ặ a ùi a là chỉặthôi, chư tớphầ di chuyể . Tiế tụ hôn hít rún củ nàng cho nàng tứ chế đt a i n n p c a c t ! Sau đ nhích mấ ngón tay lên chút đ rồngừ cho hai ngón tay bơ bơ trong ó y ỉ i nh ng, i i không khí đ chạ nhẹ âm mao (lông) củ nàng . Bả đm nàng sẽ ỡ mông lên ể m vào a o ả ưn đn đ lấ ngón tay củ bạ . Bạ đng cho nàng toạnguyệ Hãy rút ngón tay về ế ón y a n n ừ i n; và tiế tụ đ giỡ vớ nàng cho tớ khi nào nàng chịhếnổ. Lúc đ bạ đ a ngón tay p c ùa n i i u t i ó n ư chạ nhẹ hạđu củ nàng, bả đm nàng ngấlên thành tiế vì sung sưng vô m vào t ậ a o ả t ng ớ cùng . Như ơ pháp đ giỡ ở phưng ùa n trên, bạ tiế tụ đng rồrút lạ rồlạđng nữ và n p c ụ i i, i i ụ a rút lạnữ . Mỗkhi bạ đng vào hạđu đ ý xem , nàng phát ra thành tiế "Hưhư i a i n ụ t ậ ể ng hư trong cổ ng đy ! Như thì bạ đ biếnàng đ hứ tình lắ rồ kiể tra xem : " họ ấ thế n ã t ã ng m i, m Dùng ngón tay khác chạ vào lỗ đo củ nàng thì bả đm ư t mem . Khi bạ chạ m âm ạ a o ả ớ n m vào lỗ đo thì chắ chắ là nàng cũ phảnấ lên thành tiế khoan khoái vô cùng . âm ạ c n ng i c ng Bạ tiế tụ đ giỡ vớnàng thêm vài phút nữ khi đ thì bạ muố làm gì nàng mà n p c ùa n i a, ó n n không đợ . Kéo dang hai chân củ nàng ra, kê sát mặcủ bạ lạ thở khì vào giữ ưc a t a n i, khì a . Bả đm nàng sẽ lên bầ bậchờ ợbạ áp miệ vào . Như bạ nán lạ, tiế o ả run n t đi n ng ng n i p tụ thở i . Đ n lúc nàng ngư ng mông lên đn áp vào miệ củ bạ thì bạ thè lư i ra c đ ế ớ ế ng a n n ỡ quét mộđờ từdư i lỗ đo ngưc lên tớmồ đ . Nàng sẽ y dự lên cho t ư ng ớ âm ạ ợ i ng óc nhả ng mà coi ! Như nhớ chỉ mộđờ thôi, rồngư lạ. Tiế tụ thở khì vào ng là quét t ưng i ng i p c khì âm đo . Lâu lâu bấthình lình quét lưi mộđ ng làm cho nàng bấngờ ạ t ỡ t uờ t thích thú (Bả o đm nàng sẽ bạ cho tớ chếvớphưng pháp này). ả mê n i t i ơ Khi đ cho nàng thỏ mãn dàn ngoài cùng, thì bạ tiế tụ vào dàn kế p . Khoan hãy ã a n p c tiế liế thẳ vào mồ đ , liế mép ngoài trư c . Liế phía dư i lỗ đo mà chư tớ m ng ng óc m ớ m ớ âm ạ a i hậ môn, nơ đ kích thích lắ đy ! Liế như u i ây m ấ m mèo liế có nghĩlà nhẹ m a nhàng êm ái . Sau đ thì bạ dúi miệ sát vào âm đo , canh ngây mồ đ mà liế liên tiế nàng sẽ ó n ng ạ ng óc m p, nhả dự liên hồvì chịhếnổnữ . Bạ nhớ ừ có ngư tiế tụ liế đu như y ng i u t i a n đ ng ng, p c m ề ng đng liế mạ . Nhớ m mộcách tậ tình, liế nhưbạ thèm thuồ mộmón đ ă ừ m nh liế t n m n ng t ồn ngon miệ mặ dù bạ không thích vì mấ mùi vị ra từ i đ . Nế nuốđợ thì ng c n y phát nơ ó u t ưc càng tốvì chỉ nuốthì bạ mớ liế dễ t có t n i m dàng hơ . Nế liế đ cách, chỉ n u m úng trong vòng 4 phút thôi thì nàng sẽ ạđn tộđ khoái cả ngay . đt ế t ỉ nh m VỊ TRÍ: Bạ đ có kinh nghiệ vớnhiề kiể khác nhau khi thự hành khẩ dâm , bài này nói sơ n ã m i u u c u sơ kiể cho bạ tham tưng: vài u n ờ Nằ ngữ : Nàng nằ ngữ hai chân co lạđa lên cao và dang xa sao cho thoảmái . m a m a, i ư i Bạ nằ sấ , đt hai tay dưi hai chân củ nàng đ cho nàng tì hai chân lên cho đ mõi . n m p ặ ớ a ể ỡ Cạ giưng : Nàng nằ ngữ mông sát cạ giưng, bạ quỳ ớsàn . Tư này sẽ nh ờ m a, nh ờ n dưi thế làm cho bạ đ mõi cổ lư khi thự hành . n ỡ và ng c

69 : Số là số tưng cho đng mày râu mà đ số cũ biế như ít có ai may mắ 69 lý ở ấ a ai ng t, ng n đợ thự hiệ vì kiể này hơ "kỳ cho các nàng . Cũ nói sơ cho nhữ ai không ưc c n u i " ng sơ ng biế kiể này chàng nằ ngữ nàng nằ úp lên, đu quay về ít và đ quay lên đu . Cả t, u m a, m ầ đ ít ầ hai cùng hôn hít chỗ cho nhau . kín LƯ I: Ỡ Lư i rấquan trọ trong nghệ t hôn hít không riêng về ỡ t ng thuậ vùng cấ đ . Phầ này m ị a n cũ nói sơ về lưi cho bạ tham tư ng . ng sơ cái ỡ n ờ Lư i củ bạ phảmề dẽ và nă đng . Chớ lưi biế ! Lưi phảluôn ẩ ư t ỡ a n i m o ng ộ có ờ ng ỡ i m ớ bằ cách uố nư c nhiề hay ít ra mộly trư c khi thự hành . Lưi ư t thì làm cho ng ng ớ u t ớ c ỡ ớ vùng kín củ nàng ưt, vùng kín củ nàng ư t thì sẽ n hơ . Sự m nóng củ nưc a ớ a ớ trơ n ấ a ớ miế cũ làm cho nàng khoái cả vô cùng . ng ng m Lư i phảgiữ sạ sẽ ể nàng khỏphảnhiễ trùng . Nên đ ră trư c và sau ỡ i a ch đ cho i i m ánh ng ớ khi thự hành. Ngậ mộviên kẹ the thỉ thoả làm cho nàng mát mát vùng nhạ c m t o nh ng y cả . Nàng chắ chắ là thích tê mê luôn . m c n Lư i nhanh chậ là tùy cả giác củ nàng, nế nàng đ sung sưng kêu gào thì liế ỡ m m a u ang ớ m mạ nế nàng rên ư thì liế nhè nhẹ Lúc nàng đt khoái cả rồthì cũ liế nhè nh, u ử m . ạ m i ng m nhẹ ừ ngư vộ. đng ng i Dùng đu lưi đ liế riêng mồ đ nhưmèo liế bát sữ . Thư ng thì áp dụ lúc ầ ỡ ể m ng óc m a ờ ng nàng sắ đt khoái cả . Có thể i hợ bằ cách đ ngón tay vào âm đo củ nàng . p ạ m phố p ng út ạ a Nên nhớ dùng ngón tay khi nàng sư ng ngấquên đ ngón tay củ bạ có vệ chỉ ớ t i a n sinh hay không thì mớđợ . Nế OK thì có thể i ưc u kích thích hậ môn bằ ngón khác luôn thể u ng . Dùng lư i đ đ sâu vào lỗ đo củ nàng . Càng sâu càng tố. Ngoái thậmạ ỡ ể âm âm ạ a t t nh, nàng không đ lắ đ , trừ là lưi củ bạ làm bằ cây ! au m âu phi ỡ a n ng o0o Có nhiề bạ gái thích đt khoái cả mộlầ như nhiề ngư i khác lạmuố càng u n ạ m t n, ng u ờ i n nhiề càng tố. Thưng thì nhiề khoái cả thì phảcầ sựhă hái củ bạ . u t ờ u m i n ng a n Đ số bạ trai đu thích hôn chỗ củ bạ gái . Như không ít các bạ gái lạtừ a các n ề kín a n ng n i chốvớnhiề lý do làm cho các bạ trai không mấ HAPPY . Nế bạ là con trai thì i i u n y u n phảráng kiên nhẫ tình thưng củ bạ sự i n, ơ a n, chìu chuộ củ bạ sự sinh củ bạ ng a n, hy a n mộngày nào đ sẽ t ó giúp cho bạ đợ thành công. n ưc Các Thế Làm Tình Tác GiảKinh Bích Lị : ch

Nhữ cặ tình nhân ngày nay dư ng như t quan trọ trong các tư làm tình. Đ u ng p ờ rấ ng thế iề này cũ đ nêu ra cho mọngưi chúng ta họ hỏvà trau dồ. ng áng i ờ c i i Thay đi kiể cách hay tưthế tình luôn luôn tạ phầ thú vịmớlạ ổ u làm o n , i trong vấ đ n ề chă gốmà cặ tình nhân nào cũ muố sư tầ đ mong giữ ng hạ phúc gia n i p ng n u m ể vữ nh đ Nó chẳ nhữ không làm cho quan hệ chồ trở nhàm chán, đ bà ình. ng ng vợ ng nên àn không bị là quá thụ ộ đ ông không bị không biế"đ u nghệ coi đng, àn chê t iệ ?quot; mà còn làm gia tă tình yêu giữ hai ngưi, đ bà sẽ y hạ phúc hơ tư i tắ trẻ ẹ ra, ng a ờ àn thấ nh n, ơ n đp đ ông sẽ y tự hơ ra đi sự àn thấ tin n ờ nghiệ sẽ p thành công hơ n. Bài dư i đ sẽ ợduyệmộsố ơ cách củ tư làm tình. Mờbạ đc tham ớ ây lư t t t phư ng a thế i n ọ khả và góp ý kiế đ bù đp nhữ chỗ u xót . o n ể ắ ng thiế 1. Kiể "Truyề Giáo" u n Kiể Truyề Giáo là mộkiể că bả nhấcủ con ngưi khi hoạđng tình dụ Nó u n t u n n t a ờ t ộ c. không cầ kỳkhông kiể cách mà mộcon ngưi không bao giờ t chuyệ tình dụ u , u t ờ biế n c cũ có thể dụ đợ Kiể này rấđn giả ngưi nữ m ngử lư hai chân ng áp ng ưc. u t ơ n: ờ nằ a ng, dang rộ ngưi nam hạ p thân ngưi sao cho vừ úp lên thân ngưi nữhai tay ngư i ng, ờ thấ ờ a ờ , ờ nam chố hai bên đ đ sứ nặ thân ngưi mình. Từtư này, ngưi nam sẽ do ng ể ỡ c ng ờ thế ờ tự thúc đy hoặ uố éo xoay tròn mông, hông, và đ Nế ngưi nam hạ p vừ đ và ẩ c n ùi. u ờ thấ a ủ đt hờ ng lưng lên thân ngưi nữthì vùng xư ng chậ có thể sát mồ đ (âm ặ trọ ợ ờ ơ u cọ ng óc hạ làm cho ngưi nữđợ kích thích hơ Ngư i nữ thể y mông lên sát vớ ch), ờ ưc n. ờ có hẫ i ngưi nam dùng đ chân nhưbàn đp nhấ bổ hoặ dùng đ chân kẹ chặmông đ ờ ôi ạ c ng c ôi p t ít ngưi nam đ kề chế c đ nả ngưi nhanh chậ củ ngưi nam. ờ ể m tố ộ y ờ m a ờ 2. Kiể "Thư ng Túc Kiế Thiên" u ợ n Kiể này ngư i nữ thể u ờ có nâng chân lên cao hưng lên trờhoặ co nhẹ chân sao cho ớ i c hai hai mặbàn chân chạ đt. Nhiề ngưi nữkhi áp dụ tư này cả thấ thoảmái t m ấ u ờ ng thế m y i hơ kiể "Truyề giáo". Kiể này dễ n u n u dàng cho phép ngưi nam dễ ờ dàng đ a dưng vậ ư ơ t thông lộ i âm hộcó nghĩlà cả ngư i nam và nữ thích thú vớsự sát mạ tớ , a hai ờ sẽ i ma nh mẻ da thị Kiể này có thể ư c tốhơ nế ngư i nữ thể ặmặbàn chân lên ở t. u đợ t n u ờ có đt t mông đ củ ngưi nam. Cộ thêm mộphầ cả giác mớ mẻ ít a ờ ng t n m i sáng tạ cho ngưi nữ o ờ , xưng chậ ngưi nam nhẹ ơ u ờ nhàng chà sát vào mồ đ (âm hạ ngư i nữ ng óc ch) ờ . 3. Kiể "Khóa Túc" u Kiể này ngư i nữ u ờ nâng hai chân lên cao và khóa chúng lạvòng quanh mông hoặ lư i c ng ngưi nam. Ngưi nữ ờ ờ nâng càng cao thì ngưi nam đ dưng vậcàng sâu vào âm đo, ờ âm ơ t ạ bởvì sự i thông lộ i âm hộ tớ không bị cả bởngự và bụ Nế ngưi nữ ngưi rào n i c ng. u ờ là ờ có có đ dẻ cao thì có thể ộ o dùng chân khóa vòng quanh lư ngư i nam sao cho ngư i ng ờ ờ nữ thể p chặngư i nam đ kéo sát vào mình hoặ là kẹ chặngư i nam bằ hai có kẹ t ờ ể c p t ờ ng đ bởvì đ số ờ nam tìm đợ khoái cả cao đ khi cả giác hai chân ngư i nữ ùi i a ngưi ưc m ộ m ờ

bấ chặvào da thịChỉ mộđ u bấlợcho ngư i nam khi áp dụ kiể cách này : u t t. có t iề t i ờ ng u ngưi nam sẽ dàng hay mau chóng xuấtinh bởvì cưng đ ma sát và chiề sâu củ ờ dễ t i ờ ộ u a âm đo co bóp thắchặvào dưng cụ Chính vì lý do này mà ngưi ta khuyên bạ nên ạ t t ơ . ờ n dùng kiể "Khóa Túc" ở u giai đ n cuốcủ giao hợ đ phóng tinh sâu vào trong. Kiể oạ i a p ể u này tốcho cặ vợ ng nào muố có con: Sau khi xuấtinh giữ t p chồ n t nguyên tư cho tinh thế trùng khỏtrào ra ngoài . i 4. Kiể "Vác Cày Qua Núi" u Kiể này hay đợ ngư i nam phê chuẩ bởtiệ lợdễ u ưc ờ n i n i làm. Muố áp dụ kiể này, n ng u ngưi nữgác hai chân lên vai ngưi nam, kẹ hờ bên thái dưng ngư i nam. Từ trí ờ ờ p hai ơ ờ vị này, ngư i nam có thể do đ rút dư ng cụNhư nên nhớ ng kiể này không nên ờ tự âm ơ . ng rằ u áp dụ cho ngưi nam có dư ng cụ to vì nó có thể cho ngưi nữkhó chịkhi bị ng ờ ơ quá làm ờ u chạ phảcổ cung. Ngưi nam phảluôn luôn quan sát ngưi nữđ đc cả giác mà m i tử ờ i ờ ểọ m di chuyể sao cho thích hợ Ngoài ra kiể này giúp ngư i nam có thể n p. u ờ nhìn mặngư i nữ t ờ đ sung sư ng. Lúc hứ khởcó thể ngón chân cái củ ngư i nữ ang ớ ng i bú a ờ . Ghi chú: Chân ngưi nữcàng dang xa thì dư ng vậcàng đ vào sâu . ờ ơ t i 5. Kiể "Ế Ngồ Đ Giế u ch i áy ng" Kiể này không đợ áp dụ nế muố "giảquyế cho mau chóng, như lợđ m củ u ưc ng u n i t" ng i iể a nó là nhẹ nhàng chậ rãi, cả giác thân thiếđm ấ hơ Muố thự hành kiể này thì m m t ầ m n. n c u ngưi nữ m ngử lư ngư i nam quì gốsao cho hai gót cấ vào mông teo tư ờ nằ a ng, ờ i n thế "Ham Ma Công" củ Tây Đ c Âu Vư ng Phong, lư dự thẳ tay xoa vú, bụ a ộ ơ ng ng ng, ng, cánh tay, hay kích thích âm hộ ờnữNgoài ra ngư i nam có thể m hai bên đ ngưi . ờ nắ ùi ngưi nữ ể cô ta sát vào hơ vừ mứ Về ờ đ kéo n a c. phía ngưi nữthì mông đ và đ lư ờ ít áy ng đ thă bằ trong khi hai gót chân hoặ bắ chuốgác lên vai ngưi nam. Đ tiệ lợ ể ng ng c p i ờ ể n i, có thể ặmộcái gốở ớ đ lư và dư i gáy ngư i nữ Khi thự hiệ tưthế đt t i dưi áy ng ớ ờ . c n này không nên kéo dài quá lâu vì có thể cho cơ p bị i mệ Trong lúc giao hợ ngưi làm bắ mỏ t. p ờ nữ thể xoa nắ mồ đ hoặ ngư i nam có thể đ u này bằ cách dùng ngón có tự n ng óc c ờ làm iề ng cái, nhớ m nư c miế Mộđ m lợkhác khi áp dụ tư này: ngưi nam sẽ ng thấ ớ ng. t iể i ng thế ờ hư phấ hơ khi có thể dàng quan sát đ sâu cạ củ dưng cụ t trồtrong âm hộ n n dễ ộ n a ơ thụ i . Ngư i nam có thể xuố liế đu nhũ . ờ cúi ng m ầ hoa 6. Kiể "Long Sàng" u Long Sàng ý nói đ là dùng cái giưng thấ hay cái ghế ây ờ p sa-lông củ bạ đ tạ thành a n ểo mộtưthế t riêng biệ Ngư i nữ m ở nh giư ng, hai chân thòng xuố lòng bàn chân t. ờ nằ cạ ờ ng, chạ đt. Ngưi nam quì gốdưi đt giữ hai đ ngưi nữ. Đ u quan trọ ở ây là m ấ ờ i ớ ấ a ùi ờ iề ng đ phảtìm đợ mộcái giưng hay ghế i ưc t ờ sa-lông sao cho vừ tầ Nế giư ng quá cao thì a m. u ờ ngưi nam phảđ ng. Vậ từ đmua giưng nhớ ể chọ lự đ nha! Lợ đ m củ ờ i ứ y nay i ờ đý n a ó i iể a tưthế giúp cho ngưi nam và ngưi nữcùng di đng, cùng hòa hợ nhịđ Ngưi này ờ ờ ộ p p ị p. ờ nữ nhiề tự hơ khi nả mông lên vào ngưi nam đ tìm chiề sâu hoặ là ngưi có u chủ n y ờ ể u c ờ nữ thể có xoay tròn mông và hông đ gia tă ma sát vào mồ đ . Ngưi nam có ể ng ng óc ờ nhiề tựdo đ thẳ hoặ là trái phả sâu cạ tùy thích. Ngoài ra, kiể này giúp cho u âm ng c i, n u ngưi nam lâu xuấtinh hơ các kiể trên vì không có sự ấ ờ t n u ôm p.

7. Kiể "Cá Mòi Xế Lớ u p p" Kiể "Cá Mòi Xế Lớ ở ây có nghĩlà bố chân duỗthẳ thân ngư i nam nằ u p p" đ a n i ng, ờ m chồ lên thân ngư i nữdính chặnhư ờta xế cá mòi vào hộ vậ Phầ đ phụ ng ờ , t ngưi p p y. n ông nữ thích kiể "Truyề Giáo" dang chân xa như cũ có mộsố nữ u n ng ng t phụ thích dùng kiể u "Truyề Giáo" như hai chân khép lạ đ là kiể "Cá Mòi Xế Lớ Tư này sẽ n ng i, ó u p p". thế gia tă sự ng kích thích và cả giác khác biệvớnhữ kiể kia: nồ nàn hơ tình yêu hơ m t i ng u ng n, n. Vì sao mộsố nữ t phụ thích tư này, đ phảnói là khi hai chân ngư i nữ thế ó i ờ khép lạ âm i, hộ bóp chặvòng quanh dưng cụcó nghĩlà sẽ tă sựma sát cho cả ngư i sẽ t ơ , a gia ng hai ờ nam và ngưi nữ Ngoài ra tư này còn giúp ngư i nam đđa dư ng cụ c tiế vào ờ . thế ờ i ư ơ trự p âm hộsẽ o ra ma sát trự tiế vào mồ đ Ngưi nam cũ có thể ặtoàn bộ ng , tạ c p ng óc. ờ ng đt trọ lư ng củ mình lên ngư i nữ sẽ cả giác mình đ làm chủ đ bay chẳ ợ a ờ , cho m ang hay ang ng hạ Nên cẩ thậ vì ngưi nữcó thể u không nổsứ nặ củ ngư i nam. Kiể này n. n n ờ chị i c ng a ờ u sẽ cho ngưi nam mau xuấtinh đy! làm ờ t ấ 8. Kiể "Vuông Góc" u Kiể này sẽ t hứ thú và đt biệthưng tìm thấ trong các sách vỡ u rấ ng ặ t ờ y nghệ t. Muố thuậ n áp dụ kiể này, ngưi nữnằ ngử lư trên giưng. Ngư i nam quì ngồsao cho ng u ờ m a ng ờ ờ i mồ mình áp sát vào mông đ ngưi nữSau đ ngưi nam nhấ chân ngư i nữ đt ng ít ờ . ó ờ c ờ và ặ lên vai mình. Ngư i nam sẽ ờ dùng duơ cụ ng "massage" bên ngoài âm hộlên hai mép , ngoài và mồ đ Nế ngư i nữ ng óc. u ờ muố "massage" mép bên này nhiề hơ thì chỉ c n u n việ di chuyể hai chân ở n trên vai ngưi nam. Tư này hơ khó cho ngưi nam mỗkhi ờ thế i ờ i muố nẩ ngưi tớvì sứ nặ từ ôi chân ngưi nữ. Như không sao làm riếthì n y ờ i c ng đ ờ ng t quen thôi . Ngoài ra kiể này ngư i nam có thể tiệ mút liế ngón chân cái ngưi nữ u ờ tự n m ờ làm cho ngưi nữthấ mình đợ tôn vinh hơ ờ y ưc n. Ghi chú: kiể này thích hợ cho ngưi bụ phệ c ngư i nữ ang mang non thai . u p ờ ng hoặ ờ đ 9. Kiể "Chữ u T" Khi đ thửhếcác kiể trên, nhiề lúc bạ ngẫ nghĩ n thay đi mộtưthế i mớ ã t u u n m muố ổ t hơ i lạ t chút . Vậ thì thử u "Chữ đ Ngưi nữ m ngử lư Ngư i nam nằ mộ y kiể T" i! ờ nằ a ng. ờ m vuông góc vớngưi nữvà nằ nghiêng sao cho thành hình chữ Nế ngư i nam nằ i ờ m T. u ờ m bên hưng trái ngưi nữthì ngưi nam sẽ ớ ờ , ờ dang chân chàng hả chồ lên chân phả ng ng i củ ngưi nữ. Chân bên trái ngưi nữsẽ ặlên mình ngư i nam. Tư này sẽ tă a ờ ờ đt ờ thế gia ng sự sát lên mồ đ và dư ng cụ thể ma ng óc ơ có kích thích đợ đ m G. Nên làm chậ tớ ưc iể m i lui sao cho dư ng cụ nhàng ra vào. Kiể này có thể dụ nế muố kéo dài cuộ ơ nhẹ u áp ng u n c mây mư . a 10. Kiể "Phụ Vùng Lên" u Nữ Khi nói tớ"Phụ Vùng Lên" thì phảbiếlà phụ đ đ quyề bình đng, quyề i Nữ i t nữ ang òi n ẳ n đợ nằ trên. Bấ nhiêu nă nay rồ phụ đu bị m dưi cho đ ông cỡlên ưc m y m i, nữ ề nằ ớ àn i mình, có lắ lúc đ bà hỏ "Sao anh chơ khôn vậ cho em lên trên lầ này đợ m àn i: i y, n ưc không ?". Và thế ngưi nam muố đợ thư ng thì phảnằ ngử lư ra trong khi là ờ n ưc ơ i m a ng

ngưi nữ ờ chàng hả hai tay hai bên ngưi nam, từ ngồlên bụ ngư i nam và nhích ng ờ từ i ng ờ xuố sao cho khớ vào dưng cụKhi đ vào sâu, ngưi nữ làm chủ di chuyể và ng p ơ . ã ờ sẽ sự n chiề sâu trong âm đo. Ngưi nữ thể m xuố đ hôn ngưi nam trong lúc cù cư u ạ ờ có nằ ng ể ờ a hoặ ngồthẳ dậ nhún nhả Ngư i nữ ng có thể đng mông, eo, và hông theo c i ng y y. ờ cũ di ộ vòng tròn hoặ tớ lui làm cho ngưi nam cả thấ dưng cụ c i ờ m y ơ mình quay "mồ mồ ng ng". Vì sao ngưi nữ i thích kiể này ? Bở vì nó kích thích mồ đ nhiề hơ có cả ờ lạ u i ng óc u n, m giác vào sâu trong âm đo, và cạ nh vào thành trên âm đo. Vậ chứ ờnam có ạ mạ ạ y ngư i đợ lợđ m nào trong tư này không ? Có chứ Khi dùng tư này, ngưi nam sẽ ưc i iể thế ! thế ờ mấđ cả giác nhiề hơ các tư trên và có thể dài cuộ giao hoang. Còn nữ t i m u n thế kéo c a, ngưi nam tha hồ bóp vú . ờ ... 11. Kiể "Đ Mở u óng " Kiể này ngư i đ ông nằ ngử vớhai chân chàng hả Ngư i nữ u ờ àn m a i ng. ờ dang chân ngồ i xuố đt âm hộ ng, ặ mình sao cho dư ng cụ i vào sâu mộcách tự ơ đ t nhiên. Ngưi nữ ờ bèn nằ lên mình ngưi nam và khép đ mình lạ. Khi đ ngư i nữ ã đợ khép, âm đo m ờ ùi i ùi ờ đ ưc ạ bị p lạdo sứ ép hai bên, có nghĩ thêm áp suấcho dưng cụ ờnam và cả sẽ hẹ i c sẽ t ơ ngư i hai tă khoái cả Tưthế chẳ nhữ làm cho ngưi nam mau xuấtinh mà ngưi nữ ng m. này ng ng ờ t ờ cũ thế ng . 12. Kiể "Ngự Về ợ u a Ngưc" Kiể này cầ ngư i nữ i trên ngư i nam, lư quay ngưc lạ. Ngưi nam nằ ngử u n ờ ngồ ờ ng ợ i ờ m a và ngưi nữkẹ chặthân thể ờnam. Ngư i nữ hai gốxuố tự như ch đ ờ p t ngư i ờ quì i ng a ế ang ngồ hai tay chạ vào đu gốngư i nam đ lấ thế c mông đ lên, xuố Tưthế i, m ầ i ờ ể y nhấ ít ng. này bắbuộ dư ng cụ i vào âm hộ ng mộgóc đ nghiêng, làm cho ngưi nữ t c ơ đ bằ t ộ ờ thích thú vô cùng. Nế ngư i nữ u ờ muố gia tă kích thích cho ngư i nam, ngưi nữcó thể n ng ờ ờ cúi xuố dùng tay "massage" tinh hoàn (trứ dái) ngư i nam. ng ng ờ 13. Kiể "Vòng Tay Tình Tứ u " Kiể này không phảđn giả dễ như cũ là mộ kiể ư thích củ nhiề cặ tình u i ơ n làm ng ng t u a a u p nhân. Ngưi nam nằ ngử lư Ngư i nữ i trên, đt âm hộ ờ m a ng. ờ ngồ ặ mình vào, lư thẳ ng ng sao cho thoảmái. Ngư i nam ngồdậ choàng tay ôm ngưi nữvà ngưi nữ ng ôm i ờ i y ờ , ờ cũ ngưi nam. Đ u quan trọ trong lúc này là ngồyên, bố mắnhìn nhau âu yế nói ờ iề ng i n t m, chuyệ vớnhau thậtình tứ cưi vui vẻcàng lâu càng thấ nồ nàn. Nhớ n i t , ờ , y ng hôn nhau say đm. Ngư i nữ tính lãng mạ thư ng thích kiể này vì họ cả giác đợ thư ng ắ ờ có n ờ u có m ưc ơ yêu, đợ đ ý đn. ưc ể ế 14. Kiể "Loài VậYêu Thưng" u t ơ Kiể này có thể i nôm na là kiể "Chó" hay "doggy style". Kiể này đợ đ số àn u gọ u u ưc a đ ông phê chuẩ vì mớ lạđt phá trong tình dụ Nó chẳ nhữ kích thích đ ông n i , ộ c. ng ng àn nhiề mà còn thỏ mãn đợ cái thị u củ họ a. Như đ bà, nhấlà ngư i Á u a ưc hiế a nữ ng àn t ờ Đ ông, đ khi không mấ đng tình vớtưthế bởvì kiể cách không mấ tình tứ ôi y ồ i này i u y lãng mạ có phầ tình dụ nhiề hơ tình yêu . Đ bà Tây Phưng thì khác, họ am mê n, n c u n àn ơ đ kiể này bởvì đ sâu âm đo và khoả trố đợ bít kín, cưng đ giao hoang sẽ nh u i ộ ạ n ng ưc ờ ộ mạ

bạ ác liệhơ Đ áp dụ kiể này, ngưi nữquỳcúi, như ang bò, hoặ nằ sấ ở o t n. ể ng u ờ , đ c m p cạ giư ng hoặ trên gốsao cho mông chổ hai đ hở vừ đ đ đa âm hộ c nh ờ c i ng, ùi ra a ủ ể ư trự diệ ra ngoài. Hai tay ngưi nữ ng đ thân ngưi hoặ duổthẳ thả ng. Ngưi n ờ chố ở ờ c i ng lỏ ờ nam quì ở phía sau, lư thẳ hoặ khòm chân xuố tấ theo kiể "mã bộ củ con ng ng, c ng n u " a nhà võ. Bụ dư i ngưi nam tì lên mông ngư i nữ Ngư i nam có thể thích thay đi ng ớ ờ ờ . ờ tùy ổ vị củ đ chân bên trong hoặ ngoài đ ngư i nữ Nhiề ngưi nam thích ngư i nữ trí a ôi c ùi ờ . u ờ ờ khép đ lạđ bóp đờ âm đo cho hẹ lạhòng gia tă ma sát giữ dư ng cụ âm ùi i ể ư ng ạ p i ng a ơ và đo . Ởtưthế ạ này, ngư i nam có tròn quyề tự di chuyể tớlui, nhanh hay chậ ờ n do n i m. Kiể này đ a các cặ tình nhân bưc sang mộthế i kỳ o trong tình dụ bở vì góc đ u ư p ớ t giớ ả c i ộ đ xuyên sẽ âm khác hơ đ sâu và ma sát vào các nơ cũ mớ lạ n. Phầ đ đ n, ộ i ng i hơ n ông àn ông không kéo dài đợ cuộ giao hoang nế áp dụ tư này bởsự ưc c u ng thế i kích thích về tinh thầ và thể luôn ở c tốcao. Thưng thì các cặ tình nhân hay "đ giành" kiể này n xác mứ i ờ p ể u vào nhữ lúc sau cùng. ng 15. Kiể "Con Lừ u a" Kiể "Con Lừ cũ tự như u con chó như khác ở cả đu đng thay vì quì u a" ng a kiể ng chỗ hai ề ứ . Ngư i nữ thể ờ có khom khom, tay chố vào cạ giưng đ lấ thă bằ hoặ chúi ng nh ờ ể y ng ng c đu, gậ ngư i lạ đu hư ng xuố đt, tay chố Ngư i nam đt hai bàn tay sau mông ầ p ờ i, ầ ớ ng ấ ng. ờ ặ mình đ đy tiế hoặ đt lên hông ngư i nữ ể y thế ểẩ p c ặ ờ đ lấ . 16. Kiể "Góc Tù" (Góc lớ hơ 90 đ) u n n ộ Trong khi ngưi nam nằ ngử trên giư ng, ngưi nữngồtrên bụ ngư i nam ngã ờ m a ờ ờ i ng ờ lư về ng phía bàn chân ngưi nam, càng xa càng tố có thể ờ t, dùng tay nắ lấ bàn chân m y ngưi nam đ tự thế Kiể này giúp cho dưng cụ i vào âm đo bằ mộ góc đ ờ ể a . u ơ đ ạ ng t ộ không bình thưng, nhiề lúc hơ khó khă Như cả giác thậđc trư so vớcác tư ờ u i n. ng m t ặ ng i thế khác. Dưng cụ bẻ ơ bị cong xuố thay vì cong lên. Ngư i nữ thể ẩ đa thân ng ờ có đy ư ngưi tớlui, ngưi nam có thể ờ i ờ dùng tay bợ mông ngư i nữ cho dễ ờ lên dàng di chuyể n. Mặ dù kiể này kích thích nhiề ở c u u thành âm đo như không trự tiế kích thích âm ạ ng c p hạ ch 17. Kiể "Ghế ẩ u Đ u" Mộcái ghế ờ kỹmộghế ẩ hay mộcái ghế t trưng , t đu t bành đ khi cũ hữ dụ đ tạ ôi ng u ng ể o thành mộtưthế Kiể này thưng dùng cho đ ông bị tậhay ngư i bệ về chi , t . u ờ àn dị t ờ nh tứ bị khă khi di chuyể Ngưi nam ngồthoảmái trên ghếlư thẳ trong khi khó n n. ờ i i , ng ng, ngưi nữ i lên đ lư chạ vào ngự ngư i nam. Bằ sự ờ ngồ ùi, ng m c ờ ng giúp sứ ở ôi tay và đ c đ ôi chân, ngưi nữ thể ờ có nhún nhẩ nhanh chậ tùy hứ trên đ ngư i nam. Ngư i nam y m ng ùi ờ ờ có thể ư tay ra phía trưc xoa bóp nhũ hay xoa lư ngư i nữNế cái ghế đa ớ hoa ng ờ . u không tiệ lợthì có thể n i dùng giưng đ thay thế ngưi nam quỳ i sao cho gót cấ vào ờ ể : ờ gố n mông, ngư i nữ sát trự tiế vào ngư i nam. Tư này không mấ dễ ờ áp c p ờ thế y dàng di chuyể n như cho nhiề cả giác lạ ng u m thích thú . 18. Kiể "Cúi MặCháp Lư u t ng"

Ngư i nữ m sấ mặúp xuố giưng vớhai chân chàng hả sao cho âm hộ i ra ờ nằ p t ng ờ i ng phơ ngoài. Ngư i nam nằ úp lên sao cho mông ở a hai đ ngưi nữ. Đ dễ ờ m giữ ùi ờ ễ dàng đvào i cơ ngư i nữngưi nam nên đt mộcái gốdưi bụ ngư i nữ ể thể ờ , ờ ặ t i ớ ng ờ đ nâng mông lên cho cao . Có thể ặthêm mộcái gố ở ớđu ngưi nữ ể i mái . Phầ đ đ đt t i dư i ầ ờ đ thoả n ông àn ông tìm đợ sự ng tình cao đ ở thế i đt biệnày bởnó tậ trung ma sát vào ưc hứ ộ vị hơ ặ t i p đu khấ. Tuy nhiên ngưi có dư ng cụ n sẽ dàng bị t ra khỏ miệ âm hộ ầ t ờ ơ ngắ dễ trợ i ng . Ngư i nam có thể tay xuố đ xoa bóp vú ngưi nữvà phốhợ hôn lên gáy hoặ ờ lòn ng ể ờ , i p c lư tai ngưi nữ ể tă kích thích. ng ờ đ gia ng 19. Kiể "Ngử Mặ Cháp Bụ u a c ng" Ngư i nam nằ ngử lư trên giư ng. Ngưi nữnằ ngử lư chạ vào ngự ngưi ờ m a ng ờ ờ m a, ng m c ờ nam. Đ u lợích trong tưthế là ngư i nam có tựdo ở ôi tay đ xoa bóp vú hay iề i này ờ đ ể mồ đ ngưi nữ Kiể này còn thích hợ đc biệcho đ bà đ có thai bởvì nó ng óc ờ . u p ặ t àn ang i không va chạ vào phầ bụ củ ngưi đ bà . Đ thêm gia vị kiể này, có thể m n ng a ờ àn ể cho u bôi mộít dầ trơ trên vai, bụ và vú ngưi nữ(Nế dùng áo mư (condom) không nên t u n ng, ờ , u a cho dầ dính vào.) hoặ là dùng dụ cụ u c ng kích dâm có đ n run (vibrator) đ kích thích iệ ể vào mồ đ ng óc. 20. Kiể "Đ Sam" u eo Khi nói tớcon Sam thì ai cũ biếloài vậnày, lúc làm tình thì con đc bám chặtrên i ng t t ự t lư con cái mặ cho con cái bơđ khắ nơ . Con ngưi cũ có thể dụ theo cách ng c i i p i ờ ng áp ng này đ giao hợ Đ thự hiệ cách này, cả ngưi, nam và nữquay mặcùng hưng, ể p. ể c n hai ờ , t ớ nằ nghiêng. Ngưi nam nằ sau và ngưi nữ m trưc. Ngư i nam hơ tách xa lư m ờ m ờ nằ ớ ờ i ng ngưi nữ ể o thành mộgóc nhỏ cho dễ ờ đ tạ t sao dàng đa dưng cụ ư ơ mình vào cơ ngưi thể ờ nữ Mặ dù kiể này không có nhiề sự chủ dộ như nó cho cả mộcả . c u u tự di ng, ng hai t m giác thân thiế ấ cúng, và hạ phúc. Ngư i nam có thể lên gáy ngư i nữ Còn t, m nh ờ hôn ờ . ngưi nữ nhớ chút nưc hoa mà anh ấ thích. Lợ đ m củ tưthế là sau khi ờ ... bôi ớ y i iể a này làm tình xong, cả có thể thiế đ. hai ngủ p i 21. Kiể "Nghiêng" u Ngư i nữ m nghiêng trên giưng, hai chân hơ co lên hoặ là cho gốchạ vào ngự ờ nằ ờ i c i m c, đ khép chặ Ngư i nam quỳgót cấ vào mông, lư dự thẳ Lợ đ m củ tư ùi t. ờ , n ng ng ng. i iể a thế này giúp cho gia tă sự sát giữ dưng cụ âm hộ Ngưi nam sẽ ng ma a ơ và . ờ thêm mộthế ể t đ kích thích dâm thịcòn ngưi nữsẽ , ờ thêm mộcả giác mớlạ t m i . Sau đ là mộvài tư Cao Cấ trong "kho tàng" Nghệ ây t thế p ThuậÁi Ân đợ nêu ra đ t ưc ể thỏ mãn cái fantasy củ mộsố ờ Nên nhớ nhữ tưthế "cao siêu" cầ phả a a t ngưi. là ng này n i có sứ khỏ và dẻ dai thì mớlàm đợ c e o i ư c: 22. Kiể "Trồ Cây Chuố u ng i"

Khi nói tớtrồ cây chuốthì ngư i ta nghĩ i việ chúi đu xuố đt, chân lên trờ. i ng i ờ tớ c ầ ng ấ i Đ úng vậ ngư i nữ ng tay xuố đt đa hai chân lên trờ ngưi nam đng hai chân y, ờ chố ng ấ ư i, ờ ứ trư c và sau ngưi nữ, từ đa dưng vậmình vào âm hộ ớ ờ từ ư ơ t . 23. Kiể "NhồBong bóng" u i Ngư i nữ m ngữ hai chân cong lên hếmứ sao cho gót chân móc vào đu, mông đa ờ nằ a, t c ầ ư lên cao. Ngưi nam đng dang hai chân, mặquay bên nào cũ đợ cố ng đa ờ ứ t ng ưc, gắ ư dưng vậmình vào âm hộnhún nhẩ như ang dùng thân ngưi mình nhồmộcái ơ t , y đ ờ i t bong bóng. Kiể này tiệ lợnế ngư i nữ ý nế tinh trùng, ngư i nam trong lúc xuấ u n i u ờ có m ờ t tinh chỉ n lấ ra thì có thể i phóng thẳ vào miệ ngưi nữ Nế có óc tưng tư ng cầ y đ ng ng ờ . u ở ợ phong phú, có thể dùng ngưi nữ ờ như ng tâm, ngưi nam có thể trọ ờ quay bấcứ đ t góc ộ nào củ vòng tròn từ cho tớ 359 đ đ tạ tư này đ dạ a 0 i ộ ể o thế a ng. 24. Kiể "Bồ Em" u ng Ngư i nữ m ngử ở nh giư ng, ngư i nam đng dư i đt cho dưng cụ ờ nằ a cạ ờ ờ ứ ớ ấ ơ mình vào mình ngưi nữ Xong xuôi, ngư i nam bế c ngưi nữ ờ . ờ xố ờ lên, hai tay bợ y mông đ lấ ít ngưi nữChân ngưi nữ p chặmông, hai tay ôm cổ ờnam đ cho nhẹ t trọ ờ . ờ kẹ t ngưi ể bớ ng lư ng. Hai bên di chuyể sao cho thích hợ . Khỏcầ nói thì ngưi nam phảlà ngưi ợ n p i n ờ i ờ mạ khỏ nhấlà ở ôi tay thì mớ vừ bồ vừ nấ đợ chứ nh e t đ i a ng a c ư c . 25. Kiể "Đ y Xe" u ẩ Ngư i nữ m ngử hoặ sấ trên giưng sao cho phân nử lư ra khỏcạ giưng, ờ nằ a c p ờ a ng i nh ờ ngưi nam đ ng dư i đt, giữ hai đ ngưi nữ tay nâng và giữhai chân ngưi nữ ờ ứ ớ ấ a ùi ờ , ờ cho ngang tầ Nế ngưi nữ vậ đng viên thể m. u ờ là n ộ thao thì có thể dùng hai tay mình chóng xuố đt thay vì nằ trên giưng. ng ấ m ờ Tóm lạ Các kiể làm tình đợ nêu ra ở i: u ưc trên đ từ n bả đn cao cấ Kinh Bích ây, că n ế p, Lị tôi không ngoài mụ đ làm tă sự c thú yêu đơ cho đ tình nhân, tạ ra ch c ích ng lạ ưng ôi o cái mớmẻ thờ tràn đy hạ phúc cho đi số lứ đ Tuy nhiên lạ dụ quá i tân i, ầ nh ờ ng a ôi. m ng nhiề tưthế làm mình trở u sẽ thành nô lệ a nó, ngưi nô lệ a nó thì luôn đ hỏcó sự củ ờ củ òi i mớmẻ i thỏ mãn đợ cái dụ tính trong lòng. Đ u hạcủ nó là sự ưm thắ i mớ a ưc c iề i a đợ m trong tình yêu cũ sẽ ng phai đvì chỉ nghiêng về t thể i quá mặ hình, thể mà thiế đ cái xác u i cả giác tinh thầ Nói thế m n. không có nghĩphảnên cổ ở a i hủ mãi mộtư vì nó sẽ t thế sinh ra mộcả giác nhàm chán, cả giác chỉ tròn "bổ phậ cho xong rồ thôi ở t m m làm n n" i các cặ vợ ng gia đ xào xáo. Ngày nay khi nói đn vấ đ tôn giáo, mộsố ờ chỉ p chồ ình ế n ề t ngưi thích hoạđng tình dụ ở thờđ m thích hợ không quan hệ t ộ c vào i iể p: ngày Chủ t, Nhậ không quan hệ ngày Giáng Sinh hay Phụ Sinh. Còn khi nói về n đ đo đc, luân vào c vấ ề ạ ứ thư ng thì con ngưi ta không thích bày vẻ u cách trong phòng the, họ rằ quan ờ ờ kiể cho ng hệ chồ là chỉể vợ ng đ truyề giố chỉ i kiể "Truyề Giáo" là đợ họ chuẩ n ng, mỗ u n ưc phê n ngoài ra các tư khác đu mang tính dâm tà tộlỗ. thế ề i i Nói cho cùng là tìm tòi khám phá mộtư mớtrong tình dụ là chuyệ nên làm như t thế i c n ng phảđợ bàn thả giữ đ bên và phảbiếáp dụ nó đ thờđ cách thì mớ i ưc o a ôi i t ng úng i úng i

phát huy hếđợ lợ ích củ nó bằ không thì chỉ cho mình cả giác ích kỹ t ưc i a ng gây m cá nhân, cả giác chỉ n thỏ mãn cái fantasy củ mình mà mặ kệ ốphưng có thích m muố a a c đi ơ hay chă ng. Kinh Bích Lị ch Nghệ ThuậThủ t Dâm Tạ GiảKinh Bích Lị c : ch Các bạ có biếkhoả 52 % đ ông từ40 tớ 70 tuổbị t lự khay không ? Như n t ng àn i i bấ c ng các bạ khỏlo vì các bạ chư tớ... tuổđ . Tuy nhiên bệ bấlự bao gồ cả u n i n a i i ó nh t c m triệ chứ hếham muố hếtình dụ và xuấtinh sớ . Vậ là có dính líu tớ các bạ trẻ i ng t n, t c t m y i n rồ phảkhông ? i Phầ I: Thủ n Dâm Cho Nam Giớ i Nhấlà làm tình chẳ đ ợ bao lâu thì đ khóc ngoài quan ảrồ. Theo lờ củ các t ng ư c ã i i i a chuyên gia cho biếthì bình thư ng mạ máu vi-ti huyếquả và nhữ lỗ ng củ thể t ờ ch t n, ng hổ a hang dưng vậ co thắlạđ bơ máu xuố dưng vậkhi đ sẽ lúc bạ cưng cứ ơ t, t i ể m ng ơ t ó là n ơ ng . Nế máu không bơ đợ tớ đ có nghĩbạ không cưng đợ nế không cưng u m ưc i ó a n ơ ưc, u ơ cứ đợ thì chỉ có mộcách đ chữ đ là ... đ khám bác sĩ Còn nế xuấtinh ng ư c còn t ể a ó i ! u t sớ thì phảlàm sao ? m i Đ ông mắ chứ bệ xuấtinh sớ hoặ xìu xìu ể ể (ngủ cù đ có thể àn c ng nh t m c n n m èo) dùng nhiề phưng pháp thủ u ơ dâm như nắ bóp, kéo vuộ đy, sụ massage ... đ tậ thói là n t, ẩ t, ể p quen kề chế xuấtinh ngoài ý muố . Có nhiề phưng pháp tậ luyệ đ tránh xuấ m sự t n u ơ p n ể t tinh sớ . Nhữ phưng pháp này nên tậ thư ng xuyên và phốhợ vớhít thở ề hòa m ng ơ p ờ i p i đu (hít sâu thở ng) đ tă sự m chế t tinh mà rấcầ thiếcho các bạ nam đc thân rộ ể ng kề xuấ t n t n ộ cầ trao dồkinh nghiệ cho cuộ số lứ đ sau này (?) n i m c ng a ôi Phư ng Pháp 1: KÍCH THÍCH NANG Đ U . ơ Ầ Phư ng pháp này đợ dùng vớmộchút chấbôi trơ hoặ nư c miế . Có thể ơ ưc i t t n c ớ ng áp dụ mộbàn tay hoặ cả vòng quanh dư ng vậcứ , vuốlên và xuố theo chiề ng t c hai ơ t ng t ng u dài . Các đng mày râu thỉ thoả ư chuộ xoa bóp chỉ n đu khấthôi thì cũ ấ nh ng a ng phầ ầ t ng đ ; thưng phưng pháp này đợ áp dụ vớxoa bóp hay là giữnhẹ ngọ hành . ủ ờ ơ ưc ng i vào c Các bạ có thể dụ phưng pháp này vớ miế vảmề Tốnhấlà vảlụ hay thứ n áp ng ơ i ng i m. t t i a vảcủ quầ lãnh đ mà bà con ta hay mặ . Nế ai có vợ bạ gái thì có thể ợ i a n en c u hay n "mưn" đ chiế quầ lót củ họ ể c hành, bả đm sẽ ng thêm phầ cả hứ (coi chừ ỡ c n a đ thự o ả tă n m ng ng xuấtinh sớ quá! nế lỡ try again! don't worry), còn nế ai đ có đu óc phong phú t m u thì u ó ầ hơ thì có thể n dùng chiế quầ lót đ mặ rồ. Đ ơ nhiên là mùi vị a ngưi khác c n ã c i ư ng củ ờ phái là hư ng vịậ đ trong lúc thự hành, phảkhông các ông bạ trẻ . "Thia thia ơ đm à c i n ? quen chậ vợ ng quen hơ hơ hưm củ ngưi khác phái là yế tố u chồ i", i ớ a ờ u chánh đ kích ể thích, nhấlà chỗ . Không tin làm thử t kín !

Phư ng Pháp 2: VUỐ HÁNG ơ T Phư ng pháp này đợ thự hành bấcứ i đ bạ chỉ n ngồngữ ra ghế ơ ưc c t nơ âu, n cầ i a dang hai chân và kéo ngọ hành xuố trong khi vuốngưc dư ng vậlên nhẹ c ng t ợ ơ t nhàng . Phầ đ n ông các đng may râu thích "sụ mạ đu này chỉ cho bạ xuấtinh sớ mà thôi, ấ t" nh, ề làm n t m không toi luyệ cho bạ dày dặ đợ Vì thế n họ cách kề chế t tinh thì phả n n n ư c. muố c m xuấ i thự hành mộcách chậ rảtừ n , nên nhớ "Dụ tố bấđt". Ngoài ra các bạ cũ c t m i tố là c c t ạ n ng nên biếlà chúng ta có nhiề thì giờkhông có gì gấ cả t u , p ! Phư ng Pháp 3: TỰ MÌNH VÀ DÙNG CHẤ BÔI TRƠ (LOTION) ơ A T N Nằ tự ra giư ng và thoa mộchút chấbôi trơ như lotion hay bấcứ t nào khác m a ờ t t n là t chấ (dầ bắ dầ ă ...) mà không gây hạ. Đ t mộbàn tay trên dưng thểchà đu khấ; u p, u n i ặ t ơ , ầ t bàn tay kia thì kích thích (khề hoặ xoa) hậ môn . Nhớ m trư c khi thự hành. u c u tắ ớ c Phư ng pháp 4: BÀN TAY NĂ NGÓN EM VẪ KIÊU SA ơ M N Đ t ngón cái, ngón giữ và ngón trỏ a mỗbàn tay và làm việ vòng quanh dưng vậ. ặ a củ i c ơ t Lên xuố tùy lúc mạ nhẹ gầ đn tuyệđ thì ngư . Làm càng lâu càng tố cuố ng nh , n ế t ỉ nh ng t, i cùng thì kéo mạ lớ bao bì ngư c lạcho tinh khí bắ mạ hơ . Coi chừ dính vào nh p ợ i n nh n ng đ vậtùm lum . Khi sắ xuấtinh thì nín thở t sâu đ kề lạ. ồ t p t thậ ể m i Phư ng pháp 5: KHÓA DƯ NG HOÀN ơ Ơ Bóp chặngọ hành trong bàn tay trái và sụdư ng vậbằ tay phả. Tố đ nhanh t c t ơ t ng i c ộ chậ tùy lúc cho gầ "tớ thì xiếtay trái lạcho ố dẫ tinh thắ. Tiế tụ làm càng m n i" t i ng n t p c lâu càng tốđ tậ thói quen ứ chế c tiế. Bạ có thể xiếngọ hoàn trong lúc t ể p c dụ t n bóp t c phóng tinh . Bạ có thể dụ khi đt hạ lên mặbàn , chỉ thế ấ hạ xuố n áp ng ặ bộ t thay là n bộ ng góc cạ bàn cho tinh khí chạ ngư c vào trong . Tậ nhiề lầ sẽ cho bạ dễ m nh y ợ p u n làm n kề chế . Phư ng pháp 6: PHÓNG TIỄ ơ N Phư ng pháp này là chơ vớdưng vậthậlâu . Đ n lúc thích hợ thì dùng dầ bôi trơ ơ i i ơ t t ế p u n, nế đ tắ thì dùng xà phòng, rồsụthiệmạ và nhanh cho đn khi sắ ra vuố u ang m i t t nh ế p t ngưc hếmứ và giữ i chờ ợ t c lạ phóng tinh . Dùng nưc nóng trưc, đn khi sắ ra thì trở ớ ớ ế p qua dùng nưc lạ cho dư ng vậbị đ trong chố lát . Đ n khi quyếđ phóng tinh ớ nh ơ t tê i c ế t ị nh thì đi qua dùng nư c ấ cho thích . Khi tinh phóng ra thì lấ tay bóp chặngọ hoàn ổ ớ m y t c cho phóng tiễ thậxa . Phóng càng xa thì bạ là ngư i khỏ mạ đy . Tuổtừ16 tớ 20 n t n ờ e nh ấ i i có thể phóng cả ớ Trên 30 thì ... còn tùy ! Nhớ thưc. càng lâu càng tố,như coi chừ t ng ng tắ lâu quá bị ở... ráng chị. m chưi u Phư ng pháp 6: VUỐ Ố TRE ơ T NG Nằ ngữ ra giưng hay bấcứ i nào bằ phẳ . Dùng bàn tay vuốnắ cả n m a ờ t nơ ng ng t m phầ ố tre . Khi áp dụ phưng pháp này tránh bị thích bởphim ả sách báo, quầ ng ng ơ kích i nh, n

áo, hay bấcứ khác thì bạ có thể dài cuộ chơ tớcả ng đ hồ . Bạ nghĩ t gì n kéo c i i tiế ồ ng n sao khi "lâm trậ mà bạ có thể dài cả ng nhưthế bạ sẽ ư c gì ?. Bả đm các n" n kéo tiế thì n đợ o ả bạ sẽ ư c yêu chuộ hơ . Khi đ bà đợ thỏ mãn thì bả họ đ u gì cũ n đợ ng n àn ưc a o làm iề ng đợ . Có khi họ đng làm nhữ đ u bấngờ thú lắ ! ưc chủ ộ ng iề t lý m Phư ng pháp 7: VẢVÀ Đ ơ ÁNH Phư ng pháp này hòng đ cho bạ tậ thói quen cầ cựkhi lâm trậ . Vả đ vào ơ ể n p m n và ánh dưng vậmỗkhi sắ đt tớcự đ m (nhớ ánh nhẹ ơ t i p ạ i c iể đ thôi kẻ bịau), sẽ cho dưng o đ làm ơ vậcủ bạ bị đ như không mấđcả giác nhiề . Có thể t a n tê i ng t i m u dùng hai lòng bàn tay vỗ vào , nhưngư i ta vỗ tán thưng vậ đ ! Hoặ đ ngư c dưng vậra phía sau ờ tay ở y ó c ánh ợ ơ t bụ hay là "mổ " về ng mổ phía trưc , đ vào bấcứ t gì . Khi đ quen dầ vớcả ớ ánh t vậ ã n i m giác đ cho tớ không còn đ nữ thì bạ đ luyệ thành "ThiếChỉ au i au a n ã n t Công" rồđ ! i ó Bách chiế bách thắ . (Có thể n ng dùng hai ngón cái và trỏ ể đu khấ đ se ầ t) Phư ng pháp 8: CỌSÁT ơ Hãy đc sách báo khêu gợ kích thích trong lúc nằ sấ bụ . Cọ dư ng vậvào mộ ọ i m p ng sát ơ t t mặbằ êm ái (tùy bạ lự chọ gốôm, nệ quầ áo lót hay là sàn gạ . Nhớ cọ t ng n a n: i m, n ch) là chứ không phả"nắ ". Phư ng pháp này tậ mộtiế hay khi đc xong hếsách báo . i c ơ p t ng ọ t Phư ng pháp 9 : NẮ GỐ ơ C I Phư ng pháp này đợ làm trưc khi đngủ ể ơ ưc ớ i đ xong rồthì ôm gốngủ i sáng không i i tớ gặ ác mộ (nhớ ể dơ ớ gố, đng lo gốsẽ dơ tinh dị sẽ mau, cùng p ng đ áo trư c i ừ i bị vì ch khô lắ dơ giặthôi). Có thể dụ vào buổsáng thứ dậ khi chư ra khỏgiư ng, sẵ m thì t áp ng i c y a i ờ n dưng vậcòn că cứ nằ úp lên gốôm và nắ cho tớkhi ra tinh thì thôi . Theo các ơ t ng ng, m i c i chuyên gia cho biếthì buổsáng đ ông rấkhỏ nế tậ trong lúc này thì sẽ t hơ . t i àn t e, u p tố n Phư ng pháp 10: NẮ TRONG LÚC XEM PHIM ơ C Đ t mộcái gốôm (hai ba cái chồ lên nhau càng tố rồnằ đ lên . Tay cầ remote ặ t i ng t) i m è m control bấ tớ thưc phim cậ cả củ dư ng vậđ đ vào âm hộ Nhịnhàng m i ớ n nh a ơ t ang âm . p theo tố đ củ diễ viên, nế rên theo đợ thì thích hơ . Phóng tinh lên gốhay lên c ộ a n u ưc n i khă có thể condom . Nế thấ gố mề thì gấ đ lạ. Khi tậ nhớ tinh và rèn n, xài u y i m p ôi i p bế luyệ càng lâu càng tố. Đ n lúc nào đ xem phim con heo mà vẫ thấ nhưphim tình n, t ế ó n y cả nhẹ m nhàng thì tốrồđy . t i ấ Phư ng pháp 11: Đ ơ ÂM NHÉT VÀ THÚC Đ Y Ẩ Đ ông có thể thậnhiề thứ nơđ đ nhét dư ng vậvào đ như dư hấ àn tìm t u và i ể âm ơ t ó là a u, cuộ giấ toilet , kẹcử nệ (khoét lỗ ly hay tách ... (quai tách cũ đ ợ , sứ nặ n y t a, m ), ng ư c c ng củ tách sẽ dư ng vậxuố tí ? lắ lư a trì ơ t ng c thân ngưi cho tách đ đa lên xuố - tậ ờ ong ư ng p cho cơ guố . Nơ nhạ cả củ đ ông là đu khấ. Nế đ cắda quy đu thì thì gân c) i y m a àn ầ t u ã t ầ thôi còn chư cắthì phủ quy đu quanh đu khấ. Da quy đu có tác dụ làm giả a t da ầ ầ t ầ ng m ma sát giữ đu khấvà bàn tay --> kéo dài cuộ chơ lâu hơ a ầ t c i n.

Phư ng pháp 12: DÂM THỦ ơ Y Bỏ lotion hay dầ bôi trơ vào microwave hâm cho ấ (đng cho nóng) . Rồthoa dầ u n m ừ i u bôi trơ vào bàn tay, nắ dưng vậvà xoa nhẹ p da bên ngoài . Liên tư ng tớdưng n m ơ t lớ ở i ơ vậđ nằ ấ nóng trong âm hộ Làm nhiề lầ khi lotion nguộthì lạhâm tiế . t ang m m . u n, i i p Phư ng pháp này làm cho bạ quen vớnhiệđ ấ nóng bên trong âm hộ ơ n i t ộm . Phư ng pháp 13: NẮ LỖ ơ C Đ t mộcái khă mịvào mộcái lỗ ặ t n n t trên sàn gạ và nắ sàn gạ . Cái khă có thể ch c ch n thay thế ng nhữ thứ bằ ng khác như tốnhấlà quầ lót, áo xú cheng củ đ bà . Cái lỗ có ng t t n a àn thì thể khoét ở âu đ Làm nhiề lầ trư c khi xuấtinh vào xú cheng . Nhớ c nhẹ ớ . đ ó. u n ớ t nắ trư c Phư ng pháp 14: BƠ DƯ NG ơ M Ơ Dùng dụ cụ m dưng đợ bán nhữ nơ cho ngưi lớ . Đ là mộloạố nhự ng bơ ơ ưc ng i ờ n ó t i ng a vừ to hơ dưng vậnốvớmáy bơ . Khi bơ máy hút làm tă áp xuấvòng quanh a n ơ t i i m m ng t dưng thể máu sẽ n về tă kích thưc củ dư ng vậ. Nhiề ngư i tìm cả giác ơ , dồ làm ng ớ a ơ t u ờ m sung sưng khi tậ phư ng pháp này. Tố đ tùy ở c bơ . Tránh bơ lâu hơ 15 phút ớ p ơ c ộ sứ m m n . Nên dùng chấbôi trơ vào ố nhự cũ như t n ng a ng vòng quanh dư ng thể ể hơ không ơ đ cho i thoát ra ngoài . Phư ng pháp 15: VẬ DỤ VIBRATOR (MÁY RUN) ơ N NG Nhiề loạmáy run cho dư ng vậvà hậ môn . Nế không có bạ có thể u i ơ t u u n dùng máy xấ y tóc củ chị hay máy đm bóp củ bà ngoạáp sát vào dư ng vậhay nơ nào bạ a gái ấ a i ơ t i n muố . Có thể n dùng vậgì bạ tìm đợ đ vào hậ môn trong khi làm việ ở ơ vậ t n ưc út u c dưng t . Sựrun rinh sẽ cho bạ control đợ giòng đ n trong ngưi . Nhớ p thậlâu rồ làm n ưc iệ ờ tậ t i hãy xuấtinh . t Phư ng pháp 16: DỌ NƯ C ơ C Ớ Không khỉ riêng đ bà mớ tắ lâu, đ ông cũ có thể Sau khi tắ cho sạ sẽ có àn i m àn ng . m ch , dùng vòi nư c hoa sen xị đu khấsẽ cả giác cự khoái mề mỏ êm êm . ớ t vào ầ t cho m c m ng Mứ đ mạ nhẹ theo bạ vặ vòi nư c . Hoặ mở sen ra và bóp chặgiòng c ộ nh tùy n n ớ c vòi t nưc cho nư c xị nh hơ hư ng về ớ ớ t mạ n, ớ phía đu khấ. Cả giác "thấ và sưng . Dùng ầ t m m" ớ nưc nóng tậ trư c, rồdùng nưc lạ . ớ p ớ i ớ nh Phư ng pháp 17: KÍCH THÍCH HẬ MÔN VÀ NGỌ HÀNH ơ U C Hậ môn rấnhạ cả khi chạ vào và ngọ hành hay trứ dái có thể ư c kích thích u t y m m c ng đợ bằ cách nhét ngón tay vào trong (nhớ c comdom thì tố . Nhiề ngư i đ ông thích ng bọ t) u ờ àn kích thích nơ này trong lúc thủ i dâm . Nế ngưi partner làm giùm thì càng tố . Áp dụ u ờ t ng phưng pháp này thậchậ đi sao khi đ ợ khoả mộgiờ dư ng vậđ quá că ơ t m, ợ ưc ng t thì ơ t ã ng,

lúc đ mớnhét mộngón (hai cũ đ ợ và hậ môn cho tớ khi xuấtinh . Cả giác ó i t ng ư c) u i t m thiệkhác hẳ . You shoud try one time ! t n Phư ng pháp 18: DÙNG TÓC SE ơ Kéo da quy đu xuố dùng tóc gấ đ lạse lên đu khấnơ lỗ tiếbạ sẽ cả ầ ng, p ôi i ầ t i bài t n có m giác vừ nhộvừ sư ng . Nế không ngạthì có thể âm sâu vào và se . Làm trư c khi a t a ớ u i đ ớ lâm trậ sẽ n giúp cho bạ lâu xuấtinh và bạ gái sẽ bạ nhiề hơ . n t n yêu n u n Phư ng pháp 19: NẮ Ố NƯ C ơ C NG Ớ Nắ ố nưc chia ra làm hai loạkhô và ư t . Khô là dùng đ vớ c ng ớ i ớ ôi (nhớ vớ ch, nế là sạ u không thì là vớ a nữ i) bao trùm lạđu ố nưc , khi nắ bạ sẽ cả giác êm củ giớ i ầ ng ớ c n có m êm khó tả Khi xuấtinh thì chỉ n gấ chiế vớ i và liệ vào đng quầ áo dơ Ư t . t cầ p c lạ ng ố n . ớ là cho mộít dầ gộđu vào trong ố chấtrơ sẽ cho bạ thấ thoảmái và dễ t u i ầ ng, t n làm n y i xuấtinh . Ráng kề chế Lự ố nư c bằ i-nố thì tốhơ . Phư ng pháp này sẽ t m . a ng ớ ng c t n ơ luyệ cho các bạ trẻ i ngỡ n n khỏ ngàng khi lâm trậ vớ bạ gái . n i n Đ u quan trọ trong các bài tậ này là hơ thở Đ u hòa không gấ gút . Bình tỉ iề ng p i . iề p nh không dao đng khi quá kích thích . Nế bạ làm đợ thì mộngày nào đ võ lâm sẽ ộ u n ưc t ó có thêm mộ"quỷ m sầ nữ t kiế u" a. Phầ I: ThủDâm Cho NữGiớ n i Các mệ phụ nhân, liề bà con gái hãy chú ý ! Có nhiề phưng pháp thích thú cho nh phu n u ơ các bà , các cô có đợ giây phút thoảmái hoang lạ . Bài này sẽ t kê vài phưng pháp ưc i c liệ ơ thủ dâm đ giúp cho các bà các cô làm phong phú thêm kho tàng nghệ t thủ ể thuậ dâm củ a các bà các cô . Có rấít các bà các cô đt tớkhoái cả khi giao hợ vớngưi phốngẫ . Phầ lớ các t ạ i m p i ờ i u n n bà, các cô đt đ ợ khoái cả là do ở tay vàng củ quý bà, quý cô . Có đ vậ ạ ưc m bàn a úng y không nè ? Nế đ thì đc tiế không đ thì cũ đc chơ cho vui ... u úng ọ p, úng ng ọ i Phư ng pháp 1: Kích Thích Trự Tiế Vào Mồ Đ ơ c p ng óc. Cuố tròn, cuố tròn, và cuố tròn là bí quyếcho các bà các cô , dùng ngón cái và ngón n n n t trỏ n tròn vòng quanh mồ đ (clitoris) . Áp dụ thậêm ái nhẹ cuố ng óc ng t nhàng như gió mùa thu rợ sóng lúc bắđu, sau đ thì cho gió tă lên tùy theo cả giác. Lúc đn tộ n t ầ ó ng m ế t đ thì nên tiế tụ cuộ tròn . Tay kia có thể bóp đu nhũ ỉ nh p c n xoa ầ . Phư ng pháp 2: Xoa Tròn ơ Dùng hai ngón tay trỏ giữ đt lên mặmồ đ . Bắđu xoa tròn đu đu theo và a ặ t ng óc t ầ ề ề chiề kim đng hồ u các bà các cô thuậ tay phả. Và ngư c lạcho tay trái . Tố đ u ồ nế n i ợ i c ộ

nhanh chậ và mạ nhẹ thể m nh có thay đi tùy hứ . Thưng thì phưng pháp này có kế ổ ng ờ ơ t quả t nhanh, nế biếcách thì có thể ạkhoái cả trong vòng 1 vài phút . rấ u t đt m Nế các bà , các cô muố có mộcả giác khác lạ dùng mộchút dầ bôi trơ hay bấ u n t m thì t u n t cứthứ có thể cho sự đng dễ gì làm di ộ dàng và êm ái . Phư ng pháp 3: Đ Nhẹ ơ ánh Phư ng pháp này có phầ khác hơ chút đ và không phù hợ vớmộsố ờ. Dùng ơ n n ỉ nh p i t ngư i bàn tay trái đ kéo hai mép thị ng hồ mở như mở a sổ gió lùa vào đng ể t hồ ng ra là cử cho ộ thiên thai vậ . Khi đ thì mồ đ tự y ó ng óc nhiên sẽ i ra hình dạ củ t đu (lớ nhỏ trồ ng ahạ ậ n tùy ngưi) . Sau đ dùng đnh ngón trỏ a bàn tay phảđ nhẹ ờ ó ỉ củ i ánh (hay khề nhẹlên mồ u ) ng đ . Nế bún nhẹ thấ thích thì cũ nên thử cho biế Kếquả cho bạ mộsự óc u mà y ng qua t. t sẽ n t mê ly thích thú mà các bà các cô lỡ rồthì không bao giờ ng cho tớlúc đt tớ làm i ngư i ạ i khoái cả mớ thôi . m i Phư ng pháp 4: Thứ Liên Hoàn ơ c Không có thứ có thể cho các bà, các cô tràn trề nào làm dâm thủ bàn cách dùng liên y hoàn hai bàn tay . Dùng hai ngón tay củ bàn tay trái đ xoa tròn mồ đ theo chiề a ể ng óc u kim đng hồ ồ (dùng chấbôi trơ càng tố , tùy hứ nhanh chậ mạ nhẹ Dùng hai t n t) ng m nh . hoặ bà ngón tay củ bàn tay phảđt vào bên trong âm hộ c a i ặ (nông cạ tùy hứ và bắ n ng) t đu nẩ mông hay thúc tay . Đ n giả là các bà/các cô cứ ầ y ơ n nghĩ là mình đ giao như ang hợ vớmộnam nhân . Khoái cả sẽ ế trong chố lát . p i t m đn c Phư ng pháp 5: Dùng Nư c ơ ớ Nưc là ngư i bạ thân củ bạ Nó rấđ nă đc dụ cho bạ đt đợ khoái cả . ớ ờ n a n. t a ng ặ ng n ạ ưc m Bạ có thể như nhớ ừ mở ớ quá mạ vào trong âm đo ---> có thể m n thử ng đng nư c nh ạ nhiễ trùng âm đo. ạ Nưc chả đ mòn ? Nằ ngữ ra bồ tắ , trợ mông tớbên dưi vòi nưc ớ y á m a n m t i ớ ớ (không phảlà vòi sen) . Hai chân dang hai bên, tay bẹhai bên mép cho mồ đ lộ n i t ng óc hẳ ra ngoài . Cho giòng nưc chả nhẹ ớ y nhàng vào mồ đ . Cách tốnhấlà cho nư c ng óc t t ớ chả từnhẹ tớ mạ . Nhớ m tra xem nhiệđ củ nư c trưc khi đ a âm hộ a y cho i nh kiể t ộ a ớ ớ ư củ bạ vào . Coi chừ bị ng . :) n ng phỏ Massage bằ vòi tắ sen ? Thậlà tuyệdiệ nế bạ có mộvòi sen tố, nư c ng m t t u u n t t ớ phun đu ề hoặ mạ nhẹ nóng lạ tùy bạ chọ . Thỉ thoả dùng nư c thậ c nh và nh n n nh ng ớ t lạ sẽ bạ cả giác tái tê đ đ ng . nh cho n m ê iế Phun nưc ? Dùng ngón tay cái bịmộnử vòi nưc cho nưc phóng mạ vào mồ ớ t t a ớ ớ nh ng đ . Cả giác vừ thích vừ đ đ cũ sưng lắ óc m a a au au ng ớ m! Jacuzzi ? Nế bạ may mắ có đ c mộcái bồ tắ kiể jacuzzi thì bạ có thể i dụ u n n uợ t n m u n lợ ng giòng nư c mạ phún ra xuyên qua bồ nưc đy . Đ ng cách xa chừ nưc thư c đa ớ nh n ớ ầ ứ ng ớ ớ ư

âm hộ phía trưc, từ nhích vào giòng nư c đ phún . Có thể về ớ từ ớ ang dùng hai tay đ banh ể rộ âm hộ Nhớ ở tuợ tớanh chàng nào đp trai trong lúc thự hành sẽ ng . tưng ng i ẹ c giúp cho bạ mau đt khoái cả ! n ạ m Phư ng pháp 6: Dụ Cụ ơ ng Thủ Dâm Dụ cụ dâm hoặ vibrator là mộthứ n dụ cho phụ mà các bà / các cô vì thế ng thủ c t tiệ ng nữ bạ nên có nó trong hộ tủ n p riêng tưđ khi cầ thì lấ ra xài . Vibrators thư ng dùng đ ể n y ờ ể kích thích mồ đ như cũ có thể ng óc ng ng nhét vào âm đo hoặ hậ môn nế thích . Bạ ạ c u u n có thể dùng nhiề cách liên hoàn phốhợ đ xem cách nào bạ thích nhấ. u i p ể n t Xoa vào mồ đ ? Vibrators thì thậlà nhưý cho mồ đ bở vì bạ có thể ng óc t ng óc i n thay đi ổ tố đ nhanh chậ củ đ run hòng đ cho bạ mộthú vui tự c ộ m a ộ em n t mãn . Mạ nhẹ ng là nh cũ yế tố t quan trọ . Bạ có thể dụ vibrator ở vách đ trong và vòng quanh u rấ ng n áp ng hai ùi mép âm hộcó thể i lên hai núm vú . Nên nhớ thủ , đ là dâm không chỉ riêng áp dụ ở ng nhữ nơ kín đ trên thân thể ng i áo ! Dưng vậgiả dildo ? Mộcái dưng vậgiả cho bạ hàng giờ ng giây phút ơ t hay t ơ t sẽ n nhữ thầ tiên khi bạ cô đn trố vắ cầ sự ấ hoặ khi bạ cùng vớngưi bạ tình n n ơ ng ng n ôm p c n i ờ n nô đ . Nó thậlà đ đng tiề bát gạ đ mua . Đ ng sợ c tiề đ mua mộcái cho ùa t áng ồ n o ể ừ tiế n ể t xứ đ mà có thể hoài tớ ... chế. Nên nhớ lự cái dễ a và lau chùi . Vài cái ng áng xài i t là a rữ làm bằ mũ lỗ rấkhó lau chùi lắ Nhớ ng có nhỏ t m! dùng dầ bôi trơ nhé ! u n Phư ng pháp 7: NgoạKích ơ i Dùng dưng vậgiả dildo bên ngoài thân thể a bạ là bưc đu tiên củ phưng ơ t hay củ n ớ ầ a ơ pháp này . Đ u tiên bôi trơ dildo và đt nó nằ ngữ xuố mộcái ghế . Rồthì đt ầ n ặ m a ng t cây i ặ bạ vào vị phía trên và từ ngồxuố sao cho dildo nằ xuôi theo giữ hai mông và n trí từ i ng m a chạ dài lên tớmồ đ . Sau đ thì trợtớtrợlui trên ghế Bạ có thể y i ng óc ó t i t . n dùng đu dildo ầ có hình dáng y chang cái dư ng vậthiệđ xoa xoa lên mồ đ . Mạ nhe, lên xuố ơ t t ể ng óc nh ng hay xoay tròn là tùy ở n miễ sao đ "trúng phép" thì đợ rồ. Càng mạ càng bạ n ánh ưc i nh nhanh thì càng mau "tớ , như song song đ thì càng nhẹ i" ng ó càng chậ sẽ dài cuộ m kéo c chơ và khi tớtộđ sẽ ớ hơ nhiề . Cách tốhơ là dùng hai tay thay vì mộtay i i t ỉ nh sưng n u t n t đ giữ ể dildo cho chặ. t Phư ng pháp 8: NộKích ơ i Dildo cũ có thể ư c ấ vào âm đo . Cả giác vô cùng cũ kề theo đ . Nên nhớ ng đợ n ạ m ng m ó là sai (size) củ dildo cũ rấquan trọ . Nó không cầ phảto lớ nhưbắ tay đ kích a ng t ng n i n p ể thích, như cũ đ ng quá nhỏ chiế đa thì cũ chẳ "đ ngứ gì . Nên tìm cái ng ng ừ như c ũ ng ng ã a" vừ đ to đ ấ vào âm hộ đ dài đ bạ có còn chỗ ể m khi đ quá sâu vào . Nên a ủ ển và ủ ể n đ nắ út tìm mộchỗ i mái đ an tọ trong lúc chơ . Ấ dildo vào âm hộ bắđ di đng ra t thoả ể a i n và t âu ộ vào đu đn . Ấ bao sâu là tùy ở n bởcả giác sẽ ề ặ n bạ i m khác nhau . Mộkhi bạ đ làm t n ã chủ ưc nhịđ u thì bắđu xoa hoặ vuốmồ đ cùng lúc vớấ thụdildo . Nế đợ p iệ t ầ c t ng óc i n t u bạ muố thửcách thứ khác, thì lúc kéo dildo ra bạ kéo lên trên hòng đ cọ vào n n c n ể sát mồ đ luôn thể ng óc .

Có ngư i thích dùng chuố dư leo, cà rố... như đ là đ tài khác . ờ i, a t ng ó ề Phư ng pháp 9: Song Tiễ ơ n Dildo có nhiề loạvà mùi màu khác nhau mà bạ có thể u i n mua ở t cứ m ngưi lớ bấ tiệ ờ n nào . Bạ có thể n nghĩ i chuyệ mua hai cái dildo dính lạthành mộ(dual dildo) . Cái tớ n i t này có tác dụ khi bạ ấ mộđu vào âm đo thì đu khi và hậ môn . Hai nơ kích ng n n t ầ ạ ầ u i thích cùng mộlúc thì cho bạ mộcả giác khác lạ t n t m thích thú . Cùng lúc đ thì bạ dùng ó n bàn tay kích thích mồ đ . Thế bạ đợ 3 chỗ ng óc là n ưc kích thích . Sư ng ghê ! Bạ có thể ớ n phốhợ dùng vibrator ở t nơ và dildo ở i kia . Nế bạ có óc phiêu lư thì bạ có i p mộ i nơ u n u n thể ặmáy run hoặ vibrator vào hậ môn và mộcái vibrator khác vào âm đo trong khi đt c u t ạ kích thích mồ đ bằ ngón tay . Bạ sẽ ng óc ng n không bao giờ ở tưng ra đợ cả giác tư ng ợ ưc m này nế không thử mộlầ cho biế. u qua t n t Phư ng pháp 10 : Dùng VậDụ ơ t ng Có rấnhiề vậdụ ở t u t ng trong nhà có thể mang cho bạ sự n kích thích lý thú như mộ là t miế nệ mộcái gốhay là ghế ờ kỹ góc cạ Bạ có thể sát mồ đ ng m, t i trưng có nh. n cọ ng óc vào nhữ góc cạ tròn nhọ mà êm nhưlà chỗ tay củ ghế ng nh n gác a sa-lông hoặ là tay vặ c n cử bao trùm bằ chiế vớ Khi tớcự đ m thì cố ng nâng hai tay và hai chân lên a ng c . i c iể gắ khỏmặđt sẽ bạ cả giác như đ bay vậ . i t ấ cho n m là ang y Phư ng pháp 11 : XiếĐ ơ t ùi Có nhiề ngư i phụ có thể ạtớkhoái cả bằ cách cọ hoặ là chà sát hai đ u ờ nữ đt i m ng sát c ùi lạvớnhau . Phưng pháp này sẽ i i ơ kích thích gián tiế vào mồ đ tạ nên cả giác đ p ng óc o m ê mê . Bạ có thể dụ phưng pháp này bấcứ i nào kể ở n áp ng ơ t nơ cả công cộ mà không sợ ng ai biế. Trừ là ngưi đ cũ biếcách như n . Nế mộngày nào đ bạ đra t phi ờ ó ng t bạ u t ó n i đờ và gặ mộngư i đ bà ngồchéo chân đ đ bàn chân thì có lẽ bà ta đ ưng p t ờ àn i ong ua là ang cọ đ vớnhau đ làm chuyệ này đy! Còn nế bạ ở thì bạ có thể dâm sát ùi i ể n ấ u n nhà n thủ bằ nhữ phưng pháp khác , đn khi gầ đt tớ tộđ thì bạ kéo tay ra và cho hai ng ng ơ ế n ạ i t ỉ nh n đ cọ cho đt tớkhoái cả . Đ u này hơ khó nên phảcầ tậ dợ thưng xuyên . ùi sát ạ i m iề i i n p t ờ Đ n khi thành thạ thì bạ có thể ạkhoái cả bấcứ i nào và ở âu . Bạ cũ có ế o n đt m t nơ đ n ng thể c hiệ bằ cách ngồđi diệ vớmộanh chàng đp trai và áp dụ mà không thự n ng i ố n i t ẹ ng sợ ta hay biế. Hay quá nhỉ anh t ! Thêm mộđ u bí mậnữ là cọ hai đ sẽ công hiệ hơ nế bóng nư c tiể t iề t a sát ùi có u n u ớ u (bladder) bạ đy . Khi đ thì sẽ ng sự sát vào âm hạ ở trong . Như sau khi n ầ ó tặ ma ch bên ng đt khoái cả rồthì bạ sẽ m thấ rấlà mắ tiể . ạ m i n cả y t c u Phư ng pháp 12 : Banh Tennis ơ Trái banh tennis cũ có thể ng giúp cho bạ đt đợ khoái cả . Không tin hả Bạ hãy n ạ ưc m ! n thử ặnó lên bụ dư i , kẹ ở a hai đ . Giữ chân sát lạvớnhau , cho cổ đt ng ớ p giữ ùi hai i i chân chéo lạ. Bạ hãy ép mạ đ trong lạvớnhau đ cho trái banh ấ thụsao cho nó cọ i n nh ùi i i ể n t

sát vào mồ đ . Khi đt tớkhoái cả hãy tiế tụ xiếchặhai đ . Phưng pháp này ng óc ạ i m p c t t ùi ơ sẽ bạ đt khoái cả rấlà nhanh và nhiề lầ . cho n ạ m t u n Phư ng pháp 13 : Quầ Yế ơ n m Quầ yế dính sát vào ngư i hay là vớ ngưi (panties) cũ có thể dụ cụ đt n m ờ da ờ ng là ng thể ạ đợ khoái cả vì nó rấmỏ và mề . Đ n giả là bạ đt nó vào giữ háng củ bạ ưc m t ng m ơ n n ặ a a n, mộđu trư c bụ và mộđu sau mông . Kéo hơ nhích lên cao đ cọ vào mồ t ầ ớ ng t ầ i ể sát ng đ phía sau thì cọ vào hậ môn. Chơ cù cư như chẳ bao lâu thì bạ đt khoái óc, sát u i a thế ng n ạ cả ngay . m Vị đt quầ yế rấlà quan trọ bạ nơ trảnó dẹ ra hơ là đ dính lạthành sợ trí ặ n m t ng, n i i p n ể i i to sẽ cho bạ đ đy . Có rấnhiề tiệ lợcho việ dùng quầ yế tuy nhiên bạ làm n au ấ t u n i c n m, n có thể rách nhiề cái đy! làm u ấ Nghệ ThuậTắ Chung t m Tác GiảKinh Bích Lị : ch Sau mộngày làm việ mệnhọ tắ rử và ngâm mình trong mộbồ nư c ấ là mộ t c t c, m a t n ớ m t đ u thú vị t. Trưc hế hãy bàn tớvấ đ tắ (rử chung. Tắ chung là mộ iề nhấ ớ t, i n ề m a) m t chuyệ rấlà lãng mạ cho mộcặ mớ yêu nhau hay yêu nhau đ lâu. Vì nó có thể n t n t p i ã bày tỏ să sóc lẫ nhau qua cách kỳ , mơ trớ và vuốxà bông trên ngưi. sự n n cọ n n, t ờ Trư c khi quyếđ tắ chung, hãy chuẩ bị thứ u có) nhưcác loạdầ tắ làm ớ t ị m nh n các (nế i u m tốda đ ợ biế chế chấliệ cây cỏ t ưc n từ t u (herbs), các loạbộphấ chiếtừhoa có mùi i t n t hưng thoang thoả hoặ các loạxà bông tính mề có chứ rấít chấliệ bơ a và ơ ng, c i m a t t u sữ mậ giàu Vitamins A và E, hoặ giàu chấAloe Vera. t, c t Đ thự hiệ việ tắ chung cho tố theo tôi, bạ trai nên chủ ộ tắ rử cho bạ gái ể c n c m t, n đng m a n mình trư c vì con gái hay có tính e thẹ Về ớ n. cách thứ tắ rử thì mỗngưi mỗ sở c m a i ờ i thích khác nhau, tùy theo phả ứ lúc đ mà tiế hành. Chỉ đ u tôi muố nhắ ở ây cho n ng ó n có iề n c đ các bạ nam là, tắ rử ở ây không phảtắ cho sạ sẻ tắ đ biể lộ să sóc n m a đ i m ch mà m ể u sự n củ mình. Cho nên, hãy đ bạ gái mình tự i đu, vì bạ gộsẽ a ể n gộ ầ n i không sạ bằ cộ ch ng, ng thêm bạ gái lo cho mái tóc mình hơ Chỉ làm qua loa cho có lệ đ và trong lúc n n; nên là ủ đ bạ có thể xà bông lên lư hoặ phía trư c ngự Như ngư c lạ bạ trai nên ó n xoa ng c ớ c. ng ợ i, n đ bạ gái gộđu cho mình, vì con gái thích làm vậ (!?). ể n i ầ y Sau khi gộđu đ hoàng, việ kỳ cho nhau không thể u. Nhẹ i ầ àng c cọ thiế nhàng luôn là đ u iề cầ thiế n t. Tùy theo mứ đ thân mậgiữ hai ngưi mà bạ trai xét đ có nên kỳ nơ chỗ c ộ t a ờ n ị nh cọ i kín củ bạ gái hoặ ngưc lạ Đ ợ biế có cặ đ cưi nhau trên 10 nă họ rử dùm a n c ợ i. ư c t, p ã ớ m, còn a nhau ở ớđ nữ kìa! Nói ra nghe thấ ghê vậ đ như đ cũ chỉ hình thứ đ dưi ít a y y ó, ng ó ng là c ể tỏ lòng vớnhau thôi. Vớlạ khi ở i i i, riêng vớnhau, ba cái chuyệ này có đ gì ... Có ai i n áng biếđ mà sợ Quen nhau đ lâu rồmà. Ngạngùng chi ! t âu ... ã i i

Ngư c lạcũ vậ tôi cũ nhắ nhở bạ gái về mắ cỡ a mình. Mộkhi bạ ợ i ng y, ng c các n sự c củ t n đ quyếđ tắ chung vớ chàng rồthì ráng làm cho trọ vẹ Cứ c kỳ khắ ã t ị m nh i i n n. việ cọ p thân thể chàng, bằ nư c hoặ xà bông đu tố (Hình thứ thôi mà). Các chuyên gia về ng ớ c ề t. c Sex cho biế đ bà chịkhó să sóc cho đ ông sẽ ư c các ông cư chìu hơ ở t, àn u n àn đợ ng n trên giư ng. Ngoài ra, các bạ nữ ng phảchắ chắ rằ "thằ em" củ chàng không bị ờ n cũ i c n ng ng a bỏ xót. Giả bỏ coi chừ chàng sẽ n vì đ là "trọ tâm" củ chàng mà! Nế vờ qua ng giậ ó ng a u làm đ ợ bả đm chàng sẽ ư c, o ả thích lắ Và trong chố lát sau đ thôi, chàng sẽ ắ đ i m. c ó đm uố hôn bạ n. Sau khi tắ rử rồ bạ sẽ y sạ sẻ n bao giờ t phảkhông ? Đ đn lúc hai m a i, n thấ ch hơ hế i ã ế ngưi nên hôn nhau rồđ Hôn trong lúc này là tốnhấvì cả đu thỏ mãn về ờ i ó. t t hai ề a sự tinh khiếcủ mình. Nụ bao giờ ng là hành đng tiên quyếđ dẫ hai ngưi tớ t a hôn cũ ộ t ể n ờ i ranh giớcủ cự lạ Nên bắđu nụ nhẹ i a c c. t ầ hôn nhàng, truyề cả Áp dụ nhữ câu nói n m. ng ng nghe êm tai, tình tứ làm cho nụ có ý nghĩhơ Các chuyên nói rằ khi đ ợ tắ sẽ hôn a n. ng ưc m dưi vòi nư c ấ con ngư i sẽ nhiề hơ hôn đm đ i hơ Không biếđ có ớ ớ m, ờ hôn u n, ắ uố n. t ây phảvề n đ vệ i vấ ề sinh hay không, như khi ấ họ ng nhữ muố hôn môi, hôn má, ng y chẳ ng n hôn tai, hôn cổhôn ngự và xuố dưi vùng cấ đ nữ ... mà họ n thấ tự , c, ng ớ m ị a a vẫ y nhiên hơ n. Kề theo nụ là nhữ cái vuốve vào vùng kín. Khi này cả có lẽ ã hư phấ m hôn ng t hai đ ng n nên chạ tay vào bộ n sinh dụ củ nhau cũ không là mộđ u trơ n. Trái lạcòn m phậ c a ng t iề trẽ i là mộ đ u thích thú. Hãy kích thích ngưi bạ tình củ mình bằ hếkhả ng mình t iề ờ n a ng t nă có. Nế muố hôn chỗ củ nhau, bạ hãy vặ cho vòi nư c ít lạ chỉủ ấ cho u n kín a n n ớ i, đ giữ m cơ . Mộngư i đng mộngưi ngồ đi qua đi lạ Lúc này vì tư hơ khó, nên thể t ờ ứ t ờ i, ổ ổ i. thế i chỉ nhau theo kiể hình thứ là đ (Phầ dưi đ sẽ sơ tưthế lúc nằ hôn u c ủ n ớ ây nói về hôn m). Vớnhữ bạ gái sợ dơkhông bao giờ i ng n ... , dám hôn chỗ củ ngưi bạ trai mình, thì kín a ờ n đ là dịtiệ lợcho bạ "trỗ ây p n i n tài", làm cho chàng mê tít. (Sẽ bạ tắ chung hoài cho rũ n m coi!). Trong lúc massage chỗ củ chàng, bạ hãy tế rử sạ qui đu củ chàng, kín a n nhị a ch ầ a bằ xà bông, vì nơđ có thể đng lạnhữ gì bạ không mấ thích, về lẫ ng i ây còn ọ i ng n y mùi n vị . Sau khi chắ chắ đ sạ sẽbạ đ còn ngạgì nữ phảkhông, hãy dùng lý trí trấ c n ã ch , n âu i a i n áp sự ngạ Làm cho ngưi yêu mình thỏ mãn cũ là mộđ u nên làm mà! Cho dù e i. ờ a ng t iề làm không tốlắ cũ phảráng tỏ t m, ng i chút lòng củ mình ra. a Còn vớ các bạ trai, đợ hôn chỗ bạ gái mình chắ là mộđ u thích thú rồ i n ưc kín n c t iề i, không có gì đ nói. Chỉ c nhở i các bạ là nế đ đợ bạ tình "chịkhó" hôn áng nhắ vớ n u ã ưc n u chỗ củ mình rồ bạ phảtỏ thư ng mế cả kích nàng nhiề hơ Dù sao thì họ kín a i, n i ra ơ n, m u n. cũ là phái yế ... hơ mình. ng u n Đ là nét sơ về c tắ rử chung mà tôi nghĩ Khi nói về c ngâm trong bồ ó qua việ m a ra. việ n nưc chung thì khác hơ chút xíu. Nó không phảnhư ể sạ bằ cách kỳ hoặ ớ n i đ làm ch ng cọ c xoa xà bông, xả ớ mà là đ là cái lúc hưng phút giây thoảmái bên nhau. Ngâm nưc ây ở i mình chung vớ mộbạ tình thậtràn trề lãng mạ mà còn có chút nghệ t ở i t n t ý n, thuậ trong đ Đ Nế biếbỏ ó. ây. u t thêm chút mùi thơ vào bồ tắ còn làm cho da dẻ m tho, mát, m n m thơ và mịcòn là mộđ u hay nữ Dầ tắ là thứ tôi muố nói đn. Dầ có thể m n t iề a. u m mà n ế u thấ vào cơ , xuyên qua lớ da hoặ khi hít vào sẽ buồ phổ sẽ thể p c qua ng i, kích thích nhữ tế ng bào mớphát triễ còn giúp gia tă linh cả (Tốcho trưc khi giao hợ lắ à). Chỉ i n, ng m t ớ p m cầ nhỏ giọdầ tắ vào bồ nư c bạ có thể m giác nhẹ n vài t u m n ớ n cả nhàng, thoảmái, hoặ i c

hư phấ hơ Hơ nưc ấ sẽ ng mộmùi hưng vào không khí, bạ sẽ p thụ ng n n. i ớ m thoả t ơ n hấ qua đờ phổ và thấ qua da. Đ ợ biế phầ lớ phái nam thích ngâm mình trong ưng i, p ư c t, n n bồ nư c nóng hoặ đợ tắ vòi sen mạ vì họ n ớ c ưc m nh thuộ tính dưng; nưc nóng sẽ c ơ ớ làm các lỗ chân lông nở n ra, tạ cả giác thoảmái (Như coi chừ nóng quá cũ lớ o m i ng ng ng không tốcho ngọ hoàn hay còn gọlà hòn dái). Phụ thưng thích nư c ấ có mùi t c i nữ ờ ớ m, hưng hơ vì họ c tính âm. Nên dung hòa hai đ u này đ cho tốđp hơ ơ n thuộ iề ể t ẹ n. Ngày Valentine sắ đn. Các bạ có bao giờ p ế n nghĩ i việ tắ chung hay ngâm nưc tớ c m ớ chung vớ ngư i tình ? Đ cũ làm mộđ u khá thú vị i không các bạ là mộ i ờ ây ng t iề phả n, t món quà tinh thầ cũ rấhay cho các cặ vợ ng mớ cưi còn say đm, hoặ cưi n ng t p chồ i ớ ắ c ớ đ lâu muố hâm nóng lạtình yêu. Hoặ cho các cặ mớ yêu nhau khám phá thêm mộ ã n i c p i t đ u mớ mẻ iề i trong cái thú yêu đ ơ Tư ng tưng xem, trong mộcái phòng tắ đợ ư ng. ở ợ t m ưc trang hoàng thậlãng mạ Đ cây hư ng (có bán ở chợ . Mùi quế t n. èn ơ các ) (Cinnamon) hoặ mùi trái cây đợ thắ lên cho că phòng có mùi thoang thoả Ánh sáng lờmờ c ưc p n ng. sẽ làm cho không khí thêm lãng mạ Đ i vớcác cô nàng hay mắ cỡánh sáng huyề ả n; ố i c , n o sẽ giúp cho sự nhiên hơ Cũ tố tự n. ng t! Nưc ấ sẽ ưc vặ ra đy bồ Bạ cùng ngư i yêu trút bỏ t sựvư ng bậ trên ớ m đợ n ầ n. n ờ hế ớ n ngưi. Cả sẽ nhau bưc vào bồ nư c ấ Nư c ấ sẽ lỗ ờ hai dìu ớ n ớ m. ớ m làm chân lông bạ nở n ra, bình thưng thì cơ bạ thích chịấ hơ chịlạ nên bạ sẽ y dễ u hơ ờ thể n u m n u nh, n thấ chị n. Đ cho bầ không khí ấ áp thân thiếhơ nữ bạ nên có mộchai rưu nho. Vừ ể u m t n a, n t ợ a ngâm mình trong bồ nưc ấ nhìn mặnhau, trò truyệ cụ ly, và nhâm nhi ly rưu n ớ m, t n, ng ợ nồ thì còn gì mà chê đợ chứ bạ Rưu cũ có tính kích thích, sẽ ng ưc hả n. ợ ng giúp cho cơ thể ấ áp hơ Nế đ ợ bạ cũ nên có mộcái máy CD, mở t bài nhạ trữ m n. u ư c n ng t mộ c tình nào đ ó mà hai ngư i ư thích. Bạ sẽ y đu óc thanh thả hơ ờ a n thấ ầ n n. Sau khi cạ vài ly, cả giác sẽ n m lâng lâng trong ngư i. Đ đn lúc hai ngư i sẽ n gầ ờ ã ế ờ tiế n nhau hơ Nhữ cái đng chạ lúc này rấquan trọ Như khoan, hãy từ đ ! n. ng ụ m t ng. ng từ ã Trư c nhấhãy mơ trớ nhau. Giành nhiề thờgian đ vuố ve cho nhau. Nế ngồđi ớ t n n u i ể t u i ố diệ nhau, hãy bắđu massage đ bàn chân trưc. Đ ợ biế con gái rấnhạ cả ở n t ầ ôi ớ ư c t, t y m đ bàn chân. Biếcách massage đ bàn chân nàng là cũ chiế ư rấnhiề rồ Nế ôi t ôi ng m u t u i. u cầ thiếbạ trai có thể m ngón chân củ bạ gái mình đ bày tỏ t hành đng sex n t n ngậ a n ể mộ ộ mãnh liệ Trong lúc này ngón chân bạ gái không đn nỗdơ âu, đng lo. Sau đ từ t. n ế i đ ừ ó bàn chân, bạ sẽ p tụ tiế xa hơ Như đ ng chạ vộvào vùng kín nhé. Bạ còn rấ n tiế c n n. ng ừ m i n t nhiề thờ gian mà. Hãy xáp lạgầ vuốve lên bụ củ nhau, bóp vai hoặ vuốve hai u i i n t ng a c t bên cánh tay. Nế có thể u massage lên vùng lư Đ ợ biế da con ngư i còn là mộbộ ng. ưc t, ờ t phậ mẫ cả Nế đ ợ mơ trớ khắ nơ trưc, làm tình sẽ dàng đt đợ khoái n n m. u ư c n n p i ớ dễ ạ ưc cả hơ m n. Nế quyếđ hôn chỗ nhau, thì hôn trong lúc nư c còn đy bồ sẽ t hơ vì lự u t ị nh kín ớ ầ n tố n, c đy củ nưc sẽ ẩ a ớ giúp cho việ nâng thân thể a ngư i bạ tình lên (trừphi là bạ có bồ c củ ờ n n n tắ nư c lớ bạ không cầ phảlàm vậ Nế nhớhãy mang theo mộcái gì (bộ n m ớ n, n n i y). u , t quầ áo dơ ng hạ đ chêm đu cho ngưi nằ ngử chẳ n) ể ầ ờ m a. Đ xong màn dạ đu rồ có thể giao hợ là bư c kế p. Trư c nhấbàn về thế ã o ầ i, nói p ớ tiế ớ t tư . Vì là ở t hoàn cả chậhẹ nên cách chọ tư rấquan trọ Có mộđc giả i mộ nh t p, n thế t ng. t ộ gở

email tớ tôi đ nghị i ề , "Chỉ làm tình kiể chó trong lúc này là tốnhấ Tôi cũ đng có u t t". ng ồ ý vớbạ đ vì mộlẽ n lợ Như nế bạ muố bày vẻ i n ó t tiệ i. ng u n n thêm, bạ có thể nhữ n làm ng kiể khác. Chỉ n bạ cứ ể ớ đy bồ lự nư c sẽ u cầ n đ nưc ầ n, c ớ giúp bạ thuậ tiệ hơ Song, n n n n. nế gặ nư c dơcó thể o sự m trùng cho phái nữNên cẩ thậ thay nưc mớ u p ớ , tạ nhiễ . n n ớ i trư c khi quyếđ làm. ớ t ị nh Sau khi tắ xong, nhẹ m nhàng chậ cho nhau bằ khă tắ mề (nhớ ừ chà, hoặ m ng n m m đ ng c chùi mạ nhẹ nh, nhàng vớbạ gái là mộđ u luôn cầ thiế Nên nhớ đng bao giờ i n t iề n t). là ừ xứ dầ tắ trự tiế lên da lúc này. Cẩ thậ lau chùi đu tóc cho nhau hoặ nhắ nhỡ c u m c p n n ầ c c nhau về chuyệ cả lạ Hãy dìu nhau vào giư ng, mơ trớ nhau đ có đợ mộ giấ n m nh. ờ n n ể ưc t c ngủ ngon lành. Hoặ như cặ tình nhân còn sung sứ làm tình sau khi tắ xong có c các p c, m thể nhau ngủ còn gì thỏ mãn hơ cho bằ ôm thì a n ng! Nghệ ThuậRên Rỉ t Tác GiảKinh Bích Lị : ch Nghệ t rên rỉ Nghe tự thậngộnhiề bạ không khỏthắ mắ "Rên rỉ ng có thuậ ! a t , u n i c c: cũ nghệ t sao ?" hoặ là phủ n: "Rên thì rên, cầ gì mà nghệ t, xạ quá!", như thuậ c nhậ n thuậ o ng thự sự rỉ cả i nghệ t trong đ bạ có tin không? c rên có trờ thuậ ó, n Biếcách rên rỉ làm cho "cuộ vui" thêm số đng, hào hứ có nhiề màu sắ biế t sẽ c ng ộ ng, u c; t cách rên rỉ giúp kích thích ngưi bạ tình mau đt khoái cả biếcách rên rỉể sự ờ n ạ m; t đ tỏ sung sưng hòng đ sự ớ em hãnh diệ đn ngưi bạ tình. Rên đợ chia ra làm nhiề loạ n ế ờ n ưc u i: mạ nhẹnhanh chậ to, nhỏthì thào, òn ỉthanh tao, hoặ tụ tỉ sẽ ưc bàn sau. nh, , m, , , c c u; đợ Trư c hế rên rỉ cho "cuộ vui" thêm số đng. Trong sinh hoạtình dụ rên rỉ ớ t, làm c ng ộ t c, là sự c lộ m giác cho đi phưng, mộhình thứ bày tỏ thiên nhiên trong chính bộ cả ố ơ t c cái mình. Nó hầ nhưchiế mộphầ ba cái quan trọ trong lúc hoạđng tình dụ - hai u m t n ng t ộ c phầ kia là sự t tinh và tưthế tình. Thiế rên rỉ thiế mộchén nư c mắ khi n xuấ làm u như u t ớ m ă mộdĩcơ sư n. Tưng tưng xem, hai vợ ng hoặ mộcặ tình nhân làm tình n t a m ờ ở ợ chồ c t p trong im lặ ngưi nam cứhì hụ không nói tiế nào, ngư i nữ n ră không dám ng, ờ c ng ờ cắ ng rên dù cái sưng đ lên chín tầ mây, đn khi xong việ thì nằ khì nơđ vậ chán ớ ã ng ế c m i ó, y chế! Rên rỉ cho tình dụ số đng, làm cho sự t thiếgiữ đ bạ tình luôn mớ t làm c ng ộ mậ t a ôi n i mẻtạ nhiề cả giác khác nhau, tinh thầ lẫ thể , o u m n n xác. Ngư i nam phảbiếrên, ngưi ờ i t ờ nữ ng phảbiếrên, đ tạ "cuộ vui" thậhào hứ nhiề sắ màu. Vậ biếrên là rên cũ i t ểo c t ng, u c y t làm sao, mờbạ đc nhữ đ n kế p. i n ọ ng oạ tiế Biếcách rên rỉ t giúp kích thích ngư i bạ tình mau đt khoái cả Quan trọ lắ ! Có ờ n ạ m. ng m nhiề bạ nam than rằ "tôi bị t tinh sớ bạ gái/bà xã còn chư thỏ mãn, muố u n ng: xuấ m, n a a n cho cô ấ ‘ lẹ hoài không đợ v.v...", là tạsao ? Chuyệ xuấtinh sớ là ngoài y ra' làm ưc i n t m đ tài củ bài này, như đ khi bạ không thuộ loạngưi xuấtinh sớ vẫ bị m ề a ng ôi n c i ờ t m n cả giác đ bởvì so vớ "đ bề củ ngư i nữbạ luôn luôn là kẻ ó, i i ộ n" a ờ , n thua cuộ Đ giảquyế c. ể i t đ u này, bạ chỉ n kích thích ngưi bạ tình mau đt khoái cả ... bằ cách rên rỉ iề n cầ ờ n ạ m ng . Rên đ kéo cái sưng củ nàng trổdậ rên đ cách đ yế đ m củ nàng giúp rấ ể ớ a i y, úng úng u iể a t nhiề đ nàng đn tuyệđ trong khoả khắ Song, ngưc lạ ngư i nữ t rên rỉ u em ế t ỉ nh nh c. ợ i, ờ biế

sẽ ngưi nam mau xuấtinh (ngoài ý muố đ u này phảđ ợ bàn thả giữ đ làm ờ t n), iề i ưc o a ôi bên đ xác đ thờđ m nào thích hợ cho ngư i nữ rỉ c rên nhỏngư đ ể ị nh i iể p ờ rên , hoặ , ng úng lúc ... Biếcách rên rỉ ể sự t đ tỏ sung sưng hòng đ sự ớ em hãnh diệ đn ngư i bạ tình. Đ u này n ế ờ n iề cũ rấquan trọ Bạ cũ biế sinh hoạtình dụ ngoài đ hưng cả giác bên nhau, ng t ng. n ng t, t c ể ở m còn bày tỏ ngư ng mộ a mình cho đi phư ng. Ngưi nam rên đ cô ấ biếbạ sự ỡ củ ố ơ ờ ể y t n đ sư ng vì sự n dâng củ nàng cho bạ mộsự u lộ a bạ cho biếnàng là tấ ang ớ hiế a n, t biể củ n t t cảAnh rên là vì em đp, em sexy, em thiên thầ là niề sung sư ng đ trong anh . ẹ n, m ớ ang v.v... Ngưi nữ đ anh ấ biếbạ đ hạ phúc vì nhữ gì anh đ tặ nàng. ờ rên ể y t n ang nh ng ang ng Em rên là vì anh đp trai, anh đ con, anh giỏvề thuậ anh mạ trong chă gố anh ẹ ô i kỹ t, nh n i, đ cho em sự a mãn tình yêu v.v... em thỏ Rên đợ chia ra làm nhiề loạ mạ nhẹnhanh chậ to, nhỏthì thào, òn ỉ ưc u i: nh, , m, , , thanh tao, hoặ tụ tỉ Trư c hế rên cũ tùy trưng hợ Như mớ quen nhau, lầ đu c c u. ớ t, ng ờ p. lúc i n ầ tiên làm tình, trai gái đu mắ cỡdám gì rên. Anh rên thì em nghĩ "Sao anh lạthô bỉ ề c , : i , kỳ c, thấ ghê", em rên thì anh nghĩ "Sao em dâm quá !" . Con trai sợ gái nói cụ y : con mình "tà", con gái sợ trai nghĩ con mình "dâm", nên chẳ ai dám rên. Như không sao, ng ng trong trưng hợ này ngoạlệvề khi đ quen nhau và gầ gũnhiề đ trai gái ờ p i , sau ã n i u, ôi mạ dạ hơ đ bày tỏ nă này. Lúc đ phảrên và rên cho đ thờ rên không nh n n ể khả ng ó, i úng i, đ thờđi phư ng sẽ mình ... xạ tiế Anh gọlà "fake", nế bị t là "fake" úng i ố ơ cho o, ng i u biế mấhứ (turn off) lắ nhen! Ví nhưanh ấ sờ chỗ củ bạ bạ rên là phả t ng m y vào kín a n, n i, như sờ ngón tay (hoặ chân, hoặ mặ hoặ tóc ...) mà bạ rên ào ào thì coi sao ng vào c c t, c n đợ Giả i quá đ Nế bạ (gái) quyếđ "fake" thì ráng "fake" cho hay và ráng ưc. dố i! u n t ị nh nhớ mình "fake" cái gì đ sau làm cho đ Ví dụ ể úng. hôm trưc anh ấ sờ chỗ bạ ớ y vào này n rên hư , hôm nay cũ chỗ ó bạ tỉ như i, anh ấ thế cũ đ ra. Nói về hử ng đ n nh ruồ y nào ng oán rên mạ nhẹnhanh chậ to nhỏthanh tao hoặ tụ tỉcũ tùy thờ tùy lúc. Đ ơ nh , m, , c c u ng i, ưng nhiên lúc hứ tình quá thì nhanh-to-mạ ng nh-tụ tỉ còn lúc lãng mạ âu yế thì chậ c u, n m mnhỏ -thanh tao . Thư ng trong lúc "foreplay" (thờđ m kích thích nhau), nhữ tiế rên ờ i iể ng ng mèo (rừ ) nhẹ rừ nhàng, chậ rãi, còn lúc giao hợ thì mặ sứ mà rên, rên càng to càng m p c c thấ sưng. Bàn về tụ trong lúc ân ái cũ là mộnghệ t, mộđ u tế đợ y ớ rên c ng t thuậ t iề nhịưc bàn thả (tìm hiể giữ đ bên. Ngưi nam đ số o u) a ôi ờ a thích rên tụ trong lúc quan hệví dụ c , như ng chữ "cặ "lồ "vú", "đ hoặ nhữ câu nói thô tụ (như thậkhông nhữ : c", n", ít", c ng c ng t tụ trong lúc ấ "anh đ em", "anh fuck em", "chơ em", "nắ em", "em chổ đ lên c y): ụ i c ng ít anh đ", "banh háng ra", "lồ em đp", "vú em to", "cho anh chơ kiể chó" v.v... Ngư i ụ n ẹ i u ờ nữ không thích tụ tỉlắ họ chă chỉ đ ợ chữ thì c u m, a ng nói ư c "cu" thay cho "cặ "chim" c", thay cho "lồ hoặ nhữ câu nhẹ n", c ng nhàng hơ như "em muố nằ trên", "em thích làm n : n m tình", "em sư ng quá", "anh nghệ t quá", "em muố phụ vụ ớ thuậ n c anh", "em chìu anh hế t mứ hoặ nhữ câu nói vô nghĩnhư c", c ng a "anh làm gì vậ "chếem rồanh ơ "em đ y", t i i", ang ở âu đ "chín tầ mây rồanh ơ , hoặ nhữ tiế than như"trờơ "chúa ơ đ ây", ng i i!" c ng ng i i", i", "oh, my god!" v.v... Nói chung, tụ tỉhoặ thanh tao tốnhấđợ dung hòa, khi này khi c u c t t ưc khác mớtạ nhiề sắ thái : nam nên có nhữ lúc thanh tao, nữnên tụ tỉkhi cầ thiế i o u c ng c u n t. Dẫ sao, cho cùng, chố phòng the chỉ u n giành riêng cho (đ bạ tự ôi) n tung tự không ai tác, biếcảrên thế cũ đợ miễ là đ bên thỏ mãn, hạ phúc. t , nào ng ưc n ôi a nh

Nghệ ThuậPhô Trư ng Thân Thể t ơ (Dành cho Nữ ) Kinh Bích Lị ch Đ là bài "Nghệ ây ThuậPhô Trư ng Thân Thể dành cho các bạ gái thích thú muố sư t ơ " n n u tầ hay tò mò đc chơ cho biế Tôi có nghe qua về m ọ i t. nghệ t phô trư ng thân thể y thuậ ơ mấ nă rồ nên quyếđnh dùng bài này đ chia sẻ m i, t ị ể chút ít nhữ nghệ t, cách thứ và bí ng thuậ c quyế cùng vớ nhữ ví dụ t, i ng sinh đng vớ các bạ đ giúp các bạ họ hỏ thêm về ộ i n ể n c i nghệ thuậcủ dụ tình. t a c Các bạ cũ biếđ nghệ t phô trưng thân thể n ng t ó, thuậ ơ không có nghĩlà tùy tiệ đa ra a n ư chỗ cho ngư i khác thấ Khi nói tớ nghệ t thì bạ hãy nghĩ i vấ đ nghệ kín ờ y. i thuậ n tớ n ề thuậcủ nó, và khi thự hiệ hãy coi đ nhưlà mộtác phẩ nghệ t cầ phảkhoe t a c n ó t m thuậ n i cho ngưi khác thư ng thứ thì bạ mớthấ tự hơ ở ờ ở c, n i y tin n thân thể a bạ Tính ra thì củ n. đ cũ là đ u tố Giả như này khi bạ có chồ rồthì nghệ t phô trư ng ó ng iề t. sử sau n ng i thuậ ơ thân thể luôn luôn giúp bạ hâm nóng lạtình yêu vớ ông xã. Mộbộ sexy, mộcái sẽ n i i t áo t áo ngự màu đ, hay mộ cái quầ lót bé tẹ cũ là mộhình thứ trong nghệ t phô c ỏ t n o ng t c thuậ trư ng thân thểChư kể ơ . a trong nhữ lúc đng phòng, khi đ vặ xuố lờ , nghệ ng ộ èn n ng mờ thuậphô trưng thân thể thể t ơ có giúp bạ khỏ thân mộcách khêu gợ nhưmộvũ n a t i, t nữ trong các sex show khoe từ chỗ mà không kín ra cho chàng thấ bả đm đ đ ng kín y, o ả êm ó chồ bạ sẽ y cư bạ nhiề hơ thưng lệĐ khi, ngay lúc chồ bạ đlàm về ng n thấ ng n u n ờ . ôi ng n i , bạ thình lình xuấhiệ trư c mặchàng hoàn toàn trố trơ không mộ mả vảnào n t n ớ t ng n t nh i trên ngưi cũ là mộnghệ t phô trư ng thân thể cho chàng chếmê chếmệ ờ ng t thuậ ơ làm t t t. Hay là nhữ lầ ă tốvớchàng, bạ chỉ n mỗ chiế quầ lót trắ có thể ng n n i i n vậ i c n ng nhìn xuyên qua, là chàng có thể n ngấ ă nghiế cho hếcơ đ mau chóng vào phòng ngủ ă u n n t m ể vớbạ Nói chung nghệ t phô trư ng thân thể đ hình đ dạ bạ phảtùy theo i n. thuậ ơ thì a a ng, n i sở ờ củ bạ và hoàn cả củ mỗngư i mà biế chuyể sáng kiế hay bày vẻ trưng a n nh a i ờ n n, n, sao cho thích hợ p. Nghệ t phô trư ng thân thể chia ra làm ba hạ hạ că bả hạ trung, và thuậ ơ thì ng: ng n n, ng hạ khá. Nghệ t phô trư ng thân thể n bả thì kín đ hơ so vớhạ trung và ng thuậ ơ că n áo n i ng hạ khá, như đ m chung trong nghệ t này là bạ phảbiếphô trư ng làm sao ng ng iể thuậ n i t ơ cho thậtự t nhiên, không gưng ép, lộ u mộcách lố ng, dâm dụ Còn hạ hạ ợ liễ t lă c. ng ng trung, và hạ khá đu tùy ởsự dạtính phiêu lư mạ hiể củ bạ phô trư ng ở ng ề gan , u o m a n, ơ nhữ nơ công cộ và đơ nhiên chuyệ đ cũ có cái tai hạcủ nó, có thể n sẽ ng i ng ưng n ó ng i a bạ bị ờta chưi, vì thế n nên quan sát tình hình sao cho phù hợ rồhãy thự hiệ ngưi ở bạ p i c n. Đ m lợ cũ phô trưng thân thể hạ trung và hạ khá là tậ cho bạ có tính bạ iể i ng ơ ở ng ng p n o dạ trong tình dụ đ cũ là mộcái hay vì sau khi bạ lấ chồ chuyệ phòng the củ n c, ó ng t n y ng n a bạ sẽ ư c mở ng ở c tựnhiên, bàn thả vớchồ về n đợ rộ mứ o i ng chuyệ tình dụ là đ u nên n c iề làm. Ví dụ nhưanh ấ thích bạ mặ áo ngự gì, quầ lót gì, hay không mặ càng tố y n c c n c t hơ bạ cứ nh dạ hỏ han. n, n mạ n i Qua phép phô trưng thân thể n bả thì chỉ ơ că n nhìn quanh về cách thứ ă mặ sao cho đt c n c ạ đợ mụ đ ví dụ ưc c ích, như mặ quầ áo gì, cách cở đ ra sao là hai yế tố nên c n i ồ u quan trọ ng, hơ cả n đ phảphô trưng ở i nào thì mớthích hợ và bạ không cầ phảtrầ n vấ ề i ơ nơ i p, n n i n truồ hoàn toàn thì mớgọlà phô trưng thân thể ng i i ơ .

Qui tắ đu tiên củ cách thứ phô trưng thân thể KHÔNG MẶ XÚ CHIÊNG. c ầ a c ơ là: C Đ u că bả nhấở ây là bạ chỉ trư ng đ núm vú củ bạ xuyên qua vảáo. Rồ iề n n t đ n phô ơ ôi a n i i dầ dà bạ sẽ n n quen lầ vớnghệ t phô trưng thân thểbạ sẽ ư c dịkhoe núm vú n i thuậ ơ , n đợ p trầ thự sựcũ như ng thứ n c , ng nhữ khác ra cho ngư i khác phái thấ Chiế áo ngự ở ờ y. c c trong nghệ t phô trư ng không bao giờ u dụ cảvì phô trư ng chính da thịcủ thuậ ơ hữ ng , ơ t a bạ thì mớ là đ u chính yế trừ là bạ cố n i iề u, khi n tình khoe cho ngưi ta biếbạ có áo ờ t n ngự đp mà thôi. c ẹ Phơ bày đ núm vú xuyên qua vảáo chia ra làm hai cách: lộ u hoặ kín đ Ngưi i ôi i liễ c áo. ờ có hố môn tình dụ cao thì sẽ n dĩ n ngưi có hố môn tình dụ thấ và khi phô c c dạ hơ ờ c c p trư ng sẽ ư ra toàn bộ ơ đa không chỉ riêng mộphầ kín nào trong cơ , còn ngưi có hố t n thể ờ c môn tình dụ thấ chỉ phô trưng thân thể c p dám ơ trong ánh sáng lờ , và chỉư ra mộ mờ đa t phầ nào đ thôi. Như dạ dĩ nhút nhác không quan trọ đ u cầ thiếở ây là n ó ng n hay ng, iề n t đ bạ phảlàm sao cho ngư i ta biếlà sự n dĩ nhút nhác củ bạ chỉ mộsự n i ờ t dạ hay a n là t tình cờ (không phảcố i tình) ngộ nh đ nhớđ yêu và khêu gợ nghĩ áng , áng i. Cách hiệ quả t ở tắ đu tiên là phảdùng loạáo trắ mỏ Tấcả loạáo u nhấ qui c ầ i i ng ng. t các i trắ và mỏ đu thự hiệ đợ vì áo trắ mỏ có thể ng ng ề c n ưc, ng ng nhìn thấ đ ợ Cũ có u ư c. ng nhữ loạhàng nhưvảmoussiline, loạ"see-through" cho bạ lự chọ Vấ đ ở ây ng i i i n a n. n ề đ chỉ sự i bày quá lộ u đ khi cũ hơ kỳcó ngư i cho là mấthẫ mỹ vung là phơ liễ ôi ng i , ờ t m hay tụ hay cho là bạ "ngự quá; vì vậ loạáo thể c, n a" y i thao bó sát vớ nhiề màu sắ thậnhạ i u c t t có thể i bày rõ ràng thân thể a bạ mộcách khéo léo mà không ai có thể bình phơ củ n t phê bạ đợ cả n ưc . Bạ hãy vậ nhữ thứ n áo này tớnhữ nơđ đ ngưi qua lạ ví dụ chợ n n ng quầ i ng i ông úc ờ i, như búa, siêu thị mua sắ hay bấcứ i đ miễ sao có càng nhiề kẻ mặcàng tố , khu m, t nơ âu n u lạ t t, vì nhữ kẻ mặhọ không còn gặ bạ lầ thứhai đ mà dèm pha, nói xấ Và khi ng lạ t sẽ p n n ể u. đ bạ hãy đ ý xem cách nhìn củ họ ó n ể a trên thân thể a bạ như nào, bạ sẽ y nó củ n thế n thấ khác hẳ ngư i ta thích thú khi nhìn vào sựhấ dẫ củ bạ đ Thử i, bạ sẽ y mộ n, ờ p n a n ó. đ n thấ t đ u thú vị i sau đ trở nhà, đi khi ông xã về khoe cho ổ thấ iề . Rồ ó về ợ sẽ ng y. Dạ đ tôi đ đng ở a chợđ lự mộsố cây, và tình cờ phát giác có kẻ o ó ang ứ giữ , ang a t trái tôi đ nhìn chằ chặ vào ngự củ tôi từ t quày hàng gầ đ Lúc đ trờđ hừ ang m p c a mộ n ó. ó i ã ng sáng, tôi chỉ c mỗcái áo bà ba mỏ trắ đ vú că phồ không có xú chiêng thì mặ i ng ng, ôi n ng quá hiể nhiên qua lớ vả và khí hậ củ tháng 11 hơ lạ nên làm cho đ núm vú củ n p i, u a i nh, ôi a tôi să lạđi hẳ ra ngoài thậlà kên kiệ bấcứ đngang cũ phảliế nhìn. Mộ n i ộ n t u, t ai i ng i c t tay cầ rỗ i chợ t, còn mộtay giả như ang lự tôi biếanh ta đ nhìn tôi hâm m đ mộ t vờ đ a, t ang mộ t bộ c khá đ khắ Lúc đ tôi cố mộ ngự iêu c. ó tình ẹ qua, ẹ lạcố o o i tình đa cái đ nhũ ư ôi phòng să chắ củ tôi về n c a phía kẻ ó. Hắ nhìn tôi mộcách thích thú khoả vài ba phút đ n t ng trư c khi vợ bồ a hắ xuấhiệ đ kéo hắ đ Tôi nguýt cô ta mộcái trong khi ớ hay củ n t n ể n i. t nàng ta thì nhìn chă chă vào tôi khi thấ tôi mặ đ không có áo ngự tuy nhiên cô ta m m y c ồ c, vẫ mỉ cư i, lắ đu và bỏ i, nói nói vì đ vớanh chàng, còn anh chàng thì cố ng n m ờ c ầ đ ó i gắ giảthích. Tốđ chồ tôi đlàm vềtôi thuậlạchuyệ hồsáng cho chồ tôi nghe, i i ó ng i , t i n i ng chồ tôi bả tôi mặ lạbộ n áo đ cho ả xem. Sau đ chúng tôi làm tình đ dạ ng o c i quầ ó nh ó iên i

và tôi rút ra mộkếluậ rằ ă mặ sexy đ khi cũ giúp cho tình cả vợ ng t t n ng n c ôi ng m chồ thêm nồ thắ ng m. Nế bạ thự sựmuố gây sựchú ý hơ củ ngưi khác phái hoặ vớ chồ củ bạ thì u n c n n a ờ c i ng a n có mộphưng pháp gọnôm na là "chiế nhẫ tình cờ Đ là mộcặ nhẫ bằ kim t ơ i c n ". ó t p n ng loạ dùng đ kẹ đ núm vú củ bạ lạvà tạ cho chúng lúc nào cũ să cứ Hoặ i, ể p ôi a n i o ng n ng. c bạ có thể nhữ tay chuyên nghiệ xỏ vú đ đ vòng kim loạqua. n nhờ ng p lỗ ể út i Nế ai không muố "khoang" vú thì có mộcách khác đ gây nên sựchú ý, bạ có thể u n t ể n dùng dây kẽ bẻ m thành khúc, uố cong lạvà kẹ lên đu vú. Bạ làm thử n i p ầ n xem, bả đm o ả sẽ khố kẻ m mẵ vào ngưi củ bạ mộ cách yêu chuộ đ khi nhờ bạ có i "chă m" ờ a n t ng, ôi thế n lạđợ sự ý đc biệvà biếđ bạ lạgặ đợ mộchàng bạ mã hoàng tử i ưc chú ặ t t âu n i p ư c t ch nào đ "kế bạ không chừ ó t" n ng. Cách phô trưng thân thể hai là dùng áo quầ củ bạ sao cho rộ vừ đ, hoặ sao ơ thứ n a n ng a ủ c cho ngưi khác trông thấ thân thể n tiệ hơ Đ u này hơ khó thự hiệ như nế ờ y bạ n n. iề i c n, ng u làm đ ợ thì cũ đ giá lắ Hãy quan sát vài anh chàng rả rả chung quanh bạ ưc ng áng m. o o n xem, bạ cứ vờ n giả như ang làm đ u gì đ không chú ý tớhọ ng vẫ kín đ đa đ iề ó i như n áo ư bộ c hay cái mông tròn trịcủ bạ ra cho anh ấ thấ khi biếrằ anh chàng "đa" ngự a a n y y, t ng ị bạ lă lă bạ có thấ bạ hơ khoái khoái trong bụ không ? Có thấ ngứ ngứ n m m, n y n i ng y a a không ? Nế gặ anh chàng đp trai thì bạ có dám làm liề đ mong sự ý củ ả u p ẹ n u ể chú a nh không ? ... Thì phảthử i biế i mớ t. Đ làm đợ đ u này bạ hãy mở t vài cút áo trên cùng sau cho thấ hơ mự thưc ể ưc iề n mộ p n c ớ núm vú củ bạ bạ phảchồ ngưi tớthậsâu và quẹ ngang hông, về ớ củ anh a n, n i m ờ i t o hưng a ấ canh ngay khi anh ta đ tớthì cổ sẽ t tung ra và anh ấ sẽ y i i áo bậ y nhìn thấ bộ c củ y ngự a bạ Hoặ bạ làm như tình" khoe hếbộ c ra ngoài, như tình "lỡ n. c n "vô t ngự vô tay" giựđ t t ứ hếcút áo chẳ hạ hoặ mặ mộloạáo khoác như không mặ áo trong cũ là mộ t ng n, c c t i ng c ng t hình thứ phô trưng mộcách nghệ t cho nhữ anh chàng mà bạ đ yêu thầ từ c ơ t thuậ ng n ã m lâu. Biếđ chừ sau khi thấ ngự củ bạ rồ anh ta tớkiế bạ hoặ hỏthă t âu ng y c a n i, i m n, c i m hoặ xin số c phone mong làm quen đợ vớbạ thì anh ta mớ chịthôi. ưc i n i u Cũ như n nọtrong mộtiệ ă tôi không thể vào mắmình khi chứ kiế có ng lầ , t m n, tin t ng n mộcô nàng cố t tình phô trư ng thân thể mộanh luậsưgầ đ Khi đ cô ấ đ ơ cho t t n ó. ó y ang ngồở đi diệ gầ bàn tôi. Tôi nhớ chỉ ra hiệ cho anh bạ đng nghiệ xem, i bàn ố n n là tay u n ồ p và chúng tôi hơ e lệ i nhìn cô ta cố tình quay sang trái rồsang phảđ đa vạáo mở c i i ểư t toạ gầ tớeo, và chúng tôi có thể n i nhìn thấ rành rành là cô ta không có mặ áo ngự như y c c, ng không phảkhoe cho chúng tôi thấ mà là khoe cho anh chàng luậsư ẹ trai gầ đ i y t đp n ó. Cũ như ng chúng tôi, anh chàng luậsưngồkế ta đơ nhiên là trông rõ hếngự củ t i cô ư ng t c a cô ta, và cứtrố t nhìn hoài. Tôi và anh bạ đng nghiệ ngồđ ngắ họ mắ n ồ p i ó m không biế t bao lâu, chỉ t sau đ chúng tôi đra ngoài hành lang, như vẫ nhìn vào, và từ đ biế ó i ng n góc ộ đ chúng tôi lạthấ rõ ràng bộ c trầ củ cô ta vớ hai cái núm să cứ đi hẳ ra ó i y ngự n a i n ng ộ n lớ vảáo. Anh chàng luậsư đ đn ngồchung vớ cô nàng đ tự giờ i, và họ p i t kia ã ế i i ó bao rồ tỏ vui vẻ truyệ râm rang. ra trò n

Chúng tôi giả đ ng đ lâu hơ và cuốcùng thì chúng tôi cũ bỏ i. Tôi còn nhớ vờ ứ ó n, i ng đ lúc đ tôi đ trở khéo léo dò hỏlà cô ta có cố ó ị nh vô i tình làm chuyệ đ như tôi biếtôi n ó, ng t không thể vậ và rồ thì thôi chúng tôi rờ quán ă Cô ta cũ cặ tay anh chàng luậ làm y i i n. ng p t sư bỏ i. nọ đ Nhưbạ biếđy, cách ă mặ rấquan trọ trong vấ đ phô trưng thân thể ể sự n t ấ n c t ng n ề ơ đ gây chú ý củ ngư i khác phái, như cũ có thứcộ thêm vào thì tác dụ càng lớ như a ờ ng ng ng ng n, là đ nưc lên áo chẳ hạ Mộ cơ mư tầ tã ở i mộsiêu thị chợ ổ ớ ng n. t n a m tạ t hay búa, hay đ lúc bạ lái chiế xe Dream chạ tàng tàng giữ thành phố hoặ vô tình làm đ ly ang n c y a , c ổ nưc lên ngự hay lỡ ớ c, chân rớxuố hồ i là nhữ cách tiệ lợnhấđ làm ưt áo t ng bơ ng n i t ể ớ quầ khéo léo trưc mặcông chúng. Mộcái áo sơ trắ mỏ hoặ mộcái quầ vả n ớ t t mi ng ng, c t n i nhạcũ góp phầ làm cho bạ thậsố đng, khêu gợ hấ dẫ và sáng chói như t t ng n n t ng ộ i, p n, mộ bứ tranh vớngư i con gái trầ trụđng dưi mư cho hàng tră anh chàng thư ng c i ờ n i ứ ớ a m ở lãm. Và khi nói đn nưc thì bạ sẽ ế ớ n nghĩ ngay tớtắ biể Phầ lớ nhữ loạáo tắ là i m n. n n ng i m phưng tiệ rấtốđ cho bạ đ ợ phô trư ng thân thể khoe khoang cái đp củ trờ ơ n t t ể n ưc ơ hay ẹ a i ban, như nế bạ muố có mộsự ý đt phá củ mộngư i nào đ bạ mế yêu thì ng u n n t chú ộ a t ờ ó n n bạ cầ phảlấ đhếnhữ múi đm ở trong áo xú chiêng hay quầ tắ Bạ biế n n i y i t ng ệ bên n m. n t đ khi áo tắ thấ ưt, vảáo sẽ sát vào da chỉ o ra mộmàn mỏ đ đ thấ rõ ó, m m ớ i dán tạ t ng ủ ể y nhữ bộ n bên trong, đc biệlà dùng loạáo tắ trắ Và bạ sẽ ng phậ ặ t i m ng. n trông nhưmộ t ngưi mẫ khỏ thân đdọ theo bờ n, tưng tư ng xem bao nhiêu con mắđ ờ u a i c biể ở ợ t ang ngắ nhìn bạ khao khát và hâm mộĐ ơ nhiên cũ có kẻ m n . ư ng ng không thích ... thì thây kệ họ miễ có ngư i bạ muố cho thấ thích là đợ rồ :), n ờ n n y ưc i. Dĩ nhiên, cách ă mặ sao cho sexy không thôi cũ còn chư đ, phầ còn lạlà bạ n c ng a ủ n i n phảtạ ra mộcơ i đ thự hiệ i o t hộ ể c n. Có rấnhiề cách đ cố t u ể tình khoe thân thể sexy củ bạ phầ lớ cũ là do cách ă a n, n n ng n mặ tuy nhiên nế cố c, u tình tạ cơ i bị t gặ trong lúc thay quầ áo cũ là mộđ u o hộ bắ p n ng t iề thú vị iề này có thể c hiệ ở u nơ khác nhau, nhưnhữ khu bãi tắ biể .Đ u thự n nhiề i ng m, n hoặ hồ i, phòng vệ c bơ công cộ v.v... khi giả quên khóa cử hoặ cố ng vờ a, c tình đ cử hở ể a , hoặ cứ c thay đi nhữ nơ trố trãi chờ có ngư i tớthì giả nhưmắ cỡ đy, ạ ng i ng khi ờ i vờ c che ậ như vẫ chừ ra chỗ . Như ã nói trên, bạ không cầ mặ áo ngự trong lúc này, và ng n a hở đ n n c c mộkhi đ quen bạ cũ có thể t ã n ng không mặ cả n lót. c quầ Đ n hình vào mộlầ đ khi tôi đdu lị xa ở iể t n ó, i ch Nha Trang. Tôi bư c vào mộphòng ớ t thay đ nữgầ bãi biể xách theo mộtúi đng áo tắ Trong phòng đ có sẵ vài cô ồ n n, t ự m. ã n thanh nữ ang thay đ, tôi ngẫ nhiên đt túi thay đ xuố sàn, lấ ra mộcái áo pull đ ồ u ặ ồ ng y t trắ và tự n cởáo sơ ra. Đ thanh nữchợnhìn tôi chă chă khi thấ tôi ở ng, tiệ i mi ám t m m y trầ khoe cặ nhũ khêu gợ Tôi vẫ dử dư như , lấ áo sơ trắ bỏ n p hoa i. n ng ng thế y mi ng vào bồ rử mặđ giặ xong rồtôi vắvà dùng nó đ lau chùi mặ tay, lư và phía trưc n a t ể t, i t ể t, ng ớ ngự Mộcô trong số trợ mắnhìn tôi. Tôi biế như vẫ xem như từ cởbỏ c. t họ n t t, ng n pha từ i quầ dài xuố kể luôn quầ lót xuố cổ n ng, cả n ng chân. Rồtôi cúi lom khom, giả đ i vờ ang tìm kiế thứ đ trong túi xách, cố m gì ó tình đa âm hộ ã cạ tỉsạ sẻ phía nàng. Cô ư đ o a ch về ta bư c đn gầ tôi, lúc đ tôi có cả giác cô ta tò mò nhìn chòng chọ vào đ . Thình ớ ế n ó m c ó

lình tôi đng dậ cô ta luố cuố quay mặđnơ khác. Nhìn vào kiế tôi có thể y ứ y, ng ng t i i ng thấ mặcô ta thẹ thùn đ gấ và các bạ củ cô ta thì len lén nhìn tôi mộcách hâm mộBiế t n ỏ c n a t . t thếtôi bèn dùng áo sơ ư t bắđu lau chùi cánh chân và ngay vùng bẹ Tôi cố , mi ớ t ầ n. tình đa chân lên trên bồ rử mặ lúc đ mộ cô đngang mặtôi trông rõ tấcả ng gì có ư n a t, ó t i t t nhữ ở trong. Cô ta cưi vớtôi và đn gầ bên đ rử mặ Sau hếtôi lấ trong túi xách ra bên ờ i ế n ể a t. t y mộváy ngắ và mặ tròng qua đu, lúc đ tôi thầ nghĩ khoe cho các cô thấ sự p t n c ầ ó m sẽ y hấ dẫ trên thân thể u nữ a tôi, bèn lòn tay vào cổ đ sử lạbộ c vun cao, tiệ n kiề củ áo ể a i ngự n tay tôi se tròn lên đ vú. Các cô gầ đ nhìn thấ hế giưng mắto tò mò. Mặ đ ôi n ó y t, ơ t c ồ xong, tôi ngắ nghía mình trư c gưng, thấ mình hấ dẫ ra phế lạthấ mình kiêu m ớ ơ y p n t, i y ngạ hơ bao giờ t. Hiên ngang tôi liế nhìn các cô rồnguýt mộcái dài trư c khi đy o n hế c i t ớ ẩ cử bư c ra ngoài. a ớ Nói về nghệ t phô trưng thân thể bư c lên cầ thang vớmộcái váy ngắ củ thuậ ơ thì ớ u i t n n cở cũ là mộcách hay, hoặ là đ khoe cái quầ lót nhìn xuyên qua mà bạ mớmua n ng t c ể n n i ở âu đ Và nhữ nơ như m xe buýt, xe lử hoặ sân bay, tàu cao tố khi mà ngưi đ ó. ng i trạ a c c ờ ta kiên nhẫ chờ n chuyế đkế bạ hãy giả ngủ n i thì n vờ quên gầ đ vớáo sơ hở a đ n ó i mi vừ ủ đ ngưi ta thấ ngự củ bạ hoặ ngồtrên bă ghế nhữ nơ này, khi dang chân ể ờ y c a n, c i ng ở ng i ra bạ có cho số ờtrố t thèm thuồ Bạ có thể dụ phưng pháp này vớ n ngư i mắ ng. n áp ng ơ i chồ hay ngưi yêu củ bạ khi mà bạ cúi xuố lấ mộmón đ đ ở ớ sàn nhà ng ờ a n, n ng y t ồ ể dưi chẳ hạ Tôi dám chắ rằ anh ta sẽ c nhìn bạ từ ng n. c ng liế n phía sau ... Đ kếthúc bài này tôi muố nhắ lạ đ u quan trọ trong nghệ t phô trư ng thân ể t n c i, iề ng thuậ ơ thể bạ phảlàm sao như mộchuyệ ngẫ nhiên tình cờvì sự nhiên nó có cái là n i là t n u , tự hay củ nó, ngư i ta sẽ a ờ không cho rằ bạ là ngư i "ngự quá, còn đi vớchồ hay ng n ờ a" ố i ng ngưi yêu thì bạ càng "ngự ả càng thích đy. Đ n giả vậ thôi . Chúc bạ vui vẻ ờ n a" nh ấ ơ n y n nhé! Nghệ ThuậỞĐ Bàn Tay t ôi Tác GiảKinh Bích Lị : ch Bạ nghĩ nế đt mộhoặ ngón tay vào trong cử mình ngư i bạ tình. Có ngư i n sao u ặ t chai a ờ n ờ cho đ là mộchuyệ gầ gũthân thiếnhấtrên hành tinh này, nó bộ bạ sựtự ó t n n i t t c ch nhiên, mộcái self expression củ tình yêu đ lứ t a ôi a. Vớvài ngưi nữ kiể cách này chỉ làm cho đợ kích thích hơ sung sư ng hơ ? i ờ thì u có ưc n, ớ n cái đợ gọnôm na là "trò chơở iể ưc i i đ m-G", vì nó đ trúng vào đ m yế củ các nàng ánh iể u a dễ dàng đt đợ khoái cả . Thế tôi quyếđ viếra đ vài phưng pháp đ áp ạ ưc m thì t ị nh t ây ơ ể dụ trò chơ này đ ợ vui hơ . Như trưc khi bắđu, chúng ta hãy bàn thả mộ ng i ưc n ng ớ t ầ o t đ u quan trọ nhấtrong kho tàng nghệ t: đ là sự iề ng t thuậ ó chia sẻ Làm như thì ngư i . thế ờ bạ tình củ bạ sẽ bạ biếlàm thế đ nàng cả thấ sưng hơ là mộđ u yế n a n cho n t nào ể m y ớ n t iề u trọ nên khích lệ ng, nàng nói ra nhữ đ u nàng muố và bạ hãy lắ nghe kỹ ng iề n, n ng càng, hiể thậrõ thì mớmong thỏ mãn cho nàng trọ vẹ Phảnói rằ cũ tùy vào mỗ u t i a n n. i ng ng i ngưi con gái có cấ tạ sinh lý và cả giác khác nhau, vì thế n phảchú tâm từ ờ u o m bạ i ng hành đng, cử , lờnói, kể tiế rên mạ nhẹ a nàng thì mớđt đ ợ hếsự ộ chỉ i cả ng nh củ i ạ ưc t thành công trong "trò chơ này . i"

Khở sự Chuẩ bịôi tay i : n đ Nế bạ có móng tay dài vì lý do nào đ thì nên cắnó đhoặ dùng bông gòn quấ lạ u n ó t i c n i đu ngón và mang đ gă tay cao su vào . Dù móng tay bạ có ngắ thì cũ nên dùng ầ ôi ng n n ng gă tay vì lý do vệ ng sinh và sinh hoạtình dụ an toàn sau này. t c Đ số nữ không thích cái cả giác bị nhậ vào âm đo bằ ngón tay, kể a phụ sẽ m xâm p ạ ng cả tinh thầ lẫ thể . Nó không phảlà trò chơ mà nhiề ngư i "nhả vô" cởđ ra làm n n xác i i u ờ y i ồ liề . Cũ nhưkhi đn mộbuổă vậ phảtừ thì mớthư ng thứ hếcái ngon, vị n ng ế t i n y, i từ i ở c t ngọcủ nó . Vì thếbắđu phảbiếhôn hít, vuốve và kích thích cho nhau tớmộ t a , t ầ i t t i t mứ tớcái mứ mà cả không còn chờ hơ nữ . (Nhiề phụ ngày nay cho c, i c hai lâu n a u nữ rằ phưng pháp dùng ngón tay đt vào âm đo hoặ trò chơđ m-G sẽ ưc sưng ng: ơ ặ ạ c i iể đợ ớ hơ nế áp dụ sau khi khẩ dâm. Và chính bả thân tôi cũ nghĩ vậ Bạ có thể n u ng u n ng như y. n thử .) Khi cả ngưi đtớmộđ m thích hợ đ bắđu ấ nhẹ ầ ngón tay vào âm đo thì hai ờ i i t iể p ể t ầ n đu ạ bạ hãy lấ mộchai dầ bôi trơ (nế có, còn không cũ OK), xoa đu lên bàn tay, và n y t u n u ng ề chậ rãi trêu tứ ngưi bạ tình vớ hai ngón vòng quanh mép âm đo . m c ờ n i ạ Vào lúc này, nhiề cặ tình nhân thích làm nhiề kiể khác nhau như : u p u u sau Di chuyể đu ngón tay (dùng mặbằ diệ tích rộ càng nhiề càng tố theo hình n ầ t ng n ng u t) vòng tròn xoay quanh lỗ đo (chỉ ngoài thôi, đn khi âm dị củ nàng tiếra vừ âm ạ bên ế ch a t a đ thì rồtừ mớđvào). Nó sẽ t hơ nế bạ giữnguyên tố đ xoay tròn, dùng cả ủ i từ i i tố n u n c ộ chiề dài củ ngón tay ấ mạ vừ đ vào vách âm đo, và phảgiữnguyên đ ấ vào u a n nh a ủ ạ i ộn (tuy nhiên bạ nên cho thêm MỘ TÍ sứ khi ngoái tròn lên vừ tớ kim đng hồ 12 n T c a i ồ chỉ giờ ớ lên trên mặbụ miễ sao bạ vẫ giữ ề nhịđ u ). Hãy ngư xoay (hưng t ng), n n n đu p iệ ng tròn và đ im đu ngón tay lên vách trên âm đo sau khi đ vào sâu, canh vừ ngay phía ể ầ ạ ã a sau vùng xưng chậ thì ấ hơmạ lên, hưng về ơ u n i nh ớ phía mặbụ . Làm đ vậ thì t ng úng y bạ sẽ ra đ m nhạ cả nhấcủ phụ gọlà đ m-G . Bạ có thể chuyể ngón n tìm iể y m t a nữ i iể n di n tay vớvòng nhỏ chậ hoặ bún, móc, và khề mạ tớ lui lên vách trên. Quan sát i và m c u nh i cả giác củ ngưi nữbạ sẽ y là làm sao cho tốhơ m a ờ , n thấ t n. Đ làm tốhơ ể t n: Vài cặ tình nhân thích thú khi đợ thỏ mãn bằ cách thụmạ ngón tay ra vào trong p ưc a ng t nh âm đo như u đ làm tình (và đ tă thêm phầ sung sư ng, có thể n mạ lên ạ kiể ang ể ng n ớ ấ nh vách trên củ màng nhầ mỗkhi rút ngón tay ra đ cho đ m-G củ nàng đợ va chạ a y i ể iể a ưc m liên tụ Còn tốhơ nữ nế cùng lúc bạ có thể i hợ vớdùng ngón tay cái chà sát c). t n a u n phố p i vào mồ đ theo chiề xoa tròn. Còn bàn tay còn lạbạ có thể ng óc u i n làm khá nhiề chuyệ u n. Bạ có thể m lạđ đ sâu củ bàn tay kia, có thể khắ toàn thân củ nàng . Còn n kề i ộ âm a xoa p a nế bạ là ngưi yêu thân thiếnhấcủ nàng thì bạ có thể t tóc, nắ và hôn tay , se u n ờ t t a n vuố m hai đu vú, ấ vào hoặ chỉ đu vòng quanh hậ môn (đc biệlà khi nàng nằ ầ n c xoa ề u ặ t m nghiêng). Bạ cũ có thể m cạ nàng sao cho đu bạ cạ đu nàng và thì thào n ng nằ nh ầ n nh ầ

nhữ lờlẽ đ ơ vào tai nàng (vớnhữ cái mà bạ biếnàng thích đợ nghe ng i yêu ư ng i ng n t ưc nhấ nói dâm đ khi cũ là mộcách). t, ôi ng t Mộnụ tình tứ luôn đợ ứ dụ triệđ, như vừ liế vừ nút vào núm vú t hôn thì ưc ng ng t ể là a m a trong khi bàn tay vẫ đt sâu trong ngư i nàng . Đ khi cùng lúc liế hôn, và nút vào n ặ ờ ôi m, mồ đ ? nơ ba đ m nhạ cả - càng làm cho nàng thấ sư ng hơ dễ ng óc i iể y m y ớ n, dàng đt ạ khoái cả trong chố lát. m c "Trò chơ này có thể ng thú hơ nế cùng lúc nàng cũ dùng tay xoa bóp dư ng vậ i" hứ n u ng ơ t củ bạ . Tuy nhiên bạ phảtìm mộvị thích hợ và thoảmái đ đ sứ kéo dài cuộ a n n i t trí p i ểủ c c hơ sau đ . i ó Phầ đ phụ cho rằ kích thích đ m-G sẽ nhiề lầ khoái cả hơ là kích n ông nữ ng iể cho u n m n thích mồ đ . Vớlạkhi xuấtinh lầ thứ sẽ ớ hơ lầ thứ t . Dù vậ như ng óc i i t n hai sưng n n nhấ y, đ nói trên, mỗngưi đu có chút đ cấ tạ và cả giác khác nhau, nên đ m quan ã i ờ ề ỉ u o nh m iể trọ ở ây là chấlư ng quan trọ hơ số ợ có khi mộlầ cũ quá đ rồ . ng đ t ợ ng n lư ng: t n ng ủ i Dùng Bàn Tay: Vài phụ thích đợ nhét nhiề ngón tay hoặ cả tay vào âm đo . Trư ng hợ này nữ ưc u c bàn ạ ờ p RÕ RÀNG là ngư i bạ tình củ bạ rấ... dâm và yêu cầ bạ làm thế Nế quả t ờ n a n t u n . u thậ nàng muố vậ thì bạ có thể n y n chìu theo . Vài phưng pháp că bả sau có thể c hiệ ơ n n thự n: Vớbàn tay ngử (và ngưi bạ tình nằ ngử chụ nă đu ngón tay lạvớnhau i a ờ n m a) m m ầ i i thành hình cái đu vị Bằ cách xoa bóp và xoay nhẹhãy kích thích nàng bên ngoài lỗ ầ t . ng , âm đo trư c rồtừ đvào trong. Nế bàn tay bạ "may mắ nhỏ n thì khi bạ vừ ạ ớ i từ i u n n" nhắ n a đ qua đt thứ củ ngón thì bắđu nhẹ i ố ba a t ầ nhàng co ngón lạthành cùm tay . Tấcả i t cách thứ này phảđ ợ làm vớsự c i ưc i kiên nhẫ và có sựtin tư ng lẫ nhau. Có mộsố n ở n t cho rằ chỉ ngưi phụ ở ng, vài ờ nữ trên đi này có thể ờ "nuốgọ mộbàn tay, và thưng thì họ t n" t ờ cho rằ sung sư ng khó tả ng ớ (???). Đ u khó tin thiệnhư chỉ làm thửmớchứ iề t ng có i ng minh đợ Nhiề lúc cũ chẳ biếhọ thiệhay giả ưc. u ng ng t nói t ... Sự Khám Phá Cơ Thể c, sự t tinh và đ m-G ở ờ Phụ : Họ xuấ iể Ngưi Nữ Theo sách vỡthì đ m-G, nói về thể c, là mộkhu nhỏ m bên dư i bóng đ . , iể cơ họ t nằ ớ ái Đ u này ít nhấcó thể i nghĩvai trò và khả ng xuấtinh ở giớ (Nhiề ngưi iề t giả a nă t nữ i u ờ không tin là phụ có thể t tinh). Nó cũ có thể i bày là tạsao mà kích thích nữ xuấ ng giả i đ m-G có thể cho phụ cả thấ mắ tiể . (Nhiề chuyên gia Đ cho biếrằ iể làm nữ m y c u u à t ng xuấtinh ở giớKHÔNG phảlà sự ái rón). t nữ i i đ Thế Đ m-G củ Cho Nam Giớ ở âu ? thì iể a i đ Có ngư i cho rằ đ m-G củ đ ông ở ờ ng iể a àn trong hậ môn . Vì lẽ ng nam giớ có "nhiế u rằ i p hộ n" nằ gầ đ mà khi đợ kích thích có thể ạđợ khoái cả ... đ cuồ . tuyế m n ó, ưc đt ưc m iên ng Có thể kích thích bằ mộngón tay (trong hậ môn) hoặ hai ngón, sâu khoả 4 cm, ấ ng t u c ng n về phía dưng cụcùng lúc dùng bàn tay còn lạnắ bóp dư ng vậ Nhiế hộ n ơ , i n ơ t. p tuyế

thư ng giố nhưmộcái vồ cung nhỏ Nói thế bây giờ bạ có chút hiể biế ờ ng t m . thì các n u t tạsao mà mộsố ờđng tình luyế ái đt đợ khoái cả khi giao hợ nơ hậ môn i t ngư i ồ n ạ ưc m p i u rồ... i An toàn trên Xa Lộ : Dĩ nhiên là khi dùng tay đ ... giao hợ thì bạ sẽ có cơ i bị nh truyề nhiễ . ể p n ít hộ bệ n m! Như nế không dùng gă tay thì có thể nhiễ trùng. Nên nhớ ng kinh nguyệvà ng u ng bị u rằ t đờ đt tay có thể o ra kếquả a bệ STD. Nhớ a tay sạ bằ nưc nóng và ưng ứ tạ t củ nh rử ch ng ớ bằ loạxà bông tố. Nế gặ ngư i bạ tình không quen biế thì nên dùng loạgă ng i t u p ờ n t, i ng tay nhự tố(latex) . Nhiề tiệ thuố có bán. Nhớ a t u m c dùng dầ nưc bôi trơ nữ nhưlà u ớ n a loạNonoxynol-9. Dùng áo mư Latex ? Kimono siêu mỏ chuyên dùng cho khẩ dâm i a ng, u - đ vào ngón cũ đ ợ eo ng ư c. Vài lờ: Tóm lạ, quan hệ i tính quan trọ ở thân mậvà chung vui chứ i i giớ ng chỗ t không phảkỹ t hay ho gì hế nế chỉ tâm vào kỹ t quá thì sẽ t đ cái lãng mạ i thuậ t, u chú thuậ mấ i n, cái tình tứvà yêu thưng lẫ nhau; cũ là cái quan trọ tốhậ mà đ đt đợ hạ , ơ n ng ng i u ể ạ ư c nh phúc trong đi số tình dụ Mong rằ bài này sẽ ờ ng c. ng giúp cho bạ ít nhiề mộvài ý kiế n u t n làm phong phú thêm cuộ số lứ đ c ng a ôi. Nghệ ThuậKhẩ Dâm t u Tác GiảKinh Bích Lị : ch Sex thậlà tuyệvờ nế nhưbạ có thể a mãn cho ngưi yêu. Thỏ mãn bởvà vớ t t i u n thỏ ờ a i i ngưi yêu luôn tốhơ là thủ ờ t n dâm mộmình. Bạ có nghĩ y chă t n vậ ng? Phầ I: Dành cho bạ Nam n n Mộtrong nhữ cách thỏ mãn cho ngư i yêu là khẩ dâm. Khẩ dâm tạ cho ngưi t ng a ờ u u o ờ yêu mộsựsung sư ng mà ngư i ấ không thể mình làm đợ chư kể n còn nhậ t ớ ờ y tự ưc, a bạ n đợ sự n ứ (yêu thưng) trự tiế từ ờ ấ ưc phả ng ơ c p ngưi y. Kỹ t đ nói đn ở ây ngoài kỹ t dùng miệ còn có dùng bằ nhữ ngón thuậ ang ế đ thuậ ng ng ng tay. Hưng dẫ cơ n về khẩ dâm: ớ n bả sự u • "Mề mỏ luôn là cách tốnhấđ mởmàn nế như n chư biếsở m ng" t t ể u bạ a t thích củ nàng a là gì. "Mề mỏ cũ an toàn hơ nế như t đng sinh lý lầ đu và chư hiể rõ m ng" ng n u hoạ ộ n ầ a u về ốphưng. Cả giác hơ "thiế thiế cái gì ở ng lầ đu tiên dù sao cũ tố đi ơ m i u u" nhữ n ầ ng t hơ "quá dư đ khỏlàm hỏ đcái khung cả tình tứcó khi tạ ra sựthấvọ Chỉ n ", ể i ng i nh , o t ng. đ khi sựkhở đu củ bạ quá ư m chạ sẽ cho ngư i yêu bạ khó hiể mộ ôi i ầ a n chậ m, làm ờ n u t chút, như phầ lớ sẽ m thấ rấhứ khởvề ng n n cả y t ng i sau. Nói chung "mề mỏ và chậ m ng" m vẫ tốhơ là "mạ bạ và nhanh nhẹ Mặ khác, khởđu mà quá "mãnh liệ đ n t n nh o" n. c i ầ t", ôi khi làm cho nàng dễ t hứ mấ ng.

• Sự khác nhau về chấgiữ nhữ ngưi con gái càng khó mà thấ hiể cho đợ thể t a ng ờ u u ưc, cho dù bạ có cố ng bao nhiêu đ tìm ra mụ tiêu. Thuở đu củ sex, bạ hãy giả n gắ ể c ban ầ a n sử ng bạ chư từ biếvề àn bà bao giờHãy bắđu bằ con số rằ n a ng t đ . t ầ ng không đtớ Nói i i. chung, cẩ thậ vẫ tốhơ n n n t n. • Đ ng vộ"bò xuố chỗ củ nàng. Hãy hoạđng dàn ngoài trư c (Đ ơ nhiên ừ i ng" kín a t ộ ớ ư ng là khi bạ có nhiề thờgian). Bạ đ muố nàng nghĩ ng bạ quá dâm dụ chứ! n u i n âu n rằ n c Ngoài ra, con gái cầ nhiề thờgian đ cả thấ hứ n u i ể m y ng. • Nế như ã có dị"bò xuố rồ đng bắđu liế ngay mòng đ vì lúc này mòng u đ p ng" i, ừ t ầ m óc, đ còn rấ"yế và quá mẫ cả Hãy bắđu ở óc t u" n m. t ầ ngoài âm hộ ớ 5 hoặ 10 phút. trưc, c • Quan trọ hơ là đng bỏ ng n ừ ngay ngón tay vào âm đo. Vớphầ lớ con gái, dâm thủ ạ i n n y cầ phảcó trư c khi mộvậnào có thể i vào âm đo. Nế không cả giác sẽ au xót. n i ớ t t đ ạ u m đ • Nên nhớ đ u này. Lư i dùng cho mòng đ Ngón tay dùng cho âm đo và đ m G hai iề ỡ óc. ạ iể (đ m G sẽ ư c bàn ở n sau). Nế dùng ngón tay trên mòng đ bạ có thể nàng iể đợ phầ u óc, n làm đ Hoặ dùng lưi liế âm đo thự sự có tính cách kích thích tinh thầ hơ là thể au. c ỡ m ạ c chỉ n n chấ Cho nên, phảbiếdùng lư i và ngón tay ở i nào cho thích hợ t. i t ỡ nơ p. • Nế sẽ u dùng ngón tay, tốnhấlà cắmóng tay cho thậngắ (cắsát da) trưc khi đa t t t t n t ớ ư vào âm đo. Nế như ạ u không, cho dù bạ có cẩ thậ cho lắ cũ sẽ nàng bịau n n n m, ng làm đ (ngay lúc đ hoặ về ó c sau). • Nế bạ sợ sinh hoặ nhữ chứ bị qua đờ khẩ dâm, nhưlà vi khuẩ từ u n vệ c ng ng nh ưng u n chỗ làm viêm miệ bạ bạ hãy dùng bao cao su (condom) cắđ và áp lên mặâm sẽ ng n, n t ôi t hộHoặ bạ có thể . c n dùng miế bọ plastic Microwave áp lên, trư c khi hôn nàng. ng c ớ • Tạ chút âm thanh lúc thự hành cũ rấquan trọ Bạ hãy rên, ngâm hoặ "nói o c ng t ng. n c chuyệ vớ nàng. Đ ợ biếlờnói củ bạ cũ là yế tố ể em nàng tớkhoái cả n" i ưc t i a n ng u đđ i m nhanh chóng, chư tính đ run củ môi và âm thanh là sự a ộ a kích thích dữ i lên hai miế dộ ng đi và tiể âm thầ củ nàng. ạ u n a Vài kỹ t tiế bộ n: thuậ n hơ Đ m G: iể Đ m G là có thậvà đợ chứ nhậ Hơ nử số gái cho rằ cự sư ng ở iể G iể t ưc ng n. n a con ng c ớ đm thích hơ nhữ cự sưng khác, vì nó có cưng đ mãnh liệvà dai dẳ Gọlà đ m G n ng c ớ ờ ộ t ng. i iể vì mộvị sĩ t bác mang tên G...(?) phát hiệ ra vị này vào khoả thậ niên 50s. n trí ng p Đ m này là mộcái "gò" nhỏkhoả bằ đng tiề cắ hoặ to hơ nế như ưc kích iể t , ng ng ồ n t, c n u đợ thích. Đ m G nằ phía sau niệ đo, là mộsụ nhỏ ra trong âm đo, bao gồ iể m u ạ t n nhô ạ m nhữ tuyế kích thích tình dụ cao, và là nơ sả sinh chấhố ng n c i n t c-môn giố như ng tuyế n tiề liệcủ phái nam. n t a Đ n giả hơ về ịbàn" củ đ m G - bạ hãy tư ng tư ng nàng đ nằ ngử chân ơ n n "đ a a iể n ở ợ ang m a, dang rộ Chàng ngồgiữ hai chân nàng, đa bàn tay lậngử lên, và đt mộngón tay ng. i a ư t a ặ t (tốnhấlà ngón giữ vào âm đo. Khi ngón tay đ vào trong, chàng hãy co ngón tay lạ t t a) ạ ã i, nhẹ nhàng, như đ khề mộvậgì. Làm thếbạ sẽ m vào mộvùng "nhô nhô", là ang u t t , n chạ t đ là đ m G. Nế bạ lầ theo ố niệ đo (mộố đtừ ng đ cho tớlỗ u), dọ ó iể u n n ng u ạ t ng i bọ ái i tiể c theo đờ âm đo, bạ có thể m nhậ mộmô nhỏ cao nhưmộcái đ ngă nưc ưng ạ n cả n t vun t ê n ớ ở ng cánh đng. nhữ ồ Đ u quan trọ bạ phảnhớtrư c khi kích thích đ m G, là nàng phảđợ kích thích iề ng n i , ớ iể i ưc nhữ nơ khác nhưvú hoặ mòng đ Vì đ khi âm đo nàng chư có chấnhờ sẽ o ng i c óc. ôi ạ a t n tạ cả giác đ xót. Nói chung, bạ không nên kích thích đ m G đ tạ sựhư phấ cho m au, n iể ểo ng n nàng, mà nên tạ sự ng phấ trư c rồ mớkích thích đ m G. o hư n ớ i i iể

Lúc ấ thì đ m G là mớ là nơ tốnhấđ đ nàng tớ cự khoái. Nên làm chậ và y, iể i i t t ể em i c m nhẹ ớ Dùng hai ngón tay sẽ dàng tìm ra đ m G hơ như đ khi hai ngón sẽ trưc. dễ iể n, ng ôi không tạ cả giác thoảmái lắ cho nàng, tùy theo âm đo "bót" cỡ o m i m ạ nào. Khi chọ n đ đ m G rồ thử n nhẹliên tiế không quá nhanh. Phảtheo mộđng tác nhị úng iể i, ấ , p, i t ộ p đ u. Tốhơ nữ nế bạ liế mòng đ cùng mộlúc, hoặ liế vòng quanh bên iệ t n a u n m óc t c m ngoài, như đ ng quá chú trọ việ này hơ chuyệ kích thích đ m G. Nế không, ng ừ ng c n n iể u bạ sẽ dàng bị n dễ phân tán sự p trung. tậ Khi bạ tìm đ vị củ đ m G, nàng sẽ n ứ ngay. Phầ lớ các mô trong âm n úng trí a iể phả ng n n đo thự sự ạ c không nhạ cả lắ so vớđ m G. Việ đt ngón tay trong âm đo có tác y m m i iể c ặ ạ đng về lý hơ là cả giác thự sựĐ ng đợ đ m G rồ bạ sẽ t đ ợ ngay. ộ tâm n m c . ụ ưc iể i, n biế ư c Có mộvài kỹ t phứ tạ khác thích hợ vớcon gái, tùy theo mỗngưi, như t thuậ c p p i i ờ ng thỉ thoả cách tốnhấlà thự hiệ kỹ t đn giãn, đ tìm ra đ m G, bằ cách nh ng, t t c n thuậ ơ ể iể ng làm chậ ấ nhịnhàng lên nó, trong khi liế mòng đ nàng (vài ngư i con gái cũ m, n p m óc ờ ng có mép âm thầ rấnhạ cả nữ Phốhợ nhữ đ u này sẽ n t y m a). i p ng iề giúp nàng chóng đt tớ ạ i cự khoái. c Cự khoái do kích thích ở iể G, đi vớmộsố ờ khác vớ nhữ cự khoái khác c đm ố i t ngưi, i ng c như c khoái do giao hợ do kích thích mòng đ hậ môn và ngay cả ầ vú, như cự p, óc, u đu ng lạgiố (cự khoái) tấcả i nhau vớmộsố ờkhác. Cự khoái do kích thích i ng c t vớ i t ngư i c đ m G không nhữ tạ cả giác khác lạmà còn tạ cho cơ phả ứ mộcách đc iể ng o m , o thể n ng t ặ biệnhưco giự mạ hơ nư c nhờ tiếra nhiề hơ t t nh n, ớ n t u n. Khi nư c nhờ ra nhiề rấcó thể gái sẽ i đn cái gọlà "cự khoái tố ra", tứ là ớ n u, t con đ ế i c ng c khi cự khoái chợ đn, vùng chung quanh, hoặ ở c t ế c trên (sâu hơ vào trong củ đu ngón n a ầ tay) thư ng phồ to hoặ co bóp về ờ ng c phía cử âm đo như sự ng ra". a ạ là "tố Nế bạ phốhợ đ lúc bằ cách ấ ngưc trở i khi sự ng ra" xả đn, và ngừ u n i p úng ng n ợ lạ "tố y ế ng hoặ đ yên cho nó "tố ra" trở i, bạ cứ p tụ ấ và ngư như y sẽ o (ít nhấlà c ể ng lạ n tiế c n ng vậ tạ t nử số gái) đt khoái cả liên hoàn và kéo dài. Ởmộvài con gái, bạ có thể a con ạ m t n làm đng tác này đ giữ hư phấ gia tă đ rồkhi đn cự khoái, sự ng ra" càng dữ ộ ể sự ng n ng, ể i ế c "tố dộ Có mộ anh bạ khoe rằ anh làm theo cách thứ đu đn, lậ đlậ lạnhư i. t n ng: c ề ặ p i p i sau đ : kích thích à cự khoái à giữ n à cự khoái à giữ n tiế à cự khoái tiế kéo dài ây c bề c bề p c p, cả y tiế đng hồ i ngư i yêu. Anh chỉ ng khi nàng đ đ i sứ và thự sự mấ ng ồ vớ ờ ngừ ã uố c, c muố ngừ n ng. Đ u đ dẫ tớ mộđ m khác, cự khoái do kích thích đ m G thỉ thoả tạ thậ iề ó n i t iể c iể nh ng o t nhiề chấdâm thủ hơ tấcả cách khác. Đ là đ u tốnữ bởvì cự khoái ở u t y, n t các ó iề t a, i c đ m G có thể dài "trò chơ mà không làm âm đo đ rát. iể kéo i" ạ au Khi có khá nhiề chấdâm thủ cộ thêm sự ng ra" củ cự khoái, con gái có thể ạ u t y ng "tố a c đt đợ sự ưc phóng tinh như phái nam, như mùi vị đ hơ nhiề Có đ khi, dâm thủ ng sẽ ỡ n u. ôi y đt tớmộsố ợ gầ như m dềtư ng chừ như té đ nàng có thể i ngùng. ạ i t lư ng n dầ , ở ng ... ái, ngạ Như chuyệ "té đ này cũ ít khi xả ra. ng n ái" ng y Thự tếcả c , phái nam và nữkhi hư phấ họ , ng n không thấ buồ tiể trừ họ c sự y n u, phi thự cố ép. Liế theo mẫ tự m u : Bạ có tin hay không, mộchuyên gia đ đ nghị chỗ theo mẫ tự n t ã ề hôn kín u Alphabet lên trên và chung quanh mồ đ hoặ âm hộ chung. Liế theo mẫ tự mụ đ là ng óc c nói m u có c ích giữ đu đn, nhịnhàng, thay đi theo trình tự sự ề ặ p ổ chứkhông làm quá đt ngộloạ xạcó ộ t n , thể mấhứ và không lậ đlậ lạmộchỗ tạ sự làm t ng, p i p i t sẽ o "chay", da không còn nhạ y cả nữ m a.

Liế theo mẫ tự m u Alphabet có lẽ cách tốnhấcho bạ "viế nhữ nét kéo dài mà là t t n t" ng bạ có thể p đlậ lạmộcách êm ái, nhị nhàng và không mấđphư ng hưng. Mộ n lậ i p i t p t i ơ ớ t cách khác đ khỏ... quên, bạ hãy viếtên củ nàng, hoặ mộhàng số mộtớ9 và ể i n t a c t từ t i trở i. lạ Không nên phốhợ kỹ t này vớ kích thích đ m G, hay ít ra không phốhợ nế có i p thuậ i iể i p u chủ đ nàng tớcự khoái ở iể G. Bởvì hai kỹ t này hơ khác nhau ở ý em i c đm i thuậ i tính chấ t tậ trung. Tậ trung làm chuyệ này sẽ p p n quên bớ đchuyệ kia. t i n Áp dụ vớ kẹ the: ng i o Đ ợ biế kẹ ho hoặ kẹ bạ hà giúp kích thích màng mô ở ng họ và miệ đ ưc t, o c o c cuố ng ng ể cho bạ bớho. Còn mộnơ khác cũ có màng mô có thể n t t i ng kích thích đợ là vùng âm ưc đo. Nhiề ngưi phát hiệ rằ kẹ ho hoặ kẹ bạ hà tạ ra cả giác kích thích tư ạ u ờ n ng, o c o c o m ng tư ở ớ đ Nhìn chung, cách này tạ đợ sự i lạ ng "dưi ó". o ưc mớ trong chuyệ chă gố n n i. Vài mẹ quan trọ khác: o ng 1. Dùng loạkẹ the không đờ (sugar-free) như o có chấmenthol hoặ bạ hà i o ưng kẹ t c c (mint). Nế có thểtìm loạkẹ có cả Rấcó thể kẹ ho sẽ cho tốhơ tuy có u , i o hai. t là o làm t n, sự tranh luậ rằ kẹ họ thể n ng o có giúp cho vi khuẩ gây viêm, như có mộsố ờcho n ng t ngưi là chấđờ trong kẹ ho có thể t ưng o phòng chố vi khuẩ gây viêm, hoặ ít ra vi khuẩ ng n c n gây viêm đ không ă đờ có nghĩkhông đn nỗgây hạ Mộ đ u nhấthiế kẹ ó n ưng, a ế i i. t iề t t, o ho không làm viêm nế bạ đ bị u n ã viêm rồ Hiể nhiên, ngón tay hoặ lư i có nhiề cơ i. n c ỡ u hộgây viêm hơ i n. 2. Hãy ngậ cho viên kẹ trở m o thành hình tròn hoặ bầ dụ nế như n có ý ấ viên c u c, u bạ n kẹ đ vào bên trong. o ó 3. Nói đn ấ vào bên trong, cách tốnhấlà dùng ngón tay. Dùng ngón tay cũ rấhiệ ế n t t ng t u quả việ khẩ dâm, hoặ chỉể trong đ cũ rấcó hiệ quả cho c u c đ yên ó ng t u . 4. Nế không bỏ u viên kẹ vào, mộcách khác là đn thuầ nút lấ nó, và rồvớnư c o t ơ n y i i ớ kẹ ứ ra, bạ hãy liế nàng, có thể o a n m dùng kỹ t liế mẫ tự thuậ m u Alphabet như trên. nói 5. Kẹ Altoids cũ khá hay, như hơ mạ (quá the) so vớ kẹ the bình thư ng. o ng ng i nh i o ờ 6. Đ ng quên thử hơ hoặ thổnhẹ âm đo hoặ mòng đ Hiệ quả a nó thậ ừ hà i c i vào ạ c óc. u củ t khó ngờ u bạ chư mộlầ thử nế n a t n . Nế như u ngày Giáng sinh đn: ế Khi mùa Giáng sinh đn, vài tiệ bán bánh kẹ có bán mộloạkẹ dầ hơ 2 cm và dài ế m o t i o y n khoả 15 cm, hình dạ như t cây gậ (J). Bạ hãy lấ mộđu và nút (hoặ liế ng ng mộ y n y t ầ c m) cho nó tròn và trơ lán, sau đ đt nó vào âm đo củ ngưi yêu. Thế bạ đ có mộ n ó ặ ạ a ờ là n ã t vậgiảtrí mớrồđy ! Mùi vị hơ giố như c hà và hình dạ tưng tự t i i i ấ thì i ng bạ ng ơ như dưng vậ ơ t. Gián tiế dùng tay nơ hậ môn: p i u Âm đo gồ có thành âm đo ở ạ m ạ chung quanh, và mặdưi cách vớthành củ hậ môn. t ớ i a u Khi kích thích thành này, là kích thích đợ hậ môn mà không cầ phảấ vào hậ ưc u n i n u môn. Cách này ngư c hẳ 180 đ vớ cách kích thích đ m G, tứ là, thay vì bạ ấ vào ợ n ộ i iể c n n đ m G, thì bạ xoay tròn bàn tay 180 đ, bạ sẽ ra mộđ m khác ở n vớhậ iể n ộ n tìm t iể gầ i u môn. Kích thích ở vùng này ít khi đ ợ nàng phê chuẩ nên bạ hãy xây dự cho nàng mộ ưc n, n ng t sự ng phấ đ cho nàng khó lòng từ i. Hoặ tốhơ nế như em ra bàn thả trư c. hư n ủ chố c t n u đ o ớ Làm cách này có thể giúp bạ đt đ ợ ý nguyệ kích thích hậ môn nàng mà nàng chư n ạ ưc n u a bao giờ phép. cho Nên ấ bằ chiề dọ củ ngón, chứkhông phảbằ đu ngón. n ng u c a i ng ầ

Đ mộvòng: ánh t Mộ khi ngưi bạ tình đ "quen mùi" kích thích đ m G rồ nàng sẽ ra mộcách đt t ờ n ã iể i, tìm t ạ đợ cự khoái tốhơ Thỉ thoả bạ có thể a kích thích đ m G, ngay khi nàng ưc c t n. nh ng, n vừ iể bắđu nhiệtình, bạ sẽ t ầ t n chuyể qua kích thích mặdưi, gián tiế nơ hậ môn. Hay đ n t ớ p i u ôi khi bạ ấ trên mộlầ và ấ duớmộlầ liên tiế bạ sẽ o cho nàng cái cả giác : n n t n n i t n, p, n tạ m "Trờơ anh làm cái khỉ thếnhư anh làm ơ đng ngừ Phầ đ sẽ t hơ i i, gì , ng n ừ ng". n ông, tố n, nế bạ thay đi chiêu thứ sau mộvài phút. u n ổ c t Trự tiế dùng tay nơ hậ môn: c p i u Đ u này thự sựcó hiệ quả n nế như i hợ vớkhẩ dâm, như chỉ i trư ng iề c u hơ u phố p i u ng vớ ờ hợ ngưi con gái cả thấ thoảmái vớnó. p ờ m y i i Vài đ u ghi nhậ thêm: iề n Làm sao dám nế m: Nế ai trong số bạ thích vịắ củ cà phê hoặ bia thì sẽ u các n đng a c không gặ trở i nào p ngạ (cho lắ về vị a con gái. Ý đ không phảnói mùi vị a con gái giố cà phê m) mùi củ ây i củ ng hay bia, mà chỉ đn sự nói ế "làm quen" trưc và trở "thích" về Trư c nhấ phả ớ nên sau. ớ t, i tậ cho mình mộsở p t thích về thầ khi bạ cả thấ ham muố tình dụ muố hôn tinh n, n m y n c, n nàng ngay chỗ ó, bạ sẽ đ n không thấ "ghê". Ngưc lạ nế nhưtinh thầ bạ chư y ợ i, u n n a "vữ thì cho dù cố ng mấ cũ khó làm đợ ng", gắ y ng ưc. Làm sao đ dưng sứ ể ỡ c: Nế bạ "vô tình" có mộ ngư i yêu khó đt đợ khoái cả hay phảmấnhiề thờ u n t ờ ạ ưc m i t u i gian đ đđn khoái cả và bạ (vì mộlý do nào đ cầ phảnghỉ i, thì cách tố ểi ế m, n t ó) n i ngơ t nhấđ đ khoái cả cho nàng là kích thích mòng đ (hơ là đ m G), vì mòng đ dễ t ể em m óc n iể óc đt cự khoái hơ Bạ có thể m hàng giờ chỉ t đng mỗchiế lưi. ạ c n. n nằ và hoạ ộ i c ỡ Nế như ỡcủ bạ cũ có lúc sẽ t mỏ mà bạ vẫ còn muố tiế tụ bạ hãy u lưi a n ng mệ i, n n n p c, n dùng cả hàm mở đ lạđ đ u khiể chiế lư i lên xuố củ bạ (lư i đng yên). ra óng i ể iề n c ỡ ng a n ỡ ứ Nế bạ vẫ còn thấ mệsau đng tác này, bạ hãy lắ đu qua lạ hoặ lên xuố Nế u n n y t ộ n c ầ i, c ng. u vẫ còn chư đ tớ khoái cả cho nàng, cách cuốcùng, là vậ chuyể toàn thân củ n a em i m i n n a bạ cùng vớ tố đ, vậ là bạ có thể n, i c ộ y n dùng thân đ hoạđng thế chiế lưi ... khờ ể t ộ cho c ỡ khạ (nên nhớ o cách này chỉ khi bạ có mộngư i tình khó đt đợ khoái cả làm n t ờ ạ ưc m). Phầ II: Dành cho bạ Gái n n Sex thích nhấlà khi đợ thỏ mãn cho ngưi yêu chứkhông phảcho chính mình, như t ưc a ờ i đợ nói ở ầ trang. Đ có thể đợ chỗ củ ngư i yêu mà không thấ mình bị ưc đu ể hôn ư c kín a ờ y dơ trư c nhấhãy coi mình là kẻ dáy. Bạ nghĩ về iề này ? là ớ t dơ n sao đ u Hưng dẫ cơ n về khẩ dâm: ớ n bả sự u Phầ đ con trai khác vớcon gái khi nói tớmứ đ hứ khở Vớcon gái, bắđu n ông i i c ộ ng i. i t ầ bằ sự dịluôn quan trọ hơ và cầ đợ kéo dài mớthấ đợ kích thích. Vớ ng êm u ng n, n ưc i y ưc i con trai, họ vẻ u kiên nhẫ và cầ đợ kích thích ngay và trự tiế Như tố có thiế n, n ưc c p. ng, t hơ là vẫ làm chậ và gián tiế kích thích, có phầ trêu tứ họ n n m p n c . Vớcon trai, họ i thích ngắ nhìn hơ so vớ con gái, nói chung, vì vậ nàng nên "đ m n i y ánh giàn ngoài" trưc khi "tậ kích thẳ vào bộ n sinh dụ củ chàng. ớ p ng" phậ c a Khi làm vậ các nàng hãy nhớ ng "con trai là ngưi thiế kiên nhẫ trong vấ đ sex". y, rằ ờ u n n ề Bạ càng kéo dài kỹ t riêng củ bạ thì càng kéo dài sự t tinh củ chàng, sau đ n thuậ a n, xuấ a ó.

Tuy nhiên, mộsựkhác biệnữ là con trai ít khi bộ lộĐ u này rấkhó cho con gái t t a c . iề t phán xét rằ họ ng làm đ đợ sở úng ưc thích hoặ mụ tiêu hay chă Vì vậ nhắ nhỡlà c c ng. y, c , con trai cầ phảtậ cách bộ lộ m xúc ra nhiề hơ như toạ nhữ đ u mình n i p c cả u n, nói c ng iề thích dù cho nó có hơ tụ tỉ Đ ơ nhiên cũ phảtùy theo là các cô có chịnghe i c u. ư ng ng i u nhữ lờnói đ hay không. ng i ó Càng kéo dài "sự hành hạ chàng, là càng kéo dài đợ cơ sưng khi chàng xuấtinh, " ưc n ớ t bạ gái nên nhớ"Sự n . hành hạđ nghĩlà "giữ chàng cư ng cứ kích thích như " ây a cho ơ ng, ng không cho chàng xuấtinh vộ t i. Đ NG SỢdùng bằ tay. Nế chàng không phảlà ngưi thích nhanh chóng, có nhiề Ừ ng u i ờ u cách bạ có thể n dùng miệ và tay đ kéo dài sựxuấtinh củ chàng. Chỉ n bạ biế ng ể t a cầ n t ngư đ lúc. ng úng Trên ngưi chàng có rấnhiề nơ nhạ cả đng cứtậ trung kích thích dư ng cụ ờ t u i y m, ừ p ơ chàng. Vài ngư i con trai có vú còn nhạ cả hơ cả gái, bạ có biếđ u đ chă ? ờ y m n con n t iề ó ng Hậ môn hoặ vùng cạ hậ môn cũ là mộnơ rấtrọ yế nế như u c nh u ng t i t ng u, u chàng không phảlà ngư i thích mau chóng, hãy đ ý đn chàng ở ng nơ này. Tuy nhiên có mộsố i ờ ể ế nhữ i t con trai không thích bị vào chỗ ó. Như thậsự là mộnơ nhạ cả bởvì gầ sờ đ ng t nó t i y m, i n nó có tuyế tiề liệ(tuyế sinh ra tinh trùng). n n t n Hai gò mông, củ cả a chàng và nàng, đu là nơ có phả ứ tính dụ đc biệlà khi làm ề i n ng c, ặ t liên tụ Bở vì, có lẽtổ củ loài ngư i thư ng giao hợ theo "kiể chó", và đ c. i , tiên a ờ ờ p u ánh vào mông là mộcách kích thích tuyế hố t n c-môn. Mát-xa tốở t vùng mông có thể kích thích con trai về t tính dụ nhiề hơ bạ tưng đ mặ c u n n ở ó! Nói đn vấ đ "phun ra" hay "nuốvô" khi ngưi con gái khẩ dâm. Vài ngưi cho là ế n ề t ờ u ờ không quan trọ Có mộsố trai không màng về ng. t con chuyệ ngưi yêu mình có "kỳ " n ờ thị chỗ ó, hoặ không muố ngưi yêu mình phả"nuốvô". Như phầ lớ con trai thích đ c n ờ i t ng n n ngưi yêu họ ờ "nuố Đ không hẳ vì chàng sẽ y sư ng hơ chỉ hành đng "phun t". ây n thấ ớ n, vì ộ ra" như sự u hiệ củ "chốtừ Đ i vớ con gái cũ vậ mộkhi con trai hôn chỗ là biể n a i ". ố i ng y, t kín, và rồlấ tay quẹmiệ hoặ lấ khă chùi, họ ng cả thấ hơ thấvọ Song, i y t ng c y n cũ m y i t ng. phầ lớ con trai cũ làm quen vớchuyệ ngư i yêu họ n n ng i n ờ không chị"nuố u t". Đ ng quên rằ mộsố trai có nhiề cái thiế tự và mặ cả chỉ họ ừ ng, t con u u tin c m, vì muố che n dấ Vì vậ bạ hãy tỏ thích thú như rỉ thỏ vớ họ đ làm, sẽ o cho u. y, n ra rên hay thẻ i lúc ang tạ họ m giác hãnh diệ cả n. Vớcác bạ ngạdơ sợ lây bệ thì condoms, hay còn gọbao cao su, là mộcách i n i hay bị nh, i t ngă ngừ Nên biếrằ tỉ ngưi cho khẩ dâm truyề bệ sang nguờkhẩ dâm rấ n a. t ng lệ ờ u n nh i u t nhỏ vớgiao hợ và cũ ít hơ nhiề so vớ giao hợ bằ đờ hậ môn. Nhìn so i p, ng n u i p ng ư ng u chung, có rấít dữ n cho rằ bệ HIV/AIDS bị bằ đờ khẩ dâm, chỉ t kiệ ng nh lây ng ư ng u trừ nhữ ngư i bị nh về u ră xả ra việ chả máu ở ng ờ bệ nứ ng y c y chân ră Cũ nên nhớ ng, ng. ng rằ chỉ t vếxư t nơ miệ khi bạ đ ră dù là nó sẽ mộ t ớ i ng n ánh ng, lành trong thờgian ngắ i n, như bạ cũ nên tránh việ đ ră trưc khi khẩ dâm. Thay vì vậ muố làm ng n ng c ánh ng ớ u y, n cho miệ thơ bạ hãy nhai "gum" hoặ kẹ the như trên thì tốhơ ng m, n c o nói t n. Vài kỹ t tiế bộ n: thuậ n hơ Nuốxuố t ng: Nhìn chung, khẩ dâm chỉnh hư ng về t tâm lý giữ hai vấ đ "có thể t" và u ả ở mặ a n ề nuố "không thể t". Như tốhơ nế bạ biếvài kỹ t. À quên, tôi cũ phảnhắ nuố ng t n u n t thuậ ng i c đn, rằ mộ số ờthích nế hoặ là mùi vị chút quyế rũ c bởvì làm vậ sẽ ế ng t ngưi m, c có n hoặ i y mang tớ khoái cả cho ngư i yêu, là mộđ u tuyệvờ i m ờ t iề t i.

Như phầ đ vẫ cho rằ mùi vị ng n ông n ng không khá lắ Phảtùy theo mỗngư i con trai m. i i ờ (mỗngưi có mùi vị i ờ khác nhau, vài ngưi khác thì rấlà khác biệ và tùy vào thứ ă ờ t t), c n họ n trong ngày đ (tin đn rằ ngư i ă trái cây nhiề thì mùi vị a tinh trùng sẽ ă ó ồ ng ờ n u củ khá hơ nhữ thứ ă có nhiề chấmỡ c chấcay sẽ n, ng c n u t hoặ t làm mùi vị ngử và nế khó i m). Vậ thì không nế nó là tốnhấ Đ u này nghe dễ y m t t. iề dàng như đ sự t, nhưsau: ng úng thậ Khi con trai xuấtinh, phả ứ thư ng lệ a các cô là liế nhẹ t chút, rồgiữở t n ng ờ củ m mộ i trong miệ khoả mộlúc trư c khi nuố(thay vì nuốliề Đ u này sẽ cho mùi ng ng t ớ t t n). iề làm vị không đợ "ngon" cho lắ Thay vì vậ bạ cầ phảnuốnhanh, nuốmạ Nế ưc m. y, n n i t t nh. u các bạ nữ thể ể vào cuố họ và không bị n, thì sự t tinh sẽ i thẳ n có đ sát ng ng nghẹ xuấ đ ng vào trong, mà bạ không cầ phảnế nó mặlưi. Đ ơ nhiên là còn lạmộít "dư n n i m t ỡ ưng i t âm", như đ chỉ rấnhạnằ trong miệ bạ Phưng pháp nuốnhanh này thự sự ng ó là t t m ng n. ơ t c tạ sự o thích thú vớmấ cậ trai, cả giác tâm lý thôi, hơ là bạ cứ i "nhằ nhặ nó i y u m n n phả n n" trong miệ trưc khi cố t, giố như c nghẹ đ gì khó nuốvậ ng ớ nuố ng mắ n ồ t y. Sâu xuố cuố họ ng ng ng: Nế đ dư ng cụ sâu trong miệ sẽ u ể ơ quá ng sinh ra "sặ cũ như ư mộngón tay, hoặ c", ng đa t c mộtrái chuố t i. "Sặ đ có nghĩnhư t cả giác hơ là thự sự c. Đ khỏ"sặ thì không nên đ c" ây a mộ m n c sặ ể i c" ể quá trớ Nế cơ bạ không chịđợ nữ thì không nên cố ng. Mẹ nhỏ đ là n. u thể n u ư c a, gắ o ở ây cố ng quên nó đ hoặ như t nó xuố mỗkhi bạ cả thấ muố "sặ gắ i, c nuố ng i n m y n c". Ngoài ra, khi bạ nuố ngư i con trai cũ thấrấlà thích. Thích nhấlà đi vớchàngï n t, ờ ng t t t ố i là bạ có thể ể xuố cuố họ sẽ o cho chàng cái cả giác đ ợ "tấcả và n đ sâu ng ng ng, tạ m ư c t ", thấ rằ bạ rấlà nhiệtâm đi vớchàng. y ng n t t ố i Biế đi: n ổ Đ ng lậ tớlậ lui mộđng tác. Hãy thay đi thưng xuyên. Và nhớ sự ừ p i p t ộ ổ ờ giữ thay đi ổ cho nó tự nhiên chứ ừ chuyể hư ng 180 đ. Ví dụ đng n ớ ộ nhưđ hôn nhẹ muố ang mà n chuyể qua mạ bạ nên đ từ cho tớ mạ dầ đng từ mà làm ào sang n nh, n i nhẹ i nh n, ừ nhẹ mạ nh. Vài kỹ t khác: thuậ Nút thậmạ t nh: Vài con trai ghét đ u này, vì nó có thể đ như có mộsố iề làm au, ng t khác rấlà thích thú. t Đ u quan trọ là chỉ nút mạ mộchiề mà thôi, mộlà khi kéo ra hoặ là khi đy iề ng nên nh t u t c ẩ vô, chứ ùng kéo ra và đy vô đu mạ bạ đ ẩ ề nh o. Liế m: Bạ có thể n nghĩ m là dễ liế dàng, như không dễ âu. Vớnhư t số trai, họ ở ng đ i mộ con tưng rằ chỉ n nhịnhàng là đ. Như liế mộcách kỹ t là mộđ u khác. Nhấlà ở ng, cầ p ủ ng m t thuậ t iề t hai đ m. Đ u tiên, trư c khi bạ dùng tay chạ vào dưng cụhãy dùng lư i liế từ iể ầ ớ n m ơ , ỡ m dưi lên. Liế luôn là mộcách giao tiế tuyệvờ đu tiên. Ngoài ra, liế đ kéo dài ớ m t p t i ầ m ể thờ gian cho chàng. Liế dọ theo đ ờ bụ dọ theo đ ờ "chỉ nằ bên dưi i m c ư ng ng, c ư ng cu" m ớ dưng vậ cho tớhòn dái và xa hơ nữ là đ m giao tiế củ hai bên vách đ trong, ơ t, i n a iể p a ùi ngay đ háng. Đ m này có thể n đợ nút, ngay khi chàng sắ phóng tinh, cả giác áy iể cầ ưc p m sẽ t là tuyệdiệ rấ t u. Liế mặđu dưi: m t ầ ớ Mặdưi củ đu cu là nơ rấnhạ cả vớcon trai. Có thể t ớ a ầ i t y m i dùng tay, dùng lư i hoặ ỡ c dùng môi đ nút. ể Ngay hòn dái:

Đ u này còn khác nhau tùy theo mỗchàng. Có ngưi thích đợ chạ vào, có ngưi iề i ờ ưc m ờ không. Vài kỹ t đợ nhắ đn như kỹ t nút cả " và nhẹ thuậ ưc c ế là thuậ "bộ nhàng quấ lấ n y bằ lưi. Như không nên làm quá lâu sẽ t hứ thú. Như chỉ m và nút ngoài ng ỡ ng mấ ng là liế bì da thôi cũ gây sự ng kích thích khác lạ . Làm bằ tay: ng Có rấnhiề cách dùng tay đ thỏ mãn cho chàng. Nế chỉ n khẩ dâm không thôi, t u ể a u muố u thì có nhiề đ u thú vị u iề khác còn thiế u. Trư c nhấphảnói đn sự n trớ Mơ trớ có thể dụ khắ cơ , bấcứ ớ t i ế mơ n. n n áp ng p thể t lúc nào, trong khi và sau khi giao hợ chứkhông cầ thiếphảlà "foreplay". Mơ trớ bằ p, n t i n n ng tay cũ rấcầ thiế như t hình thứ giảlao, muố kéo dài thờ gian làm tình, khi ng t n t, mộ c i n i mà ngưi con trai khó kề chế xuấtinh. ờ m sự t Vuốdọ t c: Mộcách hiệ quả c tiế lên dưng cụ dùng cả i bàn tay thay phiên, liên tiế đ t u trự p ơ là mỗ p, ể vuố như chỉ mộhưng. Nư c miế hoặ dầ bôi trơ cũ cầ thiế nế có t, ng làm t ớ ớ ng c u n ng n t, u thểBắđu ở ớ gố nắ và vuốmộtay ngư c lên đ rồdùng tay còn lạtiế tụ . t ầ dưi c, m t t ợ ỉ nh, i i p c đng tác. Trong khi làm vậ nhớ ể n bàn tay kia nằ trưc ở ớgố trưc khi bàn ộ y, đ sẵ m ớ dư i c, ớ tay nọ t ra khỏđ là tiế tụ làm ngay. Nên làm từ m cho tớnhanh dầ Vớ dứ i ỉ nh, p c chậ i n. i ngưi gặ trở i về cư ng cứ thì đ là mộphưng pháp có ích. ờ p ngạ sự ơ ng, ây t ơ Nắ và kéo nhẹ dái: m hòn Nế các bạ nữmuố làm tạ sựkích thích mạ cho chàng, và đ cho chàng phảtò mò u n n o nh ể i xem bạ đ làm gì, bạ hãy dùng ngón tay cái và ngón trỏ n vòng quanh hòn dái, n ang n cuộ và kéo nhè nhẹ khỏngưi chàng. Khi ấ dùng lưi củ bạ liế tròn vào phía bì da ra i ờ y, ỡ a n m mà bạ vừ kéo ra. Tuy đ không làm cho chàng xuấtinh, như tạ cả giác khá đc n a ây t ng o m ặ biệ Mộvài ngưi, thay vì dùng lưi thì dùng ngón tay, sẽ o cả giác như n đ t. t ờ ỡ tạ m bạ ang dùng mộcon dao cắtheo hình tròn. Thích thú và hồhộ nhỉ t t i p ? Bàn tay còn là mộdụ cụ -cua mỗkhi cái miệ quá mệ Cách tốnhấlà thay t ng sơ i ng t. t t phiên qua lạ vừ đ nhàm chán, vừ bớ mệ i, a ỡ a t t. Nói chung, kỹ t còn phảtùy theo sở ở và "tưchấ củ mỗngưi ; và phảtùy thuậ i trư ng t" a i ờ i theo mỗtrư ng hợ mỗđi tư ng, mà đ ứ sao cho mỹ i ờ p, i ố ợ áp ng mãn. Như đ u quan ng iề trọ hơ đ giữhạ phúc phảlà do hai bên hợ tác và đng lòng, tựtìm tòi khám phá ng n ể nh i p ồ riêng cho mình mộthể c nào đ sao cho cả cùng thích thú. Mế chúc bạ đ ợ t thứ ó, hai n n ưc như ý. Nghệ ThuậBế t Tinh Tác GiảKinh Bích Lị : ch Nhân nhậ đợ mộemail gởtớtừmộđc giảhỏvề n đ xuấtinh sớ củ giớ n ưc t i i t ọ , i vấ ề t m a i đ ông, tôi mớviếra bài này, mong đợ sự giáo và đ góp thêm củ các bạ àn i t ưc chỉ óng a n gầ xa. n Nhưcác bạ cũ đ biếhay có từ nghe qua, đ ông chúng ta phầ đ không cả n ng ã t ng àn n ông m thấ tựtin về n đ chă gố nhấlà nhữ ngưi đ từ gặ trưng hợ trắ trỡ y vấ ề n i, t ng ờ ã ng p ờ p c trong chuyệ này. Cái đ cũ chẳ có gì lạ theo tôi thiếnghĩ vì lẽ ơ giả là đ ông n ó ng ng t đn n àn chúng ta cũ như giố đc khác đu có chung mộnguyên lý cơ n củ sựtruyề ng bao ng ự ề t bả a n giố và vớ con ngưi qua phép giao hợ Thờxư có lẽ ngư i số trong hoàn ng, i ờ p. i a, con ờ ng

cả hoang dã, ă lông ở , nên vấ đ chỗ không đ ợ tiệ lợ sựkín đ hay đ nh n lỗ n ề ở ư c n i, áo ị a đ m riêng tưđ cho cặ trai gái làm phép giao phốkhông đợ thuậ thờ con ngư i iể ể p i ưc n i, ờ lạcòn phảđ tâm đ phòng lánh né thú dữ ế tậ kích bấngờnên lúc nào họ i i i ể ề đn p t , phả cả giác cao,và vì lẽ ó nên chuyệ làm tình giữ nam nữ ôi khi chỉ y ra chớ nh đ n a đ xả p nhoáng. Cũ nhưmộloài giố thú đ c nào đ chỉ lên nhấ nă bả cái thì lạleo ng t ng ự ó leo p m y i leo xuố ... đ còn làm việ khác. ng ể c Trảqua suốmộthờgian dài hình thành con ngư i, xã hộ vă hóa và chính trịnhữ i t t i ờ i, n , ng chuyệ phòng the trông thấ có lẽ n y không đi gì mấ tuy thờgian ân ái đ ợ con ngư i ổ y, i ưc ờ ta bày vẻ ủ u, đ hình thứ đ kéo dài hơ so vớ ngày xư cũ nhờ đ đ m đ kiể ủ c ể n i a, ng do ị iể a tiệ lợvà thờ gian rộ rãi, như việ xuấtinh sớ vẫ không tránh khỏ vớ mộsố n i i ng ng c t m n i i t ngưi, cũ có lẽ do thói quen củ ông bà tổ ta ngày xư còn ... đ lạ Ví dụ ờ ng là a tiên a ể i. ông A than phiề là bị nh yế sinh lý, khi nhậ cuộ chư đy 1 phút thì xuấtinh. Bà B thì n bệ u p c a ầ t chán chưng vì mớ vừ sư ng có chút thôi thì "tiệ đ tàn. Tuy bà B trong lòng không ờ i a ớ c" ã than oán chi chồ mình cả ng vẫ ... "ghi sổ đ đ dầ dà cái "sổ " đ dày hơ ng như n " ể ó, n nợ ó n, rồnhữ chuyệ hụ hặ sinh ra mà đ lẽ u ông A "làm" đợ việ thì lý ra chuyệ i ng n c c áng nế ưc c n sẽ không đn nỗnào, vì trong nhữ lúc nóng giậ đ bà B sẽ nghĩ i ông A đ làm ế i ng n ó có tớ ã cho mình hạ phúc đn cỡ trong nhữ đ chă gốnồ ấ rồbà sẽ đ mọ nh ế nào ng êm n i ng m, i tìm ủ i cách đ tha thứ ông A, vì tình thưng cũ như ể cho ơ ng tình dụ củ bà đ đ sứ vưt qua c a ã ủ c ợ nhữ trở i đ Nói khác hơ là dù bà B có giậ ông day cỡ đnữ thì trong ng ngạ ó. n n nào i a nhữ đ cô đn chiế bóng, nghĩ i bàn tay ấ áp, cái dưng vậto kề làm cho bà ng êm ơ c tớ m ơ t nh lên tớtuyệđ Vu Sơ thì chắ là bà phảtìm cách ... ra ghế i t ỉ nh n, c i sa-lông đ kéo ông vào. ể Nói vậ đ chứ tỏ y ể ng chuyệ phòng the nó quan trọ cỡ trong hạ phúc gia đ n ng nào nh ình. Có nhiề thanh niên thiế nữ i lớ cứhay thắ mắ tạsao cái chuyệ "đ đ lạ u u mớ n c c, i n ụ éo" i mang tớ hạ phúc gia đ con ngưi ta thư ng nhau là ở i nh ình, ờ ơ tình cả chớ lạchuyệ m sao i n "ấ Đ u thắ mắ củ các bạ trẻ ó cũ không lạ đ rồcác bạ trẻ ó sẽ y y". iề c c a n đ ng gì, ể i n đ thấ mứ quan trọ củ tình dụ trong hôn nhân đn cỡ khi đ thự sự n thân vào con c ng a c ế nào ã c dấ đờ lứ đ Như bạ biếđy, hai chữ ưng a ôi. các n t ấ "tình dụ nó đliề và gắ bó vớnhau, có c" i n n i tình thì có dụ có dụ thì có tình, bỏ t trong hai đu mấmát hếphân nử . Ví như c, c mộ ề t t a vợ chồ nào cứsuốngày nói tiế "anh yêu em", rồ"em yêu anh" mà chẳ "làm ă gì ng t ng i ng n" ráo trọthì sớ muộ gì cặ đ cũ tan rã vì có yêu thì mớthể n qua sự yế sự i m n p ó ng i hiệ âu m, mơ trớ sự n n, trao cho nhau nhữ cái gì sư ng nhấcủ dụ thểCòn nế như dụ ng ớ t a c . u chỉ c không mà không có tình thì làm vợ ng đ làm chi, ra ngoài kiế đi cô nào "chơ chồ ể m ạ i" qua đờ cho xong chuyệ thỏ mãn sinh lý thì thôi! Nói vậ như không phả ưng n, a y ng i khuyên các ông chồ đ hếtình thì nên ra ngoài kiế tình nhân mớ ng ã t m i. Cũ mộđc giả đ hỏtôi câu thế ng t ọ trên ã i này, có lẽ ngoài đ củ bài Nghệ ề a ThuậBế t Tinh như ... thôi kệđ vô viếchung luôn cũ chẳ sao, "Bằ cách luyệ tậ hay ă ng , em t ng ng ng n p n uố như nào đ cơ cưng cứ hầ làm hài lòng ngưi hôn phố Nói về n ng thế ể thể ơ ng u ờ i". ă uố thì chắ không có thứ ă làm làm cho dưng vậcư ng cứ đ ợ chỉ thể ng c c n ơ t ơ ng ư c, có gia tă chấbổ ng t trong cơ mà thôi . Theo sách vở biế chấđm có trong trứ sữ và thể cho t, t ạ ng, a bơ thể có giúp cho cơ hồphụ lạtinh dị mau chóng. Có ngưi cho là trưc khi thể i c i ch ờ ớ làm tình nên ă mộthỏchocolate và mộtrái chuốthì có thể t tinh đn hai lầ mà n t i t i xuấ ế n không thấ mệmỏ. Chuyệ này thì tôi chư thử giờ ng nghĩ ng hay hay! y t i n a bao như cũ Chuốlà mộchấtinh bổgiúp hồphụ sứ khỏ mau chóng, các bạ có đ ý xem i t t , i c c e n ể nhữ vậ đng viên đ quầ vợ(tennis) thưng ă mộtrái chuốtrong giờ i lao ng n ộ ánh n t ờ n t i giả đ tă thêm sứ Chocolate cũ là loạthứ ă có nhiề calories giúp bồhoàn cho ể ng c. ng i c n u i

nhữ calories bị t trong lúc làm tình. Vậ hai thứthứ ă này nên dùng trưc khi làm ng mấ y c n ớ tình. Theo tôi thì tôi approve đ như uố thêm lon nưc "tă lự (Energy Drink) ó, ng ng ớ ng c" cũ tốvậ có nhiề chấvitamins. Nói chung thứ ă bồbổ cơ - theo tôi nghĩ ng t y, u t c n i cho thể - chỉ tác dụ ở c đ lâu dài, không phảmộsớ mộchiề bạ ă mộmón ă mà có ng mứ ộ i t m t u n n t n có thể giúp cho cơ cư ng cứ đợ Có ngư i dùng thuố Bắ ngâm rưu hoặ uố thể ơ ng ư c. ờ c c ợ c ng loạrư u rắ hay các thứ i ợ n, thuố rưu cư ng dư ng khác củ mấ ông Vua thờ Càng c ợ ờ ơ a y i Long chẳ hạ tuy không hẳ là đợ kếquả mãn, như đợ là có thể ng n, n ưc t mỹ ng ưc kích thích về thầ Tinh thầ cũ quan trọ lắ đ Ví dụ tinh n. n ng ng m ó! như ông A biếmình vừ mớ t a i uố rư u thuố vào thì lòng tin tự ng ợ c nhiên sẽ ng lên, - mà chư chắ gì nó "tă sinh tă a c ng lự thiệ- sẽ c" t nghĩ ng mộlát nữ đ rưu thấ vào thì sẽ ông sứ mạ và ông rằ t a ây ợ m cho c nh, sẽ hồ hài lòng bà B. Và thiệlầ đ ông A làm tình hă say nhưchư bao giờ tha làm t n ó ng a có. Vậ có phảlà do rư u thuố ? - Không phảđ rư u thuố chỉ phụmà lòng tin y i ợ c i âu, ợ c là , mớlà chánh. Nế chúng ta biếvậ dụ đu óc đ tă thêm lòng tin trong chuyệ i u t n ng ầ ể ng n phòng the, thì đ cũ là mộcách giúp bạ thỏ mãn ngưi phốngẫ mộcách dễ ó ng t n a ờ i u t dàng. Có lòng tin thì bạ sẽ n luôn luôn là ngưi làm chủ ờ tình thếbạ muố kéo dài cuộ mây , n n c mư cỡ thì tùy ý, ngay cả ể ngưi bạ tình làm chủ a nào đ cho ờ n tình thế ng phảdo bạ đ cũ i n ề xưng, hay đ nghị ớ ề . Nói tóm lạ nâng cao lòng tin sẽ i,tự giúp bạ trở n thành mộtình t trư ng sát thủKhi ra ngoài đi cũ vậ thưng thì ngưi có lòng tin ở ờ . ờ ng y, ờ ờ chuyệ chă gố n n i cũ tràn đy lòng tin ở ng ầ công việ làm, cũ nhưtràn đy lòng tin đ đ ơ đu vớ c ng ầ ể ư ng ầ i nhữ áp lự củ xã hộ Riêng ở và gia đ thì ngưi đ ông có lòng tin ở ng c a i. nhà ình ờ àn tình dụ c đơ nhiên sẽ lòng tin về i vấ đ trong nhà, và thế thì bà xã sẽ nang mình ưng có mọ n ề nào nể hơ mình nói nă cũ như i đng vữ chả Bạ có nghe nói, ngưi yế sinh lý n, ng ng đ ứ ng y. n ờ u thư ng hay sợ không ? Đ u này cũ không chính xác hoàn toàn, như cũ đ ờ vợ iề ng ng ng úng phầ nào đy . Ví dụ n ấ như ông A bị u sinh lý, không thỏ mãn đợ cho bà B, thì tự n yế a ưc bả thân ông đ thấ mặ cả rồ. Đ ông mà! Chuyệ tình dụ quan trọ lắ nế ai nói ã y c m i àn n c ng m, u mình bấlự mình có chịkhông! Có ai dám công khai nói ra đ u đ cho mọngư i biế t c u iề ó i ờ t không. Nế như u ông A bấlự thì thư ng sinh lý ả hưng đn tâm lý cũ như t c ờ nh ở ế ng tinh thầ ông A sẽ cho mình không làm tròn bổ phậ củ mộngưi chồ từđ sinh ra n, tự n n a t ờ ng, ó cái tánh hay "vuốve" bà xã đ mong sựthông cả nào đ nế ông lỡ p ngã" trong t ể m ó u "vấ vấ đ thỏ mãn cho bà, và dầ dà sự t ve đ trở n ề a n vuố ó thành thói quen, riếrồtrở t i thành lệ thuộ luôn ở vợRồbà ấ nói gì ông cũ nghe, và thế ông biế ra là mộanh c bà . i y ng là n t chồ nhu nhưc, sợ ! Đ n giả vậ thôi! ng ợ vợ ơ n y Ngư i có lòng tin thì chẳ nhữ làm chủ ờ ng ng tình huố mà còn bày biế đ kiể đ cách ng n ủ u ủ đ tă thêm sự ể ng khoái cả cho ngưi phốngẫ Vậ muố tạ đợ lòng tin đ có dễ m ờ i u. y n o ưc ó không ? - Không khó như cũ không dễchỉ n đ ý rèn luyệ sẽ ưc. Chúng ta ng ng , cầ ể n đợ cũ biếđ thưng thì đ ông hay dễ t tinh trong lúc giao hợ vì dư ng vậcủ ng t ó, ờ àn xuấ p, ơ t a đ ông nhạ cả hơ âm hộ a đ bà nhiề . Trung bình đ bà phảcầ 10 phút đ àn y m n củ àn u àn i n ể warm up (làm nóng), còn đ ông ... ôi thôi mớcó hai phút đu thì đ bung mẹ i . Và àn i ầ ã rồ lỡ xuấtinh sớ vài lầ rồthì trở bị t m n i thành thói quen xuấtinh sớ từ ó sinh ra mấlòng t m đ t tin luôn. Vậ bắđu tạ lòng tin bằ cách ... không giao hợ Nghe sao kỳ y, tạsao y t ầ o ng p. vậ i lạkhông giao hợ À, thì ra tôi đ lái nó qua mộphưng pháp khác đ luyệ lòng tin. i p. ang t ơ ể n Đ là dùng "chiêu"! Có nhiề chiêu thứ đ cho bạ áp dụ đ lấ đ ợ lòng tin. Trưc ó u c ể n ng ể y ư c ớ hếphảnói là dùng miệ cái miệ rấquan trọ trong việ ân ái, chẳ nhữ bạ t i ng, ng t ng c ng ng n phảbiếdùng môi, dùng lư i và còn phảbiếhôn mạ nhẹ lúc, tùy hứ và phả i t ỡ i t nh tùy ng, i biếhôn chỗ ... đu do kinh nghiệ củ bạ từtừ chỉ o bạ Song đ u quan t nào ề m a n mà bả n. iề

trọ ở ây tôi muố nói đ cho bạ lấ đợ lòng tin, là làm cho nàng lên tớtộ đ ng đ n ể n y ưc i t ỉ nh mà không phảgiao hợ có nghĩlà bạ phảdùng môi, dùng lưi và/hoặ dùng tay đ i p, a n i ỡ c ể làm chuyệ đ . Thửnghĩ n ó xem, bạ nhìn nàng khoái cả tộcùng thì có khoái chă bạ n m t ng, n có tựhào về nă tình dụ củ mình không, chắ chắ là có, và nế mỗlầ gầ gũ khả ng c a c n u i n n i vớnàng, bạ đu dùng miệ đ đ nàng đn khoái cả trư c hếthì bạ đ làm tròn i n ề ng ể em ế m ớ t n ã "bổ phậ rồ nế sau đ bạ giao hợ chỉ dài 1 vài phút thôi thì cũ chả n n" i, u ó n p kéo ng sao! Vì nàng đ thỏ mãn rồvà thế lòng tự thỏ mãn cho ngưi phốngẫ củ bạ chẳ ã a i là tin a ờ i u a n ng nhữ chìm xuố mà còn nổlên, càng lúc càng nhiề theo thờ gian. ng ng i u i Khi đ có lòng tin từ ã chuyệ khẩ dâm rồthì song song đ bạ bắđu tậ "thể c" cho n u i ó n t ầ p lự thân dưng vậthêm "cư ng tráng", có nghĩlà tậ thủ ơ t ờ a p dâm. Bạ thủ n dâm làm sao mà càng kéo dài thờ gian xuấtinh thì càng tố vì cốkéo dài sự n bỉ cưng cứ cho i t t, t bề , sự ơ ng dưng vậ coi như con cu tậ chạ Marathon vậ Lúc thự hành, bạ canh sao cho ơ t, cho p y y. c n đn khi gầ tớthì biếcách mà ngư ngay, đm chừ 15 giây thì làm tiế Trong lúc ế n i t ng ế ng p. mây mư cũ vậ bạ cũ phảbiếcách ngừ trư c khi đ quá muộ cũ đm cho a ng y, n ng i t ng ớ ã n, ng ế tớ 15 giây và tiế tụ Nế 15 giây ít quá, không đ cho bạ kề chế xuấtinh thì bạ i p c. u ủ n m sự t n đm tớ 1 phút cũ đợ như muố đ ợ sự ế i ng ưc, ng n ư c làm tình suông sẻkhông bị xã bắbẻ , bà t sao tự nhiên ngư giữ chừ ... hoài vậ thì bạ có thể ng a ng y, n tranh thủ ổkiể luôn (Nghiên đi u cứ "Các Thế u Làm Tình có đng ở Thiên Thai Website đ biếthêm). Đ ă Coi ể t úng vậ mỗ y, i lầ bạ cả thấ gầ xuấtinh thì ngư lạvà biể nàng đi tưthế n n m y n t ng i u ổ khác; nàng chẳ ng nhữ sẽ ng không "trách" bạ đ làm nàng sung sư ng sao lạngừ mà còn khen là bạ n ang ớ i ng n có sáng kiế hay huyề biế theo từ thờkhắ và nàng sẽ n, n n ng i c, không bao giờ t là bạ biế n đ "đ chiế đ dư ng sứ mà nế nàng có biếbạ đ đ chiế thì nàng cũ ang ình n" ể ỡ c, u t n ang ình n ng appriciate bạ thôi, vì bạ đ "cố thỏ mãn cho nàng! n n ang " a Và chỉ luyệ tậ thủ có n p dâm thì mớlà cách thự tiễ đ giúp cho bạ họ đợ cách bế i c n ể n c ưc tinh như Ngoài ra, luyệ tậ thủ ý. n p dâm - bằ cách kéo dài thờgian càng lâu càng tống i t cũ giúp cho sự ơ cứ củ dư ng vậđợ lâu hơ Đ số ờbị xìu ể ể ng cư ng ng a ơ t ưc n. a ngư i xìu n n là do lúc trẻ dâm nhiề và quá vộvàng xuấtinh, và lâu ngày sẽ o cho cơ p thủ u i t tạ bắ dưng vậquen dầ vớsựchịđng ít ỏđ sự ơ cứ cũ bị i hạ và đơ ơ t n i u ự i ó, cư ng ng ng giớ n ư ng nhiên sẽ ng làm ă đợ gì ! Mộđc giả chẳ n ưc t ộ khác có hỏtôi vầ "lúc nhỏ thủ i y, tôi dâm quá nhiề bây giờ chứ xuấtinh sớ không biếcó cách nào chữ không ?" Và đc u, bị ng t m, t a ộ giả ó có kể i rằ lúc còn trẻ i ngày anh ta thủ đ lạ ng, mỗ dâm trung bình mộlầ đn khi có t n, ế bạ gái thì lạchẳ đợ làm tình vì gặ phảcon gái nhà lành, quá ứ chế ta phảra n i ng ư c p i c anh i ngoài kiế đcho họ khẩ dâm, như kẹlà dân làm gái chỉ tiề nên bú cho thậ m ĩ ... u ng t vì n t mau, vớlạsợ nh sát đn bắ đc giả ó vừ gặ trong tình cả không đợ thoả i i cả ế t, ộ đ a p nh ưc i mái vì thờgian hạ hẹ vừ gặ sự lắ củ sự t bớđ phảxuôi theo tự i n p, a p lo ng a bắ , ành i nhiên ... xuấtinh cho lẹ Sau này anh bạ đ có gia đ gặ phảngưi vợ i dâm đ hỏ t . n ó ình, p i ờ hơ òi i cũ hơ nhiề và hơ ... lâu, như anh bạ đ lạbị quen lo sợ trư c tớgiờ ng i u i ng n ó i thói từ ớ i nên không perform đợ như bà vợ n, vì lẽ lý cũ như ưc ý muố tâm ng thói quen xuấtinh sớ t m củ anh ta đ biế anh ta thành ngưi mấlòng tin, và dưng vậsẽ a ã n ờ t ơ t không cưng lâu ơ đợ Xét ra thì đ cảtâm lý ả hưng đn sinh lý, lòng tin ả hưng đn khả ng ưc. úng , nh ở ế nh ở ế nă sinh lý, và đ bề dưng vậả hư ng theo thói quen củ thờgian mà trư c đ anh ộ n ơ t nh ở a i ớ ây bạ kia trảqua. n i

Muố chữ khỏchứ bệ này thì cũ hơ khó vì phảcó bác sĩ vào, bác sĩ cho n a i ng nh ng i i xen sẽ bạ dùng mộloạthuố kích thích nhưViagra hay các loạtă cư ng sinh lý khác trong n t i c i ng ờ mộthờ gian ngắ chừ vài ba tháng đ cho bạ lấ lạlòng tin, cũ như t i n ng ể n y i ng thay đi phầ ổ n nào về lý. Như hiệ quả không thì đ khi cũ khó nói, vì từ trư ng hợ tâm ng u hay ôi ng ng ờ p củ mỗngưi và tùy khả ng tinh phầ củ bạ a i ờ nă n a n. Riêng tôi thì có vài mẹ vặcó thể o t giúp cho bạ họ đợ phép bế n c ưc tinh. Như ã nhắ sơ đ c ở trên, giao hợ đu tác đng ở sinh lý . Cơ đ tốrồ dư ng vậđ quen chịđng p ề ộ tâm thể ã t i, ơ t ã u ự giỏrồthì cũ còn chư đ, bạ còn phảluyệ thêm về i i ng a ủ n i n tinh thầ hay nói cách khác là n luyệ cách phân tán tư ở cứ n tưng, như n tậ cho ... hồ lìa khỏxác vậ hay rõ ràng luyệ p n i y hơ là tách rờtinh thầ ra khỏ vớ cả giác, tậ cho ý thứ sung sư ng không tồ tạ n i n i i m p c ớ n i trong tâm não nữ và chỉ cơ củ bạ hoạđng trong khi tư ở thì đ rong a, có thể a n t ộ tư ng ang chơđ đ Ví dụ t mẹ vặ trong lúc làm tình, bạ hãy thửđm trong đu 1, 2, 3, 4 i âu ó. mộ o t: n ế ầ ... vớmỗcú nhấ tớbạ sẽ m mộcon sốkhi đn mộcon số đ thì trí óc bạ i i p i n nhẫ t , ế t nào ó n sẽ phân tán, hay bạ cứlo đm mà quên đ mình đ làm tình, khi đ tựquên mình bị n ế i ang ã rồthì bạ có thể ế lên cả m cả i n đm tră ngàn cũ đợ Hoặ mộcách khác, là đ mộ ng ư c. c t em t bài tính nhẫ ra, nhân chia cộ trừ m ng trong đu hay đ mộnào đ chư giảquyếđ ợ ầ em t ó a i t ưc ra bàn tính; nói chung miễ làm sao cho tư ở phân tán là bạ OK thôi ! Không nhấ n tư ng n t thiếlà nhữ chuyệ tôi vừ nêu ra. t ng n a Mộcách khác đ kéo dài cuộ mây mư là nín thở Đ vậ bạ tậ nín thở thậ t ể c a ! úng y, n p cho t lâu, nín cho đn khi chịhếnổnữ thì thở nhẹ xong lạnín tiế tụ Trong phép thiề củ ế u t i a nhè ra, i p c. n a ngưi tu hành cũ nhắ tớphép bế i, cũ là mộcách đ đa con ngưi sang mộ ờ ng c i hơ ng t ểư ờ t thế i cao siêu hơ trong mộkhoả khắ nào đ Làm theo cách bế i này chẳ giớ n t nh c ó. hơ ng nhữ cho bạ bình tĩ mà còn giúp cho bạ chú tâm tớhơ thở quên đ sự ng n nh n i i mà i sung sưng tạ thờ nế bạ không bình tĩ đ đ u tiếlạsự cả trong cơ đ dồ ớ m i, u n nh ể iề t i run m thể ang n dậ thì sớ muộ gì tinh dị cũ sẽ t ra theo sựđ hỏcủ cả giác. Ngoài ra bế p m n ch ng xuấ òi i a m hơ còn có tác dụ phụ i ng khác cũ hiệ nghiệ lắ thử xem, oxy rấquan trọ ng u m m, xét t ng trong sự hấ củ con ngư i, không có nó thì con ngư i ta sẽ t, và chỉ cách "bế hô p a ờ ờ chế có " nó đđ ta nằ trong tình trạ khó chịvà nhờ y mà quên đ cả giác sung sưng. i ể m ng u vậ i m ớ Mộ mẹ khác nữ là, đ cho nàng ngồở t o a ể i trên bụ âu cũ là mộcách hay đ bế ng ng t ể tinh hay. Nhữ lúc nào bạ cả thấ không kề chế i nữ thì bả nàng hãy trèo lên bụ ng n m y m nổ a o ng mình mà ngồ nhớ c cho nàng biếlà chỉ i, nhắ t sàng sê thôi, không đợ ngồlên ngồ ưc i i xuố hay xãy nhanh như a chạ thì cũ sẽ làm cho mình bị t tinh lắ Nế ng, ngự y ng dễ xuấ m. u kề không nổnữ thì cứ c lên tiế bả nàng ngừ không sao cảnàng sẽ m i a việ ng o ng, , thông cả thôi. m Nế bạ không thích cho bà xã trèo lên bụ ngay lúc này thì vẫ có cách khác, bạ lấ u n ng n n y dưng vậra ơ t khỏngư i nàng, dùng tay phảbóp chặthân dưng vậ cho ngón tay cái bấ nhẹ c i ờ i t ơ t, m hoặ mạ lên đ đu, làm cho dưng vậhơ tê đ Theo sách vỡ nói thì ngay lúc đ bạ nh ỉ ầ nh ơ t i i. có ó, n có thể ơ pháp khác bằ cáh dùng hai ngón tay ấ mạ ở ớ đ củ bìu dái và phưng ng n nh dưi áy a vuốngư c xuố hậ môn, coi nhưđy trôi tinh dị trở trong. Tuy nhiên cách này t ợ ng u ẩ ch vào

phảthự hiệ trưc khi đ nữ trư c khi đ quá trễvì có thể n sẽ tổ i c n ớ ó a, ớ ã , bạ bị trác, thay vì bế tinh thì phả ứ ngưc lạ túi tinh bị thích và tinh khí sẽ ra ngay. n ng ợ i, kích trào Mộ mộvẹ vặnữ là dùng dư ng vậgõ nhẹ cử mình nàng, cho đu khấ chạ t t o t a ơ t lên a ầ c m vào mồ đ sẽ ư c lợ cả vừ tạ mộcả giác mớcho nàng vừ làm mấchút ng óc, đợ i hai: a o t m i a t cả giác cho bạ Và cuộ chơ sẽ ưc kéo dài hơ m n. c i đợ n. Mộcách khác nữ là trưc khi giao hợ thì yêu cầ hay mờmọ ngưi bạ tình vọ t a ớ p u i c ờ n c "thằ bé" cho bạ thậnhiề và thậlâu, coi như ng n t u t làm cho bạ quen vớ cả giác từ n i m từ trư c. Và trư c khi đvào cuộ đy đ a thì bạ nên ngâm dư ng vậmình trong âm đo ớ ớ i c ẩ ư n ơ t ạ càng lâu càng tố trong lúc đ bạ có thể truyệ cho qua thờgian vớnàng. Mụ đ t, ó n trò n i i c ích là làm cho bạ quên đ cả giác sung sư ng trong tứ thì khi mớđ vào, vớlạbạ n i m ớ c i út i i n cũ biếđy, dưng vậcủ đ ông là nơ rấnhạ cả vớnhiệđ, chỉ n âm ấ ng t ấ ơ t a àn i t y m i t ộ cầ m, nong nóng lạtrơ trơ thì sẽ "bung" ngay. Bởvậ bạ mớ đ trong đ cho dư ng i n n bị i y n i ể ó, ơ vậ"làm bạ vớâm hộ t hồ coi như thờgian đ "hai ngưi họ tìm hiể nhau t n" i mộ i, cho i ể ờ " u trư c khi giáp lá cà, thì cũ tố và cũ tiệ nói chuyệ yêu đ ơ vớ nàng. Tuy nhiên ớ ng t! ng n n ư ng i nhiề anh bạ cho rằ lúc này đ hứ ... chếmẹmà biể đ cu vô rồngâm ở ó u n ng, ang ng t , u út i đ mộthờ gian là chắ mộhồnữ hếhứ rồ cu xìu xuố thì lấ gì mà chơ vớlạ t i c t i a t ng i, ng y i, i i thờ gian có đ cho phép đ mình làm chuyệ đ Đ u này không sai, như bạ là i ủ ể n ó. iề ng n ngưi bị ng xuấtinh sớ thì bạ phảchịkhó mộchút mớđ ợ hếhứ thì mộ ờ chứ t m n i u t i ư c, t ng t lát sau hứ lạmấ hồ và vì thế ng ngưi mắ chứ xuấtinh sớ cầ phảtìm ng i y i, nhữ ờ c ng t m n i cho mình thờgian rộ rãi đ có thể dài mà không bị ngạgì cả i ng ể kéo trở i . Còn mộcách khác nữ đ kéo dài cuộ mây mư đ là trưc khi giao hợ bạ ngâm t a ể c a, ó ớ p n dưng vậtrong mộcái ly nư c nóng - nóng vừ phả- đ làm cho dư ng vậmấđchút ơ t t ớ a i ể ơ t t i cả giác, hay là quen vớ đ nóng củ âm đo, và khi nhậ cuộ sẽ m i ộ a ạ p c không gặ ... bỡ p ngỡ . Ly nưc đ cũ là mộcách hay đ làm tê đ tế . Bạ có thấ nhữ ngư i bị t tay ớ á ng t ể i bào n y ng ờ trặ trặchân hay dùng nư c đ đ làm tê đ cả giác sao, hình thứ cũ y vậ đ . Nói t ớ á ể i m c ng y ó chung, hai cách này cũ tưng tự ng ơ như dùng thuố desensitizer, loạthuố làm giả đ c i c m i cả giác vậ như thiếnghĩ m y, ng t dùng thuố hoài thì đ có tố dùng mẹ vặtheo kiể c âu t, o t u dân gian coi vậ mà tốhơ á ! y t n Còn mộđ u nữ đ nhắ nhở t iề a ị nh c luôn cho các bạ nào muố kéo dài cuộ mây mư đ n n c a, ó là ... đ tiể cho sạ trư c khi làm tình, vì ố niệ đo ở bên dưi nằ kề ố i u ch ớ ng u ạ sâu ớ m bên ng dẫ tinh và túi tinh (lúc lên tớthân dưng vậthì hai ố mớ nhậ thành mộ , khi mắ n i ơ t ng i p t) t tiể thì niệ đo sẽ ố tinh và sẽ u u ạ ép ng làm cho bạ có cả giác buồ ... xuấtinh. n m n t Trên đ là nhiề cách thứ đ bế có thể dụ như t mẹ vặcho bạ đ kéo ây u c ể tinh áp ng mộ o t n ể dài cuộ mây mư . Như sẽ nhiề bạ không đng ý lắ sẽ là: đ chơ thì chơ c a ng có u n ồ m, cho ã i i cho sư ng, chứchơ mà cố ớ i tình làm mấđcả giác thì cũ nhưkhông, thà chẳ làm t i m ng ng tình còn tốhơ Nói vậ cũ không đ lắ bạ cũ biếđ chuyệ phòng the, thỏ t n. y ng úng m, n ng t ó, n a mãn cho ngưi phốngẫ là chuyệ bả vệ nh phúc gia đ nên nó rấquan trọ ờ i u n o hạ ình, t ng, như Kinh Bích Lị tôi nói ở ch trên. Đ ông chúng ta muố đt tớ lãnh vự tốcao trong àn n ạ i c i vấ đ chă gốthì luôn phảnhớ câu này, và có thể m nhẫ trong lúc làm tình - coi n ề n i i kỹ lẫ m như t mẹ vặnữ trong phép bế mộ o t a tinh, đ là câu: "MỤ Đ ó C ÍCH TỐ HẬ CỦ TA I U A BÂY GIỜLÀ LÀM CHO NÀNG SUNG SƯ NG CHỨKHÔNG PHẢ LÀM CHO Ớ I

TA". Đ úng vậ nế đ ông chúng ta đng quá ích kỹcứ y, u àn ừ , nghĩ i cả giác củ bả thân tớ m a n thì nói xin lỗbạ bạ khó mà họ thành phép bế i n, n c tinh, cũ khó mà chiế đợ thiệ ng m ưc n cả củ bà xã, và đ ơ nhiên lòng tin về nă củ bạ sau đ cũ sẽ m. Còn m a ư ng khả ng a n ó ng giả nế bạ đng ý vớtôi, coi như c đ củ chúng ta đ "set" sẵ là thỏ cho phái nữ i u n ồ i mụ ích a ã n a rồ thì tạsao chúng ta lạkhông thự hiệ cho đ i i c n úng. Chúc bạ may mắ và hạ phúc ! n n nh Nghệ ThuậGiao Hợ Hậ Môn t p u Tác GiảKinh Bích Lị : ch Hello everyone. Tôi không biếđu bài viếnày nhưthế t ầ t nào. Chuyệ là vậ tôi nhậ mộ n y, n t số email hỏthă về i m chuyệ giao hợ ở u môn, đi khái là có nên không, có đ n p hậ ạ au không, sưng nhưthế ớ nào, làm sao đ thuyếphụ bạ gái cho phép. Tôi cũ ráng trả i ể t c n ng lờ theo sự u biếcủ mình. Như rồlâu lâu tôi vẫ nhậ đ ợ email hỏthă về n đ hiể t a ng i n n ưc i m vấ ề này. Nghĩ i nghĩ thôi tôi ráng viếcho các bạ cùng tham khả tớ lui, t n o. Nói đn Giao-hợ ở u Môn (GHHM) (Tiế Anh gọlà "Anal" hay "Buttfucking"), thì ế p Hậ ng i vẫ còn là mộchuyệ huyề bí, cầ kỳlà mộchuyệ đ lên án, nhấlà khi đợ đ n t n n u , t n áng t ư c em bàn thả vớnhữ ngư i đo đc. Nó có thể mộđ u trái vớ luân lý, đo đ c, nhân o i ng ờ ạ ứ là t iề i ạ ứ phẩ cũ là mộchuyệ bệ m, ng t n nh-hoạ chư từ thấ ở n a ng y trên đi (Tiế Anh gọnó là ờ ng i "taboo"), tứ mộsự m kỵ đ mà ai làm theo cũ bị là nhân phẩ thấ hèn. c t cấ gì ó ng coi m p Như thự chấ GHHMù có "taboo" hay không ? Hay chỉ ng c t, "taboo" trên phưng diệ tinh ơ n thầ Còn nế đ y-họ ra bàn thả ở ây thì chư chắ gì nó gây thưng hạđn cơ n. u em c o đ a c ơ i ế thể con ngưi !? ờ Số ở hệ p tiế như u Internet bây giờchúng ta cũ thấ hàng triệ kiể ng thế cấ n kiể , ng y u u "taboo" bày nhan nhãn, như hình sex, phim porn, các loạcấ kỵphạ pháp cũ posti m , m ng up đy ở ầ trên web, như ng cả làm tình tậ thểnhữ món đ-chơ trụ c, nhữ nhữ nh p , ng ồ i y-lạ ng hình bạ lự như ánh đp, hãm hiế và còn hơ thế a. Nế đ nhữ sự -do o c đ ậ p n nữ u em ng tự luyế kiể "bệ hoạ đ so vớGHHM, thì GHHM vẫ còn "tộ nhẹ n nhiề n-ái u nh n" ó i n i" hơ u, phảkhông ? Ít ra, GHHM có thể y ra chỉ a hai ngư i yêu nhau, biếtôn trọ lẫ i xả giữ ờ t ng n nhau, có thể giữ hai vợ ng muố tìm hiể thêm về chỉ a chồ n u "Nghệ t ân-ái", hay mộ -thuậ t cái gì đ gọlà sự ó i khám-phá, mộsựtìm tòi, tò mò chỉ n làm mộlầ cho biế cho t muố t n t, tă thêm cả giác, thì nó vẫ còn OK hơ Nhấlà cánh đ ông. Mộsố muố thử ng m n n. t àn t chỉ n mộlầ thôi cho biếthì sao, có gọlà "bệ hoạ hay không. t n t i nh n" Mộbạ trai, 25 t, tâm sựvớ tôi, "Nă nă qua, tôi không bao giờ t n i m m dám nghĩ i GHHM. tớ GHH ghê ghê làm sao đ Như sau mộlầ thửqua, em trở thích và bây giờ ờ ó. ng t n nên đi số tình dụ em rấlà phong phú". ng c t Vào thậ niên 1990, GHHM đợ cho là mộtrong nhữ nguyên do củ bệ HIV, và p ưc t ng a nh con virus từđ dẫ tớbệ AIDS. Đ số ờrấsợ nh AIDS nên không bao giờ ó n i nh a ngưi t bệ dám "đng" tớ như khi báo chí tung tin đ ra, mộsố ụ i, ng ó t khác, ngư c lạ bắđu có chút ợ i, t ầ tò mò hay ít ra đ ba lầ suy nghĩ i. ôi n tớ

Nói cho cùng, GHHM cũ chỉơ thuầ mộcuộ sinh-hoạsex tă cấ so vớloạ ng đn n t c t ng p i i sinh-hoạsex bình thưng. Nó cũ chỉ mộsự u lộ t ờ ng là t biể tình yêu giữ hai ngư i, muố a ờ n trao nhau trọ vẹ như chỉ n n, ng khác nhau về hình thứ và cách thứ Nó có thể n đ c c. vẫ em đn sựhạ phúc, sựthỏ mãn đy đ từtinh thầ lẫ thể mà không tai hạchút nào ế nh a ầ ủ n n xác i nế như c hành đ cách. u thự úng Đ úng cách ở ây, trư c tiên phảnói là không đ ở xác và không ả hưng đn tinh đ ớ i au thể nh ở ế thầ Nói về thầ Bạ gái có thể gặ rấnhiề trở i về thầ Họ thể n. tinh n. n sẽ p t u ngạ tinh n. có bị mộcơ "shock" khi bạ trai mở ng đ nghị t n n miệ ề GHHM. Như nế bạ gái vư t qua giai ng u n ợ đ n "shock" này, thì sẽ dàng hơ chúng, như cũ chư hẳ dễ oạ dễ n ng ng a n dàng thuyếphụ t c đợ nàng. Dù sao đnữ bạ trai cũ phảthử m hỏmộlầ biếđ vì mộlúc ưc i a, n ng i dạ i t n, t âu t nào đ hay mộcớ đ sinh nhậ chẳ hạ hoặ có thể quá yêu bạ mà nàng ó, t nào ó, n ng n, c vì n, đng ý, hay ít ra đng ý cho bạ "ưm" nhẹ thôi. Cũ đợ chớ ồ ồ n ớ vào ng ưc ! Bạ trai ơ ! Cự t thì nàng không bao giờ t đi hế nế nhưnàng thự lòng n i tuyệ tuyệ ố t, u c thư ng. Con gái nói "không" là "có thể còn nói "có thể tứ là "sẽ ưc". Ngư i ta ơ ", ", c đợ ờ chẳ phảnói vậ sao. Thử ng i y xem, nế nàng "chúa ghét" chuyệ đ thiệ bạ sẽ t đợ u n ó t, n biế ưc sau vài lầ ngỏ Đ biếthêm chi tiếvề c này, bạ có thể mua mộcuố sách n ý. ể t t việ n tìm t n củ Tristan Taormino tự "The Ultimate Guide to ASX for Woman" (Sách hưng dẫ a a ớ n GHHM cho phụ ), ở nữ trang web www.goodvibes.com. Hay bạ có thể n mua mộcuố t n video ở ây về đ tham khả nế như t bạ thậlòng muố biế o u thậ n t n t. Bạ trai cũ nên nhớ đ u quan trọ trong GHHM là sự n ng hai iề ng kiên nhẫ và thấ hiể n u u. Nế bạ không chắ nàng sẽ ón nhậ GHHM nhưthế u n c đ n nào, bạ hãy thử t lầ sẽ t. n mộ n biế Nhưlà, thử mộngón vào đ trong lúc giao hợ Xem nàng có hứ thú thêm hay bị sờ t ó p. ng kích thích chă ? Nàng có hơ trù trừ hoàn toàn phả bác ? Dĩ ng i hay n nhiên bạ phảhế n i t sứ kiên nhẫ và thấ hiể nàng, mớ biếnàng thự sự trừ cũ có thể cho c n u u i t c bày hay ng là phép ? Có nhiề yế tố nh hư ng đn sự"cho phép" đ củ nàng lắ như truyề thố dân u u ả ở ế ó a m, là n ng Châu á, đo đ c gia đ gia cả và đi số hiệ tạv.v... Ởđ tôi không khuyên ạ ứ ình, nh, ờ ng n i ây, bạ trai thuyếphụ nàng cho bằ đợ hay dạ cho bạ cách thuyếphụ mà tôi chỉ n t c ng ưc, y n t c, đa ra hai lợđ m củ sự ư i iể a kiên nhẫ và thấ hiể là hai yế tố n đn sựthành công ở n u u, u dẫ ế GHHM, nế như n có dịthự hiệ u bạ p c n. Trư c hế nói đn sự u hiể bạ phảcầ có nhị u-trao-đi giữ hai ngư i. Phả ớ t, ế thấ u, n i n p-cầ ổ a ờ i có sự thả đ hoàng, phảtìm tòi vì sao nàng cự t. Có phảvì nàng sợ au ? bàn o àng i tuyệ i đ Hay nàng sợ bẩ hoặ xấ hổ Hay vì nàng lo lắ về c khỏ ? Thấ hiể tạsao "dơ n", c u ? ng sứ e u u i nàng chốtừ cái chư ng ngạvậđu tiên bạ phảvư t qua, đ ! i là ớ i t ầ n i ợ ó Vậ nó có thự sự au mà sao nàng sợ Nhưđ nói, đ hay không là do sự n hành y c đ ? ã au tiế củ bạ đ hay sai. Bạ trai phảchắ chắ cho nàng rằ nó hoàn toàn không đ a n úng n i c n ng, au. Nên khi "lỡ tay" và nàng kêu đ bạ phảngừ ngay. Đ u này sẽ o nên "lòng tin" ở au, n i ng iề tạ nàng, sẽ o cho nàng biếbạ không có ý làm đ nàng. Và khi nàng có chút lòng tin bả t n au rồ bạ có thể n xa hơ Ngoài ra, mẹ vặbỏ i, n tiế n. o t thêm mộít chấbôi trơ cộ thêm sự t t n, ng kiên nhẫ thì mọsự đ vào đy thôi ! n, i sẽ âu ấ

Tớ đ tôi cũ khoan bàn về thuậ chỉ thêm về -thể c cho các bạ hiể sơ i ây, ng kỹ t, bàn cơ -họ n u sơBạ cũ biế đờ hậ môn có hình uố ngoằ ngoèo, đợ chia làm hai cơkhông . n ng t, ư ng u n n ưc , phảmộcơ i t như tưng. Họ cách thả ng cơ 1, tứ cơ m trong hậ môn, thì dễ ta ở c lỏ số c nằ u , như cơ 2, tứ ngay đu hậ môn, thì khá khó. Nế như n thử i vào ngưi nàng ng số c ầ u u bạ đ ờ trong lúc nàng chư sẵ sàng mở số nó sẽ đ Hãy cho nàng làm quen cái cả a n cơ 2, gây au. m giác bằ sự mó cơ 2 (ngón tay hay dưng vậ trong lúc có sex. Khi nàng đ lên ng sờ số ơ t) ang tớ tuyệđ hãy thửấ mộngón tay vào, bạ sẽ y cả cơ ề buông lỏ trong lúc i t ỉ nh, n t n thấ 2 đu ng này, và thự hiệ sẽ dàng hơ c n dễ n. Thế vấ đ vệ còn n ề sinh. Bạ cũ biế con gái thích ở ch và sợ lắ ! Có mộ vài n ng t, sạ dơ m t phưng pháp đ tránh dơ u có sự ơ ể nế chuẩ bị càng, như dùng áo mư hoặ mua loạ n kỹ là a, c i thuố nưc Fleet thông sạ "đờ ố trưc khi có sự c ớ ch ư ng ng" ớ quan hệChúng ta hãy bàn đn . ế vấ đ vệ n ề sinh này sau. Nói đn ả ế nh-hưng sứ ở c-khỏ nhữ chứ bệ lây qua đờ GHHM cũ không e, ng ng nh ưng ng đ sợ lắ nế như n số trong chế ộ t vợ mộchồ còn không thì bạ áng cho m u bạ ng đ "mộ t ng", n phảcẩ thậ hơ bằ cách dùng áo mư Bở vì nàng sẽ thể viêm âm đo, nế đ i n n n, ng a. i có bị ạ u ã đa vào hậ môn và đt qua âm đo. Nên thay áo mư mỗkhi có sự ổchỗ hoặ cầ ư u ặ ạ a i "đi ", c n thiếhơ nên mang hai áo mư đ lỡ bị t n, a ể khi rách. Có mộcuố sách tự "Anal Pleasure t n a and Health" (Thỏ mãn Hậ môn và Sứ khỏ củ Bác sĩ a u c e) a Jack Morin bàn khá kỹ vấ về n đ này. ề Đ n đ cũ đ bàn khá đ về "lo lắ củ nàng rồnhé! Bạ bớthắ mắ chư ? ế ây, ng ã ủ sự ng" a i n t c c a Nói tóm lạ mộkhi bạ biếnàng sợcái gì, bạ có thể i thích cặ kẽ i, t n t n giả n hòng giúp cho nàng có lòng tin hơ thì bạ sẽ cơ i thành công hơ n, n có hộ n. Nế nàng có lòng tin rồ bạ chỉ việ thử cả giác "ngộ nh" đ ra sao thôi. u i, n còn c cái m nghĩ ó Vớbạ trai, thỏ mãn này có thể hơ họ ở đc biệvề t tinh-thầ Ý nghĩ i n a xa n tưng, ặ t mặ n. đợ đvào chiế mông khít-khao còn gì sư ng hơ nữ Hơ nữ cái cả giác đợ ưc i c ớ n a. n a, m ưc nàng trao cái "bí mậ nhấcủ nàng, cũ là sựtin tư ng tuyệđi nhấgiành cho bạ thì t" t a ng ở t ố t n còn gì bằ hả Nói về thỏ mãn thể t, thì sự sát chặchẻ tạ cả giác ở ng ! cái a chấ ma t sẽ o m cư ng đ cao. Vì vậ mà có mộsố n trai sau khi có vợmộthờgian, gặ vợ ờ ộ y t bạ t i p sanh hai ba đa, lỏ lẻ hếtrơ nên nghĩ "trò" khác !?! ứ ng o t n, ra Lầ đ tiên đ ợ GHHM cũ khá đc biệ Hãy chuẩ bị lý mạ mẽkỹ n âu ưc ng ặ t. n tâm nh , càng dù chuyệ gì xả ra bạ cũ phảbiếchấ nhậ biếtôn trọ lẫ nhau. Và bạ trai phả n y n ng i t p n, t ng n n i chắ chắ vớ nàng bạ sẽ c n i n không làm quá trớ đ nàng khó chị Lầ đu tiên khá quan n ể u. n ầ trọ nên bạ cầ phảlàm cho đ nế không bạ có thể không làm đợ lầ thứ ng, n n i úng, u n sẽ ưc n hai. Nên khi thự hành, hãy giành cho nhau nhiề thờgian đ âu yế đ bạ trai có c u i ể m, ể n nhiề cơ i đt ngón tay mình vào đ Cơ i thuậ lợnhấluôn luôn là lúc nàng gầ u hộ ặ ó. hộ n i t n đt tớkhoái cả vì lúc này sự ạ i m, "phòng bịcủ nàng ít nhấvà nàng có chiề hư ng dâng " a t u ớ hếtấcả cơ hứ đ ởcao đ. t t khi n ng ang ộ Ngoài ra, khi lên tớtuyệđnh, các cơ i t ỉ co-rút sẽ giãn nởbạ sẽ dàng trợ ngón tay vào , n dễ t trong. Nế như n có ý đt dư ng vậvào, hãy chắ rằ nó đ đợ bôi trơ bằ nưc u bạ ặ ơ t c ng ã ưc n ng ớ

dâm thủ hay chấbôi trơ KY jelly nào đ (bôi bên ngoài áo mư Hãy ấ nhẹ bả y t n ó a). n và o nàng ráng chịmộchút dùm bạ Nế bạ gặ mộnàng khó tính, chỉ dùng ngón tay u t n. u n p t nên trong lầ đu tiên mà thôi nhé ! Kiên nhẫ đy ! n ầ n ấ Nế như u nàng đng ý tiế xa hơ nên thỉ thoả bạ cầ chạ bên ngoài trong lúc âu ồ n n, nh ng n n m yế Nế như ang hôn chỗ củ nàng, bạ có thể m. u đ kín a n dùng chút lư i. Coi như sự"vô ỡ là tình" thì nàng sẽ không phả ứ gì. Nế bạ không muố dùng lư i thì trên thị ờ n ng u n n ỡ trưng Nhậcó rấnhiề loạsex đ chơ nhưloạấ loạnhét, loạbi, đc chế i đ rung kích t t u i ồ i i n, i i ặ vớ ộ thích, chuyên xài cho việ thay thế c GHHM. Hãy tìm mua nế có thểđ khởđng cho u , ể i ộ việ GHHM củ bạ c a n. Nế như n gặ trư ng hợ nàng là ngưi có tính thách thứ muố làm trư c cho bạ u bạ p ờ p ờ c, n ớ n, đ coi bạ có chị"đ như ư c nhưnàng. Vậ bạ có đng ý cho nàng làm bạ trư c ể n u au" đợ y n ồ n ớ không ? Đ u này nghe sao giố như iề ng truyệ thầ thoạ tứ là khó xả ra. Có thể xả n n i, c y chỉ y ra trong giấ mơ a bạ thôi. Như chuyệ này không phảlà không bao giờ đ c củ n ng n i có âu. Có mộsố p tình nhân, đc biệlà dân Tây âu, ngưi nữ ng dùng sex đ chơđ thỏ t cặ ặ t ờ cũ ồ i ể a mãn cho đ ông ở àn khu ấ Ghê chư ! y. a Nói chút cho vui thôi, bây giờ lạvấ đ chuẩ bị việ GHHM. Bạ trai thự sự trở i n ề n cho c n c không cầ quá chu đ như có đợ càng tố Nế như n áo, ng ưc t. u nàng quan tâm đn vấ đ vệ ế n ề sinh, nàng có thể m rử trư c. Hay bạ tắ cho nàng càng hay. Dùng ngón tay làm tắ a ớ n m sạ hếbên trong. Nế nhưsau này nàng hoàn toàn chấ nhậ chuyệ GHHM, hãy ch t u p n n khuyên nàng vệ sinh thư ng xuyên hơ đ làm quen vớcả giác, hoặ bấcứ nàng ờ n, ể i m c t lúc hứ bạ đu có thể ng n ề GHHM vớnàng. i Nên biế lầ đu tiên ấ vào luôn gặ trở i nhấ bởvì vòng cơ 2 đợ cấ tạ đ t, n ầ n p ngạ t, i số ư c u o ể trụ đ dơ ngoài, chứkhông phảđ nhậ vô. Vì vậ ngưi bạ gái phảhọ cách thả c ồ ra i ể n y ờ n i c lỏ cơ ng này. Hãy bắđu bằ mộngón tay đ bôi trơ Đ a vào phảnhẹ t ầ ng t ã n. ư i nhàng và cho nàng chút thờgian đ đ u chỉ vị Hãy kéo ngón tay củ bạ ra hếmứ và ấ trở i i ể iề nh trí. a n t c n lạ cho tớ khi nào nàng làm quen vớsựma sát. Đ n, đt ngón thứhai vào, làm theo đng i i oạ ặ ộ tác trên cho đn khi các cơ ề giả nở(Tìm đc sách "Anal Pleasure and Health" đ ế đu n . ọ ể biếthêm chi tiế t t). Thế GHHM thậsự ớ chỗ mà ngư i ta lạphảsuy nghĩ i? Sưng ở ây chia ra t sưng nào ờ i i tớ ớ đ nhiề loạ Sưng vì nó bố đng, nó "quằ quạ có chút quái dị ghê, tạ nên sựkích u i. ớ c ồ n i" ghê o thích cao đ trong quan hệ i tính. Sư ng vì nó chư bao giờ ư c thử ộ giớ ớ a đợ qua, vì nó có thể tạ mộđi số tình dụ nguộlạ thành nóng bỏ Riêng về m giác củ thể sẽ o t ờ ng c i nh ng. cả a xác khác mộcách đc biệso vớtính dụ bình thư ng. Bởvì đu hậ môn cũ có khá t ặ t i c ờ i ầ u ng nhiề cơ u quan nhạ cả đợ truyề tín hiệ thẳ lên não. Vớđ ông có tuyế tiề y m ưc n u ng i àn n n liệ tuyế tạ ra cự sư ng, nằ gầ nơđ Cả giác bó chặđi vớhọ ng khó đợ t, n o c ớ m n i ó. m t ố i cũ ưc cơ quan nào khác so sánh vớ Vì vậ dân "gay" thích GHHM hơ ai hếlà thế i. y n t ! Nhắ lạnhữ đ u quan trọ khi GHHM. Ba yế tố rấcầ thiế Đ trơ áo mư c i ng iề ng u sau t n t: ộ n, a bả vệvà sự o , kiên nhẫ Đ bôi trơ như ã nói trong các bài viếtrưc. Là loạKY jelly, n. ồ n đ t ớ i ít đng nhờ và không màu không mùi, có bán ở siêu thị m kính thuố Ngoài ra ố n các , tiệ c. còn loạAstroglide, ID, Wet, hoặ ForePlay. Đ ng mua loạcó dầ (oil-based), như i i c ừ i u loạ

vaseline hoặ dầ c u-em-bé (baby oil) vì nó sẽ rách áo mư có thể làm viêm hậ làm a, sẽ u môn sau này. Yế tố u quan trọ thứ là áo mư Có mộ số n thắ mắ là có nên mang áo mư hay ng hai a. t bạ c c a không ? Mộsố t không thích vì sợ không đợ nhiề cả giác. Như tôi khuyên là nên ưc u m ng mang, dù là bạ và nàng không bị ớ bệ bạ vẫ cầ có nó. Bởvì đờ hậ môn n vư ng nh, n n n i ưng u có khá nhiề vi khuẩ tạ ra các bệ ngoài da, hoặ bệ viêm niệ đo. Ngoài ra, mang u n o nh c nh u ạ áo mư quan trọ là vì nó giúp cho sự n lợsau khi sinh hoạxong. Bạ có thể t nó a ng tiệ i t n vứ đ thậdễ i t dàng và không cầ phảrử giặgì cả n i a, t . Yế tố u quan trọ thứ là sự ng ba kiên nhẫ Như ã biế kiên nhẫ rấcầ thiếvì GHHM n. đ t, n t n t cầ phảcó tố đ thậchậ ở đu. Cầ phảbiếkề chế thầ vì nế không sẽ n i c ộ t m lúc ầ n i t m tinh n, u dễ ra sựtrầ xưt, tạ đ đn cho cả Chư kể bị gây y ớ o au ớ hai. a sẽ viêm bệ nế như hấ nh u quá p tấ làm rách áo mư chẳ hạ Nói về thầ thì sự p a ng n. tinh n, kiên nhẫ sẽ n làm bạ gái cả n m thấ dễ u hơ coi đ nhưmộsự y chị n, ó t làm tình thự sựchứkhông phảmộcuộ truy c , i t c hoang. Ngoài 3 yế tố u quan trọ trên, tưthế ng trong GHHM cũ không kém phầ tạ nên hữ ng n o uhiệ Đ số n nữthích ngồtrên đ làm chủ p đ u. Số u. a bạ i ể nhị iệ khác thích nằ sấ quỳ m p, , hoặ nằ nghiêng. Không tưthế gọlà tốnhấđi vớtôi. Chỉ tưthế thích c m nào i t t ố i có nào hợ vớbạ nhấ là tư tốnhấ Chúng ta bàn thêm về thế p i n t, thế t t. tư sau. Cũ phảnhắ lạvớcác bạ phảtùy theo cơ đ hỏmà vậ dụ thờgian đy ng i c i i n, i thể òi i n ng i ầ đ, cầ thiếcho cơ ủ n t vòng giả nở cầ phảbôi thậnhiề dầ trơ sao cho đ mứ n và n i t u u n úng c. Nế nàng nói đ có nghĩlà vẫ chư đ trơ đy ! Nế nhưnàng không đ bạ cũ u au, a n a ủ n ấ u au, n ng không nên vộvàng giao hợ Hãy đ cho hậ môn nàng làm quen vớ dư ng vậbạ i p. ể u i ơ t n trư c. Sớ sau, cả sẽ m thấ sẵ sàng mà thôi ! ớ m hai cả y n GHHM quả t không đ như n tưng. Chỉ thiế chuẩ bị i đa GHHM đn thậ au bạ ở có u n mớ ư ế chuyệ không hài lòng. Vớbạ nữbạ cũ nên có sự n i n , n ng chuẩ bịàng hoàng. Ví dụ n đ như tựtìm hiể về u môn mình trưc, như sách sinh họ đ đc. Hoặ cụ hơ là tự u hậ ớ tìm c ểọ c thể n khám phá trong lúc tắ rử Hãy đt mình trong bồ nưc ấ hoặ nằ thoảmái trên m a. ặ n ớ m c m i giư ng, bạ nữ thể ờ n có mát-xa vòng quanh âm hộ ớ cho tớkhi thấ kích thích, đ n trư c i y oạ giơ chân lên cao và rà tớvùng hậ môn. Sau khi đt ngón tay vào, nế thấ thích bạ nữ i u ặ u y n cầ kích thích âm hộ ng tay còn lạ Hãy làm chậ và đu đ khám phá cơ n bằ i. m ề ể vòng HM. Đ ợ biếcơ ưc t vòng như mộcái ố đ hồ có thể sánh nhưcái nút đy, là mộ"cái là t ng àn i, so ậ t cổ đ ngă vậthể hoặ vào, hoặ nói tư ng trư mộchút, như mộcái vòng ng" ể n t ra c c ợ ng t là t khóa củ bóp đm. Cơ a ầ vòng này có thể sứ "nuố mộcái dư ng vậ nên cũ sẽ dư c t" t ơ t, ng không gây đ đn gì. Chỉ n nhớkhi dùng bằ tay, bạ nữ cắcho ngắ gọ au ớ cầ , ng n nên t n n trư c đ tránh trầ xưt. ớ ể y ớ Sau khi thửsơ ở bộ vòng ngoài, bạ nữ n muố đt vào trong thì nên dùng chút dầ bôi n ặ u trơ loạhòa tan vớ nư c (water soluble) hoặ dầ vaseline cũ đợ và nhớ a kỹ n, i i ớ c u ng ưc rử càng sau khi xong. Nên dùng ngón trỏ giữ sẽ t hơ vì hai ngón này dài nhấvà và a tố n t mạ nhấ Nhớ lỏ cơ nh t. thả ng vòng trong khi ấ ngón tay vào. Đ u này sẽ n iề giúp bạ vưt n ợ qua "hàng rào" chặở t ngoài cùng. Thoạtiên sẽ t không thoảmái lắ có khi cả thấ i m, m y

nóng đt hoặ khó chị Không sao, chỉ n thả ng hoàn toàn và tiế tụ thủ ố c u. cầ lỏ p c dâm bằ ng tay kia, bạ sẽ vớ cả giác thôi. Nế cầ thiế bạ cứ c đtớtuyệđ trong n OK i m u n t, n việ i i t ỉ nh, khi ngón tay vẫ còn đt bên trong. Bạ sẽ y cả giác sẽ n ặ n thấ m khác lạ n. Nế nhưkhông hơ u thấ thích, bạ nên lấ ngón ra và thửlạvào mộdịkhác. Đ u quan trọ là giành y n y i t p iề ng nhiề thờ gian cầ thiếđ cho bạ làm quen. Nế vào đợ bên trong rồ bạ thửđy u i n t ể n u ưc i, n ẩ sâu hếmứ và ngoáy tay vòng quanh, xem thử m giác đ ra sao nhé. t c, cả ó Nế như n cả thấ không trở i gì, bạ thử ngọ ngón tay vòng quanh xem u bạ m y ngạ n ngọ e sao. Các mô bên trong hậ môn rấmề và ấ cả giác tă tă nhồ nhộ Nế bạ u t m m, m ng ng, n t. u n đt thửngón khác trong âm đo, bạ có thể y hai cơ ặ ạ n thấ quan này đợ ngă cách bàng ưc n mộ"bứ tư ng". Dầ dà, bạ thửnong thêm mộít đ xem bạ có thể p" dưng vậ t c ờ n n t ể n "tiế ơ t củ bạ trai đ ợ chă ? a n ưc ng Bạ gái ơ ! Bây giờxem như n đ quen thuộ vớmấ ngón tay rồnhé. Bạ có thử n i , bạ ã c i y i n nghĩế chuyệ mua mộdụ cụ không. Nơ bán có rấnhiề hoặ có thể đn n t ng sex i t u, c order thẳ từcác website. Bạ nên dùng loạcao su plastic hơ là latex. Bởvì latex khó chùi ng n i n i rử dễ lạvi khuẩ Không nên dùng loạdụ cụ đu nhọ hoặ loạdễ a, giữ i n. i ng có ầ n c i gãy. Giố như dụ bằ tay, bạ nên làm chậ phốhợ vớthủ ng xử ng ng n m, i p i dâm. Khi đ ợ kích ưc thích, cả u môn và âm đo có chiề hưng thả ng. hậ ạ u ớ lỏ Rõ ràng rồnhé, bây giờ n có thể i anh ấ cùng tham gia rồđ Nên cho anh ấ biế i bạ mờ y i ó. y t bạ làm chủ n tình hình, tứ bạ sẽ ngưi đ u khiể anh ấ Sự c n là ờ iề n y. kiên nhẫ củ chàng rồ n a i sẽ ưc bạ đn bù xứ đ đc biệnế đ là lầ đu tiên cho cả Chàng có thể đợ n ề ng áng, ặ t u ây n ầ hai. hôn âm hộ nàng trong lúc đt ngón tay vào, rấcó thể tạ khoái cả tộcùng đn vớ ặ t sẽ o m t ế i nàng. Nế hôn âm hộ ưc, bạ trai có thể tiế sâu hơ xuố dư i. Hôn HM còn đ ợ gọ u đợ n thử n n ng ớ ưc i là "vét vòng", tiế Anh gọlà "rimming" hoặ theo danh từy họ "analingus". Nó bao ng i c c gồ hôn, liế và nút. Đ số i ngư i đu kinh tở đ u này vì chúng ta đ ợ dạ phả m m a mọ ờ ề m iề ưc y i tránh chơ dơ "khu ấ Đ u trở i là ngư i hôn có thể truyề nhiễ vớ chỉ i ở y". iề ngạ ờ bị n m i từ ngưi bị c bệ như khó khă nhấở ây lạchính là mùi vị a nó! Nế mùi vị ờ mắ nh, ng n t đ i củ u gây khó khă cho bạ bạ có thể c hiệ nó sau khi tắ rử kỹ n n, n thự n m a càng. Hay bạ có thể n dùng bọ nylon (loạdùng cho microwave) đt ở ngoài. Nghệ t hôn HM cũ c i ặ bên thuậ ng khá đ dạ vì nó đ đn cả giác khá thú vị ngưi nhậ vì đ môi và lưi củ a ng em ế m cho ờ n ôi ỡ a ngưi cho rấấ và mề Nó cũ dễ c hiệ ở i tư như ờ t m m. ng thự n mọ thế hôn âm hộ (Tìm đc ọ Nghệ ThuậHôn Chỗ t Kín). Trong trưng hợ này, ngưi nhậ nnên thả ng cơ ờ p ờ n lỏ vòng, và tỏ chút phả ứ đ kích thích tinh thầ cho cuộ vui. n ng ể n c Trở i vấ đ tư . Tư cũ tùy thuộ vào thể ng củ mỗngưi, đ tạ nên mộ lạ n ề thế thế ng c trạ a i ờ ể o t sự i mái trong lúc hoạđng. Vài tư thích hợ cho ngư i này như lạkhông hạ thoả t ộ thế p ờ ng i p vớngưi khác. Chúng ta thử thả vài tư sau đ xem sao (Tìm đc thêm Các i ờ bàn o thế ây ọ Thế Làm Tình củ Kinh Bích Lị a ch): Tư đu tiên có lẽ thế ầ quan trọ nhấ Nàng ngồtrên, mặgiáp vớchàng. Tư này ng t. i t i thế giúp cho nàng làm chủ ư c sựmạ đợ nh-nhẹhoặ sâu-cạ cầ thiế Nàng có thể ng bấ , c n n t. ngừ t cứlúc nào. Chỉ n nhớ nhiề thuố trơ là xong. Thoạtiên cũ hơ khó vì đu cơ cầ bôi u c n t ng i ầ -

vòng khá chặ như khi vưt qua "hàng rào" này, thì mọviệ sẽ dàng hơ là bạ t, ng ợ i c dễ n n tư ng. Bây giờbạ có thể ng đ cả nhậ cái khoái lạ nó đn ra sao. Nế bạ nữ ở , n ngừ ể m n c ế u n gặ "sự " buồ tiêu, bạ hãy tậ thở đu. Hít sâu mộhơ và thở chậ sẽ p cố n n p cho ề t i ra m tránh cho cơ vòng co thắđt ngộ t ộ t. Khi bạ nữ ã vữ trong tư rồ chỉ n ấ sâu vào. Lúc này chàng nên nắ nhũ n đ ng thế i, cầ n n hoa hoặ âm hộsẽ c , giúp nàng hứ khởhơ mà quên đ cái khó chị Rồthì nàng có thể ng i n i u. i nhún nhè nhẹhoặ lắ tròn mông. , c c Khi nàng đ hoàn toàn làm quen vớcả giác, nàng có thể phép chàng hưng ứ ã i m cho ở ng, hoặ chủ ộ c đng. Tư thứ không kém phầ quan trọ đ là "cẩ thế tứ kiể chó, tiế Anh gọlà thế hai n ng ó u " c u ng i "doggie style". Tưthế thích hợ cho GHHM vì sự n lợvà mứ đ tiế sâu củ nó. này p tiệ i c ộ n a Quì bằ hai gố tay chố trưc, và thả ng vòng mông. Ngư i bạ tình quì theo kiể ng i, ng ớ lỏ ờ n u đng ở ứ phía đ sau và nhẹ àng nhàng đ vào trong. Bạ nữ thể yên hoặ nhún nhả i n có quì c y theo nhịđ u, hoặ sàng hai bên. "Sự i vào" sẽ dàng hơ nế nhưbạ nữthót cơ p iệ c đ dễ n u n vòng theo hình thứ "nuố dưng vậvô. c t" ơ t Tư thứ có thể i Bưm Giang Cánh, tiế Anh gọlà "Full Front". Tư này bạ thế ba gọ ớ ng i thế n nữ m ngử kéo hai gốgầ sát hếmứ vào ngự và gác hai bàn chân lên vai bạ nam. nằ a, i n t c c, n Bạ nam sẽ m lên phía trưc, gầ như n chồ ớ n giáp mặvớ bạ nữNế cầ thiế hãy đt t i n . u n t, ặ mộcái gố ở ớmông bạ nữđ đa nó lên cao. Bạ nam cũ có thể ẩ chân bạ nữ t i dư i n ểư n ng đy n qua khỏđu. Tưthế cũ tư ng tự i ầ này ng ơ như u thế về dễ "cẩ " sự dàng và mứ đ tiế sâu. c ộ n Tư thứ là tư đ ng. Cả ngưi đng quay mặcùng mộhưng. Bạ nữ thể thế tư thế ứ hai ờ ứ t t ớ n có hơ chồ về i m phía trư c (cách tốnhấlà có mộcái ghế ớ mặhoặ mộbứ tưng đ ớ t t t trư c t c t c ờ ể nưng tự Kiể này có thể c hiệ dễ ơ a). u thự n dàng hơ khi bạ nữnằ quì ở nh mépn n m cạ ngoài-giưng. Kiể này cũ rấtiệ lợnế như c hành ở ng nơ không phảlà ờ u ng t n i u thự nhữ i i phòng ngủNó cũ dễ . ng "xâm nhậ Bạ trai có toàn sự chuyể p". n di n. Tư thứ m là tư nằ sấ Bạ nữ m sấ (dùng gốchêm ở ng dư i đ nâng thế nă thế m p. n nằ p i bụ ớ ể mông cao nế cầ Tư này cho phép bạ nữ m thoảmái hơ vớ hai tay di chuyể u n). thế n nằ i n, i n dễ dàng. Bạ trai nằ trên cũ sẽ i mái vì hai tay không phảchố chịnhư tư n m ng thoả i ng u các thế trên. Tuy nhiên, "sự xâm nhậ sẽ p" không dễ dàng và hoạđng giao hợ sẽ hơ t ộ p khó n so vớ các tưthế i khác. Tư thứ là từ nằ nghiêng. Tư ng tự thế sáu thế m ơ như thế nă chỉ tư thứ m khác là nằ m nghiêng bằ hông, cả cùng quay về t hư ng, chân trên giở cao. Tư này ng hai mộ ớ lên thế cho phép cơ có sựthoảmái nhiề hơ Hai tay cũ tự khám phá. Và "Sự thể i u n. ng do xâm nhậ cũ dễ sâu. Như sự chuyể hơ bị i hạ p" ng và ng di n i giớ n. Tư thứ y là tưthế m nghiêng đi mặ Tư này giố tư vừ rồchỉ thế bả nằ ố t. thế ng thế a i khác là giáp mặBạ trai chỉ n rưng sâu vào giữ hai đ bạ nữ"Sự t n cầ ớ a ùi n . xâm nhậ cũ sâu và p" ng hai tay cũ dễ chuyể ng di n.

Đ là sơ ợ về tư cũ nhưbài họ tưng đi về ó lư c các thế ng c ơ ố GHHM mà tôi biế Nế bạ t. u n có thắ mắ hoặ gợý nào, xin cứviệ chia sẽ i tôi qua email. Nế bạ thích, bạ có c c c i c vớ u n n thể kinh nghiệ củ bạ cho tôi biế Tôi sẽ a bài viếnày lạcho hay hơ theo ý kể m a n t. sử t i n củ bạ Vớ các bạ chư bao giờ kinh nghiệ GHHM, tôi hy vọ rằ bạ sẽ a n. i n a có m ng ng n có mộít ý tưng về c này rồ nhé. Cuốcùng, dù cho bạ có quyếđ tiế hành t ở việ i i n t ị nh n GHHM hay không, tôi vẫ chúc bạ đ ợ may mắ trong đi số tình dụ nhé. Thân n n ưc n ờ ng c mế chào các bạ n n. Bí Kíp Tantra Tác GiảKinh Bích Lị : ch Phầ 1: Yoni Mát-xa n Bạ có bao giờ n mát-xa cho ngưi yêu ? Tôi chư bao giờ ng đc qua mộbài báo nói ờ a như ọ t về nghệ t mát-xa có tên là "Yoni Mát-xa", tôi quyếđ dị ra đ chia sẻ vớcác thuậ t ị ch nh ể nó i bạ Đ ợ biếYoni mát-xa làm cho đi số tình dụ thêm phong phú, mang sựgắ bó n. ư c t ờ ng c n cho mộcặ tình nhân, và cho nhữ chàng trai cái cơ i đợ tỏ t p ng hộ ưc lòng vớngưi tình. i ờ Mờbạ đc phầ dưi đ i n ọ n ớ ây: Yoni (đc là Yô-ni) là mộtừ ọ t Sanskrit, có nghĩlà âm hộhay tạ dị là "khu cấ a , m ch m" hoặ "đn cấ Ý nghĩ a nó dư i cặ mắcủ ngư i Tây phưng không khác hơ bộ c ề m". củ ớ p t a ờ ơ n phậ sinh dụ nữTrong bí kíp Tantra, Yoni đợ xem như t vậtình yêu và ngưng n c . ưc mộ t ỡ mộNên nhấthiếrằ ngư i con trai phảhọ đợ cách bày tỏ a hai đ u này. . t t ng ờ i c ưc củ iề Mụ đ củ Yoni mát-xa là chỉể o cho ngư i con gái (ngưi nhậ mộcả giác c ích a đ tạ ờ ờ n) t m thoảmái, mộtrạ thái hư phấ và sự m nhậ thích thú ở i t ng ng n, cả n Yoni. Ngưc lạ ngưi ợ i, ờ yêu củ cô (ngư i cho) đ vai trò phụ vụ chứ nhậ giây phút đ a ờ óng c và ng n ó. Yoni Mát-xa còn là mộhình thứ hoạđng sinh lý an toàn (dùng vớbao tay), và tuyệ t c t ộ i t diệ đ xây đp lòng tin và ân ái. Mộsố u ể ắ t chuyên gia đm bóp và chuyên gia sex đ từ ấ ã ng dùng đn nó đ giúp đ nhữ chứ bị lạ cả ở ế ể ỡ ng ng nh nh m phụ . nữ Mụ tiêu củ Yoni mát-xa không chỉể ạtớ cự khoái, như nế có xả cũ là mộ c a đ đt i c ng u y ng t đ u tố Mụ tiêu ở ây đn giả chỉ đ gây hư phấ và nắ bóp Yoni, tứ âm hộ iề t. c đ ơ n là ể ng n, n c . Từ c này, cả ngưi nhậ và ngưi cho đu đợ sự i mái, mà không phảnghĩ việ hai ờ n ờ ề ưc thoả i tớ chuyệ đt đ ợ cự khoái. Như nế khi cự khoái xả ra, thì đ là mộđ u phong i n ạ ưc c ng u c y ó t iề phú hơ và cả giác sẽ a mãn hơ Khi cự khoái, ở ây, không còn là đ u cầ thiế n m thỏ n. c đ iề n t nữ thì ngư i cho cũ không ngư i nhậ không cầ phảđ lạ Hãy đ ngưi nhậ a, ờ ng ờ n n i áp i. ể ờ n hưng thụ có giây phút thoảmái sau cùng. Dĩ ở và i nhiên, nhữ màn ái ân khác có thể ng diễ ra tiế theo, như hoàn toàn tùy theo sự ng thuậ củ ngưi nhậ Kếquả n p ng ư n a ờ n. t là ngưi cho sẽ o mộsự n gũ tin tưng cho ngưi nhậ và tạ thêm sự ờ tạ t gầ i, ở ờ n, o phong phú, là hạ phúc lứ đ nh a ôi. Đ chuẩ bị tố Tắ sạ sẻ ể n cho t: m ch luôn là mộđ u hữ ích cho cả vì nó giúp cơ t iề u hai thể nhẹ nhàng. Mộkhung cả yên tị vớ mộCD hòa tấ đ cầ hoa thơ v.v... cũ t nh nh i t u, èn y, m ng

là đ u lãng mạ cầ thiế Bạ cầ phảthậthả thơ tỏ quan tâm tớnàng bằ iề n n t. n n i t nh i, ra i ng nhữ cái ôm thắ thiế bằ nhữ ánh mắyêu thư ng, trìu mế ng m t, ng ng t ơ n. Phư ng pháp như ơ sau: Hãy đ nàng (ngư i nhậ nằ ngử đu gác lên gốsao cho nàng ể ờ n) m a, ầ i có thể nhìn xuố âm hộ ng mình, đng thờnhìn lên thấ bạ (ngưi cho). Dùng mộcái ồ i y n ờ t gốphủ n tắ đt dư i mông nàng. Chân nàng sẽ ưc dang hơ rộ khuỷ gốhơ i khă m, ặ ớ đợ i ng, u i i co (gốchêm dưi đu gốsẽ i ớ ầ i giúp cho đ u này), và bộ n sinh dụ củ nàng trong tư iề phậ c a thế n sàng. Ngư i cho lúc ấ sẽ i xế bằ giữ hai chân ngưi nhậ Ngư i cho sẵ ờ y ngồ p ng a ờ n. ờ cũ có thể i lên mộcái gố Ởvị này, ngư i cho có đ mọdi chuyể cầ thiế ng ngồ t i. trí ờ ủ i n n t cho việ mát-xa Yoni và các phầ khác trên cơ . Nên nhớ ng trư c khi khở đng, c n thể rằ ớ i ộ hãy bắđu hít sâu thở ng, mộcách chậ chạ suốcuộ mát-xa. Ngưi cho sẽ t ầ rộ t m m t c ờ khuyế khích và nhắ nhỡ ờnhậ việ hít thở sao cho đu đn. Thở n c ngưi n c này ề ặ sâu, chứ không phảthở ào, rấlà quan trọ trong việ mát-xa Yoni. i ào t ng c Nhẹ nhàng mát-xa chân, bụ đ và ngự v.v... đ tạ cả giác thoảmái trư c cho ng, ùi, c ể o m i ớ ngưi nhậ cũ như sẵ sàng củ ngưi cho trưc khi chạ vào Yoni lầ đu tiên. ờ n, ng sự n a ờ ớ m n ầ Bỏ t ít dầ bôi trơ lên vòng u Yoni. Rót sao cho vừ đ rỉ ng mép đi âm thầ và mộ u n a ủ xuố ạ n, bao quanh mặngoài củ Yoni (Dầ bôi trơ có bán ở tiệ ngưi lớ Mộ loạđợ t a u n các m ờ n. t i ưc nhắ tớ là "Yoni Play" sả xuấbởcông ty Looking Good Enterprises). c i n t i Bắđu mát-xa nhẹ t ầ nhàng chung quanh vào môi ngoài củ Yoni. Hãy kiên nhẫ vớthờ a n i i gian, đng thờ tỏ thích thú khi mát-xa. Tiế theo, hãy cẩ thậ xoa nhẹ ồ i ra p n n mép ngoài bằ ngón cái và ngón trỏvà trưt lên xuố dọ theo chiề dài củ hai mép. Làm như ng , ợ ng c u a vậ cùng vớ mép trong (tiể âm thầ củ Yoni. Nhớ kiên nhẫ đ ! y i u n) a là y ó Lúc này, ngư i nhậ có thể ờ n mát-xa vú củ mình hoặ có thể m im tiế tụ thở và a c nằ p c sâu đu. Mộđ u khác cầ thiếlà cả phảnhìn nhau càng nhiề càng tố Ngư i nhậ có ề t iề n t hai i u t. ờ n thể vớngưi cho về c đ nhanh, chậ hoặ mạ hoặ nhẹ báo i ờ tố ộ m c, nh c v.v... sao cho thích hợ Nên giớ hạ cuộ đ thoạtrong lúc này và tậ trung trên việ thỏ mãn. p. i n c àm i p c a Nhẹ nhàng, xoa lên mòng đ theo chiề kim đng hồ ngưc lạ Nhớ làm cho thậ óc u ồ và ợ i. là t nhẹnế không sẽ đ Và làm bằ ngón cái và ngón trỏHãy làm như thứ xoa , u bịau. ng . thể c bóp hơ là làm cho ngư i nhậ đtớ cự khoái. Khi ấ ngưi nhậ có thể i đn sự ng n ờ n i i c y ờ n đ ế hư phấ cao đ, như hãy tiế tụ khuyế khích nàng thả ng và thở ề n ộ ng p c n lỏ đu. Sau đ từtố và cẩ thậ ấ ngón giữ củ bàn tay phảvào Yoni. Tiế tụ xoa nhẹ ó, n n n, n a a i p c và đu bên trong Yoni. Nên nhớ i gian là ngư i bạ đng hành, hãy làm thậchậ lên, ề thờ ờ n ồ t m, xuố và hai bên hông. Chiề sâu, tố đ, và cư ng đ sẽ ưc thay đi khác nhau sao ng, u c ộ ờ ộ đợ ổ cho bài tậ trở p thành mộđng tác mát-xa, trị u, tạ cả giác thoai thoảcho Yoni, t ộ liệ o m i cũ nhưcho nàng. ng Vớbàn tay lậngử và ngón giữ nằ trong, di chuyể ngón theo hình thứ "ngoắlạ i t a, a m n c t i đ hoặ co ngón lạvề ây", c i phía lòng bàn tay. Bạ sẽ m vào mộvùng mô nằ dư i n chạ t m ớ bụ dư i, đ sau mòng đ Đ là đ m G, như ư c nói trong bí kíp Tantra, "đ m ng ớ àng óc. ây iể đợ iể cấ (đ m này đợ miêu tả tiếhơ trong bài Nghệ m" iể ưc chi t n ThuậKhẩ Dâm củ Kinh t u a

Bích Lị Lúc ấ ngưi bạ tình sẽ cả giác nhưbuồ tiể mộít, thỉ thoả hơ ch). y, ờ n có m n u t nh ng i nhói nhẹnhư rồsẽ m thấ rấsưng. Mộlầ nữ nhắ lạ cư ng đ, tố đ và đ , ng i cả y t ớ t n a c i, ờ ộ c ộ ộ sâu cạ phảđợ thay đi thư ng xuyên. Bạ có thể chuyể hai bên hông, tớlui, n i ưc ổ ờ n di n i hoặ xoay tròn. Bạ cũ có thể n ngón đ nhẫ vào cùng vớngón giữ Như nhớ c n ng ấ eo n i a. ng hỏngưi bạ tình trư c về iề này. (Bài viếcủ Kinh Bích Lị Phầ lớ phụ có i ờ n ớ đu t a ch) n n nữ chồ sinh con không gặ trở i gì vớhai ngón tay, như nế là con gái thì chỉ t ng p ngạ i ng u mộ ngón là đ. Bạ có thể ủ n dùng ngón cái đ xoa thậnhẹ mòng đ Mộcách khác đ ể t lên óc. t ể thử u như ờ nhậ chị bạ hãy ấ nhẹ nế ngưi n u, n n ngón đ nhẫ vào đu hậ môn. Dĩ eo n ầ u nhiên là không nên ấ ngón đ nhẫ vào hậ môn rồlạấ vào Yoni, nhé. Không đợ vệ n eo n u i i n ưc sinh cho lắ Hãy dùng dầ bôi trơ nế có đ tiệ cho việ di chuyể và tránh sự au m! u n u ể n c n đ rát ngoài ý muố n. Trong bí kíp Tantra có nói rằ khi ngón đ nhẫ nằ trong hậ môn, ngón giữ và trỏ ng, eo n m u a nằ trong Yoni, và ngón cái nằ trên mòng đ là "bạ đ cầ giữ t kho tàng bí m m óc, n ang m mộ mậtrong lòng bàn tay". Lòng bàn tay đ là tay phả thếcòn bàn tay trái củ bạ phả t ó i, , a n i làm gì ? Lúc này, bạ có thể n dùng nó đ mát-xa ngự bụ hoặ mòng đ Nế mát-xa ể c, ng, c óc. u mòng đ bằ tay trái, tốnhấbạ hãy dùng ngón cái di chuyể lên xuố nhữ ngón óc ng t t n n ng, ng còn lạmát-xa lên gò mu. Phốhợ hai bàn tay sẽ ngưi bạ tình đy đ tấcả m i i p cho ờ n ầ ủ t cả giác. Lúc này, bạ không nên dùng tay trái đ mát-xa bộ n ể sinh dụ củ bạ nhé ! Bởvì nó sẽ c a n, i làm cho bạ mấtậ trung. Cũ nhớ rằ bài tậ này cốyế đ thỏ mãn nàng. Hãy n t p ng kỹ ng, p t u ể a khuyế khích nàng thở ề và nhớ n đu, nhìn vào mắnàng mộcách đm đ i. Lúc này, nàng t t ắ uố có thể ạtớsựbứ xúc mạ và có thể i lệNhiề phụ bị ng bị lạ cả có đt i c nh, rơ . u nữ chứ nh nh m thể khỏnhờ ơ pháp trị u này. trị i phưng liệ Mộsự đ mộtình yêu, và mộlòng kiên nhẫ củ bạ có thể ng hiế rấnhiề t cho i, t t n a n cố n t u cho nàng. Nế nàng có đt tớ cự khoái, hãy bả nàng cứ thở ề đn, và tiế tụ mát-xa cho u ạ i c o hít đàu ặ p c nàng nế nàng muố Có thể ng cơ cự khoái khác lạdiễ ra, mỗlúc mỗtă u n. nhữ n c i n i i ng cư ng đ. Trong bí kíp Tantra, gọđ là "sóng sau dồ sóng trư c". Nhiề ngưi con ờ ộ i ây n ớ u ờ gái đ có thể c làm sao đ đt đ ợ liên-hoàn-cự ã họ ể ạ ưc c-khoái bằ thể c mát-xa Yoni ng thứ này. Hãy tiế tụ mát-xa cho tớkhi nào nàng bả ngừ Nhẹ p c i o ng. nhàng, chậ chạ và cẩ thậ m p, n n, bạ hãy rút tay ra. Bả nàng cứ m im đ đ hư ng cái "dưâm" còn sót lạ Hãy nâng n o nằ ó ể ở i. niu và âu yế nàng, đ chứ tỏ nàng thấ tình yêu củ bạ m ể ng cho y a n. Hãy tậ làm thử t lầ xem. Bả đm rằ nghệ t mát-xa Yoni sẽ n bộ ờ số p mộ n o ả ng thuậ tiế đi ng sinh lý củ bạ và nàng. Dù bạ có quyếđnh thửhay không, tôi vẫ chúc bạ đợ a n n t ị n n ưc hạ phúc, nhé!. nh Phầ 2: Nghệ n ThuậMát-xa LINGAM cho đ ông t àn Nhưđ hứ vớcác bạ đc giảdù thờgian hạ hẹ tôi cũ cố ng cho ra phầ 2 bài ã a i n ọ , i n p, ng gắ n Bí Kíp Tantra. Xin mờ i.

Theo đ nghĩcủ Bí-kíp, dư ng cụ ư c viếlà Lingam, có nghĩtưng tự ị nh a a ơ đợ t a ơ như t mộ vệsáng, mộhình thứ xẹtia như t t c t "NhấDư ng Chỉ t ơ ". Mụ đ củ massage Lingam là tạ ra mộsựkhuây khỏ thoảmái, và thỏ mãn thể c ích a o t a, i a xác. Ngư i bạ tình (ngư i làm massage còn gọlà "ngư i cho") sẽ m cả nhậ đ ợ ờ n ờ i ờ cả m n ưc đ u này qua nét mặ qua sự đng củ cơ và tiế rên rỉ a ngưi đ ông. Mộ iề t, di ộ a thể ng củ ờ àn t ư đ m củ Lingam massage là sự toàn sinh lý (khi bao tay đ ợ dùng), và là mộ u iể a an ưc t nghệ t xây đp hạ phúc gia đ tă thêm sự n gũ Mộư đ m khác, nó còn thuậ ắ nh ình, ng gầ i. t u iể giúp đ ông vưt qua nhữ trở i về àn ợ ng ngạ sinh lý như ng bệ xuấtinh sớ hoặ khó chứ nh t m c cư ng cứ ơ ng. Nhưở Nghệ bài ThuậMassage Yoni, cự khoái không là mụ tiêu chính. Mụ tiêu chính t c c c là đ sự i mái đn cho ngư i đ ông bằ cách va chạ vào nhữ vùng nhạ em thoả ế ờ àn ng m ng y cả qua đ ngư i phụ cũ cả thấ thoảmái về t tinh thầ vì đ giúp ngư i m, ó ờ nữ ng m y i mặ n, ã ờ bạ tình đợ thỏ mãn. n ưc a Ởđ ngưi đ ông cầ phảhọ cách THẢLỎ và Đ NHẬ Đ khi vì e thẹ ây, ờ àn n i c NG ÓN N. ôi n mà ngưi đ ông không đợ sự nhiên, tứ sẽ t đsự m mạhoặ cái nhu cầ có ờ àn ưc tự c mấ i mề i c n trong khoả này. ng Nhữ bư c chuẩ bị ngưi đ ông (ngư i nhậ ng ớ n cho ờ àn ờ n): Sau khi tắ hoặ ngâm nưc nóng, bạ nằ ngử trên giư ng. Đ ơ nhiên là cả m c ớ n m a ờ ưng hai không mặ quầ áo ! Đ u cầ thiếlà bạ phảnhẹ c n iề n t n i nhàng, thoảmái. Hơ thở ề đn và i i đu ặ tinh thầ tưi sáng cũ là mộ yế tố n ơ ng t u quan trọ Thả ng cơ ng, là nơ mà con ngưi ng. lỏ bụ i ờ ta hay kên lạlúc gặ áp lự (Nên nhớ i vệ i p c. đ sinh trưc khi tiế hành, vì cái bụ thoả ớ n ng i mái thì con ngư i mớthoảmái đợ ờ i i ưc.) Hãy đ sự n tâm, cái suy nghĩ vẫ củ bạ ngủ i. Tậ trung sự t nốvớngư i ể bậ vớ n a n đ p kế i i ờ bạ tình qua nhữ cái ôm thấ thiế nhữ cái nhìn trìu mế cũ như ng cái vuố n ng m t, ng n, ng nhữ t ve ý nhị . Cách thứ tiế hành: c n Đ t mộcái gốdư i đu anh ấ sao cho co thể ặ t i ớ ầ y nhìn lên ngư i bạ tình. Đ t mộcái khác ờ n ặ t phủ n lông dưi mông. Hai chân anh ấ hơ dạ xa, hơ co lạ(nế đ ợ hãy đt khă ớ y i ng i i u ư c, ặ thêm hai cái gốdưi hai bên gốanh ấ Lúc này, dưng vậanh ấ đ ở thế n sàng i ớ i y). ơ t y ã tư sẵ cho massage rồđy ! i ấ "Ngư i cho" sẽ i xế bằ ở a hai đ củ ngưi nhậ Trưc khi va chạ vào ờ ngồ p ng giữ ùi a ờ n. ớ m thân thểngưi cho cũ nên thả ng. Hãy bắđu từở , ờ ng lỏ t ầ lòng bàn chân đ lên, bụ bụ i ng, ng dưi, đ ngoài, đ trong, ngự và vú v.v... Làm từ đ ngư i nhậ cả thấ thoảmái ớ ùi ùi c, từ ể ờ n m y i mà không quá kích thích. Nên nhắ nhỡanh ấ hít sâu thở ng. c y rộ Nế có, hãy dùng mộít dầ bôi trơ trên thân củ Lingam và ngọ hành (hòn dái). Bắ u t u n a c t đu mơ trớ từ c hành. Phảlàm thậnhẹáp dùng bằ cả ờngón tay từ ớ ầ n n ngọ i t , ng mư i dưi

lên trên và ngư c lạ Nhớ ừ quên khu quan trọ nằ giữ đ bìu dái và hậ môn, ợ i. đ ng ng m a áy u và phảnhớ từtố i làm n. Khác vớ ở dái, massage thân củ Lingam đ hỏđy đ sựnhanh chậ mạ nhẹ i bìu a òi i ầ ủ m, nh . Cẩ thậ bóp hờ phía đ bằ tay phả vuốlên tớđ và chuyể sang bằ tay trái n n ở áy ng i, t i ỉ nh n ng vớcùng đng tác. Lậ đ lậ lạnhiề lầ thậchậ Rồ đi hư ng, bắđu bóp hờ i ộ p i, p i u n t m. i, ổ ớ t ầ ở đu khấ vuộxuố bằ mộtay và tiế nốbằ tay còn lạ ầ c, t ng ng t p i ng i. Massage đu Linggam bằ cách xoay tròn trong lòng bàn tay. Trong Tantra có nói, ầ ng nhữ huyệnhạ cả hay dây thầ kinh tậ trung ở ầ Lingam, tiế dẫ trự tiế hay ng t y m, n p đu p n c p gián tiế đn các nơ khác trong cơ , nế nhưđợ massage thưng xuyên, nhiề bệ p ế i thể u ưc ờ u nh tậsẽ t thuyên giả m. Lư ý: Có thể ể u đ Lingam mề hoặ cứ khi thự hiệ massage. Chớ lắ khi nó m c ng c n lo ng không cư ng lên trở i, trái lạ sự ơ lạ i, thay đi củ mứ đ cư ng cứ ổ a c ộ ơ ng/mề đợ khuyế m ưc n khích trong bí kíp này. Nó như t cơ sóng củ nộlự di chuyể trong cơ . mộ n a i c n thể Nế lỡ u nhưngư i đ ông không kề chế phóng tinh, ngư i cho phảbiếcách ngừ ờ àn m sự ờ i t ng lạ(dù cho anh ấ có nă nỉ đ cho Lingam dịxuố trư c khi tiế tụ Lậ lạnhiề i y n !), ể u ng ớ p c. p i u lầ như y càng tố Nên nhớ ng, mụ đ củ massage Lingam là không xuấtinh. n vậ t. rằ c ích a t Qua đ ngưi đ ông am tưng nghệ t củ xuấtinh là kề chế lạ Hít sâu là ó, ờ àn ờ thuậ a t m tinh i. bí quyếđ làm việ đ Khi làm chủ ưc sự t tinh rồ(đc thêm bài Nghệ t ể c ó. đợ xuấ i ọ ThuậBế t Tinh), ngư i đ ông có thể tình bao lâu tùy ý và hơ nữ có thể ạđợ nhiề lầ ờ àn làm n a, đt ưc u n khoái cả trong thờgian ngắ mà không tố giọtinh nào. Đ u này cũ hiế thấ và m i n n t iề ng m y nghe khó tin, như nó thự sự xả ra. Bạ cũ nên nhớ ng, cơ tuyệkhoái và sự ng c có y n ng rằ n t phóng tinh không phảlúc nào cũ đđ vớnhau. Có khi cơ tuyệkhoái không đt i ng i ôi i n t ạ đợ ở n phóng tinh thứ t, mà là ở n thứ ưc lầ nhấ lầ hai. Hoặ ngưc lạ đt cự khoái mà c ợ i, ạ c tinh khí chư phóng ra đ ợ a ư c. Hãy tìm và massage "Đ m Trọ Yế củ ngư i đ ông. Hai cách tìm: Thứ t là iể ng u" a ờ àn nhấ đ m nằ dư i bìu dái và hậ môn như c qua ở iể m ớ u nhắ trên. Ởđ có mộvùng mô nhỏ ây t cỡ mộđt ngón tay hoặ nhỏ n. Nhẹ t ố c hơ nhàng ấ vào. Anh ấ sẽ m nhậ mộlự xoáy n y cả n t c nhẹ trong, lúc đu có thể i thố như dầ dà sẽ vào ầ hơ n, ng n quen và khi đt tớcơ cự ạ i n c khoái, cư ng đ sẽ tă và kéo dài. Đ ơ nhiên là bạ có thể ờ ộ gia ng ưng n massage Lingam và đ m này cùng mộlúc. Nhấ ấ mạ hơ mỗkhi anh ấ gầ đt tớkhoái cả đ làm iể t n n nh n i y n ạ i m, ể cho sựphóng tinh ngư lạ ng i. Mộ"Đ m Trọ Yế khác nằ ở t iể ng u" m trong hậ môn. Nói ra nghe kỳchứthự ra, đ u này u , c iề đợ chứ minh bằ khoa họ rõ ràng. Chỉ nhớ ng khi thự hiệ phảcầ sự ưc ng ng c nên rằ c n, i n thậ trọ và nhớ n ng dùng dầ bôi trơ Phảchắ rằ anh ấ thở khi bạ ấ ngón tay u n. i c ng y ra n n vào, lòng bàn tay đ ngử Sau đ co ngón tay lạvà massage lên mặtrên, tứ vùng ể a. ó, i t c trong củ phầ tiế nốbìu dái và hậ môn. Lúc này, anh ấ có thể n massage phốhợ a n p i u y cầ i p vớLingam. Khi sắ đt khoái cả bạ nên nớlỏ lự ở i p ạ m, n i ng c thân Lingam mà tậ trung ở p vùng dư i. Nế như ây là màn kếthúc củ nghệ t massaga Lingam, tứ phóng tinh, ớ u đ t a thuậ c thì bả đm rằ cơ khoái cả sẽ tă bộphầ sau khi đ kề chế nhấ5 lầ ! o ả ng n m gia ng i n, ã m ít t n

Hãy bả vớ anh ấ hít sâu và thở ng trong lúc đ cứ c rên la, nói nă "bậ bạ tùy o i y rộ ó, việ ng y " thích vì đ là mộphầ quan trọ trong sựbiể lộ n thố khoái. ây t n ng u cơ ng Khi anh ấ cả thấ trọ vẹ xong rồ nhẹ y m y n n i, nhàng rờ bàn tay khỏngư i anh ấ Hãy đ i i ờ y. ể cho anh ấ nằ im đ dưng lạchút tinh lự vừ tiếra. Bạ có thể m cạ anh ấ y m ể ỡ i c a t n nằ nh y vuốve, hoặ đp mề cho anh ấ rồrờkhỏphòng. Hãy đ anh ấ có mộthờgian t c ắ n y, i i i ể y t i "hồphụ Lúc bạ trở i, là lúc trên tay bạ có mộmón ă mà anh ấ thích. Chúc bạ i c". n lạ n t n y n hạ phúc. nh 7 LoạSex Cầ Biế i n t Tác GiảKinh Bích Lị : ch Mỗtố sau khi lên giư ng, các cặ tình nhân hay nghĩ Sex. Có khi chỉ i i, ờ p về thoáng qua rồ i tan biế Có khi nó còn âm ỉ n. trong đu, đ rồchỉ lầ va chạ nhau, hai ngưi cuố ầ ể i vài n m ờ n quýt vào trò chơ xác thịTùy theo mỗtrạ thái củ mỗngư i lúc đ diễ biế sẽ y i t. i ng a i ờ ó, n n xả ra khác nhau. Hoặ là cuồ dạ si mê, nhanh chóng, hay là lãng mạ chân tình như c ng i, n, ng kéo dài. Nhưmộcô gái tâm sự"Mộngưi tình tuyệvờlà mộngư i giàu kinh nghiệ và khi t , t ờ t i t ờ m, ngưi đ trở ờ ó thành cuồ si, hoang dạ biếlúc nào nên thưng thứ đng bộnhị ng i, t ở c ồ , p nhàng, và mơ trớ hoặ biếlúc nào nên vũ n n; c t bão, tấ công dồ dậ Thậvậ mỗmộ n n p". t y, i t đng tác khác nhau sẽ o đợ cả giác khác nhau tùy theo sựhư phấ mạ nhẹ a ộ tạ ư c m ng n nh củ đ bên lúc đ Bả cách sau đ sẽ ôi ó. y ây giúp bạ có thêm ý tư ng trong Nghệ t chă gố n ở thuậ n i. SEX LOẠ #1: MƠ TRỚ I N N Mơ trớ ở ây chỉ a là kích thích nhau, mà chư đđn chuyệ giao hợ Thỉ n n đ nghĩ a i ế n p. nh thoả bạ cũ biế mộtrong hai ngưi chỉ mộngưi hứ thú, mộ ngưi không. ng, n ng t, t ờ có t ờ ng t ờ Có khi mộngư i khỏ mạ mộngư i bệ Hoặ có khi mộngư i sung sứ mộ t ờ e nh, t ờ nh. c t ờ c, t ngưi mệmỏ Hoặ khi phụ hành kinh. Trong nhữ trư ng hợ đ hai ngưi vẫ âu ờ t i. c nữ ng ờ p ó ờ n yế vớnhau đợ không nhấthiếphảđng phòng. Đ u này sẽ m i ưc, t t i ộ iề giúp cho ngưi đ ờ àn ông tránh đ cái chuyệ thủ i n dâm lặ lẻ ng trong phòng tắ "Có rấnhiề cặ tình nhân m. t u p không quân bình về đ hỏtính dụ ngư i nam đ hỏnhiề hơ ngư i nữ ng sự òi i c, ờ òi i u n ờ chẳ hạ mộchuyệ gia về nói, "Như nó không có nghĩlà bấbình thư ng." Gưng n", t n Sex ng a t ờ ợ ép đ lao vào Sex sẽ Sex chếmòn, như từ i Sex sẽ cho chán chưng, xa ể làm t ng chố làm ờ cách. Cách giảquyếtốnhấcó thể là "Nghệ t mơ trớ nhau mà không cầ i t t t làm thuậ n n" n phảgiao hợ Mơ trớ bằ tay hoặ hôn hít nhau bằ miệ còn giúp cho bạ khao i p. n n ng c ng ng n khát nhau hơ cho lầ sinh hoạkế p. n n t tiế Ngay cả dùng tay và miệ đ khoái cả đn cho nhau cũ là mộđ u lý thú, nế chỉ ng em m ế ng t iề u cả cùng thỏ thuậ Biếtìm hiể ý thích củ nhau. "Phầ đ phụ hay mắ cỡ hai a n. t u a n ông nữ c ban đu, như khuyế khích họ dâm trưc mặphái nam là mộđ u nên làm", mộ ầ ng n thủ ớ t t iề t chuyên gia cho biế "Đ làm cho họ i mái, nhẹ t, ể thoả nhàng, phái nam nên tham gia vào cuộ bằ cách mơ trớ trên vùng ngự củ nàng, liế vào vách đ trong, hoặ đt bàn c ng n n c a m ùi c ặ tay lên bàn tay nàng".

"Bạ trai tôi và tôi số chung, chúng tôi có sex vớnhau thưng xuyên", mộcô gái 30 n ng i ờ t tuổnói, "Thỉ thoả tôi muố thay đi khẩ vịvà anh ấ đ chìu tôi. Chúng tôi không i nh ng n ổ u , y ã giao hợ mà chỉ n trớ nhau cho tớlúc tàn cuộ Anh còn nói anh rấthích ngắ tôi p mơ n i c. t m tựthỏ mãn, và thích dạ cho tôi cách làm. Có đ khi anh ấ không chịnổ và chúng a y ôi y u i, tôi có sex vớnhau thậhoàn hả Đ u này giúp cho tôi không còn áp lự khi chỉ mộ i t o. iề c có t bên đ hỏ òi i". SEX LOẠ #2: CÒN NGÁY NGỦ- (SEX VÀO BUỔ SÁNG SỚ I I M) Có mộlầ nào bạ tỉ giấ giữ đ phát hiệ dư ng vậđ cư ng cứ củ bạ t n n nh c a êm, n ơ t ang ơ ng a n nằ gọ gầ vùng kín củ ngư i bạ tình còn đ ngáy ngủHoặ có lầ nào bạ tỉ m n n a ờ n ang . c n n nh giấ sau khi hai ngưi vừ mớâu yế nhau trên ghế c ờ a i m sofa vào mộbuổtrư cuốtuầ t i a i n, khi ngoài trờcòn đ mư ? Bạ phát giác ra nhũ củ nàng vẫ còn cư ng cứ i ang a n hoa a n ơ ng sau lớ voan mỏ củ chiế áo lụ hay chiế áo thun bó sát. Có lẽ đ bạ không thể p ng a c a c khi ó n tựchủ ư c mình khi nghĩế phảthự hiệ Sex ngay. Đ ợ biế con gái thư ng rấ đợ đn i c n ư c t, ờ t thích Sex trong lúc còn ngáy ngủcòn mơ , màng. Nế đng cỡ trong lúc ngáy ngủSex u ộ n , sẽ t mỹ rấ mãn hơ bao giờ t! Đ u thuậ tiệ nữ là cả không cầ phảâu yế n hế iề n n a hai n i m trư c, có thể p cuộ ngay. ớ nhậ c Mụ đ khác ở ây là đ tạ hư phấ cho nàng trưc khi nàng "phát giác". "Đ u c ích đ ể o ng n ớ iề tuyệdiệ về trong lúc còn ngáy ngủ vài sựđng chạ vô tình có thể kích t u Sex là ụ m gây thích mãnh liệ mộngưi kể i. Giả bạ đ nằ cạ nàng, trong mơ t", t ờ lạ sử n ang m nh màng bạ n đa bàn tay vào trong áo nàng, kích thích lên đu nhũ nàng bằ nă đu ngón tay ư ầ hoa ng m ầ hoặ dùng cả tay nắ nhẹ u ngự Hoặ giả bạ mơ trớ trên vùng hông và c bàn n bầ c. c sử n n n mông củ nàng. Bạ sẽ y rằ nàng hưng ứ lậ tứ (thân nhẹ a n thấ ng ở ng p c run, hơ thở i trở nặ khi đ bạ hãy bắđu lầ bàn tay vào lư quầ nàng, tìm xuố vùng lân cậ ng), ó n t ầ n ng n ng n. Mơ trớ nó. n n Nế như u trong phim, vào lúc n ày bạ sẽ y nam diễ viên trư n mình đ lên nữ n thấ n ờ è diên viên, như cách tốhơ bạ có thể trong lúc đ ngáy ngủ ng t n n làm ang nhưvậ là bạ cứ ể y, n đ yên tư ôm sau lư nàng. Nhẹ thế ng nhàng vạ quầ nàng xuố và đ vào ngư i nàng từ ch n ng i ờ phía sau. "Cách này ít dùng sứ bở vì cả không phảchịsứ nặ củ đi phưng," c i hai i u c ng a ố ơ mộchuyên gia Sex, phái nam cho biế "Tôi thích kiể giao hợ này vì nó cho tôi cả t t. u p m giác hơ dâm, hơ tự n", mộ cô gái phát biể "Giố như n còn đ say và anh ấ i i tiệ t u. ng bạ ang y đ lợdụ thân xác bạ Mộ đ m lợkhác ởcách này là nàng sẽ ng màng đn ang i ng n". t iể i chẳ ế chuyệ chàng có lỡ p đsau khi xuấtinh mà không chịân cầ hỏhan nàng. n thiế i t u n i SEX LOẠ #3: - MAN DẠ - (DÂM SEX) I I Phụ không đn thuầ chỉ nữ ơ n thích sự lãng mạ họ thích sự nh bạ cuồ dạ n, còn mạ o, ng i trong Sex. Đ cũ là mộđ u thú vị ó ng t iề trong nghệ t chă gố có đ không ? Vậ thuậ n i, úng y làm sao đ biếkhi nào ngưi phụ trong trạ thái đ ? Hãy đ ý cách ă mặ củ ể t ờ nữ ng ó ể n c a nàng sẽ t ngay thôi. Nế nàng mặ áo thể biế u c thao bó sát, ngắ hoặ mộcái áo-ngự ẩ n, c t c-đylên, giày cao gót, rấcó thể t nàng thích sự man dạở i trên giưng. Như t cô gái tâm sự: ờ mộ

"Khi em hứ tình, em thích vậ đ mỏ ngắ và phơ bày nhiề chỗEm sẽ ng bia ng n ồ ng, n i u . uố nhiề hơ Và ă nói lã lơ hơ vớphái nam". u n. n i n i Thậsựai trong chúng ta cũ đ lầ ao ư c mộlầ Sex man dạ(?). Nế vậ lầ sau t , ng ôi n ớ t n i u y, n bạ có đă vớnàng, thử đt bàn tay dưi bàn, tìm vào giữ đ nàng, hoặ lén cở n i n i lén ặ ớ a ùi c i mộcút áo củ nàng khi hai ngưi ôm nhau, hay đ hoặ chộ vào mông nàng khi đ t a ờ ánh c p i trên bậ thang. Nhữ lúc chỉ hai ngư i, hãy làm đ u gì đ mà bạ chư hề c ng có ờ iề ó n a làm, như là bịmắnàng bằ miế giẻhoặ chui bàn tay vào lư quầ nàng. Đ là nhữ tín t t ng ng , c ng n ó ng hiệ cho tốnay cuộ vui sẽ nên quằ quạ "Sựman dạtrong Sex là khi bạ dùng u i c trở n i. i n miệ ngón tay, hoặ nhữ bộ n khác trên thân thể ặvào chỗ không thuộ về ng, c ng phậ đt nó c ", mộcô gái tâm sự"như dùng miệ đt vào bộ n kín chẳ hạ Nó làm em mấđ t , là ng ặ phậ ng n. t i bả nă tự , ham muố trơ n. Đ hỏkỳ c như hứ thú. Khi đ em thích n ng chủ n trẽ òi i quặ ng ng ó ngưi đ ông phảmạ bạ và có chút kiên nhẫ ờ àn i nh o, n". Hãy hỏnhữ câu hỏhơ kỳ c, có khi hơ biế thái mộchút đ khi cũ làm cho i ng i i quặ i n t ôi ng cuộ vui thêm hào hứ dù là không nhấthiếphảlàm đ như y. Nhữ câu nói c ng, t t i úng vậ ng đi loạnhưlà "Cho anh đợ liế l... em, liế đ em, hoặ anh thèm đợ cái này cái ạ i ưc m m ít c ưc nọ dù là không bao giờ m thự sự ng tạ cho sựkhoái cả về thầ vớ ...", liế c cũ o m tinh n i nàng. "Khi ả hỏem có thích làm nhữ chuyệ lạ nh i ng n lùng không", mộ cô gái tâm sự t , "em sẽ y hứ lên. Nế em không thích, em có thể n ứ cho anh ấ biế Cũ thấ ng u phả ng y t. ng không sao. Đ u cầ thiếlà anh ấ phảbiếchủ ộ gợ ý". iề n t y i t đng i SEX LOẠ #4: LÉN LÚT NHANH CHÓNG, THUỘ LOẠ SEX MẠ HIỂ I C I O M. Làm tình ở ng nơ công cộ công sởtrong phòng tắ dưi mộtấ chă trên bờ nhữ i ng, , m, ớ t m n biễ trong mộcă lề lúc đcắ trạ hoặ trong phòng làm việ củ nàng vào mộbuỗ n, t n u i m i, c c a t i cuốtuầ nàng làm thêm, sẽ ả bả mộsự i n đm o t kích thích tuyệvờ cho nàng. "Phụ thích t i nữ đợ ngạ nhiên. Thích mớlạ mộcô gái cho biế "Phá đ mộcái luậlệ mà ưc c i ", t t, i t t nào không hạđn ai trong nhữ trưng hợ này làm cho phụ cả thấ mình đc biệ i ế ng ờ p nữ m y ặ t". Nàng sẽ mãi về iề này, về nhớ đu chàng, chỉ nó có tính cách mạ hiể Đ khi phái nữ vì o m. ôi cũ thích phiêu lư lắ Như cẩ thậ nhữ nơ quá mạ hiể có thể không tố ng u m. ng n n ng i o m sẽ t. Hãy chọ nhữ nơ an toàn, vắ ngư i, và thuậ tiệ khi tháo lui. n ng i ng ờ n n Kế ch làm sao ? Vì bạ không có nhiề thờgian, nên cách ă nói đ khuyế dụ hoạ n u i n ể n nàng phảthự hiệ đ "Nghệ t ă nói là bí quyếđ thuyếphụ em lên giư ng trong i c n úng. thuậ n t ể t c ờ vòng 5 phút", mộ cô gái tâm sự"Ả phảnói đi nhữ câu như t , nh i ạ ng ‘Em biếanh thích t làm gì bây giờkhông ? Thích mang em vào phòng, kéo áo em lên và đt tấnhữ tình ặ t ng yêu củ anh vào giữ đ em". Nói bằ giọ thì thào, lãng mạ Nhìn vào mắnàng a a ùi ng ng n. t đm đ i là nhữ cách thuyếphụ nhanh nhấ Nế nàng đng ý, đng phí thờgiờ a ắ uố ng t c t. u ồ ừ i củ bạ tiế hành ngay. Bắđu bằ nụ cuồ dạ xiếchặnàng như còn đợ ôm n n t ầ ng hôn ng i, t t chỉ ưc nàng vài phút nữ thôi mãi mãi không gặ lạ Chỉ lưt qua ngự nàng, và tậ kích a p i. nên ớ c p nhanh xuố vùng kín. Liế chỗ có thể m đợ đ kích thích nàng nhanh chóng. ng m nào liế ưc ể Mụ đ chỉ vui. Bạ đng hy vọ sẽ em nàng tớkhoái cả Phầ lớ phụ khó c ích là n ừ ng đ i m. n n nữ đt khoái cả trong thờgian ngắ Đ cũ là mộđ u bình thư ng. "Em cầ phả ạ m i n. ây ng t iề ờ n i đợ kích thích rấnhiề mớđt đợ cự khoái cả phảcầ nhiề thờgian", mộcô ưc t u i ạ ưc c m, i n u i t

gái tâm sự"Như chỉ n có anh ấ ở , ng cầ y trong ngưi em dù là nă phút ngắ ngủcũ ờ m n i ng rấlà thỏ mãn" t a SEX LOẠ #5: - LÃNG MẠ I N Nế đ nay là mộđ đc biệ mộđ sinh nhậcủ bạ hay củ nàng, hoặ mộ u êm t êm ặ t, t êm t a n a c t đ kỷ m chu niên đ cưi. Thì Sex lãng mạ sex củ yêu đơ âu yế sẽ em êm niệ ám ớ n, a ư ng, m đ nàng đn hạ phúc tuyệvờ Ngay cả t ngư i phụ hoang dạ "giang hồ cho lắ ế nh t i. mộ ờ nữ i, " m, cũ mộlúc nào đ thích nhẹ ng t ó nhàng, nồ ấ bên ngưi yêu. Nó sẽ ng m ờ giúp đ kếtình úc t mậthiếgiữ hai ngư i thêm đm đ t t a ờ ậ à. Mộnụ ư t át giố trong phim là mộsự i đu. Hãy đt môi bạ lên môi nàng, t hôn ớ ng t khở ầ ặ n lên cổ nàng, tay nàng, và khắ nơ mà bạ có thể p i n nghĩ Mộcách nghệ t, là đ nàng ra. t thuậ ể nằ ngả ng, tay bạ chêm dưi gáy nàng, tay kia bạ kéo áo nàng lên, và hôn từ ly m lư n ớ n ng mộtrên ngự củ nàng. Khi thờđ m đn, bạ có thể n hếsự p trung vào giữ hai t c a i iể ế n dồ t tậ a đ nàng, hôn cho nàng không còn chịđng thêm nữ đ cầ xin sựgiao hợ vớ bạ ùi u ự a ể u p i n. "Ả bắem chỉ m im hưng thụ hôn em và sờ em khắ nơ Thậlà mộđ u nh t nằ ở khi mó p i. t t iề lãng mạ nhấtrên đi!", mộcô gái 25 tuổchia sẻHãy hôn nàng như t nhân vậ n t ờ t i . mộ t trong mộquyể tiể thuyế nhưmộvỡ ch Romeo hôn Juliette. Hoặ khi nàng nhắ t n u t, t kị c m mắlạ cứ t i, nghĩ ng bạ là mộBrad Pitt, mộTom Cruise, và hãy cho nàng tấcả ng rằ n t t t nhữ gì bạ may mắ có. n n Vì đ không phảlà lúc bộ phát, trở ây i c thành hoang dạnhưnhữ phim sex. Hãy chọ i ng n mộtưthế m sao cho thoảmái, tình tứvà mặđi mặ Có thể ể t nằ i , t ố t. đ nàng ngồtrên bụ i ng đ nàng có thể ể nhìn thấ bạ Chân củ nàng có thể gọ bên hông bạ "Kiể này y n. a ôm n n. u giúp ả vào sâu trong ngư i em và em có thể chậ theo sở nh ờ làm m thích", mộcô gái cho t biế Có thể u nhẹ t. bấ nàng bằ hai bàn tay, trong khi nàng nhịnhàng. Có thể m lên ng p chồ đ hôn má nàng, hoặ ngự nàng. Đ là vài cách phân tâm đ kéo dài cuộ vui củ bạ ể c c ó ể c a n (Đ c Nghệ ọ ThuậBế t Tinh củ Kinh Bích Lị đ tham khả về n đ này). Khi cả a ch ể o vấ ề hai đ "nóng máy", bạ có thể ở ã n đ nàng nằ ngử ra và tiế tụ cuộ vui do chính bạ làm m a p c c n chủNhớ thầ nhữ lờtình tứ tai nàng. "Thậlà mộđ u lãng mạ sung sưng . thì m ng i bên t t iề n ớ khi bạ trai em nhìn vào mắem, khen em đp và bả rằ thậhạ phúc đợ ở nh n t ẹ o ng t nh ưc cạ em", mộcô gái 28 tuổchia sẻNên nhớ ng : Hãy cho nàng niề hạ phúc trong sự t i . rằ m nh lãng mạ bạ sẽ t hái còn nhiề hơ nhữ đ u bạ muố có sau này. n, n gặ u n ng iề n n SEX LOẠ #6: SEX KÉO DÀI I Sex này thư ng có ở ng cặ tình nhân mớ yêu nhau, luôn thích bên nhau. Dù là cả ờ nhữ p i ngày trầ truồ vùi mình trên giư ng và chỉ biế Sex. "Sex kéo dài cả n ng ờ có t ngày tạ cho o em cả giác thế i này chỉ hai tụem", Mộcô gái 21 cho biế "Tụem hoàn toàn m giớ có i t t. i thả thơđ thỏ mãn cho nhau. Không gấ gáp, vộvàng". Thờgian thích hợ nhấ nh i ể a p i i p t cho loạsex kéo dài này, là khi hai ngưi mớ gặ nhau sau bao nhiêu ngày đ công tác. i ờ i p i Hoặ cho nhữ mốtình xa cách đ lâu còn gọlà mốtình long-distance. c ng i ã i i Kế ch ra sao ? Cái mỹ t ở i Sex này là cả hoạ thuậ loạ ngày quấ quít bên nhau ở n trên giư ng mà không ai quấ rầ Chỉ n mộngày thứ y thứ dậ nói vớnàng cả ờ y y. cầ t Bả c y, i ngày

nay anh chỉ n yêu em trên giư ng. Là nàng sẽ hếcác buổhẹ làm móng tay, đ muố ờ bỏ t i n i shopping và đ chơ bạ bè. Hoặ như cặ tình nhân mớbiếyêu, cùng nhau cáo bị i i n c các p i t nh vớcông ty, chỉể gầ nhau cả i đở n ngày. Bạ nên sờmó nhau, mơ trớ nhau, làm nhộ n n n t vớnhau, hoặ đ giỡ nhau. Vì có rấnhiề thờgian, bạ nên làm nhữ chuyệ mà i c ùa n t u i n ng n thư ng bạ làm ít, nhưlà liế trái tai nàng lâu hơ xoa bụ nàng nhiề hơ hoặ hôn ờ n m n, ng u n, c trên lư nàng, chân nàng, mộcách chậ chạ Hãy tưng tưng xem, cả t ngày âu ng t m p. ở ợ mộ yế vớnhau, xen lẫ nhữ màn làm tình nóng bỏ thậlà mộđ u hứ thú phả m i n ng ng, t t iề ng i không bạ ? n "Vì có nhiề thờ gian, anh ấ thư ng hỏchuyệ em, hỏem thích gì, sau khi em trả i, u i y ờ i n i lờ anh ấ cũ kể em nghe nhiề chuyệ về nh", mộcô gái 23 cho biế Đ vậ trò y ng cho u n ả t t. úng y, truyệ vớnhau xen kẽ ng màn âu yế sẽ n i nhữ m làm phong phú cho nghệ t này. Nên thuậ nhớ có sex nhiề lầ sẽ cho âm đo nàng nhạ cả có thể bịau. Vì vậ có là u n làm ạ y m, sẽ đ y mộchai thuố bôi trơ sẽ t hơ Hiệ K-Y Silk-e chẳ hạ t c n tố n. u ng n. SEX LOẠ #7: SEX SIÊU TƯ NG I Ở Dù đi số tình dụ củ bạ tốđp, như đ khi trở nhàm chán vì cứ p đlậ ờ ng c a n t ẹ ng ôi nên lậ i p lạmộkiể mộhình thứ Nế cầ thiế bạ nên có chút sáng tạ trong phòng the đ i t u, t c. u n t, n o ể làm phong phú thêm đi số tình dụ Có thể ờ ng c. nàng sẽ thích thú đy! Vậ bạ hãy chọ ấ y n n mộđ nào đ chuẩ bị i thứ đ hoàng. Cho nàng biếqua về ng đ chơ t êm ó, n mọ cho àng t nhữ ồ i (sex toys) mà bạ sư tầ mộcái ố run có thể ặvào âm đo chẳ hạ Hoặ bày n u m, t ng đt ạ ng n. c cách giao hợ theo kiể "cẩ giao" (doggy-style) chẳ hạ "Đ u quan trọ là phả p u u ng n. iề ng i biếthay đi, biếbiế tấ mộchuyên gia cho biế "Sự c nhiên mớlạ Sex sẽ t ổ t n u", t t, ngạ i ở làm cho Sex hoàn mỹ n". hơ Có kế ch trư c sẽ hơ Mộcuố phim sex bỏ n trong máy sẽ dầ châm hoạ ớ hay n. t n sẵ như u vào lử và trư c khi lên giư ng, hãy tiếlộ nàng biếvề tính củ mình. Hãy thì a, ớ ờ t cho t dự a thầ vớ m nàng, nhữ lờnhư"Anh thậthích thú thửnhữ thứmớlạ i em. Làm anh ng i , t ng i vớ thấ thân thiếvớem hơ Đ u này tạ cho nàng cái cả giác muố đợ thử y t i n". iề o m n ưc nghiệ m chuyệ mớ hơ là coi mộcuố phim bậ bạ nàng không bao giờ n i, n t n y mà thích. Khi đ nàng ó sẽ nói tiế "Không" vớ bạ khó ng i n. "Mộtrong nhữ thứtốđp nhấlà anh ấ có thể oán đợ khi nào chúng tôi cầ phả t ng t ẹ t y đ ưc n i đi mớtrong quan hệ i chă mộcô gái 26 nhậ thứ "Mộbuổtố khi thang máy ổ i gố n", t n c. t i i, trong că lầ củ chúng tôi bị , chúng tôi phảđthang bộNử đờ bạ trai tôi n u a hư i i . a ưng, n ngồxuố và kéo tôi vào lòng. Ả nhìn tôi đm đ i và cư i dê. Sau đ anh bắđu i ng nh ắ uố ờ ó t ầ cở phẹ -tuya xuố Tôi đ không ngờ i t-mơ ng. ã mình đ dám hôn anh ấ ở đ giữ chố ã y chỗ ó, a n cộ cộ như ; Có lẽ đ tôi quá hứ thú vì đ là mộđ u đt phá từ ớ tớ ng ng thế lúc ó ng ây t iề ộ trưc i giờBây giờ câu ‘ . cái thang máy hưlà ám hiệ anh muố tôi hôn chỗ củ anh", mộ ' u n kín a t cô gái tâm sự ...

AIDS - Că Bệ Thế n nh Kỷ Bệ liệkháng (AIDS) đ bành trư ng mạ ở nưc Ðông Nam Á, trong có Việ nh t ang ớ nh các ớ t Nam ta. Nhiề nhấtrong giớmãi dâm, ma túy (theo tin mớđ trên báo chí, gái mãi u t i i ây dâm ở t Nam nay lạsử ng ma túy ngày càng nhiề Mộsố Việ i dụ u). t vùng, bệ đ lan ra nh ã cả ngoài cộ đng, vưt trên khả ng chố đ củ các cấ chính quyề ViệNam từ ng ồ ợ nă ng ỡ a p n t trung ưng đn đ phư ng. Ư c lư ng tạViệNam, hiệ có hơ 100.000 ngưi nhiễ ơ ế ị a ơ ớ ợ i t n n ờ m siêu vi HIV gây bệ AIDS. nh Các báo cho biế số ờ Việhảngoạvề ớ ă Tế thă gia đ nă nay tă t, ngưi t i i nưc n t, m ình m ng hơ nă trư c. Chỉ nhiề ngư i về i, tiệ tìm nhữ thú vui ngoài gia đ khôn n m ớ sợ u ờ chơ n ng ình, ba nă ở , dạchỉ phút tạViệNam, chớ nhoáng bị AIDS, và các bệ lây m Mỹ i vài i t p lây nh nhiễ do tình dụ khác (lờbào chữ tộnghiệ "Tôi bị n bè chuố rưu, rồrủ i..."). m c i a i p: bạ c ợ i đ AIDS là bệ lây nhiễ do tình dụ (sexually transmitted diseases) nguy hiể hơ cả nh m c m n . Các thuố chữ AIDS hiệ chỉ dài mạ số chư chữ khỏhẳ đợ că bệ Bị c a n kéo ng ng, a a i n ưc n nh. AIDS thự buồ c n. Trong bài này, xin bàn đn nhữ cách thứ phòng ngừ các bệ lây nhiễ do tình dụ ế ng c a nh m c nói chung, ở t Nam và ngay tạhảngoạ (Các bệ lây nhiễ do tình dụ kể thì Việ i i i. nh m c ra nhiề lắ chẳ hạ AIDS, bệ viêm gan B, viêm gan A, giang mai (syphilis), lậ u m, ng n: nh u (gonorrhea), bệ Chlamydia, herpes...). nh Vài khái niệ chính m Phư ng pháp đ phòng hữ hiệ nhấđ khỏbị ơ ề u u t ể i AIDS và các bệ nhiễ do tình dụ nh m c khác là tránh giao hợ vớngưi mang bệ Ngư i có gia đ cứ m nhà quà vợlang p i ờ nh. ờ ình, cơ , thang thả i bắbóng đtìm thú vui bên ngoài làm chi. Có việ phảvề t Nam tránh mồ t i c i Việ đn thă nhữ ngư i bạ xấ kẻ họ ế m ng ờ n u, o chuố rưu rồlạ Ngư i chư có gia đ hơ c ợ i i... ờ a ình i khó hơ Nế cự chẳ đ mốgiao tình đ thấ đm, đđn chỗ không giao hợ n. u c ng ã, i ã m ậ i ế ... p không đợ ư c: - Cả ngưi nên đ khám và thử hai ờ i xem có bị nh nhiễ do tình dụ nào không, kể bệ m c cả thử siêu vi HIV gây AIDS, trư c khi giao hợ Ðờbiếtin ai. Tốhơ hếlà khỏ tìm ớ p. i t t n t i giao hợ vớngưi có bệ (Về t Nam lậ gia đ trong sư p i ờ nh. Việ p ình, chân thành, tư ng kính ơ song cẩ trọ có lẽ n nên khéo léo rủ hôn thê hoặ hôn phu tưng lai - dù nàng hay n ng, bạ vị c ơ chàng trông hiề lành lắ - đ thử n m i máu tìm siêu vi HIV và vi trùng giang mai. "Không thử máu bấthành phu phụ Ðờkhó tin ai). t ". i - Còn nế chọ con đ ờ nhắ mắđa chân, giao hợ vớ ngư i tình không rõ có bệ u n ư ng m t ư p i ờ nh hay không, hoặ vớngưi biếchắ đ bị m siêu vi HIV rồ hay mộbệ nhiễ do c i ờ t c ã nhiễ i, t nh m tình dụ khác, nên dùng bao cao su (condom) mớmỗlầ giao hợ c i i n p. Nhiề phụ tư ng rằ hễ u nữ ở ng không thể thai, vì đ cắtửcung (hysterectomy), cộố có ã t t ng dẫ trứ hoặ đ dùng thuố ngừ thai, sẽ n ng, c ang c a không phảlo bị bệ Ðiề này quả i lây nh. u thự không đ khi giao hợ họ n phảcẩ thậ dùng bao cao su như ờ c úng, p vẫ i n n thưng.

Nhữ phưng cách phòng ngừ ng ơ a 1. Bao cao su dùng cho đ ông (male condom): àn Nế chă dùng và dùng đ cách, bao cao su dùng cho đ ông giúp ngừ rấnhiề u m úng àn a t u bệ nhiễ do tình dụ kể bệ nhiễ siêu vi HIV gây AIDS. Ðiề này đ đợ nh m c, cả nh m u ã ưc chứ minh bởnhiề khả cứ Có đ u, bao cao su không thể phủ ể che hế ng i u o u. iề che đ chở t mọchỗ p xúc vớngưi bạ tình, nên nó ngă sự i tiế i ờ n n truyề bệ chính là ở ng vùng n nh nhữ niêm mạ (mucosa) có nó che phủ n là nhữ chỗ tiế xúc vớda củ ngưi bạ c hơ ng da p i a ờ n tình (skin-to-skin contact). TạMỹbao cao su đợ xem như ng cụ khoa, thỉ i , ưc dụ y nh thoả có thể Cơ ng bị quan Quả trị c và Dưc phẩ (FDA) bấngờ xét và trắ n Thự ợ m t tra c nghiệ Trưc khi đ bọ mỗbao cao su bằ chấlatex chế o ở đu đợ thử m. ớ óng c, i ng t tạ Mỹ ề ưc bằ phư ng pháp đ n tửđ biếchắ bao cao su không bị ng lỗ ng ơ iệ ể t c lủ (bao cao su ở t Việ Nam liệ có đợ chế o kỹ vậ Do đ tỉ bao cao su bị trong lúc giao hợ u ưc tạ như y?). ó, lệ bể p và khi rút dưng vậra khỏâm đo thấ ở , thưng chỉ ng 2 cái trong 100 cái ơ t i ạ p Mỹ ờ khoả đợ dùng (còn ở t Nam, tỉ này bao nhiêu, ai mà biế Dùng bao su Mỹ vẫ ưc Việ lệ t). mà n mang bầ hoặ vẫ nhiễ bệ thư ng là do không chịchă dùng nó (nhớ dùng, u, c n m nh, ờ u m thì không thì thôi...), hoặ dùng không đ cách, hơ là do nó bị , phả bộngư i dùng. c úng n bể n i ờ Vậ dùng bao cao su đ tránh các bệ nhiễ do tình dụ bạ phảchă dùng (nhớ y, ể nh m c, n i m hay quên cũ dùng, quên thì nhờ ờ bạ tình nhắ và dùng cho đ cách, nhưsau: ng ngưi n c), úng - Ðừ tiế nên dùng bao cao su mớ mỗlầ giao hợ chớ giặrồdùng lạ ng c, i i n p, nên t i i. - Cẩ trọ khi sử ng nó, kẻ lạlàm nó rách vớmóng tay, ră bạ hoặ vớvậ n ng dụ o i i ng n, c i t nhọ sắ khác. n c - Ngay khi dưng vậcứ lên, choàng ngay nó vào dưng vậ trư c khi bắđu giao ơ t ng ơ t, ớ t ầ hợ vớngưi bạ tình. p i ờ n - Ởđu bao cao su, có mộkhoả an toàn; xem xét cẩ thậ đng đ không khí lọvào ầ t ng n n, ừ ể t khoả an toàn này, và làm bao bể lúc dùng. ng vỡ - Nên đ ý xem có đ chấnhờ giúp sự ể ủ t n giao hợ trơ tru? nế cầ dùng thêm chấnhờ p n u n, t n giúp trơ (lubricants). n - Vớ loạbao cao su latex, chỉ dùng chấnhờ giúp trơ nề là nưc (water-based i i nên t n n n ớ lubricants, như K-Y jelly, Astroglide, AquaLube, glycerin). Các chấgiúp trơ có nề là t n n chấmỡ oil-based lubricants, như t petroleum, shortening, mineral oil, massage oils (dầ u dùng thoa bóp), body lotions (lotion thoa ngư i), cooking oils (dầ nấ ă - thoa vào bao ờ u u n) cao su latex, có thể chấlatex nhũ đ khiế bao dễ . làm t n i, n bể - Sau khi xong việ lúc rút dưng vậra khỏâm đo ngư i bạ tình, nhớ n thậ dùng c, ơ t i ạ ờ n cẩ n tay giữchặbao cao su sát vào gố dư ng vậ kẻ bao tuộkhỏdưng vậ Và nhớ t c ơ t, o t i ơ t. rút dưng vậra khỏâm đo ngư i bạ tình khi dưng vậcòn đ cứ ơ t i ạ ờ n ơ t ang ng.

2. Bao cao su dùng cho phụ (female condoms): nữ Các khả cứ cho thấ bao cao su dùng cho phụ - bằ chấpolyurethane, có tẩ o u y, nữ ng t m chấlàm trơ đt vào âm đo -cũ có thể mộhàng rào hữ hiệ ngă chậ các siêu t n, ặ ạ ng là t u u n n vi, kể siêu vi HIV gây AIDS. Nế lúc nào cũ dùng và dùng đ cách, bao cao su cả u ng úng cho phụ cũ giúp ngừ các bệ lây nhiễ do tình dụ rấtố nữ ng a nh m c t t. Vậ khi ngưi đ ông không thể y, ờ àn dùng bao cao su củ mình đ cách, ngưi bạ tình a úng ờ n phái nữ dùng bao cao su chế phụ đ tránh bị bệ nên cho nữ ể lây nh. 3. Chủ ngừ ng a: Vớmộvài bệ nhiễ do tình dụ chủ ngừ là mộtrong nhữ phư ng cách hữ i t nh m c, ng a t ng ơ u hiệ nhấđ tránh bệ u t ể nh: - Bệ viêm gan B: bệ viêm gan B thưng hay truyề qua đ ờ giao hợ nên vớ nh nh ờ n ư ng p, i ngưi đ đợ bác sĩ m khám, xem có bị nh nhiễ do tình dụ nào không, nế họ ờ ang ưc thă bệ m c u chư chủ ngừ viêm gan B, bác sĩ a ng a khuyên họ chủ ngừ nên ng a. - Bệ viêm gan A: nhữ vịàn ông đng tính luyế ái (homosexual) hoặ lưng tính nh ng đ ồ n c ỡ luyế ái (bisexual), và nhữ ngư i dùng thuố ma túy, cũ nên chích ngừ bệ viêm n ng ờ c ng a nh gan A. Việ nghiên cứ thuố chủ ngừ các bệ nhiễ do tình dụ khác đ đợ tiế c u c ng a nh m c ang ưc n hành, và hy vọ sẽ ng thành công trong vòng vài nă tớ m i. Trư ng hợ chích ma túy ờ p Nhiề bệ nhiễ do tình dụ kể AIDS, truyề luôn qua đờ chích choác ma túy. u nh m c, cả n ưng Cho nên, quí vị dùng ma túy cũ phảhếsứ cẩ thậ ng i t c... n n: - Ghi danh hoặ tiế tụ tham dựchưng trình giúp bỏ túy: từ con đờ ma túy c p c ơ ma giã ưng là cách tốnhấđ làm lạcuộ đi và tránh nhiề tậbệ t t ể i c ờ u t nh. - Chớ dùng kim hoặ ố chích ngư i khác đ dùng rồ nên c ng ờ ã i. - Nế có thể đợ kim chích mộcách hợ pháp, luôn luôn dùng kim sạ và mớ u tìm ưc t p ch i. - Vớ nhữ ngưi tiế tụ dùng kim hoặ ố chích ngưi khác đ xài rồ nên chùi rử i ng ờ p c c ng ờ ã i, a sạ kim và ố chích vớ nưc và chấthuố tẩ (bleach) trưc khi dùng. (Tấnhiên, ch ng i ớ t c y ớ t chấthuố tẩ không thể trùng hoàn toàn, và bả đm sẽ t hếđợ siêu vi HIV t c y khử o ả giế t ưc gây bệ AIDS, song dầ sao, nế chùi rử kim và ố chích thậkỹ i chấthuố tẩ nh u u a ng t vớ t c y, cũ làm giả đ ợ mứ đ lây nhiễ phầ nào). ng m ưc c ộ m n Ðể t thúc bài viế chúng tôi xin nhắ lạmộvấ đ cũ rấđ quan tâm đ đ cậ kế t, c i t n ề ng t áng ã ề p đn trong mộbài viếtrư c: nhiề ngư i chúng ta về t Nam, tiệ làm ră và sử sắ ế t t ớ u ờ Việ n ng a c

đp cho rẻgiao tính mạ cho nhữ vị sĩ bác sĩ ẹ , ng ng nha và không đ huấ luyệ nghề ủ n n nghiệ nhưở ây, vớ nhữ dụ cụ p đ i ng ng không chắ đ đợ khử c ã ưc trùng đ kỹ t. Chư úng thuậ a kể có biế chứ cầ đn truyề máu (truyề máu ở t Nam bây giờ lỡ n ng n ế n n Việ không an toàn, vì nhiề ngưi nghèo mangbệ phảbán máu đ kiế số còn chỗ y máu thì kiể u ờ nh i ể m ng, lấ m soát việ trắ nghiệ và lấ máu lỏ lẻ Giá phảtrả giờ ở hờ song biếđ c c m y ng o). i bây tưng i, t âu giá trả này rấđt: cả sau t ắ sinh mạ đ quí củ mình. ng áng a Con Gái Làm Gì Đ Chuẩ Bị ể n Cho Lầ Giao Hợ Đ u Tiên n p ầ Tác GiảKinh Bích Lị : ch Con gái nên làm gì đ chuẩ bị lầ giao hợ đu tiên? ể n cho n p ầ Vài đ u bàn thả dư i đ không chính xác hoàn toàn vớmỗngưi . Bạ gái nên thu iề o ớ ây i i ờ n thậ thêm nhiề kiế thứ từ ờ có kinh nghiệ hơ từ p u n c ngưi m n, sách vỡ chí thì mớ đợ báo i ưc trọ vẹ n n. Theo thố kê cho biếthì con gái ngày nay cũ ư thích tình dụ như trai và cũ ng t ng a c con ng có sự tòi về i tính tư ng tựĐ u đ cho thấ họ tìm giớ ơ . iề ó y càng lúc càng có sự tin và sự tự hiể biếvề u t tình dụ và vì thế lưng bị i dụ tình dụ do sự dạ a họ ng c, số ợ lợ ng c nhẹ củ cũ giả dầ và lầ đu tiên giao hợ củ họ ng đợ mỹ m n; n ầ p a cũ ưc mãn. Tự là đ u then chố tin iề t cho con gái ngày nay tựchọ lự cho mình lầ đu tiên hợ tình hợ lý : đ lúc, đ n a n ầ p p úng úng thờ và đ chỗvà phầ tự đ cũ nhờ họ hỏvà tìm tòi hiể biếrành rẽ i, úng ; n tin ó ng sự c i u t về chính cơ mình. Tìm hiể và khám phá cơ họ vớ chính bả thân hay cùng vớ thể u thể c i n i ngưi bạ tình là mộyế tố t quan trọ đ cho lầ đu tiên giao hợ đợ mỹ ờ n t u rấ ng ể n ầ p ưc mãn . Nó còn giúp cho bạ sinh hoạlành mạ đ cách, và hợ vệ n t nh, úng p sinh. Ngoài ra, khi đ am ã tư ng từ bộ n nộngoạtrong thân thể khi có chuyệ gì sai trái thì bạ sẽ t ờ ng phậ i i thì n n biế ngay . Hai nơđ chú ý ở ây là ngự và âm hộbạ cầ phảtìm hiể sâu xa ở i áng đ c , n n i u hai đ m này đ sau đ bạ có thể khám nghiệ mình, và có thể ra triệ chứ ung iể ể ó n tự m tìm u ng thư nhữ că bệ về sả đ sớ đ u trị u có). Chỉ nhiêu lý do thôi thì hay ng n nh phụ n ể m iề (nế bao cũ đ đ khuyế khích con em (con gái) chúng ta tự c hỏlấ cơ và tự hiể ng ủ ể n họ i y thể tìm u nhu cầ sinh lý củ họ Theo sự u a . phân thích củ giớy họ đ từlâu và đc biệgầ đ a i c ã ặ t n ây, thì quan hệ dụ thự sự tình c c giúp cho cơ phụ đợ nuôi dưng tốvà miễ nhiễ thể nữ ư c ỡ t n m tựnhiên vớ các chứ bệ tậnhư nh sư màng nhầ trong tử i ng nh t bệ ng y cung (endometryosis). Quan hệ i tính thì hoàn toàn lành mạ và nhữ ngư i bắđu có giớ nh, ng ờ t ầ quan hệ càng sớ sẽ nhữ ngưi sẽ t thúc càng trễ m là ng ờ kế trong kỳ n củ cuộ số tình hạ a c ng dụ Như cũ không nên cho con em chúng ta quan hệ sớ sẽ nhữ ả c. ng ng quá m có ng nh hưng khác về thân mà khó nói hếra đợ ở ây. ở tinh t ưc đ Đ u quan trọ nhấđ bạ gái chuẩ bị lầ đu tiên đợ mỹ iề ng t ể n n cho n ầ ưc mãn là họ i hoàn phả toàn có chủ hoàn toàn có sự n lự sau khi họ ã cân nhắ cho thậkỹ ý, chọ a đ c t càng. Giao hợ lầ đu tiên có đ hay chă ? Đ là mộtrong nhữ câu hỏ hầ hếđ ợ nhiề p n ầ au ng ó t ng i u t ưc u thiế nữthắ mắ đn. Vớ nhữ ngưi đ trảqua kinh nghiệ này thì lầ đu tiên giao u c c ế i ng ờ ã i m n ầ hợ sẽ p không sư ng chút nào như ờta thưng nói vì màng trinh đ bị rách, cũ ớ ngưi ờ ã xé ng như da thị ang lành lặ thì bị t ra, nên đ đn là chuyệ thư ng. Như cũ có khi tđ n rứ au ớ n ờ ng ng ngưi cho rằ giao hợ lầ đu tiên chả đ đn gì cả Đ u đ không sai vì mỗ ờ ng p n ầ có au ớ . iề ó i

ngưi phụ có mộcấ tạ màng trinh khác nhau . Có ngưi loạmỏ có ngưi loạ ờ nữ t u o ờ i ng, ờ i dầ . Loạmỏ thì dễ y i ng rách và ít đ loạdầ thì khó rách và làm đ nhiề ; có khi lầ au, i y au u n đu tiên giao hợ không làm cho màng trinh rách đ ợ Nế bạ sinh ra có loạmàng ầ p ư c. u n i trinh dầ thì có cách nào đ giả bớ sự au đn đ chă ? Có đ . Chuyệ này đ khi y ể m t đ ớ ó ng ó n ôi phảcầ ngưi bạ trai biếkhéo léo . Thưng thì bởvì con trai mộlà không biếcách i n ờ n t ờ i t t thỏ mãn cho nàng, hoặ là làm không đ cách, hấ tấ vộvã hoặ còn tệ n cả họ a c úng p p i c hơ là không màng tớ sự i thích thú củ ngư i con gái, chỉ kỹ a mãn sinh lý cho bả thân a ờ ích thỏ n nên sinh hoạlầ đu tiên có phầ mạ bạ tạ ra sự au đn cho bạ gái. Vì thế n gái t n ầ n nh o o đ ớ n bạ nên bàn thả sâu hơ vớbạ trai về iề nàỵ khi đ sự ng về a họ đợ sử o n i n đu Và ó vụ củ sẽ ư c a chữ sự a, kiên nhẫ củ anh ta sẽ cho bạ tự hơ và sự mỉ a anh ta sẽ cho n a làm n tin n, tỉ củ làm bạ thoảmái, và khi xâm nhậ sẽ nhàng, và đt đợ khoái cả cầ thiếcho bạ n i p nhẹ ạ ưc m n t n. Vậ lầ đu tiên bạ có thể đ chuẩ bị hợ là tìm tòi chính thân thể n. Thủ y n ầ n làm ể n giao p bạ dâm thư ng xuyên trưc khi quyếđ lầ đu tiên giao hợ sẽ giúp cho bạ phầ ờ ớ t ị n ầ nh p cho n n nào làm quen vớnhữ cả giác, làm quen vớ sựđ hỏvề i ng m i òi i sinh lý, cũ như ng làm quen vớcấ tạ củ bộ n sinh dụ trư c khi bấcứ ngỡ i u o a phậ c ớ t sự ngàng nào có thể y ra. Có xả nhiề thiế nữ u u phàn nàn rằ rằ tuy họ ư c sung sư ng khi giao hợ như chư lầ ng ng đợ ớ p ng a n nào đt đợ cả giác xuấtinh hoặ ít ra không biếnó như nào thì đ là cơ i cho ạ ưc m t c t thế ây hộ bạ thủ n dâm đ tìm hiể xem bạ có khả ng đ không. Nhữ ngưi không đt đợ ể u n nă ó ng ờ ạ ưc khoái cả tốcao thì thư ng cả thấ rằ tình dụ củ họ thiế xót gì đ như m i ờ m y ng c a bị u ó, ng không biếchắ là thiế gì . Vì thế phụ càng phảbiếchính mình trưc đ Tìm t c u nên nữ i t ớ ã! hiể nhữ vị nhạ cả đc biệnào có thể dàng dẫ đn khoái cả đ khi phả u ng trí y m ặ t dễ n ế m, ôi i phốhợ vớnhiề đ m khác nhau cùng mộlúc mớđt đợ mụ đ và từ ó chỉ i p i u iể t i ạ ưc c ích, đ bày cho anh ấ cách thứ làm sao cho bạ hài lòng. y c n Có lẽ tốhơ nế có bạ có họ hoặ đc sơ về thể c củ phụ . Thậlà sẽ t n u n c c ọ qua cơ họ a nữ t đ ngạ nhiên khi biếrằ có rấnhiề con gái xư nay chư bao giờ thì giờ áng c t ng t u a a bỏ quan sát chính âm vậvà âm đo củ họ Có lẽ ... thấ ghê chă ? Và nế thế con trai t ạ a . vì y ng u thì làm sao biếcách "vuốve" chìu theo ý các nàng cho họ ư c ! Ngày xư ông bà ta có t t đợ a dạ con trai phảra ngoài họ hỏđ hiể biếvề y, i c i ể u t chuyệ tình dụ và sau này sẽ bả n c chỉ o lạcho vợ câu nói đ thậcũ không sai, như ngày nay không còn áp dụ theo lố i , ó t ng ng ng i đ hoàn toàn đ ợ Con gái cũ cầ nên họ hỏ tìm tòi đ hiể biế, đ rồkhi gặ phả ó ư c. ng n c i ể u t ể i p i "sựcố thì tùy trưng hợ mà tự xử cho đ cách. " ờ p chủ lý úng Kiế thứ tình dụ că bả thự sự t quan trọ trong vấ đ tă cư ng sự a mãn n c c n n c rấ ng n ề ng ờ thỏ và sự n gũvớ nhau hòng tạ đợ hạ phúc cho lứ đ Con gái vẫ có thể ớ gầ i i o ưc nh a ôi. n hưng dẫ con trai tớ đ m nhạ cả mà nàng muố Lậ lạ thủ n i iể y m n. p i, dâm thưng xuyên sẽ ờ giúp cho bạ thấ hiể về thể a bạ vớnhữ đ m nhạ cả Đ là chuyệ đ làm, n u u cơ củ n i ng iể y m. ó n áng vì nó sẽ ngoài ra ? còn giúp bạ hiể biếvề n nào cả giác đợ sờ tớ và hình ? n u t phầ m ư c mó i thứ sờ ra sao : mạ hoặ nhẹnhanh hoặ chậ tùy lúc, tùy thờ Nên bàn thả vớ c mó nh c , c m i. o i ngưi bạ tình TRONG LÚC giao hợ sẽ t hơ : sẽ ờ n p tố n giúp bạ cách xử đ đa dưng n lý ể ư ơ vậvào âm đo đ cách hơ mà không mang đn sự au đn. t ạ úng n ế đ ớ Chẳ nhữ thế thả vớnhau còn làm cho ngưi bạ tình cả thấ thoảmái nhẹ ng ng bàn o i ờ n m y i nhàng ở n đu tiên, không chút áp lự nào: hãy xem rằ chỉ anh ấ và bạ ở lầ ầ c ng có y n trong thế i cô đc này thì cầ gì phảgấ gáp tạ áp lự cho chính mình cho lầ đu tiên . giớ ộ n i p o c n ầ

Cố ng làm đợ đ u đ thì cả sẽ y sự trị a nó và đ đ (hoặ ngày đ sẽ gắ ư c iề ó hai thấ giá củ êm ó c ó) trở thành đ (ngày) kỷ m đ nhớ t đi củ bạ êm niệ áng suố ờ a n. Mộđ u mà làm cho lầ đu tiên trở khó khă là nhiề cô gái vớcả giác e ngạ t iề n ầ nên n u i m i, thẹ thùng khi lầ đu tiên trầ truồ trư c ngưi khác phái , làm cho có nhiề áp lự lo n n ầ n ng ớ ờ u c lắ ả hưng đn tâm lý hưng thụ vui vẻ nhau . Có nhiề cô còn kên mình cứ ng nh ở ế ở , bên u ng ngắ như hai chân hơ kẹ chặlạdo nhộhoặ ngạngùng mỗkhi anh ta muố khám t, là i p t i t c i i n phá vào "chỗ ó"; nhữ thứ làm cho cơ củ con gái bị ng" lên, là nguyên đ ng này thể a "gồ nhân củ sựkhó khă cho lầ đu . Bạ gái nên tậ giữ a n n ầ n p bình tĩ là cách đ phá giảđ u nh ể i iề này . Họ cách thả ng vớcơ sẽ c lỏ i thể giúp bạ tốhơ Có thể ớ mộcuố phim lãng mạ n t n. mư n t n n nhẹ nhàng mà trong phim có cả làm tình củ đ trai gái . Và ngư i con gái trong phim nh a ôi ờ sẽ n truồ Có nhưthế ngưi bạ tình (gái) mớquen dầ vớcái cả giác "trố trầ ng. thì ờ n i n i m ng không" đ và có chiề hưng chấ nhậ hơ ó u ớ p n n. Và khi đn vớsự ế i giao hợ thì nên chú tâm vớnhữ cả giác đ có và cấđhếsự p i ng m ang t i t lo lắ trong đu. Nế làm đợ vậ thì bạ sẽ ư cơ bạ tớmứ khoái cả tộ ng ầ u ưc y n đa thể n i c m t cùng đợ . Rồsẽ o cho bạ mộsự tin hơ về Nế cha mẹ y con cái có đợ ưc i tạ n t tự n sau. u dạ ưc sự tin đ thì cả giác tình dụ củ chúng, sự òi hỏ thèm khát, sự mò về dụ tự ó m c a đ i, tò tính c, và nhiề hơ nữ sẽ m bớđsự u n a giả t i khai thác tìm tòi ở em, giả bớđtình trạ bạ trẻ m t i ng o hành tình dụ ở em, và kể giả đ nhữ trư ng hợ mang thai ngoài ý muố , còn c trẻ cả m i ng ờ p n tệ n nữ là bệ tình dụ truyề nhiễ khác. hơ a nh c n m Vừ rồđ bàn về n đ tinh thầ và bả tánh, phầ dưi đ sẽ về chấmà con a i ã vấ ề n n n ớ ây bàn thể t gái cầ làm đ chuẩ bị n ể n . Dù khi bả chấvà sự tin đ có rồ có nhiề bạ gái vẫ gặ nhiề trở i, nhấlà sự n t tự ã i, u n n p u ngạ t đ đn khi màng trinh bị au ớ rách. Ngoài ra còn sự giao hợ vớthiế đchấnhờ có thể p i u i t n kéo dãn lỗ đo ra, xé rách màng trinh, tạ sự au đn vô cùng. âm ạ o đ ớ Tạsao sự i xâm nhậ lạđ đn ? Nên biếrằ âm đo củ con gái là mộố hẹ và p i au ớ t ng, ạ a t ng p cạ khoả 2.5 cm đờ kính, và thưng chỉ a đ mộngón tay út nhét vào. trong n, ng ưng ờ vừ ủ t khi dưng vậcủ con trai to lớ hơ nhiề ơ t a n n u. Cũ nên nói sơ về ng qua màng trinh. Màng trinh sẽ cách lỗ đo từ2.5 cm cho tớ 5.0 âm ạ i cm, là mộloạgiác mạ mỏ chắ ngang âm đo vớnhữ lỗ li ti đ huyếtưng t i c ng n ạ i ng nhỏ ể t ơ hoặ dâm thủ lư thông khi có kinh hoặ khi hứ tình. Nhữ lỗ này thư ng có c y u c ng ng nhỏ ờ cấ tạ khác nhau vớmỗngưi con gái tạ ra nhữ màng trinh khác nhau . Tuy nhiên u o i i ờ o ng âm đo có tính cách đ hồvà SẼdãn ra phù hợ vớ kích thưc củ dư ng vậ như ạ àn i p i ớ a ơ t, ng bưc đu xâm nhậ thì màng ngoài không đ hồlắ sẽ cho khó khă Cách tố ớ ầ p àn i m làm n. t nhấlà dùng chấbôi trơ có bán ở tiệ bách hóa . Sau khi bôi trơ cả dư ng vậ t t n các m n hai ơ t và lỗ đo rồthì sự c sẽ dàng hơ nhiề . Nế có đ đchă nữ thì cái đ đ âm ạ i việ dễ n u u au i ng a au ó cũ giả rấnhiề ... nhưng lạcho sự ng m t u ờ i sung sư ng kế p. ớ tiế

Cũ nói thêm tí nữ như ng a, chúng ta biế cơ chúng ta là mộbộ t, thể t máy vớ nhiề phầ tử i u n nộvà ngoạvà nhữ tính chấ tác dụ khác nhau hòng giúp cho chúng ta hoạđng i i ng t, ng t ộ hàng ngày . Màng trinh không vì thế phảđợ gìn giữ mà i ưc theo tụ lệ c đo giáo . c hoặ ạ Màng trinh ngày nay hoàn toàn cũ không liên hệ tớgiá trị ng gì i trinh tiếtrong hôn nhân. t Và đ là mộlý do mà các thiế nữkhông cầ phảgiữ ây t u n i trinh tiếcho đ vu qui . Màng t êm trinh đ là củ bạ bạ có thể bấcứ iề gì vớnó không cầ màng tớchuyệ ây a n, n làm t đu i n i n ngưi khác phê bình hay chỉ ờ trích rằ bạ có nên phá nó đ hay hiế dâng nó cho ngư i ng n i n ờ mình yêu thay vì giữ cho đn ngày lậ gia đ Hãy tạ gác chuyệ đo giáo sang nó ế p ình. m n ạ mộbên, nế chỉ t u nhìn vào phưng diệ khoa họ chúng sẽ y rằ chúng ta là nhữ ơ n c, thấ ng ng sinh vậtrên trái đt. Chúng ta biếrằ tình dụ và giớtính không phảlà mộphầ sự t ấ t ng c i i t n tựnhiên củ con ngưi mà là tấcả thiên nhiên trong đ . Nó như t sự n hoàn a ờ t sự ó mộ tuầ củ đi số là lý do mà tình dụ đ ợ tạ ra đ duy trì nồ giố a ờ ng, c ưc o ể i ng. Chúc các bạ may mắ hạ phúc, và đợ lầ đu tiên ghi nhớmãi . n n, nh ưc n ầ Làm Sao Đ Có Lầ Đ u Tiên Mỹ ể n ầ Mãn Tác GiảKinh Bích Lị : ch Thế bạ đ quyếđ chuyệ giao hợ vớnàng rồ quyếđ chiế lấ trinh tiế là n ã t ị nh n p i i, t ị nh m y t củ nàng - là do ý củ bạ hoặ ý củ nàng - đ mà bưc thêm bư c nữ trong quan hệ a a n c a ể ớ ớ a trai gái, đ trở ể thành ngư i thành niên thậsự thể ờ t có sinh hoạgiớtính từnay. t i Trư c hếbạ cũ nên biếmộsố ng từ ớ t n ng t t nhữ ngữ ể đi thoạvớnàng đ nghị đ khi ố i i ề chuyệ "ấ thì bạ cũ phảlự chọ từcho chính xác, không khéo bạ sẽ cho là tụ n y" n ng i a n n bị c tĩ Ngày nay ngưi ta thưng dùng nhữ chữ u. ờ ờ ng "làm tình", "chơ "hưng", "giao i", ở hoang", "hưng lạ hoặ là nhữ tiế lóng như " , "dứ "bụ "quằ còn tụ ở c", c ng ng "xử t", p", m", c tĩ như "đ", "đ và "đ đ diễ tả giao hợ giữ nam và nữ Nhiề ngưi nghĩ u là ụ éo", ị ể n sự t", p a . u ờ rằ "làm tình" khác hẳ vớ "đ" . "Làm tình" thì còn bộ lộ yêu thư ng lẫ nhau, có ng n i ụ c sự ơ n hôn có hít, âu yế vuốve, và có nhữ câu nói đy đ a lãng mãn; còn "đ" thì đn m t ng ẩ ư ụ ơ thuầ chỉ chuyệ đ c . . . vào l . . . thôi, ai làm cũ đ ợ không có chút âu yế nào , n là n úc ng ư c m đi loạnhưkhách tìm hoa và gái đng đờ vậ ? chỉ "đ" đ thỏ mãn nhu cầ ạ i ứ ư ng y có ụ ể a u sinh lý, chứkhông phảnhư i "làm tình" thỏ mãn sựyêu đ ơ cầ có nhau. Tóm lạ bạ a ư ng n i, n nên phân biệsựkhác nhau đ mà biế cách cho thích hợ t ó n p. Bài này viếsơ vài phưng pháp đ đ ợ mộcuộ giao hợ đu tiên mỹ t qua ơ ể ưc t c p ầ mãn. Tuy bài này không bả đm đ hếvớ mọngư i, như nế thự hiệ các đng tác mộ o ả úng t i i ờ ng u c n ộ t cách nhẹ nhàng, yêu thư ng, và tôn trọ lẫ nhau thì bạ luôn có mộcuộ giao hợ đu ơ ng n n t c p ầ tiên đ nhớ ể mãi . Con trai nên làm gì đ chuẩ bị lầ giao hợ đu tiên? ể n cho n p ầ Nam và NữCẢHAI đu phảnên chuẩ bị ớ cho lầ đu tiên, đu quan trọ và cầ , ề i n trưc n ầ ề ng n thiếnhư t nhau, và biếrằ không ai từ mớ lọlòng cũ đ đ ợ dạ dỗ chuyệ t ng lúc i t ng ã ư c y về n tình dụ cả sựchu đ chuẩ bị ớ vẫ tốhơ đ rồ sau này khi nghĩ i bạ sẽ c nên áo n trư c n t n, ể i lạ n không hốhậ vì lầ đu tiên quá vộvã, vụ vềvà thấbạ i n n ầ i ng , t i.

Chuẩ bị chính bạ ở n đu tiên giao hợ - vớngưi con trai - thì phầ lớ phả n cho n lầ ầ p i ờ n n i chắ chắ rằ bạ đợ bả vệ c khỏ an toàn, đợ đ bao cao su (áo mư c n ng n ưc o sứ e ư c eo a, condoms) và phảbiếcách dùng nó cho chính xác, và tránh xuấtinh quá sớ . Có lẽ n i t t m vấ đ lớ nhấmà con trai thưng gặ là: khi họ ư dưng vậvào ngưi con gái lầ đu ề n t ờ p đa ơ t ờ n ầ tiên thì bị "khóc ngoài quan ả ngay hoặ gọlà "xuấtinh sớ mộcách không tự ? i" c i t m" t chủ và đ u đ RẤ là mắ cỡ phái Nam nói chung. Có ngưi cho rằ lỡ t tinh rồ iề ó T c cho ờ ng, xuấ i thì "try" (thử lạ. Lo gì ! Không sai ! con trai mớlớ có khả ng "cưng cứ nhanh ) i i n nă ơ ng" chóng trở i nế lỡ bị khóc ròng, như thưng thì họ lạ u có ... ng ờ không có nhiề thờgian u i rộ rãi bên ngư i bạ gái đ làm mộcơ i khác "chuộ lỗ cho nên cầ phảchuẩ bị ng ờ n ể t hộ c i", n i n trư c đ tránh cho bạ khỏthấvọ nuốtiế ớ ể n i t ng, i c. Có ba đ u quan trọ nhấmà con trai có thể đ chuẩ bị : iề ng t làm ể n là Họ TẤ CẢcác phư ng pháp ngừ thai khác nhau, nên bàn thả kỹ c T ơ a o càng vớngư i bạ i ờ n gái trư c về iề này . Nế cả đu không rành thì nên hỏngư i khác, bạ bè chẳ ớ đu u hai ề i ờ n ng hạ hoặ tìm sách giáo dụ sinh lý có cho mưn ở thư n công đ đc. n, c c ợ các việ ểọ Hãy mua vài cái ÁO MƯA! Và không nhữ bạ cầ bỏ ng n n chúng ở trong túi, trong bóp hoặ bấcứnơ nào, bấcứ nào, đ lúc "cấ bách" thì có mà xài . Nên nhớ bạ cầ c t i t lúc ể p là n n phảTHỬđ nhiề lầ trưc cho quen. Đ n lúc đ mà lúng ta lúng túng thì coi sao i eo u n ớ ế ó đợ Phảkhông ? ưc. i Bạ sẽ y áo mư có rấnhiề loạ nhiề cỡ hình dạ khác nhau (kể màu sắ và n thấ a t u i, u và ng cả c mùi vị a tiệ cho việ khẩ dâm!) và nế chư bao giờ eo qua thì làm sao mà bạ biế nữ n c u u a đ n t cái nào vừ cho bạ (ngoài ra, nó sẽ o cho bạ cả giác mớlạ u có nghĩ i chuyệ a n tạ n m i nế tớ n thủ dâm ? thử xem không tệ âu!). đ Tậ luyệ KHÔNG xuấtinh . Đ rồ? tậ luyệ sao cho giỏ Cái câu "Vă ôn, Võ p n t úng i p n i! n luyệ cũ tưng tự n" ng ơ như ờ hợ này vậ Thậđ chuyệ bạ phảcầ làm là họ trư ng p y. t ó, n n i n c cách kéo dài cuộ giao hợ lâu xuấtinh, thì sau này bạ sẽ y nó đ giá nhưthế c p, t n thấ áng nào . Chắ rằ bạ gái hay ngưi phốngẫ củ bạ sẽ c ng n ờ i u a n khen rằ "Trờanh tài thậ Anh là ng: i t! bậ sư trong vấ đ chă gốđ . Em yêu anh quá đ c phụ n ề n i ó i!". Luyệ tậ lâu xuấtinh quan trọ nhấlà cái "mind" hay cái tư ở Đ u này có nghĩ n p t ng t tư ng. iề a là khi thờ khắ hạ phúc nhấđ đn vớbạ và bạ sẽ i c nh t ang ế i n n xâm nhậ vào mình củ bạ p a n gái - Lúc này là lúc dễ t tinh nhấnên bạ cầ phảbiếtự xuấ t n n i t "control". Bạ nên nhị n p nhàng chậ rãi, ngừ ngay nế cầ thiế đu óc đ thư đng quá tham vọ sung m ng u n t; ầ ể thả ừ ng sưng rồbỏ ớ i quên nhiệ vụ đ phảlàm, và bạ sẽ dài cuộ vui càng lâu hơ m còn ang i n kéo c n, nhấlà cho lầ đu tiên đợ như t n ầ ưc ý. Khi bạ cả thấ nhưgầ tớmứ rồ thì hãy ngư lạtrưc đ mộchút, rồchờ t n m y n i c i, ng i ớ ó t i mộ khoả thờ gian sau mớ tiế tụ cho tớ khi gầ ra nữ thì ngư lạnữ (đng lo sẽ ng i i p c, i n a, ng i a ừ làm nàng mấhứ nàng sẽ u và khâm phụ sự u đng củ bạ Dầ dà bạ sẽ t ng, hiể c chị ự a n). n n xây đp cho bạ mộsự u đng giỏ và thờgian sẽ n bộ dài sự u đng củ ắ n t chị ự i, i tiế kéo chị ự a bạ hơ không chỉ n n, riêng về nă "chiế đu" củ bạ mà còn sứ mạ và cư ng khả ng n ấ a n, c nh ờ

đ sung sư ng củ tộbự khoái cả nữ . Nế bạ có từ lắ nghe đ phát thanh, ộ ớ a t c m a u n ng ng ài hoặ đc báo chí, thì có lẽ n đ biếlà đ ông nói chung thư ng chỉ dài cỡ hoặ c ọ bạ ã t àn ờ kéo 2 c 3 phút khi "làm" kị liệ Đ u này, đ ơ nhiên, rấlà không thỏ mãn cho ngư i phụ ch t. iề ư ng t a ờ nữvà đơ nhiên đ vô tình đy họ tình trạ thấvọ hụhẫ Nên nhớkhông , ưng ã ẩ vào ng t ng, t ng. , chỉ riêng luyệ tậ sẽ cho sự t tinh củ BẠ sư ng hơ mà nó còn làm cho n p làm xuấ a N ớ n, ngưi bạ tình cả giác hạ phúc hơ nữ . Trư c kia "bổ phậ làm cho ngưi phụ ờ n m nh n a ớ n n" ờ nữ ưc sung sư ng không đ ợ đ ông quan tâm lắ như ngày nay chuyệ đ đ đợ ớ ư c àn m, ng n ó ã thay đi hoàn toàn, và nó là mộtrong nhữ mụ đ củ bài này . ổ t ng c ích a Nế bạ muố trở u n n thành "tình trưng sát thủ thì hãy tự ờ " "quên mình": có nghĩlà đt sự a ặ sung sưng củ nàng quan trọ hơ củ bạ . Muố lầ đu tiên giao hợ nhớ ớ a ng n a n n n ầ p mãi thì đ u quan trọ nhấlà bạ Đ NG quá vộvã mà phảĐ TỪ BƯ C mộ Nế quá iề ng t n Ừ i i I NG Ớ t. u suồ sả sẽ cho ngư i bạ tình nghĩ ng bạ không coi trọ LẦ Đ U TIÊN ng thì làm ờ n rằ n ng N Ầ lắ Đ u này có thể do ngưi Nam thì muố sớ đ ợ sung sư ng, trong lúc ngưi m. iề là ờ n m ưc ớ ờ Nữ nhá nhem ở ỡ cử Thậ chí có thể chỉ ngư ng a. m nghĩ ng bạ là ngưi ích kỹ muố rằ n ờ chỉ n cho mình mà không muố cho nàng. Như thậra thì phầ đ phụ phảcầ thêm n ng t n ông nữ i n thờ giờ mớđt tớmứ "nóng" như a bạ . VÌ THẾ HÃY CHẬ RÃI, Đ NG i thì i ạ i c củ n , M Ừ NÓNG VỘ cho nàng thấ rằ bạ là ngư i từ trả kiên nhẫ luôn bình tĩ kích I, y ng n ờ ng i, n, nh, thích hoặ trêu gợnàng tớmứ ... chịhếnỗ. Chẳ nhữ nó giúp cho ngưi bạ c i i c u t i ng ng ờ n tình củ bạ đt tớmứ "nóng", mà còn giúp cho bạ có thể kề chế xuấtinh a n ạ i c n tự m sự t sớ Tưng tư ng xem, nế bạ vô tình "khóc ngoài quan ả (xuấtinh sớ - trư c khi m. ở ợ u n i" t m) ớ đ vào ngư i nàng -thì xấ hổ m, khi mà nàng cũ chờ ợcái cả giác sung sư ng i ờ u lắ ng đi m ớ mà bạ có thể a mãn cho nàng. n thỏ Có vài cách đ cho bạ làm chủ ưc tình thế ể n đợ sau: Hãy thả luậ vớ nàng xem nàng thích nhấđ u gì trong lầ đu tiên rồsau đ tìm cách o n i t iề n ầ i ó tạ cái cơ i đ cho nàng. Bạ có thể i xem nàng nghĩ về o hộ ó n hỏ sao thân thể a nàng khi củ "lỡ trầ truồ trưc mặbạ có mắ cỡ m không ? Chỉ nàng cả thấ hãnh diệ về " n ng ớ t n, c lắ ít m y n thân hình củ mình, và đ số vừ sợlạngạngùng khi trầ truồ trư c mặbạ trai, a a thì a , i i n ng ớ t n nhấlà con gái Á đ t ông. Hãy khen ngợlà nàng có thân hình gọ đp, mi nhon, dễ ơ i n, ẹ thư ng ; nhấlà lầ đu tiên nàng thoát y . (Nhớ i thậlòng, đng khen quá lố chừ bị t n ầ phả t ừ coi ng tổ trát). Lầ đu tiên giao hợ rấquan trọ nên bạ phảchọ mộnơ thậthích hợ thoảmái n ầ p t ng n i n t i t p, i và an toàn (rồsau đ muố ... đđ thì đ ? ai mà cấ chọ mộnơ nhưphòng ngủ i ó n i âu i m), n t i có giư ng gốhẳ hòi thì tốnhấ (Mư n khách sạ càng hay, như coi bạ có đ tiề trả ờ i n t t. ớ n ng n ủ n không đ Còn nế không thì chỉ n mộcái mề lông và mộnơ vắ vẻ thung ã). u cầ t n t i ng như lũ bờ , đi, núi, hoặ vưn trái cây mát mẻ Đ u quan trọ ở ây là mộnơđ ng, hồ ồ c ờ ... iề ng đ t i ể cho bạ yên tị đ "hạ phúc" bên nhau . Cũ nên nhắ là đng mang theo rư u bia n nh ể nh ng c ừ ợ nhé! Bởvì nó sẽ t đ giây phút kỷ m, và có thể phai mờ i sựtĩ táo. Tình i mấ i niệ làm đ nh dụ và rưu bia (hoặ á phiệ thì không thể i chung, nhiề rắ rốlắ c, ợ c n) đ u c i m! Hãy tìm đc mộcuố sách giáo dụ sinh lý đ biếvà hiể về trị ọ t n c ể t u giá trinh tiếđi vớ t ố i ngưi con gái mớlớ đ qua đ bạ sẽ trọ nó như ờ i n, ể ó n trân ng chính món bả vậcủ bạ vậ o t a n y và qua đ bạ sẽ ó n nâng niu yêu thư ng nàng, "appreciate" nhiề hơ sau này. ơ u n

Phảnhớ i mang theo nhiề cái áo mư (bao cao su) , và nhớ n cái có chấtrơ như i u a chọ t n loạ dầ có nhiề chấnưc đ ợ bán ở u tiệ thuố : Astroglide, Probe, hoặ Slipper u u t ớ ưc nhiề m c c Stuff. Quan trọ lắ đ Có sự n ư t thì mớ làm thỏ mãn cho nàng đợ còn khô ng m ó! trơ ớ i a ưc, quá thì đ lắ Mấhứ nữ au m! t ng a. Ngoài sự trơ củ áo mư ra, trong cơ củ mỗcòn tiếra mộdị chấnhờ mỗ bôi n a a thể a i t t ch t n i khi đng tình. Dưng vậthì tiếra chút ít sau khi cưng cứ như chư phảlà xuấ ộ ơ t t ơ ng, ng a i t tinh, gọlà "dưng khí" hoặ "tinh tưng". Là mộloạdị thể đ sẽ ư tinh trùng i ơ c ơ t i ch sau ó đa ra khi xuấtinh. Nên nhớ ng dưng khí củ có chứ mộít trinh trùng và có thể cho t rằ ơ a a t làm ngưi phụ thụ ờ nữ thai. Còn âm hộ ng tiếra mộdị thể i là "dâm thủ từ cũ t t ch (gọ y") vách âm đo đ sẵ sàng đ dư ng vậvào dễ ạ ể n ón ơ t dàng. Có mộsố nữ n sinh ra rấnhiề t phụ sả t u dâm thủ (có thể ớcả y ưt háng), như mộsố ng t khác thì không trừ họ ng" hếmứ phi "hứ t c. Vậ đ u quan trọ ở ây là bạ phảkích thích nàng đt đợ tớmứ đ y iề ng đ n i ạ ưc i c ó. Thông thư ng, giữ hai phái Nam và Nữdị thể sứ bôi trơ cho sựgiao hợ ờ a , ch dư c n p, như mang áo mư vẫ cầ thiếhơ đ cả dư ng khí đ vào âm đo . Chỉ n chấ ng a n n t n ể n ơ i ạ cầ t dâm thủ củ nàng cũ đ rồ vậ trách nhiệ tạ ra nó là phảdo ở n. Nế vẫ chư y a ng ủ i, y m o i bạ u n a thấ dâm thủ tiếra ở y y t nàng thì có thể nàng bị i hộ vì lầ đu, bị vì sợ t gặ hồ p n ầ run bắ p, hoặ nàng chư đợ kích thích (foreplay) đy đ. Nhớ c a ưc ầ ủ dùng loạdầ bôi trơ có nhiề i u n u chấnư c còn không thì có thể làm rách áo mư . t ớ sẽ a Họ cách xoa bóp và bắhuyệcho "nhuyễ và nên biếrằ sự c t t n" t ng mát-xa và sờ ng làm soạ cho cả nàng hứ tình hơ cả Nghĩ xem, hai bàn tay vớmư i ngón củ bạ có thể ng n . thử i ờ a n bay nhả trên thân thể a nàng, chư nhấthiếphảchạ vào mồ đ âm đo hay y củ a t t i m ng óc, ạ nhũ phòng, cũ đ làm cho nàng đ mê rồ Làm thế giúp cho cả đvào cuộ ái ân ng ủ ê i. sẽ hai i c nhẹ nhàng êm ái, không khô khan, gò bó hoặ gưng ép. c ợ Mộđ u nữ nên nhớ đ nàng cả thấ sựhiế dâng trinh tiếlà đ u tố là mộđ u t iề a là: ể m y n t iề t, t iề quan trọ củ nàng mà bạ HOÀN TOÀN trư quý khi đ ợ sớ chia, nhậ lấ Làm ng a n ng ưc t n y. ơ đng nói yêu nàng nế thự sự n KHÔNG BAO GIỜyêu nàng, hay chỉ ể mong n ừ u c bạ đ vờ chiế hữ sự m u trinh tiếcủ nàng. Và nế nàng thự lòng chư muố hiế dâng thì bạ t a u c a n n n chớ ép nàng, vì nế có ép đợ đnữ thì cũ không đợ trọ vẹ đ . Trừphi nên u ưc i a ng ưc n n âu bạ là tay chơ qua đ ờ n i ư ng. Mộđ u cuốcùng mà bạ phảlàm là sớchia sự t mát (trinh tiế củ nàng nế nàng t iề i n i t mấ t) a u cả thấ thế Vỗ an ủnế nàng rơ lệ Tỏ biếơ nàng đ hiế dâng và tỏ yêu m y . về i u i . vẻ t n ã n vẻ thư ng nàng hơ bao giờ t. ơ n hế Bạ cũ nên nhớ nế nàng ngạngùng cho lầ đu tiên thì có thể n ng là u i n ầ nàng hồhộ nên i p, bàn thả vớnàng từ trưc đ Đ u không nên là cứbắnàng phảhiế dâng mà nàng o i từ ớ ã. iề t i n đ nói "không" rồ hoặ nàng không cả thấ "sẵ sàng". Con trai thưng nghĩ ng, ã i, c m y n ờ rằ mộkhi con gái nói "Không!", là "Có" như hát : Con gái nói không là có vậ Như t bài y! ng thự ra đ u này không đợ áp dụ nữ cho thờ đi nă 2000 này, khi mà CON GÁI c iề ưc ng a i ạ m NÓI "KHÔNG" LÀ... KHÔNG, đ anh bạ Vậ bạ nên nhớ p nhậ tiế "không" ó n! y n chấ n ng đ nhưlà "không" thự sự đng ép nàng nữ Còn con gái thì cũ không nên chơ ó c (và ừ a). ng i

trò "tâm lý" vớcon trai nữ đng có giã vờ ôi lúc "Đ ợ đ lúc "không đợ không i a, ừ đ ưc" ôi ưc", tốđ . Chỉ thậlòng nói rõ cho nhau biếlà tốnhấ t âu có t t t t. Mộđ u ghi chú khác mà các bạ nên "chuẩ bịlà đ ứ cái mơmộ lầ đu tiên t iề n n " áp ng ng n ầ củ nàng sẽ như nào, dù có nhiề cái không thể đợ (cũ phảráng hếsứ a ra thế u làm ưc ng i t c đ anh bạ à!) . Thí dụ ó n nhưlà treo mộtấ màng mỏ màu tím trên cử sổmở t bả t m ng a , mộ n tình ca nàng yêu thích nhấ trư bày hình ả củ hai ngư i chung quanh, hoặ là xứ t, ng nh a ờ c c mùi nưc hoa mà nàng thích ... ớ Nói tóm lạlà có chuẩ bị dù sao cũ tốhơ là không chuẩ bị và chắ chắ lầ i n thì ng t n n ; c n n đu tiên này sẽ bạ mộ kỷ m nhớ ầ cho n t niệ mãi suốđi . Chúc may mắ t ờ n. 100 Cách Thỏ Mãn Chàng a Đ giá củ ngư i đc: / 93 ánh a ờ ọ Dở tHay nhấTrang 1 củ 2 Nhấ t a Tác GiảKinh Bích Lị : ch Khi hai ngư i yêu nhau, họ ờ luôn tìm mọcách đ thỏ mãn cho nhau trong vấ đ chă i ể a n ề n gố Chàng luôn mong muố mình là ngưi tình tuyệvờcủ nàng và ngư c lạ Dư i i. n ờ t i a ợ i. ớ đ là "100 cách thỏ mãn cho chàng" đ đợ các tay "tình trư ng lãng tử xét duyệvà ây a ã ưc ờ " t rút tỉra từ a kinh nghiệ cá nhân, có cả m Kinh Bích Lị tôi. Vậ xin mờcác nàng hãy ch y, i đc cho kỹ ể ọ đ chuẩ bị mình mộ"hành trang quý báu", đ đ chàng tớtuyệđ n cho t ể em i t ỉ nh củ hạ phúc, và giúp chàng thỏ mãn nhữ "nỗniề ư ấ bấ lâu nay còn chư a nh a ng i m u p" y a đ ứ đợ áp ng ưc. Không riêng gì các nàng, các chàng cũ cầ đc qua cho biế đ mộlầ nào đ nghĩ ng n ọ t, ể t n ó tớ hãy ngầ gợý cho ngưi tình củ mình nhữ đ u mình mong muố có đợ Biế i, m i ờ a ng iề n ưc. t đ các bạ sẽ ưc các nàng toạnguyệ cho mộcách không bao giờ âu n đợ i n t quên. Sau đ là mộtră cách thỏ mãn chàng: ây t m a 1. Giúp chàng cởáo hoặ chỉ lạcà vạcho chàng trư c kiế Khi nàng chỉ tề i c nh i t ớ ng. nh cho chàng nhưthếchàng sẽ y mình đợ chă sóc, đ ợ "cư và chàng chỉ n cở , thấ ưc m ưc ng", muố i hếáo quầ ra ngay lúc ấ đ "make love" vớ nàng. t n y ể i 2. Cắ nhẹngậ hoặ hôn nhẹ dái tai củ chàng, sẽ chàng kích thích đn cả n , m c sau a làm ế ... quên luôn tiế Việ Kích thích chàng kiể này sẽ em tớsex ngay lậ tứ ng t. u đ i p c. 3. Khi nàng đ làm vềmừ rỡ chàng và hôn chàng mộcách thắ thiế Đ ng thờ i , ng ôm t m t. ồ i lòn tay xuố bóp "chỗ y" củ chàng. Làm vậ sẽ o cho chàng có sự "mừ quýnh" ng ấ a y tạ ... ng đt ngộ Rấcó thể ộ t. t chàng sẽ ng nàng ngay vào giưng đ bày tỏ bồ ờ ể "lòng đ ơ áp n". 4. Rà lưi củ nàng vòng quanh rún chàng, sẽ o cho chàng mộcả giác thèm muố vô ỡ a tạ t m n cùng. Chỉ miệ nàng gầ vớdưng vậcủ chàng. Có lẽ vì ng n i ơ t a chàng đ ao ư c dưng ang ớ ơ

vậcủ chàng đợ chă sóc tỉ bằ nhữ nụ nóng bỏ củ nàng. Bả đm t a ưc m mỉ ng ng hôn ng a o ả rằ dưng vậcủ chàng sẽ ng ra hếcỡ ng ơ t a că t . 5. Khi nàng ngồtrên bụ chàng, dư ng vậchàng còn nằ trong âm vậnàng, nàng hãy i ng ơ t m t dùng tay lòn ra sau, đa bàn tay úp và bóp nhẹ hòn dái củ chàng. Sự t ngờ sẽ ư vào a bấ này làm chàng kích thích dữdộ Có thể i. chàng sẽ rỉ nàng vì sự rên tên khoái cả đ ... m ó 6. Nàng hãy mặ mộchiế áo ngủ t mỏ không mặ áo ngự Nàng hãy đn bên c t c thậ ng, c c. ế chàng, khoe cho chàng thấ cái sexy củ nàng, rồ cạ hoa vào vú củ chàng. Cả y a i nhũ a m giác cư cứ nơđu vú nàng sẽ chàng phấ khởlâng lâng. ng ng i ầ làm n i 7. Lúc chàng đ phóng tinh, hãy hôn chàng thậvũ ang t bão, rồliế vòng quanh môi chàng i m như m mộcây kem ngon lành. Đ u này tạ cho chàng có cả giác bao trùm, khoái liế t iề o m cả dâng tớ tộbự m i t c. 8. Lúc giao hợ theo "kiể chó", nàng hãy xoay tròn mông đ và nhịtheo nhịđ u củ p u ít, p p iệ a chàng. Làm đng tác này sẽ ộ giúp chàng cả giác sựcọ mạ Chàng sẽ y đ ợ nàng hế m sát nh. thấ ư c t lòng vì chàng. Khoái cả sẽ ư tớsựbắ tinh bấchợ như cũ rấmãnh liệ m đa i n t t, ng ng t t. 9. Nàng hãy tìm đc mộtruyệ tình dụ trong Cõi Thiên Thai ở ớ mặchàng, đa ọ t n c trưc t ư ánh mắlả i nhìn chàng, mỗkhi đn đ n gây cấ hãy liế môi đ khiêu khích chàng. t lơ i ế oạ n, m ể Có thể nàng sẽ không còn cơ i đc truyệ ngay lúc đ vì chàng sẽ tớôm chầ lấ hộ ọ n ó, lao i m y nàng. 10. Khi nàng đ ở thế i trên, nàng hãy phốhợ nhiề đng tác khác nhau như ang tư ngồ i p u ộ mát-xa hoặ hôn ngự chàng cùng vớ nhịđ u lắ lư a nàng. Chàng sẽ y mình c c i p iệ c củ thấ phiêu diêu như "con thuyề không bế n n". 11. Nàng hãy giúp chàng mang condom vào. Chàng sẽ y rấ"hứ khở khi nhìn thấ thấ t ng i" y bàn tay củ nàng mơ trớ lên "chỗ y". a n n ấ 12. Nàng hãy nhẹ nhàng xoa lên bì da giữ ngón cái và ngón trỏ a chàng. Nơ này sẽ a củ i giúp chàng có cả giác ham muố Có thể m n. dùng lưi thay gì dùng tay đ kích thích ỡ ể chàng. Chàng rấthích nàng chủ ộ trư c. t đng ớ 13. Xoay tròn lưi củ nàng vòng quanh đu khấ củ chàng, và rồ không báo cho ỡ a ầ c a i, chàng trư c, hãy "ngố tấcả ơ vậvào miệ nàng. Cả giác bấngờ sẽ ớ n" t dưng t ng m t này gây sự thích thú "tă tă cho chàng. n n" 14. Khi chàng và nàng chơ trò "mèo vờ chuộ ở i n t" trên giư ng, nàng hãy nâng cánh tay ờ chàng qua đu, rồtrư n bàn tay nàng theo cánh tay chàng, từcổ xuố tớngự ầ i ờ tay ng i c chàng, đ n xoa và nâng niu chàng. Đ khi chàng cũ thích đợ mơ trớ oạ ôi ng ưc n n.

15. Ngay trưc khi chàng phóng tinh, nàng hãy "kẹ và buông" cơ đo củ nàng. Làm ớ p âm ạ a liên tụ nhưthế tạ chàng cái cả giác "bùng nổ trong khoái cả như c sẽ o m " m, tinh dị bị ch nàng vắcạ t n. 16. Nàng hãy thử n nhẹ c mạ vào vai củ chàng lúc nàng đt tớkhoái cả tộ cắ (hoặ nh) a ạ i m t cùng. Bả đm chàng sẽ o ả thích thú và hãnh diệ vì làm thỏ mãn đợ cho nàng. n a ưc 17. Khi nàng chuẩ bị thế n tư "quỳ i chổ mông" cho chàng, nàng hãy dạ thậrộ gố ng ng t ng hai chân sang hai bên, cho chàng thấ "tấcảnhữ gì nàng có. Đ u này chứ tỏ y t " ng iề ng nàng hoàn toàn thoảmái vớ chàng trong vấ đ sex. Chàng sẽ ng bao giờ chốvề c i i n ề chẳ từ i việ này. 18. Lúc khẩ dâm hay còn gọlà hôn dư ng vậchàng, nàng hãy rên rỉ c tạ ra âm u i ơ t hoặ o thanh như ang đ ợ ă ngon. Chàng sẽ t kích thích vì sựbạ dạ này củ nàng. Nàng đ ưc n rấ o n a cũ tạ "âm run" trên dưng vậchàng, gây kích thích tê tê. ng o ơ t 19. Chàng thích đ ợ quyệ chân chàng vớchân nàng, đợ nàng ôm chặ lòn chân ưc n i ưc t, quấ lấ chân chàng. Vì nó tạ cả giác "hòa tan" vớthân thể n y o m i chàng. 20. Nàng hãy thoát y cho chàng mộcách từ n, vuốve mơ trớ trên thân thể t tố t n n chàng, đ ể chứ tỏ ng nàng đ mê xác thị a chàng. am t củ 21. Nàng hãy nút ngón tay chàng. Tạ cho chàng cái cả giác dưng vậcũ đ đợ o m ơ t ng ang ưc "chiế cố Nàng có thể u ". dùng chút phầ ... ră củ nàng đ gia tă cả giác cho chàng. n ng a ể ng m 22. Khi chàng đ đ vào thân thể a nàng ở ang i củ tưthế "truyề giáo" (chàng nằ trên mình n m nàng), nàng hãy xiếchặđ lạđ tạ cả giác "bó chặ nơ dưng vậchàng, liên t t ùi i ể o m t" i ơ t tư ng nàng hãy còn "khít khao", mớmẻ ở i . 23. Nàng hãy nắ ghịtóc chàng, tạ cho chàng cái cả giác hoang dã, như m t o m loài ngư i ờ nguyên thủ giao hợ vớnhau. y p i 24. Nàng hãy bóp hoặ vả vào mông chàng. Đ u này như vớchàng "anh cứ c nhẹ iề nói i tự nhiên vớbấcứđ u gì anh thích trên mình em". i t iề 25. Nàng hãy nấ hơ hoặ rên thậhổ hể khi chàng "xâm nhậ vào nàng. Đ u này c i c t n n p" iề tạ cho chàng cái cả giác "cái đ củ chàng rấlớ Sẽ a mãn lòng kiêu hãnh về o m ó" a t n. thỏ kích thư c củ chàng. ớ a 26. Nàng hãy dùng dây hoặ quầ áo (dài) trói tay chàng lạ kích thích chàng bằ lông c n i, ng gà hoặ tơ i cho đn khi chàng chịhếnỗmớbắđu "ban phư c ái ân" cho chàng. c vả ế u t i i t ầ ớ 27. Khẩ dâm dưng vậchàng luôn là đ u chàng thích, như đ ng quên chân và ngự u ơ t iề ng ừ c chàng cũ là "mả đt thầ tiên" củ chàng. ng nh ấ n a

28. Nàng hãy dùng kéo tỉgọ "phía dư i" cho chàng. Sẽ o cho chàng cả giác "phiêu a n ớ tạ m lư kích thích. "Húi cua" sẽ u" giúp da chàng thêm nhạ cả vớnhữ cái vuốve củ y m i ng t a nàng. 29. Nế chàng nằ trên, nàng hãy nhón mông lên mộtấ đ đ chàng vào. Đ u này u m t c ể ón iề giúp cho chàng dễ "hoạđng" hơ và tạ cho chàng cái cả giác rằ nàng muố chàng t ộ n o m ng n "đ thậsâu vào. âm" t 30. Nàng hãy dùng mộcái bánh khoanh có lỗ t (bánh doughnut, bánh vòng) và máng vào dưng vậcủ chàng. Nàng hãy dùng môi và lưi liế vòng quanh cái bánh và đu khấ ơ t a ỡ m ầ c củ chàng. Thỉ thoả hãy nút chàng. Hạđờ dính trên mép nàng sẽ tin" lên a nh ng t ưng "tin đu khấ chàng, tạ cả giác khoan khoái "châm châm". ầ c o m 31. Nàng hãy xoa bàn tay bên hông chàng, hoặ gãy nhẹ c nhưgãy đ sẽ o cho chàng àn, tạ cả giác máu dồ lên da, như hâm nóng. m n bị 32. Nàng hãy liế lư tai chàng thay vì chỉ tai chàng như iề thứ trên. Làm đ u m ng hôn đu 2 iề này nàng sẽ y chàng nỗda gà cùng mình và rấthích thú. thấ i t 33. Khi chàng chuẩ bị t tinh, hãy bả chàng lấ ra, và mang lên miệ củ nàng. Hãy n xuấ o y ng a bả vớchàng là nàng sẽ t cho kỳ t. Làm thếchàng sẽ y rằ tinh dị củ o i nuố hế , thấ ng ch a chàng là đ giá hơ bao giờ t. áng n hế 34. Nàng hãy dùng bàn tay vuốve khuôn mặchàng và dùng ngón tay viề theo nét môi t t n củ chàng. Đ u này chứ tỏ ng nàng thích vẻ ẹ trên khuôn mặchàng. a iề ng rằ đp t 35. Nàng hãy ấ và xoa bóp trên gáy chàng. Đ n trưn bàn tay lên vai chàng, rồvòng n oạ ờ i ra trư c ngự Làm đ u này chàng sẽ cái cả giác "phong tỏ bở nàng. ớ c. iề có m a" i 36. Nàng hãy bóp chặmông chàng và kéo chàng "vào" nàng. Chàng sẽ y thậ"sâu t thấ t hút" và hòa nhậ vớnàng. p i 37. Nàng hãy hôn chàng lên mũ mí mắ và trán. Thỉ thoả chàng cũ thích đợ i, t, nh ng, ng ưc "cư như... con gái. ng" 38. Nế chàng đ ngồtrên ghế u ang i trong tư thả ng, nàng hãy tớôm chàng, ngồvào thế lỏ i i lòng chàng. Mông củ nàng áp vào "nơ ấ sẽ i cả giác thậham muố nơ chàng. a i y" gợ m t n i 39. Nàng hãy bịmắchàng bằ cái áo nị c củ nàng. Nó tạ cho chàng có sự t t ng t ngự a o liên tư ng tuyệvờvề ở t i nàng, và tạ lòng khao khát tình dụ vớnàng. o c i 40. Nàng hãy liế vào cổ vào vùng trong nơ cùi chỏvà đ sau đu gốcủ chàng m tay, i , àng ầ i a mỗkhi nàng có sự òi hỏvề i đ i sinh lý. Đ m bả rằ chàng sẽ ả o ng thích thú biếbao. Nế t u nàng chư là vợ a chàng, có thể a củ chàng sẽ u hôn nàng ngay sau khi ân ái vì kỹ t cầ thuậ củ nàng cũ khá cao. a ng

41. Nế nàng nhìn chàng bằ ánh mắkhao khát khi nàng trư n xuố đ chàng, đ u ng t ờ ng ùi ể hôn chàng. Chàng sẽ y thỏ mãn vô cùng vì nàng rấyêu thích làm chuyệ đ cho thấ a t n ó chàng. 42. Nàng áp chặtrên ngưi chàng theo thế Mặnàng sẽ ể n bàn chân chàng. Từ t ờ 69. t đ gầ từ nàng uố cong lư lên cho chàng thấ hếcủ nàng, rồnàng bắlấ tay chàng đ , n ng y t a i t y ể vào nhữ chỗ chàng thích nhấ ng mà t. 43. Nàng hãy thỏ bên tay chàng rằ nàng "muố chàng biếbao nhiêu, và muố thẻ ng n" t n chàng "hôn" ngay "nơđ cho nàng. Lờnói thì thào cộ thêm hơ nóng bên tai, chàng i ó" i ng i sẽ y thậ"tư tứ thấ t ng c". 44. Nàng hãy bóp lên cơ p tay củ chàng trong lúc chàng đ ân ái (theo kiể truyề bắ a ang u n giáo). Đ u này tạ cho chàng cái cả giác như iề o m chàng là mộ"super man". t 45. Nàng hãy ngồxuố trưc bụ dư i củ chàng, ngậ lấ chàng trong lúc tắ i ng ớ ng ớ a m y m chung. Không có cả giác sung sư ng nào khi mà chàng thấ dưng vậmình ấ áp bở m ớ y ơ t m i miệ nàng, và ấ áp bởnưc từ ng m i ớ trên đ lên mình chàng. ổ 46. Khi chàng thúc vào ngư i nàng, nàng hãy rên "Nữ đanh, em thích lắ Đ u này ờ a i m!". iề sẽ gia tă lòng kiêu hãnh, về nă củ chàng. làm ng khả ng a 47. Nàng hãy bôi trơ tay nàng bằ Lotion và áp lên nhữ nơ đ nhứ củ chàng. n ng ng i au c a (Khi chàng lỡ bầ hoặ đ nhứ do chơ thể bị m c au c i thao). Đ n nàng hãy dùng ngón tay oạ châm châm lên lư chàng và hôn lên cổ ng chàng. 48. Nàng hãy cởquầ lót ra, đt nó vào tủ á, rồsau đ dùng nó mơ trớ trên thân thể i n ặ đ i ó n n chàng. Nhớ o chàng đng cưi vì nhộ Cả giác khi quen rồsẽ mộkhông hai vớ bả ừ ờ t. m i có t i chàng. 49. Khi chàng và nàng thay đi tưthếnàng hãy "giảlao" cho chàng bằ mộmàn khẩ ổ , i ng t u dâm nhẹDù là chỉ dây thự hiệ như nó sẽ . vài c n, ng không bao giờ ngờđợ cái khoái cả ưc m đn vớchàng là bao nhiêu. Đ u này cũ chứ tỏ ng nàng không sợ t vệ ế i iề ng ng rằ mấ sinh khi bỏ miệ nàng. Chàng rấthích. vào ng t 50. Nàng hãy vả mông chàng mộcách bấngờthỉ thoả sẽ o cho chàng mộsự vào t t , nh ng tạ t đt phá, thích thú, và bấngờ ộ t . 51. Nàng hãy đt thậnhiề nụ nhẹ ngưi chàng. Sẽ o cho thân thể ặ t u hôn trên ờ tạ chàng như phát đ n. Và chứ tỏ nàng yêu chàng tha thiế iệ ng là t. 52. Nàng hãy nói vớ chàng "nơđ củ nàng ư t bao nhiêu là vì chàng, và mờchàng i i ó" a ớ i sờ . Chủ ộ "khiêu chiế vớchàng sẽ chàng càng hă máu. thử đng n" i làm ng

53. Nàng hãy hôn chàng như rấnhiề thờgian đ hôn. Nàng hãy dùng lư i khám còn t u i ể ỡ phá nhữ chỗ y cả trong miệ chàng, đng thờđ a ánh mắnhìn chàng đ xem ng nhạ m ng ồ i ư t ể phả ứ n ng. 54. Nàng hãy rũ chàng cùng xem phim ngư i lớ Chàng sẽ y kích thích gấ 10 lầ và ờ n. thấ p n đc biệkhi chàng và nàng cùng làm giố như ặ t ng trên màn ả nh. 55. Khi chàng và nàng thoảmái nằ trên ghế i m sa-lông xem TV, nàng hãy chủ ộ cạ đng chân nàng vào hạ củ chàng. Đ u này chứ tỏ ng nàng sẵ sàng vớ chàng bấcứ bộ a iề ng rằ n i t lúc nào và ở âu. đ 56. Chàng sẽ t thích nế như rấ u nàng gãy nhữ ngón tay len lỏvào lông chân hoặ ng i c dưng mao củ chàng. Bả đm lông chàng sẽ ng đng cũ như ơ vậcủ ơ a o ả dự ứ ng dưng t a chàng. 57. Nàng đng bao giờ ừ quên "ngậ vào kéo" môi dư i chàng mỗkhi hôn. Làm đ u này, m ớ i iề chàng sẽ y nàng đ say đm và muố đợ yêu chàng tha thiế thấ ang ắ n ưc t. 58. Nàng hãy nằ sát trên ngư i chàng, cạ i cạ nhu mộcon đ đ lưt trên mặ m ờ tớ lui t ò ang ớ t nưc. ớ 59. Nàng hãy mát-xa mông chàng, vì nơđ cũ là vùng kích thích củ chàng. Đ ng i ây ng a ừ quên đ vai củ chàng cũ cầ sự ôi a ng n quan tâm củ nàng. a 60. Nàng hãy rũ chàng mộtrò chơ "chỉ hôn". Nàng chỉ nào trên ngư i nàng, t i và chỗ ờ chàng phảhôn lên đ và ngưc lạđn khi "chỗ i ó ợ i ế kín" củ hai ngưi cùng đợ hôn lẫ a ờ ưc n nhau. 61. Chàng cũ thích đợ nàng cắ nhẹ bắ đ trong, bên hông và ngay cổ ng ưc n ở p ùi . 62. Chàng và nàng cùng chơ trò "tuyếtan". Nàng chà cụ nưc đ lên ngư i chàng và i t c ớ á ờ không cho phép chàng đng vào ngư i nàng tớkhi nưc đ tan hế ụ ờ i ớ á t. 63. Nàng hãy liế và xoa nhẹ ng vùng nhỏ m từ trên lư chàng. Có lẽ ng hàng triệ mạ u ch nhạ cả trên lư chàng sẽ y m ng phát ra cùng mộlúc sau đ t ó. 64. Nàng hãy thử i trò "nặ bánh chuố trên dưng vậchàng. Nàng cum nă ngón chơ n i" ơ t m tay thành hình lỗ đt vào đu dư ng vậchàng, cho chàng chui qua. Trưc khi đu và ặ ầ ơ t ớ ầ khấ chui qua lỗ nàng hãy tiế tụ dùng bàn tay kia đ đ lấ Đ u này sẽ cho c kia, p c ể ón y. iề làm chàng đ mãi mà vẫ chư tớđ âm n a i áy. 65. Khi thay đi tư , nàng hãy đ chàng vẫ còn "nằ trong" nàng. Nàng sẽ ổ thế ể n m dùng tay bóp vào mông chàng đ khỏbị t ra, và chàng nhẹ ể i vuộ nhàng lă vòng qua đ đt nàng lên n ểặ trên. Làm đ u này đ thấ rằ nàng không bao giờ n rờchàng nử ... tấ iề ể y ng muố i a c.

66. Vớhai tay đt hai bên hông dưng vậchàng, nàng hãy se chàng cho thậlẹ i ặ ơ t t như ngưi nguyên thủ dùng que làm lử Nàng nhớ ừ quá mạ sẽ chàng đ ờ y a. đ ng nh làm au. 67. Rờ nhẹ ng mưi đu ngón tay trên ngư i chàng. Nhớ ừ ở t vị quá lâu. nhè bằ ờ ầ ờ đng mộ trí Chàng sẽ y như ờcon kiế bò trên ngưi chàng, tạ kích thích nhẹ thấ mư i n ờ o nhàng, thoả i mái. 68. Khi chàng xuấtinh, sẽ mộít đng lạbên trong. Nàng hãy dùng tay đt dư i gố t còn t ọ i ặ ớ c và nhẹ nhàng nặ đ sau hòn dái. Nó sẽ o cho chàng cái cả giác nhưxuấtinh thêm n àng tạ m t chút đ nữ ỉ nh a. 69. Nế lầ tớ nàng có trưn sâu xuố ngưi chàng, hãy trư n sâu hơ 1 m tớchân củ u n i ờ ng ờ ờ n i a chàng. Nế đợ nàng hãy nút ngón chân chàng và dùng tay mát-xa lòng bàn chân u ư c, chàng. 70. Khi chàng nằ ngử chờ ợnàng, hãy dùng nhũ củ nàng cà nhẹ c theo thân m a đi hoa a dọ dưng cụ a chàng. ơ củ 71. Nàng hãy rà nhẹ condom từ ng củ chàng xuố vùng kín. Bả đm sẽ o cho bao bụ a ng o ả tạ chàng cả giác "khó chị thích thú. m u" 72. Nế nàng dùng miệ làm cho chàng "ra", hãy tiế tụ hôn chàng. Cả giác tê sư ng u ng p c m ớ nhấlà cả giác sau khi xuấtinh, như nàng chỉ làm mộvài giây thôi vì nế t m t ng nên t u không chàng sẽ đ bịau. 73. Khi nàng ngồtrên, nàng hãy tự i bóp ngự và se nhũ c hoa. Đ u này kích thích chàng iề vô cùng vì như chàng đ xem mộcuố phim "con heo" nàng đ ang t n óng. 74. Nàng hãy tự kích thích mình bằ dưng cụ a chàng, ví dụ ng ơ củ như nó dọ theo đ chà c ùi nàng, bên ngoài âm vậ cũ tự nhưdùng mộcái máy vibrator. t, ng a t 75. Ngay khi nàng ngồxuố dưng vậchàng, và chàng sắ sử bắ tinh, nàng hãy nả i ng ơ t p a n y hông về phía trư c mộcách mạ bạ Làm vậ sẽ o cho sựxuấtinh củ chàng mãnh ớ t nh o. y tạ t a liệhơ t n. 76. Mặlót dư i củ hòn dái chàng là nơ rấnhạ cả trong cơ chàng. Nàng hãy xoa t ớ a i t y m thể nó, sờ và hãy ... yêu nó. Bả đm chàng sẽ y mình giố như t ông hoàng và nó, o ả thấ ng mộ chàng sẽ ốxửnàng lạnhưmộhoàng hậ đi i t u. 77. Lúc làm tình, nàng hãy thử ể đ nguyên áo ngự và quầ lót củ nàng (vạ sang mộ c n a ch t bên). Cả giác củ thịvảtrên da chàng cũ rấlà kỳ . m a t i ng t lạ 78. Sự đng củ nàng mà chàng thích nhấcó lẽ lúc nàng nhả xuố và phủ c chủ ộ a t là y ng phụ trư c mặchàng theo kiể ... "chơ chó". Biể hiệ này củ nàng đ từsự ớ t u i u n a i hoàn toàn chủ đng tớhoàn toàn thụ ộ sẽ cho chàng càng hă tiế ộ i đng, làm ng t.

79. Khi chàng vừ xuấtinh, nàng hãy tiế tụ nhịnhàng và hãy nặ cơ đo củ a t p c p n âm ạ a nàng đ bóp chặlấ dư ng cụ ể t y ơ chàng. Làm đ u này sẽ kích thích cho chàng khiế iề gây n chàng vẫ giữ ưc sự ơ cứ sau khi xuấtinh. n đợ cư ng ng t 80. Thỉ thoả thay vì nhả ào vào sex, nàng hãy thử n thân nàng và chàng bằ nh ng, y ngă ng tấ ra mát lạ Cả giác thân nhiệcủ hai ngưi và cái mát củ tơ i sẽ t là dễ u. m nh. m t a ờ a vả rấ chị 81. Nế nàng đ ngồtrên, dưng vậhãy còn nằ trong âm đo, nàng cẩ thậ xoay u ang i ơ t m ạ n n mình, mặnhìn xuố chân chàng. Chàng sẽ cả giác dưng vậđợ "xoay tròn", t ng có m ơ t ưc đng thờvẫ đợ nhìn thấ đờ cong tuyệmỹ lư nàng. ồ i n ưc y ưng t trên ng 82. Khi khẩ dâm, nàng hãy thoa ư t tay nàng bằ nưc miế đ n nắ dư ng cụ u ớ ng ớ ng, oạ m ơ chàng, và đt tay nàng gầ môi nàng, chuyể đi qua lạ Sựphốhợ giữ đ môi và ặ n n ổ i. i p a ôi bàn tay ư t át sẽ chàng có cả giác hoàn hả vớnàng hơ ớ làm m o i n. 83. Nàng hãy nhỏ giọrư u lên vú chàng, và nhẹ vài t ợ nhàng liế nó đ Bả đm chàng sẽ m i. o ả rên rỉ bám riếvào mình nàng. mà t 84. Nàng hãy chủ ộ tấ công chàng bấcứ i nào, chứ đng n t nơ không riêng gì nơ phòng ngủ i . Đ u này chứ tỏ ng nàng cũ quan tâm đn sự i mẻ iề ng rằ ng ế mớ trong hạ phúc lứ đ nh a ôi. 85. Khi chàng và nàng "make love", nàng hãy nắ chặđ dư ng cụ a chàng trong m t áy ơ củ khi chàng "ra vào". Đ u này tạ thêm chiề sâu và gia tă cưng đ ma sát. iề o u ng ờ ộ 86. Ai nói là chàng không thích trò chuyệ hay đ vớnàng sau khi đ xuấtinh ? Mộ n ùa i ã t t khi chàng "ra" rồ nàng hãy tiế tụ xoa trên bụ chàng nhè nhẹ chỉ nhẹ đ i, p c ng và nhè thôi ó vì chàng không còn kích thích nữ sau đ a, ó. 87. Nàng hãy chơ tóc củ mình trên thân thể i a chàng. Khởđu có thể bị t, như i ầ sẽ nhộ ng dầ dà chàng sẽ âm ghiề cái cả giác ấ n đ n m y. 88. Lúc làm tình, nàng hãy bắchưc sờ ùi chàng mộkhi chàng sờ nàng. Sự i t ớ đ t vào phố hợ tư ng ứ này sẽ p ơ ng làm hư phấ chàng thêm. ng n 89. Nàng hãy dùng áo ngự hoặ quầ lót củ nàng quấ vòng quanh dưng vậchàng và c c n a n ơ t xoa bóp cho chàng. Đ là cách gây hứ cho chàng vừ thể lẫ tinh thầ ây ng a xác n n. 90. Nàng hãy cùng chàng giao hợ theo kiể đng, lư dự vào mặtủ nh. Hơ nóng p u ứ ng a t lạ i toát ra và đ run củ tủ nh sẽ cho cuộ vui càng thêm số đng và kỳ Chàng ộ a lạ làm c ng ộ thú. luồ là ngưi thích lạ n ờ lùng trong vấ đ sex. n ề 91. Chàng rấthích nàng nằ trầ truồ ôm chàng, cũ như t m n ng ng thích lông củ nàng nhẹ a nhàng cạ thân thể vào chàng. 92. Khi chàng ở thế m trên, nàng hãy nâng đu lên ngậ lấ vú chàng hoặ liế vào tư nằ ầ m y c m cổ chàng. Không riêng gì nàng thích đ ợ hôn vú, chàng cũ vậ Làm như , đ ưc ng y. thế ể chứ tỏ ng nàng rấthích hòa hợ vớchàng, và thích thỏ mãn cho chàng. t p i a

93. Vào mộbuổsáng trờ tốđp, chàng còn nằ ngủnàng hãy đ thứ chàng dậ t i i t ẹ m , ánh c y bằ mộmàn khẩ dâm lén lút. Nhữ lúc chàng có chuyệ buồ hoặ giậ nàng, nàng ng t u ng n n c n làm cho chàng rồ chàng sẽ t còn giậ nàng nữ i, hế n a. 94. Khi chàng và nàng ở thế tư truyề giáo (chàng nằ trên, nàng nằ dư i), nàng hãy n m m ớ dùng hai tay kéo hai chân sang hai bên, càng xa càng tố Làm vậ chàng sẽ y đsâu t. y, thấ i vào mình củ nàng hơ a n. 95. Chàng rấthích đợ nghe nàng rên rỉ t ưc . Vào mộ buổchiề nào đ nàng hãy rên cho t i u ó, thậto, rên sao cho ngư i hàng xóm có thể t ờ nghe thấ Đ lúc chàng thích sex thậhoang y. ôi t dạnhư y. i vậ 96. Nế nàng ở thế i trên, nàng hãy tự lên bụ như m giác chàng đsâu vào u tư ngồ xoa ng cả i bên trong nàng. 97. Nàng hãy đ ý tớvùng nhạ cả nhấcủ chàng, vùng nằ giữ hậ môn và hòn ể i y m t a m a u dái. Nàng cũ đng bao giờ ng ừ quên nó, lúc cầ thiếhãy dùng ngón ấ hoặ xoa nhẹNế n t n c . u tốhơ thì nên dùng lưi. t n ỡ 98. Nàng đng bao giờ thẹ nế có mua sắ món đ chơ ngư i lớ Nàng hãy đt nó ừ e n u m ồ i ờ n. ặ lên chân củ chàng, cho máy run chạ gầ hòn dái chàng. Chàng sẽ y rấthích vì nàng a y n thấ t cho chàng cả giác tê và lạ m lùng. 99. Sau khi giao hợ xong, nàng hãy rà nhẹ p móng tay trên lư chàng, vòng qua bụ và ng ng đ Nàng sẽ ng bao giờ ùi. chẳ ngờ ư c là chàng có thể đợ "chiế đu" hiệ thứ n ấ p hai. 100. Nế nàng không ngầ ngạđ tỏ hếlòng vì chàng, hãy cho chàng thửmộlầ ở u n i ể ra t t n đờ hậ môn. Xong rồ nàng sẽ ưng u i, nghe đợ chàng nói mộcách sung sư ng : "100 đ u ưc t ớ iề trên, anh thích nhấlà đ u này". Không, không phả Xin lỗ Chàng không phảnói vậ t iề i. i. i y đ chàng sẽ rằ "Đ i anh hạ phúc nhấlà cư i đợ em!". âu, nói ng: ờ nh t ớ ưc