KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG KIẾN THỨC DỰ THI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NIÊN KHÓA 2008 – 2012 (D08VT, D08CNPM, D08HTTT, D08XLTH; D08ĐTMT; D08QTBC; D08QTM)

TT

MÔN HỌC

GIÁO VIÊN

LỚP

SĨ SỐ

Lê Nhật Thăng
Cao Hồng Sơn
1.

Cơ sở ngành Điện tử viễn thông

D08VT1-5

Chuyên môn ngành Điện tử viễn thông

Cơ sở ngành Công nghệ thông tin

D08VT1-5

Nguyễn Duy Phương

Chuyên môn – Hệ thống thông tin

D08HTTT1,2
D08CNPM1,2,3

160

D08HTTT1,2

70

Nguyễn Quỳnh Chi
5.

Chuyên môn – Công nghệ phần mềm

6.

Cơ sở ngành Điện – Điện tử

7.

Chuyên môn ngành Xử lý tín hiệu

8.

Trần Đình Quế
Lê Xuân Thành
Trần Thúy Hà
Lê Đức Toàn
Bùi Thị Dân
Nguyễn Quốc Dinh
(Nguyễn Hương Thảo)
Nguyễn Ngọc Minh

Chuyên môn ngành Điện tử máy tính

D08CNPM1,2,3

14h00 thứ 3 (28/8/2012)
15h30 thứ 3 (28/8/2012)

Buổi 1

603A2
201A2

14h00 thứ 5 (30/8/2012)
15h30 thứ 5 (30/8/2012)
14h00 thứ 2 (27/8/2012)
8h00 thứ 3 (28/8/2012)

201A2
201A2
201A2

10h00 thứ 3 (28/8/2012)
14h00 thứ 4 (29/8/2012)
8h30 thứ 4 (29/8/2012)

601A2
201A2

13h30 thứ 4 (29/8/2012)
14h00 thứ 3 (21/8/2012)

Buổi 2
Buổi 1

201A2
201A2

8h00 thứ 2 (27/8/2012)
13h30 thứ 2 (27/8/2012)

Buổi 2
Buổi 1

201A2
401A2
201A2
501A2
701A2

13h30 thứ 3 (28/8/2012)
9h00 thứ 3 (28/8/2012)
14h00 thứ 6 (31/8/2012)
9h00 thứ 2 (27/8/2012)
14h00 thứ 3 (28/8/2012)

Buổi 2

103A2
303A2

9h00 thứ 4 (29/8/2012)
9h00 thứ 6 (31/8/2012)

Buổi 2
Buổi 1

303A2

18h00 thứ 3 (28/8/2012)

Buổi 2

Buổi 2
Buổi 1
Buổi 2
Buổi 1

90

D08XLTH 1,2
D08 ĐTMT

80

D08XLTH 1,2

50

D08 ĐTMT
Nguyễn Trung Hiếu

603A2

130

Nguyễn Xuân Anh
4.

GHI
CHÚ

603A2

Phạm Thị Thúy Hiền
Lê Nhật Thăng
3.

THỜI GIAN

130

Nguyễn Đức Nhân
Nguyễn Viết Đảm
Nguyễn Tiến Ban
Hoàng Văn Võ
2.

HỘI
TRƯỜNG

Buổi 1
Buổi 2
Buổi 1

30

2 40 Phan Tú Anh 11. 15.Trong giờ hành chính: mỗi buổi 5 tiết.Thời gian từ Buổi 1 Buổi 2 25/8 – 31/8/2012 PHÒNG GV&CTSV . Cơ sở ngành Quản trị kinh doanh Trần Thị Thập Lê Thị Bích Ngọc 10. Chuyên môn ngành Quản trị Marketing Nguyễn Thị Hoàng Yến Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Nguyễn Hồng Vân Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Nguyễn Hồng Vân Nguyễn Quang Hạnh Nguyễn Quang Hạnh Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 2 Ghi chú: Đào Mạnh Ninh D08QTM D08VT 1-5 D08CNPM 1-3 D08HTTT 1-2 D08ĐT D08QT 603A2 8h00 thứ 2 (27/8/2012) Buổi 1 603A2 202A2 9h00 thứ 3 (28/8/2012) 9h00 thứ 7 (25/8/2012) Buổi 2 Buổi 1 202A2 104A2 14h00 thứ 4 (22/8/2012) 14h00 thứ 3 (28/8/2012) Buổi 2 Buổi 1 104A2 HT1 16h00 thứ 4 (29/8/2012) 8h30 thứ 6 (31/8/2012) Buổi 2 HT1 601A2 13h30 thứ 6 (31/8/2012) 8h30 thứ 5 (30/8/2012) 601A2 201A2 13h30 thứ 5 (30/8/2012) 8h30 thứ 5 (30/8/2012) Buổi 2 Buổi 1 201A2 201A2 13h30 thứ 5 (30/8/2012) 8h30 thứ 7 (25/8/2012) Buổi 2 Buổi 1 201A2 301A2 13h30 thứ 7 (25/8/2012) 13h30 thứ 7 (25/8/2012) Buổi 2 Buổi 1 301A2 13h30 thứ 2 (27/8/2012) Buổi 2 30 267 Buổi 1 174 134 150 157 .Trần Thị Hòa 9. 13. Ngoài giờ hành chính: mỗi buổi 4 tiết . 12.2 D08QTM 70 D08QTBC1. 16. Chuyên môn ngành Quản trị Bưu chính D08QTBC1. 14.

2 Buổi 1 Buổi 2 Nguyễn Xuân Anh D08HTTT1. Cơ sở ngành Công nghệ thông tin 4.2. Chuyên môn – Hệ thống thông tin 5.2. D08QTM) TT MÔN HỌC GIÁO VIÊN LỚP SĨ SỐ Lê Nhật Thăng Cao Hồng Sơn 1.3 13h30 thứ 5 (08/11/2012) Buổi 2 7h00 thứ 6 (09/11/2012) Buổi 1 GV bố trí và thông báo cho SV Buổi 2 703A2 13h30 thứ 4 (07/11/2012) Buổi 1 703A2 14h00 thứ 5 (08/11/2012) Buổi 2 703A2 403A2 101A2 14h00 thứ 4 (21/11/2012) 9h00 thứ 5 (22/11/2012) 9h00 thứ 6 (23/11/2012) Buổi 1 202A2 14h00 thứ 4 (21/11/2012) Buổi 1 202A2 9h00 thứ 5 (22/11/2012) Buổi 2 160 302A2 70 602A2 7. Chuyên môn – Công nghệ phần mềm Trần Đình Quế D08CNPM1. D08HTTT. Cơ sở ngành Điện – Điện tử Lê Xuân Thành Trần Thúy Hà Lê Đức Toàn D08XLTH 1. Cơ sở ngành Điện tử viễn thông Chuyên môn ngành Điện tử viễn thông D08VT1-5 THỜI GIAN GHI CHÚ 401A2 14h00 thứ 4 (21/11/2012) 15h30 thứ 4 (21/11/2012) Buổi 1 130 Nguyễn Đức Nhân Nguyễn Viết Đảm Lê Nhật Thăng Nguyễn Tiến Ban 401A2 101A2 D08VT1-5 3. D08CNPM. Chuyên môn ngành Xử lý tín hiệu Nguyễn Quỳnh Chi Bùi Thị Dân Nguyễn Quốc Dinh (Nguyễn Hương Thảo) D08XLTH 1. 2. D08QTBC. D08ĐTMT.3 90 6.2 D08 ĐTMT 80 D08CNPM1.2 14h00 thứ 5 (22/11/2012) 15h30 thứ 5 (11/11/2012) 8h00 thứ 4 (21/11/2012) 10h00 thứ 4 (21/11/2012) 130 Phạm Thị Thúy Hiền Hoàng Văn Võ Nguyễn Duy Phương HỘI TRƯỜNG 50 Buổi 1 Buổi 2 . D08XLTH.2 Buổi 2 14h00 thứ 6 (23/11/2012) 15h30 thứ 6 (23/11/2012) 8h30 thứ 5 (08/11/2012) 101A2 D08HTTT1.KẾ HOẠCH GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KIẾN THỨC DỰ THI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NIÊN KHÓA 2008 – 2012 (D08VT.

Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Nguyễn Hồng Vân D08VT 1-5 267 HTA2 13. Chuyên môn ngành Quản trị Bưu chính 11. Ngoài giờ hành chính: mỗi buổi 4 tiết PHÒNG GV&CTSV . Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Nguyễn Quang Hạnh D08ĐT 150 16.2 40 Lê Thị Bích Ngọc 10. Chuyên môn ngành Quản trị Marketing 12. Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Nguyễn Quang Hạnh D08HTTT 1-2 134 601A2 15. Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Nguyễn Hồng Vân D08CNPM 1-3 174 601A2 14.Trong giờ hành chính: mỗi buổi 5 tiết. Chuyên môn ngành Điện tử máy tính D08 ĐTMT Nguyễn Trung Hiếu Trần Thị Hòa 9. Cơ sở ngành Quản trị kinh doanh Trần Thị Thập 103A2 10h00 thứ 6 (23/11/2012) Buổi 1 103A2 14h00 thứ 6 (23/11/2012) Buổi 2 202A2 8h00 thứ 6 (23/11/2012) Buổi 1 402A2 9h00 thứ 5 (22/11/2012) Buổi 2 102A2 9h00 thứ 7 (17/11/2012) Buổi 1 102A2 14h00 thứ 7 (17/11/2012) Buổi 2 103A2 12h00 thứ 2 (19/11/2012) Buổi 1 102A2 16h00 thứ 5 (22/11/2012) Buổi 2 8h30 thứ 2 (19/11/2012) Buổi 1 13h30 thứ 2 (19/11/2012) Buổi 2 8h30 thứ 7 (17/11/2012) Buổi 1 13h30 thứ 7 (17/11/2012) Buổi 2 8h30 thứ 4 (21/11/2012) Buổi 1 13h30 thứ 4 (21/11/2012) Buổi 2 302A2 8h30 thứ 2 (19/11/2012) Buổi 1 302A2 14h00 thứ 2 (19/11/2012) Buổi 2 HT1 8h30 thứ 2 (19/11/2012) Buổi 1 HT1 13h30 thứ 4 (21/11/2012) Buổi 2 30 D08QTBC1.2 D08QTM 70 D08QTBC1. Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 2 Đào Mạnh Ninh D08QT 157 Ghi chú: Phan Tú Anh Nguyễn Thị Hoàng Yến D08QTM 30 .Nguyễn Ngọc Minh 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful