You are on page 1of 2

Chvála mnohosti. Architektonické sympozium „Místa v prostoru“, 6.–8. 10. 2005 v klášteře v Bechyni

Cyril Říha, Radka Schmelzová

Ve skutečnosti nestačí zvolat: „Ať žije mnohé“; i když už přimět se k tako-

Mnohé je ovšem třeba vytvořit. G. Deleuze, F. Guattari, Tisíc plošin

vému zvolání by bylo jistě obtížné

Druhý říjnový víkend vyvrcholil v kulisách bechyňského kláštera festival Včas zahradní slavností. Předcházelo ji architektonické sympozium s názvem Místa

v prostoru. Plurál v titulu je příznačný. Celé toto setkání, věnované vzniku nové- ho umělecko-vzdělávacího centra v areálu kláštera a přilehlých zahrad, by zce- la dobře mohlo být nazváno chválou mnohosti. Už samo zadání stanovuje cíl vytvořit polyfunkční prostor pro paralelní činnost a vzájemné ovlivňování sku- pin lidí různého zaměření. Mnohost zde ostatně vystupuje i na straně zadava- tele, neboť za myšlenkou nového centra stojí konglomerát vzájemně propojených institucí: Občanské sdružení Klášter, ZUŠ Václava Pichla a řád františkánů. Na úvodní interdisciplinární sérii přednášek navázala prezentace a diskuze konkrétních architektonických návrhů. Organizátoři sympozia se chopili jak-

si na ulici ležící, oboustranně ovšem nepříliš využívané příležitosti oslovit ško- ly, a získat tak prakticky zadarmo paletu možných řešení. Sešly se zde práce více než desítky studentů ze čtyř škol. Jakýsi vnější pohled zastupovala týmo- vá práce studentů krajinné architektury z Pennsylvánské univerzity, která se soustředila na zevrubnou analýzu prostoru, a to jak objektivní, opírající se

o fakta z vlastního průzkumu klášterních areálů a barokní architektury Čech,

tak možná zajímavější analýza subjektivní, sledující např. pocity návštěvníků

z různých míst zahrady. Typově zcela protikladné, nakonec ale v mnohém se

doplňující přístupy předvedli studenti pražské a liberecké školy architektury,

pro něž zadání představovalo semestrální úkol. Na jedné straně preciznost, profesionální prezentace a „tah na bránu“ (realizovatelnost) dvou si podob- ných návrhů z FA ČVUT, na straně druhé vějíř invence, vtipu a reáliemi často neomezovaného přemýšlení osmi navzájem různých prací z FA TUL. A koneč- ně pozoruhodně jemný, a přesto silný mimoškolní projekt dvou studentek Za- hradnické fakulty v Lednici, který byl už svým nasazením, že nejde o archi- tektonický návrh, nýbrž o příspěvek do diskuze, možná komplexní povaze zadání nejblíže. Nutně vyvstává otázka, jak smířit zájem na zachování rozmanitosti s potře- bou zvolit určitý výsledek. Nejde přitom jen o to, že většina návrhů spadne pod stůl. Mnohem důležitější je otázka, zda vůbec samotné mnohovrstevna- té povaze centra odpovídá představa jediného řešení.

Z diskuze vyplynulo naznačení několika možných strategií: rozčlenit zadání

do několika dílčích cílů (probudit k životu barokní terasy, pro nový objekt vy- užít sklepních prostor mezi parkem a klášterem apod.) a kombinovat silná místa z různých projektů; zásahy omezit na dočasné stavby, které svou ži- votaschopnost budou muset teprve prokázat; realizaci v souladu s tradičně františkánským způsobem postupné výstavby odstupňovat do jednotlivých etap. Směrodatný pokyn zde možná podává zadání samo: „Novou podobu a funkčnost prostoru vidíme jako klíčový katalyzátor rozvoje aktivit centra,

2 Klášter v Bechyni / Analýza pocitů / Nevena Zikic (Srbsko), Dragana Nikolic (Srbsko), Seth Wilberding (USA), Brent Biggs (USA), Steve Torgerson (USA), Glenn Walters (USA), Madhur Gurjar (Indie), Dafeng Cai (Čína), Jie Jhang (Čína), Cecilia Rusnak (USA) / The Pennsylvania State University, Landscape Architecture, USA

Pennsylvania State University, Landscape Architecture, USA 1 – foto: Jakub Deml, o. s. Klášter Františkánský
Pennsylvania State University, Landscape Architecture, USA 1 – foto: Jakub Deml, o. s. Klášter Františkánský

1

foto: Jakub Deml, o. s. Klášter

Františkánský klášter v Bechyni se zahradou na skále nad řekou Lužnicí / Letecké

jakožto i rozvoje potenciálu místa obecně.“ Místo jediného návrhu, nároku- jícího si celkové zvládnutí prostoru, který by svou definitivností mohl paraly- zovat další dění a rozmanitost aktivit v zahradě (a o ně tu jde), by snad při- měřeněji působil projekt drobný, přesto však natolik výrazný a nebojácný, aby byl s to pohyb a mnohost naopak akcelerovat. Tedy projekt na způsob katalyzátoru, látky, o níž Ottův slovník naučný půvabně říká, že „může, tře- ba jen v nepatrném množství jsouc přítomna, nad míru velké množství lá- tek k reakci ponouknouti.“

Cyril Říha, účastník sympozia a pracovník Centra pro teoretická studia v Praze

Tématem sympozia byla přehlídka studentských návrhů na architektonické řešení proměny komplexu bývalého kláštera v moderní vícefunkční areál pro tvorbu, vzdělávání a setkávání. Zadání mohlo znít také: jak dále rozvíjet ne- tradiční model vzdělávání vysokoškolských studentů a dospělých prostřed- nictvím pracovních dílen a diskuzí, koncertů, performancí, tedy sdílením spo- lečného prostoru a času. A protože prostorem je jeden z nejpůvabnějších jihočeských klášterů, soukromý majetek františkánského řádu, architektura vynikajících kvalit, ale velmi limitovaná svým původním určením ke kontem- plativnímu životu a pastorační činnosti, úpravy se týkaly především klášterní zahrady. Zde jsme stáli tváří v tvář porovnání obrazu kláštera předkládanému odborníky s mentálním obrazem místa těch, kteří v něm teď pracují a žijí. Velmi nápadné bylo, podle slov rostlinného sociologa Jiřího Sádla, že v archi- tektuře není nikdy dost sociologie, či ještě lépe kulturní antropologie. To vy-

3 Klášter v Bechyni / Návrh prostorového využití zahrady. Odkrývání potenciálu místa / Iva Zálešáková, Petra Remešová (Zahradnická fakulta v Lednici MZLU Brno)

Odkrývání potenciálu místa / Iva Zálešáková, Petra Remešová (Zahradnická fakulta v Lednici MZLU Brno)

plynulo z možnosti okamžitého srovnání studentských návrhů na úpravy kláš- terního areálu a úpravy sousedního bechyňského náměstí od místních archi- tektů profesionálů. Zatímco studenti z USA zkoumali pomyslnou sociální osu města Bechyně a vztahy mezi jednotlivými společenskými centry, které osu vytvářejí, a studenti z českých škol pracovali s mentální mapou kláštera, pro- fesionálové oživili blízké bechyňské náměstí prostorem pro tři parkoviště a jed- nu klidovou zónu s kašnou uprostřed. Jak oživí každý prostor automobilový pro- voz, se můžete v každém větším městě přesvědčit sami. To přesně odpovídá pohledu marťanského antropologa, jak jej popsal v jednom ze svých esejů V. Cílek: „Lidé dělají všechno pro to, aby jejich auta byla šťastná.“ Diskuze vyústila ve zcela kardinální závěr, nikoli banální či úsměvný: Klášter tu stojí 800 let a naše doba je jen jednou jepičí epizodou v řadě, jako byla tře- ba nešťastná úprava v 70. letech. My musíme mít především zodpovědnost. Výsledky je třeba prezentovat nejen v prestižní odborné literatuře, ale též me- zi místními lidmi. Úprava klášterní zahrady souvisí s úpravou náměstí, z toho je třeba vyjít (Jiří T. Kotalík), a realizace musí být svěřena buď špičkovému profesionálovi, nebo musí jít jen o temporální řešení, které je snadno odstra-

jít jen o temporální řešení, které je snadno odstra- 4 – Klášter v Bechyni / Nové
jít jen o temporální řešení, které je snadno odstra- 4 – Klášter v Bechyni / Nové
jít jen o temporální řešení, které je snadno odstra- 4 – Klášter v Bechyni / Nové
jít jen o temporální řešení, které je snadno odstra- 4 – Klášter v Bechyni / Nové

4 Klášter v Bechyni / Nové ocelové schodiště dolů k řece, přívoz na druhý břeh a visutá pororoštová vyhlídková terasa na konci zahrady. Návrh jinak počítá s umístěním veškerého programu po celkové reorganizaci do historické budovy kláštera. / Eliška Kosová / FA TU Liberec

7 Klášter v Bechyni / Nové, do svahu zahloubené křídlo kláštera zahrnující rozšíření aktivit centra, vybíhá směrem do zahrady. / Lumír Mlčák / FA TU Liberec

směrem do zahrady. / Lumír Mlčák / FA TU Liberec nitelné a pouze možnosti testuje. Právě

nitelné a pouze možnosti testuje. Právě taková temporální řešení s výhodou umožňují větší výrazovou odvahu s menším materiálovým a finančním vstupem – mohou se tak stát významným indukčním centrem akcelerujícím a dynami- zujícím řadu probíhajících či teprve rodících se tvůrčích aktivit.

Radka Schmelzová, historička umění a externí spolupracovnice OS Klášter

Praise of Abundance. An Architectural Symposium at the Bechyne Monastery Architects, theorists, historians and sociologists discussed student proposals for the adaptation of the historical gardens belonging to the Bechyne monastery and the possibilities of its further use by non-governmental organizations and the local primary art school. A stratified analysis of the location carried out by students of Pennsylvania State University (USA) drew a lot of attention; as well as other works – an interesting proposal of hidden, terrain embedded, designed objects by architectural students of the Czech Technical University in Prague; challenging temporary pavilions by Faculty of Architecture at the Technical University of Liberec students or a sensitive historical approach by landscape gardening students of the Faculty of Horticulture in Lednice. A need to seek a solution to redefining the park's function in the context of the whole town, especially the nearby square and local community also became apparent.

the nearby square and local community also became apparent. 5 – Klášter v Bechyni / Návrh

5 Klášter v Bechyni / Návrh na zapuštění jednotlivých nových objektů (kavárna, ateliéry) do historických terénních teras / Jana Hysková / FA ČVUT Praha

terénních teras / Jana Hysková / FA ČVUT Praha 6 – Klášter v Bechyni / Zákres

6 Klášter v Bechyni / Zákres úpravy amfiteátru na terase nad řekou / Iva Zálešáková, Petra Remešová (Zahradnická fakulta MZLU Brno v Lednici)

8 Klášter v Bechyni / Dočasný pavilon z lešení umístěný na hraně zahradních teras / Daniel Baudis / FA TU Liberec

/ Dočasný pavilon z lešení umístěný na hraně zahradních teras / Daniel Baudis / FA TU

reportáž

58

59