Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Giao an Gdcd 8 Tich Hop Kns Chuandoc

Giao an Gdcd 8 Tich Hop Kns Chuandoc

Ratings:
(0)
|Views: 2,349|Likes:
Published by ebookedu

More info:

Published by: ebookedu on Nov 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

 
 
Ti
ế
t1
BÀI 1
 
NS : 10/8/2010ND:17/8/2010 
SOÁNG COÙ TRAÙCH NHIEÄM
 
I- Muïc tieâu baøi hoïc:1- Kieán thöùc
:- Giuùp hoïc sinh hieåu theá naøo laø toân troïng leõ phaûi?- Bieåu hieän cuûa söï toân troïng leõ phaûi- YÙ nghóa cuûa vieäc toân troïng leõ phaûi.
2- Tö töôûng
.- Bieát toân troïng leõ phaûi, hoïc taäp nhöõng göông toát trong xaõ hoäi.- Bieát pheâ phaùn haønh vi khoâng toân troïng leõ phaûi. 
3- Kyõ naêng
:- Bieát toân troïng theå hieän caùc haønh vi, theå hieän söï toân troïng leõ phaûi vaøkhoâng toân troïng leõphaûi trong cuoäc soáng.- Reøn luyeän vaø giuùp ñôõ moïi ngöôøi bieát toân troïng leõ phaûi.- reøn luyeän thoùi quen töï kieåm tra haønh vi cuûa mình ñeå trôû thaønh ngöôøi bieáttoân troïng leõ phaûi.
II- Phöông phaùp
:- Phöông phaùp ñoùng vai.- Thaûo luaän nhoùm.- Giaûi quyeát vaán ñeà.
III- Taøi lieäu vaø phöông tieän
:- SGK, SGV GDCD 8
IV- Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc
. 
1- OÅn ñònh lôùp2- Kieåm tra baøi cuõ
:Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
3- Baøi môùi 
: Baøn veà trang phuïc cho ngaøy khai giaûng ñaàu naêm , caùc baïn ôû coùyù kieán nhö sau:- Toå 1: Theo mình, khoângneân phaûi maëc ñoàng phuïc, neân ñeå moïi ngöôøi aênmaëc töï do mieãn sao laø ñeïp.
 
1
Năm học 2012-2013*************************************************************************** 
 
 
- Toå 2: Theo mình, naêm nay neân ñoåi môùi, caùc baïn nöû maëc vaùy, caùc baïn nammaëc quaàn jean, aùo thun cho moät.- Toå 3: Mình khoâng ñoàng yù vôùi yù kieán cuûa hai toå.chuùng ta neân maëc ñoàngphuïc vì noù coù yù nghóa vôùi hoïc sinh vaø phuø hôïp vôù ngaøy leã.- Toå 4: Ñoàng yù vôùi yù kieán toå 3. Coøn em ñoàng yù vôùi yù kieán naøo?Giaùo vieân cho hs thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy yù kieán cuûa mình. Giaùo vieânchoát yù.Vì sao chuùng ta laïi choïn yù kieán treân? Ñeå tìm hieåu kyõ hôn, thaày môøi caùc emvaøo baøi hoïc hoâm nay.
Hoaït ñoäng cuûa giaùovieân vaø hoïc sinh.Noäi dung B
sung
2
Năm học 2012-2013*************************************************************************** 
 
 
Hđ1: Tìm hi
u ph
n đ
t v
n đ
 M
c tiêu : Giúp hs hi
u b
n ch
t ndc
a TTLP PP :
Đọ
c th
o lu
n nhóm :-CTH :
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc tìnhhuoáng SGK.Chia l
ớ 
p thành 4 nhóm :
Nhóm1
: Em nh
n xét gì v
ế
v làmc
a quan tri ph
 - Veà vuï aùn chieám ñoaït ñaát ôûnoâng thoân. 
_Nhóm 2
: Teân quan tri huyeän ñaây ñaõ xöûlyù vuï aùn naøy nhö theá naøo?- AÊn hoái loä cuûa teân nhaø giaøu.- ÖÙc hieáp ngöôøi ngheøo.- Xöû aùn khoâng coâng baèng.Khi bò öùc hieáp thì ngöôøi noâng daânñaõ laøm gì? 
-Nhóm 3
: Bieát Nguyeãn Quang Bíchlaø ngöôøi lieâm mình, coâng baèngneân ñaõ tìm tôùi keâu oan.Nguyeãn Quang Bích ñaõ tieáp nhaänvuï aùn naøy ra sao?-
Nhóm 4
: Kieåm tra laïi vaø xöû laïivuï aùn.Keát quaû cuûa vieäc xöû laïi?- Baét teân nhaø giaøu, traû laïiruoäng cho ngöôøi noâng daân.- Phaït teân nhaø giaøu.- Caét chöùc vieân tri huyeän.Söï coâng baèng cuûa Nguyeãn QuangBích coøn ñöôïc theå hieän nhö theánaøo?- Anh trai vieân tri huyeän laø baïncuûa oâng ñaõ xin tha cho em trainhöng Nguyeãn Quang Bích ñaõ töøchoái.Hoïc sinh ñoïc caâu noùi cuûaNguyeãn Quang Bích.Em coù nhaän xeùt gì veà haønh ñoängcuûa Nguyeãn Quang Bích?- OÂng laø ngöôøi duõng caûm,thaúng thaén, bieát baûo veä caùiñuùng, choáng laïi caùi sai.
I.
Đặt vấn đề
:
1/.Đọc tình huống:2/.Nhận xét:TH1
:Hành động của quan Tuần phủ NQBchứng tỏ ông là ng dũng cảm trungthực dám đấu tranh đến cùng để bảo vệchân lý k chấp nhận n điều sai trái :
 _TH2
: Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em cầnủng hộ bạn bằng cách phân tích cho các bạn khác thấy những qđ mà em cho là đúng
3
Năm học 2012-2013*************************************************************************** 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->