P. 1
Giao an Gdcd 8 Tich Hop Kns Chuandoc

Giao an Gdcd 8 Tich Hop Kns Chuandoc

Ratings:
(0)
|Views: 2,349|Likes:
Published by ebookedu

More info:

Published by: ebookedu on Nov 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

Sections

Tiết1 BÀI 1

NS : 10/8/2010
ND:17/8/2010
SOÁNG COÙ TRAÙCH NHIEÄM

I- Muïc tieu !"#i $%ïc:
1- &ie'( t$)*c :
- Giuùp hoïc sinh hieåu theá naøo laø toân troïng leõ phaûi?
- Bieåu hieän cuûa söï toân troïng leõ phaûi
- Y ngh!a cuûa "ieäc toân troïng leõ phaûi#
2- T) t)+,(-#
- Bieát toân troïng leõ phaûi$ hoïc taäp nhöõng gö%ng toát trong &aõ hoäi#
- Bieát pheâ phaùn haønh "i 'hoâng toân troïng leõ phaûi#
.- &/0 ("1(-:
- Bieát toân troïng theå hieän caùc haønh "i$ theå hieän söï toân troïng leõ phaûi "aø
'hoâng toân troïng leõphaûi trong cuoäc soáng#
- (eøn lu)eän "aø giuùp *%õ +oïi ngö%øi ,ieát toân troïng leõ phaûi#
- reøn lu)eän thoùi -uen töï 'ieå+ tra haønh "i cuûa +.nh *eå tr%û thaønh ngö%øi ,ieát
toân troïng leõ phaûi#
II- 2$)+(- 3$"*3:
- /hö%ng phaùp *oùng "ai#
- 0haûo luaän nhoù+#
- Giaûi -u)eát "aán *e1#
III- T"#i 4ie5u 6"# 3$)+(- tie5(:
- 2G3$ 2G4 G565 7
I7- H%"ït 8%5(- 9"ï/ 6"# $%ïc #
1- O:( 8;($ 4+*3
2- &ie<= t>" !"#i cu0:
3ieå+ tra *o1 8uøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh#
.- ?"#i =+*i : Baøn "e1 trang phuïc cho ngaø) 'hai giaûng *a1u na9+ $ caùc ,aïn %û coù
)ù 'ieán nhö sau:
- 0oå :: 0heo +.nh$ 'hoângneân phaûi +a;c *o1ng phuïc$ neân *eå +oïi ngö%øi a9n
+a;c töï 8o +ie<n sao laø *eïp#
1 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

- 0oå =: 0heo +.nh$ na9+ na) neân *oåi +%ùi$ caùc ,aïn nöû +a;c "aù)$ caùc ,aïn na+
+a;c -ua1n >ean$ aùo thun cho +oät#
- 0oå ?: @.nh 'hoâng *o1ng )ù "%ùi )ù 'ieán cuûa hai toå#chuùng ta neân +a;c *o1ng
phuïc ". noù coù )ù ngh!a "%ùi hoïc sinh "aø phuø h%ïp "%ù ngaø) le<#
- 0oå A: Bo1ng )ù "%ùi )ù 'ieán toå ?# 6oøn e+ *o1ng )ù "%ùi )ù 'ieán naøo?
Giaùo "ieân cho hs thaûo luaän nhoù+ "aø tr.nh ,aø) )ù 'ieán cuûa +.nh# Giaùo "ieân
choát )ù#
4. sao chuùng ta laïi choïn )ù 'ieán treân? Beå t.+ hieåu ')õ h%n$ tha1) +%øi caùc e+
"aøo ,aøi hoïc hoâ+ na)#
H%"ït 8%5(- cu," -i"*%
6ie( 6"# $%ïc @i($A
N%5i 9u(- ?ổ
@u(-
2 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

HB1: TC= $iểu 3$ầ( Bặt 6ấ( Bề
M ục ti1u : GiD3 $@ $iểu !ả( c$ất (9
củ" TTE2 22 : Đọc t$ả% 4uậ( ($F= :
-CTH :
Giaùo "ieân cho hoïc sinh *oïc t.nh
huoáng 2G3#
6hia lớp th1nh A nh!+ :
N$F=1: C+ cD nhận &Et g. "ế " l1+
của -uan tri phủ
- 4e1 "uï aùn chieá+ *oaït *aát %û
noâng thoân#
GN$F= 2:
0eân -uan tri hu)eän *aâ) *aõ &öû
l)ù "uï aùn naø) nhö theá naøo?
- FGn hoái loä cuûa teân nhaø giaøu#
- Hc hieáp ngö%øi ngheøo#
- Iöû aùn 'hoâng coâng ,aJng#
3hi ,D öùc hieáp th. ngö%øi noâng 8aân
*aõ laø+ g.?
-N$F= .: Bieát Kgu)e<n Luang BMch
laø ngö%øi lieâ+ +.nh$ coâng ,aJng
neân *aõ t.+ t%ùi 'eâu oan#
Kgu)e<n Luang BMch *aõ tieáp nhaän
"uï aùn naø) ra sao?
-N$F= H: 3ieå+ tra laïi "aø &öû laïi
"uï aùn#
3eát -uaû cuûa "ieäc &öû laïi?
- BaEt teân nhaø giaøu$ traû laïi
ruoäng cho ngö%øi noâng 8aân#
- /haït teân nhaø giaøu#
- 6aEt chöùc "ieân tri hu)eän#
2öï coâng ,aJng cuûa Kgu)e<n Luang
BMch coøn *ö%ïc theå hieän nhö theá
naøo?
- Fnh trai "ieân tri hu)eän laø ,aïn
cuûa oâng *aõ &in tha cho e+ trai
nhöng Kgu)e<n Luang BMch *aõ töø
choái#
Noïc sinh *oïc caâu noùi cuûa
Kgu)e<n Luang BMch#
C+ coù nhaän &eùt g. "e1 haønh *oäng
cuûa Kgu)e<n Luang BMch?
- OPng laø ngö%øi 8uõng caû+$
thaQng thaEn$ ,ieát ,aûo "eä caùi
*uùng$ choáng laïi caùi sai#
I.Đặt vấn đề :
1/.Đọc tình huống
2/.!hận "#t
$%1 :Hành động của quan Tuần phủ
NQBchứng tỏ ông là ng dng c!" t#ung
th$c d%" đ&u t#anh đến c'ng đ( )!* +,
ch-n l. / ch&p nhận n đ01u 2a0 t#%0 :
&$%2: Nếu th&3 . /0ến đ4 đ5ng th6 7" cần
ủng hộ )8n )9ng c%ch ph-n t:ch ch* c%c
)8n /h%c th&3 nh;ng qđ "à 7" ch* là đ5ng
' Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Giaùo "ieân cho hoïc sinh giaûi -u)eát
t.nh huoáng:
RR 0rong caùc cuoäc tranh luaän$ coù
,aïn *öa ra )ù'ieán nhöng ,D *a soá
caùc ,aïn 'haùc phaûn *oái# Keáu
thaá) )ù 'ieán *où *uùng th. e+ seõ
laø+ g.?
S C+ seõ uûng hoä "aø ,aûo "eä )ù
'ieán cuûa ,aïn ,aJng caùch phaân
tMch cho caùc ,aïn hieåu *ie1u *où#
0rong l%ùp hoïc$ "ieäc ,aûo caùi *uùng
"aø choáng laïi caùi sai *ö%ïc theå
hieän nhö theá naøo?
RR 3hi phaùt hieän ,aïn +.nh -ua)
coùp e+ seõ phaân tMch cho ,aïn thaá)
haønh *oäng *où laø sai "aø 'hoâng
neân laø+ nhö "aä) nöõa#
4aä) taát caû caùc haønh *oäng treân
noùi leân *ie1u g.?
- Koùi leân "ieäc phaûi toân troïng
"aø ,aûo "eä leõ phaûi#
Baûo "eä leõ phaûi laø g.? 6huùng ta
-ua noäi 8ung ,aøi hoïc#
THĐ2: TC= $iểu ND?H
MT:GiD3 $ọc @i($ $iểu @u 6ề I$'i
(i(= J'c B)($ B*+c ($,(- !iểu $i((
củ" 6i(c t+( t>ọ(- 4- 3$ải A
G22 :ĐK= t$%.i L6ấ( B'3 #
C+ ,ieåu theá naøo laø leõ phaûi?
- Noïc sinh 8öïa "aøo 2G3 traû l%øi#
0heá naøo laø toân troïng leõ phaûi?
Beå ,aûo "eä leõ phaûi chuùng ta
phaûi coù nhöõng haønh *oäng naøo?
- 3hoâng laø+ nhöõng *ie1u sai traùi#
- ,aûo "eä caùi *uùng#
- 0uaân theo nhöõng -u) *Dnh cuûa
phaùp luaät#
Uaø hoïc sinh th. chuùng ta ,aûo "eä
leõ phaûi nhö theá naøo?
- 0höïc hieän toát nhöõng noäi -u)
cuûa nhaø trö%øng#
- 0oá caùo$ pheâ phaùn nhöõng
haønh *oäng sai raùi trong trö%øng
hoïc#

&$%': Th%0 độ của 7" / đ<ng t6nh pt ch*
)8n th&3 t%c h80 của +0,c là" 2a0 t#%0 đ4 +à
/hu3=n )8n lần 2au / n=n là" nh> +ậ3 .
II &!/0 1ung 230 học

?1 4h50 n0(6@AB "Cc DE2g/
&2 7 ngh89 :"Cc FE2g/
: Năm học 2012-2013
***************************************************************************

- 0u)eân tru)e1n *eå caùc ,aïn hieåu
theá naøo laø *uùng$ theá naøo laø sai#
4aä) *eå ,aûo "eä caùi *uùng chuùng
ta can coù ,ieåu hieän ra sao?
- 6öû chV$ l%øi noùi$ haønh *oäng#
0raùi "%ùi toân troïng leõ phaûi laø g.?
Giaùo "ieân cho hoïc sinh tieán haønh
thaûo luaän tgeo ,aøn#
6aùc ,aøn tieán haønh thaûo luaän "aø
tr.nh ,aø) 'eát -uaû# Giaùo "ieân
nhaän &eùt "aø ,oå sung#
- Uaø+ traùi -u) *Dnh cuûa phaùp
luaät#
- 0hMch laø+ g. th. laø+#
- 3hoâng 8aù+ *öa ra )ù 'ieán cuûa
+.nh#
2oáng 'hoâng toân troïng leõ phaûi
th. "aáp phaûi *ie1u g.?
- Uaø ngö%øi 'hoâng coù *aïo *öùc
- 8e< *i "aøo con *ö%øng phaï+ toäi
- seõ ,D +oïi ngö%øi 'hoâng )eâu
+eán#
6huùng ta soáng theo leõ phaûi coù
taùc 8uïng g.?
- Uaø ngö%øi soáng coù *aïo *öùc$
')û cö%ng$ phaùp luaät#
- Kgö%øi coù *aïo *öùc laø ngö%øi
,ieát soáng cho ,aûn
- Bö%ïc +oïi ngö%øi )eâu +eán "aø
giuùp *%õ# thaân$ gia *.nh "aø &aõ
hoäi#
Noïc sinh 'eå laïi +oät soá caâu
chu)eän "e1 söï toân troïng leõ
phaûi cuûa +oät soá 8anh nhaân#
Giaùo "ieân 'eå cho hoïc sinh nghe
taá+ gö%ng toân troïng leõ phaûi cuûa
6huû 0Dch No1 6hM @inh#
GHĐ.: Eu/(( tậ3A
TMT: H@ !iết ;(- 9ụ(- 4M t$u/ết
6K% 4K= !Ki tậ3
T22: 6ấ( B'3 t$ả% 4uậ(:
CTH
Giaùo "ieân cho hoïc sinh tieán haønh
<<< =>?@! $AB
BTD: G%nh g0!0 qu3ết đ5ng:
G:HIng ngh7 . /0ến của )8n t$ pt đ%nh g0%
J7" . /0ến nà* hKp l. nh&t th6 th7* .
BTF: GEGhL #M c%0 2a0 ch* )8n +à /hu3=n
)8n g05p đN )8n )8n đ( lần 2au )8n / "Ic
ph!0 /đ đ4 n;a .
Oc4 chL #M c%0 2a0 )8n "ớ0 )0ết "6nh 2a0 P
chQ nà* đ( lần 2au /hIc phCc
BTR:Hành +0 tôn t#Sng lT ph!0 là.
UVc V7.
C Năm học 2012-2013
***************************************************************************

laø+ ,aøi taäp 2G3#
TU$a chSn cách gi!i -u)ết n1o trong
tr>Wng hKp

? Kg>Wi ,8n thân của e+ +Ic 'hu)ết
Wi(+ e+ sT l$a chSn ph>Xng án n1o sau
Wâ) ?
? 0heo e+ h1nh "i n1o sau Wâ) th( hi,n
s$ t%n trSng lT ph!i#
TB0A$X g" h>ớng 8Yn hs "1 nh1 l1+ "1o
gi&) tiết sau nộp cho g" ch&+#
H- Cu,(- c%': 6ho hoïc sinh nhaEc laïi noäi 8ung ,aøi hoïc#
X-D"N( 9%#: Uaø+ caùc ,aøi taäp coøn laïi#
Noïc ,aøi cuõ "aø &e+ trö%ùc ,aøi +%ùi: Uieâ+ 3hieát# 0.+ +oät soá caâu chu)eän "e1
Uieâ+ 3hieát#
RDt Ii($ (-$i ( = :
Tổ t>*D(- 9u/(t
N-K/ t$'(-
(E=2010
F Năm học 2012-2013
***************************************************************************

D*G(- T$) EM
H Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Tu"K( 2 Tie't 2:
NS:1./8/2010
ND: 2H /8/2010
?"#i 2 EIEOM &HIEÁT
I- Muïc tieuc ầ ( B . t :
1- &ie'( t$)*c: Giuùp hoïc sinh hieåu#
- 0heá naøo laø lieâ+ 'hieát#
- Bieát phaân ,ieät haønh "i traùi ngö%ïc "%ùi lieâ+ 'hieát#
- Bieåu hieän "aø )ù ngh!a cuûa lieâ+ 'hieát#
2- T) t)+,(-:
- Bo1ng t.nh$ uûng hoä$ hoïc taäp gö%ng lieâ+ 'hieát#
- /heâ phaùn haønh "i 'hoâng Uieâ+ 'hieát#
.- &/0 ("1(-:
- Noïc sinh ,ieát 'ieå+ tra haønh "i cuûa +.nh *eå töï reøn lu)eän ,aûn thaân "e1 *öùc
tMnh lieâ+ 'hieát#
II- 2$)+(- 3$"*3:
- Keâu "aán *e1#
- 0haûo luaän#
III- 2$)+(- tie5(:
- Giaùo "ieân: 2aùch giaùo "ieân$ 2G3$ caùc taøi lieäu tha+ 'haûo#
- Noïc sinh: 2G3$ saùch ,aøi taäp#
I7- H%"ït 8%5(- 9"ï/ 6"# $%ïc#
1- O:( 8;($ 4+*3
2- &ie<= t>" !"#i cu0:
? 0heá naøo laø toân troïng leõ phaûi?
? 0.+ nhöõng haønh "i toân troïng "aø 'hoâng toân troïng leõ phaûi?
.- ?"#i =+*i: OPng Fn laø taøi &eá &e ta&i$ +oät la1n coù +oät "D 'haùch *eå -ueân
tuùi tie1n trong &e cuûa oâng# 0haá) "aä) oâng Fn laäp töùc ca1+ tuùi tie1n *i t.+ ngö%øi
'haùch *où "aø traû laïi cho 'haùch# 4D 'haùch caû+ *oäng *aõ *e+ ,ieáu oâng Fn +oät
soá tie1n nhöng oâng nhaát -u)eát töø choái#
Naønh *oäng cuûa oâng Fn noùi leâïn *ie1u g.?
- OPng laø ngö%øi 'hoâng tha+ cuûa r%i$ "aø 'hoâng nhaän tie1n 'hoâng &öùng *aùng
"aä) oâng laø ngö%øi nhö theá naøo?
- Kgö%øi Uieâ+ 3hieát
4aä) UYeâ+ 3hieát laø g.? Beå t.+ hieåu ')õ h%n "e1 "aán *e1 naø)$ tha1) +%øi caùc e+
"aøo noäi 8ung ,aøi hoïc#
H%"ït 8%5(- t$"K/ 6"# t>%# N%5i 9u(- ?ổ @u(-
HĐ1: TC= $iểu 3$ầ( Đ7Đ
GMục ti1u : GiQp hs hi(u nh;ng ,i(u hi,n
của U3# 22 : ZSc 0UK :
CTH:
Giaùo "ieân cho hs *oïc pha1n tru)eän#
I- Đặ t 6 ấ ( B ề :
1/Đọc tC($ $uố(-:
I Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Giaùo "ieân chia l%ùp thaønh Z nhoù+ "aø
tieán haønh thaûo luaän "%ùi caùc caâu
hoûi:
- Khoù+ :$=: Naønh "i theå hieän "ieäc
laø+ cuûa @ari Lu)ri$ nhöõng "ieäc laø+
*où theå hieän *öùc tMnh g.?

- Khoù+ ?$A: Naõ) neâu nhöõng haønh
*oäng cuûa 5ö%ng 6haán? Khöõng haønh
*oäng *où theå hieän *öùc tMnh g.?
- Khoù+ X$Z: Naønh *oäng *où cuûa
Baùc No1 *ö%ïc *aùnh giaù nhö theá
naøo? Khöõng haønh *oäng *où theå
hieän *öùc tMnh g.?

Noïc sinh tieán haønh thaûo luaän "aø
tr.nh ,aø) 'eát -uaû$ giaùo "ieân nhaän
&eùt "aø cho *ieå+#
-Khoù+ :: Baø @ari Lu)ri *aõ cuøng
cho1ng *oùng goùp l%ùn cho ngaønh 'hoa
hoïc theá gi%ùi#
S 3hoâng giöõ ,aûn -u)e1n phaùt +inh
cuûa +.nh "aø sa[n saøng göõi cho ai
ca1n t%ùi#
S Baø 'hoâng nhaän +oùn -uaø cuûa
toång thoáng @)õ "aø ,aïn ,eø +aø
giaønh cho "ieän nghieân cöùu 'hoa hoïc#
 Baø 'hoâng "uï l%ïi$ tha+ la+$ soáng
coù traùch nhieä+ "%ùi gia *.nh$ &aõ hoäi#
3hoâng *oøi hoûi *ie1u 'ieän "aät chaát
naøo#
- Khoù+ =: 3hi *ö%ïc 4ö%ng @aät *e+
"aøng t%ùi ,ieáu th. oâng 'hoâng nhaän
 *öùc tMnh cuûa oâng laø thanh cao$ "oâ
tö$ 'hoâng haù+ l%ïi#
-Khoù+ ?: 6uï No1 soáng nhö +oät
ngö%øi 4ieät Ka+ ,.nh thö%øng$ 'hö%ùc
töø nhaø cöûa$ -uaân phuïc$ ngoâi sao
saùng choùi#
 6uï No1 laø ngö%øi trong saïch$ lieâ+
'hieát#
0heo e+ taát caû caùc t.nh huoáng treân
2/A N$ậ( JPt:
T0rong nh;ng tr>Wng hKp tr9n
cánh &[ s$ của @F \(Y- L]Y \
(Y 5>Xng 6h&n "1 Bác N<l1
nh;ng t&+ g>Xng Wáng W(
chQng ta hSc tập noi theo #
SZi(+ gi\ng nhau :2\ng
thanh cao ' "C lKi ' há+
8anh $l1+ "i,c +ột cánh "%
t> c! trách nhi,+ +1 ' WDi
hỏi ,&t cứ :W' "^c n1o #
SKg1) na) hSc tập nh;ng
t&+ g>Xng c1ng cần thiết "1
c! _ nghĩa :

<<? !/0 1ung 230 học
1/J4h50 n0(6
K Năm học 2012-2013
***************************************************************************

coù *ieå+ chung laø g.?
- 0aát caûc *e1u trong saïch#
Boù chMnh laø *öùc tMnh g.?
- Uieâ+ 'hieát#
4aä) *eå hieåu theá naøo laø Uieâ+
'hieát$ chuùng ta "aøo noäi 8ung ,aøi
hoïc#
HĐ2: TC= $iểu (/i 9u(- !Ki $ọc
MT :GiQp hs hi(u sâu "1 'hái ni,+ &ác W]nh
W>Kc n ,^h của U3 #
22BK= t$%.i L6ấ( B'3A
CTH
0öø nhöõng t.nh huoáng "öøa ro1i$ e+
hieåu theá naøo laø Uieâ+ 'hieát?
- Noïc sinh 8öïa "aøo 2G3 tr.nh ,aø)#
- Uieâ+ 'hieát laø +oät phaå+ giaù *aïo
*öùc cuûa con ngö%øi
C+ haõ) t.+ +oät soá haønh *oäng
chöùng toû +.nh Uieâ+ 'hieát?
- Kha;t cuûa r%i traû laïi cho chuû#
- 3hoâng nhaän nhöõng g. 'hoâng
&öùng *aùng "%ùi +.nh#
Uaø hoïc sinh chuùng ta ca1n ,ieåu hieän
*öùc tMnh lieâ+ 'hieát nhö theá naøo?
- Kha;t *ö%ïc *o1 8uøng hoïc taäp cuûa
,aïn phaûi traû laïi#
- Noïc taäp *eå &öùng *aùng "%ùi soá
*ieå+ tha1) coâ#
4aä) traùi "%ùi lieâ+ 'hieát laø g.?
- Uaø nhöõng "ieäc laø+ phuø h%ïp "%ùi
chuaån +öïc *aïo *öùc#
C+ haõ) tr.nh ,aø) nhöõng ,ieåu hieän
*où?
- Naù+ 8anh$ haù+ l%ïi$ chV ngh! *eán
l%ïi Mch cuûa +.nh$ 'hoâng ngh! *eán
ngö%øi 'haùc#
C+ haõ) t.+ +oät soá caâu chu)eän 'eå
"e1 *öùc tMnh lieâ+ 'hieát?
Noïc sinh 'eå cho caùc ,aïn nghe#
Giaùo "ieân ,oå sung +oät soá caâu
chu)eän "e1 caùc 8anh nhaân#
0öø *où$ e+ coù theå ruùt ra$ taïi sao
chuùng ta phaûi soáng lieâ+ 'hieát?
?^_Cc D E@AB`
1/J7 ngh89
?^_uc FE@AB`
III&B30 tậL
1
&B30 tậL1
1M Năm học 2012-2013
***************************************************************************

- 2oáng lieâ+ 'hieát giuùp con ngö%øi ta
hoaøn thieän nhaân caùch$ *aïo *öùc#
- 0aâ+ ho1n con ngö%øi thanh thaûn$
coù theå soáng thanh cao#
- Bö%ïc +oïi ngö%øi )eâu +eán "aø
giuùp *%õ#
HĐ.: Eu/(( tậ3A
MT :GiD3 $ọc @i($ củ(- cố Iiế( t$;c
22:ĐK= t$%.i t$ả% 4uậ(:
CTH
G":)9u cầu hs WSc ,1i tập :
0heo e+ nh;ng h1nh "i n1o sau Wâ) th(
hi,n tMnh 'h%ng li9+ 'hiết? 4. sao?
C@ tán th1nh "ới "i,c l1+ n1o sau Wâ)#?4.
sao?
G4 h>ớng 8Yn hs l1+ ,1i tập A$X c! th(
ch&+ +ột s\ e+
Hành +0 )VcV7 th( h0,n l0=" /h0ết.
OBà0 tập F:T%n thành 3)
a6 ông H-" / nhận quà )0ếu n=n
ông là ng>W0 l0=" /h0ết
Bhông t%n thành . /0ến aVcVd.
H- Cu,(- c%': Noïc sinh *oïc laïi noäi 8ung ,aøi hoïc#
Q- D"N( 9%#: 6aùc e+ c"e1 hoïc ,aøi cuõ$ laø+ ,aøi taäp 2G3#
Ie+ trö%ùc ,aøi: 0oân troïng ngö%øi 'haùc# 0.+ +oät soá +aåu chu)eän söï toân troïng
ngö%øi 'haùc trong cuoäc soáng#
NO$ 4I!% !P%I@Q
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S th5ng nE6 2M1M
T*Gng $h) UV
11 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Tuần : 3 Tiết:3
Ngày soạn :
Ngày dạy:
B30 '.$W! $NX!P !PYZI 4%[\
I /. Qục t0]u cần đ.t :

1/J 40ến th;c : A05p hSc 20nh h0(u thế nà* là tôn t#Sng ng>W0 /h%cV )0(u h0,n của tôn
t#Sng cuộc 2\ng hàng ngà3. a6 2a* t#*ng Jb hộ0 "S0 ng>W0 ph!0 tôn t#Sng lcn nhau.
FO BL ndng: HSc 20nh )0ết ph-n )0,t tôn t#Sng ng>W0 /h%c +à /hông tôn
t#Sng ng>W0 /h%c t#*ng cuộc 2\ng. HSc 20nh t$ #en lu3,n th40 qu7n t$ /0(" t#a
đ%nh g0% +à t$ đ01u chLnh hành +0 của "6nh ch* ph' hKp th( h0,n 2$ tôn t#Sng
"S0 ng>W0 P "S0 nX0 "S0 l5c.
'/J $h50 đ/ : G4 th%0 độ đ<ng t6nhV ủng hộ hSc tập nh;ng nft ứng J[ đgp t#*ng hành +0
của nh;ng ng>W0 )0ết tôn t#Sng ng>W0 /h%cV đ<ng thW0 ph= ph%n nh;ng )0(u h0,n của hành
+0 th0ếu tôn t#Sng ng>W0 /h%c.
II. !/0 1ung :
O Gần nh&n "8nh nộ0 dung c\t lM0 của tôn t#Sng ng>W0 /h%cV đ4 là tôn t#Sng phc" g0% +à lK0 :ch của ng>W0 /h%c.
O Ng>W0 )0ết tôn t#Sng ng>W0 /h%c là 2\ng t$ t#SngV )0ết tôn t#Sng "6nh +à "S0 ng>W0 Jung quanh /hông J5c
ph8" +à là" "&t danh d$ của ng>W0 /h%c.
O Gần là" ch* hSc 20nh h0(u #ỏ t#*ng cuộc 2\ng "S0 ng>W0 cần tôn t#Sng lYn nhau là cX 2P đ( Jb hộ0 t#P n=n lành
"8nh t#*ng 2%ng +à t\t đgp hXn.
III. Bh*Gng t0(n v3 t30 U0(u
O @ABV @Aa AhGh i. hYn chứng "0nh hSaV 2>u tầ" thX caV chu3,n đScj
I^/.\5c h_.t đ/ng 1.S v3 học
1/.`n đ)nh aLI/1bbbbbbbbbbbbbbbbbb......
I/2bbbbbbbbbbbbbbbbbbb..
2/.40ể6 tR9 230cc
kThế nà* là l0=" /h0ết kN=u "ột 2\ )0(u h0,n của t:nh H/h0ết
kl nghma của phc" ch&t l/h0ết t#*ng cuộc 2\ngkH&3 +d cC th(k
'/.B30 6a0P05_ v0]n
P0a0 th0(u 230 c9 19_.
nlW0 n40 /hông "&t t01n "ua
l$a lW0 "à n40 ch* +oa lpng nhauq
nTôn 2> t#Sng đ8*q
nT#Sng thầ3 "ớ0 đ>Kc là" thầ3q
Aa: d0rn g0!ng +&n đ1jđ0 +à* )à0 "ớ0.
Hoạt động c! Thầy-t"# Nội dung $% sung
12 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

H*8tđộng D:T6" h0(u phần đst +&n IE.Zst +&n đ1:
Z1
_T.A05p h2 nhận #a )0(u h0,n cX )!n của
+0=c tôn t#Sng ng>W0 /h%c V#5t #a /h%0
n0," V. nghma.
tt:ZSc Vth!* luận.
H@: đSc qua R t6nh hu\ng đsc +&n đ1
@AB
1/.ZSc t6nh hu\ng.
OFE.Nhận Jft.
%_.t đ/ng 2 $hả_ Uuận
G-u hỏ0: u" c4 nhận Jft g6 +1 c%ch J[
2$V th%0 độ +à +0,c là" của c%c )8n t#*ng
c%c t#>Wng hKp t#=nk
vT6nh hu\ng D:O_a0 hSc g0ỏ0 /0=u cdng V/ c*0
th>Wng ng>W0 /h%c .
Hr phfp +ớ0 thầ3 cô +à ng>W0 lớn tuw0
O@\ng chan hpa +ớ0 "S0 ng>W0
Z%ng /h7n Vđ%ng hSc tậpj
O H@: ch0a thành R nh4" t0ến hành th!*
luận
vT6nh hu\ng F:
OH!0 )] c%c )8n chế g0ru ch-" chSc
Bu<n tủ0
O H@ Th$c h0,n.
x Nh4" t#>Png tập hKp . /0ến t#6nh )à0
x G%c nh4" nhận Jft )w 2ung . /0ến.
vT6nh hu\ng R:Qu-n +à H'ng /hông ngh7
g0!ng )à0 Vc>W0 #5c #:ch đSc t#u3,n
th= ph%n Qu-n +à H'ng
Aa: hYn dIt đsc th=" c-u hỏ0 đ( lớp t#!
lW0.
Aa: Th7* 7" t#*ng nh;ng hành +0 đ4.
hành +0 nà* đ%ng đ( ch5ng ta hSc tậpk
Gần ph= ph%n hành +0 nà*k a6 2a*k
Aa: Gh\t l80 . ch:nh.
kaậ3 đ( ng>W0 /h%c +oa lpng / )] )u<n
tủ0 ch5ng ta ph!0 là" g6k
O B0ết lIng ngh7 . /0ến ng>W0 /h%cV /:nh
t#Sng ng>W0 t#=nV nh>Wng nh]n t#y nhỏV /hông
công /:ch ch= )a0 ng>W0 /h%cj"à ph!0 tỏ #a
là ng>W0 c4 +dn h4aV đàng h*àngV đ5ng "$c
đ( ng>W0 /h%c hà0 lpng d( ch]u..
kN=u nh;ng hành +0 th0ếu tôn t#Sng
ng>W0 /h%c "à 7" )0ếtk
H@: B0(u h0,n P
O Th%0 độ ứng J[ ^P g0a đ6nhV nhà t#>WngV
),nh +0,nV đ%" tangj`
O zng J[ ng>W0 +ớ0 ng>W0 ^ng>W0 g0àV
/hu3ết tậtV \" đauV )&t h8nhj`
O G*0 /h0nhV J5c ph8" "0,t th]V J5c ph8"
1' Năm học 2012-2013
***************************************************************************

danh d$V lW0 n40 thôV th0ếu tế nh]j
%Đ2$ì6 h0ểu !1 230 học d=0]n h(
thec tế
Q$.P0fL %g h0ểu hiu về 4h50 n0(6 "đ
đ*+c nh,ng 20ểu h0(n củ9 v0(c tjn
tRọng ng*k0 lh5c mu9 v0(c U36 hv0 2ả_
v( Q$U3 c_0 tRọng c/hống củ9 6ình v3
6ọ0 ng*k0 U3 thể h0(n he tjn tRọng
ng*k0 lh5c
BB Đ36 th_.0 nthả_ Uuận nvấn đ5L
\$%
II/.!/0 1ung 230 học
Aa: Thế nà* là tôn t#Sng ng>W0 /h%ck
O Tôn t#Sng ng>W0 /h%c là 2$ đ%nh g0%
đ5ng "ức c*0 t#Sng danh d$V phc"
g0% +à lK0 :ch của ng>W0 /h%c th(
h0,n l\0 2\ng +dn h4a của "M0 ng>W0
O kN=u c%c hành +0 V+0,c là" của
"6nh +1 )!* +, _T
^B* J! #%c V/ h5t thu\c l% V/ là" )cn
nX0 công cộng V/ "P t0 +0 )ật nh8c lớn
t#*ng đ=" /hu3aj.`
1/.4h50 n0(6 o Qục 1/hglp
kBh0 ta tôn t#Sng ng>W0 /h%c g05p ta đ01u
g6k
G4 tôn t#Sng ng>W0 /h%c "ớ0 nhận đ>Kc
2$ tôn t#Sng ng>W0 /h%c đ\0 +ớ0 "6nh.
_S0 ng>W0 tôn t#Sng lYn nhau là cX 2P đ(
quan h, Jb hộ0 t#P n=n lành "8nh t#*ng
2%ng t\t đgp hXn.
Gần tôn t#Sng "S0 ng>W0 P "S0 nX0 "S0
l5c c! t#*ng c[ chLV hành động +à lW0 n40.
kZ( Jh t#P n=n lành "8nh Vt#*ng 2%ng
ch5ng ta ph!0 là" ntn.
k_Q0 ch5ng ta cần th( h0,n 2$ tôn t#Sng
ng>W0 /h%c P nh;ng đ-u
kZ( c4 phc" ch&t đ8* đức t#=n cta cần
#en lu3,n ntn.
2/.7 ngh89 o6ục 2/hglp
RE.tt #en lu3,n ^"Cc RE@AB`
%_.t đ/ng' =uS(n tậLn củng cố l0ến
th;cn U36 230 tậL.
Q$ %h h0nh ;ng 1ụng UV thuSết v3_
U36 230 tậL .
BB.^ấn đ5L thả_ Uuận
III/.=uS(n tậL.
1: Năm học 2012-2013
***************************************************************************

\$%b
Aa: Nhận JftV 2[a )à0 +à #7n lu3,n .
thức ch* hSc 20nh +1 tôn t#Sng ng>W0
/h%c.
qr5c đ)nh h3nh v0 thể h0(n tjn tRọng
ng*k0 lh5c
u" t%n thành +ớ0 . /0ến nà* kBhông t%n
thành +ớ0 . /0ến nà* k+6 2a*k
kh$ /0ến t6nh hu\ng "à 7" th>Wng gsp
t#*ng cuộc 2\ng đ( c4 c%ch ứng J[ ch*
ph' hKp
@>u tầ" D +à0 c-u ca da* tCc ng; th(
h0,n 2$ tôn t#Sng ng>W0 /h%c
BTD:Hành +0 th( h0,n tôn t#Sng ng>W0 /h%c
U VgV0.
Bhông là" ch* "S0 ng>W0 ph01n lpng Vc4
g0W nghL ngX0
BTF:T%n thành +ớ0 . /0ến 2au .
B VG .
G4 tôn t#Sng )!n th-n th6 "ớ0 )0ết đ>Kc
g0% t#] của +0,c ng>W0 /h%c tôn t#Sng "6nh
Bhông tôn t#Sng ng>W0 /h%c
U Tôn t#Sng ng>W0 /h%cj
H8 th&p "6nh /h0 "6nh thua /f" ng>W0
/h%c .Gpn tôn t#Sng ng>W0 /h%c là tôn t#Sng
danh d$ Vphc" g0% của ng>W0 ta
BTRO
{ t#>Wng :OHr phfp /:nh t#Sng ngh7 lW0 thầ3

OGhan hpa đ*àn /ết c!" thông j.
{ nhà :OB:nh t#Sng +-ng lW0 cha "g j
OTh>Xng 3=u qu: "ến anh ch] 7"
{ nX0 công cộng :OB là" <n "S0 l5c "S0 nX0
OB +ứt #%c )oa )b0
OHIng ngh7 ng>W0 /h%c n40 +ớ0 "6nh j.
B$: s=k0 nt0 chungbb..
bbbbbbbbbbb.

:/\ủng cố
O Thế nà* là tôn t#Sng ng>W0 /h%c k
O Tôn t#Sng ng>W0 /h%c c4 . nghma NTNk
O Gh5ng ta ph!0 #en lu3,n ntn đ( t#P thành ng>W0 tôn t#Sng ng /h%c k
C/Tặn 1v
O a1 nhà hSc nộ0 dung )à0 hSc
O Hà" )à0 tập +à* tập
O Ghucn )] )à0 nA0; ch; t:nq
Nft l0nh ngh0(6 $ổ tR*Dng 1uS(t
Ngà3 th%ng Nd" F|D|
1C Năm học 2012-2013
***************************************************************************

T*Gng $h) =V
1F Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Tuần: & -Tiết: &
Ngày soạn:2'()(2010
Ngày dạy :'(*(2010
B30 :. PIw \%w $x!
I. Qục t0]u cần đ.t
1/40ến th;c
O H@ h0(u thế nà* là g0; ch; t:nV nh;ng )0(u h0,n /h%c nhau của +0,c g0;
ch; t:n. a6 2a* t#*ng c%c "\0 quan h, Jb hộ0 "S0 ng>W0 đ1u ph!0 g0; ch; t:n.
2/4y nEng
O H@ )0ết ph-n )0,t nh;ng )0(u h0,n của hành +0 g0; ch; t:n h*sc /hông g0; ch; t:n.
HSc 20nh #en lu3,n th40 qu7n đ( t#P thành ng>W0 luôn g0; ch; t:n.
'/.$h50 đ/
O H@ hSc tập c4 "*ng "u\n +à #en lu3,n th7* g>Xng của nh;ng ng>W0 luôn )0ết g0;
ch; t:n.
II. !/0 1ung
O A0!0 th:ch đ>Kc )!n ch&t của g0; ch; t:n là c*0 t#Sng lpng t0n của "S0 ng>W0 đ\0 +ớ0 "6nh +à luôn tôn t#Sng
phc" g0% +à danh d$ của )!n th-n.
O th-n t:ch ch* hSc 20nh h0(u . nghmaV 2$ cần th0ết của +0,c g0; ch; t:n t#*ng cuộc 2\ng ^đ\0 +ớ0 )!n th-n Jb hộ0V
t#*ng quan h, hKp t%c /0nh d*anhj`
O Th>Wng hSc 20nh )0ết l$a chSn c%ch ứng J[ ph' hKp +ớ0 3=u cầu g0; ch; t:n t#*ng g0a* t0ếpV t#*ng 20nh h*8tV
t#*ng cuộc 2\ngj
III $30 U0(u Lh*Gng t0(n
O Aa: A0%* %nV @ABV @AaV tà0 l0,u dcn chứngVjV2>u tầ" "ột 2\ c-u chu3,nj
O H@: @ABV )à0 hSc V)à0 2*8n .
I^. \5c h_.t đ/ng 1.S v3 học
1/.`n đ)nh UaL I/1bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
I/2bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
2/.40ể6 tR9 230 cc
kThế nà* là tôn t#Sng ng>W0 /h%c kN=u "ột 2\ )0(u h0,n cC th( k
kl nghma của +0,c tôn t#Sng ng>W0 /h%c t#*ng cuộc 2\ng kH&3 dYn chứng cC th( k
REBà0 "ớ0 :
P05_ v0]n 1zn 1{t v3_ 230ng0a0 th0(u 230 c9 19_.
Ng>W0 2a* "ột hgn th6 n=n
Ng>W0 2a* ch:n hgn th6 qu=n c! ">W0q
N40 ">W0 là" ch:n /y c>W0 ng>W0 ch=.

Hoạt động c! thầy-t"# Nội dung $% sung
%_.t đ/ng 1$ì6 h0ểu Lhần Đ^Đ I/. Đặt vấn đề
Q$ P0fL %g nhận R9 nh,ng 20ểu h0(n
\G 2ản củ9 v0(c g0, ch, t|n Nft R9
4h50 n0(6 V ngh89 .
1H Năm học 2012-2013
***************************************************************************

BBĐọc thả_ Uuận ng+0 6D
\$%.
Aa: Gh0a lớp #a là" )à0 tập th!* luận.
1/. Đọc tình huống
G-u hỏ0: _u\n g0; đ>Kc lpng t0n của "S0
ng>W0 đ\0 +ớ0 "6nh th6 ch5ng ta cần ph!0
là" g6k
2 / .!hận "#t
aE T6nh hu\ng D:
 H@: ch0a là" } nh4" đ( th!* luận.
O Nh8c Gh:nh T[ 2T /hông 2ang
n>ớc T1 nếu "ang đLnh g0!.
A0; u3 t:n ch* "6nh .
)E.T6nh hu\ng F
OB%c g0; lW0 hứa +ớ0 7" )f .
Bhông đ( 7" )f )u<n th&t +Sng +1
"6nh
cE.T6nh hu\ng R
O_&t lpng t0n
Bh*ng cpn u3 t:n Vth&t )80 t#*ng là"
dn.
O H@: th$c h0,n:
x _Q0 ng>W0 cần là" t\t chức t#%ch nh0,"
+C của "6nhV g0; đ5ng lW0 hứaV đ5ng hgn j
^n40 +à là" ph!0 đ0 đô0 nhau`
x A0; lW0 hứa là )0(u h0,n quan t#Sng nh&t
của g0; ch; t:nV th( h0,n . thức t#%ch nh0,"
qu3ết t-"
dE. T6nh hu\ng}:
O_ột lần th&t t:n V+8n lần /hông t0n.
~•Z( g0; đ>Kc lpng t0n cần
x Hà" t\t chức t#%ch nh0," +C của
"6nh .
xA0; đ5ng lW0 hứa Vđ5ng hgn t#*ng c%c
"\0 quan h,
Aa: G4 . /0ến ch* #9ng: g0; ch; t:n là g0;
lW0 hứa. u" c4 đ<ng t6nh +ớ0 . /0ến đ4
/hôngk a6 2a*k
H@: t#! lW0: /hông đ5ng +6 ng*à0 g0; lW0 hứa
cpn ph!0 th$c h0,nV #<0 h0,u qu! công +0,c
Nh;ng )0(u h0,n +à hành +0 /hông g0; ch;
t:n t#*ng:
x A0a đ6nh
x T#>Wng lớp
x €b hộ0
•Aa gK0 "P đst c-u hỏ0•
H@ th$c h0,n
Ng*à0 #a /hông th$c h0,n đ>Kc lW0 hứa d*
1I Năm học 2012-2013
***************************************************************************

h*àn c!nh /h%ch quan "ang l80.
H@ ch* +: dC:
x B\ "g )] ),nh n=n hứa "à /hông đ>a c*n
đ0 chX0 công +0=n
x Gông +0,c đột Ju&tV thW0 t0ếtj/hông th$c
h0,n đ>Kc lW0 hứa
%_.t đ/ng 2 BhIc 2-u /0ến thức qua nộ0
dung )à0 hSc:
Q$ P0fL hh h0ểu hiu về lh50 n0(6 n20ểu
h0(n củ9 v0(c g0, ch, t|n nV ngh89 cảu v0(c
g0, ch, t|n tR_ng cu/c hống .
BBĐ36 th_.0 nvấn đ5L
\$%
II/.!/0 1ung 230 học
Aa: A0; ch; t:n là g6k
H@: t#! lW0.
1/.4h50 n0(6 :^"Cc DE2g/`
O A0; ch; t:n là c*0 t#Sng lpng t0n của
"S0 ng>W0 đ\0 +ớ0 "6nhV )0ết t#Sng lW0
hứa +à t0n t>Png nhau
O
.
Aa: Ng>W0 g0; ch; t:n 2T đ8t đ>Kc nh;ng
g6k
2/7 ngh89 : ^"Cc FE2g/`
Aa: Bết luận:
 Ng>W0 )0ết g0; ch; t:n 2T nhận đ>Kc 2$
t0n cậ3V t:n nh0," của ng>W0 /h%c đ\0 +ớ0
"6nhV g05p "S0 ng>W0 đ*àn /ết hKp t%c
nhau.
Aa: _u\n g0; đ>Kc lpng t0n của "S0 ng>W0
th6 "6nh ph!0 là" g6k
' BB R}n UuS(n : ^"CcR E2g/`
P^ 4ết Uuận
 _u\n g0; đ>Kc lpng t0n của "S0 ng>W0
th6 "6nh th6 "Q0 ng>W0 cần là" t\t chức
t#%ch nh0," +CV g0; đ5ng lW0 hứaV đ5ng hgn
t#*ng "\0 quan h, của "6nh +ớ0 "S0 ng>W0
Jung quanh.
%_.t đ/ng ' =uS(n tậL
Q$.\ủng cố l0ến th;c mu9 v0(c U36 230
tậL gP4
BB.^ấn đ5L nthả_ Uuận .
\$%
BTD:Th7* 7" hành +0 nà* ch>a g0; ch;
t:n ka6 2a*k
III/.B30 tậL
1/.B$1/
OB0(u h0,n của hành +0 /hông g0; ch;
t:n
aE._0nh hứa +ớ0 )\ "gj..
HW0 hứa của _ /hông th$c h0,n
đ>Kc +6 Q /hông c4 t0ến )ộ t#*ng hSc
tập "à ngà3 càng g0!" 25t hXn
1K Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Hb3 2>u tầ" D 2\ c-u ca da* VtCc ng; danh
ngôn n40 +1 +0,c g0; ch; t:n.
cE.Na" ch* #9ng jj.
Zb hứa 2;a ch;a th6 ph!0 là" đ>Kc
th7* lW0 hứa .Nếu /hông đ8t đ>Kc 3=u
cầu th6 /hông g0; ch; t:n
dE.a6 /hông "u\njjj.
/hông là" đ>Kc nh;ng chu3,n đb
hứa /hông g0; ch; t:n .
đE.Han ">Kn jj.
Bhông g0; lW0 hứa +ớ0 )8n "sc
d'c4 ngu3=n nh-n /h%ch quan
Bhông g0; ch; t:n .
7E.th>Xng )] \" jjj.
Nga qu=n Vch>a th$c h0,n đ>Kc lW0
hứa.
BT}: Ng>W0 2a* "ột hgn th6 n=n
Ng>W0 2a* ch:n hgn th6 qu=n c! ">W0
N40 "ột jjbbbbb.

:. \ủng cố
kThế nà* là g0; ch; t:n kB0(u h0,n của g0; ch; t:n t#*ng cuộc 2\ng k
kl nghma +à pp #en lu3,n của phc" ch&t g0; ch; t:n k
C/Tặn 1v
Ja1 nhà là" )à0 tập FV}.
OGhucn )] )à0 } nth%p luật +à /L luật n
OZSc /m phần ZaZ +à t#! lW0 phần g0K0 .
NO$ 4I!% !P%I@Q.
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S th5ng nE6 2M1M

T*Gng $h) UV
$u93n C
$0~5t C
!g2'/I/1M
!T1:/K/1M
B9•0 C B%€•B =>€‚$ ^€ƒ 4„ =>€‚$
2M Năm học 2012-2013
***************************************************************************

IO Qu…c t0~iucần đ.t
1J 40~5n th†‡c:
O H*‚c 20nh h07ƒu th7% na„* la„ pha'p lua…t +a„ /† lua…tV "*%0 quan h7… cu‡a pha'p lua…t +a„ /† lua…t.
O Tˆ„ ‰*' h*‚c 20nh tha%3 ‰ˆô‚c lô‚0 :ch cu‡a +07…c thˆ‚c h07…n pha'p lua…t +a„ /† lua…t.
2J $† t†jˆng:
O H*‚c 20nh c*' 3' thˆ'c t*-n t#*‚ng pha'p lua…t +a„ /† lua…t.
O G*' 3' thˆ'c tˆ‚ g0a'c thˆ‚c h07…n pha'p lua…t +a„ /† lua…t.
O B07%t t*-n t#*‚ng ngˆô„0 thˆ‚c h07…n pha'p lua…t +a„ /† lua…t.
'J 4S‰ n9]ng
O H*‚c 20nh )07%t Ja-3 dˆ‚ng /7% h*a‚ch #7„n lu37…n 3' thˆ'c +a„ c*' th*'0 qu7n /† lua…t
O B07%t ‰a'nh g0a' h*a‚t ‰*…ng cu‡a ngˆô„0 /ha'c +a„ cu‡a ch:nh "6nh t#*ng +07…c thˆ‚c h07…n pha'p lua…t +a„
/† lua…t.
IIJ Bh†jng Lh9‡L:
- T#afc ngh07…"
- Tha‡* lua…n
- A0a‡0 qu37%t t6nh hu*%ng
- T#*„ chô0
IIIJ $9•0 U0~Šu v9• Lh†jng t0~Šn:
1J A0a'* +07-n: @ABV @AaV )a„0 ta…p t6nh hu*%ng.
2J @ABV 2a'ch )a„0 ta…p thˆ‚c ha„nh.
I^%_.t đ/ng 1.S v3 học
1J ‹Œn •vnh Uj‡L
BT DŠ‹
2J 40~Ž6 tR9 29•0 cu‰:
'J B9•0 6j‡0 :
OŒaàu na=" h*‚c +a„* dpp tha'ng •V nha„ t#ˆô„ng t*ƒ chˆ'c ch* h*‚c 20nh t6" h07ƒutluật g0a* th*-ng ‰ˆô„ng )*…
+a„ ‰ˆô‚c h*‚c F t07%t.
O Œaàu na=" h*‚cV nha„ t#ˆô„ng ph*ƒ )07%n n*…0 qu3 nha„ t#ˆô„ng. H*‚c 20nh t*a„n t#ˆô„ng h*‚c +a„ thˆ‚c h07…n.
NhˆMng ‰07àu t#7-n nhae" g0a'* du‚c ch* chu'ng ta +a%n ‰7à g6k
O tha'p lua…t an *a„n g0a* th*-ng +a„ /† lua…t nha„ t#ˆô„ng.
aa…3 th7% na„* la„ pha'p lua…tV th7% na„* la„ /† lua…tk Ghu'ng ta cu„ng t6" h07ƒu qua n*…0 dung )a„0 h*‚c.
21 Năm học 2012-2013
***************************************************************************


22 Năm học 2012-2013
***************************************************************************
H*a‚t ‰*…ng cu‡a g0a'* +07-n +a„ h*‚c 20nh N*…0 dung
%Đ1 $ì6 h0ểu Lhần đặt vấn đề
Q$:Nhận )0ết đ>Kc thế nà* là pl Ž/l +à )0(u h0,n
của n4 .
BB Zà" th*80 V+&n đ%p. Vth!* luận
A0a'* +07-n ch* h*‚c 20nh ‰*‚c phaàn Œa•t +a%n
‰7à
• %_9…t •_Šng th9ˆ_ Uu9Šn:
A0a'* +07-n ch0a lô'p tha„nh • nh*'" +a„ t07%n
ha„nh tha‡* lua…n ca'c ca-u h*‡0:
O Nh*'" DVF: Th7* 7" auM €ua-n T#ˆô„ng
+a„ ‰*àng )*‚n ‰aM c*' nhˆMng ha„nh +0 pha‚"
t*…0 nhˆ th7% na„*k
O Nh*'" :RV}: NhˆMng ha„nh +0 +0 pha‚" pha'p
lua…t cu‡a auM €ua-n T#ˆô„ng ‰aM ga-3 #a ha…u
qu! g6k
O Nh*'" ŠV•: Th7* 7"V ‰7ƒ ch*%ng la‚0 t*…0
pha‚" ca'c ch07%n 24 c*-n an cu‡a chu'ng ta
caàn c*' phaƒ" cha%t g6k
Ga'c nh*'" t07%n ha„nh tha‡* lua…n +a„ t#6nh
)a„3 /7%t qua‡.
A0a'* +07-n nha…n J7't +a„ ch* ‰07ƒ".
O auM €ua-n T#ˆô„ng ‰aM pha‚" t*…0 la„: Hô‚0
du‚ng chˆ'c +u‚ c*-ng an ‰7ƒ t07%n ha„nh )u*-n
)a'n ca'c cha%t "a tu'3V a‡nh hˆô‡ng ‰7%n an
n0nh qu*%c g0a.
Ha…u qua‡ cu‡a +07…c 2ˆ‡ du‚ng "a tu'3 la„ g6k
O Ha„" ch* /0nh t7% g0a ‰6nh /ha'nh /07…t.
O @ˆ'c /h*‡7 )a‡n tha-n g0a‡" 2u't.
O Bh*-ng c*„n /ha‡ na=ng la* ‰*…ng a‡nh
hˆô‡ng ‰7%n /0nh t7% g0a ‰6nh.
O T#ô‡ tha„nh t*…0 pha‚" /h0 h7%t /ha‡ na=ng
"ua thu*%c
O N7%u t07-" ch:ch "a tu'3 chung 27M )p HIa
 UIh@ t#ô‡ tha„nh gha'nh na•ng ch* JaM h*…0.
A0a'* +07-n g0a‡ng +7à nhˆMng ca=n )7…nh "a„
ngˆô„0 UIh@ 27M )p /h0 n*' na•ng.
O Ha„" 2u3 ‰*à0 ‰a‚* ‰ˆ'c +a„ n*'0 g0*%ng.
v A0a'* +07-n ch* h*‚c 20nh J7" "*…t 2*% )ˆ'c
t#anh +7à h6nh a‡nh nhˆMng ngˆô„0 ngh07…n "a
tu'3 lu'c l7-n côn ‰7ƒ h*‚c 20nh tha%3 ‰ˆô‚c ta'c
ha‚0 cu‡a n*'.
O Ngˆô„0 ch07%n 24 c*-ng an "u*%n ‰ˆ'ng
+ˆMng t#ˆô'c t*…0 pha‚" pha‡0 c*' phaƒ" cha%t
‰a‚* ‰ˆ'c t*%tV c*' 3' ch: "*…t ngˆô„0 l:nhV +a„
quan t#*‚ng la„ /h*-ng /h*an nhˆô‚ng +ô'0 )*‚n
t*…0 pha‚".
T#ˆô'c nhˆMng ta'c ha‚0 cu‡a "a tu'3 nhˆ +a…3
th6 chu'ng ta la„" g6 ‰7ƒ nga=n cha•n n*'k
O Bh*-ng +a…n chu37ƒnV ta„ng t#ˆMV )u*-n )a'n
ca'c cha%t "a tu'3.
N7%u nhˆMng ngˆô„0 )u*-n )a'nV +a…n chu37ƒn
IJĐặt vấn đề .
1/Đọc tình huống
2/!hận "#t
?H+0 +0 ph8" pl là :
xBuôn )%n +ận chu3(n thu\c ph0,n
x_ua chuộc dC dQ c%c c%n )ộ nhà n>ớc
đ( t0ếp ta3 ch7 d&u tộ0 %c.
?Hậu qu!
xA07* #Ic c%0 chết t#Ing t#=n đ&t n>ớc
xH$c l>Kng công an / g0; đ>Kc pE c Vđ8*
đức của "6nh.
ONg công an cần g0; đ5ng đ>Kc phc"
ch&t đ8* đức ph!0 tu-n thủ /l của nghành
.
xNg>W0 h2 th$ch0,n đ5ng nộ0 qu0
?Gh&p hành đ5ng th7* luật UTAT.
?

:J \uˆng c_5:
v Ba„0 ta…p t6nh hu*%ng:
T#7-n ‰ˆô„ng ‰0 h*‚cV 7"pha't h07…n #a "*…t nh*'" ngˆô„0 ‰ang t07%n ha„nh "ua )a'n "a tu'3 th6 7" 27M ha„nh
‰*…ng nhˆ th7% na„*k a6 2a*k
O u" 27M )a'* +ô'0 cô quan c*-ng an gaàn nha%t ‰7ƒ h*‚ nga=n cha•n +a„ Jˆ‡ l3' nhˆMng ngˆô„0 t#7-n. a6 n7%u
/h*-ng a0 t*% g0a'c h*‚ th6 ha…u qua‡ #a%t lô'n +a„ c*' th7ƒ nhˆMng ngˆô„0 )p ha‚0 la„ ngˆô„0 tha-n cu‡a "6nh.
O _*…t JaM h*…0 ch† t#*ng 2a‚ch +a„ pha't t#07ƒn /h0 /h*-ng c*' ca'c t7… na‚n JaM h*…0V nha%t la„ "a tu'3.
CJT9•n 1_•: Ga'c 7" +7à h*‚c )a„0 cuMV la„" ca'c )a„0 ta…p c*„n la‚0.
€7" t#ˆô'c )a„0 "ô'0: €a-3 dˆ‚ng t6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nh.
NO$ 4I!% !P%I@Q
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S $h5ng !E6 2M1M
T*Gng $h) UV
2' Năm học 2012-2013
***************************************************************************

$u93n F
$0~5t F B30 F
!g1M/K/2M1M
!T21/K/2M1M
r€‘? T’“!P $”!% B€“! $N‹!P g€•!P =€ƒ!% Q€“!%
IJ Qu…c t0~iu cần đ.t
1J 40~5n th†‡c: A0u'p h*‚c 20nh
O Naf" ‰ˆô‚c )07ƒu h07…n cu‡a t6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nh t#*ng thˆ‚c t7%.
O th-n t:ch ‰ˆô‚c ‰a•c ‰07ƒ" +a„ 3' ngh4a cu‡a t6nh )a‚n t#*ng 2a'ng lla„nh "a‚nh ‰*%0 +ô'0 "*b0 c*n ngˆô„0
t#*ng cu*…c 2*%ng.
2J $h9‡0 •_Š:
O G*' tha'0 ‰*… qu3' t#*‚ng t6nh )a‚n.
O _*ng "u*%n Ja-3 dˆ‚ng t6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nh.
IIJ Bh†jng Lh9‡L:
O Tha‡* lua…n nh*'"
O T#afc ngh07…"
O h07bn g0a‡0
IIIJ $9•0 U0~Šu v9• Lh†jng t0~Šn
DO A0a'* +07-n: @ABV @AaV )a„0 ta…p thˆ‚c ha„nhV )a„0 ta…p t6nh hu*%ng.
FO H*‚c 20nh: @ABV ca da*V tu‚c ngˆM
I^J $0~5n tRình 19…S v9• h_…c
1J ‹Œn •vnh.
2J 40~Ž6 tR9 29•0 cu‰
Th7% na„* la„ pha'p lua…tk B† lua…tk Gh* +: du‚k
N7-u 2ˆ‚ g0*%ng nhau +a„ /ha'c nhau g0ˆMa pha'p lua…t +a„ /† lua…tk
'J B9•0 6j‡0 T#*ng cu*…c 2*%ng cu‡a chu'ng ta a0 cu‡ng pha‡0 c*' )a‚nV c*' ngˆô„0 c*' "*…t ngˆô„0 )an ha3
nh07àu hôn. Nhˆng ca'c 7" ‰aM h07ƒu ‰ˆô‚c th7% na„* la„ t6nh )a‚nk Th7% na„* la„ )a‚n t*%t ha3 Ja%uk aa0 t#*„
cu‡a t6nh )a‚n t#*ng cu*…c 2*%ngk Ghu'ng ta cu„ng t6" h07ƒu qua n*…0 dung )a„0 h*‚c h*-" na3.
H*a‚t ‰*…ng cu‡a g0a'* +07-n +a„ h*‚c 20nh N*…0 dung
%Đ1$ì6 h0ểu Lhần đặtvấn đề .
Q$P0a0 th0(u 230 ntì6 h0ểu về tình 2.n
tR_ng h5ng nU3nh 6.nh.
&BB^ấn đ5L nthả_ Uuận .
?\$%:H*‚c 20nh ‰*‚c phaàn ‰a•t +a%n ‰7à
@AB
• %_9…t •_Šng th9ˆ_ Uu9Šn:
A0a'* +07-n ch0a lô'p tha'nh • nh*'" +a„
t07%n ha„nh tha‡* lua…n ca'c ca-u h*‡0.
O N7-u nhˆMng +07…c la„ "a„ U‘ng gh7n
‰aM la„" ‰*%0 +ô'0 _a'ck
IJ Đặt vấn đề
1/Đọc tình huống
2/..!hận "#t
?’ngOAh7n là đ<ng ch: t#ung /0=n luôn
2%t c%nh )=n "%c
xHà ng>W0 )8n th-n th0ết của g0a đ6nh
_%c Vg05p đN /h0 gsp /h4 /hdn
?T6nh )8n +m đ80 c!" động c'ng chung
l. t>Png 2\ng .
2: Năm học 2012-2013
***************************************************************************

O u" c*' nha…n J7't g6 +7à t6nh )a‚n g0ˆMa
_a'c +a„ U=nggh7nk
O T6nh )a‚n g0ˆMa _a'c +a„ U=nggh7n dˆ‚a
t#7-n cô 2ô‡ na„*k
H*‚c 20nh t07%n ha„nh tha‡* lua…n +a„ t#6nh
)a„3 /7%t qua‡. A0a'* +07-n nha…n J7't +a„
ch* ‰07ƒ".
O NhˆMng +07…c la„" "a„ U=ggh7n ‰aM
la„" ‰*%0 +ô'0_a'c la„: Hu*-n c*' "a•t
)7-n ca‚nh g0a ‰6nh )a‚n /h0 ga•p /h*' /ha=n
nha%t. Œ0 la„" ‰7ƒ /07%" t07àn g0u'p ‰ôM
)a‚n.
x Bh0 _a'c "a%tV U=nggh7n ‰aM h*a„n
tha„nh )*… 2a'ch "a„ _a'c +07%t dô‡ dang.
O T6nh )a‚n g0ˆMa _a'c "a„ U=ggh7n la„
t6nh )a‚n th07-ng l07-ngV ca* ca‡V dˆ‚a t#7-n
2ˆ‚ h07ƒu nhau +7à t:nh t6nhV l: tˆô‡ng +a„ ‰aM
h3 20nh +6 nhau. Œa-3 la„ t6nh )a‚n ca* ca‡
chu'ng ta caàn h*‚c h*‡0.
A0a'* +07-n )*ƒ 2ung: A0ô'0 th07…u +7à h*a„n
ca‡nh cu‡a t6nh )a‚n na„3.
?%Đ2$ì6 h0ểu n1 230 học
Q$P0fL hh n{6 đ*+c lh50 n0(6 về tình
2.n Đặc đ0ể6 tình 2.n nLhin 20(t va0 tình
2.n lh5c.
BBĐ36 th_.0 nvấn đ5L nthả_ Uuận
\$%
$h~* 7" th7% na„* la„ t6nh )a‚nk
O h*‚c 20nh dˆ‚a +a„* @AB +a„ t#6nh )a„3.
A0a'* +07-n ch*%t 3'.
u" haM3 n7-u nhˆMng ngˆô„0 )a‚n )7-n ca‚nh
7"k
Ta‚0 2a* 7" +a„ h*‚ c*' th7ƒ la„" )a‚n ‰ˆô‚ck
O u" +a„ h*‚ hô‚p nhau +7à 2ô‡ th:chV t:nh
t6nh +a„ quan n07…" 2*%ng.
• %_9…t •_Šng th9ˆ_ Uu9Šn:
Th7* 7" t6nh )a‚n t#*ng 2a'ng c*' th7ƒ c*'
IIJ B9•0 h_…c:
1J 4h50 n0(6
O T6nh )a‚n la„ t6nh ca‡" gafn )*'
g0ˆMa ha0 h*a•c nh07àu ngˆô„0t#7-n cô
2ô‡ tˆ‚ ngu37…nV )6nh ‰a5ngV hô‚p nhau
+7à 2ô‡ th:chV ca' t:nhV "u‚c ‰:ch +a„
l3' tˆô‡ng.
•OZsc đ0(" O thu„ hô‚p nhau +7à quan
n07…" 2*%ng.
O B6nh ‰a5ng +a„ t*-n t#*‚ng labn
nhau.
O Gha-n tha„nhV t0n ca…3 +a„ c*'
t#a'ch nh07…" +ô'0 nhau.
O Th*-ng ca‡"V ‰*àng ca‡" 2a-u 2afc
+ô'0 nhau.
O T6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nh
c*' th7ƒ c*' g0ˆMa nhˆMng ngˆô„0
cu„ng h*a•c /ha'c g0ô'0.
2C Năm học 2012-2013
***************************************************************************

g0ˆMa ha0 ngˆô„0 /ha'c ph:a .
T6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nh ch† caàn
c*' tˆ„ "*…t ph:ak
O T6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nh c*'
th7ƒ c*' g0ˆMa ha0 ngˆô„0 cu„ng g0ô'0 h*a•c
/ha'c g0ô'0. a6 t6nh )a‚n dˆ‚a t#7-n cô 2ô‡
)6nh ‰a5ng. h* ‰*' ngˆô„0 na„* hô‚p +ô'0
"6nh c*' th7ƒ la„" )a‚n +ô'0 "6nh /h*-ng
pha-n )07…t cu„ng g0ô'0 ha3 /ha'c g0ô'0.
O T6nh )a‚n pha‡0 c*' tˆ„ ha0 ph:a +6 qua
‰*' chu'ng at h07ƒu nhau +a„ c*' th7ƒ la„"
)a‚n ‰ˆô‚c. T6nh )a‚n "*…t ph:a /h*-ng th7ƒ
t#ô‡ tha„nh )a‚n d* /h*-ng h07ƒu nhau.
aa…3 th7* 7" t6nh )a‚n c*' nhˆMng ‰a•c
‰07ƒ" g6k
H*‚c 20nh t#a‡ lô„0.
:u" c*' ca‡" g0a'c nhˆ th7% na„* /h0 )a‚n
"6nh +u0k Bh0 )a‚n "6nh )u*ànk
O Bh0 ‰aM la„ )a‚n th6 n07à" +u0 cu‡a )a‚n
cuMng la„ n07à" +u0 cu‡a "0nh d* ‰*' 7" 27M
+u0 cu„ng )a‚n. N7%u )a‚n )u*àn th6 ch0a 27MV
th*-ng ca‡" +a„ an u‡0 )a‚n.
aa…3 t#*ng cu*…c 2*%ng na„3V chu'ng ta c*'
th7ƒ th07%u t6nh )a‚n /h*-ngk
O T#*ng cu*…c 2*%ng /h*-ng th7ƒ th07%u
t6nh )a‚n.
u" tha%3 t6nh )a‚n c*' 3' ngh4a nhˆ th7%
na„*k
O A0u'p ta 2*%ng t*%t hônV 37-u ‰ô„0 hôn.
Ha„ h*‚c 20nhV 7" pha‡0 la„" g6 ‰7ƒ ch* t6nh
)a‚n nga„3 ca„ng ‰7‚p +a„ )7ànk.
HZR:Hu3,n tập :
_T:H2 )0ết +ận dCng l. thu3ết là" )t
BB^ấn đ5L ng+0 tì6 .
B$1~6t5n th3nh va0 l0ến n3_ qt.0 h9_q
B$2.•6 h– U36 gì nếu thấS 2.n 6ình ct
nh,ng h3nh đ/ng h9u .
2J ?• nght9 cuˆ9 tình 29…n
T6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nh
g0u'p c*n ngˆô„0 ca‡" tha%3 a%" a'pV
tˆ‚ t0nV 37-u cu*…c 2*%ng hônV )07%t tˆ‚
h*a„n th07…n "6nh ‰7ƒ 2*%ng t*%t hôn.
'BB R}n UuS (n
:
<</JB$AB
B$1 :t%n thành . /0ến :
GV đ Vg.
BTF:UEj.Bhu3=n ngdn +à c'ng )8n
2;a ch;a
BEj..Ngdn c“n đ( )8n / đ0 chX0
j.t#%nh JajNếu / ph!0 )%* ch* cha
2F Năm học 2012-2013
***************************************************************************

B9•0 t9ŠL cuˆng c_5
HaM3 ‰a'nh da%u J +a„* nhˆMng ca-u ca da*V
tu‚c ngˆM n*'0 +7à t6nh )a‚nk
U‘n ch*‚n nô0V chô0 ch*‚n )a‚n
Th7-" )a‚nV )ô't thu„
 U=n t#*-ng n*à0V ng*à0 t#*ng hˆô'ng
 H*‚c thaà3 /h*-ng ta„3 h*‚c )a‚n
 _*…t c*n ngˆ‚a ‰au ca‡ ta„u )*‡ c*‡.
"g Vthầ3 cô .
GEjGh5c "ong
ZEB* g0ận "à t$ "6nh 2;a ch;a
uEj.T$ t0n P "6nh +à h*à đ<ng c'ng
c%c )8n.
:J \uˆng c_5 H*‚c 20nh ‰*‚c la‚0 n*…0 dung )a„0 h*‚c.
CJ T9•n 1_• : Ga'c 7" +7à h*‚c )a„0 cuM +a„ J7" t#ˆô'c )a„0 "ô'0: T:ch cˆ‚c tha" g0a ca'c h*a‚t ‰*…ng ch:nh
t#pO JaM h*…0.
NO$ 4I!% !P%I@Q
$uần H
$0ết H.
!g1H/K/2M1M B9•0 H
!T2I/K/2M1M
$x\% \’“\ $%€Q PI€ \€•\ %‹€“$ —‹‚!P \%x!% $N˜
r€™ %‹‚I
IJ Qu…c t0~iu cần đ.t
1J 40~5n th†c‡: A0u'p h*‚c 20nh
O Ga'c la*‚0 h*a‚t ‰*…ng ch:nh t#pOJaM h*…0
O H*‚c 20nh tha%3 ‰ˆô‚c caàn tha" g0a ca'c h*a‚t ‰*…ng ch:nh t#p +a„ lô‚0 :ch cu‡a n*'.
2J $h9‡0 •_Š
O H6nh tha„nh ch* h*‚c 20nh n07à" t0n 37-u +a„* cu*…c 2*%ng t*%t ‰7‚pV t0n +a„* c*n ngˆô„0
O Ga'c 7" c*' "*ng "u*%n tha" g0a ca'c h*a‚t ‰*…ng cu‡a lô'pV t#ˆô„ng +a„ JaM h*…0.
'J 4S‰ n9]ng
2H Năm học 2012-2013
***************************************************************************

O H*‚c 20nh c*' /3M na=ng tha" g0a ca'c h*a‚t ‰*…ng ch:nh t#pOJaM h*…0
O Qua ‰*'V h6nh tha„nh /3M na=ng hô‚p ta'cV tˆ‚ /ha5ng ‰pnh )a‡n tha-n t#*ng cu*…c 2*%ng c*…ng ‰*àng.
IIJ Bh†jng Lh9‡L
O Tha‡* lua…n
O N7-u +a„ g0a‡0 qu37%t +a%n ‰7à.
O H07-n h7… gˆông t*%tV +07…c t*%t.
IIIJ $9•0 U0~Šu v9• Lh†jng t0~Šn.
DO A0a'* +07-n: @ABV @AaV @a'ch )a„0 ta…pV ca'c 2ˆ‚ /07…nj
FO H*‚c 20nh: @ABV@BT
I^J %_9…t •_Šng 19…S v9• h_…c:
1J ‹Œn •vnh Uj‡L
2J 40~Ž6 tR9 29•0 cu‰
Th7% na„* la„ t6nh )a‚nk ”' ngh4a cu‡a t6nh )a‚nk
N7-u ‰a•c ‰07ƒ" cu‡a t6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nhk
'J B9•0 6j‡0
A0a'* +07-n g0ô'0 th07…u ha0 )ˆ'c t#anh
- _07-u ta‡ +7à h*a‚t ‰*…ng ch:nh t#p Ž JaM h*…0k
- _07-u ta‡ +7à h*a‚t ‰*…ng nha-n ‰a‚*k
u" haM3 ch* )07%t nhˆMng ngˆô„0 t#*ng t#anh ‰ang la„" g6k
O Tha" g0a h*a‚t ‰*…ng nha-n ‰a‚*.
aa…3 th7* 7" h*a‚t ‰*…ng nha-n ‰a‚* la„ h*a‚t ‰*…ng g6k
O H*a‚t ‰*…ng JaM h*…0.
aa…3 th7% na„* la„ h*a‚t ‰*…ng JaM h*…0k Ghu'ng ta cu„ng t6" h07ƒu qua n*…0 dung )a„0 h*c.
H*a‚t ‰*…ng cu‡a g0a'* +07-n +a„ h*‚c 20nh N*…0 dung Bw 2ung
%Đ1 $ì6 h0ểu Lhần đặt vấn đề.
Q$ P0fL hh nhận R9 20ểu h0(n cG 2ản củ9
nh,ng h_.t đ/ng ctR) "h
BBĐọc nđ36 th_.0 nthả_ Uuận
\$%
. A0a'* +07-n ch* h*‚c 20nh ‰*‚c phaàn ‰a•t +a%n
‰7à
v H*a‚t ‰*…ng tha‡* lua…n:
A0a'* +07-n ch0a lô'p tha„nh • nh*'" +a„ t07%n
ha„nh tha‡* lua…n ca'c ca-u h*‡0 2au
O Nh*'" DVF: u" c*' ‰*àng 3' +ô'0 quan n07…"
thˆ' nha%t /h*-ngk a6 2a*k
O Nh*'" RV}: u" c*' ‰*àng 3' +ô'0 quan n07…"
thˆ' ha0 /h*-ngk a6 2a*k
O Nh*'" ŠV•: HaM3 /7ƒ t7-n nhˆMng h*a‚t ‰*…ng
ch:nh t#p Ž JaM h*…0 "a„ 7" )07%tk
H*‚c 20nh t07%n ha„nh tha‡* lua…n +a„ t#6nh )a„3
IJĐặt vấn đề.
DE?Đọc tình huống
FE?!hận "#t :
<ng t6nh +ớ0 quan n0," .adn h*% t\t đgp
jth!0 t:nh c$c tha" g0a c%c h*8t động
ctOJh của đ]a ph>Xng Vđ&t n>ớc .
?th%t t#0(n /h! ndng đ4ng g4p t#: tu, t$
#en lu3,n "6nh
OG%c h*8t động P t>Wng

2I Năm học 2012-2013
***************************************************************************

/7%t qua‡. A0a'* +07-n nha…n J7't +a„ ch* ‰07ƒ".
O H*a‚t ‰*…ng ch:nh t#p: H*‚c ta…p +a=n h*'a•
tha" g0a 2a‡n Jua%t cô 2ô‡ +a…t cha%t• tha" g0a
Ja-3 dˆ‚ng ca'c c*-ng t#6nhV nha„ "a'3• h*a‚t
‰*…ng ‰*a„n ‰*…0.
O H*a‚t ‰*…ng JaM h*…0: Tha" g0a c*-ng ta'c tˆ„
th07…n• ch*%ng t7… na‚n JaM h*…0V ‰7àn ôn ‰a'p
ngh4a.
O Ga'c h*a‚t ‰*…ng ch:nh t#p Ž JaM h*…0 "a„ 7"
)07%t: H*a‚t ‰*…ng Ja-3 dˆ‚ng )a‡* +7… nha„
nˆô'cV h*a‚t ‰*…ng t#*ng ca'c t*ƒ chˆ'c ch:nh t#pV
h*a‚t ‰*…ng nha-n ‰a‚* )a‡* +7… _TTN +a„ JaM
h*…0.
Th7* 7" th7% na„* la„ h*a‚t ‰*…ng ch:nh t#pOJaM
h*…0k
O H*‚c 20nh dˆ‚a +a„* @AB +a„ t#6nh )a„3. A0a'*
+07-n )*ƒ 2ung +a„ ch*%t 3'.
HZF: T6" h0(u NhOBH +à l0=n h, )!n th-n.
_T.A05p h2 h0(u 2au /h%0 n0," V)0(u h0,n của n hd
ct#] €H.
tt:a%n đ%p Vg0K0 t6".
v H*a‚t ‰*…ng t#afc ngh07…":
u" haM3 pha-n l*a‚0 ca'c h*a‚t ‰*…ng 2au th7*
)a‡ng:
- D H*a‚t ‰*…ng cu‡a h*…0 chˆM tha…p ‰*‡
- F th*ng t#a„* T#aàn Qu*%c T*a‡n
- R th*ng t#a„* ‰7àn ônV ‰a'p ngh4a
- } Gha=" 2*'c nhˆMng ngˆô„0 ta„n ta…tV c*-
‰ôn
- Š A0ˆM g6n +7… 20nh "*-0 t#ˆô„ng 2*%ng
- • Tha" g0a ph*„ng ch*%ng t7… na‚n JaM h*…0
- – Gh*%ng ch07%n t#anhV )a‚* lˆ‚cV g0ˆM g6n
h*„a )6nh
- i Tha" g0a ca'c nga„3 l7b cu‡a da-n t*…c
+a„ nha-n l*a‚0
- • Tha" g0a c*-ng ta'c ‰*a„n
- D| H07%n "a'u nha-n ‰a‚*
- DD Tha" g0a t#*àng ca-3 Janh
- DF Tha" g0a h*…0 tha‡* /h*a h*‚c
xTha" g0a +à* c%c jthập đỏ
xTha"j..pt đ1n Xn đ%p nghma
xjjjjthpng ch\ng c%c t, n8n Jh
xj..Zộ0 cW dỏ độ0 t#\ng.
~~Z4 là c%c h*8t động d* "ột tw chức
ph%t động.
IIJ B9•0 h_…c
1J 4h50 n0(6
O H*a‚t ‰*…ng ch:nh t#p Ž JaM h*…0 la„
nhˆMng h*a‚t ‰*…ng c*' n*…0 dung l07-n
quan ‰7%n +07…c Ja-3 dˆ‚ng +a„ )a‡*
+7… nha„ nˆô'cV ch7% ‰*… ch:nh t#pV
t#a…t tˆ‚ an n0nh JaM h*…0• la„ nhˆMng
h*a‚t ‰*…ng t#*ng ca'c t*ƒ chˆ'c ch:nh
t#pV ‰*a„n th7ƒ quaàn chu'ng +a„ h*a‚t
‰*…ng nha-n ‰a‚*V )a‡* +7… "*-0
t#ˆô„ng 2*%ng cu‡a c*n ngˆô„0.
2J ?• nght9
2K Năm học 2012-2013
***************************************************************************

- DR Tha" g0a ‰*…0 thanh n07-n Jung /:ch ô‡
‰pa phˆông
- D} Tha" g0a c*-ng ta'c ‰*…0
- DŠ Tha" g0a h*…0 h*‚c 20nhV 20nh +07-n

g0ˆMangˆô„0
+ô'0 ngˆô„0
HŒ g0ˆM g6n
TNV_TV aH€H
HΠch:nh
t#pOJaM h*…0
DVFVRV}VD| ŠV•V–ViV•VDDVDF DRVD}VDŠ
Bh0 ta tha" g0a ca'c h*a‚t ‰*…ng ch:nh t#pOJaM h*…0
th6 c*' :ch g6k
O A0u'p c*n ngˆô„0 ca‡" tha%3 tˆ‚ t0n hôn.
O Œ*'ng g*'p 2ˆ'c "6nh ch* JaM h*…0.
aa…3 h*a‚t ‰*…ng ch:nh t#p c*' 3' ngh4a g6k
O H*‚c 20nh dˆ‚a +a„* @AB +a„ t#a‡ lô„0.
Ha„ h*‚c 20nhV 7" pha‡0 la„" g6 ‰7ƒ tha" g0a ca'c
h*a‚t ‰*…ng ch:nh t#p Ž JaM h*…0k
O tha‡0 t:ch cˆ‚c t#*ng ca'c ph*ng t#a„*.
u" ‰aM tha" g0a ca'c h*‚at ‰*…ng ch:nh t#p na„*k
O Tha" g0a c*-ng ta'c Œ*a„nV ‰*…0.
O T#*àng ca-3 Janh
O —˜ng h*… ‰*àng )a„* )p )aM* lu‚t.
O Ba‡* +7… "*-0 t#ˆô„ng
O A0u'p ‰ôM )a‚n )7„.
u" haM3 /7ƒ t7-n ca'c gˆông t*%tV +07…c t*%t Jung
quanh 7" +7à +07…c tha" g0a t:ch cˆ‚c ca'c h*a‚t ‰
ch:nh t#p Ž JaM h*…0k
O H*‚c 20nh /7ƒ
A0a'* +07-n )*ƒ 2ung +a„ ch*%t 3'.
%Đ'=uS(n tậL
Q$ %h vận 1ụng UV thuSết U36 c5c 230 tậL.
BB^ấn đ5Lnthả_ Uuận.
B$1Th7* 7" n h*8t động nà* thuộc hđ ctOJhVt80
2a*k
BTF:u"hb3 ph-n l*80 n )0(u h0,n t:ch c$c +à / t:ch
c$c /h0 tha" g0a c%c hđ ctOJh k
O H*a‚t ‰*…ng ch:nh t#p Ž JaM h*…0 la„
‰07àu /07…n ‰7ƒ "*b0 ca' nha-n )*…c
l*…V #7„n lu37…n pha't t#07ƒn /ha‡ na=ng
+a„ ‰*'ng g*'p t#: tu7…V c*-ng 2ˆ'c
cu‡a "6nh +a„* c*-ng +07…c chung cu‡a
JaM h*…0.
'J \9‡ch R~•n UuS~Šn.
O H*‚c 20nh caàn tha" g0a ca'c h*a‚t
‰*…ng ch:nh t#p Ž JaM h*…0 ‰7ƒ h*a„n
tha„nhV pha't t#07ƒn tha'0 ‰*…V t6nh
ca‡"V n07à" t0n t#*ng 2a'ngV #7„n
lu37…n na=ng lˆ‚c g0a* t07%p ˆ'ng Jˆ‡V
na=ng lˆ‚c t*ƒ chˆ'c qua‡n l3'V na=ng
lˆ‚c hô‚p ta'c.
IIIJ =uS~Šn t9ŠL.
Ba„0 ta…p D: H*a‚t ‰*…ng ch:nh t#p Ž JaM
h*…0: aV)VcVdV‰V7VgVhV0V/V VlV"VnV*
Ba„0 ta…p F:
O H*a‚t ‰*…ng th7ƒ h07…n t:nh t:ch cˆ‚c:
aV7VgV0V/Vl
O H*a‚t ‰*…ng th7ƒ h07…n t:nh t07-u
cˆ‚c: )VcVdV‰Vh.
Ba„0 ta…p R: u" 27M g0a‡0 th:ch ch* )a‚n
#*M la„: Š na=" "ô'0 c*' )aàu cˆ‡
qu*%c h*…0 "*…t laàn d* ‰*' )a‚n n7-n
‰0. G*„n ‰a' )*'ng th6 lu'c na„* cuMng
c*'.
'M Năm học 2012-2013
***************************************************************************

BTR: Bh0 tha" g0a c%c hđ d* lớp t#>Wng +à đ]a
ph>Xng tw chức 7" th>Wng Ju&t ph%t to n l. d*
nà* k
Aa h>ớng dYn h2 +1 nhà là" )t }VŠ
:J \uˆng c_5 H*‚c 20nh ‰*‚c la‚0 n*…0 dung )a„0 h*‚c.
CJ T9•n 1_•: Ga'c 7" +7à h*‚c )a„0 cuMV la„" ca'c )a„0 ta…p c*„n la‚0. €7" t#ˆô'c )a„0 "ô'0: T*-n t#*‚ng +a„
h*‚c h*‡0 ca'c da-n t*…c /ha'c
NO$ 4I!% !P%I@Q .
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S $h5ng !E62M1M
T*Gng $h) =V
$u93n I $0~5t I
!g2:/K/2M1M
!TC/1M/2M1M
$‹‘! $N‹“!P ^€ƒ %‹“\ %‹šI \€•\ T€‘! $‹‚\ 4%€•\
IO Qu…c t0~iu cần đ.t:
DO B07%n thˆ'c: A0u'p h*‚c 20nh
O N*…0 dung +a„ 3' ngh4a cu‡a +07…c t*-n t#*‚ng +a„ h*‚c h*‡0 ca'c da-n t*…c /ha'c.
O Naf" ‰ˆô‚c nhˆMng 37-u caàu cu‡a +07…c t*-n t#*‚ng +a„ h*‚c h*‡0 da-n t*…c /ha'c
FO $h9‡0 •_Š:
O H*‚c 20nh c*' l*„ng tˆ‚ ha„* da-n t*…c +a„ t*-n t#*‚ng ca'c da-n t*…c /ha'c.
O H*‚c 20nhc *' nhu caàu t6" h07ƒuV h*‚c ta…p nhˆMng g0a' t#p t*%t ‰7‚p cu‡a n7àn +a=n h*'a ca'c da-n t*…c
/ha'c.
RO 4S‰ n9]ng:
O B07%t ca'ch pha-n )07…t ha„nh +0 ‰u'ngV 2a0 t#*ng +07…c t*-n t#*‚ng +a„ h*‚c h*‡0 da-n t*…c /ha'c
O B07%t t07%p thu "*…t ca'ch ch*‚n l*‚cV phu„ hô‚p
O H*‚c ta…p na-ng ca* h07ƒu )07%t +a„ t:ch cˆ‚c tha" g0a ca'c h*a‚t ‰*…ng Ja-3 dˆ‚ng t6nh ‰*a„n /7%t g0ˆMa ca'c
da-n t*…c +ô'0 nhau.
'1 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

IIO Bh†jng Lh9‡L:
O Tha‡* lua…n nh*'"
O T#afc ngh07…"
O A0a‡0 qu37%t t6nh hu*%ng
IIIJ $9•0 U0~Šu v9• Lh†jng t0~Šn
O Aa: @ABV @AaV @BTV ca'c t6nh hu*%ng
O H@: @ABV @BT
IaO %_9…t •_Šng 19…S v9• h_…c
1J ‹Œn •vnh Uj‡L
2J 40~Ž6 tR9 29•0 cu‰
$h~5 n9•_ U9• h_9…t •*…ng ch:nh t#pOJaM h*…0k Gh* +: du‚k
”™ ngh4a /h0 tha" g0a ca'c h*a‚t ‰*…ng na„3k
RO Ba„0 "ô'0: 7" )07%t nˆô'c ta c*' )a* nh07-u da-n t*…ck Š} da-n t*…c
T#*ng qua' t#6nh lcph 2ˆ‡ ca'c da-n t*…c ‰aM cu„ng nha-n da-n ta ‰*a„n /7%tV tˆông t#ô‚ )7-n nhau ‰7ƒ cu„ng
nhau g0a„nh la‚0 ‰*…c la…p. Tu3 nh07-n "*b0 da-n t*…c ‰7àu c*' nhˆMng l*%0 2*%ng #07-ngV ph*ng tu‚c ta…p qua'n
#07-ng. hu„ la„ da-n t*…c :t ngˆô„0 ha3 nh07àu ngˆô„0. aa…3 ca'c da-n t*…c na„3 c*' nhˆMng g6 ha3 ‰7ƒ ta h*‚c
h*‡0k Ta‚0 2a* chu'ng ta pha‡0 h*‚c ta…p nh07àu da-n t*…c /ha'ck Ghu'ng ta cu„ng t6" h07ƒu qua n*…0 dung )a„0
h*‚c.
H*a‚t ‰*…ng cu‡a g0a'* +07-n +a„ h*‚c 20nh N*…0 dung Bw 2ung
%Đ1$ì6 h0ểu Lhần đặt vấn đề .
Q$ P0fL hh h0ểu n 20ểu h0(n củ9 tjn tRọng
v3 học %›0 c5c 1in t/c lh5c.
BBĐ36 th_.0 nvấn đ5L.
\$%
A0a'* +07-n ch* h*‚c 20nh ‰*‚c phaàn ‰a•t
+a%n ‰7à @AB
v H*a‚t ‰*…ng tha‡* lua…n
A0a'* +07-n ch0a lô'p tha„nh • nh*'" +a„
t07%n ha„nh tha‡* lua…n ca'c ca-u h*‡0 tˆông
ˆ'ng
O Nh*'" DVF: a6 2a* Ba'c H*à chu'ng ta
‰ˆô‚c g*‚0 la„ danh nha-n +a=n h*'a th7%
g0ô'0k
O Nh*'" RV}: a07…t Na" ‰aM c*' nhˆMng
‰*'ng g*'p g6 ch* +a=n h*'a nha-n l*a‚0k
O H: d* quan t#*‚ng na„* g0u'p n7àn /0nh t7%
T#ung Qu*%c pha't t#07ƒn "a‚nh "7M nhˆ
+a…3k
H*‚c 20nh t07%n ha„nh tha‡* lua…n +a„ t#6nh
)a„3 /7%t qua‡. A0a'* +07-n nha…n J7't +a„
IJĐặt vấn đề.
1/&Đọc tình huống
2/&!hận "#t
UEOH< Gh: _0nh là danh nh-n +dn h*%
thế g0ớ0 .
?Nh;ng d0 2!n đ>Kc công nhận là d0 2!n
+dn h*% thế g0ớ0 ^G\ đô huế Vth\ cw hộ0
anV a]nh h8 l*ng` .
BE.OH. d* /h0ến n1n /0nh tế t#ung qu\c
pt "8nh
xG[ ng>W0 đ0 du hSc n>ớc ng*à0 ^th7*
nhật )!n `
'2 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

ch* ‰07ƒ".
O a6 Ba'c H*à ‰aM h3 20nh )a‡n tha-n "6nh
‰7ƒ #a ‰0 t6" ‰ˆô„ng cˆ'u nˆô'c. Ga‡ ‰ô„0
Ba'c gafn l07àn +ô'0 ca'c cu*…c ‰a%u t#anh +6
ha‚nh phu'cV a%" n* cu‡a da-n t*…c a07…t
Na" +a„ ca'c da-n t*…c )p a'p )ˆ'c t#7-n
th7% g0ô'0.
O a07…t Na" ‰*'ng g*'p ch* n7àn +a=n
h*'a nha-n l*a‚0 +ô'0 ca'c danh la" thafng
ca‡nh "ang t:nh qu*%c t7% nhˆ: apnh Ha‚
H*ngV th*ng Nha B7‡ Ba„ngV G*% Œ*- Hu7%V
Tha'nh Œpa _4 @ônV th*% c*ƒ H*…0 UnV
nhaM nha‚c Hu7%V a'* da„0 a07…t Na"j
O T#ung Qu*%c ‰aM )07%t "ô‡ #*…ng quan
h7…V h*‚c ta…p /0nh ngh07…" cu‡a ca'c nˆô'c
/ha'c.
tha't t#07ƒn ca'c nga„nh c*-ng ngh07…p
"ô'0.
O• a6 +a…3 "u*%n ‰a%t nˆô'c pha't t#07ƒnV
chu'ng ta pha‡0 )07%t t*-n t#*‚ng +a„ h*‚c
h*‡0 nhˆMng ‰07àu t*%t ‰7‚p tˆ„ ca'c da-n
t*…c /ha'c.
%Đ2 $ì6 h0ểu n/0 1ung 230 học .
Q$%h n{6 đ*+c lh50 n0(6 V ngh89 củ9
tjn tRọng v3 học h›0 c5c 1in t/c lh5c .
BBĐ36 th_.0 n=0]n h( 2ản thin
\$%
Th7% na„* la„ t*-n t#*‚ng da-n t*…c /ha'ck
O t*-n t#*‚ng da-n t*…c /ha'c la„ t*-n t#*‚ng
nhˆMng g0a' t#p +a=n h*'aV ph*ng tu‚c ta…p
qua'n cu‡a h*‚.
Th7% na„* la„ h*‚c h*‡0 da-n t*…c /ha'ck
O la„ h*‚c th7* nhˆ„ng g6 t*%t ‰7‚p cu‡a
da-n t*…c /ha'c a'p du‚ng ch* da-n t*…c
"6nh ‰7ƒ +a=n h*'a nˆô'c "6nh pha't t#07ƒn
"a‚nh hôn.
aa…3 th7% na„* la„ t*-n t#*‚ng +a„ h*‚c h*‡0
da-n t*…c /ha'cE
O H*‚c 20nh dˆ‚a +a„* @AB +a„ t#6nh )a„3.
A0a'* +07-n )*ƒ 2ung +a„ ch*%t 3'.
xtT c%c nghành GN "ớ0 c4 nh01u t#0(n
+Sng ^nh> hàn qu\c `
?_P #ộng qh, +à hSc tập /0nh ngh0,"
c%c n>ớc /h%c .
GEOTôn t#Sng VhSc hỏ0 +à t0ếp thu n
thành t$u của c%c n>ớc /h%c t#*ng /hu
+$c +à t#=n thế g0ớ0
T8* đ01u /0,n đ( n>ớc ta t0ến nhanh t#=n
c*n đ>Xng Jd đ&t n>ớc g0àu "8nh +à
ph%t t#0(n )!n 2Ic d-n tộc.
IIJ B9•0 h_…c
1J $h~5 n9•_ U9• t_in tR_…ng v9•
h_…c h_ˆ0 c9‡c 19in t_Šc lh9‡cq
O T*-n t#*‚ng +a„ h*‚c h*‡0 da-n t*…c
/ha'c la„ t*-n t#*‚ng chu‡ qu37ànV lô‚0
:ch +a„ n7àn +a=n h*'a cu‡a ca'c da-n
t*…cV lu*-n t6" h07ƒu +a„ t07%p thu
nhˆMng ‰07àu t*%t ‰7‚p t#*ng n7à /0nh
t7%V +a=n h*'aV JaM h*…0 cu‡a ca'c da-n
t*…cV ‰*àng thô„0 th7ƒ h07…n l*„ng tˆ‚
ha„* da-n t*…c ch:nh ‰a'ng cu‡a "6nh.
2J ?• nght9
O _*b0 da-n t*…c ‰7àu c*' nhˆMng
tha„nh tˆ‚u n*ƒ0 )a…t +7à BTV BHBTV
+a=n h*'a h*a•c nhˆMng c*-ng t#6nh
‰a•c 2afcV nhˆMng t#u37àn th*%ng qu3'
)a'u. Œ*' la„ +*%n qu3' cu‡a l*a„0
ngˆô„0 caàn ‰ˆô‚c t*-n t#*‚ngV t07%p thu
+a„ pha't t#07ƒn. T*-n t#*‚ng +a„ h*‚c
h*‡0 ca'c da-n t*…c /ha'c 27M ta‚* ‰07àu
/07…n ‰7ƒ nˆô'c ta t07%n nhanh t#7-n c*n
‰ˆô„ng Ja-3 dˆ‚ng ‰a%t nˆô'c g0a„u
"a‚nh +a„ pha't t#07ƒn )a‡n 2afc da-n
t*…c.
'J \9‡ch R~•n UuS~Šn.
'' Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Ghu'ng ta c*' caàn t*-n t#*‚ng +a„ h*‚c h*‡0
ca'c da-n t*…c /ha'c /h*-ngk a6 2a*k
O a6 "*b0 da-n t*…c ‰7àu c*' nhˆMng
tha„nh tˆ‚u n*ƒ0 )a…t +7à /0nh t7%V +a=n h*'aV
g0a'* du‚cj d* ‰*' chu'ng ta pha‡0 t*-n
t#*‚ng ca'c da-n t*…c /ha'c.
T*-n t#*‚ng h*‚ la„ t*-n t#*‚ng g6k
O T*-n t#*‚g chu‡ qu37ànV lô‚0 :ch +a=n
h*'a.
aa…3 "6nh h*‚c h*‡0 nhˆMng g6 ô‡ h*‚k
O Tha„nh tˆ‚u BHBTV T#6nh ‰*… qua‡n l3'V
+a=n h*‚c ngh7… thua…t.
N7-u "*…t +a„0 +: du‚ +7à BHBT "a„
chu'ng ta caàn h*‚c h*‡0k
O _a'3 "*'cV c*-ng ngh7… th*-ng t0n.
O Nha„ cˆ‡a
O B07%n t#u'cV a-" nha‚cj
NhˆMng ‰07àu na„* chu'ng ta tu37…t ‰*%0
/h*-ng h*‚ck
O aa=n h*'a phaƒ" ‰*à0 t#u‚3.
O tha' h*a‚0 t#u37àn th*%ng da-n t*…c.
O H*%0 2*%ng thˆ‚c du‚ng.
u" haM3 n7-u 3' ngh4a cu‡a +07…c t*-n
t#*‚ng +a„ h*‚c h*‡0 ca'c da-n t*…c /ha'ck
O H*‚c 20nh t#6nh )a„3V g0a'* +07-n )*ƒ 2ung
+a„ ch*%t 3'.
Œ7ƒ h*‚c h*‡0 ca'c da-n t*…c /ha'c th6
chu'ng ta pha‡0 la„" nhˆ th7% na„*k
O caàn #7„n lu37…n t0nh thaàn h*‚c h*‡0.
G*' pha‡0 ch† nhˆMng nˆô'c pha't t#07ƒn
"ô'0 caàn h*‚c h*‡0 ca'c da-n t*…c /ha'ck
O _*b0 da-n t*…c 27M c*' nhˆMng ‰07àu t*%t
‰7‚p ‰7ƒ ta h*‚c h*‡0. h* ‰*' )a%t cˆ' da-n
t*…c na„* cu‡ng caàn h*‚c h*‡0 ô‡ da-n t*…c
/ha'c.
T07%p thu +a=n h*'a ca'c da-n t*…c /ha'c
thh6 chu'ng ta pha‡0 la„" nhˆ th7% na„*k
O H*‚c 20nh t#6nh )a„3. A0a'* +07-n nha…n
J7't +a„ ch* ‰07ƒ".
%Đ' =uS(n tậL
Q$%h20ết vận 1ụng UV thuSết để U36 230
tậL Uuận
O Ghu'ng ta pha‡0 t:ch cˆ‚c h*‚c ta…pV
t6" h07ƒu ‰ô„0 2*%ng +a„ n7àn +a=n
h*'a cu‡a ca'c da-n t*…c t#7-n th7%
g0ô'0.
O T07%p thu "*…t ca'ch ch*‚n l*‚cV
phu„ hô‚p +ô'0 ‰07àu /07…nV h*a„n
ca‡nh +a„ t#u37àn th*%ng cu‡a da-n
t*…c ta.
IIIJ =uS~Šn t9ŠL
B$1:_š ^đ0,n th*80 V0n tX n7tV"%3 "4c
h0,n đ80 V3 hSc`
?T#ung qu\c ^GT +8n l. t#>Wng thành
B$2:HSc tập n đ01u t\t đgp +1 n1n BTO
aH . T0ếp thu D c%ch chSn lSc
B$': xG%ch
dn "sc xQuần %*
th7* "\t . xGIt t4c nhuộ"
t4c . xH\0 2\ng t$ d* .
??Gần ph7 ph%n B$:
u" ‰*àng 3' +ô'0 3' /07%n )a‚n Ha„ +6
"*b0 da-n t*…c c*' g0a' t#p +a=n h*'a
#07-ng "a„ ta /h*-ng c*'. H*‚c ta…p
nhˆMng g0a' t#p +a=n h*'aV tˆ tˆô‡ng k
cu‡a ca'c da-n t*…c /ha'c g*'p phaàn
g0u'p chu'ng ta pha't t#07ƒn /0nh t7%V
+a=n h*'aV g0a'* du‚c +a„ BHBT.
B$ C/22 NhˆMng +07…c la„" ‰u'ng:
)VdVh.
': Năm học 2012-2013
***************************************************************************

. BB^ấn đ5L nthả_
\$%.
qu" hb3 /( D 2\ thành t$u +1 /tO+hOc%c công
t#6nh t0=u )0(u Vph*ng tCc tập qu%n t\t đgp của
D2\ n>ớc "à 7" )0ết.
kGh5ng ta n=n hSc tập t0ếp thu n g6 P c%c d-n
tộc › t#=n tg.
Hb3 n=u "ột +à0 +d +1 +0,c hSc hỏ0 c%c d-n
tộc /h%c của nh;ng ngong Jung quanhV+à ch*
)0ết đ01u đ4 đ5ng ha3 2a0k
u" đ<ng . +ớ0 . /0ến của )8n nà* 2au đ-3 k+6
2a*k
u" đ<ng . +ớ0 . /0ến nà* 2au đ-3 ka6 2a*k
:J \uˆng c_5: H*‚c 20nh ‰*‚c la‚0 n*…0 dung )a„0 h*‚c.
CJ T9•n 1_• Ga'c 7" +7à h*‚c )a„0 cuMV la„" )a„0 ta…p c*„n la‚0. H*‚c )a„0 chuaƒn )p BT D T: ŠV•V–Vi
NO$ 4I!% !P%I@Q
'C Năm học 2012-2013
***************************************************************************

$u93n K
$0ết K.
!g'M/K/2M1M
!T12/1M/2M1M
4I•ŒQ $N€ 1 $I•[$
< Qu…c t0]u cần đ.t
O H*‚c 20nh /07ƒ" t#a la‚0 /07%n thˆ'c ‰aM h*‚c.
O H*‚c 20nh pha‡0 t#ung thˆ‚c +a„ /ha'ch quan t#*ng qua' t#6nh la„" )a„0 ‰7ƒ ‰a‚t ‰ˆô‚c /7%t qua‡ ca*.
œœ :Ghucn )] : xAaOZ1 /t đ%p %n .
s%gJchuœn 2) 230 D nh3 .
<</JJ\5c 2*ac U]n UaL
1/JJ`n đ)nh UaL
2/&&40ể6 tR9 230 cc 4$he c2 củ9 hh.
'/& B30 6a0 P^Lh5t đề lt
€/&$R9#c ngh0~Š6 o:•p
\9iu 1: Œa'nh da%u @ +a„* nhˆMng ca-u ‰u'ngV @ +a„* ca-u 2a0
tha'p lua…t d* nha„ nˆô'c )an ha„nh
B† lua…t d* c*…ng ‰*àng ‰a•t #a
B† lua…t ‰ˆô‚c ‰a‡" )a‡n )aeng )07…n pha'p cˆôMng ch7%
tha'p lua…t /h*-ng c*' t:nh )aft )u*…c.
\9iu 2: Œa'nh da%u € +a„* ca-u ‰u'ng nha%t:
tha'p lua…tV /† lua…t )a„* +7… qu37àn lô‚0 cu‡a "*‚0 ngˆô„0
tha'p lua…tV /† lua…t g*'p phaàn ta‚* ‰07àu /07…n thua…n lô‚0 ch* ca' nha-nV JaM h*…0 pha't t#07ƒn.
Ga‡ ha0 3' t#7-n
\9iu ':Œa'nh da%u € +a„* nhˆMng ca-u th7ƒ h07…n 2ˆ‚ t:ch cˆ‚c tha" g0a ca'c h*a‚t ‰*…ng ch:nh t#pOJaM h*…0:
Hu*-n tha" g0a ‰u'ng g0ô„
H* lafngV t#a'ch nh07…" +ô'0 c*-ng +07…c ‰ˆô‚c pha-n c*-ng
Tha" g0a +6 lô‚0 :ch ca' nha-n
Tha" g0a +6 )p thaà3 c*- g0a'* )aft )u*…c
\9iu :: HaM3 t6" nhˆMng )07ƒu h07…n n*'0 +7à +07…c cha%p ha„nh t*%t pha'p lua…t +a„ /† lua…t
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjj
BJ $†… Uu9Šn F•
\9iu 1: Th7% na„* la„ tha'p lua…tV /† lua…tk Ga'ch #7„n lu37…nk
\9iu 2 Œa•c ‰07ƒ" cu‡a t6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nhk

'F Năm học 2012-2013
***************************************************************************

—€•B €•!
IO T#afc ngh07…": t#a‡ lô„0 ‰u'ng "*b0 ca-u ‰ˆô‚c D‰
Ga-u D: ‰V‰V22• ca-u F:Ga‡ ha0 3' t#7-n• ca-u R: aV) ca-u }:
- tha'p Hua…t: Tua-n th7* h07%n pha'pV h*-ng +0 pha‚" pha'p lua…t
- B† lua…t: Tua-n th7* nhˆMng qu3 ‰pnh cu‡a t#ˆô„ngV lô'p.
IIO Tˆ‚ lua…n: _*b0 ca-u R ‰07ƒ".
Ga-u D: Th7% na„* la„ t6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nhk ”™ ngh4ak
O T6nh )a‚n la„ t6nh ca‡" gafn )*' g0ˆMa ha0 h*a•c nh07àu ngˆô„0t#7-n cô 2ô‡ tˆ‚ ngu37…nV )6nh ‰a5ngV hô‚p nhau
+7à 2ô‡ th:chV ca' t:nhV "u‚c ‰:ch +a„ l3' tˆô‡ng.
v ”™ ngh4a: T6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nh g0u'p c*n ngˆô„0 ca‡" tha%3 a%" a'pV tˆ‚ t0nV 37-u cu*…c
2*%ng hônV )07%t tˆ‚ h*a„n th07…n "6nh ‰7ƒ 2*%ng t*%t hôn
Œa•c ‰07ƒ" cu‡a t6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nh: O thu„ hô‚p nhau +7à quan n07…" 2*%ng.
O B6nh ‰a5ng +a„ t*-n t#*‚ng labn nhau.
O Gha-n tha„nhV t0n ca…3 +a„ c*' t#a'ch nh07…" +ô'0 nhau.
O Th*-ng ca‡"V ‰*àng ca‡" 2a-u 2afc +ô'0 nhau.
O T6nh )a‚n t#*ng 2a'ngV la„nh "a‚nh c*' th7ƒ c*' g0ˆMa nhˆMng ngˆô„0 cu„ng h*a•c /ha'c g0ô'0.
Ga-u F: Th7% na„* la„ h*a‚t ‰*…ng ch:nh t#pV JaM h*…0k ”™ ngh4ak
O H*a‚t ‰*…ng ch:nh t#p Ž JaM h*…0 la„ nhˆMng h*a‚t ‰*…ng c*' n*…0 dung l07-n quan ‰7%n +07…c Ja-3 dˆ‚ng +a„
)a‡* +7… nha„ nˆô'cV ch7% ‰*… ch:nh t#pV t#a…t tˆ‚ an n0nh JaM h*…0• la„ nhˆMng h*a‚t ‰*…ng t#*ng ca'c t*ƒ chˆ'c
ch:nh t#pV ‰*a„n th7ƒ quaàn chu'ng +a„ h*a‚t ‰*…ng nha-n ‰a‚*V )a‡* +7… "*-0 t#ˆô„ng 2*%ng cu‡a c*n ngˆô„0.
2J ?• nght9
O H*a‚t ‰*…ng ch:nh t#p Ž JaM h*…0 la„ ‰07àu /07…n ‰7ƒ "*b0 ca' nha-n )*…c l*…V #7„n lu37…n pha't t#07ƒn /ha‡
na=ng +a„ ‰*'ng g*'p t#: tu7…V c*-ng 2ˆ'c cu‡a "6nh +a„* c*-ng +07…c chung cu‡a JaM h*…0.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
'H Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Tuaàn D| T07%t D|
N@
Nh:
B30 K PtL Lhần "iS 1eng nếL hống vEn ht9 D nG0 cjng c/ng
1J 40 ến th;c cần đ.t : A05p hSc 20nh
O H0(u nộ0 dung +à . nghma +à nh;ng 3=u cầu của +0,c g4p phần J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h4a P cộng đ<ng d-n c>.
2J $h50 đ/:
O HSc 20nh c4 t6nh c!" gIn )4 +ớ0 cộng đ<ng nX0 "6nh P
O Nh0,t t6nh tha" g0a g4p phần J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h4a
'J 4 y nEng :
th-n )0,t g0;a nh;ng )0(u h0,n đ5ng +à /hông đ5ng 3=u cầu J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h4a P cộng đ<ng d-n c>.
O Th>Wng Ju3=n tha" g0a +ận động "S0 ng>W0 c'ng tha" g0a t:ch c$c +à* +0,c J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h4a.
<<J Bh *Gng Lh5L :
O Th!* luận nh4"
O T#Ic ngh0,"
O h0rn g0!0V đà" th*80.
<<<J $ 30 U0(u v3 Lh*Gng t0(n :
1J P05_ v0]n: @ABV @AaV tà0 l0,uV t> l0,u.
2J %ọc h0nh: @ABV @%ch )à0 tập.
<^J %_ .t đ/ng 1.S v3 học
1J `n đ)nh UaL
2J 40ể6 tR9 230 cc
'J B30 6a0 : Nh;ng ng>W0 2\ng c'ng lbnh thwV /hu +$c h*sc đXn +] hành ch:nh nh>:
x Nông thôn: ThônV J4"V làng
x Thành th]: Th] t#&nV /hu tập th(V ph\j
Gộng đ\ng đ4 là g6k
O Gộng đ<ng d-n c>.
aậ3 cộng đ<ng d-n c> ph!0 là" g6 đ( g4p phần J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h4ak Gh5ng at c'ng t6" h0(u qua nộ0 dung
)à0 hSc hô" na3.
H*8t động của g0%* +0=n +à hSc 20nh Nộ0 dung B@
'I Năm học 2012-2013
***************************************************************************

%Đ1$ì6 h0ểu Đ^Đ
Q$ P0fL hh h0ểu v3 20ết đ*+c n 20ểu h0(n
củ9 nếL hống vEn h_5 D lhu 1in c* .
BB Đ36 th_.0 nvấn đ5L .
\$%Aach* HSc 20nh đSc phần đst +&n đ1
@AB
• %_.t đ/ng thả_ Uuận nht6
A0%* +0=n ch0a lớp thành } nh4" t0ến hành
th!* luận c%c c-u hỏ0 t>Xng ứng.
O Nh4" DVF: N=u nh;ng h0,n t>Kng t0=u c$c
"à 7" )0ếtk Nh;ng t0=u c$c đ4 !nh h>Png thế
nà* đến đớ0 2\ng ng>W0 d-nk
O Nh4" RV}: a6 2a* làng H0nh đ>Kc công
nhận là làng +dn h4ak Nh;ng tha3 đw0 của
làng H0nh !nh h>Png nh> thế nà* đến đW0
2\ng của "Q0 ng>W0 d-n +à của cộng đ<ngk
G%c nh4" t0ến hành th!* luận +à t#6nh )à3 /ết
qu!. A0%* +0=n nhận Jft +à ch* đ0(".
O H0,n t>Kng t0=u c$c "à 7" )0ết:
x H0,n t>Kng t!* hôn
x h$ng +KV g! ch<ng 2ớ" đ( c4 ng>W0 là"
x T0n +à* c%c th40 "= t:nV d] đ*an. _W0
thầ3 lang ch;a ),nhV c5ng t#o "a.
O U‡nh h>Png đến cuộc 2\ng:
x G%c 7" ph!0 Ja g0a đ6nh 2ớ".
x G%c 7" /hông đ>Kc đ0 hSc
x A0a đ6nh /hông h8nh ph5c
U‡nh h>Png tớ0 2ức /hỏ7 +à danh d$.
O Hàng H0nh đ>Kc công nhận là làng +dn h4a
+6:
x a, 20nh 28ch 2TV d'ng n>ớc g0ếng 28ch.
x Bhông c4 d]ch ),nhV a0 \" đến t8" J%
x T#y 7" đủ tuw0 đ>Kc tớ0 t#>Wng
x N>Xng t$aV g05p đN nhau
x Un n0nh +;ng +àng. €4a )ỏ ph*ng tCc
tập qu%n l8c hậu.
O T%c động t:ch c$c:Ng>W0 d-n an t-" 2!n
Ju&t. N-ng ca* đW0 2\ng +dn h4aV t0nh thần
của nh-n d-n.
%Đ2 $ì6 h0ểu n/0 1ung 230 học
IJĐặt vấn đề.
1/&Đọc t ình huống :
2/JJ!hận "#t
UEONh;ng ht>Kng
xTCc l, t!* hXn
x"W0 thầ3 c5ng +%0 t#o "a.
xZ%nh )8c t#*ng ngà3 lr tết.
??•A-3 đ40 nghe* V),nh tật /hông hết V"&t
+, 20nh"ô0 t#>Wng.
BE.OHàng H0nh :
xa, 20nh 28ch 2T
xh-n đ0 /h%" 2ức /h*y P t#8" J%
xT#y 7" đ>Kc đến tuw0
xh-n làng ZB t>Xng t#K
xUn n0nh đ đ>Kc g0; +;ng
 .GE2\ng của nh-n d-n )6nh 3=n h8nh
ph5c BT ph%t t#0(n VđW0 2\ng &" n* h8nh
ph5c.
IIJ B30 học

1O $hế n3_ U3 c/ng đ•ng 1in c*q
'K Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Q$P0fL hh n{6 đ*+c lh50 n0(6 về c/ng
đ•ng 1in c*
BB ^ấn đ5L nthả_ Uuậnn.
\$%: Th7* 7" thế nà* là cộng đ<ng d-n c>k
O HSc 20nh d$a +à* @AB t#6nh )à3. A0%*
+0=n ch\t ..
Nh;ng cộng đ<ng 2\ng nh> thế nà* gS0 là
cộng đ<ng lbnh thwk
O Hà nh;ng ng>W0 2\ng chung t#=n "ột lbnh
thw nh>: Ng>W0 a0,t Na" 2\ng t#=n lbnh thw
a0,t Na".
u" hb3 n=u nh;ng )0(u h0,n nếp 2\ng +dn
h4a P đ]a ph>Xng 7"k
O HSc 20nh d$a th7* 2$ h0(u )0ết của "6nh
+à t#6nh )à3.
Th7* 7" đ( J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h4a ta cần
ph!0 là" g6k
O T:ch c$c tha" g0a c%c h*8t động của đ]a
ph>Xng.
O T:ch c$c tu3=n t#u31n "S0 ng>W0 tha" g0a
+à th$hc h0,n.
ah:
- H*8t động nh-n đ8*V đ1n Xn đ%p nghma.
- th%t hu3 t#u31n th\ng d-n tộc.
- th%t t#0(n /0nh tế
- Th$c h0,n qu3 >ớc cộng đ<ng d-n c>.
a0,c J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h4a c4 :ch g6 ch*
)!n th-n "Q0 ng>W0k
O A05p ch* "Q0 ng>W0 c4 +dn h4a đ( th$c
h0,n nh;ng nh0," +C cộng đ<ng đst #a.
O Ta th$c h0,n t\t th6 )!n th-n t#P thành t\t.
G4 lK0 :ch g6 đ\0 +ớ0 Jb hộ0k
O _ột cộng đ<ng t\t đgpV "ột Jb hộ0 t\t đgp
2T g05p ch* đ&t n>ớc t\t đgp.
Hb3 n=u nh;ng )0(u h0,n t#%0 +ớ0 nếp 2\ng
+dn h4ak
O hSc 20nh n=u.
u" hb3 n=u nh;ng +0,c là" của "6nh P /hu
d-n c> đ( J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h4ak
- B!* +, "ô0 t#>Wng.
- thpng ch\ng tộ0 ph8"
O Gộng đ<ng d-n c> là t*àn th( nh;ng
ng>W0 c'ng 2\ng t#*ng "ột /hu +$c lbnh
thw h*sc đXn +] hành ch:nhV gIn )4 thành
/h\0V. A0;a hS c4 2$ l0=n /ết +à hKp t%c lYn
nhau đ( c'ng th$c h0,n lK0 :ch của "6nh +à
lK0 :ch chung.
2J riS 1eng nếL hống vEn ht9 nh* thế
n3_q
O Hà" ch* đW0 2\ng +dn h4aV t0nh thần
ngà3 càng lành "8nhV ph*ng ph5.
O B!* +, c!nh quan "ô0 t#>Wng 28ch đgp.
O €-3 d$ng t6nh đ*àn /ết J4" g01ng
O €4a )ỏ ph*ng tCc tập qu%n l8c hậuV "=
t:n d] đ*an. T:ch c$c tha" g0a phpng ch\ng
c%c t, n8n Jb hộ0.
'J 7 ngh89
J A4p phần là" ch* cuộc 2\ng )6nh 3=nV
h8nh ph5cV )!* +, +à ph%t hu3 t#u31n
th\ng +dn h4a t\t đgp của d-n tộc.
:J % ọc h0nh Lhả0 U36 gì để gtL Lhần "iS
1eng nếL hống vEn ht9 D 1in c*q
O HSc 20nh cần t#%nh nh;ng +0,c là" J&u
+à tha" g0a nh;ng h*8t động +oa 2ức t#*ng
+0,c J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h4a P cộng
đ<ng d-n c>.
IIIJ B30 tậL.
:M Năm học 2012-2013
***************************************************************************

- Tha" g0a phpng ch4ng ),nh tậtV
- Tha" g0a c%c ph*ng t#à* +dn h4aV +dn
ngh, P đ]a ph>Xng.
%Đ' =uS(n tậL .
Q$P0fL hh 20ết vận 1ung UV thuSết để
U36 2t
BB $hả_ Uuận nvấn đ5L .
\$%
B$1 u" hb3 t$ nhận Jft )!n th-n +à gđ
"6nh đb c4 n +0,c là" nà* đ5ng +0,c là" nà*
2a0 t#*ng +0,c J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h*%
"ớ0 k
B$2Th7* 7" n )0(u h0,n nà* 2au đ-3 la Jd
nếp 2\ng +h k+6 2a*k
BT} T6" D +à0 +0,c là" th0ết th$c g4p phần
Jd nếp 2\ng +h P nX0 7" P .
B30 tậL 1a0,c là" đ5ng:
O Th$c h0,n đ>Wng l\0V chủ t#>Xng của nhà
n>ớc.
O —‡ng hộ đ<ng )à* )] )b* lutC
O Nuô0 d83 c*n ng*anV /hỏ7 "8nh
O Z4ng thuế. Thd" hỏ0 nhau
v Nh;ng +0,c là" 2a0
O Z0 J7" )40
O Gh>a t0ết /0,".
v B!n th-n: ch>a hSc chd"V +ứt #%c )oa
)b0.
B30 tậL 2:
- a0,c là" đ5ng: aV cV đV gV IV /V *
- a0,c là" 2a0 :) V7 VhVIVnV".
- BT}: Bhông dn chX0 đua đp0
- Hà"+0,c g05p đN gđ
- Ghd" chL hSc hành
A^#6uûng coá: Noïc sinh neâu nhöõng caâu chu)eän "e1 *%øi soáng "a9n hoùa +aø +.nh
,ieát#
X^#5a;n 8oø: 6aùc e+ "e1 hoïc ,aøi cuõ$ laø+ ,aøi taäp
Ie+ trö%ùc ,aøi +%ùi: 0öï laäp#
NO$ 4I!% !P%I@Q
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S $h5ng !E6 2M12
:1 Năm học 2012-2013
***************************************************************************


$uần 11 $0ết 11
!g
!T:
B30 1M $ž =AB
IJ Qục t0]u cần đ.t
1J 40ến th;c
: A05p hSc 20nh.
O H0(u đ>Kc thế nà* là t$ lậpk
O Nh;ng )0(u h0,n của t6nh t$ lập.
O l nghma của t:nh t$ lập +ớ0 )!n th-nV g0a đ6nh +à Jb hộ0.
2J $h50 đ/:
O Th:ch 2\ng t$ lập
O th= ph%n l\0 2\ng d$a g0Y"V • l80V phC thuộc ng>W0 /h%c.
'J 4y nEng:
O žen lu3,n t:nh t$ lập
O B0ết c%ch t$ lập t#*ng cuộc 2\ngV la* động.
IIJ48 nEng hống cG 2ản đ*+c g05_ 1ục tR_ng 230 .
JBm ndng J%c đ]nh g0% t#] :t#6nh )à3 2u3 nghm . t>Png +1 )0(u h0,n V. nghm của t$ lập t#*ng cuộc 2\ng .
OBm ndng th( h0,n 2$ t$ t0n .
OBm ndng đst "Cc t0=u :đ!" nhận t#%ch nh0," t#*ng +0,c J-3 d$ng +à th$c h0,n /ế h*8ch #en lu3,n t:nh t$ lập ..
IIIJ \huœn 2)
1J Bh*Gng Lh5L
- Th!* luận nh4"
- T#Ic ngh0,"
N=u +à g0!0 qu3ết +&n đ1
2J Bh*Gng t0(n
O @ABV @AaV 2%ch )à0 tậpV nh;ng t&" g>Xng +1 2\ng t$ lập.
I^J %_.t đ/ng 1.S v3 học
1J `n đ)nh
2J 40ể6 tR9 230 cc
Thế nà* là J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h4ak
u" hb3 /( +1 g>Xng t\t P /hu d-n c> của 7" tha" g0a J-3 d$ng nếp 2\ng +dn h4ak
'J B30 6a0 GhIc c%c )8n /hông qu=n Ngu3rn adn Thuận Ž A0%" đ\c "ột d*anh ngh0,p đ%nh c% +à chế )0ến h!0
2!n nw0 t0ếng P thành ph\ ang Tàu. Nh>ng ông Ju&t th-n to "ột ng>W0 là" thu= t80 @a Zfc. DŠ tuw0 Thuận đb to
g0b g0a đ6nh )It đầu cuộc hành t#6nh t6" đ>Wng ">u 20nh lập ngh0,p. aậ3 d* đ-u "à ông c4 /ết qu! nh> +ậ3k
Gh5ng ta c'ng t6" h0(u qua nộ0 dung )à0 hSc hô" na3.
%_.t đ/ng củ9 g05_ v0]n v3 học h0nh !/0 1ung Bg
:2 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

%Đ1$ì6 h0ểu chung
Q$.P0fL hh h0ểu đ*+c nh,ng 20ểu h0(n củ9 t|nh
te UậL tR_ng 6Ÿ0 ng*k0 .
BB.thả_ Uuậnnvấn đ5L.
4!g 4 nEng thể h0(n he te t0n
A0%* +0=n ch* hSc 20nh đSc phần t#u3,n t#*ng @AB.
a6 2a* B%c H< c4 th( #a đ0 t6" đ>Wng cứu n>ớc d'
chL +ớ0 ha0 )àn ta3 t#Ingk
O a6 B%c c4 lpng 3=u n>ớc.
O B%c c4 lpng qu3ết t-" hdng h%0 của tuw0 t#yV t0n
+à* ch:nh "6nh. T$ nuô0 "6nh )9ng ha0 )àn ta3 la*
động đ( đ0 t6" đ>Wng cứu n>ớc.
Qua 2u3 nghm +à hành động của an H=V 7" c4 nhận
Jft g6k
O Unh H= là ng>W0 3=u n>ớc.
O Nh>ng anh H= /hông đủ can đ!"+>Kt qua ch:nh
"6nh.
Qua c-u chu3,n t#=nV 7" 2u3 nghm g6 +1 B%ck
O B%c là ng>W0 /hông 2K /h4 /hdnV g0an /hw. B%c
th:ch 2\ng cuộc 2\ng t$ lập đ( là" n=n 2$ ngh0,p
lớn.
%Đ2$ì6 h0ểu n1 230 học.
Q$ %h Rft R9 đ*+c nh,ng n/0 1ung cần gh0 nha
4!g48 nEng "5c đ)nh g05 tR)
\$%
Th7* 7" thế nà* là T$ lậpk
O HSc 20nh d$a +à* @AB +à t#6nh )à3.
A0%* +0=n ch\t .
• %_.t đ/ng thả_ Uuận
A0%* +0=n ch0a lớp #a c%c nh4" +à t0ến hành th!*
luận c%c c-u hỏ0 2au.
O N=u nh;ng )0(u h0,n của +0,c 2\ng t$ lập t#*ng
hSc tậpk
O B0(u h0,n của 2\ng t$ lập t#*ng la* độngk
HSc 20nh t0ến hành th!* luận +à t#6nh )à3 /ết qu!.
A0%* +0=n nhận Jft +à ch* đ0(".
O B0(u h0,n của t$ lập t#*ng hSc tập là: T$ "6nh
g0!0 qu3ết c%c )à0 tập /h4V c4 . htức hSc tập /hông
IJ$ì6 h0ểu chung ¡
DE?ZSc t6nh hu\ng :
FEONhận Jft :
IIJ B30 học
1J $hế n3_ U3 $e UậLq

O T$ lập là t$ là" l&3V t$ g0!0 qu3ết
công +0,c của "6nhV t$ l* l0,uV t8* d$ng
ch* cuộc 2\ng của "6nh /hông t#ông
chWV d$a g0Y"V phC thuộc ng>W0 /h%c.
2/^ ì h9› Lhả0 hống te UậL.
:' Năm học 2012-2013
***************************************************************************

t#ông chW +à* )8n )e h*sc c%c )à0 g0!0 t#*ng 2%ch
g0%* /h*a.
O B0(u h0,n t#*ng la* động: G4 gIng th$c h0,n +à
h*àn thành t\t công +0,c của "6nh. Bhông tŸ n8nh
ha3 đc3 ch* ng>W0 /h%c. Bhông t#ông chW /h0 "à
/h! ndng của "6nh cpn là" đ>Kc.
u" hb3 n=u nh;ng )0(u h0,n t#%0 +ớ0 t$ lậpk
O @\ng )uông th!V . l80 +à* ng>W0 /h%c. Bhông c4
. ch: ph&n đ&u đ0 l=n.
Bh0 ch5ng ta 2\ng t$ lập th6 c4 . nghma g6k
O Z4 là th( h0,n 2$ t$ t0nV )!n lmnh c% nh-nV d%"
đ>Xng đầu +ớ0 /h4 /hdn th[ th%chV . ch: nw l$c
ph&n đ&uV +>Xn l=n t#*ng công +0,c hSc tập +à cuộc
2\ng.
aậ3 đ( c4 đ>Kc t:nh t$ lập th6 7" ph!0 là" g6k
O u" /hông ngong ph&n đ&u t#*ng hSc tậpV la*
động +à "S0 t6nh hu\ng t#*ng cuộc 2\ng.
O u" 2T /hông nhW đến 2$ g05p đN của )8n )e +à
"S0 ng>W0 nếu /h! ndng 7" cpn là" đ>Kc.
Hb3 /( nh;ng +0,c là" của 7" th( h0,n t:nh T$
lậpk
O G%c hSc 20nh lần l>Kt /(.
A0%* +0=n )w 2ung +à ch\t ..
%Đ'=uS(n tậL .
Q$.%gvận 1ụng UV thuSết U36 2t
BB.$hả_ Uuận nvấn đ5L .
BB^ấn đ5L .
4!g l8 nEng đặt 6ục t0]u
\$%.
B$1.%¢S n]u nh,ng 20ểu h0(n củ9 t|nh te UậL
tR_ng học tậL v3 h0nh h_.t h3ng ng3S
A0%* +0=n ch* hSc 20nh đSc )à0 tập F t#ang F•V
O HSc 20nh đSc )à0 tập. A0%* +0=n h>ớng dYn hSc
20nh là". HSc 20nh t0ến hành là" )à0 tập +à t#6nh
)à3 /ết qu!.
A0%* +0=n nhận Jft +à ch&" đ0(".
• B30 tậL 2ổ hung
C+ haõ) choïn nhöõng caâu ca 8ao noùi
"e1 tMnh töï laäp:
- @uoán a9n caù phaûi thaû caâu
- Na) laø+ *aEp aá+ cho thaân
- 6uûa %û ,aøn chaân ,aøn ta)
- 0a) 'hoâng noùi chaQng neân l%øi
O Ng>W0 c4 t:nh t$ lập th>Wng thành
công t#*ng cuộc 2\ng +à hS Jứng đ%ng
nhận đ>Kc 2$ /:nh t#Sng của "S0 ng>W0.
'J \5ch R}n UuS(n :
O HSc 20nh ch5ng ta cần ph!0 #en lu3,n
t:nh t$ lập nga3 /h0 cpn ng<0 t#=n ghế
nhà t#>WngV t#*ng hSc tậpV công +0,c +à
20nh h*8t hàng ngà3.
IIIJ =uS(n tậL:
B$1.OHuôn h*àn thành )t +1 nhà hSc
thuộc )à0 Vt$ g0%c đ0 hSc đ5ng g0W j
H*àn thành công +0,c đ>Kc g0a*
N&u cX" g0st đ< .
T$ tI" g0st j..
B30 tậL 2/2F
- Z%p %n đ5ng: cV dV đV 7
- Z%p %n 2a0: aV).
:: Năm học 2012-2013
***************************************************************************

- Bi ,aJng chMnh *oâi chaân cuûa
+.nh#
:J \ủng cố:
HSc 20nh đSc l80 nộ0 dung )à0 hSc
CJ Tặn 1v: c%c 7" +1 hSc )à0 cV là" c%c )à0 tập cpn l80.
€7" t#>ớc )à0 "ớ0: Ha* động t$ g0%c +à 2%ng t8*
NO$ 4I!% !P%I@Q.
TuS(t tổ tR*Dng

!g3S $h5ng !E6 2M12

Tuaàn DF
T07%t DF
N@:
Nh:
B9•0 11 =€‹ —‹‚!P $’“ PI€•\ ^€ƒ g€•!P $€“‹
:C Năm học 2012-2013
***************************************************************************

IJ Qu…c t0~iu cần đ.t:
1J 40~5n th†‡c: A0u'p h*‚c 20nh
O H07ƒu ‰ˆô‚c ca'c h6nh thˆ'c la* ‰*…ng cu‡a c*n ngˆô„0V h*‚c ta…p la„ h6nh thˆ'c la* ‰*…ng nhˆ th7% na„*k
O H07ƒu ‰ˆô‚c nhˆMng )07ƒu h07…n cu‡a tˆ‚ g0a'c +a„ 2a'ng ta‚* t#*ng h*‚c ta…pV la* ‰*…ng.
2J $h9‡0 •_Š
O H6nh tha„nh ô‡ h*‚c 20nh 3' thˆ'c tˆ‚ g0a'c
O Bh*-ng ha„0 l*„ng +ô'0 )07…n pha'p ‰aM thˆ‚c h07…n +a„ /7%t qua‡ ‰aM ‰a‚t ‰ˆô‚c
O Hu*-n lu*-n hˆô'ng tô'0 t6" t*„0 ca'0 "ô'0 t#*ng h*‚c ta…p +a„ la* ‰*…ng
'J 4S‰ n9]ng:
B07%t ca'ch #7„n lu37…n /3M na=ng la* ‰*…ng +a„ 2a'ng ta‚* t#*ng ca'c l4nh +ˆ‚c h*a‚t ‰*…ng.
II/. \5c l8 nEng hống đ*+c h£ 1ụng tR_ng 230 học :
OBm ndng t> du3 ph= ph%n đ\0 +ớ0 nh;ng . /0ến Vquan đ0(" /h%c nhau +1 la* động t$ g0%c +à 2%ng t8* của hSc 20nh .
OBm ndng ph-n t:ch V2* 2%nh +1 nh;ng )0(u h0,n t$ g0%c 2%ng t8* +à /hông t$ g0%c 2%ng t8* t#*ng hSc tập la* động
OBm ndng đst "Cc t0=u Vqu!n l: thW0 g0an đ!" nhận t#%ch nh0," t#*ng +0,c J-3 d$ng +à th$c h0,n /ế h*8ch hSc tập
la* động "ột c%ch t$ g0%c +à 2%ng t8* .
IIIJ \huœn 2) củ9 thầS v3 tRv.
1J$h0ết 2) J t9•0 U0~Šu .
O A0a'* +07-n: @ABV @BTV ca'c t6nh hu*%ngj
2 dLh*Gng Lh5L.
O Tha‡* lua…n nh*'"
O A0a‡0 qu37%t t6nh hu*%ng
O T#*„ chô0
'J%ọc h0nh.
O H*‚c 20nh: @ABV @a'ch )a„0 ta…p thˆ‚c ha„nhj
I^J %_9…t •_Šng 19…S v9• h_…c
1J ‹Œn •vnh Uj‡L
2J 40~Ž6 tR9 29•0 cu‰:
Th7% na„* la„ c*…ng ‰*àng da-n cˆk
Œ7ƒ Ja-3 cu*…c 2*%ng +a=n h*'a ô‡ c*…ng ‰*àng da-n cˆ th6 chu'ng ta pha‡0 la„" nhˆ th7% na„*k Gh* +: du‚k
'J B9•0 6j‡0: A0a'* +07-n t#7* ca'c ca-u ca da*V tu‚c ngˆM•
O _07…ng n*'0 ta3 la„"
O Qu7n ta3 ha3 +07…c
O T#a=" ha3 /h*-ng )aeng ta3 qu7n
Ga'c ca-u tu‚c ngˆM t#7-n n*'0 ‰7%n l4nh +ˆ‚c g6k
O Ha* ‰*…ng.
T#*ng la* ‰*…ng chu'ng ta caàn ‰ˆ'c t:nh g6k
O Tˆ‚ g0a'cV 2a'ng ta‚*
aa…3 th7% na„* la„ la* ‰*…ng 2a'ng ta‚*k Ghu'ng ta ‰0 +a„* t6" h07ƒu qua n*…0 dung cu‡a )a„0 h*‚c.
H*a‚t ‰*…ng cu‡a g0a'* +07-n +a„ h*‚c 20nh N*…0 dung B@
• %_9…t •_Šng 1$ì6 h0ểu Lhần •9•t v95n •~3
Q$ P0fL hh nhận R9 nh,ng 20ểu h0(n cG 2ản
củ9 U9_ đ/ng nte g05c v3 h5ng t._
BB.Đọc thả_ Uuận.
4!g 48 nEng đặt 6ục t0]u nmuản U| thk0 g09n
I&.$ì6 h0ểu chung
1/Đọc tình huống
2/. !hận "#t
:F Năm học 2012-2013
***************************************************************************

\$%
A0a'* +07-n ch* h*‚c 20nh ‰*‚c ca'c 3' /07%n 2au
O T#*ng la* ‰*…ng ch† caàn 3' thˆ'c tˆ‚ g0a'c la„
‰u‡V /h*-ng caàn pha‡0 2a'ng ta‚*k
O Œ*„0 h*‡0 h*‚c 20nh #7„n lu37…n 3' thˆ'c la*
‰*…ng tˆ‚ g0a'c la„ /h*-ng caàn th07%t +6 nh07…"
+u‚ ch:nh cu‡a h*‚c 20nh la„ h*‚c chˆ' /h*-ng
pha‡0 la* ‰*…ngk
O H*‚c 20nh cuMng caàn pha‡0 #7„n lu37…n 3'
thˆ'c la* ‰*…ng tˆ‚ g0a'c +a„ c*' *'c 2a'ng ta‚*k
u" ‰*àng 3' +ô'0 3' /07%n na„*k a6 2a*k
O u" ‰*àng 3' +ô'0 3' /07%n thˆ' R.
a6 t#*ng h*‚c ta…p cu‡a chu'ng ta th6 l3' lua…n ‰0
‰*-0 +ô'0 thˆ‚c ha„nh d* ‰*' caàn pha‡0 t:ch cˆ‚c
h*‚c ta…p +a„ 2a'ng ta‚* #a nhˆMng phˆông pha'p
"ô'0 ‰7ƒ "*-n h*‚c /h*-ng cˆ'ng nhafcV /h*-ng
nha„" cha'n.
O T#*ng qua' t#6nh la* ‰*…ng cu‡ng pha‡0 2a'ng
ta‚* ‰7ƒ ta‚* h07…u qua‡ t*%t t#*ng la* ‰*…ng +a„
/7%t qua‡ ca*.
Th7* 7" h*‚c ta…p la„ c*' pha‡0 la„ h6nh thˆ'c la*
‰*…ng /h*-ngk
O Œ*' la„ h6nh thˆ'c la* ‰*…ng t#: *'c
Ta‚0 2a* nga„3 na3 chu'ng ta pha‡0 la* ‰*…ng tˆ‚
g0a'c +a„ 2a'ng ta‚*k
O a6 nga„3 na3 chu'ng ta ‰ang 2*%ng t#*ng "*…t
th7% g0ô'0 h07…n ‰a‚0. _*b0 c*n ngˆô„0 pha‡0 t:ch
cˆ‚c +a…n ‰*…ng cu„ng JaM h*…0 ‰*'. N7%u /h*-ng
c*' 2ˆ‚ t07%n )*… 27M )p tu‚t ha…u 2* +ô'0 JaM h*…0.
A0a'* +07-n ch* h*‚c 20nh ‰*‚c phaàn /ha0 tha'c
t#u37…n ‰*‚c.
Tha'0 ‰*… la* ‰*…ng cu‡a thô‚ "*…c nhˆ th7%
na„*k
O Ha„" +07…c tˆ‚ g0a'cV ngh07-" tu'c.
B7%t qua‡ cu‡a 2ˆ‚ nhg07-" tu'c ‰*' la„ g6k
O Ga'c 2a‡n phaƒ" la„" #a ‰7àu h*a„n ha„*
Tha'0 ‰*… cu‡a *-ng /h0 la„" ng*-0 na„h cu*%0
cu„ng nhˆ th7% na„*k
O Hô„ hˆMngV /h*-ng chu' ta-" ‰7%n c*-ng +07…c
Ha…u qua‡ cu‡a n*' #a 2a*k
O Bh*-ng h*a„n ha‡*.
Th7* 7" n7%u nhˆ t#*ng cu*…c 2*%ng n7%u la*
aE.T6nh hu\ng D.
OHZt$ g0%c là t$ chủ động / đ( a0 nhIc
nhP
OHZ2%ng t8* :G!0 t0ến Vt6" tp0.
OO€H công ngh0,p h4a h0,n đa0
H@ #&t cần #en lu3,n lđ Žt$ g0%c +à 2%ng
t8*
Ol /0ến R là ph' hKp
)E.T#u3,n đSc .Ngô0 nhà /hông h*àn
h!*
?Ng>W0 thK "ộc xGa* tuw0
x@u\t đW0 ph!0 là"
+0,c tận tC3 +à t$ g0%c.
O_S0 ng>W0 /:nh t#Sng Vlà" #a nh;ng
2!n phc" h*àn h!* .
?Hà" ngô0 nhà cu\0 c'ng .
xBỏ qua nh;ng qu0 đ]nh cX )!n
xHà" +0,c +ớ0 2$ ",t "ỏ0
xBhông /hf* lf* t0nh J!*
xaật l0,u t8p nha"
OOOBhông đ>Kc h*àn h!*
?Hậu qu! ph!0 2\ng t#*ng "ột ngô0 nhà
/ h*àn h!* d* ch:nh "6nh là" #a .
IIJ B9•0 h_…c
:H Năm học 2012-2013
***************************************************************************

‰*…ng th07%u tˆ‚ g0a'cV 2a'ng ta‚* 27M ga-3 n7-n
ha…u qua‡ g6k
O G*-ng +07…c /h*-ng h*a„n ch†nhV a‡nh hˆô‡ng
‰7%n ngˆô„0 /ha'c.
%Đ2$ì6 h0ểu n/0 1ung 230 học
Q$P0fL hh h0ểu n1 230 học .
BB ^ấn đ5L ng+0 tì6 b
4!g48 nEng Lhin t|ch h_ h5nh ..
\$%
Th7% na„* la„ la* ‰*…ng tˆ‚ g0a'ck
O Ha„ la* ‰*…ng "*…t ca'ch t:ch cˆ‚cV /h*-ng a0
pha‡0 nhafc nhô‡.
a6 2a* pha‡0 la* ‰*…ng tˆ‚ g0a'ck
O Ha„ ‰7ƒ c*n ngˆô„0 h*a„n th07…n )a‡n tha-n
"6nh
T#*ng cu*…c 2*%ng c*' caàn pha‡0 la* ‰*…ng
2a'ng ta‚* +a„ tˆ‚ g0a'c ha3 /h*-ngk
O ža%t caàn
Ghu'ng ta thˆ‚c h07…n nhˆ th7% na„*k
O H*‚c 20nh dˆ‚a +a„* @AB +a„ t#6nh )a„3.
Th7% na„* la„ la* ‰*…ng 2a'ng ta‚*k Gh* +: du‚k
T#*ng la* ‰*…ng cu‡a chu'ng ta n7%u th07%u "*…t
t#*ng ha0 ca'0 ‰*' c*' ‰ˆô‚c /h*-ngk Gh* +: du‚k
O T#*ng la* ‰*…ng /h*-ng th7ƒ th07%u "*…t t#*ng
ha0 ca'0 ‰*' +6 nhˆ +a…3 th6 c*-ng +07…c 27M
/h*-ng h*a„n th07…nV n7%u h*a„n th07…n 27M cˆ'ng
nhafc /h*-ng h07…u qua‡.
ah: /h0 g0a‡0 "*…t )a„0 t*a'n "ô'0V chu'ng ta
pha‡0 t:ch cˆ‚c ga‡0 th6 "ô'0 h*a„n tha„nhV nˆng
chu'ng ta n7-n ngh4 #a nh07àu ca'ch g0a‡0 ‰7ƒ )a„0
t*a'n th7-" ph*ng phu' /h*-ng cˆ'ng nhafc.
u" haM3 n7-u "*%0 quan h7… g0ˆMa la* ‰*…ng
2a'ng ta‚* +a„ tˆ‚ g0a'ck
O Ha* ‰*…ng tˆ‚ g0a'c 27M h*a„n tha„nh c*-ng
+07…c +a„ lu'c ‰*' ngˆô„0 la* ‰*…ng 27M ngh4 #a
nhˆMng ca'0 "ô'0 hôn
O Ha* ‰*…ng 2a'ng ta‚* 27M /:ch th:ch c*n ngˆô„0
ha" la* ‰*…ng.
u" haM3 n7-u nhˆMng )07ƒu h07…n cu‡a la* ‰*…ng
1J $h~5 n9•_ U9• U9_ •_Šng t†… g09‡cn
h9‡ng t9…_q
O Ha* ‰*…ng tˆ‚ g0a'c la„ chu‡ ‰*…ng
la„" +07…c /h*-ng ‰ô‚0 a0 pha‡0 nhafc
nhô‡• /h*-ng pha‡0 d* a'p lˆ‚c tˆ„ )7-n
ng*a„0.
O Ha* ‰*…ng 2a'ng ta‚* la„ t#*ng qua'
t#6nh la* ‰*…ng lu*-n lu*-n 2u3 ngh4V
ca‡0 t07%n ‰7ƒ t6" t*„0 ca'0 "ô'0V t6" #a
ca'ch g0a‡0 qu37%t t*%0 ˆu nhae"
/h*-ng ngˆ„ng na-ng ca* cha%t lˆô‚ng
h07…u qua‡ la* ‰*…ng.
v H*‚c 20nh caàn #7„n lu37…n la*
‰*…ng tˆ‚ g0a'cV 2a'ng ta‚* +6: 2ˆ‚
ngh07…p GNHOHŒH ‰*„0 h*‡0 nhˆMng
ngˆô„0 la* ‰*…ng tˆ‚ g0a'c +a„ 2a'ng
ta‚*.
IIIJ B9•0 t9ŠL Lh9in 20~Št
HŒ tˆ‚ g0a'c HŒ 2a'ng ta‚*
O Ghu‡ ‰*…ng
la„" +07…c
/h*-ng caàn a0
nhafc nhô‡
O Bh*-ng d*
a'p lˆ‚c tˆ„
O Hu*-n 2u3
ngh4V ca‡0 t07%n
t*%0 ˆu
O /h*-ng
ngˆ„ng na-ng
ca* cha%t
:I Năm học 2012-2013
***************************************************************************

t:ch cˆ‚c +a„ 2a'ng ta‚* t#*ng h*‚c ta…pk
- Tˆ‚ g0a'c la„" )a„0V h*‚c )a„0V /h*-ng ‰ô‚0 a0
nhafc nhô‡.
- Nh07…t t6nh tha" g0a ca'c ph*ng t#a„* cu‡a
lô'p +a„ t#ˆô„ng
- G*' 2u3 ngh4 ca‡0 t07%n phˆông pha'p h*‚c
ta…p
- T#a* ‰*ƒ0 /0nh ngh07…" +ô'0 )a‚n )7„
- Ngh07-" /hafcV qu37%t ta-" chˆMa l*b0 l*%0
2*%ng tˆ‚ d* ca' nha-n th07%u t#a'ch nh07…"V
caƒu tha‡V nga‚0 /h*'V lˆô„0 2u3 ngh4.
u" haM3 pha-n )07…t la* ‰*…ng tˆ‚ g0a'c +a„ 2a'ng
ta‚*k
H*‚c 20nh t07%n ha„nh tha‡* lua…n +a„ t#6nh )a„3
/7%t qua‡.
A0a'* +07-n nha…n J7't +a„ ch* ‰07ƒ"
)7-n ng*a„0 lˆô‚ngV h07…u
qua‡ la* ‰*…ng
:J \uˆng c_5: H*‚c 20nh ‰*‚c la‚0 n*…0 dung )a„0 h*‚c
CJ T9•n 1_•: Ga'c 7" +7à h*‚c )a„0 cuMV la„" ca'c )a„0 ta…p c*„n la‚0. €7" t#ˆô'c phaàn )a„0
NO$ 4I!% !P%I@Q
TuS(t tổ tR*Dng
!g3S $h5ng !E62M1M

T*Gng $h) =V
Tu!àn 13
Tiết13
N+: B9•0 11
N,:
=€‹ —‹‚!P $’“ PI€•\ ^€ƒ g€•!P $€“‹ ottp
IJ Qu…c t0~iu cần đ.t
:K Năm học 2012-2013
***************************************************************************

DO B07%n thˆ'c: A0u'p h*‚c 20nh
O H07ƒu ‰ˆô‚c ca'c h6nh thˆ'c la* ‰*…ng cu‡a c*n ngˆô„0V h*‚c ta…p la„ h6nh thˆ'c la* ‰*…ng nhˆ th7% na„*k
O H07ƒu ‰ˆô‚c nhˆMng )07ƒu h07…n cu‡a tˆ‚ g0a'c +a„ 2a'ng ta‚* t#*ng h*‚c ta…pV la* ‰*…ng.
2J $h9‡0 •_Š
O H6nh tha„nh ô‡ h*‚c 20nh 3' thˆ'c tˆ‚ g0a'c
O Bh*-ng ha„0 l*„ng +ô'0 )07…n pha'p ‰aM thˆ‚c h07…n +a„ /7%t qua‡ ‰aM ‰a‚t ‰ˆô‚c
O Hu*-n lu*-n hˆô'ng tô'0 t6" t*„0 ca'0 "ô'0 t#*ng h*‚c ta…p +a„ la* ‰*…ng
'J 4S‰ n9]ng
B07%t ca'ch #7„n lu37…n /3M na=ng la* ‰*…ng +a„ 2a'ng ta‚* t#*ng ca'c l4nh +ˆ‚c h*a‚t ‰*…ng.
IJ48 nEng hống đ*+c h£ 1ụng tR_ng 230 học .
OA0\ng t0ết D
IIIJ \huœn 2) củ9 thầS v3 tRv
OA0\ng t0ết DF
I^J %_9…t •_Šng 19…S v9• h_…c
1J ‹Œn •vnh Uj‡L
2J 40~Ž6 tR9 29•0 cu‰:
Gh* )07%t th7% na„* la„ la* ‰*…ng tˆ‚ g0a'c +a„ 2a'ng ta‚*k Gh* +: du‚k
Ga'ch #7„n lu37…n la* ‰*…ng 2a'ng ta‚* nhˆ th7% na„*k
'J B9•0 6j‡0
JP05_ v0]n g0a0 th0(u 230 6a0.
%_9…t •_Šng cuˆ9 g09‡_ v0~in v9• h_…c h0nh !_Š0 1ung Bg
v H*a‚t ‰*…ng tha‡* lua…n:
A0a'* +07-n ch0a lô'p #a ca'c nh*'" +a„ t07%n
ha„nh tha‡* lua…n th7* ca'c ca-u h*‡0 tˆông ˆ'ng.
O Nh*'" DVFV: N7-u nhˆMng )07ƒu h07…n cu‡a tˆ‚
g0a'c t#*ng h*‚c ta…pk
O Nh*'" RV}: N7-u nhˆMng )07ƒu h07…n cu‡a tˆ‚
g0a'c t#*ng h*‚c ta…p cu‡a h*‚c 20nhk
Ga'c nh*'" t07%n tha‡* lua…n +a„ t#6nh )a„3 /7%t
qua‡. A0a'* +07-n nha…n J7't +a„ ch* ‰07ƒ".
O B07ƒu h07…n tˆ‚ g0a'c t#*ng h*‚c ta…p la„:
Tˆ‚ la„" ca'c )a„0 ta…p cu‡a "6nh /h*-ng nhô„
a0 g0u'p ‰ôM.
Tˆ‚ g0a'c h*‚c )a„0 /h*-ng a0 pha‡0 nhafc.
O B07ƒu h07…n cu‡a 2a'ng ta‚*:
T6" #a ca'c phˆông pha'p h*‚c )a„0 +a„ la„"
)a„0 hˆMu h07…u nha%t.
Hu*-n chu' 3' ‰7%n ca'c ca'ch la„" cu‡a thaà3
c*- +a„ )a‚n ‰7ƒ t6" #a ca'ch la„" ch* #07-ng
2J ?• nght9:
O Ha* ‰*…ng tˆ‚ g0a'cV 2a'ng ta‚* 27M
g0u'p ta t07%p thu ‰ˆô‚c /07%n thˆ'cV /4
na=ng nga„3 ca„ng thaàun thu‚cV phaƒ"
cha%t +a„ ‰a‚* ‰ˆ'c cu‡a "*b0 ca'nha-n
27M ‰ˆô‚c h*a„n th07…n• pha't t#07ƒn
/h*-ng ngˆ„ng• h07…u qua‡ h*‚c ta…p la*
‰*…ng 27M nga„3 ca„ng ‰ˆô‚c na-ng ca*.
'J \9‡ch R~•n UuS~Šn.
H*‚c 20nh pha‡0 c*' /7% h*a‚ch #7„n
CM Năm học 2012-2013
***************************************************************************

"6nh.
aa…3 nhˆMng )07ƒu h07…n na„* th7ƒ h07…n 2ˆ‚
/h*-ng tˆ‚ g0a'c t#*ng h*‚c ta…pk
- Bh*-ng chu' 3' h*‚c ta…pV /h*-ng h*‚c )a„0V
la„" )a„0.
- Hu*-n )p cha "7‚V thaà3 c*- g0a'* ph7- )6nhV
nhafc nhô‡.
Bh0 /h*-ng tˆ‚ g0a'c 27M ga-3 #a ha…u qua‡ g6k
O @7M la„" c*n ngˆô„0 lˆô„0 nha'cV la„" +07…c
/h*-ng c*' cha%t lˆô‚ng.
aa…3 la* ‰*…ng 2a'ng ta‚* c*' 3' ngh4a #a 2a*k
H*a‚t ‰*…ng t#*„ chô0
A0a'* +07-n ch* lô'p tha„nh ha0 nh*'" +a„ t07%n
ha„nh t#*„ chô0 t07%p 2ˆ'c.
Ha„ h*‚c 20nh 7" 27M #7„n lu37…n t:nh tˆ‚ g0a'cV
2a'ng ta‚* t#*ng h*‚c ta…p nhˆ th7% na„*k
O H*‚c 20nh cu‡a tˆ„ng nh*'" l7-n )a‡ng gh0.
A0a'* +07-n nha…n J7't +a„ )*ƒ 2ung.
Tˆ‚ g0a'c @a'ng ta‚*
G*' /7% h*a‚ch cu‚
th7ƒ
Tˆ‚ g0a'c la„"V /h*-ng
t:nh t*a'n
Bh*-ng ‰7ƒ a0 nhafc
nhô‡
Hu*-n t6" t*„0 nhˆMng
ca'ch la„" ha3
Ghu‡ ‰*…ng la„" +07…c
/h0 c*' th7ƒ
Bh*-ng nga‚0 /h*'
A0a'* +07-n: T#*ng cu*…c 2*%ngV nha%t la„ t#*ng
la* ‰*…ng h*‚c 20nh caàn pha‡0 c*' /7% h*a‚ch #7„n
lu37…n la* ‰*…ng tˆ‚ g0a'c +a„ la* ‰*…ng 2a'ng ta‚*
t#*ng h*‚c ta…p.
HaM3 ‰a'nh da%u € +a„* ‰a'p a'n "a„ 7" ch*
‰u'ng nha%t.
-  G*-ng +07…c nha„ ‰aM c*' ngˆô„0 g0u'p
+07…c
-  Gaƒn tha…n d*‚n nha„ /h0 "7‚ /h*-ng c*'
nha„
-  €7 ‰a‚p hˆ th6 ‰0 J7 *-" ‰7%n t#ˆô„ng
-  Ha„" ngh7à qu7't #a'c /h*-ng c*' g6
Ja%u
-  _u*%n 2ang t#*‚ng pha‡0 la„ g0ô'0 t#0 thˆ'c
-  Ngh07-n cˆ'u /h*a h*‚c "ô'0 la„ ngh7à
+0nh quang.
lu37…n la* ‰*…ng 2a'ng ta‚* t#*ng h*‚c
ta…p.
IIIJ =uS~Šn t9ŠL.
B$1:_ột 2\ +0,c là"
OGuộc th0 ž B¡ G¡N
?Nông d-n c!0 t0ến 2%ng t8* "%3.
C1 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Œ*' c*' pha‡0 la„ nhˆMng ha„nh ‰*…ng 7" ‰*àng
3' /h*-ngk a6 2a*k
%Đ' =uS(n tậL.
^ận 1ụng UV thuSết để U36 2t
BB$hả_ Uuận nvấn đ5L.
\$%.
B$1
4!gJ48 nEng Lhin t|ch h_ h5nh
BB. đ/ng n¢_
:Hb3 n=u n )0(u h0,n tC7 g0%c 2%ng t8* "à 7" )0ết
t#*ng cuộc k
B$2
J48 nEng t* 1uS Lh] Lh5n đố0 va0 nh,ng V l0ến
BB.$R9nh Uuận
JHb3 n=u n t%c h80 của 2$ t$ g0%c t#*ng hSc tập .
B$'
J 48 nEng Lhin t|ch h_ h5nh
JBB $hả_ Uuận nht6.
JHb3 n=u nh;ng hậu qu! của +0,c hSc tập th0ếu
2%ng t8*
B9•0 t9ŠL :/2M
J48 nEng t* 1uS Lh] Lh5n đố0 va0 nh,ng V l0ến
mu9n đ0ể6 lh5c nh9u .
BBĐ/ng n¢_ .
G*' quan ‰07ƒ" ch* #aeng: n Gh† c*' th7ƒ #7„n
lu37…n ‰ˆô‚c t:nh tˆ‚ g0a'c +6 ‰*' la„ phaƒ" cha%t
‰a‚* ‰ˆ'cV c*„n 2a'ng ta‚* /h*-ng #7„n ‰ˆô‚c +6
‰*' la„ t*% cha%t t#: tu7… d* )aƒ" 20nh d0 t#u37àn.q
u" c*' ‰*àng 3' /h*-ngk
ONg>W0 dW0 nhà nw0 t0ếng của +0,t Na"
O@%ng t8* #a g0\ng c-3 ngà3 na3.
B$2JB là" )t thầ3 cô ch* j

B$'Hậu qu!
x_&t thW0 g0an /h0 là" /h0 là" )t.
xGông 2ức t\n /h0 là" )à0.
xBết qu! ht /hông ca*.
O u" /hông đ<ng . +6 2%ng t8* /hông
chL d* 3ếu tô d0 t#u31n "à d* 3ếu t\ g0%*
dCc +à qu% t#6nh #en lu3,n của "Q0 c%
nh-n.
:J \uˆng c_5: H*‚c 20nh ‰*‚c la‚0 n*…0 dung )a„0 h*‚c.
CJ%*ang 1zn
O Ga'c 7" +7à h*‚c )a„0 cuM +a„ J7" t#ˆô'c )a„0 "ô'0.
O Qu37àn +a„ ngh4a +u‚ cu‡a c*-ng da-n t#*ng g0a ‰6nh
NO$ 4I!% !P%I@Q .
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.
C2 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

TuS(t tổ tR*Dng
!g3S $h5ng !E62M1M
$u93n 1:
$0~5t 1: B9•0 12
!g
!T
C' Năm học 2012-2013
***************************************************************************

¤>?•À! ^€ƒ !P%¥€ ^>“ \>š€ \‹‘!P T€‘! $N‹!P PI€
—”!%
I Qu…c t0~iu cần đ.t
1J 40~5n th†‡c A0u'p h*‚c 20nh h07ƒu
O _*…t 2*% qu3 ‰pnh cô )a‡n cu‡a pha'p lua…t +7à qu37àn +a„ ngh4a +u‚ cu‡a "*‚0 tha„nh +07-n t#*ng g0a ‰6nh
O ”™ ngh4a cu‡a nhˆMng qu3 ‰pnh t#7-n
2J $h9‡0 •_Š
O H*‚c 20nh c*' tha'0 ‰*… t*-n t#*‚ng +a„ t6nh ca‡" ‰*%0 +ô'0 g0a ‰6nh "6nh
Thˆ‚c h07…n t*%t ngh4a +u‚ ‰*%0 +ô'0 *-ng )a„V cha "7‚V anh chp 7".
O G*' 3' thˆ'c Ja-3 dˆ‚ng g0a ‰6nh ha‚nh phu'c O
'J 4S‰ n9]ng
O B07%t ˆ'ng Jˆ‡ phu„ hô‚p +ô'0 ca'c qu3 ‰pnh cu‡a pha'p lua…t +7à qu37àn +a„ ngh4a +u‚ cu‡a )a‡n tha-n
t#*ng g0a ‰6nh
O B07%t ‰a'nh g0a' ha„nh +0 cu‡a )a‡n tha-n +a„ cu‡a ngˆô„0 /ha'c th7* qu3 ‰pnh cu‡a pha'p lua…t.
II d\5c l8 nEng hống cG 2ản g05_ g0ục tR_ng 230 .
OBm ndng t> du3 ph= ph%n đ%nh g0% +0,c th$c h0,n qu31n +à nghma +C của c%c thành +0=n t#*ng g0a đ6nh .
OBm ndng t#6nh )à3 2u3 nghm V. t>Png +1 +a0 t#p của c*n c%0 +à . nghma của +0,c th$c h0,n qu31n +à nghma +C t#*ng
g0a đ6nh .
OBm ndng n=u +à g0!0 qu3ết +&n đ1 đ\0 +ớ0 c%c +&n đ1 n!3 20nh t#*ng quan h, g0a đ6nh .
OBm ndng /0=n đ]nh t#*ng c%c t6nh hu\ng đ( th( h0,n nghma +C của c*n +ớ0 cha "g ^a: dC :cha "g \" V)8n #ủ đ0 d$
20nh nhật ..`
O
IIIJ\huœn 2) .
1JBh*Gng Lh5L .
Tha‡* lua…n nh*'"
O T#afc ngh07…"
O N7-u +a„ g0a‡0 qu37%t t6nh hu*%ng
2JBh*Gng t0(n .
O A0a'* +07-n: @ABV @BTV ca'c t6nh hu*%ngj
O @ABV @BT
I^J %_9…t •_Šng 19…S v9• h_…c:
1J ‹Œn •vnh Uj‡L
2J 40~Ž6 tR9 29•0 cu‰
N7-u nhˆMng ha…u qua‡ cu‡a +07…c th07%u tˆ‚ g0a'c t#*ng la* ‰*…ngV 2a'ng ta‚*k
'J B9•0 6j‡0
A0a'* +07-n t#7* )a‡ng ca-u ha't: n A0*' "u„a thu "7‚ #u c*n ngu‡
Na=" canh cha„3V "7‚ thˆ'c ‰u‡ na=" canhq
Ga-u ha't t#7-n n*'0 l7-n ‰07àu g6k
O N*'0 l7-n t6nh ca‡" cu‡a "7‚ ‰*%0 +ô'0 c*n
Tˆ„ nh*‡ /h0 ca'c c*n ngu‡V "7‚ thˆô„ng ha't #uV +*b +7à ch* chu'ng ta ngu‡. T6nh ca‡" cu‡a cha "7‚ /h*-ng
th7ƒ d07bn ta‡ ‰ˆô‚c. aa…3 chu'ng ta pha‡0 la„" g6 ‰7ƒ )a'* ‰a'p c*-ng ôn ‰*'k Ghu'ng ta cu„ng t6" h07ƒu qua
n*…0 dung )a„0 h*‚c.
H*a‚t ‰*…ng cu‡a g0a'* +07-n +a„ h*‚c 20nh N*…0 dung B@
C: Năm học 2012-2013
***************************************************************************

%_9…t •_Šng 1 —9•t v95n •~3
Q$.P0fL hh h0ểu đ*+c cjng U9_ củ9 ch9 6¦ đố0 va0
c_n c50 v3 ngh89 vụ 2ổn Lhận củ9 ng*k0 U36 c_n
tR_ng 230 c9 19_
BBĐọc nđ36 th_.0
4!g48 nEng t* 1uS Lh] Lh5n đ5nh g05b.
\$% :
A0a'* +07-n ch* h*‚c 20nh ‰*‚c phaàn ‰a•t +a%n ‰7à.
n G*-ng cha nhˆ nu'0 Tha'0 @ôn
Ngh4a "7‚ nhˆ nˆô'c t#*ng ngu*àn cha‡3 #a
_*…t l*„ng thô„ "7‚ /:nh cha
Gh* t#*„n chˆM h07%u "ô'0 la„ ‰a‚* c*nq
Ga-u ca da* t#7-n n*'0 l7-n ‰07àu g6k
O N*'0 l7-n nhˆMng c*-ng la* cu‡a cha "7‚ g0a„nh
ch* chu'ng ta.
OT#a'ch nh07…" cu‡a chu'ng ta pha‡0 la„" ‰ˆô‚c
nhˆMng +07…c g6 ‰7ƒ cha "7‚ +u0.
v Œa„" th*a‚0:
u" haM3 /7ƒ nhˆMng +07…c la„" "a„ *-ng )a„V cha
"7‚ ‰aM la„" ch* 7"k
O ža%t nh07àu: H* ch* ta a=nV ngu‡
O H* ch* ta h*‚c ha„nh
O Gha=" 2*'c ta /h0 *%" ‰au
O H* lafng /h0 ta )u*àn
O ha„nh t#*‚n ca‡ ‰ô„0 +6 ha‚nh phu'c +a„ tˆông la0
cu‡a chu'ng ta.
HaM3 /7ƒ nhˆMng +07…c la„" "a„ ta ‰aM la„" ‰ˆô‚c
ch* *-ng )a„V cha "7‚k
O H* lafng /h0 *-ng )a„V cha "7‚ *%"
O _ô„0 cô" *-ng )a„V cha "7‚
O _ô„0 nˆô'c
O ngh7 lô„0V cha=" ng*an
O H*‚c g0*‡0 ‰7ƒ *-ng )a„V cha "7‚ +u0
Œ07àu g6 27M JaM3 #a n7%u ta /h*-ng la„" t#*„n )*ƒn
pha…n +ô'0 *-ng )a„V cha "7‚k
O @7M la„" ch* *-ng )a„V cha "7‚ )u*àn.
 A0a ‰6nh +a„ t6nh ca‡" g0a ‰6nh la„ t6nh ca‡"
th07-ng l07-ng ‰*%0 +ô'0 "*b0 c*n ngˆô„0. Œ7ƒ Ja-3
dˆ‚ng g0a ‰6nh ha‚nh phu'cV "*b0 ngˆô„0 pha‡0 thˆ‚c
h07…n )*ƒn pha…nV t#a'ch nh07…" cu‡a "6nh ‰*%0 +ô'0
I- Đặt vấn đề
1/Đọc tình huống
2/.!hận "#t
1/.B30 c9 19_
JN40 l=n công la* t* lớn của cha "g đ\0
+ớ0 c*n c%0 +à nghma +C )wn phận của
ng>W0 là" c*n
Ađ +à t6nh c!" gđ là nh;ng đ01u
th0=ng l0=ng đ+ớ0 "Q0 c*n ng>W0 đy Jd
gđ h8nh ph5p "Q0 c*n ng>p0 cần
th$c h0,n t\t )wn phận Vt#%ch nh0,"
của "6nh.

CC Năm học 2012-2013
***************************************************************************

g0a ‰6nh.
A0a'* +07-n ch* h*‚c 20nh ‰*‚c "aƒu chu37…n F:
u" ‰*àng t6nh +ô'0 ca'ch cˆ Jˆ‡ cu‡a nha-n +a…t
na„*k
O u" ‰*àng t6nh +ô'0 )a‚n Tua%n +6 )a‚n g0a ‰6nh
ngh7* nhˆng )a‚n ‰aM th7ƒ h07…n "6nh la„ ngˆô„0
ng*an ng*aMnV c*' h07%u +ô'0 *-ng )a„. Ba‚n h07ƒu
‰*' la„ t#a'ch nh07…" cu‡a )a‚n.
O G*„n ngˆô„0 c*n cu‚ Ha" ‰aM )a%t h07%u +ô'0 "7‚
"6nh. Œa-3 la„ "*…t nha-n +a…t caàn pha‡0 l7-n a'n
t#uô'c JaM h*…0.
A0a'* ch* h*‚c 20nh t07%n ha„nh tha‡* lua…n ca'c
ca-u h*‡0:
O Nh*'" DVF: Ba„0 ta…p R
O Nh*'" RV}: Ba„0 ta…p }
O Nh*'" ŠV•: Ba„0 ta…p Š
Ga'c nh*'" t07%n ha„nh tha‡* lua…n +a„ t#6nh )a„3
/7%t qua‡. g0a'* +07-n nha…n J7't +a„ ch* ‰07ƒ".
Ba„0 ta…p R: B*% "7‚ Gh0 ‰u'ng +a„ h*‚ /h*-ng
Ja-" pha‚" qu37àn tˆ‚ d* cu‡a c*n +6 cha "7‚ c*'
qu37àn +a„ ngh4a +u‚ qua‡n l3'V t#*-ng n*" c*n ca'0.
a6 /h*-ng t*-n t#*‚ng 3' /07%n cu‡a cha "7‚. N7%u la„
Gh0 th6 7" 27M ngh7 lô„0 cha "7‚ +a„ g0a‡0 th:ch ch*
ca'c )a‚n h07ƒu.
Ba„0 ta-p }: Ga‡ @ôn +a„ cha "7‚ @ôn ‰7àu c*' l*b0.
- @ôn ‰*„0 a=n chô0
- Gha "7‚ @ôn qua' nu*-ng ch07àu.
Ba„0 ta…p Š: B*% "7‚ Ha-" cˆ Jˆ‡ /h*-ng ‰u'ng +6
)a "7‚ pha‡0 chpu t#a'ch nh07…" +7à ha„nh +0 cu‡a
c*nV )*à0 thˆô„ng th07…t ha‚0 d* c*n ca'0 ga-3 #a ch*
ngˆô„0 /ha'c.
aa…3 cha "7‚V *-ng )a„ c*' qu37àn +a„ ngh4a +u‚ g6k
O H*‚c 20nh t#a‡ lô„0.
A0a'* +07-n ch* h*‚c 20nh ‰*‚c h07%n pha'p na="
D••F.
Gh*‚n ca-u "a„ 7" ch* la„ ‰u'ng.
aO Gha "7‚ c*' ngh4a +u‚ nu*-0 dˆôMngV g0a'* du‚c
c*n ‰aM ‰7%n tu*ƒ0 t#ˆô‡ng tha„nh "a„ )p ta„n ta…tV
"a%t na=ng lˆ‚cV ha„nh +0 da-n 2ˆ‚
)O Gha "7‚ ‰a•t ‰a-u c*n ca'0 ng*à0 ‰a%3
FE. Ha0 "Yu t#u3,n
Z<ng t6nh +ớ0 c%ch c> J[ của Tu&n
)0ết 3=u th>Xng chd" 24c ông )à chu
đ%*

Hà c*n ch%u ph!0 /:nh t#Sng 3=u
th>Xng chd" 24c ông )à cha "g.
CF Năm học 2012-2013
***************************************************************************

cO Gha "7‚ /h*-ng ‰ˆô‚c qu3n7à qua‡n l3' cu‡a c*n
h*a•c ‰a‚0 d07…n ch* c*n /h0 cha "7‚ )p /7%t a'n
dO B*' dˆô‚ngV "7‚ /7% c*' qu37àn ngˆô‚c ‰aM0 c*n
ca'0
7O Gha "7‚ c*' qu37àn ch*‚n ngh7à ch* c*n /h0 c*n
chˆa ‰7%n tu*ƒ0 tha„nh n07-n.
H*‚c 20nh t07%n ha„nh la„" )a„0 ta…p.
O• B7-n ca‚nh nhˆMng qu37àn +a„ ngh4a +u‚ nu*-0
dˆôMng c*nV g0a'* du‚c c*n th6 cha "7‚ n7-n t*-n
t#*‚ng qu37àn qu37%t ‰pnh cu‡a c*n n7%u nhˆ qu37%t
‰pnh ‰*' /h*-ng 2a0V /h*-ng t#a'0 pha'p lua…t.
%Đ2$ì6 h0ểu n1 230 học
Q$ P0a0 th0(u nh,ng mđ củ9 B= về muSền v3
ngh89 vụ củ9 cjng 1in tR_ng gđ .
BB !]u vấn đề nđọc
48 nEng tRình 23S huS ngh8 V t*Dng
\$%
tH n>ớc ta qđ g6 +1 qu31n +à nghma +C của cha "g Vông
)à đ\0 +ớ0 c*n ch%u k
{ gđ ông )à Vcha "g 7" c4 nh;ng +0,c là" n=u t#=n
/hông k
G*n ch%u t#*ng gđ c4 qu31n +à nghma +C nà*đ+ớ0 cha
"g Vông )à k
Hành +0 nà* c&" t#*ng "Q0 ng>W0 c*n ch%u k
Unh ch] 7" t#*ng gđ c4 qu31n +à nghma +C +ớ0 nhau
NTNk
ZSc D c-u ca da* th( h0,n tEc gđ đb hSc ^P lớp – Žng;
+dn `
H@ đSc l80 nd )à0 hSc
IIJ B9•0 h_…c
1J ¤uS~3n v9• nght9 vu… cuˆ9 ch9
6~…n _ing 29•.
O Gha "7‚ c*' qu37àn +a„ ngh4a
nu*-0 da‚3 c*n tha„nh nhˆMng c*-ng
da-n t*%tV )a‡* +7… qu37àn +a„ lô‚0 :ch
hô‚p pha'p cu‡a c*n• /h*-ng ‰ˆô‚c
pha-n )07…t ‰*%0 Jˆ‡ g0ˆMa ca'c c*n•
/h*-ng ‰ˆô‚c ngˆ‚ôc ‰aM0V Ju'c pha‚"
c*nV 7'p )u*…c c*n la„" nhˆMng ‰07àu
t#a'0 ‰a‚* ‰ˆ'cV t#a'0 pha'p lua…t.
O ¡¢ng )a„ n*…0V *-ng )a„ ng*a‚0
c*' qu37àn +a„ ngh4a +u‚ t#*-ng n*"V
cha=" 2*'cV g0a'* du‚c cha'uV nu*-0
dˆôMng cha'u chˆa tha„nh n07-n h*a•c
cha'u tha„nh n07-n )p ta„n ta…t n7%u
cha'u /h*-ng c*' ngˆô„0 nu*-0
dˆôMng.
:J \uˆng c_5: H*‚c 20nh ‰*‚c la‚0 n*…0 dung )a„0 h*‚c.
FJ T9•n 1_• : Ga'c 7" +7à h*‚c )a„0 +a„ J7" t#ˆô'c phaàn t07%p th7* cu‡a )a„0
NO$ 4I!% !P%I@Q
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S th5ng nE6 2M1M
CH Năm học 2012-2013
***************************************************************************T*Gng $h) =V
$u93n 1C
$0~5t 1C
!g
!T
B9•0 12
¤>?•À! ^€ƒ !P%¥€ ^>“ \>š€ \‹‘!P T€‘! $N‹!P PI€ —”!% ottp
IJ Qu…c t0~iu
1J 40~5n th†‡c: A0u'p h*‚c 20nh h07ƒu
CI Năm học 2012-2013
***************************************************************************

O _*…t 2*% qu3 ‰pnh cô )a‡n cu‡a pha'p lua…t +7à qu37àn +a„ ngh4a +u‚ cu‡a "*‚0 tha„nh +07-n t#*ng g0a ‰6nh
O ”™ ngh4a cu‡a nhˆMng qu3 ‰pnh t#7-n
2J $h9‡0 •_Š:
O H*‚c 20nh c*' tha'0 ‰*… t*-n t#*‚ng +a„ t6nh ca‡" ‰*%0 +ô'0 g0a ‰6nh "6nh
O G*' 3' thˆ'c Ja-3 dˆ‚ng g0a ‰6nh ha‚nh phu'c
O Thˆ‚c h07…n t*%t ngh4a +u‚ ‰*%0 +ô'0 *-ng )a„V cha "7‚V anh chp 7".
'J 4S‰ n9]ng:
O B07%t ˆ'ng Jˆ‡ phu„ hô‚p +ô'0 ca'c qu3 ‰pnh cu‡a pha'p lua…t +7à qu37àn +a„ ngh4a +u‚ cu‡a )a‡n tha-n
t#*ng g0a ‰6nh
O B07%t ‰a'nh g0a' ha„nh +0 cu‡a )a‡n tha-n +a„ cu‡a ngˆô„0 /ha'c th7* qu3 ‰pnh cu‡a pha'p lua…t.
IIJ \5c l8 nEng hống cG 2ản g05_ 1ục tR_ng 230 .
O g0\ng t0ết D}
IIIJ \huœn 2)
OA0\ng t0ết D}
III % •_Šng 19…S v9• h_…c
1J ‹Œn •vnh Uj‡L
2J 40~Ž6 tR9 29•0 cu‰:
T#6nh )a„3 qu37àn +a„ ngh4a +u‚ cu‡a cha "7‚V *-ng )a„ ‰*%0 +ô'0 c*nV cha'uk
RO Ba„0 "ô'0:T07%t t#ˆô'c chu'ng ta ‰aM ‰ˆô‚c h*‚c qu37àn +a„ ngh4a +u‚ cu‡a cha "7‚V *-ng )a„ ‰*%0 +ô'0 c*n
ca'0. aa…3 c*n ca'0 c*' ngh4a +u‚ g6 ‰*%0 +ô'0 *-ng )a„V cha "7‚k Œ7ƒ t6" h07ƒu #*M +a%n ‰7à na„3. Ghu'ng ta ‰0
t6" h07ƒu phaàn t07%p th7* cu‡a )a„0.
%_9…t •_Šng cuˆ9 thầS v9• h_…c h0nh !_Š0 1ung
A
H*‚c 20nh nhafc la‚0 qu37àn +a„ ngh4a +u‚ cu‡a cha "7‚V
*-ng )a„ ‰*%0 +ô'0 c*n ca'0k
O H*‚c 20nh nhafc la‚0.
H*‚c 20nh ‰*‚c ta„0 l07…u tha" /ha‡* h07%n pha'p na="
D••F
v H*a‚t ‰*…ng: A0a‡0 qu37%t t6nh hu*%ng.
DO T*%t nhg07…p Œa‚0 H*‚cV T07%n )aft ‰aàu ‰0 la„". T07%n
du„ng t07àn lˆông cu‡a "6nh ‰7ƒ "ua 2af" quaàn a'*V "ua
J7V ch07-u ‰aM0 )a‚n )7„. B*% "7‚ h*‡0+7à c*-ng +07…cV g*'p
3' +7à ca'ch t07-u t07àn. Tua%n caen nhaen nB*% "7‚ h*‡0
‰7ƒ la„" g0kq 7" c*' nha…n J7't g6 +7ƒ ca'ch cˆ Jˆ‡ cu‡a
T07%nk N7%u la„ 7" th6 7" 27M cˆ Jˆ‡ #a 2a*k
FO B*% "7‚ l0 h*-nV Ta„0 ô‡ +ô'0 )a„ n*…0. Ba„ +ˆ„a ngh7*
la‚0 37%u ‰au lu*-n. Thˆông )a„V Ta„0 )*‡ h*‚c ‰0 la„" ‰7ƒ
c*' t07àn nu*-0 )a„. h* )a‚n Ja%u #u‡ #7-V Ta„0 ‰aM la* +a*
c*n ‰ˆô„ng t#*…" cafpV ngh07…n nga…p. aa„ g0ô„ ‰a-3V Ta„0
‰ang ô‡ t#*ng t#a‚0 g0a" ‰7ƒ chô„ nga„3 pha'p lua…t J7't
Jˆ‡. T#*ng chu37…n na„3 a0 c*' l*b0k N7%u la„ 7" th6 7"
'JN}n UuS(n
O G*n cha'u c*' )*ƒn pha…n
/:nh 37-uV /:nh t#*‚ngV )07%t ôn
cha "7‚V *-ng )a„• c*' qu37àn +a„
ngh4a +u‚ cha=" 2*'cV nu*-0
dˆôMng cha "7‚V *-ng )a„V ‰a•c
)07…t /h0 cha "7‚V *-ng )a„ *%"
‰auV g0a„ 37%u. Ngh07-" ca%" c*n
cha'u c*' ha„nh +0 ngˆô‚c ‰aM0V
Ju'c pha‚" cha "7‚V *-ng )a„.
CK Năm học 2012-2013
***************************************************************************

H
A
H
A
H
A
27M la„" nhˆ th7% na„*k
Ga'c nh*'" t07%n ha„nh tha‡* lua…n +a„ t#6nh )a„3 /7%t
qua‡.
Œa'p a'n:
O Ga'ch cˆ Jˆ‡ cu‡a Ta„0 la„ 2a0V +6 "6nh la„ c*n pha‡0
ngh7 lô„0 )*% "7‚. Ga'ch g*'p 3' cu‡a )*% "7‚ la„ ‰u'ngV
ch† "u*%n "6nh t*%t hôn +a„ ‰*' la„ ca'ch quan ta-" c*n
ca'0 cu‡a )*% "7‚. N7%u 7" la„ T07%n th6 27M ‰ˆat 07àn ch*
)*% "7‚V )ô't chô0 )ô„0V ngh7 lô„0 /hu37-n cu‡a )*% "7‚.
O T#*ng chu37…n na„3 th6 ca‡ )*% "7‚ Ta„0 +a„ )a‡n tha-n
Ta„0 ‰7àu 2a0. B*% "7‚ Ta„0 2a0 la„ ch0a ta3 nhau /h*-ng
cha=" l* ch* c*n ca'0. Œ*' la„ t#a'ch nh07…" cu‡a )*%
"7‚. G*„n Ta„0 2a0 la„ 7" ‰aM )p )a‚n )7„ l*-0 /7'* +a„*
c*n ‰ˆô„ng t*…0 l*b0. Hu'c ‰aàu 7" ‰aM tha%3 ‰ˆô‚c t#a'ch
nh07…" cu‡a "6nh ‰*%0 +ô'0 )a„ nhˆng +6 "*…t chu't ha"
+u0 a„" Ta„0 ‰aM la„" /h*ƒ "6nhV la„" /h*ƒ )a„. N7%u 7"
la„ Ta„0 th6 7" 27M /h*-ng ‰7ƒ )a„ )u*àn +6 2ˆ‚ da‚0 d*…t
‰*'.
aa…3 qua ‰*' 7" tha%3 ‰ˆô‚c t#a'ch nh07…" cu‡a "6nh ‰*%0
+ô'0 *-ng )a„V cha "7‚ la„ g6k
O H*‚c 20nh dˆ‚a +a„* @AB +a„ t#6nh )a„3.
A0a'* +07-n )*ƒ 2ung +a„ ch*%t 3'.
H*‚c 20nh g0a‡0 qu37%t t6nh hu*%ng 2au:
Œ*-0 /h0 g0ˆMa cha "7‚ +a„ c*n ca'0V g0ˆMa anh chp 7" c*'
2ˆ‚ )a%t h*„a. T#*ng t#ˆô„ng hô‚p ‰*' 7" 27M Jˆ‡ 2ˆ‚ nhˆ
th7% na„* ‰7ƒ /hafc phu‚c 2ˆ‚ )a%t h*„aV g0ˆM g6n "*%0 quan
h7… t*%t ‰7‚p t#*ng g0a ‰6nhk
H*‚c 20nh ca'c )a„n t07%n ha„nh tha‡* lua…n +a„ t#6nh )a„3
/7%t qua‡. A0a'* +07-n nha…n J7't +a„ ch*%t 3'.
• \9‡ch c† "†ˆ:
O Gha%p nha…n 2ô‡ th:chV th*'0 qu7n cu‡a "*b0 ngˆô„0
t#*ng g0a ‰6nh. Nga=n ca‡n /h*-ng ch* )a%t h*„a ngh07-"
t#*‚ng hôn
O Bhu37-n h0a )7-n pha‡0 tha…t 2ˆ‚ )6nh t4nhV g0a‡0 th:ch
nh7‚ nha„ng /hu37-n ‰7ƒ h*‚ tha%3 ‰ˆô‚c ca'0 ‰u'ngV ca'0
2a0
Ta%t ca‡ ca'ch cˆ Jˆ‡ t#7-n nhae" "u‚c ‰:ch la„ g6k
O Œ*' la„ ta%t ca‡ ca'c qu3 ‰pnh nh"ae Ja-3 dˆ‚ng g0a
‰6nh h*„a thua…nV ha‚nh phu'c +a„ g0ˆM g6n t#u37àn th*%ng
t*%t ‰7‚p cu‡a g0a ‰6nh a07…t Na". Ghu'ng ta pha‡0 h07ƒu
+a„ htˆ‚c h07…n t*%t qu37ànV ngh4a +u‚ cu‡a "6nh t#*ng g0a
•J B_Žn Lh9Šn cuˆ9 9nh chv
~6.
O Unh chp 7" c*' )*ƒn pha…n
thˆông 37-uV cha=" 2*'cV g0u'p
‰ôM nhau +a„ nu*-0 dˆôMng nhau
n7%u /h*-ng c*„n )*% "7‚.
IIIJ =uS~Šn t9ŠL:
FM Năm học 2012-2013
***************************************************************************

H
A
H
‰6nh.
%Đ'=uS(n tậL .
Q$ .%h 20ết nhận R‰ h3nh v0 đfng h90 củ9 6Ÿ0 c1 tR_ng
gđ .
BB $hả_ Uuận nvấn đ5L
\$%
T#*ng ca'c ca-u tu‚c ngˆM 2auV ca-u na„* n*'0 l7-n "*%0
quan h7… t#*ng g0a ‰6nh:
aO Œ0 thˆa +7à gô‡0
)O G*n da‚0 ca'0 "ang
cO Hô„0 cha„* ca* hôn "a-" c*b
dO _*…t g0*‚t "a'u ‰a„* hôn a* nˆô'c laM
7O Gu‡a ch*àng c*-ng +ô‚
A0a'* +07-n hˆô'ng dabn h*‚c 20nh la„" )a„0 ta…p.
H*‚c 20nh la„" )a„0 ta…p +a„ t#6nh )a„3 /7%t qua‡. A0a'*
+07-n nha…n J7't +a„ ch* ‰07ƒ".
B$1
4!g48 nEng l0]n đ)nh
kHb3 /( nh;ng +0,c là" th( h0,n 2$ quan t-" của thành
+0=n t#*ng g0a đ6nh
B$2
4!g48 nEng tRình 23S huS ngh8nV t*Dng
u" th[ h6nh dung nếu /hông c4 t6nh 3=u th>Xng 2$ chd"
24c d83 dQ của cha "g th6 7" 2T #a 2a* k
kZ01u g6 2T Jb3 #a nếu 7" / là" t\t )wn +à nghma +C đ\0 +ớ0
cha "g ông )à .
B$'
J48 nEng
ZSc t6nh hu\ng k
kTh7* 7" a0 đ5ng a0 2a0 t#*ng t6nh hu\ng t#=n ka6 2a* k .
Z%p %n đ5ng
BV dV 7
B30 tậL 1
OGha "g nuô0 d83 c*n c%0 lớn /hôn
.
OG*n ch%u chd" 24c VphCng d>Nng
cha "g ông )à Vn&u ch%* Vg0st đ<
ch* ông )à /h0 ông )à đau \"
OUnh ch] 7" nhIc nhP nhau đ(
h*àn công +0,c gđ.
B30 tậL 2
Nếu /hông c4 2$ chd" 24c d83 dQ
của cha "g B!n th-n 7" / th(
thành ng>W0 / đ>Kc dn hSc đến
nX0 đến ch\n Vcuộc 2ông2 +&t +! to
);a dn đến c%0 "sc .
ONếu /hông là" t\t chức t#%ch )wn
phận của "6nh B] /h0nh ghft là
c*n ch%u /hông h0ếu th!* anh 7"
/hông hà* thuận V/hông g05p đN
nhau j
B$'.B\ "g Gh0 đ5ng +à /hô"ng
J-" ph8" qu31n t$ d* của c*n +6
cha "g c4 qu31n +à nghma +C qu!n
l: t#ông n*" Vd83 dQ c*n c%0 .
OGh0 2a0 +6 / tôn t#Sng . /0ến của
"g
u" là Gh0 2T ngh7 th7* lW0 của
cha "g V/ đ0 chX0 n;a
BT}: G! @Xn +à cha "g của @Xn
đ1u c4 lQ0 .
x@Xn đua đp0 Vdn chX0 Bhông t$
là" chủ )!n th-n "6nh
xGha "g @Xn qu% nuông ch01u
V)uông lỏng qu!n l. c*n c%0
BTŠ: B\ "g H-" 2[ 2$ nh> +ậ3 là
F1 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

BT}: ZSc t6nh hu\ng
Th7* 7" a0 là ng>W0 c4 lQ0 ka6 2a* k
BTŠ :Th7* 7" )\ "g H-" J[ 2$ nh> +ậ3 c4 đ5ng /hông k
a6 2a* kHS ph!0 là" nh> thế nà* k
H-" c4 +0 ph8" +1 luật UTAT ku" 2T là" g6 đ( gđ "6nh
luôn hpa thuận k
BT–: H0=n h, )!n th-n +à đ>a #a nh;ng nhận Jft của "6nh
+1 +0,c th$c h0,n )wn phận +à nghma +C của )!n th-n đ+ớ0
gđk
/hông đ5ng
a6 cha "g ph!0c4 t#%ch nh0," +1
hành +0 của c*n /h0 c*n ch>a đủ
tuw0 thành n0=n ph!0 )<0 th>Wng
th0,t h80 ch* ng>W0 /h%c d* c*n
"6nh g-3 #a .
Hà" 2a0 +6 +0 ph8" luật UTAT.
BT– :
Oa0,c là" đ%ng /h7n .
xNgh7 lW0 cha "g Vông )à .
xUnh ch] 7" lu*n g05p đN nhau
xh83 )!* c*n c%0 V7" hSc )à0 j
OGần /hIc phCc
xTh%0 độ t:nh Vch>a ngh0=" t5c
t#>ớc công +0,c nhà
x@$ quan t-" đ+ớ0 "S0 ng>W0 .
:J \uˆng c_5: H*‚c 20nh ‰*‚c la‚0 n*…0 dung )a„0 h*‚c
CJ T9•n 1_•: Ga'c 7" +7à h*‚c )a„0 cuMV la„" ca'c )a„0 ta…p c*„n la‚0 +a„ J7" t#ˆô'c )a„0 "ô'0.
NO$ 4I!% !P%I@Q
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S $h5ng !E6 2M1M

T*Gng $h) =V
$uần 1F.
$0ết 1F.
!g
!T:
OON TAÄ2
F2 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

I Muïc !Ki $ ọ c tieu :
- OPn laïi 'ieán thöùc *aõ hoïc %û caùc ,aøi trö%ùc#
- 0hoâng -ua *où giaùo 8uïc *aïo *öùc cho hoïc sinh
II C$u"<( !;:
- Giaùo "ieân: Baøi taäp coù sa[n treân ,aûng phuï
- Noïc sinh: Ie+ ,aøi trö%ùc %û nhaø#
III/AH%"ït 8%5(- 9"ï/ 6"# $%ïc:
1- O:( 8;($
2- &ie<= t>" !"#i cu0:
Keâu -u)e1n "aø ngh!a "uï cuûa con chaùu *oái "%ùi oâng ,aø$ cha +eï?
Boån phaän cuûa anh chD e+ trong gia *.nh?
.- ?"#i =+*i:
H%"ït 8%5(- cu," -i"*% 6ie( 6"#
$%ïc @i($
N%5i 9u(-
NZ::
Goïi +oät soá hoïc sinh traû l%øi
0heá naøo laø phaùp luaät?
0heá naøo laø 'V luaät?
3V luaät "aø phaùp luaät coù +oái
-uan heä "%ùi nhau nhö theá naøo?
Noïc sinh ca1n coù tMnh 'V luaät "aø
toân troïng phaùp luaät 'hoâng? 4.
sao?
6où ngö%øi cho raJng$ :/haùp luaät
chV cna1 "%ùi nhöõng ngö%øi 'hoâng
coù tMnh 'V luaät$ töï giaùc$# 6oøn *oái
"%ùi nhöõng ngö%øi coù )ù thöùc 'V
luaät thh. phaùp luaät laø 'hoâng ca1n
thieát# Luan nieä+ treân *uùng ha)
sai?
Giaûi -u)eát t.nh huoáng:
Giaùo "ieân chuaån ,D t.nh huoáng
treân ,aûng phuï
0rong +oät ,uoåi sinh hoaït Boäi coù
+oät soá ,aïn *eán chaä+
a- 6hi *oäi trö%ûng nhaEc nh%û$ pheâ
1- TR($ IS 4u"5t 6"# t%( t>%ï(-
3$"*3 4u"5tA
- Kgö%øi hoïc sinh ca1n coù tMnh 'V
luaät "aø toân troïng phaùp luaät# 4.
toân troïng phaùp luaät "aø 'V luaät seõ
laø+ cho hoïc sinh coù +oät chuaån
+öïc chung *eå reøn lu)eän "aø thoáng
nhaát trong hoaït *oäng#
- Luan nieä+ *où laø sai ". phaùp
luaät laø coù tMnh ,aEt ,uoäc *oái "%ùi
+oïi ngö%øi#
- C+ *o1ng )ù "%ùi )ù 'ieán cuûa chi
*oäi trö%ûng ". trong ,aát '. +oâi
trö%øng naøo cuûng ca1n coù t.nh 'V
luaät#
F' Năm học 2012-2013
***************************************************************************

,.nh +aá) ,aïn *où laø thieáu 'V luaät
*oäi#
,- 6aùc ,aïn treïn giaûi thMch laø: Boäi
laø hoaøn toaøn töï ngu)eän$ töï giaùc$
'hoâng theå coi *eán chaä+ laø thieáu
'V luaät *ö%ïc#
C+ *o1ng )ù "%ùi )ù 'ieán naøo? 4.
sao?
6aùc nhoù+ töï thaûo luaän "aø *öa
ra 'eát -uaû#
0heá naøo laø coäng *o1ng 8aân cö?
0heá naøo laø &aâ) 8öïng neáp soáng
"a9n hoùa %û coäng *o1ng 8aân cö?
C+ coù nhaän &eùt g. "e1 neáp soáng
"a9n hoùa n%i e+ %û? Uaá) +oät soá "M
8uï "e1 "ieäc laø *eå &aâ) 8öïng neáp
soáng "a9n hoùa n%i e+ %û?
Giaùo "ieân goïi +oät soá hoïc sinh
*aùnh giaù "aán *e1 "a9n hoùa n%i
+.nh %û#
0heá naøo laø hoaït *oäng chMnh trD \
&aõ hoäi?
Noïc sinh 8öïa "aøo noäi 8ung ,aøi
hoïc "aø tr.nh ,aø)#
4. sao phaûi tMch cöïc tha+ gia caùc
hoaït *oäng chMnh trD \ &aõ hoäi?
Uaø hoïc sinh e+ phaûi laø+ nhö theá
naøo *eå tMch cöïc tha+ gia caùc hoaït
*oäng chMnh trD - &aõ hoäi
Giaùo "ieân goïi hoïc sinh traû l%øi
Baøi taäp: Giaùo "ieân cho hoïc sinh
laø+ ,aøi taâp "aøo ,aûng phuï cuûa
töøng hoïc sinh$ sau *où goïi hoïc sinh
2- T"/ 9)ï(- (e'3 @%'(- 6"1( $%*"
+, c%5(- 8%K(- 9"( c)A
- Naïnh phuùc$ *a1+ aá+$ hoøa
thuaän#
- @oïi ngö%øi *e1u thöïc hieän 'eá
hoaïch hoa :gia *.nh#
- Boaøn 'eát "%ùi +oïi ngö%øi$ thöïc
hieän toát ngh!a "uï coâng nhaân#
R BDa phö%ng e+ *aõ thöïc hieän:
- 0u)eân tru)e1n 'eá hoaïch hoùa gia
*.nh#
- 0höïc hieän gnhisA "uï cuûa +oät
coâng 8aân: 0ha+ gia ,aûo "eä +oâi
trö%øng$ choáng FY52
.- TRc$ c)ïc t$"= -i" c"*c $%"ït
8%5(- c$R($ t>; U J"0 $%5iA
- Noaït *oäng: ]`ng hoä *o1ng ,aøo
,aõo luït#
S U%ùp: 0uø) thuoäc "aøo *ie1u 'ieän
cuûa töøng caù nhaân +aø tha+ gia#
H- E"% 8%5(- t)ï -i"*c 6"# @"*(-
t"ï%A
F: Năm học 2012-2013
***************************************************************************

tr.nh ,aø)#
6a9n cöù "aøo hoaøn caûnh "aø
*ie1u 'ieän cuûa l%ùp$ trö%øng$ *Da
phö%ng# C+ haõ) *e1 &uaát +oät hoaït
*oäng chMnh trD \ &aõ hoäi cho taäp
theå "aø phaùt thaûo 'eá hoaïch thöïc
hieän hoaït *oäng *où#
0heá naøo laø lao *oäng töï giaùc?

0heá naøo laø lao *oäng saùng taïo?
- Noïc sinh 8öïa "aøo 'ieán thöùc *aõ
hoïc "aø traû l%øi#
4. sao trong th%øi '. coâng nghieäp
hoùa \ hieän *aïi hoùa chuùng ta phaûi
lao *oäng töï giaùc "aø saùng taïo?
0haûo luaän nhoù+:
6où -uan *ieå+ cho raJng: chV coù
theå reøn lu)eän tMnh töï giaùc ". *où
laø phaå+ chaát *aïo *öùc# 6oøn söï
snaùg taïo 'hoâng reøn lu)eän *ö%ïc ".
*où laø toá chaát trM tueä 8o ,aå+
sinh 8i tru)e1n +aø coù# C+ coù *o1ng
)ù "%ùi -uan *ieå+ treân 'hoâng? 4.
sao?
6aùc nhoù+ tieán haønh thaûo luaän
"aø tr.nh ,aø) 'eát -uaû# Giaùo "ieân
nhaän &eùt "aø cho *ieå+#
- e+ 'hoâng *o1ng )ù "%ùi -uan *ieå+
treân $ söï saùng taïo 'hoâng chV 8o
,aå+ sinh +aø coù# Koù coùn 8o -uaù
tr.nh reøn lu)eän$ -uaù tr.nh giaùo 8uïc
+aø coù#
A- 6uûng coá: Noïc sinh *oïc laïi noäi 8ung ,aøi hoïc
X- 8a;n 8oø: 6aùc e+ "e1 hoïc ,aøi thi N3Y
NO$ 4I!% !P%I@QA
FC Năm học 2012-2013
***************************************************************************


$%ž\ %À!%n !P‹§I 4%¥€ \[\ ^¨! Đ© \ª€ Đ«€ B%Y¬!P
^À \[\ !-I T>!P Đ® %X\
\[\ \%¨$ Q€ $O? ^À \[\ \%¨$ P‘? !P%I@!
-. /01 T-23 -. /01 T-23 : :
O H@ h0(u D 2\ /n +1 _T +à c%c GAN
O Ngu3=n nh-n +à t%c h80 của +0,c l8" dCng _T +à c%c GAN
O G%ch phpng t#%nh
O _ột 2\ thông t0n +1 t6nh h6nh t, n8n _T hSc đ>Wng
O H@ c4 /š ndng to ch\0 "S0 hành +0 dC dQV c4 )!n lmnhV t$ t0n t#*ng cE2
O N40 /hông +ớ0 _T +à c%c GAN
-- -- . 1H34N $5 167 8-9: ;-2N ;< H=1 +-NH: . 1H34N $5 167 8-9: ;-2N ;< H=1 +-NH:
OA0%* +0=n: t> l0,uV t#anh !nhV )!ng phC
OHSc 20nh: t6" h0(u thông t0n +1 _T +à c%c GAN
--- --- .T->N T?@NH A2N ABC : .T->N T?@NH A2N ABC :
1 1 . Dn đEnh t% chFc GHI : . Dn đEnh t% chFc GHI :
2 2 . JiKm t"! Lài cM: . JiKm t"! Lài cM:
3 3 .1Nc thOng tin .1Nc thOng tin
FF Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tuần :1)
Tiết: 1)
N+:
N,:

aV _a t53 là g6k _T là c%c ch&t h4a hSc c4 ngu<n g\c t$ nh0=n h*sc nh-n t8* /h0 th-" nhập
+à* cX th( ng>W0 là" tha3 đw0 ta" t#8ngV . thứcV t#: tu, của c*n ng>W0V là" ch* c*n ng>W0 )] l,
thuộc +à* c%c ch&t đ4V g-3 n=n nh;ng twn th>Xngch* tong c% nh-n +à cộng đ<ng.
O GAN là ch&t /:ch th:chh*sc ức chế thần /0nhV dr g-3 t6nh t#8ng ngh0,n đ\0 +ớ0 ng>W0 2[
dCng
O H>u .: "ột 2\ ch&t g-3 ngh0,n nh> cà ph=V thu\c l%V )0aV #>Ku là GAN nh>ng /hông ph!0 là
_T^ H@ cần ph!0 l>u .`
)VNgu3=n nh-n:^ H@ th!* luận`
O@[ dCng thu\c c4 chứa _T /hông th7* chL đ]nh của thầ3 thu\c
O Th0ếu h0(u )0ết
O Tp "pV dua đp0
O Bế tIc t#*ng cuộc 2\ng
O ...
cV T%c h80: ^ H@ th!* luận nh4"`
O Z\0 +ớ0 c% nh-n
O Z\0 +ớ0 g0a đ6nh
O Z\0 +ớ0 Jb hộ0
dV c%ch phpng t#%nh ^H@ th!* luận`
}. Aa đ>a D 2\ thông t0n +1 t6nh h6nh t, n8n _T P lứa tuw0 H@ V@+
&.1ng cP
QR hSHng dTn H+ học Lài U nhà:
O HSc )à0V t6" h0(u th=" thông t0n +1 _T +à c%c GAN
O Ghucn )] ch* )à0 ôn tập hSc /£ I
. ?VT J-NH N8H-W/ :
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
$ổ tR*Dng 1uS(t

!g3S $h5ng !E6 2M11
FH Năm học 2012-2013
***************************************************************************

T*Gng $h) =V
$uần 2M
$0ết 2M
!g
!T
B%˜!P \%¯!P $@ !§! r® %-I
--. /01 T-23 1XN YZT :
1- ;[ \iến thFc
Giúp HS :
OH0(u thế nà* là TN€H +à t%c t%c h80 của n4.
FI Năm học 2012-2013
***************************************************************************

ONI" đ>Kc "ột 2\ qu3 đ]nh cX )!n của tH n>ớc ta +1 phpng ch\ng t, n8n €H +à . nghma của n4.
Th&3 #M t#%ch nh0," của "Q0 công d-n n40 chung +à H@ n40 #0=ng t#*ng phpng ch\ng TN€H +à
)0,n ph%p ph*ng t#%nh.
2J ^ề l8 nEng :
ONhận )0ết đ>Kc nh;ng )0(u h0,n của t, n8n Jb hộ0
OB0ết phpng ngoa t, n8n Jb hộ0 ch* )!n th-n
'J ^ề th50 đ/
OTo đ4 )0ết tu d>Nng #en lu3,n th%0 độ đ5ng đIn : Z<ng t6nh +ớ0 chủ t#>Xng tH của nhà n>ớcV Ja
l%nh t, n8n €HV tha" g0a phpng ch\ng t, n8n €H
-- ]191 J^ N_N8 +`N8 1a $bN 8-9: ,01 T?:N8 $<-
OBm ndng thu thập +à J[ l: thông t0n : t#6nh )à3 2u3 nghm E. t>Png +1 t, n8n Jb hộ0 +à t%c h80 của
n4 .
O Bm ndng t> du3 ph= ph%n đ\0 +ớ0 nh;ng hành +0 l0=n quan đến t, n8n Jb hộ0 .
O Bm ndng ứng ph4 Vt$ )!* +, t6" /0ế" 2$ t#K g05p t#*ng t6nh hu\ng c4 ngu3 cX )] đ7 dSa c>Nng
)ức
O Bm ndng t$ t0n V/0(" 2*%t c!" J5c /0=n đ]nh )0ết to ch\0 /hông tha" g0a t, n8n Jb hộ0 +à c%c hành
+0 "à ph%p luật ngh0=" c&" đ\0 +ớ0 t#y 7" .
--- -. 1H34N $5
1 d Bh*Gng Lh5L
JTh!* luận nh4" .
OT#Ic ngh0,"
ON=u +à g0!0 qu3ết t6nh hu\ng
2 d Bh*Gng t0(n
O@g/V @g+V B!ng phC
OT#anh
OHuật phpng ch\ng "a t53
-; . T->N T?@NH A2N AaC:
-. Dn đEnh t% chFc GHI:
--. JiKm t"! Lài cM:
---. $ài mHi:
PI°I $%I@> BÀI : Z&t n>ớc ta đang t#=n đà ph%t t#0(n đ( hộ0 nhậpV th7* /]p c%c n>ớc t0=n T0ến
t#6nh c%c h*8t động d83 hSc t#=n thế g0ớ0. T#*ng qu% t#6nh ph%t t#0(nV "ột th%ch thức lớn đst #a : đ4
là g0!0 qu3ết c%c TN€H. aậ3 TN€H là g6k T%c h80 của n4 #a 2a* k Ngu3=n nh-n +à )0,n ph%p /hIc
phCc n4 ntn k )à0 hSc hô" na3 2T g05p ch5ng ta g0!0 đ%p c-u hỏ0 đ4
Bh*Gng Lh5L !/0 1ung Bổ gung
hoạt động 1: $ ì6 h0ểu n /0 1ung Lh ần
đ ặt vấn đề
• Qục t0]u P0fL học h0nh hình
I/ $ì6 h0ểu chung
Quan sát tranh :
FK Năm học 2012-2013
***************************************************************************

th3nh lh50 n0(6 về t( n.n "¢ h/0 v3
t5c h.0 củ9 nt .
• Bh*Gng Lh5L Đọcn thả_ Uuận
• 4!g 48 nEng ;ng Lht v3 l8 nEng
thu thậL "£ U| thjng t0n
• H@ quan 2%t t#anh Ž Aa ch0a đô0 )!ng
:
k Nh;ng h6nh !nh c%c 7" +oa J7" n40
l=n đ01u g6 k
k u" h0(u thế nà* là t, n8n €H k
~ • BH D :
k Hb3 n=u "ột 2\ TN€H "à 7" )0ết k
k Nh;ng t, n8n đ4 t, n8n nà* là ngu3
h0(" nh&tk
O• BH D g-3 ngu3 h0(" nh&t là cW )8cV
"a t53V "80 d-".
• ZSc t6nh hu\ng t#*ng 2%ch ^ th!* luận
nh4" R ph5t
• A0%* +0=n ch0a lớp thành } nh4"
• O_Q0 nh4" th!* luận "ột c-u hỏ0
• O Nh4" DVF ^c-u D`
• ONh4" RV} ^G-u F`
D. k u" c4 đ<ng t6nh +ớ0 . /0ến của Un
/hông k a6 2a* k
k u" 2T là" g6 nếu c%c )8n P lớp 7"
cng chX0 nh> +ậ3 k
F. k Th7* 7" t Ž H +à )à T%" c4 +0
ph8" tH /hông k HS ph8" tộ0 g6 k
th-n t:ch t%c h80 của c%c TN€H đ4 k
HS 2T )] J[ l. ntn k
v Th!* luận nh4" ^ R ph5t ` :
N=u t%c h80 của c%c TN€H đ\0 +ớ0 )!n
th-nV g0a đ6nh +à €H k
AaBH ~• tH F
k Ngu3=n nh-n nà* dYn đến t6nh t#8ng nà3 k
Ngu3=n nh-n nà* là ch:nh k
k Z( g0!" )ớt TN€H th7* 7" cần là" g6
OZ4 là nh;ng hành +0 +0 ph8" đ8*
đứcV tH g-3 hậu qu! J&u đ\0 +ớ0
€H.
O T, n8n €H:
x a0 ph8" đ8* đứcV tH.
x A-3 hậu qu! J&u
O _ột 2\ TN€H: cW )8cV "80 d-"V
)uôn )%n +ận chu3(n "a t53V d'ng
ch&t /:ch th:chj.
O T, n8n ngu3 h0(" nh&t là cW )8cV
"a t53V "80 d-"
F.Thảo luận tinh huống trong
sách/34
$ình %uống 1:
O Z<ng . +ớ0 . /0ến của Un
GhX0 )à0 dn t01n O• đ%nh )8c O• +0
ph8" th%p luật
$ình %uống 2: Bà T%" : Tộ0 dC dQV
tw chức "ua )%n "a t53.
T +à H : Tộ0 cW )8cV ngh0,n O• +0
ph8" th%pluật O• J[ l. th7* th%p
luật
• !guS]n nhin
HM Năm học 2012-2013
***************************************************************************

k
• Ha" chX0 đua đp0 l>W0 )0ếng
• Tp "p th0ếu h0(u )0ết
• B] dC dQ lô0 /f* fp )uộc
• Bhông đ>Kc d83 dQ cha "g
nuông ch01u h*sc )uông lỏng
c*n c%0
. Hoạt động 2: $ì6 h0ểu n/0 1ung 230 học
Qục t0]u P0fL học h0nh n{6 R‰ !j0
1ung 230 học
Bh*Gng Lh5L ^ấn đ5L .
48 nEng hống $* 1uS Lh] Lh5n
\5ch t0ến h3nh
P^
OB0(" t#a nhanh :
OTE N là TN€H k T%c h80 k
ON=u nh;ng ngu3=n nh-n +à )0,n ph%p /hIc
phCc k
OBà0 "ớ0
v Hh t6" h0(u c%c qđ c!u tH +1 phpng
TN€H :
OAS0 H@ đSc nh;ng qu3 đ]nhE RŠ
Th!* luận nh4" ^ Š ph5t `:
tH c&" nh;ng hành +0 nà* đE + t#y 7"V
ng>W0 ngh0,n "a t53 +à t*àn €H k
Aa ch\t l80 tH : tH ngh0=" c&" t&t c! c%c
hành +0 c4 l0=n quan đến "a t53V cW )8cV
"80 d-".
Hà" BT DVF t#*ng 2%chERŠ
OAa BH: ch5ng ta ph!0 c!nh g0%c đ( /hông
2a +à* TN€H
OGông d-n là" g6 đ( phpng ch\ng TN€H k
OHà H@ 7" 2T là" g6 đ( phpng ch\ng
TN€H
II E !/0 1ung 230 học •
1(Thế nào Gà TNcH ¡
Oa0 ph8" đ8* đứcV tl.
OA-3 hậu qu! J&u
ONgu3 h0(" nh&t: cW )8cV "a t53V
"80 d-".
2(TNc hại ¡
O¤nh h>Png J&u đến 2ức /hỏ7 V đ8*
đức
OA-3 "&t TT€HV 2u3 th%0 g0\ng np0
3(Nhdng euy đEnh c! CA
^@g/E RŠ`
&(T"Nch nhifm cgu cOng đhn ¡
O@\ng g0!n d]V lành "8nh
OGh&p hành đ5ng qu3 đ]nh của tl
OT:ch c$c tha" g0a phpng ch\ng t,n
n8n €H
& .- 1ng cP:
Q- . ,in d#
O HSc thuộc Nh )à0
H1 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

O Hà" BT RV ŠE RŠ
O €7" t#>ớc Bà0 D}
. ?VT J-NH N8H-W/ :
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S $h5ng !E6 2M11
T*Gng $h) =V
H2 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

$uần 21
$0ết 21
!g
!T
B%˜!P \%¯!P $@ !§! r® %-I
J $0ết 2J
--. /01 T-23 1XN YZT:
1- ;[ \iến thFc
Giúp HS :
OH0(u thế nà* là TN€H +à t%c t%c h80 của n4.
ONI" đ>Kc "ột 2\ qu3 đ]nh cX )!n của tH n>ớc ta +1 phpng ch\ng t, n8n €H +à . nghma của n4.
Th&3 #M t#%ch nh0," của "Q0 công d-n n40 chung +à H@ n40 #0=ng t#*ng phpng ch\ng TN€H +à
)0,n ph%p ph*ng t#%nh.
2J ^ề l8 nEng :
ONhận )0ết đ>Kc nh;ng )0(u h0,n của t, n8n Jb hộ0
OB0ết phpng ngoa t, n8n Jb hộ0 ch* )!n th-n
'J ^ề th50 đ/
OTo đ4 )0ết tu d>Nng #en lu3,n th%0 độ đ5ng đIn : Z<ng t6nh +ớ0 chủ t#>Xng tH của nhà n>ớcV Ja
l%nh t, n8n €HV tha" g0a phpng ch\ng t, n8n €H
-- ]191 J^ N_N8 +`N8 1a $bN 8-9: ,01 T?:N8 $<-
OBm ndng thu thập +à J[ l: thông t0n : t#6nh )à3 2u3 nghm E. t>Png +1 t, n8n Jb hộ0 +à t%c h80 của
n4 .
O Bm ndng t> du3 ph= ph%n đ\0 +ớ0 nh;ng hành +0 l0=n quan đến t, n8n Jb hộ0 .
O Bm ndng ứng ph4 Vt$ )!* +, t6" /0ế" 2$ t#K g05p t#*ng t6nh hu\ng c4 ngu3 cX )] đ7 dSa c>Nng
)ức
O Bm ndng t$ t0n V/0(" 2*%t c!" J5c /0=n đ]nh )0ết to ch\0 /hông tha" g0a t, n8n Jb hộ0 +à c%c hành
+0 "à ph%p luật ngh0=" c&" đ\0 +ớ0 t#y 7" .
--- -. 1H34N $5
1 d Bh*Gng Lh5L
JTh!* luận nh4" .
OT#Ic ngh0,"
ON=u +à g0!0 qu3ết t6nh hu\ng
2 d Bh*Gng t0(n
O@g/V @g+V B!ng phC
OT#anh
OHuật phpng ch\ng "a t53
-;. T->N T?@NH A2N AaC:
-. Dn đEnh t% chFc GHI:
--. JiKm t"! Lài cM:
H' Năm học 2012-2013
***************************************************************************

u" h0(u t, n8n Jb hộ0 là g6 k T%c h80 của t, n8n Jb hộ0 đ\0 +ớ0 "Q0 c*n ng>W0
Z( phpng ch\ng t, n8n Jb hộ0 ph%p luật n>ớc ta đb qu3 đ]nh nh> thế nà* k
---. $ài mHi :
H%"ït 8%5(- cu," -i"*%
6ie( 6"# $%ïc @i($
N%5i 9u(- Bổ gung
H%"ït 8%5(- 1: TC= $iểu c5c
muS đ)nh củ9 Lh5L Uuật về Lhvng
chống t( n.n "¢ h/0
Q$.P0fL hh h0ểu R‰ về chế t30 củ9
Lh5L Uuật
4!g l8 nEng thu thậL .
BBĐọc nđ36 th_.0
\$%
Giaùo "ieân cho hoïc sinh *oïc
t> l0,u tha" /h!* t#*ng 2%ch g0%* /h*a
t#ang RŠ VR•
O A0%* +0=n đSc th=" D 2\ đ01u t#*ng )ộ
luật h6nh 2$ D••• +1 c%c tộ0 "ua )%n
V2[ dCng c%c ch&t /:ch th:ch Vtộ0 cp )8c
H Đ 2 =uS(n tậL
Qục t0]u P0fL học h0nh Lhin t|ch
c5c tình huống nh±6 Lh5t tR0ển l8
nEng nnhận 20ết nh,ng v0 Lh.6 v3 l8
nEng ;ng "£ đfng đ{n tR_ng cu/c
hống
Bh*Gng Lh5L $hả_ Uuận vấn đ5L
B30 tậL 1
&NS : & 8 nEng fng Lht
Hb3 /( c%c h6nh thức đ%nh )8c "à 7"
)0ết
Hb3 l0=n h, P t#>Wng 7" c4 c%c h0,n
t>Kng đ%nh )8c jj.
OZ1 Ju&t nh;ng )0,n ph%p /hIc phCc k
• Đọc t* U0(u th96 lhả_
-Z01u D•}VD•–VD•iVD••VF||^ Bộ luật
h6nh 2$ ED}|V D}i `
II U 4u/ (n tậL
B30 tậL 1tR9ng 'F
O_ột 2\ h6nh thức đ%nh )8c
x GhX0 2\ đ1 Vđ% gà Vc% độ đ%
)anh V 24c đma Vtw tô"
• B0,n ph%p :
• x Nhà t#>Xng c4 2$ ph\0 hKp
chst chT +ớ0 g0a đ6nh
• x Z*àn độ0 tw chức c%c )uw0
g0a* l>u
H: Năm học 2012-2013
***************************************************************************

B$ '
4!g 48 nEng te t0n
ZSc t6nh hu\ng
OTh7* 7" . nghm của H*àng đ5ng ha3
2a0 +6 2a* k
O Nếu 7" là H*àng 7" 2T là" g6 k Nếu
gsp t#>Wng hKp nh> t#=n k
B$ :
4!g 48 nEng ;ng Lht
u" 2T là" g6 t#*ng nh;ng t6nh hu\ng
2au
B$C
4!g 48 nEng t* 1uS Lh] Lh5n
Th7* 7" đ01u g6 2T Jc3 #a nếu H9ng đ0
th7* ng>W0 đàn ông l8
ONếu 7" là H9ng 7" 2T là" g6 k
B$ F
4!g 48 nEng ;ng Lht
u" đ<ng . +ớ0 . /0ến nà* k a6 2a* k
• x B!n th-n hSc 20nh luôn t$
chủ c4 . thức c!nh g0%c
B 30 T ậL 2 :
R NSc 20nh t$ là" phần l0=n h,
B30 tậL '/'F
Ol nghm của h*àng là 2a0 .
O a6 +0,c là" đ4 c4 th( là +0 ph8"
ph%p luật đ<ng thW0 lần 2au H*àng
c4 th( t0ếp tCc +0 ph8"
 th!0 J0n lQ0 )\ "g +1 +0,c là"
2a0 của "6nh
 B%* ch* cX quan công an /hu
+$c /h0 th&3 +0,c là" của )à hàng
n>ớc là "W %"
B30 tậL : /'H
G%ch ứng J[ :
aE Bhông +à* chX0 jqu%n 
Bhu3=n ngdn )8n
)E Bhông đ0  )%* ch* ng>W0 lớn
^ Gông an `  c4 th( th7* dM0 hành
+0 của nh;ng ng>W0 đ4
B30 tậL C/'H
G4 th( H9ng )] dC dQ V)] )%n V)] fp
)uộc j  Z>a +à* c*n đ>Wng J&u
^ "80 d-" V +ận chu3(n "a t53 .. `
 Bhông đ0 th7*  )%* ch* ng>W0
lớn j.
B30 tậL F
• Đ•ng V va0 V l0ến
O aVcV gV 0V /
• 4hjng đ•ng V va0 V l0ến
- ,$8$đV7Vh
HC Năm học 2012-2013
***************************************************************************

: d \ủng cố
k G%ch phpng ch\ng c%c t, n8n Jb hộ0 .
k G%ch ứng J[ của ch5ng ta t#>ớc nh;ng c8" )Y3 dC dQ t#*ng th$c tế .
CJ Tặn 1v
O a1 nhà hSc )à0 là" c%c )à0 tập
O 2>u tầ" nh;ng c-u danh ngôn /hcu h0,u j./hông 2a +à* t, n8n Jb hộ0
O Ghucn )] )à0 D} ^ thpng ch\ng nh0r" HIaE UIh@
x ZSc c%c t6nh hu\ng
x T#! lW0 phần gK0 .
x @>u tầ" t#anh !nh V %p ph:ch j. G4 nộ0 dung l0=n quan đế )à0 hSc .
NO$ 4I!% !P%I@Q
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S $h5ng !E6 2M11
T*Gng $h) =V

BÀI 1: B%˜!P \%¯!P !%I²Q %I^ / €ITg
--. /01 T-23 :
1- ;[ \iến thFc
Giúp HS :
HF Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tuần :22
Tiết :22
N+:
N,:

OH0(u đ>Kc t:nh ch&t ngu3 h0(" của HIaE UIh@V c%c )0,n ph%p t#%nhV nh;ng qu3 đ]nh tH +1 phpng
ch\ng nh0r" HIaE UIh@V t#%ch nh0," c!u công d-n t#*ng công t%c ph4ng ch\ng.
2- ;[ \j năng
O B0ết g0; "6nh đ( /hông )] nh0r" HIakUIh@.
O T:ch c$c tha" g0a c%c h*8t động phpng ch\ng nh0r" HIaEUIh@
3 ;[ thNi độ
OG4 th%0 độ đ5ng đIn : Tha" g0aV ủng hộ phpng ch\ng HIak UIh@ /hông đ\0 J[ ph-n )0,t +ớ0
nh;ng ng>W0 "Ic HIaEUIh@ )V )0ết g0;u "6nh /hông đ( nh0r"
-- ] 191 J^ N_N8 +`N8 1a $bN 8-9: ,01 T?:N8 $<-
O Bm ndng t6" /0ế" +à J[ l: thông t0n +1 HIaE UIh +à t:nh ch&t ngu3 h0(" của n4
O Bm ndng t> du3 2%ng t8* t#*ng +0,c đ1 Ju&t c%c )0,n ph%p phpng t#%nh HIaE UIh@ ch* )!n th-n +à
cộng đ<ng .
O Bm ndng th( h0,n 2$ c!" thông E ch0a 2y đ\0 +ớ0 nh;ng ng>W0 c4 HIaE UIh +à g0a đ6nh hS
--- . 1H34N $5 :
DO th>Xng ph%p
O Th!* luận nh4"
O@I" +a0
O Zà" th*80
2 ] ChSkng tifn :
O @g/V @g+V B!ng phC
O T#anh !nh
-; . T->N T?@NH A2N AaC:
1 . Dn đEnh t% chFc GHI:
2 . JiKm t"! Lài cM : Gông d-n H@ cần là" g6 đ( đc3 l'0 c%c TN€H k
3 . $ài mHi:

%_.t đ/ng củ9 P^ v3 %g !/0 1ung Bổ gung
hoạt động 1: $ì6 h0ểu !T Lhần đặt vấn đề
JQục t0]u P0fL học h0nh h0ểu thjng t0n c5c
hố U0(u về đ.0 1)ch €ITg nmu9 đt c5c ~6 h0ểu
t|nh chất nguS h0ể6 củ9 %I^/ €ITg .Bh*Gng
Lh5L Đọc đ36 th_.0n thả_ Uuận
4³ nEng hống $ì6 l0ế6 v3 "£ U| thjng t0n .
\$%
Aa:
T#7* )!ng phC c4 chfp 2¥n thông t0n
IE $ì6 h0ểu chung:
-1- Yọc
HH Năm học 2012-2013
***************************************************************************

O Gứ "Q0 ngà3 t#=n thế g0ớ0 c4 th=" hàng chCc
ngàn ng>W0 )] nh0r" HIaE UIh@
{ a0,t Na" Vt:nh đến RDEiEF||R c4 :
O –|–i| ng>W0 nh0r" HIa đ>Kc ph%t h0,n
O D|i}| ),nh nh-n UIh@
O • ••Š ng>W0 chết d* UIh@
O u" nghm g6 +1 c*n 2\ P thông t0n t#=n k
O HSc 20nh 2T th7* dM0 )!ng phC th!* luận t#*ng
)àn hSc ^F ph5t `
 Z80 d0,n t#! lW0
O Aa ch\t . .
HSc 20nh đSc )ức th> P @ABE Ri
OTa0 hSa g0%ng Ju\ng g0a đ6nh )8n _a0 là g6 k
Ou" c4 N€ g6 +1 t-" t#8ng ng>W0 "Ic ),nh +à
ng>W0 th-n của hS qua th> k
H@:
OTh!* luận nh4"
OZ80 d0,n nh4" t#6nh )à3
Aa: Gh\t l80 . ch:nh
-2-Nhln mnt
!( thOng tin
JHIaE UIh@ là cdn ),nh /hông
th( ch;a đ>Kc t#*ng Jb hộ0 h0,n
na3
J2/ B;c th*
OUnh t#a0 của )8n _a0 )] chết
+6 HIaEUIh@.
ONgu3=n nh-n :B8n J&u lô0 /f*
t0=" ch:ch "a t53
Hoạt động 2: $ì6 h0ểu !T 230 học
Qục t0]u P0fL học h0nh n{6 R‰ lh50 n0(6
nh,ng muS đ)nh củ9 Lh5L Uuật v3 c5c 20(n
Lh5L Lhvng chống nh0´6 %I^q €ITg
JBh*Gng Lh5L ^ấn đ5L
J 48 nEng hống $* 1uS h5ng t._
\5ch t0ến h3nh
k HIa là g6 k UIh@ là g6 k
a6 2a* ph!0 phpng ch\ng HIaE UIh@ k
Th!* luận nh4" ^ R ph5t `
Ngu3=n nh-n HIaEUIh@ k
IIE !/0 1ung 230 học
1(JhNi nifm:
- HIV!I"S l# g$ %
HIa: T=n "ột l*80 +0#ut 2u3
g0!" "0r" d]ch P ng>W0.
OUIh@ : A0a0 đ*8n cu\0 của HIa
&Tác h'i :
O ¤nh h>Png đến BT Ž €H
O ¤nh h>Png g0\ng np0
O ¤nh h>Png 2ức /hỏ7
HI Năm học 2012-2013
***************************************************************************

D. B0nh thế nghe*
F. ZW0 2\ng /hông lành "8nh
R. B• c>Xng tH ch>a ngh0="
}. Bf" h0(u )0ết
Š. Bhông là" chủ đ>Kc )!n th-n
•. Guộc 2\ng g0a đ6nh /hông h8nh ph5c
k Th7* 7" c*n ng>W0 c4 th( ngdn chsn đ>Kc
th!" hSa HIaE UIh@ /hông k
H@ đSc qu3 đ]nh t#*ng 2%chE R•
k Gông d-n Ž H@ cần là" g6 đ( phpng ch\ng
nh0ế" HIaE UIh@ k
%_.t đ/ng ' =uS(n tậL
JQục t0]u %ọc h0nh vận 1ụng l0ến th;c để
U36 c5c 230 tậL
JBh*Gng Lh5L ^ấn đ5L nthả_ Uuận
J48 nEng hống
\5ch t0ến h3nh
B30 tậL 1
B$'
48 nEng thể h0(n he cả6 thjng ch09 h-
r5c đ)nh S]u cầu 230 tậL
q $h~_ ~6 %I^ UiS tRuSền mu9 c5c c_n đ*kng
n3_ q
B$ :
4³ nEng hống 48 nEng "£ U| thjng t0n
•6 đ•ng V va0 V l0ến n3_ q vì h9_ q
J •6 lhjng đ•ng V va0 V l0ến n3_ q ^ì h9_ q
2(ouy đEnh c! CA p[ Ih#ng
chPng H-;( 7-,+
^@ABE R•`
3(T"Nch nhifm c! cOng dhn
OGhủ động phpng t#%nh ch*
"6nh +à ch* g0a đ6nh
OBhông ph-n )0,t đ\0 J[ +ớ0
ng>W0 nh0r" HIaEUIIh@
OT:ch c$c tha" g0a c%c h*8t
động HIaE UIh@
---. Auyfn tlI:
B$ 1 :
Quan h, qua l80 +ớ0 nhau V
ngh0,n h5tV "80 d-" là ha0 c*n
đ>Wng ngIn nh&t dYn đến
nh0r" HIaE UIh@
B$' : Th!* luận nh4" nhỏ ^ D
ph5t `
Z%p %n : 7V gV0
B$ :
O Bhông đ<ng . +ớ0 . /0ến
x GhL nh;ng ng>W0 c4 quan
h, j
 a6 HIaE UIh@ /hông ph-n
)0,t đ\0 t>Kng P đ-u /hông chL
HK Năm học 2012-2013
***************************************************************************

B$ C
4!g $* 1uS h5ng t._
u" c4 đ<ng t6nh +ớ0 . /0ến của Thủ3 /hông k a6
2a* k
O Nếu 7" là H0ếu 7" 2T là" g6 k
ng>W0 n>ớc ng*à0 "ớ0 )] "à
ng>W0 a0,t Na" cng )] nh0r"
HIa EUIh@
O GhL nh;ng ng>W0 hành ngh1
"80 d-" .
a6 HIaE UIh@ +ô t6nh l-3 qua
đ>Wng t#u31n "%u
O Ng>W0 )] nh0r" HIaE UIh@
c4 th( c4 cuộc 2\ng )6nh
th>Wng thW0 g0an đầu /hông c4
)0(u h0,n #a ng*à0  Bh0 đến
g0a0 đ*8n UIh@ "ớ0 c4 )0(u
h0,n j ^ c4 ng>W0 thW0 g0an đ4
/f* dà0 Š – nd" `
B30 tậL C
Bhông đ<ng t6nh +ớ0 . /0ến của
Thủ3 .
Oa6 UIh@ /hông dr dàng l-3
qua t0ếp J5c Vg0a* t0ếp thông
th>Wng  g0!0 th:ch đ( Thủ3
h0(u #M +1 UIh@.
& ] 1ng cP
OBh%0 n0," +1 HIaE UIh k T:nh ch&t ngu3 h0(" của HIaE UIh@
O th%p luật n>ớc ta đb qu3 đ]nh g6 +1 phpng ch\ng HIaE UIh@....
Q-. ,in d#
OHSc )à0V là" BT cpn l80
O€7" )à0 2au
O Ghucn )] )à0 DŠ ^ th*ng ngoa ...................................`
x ZSc phần Zst +&n đ1
x T#! lW0 c-u hỏ0 gK0 . .......
?VT J-NH N8H-W/ :
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S $h5ng !E6 2M11
IM Năm học 2012-2013
***************************************************************************

T*Gng $h) =V

BÀI 1C B%˜!P !Pµ€ $€I !§! ^¶ 4%x \%[? !`
^À \[\ \%¨$ Đ-\ %§I
-. /01 T-23 :
1. ;[ \iến thFc: NI" đ>Kc nh;ng qu0 đ]nh thông h>Wng của tH +1 phpng ngoa ta0 n8n + /h:
ch%3 nw +à c%c ch&t độc h80
–. th-n t:ch đ>Kc t:nh ch&t ngu3 h0(" của + /h:jV c4 )0, ph%p phpng ngoa c%c ta0 n8n t#=n
2. ;[ \q năng: Nhận )0ết đ>Kc hành +0 +0 ph8" tH của nhà n>ớc +1 phpng ngoa ta0 n8nV To đ4
)0ết c%ch phpng ngoa +à nhIc nhP "S0 ng>W0 c'ng th$c h0,n.
3. ;[ thNi độ: A0%* dCc . thức ngh0=" chLnh ch&p hành nh;ng qu0 đ]nh của nhà n>ớc
--- 191 J^ N_N8 +`N8 Yrs1 +t ,0N8 T?:N8 $<- H=1
OBm ndng t6" /0ế" +à J[ l: thông t0n +1 t6nh h6nh ta0 n8n d* + /h: Vch%3 Vnw +à c%c ch&t độc h80
g-3 #a .
I1 Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tuần :23
Tiết: 23
N+:
N,:

OBm ndng t> du3 2%ng t8* t#*ng +0,c đ1 Ju&t c%c )0,n ph%p phpng t#%nh ta0 n8n d* + /h: ...ch* )!n
th-n +à ch* ng>W0 /h%c .
OBm ndng ứng ph4 +ớ0 2$ c\ ngu3 h0(" d* ch&t ch%3 nw h*sc ch&t độc h80 g-3 #a .
--- . 1H34N $5:
1 ChSkng IhNI :
O OTh!* luận nh4" .
O A0!0 qu3ết t6nh hu\ng
OZà" th*80 ...
2- ChSkng tifn :
O@g/V @g+V
OBộ luật h6nh 2$ +1 phpng ch\ng ch;a ch%3
OG%c thông t0n 2$ /0,nV t#anh !nh
-; . T->N T?@NH A2N ABC:
1 . Dn đEnh t% chFc GHI:
2. JiKm t"! Lài cM:
3 . $ài mHi:
8iHi thifu Lài : Aa ch* hSc 20nh quan 2%t t#anh O• N€
Aa ch\t ng*à0 c%c +C ta0 n8n g0a* thông g-3 th>Xng t:chV chết ng>W0 cpn c4 c%c +C ta0 n8n +
/h:V ch%3V nw +à c%c ch&t độc h80:
Bà0 hSc hô" na3 2T là" #M t%c h80 của + /h:j..+à c%ch phpng ngoa c%c ta0 n8n đ4.
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
hoạt động 1: H, H+ tum hiKu Ihần Y;Y
/vc tiwu : Học sinh thxy đSyc sz nguy
hiKm c! cNc t!i nạn pM \h{ chNy n% pà
cNc chxt độc hại ghy "! đPi pHi con ngS|i .
ChSkng IhNI : Yàm thoại Rthgo Guln .
Jj năng sPng : tum \iếm pà m} G{ thOng tin
\5ch t0ến h3nh
AS0 H2 đSc R thông t0n P 2%ch g0%* /h*a E
}D
ku" c4 2u3 nghm g6 /h0 đSc nh;ng thông t0n
t#=nk
kNh;ng ta0 n8n đ4 đ( l80 hậu qu! ntnk
k Nh;ng ngu3=n nh-n nà* g-3 #a c%c +C ta0
n8n đ4k
^ Aa đ>a )!ng 2\ l0,u 2%ch g0a* /h*a E }D `
!/0 1ung
IE $ì6 h0ểu chung
1J Đọc thjng t0n D hgl
2J !hận "#t
aOTa0 n8n d* ch%3V nwV ch&t độc h80V
+ /h: nh01u O• )%* động
)OT%c h80:
x !nh h>Png 2ức /hỏ7 t:nh "8ng
x !nh h>Png /0nh tế
vNgu3=n nh-n:
x Gh0ến t#anh
Bổ gung
I2 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

x B&t ccnV /f" h0(u )0ết
x Tt nh0r" độc
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
OH0=n h, th$c tế t#*ng cuộc 2\ng 7" đb tong
th&3 nh;ng /hcu h0,u nà* đ( tu3=n t#u31n
"S0 ng>W0 phpng ngoa ta0 n8n + /h: ...k
O { đ]a ph>Xng 7" Vt6nh h6nh th$c h0,n c%c
qu3 đ]nh phpng ngoa ta0 n8n + /h: ch%3 nw
nh> thế nà* k
OB( ch* c! lớp ngh7 D t6nh hu\ng J!3 #a
l0=n quan đến ch%3 nw k N=u #M ngu3=n
nh-n Vt%c h80 Vhậu qu! nh> thế nà* t#*ng
cuộc 2\ng k
O Th7* 7" ta0 n8n của ch%3 nw 2T !nh h>Png
đ\0 +ớ0 a0 k U0 2T là" ch* c%c +C ch%3 nw
J!3 #a k
J%_.t đ/ng 2 $ì6 h0ểu n/0 1ung 230 học
Qục t0]u P0fL học h0nh n{6 đ*+c n/0
1ung 230 học .%0ểu he nguS h0ể6 củ9
ch5S nổ muS đ)nh củ9 Lh5L Uuật v3 U0]n
h( 2ản thin .
Bh*Gng Lh5L ^ấn đ5L .
48 nEng hống 48 nEng ;ng Lht
\5ch t0ến h3nh :
kTo phần ZaZ hb3 n=u nh;ng t%c h80 cC
th( d* + /h:V ch%3V nw +à c%c ch&t độc h80
g-3 #ak
kZ( phpng ngoa c%c ta0 n8n đ4 nhà n>ớc đb
)an hành luật phpng ch%3 ch;a ch%3V luật
h6nh 2$ +à "ột 2\ +dn )!n qu0 đ]nh /h%c.
Hb3 đSc k
k Ng*à0 nh;ng qu3 đ]nh t#=n 7" cpn )0ết
nh;ng qu0 đ]nh nà* /h%c của tH /hôngk
Aa: H0=n h, ca" /ết /hông đ\t ph%* nw
!/0 1ung l0ến th;c
IIE !/0 1ung 230 học:
DnTNc hại c! t!i nạn do pM \h{R
chNyR n% pà chxt độc hại:
B] th>XngV tàn phếV chết ng>W0
Twn th&t tà0 2!n của c% nh-nV g0a đ6nhV
Jb hộ0.
2R 1Nc eui đEnh c! IhNI Gult
^@ABE•F`
3R T"Nch nhifm c! cOng dhn ] H+
T$ g0%c ngh0=" chLnh th$c h0,n c%c
qu0 đ]nh
Tu3=n t#u31nV nhIc nhP "S0 ng>W0
I' Năm học 2012-2013
***************************************************************************

kNh;n qu0 đ]nh đ4 đ1 #a đ( là" g6k
^thpng ngoa ta0 n8nV )uộc "S0 ng>W0 pha0t
th$c h0,n`
kTh7* 7" công d-n n40 chungV hSc 20nh n40
#0=ng cần ph!0 là" g6 đ( phpng ngoa ta0
n8nk
c'ng th$c h0,n
T\ c%* hành +0 J50 g0Cc
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
Hoạt động 3: H, Guyfn tlI
Qục t0]u %ọc h0nh vận 1ụng 40ến th;c
để U36 c5c 230 tậL
Bh*Gng Lh5L Đ36 th_.0 nvấn đ5L
\5ch t0ến h3nh
B$1
4!g $ì6 l0ế6 "£ U| thjng t0n .
k Th7* 7" ch&t độc h80 nà* g-3 ta0 n8n
ngu3 h0(" ch* c*n ng>W0 k
B$2
u" d$ đ*%n đ01u g6 J!3 #a
4!g 48 nEng t* 1uS h5ng t._
B$'
4!g 48 nEng "£ U| thjng t0n
$h~_ ~6 nh,ng h3nh v0 v0(c U36 n3_
1*a0 điS v0 Lh.6 mu0 đ)nh về Lhvng
ng·9 t90 n.n vc lh| ch5S nổ q
B$ :
4!g 48 nEng t* 1uS h5ng t._
•6 h– U36 gì tR_ng 6Ÿ0 tình huống h9u .
!/0 1ung l0ến th;c
IIIE =uS(n tậL
BTD
?Nh;ng ch&t l*80 g-3 ngu3 h0(" :
v aV)VcVdVđV7VgVhV0Vl
BTF: a0 ph8"
ZEU: aV )V dV 7V gO• Z0(" F Nh )à0
hSc
BTR:
aV )V cO• Bhu3=n "S0 ng>W0 t#%nh
nX0 ngu3 h0("
d O• B%* nga3 ch* ng>W0 c4 t#%ch
nh0,"
B$ :
aE. ....GhX0 ngh]ch c%c +ật l8 /hu3=n
ngdn nhIc nhP +à g0!0 th:ch #M đ( c%c
7" h0(u đ>Kc t%c h80 của +0,c 2[ dCng
.
)O G>a đCc th%* ch\t )*" ....OO•
/hu3=n ngdn nhIc nhP )%* ch* ch:nh
qu31n đ]a ph>Xng .
cOOE H5t thu\c l% Vn&u dn gần nX0 chứa
Jdng dầu  nhIc nhP
dOOE.....G4 ng>W0 tàng t#;  B%* ch*
ch:nh qu31n đ]a ph>Xng
I: Năm học 2012-2013
***************************************************************************

& . 1ng cP: \ủng cố
DVT%c h80 của ta0 n8n d* + /h:V ch%3V nw +à ch&t độc h80
FV G%c qu0 đ]nh của ph%p luật: ^@ABE•F`
RV T#%ch nh0," của công d-n Ž H@
Q-. ,in d#
HSc )à0V là" )à0 tập –O BT th$c hànhAhGh i
Ghucn )] )à0 D•^Qu31n 2P h;u .....`
x ZSc phần Zst a&n Z1
x T#! lW0 c%c c-u hỏ0 2>u tầ" ......
?VT J-NH N8H-W/ :
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
$ổ tR*Dng 1uS(t.
!g3S $h5ng !E6 2M11
T*Gng $h) =V
$<- 1~: o3•€N +• H‚3 T<- +bN ;< N8H^7 ;0
TƒN T?=N8 T<- +bN 167 N8r„- JH91
-. /01 T-23 :
1 ;[ \iến thFc :
OH0(u nộ0 dung của qu31n 2P h;uV )0ết nh;ng tà0 2!n g6 thuộc qu31n 2P h;u của công d-n
IC Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tuần :2&
Tiết: 2&
N+:
N,:

2 … ;[ \j năng
OT$ hà* +1 qu31n 2P h;uV c4 . thức tôn t#Sng tà0 2!n của ng>W0 /h%cV )0ết đ&u t#anh +ớ0 nh;ng
hành +0 +0 ph8" qu31n 2P h;u.
' d ^ề th50 đ/ :
O H6nh thành ch* hSc 20nh . thức tôn t#Sng tà0 2!n của "S0 ng>W0 Vđ&u t#anh +ớ0 c%c hành +0 J-"
ph8" qu31n 2P h;u:
--… 191 J^ N_N8 +t ,0N8 +`N8 Yrs1 +t ,0N8 T?:N8 $<- :
OBm ndng ph-n t:ch 2* 2%nh hành +0 tôn t#Sng +à hành +0 /hông tôn t#Sng qu31n 2P h;u tà0 2!n
ng>W0 /h%c .
OBm ndng t> du3 ph= ph%n đ\0 +ớ0 nh;ng hành +0 +0 ph8" qu31n 2P h;u tà0 2!n của ng>W0 /h%c
OBm ndng t> du3 2%ng t8* : /m ndng g0!0 qu3ết +&n đ1 t#*ng c%c t6nh hu\ng đ( )!* +, qu31n 2P h;u
tà0 2!n của )!n th-n +à th( h0,n 2$ tôn t#Sng tà0 2!n của ng>W0 /h%c .
---. 1H34N $5 :
1 ChSkng IhNI :
O OTh!* luận nh4" .
O A0!0 qu3ết t6nh hu\ng
OZà" th*80 ...
2- ChSkng tifn :
O@g/V @g+V B!ng phC
O H0ến ph%p D••FV Bộ luật d-n 2$V )ộ luật h6nh 2$
-; . T->N T?@NH A2N AaC:
1 . Dn đEnh t% chFc GHI:
2 . JiKm t"! Lài cM:
ON=u nh;ng qu0 đ]nh của tH +1 phpng ngoa TN + /h:j.k
OGh Ž H@ cần là" g6 đ( phpng t#%nh TNjk
3 . $ài mHi:
8iHi thifu Lài : Aa cầ" t#*ng ta3 D cu\n 2%ch +à n40 : n Gu\n 2%ch nà3 của tô0q. G-u n40 đ4 /h“ng
đ]ng đ01u g6k O• /h“ng đ]nh tô0 là chủ 2P h;u của cu\n 2%ch.
YK tum hiKu thwm p[ euy[n sU hduR Lài 1~ s† gi‡I t! Liết nhdng đi[u xy
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
hoạt động 1: %T tì6 h0ểu Lhần Đ^Đ
Qục t0]u P0fL học h0nh h0ểu muSền hD
h,u t30 hản củ9 cjng 1in
Bh*Gng Lh5L $hả_ Uuận nht6 nđọc
4!g 4³ nEng Lhin t|ch v3 h_ h5nh h3nh
v0 .
\5ch t0ến h3nh .
AS0 H@ đSc c%c t6nh hu\ng P 2%ch g0%*
!/0 1ung l0ến th;c
I/ $ì6 h0ểu chung
1 d $ình huống 1
aONg>W0 chủ J7 A0; g6n J7
Bổ gung
IF Năm học 2012-2013
***************************************************************************

/h*aO 3=u cầu HZ nh4".
q $%1: U0 c4 qu31n 2P h;u ch0ếc J7k
GhL c4 qu31n 2[ dCngk
qu" h0(u thế nà* là qu31n 2P h;u tà0 2!n
của công d-nk
$ình huống 2
q Wng €n tì6 thấS ch0ếc 2ình cổ D điu
q $h~_ ~6 jng €n ct muSền đ~6 25n
ch0ếc 2ình cổ đt lhjng q ^ì h9_ q
q $h~_ ~6 gặL tR*kng h+L đt Lhả0 U36

q !ếu jng €n cố tình đ~6 25n chếc 2ình
cổ đt c| 2) mu0 U3 v0 Lh.6 Lh5L Uuật
lhjng q Đt U3 t/0 gì q
o$/0 ch0ế6 g0, tR50 Lh#L t30 hản 2ọ Uuật
hình he /KK đ0ều 1:1 p
P^ đọc đ0ều 1:1 để học h0nh th~_ 1‰0
nhận "#t
)O Ng>W0 t#ông J7 @[ dCng J7
cO Ng>W0 ">Kn J7 B%n tsng
¤uSền hD h,u muSền ch0ế6
h,u
¤uSền h£ 1ụng
¤uSền đ)nh
đ_.t
2J $ình huống 2
JWng €n lhjng đ*+c 25n ch0ếc
2ình cổ vì nt lhjng thu/c muSền hD
h,u củ9 jng o t30 hản củ9 nh3
n*ac p
 !/L U.0 ch_ hD vEn ht9 thjng t0n
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
. hoạt động 2: $ì6 h0ểu !T 230 học
Qục t0]u P0fL học h0nh n{6 R‰ hGn về
n/0 1ung 230 học
Bh*Gng Lh5L ^ấn đ5L
4!g 48 nEng t* 1uS Lh] Lh5n
\5ch t0ến h3nh .
$% Unh U c4 D c[a hàng t8p h4a O• Unh
U c4 qu31n g6 đ\0 +ớ0 c[a hàng đ4k
^ @P h;u `
q Unh U c4 qu31n 2P h;u ntn đ\0 +ớ0 tà0
2!n của "6nhk
q Qu31n 2P h;u tà0 2!n của Gh )a* g<"
nh;ng đ01u g6k
^ 8; gigi th{ch thế nào Gà chiếm hduR s}
dvngR chiếm đoạtˆ
q T#*ng R qu31n đ4 th7* 7" qu31n nà* là
!/0 1ung l0ến th;c
II/ B30 học
1ˆ ouy[n sU hdu tài sgn c! 1,:
O Hà qu31n của Gh đ\0 +ớ0 tà0 2!n
thuộc 2P h;u của "6nh
O Qu31n 2P h;u tà0 2!n của công d-n
g<":
x Qu31n ch0ế" h;u
x Qu31n 2[ dCng
IH Năm học 2012-2013
***************************************************************************

quan t#Sng nh&tk T80 2a*k
q Gh c4 qu31n 2P h;u nh;ng g6kBh*anh
t#pn đ%p %n đ5ng:
i. T01n l>Xng của "6nh
•. h0 t:ch l]ch 2[V danh la" thIng c!nh
D|.Gủa c!0 t:ch l3
DD.Z>Wng qu\c lộV ngM ng%ch
DF.Z< d'ng t#*ng nhà
qNh;ng tà0 2!n cpn l80 thuộc 2P h;u của
a0kT#*ng t6nh hu\ng F phần THB: ng
Un c4 ph!0 là chủ 2P h;u ch0ếc )6nh
/hôngk
T80 2a*k
o nh3 n*ac p() 8; chPt: ouy[n sU hdu
tài sgn Gà euy[n ck Lgn c! 1, đSyc ghi
tại đi[u Q) HC *2
q u" h0(u thế nà* là /hông J-" ph8"k
N=u nh;ng )0(u h0,n cC th( của +0,c tôn
t#Sng tà0 2!n của ng>W0 /h%ck
qTE @ ph!0 tôn t#Sng tà0 2!n của ng>W0 /h%ck
Hà" BTŠE }•
o $hể h0(n ng*k0 ct Lhœ6 chất tốtn g0,
đ*+c l c*Gng "¢ h/0p
qQu31n 2P h;u đ>Kc th$c h0,n th7* ngu3=n
tIc nà*k
P^ %T %g thả_ Uuận 1 hố 20(n Lh5L củ9
nh3 n*ac 5L 1ụng 2ả_ v( muSền hD h,u
$g củ9 \T
qa6 2a* tH qu0 đ]nh nh;ng tà0 2!n c4 g0% t#]
nh> nhà PV đ&t đa0V ôtôV J7 "%3j. ph!0
đdng /: qu31n 2P h;uk
Hoạt động 3 : Auyfn tlI
/vc tiwu : ;ln dvng G{ thuyết đK pào đK
Ihhn t{ch cNc tunh huPng
ChSkng IhNI : ;xn đNI đàm thoại Rnwu
pxn đ[ .
B30 tậL 1
Bm ndng 2\ng :th-n t:ch V2* 2%nh
x Qu31n đ]nh đ*8t
J Gh c4 qu31n 2P h;u:
x Thu nhập hKp ph%p
x Gủa c!0 đ( dành
x Nhà P
x T> l0=u 20nh h*8tV t> l0,u 2!n Ju&t
x a\nV tà0 2!n t#*ng d*anh ngh0,p +à
t#*ng c%c tw chức /0nh tế.
2ˆ 1, c‰ nghj! pv tOn t"ọng euy[n
sU hdu c! ngS|i \hNc
O Bhông J-" ph8" tà0 2!n của
ng>W0 /h%c
x Nhst đ>Kc của #X0
O• T#! l80 ng>W0 "&t
x aa3V nKV ">Kn O. A0; g6nV t#!
đầ3 dủV đ5ng hgn
xHà" hỏng "&t O• )<0 th>Wng
3ˆ Nhà nSHc cOng nhln pà Lgo hộ
euy[n sU hdu hyI IhNI c! cOng
dhn
ĐEng l| muSền hD h,u
Bhông a0 c4 th( J-" ph8"V nếu c\
t6nh J-" ph8" 2T )] J[ l: th7* tH
Zdng /: qu31n 2P h;u là )0,n ph%p đ(
Gh t$ )!* +, tà0 2!n của "6nh
IIIOE Bà0 tập

B$ 1
II Năm học 2012-2013
***************************************************************************

k Bh0 t#ông th&3 )8n c'ng lứa tuw0 +ớ0 7"
đang l&3 t#ộ" t01n của ng>W0 /h%c th6 7" 2T
là" g6 k
B30 tậL 2
BN@: Bm ndng t> du3 ph= ph%n
k u" th&3 hành động của B6nh nh> +ậ3
đ5ng ha3 2a0 k a6 2a* k
k Nếu 7" là B6nh 7" 2T hành động nh> thế
nà* k
B30 tậL ' :
BN@: Bm ndng t> du3 2%ng t8*
k Th7* 7" Hà c4 qu31n 2[ dCng ch0ếc J7
đ4 /hông ka6 2a* k
ng chủ c[a hàng c4 nh;ng qu31n g6 đ\0
+ớ0 ch0ếc J7 của ch] H*a k
kGh] H*a c4 qu31n )<0 th>Wng ch0ếc J7 )]
hỏng /hông k
kU0 là ng>W0 ph!0 )<0 th>Wng k
B30 tậL :
BN@: Bm ndng t> du3
k Th7* 7" nghma +] tôn t#Sng tà0 2!n của
ng>W0 /h%c th( h0,n phc" ch&t đ8* đức
nà* k
B30 tiL C
BN@: Bm ndng t> du3 2%ng t8*
k Hb3 t6" nh;ng c-u ca da* tCc ng; c4 nộ0
dung n40 +1 tôn t#Sng tà0 2!n của ng>W0
/h%c .
 Bhu3=n ngdn Vg0!ng d83 đ( )8n
/hông là" +ậ3 Nếu )8n /hông
ngh7 th6 )%* đ( ng>W0 /h%c )0ết "à
ngdn chsn
B$ 2
OHành động của B6nh là 2a0 .
B0ết đ>Kc ng>W0 chủ 2P h;u của
ch0ếc t50 J%ch nh>ng +Yn l&3 t01n
Jà0 V/hông t#! l80 là J-" ph8" tà0 2!n
c% nh-n của ng>W0 /h%c .
u" 2T t#! l80 ch* ng>W0 "&t
^ Thông qua +0,c đến đ<n công an
g0P0 l80 tà0 2!n `
B$ '
OHà /hông đ>Kc qu31n 2[ dCng ch0ếc
J7
€7 đ4 là /h%ch hàng đ7" cầ"
/hông thuộc qu31n 2P h;u của Hà
^ chL c4 qu31n t#ông g0; tà0 2!n ch*
ch] H*a `
Gh] H*a c4 qu31n đp0 )<0 th>Wng
 ng chủ c[a hàng )<0 th>Wng
B$ :
OT#ung th$c
OThật thà
OH0=" /h0ết
B$ C
Gủa "6nh th6 g0; )* )*
Gủa ng>W0 th6 đ( ch* )p n4 dn
Nhst đ>Kc của #X0 t#! ng>W0 đ%nh
"&t
& ( 1ng cP:
a` Qu31n 2P h;u tà0 2!n của Gh
)` Gh c4 nghma +C tôn t#Sng qu31n 2P h;u của ng>W0 /h%c
IK Năm học 2012-2013
***************************************************************************

c` Nhà n>ớc công nhận +à )!* hộ qu31n 2P h;u hKp ph%p của công d-n
Q (,in d#:
O HSc )à0
O Hà" BT RV}
O €7" t#>ớc )à0 D–
?VT J-NH N8H-W/ :
********************************************
********************************************
****************************************++
T% t"SUng duyft
Ngày ThNng Năm 2011
,Skng ThE AŠ
KM Năm học 2012-2013
***************************************************************************


BÀI 1H !P%³€ ^¸ $W! $NX!Pn B¹‹ ^@ $ÀI g¹! !%À
!Y°\ ^À =ºI x\% \W!P \-!P
-. /01 T-23 :
1- ;[ \iến thFc :
OH0(u tà0 2!n của nhà n>ớc thuộc qu31n 2P h;u tpan d-n d* nhà n>ớc ch]u t#%ch nh0," qu!n l..
2J ^ề l8 nEng
OB0ết tôn t#Sng +à )!* +, tà0 2!n nhà n>ớc +à lK0 :ch công cộngV dng c!" đ&u t#anh ngdn chsn c%c
hành +0 J-" ph8" tà0 2!n nhà n>ớcV lK0 :ch công cộng
'J ^ề th50 đ/ :
OH6nh thành +à n-ng ca* . thức tôn t#Sng +à )!* +, tà0 2!n nhà n>ớcV lK0 :ch công cộng.
--… 191 J^ N_N8 +`N8 Yrs1 +t ,0N8 T?:N8 $<- .
OBm ndng t> du3 ph= ph%n đ\0 +ớ0 nh;ng hành +0 tôn t#Sng tà0 2!n nhà n>ớc +à nh;ng hành +0 J-"
ph8" tà0 2!n nhà n>ớc lK0 :ch công cộng .
OBm ndng #a qu3ết đ]nh t#>ớc nh;ng hành +0 J-" ph8" tà0 2!n nhà n>ớc VlK0 :ch công cộng .
OBm ndng t> du3 2%ng t8* : N=u +à g0!0 qu3ết +&n đ1 t#>ớc t6nh t#8ng J-" ph8" tà0 2!n nhà n>ớc
h0,n na3 j
---. 1H34N $5 :
1 ChSkng IhNI :
O OTh!* luận nh4" .
O A0!0 qu3ết t6nh hu\ng
OZà" th*80 ...
2- ChSkng tifn :
O@g/V @g+V B!ng phC
OHt D••F Ž BHH@ Ž BHh@
-; . T->N T?@NH A2N AaC:
1- Dn đEnh t% chFc GHI:
2 . JiKm t"! Lài cM: Nh;ng tà0 2!n nà* thuộc 2P h;u của công d-nk Gông d-n c4 nghma +C tôn t#Sng
tà0 2!n của ng>W0 /h%c ntnk
3 . $ài mHi:
K1 Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tuần :2Q
Tiết: 2Q
N+:
N,:

8i ‰i thifu Lài : Ng*à0 nh;ng tà0 2!n thuộc 2P h;u của công d-nV nh;ng tà0 2!n cpn l80 thuộc 2P
h;u của a0k
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
%_.t đ/ng 1 $ì6 h0ểu tình huống D
Lhần đặt vấn đề .
Qục t0]u P0fL học h0nh tì6 h0ểu ngh89
vụ tjn tRọng v3 2ả_ v( t30 hản nh3 n*ac
Bh*Gng Lh5L Đ36 th_.0 vấn đ5L .
4!g 48 nEng t* 1uS Lh] Lh5n .
\$%
• AS0 H@ đSc t6nh hu\ng t#*ng phần
ZaZ
q @u3 nghm của Han c4 đ5ng /hôngk a6 2a*k
^ Z5ng Ž žong là tà0 2!n của nhà n>ớcV
thuộc qu31n 2P h;u của t*àn d-nV nhà n>Xc
ch]u t#%ch nh0," qu!n l.`
Nhà n>ớc th$c h0,n chức ndng qu!n l.:
A0a* ch* c%c tw chứcV c% nh-nj. qu!n l.V
/ha0 th%c 2[ dCng nh9" "Cc đ:ch phCc +C
Jb hộ0
q Ng*à0 #ongV tà0 2!n của nhà n>ớc cpn )a*
g<" nh;ng g6k
Aa: Gông +0=nV đ>Wng qu\c lộV cầuj là
nh;ng tà0 2!n cần th0ết "ang l80 lK0 :ch ch*
c*n ng>W0
Th7* 7" thế nà* là lK0 :ch công cộngk
!/0 1ung l0ến th;c
I $ì6 h0ểu chung
1J $ình huống 1
T#i sản nh# n,-c .# l/i 0ch c1ng
c2ng
a. T#i sản c3a nh# n,-c 4ao g56:
x Z&t đa0V #ong n50
x @ông h<V ngu<n n>ớcV tà0 ngu3=n
)0(nV th1" lCc đ]aV +'ng t#W0
x a\nV tà0 2!n c\ đ]nh d* nhà n>ớc
đầu t>
O T@ nhà n>ớc thuộc qu31n 2P h;u
t*àn d-n
). 7/i 0ch c1ng c2ng
Bổ gung
L. Hoạt động 2: H, tum hiKu nhifm pv c! cOng dhn:
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
DR.Quan 2%t phần ZaZ
k Hành +0 nà* th0ếu . thức t#%ch nh0,"
t#*ng +0,c )!* +, #ongk
B$ nh9nh u" c4 nhận Jft g6 +1 nh;ng
hành +0 2auk
x ng U J-3 nhà l&n #a đ>Wng
x Unh B l&3 t01n quš của cX quan ch* +a3
lb0
!/0 1ung l0ến th;c
8hi96 .: c3a c1ng ;<n
O Bhông đ>Kc J-" ph8" tà0 2!n
nhà n>ớc +à lK0 :ch công cộng:
x Bhông J-" ph8"V /hông là" h>
hỏng
x @[ dCng t0ết /0,"V hKp l.
K2 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

 €-" ph8" tà0 2!n của nhà n>ớc
k Th7* 7" H@ cần là" g6 đ( tôn t#Sng +à
)!* +, tà0 2!n nhà n>ớc +à lK0 :ch công
cộngk
%Đ 2 $ì6 h0ểu n/0 1ung 230 học .
Qục t0]u P0fL học h0nh n{6 v,ng hGn
về c5c n/0 1ung 230 học cần đ.t
Bh*Gng Lh5L vấn đ5L
4!g R9 muSết đ)nh
Thế nà* là tôn t#Sng +à )!* +, tà0 2!n nhà
n>ớck
k Bh0 đ>Kc nhà n>ớc g0a* nh0," +C qu!n l.
tà0 2!nV công d-n cần là" g6k
Tum hiKu t"Nch nhifm c! nhà nSHc
Th7* 7" nhà n>ớc qu!n l. tà0 2!n )9ng
c%ch nà*k ZSc )ộ luật h6nh 2$ đ01u D}}
H@ đSc
Aa: ch\t l80 . ch:nh
H*8t đSng R : Hu3,n tập
_Cc t0=u : A05p h2 +ận dCng l: thu3ết đ(
là" c%c )à0 tập
th>Xng ph%p : a&n đ%p Vđà" th*80 Vth!*
luận
B30 tậL 1
4!g 48 nEng R9 muSết đ)nh .
k Hb3 n=u . /0ến của "6nh +1 +0,c là" của
c%c )8n na" t#*ng lớp iER
B30 tậL 2
4!g 48 nEng t* 1uS Lh] Lh5n .
k a0,c là" của ông T%" đ5ng P đ0(" nà* .
@a0 P chQ nà* k
Th7* 7" ng>W0 qu!n l: tà0 2!n c4 nghma +C
+à t#%ch nh0," g6 đ\0 +ớ0 tà0 2!n đ>Kc
g0a* . k
OBh0 đ>Kc g0a* nh0," +C qu!n l.:
B!* qu!nV g0; g6n /hông tha" ôV
lbng ph:
IIJ. !/0 1ung 230 học :
1 d4h50 n0(6 o gP4p
2J. !gh89 vụ củ9 cjng 1in
R. !h3 n*ac muản UV t30 hản 2±ng
c5ch n3_%
O th%p luật
O Tu3=n t#u31n
O A0%* dCc
III & B30 tậL .
B$ 1
G%c )8n na" c4 +0,c là" 2a0
ch>a c4 . thức g0; g6n tà0 2!n
của tập th( .
Bhông c4 t#%ch nh0," +1 +0,c
là" "6nh g-3 #a .
B$ 2
Z0(" đ5ng của ông T%"
OA0; g6n ccn thận th>Wng Ju3=n
lau ch'0 )!* qu!n tà0 2!n đ>Kc g0a*
OZ0(" ch>a đ5ng 2[ dCng tà0 2!n
nhà n>ớc +à* công +0,c )&t hKp
ph%p ^ thu nhỏ tà0 l0,u đ( h2 "ang
+à* phpng th0 `
_Cc đ:ch /0ế" lK0 ch* "6nh E
 Bh0 đ>Kc g0a* qu!n l: tà0 2!n
K' Năm học 2012-2013
***************************************************************************

B30 tậL '
4!g 48 nEng t* 1uS h5ng t._
k HSc 20nh th$c h0,n nghma +C tôn t#Sng +à
)!* +, tà0 2!n +à lK0 :ch công cộng )9ng
c%ch nà*

B30 tậL :
4!g l8 nEng R9 muSết đ)nh
k Nhà n>ớc ta c4 nh;ng )0,n ph%p nà* đ(
)!* +, tà0 2!n của nhà n>ớc +à lK0 :ch công
cộng .
của nhà n>ớc ph!0 )!* qu!n g0;
g6n V2[ dCng t0ết /0," c4 h0,u
qu! V/hông tha" ô lbng ph:
B$ '
Oa0,c là" của h2 th( h0,n nghma +C
tà0 2!n nhà n>ớc
OA0; g6n +à 2[ dCng t0ết /0," c%c
tà0 2!n t#*ng lớp )àn ghế j
OHSp )àn )0,n ph%p )!* +, c%c tà0
2!n của t#>Wng của lớp
OBhông +ứt #%c )oa )b0 P 2-n
Vt#>Wng P nX0 công cộng
OZ&u t#anh ch\ng nh;ng hành +0
J-" ph8" tà0 2!n của nhà n>ớc
OTu3=n t#u31n . thức )!* +, "ô0
t#>Wng tà0 ngu3=n th=n nh0=n
B$:
Oth>Xng thức qu!n l: của nhà n>ớc
x Ban hành +à th$c h0,n c%c qu0
đ]nh của ph%p luật +1 qu!n l: +à 2[
dCng tà0 2!n của nhà n>ớc
OTu3=n t#u31n Vg0%* dCc "S0 công
d-n.
& R cng cP
Thếnà* là tôn t#Sng +à )!* +, tà0 2!n nhà n>ớck
k Bh0 đ>Kc nhà n>ớc g0a* nh0," +C qu!n l. tà0 2!nV công d-n cần là" g6k
Th7* 7" nhà n>ớc qu!n l. tà0 2!n )9ng c%ch nà*k ZSc )ộ luật h6nh 2$ đ01u D}}
Q ( din d#
HSc )à0
BT }E}•
€7" t#>ớc )à0 Di
?VT J-NH N8H-W/
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S $h5ng !E6 2M11
K: Năm học 2012-2013
***************************************************************************

T*Gng $h) =V

BÀI 1I ¤>?©! 4%I»> !§I ^À $¯ \[‹ \ª€ \W!P T‘!

-. /01 T-23 :
OH0(u +à ph-n )0,t nộ0 dung của qu31n /h0ếu n80 +à t\ c%* của công d-n. Z1 ca* t#%ch nh0," của
nhà n>ớc +à công d-n t#*ng +0,c th$c hành ha0 qu31n nà3
OB0ết c%ch )!* +, qu31n lK0 +à lK0 :ch của )!n th-nV h6nh thành . thức đ&u t#anh ch\ng hành +0 +0
ph8" ph%p luật
--- 191 J^ N_N8 +`N8 Yrs1 +t ,0N8 T?:N8 $<- :
O Bm ndng ph-n t:ch 2* 2%nh +1 2$ /h%c nhau g0; qu31n /h0ếu n80 +à qu31n t\ c%* .
O OBm ndng t> du3 ph= ph%n đ\0 +ớ0 nh;ng hành +0 t#! th' ng>W0 /h0ếu n80 Vt\ c%* h*sc lK0 dCng
qu31n /h0ếu n80 t\ c%* đ( +u /h\ng Vlà" h80 ng>W0 /h%c .
O Bm ndng #a qu3ết đ]nh V/m ndng ứng ph4 /h0 th&3 c4 nh;ng hành +0 t#%0 ph%p luật t#*ng th$c tế .
---. 1H34N $5 :
O@g/V @g+V B!ng phC
OH0ến ph%p D••F: luật /h0ếu n80 t\ c%*
-; . T->N T?@NH A2N AaC:
1 . Dn đEnh t% chFc GHI:
2 . JiKm t"! Lài cM: Tà0 2!n NN )a* g<" nh;ng g6k Nhà n>ớc qu!n l. tà0 2!n )9ng c%ch nà*k
3 . $ài mHi:
KC Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tuần :2~
Tiết: 2~
N+:
N,:

%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
hoạt động 1: %T %g tì6 h0ểu Lhần
Đặt ^¨! Đ© .
Qục t0]u B*ac đầu hh h0ểu cjng
1in ct muSền lh0ếu n.0 tố c5_
Bh*Gng Lh5L $hả_ Uuận nvấn đ5L .
48 nEng hống 48 nEng Lhin t|ch h_
h5nh \5ch t0ến h3nh .
%T %g tì6 h0ểu Lhần Đ^Đ
ZSc c%c t6nh hu\ng P @g/
q T#>ớc c%c t6nh hu\ng đ4 7" J[ l.
ntnk
^ Ngh0 ngW c4 đ0(" ch:ch "a t53 V)uôn
)%n "a t53 `
kBh0 7" )0ết ng>W0 l&3 cIp J7 đ8p của
)8n Un c'ng lớp th6 7" 2T J[ l: nh>
thế nà*
kBh0 anh H )] g0%" đ\c ch* thô0 +0,c
"à /hông n=u l: d* th6 ch5ng ta 2T J[
l: nh> thế nà* .
kTh7* 7" t#*ng R t6nh hu\ng t#=n th6
t6nh hu\ng nà* th( h0,n qu31n t\
c%* Vqu31n /h0ếu n80 của công d-n .
kBh0 nà* th6 công d-n c4 qu31n /h0ếu
n80 k _Cc đ:ch của /h0ếu n80 là g6 k
kBh0 nà* công d-n c4 qu31n t\ c%* k
_Cc đ:ch của +0,c t\ c%*
Aa /y )!ng đ( h2 đ01n
A+nhaan2 "8nh 2$ /h%c nhau g0 F
qu31n /h0ếu n80 +à t\ c%* .
. Hoạt động 2: %T tì6 h0ểu !T 230
học
_Cc t0=u :€%c đ]nh t#%ch nh0," của
nhà n>ớc +à công d-n th$c h0,n qu31n
!/0 1ung l0ến th;c
I/ $ì6 h0ểu chung
1. Đọc
2. !hận "#t .
JNgh0 ngW đ0(" )%n "a t53 B%* ch*
công an
OB0ết ng>W0 dn cIp J7  B%* ch* công
an h*sc ng>W0 )] "&t J7
OB] thô0 +0,c /hông #M l: d* Hà"
đXn g0[0 đến tw chức đ( J7" Jft l80
qu3ết đ]nh
4h0ếu n.0 $ố c5_
Ng>W0 th$c
h0,n
^ U0 k`
€nh % •6
Z\0 t>Kng
^a&n đ1 g6 `
H: d* nghL
+0,c
JNX0 )uôn
)%n
ONg>W0
l&3 cIp
GX 2P ^ a6
2a* p
Bhông #M Th&3
_Cc đ:ch
^Z( là" g6`
€7" Jft
l80 qu3ết
đ]nh
Hà" #M
+0,c +0
ph8"
ph%p
luật ..
Bổ gung
KF Năm học 2012-2013
***************************************************************************

/h0ếu n80 +à t\ c%* .
th>Xng ph%p : a&n đ%p Vđà" th*80 .
Bm ndng 2\ng : Bm ndng ph-n t:ch 2*
2%nh.
G%ch t0ến hành :
q U0 là ng>W0 th$c h0,nk
q Th$c h0,n +&n đ1 g6k
q a6 2a*k Z( là" g6k h>ớ0 h6nh thức
nà*k
q u" h0(u qu31n /h0ếu n80 là g6k
q Bh0ếu n80 )9ng h6nh thức nà*k
q Thế nà* là qu31n t\ c%*k
q Ha0 qu31n nà3 c4 g6 g0\ng +à /h%c
nhauk
q Ha0 qu31n nà3 c4 . nghma ntn đ\0 +ớ0
công d-nk
q Z( đ!" )!* +0,c th$c h0,n đ5ng F
qu31n nà3 nhà n>ớc c4 nh;ng )0,n
ph%p g6k
%_.t đ/ng ' =uS(n tậL
Qục t0]u %g vận 1ụng U| thuSết v3_
thec h3nh
Bh*Gng Lh5L T36 th_.0 nthả_ Uuận
n]u vấn đề
\$% .
II/ B30 học
1.¤uSền lh0ếu n.0
OQu31n công d-n đ1 ngh] cX quan nhà
n>ớc c4 thc" qu31n J7" Jft l80 c%c
qu3 đ]nhV +0,c là" của c%n )ộV công
chức nhà n>ớc là" t#%0 ph%p luật h*sc
qu3 đ]nh lK0 :ch hKp ph%p của "6nh
OH6nh thức
. T#$c t0ếp
. A0%n t0ếp ^ZXnV th>`
2.¤uSền tố c5_:
OQu31n công d-n )%* ch* cX quanV tw
chứcV c% nh-n c4 thc" qu31n +1 +C +0,c
+0 ph8" tHj g-3 th0,t h80 lK0 :ch nhà
n>ớcV tw chứcV cX quan h*sc c% nh-n
OH6nh thức:
x T#$c t0ếp
x A0%n t0ếp
'.7 ngh89
OHà "ột t#*ng nh;ng qu31n cX )!n của
công d-n
:.$R5ch nh0(6 củ9 nh3 n*acn cjng
1in
ONgh0=" c&" t#! th'
OG&" lK0 dCng
IIIJ B30 tậL
B30 tậL 1.
KH Năm học 2012-2013
***************************************************************************

B$ 1
4!g N9 muSết đ)nh .
ku" là" g6 đ( g05p đN T
B$ 2
4!g 48 nEng t* 1uS Lh] Lh5n .
qTh7* 7" ông ¢n c4 qu31n /h077u2
n80 qu3ết đ]nh của GT quận /hông k
B$ '
4!g 48 nEng Lhin t|ch h_ h5nh .
Hb3 nhận Jft +à ph%t )0(u . /0ến +1 F
. /0ến 2au .
B$ :
4!g 48 nEng t* 1uS Lh] Lh5n .
Nhận Jft 2$ g0\ng nhau +à /h%c nhau
g0;a qu31n /h0ếu n80 +à qu31n t\ c%*
O Bhu3=n ng-n )8n Vg0!ng g0!0 ch*
)8n /hông chX0 +ớ0 nh;ng )8n
J&u .T\ c%* +0,c là" của )8n J&u
+ớ0 nhà t#>Wng Vthầ3 cô.
B30 tậL 2.
ng Un /hông c4 qu31n /h0ếu n80 t\
c%* +6 ông chL là hàng J4" +à /hông c4
qu31n lK0 l0=n quan t#$c t0ếp đến qu3ết
đ]nh J[ ph8t hành ch:nh của
GT—BNhQ
B30 tậL ' .
l /0ến a đ5ng
l /0ến )2a0
B30 tậL : :
P0ống :Z1u là qu31n của công d-n
đ>Kc qu3ết đ]nh t#*ng h0ến ph%p D••F
x Hà công cC đ( công d-n )!* +, qu31n
+à lK0 :ch hKp ph%p của nhà n>ớc c%
nh-n +à tập th( .
x Hà ph>Xng t0,n đ( công d-n tha" g0a
qu!n l: nhà n>ớc .
4h5c
Qu31n /h0ếu n80
OZ\0 t>Kng : Qu0 đ]nh hành ch:nh hành
+0
OGX 2P :Qu31n lK0 :ch hKp ph%p của )!n
th-n ng>W0 /h0ếu n80
_Cc đ:ch : BhIc phCc qu31n +à lK0 :ch
hKp ph%p .
&- 1ng cP :
q u" h0(u qu31n /h0ếu n80 là g6k
q Bh0ếu n80 )9ng h6nh thức nà*k
q Thế nà* là qu31n t\ c%*k
q Ha0 qu31n nà3 c4 g6 g0\ng +à /h%c nhauk
q Ha0 qu31n nà3 c4 . nghma ntn đ\0 +ớ0 công d-nk
KI Năm học 2012-2013
***************************************************************************

q Z( đ!" )!* +0,c th$c h0,n đ5ng F qu31n nà3 nhà n>ớc c4 nh;ng )0,n ph%p g6k
ŠO din d#
D. HSc +à là" BT RV}
F. n tập )à0 DRVD}VDV•: B0(" t#a D t0ết
?VT J-NH N8H-W/ :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S $h5ng !E6 2M11
T*Gng $h) =V
KK Năm học 2012-2013
***************************************************************************

4I¼Q $N€ 1 $I»$
- . /01 T-23 :
OGủng c\V /hIc 2-u /0ến thức đb hSc thuộc phần ph%p luật
OH@ nI" +;ng qu31n +à nghma +C cu! công d-n
Ožen lu3,n /š ndng là" )à0V J[ l. t6nh hu\ng
II . \%>½! B« B%Y¬!P $I@! T§? %X\
Aa: đ1 )à0
H@: n tập nộ0 dung c%c )à0 đb hSc
III. $I»! $N”!% =¾! =¬B
1J `n đ)nh tổ ch;c UaL
2J . 40ể6 tR9 he chuœn 2) củ9 %g
'JB30 6a0.
• Đề 230
\ iu 1
T, n8n Jb hộ0 là g6k Gh5ng c4 t%c h80 nh> thế nà*k Hb3 /( nd" hành +0 c4 l0=n quan đến t, n8n
Jb hộ0
\ iu 2 : T#! lW0 )9ng c%ch /h*anh t#pn +à* c%c đ%p %n đ5ngk
DEHIaE UIh@ l-3 t#u31n qua c*n đ>Wng nà*k
U.H*V hIt hX0 h. _uQ0 đ\t
B. h'ng chung )X" /0" t0=" u.Quan h, t6nh dCc
G.BIt ta3 ng>W0 nh0r" HIa ¦. _g t#u31n 2ang c*n
FEthpng t#%nh HIaE UIh@ nh> thế nà*k
U. Bhông t0ếp J5c +ớ0 "%u của )&t /£ ng>W0 nà* G.Bhông d'ng chung )X" /0" t0="
B. Bhông g0a* t0ếp +ớ0 ng>W0 nh0r" HIa h.Bhông quan h, t6nh dCc )oa )b0
\ iu ' HIaEUIh@ c4 quan h, nh> thế nà* đ\0 +ớ0 c%c t, n8n Jb hộ0k Hb3 n=u nh;ng qu3 đ]nh
của ph%p luật +1 phpng ch\ng HIaEUIh@
I^/ Đ5L 5n d B0ểu đ0ể6
G-u D: }đ ON=u đ5ng t, n8n Jb hộ0 là nh;ng hành +0 2a0 l,ch chucn "$c Jb hộ0V +0 ph8" đ8*
đứcV tH g-3 hậu qu! J&u +1 "S0 "st đ\0 +ớ0 €H ^Dđ`
Oth-n t:ch đ>Kc t%c h80 của t, n8n €H: ^F đ`
1MM Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tuần :2'
Tiết: 2'
N+:
N,:

x Z\0 +ớ0 c*n ng>W0
x Z\0 +ớ0 €H
x Z\0 +ớ0 đ&t n>ớc
ON=u đ5ng Š )0(u h0,n TN€H
G-u F: ^FVŠ đ` DE)V7Vg ^DVŠ đ` FEcVd ^D đ`
G-u R: ^RVŠ đ`
ON=u đ>Kc "\0 quan h, g0;a HIaE UIh@ +ớ0 TN€H: TN€H là c*n đ>Wng nhanh nh&t dYn đến
HIaE UIh@ ^F đ`
OT#6nh )à3 cC th( nh;ng qu3 đ]nh của tH ^FVŠ đ`
: / \ủng cốn
Aa: thu )à0 của h2
C1ặn 1v
€7" t#>ớc )à0 qu31n t$ d* ngôn luận
/ NO$ 4I!% !P%I@Q
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj..
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj..
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj..
$ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S $h5ng !E6 2M11
T*Gng $h) =V
1M1 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

:
BÀI 1K ¤>?©! $ž T‹ !PW! =>A!
7. /01 T-23 : Giúp HS
1J 40ến th;c
O H0(u #M Nh
O l nghma của qu31n t$ d* ngôn luận
2J ^ề l8 nEng.
O @ [ dCng đ5ng qu31n t$ d* ngôn luận
'J ^ề th50 đ/
ON-ng ca* nhận thức +1 t$ d* +à . thức tu-n th7* tH t#*ng hSc 20nh
IIJ \[\ 4³ !¿!P gW!P ĐYº\ gÀ T¸!P $N‹!P BÀI
O Bm ndng t6" /0ế" +à J[ /: thông t0n +1 nh;ng c%ch th$c h0,n qu31n t$ d* ngôn luận th7* qu0
đ]nh của ph%p luật .
OBm ndng t> du3 ph= ph%n đ\0 +ớ0 nh>ng )0(u h0,n đ5ng h*sc 2a0 t#*ng +0,c th$c h0,n qu31n t$ d*
ngôn luận
OBm ndng t> du3 2%ng t8* t#6nh )à3 2u3 nghm E. t>Png
OBm ndng th( h0,n 2$ t$ t0n t#*ng +0,c th$c h0,n qu31n t$ d* ngôn luận
--- . 1H34N $5
OG%c +dn )!n tH +1 qu31n t$ d* ngôn luận
O@g/V @g+V B!ng phC
-; . T->N T?@NH A2N AaC:
1 . Dn đEnh t% chFc GHI:
2 . JiKm t"! Lài cM:
3 . $ài mHi:
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
HY 1: H, thgo Guln N, Ihần -
/vc tiwu : 8i‡I học sinh mNc đEnh
ch đ[ c! Lu%i đPi thoại Gà ‹euy[n
tz do ngOn Guln Œpà cOng dhn s}
dvng euy[n tz do ngOn Guln nhS thế
nào
!/0 1ung l0ến th;c
I. $ì6 h0ểu chung
Bổ gung
1M2 Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tuần :2)
Tiết: 2)
N+:
N,

ChSkng IhNI : pxn đNI Rthgo Guln
nh‰m .
JN+: Jj năng tum \iếm pà m} G{ thOng
tin
1TH:
O AS0 H@ đSc Nh phần I +à BT DEŠ}
O Nh;ng +0,c là" nà* th( h0,n qu31n t$
d* ngôn luận của H@k a6 2a*k
O u" h0(u thế nà* là t$ d* ngôn luận
^ h'ng lW0 n40 ^ ngôn` đ( d0rn đ8t công
/ha0 . /0ếnV 2u3 nghmj của "6nh nh9"
là" D +&n đ1 ^ luận``
1J Đọc Lhần đặt vấn đề
2J !hận "#t
a0,c là" aV)Vc th( h0,n qu31n t$ d*
ngôn luận
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
. hoạt động 2: H, thgo Guln N, Lài học
Qục t0]u P0fL học h0nh h0ểu R‰ lh50 n0(6
20ểu h0(n v3 t5c 1ụng củ9 muSền te 1_
ngjn Uuận .
48 nEng hống . 48 nEng tRình 23S huS ngh8
V t*Dng .
Bh*Gng Lh5L . vấn đ5L thả_ Uuận .
\$% .
k u" h0(u qu31n t$ d* ngôn luận là g6k
^ T$ d* ph%t )0(u . /0ếnV )àn công +0,c
chung`
k B( "ột 2\ +0,c là" th( h0,n qu31n t$ d*
ngôn luận "à 7" )0ếtk
$hả_ Uuận
k Gông d-n 2[ dCng qu31n t$ d* ngôn luận
nh> thế nà*k
k h$a t#=n cX 2P nà* đ( ph-n )0,t t$ d* ngôn
luận +à lK0 dCng t$ d* ngôn luận phCc +C
_Cc đ:ch J&uk
k Hà" thế nà* đ( 2[ dCng h0,u qu! qu31n
nà3k
!/0 1ung l0ến th;c
II. !/0 1ung 230 học
1. ouy[n tz do ngOn Guln :
O Hà qu31n của công d-nV tha"
g0a )àn )8cV th!* luậnV đ4ng g4p
. /0ến +à* nh;ng +&n đ1 chung
của €HV đ&t n>ớc
2. 1Ong dhn s} dvng euy[n tz
do ngOn Guln nhS thế nào•
O @[ dCng qu31n t$ d* ngôn luận
nh9" J-3 d$ng +à )!* +, lK0 :ch
chung của tập th(V của đ&t n>ớc
O Thông qua qu31n nà3 đ( ph%t
hu3 d-n chủV th$c h0,n qu31n
1M' Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tuần :2*
Tiết: 2*
N+:
N,

k Z( đ!" )!* qu31n nà3 của công d-nV nhà
n>ớc ph!0 là" g6k
• Aa cung c&p th=" t> l0,u
x H0ến ph%p D••F đ01u ••
x Huật )%* ch: ^ Z01u FV D|`
@g+ED|Š
G% nh-n
%_.t đ/ng ' =uS(n tậL
Qục t0]u g0fL học h0nh vận 1ụng U| thuSết
để U36 230 tậL
Bh*Gng Lh5L vấn đ5L thả_ Uuận .
B$ 1
T#*ng c%c t6nh hu\ng 2au t6nh hu\ng nà* th(
h0,n qu31n t$ d* ngôn luận .
4!g 48 nEng thể h0(n he te t0n
B$ 2 \h R9 Lh*Gng 5n g0fL hh thể h0(n
muSền te 1_ ngjn Uuận củ9 6ình .
4!g 48 nEng t* 1uS h5ng t._
B$ ' 4ể t]n 6/t v30 chuS]n 6ục 63 ~6
20ết tR]n đ30 Lh5t th9nh tRuSền hình 25_
ch| để cjng 1in th96 g09 gtL V .
4!g 48 nEng t* 1uS h5ng t._
là" chủ của công d-n
O T$ d* t#*ng /huôn /hw tH qu3
đ]nhV /hông lK0 dCng đ( +u
/h\ngV +u c%*V Ju3=n t8c 2$ thật
nh9" là" h80 ng>W0 /h%cV là"
h80 lK0 :ch chung của €H
O NI" +;ng tH đ( 2[ dCng t\t
qu31n nà3
'. T"Nch nhifm c! nhà nSHc
O T8* đ01u /0,n đ( công d-n th$c
h0,n t\t qu31n nà3
III& =uS(n tậL
B$1. $ình huống thể h0(n te
1_ ngjn Uuận
O a0ết )à0 đdng )%*
O Gh&t +&n đ80 )0(u qu\c hộ0
B$2
Z4ng g4p c%c . /0ến quan
đ0(" của "6nh t=n +dn )na#
)9ng +0,c +0ết th>
B$' ¡ Ghu3=n "Cc ch:nh 2%ch
ph%p luaant§ hSp qu\c hộ0
t#u31n h6nh t#$c t0ếp
Ol /0ến )8n ngh7 đà0
1M: Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tuần :2*
Tiết: 2*
N+:
N,

& ( 1ng cP:
k u" h0(u qu31n t$ d* ngôn luận là g6k
k B( "ột 2\ +0,c là" th( h0,n qu31n t$ d* ngôn luận "à 7" )0ếtk
k Gông d-n 2[ dCng qu31n t$ d* ngôn luận nh> thế nà*k
k h$a t#=n cX 2P nà* đ( ph-n )0,t t$ d* ngôn luận +à lK0 dCng t$ d* ngôn luận phCc +C _Cc đ:ch
J&uk
k Hà" thế nà* đ( 2[ dCng h0,u qu! qu31n nà3k
Q( din d#:
O HSc )à0
O ZSc t#>ớc )à0 F|
( ?VT J-NH N8H-W/ :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
T% t"SUng duyft
Ngày ThNng Năm2011
,Skng ThE AŠ

BÀI 2M %I»! B%[B !Y°\ \%r%\! ^I@$ !€Q
1MC Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tuần :2*
Tiết: 2*
N+:
N,

J $0ết 1J
-. /01 T-23 :
1J ^ề l0ến th;c .
P0fL %g
ONhận )0ết đ>Kc h0ến ph%p là đ8* luật cX )!n của nhà n>ớc
OH0(u +] t#:V +a0 t#p của h0ến ph%p t#*ng h, th\ng ph%p luật a0,t Na" Ž nI" đ>Kc nh;ng nộ0 dung
cX )!n của h0ến ph%p D••F
2J ^ề l8 nEng
OH6nh thành t#*ng H@ . thức: @\ng +à là" +0,c th7* h0ến ph%p +à ph%p luật
'J ^ề th50 đ/
OTo đ4 c4 . thứcV th40 qu7n 2\ng +à là" +0,c th7* h0ến ph%p +à ph%p luật
-- . 1H34N $5:
O Aa: @g/V @g+V B!ng phC
O H@: €7" t#>ớc )à0
--- . T->N T?@NH A2N AaC:
1 . Dn đEnh t% chFc GHI:
2 . JiKm t"! Lài cM:
3 . $ài mHi:
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
*H, tum hiKu Ihần Y;Y
/vc tiwu Học sinh hiKu đSyc hiến IhNI
nSHc 1HcH1N;N
ChSkng IhNI : Yàm thoại
O To đ01u •ŠV D}• của Ht D••F +à c%c đ01u
luậtV 7" c4 nhận Jft g6 +1 h0ến ph%p +à
luật hôn nh-n g0a đ6nhV luật )!* +, chd"
24c +à g0%* dCc t#y 7"k
O T6" th=" +: dCk
_Q0 +dn )!n h0ến ph%p đ4 đ>Kc )an hành
+à* nd" nà* k
k N=u #M nộ0 dung của tong )!n h0ến ph%p
ứng +ớ0 "Q0 nd" .
k T80 2a* "Q0 )!n h0ến ph%p c4 nộ0 dung
cC th( nh> thế nà*
k _Cc đ:ch của "Q0 +dn )!n h0ến ph%p &3
là g6 .
!/0 1ung l0ến th;c
-( $ì6 h0ểu chung
1J $ì6 h0ểu h0ến Lh5L ^0(t !96
O A0;a h0ến ph%p +à c%c đ01u luật c4
"\0 quan h, +ớ0 nhau. _S0 +dn )!n
tH đ1u ph!0 ph' hKp +ớ0 h0ến ph%p +à
cC th( h4a h0ến ph%p
O %0ến Lh5L đầu t0]n nE6 1K:F
HC 1*Q*: Ht của thW0 /6 J-3 d$ng
GN€H P "01n BIc +à đ&u t#anh
th\ng nh&t n>ớc nhà
HC 1*)0: Ht của thW0 /6 qu% độ l=n
Bổ gung
1MF Năm học 2012-2013
***************************************************************************

T4" l80 7" h0(u g6 +1 h0ến ph%p k
B30 12 %B 1KK2 J đ0ều F:
Huật hôn nh-n g0a đ6nh. Z01u F
 H0ến ph%p là cX 2P n1n t!ng của h,
th\ng tH
• HY2: tum hiKu hiến IhNI ;ift N!m
• /vc tiwu : 8i‡I hs nŽm đSyc cNc
nội dung ck Lgn c! hiến IhNI
1**2.
• ChSkng IhNI .thgo Guln đàm thoại
• 1TH.
k H0ến ph%p đầu t0=n của nhà n>ớc ta #a
đW0 nd" nà*k G4 2$ /0,n l]ch 2[ g6k
^ @au G_Ti thành côngV nhà n>ớc ta )an
hành h0ến ph%p của c%ch "8ng d-n tộc d-n
chủ`
T0ếp th7* h0ến ph%p D•Š•V D•i|V D••F gIn
l01n +ớ0 c%c 2$ /0,n l]ch 2[ nà*k
OH0ến ph%p D•Š•V D•i|V D••F gS0 là 2$ #a
đW0 ha3 2[a đw0 h0ến ph%p
^ Hà 2[a đw0V )w 2ung h0ến ph%p`
k H0ến ph%p D••F g<" )a* nh0=u đ01u +à
ch0a là" "&3 phần k
k Hb3 ch* )0ết nộ0 dung cC th( của tong
ch>Xng .
k G%c đ01u /h*!n cC th( tong ch>Xng nộ0
dung 2\ đ01u đ>Kc th( h0,n #M t#*ng )!n
h0ến ph%p .
k aớ0 DF ch>Xng của h0ến ph%p t#=n 7" đb
tong đ>Kc t6" h0(u ch>Xng nà* của h0ến
ph%p t#*ng c%c )à0 hSc t#>ớc k
^ Gh>Xng + hSc )à0 qu31n +à nghma +C của
công d-n t#*ng g0a đ6nh `
k Th7* 7" h0ến ph%p là g6 k Zsc đ0(" của
h0ến ph%p n>ớc GH€HGNaN k
k aa0 t#p của h0ến ph%p nh> thế nà* t#*ng
GN€H t#=n ph8" +0 c! n>ớc
HC 1**2: Ht của thW0 /6 đw0 "ớ0
 Ht n>ớc a0,t Na" là 2$ th(
chế h4a đ>Wng l\0 ch:nh t#] của
Z!ng G@aN t#*ng tong thW0
/6V tong g0a0 đ*8n c%ch "8ng
2J$ì6 h0ểu h0ến Lh5L 1KK2
H0ến ph%p D••F g<" D}–đ01u DF
ch>Xng
H0ến ph%p là đ8* luật quan t#Sng
của nhà n>ớc đ01u chLnh c%c quan h,
1MH Năm học 2012-2013
***************************************************************************

cuộc 2\ng t#*ng Jb hộ0 của đ&t n>ớc k Jb hộ0 cX )!n nh&t của "ột qu\c g0a
đ]nh h>ớng ch* "ột đ>Wng l\0 ph%t
t#0(n /0nh tế Jb hộ0 của đ&t n>ớc .
& . 1ng cP:
-H0ến ph%p là g6k
ONh cX )!n của Ht D••F
OA0% t#] ph%p l. của Ht
Ol thức của công d-n
Q . ,in d#:
OHSc thuộc nộ0 dung )à0 hSc
OGhucn )] nS0 dung )à0 t0ếp th7* đ( t0ết 2au hSc
?VT J-NH N8H-W/ :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
T% t"SUng duyft
Ngày ThNng Năm2011
,Skng ThE AŠ
Tuần : 30
$0ết 'M
!g3S h_.n
!g3S 1.S :
BÀI 2M %I»! B%[B !Y°\ \%r%\! ^I@$ !€Q
-T->T 2-
-. /01 T-23 :
1J ^ề l0ến th;c .
Giúp HS
ONhận )0ết đ>Kc h0ến ph%p là đ8* luật cX )!n của nhà n>ớc
OH0(u +] t#:V +a0 t#p của h0ến ph%p t#*ng h, th\ng ph%p luật a0,t Na" Ž nI" đ>Kc nh;ng nộ0 dung
cX )!n của h0ến ph%p D••F
1MI Năm học 2012-2013
***************************************************************************

2J ^ề l8 nEng
OH6nh thành t#*ng H@ . thức: @\ng +à là" +0,c th7* h0ến ph%p +à ph%p luật
'J ^ề th50 đ/
OTo đ4 c4 . thứcV th40 qu7n 2\ng +à là" +0,c th7* h0ến ph%p +à ph%p luật
--. 1H34N $5:
O Aa: @g/V @g+V B!ng phC
O H@: €7" t#>ớc )à0
---. T->N T?@NH A2N AaC:
1. Dn đEnh t% chFc GHI:
2. JiKm t"! Lài cM:
3. $ài mHi:
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
*HY 1: tum hiKu N, Lài học.
/vc tiwu : 8i‡I học sinh nŽm "• hkn p[
hiến IhNI pà nội dung c! hiến IhNI .
ChSkng IhNI : pxn đNI Rthgo Guln .
1TH :
k To nh;ng t6" h0(u t#=nV 7" h0(u h0ến
ph%p là g6k
k T80 2a* "Q0 nhà n>ớc ph!0 cần c4 h0ến
ph%pk
GV phát cho HS 6,/n hi=n pháp >??@
k H0ến ph%p D••F đ>Kc thông qua ngà3
nà*k )a* nh0=u ch>Xngk
^ DŠE}E•F. Qu\c hộ0 /h4a €V /£ hSp thứ D|V
DF ch>Xng` k A<" )a* nh0=u đ01uk ^ D}–
đ01u`
k GX quan nà* c4 qu31n lập #a h0ến ph%pk
^ Qu\c hộ0`
k GX quan nà* c4 qu31n 2[a đw0 h0ến ph%pk
^ Qu\c hộ0V thông qua đ80 )0(u qu\c hộ0 +ớ0
:t nh&t FER 2\ đ80 )0(u nh&t t#:`
Aa đSc ch* H@ ngh7 t#u3,n đSc:
n Ghu3,n )à luật 2> Zứcq
Aa ch\t /0ến thức:
!/0 1ung l0ến th;c
--. Nội ,ung Lài học
1(Hiến IhNI Gà gu•
OZ8* luật cX )!n của nhà n>ớc.
OG4 h0,u l$c ph%p /. ca* nh&t
2((N, ck Lgn c! HC 1**2:
ODŠE}ED••F: DF ch>XngV D}– đ01u:
O Qu3 đ]nh nh;ng +&n đ1 n1n t!ngV
nh;ng ngu3=n tIc đ]nh h>ớng ch*
đ>Wng l\0 ph%t t#0(n /0nh tế Ž Jb
hộ0 của đ&t n>ớc
OGhL #M )!n ch&t nhà n>ớcV chế độ
ch:nh t#]V /0nh tếV +dn h4aV qu31n
+à nghma +C cX )!n của công d-n
t#=n t&t c! c%c lmnh +$c
 Ht d* qu\c hộ0 J-3 d$ng
3( 8iN t"E IhNI GŠ c! HC:
O Ht là cX 2P n1n t!ng của h,
th\ng tH
O a0,c 2*8n th!*V )an hành ha3 2[a
đw0V )w 2ung h0ến ph%pph!0 tu-n
th7* nh;ng thủ tCc đsc )0,t qu3
Bổ gung
1MK Năm học 2012-2013
***************************************************************************

k _Q0 "ột công d-n th$c h0,n h0ến ph%p
nh> thế nà*k
• HY 2 : Gàm Lài tlI
• /vc tiwu: học sinh pln dvng G{
thuyết đK Gàm thzc hành .
• ChSkng IhNI : pxn đNI Rthgo Guln
• 1TH .
Đọc S]u cầu B$1
@Ip Jếp
B$ 2
Aa n=u 3=u cầu đ1 )à0
Hb3 ch* )0ết nh;ng cX quan nà* c4 thc"
qu31n )an hành c%c +dn )!n d>ớ0 đ-3 k
Bt '
Hb3 2Ip Jếp c%c cX quan +à* h, th\ng c%c
cX quan đ>Kc n=u k
đ]nh đ01u D}– của h0ến ph%p
&( • thFc c! cOng dhn:
ONg0=" chLnh ch&p hành h0ến
ph%pV tH
O@\ngV là" +0,c th7* H0ế" ph%pV
tH
---.Auyfn tlI:
B$1:
G%c lmnh +$c đ01u luật
Ghế độ ch:nh t#] F
Ghế độ BT DŠ Ž FR
adn h4aV AhV BHBT }|
Qu31n +à ngh0b +C cX )!n: ŠFV Š–
Tw chức )ộ "%3 nhà n>ớc: D|DV
DRD
B$2:
H0ến ph%p Ž Qu\c hộ0
Z01u l, đ*àn thanh n0=n O Z*àn
TNG@HG_
Huật d*anh ngh0,p Ž Qu\c hộ0
Qu3 chế tu3(n 20nh Ž Bộ g0%* dCc
Thuế ATAT Ž Qu\c hộ0
Huật g0%* dCc Ž Qu\c hộ0
B$':
GX quan qu31n l$c nhà n>ớc Ž
Qu\c hộ0V hộ0 đ<ng nh-n d-n
GX quan qu!n l. nhà n>ớc Ž Gh:nh
phủV —BNh quận
GX quan Jft J[ Ž Tpa %n
GX quan B0(" 2*%t Ž a0,n B0("
2*%t t\0 ca*
11M Năm học 2012-2013
***************************************************************************

hE \ủng cốn
k A0% t#] ph%p l. của Ht
k l thức của công d-n $ổ tR*Dng 1uS(t
!g3S $h5ng !E6 2M11

Q. ,in d#:
OHSc thuộc nộ0 dung )à0 hSc
OHà" )à0 tập t6nh hu\ng @AB
OGhucn )] t#>ớc )à0 FD
NO$ 4I!% !P%I@Q
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
T*Gng $h) UV
$uần '1
$0ết '1
!g3S h_.n
!g3S 1.S

B30 21 B%[B =>A$ !Y°\ \-!P %˜€ r ® % -I \% ª !P%³€
^I@$ !€Q
-. /01 T-23 :
OH0(u đ]nh nghma đXn g0!n +1 tH +à +a0 t#p của tH t#*ng đW0 2\ng
OH6nh thành . thức tôn t#Sng tH +à th40 qu7n 2\ngV là" +0,c th7* tH
OB<0 d>Nng t6nh c!"V n01" t0n +à* tH
-- . 1H34N $5 :
O @g/V @g+V B!ng phC ^|}`
O HSc 20nh J7" t#>ớc )à0 P nhà
--- . T->N T?@NH A2N AaC:
1 . Dn đEnh t% chFc GHI:
2 . JiKm t"! Lài cM:
3 . $ài mHi:
111 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
. hoạt động 1: $hả_ Uuận !T Lhần Đ^Đ
Qục t0]u B*ac đầu hh nhận 20ết Lh5L
Uuật U3 mu0 t{c "£ he chung ct t|nh 2{t 2u/c
.
Bh*Gng Lh5L Đ36 th_.0 nvấn đ5L .
ZSc đ01u –} Ht •F
ZSc đ01u DRF )ộ luật h6nh 2$ ••
k N=u nhận Jft Ž c%ch đ01n nộ0 dung +à*
)!ngk
Z01u BIt )uộc
công d-n ph!0
là"
B0,n ph%p
J[ l.
–}^Ht`
DRF ^BHH@`
Di•
v
v
v
!/0 1ung l0ến th;c
I/ $ì6 h0ểu chung
Tunh huPng: Unh U P "L1n n50
Ju\ng +'ng n50 thd" hS hàng.
Unh đ0 +à* đ>Wng ng>Kc ch01u
)] công an g0; J7. Unh l. lu-n:
Tô0 P "01n n50V cứ th&3 đ>Wng là
tô0 đ0
x Unh U l: luận nh> +ậ3 c4 đ5ng
/hôngk
x Th7* 7"V Gông an 27 J[ l.
nh> thế nà*k
Bổ gung
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
%Đ2 tì6 h0ểu !T 230 học
Qục t0]u P0fL hh n{6 đ*+c lh50 n0(6 về
Lh5L Uuật v3 đặc đ0ể6 củ9 Lh5L Uuật ccng
nh* v90 tRv củ9 Lh5L Uuật .
Bh*Gng Lh5L Đ36 th_.0 nvấn đ5L nn]u
vấn đề .
\$%.
k To c%c t6nh hu\ng t#=n 7" h0(u tH là g6k
k N=u đsc đ0(" của tlV c4 +: dC "0nh hSak
ZSc BT FE•|
k th-n )0,t đ8* đức +à tHk +: dCk
Đ._ đ;c B=
O Nh;ng chucn "$c
đ8* đức đ5c /ết to
cuộc 2\ng
O Ng>W0 d-n t$ g0%c
O h* nhà n>ớc đst #a
đ>Kc gh0 )9ng c%c
+dn )!n
O G4 t:nh )It )uộc
!/0 1ung l0ến th;c
II/ !/0 1ung 230 học
1RCA Gà gi•
OG%c qu3 tIc J[ 2$ chung
OG4 t:nh )It )uộc
2RYic điKm c! CA
OT:nh qu3 ph8" phw )0ến
OT:nh ch:nh J%c chst chT
OT:nh )It )uộc
112 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

th$c h0,n
O @K d> luận €hV
l>Xng t-" cIn #ứt
Oth8t^c!nh c%*V t'V
ph8t t01n`
Aa đ>a t6nh hu\ng ^A0! th0ết "ột ng>W0 +0
ph8" ph%p luật nh>ng l80 là ng>W0 công an
h*sc "ột c%n )ộ ca* c&p ` th6 c4 )] J[ l:
/hông k
kH&3 +: dC cC th( đ( chứng "0nh t:nh )It
)uộc của ph%p luật
k u" th&3 g0;a ph%p luật +à /L luật c4 "\0
quan h, nà* /hông k
k Hà h2 ng<0 t#=n ghế nhà t#>Wng c4 th( +0
L h8" ph%p luật /hông k a6 2a* k
&( 1ng cP Guyfn tlI
B30 tậL
O Hành +0 +0 ph8" tH của B6nh
x Z0 hSc "uộn
x Bhông là" đủ )à0 tập
x _&t t#ật t$ t#*ng g0W hSc
 HớpV Aa chủ nh0,"V )an g0%" h0,u t#>Wng J[ l. t#=n cX 2P nộ0 qu3
OHành +0 +0 ph8" ph%p luật
Z%nh nhau +ớ0 c%c )8n ~• cX quan c4 thc" qu31n Jft J[
Q ( ,in d#:
OHSc )à0
OGhucn )] ôn tập hSc /6 II
. NO$ 4I!% !P%I@Q :

T% t"SUng duyft
Ngày ThNng Năm2011
11' Năm học 2012-2013
***************************************************************************
Tiết: 30

,Skng ThE AŠ
11: Năm học 2012-2013
***************************************************************************
$uần: .2
$0ết '2
!g3S h_.n
!g3S 1.S

B30 21 B%[B =>A$ !Y°\ \-!P %˜€ r ® % -I \% ª !P%³€
^I@$ !€Q Jo$0ết 2 pJ
-. /01 T-23:
OH0(u đ]nh nghma đXn g0!n +1 tH +à +a0 t#p của tH t#*ng đW0 2\ng
OH6nh thành . thức tôn t#Sng tH +à th40 qu7n 2\ngV là" +0,c th7* tH
OB<0 d>Nng t6nh c!"V n01" t0n +à* tH
--. 1H34N $5 :
O @g/V @g+V B!ng phC ^|}`
O HSc 20nh J7" t#>ớc )à0 P nhà
---. T->N T?@NH A2N AaC:
1. Dn đEnh t% chFc GHI:
2. JiKm t"! Lài cM:
3. $ài mHi:
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
%Đ1 tì6 h0ểu 2ản chœt củ9 B=
Qục t0]u P0fL hh h0ểu R‰ 2ản
chất củ9 Lh5L Uuật .
Bh*Gng Lh5L $hả_ Uuận .
\$%
Aa: tH chL ph%t 20nhV t<n t80 +à
!/0 1ung l0ến th;c
3($gn chxt c! CA
Bổ gung
ph%t t#0(n t#*ng €H c4 g0a0 c&p. B!n
ch&t của €H th( h0,n P t:nh g0a0
c&pV ph!n %nh . ch: của g0a0 c&pj.
tH d* nhà n>ớc O Z80 d0,n ch* t*àn
€h )an hành O• "ang t:nh €HV th(
h0,n . ch:V lK0 :ch chung của c%c
Th( h0,n t:nh d-n chủ €HGN +à qu31n
là" chủ của công d-n la* động
g0a0 c&p /h%c nhau t#*ng
€H
k Gông d-n c4 nh;ng qu31n g6k
Aa ch\t /0ến thức
%Đ2$ì6 h0ểu v90 tRv củ9 B=
Qục t0]u g0fL hh n{6 R‰ Lh5L
Uuật ct v90 tRv gì tR_ng cu/c hống
Bh*Gng Lh5L Đ36 th_.0 .
\$%.
k _ột t#>Wng hSc /hông c4 nộ0 qu3
th6 t#>Wng hSc đ4 2T nh> thế nà*k
k _ột €H /hông c4 ph%p luật th6
€H đ4 2T #a 2a*k
k ng U l&n ch0ế" đ&t nhà ông BV
nếu /hông c4 tH th6 đ01u g6 2T J!3
&(;!i t"# c! CA:
OHà ph>Xng t0,n đ( qu!n l. nhà n>ớcV
€H
OHà ph>Xng t0,n )!* +, qu31nV lK0 :ch
hKp ph%p của công d-n
#ak
AS0 H@ đSc BTE}
%_.t đ/ng ' =uS(n tậL .
Qục t0]u ^ận 1ụng U| thuSết đ¢
học để U36 230 tậL
Bh*Gng Lh5L vấn đ5L thả_ Uuận
\$%.
Bt1
II- B30 tậL .
B$1.
$h~_ ~6 90 ct muSền "£ U| v0 Lh.6
củ9 Bình q
\En c; v3_ điu để "5c đ)nh v0
Lh.6 củ9 Bình
Bình đ¢ v0 Lh.6 Lh5L Uuật v3 l
Uuật nh* thế n3_ q
B$ 2
AaGN VBAHVnhà t#>Wng công anc4
qu31n J[ l: +0 ph8" của B6nh .
OGdn cứ +à* nộ0 qu0 của của t#>Wng của
lớp +0 ph8" /L luật VZ0 hSc "uộn V/
là" )à0 tập V"&t t#ật t$ j
Oa0 ph8" ph%p lu8t Vđ%nh nhau +ớ0 c%c
)8n
B$ 2
ONộ0 qu0 đ( h2 th$c h0,n th7* /hông
$.0 h9_ nh3 tR*kng ct n/0 mu0 qđể
đả6 2ả_ ch_ n/0 mu0 thec h0(n
2±ng 20(n Lh5L n3_ q
q
là" t#%0 +ớ0 nh;ng đ01u đb đst #a đ(
hSc tập t0ến )ộ luôn đ>Kc th7* dM0 nhIc
nhP .
^ì h9_ cjng 1in Lhả0 ngh0]6
chnh chấL h3nh Lh5L Uuật
B$'
$ì6 c9 19_ tục ng, về mu9n h(
g09 đình
ONếu /hông c4 nộ0 qu0 h2 /hông c4 .
thức th0ếu /L luật .
Z( Jb hộ0 đ>Kc t#ật t$ an t*àn +1
"S0 "st .
B$'
aE Ga da* tCc ng;

^0(c thec h0(n 2ổn Lhận tR]n 1e9
tR]n cG hD n3_ q
!ếu lhjng thec h0(n thì ct 2) "£
Unh 7" nh> th( ch-n ta3
jjj.
Bhôn ng*an đ\0 đ%p ng>W0 ng*à0
Aà c'ng "ột "g chớ h*à0 cIn nhau.
BVE GX 2P đ8* đức Jb hộ0 .
O @T /hông )] cX quan nhà n>ớc J[
ph8t nh>ng )0§du¨ luận l=n t0ếng
U| lhjng q ^ì h9_ q
B$ :
g_ h5nh he g0ống nh9u v3 lh5c
nh9u g0, đ._ đ;c v3 Lh5L Uuật .
 G4 )] ph%p luật J[ l: đ4 là nh;ng
qu0 đ]nh của ph%p luật .
B$:
g_ h5nh đ._ đ;c v3 Lh5L Uuật
Đ._ đ;c ^ Z5c /ết to th$c tế cuộc 2\ng
G%c c-u ca da* tCc ng; Vch-" ngôn
T$ g0%c j..`
Bh5L Uuật ^ h* nhà n>ớc )an hành .c%c
+dn )!n ph%p luật )ộ luật Vnh0," +C
B9ng tEd của nhà n>ớc thông qua g0%*
dCc thu3ết phCc c>Nng chế .`
&( 1ng cP
k _ột t#>Wng hSc /hông c4 nộ0 qu3 th6 t#>Wng hSc đ4 2T nh> thế nà*k
k _ột €H /hông c4 ph%p luật th6 €H đ4 2T #a 2a*k
x
Q ( ,in d#:
OHSc )à0
OGhucn )] ôn tập hSc /6 II
. ?VT J-NH N8H-W/ :

T% t"SUng duyft
Ngày ThNng Năm2011
,Skng ThE AŠ
$uần ''
$0ết ''
!g3S h_.n
!g3S 1.S
$%ž\ %À!% !P‹§I 4%¥€ \[\ ^¨! Đ© \ª€ Đ«€
B%Y¬!P ^À !-I T>!P Đ® %X\ J ^¨! Đ© €! $‹À! PI€‹ $%W!P
-. /01 T-23 : -. /01 T-23 :
O A05p H@ nI" +;ng /hIc 2- %c /0ến thức đb hSc.
O Th&3 đ>Kc "ức độ g0a tdng nhanh c%c ph>Xng t0,n g0a* thông +à "ức độ )%* động c%c +C ta0
n8n g0a* thông đang J!3 #a hàng ngà3.
O NI" đ>Kc nh;ng ngu3=n nh-n dYn đến ta0 n8n g0a* thông +à c%c )0,n ph%p đ!" )!* an t*àn
g0a* thông.>
O A05p c%c 7" nI" đ>Kc D 2\ )0(n )% h0,u an t*àn g0a* thông quan t#Sng
O A0%* dCc . thức c%c 7" đ!" )!* an t*àn g0a* thông /h0 đ0 đ>Wng
--. 1H34N $5 :
O Ngh0=n cứu @ABV @AaV 2*8n /m g0%* %n.
O G%c )ức t#anh +1 ta0 n8n g0a* thông
O _ột 2\ )0ến )%* h0,u g0a* thông
O B!ng phCV ph0ếu hSc tập.
O _ột 2\ )à0 tập t#Ic ngh0,".
O HSc thuộc )à0 c.
O Ghucn )] t#>ớc )à0 ng*80 /h4a.
---. T->N T?@NH A2N ABC:
1. %n đEnh GHIR \iKm t"! sj sP
2. JiKm t"! Lài cM:
3. $ài mHi
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
Aa: N=u 2X qua +1 t6nh h6nh ta0 n8n g0a*
thông t#=n t*àn qu\c h,n na3...
k Qua đ4 c%c 7" c4 nhận Jft g6 +1 t6nh
h6nh ta0 n8n g0a* thông h0,n na3k
k u" hb3 l0=n h, +ớ0 th$c tế P đ]a ph>Xng
"6nh J7" hàng nd" c4 )a* nh0=u +C ta0 n8n
!/0 1ung l0ến th;c
1. $ì6 h0ểu tình hình t90 n.n g09_
thjng h0(n n9S D đ)9 Lh*Gng.
O T6nh h6nh ta0 n8n g0a* thông ngà3
càng g0a tdngV đb đến "ức độ )%*
động.
O €7 "%3 đ0 l8ng l%ch đ%nh +Mng đ-"
Bổ gung
g0a* thông J!3 #ak
k aậ3 th7* c%c 7" c4 nh;ng ngu3=n nh-n
nà* dYn đến c%c +C ta0 n8n g0a* thôngk
+à* ô tôV ng>W0 l%0 J7 chết t80 chQ.
O h* #X" #8 phX0 t#=n đ>Wng n=n J= ô
tô đb t#ật )%nh lan Ju\ng +, đ>Wng
là" chết ha0 hành /h%ch.
O €7 đ8p /h0 2ang đ>Wng /hông đ( .
H@:jj. J0n đ>Wng n=n đb )] J7 "%3 ph4ng
nhanh đ0 2au đ-" +à*j.
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
k T#*ng nh;ng ngu3=n nh-n t#=n th6 đ-u là
h;ng ngu3=n nh-n ch:nh dY đến c%c +C ta0
n8n g0a* thôngk
H@:. Ž h* 2$ th0ếu h0(u )0ết . thức /f" của
!/0 1ung l0ến th;c
2. !guS]n nhin giS R9 t90 n.n g09_
thjng.
O h* d-n c> tdng nhanh.
O h* c%c ph>Xng t0,n g0a* thông ngà3
càng ph%t t#0(n.
ng>W0 tha" g0a g0a* thông nh>:đua J7 t#%0
phfpV ph4ng nhanh +>Kt cuV đ0 hàng )aV
hàng t>V đ0 /hông đ5ng làn đ>Wngj
k Hà" thế nà* đ( t#%nh đ>Kc ta0 n8n g0a*
thôngV đ!" )!* an t*àn g0a* thông /h0 đ0
đ>Wngk
H@:j
O h* . thức của ng>W0 ta" g0a g0a*
thông cpn /f".
O h* đ>Wng hgp J&u.
? h* qu!n l: của nhà n>ớc +1 g0a*
thông cpn nh01u h8n chế.
'. !h,ng 20(n Lh5L g0ả6 th0ểu t90
n.n g09_ thjng.
O th!0 t6" h0(u nI" +;ngV tu-n thủ
th7* đ5ng nh;ng qu3 đ]nh của luật
g0a* thông.
O Tu3=n t#u31n luật g0a* thông ch*
"S0 ng>W0 nh&t là c%c 7" nhỏ.
O BhIc phCc t6nh t#8ng c*0 th>Wng
h*sc c\ t6nh +0 ph8" luật g0a* thông.
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
Aa: Gh0a lớp thành c%c nh4"V ph%t ch* "Q0
nh4" D )ộ )0(n )%* )a* g<" Š l*80 )0(n lYn lộn.
!/0 1ung l0ến th;c
:. Q/t hố 20ển 25_ h0(u g09_
thjng đ*kng 2/.
”=u cầu: O h$a +à* "àu 2IcV h6nh /h\0 7" hb3
ph-n )0,t c%c l*80 )0(n )%*. O B0(n )%* c&".
O B0(n )%* ngu3 h0(".
O @au R ph5t ch* H@ l=n d%n t#=n t>Wng th7*
đ5ng )0(n )%* h0,u +à nh4" của "6nh.
Aa: g0ớ0 th0,u /h%0 qu%t . nghmak
O B0(n chL dYn
O B0(n h0,u l8nh
O B0(n )%* t8" thW0
& . 1ng cP
Aa: đ>a #a t6nh hu\ng:
th8" +dn T Di tuw0 c'ng )8n )e #ủ nhau đ0 chX0. h* )8n )e #ủ #= lô0 /f* n=n đb tha" g0a đua J7
t#=n đ>Wng ph\ +à )] c!nh 2%t g0a* thông )It g0;.
k a0,c T than g0a đua J7 c4+0 ph8" luật g0a* thông ha3 /hôngk J7 c4 )] thu g0; ha3 /h*k
H@: @u3 nghm t#! lW0
Aa: Nhận Jft ch* đ0("
Q . ,in d#:
O a1 nhà hSc )à0 V là" )à0 tập.
O ZSc t#>ớc nộ0 dung )à0 "ớ0
. ?VT J-NH N8H-W/:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

T% t"SUng duyft
Ngày ThNng Năm2011
,Skng ThE AŠ
Tuần :3&
Tiết: 3&
Ngày soạn:
Ngày dạy :
W! $AB %X\ 4Á II
-. /01 T-23 :
Giúp HS:
OGủng c\V/hIc 2-u /0ến thức to )à0 DR đến )à0 FD
Ožen . thức t$ g0%c 2\ng +à là" +0,c th7* tH
ONI" +;ng /0ến thức chucn )] th0 hSc /£ II
-- . 1H34N $5:
O @g/V @g+V )!ng phC
OHSc 20nh J7" )à0 đb hSc t#>ớc P nhà
--- . T->N T?@NH A2N AaC:
1 . Dn đEnh t% chFc GHI:
2 . JiKm t"! Lài cM:
3 . $ài mHi:
I. =| thuSết Bổ gung
H, H+ On tlI nhdng \iến thFc đ‘ học
k NhIc l80 nh;ng /0ến thức đb hSc +1 tH P
hSc /6 IIk
k @Ip Jếp th7* nộ0 dung 2auk
D. thpng ch\ng t, n8n Jb hộ0
F. thpng ngoa ta0 n8n
R. Qu31n của công d-n
}. Nghma +C của công d-n
D. Ch#ng ng’! tf nạnR t!i nạn
O thpng ch\ng t, n8n €H ^ BDR`
O thpng ch\ng HIaEUIh@ ^BD}`
O thpng ngoa ta0 n8n + /h: ch%3
nw +à c%c ch&t độc h80 ^BDŠ`
2. ouy[n c! cOng dhn
O Qu31n 2P h;u tà0 2!n ^BD•`
O Qu31n /h0ếu n80V t\ c%* ^BDi`
O Qu31n t$ d* ngôn luận ^ B D•`
'. Nghj! pv c! cOng dhn:
O Nghma +C tôn t#Sng tà0 2!n của
ng>W0 /h%c ^BD•`
O Nghma +C tôn t#Sng +à )!* +,
tà0 2!n nhà n>ớc +à lK0 :ch công
cộng ^ BD– `
%_.t đ/ng củ9 thầS v3 tRv
* H,H+ Gàm một sP Lài tlI
* H, H+ Gàm đ[ cSkng On tlI thi HJ --
^ G-u hỏ0 0n `
!/0 1ung l0ến th;c
IIE B30 tậL
B$'/'F ^ BT t6nh hu\ng
AhGh `.
H@ là" +0,c c% nh-n B$1C/'K ^BT t6nh hu\ng
AhGh`
\iu h›0 jn tậL th0 %4 II
Ch ần -: A{ thuyết
D. T, n8n Jb hộ0 là g6k Th7* 7" nh;ng ngu3=n nh-n nà* dYn c*n ng>W0 2a +à* t, n8n
Jb hộ0k
F. T, n8n Jb hộ0 !nh h>Png nh> thế nà* đến đW0 2\ng c*n ng>W0k
R. HIa EUIh@ c4 quan h, nh> thế nà* +ớ0 TN€Hk N=u t:nh ch&t ngu3 h0(" cua#
HIa EUIh@ +ớ0 c*n ng>W0 +à Jb hộ0 l*à0 ng>W0k
}. H0ến ph%p là g6k N=u nộ0 dung cX )!n của H0ến ph%pk
Š. th%p luật là g6k N=u c%c đsc đ0(" của #ph%p luậtk
•. Hb3 2* 2%nh 2$ g0\ng +à /h%c nhau g0;a đ8* đức +à ph%p luật +1 cX 2P h6nh thànhV
t:nh ch&tV h6nh thức th( h0,n +à c%c ph>Xng thức )!* đ!" th$c h0,n.
Ch ần --: $ài tlI
^ HSc 20nh tha" /h!* 2%ch )à0 tập t6nh hu\ng AhGh i `
D. Bà0 DR: BTDVFV iV •V DDV DŠ.
F. Bà0 D}: BT RV ŠV –V iV D|.
R. Bà0 F|: BT }V •V –.
}. Bà0 FD: BT FV RV •V –V •.
HSc 20nh chfp c-u hỏ0 +à là" đ%p %n +à* +P.
& ( 1ng cP
k NhIc l80 nh;ng /0ến thức đb hSc +1 tH P hSc /6 IIk
;( ,in d#:
OHSc thuộc c%c nộ0 dung đb hSc +à ôn tập
OGhucn )] đ( t0ết 2au /0(" t#a hSc /6 II
. ?VT J-NH N8H-W/ :
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

T% t"SUng duyft
Ngày ThNng Năm2011
,Skng ThE AŠ
Tuần 3Q
Tiết: 3Q
N+:
N,:
N+:
4I¼Q $N€ %X\ 4” II
-. /01 T-23 :
OGủng c\V /hIc 2-u /0ến thức đb hSc .
OH@ nI" +;ng qu31n +à nghma +C cu! công d-n
Ožen lu3,n /š ndng là" )à0V J[ l. t6nh hu\ng
-- . 1H34N $5:
Aa: đ1 )à0
H@: n tập nộ0 dung c%c )à0 đb hSc
--- . T->N T?@NH A2N AaC:
1 . Dn đEnh t% chFc GHI:
2 . JiKm t"! sz chu“n LE c! H+
3 : Y[ Lài:
Đ© 4I¼Q $N€ \%¨$ =Yº!P %X\ 4” II J !¿Q %X\ 2MMK J 2M1M
Qjn PT\T d =aL I
ThW0 g0an là" )à0: }Š ph5t ^ Ah1ng BC thDi gian giao EF `
HS +à t=n:jjjjjjjjjjjjHớp ij
\iu 1G@EiC6H: Đ0ền t0ếL v3_ 1ấu 29 chấ6 để h_3n th3nh lh50 n0(6
a IT#i sản c3a 8h# n,-c 4ao g56:*********************
***********************************+***+****++
***********************************+***+****++
***********************************+***+****++
***********************************+***+****++
***********************************+***+****++
***************************************++J+
4 I**************************++l# nhKng l/i 0ch chung ;#nh cho
6Li ng,Di .# MN h2iJ+
\iu 2 ”>OEiC6H: Đ5nh 1ấu r v3_ j t*Gng ;ng h9_ ch_ Lh‡ h+L
^En 2ản \G mu9n 29n h3nh vEn 2ản n3S
¤uốc
h/0
B/ P05_
1ục v3
Đ3_ t._
B/ P09_
thjng
^ận tả0
\h|nh
Lhủ
B/ $30
ch|nh
Đ/0 $!$B
%• \h|
Q0nh
=uật 1_9nh
ngh0(L
¤uS chế tuSển
h0nh đ.0 học c9_
đung
=uật g09_ thjng
đ*kng thu n/0
đ)9
=uật g05_ 1ục
Đ0ều U( Đ/0
$!$B %\Q
%0ến Lh5L nE6
1KK2
\iu ' G>O EiC6H: •6 h– U36 gì lh0 thấS
a. G4 ng>W0 đ]nh c>aV đCcV th%* ch\t )*"V "6nV đ8n ph%* đ( l&3 thu\c nwk
). G4 ng>W0 tàng t#;V +ận chu3(nV )uôn )%n + /h: +à c%c ch&t độc h80k
c. B8n )e h*sc c%c 7" nhỏ chX0 ngh]ch c%c +ật l8V c%c ch&t ngu3 h0("k
\iu : G4EiC6H+
a. u" h0(u g6 +1 /hcu h0,u : IPQng ch=t .$ thi=u hiCu 4i=t .F HIV/!I"SJ%
). HIaEUIh@ l-3 lan qua nh;ng c*n đ>Wng nà*k
c. Hà hSc 20nh ch5ng ta ph!0 là" g6 đ( ch\ng l80 đ80 d]ch thế /• nà3 k
GR<u 3 c<u 4 Th0 sinh l#6 ra 6St sau c3a tD giTU thiH
OOOH©TOOOO
YNI Nn ] $iKu điKm:
\iu V Đ5L 5n B0ểu
đ0ể6
D
^Fđ`
a njđ&t đa0V #ong n50V 2ông h<V ngu<n n>ớcV tà0 ngu3=n t#*ng
lpng đ&tV ngu<n lK0 P +'ng )0(nV th1" lCc đ]aV +'ng t#W0V
phần +\n +à tà0 2!n d* Nhà n>ớc đầu t> +à* c%c J: ngh0,pV
DVŠ
công t#6nh thuộc c%c ngành /0nh tếV +dn h*%V Jb hộ0jG'ng
c%c tà0 2!n "à th%p luật qu3 đ]nh là của Nhà n>ớc đ1u
thuộc 2P h;u t*àn d-nV d* Nhà n>ớc ch0u t#%ch nh0," qu!n
l:q.
) n..HK0 :ch công cộngjq |VŠ
F
^DVŠ đ`
VVn 4ản RW Xuan 4an h#nh
Huật d*anh ngh0,p O ¤uốc h/0
Qu3 chế tu3(n 20nh đ80 hSc OB/ P05_ 1ục v3 Đ3_ t._
Huật g0a* thông đ>Wng thu• nộ0 đ]a O ¤uốc h/0
DVŠ đ0("
^6Yi Z
E,/c
Huật g0%* dCc O ¤uốc h/0
Z01u l, Zộ0 TNTt HG_ O Đ/0 $!$B %• \h| Q0nh
H0ến ph%p nd" D••F O ¤uốc h/0
[@O EH
R
^DVŠ đ`
a O Gần /hu3=n ngdn "S0 ng>W0 t#%nh Ja nX0 ngu3 h0(" |VŠ
) O Gần )%* nga3 ch* cX quanV +à nh;ng ng>W0 c4 t#%ch
nh0,".
|VŠ
c O Gần /hu3=n ngdn "S0 ng>W0 t#%nh Ja nX0 ngu3 h0(" |VŠ
} a O HIaEUIh@ là cdn ),nh thế /•V h0,n na3 t#=n thế g0ớ0 +Yn
ch>a c4 thu\c đsc t#0. Ng>W0 "Ic ph!0 2T )] t[ +*ng.
|V–Š
^Š đ` O T\c độ l-3 lan #&t nhanhV a0 cng c4 th( )] "Ic /hông )0,t
"àu daV 2Ic tộcV tôn g0%*V đ“ng c&pV tuw0 t%cV ngh1 ngh0,pV
đ]a +] Jb hộ0 j.Nếu ch5ng ta /hông c4 h0(u )0ết +à c4 )0,n
ph%p chủ động phpng t#%nh ch5ng ta 2T là n8n nh-n của cdn
),nh qu%0 %c nà3.
|V–Š
) O 3 con đS|ng Ghy t"uy[n:
x H-3 to "g 2ang c*n
x T#u31n "%u
x Quan h, t6nh dCc
|VŠ
|VŠ
|VŠ
c - H+ cần Ihgi Gàm:
x G4 h0(u )0ết đầ3 đủ +1 cdn ),nh nà3.
x Ghủ động phpng t#%nh ch* "6nhV cộng đ<ng.
x Bhông ph-n )0,tV đ\0 J[ +X0 ng>W0 nh0r" HIaEUIh@
x T:ch c$c tha" g0a c%c ph*ng t#à* tu3=n t#u31nV phpngV
ch\ng HIaEUIh@.
|VŠ
|VŠ
|VŠ
|VŠ
!g3S h_.n


$0ết 3& -
3Q

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->