You are on page 1of 8

T.C.

ONDOKUZ MAYIS NVERSTES


MHENDSLK FAKLTES
MAKNA MHENDSL BLM

SANTRFJ POMPA DENEY RAPORU


retim Grevlisi
Prof. Do. Dr. Aydn DURMU
Hazrlayan
09370244
4. Snf -kinci retim
Anl TEPE

indekiler
1.

GR..................................................................................................................................................... 3
1.1.

Santrfj Pomplarn Seri Bal alma Prensibi ......................................................................... 3

1.2.

Santrfj Pompalarn Paralel Bal alma Prensibi ................................................................... 3

2.

HESAPLAMALAR............................................................................................................................... 4

3.

SONU ................................................................................................................................................. 7

Kaynaka ....................................................................................................................................................... 8

SANTRFJ POMPA DENEY


RAPORU
1. GR
Pomplar, svlarn tanmasn salayan mekanik bir alettir. Svlarna kinetik enerjiler kazandrarak
istenilen yksekliklere ulatrmak ve istenilen debide su iletmek iin kullanlr. Bu farkl tama
ilemelerini seri ve paralel balantlarla saplamaktadr. Bu deney kapsamnda bu balant ekillerinin
arasndaki farklarn saysal veriler ve grafikler sonucunda nasl ortaya ktn renmi oluyoruz.

1.1. Santrfj Pomplarn Seri Bal alma Prensibi


Pompalarn seri altrlmas tesisattaki basncn yetersiz olduu hallerde basnc arttrmak iin uygulanan
bir yntemdir. ki ya da daha ok pompann ayn boru hattnda seri altrlmas halinde pompalarn ortak
karakteristiini elde etmek iin, pompalarn ayn debideki manometrik ykseklikleri toplanr. Seri alan
pompalarn debileri eittir. Pompa karakteristik erileri daha dik hale gelir.

1.2. Santrfj Pompalarn Paralel Bal alma Prensibi


Ayn tesisatta iki ya da daha ok pompann paralel almas halinde ortak karakteristii elde etmek iin
pompalarn ayn manometrik ykseklikteki debileri toplanr. Ayn boru hattnda paralel alan
pompalarn manometrik ykseklikleri eittir.

2. HESAPLAMALAR
farkl balant ekillerinin hesaplamalar bu blmde incelenmitir. Srasyla tekli pompa, seri bal
pompalar ve paralel balantl pompalarn hesaplamalar aadaki gibidir. Tablo 1 de tekli pompa
dzeneinin deney srasndaki verileri olup, Tablo 2 ise bu veriler dorultusunda bir ilemin ayrntl
olarak gsterildii ekilde dier verilerin hesaplanmasyla oluturulmutur. Tm bu hesaplamalar
dorultusunda ekil 1de grafik zerine aktarlmtr.
Tablo 1. Tekil pompa verileri

Zaman
(s)
0
18
30
46

Hacim
(L)
0
10
9
8.3

Deney: Tekil Pompa


Emme
Basnc(bar)
0
0
0
0

= V x 0,001/ t = 10x0,001/18 = 0.00055 (m3/s)

H=P/xg= ((4-0)*105)/9810= 40.77 (mSS)

P= Hxxxg= 23.44x0.0003x9810= 69 (Watt)

Basma
Basnc(bar)
4
0
2.3
3

Tablo 2. Tekli pompa hesaplama sonular

Deney: Tekil Pompa


Hacimsel Debi (m^3/sn)
H (mSS)
0
40.77471967
0.000555556
0
0.0003
23.44546381
0.000180435
30.58103976

P( Watt)
0
0
69
54.13043478

Seri pompalar iin ise deney srasnda alnan veriler tablo 3de verilip , yaplan hesaplamalar ile tablo 4
oluturulmutur.
Tablo 3. Seri pompa deney verileri

Zaman (s) Hacim (L)


0
18
32
60

0
10
10
9

Deney: Seri Biimde Balama


Emme
Basma
Emme
Basnc
Basnc
Basnc
Pe,1(bar)
Pb,1(bar)
Pe,2(bar)
0
4
4
0
0
0
0
1.9
1.9
0
3.1
3.1

= V x 0,001/ t = 10x0.001/18= 0.000555 (m3/s)

P=P1+ P2= ((4-0)+(8-0))x105=800000 (N/m2)

H=P/xg= 800000/9810= 81.55 (mSS)

P= Hxxxg= 81.55x0x9810= 0 (Watt)

Basma
Basnc
Pb,2(bar)
8
0
3.8
6.2

Tablo 4. Seri bal pompann hesaplanan verileri

Deney: Seri Biimde Balama


Hacimsel
Debi (m3/s)

P (bar)

P=P1+P2
(N/m2)

H (mSS)

P
(Watt)

0
0.000555556
0.0003125
0.00015

8
0
3.8
6.2

800000
0
380000
620000

81.549439
0
38.735984
63.200815

0
0
118.75
93

Paralel bal pompa sisteminin deney verileri Tablo 5 verilmi olup hesaplamalar sonucu elde edilen
veriler ise Tablo 6 da gsterilmitir.
Tablo 5. Paralel bal sistemin deney verileri

Zaman (s)

Hacim (L)

0
9.7
31
13.5

0
10
10
12

Deney: Paralel Biimde Balama


Emme
Basma
Emme
Basnc
Basnc
Basnc
Pe,1(bar)
Pe,2(bar)
Pe,2(bar)
0
0
0
0

4
0
3
1.2

0
0
0
0

= V x 0,001/ t =10x0.001/31= 0.000322 (m3/s)

H=P/xg= 300000/9810=30.58 (mSS)

P= Hxxxg= 30.58x0.000322x9810=96.77 (Watt)

Basma
Basnc
Pb,2(bar)

k
Basnc
P(bar)

4
0
3
1.2

4
0
3
1.2

Tablo 6. Paralel bal sisteminin hesaplama verileri

Deney: Paralel Biimde Balama


Hacimsel
Debi(m3/s)

H (mSS)

P ( Watt)

0
0.001030928
0.000322581
0.000888889

40.77471967
0
30.58103976
12.2324159

0
0
96.77419355
106.6666667

Tm bu sistem sonucu elde edilen verilere gre ekil 1 deki grafik oluturulmutur. Bu grafik hacimsel
debi ile basn arasndaki ilikiyi bize sunarak balant ekilleri hakknda karlatrma yapmamza olanak
salamaktadr. Aadaki grafik verilerin dzenlenerek oluturulmutur.

Deiik Balant ekillerinin Karlatrlmas


9
8

Basn ( bar )

7
6
5

Tekil Pompa

Paralel Balma

Seri pompa

2
1
0
0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012

Hacimsel Debi (m3/s)

ekil 1. farkl sisteminin gsterimi

Grafikte tekil, seri ve paralel bal pompa sistemlerinin hesaplama sonularna gre oluturulmu deerler
mevcuttur. Bu deerlere gre tekil pompa ve seri pompada e alma debilerinde daha yksek basn
olarak seri pompalar gzkmektedir. Paralel bal pomplarda ise teki pompa ile karlatrldnda yksek
debi miktarnn paralel pompalarda olduu sonucuna ulalmtr.

3. SONU
Deney sonucu elde edilen grafie ve hesaplama sonularna gre; Tekil pompann tek altndaki
basnca baktmzda seri balnnkine gre daha azdr. Bunun anlam ise pompalar seri balandnda
yksek basnlar elde edilebilir. Yksek basnlar ise bize daha ykseklere akkan svnn ulatrlmasn
salar. Bu iki pompa sisteminin alma sistemine baktmzda debi olarak ayn aralkta suyun transferini
salad grlmektedir.
Dier bir elde edilen sonu ise seri ve paralel bal sistemin incelenmesinde; seri bal sistemlerin ortak
debi deerlerinde daha yksek basnlar elde edildii sonucuna varlmtr. Paralel ballarda ise fazla
debide akkann transferine imkan salad grafik zerinde de grlmektedir.
Tm bu sonular zetlemek gerekirse; seri pomplar basnc arttrarak yksek yerlere akn ulamasn
salarken paralel bal pompa sistemleri yksek debinin transfer edilmesini salar.

Kaynaka
Durmu, A. (2011, Eyll). Santrifj Pompa Deney Fy. Samsun, Trkiye.