สโมสรโรตารีสาทร

สาทร
ก่ก่ออตัตั้ง้ง ๑๔
๑๔ มีมีนนาคม
าคม ๒๕๓๗
๒๕๓๗ ภาค
ภาค ๓๓๕๐
๓๓๕๐ โรตารี
โรตารีสสากล
ากล ((IID
DN
NO
O.. 3300003344))
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑๘

รวยด้วย E-BAY

คุณไพรัช ศรีนครินทร์

ประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕-๕๖ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สัปดาห์นี้

โดย ....... คุณธัญวรัตน์ พัฒนาปัญญาสัตย์
ประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ถ.สีลม โทร. ๐๒-๒๓๘-๔๓๐๐
Weekly Meeting on Every Thursday, at 19:30 hours at Holiday Inn, Silom Road
Tel. 02-238-4300

บรรยายโดย : คุณธัญวรัตน์ พัฒนาปัญญาสัตย์

ชื่อ-สกุล :
คุณธัญวรัตน์ พัฒนาปัญญาสัตย์ (เลิศบุญยพันธ์)
นักเรียนมักจะเรียกว่า ครูหงษ์

การศึกษา :

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะการจัดการ เอกการตลาด

การศึกษา และประสบการณ์เพิ่มเติม :
- ศึกษาโครงสร้างของสมอง และ การวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพ
แฝงในด้านเด็กกับอาจารย์ Chao Jia Rong จากประเทศไต้หวัน
- ปี 2549 - ปัจจุบัน : เรียนหลักสูตร การใช้ชีวิต กับสถาบันแลนด์มาร์คเอ็ดดูเคชั่น
- ปี 2553 - ศึกษา Mind Mapping สาหรับครูและอาจารย์ กับ อาจารย์ธัญญา
ผลอนันต์ โดย โทนี บูซาน
- ปี 2553 สร้างและ จัดทา Kid Camp (แคมป์เด็กอายุ ตั้งแต่ 5 ปี – 15 ปี) ครั้งที่ 1
ที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา
- ปี 2554 สร้างและจัดทา Kid Camp (แคมป์เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี- 15 ปี) ครั้งที่ 2
ที่จังหวัด กาญจนบุรี
- ปี 2550 - ปัจจุบัน : บริหารงาน และ ดาเนินการสอนนักเรียนในคอร์สพัฒนา
ศักยภาพที่ สนุกคิดติวเตอร์ เป็น Trainer ให้กับติวเตอร์เพื่อทาการสอนแนว Edutainment
และเป็นนักวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพแฝงในเด็ก

รายงานการประชุมปกติสโมสรโรตารีสาทร
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ
เริ่มประชุมเวลา 18.00 น.
วาระที่ 1 ข่าวนายก โดย นย.รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

1.1. ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม

หยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555 ในวันพุธที่
14 พ.ย. 55 รวม 4 แห่ง ได้แก่
09.00 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนสวนพลู ซ.
นราธิวาสฯ 17
09.30 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์
10.00 น.
ชุมชนบ้านเอื้ออาทร และ ชุมชนบ้านมั่นคง
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นยล.วิศิษฐ ภิญโญบริสุทธิ์ โทร. 08-18251818 แผนที่ได้ลงไว้ในสารสโมสรฉบับที่ 17/2555-2556 หน้า 7 (สมาชิกที่ไปร่วมกิจกรรม
กรุณาสวมเสื้อสโมสรสีชมพู)

1.2. ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ทุกท่าน ร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ใน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 55 จะจัดขึ้น ณ “ บ้านบุญรักษา “ ของ รทร.ณัฐฐา ปางมณี เลขที่
162 ซ.ลาดพร้าว 81 (แผนที่ได้ลงไว้ในสารสโมสรฉบับที่ 17/2555-2556 หน้า 10) และ
จะเป็นการฉลองวันเกิดให้กับสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ด้วย
รายละเอียดงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป
1.3. วันพุธที่ 28 พ.ย. 55 ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ทุกท่านร่วมงานลอยกระทง
ซึ่งจะจัดขึ้นที่บ้านของ อผภ.วุฒิชัย หวั่งหลี ถ.เจริญนคร รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบใน
สารสโมสรฉบับถัดไป
1.4. วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 55 ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม
โรงงาน บจก.วู๊ดเวิร์ด โรงงานผลิตไม้วีเนียร์ ของคุณสิทธิโชค รมณีย์กชกร อ.กระทุ่มแบน
(แผนที่ได้ลงไว้ในสารสโมสรฉบับที่ 17/2555-2556 หน้า 8) และโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง
ของ อน.พรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.00 น. (สมาชิกที่ไปร่วมกิจกรรม
กรุณาสวมเสื้อสีชมพูของสโมสรด้วย) รายละเอียดได้ลงไว้ในสารสโมสรฉบับที่ 17/25552556 หน้า 6

1.5. โครงการตาต้อในปี 2555 สร.สาทร จะเป็นเจ้าภาพในการเชิญชวนคนใน
ชุมชนสาทรและชุมชนอื่นๆ มาร่วมคัดกรองตาต้อด้วยกัน โดยให้ชุมชนอื่นๆ ที่จะมาร่วม
โครงการช่วยร่วมค่าใช้จ่ายด้วย โดยได้มอบหมายให้ รทร.ทัศนาพร ศึกษารายละเอียด
และทํางบประมาณมาเสนอให้คณะกรรมการและที่ประชุมทราบต่อไป
วาระที่ 2 ปฎิคมแนะนาแขก โดย นยล.อรมัทน์ เธียรปรีชา
1. คุณไพรัช
ศรีนครินทร์
ผู้บรรยาย
2. อน.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ
สร.สระปทุม
วาระที่ 3 กิจกรรมบริการอาชีพ โดย รทร.ดร.
ปฏิกร วัฒนอมาตย์
วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 55 สร.สาทรกําหนด
จัดกิจกรรมบริการอาชีพขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการอาหารอาคาร 4/1 สาขา
ธุรกิจอาหาร คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เขตสาทร ตั้งแต่ 12.00-16.00 น. โดยจะแบ่งการเรียนการ
สอนออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 สอน-เรียนการทําเปาะเปี๊ยะสดและก๋วยเตี๋ยวลุยสวน โดยอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ห้อง 4/1-101
กลุ่มที่ 2 สอน-เรียนการทําซอส, น้ําสลัดญี่ปุ่น โดย รทร.ดร.ปฏิกร วัฒนอมาตย์
ที่ห้อง 4/1-105 มีกําหนดการดังนี้
12.00 น. ลงทะเบียน
13.00 น. เริ่มการเรียนการสอนวิชาชีพ
16.00 น. ปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ใน
การอบรมจะแบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน สลับกันเรียนทั้ง 2 ห้อง
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนวิชาชีพครบทั้ง 4 อย่าง
วาระที่ 4 การบรรยายพิเศษ โดย คุณไพรัช ศรีนครินทร์
แนะนาผู้บรรยาย โดย อน.พิดา ชลาลัย
คุณไพรัช ศรีนครินทร์ บรรยายเรื่อง “ รวยด้วย ebay ”
ebay คือ Website E-Commerce ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538
โดย ปิแอร์ โอมิดดียาร์ จากเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ อเมริกา ด้วยปรัชญา
“ ธุรกิจของเราเริ่มต้นจากความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดี “
ธุรกิจหลักของ ebay คือ ทําหน้าที่เป็นคนกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายเข้าด้วยกัน และบางครั้งสามารถลดต้นทุนในการซื้อขายได้ด้วย ปัจจุบัน ebay มี
สมาชิกกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก ซื้อขายกันในเว็บไซต์นี้ ตลอด 24 ชม. และมีสินค้ากว่า
200 ล้านชิ้นที่อยู่ในเว็บไซต์การซื้อขายนี้

นวัตกรรมของ ebay ที่แตกต่างจากอีคอมเมิร์ซอื่น คือ เข้ามาแก้ไขปัญหาการซื้อ
ขายในอีคอมเมิร์ซโดยตรง คือ การที่ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่กันคนละฝั่งของโลก ทาให้ไม่กล้า
ซื้อขายกัน เกิดความกลัวว่า เมื่อตกลงซื้อขายกันแล้ว ก็จะไม่ได้รับสินค้าหรือไม่ได้รับ
เงินค่าสินค้านั้นๆ มา คุณปิแอร์ จึงแก้ปัญหานี้โดยการให้ Feedback หรือ ผลตอบรับ
ในรูปแบบของคะแนน และความคิดเห็นของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อเป็นการยืนยัน สามารถ
ตรวจสอบ สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ซื้อ-ผู้ขาย และในส่วนของ ebay ด้วย Feedback
สามารถบอกถึงความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์และชื่อเสียงของสมาชิกได้ โดยแบ่งระดับ
ความพึงพอใจในการซื้อขายออกเป็น 3 ระดับ คือ
+1 หมายถึง
การซื้อขายเป็นที่พอใจ
0
หมายถึง
เฉยๆ ไม่ถึงกับไม่พอใจ
-1
หมายถึง
การซื้อขายไม่เป็นที่พอใจ
หากต้องการทราบว่า ผู้ซื้อผู้ขายแต่ละคนเป็นอย่างไร สามารถดูได้จากคะแนน
Feedback เหล่านี้ ทาให้มีคนกล้าที่จะเข้าไปซื้อของมากขึ้น มีคนกล้าที่จะขายของแพงๆ
มากขึ้น และตอนนี้ ebay กลายเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งของอเมริกาและของ
โลกไปแล้ว และระบบนี้ ได้ถูกจดลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
นอกจากนี้หากต้องการทราบว่าใน ebay มีการซื้อขายมากน้อยขนาดไหนสามารถ
ไปดูได้อีกเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า www.terapeak.com ซึ่งทุกคนสามารถเป็นสมาชิกได้โดย
การสมัครสมาชิกและเสียค่าธรรมเนียมรายเดือนๆ ละ 6,000 บาท สามารถดูได้ว่าผู้ขาย
แต่ละคนสามารถขายสินค้าและมีรายรับเท่าไหร่จากการขายสินค้าใน ebay มีรายละเอียด
ในการเสนอขายของแต่ละคนด้วยว่ามีการขายสินค้าไปกี่ชิ้น แต่ละคนต้องสร้างสถิติของ
ตนให้ดีด้วย
นวัตกรรมที่ 2 ของ ebay ก็คือ การชาระเงิน ในสมัยก่อนเราขายสินค้าให้ต่างประเทศ
กาไรอาจจะได้มาพอสมควร แต่มาเจอเข้ากับค่าธรรมเนียมในการโอนเงินขั้นต่า 50 us$ ก็
ทาให้กาไรที่ได้มาหายไปกับค่าโอนเงินนี้ส่วนหนึ่ง คุณปิแอร์ เห็นว่าแบบนี้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
คงเกิดขึ้นได้ยาก จึงคิดค้นวิธีการชาระเงินแบบใหม่สาหรับอีคอมเมิร์ซเป็นเว็บไซต์ที่จด
ทะเบียนในรูปแบบธนาคารขึ้น เรียกว่า PayPal หรือ www.PayPal.com
PayPal เป็นเสมือนธนาคารออนไลน์ระดับโลกที่
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต 190 ประเทศ
กับ 24 สกุลเงิน เวลาที่เราซื้อสินค้าแล้วชาระด้วยบัตรเครดิต
เรามักจะกลัวว่าอีกฝ่ายหรือผู้ขาย จะเห็นข้อมูลบัตรของเรา
และอาจนาไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ PayPal จะทาหน้าที่เป็นคน
เก็บข้อมูลของทั้งผู้ซื้อไว้ให้ ผู้ขายจะเห็นแค่ชื่อและที่อยู่
เท่านั้น ข้อมูลอื่นจะไม่แสดงให้เห็น ดังนั้นผู้ซื้อก็เกิดความ
ปลอดภัยและสบายใจเมื่อจะซื้อสินค้าใดๆ
PayPal จะทาหน้าที่โอนเงินไปมา ดังนั้นทุกคนที่ทา
การขายสินค้าผ่าน PayPal เงินจะไปรวมอยู่ที่ PayPal ก่อนแล้วจึงจะโอนกลับมาให้เรา
เป็นก้อนทีเดียวเข้าบัญชีธนาคารที่เรามีอยู่ในประเทศไทยทุกธนาคาร ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3-5 วัน โดยการถอนจาก PayPal มาเข้าบัญชีของเราในประเทศไทย โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน

แต่ถ้าหากเราถอนบ่อยเกินไปโดยยอดถอนต่่ากว่า 5,000 บาท โดยที่ยอดเงินเรายังไม่มาก
พอ PayPal จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเราครั้งละ 50 บาท การท่างานของ PayPal
มีข้อดีที่แม้แต่จ่านวนเงิน 25 สตางค์ หรือ 1 เซนต์ ก็โอนให้ เพราะเป็นธนาคารที่ไม่มีเอกสาร
เข้ามาเกี่ยวข้องจึงลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก มีระบบความปลอดภัยสูงสุดในขณะนี้ สามารถ
รักษาเครดิตได้ดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมา PayPal จะได้เงินจากการค่าธรรมเนียมการโอนเงินจาก
ผู้ซื้อมายังผู้ขาย ทั้งหมดท่างานอยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องไปธนาคารเลย
เทคนิคในการน่าเสนอขายสินค้าให้ได้ผลดี ขึ้นอยู่กับ Key Word ในการโพสต์ขาย
สินค้าของแต่ละคน ต้องรู้จักการใช้ค่าในการเสนอขาย เพื่อให้สินค้าเราถูกน่าเสนอขึ้นมาก่อน
รายอื่น ส่วนค่าขนส่งสามารถตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทยได้ว่ามีอัตราค่าขนส่งเท่าไหร่ และ
ส่วนมากจะคิดค่าขนส่งในอัตราที่ไกลที่สุด เพื่อเป็นการเผื่อไว้ก่อน
การขายสินค้าใน ebay จะมี 2 แบบ คือ ขายแบบตั้งราคาตายตัว และ ขายแบบประมูล
ราคา หากต้องการรู้ว่าสินค้าแบบไหนที่ลูกค้าต้องการซื้อ ให้ไปดูที่การขายแบบประมูลว่า
สินค้าชนิดไหนที่ลูกค้าสนใจเข้ามา bid ราคามากที่สุด จะท่าให้เรารู้แนวสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
ซื้อ แต่ทั้งนี้ความชอบของลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เช่นกัน
แหล่งหาสินค้าที่เป็นที่นิยมในการน่ามาขายใน ebay คือ สวนจตุจักร, ส่าเพ็ง สินค้า
ที่จะน่ามาขายควรจะถูกกฎหมาย เพราะ ebay จะมีผู้ที่คอยดูแลตรวจตราตลอดเวลา หาก
สินค้าที่น่ามาขายเป็นของที่ไม่ถูกกฎหมาย จะถูกลบออกจากกระดานซื้อขายทันที ภาษีต่างๆ
ควรช่าระให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาภายหลัง
วาระที่ 5 ขอบคุณวิทยากร โดย อน.อิสรา ตังคธัช
อน.อิสรา ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรที่กรุณามาบรรยายในครั้งนี้
หลังจากนั้น นย.รศ.ดร.อภิญญา มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร และ
ถ่ายภาพร่วมกัน

ปิดประชุม 21.45 น.

ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานไม้ ของคุณสิทธิโชค รมณีย์กชกร
บริษัท วู้ดเวอร์ด จากัด ที่ อ.กระทุ่มแบน ในวันเสาร์ที่ 17/11/2555 โดยมีกาหนดการ ดังนี้
08.30 น.
10.30 น.
12.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
16.30 น.
18.00 น.

ออกรถที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
ถึงโรงงาน บริษัท วู้ดเวอร์ด จากัด ชมการผลิตไม้และการบรรยายของ
คุณสิทธิโชค รมณีย์กชกร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก
รับประทานอาหารทะเล ที่ห้องอาหารลมทะเล
แวะไหว้เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ ที่ท่าฉลอม พร้อมทั้งเที่ยวงานเทศกาล
ปลาทู
เยี่ยมชมโรงงานอาหารแช่แข็ง ของ อน.พรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร และ
ชิมอาหารแช่แข็ง
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ

สมาชิกท่านใดประสงค์จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อได้ที่ คุณยู้ (เจ้าหน้าทีส
่ โมสร)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
กิจกรรมสอนอาชีพ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22/11/55 ณ ห้องปฎิบัติการอาหารอาคาร
4/1 สาขาธุรกิจอาหาร คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เขตสาทร
12.00 น.
13.00 น.
14.30 น.
16.00 น.

ลงทะเบียนเพือ
่ เข้าอบรม
เริ่มอบรมการทาปอเปี๊ยะสด, ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ห้อง 4/1-101 โดยอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยฯ
อบรมทาซอสญีปุ
่ ่น, น้าสลัดญี่ปุ่น ห้อง 4/1-105 สอนโดยสมาชิก สร.สาทร
เสร็จการอบรมพร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม

รับผู้เข้าอบรม 40 ท่าน การเรียนจะสลับกันเรียนห้องละ 20 ท่าน เพือ
่ ผู้เข้าอบรม จะได้เรียน
ฝึกอาชีพทั้ง 4 อย่าง
ผู้สนใจ สมัครได้ที่เขตสาทร หรือคุณณิชชารีย์ 081-819 2191

t"

Mltts!{ <-

Z ltLl,sSM'U ltLgu[tEgtt[tE --=+

{g

3
7
-n
o
{o
7

(,

e
(r,
S
,9
e
{:D
Oir

8r

3_

s
B;)
irc.

rE=

-

F
{(o aJt
{ aI
& cJ
l.

(D
IL

c,

1'

ae

9lE}

3P
x3

a

3l
31(;
i.E
J

o:l

z=
TI

H -3-

{o

{e.
(Dr

CT' F

c}

a

EI

ts

ctF

St)a

P

3
a
L'

A
..t
a'l

nnnNlusu

{s
I
J

o

ilf,Ul!,EMl'U

.

(n5prcnl nulMnLB

3
$

E

,r
J

9
g
I
!t
J

s

Or

E

g
9
h

F

+

cllr
UI

9r
lF

;
2)

tt

a

2'

EI

2t

ae

E'

E,

La

9t- E.
a
g
.J
(J)

g'
,r"

)
It
3
9
rrl
P

tr

s rln
:}
crl
t)

at
'L

E

โครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคตาต้อ โดย นยล.วิศิษฐ์ และ รทร.ทัศนาพร สร.สาทร
จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทาการเขต
สาทร ถ.จันทน์ กทม. โดยมีผู้ป่วยตาต้อเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน
ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว สามารถติดต่อผ่าต้อกระจก ฟรี! โดยติดต่อไปยัง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และนายชูศักดิ์ แก้วสุริยอร่าม บริษัท ทาสของแผ่นดิน จากัด อาคาร
พระมหากรุณาธิคุณ เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2629454-5, 02-2618213-7
เวลาทาการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ร่วมกิจกรรม หยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2555 ใน
วันพุธที่ 12 ธ.ค. 2555 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ทุกท่าน ร่วมงานวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่
20 ธ.ค. 55 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ “บ้านบุญรักษา” เลขที่ 162 ลาดพร้าว 81 เข้าทางคู่ขนาน
เลียบด่วนเอกมัย – รามอินทรา ซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่โดย เลขานุการสโมสรที่น่ารักของเรา
เองค่ะ “รทร.ณัฐฐา ปางมณี” รายละเอียดของการจัดงาน จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ขอเชิญสมาชิกร่วมงานฉลองแซยิด ครบรอบ 60 ปี ของ อน.วุฒิชัย ธวัชชัยวิรุตษ์ (สโมสร
โรตารีรังสิต) ที่บ้านโรงสีหนองแคสระบุรี มีการฉลองด้วยการเชิดสิงโตคณะใหญ่ ในวันศุกร์
ที่ 16 พฤศจิกายน นี้ เริ่มเวลา 16.30 น.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
สมาชิกทราบหรือไม่ ว่าการร่วมมือในการลงโฆษณาใน Yellow Pages ของโรตารี
นอกจากจะให้สมาชิกโรแทเรียนได้รู้และอุดหนุนสินค้าของสมาชิก รายได้นี้จะนาไป
สนับสนุนการจัดงานประชุมใหญ่ประจาปี District Conference ทาให้เราไม่ต้องเสียเงิน
ค่าลงทะเบียนแพง ๆ สโมสรสาทร จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกด้วยนะคะ
รายละเอียดดูได้จาก ใบตอบรับ ลงโฆษณาใน Yellow Pages ของโรตารี ในหน้าถัดไปค่ะ

ใบตอบรับ ลงโฆษณาใน Yellow Pages ของโรตารี
ผู้ลงโฆษณา ชื่อ......................................................... นามสกุล ..............................................
สโมสร ................................................ เบอร์ติดต่อ ..................................................
E-mail: ……………………………………………………..
ต้องการลงโฆษณา ขนาด
□แบบ A(5.8 x 7.7 CM) ภาษาไทย 500 บาท ภาษาอังกฤษ 500 บาท
□แบบ B(7.7 x 18.6 CM) ภาษาไทย 1,000 บาท ภาษาอังกฤษ 1,000 บาท
□แบบ C(12.3 x 16 CM) ภาษาไทย 1,500 บาท ภาษาอังกฤษ 1,000 บาท
□แบบ D(5.8 x 15.5 CM) ภาษาไทย 800 บาท ภาษาอังกฤษ 700 บาท
□Full Page (15 x 21 CM) ภาษาไทย 3,000 บาท

แถมภาษาอังกฤษ

ส่งใบตอบรับการลงโฆษณาใน Yellow Pages ของโรตารี ได้ที่ :
E-mail: acharad3350@gmail.com หรือ โทรสาร 02 261 6232
เบอร์ติดต่อ ผชภ. ทญ. อัจฉรา ปานแดง 081 869 3088

2012-2013年度
Year 2012 - 2013
クリーンウォータープロジェクト(WCS)協賛金について
Clean Water Project(WCS) donation
●協賛各RC(Supporting Rotary Club)
岸和田ロータリークラブ

協賛額 ¥100,000-

〒596-0014
大阪府岸和田市港緑町1-1

岸和田市立浪切ホール2F

TEL:072-437-2462
Kishiwada Rotary Club (Donation : JPY100,000.-)
2F Kishiwada Municipal Namikiri Hall, 1-1 Minatomidorimachi, Kishiwada-shi,
596-0014, Osaka Pref. Japan
Ph : 072-437-2462
岸和田東ロータリークラブ

協賛額 ¥40,000-

〒596-0821
大阪府岸和田市小松里町2514

コルロフ5

102号

TEL:072-440-2100
Kishiwada East Rotary Club (Donation : JPY40,000.-)
#102, Colrof 5, 2514 Komatsuricho, Kiwhiwada-shi, 596-0821, Osaka Pref., Japan
Ph : 072-440-2100
岸和田北ロータリークラブ

協賛額 ¥25,000-

〒596-0053
大阪府岸和田市沼町33-32

蔵王ビル3F 302号室

TEL:072-439-1719
Kishiwada North Rotary Club (Donation : JPY25,000.-)
#302, 3F Zaou Bldg., 33-32 Numacho, Kishiwada-shi, 596-0053, Osaka Pref. Japan
Ph : 072-439-1719

岸和田南ロータリークラブ

協賛額 ¥150,000-

〒596-0043
大阪府岸和田市宮前町8-25

㈱共栄セキュリティー内1F

TEL:072-448-5925
Kishiwada South Rotary Club (Donation : JPY150,000.-)
1F Kyoei Security, 8-25 Miyamaecho, Kishiwada-shi, 596-0043, Osaka Pref., Japan

合計額 ¥315,000-

TOTAL : JPY315,000.-

平成24年9月14日(金)サトーンRCお預かり金額予定不足分▲¥45,000-
Offset JPY45,000.- (A shortage amount of the payment by Sathorn RC on 14/09/12)

差引後合計額 ¥270,000-

The payable amount JPY270,000.-

※尚、プロジェクト終了後 プロジェクトの報告書(各ロータリークラブが記載
されている報告書)をお送り頂きますよう宜しくお願い致します。
また、日本よりプロジェクトの検証にご訪問させて頂きますので、ご都合の
良い日程等 おしらせ頂きますよう 宜しくお願い申し上げます。
 After concluding the project, the report with all RC listed is required. And
we also visit Bangkok to verify the project. Kindly advise us the suitable
date in advance.

ป้าจิ๋วรักเด็กค่ะ...

ว่าง่ายๆ โตเร็วๆ นะคะ...

ขอบคุณครับ ...

น้องเก่งจนป้า ๆ
ต้องยกนิ้วให้ !!!

เย้ ..... ขอบคุณ ...
ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน
เลยค่ะ ... ครับ...

คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีสาทร
ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
ที่ปรึกษา

นายกก่อตั้ง และอดีตนายกทุกท่าน

อนุกรรมการ

สมาชิกสโมสรโรตารีสาทรทุกท่าน

นายกก่อตั้งสโมสร

อผภ.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด

โทร. 081-937 3217

นายกสโมสร

นย. รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

โทร. 081-860 3932

นายกเพิ่งผ่านพ้น

อน. พิดา ชลาลัย

โทร 081-812 9590

นายกรับเลือก

นยล. ประเวศม์ อริยวงศานุกูล

โทร. 081-846 4650

เลขานุการสโมสร

รทร. ณัฐฐา ปางมณี

โทร. 081-822 5844

เหรัญญิก

รทร. ณิชชารีย์ จิตรศิลป์โสภณ

โทร. 081-819 2191

ปฎิคม

รทร. นิศาชล เหลืองดิลกรัตน์

โทร. 081-751 0496

รทร. ดร.นนทิ จุลสุคนธ์

โทร. 086 - 559 3388

ผู้ฝึกอบรม

อน. กลกิจ สุวิมล

โทร. 081-550 5017

อุปนายก 1

อน. กรรณิการ์ ปิณฑวณิช

โทร. 081-911 3718

อุปนายก 2

อน. ชัยวิทย์ สิทธิวงศ์

โทร. 081-438 5350

อุปนายก 3

อผภ. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด

โทร. 081-937 3217

อุปนายก 4

อน. อิสรา ตังคธัช

โทร. 081-639 3968

สมาชิกภาพ

นยล. อรมัทน์ เธียรปรีชา

โทร. 081-694 2156

บริหารสโมสร

นยล. วารีย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง

โทร. 081-911 3990

โครงการบริการ

อน. พรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร

โทร. 081-647 2939

ประชาสัมพันธ์

อน. ศิริพันธ์ วินิชบุตร

โทร. 081-809 0974

ชนรุ่นใหม่

อน. ภัทร์ศรี สุวิมล

โทร. 081-804 9251

มูลนิธิโรตารี

อน. สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์

โทร. 081-629 8537

วันที่

หัวข้อบรรยาย

ชื่อผู้บรรยาย

ชื่อผู้แนะนา

15/11/55

สแกนลายนิ้วมือสื่ออนาคต

คุณธัญวรัตน์ พัฒนาปัญญาสัตย์

รทร.นพ.มานะ

17/11/55

เยี่ยมชมโรงงานผลิตไม้วีเนียร์

บจก.วู้ดเวิร์ด ของคุณสิทธิโชค
รมณีย์กชกร ที่ อ.กระทุ่มแบน
รทร.ดร.ปฏิกร วัฒนอมาตย์

รทร.ณิชชารีย์

22/11/55

งดประชุม (ทากิจกรรมบริการ
อาชีพ ณ ม.เทคโนฯ ราชมงคล)
29/11/55
Stem Cells กับสุขภาพและ
ดร.กาพล ศรีวัฒนกุล
ความงาม
06/12/55
Family Night # 2 และกิจกรรมวันพ่อ
13/12/55

Club Assembly # 2 / สนเทศอาชีพสมาชิกใหม่

รทร.ณิชชารีย์
นย.รศ.ดร.อภิญญา

สารสโมสร โรตารีสาทร
สำนักงำนสโมสรโรตำรีสำทร
เลขที่ 33/23 บ้ำนนนทรี ถนนจันทน์
ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-678 9661 แฟ็กซ์ 02-678 9661
มือถือ 081-812 9590
อีเมล์ : pidahome@gmail.com
ส่งทางไปรษณีย์
ถึง…………..

(สิ่งตีพิมพ์)

บรรณำธิกำรสำรสโมสร
นย. พิดำ ชลำลัย
33/23 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี
เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-6789 661, 081-812 9590 แฟ็กซ์ 02-6789 661
Email: pidahome@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful