You are on page 1of 2

urbanizatzeko proiektuaren gaineko proposamena urbanizatzeko proiektuaren gaineko proposamena

sarrikobasoko 31.1 unitatea urbanizatzeko proiektuaren gaineko proposamena

maidagan aldean maidagan aldean lurperatutako lurperatutako metroko zatia zatia metroko
propuesta de proyecto de urbanización

boe eraikitzeko
propuesta de proyecto de urbanización de la unidad 31.1 de sarrikobaso para la

erakusketa
Informaziorako eta parte-hartzeko modulua Maidagan kalean trenbideko antzinako barrerak zeuden tokian lekutuko dute eta azaroaren 7tik 30era egongo da zabalik.

OrDuteGia
Lanegunetan: 16:00etatik 20:00etara Larunbatetan: 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara Igandetan: 10:00etatik 14:00etara

Parte-hartzea
Informazioaz eta infografiez gainera, moduluan kutxa bat paratuko dute bertan iradokizunak sartzeko. Horiek iradokizun@getxo.net helbidearen bitartez egin ahalko dira ere.

Jarduera berriak maidagansarrikobasoko aldean

erakusketa · EXPOSICIÓN
nuevas actuaciones en la zona de maidagan-sarrikobaso

azaroren 7tik 30era Del 7 al 30 de noviembre

tramo soterrado del metro en la zona de maidagan

construcción de vpo

eXPOsición
El módulo de información y participación, ubicado en donde estaban situadas las antiguas barreras del tren en la calle Maidagan, estará abierto del 7 al 30 de noviembre.

hOrariO
Lunes a viernes: de 16:00 a 20:00 h. Sábados: de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Domingo: de 10:00 a 14:00 h.

ParticiPación
Además de información y de infografías, el modulo contará con una urna para la entrega de sugerencias las cuales también se pueden presentar a través de iradokizun@getxo.net.

G

etxoko Udalak, kasu batean Garraioen Partzuergorekin elkarlanean eta bestean era zuzenean, Maidagan-Sarrikobasoko aldean hiri guneak sortzeko bi jarduera berri jarriko ditu martxan. Bi proiektu desberdinak izango dira, epe desberdinetan aurrera eramango direnak baina bai diseinuarekin bai bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin era koordinatuan bat egingo dutenak. Horretarako bi gune berri egokituko dira, guztira batera 8.400 metro koadro baino gehiago izango dituztenak, egoiliarren arteko topaketarako eta gozamenerako pentsatuta. Gune horiek guztiz irisgarriak izango dira eta beren egokitzapenean material ekologikoak erabiliko dituzte.

E

l Ayuntamiento de Getxo, en un caso en colaboración con el Consorcio de Transportes y en otro de manera directa, va a llevar a cabo dos nuevas actuaciones de creación de espacios urbanos en la zona Maidagan-Sarrikobaso. Se trata de dos proyectos distintos que se llevarán a cabo en diferentes plazos pero que confluirán de una manera coordinada tanto en su diseño como en el objetivo de mejorar la calidad de vida en dicha zona. Para ello, se habilitarán dos nuevos espacios que en conjunto suman más de 8.400 m2, ideados para contribuir al encuentro y disfrute de las personas residentes. Dichos espacios serán totalmente accesibles y en su adecuación se utilizarán materiales ecológicos.

2 1

Haurrentzako kanpoko jolasgunea Zona descubierta de juegos infantiles

El pavimento será con baldosa similar a la del tipo “Bilbao” aunque de un tamaño diferente. El pavimento será de los denominados ecológicos. Dentro de la actuación se incluye también la ejecución de canalizaciones, de la red de riego correspondiente, así como la colocación de 2 fuentes, además de instalación de alumbrado público con 22 farolas. En cuanto a la accesibilidad, la actuación se realizará en consonancia con la normativa vigente. El plazo total para la ejecución de las obras es de 5 meses y el presupuesto de licitación de las mismas es de 1.082.351 euros.

urbanizatzeko proiektuaren gaineko proposamena

sarrikobasoko 31.1 unitatea urbanizatzeko proiektuaren gaineko proposamena

propuesta de proyecto de urbanización de la unidad 31.1 de sarrikobaso para la

maidagan aldean lurperatutako metroko zatia
propuesta de proyecto de urbanización

boe eraikitzeko
2

construcción de vpo

tramo soterrado del metro en la zona de maidagan
1
Haurrentzako estalitako jolasguneak Zonas cubiertas de juegos infantiles

M

etropoli-trenbidearen estaldurak sortutako azalera erabilgarri berria aprobetxatuz, gune hori zein Urduña kalearekin lotzen dituen oinezkoentzako ibilbideak urbanizatzeko lanak egingo dira. Urbanizatuko den zatiaren alde batean oinezkoentzako pasealeku bat izango da. Lanak 3.690m2 -ko azalerako eremu batean egingo dira. Bertan aisialdirako gune bat egokitzeko asmoa dago, umeentzako estaldutako 2 jolasleku izango dituenak (hamar markesina —bosna markesinako bi modulu— Goñi kalearen ondoan). Hirugarren gune bat izango da ping-pong mahaiekin eta hiri-altzariekin – udalmodeloko sei paperontzi, 18 banku eta 9 aulki. Horrez gainera, berdeguneak eta lorategiak atonduko dira sasoiko landareekin. Zoladuran “Bilbao” erako antzeko baldosa ipiniko dute, baina tamaina desberdinekoa. Zoladura ekologikoa esaten zaion horietakoa izango da. Lanen barruan sartuta dago, halaber, ureztatzeko sareko kanalizazioak egitea, baita 2 iturri ipintzea. Horrez gainera, argiteria publikoaren instalazioa egingo da 22 kale-argi ipiniz. Irisgarritasunari dagokionez, lanak indarrean dagoen araudia betez egingo dira. Hurrengo fase batean eremu berri bat sortzea aurreikusten da, non arbolak landatuko dituzte, eta gune berri bat urbanizatuko dute aparkalekuak egokitzeko. Lanak egiteko epea, guztira, 5 hilabetekoa da eta horien lizitazioaren aurrekontua 1.082.351 eurokoa da.

A

provechando la nueva superficie útil generada por la cubrición del metropolitano, se urbanizará de forma completa la misma, así como los itinerarios peatonales que conectan la nueva zona con la calle Puerto Orduña. A uno de los lados de la superficie que se va a urbanizar, concurrirá un paseo peatonal. En un ámbito de actuación de 3.690 m2, se proyecta un espacio de ocio con 2 zonas de juegos infantiles cubiertos (diez marquesinas —dos módulos de cinco marquesinas— junto a la calle Goñi) y una tercera descubierta con mesas de pingpong y mobiliario urbano – seis papeleras del modelo municipal, 18 bancos y 9 sillas. Además, se acondicionarán unas zonas verdes y ajardinadas con plantas de temporada.

G

etxoko Udalak Sarrikobasoko 31.1 unitatean Babes Ofizialeko 63 etxebizitza eraikitzea aurreikusi du.

E

l Ayuntamiento de Getxo ha previsto la construcción de 63 viviendas de VPO en la unidad 31.1 de Sarrikobaso.

Etxebizitza berrien ondoan, aurreko jarduerarekin era koordinatuan gune urbanizatu berria diseinatu da eta horretan 2.151 metro koadroko berdegunea izango da. Espezie desberdinetako 51 zuhaitz landatuko dituzte bertan. Era berean, aparkatzeko 79 toki berri jartzea ere aurreikusten da. Guztiz irisgarria izango den aisialdirako alde berrian 21 argi, 20 eserleku eta 6 paperontzi ipiniko dituzte. Urbanizaziojarduera horren aurrekontua 544.944 eurokoa da.

Junto a las nuevas viviendas se ha diseñado, de manera coordinada con la anterior actuación, un nuevo espacio urbanizado que incluye una zona verde de 2.151 metros cuadrados en los que se plantarán 51 árboles de varias especies. Asimismo, se prevé la habilitación de 79 nuevas plazas de aparcamiento. La nueva zona de esparcimiento, totalmente accesible, contará a su vez con 21 luminarias, 20 bancos y 6 papeleras. Dicha urbanización tiene un presupuesto de 544.944€.