Nhà kho , 1 tầng Siêu thị, kho hàng, 1 tầng

Sân tennis

CÔNG TY ĐẠI HƯNG

Khu dịch vụ sửa chữa 1 tầng

Sân tennis

Sa lon ô tô, 1 tầng Nhà điều hành, 2 tầng

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

CỔNG RA VÀO