Drept internaţional privat, examen, partea TEORETICĂ

1. Noţiunea dreptului internaţional privat Dreptul international privat –ramura a sistemului de drept al RM care cuprinte totalitatea normelor juridice preponderant conflictuale care reglementeaza solutionarea conflictelor de legi in spatiiu , solutionarea conflictelor de jurisdictii si conditia juridical a strainului in RM Conceptul de drept internațional privat, utilizat în sens larg, reprezintă setul de norme juridice care reglementează relațiile dintre persoane fizice [1, p.19]. Definiţia dreptului internaţional privat Stricto sensu - cuprinde ansamblul normelor juridice ce reglementează raporturile juridice cu element de extraneitate; Lato sensu - cuprinde ansamblul normelor juridice care soluţionează conflictele de legi sau conflictele de jurisdicţii, precum şi cele privind condiţia juridică a străinului; Materia specifică a dreptului internaţional privat o constituie, fară îndoială, conflictele de legi. De aceea doctrina este de acord că studiul conflictelor de legi constituie materia esenţială a dreptului internaţional privat. Se pune însă problema dacă domeniul dreptului internaţional privat se limitează la conflictele de legi ori el cuprinde şi alte materii.Conflictele dc legi prezintă particularităţi sub mai multe aspecte. 1. Conflictul de legi. Prin conflictul de legi se înţelege situaţia în care, privitor la un raport cu element de extraneitate, sunt suscceptibile a se aplica două sau mai multe legi aparţinând unor sisteme de drept diferite, cu care raportul prezintă legătură prin elementul străin. În mod obişnuit, conflictul se naşte între legea ţării sesizată cu soluţionarea litigiului (lex fori) şi legea străină cu care raportul arejegătură prin elementul său internaţional. Oricare din aceste legi în prezenţă este succesibilă de a cârmui raportul respectiv 2. Domeniul dreptului internaţional privat
În domeniul dreptului internaţional privat intră instituţii juridice specifice care formează ramura dreptului internaţional privat. Acestea sunt: 1. Conflictele de legi Definiţie situaţia în care un raport juridic cu element de extraneitate este susceptibil de a fi guvernat de două sau mai multe legi aparţinând unor sisteme de drept diferite. În mod obişnuit conflictul de legi se naşte între legea ţării sesizată cu soluţionarea litigiului (lex fori) şi legea străină cu care raportul are legătură prin elementul său internaţional. Oricare din aceste legi este susceptibilă de a cârmui raportul juridic respectiv. În aceste condiţii se spune că aceste legi sunt în conflict (ex. în cazul încheierii unui contract de vânzarecumpărare a unui bun situat în străinătate, dacă părţile au cetăţenii diferite, raportul juridic are mai multe elemente de extraneitate şi sunt mai multe legi chemate să-l cârmuiască, ex. legea personală a părţilor pentru capacitatea de a contracta, legea locului încheierii actului în ceea ce priveşte forma exterioară a acestuia, legea locului situării bunului pentru probleme ce ţin de statutul real al bunului). Trăsături specifice conflictelor de legi: • izvorul conflictului de legi este elementul de extraneitate. • conflictul de legi nu implică un conflict de suveranităţi, între statul român şi cel străin, cu care elementul de extraneitate are legătură, pentru că judecătorul român va ţine cont numai de legea ţării sale, iar conflictul de legi este soluţionat de către norma conflictuală, care, pentru acest judecător, este întotdeauna cea română. • raportul juridic care conţine un element de extraneitate este susceptibil de a-i se aplica două mai multe sisteme de drept diferite, şi anume, cel român şi oricare din cele la care trimite elementul de extraneitate. Raportul juridic este doar susceptibil de a-i fi aplicate 2 sisteme deoarece, prin mecanismul normei conflictuale, acestuia i se va aplica în cele din urmă doar un singur sistem de drept, şi anume, cel indicat de norma conflictuală, sistem ce poate fi cel al forului (român) sau unul străin. • conflictul de legi apare între sistemele de drept ale unor state diferite. 2. Conflictul de jurisdicţii Raportul juridic cu element de extraneitate poate da naştere la următoarele probleme de ordin procesual:

a)- competenţa jurisdicţională în dreptul internaţional privat b)- procedura aplicabilă în litigiul privind un raport juridic cu element de extraneitate c)- efectele hotărârilor judecătoreşti date de instanţele judecătoreşti străine d)- efecte sentinţelor arbitrale Instanţa judecătorească sesizată îşi determină competenţa de a soluţiona un litigiu de drept internaţional privat după propria normă juridică, procedura fiind supusă legii forului, iar efectele hotărârii judecătoreşti străine se determină după norma juridică proprie. 3. Condiţia juridică a străinului ansamblul normelor juridice prin care se determină drepturile şi obligaţiile pe care le poate avea străinul, persoană fizică sau juridică, într-un alt stat decât statul a cărui cetăţenie o are. Condiţia juridică a străinului interesează capacitatea de folosinţă a străinului şi este determinată de legea statului în care acesta se află. 4. Cetăţenia ansamblul normelor juridice care reglementează legătura politico-juridică dintre o persoană fizică şi statul căruia îi aparţine. În dreptul internaţional privat, cetăţenia constituie un criteriu pentru determinarea legii competente, cum este cazul în materia stării şi capacităţii persoanei fizice.

3. Obiectul dreptului internaţional privat
Obiectul dreptului internaţional privat îl formează raporturile de drept civil, în sens larg, care cuprind unul sau mai multe elemente de extraneitate. Dreptului internaţional privat îi aparţin, în primul rând, raporturile de drept civil cu element de extraneitate, apoi raporturile de dreptul familiei, care au un element străin, raporturile de drept comercial care au un element străin, precum şi raporturile procesuale civile care conţin un asemenea element. Dreptului internaţional privat îi aparţin şi raporturile de dreptul muncii, în măsura în care au un element internaţional În literatura juridică, pentru a se exprima obiectul dreptului internaţional privat se precizează că aceasta are ca obiect raporturile civile în sensul larg al cuvântului, care cuprind un element de extraneitate. Există însă raporturi cu element străin care nu pot fi obiect al dreptului internaţional privat. Este cazul altor raporturi, altele decât cele de drept civil în sens larg, cum ar fi dreptul administrativ, financiar, penal ori procesual penal. După cum este cunoscut, instanţele române cercetează faptele penale ori cele financiare în spiritul legilor penale sau financiare române, iar în cazul în care instanţele române vor constata că lege română nu este aplicabilă, ele se vor declara necompetente, deci instanţele române nu vor aplica legile penale sau financiare străine. Cu toate aceste diferenţieri, între dreptul internaţional privat şi aceste ramuri de drept există strânse corelaţii. în concluzie, obiectul dreptului internaţional privat ca ramură de drept îl formează raporturile de drept civil, în sensul larg, care cuprind un element de extraneitate. Aparţin dreptului internaţional privat acele raporturi de drept civil în sens larg, în care se admite aplicarea legii străine. în domeniul dreptului penal, administrativ şi a altor asemenea ramuri de drept, vorbim, în general, de aplicarea legii în spaţiu, noţiune distinctă de aceea de conflict de legi.

4. Metoda dreptului internaţional privat
In doctrina de specialitate există unanimitate în a considera că materia specifică a dreptului internaţional privat o constituie conflictele de legi. Plecându-se de la această constatare, în doctrină s-a arătat că metoda de reglementare a DIP este metoda conflictuală, dar mai este utilizată şi metoda aplicării nemijlocite a normelor materiale(substanţiale). I. Metoda conflictuală II. Metoda folosirii nemijlocite a normelor de aplicare imediată III. Metoda Proper Law

5. Metoda „proper law”
Metoda Proper Law însemnaă desemnarea legii pentru fiecare caz în parte spre deosebire de metoda conflictuală care presupune aplicarea aceloraşi dispoziţii legale pentru raporturi juridice, situaţii asemănătoare. Cum era de aşteptat utilizarea metodei a cauzat critici în sensul că soluţia nu poate fi cunoscută înainte ca instanţa de judecată să determine legea aplicabilă ; legea plicabilă se determină prin compararea

În ştiinţa dreptului.în momentul executării în străinătate a unei hotărâri judecătoreti. Tot dreptului internaţional privat îi aparţin şi raporturile cu un element de extraneitate din dreptul familiei.locul producerii unui fapt cauzator de prejudiciu este in strainatate. comercial. care poate fi străină.pentru persoanele juridice: sediul. Corelaţia între dreptul internaţional privat şi alte ramuri de drept Legătura dreptului internaţional privat cu alte ramuri de drept cu Dreptul internaţional public Deşi obiectul de reglementare este diferit. . iar dacă se aplică legea străină. ramuri faţă de care dreptul civil are poziţia de drept comun Fiind susceptibil de derulare în timp. Clasificarea elementelor de extraneitate În functie de subiectele raportului juridic elementul de extraneitate poate consta în: . nationalitatea. în legatura cu problemele de procedura. de transport sau un alt raport de drept privat. de muncă. domiciliul sau resedinta. centrul economic etc. este. în functie de obiectul raportului juridic. . datorită căruia el are legătură cu mai multe sisteme de drept. din dreptul comerţului sau din dreptul muncii. ce formează obiectul dreptului internaţional.  raportul juridic cu element străin se stabileşte între persoane fizice sau juridice. de mai multe sisteme de drept ori legi aparţinând unor state diferite Raportul juridic cu element de extraneitate. elementul străin a fost definit ca fiind o împrejurare de fapt datoritş căreia un raport juridic este legat de mai multe ţări. exista element de extraneitate în cazul bunurilor mobile cînd acestea se gasesc în strainatate. în sens larg. adică dacă e îndeplinită condiţia cerută de legea română pentru a fi în prezenţa infracţiunii). raportul juridic cu elemente de extraneitate. . Aplicarea legilor penale române poate fi condiţionată de aplicarea legilor de drept civil străine în sens larg (ex. de procedură civilă. 7. 6. conţine unul sau mai multe elemente de extraneitate. şi în consecinţă. adică un raport de drept civil în sens larg. Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu element de extraneitate Raportul juridic de drept internaţional privat se deosebeşte de raportul juridic de drept intern prin existenţa unuia sau mai multor elemente de extraneitate. dreptul internaţional public este considerat sursă şi sistem de referinţă pentru dreptul internaţional privat. Aceste consecinţe se determină potrivit legii civile aplicabile. fondul de comert. spre exemplu. este un raport civil. Hotărârile penale străine pot să producă şi unele consecinţe de drept civil. 8. de proprietate intelectuală. 2.în momentul realizării efectelor actului juridic. aceasta va fi luată in consideraţie de instanţa penală română pentru a decide dacă ele există. Aceasta se datorează faptului că obiectul de reglementare a ramurii dreptului internaţional privat român îl constituie în primul rând raporturile de drept civil cu element străin. credinta religioasa (în sistemele de drept în cadrul carora regulile religioase produc efecte juridice). statul poate fi parte într-un raport juridic cu element străin. care formează obiectul de reglementare al normelor de drept internaţional privat. În calitatea sa şi de subiect de drept civil. Trăsăturile specifice raportului juridic de drept internaţional privat:  raportul juridic cu element străin este un raport ce aparţine dreptului privat.pentru persoanele fizice: cetatenia.în momentul naşterii raportului juridic. reprezinta element dej extraneitate locul judecatorii litigiului (cînd este într-o tara straina). .conţinutului legilor în conflict în timp ce prin metoda conflictuală legea aplicabilă se determină de către norma conflictuală înainte de a se cunoaşte conţinutul acestei legi. raportul juridic cu element de extraneitate poate fi surprins în mai multe secvene ăi anume: .  raportul juridic. cum este.locul executarii unui act juridic este �n strainatate. de familie. trebuie să existe două căsătorii în care se găseşte o persoană.locul încheierii actului juridic este în strainatate: . cu Dreptul penal 1. –pentru a exista infracţiunea de bigamie. răspunderea pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiunea pentru care o persoană a fost judecată şi condamnată. un raport de drept civil. în functie de continutul raportului juridic deosebim urmatoarele situatii (ce constituie elemente de extraneitate): . ..  părţile în raporturile juridice de drept internaţional privat se află pe poziţii de egalitate juridică. pe care îl avem în vedere.

Ea arată numai legea competentă a cârmui nemijlocit raportul respectiv. 12. de exemplu când se invocă de către o firmă faptul că are naţionalitate străină pentru a nu plăti impozite decât in aceea ţară. Structura normei conflictuale. Conflictul mobil de legi Definitie. nu numai norma conflictuala avuta in vedere. Particularitati: 1) el afecteaza legea aplicabila. conflictul poate interveni între două sau mai multe legi. norma conflictuală nu arată direct şi nemijlocit drepturile şi obligaţiile părţilor raportului juridic cu element străin. aceste legi sunt susceptibile de a fi aplicate raportului cu element de extraneitate. Conţinutul normei conflictuale este acea parte a normei care cuprinde raporturile de drept la care se referă. care are caracter administrativ. de exemplu. cum sunt. Norma conflictulă poate figura în dreptul intern al fiecărei ţări. Noţiunea normei conflictuale Norma conflictuală nu cârmuieşte propriu-zis raportul juridic cu element străin. Acesta desemneaza situatia in care un raport juridic e supus succesiv la doua situatii de drept diferite ca urmare a deplasarii punctelor de legatura. Astfel.cu Dreptul administrativ Dispoziţiile legilor administrative pot fi luate în considerare pentru determinarea regimului unui raport juridic. 4) – materia drepturilor creditorului asupra bunului debitorului cand acesta din urma isi schimba domiciliul sau cetatenia pana la achitarea creantei. Deşi apar in unor state diferite. 2) – statutul organic al persoanei juridice prin schimbarea sediului social. legile concurente sunt legea autorităţii sesizate şi legea străină arătată de elementul de extraneitate. normele conflictuale cuprinse în legea nr. un contract de vânzarecumpărare încheiat în ţara noastră de doi cetăţeni români referitor la un bun situat în străinătate pune în prezenţă legea roman şi legea ţării unde se află bunul. daca cetatenia se schimba inainte de decesul testatorului. Domeni Apare in situatia raporturilor juridice la care sunt aplicabile normele conflictuale cu punctele de legatura mobile sau variabile. 10. conflictul se produce între două legi.105/92. Legile în cauză se găsesc în conflict sau în concurs. Conflictul de legi în situaţii specifice Conflictul de legi reprezintă situaţia în care un raport cu element de extraneitate se află în legătură cu mai multe sisteme de drept. sau poate figura în cuprinsul unei convenţii ori tratat internaţional. cu Dreptul financiar Unele aspecte de drept internaţional privat se împletesc cu cele de drept financiar.După elementele de extraneitate pe care le cuprinde raportul juridic. cum e situaţia într-o acţiune pentru constatarea nulităţii căsătoriei pe motivul incompetenţei organului care a instrumentat încheierea acesteia. Formule de fixare Norma conflictuală este formată din două elemente de structură: conţinutul şi legătura. Aplicarea legii străine Prezenţa elementului de extraneitate într-un raport juridic ridică problema aplicării legii străine. 3) – statutul real mobiliar prin trecerea bunului dintr-o tara in alta. Problema competenţei organului respectiv se determină după legea străină. De obicei. normele conflictuale din tratatele bilaterale de asistenţă juridică încheiate de ţara noastră cu alte state. 5) – in privinta formei testamentului. 9. Legătura normei conflictuale este acea parte a normei care indică legea competentă a cârmui raportul respectiv. 11. Acestea sunt urmatoarele: 1) – statutul personal al persoanei fizice prin schimbarea domiciliului sau cetateniei. În primul rând. Legătura normei conflictuale se poate prezenta într-unul din următoarele feluri: a) Indicarea directă b) Indicarea generală 13. de exemplu. . Aplicarea legii străine corespunde noţiunii de aplicare a legii interne pentru situaţia în care nu există nici un element de extraneitate. cum sunt. 2) apare datorita vointei partilor de a schimba punctele de legatura si nu datorita vointei legiuitorului. De aceea.

Efectele unei hotărâri judecătoreşti străine în România sunt recunoscute doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a). art. XI privind recunoasterea si executarea hotararilor arbitrale straine. Legea străină este aplicată de judecătorul român (sau. al. prin solutionarea unor probleme privind relatiile de comert exterior si de cooperare economica . • în situaţia chestiunilor prealabile. contributia. privind arbitrajul international si cap. c). 1107-XV din 06.105/1992). potrivit legii instanţei ce a pronunţat-o. La fel si Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. pentru ca executarea acesteia să fie încuviinţată în România. potrivit legii sale. 59/1993. Practica judiciara si arbitrala Practica judiciara si cea arbitrala nu sunt izvot de drept. capitolul IX care se referă la asistenţa juridică internaţională în materie penală [33]. competentă să soluţioneze un raport juridic de drept internaţional privat) în două moduri principale:  ca lex causae  altfel decât ca lex causae Aplicarea legii străine ca lex causae O lege străină este aplicată ca lex causae atunci când norma conflictuală română trimite la ea. la cunoasterea.Acte normative cuprinzand si dispozitii ce intereseaza dreptul international privat.3 din Legea nr.instanţa străină ce a pronunţat-o a avut. ca o condiţie pentru aplicarea legii penale române. competenţa să judece procesul. la practica judecatoreasca romaneasca sau practica instantelor romane. Probleme generale ridicate de aplicarea legii străine 15. de orice persoană autorizată.hotărârea trebuie să fie executorie. dar este recunoscut rolul lor. 43. 522 care se refera la executarea dispozitiilor civile din hotararile judecatoresti penale straine. 2.Codul de procedura penala. prin diferite forme concrete.CODUL CIVIL Cartea a V-a DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT nr.2002 [32].Constitutia stabileste principiile fundamentale ale politicii internationale a statului roman si contine norme care intereseaza dreptul international privat . • în cazul în care se pune problema recunoaşterii în România a efectelor unei hotărâri judecătoreşti străine. art.06. . • în cazul recepţiunii (încorporării) contractuale a legii străine de către părţile unui contract. X. b). dacă acestea sunt supuse unei legi străine. potrivit legilor statului ce a pronunţat-o. art.Constitutia Republicii Moldova – stabileste principiile fundamentale ale politicii internationale a statului Republica Modova şi contine norme care interesează dreptul internaţional privat . Izvoarele dreptului internaţional privat Dreptul internaţional privat are două tipuri de izvoare: • izvoare interne • izvoare internaţionale Izvoarele interne Izvoarele interne ale dreptului international privat al Republicii Moldova sunt : . Izvoarele interne ale dreptului international privat al Romaniei sunt : . al. 14. interpretarea si perfectionarea dreptului.Corpul de procedura civila. in redactarea Legii nr. . . în general. Acest fapt este confirmat de referirile in motivarea unor hotarari. Necesitatea aplicării legii străine Actualmente se admite de state că raporturile juridice cu element de extraneitate nu pot reglementate numai prin aplicarea legii forului. . de natură civilă în procesul penal. . cap. 162.hotărârea este definitivă.Codul de procedura penala. instanţa română va trebui să ţină seama de respectiva lege străină. Aplicarea legii străine altfel decât ca lex causae Situaţiile în care aplicarea legii străine intervine altfel decât ca lex causae sunt: • atunci când pentru aplicarea legii române este impusă condiţia reciprocităţii (ex.

 al treilea sistem . în parte. i se refuză străinului orice drept. In concluzie. are un anumit rol şi în această materie..cel al teritorialităţii legilor. şi anume cele care conţin norme conflictuale şi respectiv. principalul lor conţinut formându-l însă normele materiale. adică la drepturile pe care le putea avea un cetăţean într-o ţară străină. practica judiciara si arbitrala are importanta si in aceasta ramura de drept. Sisteme care au reglementat situaţia juridică a străinilor În acest context istoria a cunoscut. Astfel. legile ţării pe teritoriul căreia se află. în ţări sau regiuni cu sisteme juridice de valoare egală. Din punct de vedere al dreptului internaţional privat. următoarele sisteme:  într-un prim sistem care. Pentru prima dată conflictele de legi şi normele conflictuale au apărut în nordul Italiei şi în Franţa. în parte. 1980). acordul): ex. Practica judiciară şi arbitrală. au trebuit să fie îndeplinite următoarele condiţii: 1-să existe schimburi de mărfuri între diferitele ţări sau regiuni. prin contributia la interpretarea si adoptarea normelor juridice in functie de specificul raporturilor juridice cu element de extraneitate. este cel mai vechi. Convenţia pentru reglementarea conflictul de lege în materie de căsătorie. norme materiale (uniforme). când dezvoltarea forţelor de producţie a atins un anumit nivel de producţie. bi şi multinaţionale. fără nici o excepţie (fie că erau cetăţeni locali sau străini) erau supuşi numai legilor locale ale ţarii pe teritoriul căreia se aflau (specific orânduirii feudale). Izvoare internaţionale Izvoarele internaţionale ale dreptului internaţional privat sunt tratatele. Dintre convenţiile internaţionale multilaterale care conţin norme conflictuale izolate menţionez. desi nu este izvor de drept. ca exemplu. În această categorie intră. în virtutea căruia toţi indivizii aflaţi pe un teritoriu. subzistând până în secolul al X. tratatele de asistenţă juridică bilaterală în materie civilă.prevedea că străinului i se aplicau toate legile sale personale. în secolul al XIII–lea şi al XIV-lea. 16. b) Regula o formează convenţiile internaţionale care conţin norme conflictuale izolate. familială şi penală. aceste izvoare se clasifică. deoarece interpretează şi adaptează normele juridice în funcţie de particularităţile raporturilor juridice cu elemente de extraneitate. 3-dreptul civil să fie diferit. pentru a se ajunge la edictarea normelor de drept internaţional privat. Numai în cadrul acestui sistem a existat posibilitatea ivirii problemelor de drept internaţional privat.se referea la aceea că străinului i se aplică. Acestea se referă. Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri (Viena. după conţinutul lor. făcându-se abstracţie de legile ţării pe teritoriul căreia se afla (acest sistem. în principal. în ordine cronologică. Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri.  un al doilea sistem . convenţiile consulare etc. în sensul că nu i se aplicau nici legile proprii. . 2-străinii să aibă dreptul de a participa la operaţiuni juridice pe teritoriul ţării unde se află. care s-a tradus prin schimb intern de mărfuri şi deplasări de oameni şi printr-un sistem juridic corespunzător. respectiv conflictele de legi. are un rol deosebit in interpretarea si cunoasterea normelor conflictuale in acest domeniu. Istoricul apariţiei şi dezvoltării dreptului internaţional privat (caracteristica generală) Normele de drept internaţional privat au apărut în aceea etapă istorică a societăţii. Uzanţe internaţionale interesează dreptul internaţional privat în măsura în care completează şi interpretează normele juridice de drept internaţional privat. în domeniul respectiv de reglementare. cunoscut încă din dreptul roman. nici legile locale. Convenţia pentru a reglementa conflictul de lege în materie de căsătorie şi Convenţia pentru a reglementa conflictul de lege şi jurisdicţie în materie de despărţenie şi de separaţiune de corp. prin conţinutul său. ca fiind probleme de drept internaţional privat.  al patrulea sistem . În societatea sclavagistă. Tratatul internaţional (convenţia.lea). a) Convenţiile internaţionale care cuprind exclusiv norme conflictuale sunt mai rare. de exemplu. la situaţia juridică a străinilor. legile ţări sale şi.si tehnic-stiintifica. a fost şi sistemul juridic al statelor prefeudale din apusul Europei. datorită relaţiilor comerciale au luat naştere unele raporturi juridice pe care literatura juridică de mai târziu le-a încadrat în domeniul dreptului internaţional privat. acordurile internaţionale etc. cu privire la situaţia juridică a străinilor. convenţiile. în două categorii.

anglo . ele pot determina ce se înţelege prin locul încheierii contractului. Felurile calificării: 1. Altfel spus. fără a fi aşa de stabil ca în dreptul englez. 20 ani. În acest scop se utilizează în dreptul internaţional privat diferite categorii de puncte de legătură.  domiciliul. Soluţii la conflictele de legi se regăsesc şi în doctrina franceză. calificarea secundară = este subsecventă calificării primare. de modul în care se face calificarea depinde. acest lucru fiind necesar pentru stabilirea mijloacelor de probă. Perioada ce a urmat celui de al doilea război mondial s-a caracterizat printr-o mai largă deschidere şi înţelegere a sistemelor de drept străine. soluţia practică a conflictului de legi. olandeză. pe când în dreptul ţărilor de pe continent este socotită o problemă de drept material. 3.corpus iuris civilis” care se numeau glose. domiciliul îndeplinind. domiciliul este aproape tot atât de stabil ca şi cetăţenia. prescripţia acţiunii în justiţie este considerată în dreptul englez ca fiind o problemă de procedură. Conflictul de calificări Definiţie suntem în prezenţa unui asemenea conflict când noţiunile folosite de norma conflictuală sunt calificate în mod diferit de sistemele de drept care se află în conflict. Instanţele engleze consideră că un cetăţean nu îşi pierde domiciliul din Anglia chiar dacă locuieşte un timp îndelungat în străinătate. În dreptul englez. Potrivit dreptului englez. care căutau soluţiile conflictuale în textele dreptului roman. 2. Ex. Aceştia au fost juriştii timpului. Conţinutul acestor categorii diferă de la un sistem de drept la altul. Importanţa calificării:  calificarea are o mare importanţă în dreptul internaţional privat deoarece. adică comentatori ai dreptului roman. 2. pentru că ea se face după ce s-a determinat legea competentă. sensul acelor noţiuni este cel dat de normele respective. o persoană îşi are domiciliul într-un anumit loc dacă locuieşte acolo cu intenţia de stabilire permanentă. de ex. 4. rolul pe care îl joacă cetăţenia în dreptul internaţional privat al ţărilor de pe continent. Indicaţia ne-o va da punctul de legătură. una şi aceeaşi noţiune nu are acelaşi conţinut în diferite sisteme juridice naţionale.Primele soluţii ale conflictelor de legi le-au dat glosatorii. locul executării acestuia sau alte noţiuni care interesează în legătură cu contractul încheiat. interesează dacă este vorba de bunuri mobile sau imobile. are înţelesuri diferite în sistemele de drept. de asemenea. calificarea noţiunilor din norma conflictuală străină. calificarea legală  atunci când anumite norme de drept internaţional privat incluse în legi interne sau tratate internaţionale interpretează anumite noţiuni. în cele din urmă. ci aşa cum se va preciza în următoarele situaţii: 1. calificarea dată de părţi (în virtutea autonomiei de voinţă) în măsura în care părţile pot să aleagă legea competentă a se aplica raportului juridic (lex voluntatis) ele au posibilitatea să decidă şi asupra calificării. pe fondul intensificării studiilor comparative. În alte sisteme de drept. Această calificare este secundară. Definiţia calificării  este o operaţiune logico-juridică de descifrare a sensului noţiunilor juridice care exprimă conţinutul şi legătura normei conflictuale. Ei făceau însemnări pe marginea textelor din .calificarea în cazul instituţiilor juridice necunoscute de legea forului .. • pentru determinarea regimului juridic al bunurilor supuse regulii lex rei sitae. domiciliul este locul unde o persoană îşi are locuinţa sa statornică. calificarea primară = este cea care determină legea competentă să se aplice raportului juridic respectiv.americană. 17. germană. domiciliul este o noţiune complexă şi este mult mai stabil decât domiciliul în dreptul ţărilor de pe continent. Astfel. În concepţia dreptului englez. în caz de retrimitere  în măsura în care se admite retrimiterea trebuie admis că şi calificarea noţiunilor din norma conflictuală la care se face trimiterea se face după această lege. Calificarea nu se face după legea forului. Calificarea şi conflictul de calificări În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate pentru a afla ce lege va cârmui efectele juridice ale acestuia trebuie să determinăm cu care lege are legătură raportul respectiv. de unde şi denumirea de glosatori. este o problemă de calificare secundară. intervine după ce s-a făcut calificarea primară şi este o problemă a legii interne: • ex. a determina dacă un contract are caracter civil sau comercial. de fapt.

5. în legătură cu acest raport juridic s-a schimbat conţinutul ordinii publice. Conţinutul se poate schimba în timp. este legea română. 20. instituţia juridică din dreptul englez . în sensul că. 12.  în această noţiune intră normele fundamentale pentru sistemul de drept al instanţei sesizate care nu permit aplicarea regulilor străine deşi acestea sunt competente conform normelor conflictuale ale instanţei. în sensul că fiecare normă conflictuală conferă celeilalte competenţa de a cârmui raportul juridic respectiv. este diferită de la o ţară la alta în ceea ce priveşte conţinutul. unele sisteme de drept cunosc instituţii juridice care le sunt proprii. împiedică producerea efectelor legii străine pe teritoriul ţării în măsura în care aceste efecte contravin principiilor fundamentale ale dreptului român. În această situaţie. Se consideră că cetăţenia se determină în raport cu legea statului al cărui cetăţean este sau pretinde că este persoana în cauză. dacă din momentul naşterii raportului juridic şi până în momentul litigiului. Caracterele ordinii publice Ordinea publică prezintă următoarele caractere: 1. 6. Dacă persoana are două cetăţenii. Retrimiterea în dreptul internaţional privat Retrimiterea este acea instituţie a dreptului internaţional privat. deosebim: a). este definită.trust. ci de a şti când trebuie admisă” Formele retrimiterii Retrimiterea este de două feluri: a) retrimiterea de gradul I (retrimiterea simplă sau trimiterea înapoi) există atunci când norma conflictuală a forului desemnează drept competent dreptul străin a cărui normă conflictuală. b) retrimiterea de gradul II (retrimiterea complexă sau dubla retrimitere) există când norma conflictuală străină aplicabilă în virtutea normei conflictuale a forului atribuie competenţa dreptului unui stat terţ 19.care nu are corespondent în dreptul ţărilor de pe continent. În acest sens putem menţiona. ci numai restrictiv. în privinţa calificării. potrivit legii străine este considerat că are o altă cetăţenie. deci ea nu poate fi interpretată extensiv. al. Domeniul invocării ordinii publice  poate fi folosită în toate materiile dreptului internaţional privat Rezultă că. la rândul său. ci. 1 din Legea 105/1992 prevede că determinarea şi proba cetăţeniei se fac în conformitate cu legea statului a cărui cetăţenie se invocă. în cazul invocării ordinii publice. Această soluţie se aplică dacă persoana are o singură cetăţenie. 12. 4. nu se ia în considerare conţinutul acesteia din momentul naşterii raportului juridic. atribuie competenţa dreptului forului. deşi norma conflictuală trimite la legea străină există posibilitatea neaplicării acestei legii. trebuie să se ţină seama de legea care le cunoaşte şi le reglementează. cel din momentul litigiului. 5. art. în cadrul aceleiaşi ţări în timp. 3. apare ca un corectiv în aplicare legii străine în sensul că judecătorul are posibilitatea de apreciere dacă o lege străină contravine intereselor statului căruia el aparţine. 2 din Legea 105/1992 prevede că legea naţională a cetăţeanului român care. 18. 2. Ordinea publică în dreptul internaţional privat Definiţie  este formată din ansamblul principiilor fundamentale de drept ale statului român aplicabile în raporturile juridice cu element de extraneitate. Pentru astfel de instituţii juridice. este actuală. calificarea în probleme privind cetăţenia  determinarea cetăţeniei unei persoane este o problemă de calificare. al. este de strictă interpretare. În doctrina franceză s-a afirmat că „marea problemă a momentului nu este aceea de a şti dacă retrimiterea trebuie admisă.una din cetăţenii este a ţării forului. Condiţia juridică a străinilor . cetăţenia se va determina potrivit legii forului. provocată de conflictul negativ dintre normele conflictuale în coliziune cu privire la un raport juridic cu element de extraneitate. În acest sens art.

regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate = străinii ce aparţin statului cu care se încheie tratatul vor beneficia de un tratament la fel de avantajos ca acela conferit prin tratate străinilor unor state terţe. grec. irlandez). Reşedinţa se determină în mod corespunzător. regimul reciprocităţii: anumite drepturi sunt acordate străinilor numai în măsura în care şi statul străin asigură un tratament identic cetăţenilor români aflaţi în ţările cărora le aparţin străinii. Persoana fizică în dreptul internaţional privat Raporturile juridice care ţin de statutul persoanei fizice sunt localizate în funcţie de persoană. contestarea recunoaşterii de paternitate  actele ce atestă decesul unei persoane . Dacă o persoană este apatrid datorită faptului că legea naţională nu există se va aplica legea domiciliului sau în lipsă a reşedinţei. fie nu are nici o cetăţenie. Dacă o persoană are dublă cetăţenie din care nici una nu este cea română. legea naţională se consideră că este legea statului unde persoana îşi are domiciliul iar în lipsă reşedinţa sa. 4. Starea civilă  ansamblul elementelor care rezultă din actele şi faptele de stare civilă ce individualizează persoana fizică în familie şi societate. În ţara noastră el a fost statuat odată cu promulgarea Codului Civil care prevede că străinii se vor bucura de aceleaşi drepturi civile ca şi românii. Relaţia dintre condiţia juridică a străinului şi conflictele de legi: constă în aceea că numai în măsura în care i se recunoaşte străinului un anumit drept se pune problema conflictului de legi. japonez). danez. italian. capacitatea de exerciţiu este aptitudinea de a–şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile. Legea astfel determinată se numeşte lege personală. Deci pentru cetăţeanul român.-prin străin înţelegem aceea persoană care nu are cetăţenia statului pe teritoriul căruia se află. săvârşind acte juridice. Capacitatea civilă se prezintă sub două aspecte: 1. cetăţenia sau domiciliul persoanei. ca domiciliul de drept comun. În primul caz statutul persoanei fizice se determină potrivit legii a cărei cetăţenie o are persoana în cauză (dreptul francez. În cea de-a doua situaţie statutul personal se determină potrivit legii ţării unde se află domiciliul persoanei în cauză (dreptul englez. -apatrizii sunt persoanele care nu au cetăţenia nici unui stat. Este adoptat de marea majoritate a statelor. Legea naţională este legea statului a cărui cetăţenie o are persoana în cauză. Faptele de stare civilă:  naşterea persoanei  moartea persoanei Actele de stare civilă:  actele ce atestă naşterea unei persoane  actele ce atestă căsătoria unei persoane  adopţia  hotărârile judecătoreşti în materia stării civile: recunoaşterea de filiaţie. cu excepţia drepturilor politice. Condiţia juridică a străinului reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care un străin le are într-o anumită ţară.Apatrizii sau persoanele fără cetăţenie sunt consideraţi în legislaţia noastră persoane străine. afară de cazurile în care legea ar fi dispus altfel. legea naţională este legea română. regimul special = acordarea de un stat pentru unele categorii de străini şi în domenii de activitate determinate a anumitor drepturi. adică a forului. 3. 1. luându-se în considerare după sistemul de drept respectiv. regimul mixt = combinarea regimului naţional cu cel al clauzei naţiunii celei mai favorizate. norvegian. capacitate de folosinţă este aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii 2. 2. 21. Acestea sunt : regimul naţional = un stat recunoaşte pe teritoriul său străinilor aceleaşi drepturi pe care le acordă propriilor cetăţeni. Forme de tratatment ale străinilor În perioada actuală se cunosc mai multe forme de tratament acordate străinilor. În conformitate cu legislaţia noastră străinul este persoana care nu are cetăţenia română şi care are fie o cetăţenie străină. Legea personală se prezintă sub 2 aspecte: legea naţională lex patriae şi legea domiciliului lex domicilii.

cauza de nevalidare se invocă faţă de cel care l-a socotit cu bună credinţă. capacitatea de exerciţiu este aptitudinea de a–şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile. cetatenilor straini si apatrizilor in Republica Moldova li se acorda regim national. de alte legi ale Republicii Moldova sau de tratatele internationale la care Republica Moldova este parte. respectiv incapacitatea de exerciţiu: 1. ca fiind capabil după legea locului încheierii actului. prevăzute de legea lui naţională. afin etc. el este cârmuit de legea care este aplicabil acelui act juridic. În raport cu familia căreia îi aparţine persoana poate fi soţ. Această regulă nu se aplică actelor juridice referitoare la familie. lege determinată potrivit precizărilor făcute mai înainte. adică nulitatea 4. 23. copil din căsătorie sau din afara acesteia. domiciliul legal Acesta se determină potrivit legii naţionale a persoanei despre al cărei domiciliu legal este vorba. având în vedere că el se determină printr-o clauză a actului juridic al părţilor. 2. a fost deplin capabil în conformitate cu legea locului unde actul a fost încheiat. Capacitatea persoanei fizice în dreptul internaţional privat Capacitatea civilă se prezintă sub două aspecte: 3. determinarea persoanelor care pot introduce acţiunea în nulitate. existând mai multe tipuri de domicilii: 1. deci numai în cazul încheierii lui pe teritoriul statului român 2. . 3. moştenire şi transmiterea imobilelor. Faptele de stare civilă:  naşterea persoanei  moartea persoanei Actele de stare civilă:  actele ce atestă naşterea unei persoane  actele ce atestă căsătoria unei persoane  adopţia  hotărârile judecătoreşti în materia stării civile: recunoaşterea de filiaţie. părinte. rudă. săvârşind acte juridice. condiţiile în care aceasta poate fi invocată Străinii nu pot invoca lipsa capacităţii sale sau restrângerea acesteia. 22. contestarea recunoaşterii de paternitate  actele ce atestă decesul unei persoane Starea civilă individualizează persoana fizică nu doar în familie ci şi în societate. Reşedinţa se determină în mod corespunzător. cu exceptia cazurilor prevazute de Constitutie. actele pe care cel în cauză nu le poate face singur şi cele pe care le poate face singur 2. Domiciliul ales este locul pe care părţile îl stabilesc prin convenţia lor cu privire la executarea unui act juridic.Domiciliul şi reşedinţa persoanei fizice Constituie mijloace de identificare a persoanei. domiciliul de drept comun Străinii pot solicita stabilirea domiciliului în România în condiţiile menţionate anterior. Starea civilă  ansamblul elementelor care rezultă din actele şi faptele de stare civilă ce individualizează persoana fizică în familie şi societate. capacitate de folosinţă este aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii 4. ca domiciliul de drept comun. modul în care actele juridice se pot încheia în numele persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu sau de către persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă 3. adoptator sau adoptat. domiciliul ales. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 1. sancţiunea neîndeplinirii cerinţelor pentru încheierea actelor juridice în mod valabil în numele minorului lipsit de capacitatea de exerciţiu sau de cel cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Începutul şi încetarea capacităţii sunt determinate de legea naţională a fiecărei persoane. Legea personală a persoanei fizice în dreptul internaţional privat Legea nationala a persoanei fizice Articolul 1588 cc cartea5-a Capacitatea juridica a cetatenilor straini si a apatrizilor In materie de capacitate juridica. Legea naţională reglementează următoarele aspecte în ce priveşte capacitatea de exerciţiu.

2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova Articolul 1588. Prin capacitate juridică înţelegem aptitudinea persoanei fizice de a avea drepturişi obligaţii recunoscute juridiceşte. potrivit caruia nationalitatea se determina fie dupa apartenenta conducatorilor persoanei juridice. cetatenilor straini si apatrizilor in Republica Moldova li se acorda regim national. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă când intervine un element de extraneitate 24. Regimul juridic al companiilor străine în Republica Moldova Legea cu privire la investitii straine Legii nr. 26.Proba stării civile  se face cu actele de stare civilă. în cazul apatrizilor această dovadă lipseşte. potrivit acestuia. 6) criterii mixte. scop si organizare proprie).Prin intermediul regimului naţional.Cetăţenii străininu beneficiază de dreptul de a allege şi de a fi ales în organele legislative. Criterii de determinare a nationalitatii Nationalitatea se determina dupa legea forului. La baza acestei norme conflictuale stă principiul cetăţeniei. străinii pot beneficia. adica acolo unde se desfasoara activitatea de baza. de alte legi ale Republicii Moldova sau de tratatele internationale la care Republica Moldova este parte. Nationalitatea reprezinta apartenenta persoanei juridice la un anumit stat fiind o notiune similara cetateniei pentru persoana fizica. 3) criteriul locului de inregistrare a statutului persoanei juridice. fie dupa cetatenia asociatilor sau nationalitatea capitalului social ori cetatenia persoanelor in interesul carora se desfasoara activitatea persoanei juridice. Articolul 1588 stabileşte norme cu caracter general cu privire la capacitatea juridică A cetăţenilor străini şia apatrizilor. Persoana căreiaîi este recunoscută cetăţenia Republicii Moldova conform legislaţiei Republicii Moldova nu poate firecunoscută drept cetăţean străin. În materie de capacitate juridică. Egalitatea de tratament priveşte drepturile civile şi garanţiile individuale. 200 din 16.07. adica acolo unde e conducerea sa daca sunt intrunite urmatoarele conditii: a) sediul sa fie cel stabilit. cu exceptia cazurilor prevazute de Constitutie. in acest caz nationalitatea e stabilita prin actul constitutiv si statut.Cetăţeni străini sînt recunoscute persoanele fizice care nu au cetăţenia Republicii Moldova. 2) criteriul sediului social sau al teritorialitatii conducerii. persoana juridica are nationalitatea statului in care isi are sediul social. de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii statului. 25.şi nici de a participa la sufragiul universal.de a fi subiect de drept. 4) criteriul plasarii centrului activitatii economice a persoanei juridice. adica un colectiv de oameni care indeplinind conditiile prevazute de lege este titular de drepturi si obligatii (patrimoniu. Anglia. cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova li se acordă regim naţional. 88-XIV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător . dar nu sereferă la drepturile politice. 1265-XIV din 05. Capacitatea juridica a cetatenilor straini si a apatrizilor In materie de capacitate juridica. indiferent unde isi are sediul ( SUA. în principiu. executive şi în alte organe eligibile . Persoana juridică în dreptul internaţional privat Persoana juridica (persoana morala) e un subiect colectiv de drept. Regulile speciale prevăzute de Constituţie şi de alte legi sînt excepţie de la normă.10. b) sediul sa nu fie fictiv. 5) criteriul controlului. Olanda).2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor În acest sens Legea nr. In diverse sisteme de drept se folosesc urmatoarele criterii: 1) criteriul vointei fondatorilor persoanei juridice. dar posedă dovada apartenenţei lor la un alt stat. adica acolo unde au fost indeplinite formalitatile de constituire. c) sediul sa fie serios. Regimul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova LEGE Nr.

prin contribuţia cu resurse financiare. Însă uneori se pot ivi şi dificultăţi atunci când bunul se află în marea liberă sau în spaţiul aerian de deasupra acesteia. Norma conflictuală cu privire la bunuri şi drepturi reale Termenul de bun lucrurile şi operele de creaţie intelectuală ce pot fi obiecte ale drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale. peste 50% din comerţul global cu bunuri este controlat de ele. 28. tehnologice. cu investiţii directe străine de 200-300 bilioane. prin investiţii străine directe constituind contribuţii la creşterea nivelului tehnologic de dezvoltare a statului-gazdă. fiind înmatriculate într-un anumit port sau aeroport. sucursalelor şi filialelor acestora. mai ales terenurile şi clădirile să fie reglementate de o lege străină în virtutea principiului teritorialităţii sau suveranităţii. prin pregatirea personalului. mai ales dacă acesta este corporal şi imobil. bancar. stocurile de investiţii străine directe ale acestora au fost estimate ca fiind de aproape 2000 bilioane. primele 100 de bănci deţin peste 4500 agenţii. Bunurile aflate în nave şi aeronave în marea liberă şi în spaţiul aerian de deasupra acesteia sunt supuse legii pavilionului ca lege a locului situării lor. prin crearea şi dezvoltarea intreprinderilor. Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra bunurilor. sunt cârmuite de legea locului unde acestea sunt situate. • în sectorul serviciilor. al industriei de transport. Punctul de legătură pentru aceste raporturi juridice îl formează locul situării bunurilor lex rei sitae. datorită calităţii de sectoare aducătoare de mare profit al acestora. potrivit reglementării ţării al cărui pavilion îl poartă. precum: • sectorul bancar şi financiar. . prin crearea de locuri de muncă. În ceea ce priveşte navele şi aeronavele menţionăm că acestea sunt supuse legii pavilionului. 926 din 12 iulie 2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată prestate de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale. • la nivel tehnologic. inclusiv cele de garanţii reale. în special în cel hotelier. supus legislaţiei naţionale a statului de origine sau al statului–gazdă. considerat de unii autori ca un adevarat subiect de drept internaţional dotat cu personalitate juridică internaţională. companiile transnaţionale îşi impun produsele lor înalt-competitive pe toate pieţele naţionale. dominând piaţa financiară cu 75-80%. în care companiile transnaţionale îşi constituie adevărate monopoluri pe sistemul bancar mondial. stabileşte taxele ce urmează a fi achitate pe contul CÎS pentru înregistrarea unei filiale sau reprezentanţe 27. Companii transnaţionale şi alte companii cu statut special în dreptul internaţional Privat Companiile transnaţionale exercită un rol esenţial în sectoare specifice ale activităţii economice. prin schimburi între companiile transnaţionale şi în cadrul agenţiilor. ca şi manipularea nivelurilor de transfer a preţurilor în comerţul intern al agenţiilor. • pe planul dezvoltării economice a statului gazdă. ce le determină apartenenţa la o anumită ţară. participând la codificarea dreptului transnaţional ca parte a dreptului internaţional şi văzut de alţii ca un subiect de drept intern. de călătorii. nu sunt dificultăţi pentru determinarea locului unde este situat bunul. ca un subiect de drept controversat. raporturile juridice privind bunurile sunt supuse legii ţării unde acestea se găsesc. afara dacă numai prin dispoziţii speciale nu se prevede altfel. filialelor şi sucursalelor aceleiaşi companii. • în introducerea unui management modern în statele gazdă. de management. • în domeniul politic. sucursale. filiale. prin reducerea emisiunilor poluante sau prin influentarea adoptării unor legislaţii mai puţin restrictive faţă de investiţiile poluante. • în problemele legate de mediu. Determinarea legii situaţiei bunului În general. prin furnizarea de experienţă.Hotărârea Guvernului nr. Legea situaţiei bunurilor Lex rei sitae Având în vedere că un stat nu poate admite ca un bun aflat pe teritoriul său. Textul se referă atât la bunurile mobile cât şi la bunurile imobile. • în comerţul internaţional. sau prin retehnologizarea şi modernizarea intreprinderilor. ca o consecinţă a importanţei lor pentru producţia şi exporturile statului gazdă şi al statului de origine al societăţii–mamă. • în plan juridic.

Protecţia internaţională a drepturilor conexe Persoana culpabila de violarea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe poarta răspundere în conformitate cu legislaț civilă. la Geneva. tangibile sau intangibile. 30. desene si modele industriale. Ambele „Tratate ale Internetului” (cum sunt cunoscute) au fost realizate în 1996 de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale. operele literare şi artistice sunt protejate. la care România aderă prin Legea nr. în 1993 intră în vigoare Directiva 93/83/CEE privind coordonarea unor reguli ale dreptului de autor şi drepturilor conexe aplicabile radiodifuziunii prin sateliţi şi retransmisiunii prin cablu În martie 2002 a intrat în vigoare Tratatul OMPI pentru Dreptul de Autor (WCT) şi în mai Tratatul OMPI pentru Interpretare şi Fonograme (WPPT). In privinte legii aplicabile in materia dreptului de autor se face distinctie intre opera adusa la cunostinta publicului si opera nedivulgata. printr-o acț civilă. Titularul drepturilor exclusive de autor ți al ia drepturilor exclusive conexe este în drept să ceară. 152/1926. România a aderat la Convenţia de la Berna privind drepturile de autor în anul 1926 prin Legea nr. La Geneva. Într-o perioadă de 6 ani (1996 . Urmează în 1974. de propr intelectuala se refera la inventii. repr. continutul si stingerea dreptului de autor sunt supuse legii statului pe al carui teritoriu aceasta a fost adusa pt prima data la cunostinta publicului prin publicare.recuperarea pierderilor. difuzare sau alt mod adecvat. In cea de-a doua situatie se apl lg nationala a autorului. inovatii. minimul cerut de Organizaţia Naţiunilor Unite. Fapta ilicita de incalcare a dr de propr intelectuala. nasterea. în anul 1952. artistice şi ştiinţifice exprimate prin orice mediu şi pe orice suport. lex loci delicti commisi. Dr. în 14 mai 1991 apare Directiva 91/250/CEE privind protecţia programelor pentru calculatoare. administrativă ți penală. 31. In prima situatie. În domeniul lucrărilor digitale se aplică aceleaşi legi ale proprietăţii intelectuale şi drepturilor de autor ca şi pentru toate celelalte creaţii originale. In privinta transmiterii ac dr. La dr de propr industriala. marci. daca operatiunea se face pe cale contractuala se apl lex contractus.recunoațterea drepturilor sale.restabilirea situaț existente până la violarea dreptului ți încetarea acț iei iunilor care comportă violarea dreptului sau creează pericolul violării lui. cunoscute acum sau care se vor inventa în viitor”. artistice sau ştiinţifice corespunde autorului pentru simplul fapt că el a creat-o” şi „sunt considerate obiecte ale proprietăţii intelectuale toate creaţiile originale literare. know-how etc.29. la Roma intră în vigoare Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi. Potrivit Convenţiei de la Berna nu mai este necesară indicarea faptului că o operă este protejată de drepturile de autor atât timp cât „proprietatea intelectuală a unei opere literare. în 1989. s-a realizat ratificarea acestor noi tratate de către 30 de ţări. de la persoana care le-a violat: iune . denumiri de origine si in 232g65c dicatii de provenienta. . nasterea. obl de reparatie materiala sau morala si prejudiciul cad sub incidenta legii locului unde a fost incalcat ac dr. a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune. Protecţia internaţională a drepturilor de autor Legislaţia internaţională Prin Convenţia de la Berna (1886 şi revizuită în 1971) pentru protecţia operelor literare şi artistice.2002). inclusiv a câțtigului nerealizat. Norma conflictuală cu privire la proprietate intelectuală Notiunea de propr intelectuala include dr de autor si dr de propr industriala.76/1998. Domeniul de aplicare vizeaza urm aspecte: 1) modul si cond de nastere 2) ob si continutul dr de autor 3) rap dintre subiecte 4) limitele exercitarii dr de autor 5) apararea si stingerea dr de autor. se stabileşte Convenţia universală privind dreptul de autor În 1961. pentru punerea sa în aplicare. expunere. Convenţia privind distribuţia de semnale purtătoare de programe transmise prin sateliţi. . continutul si stingerea sa sunt supuse lg statului unde s-a efectuat depozitul sau inregistrarea ori unde s-au facut cereri in ac sens in virtutea regulii locus regit actum In cazul transmiterii dr de propr industriala se apl aceeasi regula ca la dr de autor. daca se face pe cale succesorala se apl lex succesionis. Astfel este actualizată şi completată Convenţia de la Berna şi se introduc elementele societăţii digitale. . Tratatul privind înregistrarea internaţională a operelor audiovizuale Ca urmare a dezvoltării tehnologiei.

AGEPI supraveghează respectarea drepturilor autorilor ți titularilor de drepturi din străinătate. Coaliț pentru protecț drepturilor de proprietate ia ia intelectuală (CIPR). Protecţia internaţională a proprietăţii industriale CONVENTIA DE LA PARIS PENTRU PROTECTIA PROPRIETATII INDUSTRIALE Articolul 1 1) Tarile carora li se aplica prezenta Conventie sint constituite in Uniunea pentru Protectia Proprietatii Industriale. Norma conflictuala principala e aceea conform careia conditiile de forma ale actului juridic sunt supuse legii fondului actului juridic. faina. 3) Proprietatea industriala se intelege in sensul cel mai larg si se aplica nu numai industriei si comertului propriu-zise. Regulamentul nr. Acest principiu e valabil atat cu privire la actele juridice unilaterale cat si cu privire la contracte. minereuri. marcile de serviciu. Daca la un contract una din parti e cetatean roman si are domiciliul in Romania si indeplineste conditiile privind forma. Norma conflictuală cu privire la forma actelor juridice LEGEA APLICABILA FORMEI ACTULUI JURIDIC -art 71 legea 105/1992 reglementeaza o norma conflictuala principala si mai multe norme conflictuale subsidiare. precum si reprimarea concurentei neloiale. O aplicare recenta a regulii „locus regit actum” o gasim si in legea 119/ 1996 privind actele de stare civila. reprezentanț BSA ia ii (Business Software Alliance) ți Microsoft. 33. art 42 din aceasta lege arata ca actele de stare civila privind pe cetateanul roman aflat in strainatate pot fi facute intre altele si de autoritatile locale competente. Abordarea problemelor în domeniul protecț drepturilor de iei proprietate intelectuală ți identificarea căilor de îmbunătăț a protecț programelor de calculator pe ire iei teritoriul Moldovei vor contribui la sporirea încrederii ți a imaginii ț noastre în acest domeniu ării controversat. 32. forma si fondul actului juridic sa fie supuse aceleiasi legi. B. fructe. faptul ca un contract e valabil din punct de vedere al formei sale daca indeplineste conditiile prevazute de legea care regelementeaza fondul contractului.achitarea unei compensaț în mărime de la 500 la 500 000 de lei în locul recuperării pierderilor sau ii perceperii venitului. brevete de perfectionare si certificate aditionale etc. 2) Protectia proprietatii industriale are ca obiect brevetele de inventie. în locul recuperării pierderilor. bere. 4) Printre brevetele de inventii se numara diferitele feluri de brevete industriale admise de legislatiile tarilor Uniunii. flori.593/2008 in art. Legiuitorul roman a dorit ca. graunte. ape minerale. un act juridic e de asemenea valabil daca indeplineste conditiile de forma prevazute de legea nationala (lex patriae) sau de lex domicilii a persoanei care a consimtit la intocmirea actului respectiv. legea locului unde s-a incheiat actul. foi de tutun. . numele comercial si indicatiile de provenienta sau denumirile de origine. Art 2 C. In acest sens. ca regula generala. marcile de fabrica sau de comert. modelele de utilitate. dacă operele acestora sunt valorificate pe teritoriul RM. In subsidiar legea 105/1992 prevede ca actul juridic unilateral e valabil din punct de vedere al formei sale daca indeplineste conditiile prevazute de una din urmatoarele legi: A. Asociaț europeană a titularilor de drepturi REACT Network. Civ (abrogat prin lege 105/1992) stabilea ca lege aplicabila formei actului juridic legea locului incheierii lui (locus regit actum). in principiu. ca brevete de import. ca de exemplu: vinuri. În baza convenț internaț iilor ionale la care RM este parte. el va fi considerat valabil chiar daca a fost intocmit in strainatate si nu indeplineste conditiile locului incheierii.11 prevede. ci si domeniului industriilor agricole si extractive si tuturor produselor fabricate sau naturale. .. stabilind relaț de colaborare cu un țir de asociaț ale titularilor de drepturi din străinătate: Federaț ii ii ia internaț ională a industriei de fonograme (IFPI).perceperea venitului realizat de persoana care a violat drepturile de autor ți drepturile conexe prin folosirea lor ilicita. Aceasta constituie o solutie traditionala in dreptul roman. Astfel. vite. desenele si modelele industriale.

Condiţii de fond a) Capacitatea de a contracta este cârmuită de legea naţională a persoanei fizice şi respectiv de legea sediului social.593/2008 al Parlamentului european si al consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabila obligtiilor contractuale. se va impune însă ca părţile să dovedească că au înţeles să supună clauzele contractuale unei legi diferite. -in cazul unui contract care are ca obiect un drept real imobilar sau un drept de locatiune asupra unui imobil. 49 din LDIP – de lex rei sitae. Părţile pot însă să convină ca simpla tăcere să valoreze acceptare.C. iar alin. ieşind din sfera de aplicare a lui lex contractus. b) Consimţământul este supus legii contractului. legea tarii in care este situat imobilul cu cnditia ca de la acele dispozitii sa nu se poata deroga prin conventii. 11 şi respectiv 40 din LDIP. Determinarea legii competente în cazul în care părţile contractului comercial internaţional nu şi-au exprimat voinţa cu privire la această lege Dacă părţile nu au desemnat lex contractus. 83 statuează că „efectele juridice ale tăcerii părţii care contestă că şi-a dat consimţământul la un contract sunt supuse legii naţionale a persoanei fizice sau legii statutului organic al persoanei juridice în cauză”. 34. Norma conflictuală cu privire la condiţiile de fond şi efectele contractelor comerciale internaţionale şi altor acte juridice In acest domeniu trebuie sa avem in vedere doua reglementari: -pe de o parte dispozitiile legii 105/1992 din materia actelor juridice unilaterale. In materie contractuala. Regulamentul 593/2008 arata ca un contract va fi valabil sub aspectul formei si atunci cand indeplineste una din urmatoarele legi: -atunci cand ambii semnatari se afla pe acelasi teritoriu legea locului unde se inchie contractul respectiv . S-a observat în mod judicios că inserarea în contract a unor clauze care contrazic normele cu caracter imperativ din lex contractus. Trebuie sa analizam distinct: -legea aplicabila formei actului juridic -legea aplicabila conditiilor de fond al actului juridic 35. Aceasta idee e expresia principiului „auctor regit actum”. legea nationala a cel putin unuia dintre cocontractanti sau legea legea tarii in care la data respeciva. un act juridic e valabil in ceea ce priveste forma sa daca indeplineste conditiile prevazute de legea autoritatii care a intocmit actul respectiv. domiciliul sau. c) Obiectul şi cauza sunt cârmuite de lex contractus. art. isi are resedinta obisnuita oricare din parti. după caz. 77 din Legea nr. cu unele excepţii. Domeniul de aplicare a legii contractului Domeniul de aplicare a legii actului juridic cu referire special ă asupra contractului A. în lipsă “reşedinţa ori fondul de comerţ sau sediul statuar”. Aşa cum s-a subliniat şi în doctrină. acest lucru urmează a fi făcut de instanţa de judecată. caz în care. Regimul juridic al bunului care constituie obiectul derivat al contractului este cârmuit în conformitate cu art. 36. la data închierii contractului. în temeiul art. precum şi al prescripţiei extinctive este cârmuit de lex contractus. Lex contractus va guverna condiţiile de fond ale consimţământului În ce priveşte tăcerea. Aşadar. trebuie să rămână valabile. deoarece incapacitatea prevăzută de lex patriae poate să nu fie cunoscută cocontractantului. aşa cum dispune art. Iar dacă contractul se referă. regimul juridic al nulităţii. . la un drept imobiliar “are legatura cea mai strânsă cu legea statului unde acesta se află situat” (lex rei sitae). -cand cocontractantii sau reprezentantii acestora se afla in tari diferite. iar cocontractantul a fost de bună credinţă. valoarea juridică a tăcerii nu depinde de legea contractului. Aşadar. în principiu. 105/1992 contractul “va fi supus legii statului cu care prezintă legăturile cele mai puternice”. actul este valabil dacă potrivit cu lex loci actus persoana era deplin capabilă. d) Sancţiunile nerespectării condiţiilor de fond sunt supuse legii contractului. 2 precizează că cea mai strânsă legătură prezintă “legea statului în care debitorul prestaţiei caracteristice are. -iar pe de alta parte dispozitiile Regulamentului (CE) nr.

). AceastĂ condiŢie trebuie sĂ fie urmatĂ în mod continuu. Condiţii de formă Condiţiile de formă ale actului juridic şi totodată ale contractului. locul şi data plăţii. legea statului unde are loc un fapt juridic stabileşte dacă acesta constituie un act ilicit şi îl cârmuieşte îndeosebi în ce priveşte: a) capacitatea delictuală. atunci când forma este cerută ad validitatem. Aşa cum am mai arătat. Uzanţele comerciale internaţionale (INCOTERMS-2010) 4. sub acest aspect clauza de impreviziune hardship se va opune legii contractului. D. Efectele contractului Lex contractus guvernează în această materie următoarele: – efectele contractului. UzanŢele comerciale nu trebuie confundate cu obiŞnuinŢele. 38. aplicate de un numĂr nedefinit de parteneri comerciali. . interpretarea dată de Incoterms. c) cauzele de limitare sau de exonerare de răspundere şi de împărţire a răspunderii între autor şi victimă. 105/1992. Vânzările la bursă ca şi vânzările la licitaţie publică sunt supuse legii locului unde se află bursa ori unde are loc licitaţia. Valoarea lor juridicĂ este cea a unor clauze contractuale. de lex contractus. Art. practica respectivĂ trebuie sĂ se aplice o perioadĂ destul de lungĂ de timp. 91 lit. etc. art. într-o anumitĂ zonĂ geograficĂ sau într-un domeniu de activitate comercialĂ. UzanŢele comerciale internaŢional UzanŢele comerciale internaŢionale sunt practici sociale cu un anumit grad de vechime. Interpretarea contractului Sub acest aspect. – excepţia de neexecutare şi rezoluţiunea pentru neexecutarea contractului (art. Interpretarea unor termeni se va face după împrejurări (de exemplu. în principiu. acesta trebuie să se conformeze – potrivit art. în cazul în care legea aplicabilă condiţiilor de fond impune. – durata în timp a contractului. lit a-h din Legea nr. constant. – riscul contractual (art. – invocarea teoriei impreviziunii (rebus sic stantibus). repetatĂ. 107. E. 72 din LDIP) C. cu caracter larg de generalitate. Menţionăm că părţile pot defini ele însele în cuprinsul contractului termenii conveniţi. Norma conflictuală cu privire la faptele juridice Potrivit prevederilor art. ea trebuie sĂ îndeplineascĂ urmĂtoarele condiŢii: sĂ exprime o practicĂ generalĂ. Prin aplicarea obiŞnuinŢelor pĂrŢilor de cĂtre un numĂr tot mai mare de participanŢi la comerŢul internaŢional. – punerea în întârziere a debitorului. adică lex loci executionis. repetabilitate Şi stabilitate.e din LDIP). În ceea ce priveşte modul de executare a obligaţiilor izvorâte din contract. Conform concepŢiei interpretative. o formă solemnă. 80 lit. 80 alin. Pe plan internaŢional existĂ douĂ concepŢii Şi anume: concepŢia uzanŢelor legislative Şi concepŢia uzanŢelor interpretative. sunt cârmuite. – executarea voluntară. sub acest aspect creditorul este obligat să respecte lex loci executionis sau lex loci solutionis pentru executarea unor sume de bani.B. uzanţele în materie.c). etc. 80 alin. sub sancţiunea nulităţii. uzanŢele comerciale constituie izvor de drept. adică drepturile şi obligaţiile izvorâte din el – principiile efectelor contractului. Executarea contractului Executarea contractului este cârmuită şi ea de lex contractus. Pentru ca o uzanŢĂ sĂ constituie izvor de drept. obiŞnuinŢele se pot transforma în uzanŢe.1 lit. Această normă reglementează îndeosebi: – modalităţile de executare a obligaţiilor contractuale. Potrivit concepŢiei legislative. nici o altă lege nu este competentă să înlăture această cerinţă (art. DiferenŢa dintre acestea o determinĂ numĂrul participanŢilor care le aplicĂ. În acest sens.b statuează regula că legea fondului contractului guvernează şi executarea obligaţiilor izvorâte din contract. b) condiţiile şi întinderea răspunderii.2 din LDIP – legii locului de executare Aşadar. 80 lit. a statuează că legea aplicabilă fondului contractului se aplică îndeosebi interpretării naturii sale juridice şi a clauzelor pe care le cuprinde.. UzanŢele interpretative au puterea obligatorie pe care pĂrŢile le-o conferĂ Şi tot voinŢa pĂrŢilor le poate face ineficiente. pentru a se rĂspÎndi Şi a insufla convingerea obligaŢiei ei. valoarea juridicĂ a uzanŢelor comerciale depinde de voinŢa pĂrŢilor contractante. cu caracter de continuitate. 37. regulile de interpretare a contractului sunt cârmuite de lex contractus.

raportul juridic de raspundere civila delictuala fiind stabilit intre aceleasi persoane. În acest caz. f) modalităţile şi întinderea reparaţiei. alta direct in persoana celor prejudi-ciati prin moartea victimei. locul săvârşirii faptei este în străinătate. legea succesorala reglemen-teaza calit atea de mostenitor si modul in care asemenea creanta se imparte intre mostenitori. de instanţa penală din aceeaşi ţară. ca. deosebim urma-toarele situatii : Ambele nave sau aeronave. Abordajul si coliziunea acestora. iar dauna se produce pe un alt teritoriu. se apreciaza ca abordajul sau ciocnirea trebuie considerate ca un delict c ivil in care fapta care da nastere raspunderii s-a comis pe un teritoriu. Se nasc doua actiuni. de e xemplu. care poate fi cea străină 39. in primul caz. Determinarea legii locului delictului civil Marea libera si spatiul aerian de deasupra. Legea locului delictului civil reglementeaza regimul juridic al obligatiei de lictuale. realităţii sau universalităţii legii penale. in aceasta situatie se aplica legea nationalitatii comune a n avelor ori aeronavelor. răspunderea civilă şi cea penală sunt distincte. fiind carmuit de legea proprie.  acţiunea civilă şi cea penală se judecă împreună. sunt supuse legii pavilionului. iar legea civilă o apreciază ca delict. ci din fapta ilicită. Legea locului delictului civil 40 LEGEA LOCULUI DELICTULUI CIVIL Conform acestei reguli. Ea reglementeaza elementele constitutive ale delictului civil. Legea care reglementeaza un drept subiectiv se aplica si in ceea c e priveste prescriptia extinctiva. in prezenta unei pluralitati de raporturi juridice.). În cauza care face obiectul judecăţii pot exista şi elemente de extraneitate (ex. g) transmisibilitatea dreptului de reparaţie. raspunderea civila delictuala este supusa legii loculu i unde a intervenit faptul cauzator de prejudicii. Aşadar. Abordajele maritime si coliziunea aeronavelor intervenite in marea libera. Aceasta lege defineste faptul ge nerator de raspundere. Aceeasi lege reglementeaza imprejurarile care apara de raspundere. Se pot ivi situatii in care faptul ilicit este savarsit pe teritoriul mai multor st ate. pe care. respectiv in spatiul aerian de deasupra acesteia. implicate in abordaj ori in ciocnire. O asemenea situaţie este posibilă în dreptul român potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală român. si anume: una in persoana victimei. consimtamantul victimei. Această soluţie se justifică pe faptul că răspunderea civilă nu izvorăşte din răspunderea penală. acţiunea civilă este susceptibilă de a i se aplica şi o lege străină. acţiunea civilă nu se suspendă până la rezolvarea definitivă a celei penale. in ce priveste determinarea legii pavilionului. În asemenea situaţii repararea pagubei se face potrivit legii civile. Legea locului delictului reglementeaza prescriptia extinctiva a actiunii in ra spunderea civila delictuala. nasterea dreptului de cre anta in . daca faptul pagubitor este sau nu ilicit. daca raspunderea civila delictuala se pot naste ori nu din exercitiul abuziv al unui drept. Legea aplicabilă în cazul în care faptul cauzator de prejudicii constituie şi infracţiune Dacă delictul civil este în acelaşi timp şi infracţiune în ceea ce priveşte dreptul internaţional privat pot apărea două situaţii:  acţiunea civilă se judecă în altă ţară decât cea în care se judecă acţiunea penală. legitima aparare. in acest caz. legea penală o incriminează ca şi infracţiune. Suntem. forta majora. în acelaşi timp. h) persoanele îndreptăţite să obţină reparaţia pentru prejudiciul suferit. spre deosebire de cea penală care intră sub incidenţa legii penale sesizate. adica acelasi pavilion. Faptul că răspunderea civilă şi cea penală sunt supuse unor reglementări distincte atrage consecinţe şi pe planul prescripţiei extinctive. urmand sa se aplice legea pavilionului sau aeronavei abordate ori lovite. ca lege a locului unde apare prejudiciul ce desavarseste delictul civil.d) răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. în sensul că prescripţia acţiunii civile este supusă legii delictului. e) natura daunelor care pot să dea loc la reparaţie. Astfel. victima sau făptuitorul are cetăţenie străină etc. dar instanţele penale române sunt competente să judece conform principiilor personalităţii. deci. fiind supuse unor reglementări proprii. activitatea ilicita din fiecare stat trebuie privita ca un delict civil distinct. iar hotărârea definitivă a instanţei penale nu are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile. au aceeasi nationalitate. fiecare fiind supus legii locului delictului. Legea locului delictului reglementeaza unele aspecte in situatia mostenitoril or victimei unui accident mortal. starea de necesitate. daca se raspunde numai pentru acte de comisiune sau si pentru acte de omisiune. Navele si aerona-vele. in cazuri de acest fel.Navele sau aeronavele intre care intervine abordajul ori ciocnirea nu au ace lasi pavilion. adica notiunea de fapt delictual. . Fapta ilicita comisa in mai multe tari.

efectele căsătoriei a doi soţi din care unul este cetăţean român iar altul străin sunt supuse legii române dacă au domiciliul în România. aşa încât este posibil ca o cerinţă considerată într-un stat ca fiind condiţie de formă să fie considerată în alt stat condiţie de formă. Calificarea sau distincţia între condiţiile de fond şi condiţiile de formă se face în principiu după legea forului. Determinarea legii divorţului. legii ţării străine în care au domiciliul comun b).efectele căsătoriei a doi soţi cetăţeni români ce se găsesc în străinătate sunt reglementate de legea română b). 11-38 din Legea nr.efectele căsătoriei a doi soţi cetăţeni români ce se găsesc în străinătate sunt reglementate de legea română b). sociale şi religioase ale fiecărui stat în parte. dar nici una cea română. motivele de divorţ. În acest caz se aplică legea domiciliului comun. Legea aplicabilă efectelor căsătoriei Efecte privesc raporturile personale şi patrimoniale dintre soţi precum şi capacitatea de exerciţiu a femeii ce se căsătoreşte înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. din rudenia firească şi din adopţie. aşa încât este posibil ca o cerinţă considerată într-un stat ca fiind condiţie de formă să fie considerată în alt stat condiţie de formă.efectele căsătoriei a doi soţi ce au aceeaşi cetăţenie străină ce se află la noi în ţară sunt supuse legii lor naţionale comune c). Numele soţilor după căsătoriei. În legislaţia noastră internă dispoziţii privind conflictele de legi în materia raporturilor de familie sunt prevăzute în art. iar în caz contrar. ce au domiciliul în România. În acest caz se aplică legea naţională comună. Soţii au aceeaşi cetăţenie. Potrivit art. 1. Astfel: a). Încheierea căsătoriei Pentru încheierea căsătoriei sunt necesare îndeplinirea următoarelor cerinţe legale: 1. lipsa impedimentelor la căsătorie 3. lipsa impedimentelor la căsătorie 6.legea naţională va reglementa şi capacitatea de exerciţiu a femeii ce se căsătoreşte înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. divorţul este guvernat de legea aplicabilă efectelor căsătoriei. Astfel: a). îndeplinirea condiţiilor de formă Criteriul după care cerinţele legale pentru încheierea căsătoriei se clasifică în condiţii de fond şi condiţii de formă îl constituie importanţa atribuită fiecărei cerinţe legale în vederea încheierii căsătoriei. Soţii au cetăţenii diferite. 105/1992. Raporturile de familie prezintă aspecte nepatrimoniale. 40. Această lege reglementează următoarele aspecte: dreptul de a cere desfacerea căsătoriei prin divorţ. Astfel: a). calitatea de parinte sau de fiu al victimei sau mosten itorilor ei se determina dupa legea personala. 44. 3. În acest caz se aplică legea naţională comună. În acest caz se aplică legea statului pe teritoriul căruia au sau au avut reşedinţa comună sau cu care întreţin cele mai strânse legături. Determinarea legii aplicabile delictului civil 41. Această apreciere diferă de la o legislaţie la alta. De aici rezultă o mare diversitate a legislaţiilor care alăturată intensificării circulaţiei contemporane. c). 2.efectele căsătoriei a doi soţi de cetăţenie diferită. Calificarea sau distincţia între condiţiile de fond şi condiţiile de formă se face în principiu după legea forului. Legea aplicabilă efectelor căsătoriei Efecte privesc raporturile personale şi patrimoniale dintre soţi precum şi capacitatea de exerciţiu a femeii ce se căsătoreşte înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. În acest caz se aplică legea domiciliului comun. după cum este prevăzut şi în legislaţia română.legea naţională va reglementa şi capacitatea de exerciţiu a femeii ce se căsătoreşte înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Norma conflictuală cu privire la raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie. existenţa condiţiilor de fond 2. 4. după cum este prevăzut şi în legislaţia română. 119/1996 privitoare la actele stare civilă.efectele căsătoriei a doi soţi ce au aceeaşi cetăţenie străină ce se află la noi în ţară sunt supuse legii lor naţionale comune c). Norma conflictuală cu privire la încheierea căsătoriei Încheierea căsătoriei Pentru încheierea căsătoriei sunt necesare îndeplinirea următoarelor cerinţe legale: 4. 22 din Legea nr. face din aceasta un teren propice multiplicării conflictelor de legi. Soţii au cetăţenii diferite. 42. 1. efectele divorţului. 105/1992. 2. sunt supuse legii române. îndeplinirea condiţiilor de formă Criteriul după care cerinţele legale pentru încheierea căsătoriei se clasifică în condiţii de fond şi condiţii de formă îl constituie importanţa atribuită fiecărei cerinţe legale în vederea încheierii căsătoriei. Această apreciere diferă de la o legislaţie la alta. . personale şi aspecte patrimoniale. Domeniul legii ce cârmuieşte divorţul. Norma conflictuală cu privire la efectele căsătoriei Legea aplicabilă efectelor căsătoriei Efecte privesc raporturile personale şi patrimoniale dintre soţi precum şi capacitatea de exerciţiu a femeii ce se căsătoreşte înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.reparatie este supusa legii locului delictului. 43. Norma conflictuală cu privire la desfacerea căsătoriei Desfacerea căsătoriei prin divorţ Legea aplicabilă divorţului. Efectele căsătoriei cu privire la nume sunt supuse legii aplicabile raporturilor personale şi patrimoniale dintre soţi. Soţii nu au cetăţenie comună şi nici domiciliului comun. Soţii au aceeaşi cetăţenie. Normele conflictuale în materie de căsătoriei Căsătoria oglindeşte particularităţile politice. Dar există şi situaţii în care se determină după legea domiciliului fiecăruia dintre soţi sau în funcţie de legea locului încheierii căsătoriei.efectele căsătoriei a doi soţi din care unul este cetăţean român iar altul apatrid sau când ambii sunt apatrizi sunt guvernate de legea domiciliului comun. precum şi în Legea nr. existenţa condiţiilor de fond 5. Dar există şi situaţii în care se determină după legea domiciliului fiecăruia dintre soţi sau în funcţie de legea locului încheierii căsătoriei.

b) au beneficiat de pregătirea necesară în vederea adopţiei. Donaţiile dintre soţi. (5). condiţiile cerute pentru a moşteni 4. 67 din Legea 105/1992 prevede că legea aplicabilă moştenirii stabileşte: 1. Adopţia internaţională adopţie internaţională – adopţie în care copilul adoptat are domiciliul în Republica Moldova. Dacă în timpul căsătoriei se schimbă legea naţională comună sau legea domiciliului comun al soţilor. Art. Este supusă legilor efectelor căsătoriei deoarece constituie un raport patrimonial între soţi. Legea succesorală se aplică atât succesiunii testamentare cât şi succesiunii legale. drepturile statului asupra succesiunii vacante Întocmirea. În acelaşi mod se procedează şi în cazul încetării adopţiei internaţionale prin desfacere sau prin declarare a nulităţii ei. emite o decizie cu privire la atestarea adoptatorilor. efectuată de organele abilitate ale statului străin pe al cărui teritoriu adoptatorul îşi are domiciliul. precum şi în conformitate cu tratatele internaţionale sau cu tratatele bilaterale la care Republica Moldova este parte. iar moştenirea privind bunurile imobile şi fondul de comerţ este supusă legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat. întinderea obligaţiei moştenitorilor de a suporta pasivul 7. modificat sau revocat. fie la data decesului testatorului. fie la data când a fost întocmit. le eliberează atestat de adoptator şi întocmeşte un raport prin care confirmă că: a) au capacitate de adopţie. (6) În cazurile prevăzute la alin. modificarea sau revocarea testamentului sunt socotite valabile dacă actul respectă condiţiile de formă aplicabile. este recunoscută ca fiind valabilă în Republica Moldova doar dacă statul străin este parte la Convenţia de la Haga sau parte la un tratat bilateral în domeniul adopţiei încheiat cu Republica Moldova şi dacă autoritatea centrală din Republica Moldova şi-a exprimat anticipat acordul la adopţie. momentul deschiderii succesiunii 2.Obligaţia de întreţinere dintre soţi. precum şi ale legislaţiei în domeniul adopţiei din ţara de reşedinţă a copilului. adopţia se efectuează cu respectarea cerinţelor prezentei legi. Sunt supuse nu numai legii care reglementează efectele căsătoriei. căci revocabilitatea interesează calitatea de soţ. în baza unui raport de evaluare întocmit de autoritatea teritorială de la domiciliul acestor persoane. Norma conflictuală cu privire la succesiune Potrivit art. 66 din Legea 105/1992 moştenirea privind bunurile mobile oriunde s-ar afla este supusă legii naţionale pe care persoana decedată o avea la data morţii. condiţiile şi efectele opţiunii succesorale 6. 45. (2) Adopţia copiilor cetăţeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în afara ţării. c) copilul care urmează să fie adoptat este sau va fi autorizat să intre şi să locuiască permanent pe teritoriul Republicii Moldova. ci şi legii ce reglementează succesiunea pentru cotitatea disponibilă. care reglementau efectele căsătoriei privind raporturile patrimoniale dintre soţi vor fi supuse pentru viitor după caz legii naţionale comune sau noii legii a domiciliul comun al soţilor. persoanele cu vocaţie de a moşteni 3. potrivit legislaţiei statelor în care urmează să plece. conform oricăreia dintre legi următoare: . (5) Persoanele cu domiciliul în Republica Moldova care doresc să adopte copii cu domiciliul în alte state sînt supuse evaluării potrivit reglementărilor generale ale prezentei legi. iar adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul în Republica Moldova. Autoritatea centrală. exercitarea posesiei asupra bunurilor rămase de la defunct 5. (4) Copiii domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova pot fi adoptaţi de adoptatori cu domiciliul în străinătate doar dacă. Adopţia copiilor domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane cu domiciliul în străinătate are loc în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. iar adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul în străinătate ori adopţie în care copilul adoptat are domiciliul în străinătate. ţinîndu-se cont şi de legislaţia statelor în care aceştia din urmă îşi au domiciliul la data depunerii cererii de adopţie. li se vor asigura garanţii şi norme juridice echivalente celor de care s-ar fi bucurat în cazul adopţiei naţionale. (3) Adopţia copiilor cetăţeni străini cu domiciliul în Republica Moldova are loc în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu acordul autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul al cărui cetăţean este copilul. 46.

nici identificarea lex causae nu atrage automat determinarea competenţei jurisdicţionale. fiind diferite de normele conflictuale care sunt norme de trimitere. Norme conflictuale similare în aceeaşi materie pot conduce la soluţii diferite. deci nu s-ar mai pune nici o problemă de conflict de legi. 47. trebuie făcută diferenţa între competenţa jurisdicţională în dreptul internaţional privat şi competenţa legislativă (legea aplicabilă)”. Norme conflictuale identice apaţinând unor state cu care elementul de extraneitate face legătura pot determina soluţii diferite ale conflictului de legi. determinarea legii aplicabile raportului juridic în discuţie Stabilirea competenţei Instanţele judecătoreşti române sunt competente dacă: 1. Doar după ce are loc operaţiunea de stabilire a competenţei jurisdicţionale. determinarea instanţei competente 2. Competenţă jurisdicţională – competenţă legislativă Determinarea instanţei competente nu atrage. Conflictele de jurisdicţii influenţează conflictele de legi în sensul că soluţionarea conflictului de jurisdicţii este prealabilă soluţionării conflictului de legi. d) legea situaţiei imobilului ce formează obiectul testamentului. cererea se introduce la instanţa domiciliului sau reşedinţei reclamantului din ţară. aplicarea dreptului acesteia. cat si dispozitii absolute (exclusive). dacă pârâtul din străinătate nu are domiciliul cunoscut. . fiind expresia concepţiei legiuitorului fiecărui stat. determinarea legii procedurale aplicabile 3. „soluţionarea conflictului de legi devine o prioritate pentru instanţa de judecată investită cu soluţionarea cauzei” Cronologia lucrurilor este firească. De aceea. automat. altfel „fiecare instanţă aplică propria sa lege raportului privitor la care există litigiul. Conflictul de jurisdicţii – caracteristica generală Def: e abilitatea conferita de lg instantelor unei tari in rap cu instantele altor tari de a solutiona un litigiu cu elemente de extraneitate. „Aceasta deoarece legile la care fac trimitere normele conflictuale pot fi diferite şi deci soluţia litigiului este deosebită”. Dr comun in materia competentei il constituie Lg 105/1992 care contine atat dispozitii relative (alternative). e) legea instanţei sau a organului care îndeplineşte procedura de transmitere a bunurilor moştenite. Normele prin care de det competenta se apl direct acelui rap jur. Un asemenea de raport de dependenţă este exclus. Determinarea competenţei în dreptul internaţional privat În cazul ivirii unui litigiu privind raporturile de drept internaţional privat. Expunerea teoriei. c) legea locului unde actul a fost întocmit. 48. deoarece instanţa nu poate consulta norma conflictuală înainte de a decide că este competentă în acest sens. instantele ro sunt competente sa solutioneze procesele dintre: 1) partea ro (pers fiz/jur) si partea straina (pers fiz/jur). reşedinţa sau fondul de comerţ în RM.a) legea naţională a testatorului. ordinea în care se soluţionează problemele conflictuale ridicate este următoarea: 1. În situaţia inversă. b) legea domiciliului acestuia. modificat sau revocat. 2) straini (pers fiz/jur) Există conflict de jurisdicţii ori de câte ori o instanţă sesizată cu un litigiu de drept internaţional privat trebuie să se pronunţe mai întâi asupra propriei competenţe B. pârâtul sau unul dintre pârâţi are domiciliul. In cond acestei legi.

4. Un al doilea argument este configurat de succesiunea operaŢiunilor în soluŢionarea unui conflict de legi. fĂrĂ a cunoaŞte dacĂ este competentĂ. întrucÎt normele conflictuale aparŢin unui anumit sistem de drept. trebuie să se constate. decurgând din omisiunea citării persoanei care nu a participat la proces în faţa instanţei străine. calificarea este o problemĂ prealabilĂ soluŢionĂrii conflictului. precum şi portul sau aeroportul de încărcare sau descărcare a pasagerilor sau mărfii transportate se află în RM. înseamnĂ a intra într-un cerc vicios. locul unde a intervenit un fapt juridic din care decurg obligaţii extracontractuale sau efectele sale se află în RM. iar operaŢiunea se poate efectua numai dupĂ legea forului. reclamantul din cererea de pensie de întreţinere are domiciliul în MD. AceastĂ metodĂ a fost admisĂ Şi de Legea romÎnĂ de drept internaŢional privat. locul unde a luat naştere sau trebuie executată. imobilul la care se referă cererea se află în RM. 50. Dacă hotărârea a fost pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul. bunul asigurat sau locul unde s-a produs riscul se află în RM. potrivit legii statului unde a fost pronunţată. de asemenea. b) instanţa care a pronunţat-o a avut. poate fi invocat numai de către acea persoană. 49. au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi. se află în RM. că i-a fost înmânată în timp util citaţia pentru termenul de dezbateri în fond. 3. Caracterul nedefinitiv al hotărârii străine. cât şi actul de sesizare a instanţei şi că i s-a dat posibilitatea de a se apăra şi de a exercita calea de atac împotriva hotărârii. potrivit legii menţionate. 5. competenţa să judece procesul. Un prim argument are în vedere legĂtura dintre calificare Şi normele de drept internaŢional privat. persoana juridică străină este socotită cu sediul în RM şi în cazul când are pe teritoriul ţării o filială. Recunoaşterea hotărârilor străine în România Hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în România. SoluŢia calificĂrii dupĂ legea instanŢei sau autoritĂŢii sesizate este susŢinutĂ prin douĂ argumente. se află în RM. Domeniul de aplicare a legii forului Principalele criterii utilizate sunt lex fori Şi lex causГ¦. în sensul prezentului articol. spre a beneficia de puterea lucrului judecat. Efectele hotărîrilor judecătoreşti şi arbitrale străine hotărâri străine se referă la actele de jurisdicţie ale instanţelor judecătoreşti.2. o agenţie sau o reprezentanţă. o obligaţie izvorâtă dintr-un contract. ultimul domiciliul al defunctului sau bunuri rămase de la acesta se află în RM. Legea forului nu înlĂturĂ rolul legii strĂine în calificare Şi permite adoptarea categoriilor dreptului intern. o sucursală. legiuitorul va lua în considerare calificĂrile din legea proprie. Calificarea dupĂ legea forului a fost preconizatĂ de cĂtre Bartin Şi acceptatĂ de numeroŞi autori. A califica dupĂ o altĂ lege. fiind pronunţate într-un stat terţ. 9. fie chiar în parte. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) hotărârea este definitivă. dacă se referă la statutul civil al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate sau dacă. persoană juridică. 8. 6. c) există reciprocitate în ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea. Refuzarea recunoaşterii hotărârii străine . 7. sediul pârâtului. Hotărârile referitoare la alte procese decât cele arătate pot fi recunoscute în România. notariatelor sau oricăror autorităţi competente dintr-un alt stat. în mod logic. staţia feroviară sau rutieră.

iar soluţia adoptată diferă de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii române. 105/1992 face vorbire (art. hotărârea judecătorească străină este declarată executorie. . 2. Această încuviinţare (exequatur-ul) intervine dacă hotărârea străină nu se execută de cei obligaţi în acest sens de bună voie. ExequaturulDefiniţie exequaturul este procedura judiciară în cadrul căreia. 3. chiar nedefinitivă. pe baza încuviinţării date de instanţa judecătorească română competentă. Legea nr. hotărârea încalcă ordinea publică de drept internaţional privat român. a instanţelor române sau a afla în curs de judecare în faţa acestora la data sesizării instanţei străine. afară numai dacă procesul priveşte starea civilă şi capacitatea unui cetăţean român. 173 alin. în urma controlului exercitat asupra hotărârii judecătoreşti străine de instanţele statului pe teritoriul căreia se cere executarea.Recunoaşterea hotărârii străine poate fi refuzată în unul dintre următoarele cazuri: 1. Obiectul exequaturului obiectul exequaturului constă în acordarea în statul solicitat a forţei executorii şi a autorităţii de lucru judecat unei hotărâri judecătoreşti străine. hotărârea este rezultatul unei fraude comise în procedura urmată în străinătate. Recunoaşterea nu poate fi refuzată pentru singurul motiv că instanţa care a pronunţat hotărârea străină a aplicat o altă lege decât cea determinată de dreptul internaţional privat român.1) de executarea hotărârii străine pe teritoriul român. procesul a fost soluţionat între aceleaşi părţi printr-o hotărâre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful